9681

Αριθμός τεύχους

105

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

25/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΟΣερ**ΟνΐΏ.ιαμ Μάτιαως άρ
  είς τα Βαλκάνια έφθασε *είς 'Άθήνας^ δ* " " "" Λ
  τής υπηρεσίας ,ον,ίς την-Έλλάδα ή &πη£ ^1Σ.ΛΧατα°™™
  οα τρόφιμα και-αλλο ί,ΰλικόν >δι« τό,
  τής ΟΥΝΡΑ
  3
  τον Ελληνικόν πληθυσμόν.
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ ΜΗΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
  ΔΙβΥΘΥΝΤΗΙ
  ΓΙΑΝΝΗΣ; ΜΠΙΖΑΚΗΧ
  ΕΘΜΙΚΗ Δ«ΜΟΚΡηΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΚΥΡΙΑΚΗ. 25 ΦεβρουαρΙου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛ,θν ΔΡΑΧ. 20
  ΔΙΒΥβΥΧΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞβΟΙ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΓίΡΟΔΙΔΟΪΙΤΗΙ ΜΟιΊΟΙ ΤΩιΊ
  Όχι μόνρν κατά την διάρκειαν
  Τ()ς Γερμανικής καταχής, άλλά καί
  μετα την άπομάκρυνΌΐ τοθ Κατακτη
  χοθ άπό την πόλι μβτς, τώρα καί τέσ
  σερις μήνες, σ' δλο ιό ΪΊομό καί
  ατήν πόλιν τοθ Ηρακλείου ύπήρχε
  μόνον ΕΑΜ καΐ ΕΛΑΣ καί ΕΠΟΝ
  καί ΕΑ, άλλά Κ.Κ Ε . . δέν ύπήρχε
  Αύτό Θά μποροθσαν νά τό βεβαιώ
  όρκιζόμενοιστό θεό(άν ήξεραν
  δτιύπάρχεθδλοι οί ΕΑΜίτες' οί ΕΛΑ
  Σίτες, οί ΕΑΐεο, οί ΕΠΟΝίτες κα Ι ο£
  ΕΠΟΝίτισσες Καί 8μως ,,νά, πού τούς
  διαψεόδει «ή Π Έ.ΝομοΟΉρακλείσυ
  ΐοθ Κομμουν. Κόμματος τής Ελλά¬
  δος» ή'δπσΐα έφθασε, φαίνεται, έ¬
  ξαφνα ΐπί πτερύγων τής θυέλλης
  των τελεϋταΐων ημερών καί μέ θελ-
  λώδη 'ττροκτιρυξι πρός τό «λαό τής
  πόλης καΐ τοθ Νομοϋ "Ηρακλείου»
  καταγ.γελλεΐ-βλαω;·3σ©ι~δέν ώνήκουν
  στήν παράταξί τους, δτι είναι κλέ-
  φτες καί καταχραστές. ΟΙ μόνοι πού
  οΰιε κλέβουν οΰτε τρώνε είναι οί
  όπαδοί τοθ Κ.Κ.Ε. Άπαράλλακτα
  δπως κατά ι/ι διάρκει,α τοθ πολέμου
  κατά των Γερμανών, έδώ στήν ιδι¬
  αιτέρα πατρίδα μας οί μόνοι πού έ
  πόλεμοθσαν κι' έλιάνιζαν τόν έχ·
  θρσν ήσαν, ώς γνωστόν, οί ΕΑΜ1Λ
  τετΐ,ΈΠΟΓΪίτες, λεηλασίτες, Όλοι οί
  άλλοι Έλληνες κάτοικσι τοθ τόπου
  αύτο6 ήσαν καί είναι (μας τό βεβαιώ
  νεΐ καθημερινώς κοτΐ ή «Έλεύθερη
  Γνώμη») πρβδότες,'γκεσταπίτες, κρο
  πτοφασΐστ,ες, άνηδημοκρατικοί καί
  αντιδραστικόν... '
  Άλλά 6ένι«ΐναι μ^νόν σΐ μ-ήΚου
  Εΐν>αι καΛ ό Έροθρθς Σταύρος; καί'ή
  Έ|ί έφοσον φέρνουν
  άδδν
  IV
  τόΚ.Κ.Ε. τό οποίον ώς γνωστόν, ου
  τε "Κομματίζεται, οΰτε διαρπάζει
  άλλά μόνον κσμματιάζ*ι| άφοθ άπο
  γυμνώση τούς άντνπάλους τού) είναι
  δ,τι είναι καΐ οί "Ελλη-νες πού δέν
  £ίς τό Κ.Κ Ε. Δηλαδή προ
  γι^εαταπΐτες, κραπτοφασί-
  ντι&ημοχρατικοί καί άντιδρα
  στικοί καί είς τό κάτω κάτω τής
  γραφής. κλέφτες καί καταχραστές.
  Μάλιστα! Ό Έρυθράς Σταύρος
  (βεβαιώνει μέ δλη την έπίσημη... άδι
  αντροπία τού τό Κ Κ.Ε. Ηρακλείου)
  «δέν κάνει καμμιά «ιανομή, κι' οΰτε
  καί έχ^ι σκοιιό νά κάμη». «Ένώ δια
  θέτει 100 δράμια ψωμί γιά τούς δοσί
  λαγαυς Πωλιουδάκη κτλ. στίς φυλα·
  κές».
  Οί άνθρωπον πού γράφαυν αύτά
  σοβαρά σέ μιά προκήόρυξι τυπωμένη
  καίύπογραμμένη έπίσημα δέν μπο-
  ρεϊ νά είναι παρά ήτρελλοί έπικίνδυ
  νοι γιά δέσιμο ήτΐ)επιωρωμένοι έγκλη-
  »" ματίαι πού δέν σέβονται τίποτε
  | κα4άρνο0.νται-. καί* την πραγματικό-
  τητ,α. Διότι δλοι δσοι ζοθμε στόν τό
  Α» πό αυτόν ξέρομε ν, δτι τό οφείλομεν
  κατά -μέγα μέρος -είς τά>τρόφιμα πού
  * διανίμει δυόμιαυ χρόνια τώρα ό Έ-
  α ρυθρός £ταυρός. Καί αυτήν άκόμη
  ^ τή στιγμή., πού τόν οβρΐζουν κατ' αύ
  |' τόν τόν άν-αΐσχυντον τρόπον οί
  ' κομμουνισταί τής πόλεώς μας, δλος
  ό κόονας γνωρίζιι, δτι είς τα συσσί
  τια 'τοθ Δ.Ε Σ παίρνουν καθημερι
  νώς γάλά έκλεκτό καΐ κάθαρό χίλια
  μωρά καί τρέφονται μέ θρεπτική τρο
  φή δύο>.χιλκ*δες πτωχά -αιδία!
  Καί βύτά μό?ο στήν πόλι μέσα
  Γιατί τό Γδιο γίνεται καί στά προά
  στεια τής πόλεως καί σέ άρκετά
  νωριά. Καΐ αύτό έκτός των λαικών
  συΓσιτίων, είς τα «ποία ευρίσκουν
  συσσιτίων, είς
  θερμή καί θρεπτική τροφή
  ταβές πτωχών άνθρώπων, τούς ό
  δέ τ? είςπ
  ποίους κανείς δέν
  παράταξιν άνήκσυν
  νεΐς δέν ρ ω τ ά
  είςποίαν
  δπως
  τίς ·>*
  κα
  Χ1··
  λιάδες παιδία τί φρονήματα έχουν
  ο{ γονεϊς των Ένώ λοι-πόν ό πρυ-
  θρός Σταύρος σώζει κυριολεκτικώς
  άπό τή λιμακτονία καΐ τόν ύποσιτι
  _ τόν πιό άναξιοπαθοθντα λα·ν
  0 :Ηρακλείου οί «λαοκράτες»
  τ° αου'ν'ιστα' το^ "Ηρακλείου ύβρΐ
  ί°^« τούς πραγματικούς σωτήρος
  *> Ο0 αύτοθ
  τού Αα" ^
  . ,νράφομεν αυτά γιΛ νά υπε->
  Δίν ''^„„ τόν Έρυθρόν Σταυρεόν,
  ανάγκην κανενός
  ^εν χ ς
  ΐοζ .^ έφόσον τουλάχιστον
  ν ύπερ«σ1Τισ ου' στέκει γιά ν' άποστο
  ΝΡ· τό £ΡΥ°* ,4ώί(άριστσν ύβριστή.
  > ώνη κ*βόν£νγΐάνά δείξωμεν
  6
  ύπερ«

  °Τί7ΤΰΓ
  £νγ δείξωμεν δχι
  αχλά> μέ τα τφάγμα
  ό£^°? βλέπει καί
  ουπάστασι καΐ ττοι-
  νά ύβρίζουν ένα Έρυθρόν Σταύ¬
  ρον.
  Τα γράφομεν άκόμη γιά νά διαβε-
  βαιώσωμε τούς εύγενεΐς ξένους, πού
  μέ τόσην αύταπάρνησι καί Χριστια-
  ν«κή καλωσύνη τόν άντιπροσωπευ-
  ουν στόν τόπσ μας, δτι έκεΐνοι πού
  ύβρίζουν τόσον άδικα καί άναίσχον
  τα τό έργον των δέν εχουν καμιά
  σχέσι μέ τή γνήσια έλληνική ψυχή
  καί δέν άντιτιροσωπεύουν τόν Έλ-
  ληνικό λαό, δ οποίος μόνον εύγνω-
  μοσύνης καίάγάπης αίσθήματατρέφει
  άπέναντί των
  "Οπως μόνον αγάπην καί εύγνω
  μοσύνην αίσθάνεται καί τρέφει ό
  Έλληνικός λαός τοθ "Ηρακλείου καί
  πρός την Έμελ, δηλ τούς έκλεκτούς
  "Άγγλους καί Άμερικανούς όργα-
  νωτάς τής Συμμαχικής Βοηθείας, οί
  όπσΐΌΐ μέ τόσην στοργήν καί ενδια¬
  φέρον έργάζονται γιά νά «άνακου-
  φίσουν χά ποτθήματα καί νά έπου-
  λώσουν τάς πληγάς πού άνοιξε στό
  σώμα τοθ ΈλληνικοΟ λαοΰ ό βάρ-
  βα,ρος κατακτητής, ό συναγωνιστής
  τοΰ Κ. Κ Ε στήν Άθήνα καί άλλα-
  χοθ..
  Άλλ' δσον ζωηρά είναι ή εύγνω
  μοσύνη καί ή άγάπη τοθ ύγιοΰς Έλ
  ληνικοό λαοΟ πρός τούς ξένους,
  πού ευρίσκονται έδώ μόνον διά νά
  Τόν βοηθήσουν, άλλον τόσον δυνα-
  τή είναι ή αγανάκτησις τού άπέναν
  τι των κακών Έλλήνων, οί όποΐοι
  έκμετίαλ(λ€υόμενοι την κατι' αύτάς
  παρατηρουμένην έδώ σχετικήν έλ¬
  ψωμιοΰ,
  καλοθν
  «μέ ^
  τό
  λειψιν
  λαό νά
  μέ διαμαρτυρίες; ,κ,αΐ μαζικές συγ
  κεντρώσεις καί
  νάγκη άπ'-τσύς
  ^^ γ
  μέ άπεργίες έν ά
  "Αγγλοος άντιπρο-
  γη γ ρ
  σώπους τής ΕΜΕΛ καί άπ' τούς άν
  τιπροσώπους τής «Κυβέρνησης» καί
  άλλα πολλώ πράγματα καί «δάνεια
  , χωρΐς έπιστροφή». Αϊ λοιπόν! Άς
  μάθη ό λαός τοό "Ηρακλείου, δτι
  Κ ή έλλειψις τοθ ψωμιοϋ, πού πά
  ρατηρεϊται κατ' αύτάς, δέν θά ύ¬
  πήρχε καί τού-ναντίον θά είχαμεν
  αφθονίαν άπ' δλα, άν "ή, άπεργία
  πού ήταν Ετοίμη νάκηρύξηπρό έβδο
  μάδος περίπου τό Κ Κ. Ε τήςπόλε
  φ μας δέν ήνάγκαζεν ί-να πλοΐο
  Τής ΕΜΕΛ ερχόμενο πρός την πόλι
  μας μέ 1700τόννους τρβψίμων, νά
  άλλάξη κατεύθυνσι καί νά πάη νά
  ξεφσρτώστ] άμέσως στό Βόλο, άντί
  νά στέκη έδώ φορτωμένο καί νά
  κινδυνβΟΓ| ό θεός ξέρει πόσον καιρό
  ΐσα με νά κατεβή ή δρεξι τής ξεφορ-
  τώσεώς τού είς τούς .. προστάτας
  τοϋ λαοθ'!
  Κυρίως δμως οί έδώ μεγιστάνες
  τοθ Κ Κ Ε στήν προκήρυξί των κα·
  λοθν τό λαό νά άπαιτήβΓ) «νά γίνη
  Λαίκή έπιτροπή πού νά παΐρνη καί
  διανέμη τα τρόφιμα τής Συμμα-
  κής Βοηθείας» Έδώ είναι τό ψη·
  Τό! Αύτό είναι τό νευραλγικό σημεϊο
  τοθ Κ. Κ Ε! Δεδομένου δτι στή
  γλώσσά τού λαός ίσον κομμουνι¬
  σταί, δταν ομιλή γιά Λαική Επι
  ΐροπή έννοεϊ κομμουνιστική έπιτρο
  ίή Αύτό εΐν' δλο. Θέλουν νά διανέ
  μουν αύτοί τα τρόφιμα γιά νά κά
  νούν κόμμα μέ ξένα εξοδα καί νά
  «μακαρίζωνται μέ ξένα κόλλυβα»
  Καί -τότε τα τρόφιμα αότά πού
  μάς φερνουνέδώοίΣύμμαχοΙ μας Ά-
  μερικανοί καί Άγγλοι *θά γινόταν
  «χαιρεΐιαμός πού μας στέλλουν 48
  Ιθνη» ή «τρόφιμα ποΰ μας στέλλουν
  οί Έλληνες τοϋ ΈξωτερικοΟ» Έ
  τσι λένε γιά τα τρόφιμα τής ΕΜΕΗ
  οί κομμουνισταί δπου κακή τή μοί-
  ρα τα διανέμουν αύτοί, δπως Τι. χ.
  στή Βιάννο Οΰτε τδνομα των *Άγ
  γλων καί Άμερικανών δέν βάλλουν
  στό στόμα των, έκτός άν πρόκειται
  γιά καμουφλάρισμα. .
  Εύτυχώς προδίδονται μόνοι των.
  ΑΓΐηΚΟΙΜΩΣΗΣ ΤΟΥ κ ΠΗΠΗ-
  ΔΟΠΗΜγ,Η ΠΡΟΣ ΤτΙΜ "ΠΙΚΗΓΙ,,
  Ό Κυβερνητικάς Άντιπρόσωπος
  Άνατολικής Κρήτης κ. Εμμανουήλ
  Παπαδογιάννης προέβη είς τάς κά¬
  τωθι άνακοινώσεις είς συνάκττην
  μας·
  «Είναι άπαρά3ατος ή άρχή έκεί
  νων οί όποΐοι ψαρεύουν είς] θολά νέ
  ρά νά θέλουν νά έκμεταλλεύωνχαι
  την κοινήν δυστυχίαν. Καί ή ίστορία
  διδάσκει δτι πολλάκις τοιούτοι δημα
  γωγοί δσπρωξαν είς έπαναστάσεις
  καί ΐίς άλλας άσυνέτους πράξϊΐς
  Λαούς διά νά προκαλέσουν συμφρ-
  ράς είς την άνθρωπότητο μέ σκοπόν
  νά μπορέσουν κατόπιν νά έκμεταλ
  λευθοθν τάς άνθρωπίνους άδυναμίας
  τοΰ δυστυχοϋντος ΛαοΟ.
  Εντέυθεν ουδέν τό παράδοξον,
  δτι κατά τάς τελευταίας ημέρας κάί
  είς τόν τόπον μας έντείνεται ή προσ
  πάθεια νά γίνη εκμετάλλευσις τής
  δχι ευχαρίστου καταστάσεως, την
  όποιαν δημιουργεϊ ό ένσκηψας βαρύ
  τατος χειμών καί ή έλλειψις τραφΐ
  μων, μολονότι άπό τα έπισημότί,ρα
  χεΐλη (Άρχιστρατήγου Σκόμπυ) ήκου
  σεν ό Λαός τοθ "Ηρακλείου, δτι έν-
  ΐός των ημερών καταφθάνουν ίκαναί
  ποσότητες τροφίμων καΐ άλλων εί
  δών.
  "Εχω απόλυτον εμπιστοσύνην είς
  την νοημοσύνην ολοκλήρου τοΰ Κρη
  τικοϋ ΛαοΟ καί Ιδιαιτέρως τοθ ΛαοΟ
  τοθ ΝομοΟ "Ηρακλείου καί ουδεμίαν
  εχω αμφιβολίαν ότι δέν θάπαρασυρ,
  θή είς τας εκνόμους ενεργείας «ίς
  τας οποίας τόν καλοΰν «νθρω,παι»
  των οποίων μοναδικός σκοπός είναι
  ή δημαγωγία καί ή κομματική έκμε
  τάλλέυσις, χωρίς-αντάποτσι νά προ·
  τίθεμαι νά άμφισβητήσω δτι τό σύνο
  λον τοϋ Κρητικού ΛαοΟ ύπσσιτίζεται
  καί ύποφέρει άπό την έλλειψιν τρ©-
  φΐμων, άπό την έλλειψιν ύποδήσεως
  καί ένδύσεως.
  Άλλ' εΐμαι ύποχρεωμένος νά ύ
  πενθυμίσω είς δλους, 1) δτι ό πόλε-
  μος συνεχίζεται καί δτι ή γενικωτά-
  τη αυτή αίτία έπηρεάζει καί θά έ-
  ΐϊηρεάζτ) την οικονομικήν ζωήν των
  Λαών, δχι μόνον έφ' δσον διαρκεϊ
  ό πόλεμος άλλά καΐ μετά την λή
  ξιν αύτοθ καί επί άρκετά χρόνια
  μετ" αυτόν. 2) δτι ή δικαίως άναμβ
  νομένη υπό τοθ ΚρητικοΟ ΛαοΟ ά-
  νακούφισις μετά την απελευθέρωσιν
  δέν επήλθε μέχρι τοθδε δΓ αυτόν,
  λόγω τής παρουσίας είς την περιο
  χήν των Χανίων τοθ έχθροθ. Ένε¬
  κα τούτου άντί νά φθάση ή ΟΥΝ¬
  ΡΑ ήλθεν ή ΕΜ—ΕΛ ήτις διαθέτει
  περιωρισμένα μέσα. Μέ την συγ·
  κράτησιν δμως ΈθνικοΟ στρατοθ ά·
  ποκτάτσι τό απαραίτητον αϊσθημα
  ασφαλείας καί αί είσαγωγαί θά
  αύξηθοΰν πολύ προσεχώς, ένώ συ*γ
  ιχρόνως απεφασίσθη ή προσεχής έγ
  κατάστασις έν τή Νήσ^ τοθ. οίκονο
  μικώς άνθηροΰ και στερεοϋ Όργανι
  σμοθ τής ΟΥΝΡΑ, έξ ου εύλόγως
  -ροσδοκάται ή άπό πάσης πλευράς
  (^νακούφισις καί άνοικοδόμησι»; τής
  Νήσου, χωρίς βεβαίως καί τοθτο
  τα σημαΐνη και την ώς άπό μαγεί-
  άς θεραπείαν δλων των πληγών
  καί την πληρώσιν δλων των άναγ-
  Είναι δμως άνάγκη νά'παύσουν αί
  πολιτικαί ανωμαλίαι, διότι δέν πρ
  πει νά λησμονώμβν δτι αυται έπη-
  ρεάζουν την οικονομικήν μας ζωήν
  όλεθρΐως. "Ενεκα τούτου οί δημΐι
  ουργοθντες ταραχάς, οί προκαλούν¬
  τες ανησυχίας, οί απειλούντες πότε.
  άπεργίας καί πότε ομαδικάς .λαι
  κάς κινητοποιήσεις, καί πότε ► συγ-
  κεντρώσεις πρός δημαγωγικήν έ-τ
  π Ι δ ε ι ξ ι ν, έφ' ^δσαν δι'
  των προκαλεΐται ό κίνδυνος τής
  διασαλεύσεως τής δημοσίας τάξε¬
  ως γίνονται παρβίτιοι ζημιών τοθ
  κοινωνικοθ συνόλου
  Αύται εΤνοΐι καθ'■ ημάς αί τρείς κύ
  ριαι αίτίαι αϊτινβς προκαλοθν την
  σημ-ερινήν κοινήν δυσπραγίαν, καί
  δυσφορίαν. Αί δύο τελευταίαι έλπί
  ζομ,εν ότι θά έκλείψουν πολύ ταχί
  ως τελείως, όπότε θά έλπίσωμε/ν είς
  ανάλογον βελτίωσιν των δρων .τής
  ζωής Θά άπομείνΓ) δμως ή έκ. τοθ
  πολέμου γενικωτάτη αίτία τής κοι
  νής δυοχυχίας. Διά ταύτη,ν δέν είναι
  ορθόν νά έπιρρίπτη ό Ενας· τήν,εύθύ
  νην είς τόν άλλον, άλλ' δπως ύπήρ
  ξαμεν θαρραλέοι συμμαχηταί είς τόν
  •κατά τοθ- καταχτητοθ άγώνα ετσι μέ
  θάρρος καί αύτοπεποίθησιν πρέπει
  νά άγωνισθώμεν δλοι μαζί μέχρις
  ότου βοηθούμενοι καί ύπ6 των μέγα
  Χων* Συμμάχων μα,ς δυνηθώμεν. νά
  βελτιώσωμεν τούς δρους τής διαβιώ
  εν νά αώσωμε>ν την φυλήν
  Καί τό "Εθνος τής αίωνίας· "Ελλάδος
  άπό την καταστροφήν καί^ άς μή λη
  ^μονώμενδτι πολλοΐ είναι οί έχθροί
  οί ό λώ
  «ΠΟ ΗΜΕΡΒΣ
  ΕΙΣ. ΗΜΕΡΛΜ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ■ Φεβρουάριον
  κων.
  Αί καταστροφαί είναι τόσον πολ
  Ααί καί αί άνάγκαι τόσον μεγάλαι
  ωστε διά την θεραπείαν χρειάζονται
  μελέται συστηματικαί καί σοβαραί
  και μέσα άνάλογα, ή συγκέντρωσις
  των οποίων θά απαιτήση χρόνον μα
  κρόν καί3) δτι την καθυστέρηαιν πά
  ροχής βοηθείας, άλλά καΐ την νο-
  αισματικήν άκαταστασίαν, είς ήν
  ευρίσκεται καΐ άπό την όποιαν
  σον ύποφέρει ό
  καί έπηρςάζει ό
  λιος πόλεμος, τοθ όποίου έδοκιμά
  σαμεν καί ημείς δύο) παρωδικάς
  έκδηλώσεις (Ρεθύμνης καί ΉρακλβΙ-
  ου) Εύτυχως ήδη κατέπαυσεν οδτο^
  τόπος, έπηρέασε
  έπάρατος έμφΰ-
  β ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ
  Είνε παρήγορον άληθινά τό θέαμα τής
  αντιδράσεως την οποίαν δρικνύουν
  (βρισμένοι σθεναροί ίεράρχαι, εναντίον
  ΐών έγκληματικών έκδηλώσεων τής Ια-
  μοκομουνιστικής μαφίας. Μετά τόν
  Καρυ,στίας Παντελεήμονα καί ό Άργυ
  ροκάστρου εκαυ-τηρίασε δριμύτατα τούς
  άνθρώπους τής «λαοκρατίας», πού την
  Ιφήρμοζαν σκοτώνοντας άνθρώπους
  ΐοΰ λαοΰ! Μεϊά τό άηδές θέαμα των
  Ιρυθοώνίεραοχών Ήλείας, Κοζάνης καί
  ^ίου ή Έκκλησία άποκαθίσταται είς
  τ/ήν εθνικήν συνείδησιν μέ την σθενα-
  ^άν στάσι των διακεκριμένον ίεραρχών,
  πού τιμοϋν τό ράσο τοΰ Γρηγορίου
  5,αι τοΰ Χρυσοσιόμου και ξεπλύνουν τό
  Ινειδος των έαμοβαφών Μητροπολιτών
  μεγάλην
  τοα πρός
  ε
  η
  αυτοθυσίαν
  χάριν
  Έθνικών τοα εδαφών καί
  πιστεύει ήδη £{ς την θρτιον<ε*αν των . ,πατέρων τού καί, γςνιιςώς εχ^ι πρς- ραρμοσθή πρός την τ-ά συμφέροντα τοθ αντίληψιν, τόπου τού. "Ο δέ Βοαλγαρικός Καμμουνιαμ^ς ϊς σήμερον είναι ό διευθύνων νοΰς %αί 4 κυρίως έμπνευστής καί καθβ&η- γητής τοθ ΈλληνικοΟ ΚομμουνιομαΟ, πιστεύει κσί ούτος είς την Πατρίδα^ τού την Βουλγαρίαν,'ένδιαφέρεται καί Βυσιάζβιαι δι* αύτήν,ιεΐναι σ&μ- φφνως ,|κίχί προτοστατβϊ , μ£λ*στα· είς την έξόντο:σιν τοθ ΈλληνικοΟ πληθυσμοθ τής Μακεδονίας καί ^ρώ· κης καί άγωνίζεΐαι διά την κατά, κτησιν καί κατακράτησι,ν Έ κων καί ξένων.·εδαφών ϋ καθαρώς Βουλγαρική* Εθνικήν, λιτική.ν, Ό Έλληνι^κός κομ υπό ίΐό ψεμδώνυμθν θ ά ψ σμός οθ μάνον Ε πιστεύ,ει είς την άλλ μ , ίς τη Ελληνικήν Πατρίδα άλλά καί έχθρεύεται ταύτην, έτχχιμος πάντο- τε νά προσφέρΐ). είς ταύς Βουλγ4· ροος οίίς άποκαλεϊί *άδ«λ.φ/ύ
  Τοπίας ΐοθ παγκοαμίου. Δυε&νιαμ&Ο
  κοιθ' ήν σ-ανμήν οί δη-μιο^γο ι αύ^
  |θ0 τόν άπ&κήρυξαν. Ό 'Ελληνι-
  Κός κομμρϋνισμός.. δέν - εξεκήνησεν
  αυθορμήτως έκ των σττλάχχων τοΰ
  Ί ΛαοΟ καί έκ *ής ,άν/Αγ·
  ή
  γενομένων λαι,κών τάξλεων, των. μι
  «θωτών, των εργαζομένων . καί των
  ^οχθούντων γενικώς, άλλ' έδηψμ-
  ρϋργήθη ώς πρςχείπομε-ν καθ" ύπόδα
  ι ,ιν. ξένων πρακταρων> διά νά. βλάψΓ)
  Ακριβώς τα έθνικα συμφέροντα και
  τάς πενομένας τάξεις, διά νά πα·
  ραλύση την Ελληνικήν Κοινωνίαν,
  διά νά προκαλέση, «οΐνων κή.ν, καί
  κρατικήν άν αργίαν καί διά νά δρώ
  <ρη τελικώς έναντίαιν- ή ώ ρ ΈβνικοΟ ^ΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΗΙ—ΙΙΗΜΜΙΙΙΙ—=ΙΟΗΙετΗΙΙΙΙΙιΊΙ1ΜΙΙ Ι ηγριοπ ΜΐιιιηιΐΝΐηιιηιιιιιιηιηηηΐτΐιι: Ξ *» 20 ΦΕΒΡΟΥΗΡίΟΥ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤ1ΝΗ ΕΘΜ1ΚΒΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ | 1«»Μ»«Μ«ί4ΙΙ»«*«''1ΜΜΜ1ΙΜΜ|>|>|~
  '<.·■·»·■, ΙΙΙΙΙΜΙΙ»» II ΕΓΝΤΑΙΙΤΙΚΑί ΠΡΑ8ΕΙΕ Χ «τα τό διάβτημβ τής κ«τοχής, αί τό¬ τε Κυβερνήσεις ϊδημβσίβυαν δια¬ φόρους ΣυντακίΐΗας ΙΙοάξεις, ώς επί το φλετστο* ποοσωπικής φύσεως Άλλά, βεβαίως, δέν είναι δυνατόν ό κάθβ πουδβϊης νά καθιστα κατά τοι¬ ούτον τρόπονάπρόσβλητα τα νομοθετικά τού κατασκευάσματα. Κατα συνέπειαν έπιβάλλεται να καταργηθή σήμερον— έ>ς καινομικώς έπιτρεπεταιή (Ιδιότης τοΰ
  συντακΐΐΗθϋ περιεχόμενον των νομοθε*
  Ϊ αύ.τών.
  ' Καΐέ'τσι, τουλάχιστον, θά έηιτραπη
  ή ϊνδεικν«ομένη προσφύγη είς. τό Συμ,
  ρουλιον τής έπικρατιιας διά την ,άκώ-
  ω
  των ,παρ«νομιών τής
  ΠΟΗΓΠ'
  η βκ
  Οίκοδομήματος ώφελών ούτω -τούς
  έχθρούς τής Παχρίδας- Ό "Ελληνι
  κός κομμουνισμός δέν άτιοτ€λ€ΐ ίν
  νομόν τάξιν, οΰτε αποβλέπει είς την
  κοινωνικήν καί πνευματικήν πρόο¬
  δον καί είς την ευημερίαν *ρ.ϋ Λα¬
  οΟ, τουναντίον οΰτος αποτελεί ά-
  ναρχίαν, λεηλασίαν, διαφθοράν καί
  κοινωνικήν έξσθλίωσιν, προσπαθίϊ
  δέ δι" αυτών νά επιτύχη την χα,λά-·
  ρωσιν τοθ ΈθνικοΟ φρονήματρς
  καί την κατάρρευσιν των Έθνικών
  ίδεών. Ό Έλληνικός κομμουνισμόν >
  δέν αποτελεί σύστημα σαφ,φν καί
  συγκεκριμένων πολιτικοκοινωνικήν
  ίδεών καί οίκονομικών άντιλή·
  ψεων, άλλ' αποτελεί οίτος σύγ-
  χισιν φρ*νών, άσυναρτησίαν,
  πρρχειρολογίαν καί άπατηλήν δημα-
  γωγίαν, είναι δέ άμίμητος καί ά-
  ρυναγώνιστος είς την παραπλάνη-
  σιν των λαικών μαζών (δΐςτ δέ
  ν νέων "
  Ό Ελληνικάς κομμουνισμός<άπο·. βλέπει καί πισκύει είς την πάλην των τάξεων, είς την εξέγερσιν των μορφωμέ έναν,τίον άμορφώτων εναντίον των νων των άνικάνων των Ικανών, των ύπαλλήλων εναν¬ τίον τοθ Κράτους, των παιδιών έναν τίον των γονέων καί διδασκάλων των ΑΡΙΣΤ Ν τα Ι) 1/ Ψ Ψ- Τ 'ά κ» τό αύ Κ: ί/αί αύι 7όρ ΡΣ
  Τ1ΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦεβρουβρΙου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΩΝ
  Στήν αιθούση τού Κινηματοθεάτρου
  ΗΛΕΚΤΡΑ, δόθηκε μιά σειρά παρα-
  στάσεων άπό χά Ναυτοπροσκοπάκια
  μας, χάρις είς την εύγενή πρωτοβουλίαν
  ή 1 ί 3 όδ
  η
  τής 1ης καί ,3ης
  περιφερείας εΗ
  Ό
  γή ρβ
  όμάδων τού Σ.Ε.Π.
  "Οσον αύστηρά θελήσωμεν νά κριτι-
  κάρωμεν τό παίξιμο των μικρήν καλλι-
  τεχνών πού θαυμασε τό κοινόν τοΰ Η¬
  ρακλείου, δέν μποροϋμε παρά νά συγχα
  ροΰμεν έγκάρδια τόσον τούς Άρχηγούς
  όσον καί τούς ερασιτέχνας τής σκηνής
  καΐ τή; έναρμονισμένης θαυμασία δρ-
  χήστρας των.
  "Αν καί θά θέλαμε νά έπεκταθοΰμε
  λυπούμεθα πού δέν μποροϋμε νά τό κά¬
  μωμε λόγω τοΰ περιωρισμένου χώρου
  τής εφημερίδος μας, άξίζει όμως κάθε
  έ'παινος ή προσπαθεία πού διαπνέει τούς
  προσκόπους μας πράγμα πού φάνηκε
  τόσο άποδωτικά στήν πρώτη σκηνή μέ
  την ώμορφη σειρά των κωμικών σκέτς
  πού έκαμαν τούς θεατάς νά ένθουσια·
  σθοϋν κυριολεκτικώς καί νά ξεσπάσουν
  σέ χειροκροτήματα άτέλειωτα
  "Υστερ' άπ' αύτό δ κ. Έμμ. Γιακου
  μάκις μέ τό φυσΐκώτατο παίξιμό τού
  στόν ρόλο τοΰ κ. Δραπανίδη, τοΰ μεθυ-
  σμένου δεκανέα Κ«ραπιπέρη, τοΰ χω-
  ριάτη καί τόσους άλλους άποσπφ δικαί-
  ως τά συγχαρητήρια των θεατών πού έ-
  χουν πλημμυρίσει την αΐθουσα τοΰ
  θεάτρου.
  Οί κ. κ. Έμμ. Κόπακας, Γ. Βοσκάκις
  κα! Έμμ. Σκουλικάρης μέ τά γυμνασμέ
  να σώματά τους εξετέλεσαν θαυμασία
  καί μέ έξαιρετική δεξιοτεχνία τά άκρο
  βατικά τους νούμερα.
  Ό κ. Έμμ. Μαρκάκις ό Άρχηγός
  τής 8ης Όμάδθς γνήσιος θαλασσόλυκος
  ήταν ύπέροχος στόν κουρέα καί τόν γέ-
  ρο Όπλονόμο
  Ή Δίς Χάλαρη σάν γνήσια δδηγός
  ιάνΐιπροσώπευσε θαυμασία τό Σώμα
  Ελληνίδων όδηγών μέ τό εξαιρετικόν
  της ταλέντο στίς διάφορες σκηνές καί ι¬
  δίως στήν Κρητικοπούλα, εν άπό τα ω¬
  ραιοτέρα ταμπλώ τής παραστάσεως.
  Ό κ. Άθ. Καρπιδάκις στόν ρόλο ΐοϋ
  Αίμιλίου μέ τόν συνοδό τού Γ. Κουμαν-
  τάκη μας θύμισαν τόσο την γερμανική
  κατθχή άλλά καί την σημερινή μας λευ-
  τεριά πού τούς παρεχώρησε τό δικαί-
  ωμα νά κθροιδέψουν τούς πρό καιροΰ
  τυράννου μας.
  Οί κ. κ. Κ. Χαρκιολάκις στόν τύπο
  τού «χωριάτη» Λόλης*Χρυσάκις στούς
  μοντέρνους μαθητάς όπως καί δ Ζ.
  Κοτσυφός διεσκέδασαν τούς θεατάς μέ
  τα τόσο εύ'θυμα νούμερά τους.
  Ή όρχήστρα των Ναυτοπροσκόπων
  άξίζει θερμών συγχαρητηρίων. Ό μι·
  κρούλης διευθυντής τής τόσβν άρμονι-
  κης ορχήστρας κ. Νουφράκις πού σάν
  μαέστρο κυνσερτατόρε, ντιρετόρε πά
  ρακολουθοΰσε τούς έκτελεστάς, οί βιο-
  λινΐσται κ. κ. Μαστρακίνης, Καραπιδά
  κης, ό κ. Αλεξανδρίδης μέ τό άκόρ-
  ντεον, ό κ. Κολομβοσάκις στήν φυσαρ-
  μόνικά τού, οί κ. κ. Φρουδαράκις, Χρυ
  σάκις, Κυπαρισσάκις μέ τις κιθάρεςτους
  καί ό κ. Άλέκος Άνδρεαδάκις στήυ
  Τζάζ-Μπάντ έ'δωσαν κεΐνο πού χρεια-
  ζόταν στήν όμορφη βραδυά σάν πεπει-
  ραμένοι καλλιτέχνες.
  Γιά τόν κ. Γιάννη Μιγάδη πού έρ·
  γάσθηκε τόσο γιά ν" αποδώση ότι καλ-
  λιτεχνικό μποροΰσε
  δυνατό ταλέντο τού
  ταμπλώ δέν μποροϋμε παρά νά έκφρά-
  σωμε τα θερμά μας συγχαρητήρια.
  Καί τα μικρά Ναυτοπροσκοπάκια
  μας έδειξαν ότι έκεΐνο πού πιστεύ-
  συμφωνα μέ το
  στά προσκοπικά
  ΠΡΩΙΙΝΓΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Οί Άμερικανοί κατέλαβον τό Γιούλκ
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΕΛΛΑΣ: Ό ύποδιευθυντής τής
  ΟΥΝΡΡΑ πλωτάρχης κ. Γκιάκσον
  έφθασεν χθές είς Αθήνας" μέ άλλα
  ανωτέρα μέλη τής οργανώσεως αύ^
  τής δπου πρόκειται νά διευθετηθή
  την μεταβίβασιν τοθ Ιργου περιθάλ¬
  ψεως έκ τοθ ΣτρατιωτικοΟ συνδέ-
  σμου(ΜΧ,) είς την ΟΥΝΡΡΑ.
  Έκπρόσωπος τής Μ.Ι_ι. εδήλωσε
  χθές δτι έκ των 388 χιλιάδων τόν¬
  νων τροφΐμων τα όποΐα επρόκειτο
  νά έλθουν τό πρώτον εξάμηνον είς
  Έλλάδα έφθασαν ή ευρίσκονται καθ"
  οδόν 300 χιλιάδες τόννοι.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ή 1η καί
  9η Άμερικανική Στρατιά κατά την
  νέαν των προέλασιν διέβησαν τόν
  ποταμόν Ρόερ καΐ
  μέχρι 3 χιλιόμετρον
  έπροχώρησαν
  είς βάθος. Οί
  Άμερικανοΐ έπιτίθενται εναντίον
  τού όχυροΰ άμυντικοΟ συστήματος
  τής Κολωνίας καί τοθ Ντούσελντόρφ.
  Τό άμυντικόν σύστημα των πόλεων
  σύτών έκτείνεται είς βάθος 5 χιλιο-
  μέτρων. Κατελήφθη τό ΓιοΟλικ εξαι¬
  ρέσει τής άκροπόλεώς τού. Νοτια-
  νατολικώς τοϋ ΓιοΟλικ κατελήφθη
  τό Σάλγκεντρότ. Είς άλλην περιο¬
  χήν κατελήφθησαν αί πόλεις Ρού-
  ρικ, Γκλίμπαχ Γκέβενικ καί Μποσί
  λάκ. Έπίσης οί σύμμαχοι έγεφύρω-
  σαν τόν Ρόερ είο πολλά σημεϊα. Α-
  συμμαχικαί απώλειαι είναι σχετι¬
  κώς ίλαφραί ι
  Συμμαχικά άεροπλάνα ένήργησαν
  χθές 5 χιλιάδες έξορμήσεις εναντίον
  όχυρών, συγκοινωνίαν καί συγκεν-'
  τρώσεων νεταΥωΥικο0 είς τά μετό
  πισθεν.Ή 3η Σρατιά συνήνωσε τό 3
  προγεφυρώματα τού Σάαρείς ίνα συ
  μπαγές πλάτους 4 χιλιομέτρων καί
  βάθους 3.
  Στρατεύματα τής 3ης Στρατιάς
  έκκαθαρίζουν τό Φόρμπακ.
  Είς τόν βόρειον Τομέα ή ΙηΚανα
  δική Στρατιά έπανήρχισε τάς επι·
  θέαεις της είς την περιοχήν μεταξύ
  Γκόχ καί Ούντέν.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Κα¬
  τόπιν τής πτώσεως τοϋ Πόζεν οί Ρώσ
  σοι εντείνουν τάς έπιθέσεις των Εναντί¬
  ον τοϋ Μπρεσλάου καί εναντίον των πά
  γιδευθέντων Γερμανών είς την Ανατο¬
  λικήν Πρωσσίαν. Έξεκαθαρίσθησαν
  καί άλλα 5 προάστεια τοϋ Μπρεσλάου
  καί Ρωσσικά στρατεύματα ένεργοϋν έ'φο·
  δόν εναντίον αύτοΰ τούτου τοΰ νοτίου
  τμήματος τής πόλεως καί κατέλαβον
  τόν Ραδιοφωνικόν σταθμόν.
  Είς την Ανατολικήν Πρωσσίαν οί Ρώ·
  σοΓπερισφίγγουντόν κλοιόν πέριξ τής
  Καινιξβέργης.
  | Ή Κβτάληψις τοΰ Πόζεν συνεπληρώ-
  θη χθές την νύκτα κατόπιν ενός μηνός
  πολιορκίαν.
  Συνελήφθησαν 23 χιλιάδες αίχμάλω-
  τοι συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ διοι-
  κητοΰ των στρατηγοϋ Μάτερν. Μεταξύ
  των λαφύρων συμπεριλαμβάνονται καί
  350 άεροπλάνα. Ή Γερμανική φρουρά
  έ"χει τρόφιμα διά 4 μήνας καί εΐχε λά-
  βει διαταγήν νά κρατήση δπωσδήποτε
  την πόλιν.
  Είς την Πομερανίαν οί Ρώσσοι κατέ¬
  λαβον τό_ Άρσβάλντε 30 χιλιόμετρα
  Ν. Α. τοΰ Στάργκραντ.
  ΙΤΑΛΙΑ: Στρατεύματα τής 5ης Στρα
  τιάς κατέλαβον καί άλλα ύψώματα δε·
  σπόζοντατής^δδοϋ πρός την Βολωνίαν.
  Άεροπλάνα δρμώμινα έξ Ιταλίας επε¬
  τεθησαν καί πάλιν εναντίον συγκοινω-
  νιών είς τά στενά τοΰ Μπρένερ.
  ΤΟΥΡΚΙΑ: Ή συνελθοθσα Ικτάκτως
  χθες την εσπέραν Τουρκική εθνοσυνέλευ¬
  σις ενέκρινε παμψηφεί την κήρυξιν τού
  πολέμου εναντίον τής Γερμανίας καί
  τής Ίαπωνίας. Ούτω καί ή Τουρκία
  απο τής 1ης προσεχούς μηνός θά ευρί¬
  σκεται είς εμπόλεμον κατάστασιν μέ τάς
  χώρας τοΰ Άξονος.
  Ή Σχολή των Εύελπίδων
  πική ίδεολογία.
  Ο ΤΛΞΙΑΡΧΟΣ κ. ΜΠΕΝΦΙΛ
  Μέ λύπην ή κοινωνία καί οί έκ
  πρόσωποι, των πολιτικών καί στρα
  τιωτικών ΆρχΛν Ηρακλείου, έπλη
  ροφορήθησαν την αιφνιδίαν άναχώ
  ρήσιν τοθ "Αγγλου Ταξιάρχου κ.
  Μπένφΐλ, μετακαλουμβνου άλλαχοΟ
  προχετμένου νά ανατεθή είς αυτόν
  εξόχως τιμητική άπο ίτολή.
  'Ο Ταξίαρχος κ. Μπένφιλ εΤχε κυ
  ριολεκτικώς κατακτήσει την κοινήν
  εκτίμησιν καί εμπιστοσύνην. Διά
  τής εύπροοηγορίας ιου, διά τής λε
  πτιλόγου έξετάσεως δλων των ζή
  τημάτων , τής Νήσου μέ τό διακρί
  νόν την φυλήν τού χιουμοριστικόν
  φλέγμα, άλλά καί μέ τόν άκρατον
  φιλλεληνισμόν τού κατέκτα πάντα,
  δστις τόν έπλησίαζε.
  Είς αυτόν κοτά τό πλείστον όφεί
  λεται ή ,άναδιοργάνωσις τής Χωρο
  φυλακής καί τοϋ 'ΕθνικοΟ ΣτρατΜϋ
  έν Κρήτη έξ οδ τόσα προσδωκώμεν.
  Είς τόν γράφοντα έλεγε πρό δεκαμή
  νού είς τό Κάϊρον τά εξής περίπου:
  Άνακοινώσατε είς δλους βτι ημείς
  οί "Αγγλοι, ένδιαφερόμεθα 1) Διά
  την απελευθέρωσιν τής Κρήτης. 2)
  Διά την εξασφάλισιν έν αυτή ήσυ
  χ(σς καί τάξεως Ιμετά την άπελευ
  θέρωσίν της, διά νά μπορέσωμεν
  νά βοηθήσωμεν τάν Κρητικόν λαόν,
  ό οποίος τόσον ηγωνίσθη καί τόσον
  έπαθεν άπό τόν πόλεμον καί 3) ότι
  μετά την λήξιν τοθ πολέμου ημείς
  θά άποχωρήσωμεν καί ό ελληνικάς
  λαός θά μείνη έλεύθερος νά κανο¬
  νίση μόνος τού τά ζητήματά τού.
  Ότι υπεσχέθη αύτό καί έπραξεν
  έλθών έν Κρήτη. πρό τριμήνου. Καί
  τό μόνον λυπηρόν είναι δτι άπομα
  κρύνεται πρίν έ"τι άπελευθερωθοθν
  τά Χανιά, ώς διακαώς'έπόθει, καί ώς
  κατά την τελευταίαν στιγμήν τής
  αναχωρήσεως τού εδήλωσεν είς τόν
  ουν τό νοιώθουν. Τό νοιώθουν πραγ-ϊ ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου.—
  ματικά καί έρνάζονται γιά την Προσκο- Το υπουρν6ϊον των Στρατΐωτΐ-
  πικίι ίδίολονι.α- ' /ο »
  κων προκηρυσσει διαγωνισμόν
  πρός κατάταξιν 500 μαθητών
  είς την Σχολήν των Εύελπίδων.
  300 προορίζονται διά τό τμήμα
  των έθελοντών ΰπαξιωματι-
  κών καί άνθυπασπιστών, οί δέ
  200 διά τό τμήμα των ίδιω-
  τών. Ό διαγωνισμός θά διε¬
  νεργηθή στάς Αθήνας καί την
  (θεσσαλονίκην κεχωρισμένως
  δι' έκαστον τμήμα. Αίτήσεις
  συνομιλητήν τού.
  ΟΡΕΙΝΟΣ
  ΚΟΙΠΟΠ1Κ»
  ΘΑΝΛΤΟΙ.—Συνεπεία αύτοκινητι-
  στικοϋ δυστυχήματος έπισυμβάντος την
  12 τρέχοντος μηνός έτραυματίσθη θα·
  νασίμως καί ύπέκυψεν είς τό μοιραίον
  αυθημερόν είς ηλικίαν 35 έτών ό έξ
  Αγ. Θωμά σ*μνός καί ένάρετος νέος
  Γεώργιος Ί. Πιτσιδιανάκηςι έ'μπορος,
  όστις αφήκεν άναπλήρωτον κενόν είς
  την κοινωνίαν τής περιφερείας έξ ής κα
  τήγετο καί μεταξύ των φίλων καί γνω
  ρίμων τού, άθεράπευτον δέ άλγος είς
  τάς οικογενείας τοϋ πατρός άδελφοΰ
  καί συγγενών τού. Ό μεταστάς διακρι-
  νόμενος διά τά πατριωτικά καί άλτρου'ι
  στικά τού αϊσθήματα, διά τό ακέραιον
  τού χαρακτήρος, την ευγένειαν τής ψυ
  χής καί διά τό φιλοπρόοδον τοϋ χαρα
  κτήρος τού ήγαπάτο καί έξετιμάτο παρ
  δλων γενικώς ίκείνων οΐτινες είχον την
  ευτυχίαν νά τόν γνωρίσουν.
  Υπηρετήσας ϊίς τό Άλβανικόν μέτω
  πον ώς Ιφεδρος λοχίας έπεδείξατο εξαι¬
  ρετικήν άπό πάσης απόψεως διαγωγήν
  άφθαστον ηρωισμόν. Έτραυματί
  επικινδύνως επί τοϋ πεδίον τής
  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  _Σήμερον Κυριακήν δρχονται έν τω Ίε-
  ρω Μητροπολιτικόν Ναφ τοΰ 'Αγίου Μη-
  να τά μαθήματα κατωτέρων Κατηχητικών
  Σχολείων, είς ό: γίνονται δεκτοί πρός φοί¬
  τησιν μαθηταί των τριών τελευταίων τά-
  ξεων των Δημοτικών Σχολείων (Δ! Ε!
  καΐ Στ!).
  Παρακαλόϋνται οί γονβϊς καΐ οί διδάσ-
  κολοι δπως συντρέξωσι τό έργον των Κα¬
  τηχητικών Σχολείων, τά όποΐα τόσον
  έπωφελώς ήργάσΘησανΉαΙ κατά τ6 παρε¬
  λθόν.
  Ορα ενάρξεως καί έγγ,ρα,φή,ς ωρίσθη ,ή
  2 μ.μ. τής σήμερον.
  ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ.Α.
  'Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Κρήτης κ.
  Βασίλειος καί οί θϊοφιλεστατοι 'Επίσ-
  κοιΐοι Λάμιτης καί ΣΦακίων κ· £ύμένιος,
  Κισσάμου καΐ Σελίνου κ. Εύδόκιμος, κα-
  τέθηκαν υπέρ τού Ε.Ο.Χ.Α. τό κοσόν των
  δραχ. τριών χιλιάδων δπερ διετέθη αυ¬
  τοίς ώς δικαΐωμα 5ιά την συμμετοχήν των
  είςτήν τέλεσιντοΰ Μνημοσύνου τής παρελ¬
  θούσης Κυριακής είς μνήμην των ενταύθα
  πεσόντων Χανιωτών.
  Έπίσης οί έφημέριοι τής πόλεως Ηρα¬
  κλείου κατέθηκαν υπέρ τοθ Ε.Ο.Χ.Α· τό
  ποσόν των δραχ. χιλίων όκτακοσίων είς
  μνήμην των πρός Κύριον έκδημησάντων
  Διονυσίου Βασιλάκη Άρχιμανδρίτου καΐ
  'εωργίου Κριτσωτάκη Πρωθιερέως.
  ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ Φ-Σ-Η.
  Αΰριο στίς 5,30 ακριβώς στίς διαλέξεις
  μαθήματα τοθ Φοιτητ. Συλλ. πού γίνουν¬
  ται στό Μουσεΐο' κάθε Δευτέρα καΐ Πέ-
  μπτη, Θά μιλήση ό καθηγητής κ. Έμμ Νυ
  στεράκις μέ Θέμα «οΐιΐέντε αΐσθήσεις στή
  ποί,ηση».
  (Έκ τοθ Γραφείου.)
  γίνονται δεκταί μέχρι 1ης Μαρ-
  τίου Άπαντες οί ύποψήφιοι
  δέον όπως · παρουσιασθοΰν την
  7ην Μαρτίου. Μετά θά ύπο-
  βληθοΰν είς ύγειονομικήν ε¬
  ξέτασιν. Ή φοίτησις είναι έξά-
  μηνος διά τούς εθελοντάς καί
  2ετής διά τούς ιδιώτας.
  Περισσότεραι πληροφορίαι
  παρέχονται άπό τάς κατά τό-
  πους Στρατιωτικάς Διοική-
  'σεις καί Νομαρχίας.
  ΑΙ ΤΟΠΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΝ
  Είς την κυκλοφορήσασαι χθές προ
  ΚΑΙΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙ-,
  ΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΙ
  κήρυξιν τής Π.Ε.Η.' τοϋ Κ.ΚΈ. "άνα
  γράφεται δτι αί ΤοΐτικαΙ Αρχαί ου¬
  δέν ενδιαφέρον δεικνύουσι διά τόν
  έπισιτισμόν τοθ πληθυσμοΰ.
  Πρός αποκατάστασιν τής άληθεί
  άς δημοσιεύομεν τά κατωτέρω τηλε
  γραφήματα τά άποσταλέντα πρός
  την Κυβέρνησιν υπό τής Στρατιωτι¬
  κάς Διοικήσεως Νομοϋ Ηρακλείου
  σχετικώς μέ τόν έπισιτισμόν τοΰ Νο
  μοϋ μας.
  Τηλεγράφημα Ιον. Ελληνικήν Κυ
  βέρνηαιν, Αθήνας.
  Μεγαλύτερον μέρος λαοθ στερεΐ
  ται παντελώς τροφίμων καΐ άρτου
  Στόπ Χορηγηθεΐσα μέχρι σήμερον
  ποσότης υπό ΕΜ—ΕΛ άνεπαρκής
  Στόπ "Εκδηλος αγανάκτησις λαοθ
  λόγω πείνης Στόπ Παρακαλώ διατά
  τιμής, έπι&είΐ,ας προσέτι κατά τό διάστη·
  μο ΐ-ής Γ"βρμ(ΐνιχης χατοχτ)ς αρίστην πά
  Ό πόλεμος μαίνεται εισέτι, καί αί έλ-
  πίδες τής έξωθεν ελεύσεως εν άφθονία
  των αγαθών τής γής άποκλείεται. ΤοΓτο
  φαίνεται πλέον άν λάβωμεν ύπ' όψιν μας
  ότι είς διάστημα 5 περίπου μηνών έλά-
  χιστα γεωργικά ή καί άλλαι προίόντα
  μάς έστάλησαν. Τά πάντα σπανίζουν
  λόγφ τοΰ παγκοσμίου πολέμου. Προ
  στατεύσατε κ. άρμόδιοι την καλλιέργει¬
  αν τοΰ τόπου. Σώσατε τούς καλλιεργη¬
  τάς καί την παραγωγήν άπό μερικούς
  άφελεΐς κτηνοτρόφθυς, οί δποΐοι νομί-
  ζουν ότι κερδίζουν όταν κοθε εΐδους
  καλλιέργεια, άγνοοΰν ότι δέν είναι δυνα
  τόν νά ζήσουν οΰτε αύτοι όταν ή πα-
  ραγωγή τής νήσου περιορισθή μόνον
  είς κτηνοτροφικά προϊόντα. "Αν πάλιν
  δι' οιονδήποτε λόγον δέν δύναται νά
  προστατευθή ό γεωργός, άς δηλωθή επι
  σήμως, πλέον τό τοιούτον, καί νά θεω¬
  ρηθή ή περιφέρεια τού Ηρακλείου καί
  κάθε κάμπος καλλιεργημένος ώς τόπος
  κτηνοτροφικός όπότε θά έγκαταλει
  φθοϋν τά πάντα είς την διάθεσιν των
  ολίγων κτϊΐνοτρόφων, καί των διαφόρων
  έκκριζωτών δένδρων, ώς καί είς πάντα
  έπιθνβοϋντα νά ζήση διά τής άρπαγής
  καί τής λεηλασίας.
  Μ. Ν. Λ.
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΙ Ε1ΔΗΣΕΙ-
  ΑΝΕΛΑΒΕΝ
  Ο ΝΕΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΑΘΗΝΑ 24 Φίβρουαρίου. —
  Ό Ύφυπουργός τής Δημοσίας Άσ
  φαλείας κ. Σΐμος Βλάχος μετέβη
  χθές είς τό υπουργείον Εσωτερικόν
  καί ανέλαβε τά καθήκοντά τού. Ό
  κ. Βλάχβς εδήλωσεν δτι ή δικαιοδο
  σία τού περιορίζεται επί των σωμά
  των Ασφαλείας.
  Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ. κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
  Ώς ανεκοινώθη ζήτημα άποχωρήσε·
  ως τοϋ ύπουργοϋ τής Γεωργίας κ.
  Μακροπούλου έκ τής κυβερνήσεως
  δέν υφίσταται. Ό κ. Μακρόπουλος
  εγένετο χθές την πρωΐαν δεκτόςύπό
  τοθ Μακ. Άντιβασιλέως. Τό άπό-
  γευμα [ό κ. Μακρόπουλος συνειργά
  σθη μέ τόν ύφυπουργόν παρά τώ κ.
  πρωθυπουργφ κ. Μαυροκορδδτον
  επί ζητημάτων τής άρμοδιότητος τοθ
  ύπουργεΐου τού.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ
  ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  Συνήλθε χθές ή μικτή έπιτροπή τι
  μών υπό την προεορίαν τοθ διοικητοθ
  τής Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Βαρ
  Σήμερον Κυριακήν κάνει τά έγ-|βαρεσον καί καθώρισε τάς τιμάς των
  καίνιά τού τό νέον Ζαχαροπλαστείον Ι τροφίμων καί καίείδών, τά όποΐα εί-
  |σάγονται έκ τοθ έξωτεμΐκοθ καί
  διανέμονται διά τής ΕΜ—ΕΛ είς τόν
  ξατε ταχέως αποστολήν σίτου καί
  τροφίμων.
  Ηράκλειον τή 15—2—25
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής
  ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Άντ)χης Πεζικοΰ
  Τηλεγράφημο 2ον. 'Εξαιρετικώς έ-
  πεΐγον. Ελληνικήν Κυβέρνησιν Άθή
  νας.
  Άναφέρω έπισιτιστικήν κατάστα
  σιν έπιδεινοθτσι λίαν επικινδύνως
  Στόπ Κατάστασις (δία όρεινών χω
  ριών λόγφ χιώνος άπελπιστική Στόπ
  Καθυστέρησις άποστολής τροφίμων
  καί σίτου συνεπάγεται θανάτους έκ
  πβίνης Στόπ.
  Ηράκλειον τχί 21-2—45
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής
  ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Άντ)ρχης ΠεζικοΟ
  Καλομοίρη.
  Τής συσκέψεως μετέσχον έπίσης οί
  τρείς "Αγγλοι έκπρόσωποι των εργατι-
  τικών συνδικάτων, υπό την προεδρίαν
  τοΰ κ.^ Ντιοΰσαν. Οϊ συσκεφθέντες
  ησχολήθησαν μέ την εξεύρεσιν τρόπου
  αποκαταστάσεως όμαλής συνδικαλιστικής
  κινήσεως καί διενεργείας γνησίων αρχαί
  ρεσιών. Ή συμφωνία την οποίαν εΐχε
  πρό τινοςδιατυπώσει ή αγγλικη υπό τόν
  κ. ^Σιτρίν, αποστόλη καί την οποίαν
  οί άριστεροί δέν είχον ύπογράψει αποτε¬
  λεί την βάσιν των συνομιλιών. Ή σύ
  σκέψις θά επαναληφθή.
  λής τής ΟΥΝΡΑ είς τα Βαλκάνια συ·
  νοδευόμενος άπό τόν πλωτάρχην Γκιά-
  κισον άνώτερο ύποδΐϊυθυντή τής ΟΥΝ¬
  ΡΑ καί τόν κ. Ρόυ Κέντρικσον ύποδιευ
  θυντή τοϋ Κεντρικόν τμήμαΐος προμη-
  θειών ηφίχθησαν χθές ένταθθα.
  ΜΟΣΧΑ 24 Φεβςουαρίου.— "Ηρ¬
  χισε μεγάλη Ρωσσική επίθεσις υπό των
  στρατευμάτων τοϋ στρατάρχου Κόνιεφ
  επί μετώπου 96 χιλισμέτρων έκτεινομέ-
  νου άπό τοϋ Γκοΰμπϊν μέχρι τοΰ Γκαίρ
  λιτς καί μέ αντικειμενικόν σκοπόν την
  άποκοπήν τής οδοί) πρός τό Βερο¬
  λίνον. Οί Ρώσσοι διέβησαν τάν ποτα
  μόν Νάϊσσε καί εισήλθον είς τά δχυρά
  Γκοΰμπεν καί Φός. Έν τφ μεταξύ τό
  Ρωσσικόν πυροβολικόν βομβαρδίζει συ
  νεχώ; τάς Γερμανικάς θέσεις επί τής δυ
  τικής πλευράς τοθ ποταμοΰ. Πιστεύε-
  ται ότι ή μάχη τοϋ «Νάϊσσε δέν θά δι
  αρκέσχ] επί πολΰ διότι αί υπό τόν Κό·
  νιεφ δυνάμεις έ'χουν εντελώς ^ξεκαθαρί
  σει τούς |Γερμανούς άπό την άνατο
  λικήν όχθην τοΰ ποταμοΰ.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 24 Φεβρουαρίου.-
  Τό υπουργείον των Στρατιωτικών των
  Ήνωμένων Πολιτειών ανεκοίνωσεν ότι
  Ίπτάμενα ύπερφρούρια Ιβομβάρδισαν
  την Σιγκαμπούρην.
  Κατά δημοσιογραφικάς πληροφορίας
  άναβιβάζεται δ άριθμός των έπιδραμόν
  των ύπεφρουρίων είς 150.
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουάριον.—Εσυνε¬
  χίσθη καί σήμερον ή δίκη των δο·ι·
  λόγων είς τάς Αθήνας. Τό δικαστήριον
  απερριψε την έ'νστασιν των σννηγόρων
  περί άναρμοδιότητος τοΰ δικαστήριον.
  Έπίσης απερρίφθη καί αίτησις τοϋ κ.
  Ι. Ράλλη περί άναρμοδιότητος τοϋ προ-
  έδρου κ. Παπαδάκη.
  ΚΑΙΡΟΝ 24 ΦεΡρουαρίου.—Είς
  τόΠολιτικόνΓραφεΐον ελήφθη τηλε¬
  γράφημα έξ Ηρακλείου Κρή¬
  της διά τοθ όποίου ζητεΐται ή ά¬
  μεσος αποστόλη σίτου διά τόν πλη
  θυσμόν τής Μεγαλονήσου ό οποίος
  μαστίζεται άπό την πείναν καΐ τόν
  χειμώνα. Ό Πρωθυπουργός κ. Πλα¬
  στήρας διέταξε τάς αρμοδίας υπη¬
  ρεσίας διά την άμεσον αποστολήν
  σιτοφορτίου είς την Μεγαλόνησον.
  ΥΣΤΒΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  ΣνΠΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  πηριηη'5
  παραπλεύρως βιβλιοχαρτοπωλείου
  Αλεξίου μέ τόν φημισμένον τεχνί-
  την Β, Βασιλειάδην καΐ άναλαμβά-
  νει την καλιτεχνικήν εκτέλεσιν πά¬
  σης παραγγελίας διά γάμους, βαπτί
  σεις, μνημόσυνα εορτάς κλπ.
  Τονς οίκείους τού καί ιδιαιτέρως τόν
  αδελφόν τού Εμμανουήλ συλλυπούμεθα
  ιίερμότατα, ευχόμενοι την έξ υψοι'ς πά
  πληθυσμόν καΐ τάς βιομηχανίας.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουάριον.—Είς τό
  υπουργείον των Οίκονομικών ?γινε χθές
  μακρά σύσκεψις μεταξύ τοΰ προεδρείου
  τής Γενικής Συνομοσπονδίας Έργατών
  έκπροσωπουμένης υπό των κ.κ. Χατζη
  δημητρίου, Βοέ·*6 καί Μ«κρή καί των
  ρκπροσοάπων τής πρ<Αην διοικήσεως τής Συνομοσποδίας κ.κ. θέβν, 2τοατϊί -χαί ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου.—Τό Υ¬ πουργείον των Στρατιωτικών έπιθυμόν όπως επανέλθουν είς την Έλλάδα οί ά- ξιωματικοί οί ευρισκόμενοι είς Μέσην Ανατολήν προέβη είς διάβημα μέσω τού Στρατηνοϋ Σκόμπυ πρός τόν Στρατάρ¬ χην Αλεξαντερ διά τόν σκοπόν αυτόν. Η αίτησις αυτή εγένετο δεκτή καί ήρ¬ χισαν επανερχόμενοι οί πρωτοι αξιωμα¬ τικόν Είς Μέσην ανατολήν μιτέβη ό κ. Λιοσης όστις θά φροντίση διά την ταχυ¬ τέραν των επάνοδον. ΑΓΚΥΡΑ 24 Φεβρουαρία.—Ή α¬ πόφασις τής Τουρκίας νά κηρύξη τόν πόλεμον κατά τής Γερμανίας καΐ ΙαπωνΙας, άπό τής 1ης Μαρτίου, ένε κρίθη ομοφώνως υπό τής Τουρκικής έθνοσυνελεύσεως.Ό λόγος πού έπρο κάλεσε την κήρυξιν τοθ πολέμου άπό την Τουρκία ανεκοινώθη ανεπιφυ¬ λάκτως άπό τόν ΤοΟρκον Υπουργόν των εξωτερικών. Ή απόφασις τής Τουρκίας εγινε εύνοΐκώς δεκτή είς τό Λονδίνον ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουάριον. Ό Σ,·ο Ουΐλιαμ Μάτιβυς άρχηγός τής άποστ. >
  Τά Δωδεκάνησα
  είς την ΈΑΑάδα
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 24 Φεβρουσρίου.—
  Ό Γερουσιαστής Κλαύδιος Πέπερ υ¬
  πέβαλε κατά την τελευταίαν συνε¬
  δρίασιν τής Βουλής των Ήνωμένων
  Πολιτειών πρότασιν δπως ή Β. "Η-
  πειρος καΐ τ ά Δωδεκάνησα άποδο-
  θοθν είς την Έλλάδα μετά τό
  τέλος τοθ πολέμου.
  Αύξάνειή πίεσις κατά
  τής Καινιξβέργης
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Φεβρουαρίου.-
  Ή κατά τής Καινιξβέργης πίεσις αύ
  ξάνει συνεχώς. 'Υπάρχουν ενδεί¬
  ξεις δτι οί ΓερμανοΙ θά έγκαταλεί-
  ψουν την πόλιν διά θαλάσσης *Φ'
  νοντας τούς κατοΐκους είς την τύ¬
  χην των.
  Φθάνει ό Τσουδερό
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου
  ροφορούμεθα δτι αθριον ή
  (ν* φθΛση είς Άθ^ας < *** ί