96826

Αριθμός τεύχους

5073

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

24/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έιησια 8ολ. 15
  έξαμηνος » 8
  )
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  24
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟ1 ΜΙΝΩΙΑνΡΟΥ
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΙΆΚΛίΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5073
  Η ΝΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ
  ΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΛΣ ΔΥΝΛΜΕΩΗ
  Ό πολεμιχός στόλος τής
  Ελλάδος ενισχυθή άπό τής
  χθές δι' ενός άκόμη νέου
  σκάφους. Τό άντιτορπιλλικόν
  «Βασιλεύς Γεώργιος Α'» κατ
  έπλευσεν είς τόν ναύσταθ
  μόν καί προσετέθη είς τούς
  άλλους φρουρούς των έλλη·
  νίκων θαλασσών. Ή άπόκτη
  βις δέ καί ή άφιξι; τοΰ νέ¬
  ου πολεμικοΰ έχαιρετίσθη ά
  πό ολόκληρον τό έθνος μέ
  χαράν καί παρήγαγεν αϊ-
  αθημα ανακουφίσεως. Ό 6α
  σιλεύς Γεώργιος, συνοδευό-
  ■ μενος καί υπό τοϋ πρωθυ
  ; πουργβϋ κ. Μεταξα, τοϋ ύφ-
  υπουργοΰ των Ναυτικών κ.
  - Παπαβκσιλείου, τοΰ στολάρ
  * χου κ. Οίκονόμου καί τοΰ
  - άρχηγοΰ τοΰ ναυτικοϋ έπιτε
  λείου κ.Σακελλαρίου, κατήλ
  θεν είς ναύαταθμον καί δια
  περαιωθεΐς επί τοΰ νέου σκά
  Ι* φους επεθεώρησε τα πληρω
  .·' ματά τού καθώς καί τόν ό
  πλισμόν καί τα διάφορα δια
  μερίσματά τού. Εδόθη δή
  λαδή είς τό γεγονός τής ά-
  ποκτήσεως τοϋ νέου σκά¬
  φους σημασία άνάλογος πρός
  την αξίαν τού.
  Είναι ομως επιβεβλημέ¬
  νον νά σημειωθή ότι τό «Βα
  σιλεύς Γεώργιος Α'» δέν εί¬
  ναι τό μοναδικόν νέον σκά
  φός πού ένισχύει τάς χατά
  θάλασσαν πολεμικάς δυνά
  μεις τής χώρα?. Καί άλλα
  ομοια, τοΰ ίδίου τύπου άντι
  τορπιλλικά ναυπηγοϋνται ή
  δή είς εκτέλεσιν τοϋ προ-
  γράμματος τονώσεως τοϋ πό
  λεμικοΰ μας «τόλου. Έντός
  όλίγου, έπομένως, ή χωρ»
  θά διαθέτη άξιολόγους ναυ
  τικάς δυνάμεις. Νέα σκάφη
  νεωτάτου τύπου θά έχουν
  προστεθή είς τόν στόλον.
  Τα παλαιά θά έχουν άνα
  χαινισθή τελείως καί θά ε
  χούν καταστή πλήρως άξιό
  μκχα. Καί ή Ελλάς θά έχη
  την πρώτην θέσιν είς την
  Ανατολικήν Μεσόγειον άπό
  απόψεως ναυτικών δυνάμεων.
  Θά είναι ίκανή νά περιφρου
  ρήση τάς θαλάσσας καί τα
  παράλιά της έν περιπτώσει
  έξωθεν άπειλής καί νά πά
  ράσχη θετικήν συνδρομήν
  είς τούς φίλβυς καί συμμά
  χους της εάν ή άνάγπη τό έ
  πιβάλη.
  Ή 'άξία δέ αυτή τοΰ ναυ-
  τικοϋ είνε έκείνη πού εξη¬
  σφάλιζε μέχρι- σήμερον καί
  έξασφαλίζει είς την Έλλά-
  δα μίαν προνομιούχον θέσιν
  μεταξύ των άλλων κρατών
  καί καθιστα έπιθυμητήν την
  φιλίαν καί συμμαχίαν της.
  "Ορθώς έπομένως ένεργοΰ·
  σα ή σημερινή κυβέρνη¬
  σις έστράφη μέ στοργήν πρός
  τό ναυτικόν καί έργάζετκι
  διά την άναδιοργάνωσίν τού.
  Καί θά προσφέρη μεγίστας
  όντως υπηρεσίας είς την χώ
  ραν εάν κατορθώση καίπραγ
  ματοποιήση την σκέψιν της
  περί δημιουργίαν, ναυπηγεί-
  ών είς τόν ναύσταθμον ή
  άλλοΰ, δπου νά κατασκευά-
  ζωνται τα μικρά τουλάχι¬
  στον σκάφη, τα άντιτορπιλ-
  λικά καί τα ύποβρύχια τοΰ
  στόλου μας. Διότι, ή Ελλάς
  δέν θέλει μέν τόν πόλεμον
  άλλ' είνε ύποχρεωμένη καί
  νά παρασκευόίζεται νά τόν
  αντιμετωπίση έφόσον φκίνε-
  ται καί πάλιν πιθανός.
  Ή κυβέρνησις αλλωστε
  γνωρίζει ότι τότε μόνον θά
  δυνηθή νά περιφρουρήση την
  ειρήνην καί νά εξασφαλίση
  εί; την χώραν την γαλήνην,
  έ τα ν θά έχη την ύλικήν δύ¬
  ναμιν νά άντιστήΙ) είς πάσαν
  απειλήν. Καί την δύναμιν
  αύτην θά την δώση βεβαίως
  μαζί μέ τόν στρατόν καί την
  άεροπορίαν καί τό ναυτικόν.
  "Επειτα, είς μίαν εποχήν
  κατά την οποίαν οί κίνδυνοι
  τοΰ πολέμου αύξάνουν καθ'
  ημέραν καί ολα τα κράτη, με
  γάλα καί μικρά, έχουν έπιδο
  θή είς κολοσσιαίους έξοπλι-
  σμούς, έπιβάλλετ«ι βεβαία
  καί είς την μικράν Έλλάδχ
  έκ λόγων φρονήσεως νά προ
  παρασκευκζη 2σον τό δυνα¬
  τόν πληρέστερον την άμυ¬
  ναν της.
  Πεταχτά
  σημειώματο
  Η ΧΑΜΕΝΗ ΧΑΡΑ
  Χαρά λαχταροϋν οί ΡωμηοΙ.
  Θλιμμένοι θεοϊ πού τούς κα(
  εί ή δίψα άνεκπλήρωτων πό
  θων, σπάνια δροσΐζονται ά¬
  πό τα δάκρυα πού φέρνει τό
  πλατύ γέλιο. Κι' αύτό τό ά
  πλό μειδίαμα,μαραίνεται πρΐν
  άκόμη ανθίση στά χείλη των.
  Δέν έννοεΐτσι δμως ζωή χω
  ρίς χαρά. Οΰτε καί δημιουρ
  γΐα χωρΐς χαρούμενη διάθε
  σι. Κι' αυτή τή χαρούμενη διά
  θέσι άναζητοθν οί νεοέλληνες
  στήν όργάνωσι τοθ καρνα
  βαλιοθ: Ρετσέτα στερεότυ
  πή πού τή σεΐουν χιλιά-
  δες χέρια, θριαμβικά. Σέ πολ
  λές μάλιστα πόλεις, δπως
  στό Βόλο, στήν Πάτρα, στή
  ΘεσσαλονΙκη, άρχισαν κι' δ
  λας οί έτοιμασΐες γιά την έ
  κτέλεσι τής συνταγής. Θά εΐ
  ναι δμως άποτελεσματικό τό
  φάρμακο; Θά μάς επιτραπή
  νά άμφιβάλλωμε" κσΐ νά δια
  τυπώσωμε τή δυσπιστΐα μας.
  Κακόγευστα είναι άλλωστε
  τα φάρμακα συνήθως. Καί
  τό φάρμακο τοθ καρναβα-
  λιοθ, άν κρίνωμεν άπό τ' ά
  ποτελέσματα πού εΐχε ώς τώ
  ρα στήν πρωτεύουσα βπου ε
  γινε χρήσΐς τού, δέν απεδεί¬
  χθη διεγερτικό τής χαρας. Σέ
  τιάμπολλες μάλιστα περιπτώ
  σεις επροκάλεσε μειδίαμα πι·
  κρΐας καί απογοητεύσεως.
  Ν" αποκλεισθή λοιπόν ή χρή
  αίς τού; Όχι, έφόσον ύπάρ
  χούν άνθρωττοι πού έλπίζουν
  σιήν έπίδρασί τού. Άλλά καί
  νά μην πιστέψωμεν δτι στά
  κομιτδτα τής άπόκρηας ύπάρ
  χει τό έλιξήριο τής χσρδς καί
  τοθ γέλιου. Δέν είναι άλλω
  στε ό κσρνάβαλος πού μάς
  λείπει, κοί γι' αύτό εϊμαστε
  θλιμμένοι. Γιατΐ καρνάβαλος
  εχει καταντήσει ή ζωή σ' όλό
  κληοο τόν κόσμο σήμερα.
  ΆλλοΟ λοιπόν πρέπει νά ά-
  ναζητήσωμεν τα αίτια τής δ-
  μαδικής καί μόνΐμης μελαγχο
  λΐας μας. Καί δέν μποροθν
  ν' άνευρεθοϋν τα αϊτια αύτά
  άλλοΟ παρά έντός μας καί
  στήν ίστορία μας. Λαός πού
  έ"ζησεν αίώνες κάτω άπό τό
  κνοθτο τοθ τυράννου δέν ή
  ταν βεβαία δυνατό νά διατη¬
  ρήση χαρούμενη διάθεσι. Ή ά
  γάπη έσάπισεν έντός τού, σι
  γά, σιγά, γιά νάτραφή τό μΐ
  σος. Τής άνάπης δμως ετνε
  λουλοΰδι τό φωτεινό, χσρούμε
  νο χσμόγελο κι' 6χι τοθ μ(-
  σους. Κι' έπειτα, πώς ν" αν¬
  θίση ή χαρά σέ μιά χώρα πού
  αίώνες ολοκλήρους την έρήμω
  νεν ό λ'βας κι' ό σιμούν τή;
  άνατολίτικης ότπσθοδρομικότη
  τος; Ό πόνος θεριεύει στά
  χαρέμια. Τα γέλιο μαραΐνε-
  ται.Τροφή θέλει ήχαρά γιά νά
  φουντώση καί ν' άιτλωθή Ή
  Ελλάς δμως ή"ταν γνωθΓή ώς
  τώρα ώς χώρσ των στερήσε
  ών. Λιτότης σ' δλα. Καί μο
  ναχά λιτότης; Λιμός κυριολε
  κτικά. Λιμός σεξουαλικός, έ
  ρωπκός, άκόμη και πνευματι
  κός. Κι άν γινότανε παρ' δ¬
  λα αύτά τό θαθμα νά έμφανι
  σθή κάπου ή χαρά ώς άξίωσις
  καί νόμος τής ζωη-ς κα1 ^
  φύσεως, ή κουμπούρα τής δή
  θεν ήθ κης την έθανάτωνε χω
  ρίς πολλά λόγισ. Κι' Ιπειτα,
  πώς νά χυθή στά πρόσωπα | θή ή νέα οίκογένεια, δταν ό
  -Λ- ■-"--■"--'--.........---'■-------*■»■■■ λΐβας τής άνατολής ύποχω
  ρήσπ μττροστά στό κϋμα τοθ
  άνέμου τής προόδου καί τοϋ
  πολαισμοϋ· δταν πεθάνη μέ
  σα μας ό ραγιάς πού έξέθρε
  ψυν τόσοι αίώνες σκλαβιας
  καί άνδρωθπ ό έλεύθερος άν
  θρωπος. Κι' δταν λείψη ό κά
  θε εϊδους λιμός πού μας έμά
  ραινεν ώς τώρα, τότε θ' άνθί
  ση αύτόματα καί θά φουντώ
  σΠ "Ί ΧαΡά ποΰ θά ώραιοποι
  ήση τή ζωή...
  των άνθρώπων χαρούμενη λάμ
  ψις δταν στΐς καρδιές των ύ
  πήρχε τό σκοτάδι πού εδημι¬
  ούργησε τό πολεμικό καί τό
  μεταπολεμικό δρδμα; Κάπου
  άλλοΰ, λοιπόν, κι' δχι στήν
  όργάνωσι καρνσβαλιοϋ, άς
  άναζητήσωμε τήχαρά:Στήν άλ
  λαγή των δρων τήο ζωής μας.
  Καί στήν αλλαγήν έπίσης τοθ
  έσωτερικοθ μας κόσμου. Ή
  άλλαγή αυτή συντελεΐται εύ
  τυχώς έστω καί άργά.
  Καί δταν όλοκληρωθρ, δταν
  στή θέσι τοθ χαρεμιοθ, ύψω
  Μ.—
  Ή μεταβολή τής 4ης Αιίγοόοτου
  ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ
  ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
  Ό λόγος τού κ. Μανιαδάκη
  Ύφυπβυργοΰ της Δημοσία; Ασφαλείας
  Κατά τό παρατεθέν είς τό «Μκ
  ξΐμ» γεϋμα υπό τοΰ ϋφυπουργβίου
  της Δημοσίας 'Ασφαλίία; έπ' εύ·
  χαιρία της λήξεως των εργασιών
  της Λ. Διασκέψεως των διοικη-
  των καί διοικητριών της Ε. Ο. Ν.
  ο οφυΐτουργός κ. Κ. Μανιαδάκης
  εξεφώνησε τόν κατωτέρω λόγον:
  Φαλαγγϊτες καί Φαλαγγίτισ-
  σες-
  Είμαι έξαιρετικά εύτυχής, διό¬
  τι έπ' ιύκαιρία τής λήξεως των
  εργασιών τοθ Α' συνεδρίου των
  άνωτάτων βαθμούχων τής Έ
  θνικής ^Οργανώσεως τής Νεο-
  λαίας, μοθ δίδεται ή άψορι·)}
  νά διαπιστώσω, ότι οί πρό πολ-
  λών έτών όραματισμοί τοθ Άρ
  χηγοθ μου διά* την κατάκτησιν
  τής νέας έλληνικής γενεάς, ήρ
  χισαν νά λαμβάνουν σάρκα καί
  αστοί καί νά είσέρχωνται εις
  την οδόν τής πλήρους πραγματο
  ποιήσεως.
  Τό 1931 δ "Ιωάννης Μεταξάς
  βλέπων τόν εκπεσμον τοΰ τόποα
  καί τα ήθικά συντρίμματα, είχεν
  ίξαγγείλει, «δτι έκεΐ ποΰ ϊφθα-
  σεν ά τόπος τότε μόνον θά σω¬
  θή, δταν ή έλληνιχή^νεότης άρ
  πάξη στά χέρια της τό εθνικόν
  ιδεώδες καί μέ αύτά ώ; ση¬
  μαίαν καί κίνητρον μέ πίστιν
  καί αισιοδοξίαν ανευ δισταγμών
  χωρήσει πρός τα έμπρό; διά νά
  αναστηλώση τίς έθνιχές τοθ τό·
  που άξίες πού είχαν υποστή πλή
  ρη εκπεσμον καί ίιασυρμόν».
  Καί είς τόν έναρκτήριον τοθ
  συνεδρίίΐυ σας λόγον δ Κυβερνή-
  της σας καθώρισεν, 8κ αί έ·
  θνικαί άξιαι είνε ό Βασιλεύς,
  ή Πατρίς, ή θρησκεία, ή οΗο
  γένεΐα καί 8τι ή 4η Αύγ*ύστου
  καί ή Έθνική ΝεολαΕα είνε οί
  θεματοφύλακες των έθνικών τού
  των αξιών.
  Φαλαγγϊτες καί Φαλαγγίτισσες,
  Πρέπει νά είσθε δπερήφανει
  διότι σέ σας έλαχεν ή τιμή
  νά πυκνώσητε καί νά οδηγή-
  σετε τίς πρώΐες φάλαγγες τής
  Έθνικής Νεολαίας.
  Τό έργον σχς είνε μεγάλο, είνε
  τεράστιο, είνε ίσΐορικϊ.
  Τα καθήκοντα πού έχω έπωμι-
  σθή μέ έφεραν κατ' ανάγκην
  είς επαφήν μέ μιά πραγματικό¬
  της, ή γνωριμία τής οποίας μοθ
  έπιτρέπει νά έκτιμήσω ϊαον
  ολίγοι την σημασίαν πού έχει
  γιά τόν τόπο ή Έθνική Όρ
  γάνωσις τής Νεολαίας καί ό
  μεγάλος ρόλος, τόν όπ&ϊον έχει
  νά παίξη διά την δημιουργίαν
  πράγματι τοΰ 1" ΈλληνικοΟ ΙΙο
  λιτισμιθ.
  Η ΝΕΟΛΑΙΑ
  ΠΡΟ ΤΗΣ5 4ης ΑΥΓΟΥ-ΤΟΥ
  Γιά νά κατανοήσητε αύτό πού
  σας λέω καί νά εύχαριστηθήτε ά¬
  κόμη πιό πολύ διά τόν ωραίον
  σας ρόλον, σόϊς παρακαλώ νά μέ
  συνοδεύσητε, νάρθήτε μαζί μου,
  δέν θά σ5ς όδηγήσω σέ μακρανούς
  καί άγνώστους τόπους, θά πίϊμε
  μαζί νά συναντήσωμεν την Νεολαί
  αν, την Νεολαίαν τής χθές στό
  σπίτι, στό σχολειό, στδ Πανεπιστή
  μιο, στό έργαστήριο, στό άθλητι
  κό γήπείο, γιά νά δοθμε πώς έ
  σχέπτετο, πώς ειργάζετο, ποιές ή
  σαν ή έττιθυμίες της, ποία τα δ
  νειρά της, τί επί τέλου; επίστευ¬
  εν ή Νεολαία αυτή είς την έποί
  αν θά παρεβίδετο ή συνέχεια καί
  ή τ6χη τοθ έθνοκς.
  Την βρίσκθυμε τελείως έ
  λελειμμένην, έστερημένην ίδανι
  κων παραπαίουσαν, μή γνωρίζου
  σαν ποθ νά στραφή, τί νά πι¬
  στεύση.
  Άλλοι νέοι αίχμαλωτίζονται
  άπό τα δϊλεαστ,ικά συνθήματα τοθ
  μαρξισμοθ καί τρέπονται πρός
  τόν άριστερισμόν, 6 οποίος είχε
  γίνει τής μόδας καί είς τό σαλόνι
  τοθ άριστοκράτου καί εί; τό ερ¬
  γοστάσιον τώθ έργάτου.
  Άλλοι γίνονται διεθνιαταί, άλ
  λοι κοβμοπολϊται, άλλοι άνθρωπι
  σταί, δλλοι φιλειρηνισταί καί αλ
  λοι περιορίζουν τα ίδανικά των
  είς την θεραπείαν των προσωρι·
  νών τους άναγκών.
  ΙΙλήρης σύγχυσις καί πλήρης
  αταξία είς τάς τάξεις τής νεότη·
  τος.
  Καμμιά ένότης, καμμία πίσπς
  κανένα ί5ανικόν.
  Οί μαθηταί άπεργούσαν καί τα
  νήηια λιθοβολοΰσαν τα σχολεΐα.
  Άλλοίμονο στό δάσκαλο πού ήΐαν
  ποτισμίνος άπό την ελληνική πά
  ράδοσΐ. Αύτός ή:αν άντιδραστικός,
  γιατί μόνον οί όπαδοί τοθ Γλη
  νοθ, οί όποϊοι άνήκον είς την διε
  θνή έργαΐών Παιβείας ήσαν αξιοί
  τιμών καί άξ'ωμάτων.
  Έπιτροπές μαθητών καί φοιτη
  των δπέβαλλαν αίτήματα πού δέν
  ήσαν τίποτε άλλο παρά συνθήαα
  τα γιά άνταρσίες καί δέν είχαν
  δλλο βχοπό παρά πώς νά περνοθ
  σαν τίς έξετάσεις των χωρίς νά
  διαβάζουν. Καί έτσι ώργανδθντο ή
  μ»θί]τιχές καί φοιτητικές διαδηλώ
  σεις, ή άπεργίες καί ή συγκρού
  σεις μέ την αστυνομίαν.
  Ιδού τί γράφει είς-την δηλώ
  σιν μετανοίας τού ό νεαρός κομ
  μουνιστής Γεώργιος Τσαγγάρης
  (ό οποίος είνε σήμερον φαλαγ·
  γίτης): «Άπό τόν κομμουνισμό
  προσεβλήθην είς ηλικίαν Κ! έ
  των ώς μαθητής τής Ε' τάξεως
  τοθ Γυμνασίου Πατρών. Έγινα
  καθοδηγητής των σπουδαστών
  έν Πάτραις καί δταν μέ άπίβαλον
  πηγά είς την Άμαλιάδα. Έκεϊ
  καΐέβασα τούς μαθητάς σέ άπερ-
  γία καί λιθοβολήσαμι την άστυ
  νομία καί τό σχολειό. Μετά την
  έξοδό μου άπό τίς φυλακές Άβί
  ρωφ συνέχισα την δρασιν μου
  παράνομα μεταξύ των άγροτών
  τοθ νομοθ Ήλείας γιατί έκεϊ
  μέ έστειλε τό κομμουνιστικό κόμ
  μα. "Οταν ήλθχ είς τάς Αθήνας
  διά νά αυνεχίσω τάς σπουξχς
  μου συνεδέθην μέ την κομμουνι¬
  στικήν Νεολαίαν Αθηνών καί
  επήρα εντολήν νά συνεχίσω ώς
  μέλος τής Φοιτητικής Άχτίδος.
  Ώϊήγησα τ&ύς μαθητάς σέ πολ
  λές άντικαθεστωΐιχές εκδηλώσει;,
  είς δέ την δποδοχήν τοθ Γάλλου
  δπουργοθ Ζαν Ζαί, διίνειμα κομ
  μουνιστικά, άντιφασιστικά καί
  άντιδικτατορικά ένιυπα μέ αυνερ-
  γεϊα άπό μαθητάς. Τό οπίτι μου
  τής δδοθ Δερβενίων ήτο άνεξάντλη
  τος παρακαταθήκη κομμουνισΐιχοθ
  δλικοθ. Είς τόν Άγιον Εύατρά-
  τιον δπου Ιξετοπίαθην, συνήλθα
  γιατί ή έπαφή μου μέ τούς πρά¬
  κτορας τής Γ" Διεθνοθς μοθ άπε
  κάλυψε 8λες τίς βρωμιές καί δλες
  τίς άτιμίες των δπαδών τοθ Δημη-
  τρώφ. Γι' αύτό χι'έγώ τούς άποχη
  ρύσσω μέ την ψ^χήν μου καί γί-
  νομαι φαλαγγίτης, είς τό πλευ¬
  ρόν τοθ Βασιλέως καί τοθ Έθνι-
  κοθ Κυβερνήτου».
  Νία παιδία ήσαν έχιϊνοι, οί δ-
  ποϊοι έλιθίρόλησχν την είσαγγε·
  ΔΙΑ ΤΗΗ ΑΝΙΖΩΟΓΟΝΗΣΙΝ
  ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΒΙΟΤΕΙΗΙΑΣ
  Ή απόφασις τής Άγροτι
  κης Τραπέζης νά όργανώ-
  ση άπό τοϋ τρέχοντος έ-
  τους την χωρικήν βιοτεχνι
  κήν πίστιν καί νά χορηγή
  δάνεια είς τάς αγροτικάς οί
  κογενείας μέ σκοπόν την
  τόνωσιν τής οίκιχκής βιοτε
  χνίας είς την ύπαιθρον, ένέ
  χει πράγμκτι μεγίστην ση
  μασίαν καί άξίζει Ιδιαιτέ¬
  ρας έξάρσεως. Αποτελεί
  μέτρον τοΰ όποίου ή έφαρ
  μογή θά έχη έξαιρετικώς εύ
  χάριστα άποτελέσματα διά
  την οίκονομίαν τής ύπαί-
  θρου. Θά συντελέση είς την
  άναζωογόνηβιν καί άνάπτυ
  ξιν ενός κλάδου εργασίας
  πού έκτος τής οίκονομικής
  ωφελείας τού, έχει καί τερα
  στίαν τουριστικήν αξίαν. Ή
  οίκιακή βιοτεχνία, άνθοΰσεν
  άλλοτε είς τα έλληνικά χω
  ριά. Τα ύφαντά, τα κεντή-
  ματ«, τα χειροτεχνήματα
  τοΰ χωρίου είχον φθάσει είς
  ύψιστον βαθμόν τελειότητος
  καί ήσαν περιζήτητα. Τα
  προϊόντα τής έλληνικής λαϊ
  κης τέχνης έκινοϋσαν τόν
  θαυμασμόν. Ή συμμετρία
  των σχημάτων, ό ύπέροχος
  ρυθμός, ό έναρμονισμός των
  χρωμάτων κατέπλησσαν. Καί
  σήμερον άκόμη, είς τα ά-
  πομεμακρυφΐένα κ»ί τα ό
  ρεινά χωρία δπου «ί γυναϊ
  κες άσχολοΰνται μέ τόν άρ
  γαλειό καί τό κέντημα, ή λα
  ΐκή τέχνη παρουσιάζει άλη
  θινά άριστουργήματα ύφαν
  τικής, πλεκτικής καί κεντή
  ματος.
  "Αλλοτε δέ έκαλλιεργοΰν
  το καί παρήγοντο καί αί πρώ
  ται ύλαι, μαλλί, μετάξι, λι·
  νάρι, βαμβάκι, επί τόπου.
  Καί ήτο το κόστος των προ-
  ϊόντων τής οίκιακής βιοτε-
  χνίας ελάχιστον. Έτσι ή ελ¬
  ληνική οίκογένεια κατεσκεύ
  αζε τα ειδή ρουχισμοϋ πού
  είχεν ανάγκην μόνη της
  χωρίς κανέν έξοδον. Ειχε δέ
  καί περισσεύματα πρός πώλη
  σιν, άπό τα όποΐα προσεπορϊ
  ζετο σημαντικά κέρδη. Σι¬
  γά, σιγά ομως ή χωρική βιο
  τεχνία ήρχισε νά φθίνη. Ό
  συναγωνισμός τής άναπτυσ-
  σομένης όσημέραι βιομηχα-
  νίας, ό κακώς έννοούμενος
  πολιτισμός, ή έλλειψις έπχρ-
  κών κεφαλαίων, συνέτειναν
  είς τουτο."Ηδη ομως άναπτύσ
  σεται πάλιν ή κτηνοτροφία,
  ή σηροτροφία, ή καλλιέρ-
  γεια τοΰ βάμβακος καί τοΰ
  λιναριοΰ καί ειμπορεί κάλ
  λιστα ν' άναδημιουργηθή καί
  ή χωρική βιομηχανίοτ.Καί είς
  τούτο θά βοηθήση θετικώς ή
  οργάνωσις τής χωρικής βιομη
  χανικής πίστεως υπό τής 'Α-
  γροτικής Τραπέζης.
  Ή κυβέρνησις πού ειχε την
  ωραίαν αυτήν έμπνευσιν καί
  πρωτοβουλίαν, είνε άξία τής
  εύγνωμοσύνης τοΰ άγροτι·
  κου κόσμου.
  Ή έζυγίανσις
  Είναι χαρακτηριστικοί οί ά
  ριθμοί τούς όποίους έδωκε
  πρός δημοσίευσιν τό υπουρ
  γεΐον Κραηκής 'Υγιεινής, σχε
  τικώς μέ την ΰγιεινήν κατά
  στάσιν τής χώρας. Ή Φυμα
  τΐωσις, ή έλονοσΐα τα άφρο
  δΐσια καί διάφοροι άλλαι λοι
  μώδεις νόσοι είχον προσβά
  λει τό ήμισυ τοθ ιτληθυσμοθ.
  Καί δμως τό κομματικόν Κρά
  τος, έβυζαντινολογοθσε περί
  πολλών καί σπουδαΐων καί
  κατετρύχετο είς αγώνας ίκανο
  ποιήσεως τής στρούγκας, χω
  ρίς νά λαμβάνη ούδεμίανφρον
  τίδα διά την υγείαν τοθ λα
  οθ. Άλλ' εύτυχώς ή περίο
  δος έκείνη έληξε. Τό σημερι¬
  νόν κράτος έθεσεν ώς πρω-
  ταρχικόν σκοπόν τού την έξυ
  γίανσιν τής χώρας. Καί θά έ
  πιτύχη ασφαλώς.
  Αί σταφίδες.
  ΑΙ είσηγήσεις τοθ «ΟΤκου
  τοθ άγρότου» πρός την κυ
  βέρνησιν ώς κρός τάς έξαγω
  γάς των σταφίδων μας είς
  Γερμανίαν, δέν ύπάρχει άμ
  λίαν τοθ ΙΙειραιώ(«γιατΙ οί νέοι
  πρέπει νά μπαίνουν πρώτοι σέ χά
  θε συμπλοχή μέ την αστυνομίαν,
  νά άποχτοθν θάρρος καί μαχητι
  κή πεϊρα, νά γίνωνται θύματα καί
  νά φανατίζωνται». "Ετσι είναι τό
  κομμουνιστικό σύνθημα.
  Νέος Κ) μόλις έτών ήταν έκεΐ
  νος που έσκότωσε τόν άστυνομιχό
  στήν Κοκκινιά.
  «"Ημουν στή συμπλοκή, μά δέν
  ίίμαι έγώ πού σχέτωσα τόν άστυ
  νομικό. Μοθ είπε τό κομμουνιστι¬
  κό κόμμα, μετά τό φόνο, πώς πρέ
  πει νά άναλάβω έγώ τίς εύθύνες
  καί δτι θά μέ φυγαϊεύοη στή
  Ρωσσία.
  »Τίς άνέλαβχ καί κατεδικάσθη
  είς έννέα έτών φυλάκισιν. Μά ηλ
  θεν ή ώρα νά μιλήσω καί νά ξε-
  σχεπάσω 8λη τή βρωμιιά καί την
  άνηθικότηχχ. Δέν είμαι έγώ ό
  δολοφόνος, άλλ' ό Μπεζαντά*ος
  μάς γράφει άπό τίς φυλαχές τής
  Αίγίνης χθές άκόμη τό άμούστα-
  κο παιδί των 17 έτών, έ Καλογε-
  ρίδης πού ζητ»1 την χάρι τοθ Βχ
  σιληά.
  (ουνεχίζεται)
  φιβολία ότι θά είσακουσθοθν
  καΐ θά υίοθετηθοθν. Ή κυ
  βέρνησις άλλωστε, άπέδβιξε
  πλείστονις μέχρι τοθδε τό
  ενδιαφέρον της διά την τύχην
  των κρητικών σταφίδων. ΚαΙ
  φυσικά, δέν θ' άδιαφορήση
  τώρα. Θά καταβάλη κάθβ
  δυνατήν προσπάθειαν διά την
  εξαγωγήν καί τοθ τελευταΐ
  ου άποθέματος σταφίδος. Καί
  θά επιτύχη ασφαλώς. Διότι
  γνωρίζη νά ένεργή μέ σύστη
  μα καί κατά τρόπον άποτελε
  σματικόν.
  Εχθροί τού τόπου.
  Είς Λονδίνον έστάλη εφέ¬
  τος σταφίς έκ Πελοποννή·
  σου, είς αθλίαν κατάστασιν,
  ώς γράφει άνταποκριτής ά·
  θηναΐκής συναδέλφου. Χεΐρι
  στα συσκευασμένη, περιεϊχε
  πέτρες, άκαθαρσΐες, σάπιους
  καρπους. Καί έκαμε, βεβαίως
  χειρίσιην εντύπωσιν. Άλλ' ύ
  πάρχει νόμος, ψηφισθείς μάλι
  στα εσχάτως, πού τιμωρεΐ
  τούς άσυνειδήτους έξαγω·
  γεΐς πού δυσφημοϋν την χώ
  ραν καί τό εμπόριον καί τα
  προϊόντα της είς την ξένην.
  Καί θά εφαρμοσθή ασφαλώς
  ό νόμος αύτός. Οί αίσχροκβρ
  δεΐς καί οί κάπηλοι πρέπει
  νά χαρακτηρίζωνται ώς έχ·
  θροί τοθ τόπου. Νά στιγμα
  τΐζωνται. Νά τιμωροθνται
  σκληρώς. Καί νά παραδΐδων
  ται είς την κοινήν περιφρονή
  σιν.
  Τα Ισπεριδοειδή.
  Ή ζήτησις των έσπεριδοει
  δών καί Ιδία των πορτοκαλ
  λιών καί μανταρινιών έκ μέ
  ρους τής καταναλώσεως δια
  φόρων εύρωπαϊκών χωρών
  συνεχΐζεται διαρκώς αύξανο
  μένη. Καί αί τιμαί πού προσ
  φέρονται κρίνονται άρκετά
  ίκανοποιητικαί. Τό γεγονός εί
  ναι ευχάριστον. Άποδεικνύει
  δέ πόσον έχομεν δίκαιον συ
  νιστώντες την επέκτασιν καί
  συστηματοποίησιν τής καλλιερ
  γεΐας των έσπεριδοειδών.
  Μάς επιβάλλει Βμως συγ¬
  χρόνως νά όργανώσωμεν καί
  νά συστηματοποιήσωμεν τόν
  άγώνα καταπολεμήσεως των
  διαφόρων νόσων ποΰ προβάλ
  λουν τα δένδρα αύτά καί επι
  φέρουν τεραστίας καταστρρ
  φάς κατ' έτος.
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2Β
  Κεμάλ Άτατουρκ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήμερον «Άγά
  ιτες στή Μονμάρτρη». Μτανιελ
  Νταριέ Άλμπέο Πρεζάν.
  Την Πέμπτην τό άριστούργημα
  «Στέλλα Ντάλλας.» Μέ την Βαρ
  βάρσ Στάντγουϊκ.
  ΜΙΝΠΑ.-Σήμερον τό δραματι
  κό άριστοϋργημα: ή «Παληά φω
  ληά» (όμιλοΰσα γαλλιστί) Την
  Πέμπτην «Πριγκήτΐισσα Τσιγγά
  να». Μέ την "Αννα Μπέλλα.
  Σημερον
  ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ
  ΑΛΜΠΕΡ ΠΡΕΖΑΝ
  στό γοητευτικό ρωμάντζο:
  ΑΓ Α Π Ε Σ
  ΣΤΗ
  ΜΟΝΜΑΡΤΡΗ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  Τό σύγχρονο κοινωνικό
  μεγαλούργημα:
  ΣΤΕΛΛΛ
  _______Σ
  ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΤΑΗΊΓΟϊΤΚ
  ΤΖΩΝ ΜΠΟΛΣ
  Μιά ίστορΐα τόσο άλη-
  θινή, τόσο βαθειά ανθρω¬
  πίνη, πού δέν θά μπορέ-
  ΟΓ| ν ά την σβύση, άπό τή
  μνήμη σας ό χρόνος.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό δραμκτικό άριστούρ
  γημα:
  η ΠΑΛΗΑ
  ΦΩΛΗΑ
  (ομιλοΰσα γαλλιστί.)
  Π ρ ω τ* γω ν ι στο ΰ ν:
  €Μ άριστεϊς της γαλλικής
  δβόνης ΠΙ«Ρ ΛΑΡΚΕ, ;*Ν
  ΜΑΡΤΙΝΕΛΛΙ. ΖΙΝΜΓ ΛΕ-
  ΚΛΕΡΚ, ΖΕΡΖ ΓΚί'ΑΒ.
  Άνώτΐρβ των <Δυο ορ?κ νων», πβυ θά συγκινηθή τί; λαικες μάζε;. Ι· Ι «αι άφιερω μίνο στ ην οΐκογενεια χβΐ στό πατριχο σπήτι, που πάντα β» τ© βυμάται κάθί άνθρωηος μέ νοσταλγία. 'Εκτές προγράμματβς ΖΟΥΗΝΑΑ ΠΕΜΠΤΗ: 'ΠΡΙΓΚΙΣΣΑ ΪΣ1ΙΙΑΝΑ, ΐϊγχρωμον) ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ ΧΕΝΡΥ ΦΟΝΤΑ Προσεχώς: ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ Την Κυριακήν ώραν 2 μ.μ. ουνεχεια έικισβδιακοθ: ΔΡΟΜΟΣ ΛΥΣΕΩΣ Σημ. Καθ" έκαστην ώ?α 6 1)2, άιΐοιϊυματινή. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Προακ*λοΰνται οί ένϊιαφερό- μενοι διά τα έν τω ίστεοφυλα- κείφ τού ΔημοτικοΟ Νεκροταφεί- οι* ευρισκόμενα χιβώτια νά άνα- νεώσουν τα οΊκαιώματα φυλάξε- ιης των όστών μέχρι τής Ιδής Φεβρουάριον ί. Ι., άλλως παρερ χομένης τή; ώς ανα> προθεσμίας
  θά μεταφερθοθν είς το όπέγει-
  •V.
  (Έκ τήί Έφορΐίας Δημοτΐχοθ
  ί^
  ί
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου
  Μέ όδηγό τή ψαντασία
  ή γούνα χρησιμοποιεΐται θαυμασία.
  ΑΟΠΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ
  λ&ΕΛΦΟΙ ΜΛΝΑΝρΑΚΗ
  Γραφεΐα οδος Μαρτύρων.
  "Εχθεσις- Πλ«τ*ΐα Σανδριβάνι.
  Κοινότης Βορριζίων
  Ιροκήρυξις Δημοπρασίας
  Ή Κοινότης Βορριζίων προ
  κηρύσσει φανεράνπλειοδοτικήν
  δημοπρασίαν διά την έκχώρη-
  σιν τοϋ δικσιώμστος ύλοτομή
  σεως είς τό κοινοτικόν δάσος
  πρός κατασκευήν τοιάκοντα
  χιλ. οκάδων (άρ. 30 000) ξυ
  λανθράκων, συμφώνως πρός
  σχετικήν άδειαν τοθ Δασονο
  μείου καί έγκρισιν τής σεβα-
  στη"ς ΝομαρχΙας.
  Ή δημοπρασΐα θ'λει διεξα¬
  χθή είς τρείς συνεχεΐς Κυρια¬
  κάς ήτοι την 22 καΐ 29ην Ίι
  νουσρΐου καί την 5ην Φεβρου
  σρίου έ. Ι. έν τώ κοινοτικώ κα
  τσστήματι Βορριζΐων, άπ' 8
  που δύνανται οί βουλόμενοι
  νά λαμβάνουν πασάν σχετι
  κήν πληροφορίαν.
  Έν Βορριζίοις τή 19 Ία
  νουαρΐου 1939
  ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Γεώργ. Καργάκη;
  Ό τρόπος μέ τόν ίποϊ^ν διευ
  θετοθν την γοθνα επί των ταγι
  έρ καί ΙπΙ των έπανωφοριών
  &παχούει δλο κ»! περισσότερον
  είς τού; χανόνας τής φαντααίας.
  Αύτό σημαίνει δτι οί άσύμμετρες
  διατάξεις τής γούνας Ιχουν την
  τιμητιχή των καθώς οί άπλιχασ:
  όν, οί ντεκοθπ καί τα λιζ«ρέ Ή
  έκλογή τοθ χρώματο: έπιτρέπει
  έπίσης τολμηρές καινοτομίες.
  Επί ενός ταγιέρ άπό ντρά μπορ
  ντώ μπορήτε νά βάλετε Ινα άμ
  πιεσμάν άπό άστρακάν ή άπό άνιώ
  των Ίνδιων. Τό μοντέλο θά είνε
  περισσότερον π?ωτ4τυπον, εάν
  τό άμπιεσμάν αύτό έπεκτείνετχι
  είς την ράχη μέ μιά ΐσια λο
  ρίδ* ή δποία θά κατεβαΐνει έ
  ως την μέοη 2που Θ4 καταλήξη
  σέ γωνΐα. Τό άμπιεσμάν αύΐό
  Ηά μττορη^ έπίσης νά καλύψη
  τούς ώμους καί νά έπεχταθη' ολίγον
  είς τό άνω μέρος των μανικι&ν
  Εάν δέν εχετε πολύ γούνα
  είς την διάθεσί σας άντιγράψετε
  τό άκόλουθο μοντέλο. Κάμετε
  μ£α ζακίτνα κλειστή έμπρός
  μέ μιά σειρά άηό κουμπιά. Ό
  γιακά; θά είνε άπδ υ^ασμ*.
  χαμηλός χαί πολύ φαρ5ύς καί
  μιά λωρίδα άπό γοόν» θά τόν
  δπογραμμίζη γύΐω, γύρω Η
  ιδία γούνινη λω'.ίδχ θά τοποθε¬
  τηθή γύρω είς τίς τσέπες πού
  θά είνε άρ<ετά μεγάλες. Τα διάφορα Ιξαρτήματα, μέ τα όποΐα θά συμπληρώσετε την τουαλέττα σ*ί, παίζουν τόν σπου δχιότερο ρόλο είς την δλην έμ- φάνισί σας. Με ?να φίρεμα μαΰίο μπορεί τε νά φορέσετε ίξαρτήματα σέ 5 λα τα χρώματα, πού κολακεύουν τό πρόαωπό σας Μχύρη τουαλέτ τα μέ ζώνη, έσάρπα ή τόκα πρά σινη, κόκκινη ή μπλέ ρουχ. Μέ Ινα ταγιέρ μαρόν ή τέτ· νέγκρ θά φορέσετε μία ζαχέτ τα χίτριντ} ή πορτοκαλλιά. Μέ Ινα κοστοθμι τοθ σπόρ χα- ρέ ή μαρόν θά φορέσετε μία ζα· κέττα πλεχτή, κίτρινη ή πορτο¬ καλλιά. ή Ντιστεγκέ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡ0Π0Λ1Σ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Ευρικχήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σϋ- ρον, Τήνον, Πάρον, Νά,ον. Πρακτορείον ΛϊΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. 5-«Ι. ■^ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιϊ 1 20 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΟΙ | Ο κ. ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΙΡΛΑΣ | Κατάστημα έτοίμων ένδυμάτων. = Λεωφόρος Καλβκαιρινοΰ. ~ Καθιστα γνωστόν είς δλους τούς Ξ Προέδρους των Κοινοτήτων,είς δλας τάς = επαρχιακάς Όρνανώσεις τής Έθνικής | Νεολαίας δτι προσφέρει τϊλήρεις στο- | λάς Νεολαίας μέ ποιότητα καί έργα- | οίαν εξαιρετικήν 20 τοίς εκατόν εϋθη- | νότερα. Ξ _ Πρό κάθε σας προμηθείας, έπισκε- | Ξ φθήτε μας. Ξ "ΐΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐίτ: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ πΜΥΡΟΒΟΛΟΣ11 ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ Παρά τό Καμαράκι. Τα έκλεκτότερα κ«1 άληθώς πεφημισμένα γλυκίσμαται διά τάς εορτάς. Ή μεγαλυτέρα συλλογή φρουΐ γλασσέ, σοκο- λατίνων, έκλεκτων λικέρ. "Εχομεν την μεγαλυτέραν κατανάλωσιν διέ- τ^ είμεθα οί εύθηνότεροι. ΣΤΕΛΛΑ ΝΤΑΛΛΑΣ' ^ΙΙΙΙιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιι^ 1 ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ | Τα άτιό έκλεκτά σιμιγδάλια περίψημα | ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ τού εργοστασιον | ΚΑΡΟΥΖΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙ» Υποστηρίζετε την έγχώριον Βιομηχανίαν;βοηθεΐ- 1 τε τάς οικογενείας τού έργατικου προσωπικού, έ ν ι- Ι σχύετε τόν τόπον σας. | Έμπρός λοιπόν δλοι στό ντόπιο πραγμα. ι~ηΐΐΐιιυΐιΐυίΐιιιιιιιιΐϋΐιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τοϋ ΆρμστρογΥ; δόν Καί —Έσεϊς είσθε Τοθρχοι! τού; ίίαε. Καί θά ύποχύψετε είς «ύ; Ρωμηούς πού χθές άχόμη είχα- τε υπηκίους χαι δούλους οχς Άδυνχτώ νά τό πιστεύΐω. "Υπο μονή χαί προετνΐμασία χαί ή νί- χη είνε ίδιχή μας!» Κάθε αντιπολίτευσις πρός αύ τόν απεχώρησεν. Ή εθνοσυνέλευ¬ σις ίστατο πίσω τού ώς είς άν θρωπος Είς δλην την χώραν απηύθυνε τό Ιδιον διάγγελμα. Μέ επιμονήν άχάματον έπίεζί τούς ατρατιωτι χους διοιχητάς νά συγχεντρώνουν περισσοτέρους άνδρας πυχνώνοντες τάς τάξεις τοθ τακτιχοθ στρατεύ ματος. Είς δσους τόν ουνεβούλευ- αν νά σπεύση νά συνάψη είρή νην πρίν ή είνε πολύ άργά, ά παντοθσε μέ σαρχασμούς. ν" τούς ίλεγε δειλού;! Είς ε"να αντιπρόσωπον τής λιχής κυβερνήσεως έτήοησε γλώσ¬ σαν προκλητικήν: —Μπορεϊ:ε νά κρατήσετε την Συρίαν καί την Άραβίαν—τοΰ εί- πε—άλλά την Τουρκίαν τιρέπει νά την άφήσετε ήσυχον. Διεκδι κοθμεν τό σΐοιχειώδες δικαίωμα ποΰ Ιχει κάθε ελεύθερον έ*θνος νά είνε ανεξάρτητον έντός των όρίων τού. Δέν θέλομεν ουτε μί¬ αν σπιθαμήν γής πέραν των όρί¬ ων μας. Άλλ' &υτβ είμεθα δια- τεθειμένοι νά παραχωρήσωμεν Ιστω χαί μίαν σπιθαμήν γής εντέυθεν αυτών». Καί μέ επιμονήν αγρίαν χαί ά κατάβλητον ώ'ιοΰσε τούς Τούρκους είς αντίστασιν μέχρις εσχάτων, είς μίαν στιγμήν πού ήσαν δι- ατίθειμένοι νά σταυρώσουν τα χέ- ρια καί νά οχύψουν μοιρολατρι «ως τό χεφάλι είς τό πεπρωμέ νόν. Άλλά τέτε νέος έσωτεριχός εχθράς ώρθώθη κατά τοθ Κεμάλ. Έως τότε ή κυρία τουρκιχή δύ ναμις πού ίηοΧί^,χ κατά των Έλλή νων Ιξω τής Σμύρνης άπετελεΐτο άπό συμμορίας άτάχτων, ^μαζΐ μέ τάς ολίγας μονάδας τής έφε δρείας. Αί συμμορίαι αύται εί χαν συγκροτηθή άπό άνδρας πά σης προελεύσεως: Άπό χωρικούς πού είχαν έχτοπίσει οί Έλληνες, άπό ληστάς, κακούργους, λιποτά κτας χαί πατριώτας. Χωρις πει θαρχίαν, ίματισμόν ή οργάνωσιν, αί συμμορίαι έχεΐναι δέν άνε γνώριζαν παρά μόνον τούς άρ χηγού; των. Διεξήγον Ινα κλβ φτοπόλεμον είς τόν οποίον οί αί φνιδιασμοί κατά τοθ έχθροθ καί αί έπιθέσεις Ινηλλάσοοντο μέ υπο χωρήαεις είς τα δουνά. Αί επι χειρήσεις έχεΐναι μόνον περι σπασμόν ήαποροθσχν νά δημιουρ γοθν είς τόν εχθρόν, μίαν διαρ κή μιχροενόχλησιν, χωρις νά ήμ ποροΰν νά έπιφέρουν άποφααι στικά, άπό στρατιωτιχής άπόψε ω;, άποτ-:λεσματα. (συνεχίζεται) έ Δίρματολόγο;ίατρός Ν. Ματζαπετάκης Δέχβται τβύς έκ δβρματι κων καϊ μεταδοτικών νοση· ματων πάσχοντας όδός Νέ- κταρίου, πάροδβς πλατεία; Κορνάρου, τέως οίκία χ. Νυ- στερβκη. Ιοΰς Μεσσαρίτας, τβύς πά- αχοντας έκ ύϊρματιχών νο· αημάτων, τό τβλευταϊβν Σάβ β»τον εκάστου μηνός είς το έν Μβϊοβς φαρμακείον κ Μουντράκπ. Κάνομεν την μεγαλυτέ ραν κατανάλωσιν διότι πω- λοΰμεν δλα τα ύφάσματα είς τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΑΙΣΙΑΝ Άνίον» Μόν» ΖΗΤΕΠΆΙ μΐχρός υπάλληλος 5ιάτό κουρείον Παπαδοδημητράκη. ΕΟΡΤΑΙ.—Αυριον Τετάρτην τοθ Άγ.ΓρηγοοΙου, ό κ. Γρηγ. Πατΐου- τσάκης δέν έορτάζει οΰτε δέχεται έπισκέψεις. —Έπίσης δέν έοοτάζει αθ'ΐον ό Ιατρός κ Γοην. Ζεοβουδάκης. ΓΑΜΟΙ. —Ή ΔνΙς Ελένη Χαιρέ- τη καί δ κ. Μιχ Μοιράκης εξ Ά. γΐου Μύρωνος ετέλεσαν τοθς γά· μους των. Παράνυμφος παρέστη, ή κ. Φουντουλάκη συνταγμστάρ. νού έ. ά. θερμά συγχαρητήοια. Γύρω οτήν πόλι. Ό κσιρός εσυνεχίσθη καί την Κυριακήν *μφ(βο«.ος, μέ όλΐγην βοοχήν, ολίγον ήλιον καΐ οϋτω καθ1 εξής. „„ , , —"Ωστε νά συνεχισθωσι καί αί μεμψιμοιρίαι των παραγωγών καί νά δικαιωθώσιν οί πρακτικοΐ ού- ρανοσ<όποι. _ -ΟΙ δαοΐοι άπό της προχθές ε¬ πέμενον δτι ή βροχή θά είνε πά- ροδική —Πληθος κόσμου παρηκολουθη- σε τούς αγώνας ανωμάλου δρό- μου της Έθνικίΐς ΝεολαΙαο Ήρτ- κλεΐου έκ τής πλατεΐας Τριών Κα¬ μάρων. -Καθώ-; καί την πορέλασιν δ- λης τής δυνάμεως της Έθνικής ΝεολαΙας' ενώπιον τοΰ 'ΥτιουργοΟ ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ Κρήτης. —Ή όποΐα παρουσΐοσε κάτι τό επιβλητικόν, ώς καί έν &λλη στή· λη γράφομεν. — Είς την άλλην Έλλάδα όργα νοθντσι καρνάβαλοι άποσκοπουμέ νης "τής τονώσεως τής λαίκής χαράς. —Έιτ' εύ^αιρία των Ιπερχομέ- νων "Απόκρεω. —Έν πάση περιπτώσει πρόκει- τσι περΐ μεγαλουπόλεων αί οποί¬ αι καί όργανώοεις μεγάλας £■ χούν καί χρήματο περισσότερα άπό τάς μικράς διά τοιούτου εί- δούς συναγερμούς. —ΟΙ άνά την πόλιν ύταιθριόφι λοι δέν έλειψαν, ,οθτε λεΐπουν πο· τέ, άπό τή» κίνησιν των ημερών: —Είτε βρέχει, είτε δχι έννοοϋ' νά διοπηροϋν τα πόστα των είς τα καφενεϊοτ. —Τα ύτόστεγα άλλως τε ύτάρ- χούν <αί έφ' δσον ύτάρχουν τό £· φετεινό ψϋχος δέν είνε τοιούτον ώστε νά εμποδίση τάς φαιδράς συγκεντρώσεις των. —Προκειμένου νά καταταγοθν εβδομήκοντα ναυτόπαιδες έκ των ναυτικών ιτεριοχών της Ελλά¬ δος —Τό έκπαιδευτικόν «Άρης» έφ' ο5 έπιβαΕνει ή οΐκεΐα έπιτροπή κα τατάξεως,θά περιέλθη πολλούς λι μένας προσεχώς, μεταξύ των ό- ποΐων καί τούς λιμένος "ΗρακλεΙ ου, Αγ. Νικολάου καί Χανίων. — Οϊ ΰποψήφιοι θά συγκεντρω- θοΰν έΚΕΪ μίαν Ημέραν πρό τοΰ κοτάπλου τοθ «Άρεως», ϊ"α κρι- θοθν την επομένην υπό τής έπι- τροπής. —ΑΙ λιμενικσΐ αρχαί τού κρά- τους παρέχουν πάσαν σχετικήν- πληροφορΐαν είς τούς ένδιαφερο μένους. — Κίνησιν άρκετήν τα άπογεΰ· ματα τής Κυριακής καϊ δή ώραιο κόσμου παρουσιάζων τα διάφορα ζαχαροπλαστεΐα. — Όπου καταπλέουν ζεύγη είτε έκ τοϋ ενός φύλου μόνον, είτε έξ αμφοτέρων γιά Ινα γλυκό καί γιά μιά κουβεντοϋλα. —Μεγάλην επιτυχίαν έσημεΐω σε τό Σάββατον είς τό «Ντορέ» τό ουζο προλονζέ των δεσποινΐ δών. —Μεταξύ των άλλων έθαυμάσθη ή ύτό την διεύθυνσιν τοθ κ. Τύχ, Μτορζώφ χορωδία έκ δεσποινϊ δών, ή όρχήστρα καί γενικώς ή δ λη οργάνωσις καί ζωηρότης τοθ χοροΰ. —Σημειωτέον δτι τό οδζο έτΐμη σαν, ή κ Ύπουργοϋ οί έπΐσημοι καί ό έκλεκτότερος κόσμος τής κοινω νίας μασ. — Είς την χθεσινήν πρεμιέραν τού φ(λμ: «Άγάτες στή Μονμάρ τρη» ενός άπό τώ νεώτεοα καί συν αρπαστικώτερσ, διά την μουσικήν <σΙ χαρακτηριστικήν πλοκήν Τ"υ προεμηνύετο πυκνή κοσμοσυγκίν τρωσ ς. —Την Πέμπτην προβάλλεται τό αριστούργημο «Στέλλα Ντά' λις» μέ την Βορβάραν Στάνγουικ. —Ανώτερον των «Δύο όρφανων» είνε τό προβαλλόμενον σήμερον στή «Μινώα» δραματικόν άριστούρ γημα: «Παληά φωληά». Είνε μ(α έξοιρετική όμιλοϋσσ γαλλιστί ταινΐα είς την οποίαν πρωταγωνι στοϋν οί κορυφαΐοι τής γαλλικής όθόνης. -Είς τόν αυτόν κινηιιατογρά φόν την Πέμπτην θά προβληθϋ τό Εγχρωμο μεγαλούργημϊ: .Π( κ) πισσα Τσιγγάνα» μέ την Άννα χ πέλλα καί τόν Χένρυ Φόντα. ο Ρέπορτβρ ΚΙΝΗΣΙΣ -Αφιχθη έξ Αθηνών 6 κ. Έμμ. Πινακουλάκης βιβλιοδε τητ, κομίσας αρίστα ύλικά βιβλιο δεσΐας καί λοιπών εργασιών τού εΐδους τού. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον έ- π-.πλωμένον παρά χαλή οίχογε- νεία. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ■■<·■·»■«■■■■■■■■ ΤΥΡΟΠΥΤΙΑ ΒΙΟ ! Τυροξύνη (Κατά τοΰ φουοκώματος). ■ ΓαλακτομπχαναΙ «Βεστφάλια» ϊ παγκοσμίου φήμης, Βουτυροβάρελ- 8 λα, Βουτυρόκαδοι, Γαλακτοπυκνό- μετρα, θερμόμετρα κ. λ. π. Γραφείον: ΕΥΑΓ- Γ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ (Γενή Τζαμί) τηλ. 3.26 1 1 Ί Ξ ν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  1 κί
  Τό
  έργον
  τού Βίκτωρος
  Οί "Αθλιοι.
  497βν
  Παρετήρησε πρός τούτοις ό Άγιάννης, δτι ή Τι
  τίκα δέν εϋηοεστεΐτο ττλέον νά διατρίβη ίίς την
  όπισθΐαν αύλήν τής οΐκίας ώς πρίν, άλλά νΟν
  προετΐμα τόν κήπον, οπου άσμένως περιεφέρετο
  πλησίον τής κιγκλΐδος.
  Δέν έπάτει λο'πόν αύτός είς τόν κήπον,
  άλλ' δλως σκυθρωπός εμενεν ώς κύων είς την
  αύλήν.
  'Η Τιτίκα, άμα άγνοοϋσα δτι ήτο ώραία έ'χασε
  την χάριν τής τούτου άγνοίας, χάριν άξιάγαστον
  διότι τό κάλλος είνε ούράνιον άληθώς, δταν επι
  πικοσμίϊ αύτό ή αφελεία, καΐ ουδέν άξιολάτρευ-
  τον Οσον ή ττεριλσμπής άθωότης φέρουσα άνά
  γζϊρσς την κλεΐδα τοθ παρσδείσου έν άγνοία αύ
  τής. Άλλ' δ,τι έχασεν ή Τιτίκα στερηθεΐσα τής
  χάριτος τής άφελεΐας, έκέρδισεν άφ' ετέρου άπο
  κτήσσσα τό άλλο έκεΐνο θέλγητρον τής περισκέ
  ψεως. "Αν καί Εμπλεως των γλυκυθυμιών, α'ιτίνες
  δαψιλεύονται είς την νεότητα υπό τής άθωότητος
  καί τής καλλονής, ή Τιτίκα περιεβάλλετο μελαγ
  χολΐαν τινά, έν η" παρίστατο ώς άκτινοβόλος.
  Κστ' αυτήν εκείνην την εποχήν, την είχεν έ
  πανΐδει ό Μάριος, μετά παρέλευσιν £ξ μηνών, είς
  τόν περΐπατον τοθ Λουξεμβούργου.
  ΣΤ'
  "Εναρξις τής μάχης
  Ή Τιτίκα έτέλει έν τή σκιφ της, ώς καί ό
  Μάριος έν τή σκιά τού, δλη διατεθειμένη πρός ά
  νάφλεξιν. Ή εΐμαρμένη κατεργοζομένη μετά τής
  μυστηριώδους ύπομονής της, επλησίασε τα δύο
  ταυτα πλάσματα ήοέμα τό £ν πρός τό άλλο, ψυ
  χάς, αμφοτέρας έμπλέους τρικυμιώδους ήλεχτρι-
  σμοϋ, αμφοτέρας φερούσας τόν έρωτα έν έαυταϊς,
  ώς φέρουσι τόν κεραυνόν δύο νέφη* αμφοτέρας
  μελλούσας νά έλθωσιν είς συνάφειαν καί συμμι-
  γίαν δι* ένόςβλέμματος, ώς τα νέφη διά μιδς ά
  στρατιής.
  Τόοη κατάχρησις τοθ βλέμματος έγεινεν έν
  τοίς έρωτικοΐς μυθιστορήμοσιν, ωστε περιήλθε καί
  αύτό είς άνυποψ!αν. Μόλις σήμερον τολμδ τις νά
  είπη 8τι δύο ψυχαί ήγατιήθησαν έξ ου είδον άλλή
  λας' καί ομως οΰτω, καί μόνον ούτω, γεννάται
  ό έρως. Τα λοιπά είνε τα λοιπά1 εξέρχονται μετά
  τοθτο' Ουδέν πραγματικώτερον των μεγάλων σει
  σμών, οθς προξενοθσι δύο ψυχαί πρός αλλήλας,
  άνταλλάσσουσοι ταύτην την άστραπήν.
  Κατά την οιανδήποτε ώραν εκείνην, καθ" ήν
  ή Τιτίκα έρριψεν έν άγνοΐα της τό βλέμμα τό δια
  τσράξαν τόν Μάριον, ό Μάριος δέν άμφέβαλλεν
  δτι καί έξ ούτοθ έ"φυγε βλέμμα διατσράξαν την Τι
  τίκαν.
  (συνεχίζεται)
  ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ί α
  Αι" έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  'Αττό δλα δι' δλους
  ΧΩΡΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΙΣ
  Β'.
  Δι' εκείνον πού
  δέν είνχι έγ
  κλιματισμένος τό ΰψίς των, τό
  οποίον ποικίλλει άπό 4—5 χιλιά
  δα; μέτρων, αποτελεί ΙμπόοΊον
  τρομερόν. Χωρίς νά 6πολογίσω
  ποτελεΐ άπλοθν επεισόδιον τής φύ
  σεως Οί κάτοικοι είνε σπάνιοι,
  νομάϊες χαί δέν έχουν κανέν»
  στερεόν δεσμόν μέ την γήν. Μία
  στοιχε'ώξης σχηνή νά το&ς προ
  φυλάσση άπό τό κρύι την νύκτα,
  6η κανεΐς καί
  μέτρων. Δρόμοι
  Ε
  δέν ύπάρχουν.
  ώ
  μέν δτι χρειάζεται συχνά νά άνέ'μερικοΙ τάκητες, τέσσαρα—πέντε'
  Λνι ¥(Β1|Ι' """' '?' Οψος Ο,ΟΟΟ.μετάλλινα δοχεϊα, άποτελοθν δλα
  ονουν.' τα δπάρχοντά των. Διερωταται
  κανείς πώς ζοθν τόσον όλιγαρκδς
  καί είς^ τόσον ίθλιον κλϊμα. Κα
  τα τό θέρος ή τροφή των συνί-
  σταται είς ολίγον άλευρον κριθή;
  άναμεμιγμένον μέ νερί, Ινα φρι
  κτόν άφέψημα τσαγιοθ άνακατεμέ
  ν-ν μέ σίδαν βούτ,υρο καί &■
  μρ ρμ έν ύπάρχουν.
  Είς τ*ς καλλιτέρας των περιπτώ
  σεων ύπάρχουν άτραποί έκεΐ δπσυ
  είνε απολύτως απαραίτητον διά
  την διάβασιν. Ή μεγαλυτερα δμως
  δυακολία είνε ή τεραστία διαφο
  ρά τής Οερμοκρασίας μεταξύ ήμέ
  ρας καί νυκτός. Ή απόστασις πού
  χωρίζεΐ την μίαν άπά την άλλην
  είνε 30 βαθμοΐ καί κάποτε φθά
  νει τού; 40. Αί νύκτες είνε πά
  γωμέναΐ. Δέν υπάρχει κανένα;
  τρύποζ άνεφοϊιασμοθ καθ1 δλην
  την διάρκειαν τής πορείας άνά
  τάς άχανεΐς Ικτάσεις. Οίπε φυτά
  κάν καί ε·δτε καρποί. Τό πάν είνε
  βράχοι γυμνοΐ, είτε παγωμένοι.
  Ί5ού τί ήσαν γνωσιά έν συνόψει
  άπό μεριχού; σποραδικού; έξερευ
  νητάς προτοθ εισέλθη είς την πε
  ριφέρειαν αυτήν ό^Ίιαλός άχαδγ;
  μαϊκό; Τοθΐσι. Τό ενδιαφέρον της
  συνίσταται κυρίως εί; τα θρησκευ
  τικά μνηαεϊχ καί την άπερίγρα
  πΐον ώραιότητα τή; φύσεως. Εάν
  εί; την Ευρώπην ό άνθρωπος παν
  τοθ Ιμφανίζεται ώ; τό κέντρον 8
  λων των πραγμάτων, έδώ, άντιθέ
  τω;, ή εμφάνισις τοθ ά*θρώπου ά
  λάτι.
  Τόν χειμωνα τρώγουν ολίγους
  ξηρ&ύς καρπούς, βερύκοκα, πρό
  πρό παντός. Ουδέποτε τρώγουν
  κρέας καί νωπά λαχανικά. Διά
  νά έξασφαλίσουν ολίγον νερό
  χρειάζεται νά ύποβληθοθν είς ύπε
  ρανθρώπους προσπαθείας νά χαρά
  ξουν αυλακας μέχρι των χιονοσχε
  πών %ορ^ψ&^. Παρ' δλ» ταθτα δ
  μως, οί κάτοικοι παρουσιάζοντα!
  μέ μίαν αισιοδοξίαν καί μίαν γα
  λή^ην ψοχής άξιοθαυμάστους. Ό
  Τοθτσι διερωτάται μήπως τοθτο
  όφείλεται είς την θρησκείαν των
  τόν βουδδισμόν, άλλά καί πάλιν
  δέν τό πιστεύει διότι καί οί Ίνδοί
  πού έχουν την ιδίαν θρησκείαν
  συχνά μελαγχολικοί, θυμώ
  καί άπαισιόδοξοι.
  (συνεχίζεται)
  είνε
  ΗΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙ;^
  1 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 1
  [ ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ (
  Ι Τής γνωστής μεγάλης φίρμσς: |
  Εξπρές θαλαμηγόν
  ΣΟΦΙΑ.
  Ταχύτης 18 μιλλίων.
  Τόννων 2.000.
  όλόκληρα διαμερί-
  Άψθάστου πολυτελείας μέ
  σματα Λούξ καί σοΰπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουσρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί-
  καρίαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  Τα Άνώγεια άναμένουν
  τόν κ. Γενικόν Διοικητήν.
  ΑΝΩΓΕΙΑ Μυλοποτάμου Ί*
  νοκάριος (ανταποκριταί) ιι«ς) —Ή
  υιόσχεσις τοθ 'ΥπουργοΟ ΓενιχοΟ
  ΔιοιχητοΟ χ. Σφακιανάκη πρός
  την παρουσιασθείσαν ενώπιον τού
  επιτροπήν τή; Κοινότητος μας, δ
  τι χατά την προσέχη επάνοδον
  τού εί; Ηράκλειον θά επισκεφθή
  χαί την κωμόπολίν μας χαί θά
  μεριμνήση διά την ταχυτέραν α¬
  ποπεράτωσιν τής αμαξιτής έδοθ
  πού θά μδ; συνδέση μέ τό Ήρά
  χλειον, ένεποίησεν αρίστη» έντύπω
  σιν μεταξύ των κατοίχων των Ά
  νωγείων χαί εγένετο άχουστή μέ
  ενθουσιασμόν. Καί δταν έλθη £
  ως έδώ επάνω είς την ήρωίχήν
  καί δπερήφανον κωμόπολίν, την
  πραγματικήν άετοφωληδν, { κ.
  Σφακιανάκη; θά τύχη ύηοδοχής
  άνευ προηγουμένου. ^ι6τι οί Άνω
  γειανοί, δπω; γνωρίζουν νά άγω
  νίζωνται διά τάς ίδέας των, διά
  τάς αρχάς χαί την αξιοπρέπειαν
  των, έ"τσι γνωρίζουν χαί νά έχδη
  λώνουν την εκτίμησιν χαί την εύ
  γνωμοαύνην των »ίς δσου; τού;
  εύεργετοθν χαί άξίζουν τή; άπο
  λαυή; φόρου τιμή;.
  Καί δέν λησμονοθν οΕΆνωγεια·
  νοί δτι επ! των ημερών τοθ κ.
  Σφαχιανάχγ) ή ίδός τω* προωθή-
  θη χαί τα ζητήματά των ιϊοήλ·
  θον εί; τό στάδιον τή; όριστιχής
  επιλύσεως. Γνωρίζουν δ' έπίση;
  δτι άν άποχτήσσυν συντόμω; ά-
  μαξιτήν συγκοινωνίαν, «"ν τί αυ¬
  τοκίνητον φθάση μέχρι τής κω¬
  μοπόλεως των, θά τό έφείλουν
  είς τόν χ. δπουργόν.
  Καί ίχει τεραστίαν αξίαν διά
  την μεγάλην χωμόπολιν καί τούς
  πέριξ συνοιχισμού; ή άπόκτησι;
  συγκοινωνίας. Διότι
  άλλων αγαθών θά
  έχτός των
  δημιουρ-
  περιηγητιχή κίνησις καί τ'
  Άνώγεια θά συγκεντρώνουν, ι¬
  δία τούς θερινούς μήνας, πλή-
  6η ξένων έπισκεπτων καί παρα
  θερΐσΐών. Καί θά αρχίση ϊτσι
  νέα περίοδος δημιουργικής καί
  χαρούμενης ζωής καί έκπολιτι-
  ατικής εργασίας είς τ' Άνώγεια.
  Ό Σύνδεομος Τίχνιτών
  οχρωματιστών Ήρακλβίου
  Έλαι
  Πρός τούς κ. κ.
  —Τό σημερινόν ..„,,
  μα τοϋΡαδιοφωνικοϋ.
  ,-·.-■ -, ,. - 'μ ,„ ςΐμ*ί β* εκτελέση τό εξής πρόνρα·
  οκοδομώνκαί ιδ-ωτας Ν. Ηρα- μ«:'βρ. 13 30* χρηματ,στήρ.ον,
  κλειου. 13 50 ελαφρα μουβική (συγκρότη
  Γνωστοποιεΐ δτι άπαγορεύεται 114" Π«ν«νη Χυτήρη), 14.45 μετ*
  ή πρόσληψις είς οιανδήποτε έρ% α Ι *"?βλβνι*Αν .««Μόν χαί άναχοι
  οίαν έλα'οχρωματισμων οίουξή
  ποτβ τεχνιτού μή φέροντος 6ι6λι
  άρτον ταΰτότητος τοθ Συνδέσμου
  Έλαιοχρωματΐστών Ν. Ηρακλεί¬
  ου κατόπιν τής 6π' αριθ. 32 18)
  ί)39 διαταγής τοθ σεβαστοθ δπουρ
  'είου εργασίας. Καί τοθτο πρός
  'νώσιν τοθ σεβαστοθ κοινοϋ.
  Έκ τού Γραφείου τοθ Συνδέ
  ιμου Τεχνιτών Έλαιοχρωματι
  ιτων.
  Ό πρόεδρος
  Ιωάννης Γεωρ. Μπαρμπούνης
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Γεώρ. Χαρ. Λενδράκης
  ΜΟΤΤΗ
  = τα μενά ποΰ συναγωνίζονται είς ποιότητα, =
  = γευστικήν καί θρεπτικότητα αύτη τα Ιταλικά Ξ
  Ξ μακχρόνια. Ξ
  | ΕΦΘΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ |
  Ξ είς την διάθεσιν τοΰ καταναλωτιχοϋ κοινοΰ. Ξ
  Ξ Δοκιμάσετέ τα. Ψήνονται αύθωρεί. Ή ύπερο- Ξ
  = χή των είνε άμέσως άντιληπτή. =
  | ΕΙΝΕ ΤΑ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ. |
  Ξ Γενικός άντιπρόσωπος Ξ
  Ξ ΜΗΝΑΣ Ο. Π0ΤΗΡΗ2 |
  Ξ Πλατΐΐα Καλλιργων—Ηράκλειον Κρήτης. Ξ
  ηΙΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ'ΊΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΓΓ.
  Ο ΜΕΓΑΣ ΡΑΜΠΕΣ
  ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΩ Ν *
  ΓΡΑΙΚΗ
  ΖΗΤΒΙΤΕ έπιμόνως, ά πό ολα τα καταατήματκ καί «0τ«
  άχ«μη τ&ν έκαρχι&ν ταίς χλΝθταΐς Μάρκος «ίτοτυρός».
  Ήτοι σ|1υγάκι«, τρυΐτύματα κίβάρβς, κβρβλι» χεντήμο-
  τ·ί, χου|Μ(ρες, Μβνλινε, Κοτβν ι»ρλε, ΒκμββχιΧΜΙβΙ| κον.
  Ρ»ρ«ς χιντήμβττος χ. λ. α. Όλα τα ώς βνει (Ιδη ΐΐνβι «.
  •βάβτβυ «βιβτητος, χ«1 χρΗματΝν ηγγυημ4ν»»ν χαί οτ.ρ(.
  Αν. Νικ οοχιμή 0α α«{ «είοο βι· την άνικεροτατα τϋν
  ΝλεΜΐβν τίϊς μάρχβτς «Χτανρβ*»
  Άντικροβιιηιβς όιει τβος Νβμούς ' Ηρακλείου—
  Ι. Ν. ΚΟΡΠΗΣ
  Ι
  ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 216.
  θά συνεχισθή δι' όκτώ άκόμη ημέρας.
  Δηλοδή και ολόκληρον
  την αρχομένην έβδομάδα.
  θά πωληθώσιν εις τιμάς απιστεύτως εύθηνάς
  τα κάτωθι ειδή;
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  Των
  »
  »
  »
  1 Ε>Ο
  2ΟΟ
  3ΟΟ
  37»
  45Ο
  Δραχ.
  »
  »
  »

  19Ο
  2Ε>Ο
  ΑΓΓΛΙΚΩ
  Των
  βΟΟ
  β8Ο
  715Ο
  8£ίΟ
  Δραχμ.
  »
  »
  »
  29Ο
  3βΟ
  3ΒΟ
  4£»Ο
  49Ο
  6ΧΓΓΗ
  »
  βΧΙΓβ-βΧΕΓΗ
  β8Ο
  νώοβις, 18.15 ωρα τής χυρί«ς,
  18.25 μουσιχή δωμάτιον Μπράμς
  Τρίο έργον Π είς ντο μίϊζβν,
  Λενεβαί Κβντέκο πνευστών έργον
  23. Τελεμαν δύο άποσηάσμικτα
  «πό την σβοιταν δι« μουσικήν δω
  ματίβυ, 19.20 ρεσιτάλ τραγβυδι
  ου υπο τοΰ βαρυτόνβυχ.Γεωργίου
  Μο«λ» 1950 ά όή
  βαρυτόνβυχ.Γεωργίου
  Μο«λ», 19.50 μικρά όρχήστροτ, 20.
  30 βμιλία τβΰ γκνιχοϋ διβυδυντβΰ
  Β*σιλ. αστεροσκθΛβίου κ. Γβωργί
  ου Χβρς μέ Ββμοτ: το νέον μβτεω
  ρολογικον δελτίον τοπικών προ·
  γνώσεων, 21 συνέχβι» μικράς όρ
  χηστροις, 21.45 ίίδήσβις, 22 άίΐοσιτ*
  σματα, 22 το μβλβδραμα Όθίλ
  λβς τού Βέρντι, 22 30 ομιλία τού
  χ. Κ&ί;τχθΰράνημέ βέμχ ή «ύ·
  τυχισμένη Ρουμανία, 22.45 άπο
  σπασματα άπο τ6 μβλόδραμκ
  Σνιεγκιν τβΰ Τσαϊι«βφσκυ, 23.10
  φΜνητιχό Κουαρτέττο Δ)»ις Σπά
  θη, 23.40 ρβυσιχή χορβΰ καί έλ«
  φρο τραγούδι £»πο τής δίδος ϊυ
  ριανοΰ.
  ΠΑΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  - , - Των 3ΟΟ
  » 45Ο
  » 37Κ
  ΠΑΛΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
  Των βϊ5Ο
  » 7ΒΟ
  Δραχ.
  »
  »
  —Ρ*Χ·
  »
  »
  19Ο
  2 «Ο
  48Ο
  ΙίΚΟ καμηλό Α
  «ΟΟ » Α Α
  4»Ο
  ΕίΕίΟ
  βΟΟ
  ΜΑΓΡΑ ΝΤΡΑ
  Δια έπίσημα κοστούμια βΐηοΐΐίηρ; φράκο
  Των . βΟΟ Δραχ.
  » ΤΙίΟ »
  » 85Ο »
  ΠΑΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑ
  Των ΟΟΟ Δρ*χ.
  » 8ΟΟ »
  ΚΑΠΑΡΤΙΝΕΣ ΕΤΟΙΜΚϋ
  Των 12ΟΟ Δραχ.
  » 18ΟΟ 9 12ΟΟ
  » *8ΟΟ » 1ΒΟΟ
  ΒΒΟ
  έργα Μά·
  —Τα άρδευτικά
  λεμε.
  Τό Υπουργείον τής Συγκοι
  νωνίας ννωρίζβι δτι διετέθη πί
  στωσις έκ δρ. 400.000 δια την συν
  τήρησιν των μέχρι τούδε έκτελε
  βθΐντων έργων Νάλεμε.
  —Διά τα νέα διδακτήριχ.
  Έκ τοϋΰπβιιργβίου τής Παιδβί
  άς ανεκοινώθη δτι κατηρτίσθη
  νόμος δυνάμει τού οποίου τ« ά·
  πό δεχχετίας και πλέον παρα
  μένοντα κατατεθειμένα είς τό
  Γαμεϊον ΠαρακαταθηΚΜν κχΐ Δα
  νείων, δυνάμει γραμματίων, δι»
  φορα μικροποσά έιτ' ονόματι τι
  νών έκ των τέ ν»; Ταμείον 8Έκπ«ι
  δβυτικης Προνοίας χαί προκρχό
  μενά κατά τό πλείστον έκ ςρορο
  >ογιών υπέρ αυτών κ»1 έξ εΐβφο
  ρών δπμων καί κοινοτήτ»>ν, διατί
  θϊνται διά την .αποπεράτωσιν
  καϊ ανέγερσιν διδακτηρίων. Τα
  ανωτέρω πβσά συμποσοΰνται ΐίς
  2.500.000 δραχμάς περιττον.
  —Ή είααγωγή κρεάτων έξ
  Ουγγαρίας.
  Δι' αποφάσεως τοΰ ΰπουργοΰ
  της Γεωργίας κοινοποιουμένης
  πρός τάς τελωνιακάς αρχάς, γνω
  ρίζεται ότι ηρθη Π απαγόρευσις
  δια την εισαγωγήν νωΐτών κρα«
  των καί όρνιθοειδών έσφαγμένων
  έ{ Ουγγαρίας
  ΕΣΙ1ΕΡΣ"
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλχίδα, Αίδηψόν, Βό¬
  λον θεσσαλονίκην.
  Τηλ. 5.50.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίσ Τρίτης
  24 Ίανουαρίου 1939
  120 Ώρα
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΕΠΕΤΕΘΗ ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΑ
  Ο
  Ό ύπουργός κ. Σφακιανάκης
  είς την εργατικήν συγκέντρωσιν
  καί την παρέλασιν της Ε. Ο. Ν.
  ΣΥΝΕΣΤΗΣΕΝΑΜΗΠΑΡΕΜΒΑΛΛΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου (τοθ
  άνταποκριτού μας). — Σημεριναί ^πλη¬
  ροφορίαι έκ Ρώμης άναφέρουν^ ότι ό
  κ. Μουσολίνι ομιλήσας χθές, επετέθη
  σφοδρώς εναντίον τής Γαλλίας.
  Ό Ιταλός δικτάτωρ συνέστησεν είς
  τόν λόγον του όπως ή Γαλλία μή έ
  πιμένη παρεμβάλλουσα έμπόδια είς
  τόν δρόμον τής Ιταλίας.
  Ό λόγος τού κ. Μουσολίνι ποοεκά·
  λεσε ζωηράν εντύπωσιν μεταξύ των
  διπλωματικαί κύκλων, ιδία δέ είς Λον¬
  δίνον.
  Π ΛΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΗ ΤΑΣ ΕΥΘΥΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τελευταίαι πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι αί
  γαλλικαί εφημερίδας άπαντοθ ν είς τόν
  κ. Μουσολίνι καί την όλην έν Ρωμη
  άντιγαλλικήν πολιτικήν.
  Αί εφημερίδας τονίζουν ότι άν ή φα·
  σιστική κυβέρνησις θέλη περιπέτειαν ό-
  φείλει νά αναλάβη ακεραίαν την ευθύ¬
  νην των πράξεών της.
  ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑΝ
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΑΘΑΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 3 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Κατά πληροφο¬
  ρίας έξ Ίοπανίας πρός τα ξένα πρα
  κτορεΐν, ή έπικρατοΰσα έν τή Κατα·
  λωνία κατάστασις είνε ίπελπιστική διά
  τούς κυβερνητικούς.
  Ό πρόεδρος τής ίσπανικής δημ
  χραιίας κ. 'Αθάνα φέρεται άναχωρήσας
  έ* Βαρκελώνης πρός άγνωατον κατεύ
  θυνσιν.
  Την 10.30" π. μ τής παρελ
  θούσης Κυριακής 6 ύπουργός
  Γεν. Διοικητής Κρήτης κ.
  Μπότης Σφακιανάκης συνο·
  δευόμενος καΐ υπό τοθ Νομάρ
  χου Ηρακλείου κ. Άνδρέου
  Μσρκέλλου καΐ τοθ Δημάρχου
  κ. Μηνά Γεωργιάδη μετέβη
  είς την συγκληθεΐσαν έν
  τη αιθούση, τοθ κινηματογρά-
  Φου «Μινώα» πανεργατικήν
  συγκέντρωσιν γενόμενος δέ
  κτός μέ ζωηράς έκδηλώσεις
  ένθουσιασμοθ ά πό μέρους των
  έργατών Ηρακλείου.
  Τόν κ. υπουργόν άμσ τή
  είσόδω τού προσεφώνησε κα¬
  ταλλήλως δ Πρόεδρος τοθ Έρ
  γατικοϋ Κέντρου Ηρακλείου
  κ. Μιχ. Γκολέμης όστις άκο
  λούθως ανέπτυξε καΐ αδθις
  είς τοΰς εργάτας την φιλεργα
  τικήν πολιτικήν τής κυβερνήσε
  ως καΐ ανέπτυξε διά μακρών
  τόν νόμον «περΐ έπαγγελματι-
  κής έκπροσωπήσεως των ερ¬
  γαζομένων» τού όποΐου έτόνι
  σεν ιδιαιτέρως τάς εύεργετι-
  κάς διά τούς εργάτας δια-
  τάξεις.
  "Ωμίλησεν ακολούθως ό γεν.
  γραμματεύς χοΰ Έργατικοΰ
  Κέντρου κ. Χατζημανώλης έ
  πΐ ζητημάτων άναγομένων είς
  την διοίκησιν αυτών.
  "Ολίγον πρό τής άποχωρή-
  σεώς τού έκ τής πανεργατι-
  κής συγκεντρώσεως ό κ. ύ
  πουργός άπευθυνόμενος πρός
  τούς εργάτας, τούς διεβεβαί
  ωσε διά τό ενδιαφέρον καί
  την στοργήν μεθ' ή~ς τό νέον
  κράτος τοΰς περιβάλλει καί
  ετόνισεν δτι οί εργάται θά Ην
  ρίσκουν παντοτε έν τώ πρόσω
  πω τού τόν θερμόν συνήγο-
  ρόν των διά παν δίκαιον α'ίτη
  μά των. Προσέθεσεν έπίσης
  ό κ. ύπουργός δτι μεταξύ
  των έργατών καί των ύπαλλή
  λων οΐτινες ήσαν συγκεντρω
  μένοι, άνεγνώριζεν πολλούς
  παλαιούς συμμαθητάς τού καί
  συμπολεμιστάς μεθ' όν τόν
  ουνδέουν άρρηκτοιάναμνήσεις
  καί κοινοί έθνικοί άγώνες.
  Έκ τής πανεργατικής συγ¬
  κεντρώσεως ό ύπουργός Γ.
  Διοικητής Κρή'ης κ. Μπότης
  Σφακιανάκης μετά τοθ κ. Νο
  μάρχου καίτού κ. Δηαάρχου
  κατηυθύνθη είς την Πλατεΐ
  αν Ελευθερίας ένθα ήσαν πά
  ρατεταγμένοι πρός επιθεώρη¬
  σιν αμφότεροι οί σχηΐατισμοί
  αρρενων καί θηλέων, ής Έ
  θ νίκης ΝεολαΙας. Ό κ. υπουρ
  γός ώς Γεν. Έπιθεωρητής τής
  Έθν. ΝεολαΙαςΚρήτης έπεθεώ
  ρησε τούς ττσρατεταγμένου
  φαλαγγίταςκαί φαλαγγΐτισσα
  εκφράσας την ίϋαρέσκειά'
  τού πρός τόν περιφερειακό'
  Διοικητήν κ. Μουρέλλον διά
  την καθ" δλου εμφάνισιν καί
  τό παράσχηια αυτών.
  Ακολούθως ό κ. Υπουρ
  γός παρηκολούθησε την πά
  ρέλασιν της Ε.Ο.Ν. τής ότιο
  άς επηκολούθησαν οί προαγ
  γελθέντες άγωνες ανωμάλου
  δρόμου 4 καί 10 χιλιομέτρων
  Είς τήνδιαδραμήν των 4 000
  μ. μετέσχον 14 άθληταί έΓ
  ών πρώτος ήλθεν ό Έμμ. Δέ
  μενόπουλος (χρ. 15/2"), δεύ
  τερος ό Σφακιανάκης Μιχ
  (χρ. 15'.10>αί τρΐτος δ Φρο
  γκάκης Γ. (χρ 15Μ8). Είς
  την διαδρομήν των 10 000 μ
  μετέσχον 5 άθληταί έξ ών
  πρώτος έτερμάτισεν ό Καταρ
  τζόγλου Δηα. (χρ. 41Ί7"), δεύ
  τερος ό Άκουμιανάκης Μ
  (χρ. 43) καΐ τρΐτος ό Λαγου
  δάκης Ευστρ. (χρ. 47'2').
  Ή νέαέπαφή ΆγγλίαςΤαλλίας
  και οί άντικειμενικοί της σκοποί.
  ΕΚ
  ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΝΕΓΚΡΙΝ;
  2 3 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ τού έξωτερικού άναφέρουν
  ότι καί ή ^ κυβέρνησις Νεγκρίν έτοιμά-
  ζεται νά αναχωρήση έκ τής Βαρκε¬
  λώνης.
  ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΑΝ
  ΤΟΗ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται
  ότι τα έθνιχά άεροπλάνα έβομβάρδι·
  σαν σήμερον τόν λιμένα τής Βαρκ&λώ-
  νης. 'Υπάρχουν 3 Ο νεκροΐ καί 755
  τραυματίαι.
  ΚΑΤΕΟΛΕΙΣΕ ΧΟΕΣ ΤΟ ΝΕΟΝ
  ΑΝΤΙΤίΡΒΙΑΑΙΚΟΗ "ΤΕΟΡΠΟΣΑ.,,
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Σήμερον κατέ¬
  πλευσεν είς τόν ναύ σταθμόν τό νέον
  ελληνικόν άντιτορπιλλικόν «Βασιλεύς
  Γεώργιος Α'.».
  ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΕΠΕ2ΚΕΦΒΗΣΑΝ
  ΒΑ.Μ.ΟΒιΣΙΑΕΥΣΚ>ΙΟίΡΟ8ΥΗ»>ΡΓίΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τό νέον έλλη·
  νικόν πολεμικόν «Βασιλεύς Γεώργιος
  Α'.» επεσκέφθη είς τόν ναύσταθμον ή
  Α- Μ. ό Βασιλεύς κατελθών έκεϊ επί
  τούτω.
  Έπίαης τό πολεμικόν επεσκέφθη καί
  ό Πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς. Ή
  Α. Μ. καί ό κ. Μεταξάς ένήργησαν ε¬
  πιθεώρησιν τού νέον» «ν«ιτορπιλλικοθ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Ίανουαρίου
  Τηλεγραφικώς). —Ό γαλλικός
  τύπος άφιερώνει σήμερον εύρύ
  τατα οχόλια είς τό ίσπανικόν
  ζήτημα άφ' ενός κσί άφ'έτέ
  ρου είς την ένταθεϊσαν τιάλιν
  άντιγαλλικήν πολιτικήν είς
  την Ιταλίαν.
  Οί σοσιαλισταί παρατάσσουν
  νέα έπιχειρήματα είς εΐδικά
  άρθρα, άναφερόμ^να είς τό
  ζήτημα τής ένισχύσεως τής κυ
  βερνητικής ΊσπανΙας τό όποϊ
  όν θεωροθν ζωτικόν διά την
  Γαλλίαν καί τα άποικιακά
  συμφέροντα, συγκεκριμένως δέ
  τής Τύνιδος κοί τοϋ Μαρό
  κου.
  Σημειωτέων δτι αί τελευ¬
  ταίαι θυελλώδεις συζητήσεις
  έν ιή Βουλή καί αί διενέξεις
  μεταξύ ί>εξιάς καί άριστερδς,
  είχον τόν αντίκτυπόν των τάς
  ημέρας αύτάς καί είς τόν
  τύπον. Πάντως χαρακτηριστι-
  κόν είνε δτι όλόκληρος ή γαλ
  λική δημοσία γνώμη πσρακο-
  λουθεϊ μετά ζωηροτάτου ένδια
  φέροντος την κατάστοσιν καί
  διατυπώνει άπό κοινοϋ υπο
  δεΐξεις διά την διαοφάλισιν
  τής γαλλικής άκεραιότητος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Ίανουαρίου
  (τηλεγραφικώς).— Πλείσται δ
  σαι ενδείξεις δίδονται κατά τό
  τελευταίον είκοσιτετράωρον,
  πεΐθουσαι δτι οημειοθται πά¬
  λιν στενή έπαφή μεταξΰ Γαλ-
  λΐας καί Αγγλίας έξ άφορ
  μή"ς τής τελευταίας τροπής
  των πραγμάτων έν "Ισπανία,
  καί τής έκδηλουμένης σφο¬
  δράς άντιγαλλικής πολιτικάς.
  Σκοπός τής έπαφής ταύτης
  είνε ή δημιουργία κοινών προ
  ϋποθέσεων καί κοινών ΐσως έ
  νεργειών είς τό Ισπανικόν πρό
  βλημα, ούτως ώστε νά άπο
  σαφηνισθοθν πλήρως αί προ
  θέσεις τής Ιταλίας.
  Όσον άφοιτφ την επαφήν
  τούτην ούδεμία ανακοίνωσις
  εδόθη είς τόν τύπον, τηρου
  μένης Ιδιαιτέρας μυστικότη
  τος.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 23 Ίανουαρ
  ου (τηλεγραφικώς).— ΑΙ έφη
  μερίδες τοθ Ράϊχ μολονότι
  τηροΰν έπιφυλακτικότητα διά
  τα ίταλογαλλΐκά δέν άπο
  φεΰγουν νά κάμουν ϋπαινιγ
  μούς περί προκλητικότητος ά
  πό μέρους τής Γαλλίας. Οί
  γερμανοί ΙσχυρΙζονται δτι διά
  των δηλώσεων τάς οποίας εί
  χε κάμει ό κ. Μουσολίνι
  πρός τόν κ. Τσάμπερλαιν
  είχον άποσαφηνισθή πλείστα
  σημεϊα τής Ιταλικάς πολιτι
  κης, ήτις δέν αποβλέπει είς
  βιαίας λΰσεις ώς πρός τό ίτα
  λογαλλικόν έ'χει δέ καθορΐσει
  τάς άπόψεις της είς περίπτω
  σιν επικρατήσεως τοθ Φράνκο
  έν Ισπανία.
  Προχθές Κυριακήν διεξήχθη
  έν τώ Γηπέδω Χάνδαξ ό τε
  λικός ποδοοφαιρικός αγών
  μεταξύ των δμάδων Ε.Γ.Ο.Η.
  καί ΌλυμπιακοΟ διά τό κύ-
  πελλον τού κ. Νομάρχου υπέρ
  τής στολής τοϋ φσλαγγΐτου.
  Ό αγών έληξε μέ τέρμα
  τα 2—1 υπέρ τοθ Όλυμπια-
  κοθ. Μετά τό πέρας τοθ α¬
  γώνος ό Διευθυντής τής Γραμ·
  ματείας τής Ε.Ο Ν. κ. Π. Βάρ-
  βογλης άπένειμε πρός την νι·
  κήτριαν όμάΒα τό Κύπελλον
  τοθ κ. Νομάρχου προσφωνή¬
  σας καταλλήλως τούς άθλη·
  τάς.
  &Η Ο ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΤΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ .ΤΡΑΠΕΖΗΣΙ
  Σήμερον αφικνείται είς.την πό
  λιν μ*ς ό νέος διευθαντής τοθ έν
  ταθθα υποχαταστήμΛτος τής Ά
  γροτικής Τραπέζης κ. ϋαπαπολυ
  χρονΐου.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΚΑΛΑΟΥ
  Διά νεωτέρας αποφάσεως τοθ 6
  πουργοθ των Οικονομικήν ίρίζε
  ται δτι έπιτρέπεται μέχρι τής 28
  προσεχοΟςΦίβρουαρίου ήείααγωγή
  βακαλάου προελεύσεως χωρών άν
  ταλλαγής επί διχκανονισμω τής
  άξίας αύτοθ δι' έλίαθέρου συναλ
  λάγματος καί επί κατα6ολη" πό
  σοίτοθ 25 ο)ο επί τής άξίας αύ
  ;οΟ «φάμπ»δπέρτοΟ λογαριασμόν
  ένισχύσεως ίξαγιογιχοϋ έμπορίου.
  Κατά τόν αυτόν τρόπον, δύναται
  διακανονίζεται καί ή άξία
  φορτίων βχκαλάου βκτβλωνισθέν
  ;ων ήδη άλλα μή διακανονιοθέν
  :ων μέχρι τής δημοσιιΰσεως τής
  Ο ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΣ ΑΓΩΝ οί κληρπθεντεσ ενορκοι
  λ ι» τη ΐίνπΐτΛΛηΝ τηϊ ε η ν του κακουρποδικειου ηρακλείου
  ΔΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΌ.Ν ΜΗΝ0Σ ΦΕΒΡ0ΥΑΡΙ0Υ
  Είς τό Πεωτοδικεϊον Ηρακλεί¬
  ου εγένετο ή κλήρωσις των ένόρ
  κων διά την σύνοδον τοθ κα
  κουργιοδικείου μηνός Φεδρουαρί
  ου:
  Οί κληρωθέντες Ινορκοι είναι
  οί εξής: Α'. Δωξεχαήμερον τα
  κτικοί: Γ. Κ. Καρούζος, Ν. Ι.
  Μπαλτζάχης, Μ. Ν. Παναγιωτά
  κης, Εύάγγ. Καρουζίκης, Β. Ε
  Τζανάκης, Κ. Ε. Καρυωτάκης,
  β. Α. Φανουράκης, Έμμαν. Ν
  Ρεγγινάκης, Στ. Δ Δημόπουλος,
  Μιχ. Ν. Μαρνελάκης, Ν. Γ. Κε
  φαλογιάννης, Έμμ. Ι. Παπαδά
  κης, Εύάγγ. Κ. Χατζάκης, Γ. Σ
  Πετράκης, Ιωάν. Ν Λογιάδης,
  Δ. Δ. Χαλκιαδάκης, Ν. Γ. Βϊγια
  τζάκης, Έμμ. Δ. Δημητριάξης,
  Άρ. Ί. Δοκουμετζίδης, Ι. Ε.
  Χριστοδουλάκης. Άναπληρωματι
  κοί: Ν. Ι. Παντατοσάκης, Ανδρ.
  Α. Καστελλάκι, Έμμ Ν. Κα
  κουδάχης, Ίαχ. Λιανάκης, Γ. Ι.
  Άδάμης, Μιχ. Βελισσαρίου, Παν.
  Γ. Ξενάκης, Έμμ. Ν. Μπαμιε-
  δάκτίς, β. Κ. Λυρατζάκης, Μιχ.
  Κ. Τζουλάκης
  Β'. Δωδεκαήμερον Ταχτιχοί:
  Ιω. Ε. Κβλλιατάχης, Άριστ. Γ.
  Χαλκιαδάκης, Γ. Μ. Τσαχάχης,
  Έμμ. Κ. Ξανθάχης, Γ. Κ. Έργα
  ζάκης, Έμμ. Γ. Βασιλείου, Ιω
  Α. Ξυδιανάχης, Γ. Κ. 'Ιερωνυμά
  κης, Ν. Ε. Φραγκιουίάχης, Α.
  Α. Σκορδύλης, Έ. Ν. Σπινθουρά
  κης, Γ. Σ. Τρανταλίδης, Άλ. Π.
  Καμάρας, Γ. Βαλαρής, Ήρ. Μ.
  Όρφανός, Γ. Ση. Δαχανάλης, Σπ.
  Χ. Χάλαρης, Ιω. Δ. Ζερδουδά
  κης, Έμμ. Τρακάκης, Δρ. Ι. Κου
  βιδάκης. Άναπληρωματικοί:Έμμ
  Κ. Καρακατσάνης, Ανδρ. Βλάσ
  σης, Ξεν. Γ. Σπινθάκης, 2τ. Σ.
  Σαριδάκης, Ν. Ι. Χρυσός, Ιω. Δ.
  Μουρέλλος, Άλ. Γ. Γεωργιάδης,
  2τ. Κ. Χατζηδάχης, Ιω. Γ. Πά
  π*μαστοράχης χαΐ Φωτ. Β. Που>ι
  ανάκης,
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ ΕΔΡΑΝ ΤΟΥ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ χ- ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  Σήμερον αναχωρεί εντέυθεν
  μετά τής κυρίας του έπιστρέ
  φων είς Χανιά ό ύπουργός
  Γεν. Διοικητής Κρήτης κ. Μπό
  της Σφακιανάκης.
  Η ΕΞΑΓΟΤΗ ΣΤΑΦΙΔΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΑΓΟΡΑΝ
  Άναφερόμενος ό ΟΤκος τοθ
  Άγρότου Ηρακλείου είς ύ
  πόσχεσιν τοϋ πρωθυπουργοθ
  κ. Ιω. Μειαξδ πρός την πρό
  τίνων |μηνών μετοβδσσν είς
  Αθήνας Επιτροπήν επί τού
  σταφιδικοϋ περί αυξήσεως τοϋ
  όρΐου εΐσαγωγής έλληνικών
  σουλτανΐνων καί έλεμέδων είς
  Γερμανίαν διά τής άντιστοΐ-
  χου μ«ώσεως τοθ κοντεζάν
  άλλων ξηρών καρπών, παρα
  καλεΐ δι1 έγγράφου του τό ύ
  πουργεΐον Έθν. ΟΙκονομΙας
  8πως γίνωσιν αί κατάλληλοι
  ενέργειαι παρά τρ γερμανικΡ
  κυβερνήσει διά την άπορρόφη
  σιν των ύπαρχόντων είσέτι έν
  ταθθα άποθεμάτων των στα
  φΐδων. Ή ρύθμισις τού ζητή
  ματος θά συντελέση είς την
  άνατΐμησιν τοϋ ηροίόντος.
  Η γΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Ή κίνησις τής άγορας Ήρα
  χλείου διετηρήθη κατά την παρελ
  θοθσαν έβδομά5α ή'ιυχος. Ή ση
  μειωθείσ* ίξαγωγή ϊών έγχω (
  ών προϊόντων Ιχει ώ; *Μο<>
  θως είς χιλιόγραμμα: Σουλτανί
  ναι 250 000, ταχτάδες 20 000,
  Ιλαια 5.000, σιαφίδες !
  20.000, πυρήναι 95.000,
  7.000 χ«1 οίνοι 190.000,
  ΜλΚΡλ ΣΥΝΕΡΓΛΣΙΑ
  ΝΤΑΑΛΝΤΙΕ (ΑΙ ΜΠΟΝΝΕ
  ΟΛΟΜΡΟΣ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
  ΚΩΣΜΘΙΤΗίΓΙΑΑΙΑίΕΚΙΗΑΩΗΕΙ
  ΛΝΙΙΣΥ1Ι1Σ ΔΙΑ ΤΩ ΙΣΙΑΗΙΚΙΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Νυκτερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Παρισίων αναφέρουν|οτι
  ό Γάλλος Ηρωθυπουργός κ. Νταλαν-
  τϊέ συνεσκέφθη σήμερον διά μακρών
  μετά τού ύπουργού των Εξωτερικών
  κ. Μποννέ, έξετασθείσης άπό πάσης
  απόψεως τής διεθνοΰς καταστάσεως.
  Έν τώ μεταξύ ό πολιτικάς κόσμος
  τής Γαλλίας, ανεξαρτήτως άποχρώσε-
  ών, έκδηλώνει ανησυχίας διά τό "ενδε.
  χόμενον τής έπικρατήιεως τού Φράνκο
  είς την Ισπανίαν.
  ΐΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΙ ΔΗΛΩΣΟΓ
  ΤΟΥ Κ. ΠΩΛ ΜΠΟΝΚΟΥΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Αγγέλλεται έκ
  Παρισίων ότι ό τέως ^[πρωθυπουργός
  καί ύπουργός των Εξωτερικών κ. Πώλ
  Μπονκούρ προέβη σήμερον είς βαρυ¬
  σημάντους δηλώσεις επί τού ίσπανικοΰ
  ζητήματος έν συνδυασμώ μέ τάς ιτα¬
  λικάς άποικιακάς αξιώσεις.
  Ό κ. Μπονκούρ ετόνισεν ότι εάν πέ·
  ση ή Βαρκελώνη, την πτώσιν αυτής Θά
  επακολουθήση ύπόμνημα τής Ιταλίας
  επί των άποικιακών άξιώσεων 'αύτής, τό
  οποίον ταυτοχρόνως θά ^υποστηρίξη ή
  Γερμανία.
  ΠΑΡΕΤΗΡΗΘΗ ΖΩΗΡΑ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου
  άνταποκριτού μας).— Νεώτεραι , είδή·
  σεις έκ τού έξωτερικού άναφέρουν ότι
  παρατηρείται άπό χθές ζωηρά διπλω·
  ματική κίνησις μεταξύ Γαλλίας καί
  Αγγλίας. Σχετικώς λέγεται ότι ή κί¬
  νησις αυτή περιστρέφεται είς τό ίιπα-
  νικόν κοί την τελευταίαν φάσιν αυτού
  έν Καταλωνία.
  ΕΚΛΟΝΙ1ΘΗ ΣΟΒΑΡΩΣ
  ΤΟ ΗΘΙΚΟΝ ΤΟΝ_ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου (τοΰίν
  ταποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ τοΰέξω
  τερικού τηλεγραφήματα το ηθικόν τού
  χυβερνητικού στρατού έκλονίσθη σοβα¬
  ρώς^ έκ των τελευταίων νίκων τοΰ
  Φράνκο είς την Καταλωνίαν.
  ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
  ΠΕΡΙΞ ΤΗΣΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μος).—. Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι πέριξ τής Βαρκελώνης
  κατασΜευάζονται πυρετωδώς όχυρωμα·
  τικά έργα.
  ΜΕΓΑΛΗ Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
  ΤΟΥ ΠλΗΒΥΣΜΟΥ___ΤΗΣ ΒΙΡΚΕΛ1ΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου τού
  ανταποκριτού μας). — Μ.ατ(Χ -ά,ς β*
  Βαρκελώνης τελευταίας πληροφορίας ή
  δοκιμααία τού άμάχου πληθυσμοΰ λό*
  γω τής επιστρατεύσεως, των αλλεπαλλή¬
  λων αεροπορικών βομβαρδισμών καί
  τής ελλείψεως τροφίμων είνε μεγάλη.
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΠΛΗΣΙΑΣΑΝ
  ΚΑΤΑ 25 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
  Α ΘΙ1ΝΑΪ 23 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας)—Έκ Σαλαμάνκας
  **?έλλε·βαι ότι τα μηχανοκίνητα μέσα
  χο° εθνικού βτρατού ευρίσκονται είς ά·
  ποστασιν εϊκοσι πέντε χιλιομέτρων άπό
  "ϊής πόλεως, προελάσαντος τούτου ση·
  μαντικώς κατά τας τελευταίας σαραν-
  ταοκτω ώρας.
  ΒΑΛΗΞΗ Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ;ΠΟΛΕΜΟΣ;
  , ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου (τού
  ανταποκριτού μας)— Οί δημοσιογρα·
  φικοί καί πολιτικαί κύκλοι τής Εύρώ
  Λης προβλέπουν ότι μέ %ήν ένβεχομέ-
  νην κατάληψιν τής Βαρκελώνης θά λή·
  Ο ίστΐανικός έμφύλιος πόλεμος.