96821

Αριθμός τεύχους

5072

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

22/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  Ιξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία οολ. 15
  βξάμηνος > 8
  ί
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  οδοσ μινβταυρου
  ΥΠΕΥθΥΗΟΣ ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 2 4ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5072
  Ι
  Η ΣΤΟΡΓΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  Σ
  Ή προχθεσινή μετάβασις
  τού Ύπουργοΰ Γεν. Διοικη
  τού κ. , Σφακιανάκη είς τα
  γρκφεΐα τού Έπαγγελματο-
  βιοτεχνικοΰ Έπιμελητηρίου,
  απετέλεσε γεγονβς Ιδιαιτέ¬
  ρας όντως σημασίας πού δέν
  ίπιτρέπεται νά παραμείνη ά
  παρατήρητον καί νά παρέλ-
  βη άσχολίατστον. Ή επίσκε¬
  ψις αυτή, έδωκε την ευκαι¬
  ρίαν νά εκδηλωθή ή βχθεϊα
  ϊκτίμησις, ή έμπιστοσύνη
  καί ή εύγνωμοσύνη την όποί
  «ν οί έπαγγελματίαι καί βιο
  τέχναι τής πόλεώς μας τρέ-
  φουν πρός τόν αξιον υπουρ
  γόν καί διακεκριμένον τέ
  κνον τής Κρήτης κ. Σφακιά
  νάκην. Άπέδειξε τό θερ
  μόν ενδιαφέρον καί την πά
  τρικήν στοργήν τοΰ κ. "Υ
  πουργοΰ καί της Κυβερνήσε
  ως φυ3ΐκά πού έκπροαωπεΐ
  υπέρ των βιοπαλαιστών των
  πόλεων. Καί παρέσχε την ά
  φορμήν νά γίνουν δι' άλλην
  μίαν άκόμη φοράν γνωατά
  τα ζητήματα των έπαγγελ
  ματιών καί βιοτεχνών, ν'
  άποσαφπνιαθοΰν καί νά είσέλ
  θουν είς τό στάδιον τής ρυθ
  μίσεώς των.
  Καί είναι χαρακτηριστι-
  κόν ότι έθίγησαν ζητήμα
  τα γενικοΰ έντελώς'ένδιαφέ*
  ροντος, των. οποίων ή ρύθ
  μιοις δέν πρόκειται νά
  ζ^ΐμΐώστι άλλας τάξεις ή ν'
  άποβρ είς βάρος τοΰ συνο
  λου. Έθίγησαν ζητήματα,
  των οποίων την μελέτην καί
  οριστικήν τακτοποιησιν έ
  χει ήδη αναλάβει η Κυβέρ
  νησίς. Διότι καί ή ίδρυσις
  έπαγγελματικής στέγης, διά
  την οποίαν καί ημείς άπό
  μακροΰ ήσχολήθημεν είς έ-
  πανειλημμένα άρθρά μας,
  καί ή κατοχύρωαις τοΰ έ
  παγγέλματος καί ή δημιουρ
  γία καί εξασφάλισις έπαγγελ
  ματικής στέγης καί ή λήψις
  ευεργετικήν μέτρων υπέρ
  των χρεωμένων επαγγελμα
  τιων, άκοτελοϋν ζητήματα
  τα όποΐα έχει υίοθετήσει ή
  Κυβέρνησις καί των οποίων
  την λύσιν έπιδιώκει ήδη.
  Πολύ ορθώς καί πολύ δικαί
  ως &λλω9τε. Διότι οί έπαγ
  γελματίαι καί βιοτέχναι ά
  ποτελοϋν μίαν τάξιν ίδιαιτέ
  ρως συμπαθά καί αξίαν έ
  ξαιρετικής όλως μερίμνης*
  Οί έπαγγελματίαι άκοτε
  λοΰν την σπονδυλικήν στή
  λην τού κοινωνικον όργα,νι
  ομού μας. Άποτελοΰν τό
  βάθρον επί τοϋ όποίου στη
  ρ'ζεται καί ίσορροπεΐ τό
  κρατικόν καί κοινωνικόν οί-
  χοδόμημα.
  Προσηλωμένοι είς τα είρη
  νικά έργά των. Φιλήσυχοι,
  νομοταγεΐ;, άνθρωποι τής
  τάξεως καί τής γαλήνης,
  έργάζονται συνεχώς χωρΐς
  γογγυσμούς, χωρίς παρεκτρο
  πάς, χωρίς άκρότητας. Γο
  νιμοποιοΰν τόν μόχθον καί
  τόν ίδρώτά των είς πλούτον
  τόν οποίον προσφέρουν είς
  τό Κράτος καί την εθνικήν
  οίκονομίαν. Άνέκαθεν δέ,
  υπήρξαν οί επαγγελματιαι
  καί οί βιοτέχναι στρατιώ¬
  ται τής δημιουργικής έργα
  οίας. Άνέκαθεν, άπό των
  παλαιοτάτων χρόνων διεδρα
  μάτισαν τόν ρόλον τοϋ εί-
  ρηνευτοϋ έν τξί κοινωνία,
  τού παραγωγοΰ έν τή οίχό
  νομία. Άνέκαθεν οί έπαγ
  νελματίαι καί οί Βιοτέχναι,
  υπήρξαν αί έργάτιδε; μέ-
  λισσαι πού έαλήρουν την
  κυψέλην της χοινωνίας μέ
  τό προϊόν τής εργασίας των.
  Κ«ί δέν παρεξέκλινκν ποτέ
  τής όδοΰ τής τάξεως. Προ
  σέφερον πάντοτε μέ προθυ
  μίαν θυσίας καί είς α.μα
  *«ί είς χρήμα χάριν τής
  πατρίδος καί τοΰ συνόλου,
  ΪΜρ·ς άνταλλάγματα. Καί
  ι«ν ή κάλη Των τάξιων
  έμαίνετο καί αί συγκρούσεις
  κεφχλαίου κ«ί εργασίας ή¬
  σαν καθημεριναί. Καί οίαν
  ολοι οί άλλοι έξηγείροντο
  κατά τοΰ Κράτους καί τοΰ
  κοινωνικοΰ καθεστώτος, άδι
  αφοροΰντες διά τάς γενιχω
  τέρας συνεπείας των άνατα
  ραχων καί των έκτρόπων
  πού προεκάλουν καί απο¬
  βλέποντες είς την έξυπηρέ
  τησιν των ίδιαιτέρων μόνον ι
  συμφερόντων των, οί έπαγελ'
  ματίαι παρέμεναν καί πάλιν
  φΐλοι τής τάξεως καί τής
  γαλήνης, άμέτοχοι είς τάς δι
  αταραχάς καί τούς ταξικούς
  αγώνας. Καί μολονότι τό
  Κράτος τού; είχεν έγχατα
  λείφει τελείως καί τούς εΐχε
  «φήσει νά πιέζωνται καί εκ
  των κάτω καί έκ των άνω καί
  νά συνθλίβωνται μέσα είς τάς
  σ,ιμπληγάδας πέτρας τού με
  γάλου κεφαλαίου καί τοΰ έπα
  ναστατικοϋ στοιχείον τής
  έργατικής τάξεως, έν τούτοις
  δέν εξηγέρθησαν ποτέ έναν
  τίβν τού. Διότι δέ ακριβώς
  είχον έγκαταλειφθή τελείως
  υπό τοΰ Κράτους, είχον πε
  ριέλθει καί είς δεινήν θε
  σιν.
  Εύτυχώς ομως τό σημερι
  νόν Κράτος έθεσε τέρμα είς
  αύτάς τάς άθλιότητας των
  κοινωνικήν διαταραχών. Έ
  στραφή μ έ στοργήν πρός ο
  λας τάς τάξει;, πρός όλους
  τούς ί»£<λ(τ«$. Φυσικά δέ κατ πρός τούς έπαγγελματίας καί βιοτέχνας. Έρρύθμισε πλείστα £σα ζητήματα των. "Ιδρυσε τα ταμεΐα συντάξε¬ ως καί άσφαλίσενς των. Καί ανέλαβε την λύσιν καί ολων των αλλωνπροβλημάτων των. Την πολιτικήν αύτην τοΰ νέου Κράτους ακολούθων καί έφαρμόζων ό ύηουργές Γεν. Διοικητής κ. Σφακιανάκης επεσκέφθη προχθές τα γρα φεΐα τοΰ Έπαγγελματοβιο τεχνικοϋ Έπιμελητηρίου τής πόλεώς μας. Καί έμελέτη σεν έκτός των γενιχών καί τα είδικά ζητήματα πιύ άπα σχολοΰν τούς έπαγγελματί¬ ας καί βιοτέχνας τής πόλε¬ ώς μας καί τή; ανατολικώς Κρήτης γενικώτερον. Είναι δέ βέβαιον ότι ή έπίσκε ψις αυτή θά συντελέση είς την ταχυτέραν λύσιν των προβλημάτων πού ένδιαφέ- ρουν τόν έπαγγελματοβιο- τεχνικόν κόσμον. ΟΠ0.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ρχν των σαρανταπέντε. Ό Μοζοθκιν, γβάφουν αί φη μερίδεί, 3ΐι έπλήρωσε πολΰ ένωρί τερα άπό τα σαρανταπέντΓ, την έλλειψιν φωνής μέ χρώμα καί πχλμόν ?ιϊ τόν δμιλοΰντα. Άλλά τί σημχίνει; Όπως υπενθύμισεν ό όμιλητής, ή δόξα είς τό περι βάλλον των δημιουργιών τής δθό νης είνε έξαιρετικά λεπτεπίλε- πτος. Έχει καί αυτή τίς ίδιότητες τοθ σχοινοβχτο-ΐ. Ή δΐάρκειά της έξαρτάται άπό την ίσσρροπίαν πού κράτει επάνω είς τό λεπτό σχοινάκι των δημιουργικών δυνα τοτήτων. Άλλά καί των κθινών προπμήσεων. Αί τελευταίαι αδ ταί καταντοθν τόσο περίπλοκοι! Διαφέρουν άπό έργον είς έργον. Τελικώς φθάνουν νά άρνηθοθν δόξας πραγματικάς μόνον καί μό νόν διότι βρήκαν γύρω τού; άλ λαγές. 'Ή καί απλώς διότι ένόμι σαν δτι έγιναν οί άλλαγές αύτάς: Ό τύπος αυτή; ή έκείνης τής μορ φής έΊτρεπε νά ίίνε έδώ άδρότε ρος. Δέν άρκοθσε τό γνωσΐό, πά λαιό ίχζΐνο «σέξ—ίπήλ». Άπαι τεΐτο κά:ι άγνωστο, κάτι και- νούργιο. Μαζύ μέ την ίλλε ψιν φωνής δ Μοζοθκιν δέν εΐχε φαίνεται &ΰτε αύτά τό εδστροφον είς την δημιουργίαν ρόλων συγχρονιαμέ νων. Διότι άν εΐχε θά ευρίβκετο τρόπος νά επιβληθή είς τόν δμι Είνε γνωστόν καί άπό την ά ατρονομίαν, δτι οί άστέρες δύ- ουν. Κυρίως την έννοιαν αυτής τής δύσεως δίδουν οί διάττοντες Μία λαμπρή, φωτεινή έκθϊμβωτι κώς τροχιά καί Οστερα τίποτε. Αυτήν την είκόνα παρουαιάζουν ηολλές φορές καί οί δύοντες ά στέρες τοθ κινηματογράφου. ΙΙά- οετε τόν Μοζοθκιν τοθ όποίου τόν θάνατον ανήγγειλε τελευταίας ό τηλεγραφ. Απέθανε σ' Ινα νοσοκομίΐο τοθ ΗαρισιοΟ άγνοημέ νος καί φτωχός. "Εγινεν έρανος γιά την κηδεία τού. Καί δμως υ¬ πήρχαν άκόμη πολλοί, μεταξύ των οποίων παρέμενεν ζωηρή ή εντύπωσις άπό τίς καλλιτεχνι κές τού δημιουργίες. «Τό παιδί τοθ καρναβαλιοθ» καί δ «Καζα νίβας» δέν ήσαν τα μόνα ίργα ποΰ ή άνάμνγισίς τους, άπό την αίθουσαν τοθ κινημαΐογράφου, ί- μεινε5 σταθμδς χ«1 διά την ζωήν. —ΈπικΕνδυνο πράγμα ούΐή ή δόξα τοθ κινηματογράφου. ΙΙόσους μβγάλους χαλλιτέχνας δέν Ισάρω- σε ί ομιλών—αυτή ή τελειοποίη σις τοθ βωβοθ—αλλά καί πόσους δέν θά σαρώση μεθαύριο! Ή φω νή δυστυχώς δέν είνε πραγμα ποί» διατηρεΐται. Έχει τίς ζωτικότη τίς χ»,; «την Τέχνη, άλλ' ίχι πί· λοθντα διτως καί είς *,τόν βωβόν. !στόσο ή δόξα τού, μέ την δύσιν της, άπομένει μοιραία. θά τό πι στέψετε; Άρχαθν οί άστέρες τοΰ χινηματογράφου, διά νά γενιχευ θ-.ΰν χαί είς χάθε άλλο άστέρα ς ζωής. "Ερχεται ή στιγμή πού ίύει κα! δ λαμπρότερος.', Καί δέν μένει τίποτε άλλο άπό αυτόν πά ρά ή χοθφτα μία σχόνης άναμνή σεων. * * Ό θάνατος τοΰ Μοζοθκιν κατα τίπίζεί κανένα είς την 3λην κω μω5£αν της ζωής. Ό χειρότερος τρόπο; σήμερον διά νά κατακτάς την ζωήν είνε τό άδιάκοπο χαί έκνευριστιχό κυνηγητό τή; φή μης. ΙΙροσπάθησε νά βρής χάποι όν μέσον δρον μεταξύ φήμης καί ζωής. Φβιδωλεύου την πρώτην διά νά την χρατη"ς σχεδάν πάντοτε δποχείριόν σου. Ειδικώς διά μερι κούς νέου; μέ «φούμαρα»,υη;οθέτω 5τι δέν είνε ου τε άσχοπος, ουτε 5καιρος ή συμβουλή. ΜπορεΙ νά μή κάνουν δι' άστέρες τοθ κινημα τογράφου.'Έχουν δμως 8λα τα μέσα νά έπιβληθοθν είς την ζωήν. Καί νά την νικήσουν πρίν τούς νίκη ση αυτή ώς αιώνιον, μοιραίον πεδίον άκμής χαί παραχμής. ΑΣΜΟΔΑΙΟε *Η μετα6ολή τής 4ης Αύγούστοο ΒΑΣΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ή διάλεξις τοϋ κ. θ. Νικολοοδη. Ζ' (τελευταίον) Ώς γνωστόν, τό φιλελεύθερον χράτος δέν παρινέβαινεν είς τα οϊκονομιχά προβλήματα, άρκού μενον νά παίζη ρόλον παιδαγω γικόν ή αστυνομικόν. "Αντιθέτως τό εθνικόν χράτος θεωρεί δπο χρέωσίν τού νά ρυθμίζη την δλι κήν καί πνευματικήν ανάπτυξιν τοθ συνόλου. Άρνεϊται, δτι άπό την άρρυθμον σύγκρουσιν των ά- τομικών δυνάμεων δύναται νά προκύψη ή τελειοτέρα μορφή τής κοινωνίας. Τό εθνικόν κράτος νομί ζει βτι δέν δύναται νάάπάρξη χωρι σμός μεταξύ πολιτικής καί οίκονο μ Ε άς διότι φρονεί, βτι ή πρώτη έ ξαρτάται απολύτως έκ τής δευτέ ρας. Έ κραακή δμως ανάμιξις έχει δρια καί κανόνας. Άντικει μενικός σκοπός τοΰ νέου κράτους είνε δπως τα οίκονομικά φαινόμε να άναπτΰσσωνται σύμφωνα πρός τα συμφέροντα τοθ συνόλου. Έξ αυτής τής πολιτικής αντιλήψεως περί τοθ ρόλου τοθ κράτους άπορ ρέει καί ή οίχονομική άρχή τής συντεχνίας. Τό εθνικόν χράτος, τό δποΐον, ώς είπομεν ανωτέρω δέν είνε άντι δραστικόν, άλλά έπαναστατιχόν, χαί προτρέχει των λύσεων των προβλημάτων, πού ίίνε χοινά είς 3λου; τούς λαούς επί τοθ οίκονο μικοθ πεδίου, είνε έξεχόντως ήθι κόν, ιστορικόν καί έχει ώς Εδεολο γικήν χρηπίδα τού την κοινωνι¬ κήν δικαιοσύνην, επί τής οποίας έρειδδμενον ρυθμίζΐι την παρεμβα τιχότητά τού. Φρονεί, δτι άπό την πειθαρχίαν των οικονομικήν φαινομένων καταφαίνεται ή ώριμό της μιά'ς ώργανωμένης κοινωνίας καί ή δημιουργιχή δύναμις ενός δόγματος ώς δόγμα τοθ κυριάρχου κράτους. Άλλά διατί χατέρρευσε τό κα πιταλιστιχόν σύστημα; Είς την ιστορίαν τοθ χαπιταλισμοθ διαχρί νομεν τρείς περιόδους. Την περί- Μετ* ολίγον είς την «Άνόρθωοιν» Ρασπουτιν τό λυκόφως των Τσάρων. Μετ' ολίγον €ίς την «Άνόρθωσιν>.
  οδόν τής άνόϊου, τής άχμής, τής
  π^^ακμής. Ή πρώτν) περιοχάς άρ
  χίζει τψ 1830 καί τελειώνει τώ
  1870, δηλαδή άπό τής έποχής τής
  ανακαλύψεως τής μηχανής μέχρι
  τής κοπής τοθ ίσθμοθ τοθ Σουέζ.
  Κατά την εποχήν αυτήν τό κράτος
  ίάπουσιάζει εντελώς άπό την οίκο
  νοιιιχήν ζωήν των λαων. Μέ την
  ίδρυσιν των πρώτων έργοστασίων
  γεννώνται χαί ^τά μηχανικά έπαγ
  γέλματα, δπως ταυτοχρόνως σχη
  ματίζεται καί δ τύπος τοθ βιομη
  χανικοθ χαπιταλισμοθ. Είνε ή έ-
  ποχή των μεγάλων κερδων, χαί
  τοΰ* άχρίτου έλευθέρου συναγω
  νισμοθ. Είνε ή έποχή τής πυρε
  τώδους δραστηριότητος καί των
  μεγάλων έπιστημονικών ίφευρέσε
  ω>. Είς την Αγγλίαν, την Γαλλί
  αν, την Αμερικήν δ συναγωνισμδς
  μαίνεται. Κατά τα 40 αύτά έτη
  τό έδαφος γέμει άπό νεχρού;
  χαί τραυματίας, άλλά αί κρίσεις
  είνε χυκλικαΐ καί ουχί μακράς
  διαρκείας.
  Ό καπιταλισμός διαθέτει πάν
  τοτε τοσαύτην ζωτικδτητα, ώστε
  ευκόλως κατανιχα τάς κρίσεις
  τού. Καί τοθτο, διότι ένώ ή κα
  τανάλωσις είνε ελευθέρα, ή παρα
  γωγή είνε άκόμη περιωρισμένη.
  Είνε ή έποχή, δπου ή άστυφι-
  λία έκτείνεται καί δπου αί πό
  λεις άποβαίνουσιν ίλιγγιώδη καπι
  ταλιστικά κέντρα. Είς τα 1870
  άνοίγει ή δευτέρα περίοδος. Ση-
  μειοθνται τα πρώτα συμπτώματα
  τής κοπώσεως. Άρχίζει ή περίο
  δος των καρτέλ, των συνδικά-
  των, των κονσόρτσιουμ, των
  τράστ. Αί άνάγκαι τής κατανα
  λώσεως δέν άτορροφοθν πλέον
  την διαρκώς αυξουααν παραγω
  γήν. Ή σχέσις μεταξύ τόχουχαί
  κεφαλαίου άλλοιοθται συνεχώς.
  Ή κεφαλαιοκρατιχή επιχείρησις
  άρχίζει νά σκέπτεται, δτι συμφε
  ρώτεοον θά είνε δι3 αυτήν άντί
  νά εξακολουθή μαχομένη νά ζή
  τήση συνδυασμούς καί συμμαχίας
  διά την κατανομήν των άγορών
  χαί των κερδών. Καί αύτάς δ νό
  μος άκόμη τής προσφοράς καί
  τής ζητήσεως, που απετέλεσε την
  βάσιν τής κλασσιχής οίχονομίας,
  παύει νά είνε δόγμα.
  Τότβ ή καπιταλιστική οίκονο
  μία άποβαίνουσα άσθενεστέρα χά
  θημερινώς στρέφεται πρός τό χρά
  τος διά νά επιτύχη εΰνοίας καί
  προνόμια, θεμιτά καί άθέμιτα.
  Καί άρχίζει άπό την τελωνιαχήν
  προστασίαν. Ούτως δ οίκονομι
  κός φιλελευθερισμός πλήττεται θα
  νασίμως, χωρίς νά τό ίχουν άνηιλη
  φθή οί θεωρητιχοί τού. Αί Ήνωμΐ
  ναι Πολιτειαι τής Άμεριχής Ο-
  ψωσαν πρώται τούς τελωνιακούς
  Ή (ίδρευσις Χόνδρου.
  "Ενα άκόμη μεγάλο ζήτημα
  τής κοινότητος Χόνδρου, ή ΰ
  δρευσΐς της, πρόκειται νά λυ
  θή συντόμως, ώς πληροφορού¬
  μεθα. Χάρις είς τάς ενεργείας
  τοθ κοινοτικοθ συμβουλΐου καί
  τό ενδιαφέρον τοϋ Νομάρχου
  κ. Μαρκέλλου, τό ζήτημσ, ώς
  μας πληροφοροθν, ευρίσκεται
  είς τό στάδιον τής όριστικής
  τού ρυθμΐσεως. Έτσι δ,τι έ
  Φραγμους διχαιολογούμεναι έχ
  τοΰ νεαροθ των βιομηχανιών των,
  αί'τινες Ιχρηζον προστααίας Ά
  κολουθοθν αί άλλαι χώραι χαί
  αυτή ή ύπέρμαχος τοθ οίχονομι-
  κοθ λιμπεραλισμοθ, ή Αγγλία,
  ή δποία άπό τής διασκέψεως τής
  Όττάβας έγχαινιάζει την κλει¬
  στην οίκονομίαν μεταξύ αυτής
  καί των Κτήσεων.
  Ή δευτέρα αυτή περίοδος τε
  λειώνει μέ τόν Παγκόσμιον Πό¬
  λεμον. Μετά τόν πόλεμον τό
  χαπιταλιστ:χόν σύστημα ΰφίστα
  ται τάς συνεπείας τοθ πλη
  θωρισμοθ, δ οποίος υπήρξεν δ
  πραγματικάς καταχλυσμός τής
  Γρανής. Ίλιγγιά δ άνθρώπινος
  νοθς πρό τής καταστάσεως τής
  έποχής 4 έκείνης. Τότε δ καπιτα
  λισμός μή γνωρίζων ποθ νά
  στραφή έφευρίσχει την ουτοπί¬
  αν τής ϋπερκατανχλώσεω-, άλλά
  ουδέ αυτή τόν σώζει καί άπηλ
  πισμένος πίπτει είς τάς άγκάλας
  τοθ κράτους. Αυτή είνε ή
  ίστορική γέννησίς τ<5θ χρατικοθ παρεμβατισμοθ, δατις ίκτοτε κα- θίσταται καθημερινώς περισσότε ρον άναγκαϊος. Άπό τής επο¬ χάς έκείνης δλαι αί έπιχειρήσεις κάμνουν τούς λογαριααμούς των, αναλόγως τής κρατικάς ΰποατηρί- ως καί δέν δύνανται νά , φ*ντ* σθοθν πλέον, δτι ήιποροθννά ζή- σουν'ά'νευ τοθ κράτους, ουδέ επί μίαν έβδομάδα. ΟΟτω έπιστοποιήθη πανηγυρι κώς ή χρεωχοπία τοθ χαπιταλι στικοθ συστήματος έν τη παγχο σμία τού έννοία λαμβχνομένου. ■Αί οικονομικαί χαί πολιτικαί συ¬ νέπειαι τής χρεωχοπίας αυτής εί νέ γνωσταί. "Εκλεισαν μίαν ίστο ριχήν περίοδον καί ^ήνοιξαν μίαν άλλην. Ό αίών τής,*1 δημο¬ κρατίας δύίΐ, δ αίών τοθ χρα τιχοθ έθνικισμοθ άνατέλλιι. χρόνιζεν επί των κομματικήν κυβερνήσεων, θά λυθή ήδη χωρίς χρονοτριβήν. Είνε κσΐ τουτο μία απόδειξις εύρυθμΐας ιίς την δημοσίαν ζωήν τοθ τό που. ΜΙα λεωψόρος. Τό αεροδρόμιον Νέας Άλι- καρνασσοθ θά είνε 'ετοιμσν έντός όλΐγου, πιστεύεται δέ δτι άπό τής ανοίξεως θά έγ- καινιασθή τακτική μετά των Αθηνών άεροπορικη συγκοι νωνΐα. Πνεται λοιπόν σκέψις νά συνδεθή τό αεροδρόμιον μέ την πόλιν μας διά μιάς- εύρεΐας, ωραίας καί θεαματι- κής λεωφόρου καί διά πολ- λούς άλλους λόγους άλλά καί διά τουριστικούς. Ή σκέ¬ ψις είνε θαυμασία. Καί πρέπει νά πραγματοποιηθή. Θά ήτο δέ ίδεώδης ή λεωφόρος, εάν έχαράσσετο κατά μήκος τής παραλΐας. * * * Κυρίαι καί κύριοι, προσεπά θησα νά δώσω μίαν ιδέαν τοθ έθνιχοθ κράτους ώ; πολιτικοθ καί οίχονομιχοθ συστήματος, άπό άπό ψεως ίστορικής χαί δογματικής. Ή ίστορία τού άναπηδα μέσα ά πό την λειτουργίαν των φυσιχών καί άνθρωπίνων νόμων, διά μέ Ι σου τοθ χρόνου, ή θεωρία τού μέ σα άπό τούς αγώνας, τάς θυσίας την πείραν ζωής χαί την σ<έ ψιν των άνδρών έχείνων, οί δ ποΐοι άφιέρωσαν την ζωήν των είς την αναστήλωσιν των συνΐιδή σεων, των πατρίδων, τοθ πολι- τισμοθ. Ή ανθρωπότης εΐπέρποτε έχει ανάγκην σήμερον έξουσίας, χά τευθύνσεως, τάξεως, Μέ αυτού; τούς συντελεστάς τα χράτη άνέρ χονται χαί μεγαλουργοθν. Εύτυ χώς είς την Έλλάδα ευρέθη είς Βασιλεύς καί είς κυβερνή¬ τη; ανήκοντες ..ήδη '^ί την ιστο ρίαν. Δυνάμεθα νά άποβλέψωμεν μέ πίστιν πρός τό μέλλον τής χώρας αυτής, ή δποία δπήρξεν άλλοτε ή πηγή δλων των ώραιο τήτων τοθ πνεύματος καί ή δ ποία καί πάλιν θά υπάρξη κοιτίς νέας δυνάμεως καί νέων σχο πών ζωής ανωτέρας». Τούς λό γους τοθ κ. Νικολούδη εκάλυψαν θιρμόταται έκδηλώσεις. Μετ' ολίγον είς την «Άνόρθωσιν» Ρασπουτιν τό λυκόφως των Τσάρων. Μετ' ολίγον είς την «Άνόρθωσιν». Τα δικσστήρια. Μετ" ολίγον άποπερατοθται τό δικαστικόν μέγαρον τής πό λεως μας χάρις είς τάς χορη γηθείσας υπό τής κυβερνήσε¬ ως πιστώσεις. Δεδομένου δέ δτι υπεσχέθη ό ύπουργός Γεν; Διοικητής κ. Σφακιανάκης είς τόν δικηγορικόν Σύλλογον, νά ενεργήση παρά τή κυβερνή σει καί διά την ανάλογον επί πλωσίν τού, τό ταχύτερον, πι¬ στεύεται δτι ταχέως θά στεγα σθρ ή Δικα οσύνη είς αύτό. Έτσι τα δικαστήρια θά στβ γάζωνται είς οίκημα άνετον, εύπρεπές, επιβλητικόν. Καί ή δικαιοούνη θα έχτ| εμφάνισιν ανάλογον πρός τό κθρός της, ένώ μέχρι σήμερον εστέναζε τα είς πανάθλια έρεΐπια, & πως έκεΐνα τοθ ΕίρηνοδικεΙου καί ΠταισματοδικεΙου. Γρίππη. Θανατηψόρος γρίππη, ένέ σκηψεν εΐςι Ούγγαρίαν καί Γι ουγκοσλαυΐαν λέγουν τα τηλβ γρσφήματα. Καί οί συμπολΐ ται άνησύχησαν. Δέν συντρέ χει δμως λόγος ανησυχίας. Γρίππη βαρεΐας μορφής, μέ τό σον ήπιον καιρόν, μέ συνε χεΐς λιακάδες, χωρΐς ϊχνος χιονιοθ, δέν είνε δυνατόν νά εμφανισθή. Είς χώραν δπου αί ΆλκυονΙδες έχουν στήσει τρελλόν χορόν, ή γρίππη δέν έχει θέσιν. Πάντως βεβαία ή ληψις προφυλακτικών μέτρων δέν βλάπτει. Τα Βενιζέλεια. ΆγΙα ή Ιδέα τής τελέσεως των έψετεινών Βενιζελεΐων είς την πόλιν μας. Καί αξιοί συγ χαρητηρΐων έκεΐνοι πού είχον την πρωτοβουλίαν διά την λήψιν τής σχετικής αποφάσεως Διότι οί άγώνες αύτοι θά δώσουν κίνησιν καί ζωήν είς την πόλιν μας. Θά τονώσουν δέ καί τό πνεθμα τοθ άθλη τισμοθ καί θά συμβάλουν ασφαλώς είς την στροφήν των νέων πρός τούς άθλητι-^εΕ^ «| κούς στΐβους. Έπιβάλλεται ομως νά ληφθοθν άπό τοθδε δλα τα μέτρα διά την καλυ τέραν επιτυχίαν των άγώνων αυτών. *** Ο Ζαρός Σημαντικάς προόδους έχει έπιτελέσει τελευταίως ή κοινό της ΖαοοΟ είς δλους τούς το μεϊς καί είς όλας τάς έκδηλώ σεις τής ζωή"ς της. Μίαν δέ άπό τάς προόδους αύτάς άπο τέλει καί ή κατασκευή τβΟ νέου ύδραγωγείου πού συντε λεϊται ήδη. Εάν δέν έκμεταλ λευθή ή κοινότης καί τάς ύ· δατοπτώσεις καί ήλεκτροφωτι σθή καί άν διαφημίση τάς φυ σικάς καλλονάς των ύπερό χων τοπείων της καί τό θαυ μάσιον κλΐμά της, θά προσελ κύση πλήθη ξένων καί θ' άπο β{) σπουδαίον κέντρον τουρι σμοθ.
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον: «Ταγ
  κό Μοττοϋρνο». Μέ τοΰς Πόλα
  Νέγκρι-"Λλπρεχτ Σένχαλς. Την
  Λευτέραν «Άγάτιες Μονμάρτρης»
  Μτσνιέλ Νταριέ Άλμπέρ Πτεζάν.
  Την Πέμπτην τό άριστούργημα
  «Στέλλα Ντάλλας.»
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό μουσικό
  θοθμα: ·Ναπολιτάνικες βραδυές»
  μέ τόν περίφημο τενόρο Τίνο Ρ6·
  σι. Χυριακή &ρα 1 1)2 μ. υ.
  τό έ·"εισο6ιακόν «δρόμος δύσεως»
  ττράξεις 10. °Ωρα 3 1)2 μ. μ. «Κα
  κός δρόμος». Την Δευτέραν: «Πά
  >η-5ι φωληά».
  Σήμερον
  ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ
  κ«ί
  ΑΛΜΠΡΕΧΤ ΣΕΝΧΑΛΤΣ
  στο
  ΤΑΓΚΟ
  ΝΟΤΤΟΥΡΝΟ
  ΑΥΡΙΟΝ:
  ΝΤΑΝΙΕΑ ΝΤΑΡΙΕ
  μαζύ μέ τόν άφθσστο:
  ΑΛΜΠΕΡ ΠΡΕΖΑΝ
  στό πσριζιάνικο κομψοτέ-
  χνημα:
  ΑΓΑΠΕΣ
  ΣΤΗ ΜΟΝΜΑΡΤΡΗ
  "Κνα γοητευτιχό ρωμάντζ©
  μέ ζυντανή ύπόβεσι που θά
  χαρίοη το γέλιο, τη χαρά,
  ευθυμίαν άλλά καί την σωγ
  κίνησι. Μιά παραδΐΐσια ά «ώ
  λαυσις μέ γλυχειά μουσική
  καί γοητευτιχά τραγουδάκια.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  ΣΤΕΛΛΑ
  ΝΤΑΛΛΑΣ
  μέ την
  ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΝΤΓΟΥΙΚ;
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μουσικό θαΰμα:
  ΒΡΑΛΥΕΣ
  ΠρΜταγωνιστοϋν:
  ΤΙΝΟ ΡΟΣΗ (Μοντβονβτί·
  στας τενορος) ΒΙΒ1ΑΝ5 ΡΩ
  ΜΑΝ£ ΜΥΡΕΥΤ.
  "Εν» έργο πό υ θά αφίση έ-
  ποχίΐ οτά κινπματβγραφικά
  χρονικά τού Ηρακλειον, μέ
  τη γλυκβιά μουσική καί τα
  γνωστά τραγουδια τού, ί«&>ς
  το ΑΠΟΨΕ ΜΕ ΦΕΓΓΑΡΙ
  Κ. Τ. λ.
  Την Δ ευτέραν
  Τό δρβμχτικό άριστούρ
  γπμα:
  ΠΛΛΗΑ ΦΩΛΗΑ
  Ανωτέρα των «Αύο ορφα
  νυν».
  Προσεχώς:
  'ΟΡΙΤΚΗΠΙΣΣΑ ΤΣΙΓΓΑΝΑ,
  (ϊγχρωμον)
  Την Κυριακήν ώρα 2 μ. μ.
  συνβχεια έκϊτσβδιακοΰ:
  ΔΡΟΜΟΣ ΛΥΣΕΩΣ
  Σημ. Κ«8' εκάστην ωρα 6
  1)2 μ. μ. άτογευματινή.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Προσκαλοθνται εί ένδιαφερό-
  μενοι διά τα έν τώ όστϊοφυλα
  χείφ τοθ ΔημοτικοΟ Νΐκροταφεί-
  ου ευρισκόμενα κιβώτια νά άνα-
  νεώσουν τα δικαιώματα φυλαξε-
  ως των δατών μέχρι τής 15ης
  Φεβρουαρίου, έ. ε., ίλλως παριρ
  χομένης τής ώ; άνω προθεσμίας
  θά μεταφερθοΰν είς τό δπόγιι-
  ον»~
  (Έκ ϊήί Έφορ·£«ς (ΔημοτικοΟ
  ί)
  Χ<*>Ραν
  τωνΧρυσανδέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  "Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  155ον
  Ό Ζάν Φρσνσουά Φέλτζπερ
  πατοΰσεν άργά, ρουφώντας
  μέ δλη την δύναμι των πνευ
  μόνων τού την δυνατή μυ
  ρουδιά τής γής καί γεμίζον
  τας τα μάτισ τού μέ τό κα
  θσρό φώς τής ημέρας.
  Είς τό κάτω αέρος τής οκά
  λας τοθ Ντιού Ντζέν Ντζ(,
  έσκέφθηκε ξαφνικά νά κυτ
  τάξρ, τό ρολόγι τού.
  —Τρισήμισυ πιό! "Ω! μόλις
  εχω τόν καιρό νά πάω στό
  λόφο των Πελαργών, δπου
  κινδυνεύει νά βρώ κλειστή
  την πόρτσ...
  Περπατοϋσε βιαστικά γιά
  νά πάη στούς πσλυσύχνα-
  στους δρόμους, δπου έχει κα
  νεΐς ττιθανότητες νά βρή πε
  ριπλσνώμενσ κουρούμσ.
  —Θλιβερό καθήκον! έσυλλο
  γιζόταν. Φτωχή μικροϋλα! Ά
  οιόφορο τιώς την λυποΰμαι
  μέ βλη μου την καρδιά! Καί
  είτε γιά τόν Έρμτΐερτ Φερ
  γκάν κλαΐει, είτε γιά τόν Γιο
  ρισάκα λαντάο, θά κλάψω
  μαζΐ της!
  Εκίνησε τό κεφάλι τού. Έ
  θυμόταν τό γκάρντεν-πάρτυ
  στό «'ΥσεούλτΛ, την μΐστρες
  Χόκλίϋ καί τόν πρΐγκηπα
  Άλγκέρο.
  —Άλλοΐμονο! έψιθύρισε. Τό
  άλκοόλ τής Εύρώπης άνεβαί-
  νει γρήγορα οτό κεφάλι μι-
  ας μουσμέ, άκόμη καί άν αύ
  τή ή μουσμέ ^Τνε μαρκησία!...
  (συνεγΐζρται)
  «Μ'Χ^^^^
  .Λ,
  Λ**»
  4$
  %
  • Ί

  Ρεύματος καί μκαταριδν
  ΑΟΠΚΑΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
  ΑΔΕΑΦΟΙ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
  Μ*ρτυρ»ν.
  Έκ?εοΐ(: Πλατείαι Σ«νδριβ*νι.
  Ή στήλη τού ώρσιόκοσμου.
  Ή μόδα τής μπλούζσς
  έκυριάρχησε καί πάλι στό Παρισι.
  Ή μπλούζα είνε έφίτ;ς χό έ-
  ξάρτημα τής τουαλέχΐας πού κχ
  τέχει τα σκήπτρα τής παριζιάη-
  κης μόδας. Ή μπλούζα θχ φορε-
  «ί σ' 8λες τίς ώρες τής ημέρας.
  Τ6 πρωί θά προτιμηθή ή μπλού-
  ζα σέ φόρμα σεμιζιέ, στολισμέ·
  νη μέ πιετάκια ή άζούρ ραμμένα
  μέ τα χέρι. Ένας χαμηλός, γυ-
  ριστός γιακάς καί μιά γραβάτα
  ζωηροθ χρώματος αυμπληρώνει
  τό πρωΐ την μπλοόζα, μάλλινη,
  πλεκτή ή μεταξωτή.
  Μέ τό άπογευματινό μάλλινο
  ταγιέρ θά φορέσετε μία μπλούζα
  άπό ταφτά ή σατέν μπριγιάν, πάν
  τοτε μονόχρωμη καί κατά προτί¬
  μησιν άσπρη, ροζ ή μπέζ ροζέ,
  σέ φόρμα πολύ άπλή καί γαρνι-
  ρισμένη μέ μικρά στρογγυλά κουμ
  πιά.
  Μέ μιά φούστα μαύρη ή μπλέ
  μαρΐν θά φορέσετε δμοιόχρωμη
  μπλούζα μέ άαπρο δαντελλένιο
  γιαχαδάκι καί άσττρες μανσέτες.
  Ή βραδύνη μπλούζα είνε μα·
  κρυά, σέ σχήμα τυνίκ, άπό χρυσό
  ή άργυρό λαμέ. θά γαρνιρισθη
  έπίσης μέ μικροακοπικά κουμπά-
  κια άπο τό ΐδιο ΰφααμα
  Τής μόδχς γιά τό άπόγευμα
  είνε ίνα φόρεμα άπό κρέπ ντέ
  σιν, πού πλισιάρεται μέ ττολΰ λε·
  πτο πλισαέ. Έπανωφόρι άπό βε-
  λοθδο μαρίν καί 6;ΐοιόχρωμη βε
  λουδένια τόκα, γαρνιρισμένη μέ
  Ινα μικρό κουτό ικοενά.
  Γιά τό βράδυ μιά τουαλέττα
  άπό βελοΰδο μαΰρο μέ κόκκινη
  ζώνη ντραπέ καί κόκκινα μβτα
  ξωτά γοβάκια. Την μαύρη βελου
  δένια τουαλέττα γαρνΕρει μιά
  «μπράς» άπό] κόκκινα βελουδέ
  νια φύλλα καί ε"να κόσμημα φαν
  ταιζΐ άπό τεχνητά ρουμπίνια.
  ή Ντιστεγκέ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΟΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σϋ-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  Ή εύνοουμένη
  -ών γυναικών
  ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ
  ΕΙ! ΑΡΟΜλΤλ ΑΙΜΑΝ Σ:ΠΡ, 0ΡΙΓΚ1Κ.
  κα'ι είς 14 ώραίους κπΐ ζων-
  τανούς χρωματισμούς έν·
  σωματοΰται είς τό δέρμα
  δσο καμμιά αλλη, καϊ τοθ
  δΐνει δψι βελουδένια
  καΐ
  "ΑΗ01ΞΙΑΤΙΚΗ ΔΡΟΙΙΑ,,
  _£.
  Άντιπρόσωπος Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ
  Εξπρές θαλαμηγόν
  ΣΟΦΙΑ
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουσρίου 1939.
  • Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, Σΰρον, Τήνον, Μύκονον, Ί-
  καρΐαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 ΠρακτορϊΙον ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  ^ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐϋ;
  Ι 20 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΟΙ 1
  1 Ο κ. ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΙΡΛΑΣ 1
  Ι Κατάστημα έτοίμων ένδυμάτων. |
  Ξ Λϊωφόρος Καλοκαιρινοϋ. Ξ
  = Καθιστα γνωστόν είς δλους τούς =
  = Προέδρους των Κοινοτήτων,είς δλας τάς =
  | επαρχιακάς Όργανώσεις τής Έθνικης =
  = Νεολαίας δτι προσφέρει πλήρεις στο- =
  = λάς Νεολαίας μέ ποιότητα καί έργα- =
  | σίαν εξαιρετικήν 20 τοίς εκατόν εύθη- =
  Ε νότερα. Ε
  = Πρό κάθβ σας προμηθείας, έτασκε- ξ
  | φθήτβ μας. §
  Ι Ι
  ήΙΙΙΙΙΙΙΗΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΐίπ
  Κεμάλ 'Ατατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ λΥΚΟΣ
  Τοθ
  6ον
  Ενώπιον τή; ήττης καί τής ά-
  πογνώαεω; δ Μουσταφά Κεμάλ πά
  ρέμεινε ψύχραιμος καί άκλόνητος.
  'Υττίκειτο πάντοτε είς μεταπτω·
  σείς, είς εναλλαγάς ένθουσιασμου
  καί μαύρης άπαισιο5οξίιχς, αλλα
  δέν έπηρεάζετο άπό γεγονότα τού
  κόσμου έκτός αύτοθ: Έ θουσια
  αμοί καί άπογνώσεις Ιπήγαζαν
  δι' αυτόν εσωθεν.
  ΕΤΕΜ Ο ΚΙΡΚΑ2Ι0Σ
  ΟΙ συμμορΐται τοΰ «πρασί
  νού σ/ρατεύματος».
  Συχνά μάλιστα άντέδρα κατά
  των εξωτερικών γεγονότων, *1ί
  τρόπον ώ?τε ή άποτυχία, αί δυ-
  σκολίαι, ήνχπταν την φλόγα τοδ
  ένθουαιασμοΰ τού. Έτσι καί αύ
  την την φορόιν αί δυσμενεϊς άντι
  κειμενιχαΐ συνθήκαι πού έπηοέ
  αζαν τούς άλλοις,*,ούτον τόν έ
  χαλύβξωναν πρός μεγχλειτέραν
  προσπάθειαν.
  Ή μεγάλη εθνοσυνέλευσις συνε
  δρίαζεν είς μίαν άπό τάς τάξεις
  τής ήμιερειπωμένης άγρονομικής
  σχολής. Μετά δισταγμοθ δ Μου¬
  σταφά Κεμάλ άντεμετώπισε "τούς
  Ηορυβώ5εις βουλευτάς οί δποΐοι
  εζήτουν την κεφαλήν τού επί πί
  νακι.
  Καθώς έστέκετο έν ιω μέσφ
  αυτών, δέν εΐχε τίποτε χό
  επιβλητικόν: Μέσα είς τό πλήθος,
  δέν θά προσείλκυε την προσοχήν.
  Ήταν Ινας άνθρωπος μετρίου άνα
  αιήματος, μέ μπλοΰ μάτια καί ά-
  παθή έκφρασιν. Άλλά μόλις δνοι
  ξε χο στόμα τού καί ήρχισε νά
  όμιλζ, ό θόρυβος έκόπασε, Έξε
  δηλώνετο ή προσωπικότης τοθ
  άνδρός. Ή φωνή τού, πού δταν
  συνδιελέγετο, ήτο συνήθως άχρω
  μάτιστος καί δτονος, ηκούετο Ιντο
  νος καί διαυγής, γεμάτη πάθος
  καί δύναμιν, γεμάτη άπό την πί¬
  στιν τού επί την αποστολήν καί
  τάν εαυτόν τού. Συνεζήτησε μέ
  τούς βουλευτάς Τούς παρέλαβε:
  Δέν έλογικετεύοντο!—τού; εΓπε.—
  Δέν μποροθσαν άκόμη νά Ιχουν
  την αξίωσιν νά είνε Ετοιμον τό
  τουρκικόν στράτευμα ν' άντιμετω
  πίση τούς Έλληνας.
  'Υπεύθυνοι διά την ήτκν ήσαν
  οί συμβουλαί τοθ σουλτάνου: Αύτοι
  είχαν άφή-ϊει νά διαλυθή τό πά
  λαιόν στράτευμα καί νά παραδοθ'ζ
  τό υλικόν πολέμου είς τόν εχθρόν.
  Αύτοι εΐχαν έξαπολύσει τόν έμφύ
  λιον πόλεμον. Οί βουλευχαί ώφει
  λάν νά είνε λογικώτεροι καί νά
  μουν υπομονήν, άφίνοντες είς
  αυτόν καιρόν διά την άναδιοργά
  νωσιν. Καί μέ έκφράσεις φλογε
  ράς Ιθιξε την εθνικήν φιλοτιμίαν
  των καί τούς ένέπνευσε νέας ελ¬
  πίδας. Τό ζήτημα διά τεύς Τούρ
  κου; διεγράφετο ή5η κ»θαρά: Εί
  χ»ν νά πολεμήσουν άπ' εύθείας
  μέ τού; "Ελληνας. Καί ναί μέν
  δπισθεν των Έλλήνων ί'σταντο
  οί Άγγλοι, άλλά μόνον ήθικδς.
  (συνεχίζεται)
  ΕΣΠΕΡΟΣ
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλκίδα, Αΐδηψόν, Βό¬
  λον Θεσσαλονίκην.
  Τηλ. 5.50.
  ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου,
  Διακηούττει δτι έπαναλαμ-
  βάνεται ή δημοπρασία διά
  την ενοικίασιν τοθ Κινηματο¬
  θεάτρου «Μινώα» βάσει των
  δυνάμει σχετικής αποφάσεως
  τοθ Δημ. Συμβουλΐου τροπο-
  ποιηθέντων δρων καί ύποχρεώ
  σεων ενοικιάσεως.
  Ή δημοπρασία θά "διεζαγθτϊ
  έν τώ Δημοτ. Καταστήματι
  την προσεχήΔευτέραν;23ην τρέ
  Χ°?«?0ς.^α1 ^αν 11-12 π. μ.
  αρίου Ί°9?9Κλ1
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μήνας Γβ6
  κ ο ι η ο μ ι κ γλ Ι
  ΒΜΊΤΙΣΕΙΣ.- Την τΐαρελθοθ
  σαν Τρίτην δ φΐλος δικηγόρος κ.
  Γ Σκουλάς εβάπτισε τό άγορα
  κι' τοθ κ. Έμμαν- Μανωλα όνομά
  σΒς αύτό Κυριάκον.
  Νσ τοίς ζήση-
  ΓΑΜΟ1.— ·ήν παρελθούσαν Κυ
  οιακήν ετελέσθησαν οί γάμοι τοΰ
  κ θεοδώρου Σασλόγλου μετά
  της δίδος Αγλαΐας Βύστη. Παρο
  νυμφος τΐαρέστη δ κ. Γ. Σκουλάς
  1ΕΙς ι.ούς' νεονύμφους ευχόμεθα
  Ϊ
  ^ΟΙΕΠΪΙΤΗΜΟΝΕΣ. Δούς
  τος νενομισμένας έξετάσε.ς ένώ
  «όν τδν καθηγητων^της Ανωτά
  της Σχολης 'Εμττορικων καί ΟΙκο
  νομικών 'Επισιηκων ό κ. Μη
  νάς Καρούζος δλαβε τό δΐπλωμα
  τοομέ επίζηλον βαθμόν. Είς τόν
  νέον έιΐιστήμονα ευχόμεθα ευρεί
  αν σταδιοδρομίαν.
  ΘΑΝΑΤΟ1 Είς ηλικίαν μόλις 18
  έτών απεβίωσεν είς τό χωρίον
  Σνοινια Μεραμβέλλου ό Ηλίας
  Γ.^αστρινάκης. Ή κοινωνία τού
  χωρίου έκτιυώσα τάς άρετάς τού
  ■παρηκολούθησε έν σώματι την έκ-
  φοράν τοθ νεκροΰ μέχρι τής τε
  λευταίας τού κατοικίας. Συλλυ
  πούμεθα θερμώς τούς οΐκείους
  τού.
  Γύρω στήν πόλι.
  "Η χθεσινή βροχή άνεπτέρωσε
  τάς ελπίδας των ένδιαφερομέ·
  νων μέ την πορείαν τής παραγω-
  γίϊς·
  —Νά δοΰαε δμως: θά διαρκέ¬
  ση ή βροχή κα,Ι θά αποβή ποσο
  τικώς ίκανή νά ανταποκριθή ιτλή
  ρως είς τάς γεωργικάς άνά·
  γκαο;
  —Οί πρακνικοι ούρανοσκόηοι—
  μολονότι Ιβρεχε χθές τό τιρωΐ —
  έξεδήλωνΐν άμφιβολΐας.
  —Οί σημερινοί άγωνες τής Ε.
  Ο. Μ. ανωμάλου δρόμου είς την
  Πλατείαν Τριών Καμαοων τούς δ
  ποίους θά τΐαρακολουθιΊσουν ώς
  γνωστόν άπαντες οί έπίσημοι.
  — Προμηνΰονται είς άκρον έν
  διαφέροντες ώστε νά συγκεν
  τρώσουν—έπιτρέποντος καί τοθ
  καιροθ—κόσμον καί κόσμον είς
  την πλατείαν.
  —Ιδιαιτέρως έπιβλητική θά ε!
  νέ καί ή παρέλασις ενώπιον τοΰ
  κ. 'Υπουργοΰ Γενικοΰ Διοιχητοΰ
  Κρήτης ολοκλήρου τής δυνάμε¬
  ως ής 'Εθνικής Νεολαίας Ήρα
  κλεΐου.
  —ΠερΙ την τιροσεχή χορευτικήν
  περίοδον άναφέρονται διάφοροι
  πληοοφορίαι έκτός των άλλων
  γενικόν προβλέψεων περί των Δ
  ποίων έγράφομεν χθές.
  —Αί πληροφορίαι δμιλοθν ιτε
  ρΐ ελεύσεως συγκροτημάτων ίδί
  ως όρχήστρας καί χορευτικήν
  τοιούτων άτινα θά ποικίλλουν
  τάς χορευτικάς συγκεντρώσεις
  καί όλονυκτίας.
  —Όμιλοΰν έπίσης καί περί με
  τακλήσεως διαφόρων ντιζέρ καί
  ντιζέζ. _
  -Εισήλθον πάλιν είς ϋφβσιν-**-
  λευταίως αί συζητήσεις των συ
  στηματικών θαμώνων των καφενεί
  ών γύρω άπό την έζωτερικήν κα¬
  τάστασιν.
  — Βλέπετε καί έν "Ηρακλείω
  αί συζητήσεις αυταί άκολουθοϋν
  τό βαρόμετρον τής διεθνοΰς κα
  ταστάσεως.
  —Καί άφοϋ τό βαρόμετρον δεί
  κνύει—(ΐροσωρινώς— ϋφεσιν, ύφ&
  σιν θά τταρουσιάσουν καί αί συ
  ζητήσεις.
  —Ή σηυεοινή ματινέ τοθ καλ
  λιτέχνου κ. Χατζηκωσταντίνου είς
  την μεγάλην φαντασμαγορΐαν τοθ
  Δηιιητρακοπούλου είς τό θ'ατρον
  Πουλακάκη (ώρα 11 20 ακριβώς).
  —Προμηνύει πλήρη επιτυχίαν
  λόγω τοΰ γενικωτέρου καλλιτε
  χνικοθ της ένδιαφέροντος καί τής
  άξίας τοθ κ. Χατζηκωνσταντίνου
  — Είς τοθ Πουλακάκη προβάλ
  λεται σήμερον διά τελευταίαν φο
  ράν τό υπέροχον κοινωνικόν Μρ
  γον «Ταγκό Νοττοθονο» μέ την
  μεγάλην καλλιτέχνιδα Πόλα Νέ
  γκρι. Αυριον είς εξαιρετικήν
  πρεμιέραν προβάλλεται τό Παρι
  ζιάνικο φ'λμ «Άγάπες στή Μόν
  μάρτρη·.
  — Εί<, την Μινώαν κρομηνύεται σήμεοον κοσμοπλημμύρα μέ τάς τελευταίας τιαραστάσεις των «Να πολιτάνικων βραδυών»μέ τόν Τί¬ νο* Ρόσσι πού Μχει ζετρελλάνει τό Ηράκλειον μέ τα παθητικά τραγούδια τού. Ι Ρέπορτϊρ ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥ· ΚΤΕΡΕΥΟΝΤΛ Φ*ΡΜΑΚΕ1Α.-Σή μερον Κυοιακήν 22 Ίανουαρίου θά διημερεύοουν τα Φαρμακεϊα: Κοιν. Κανακάκη, θεοδ. θεοδωρΐδπ. καί θεοδ. Γεωργιάδη. θά διανυ· κτερεύσο δέ τό φαρμακείον Γεωρ. Γετΐεσάκη. ΘΕΛΕΤΕ ΥΓΕΙΑΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΖΩΪΑΝ Πίνβτ* ν«ρ4. ΛΕΝΤΑ καί ΑΓΙ- ΑΣ ΜΑΡΙΜΗΣ (Μεσσαράς). Τίι ΰίωρ ΛΗΝΓΛ βερ α τί ύϊ ι την όυσπβψίαν, καχε?ίαν κοιΐ νβυ ρασθένβιαν. Γό ύδωρ ΑΓ1ΑΪ ΜΑΡΙΝΗΣ βεραπεύει την ψαμμίασιν, δι«λύ(ΐ τούςλίβους άπβ τούς νβφοβώς, την χολοκυστίτιδα, τα έχζϊματα καί έν νέ νει δλας τάς εκδηλώσει; τού άρθριτισμοϋ Προσφερομεν ώς αμοιβήν δραχ μάς 50.000_ είς εκείνον πού θά ά ποδιίξΓΐ ότι τα διαφημίζομεν» νβρά δέν Εχουν χ«ς άς άναφίρο μβν Ιδιότητας. Τιμίι κατ' οκάν ΛΕΝΤΑ δρκχ μάς 3 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ δρ. 2. Πρκτήριον πωλήσεως παρκπλεύ ρως Ζαχαροπλαστϊίου Ρϊγγινάκπ. 1-3 ΒΕΡΝΙΑ ΜΠΡ1ΣΤΟΛ Ζητβϊτϊ έπιμόνως τβ άνωτέρο ββρνίκι ύποδΐ>μάτ»ν, μαλακώνβι
  καί διατηρεϊ τβ δβρμο».
  Είς τβ έμποοομανάβικο άδελ
  φων Παπαδάκη (Καμαράκι)πωλοθν
  χαι φυτώρια διαφόρων είδών.
  1
  ■«-
  1

  ΑΝΟΡΘ.ΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  Οί "Αθλιοι.
  4%©ν
  Επεθύμει νά την άπήντα πάλιν «ό διοβάτης
  έκεΐνος» διά νά τόν ακούση τί θά ελεγε κσΐ διά
  νά τοθ «δώση νά καταλάβ{ΐ!»
  Τό άληθές εί ε δτι ύπήρχε κατά πάντα περιειρ
  γασμένη καί δτι διέκρινε τό καπελλΐνον τοϋ δεί
  νος άπό τού καπελλΐνου τοϋ δεΐνος περιωνύμου
  έν Παρισίοις κατσσκευαστοϋ των τοιούτων.
  Ό Άγιάννης παρετήρει τάς καταστρεπτικλς
  ταύτας προόδους καΐ αίσθανόμενος δτι ουδέποτε
  αύτός ηδύνατο ν' άναπτερωθρ, άλλ' ώφειλε πάν
  τοτε νά ε'ρπΓ|, ή τό πολύ νά βαδΐζη,, έβλεπεν άνσ
  φυομένσς είς την ΤιτΙκαν πτέρυγας, καί διετέ
  λει. είς αγωνίαν.
  Άλλ' έν τούτοις ήτο αδύνατον νά παρατήρησιν
  οιαδήποτε γυνή την ενδυμασίαν τής Τιτΐκας, καί
  νά μή νοήση πάραυτα, δτι ή κόρη αυτή ήτο όρ
  φανή μητρός.
  Ή Τιτίκα ήγνόει ττράγματά τίνα μικρά, εΐδι
  κάς τινάς συνθήκας των γυναικών περί την ένδυ
  μασΐαν των.
  Παραδείγματος χάριν αν εΐχε μητέοα, αυτή
  θά τ£ έλεγεν, δτι δέ ν πρέιτουν είς νέαν κόρην
  δαμασκηνά ύφάσματα.
  Την πρώτην ημέραν καθ' ήν εξήλθε φοροΰσα
  την έκ δαμασκηνοθ ύφάσματος μέλαιναν έσθή'ά
  της καΐ τό καπελλΤνόν της τό έκ κρεπΐου λευκοϋ
  άμα στηριχθεΐσα είς τόν βραχΐονατ τοϋ Άγιάν
  νη περιχαρής, περιλσμιχής, ροΒόκρινος, ύπερήφα·
  νος"—Πατέρα, τώ εΐπε' πώς μ' ευρίσκεις καθώς
  εΐμαι ένδεδυμένη; Ό Άγιάννης άπεκρίθη μετά ή
  θους παρεμφεροθς πρός τό πικρόν έκεΐνο των
  φθονερών.—Ώραιότατα.
  Είς τόν περίπατον, ό Άγιάννης εκείνην την ή
  μέραν προσηνέχθη κατά τό σύνηθες. Άλλ' επι
  στρίψας είς την οικίαν ηρώτησε την ΤιτΙκαν.—
  Δέν θά φορέσης πλέον έκεΚην την άλλη σου τή
  φορεσιά... τοθ μοναστηριοϋ;
  Τουτο ελέχθη έν τώ δωματΐω τής ΤιτΙκας. Αυ
  τη έστρόφη πρός τό ίματοφυλάκιόν της, δπου έκρέ
  ματο ή ένδυμασΐα περί ής ό λόγος καί είπεν.—
  Αυτήν;
  "Α! τί θέλεις, πατέρα νά την κάμω; είνε τής
  άηοΐας! Δέν είνε πράγμα νά τό φορέση πλέον
  κανείς.
  Έκεΐνο έκεΐ τό καττελλΐνο μέ κάμνει ώσάν
  μΐα γρηά κουκουβάγια.
  Ό Άγιάννης έστέναξεν έκ βάθους ψυχής. Ά¬
  πό τής στιγμής έκεΐνης παρετήρησεν 6τι ή ΤιτΙ
  κσ, ήτις άλλοτε ήθελε πάντοτε νά μένη είς την
  οικίαν λέγουσα. — Πατέρα μου, έγώ καλλίτερα δια
  σκεδάζω έδώ μαζί σου'—εζήτει καθ' εκάστην νά έ
  ξέλθη είς περίπατον. Καί όντως, τί χρησιμεύει νά
  έ'χη τις εύειδές πρόσωπον καί ενδυμασίαν κομ
  ψην, εάν δέν επιδείξη αΰτά;
  (συνεχίζεται)
  ΦΛΡΜ>« ΙΩΑΝ. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
  Μετεφέρθη άπό τής πλατεΐας Νικηφόρου
  Φωκδ (Μεϊντάνι) είς την οδόν 1821
  (Σεϊτάν ΌγλοΟ), έναντι παρόδου Ί-
  χθυοπωλεΐων καί παραπλεύρως έργο-
  στασίου έπιπλοποιΐας Ι. Μηλιαρα.
  Άνακαινισθέν είς δύο ευρυχώρους
  αιθούσας περιλαμβάνεΐ;
  Α'. Τμήμα εκτελέσεως συνταγών.
  Β'. Αποθήκην πλουσιωτάτης συλλογής είδι-
  κοτήτων (δρββί&Ητββ) χημικών καί φαρμακευτικών
  προΐόντων.
  Γ'. Όργανα χημείας καί φαρμακείων (βαρό-
  μετρσ, θερμόμετρα τοΐχου κ.λ.π.) έργαλεϊα ίατρικά.
  Δ'. Έλαστιχά, ζώνας, κηλεπιδέσμους κ. λ. π.
  Ε'. Τμήμα καλλυντικών καί αρωμάτων: Αί-
  θέρια ελαια διά κολώνιες, λοσιόν, λικέρ κ.λ.π. Πά-
  ρασκευάζονται καί επί παραγγελία είδικές κρέμες
  διά ξηοά κσί λιπσρά δέρματα.
  ΣΤ'. Τμήμα άνθρωπομετρικόν: Πνονται δω·
  ρεάν μετρήσεις ϋψους, βάρους κ.λ.π.
  Πώλησις χονδρική καϊ λιανική.
  Αριθ. Τηλ. 2.87.
  ΣΤΕΛΛΑ ΝΤΑΛΛΑΣΪ
  ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
  Ε
  Λ
  Ε
  Φ
  Α
  Σ
  ΕΛΕΙΙΦΑΣ,,
  Πού Ιδωσαν καΐ πέρυσι έξαιρετικά άποτελέ-
  σματα, καί κυριολεκτικώς έθαυματούργησαν είς
  ολους τούς κλάδους τής παραγωγής.
  Λόγω χϋζ γενικής ζητήσεως αφίχθησαν άπό
  τοδδε ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ τδν λιπασμάτων «ΕΛΕΦΑΣ»
  καί πωλοΰνται τοίς μετρητοϊς καί επί πιατώσει
  παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Αι* έκειΎους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  •Ατχό δλα δι1 δλους.
  ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
  Β'
  Το τελειοποιούμενον θαλάσσιον
  δπλον είνε «υρίω; έπιθετικόν κ»1
  δχι άμυντΐχόν. Άπό τής περιό
  δου αυτής άρχίζουν καΐ αί συνα
  φΐϊς πρόοδοι μεταφέρουσαι τόν
  άγώνα καί επί άλλου πεδ£ου πά
  ρεμφεροϋ; μέν, άλλά χωριστοΰ.
  Δημιουργεϊται έξ αύ:οΰ δ άγώ/
  τοθ πυροβίλου κατά τοθ θωρακι
  σμοθ. "Εκαστον δι' ίδιον λογαρι
  ασμόν τελειοποιεΐται διά νά δυνη
  θή νά άντεπεξέλθη κατά τοθ άλ-
  λου. "Οσον τελειοποιεΐται δ θω
  ρακισμός διά νά είνε άπρόΐβλη
  τος, τόσον άκολουθεΐ ή τελειο
  ποίησις τοθ πυροβόλου διά νά
  είνε ικανόν νά διαπερα τόν θώ
  ρακα.
  Άπό τοθ δευτέρου ήμίσεος τοδ
  19ου αίώνος εΣσερχόμεβ* είς την
  τετάρτην φάσιν, την χαρακτηοι
  ζομένην άπό την εμφάνισιν των υ
  ποβρυχίων, καί κατά την όποιαν
  δλονέν μέ ρυθμόν ταχύτΛτον τε-
  λειοπτιοΰνταα αί μηχαναί, τα
  σχήμχτα καί οί έξοπλισμοί.
  Τέλος μέ τό πρώτον τρίτον τοθ
  20ίΰ αιώνος είσερχόμεθα είς την
  πέμπτην φάσιν τής εξελίξεως των
  κατά θάλασσαν πολεμικών ϊπλων.
  Καί ή φίσι; αυτή σημειοθΐαι
  μέ την εμφάνισιν εί; τα πεδία
  τού καιά θάλασσαν πολέμου των
  δπλων τοΰ αέρος (άεροπλάνου,
  υδροπλίνου, άεροπλα*οφό*ρ ο υ).
  Συγχρόνως χύξάνουν αί άποστά-
  σεις βυλής των πυροβόλων, ή τα
  χύτ,ης των σχαφών καί ή δύναμις
  άντοχή: καί άντιστάσεώ; των. Έν
  μια λέξει ή πρόοδος τής μεταλ
  λουργικής έπιτρέπει την αύξησιν
  τής τεχνικής καί στρατιωτικής ά-
  ποδόσεω; κατά τόννον δηλαδή
  χωρίς αύξησιν τοϋ δγκου, Αύτοι
  εν συννόψει είνε οί πέντε μέγα
  λοι σΐαθμοί άπό τούς δποίους δι
  ήλθε μέχρι σήαερ^ν τό κατά θά
  λασσχν πολεμικόν βπλον.
  ΧΑΝΙΑ Ίανουάριος (ανταΐτοκρι
  τοϋ μας) — Καΐ παρά των έδώ
  γεωργικών κύκλων έξαίρεται τό
  ποσόν τής έφετεινής έξχγωγή;
  Ισπεριδοειδών.
  Ώ; γνωστόν ή έξίγωγή έφέ
  τος πορτοκαλλίων καί μαν5«ρι-
  νίων είνε τεραστία είς δλην μέν
  την Ευρώπην, Ζδιαιτέρω; 2μως
  είς την Γερμανίαν βπου ή έξα
  γωγή θ* φθάση τα δύί ,έκχτομ·
  μύρια τριακοσίας χιλιάδας μάρ-
  κων.
  Μεταξύ των έδώ ενδιαφερομέ¬
  νων έπικροτεϊται ή ίδέα περί ε¬
  πεκτάσεως τής καλλιεργείας τού
  εΐδους. Έπίσης συζητεϊται ή
  άνάγκη συντονισμοϋ τής έξαγω-
  γής έξ δλης τής Κρήτης λαμ¬
  βανομένων ωρισμένων μέτρων ου
  τω; ώστε τό Κρητικόν προϊόν, ά·
  ΧΩΡΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΙΣ
  Α.'
  Μεταξύ των χωρών τής γής
  πού δέν είνε άκόμη απολύτως
  γνωσταί, τό θιβέτ είνε ίσω; άπό
  τάς ολιγότερον γνωστάς καί με
  ταξύ των άπεράντων έπαρχ ών
  της, ή τοΰ δυτικοΰ θιβέτ παραμέ
  νει άκόμη άπό πολλών άπίψεων
  ίίγνωστος, διά τούς Εύ^ωπαίου;.
  Αναμφισβητήτως ή Λαχάκ,α, ή
  πρωτεύουσα, δέν άποτελ'βϊ πλέον
  μυστηριώδη πόλιν. Άπό τοθ δέ
  κάτου δγδόου αιώνος, εποχήν κα
  τα την οποίαν οί πρώτοι ίεραπέστο
  λοι εισήλθον είς την μυστηριώδτ]
  αυτήν χώραν ήρχισαν νά γίνωνται
  γνωστά μερικά χαρακτηριστικα
  τή; ζωί]ς των κατοίκω; της, άλλά
  διά την δυτικήν περιφέρειαν ού
  δεί; σχεδόν είχεν δμιλήσει. Ορώ
  τος δ Ιταλός άκαδημαϊκός Τζι
  ουζέππε Τοθτσι μας ομιλεί συγκε
  κριμένως διάτό δυτικόν θιβέτ καί
  τα έχτεταμένα δροπίδιά τού τα σχε
  δόν ερημα. Νά τα διασχίση
  κανεί; δέν είνε πραγμα καθόλοιι
  εύχολον.
  (αυνεχίζεταΐ)
  Ι '**—■·■■■«■■■■■■■■■■■■■
  Πρατήριον οΐνων:
  ΑΝΤ. ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλατεΐα Άρκαΰίου (Χεϊτάν Όγλοϋ).
  Κρασιά μαϋρα Άγιομυριανά, λδυκά 'Αρχανιώτικα,
  ρϊτσίνες άρωματώδεις, σοΰμες άφροΰ.
  Κρασιά άγνά, άνόθευτα γνπσιο ζουμΐ τοΰ σταφυλιοϋ
  χωρΐς χημικάς οΰοίας. Κρασιά γεμάτα βιταμίνες καί ΰγίία.
  Τιμαί ασυναγώνισται.
  Ή έφετεινή έξαγωγή
  των έσπεριδοειδών.
  νώΐατον ώς γνωστόν καί είς την
  δυτικήν καί είς την ανατολικήν
  Κρήτην, αποκτήση ευρυτέρας ποο
  ϋποθέσεις, τοποθετήσεως είς τάς
  ξένας ^ορίς.
  Χαρχκτηριστικόν έν πάσι; πι
  ριπτ'&σει καί εφέτο; υπήρξε τό
  ενδιαφέρον τ*^; Άγροτική; Τρα
  πέζης διά τα έσπεριδοειίή, καί
  έν Χανίοις καί αλλαχού, διά
  την δημιουργίαν εύνοΐκών δρ ών
  αποδόσεως καί την έν γένει διά
  θέσιν των έσιτεριδοειβών είς τό
  εξωτερικόν. Έκ τοϋ λόγου τού
  τού καί ή παρατηρουμένη ίκανο
  ποίησις άλλά καί ή πρόθεσις των
  καλλιεργητών καί άλλων ένδια
  φερομένων νά βελτιώσουν άχόμη
  περισσότερον καί νά έπεκτείνουν
  την καλλιέργειαν τοϋ εξόχως πλου
  τοπαραγωγικοθ τούτου είδους.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  προκηρύσσει δτι έκτίθεται είς
  φανεράν επαναληπτικήν μει¬
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή προ-
  μήθεια είς τόν δήμον Ηρα¬
  κλείου χιλίων (1000) δοχεΐων
  βενζίνης την 6ην ΦεβρουαρΙ
  ου 1939 ημέραν Δευτέραν ώ
  ραν 11—12 π. μ. ενώπιον τής
  Δημαρχιακής Έπιτροπής Ή
  ρακλεΐου συμφώνως πρός τούς
  δρους τής νέας διακηρύξεως
  ήτις ευρίσκεται κατατεθειμέ¬
  να παρά τή Τεχνική Ύττηρεσία
  τοθ Δήμου πρός γνώσιν των
  ενδιαφερομένων.
  Έν Ηρακλείω τή 20 Ίατνου
  αρΐου 1939.
  Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ■ ■■■
  Α©ΡΑΥΣΤΑ
  ΓΥΑΛΙΑ ΩΡΟΛΟΠΩΝ
  Έπρομηθβύθη πρώτον κκθ' δ
  λην την Έλλικδα τβ ωΡβλογο
  ποιεΐον «Ζβνΐθ» τβδ κ. Μιχ.
  νβυσάκη. Τα άβραυστα γυ«λια,
  6έν οπβΰν ποτί. Είνε λβπτα
  καΐ όιαφανή δ«ως κ»1 τα «ι
  γυαλιά Τιμαί ««ως χαί τδν κοι
  νών περίπο»
  Ο ΜΕΓΑΣ ΡΑΜΠΕΣ
  ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  ΓΡΑΙΚΗ
  ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 216.
  θά συνεχισθή δι' όκτώ άκόμη ημέρας.
  Δηλσδή και ολόκληρον
  την αρχομένην έβδομάδα.
  Θά πωληθώσιν είς τιμάς απιστεύτως εύθηνάς
  τα κάτωθι ειδή;
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΈΛΛΗΝΙΚΑ
  Των
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  2ΟΟ
  3ΟΟ
  3715
  ΑΓΓΛΙΚΩ
  Των
  ·; »
  »
  »
  »
  4Ε»Ο
  ΕίίίΟ
  ΐ;;»Ο
  βΟΟ
  €5 ΠΟ
  -7Ε5Ο
  8 Ε» Ο
  Δραχ.
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  Δραχμ.
  »
  »
  »
  »

  19Ο
  2£»Ο
  29Ο
  3βΟ
  35Ο
  βΧΚ,ΓΑ ~ βΧΕΓβ
  49Ο
  :;ΐ;ο
  β8Ο
  ΠΑΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  Των 3ΟΟ Δραχ.
  , , » 4»Ο »
  ■ί%
  V
  » 37Ε5 »
  ΠΑΛΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
  45» Ο
  7ϊ>Ο
  Των
  ΝΤΡΑ
  Δραχ.
  19Ο
  32»
  2»Ο-
  48Ο
  »»Ο καμηλό Α
  βΟΟ » Α Α
  Δ<α έπίσημα κοοτούμια βιηοΐΐϊηβ: φράκο Των (*>ΟΟ Δραχ. 4»Ο
  » 7»Ο »
  » 8»Ο »
  ΠΑΑΤΑ ΕΤΟΙ1ΙΑ
  Των
  »
  9ΟΟ
  8ΟΟ
  Δραχ.
  »
  βοο
  β»Ο
  ι;ι>ο
  ΚΑΗΑΡΤΙΝΕΣ ΕΤΟΙ1ΜΕΧ
  Των
  »
  »
  12ΟΟ
  18ΟΟ
  2»ΟΟ
  Δραχ.
  »
  »
  8»Ο
  12ΟΟ
  1»ΟΟ
  —Τό σημερινον καί αυρια¬
  νόν πρόγραμμα τοΰ Ραδιο-
  φωνικοΰ.
  Σήμερον ό ραδιοφωνικ&ς σταβ-
  μός θά εκτελέση τό εξής πρόγραμ
  μα: "ϋρχ 10 π. μ. μεταβίβασις
  τής λΐιτουργίας έκ τού ίερού να
  ου τής Μητροπόλβνς, 11 ποικίλη
  μουσική, 12.55 μικτό . φωνητικό
  κουκρτέτο Διεύθ)σις κ Χ,άγιου,
  13 40 «Ιώήσβις, 13 50 έλαφρά μου·
  σικη (συγκρότημα Σεϊτανίίη), 14.
  45 ανακοίνωσις καΐ μετε«ρολο
  γικόν δελτίον, 18.10 έλαφρό έλλη
  νικό τραγοϋίι, 18.30 «ή ώρ« τοϋ
  άγρέτου», 18.45 ποικίλη μουβική,
  19.30 ρεσιτάλ βιολιοΰ Οπο τής μ.
  Άργυροποΰλου, 20 έλαφρά μοναι
  κή (συγκρότπμα Βέλλα). 20.45 ά·
  παγνελία, 21 μουσική χοροΰ, 21.
  45 ίίδήσεις, 22 άποαπάσματα ά «ο
  τό μελάδραμκ <(Τοβκ«» τοϋΠουτσί νι' έχτελεαταΐ ή ύ'ις Μαίρη Κου ράκου, Τόβκα, οί κ κ. Διον- @ά νος. Μάριος, Δημοστρατίου Σκαρ πίας καΐ Μαν. Ξυνίίης. Σπολέτας καί ή σομφωνική όρχηστρα της Υ.Ρ.Ε. υπό την δ)Βΐν τού Κ. Τό τη ΚαςαλιβθίΓβυ. Κατά τό διτ λειμμα τήςμελούραματιχπς έκπομ κης αί τελευταίαι εΐδήσβις, 23.40 μουβική χοροϋ. Αυριον β ραδιοφν»νικός σταθ μός Αθηνών θά μκτκδώση το ά κόλουθον πρόγραμμα: "Ωρα 13.30 χρηματιστήριον, 13.40 ίίίήσϊΐί, 13.50 ποικίλη μουσική, 14,45 μετ* ωρολογικον δελτίον καΐ τβλβυταί αι εΐδήσεις, 18.15 Ιργα δι' όρχά στρ>ν Χαϊντελ κονσέρτο γκρόσσο
  άρια 28 Βιβχλντι κονσέρτο διά
  πιάνο καί ορχήστραν εγχωρίων,
  Φράγκ βυμςρωνία τής ΡΕε'λαοαον,
  1915 έλαφρά μβυσική συγκρότη
  μα Μίν. Τριανταφυ>λίδη, 20 ρβ
  σιτάλ τραγουδιβΰ υπό τής μ. Γε
  «ργιλοπούλου, 20.30 'Επιστρβφή
  (σχέτς τού κ. Καλογεροπούλου έκ
  τβλεσταΐ ή κ.Κοσσάλνο, ό μ. Ηλ.
  Δεστούνης τού Βασ. Οίάτρου
  κλπ., 21 εκτέλεσις έ'βγων Κβτσβρά
  υπό τής δίδος Μπουκουβάλκ μέ
  έπβξηγηματικην είσήγησιν υπό
  τής κ. Αναγνώστου, 21.45 εΐδή
  σεΐξ, 22 μικρά ορχήστρα, 23 εΐδή
  σεις, 23.10 κρητική μβυσική συν
  κρότημα 'Αλέκου ΪΚαραβίτη, 23.
  40 μουσική χοροΰ.
  —Τα άεροπορικά τέλη.
  Καθ' ά πληροφορούμεθα άπό
  της 21 Ίανβυαρίβυ τα πρόοθβτα
  τέλη τού άεροπορικοϋ ταχυίρο
  μϊίου μετεβλήθησαν.
  —Διάλεξις.
  Την προσβχή Παρασκευήν 27
  τρέχ. ώραν 7 μ> μ. βά γίνη είς
  την Λέσχην 'Επιστημόνων ίΐ άνα
  βληθεΐσα διάλεξις τοΰ στομαχο
  λόγου ίατροΰ κ. Κων. Πωλυδάκη
  μέ θεμκ «ΑΊ βιταμΐναι». Εΐβοδος
  ελευθέρα.
  —Δωρεά.
  Ή οΐκογένεια Δημ. Κορνηλά
  κη κατέδηκεν Είς τό "Ασυλον τής
  Γεροντιααας δρ. 350 καΐ έτρβφο
  δοτή9η τουτο ολόκληρον την ι'ιμέ
  ραν τής 21 Ίανουαρίου μέ πλοΰ
  σιον φαγητόν κρίατος, «ρτον,
  φροΰτα καΐ οΐνον είς τρίμηνον
  μνημόσυνον τοϋ συζύγου καΐ η»
  τρός των Δημητρίου Κορνηλάκη.
  Κοινότης Βορριζίων
  Προκήρυξις Δημοπρασίας
  Ή Κοινότης ΒορριζΙων προ
  κηρύσσρ.ι φανεράνπλειοδοτικήν
  δημοπρασίαν διά την έκχώρη-
  σιν τοθ δικαιώματος ύλοτομή
  σεως είς τό κοινοτικόν δάσος
  πρός κατασκευήν τριάκοντα
  χιλ. οκάδων (άρ. 30.000) ξυ¬
  λανθρακων, συμφώνως πρός
  σχετικήν άδειαν τοθ Δασονο-
  μείου καί έγκρισιν τής σεβα-
  στής ΝομαρχΙας.
  Ή δημοπρασία θέλει διεξα¬
  χθή είς τρείς συνεχεΐς Κυρια¬
  κάς ήτοι την 22 κσΐ 29ην Ίο-
  νουσρΐου καΐ την 5ην Φεβρου
  αρΐου έ. έ. έν τώ κοινοτικώ κα
  ταστήματι ΒορριζΙων, άπ' δ¬
  που δύνανται οί βουλόμενοι
  νά λαμβάνουν πασάν σχετι¬
  κήν πληροφορίαν.
  Έν ΒορριζΙοις τ{) 19 Ία
  νουαρΐου 1939
  6 Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Γεώργ*. Κ«ργάκη$
  Η.'
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίο' Κυριακής
  22 Ίανουαρίου 1939
  II
  ΓΚΑΜΕΛΕΝ ΑΝΕΒΛΛΕ
  ΤΟ ΤλΞΙ&ΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΑΠΟΙΚΙΑΙ
  ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ
  ΤΗ! ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΙΗΙΠΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  8Α ΜΕΤΑΒΛΗΘΗ Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ Τ1ΑΑΙΑΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται
  έκ Παρισίων ότι συνεπεία τής,εν Ι¬
  σπανία καταστάσεως καί τής ^άνάγκης
  τής παρακολουθήσεως τής ές·λ£ςβως
  ταύτης, όστρατηγός κ.Γκαμελένάνέβαλε
  τό ταξίδιον αυτού είς τάς άποικίας.
  Σχετικώς λέγεται, ότι ή άναβολή
  τού ταξιδίου τού κ. Γκαμελέν όφείλε·-
  ται εις πρόθεσιν τής Γαλλίας νά μετα
  βάλη την στάσιν αυτής είς^'τόν ίσπανι
  κόν πόλεμον έφ' όσον θά διαπιστωθη
  ότι %ά έθνικοί ^ένισχύονται προφανως
  έκ τού έξωτερικού διά μεγάλων δυνά
  μεων καί πολεμικού ύλικού.
  ΟΙ «ΟΙ ί ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ
  ΧΘΕΣΤΗΝΙΓΚΟΥΑΛΑΝΤΑ
  ΣΦΟΑΡΟΤΑΤΗ ΜΑΧΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έξ Ίσπχνίας βεβαιούν ότι ή πό¬
  λις Ίγκοναλάντα κατελήφθη υπό των
  έθνικών.
  Ή κατάληψις τής Ίγχουαλάντα έ«ε
  τεύχθη κατόπιν σφοδροτάτης μάχης.
  ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝΠΟΛΛΟΙ
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΙΧΜ6ΛΩΤΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τοθ
  άνταποκριτού μας). — Κατά τάς έκ
  Χαλαμάνχας πληροφορίας οί κυβερνη·
  τικοί είς Ίγκουαλάντα επέστησαν α¬
  ληθή πανω>εθρίαν. Οί έβνικοί συνέλα-
  βον κατά την μάχην ταύτην χιλίους
  αίχμαλώτους.
  Τό ταξίδιον τού Γκαϊριγκ εις Ρώμην.
  Ή στάσις τοΰ Νταλαντιέ και τό Ράϊχ.
  ΕΒΟΜΒΑΡ&ΙΣΒΗ ΕΚ ΝΕΟΥ
  Ω ΑΙΜΗΝ ΤΗΣ ΒΑΑίΜΒΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικού ότι ή Βαλένθια έβομ·
  β-αρδίσθη πάλιν υπό των έθνικών. *Α-
  γνοείται ό άριθμός των θυμάτων.
  ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ ΕΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΠΑΑΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Έκ Βρυξελλών
  αγγέλλεται ότι εσχηματίσθη έκεί ή νέα
  κυβέρνησις υπό τόν κ. Σπάακ.
  ΑΙ ΕΠΙΒΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ
  ΕΙΣ ΕΣΤΡΕΜΑΑΟΥΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Καθ* α αγγέλ¬
  λεται έκ τού έξωτερικού αί «πιθέσεις
  των κυβερνητικών είς την Έατρεμα-
  δούραν συνεχίζονται.
  Η ΣΑΛΑΜΑΝΚλ ΑΓΓΕΛΛΕΙ
  ΟΤΙ ΟΙ ΕΒΝΙΚ1Ι ΑΗΤΕΠΙΤΙ8ΕΗΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μις).— Τό σημερινόν α¬
  νακοινωθέν τής Σαλαμάνκας άναφέρει ό¬
  τι άπασαι αί έπιθέσεις των κυβερνητικών
  ειςτήν 'Έστρεμα,δούραν άπεκρούσθηααν
  υπό των έθνικών καί ότι οί τελευ-
  ταίοι ούτοι άντεπιτίθενται εναντίον των
  κυβερνητικών.
  ΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΟΥΗ ΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ίΤΑΣ1Η_ΤΗϊ ΤΑΑΑΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι θά συνεχισθώβ-.ν αί ,βυζη-
  τήσεις έν Γαλλία διά τόν τελικόν κα¬
  θορισμόν τής στάσεως τής χώρας είς
  τό ίβπανικόν πρόβλημα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 ΊσνουσρΙου
  (τηλεγραφικώς) — Ό άγγλι-
  κός τύπος σχολιάζει εύμε
  νώς τάς άποφάσεις τής Κοι
  νωνΐσς των Εθνών επί τοθ
  κινεζικοΰ ζητήματος.
  ΈφημερΙδες έν τούτοις, τι
  νές τής αντιπολιτεύσεως,
  χαρακτηρίζουν τάς άποφάσεις
  ταύτας ώς άνευ πρακτικής
  άξΐσς εάν ή Γαλλία, ή Αγ¬
  γλία καί ή Άμερική δέν λά
  βουν άπό κοινοθ άποφάσεις
  ήθικής καί ύλικής ένισχύσεως
  τής μαχομένης Κίνας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 ΊανουσρΙου
  (τηλεγραφικώς) — Γύρω άπό
  τόν Ισπανικόν πόλεμον συνε
  χιζετσι ή άρθρογραφία πλεΙ
  στων δσων γαλλικων εφημε¬
  ρίδων. Ό τύπος τής άριστε
  ράς έπιμένει τιάντοτε δτι ή έ
  θνική Ισπανία ένισχύεται συ
  νεχώς δι' έμψύχου καί άψύ
  χου ύλικοϋ. Περαιτέρω τον(
  ζονται καί αύθις, οί κίνδυνοι
  τούς όποΐους διατρέχει καί
  ή μητροπολιτική καί ή άποι-
  κιακή Γαλλία έκ τής έπικρα
  τήσεως τοθ Φράνκο έν Ίσττα
  ν(α. Ή «Ματέν», αντιθέτως,
  αναφερομένη είς την στάσιν
  τής Αγγλίας ήτις δέν φαίνε
  νεται ενδιαφερομένη διά τό
  Ισπανικόν, έφιστςχ την προσο¬
  χήν των γαλλικων κύκλων έ
  πΐ των συνεπειων τάς όποΐ
  άς θά εΐχε μΐα επέμβασις της
  Γαλλίας έν Ισπανία.
  ΡΩΜΗ 21 Ίανουαρίου (τη
  λεγραφικώς) — Οί ίταλικοί κύ
  κλοι θεωροϋν ώς έπικειμένην
  την αποχώρησιν τής Τσεχοσλο
  βακίας έκ τής ΚοινωνΙσς των
  "Εθνών. Ή αποχώρησις αυτή
  θά πραγματοποιηθή άμα τή
  άποκρυσταλλώσβι άποφάσεων
  μετά τάς οποίας ή προσέγγι
  σις Τσεχοσλοβακίας καί άξο
  νος θά λάβη οριστικόν καί μό
  νιμον χαρακτήρα.
  —Αναφορικώς μέτό ταξίδιον
  τοθ στρατάρχου Γκαϊριγκ είς
  Ρώμην άναφέρεται δτι τοθτο
  θά συντελέση είς τό νά δο¬
  θούν ωρισμέναι κατευθύνσεις
  είς ζητήματα αφορώντα την
  κοινήν πολιτικήν Γερμανίας
  καί Ιταλίας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 21 Ίανουαρίου
  (τηλεγραφικώς) — Οί γερμανι-
  κοί δημοσιογραφικοΐ κύκλοι
  έπαινοϋν την στάσιν τοϋ Γάλ
  λου πρωθυπουργοϋ κ. Ντα
  λαντιέ δστις παρά την ίσχυ
  ράν πίεσιν των κορυφαίων κύ
  κλων τοθ σοσιαλιστικόν) κόμ
  μ^τος, δέν μετέβαλε πολιτι
  κήν επί τοθ ΙσπανιχοΟ ζητή¬
  ματος.
  Ή χθεσινή ημέρα τού κ. Ύπουργοΰ.
  Δεξίωσις είς τό Έμπ. Έπιμελητήριον.
  Καί χθές την πρωΐαν 6 ί-
  πουργός Γενικάς Διοικητής
  Κρήτης κ. Μπότης Σφακιανά
  κης ανήλθεν είς την Νομαρχί
  αν παραμεΐνας μέχρι τής 1
  μ. μ. Κατά την διάρκειαν δέ
  τής τΐαραμονής τού εδέχθη
  καί πάλιν πλεΐστους Ιδιώτας
  καί έπιτροπάς των οποίων
  τα ζητήματα εξήτασε.
  Είς τάν κ υπουργόν παρου
  σιάσθη έπίσης έπιτροτιή έξΆρ
  μενΐων ή όποία τοθ ανέπτυξεν
  ωρισμένα ζητήματα αφορών
  τα την κοινότητα αυτών. Έτέ
  ρα έπιτροπή έκ τοϋ συνοικι
  σμοΰ Φορτέτσας παρεκάλεσε
  τόν κ. υπουργόν νά ένδια
  φερθή διά τόν διορισμόν καί
  ετέρου διδασκάλου είς τόν
  συνοικισμόν, δεδομένου ϊτι
  οί μαθηταί ϋπερβαίνουν τόν
  κεκανονισμένον αριθμόν κσί
  ώς έκ τούτου &έν είναι δυνα
  τόν νά έπαρκέση εις καί μό
  νόν διδάσκαλος διά την σχο
  λικήν μόρφωσιν των τέκνω ·
  των.
  Ακολούθως . παρουσιάσθη
  είς τόν κ. υπουργόν άντιπρο
  σωπεΐα άρτοποιών ήτις καί
  παρεκάλεσε νά επιτραπή ή
  προσωπική έργασία καί είς
  τούς άρτοποιούς τούς έχον
  τας μικρόν κύκλον εργασιών.
  Την 5.45' απογευματινήν
  δ ύπουργός κ. Μπότης Σφα
  κιανάκης προσήλθε μετΛ τής
  κυρΐας τού καί τοϋ νομάρχου
  Ηρακλείου κ. Μαρκέλλου είς
  δεξΐωσιν τοθ ΈμπορικοΟ καί
  ΒιομηχανικοΟ Έπιμελητηρίου.
  Είς την δεξΐωσιν παρέστη
  σαν καί πλεΐστοι έκπρόσωποι
  τής εμπορικάς τάξεως Ήρα
  κλεΐου.
  Κατά την διάρκειαν τής δε·
  ξιώσεως 6 κ. Ύπουργός έζή
  τησε νά ένημεοωθή έτιΐ των ύ
  φισταμένων ζητημάτων των
  έμπόρων συνομιλήσας μετ" αύ
  των έτι* αρκετόν. Κατά
  την συνομιλίαν δέ ταύτην
  ό κ. ύπουργός κατετοπΐ
  σθη επαρκώς ώστε νά προ
  βή είς τος δεούσας είσηγήσεις
  παρά τή κυβερνήσει.
  Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΝ
  ΤΟΝ ΝΟΣΟΝ ΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝ
  Εδημοσιεύθη είς την Ιφημε
  ρΐδα τής κυβερνήσεως Β. Δ.
  διά τοθ όποΐου έπιβάλλεται
  κατά την φορολογικήν περΐο
  δόν 1938—1939 εΐδική φορολο
  γ(α διά την καταπολέμησιν
  τοθ δάκου καΐ'λοιτιών έχθρών
  καί νόσων τής έλαΐσς επί τοΟ
  έν τοίς έλαιοτρφεΐοις έκθλι-
  βομένου ελαίου καί μουργε-
  λαΐου ώς καί των μεταφερομέ
  νων άπό Δήμου ^Κοινότητος
  είς Δήμον ή Κοινότητα πρός
  Ικθλιψιν ελαιών. Διά τόν νο¬
  μόν Ηρακλείου ή φορολογία
  αυτή καθορίζεται είς δρχ 1,50
  κατ' οκάν επί τοϋ ελαίου καί
  1.20 επί τοϋ μουργελαΐου.
  ΑΙ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΑΙ
  ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
  Διά διαταγάς τοθ κ. υπουρ
  γοθ τής Γεωργίας πρός τάς
  Βασικάς αρχάς τοθ Κράτους
  καθίσταται γνωστόν ΰτι άντΐ-
  γραφα των έκθέσεών των πε
  ρί των κατά τόπους φιλοδασι
  κων όργανώσεων δέον νά υπο
  βάλουν καί είς τόν οικείον Νο
  μάρχην, 6 οποίος μετά την δή
  μοσΐευσιν τοθ νόμου 1179 Ιχει
  την εποπτείαν κλπ. έφ' δλων
  των σωματείων τοθ νομοθ.
  ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ
  ΤΕΛΟΝ ΕΚ ΚΥΚΛΟΦΟΡΉ
  Υπό τοθ Δημοσίου Ταμεί
  ου εκλήθησαν οί ώφειλε
  ται δόσεων έκ τελών κυκλο-
  φορΐας αύτοκινήτων, δπως έν
  τος τ©0 τρέχοντος μηνός έξο
  φλήσωσι τάς καθυστερουμέ¬
  νας δόσεις αυτών πρός άπο
  φυγήν δεκαπλασιασμοθ των
  όψειλομένων καΐ άρσιν έκ
  τής κυκλοφορίσς των αύτοκι
  νήτων των, συμφώνως τφ
  νομώ.
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
  Σήμερον τό άπόγευμα θά λάβη
  χώραν είς τό γήπεδον Χανδαξ
  δοοφαιρικός^ αγών μεταξύ τής
  Ε.Γ.Ο.Η. καί τοθ ΌλυμπιαχοΟ
  δι* τό κύπελλον τής Ε. Ο. Ν. Ή
  ραχλιίου Χό οποίον ώ; γνωστόν
  ήθλοθίτηοΐν δ χ, Νθμίρχης,
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ
  ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ ΜΙΝΟΑ
  Είς την αίθουσαν τοθ κι
  νηματογράφου «Μινώα» θά
  λάβη χώραν σήμερον ή προ
  αγγελθεΐσα πανεργστική συγ
  κέντρωσις Ηρακλείου. Είς
  την συγκέντρωσιν ταύτην
  καθ" ήν θά δοθή ή «ύκαιρΐα ό
  μοθ μετά τής Εμφανίσεως
  πρός τούς εργάτας τής νέας
  διοικήσεως τοϋ ΈργατικοΟ
  Κέντρου νά έξετασθωσι καί
  τα έργατικά ζητήματα, θά
  παραστώσι καί αί τοπικαί άρ
  χαί, ενδεχομένους δέ καί ό
  παρεπιδημών είς την πόλιν
  μας ύπουργός Γεν. Διοικητής
  Κρήτης κ. Μπότης Σφαχιανά
  κης.
  λΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΟΠΟΝΟΝ
  Δι* έγκυκλίου τού πρός τάς
  Γεωργικάς Υπηρεσίας καί τα
  Γεωργικά Ταμεΐα τοθ Κρά
  τους ό ύπουργός τής Γεωργ!
  άς γνωρίζει ΰτι διά τάς έκτός
  τοθ 16ίου νομοθ μεταθέσεις
  των κοινοτικών γεωπόνων δέν
  άπαιτεΐται δημοσίευσις είς
  την εφημερίδα τής Κυβερνήσε
  ως έφ' δσον τα όδοιπορικά
  των έξοδα καταβάλλονται
  υπό τοθ ΓεωργικοΟ Ταμείου
  τοθ νομοθ, αί δέ μεταθέσεις
  έπιβάλλεται νά διενεργοθνται
  άνευ χρονοτριβής.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΟΝ
  Τό υπουργείον τής Γεωργίας
  καθώρισε τάς τιμάς των έλχιοπυ
  ρήνων Ιεραπέτρας καί Μεραμβέλ
  λου ώς έξ/ς: Περιφερείας Ίεραπέ
  τρχς είς ένενήκοντα τρία λεπτά
  κατ'ίχαν διά παράδοσιν είς πυρην
  ελαιουρ γιΐα τή; Ιδίας περιφερείας
  χαί Μεραμβέλλου είςμίαν δραχμήν
  κατ' όχαν διά παράδοσιν έπίσης
  είς πυρηνελαιουργεΐα τής ιδίας
  περιφερείας.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
  Επανήλθεν είς Χανιά καί
  άνέλαβεν έκ νέου τα καθή-
  κοντά τού ό · 'Επιθεωρήτής
  Μέσης ",Έκπαιδεύσεως Κρή¬
  της κ. Χρ. Χρηστόπουλος,
  ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
  ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ
  Δι1 αποφάσεως τοθ κ. Προ
  έδρου τοϋ Ανωτάτου Συμβου
  λίου Γεωργικων Συνεταιρι-
  σμών ένεκρίθησαν αί τροποποι
  ήσεις των καταστατικών των
  οΐνοποιητικων συνεταιρισμών
  Άρμένων, Σητείας, ΧαμαιζΙου
  καί "Χανδρα.
  ΕΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΣΑΝ
  ΤΑ ΕΚθΛΙΠΤΙΚΑ ΑΙΚΑΙΟΜΑΤΑ
  Διά τροποποιητικής αποφάσεως
  τής Γεν. Διοικήσεως Κρήτης ώρί
  σθη τό ανώτατον βριον έκθλίψε
  ως έλαιοκάρπου διά τα έλαιοτρι
  6εϊα τοθ Δήμου Ηρακλείου είς
  μίαν δκα"ν ελαίου επί των 12 καί
  τδ 1)3 τή; έλαιοπυρήνης.
  Η ΗΣΑΓΟΓΗιΤΟΝ ΚΡΕΑΤΟΝ
  Διά κοινής αποφάσεως τί ν
  ϋπουργών Οικονομικόν καΐ
  'Εθνικής ΟΙκονομίας επετρά¬
  πη ή είσαγωγή νωπών κρεά-
  των έπ' έγγυήσει υπό τόν δ-
  ρον δτι ό διακανονισμός τής
  άξίας των θά πραγματοποιή-
  ται έντός μηνός άπό τής είσα
  γωγής άποκλειομένης πάσης
  παρατάσεως τής προθεσμίας
  ταύτης.
  Η ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΚΡΙΘΗΣ
  Διά κοινής αποφάσεως των
  ύπουργών ΟΙκονομικών καί
  Γεωργίας επιτραπή ή εΐσαγω
  γή 15 000 τόννων κριθής μέ
  μειωμένον κατά τό ήμισυ τόν
  εισαγωγικόν δασμόν, πρός
  αντιμετώπισιν των άναγκών
  τής κτηνοτροφίας.
  Η ΤΙΜΪΓ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  ΑΙ διατιμήοεις τού άρτου και
  των αλεύρων καθωρίσθησαν ώς
  άχβλούθΜς: Άρτος λΐνχός δρχ
  9 80, πιτυροδχβς 8.20. "Αλβυρος
  λβτικά δρχ. 9.27.50, «ιτυροΰχ»
  9X9.
  ΟΙΚΟΝΟΐνΗΚΗ ΖΩΗ
  ϊτβφίδες
  'Λγβρ* Ηρακλείου
  16.5017.-
  15—16—
  13-14—
  α' δρ.
  "Ελεμέδες
  »
  Ταχτάδβς
  α'.
  IV.
  α'.
  Ρ'.
  Σταφί&Ις μαύραι
  "Ελαια 3~5ο
  7.50-
  6.30-
  5.50- 6.~
  27.30
  Ά ΑΣΚΗ8Η ΝΕΑ
  ΙΚΟΜΟΜΙΚΗ ΠΟΑΙΤΙΚΗ
  ΑΟΟ ΜΕΡΙΙΪΣΤ1» ΡΑΙΙ
  Η ΙΝΙΙΚΪΤΛΙΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΑΙΙ
  IIIII
  ΕΙΡΥΙΕΡ» ΣΙΙΜΑΣΙΑ
  II!
  ΑΘΙΙΝ%Ι 21 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Καθ» ά τηλε¬
  γραφείται έκ τού έξωτερικού σχολι.
  άζεται εύρέως άπό τούς διεθνείς κύ-
  κλους ή αντικατάστασις τού αόκτορος
  Σάχτ.
  Ή αντικατάστασις αυτή θεωρείται ό¬
  τι θά συντελέση είς την άακησιν νέας
  οικονομικάς πολιτικάς υπό τής Γερμ«
  νίας προσαρμοσθησομένης είς τα άγ-
  γλιχά ιδίως έμποριχά καΐ οίκονομ«κά
  αυμφέροντα.
  ΖΩΗΡΟΤΑΤΗ Η ΔΡΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΑΕΡΟΜΑΧΙΑΙΚΛΙΒΟΜΒΑΡΑΙΣΜΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — ΤηλεγραφήματΜ
  πρός τό Πρακτορείον Χαβάς άναφέ*
  ρουν ότι ή δράσις τής άεροπορίας έν
  Ισπανία υπήρξε ζωηροτάτη κατά τα
  τελευταία είχοσιτετράωρα.
  Έκτός των βομβαρδισμών τούς ό·
  ποίους ενήργησε τελευταίως ή έθνική
  άεροπορία έγιναν καί πεισματώδεις ά-
  ερομαχίαι μέ σημαντικάς απωλείας ε¬
  κατέρωθεν.
  ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΓ
  ΠΡΟΣΤΗΝΒΑΡΚΕΛΩΝΗΝ
  Η ΑΜΥΝΑ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι μετά την κατάληψιν τής Ί
  γκουαλάνταοί έθνικοί προσεγγίζουν πρό;
  την Βαρχελώνην. Την άμυναν τής Βαρ>
  κελώνηςάγωνίζονται νά συμπληρώαουνοί
  κυβερνητικοί,ούτως ωστε νάπεριορίσουν
  τούς ύφισταμένους κινδύνους καί νά ά
  ναστείλουν την προέλασιν των έθνικών
  πρός την πόλιν ταύτην.
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΟΥΝΑΒΕΩΣ
  ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΒΗ ΜΟΝΙΜΟΣ
  ΤΕΦΥΡί ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ!
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Μεταξύ τής
  Βουλγαρίας καΐ Ρουμανίας χατεβκευά·
  σθη μόνιμος γέφυρα επί τού Δθυνάβε-
  ως. Ή γέφυρα αυτή Θέλει έξυπηοετή'
  σει τάς μεταξύ των δύο χωρών εμπο¬
  ρικάς βχέσεις.
  Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ
  ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας)----Είς ειδικήν σύ¬
  σκεψιν σήμερον ;καθωρίσθησαν αί' έλλη·
  νικαί αποψεις αι οποίαι θά ύποστηρι-
  χθούν εις τάς διαπραγματεύσεις διά
  τή« σύναψιν εμπορικής συμβάσεως με-
  ·ί*ξυ 'Ελλάδος καί Βουλγαρίας.
  ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ
  ΤΟΥ Κ. ΠΡΩβΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τοβ
  «•ντιχηοκριτού μ»ς)— Σήμερον ό πρω-
  θυπουργος καΐ ή κυρία Ί. Μεταξά π*
  ρεκαθησαν είς γεύμα δοθέν πρός τιμήν
  των εις την αμερικανικήν πρεσβείαν.
  Είς τό γεύμα παρεκάθησαν καΐ πλεϊ-
  ατοιάλλοι έπίσημοι καί τό ανώτερον
  προσωπικόν τής πρεσβείας.