96811

Αριθμός τεύχους

5070

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

20/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έιηαία λΐοαι 'ά
  έςήμηνος 2
  Άμερικης
  βΐησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δοαχ.
  ΗΙΡΑΣΚΕΥΗ
  20
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΜΙΝΩΤΛΥΡΟν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ: ■ ΕΓΟΙ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5070
  ΥΠΕτ9ΥΚ0Σ ΣίΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ι ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Συνεχίζων την περιοδείαν]
  τού άνά την Ανατολικήν
  Κρήτην ό Ύπουργός Γεν.
  Διοικητής κ. Σφακιανάκης,
  μετέβη χθές είς τόν Νομόν
  Λασηθίου, οπου καί εγένετο
  δεκτός υπό τοΰ λαοΰ μέ έκ-
  δηλώαεις ένθουσιασμοϋ καί
  βαθείας εκτιμήσεως. Δικαίως
  δέ. Διότι ό κ. Σφακιανάκης
  είναι γέννημα τοΰ τόπου αύ
  τού. Γόνος μιάς μεγάλης οί·
  κονενείας τής οποίας ή μα¬
  κρά όσον καί λαμπρά ίστο-
  ρία είναι άρρήκτως αυνδεδε
  μένη μέ τόν νομόν Λασηθι
  ου καΐ καταλαμβάνεΐ τάς ω¬
  ραιοτέρας καί έπικωτέρας αε
  λίδας τής ίστορίας τού. Καί
  τής οικογενείας αυτής τάς
  παραδόσεις καί την Ιστορίαν
  συνεχίζει ό σημερινάς Ύ¬
  πουργός Γεν. Διοικητής τής
  Νήσου. Ή στοργή τού πρός
  την Κρήτην, τό ενδιαφέρον
  τού διά τα ζητήματά της, ή
  άφοσίωσίς τού είς την λύσιν
  των προβλημάτων της, άποτε
  λοϋν άδιάσειστα περί τούτου
  τεκμήρια. Ιδιαιτέρως δέ διά
  την γενέτειράν τού, ό κ.
  Σφακιανάκης, έπέδειξενέξαι
  ρετικήν μέριμναν. Τουτο δέ
  όχι έκ στενοΰ τοπικιστικοϋ
  πνεύματος. Άλλ' έκ λόγων
  δικαιοσύνης. Ό Νομό^ Λ«ση
  θίου, είχεν άγνοηθή, είχεν
  παραγκωνιοθή, είχεν άδικη
  θή είς τό παρελθόν. Καί αύ
  την την αδικίαν ηθέλησε νά
  έξαλεΙψη καΐ νά επανορθώση
  ό κ. Σφακιανάκης.
  Καί επί τριετίαν αχεδόν,
  έργάζετοα ηδη πρός τουτο.
  Χωρίς ν' άγνοή τα άλλα
  διαμερίσματα τής νήσου, χω·
  ρΐς ν' άδικη τούς άλλους νο·
  μούς, καταβάλλει κάθε προ¬
  σπάθειαν διά την θεραπείαν
  των άναγκών τοΰ νομοΰ Λα
  οηθίου. Καί ήδη, ή προαπά
  θειά τού ευρίσκεται πρός τό
  τέρμα της. Διότι ήδη έγγίζει
  είς την πραγματοποίησιν
  τοϋ έπιδιωκομένου σκοποΰ.
  Τα όδικά έργα έχουν βελτι
  ωθή σημαντικά. Τελευταίως
  Ιδίως, χάρις είς την ένεργη-
  τικότητα τοΰ Νομομηχανι-
  κοθ κ. Βαλαρή, μέ την δημι
  ουργικήν πνοήν τού καί
  χάρις βπίσης είς την έρ
  γατικότητα των τεχνικών
  γενικώς ύπηρεσι&ν, οί πά-
  λαιοί δρόμοι έχουν έπισκευ-
  ασθή, έχουν άννκαινισθή
  καί,έχουν πισσβστρωθή κατά
  μέγα ποσοστόν. Καί οί υπό
  κατασκευήν έχουν πρβωθηθή
  σημαντιχά. Ή μεγάλη άρτη
  ρία Παχείνς "Αμμου Σητεί
  «5» Χ«Ρ»5 είς τάς άφθόνους
  πιστώσεις πού έχορηγήθη
  σαν πιατεύεται ότι θά διανοι
  χθή έντός τού προσεχούς θε
  ρους. '
  Καί αί άλλαι δύο μεγάλαι
  οδοί τής Σητείας—Ιεραπέ¬
  τρας καί Ιεραπέτρας — Βι
  άννου ευρίσκονται υπό κα¬
  τασκευήν, όπως καί πλείσται
  βααι άλλαι μικραί καί με¬
  γάλαι συγκοινωνιακόν έπί-
  σης άρτηρίαι. Άνάλογος δέ
  προσπαθεία καταβάλλεται διά
  την εκτέλεσιν καί διαφόρων
  αλλων παρκγωγικών, έξυγι-
  αντικών, έκπολιτιστΐΑών έν
  γένει έργων καθ* όλον τόν
  νομόν.
  Είς την συνέχισιν δέ καί
  τόν συντονισμόν αυτής τής
  προσπαθείας άποβλέπων ό κ.
  Ύπουργές μετέβη χθές είς
  Νεάπολιν καί "Αγιον Νικ©
  λαόν. Μετέβη διά νά έπικοι
  νωνήση μέ τόν λαόν. Ν' ά
  κούΐη τα αίτήματά τού. Νά
  αισθανθή τοΰς πόθους τού.
  Νά μελετήση επί τόπου τάς
  ανάγκας καί τα προβλήματα
  π*ύ τόν πιεζουν καί τόν ά-
  πασχολοΰν κ«ί νά εύρη τα
  μέσα τής θεραπείας των καί
  τόν τρόπον τής Ικανοποιητι¬
  κάς ρυδμίσεώς των.
  Μετέβη άχόμη διά νά συ
  νεργασθή μέ τάς αρχάς τοΰ
  τόπου, νά δώση όδηγίας καί
  έντολάς, νά χαράξη κατευ
  θύνσεις. Μετ/βη διά νά τονώ
  ση την συντελουμένην δημι
  ουργικήν προσπάθειαν. Καί
  έπέτυχεν ασφαλώς τοϋ σκο
  ποΰ του.Οί χαρποί τοϋ υπουρ
  γικοϋ ταξιδίου δέν θ' αργή
  σουν νά φανοΰν. Είς όλόκλη
  ρον άλλωστε την Κρήτην,
  είναι ηδη άπτά, φανερά τα ά
  ποτελέαματα τής έργώδους
  προσπαθείας τοΰ κ. Σφακια¬
  νάκη. Καί γενική είναι ή ό
  μολογία ότι τό διάστημα τής
  ύπουργίας τουχποτελεΐ περίο
  δονάληθοΰς άναδημιουργικής
  έργασίαςεΐς ίλουςτούς τομεΐς
  καί είς ολα τα διαμερίσματα
  τής νήσου.
  Χειμερινά διολεΐμματα
  ΕΙίΤΟΝΠΑΡΙΔΕΙΣΟΝΤΟΝΜΑΑΛΙΟΙΙ
  ΙΕ ΤΙ! ΙΟΡΤ1Ι1ΑΑΙΕΣ ΚΛΙ ΜΠΙΗΛΝΙΕ!
  Μ' άπέραντο πσράδεισσο
  μοιάζει την εποχήν αυτή τό
  Μεραμβέλλο. Άπ' τό Καλό
  Χωριό μέ τούς ύπέροχους κή
  πους των πορτοκαλλεών, των
  μπανανιών καί των έληών
  ε"ως τόν "Αγιο Νικόλαο δπου
  άπλώνονται όνειρευτές ρόδι·
  νες άκρογιαΧιές" κι' άπό τόν
  *Άγιο Νικόλαο ώς την Νεά
  πολι καί τό Βραχάσι μέ τα
  δάση των χαρουπιών, των ε¬
  λαιών μέ τα άσήμια των καρ
  ττΛν καί των άμυγδαληών πού
  στάζουν άπ' τούς κλάδους
  των χρυσάφια τα κιτρινισμένα
  φύλλα των ένφ συγχρόνως
  σκάζουν τα μτιουμπούκια των
  λευκών άνθών, μπροστά στά
  μάτια τοθ διαβάτη ξετυλΐσσε-
  ται τό θελκτικώ'ερο τοπεΐο,
  τό ώραιότερο θέαμα. Μιά συ>
  έχης έναλλαγή είκόνων κι'έν-
  τυπώσεων πού προκαλοθν τα
  πλέον εύχάριστα συναισθήμα-
  τα καί δημιουργούν βαθείαν,
  άπόλυτην ΙκανοποΙησι. Δέν
  είναι βμως ολιγώτερον γραφι-
  κή ή διαδρομή άπ' τό Βραχά
  οί εως τό Ήράκλειο. Είκόνες
  σάν αυτή πού δίδει ή χαρά-
  δρα τοϋ Αγίου ΓεωργΙου λε·
  ληνάρι, μέ την άγρ(α μεγαλο¬
  πρεπεία καί την έπιβλητικότη·
  τα της, είν' ασφαλώς άπό τίς
  ώραιότερες πού δίδει ή έλλη-
  νίκη υπαιθρος. Καί είνε κρΐμσ
  δτι βλες αύτές τίς ώμορφιές,
  δέν τίς έχομε διαφημΐσει, δέν
  τίς έχομεν εκμεταλλευθή. Κι'
  είνε άκόμα περισσότερο κρί
  μα πού ουτε κι" εμείς οί ΐδιοι
  δέν τίς έχομε γνωρίσει, δέν ε
  χομε άτΐολαύσει τα θέλγητρά
  των.
  Σκοπός ματς δμως δέν εί¬
  νε σήμερον ή περιήγησις οθτε
  κσί ή τουριστική πολιτική. Περ
  νόντας άλλωστε άττό τα Μάλ
  λισ, βρισκόμασΐε μττροστά σέ
  Μετ* ολίγον
  είς την «Άνόρθωσιν»
  Ρασπουτίν
  τό λυκόφως
  των Τσάρων.
  Μετ' ολίγον
  6ίςτήν€'Αν6ρθωσιν».
  δισρκεΐς έκπλήξεις καλλιεργη
  τικών προόδων. Στά μάτια
  μας παρουσιάζεται £να άληθι-
  νόν θαϋμτ, πού Ιχει δημιουρ¬
  γηθή, μέ τόν άέναο μόχθο καί
  τόν έργώδη παλμό των Μαλ
  λιωτών, αυτών των άκαταπο
  νήτων ήρώων τής εργασίας
  καί τής δημιουργικότητος.
  Πρέπει λοιπόν νά σταμστή
  σωμεν έδώ στά Μάλλισ, σ'
  αυτή τή γή τής έπαγγελΐος
  πού εχει γονιμοποιηθή άπ' τόν
  ίδρώτα των καλλιεργητών της
  κι' Ιχει μεταβληθή είς ενα ά·
  πέοαντο περιβόλι, γιά νά ί-
  δοϋμεν άττό κοντά τάς προό
  δούς των καί νά ζήσωμεν τή
  ζωή των.
  Κατάφυτος ό κάμτιος ώς
  κάτω σΐήν άκτή. Τόσο πού
  πολλές φορές τό κύμα] τής
  θαλάσσης σκεπάζει φράχτες
  καί περιβόλια. ΟΟγε μιά σπι
  θαμή τής γής δέν Ιχει μεΐνει
  άκαλλιέργητη. Κσί είνε Ιδιαι¬
  τέρας άξΐας τό γεγονός δτι
  έδώ είς τόν τόπον αυτόν εχρι
  γΐνει δόγμα ή ποικΐλη καλλι
  έργεια. Καλλιεργοθνται καί
  αί ελαίαι καί τα δημητριακά
  κσί τα κηπευτικά καί τα έ-
  σπεριδοειδή καί αί μπανάναι
  καί δλα έν γένει τα ειδή πού
  εύδοκιμοθν είς την Κρήτην.
  Τα Μάλλια μέχρι πρό και
  ροϋ ήσαν γνωστά διά τα κη-
  πουρικά καί τα μποστανικά,
  γιά τίς πατάτες καί τα καρ·
  πούζια των ίδΐως, πού έπω
  λοθντο τόσον είς την πόλιν
  μας δσον κσί είς τάς άλ
  λας πόλεις τής Κρήτης κα
  θώς κσί είς τόν Πειραια
  καί τάς Αθήνας. Τελευταία
  δμως, τα Μάλλια άποκτοϋν
  φήμη καί γιά τα έσπεριδοειδή
  καί τίς μπανάνες των. Μέγα
  λες έκτάσεις έχουν καλλιερ
  γηθή ά πά πορτοκαλλιές κσί
  μπανανιές. Καί είναι οί καρ-
  ποΐ των εϋχυμοι, άρωματικοΐ,
  ΰπέροχοι. Τα πορτοκάλλια
  των Μαλλίων συναγωνίζον-
  ται είς μέγεθος καί γευστικό
  τητα τα ΦοΒελιανά πού θεω-
  ροΰνται άπό τα καλυτέρα
  τοθ κόσμου. Καί οί μπανά¬
  νες θεωροϋνται έφάμιλλες των
  Αίγυπτιακών. Μέ την έκτα¬
  σιν δέ πού εχει λόβει ή καλ-
  λιέργειά των τα τελευταία
  έ τη, δημιουργεϊται μία νέα
  άσΐεΐρευτος πηγή πλούτου
  διά τα Μάλλια. ΕΤν' άλλω¬
  στε, όπωσδήτΐοτε, τό χωριό
  αύτό άπό τα πλουσιώτερα
  καί τα ττροοδευτικώτερα τής
  Κρήτης. Άλλά καί άπά τα
  πλέον συμπαθή καί άξια υπο¬
  στηρίξεως. Καΐ πιστεύομεν
  δτι τόσον τό κράτοο βσον
  καί ή Άγροτική Τραπέζα
  θά συνδράμουν καί είς τό
  μέλλον την δημιουργικήν προ
  σπάθειαν των Μαλλιωτών ,αέ
  κάθε τρόπον καί μέ κάθε
  μέσον. Άλλωστε, ό πλοθτος
  των Μσλλίων δέν άνήκει είς
  τούς παραγωγούς μόνον. Ά
  νήκει είς τό σύνολον. Είς
  την εθνικήν οίκονομΐαν. Συμ
  φέρον γενικόν είναι έπομέ
  νως νά ένισχυθοϋν οί Μαλλι-
  ώται είς την προσπάθειαν
  αυξήσεως τοΰ πλούτου των. .
  Μ.—
  0Π&.2 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
  ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  Τα ρύγχη τ&ν άεροδυναμικων
  καταβροχθίζουν την άΌφαλτα —
  είνε ή παραατατική φράσις τοθ
  χρονογράφου τώρα. Στό πλούσιο
  φδ>; τής αϊθρίας ή καταβρόχθισις
  αυτή είνε ΐσως Ινας σουρρεαλιστι·
  κάς τόνος μέσ* στίς νοσταλγίες
  τ δ ν ρωμαντικών. Άλλ' ανεξαρτή¬
  τως τοθ τόνου, ύπάρχΐι δ εύρύτε
  ρος καθορισμός.
  —Αύτό τό άεροδυναμιχό μ' ά-
  ρέσει, έλεγε πρό ολίγων ημερών
  Ινας παλαιάς έκπρόσωπος τοθ χα-
  λοζωϊσμοθ. ΈχπληροΓ δλους τού;
  έπιστημονικούς δρους διά νά με·
  ταβάλλεται είς πετούμενο. Άλλα
  κύτταξε καί τό έσωτερινό: Άλη-
  θινό κουκλίστιχο σαλονάκι—άλη-
  θινή έρωχοφωληά. Άπό τή γκαρ-
  σονιέρα, θά ίχης έχεΐ την έντύπω
  αι δτι πετ^ς οτό διάστημα. "Η
  μάλλον δτι άπό τούς ελευθέρους
  δρους καί τάς είδυλλιακας πρ&ϋπο
  θίσει; τής πρώτας, μετατΕθεσαι είς
  τό... άπειρον.
  Τό άεροδυναμικδ έστάθμευι
  μπροστά σέ μια βιτρίνα. Καί οί
  περίεργοι ήσαν πολλοί έξ αίτίας
  —πρωτίστω;— αύτοθ χαί μόνου.
  Τό θέμα ετσι ετίθετο, αυτομάτως,
  διά τόν πρώτον τυχόντα. Άπό τα
  βάθϊ} των έποχων ή<ούετο πάλιν ή αίωνία έχείνη κραυγή ή όποία «έρρύθμισε»—είνε εύ^ημισμός ή λίξις— την μανίαν τής ταχύτητο;: —Άλόν σωφέρ ! Πλΰ βίτ άν- χόρ. ΙΙοΰ νά έφαντάζετο ή Άθηναία κυρία ϊτι τό άεροδυναμικό θά ήρ χετο μίαν ημέραν διά νά τελειο ποιήση τίς έπιθυμίες της. Ή τα χύτης άπέκτα πλεονεχτήματα: Κα ναπεδάκια κ&υκλΕστικα διά τό με 66σι τοθ ίλίγγου—μεθύσι δείβΕ- σου, άπό τό γνωστό έκεΐνο διά τούς πα>αιοτέρου,-, των Τεκέδων
  των Μεβλεβήδων—καί μορφή μα
  γικοθ κουτιοθ πού κατατρώγει τό
  έιαστημα. Αί χίλιαι καί μία νύ
  κτες έτοποθετοθντο μέ την μέγα
  λυτέραν άνεσιν είς τόν σύγχρονον
  πραγματισμόν. Καί άπό τόν πραγ
  ματισμόν είς τα εύλογημένα, δεδο
  μενά τής σηιιερ'νής εύζωΐας.
  Οί χρονογράφοι των ημερών
  έχουν δίκαιον πού δίδουν πρω
  ταρχικόν τόνον είς τα άεροίυνα
  μικά. Άποτελοθν κυριαρχίαν τής
  ζωής. Άττό την μεγάλην στ/μασίαν
  τής ταχύτητος ώς δρου έπαγγελ
  ματικοθ καί χοινωνικοθ, διατονί
  ζουν καί κάθε συναφές: 'Υπειοέρ
  χονται καί είς τάς σχέσεις των
  άτόμων καί είς τού; σημεριν&ύ;
  τρόπους τή; ζωής των.
  *
  * *
  Είπαν μερικοί δτι τα άεροδυνα
  μικά είνε μόνο διά τα χέρια των
  σωφέρ. "Ισω; διότι δ σωφέρ ώνο
  μάσθη άλλοτε καί δ ϊδιος πρόσω
  πικώ; κυρίαρχος καί δχι μόνον
  τό αυτοκίνητον τού. "Ιαως δμως
  χαί διά κάτι ά~λλο: Ότι £ σημερι
  νός σωφέρ χαί δή ό "Ελλην, έξε
  λΕσσεται είς πραγματικόν άντιλή
  πτ&ρα τοθ έπαγγέλμχτός τού—
  χυριαρχιΐ τοθ έαυτοθ τού χαί χει
  ρΕζεται τό βιλϊν άνταξίως τής
  προόδου τοΰ άεροδυναμικοΰ. Καί
  αύτό σημαίνει δτι τα άεροδυναμι.
  χά μπορεϊ νά χαταβροχθίζουν την
  ασφχλτον χωρίς νά ματώνουν
  τα λάστιχά τους — προσόν σπου¬
  δαίον χαί διά την πρόοδον καί
  διά τούς άνθρώπους.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟ2
  Ή μεταβολή τής 4ης Αύγούστου
  ΒΑΣΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ
  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ι-----------------------------
  Ή διάλεξις τοΰ κ. θ^Νικολούδη.
  Ε'.
  Τό εθνικον %ρίΐος διδάσκει
  εί; τού; πολίτας τάς αστικάς άρε
  τάς, δίδει εί; αυτού; την συνεΕδη
  σιν τή; αποστόλη"; των, ώθεϊ αύ
  τού; πρός την ένότητα κα' την
  συνεργασίαν έν έθνικφ πνεύματι,
  όδηγεΐ τούς άνθρώπους άΐτό μΕαν
  στοιχειώδη άνόργανον ζωήν είς
  την ανωτάτην έκφρασιν τής ώργα
  νωμένης κρατικής Εσχύος, παραδΕ
  δεί εί; την ιστορίαν τα όνόματα
  των ήρώων τού, των μεγαλοφυίών
  τού.
  Αντιθέτως πρό;.την Δημοκρα¬
  τίαν, ή όποΕα ώ; θεμελιώδη αρ¬
  χήν έχει την απόλυτον ελευθερίαν
  καί κυριαρχίαν τοθ άτόμου, τό
  εθνικόν κράτο; ιΝαι χατά τοθ ά
  τόμου χαί υπέρ τοθ έθνου;. Έν-
  νοεΐ τό άτομον ώς μίρος τοθ συ-
  νόλου, ένσωματωμένον εί;τό σύ¬
  νολον. Ό λιμπεραλισμός έθεσε τό
  κράτο; είς την υπηρεσίαν τοθ άτό¬
  μου. Τό εθνικόν ιιρίτος ένισχύει
  έαυτό, διότι θεωρεϊ έαυτό ώ; την
  άληθινήν πραγματικότητα τοθ άτό
  μου. Δι' ό καί δέν θεωρεϊ τόν
  κόσμον ώ; τόν υλικόν κόσμον μέ
  σα εί; τόν οποίον ά άνθρωπος ζή"
  ώ; Ινα μεμονωμένον έγωϊστιχόν
  άτομον, άλλά άντιλαμβάνεται τόν
  άνθρωπον ώ; άτομον, πού είνε ταύ
  τοχρίνω; χαί "Εθνες χαί Πατρίς
  χαί ήθικό; νόμος, ό έποΐο; συνε-
  νώ'ΐι χαί ά°τομα χαί γενεά; εί;
  μίαν κοινήν προσπάθειαν, εί; μίαν
  παράδοσιν.
  Τό Εθνικόν Κράτος αξιοί τόν
  άνθρωπον ενεργητικόν, άποφασι-
  στικόν, δίδοντα εί; την δράσιν δ¬
  λα; τού τα; δυνάμεις, συνεπώς
  ίντιλαμβάνεται την ζωήν ώς Ινα
  διαρχή άγώνα, ώς μίαν κατάκτη
  σιν, καί θέλει την ζωήν αοζχράιν
  αυστηράν, θρησχευτικήν, πνευμα
  τικήν.
  Εάν ή ελευθερία είνε δικαίωμα
  παντός πραγματικοθ άνθρώπου καί
  δχι αύτοθ τοθ άκαθορίστου άνθρω
  πίνου όμοιώματος, τό οποίον είχεν
  υπ' δψει δ άτομιστιχό; φιλελευθε
  ρισμός, τότε τό Εθνικόν Κράτο;
  είνε υπέρ τή; ελευθερίας. Άλλά
  υπέρ μια; σοβαράς ελευθερίας τοθ
  άτόμου έν τώ Κράτει. Διότι κατά
  την ολοκληρωτικήν θεωρίαν τα
  πάντα χεΐνται έν τώ Κράτει, καί
  τίποτε τό ανθρώπινον καί τό πνευ
  ματικόν πού έχει αξίαν δέν δΐτάρ
  χει έκτό; τοθ Κράτους.
  Αντιθέτως πρό; την Δημοχρα
  τίαν, ή όποία είδε τόσο στενά
  την προοδευτικήν κίνησιν τή; ίστο
  ρία;, ώστε νά την ύπο,Βιβάση εί;
  την πάλην των τάξεων, τόΈθνικόν
  Κράτο; έν τ^) ένότητί τού συγχω
  νεύιι τα; τάξει; εί; Ινα ενιαίον
  οικονομικόν καί ηθικόν σύνολον,
  δι' δ καί δέν άφίνει έκτός έαυτοθ
  κανένα σχηματισμόν, είτε Κόμμχ
  λέγεται ούτο;, είτε Σύλλογο;,
  είτε "Οργάνωσις, είτε ΣυνδιχΛτον,
  είτε συντεχνία.
  Άλλ' εάν ταθια φρονή χαί ταθ
  τα πράττι;; τό Εθνικόν Κράτο;,
  τα; δικαία; κοινωνικάς αξιώσεις,
  έκ των οποίων δ σοσιαλισμός καί
  δ συνδιχαλισμός ήντλησαν την ΰ
  παρξίν των, τάς άναγνωρίζει καί
  τα; θεραπεύει διά τοθ συντεχνια
  κου συστήματος, δπου δλα τα συμ
  φέροντα συνδιαλλάσσονται μέσχ εί;
  την κρατικήν ένότητα.
  Τό Εθνικόν Κράτος άντιτίθεται
  πρός την Δημοκρατίαν, ή δποία
  θεοποιεΐ τα; πλασματιχά; πλειό-
  ψηφΕα;, ένφ αυταί καταβιβάζουν
  τόν λαόν εί; έΐίίπεδα χαί άντι
  λήψει; ποσοτιχά;.
  Τό Νέον Κράτος δέν νομίζει
  δτι * άριθμό; δύναται νά διευθύ¬
  νη τα; κοινωνίας. Άρνεΐται δτι
  δ άριθμό; δύναται νά χυβερνα
  χάρις εί; μίαν πιριοδικήν λαϊ¬
  κήν έτυμηγορίαν. Ουτε νομί
  ζει δτι Ινα εξωτερικόν μη
  χανικόν γεγονό;, ώ; ή καθολι
  κή ψηφοφορίαν δύναται νά ίσο
  πεδώση τού; άνθρώπους, των δ-
  ποΕων ή άνισίτη; αποτελεί νόμον
  άχατάλυτον χαί γόνιμον πραγμα
  τικοτητα.
  Ή πολιτική ισότης είνε Ινα α
  νοητόν δημοκρατικόν ψεΰδο;. Ό
  πως ακατανόητον παραμένει τό
  δμαδιχόν άνεύθυνον των ψηφιζόν
  των κακώς κακού; άντιπροσώ
  που;. Άλλά άφοθ τό Εθνικόν
  Κράτο; έπιτρέπει δλα τα άλλα ού
  σιαστικά δικαιώματα εί; τόν πό
  λίτην καί τόν έξυπηρετεί ποι
  χιλοτρόπως τόσον διά τα; υλικάς,
  δσον καί διά τάς πνευματικάς
  τού άνάγκα;, τό Εθνικόν Κρά¬
  τος δικαίως %ϋάρ%1 έχυτό ώ;
  μίαν ώργανωμένην συγχεντρω
  τικήν, αύταρχικήν δημοκρατίαν.
  Τό σημερινόν Εθνικόν Κράτο;
  δέν είνε μία άπόλυτος μοναρχία
  υπό τό πέλμα τής οποίας άτομα
  καί δμάδε; συνθλίβονται, 'ύποφέ
  ρουν καί σιωποθν. Κράτος καί
  λαός είνε εί; διαρκή επαφήν καί
  «υνεργασίαν. Ουδέποτε οί λαοί,
  ή αί ύλικαί καί πνευματικαί των
  άνάγχαι έξυπηρετήθησαν συστη-
  ματιχώτερον, διχαιότερον, γονι
  Νά συμπληρωθή.
  Μας πληροφοροϋν 8τι τό
  προσωπικόν τοθ Είρηνοδικεί-
  ου Ιεραπέτρας είναι έλλει
  πές καί ώς έκ τούτου, δυ-
  σχεραίνεται ή λειτουργία
  τού. Πρέπει δέ νά σημειω¬
  θή δτι τό είρηνοδικεϊον αύτό
  εχει χιλιάδας ύποθέσεων, έ
  παυξηθέντος τοθ άριθμοθ καί
  λόγω τής έφαρμογής τοθ νό
  μου περί ρυθμΐσεως των ά
  γροτικών χρεών. Άλλά {πι¬
  στεύομεν, ότι ή κυβέρνησις
  πού εφρόντισε διά την το
  ποθέτησιν νέου ίκανωτάτου εί
  ρηνοδίκου, θά μεριμνήση διά
  την συμπλήρωσιν καί τοθ κα
  τωτέρου προσωπικού τό συντο
  μώτερον.
  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ-
  Ή άγροτΝκή άσψάλεια.
  Ελάβομεν χαί δημοσιεύομεν
  την κάτωθι επιστολήν:
  ΚύρΐΕ Διευθυντά,
  Μοθ εδόθη ή εύχαιρία ώ; άσχο
  λουμίνου μέ την καλλιέργειαν,
  νά παραχολουθήσω την άγρο
  τικήν μα; ασφάλειαν μετά την ε¬
  φαρμογήν τοθ νεαρςθ μα; χώδι
  κο; περί άγροτικής ασφαλείας.
  Τα άποτελέσματα τή; έφαρμογή;
  των διατάξεων τοθ Νόμου είνε, δτι
  επί τέλους άπεχτήσαμεν ίδεώδη ά
  γροτικήν ασφάλειαν.
  Τό τοιούτον όφείλεται άναμφι
  σβητήτ'ω; εί; την δραστηριότητα
  δλων των όργάνων τής άγροφυλα
  κή;.
  Ό θεσμό; των άγροφυλάκων
  άπέδωσε θαυμασία άποτελέσματα.
  Οί άγροφύλαχε; ευρίσκονται εί;
  δι αρκή εί; τα; περιφερείας των
  κίνησιν.
  Ή καθιέρωσι; των βιβλιαρίων
  συμβάντων ήμερολογίων, ήτο μία
  πρώτης τάξεως επιτύχη; έμπνευ-
  σις. Εί; τα; σελίδας αυτών φαί
  νεται δλη ή δραστηριότη; εκά¬
  στου αγροφύλακος. Οί άγροφύ-
  Μετ' ολίγον
  είς την € Άνόρθωσιν»
  Ρασπουτίν
  τό λυκόφως
  των Τσάρων.
  Μετ' ολίγον
  είς την «Άνόρθωσιν».
  μώτερον, παρά δσον σήμερον άπό
  τα δικτατορικά συστήματα. Διότι
  αί δικτατορίαι δέν άρχοθνται
  εί; τόν ρόλον τοθ παρατηρητοθ,
  τοθ έλεγχτ&θ, τοθ καταχωρητοθ
  των κοινωνιχών φαινομένων, ρό
  λον τόν οποίον προτιμά ή Δημο
  κρατία, δπου ύπάρχει άκόμη σή
  μερον, άλλά ρυθμίζει καί 6ο
  ηθεϊ "άνά παν τη; βήμα την
  κοινωνίαν.
  θά ύΐτοστηριχθή, δτι αί Δημο
  κρατίαι δίδουν άπό καιροθ είς
  καιρόν την α&ταπάτην $ τή; λαϊ
  [κή; κυριαρχίας. Άλλά ή'πραγ
  ματική κυριαρχία έδράζεται συ
  νήθω; επί άλλων δυνάμεων,
  δυνάμεων συχνά μυστικόν ,καί ά-
  νευθύνων. Δέν είνε ^δυνατόν οί
  λαοί σήμερον ν' άρκοθνται είς
  τοιούτου είδου; σκιώδη άνταλ
  λάγματα, δταν ,τόσαι άνάγκαι
  των ζωτικαί, 'άνάγκαι δλικαί,
  ηθικαι, πνευματικαί, παραμένουν
  άθεράπευτοι έκ μέρου; τή; δημο¬
  κρατίας.
  Τό Εθνικόν Κράτος δέν είνε
  αντιδραστικόν. ' Είνε έπαναστατι-
  κόν.Όπω; εί; τό πολιτικόν πεδ£
  όν έΐτεμβαίνει διά νά λύση προ
  βλήματα προκαλούμενα άπό τόν
  θρυμματισμόν των κομμάτων, την
  κατάχρησιν τή; έξουσία;, την έλ
  λειψιν ευθυνής των κοινοδουλευτι
  κων άνδρί&ν, έτσι καί επί τοθ βίχο
  νομιχοθ πεδίου έπεμβαίνει διά νά
  ρυθμίζη σχέσεις καί νά έναρμονί
  ζή συμφίροντα.
  Τό Εθνικόν Κράτος θέλει ν*
  είνε ισχυρώς ώργανωμένον καί νά
  βασίζεται επί μιάς εύρείας λαϊκής
  βάσεως. Δ;ά τή; διεισϊύσεώ; τού
  μέσα εί; δλας τάς τάξει;, τα συμ
  φέροντα, τα άτομχ καί τάςδμάδας
  πού όργανώνει χαί έξυπηρετεΐ, τό
  Εθνικόν Κράτος συνδέεται στενώ-
  τατα μέ έκατομμύρια άνθρώΐτων,
  οί δποΐοι τό αίσθάνονται, τό πι
  στεύουν, τό άχολουθοθν. "Ενα τοι
  οθτον Κράτος δέν δύναται νά 6εω
  ρηθή ώς μία μεσαιωνική τυρ»ν·
  Ινία.
  ΛπσκσΜ_ι«3
  ϊθΕΒΜΗΤΗ
  III
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμερον. «Ταγ
  κό Μοττοΰρνο». Μέ τούς Πώλα
  Μέγκρι-'Αλπρεχτ Σένχαλς. Την
  Λευτέραν
  Ντανιέλ
  ν «Άγάττες Μονμάρτρης»
  Νταριέ Άλμττέρ Πρεζάν.
  Μ1ΝΩΑ.-Σήμερον τό μουσικό
  θαθαα: «Μαπολιτάνικες βραδυίς»
  μέ τόν ιτερΐφημο τενόρο ΤΙνο Ρό·
  αι. Την Χυριακήν ώρα 4 μ. μ. «Κα
  κός Βρόμος». Την Δευτέραν: «Πα·
  ληά φωληά».
  Σήμερον
  ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ
  καί
  ΑΛΜΠΡΕΧΤ ΣΕΝΧΑΛΤΣ
  στο
  ΝΟΤΤΟΥΡΝ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  ΝΤΑΝΙΕΑ ΝΤΑΡΙΕ
  μαζύ μέ τόν δφθαστο:
  ΑΛΜΠΕΡ ΠΡΕΖΑΝ
  στό παριζιάνικο κομψοτέ-
  χνημσ:
  ΑΓΑΠΕΣ
  ΣΤΗ ΜΟΝΜΛΡΤΗ
  *Εν« γοητϊυτικό ρ&ιμάντζο
  μέ ζ νι ντα ν ή ύποθΐσι πού βά
  χαρίση τέ γέλιο. τη χαρά,
  Ευθυμίαν άλλά καΐ την συν
  κίνησι. Μιά παραίιίοια άπό
  λαυαις μέ γλυχειά μουοικη
  κβι γβοττυτικά τραγουύάΜΐα.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  ΣΤΕΛΑΑ
  ΝΤΑΛΠΑΣ
  μέ την
  ΒλΡΒΑΡλ
  ΣΤΑΝΤΓΟΥΙΚ
  χώ ρο ν
  των Χρυοαν&έμων.
  Η ΜΑΧΗ
  "Υπό Κλώντ Φσρέρ.
  λακες άναγράφοιιαιν είς αύτά δ
  χι μόνον τα παρά τοθ Κώδικος
  αγροτικάς ασφαλείας προβλεπά
  μενά άδιχήματα άλλά χαΐ τα τοθ
  ΠοινικοΟ Νόμου ώ; καί αυτών
  των ι ιδικών ποινικ&ν Νόμιον. Μα·
  ζΐ μέ την άποχτηθΐΐσαν άγροτι-
  κήν ασφάλειαν ή αγροψυλαχή
  μας αποτελεί εν δεύτερον σώμα
  χωροφυλακής. Τίποτε πλέον τδ
  άξιόποινον ϊέν διαφεύγει των ορ·
  γάνων τής δημοσίας μας τάξε¬
  ως.
  Μίσα είς κάθε σ&μα υπηρεσί¬
  ας θά υπάρχωσιν καί οί προ)
  τεύοντες διά τον ζήλον των είς
  την εκπλήρωσιν των χαθηχόντιον
  των. Έν φ είς παλαιότερα χρό
  νια μετέφερον καί ίφύτευσαπ*
  ρΐ τά.ΙΟΟ κυπαρίσσια καί 200
  άλλα δέν δρ* μόλις μοθ άφέθη
  οαν 50 άπω τα 200, διότι ά α} ού
  οτατα μετεφυτεύβντο είς ίλλα
  χτήματα, ή καί εγίνοντο άργό
  τΐρ&ν δέργες. Αύτά άνήχουσιν
  πλέον είς τό παρελθόν ώς χαχή
  άνάμνησίς τού
  Φέρω παραδειγμα δτι είς την
  χοινότητα Ιΐετροχεφάλου Μαλεβυζί
  οιι Οπηριχεί άπϋτους ό αγροφύλαξ
  Μιχ.Κωνσταντινιδη; χ»! ήέχείάγρ-
  τιχή ασφαλεια είνε ίδεώδης. Καυ
  σίξυλα Ιτοιμα πρός μεταφοράν
  ευρίσκονται είς τού; δρέμου; επί
  ημέρας καί μένουοιν άθικτα, διότι
  ό χλίπτης τούτων δέν θά διαΐ-ύ
  γη τοθ ίμματος τοθ ώς ανω άξίου
  όργάνου δπερ τιμ5 τί σδμα τή;
  αγροφύλακος μας. Δέν παρέλειπε
  τα ϊργα τού ιΰτ» ταίς 6ροχεραΙ
  νύχταις! Ινατ' εμέ έπιβάλλετα
  ή μιοθοδοτιχή διαβχθμισις τώ
  άγρ&φυλάχων, διότι θά αποβή
  αυτή τα χίνητρον νά γίνωσιν δλοι
  άξι&ι τής άποστ-,λής των ώ; ίργί
  νιον τής άγροτιχής ασφαλείας μα;
  έπ' άγαΒώ τής ίθνΐχης μας οίκο
  νομίας.
  Αυτή ή Ιννοια τοθ ϊικαίοι» έ
  πιδάλλει μείζονα αμοιβήν των
  χυλων όργάνων, ίτινα χαί τίς
  νύχτας τοθ χειμώνος πιριέρχον
  ται την περιφέρειαν των παρά
  την βροχήν χαί τβ ψθχος, ώς
  ό 1?ιος αντελήφθην Τό ζήτημα της
  Αγροτικάς Ασφαλείας τοθ τάπου
  μας είναι πλέον γιγονός άξιον
  153ο ν
  —Αύτός ό θάνστος είνε λυ
  πηρός—είπεν απλώς — λόγω
  τής πολύ τηκρδς μονοξιθς
  στήν οποίαν μέλλει νά ζήστι
  είς τό εξής ή μαρκησΐσ Γιορι
  σάκα Μιτσοϋκο, ή όποΐα χά
  νει μέ ιΐιάς τόν δνδρά της
  κα( τούς πιό άγαπητούς της
  Φΐλους.
  — Ναΐ, είπεν ό Τσεού Πέΐ.
  ΚσΙ μέ φωνή πιό σοβαρή:
  —ΠοΙν κατακυριεύοη αύτό
  τό βασίλειον μιά ενοχος τρέλ
  λα, οί κανόνες τού πένθους
  έτηροΰντο. Ή γυναΐκα ποΰ
  χσνε τόν άνδρα της, εβσζε
  :ό άτιό χονδρό χειμωνιάτικο
  φαομα φόρεμα καί την ζώ
  η καί τόν πέπλο άτιό κσννά
  βι σύτό γιά τρ(α χρόνια. Ά-
  πέφίυνε νά αιλή μέ γλσφυρό-
  ητα. Ύπεβάλλετο είς στέρη-
  σιν τής τροφής, γιά νά γίνη τό
  πρόσωπό της ώχρό δσο έ!πρε-
  πε. Κοί συχνά εμτιαινε σέ
  μοναστήρι καί έπερίμενεν έ
  κίΐ τόν θάνατα.
  —ΟΙ σημερινάς γυναϊκες—
  παρεδέχθη 6 Φέλτζ—είνε λι-
  γώτερο ένάρετες.
  —ΝατΙ, εΐπε πάλιν ό Τσεού
  Πεί.
  Τα Γηαπεραστικά τού μάτισ
  έξήταζαν τόν έπισκέπτη.
  —Φέν Τα—Τζέν—έπανέλα
  βεν Ιττειτα άπό λΐνο—ξέρω
  αί ξέρετε καί σεΤς τί έπιτάσ
  σουν οί τύποΐ: «ΟΙ άνδρες
  δέν θά μιλήσουν γιά δτι άφο-
  ρςτ τίς γυναϊκες, καΐ δτι έλέ
  χθη καΐ έγινε στόν γυναικω
  Έτη δέν θά βγή" άπό τόν γυ
  'αικωνίτη», Δέν θά άπειθήσω
  σ'οϋτή την έττιταγή.ΣυλλογΙζο
  μσι δμως πώς σέ λΐγο κοί μο
  Ν,ονότι ή μσρκησΐα Γιορισάκα
  Μασοθκο παρημέλησε πολλές
  φορές την γυνσικείαν αίδη-
  μοσύνη, καί Ιτσι τισρέβη τόν
  πρωταρχικό νόμο, θά θελήσα-
  :ε, σεΐς, νά τηρήσετε την άρε
  :ήν τής φιλανθρωπΐας, καί νά
  την ττληροφορήσετε κα'αλλή-
  ,ως γιά τό δυστύχημα πού την
  πλήττει, δοστύχημα πού θά
  έμάθαινε σθριο τιρωΐ άπό άλ¬
  λον χωρίς καμμιά προετοιμασί
  αν. Γι' αύτό θά σας πω δ,τι
  δέν πρέτιει νά άγνοήτε.
  (ουνεχ(ζεται)
  ΟνΠΝΩΑ
  η.,
  Έν Ήραχλείφ τη" 14η Ίανουα
  •(ου 1939.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μουσικό θαϋμα:
  ΗΛΠΟΛΙΤΑΗΙΚΕΣ
  ΒΡΑΛΥΕΣ
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΤΙΝΟ ΡΟ£Ι (χοντσονετΐ-
  στας τκνόρος) ΒΙΒ1ΑΝΣ ΡΩ·
  ΜΑΝ£ ΜΥΡΕΥ Γ.
  "£να έργο κ^ύ θά αφίση έ-
  π«χή οτά κινηματονραφικά
  χρονικά τοϋ Ηρακλίίςυ, μέ
  τή γλυκΐιά μουσική καί τα
  γννοτκ τραγούίια τού, έπ«ς
  τβ ΑΠΟΗΈ ΜΕ ΦΕΓΓΑΡ1
  κ. τ. λ.
  Την δευτέραν
  Τό δραματικό άριστβύρ
  ΥΠμ«:
  ΠΑΑΗΑ ΦΩΛΗΛ
  , 'Ανώΐϊρο
  νώνη.
  των «Δύο όρφα
  Προσεχώς:
  'ΟΡίΓΚβαΐΣΣΑ ΤίΙΓΓΑΗ*.
  (βγχρΐίμβν) λ
  Την Κυριακήν ωρα_2 μ. μ.
  βυν<χ«ια έοίισούιακου ΔΡΟΜΟΣ ΛΥΣΕΩΣ Σημ. Καθ* εκάστην ώρα 6 1)2 μ. μ. άιβνευμοιτινή. Όμιλήτε πολύ περ! ευτυχία», μοθ ίλεγε ίνας φίλος ίατρός, άλ¬ λά τό ζήτημ* είνε τ~τοχράνως πολύ περισσότερον άπλο καί «ολΰ περισσότερον περίπλοκο πχρ' ί- ίον θέλετε νά τό παρουσιάοετε. Είνε απολύτως βέβαιον δτι ή Λτυχία μας, καθώς καί ή δυστυ (ία μας δημιουργούσαι άτιό ή· !5 Άλλά δέ ί ρ μή η ών γίνεται πραγματικότης, έκ πλήσσονται γιαΐί μένουν ψυχροί, αδρανεϊς, χωρίς ένθουϊΐασμό χαί ώτάν άηδιασμένοι. Σπεύ^ουν λοι Πρχτήριον Βενζινών κ.λ.π ΝΙΚΟΛ. ΠΑΥΛΙΑΑΚΗ Πλατ. Δασκαλογιάννη Αριθ. Τηλεφ 5ύ Άνακσινισθέν τελείως ήρ χισεν τάς εργασίας τού. Όρυκτέλσια, λΐπη, βενζΙ ναι, έλαστιχά,^καθΐρά τιετρέ λαια. "Απαντα καθσρά κα ήγγυημένσ. Εξυπηρέτησις τα χυτάτη, δλας τάς ώρας ήμέ ρας καί νυκτός. Δ ανυκτβρεύει. Δ αθέτβι οξυγόνον. Η οτήλη τού ώραιόκοομοϋ. Τό μυστικό τής εύτυχίας ευρίσκεται στή χσρούμενη δισθεσι. μνησ: η σπεύίοον νά ξ»ναευ5εθο0ν ά είς την προαδοκί» γιά νά έκ νέου μέ μιά υπίροχη έλπίδϊ. "Ε λοιπόν! όχι. "Οταν χρατάμε την ευτυχία μας. πρέπε: νά χάμω με την απαιτουμένη προσπαθεία γιά νά μην προσέξωμε 3τι άτέλεια ύττάρχει α αυτήν χαί νά χαροθ με μέ δλην μας την χαρδιά γι« άς τού; ϊδιους. Άλλά δέν πρί β.τι ζωνΐανό μ*; φέρει. εααι μόνον νά έπιτύχωμε αύτη Σκεφθήτε χαλ* δτι οί ακιε,,*>
  ήν ευτυχία, άλλά πρέπε: επίση; | τε; που -^-«^ την ««
  ά χαιρώμεθα δταν την χατέχωχε
  αί ν* την διατηροθμε.
  Έν δλ'γοΐς, θά μποροθσα' νά
  υνοψισθοθν δλα αύτά είς μία μό
  η φράσι: «τό μυσΐικδ τής εύτυ·
  (ίας είνε νά παραίέχεσαι δτι εί
  αι εύτυχής». Σά; είνε δμω; γνω
  τόν δτι οί έννέα άνθρωποι είς
  ούς δέκα άρνοθνται δτι είνε εύτυ·
  (είς;
  "Ο:αν
  α^ίρουν δέν είνε ίδιχς ης
  είνε μέσχ σας: μέσα είς τα μάτια
  αας είνε τα μαθρα στίγμχτα πού
  κατασϊρέίΐουν την θέα ένίς τοπει
  ου, δταν ίχετε άντιχρύσει παρατε
  ταμένα τίν ήλιο...
  Σκεφθήτε δτι την άξί*«ε, δτι
  την ίχετε χερδίσει, δτι αίς ά»η
  κει. Τίτΐοτε είς τόν κόσμο δέν
  μπορεΐ νά σάί την δποχλέψη.
  ΜΛ δάθ τόν εαυτόν σας:
  Ο:αν έχεινο πού είχαν περιβ) »"·* ϋ» "*-·«· «·-' , ,"
  ιότερον ίπιθυμήσει είς την ζα>ή είνε ό χειρότερος άπ δλους τού.
  φόβους.
  ΙΙαραδεχβήιε αυτή την χαρά
  μέ την άπλότητα τού παιδιοθ που
  σφίγγει επάνω είς την χαρδιά
  πόν ν' άπομακρυνθοθν γιά νάτό|του §να παιχνίδί.
  μεταβχλλοιιν είς μιά ώραία '
  η Ντιστεγκέ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΟΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, 258-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
  ,.ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ"
  ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Παρά τό Καμαράκι.
  Τα έκλεκτότερα καί άληθώς πεφημισμένα
  γλυκίσματα; δια τάς εορτάς.
  Ή μεγαλυτέρα συλλογή φρουΐ γλασσέ, σοκο-
  λατίνων, έκλεκτών λικέρ.
  Έχομεν την μεγαλυτέραν κατανάλωσιν διό¬
  τι είμεθα οί εύθηνοτεροι. ι
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  Θά βρήτε ολα τα νέα μοντέλα σ<ελετών. Πσρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργσσίαν κρυστάλλων. ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας. Τιμαί λογικαΐ. ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΕ Ι ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ! ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ —Μ Ι Τής ννωστής μενώλης φίρμας: ΜΟΤΤΗ Ξ τα μενά ποΰ αυναγωνίζονται είς ποιότητα, = γευστικήν καί θρεπτικότητα αύτά τα ίταλιχά Ξ μοικχρόνια. | ΕΦΘΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ Ξ είς την διάθεσιν τοΰ καταναλντιχοϋ χοινοΰ. Ξ Δοχιμάσετέ τα. ψήνονται αύθωρεί. Ή ύπερο- = χή των είνε άμέσως άντιληπτή. | ΕΙΝΕ ΤΑ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ. = Γινικός άντιπρέσωπος Ξ ΜΗΝΑΣ ©. ΠΟΤΗΡΗΣ 3 Πλατείαι Καλλεργ&ν—Ηράκλειον Κρήτης. ^ΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΗΙΠΙΗΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ'ΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΓπ Τοθ ΆρμστρογΥ· ♦όν Μια δράξ στασιαστών Τούρκων ,πειλοθσε τούς συμμάχους καί νι¬ Πάση θυσία έπρεπε νά στα ΑΡΡΛΒΩΝΕΣ.- Ό κ. Βασ. Τβ τάκης γυμνασιάρχης καί ή βΐς Μαρίκα Κρέη 2δωσαν αμοιβαίαν ύιΐόσχεσιν νάμου έν Νεαπόλει, ή ΓΑΜΟΙ.— Ετελέσθησαν είς .χερ σόνησον οί γάμοι τοϋ_ κ. "Ιωάν νού Δανελάκη, μετά της νΐδος ΕύγενΙας Φιλλιπάκη. Ποράνυμφος παρέστη ό κ. Κορ νήλιος Μπαρμπουνάκης. Συγχαρητήρια. ου; ,...„____., στάσεις κα! έξεγέρ· εις θί έσημειώνοντο παντοθ, χαί ,λα τα μεγάλα σχέδια διά την ά- ασυγκρότησιν τοθ χόσμου υπό εάν μορφ^, θά έπήγαιναν χαμέ ■χ. Πίση ύυσία τό κακόν έπρεπε ά σταματήση, Άλλά πώς; Άπό τάς θέσεις των, πέριξ τή; ής τής διασκέψεως, 1?ρι· πταν βλέμματα άμηχανίας. Είς ήν ιδίαν τράπεζαν είς μίαν θέσιν λίγον παρά έχεΤ, ήαυχος, εύχάρι τος, ίχάθητο ό Βινιζέλος, ό "Ελ ..ην πρωθυπουργός. Καί «ύτός Ι· κρινε καί ύπελόγιζεν. Εις Σμύρ ην είχε συγκεντρώσει μίαν ίσχυ δύναμιν άπό τα καλλίτερα λληνικά στρατεύματα. Άπό τοΰς "Αγγλους καί τού; 'άλλους είχεν άγοράσε: τάς άπο ιήχας τοθ πολεμικοί5 δλιχοθ πού ούς έπερίσσευε χαί έφωδίασε τούς Ελληνας μέ δπλα, μέ υλικόν πο¬ λέμου, μέ την χαλυτέραν όργάνιο σιν συγχοινωνιών χαί δγειονομι- κων ΰπηρεσ'ών. Είχε στείλει είς Σμύρνην τού: καλυτέρους άξιωμα τικούς καί ένέπνεε τα στρατεύμα¬ τα μέ τό πνεΰμα τής «μεγάλης δέας», άπϊ την οποίαν ένεπνέετο χαί ό ΐδιος. Εναντι λογι%Άν άνταλλαγμάτων —τής παραχωρήσεως περρισσοτέ ρων εδαφών είς την εύρωπαϊχήν καί ασιατικήν Τουρκίαν —έπρό τεινε νά θέση τόν ελληνικόν στρα τόν είς την διάθεσιν των Συμμά χων. θ' άφινε τούς Έλληνας νά προελάσουν καί νά έξαναγχάσουν τούς Τούρχους ν« δπογράψουν την συνθήκην τής είρήνης. Άμέσως ό Ούίλαων, 6 Λόα? Τζώτζ χαί ό Κλεμανσώ εδέχθη σαν. Τοθ εζήτησαν νά ώθήση μπροστά τα στραΐεύματά τού χαί νά τού; σώση άπό τούς Τούρ χους. Ένψ 6 Μουσταφά Κεμάλ έχά λει τού; άνδρας τού καί τούς συ νεκέντρωνε διά νά επιτεθή χατά ής Κωνσταντινουπόλεως, οί "Ε) ληνες προήλασαν. Την 23ην Ίουνίου τοθ 1920 £ κινήθηβαν πρός τα έμπρός. Είς >λα τα μέτωπα έπροχώρρυν χωρίς
  ά συναντήσουν σοβαράν άντίοτα
  σιν. Έν ζ% πραγματικότης 6 Μου
  σταφά Κεμάλ είχεν έλαχιστα μό
  νόν τακτικά στρατεύματα. Μόλις
  τοθ εδόθη καιρός διά ν' άναδιογα
  νώση έλίγα συντάγματα καί αύτά
  ήσαν άνεπαρκώς έφωδιασμένα,<δέ· έσιτίζοντο χαλά, έστεροθντο πυρο 6ολΐΛοΟ ή μεταγωγιχών ύπηρεαι ών Τό υπόλοιπον τής δυνάμεώς τού άπετελεΐτο άπό συμμορίας ά- τάχτων. Δέν ηδύναντο ν' άντιτά ξουν σοβαράν αντίστασιν είς τούς Έλληνας, οί όποΐοι είχαν καλόν έφοδιασμόν. (συνεχίζεται) ΘΕΛΕΤΕ ΥΓΕΙΑΝ ΧΑΙ ΜΑΚΡΟΖΩΪΑΝ Πίνετε νερό ΛΕΝΤΑ καί ΑΓΙ ΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ (Μεσσαράς). Το ϋίωρ Λ&ΝΤΛ θεραιτίύί την δυσηΐψίαν, καχεξίαν καί νευ ρασθένίΐαν. Γό ϋδωρ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ θεραπεύει την ψαμίασιν ύιαλύε τού; λίθους άπο τούς νεφρούς, την χολοκύστην, τα έκζ&ματα καί έν γένει όλας τάς έκδηλώσΐΐς τού άρθριτισμοϋ Προσφερομεν ως αμοιβήν δραχ μάς 50.000_ είς εκείνον ποΰ θά ά ποίείξη ότι τα βιαφημιζομενα νερά ώέν έ χούν τάς ά; άναφέρο μέν ίδιότητας Τιμή κατ' οκάν ΛΕΝΤΑ δραχ μάς 3 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ ορ. 2. Πρκτηριεν πωλήσεως παραπλεύ ρως Ζαχαροπλαατείου Ρεγγινάκη 1-3 ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Πυρήνα Η άβλαβεστίρα καύσιμος υλη διά μαγγάλια. ότου Βασ. Παπάζογλου Λεωφόρος Κουντουριώτου ιτωμένο κοριτσάκι τοΰ κ. άν ου Παγκέρη έζ "Ανωγείων δώσας είς αύτό τό δνοϋα ΕύαγγβλΙο. Είς τοθς γονεΐς καί την ανάδοχον ύόθΊ νά τοις ζήση· —Την παρελθούσαν Κυριακήν είς Πόαπηαν ό κ. Νικ. Πεδιαδιτά· κης εβάπτισε τό κοριτσάκι τοΰ κ. Ιωάν. Παπαγγελάκη ονομάσας αύτό ΠελαγΙαν. Νά τοίς ζήση· „ „ ΚΙΝΗΣΙΣ.—Επανήλθεν έξ Άθη νων χθές δ κ. Νικολ. ΠατμανΙδης ύΦασματέμπορος. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Στόν Ια¬ τρόν ςκ. Σαριδάκη, γυναικολόγον φω την διάσωσι της γυναΐ κάς μου καί τοθ παιδιοθ μου ά πό δύσκολο τοκετό. Τόν εύχαρι στώ δημοσία καί θά τόν_εύνωμο νώ για ηάντα. Εϋχαριστώ τό προ σωιτικό τής Πολυκλινικής γιά την τψοθυμΐα τού καί τάς περιτΐοιή σεις τού. Κ. Μπενέτο; —Τό Διοικητικόν Συιιβούλιον τοθ Μορφωτικοϋ Συλλόγου οίσθά νεται τή»1 υποχρέωσιν νά εύχαοι σιήσω καί δημοσία την είς Άθή νας άναχωροΰσαν κ. ΕύαγγελΙαν Τυλλιανάκη διά την μεγΐστην συμ βολήν την οποίαν προσέφερεν είς τόν Σύλλογον, διά την εύγενη συνεργασίαν της, ό πρόθυμον καί ά<ούραστον καί τάς έξαιρε τικάς της υπηρεσίας πρός «τό "Α συλον τής Γερόντισσας». (Έκ τοθ γραφεΐου) *** Γύρω στήν πόλι. 'Εξακολουθεΐ ή αΐθρία καί αί συνέπειαι της διά την δημοσίαν ζωήν καί κίνησιν. —Ή όποΐα συνεχίζεται ζωηροτά τη καί είς τα κέντρα καί παντοΰ τοΰ ύιταίθρου, —Χωρίς νά έζαιρέσωμεν καί την κίνησιν των ζενΰχνηδων. —Χορταρικά αφθονα καί χθές είς την αγοράν μας. —Καί άγορασταΐ άνάλογοι έν άν τιθέσει πρός την αγοράν τοΰ κρέατος. —Ή όποΐα κατά τάς πρωϊνάς τουλάχιστον ώρας, δέν παρουσία σεν πελατείαν. —Μαζύ μέ τάς γενικάς προε τσιμασΐας τής ελεύσεως τοΰ Τριω 61ου, αξίζει νά σημειωθή καί ή συμπαρομαρτοθσα έν σχέσει μ£ τό λεγόμενον: άσχημον φθλον. —Άνδρικά είδη παντός εϊ&ουζ άλλ' Ιδιαιτέρως τα άναγόμενα είς τόν κλάδον τής πολυτελείας, φυγουράρουν είς τάς προθήκας των καταστημάτων. —Άλλά καί άπασχολοΰν είδι κώτερα τάς ημέρας αύτάς τόν... άσχημόκοσμον. —ΑΙ ευνοικαί προβλέψεις διά την εσοδείαν δέν έσυνεχΐοθηοα.» μεταίΰ των γεωργικώγ κύκλον. — Καί τουτο έξ αΐτΐας τής άνομ βρΐας ή δποΐα παρά τό εκάστοτε συννέφιασμα συνεχίζεται. —Πρός ζημίαν των κυριωτέ ρων καλλιεργειών καί γενικώς τής παραγωγής. —Τα κρούσματα τής γριππΐτσας συνεχΐζονται, σύμφωνα καί μέ τα νέα τής συνοικίας άλλά καί τα δελτΐα ι ών θεραπόντων Ιατρών. — Είνε άλλως τε συνήθης ένΐο τε καί αύτούς τούς μήνας, ή επι δημιακή μορφή τής γρϊππης. —'Εννοεΐται δτι πρόκειται πε ρΐ τής έλαφράς πάντοτε γρϊππης καί δχι τής άλλης έκεΐνης, τής... Ισπανικής. —Πολύς κόσμος παρηκολούθη σε χθές τό βράδυ την πρ-=μιέραν τοϋ Πουλακάκη μέ τό ΰιιέροχο «Ταγκό Νοττοϋονο». — Είς την «Μινώαν» έπΐσης τό θαυμόσιο μουσικό φίλμ «Ναπολι τάνικες βραδιές» μέ τόν ΤΙνο Ρό σι, συνεκέντρωσε ΐτλήθος φΐλων τής μουσικής άλλά καί των κα λών γενικώς φίλμ. ο Ρέιτορτερ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑ ΚΕΙΑ.— Άπόψε 20ήν ΊανουαρΙου θά διανυκτερεύσουν τα φαρμακεΐα των κ. κ. θεόδ.Γεωργιάδου,Κωνστ. Κανακάκη. ΑΟΡΑΥΣ5ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙίϊΝ Έπρομηθβυθη πρόΓτον καθ* & λην την 'βλλάδοτ τό ώρολογο πβιεϊον «Ζβνίθ» τβϋ κ Μιχ. Μα νβυοάκπ. Τα ίΧθρ«υστ« γυοιλιβι, δέν σΐτοΰν ποτέ. Εϊνϊ λϊΐττά χ«ί ώιαφανή όπως καί τόΐ κβινά γυοιλιοϊ Τιμοιΐ βπως και τ&ν Μβι νών πβρίπου. •Εξπρές θαλαμηγόν ΣΟΦΙΑ Τ«Χ«της 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. -,«,?ί "ολ^^^λε'ας μέ όλόκληρα διαμερΐ- σματα Λούξ καΐ σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης ΊανουαρΙου 1939. 5β Την —Π σ Ρ « σ κ ε " ή ν 6. Τηλ. 5.51 Πρ«ΗΤορ«Ιβν ΑΜΑΜΟ. Π, ΚΟΡΠΗ 8 8 5
  ΑΝΟΡΘΩΣίΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  4
  Ι
  Τέλος, άλλην τινά ημέραν εύρισκομένη είς
  τόν κήπον, ήκουσε την πτωχήν γραϊαν Παναγιώ
  ταν λέγουσαν.—Αύθέντη, αύθέντη, έκύτταξες την
  ΤιιΙκσ τί ώμορφιά άποκτδ, Ή Τιτίκα δέν ή«ουσε
  την δπόκρισιν τοθ πατρός της, άλλ' ό λόγος τής
  Παναγιώτας ιή έτιροξενησε συγκίνησιν. Έφυγεν εύ
  θύς έκ τοϋ κήπου, άνέβη είς τόν θάλαοόν της,
  Ιτρεξεν είς τό κάτοπτρον, δπερ ποό τριών μη
  νών δέν είχεν ίδη, καί Ιβαλε φωνήν. Έξεπλάγη
  καΐ αυτή διά την καλλονήν της.
  Ήτον ώραΐα άμα καί χαρίεσσα' 6έν ηδυνήθη
  νά μή συμμερισθή την γνώμην τής Παναγιώτας
  καί τοθ καθρέπτου της. ΤΗτον ήδη αχηματισμέ
  νόν τό στήθος καί τό 'άνάστημά της" ή έτΐιδερ
  μ(ς της εΐχε λευκανθή", ή κόμη της εΐχβ λουστρω
  θή, άγνωστός της μαρμαρυγή άνήφθη έντός των
  κυανΰ>ν κορών των ομμάτων της.
  Ή συναίσθησις τής καλλονής ήλθεν είς αύ
  την διά μιάς ώς φώς άνατεϊλσν. "Αλλως τε, καί
  οί αλλοι τό παρετήρησαν ή Παναγιώτα τό εί
  πε ρητώς· τοθτο δέ, ώς φαΐνεται, ένόει ό διαβά
  της έκεΐνος" άμφιβολΐα πλέον δέν έ'μενε. Κατέβη
  έκ νέου είς τόν κήπον, ένόμιζεν εαυτήν βασιλΐ
  δα' ήκουε τα πτηνά κελαδοθντσ, έν ώρα χειμώ
  νος" Ιβλεπε τόν ουρανόν κεχρυσωμένον, τόν ήιον
  έντός των δένδρων, άνθη επί των θάμνων ήτο
  έκτός έαυτής, μαινομένη, ύπ' άνεκφράστου κατει
  λημμένη έκστασεως.
  Ό Άγιάννης άφ' ετέρου ησθάνετο βαθύ τι
  καί άπερΐγραπτον άλγος έν τή καρδ'α. Πρό
  πολλοθ ήδη πσρετήρει τφόντι καί αύτός έν τρό
  μω ψυχής, δτι τό κάλλος τής κόρης ταύτης ή<τι νοβόλει όσημέραι πλειότερον επί τοθ γλυκυτά τού προοώπου της. "Ορθρον, τιρός πάντας μέν γε λόεντα, πένθιμον Εέ πρός αυτόν. Ή Τιτίκα υπήρχεν ώραΐα Ικανόν καιρόν πρίν ή τό παρετηρήθη, άλλά τοθ Άγιάννη τό σκυθρω τιόν βλέφσρον έττλήγη άπό τής ττρώτης ημέρας ύ πό τοθ άπροσδοκήτους φέγγους, δ άνέτελλεν ή ρέμα καί βαθμηδόν ττεριεχέετο είς τό σώμα τής νεά νιδος. Ό Άγιάννης ησθάνθη άμέσως δτι τουτο προοιωνΐζετο μεταβολήν είς τόν εύδαΐμονα βίον τοσοθτον εύδαΐμονσ, ώστε ουδέ νά μετακινηθή ετόλμα έντός αύτοθ, φοβούμενος μή τι διαταρα χθΠ- Ό άνθρωπος οδτος ό διελθών τα πάνδεινα τής ζωής, ό Ιτι καθημαγμένος έκ των τραυμάτων τής εΐμαρμένης τού, ό ύπάρξας σχεδόν μοχθηρός καί μετακληθείς σχεδόν είς άνιον, δστις, άφοθ συρε την άλυσιν τοθ κστέργου, νυν πάλιν Εσυ ρεν άλλην άλυσιν αόρατον μέν τούτην, άλλ' ού χΐ ήττον βαρείαν, την τής άορΐστου άτιμώσεως ό άνθρωηος οδτος, δνέτι δέν απέλυσεν ό νόμος, κ*αΐ υπέκειτο νά συλληφθ(ΐ κατά τιδσαν στιγμήν καί. νά αχθή έκ νέου άπό τής σκιάς τής άρετής τού είς τό μέγα φώς τοθ δημοσίου όνειδισμοθ, ό άνθρωτιος οδτος ηΰλόγει τούς πάντας, καί μόνον έν εζήτει παρά τοΰ υψίστου, παρά των άνθρώ πων, παρά των νόμων, παρά τής κοινωνΐας, πά ρά τής φύσεως, παρά τοϋ κόσμου, μόνον ε"ν ή Τιτίκα νά τόν άγαπά! (συνεχΐζετοι) ^ΙΙΗΗΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ^ ε — Ι 20 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΟ, § | Ο κ. ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΙΡΛΑΣ | Ξ Κατάστημα έτοίμων ένδυμάτων. Ε Ξ ΛεωφΑρος Καλοκοίΐρινοΰ. Ξ ϋ Καθιστα γνωστόν είς δλους τούς Ξ |[ Προέδρους των Κοινοτήτων,είς δλας τάς Ξ 1 επαρχιακάς Όργανώσεις τής Έθνικής = Ξ Νεολαίας δτι τφοσφέρει πλήρεις στο- = §Ε λάς Νεολαίας μέ ποιότητα καί έργα- § | οίαν εξαιρετικήν 20 τοίς εκατόν εύθη- = || νότερα. = Ξ Πρό κάθβ σας. προμηθείας, έπισκε- Ξ | φθήτε μας. *- Ξ ΗΊΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓγ. ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία Αι* έκεΐνους τ?ού θέλοιιν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δΓ δλους. ΤΟ ΟΠΛΟΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΥ Β'. Τό τελευταίον αύτό, δττω; καί ή άνάγκτ) τής επί μακρόν διατί}- ρήιεως τής παθογενοθς δραστι- κόιτ/τος κατόπιν τεχνητων έξελί- ξεων καί καλλιεργειών. έπαρέ ποιιν νά σιιμπεράναιμεν 8τι επί τοθ παρόντος ήμττ,οροΰν νά χρ»}· σιμοποιτ/θοΰν μικρόβια ωρισμένων άσθενειών, δαως τής πανώλους, τοθ μελιταίου πυρετοθ, τού (3α κίλλου Ούΐΐμορ, τοθ (ίτ-χίλλου θ ύ φ Ή χοτΐίΐμοπ^ίηισις μιχροβ ο φόρων βομβ'δν Ηεωρεΐται αήμι- ρον δυνατή άπό πολλούς είδικούς, μολονότι υπάρχουν καί άλλοι φρονοθντες τό άντίθίτον Ή έξ* σκουμίνη πίεσις, ή άπελευθερου- μένη θείμό ής, δ κλονισμός «τοθ έχρηκτικοϋ κύματος» καί τα τοξ; κά άίΰΐΛ δέν έχουν τόν καιρόν νά θράσοον, δεδομένου 2τι ή δι άρκεια τής έχπυρσοκροτήσεως είνε 0 δευτερόλεπτον 0001. Άλλ' αί άτμο3φαιριχαί συ^θήοΐι θά έ ξασκοθν μέγιστον επίδρασιν ε¬ πί τής δραστιχότητος των κυμά- των μικροβίων, τα ίηοϊχ θχ έκ πορεύωνται άπο τίς τ"όμβας. 'Υπάρχουν μεοικοί, οί όποϊοι υποστηρίζ-.υ/ δτι ο£ ποταυ,οΐ κα τα την διίρχειαν τοθ θέρου; θά είνε έξαίρειοι άγω/ο! έπιδημικδν άσθενειών. "Αλλοι δμως τό άπο κρούουν καί φέρουν ώ; έπιχεί ρημα τόν φυσικόν νόμον τοΰ αύ τοκαθαρμνΰ των ί>5ά:ων διά τοθ
  ροθ των καί των υπαρχόντων
  είς τάς περισσοτέρας πόλεις επι
  στημονικών μέσων συστηματικής
  άποστειρώσεως τοθ ύδατος.
  "Ας έλθωμεν τώρα είς τα πρα
  κτικά άποτελίσματα. Τα δπλον
  των μικροβιων θά έχη τό πλεο
  νέκτημχ 8τι είνε ευκόλου προ
  παρασχεθή;, έπομένως έλάχισ:α
  δπανηρϊίς καί τό άλλο μέγα
  πλε?νέκτημα 8τι δύναται νά προ
  παρασκευασθζ έν πάση μυατικό-
  τητι. Πλήν τούτων θά είνε έν 8
  πλον Οιτουλον, τό οποίον κανέν
  μέσον δέν ημπορεί νά άποχρούι-β
  δπ'ος τό δπλον των άσφυξιογόνων.
  Ένα μόνον ε'νε τό έλαττωμά τού,
  άλλά σημαντικόν, δτι εάν κατορ
  Ηωθή ή πρακτική έφαρμογή χον
  θά είνε δίκοπον μαχαΐρι. Ό προ·
  ορισμίς τού διά τοϋ έναερίου βομ
  βιρδισμοΰ διά τάς πρώτας έχθρι
  κάς γραμμάς θά είνε λίαν επι·
  κίνίυνος καί μόνον πέραν των
  έχθρικών γραμμών θά είνε δυνα¬
  τή ή χρήσις τού. Καί άν ή άπο
  τελεσματικότης τού περιορισθή
  είς ωρισμένην άχτϊνα, ή δραστι
  κότης τού θά είναι άσήμαντος
  ενώπιον τής δραστιχότητος των
  έκρηκτικών, των έμπρηστικών καί
  των χημικών όβίδων. Πάντως δέν
  φαίνετχι προωρισμένον ν' άποτε
  λέση μέσον ικανόν νά έπιφέ
  ρη επανάστασιν είς την πολεμι¬
  κήν τέχνην. Μόνον ηθικήν επί¬
  δρασιν ημπορεί νά εξασκήση επί
  των άμάχων πληθυσμών, τούς ό-
  ποίους θά κρατη" είς διαρκή άγω
  νίαν ή ίδέχ έξαπολύσεως τρο
  μερών άσθενειών έκ τοΰ αέρος.
  Ή Κοινωνία των Εθνών άπαγο
  ρεύει την χρήσιν. Άλλά θά
  κρατήση μέχρι τέλους ή άπαγό
  ρευσις;
  Τό Αρκαλοχωρι
  καί αι πρόοδοί τού.
  ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ Ίανουάριος άν-
  ταποκρίτοθ μας).— Όσοι έπισκέ
  πτονται, μετά άπ^υσίαν έτών, τό
  Αρκαλοχωρι, εδρίσκονται πρό
  μιάς ευχαρίστου εκπλήξεως Βλέ
  πουν μίαν νέαν κωμόαολιν, άνε
  πτυ^μένην, μέ θαυμασία καταστή
  ματα δλων των είδων, μέ κίνησιν,
  μέ ζωήν, μέ παλμόν δημιουργή
  κότητος, μέ ρυθμόν έκπολιτισμοθ
  Τίποτε δέν μένει πλίον άπό τό
  παλαιόν χωριό. Χάρις είς τάς
  φροντίδας τοΰ κοινοτικοθ συμβυυ
  λίου, πλείστα δσα έργα έξετε
  λέσθησαν καί ήλλαξαν την δψ:ν
  καί την ζωήν τής κωμοπόλεως.
  Τό μεγαλύτερον δμω; καί οημαν
  τικώτερον έργον, υπήρξεν ή με
  ταφορά ΰϊατος καί ή κατασχευή
  τελείου έξωτερικοθ καί έσωτερι
  κοθ υ^ραγωγείου. Τό ζήτημα
  τής δ5ρεύσεω; ελύθη κατά τόν
  καλύτερον τρόπον. ΙΙαντοΟ είς δ
  δλους τού; δρόμους, είς όλας τάς
  συνοικίας έχουν τοποθετηθή κρή
  ναι άπ' βποϋ υδρεύονται έντόπι
  οί χαί ξένοι. "Επειτα τα τε
  λευταΐα έτη, έχει τονώθη αη-
  μαντιχά καί ή έβδομαδιαία κατά
  ΤΙρατήριον οΐνων;
  ΑΝΤ. ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλατεΐα 'Αρκαόίοο ίΧεϊτάν Όγλοΰ).
  Κρααιά μαΰρα 'Αγιομυριανά, λβυκά Άρχανιώτικα,
  ρετσίνες άρωματώδεις, βοΰμες άφροΰ.
  Κρασιά άγνά, άνόβευτα ννήσιο ζουμΐ το& σταφυλιοδ
  Ρ'£ Χΐμικάς θυσίας. Κρασιά γεμάτα βιταμίνΐς καί ΰγεία.
  Τιμαί άσυνανώνιστβι.
  ει«Η·ει*»·ιειειεΐεΐ·*ει·ιι
  Σάββατον εμποροπανήγυρις. Καί
  τό γεγονός αύτό συνετέλεσεν εί;
  τό νά Ινιαχυθ^) ή οίκοναμιχή
  ζωή τής κωμοπόλεως καί ν' αύ
  ξηθοθν έκ παρκλλήλου χαί τα
  έσοδα τής Κοιν6ττ3τος. "Οπως έ·
  πίαης έβελτιώθησαν καί αί γεωρ·
  γιχαί καλλιέργειαι είς ολόκλη¬
  ρον την περιφέρειαν καί ηυξήθη
  σημαντικά ή παραγω^ή καί τό
  άγροτικόν έν γένει είσόδημα.
  "Ε:σι τό Αρκαλοχωρι έξελίσσε
  ται άλματωδώς είς μίαν άπό τάς
  καλυτέρα; καί πλουσΐωτέρα; χωμο
  πόλεις τού νομοθ". Εάν δέ ώ; έλ
  πίζεται, χαταβληθζ φροντίς χαί
  διά την έκπόνησιν χαί διά την
  εφαρμογήν σχεδίου, ώστε ν' άπο
  κτήση ρυθμόν καί διά τόν ήλεχ
  τροφωτισμόν δπως γίνεται είς
  δλας τάς μεγάλας χωμοπόλβις
  τής Κρήτης, τότε τό Άρχαλοχωρι
  θά κκτασιη' τό ώραιότερον χέν
  τρον τής επαρχίας Μονοφατσίου.
  θά γίνουν δέ ασφαλώς δλα μέ
  τόν καιρόν. Ή δραστηριότης των
  κοινοτικόν άρχόντων αποτελεί έγ
  γύησιν περΐ τούτου.
  Κβινότης Ββρριζίων
  Προκήρυξις Δημοπρασίας
  Ή Κοινότης Βορριζίων προ
  κηρύσσρ.ι φανεράνπλειοδοτικήν
  δημοπρασίαν διά την έκχώρη-
  σιν τοΰ δικαιώματος ύλοτομή
  σεως είς τό κοινοτικόν δάσος
  πρός κατασκευήν τριάκοντα
  χιλ. οκάδων (άρ. 30.000) ξυ¬
  λανθρακων, συμφώνως πρός
  σχετικήν άδειαν τοθ Δασονο
  μείου καί έγκρισιν τής σεβα-
  στής ΝομαρχΙας.
  Ή δημοπρασΐα θέλει διεξα¬
  χθή είς τρείς συνεχεΐς Κυρια¬
  κάς ήτοι την 22 καί 29ην Ία·
  νουαρΐου καί την 5ην Φεβοου
  αρΐου έ. έ. έν τώ κοινοτικώ κα
  ταστήματι ΒορριζΙων, άπ' δ
  που δύνανται οί βουλόμενοι
  νά λαμβάνουν πασάν σχετι¬
  κήν πληοοφορΐαν.
  Έν Βορριζΐοις τή 19 Ία
  νουαρΐου 1939
  ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Γεώργ. Καρνάχης
  ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
  Ε
  Λ
  Ε
  Φ
  Α
  Σ
  ΕΛΕΦΑΣ,,
  Πβύ Ιδκσαν καί ηέρυσι εςαιρετιχά άποτελέ-
  σματα, καί κυριολεκτικώς εθαυματούργησαν είς
  ίλβυς τούς κλάδβυς τής παραγωγής.
  Λόγω τής γενικής ζητήσεως αφίχθησαν άπό
  τβδδβ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ τδν λιπασμάτων «ΕΛΕΦΑΣ»
  καί πωλβΰνται τοίς μετρητβΐς καί επί πιστώσει
  καρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Ο ΜΕΓΑΣ ΡΑΜΠΕΣ
  ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΩΝ
  --ΓΡΑΙΚΗΣ
  ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 216
  ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ 8 ΗΜΕΡΑΣ
  Άπό την Δευτέραν 16 Ίανουαρίου 1939 μέχρι
  21 Ίανουαρίου 1939.
  θά πωληθώσιν είς τιμάς απιστεύτως εύθηνάς
  τα κάτωθι ειδή;
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ. ΈΛΛΗΝΙΚΑ
  Των
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  ιε;ο
  2ΟΟ
  3ΟΟ
  Δραχ.
  »
  »
  »
  »
  »
  »

  19Ο
  2ΚΟ
  βΧΕΓβ
  ΑΓΓΛΙΚΩ.
  Των ίίϊίθ Δραχμ.
  » βΟΟ »
  » β8Ο »
  » 7ΚΟ »
  » 8£>Ο »
  29Ο
  36Ο
  35Ο
  49Ο
  :ϊε»ο
  «8Ο
  - ΘΧΐΓβ
  ΠΑΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΛ
  Των 3ΟΟ Δραχ. 19Ο
  2ΚΟ
  4βΟ
  ΚΕ5Ο καμηλό Α
  βΟΟ » Α Α
  » 375 »
  ΠΑΛΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
  Των β»Ο Δραχ.
  » 7ΒΟ »
  » 8ΚΟ »
  ΜΑ1ΊΆ ΝΤΡΑ
  Δια έπίσημα κοστούμια Βτηοΐιίη^ φράκο
  Των βΟΟ Δραχ. 4ί»Ο
  » 7»Ο » 8ΒΟ
  » 8Ε>Ο » βΟΟ
  ΠΑΛΤΑ ΕΤΟΙΜΑ
  Των 9ΟΟ Δραχ. β Εί Ο
  » 8οο » ε; ε; ο
  ΚΑΠΑΡΤ1ΝΕΣ ΕΤΟΙΜΕΧ
  Των
  12ΟΟ
  18ΟΟ
  2ΒΟΟ
  Δραχ.
  8Ε»Ο
  12ΟΟ
  1«ΟΟ
  —Ή οργάνωσις τής έξαγω-
  γής όπωρών.
  Αί άρμόδιαι υπηρεσίαι τοθ ύ-
  πβυργείβυ τής Γεωργίας καΐ τής
  'Αγροτιχίϊς Τραπέζης λκμβάνβυν
  χπό τβΰδε τ« μέτρα των διά τίιν
  καλήν οργάνωσιν τής έξαγωγής
  οπωρων κατά τό προσεχές θέρος.
  Ζητήματοΐ, τα όποϊα κυρίως άπα-
  σχολοΰν τάς άνωτέοω ύπηρίσίας,
  είναι η πρόψυξις των όπωρών, ή
  καλή συσκευααία αυτών καί π ε¬
  ξασφάλισις έπαρκών μεταφοριχών
  μέσων. "Οσον άφορά την πρόψυ·
  ξιν, μελετάται ή χ'ρησιμοιτοίησις
  καί εφέτος των εί δ ι κων μηχανη-
  μάτων, τα 6ποία επιτυχώς έχρησι
  μοποιπθησαν πέρυσι, παρατβτνβ-
  μίνης της μισθώσεως αυτών καί
  βελτιουμένπς δλ«ς τής σχετιχης
  εργασίας.
  — Ό ένοριακός νόμος.
  Συνήλθε προχθές είς τίιν Ίίράν
  Σύνοδον έπιτροπη έκ Μητροΐιβ
  λιτών καί συνεζήτησεν επί τοθ
  ζητήματος της τροποποιήσεως ωρι
  σμένων διατά|ίων τού 'Ενορι*-
  κοΰ Νομόν.
  —Δικαστικαί μεταβολαί.
  Διά διατάγματος μετετέθη είς
  την κενήν θέσιν τοΰ προέίρου έ-
  ςρετδν "Αθηνών & πρόβόρος εφΐ-
  τδν Κρήτης ό κ. Ιωάν. Άντωνιά
  δης. Έπίσης μΐτετέθησαν είς Ά
  θήνας β Κρής έφέτης χ, Γ. Ββγι*
  τζάχης καϊ β{ς Κυιταρισσίαν β
  πρβεδρος πρωτοδιχών ΧαλχιδΐΜης
  κ. Δ. Κουτσονμπάκης.
  —Έξαγωγή έσπεριδοειδών είς
  Γερμανίαν-
  Πληρβφορβύμ«θα ότι έντος τβθ
  μηνός Ίανουαρίου έτοιμάζετοτι έ
  ξαγωγή μεγάλων ηβσβτήτων έσπβ
  ριδβειδών είς Γερμανίαν. "Ηδη
  εΐδοποιήθηβαν αί άρμοδικι ΰπη
  ρεσίαι ότι έντβς των ήμβρών τβ
  αρμόδιον γερμανικόν υπουργείον
  θά χορηγήση καί τάς υπολοίπους
  αδείας εΐσαγωγης έσπεριδοειδών,
  άξίχς 20 έκατομμυρίων δραχμών.
  "Ενωσις Συνεταιρισμών νομοΰ
  Ηρακλείου
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κατόπιν επεμβάσεως τοθ ύ-
  πουργοθ ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ
  Κρήτης κ. Σφακιανάκη θά άνα
  λάβη την συγκέντρωσιν, έξα
  γωγήν καί πώλησιν τής οού·
  μας των παραγωγών διά λο·
  γαριασμόν των ή Ένωσις Συ·
  νεταιρισμών Νομοθ Ήρακλεΐ
  ου.
  Καλοθμεν 8θεν τούς έχον·
  τας σούμαν πρός πώλησιν
  8πως δηλώσουν ταύτην είς
  τοΰς Συν)αμούς των, ή. άπ'
  εύθεΐας είς την Ένωσιν ίνα
  κανονίσωμεν τα τής προμη
  θείας βαρελίων, καί νά "είναι
  ετοιμοι δταν είδοποιήσωμεννά
  έλθουν κσί παραλάβουν βο
  ρέλια καί τακτοποιήσουν τα
  χαρτιά τής μεταφορας.
  Ή ζύγισις καί βαθμομέτρη-
  σις θά γ(νΓ) είς τόν λιμένα είς
  οκάδας άνύδρρυ παρ' είδι
  κοθ.
  Οί σοθμες πρέπει νά είναι
  17 βαθμών καί άνω καθαρές
  καί άοσμες.
  Ή έκκαθάρισις θά δοθή με
  τα την πώλησιν.
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Βχροΰχοις
  Κάνομεν την μεγαλυτέ¬
  ραν κατανάλωσιν διότι πω-
  λοΰμεν ολα τα ύφάσματα είς
  τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς.
  ΑΒΕΔΙΣ
  έ·δέ){ Άν(ο» ί
  ■Ι '
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκεης
  20 Ίανουαρίου 1939
  Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  1ΕΝ «ΕΧΕΤΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΜΒΑΒΥΗΙ1ΕΡ1ΕΗΕΜΒΑΪΕ01
  ΕΙΣ Τ1ΙΙΙΜΡ ΙΙαΑΕΜΟΗ
  ικΜηιπιΐ ι ιιιιτιΐι ιιι
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Σημερινά τη-
  λεγραφήματα έκ Παρισίων άναφέρουν
  ότι ό γαλλικός τύπος τής δεξιας ήρ¬
  χισε δριμεΐαν επίθεσιν εναντίον τού
  κ.Μπλούμ, προκειμένου νά κρίνη τάς
  συστάσεις αυτού περί επεμβάσεως τής
  Γαλλίας είς τόν ίσπανικόν πόλεμον.
  > Οί άρθρογράφοι χαοακτηρίζοντες
  την στάσιν τού κ.Μπλούμ δημαγωγικήν,
  παρατηρούν ότι ή πολιτική τού είνε
  άνεφάρμοστος, έφ* όσον ή πρΝ,γματο-
  ποίησις αυτής θά οδηγήση την Γαλ¬
  λίαν είς καταστροφήν.
  Ό λαός τού νομοΰ Λασηθίου
  ύπεδέχδηχδέςένέξάλλφένδουσιασμω
  τόν υπουργόν κ. Σφακιανάκην.
  Ο ΝΤΑΑΑΝΤΙΕ ΕΜΜΕΝΕΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ [ΙΔΙΑΝ,
  ΔΕΝ ΕΟΕΜ81ΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται
  έκ Παρισίων ότι ό Γάλλος πρωθυπουρ-
  γός κ. Νταλαντιέ εμμένει είς τάς άντι·
  λήψεις τού περί μή επεμβάσεως είς τό
  ίσπανικόν ζήτημα.
  Λ ί συγκεντρώσεως τάς οποίας προε¬
  κάλεσαν είς Παρισίους οί άριστεροί μέ
  σκοπόν την εφαρμογήν τής επεμβάσεως
  είς τό ίαπανικόν χαί χατά συνέπειαν τό
  άνοιγμα των συνόρων των Πυρηναίων,
  έμειναν κατά τάς ιδίας πληροφορίας,
  άκαρποι.
  ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 Ία
  νουαρΐου (τηλεφωνικώς) —Ό
  ΙλΙγον ττρό τής μεσημβρίας ό
  ύπουργός Γενικός Διοικητής κ.
  Σφακιανάκης συνοδευόμενος
  καί υπό των Μομαρχών Ήρα
  κλεΐου καί Λασηθίου κ. κ.
  Μαρκέλλου καί Παπαδημητρί-
  ου, έφθασεν είς Νεάπολιν 8-
  που τόν ανέμενεν θερμή έν-
  θουσιώδης ύποδοχή.
  Τόν κ υπουργόν είχον προ
  Οπαντήσει είς "Άγιον Γεώργι
  όν Σεληνάρι, έπιτροπαΐ έκ Νέ
  απόλεως καί ΆγΙουΝικολάου,
  ό διευθυντής τής Νομαρχίας
  Λασηθίου κ. Πελεκδνος, ό Δή
  μαρχος Αγ. Νικολάου κ. Σκυ
  βαλος, ό πρσεδρεύων τής Κοι
  νότητοςΝεαπόλεως κ. Σαρρής,
  δ περιφερειακός Διοικητής τής
  Νεολαίας ΝομοΟ Λασηθίου κ.
  Βλαχάκης καί άλλοι.
  Είς την Νεάπολιν, πλήν
  των επισήμων οΐτινες είχον
  συγκεντρωθή είς την κεντρι
  κήν λεωφόρον, ανέμενε τόν
  κ. υπουργόν ό θεοφιλέστα
  τος 'ΕπΙσκοπος Πέτρας κ. Δι
  ονύσιος, δστις έν καταφανή
  συγκινήσει τοθ ηύχήθη τό «κα
  λως ήλθε». Είς τόν κ. υπουρ
  γόν προσεφέρθησαν άνθοδέ
  σμαι παρά μαθητριων καί λαϊ
  κων επιτροπών υπό τάς ένθου
  σιώδεις έπευφημίσς τοθ πλή
  θους πού εΐχε κατακλύσει,
  μετά τοθ συλλόγου ΔεσιτοινΙ
  δών, των προσκόπων καί των
  μελων τής ΕΟ.Ν., ολόκληρον
  την πλατείαν.
  Ό κ. ύπουργός κατηυθύνθη
  άμα τή αφίξει τού είς τό μνη
  ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΜΙΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τα έκ Σα·
  λαμάνκας τηλεγρα φηματα οί έθνικοί
  προελαύνουν πρός την τελευταίαν γραμ
  μην αμύνης τής Βαρκελώνης.
  Πάντως καθ9 α άναφέρουν τηλεγρα·
  φηματα έκ Βαρκελώνης, οί κυβερνη¬
  τικαί προτίθενται νά ύπερασπίσουν την
  γραμμήν ταύτην μέ κάθε θυσίαν καί
  μέ όλα τα μέσα αμύνης πού^ διαθέ-
  τουν.
  ΗΡΕΜΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤ11Π0Ν ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—-Κατά τα έκ τού
  έξωτερικού τηλεγραφήματα είς τό μέ¬
  τωπον τής Μαδρίτης έπικρατεί άπό
  προχθές ήρεμία.
  Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΒ ΥΠ9ΨΙΦΙΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑίΙΗΙΣΜΟΗ ΕΪΕΔΟΙΔΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). —Ανεκοινώθη σή¬
  μερον έξ αρμοδίας πηγής, ότι αί αίτή-
  αεις συμμετοχής είς τόν προσέχη δια¬
  γωνισμόν είσαγωγής μαθητών είς την
  σχολήν των Εύελπίοων δέον νά υποβλη¬
  θώσι μέχρι τέλους Μαρτίου.
  ΖΩΗΡΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ
  ΑΙ» ΤΗΝ ΕΟΑΙ1ΜΑΑΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — , Ζωηραί προε¬
  τοιμασίαι συνεχίζονται υπό την κα·
  θοδήγησιν τού ύπουργείου τής Πρω¬
  τευούσης διά την προσέχη έβοομάοα
  τού ηρασίνου Αθηνών—Πειραιώς. Ή
  έπιτυχία τού ακοπού καί τής όλης ορ¬
  γανώσεως τής εβδομάδος ταύτης, θεώ-
  ρείται άπό τούδε "εξησφαλισμένη.
  Ο ΚΑΙΡΟΣ ΜΕΤΕΒΛΗΘΗ
  ΠΑΛΙΝ ΕΙΣ ΝΕΦΕΛΩΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατ' ανακοίνω¬
  σιν τής μετεωρολογικής υπηρεσίας ό
  καιρός είς όλην σχεοόν την Έλλάδα με
  τεβλήθη είς νεφελώδη.
  μεΐον των πεσόντων καί κα¬
  τέθεσε στέφανον, ένώ ή μου
  σική τοΰ όρφανοτροφεΐου άνέ
  κρουε τόν εθνικόν ΰμνον.
  Κατόπιν ό κ. Γεν. Διοικητήν
  μετέβη είς τό μέγαρον Νεαπό
  Ι λεως δττου εδέχθη διαφόρους
  έπιτροπάς καί πλήθη πολι
  των.
  Μετά ώριαΐαν παραμονήν
  είς Νεάπολιν ό κ. ύπουργός
  καί οί συνοδεύοντες αυτόν έ
  πεβ.βίισθησαν των αύτοκινή
  των καί κατηυθύνθησαν είς
  "Αγιον Νικόλαον δπου οί κά
  τοικοι εΐ^ΐΙ προετοιμάσει είς
  τόν κ. Σφακιανάκην ένθουσιώ
  6η έπΐσης ύποδοχήν. Ύττό τάς.
  κωδωνοκοουσίας των έκκλησι
  ών καί τα σαλπίσματα των
  σαλπιγκτών τής Ε.Ο.Ν ό Δημο
  τικόςΣύμβσυλοςκ. Έμ. Στρατά
  κηςύπεδέχθηκαί προσεφώνησεν
  έκ μέρους τής πόλεως τόν κ.
  υπουργόν,διερμηνεύων τάτιρός
  αυτόν αίσθήματα άγάπης, έκ
  τιμήσεως καί εύγνωμοσύνης
  ολοκλήρου τοΰ λσοϋ τού Νο¬
  μοΰ Λασηθίου.
  Ό κ. ύπουργός κατελθών
  τοΰ αύτοκινήτου κατηυθύνθη
  είς τό μνημεΐον των πεσόν
  των καί κατέθεσεν στέφανον,
  ένώ ή μουσική τοθ Δήμου άνέ
  κρουε τόν εθνικόν ϋμνον, οί
  πρόσκοποι δέ καί τα μέλη τής
  Ε.Ο.Ν. άπέδιδον τιμάς.
  Την μεσημβρίαν, ό Δήμος
  ΆγΙου Νικολάου παρέθεσε
  γ»0μα πρός τιμήν τοϋ κ. ύ
  πουργοΰ καί των συνοδών
  τού είς τό οποίον πσρεκάθη-
  σαν περί τα τριάκοντα πρόσω
  πά, μεταξύ των οποίων ή κ.
  Παπαδημητρίου, νομάρχου Λα
  σηθίου, 5 διευθυντής τής Νο¬
  μαρχίας κ. Πελεκάνος, ό Νο-
  μομηχανικός κ. Βαλαρής, ό
  Διοικητής Χωροφυλακήν κ. Βα
  ρουχάκης, ό διοικητής τοΰ έ-
  φεδροτσμείου κ. Περοδασκα-
  λάκης, 5 νομΐατρος κ. Περά¬
  κης, ό πρόεδρος τοΰ έμπορι-
  κοθ ουλλόγου κ. Βούλγαρης
  καί άλλοι.
  Την 5ην άττογευματινήν, με
  τα ανάπαυσιν είς τό ξενοδο
  χεΐον «Λατώ», ό κ. ύπουργός
  μετέβη είς την Νομαρχίαν 8-
  που συνειργάσθη με'ά των το
  πικών άρχών καί εδέχθη δια
  φόρους έτιιτροπας καί έκπρο
  σώπους τοθ λαοΟ. Την δέ 6ην
  άττογευματινήν, ανεχώρησεν
  έξί'Άγίου Νικολάου έπιστρέ
  φων είς την πόλιν αας. Κατά
  την διέλευσιν τού έκ των δια
  μέσον χωρίον, ΜαλλΙων, Βρα
  χασΐου, ΝικηθιανοΟ Λιμνών οί
  κάτοικοι τοθ έπεφύλαξαν έν
  θουσιώδη ΰποδοχήν.
  Ο κ· ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΣΗ
  ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  Την προσέχη Δευτέραν ή
  αυριον Σάββατον θά συν
  έλθη είς συνεδρίασιν ή Λι
  ιιενική Έπιτροπή Ηρακλείου
  Τής συνεδριάσεως θά προε
  δρεύση, ό παρεπιδημών είς την
  πόλιν μ^ς ύπουργός Γεν. Δι
  οικητής Κρήτης κ. Μπότης Σφα
  κιανάκης δστις κσί θά δώση
  την δέουσαν κατεύθυνσιν είς
  πλείστα ζητήματα άναγόμενα
  είς την λιμενικήν κίνησιν.
  Αι διατάξεις κατοχυρώσεως
  τού ιατρικοί) έπαγγέλματος.
  Διά τοθ δημοσ ευθέντος είς την
  εφημερίδα τής Κυβερνήσεως ά
  ναγκαστικοθ νίμου «περί κωδι
  κοποιήσεως τού ίατρικοθ έπαγγέλ
  ματος» όρίζεται Άχι διά την ασκή
  σιν τής ίατρικής καΐ την χρησι
  ίατρός, ά
  ΰπευργείου
  Κρατικής 'Υγιεινής. θεωροθνται
  αυτοδικαίως ώς έχοντες τοιαύ
  την αδειαν καί συνεπώς άπαλλάσ
  σονται τής τοιαύτης υποχρεώσεως
  μοποίησιν τοθ τίτλου
  παιτεΐται αδεία τοθ
  δικαίωμα άσκήσεως τής ίατρικής
  καί δντες εγγεγραμμένοι είς
  τούς ιατρΐκούς συλλόγου;.
  Καθορίζονται διά των έν αυνε-
  χεία άρθρων τοθ νόμου τα καθήκον
  τα καί αί δποχρεώσεις των ία
  τρών, τα περί ίατρικής άμοιβής,
  τα περί εκδικήσεως των άπαιτή
  σεων των ιατρών κλπ. Ή
  πλανοδιακή άσκησις τής ίατρικής
  άπαγορεύεται. ΈπΕσης άπαγορεύε
  ται είς τούς ίατρούς νά Ιχουν
  πάντες οί μέχρι τής 1 'ΐανουαρίϊ πλείονα τοθ ενός ίατρεΐα, νά δέ
  ου 1939 έχοντες άποχτήσει τό χωνται συστηματικώς άσθενεΐς
  πρός εξέτασιν έντός φαρμακείων
  ή έντός χώρων ένθα πϊράγονταΐ
  ή πωλ'Ονται έμπορεύματα, νά ά
  ναγράφουν σ,ιμβολικάς συνταγάς
  νά συνεταιρίζωνται μετά φαρμα
  κοποιών, νά χορηγοθν ή νά λαμ
  βάνουν ποσοστά επί τής ίατρικής
  άμοιβής καί νά άναγγέλλωσι
  την δωρεάν θεραπείαν ασθενών
  Έξ άλλου άπαγοίεύεται ή δια
  φήμισις σχετικώς μέ την έξάσκη
  σιν τής ίατρικής έφ' δσον δπερ
  βαίνει τα δρια τοθ δ««ντολογικαΟ
  κανονισμοϋ.
  καταβληδοϋν ενέργειαι
  πρός εξαγωγήν των σουλτανίναν.
  Καθ' άς έ'χομεν πληροφορΐ
  άς έντός των ημερών θά γΐνω
  σιν εντέυθεν υπό των αρμοδί¬
  ων ύπηρεσιών, είσηγήσεις πά
  ρά τή κυβερνήσει 4ν σχέσει μέ
  την διάθεσιν των άποθεμάτων
  τής κρητικής σταφίδος.
  ΑΙ ενέργειαι θά κατευθυν
  θοθν πρός την γερμανικήν
  αγοράν ήτις ώς τονΐζεται,είναι
  είς θέσιν νά άπορροφήση τα
  ύπάρχοντα είσέτι ενταύθα ά-
  ποθέματα. Έλπίζεται δέ
  δτι .ή έλληνική κυβέρνη¬
  σις θά επιτύχη την χορή
  γησιν των σχετικών άδειών
  άπό μέρους τής αρμοδίας γερ
  μανικής υπηρεσίας.
  Έν τώ μεταξύ ή κίνησις
  των σταφίδων είς την αγοράν
  τοΰ Λονδίνου σημειώνει μετρΐ
  αν ζήτησιν. Κστά τάς ιδίας
  πληοοφορίας καί αί τιμαί δια
  τηροθνται μάλλον σταθεραί
  ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ
  ΑΠΑΛΛλΣΣΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΔΑΣΜΟΝ
  Δι* αποφάσεως τοθ κ. ,&πουργοθ
  των Οικονομικήν άπαλλάασονται
  τοθ είσαγω^ικοΰ τίλους καί
  δλων των παρεπομένων φόρων
  τα δτιό των επιβάτην καί όδοιπό
  ρων των άφικνουμένων έκ τοΰ
  εξωτερικόν είσαγόμενα εΙδη,
  ' δσον ταθτα είναι άτομι-
  ήί Χρήοϊως. '£2ς τοιαθτα
  χαρακτηοίζονταΐ δια τή; ώς
  άνω αποφάσεως τα μεταχει
  ρισμένχ~είδη ενδυμασίαι, στολι
  σμοθ, καθαριότητος, τα ε!δή κλι
  νοατρωμνής καί ϋπνοι», πλήν των
  έκ μετάξης. Τα κομιζίμενα και
  νουργή ωρολόγια τοίχου, έπιχρα
  πέζια, ε15η Ικ πορσελάνης, ρα-
  διόφωνα, γραμμοφωνα κλπ. δέν
  άπαλλάσσονται των είσαγωγιχών
  δασμών.
  Η ΠΛΗΡΟΜΗ ΤΩΝ ΣϊΝΤΑΞΕΩΝ
  Συμφώνως πρός ληφθείσας ά
  φάσει; παρά τοθ ύπουργείου των
  Οικονομικήν, είς τούς δικαιούχους
  θα γίνη ή καταβολή των μερι-
  ομάτων κατά τό τέλος τοθ χρ|
  χοντος μηνός. Έπίσης ή πλη-
  ρωμή τοθ μέν πρώτου ημίσεως
  τής συντάξεως τής πρώτης τριμη
  νίας 1939—1940 θά γίνη την
  Ιην Μαρτίαυ τοθ δέ δευτέρου ή
  μίσεως έντός τοθ πρώτου δεχαη
  μιέρου τοθ μηνός Απριλίου.
  ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Ν
  ΑΝΩΜΑΛΟΥ Δ Ρ Ο Μ Ο Υ
  θλ ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡ.,ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  Μεθαύριον Κυριακην καί ώραν
  Ηην π. μ, θέλουν λάβη χώραν
  οί άγνϊλβέντες άγώνες άνωμά
  λου δρόμον 4 καΐ 10 χιλμ τής Ε.
  Ο. Ν. Ηρακλείου μέ αφετηρίαν
  καΐ τέρμα την Πλατείαν Τριών
  Καμάρων. Τούς αγώνας θά τιμή
  σουν διά τής παρουσίας των, ο ϋ
  πουργός Γεν. Διοικητής Κρήτης
  κ. Σφακιανάκη;, ό Νομάρχης κ
  Μάρκελλος, έ Δημαρχος κ Γε
  ωργιάδης κ«ΐ «Ι λοιπαί Αρχαί.
  Μβτά τούς αγώνας έ κ. ύπουργός
  Γεν. Δ'οικητής Κρήτης θά προβή
  εις επιθεώρησιν άπάσης τής ίυνά
  μεως τής Ε.Ο.Ν. ητίς καΐ θά ηα
  ρίλάοι.1 ενώπιον τοΰ κ. Υπουρ
  γοΰ. "Απαντες οί ανήκοντες «ίς
  την Ε.Ο.Ν. Ηρακλείου άξιωματι
  κοΐ, φαλαγγϊται, ακαπανεΐς, φα
  λ-αγγίτισαι καΐ σκαπανισσαι, έ
  κλήθησαν είς γενικήν ουγκέντρω
  σιν έν στολί5 την 9.30 π. μ. άκρι
  βώς τής Κυριακής 22ας τρέχ. «{ς
  τό Γυμναστήριον.
  Άγβρά Ήρακλΐίου
  Σταφίίβς
  Ελεμέδες
  »
  ΚοινοΙ
  Ταχτάδες
  δρ.
  Υ'
  δ'
  α'.
  Ρ'.
  α'.
  Ρ'.
  Σταφίδες μαθραι
  " Ελαια 3—5ο
  16.5017.-
  15- 16.-
  13-14.-
  10-12.-
  8.-
  7.50-
  6.30-
  5.50- 6.-
  27.30
  Ο ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ
  ΚΑΙ Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  Ό «Οίκος τοθ Άγρότου
  Ηρακλείου απηύθυνε χθές
  πρός την κυβέρνησιν τηλεγρα
  Φΐκήν αναφοράν διά τής ό
  ποίας γι ωρίζει ότι τα ελαια
  ήρχισαν ύποτιμώμενα σημαν
  τικώς είς την πόλιν μας καΐ
  τονΐζει δτι ένδείκνυται ή άμε
  σος χορήγησις άδειών έ
  ξαγωγής έλαιολάδων καΐ είς
  χώρας μεθ' ών συναλλασσόμε
  θα διά των κλήριγκ.
  ΑΙ ΣΥΛΛΟΠΚΑΙ ΣΥΜΒ«ΕΙΣ
  Δι' αποφάσεως τοθ κ. ύφυ
  πουργοϋ Εργασίας κατέστη
  ΰποχρεωτική καθ* άπαν τό
  κράτος ή άπό 15 Δεκεμβριού
  1938 ρυλλογική σύμβασις έρ
  γασίας ύπαλλήλων έδωδιμο
  πωλείων, παντοπωλεΐων, οί
  νοπαντοπωλείων, καψεκοπτεί
  ών, τυροπωλείων καί πρατη
  ρΐων γάλακτος.
  Η ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΙΡΩΝ
  Κοθ' άρμοδΐαν ανακοίνωσιν
  έπεσκευάσθη ή γέφυρα Μοί
  ρων—-Πό
  ΧΙΤΑΕΡ ΕΠΡΟΤΕΙΝΕ
  ίΙΣ ΤΟΝ κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΗΝ ΣΥΗΑΨΙΝ_Σ Υ Μ Φ Ο Ν Ο Υ
  ΛΙΑΟΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έ*
  Λονδίνου ότι ό καγκελλάριος Χίτλερ
  επρότεινεν είς την Αγγλικήν Κ.υ
  βέρνησιν την σύναψιν άεροπορικοΰ
  αυμφώνου. - ι
  Αί διαθέσεις τής Αγγλίας επί τού
  σημείου τούτου, φαίνοντο^ επί τού πα¬
  ρόντος ακαθόριστον.
  ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΗΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
  ΕΝΕΡΓΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΣ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΚτΉΙΣ ΒΟΜΒΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τελευταίαι πλη.
  ροφορίαι έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι ό-
  λη ή προσοχή τής άστυνομίας έχει στρα¬
  φή είς τάς τελευταίας δυναμιτιατικάς ά·
  ποπείρας έν τή αγγλικη πρωτευούση.
  Ή άστυνομία ένεργε! δραστηρίως όπως
  διαφωτίση τό ζήτη *.α τής έκρήξεως
  βομβών καί τούς βκοπούς είς οϋς άπέ-
  βλεπον οί τοποθετήσαντες ταύτας.
  Ο
  ΤΗΝ
  ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ
  ΠΡϋΓΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (
  άνταπΌκριτού μας). — Αγγέλλεται έκ
  τού έξωτερικού ότι τό ταξέδιον τού
  Γκαίριγκ είς την Ίταλικήν πρωτεύου¬
  σαν πρόκειται νά πραγματοποιηθή πε¬
  ρί τα τέλη Ίανουαρίου. Ό Γκαίριγκ
  θά επισκεφθή τόν κ. Μουσολίνι μεθ'
  ου καί θά συνομιλήση επί των διε-
  θνών προβλημάτων.
  ΕΥΡΕΙΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΡΑΪΧ;
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά πληροφο¬
  ρίας έκ Βερολίνου, λέγεται έκεί μετ»
  επιτάσεως ότι πρέπει νά θεωροΰνται
  προσεχείς αί μεταβολαί είς την γερ¬
  μανικήν ^ κυβέρνησιν καί μάλιστα ·ίς
  ευρείαν ακτίνα.
  ΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙ! ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ
  ΤΗΣ ΕΣΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19Ίανουαρίου (τού άν
  ταποχριτού μας). —. Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι αί έπιθέσεις των κυβερνη-
  τικών είς τό μέτωπον τής Έατρεμα·
  δοΰρας συνεχίζονται εισέτι. Λί έπιθέ
  σεις αυται φέρονται πάντως άποκρθυ-
  σθείααι υπό των έθνι«ών.
  ΟΙ ΚΙΗΕΖΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΙΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας)— Τηλεγραφούν έκ
  τής "Απω Άνατολής ότι οί Κ,ςνέζοι έ·
  ϊοιμάζονται δραστηρίως πρός συνέχισιν
  τού αγώνος των εναντίον των Ίαπώνων.
  ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΗΟΙ ΚΛΙ ΤΟ ΚΑΟΕΣΤΟΣ
  ΤΟΥ ΤΣΑΓΚ-ΚΑΊ -ΣΕΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τοβ
  «ντιχποκριτου μας). — Κατά τάς [πλη¬
  ροφορίας τας μεταδιδομένας είς τάς
  Λμερικανικας εφημερίδας,τό καθεβτώς
  τού Τσαγκ-Κάϊ·Σέκ είς την Κίναν
  ηροκειται νά μονίμοποιηθή, άφοΰ προ
  «νουμένως κατορθώση ούτος νά αγων*
  ή ως προβλέπεται ' αποτελεσματικώς
  εναντίον των Ίαπώνων,