96836

Αριθμός τεύχους

5075

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

26/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ.
  Αιγυπτου
  έτησια λιραι 3
  ρξά μηνός 2
  Άμερικής
  βτησια δολ. 15
  άς » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ονθϊ. ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΜτβιΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΚΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΓΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5075
  Η ΚΙΒΕΡΝΗΤΙΙΗ ΠΡΟΣΗΙΟΕΙΑ
  ! ΕΙΥΠΑΝΣΙΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Όταν ήσημερινή κυβέρ-1
  νησίς συνεκέντρωσεν όλας Ι
  τάς έξουσίας είς χείρας της,
  έδωσε την υπόσχεσιν είς τον
  λαόν ότι έκ των πρώτων
  μελημάτων της θά ήτο καί
  ή πλήρης έξυγίανσις τής
  χώρας. Δέν εδίστασε δέ ό¬
  ταν διεπίστωσε την τραγικήν
  κατάστασιν πού έπεκρατοΰ-
  σε, νά την άποκαλύψη είς
  τόν λαόν. Άποφασισμένη νά
  άγωνισθή διά την έξυγίαν-
  σιν τοΰ τόπου δέν έφοβήθη
  την αλήθειαν. Καί οΰτε την
  απέκρυψεν. '£πί τήβάσει των
  αριθμών καί των στοιχείων
  πού συνέλίξεν, έφανέρωσε τό
  τραγικον μυστικόν: Τό ήμι¬
  συ τοϋ πληθυσμβϋ, ετόνισε,
  πασχει «πό έλονοοίαν είτε
  άπό φυματίωσιν ή άπό τρα-
  χώματα ή άφροδίσια, ή άλ¬
  λας μολυσματικας νόσους.
  Καί εκάλεσεν άμέσως τούς
  είδικούς δια την οργάνωσιν
  τοΰ αγώνος έξυγιάνσεως τής
  χώρας. Καί έθεσεν είς την
  διάθεσιν τοΰ κ. ύπουργοΰ
  τής Κρατικής Ύγιεινής τε¬
  ραστία ποσα διά την ορ¬
  γάνωσιν τοΰ έξυγιαντικοδ
  αγώνος, διά την Ιδρυσιν
  νοσοκομείον καί πολυΐα
  τρείων, διά την συστηματο-
  ποίησιν τής παροχης ίατρι
  κης, φαρμακευτικής, νοση
  λευτικής περιθάλψεως είς τούς
  απόρους καΐ τούς ένδεεΐς.
  Έκ παραλλήλου, εφήρμοσε
  τάς κοινωνικάς άσφαλίσεις
  κα1 έλαβε σειράν μέτρων βελ
  τιώσεως των ©ρων εργασίας,
  μισθοδοσίας, δκχτρο^ής καί
  δινβιώσεως έν γένει των ερ¬
  γαζομένων καί άπορωτέρων
  τάξεων. Καί είς τό διάστημα
  των δύο έτών πού εμεσολά¬
  βησαν έκτοτε, επήλθεν όν
  τωδ μία αίοθητή βελτίωσις.
  Τό κακόν «μως εΐχε λάβει
  τρομακτικήν έκτασιν. Αί
  Εκθέσει; τοϋ ανωτάτου Ύγειο
  νομικοΰ Συμβουλίου καί των
  είδικων επιτροπών πού έσχη-
  ματίσθησαν έντολή τής κυ¬
  βερνήσεως, δημοσιεύομεν*!
  τάς ημέρας αύτάς, άποτε-
  λοΰν τραγικάς ίσον καί δι-
  «φορτωτικάς άποκαλύψεις.
  Ή έλονοσία, ή φυματίωσις,
  τα άφροδίαια καί τα τραχώ·
  ματα άποτελοϋν τέσσαρας
  πληγάς πού ύποσκάπτουν την
  φυλήν καί άπειλοΰν αυτήν
  την ύπόστασίν της. Ή διά
  δοσις των νόσων αυτών υ¬
  πήρξε τρομακτική. Καί τού¬
  το διότι είς τό παρελθόν, τό
  κομματικήν κράτος δέν ε¬
  λάμβανε κανέν σοβαρόν καί
  συστηματικόν μέτρον ούτε
  πρός πρόληψιν ούτε πρός πε-
  ριστολήν καί καταπολέμησίν
  των. Καί έτσι ένω ή Ελλάς
  έχεΐίό ίδεωδέστερνν κλίμα,μέ
  τόνσυνεχή ήλιον καίτόνγαλα
  νόνούρανοντης μέ τήναύραν
  των θχλχσσών καί τούς ζεφΰ
  ρους των βουνών της, έν
  τούτοις είχεν αποβή κόλασις
  άπό απόψεως ύγείας. 'Αλλ'
  είς την άθλιότητα αυτήν, εί¬
  πομεν, ή σημερινή κυβέρνη
  σις απεφάσισε νά θέση τέρμκ.
  Καί θά τό επιτύχη ασφαλώς
  Ήδη συνεχίζει την προσπά¬
  θειαν της. Καί την έπεκτεί·
  νει παντοΰ είς δλους τούς τ©·
  μεϊς καί πρός όλας τάς κα·
  τευθύνσεις. Αυτήν λοιπόν
  την προσπάθειαν τής κυβερ
  νήσεως οφείλομεν νά ένι-
  σχύαωμεν ολοι. Δήμοι, Κοι
  νότητες, όργανισμο), σωμα-
  τεΐα καί άτομα, πρέπει νά
  έργασθώμεν διά την έξυγίαν-
  σιν τής χώρας, διά την κα¬
  ταπολέμησιν των φοβερών
  νόσων έξ αίτίνς των οποίων
  πάσχει καί φθίνει ή φυλή.
  Διότι χωρΐς πολίτας ύγιεΐς
  δέν είνε δυνατόν νά προο¬
  δεύση καί νά μεγαλουργή»
  ση τό έθνος. Διότι μόνον ο-
  ταν ό τόπος απαλλαγή άπό
  τάς τρομεράς νόσους' πού
  μαατίζουν καί άποδεκατίζουν
  τόν ελληνικόν λαόν θά κα·
  ταστή δυνατή καί ή πλήρης
  ήθική καί πνευματιχή έξυ-
  γίανσις καί ή οίκονομική ά
  νόρθωσις. Καί διότι μόνον ο-
  ταν ελαττωθή είς τό ελάχι¬
  στον δυνατόν όριον ή νοση-
  ρότης καί ή θνηαιμότης τοΰ
  πληθυσμοϋ, πού είναι δυστυ-
  χώς πολύ μεγάλη άκόμη, ι¬
  δίως είς την βρεφικήν ηλι¬
  κίαν, θά έχει δημιουργηθή
  καί είς την χώραν μας ενας
  άληθινά άνώτερος πολιτι·
  σμός.
  Πεταχτά
  οημειώμοτα
  ΠΡΟΛΟΝΖΕ
  Τά ρόδα τής αύγής έσκα-
  ζαν οτήν ανατολή δταν έτέλει
  ωσε τό τελευταΐο ταγκό κι'
  έβγήκαν άπ' την αίθουσα τοθ
  χοροΟ. Ό θόρυβος τής πόλεως
  πού ξυπνοθσεν άκούοθηκεν
  ώς έμβατήριο όρθρινό πού έ-
  χαιρετοθσε τό νεο ξημέρωμα,
  γιά νά πνΐξη τούς ήχους τής
  τζάζ. Καί δμως τό όλονύκτιο
  ξεβΐοωμα των κάτω άκρων
  6έν εΐχε φέρει την κούρασι
  οΰτε τόν κόρο. Στιγμές ήταν
  οί ώρες πού επέρασαν. Κι' ή
  νύχτα έφάνηκεν Ενα έλάχι
  σΐο φωτεινό διάλειμμα μέσα
  στήν άπεραντωοΰνη των μονό
  τονων καί τιληκτικών ήμερονυ
  κτΐων τοθ Κάστρου. Όσο κι'
  άν θέλησαν τά νειάτα νά
  μακρύνουν την νύχτα τούτη
  τής χαράς, δέν τό κατάφεραν.
  εγπέρτεροι εφάνηκαν οί νόμοι
  τής φύσεως άπ' τίς δυνάμεις
  των. Άς έκαμαν τόση κατά
  χρησι τής έννοίας τής λέ
  ξεως! 'Η ούσία δέν μετεβλήθη.
  Προλονζέ ή"ταν βεβαία τό ου
  ζο. Καί παράτασις τοθ χοροΟ
  έπιτρεπόταν, μέχρις ενός όρί
  ου. Τέτοιες εύκαιρΐες δμως
  δέν είναι συχνές στόν τόπο
  μ«χ. Καί τό «προλονζέ» Ιγινε
  ξενύχχι. Δικαιολογημένως βε¬
  βαία. Τά νειάτα διψοθν γιά
  χσρές καί ξεφαντώματα. Κι'
  ιΐνε τόσο δυσεύρετες στήν έ-
  τιαρχΐα οί πηγές δπου μπο-
  ρρθν νά σβυσουν την 6ίψα
  των τά νειατσ. Πώς λοιπόν
  νΛ μή θέλουν νά ρουφήξουν
  καί την τελευταία σταγόνα
  άπό τό κρασί τής χαρδς; Κι'
  επειτα είνε τόσο γλυκύ τό
  κρασί αύτό καί τόσο ώραΐο
  τό μεθθσι τού. Μέσα στή φωτι
  σμένη αίθουσα τοθ χοροθ—ά-
  διάφορο άν τής λεΐπουν τά
  κρύσταλλα καί τάπολύφωτα—
  δλα άλλάσσουν δψι καί σχή
  ματα καί ώραιοποιοθνται σέ
  σημείον άσύγκριτης τελειόΐη
  τος. Σ' ίνα ποτήρι κρασί χω
  ροθν κσί πνίγονται δλες ο'
  καθημερινές μιζέριες καί τά
  βάσανα τής ζωής. Καί δταν
  τά φώτα χαμηλώνουν καί πε
  ριπτύσσονται τά σώματα γιά
  Ινα λιγωμένο ταγκό, ή έπαφή
  των ζεστών χνώτων καί των
  φλογισμένων έπιδερμΐδων φέρ
  νει τή ζάλη νόρ<ης ήΒονικής καί κάνει νά ύψώνωνται μέσα στό θσμπόφωτο, παραμυθιών κρυστάλλινα παλάτια. Τότε φουντώνουν καί θεριεύουν οί πόθοι καί στίς καρδιές πύργω νονται σίσθήματα άγάπης κι' Ιρωτος. ΤΩ! ποσο κσλά τά ξέ ρουν Ολα αύτά, τά νειάτο. Καί πόσο—- τουλάχιστον οσα δέν εχουν άλλους σκοπούς κι' έπιδιώξεις στή ζωή—θάθε λάν νδναι άτέλειωτες οί στιγμές αύτές! Άλλ1 είναι σπάνιες.Γι' αύτό φροντίζουν νά τίς μακραΐνουν τουλάχιστον δσο μποροθν. Δέν είνε λοι πόν περΐεργο άν μία άπλή χορευτική συγκέντρωσις, πέρ- νει την έκτασι καί την σηαα- σία μεγάλου κοσμικοθ γεγο νότος. Δέν σημειώνονται στόν τόπο αύτό καί μεγαλύτερα άπ' αύτό γεγονότα. Δυό λέσχες έχομε κι' έ"να σω ματεΐο πού θυμοϋνται δπ είναι στοιχεϊα τής ζωής, ή χαρά καΐ ό χορός. Καί τό θυμοθνται κι' αύτά μονάχα σιίς παραμονές τής άπόκρη άς. Όλο τόν άλλο χρόνο κοντά _ στίς τό^ες άλλες νη- στεΐες, ό Καστρινός Ιχει καί τή νηστεία τοθ χοροΟ. Λιτό- της καί στό κεφάλαιο αύτό Π' αύτό, δταν άνοΐξουν οί ναοί τής Τερψιχόρης καί άρ χΐσει ή λατρεΐα τής όρχήσεως, δέν γνωρίζει δρια καί περ ο· ρισμούς. Έπειτα, μην ξεχνοθ με καί κάτι άλλο άκόμη: Άπό την αίθουσα τοθ χοροθ οί πιστοί περνοθν στίς στήλες των εφημερίδων. Καί δέν εί ναι μικρό εύτύχημι γιά τό νεοέλληνα νά (δή τό δνο- μά τού τυπωμένο. Π' αϋτό καί δέν είναι άνεξήγητο τό 8τι άν ό χορός κρατήση £ξη ώοες, τά σχόλια καί οί συζη τήσεις τού διαρκοθν Εξη ήμέ- ρες. Γίνεται, βλέπετε, κι' ή συζήτησι... προλονζέ. Μ.— Ή μετα6ολή τής 4ης Αύγούστου ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Ό λόγος τού,., κ. Μανιαδάκη Γ' (τελευταίον) 02 νέοι διά νά ζήσουν καί νά μή μαραθοθν, διά νά εχουν δύ ναμι στήν ψυχή τους, π&ύ νά έξουδετερώνη τις έναντιότητες τής τύχης, διά νά δημιουργήσουν καί διά τό Έθνος κ*ί διά τόν εαυτόν τους, Ιχουν ανάγκην νά ποτιοθοθν άπό πίστιν είς τά ίοΌινικά. Καί την πίστιν αύιήν, ήρχισε νά ένσταλάζη είς τίς ψυχές των νέων έ Έθνικός Κυ βερνήτης. °15ς.υ γιατί ή 4η Αύγούστου είνε ήμέρα ίστορική, είνε ίνα γεγονός Εθνικον, είνε Ινα ήθι« κό καί πνευματικό σάλπισμα πού ξεσήχωσε τίς ψυχές των νέων τής Ελλάδος καί τίς έκαμε νά πυκνώσουν τίς τάξεις τής Έθνι- κής Νεολίχίας γιά νά σχηματί- σουν τίς τεράστιες έχεΤνες φ& λαγγες, ή οποίες λυγίζουν τά γδνατα τής αντιδράσεως καί την υποχρεώνουν, έστω καί βραδυπο ροθσαν νά προστεθζ είς την ουράν τής φάλαγγος γιά νά ποθμε 8λοι μαζί: «Έμπρός γιά μιά Έλ· λάδα Νέα». Καί την καινούργια Έλλάδα την φτιάνουμε άναίμακτα, είρη- νικά χωρίς σχληρότψες καί χωρίς άδικίες. Σέ 67 άνέρχονιαι οί ιδιώται πρώην πολιτευόμενοι κα πρώην στρατΐωΐικοί, πού ύπεχρεώθ/2 θημεν έκ λόγων στοιχειώδους ασφαλείας νά άπομαχρύνωμεν είς ώραΐα νησιά τής Ελλάδος. Άλλά άνέρχονται σέ 42 000 έκείνοι οί όποΐοΐ άνεγνώριζαν πρώτα γιά παΐρίδα τους τή σο- βιετική δημοκρατία καί τώρα έπα νήλθον ψυχικώ; είς την Πατρίδα τους καί άγαποθν την Έλλάδα. Αύτοι είνε οί έπίσημοι άριθμοί τοθ Άρχείοΐί τοθ δπουργείου Ά σφαλείας. Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΚΐε ΤΗ5 ΠΑΤΡΙΔΟΣ "Εχουμε άπίφασι νά δλοκλη ρώσωμεν την αναγέννησιν τής ΙΙα τρίδος μας. Ή απόφασις είνε όριστική καί καμμία δύναμις καί καμμιά άντί στάσις δέν δύναται νά την μαται ώση. Τό σύστημά μας δέν είνε άντι- γραφή κανενός ξένου συστήμα τος. Γιατί οί "Ελληνες δέν μοιά ζου/ μέ κανέναν άλλον καί τίποτα τό δικό μας δέν μοιάζιι καί δέν πρέπει νά μοιάζη μέ τό ξένο. Τό σύστημά μας είνε καθαρώς Ελληνικό, γιατί άνταποκρίνιται είς τίς άνάγκες τοθ τόπου. Είνε ίνα ούστημα διαρκώς έ ξελισσόμενον καί προσαομοζό μενον είς τίς πραγματιχές ά νάγκες τοθ συνόλου χαί ή διαρκής αύτοθ εξέλιξις καί προ σαρμογή. τό χαθιστά κατ' έξο χήν σύστημα άντιπροσωπευτικόν των μεγάλων τοθ λαοθ άναγκων χαϊ τής βουλήσει»; τοθ Έθνους. Συνεπώς τό σύσΐημά μας είνε έ είνο, πού ποθοθσε ή Έλληνική ψυχή. Εμείς δουλεύ^υμε γιά σάς. "Εμείς φρουροθμε τό Έθνικό σύνολο καί τό καθαρίζουμε άπό ζιζάνια καί τριβόλους γιά νά σάς τό παραίώσουμε τακτοποιη- μίνο, πιιθαρχημένο, καρποφόρο, Ύφυίτοοργοΰ της Δημοσίας Ασφαλείας, δταν έσεΐς συνειδητοποιήσετε 6α θειά μέστήν ψυχή σας τόν'Εθνικόν σας προορισμό καί τίς ίστ,ορικίς αχς εύθύνες. Σέ αάίς περισσότερο άπό κάθε άλλο βλέπ?υμε την άσφάλεια τοθ Κράτους . Γιατί σεΐς θά τό διασφαλίσετε άπό τούς κινδύνους τοθ μέλλον- τος. ΣεΙς θά είσθε δ αύριανάς Έ θνιχός Στρχϊδς καί σεΐς φαλαγγ! τισσες θά είσθε ή αύριανές μήτε ββς. Σείς θά είσθε ή ήγέτις τά ξις τής «ύριανής πειθαρχημέ νης καί σφριγώσης άπδ εργασίαν καί ζωήν Ελλάδος. Σεΐς είσθε 6 ώραίότερος χαρ πός τής είρηνικής Έπανοίστάσε ως τής 4ης Αύγούστου. Σεϊς θά είσθε ή ουνέχεια τοθ Μίγάλου σας Δημιουργοΰ. Σεΐς τό ίρεισμα καί τό στή ριγμα τοϋ Βασιλέως. —Ζήτω δ Βασιλεύς. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΟΡΟΣ Ένας έΊταινος,'μ'ά έπιδοχιμα- σία, Ινα χαμόγελο καλωσύνης μπροστά σ' αύτό ή έκεΐνο τό και νούργιο ή τό φιγουράτο—έχει βί βαια τα ψυχολογΐκά τού άποτελέ σματα. Άπά φθλο σέ φθλο τα άποτελέσματα αύτά είναι διαφορε τικά. Καί κατά τό μάλλον καί ήττον άξιοπαρατήρητα. 'Ωστόσο γεγονός άπό τά έξαιρετίχώτερα έδω, είνε δταν ακούονται χαραχτη ρισΐικαί έπιδοκιμασίαι άπό τό ά¬ σχημον πρός τό &ρ&1ον φθλον: —Σοθ πάει τρέλλα αυτή ή τουαλέΐτα!... 'Η φράσις —επί λέξει— διετυ πώθη είς τόν δρόμον καί είς έ πή χοον πολλών χαί διαφόρων. Κυ ρίως δέν ένδιέφερεν αυτή χαί μό νόν. Ένδιέφΐρε περισσότερον τό ψ^χολογικόν της άποτέλεσμα. Ή λάμψις τοθ θριάμβοι» με την δ ποίαν εγένετο δεχτή. Είμαι βέβαι ος δτι καί ή πλέον λεπτολόγο; μο δίστα δέν θά κατώρθωνε νά έχη τέτοιαν πειθώ. Ούδιμία άμφιβο- λία δτι έλεγε δλην την αλήθειαν —χωρίς φόβον καί πάθος— 4 πριοτος. Άλλά καί ουδεμία άμφι βολία δχι την αλήθειαν αυτήν ίέν εθεώρει όπωσδήποτε αυμφερονχοΧο γικήν, ή δευτέρα. —'Υπάρχουν φίλε μου θίσεις γνωσταί είς τούς έπαίνους αύτοθ τοΰ εΐδους. Νομίζεις δτι έχαμες καμμίαν ανακάλυψιν; Απατάσαι. Είς την περίπτωσιν σου οί, άντι χειμενικοί ο-χ,οποΐ είναι έκ των προτέρων προετοιμασμένοι. Καί έκ των ύστέρων... τεχνιχοί. Είχε δίκαιον ό τοποθετήσας τό ζήτημα μέ την έν λόγφ πολυπραγ μοσύνην; Μπορεΐ. Ταπιινή μου γνώμη έν πάση περιπτώσει είνε δτι εί χά καί έγώ δίκαιον. Τί τά θέλετε! Έ ζωή παντοθ καί πάν τοτε παρουσιάζει μιά στιγμή, άναντίρρητον καί έχπληκτικόν τόν αιώνιον ρυθμόν της. Είς τόν αί ώνά μας είπαν διά μεταβολάς ψυ χολογικάς καί φυσιολογικάς. Εί παν δι' αλλαγήν μίσων καί χατα στάσεων είς τάς σχίσεις των δύο φΰλων. Είπαν διά κλιματολογικάς έπιδράσεις καί δέν γνιορίζω ^1 άλλο. β» τό πιστέψΐτε; Όλα αύτά τα πΐρίπλοκα πράγματα δια τά Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΠΑΡΑΓΡ.ΠΚΡ.Ν ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ Ή ένταθεϊσα εσχάτως προ¬ σπαθεία οργανώσεως τοθ ά- γροτικοθ πληθυσμοθ είς συνε ταιρισμούς έφερεν ή*>η τά
  πρώτα εύχάριστα άποτελέ-
  σματά της. ΟΙ πατλαιοί συνε
  ταιρισμοί πού άδρανοϋσαν ά-
  ναδιωργανώθησαν. Νέοι Ιδρύ
  θησαν παντοθ. Ένώσεις ου-
  νεταιρισμών έδημιουργήθησαν
  δπου δέν υπήρχαν. Καί τό
  συνεταιρικόν ίδεώδες κατακτά
  καθ" ημέραν καί νέας συ
  νειδήσεις καί σημειώνει διαρ
  κεΐς νίκας. Υπό την προστα¬
  σίαν τοΰ Κράτους καί μέ
  την ενίσχυσιν τής Άγροτρσ·
  πέζης ή ίδέσ των συνεταιρι
  σμών προοδεύει. Καί έδώ είς
  την Κρήτην καί Ιδιαιτέρως
  είς τόν νομόν μας ή συνεται
  ριστική κίνησις ένετάθη τελευ
  ταίως καί έπέτυχεν. Ή "ίδρυσις
  δεκάδος νέων συνεταιρισμών
  καί Ένώσεων Γεωργικών Συ
  νεταιρισμών είς Μεσσαράν,
  δπου μέχρι πρό τινος ήτο
  άγνωστος ή μορφή αυτή όργα
  νώσεως, αποτελεί την καλυ
  τέραν απόδειξιν των κατα
  κτήσεων τής συνεταιριστικής
  ίδέας είς τόν τόπον μσς. Άσφα
  λώς δέ, είς τό μέλλον θά
  σημειωθή αεγαλυτέρα άκόμη
  πρόοδος των συνεταιρισμών,
  χάρις είς την "ίδρυσιν καί
  λειτουργίαν τής σχολής των
  συνεταιριστών πού θά δώση
  τούς ίκανούς νά στηρΐξουν
  καί νά διευθύνουν τούς συ
  νεταιρισμούς, είδικούς άνθρώ
  πους.
  Καί πισΐεύεται ΰτι πρίν πά
  ρέλθουν πολλά έ τη, δλοι γε¬
  νικώς οί αγρόται μσς, μηδε·
  νός έξαιρουμένου, θά .είναι
  ώργανωμένοι είς συνεταιρι
  σμούς. ΚαΙ θά έχουν νά ώφε
  ληθοθν πάρα πολλά. Διότι τό
  τε θ' άπαλλαγοθν άπό κάθε
  εΐδους εκμετάλλευσιν καί θά
  γίνουν κύριοι των τυχών καί
  των προίόντων των. Δέν θά
  ζημιωθοθν δέ οϋτε αί άλλαι
  τάξεις. Διότι τό Κράτος διά
  τής παρεμβατικής πολιτικής
  τού, θά ρυθμίζη τάς σχέσεις
  καί θά δίδη τάς κατευθύνσεις
  είς τάς εργασίας καί τάς επι
  διώξεις των. Έπαναλαμβάνο
  μέν δμως καί πάλιν δτι τώρα
  όττότε ΰπάρχει άκόμη καιρός
  θά πρέπει νά φροντίσουν οί
  άρμόδιοι καί ιδία ή Άγροτρά
  πεζα, νά όργανωθοΰν κυρίως
  παραγωγικοί καί ΰγειονομι-
  κοί συνεταιρισμοί καί (διαιτέ
  ρως είς την Μεσσαράν.
  Διότι αύτοί θ" άποβοθν προτγ
  ματικά ώφέλιμοι. Έκεΐ άλ
  λωστε δπου οί γεωργοί άσχο
  λοθνται είς ποικίλας καλλι
  εργείας καί είνε οίκονομι
  κώς αύτάρκεις, οί πιστωτικοί
  συνεταιρισμοί δέν έχουν νά
  προσφέρουν σχεδόν τΐποτε.
  Έκεΐ χρειάζονται οί παραγω
  γικοΐ συνεταιρισμοί, πού θά
  βοηθήσουν είς την έντατικω
  ■ίέραν εκτέλεσιν τής εργασί¬
  ας καί εκμετάλλευσιν τής γής
  καί είς την αύξησιν τής πά
  ραγωγής.
  Τό ασύρματον.
  'Υπάρχουν πληροφορίαι δτι
  έντός όλΐγου θά έχη. γίνει ή
  έγκστάστασις των μηχανημά-
  των διά την διεξαγωγήν τής
  άσυρμάτου τηλεφωνικής έ»ΐι·
  κοινωνίας τής πόλεώς μας με-
  τά των Αθηνών. Καί εύχόμε
  θα νά είνε άληθεΐς αί πλη¬
  ροφορίαι καί νά επιτύχη την
  φοράν αυτήν απολύτως ή
  λειτουργία των μηχανημάτων.
  Διότι ή άνάγκη τής τηλεφω
  νίκης συνδέσεως μας μετά
  τής πρωτευούσης είναι επι
  τακτική. Τό κέρδος δ' έξ αύ
  τής θά είναι τεράστιον. 'Δλλ'
  ύπάρχει τό κυβερνητικόν ένδι
  αφέρον. Καί αύτό αποτελεί
  άρκετήν εγγύησιν περί τής τα¬
  χείας ενάρξεως τής λειτουρ-
  όποΐα ωμίλησαν οί μεγάλοι χαί
  οί τρανοί, διά νά διαγράψιυν χά
  τευθύνσεις είς δλας τάς έίδηλώαεις
  χαί τά έπίπεδ* τής ζωής —μί
  νούν κάποτΐ λέξεις κεναί μπρο
  στά είς τόν καταπέλτην των πραγ
  μάτων: Είνε δυνατόν νά υπάρχον
  νέοι τρόποι τής ζωής. Είνε δύσ*ο
  λον δμως νά έννοηθοθν γβνιχαί,
  φυσιχαί άλλαγαί είς αυτήν την
  ιδίαν.
  * · /.
  Ή ■ηρο^^ρ Ευα ήρχισε άπίι
  τόν καθρέπτην των κρυσταλλίνων
  νβρών τοθ παραδείσου την κοινω
  νίκην αταδιοδρομίαν της. Είδβ τά
  κάλλη της άλλά καί ήννόησε
  άμέσως τόν σκοπόν τής ζωής της:
  Εζήτησε τόν θαυμασμόν τοθ Ά
  δάμ! Καμμία άλλη όμίφυλο;
  δέν θά ήτο δυνατόν νά τής εκ¬
  φράση μέ πειθώ, καί λατρείαν
  μαζύ, τάς προτιμήσεις τού. Τό
  (διον συνέβη χαί μέ την τουαλέτ
  ταν πού έπεδείχθη διά πρώτην
  φοράν είς ϋπαίθριον χώρον. Καί
  δ τελευταίας πού ήκουσε την
  παρατήρησιν τοθ κοσμικοθ κυρί
  ου είχε σχηματίσει, ύποθέτω,—
  βασιζόμενος έννοεΐται καί είς αύ
  τό τό άναλλοίωτον, ψυχολογικόν
  άηοτέλεσμα—την γνώμην τού: Ά
  πό τδέφήμερον ένσΕ.αν:αν. έπείθ.το
  γιά κάτι γ«νιχώ«ρον. "Οτι ή
  φιλαρέσχεια αποτελεί πριοταρχι
  χον δρον τής γυναιχιίας ζωής.
  Άλλά χαί δτι δ άνδρας είνε δ
  πρ8>τοζ χαί δ τελευταΐο; πού 2
  χει δλο τό βέτο είς την υπό-
  θισίν της.
  Α£ΜΟΔΑΙΟ£
  Ι γίας τοθ άσυρμάτου Τηλβ-
  φώνου.
  Ευχάριστον.
  Κατά την προχθεσινήν συ
  νεργασίαν τοθ ύπουργοθ κ.
  Σφακιανάκη μετάτοΟ κ.Νομάρ
  χου, απεφασίσθη, έκτός των
  άλλων καί ή Οσον τό δυνα
  τόν ταχυτέρα κατασκευή τής
  όδοθ Άρκαλοχωρίου — Σκοι·
  νιά. "Ετσι έντός όλίγου, θ' α¬
  ποκτήση καί τό άνατολικόν
  διαμέρισμα τής επαρχίας Μο
  νοφατσίου συγκοινωνίαν άνε-
  τον, τακτικήν, άσφαλή*. δι* αύ
  τοκινήτου. Καί τουτο χάρις
  είς την πατρικήν μέριμναν τοϋ
  κ. ΓενικοΟ ΔιοικηΐοΟ καί τοθ
  κ. Νομάρχου, υπέρ τοϋ τό¬
  που μας καί τής ϋπαίθρου
  ιδιαιτέρως.
  *Ρ" * *!»
  Τ' αύτοκινητα.
  Όρθοτάτη ή απόφασις τοΰ
  ΰπουργείου Σιδηροδρόμων καί
  Αυτοκίνητον περί άναθέσεως
  άστυνομικών καθηκόντων έ-
  λέγχου έφ' δλων των αύτοκι-
  νητικών δικτύων, είς τεχνι-
  κούς ύπαλλήλους τού. Διότι
  πιστεύρται 8τι διά τοϋ συ-
  νεχοθς έλέγχου τής καταστά
  σεως είς ήν ευρίσκονται τ'
  αύτοκΐνητα:, θ* άποφεύγωνται
  τοϋ λοιποθ δυστυχήματα ό
  φεΛόμενα είς την άθλιότη
  τα των μηχανων καί των καο-
  ροσερί ώς συνέβαινεν είς
  τό παρελθόν. Είς εποχήν άλ
  λωστε άναδιοργανώσεως καί
  συγχρονισμοϋ των συγκοινω-
  νιων, έπρεπε νά ληφθρ καί
  τό μέτρον αύτό, διά την α¬
  σφάλειαν καί τοΰ ταξιδεύον-
  τος κόσμου άλλά καί των
  αύτοκινητιστων.
  Αίιο σταθμοί.
  Υπό τοθ ύπουργβίου Κραπ
  κης Ύγιεινής απεφασίσθη ώς
  γνωστόν ή Ίδρυσις δύο ύγειο
  νομικών σταθμών είς τόν γεί-
  τονα νομόν: Ενός είς Σητεί
  αν καί ετέρου είς Ψυχρό Λα¬
  σηθίου. "Ηδη ό ύπουργός Γεν.
  Διοικητής κ. Σφακιανάκης, ε¬
  ζήτησε την έπΐσπευσιν τής
  ιδρύσεως των σταθμών αυ¬
  τών, ώστε νά επιτευχθή ή
  λειτουργία των άπό τοϋ προ
  σεχοθς θέρους. Καί θά γίνη
  ασφαλώς τουτο. "Ετσι όργα-
  νοθται καί είς τόν νο^όν Λα
  ση9(ου ή ίατρική κσί νοσοκο·
  μειακή περίθαλψιν, δεδομένου
  ότι έκτός των δύο ύγειονομι
  κων σταθμών, θά λειτουργήσπ
  συντόμως καί τό νοσοκομείον
  Άγίου Νικολάου.
  ΛΗ0ΡΘΩΣΙ2
  ΘΕΓΜγΠΒ
  ΠΟΥΛΛΚΑΚΗ,-Σήϋεηον ·Στέ
  λα ΝΐάλΧας» υέ τούς Βαοβάρα
  Στάνγουΐκ, Τζών Μηόλς Την Δέ
  τέραν «Στό κατώφλι της εύτυχ
  άς». Την Πέμπτην « Λρραβών μετ
  έμποδΐων» μέ χον Οίκονόμου κα'
  καί την Ρένα Ντόρ.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήαερον τό ?γχρωμ
  μουοικό θαθμα «ΠριγκήπισσαΤσι
  γάνα», Άνναμπέλλα - Χένρυ Φό
  τα. Έκτός ιτρογράϋματος ζου
  νάλ. Προσεχώς «Έζέγερσιο».
  Σήμερον
  Έκτσκτος πρεμιέρα
  Τό σύγχρονο κοινωνικό
  μεγαλούργημα:
  ΣΤΕΛΛΑ
  μέ τοΰς:
  ΒΑΡΒ ΣΤΑΗΤΓΟΥΙΚ
  ΤΖΩΝ ΜΠΟΛΣ
  Μιά ίστορΐσ τόσο άλη-
  θινή, τόσο βαθειά ανθρω¬
  πίνη, πού δέν θά μπορέ-
  στ> νά την σβύση άπό τή
  μνήμη σσς ό χρόνοο
  Θά μείνη ώς σύμβολον
  γιά νά συγκινί) γενεές ό-
  λόκληρες μέ τα τιειό έξευ-
  γενισμένσ συναιοθήματά
  τού, τόν έρωτα, τόν πόνο,
  την στοργή.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  ΠΟ Ι.ΑΤΟΦΛ!
  ΤΗΣ ΕΥΠΙΙΑΣ
  ΚΑΘΡΙΝ ΧΕΡΜΠΟΥΡΝ
  ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΝΤΖΕΡΣ
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό ϊγχρωμο μουσικό θαθμα:
  ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ
  ΤΣΙΓΓΑΗΑ =
  ΙΙρωταγωνιστοΟν:
  Ή πανίμορφη ΑΝΝΑΜΠΕΛ
  ΑΛ καί δ έχλεκτος ζέν πρε-
  μιέ ΧΕΝΡΥ ΦΟΝΊΆ.
  Ένα ίγχρωμο μουστκό ρΐο·
  μάντζο, π&ύ θά αφίση ίποχή
  στό 'Ηράκλειο γιατί έσημεί
  ωσε θρίαμβο παντοθ ίτ.ιυ
  προιβλήθη.
  'Εχτές προγράμματβς
  ΖΟΥΡΝΑΑ
  Προσεχώς
  ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ
  Την Κυριακην ΰραν 2 μ.μ.
  συνίχϊΐα έπϊΐσοίιακοθ:
  ΔΡΟΜΟΣ ΛΥΣΕΩΣ
  Σημ. Καθ' εκάστην ώρα έ
  1)2, άπογιυμαπνή.
  Πρατήριον Βενζινων κ.λ.π.
  ΝΙΚΟΛ. ΠΑΥΛΙΔΑΚΗ
  Πλβτ. Δασκαλογιάννη
  Αριθ. Τηλεφ. 565
  Άνακσινισθέν τελείως ήρ¬
  χισεν τάς εργασίας τού.
  Όρυκτέλσια, λίπη, βενζί-
  ναι, έλαστικά,.καθαρά πετρέ
  λαια. "Αηανχα καθαρά καί
  ήγγυημένα. Εξυπηρέτησις τα-
  χυτάτη, δλας τάς ώρας ημέ¬
  ρας καί νύκτας.
  Διανυκτερεύει.
  Δ,αβέτει οξυγόνον.
  Κεμάλ Άτατοΰρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοϋ Άρμστρογν
  ΙΟβν
  Ό άνταγωνισμός ούτος δέν έ
  βράδυνι ν' άποκορυφωθή. Ό ΆλΥ,
  Φουάτ ήτο διοικητής τού δυτικόν
  μετώπου. "Ολα τα σχέδια καί α
  βλίψεις τού έστηρίζοντο επί τήι
  χρησιμοποιήσεως των άτάκτων. Α
  δυνάμεις τοθ τακτικοθ στραχοθ
  πού διέθετε μόνον βοηθητιχόν
  λον μποροϋσ»ν τότε άχόμη νά πά
  ξουν. Είχε μεταβληθή είς ενα άρ
  χηγίν συμμορίας. Έφθασε καί νά
  περιβληθ^ άκόαη κ»ί ώς συμμορ"
  της άπό^τόν ώιόν τού έκρέμασ
  έ'να τουφέχι. Σινε:ργάζίτο στενώι
  μέ τόν Έτέμ, άλλ' ό τελευταία
  αύΐός είχε μεγαλειτέραν θέλησιν
  καί τοθ επεβάλλετο.
  Ό Έτέμ ^ήταν ό πραγματιχό
  άρχηγίς. Τόν Όκτώβριον, τ$ πά
  ραινίσιι τοθ Έτέμ καί παρά την
  συμβουλήν πού είχε δωσει έ Ι
  σμέτ ώς δπεύθυνος έπιτελάρχηι
  ό Άλή Φ^υάο άνέλαβεν έπίθευη
  κατά των Έλλήνων καί κατετρο
  πώθί].
  Ό Μουσταφά Κεμάλ Ιχρινε τ;
  τε δτι είχεν ώριμάσει ή στιγμή
  διά μίαν ριζικήν μεταβολήν. Ο
  άτακτοι ίπρεπε νά συγχωνευθοθν
  μέ τόν τακτικόν στρατόν καί
  τελευταίας αύτάς νά καταστή τώ
  όργανον τοθ αγώνος. Μεταχειριζ
  μενος την ήτταν τοθ Άλή Φουάτ
  ώς πρίσχημα, τόν άνεκάλεσε, τόν
  αντικατέστησϊ μέ τόν Ισμέτ κα
  τόν Φεβζή καί τδν Ρεφέτ μέ τό
  ίππικόν, κ»1 διέτβξε τόν Έτέμ νά
  θ^ δπό τάς διαταγάς τοθ Ί
  σμίτ.
  Ό Έτέμ ηρνήθη. Δέν έννοοθσε
  νά παραδεχθή τόν Ισμέτ ώς άνώ
  τερόν τού. Δέν άνεγνώριζε κανένα
  ανώτερον τού. Είς τούς άνδρας
  τού έλεγεν δτι έν άπεφάσιζε νά
  μεταβή είς "Αγκυραν, θά τό έκα
  μνε μόνον «γιά νά κρεμάση τόν
  Μουσταφά Κεμάλ ϊξω άπό την
  είσοδον τής εθνοσυνελεύσεως».
  Ό Μουσταφά Κεμάλ προσεκά
  λεσε τδν Έτέμ είς "Αγκυραν. Ό
  Κιρκάοιος ήλθε μέ ΰφος νικητοθ
  εισήλθεν είς την πόλιν έπωχουμε
  νος ΐοθμάνου αυτοκινήτουπούυπή"ρ
  χε τότε είς την Άγκυραν καί εισέ
  βλε μέ φιλέριδας διαθέσεις εί;
  τδ γραφείον τοθ Κεμάλ
  Οί δρόμοι τής Άγκυρας καί ό
  πριθίλαμος τοθ γραφείου εΐχαν
  γεμίσεί άπό τούς σωματοφύλακάς
  τού, άνθρώπους, πανάπλους μέ ά
  ρίαν δψιν πού μέ τα δέρματα
  ού έν είδει ύποϊημάτων εί
  (αν γύρω άπό τα ποδάρια των,
  περπατοθσαν άθόρυβα σάν θηρία
  πού ίέν ακούονται. Ό Μουσταφά
  ίεμάλ καί ό Έτέμ, είς τδ γρα
  φείον τοθ πρώτου, ί'σταντο δ Ινας
  άπέναντι τοθ αλλου.
  (συ»χίζεται)
  ΘΕΑΕΤΕ ΥΓΕΙΑΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΖΩΪΑΝ
  Πίνετβ νερ* ΛΕΝΤΑ καί ΑΓΙ-
  Α2 ΜΑΡΙΝΗΕ (Μεσσαράς).
  Τίι ίίίωρ ΛΕΝΤΑ θεραπεύβι
  ήν δυσπεψίαν, καχβξίαν καί νευ
  ασθένειαν.
  Γ<> ίίδο>ρ ΑΠΑΒ ΜΑΡΙΝΗΣ
  εραπεύίΐ την ψαμμίαοιν, διαλύει
  ουςλίθους άπό τούς νβφοοός, την
  (ολοκυοτίτιδβΐ, τα έχζίματα καί
  ν γβνβι δλας τάς έκύηλώαεις τού
  ΐρθριτισμοΰ
  Προσφερομεν ώς αμοιβήν δραχ
  άς 50.000 εί; εκείνον που θά ά
  οίίίξη ότι τα διαφημιζόμενα
  ερά δέν εχουν τάς άς άναφέρο
  εν ΐδιότητοις
  Τιμή κατ' οκάν ΛΕΝΤΑ δραχ
  άς 3 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ δρ. 2.
  Πρατηριεν πωλήσεως παραπλεύ
  ως ΖαχαροτλαστείουΡεγγινάκη.
  ΑβΡΑΥΣΤΑ
  ΓΥΑΛΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙίίΝ
  'Επρβμηθεύθη πρώτον καθ1 έ
  Ιιην την Έλλαδα τό ώρολογο
  ποιεϊον κΖβνιθ» τοϋ κ. Μιχ. Μμ
  ^υσβϊκη. Τα άθραυατα γυαλιά,
  ύέν οιτοΰν πβτβ- Είνε λβπτά
  διαφανη όπως καί τα κοινά
  νυαλιά Τιμαί όπως καί των μοί
  .■ών πίρίπου
  ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΜΠΡΙΣΤΟΛ
  2ητιΐτ« έπιμόνω; τό άνωτέρο
  ίίρνίκι ΰπβδημβιτων, μαλακώνϊΐ
  ιαΐ διατηρεϊ το δέρμα.
  Κάνομεν την μεγαλυτέ
  ραν κατανάλωσιν διότι πω-
  λοΰμεν βλα τα ύφάσματα είς
  τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  1&ί>ί 'ΑνΙβ» Μβνβ.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΐΑΙ δωμάτιον έ'
  πιπλωμένον παρά χαλή οίχ'ογε-
  ΐ(α. Πληροφορίαι παρ' ημίν,
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Βραδυνά φορέματα
  διά νεαράς δεσποινίδας.
  Τα χουδοά μεταξωτά ύράσματα
  είνε πολύ τής μόδας γιά την πρώ
  τη νεότητα, μην δυστάσετε λοι-
  πόν δεσποινΐς νά έκλέξετε ενα ώ
  οαϊο μουαρέ, ίνα σατέν «ντυσές»
  ή ίνα ταφτα σέ χοώματα: μπλέ
  τοΰ ούρανοθ, ρόζ τής αΰγήτ, ή
  λευκό, άκόμη καί (αύτό σας έ
  τΐετράπη εφέτος) λ"υέ ύφάσμα-
  τα μέ λεπτές ραβδώσεις χρυ·
  σές ή άσημέντεο.
  Έν τούτοις, εάν Φοβήσθε τδ με·
  τάξι πού είνε σέ πολλές πεοιπτώ
  σεις ολίγον ιτολυτελές γιά δεσποι
  νίδα κατοφύγετε είς τίς θελκτικές
  ■πηγές των ελαφρών ΰφασμάτων,
  δχι ολιγώτερον τής μόδας: τοθλι,
  όργκαντζά, μεταζωτή μουσελίνα,
  βουάλ πού μποροΰν νά γίνουν τό¬
  σον καλά πλισσέ, βολάν, ρύς
  φρόνς καί των οποίων ή χαριτω-
  μένη εύουχωρία άρμόζει τόσον είς
  τούς έλιγμούς τοΰ χοροϋ.
  Φυσικά, τό Φόρεμα τής πολύ νέ-
  άς δεσποινίδος δέν θά ε"χη καρά
  μέτριο ντεκολτέ: σπεύδω νά τό
  τονίσω αύτό, γιατΐ καθώς τα ντε-
  κολτέ είνε εφέτος πολύ τολμηρά,
  δέν θά ?<τρεπε νά ύιτοπέσετε σ' αύτό τό σφάλμα πού «γηράσκει» ευθύς την σιλουέττα τής νεαρδς δεσποινίδος: Ή χαριτωμένη ίδέα τής μπέρτας, ντραπαοισμένης ώς σάλι επί ιών νεανικων ώμων είνε δ,τι χρειάζεται γιά νά ελαττωθή ή έπιφάνεια ενός ντεκολτέ, αφίνον- τας είς τούς ώμους την ώραία χααηλή γραμμή των, πού είνε πό λύ ·δευτέρας Αϋτοκρατορίας». Αντιθέτως μέ τα φορέματα τώ νεαοών δεσποινίδων, χαρακτηρι στικόν των βοαδυνών φορεμάτω' των προωρισμένων γιά ήλικΐα ά νωτέοι των εϊκοσι έτών, είναι τα ιιενάλα ντεκοτέ. Πίιντοτε υπό την έτίδρασι τώ παλαιών ρυθμών — έποχέΰ τοΰ 18ό' καί 19-0 — πού έξέθετον εύρέως τγ γυναικεΐα θέλγητρα (χωρίς φοβοΰνται πολύ την άφθονία των τα μοντέρνα φορέματα πού προο ρίζονται γιά τα πολύ έπίσημα βρά δυσ άποκαλύιτουν την ράχη,*Α στήθ3ς, τούς βραχ(ονα^, άποφ νοντας κάθε τι πού μπορεΐ να οια*όψη την γραμμήν Οί ώαοι των φορεαάτων άντικα τεσνάθησαν υέ μιά χρυσή κλωστ" ή μιά σειρά άπό διαμάντια ίνα «κολλιέ» πού συγκρατε μόνον τού όλόκληρο τό φ'» ρεμα' μεοικά μοντέλα (τα ώ ραιότερα) στεροΰνται τελείως έ πωμίδων καί κολλιέ, συγκρατοΰν ται επάνω είς τόν κορμό δι' ένό' θαύματος τής κούπ καί μέ έφαρ ιιοστά ντραπέ. Ή μέση είνε πολ1 έφαρμοστή —κάποτε μέ μπαλένε δταν παρΐσταται άνάγκη—καί σχ δόν πάντοτε συγκρατημέ^η υέ έ να κορσελέ πού συγκρατεϊ τό στή θος, έν ω αποτελεί τό στόλισμα τής τουαλέττας. η Ντιβτεγκέ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛ1Σ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σΰ- ρον, Τήνβν, Πάρον, Νάξ·ν. Πραχτβρεϊβν ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. $-♦!. Γ" ■«■■•αειπΜεΐεΐ ■■■•■■■■■■■■■ ΔΗΛΩΣΙΣ ...... ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ Άποκλειστικών Άντΐίτρβσώπων των έν ΣΙ- ΝΙΛ—Ιταλίας έργοστασίων κατασκευης ψεκαστή- ρων ΣΦΙΝΤΑ Α. & Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ. Πρός την άπδ είκ-.σαετίας άποκτηθεΐσαν πολυπληθή πελατείαν μας: Αα9όντες αφορμήν έκ τής πομπώϊους διαφημίσεως ττ*,ς Μεταλλουργίαζ: «Άδελφοί Πραπόπουλοι» Πατρών, είς τόν έγχώριον τύπον, καί π»ρά την μεγάλην διαφήμι¬ σιν έκ μέρους τής ώς άνω Μεταλλουργίας των ψεκαστήρων μας ΣΦΙΝΤΑ είμεθα ΰποχρεωμένοι νά φέρωμεν είς γνώσιν ομων πρός αποφυγήν συγχύσεων δτι οί παρά τής ώς άνω ΜεταλλουργΕας διαφημιζόμενοι ψεκα- στήρες «ΊταλικοΟ ΣΦΙΝΤΑ τύπου» ουδεμίαν σχέσιν ϊχουν μέ τοΰς ψεκαστήρας ΣΦΙΝΤΑ τοθ παρ' ημών ώς άνω άντι- προσωπευομένου έργοστασΕου Α. ΚΑΙ Α. ΝΤΕΑ ΤΑΛΙ4. Καθιστώμεν υμάς ώ; έκ τούτου προσεκτικούς, ίνα μή πχρα πλανάσθε έκ τής εύσχήμου χρήσεως παρά τής Μεταλλουρ¬ γίας «Άδελφοϊ Πραπόπουλοι» τοθ σήματός μας ΣΦΙΝΤΑ, ΐοσούτω μδλλον καθ1 δοον είς τόν διαγωνισμόν τής 9)1)39 τής ΕΝ£2ΣΕί2Σ ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν. Η¬ ΡΑΚΛΕΙΟΥ, ό κατασκευασθεΐς τύπος ΣΦΙΝΤΑ παρά τής Μεταλλουργείας Ποαποπούλου, απερρίφθη ώς μειονεκτών, παρά τάς επισταμένως μελίτας είς %ς ίσχυρ'ζεται δτι υ¬ πεβλήθη ή Μεταλλουργία Πραποπούλου διά την άντιγρα- φήν τοθ ψεκαστήρος μας ΣΦΙΝΤΑ. Οί δηλοθντες: ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ - Ηράκλειον Κρήτης. ■■■■■■■■■■■■■■Ι ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμώνως, άπό ολα τα καταστήματι καί αύτοι όΐΗέμη Τ6ν επαρχίαν ταίς κλωσταΐς Νάρκβις «£τβιν>ρ6(».
  Ήτοι σΡυγάκια, τρυηύμκτ* χιβαροις, καρόλιοι κεντπμ»·
  Τβς, κβυβάρΐς, Νουλινέ, Κοτβν «·ρλί, Β«μβακάχι«, κο«-
  βάρ«ς Κ(ντήμ«τος κ. λ. η. Όλαι τ* 6ς &νει «Ιόη ·Ιν«ι ά·
  φθάοτβ» ηβιότητος, χ«1 χρνμάΐΝν ΑγγυημένΜν χαΐ ατερ·-
  Βν. Μί« δβΜΐμή ββ ο«( ηε·οα «ιά την άνΗτιρβτατα «Αν
  Μλεοετβν τ«| μάρΝβιι «ϊτβτυρβί.»
  βι« τ·»( Ν·μβ»( 'ΜρβκλεΙβυ—
  1. Ν. ΚΟΡΠΗΧ
  <_«ν ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΟΤΤΗ ..>
  Μ
  >>
  ^ΛνΛΙΚί*"·
  * .Λ Ρ
  σΡ{
  *»*
  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ & ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  ΑΟΠΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
  ΑΔΕΑΦΟΙ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
  Γροΐφβΐα οδβς Μαρτύρων.
  Εκθεσις: Πλατ(Ι« £«νδριβάνι.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Λιμενική Έπιτροπή Ηρα¬
  κλείου προκηρύσσει δημοποα-
  σίαν διά την έκποΐησ ν 300
  μέτρων σιδηροτροχιών καί διά
  ήν ενοικίασιν ενός πλήοους
  συστήματος δοκοΟ «ΛΕΒΙΣ»
  διά την άνακρέμασιν ογκολί¬
  θων, την 18ην Φεβρουαρίου
  939 ημέραν Σάββατον καΐ
  ώραν 11—12 π μ.
  ΟΙ δροι τής σχετικής συγ
  γραφής υποχρεώσεων είναι
  «ατατεθειμένοι είς τα Γραφεΐ-
  γ τής Λιμενικής Έπιτροπής
  Ις την διάθεσιν παντός έν
  διπφερομένου.
  Έν Ήρακλείφ τή 23 Ίονου
  αρίου 1939.
  Ό Άντιπρόεδρος τής Λιμεν.
  Επιτροπής.
  Γ. Γερωνυμκκις
  ΖΗΤΕΓΓΑΙ πρός [ενοικίασιν οί
  :ία εύαερος καίεύήλιος έκ 4—5
  ωματίων κουζίνας κλπ. χρειωδών.
  Ιληροφορίαι άρωματοποιΐοι Γεωρ
  ΖΗΤΕ1ΤΑΙ μικράς δπάλληλθί
  διάτό κουρείον Ηαπαδοδημηΐράκη.
  ΚΟΙ ΜΩΜΙ Κγ
  ΕΟΡΤΑΙ. —Σήμερον εορτήν Ξενο
  φώντος τοθ όσίου, δέν έορτάζπ,
  ουτε δέχεται έτιισκέψεις δ κ. Ξε
  νοφών Σιτιθάκης.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  ΑΊ τελευταίαι έσωτερικαί καί
  έζωτερικαΐ συμτληρωματικαΐ έρ
  γασίαι ττεοατοϋηαι κατ' αύτάς
  είς τό μέγαρον των δικαστηρίων.
  — Τό οποίον έντός των ημερών
  θά εΤνε κο θ' δνα ίτοιμο > πρός έγ·
  κατάστασιν των δικαοτικών ύπη·
  ρεσιών.
  — "Η Ίματιοθήκη τού μαθητοΰ Λ·
  ■πέστειλεν είς ιόν κ. Έπιθεωρητήν
  των δημοτικήν οχολίίων Ήρτκλεί
  ου Ικανόν αριθμόν είδων ένδύσεως
  πρός διανομήν είς τούς απόρους
  μαθητάο.
  —Οϋτω καί πλείστα αΛλα άιτο·
  ρα παιδάκια τα δποΐσ δέν ήδυνή-
  θησαν νά λάβουν έκ των κατά τάς
  εορτάς αποσταλέντων πρός διανο
  μήνείδών>θά κληθώσι νά λάβω¬
  σιν ήδη τοιαϋτα.
  — Προαγγέλλονται διαλέζεις π«
  ριστρεφόμεναι είς την ύγιεινήν
  τοθ λαοθ τάς οποίας όργανώνουν
  οί κατά τόπους ίατρικοΐ σύλλογοι.
  —Ήυεΐς έδώ έχομεν την Λέσχην
  Έπιστημό>·ων ή δποία μέ την προ-
  σεχή διάλεξιν τοθ Ίατροΰ ϊκ.Τΐο-
  λυοάκη έπαναλαμβάνει τάς διάλε
  ςεις της.
  — Καί μάΧιστα επί περιεχομέιου
  ύγιεινής καί έκτάκτως ενδιαφέρον
  τος δλας τάς κοινωνικάς τάξεις.
  —Τα χθεσινά καί προχθεσινά
  έξωτεηκά νέα εΤχον ώς συνήθως
  τούς σχολιαστάς των είς τα κα·
  φενεΤα
  —"Εκθέτοντος τάς άπόψεις
  των πάλιν—ττεριστρεφομένας είτε
  είς μέλλοντα ττόλεμον,'εΐτε είς μέλ
  λουσαν... εΐρήνην.
  —ΟΊ δυνόμενοι νά ίχουν γνώ
  μην διά την πορείαν τής γρΙπ·>ης,
  σημειώνουν ϋφεσιν τής έπιδημι
  κης μορφής τής νόσου.
  — "Ωστε νά εκλείψη καί ή τελευ
  ταία άνησυχΐα ιτερΐ επιτάσεως
  αύτή^, δπως συνέβη είς άλλα μέ
  ρη της Ελλάδος.
  — "Οίΐου^ώς μανθάνωμεν, έσημει
  ώθησαν καί βαρείας μορφής κροθ
  σματα.
  —Τό νέον χορευτικόν Κέντρον
  «Ποσειδώνιον» ϊνανιι τού ήλεκτρι
  κγΟ έργοστασίου έγκαινιάζει κατ'
  οΰτάς την Εναρζιν των χορευτι
  κων οικογενειακήν τού, συγκεν
  τρώσεων.
  —Ή διεύθυνσις τού κέντρου κα
  ταβάλλει κάθε προσπάθειαν ώστε
  τοθτο νά Ικανοποιήση άττολ'ύτως
  τάς άπαιτήσεις τοΰ κοινοΰ.
  —Τσουχτερό τό κρύο άπό τής
  προχθές καί βροχή σχετικώς συνε
  χής.
  — Οί ένδιαφερόμενοι μέ την πά
  ραγωγήν ήσανέτσι χθές στίςκαλές
  τους.
  —Ένοεΐται δτι μέ τάς καλάς
  προβλέψεις των παραγωγήν συμ
  βαδιζουν ώρισμένοι άκόμη δροι οί
  όποϊοι είνε άνάγκη νά διατηοηθοθν
  μέχρι τέλους.
  —Άπόψε είς τοϋ Πουλακάκη
  προΐιηνύεται ή συνήθης πυκνή κο-
  σμοσυγκέντρωσις τής πρεμιέρας.
  Προβάλλεται ώς γνωστόν τό άρι
  στούργημα «Στέλλα Ντάλλας» ά
  πό τα νεώτερα τής έποχής μέ πρω
  ταγωνΐστριαν την αλησμόνητον
  Βαρβάραν Στάνγουΐχ.
  —Έπίσης κινηιιατογραφΐκόν γε
  γονδς θεωρεΐται διά την έβδομάδα
  αυτήν ή άποψινή προβολή τής ύτιε
  ρόχου έγχρώμου ταινίας είς την
  «Μινώαν·:«ΠριγκήΐΐισσαΤσιγγάνα»
  μέ την μεγάλην καλλπέχνιδα τοθ
  γαλλικοϋ κινηματογράφου,Άνναμ
  πέλλσ, άπό τάς συαπαθεστέρας
  είς τόν κόσμον των φΐλων τής όθό
  νης.
  έ Ρέκοοτερ
  —Ρεστάλ χοροθ.
  Ή καλλιτέχνις τού χοροϋ κ. Μύ
  ριαμ Άντοΰλα καί ό έπίσης χορευ
  τής καλλιτέχνης κ. Ντϊνος Παπάς
  τί) συαπράξει τού πρώτου χορευ
  τού τού Βασιλικοϋ θεάτρου κ. Πά
  πάζογλου θά δώσουν την προσέχη
  Κυριακήν καί ώραν 11 π. μ. είς
  τό θέατρον Πουλακάκη ρεσιτάλ
  χοροθ υπό την προστασίαν τοϋ κ.
  Νομάρχου. Είς τό ρεσιτάλ προμη
  νύεται συγκέντρωσις έκλεκτοΰ «ό
  σμου Φιλοτέχνων, λαμβανομένης
  ύπ' δψιν τής άίίος των καλλιτβ
  χνων είς τό ωραίον αύτό σκηνικόν
  εΐδος.
  /ΔΙλΝΥΚΤΕΡΕΥθΜΤΑ ΦΑΡΜΑ
  ΚϋΙΑ.— "Απόψε 26ην Ίανουαρίου
  θά διανυκτερεύσουν τα φΐρμακεϊα
  Γεωρ. Μαδαριωτάκη καί θεοδ. θε
  οδωρΐδη.
  ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  Πυρη να
  Ή άβλαββστέρα καύσιμβς υλπ
  όιά μαγγάλια.
  στβΰ
  Βασ. Παπάζογλου
  Λεωφόρος Κουντουριώτου
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  «ΜΕΓΑ ΕΘΝΙΚΟΝ7
  ο. Τό Κ"τ' έ^οχήν κέντρον των έν Α¬
  θήναις Κρητών. . ;,.
  Εσχάτως άνσκαινισθέν διαθέτει 100 δωμάτια
  ^ Λ ς άνέσ6ι<: ε^ τό κέντρον τής πρωτευού- γικαΓ " 1ΓεΡΙΎΪ0ί~σι<: κ«1 καθαριότης. Τιμαί λο· ΟΙ κ. κ. πελάται μας άπό είκοσαετΐας έπανέρ- χονται καί μένουν πάντοτε εόχαριστημένοι. Π κ κ Τ •ϋΙΙΙΙΙΙ 5 5 ι 5 Ι "«ιι
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ο»»
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  498 όν
  Κατ' εκείνην την ^ίραν, τό βλέμμα τής Τιτΐ
  κάς κατέστησε τόν Μάριον παράφορον, κσί τό
  βλέμμητ τοθ ΜσρΙου κατέστησε την ΤιτΙκαν έντρο
  μόν. Ό Μάριος ανεχώρησε θαρρών, ή # Τιτίκα ά
  νεχώρησεν άνήσυχος. Άπ' έκείνης τής ημέρας έλα
  τρεύοντο.
  Πρώτον πραγμα, δπερ ησθάνθη ή Τιτίκα, ήτο
  θλϊψΐς τις βσθεΐα καΐ άόριστος Τή εφαίνετο 6τι
  άπό τής μ άς ημέρας μέχρι τής άλλης, ή ψυχή της
  κατέστη πένθιμος. Την εΐδε πάντη άλλοΐαν. Ή
  λευκότης ιης ψυχής των νεανΐδων, ή έκ ψοχρό
  ιητος καΓ Ιλαρότητος συγκειμένη, όμοιάζει πρός
  την χιόνα υπό τόν Ιρωτα, όστις είνε ό ηΛιός της"
  άναλύεται καΐ αυτή.
  Ή Τιτίκα ήγνόει τί εστίν έρως. Ουδέποτε ήκου
  σε προφερόμενον τό δνομα τουτο υπό την γηΐ
  νην σημασίαν τού.
  Είς τα βιβλία τής θύραθεν μουσικής, τα είσα
  γόμενα είς τό μοναστήριον, ή λέξις έρως άντικα
  θΐΒτατο διά τής λέξεως θέρος ή γέρως, ή μέρος
  Έκ τούτου πολλάκις καθίστατο αίνιγματώδης ή
  φράσις, καΐ αί μεγάλαι των μαθητριών έγύμνα
  ζον έπ' αυτής «ήν φαντασίαν των, 6τσν παραδεΐγ
  ματος χάριν, άτιήντων,
  —«Άχ! πόσον εΐν' εύάρεστος καΐ ποθεινός ό
  γέρως.» ή «Άπεδήμησε τό θέρος!» Άλλ' ή Τιτίκα
  εξήλθε τ<;0 μονασΐηρίου έ'τι νεωτάτη, ώστε δέν εί χε δώσει πολλήν προσοχήν είς τόν «γερόν» καΐ ή γνόει τί δνομα νά δώοη είς 6,τι ησθάνετο. Άλλά μήπως έλαφρύνεται ή νόσος, διότι ό νοσών άγνοεϊ τό δνομα αυτής; Ή Τιτίκα τόσω περιπαθέστερον ήγάπα, καθό σον ήγάπα έν άγνωσ(α. Δέν έγΐνωσκεν άν αύ τό ήτο καλόν ή κακόν, ωφέλιμον ή' άσύγγνωστον' ήγάπα Κσί πολύ θά ήπόρει εάν τις τή έ'λεγε' —Δέν κοιμάσσι; ώ! αύτό είνε άπηγορευμένον. Δέν τρώγεις; ώ! ούτό είνε πολύ κακόν. Αίσθάνεσαι είς την καρδίαν άθυμΐαν καΐ παλμούς; ώ! αύτό δέν πρέτιει. 'Ερυθριβς καί ώχριάς, οπόταν νέος τις μαϋρα φσρέματα ένδεδυμένος πσρουσιάζεται είς μίαν τινά δενδροστοιχίαν; ώ! αύτό είνε άξιο κατάκοιτον. Ή Τιτίκα δέν θά ένόει τί τής έλεγον καΐ θά άτιεκρΐνετο.—Πώς ήμπορώ νά πταΐω διά πρδγμσ, κατά τοθ όποΐου ουδέν δύναμαι, καί πε ρί τοθ όποίου ουδέν γινώσκω; ΟΟτως έλάτριυε τόν Μάριον, ώς τι ιτραγμα χαρίεν, φεγγοβόλον, άνέφικτον έπειδή δμως ή ό κρα αφελεία συνάπτεται μετσ τής άκρας φιλσρε σκεΐος, εφέρετο έλει,θέρως-πρός αυτόν. (συνεχίζεται) Εξπρές θαλαμηγόν ΣΟΦΙΑ Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ- σμαχα Λούξ καΐ σοθπίρ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άτιό 6ης Ίανουσρίου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, Σΰρον, Τήνον, Μύκονον, Ί· καρΐαν, Σάμον. Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΛΜΑΜΠ. Π. ΚΟΡΠΗ ΑΙΤΗΣΙΣ ΚΑΤΑϊΆΞΕΩΣ Μαρίας συζύγου Ιωάννου Ρι- πτάχι τό γένος Δημητρίου Μπ«· ριτάκι κατοίκου Άμυρών Βίαν νού. Κατά 1) Μιχαήλ Ελευθερίου Ραπτά κι δΐωχομίνου όφειλέτου χατοί κου τέως Άμυρών Βιάννου καί ή δή αγνώστου διαμονή,-, 2) Γεωρ· γίου Εμμανουήλ Προεστάκι διω κομένου όφειλέ:'υ κατοίκου Πεύ κου Βιάννου, 3) Γεωργίου Κοσμα δά<η δερματεμπόρου κατοίχου Ή ραχλείου άναγγελθένΐος δανειστοθ, 4) Γεωργίου Ι. Τσχγκατίκι ύποδτ) ματοποιοΰ κατοίκου Ιεραπέτρας άναγγελθέντος δ*νειστοθ, 5) Φω τείνη; Μελιάχη κατοίκου Καλα μίου Βιάνν'υ άναγγελθείοης δα νειστρίας. Ενώπιον Τοθ Πρωτοδικείου Ηρακλείου Τή έπιαπεύσει μου ώ; ένυπο θήκου καί προνομιούχου δανει στρίας έξεποιήθησαν έν δημοσίω πλειστη,κασμφ την 4 Σ)6ρίου έ. έ*, άντί συνολικοθ τιμήματος καΐ υπερθέματος δραχμών 28100, τα έν τΫ^ υπ' άριθμ. 2810: 6004) 1938 εκθέσει πλειστηριασμίθ τοθ ένεργήσχντος τοθτον Σ)φου Πεύκου Βιάννου κ Τιμοθέου Λυ ριτζάχι αναφέρομεν* καΐ περιγρα φόμενα άκίνητα των άλληλεγγυο φειλετών μου Μιχαήλ Ραπτίκι και Γεωργίου Προεστάχι, πρός είσπραξιν άπαιτήσεώς μου κατ' αυτών στηριζομένη είς την υπ' αριθ. 1371)1937 οριστικήν καί τελεσίδικον απόφασιν τοθ Δ·κα στήρίου τούτου έκ κεφαλαίου δρ 22.317, έκ διχαστιχίόν Ιξόδων δρχ. 1310, καί έξόίων έκτελέσε ως δρχ. 9778 ήτοι άπαιτήσεω; δπερβαινούσης σοβαρώς τό σύνο λον τοθ πραγματοποιηθέντος κα τα τα ώ; ανωτέρω έχπλειστηριά βματος των δρχ. 28.100. Επί τοθ έκπλειστηριάσματος τούτου, ανηγγέλθησαν πλήν έμοθ, καί οί 6π' άριθμ. 3—6 καθ' ώ/ ή παροθσά μου δήθεν ττιστωταί, άξισθντες διά των ενώπιον τοθ δι καστηρίου τούτου άπευθυνομένων καί κατατεθεισδν άναγγελιων των νά καταταχθώαιν επί τού έν λόγφ έκπλειστηριάσματος διά τάς είς τάς άναγγελίας ταύτας άναφερο μένας δήθεν άπαιτήσεις των, διά τό υποατατόν καί τό παραδεκτόν των οποίων έκιφυλλάσσομαι νά ηροχείνω τάς δεούσας άντιρρή σεις μου κατά την νόμιμον τής παρούσης μου συζήτησιν. Έπειδή μή επελθούσας συμφω νίας καί συνενοήσεως μεταξυ των άναγγελθέντων πιστωτών διά την έξώδικον τοθ ύπε(.()έματο{ δια νομήν, συντρέχει καί υφίσταται περίπτωσις δικαστικής επί τού τού κατατάξεως. Έπειδή έκ τού ώς άω έκπλει σιηριάσματος δέον δπω; προαιαι ρεθώσι κατά Νόμον καί καταβλη θώσιν είς εμέ τα Ιξο£χ τής έκτε λέσεω; έκκαθαρΐσθέντα διά τής υπ'άριθμ. 594)1938 πράξεως καΐ αποφάσεως τοθ κ. Προέδρου τού Δικαστη&ίου τούτου είς δρ. 9778. Έπειδή άφ' ετέρου δίον δπως καταταιχτίώ προνομιακώς ατε πρώ τη ένυπίθηχος δανείστρια καΐ επί τού μετά την προαφαίρεσιν των έξόδων εκτελέσεως «πομένοντος έκ δρ. 18322 ύπολοίπου τοθ ού τοθ ώ; 'ίνω έκπλειστ,ηριάσματος λαμβίνουαχ- έξ ολοκλήρου τουτο πρός μερικήν ικανοποίησιν τής ώς ανωτέρω έχτεθείσης άπαιτήσε ώ; μου κατά των διωχομένων ά* ληλϊγγυοφειλετών. Διά ταθτα Αναφερομένη καί αύθις είς την χατατεθεΓααν έμπροθέσμω; υπό χρονολογίαν 1 Ό/)6?ίου π. έ. άναγγελίαν μου καΐ ρητως επι φυλασσομένη παντός ετέρου δι- καιώματός μου. Αίτοθμαι Την πχραδοχήν τής παρούσης μου. Νά διαταχθή διά τα έν τώ ίστορικώ ταύτης έκτιθέμενα ή έκ τού ώ; ανωτέρω έκλειατηριάσυα τος προαφΐίρεσις των έκκαθαρι σθέντων έξόδω/ εκτελέσεως έκ δρ 9778. Νά διαταχθή Ιπίσης ή διανο μή τοθ έκ δρ. 18322 άπομένοντος ύπολοίπου τοθ έν λόγφ έκπλειστη ριάσματος επί τω τέλει δπως κα ταταχθδ) επί τούτου προνομιακώ; καθ' δ πρώτη ένυπόθηκος δανεί στρΐα καί λάβω έξ ολοκλήρου τοθτο πρός μερικήν ικανοποίησιν τής ένυποθήκου καΐ προνομιού χου άπαιτήσεώς μου κατά των δι ωκομένων άλληλεγγυοφειλετών. Νά διαταχθή τό Ταμείον Πά- ρακαταθηκών καί Δανείων "Ηρα¬ κλείου είς δ εΰρητε κατατεθειμέ¬ νον τό έχπλειστηρίασμα ώς καί παςι έτερος κάτοχος αυτοθ νά πλη ρώση καί νά καταβάλλη είς εμέ πάν ποσόν δι' δ ήθελον κατατα· χθΫ] διά τής έκδοθησομένης άπο φάσεως. Νά κηρυχθή προσωρινώς έκτελε στή ή έκδοθησομένη απόφασις έ- πιβαλλομένων έν ταύτψ είς 6ά ροζ τοθ αύτοϋ ώς άνω έκπλέιστη ριάσματος καί προαφαιρουμένων έξ αυτού καί των έξόδων τής επί κατατάξει δίκης. Έν Έρακλείφ τή 20 Δεκεμ βρίου 1938 Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τής αίτούσης. Ιω. Παπαϊωάννου Αίτήσει τοθ δικηγόρου τής αί· τούσης όρίζεται δϊκάσιμος ή 3 Μνίου 1939. Έν Ήρακλείιρ τ^ 29 Δ)6ρίου 1938. Ό Δικ. Γραμματεύς Ευάγγελος Γαλυφιανάκης Άκριβές αντίγραφον έν Ήρα κλείφ ι% 29—12—1938 Ό Δικαστικός Γραφεύς β'. Μύ ρων Λουλάκης. Εθεωρήθη διά την νόμιμον οή μανσιν καί την κατά σειράν πα¬ ραγγελίας έκδοσιν. Έν Ηρακλείω τ^ 29—12— 1938. Ό Προϊστάμενος τοθ Τμή- μ,ατοζ Ευάγγελος Γαλυφιανάκπς "Ο,τι άκριβές αντίγραφον έκ τοθ είς χείρας μου ευρισκομένον επισήμου τοιούτου δπερ δημοσιευ θήτω διά τής έν Ήρακλείψ εκδι¬ δομένης καθημερινής εφημερίδος ££1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ111ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11Ι1ΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙ|^ ,. ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ Μόνον οί ψεκαστήρες μας κατασκευάζον- ται μέ γνήσια ίταλιχά έξαρτήματα ΣΦΙΝ- .ΤΑ τού Έργοστασίου Λ. καί Λ. ΝΤΈΛ ΤΑ ΑΙ Α, Ιταλίας τού οποίου, ώς γνω¬ στόν, έχομεν την βποκλειστικοτητα διά την 'Έλλάδα. Ή είς ημάς κατακύρωσις παρα ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΧΙ' ΤΑ1ΡΙΣΜΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ τής = 2300 ΚΙ1ΣΤΗ 'ΣΙΝΤΑ, καχά τόν Διαγωνισμόν τής 9—1—39 χαί αί προπωλήσεις μας 1 ΙίΟΟ ·*·εκαστ·ή ρων είς ιδιώτας είναι ή μεγαλυτέρου μας ρε· κλάμα. Μην παρασύρεσθε όττό τάς άπομιμήσεις τού συναγωνισμοϋ καίτοι ή ττοιοτική ύπεροχή μας καί αί τιμαί μιλοθν μοναι των... Οί γνήσιοι ψεκαστήρες «ΣΙΝΤΑ» ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ λ6γφ τής τελείας κατασκευής των μέ τα γνήσια Ίταλικά έ- ξαρτήματα ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ ττωλοΰνται είς τάς κάτωθι τιμάς: ΣΙΝΤΑ Νο 1 άνευ διϋλιστηρίου Δρχ. 975.— > * 1 μετά » > 1.000.—
  » > 1 μετά άναδευτηρος καΐ διϋλιστηρίου 1.050.—
  Διορκής παρακοταθήκη φεκαστήρων "Σίντα", γνησΐων Ιταλικόν άν- -
  ταλλακτικών «Σφίντα», Θειωτήρων Ντέλ Τάλια. Ξ
  ΕπισκευαΙ δωρεάν. Τριετής εγγύησις. |
  Γενικβΐ Άντιπρόσωποι διά την Έλλάδα των Έργβσταβίων ΣΙΝΤΑ Γιανναχοπούλβυ καΐ ΛΑ Ε
  ΪΦΙΝΓΑ Α. καΐ Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ, Ιταλίας Ξ
  Τεχνικόν Γραφείον ΜΑΟΥΡΟ και ΠΟΛΙΤΗ Ηράκλειον-Κρήτης §
  ^ϋΐΐΐιΐιιΐιΐιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιι»ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιμιιι*,ιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιμιι ιιιι·ιΐιιιιιΐϊ~Ι
  Ό Σύλλογος Κυρίων
  καί Δεσ)νίδων Πανόρμου
  ΠΚΡΑΜΑ Ίχνουίριος (άνταπο
  χριτοθ μας).—Δέν είναι πολύ; χ-χι
  ρός πού ιδρύθη ό «Σύλλογος Κυ¬
  ρίων χά! Δεσποινίδιον Πανίρμου».
  Κι' έν τούτοις έχει απουδαίαν
  δράσιν είς τό ενεργητικόν τού
  ]χοπάς τοθ σ^λόγου, 2πωζ τόν
  τύρησχν μέ πόση στοργήν έργά
  ζωνται τα μέλη τοθ λαμπροθαυτοθ
  σοοματείου
  Ή έΐρτή έχτός των άλλων, π·
  ριελάμβχνε χαί μία σεατριχή πά
  ράστασι μέ "τό έργο «Τρικυμίες
  ψυχή;» πού τούς ρόλους τού 6πε
  καθώρισαν οί εύγενικέ; κυρίες καί ι δύθ^σχν αί δεσποινίδες τοθ
  δεδποινίδες πού έπρωΐοστίτησχν
  στήν ί'ϊρυσί τού είναι ή δηαιουρ
  γία κάποιας πνευματιχής χαί χαλ
  λιτεχνιχής κινήσεως, ώστε νά λεί
  ψη τό διανοητιχό τέλμα άπά τόν
  τόπο μας, καί νά επιδιωχθή
  ή ψ,ιχαγωγία χαί ή πνευμα
  τική χαλλιέργεια τοθ κοινοθ
  καί ή οργάνωσις τή; φιλανθρωπί
  άς πρός περίθαλψιν των ένδεώ/.
  Καί ή πραγματοποίησις τοθ σ«ο
  ποθ αύτοθ ήρχισεν ή5η. Καί θά
  επιτευχθή ασφαλώς.
  Ή χθεσινοβραδυνή καλλιτεχνι-
  κή έορτή, πού ώργάνωσεν ό σύλ
  λογος,'μέ τόση λαμπράν έπιτυχία
  αποτελεί ίχι άαλή πιστοποίησι δ
  τι οί σκοΐΐοΐ τοθ συλλόγου θά
  πραγματοποιηθοθν άλλ' άσφαλή έγ
  γύησι.Ή πίστις άλλωστε χι' ό έν
  σε για τους αχοπους τού
  συλλό
  γου σιήν άρχή τής ίορτ^ς ή άντι
  πρόεδρος κ. Σηφομιχελάκη, έμαρ
  συλλόγου Αλεξ. Ρεράκη, Άργ.
  Κυριαχοπούλου, Έλ. Ώεραντωνά
  χη, Μαρ'α Κυδωνία, θηρεσία
  Σκαρβιλάκη, Χαρίχλ: Πισκοπά
  χη χαί Μαρ. Φραγκιαδάχη. Κι'
  έκράτησαν δλες τούς ρόλους των
  τόσο θαυμασία πού ν' άποοπά
  σουν κατ' έπανάληψι τα χειρο
  κροτήματα των ύπερτριαχοσίων
  θεαΐών, πού χυριολιχτιχά ίνθου
  σιάσθηχαν. Καί είνε καθήκον νά
  συγχαροθμε καί νά εύχαριστήσωμε
  καί διά τής άγαπητής «Άνορθώ
  σεως» τάς κυρίας_ Ααζαρίδου Πρό
  εδρον καί Σηφομιχελάκη άντι
  προέδρου τ6θ συλλόγου καθώς
  καί τόν κ. Δημ. Κιαγΐάν τέλει
  όφοιτον τής νομιχής πού τόσον
  είργάσθηκκν γιά την έπιτυχία
  τής εορτής. Όπως πρέπει νά
  θουσιασμός μέ τόν οποίον ώμίλη "τονίσωμεν δπ στήν έηιιυχία τής
  εορτής συνέβαλτ καί ή ,μικροθ
  λα δνίς Άντώ Λαζαρίδου μέ τό
  θαυμάσιον τραγοΰδι της.
  ή «Άνόρθωσις», ώς πρός τόν ά ι
  γνώστου'διαμονής άντίδΐκον Μιχ.
  Έλευθ. Ραπτάκην καλούμενον δ¬
  πως παρασ:^ νομίμως κατά την
  συζήτησιν αυτής ενώπιον τοθ Πρω
  τοδικείου Ηρακλείου χαί έν τω
  άχροατηρίφ αυτοθ δημοσία χαί
  επί πολιτικών όποθέσεων διχά
  ζονιος την 3 Μ»ίου. 1939 ήμέ
  ραν Τετάρτην καί ώραν συνήθη
  των πολιτικών αύτοθ συνεδριών
  άλλως ή συζήτησις αυτής γενησε¬
  ται καί έρήμην τού.
  Έν Ηρακλείω τή 20 Ίανουα-
  ρίου 1939.
  Ό πληρεξούσιος Δικηγόρος τής
  χαλούσης.
  Ι. Πατταϊωάννου
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  ΈκτΙθεται είς μυστικήν δι'
  ένσφραγΐστων προσφορών μει
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή προ
  μήθεια είς την Επιτροπήν
  Εκμεταλλεύσεως Ήλεκτρικών
  Έγκαταστάσεων Δήμου Ή
  ρακλεΐου διαφόρων ήλεκτρι
  κων είδών δικτύου.
  Ή δημοττρασΐα θέλει λά
  βη. χώραν την 8ην τοθ μηνός
  ΦεβρουαρΙου 1939 ημέραν Τε
  τάρτην καΐ ώραν 11 —12 π.
  μ. έν τώ Δημαρχιακώ Κατα
  στήματι καί ενώπιον τής Επι
  τροπής Εκμεταλλεύσεως.
  ΟΙ δροι συγγραφής υπο
  χρεώσεων εισί κατατεθειμένοι
  είς τα Γραφεΐα των Ήλεκτρι
  κων 'Εγκαταστάσεων Δήμου
  Ηρακλείου οπόθεν οί βουλό
  μενοι δύνανται νά λάβωσιν
  γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 23 Ίανου
  αρίου 1939.
  Ό πρόεδρος
  τής Έπιτροπής Έκμεταλλεύ
  σεως.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Προκειμένου ν' άνεγερθπ
  έν ΦλωρΙνη Μαυσωλεϊον των
  πεσόντων κατά τόν Μακεδονι
  κόν άγώνα καί καταγομένων
  έκ τώνάπανταχοθ τής Κρή·
  της περιφερειών, παρακαλοό-
  μεν άπαντας τούς ήμετέρους
  δημότας τούς έχοντος συγ-
  γενεΐς φονευθέντας δπως δή
  λώσωσιν ημίν τουτο προσμο
  μΐζοντες τα σχετικά αυτών
  στοιχεΐα ήτοι:
  1) ονοματεπώνυμον, 2) δ¬
  νομα πατρός, 3) τόπον κατα-
  γωγής, 4) έτος γεννήσεως
  καί 5) χρονολογίαν καί τόπον
  θανάτσυ.
  Ηράκλειον τή 23)1)1939.
  (Έκ τοθ ΓραφεΙου τού Δή
  μου).
  β ΔερματβλόγβίΙατρος
  Ν. Ματζαπετάκης
  Δέχκται τούς έκ βερματι·
  κων καΐ μβταώοτικών νοση-
  μάίων πάσχοντας βδβς Νβ·
  κταρίου, ηάρβίβς πλβιτβίας
  Κορνάρου, τέως οίκία. κ. Νυ-
  στίράκη.
  Τβϋς Μίσσαρίτας, τβυς πά-
  σχβντοτς έκ ώ«ρματικών νβ·
  αημάτων, τώ τβλευταΐον Σάβ
  βατον εκάστου μηνός αίς τό
  έν Μοϊρες φαρμακείον χ
  Μουντράχη.
  —Δωρεαί.
  Ό κ. Στυλιανός Μ, Κατεχάκης
  κατέθεσεν είς τόν ταμίαν Έφβ
  ρείας Συσαιτίων τού Πατριωτι-
  χοΰ Ίύρύματος χ. Άλκιβιάδην
  Μαρήν δραχμάς χιλία; τριοτχο
  σία; έξπχοντα τέσσαρας, εΐαφο
  ράν φ λανθρΔπου συμπολίτου Μΰ
  πέρ των Συσσιτίων. Ώΐαύτως ό
  κ. Μηνάς Γεωργιάδης Δήυαρχβς
  Ηρακλείου, κατέθεσεν αίς τό Πά
  τριωτικον "ίδρυμα δραχμάς Δια
  κοσίας διά την «Έβδομάδα τοΰ
  Παιδιοϋ».
  —Τα άζήτητα έμπορεύματα.
  Δι' άποφχσεως τού 'Υπουργδί
  ου των Οικονομικήν κοινοποι
  ηθείοπς πρός τάς αρμοδίας άρ
  χάς καθορίζετοΕΐ ό τρόπος κηρώ
  ξεως έμπορευμάτων ώς ά ζή τή των
  καί έκποιήσβώς των.
  — Απόλυσις δικαστικών κλη
  τήρων.
  Δι' άποφάσβυς τού Ύπβυργοϋ
  τής Δικαιοσύνης απηλλάγησαν
  της υπηρεσίας των, άς συμπλπ
  ρώσαντες τό βριον τής ήλικίας
  των οί κάτωθι άμισθοι ώικαστι
  χοΐ κλητηρκς:
  Περιφερείας Λασηθίου: Χ. Κα
  ριωτάκης, Μ. Μαγριπλήν, Έμμ.
  Παίΐαύάκης, Εΐρηνοδικείβυ Νυ
  λοποτάαου Ί. Μ. Πετράκης. Έκ
  τοΰ Έφβτείου Κρήτης άπβλΰβη
  διά την αύτην αιτίαν ο ύικαστι
  χός κλητήρ Στυλ. Καλαϊτζά
  κης.
  —ΔιορισμοΙ Κρητών.
  ΔΓ αποφάσεως τοΰ Ύπβυργεί
  ου Λικαιοσάνης ανετέθη ή ύγει
  ονομικπ ύιτηρεσία των φυλακων
  Χανίων βίς τόν Ιδιώτην Ν. Κλω
  ναράκην.
  Διά πράξεως τού ΰφυπουργβί
  ου Εργασίας διωρίσθη γραμμα
  τευς τοΰ Γνωμοδοτικοΰ Συμββυ
  λίου Γραφϊίου Εΰρέσϊω; έργα
  οίας είς Αθήνας, ο κ. Γ. Πιτρχ
  κάκπς
  Διά πράξεως τοΰ Ύπουργΐίου
  Γβωργίας διωρίσθη ώς τεχνίτης
  μελισσβκόμο; ο Παν. Άνδριανά
  κης,τοηοθετηθβΐς είς Αθήνας.
  —Τα έλληνικκ προϊόντα έν
  Άμερική.
  Τό υπουργείον Έθν. θίκονο
  μίας δι' έγχυκλίου τού πρός τα
  'Εμποροβιομηχανικά Έπιμελητή
  ρια ανεκοίνωσε ότι δυνάμει της
  τελευταίας άγγλοαμερικανικής
  συμβάσεως εγένοντο διάφοραι πά
  ραχωρήσεις είς τα άμερικανικά
  προϊβντα. Των πβραχωρήσεων
  τούτων όικαιβϋνται καί τα έλλη
  νικά πρβϊβντα δυνάμει τής ρή
  τρνς τοΰ μάλλον ευνοουμένου
  Κρ«του$.
  Ό Σΰνώεσμος Τβχνιτών Έλκι
  οχρωματιστών Ηρακλείου
  Πρός τούς κ. χ. έργολάβους
  οίχοδομών καί ιδιώτας Ν. Ήρα·
  κλείου.
  ΓνωστοποιεΙ δτι άπαγορεύεται
  ή πρόσληψις είς οιανδήποτε έρ-^α
  οίαν έλα'οχρωματισ^ών οιουδή¬
  ποτε τεχνιτού μή φίροντος 6ιδ?ι
  άριον ταυτότητος τοθ Συνδέσμευ
  Έλαιοχρωματιστων Ν. Ηρακλεί¬
  ου κατόπιν τής 6π' αριθ. 32 1Ρ)
  1)39 διαταγής τοθ σεβαστοθ υπουρ
  γείου εργασίας. Καί τουτο πρός
  γνώσιν τοθ σεβαστόν* κοινοθ.
  Έκ τοθ Γραφείον τοθ Συνδέ-
  σμου Τεχνιτων Έλαιοχρωματι>
  στών.
  Ό πρόεδρος
  Ίωάννηί Γεωρ. Μιταρμκούνης
  Ό Γεν. ΓραμμΛχεύς
  Γεώρ. Χαρ Λενδράχη*
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρ©ΐσ Πέμπτης
  26 ΊσνουσρΙου 1939
  120^Ώρα
  ΒΑΘΥΤΑΤΗ ΑΙΣ1ΗΣΙΣ
  ΕΚ ΤΟΝ ΜΕΤΡΟΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΑΙΒΥΗΣ
  ΤΙ Ε Λ Π1Ζ Ο Υ Η ΟΙ ΓΑΑΛΟΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΤΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Ίανουαρίου τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν
  έκ Παρισίων ότι προύξένησαν έκεί βα¬
  θυτάτην αίσθησιν τά νέα στρατιωτιχά
  μέτρα τά όποία έλαβεν ή Ιταλία είς τά
  αύνορα τής Αιβύης καί τα όποία άπο
  τελούν πρόκλησιν διά την Γαλλίαν.
  Οί γαλλικοί κύκλοι φρονούν ότι ή
  Γερμανία θά ασκήση την «επιρροήν της
  είς την Ιταλίαν 'ινα αυτή επιδείξη με·
  τριοπαθεστέραν στάσιν έναντι τής Γαλ·
  λίας.
  Ή Ίαηωνία και ή στάσις των Σοβιέτ.
  Νέα συνάντησις Άτλυ-Τσάμπερλαιν
  ΚΑΤΕΑΗΦΒΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΟΝΙΚΟΝ
  ΤΑ ΗΡΟΑΣΤΕΙΑ Μ ΟΑΡΚΕΑΟΝΗΣ
  ΡΑίΑΙΙΑ ΗΡΟΕΑΑΣΙΣ ΟΡΟΣ ΤΗΗ ΠΟΑΙΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Καθ* £ αγγέλλε¬
  ται έκ τού έξωτερικού οί έθνιχοΐ συν»
  χίζοντες την ραγδαίαν προέλασιν αυτών
  κατέλαβον χθές τα προάστειον τής Βαρ-
  κελώνης, βαδίζοντες ήδη πρός κατάλη¬
  ψιν τής πόλεως.
  ΔΙΕΣΠΛΣΟΗ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
  ΙΡΛΜΜΙ ΑΜΥΝΗΣ ΤΟΠ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Η ΠΟΛΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται
  έκ Παρισίων ότι ή άμυνα των κυβερνη·
  τινών φέρεται έξησθενημένη.
  Κατά τάβ ιδίας πληροφορίας Βιε-
  στίάοθη καί η τελευταία γραμμή Αμύνης
  οί δέ κάτοικοι τής Βαρχελώνης έγ·
  χαταλείπουν αυτήν.
  ΧΟΕΣ ΤΟ ΑΒΟίΕΥΜΑ 1Α ΕΙΪΗΡΧΟΗΤΟ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΛΡΚΕΛΟΝΗΝ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2ί> Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τάς τελευ¬
  ταίας πληροφορίας έξ 'Ισπανίας πρός
  τα ξένα πρακτορεία οί έθ«ιχοί ανεμένε¬
  το ότι θά εξήρχοντο τό άπόγευμα (χθές)
  είς την Βαρκελώνην.
  ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ
  ΕΙΣ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2ϊ> Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Έκ τού έξωτε-
  ρικού αγγέλλεται ότι είς ,τά γαλλικά
  σύνορα λαμβάνονται έκτακτα μέτρα επί
  τή προόψει τής είσόδου μεγάλου αριθ-
  μού κυβερνητικών έκ Βαρκελώνης καί
  τής λοιπής Καταλωνίας.
  ΕΥΡΕΙΑ Η ΕΚΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΟΝ
  ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΒΥΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Εί Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Νεώτεραι πληρο
  φορίαι έν "σχέσει μέ την έκτασιν των μέ
  τρών τα ότιοϊα λαμβάνει ή Ιταλία είς
  τα σύνορα τής Αιβύης, άναφέρουν ότι
  ταύτα είνε εύρείας έ«τάσεως,συμπεριλαμ
  βάνοντα έχτός των όχυρώαεων χαί συγ»
  κεντρώσεις στρατού καθώς χαί μηχανο-
  κινητών μέσων.
  ΤΟΚ1Ο 25 ΊσνουαρΙου (ίδ.
  ύπηρεοίσ).—ΑΙ Ιαπωνικσί έφη
  μερΐδες πσρακολσυθοϋν μέ εν
  διοφέρον τάς νίκας τοϋ στρα
  τηγοθ Φράνκο είς την Ίσπα
  ν(αν.
  Ή Ίαπωνική Βουλή άτιε
  Φάνθη δτι τά Σοβιέτ είνε
  ύπεόθυνσ διά την διαταρα-
  χήν τής είρηνης είς την "Α¬
  πω Ανατολήν, γεγονός τό ό
  ποίον πρέτχει νά καταστήση
  νοητόν ή Ίαπωνία είς την Ά
  μερικήν, Αγγλίαν καί Γαλ
  λίαν.
  ΑΙ ΠΡΕΖΒΕΙΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΧΕΛ0.ΝΗΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Ίανουαρίου
  (Ιδ. ύττηρεσ(α).— ΑΙ Αγγλικη
  καί Γαλλική, πρεσβεϊαι ττα
  ρά τή κυβερνητική Ισπανία
  διετάχθησαν υπό των κυβερ
  νήσεών των νά έγκαταλεΐψουν
  την Βαρκελώνην.
  —Τά έθνικά στρατεύματα
  κατέλαβον χθές την πόλιν
  Μανρέζα βορειοανατολικως
  τής Βαρκελώνης κατέοχονται
  δέ είς Βαρκελώνην είς σχη
  ματισμάν ήμικυκλΐου, πρό των
  πυλών τής οποίας καί εύρ(
  σκονται ήδη.
  Κατά τά ανακοινωθέντα τής
  Σαλαμάνκας αί απώλειαι των
  έθνικών είναι, άσήμαντοι, άν
  τιθέτως δέ των κυβερνητικόν
  σημαντικώταται.
  — Μεγάλην ένεργητικότητα
  ανέπτυξε πάλιν χθές ή άερο
  πορία τού Φράνκο, σμήνη τής
  όΐτοίας έβομβάρδισαν κατ' έ
  ναλλαγάς καί καθ" δλην την
  διάρκειαν τής ημέρας, ετι δέ
  καί την νύκτα τούς λιμένος
  Βαρχελώνης καί Βαλενθΐας
  ΘΑ ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΟΥΝ
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ;
  Λόγω τής νέας τροπής τής
  καταστάσεως έν Ισπανία κα
  των έπανειλημμένων νίκων
  τοϋ στρατηγοθ Φράνκο, πά
  ρετηοήθη τελεία άττοθάρρυν
  σις των κυβερνη ηκών ο
  όποϊοι βεβαιοϋται, ότι προτΐ
  θενται νά συνθηκολογήσουν
  πολύ συντόμως μετά τοϋ στρα
  τηγοϋ Φράνκο.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΙΚΕΨΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓ.ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Ίανουαρίου
  ((δ. ύπηρεσΐα).— Ό κ. Τσά
  μπερλαιν συνειργάσθη χθές
  έκ νέου μετά τοΰ ύπουργοθ
  των "Εσωτερικόν κ. Χόαρ των
  Στρατιωτικών κ. ΜπελΙσσα
  καί τών'Εξωτερικώνκ.Χάλιφαξ
  'ΕπΙσης έσχε νέαν μακράν συ
  νομιλΐαν μετά τοϋ άρχηγοϋ
  τής αντιπολιτεύσεως κ. Άτλυ
  παρουσίσ. τοθ κ. Χάλιφαξ.
  Αί τιμαί καί ή κίνησις
  των έλαιων καί των σουλτανίναν.
  Μετά την παρατηρήθεισαν
  κατά"τάς τελευταίας ημέρας
  ύποτίμησιν τοθ ελαίου είς την
  αγοράν Ηρακλείου ήοχισε
  παρατηρουμένη άπό χθές μι
  κρά βελτίωσις των τιμών ή
  όποία έλπίζεται δτι θά συνε¬
  χισθή. "Ηδη αί τιμαί των έλαί-
  ών περιστρέφονται γύρω των
  ^7,50 δρχ. κατ' οκάν.
  Κατ' αρμοδίας έξ άλλου
  πληροφορίας, υπό τοθ υπουρ
  'εΐου Έθνική"ς ΟΙκονομΙας έ-
  Όρηγήθη αδεία έξαγωγής είς
  Ιταλίαν 750 τόν. ελαίου μέσω
  κλήριγκ.μέ ιήν τιμήν των Λ. Α.
  63 κατά τόννον διά τά πεντά
  βΐθμα καί Λ. Α. 60 μέ άνοιγ
  μα πιστώσεως. Διά τάς άλ
  λας άγοράς, λόγφ τής έμφα
  νίσεως τοθ ίσπανικοΟ άνταγω
  νισμοΰ, δστις αποτελεί ύποτι
  μητικόν παράγοντα, δέν διε
  νεργοθνται έξαγωγαΙ, έκτός
  ωρισμένων διά την Άργεντι
  νήν αΐτινες άφοροθν προηγοό
  μενά κλειοΊματα. Επί των
  πυρηνελαΐων, κατά τάς Ιδίας
  πληροφορίας, ή άγορά καρά
  μένει στάσιμος.
  ΈπΙσης στάσιμοι παραμέ
  νούν είς την πόλιν μτς αί τι
  μαί των σουλτανίναν. Διά
  τάς πρώτας ποιότητας αί τι
  μαί κυμαίνονται κατά κατη
  γορίας άπό 9 καί 10 δραχ.
  κατ' οκάν μέχρι 16 καί 16.
  50, διά τούς ελεμέδες άπό
  7.30 μέχρι 9 καί διά τούς
  ταχτάδες άπό 5 καί 6 μέχρις
  6 30 δρχ.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ
  ΕΠΊΔΡΟΜΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ 13&ΡΚΕΛ.ΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου (τού
  ανταποκριταί μας).— Σημεριν» τηλε-
  γραφήματα έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέ,
  ρουν ότι αί άεροποριχαί έπιδρομάί συ-
  νεχίζονται ουνεχδς είς την Βαρκε>ώνην.
  ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΕΝΙΚΗ
  ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ιανουάριον; (τοθ
  άνταποκριτοΰ μας). — Κατ' ανακοίνω¬
  σιν τής μετεωρολογιχής υπηρεσίας πα·
  ρατηρεϊται σήμερον είς ολόκληρον σχε-
  δόν την Ίϋλλάδα βελτίωσις τοθ χαιρού.
  ΑΙ ΑΔΕΙΑ! ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
  ΚΑΙ ΟΑΗΓΟ.Ν ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ,
  Δι* αποφάσεως τοθ υπουρ
  γείου των Σιδηροδρόμων αί
  ρονται αί διά τταραβάσεις μέ
  χρι της 19—11—38 λαβούσας
  ;ώραν, έπιβληθεϊσαι πρό τής
  6—12—38 ποιναί αφαιρέσεως
  μέχρι τριών μηνων όδειών ό
  δηγθν καί κυκλοφορίας αϋ-
  τοκινήτων καί μή έκτελεσθεΐ
  σαι τιαρά των οίκεΐων άρχών
  ώς καί τό υπόλοιπον των ύ
  πόΐκτισιν τριμήνου ώς άνωέπί
  οης, κατά μέγιστον οριονδιαρ
  κεΐας τοιούτων. ΈπΙσης αί
  ρεται ή μεΐωσις είς τό ήμισυ
  των διά παρσβάσεις μέχρι
  τής προρρηθείσης χρονολογί
  άς λοβούσας χώραν, έπιβλη
  θεισών δέπρό τής χρονολογίας
  τής ανωτέρω αποφάσεως ποι
  νων αφαιρέσεως άνω των τρι
  ών μηνών μέχρις ενός Ιτους,
  άδειών όοηγων καί κυκλοφορί
  άς αύτοκινήτων.
  ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
  ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ή Γεν. Διοίκησις Κρήτης
  δι" έγγράφου της πρός τό
  Έθν. Τυπογραφείον παρακα
  λεΐ νά έτϊΐσπευσθή ή δηαοσί
  ευσις τής αποφάσεως τοθ ύ
  πουργοθ ΟΙκονομικών καί τοθ
  κ. Γεν. ΔιοικητοΟ Κρήτης πε
  ρί πσροχής οικονομικάς ένι
  σχύσεως είς πρόσφυγας κα
  τοίκους Ηρακλείου.
  Ο ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΦΕΝΔΥΛ!
  Έπιτροπή έκ τού συνοικι
  σμοΰ Σφενδύλι παρουσιασθεΐ
  σα χθές είς τόν κ. Νομάρ
  χην, επέδωκε ύπόμνημα των
  κατοΐκων δι* ου ούτοι παρα
  καλοθν νά κατασκευαοθί) Υ^
  φυρα επί τοΰ χειμάρρου Ά
  ποσελέμη μερ!μνη τής Κοινότη
  τος Ποταμιών είς ήν άνήκουν.
  ΕπΙσης ζητοθν νά κατασκευ
  ασθώσι διάφορα άλλα κοινοτι
  κά εργα.
  Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  Τό υπουργείον Άεροπορί
  άς εξέφρασε πρός τούς κα
  τοΐκους καί τά Κοινοτικά Συμ
  βούλια Μπαμπαλή" καί ΒαχοΟ
  θερμάς ευχαριστίας διά τάς
  ψηφισθβίσας άνά 3.000 δρχ.
  υφ' έ*άστης Κοινότητος είσ-
  φοράς υπέρ τής άεροπο-
  ρΐας.
  Η ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ
  ΤΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
  Κατά σχετικήν ανακοίνω¬
  σιν έκ τοΰ δασονομείου Ή
  ρακλείου τό Ταμείον Θήρας
  δέν καταβάλλει εφέτος άμοι
  βάς διά την εξόντωσιν τοθ
  ΆοβρΟ (Άρκάλου) άλλά μό
  νόν άρπακτικών πτηνών ήτοι
  μαυροκοράκων, φαιοκουρού
  νης, κάργιας καί μπούφου.
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ 'ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΟΥ ΡΑΑΙ0ΦΟ.ΝΙΚ0Υ ΣΤΑΘΜΟΥ
  Ό ραξιοφωνικδς αταθμός Ά
  Οηνών Οί μεταδώαη σήμερον τό
  ακόλουθον πρόγραμμα:
  "Ωρα 13'30' χρηματιστήριον,
  13.40' είϊήσεις, 13.50" έλαφρά
  μουσική δπό τής δρχήσΐρας Κα
  ραμαοθνα, 14.45" μιτεωρολογικον
  δελτίον, άναχοινώσεις, 18.15 ποι-
  κίλη μουσική, 19 «ή ώρα τού
  παιδιοΰ», 19.20" ρεσιτάλ πιάνου
  υπό τής δίδος Άβαταγγέλου 19
  50' δμιλία τί)ς κ. Κορομηλί τοΰ
  ΈθνικοΟ Σαμβουλίου των Έλ
  ληνίδων μέ θέμα «Ή νεολαία *αί
  δ κινηματογράφο;», 20 Χαβανίζι
  κη όρχήστρα Κοκκά Κρεμεζή",
  20 30" δμιλ£α «0 κ. Φανή Μι
  χαλοπούλου μέ θέμα: «ό νεώτερος
  έλληνισμος καί ή κοινοτική δρα
  αίς τού άνά τόν κόσμον», 20 45"
  μουσική χοροΰ, 21 45' είδήσεις
  22'30' οαμφωνική δρχήσΐρα τή;
  Υ.Ρ.Ε. ϋρόγραμμα: Π. Πετρίδί]
  Ίονική σοιιίτα ύπδ την δ)αιν τοθ
  συνθίτου, Τσαϊκόφσκυ παθητική
  αιιμφωνία υπό την δ)σιν τοθ τα
  κτικοθ δ)ντοΟ κ. Εύαγγελάτου
  Κατά τό διάλειμμ* τής συναυλίας
  θά μεταδοθοθν αί τελευταίαι εί
  δήσεις, 23 30' μουσική χοροθ καί
  έλαφρό τραγοΰδι υπό τής κ. Μχ
  ριάννας Λάζου,
  ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ
  Εκοινοποιήθη πρός τάς Νο
  μαρχΐας έγκόκλιος τοθ υπουρ
  γείου των 'Εσωτερικων διά
  τής οποίας τιαρακαλοθνται αΰ
  ται δπως καταβάλωσι προ
  σπαθείας διά την επιτυχίαν
  τοθ κατ' Ιτος διενεργουμένου
  έράνου, κατά την 25ΜαρτΙου
  πρός ενίσχυσιν των 'Εθν. Όρ
  φανοτροφεΐων,
  ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΝ
  Πρός τάς αρμοδίας αρχάς
  των έπαρχιών εκοινοποιήθη
  πρός εφαρμογήν ή συλλογική
  σύμβασις εργασίας των έργα
  των οΐνοποιεΐων.
  ΤΑ ΉΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΑΡΧΩΝ
  Υπό τοθ όπουργείου των Οί<ο· νομικών κοινοποιιϊται πρός τάς κοινοτικάς, ίκκλησιαστικάς καί δημοτικάς αρχάς τοΰ κράτους έγ¬ γραφον τοθ ύπουργείου Διχαιοσύ νης διά τοθ δποίου δρΐζεται 6 τι τά υπό των εκκλησιαστικήν, κοινοτικών καί δημντικών άρχών εκδιδόμενα πιστοποιητικά πρός Ιδιώτας δέον νά χχρτοσημαίνων ται δι' είχοσαδράχμου χαρτοσή μου διά νά είναι έγκυρα. Τούναν τίον τα υπό των συνεταιρισμών, άνεγνωρισμένων συλλόγων καί αω ματείων εκδιδόμενα πιστοποιητι χά πρός εργάτας ή αγρότας συμφώ νως πρός τόν τελευταίον νόμον θά χαρτοσημαίνωνται διά πεντα δράχμου χαρτοσήμου. Η ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΙΣ ΤΩΝ ΓΗΡΑΙΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Πρός τάς δασικάς αρχάς τοθ κράτους εκοινοποιήθη έγ κύκλιος τοθ ύτιουργείου Γεωρ γίας διά τής οποίας δίδονται οδηγίαι έν σχέσει μέ την ά ποκλάδωσιν γηραιών δένδρων. ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Δι' αποφάσεως τοΰ κ. ύ τιουργοθ τής 'Εθνικής Οί<ονο· μίας συνεστήθη πσρά τής Τρα πέζης τής Ελλάδος επιτραπή διά την ρύθμισιν των έξ Άμε ρικής είσαγωγών εΐδών των πινάκων ΣΤ καί Β Ή έπιτρο πή αυτή έξουσιοδοτεϊται δπως χορηγήση κατά τό τρέχον ει¬ σαγωγικόν εξάμηνον αδεί¬ ας εΐσαγωγής έμπορευμάτων ύπαγομένων είς τούς εΐσαγω- γικοΰς πΐνακας Β καί Στ' ά¬ νευ τοθ δρου τής άντσλλαγής προελεύσεως Ήνωμένων Πολι τειών τής Άμερικής μέχρις ά- ξίας δρ. 36.165.000. ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ Κατ' αρμοδίας πληροφορί άς τό Πανελλήνιον Συνέδρι όν Παντοηωλών, κατά τό ο ποίον θά γίνη καί ή "Ιδρυ σις τής ΌμοσπονδΙας Παν τοπωλων, απεφασίσθη δπως συγκληθή τόν Μάρτιον. 30 Πρωΐνή ^τ«_*^ ^^ε^^-^*ε^||^.^ί»^«ν^4ε^_^^^ε^ΜΔ^^««^_#»ι>4«_4»<ι^ξ^^ι ΑΓΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΗΝ ΤΗΣ ΒΑϋίίίΝΠΣ ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΗΒΗ ΛΘΗΝ %Ι 2Ϊ» Ίανουαρίου (τού άν» ταποκριτού μας). — Τελευταίαι ειδή. σεις έκ Παρισίων άναφέρουν ότι σφο- δρός αγών διεξάγεται πρό των πυλών τής Βαρκελώνης. Οί έθνικοί προσπαθοΰν νά εισέλθουν ταχέως είς την πόλιν βοηθούμενοι άπό τάς άεροπορικας δυνάμεις των αί οποίαι βομβαρδίζουν καταιγιστικώς τάς έστίας άντιστάσεως των κυβερνητικών. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΑΡΚΕΑΟΝΗΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΤΕΑ ΒΛΓΙΟ ΑΘΗΝΑΙ 2 Ε» Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας). — Τηλεγράφηαα έκ Παρισίων άναφέρει ότι ό ύπουργός των Εξωτερικών τής κυβερνητικάς Ί· σπανίας Ντέλ Βάγιι» ανεχώρησεν εκείθεν ίνα. μεταβή είς Βαρκελώνην. Ό Ντέλ Βάγιο λέγεται ότι θά μετά· σχη των καταβαλλομένων προσπαθειών των κυβερνητικών πρός διάσωσιν τής πόλεως. ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 2:> Ίανουαρίου (τούκν
  ταποκριτού μας).—Κατά τάς έκ Παρι¬
  σίων τελευταίας πληροφορίας ή γαλΧι-
  κή κυβέρνησις, είς τά μέτρα τά όποία,
  λαμβάνει άπέναντι των τελευταίας έν Ι¬
  σπανία γεγονότων, συμπεριλαμβάνει καί
  ειδικήν περίθαλψιν των προσφύγων των
  «ροερχομένων έκ τής κυβερνητικάς Ί-
  απανίας. Σχετικώς άντιμετωπίζεται τό
  ζήτημα τής όμαδικής έξόδου των Κατα·
  λανών οϊνινες θά ζητήσουν καΐαφύγιον
  είς την Γαλλίαν.
  Ο ΚΟΜΗΣ ΤΣΙΑΝΟ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ
  ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μοίς).— Ό ύπουργός των
  Εξωτερικών τής Ιταλίας κόμης Ταιά·
  νο αφικνείται τό προσεχές Σάββατον
  είς την γερμανικήν πρωτεύουσαν 'ι¬
  να συνομιλήση επί τής καταστάσεως μ»
  τα των κ. κ. Χίτλερ καί Ρίμπεντροπ.
  Είς τάς συνομιλίας ταύτας άποδίδεται
  ιδιαιτέρα πολιτική σημααία.
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΣΤΑΤΑΙ
  ΠΑΡλ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατα τάς έκ Βε·
  ρολίνου τελευταίας είδήσεις, ή Γερμα¬
  νία τονέζεται ότι είς όλα τά διεθνή
  προβλήματα τής (ίτιγμής Εατα,ται παρ*
  τό πλευρόν τής Ιταλίας.
  Ο ΜΠΟΝΝΕ ΒΑ ΟΜΙΛΗΣΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΠΙΤΟΗ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2ί> Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται
  ότι αυριον (σήμερον) θά ομιλήση επί
  των εξωτερικών ζητημάτων, ό ύπουργός
  των Εξωτερικών τής Γαλλίας κ. Γεώρ.
  Μποννέ.
  II
  ΚΑΤΑΛΑΝΟΙ
  ΕΡΧΟΜΕΝΟ
  Ι ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου (τοθ
  ανταποκριτούμας μας).— Αγγέλλεται
  έκ Παρισίων ότι έφθασαν είς τα γαλλι·
  κά σύνορα βορείως τής Βαρκελώνης, »ί Ι
  πρώται όμάδες των προσφύγων τής Κ»" Ι
  ταλωνίας. |