96816

Αριθμός τεύχους

5071

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

21/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτ-ησια λίοαι 3
  εξάμηνος 2
  Άμεριχής
  έτησια Οολ. 16
  έξάμηνος > 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  Σ1ΟΟΙΤΟΝ
  21
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΓΑνΡΟΥ
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΙ'ΑΚΛίιΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΓΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5071
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΣΣΑΡΑΝ
  ΤΗΝ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΟΝ ΠΗΓΗΝ ΟΑΟΥΤΟΥ
  Έπειγόμενος ό ύπουργός
  Γενικός Διοικητής χ. _φ«
  κιανάχης νά επιστρέψη είς
  την έν Χανίοις έδραν τού,
  δέν θά περιοδεύση την ύ¬
  παιθρον τοΰ νομοΰ μας, ώ;
  είχεν αρχικώς σκεφθή. Θά
  επανέλθη έμως συντόμως είς
  την πόλιν μας. ΚαΙ τότε,
  κατά τάς ιδιαιτέρας μας πλη
  ροφορίας, θά μεταβή όπωσδή
  ποτε, τουλάχιστον είς την
  Μεσσαράν. "Ισως μάλιστα
  καί νά μην αρκεσθή τότε
  είς την διαδρομήν Άγίων
  Δέκα — Μοιρών — Φαιστού
  , Τυμπακίου, άλλά νά επισκε¬
  φθή καί ολα τ* άλλα διαμε
  ρίσματα τοΰ εύλογημένου
  αύτοϋ κάμπου· φυσικά δέ καί
  την επαρχίαν Μονοφατσίου.
  Καί τουτο διότι θέλει νά
  διαπιστωθη τάς συντελου-
  μένας έκεϊ κάτω προό-
  δου;, νά αντιληφθή τάς
  υφισταμένας ανάγκας καί
  νά λάβη μίαν σαφή επί τό-
  που Ιδέαν τής εκτάσεως πού
  θά έχουν τα μεγάλα παρα-
  γωγικά καί έξυγιαντικά έρ
  γα των οποίων ή εκτέλεσις
  έλπίζεται ν' αρχίση προ
  σεχως δεδομένου ότι έως
  τότε θά έχουν έλοκληρω
  θή αί μελέται καί τα
  σχέδιά των. Πράγματι δέ
  άςΊζει νά γίνη μιά περιο-
  δεία είς ολόκληρον }τήν
  Μεσσαράν. Διότι ,άπό μίαν
  επικοινωνίαν τοΰ κ. Υπουρ
  γοΰ μέ τόν λαόν τής πε¬
  διάδος αυτής, λαοΰ προση·
  λωμένου πράγματι είς την
  γήν καί τα είρηνικά τού
  Ιργα, θά έχη πολλά νά ώ
  φεληθή καί ό τόπος καί ή
  έθνική έν γένει οΐκονομία.
  Είς την Μεσσαράν αλλω
  ότε, χάρις είς την έργατι
  χότητα των κατοίκων καί
  την ενίσχυσιν πού παρέχουν
  αί τοπικαί αρχαί, τό Κράτος
  καί η Άγροτράπεζα, συντε-
  λεϊτάι ήδη μία αληθής ά-
  ναδημιουργία.
  Όλόκληρος ό κάμπος, ά-
  πό των κρασπέδων τοΰ Κέ
  δρου μέχρι των ύπωρειίν
  τής Δίκτης, έμφκνίζει όψιν
  άπεράντου στρατοπέδου γο·
  νίμου, δημιουργικής έργασί
  άς. Σκυμμένοι είς την γήν
  οί άνθρωποι, την άναμο-
  χλεύουν, την καλλιεργοϋν,
  την γονιμοποιοΰν μέ τόν
  ίδρώτα καί τόν μόχθον των,
  διά ν' άποβπάαουν άπό τα
  στέρνα της τούς πλουσίους
  καρπούς της άργότερα. Δεκά
  δες χιλιάδες έλαιοδένδρων
  φυτκύονται κατ' έτος. Με¬
  γάλαι έκτάσεις καλλιεργοϋν-
  ται μέ άμπέλια. Δένδρα
  διάφορα καρποφόρα καλλιερ
  γοΰνται καί τα άγρια έξημε
  ρώνονται. Ή καλλιέργεια
  των δημητριακων καί των
  καπνών συστηματοΐτοιεΐται,
  βυγχρονίζεται, γίνεται μέ
  νέας επιστημονικάς μεθό-
  δους. Καί ή καλλιέργεια
  των έσπεριδοειδών γενικεύ
  βται καί πάλιν.
  Καί εύδοκιμβΰν όλα τα ει¬
  δή είς αυτόν τόν τόπον είς
  τόν οποίον ή φύσις έδωκεν
  όλην την εύνοιάν της. Ε¬
  λαίαι, έσπεριδοειδή, μπανά·
  νες, άμπέλια, δημητριακά,
  χαπνά, σισάμι, μπαμπάχι, *η
  πευτικά, όπωροφόρα ολων
  των είδών. Άκόμη χαί άνα
  νάδες καί λωτοί έχουν καλ-
  λιεργηθή μέ εξαιρετικήν επι
  τυχίαν. Ή δέ παραγωγή, χά¬
  ρις είς την συστηματοποίη-
  οιν των καλλιεργειών αύξά-
  νει σταθερώς άπό Ιτους είς
  I-
  τος. Τόσον μάλιστα, ώστε έν
  τος δεκαετίας Ιχει διπλασια·
  οθη. Όταν δέ βλοκληρωθή
  τβ συγκοινωνιακόν δίκτυον
  τοΰ κάμπου διά τής κατα-
  σκευής των όδών Άρχαλο-
  χωρίου, Σκοινιά, Μεσοχωρι-
  βΰ, Πύργου, Χάρακα, Σταβι-
  «ν, Πλατάνου, Φαιστού καί
  Τνμπαχίου, Κοκκίνου Πύρ¬
  γου, Άγίας Γαλήνης, Μελάμ
  πων, Ρεθύμνης καθώς καί
  τής όδοϋ Ζαρού, Γρηγορι-
  άς, Άμαρίου καί των άλλων
  δευτερευβυσών άρτηριών. Ό¬
  ταν έκτελεαθβΰν τα μεγάλα
  παραγωγιχά, έξυγιαντικά,
  άρδευτικά έργα καί δοθούν
  πρβς καλλιέργειαν έξήντα
  καί πλέον χιλιάδες στρέμμα-
  τα εύφορωτάτης γής πού κα-
  λύατονται σήμερον άπό τέλ-
  μκτα. Καί ίταν αποκτήση
  λιμάνι είτε είς Λέντα ή Κα
  λού; Λιμένα; είτε είς Μά-
  ταλλα ή Κόκκινον Πύργον
  διά τάς έξαγωγάς χαί είσκ-
  γωγάς της, τότε ή Μεσσχρά
  θά αποβή πραγματικός τόπος
  τής θεϊκής εύλογίας καί της
  ανθρωπίνης χαράς καί εύτυ-
  5
  Καί έλπίζεται ότι δέν 9'
  άργήση νά έλθη ή ήμέρα
  καθ' ην τα όνειρα των Μεσ-
  σαριτών θά ένσαρκωθοΰν
  είς ζώσχν, ωραίαν πραγματι
  κότητα. Τό Κράτος άντελή
  φθη ηόσα τεραστία όφέλη
  θά προκύψβυν έκ τής όρ
  γανώοεως καί τοΰ συγχρονι
  σμοΰ τής εκμεταλλεύσεως
  των άστειρεύτωνπηγών πλού
  τού τοΰ κάμπου αύτοΰ. Καί
  εξεδήλωσεν ήδη τό ένδια
  φέρον τού.
  Ή σύμβασις διά την έκ
  τέλεσιν των παραγωγιχών
  έργων υπεγράφη ήδη· Τα ό·
  διχά έργα τής Μεσσαράς συμ
  περιεληφθησαν είς τό υπό
  εκτέλεσιν πενταετές συγκοι
  νωνιακόν πρόγραμμα. Εί
  μπορούμεν έπομένως νά ελ¬
  πίζωμεν ότι ή προσεχής με
  τάβασις τοΰ κ. Σφακιανάκη
  είς τόν κάμπον αυτόν, θά
  έγκαινιάση νέαν περίοδον
  δημιουργιχής προσπαθείας
  καί όριστιχής ρυθμίσεως των
  μεγάλων ζητημάτων πού έ
  χρόνιζαν επί δεκάδας ήδη
  έτών.
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ
  ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
  Άπό κατάστημα τή; πόλεως ΰ-
  πεξηρέθηααν προχ^Ις δύο τασσά-
  κια τοθ σιγάρου. Τί ενδιαφέρον
  είνε δτι δπεξηρέθησαν άπό ώραιό
  κόσμον! Ό παρατυχών «παντογνώ
  στής» έσπευσε νά δώση τα φωτα
  τού γύρω άπό τό εξαιρετικόν τοΰ
  γεγονότος.
  —Ιΐρόκβιται περί φυσιογνωμΐ
  ών τοΰ αιώνος: Είς τα πολύ μέγα
  λα κ,αταστήαατα είναι γνωσταί
  άπό πολλών έτών αί κυρίαι καί
  αί δεσπαινίδες πού πηγαίνουν έ¬
  κεϊ δχι διά νά άγοράσουν, άλλά
  διά νά χλέψουν.
  Τα ζήτημα κατά τόν πληροφο
  ριοδότην είχεν εϋρύ ενδιαφέρον:
  'ϋραιότατβι καί άψογοι μοδολογι
  κώς έμφανίσεις, άγκοροβολοθν ά
  πό τό πεζοδράμιον, δπου άπαστρά
  πτουν τα κρύσιαλλα των προθη
  κων, είς τό εσωτερικόν τοθ κατα
  στήματος. Ό υπάλληλος σπεύδει
  νά τεθή είς τάς διαταγάς των. Γιά
  τό είδος πού ζητοθν, τούς κατε
  βάζει δλον τόν κόσμον! Μεταξω
  τα, γουναρικά, μπιζοθ, παρατάσ
  σονταΐ άπό κουτιά χαΙ κουτάκια,
  άναχατεύονται, αύξάνονται καί πλη
  θύνονται ενώπιον των δπως οί
  θησαυροί τοθ Κροίσου. Γιατί; Ά
  πλουστατα διά νά φύγουν αί επι
  ακέπτριαι καί νά ανακαλυφθή είς
  τό τέλος δτι τό κατάστημα ήλαφρώ
  Θϊ) άρκετά άπό τδ περιεχόμενον
  τού χαί δτι πολλά πράγματα με
  γάλης άξίας έκαμαν φτερά.
  —Κακή συνήθεΐα, είπεν ένα;
  πού ήκουσε τόν παρασχόντα τίς
  πληροφορίας.
  —Κακό σύατημα, νά λές.
  Πράγματι δέν επρόκειτο περί
  κλεπτομανίας άλλ' ενός άπό τα
  πολλά συστήματα των ημερών.
  Διά τόν τόπον μας ειδικώς έπρό
  χειτο περί πιθηκισμοθ. Άπό τό
  παγκόσμιον πνιθμα τής έποχής
  έσυνηθίσαμεν νά άντιγράφωμεν,
  είς κάθε λεπτομέρειαν πολλάκις,
  μόνον την άρνησιν. Ό λεγόμενος
  χσσμοπολιτισμός πού προήγαγον
  τόσον τα μέσα επικοινωνίαν, τ*
  καταργήσαντα τάς άποστάσεις, έ-
  χει παρά την μορφωτιχήν πλευ
  ράν τού, καί αύτό τό άΐτοτέλε
  σμα: Ότι διερεθίζει τάς αίσθή
  σεις, 'ότι κινεϊ την διανόησιν
  πρός την αντιγραφέν πολλών
  καί διαφόρων τρόπων ποΰ έξυ
  πηρετοθν μέ τό άζημίωτον ώρι
  σμίνας επιθυμίας ή πλουτολογι
  κά σχέδια. Έκεϊνο πού έγινε
  προχθές είς ενα Ήρακλειώτικο
  κατάστημα, είνε άπόρροια νομί
  ζω αύτοθ τοΰ χοσμοπολιτισμοθ.
  * *
  Ή ίσχυροτέρα αντίδρασις είς
  τούς όραμχτισμούς τοθ εϊδους αύ¬
  τοι), είναι συχνά τα βϊθύτερα ήΐη
  τοθ άτόμου. Τα έλλην:κά ήΗη
  συγκεκριμένως, πού δέν είναι
  μόνον θέσις είς την χρηστομάθει
  αν άλλά καί σημεϊα έξορμήσεως
  πρός μίαν εφηρμοσμένην, πρακτι
  χήν λογικήν, παίζουν πολλάκις
  έδώ Ινα τέτοιο ρόλο. Άντιδροθν
  μέ τόν αποτελεσματικωτέρα τρόπο
  είς τάς άχρο|3ααίας καί τα άλλα
  περίεργα τοθ πνεύματος τής Ιπο
  χής. Ή ζωή σήμερον δέν είνε
  μίμψις. Είνε ψοχολογία. 'Ωραία
  ή γοητεία μερικων είκόνων άαό
  τόν έ"ξω κόσμον, άλλά καί έ
  ξαιρετικά έπικίνδυνος διά τούς
  στενού; έρίζοντάς μας δπου ίσχύ
  εί άκόμη εύτυχώ; τό έθιμον καί
  δπου ό κολασμός δέν είνε ζή¬
  τημα ντέτεκτιβ. Απόδειξις τού
  πράγματος είνε, 8ΐι καί τό προ-
  χθεβινόν γεγονόί, αποτελεί άλη
  θινά εξαίρεσιν καί 8τι θά απαι¬
  τήση πολλήν δμολογουμένως νεα
  νίκην τόλμην διά νά επαναληφθή".
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ή μεταβολή τής 4ης Αύγούστου
  ΒΑΣΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ
  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  Ή διάλεξις τού κ. θ. Νικολούδη.
  ΣΤ'.
  Τό σημερινόν Κράτος δέν
  έχει καμμίαν σχέσιν μέ τα άπολυ
  ταρχινά κράτη, τα όποϊα προηγή
  θησαν τής Γαλλικής Έπαναστά
  σεως καί ήλθον μετ" αυτήν,
  διότι τό Κράτος όργανώνει τό "Ε
  θνος καί περιορίζει μέν τάς β*α-
  βέρας ελευθερίας τοθ άτόμου, άλ
  λά άφίνει άρκετά περιθώρια χρη
  σίμων ελευθεριών καί ίδιωτικής
  πρωτοβουλίας, την οποίαν ούϊέπο
  τε έπαυσε νά θεωρή" ώς μίαν έθνι
  κήν καί παραγωγικήν δύναμιν έν
  τή κοινωνία.
  Τό Εθνικόν Κράτος έπιθαμιί νά
  ζή μέσα είς τόν κύκλον των πολι
  τισμένων λαων, άλλά δέν πιστεύει
  είς την αιωνίαν ειρήνην. Δι'δκαί
  θέλει νά είνε διαρκώς άγρυπνον
  έτοιμον πρός άμυναν ή επίθεσιν δ·
  ταν τα έθνικά τού συμφέροντα δια
  κυβεύονται. θεωρεϊ τόν πόλεμον
  ώς συνεπαγόμενον βεβαίως θυσίας
  καί δεινά παντοϊχ, άλλά κχί ώς
  χαλυβδοϋντα την ανθρωπίνην ένερ
  γητικότητα καί σφραγίζοντα μέ
  σφραγϊδα εύγενείας τούς λαούς,
  οί όποίοι γνωρίζουν νά τόν άντι
  μετωπίζουν.
  Μέ τοιαύτας άντιλήψεις ζωής
  τό Νέον Κράτος όδηγεί πρός την
  άρνησιν τοθ λεγομένου έπισιημανι
  κοθ σοσιαλισμόν, ή μαρξισμοΰ, δ
  οποίος Ιθεμελίωσε τα δόγμα τοθ
  ίστορικοΰ ύλισμσθ, διότι, λέγει, ή
  ίστορία των πολιτισμόν έξαρτάται
  άπ4 την σύγκρουσιν των κοινωνι
  κων συμφερόντων καί την μεταβα
  λήν των μέσων χαί των δργάνων
  τής παραγωγής! Επιστημονικαί
  διαστροφαί, αί οποίαι έστοίχισαν
  φεθ! είς την άνθρωπότητα ποτα·
  μού; αίμάτων κ«1 Ιναν απέραντον
  άτέρμονα κύκλον σκληρών δοκι-
  μασιών.
  Ουδείς δποτιμόϊ την σημασίαν
  των οικονομικήν περιπετειών
  ουδέ την σημασίαν τής άνακαλύ
  ψεως των νέων μεθόδων έργαβί
  άς. Άλλά θά ήτο άνόητον νά δέ
  χθώμεν ότι άρκοθν αυταί διά νά
  έξηγήσουν μοναι των καί άπίκλειο
  μένων δλων των άλλων συντελε
  στών, την ιστορίαν τής άνθρω
  πότητος Εάν προσθέσωμεν μάλι
  στα την άποψιν, δτι ή πάλη των
  τάξεων δέν άρκεϊ διά νά διαμορ
  φώνη τάς κοινωνίαν ή σοαιαλι
  στική θεωρία πλήττεται είς τα
  θεμέλιά της, καί δέν άπομένει
  πλέον, παρά ή ρωμαντική έφεσις
  πρός μίαν κοινωνικήν τάξιν πραγ
  μάτων, άπό την οποίαν θά ϊλει
  πον οί πόνοι καί οί στεναγμοί.
  Άλλ' αύτά τα δνεΐρα διεψεύσθη
  σαν έκεϊ ακριβώς, δπου Ιφηρμό
  σθη έμπράκτως τό κομμουνιστικόν
  σύστημα.
  "Ωστε τό εθνικόν χράτος παρα-
  μένει κυρίως ώς ίνα εθνικόν
  καί πνευματικόν γεγονός άκρως
  άντιτιθέμενον πρός τάς υλιστικάς
  θεωρίας τοθ μαρξισμοϋ δι* δ καί
  δέν μένει αδιάφορον ενώπιον τής
  θρησχείας. Τό εθνικόν κράτος
  θεωρεϊ την θρησκείαν ώς μίαν
  των βίθατέρων έκδηλώσεων τής
  ανθρωπίνης ψυχής, χαί δχι μό¬
  νον σέβεται, άλλά καί προστατεύ
  εί αυτήν, διότι πισιεύει είς τόν
  θεόν, τόν θεόν των ίσχυρών καί
  των άδυνάτων.
  Ή άντίθεσις των δύο συστημά
  των, τοθ φιλελευθέρου καί τοθ
  δλοκληρωτικοθ, φαίνεται άκόμη
  ζωηρότερον επί τοθ οίκονομικοθ
  πεδίου. Ή οίκονομική ιδεολο¬
  γίαι τοθ νέου κράτους είνε σαφώς
  άντικαπιταλιστική. Τό εθνικόν
  χράτοζ φρονεί δτι ή κατάπτωσις
  τοθ πολιτισμοθ προήλθεν άπό
  την επικράτησιν των αξιών τού
  ώφελιμισμοϋ καί την ϋπερεκτίμη
  σιν των υλικών αγαθών. Χωρίς
  νά παραβλέπΐϋ καθόλου την αξίαν
  τής άτομικής πρωτοβουλίας έν
  τη οίκονομική ζωη αποβλέπει είς
  την δποταγήν των άτομικών συμ
  φερόντων είς τα συμφέροντα τοθ
  αυνόλου καί έπιδιώκει την υπέρ-
  νίκηαιν τής οικονομικάς άναρχί-
  ας, ή όποία προκαλεϊται άπό
  τό δόγμα καί τάν μηχανισμόν
  τοΰ οΕκονομικοΰ φιλελευθερι-
  σμοθ. Τό εθνικόν κράτος έπίσης
  χωρίς νά θέλη νά άντικαταστή
  ση τάς δημιουργιχάς δυνάμεις
  τοθ άΐόμου, αξιοί δι' έαυΐό την
  γενικήν διεύθυνσιν τής οίκονο
  μίας. Τό έθνι νόν *·&ρϊτοί θεώ
  ρεϊ την εργασίαν ώς Οψιστον κοι
  νωνικόν άγαθόν. Διά τα κράτος
  ή έργατική δύναμις είνε αληθής
  έθνικός πλοθΐος καί έ έργάτης
  τό αντικείμενον ιδιαιτέραν/ φρον
  τίδων τής πολιτείας.
  Καθ' δλον τόν 19ον αίώνα, ό
  έργάτης υπήρξεν 6ποχείριος τής
  έπιχειρήσεως. Έκ τής συγκρούσε
  ως εργασίας καί κεφαλαίου προ
  εκαλοθντο ζημίαι δι* αμφότερα
  τα μέρη, άλλά καί διά την
  εθνικήν οίκονομίαν. Τό εθνικόν
  κράτος εσκέφθη κατόπιν τούτου
  νά ένσωματώση έν έαυτω τα έρ
  γατικά συνδικαια καί νά γίνη
  διαιτητής μεταξύ των δύί μερών
  χωρίς διά τοθτο νά κάμνη κρα
  τικόν σοσιαλισμόν, ώς ενομίσθη
  παρά τίνων. Καταργήσαν την πά
  λην των τάξεως τό εθνικόν
  κράτος, άντικατέστησε τό δικαί
  ωμα τής άπεργίας καί τοθ λόκ
  —άουτ μέ τάς έθνικάς υποχρεώ
  σεις, αί οποίαι βαρύνουν, κατ'
  αύτό, καί τόν έργοδότην καί
  τόν εργάτην.
  Διότι ή σχέσις έργάτου καί
  έργοδότου θεωρείται έν τω νέφ
  κράτει ώς σχέσις αμοιβείας έμ·
  πιστοσύνης καί συνεργασίας έν
  τή εξυπηρετήσει τοθ γενικοθ
  συμφίροντος. Ή κοινωνική πολι
  τ'.κή τοθ νέου κράτους δέν είνε ή
  πολιτική ταξικων συμφερόντων,
  άλλά πολιτική έντΐταγμένη είς
  τούς γενικούς πολιτικούς καί οίχο
  νομικούς σκοπούς τοθ συνόλου.
  Τό εθνικόν κράτος θεωρεϊ την
  πνευματικήν καί χειρωναχτικήν
  εργασίαν ώς την πηγήν τοθ πολι
  τισμοθ.
  Τοθ κεφαλαίου δέν παροράται
  ή σημασία, δέν θεωρεϊται, δμω;,
  τοθτο ώς σκοπός τής οίκονομι-
  κής δράσεώς, άλλά ώς μέσον γο-
  νιμοποιήσεως τής εργασίας. Τό
  κεφάλαιον καί ώς άποτέλεσμα ά-
  ποταμιεύσΐως άχόμη, καταλαμβά-
  νει την θέσιν τού ώς μέσον πα¬
  ραγωγής, συντιλίσΐικόν τής αθ·
  Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΑΑΑΙΑΣ
  ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΣΠΙΝΙΚΟΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Ίανουσρίου
  (ίδ. ύιτηρεσ(α).—Μετά θυελλώ
  δεις συζητήσεις επί τής έξω
  τερικής πολιτικής καί Ιδιαιτέ
  ρως επί τοθ ΙσπανικοΟ, ή βου
  λή διέκοψε τάς εργασίας της
  διά την προσέχη έβδομάδα,
  χωρίς νά λάβη ουδεμίαν όρι
  στικήν καί σσφή απόφασιν ώς
  πρός τό άνοιγμα ή μή των
  Πυρηναίων. ΦαΙνεται δέ ότι ό
  κ. Νταλαντιέ, είνε άποφασι
  σμένος νά μην άποστή τής πό
  λιτικής τής μή επεμβάσεως.
  Τουτο δέ δχι διότι δέν άντι
  λαμβάνεται τούς κινδύνους
  πού δημιουργοθνται διά την
  ασφάλειαν τής Γαλλίας έκ τής
  επικρατήσεως τοθ Φράνκο, άλ
  λά διά τούς εξής κυρΐως λό
  γους: Πρώτον διότι δέν φαΐνε
  ται προσεχής ή κατάρρευσις
  τοθ κατσλωνικοϋ μετώπου, πά
  ρά τάς ττροσφάχους τεραστίας
  επιτυχίας των έθνικών. Καί
  δεύτερον διότι ή Αγγλία, ά-
  παράσκευος εΐσέτι ν' άντιμετω
  π(σΓ| εκρηξιν πολέμου, πιέζει
  την Γαλλίαν νά στέρξη είς
  ΰποχωρήσεις, μέχρις δτου συμ
  πληρωθοϋν αί έξοπλιστικαί
  παρασκευαι τής Μεγάλης
  Βρεττανίας.
  Όπωσδήποτε δμως, ή γαλ
  λική κυβέρνησις έκδηλώνει α¬
  νησυχίας δχι μόνον διά τό
  απώτερον άλλά καί διά τό έγ
  γύς μέλλον. "Η μεταστάθμευ
  σις ολοκλήρου τοθ γαλλικοθ
  στόλου είς την Μεσόγειον καί
  κατά μήκος των άφρικανικών
  άκτών, δπου καΐ θά έκτελρ
  σθοθν εύρυτάτης κλΐμακος
  γυμνάσια, αποτελεί την άπό
  δειξιν των ανησυχίαν αυτής
  κρίνεται ομως συγχρόνως καί
  ώς μέτρον προνοίας καΐ επί
  δειξις δυνάμεως.
  Άλλ* έν Γαλλία άναμένε-
  ται έπΐσης καΐ ή σύγκλησις
  τής άγγλικής βουλής την ο¬
  ποίαν εζήτησεν ό ήγέτης τής
  Ι εργατικάς αντιπολιτεύσεως
  καί ό καθορισμός έν αύτη τής
  έξωτερικής πολιτικής, καθώς
  καί τα άποτελέσματα των συν
  ομιλιών τοθ κόμητος Τσιάνο
  μετά τοϋΓιουγκοσλαύου πρωθ
  υπουργοΟκ.Στογιαντίνοβιτςάφ'
  ενός καί των άρχομένων νέ-
  ών ρωσσοπολωνικών διαπραγ
  ματεύσεων πρός σύναψιν είρή
  νης μεταξύ των δύο χωρών,
  διά νά στσθμισθή τελικώς ή
  έξωτερική πολιτική τής Δη¬
  μοκρατίας. Καί πιστεύεται ό¬
  τι δέν θά μεσολαβήση μέχρι
  τότε πολύ διάστημα. ΑΙ διπλω
  ματικαί ζυμώσεις πού ήρχι¬
  σαν καί συνεχίζονται είς την
  Ευρώπην θά απολήξουν άσφα
  λώς, σύντομα, είς άποτελέ¬
  σματα, αδιάφορον εάν είναι
  εύχάριστα γ) όδυνηρά.
  Τα λεμβουχικά.
  Ή λύσις την οποίαν έ"δω
  κεν είς τό ζήτημα των λεμβου
  χικών τοθ λιμένος μας ό ύ¬
  πουργός Γεν. Διοικητής κ.
  Σφακιανάκης ύπήοξεν όντως
  ή καλυτέρα καί δικαιοτέρα.
  'ίκανοποιεΐ τούς πτωχούς βιο-
  παλαιστάς, τούς λεμβούχους,
  χωρίς ν" άποβαίνΓ) έπαχθής
  καί διά τόν ταξιδεύοντα πτω
  χόκοσμον. Αποτελεί καί ή λύ
  σις σύτή μίαν απόδειξιν τοθ
  άκριβσδικαΐου πνεύματος πού
  χαρακτηρίζει τόν κ. Υπουρ¬
  γόν καί μέ τό οποίον άντιμε-
  τωπΐζει καί λύει δλα τα προ-
  βλήματα.
  'Επιβάλλεται.
  Είς την Βιάννον ώς γνω¬
  στόν, έγιναν πρό καιροθ με¬
  γάλαι καταστροφαί έκ πλημ-
  μύρων, ώς διεπΐστωσαν καί οί
  μεταβάντες πρός τουτο επί
  τόπου μηχανικοί καί γεωπό-
  νοι. Συνεπεία δέ των κατα-
  στροφών αυτών οί κάτοικοι
  ευρίσκονται είς αδυναμίαν νά
  έκπληρώσουν έξ ολοκλήρου
  τάς πρός τούς πιστωτάς των
  ύποχρεώσεις. Καί ζητοϋν νά
  χορηγήση ή Άγροτράπεζα πά
  ράτασιν είς την προθεσμίαν
  λήξεως των πιστώσεών της,
  τουλάχιστον μέχρι πέρατος
  τής συγκομιδής των ελαιών,
  χωρίς βεβαία νά διακόψη την
  παροχήν των νέων καλλιεργη·
  τικών δανείων. Τό οϊτημα εί¬
  νε λογικόν καί θά γίνη πι¬
  στεύομεν δεκτόν.
  ξήσεως τής οίκονομιχής δυνάμεως
  τοθ έθνους.
  Τό εθνικόν κράτος θεωρεϊ την
  ίδιοχτησίαν ώς μίαν θεμελιώδη
  λειτουργίαν, άλλά συνεπαγομέ
  νην καί κοινωνικάς ϋποχρεώσεις
  αί δποϊαι οσάκις είνε άνάγχη,
  χαθορίζονται δι' είδικών νόμων.
  Έπίσης δέχεται την αρχήν τής
  απαλλοτριώσεως δι' έκτάχτους
  ανάγκας, άλλά δπό τόν δρον μή
  σοβαράς διαταραχής κοινωνικήν
  σχέσεων καί άτομικών συμφε
  ρόντων. Τό εθνικόν κράτος ίνψ
  άπομακρύνιται τής άποκλειστικής
  άρχής τοθ κομμουνιστικοθ συ
  στήματος, νά συγκεντρώση είς
  χείρας τού δλας τάς έπιχειρή
  σεις, δέν άρνείται ίξ άλλου, νά
  αναλαμβάνη ωρισμένας τοιαύτας
  σχετιζομένας μέ κρατικάς άνάγ
  χας, δταν κρίνη τοθτο άναγ
  χαΐον.
  Αί έξαγωγαΙ.
  Υπό των αρμοδίων ύπηρε-
  σιών τοθ ύτιουργεΐου τής Γε¬
  ωργίας καί τής Άγριτραπέ-
  ζης, μελεταται ήδη ή οργά¬
  νωσις των έξαγωγών των νω·
  πών όπωρών κατά τό προσε¬
  χές θέρος, επί καλύτερον βά-
  σεων. Τό γεγονός εΤνε ευχά¬
  ριστον. Πιστεύομεν δέ δτι ή
  καταβαλλομένη προσπαθεία
  πρός τόνωσιν των έξαγωγών
  των όπωρών θά επιτύχη πλή-
  ρως. Καί τό ευχόμεθα. Διότι
  έκ τής έξαγωγής καί ίκανο-
  πο ητικής πωλήσεως των νω·
  πών καρπών θά έχη νά ωφε¬
  ληθή πολλά ή χώρα μας.
  Ιερόν καθήκον.
  Ό Γιαμπουδάκης υπήρξεν
  αναμφισβητήτως ένσς άπαρά-
  μιλλος ήρως πού κατέχει την
  κορυφήν τοθ κρητικοθ πανθέ·
  ου. Ό φλογερός τού πατριωτι
  σμός, ή πίστις τού, ή αύτοθυ
  σία τού, άττοτελοϋν τό μέτρον
  τής ανθρωπίνης άρετής καί
  τής αξιοπρεπείας. Τό δνομά
  τού συμβολΐζει τόν κρητικόν
  πατριωτισμόν καί την κρητι-
  κήν ύπερηφάνειαν. Τα έπος
  τοθ Άρκαδίου, τόν κατέστη¬
  σεν άθάνατον. Ή Κρήτη δ"
  μως όφεΐλει νά διαιωνΐσρ
  την μνήμην τού καί νά τοθ
  αποδώση τόν άφειλόμενον φό¬
  ρον τής τιμής καί τής εύγνω-
  μοσύνης της, άνεγείρουσα τόν
  άνδριάντα τού είς την γενέ·
  τειράν τού Άδελε. Πρός τόν
  σκοπόν δέ αυτόν εξέδωκαν
  καί ή Γεν. Διοίκησις καί ή Νο
  μαρχία Ηρακλείου έγκυκλΐ-
  ους πρός τάς κοινότητος,
  τούς όργανισμούς καΐ τα νο-
  μικά πρόσωπα, συνιστώσαι
  νά ψηφίσουν άμέσως πιστώ-
  σεις καί νά έκδώσουν τα σχε
  τικά έντάλματα έπ' ονόματι
  τής συσταθείσης πρός τοθΐο
  έπιτροπής. Ή ίδέα είνε άγία.
  Καΐ θά πραγματοποιηθή α¬
  σφαλώς.
  ΛΗ0ΡΘΩΣ1ΣΙ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον: «Ταγ
  κό Νοττοΰρνο». Μέ τούς Πόλα
  Μέγκρι-Άλττρεχτ Σένχαλς. Την
  Δευτέραν «Άγάιτες Μονμάρτρης»
  Ντανιέλ Νταριέ Άλμιτέρ Πρεζάν.
  Την Δευτέραν τό άριστούργημα
  «Στέλλα Ντάλλας.»
  Μ1ΝΩΑ.—Σήμερον τό αουσικό
  θαθμα: «Νατΐολιτάνικες βραδυές»
  μέ τόν περίφημο τενόρο Τίνο Ρ6·
  σι. Την Κυριακήν ώρα 1 1)2 μ μ.
  τό έ«εισοδιακόν «δρόμος δύσεως»
  πράζεις 10. Ώρα 3 1)2 μ. μ. «Κα
  κάς δρόμος». Την Δευτέραν: «Πά
  ληα φωληά».
  Σήμερον
  ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ
  καί
  ΑΛΜΠΡΕΧΤ ΣΕΝΧΑΛΤΣ
  στο
  ΤΑΓΚΟ
  ■ΠΙϊΡΙΙ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  ΝΤΑΝΙΕλ ΝΤΑΡΙΕ
  μαζύ μέ τόν άφθσστο:
  ΑΛΜΠΕΡ ΠΡΕΖΑΝ
  στό παριζιάνικο κομψοτέ-
  χνημα:
  ΑΓΑΠΕΣ
  ΣΤΗ ΜΟΝΜΑΡΤΡΗ
  "Ενα γοητευτικό ρνμάντζο
  μέ ζΜντανί) υπόθεοι πού 8ά
  χαρίοιι τό γέλιο, τη χαρά,
  ευθυμίαν άλλά και ττιν σν»γ
  κίνπσι. Μιά παραίΐίοια «πό
  λαυσις μέ γλυκιιά μουαικη
  καί γοπτευτικά τραγουδάχιοτ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  ΣΤΕΛΛΑ
  ΝΤΑΛΛΑΣ
  μέ την ;
  ΐΒΑΡΒΑΡΑΐίΣΤΑΝΤΓΟΥΐΚ:
  Μ1ΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μουοικό δαΰμα:
  ΒΡΑΔΥΕΣ
  Πρωταγωνιστβΰν:
  ΤΙΝΟ ΡΟΣΙ (κοντσονϊτί-
  στας τβνορος) Ι1ΙΒΙΑΝ2 ΡΩ·
  ΜΑΝΣ ΜΥΡΕΥΤ.
  "Ενα Ιργο ποι» βά αφίση έ-
  πβχή στά κινηματβνραφικά
  χρονικά τβΰ Ηρακλείου, μέ
  τη γλυκειά μουσικη κ«1 τα
  γνωατά τραγούδια τού, ο «ως
  το ΑΠΟΨΕ ΝΕ ΦΕΓΓΑΡΙ
  κ. τ. λ.
  Την Δευτέραν
  Τό δραματικό άριστούρ
  γημα:
  ΠΑΛΗΑ ΦΩΛΗΛ
  'Ανώτιρβ των «Δύβ ορφα
  ν&ν».
  Πρββεχΰς:
  'ΟΡΙΙΚΙΙΣΣΑ ΤΣΙΤ,ΑΝί,
  (έγχρωμον)
  Την Κυριακην ώρα 2 μ. μ.
  σννεχεια έαίΐσοδιακοδ:
  ΔΡΟΜΟΣ ΔΥΣΕΟΣ
  Σημ. Καθ' εκάστην ώρα 6
  1)2 μ. μ. άπογευματινή.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Προαχαλοθνται εί ένδιαφερό-
  μΐνοι διά τα έν τώ οΌτεοψυλα
  χείφ τοθ ΔημοτιχοΟ Νεκροταφεί-
  ου ευρισκόμενα χιβώτια νά ανα-
  νεώσουν τα δικαιώμαχα φυλάξε-
  ως των όοτών μίχρι της 15ης
  Φεβρουαρίου, έ. ί., άλλως παρερ
  χομίνης τή; ώς ίνιο προθισμία;
  θά μιτΛφΐρθοΟν εί{ χο δπόγιι·
  όν,
  (Έκ τής Έφορείας ΔημοτιχοΟ
  Μ
  τπν χώρον
  των ΧροοανΒέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  "Υτΐ6 Κλώντ Φαρέρ.
  —Άλλοτε μέ ερωτήσατε αν
  εΤχα την γνώμη πώς μιά γυ
  ναΐκα τής οποίας δ άνδρας ά
  πομακρύνθηκε άπό την εύθεΐ
  αν δδόν, πσροβαΐνει τό καθη"
  κόν της άκολουθθντας καΐ
  αυτή τό λανθασμένο μονοπά
  τι, γιά νά βαδΐζη επί τα Τχνη
  έκεΐνου τόν οποίον υπεσχέθη
  νά άκολουθη βήμα πρός βή
  μα ώς τόν θάνατον. 'Επεφυ
  λάχθην νά άπαντήσω, σιωτιή
  σσς λόγφ άγνοΐσς. Τώρα πού
  έμοθα άπαντώ: Μπορεΐ ή γυ
  νσΐκα γιά την οποίαν μιλού
  σαιαε πρό όλΐγου νά ή><ολού θησε τό λανθασμένο μονοπά τι γιά νά βαδΐζη επί τα ϊχνη δχι τοθ τάδε άνδρας της άλλά ενός δλλου. Καί Ισως δέν θά κλάψη έπειδή θά τιληροφορηθή" τόν θάνατο τοθ μαρκησΐου Γιορισάκσ. —Τοϋ Έρμπερτ Φεργκάν— Ιψιθύρισεν ό Φέλτζ διστακτι κός... —'Εμάθατε έκεΐνο πού Ι Μετ' ολίγον είς την «Άνόρθωσιν Ρασπουτίν τό λυκόφως των Τσάρων. Μετ' ολίγον είς την «Άνόρθωσιν». ττρεπε νά μάθετε— διέκοψεν ό Τσεού Πέ ΐ. —Καταδεχθήτε τώρα νά κα νονΐσωμε, όπως είνε σωστό, την άπό μαΰρο μπσμποΟ π(πα. ΚοΙ άμα έκάπνισαν, προσέ θηκε: —Ή φλόγα τής λάμπας χομηλώνει. Ένας ύπηρέτης ήλθε βιαστι κά, φέρνοντας Ενα μπουκσ λάκι μέ λά&ι κσΐ μιά δα δα άνσμμένη. Ό Φέλτζ, τότε θυ μήθηκε ττώς είνε γραμμένο στό Κιού·ΛΙ (πρώτο' ββλ(ο τοϋ ΛΙ ΚΙ. —Κιού Σι=Μικροί κανόνες συμτιεριφορθς): «Πρέπει νά σηκώνεσθε δ- ταν φθάνουν οί δ&οες». Καί τηρώντας την έθιμοτυ- πΐαν εφυγε. XVI Έξω, ή βροχή εΐχε παύ σει. Τα στειρευμένα σύννεφα άλλοζαν τό σταχτοκΐτρινο χρωμά τους. Ήλιακές άκτΐ νες τα Βιστρυτιοΰσαν έδώ κα! έκεΐ. Ή ϋπαιθρος άναζωογο- νηαένη άπό τό δροσερό νερό καί μέ χρυσαφένια άπόχρωσι, άτιό τό φ&ς, εΐχε ξαναφορέ- σει τό άνοιξιάτικο φόρεμά της. (συνεχΐζεται) Κάνομεν την μεγαλυτέ ραν κατανάλωσιν διότι πω- λοΰμεν ολα τα ύφάσματα είς τιμάς ασυγκρίτως εόθηνάς. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ 0δ£)ς 'ΑνΙου Μανί. Ή στήλη τοό ώραιάκοσμο». ΤΙ θά φορέσωμεν; Μερικές Ιδέες. Τής μόδας είνε... ... β?*5υνές τόχες από πολλές βουαλέτες αντιθέτων χριοματων. ... φυσικά δνθη είς τα ρεδέρ τώ* ταγιέρ γαρνιρισμένων άκόμη μέ γοθνα. ... φοθστες κοντές, κοντές καί φαοδειές, ώσίν άναποδογυριαμέ νους κάλυκις. ... πολλα σκωτσίζικα άναμεμιγ μενά μέ μονόχρωμα υφάσματα γιά την ανοιξι. Ιδού μία περίεργη καί εδχο λη είς έκτέλεοι ίδέα γιά Ινα ά πίγευγατινό φόρεμα. Τό κορααζ χπό λεπτό λαινάζ υ) άπδ κρέπ μάτ είνε μονοχέματο, μέ ενα δψηλό άνοιγμα τοθ λαιμοθ. Τό Ιμπρδς είνε γαρνιρισμένο μέ ά πλιχασιον άηό γυαλιστερό σατέν: μία μιχρή στρογγυλή ντεκούπ είς τό κέντρον, ντεκούπ έπιμήκεις γύ ρω—γύρω πού σχηματίζουν αν- θη καί φυλλώματα. Έΐτανευρί σκομεν τα Ϊ5ια μοτιφ είς το έπά νω μέρος των μανικ·ων πού είνε ολίγον φαρδβιά. Ή άπλή αύΐή γαρνιτοθρα, έλάχιστα δαπανηρά, δίδει έντύπωσι «ίλί> αμπιγιέ.
  Ί5θύ καί μία αλλη ίδέ* άναμί-
  ξεως μέ γυχλιστερό σχτέν. 1ό
  χόντο τοΰ φορέματος είνε πάν
  τοτε άπό λαινάζ ή άπό Β?*βμ*
  μάτ. Τό σατέν σχηματίζει έν
  πρώτοις δύο μικρά ρεβέρ 8^?ς τό
  επίπεδον τοθ ντεκολτέ Ιπειτα
  σχηματίζει £να ρόμβο τοΰ όττοΕου
  οί ακρες φαρδαίνοαν επάνω είς
  τ4 στήθος, μοιζεύεται είς την με
  ση μέ μεριχέ; φρόνς χαί άφοΰ
  περάσει κάτω άπό μιά φαρδειά
  ζώνη ένκρυστέ είς τό φόρεμ»,
  έτΐανεμφχνίζεται είς τό επάνω μέ
  ρος τής φούατας πού φχρϊαίνει μέ
  ίνα πανώ οέ φόρμα πού έπεκτείνε-
  χαι Ιως κατω. Τα μανίκια ϊσια
  μποροαν έπίβης νά είνε ά«ό γυ
  αλιστερό σατέν.
  Μην διστάαετε νά γαρνίρετε τα
  μάλλινα φορέματά σας μέ βελοθδο.
  Ώς ζιλέ, ώί ζώνη, ώ; "ντεχούπ,
  ή ώ; γιακα, είνε πολΰ κομψό
  καί τ»λΰ τής μόδας.
  ή Ντιοτεγκέ
  ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑ.ΤΑ
  Ε
  Λ
  Ε
  Φ
  Α
  Σ
  "ΕΛΕΦΑΣ,,
  Πού εδωσαν καί πέρυσι έξαιρετικά όποτελέ-
  σματα, κ»ί κυριολεκτικώς έοαυματούργησαν είς
  ολβυς τούς κλάδους τή; παραγωγης.
  Λόγω τής γενικής ζητήσεως αφίχθησαν άπό
  τβϋδε ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ των λιπασμάτων «ΕΛΕΦΑΣ»
  καί πωλοΰνται τοίς μετρητοΐς καί επί πιατώσει
  παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  ΖΗΤΕΙΤΕ ίιτιμόνυς, άπο δλα τα καταατηματα καί βύτ«
  άχομη των έίταρχιίιν ταίς κλωοταϊς Μβρκας «Σταύρος».
  "Ητβι ορ«γ«κ««, τρυηώμοιτβι κιβάρβς, κβρόλια κεντήμα-
  τος, κου0«ρϊ5, Μβυλιν*. Κοτον η*ρί, Βαμβαχάχικ, κου-
  Ράρβ; Ηβντήματβς κ. λ. η. *θλ« τ« &ς «νοα ϊΐίπ «ινκι ά-
  φβάατβ» ποι6τητ€ς, χαΐ χρνμάτΜν ήγγυημίνκν «*1 στερ·-
  6ν. Μίβ ΟΦΜΐμη Β« οάς πείοο δι* Την άνντ«ρ6τατβι τ6ν
  κλΝβτβν τής μαιρκκς α2«τ«»ρβ(.»
  Άντι»Ρβαε.ηος βι« τβύς Νομβΰς Ήρ«κλ«ίβ»—
  Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΖ
  «ΣΤΕΛΛΑ ΝΤΑΛΛΑΣ"!
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋΠ!!!!!!!!!!!]!!!!!!!!!!!!!!^
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ |
  Τα άπό έκλεκτά σιμινδάλια περίφημα §
  1 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ τοθ έρνοστασίου: Ι
  ΚΑΡΟΥΖΟΥ ■ ΚΑΠΕΛΛΑ*» 1
  = Ύποστηρίζετε την έγχώριον Βιομηχανίαν βοηθεϊ- Ι
  § τε τάς οικογενείας τού έργατικου προσωπικού, έν ι- |
  Ξ σχύετε τόν τόπον σας. 3
  Ε Έμπρός λοιπόν δλοι στό ντόπιο πραγμα.
  Ι πιιΐιιΐηιΐΜΐΐιιιιιιιΐΐΐιΐΐιιιΐΐΐΐιΐιιιιιΐιΐΐιιιΐΐιιιιιιΐιιιιιΐιιιιιιΐιιΐΐιιικιιΐΐΐυι^ΐιιιιιιιιι^ιιιΐΐ^ιΐιιΐιιΐιιιιιιιιΐΒΐιιιιιιΐιιιιιΐΐ
  Κεμάλ Ατατούρκ
  Τοθ ΆοαστρογΥ-
  5*ν
  Έλκηνιντά στρατεύματα εισέβα¬
  λαν είς Ηράκην, περιεκύκλωσαιν
  καί ήχμαλώτισαν τό πρώτον σδμα
  στρϊτο·3 μέ τδν διοικητήν τού Τ,α
  φέρ Ταγιάρ, είσγ)λθβν είς Άδρια
  νούπολιν καί εξεδίωξαν άπό δλό
  κλήρον την χώραν, έιτί τής ίύρω
  παικής πλευράς τής Τουρκίαί, τα
  τουρκ:κά στρατευ,ιατα.
  Άλλα έλληνικά οΰρατεόματα
  προήλασαν βορείως τής Σο,όρνης,
  άπώθησχ" τούς Τούρκους Ιξω τής
  Νικομηδείας χαΐ έξεκαθάρισαν 8-
  λας τάς διόδους πρός την Κων
  στΛντινούπολιν, έκ τής άσιατικής
  πλευρ'ίς.
  Ή κυρία αυτών δύναμις εραοι
  ζεν είς δύο φάλαγγας ε?ς τδ έαω
  τεριχόν, μέ αντικειμενικόν σκοπόν
  νά γίνη κυρΕα τής σιδηρομικής
  γραμμής, ή όηοΕα1 διήκει έκ 6ο?
  ρά πρός νότον, διά μέαου τή» Μι
  κρβς Άσίας. Έβάδιζε πρός τό Έ
  σκή Σεχήρ καί τό 'Αφιόν Καρά
  Χιαάρ. Είς την μέαη τοθ δρόμου,
  πρός την σιδηροδρομικήν γραμμήν
  ϊλαβε διαταγάς νά αιαματήση: Οί
  σύμμαχοι δέν ήθελαν νά προελάση
  Μετ' ολίγον
  είς την «Άνόρθωσιν»
  Ρασπουτίν
  τό λυκόψως
  των Τσάρων.
  Μετ' ολίγον
  εις την «Άνόρθωθίν».
  περαιτέρω, νά προχωρήση είς τα
  ένδότερα.
  Μχκρυά, επάνω είς τα βουνά,
  χωρΐς δρόμους διά των οποίων νά
  συνδέωνται, τα έλληνικά στρατιύ
  ματα ηναγκάσθησαν νά σχημαΐί
  σουν νέαν γραμμήν. ΕΣς την γραμ
  μην αυτήν εσταμάτησαν επί έξά
  μηνον καί ήδραίωσαν τάς θέσεις
  των. Είς τάς αρχάς τοθ φθινοπώ
  ρου τοθ 1920 ή κατάατΛσις εϊχβ
  ξεκαθαρίσει: Είς Κωνσταντινούπο
  λιν ευρίσκετο & σουλτάνος καί ή
  κεντρική κυβέρνησις χωρίν νά παύ
  σουν νά έξαπολύουν καταγγελίας
  καί άποκηρύξεις κχτά των σιασια
  στων. Έσιεροθντο δμως κάθε ί
  σχύος. Είς Κωνσταντινούιτολιν επί
  σης έξηχολούθουν πάντοτε νά εδρί
  σχωνται οί σύμμαχοι μέ εύάριθμα
  στρατεύματα και έξ ϊσου σχεδόν
  άνίσχυροι. Πέριξ αυτών ποοσχατεύ
  οντα αυτού;, άποτελοθντχ την μο
  ναδικήν προστασίαν των, εύρισκον
  το παρατεταγμένα έλληνικά {στρα
  τεύματα Ό Μουσταφά Κεμάλ
  άφήσας μόνον δυνάμεις άτάκτων
  είχεν άποσύρει 8λα χά τακτικά
  τού " στρατεύματα είς χά βουνά
  τοθ έσωτερικοθ.
  Ήτχηθέντες καί άν*γκασθέντες
  είς οποχώρησιν έπονείδιστον οί
  Τοθρκοι είχαν χάσιι τό θάρρος
  των.
  Οί στρατιώται των μονάδων τοθ
  τ,ακτιχοΰ στρατοθ ήρχισαν νά λι-
  ποτακτοΟν.Άπό τα χωρία ηκούετο
  καί πάλιν ή φωνή τής έξαντλήσε
  ως καί τής κοπώσεω;: Ζητούμεν
  ειρήνην! Είς την "Αγκυραν οί
  βίυλευχαί εζήτουν την τιμωρίαν
  των ύπευθύνων: Τοθ Άλή Φ?υάτ
  δστις ήΐαν άρχηγός τοθ δυτικοθ
  μετώπου, καί τοϋ Μουσταφά Κε
  μάλ, πού ήταν ,&πεύθυνος δι* δλας
  τάς δοκιμασίας των. "Ενα κθμα
  άπογνώσεως κατέχλυσβ την χώραν
  Έξηντλημίνοι, άποκαμωμένοι. έκ
  νευρισμένοι, οί Τοθρκοι καί πάλιν
  εζήτουν ειρήνην πάση θυσία ήθε
  λάν νά σταματήσουν χον άγώνα,
  πού τους εφαίνετο ϊνας άΐιεγνω
  σμένος αγών καχά τής Μοίρ*ς.
  (συνεχίζεται)
  |ΚΟΙΝΩΝΙ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Ανεχώρησε δι' Ά
  θήνας ό γλύπτης κ. Ιωάν. Κανα
  ΚάΙΘΑΝΛΤΟΙ.~ Άπίθανε καί έ
  κηδεθθη ττροχθές είς Χουστου
  λιονά ο Εμμανουήλ Μπακατά
  κης κτηαατΐας. Ό μεταστάς διε
  κρΐθη καί ώς πολίτης και ώς οί
  κονενειάρχης. έκτιμούμενος τιαρΛ
  πάντων των ομοχωρίων τούκαί
  τών κατοίκων των πέοιξ χωρί
  ω- οΐτινες καί παρηκολούθησαν
  άθ'ρόοι την κηδείαν τού, χορο
  σταιοθντος τού Επισκότιου Λρ
  κοι&Ιος κ· Βοισιλε(ου. Τους οΐκβΐ
  ούς τοθ μεταστάντος συλλυιτού
  μεθα θερμώς.
  Γύρω στήν πόλι.
  Καί χθές τό πρωΤ λιακάδα -ττα
  ρά την άγγεΧθεΐααν μεταβολήν
  τοΰ καιροθ είς βοοχερόν.
  —ΑΙ μεμψιμοιρίαι συνεττως των
  κτηματιών καί καλλιεργητών έ
  συνεχΐσθησαιν.
  —Δεδομένου μάλιστα δα ή βρο
  χή της προηγουμένης ήαίρας κά
  θε αλο παρά έζυπηρίτη^ε τάς
  ελπίδας των.
  — Σήμερον τό άπόγευμα δίδεται
  είς την αίθουσαν «Ντορέ» τό προ·
  αγγελθέν οΰζο ιτρολονζέ τοΰ Συλ
  λόγου ΔεσποινΙδων.
  —ΕΙσιτήρια τΐωλοθνται είς ιτν
  είσοδον τοθ «Ντορέ».
  — Είς ά Ιχθυοττωλεΐα έξακο
  λουθεΐ ή σχετική άφθονΐα τοθ
  ψαριοΰ καί ιδιαιτέρως τοθ έκλε
  κτοθ.
  —Τό δτιοΐον καί πωλειται είς
  τάς τιμάς διατίμησεως.
  —"Ωστε νά άγοοάζουν καί πλού
  σιοι καί φτωχοΐ.
  —Γύρω άπό τό «πρώ'ιμον» τής Ι
  φετεινης 'Αττοκρηας δέν λεΐποον
  αί συζητήσεις.
  — Καί φυσικά καί τά...καλαμπού
  ρια.
  — Γεγονός έν ρ&ο\ ττεριπτώοΕΐ
  είνε δτι ή Άηοκρηά έρχομένη 6
  μέσως μετά τας δ-ϊπάνας των
  έ^ρτών δέν τιροαγγέλλει μεγά¬
  λην «κονσομασιόν».
  —Οί άνθό^ηποι μολονότι σπά
  νιοι, δέν λεΐτΐουν άπό τοϋ νά
  παρουσιάζοσν καί αυτήν την έπο
  χήν, τα έκλεκτά προϊόντο των.
  —Πού τΐοικίλλονται από τα «ρό
  δα—εϋρήμστα» Μως τό τελεοταϊ-
  όν άνθάκι ιτολυτελεΐας καί καλ
  λωπισμοΰ.
  — "Ενα μιτράβο άξίζει είς τούς
  άνθοκαλλιεργητάς τΐού συνεχίζουν
  αύτό τό είδος της τιαρανωγής
  τό τόσον γόνιμον είς κέ>.δη άλ¬
  λά καί επίπονον είς Φροντίδος.
  —Ό συναγερμός υπέρ τοθ
  ■πρασΐνου, δστις προβλέπεται διά
  τάς "Αθήνας ^αΐ τόν Πειραια, 6
  ιΐειτα άτιό την κοθιέρωσιν τής έ
  βδομάδος τοθ πρασΐνου.
  —Ασφαλώς θά 6χη τόν εϋερ
  γετικόν τού αντίκτυπον διά κά
  Θε επαρχιακήν πόλιν.
  —Καί ειδικώς τό Ηράκλειον
  δπου τελευταίως αί προσπάθειαι
  αναδασώσεως χάρις είς τούς φί·
  λους τοϋ πρασίνου, τόν στρατόν,
  την Εθνικήν ΝεολαΙαν,τά σΊ(ολε"ΐ3Κ'
  καί χούς ηροσκόπουΓ, Ελαβον^
  μίαν αξιοσημείωτον Ιντασιν.
  —Προχθές έώρτασσν τα θεο
  άνειά των οί τταλαιοημερολο·
  γΐται.
  — Χθές δέ έώρτασαν οί έξ αύ
  των Γιάννηδες.
  —Σημειωτέον δτι έκ των τελευ
  ταίων τινές έώρτασαν διά δευτέ
  ραν φοράν, δεδομένου δτι την πρώ
  την δέν ηθέλησαν νά δυσσρεστή
  σουν ωρισμένους φίλους των.
  — Είς την χθεσινήν επιστολήν
  τοΰ κ. Γ. Λογιάδου περΐ άγροτι
  κης ασφαλείας, ή φράσις ό Θε
  σμός των άρχιφυλάκων.
  —Έκ παραδρομής ανεγράφη
  ώς Θεσμός των άγροφυλάκων άν
  τί τοΰ ώς ανωτέρω όρθοΰ καί
  κατά τουτο διορθοΰται.
  — Είς τοϋ Πουλακάκη συνεχΐζε
  ται μέ κοσμοσυγκέντρωσιν ή
  προβολή τοθ παθητικοϋ φΐλμ «Ταγ
  κό Νοττοΰρνο·" συγκινεί καί συ
  ναρτΐάζει τόν θεατήν.
  — Σή ιερόν καί αυριον τό φΐλμ
  σύτό προβάλλεταΐ ώς γνωστόν
  διά τελευταίαν φοράν.
  —Είς την «Μινώαν» μέ συρρο
  ήν έτιΐσης κό,σμου συνεχίζονται οί
  «Ναπολιτάνικες βραδιές» μέ τόν
  ιΐνο Ρόσσι.
  « Ρέπορτΐρ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑ
  ΚΕ1Α.—'Αηόψε 21ήν ΊανουαρΙου
  Θ3ι διονυκτερίύσουν τα φαρμακεΐα
  των κ. κ. Ιωάννου Λογιάδου καί
  Σωκράτη Χανιωτάκη.
  _ς τβ έμποοομανάβικο άδελ
  φων Παπαδάκη (Καμαράκι)πωλοϋν
  ται φυτώρια διαφόρων είδών.
  Διόρθωσις προγράμματος Πλίΐ
  στηριασμοΰ ^
  Είς χό χθεσινόν ΰπ' αριθ. φύλ
  λον 5068 δημοσιευΐέν πρόγβαμ
  μα πλειστηριασμοθ Έμμ. Καλαί
  τζάκι κατάΈμμ. Παπαδάκη ή
  χρονολογία 1ο, Φεβρουαρίου διορ
  θοθται είς 26ην Φεβρουαρίου.
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  ΜΕΓΑ ΕΘΝΙΚΟΝ7
  «Κ-'
  γικαΐ.
  ?
  διαθέτει 10° δωμάτια
  Ϊ ? ζ Τ0 Κέντρον τ<* "<"»™ού- ηεΡιπο[ησις καί καθαριότης. Τιμαί λο· μσς άπο 6^σαετ1ας ίπανέρ- ηάντοτβ εύχαριστημένοι.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  :■ '" ■ "»
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  ♦%ον
  Ή Τιτίκα νά ιαή παύση άγαπώσα αυτόν! Νά
  μην εμποδίση ό Θεός την καρδίαν τής παιδός
  ταύτης τοθ νά έρχεται είς αυτόν καί νά μένη είς
  αυτόν! Τώ εφαίνετο δτι άγαπώμενος υπό τής ΤιτΙ
  κάς, ίάτο, άνβπαύετο, κατηυνάζετο, επληρούτο ά
  γαθών, άντημεΐβετο, έστεφσνοθτο. Άγαπώμενος ύ
  πό τής ΤιτΙκας, εΐχε καλώς! δέν εζήτει άλλο τι.
  Εάν ήοώτα τις αυτόν.—Θέλεις καλλιτέραν τινά
  Οπαρξιν; θά άπεκρΐνετο.—Όχι.—Ό Θεός άν τώ
  έλεγε,—Θέλεις τόν ουρανόν; θ' άπεκρΐνετο.—'Ε-
  κεϊ θά χάσω.
  Πάν 8,τι λοιπόν ήτττετο τί)ς θέσεώς τού ταύ¬
  της, έστω καί άκροθιγώς, τώ έπροξένει ρΐγος;
  φόβον, ώς άρχή άλλου πράγματος. Δέν εΤχε
  μάθει ποτέ καλώς τί πράγμα είνε κάλλος μιας
  γυναικός, άλλ' έμφύτως συνησθάνετο δτι τρομε
  ρόν τι αύτό ήτο.
  "Εβλεπε την κόρην καί ελεγε.—Τί ώρσΐα είνε!
  Τί θα γ[νω έγώ τώρα;
  Ιδού άλλως τε είς τί συνίστατο ή διαφορά
  μεταξύ τής φιλοστοργΐας μητρός καΐ τής φιλοστορ
  γΐας τού.
  Ό,τι ούτος έβλεπεν άγωνιών, μία μήτηρ θά
  τό Εβλεπεν εύφραινομένη.
  Δέν έβράδυνσν νά φανερωθώσι τα πρώτα συμ
  πτώματσ. Τή επαύριον τής ημέρας καί ήν εί
  χεν είπη ή Τιτίκα.—Εΐμαι ώοαΐα! έδωσε προσο¬
  χήν είς τόν στολισμόν αυτής. Άνεπόλησε τόν λό
  γον τοθ διαβάτου έκείνου.—Ευμορφη κόρη, άλλά
  κακονδεδυμένη,—έπωδόν μαντεΐου διελθοθσαν πλη
  σ(ον της, καί έκλεΐψσσαν άφοθ έναπέθεσεν είς την
  ψυχήν αυτής τό Ετερον των δύο έκείνων σπερ
  μάτων, άτινα βραδύτερον πληροθσιν δλον τόν βίον
  τής γυναικός, την φιλαρέσκειαν. Τό αλλο είνε ό
  έρως.
  Πάσα ψυχή γυναικεΐα άνθεϊ έντός αυτής, ά
  μα πιστεύσασα είς τό κάλλος της. Ή Τιτίκα
  έβλεπε τώρα τα ταπεινά καί άκομψα φορέματσ, ά
  τίνα είχεν έκ τοϋ μοναστηρΐου, καί ησθάνετο έξ
  αυτών εντροπήν.
  Ό πατήρ ουδέποτε τή ηρνήθη 8,τι άν τοθ έ
  ζήτησεν.
  "Εμοθεν άμίσως δλην την επιστήμην τοθ κα
  πελλΐνου, τής έσθήτος, τοθ μαντελέτου τοϋ ύποδη
  ματίου, τής περιχειρΐδος, τοθ ϋφάσματος τό όποΐ
  όν στέκει καλά, ρ τοϋ χρώματος 8περ άρμόζει
  ένί λόγω την επιστήμην, ήτις καθιστφ την παρι
  σινήν γυναΐκα δν χαριέσΐατον, βαθύ, κινδυνωδέ
  στατον.
  Δέν εΤχε παρέλθει μην καί ή μικρά Τιτίκα κατέ
  στη είς την Θηβαΐδα εκείνην τής όδοθ Βσβυλώνος
  μία των ού μόνον θελκτικωτάχων παρισινών γυ
  νοικών, τοθθ' 8περ καΐ μόνον δέν θά ή*τον όλΙ
  γον, άλλά των κομψοτέρων περΐ τό ένδύεσθαι.
  (συνεχίζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, _ΰ-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νκζον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑ-Η
  Τηλ. 5-41.
  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
  ι.ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ"
  ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Παρά τό Καμαράκι.
  Τα έκλεκτότερα καί άληθώς πεφημισμένα
  γλυκίσμαται διά τας εορτάς.
  Ή μεγαλυτέρα συλλογή φρουΐ γλασσέ, σοκο-
  λατίνων, έκλεκτών λικέρ.
  Έχομεν την μεγαλυτέραν κατανάλωσιν διό¬
  τι είμεθα οί εύθηνότεροι.
  ΣΤΕΛΛΑ ΝΤΑΛΛΑΣ!
  ^υΐ11Ι1111Ι1ΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ111ΙΙ11ΜΙΙΙΙΙΙ1Ι1Ι111ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΝ_=
  = , Ξ
  Ι 20 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΟΙ Ι
  § Ο κ. ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΙΡΛΑΣ
  Ξ Κατάστημα έτοίμων ένδυμάτων.
  Ξ Λεωφορος Καλοκαιρινό, Ξ
  = Καθιστφ γνωστόν είς δλους τούς
  "" Προέδρους των Κοινοτήτων,είς δλας τάς
  επαρχιακάς Όργανώσεις τής Έθνικής
  Νεολαίας δτι προσφέρει πλήρεις στο-
  λάς Νεολαίας μέ ποιότητα καί εργα¬
  σίαν εξαιρετικήν 20 τοίς εκατόν ευθη¬
  νοτερα.
  Πρό κάθβ σας προμηθείας, επισκε¬
  φθήτε μας,
  •(ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΐΗΗΙΙΗΙΙΙΙΗΙΐΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΙ
  5
  ι
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκείνους τιού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  'Ατΐό δλα δι* δλους.
  ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
  Α'.
  Ή πρώτη εμφάνισις τοθ πολέ¬
  μου είς τάς δγράς έκτάσεις τής
  65ρογείου σφαίρας, δηλαδή τής
  ναυμαχίοις, κατϊ την άρχαιότη
  τα συμπίπτει μέ την παρουσίαν
  των έπιμήχων καί «σουβλερών»
  πλοίων, τα όποΐα έφεΰρον οί "Ε λ-
  ληνες διά νά καταδιώκουν τα
  πλοϊα των Φοινίκων. Οί κατα-
  οκευαοιαί των άντελήφθησαν δτι
  ή καταδίωξις καί ή επίθεσις εί¬
  χον ανάγκην αυξήσεως τής ταχύ
  ιητος καί εύκινησΕας των σκα
  φων. Καί τα δύο επετεύχθησαν
  μέ την αλλαγήν τοθ σχήματο;
  τοθ σχάφους καΐ την αύξησιν
  τής κινητηρίου δυνάμεως διά τής
  προσθήκης των Εύο σειρών των
  κωπηλατών. Αϋΐά Ιδωσε την
  γένεσιν είς τάς τριήρεις, πού άπε
  τέλουν τα πολεμικά σκάφη τής
  αρχαιότητος.
  Ή δευτέρα μεγάλη φάσις δπήρ
  ξεν ή πυξ'ς, τό πηδάλιον >καί
  βραδύτερον ό Ιξοπλπμός των
  σκαφών μέ πυροβίλα. Ταυτα ου
  νέβαιναν κατα τό τέλος τού μεσαι
  ώνος καί τάς αρχάς τής Άναγεν
  νήσεωί. Άλλά καΐ είς την δευ¬
  τέραν αυτήν φάσιν ή κυριαρχοθ-
  αα σκέψις ήτο ή εξασφάλισις
  τής ταχύτητος χαΐ τί)ς εύχινησί
  άς—υπήρχεν έν τή) μεταξύ τό
  ίστίον—καΐ ή τελειοποίησις τοθ
  έξοπλισμοθ καΐ τουτο πάλιν διά
  λόγους έπιθετικούς 5πως καί είς
  την πρώτην. Βάσιν διά τάς προί
  δούς τής περίοδον αυτής άπετελε
  αε τό βρεττανικόν ναυτικόν κατά
  τόν ΙΟον αίώνα. Ή γενεσιουργός
  άφορμή υπήρξεν είς την περίπτω
  σιν αυτήν ή άνάγκη Ιξασφκλίσεως
  δπεροχής επί. τοθ ίσπανικοθ, τοθ
  πορτογαλλικοθ καί των σχανδιναυ
  ϊκών στόλων.
  Συγχρόνως μέ την εποχήν αύ
  την άναπτύσσεται καί τό πεδίον
  των ναυτικων πολεμιχών έπιχει
  ρήσεων. Άπό τα παράλια μετα
  φέρεται είς τό ανοικτόν πέλαγος.
  Ούτως έμφανίζεται είς σημαντι
  κάς στρατιωτικάς συντελεστής:
  Ή άκτίς δράσεώς. Ή όποία συνε
  πήγετο ανάλογον τροποποίησιν
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ
  ! ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Ι
  [ ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ |
  Ι Της ννωστί.ζ μεγσλης φίρμας: |
  των πολεμικήν σκαφών διά νά
  άντέχουν είς τάς ανοικτάς θα
  λάσσας, αύξησιν τΦν έπ' αυτών
  ζωοτροφιων καί έίΐομένως αυξη
  σιν καί τής χωρητικότητος των.
  "Ετστ εγεννήθησαν τα μΐγάλα
  σκάφη, τα ίκανά νά πλέουν ά
  σφαλως είς τάς μακρυνάς θαλασ
  σχς.
  Χωρίς νά επιμένωμεν είς λε
  πΐομερείας επί των σημειωθεισών
  κατόπιν γοργώς προόδων, πρέπει
  νά φθάσωμεν είς τα μέσα τοθ
  19ου αιώνος διά νά συναντήσωμεν
  την τρίτην μεγάλην φάσιν τής έ
  ξελίξεως. Άπό τής έποχής έκεί·
  νης άρχίζουν αί μεγάλαι συνα
  φεΐ; έφευρέσεις. Ό άτμός, ή ε"λιξ
  αμφότερα Ινισχύσαντα πρωτί-
  στως την ταχύτητα. Κατόπιν ή τε
  λϊΐοποίησις των πυροβόλων αύξά
  νει την ισχύν καί την ταχύτητα
  τής βολής κατά τοθ έχθροθ. Συγ
  χρόνω; 8μω; πρό; την τελειοποί
  ησΐν τής πλευράς «δράσις», τιλει
  οποιεΐται καί ή πλευρά «άντο-
  χή». Ή μεταλλική πλέον κατα
  σκευή των σκαφών καί 4 προστα
  τευτικίς θωρακισμός των. Άλλά
  καί είς την τρίτην αυτήν περίο¬
  δον ή ίθύνουσα σκέψις είνε ή επι
  θετικότη; περισσότερον τής άμυ
  νης.
  (συνεχίζεται)
  Ήσκυρόστρωσιςτης όδοΰ
  Μοιρών - Πιτσιδίων.
  ΣΙΒΒΑ ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ Ία-
  νουάριος (άνταποκόιτοθ μας).—Ά
  πό τα πλουσιώτεοα διαμερίσματα
  τής Μεσσαράς είνε άναμφισβητή
  τίος καί ή περιφέρειαι Πετροκεφα
  λίου,Άγ. Ιωάννου, Σίββας, ΙΙιτσι
  δίων. Καί ή γεωργική παραγωγή
  της είνε τεραστία. Παράγονται
  ελαια, δημητριακά, άμπελουργικά
  κηπευτικά, έσπεριδοεϊδή είς με¬
  γάλας ποσότητας Τα άπίραντα
  δέ λειβάδια τή; περιφερείας συν
  τελοθν είς την ανάπτυξιν τής κτη
  νοτροφίας
  Έπειτα τα χωρία αύΐά, παρου
  σιάζου^ τόν τελευταίον καιρόν
  μίαν αξιοθαύμαστον τάσιν προό
  δου είς δλους τούς τομεΐς. "Ανε
  μος προόδου καί άναϊημιουργίας
  πνέει καί ζωογονεϊ καί τονώνει
  τα πάντα. Δέν υπάρχει δμω; δυ
  στυχώ; μδνιμος, τακτική, άνετος
  καί ταχεία αύτοχινητική συγκοι
  νωνία. Καί αυτή ή έλλειψις άπο
  τελεί έμπόϊιον είς την μεγαλυτέ
  ραν ανάπτυξιν τής περιφερείας.
  'Υπάρχει βέβχια ή ό5ος την δ-
  ποιαν διήνοιξαν οί κάτοικοι διά
  προσωπικάς των εργασίας Είναι
  δμω; άσκυρόστρωτος καί χωρίς
  τεχνικά έργα καΐ κατά την πε¬
  ρίοδον των μεγάλων καί αυνεχών
  βροχών, καθίσταται άδιάβατος.
  θά έπρεπε λοιπόν νάί σκυροστρω·
  θτ^ ή ό!άς αυτή βπωσίήποτΐ.
  Καί φαίνεται 2τι εύτυχώ; θά γί
  νη τοθτο συντομα. Διότι, τώρα
  όπότε θά αρχίση ή εκτέλεσις
  το3 πενταετοθ; προγράμματος ό·
  δικών ίργων, θά αποφασίσθη" 6
  ριστικώς εάν θά χαρακτηρισθή έ·
  θνική ή έπαρχιακή όδός, Όπως
  έπίσης συντόμως θ' αποφασισθή
  καί άπό ηοϊον σημείον θά γίνη
  ή διακλάδωσις τής τουριστικής ό
  δοθ Φαιστού. Καί φυσικά μόλις
  ληφθοθν αί άποφάσεις αυταί, θά
  είναι ευ «όλος πλέον ή έναρξις τής
  κατασκευής τοθ Ιργου. Δέν είναι
  άλλω3« απίθανον νά συνδυασθφ
  ή κατασκευή τής όδοθ αυτής καί
  μέ την εκτέλεσιν των παραγωγι-
  νών έργων. Όπωσδήποτε δμως
  ελπίζομεν 8τι δέν θά βραδύνη ή
  άποπβρίτωσίζ τού.
  ΑΟΡΑΥ5ΤΑ
  ΓΥΑΛΙΑ «ΡθΛ,βΠίΙΝ
  Έπρομηβεύθη πρώτον καθ' δ
  λην την Έλλάύα τό ώρολογο
  ποιεΐον «ΖενΙθ» τοΰ κ. Μιχ. Μα
  νουσάκπ· Τα άθραυστα γ-υαλιά,
  δέν σποϋν ^βτβ. Είνε λετττά
  καί ΰιαφανη όπως καΐ τα κβινά
  γυαλιά Τιμαί όπως καΐ των κοι
  νών περΐπβυ.
  Εξπρές θαλαμηγόν
  2ΪΟΦΙΑ
  Ταχύτης 18 μιλλίων.
  Τόννων 2.000.
  όλόκληρα διαμερί-
  Άφθάστου πολυτελείας μέ
  σματα Λούξ καί σοΰπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης ΊανουσρΙου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, Σθρον, Τήνον, Μύκονον, Ί-
  καρΐαν, Σάμον.
  Τηλ. $.51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  ΜΟΤΤΗ
  Ξ τα μόνα ποΰ συναγωνίζονται είς ποιότητα, =
  Ξ γευστικήν καί θρεπτικότητα αύτά τα ιταλικαι Ξ
  Ξ μακκρόνια. =
  | ΕΦΘΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ |
  Ξ είς την διάθεσιν τού καταναλωτικοΰ κοινοΰ. Ξ
  Ξ Δοκιμάσετέ τα. Ψήνονται αύθωρεί. Ή ύπερο- Ξ
  Ξ χή των είνε άμέσως άντιληπτή. Ε
  1 ΕΙΝΕ ΤΑ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ. |
  Ε Γενικός άντιπρόσωπος Ξ
  | ΜΗΝΑΣ ®. ΠΟΤΗΡΗ2 Ξ
  Ξ Πλατβϊα Καλλίργών-Ηράκλβιον Κρήτης. Ε
  ΙΐΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ'ΐιΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙπ
  ΤΥΡΟΠΥΤΙΑ ΒΙΟ
  Τυροξύνη (Κατά τβΰ φβυσκώματος).
  ΓσλακτομτιχανσΙ «Βεστφάλια»
  πανκοσμίου φήμης, Βουτυροβάρελ-
  λα, Βουτυρόκαδοι, Γαλακτοπυκνό-
  μετρσ, θερμόμετρα κ. λ. π.
  Γραφείον: ΕΥΑΓ- Γ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
  (Γενή Τζαμί) τηλ. 3.26.
  ■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■Μ
  ■■■■■■■■■■■α«»«
  ΟΙΝΟ1 ΕΚΛΕΚΤΟΙ
  Τα έξαιρετικά άνοθευτα καί άγνά έπιτραπέ-
  ζιά κρασιά, παλαιάς εσοδείας, θα ευρίσκετε είς
  την παρα τα βαρελτζίδικα αποθήκην τοΰ κ. Α¬
  λέξ. Σκορδύλη είς μικράς καί μεγάλας ποσότη-
  ϊ«ς είς τιμάς βσυναγωνίστβυς.
  ■■■·■■■■■■■■*■■·
  •■■■■•■■ειει
  ■■■■■■■>■■■■■■■
  Κβινότης Βορριζίων
  Προκήρυξις Δημοπρασίας
  Ή Κοινότης Βορριζ'ων ττρο
  κηρύσσει φανεράνπλειοδοτικήν
  δημοπρασίαν διά την έκχώρη-
  σιν τοθ δικαιώματος ύλοτομή
  σεως είς τό κοινοτικόν δάσος
  πρός κατασκευήν τριάκοντα
  χιλ. οκάδων (άρ. 30.000) ξυ¬
  λανθρακων, συμφώνως πρός
  σχετικήν άδειαν τοθ Δασονο·
  μείου καί έγκρισιν τής σεβα-
  στής ΝομσρχΙας.
  Ή δημοπρασΐα θέλει διεξα¬
  χθή είς τρείς συνεχεΐς Κυρια¬
  κάς ήτοι την 22 καί 29ην Ία-
  νουσρίου καί την 5ην Φεβρου
  αρίου έ. έ. έν τ κοινοτικώ κα
  ταστήματι ΒορριζΙων, άπ' δ
  που δύνανται οί βουλόμενοι
  νά λαμβάνουν πασάν σχετι¬
  κήν πληοοφορΐαν.
  Έν Βορριζίοις τή 19 Ία
  νουαρίου 1939
  ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Γεώργ. Καργάκης
  Πρατήριον Βενζινών κ.λ.π.
  ΝΙΚΟΛ. ΠΑΥΛΙΔΑΚΗ
  Πλατ. Δασκαλογιάννη
  Αριθ. Τηλεφ 565
  Άνακαινισθέν τελείως ήρ¬
  χισεν τάς εργασίας τού.
  Όρυκτέλσια, λΐπη, βενζί-
  ναι, έλαστικά,,,καθατρά πετρέ
  λαια. Άπαντα καθαρά κσί
  ήγγυημένα. Εξυπηρέτησις τα-
  χυτάτη, όλας τάς ώρας ημέ¬
  ρας καί νύκτας.
  Διανυκτερεύει.
  Δισθέτει οξυγόνον.
  β Δερματολόγοςίατρός
  Ν. Ματζαπετάκης
  Δέχεται τβύς έκ ίερματι·
  κων κα} μβταδοτικών νοση-
  μάτων Γ.άσχβντας όδός Νϊ-
  κταρίου, πάροδος πλατείας
  Κορνάρου, τ*ως οΐκία κ. Νυ·
  στεράκη.
  Ιβυς Νεσοαρίτας, τούς πά-
  σχβντας έχ δερματικών νο·
  σημάτων, τό τελευταίον Σάβ
  βατβν εκάστου μηνός είς τό
  έν Νο>ρ«ς φαρμακείον κ
  Μβυντράκη.
  ΠΩΛΕΙΤΑ1 είς Φοινικιάν βμπε
  λος εΐδους σουλτανί μέ εύκολί
  άς κληρωμής. Πληροφορίαι πά
  ρα τ$ κ. Χαραλ. Φουντουλάκη.
  —Οί άγώνες τής Ε.Ο.Ν. άνω
  μάλου δρόμου.
  Αυριον Κυριακήν καΐ ώραν
  Ιΐην π. μ. θέλουν λάβη χώραν
  ο άγν«λθέντ£ς άγώνες άνωμά
  λου δρόμου 4 καΐ 10 χιλμ τής Β.
  Ο. Ν. Ηρακλείου μέ αφετηρίαν
  κα) τέρμα την Πλατείαν Τριών
  Καμάρων. Τού; αγώνας θα τιμή
  σοον ώιά τής παρουσίας των, έ υ
  ίτουργός Γεν. Διοικητής Κρήτης
  κ. Σφακιανάκης, ο Νομάρχης μ.
  Μάρκελλβς, ό Διίμαρχος κ Γε
  ωίγιάδπς κ*1 αί λοιπ«ί Αρχαί.
  Μετά τοϋς αγώνας ό μ. ΰπουργός
  Γεν. Διοικητής Κρήτης θά προβή
  είς επιθεώρησιν άπάσης τής δυνά
  μεως της Ε.Ο.Ν. ήτις καΐ θά πά
  ρελάοη ενώπιον τού κ. Υπουρ
  γβΰ. "Απαντες οί ανήκοντες είς
  την Ε.Ο.Ν. Ηρακλείου άξιωματι
  κοΐ, φαλαγγϊται, σκαπανείς, φα
  λαγνίτισαι καί σκαπάνισσαι, ε
  κλήθησαν είς γενικήν συγκέντρω
  σιν έν στολή την 9.30 π. μ. άκρι
  βώς της Κυριακης 22»$ τρίχ. «Ις
  τό Γυμναστήριον.
  —Τό σημερινον πρόγραμμκ
  τοΰ Ραδιοφωνικοϋ.
  Σήμερον ύ ραδιβφωνιχός σταθ-
  μός θά εκτελέση τό έ{ης πρόγραμ
  μα: 13 30 μ. μ. χρηματιστήριον,
  13.40 εΐδήαβις, 14 έλαςρρά μοναι-
  κίι 'συγκρότημχ Γ.Κβφαλλωνίτη),
  14.45 άνακοινώσεις καΐ μϊτεωρο-
  λογικόν δελτίον, 18.10 ποικίλη
  μουσικη, 18 30 ή ωρα τοΰ άγρβ-
  του, 18 45 συνέχεια ποικίλης μου·
  σικης, 19 ή ωρα τοΰ πχιδιοδ, 19 20
  ρεσιτάλ τραγουδιοΰ υπό τοΰ κ.'
  Μαγχλιβέρα, 19.30 όμιλία τοΰ κ.
  Γϊωρ.^Λαγόρα μέ θέμα "ποία βΐνϊ
  ή έπαρκής διατρβφή», 20μικρά ορ
  χήστρα, 21 όμιλία τοΰ μ. Νικ. Λα
  νίτη μέ θέμα τα Κυπριώτικα έρω
  τιχά δίβτιχα, 21.15 Κουΐντετο
  μανδολινάτας φιλομοΰσων, 21.45
  εΐδήσεις, 22 έλληνικό Κοϋϊντίττο
  (διεύθυνσις ΓλυκβΦρΰδη). (22 30
  ποικίλη μουσική, 23 (Ιδήΐβις, 23.
  10 μουσική χοροΰ καΐ τραγοΰδι
  υπό της κ. Ντέ ρβζί.
  —Ή δίωξις τής ζωοκλοιτής.
  Υπό τοΰ Πλημμελιοδικείον
  Χανίων χατβδικάαθησαν επί ζωο
  κλοπή ο! 1) Σταύρος Ιϊαλυράκης
  έξ 'Αβχΰφθυ είς φυλάκισιν 2 έ-
  των, έκτόπισιν 1 έτους καΐ χρημα
  τικην αποζημίωσιν. 2) Γεώργ. Βρα
  νάς είς έκτόπισιν έ μηνών καΐ
  χρηματικήν αποζημίωσιν καΐ 3)
  Ίϊΐσήφ Μπλυμάκης έ{ Άσή Γ«ι
  νιάς είς φυλάκισιν 15 μηνών έρή
  μην.
  —Διορισμοί είς Χανία.
  ΔΓ αποφάσεως της Γενικίίς Δι
  οικήσΐω; Κρήτης ίημοαιευθείσης
  εί; την επίσημον εφημερίδα διω
  ρίσθη βοηθός λογιατοϋ Ταμείου
  Έφέδρων νομοΰ Χανίων ν. Γεώρ.
  Ί Ανδρουλιδάκη;. ΔΓ ,'αλλης
  αποφάσεως τοΰ ΰπουργείου ΰΐκο
  νομικών διωρίσθη έφοριακός γραμ
  ματευς έ Ί. Άκΰλας, όστις καΐ β
  τοποθβτήθη είς την Έφορϊίαν Χά
  νίων. ΔΓ αποφάσεως τοϋ υπουρ
  γβίου Γεωργίας διωρίσθησαν έν
  τφ Γβωργικω ταμείω Χανίων ο! έ
  ξής: Ίβυλία Μαραγκουδάκη ώς
  εκτακτος λογιστής καΐ Δέσποινα
  Κατσαυδάκη ώςίκτακτος γραφϊώς,
  ΘΕΛΕΤΕ ΥΓΕΙΑΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΖΩΪΑΝ
  Πίνετβ νβρό ΛΕΝΤΑ καΐ ΑΓΙ-
  Α£ ΜΑΡΙΝΗΣ (Μεσσαράς).
  Τό «ίωρ ΛΕΝΤΑ θβρακεύει
  την δυσπϊψίαν, καχεζίαν καΐ νευ
  ραοθένβιαν.
  Τό ύδωρ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ.
  θβραπεύει την ψαμίασιν διαλϋει
  τβϋς λίθβυς άπό τούς νβφρβύξ·,
  την χολοκυατην, τα έκζίματα καΐ
  έν γένει όλας τας έκδηλώσβις τοΰ
  άρθριτισμοΰ
  Προσφερομεν ώς αμοιβήν δραχ
  μας 50.000 είς εκείνον πού θα α
  κοδ(ί{α ότι τα διαφημιζέμενα
  νερά δέν έ'χουν τάς άς άναφίρο
  μέν ίδιότητας.
  Τιμή κατ' οκάν ΛΕΝΤΑ δραχ
  μάς 3 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ δρ. 2.
  Πρατήριεν πωλήσ·ως παραπλευ
  ρως Ζαχαροπλαατβίου Ρΐγγινακη,
  * 1
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊα Σαββάτου
  21 ΊανουαρΙου 1939
  ΑΚΡΑ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚ
  ΣΥΜΟΜΙΛΙΑΣ ΤΣΙΑΝΟ
  Κ ΑΙ ΣΤΟΠΑΝΤΙΝΟΒΙΤΣ
  ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Η "ΖΟΥΡΝΑΛ,,
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται
  έκ Παρισίων ότι τάς έν Βελιγραδίω
  συνομ«λίας Τσιάνο—Στογιαντίνοβιτς χά
  ρακτηρίζει άκρα μυστικότης.
  Καθ* α γράφει ή εφημερίς «'Λ,ουρ-
  νάλ», πληροφορίαι έκ Βελιγραδίου θε
  τικής πηγής, άναφέρουν ότι ό Γιουγκο
  αλαθος πρωθυπαυργός εβεβαίωσε τόν
  χόμητα Τσιάνο ότι ή χώρα τού θά πα¬
  ραμείνη ούδετέρα είς περίπτωσιν γαλ-
  λο'έταλικής διενέξεως._____
  ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
  ΕΒΟΜΒΑΡΛΙΣΑΝ Χ ΘΕΣ
  ΤΑΣ ΑΚΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ
  τού έξωτερικού ότι τα έθνικά πολεμι-
  κά κατά τό τελευταίον είκοσ'.τετράωρύν
  περιέπλευσαν καί έβομβάρδισαν τάς α¬
  κτάς τής Καταλωνίας.
  ΑΙΣΟΗΤΗ ΕΠΙΒΡΑ&ΥΝΣΙΣ
  ΕΙΣΤΛΣΙΙίΛΕΜΙΚΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Καθ* ά τηλε·
  γραφούν έκ Παρισίων αίσθητή έπιβρά-
  ουνσις παρατηρεϊται είς τάς ; πολεμι-
  κάς έπιχειρήσεις είς την Καταλωνί·
  αν. Οί έθν&κοί άναφαρόμενοι είς την
  επιβράδυνσιν ταύτην τονίζουν ότι τού
  το προήλθεν έκ προθέαεως τού στρατη·
  γού Φράνκο όπως άναδιοργανώση τόν
  στρατόν τού.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΒΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ
  ΕΠΙΑΗΜΙΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΠΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Νεώτεραι;πληρο¬
  φορίαι έκ Βουδαπέπτης βεβαιούν ότι
  η ένσκήψααα έκεί θανατηφόρος έπιδημία
  γρίππης λαμβάνει διάστασις. Τα κρού
  σματα μέχρι τής στιγμής άνέρχονται
  είς χιλιάδας, έχουν δέ άποθάνει διακό-
  βια άτομα.
  Ό ύπουργός κ. Σφακιανάκης
  είς τό 'Επαγγελματικόν Έπιμελητπριον
  Πότε δα μεταβή είς Μεσσαράν.
  ΜΑΧΑΙ ΕΝ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2ΟΊανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Πληροφορίαι έκ
  τής Ίσπανίας άναφέρουν ότι οί ατρα·
  τιωτεκοί κύκλοι προβλέπουν ότι θά δο¬
  θούν σκληραί μαχαι έν Καταλωνία προ
  τού καταληφθή ή Ίγκουαλάντα.'
  Ό ύπουργός Γεν- Διοικητής
  κ. Σφακιανάκης, επιστρέψας
  προχθές τό εσπέρας έξ ΆγΙ-
  ου Νικολάου, επεσκέφθη χθές
  την πρωΐαν τό λιμεναρχείον
  διά ζητήματα τοθ λιμένος,
  ακολούθως δέ μετέβη είς
  την Νομαρχίαν δπου συνειρ¬
  γάσθη μετά των τοπιχών άρ·
  χών εδέχθη δέ καί πλήθη πο·
  λιτών.
  Την 5ην απογευματινήν 6
  κ. ύπουργός επεσκέφθη τα γρα
  φεΐα τοϋ'Επαγγελματικοϋ καί
  ΒιοτεχνικοΟ ΈπιμελητηρΙου κα
  τόπιν παρακλήσεως τής Διοι¬
  κήσεως τού, δπου τοθ εγένε¬
  το θερμή ύποδοχή, καί δπου
  παρέμεινεν υπέρ την &ραν.
  Τόν κ. υπουργόν προσεφώ
  νησεν ό άντιπρόεδρος τοθ Έ
  πιμελητηρΐου κ. Κ. Παπαδά¬
  κης, εύχηθείς τό «καλώς ήλθε»
  καί εκφράσας την εκτίμησιν,
  την εμπιστοσύνην καί άφοσΐω
  σιν τοθ έπαγγελματικοθ κό-
  σμου πρός αυτόν.
  Έν συνεχεΐα δέ ό κ. Παπά
  δάκης ανέπτυξε τα γενικά ζή
  τήματα τοθ έπσγγελματοβιοτε
  χνικοθ κόσμου τοθ νομοϋ μας.
  Ακολούθως, ό πρόεδρος
  τΛν γενικών συνελεύσεων τής
  ΌμοσπονδΙας Έπαγγελμα
  τιών κ. Οίκονόμου ωμίλη¬
  σε περί τήο άνάγκης τής
  ρυθμΐσεως τριών κυρΐως
  ζητημάτων: Τής έπαγγελματι
  κης στέγης. Τής κατοχυρώσε
  ως τοθ έπαγγέλματος τής έ
  φαρμογής τοθ νόμου 759.
  Καί τής λήψεως ευεργετικήν
  μέτρων υπέρ των έπσγγελμσ
  τιών όφειλετών πρός τα έφε-
  δροταμεΐα.
  Απαντών ό κ. ΰπουργός, ε¬
  βεβαίωσεν δτι θά εξετάση μέ
  εύμένειαν τα ζητήαατα αύτά
  καί θά προβή ε1έ άνΐι
  πρόεδρος τοθ Έπιμελητηρίου
  κ. Παπαδάκης έκφράζψν τάς
  ευχαριστίας των έπαγγελμα·
  πων καί βιοτεχνών πρός τόν
  κ. Υπουργόν, διά τό θερμόν
  ενδιαφέρον καί την στοργήν
  τού υπέρ αυτών, ανήγγειλε,
  έν μέσφ χειροκροτημάτων καΐ
  έπευφημιων,οτι τόΈπιμελητήρι
  όν απεφάσισε ν' άναρτήση είς
  ένδειξιν εϋγνωμοσύνης την εί
  κόνα τοθ κ. Σφακιανάκη είς
  τα γραφεΐα τού. Ό κ. "Υπουρ
  γός ηύχαρΐστησε βεβαιώσας
  δτι θά ττεριβάλλη πάντοτε μέ
  αγάπην τόν έτταγγελματοβιοτε
  χνικόν κόσμον.
  Την 6 30' ό κ. ΰπουργός ά
  πεχώρησεν έκ τοΰ 'Επιμελητη
  ρίου καί μετέβη είς τό ξενοδο
  χεΐον «ΜΙνως». 'Εκεϊ εδέχθη
  επιτροπήν έξ Ανωγείων Μυ
  λοποτάμου μέ επί κεφαλής τόν
  πρόεδρον τής κοινότητος κ.
  Σταυρακάκην ή όποία τόν πά
  ρεκάλεσε νά μεριμνήση διά την
  ταχυτέραν αποπεράτωσιν τής
  όδοϋ Ηρακλείου—Ανωγείων.
  Ό κ. Σφακιανάκης απήντησεν
  δτι θά λάβη. μέριμναν. "Ισως
  δέ κατά την προσέχη επάνο¬
  δον τού είς την πόλιν μας νά
  μεταβή καί είς Άνώγεια.
  Ό Ή. Ύπουργός εδήλωσεν
  έπίσης είς συντάκτην μας, δτι
  ή προσεχής ,μετάβασις τού είς
  Μεσσαράν θά συμπέση μέ την
  έναρξιν τής εκτελέσεως των
  μ'γάλων παραγωγκών έργων.
  Αυριον, ό κ. Γενικάς Διοικη
  τής θά επισκεφθή τα γραφεΐα
  τοθ ΈμπορικοΟ καί Βιομηχα
  νικοϋ ΈπιμελητηρΙου κατόπιν
  προσκλήσεως τοϋ προεδρεΐου
  τού.
  Αι ξέναι προπαγάνδαι και ή Αγγλία.
  Ή ενίσχυσις των Ισπανίαν έδνικών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Ίανουαρίου
  (τηλεγραφικώς).—ΑΙ έφημερΐ-
  δες έξακολουθοΰν νά άφιερώ-
  νούν εύρέα σχόλια είς τάς τε
  λευταίας δυναμιηστικάς απο¬
  πείρας έν Αγγλία.
  Αί κυβερνητικαί αγγλικαί
  έφημερίδες φρονοθν δτι αί α¬
  πόπειραι αυται όφείλονται είς
  άνατρετττικούς κύκλους, άπο
  σκοποθντας είς την δημιουρ¬
  γίαν έντυπώσεων χάριν εξω¬
  τερικών λόγων. Αί 'ίδιαι έφη¬
  μερίδες όμιλοΰν καί περί ξέ¬
  νων προπαγάνδαν αΐτινες τε¬
  λευταίως κατώρθωσαν νά με
  ταφέρουν τό πεδίον τής δρά-
  σεώςτων είςαύτήντήν'Αγγλίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Ίανουαρίου
  (τηλεγραφικός). —ΟΙ σοσιαλι
  στικοί κύκλοι είς σημερινάς
  άνακοινώσεις αυτών έπιμέ
  νούν επί τοΰ ζητήματος τής έ
  νισχύσεως των έθνικών δι* ί-
  ταλικών βπλων, μηχανοκινή
  των μέσων, άεροπλάνων καί
  ΙκανοΟ άριθμοθ πολεμικον καί
  βοηθητικών ,σκαφών. Διά τό
  έμψυχον υλικόν οί σοσιαλιστι
  κοΐ κύκλοι Ισχυρίζονται δτι
  καί τουτο ενισχυθή τελευταί
  ως δι' αξιωματικών έξ ΊταλΙ
  άς Ιδίως τής άεροπορΐας καί
  εΐδικών τεχνιτών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 20 Ίανουαρίου
  (τηλεγραφικώς). — Οί γερμανι
  κοί δημοσιογραφικοΐ παράγον
  τες σχολιάζοντες τάς προτά
  σεις τοθ Ρά£χ πρός τήν'ΑγγλΙ
  αν περί συνάψεως άεροπορι
  κου συμφώνου, τονίζουν 8τι
  αδται είναι λογικαί καί έξυπη
  ρετικαί τής είρήνης. 'Εττί τοϋ
  προκειμένου έκφράζεται παρά
  των Γερμανών ή βάσιμος ϊλ
  πίς δτι ό κ. Τσάμπερλαιν
  δέν θά παραβλέψη την σημα
  οίαν των προτάσεων τούτων
  καί δτι θά τάς μελετήση μέ
  δλην την καλήν θέλησιν ήτις
  διακρίνει τάς ενεργείας τού
  Ή δήτε ί α ώς έφέδρων
  δημόσιον καί δημοτικήν ύτιαλληλων.
  ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΟΗ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
  ΤΟΝ ΙΤΑΑΟΝ
  • ΑΘΗΝΑΙ »Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Είς τάς τελΐυτα£
  άς μάχας έν Καταλωνία αγγέλλεται
  ότι ετραυματίσθη έκ θραύσ^ατο; όοί·
  δος, ό-άρχηγός των Ίταλών λεγεω·
  ναρίων.
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑ.Ι 2Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τό συνελθόν σή¬
  μερον καθιερωμένον υπουργικόν συμ¬
  βούλιον υπό την προεδρίαν τού Πρω< θυπουργοΰ κ. Μεταξά εξήτασε ύηηρε· σιακά καί νομοθετικά ζή ΤΑ ΕΒΝΙΚλ ΑΕΡΟΠΛΑΝλ' ΒΟΜΒΑΡ-ίΖΟΪΗ ΤΒΥΣ ΚΥΟίΡΝΒΤΙΚΟΥΣ ψ ΑΘΗΝΑΙ »Ο Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).—. Τηλέγραφον έκ τού έξωτερικού ότι τα έθνικά άεροπλά- να εβομβάρδιααν τάς συγκεντρώσεως των κυβερνητικήν* Τό υπουργείον ιών Οίκονομι- κων απηύθυνε πρός απάσας τάς δημοσίας πολιτικάς αρχάς μα¬ κράν εγκύκλιον σχετικώς μέ τάς άποδοχάς τάς οποίας οΊκαιοΟνται οί ίφιδροι στρατεύσιμοι δημόσι- οι πολιτικοί καί δημοτικαί δπαλ- ληλοι. Ούτω ϊφεδροι καλούμενοι πρός εκτέλεσιν ατρατιωτικής υπηρεσί άς εάν τύχωσι τακτικοί δημοσία ή δημοτικαί δπάλληλοι κατά τόν χρόνον τής στρατεύσεώς των ώς εφίδρων, άπολαμβάνουσιν όλόκλη ρον μέν τόν μηνιαίον όργανιχόν μισθόν των εάν προσελήφθησαν έν ττ^ δημοσία ή δημοτικτ] υπη- ρεαία ε*ν έτος τουλάχιστον πρό τής κλάσεως των ώ; έφίδρων, τό ήμισυ Ιϊ εάν πρό Ιξ μηνων. Είς τάς άνω διατάξεις δέν 6 πάγονται οί πάσης φύσεως Ικχα κτοΐ, επί συμβάσει καί ήαερομί οθιοι δημόσιοι ή δημοτικαί ΰ πάλληλοι καί οί καλουμενοι διά διαταγάς τοθ ίιπουργοθ των Στρα τιωτικών πρός έκγδμνασιν Ιφε δροι άγύμναατοι τοθ άεθρου 73 τοθ κώδικος τής Στρατολογίας καθ" ίσον ιΰΐοι καλοθνται δι' έκπαιίευτικους καθαρώς οκοπούς. Όρίζεται έπίσης 8τι έφεδροΐ άξιωματικοί τυγχάνοντες τακτικ&ί δημόσιοι ή δημοτικοί δπάλληλοι καλούμενοι δι' οιανδήποτε αί τίαν είς τάς τάξβ-ς τοθ οτρατοθ. δύνανται νά λαμδάνωσιν είτε τάς άποδοχάς τής δημοσίας ή δή μοτικής αυτών θέσεως, παραιτού μενοι τ5θ μισθοθ τού έφέ5ρου άξιωματικοθ, είτε τόν μισθόν τού έφέδρου άξιωματικοθ παραι τούμιν5ΐ των ίη^αχ&^ καί άπαν των τδν έπιδομάτων τής δημοσί ος ή δημοτικής αυτών θέσεως. ΑΙ ΑΠΟΔΟΧΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΥΠΙ.ΛΛΗΛΩΝ 'Η Γεν. Διεύθυνσις Δημο σίου ΛογιστικοΟ απηύθυνε πρός τάς δημοσίας αρχάς έγ κύκλιον δι' ής εντέλλεται νά εφαρμοσθή καί επί των άπο δοχών των έκτάκτων ύπαλ λήλων των εχόντων βαθμο λογικήν καί μισθολογικήν άν τιστοιχίαν πρός τούς τακτι κούς, τ ό άρθρον 35 τοθ δια τάγματος «π«ρί των άποδο χων των δημοσΐων πολιτικών ύπαλλήλων». ΑΙ ΚΡΑΤΙΚΑΙ ΣΗΜΑΙΑΙ τοθ ύπουργεΐου των Στρατιωτικών εκοινοποιήθη πρός τάς στρατιωτικάς αρχάς τό κείμενον τοθ ΒασιλικοΟ δια Τάγματος περί κρατικόν ση· μαΐων καί σημαιών Ιδιωτικών όργανισμων. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΆφΙκοντο χθές έξ Αθηνών ένθα είχον μεταβή δι' ύπη ρεσιακά ζητήαατα δ Πρόεδρος τής "ΟμοσπονδΙας Έπαγγελ ματιών Ηρακλείου κ. Γαρεφα λάκης καί ό Διευθυντής τοθ Έπαγγελματικοθ 'Επιμελητη ρίου κ. Χρ. Καρύδης. Η ΕΞΑΓΟΙΗ ΣΚΏΡΙΟΝ ΜΟΛΥΒ-ΟΥ Καθ" άρμοδίαν ανακοίνωσιν έξακολουθεΐ νά διατελή έλευ θέρα ή έξαγωγή είς χώρας ανταλλαγήν άποριμμάτων τέ- φρας μολύβδου καί σκωριων έν γένει μολύβδου. ΕπΙθΕΟΡΗΣΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ Άφίχθη είς Ρέθυμνον πρός επιθεώρησιν των έκεΐ αύτοκι νήτων είδικός μηχανολόγος. Ή επιθεώρησις των αύτοκινή των ήρχισεν άπό τής 9 π. μ. της χθές. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ^ΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έ<ϋκλοφόρησε προχθές ή έ ίδομαδαία Κατάστασις τής Τρα ίϊίζτ]; τής Έλλάϊος υπό ήμερομη νίαν 15 Ίχνουχρίου. Είς αυτήν ά- ναγράφεται δτι τό είς χρυσόν καί συναλλαγμα κάλυμμα τής Τραπέ¬ ζης εσημείωσεν αύξησιν 1. 823 020 δραχ. Τό χρέος τοθ Δημοσί^ ου πρός την Τράπεζαν παρέμει- νε τό αυτό. Ή κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων εσημείωσε μεί ώσιν 115.934 050 δρχμ. Τέλος αί 6ποχρεώσεις δψεως τής Τραπί ζης είς δραχμάς παρουσιάζουσι μείωσιν 68.132 221 δραχμών. Τ0 ΑΚΑΘΑΡΤΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ "Εκοινοποιήθη πρός τα κα τα τόπους παραρτήματα τοθ ΚρατικοΟ Χημείου τό κεΐμε νόν τοθ Β. Δ. δι' οθ καθο ρίζοντσι οί δροι οθς δέον νά πληροΐ τα πρός κίνησιν μηχανών ή πρός καθσιν ε(σα γόμενον άκάθαρτον πετρέλαι όν ή όρυκτή νάψθα καί τα ύ πολείμματα αυτής. 33 Πρωίνή ΕΖΗΤΗΘΗ Η 1ΙΕΞΑΓΟΠΙ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ! ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΟΟΥλΗΣ ΕΕΙΛΣΒΗ ΕΙΙΙΚΒΤίΡΙΙ II ΣΙΙΙΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΘΗΝΑΙ 2Ό Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφήμαχα πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον ανα· φέρουν ότι εζητήθη έν Γαλλία ή δι», ξαγωγή μυστικών συνεδρεάσεων τής Βουλής. Είς τάς συνεδριάσεις ταύτας άποβλέ· πουν ώς λέγεται, ώρισμένοι κοινοβου· λευτικοί κύκλοι μέ σκοπόν την εξέ¬ τασιν ειδικώτερον τής ενδεικνυομένη^ στάσεως τής Γαλλίας είς τό ίσπανικόν ζήτημα. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΟΡΙΑΝΟΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ • ΕΙΣΕΤΙ ΣΥΝΤΑΓΜίΤΑ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Έιδήσεις έκ των Ήνωμένων Πολιτειών άναφέρουν ότι ή άμερικανική κυβέρνησις συνεχίζου¬ σα τό πρόγραμμα όλοκληρώβεως τής έθνικής αμύνης τής χώρας, απεφάσισε την οργάνωσιν τριάντα τεσαάρων εισέτι νέων συνταγμάτων. ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΛΟΥΗ ΝΕΛΣ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ Σαλαμάνκας τονίζουν ότι οί έθνικοί έσχον νέας επιτυχίας είς την επαρχίαν τής Καταλωνίας. ΠΟΛΙΟΡΚΕΙΤΑΙ ΣΤΕΝΩΣ Η ΠΟΛΙΣ ΙΓΚΟΥΑΛΑΝΤΑ ΑΘΗΝΑΙ »Ο Ίανουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Κατά τας έξ Ί- σηανίας πληροφορίας ή πόλις Ίγκουα¬ λάντα πολιορκείται στενώς υπό των έθνικών στρατευμάτων. ΔΕΝ ΓΙΝΩΝΤΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ψ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Βερολίνου ότι εις την γερμανικήν κυ· βέρνησιν δέν πρόκειται νά γίνουν με¬ ταβολαί. Τάς περί τούτου φήμας, αΐ¬ τινες ώς γνωστόν ενεγράφησαν τελευταί¬ ως εις τόν διεθνή τύπον, οί έπίαημοι γερμανικοί κύκλοι χαρακτηρίζον ώς αβασίμους. ΕΪΑΚΟΑΟΥΒΟΥΝ ΑΙΑΜΑΡΤΫΡΪαΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΟΥ Τ0Κ10 , ΑΘΗΝΑΙ »Ο Ίανουαρίου (τού *νταποκριτού μας). _ Τηλεγραφείται εκ τού έξωτερικού ότι είς τό Τόκιο συνεχίζονται αί διαμαρτυρίαι των ξένων κυβερνήσεων διά την παραβίασιν των έν Κιν*;προνομίων τωνκαίτήν πρόθεσιν τής Ιαπωνίας να καταργηθή τό κα τής ανοικτής θύρας έν Κίνα. , ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑΗΙΚΑ ΜΕ Τ Ω Π Α ΑΘΗΝΑΙ *Ο Ίανουαρίου (τοβ «νταποκριτου μας). — αληροφορίαι «ρος τό πρακτορείον Χαβάς άναφέρουν ότι αί μαχαι είς ,δλα Ρπχεδόν τ* ίβπανι ** μίτωπ* ουνεχίζονται μετ* πείσμ*-