96806

Αριθμός τεύχους

5069

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

19/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΪ=>ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έΊησία >ίοοιι 3
  έξάμηνος 2
  Άμε,ρικής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  κατά φύλλον
  Δραχ. ;}
  ΠΕΜΠΤΗ
  19
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ■*- ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5069
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΛΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜ! ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΝ
  Κ1Ι ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΗΣ
  ι
  Είναι αναμφισβήτητον 45τι
  τα τελευταία έτη ό δείκτης
  τής οίκον ομικής δραστηριό¬
  τητος τής χώρας μας εσημεί¬
  ωσε σημαντικήν όσο καί στα
  θεράν άνοδον. Τουτο δέ άπο'
  δεικνύεται καί έκ των αριθ¬
  μών τής στατιστικής υπηρε¬
  σίας καί έκ τής γενικής κα¬
  ταστάσεως. Ιδιαιτέρα όμως
  βελτίωσις εσημειώθη είς τόν
  τομέα τής αγροτικάς οΐκονο
  μίας. Ή άξιοποίησις των πα·
  ραγωγικών έργων των οποί¬
  ων ή εκτέλεσις ίίρχιοε πρό
  δεκαετίας, ή βελτίωσις των
  •υγκοινωνιών ή προσπαθεία
  οργανώσεως τής παραγωγής
  επί όρθολογιστικών βάσεων·
  ή είσαγωγή καί χρημοποί
  ησις έπιστημονικών μεθό-
  δών καλλιεργείας* ή τόνω
  οις τής άγροτικής πίστεως
  δια τής Ιδρύσεως καί λειτουρ
  γίας τής Άγροτικής Τραπέ
  ζης· ή προστασία των γεωρ
  γικών προϊόντων έκ μέρους
  τοϋ Κράτους.Καί πλεΐσταόσα
  άλλα μέτρα πού ελήφθησαν
  χατα τό τελευταίον δεκκε-
  τές διάστημα, συνετέλεσαν
  είς άξιόλογον βελτίωσιν τής
  καταστάσεως είς την ϋπαι
  θρον καί είς σημαντικήν αύ
  ξησιν τής παραγωγής. Τό
  αγροτικόν είσόδημα ύπερε
  διπλασιάσθη. "Ηδη μάλιστα
  κατά τό παρελθόν ίτος ή ά-
  ξία τής γεωργικής παραγω
  γης έφθασε τα 25 δισεκα
  τομμύρια δραχμων. "Εχει
  δέ ιδιαιτέραν σημασίαν τό
  νεγονός 4τι μεγαλο ποσο¬
  στόν τής άξίας αυτής άντι
  προσωπεύουν τα σιτηρα, τα
  όσπρια καί τάλαχανικά, ειδή
  δηλαδή πρώτης ανάγκης διά
  τόν λαόν μας. Καί πρέπει νά
  σημειωθή ότι έκτός τής ση
  μαντικής αυξήσεως τής πά
  ραγωγής των δημητριακών
  παρετηρήθη έπίσης αύξησις
  τής παραγωγής καί βελτίω
  σις τής ποιότητος καί ολων
  των άλλων είδών. Καί τοΰ
  κακνοΰ καί τοΰ ελαίου κα!
  τής σταφίδος καί των οΐνων
  καί των, σταφυλών καί νω
  πών έν γένει καρπών, των
  οποίων ηυξήθη έπίσης έκ
  παραλλήλου καΐ ή έξαγωγή.
  Πολλδν είδών μάλιστα ηύ·
  ξήθη τόσον πολύ ή παραγω-
  γή, όπως τοΰ βάμβακος των
  πατατών, των φρούτων, ώστε
  όχι μόνον έκαλύφθησαν αί
  άνάγκαι τής καταναλώσεως
  άλλ« έμειναν καί σημαντι-
  κά περισσεόματα πρός έξαγω
  γήν. Έτοι απεδείχθη ότι ή
  Ελλάς δ.$ν είναι όσον ένομί-
  ζετο πτωχή χώρα. Καί ότι
  αντιθέτως |χει τα περιθώρια
  εύρείας άγαπτύξεως τής γεωρ
  γιχής της παραγωγής, μέ
  χρι σημείου. έίστε νά δύναται
  νά διαθρέψη" όχι μόνον τόν
  σημερινόν πληθυσμόν της
  άλλά καί πολύ μεγαλύτερον
  άκόμη.
  Άλλ ή άνάπτυξιςτής παρα
  γωγικής δραστηριότητος καί
  ή αύξησις τοΰ άγροηκοϋ εί-
  σοδήμ«.τος, εϊχε καί άλλας
  εύεργετικάς συνεπείας. Ηύξη¬
  σε την άγοραστικήν δύναμιν
  των γεωργικών τάξεων. Συ¬
  νέτεινεν είς την βελτίωσιν
  των συναλλαγών καί τής οί
  κονομικης έν γένει κινήσε¬
  ως. Καί αυνετέλεσεν είς την
  τόνωσιν καί των άλλων κλά
  δών τής έβνικής παραγωγής:
  Τοϋ έμπορίου, τής βιομηχα-
  νίας, τής ναυτιλίας *«» των
  μεταφοράν. Ώς έκ τούτου
  δέ εσημειώθη γενικωτέρα
  οίκονβμικη δρκστηριότηςκαί
  αύξησις τοϋ έθνικοϋ είσοδήμα
  τος σημαντική. Όπως έπί¬
  σης εσημειώθη καί ελάττω¬
  σις τής άνεργία;,· όφειλομέ
  νη ομως καί είς τα είδικά
  μέτρχ τα «ποία έλαβε πρός
  τόν σκοπόν αυτόν ή σημε-
  ρινή κυβέρνησις.
  Ή βελτίωσις έμως αυτή
  τής πχρκγωγής μάς γεννά
  καί ωρισμένας ύποχρεώσεις.
  Μας ανοίγει νέου; όρίζον
  τας καί μάς φανερώνει την
  οδόν πού οφείλομεν ν' άκο
  λουθήσωμεν διά νά είσέλ
  θωμεν είς μίαν καλυτέραν
  περίοδον. Μάς ύκοχρεώνε
  νά έντείνωμεν τάς προσπα
  θείας μας διά νά έκμεταλ
  λευθώμεν συστηματιχώτερον
  τόν πλούτον τής χώρας μας
  καί νά ένισχύσωμεν τούς
  διαφόρους κλάδους τής παρα
  γωγής.
  Αποτελεί τουτο ενα κα
  θήκον τό οποίον κατηνόησεν
  ή κυβέρνησις καί έργάζεται
  διά την εκπλήρωσιν τού. Καί
  ό ελληνικάς λαος, δέν θά
  ύβτερήση βεβαίως. Πρόκειται
  άλλωστε νά εργασθή διά την
  Ιδικήν τού ευημερίαν...
  Χειμερινά διαλείμματα
  ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΙΣΙί
  ΤΗΣ ΟΙΟΜΗΧΛΝΙΙΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  Άπό τόν έξώστη τοθ άρ·
  χοντικοθ τοϋ Παπά Άστροπε
  κάκη, στό Κεντρΐ, άντικρύσα
  με το φαντασμαγορικώτερο καί
  ύποβλητικώτεροσυνάμαδραμα.
  Άνάμεσα άπό τα σπΐτια τοθ
  χωρίου ενός πανύψηλος φοΐνι
  κάς έτΐνασσε τ·Ίν λιγερή τού
  σιλουέτα πρός τόν Ιναστρο ού
  ρανό ένώ π(σω τού άπλωνό
  ταν φόντο μαγευτικό οί βουνο
  κορφές τής ΔΙκτης μέ τα χιό
  νια πού άστραφταν σάν άσή
  μια μέσ" οτή νύχτα καΐ κάτω
  ή θάλασσα μέ τίς μαρμαρυγές
  καί μέ τα παιχνι&Ισματα τοϋ
  σεληνόφωτος. Καί πρός τό νό
  το ή Ιεραπέτρα, φωταγωγημέ
  νη, σάν πολιτεΐα τοθ πσραμυ
  θιοθ, μέ τα κωδωνοστάσια,
  καί τούς τρούλλους των έκκλη
  σιών, μέ τούς μιναρέδες των
  τζαμιών καί μέ τίς καπνοδό·
  χους των έργοστασίων της, γΐ
  γαντες, λές, πού ύψώνονται
  γύρω της καί τή φρουροθν τή
  νύχτα τούτη τής μσγεΐσς καί
  τής σιωπής.
  Πρέπει λοιπόν νά ρίξωμεν
  άκόμη ενα βλέμμα σ' αυτή
  την πόλι τής προόδου καί τής
  Βημ.ουργικότητος. Τό άπλιτο
  φώς της, μας έλκύει δπως τίς
  πεταλοΰδες. Καί μας άποσπδ
  την ποοσοχή καί τό ένδιαφέ'-
  ρον. Τόσο τέλειο ήλεκτροφω
  τισμό άλλωστε λΐγες πόλεις
  τόν έχουν σ*δλη την Έλλάδα
  Καί είνε σπουοαΐο δτι παρέχε
  ται ρεθμα συνεχώς καθ" δλο
  τό είκοσιτετράωρο ένώ σ'δλες
  τίς άλλες μικρές πόλεις τα ή
  λεκτρικά λειτουργοΰν έ"ως τίς
  2 τό πρωΐ.
  Τόν ήλεκτροφωτισμό, τόσο
  τής κοινότητος, δσο καί των
  ίδιωτών, τόν έχει άναλάβει
  διά συμβάσεως ή έταιρ'α
  «ΜΙνως». Κα! είνε τόσο συνε
  πής είς τάς ύποχρεώσεις της
  ώστε νά μήν ακούεται ποιέ
  οΰτε τό παραμικρό παράττονο
  άπό κανένα. Ή έταιρΐα άλ
  λ»στε αυτή, τής οποίας Ιδρυ
  τής είνε ό κ. Μιχ. Κοθρής,
  πρωτοπόρος καί πρωτεργάτης
  κάθε προόδου τής Ιεραπέτρας
  καί διευθυντής ό κ. Εύαγ.
  Τζολάκης, δέν ίχει μονάχα
  τόν ήλεκτροφωτισμό. Έχει δή
  μιουργήσει καί μ(α βιομηχα-
  νΐα πού τιμ? την Άνατολική
  Κρήτη.
  Στήν άνατολική πλευρά τής
  Ιεραπέτρας, κοντά στήν ήρε
  μη άκροθαλασσιά, βλέπει κ*ί·
  νεΐς νά διαγράφωνται οί δγ-
  κοι ενός μεγάλου συγκροτή-
  ματος οί<οδομών. Καί πλησΐ άζοντας, άκούει τόν άέναο ρόχθο καί τό σφυροκόπημα των μηχανών πού βρΐσκονται σέ διαρκή" κΐνησν κι' αίσθάνε ται έ"να (οισίτερο ρυθμό κινή¬ σεως καί εργασίας . Είναι τα έργοστάσια τής έταιρΐας «Μ( νως»: Πυρηνελαιουργεΐο πού έπεξεργάζεται την πυρήνα δ λης τής επαρχίας Ίεραπέ τρας κοί τό μεγαλύΐερο μέρος τής πυρήνας των έπαρχιών Βι άννου καί Σητείας. Σαπωνο πσιεΐο, μέ μεγάλη παραγωγή. Άλευρόμυλος, άπό τούς τε· λειοτέρους καί Ραφιναρΐα έ- λσίου. Καί συγκροτήματα πά ραγωγής ρεύματος γιά την κΐνησι των μηχανών τοΰ έργο στασΐου καΐ γιά τόν ήλεκτρο φωτισμό τήο πόλεως. Μιά βι ομηχανΐα θαυμασία ώργανω μένη, πλήοης, άρτια συγκε κροτημένη, πού ευρίσκεται πά λιν είς στάδιον άνόδου καί προσφέρη τεραστία κέρδη είς τόν τόπο. Νοιώθιυμε τώρα καλυτέρα1 πόσο εύεργετική υπήρξεν δχι μονάχα γιά τούς μετόχους ι ής βιομηχανΐας αυτής άλλά γιά τόν τόπον όλόκληρο, ή παρέμ Ρ&σις τής Τραπέζης τής Ελ¬ λάδος, δταν ή έταιρΐα έκλονί- οθη πρό κσιροϋ, συνεπεία δι¬ αφόρων άντιξοοτήτων καί ή τϊαροχή τής ένισχύσεώς της μέ την τεραστίαν ύλική καί ήθική της δύναμι. Καί άντιλαμβανό μεθα πληρέστερα, πάσας άνεκ τϊμήτους υπηρεσίας παρέσχεν στήν Κρήτη καί στή χώρα ό- λόκληρη ό Διοικητής τής Τρα¬ πέζης κ. Τσουδερός μέ την έύρεΐαν αντίληψιν καί την φω- τεινήν ένεργητικότητά τού. •Πρέπει δέ νά σημειωθή δτι δέν είναι μοναχά τα έργο· στάσια τής έταιρΐας «ΜΙνως» τώ μόνα δεΐγματα τής βιομη- χανικής άναπτΰξεως τής Ιε¬ ραπέτρας.Έργοστάσια καί Ιδί¬ ως έλαιουργικά ύπάρχουν τταντοθ είς δλα σχεδόν τα χωρία. ΟΙ Ίεραπετρΐτες μα- ζΐ μέ τούς Βιαννϊτες, 'ίδρυσσν τα πρώτσ συνεταιρικά έλαι- ουργεΐα βίς την Κρήτη. Καί εί ναι βεβαία τό γεγονός αύτό Κρός τιμήν των. την φιλοπρόοδο Άποδεικνύει διάθεσιν των άλλά καί την άνάπτυξι τοθ συνεταιρικοθ πνεύματος. "Ε- νας τέτοιος λαός, ένας τέτοι- οζ τόπος, άξίζει νομίζομεν Ιδιαιτέρας δλως μερΐμνης καί στοργής... Μ.— Ή μεταβολΓ) τής 4η< Αύγούστου^ ΒΑΣΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ^διάλεξις τού κ. θ^ Νικολο»)δη. Δ'. Εις την Γερμανίαν. 5μ(ο;, έ νι χητής αύτοθ, ό Βίσμαρκ, δστις ού δέποτε άπέκλινε πρός την νέαν θρησκείαν κατώρθωσε νά αυγκρο τήαη την Μεγάλην Γερμανικήν Αύ τοκρατορίαν. Οίίτω ή Γερμανία Ι- τής ζωής. Οΰτω τό τέρμα τοθ Με γάλου πολέμου αποτελεί άφετη ρΕαν νέων άγώνων, διά νά έπα νέλθωμεν σιγά αιγά δλοι είς την ιστορικήν πραγμαπκότητα τοθ Έ θνικοθ κράτους, πού υπήρξεν άνέ καθεν ελληνικόν. ττέτυχε την εθνικήν της ένότητα, ι Άλλά 5ς ίδωμεν ποία είνε ή μό^ον χωρΐς τόν φιλϊλευθερι [ σύγχρονος θεωρία τοθ έθνικοθ κρά τοΰς, τό ίποΤον ανταποκριται είς ανάγκας παγκοσμίου χαρα κτήρος, άφοθ λύει τα προβλήματχ τοθ κράτους, τα προβλήματα τής έξουσίας καί τής ελευθερίας, τα προβλήματα των σχέσεων μεταξύ κεφαλαίου καί εργασίας, των σχέ σεων μεταξύ ■χ.ρά.χονς καί ώργανω μένων έμάδων, των σχέσεων των ώργανωμένων όμάδων μεταξύ των, προβλήματα δηλαδή, έ θνικά πολιτικά, κοινωνικα καί οικονομικαί Βασική άρχή τού έθνικοθ κρά δχι σμόν άλλά καί εναντίον αδτοθ. "Οσον διά την ίταλικήν τα αυτή χυρίως όφείλεται είς την επέμβασιν τοθ Ναπολέοντος Γ' διά τής οποίας προαηρζήΗη ή Λομ βχρδία καί είς την βοήθειαν τοθ Βίσμκρχ είς την όποιαν όφείλίτα ή Βενετία καί ή Ρωμη. Συγχεφαλαιοθ^τες δυνάμεθα νά υποστηρίξωμεν δτι ή Ελλάς κατά τάς μεγαλυτέρας άπό πάσης άπό ψεως περιόϊους τής ίστορΕιις της έκυβερνήθη έλ'γαρχικώς. Τα διά φορά της πολιτεύματα είχον διά φορα όνόματα, άλλά πά<τοτε Ι να καί τόν αυτόν άπολυταρχιχόν συγκεντρωτικόν χαραχτήρα, Επί σης τα Εύρωπαϊκά νράτηπλήν τής Αγγλίας, ή δποία διά λόγους ά- ναγομένους είς τόν χαραχτήρα καί την ιδιοσυγκρασίαν τοθ λαοϋ της, κατορθώνει νά διατηρη' την εθνι¬ κήν καί κοινωνικήν της πειθαρ¬ χίαν, μέσα είς τούς φιλελευθέρους τύπους, τα διάφορα ευρωπαϊχά κράτη, λέγομεν, συνεκροτήθησαν καί άνήλθον μόνον μέ συγκεντρω τιχδν πολιτικόν σύστημα. Άλλά εάν καί είς την αρχαίαν Ρώμην ρίψωμεν ενα βλέμμα ταχύ θά ίδωμεν 2τι είς τάς κρισίμους στιγμάς είς δικτάτορας, ώς δ Κιγκινάτος χαί δ Φάβιος Μάξι μος, άνετίθετο ή σωτηρία τής πά τρίδος. Μετά την περίοδον έχει νην χαί πάλιν διχτάτορες, ώς ό Μάριος, δ Σύλλας, δ Ιούλιος Κοϊ σαρ, παρεσχεύασαν καί έσφυρηλά τησαν τό ρωμαϊκόν μεγαλείον. Ούτω ή Ρωμη κατώρθωσε νά γίνη χοσμοκράτειρα καί νά συνεχίση ώς αύτοχρατορία μετά ταθτα την λαμπράν ιστορίαν της άπό τοθ ΌκταρΊανοΟ Αυγούστου μέχοι των χρόνων τοθ Μεγάλου Κωνσταντί νού, ίδρυτοθ τής Βυζαντινής Αύ τοκρατορίας. Αυτή είνε περίπου είς γενιχω τάτας γραμμάς ή ίστορία των δια φόρων πολιτευμάτων μέχρι τοθ 1918, έτους τής άναχωχής τοθ παγκοσμίου πολέμ-.υ. Ό παγκόσμι ος πόλεμος μέσα είς τούς ποτα μούς των αίμάτων, πού έστοίχισε είς^ την άνθρωπότητα, έξέπλυνε πολλά ψευδη, πολλάς πλάνας, πολ λάς νοσηρότητας μεταξύ των δ πό Ε ών τό ψεΰδος τής δημοκρατίας, την ούΐοπίχν οψηφίας, την τής λαϊκής πλειό ποσοΐικήν έννοιαν Τό είρηνοδικεϊον. Είναι εύτύχημα δτι ό ύ- πουργός Γεν. Διοικηιής κ. Σφακιανάκης άνεγνώρισε την ανάγκην τής τοποθετήσεως καί δευτέρου είρηνοδίκου είς την πόλιν μας δπως έζήτη σεν ό κ. πρόεδρος των Πρω- τοδικών καί όΔικηγορικός Σύλ λογος, καί ανέλαβε νά κά μη τ**; σχετικάς είσηγήσεις είς" την κυβέρνησιν. Διότι, τό ενδιαφέρον τοθ κ. Σφα¬ κιανάκη, δημιουργεϊ την έλπί δα δτι ταχέως θά ρυθμιοθπ τό ζήτημα τοθτο. Είναι άλ¬ λωστε καί λογικόν καί δΐ καιον καί συμφέρον νά γίνη τοθτο. Έφόσον κατηργήθη τό είρηνοδικεΐον Αγ. Μύρωνος, ή τοποθέτησις δευτέρου είρη τους είνε ή κυριαρχία τού. Είνε ιάτος δλοκληρωτικόν, κράτος! ισχυρόν, ακριβώς διά νά μήν είνε βίαιον. Τα πάντα έν αυτώ άνά- γονται είς τό Ιθνος. είς την έθνι κήν αλληλεγγύην, είς την έννοι αν τής έξουσίας καί τής Επαρχί¬ ας, είς την πνευματικήν αξίαν τής ζωής, είς την διατήρησιν καί την ανάπτυξιν τής οικογενείας, είς τόν σεβασμόν τής εργασίας, είς την ίερότητα τοθ θρησχευτιχοθ αίσθήματος. Δέν νοεΐται έθνος άνευ τοθ κρά τους. ΟΕ λαοί άνευ αύτοθ θά ή σαν σωροΐ άνθρώ,των ύποχείμενοι είς άποσυνθέσεις καί καταστρο¬ φάς είς την πρώτην πνοήν δυσμε- νών άνέμων. Τό εθνικόν κράτος έγγυάται την εσωτερικήν χαί ί- ξωτερικήν ασφάλειαν των λαών, άλλά καί έρμηνεύει τό πνεθμα των, ώ; τοθτο διαμορφοθται διά μέσου των αίώνων, διά τής γλώσ¬ σης, τής πίστεως καί των έθίμων. Το Ιθνος θεωρεϊται κυρΕως ψ^χή καί κατά δεύτερον λόγον μία ν,εω- γραφική έννοια. Τό εθνικόν κράτος είνε μία ή θική καί πνευματική δύναμις, ή δποία περικλείει δλας τάς μορ¬ φάς τής ανθρωπίνης ζωής. Δέν άρκεΐται συνεπώς, ώς ή Δημοκρα τία είς ρόλους, έποπτείας καί κη δεμονεύσεις. Διότι τό κράτος δέν είνε άπλοθς μηχανισμάς προωρι- σμένος νά περιερίζη τάς έλευθε ρίας τοθ άτόμου, άλλά καί ένας εσωτερικάς νόμος, μιά πλήρης πει θαρχία. νοδΐκου είς την πόλιν μας έ πιβάλλεται όπωσδήποτε. *** ΨυχαγωγΙα κλϊ τουρισμός. Θαυμασία ή (δέα νά υπο χρεωθοθν δλα τα σκάφη τής Άκτοπλοΐας νά έφοδιασθοϋν μέ ραδιόφωνα καί τουριστι· κά περιοδικά διά την ψυχα γωγΐαν των έπιβατών. Θά έ- ξυπηρετεΐται έτσι διπλοθς σκοπός: Θά ψυχαγωγοϋνται οί έπιβάται. Καί συγχρόνως θά προπαγανδΐζεται ή περιή γησις, διά των περιοδικών καί των καλλιτεχνικών φωτο γραφιών των. Καί θά γίνη γνωστή ή Ελλάς καί είς τούς ξένους καί είς τούς Έλλη¬ νας. Ή έξαγωγή ελαίου. Ή διατυπωθεΐσα τόσον ύ πό τοϋ ΈμπορικοΟ Έπιμελη τηρίου όσον καί υπό τοθ ΟΤ κου τοθ Άγρότου, παράκλη σις πρός την Κυβέρνησιν νά χορηγηθοϋν άδειαι έξαγωγής έλαιολάδου καί είς Ιταλίαν, στηρίζεται επί λογικών καί δικαίων βάσεων καί ασφα¬ λώς θά γίνη δεκτή. Τό σημε ρινόν άλλωστε κράτος έχει έπιδεΐξει Ιδιαίτερον ένδιαφέ ρον καί μεγάλην στοργήν υ¬ πέρ των άγροτών καί των έλαιοπαραγωγών Ιδιαιτέρως. Καί φυσικά δέν θ' αρνηθή νά λάβη εν άκόμη μέτρον πού θά βοηθήση, είς την έξαγω γήν τοθ ελαίου καί την βελ τίωσιν των τιμών τού. Ή όδός Άμυρών. Εγένετο, ώς πληρηφορού μεθσ, ή εγκατάστασις τοθ ά ναλαβόντος την κατασκευήν τής όδοΰ Βιάννου—Άμυρών, έργολάβου καί έντός όλΐγου θ' αρχίση ή έ'ναρξις των έρ γασιών εκτελέσεως τοϋ έργου. Τό γεγονός ?Τναι ευχάριστον. Διότι σημαίνει την οριστικήν πλέον τσκτοποΐησιν τοθ όδι κου ζητήματος ολοκλήρου τής επαρχίας Βιάννου. Καί άξϊ ζει νά χαιρετισθπ μέ χαράν. Δίκαιον δμως είναι νά έξαρ θή καί τό ενδιαφέρον πού έ πέδειξαν διά τό ζήτημα αύ τό τόσον ό ύπουργός κ. Σφα κιανάκης δσον καί ό νομάρ χης κ. Μάρκελλος. ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ ΤοΟ^Άγγλου συγγραΦέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ 3ον Ή Μικρά Άσία, έκτός τής Σμύρνης, θ' αφίνετο είς τούς Τούρκους, άλλ' οί Τοθρκοι θά έζων έφ' εξής μέ διαφό¬ ρους έλέγχους επάνω άπό τό κεφάλι τού. Είς τα οίχονομικά των θά ήσχεΐτο αυστηράς ελεγ χος. 'Ωρ'ζοντο έπιτροπαί πρός παρακολούθησιν τής διαλύσεως τοθ τουρκικοθ ατρατεύματος καί άσκησιν έλέγχου επί μιάς ωρι¬ σμένης δυνάμεως ή δποία θά συ νεκροτεϊτο έξ έθελοντών καί έκ τής χωροφυλακής. "Ελεγχος θά ήσχεΐτο άκόμη καί επί τής τελωνο φυλακής, τής δασϊφυλακής, τής άΐτυνομίας. ΚαΙ μολονότι κατά τύπους ή Τουρκία Οά ήτο κυρίαρ ς,^ την Ιδεναν χειροπόδαρα. Τό άποτέλεσμα τής δημοσιεύσε- ως των δρων τής συνθήκης των Σεβρών ήΐο δτι κάθε Τοθρκος μέ νεθρα χαΐ α Γμα έγινεν έθνι- χισΐής. Επί πενταχόΌια έτη οί Τοθρχοι υπήρξαν £νας λαός κυρί- αρχος. Ουδέποτε θά έδίχοντο νά γίνουν δοθλοι. Έλησμόνησαν τάς παλαιάς άντιζηλίας των, συ· νησπίσθΐί)σαν, καί ώς μία συμπα- γής μάζα έτάχθησα/ δηισθεν τοθ Κεμάλ. Ό,τι είχε διακηρύξει αύτός έβγαινε άλήθεια. Αί έκκλή σ«ις τού εθρισκαν τώοα απήχησιν είς τάς ψυχάς των. Έοφιξαν τα δόντια. Συνέτριψχν καί τα τε λευταΐα ΰπολείμματα τή; στρα τιας τοϋ χαλίφου, έξεκαθάρισαν τάς επαρχίας πού είχαν στασιά σει κατά τής Άγκυρας, ήξραΕω σαν την τάξιν, καί έΐερμάΐισαν τόν εμφύλιον πόλεμον. 'ΩρκΕ σθησαν νά έκδικηθοθν τόν Δεμάτ Φερήΐ καί τούς συμβούλους τοθ σουλτάνου, οί δποϊοι δέν θ' άν^ε τάσσοντο είς την συνθήκην των Σεβρών. Άνεκήρυξαν τόν Κεμάλ αρχηγόν των. Έπαυσαν νά λέγων ται έθνικισταί καί ώνομάσθησαν «κεμαλικοί». Καί βάλθηκαν νά νικήσουν τού; Έλληνας καί τούς Συμμάχου; πού ευρίσκοντο πίσω τού;. Ό Μουσταφά Κεμάλ ήτοιν Ιτοι μος. Συνεκράτησε μίαν μχχητι- κήν κυβέρνησιν: άπό τούς Μπεκήρ Σαμή, Άδνάν, Φεβζή, δστις άνέ λαβε την οργάνωσιν τής έθνικής αμύνης καί ιδίως των συγκοινω νιών καί τοθ έφοδιασμοθ, καί αρ¬ χηγόν τοθ έπιτελείου διώρισε τόν "Ισμέτ. Ό Ραούφ, δ Φετζή καί άλλοι ηγέται ευρίσκοντο αίχμά- λωτοι των Άγγλων, έξόριστοι είς Μαλταν. Ή Γτροέλασις τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ. Είς την νότιον Τουρκίαν οί έ- κεΐ Τοθρκοι είχαν εξεγέρθη καί εξηνάγκασαν τούς Γάλλους ν' άπο συρθοθν καί νά υπογράψουν μίαν άνακωχήν. Πρός ανατολάς δ Κια ζήμ Καρά Μπεκήρ είχεν άπαλλά ξει τα σύνορα άπό τούς Άρμε νίους κοΊ ήδραίωσε την τάξιν. "Ηδη δ Μουσταφά Κεμάλ έδωσε διαταγάς νά περισφίξουν, μέσα είς Ινα στενάν κλοιόν, αυτήν την Κωνσταντινούπολιν, Έκτός των Έλλήνων πού εδρΕ- σκοντο είς Σμύρνην καί των συμ μαχικϋν δυνάμεων έντός καί πέ¬ ριξ τής Κωνσταντινουπόλεως, δέν υπήρχαν πλέον άλλα έχθρικά στριχτεύματα είς την Τουρκίαν. Είς την εύρωπαϊκήν Τουρκίαν δ στρατηγός Τζαφέρ Ταγιάρ επί κεφαλής των στρατευμάτων τού προήλαυνε. Είς την ασιατικήν Τουρκίαν δ Άλή Φουάτ επετέθη κατά τής Νικομηδβίας, διέλυσε τα τελευταία λείψανα των δπαδών τοθ σουλτάνου καί ήλθε μέτωπον με μέτωπον πρός τούς 'Άγγλους. Βλέπων 8τι δ εχθράς κατεΐχε μό νόν την νότιον παραλίαν, δ Άλή Φουά: έξαπέσιειλε τό έξ άτάχτων ίππικόν τού πέριξ τής πτέρυγός των κατ'ευθειαν είς τόν Βόσπορον. Ο£ έφιπποι αύτοι άτακτοι περιε τριγύριζαν καί έκαιαν χωρία είς απόστασιν ενός μόνον μιλλίου, διά θαλάσσης, άηό την έδραν τοθ άρχιστρατήγου των συμμαχικον δυνάμεων. Ή Κωνσταντινούπολις μέ τό καλούμενον συμμαχικόν στράιευμα τής κατοχής καΐ τούς υπάτους &ρίοοτίΐί τοΰς άντιπροσω πευοντας τάς νικητρίας δυνάμεις, ήτο έχτεθ«ιμένη είς άμεσον έπΕθε σιν. Τα άγγλικά στρατεύματα έξω τής Νικομηδείας (ΊσμΙτ) ήσαν δλιγάριθμα, ώστε νά δυνηθούν V*
  ΛΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμερον. «Ταγ
  κό Νοττοΰρνο». Μέ τοΰς Πόλα
  Νεγκρι—"Λλτιρεχτ Σένχαλς. Την
  Δευτέραν «Άγάπες Μονμάοτρης»
  Ντανιέλ Νταριέ Άλμτΐέρ Πρεζάν.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό αουσικό
  θαθμσ: «Ναττολιτάνικες βραδυές»
  μέ τόν τΐΓρίφηαο τενόρο ΤΙνο Ρ6·
  σι. Την Δευτέραν: «Πα^ηΐ φω·
  ληά
  την χώρον
  5
  τ ών__Χ ρυ οανθέ μων.
  Η ΜΑΧΗ
  "Υπό Κλ,ώντ. Φαρέρ
  151 όν
  «πωθήσουν τοΰς Τοΰρκαος. Οί αύμ
  μαχαι πολιτικαί έν Παρισίοις έξ6
  πνησαν με την διαπίστω^ιν 8τι
  ϊέν δπίΐρχε δύναμις διά νά επι¬
  βάλη τάς άμειλΕκτους άποφάυε·;
  των. "Ολαι αί χδραι τής Δύιειος
  είχαν άποστρατευθή. ΠαντοΟ έοη
  μειώνοντο αντιδράσει; πρός τάς κυ
  βίρνήσεις λΙ οποίαι είχαν διιξαγά
  γΐιτόν πόλεμον. Έ Ιταλία <είχε ριφθή είς την περιπέτειαν μιας μπολσεβικική; επαναστασεωσ Ή Γαλλία εϊχε περιαπασμούς ίν Σλ ρία χαί εξηκολουθεί νά είνε τρο μοκρατημέντ) μέ την Γερμανίαν. Ή Αγγλία έσείετο είς τα θεμί λια: Είς την Ίρλανδίαν είχεν ίκρα γη· ό έμφυλιο; πόλεμος, είς την Μεοοποταμίαν καΐ τάς '1<δία; άντεμετώπιζε την εξέγερσιν, μέ τό Άφγανιστάν είχε περιπλακτ) είς πόλεμον. Ή Άμερική ηρνείτο ν' άναμιχθή". Οί σύιιμαχοι δέν μπο ροθσαν νά έξοικονομήσουν ύδτε Ι να στρατιώτην διά νά χ4ν ατεί λοιιν είς την Τουρκίαν. Δι* αύτοι»; έγεννβτο τό δΐλημμα ή νά πολεμή σουν ή ν' άναθεωρήσουν τάς άηο φάσει; των, χαΐ ιδτε ημπορούσαν, οδτΐ ήθελον νά πολεμήσουν. Τα έν Κωναταντπνουπόλει συμμαχικά στρατεύματα είχαν ελαττωθή είς ολίγα; χιλιάδας άνίρών Οί βιοι- χηταί των είχαν λάβει δλα τα μέ τρα'διά τό ενδεχόμενον μ ά*ς έκ κινώοεως έν περιπτώσει έπιθεσε ως: Είχαν κάψει ϊγγραφα, κατα στρίψει αποθήκας καί υλικόν πό λίμου, ήσαν Ιτοιμοι ν' άνατινά ξουν γεφύρας. Αί μεταφοραί έγί νοντο μόνον διά θαλάσσης. Ό Μουσταφά Κεμάλ εθριάμ¬ βευε Έφθανε νά κιυπήαη τα χέ ρια τού καί άμίσως οί Τοθρκοι τού θά έρριπταν τούς «νικητάς συμμάχους» ϊξιο άπό την Τουρ¬ κίαν. Έχάλεοε κάθε Τοθρκον δυνά μενον νά χρησιμοποιηθη Τα αγ γλικά πολεμιχά ήνοιξαν πθρ κατά τ&ν Τούρκων ποϋ συνε^εντρώνοντο ϊξω άπό την Νιχομήδειαν. Άλλ αύτό δέν ήμποροθβε ν' άναχαιτίση την ίπΙθεοίν των. Ήτο απλΰ; ζή τημα ολίγων ημερών: Έα>ς βτου
  οί Τοθρκοι συνεχίντρωναν αρκετάς
  δυνάμεις διά νά χάμψουν την ά
  οθενή γραμμήν τ?ς αμύνης, νά 6α
  δίσουν χατά τής Κωναταντινουπό
  λεως καί ν' άπομονώσοιιν τα συμ
  μαχικά οτρατεύματα.
  Καθιαμίνοι γύριο άπό την τρά
  πεζαν τής διασκέψεως είς τό Πά
  ρίοι, ό πρόεδρος Ούίλσων, 4 Κλε
  μανσώ χιΐ ό Λοϋδ Τζώρτζ ϊέν ή-
  ξευραν τί νά κάμουν Άλλά τούλα
  χιστον ήξευραν τί συνέβαινεν: €Ο
  Μουσταφά: Κεμάλ, αύτός * Τοθρ
  κος στρατηγός, αύτό; ό στασια
  στής, αύτό; δ τυχοδιώκτης τοθ ό
  ποίου δέν ήξευραν χαλά καλά τ< δνεμα, ήτοιμάζετο νά εκδιώξη τού; συμμάχους άπό την Τουρ χΕαν. (συνεχίζιται) ΚσΙ δλα τα χρονικά καί δ- λοι οί φιλόσοφοι καί δ*.οι οί μεγάλοι λόγιοι συμφωνοΰν είς τό ότι δέν είνε κατακριτέ ος ό σύτοκράτωρ—πσιδί Χοέϊ μολονότι έτήοηιε την αρετήν τής φιλανθοωπίας, άλλά πά- ρσβίϊίνοντας τόν πρωτσρχικόν νόμον ό 6ποΐος έιτιτάσσει στΛ παιδία νά ιαή κρΐνουν ποτέ τίς μητέρες τους. ΓιστΙ είνε ΐγρσμμένο είς τό Νέΐ Τσέ (τό Ιδέκατο βφΜο τοθ ΛΙ Κ(): Ό ταν οί γονεΐς είνε παρόντες, τα παιδία ύπακοώουν καί σιω ποΟν>
  Ό Τσεού Πέ ΐ κατέβασε τό
  χέρι τού καί έσιώπησε. Καί αύ
  (τή την φοράν 6 Φ;λτζ δέν ά
  [πήντηοε.
  Ό γκρΐζος καπνός έγέμιζε
  τώρα τό καπνιστήριο μέ μίαν
  άρωματισμένη όμίχλη Έ πά
  'ω άπ' αυτή την όμΐχλη, τα
  ;ννέα μώβ φανάριη ελαμπαν
  Λττως λάμτουν τα άστέρια τίς
  σκοτεινές νοεμβοιανές νύκτες.
  Πολλές ώρες είχαν τιεράσε
  τσι.
  Καί ό Ζάν Φρανσουά Φέλτζ
  _πό την επήρειαν τοθ όπΐου
  άρχιζε νά ξεχνφ κάθε έξωτε
  ιικό πράνμα καί νά άμφιβάλ
  η. οί* άλήθεια άν ύπήρχε ί
  4ω άπό σϋτούς τούς τοΐχους
  τούς ντυμένους μέ κίτρινο σα
  τέν, κό"μος πραγμστικός ε(< τόν οποίον εζούσαν δντα κα έν έκάπνιζσν διόλοο. . Άλλά ό Γσεοΰ Πέ ΐ, ά—οτό μως έβηξε δυό φορές καί ή βρα χνή φωνή τού άντήχησε πά λιν, διαλύοντας τό σχεδόν ά ποκ( υσταλλωμένο ΰνειρο τοθ έπισκέπτου: — Φέν Τα Τζέν, δταν ό φιλ σοφος άνυψωθή ώς τίς Οψι στες θεωρΐες τής σκέψεως, δέν κατέρχεται πάλιν χωρίς προσ πάθειαν πρός τα μέτοια έπει σόδια τής ζωής. Ό Κούγκ Τζεού (Κομφούκιος) έν τού τοις, ύτΐερεϊχε ο' οΰτό. Κα πρέπει νά τόν μψηθυθμε, τα πεινότατα Μάθετε λοιτιό" άφοθ έμάθατε 6λα τα άλλα τιώς τΐολλοί άπό τούς άνθρώ ττους πού έγνωρΐσατε σ' σύ τή την χώραν τιέθαναν χθές: 6 μαρχήσιος Γιορισάκα Σαν- τάο, ό φΐλος τού ύποκόμης Χι- οάτα Τακαμόρι καί ό άλλος τού φΐλος, ό ξένος τοθ εθνους μέ τα κόκκινα μαλλιά (Αγ γλος). Όλοι σκοτώθηκαν έν δόξως, σύμφωνα μέ την ήθική των τιολεμιστών. Πολλές τιΐπες, ή μιά κατόπιν τής άλλης, τΐχαν ένσταλάξει Τήν γαλήνη στήν ψυχή τοθ Ζάν Φρανσουά Φέλτζ. Ό Ζάν Φρανσουά Φέλτζ μαθαΐνοντας κατ' αυτόν τόν τρόπο, τό με¬ γ άλο τιένθος καί την κατα στροφή τοθ μοναδικοϋ γιαπω νέζικου σπιτιοθ, στό οποίον εΐχε γΐνει δεκτός ώς φΐλος,οέν συνεκινήθη. (ουνεχΐζεται Ή στήλη τού ώροηιόκοσμοικ ΣυνδυασμοΙ τής νέας μόδατς πού δίδουν τόν τόνο τής κομψότητος. ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Το μουσικό θαΰμ«: Τό άπογευματινδ φίρεμα τής ποχής είνε άπό μαθρο κρέπ ιλοκέ κ*1 γαρνίρεται μέ δύί ρε 'έρ πολύ στενά άπό αατέν ζωηροθ Κρώματο;. Άπό το ΐδιο ΰϊιασμϊ ;ίνε ή ζώ^η πού σχηματίζει γυ ΐϋ άπί τήν μέση ώίΐσμίνες πιυ χέ; χαί δένιται είς τ6 πλίϊ μέ Ενα πλούίΐο φ-.όγκο. Γιά τ6 άπόγειιμχ εί-ε έπίσηί πολύ χομψϊ Ινα χονΐό γούνινο παλτιυξάκι. Τ4 παλτό αύιό είνε προτιμότερον νά σϋνοϊεύετΐι μέ Ινα φ02*μα μιΰρ'3 πού άλλωσΐε ταιριάζει αί κάθε περΐστασι. "Οίαν δμως τί φορή:ε επάνω άπό Ινα χρωματιστό φόρεμα, εί τε ,πράσινα, ιίτε γχρενά, είτε μπλέ είνε αύτό, θά φροντίσετε ώστε οί χρωματισμοί των άξε σουάρ νά έναρμο<ίζιανται μέ τόν τόνο τοθ φορίμχτος ή τής γού νας. Εί; τού; μεγάλου; πχρισινού; οϊ<ου; χαπέλλων δλα σχεδόν τί γούνινα καπέλλα συνδυάζονται μέ φέτρ, μέ βελοθδο ή μέ άλλη χρωματιστή γού'α φανταιζί. Τα καπέλλα αύτό θά «ξχνοίξη» κάπω; τα μαθρα άνσχμπλ σχς. Μία γρχδίτα μεταξ'οτή ή βελού δινη θχ υικνθυμίαη τόν τόνον τοθ κχπέλλου κονΐχ εί; τό πρί ι σωπο. | Τα φορέματ* πού φοριουνται κάτ:ο άπό τό έπανωϊ>όρι θί είνε
  άδιακρίτ(ο; άπό λεπτό λαινάζ ή
  άπό χρέπ μάτ. Άλλωστε τα ?ύί
  αύτά δφίσματα δύίκολ* ξεχωρί
  ζονται τό Ινα άπό τό άλλο καί
  εκτός τιθιου καί τα δύο είνε έξ
  ϊσου άμπιγιε καί κατάλληλ» γιά
  [τό άπόγιυμ» μέ την πρδυιόθιαι
  φυσικ·» δτι τό λαινάζ είνε ϊσ;ο
  καί λεπτό
  Τα νέα ύφίσμχτα, μεταξιοτά ή
  μάλλιν» ίχουν εφέτος πολΰ πε
  ρίεργα όνόματα: άμορόζα, σερε
  νιτέ, ντζερσαμάτ, όπεραμίλ. τορ
  παντέν, κατσούχ, μόνκ κλπ.
  Τήν έποχή αυτή βλέπουμε ά
  ναρίθμητχ μαΰρα φορέματα είς
  τα όποϊχ δίνοιν Ινα χαρούμενο
  τόνο ένκρυστασιόν, άμπιεσμάν,
  γαρνιρίσματα άπό τό ϊδιο 'ύφχ
  σμα άλλά αέ μικροος χρωματι-
  ομού; ή άκόμη Ινα κολλιέ, μιά
  ζώνη, ξνα λεπτό κέντημα, 2να
  πολύτιμο κόσμηαα.
  γι Ντιστεγκέ
  Εξπρές θαλαμηγόν
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης ΊανουσρΙου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, Σθρον, Τήνον, Μύκονον, Ί-
  καρΐαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  ΜΟΠΗ,,
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΤΙΝΟ ΡΟΣ1 (κοντοβνετ
  στας τβνορβς) ΪΠΙΜΑΝ» Ρ«-
  ΜΑΝΣ ΜΥΡΕΥΓ.
  "Ενα έ'ργο «ού 3ά άφίσιι έ·
  ποχη α τα κινηματβνραφικά
  χρονικά τού "Ηρακλείου, μέ
  τή γλυκειά μουσικη καί τα
  γνωοτά τραγβύδια τού, β «ως
  τβ ΑΠΟΨΕ ΜΕ ΦΕΓΓΑΡΙ
  κ. τ. λ.
  Τήν Αευτέραν
  Τό δρκματικό άριστούρ
  γημα:
  Π Α Λ Η Α ΦΩΛΗΑ
  'Ανώτΐρο των <Αύβ όρρα νών». Προσβχώς: ΊΐΡίΓΚΗΗΙΣΣΑ ΤΣΙΤΠΝΑ, (έγχρΜμον) Την Κυριακην ωρα 2 μ. μ. συνίχεια έιτεισοδιακοΰ- ΔΡΟΜΟΣ ΔΥΣΕΟΣ Σημ. Κ»θ' εκάστην ώρ« έ 1)2 μ. μ. άτογευμαπνή. ΚΙΝΗΣΙΣ. -Επανήλθεν οΐκογε- νειακώς έξ Αθηνών δ κ. Έμμ. >ΛγΙ·ΑνϊχώηοήσΕ χθές δ,ά Σίδνεϋ
  τής ΑύστοαλΙας ό έκει αρίστα έγ
  κάτεστημένος φΐλος κ_ Κ Σαρρής
  έκ Νεαπόλεως μετά της οΐκογενεΐ
  άς τού.
  ΒΜΤΤΙΣΝΣ.-Ό κ. Ιωάν. Περι
  στέρης ϊμπορος έκ Πριν.ά Μβλε
  βυεΓού άνεδέξατο τηςκολυμβήθρας
  ρίο Ζσρόν Καινουρίου τό κοριτσΛ
  κι τοΰ κ Έιιμ. Σταματάκη όνοαά
  σας αύτό Όγα. Ν4 τοις ζήσΠ
  ΑΡΡΛΒΩΝΕΣ.- Ο κ. Γεώργιος
  • Εμμ Λουκάκης «αί ή Δνίς Μαοίι
  Κ. Καλαιτζάκη έδωσαν άμοιβιΐ-
  αν υπόσχεσιν γάμου θερμά συγ-
  ΓΆΜδΊ^Δημ. Κ. Καναβαράκης
  Ελένη Μ. Σεμερτζάκη ετέλεσαν
  το,ν γαμοΐ'ζ των. Παίράνυμφος «α
  ρέστη ό κ. Γεώρ. Α. Λαοβντζάκης.
  __Ό κ Ίερώνυαος Κακουλά<ης καί ή Δνΐς Καλλιόπη ι*Ι. Περιστέ οπ ετέλεσαν τούς γάμους των είς Πρινιά ΜαλεβυζΙου Συγχαοητή. ΡΙ<ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.-Ή κ Ελένη Δ Καναβαράκη θα δεχθή έπισκέψεις τήν 26ην ΌκτωβρΙου. *** Γύρω στήν πόλι. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Προσκαλοθνται οί ένδιαφερό- μενοι διά τα έν τφ δστεοφυλα χεΐφ τοθ ΔημοτικοΟ Νεκροταφεί- ου ευρισκόμενα χιβώτια νά άνα- νεώσουν τα δικαιώματα φυλάξε ω; των όστών μέχρι τής 15η; Φεβρουαρίου, έ. ί., άλλως παρερ χομένη; τή; ώ; άνω προθϊσμίας θά μεταψερθοΰν είς τό ΰπόγει- όν. (Έκ τής Έφορεία; Δημοτικου ΝεκροταφεΕου). Φυτά σουλτανίνας Φυτωρίων 2 έτων, άναπτυχθέν- των έντός κήπου ποτιστικοθ πω λοθνται. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ Το Μΐνηματβγρκφΐχον άριοτβύρημα: "ΤΑΓΚΟ ΝΟΤΤΟΥΡΝΟ,, Σήμερον ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ, "Αλπρεχχ Σένχαλς Ο ΜΕΓΑΣ ΡΑΜΠΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΩΝ ΓΡΑΙΚΗ ΛΡ. ΑΔΕΙΑΣ 216 ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ 8 ΗΜΕΡΑΣ Άπό την Δευτέραν 16 Ίανουαρίου 1939 μέχρι 21 Ίανουαρίου 1939. θά πωληθώσιν είς τιμάς απιστεύτως εύθηνάς τα κάτωθι ειδή; ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΕΑΑΗΝΙΚΑ Των » » » » 125Ο 2ΟΟ 300 37» 4ΚΟ ΑΓΓΛΙΚ*. Των » » » ϊϋίΟ βΟΟ <18Ο 7 ε; ο Δραχ. » » » » Δραχμ. » 9Ο 12ίί 19Ο 2ΚΟ 32» βΧΙΓβ 3«Ο 3 «Ο 49Ο ϊίϊίΟ <Ϊ8Ο ΠΑΛΤΑ ΕΛΛΗΜΙΚ1 Των 3ΟΟ Δραχ. 19Ο 48Ο ε»:»Ο καμηλό Α » Α Α βοο » 37 Ϊ5 » ΠΑΑΤΑ ΑΓΓΑΙΚΑ Των «Ϊ»Ο Δραχ » 7«Ο » » 8»Ο » ΜΛΥΡΑ ΝΎΡΑ Διά έπίσημα κοστούμια βΐπο^ΐη^ φράκο Των βΟΟ Δραχ. -«-»- Β 7£>Ο »
  Ι» 85Ο »
  ΗΑΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑ
  Των 9ΟΟ Δραχ.
  » 8ΟΟ »
  ΚΑΠΑΡΤΙΝΕΣ ΕΤΟΙΜΕΣ
  Των 12ΟΟ Δραχ.
  » 12ΟΟ
  1»ΟΟ
  45Ο
  55Ο
  βΟΟ
  65Ο
  55Ο
  »
  18ΟΟ
  Ή θαυμασία χειμωνιάτικη λια·
  κάδα εσυνεχίσθη καί χθές.
  —"Επ* άγαθφ τοθ κόσμου των
  ύτΐαιθριοφΐλων άλλά καί ειδικώτε¬
  ρον των φοβουαένων τό ψθχος
  —Άπό τό όττοΐον, έν συχκρΐσει
  μέ την άλλην Έλλάδα καί άλλας
  χώρας των Βαλκανίων, δέν ύιεψέ
  ραμεν καί πολύ ήυεϊς έδω. χά·
  οις είς τό προνομιούχον ένίοΐε
  χλΐμά μας.
  —Ό σημαιοστολισμος της ιτόλε
  ως λόγτρ της άφίζεως τοθ λαοψι*
  λοθς ΎπουργοΟ Γεν. ΔιοικητοΟ
  Κρήτης κ. Σφακιανάκη.
  —Διετηρήθη χί)ές,_έξ επιθυμίας
  των καταστηματαρχων της πόλε¬
  ως νά δώσουν είς τάς Λμέρας τής
  τΐαραμονής τού ένταΰθα, άνάλο·
  γον σημασίαν.
  — Καί διά γενικούς λόγους κοί
  λόγω τής επιλύσεως πλείστων δ
  σων τοτΐικών ζητηκάτων.
  — Οί φάρσες είς τα αύτόματα
  τηλέφωνα βρήκαν τό δάσκαλό
  τους είς τα Χανιά.
  —"Οτΐου είς τό ΠρωτοδικεΓον
  ένήχθη καί μΐα κυρΐα διά τήν διά-
  πραζιν πολλών άσχημιών είς βά
  ρος αλλων κυρίων.
  — Καί έδώ οί φάρσες αύτές ά¬
  φηκαν εποχήν. Εϋτυχώς δμως πσρ-
  ήλθον έξ Ιδίας άνταήψεως νών
  εΰθυνών καί πρΐν ή οί υπαίτιοι ό-
  δηγηθοϋν είς τό,έδώλιον τοϋ κατη
  γορουμένου.
  —Ή παλαμΐδα Οπηρίε καί χθές
  άρκετή είς ιά Ιχθυοπωλεΐα μας.
  —"Ωστε νά άγοράσουν ττολλοΐ
  άτιό τοΰς μικροαστούς καί έργα·
  τικούς.
  —Διά τούς όποΐους αποτελεί
  προσψιλές ϊδεσμα καί λόγω τού
  εύγεύστου της καί λόγω σχετικής
  οΐκονομίας.
  — Μέ την καλοκαιρΐαν των τε-
  λευταΐων ημερών οί φΐλοι τής ά-
  κρογιαλιάς ηυξήθησαν.
  —*_στε νά παρατηρηθη χάποια
  κίνησις είς τόν λιμενοβραχΐονα
  καί τόν άντιβραχΐονα.
  — Είς τήν Λαϊκήν Αγοράν χθές
  κόσμος καί κόσμος καί μάλιστα
  καί έκ των καλών τάξεων.
  —Καί τουτο πάντοτε έξ α'ιτΐας
  των οΐκονομικων της δρων καί
  τοϋ συγκεντρωμένου των εΐδών
  της.
  —Κινηματογραφικόν γεγονός εί
  νέ ή άποψινή προβολή τοΰ «Ταγ·
  κό Νοττοθρνο» μέ την Πόλα Νεγ¬
  κρι είς τό κινηματοθέατρον Που¬
  λακάκη.
  —Προκειται περί έργου συναρ-
  παστικοΰ καί άπό τα νεώτατα τής
  έποχής ποϋ ίκαμε κρότον παντοθ
  δτΐου προεβλήθη λόγω τής κοινω
  νικότητος καί δραματικότητός
  τού.
  — Γενικώς συναγερμός άτόψε
  καί στή «Μινώα» δτΐου προβάλλε·
  τ αι αό μεγαλεΐτερο μουσικό άρι
  αΐούργημα: «Ναττολιτάνικες βρα
  δυές» δ πρωιαγωνιστής τού όποΐ
  ου ΤΙνο Ρόσι, ό περίφημος καντοο
  νετΐστας τενόρος, θά ξετρελλάνη
  δλους μέ γνωστά καί παθητικβ
  τραγοΰδια.
  —θά προβάιλλεται καθ" εκάστην
  σέ απογευματιναί καί εσπερινή πά
  ράστασι.
  έ Ρίπορτβρ
  — Ή ματινέ τής Κυριακής.
  Μετ" έξαιρετικοΰ ένδιαφέροντος
  καί πολλής άνυπομονησΐας άνα
  μένεται ή Οτιό την προστασίαν
  τοϋ Νομάρχου κ. Ά. Μαρκέλλου
  θεατρική εκτέλεσις τής μεγάλης
  ΦαντασμαγορΙας τοΰ άκαδηααικοθ
  Πολ. Δημητρακοπούλου παοά τοθ
  έκλεκτοϋ καλλιτέχνου κ. Χαιζη
  κωνσταντίνου. Ή παράστασις τής
  προσεχούς Κυριακής θά είνε μία
  πραγματική ττνευματική απόλαυ¬
  σις" θά είνε κάΤι τό άσυνηθες, κάτι
  πού έκ τής περιεκτικότητός τού
  καί θαυμασΐας διδακτικότητος κυ
  ρΐως ένδιαψέρει τούς διανοουμέ
  νους καί επιστήμονας άλλά καί
  τόν πολύν κόσμον.
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  ίφθαλμίατρος
  Έ«1 τριακονταετΐαν άπο-
  κλειστικβς καί μόνον ·1ς τα
  δφθαλμολογικά άσχολούμε-
  νος, Βέχεται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς βΐς τό όοθαλ
  μιατρεϊον τού, κείμενον καρά
  τφ Καμαράκι νλησΐον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον έ-
  πιπλωμένον παρά καλη^ οίκογε-
  νεία. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς Φοινικιάν άμπε
  λος βΐδους σουλτανί μέ εθκολΐ
  άς πληρωμής. Πληροφορίαι πά
  ρα τφ κ. Χαρολ. Φουντουλάκη
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ι
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  494ον
  Ε'.
  Ρόδον αύνοιδεν έαυτβ μηχανήν πολέμου.
  Μίαν των ημερών, ή Τιτίκα παρετήρησε τυχσΙ
  ως τό πρόσωπον της είς τό κάτοπτρον καί εΐττε>*αθ'
  εαυτήν.—Περίεργον! Τής εφάνη σχεβόν δπ ήτον
  εϋμορφος" τοθθ' δπερ διήγειρεν είς την ψυχήν της
  παράδοξον ταραχήν. Μέχρι τής στιγμής έκείνης
  ουδέποτε εΤχε φροντΐσει περΐ τής μορφής της "Ε
  βλεπεν εαυτήν είς τό κάτοπτρρν, άλλά μή δΐδου
  σσ προσοχήν.
  "Επειτα τής είχον είπεΐ πολλάκις δτι ή"τον ά
  σχημος" μόνος ό Άγιάννης άπήντα ησύχως. Άλλ'
  Οχι! δχι!
  Όαως δήτοτε, ή Τιτίκα έπΐστευσε πάντοτε 8τι
  δυσειδής βίβαΐως δέν ήτο, καί έγινεν έφηβος έν
  ούτή τή (δέα, ήτις είς τα παιδία ύιτάρχει άνεκτή.
  Ιδού δμως αιφνιδίως καί ό καθοέπτης αυτής τή
  έλεγεν, ώς ό Άγιάννης —Άλλ' 6χι! δ<ι! "Εκείνην 8λην την νύκτα δέν έκοιμήθη —"Άν ή μην εϋμορψη! έλεγε κατά νοϋν τί πσράξενο θά ή το νά ήμην έγώ τώρα εΰμορφη!—Καί άναπολοθσα τάς συμμαθητρίας της, ΙκεΙνας ών τό κάλλος έ προξένει έν τώ μονσστηρΐω εντύπωσιν, Ελεγε καθ" εαυτήν. Πώς! έγώ ποτέ νά φανώ ώσάν την δεσποινΐδα την δεΐνα! Τή επαύριον, εΐδε πάλιν είς τό κάτοπτρον, δ χι δέ τυχαΐως, ώς άλλοτε, καί εδίστασε.—ΠοΟ εί χά τόν νοϋν μου χθές: εΐπε' τό εναντίον εΐμαι ά σχημη. ΕΤχε κακώς κοιμηθή, καί τα δμματά της ήσαν βεβαρυμένσ, ή δέ δψις της ώχρά. Χθές δέν η¬ σθάνθη μεγάλην χαράν πιστεόσασα ιίς τό. κάλ λος της, σήμερον δμως έθλΐβη μή πιστεύσασα. Δέν τί,θελε πλέον έκτοτε νά Τδη είς τό κάτοπτρον, άλλ' επί δεκαπέντε ημέρας προσεπάθει νά διορ θώνη την κόμην της, έχουσα τα νώτα έστραμμένα πρός αύτό. Καθ* εσπέραν, μετά τό δείπνον, συνήθως ή σχολεϊτο είς κεντήματα καί ό Άγιάννης έκάθητο πλησίον της καί άνεγΐνωσκε. Συνέβη λοιπόν άπαξ ν' άνεγε(ρΓ) τούς οφθαλμούς άπό τής εργασίας της καί νά προφθάση τόν πατέρα της πσρατηροθν τα αυτήν άνησύχως πως. Ήπόρησε δέ είς τουτο ή κόρη. Άλλοτε, έώ διέβαινεν Εκ τινος όδοΟ, τή έφά νη ότι άνθρωπός τις, δν ούιή δέν είδεν, έλεγεν οπίσω της.—ΕΟμορφη κόρη, άλλά κακοενδεδυμένη —Μτια! είπεν ή Τιτίκα κατά νοθν, δέν θά έννοή εμέ. Έγώ έξ εναντίας εΤμαι καλοενδεδυμένη καί ά σχημη. Τότε έφ(5ρει έτι την στολήν ην εΓχΓν έν τώ μοναστηρίω. (συχεχίζεται) ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ 1ΟΑΝ. ΛΟΓΙΑΔΟΥ Μετεφέρθη άπό τής πλατείας Νικηφόρου Φωκά (Μεϊντάνι) είς την οδόν 1821 (Σεϊτάν ΌγλοΟ), έναντι παρόδου Ί- χθυοπωλεΐων καί τζαραπιλεύρως έργο- στασΐου έπιπλοποιΐας Ι. Μηλιαρά. Άνακαινισθέν είς δύο ευρυχώρους αιθούσας περιλαμβάνεΐ; Α'. Τμήμα εκτελέσεως συνταγών. Β'. Αποθήκην πλουσιωτάτης συλλογής είδι- κοτήτων (8ρββίβΗ(β8) χημικών καί φαρμακευτικών προϊόντων. Γ'. Όργανα χημείας καί φαρμακείων (βαρό- μετρα, θερμόμετρα τοίχου κ.λ.π.) έργαλεΐα ίατρικά. Δ'. Έλαστικά, ζώνας, κηλεπιδέσμους κ. λ. π. Ε'. Τμήμα καλλυντικών καί αρωμάτων: Αί- θέρια ελαια διά κολώνιες, λοσιόν, λικέρ κ.λ.π. Πα· ρασκευάζονται καί επί παραγγελΐα εΐδικές κρέμες διά ξηοά καί λιπαρά δέρματα. ΣΤ'. Τμήμα άνθρωπομετρικόν: Πνονται δω- ρεάν μετρήσεις ΰψους, βάρους κ.λ.π. Πώλησις χονδρική καί λιανική. Αριθ. Τηλ. 2.87. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Εδ- ρον, Τΐ,νον, Πάρον, Ναςβν. ΠρακτβρΕΐεν ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τυλ. 5-41. !■■■■■■■■■ •■•■■■■■■■■■«■«ε,εΐΒ ■■■■■■ Γ ΟΙΝΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ Τα (ζαιρετικά άνόβευτα καί αγνά επιτραπέ- ζιά κρασιά, παλαιάς εσοδείας, βά ευρίσκετε είς Την παρα τα βαρελτζίδικα αποθήκην τοδ κ. Ά- λέξ. Σκορδύλη είς μικράς καί μεγάλας ποσότη¬ τας ιΙ| τιμάς 4βϋναγΜνΓστο«{. ιΐΜΙΗΐιιιΐΗΐΐΗΐιιιιεηιΙΙΙΜΐιιιιιιιιιιιιι ^ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ||||||||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|||||||||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ£ γΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙ,Ή ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋ: Ι ΑΓΡΟΤΑΙ III 1 Είς τόν Διαγωνισμόν τής 9ης | τρέχοντος ή «"Ενωσις Γεωργικών | Συνεταιρισμών» Νομοϋ Ήρακλεί- 1 ου κατόπιν πολλών αύστηροτά- I των δ ο κ ι μ ώ ν παρά είδικής έ- 1 νεαμελους Τεχνικης Έπιτροπης Ι κατεκϋρωσεν είς *όν Οίκον ΠΑΝ- | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πατρών: Ι 2300 ! ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 1"ΣΙΝΤΑ" πσρά την μεγαλυτέραν διαφο¬ ράν τιμής έναντι των τιμών τού συναγωνισμου διότι οί Ψεκαστή- ρες "ΣΙΝΤΑ,, ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ άπεδείχθησαν τελειότατοι άπό πά σης απόψεως κ αι δυνόμενοι ώς έκ τούτου νά έξυπηρετήσουν τάς ανάγκας των Γεωργών Π! Οί Ψεκαστήρες ΣΙΝΤΑ Γιαννακο- | πούλου ώς γνωστόν κατασκευάζονται Ξ μέ έξαρτήματα καί άνταλλακτικά τοϋ Ξ Οϊκου ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ Ιταλίας, κατα- Ξ σκευαστοϋ των ψεκαστήρων ΛΑ—ΣΦΙΝ- | ΤΑ, τού όποίου έχομεν την άποκλει- Ξ στικότητα δι' δλην την Έλλάδα. Ξ Ό Ψεκαστήρας ΣΙΝΤΑ Γιαννακο- | πούλου πρέπει νά είναι λοιπόν τό Ξ σύνθημα κόθε άγρότου. Ξ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΑΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ 1 ΔΙΟΤΙ ΕΝΟ ΠΑΗΤΟΤΕ ΜΙ! ΑΗΟΜΙΜΟΥΝΤΑΙ Ι ΗΜΕΙΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΜΕΝϋ [ | Γενικοί άντιττρόσωτιοι διά την Έλλάδα: | ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ: . ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ "Ηράκλειον—Κρήτης. ------------------------------ Άντκτροαωποι Νομόν Ρεθύμνης: ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ -Σ0ΥΛΑΚ02, Ρέθυμνον, Άντιπρίσωπβ» Νβμοΰ Χανίων: ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ-ΣΟΥΛΑΚΟ5, Χανιά, ΆντιηρβθΜπβς Νομβΰ Λασηθίου: ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΣΛΜΙΩΤΑΚΗΣ, "Αγιος Νικόλαος, Άντιπροσωπβς επαρχίας Μεσσαράς: ΝΙΚΟΛΑΟΣ; Χ,ΤΥΛΙΑΝΑΒΗΣ, ΝβΙρε$. ίιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΓΐ Ή Έπισκοπή καί ή ϋδρευσίς της. ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Ί* νουάριος (ίνταποκριτοΰ μας) — Καρϊιά τής επαρχίας Πεδιάδος ειμπορεί ν* χαρακτηρισθή ή Έ πισκοπή. Κτισμέντ) στό κέντρο τής άπέραντης επαρχίας πού άπο τελεί τί ή'ιισυσχεδόν τοθ νομοθ, περιβαλλομίνη άπό έδάφη γονι μώτατα, Ιχει πλοθτον σημαντικόν καί σημειώνει άξΐολόγους προοό 5ους κατά τα τελευταία ετη. Άπό απόψεως γεωργικής 2 δία ή περι φέρεια τής Έπισκοπής εύρισκε ται σήμερον είς άξιοζήλευτον κα ταστασιν. θαυμασία άμπέλια ε- χούν καλλιεργηθή χωρΐς νά παρα μεληθή ποσώς ή καλλιέργεια καί των άλλων εί δών καί ιδία των δημητριακών καί των έ¬ λαιων. ΚαΙ θά σημειωθή ασφαλώς με γαλυτέρα άκόμη ανάπτυξις των καλλιέργειαν, τώρα έπότε άπεπε ρατώθη 6 δρόμος καί έξησφαλί σθη ή συγκοινωνία δι' αύτοκινή τού μέ τό Ηράκλειον. Ό δρό¬ μος αύτός άρχόμενος άπό τόν Καρ τ.ερόν, άπ' δπου διακλαδώνεται ά¬ πό τής κεντρικήί άρτηρίας Ήρα κλείου — Λασηθίου, έξυπηρετεΐ Ι μίαν σειράν γονίμων «αί παραγω γικών χωρίων: Την Έληά, την Ανώπολιν, την Βάθεια. Θλ ήτο δέ καλόν εάν προωθεΤτο μέχρι τοθ Σγουροκεφχλίου. Ή άπίατα σις είνε μικρά καί ή δαπάνη θά είνε σχετικώς άσήμαντος. Άλλωσ στε είς την κατασκευήν της θά συνέδραμον καί οί κάτσικοι διά προσωπικήν εργασίας, θά έξυπη ρετεΐτο δέ τότε καί τό χωριό αύ τό πού είνε ίνα άπό τα προοδευ τικώΐερα και τα πχραγωγικώτερ* τή; επαρχίας. Άλλά διά την Έπισχοπήν καί τα πέριξ υπάρχει έπίσης πάντοτε μέγα καί άλυτον τό πρόβλημα τή; υδρεύσεως. Καί δέν είνε ευκο- λον νά λυθή, ειμή διά γεωτρήσε ως. Εύΐυχώ; δέ, φαίνιται 8τι ή κυβέρνησις θά διαθέση τάς πρός τοθτο απαιτουμένας πιστώσεις. ΚαΙ θά είνε εύεργέτημα διά τόν τόπον νά γίνη τίθτο. Ή λύσις τοθ προβλήματος τή; νδρεύοεως καθ' Ινα οιονδήποτε τρόπον θ' αποτε¬ λέση τό ευταχέστερον γεγονός διά την Έπισκοπήν καί την άπαρχήν νέας περιόδου άναδηαιουργίας δι9 ολόκληρον την περιφέρειαν. -Ή Ε. Νεολαία. Επανήλθε έξ Αθηνών ο ιτερΐφΐ ρειακός Διοικητης τής Έθνικής Νβολαίας κ. Ιω. Μουρέλλος. —Δωρεά. Τα τέκνα τού άπβθανόντο; βίς το χωρίον Σφεντύλι μακαρίτου Γεώργιον Έμμ, Κριτσωτάκη κατέ- θβσαν είς τόν ταμίαν ιτοϋ Έθνι· κου Πτωχοκομείου 500 ώραχμάς υπέρ τού Ιδρύματος καϊ είς μνή μην αυτού. Ή Διοικούσα τό Τ- ίρυμα Έπιτροπή θερμώς εύχαρι στεΐ τούς εύγενεΐς ίωρητάς. —Μεταθέσεις. Δι' αποφάσεως τοθ ΰιτουργοΰ Δικαιοαύνης μετετέθη ό άρχιφύ- λάξ ν' τάξεως Έμμ. Δουλγερά- κης έκ των φυλακών Καρπενη- σίου είς τάς έπανβρθωτικάς φυλα κάς Χανίων. "Ενωσις Συνεταιρισμών νβμοϋ Ηρακλείου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Κατόπιν επεμβάσεως τοθ ύ- πουργοΟ ΓενικοΟ Διοικητοΰ Κρήτης κ. Σφακιανάκη θά άνα λόβ[) την συγκέντρωσιν, έξα γωγήν καί πώλησιν τής σού- μας ιών παραγωγών διά λο¬ γαριασμόν των ή Ένωσις Συ¬ ν εταιρισμών ΝομοΟ Ήρακλεί ου. Καλοθμεν δθεν τούς έχον- τας σούμαν πρός πώλησιν δπως δηλώσουν ταύτην είς τούς Συν)σμούς των, ή, άπ' εύθεΐας είς την Ένωσιν Ίνα κανονίσωμεν τα τής προμη θείας βαρελΐων, καί νά "^εΤ^αι έτοιμοι δταν είδοποιήσωμεννά έλθουν κοΐ παραλάβουν βα ρέλια καί τακτοποιήσουν τα χαρτιά τής μεταφοράς. Ή ζύγισις καί βαθμομέτρη σις θά γίνη είς τόν λιμένα είς οκάδας άνύδρρυ πσρ' είδι κου. Ο£ σοθμες πρέπει νά είναι 17 βαθμών καί άνω καθαρές καί άοσμες. Ή έκκαθάρισις θά δοθή με τα την πώλησιν. Ό Πρόεδρος Γ. Βαρούχας —Τό σημερινόν ραδιοφωνι- κόν πρόγραμμα. Ό ραδιοφωνικός σταθμβς 'Α θηνών θά εκτελέση σήμερον το έξη; πρόγραμμα: "Ωρα 13 30 χρηματιστήριον, 13.40 εΐδπσεις, Π λαϊκές καν τχδες συγχρότημα Τσακίρη, 14. 45 ανακοίνωσις καί μετεωρολογι κόν δελτίον, 18 15 ποικίλη μου σική, 19 Α «ωρκ τού παιδιβδ» 19. 20 ρεσιτάλ τραγουδιοΰ υπό κ» ρίας Μ. Παπαδοπούλου Κατζο πούλου, 19 50, έμιλία τοϋ διβυθυν τοΰ τού άρχαιβλογικοδ μουσϊί ου κ. Άλβξάνώρου Φιλαίελφέως περί άσκλππιείου της έπιδαύρου, 20 Χαβανέζιχη όρχήστρα ξγαλά ζιες κιθάρες, 20 30 συνέχβια τής έ μιλίας τοΰ κ. Γεωργίου Λαμπελέτ μέ θέμα ή έθνικη καί ή παγκο σμία μουσική, 20.45 μβυσικη χο ροδ, 21 45 εΐδήσβις, 22 συμφωνικίι συναυλία τή; όρχήοτρας τής ΥΡΒ υπο την διεύθυνσιν τοΰ κ. Εύαγ γϊλάτου' πρόνραμμα Μοραμέ πά ραλλαγαί βέ Εέμκ τδν Χάϊδν ΒάγκνβρΕΪδΰλλιον τού Σΐγκ φρΐδ Κ.λ.π. σβυΐτα Λΐστ, Τάσσο συμφι» νικό ποίημα. Κατά τα διαλείμ ματα της συναυλίας θά μβταδο θούν αί τελευταίαι είδήσεις 23.40 μουσική χοροϋ καί έλαφρό τρα γοΰβι κ. Μικρ. Λάζου. —Κρήτες άνθυπολοχαγοί. Λιά Β. Δ. τροποποιεϊται ή σει· ρά αρχαιότητος των δια τοΰ ά¬ πό 7 Γεπτϊμβρίου 1938 διατάγμα τος όνομααθέντων 50 άνθυπολο· χαγών καθορίζεται δέ τοιαύτη γενική καί κατά Σώμα. Οί Κρήτες άνθυπολοχαγοί εχουν την κάτωθι σειράν: Δαληδάκης Έμμ. 2ος αυτοκίνητον, Αλεξά¬ κης Σωτήριος 32ος Στρατολβγίας, Γιαννικάκις Άν. 41ος Στρατο λογίας, Κουμανδράκης Άντ. 17ος οίκον, υπηρεσίας, Άλεξάκη; Έμ. 28ος οΐκ. υπηρεσίας καί Βαλασά κης Μ. 50ές, —Μεταβολαί εκπαιδευτικήν. Διά Β. Δ. μονιμοποιΐΐται επί βαθμω καί μισθω γραμματέως β'. τάξεως ό κ. Κ. Ρωμάνος καθηγη τής είς την δημοσίαν εμπορικήν σχολήν Χανίων. —Διά πράξεως τοΰ έπιθεωρη τού των Δ. Σχολείων τής περιφβ ρβίας Χανίων εγένετο δεκτή ή έκ τής υπηρεσίας παραίτησις τής διδαβκαλίαβης Σ. Δερμΐτζάκη. ΤΑ ΑΙΠΑΣΜΑΤΑ Ε Λ Ε Φ Α Σ ΕΛΕΦΑΣ II Πού Ιδωσαν χαί πέρυσι έξαιρετικά άπβτελέ- σματα, καί κυριολεκτικώς έθαυματβύργησκν είς ολους τούς κλάδβυς τής παραγωγής. Λέγω τής γενικής ζητησεως αφίχθησαν άπό τοΰδε ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ των λιπασμάτων «ΕΛΕΦΑΣ» καί πωλοΰνται τοίς μετρητοΐς καί επί πιστώσβι παρα τοίς: ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Πέμτΐτης
  19 Ίανουαρίου 1939
  ΧΟΕΣ ΤΗΝ ΠΡΩΊΑΝ
  ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΟΙΣΤΟΛΟΙ
  ΤΟΥ ΛΤΑΑΝΤΙΚΟΥ ΟΚΕΑΝΟΥ
  ΑΠΕΠΛΕΥΣΕΝ ΤΩΝ ΒΙΣΕΟΝ ΤΩΝ
  ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ
  Σχολιάζεται τό ταξίδιον τοΰ Τσιάνο.
  Ή Κίνα καί ή ίαπωνικπ είσβολή.
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μ»ς). — Σήμερον την
  πρωΐαν οί γαλλικοί στόλοι τού Ά»
  τλαντικοΰ ο>κεανοΰ άπέπλευσαν των ναυ·
  ατάθμων των πρός εκτέλεσιν μεγάλων
  συνδεδυαομένων γυμνααίων.
  Τα γυμνάσια ταύτα θά λάβουν χώ¬
  ραν βίς τα παράλια τής βορείου Ά-
  φρικής καί θά είνε ευρύτατα άπό
  απόψεως χρησιμοποιήσεως συγχρονι-
  σμένων ποΫεμικών μέσων.
  ΟΙ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΜ ΓΚΑΜΕΑΕΝ
  ΚΑΙ ΝΤΑΡΑΑΝ
  ΕΚ ΤΗΣ [ΑΑΛΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). — Νεώτεραι πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  άναχωρούν όιονούπω διά τό Μαρόκον
  οί Γάλλοι έπιτελάρχαι, ό γενικάς τοι
  ούτος, στρατηγός .κ. Γκαμελέν καί τού
  στόλου ναύαρχος κ. Νταρλάν.
  ' Αμφότεροι οί έπιτελάρχαι θά έπι-
  θεωρήσουν τάς φρουράς, όχυρώαεις,
  άεροπορικάς βάσεις καί τα έπάκτι*
  πυροβολεϊα τής Γαλλικής Βορειανατολι
  κης Άφρικής.
  ΕΙΣ ΤΑ ΓΑΛΜΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ
  ΠΟΑΕΜΙΚΑ Δ1ΑΦ0ΡΡΝ ΤΥΠΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Κατά τάς έκ
  Παρισίων πληροφορίας είς τα τελού-
  μενά είς την παραλίαν τής βορείου
  '%φρικής γαλλικά γυμνάσια μετέχουν
  ογδοήκοντα παλεμικά διαφόρων τύκων
  μεταξύ των οποίων άεροπλανοφόρα «αί
  ύποβρύχια.
  Είς την όλην κίνησιν ταύτην των γαλ
  λικών πολεμικών δυνάμεων, άποδίδε
  τα ι έξαιρετική σημασία.
  ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ^
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΟΜΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 ΊανουαρβΛυ (τού
  α,νταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  τού έξωτερικού βεβαιούν ότι τα σύνο-
  ρα τής Γαλλικής Σομαλίας ενίσχυον
  ται διά στρατού καί κατασκευής συγ¬
  χρόνως μεγάλων όχυρώσεων.
  Η ΠΡΟΕΑΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΗΡΧΙΣΕΝ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΐνΐΕΝΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). —· Τηλεγραφοϋν έκ
  τής Ίσπανίας ότι ή προέλασις των έ-
  θ νικ ών είς την Καταλωνίαν έπιβραδύ·
  νεται κάπως.
  Ή έπιβράδυνσις αυτή όφαίλεται είς
  μεγάλας συγκεντοώσεις των κυβερνήτι-
  κων, οΐτινες ήδη άντιτάασουν ίσχυρο-
  τέραν άμυναν.
  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 18 Ίανουα-
  ρίου (ίδ ΰπηρεσ(α) —Ό γιουγ
  κοσλαυίκός τύπος σχολιάζει
  ένθουσιωδώς τό ταξίδιον τοΰ
  κόμητος Τσιάνο είς τό Βελι¬
  γράδιον καί τονΐζει ιή·> πα¬
  λαιάν φιλίαν ή όποία συνδέ
  εί την Ιταλίαν μετά τής Γι
  ουγκοσλσυΐας.
  —ΡΩΜΗ 18 Ίανουαρίου (16.
  ύπηρεσ(α) —Χθές τό μεσονύ
  κτιον ανεχώρησε διά Γιουγ
  κοσλαυΐαν ό κάμης Τσιάνο
  ΑΡΜΟΝΙΑ ΑίΟΝΟΣ
  ΚΑΙ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥ Ι ΑΣ
  —Ήμιεπίσημος εφημερίς τής
  Γιουγκοσλαυία^ γράφει δτι ή
  συνεργασΐσ Γιουγκοσλαυία
  μετά τής Ρώμης, έξελίσσεται
  παραλλήλως πρός τόν άξονα
  Ρώμης—ΒερολΙνου
  —ΓΕΝΕΥΗ 18 Ίανουαρίου
  (ίδ. ύπηρεσΐι) —Τό συνέδριον
  τη,ς Κ.Τ.Ε. ήκουσε χθές τό ά-
  πόγευμα μίαν σημαντικήν εκθε
  σιν τοθ άντιπροσώπου τής Κί
  νας επί τής καταστάσεως είς
  την "Απω Ανατολήν. Ώς συμ
  πέρασμα ό Κινέζος άντιπρό
  σωπος διετύπωσε την αίτησιν
  πρός την Κ.Τ.Ε. νά λάβη άΐίό
  συμφώνου μετά τής Άμερι
  κης δραστικά μέτρα διά των
  οποίων νά έμποδΐσουν την ία-
  πωνικήν εισβολήν είς την Κί-
  νσν
  ΤΙ ΙΣΧΥΡΙ2ΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Ίανουαρίου
  (16. ύττηρεσία) —ΤηλεγραφοΟν
  έξ έθ νίκης πηγής δτι τα στρα
  τεύματα τού στρατηγοΰ Φράν
  κο είσέβαλον είς πολλά μέ
  ρη τής επαρχίας Καταλωνίας
  καί έκυρίευσαν πολλά χω¬
  ρία. Συγκεκριμένως εισέβα¬
  λαν είς βάθος 10 χιλιόμετρον
  8που συνέλαβον πολλοΰς αΐχ
  μαλώτους καί κατέλαβον με¬
  γάλας ποσότητας πολεμικοθ
  ύλικοΰ.
  Οί όφειλέται τοΰ Ταμείου έφέδρων
  παρά τω ύπουργω κ. Σφακιανάκη.
  Ό ύπουργός Γεν. Διοικη
  τή; Κρήτης κ Μπότης Σφα
  κιανάκης εδέχθη καί χθές
  είς την Νομαρχίαν πλείστας
  λαϊκάς έπιτροπάς καί Ιδιώτας
  έκθέσαντας διάφορα ζητήμα
  τα γενικοθ ώς επί τό πλεί¬
  στον ένοιαφέροντος.
  Χθές την πρωΐαν ό κ. ο
  πουργός εδέχθη έπίσης τούς
  έτιιθεωρητάς των δημοτικήν
  σχολείων Ηρακλείου προκει
  μένου νά κατατοπισθή μέ τα
  έκπαιδευτικά προβλήματα τοθ
  νομοθ. Μετά των έπιθεωρη
  των ό κ. ύπουργός συνειρ
  γάσθη έ-1 μακρόν.
  Ακολούθως ό ύπουργός κ.
  Σφακιανάκης εδέχθη επιτρο¬
  πήν τοθ Συνδέσμου Ίδιοκτη
  των Λαϊκών Ξενοδοχείων "Υ
  πνου ζητήσασαν νά άπαλλα-
  γοθν των έπιβληθέντων είς
  σύτούς υπό τοθ ΔημοτικοΟ
  Συμβουλίου ε ιδικών προστί
  μων δι' ωρισμένας παραβά-
  σεις, ώς καί επιτροπήν ίδιο
  κτητών κάρρων ήτις τοθ ανέ¬
  πτυξε διάφορα ζητήματα τής
  τάξεως των
  Είς τόν κ. Γεν. Διοικητήν
  παρουσιάσθη ακολούθως με
  γάλη έπιτροτιή έξ όφειλετών
  τοθ ΈφεδρικοΟ Ταμείου Ή
  έπιτροπή ανέπτυξε την οίκο
  νομικήν αδυναμίαν είς ήν ^ε
  χούν ούτοι περιέλθει κατά τα
  τελευταία έ'τη *αΙ ετόνισε
  την ανάγκην τής παροχήν
  είς αύτοΰς ωρισμένων εύκολι
  ών δσον άφορφ ιδία την τμη
  μοττικήν εξόφλησιν τώ-1 δανεί
  ών των. Σχετικώς ό κ. υπουρ
  γός έ^ωχε καί έν προκειυέ
  νω τάς δεούσας όδηγίας πρός
  την Διοίκησιν τοΰ ΈφεδρικοΟ
  Ταμε'.ου έκ παραλλήλου δέ
  συνέστησεν δπως άνάλογοι
  ευκολίαι παρασχεθοθν καίπρός
  τούς ενοικιαστάς, κατά τα
  παρελθόντα έ'τη, έκεδρικών
  κτημάτων έφ', δσον ήθελε δια
  πιστωθή δτι οδτοι έζημιώθη
  σαν έκ τής ενοικιάσεως των
  κτημάτων τούτων. Ή ιδία έ —ι
  τροπή παρεκάλεσε τόν κ. ύ
  πουργόν νά προβή είς τάς
  δεούσας είσηγήσεις παρά τή
  κυβερνήσει διά την δημοσίευ
  σιν τό συντομώτερον, τής ύ
  πογραφείσης ήδη παρά τοϋ
  πρωθυπουργοθ κ. Μεταξά τρο
  τοποιητικής συμβάσεως δι'
  ής έπεκτείνεται τό εύεργέτημα
  τής έκπτώσεως ποσοστοθ 40
  ο)ο καί είς τάς συζύγους πά
  λαιών πολεμιστών, όγορα-
  στών ανταλλαξίμων κτημά
  των, είς άς Ιχουν μεταβιβα
  σθ?1 τα άκίνητα. Έξ άλλου
  έτον(σ9η ή ά άγκη τής παρο
  χής νέας προθεσμίας πρός
  υποβολήν υπό των παλαιών
  πολεμιστών των πιστοττοιητι
  κων των εφεδρικάς ιδιότητος.
  Έπιτροπή κατοΐκων τοθ προα
  στείου Μασταμπά παρουσια
  σθεΐσα ακολούθως είς τόν κ.
  υπουργόν ανέφερεν 8τι συνε
  πε(α τής ανεγέρσεως έν τφ
  προαστείω σταύλων δημιουρ
  γεΐται κίνδυνος διά την ύγεΐ
  αν των κατοίκων μάλιστα δέ
  κατά τό θέρος όπότε είναι
  δυνατή καί ή δημ^ρυργία καί
  ανάπτυξις νοσογόνων έστιών.
  Ή έπιτροπή παρεκάλεσε νά
  ληφθούν έν προκειμένω τα
  έπιβαλλόμενα μέτρα.
  Ό κ. ύπουργός αναχωρεί
  σήμερον την πρωΐαν δι' Αγ.
  Νικόλαον.
  Ή κίνησις της άγοράς
  καί αι τιμαί των εγχωρίων προϊόντων
  Συνεχίζεται καί κατά την
  τρέχ. έβ&ομάδα ή χαλσρότης
  των τιμων των κυριωτέρων έγ
  χωρίων προίόντων καί Ιδία
  των έλαίων άτινα ύπετιμήθη-
  σαν είς τος 27 50 δρχ. κατ'
  οκάν. Έλπίζεται έν τούτοις
  δτι ή ύποτίμησις είναι παρο-
  δική καί δτι είς τάς προσε·
  χεΐς ημέρας ή κατάστασις
  θά μεταβληθή, συγκεκριμένως
  δέ ευθύς ώς τό υπουργεί¬
  ον Έθν. ΟίκονομΙας αποφασί¬
  ση περί τής χορηγήσεως τών
  άδειών έξαγωγής έλαιολάδου
  περί τών οποίων ήδη ώς γνω
  στόν άνεφέρθησαν πρός αύτό
  τό Εμπορικόν Έπιμελητήριον
  καί 6 ΟΤκος τοθ Άγρότου.
  Αί τιμαί τών σταφίδων δια
  τηροθνται άντιστοΐχως είς τα
  "(δια έπίπεδα. Μειωμένη δέ χά
  ρακτηρίζεται καί ή έξαγωγική
  κίνησις. Ανάλογον κίνησιν πά
  ρουσιάζουν καί οί οΤνοι. Ό
  πωσδήποτε καί αί τιμαί τών οί
  νων θεωρεΐται δτι θά βελτιω
  θώσιν.
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΗΗΤΙΚ01 ΕΚΙΧΗΤΟΟΟΙΗΣΑΝ
  ΟΑΑ2 ίΕΝΙΚΟΣ ΤΑΣ ΕΦΕΑΡΕΙΑΣ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τού
  ανταποκριτήν μας).— Έκ τοΰ :έξωτε-
  ρεκού τηλεγραφείται ότι οί κυβερνήτι-
  κοί έχινητοποίηααν πρό τής Βαρκελώ-
  νης όλας γενικώς τάς οΊ,αθειίμους έ·
  φεορείας των, προκειμένου νά άντιτα-
  χθοΰν μέχρις εσχάτων εναντίον τών έ-
  θνικών.
  ΕΓΙΝΕΝ Η ΤΕΛΕΤΗ
  ΤΗΣ ΟΡΚΟΜΟΣΙΑΣ ΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον έγινεν
  ή έπίσημος τελετή τής όρκωμοσίας
  τών πρωτοετών φοιτητων τού Πανεπι¬
  στημίου Αθηνών. Πρός τούς όρκι-
  βθέντας φοιτητάς εξεφώνησε λόγον ό
  πρύτανις κ. Φωτεινό: άναφερθείς [είς
  τα χαθήκοντα καί τα ίδανικά τού "Ελ¬
  ληνος φοιτητού.
  ΑΦΙΞ'Σ
  κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Χθές αφίχθησαν είς την πό
  λιν μας ό Νομάρχης Λασηθί
  ου κ. ΠαπαδημητρΙου μετά
  τοθ Δημάρχου Άγίου Νικο
  λάου κ. Έμμ. Σκυβάλου.
  Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΣΙΣ
  ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  Είς την αίθουσαν τοϋ κινη
  ματογράφου «Μινωα» θά λά
  βη χώραν την προσέχη Κυρισ
  χήν έργατική συγκέντρωσις
  καθ" ήν θά εμφανισθή πρός
  τούς εργάτας ή νέα διοίκησις
  τού ΈργατικοΟ Κέντρου. Είς
  την συγκέντρωσιν θά γίνουν
  καί σχετικαί δμιλίαι πρός τούς
  εργάτας.
  Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΠΝΟΥ
  Ή Γεωργική 'ΥπηρεσΙα έξέ
  δωκε χθές ανακοίνωσιν πρός
  τούς καπνοπαραγωγούς τοθ
  νομοΰ εΗρακλείου. Διά τής ά
  νακοινώσεώς της ή Γεωργική
  "Υπηρ£σΙα γνωρίζει δτι συμφώ
  νως ιφ άναγκσστικώ νομώ
  1526 άπαγορεύεται τοθ λοι·
  ποθ ή καλλιέργεια άλλων ποι
  κιλιών καπνοθ πλήν τής ποικι
  λίας «Μυρωδάτου Σμύρνης»
  Σπόρος τής άνω ποικιλίας διε
  νεμήθη ήδη μετσξύ τών καπνο
  παραγωγών.
  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
  Ηύτοκτόνησεν είς Μόδι Κυ
  δωνίας δι' άπαγχονισμοθ ό
  Γ. Χατζηνικολάου ¥ Σουβλής
  διότι είχεν έγκαταλειφθή υ¬
  πό τής συζύγου τού.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
  'Αγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμων άγορας
  τοθ ΈμπορικοΟ καί ΒιομηχανικοΟ
  Έττιμελ,ητηρΙου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων προίόντων εΐχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  2τ«»ίίες α' δρ. 16 5017.
  β' » 15-16.-
  γ' » 13-14.-
  » δ' » 10-12.-
  Έλεμέδες α'. » 8.—
  » β'. » 7.50—
  ΚοινοΙ »
  Ταχτάδες α'. » 6.30—
  _ ·, β1. » 550-6.-
  ΣταφΙδες μαύραι
  " Ελαια 3—5ο » 27.50
  ΕΚΔΡΟΜΗ
  ΤΟΥ ΟΡΕΙΒλΤΙΚΟΥ ΣΥΝ.ΕΣΜΟΥ
  Τό ένταθθα παράρτημα τοϋ
  Όρειβατικοϋ Συνδέσμου όργα
  νώνει διά την προσέχη Κυρια
  κήν έκδρομήν είς Βραχάσι, Μ Ι,
  λατον καί Χίσι. Ή άναχώρη
  σις θά γίνη την 2αν άπογευ
  ματινήν τού προσεχοϋς Σαββά
  τού διά λεωφορείων είς Μάλ
  λια. Θά γίνη επίσκεψις τών
  άρχαιοτήτων Μαλλίων καί ά
  κολούθως τοϋ Βραχασιου Την
  Κυριακήν θά γίνη άναχώρησις
  την 7ην πρωϊνήν διά την κορυ
  φην Άνάβλωχος καί εκείθεν
  μέσω Μύλων Καλαρύτη είς
  Σπήλαιον Μιλάτου καί είς Μι
  λατον δττου διημέρευσις. Άκο
  λούθως είς Σίσι—Μάλλια καί
  δι" αυτοκίνητον έπιστροφή είς
  Ηράκλειον. ΠορεΙα 6 ώρών.
  Άρχηγός ό κ. Γεώργιος Πα·
  παθεοδώρου Δικαίωμα συμμε
  τοχής μελών δρ. 75, μή μελών
  100. Δηλώσεις γΐνονται δε¬
  κταί εκάστην εσπέραν είς
  τα γραφεΐα τοΰ Συνδέσμου
  καί ώραν 7 1)2-8 1)2.
  ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  Συνεκλήθη προχθές την έ
  σπέραν είς συνεδρίασιν τό
  Δημοτικόν Συμβούλιον. Κατά
  την συνεδρίασιν ενεκρίθη τό
  πρωτόκολλον βάσειτοΟ όποίου
  παραχωρεΐτσι είς τόν Δήμον
  υπό τοθ ΛιμενικοΟ Ταμείου
  τό δικαίωμα τής έκμεταλλεύ
  σεως τοθ ήλεκτρικοΟ έργοστα
  σΐου.
  ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΟΝ
  Ενώπιον τοΟ κακουργιοδι-
  κ»ίου Ηρακλείου άρχεται Όυ
  ριον ή δίκη κατά τοθ Κων¬
  σταντίνου Περδικάκη καί τοθ
  Αντ. Ροδολάκη έκ Παλοιοχώ
  ρας Σελίνου κατηγορουμένων
  δι' απόπειραν φόνου καί φθο
  ράν ξένης περιουσίας.
  Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Προχθές την έστΐέραν συ
  νήλθεν είς συνεδρίασιν ή Λι·
  μενική Έπιτροπή Ηρακλείου
  άσχοληθεΐσα μέ ύπηρεσιακά
  ζηΐηματα.
  ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΕΦΟΡΟΥ
  Αρμοδίως εγένετο άποδε
  κτή ή παραίτησις τοθ τέως Οί
  κονομικου Έφόρου ΉρακλεΙ
  ου κ. Επαμ. Σφακιανάκη.
  Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΕΑηθΛΕΡΣ
  Είς τό Ληξιαρχεΐον Νεατιόλΐιος
  εδηλώθησαν κατά τό παρελθόν Ι-
  τος 70 γεννήαεις, 35 θάναΐοι χ«ί
  15 γάμοι.
  30 Πρωινη
  ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΘΑ ΛΑΒΗ ΑΠ0ΦΑΣΕ1Σ
  ΠΕΡΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ Η ΜΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΠΛϋ ΖΗΤΗΜΑ
  ΖΟΗΡ0ΤΑΓΑΙ_ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι ό Γάλλος Ηοωθυπουρ-
  γός κ. Νταλαντιέ πρόκειται νά λάβη
  έντός τής σήμερον οριστικάς άποφάσεις
  εάν Οά επέμβη ή όχ*- είς τόν ίσπανικόν
  πόλεμον.
  Σημειωτέον ότι μεταξυ τών κοινο·
  βουλευτικών καί δημοσιογραφικήν κύ¬
  κλων τής Γαλλίας διεξάγεται ζωηρά·
  τατος αγών επί τοΰ ζητή «.ατος τούτου.
  Ζωηροτάτη υπήρξεν επιβάς ή χθεσινή
  συνεδρίασις τής Γαλλικής Βαυλής ήτις
  άπησχολήθη μέ την έν Ισπανία κατά¬
  στασιν.
  "ΐΕΪΡΑΚΟΣΙΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
  ΦΕΡΟΝΤΑΙΣΥΓΚΕΝΤΡΟΟΕΙΣΑΙ
  ΠΡΟ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΟΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τελευταίαι πλη¬
  ροφορίαι έχ Παρισίων φέρουν τούς
  πρό τής Βαρκελώνης συγκεντρωθέντας
  κυβερνητικούς είς τετρακοσίας χιλιάδας.
  Καθ" α τηλεγραφείται αί δυνάμεις αυ¬
  ται έτοιμάζονται νά δώ?ουν αποφασι¬
  στικήν μάχην έκ τών χαρακωμάτων των
  έκτεινομένων καθ* όλον τό μήκος τών
  όρεινών όχυρώσεων αΐτινες προστάτου-
  ουν την Βαρκελώνην. Λέγεται έπ^αης
  ότι οί κυβερνητικαί δέν είναι απίθα¬
  νον νά έπιχειρήσουν καί τελικήν έξόρ-
  μησιν πρός βελτίωσιν τής θέσεώς των.
  ΙΊΡΟΟΒΗΣΑΝ ΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΙ ΤΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαοίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Καθ* £α άναφέ.
  ρουν πληροφορίαι κυβερνητικάς πηγής
  ό κυβερνητικάς στρατός συνεχίζων την
  επίθεσιν αυτού είς την Έστρεμαοούραν
  προώθησε τάς γραμμάς τού. Κατ»
  άλλας πληροφορίας οί κυβερνητικοί
  είς άλλους τομείς άπεκρούσθησαν υπό
  τών έθνικών ύποστάντες μάλιστα βαρεί
  άς -απωλείας.
  ΔΕΝ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ Η ΓΑΛΛΙΑ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΣΠΑΗΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΑΘΗΝ%Ι 18 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Παρισίων άναφέρουν ότι γενική έντύ·
  πωσις έπικρατεΐ έν Έύρώπη ότι ή Γαλ
  λία δέν θά επέμβη είς τό ίσπανικόν
  ζήτημα κατόπιν αυστάσεως τής Αγ¬
  γλίας ύποστηρςζούσης ότι πρέπει νά
  αποφευχθώσιν αί διεθνείς περιπλοκαί.
  ΤΟΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝΣΥΝΟΡΩΝ
  ΚΑΙ Ι.™Β_]η*ΞΙΙΒ
  , ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται
  ότι το ανοιγμα τών ίβπανικών αυνό-
  ρων τονίζεται ότι αποτελεί καθαράν
  πρόκλησιν εναντίον τοΰ α,ξονος.
  Η ΜΑΤΕΝ,, ΚΑΙ ΤΟ "20ΥΡΝΑΛ,,
  ΑΠΟΚΡΒΥΟ]ΟΝ_ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ
  , ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τοθ
  αντα-οκριτού μας)— Τελευταίαι είδή-
  αεις εκ Παρισίων άναφέρουν ότι αί έ·
  φημερίδες «Ματέν» καί «Ζουρνάλ» άρ-
  «Ρογραφοΰν σήμερον εναντίον τής έπευ-
  βασεως τής Γαλλίας είς την Ισπανίαν.
  ΤΑ ΕΒ1ΠΕΡΟΠΑΑΝΑ
  , ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τού
  *ντ*Ηθκριτού μ,ς)— Χηλεγοαφούν έ«
  Παρισίων ότι τα έθνικά άεροπλάν*
  εοομίΐαρδισαν σήμερον τάς βτρα,τιωτι-
  *»*$ έγκαταοτάαεις ,ής Β*ρκ·λώνηί.