96831

Αριθμός τεύχους

5074

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

25/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτηοία ίίραι 3
  έ^άμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΝΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΓΌΣ 24ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5074
  Ρ
  ν ι.
  Η
  ΤΗΣ
  ΣΣ
  Την 16ην Φεβρουχρίου θχ
  συνέλθη ή έτησία τακτική
  διάσκεψις των κρκτών τής
  Βαλχανικής Συνεννοήσεως
  είς τό Βουκουρέστιον. Είς
  την διάσκεψιν δέ αυτήν, ώ;
  άναφέρουν τα σχετιχά έξ Α¬
  θηνών τηλεγραφήματά μας,
  την Έλλάδα θά αντιπροσω¬
  πεύση ό πρωθυπουργος κ. Με
  ταξάς, πρόεδρος τοΰ Συμβου-
  λίου τής Συνεννοήσεως, υπό
  την ίδιότητά τού ώς ύπουρ-
  γοΰ των Εξωτερικών. Καί
  θα συζητηθοΰν κατ' αυτήν
  ολα τα προβλήματα πού έν-
  διαφέρουν τα τέσσαρα συμ-
  μαχικά κράτη καί την Βαλ
  κανικήν Χερσόνησον γενι-
  κώτϊρον, θ' άνασκοπηβη Π
  διεθνής κατάστασις καί θά
  καθορισθή ή θέσις τώνχω
  ρών τβΰ Βαλκανικοϋ Συμφώ
  νού έναντι των έξελισσομέ·
  νων ίύρωπαϋκων γεγονότων
  Δι' αύτό καί ή διάσκεψις
  αυτή άπβκτα έξαιρκτικόν εν¬
  τελώς ενδιαφέρον. Διότι ου
  ν έρχεται είς μίαν περίοδον
  έξαιρετικώς κρίσιμον, είς έ
  πβχήν καθ* ήν βί κίνδυνβ
  πολεμιχής άναφλέξεως έν
  Εύρώπη, καθίστανται καθη¬
  μέραν καί περισσότεροι καί
  απειλητικώτεροι. "Ηδη μάλι
  στα, τας τελευταίας ημέρας,
  ό φέβοζ επεκτάσεως των φλο
  γδν τής Ισπανικϊίς ττυρκβ'ί
  άς καΐ Ιξω των Πυρηναίων
  καί άναστατώσεως όλοκλή
  ρου τής γηραιάς ηπείρου
  μας, συνέχει όχι μόνον
  τούς λαούς μικρών καί μέγα
  λων χωρών άλλά καί τούς ύ
  πευθύνους πβλιτικβύς καί δι-
  πλωματικούς κύκλβυς. Αί άλ·
  λεπάλληλβι μεγάλαι νίκ*
  τοΰ Φράνκο μέ την ραγδαί¬
  αν προέλασιν των στρατευ-
  μάτων τού πρός την Βαρκβ
  λώνην δημιουργοϋν νέαν εν¬
  τελώς κατάστασιν. Οί Γάλ-
  λοι φββοΰνται ότι νίκη τοΰ
  Φράνκο, θά σημάνη κυριαρ¬
  χίαν τής Ιταλίας καί τής
  Γερμανίας είς την Μεσόγει
  όν καί δημιουργίαν άσφυκτι
  κου κλοιοΰ πέριξ της Γαλλί-
  άς. Φββοΰνται άκόμη, ότι
  μετά την επικράτησιν τοΰ
  Φράνκο, οί Ιταλοί καί οί
  Γερμανοί θά έγκατασταθοϋν
  είς την Ήπειρωτικήν Ισπα¬
  νίαν, είς τάς Βαλεαρίδας καί
  τάς Καναρίους καθώς καί είς
  τό Ίσπανικόν Μαρόκον,
  θά άχρηστεύσουν τάς παλαι¬
  άς στρατηγικάς θέσεις τής
  Γαλλία;, θά τής άποκόψουν
  τάς θαλασσίας γραμμάς, θά
  ίχουν άκόμη καί τό Γιβραλ
  τάρ υπό τόν έλεγχον των καί
  θχ την υποχρεωθούν νά δε¬
  χθή τούς ορους των καί νά
  ατέρξη είς αιματηράς υπέρ αύ
  των έκχωρήσεις. Καί αύτός
  ό φόβος δέν είνε απίθανον
  νά τβύς οδηγήση είς εγκα¬
  τάλειψιν της πολιτικής τής
  μή επεμβάσεως κ«ί είς πα¬
  ροχήν έκ τοΰ έμφανοϋς ένι·
  σχύσεων είς τούς φίλους των
  τής κυβερνητικής Ίσπανίας.
  Έν τοιαύτη έμ ως περιπτώσει,
  ή γενίκευσις τού πολέμου,
  αύμφωνα μέ τάς προειδοποι-
  ήσεις των κ. μ. Μουσολίνι
  χ«ί Χίτλϊρ, θ« επέλθη αυ¬
  τομάτως.
  Άλλ' έκτός τού Ισπανι
  Χβΰ, ύπάρχουν καί τα προ
  βλήματα τής Κεντρικάς καί
  Ανατολικώς Εύρώπης, κα
  Βώς κ«ί τό έν δράσει ήφαί
  βτειον τής Άπω Ανατολάς
  Π·« δημιουργοϋν σοβαρωτά
  τους κινδύνους διά την εί
  ριίνην τού κόσμου. Πόσον
  δέ σοβαροί κρίνονται οί κίν
  δυνοι αύτοί, μαρτυροΰν τα
  έξοπλιστικά προγράμματα
  των μεγάλων Δυνάμεων. νΙ
  λιγγον έξοπλιστικής μανίας
  επροκάλεσαν οί κίνδυνοι αύ
  τοί. Είς δέ τάς Ηνωμένας
  Πολιτςίας . καί τα μεγάλα
  Κράτη τής Εύρώπης διατί
  θενται' δι' έξοπλισμούς ποσά
  πού άνέρχονται είς άστρο
  νομικού^ άριθμούς. Καί φυ
  φικά, είναι δύσκολον νά
  πιστεύσωμεν, ότι, έκε! πού έ
  φθαοαν τα πράγματα, οί έ
  ξοπλιο,μοί αύτοί θά περιφρου
  ρησουν την ειρήνην καί δέν
  θά προκαλέσουν τόν πόλε
  μόν.
  Ύκό τοιαύτας λοιπόν συν
  θήκας, ή σύγκλησις τής
  Βαλκανικής διασκέψεως, ά
  ποκτ$ Ιδιαιτέραν αξίαν. Θά
  δώση την ευκαιρίαν νά έκ
  δηλωβή δι' άλλην μίαν ά
  κόμη φοράν ή πίστις καί
  ή κροαήλνσις των Βαλχα
  νίων είς τό ίδεώδες τής εί
  ή
  Καί θά δείξη διά τοΰ ^ πά
  ρκδείγματός της, την οδόν
  πού όφείλβυν νά άκολουθή
  σουν κκί οί άλλοι λαοί διά
  νά φθάσουν είς λιμένα γα
  λήνης καί ήρεμίας. Επί πλέ
  όν, ή διάσκεψις αύτη, θά κα
  ταστιίσρ ασφαλώς περισσό
  τερβν ισχυρούς τούς δέ
  σμοΰς πρύ ένώνουν τάς τέααχ
  ρας φίλας χώρας καί θά
  συντελέση είς στενωτέραν
  συνεργασίαν των είς δλας
  τάς σφαίρας τής δράσεώς
  των καί είς δλα γενικώς τα
  ζητήματα.
  ΔΓ αύτό καί ή είδησις
  τής συγκλήσεως * τής διασκέ
  ψεως αυτής ηκούσθη μέ χ*
  ράν καί εδημιούργησεν αι
  σδημα γενικής άνακουφίσε
  ως. Γειική δέ είναι έπίσης
  καί ή εύχή τής πλήρους εύο
  δώσεως των εργασιών της.
  πόν δόξαν ό θεός, πού βρεθή
  κεν έττί τέλους £νας σοφός άν
  θρωπος στό ΰπουργεΐο Παι-
  δείας κι' εξέδωκεν αυτή τή
  διαταγή, πού άπαγορεύει σΐΐς
  μαθήτριες τα όντυλασιόν καί
  τίς μοντέρνες, σύγχρονες κομ
  μώσεις κι' επιβάλλει τό σε
  μνό κι' άπλό φορεματάκι...
  Ένώ δμως ό ήλικιωμένος
  κύριος έσυνέχιζε τό κατηγορη
  τήριο, έμφανΙσθη<ε μιά όμά δα νέων κοριτσιών. Καί ρΐχνον τας πάνω τους μιά ματιά γε- μάτη θαυμασμό καί ζήλεια έπρόσθεσε: Ιδού κύριοι. Είνε νέα κορΐτσια αύτά ή είνε περΐ πλανώμενοι πριρασμοΐ; Είναι μαθήτριες ή είναι άμαρτίβς πού κυκλοφορούν άνάμεσά μας; Καΐ δμως. ΤΗταν κορίτσια μέ την ποδίτσα καί τή σάκκα τής μαθητρίας. Χωρίς μσκιγι- αρίσματα καί όντυλοσ.όν. Μό νο πού κάτω άπ' την μττλέ ποδιά τής μαθητρίας ύπήρχε ή σχηματοποιημένη πιά γυναΐκα. Καί πάνω άπ'τήν λευκή τραχη λιά ϋψώνονταν ενα ώραΐο κεφάλι μέ σγουρά μαλλιά πού άνεμίζονταν καί μ' 'ένα πρόσωπο δροσερό καί κόκκι νο σαν ρόδο ύπέροχο, πού αί μάτωσε άπ' την περΐπτυξι τοθ ερωτα. Νειδτα πού αίσθάνον ται τούς πρώτους κοχλα σμούς των χυμών τής Ήβης πολύ νωρίτερα σήμερα παρ' α λοτε. Γιατί δέν μοιάζει ή σημερινή νεότης μέ την πά λαιά. Στήν έποχή πού άνα- τιολοθσε ό ήλικιωμένος κύρι ος, τα κορίτσια ώς τα δεκα τέσσαρα καί τα δεκαέξη, ή ταν κατσαριδοθλες οίκοδΐαι τες. Κι' άπ' τα δεκαέξη κι' ιοστερα, έπερναν την δψι ά ναιμικοθ άνθους πού έστόλι ζε τό παράθυρρ ή τόν έξώ στη τοΰ σπιτιοϋ. άπ' δπου άν τΐκρυζε μέ λαχτάρα τή ζωή ώς μακρυνόν άπηγορευμένο πσοάδεισο. Στή σημερινήν δμως έποχή, πού ή (δέσ των σπόρ καί των έκδρομών άρχΐζει νά θαυ ματουργή, τα παιδία, καΐ (δ( ως τα κορίτσια, άναπτύσσον ται καΐ σχηματοποιοθνται άπ' τα δώδεκα καΐ τα δεκατρΐα χρόνια. Τίς κατσαρΐδεο τοθ παληοθ καιροθ, διαδεχθή<αν οί ζωηοοί, εύλύγιστοι κι' άτ[ θασσοι σκύμνοι των ζαρκα- διών. Καί τα καχεκτικά κι' ά ναιμικά άνθη, άντικατέστησαν ζωηρά λουλούδια πού άπο πνέουν άρωμα ύγεΐας καί ώ μορφιάς. Πώς δμως νά τα νοιώση δλα αύτά ό ήλικιωμέ νος κύριος; Ό χρόνος, δέν προοθέτει πάντοτε — φεθ!— σοφΐα. Καΐ βταν τό γ?) ρας κρίνη τή νεότητα, σπάνια εΤν' άπηλλαγμένο άπό τόν φθό νο πού δημιουργεϊ ή ζήλεια... Μ.— Ή μεταβολή τής 4ης Αύγούοτου ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Ό λόγος τού κ. Μανιαδάκη Β' Πεταχτά οημειωματα ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ Ό ήλικιωμένος κύριος, άνε οήκωσε τα μάτια άπό την ε¬ φημερίδα, αφήκε στεναγμόν ανακουφίσεως καί ήρχισε μέ φωνή πού έιΐρόδι?ε βαθείαν ίκανοποίησι: —Επί τέλους ήταν καιρός. Αύτά τα κοριτσόπουλα έκρε πε νά μποΰν σέ τάξ«. Κσί νά γνωρίσουν τό χαλινό. Ή σε μνότης είνε καθήκον δσο είνε καί άρειή, γιά τή νεότητα. Καί ομως αυτή ή σεμνότης καί ή συστολή, πού ήταν στήν ίδική μας έποχή πολύτιμα στο λίδια γιά τα νέα κορίτσια, άποσκορακίσθηκαν οήμερο. Ά¬ πό τα δώδεκα τους χρόνια, τα σημερινά νιάνιαρα, όπλΐ· ζονται μέ προκλητικότητα καί άτιοκτοθν τέτοια φιλαρέσκεια πού έκδηώνεται μέ μόδες καΐ όντυλσσιόν καί μακιγιάρισμα καί φλέρτ στούς δρόμους κι' έπιδεΐξεις, πού είνε νά σοθ φεύγη τό ιιυαλό! Άς Ιχη λοι Μετ' ολίγον είς την «Άνόρθωσιν» Ρασπουτιν τό λυκόφως των Τσάρων. Μετ' ολίγον εΙςτήνι'Ανόρθωσιν». »Έγνώριαα κδριοι, νέον π&ύ άρνήθηκε τίς τελευταΐες περικοι- ήσεις ατήν έτοΐμοθάνατη μητέρα τού, γ:ατί έ'πρεπε νά παρευρέθη αί μίά συνεδρίασιτήςκομμουνίστΐ κης άχτίδος, πού είχεν ορισθή νά μιλήση ότου; συντρόφους τού γιά τό ζήττ,μχ των καταπιεζομέ νων τής Κίνας. Είνε <5 τόπος τοΰ άνθρ.ύπιατοθ, πού ένφ δέν τόν συ νεκίνει ή έπιρχομένη συμφορά στό σπίτι τού, δμως τόν συνεκί νει βαθυτατα ό καταπιεζόμενος κί τρινος τής Κίνας πού δέν τέν είχε δή ποτέ ουτ«. στόν Οπνό τού. Έπροτίμησε ά πό την εύχή τής έτοΐμοθανάτου μαννούλας τού, τί χειροκροτήματα τού χενολόγου ρή τορος, πού θά είσέπραττε στήν αυνεδρίασι έκείνη των συντρό φων. Όποία είρωνεία! Ό άπίνθρω πος αύτάς νεανίας νά νομίζη 8α είνε άνθρωπιστής καί ένφ δέν μπ^ροθσε νά συγκινηθή καί νά ά γαπήση την μαννα τού καί την Οατρίδα τού, έκαυχάτο 2τι άγα- ποθσε δλες τίς Πατρίδες καί δλα τα δισεκατομμύρια οχι μόνον των λευκών φυλών άλλά καί των Έρυθροδέρμων. Αύτοί είνε οί δι εθνισταί, αύτοί είνε οί άνθρωπι σιαί. Δέν θά σάς πώ τό δνομά τού γιατί δπάρχει στήν αΐθουσχ αύ τή ο πρώτας τού έξίδελφος, ό οποίος θά ενθυμήται Ισως την μικρή αυτή, άλλά τραγική ίστορι ούλα. Δέν έμεινεν έργοστάσιο, δέν Ι μεινε παι&Ίκο κίντρο. δέν έμει νέ άθλητικό σιοματεϊο, δέν ϊμει νεν δμιλος έκδρομικόί, ποδοσφαι ρικός, μουσικός καί καλλωηιστι- κός άκόμα πού νά μην άιτλώση τα δίκτυά της ή Όμοσπονδία των κομμουνιστικών νεολαιών τής Έλ λάδος. ΤΑ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Σέ 163 άνέρχονται τα περιοδι- κά καί ή έφημερίβες καί σέ 400 τα βιβλία τα κομμουνιστικά, τα όποϊα κυκλοφοροθσαν μέσα είς τόν τόπον μας, καί τα βιβλία αύτά οέ χιλιάβις άντίτυπα διενέ- μοντο κάθε χρένο σέ έξευτε/ισμέ ντ} τιμή χαί δωρεαν διά νά χρηοι μοποιηθοθν ώς πνευματική τροφή των Έλλήνων. Σάς άναφέρω μεριχούς τίτλους των διβλίων αυτών, πού μ£ς άπο Ύφυπουργοΰ της Δημοσίας Ασφαλείας καλύπ-ο.ιν τό περιεχόμενον τού,: «Μέ τό μαχαΤρι στά δόντια». «Ή τύχτ; καί- ή τρίλλα». «Άγάπη Κομμουνιστων». «Ιικτατορία τοΰ Σατανα». «Άναρχισμός καί έπιστημονι- 'κός νομμουνισμός». «Ή πολιτΐχή μόρφωσις τοθ νέ ου νομμουνιατή». «Τα σφυρί». «Ή Σαΐτα». «Κόκκινος άθλητής». «Εργάτας δέρματος» χλπ. «"Ημουν μόλις 18 έτων, γρά· φεΐ ό χομμουνιστής Καραγιάν- νης, φτωχόπαιδο άπό τα Φάρ- σχλα καί έδούλευα σέ χοωματο- πωλεΐο τοθ Βόλου, βταν μέ έπλη σίασε ό καθηγητής Ζαργάνης καί μοθ είπε, 8τι δέν ύπάρχει χανείς λόγος νά κατέχη ό έργοδό της τό χρωματοπω)εϊον, γιατί κατάστημα καί είσόδημα πρέπει νά άνή<ουν σέ όλους μας. Μοθ έ¬ βαλεν έτσι τα πρωτχ σπέρμα- τα τοθ μίσους γιά την Ιργασία, τοθ μίσους κατά τοΰ έργοδόΐου. Μοθ Ιδωαε καί διάβασα την «άναρχική ήθική» τοθ Κροπό κιν, τό «άλφαβητάριο τοθ χομμου νισΐοθ» τού εσχάτως τυφεκισθίν τος έν Μόσχα Μπουχάριν καί διά φορα «λλα βιβλία, πού μοθ έ πέφεραν σύγχυαιν είς τα νεανι κά μου μυαλά. Ό Ζαργάνης μοθ έδίδαξε, δτι ή '.ίκογενειακή ήθιχή είναι πρό- σχί)μχ των πλουσίων γιά νά ϊμ- ποδίζουν τούς πτωχούς άπό τή χαρά τής ζωής, δτι ή Πατρίς εί¬ νε εφεύρεσίς των έργοστασιαρ- χών πυρομαχιχών χαί δτι ή θρη· σκεία είνε τό άφιόνι των λαων. Καί Ινώ ό καθοδηγητής μου Ζαργάνης έχειροτονεΤτο άργότερα γιά τάς λαμπράς τού υπηρεσίας ιερεύς, έγώ μ' Ιναν μηχανουργό καΐ μέ μιά φοιτήτρια τής Φιλο- λογίας άναλαμβάναμε την χαθοδή γηοι τής «Όμοσπονδίας των έρ γατων άθλητισμοθ» γιά νά μετα δώοουμι Ιντεχνα τό δηλητήριον χαί σ' άλλους άνυπόπτους έργα τόπαιδας, οί όποΐοι διψοθσαν γιά λ£γο άθλητισμό χαί λίγο ποδόσφαιρο. ΤΑ Γ5ΥΝΦΗΜΑΤΑ ΤΗ2 Γ. ΔΙΕΟΜΟΥΣ «Έβγάτε άπό τό σπίτι, γιατί είνε φυλακή, άποχτήστε έλευθε ρ£α γιά δλα, δέν έχουν δικαίω μα οί γονεΐς νά σάς περιορί ζουν, Ιχετε κχί σεΐς τα Ιδία δ; Οί εργάται. Ή προχθεσινή πανεογοττι κή συγκέντρωσις, έδωκε ποάγ ματι τό μέτρον τής έπελθου σης μεταβολής είς την κρατι κήν καί την κοινωνικήν μας ζωήν μετά την 4ην Αύγού στου. Άλλοτε, αί συγκεν τρώσεις των έργατών έδιδον την αφορμήν είς έκτροπα, είς ταραχάς είς συγκρούσεις καί αΐματοχυσΐας. Τώρα χρησι μεύουν είς τό νά έπικοινωνη ό εργατικάς κόσμος μέ τούς κρστικούς έκπροσώπους καϊ νά πληροφορήται παρ' αυτών τα υπέρ αύτοθ λαμβανόμενα μέτρα. "Ετσι έξασφατλΐζεται ή άρμονική συνεργασΐα * κε φαλαίου καΐ εργασίας υπό την προστασίαν το,Ο Κρά τους. Δελτία άπορίας. Δι' έγκυκλίου τού πρός τούς νομάρχας τοθ Κράτους, τό Ύ πουργεΐοντών Έσωτερικών πά ρέχει όδηγΐας καί οιευκρινί σεις σχετικώς μέ τόν τρόπον τής εκδόσεως καΐ χρησιμοποι ήσεως των δελτΐων άπορίας καιώματα μέ τα άγόρια». τα συνθήματα πού έρριπταν στίς Έλληνοποθλες οί πράκτορες τής Γ'. Διεθνοθς. "Επρεπε νά τίς δι- αφθείρουν ψ^χικως, Ιΐιρεπε νά τίς βγάλουν άπό τό σπίτι οτό πεζο δρέμιο, επρεπε νά τού; πνίξουν τό γλυκύτερον Εδανικό τής Έλλη νίδος, τό οικογενειακήν αίσθημα Καί τα κηρύγματα αύτά ευρι σκαν άπήχησι δχι μόνον στά έρ γαζίμενα κορίτσια, άλλά χαί1 σέ κορίτσια των καλών τάξεων. πού άπό σνομπισμό καί Ιλλειψι πραγ ματικής μορφώσεως έιτροπ,αγάνδι ζαν τόν άριστερισμο «ΐοθ σαλο νιοϋ» γιά νά μή θεωρηθουν καθυ στερημένα καί νά άποκτήσουν ά- νόητους τίτλους κοινω/ικής καί πνευματικής δήθεν «χνωτερότη τος». Φαλαγγΐτβς καί φαλαγγίτισ σες. Πρέπει νά βας όμιλώ επί χρό νόν άπειρον γιά νά δυνηθώ νά σ8ς άπαριθμήσω χιλιάδες παρα δειγμάτων νέων, πού είχαν επήρε ασθή άπό τα συνθήματ» τής Γ,' Διεθνοθς καί είχαν πουλήσει τίς ψυχές τους στό σατανα. Καί δλα αύτά εγίνοντο δπό τα δμμα τα πάντων ημών καί την άνοχήν καί ένίοτε την υποστήριξιν καί σύμπραξιν τοθ πολιτικόν κό¬ σμου. Οί θόλοι τής αιθούσης έκείνης είς την οποίαν τό Συνέδριον αας τόσον επιτυχώς διεξήγαγε επί ολοκλήρους ημέρας τάς εργασίας τού διά τή^ οργάνωσιν τής Έ θνικής ΝεολαΕας, ουδέποτε κατά τό παρελθόν έγνώρισχν την φω νήν τοθ ένδιαφκρομένου διά την Νεολαίαν. Ουδέποτε έδονήθη ή άτμόσφαι ρα τής αιθούσης αυτής άπό μίαν έστω διαμαρτυρίαν, άπό μίαν έ ατω φωνήν διά την εγκατάλειψιν τής Έλληνικής Νεολαίας. Ιδού έν όλίγοις ή κατάστασις την οποίαν έκληρονόμησε άπό τό παρελθόν πολιτικόν καθεστώ; ό Ιωάννης Μεταξάς. Βαρεία δντως ή κληρονομία, άλλά καί μέγας ό άθλος χαί γι¬ γάντιον τό έργον τής 4ης Αδγού ότου. (συνεχίζεται) διά την παροχήν είς τούς έν- δεεΐς (ατρικής, νοσοκομεια- κης καί φαρμακευτικής πε¬ ριθάλψεως ή άλλων βοηθη μάτων. "Ετσι όργανοθται πλέ όν πλήρως ή κοινωνική πρό νοια καί συστηματοποιεΐται ό αγών πρός περιστολήν τί}ς ανθρωπίνης δυστυχίας. Άπο τέλει δέ καΐ τουτο μίαν επί πλέον απόδειξιν τής φιλολα'ί κης καί καθ" ολα συγχρονι σμένης πολιτικής τοθ σημερι νοθ Κράτους. Συσσίτια. Άπό ημερών, ήρχισεν ή λειτουργΐα των μαθητικών συσσιτΐων καΐ είς Μοϊρες, χά ρις είς την μέριμναν των κρα τκών άρχών καΐ την συνδρο μην τήςΚοινότητος. Άξίζει νά χαιρετισθή τό γεγονός, ώς σταθμός πολιτισμοθ καί ώς παράδειγμα άξιον μιμήσεως. Θά ήτο δέ πράγματι εύχής έργον νά εφρόντιζαν δλαι αί μεγάλαι κοινότητες έν συνερ γασΐα μετά των σχολικήν έ φοριών διά την λειτουργίαν μαθητικών συσσιτΐων είς τάς Εδράς των. Θά γίνη δέ καΐ τουτο ασφαλώς σ,ύν τώ χρόνφ. Τα τραχώματα. Μία άπό τάς τρομεράς νόσους των οποίων την καταπολέμησιν όργανώνει ή', αημερινή κυβέρνησις είνε ώς γνωστόν καί τα τραχώ- ματα. Είς εκατοντάδας χιλιάδας αυνεποσοΰντο άλλοτε οί τραχωμα- τικοί είς την χώραν μας. Καί έ άριθμός ηύξανε συνεχώς, διότι δ ό άντιτραχωματ'κός αγών εγίνετο είς τα χαρτιά καΐ τα γραφεΐα μό¬ νον. Ήδη δμως χάρις είς τα λη φθέντα μέτρα, τής ιδρύσεως άντι τραχωματιχών συνεργείων καί ίδι- αιτίρων σχολείων διά τα τραχω- ματικά παιδία, ό άριθμός ήρχισε νά περιορίζεται αίσθητως. Καί είμποροθμεν νά ελπίζωμεν δτι τα χέω; τα τραχώματα θ' άποτελοθν μίαν κακήν μόνον ανάμνησιν ενός χακοθ παρελθόνίος, Τό πράσινον. Θαυμασία ή απόφασις τοθ δασονομείου δι' ής άπαγορεύ εται ή ύλοτόμησις, ή ξύλευσις καί ή κοπή έν γένει δασικών δένδρων είς ζώνας 50 μέτρων βάθους, κατά μήκος των άμα ξιτών όδών. Καί θά πρέπει νά ληφθούν αύστηρά μέτρα πρός εφαρμογήν τής αποφάσεως αυτής. Διότι είνε άνάγκη νά δημιουργηθοθν ζώναι ηρα οίνου κατά μήκος των άμαξι των όδών καί Ιδία των τουρι στικών. Θά ήτο μάλιστα κα λόν άν κατεβάλλετο προσπά θεια δενδροφυτεύσεως των ό¬ δών υπό των Κοινοτήτων καΐ των φιλοδασικών ένώσεων. Καί δέν είνε δύσκολον νά γίνη τουτο, τώρα πού τό κρά τος ένισχύει την φιλοδασικήν προ σπάθειαν,καί εκάλεσε τούς πό λΐτας είς συναγερμόν υπέρ τοθ πρασΐνου. Μετ' ολίγον είς την «Άνόρθωσιν» Ρασπουτιν τό λυκόφως των Τσάρων. Μετ' ολίγον είς την «Άνόρθωσιν». Είς τό Ρέθυμνον. Κατά πληροφορίας μας έκ Ρεθύμνης, ό ύπουργός Γβνικός Διοικητής κ. Σφακιανάκης, δι ερχόμενος χθές εκείθεν έτυχεν ένθουσιώδους ύποδοχής καί παντοΐων έκδηλώσεων έκ μέ ρους τοθ λαοθ. 'Επ' εύκαιρία δέ παρέμεινεν έπ' ολίγον, συνειργάσθη μετά των το- πικών άρχών, έπεκοινώνησε μέ έκπροσώπους διαφόρων τάξεων καί έδωσε λύ- σεις είς πλείστα δσα τοπι- κά ζητήματα. Οί3τω, μετά τό Ηράκλειον καΐ τό Λασήθι, τό Ρέθυμνον ησθάνθη την στορ¬ γήν καΐ την μέριμναν τοθ κ. Σφακιανάκη.
  ΛΜ0ΡΘΩΣΙ8
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον: «Άγά
  ■πες στή Μονμάρτρη». Ντανιίλ
  Μταριέ Άλμπέο Πρεζάν.
  Την Πέμπτην τό αί>ιστούργημα
  «Στέλλα Ντάλλας.»Μέ την Βαρ
  βάρα Στάντγουϊκ.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό δραματι
  κό άριστούργημα: ή «Πα>η4 Φω
  ληά» (δμιλοϋσα γαλλιστί) Την
  Πέμπτην «Πριγκήπισσα Τσιγγα
  να». Μέ την "Αννα Μπέλλα.
  Σήμερον
  ΝΤΑΝΙΕΑ ΝΤΑΡΙΕ
  • ΑΛΜΠΕΡ ΠΡΕΖΑΝ
  οτό γοητευτικό ρωμάντζο:
  ΑΓΑΠΕΣ
  ΣΤΗ
  ΜΟΝΜΑΡΤΡΗ
  ΑΥΡΙΟΝ:
  Τό ούγχρονο κοινωνικό
  μεγαλούργημα:
  ΤΛΛ
  8ΑΡΒΑΡΑ ΪΤΑΗΤΓΟΥΐΚ
  ΤΖΩΝ ΜΠΟΛΣ
  Μιά ίστορΐα τόσο άλη-
  θινή, τόσο βαθειά ανθρω¬
  πίνη, ποΰ δέν θά μπορέ-
  σρ, νά την σβύσ[) άπό τή
  μνήμη σας ό χρόνος.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  | Τό δραματικό άριστούρ
  γημοκ
  η ΠΑΛΗΑ
  ΦΩΛΗΑ
  (έμιλοΰσα γαλλιστί.)
  Πρωταγωνιστοϋν:
  €1 άριστεϊς της γαλλικής
  οθόνης ΠΙ»·Ρ ΛΑΡΚΕ, ΖΑΝ
  ΝΑΡΤΙΝΕΛΛΙ, Ζ»ΝΙΤ ΛΕ-
  ΚΛΕΡΚ, ΖΕΡΖ ΓΚΡΑΒ.
  'Ανώτιρο των «Δύο ορφα
  νών», ικύ 8ά συγκινηθή ιΐς
  λκΐχές μάζε;. Ι· Ι» «ι άφιΐρω
  Ι μίνο οτην οίχογένεια κ»ί
  οτό πατρικο σπήτι, ποϋ πάντα
  θά τό θυμ&ται καθ» ανθρωπος
  μέ νοσταλγία.
  Έκτές πβογράμμκκς
  ΖΟΥΡ1ΝΑΑ
  ΠΕΜΠΤΗ:
  'ΟΡΚΧΙΙΠΙΣΣΑ ΤΣΙΓΓΑΝΑ,
  (ϊγχρωμβν)
  ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ
  ΧΕΝΡΥ ΦΟΝΤΑ
  ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ
  Την Κυριακήν ώραν 2 μ.μ.
  συνίχιια έπιισούιακβΰ:
  ΔΡΟΜΟΣ ΛΥΣΕΩΣ
  Σημ. Καβ' εκάστην ώρα 6
  1)2, «κοιευματινή.
  Πρατήριον Βενζινών κ.λ. π.
  ΝΙΚΟΛ. ΠΑΥΛΙΔΑΚΗ
  Πλατ. Δασκαλογιάννη
  Αριθ. Τηλ«φ 5*3
  Άνακαινιοθέν τελείως ήρ¬
  χισεν τάς εργασίας τού.
  Όρυκτέλαια, λΐπη, βενζΐ-
  νσι, έλαστικά,,καθαρά πετρέ
  λσισ. "Αηαντα καθαρά καΐ
  ήγγυημένα. "Εξυπηρέτησις τα-
  χυτάτη, δλας τάς ώρας ημέ¬
  ρας καί νύκτας.
  Διανυκτερεύει.
  Διαθέτβι οξυγόνον.
  155ο ν
  Είς την οδόν Μεγκασάκι
  δέν ύτιτιρχε κανένσ κουρεύμα
  Οίτε καί είς την οδόν Χιρομ
  πάμπα. Ό Φέλτζ πήγε στήν
  οδόν Μοτό-ΚαγλομαχΙ, τόν
  δρόμο ποΰ δέν μπορεΐ νά ά-
  ποφύγρ κανεΐς. 'Ένα πυκνό
  πλήθος περπατοϋσε βιαστικσ,
  συνωστΐζετο καί δέν ήταν ά
  παραΐτητο νά έχη κανεΐς γνώ
  σιν τής ψυχολογΐσς τοθ για-
  πωνέζικου πλήθους γιά νά άν
  τιληφθή μέ την πρώτη ματιά,
  πως τοθτο έδώ κατείχετο άπό
  μίαν έξσιρετική συγκΐνησι. Ή
  είδησις τής μεγάλης νίκης τής
  προτεραΐας μόλις εΤχε κοινο-
  λογηθη στήν Ναγκασάκη. Καί
  δλα τα καταστήματα, 8λα τα
  σπιτιοτ, δλα τα πσράθυρα έ
  στολιζόταν μέ σημαΐες. 'Ε-
  κτός έσυτοϋ, μεθυσμένο ά πό
  ύττερηφάνειαν γιά τόν θρΐσμ-
  βο, τό πλήθος είχεν αφήση
  κστά,μέρος τό μέτρον κσίτην
  κοσμιότητα ή ύποΐα χσρακτη-
  ρΐζει τούς Γιαπωνέζους κσί
  εξεδήλωνε την χσρά τού σχε
  δόν όπως τα πλήθη τής Δύ
  σεως έκδηλώνουν την δική
  τους.
  Άκουε κανεΐς κραυγές,
  τραγούσια, έβλεπε διαδηλώ-
  σεις, θορυβώδεις συζητήσεις,
  δισπληκτισμούς. "Εβλεπε άν-
  θρώτιους πσραφόρουο κσί ϊ·
  σως μεθυσμένους. Ό Φέλτζ,
  ττροσπαθώντας νά διασχίση τό
  •πλήθος γιά νά φθάση στήν
  προκυμσίσ, τιαρ'όλΐγο νά τΐέση.
  (συνεχΐζεται)
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυσανθέμων.
  ΗΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαοέρ.
  ,**-*
  ψ
  Μ
  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ&ΡΕΥΜΑ^ΟΣ
  ΑΟΠΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΒΠΟΙ
  ΑΑΕΑΦΟΙ ΑΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
  ΓραφεΤκ οβο; Μαρτύρων.
  ί: Πλκτΐΐκ 2«νόριβάνι.
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Βραδυνά φορέματα
  γιά την πρώτη' κοσμικήν έμφάνισι
  τής νεαρας δεσποινίδος.
  'Εχεϊ, το πάν δέν είνε ποιρά τάξις καί ώμορφιά,
  ίτβλοτέλεία, γαλήνη καί πδι>πά8ϊΐ«.
  τος. Ή ποωτοπόρος μόδα σάς ίύ
  ..Λ.εΤ κηται&ανώο. Τίποτε δενεΐ'ε
  "Ετσι φαντάζονται άφελώς τα
  ττολύ νέα κορίτσια τίς μεγάλε·.
  αϊθουσες χοροϋ, τίς αϊθουσες των
  θεαμάτων ή των συναυλιών, των
  οποίων βλεπουν τα φιιτισυένα
  ■ιταράθυρα ή των οποίων άντιλαιι-
  βίινονται τόν θόρυβον τής μουσι·
  κης. άλλ' είς τίς οποίες δέν εΐχαν
  άκόμη την εύ<αιρΙα νάεΐσέλθουντ.. Εύτυχισμένηήλικία πού δημιουρ· γεΐ την ευτυχία μόνον μέ την πΙ· στι. Γιά σδς δεσποινΐς. θά είνε πράγ ματι ώραιότατος δ ττρώτος χορό', ή πρώτη αυτή έσπερίδα είς την δ- ποία θά λάμψΓ) ή νΕόνης σατς. θά είσθε τόσο φρέσκη, τόσο εΰ χαοιστημένη πού θά είσθε άναγ- καστικώς πολύ ώρα'α! Έν τούτοις σκέπτεσΰε μέ δλίγη άγωνΐα τό φόρεμά σας.. Είσθε ή δή γυναϊκα καί γι' αύτό: τό τί «θά φορέσω,» κυριαρχεΐ δλων σας των ά>ησυχιών.
  Γι' αυτόν λοιπόν τόν λόγον θά
  σας όμιλήσω σήμερα, νεαρά μου
  ήρωΐς, έν όλΐγοις γιά την τουαλέτ·
  τα της μεγάλης βραδυάς, τής
  βραδυας τής πρώτης σας εμφα¬
  νίσεως.
  Φαίνεται άλλωστε δτι οί μεγά-
  λοι δημιουργοΐ τής γυναικείας
  μόδας σάς εσκέφθησαν πολύ έφέ·
  τος. Ή ρ μ
  νοεΐ καταφανώς. Τίποτε
  νεανικώτερον άπό τό φόρεμα σέ
  στυλ 186°, μέ την εύρϋχωρη Φού·
  στα άπό ακαμτττο μετάζι, με τό
  έραριιοστό τού κοοσάζ <αΙ την λεπτή τού μέση. Αυτή είνε ή μία των ί>υο εύνοουμένων σιλουεττων
  τής έτιοχής καί ασφαλώς ή νεω·
  τέρα των δι!)-1...
  θά δοθμε καί νήν άλλη, ουτήν
  ποϋ άποτελεΐται άτό Μνα έφαρ-
  μοστό φουρώ, διά τίς νέες γυναϊ
  κες Δέν ΰπάρχει <ανένα έμπόδιο τιού νά άπαγορεύπ σέ μιά πολϋ νέα κόρη νά Λορίϊ μιά «αρδειά φούστα μέ χονδρές ττιέτες καί πολ λές φςιόνς· καί οί νέες άκόμη πού δέν είνε τιολύ λεπιές δέν διατρέ χούν τόν κίνδυνον νά κάνουν χον δροειδή έμφάνισι συμβαίνει μάλι στα τό αντίθετον. Τό μάτι έβσπα· τδτσι καί αποδίδει είς την τευα· λέττα ώρισμένες στρογγυλότητες πού άνήκοθν έν τούτοις είς την γρ^μήν. Αυτή ε!νεά>νλωστε ή ρη·
  τή γνώμη των ένδοζοτίρων ρα-
  τττών οί δποΐοι συνιστοθν είς τίς
  ιτολύ νέες πελάτιδές των φορέμα¬
  τα σέ στυλ τό οποίον νά έχη δια
  κριτικό την μεγάλη εύρυχωρία.
  Ή συνέχεια είς τό προσεχές.
  ή Ντιοτβγκέ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σδ-
  ρον, Τηνον, Πάρον, Νοίξβν.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. $-41.
  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
  ,.ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ"
  ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Παρά τδ Καμαράκι.
  Τα έκλεκτότερα καί άληθώς πεφημισμένα
  γλυχίσμαται. δια τάς εορτάς.
  Ή μεγαλυτέρα συλλβγή φρουΐ γλασσέ, σοχο-
  λατίνων, εκλεκτών λιχέρ.
  "Εχομεν την μεγαλυτέραν κατανάλωσιν διό-
  τν είμεθα οί εύθηνότεροι.
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  της απολύτου προτιμήσεως δλων των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άναχαινιοθέν καί πάλιν έξασφαλίζει όλα τα
  πλεονεκτήματα τής άνέσεως καί ευχαρίστου δια-
  μβνής.
  ©έρμανσις—λβυτρά κ. λ. π.
  Κεμάλ Άτατοόρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  ΤοΟ ΆοιαστρογΥ:
  9βν
  Άρχηγός τώ/ άρχισυμμοριτών
  ήταν ό Έτέμ ό Κιρκά,αιος. Είχε
  ατρατολογήσει μεγάλην δύναμιν
  άνδρών μέ έλαφρδν πυροβολι
  κόν καί δπλοπολυβόλα. Την δύνα
  μίν τού είχεν ονομάσει «πράσινον
  στράτευμα». Τό στρατηγείόν τού
  είχεν εγκαταστήσει είς την Κιοιι
  ταχείαν καί Ιξίδιδε μάλιστα
  καί μίαν εφημερίδα άπηχοΰσαν
  τάς γνώμας τού μέ άπόχεωσ.ν
  μπολσεδικικήν.
  Τό «πράσινον» έκεΐνο στράτευ
  μα είχεν άντιμετωΐτίσει τάς επι
  θέσεις των Έλλή'ων, έτερμάτισε
  διά τής επεμβάσεως τού τόν έμ
  φύλιον πόλεμον, Ισωίε την "Αγ
  κυραν άπό τεύς στααιαστίς καί
  ήδραίωσβ την κυβέρνησιν τής Αγ
  κύρας.
  Μέ κέντρον την Κιθϋτάχειαν,
  ό Έτέμ έπεξέτεινε την επιρροήν
  τού είς την δλην, πέριξ «ύΐής
  περιοχήν. Είχεν άρχίσιι νά ένερ
  γη ανεξαρτήτως τής Άγκυρας,
  νά συλλέγη ψάρο^ί νά έπιτάσ
  ση έφόδια καί ί'ππους, νά έκ
  δίδη διαταγάς είς τάς πολιτικάς
  αρχάς καί νά τάς τιμωρη", βσά
  κις αί διαταγαί τού δέν έξετε-
  λοθντο! Κατεδίκαζεν είς θάνατον,
  καί δσους εθεώρει ώς προδότας,
  κρεμοθσεν επάνω είς την κορυ-
  φήν ενός λόφου ϊξω τής πόλεως.
  Έτρομοκρατει τού; χωρικού;.
  Κληθείς άπό την Άγκυραν νά
  δώση έξηγήσεΐς, διενιήρυξεν δτι
  ήταν έλεύθερος νά δρ? ανεξαρ¬
  τήτως. Είχεν έδραιώσει Ινα εί
  δος ληστρικής δικτατορίας, ώ
  αάν νά ήταν μεσαιωνικάς τις φ«
  ουδάρχης!
  Έφ' 2αον οί ατακτοι ήτο ή
  μόνη δύναμις πού μποροθσϊ νά
  παραταχθ^ κατά των Έλλήνιον ή
  "Αγκύρα, δέν μποροθσε τίποτε
  νά κάμη κατά τοθ Έτέμ καί έ
  Κιρκάσιος απεθρασύνετο.
  Άπό τάς στιβαράς £μω: χεΐ
  ρας τοθ Ισμέτ καί τοθ Φεβζή
  έσφυρηλατεΐτο όλονέν τό ταχτι
  κόν στράτευμα. Παντ&Ο τα τα
  κτικά στρατεύματα ήοχοντο είς
  συγκρούσεις μέ τούς ατάκτους: Οί
  άξιωματικοί δέν μποροθσαν νά
  συμφωνήσουν μέ τούς άρχηγούς
  των συμμοριών, διαρκώς ήριζαν
  μέ αύτούς. Οί στρατιώται- των
  μονάδων τοθ τακτικοθ οτρατοθ έ
  λάμβαναν μικράν αποζημίωσιν,
  Ινφ δπήγοντο είς μίαν πειθαρχί
  αν σιδηράν. Έλιποτάκτουν σι»νε
  χώς τρεπόμενοι πρός τα στίφη
  τοθ Έτέμ, δ κου ή πληρωμή ήταν
  καλλιτέρα καί οί συμμορΐται Ι-
  λεύθεροι νά έπιδίδωνται είς λέη
  λασίας. Οί άξιωματικοί τοθ τα
  κτικοΰ στρατοθ, ζητοθντες την άπό
  δοσιν των λιποτακτών, προσέκρου
  αν είς την άρνησιν των άρχηγών
  των συμμοριτών. Οί άρχηγοΐ
  τοθ τακτικοθ σΐρατοθ άπέβλεπαν
  είς απορρόφησιν των άτάκτων.
  Οί ά'ταχτοι, ήσαν άποφασισμίνοι
  νά διατηρήσουν την ανεξαρτησίαν
  των.
  (συνεχίζεται)
  έ Λερματολόγος ίατρός
  Ν. Ματζαπετάκης
  Δέχεται τούς έκ δΐρματι-
  χών καί μεταδοτικών νοση-
  ματων πάσχοντας οδός Νϊ·
  κταρίου, πάρβδος πλατείας
  Κορνάρου, τέως οίκία κ. Νυ-
  βτεράκη.
  Ιοίις Μεσσαρίτας, τους πά¬
  σχοντας έκ όΈρματιχών νο·
  οημάτων, τό τβλϊυταϊβν Σάβ
  βαιτον εκάστου μηνός Είς τό
  έν Μοΐοες φαρμακείον κ
  Μουντράκη.
  ΣΤΕΛΛΑ ΝΤΑΛΛΑΣ!
  ^ιΐιιιΐιΐΐιΐιιΐιιιιιΐΐιιιιΐιιιιΐιιιιΐιιιιιιιιιιΐιιιΐιιιιΐιιιΐιΐιιιιΐΐιΐιιιιΐΐΐιιΐΐιιΐιΐιιΐιιΐιιιιιιιιιιιΐιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιΐ^ιΐϋϋϋΐιιυ^
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μίκρός οπάλληλος
  διάτό κουρείον Παπαδοδημητράκη
  Ξ
  Ξ
  Ι ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ
  | Τα άπό έκλεκτά σιμιγδάλια περίφημα
  Ι ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ τοθ εργοστασιον
  Ι ΚΑΡΟΥΖΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛΑΚ
  Ξ Ι1~~~~~~~~~1~——-—--—--—--—------—^---—.--.--———-____ |
  | Ύποστηρίζετε την έγχώριον Βιομηχανίαν βοηθεΐ- Ι
  = τε τας οικογενείας τού έργατικοδ προσωπικού ένι §
  | σχύετε τόν τόπον σας. ' |
  | Έμπρός λοιπόν δλοι στό ντόπιο πράγμα, Ι
  5 ~
  ηίΐΐυΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ
  ΚΟΙΜΩΜΙ Κγ
  ΕΟΡΤΑΙ.— Σήμερον εορτήν τού
  •Αγ. Γρηγορίου δέν έορτάζει λό·
  γφ πένθους,δ Ιατρίς— μαιευτήρ κ.
  Γρηνόριος Χατζηδάκης.
  —ΈττΙσης δέν έορτάζει δ κ. Γρ.
  ΤσουβαλΙοης τηλεγρτχφητής.
  —ΈπΙσης δέν έορτάζει οθΐε δέ
  χεται έπισκέψεις ό κ. Γρηγ. Κων
  σταντινΐδης.
  —ΈπΙσης δέν έορτάζει σήμερον
  6 κ. Γρηγ. Πικράκης.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—"Επανήλθεν έξ Άθη
  νών ό κ. Ήρ. Χοσμαδάκης δικηγό-
  ρθζ·
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Την παρελθ. Τρ(
  την 17πν τρέχ. εβάπτισε είς τό
  προάστειον Χρυσοτιηγή η ττρεοβυ
  τέρο Μαρία Π' ΜιχαΊλ Βιτσαξά.
  κη, τό άγοράκι τοϋ κ. Γεωργ.Άντ.
  ΔημητρΙου ή Πολίτη, ονομάσασα
  αύτό Αντώνιον. Μετά τό μυστή
  ριον επηκολούθησε διασκέδασις
  μέχοι ττρωϊας- Είς την ανάδοχον
  καΐ τοϋς γονεΐς ευχόμεθα νά τοίς
  ΑΡ'ΡΑΒΩΝΕΣ.-Ό κ. Γεώογιος
  Κ. Καζανάκης βιβλιοττώλης καί ή
  δΐς Λέλα Γ. Σενρεδάκη ές Άρχα ■
  νών, έδωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν
  γάμου. θερμα συγχαρητήρια.
  Φ.—
  ΓΑΜΟΙ —Ό κ. Γεώργ. Νεονά
  κης καί ή δίς Κατίνα Γ. Άλμπαν
  τάκη ετέλεσαν τούς γάμους των
  την παρελθούσαν Κυριακήν. Πά
  ράνυμφος παρέστη 16 ίμπορος κ.
  Γεώρ. Ζ ,Λαυιανάκηο
  ΕΠΙΣΚΕΨΕ1Σ.- Ή κ, καί ό κ.
  Γ, Νεωνάκη ΙατροΟ θά δβχθοΰν έ
  πισκίψεις την 23ην Απριλίου.
  ΘΑΝΑΤΟΙ. — Βάσκανος μοΓρα
  άφήρπασεν άπό τάς άγκάλας τρυ
  φερών γονέων καί άδελφών, μετά
  μακρών νόσον, την ΜαρΙκαν Μιχ.
  Φινουράκην τελειόφοιτον διδασκά
  λισσαν. Ή κηδεία της εγένετο
  χθές έν συρροϋ πλήθους έκλεκτοθ
  κόσμου έκτιμώντος τάς άρετάς
  διά τών-όποίων εκοσμείτο ή άπο·
  θανοθσα καί έν καταφανεΐ συγκινή
  σει διά την πρόωρον άηώλειάν
  της. Τούς .γονεϊΓ, άδελφούς καί
  οΐκείους τής μεταστάοης ή «Α¬
  νάρθωσις» συλλυπεΐται θερμώς, εύ
  χομένη την έξ ϋψους παραμυ
  ΘΙαν.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Μεγάλη
  υποχρέωσιν θεωρώ δηως καί διά
  τού τύπου έκδηλώσω την εθγνω
  μοσύνην κβΐ την Ικανοποίησιν δ
  λης τής οικογενείας υου, πρός
  τόν διακεκριμένον Ιατρόν τής
  τιόλεώς μας κ. Κ. Βρετάκην, πού
  μέ την άλάθητον επιστημονικήν
  τού επέμβασιν, έθεράπευσε τελεί
  ως την δωδεκαετή υικράν μας ά
  ττό σοβαιρωτάτην οερματικήν πάθη
  σιν τής κεφαλής (έκζεματώοη στρε
  πτοκοκκΐασιν) ώς ό ίδιος έχαρα
  κτήρισε καί ώς ανεδείχθη έκ των
  ύστέρων Τοιοθτοι έπιστήμονες τι
  μοθν τόν έπιστη'ΐονικόν^τους κό
  σμόν καί ή ϊλλειψΐς τους σέ
  τέτοιες σοβιρές παθήσεις θά ετει
  νέ άμεΐλικτα τόν δεΐκτην άν 8χι
  πρός τό ΠαρΙσι,τουλάχιστον πρός
  τάς Αθήνας.
  Έν Ηρακλείω τί) 24 ΊανουαρΓου
  9
  1939.
  Γιάννης
  Δίληβαβίλπϊ
  Άρχιμουσικός.
  Γύρω στήν πόλι.
  Πάλιν πρός την βροχήν δ καιρός
  ς
  —ΧωρΙς δμως οϋτε νά βρέξη
  δσον Ιττρεπε οϋτε καί ό ήλιος νά
  παύση τό κρυφτοθλι τού,
  — Γενικώς δ καιρός διετηρήθη
  ό ίδιος ή σχεδόν.
  — Καμμΐα ένδειξις άκόμη διά
  την επί θύραις κοσμικήν κίνησιν.
  — Πάντως οί χορευτικαΐ συγκεν
  τρώσεις πού εδόθησαν ή πρόκει·
  ται νά δοθοθν, προαγγέλλουν δτι
  ή περΐοδος τής κοσμικότητος δέν
  θά μείνη °ΰιε εφέτος χωρΐς πιέν
  νες.
  — Καί δτι ή στήλη αθτη θά έχη
  νά άναφέρη επιτυχίας πολλάς είς
  όργσνώσεις χορευτικδν έσπερΐ
  δών ή προεσπεοΐδων.
  —"Επί τή αφίξει ενταύθα τού κ.
  'ΥττουργοΡ, τό .Ξενοδοχείον «Μί·
  νως· δσον καί ή Νομαρχία, απέ¬
  βησαν διά τάς λακος όργανώ·
  σεις κα,Ι διά κάθε πολίτην.
  —Τόποι καθη,μερινής συγκεντρώ
  σεως.
  -Τοθ κ. ΎπουργοΟ προθύμως
  ά<ούοντος κάθε νόμιμον ύπόθεοιν καί κάθε λογικήν αίτησιν άπό μέ ρους ταντός πού εΐχε τοιαΰτηνξνά τοϋ διατυπώση. —'Ησαν συνεπώς πληρέστατα δικαιολο ημέναι <.αΙ αί έκδηλώ- σεις μέ τάς οποίας έκατευόδω- σαν τόν κ. Υπουργόν χθές αί λαί καί τάξεις τοϋ Ηρακλείου. —Πολύς κόσμος παρηκολούθη σε προχθές την πρεμιέρον τού Παοιζιάνικου φίλμ «Άγάτιες στήν Μονμάρτρη». Τό έργον εσυνεχίσθη καί χθές τό έσηέρας μέ κοσμο συγκέντρωσιν. Αυριον προβάλλε τοι διά πρώτην φοράν τό άρι στούργημα «Στέλλα Ντάλλας». — Εις την «Μινώαν» τό δροματι κόν έργον «Παληά φωληά» συνε κέντρωσε καί συγκεντρώνει επί σης, πολύν κόσμον. Αυριον προ βάλλεται τό ίίγχρωμον άριστούρ >ημα: «Πριγκήπισσα Τσιγγάνα»
  μέ την Άνναμπέλλα, πού θά άπο
  τελέση νεγονός διά την έβδομά
  δα ού την:
  έ Ρέηορτερ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑ
  ΕΙΑ.— Άπόψε 25ην ΊανουαρΙου
  θά_ διανυκτερεύσουν τα φαρμα
  κεΐα Χριστοφ, , Ζουράρη καί Γε
  ωργίου Σφακιανάκη.
  Κάνομεν την μεγαλυτέ¬
  ραν κατανάλωσιν διότι πω-
  λοΰμεν ίλα τα ύφάσματα είς
  τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς.
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ·βέ)('Αν(ον Μόν·.
  ηιιιιιιι
  Ιί
  Η1ΙΙΙΗ
  ι Τν.ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπαιδεία
  Οί "Αθλιοι.
  ♦9δον
  1 δ
  τι
  τό
  άλ
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι/ δλους.
  Τή έπροξένησε δέ τό αύτό τραθμσ καί την αύ
  την αγαλλίασιν. Πρό πολλοθ ήδη ή Τιτίκα τόν έ'
  βλεπε καί τόν περιειργάζετο, ώς βλέπουσι καί πε
  ριεργόζονται αί κόραι παρττηροθσαι αλλαχού.
  Ό Μάριος εύρισκεν είσέτι την ΤιτΙκαν άσχημον,
  δτε ή Τπίκα εύρισκε τόν Μάριον ωραίον Έπειδή
  ομως 6έν προσεϊχεν είς αυτήν ό νέος ούτος, τή ή"
  τον άδιάφορος.
  Τη ήτον άδιΛφορος, καί δμως έβλεπεν δτι ό"
  νέοςοδτος είχεν ωραίαν κόμην, ώραΐους όφθαλ
  μούς, ώραίους, οδόντας, γλυκείαν φωνήν, οταν τόν
  ήκουε συνομιλοθντα μετά των συμμαθητών καί φί
  λων του' ότι βαδίζων δέν έκρατεΐτο καλώς, άν θε
  λετε, άλλ' ΰμως εΐχέ τίνα χάριν όλως Ιδίαν
  τι δέν εφαίνετο διόλου χωρΐς πνεθμα, δτι εΐχέ
  ρύγενές, γλυκύ, άπλοθν καί ύπερήΦανον είς
  Ολον τού, καί τέλος δτι εφαίνετο πτωχάς μέν,
  λά καθώς πρέπει νέος.
  Την ημέραν καθ' ήν οί όφθαλμοί των συνα
  πηντήθησαν καί εδήλωσαν τέλος πρός αλλήλους
  δια- μιδς τα πρώτα μυστικά καί άνεκλάλητα έκεΐ
  να πράγματα, άτινα ψελλίζβι τό βλέμμα, κατ' άρ
  χός μέν ή Τιτίκα ουδέν ένόησεν. Επέστρεψε συν
  νους είς την ο[κ(αν τής όδοθ Δυτικής, οπου ό Ά |
  γιάννης είχεν Ιλθει κατά την συνήθειαν τού νά
  διστρίψη ττέντε ή έ"ξ εβδομάδος. Τή επαύριον, έξυ
  πνήσασσ, έμνήσθη τοθ αγνώστου έκείνου νέου, 8-
  στκ, ένώ επί τοσοθτον χρόνον υπήρξεν άδιάφορος
  καί ψυχρότατος, τώρα τή εφαίνετο ώς προσέχων μέν
  είς αυτήν, ουδεμίαν δ" αίσθανόμενος εύφροσύνην
  έκ τής προσοχής τού. ΤΗτον μάλλον δυσηρεστημέ-
  νη κατά τοθ άκαταδέκτου νεανίου τούτου. Κατά
  βάθος λοιπόν ήρξατο πόλεμος είς τα έντός αύ
  τής.
  Τή εφάνη ότι ιδού τέλος έμελλε νά έκδικηθή,
  καί έν ταύτη, τή ίδέα, ησθάνετο χαράν δλως παι
  δίκην εισέτι.
  Γινώσκουσα δτι ήτο ώραίσ, ησθάνετο καίτοι ά·
  μυδρώς, δτι κατεΐχεν δπλον. Αί γυναΐκες παίζουν
  μετά τοθ κάλλους των, καθώς τα παιδία, δ αν
  κρατώσι μαχαίριον. Πληγώνονται.
  Ενθυμούμεθα τούς δισταγμούς
  τούς παλμούςΑτου, τούς τοόμους.
  τό εδώλιον τού καί δέν έπλησίαζε.
  την Τιτίκαν είς αγανάκτησιν. Μίαν
  είχεν εΐπή'^ είς τόν Άγιάννην.—Πατέρα, δέν ττη
  γαίνομεν ολιγον πρός έκεΐνο τό μέρος νά περιπα
  τήσωμεν,—Ίδοθσα δέ δα δ Μάριος δέν ήοχετο πρός
  αυτήν, κατηυθύνθη αυτή πρός εκείνον. Κατά τοθ
  το, όλαι αί γυναΐκες όμοιάζουσ . Κΐί έπειτα πρ&ν
  μι παράδοξον, τό πρώτον σύαπτωμα τοθ γνησί
  ου έρωτος είς τόν νέον είνε ή δειλία" είς την νέαν,
  είνε ή τόλμη Τουτο φαίνετσι άπορίας άξιον, καί
  οΊιως είνε απλούστατον. Τα δύο φΰλτί τείνουν πρός
  άλληλα· καί λοιπόν λαμβάνουσι τάς ίδιότητας άλ
  λήλων αντιθέτως. (συνεχίζεται)
  ΧΩΡΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΙΣ
  Γ.
  ΟΕ άνθρωποι δμως αύτο!, πού
  ξενυχτοθν είς την ματαιότητα των
  άνθρωπίνων, αύτοι πίύ πίνουν μέ
  σα είς τα άνθρώπινα κρχνία καί
  ο£ *ποίοι κροτοθν τα τύμπανά των
  μέ άνθρώπινα δστόΕ είνε τα πλέ
  όν ευθϋμα ίντα. Δέν πρόκειται
  δέ κάν πείί χαρας άσυνε δήτου,
  εύλόγου είς τούς άποκτηνωμένους.
  Ένα πραγμα είνε άνυπόφορον εί;
  αυτού;, ή άποκραυστική άκαθχρ
  σ!α των. "Ισως τουτο νά όφείλε
  ται είς τούς γεωγραφικού^ καί
  διολογικούς δρους τοΰ έδάφους
  πού κατοικοΰν, έλλειψις ύδατος
  καί άδυναμία προμηθείας πολλών
  ένδυμάτωΛ Μεταξύ τοΰ δίρματο{
  καί των ένδυμάκεν των άπό τόν
  Εδρωτα κα! την σκόνην ϊχει σχγ,
  ματισθη' μ.ΐος κροΰστα «ού τού< τοθ Μαριου, Έκάθητο είς Τουτο έφερε των ημερών ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΕ καιρ4( Ι 20 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΟΙ | $ | Ο κ. ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΙΡΛΑΣ | τηρ* Ξ Κατάστημα έτοίμων ένδυμάτων. Ξ 3 Λενφβρος Καλοχαιρινοΰ ΞΞ = Καθιστα γνωστόν είς δλους τούς = = Προέδρους των ΚσΙνοτήτων,είς δλας τάς = = επαρχιακάς Όργανώσεις τής Έθνικής | Ε Νεολαίας δτι προσφέρει πλήρεις στο- Ξ = λώς Νεολαίας μέ ποιότητα καί έργα- § Ε σίαν εξαιρετικήν 20 τοίς εκατόν εύθη- | 1 νότερα. ' ' Ξ Ξ Πρό κάθε σας προμηθείας, έπισκε- = Ε φθήτε μας. | =ΓΪ|ΙΙΙ1ΙΙΙ11ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ11ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11Ι1ΙΙΙΙΙΙΓΪ= προφυλάσσει, δπως ϊδιοι άπό τό ψ3χος. βεβαιούν οί Πάντως ή ά ποφορά την όπίίαν άφίνουν δΐτερ $ η ά φ βα'νει πάν πού ημπορεί νά φαντααθξ κανείς Αί γυναΐκες των . , χαριτωμένες καί πάντα γελαστές ' ρου των. δταν είνε νέες, γηράσκουν άπό την ηλικίαν των 30 έτών. Άλλά κατά την βραχείαν διάρκειαν τή; νεότητός των, άμέριμνοι δέν παίρ νούν είς τα τραγικά τό σκληρόν μέλλον πού τούς έπιφυλάσοεται. Τα κορίτσια παντοεύονται δχι μό νόν έ'να άνδρα, άλλά ίίποχρεωτι κώς καί δλους τού; άδελφού; τού. Καί ώ; νά μή έφθχνεν αύΐό προ σθέτουν άκόμη 2να|πάρ65ρονμέλοί, 2να σύζυγον κχτά τό μάλλον καί ήΐτον νόμιμον, έκλεγόμενον είτε χπό Ζδίοτροπίαν, είτε άπό Εδιαι τέρου; λόγου;, τα οποίον 8μω; μέλος καταλήγει ν' άποτελΐ) τί κυ ρίαοχον μίσα είς τό ίδιότροπον χύτό συζυγικόν καθεστώ;, εί; τό ίποϊον δμω; φαίνεΐαι κυριαρχοΒσα τελεία άομονία καί οί σύζυγοι 5ικκούο,ιν τυφλώ; εί; τάς θέλη σεις τής μόνης κοινή; συζύγου τού των. Ό έλάχιατο; πλοθτος τή; χώρας ευρίσκεται άποκλειστι κώς είς τάς χείρας των μοναστη ρίων, διότι οί κάτοικοι υφίσΐαν τρομερά την επιρροήν τοθ κλή Ή πορείατής παραγωγής εις τόν νομόν Λασηθίου. Κατά τό εκδοθέν δπό τοθ δ- πουργείου τή; Γεωργίας μηνιαί όν δελτίον, ή πορεία τή; παρα¬ γωγής εί; τόν νομόν Λασηθίου τόν παρελθόντα Δεκέμβριον έχει ώ; έξη;: Επεκράτησε καιρός ξηοός καί θερμός δστις επέτρεψε την δ ε νέργειαν των γεωργικων ίργασι ών καί την ταχείαν βλάστησιν των σπόρων. Ή σπορά των αι- τηρωι* επερατώθη, πλήν τής βοώ μης τής οποίας συνεχίζεται είσέ τι, Διά σίτου έσπάρη έκτασις 45.000 στρεμμάτοιν περίπου. Ή σπορά των ψοχανθών συ>ε
  χίζεται υπό εύνοικάς συνθήκας.
  Ή συλλογή καί Ικθλιψίς τοΰ έ-
  λαιοκάρπου Ιγενικεύθη κατά τί
  δεύτεριν δε/απενθήμερον τοθ μη
  νός Δεκεμβριού ΠαρατηεεΙΐαι δ
  ψιμος προσβολή δπό τοθ δάκου
  είς μικρόν ποσοστόν είς τάς χαμη
  λάς περιοχάς. Ή απόδοσις τοθ
  έλαιοκάρπου είς Ιλαιον είναι ίκα-
  Έξπρές θαλαμηγόν
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί-
  καρίαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 Πρακτορείβν ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  Ή εύνοουμένη
  των γυναικώ"
  ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ
  ΕΙΣ ΑΡ0ΜΑΤ4 ΛΙΜΑΝ Σ'ίίΙΡ, ΟΡΙΓΚΑι.
  και είς 14 ώραίους καϊ ζων-
  τβνούς χρωματισμούς έν
  σωματοΰτοι είς τό δέρμα
  όσο καμμιά άλλη, καϊ τοθ
  δίνει όψι βελουδίνια
  καί
  "ΑΝ0ΙΞΙΑΤ1ΚΗ ΔΡ011Α,.
  Άντιπρόσω.ιος 1. Μ. ΚΟΡΠΗ.
  νοποιητική. Ή τιμή πωλήσεως
  τοθ ελαίου δπό των παραγωγώ^
  είναι 30 δρχ. κατ' οκάν, μέ τά¬
  σιν άνυψώσεως δπό των έμπό
  ρων, χονδρικώς δέ δραχ. 32
  κατ' όκδν.
  Έξχκολουθεϊ τό καθάρισμα, τό
  ξελάκκωμα καί ή λίπανσις των
  αμπέλων. Συνεχίζονται έξ άλλου
  άθρόαι φυτεύσεΐς δενδρυλλίων Πά
  ρατηρεΓται δέ έξαιρετική προσπά
  θεΐα διά φύΐευσιν δενδρυλλίων
  έσπεριδοειδών.
  Ώ; πρός τα κηπευτΐκά διενΐρ
  γεΐται «ύτευΐΐς πρωίμων ντομα
  των. Αί έπελθοθσαι καταρρακτώ
  δεί; βροχαΐ είς την περιφέρειαν
  Ιεραπέτρας κατά τόν μήνα Νοέμ
  βριον έπέφεραν μικράς ζημίας
  είς τα φυόμενα κατ' εξοχήν δψ;
  μα κηπευτικά ώς καί εί; τα προ
  στατευτικά έργα των παραγωγων
  (φράκτα;—τείχου; κλπ). Ή ποι
  μενική έξ άλλου καί οίκόσιτος κτη
  νοτροφία βαίνει καλώς.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Ηρακλέους Πολεμαρχάκη
  δικηγόρου κατοίκου Ήρα
  κλεΐου.
  Κατά
  Ιωάννου Κ. Κοσμαδάκη κα
  τοίκου Αύγενικής Μαλεβυ-
  ζίου.
  Έπειδή ό καθ* ου τό πα-
  ρόν έπετάγη νομίμως διά τής
  υπό χρονολ. 20 Δεκεμβριού
  1938 έπιταγής μου κατασχετη
  ρίου ώς δείκνυται έκ τοθ ύπ'
  αριθ. 6950 έπιδοτηρίου τοθ
  δικαστικοθ κλητήρος Δημ. Μα
  κράκη βπως δυνάμει καί πρός
  εκτέλεσιν τής ύπ' αριθ. 1264
  τοθ 1938 αποφάσεως τοθ
  Πρωτοδικείου Ηρακλείου νο
  μίμως κεκηρυγμένης έκτελε
  στής έν ονόματι τοθ Βασιλέ¬
  ως μοί κατοβάλη διά κεφά¬
  λαιον, τόκους καί έξοδα μέχρι
  τής άνω έπιταγής δρσχ. 7570
  άλλ' άπέσχε νά πράξη τουτο
  μέχρι σήμερον.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τοθ άνω
  ποσοθ των δραχ. 7570 ώς καί
  των τόκων καί έξοδων μέχρις
  έξοφλήσεως εκτίθημι είς δημό
  σιον αναγκαστικόν πλειστηρι
  ασμόν τό επόμενον ένυπόθη
  κον άκίνητον κτήμα τοθ όφει
  λέτου μου κείμενον είς τό
  χωρίον Αύγενική τής περιφε
  ρείσς τοθ Είρηνοδικείου καί
  ύποθηκοφυλακείου Ηρακλείου
  ήτοι είς θέσιν «Βορεινά ή Με
  ίντάνι» μίαν οικίαν ήμιτελή
  άποτελουμένην έκ 3 ήμιτελών
  δωματίων καί αύλής τοθ δλου
  κτήματος 80 περίπου τετρ.
  μέτρων συνορεϋον κτήμασι
  Άριοτ. Παυλάκη, Ζαχαρίου
  Τσαμπουράκη έκ 2 μερών καί
  δρόμω έκ δύο μερων.
  Ό πλειστηριασμός τοθ κτή
  ματος τούτου γενησεται την 5
  Μαρτίου 1939 ημέραν Κυρια
  κήν καί ώραν 1012 π. μ. ένώ
  πιον τοθ Συμβολαιογράφου
  Ηρακλείου Κωνστ. Χρυσάκη
  —Καταδικαι διά ζωοκλοκήν.
  Υπο τού ΠλημμελειοδικϊΙου
  Χανίων κατεδικάσθησαν επί ζωο
  κλβπίί οί Ευστρ. Φραντζεσκα
  κης χαί Στυλιανός Μπριλλακης
  είς φυλάκισιν έ μηνών καί ΐσά
  χρόνον έκτόπισιν αίς Μηλον. Έ
  πίσης κατβδικάοθη είς φυλάκισιν
  15 μηνών καί έκτβπισιν 1 έτβυς
  είς τήνΐνήσον Μηλον β Γεώρ. Ί.
  Τβιριντάνης.
  — Ή έμπορική συμφωνία Έλ
  λάδος καί Γαλλίας.
  Κατά την συγκροτηθϊΐσαν είς
  το υπουργείον της Έθνικης θί
  κονβμίας σώσκίψιν διά τάς έμπο
  ρικάς μας συναλλαγάς μβτά τής
  Γαλλίας, ετέθησαν αί βάσβις
  των ίιεξαχθησομένων ύιαπραγ
  ματίύαεων διά την σύναψιν .νέ
  άς εμπορικάς συμφωνίας η ο
  ποία κρίνεται άναγκαία, πρός τώ
  νωσιν των συναλλαγών των δύο
  χωρών. Τουτο δέ, διότι, το ύπάρ
  χον παθητικόν υπόλοιπον τής
  Γαλλία;, οΰσιαατιχώς έξηντλήθπ,
  μΐτα τάς διενεργηθείσβι;, κατά
  τούς τϊλευταίους μήνας βίσαγω
  γ_άς έλληνικών ίμπορευμάτων
  είς αυτήν. Ό άκριΒής . χρόνος
  «ής ενάρξεως των διαπραγματβύ
  ββων δέν καθωρίσθη είσίτι. Έν
  τώ μβταξυ, είς νεωτέρας συσκέ
  ψιΐί, των αρμοδίων ύπηρβσιών,
  βά καθβρισθοϋν αί ύποβτηρηχβη
  σόμεναι κατά τάς έν λόγω δια
  πραγμάτευσις έλληνιχαι ά πό
  Ψ«»ς_______
  —Δωρεά.
  Ή οΐκογένεια Γ. Βρέντζου
  προβέφίρβν αίς τό "Ασυλον τής
  Γίρόντισσαί, β(ς μνήμην τού νβ
  κροΰ των Φραγκίσκου Βρέντζου
  φαγητόν. 'Επίσης ή κ. Χαρίκλει
  «ν Δεληγιαννάκπ προσέφϊρϊν έ
  κλκκτόν καΐ άφθονον φχγητόν
  είς τό "Ασυλον β(ς μνημόσυνον
  ένεαιίμβρον τής αλησμονήτου
  μητρός της. Ό Μορνωτικος σύλ
  λογος εΰχαριστβ! θερμώς.
  ή τοϋ νομίμου αύτοΰ άναπλη
  ρωτοθ καί έν τώ επί τής όδοθ
  Σελίνου ήΠλατεϊα Μιχελιδάκη
  Συμβολαιογραφείω τού ένθα
  καί δτε καλοθνται οί πλειοδο
  τήσοντες.
  Έν ΉρακλεΙφ τή 23 Ίανουα
  ρίου 1939
  Ό έπισπεύδων δικαιοθχος
  Ήρ. Πολβμαρχάκης
  Φέρεται είς γνώσιν τοθ Κτημα-
  τικοθ καί άγροτικοθ κόσμου μας
  δτι, κατόπιν έπισταμένης μελέ
  της, επέτυχε τό έν Πάτραις ερ¬
  γοστάσιον «ΜετσλουργΙα 'Δδελ
  φθΙ Μ Πραπόπουλοι Α. Ε.» την
  κατασκευήν ψεκαστήρος τελεί¬
  ως όμοίου τού τόσον γνωστοθ
  τύποϋ «ΣΦΙΝΤΑ» μέ δλας τάς
  δυνατάς τελειοποιήσεις διά την
  άρτιωτέραν καί πολυετή καλήν
  λειτουργίαν των, ήν εξησφάλι¬
  σε διά των μοναδικόν έν Έλ
  λάδι τελειοτάτων μηχανικόν
  έγκαταστάσεών τού καί τής με-
  γάλης τού τεχνικής πείρας.
  Τό πραγματικώς εξαιρετικόν
  τουτο προϊόν μας έθέσαμεν είς
  κυκλοφορίαν καί πωλεΐται είς
  δλα τα έν τη πόλει μας κατα-
  ταστήματα συναφών είδών είς
  τάς κάτωθι δλως έξαιρετικάς
  λιανικής πωλήσεως τιμάς καί
  μέ εγγύησιν έκ μέρους τοΰ έρ-
  γοστασίου μας διά την ταχεί¬
  αν καί πολυετή καλήν λειτουρ
  γίαν τού.
  ΠΡΟΣ Τ8ΥΣ 1.1. ΑΓΡΟΤΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΑΙ
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ
  ΙΤΑΛΙΚΟΥ
  ..ΣΦΙΝΤΑ"
  ΤΥΠΟΥ
  ■ '■'■■ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
  ΑΔΕΛΦΟΝ Π. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ε. ΠΑΤΡΩΝ
  Ψεκαστήρ τύπου «ΙΦΙΝΤΑ» μέ σωλήνα ανευ διϋΑιστηρΙου δρ. 697
  » » » » » μετά » » 717
  Ή μεγάλη ποτραγωγή τοθ έρ-
  γοστασίου «Πραποπούλου» καί
  ή τελειότης των έγκαταστάσε¬
  ών τού μάς έξασφαλίζουν εύθη-
  νόν κόστος καί διά τουτο μας
  έπιτρέπουν νά προσφέρωμεν είς
  τόν άγροτικόν καί κτηματικόν
  μας κόσμον τόν καθ' δλα τέλει-
  ον καί στερεώτατον ψεκαστήρα
  μας τύπου «ΣΦΙΝΤΑ» είς τιμάς
  πραγματικής εύκαιρίας.
  Διά τουτο δέν πρέπει νά μείνη
  κανείς άγρότης καί κτηματίας
  ποΰ νά μην έπωφεληθη τής πα-
  ρουσιαζομένης εύκαιρίας σπεύ-
  δων ν1 αγοράση είς την δλως ε¬
  ξαιρετικήν ταύτην τιμήν ένα μη
  χάνημα μεγάλης άντοχής καί νά
  τού δοθή ούτω καί ή εύκαιρία
  νά συγκρίνη την άνωτερότητα
  τοΰ ψεκαστήρος μας τύπου
  «ΣΦΙΝΤΑ» κατασκευής «Πραπο-
  πούλου» μέ οιονδήποτε ψεκαστή
  ρα άλλου έργοστασίου.
  Μόνον ούτω θά γίνετε οί φανατι-
  κώτεροι πελάται μας.
  Διά πάσαν αμφιβολίαν έγγυώ-
  μεθα απολύτως τ' ανωτέρω μέ
  υποχρέωσιν μας διά πάσαν τυ¬
  χόν βλάβην ήν ήθελεν υποστή
  ό,ψεκαστήρ μας έκ κακής κα¬
  τασκευής.
  Τό συμφέρον λοιπόν παντός
  άγρότου κοί κτηματίου άπαιτεΐ
  νά ζητή έπιμόνως ψεκαστήρα
  τύπου ,,Σφίντα" άλλά κατα¬
  σκευής έργοστασίου «ΠΡΑΠΟ¬
  ΠΟΥΛΟΥ».
  Διαρκής παρχκαταθήκη έν Ηρα¬
  κλείω παρχ τοίς αντιπροσώποις:
  ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗ & ΣΚΟΥΛΙΔΑ
  Γραφεΐα έδο$ Γραμβούοη; (οπισθίν Άραστά).
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠροΤσ Τετάρτης
  25 ΊανουαρΙου 1939
  Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
  ΤΩΝ ΗΝΒΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΟΝ
  ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΤΟ
  ΤΟΥ ΠΡΟΕΑΡΟΥ ΡΒΥΣΒΕΑΐ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου (τού
  άντακοκριτού μας). — Σημερινά τηλε¬
  γραφήματα έκ Νέας Υόρκης άνχφέ-
  ρουν ότι ό Πρόε,δρος των Ήνωμέ¬
  νων Πολιτειών κ. Ροΰσβελτ υπέβαλεν
  είς τό Κογκρέσσον σχέδιον πλήρους
  ανασυγκροτήσεως των στρατιωτικών δυ-
  νάμεων των Ήνωμένων Πολιτειών.
  Ό κ. Ρούαβελτ ομιλήσας έκ νέου επί
  τής άνάγκης τοΰ καταρτισμοΰ καΐ τού
  σχεδίου τούτου, παρετήρησεν ότι είς
  τόν διεθνή όρίζοντα συσσωρεύονται ά-
  νησυχητικά νέφη.
  Αί συζητήσεις της Γαλλικής Βουλης.
  Πολιτικαί συσκέφεις είς Λονδίνον.
  ΟΙ ΒΠΛΙΣΜ0Ι ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΒΑ ΑΠΑ1ΤΗΣ0ΥΗ ΕΙΣΕΤΙ
  ΕΚΛΤ0ΜΜΥΡ1Λ ΔΟΛΔΑΡΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου (τοΰίν
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έξ Άμε«
  ρικής πληροφορίας οί έξοπλιημΓ.ί των
  Ήνωμένων Πολιτειών, καθ* ά όρίζει
  τό υποβληθέν σχέδιον τού Προέδρου
  Ροΰσβελτ, θά άπτΐτήσουν εισέτι 8£»Ο
  έκατομμύρια δολλαρίων.
  ΑΝΑΜΕΝΕΤΛΙ ΤΕΛΙΚ6Σ
  ΑΓΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΒΑΡΜΗΣ
  ΒΡΟΣΗΑΒΕΙΑΙ ΤΟΗ ΚΥΒΐΡΗΗΤΙΚΟΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτου μας). — Τελευταίαι πλη¬
  ροφορίαι έκ ^τής Ίσποτνίας άναφέρουν
  ότι άναμένεται τελικός αγών πρό τής
  Βαρκελώνης. Οί κυβερνητικοί συγκεν·
  τρώσαντες δυνάμεις προσπαθοΰν νά ανα¬
  κόψουν την προέλααιν των έθνικών έκ
  δυσμών καί βορρά.
  ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΙΝΑ ΔΙΑΛΥΘΗ
  Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
  Οί ΟΡΟΚΗΡΪΧΒΟΪΜ ΕΚΑίΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφουν έξ
  Άγκυρας ότι ή" Τουρκική Εθνοσυνέ¬
  λευσις συνέρχεται 'ινα αύτοδιαλυθή.
  Μετά την διάλυσιν τής εθνοσυνελεύσε¬
  ως θά προκηρυχθοΰν νέαι εκλογαί.
  ΣΥΝΕΡΗΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΤΒΣ ΤΕΤΡΑΜΕΡΟΥΣ ΣΥΗΕΝΝΟΗΣΕΒΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου (τού
  άνταηοκριτοΰ μας).·—Την 1 βην Φε·
  βρουαρίου θά συνέλθη είς Βουκουρέ-
  στιον τό συμβούλιον τής Τβτραμερούς
  Συνεννοήσεως .
  Τού συνεδρίου τ?ις Β*λ·«ανι*ής Αια·
  σκέψεως θά προεδριύση ό "Ελλην πρωθ
  υπουργός κ. Ί. Μεταξάς.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤ8ΡΙ0Υ
  ΛΝΕΚΟΙΝΟ8Η ΒΕΑΤΙΒΣΙΣ ΤΟΝ ΑΙ Ι ΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου (τού
  άνταηοκριτού μας). — Είς την συνελ¬
  θούσα ν συνέλευσιν τού χρηματιστηρίου
  ανεκοινώθη βελτίωσις των έθνικών α¬
  ξιών μας παρά τα μεσολαβήσαντα δ:ε·
  θνή γεγονόϊ*.
  ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ Ε ΛΛ Α ΔΑ
  ΒΡΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΧΘΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτθΰ μας). — Κατ' ανακοίνω¬
  σιν τής μετεωρολογιχής υπηρεσίας είς
  ολόκληρον την Έλλάδα επανήρχισ&ν
  **·« τ*4 Χ^£$ *' βροχαί
  ΡΩΜΗ 24 Ίανουσρίου (15.
  υπηρεσίαι).—· Αναχωρών έκ
  Βελιγραδίου 6 κάμης Τσιάνο
  έχσιρετΐσθη είς τόν σταθμόν
  υπό των άντιττροσώπων τού
  Ράϊχ, τής Ουγγαρίας καί
  τής Έθνικής ΊσπανΙας. Είς
  Ρώμην έφθασε χθές τό μεσο
  νύκτιον.
  —ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Ίανουαοΐου
  (16. ύπηρεσΐα).— Ή Βουλή όρ
  χΐζει σήμερον έκ νέου την συ
  ζήτησιν επί ιής εξωτερικάς
  πολιτικής.
  Ό κ. Μποννέ θά απαντήση
  είς τάς έπερωτήσεις καί θά
  έκφωνήση έκτενή λόγον επί
  τής έξωτερικής έν γένει πολι-
  τικη"ς τής γαλλικής, κυβερνή
  σεως.
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΜΠΟΝΝΕ
  ΚΑΙΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  —Ό κ. Μποννέ εδέχθη χθές
  τό άτιόγευμα είς ακρόασιν
  τόν πρεσβευτήν τής Γερμανί-
  άς.
  —Χθές την πρωΐαν ό κ.
  Μποννέ συνωμΐλησεν έττίσης
  μετά τοθ ύπουργοθ των Έξω
  τερικων τής κυβερνητικάς Ί·
  σπανΐας κ. Ντέλ Βάγιο, πα-
  ρουσΐςτ τοϋ ΊστιανοΟ έν Παρι¬
  σίοις πρεσβευτού, επί τής κα
  ταστάσεως έν Καταλωνίσ.·
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ"ΕΙΣ_ΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΒΝΗΝ
  Ή κατάστασις έν Καταλω
  ν'α κρΐνεται σοβατρωτάτη: Ή
  Βαρκελώνη θεωρεΐται χαμένη
  διά τούς κυβερνητικούς.
  Πάντως ή κυβέρνησις Νεγ
  κρίν, άποφασισμένη νά αμυνθή
  όπωσδήποτε, έκήρυξε τόν σφΐ
  τιωτικόν νόμον είς ολόκληρον
  την δημοκρατικήν Ισπανίαν.
  Οϊ έθνικοΐ πλησιάζουν όλονέν
  καί περισσότερον είς την
  Βαρκελώνην.
  ΤΑ ΓΥΝΑΙΚ0ΠΑ1ΔΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  Υπό τής κυβερνήσεως Νεγ
  κρίν μελεταΐαι ή έκκένωσις
  τής ΚαταλωνΙ'Κ υπό των γυ
  ναικοπαΐδων. Ταυτα θά μετα
  φερθοθν είς την νότιον Γαλ
  λίαν.
  — ΤΟΚΙΟ 24 Ίανουαρίου
  (15. ύπηρεσίσ).—Τα ίαπωνικά
  φύλλα παρακολουθοθν μέ
  ενδιαφέρον την πολιτικήν τής
  Άμεοικής καί Αγγλίας είς
  την Άπω Ανατολήν.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 24 Ίανουα
  ρίου (ίδ. ύπηρεσία).— Ή σημε
  ρινή ήμέραύπήρξε κρίσιμος διά
  τό χρηματιστήριον. Όλαι α
  άξίαι ύπετιμήθησαν. ΑΙ ιιμα
  ήσαν χαμηλότεραι έκεΐνων
  τάς οποίας κατεΐχον αί άξΐα
  μετά την κρίσιν τοϋ Σεπτεμ
  βρίου.
  01 ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΙ1ΝΗΣ
  —Κατά πληοοφορΐας άτινα
  μεταδΐδουν οί έθνικοί τα στρα
  τεύματά των έφθασαν είς
  χωρίον ευρισκόμενον 4 χιλιό
  μετρα εκείθεν των περιχώρων
  τής Βαρκελώνης.
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ -ΑΤΛΥ
  —Λονδίνον 24 Ίανουαρίου
  (15. ύπηρεσία).— Ό κ. Τσάμ¬
  περλαιν εδέχθη χθές είς συ¬
  νεργασίαν τόν λόρδον Χάλι-
  φαξ, τόν σέρ Χόαρ, τόν υπουρ
  γόν των άποικιών κ. ΜακΒό
  ναλντ καί άλλους των συνερ
  γατων τού.
  Τό άπόγευμα ό κ. Τσάμπερ
  λαιν επεσκέφθη τόν αρχηγόν
  τής αντιπολιτεύσεως κ. "Α
  τλυ μέ τόν οποίον συνεζήτη
  σεν επί των
  Ρώμης.
  συνομιλιών τής
  Ρυδμίζεται η διενέργεια
  των ίδιωτικών έμπορικών άνταλλαγών.
  Είς τα τελωνεΐα έκοινοποιή|
  θη ή απόφασις των επί των
  Οίκονομικών καί τής Έθνικής
  ΟΙκονομίας ύπουργών διά τής
  οποίας ρυθμίζονται τα τής διε
  νεργεΐας των Ιδιωτικήν έμπο-
  ρικών άνταλλαγών:
  Όρίζεται σχετικώς δτι ή
  φόρτωσις τοΰ έξαγομένου έλ
  ληνικοΟ έμπορεύματος δέον νά
  πραγματοποιήται έντός μηνός
  άπό τής ημέρας τής έγκρί-
  σεως τής Ιοιωτικής άνταλλα-
  γής. Ή πραγματοποιηθή τής
  πωλήσεως τοΰ έξαχθέντος έλ-
  ληνικοθ έμπορεύματος καί ή
  άναγγελΐα τής είσπράξεως τοθ
  άντιτίμουαύτοθ δέον νά συντε
  λήται έντός δύο τό πολύ μη-
  νων άπό τής ημέρας τής φορ¬
  τώσεως.
  Ή Τραπέζα τής Ελλάδος
  άμέσως μετά την φόρτωσιν τοθ
  έμπορεύματος ώς καί άμέσως
  μετά την άναγγελΐαν τής είσ-
  πράξεως τής έξ ούτοθ πιστώ
  σεως, δέον νά είδοποιή περΐ
  τούτων τό ύποδειχθέν υπό τοθ
  έξαγωγέως εμπορικόν έπιμελη
  τήριον, 8—ερ όφείλει νά δή-
  μοσιεύη έντός τοθ καταστή
  ματός τού καί είς εΐδικόν κί·
  νακα αμφοτέρας τάς ώς άνω
  εΐδοποιήσεις τής Τραπέζης, ά
  μα τή λήψει των.
  Όρίζεται έπίσης δτι ό δικαι
  οθχος έξαγωγεύς έάνδέν πραγ
  ματοποιήση ό 'ίδιος εΐσαγω
  γήν επί τή βάσει είσαγωγικοθ
  δικαιώματθς όφείλει νά μετα
  βιβάσρ αυτήν επί άμέσω κα-
  τοβολή τοϋ άντιτίμου είς ΐ>ροχ.
  άπ' εύθείας καί αποκλειστι¬
  κώς είς δικαιοθχον είσαγω-
  γέα, άναλσμβάνοντα την ύ
  ποχρέωσιν είσαγωγής, άπαγο
  ρευομένης τής μεταβιβάσεως
  τής είσπραχθείσης πιστώσεως
  τ| τής όπωσδήποτε ένεχυριά·
  σεως αυτής είς τρίτον πρόσω
  πον. Ό είς δν μετεβιβάσθη
  αρχικώς ή πίστωσις είσαγω·
  γεύς δέν οικαιοθται είς μετα'
  πώλησιν αυτής. Ό έξαγωγεΰς
  καί πρό τής άναγγελίας τής
  είσπράξεως τής πιστώσεως δι-
  καιοθται νά προπωλήοη την
  πίστωσίν τού έκ τής έξαγωγής
  άλλ' υπό τούς αύτούς ώς άνω
  δρους
  Έξ άλλου ό είσαγωγεύς ύ·
  ποχρεοθται νά πραγματοποιή
  ση την εισαγωγήν έντός 4 μη
  νών άπό τής ημέρας τής είδο-
  ποιήσεως τής Τραπέζης υπό
  τοθ είσαγωγέως καί έν πά
  στι περιπτώσει ούχι πλέον των
  5 μηνων άπό τής ημέρας καθ
  ήν ανηγγέλθη ή είσπραξις
  τής πιστώσεως.
  Έν περιπτώσει καθ" ήν ή
  φόρτωσις δέν ήθβλε πραγμα
  τοποιηθή έντός τής ώς άνω
  προθεσμΐσς ή εγκριθείσα ίδιω
  τική άνταλλαγή άνακαλεΐτα
  καί καταπίπτει ή δοθεΐσα έγ
  γύησις υπέρ τοϋ δημοσίου.
  Έπίσης έν περιπτώσει καθ
  ήν ή άναγγελία τής είσπράξε
  ως τοϋ άντπίμου δέν γίνη
  έντός δύο μηνών άπό τής φορ
  τώσεως ή ό δικαιοθχος δέ
  πραγματοποιηθή είσαγωγή
  ή δέν ήθελε μετοβιβάση, τό
  δικαίωμά τού, στερεΐται τοθ
  δικαιώματος χρησιμοποιήσεως
  τής πιστώσεως πρός είσαγω
  γήν έμπορευμάτων.
  Διά τάς ίδιωτικάς άνταλλα
  γάς τάς έγκριθείσας πρό τής
  οηαοσιεύσεως τής παρούσης
  αποφάσεως άπασαι αί ώς ά¬
  νω προθεσμΐαι έφ' δσον είνε
  βραχύτεραι άρχονται άπό τής
  ημέρας τής δημοσιεΰσεως τής
  παρούσης αποφάσεως.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΘΕΣ
  Ο ΪΠΟΥΡΓΟΙ *■ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  Χθές την 10.30' άνεχώρη
  σεν εντέυθεν έπιστρέφων είς
  Χανιά ό υπουργός Γεν. Διοι
  κητής Κρήτης κ. Μπότης Σφα
  κιανάκης.
  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΤΗΣ ΛΛΣΙΚΗΣ ΒΜΣΤΗΣΕΟΣ
  Δι* αποφάσεως τοθ κ. Δα
  σονόμου "Ηρακλείου άπηγο
  ρεύθη έπ' άόριστον ή ύλοτο
  μΐα, ξύλευσις καί έκρΐζωσις
  τής δασικής βλαστήσεως είς
  πλάτος 50 μέτρων έκατέρω
  θεν των δηαοσΐων άμαξιτών
  όδών. Τό μέτρον ύπηγορεύ-
  θη έξ αίσθητικών λόγων, άπο
  σκοπεΐ δέ καί είς την προστα
  οίαν τής δασικής βλαστή
  σεως.
  ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ ΛΟΧΙΑΙ
  Διά διαταγής τοϋ υπουργβΙΌυ
  των Στρατιωτικών καθορΐζεται
  δτι οί στρατεύσ'μοι λοχΕαι καί
  δεχανεΐς των δπλων τοθ μεταγω
  γικοθ 2μα τη· λήξει τής θητείας
  των δύνανται νά άνακαταταγωσιν
  είς τό ^βτράτΐυμα ώς έθελοντα!
  επί τρ-.ετεΐ δποχρεώοει οί δεκα
  νείς καΙ επί διετεΓ υποχρεώσει οί
  λοχίίι, έφ' ίσον κέκτηνται καί
  τα σχετικώς απαιτούμεν* προσόν-
  ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
  ΡΑΔΙΟΦΟΝΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Τό δπουργεΐον τής Έθνικής
  Οίκονομίας, προνειμένου νά ρυθμι
  σθοθν ωρισμένα ζητήματα αφορών
  τα τάς είσαγωγάς ρχδιοϊώνω; καί
  αύϊοκινήτων, δι" έγκυκλίου πρός
  τα έμπορικά έπιμιλητήρια έζή
  τησεν δπως γνωρίσουν είς αύ:ό
  έπειγόντως τα ένίματα των είσα-
  γωγέων ραδιοφώνων ή αύτοκΐνή
  των, των άντιπροσίοπευόνΐων άμε-
  ρικανικού; οϊκους κατασκευής ρ»·
  διοφώνων ή αύτοκινήτων ϊατω
  καί άν Σέν κέκτηνται είσαγωγι
  κόν δικαίωμά, την χρονολογίαν
  τοθ μετά τοθ ξένου οϊκου συναφθέν
  τος αυμβιλαίουάντιπεοσωΓΐείας,τήν
  δυνίΐ|ΐικόττ]τα ήν τυχόν έκαστος κέ
  κτηται καί τελος τόν οίκον δν
  άντιπρθ3ωπ«ύει.
  Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Διά βιατάγματος τού υπουρ
  γείου Σιδηροδρόμων καί Αύτοχι
  νήτων άνατίθενται «ίς τούς τεχνι
  κούς υπαλλήλου; ,τοθ δπουργείου
  άστυνομικά καθήκονχα έφ' δλων
  των αύτοχινητιστικών δυχτύων.
  Οί έν λόγω όπάλληλοι θά ίλίγ
  χούν ίίπαντα τα αύτοχίνητα καί
  θά ύποβχλλουν έχθέσεις επί τής
  καταστάσεως αυτών.
  ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΑΙ ΤΗΣ Ε·0 Ν·
  Ύτιό τής Διοικήσεως τής Ε.
  Ο.Ν. Ηρακλείου καλοθνται
  την 7. μ.μ. σήμερον είς τα γρα
  φεΐα αυτής άπαντες έν γένει
  οί ποδοσφαιρισταί οί ανήκον¬
  τες είς τάς τάξβις τής Έθνι
  κης Νεολαίας.
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΡ.ΝΙΚΟΥ
  Σημερον ο ρα6ιοφων;κός σταβ-
  μός θά εκτελέση τό εξής προγρα-
  μα: 'Βρβ 13.30 χρηματιστήριον,
  13.40 είύήσεις, έλαφρά μουσικη,
  14.45 μετβωρολονικβν ύίλτίον,
  άνακοινώσεις, 18.10 μικρά ό?χή
  στρ», 19 το δεότερβν μέρος τής
  όμιλίας τοΰ μ. Σταύρου Κανονί
  <5η διά την Ε.Ο.Ν., μέ θέμ«: το άληβινον νόημα τής έπαναστάοε ως τής 4ης Αύγούστου, 19.10 συνέ χ«ικ μικράς ορχηστρας, 20.15 δή Ιΐοτική μουαιχή (Κυριάκης Ντ« ββ{) 20 45 ομιλΐα τοΰ ιατρόν κ. Κώστα Γιαννάτου μέ βέμα: Κιουρί- π μβγάλη εϋεργέτις τής άνθρΜπότητο;, 21 ρβσιτάλ πιάνου υπο τού κ. Γχουαρίνβ, 21.45 εί δποεις, 22 άπέσπαβμκ άπό ό— ρίτκς τού Γιόχαν Στράβυς: ϊΐσα. γωγή άπ6 τόν «Βαρϋνον ΆτσΙγ- Υ«νβν» καί άποσπάσματα άπό την «Ν«χτ·ρίδ«» 23 τβλβυτ«ϊ«ι οεις, 23.10 δ«»ίδίαι (δτς φώ δή κ«ϊ ό κ. Κοφινιώτης) 23.40' έ Κορίνθιος ' λαφρά μουσική (6 κ. κ«1 ή ό;χήστρα τού). ΝΕΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ Διά διατάγματος τοθ κ. 0 πουργοθ τής Παιδείας διορί ζονται μεταξύ άλλων καί αί κάτωθι Κρήσσαι δημοδιδασκά- λισσαι: Κονιζάκη Χρ. ε[ς γ» νόν, Βλαχάκη Άννα είς Κα· βάλλαν, Ματθαιάκη 'Ελευθ. είς Ρέθυμνον, Θεοδωράκη Καλλιόπη είς Καβάλλαν, Τζα- νιδάκη Μαρία είς Δράμαν, Μαρτάκης Νικόλ, είς ΚομοτΊ νήν. 30 Πρωινη 1 ΟΤΙ Η ΓΑΛΛΙΑ ΒΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡ1ΠΗΣΙΤΑΝΤΟΥ Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΑΘΗΝ.%1 24 Ίανουαρίου (τού άνχαποκριτού μας).-- Νυκτεριναί πλη. ροφορίαι έκ Παρισίων άποβίδουν έξαι ρετικήν σπουδαιότητα είς την άποψι. νήν (χθεσινήν) συνεδρίασιν τής Γαλλι¬ κής Βουλής καθ' ήν θά γίνη εύρεία συζήτησις επί τής έξωτερι*ής πολιτι. κης. Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα ό ύ· πουργός των Εξωτερικών τής Γαλλί- άς κ. Μππννέ ομιλών είς την αημερι· νήν συνεδρίασιν τής Βουλής, θά άνακοι νώση ότε ή Γαλλία δέν θά εγκαταλεί¬ ψη ουδέποτε χαί ούδαμού τα αυμφέ* ροντά της. ΕΖΗΤΗΘΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΒΑ ΨΗΦΙΣΘΗ Η ΓλλΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΑΘΗΝΑΙ 2 4 Ίανουαρίου τού άνταποκριτού μας). — Μετά την ση· μερινήν συζήτησιν είς την Γαλλικήν Βουλήν, ό κ. Νταλαντιέ θά θέβη ώ; γνωστόν ζήτημα εμπιστοσύνην. Τελευταίαι πληροφορίαι έκ Παρισί¬ ων ηροβλέπουν ύπερψήφισιν τής Γαλ¬ λικής Κυβερνήσεως μετά την άνασκό· πησιν τής έξωτερικής πολιτικής υπό των κ. κ. Νταλαντιέ καί Ι%Ιποννέ. Η ΒλΡΚΕΑΟΝΗ ΛΙΕΡΧΠΜ ^ ΑΓΩΝΙΩΑΕΙΣ ΣΤΙΓΜΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ή Βαρκε- λώνη διέρχεται άγωνιώδεις στιγμάς. Ό πληθυσμός έτοιμάζεται όπως ά· ποχωρήση τής πόλεως ένοδιαζόμενος μέ τ« απολύτως άναγκαϊα είς αυτόν τρόφιμα καί ειδή εγκαταστάσεως. ΙΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ^ΙΑΝΡΕΖΑ ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Έκ τού έξωτε- ρικού τηλεγραφείται ότι οί έθν&κοί α¬ ποβλέποντες είς την ύπαρφαλάγγισιν τής Βαρκελώνης βαδίζουν εναντίον τής ίπό· λεως Μανρέζ* τής οποίας ή πΐώσις προ βλέπεται ως επικειμένη. ΔΙΕΣΠΑΣΒΗ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΤΟΝ ΠΥΡΗΗΜΟΗ Υίΐα ΤΟΗ ΕΘΗΙΚΟΜ , ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας). - Τηλεγραφείται εκ Παρισίων ότι καθ» α αγγέλλει ή Σαλαμάνκα τό μέτωπον των Πυρηναί ών διεαπάσθη υπό των έθνικών στρατευ- ματων. ΟΠΛΗβΥΣΜΟΣΤΗΣΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ Η Ρ ΧΙΣ ΕΝ ΑΝΑΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΛΙ 24 Ίανουαρίου (τού «νταποκριτού μας).- Τελευταίαι πλη- ροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι βημερον ήρχισεν έκκενουμένη ή Βαρ- κελωνη υπό τού άμάχου πληθυ- ΣΦΟΔΡΑ ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗ Ε ΠΙ Κ Ρ ΑΤΕΙ -ΕΙΣ ΤΟ ΙΟΝΙΟΝ , ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου (τοβ αντβ,ποκριτου μας).— Είς το δημοβι- ευομενον σήμερον δελτίον τής καιρική* καταστάσεως αναφέρεται ότι είς τό Ίο νιον πέλαγος έπικρατεϊ σφοδρά θ«λ»4· βοταραχή.