9684

Αριθμός τεύχους

106

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

27/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Κατα «αρασχεθεισα; αρμοδίας πληροφορίας, έφόσον είς την Διάσκε
  ψιν τού Αγι ου Φραγκίσκον, κληθοϋν οί ύπουργοί των Εξωτερι¬
  κών των διαφόρων Κρατών, τής Έλληνικής άντιπροσωπείας θά ^,γηθη
  6 ύπου γος των Εξωτερικών κ. Σοφιανόπουλος.
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ *ρ· 4~55
  : ΤΥΠΟΓΡΑΦ. » 2-06
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΓΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΠΙΖΑΚΗΧ
  ΕΤΟΣΒ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΑΡΙΘ. -Ι Ο6
  Τ Ρ 1 Τ Η 27 Φεβρουαρίου 1945
  Τ1ΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΤΙ ΤΟΥΣ ΘΕΜΕ ΤΟΥΣ ΑΒΕΡΩΦ!...
  Άπό τή συνάδελφο «Κρητική Επι¬
  θεώρησις» παραλαμβάνομεν τό
  κάτωθι επίκαιρον άρθρον.
  Είναι καιρός, νά γίνη πλατύτερη
  διαφωτίση στό πολύ κοινό πού παρα
  •πλανημένο άπ' τίς δημαγωγικές σει-
  ρήνες τής «καθοδήγησης», ϊσως επί-
  στεψε πώς τα ποικιλώνυμα παρα-
  κλάδια τοθ άσυγχρονίστου καί ξε-
  θωριασμένου έλληνικοΰ Κ. Κ. είναι
  έθνικές πατριωτικές ένώσεις. Έν
  άπ' αύτά είναι ή ΕΠΟΝ.
  Θυμηθήτε δλοι μέ πάση Έθνική ί-
  κανοποΐηση καί άγαλλΐαση άκούσα-
  με την μεγάλη εϊδηση τοθ Όκτώβρη
  τοϋ 1944, πώς ή Έλληνική Κυβέρνη-
  σι,'έπιβαίνοντας τοϋ θρυλικοϋ Αβέ¬
  ρωφ, έφτασε κι' άποβιβάστηκε στό
  έλεύθερο πειά Έλληνικό άκρογιάλι
  μέ τή κυανόλευκη άπλωμένη στά
  γερασμένα κατάρτια τού. "Ολες οί
  γνήσιες έλληνικές καρδιές δονήθη-
  καν κσΐ σκΐρτισαν στό άκουσμα
  αύτό.
  Όμως ό Αβέρωφ αύτός, τό καρά
  βι τοθ θρύλου, τής νίκης, τής τιμής
  καί τής έλληνικής δόξας, είναι γιά
  την ΕΠΟΝ. Παληοσιδερικό. Διαβα-
  στε τό σχετικό έμβατήριο τής ΕΠΟΝ
  δπως τό τραγουδοθν τα .. έλληνικά
  έτϊονΐτικα, παρ' ολίγο νά γράψω έ-
  πονείδιστα, νειατα.
  Τί τούς θέμε τοϋς Αβέρωφ
  τα Κιλκίς καί τα ψβρά
  τα παληοσι&ερικά
  Νά τούς κάνουμε δοεπάνια
  νά τούς κάνουμε αφυριά
  νά δουλέψπ ή άγροτιά
  νά δουλέψη ή έργαθιά
  Μελόποιημένο, τονισμένο τό άνθ-
  ελληνΐκό καί βρωμερό συνοθύλευμα
  αύτό λέξεων, γίνηκε τρΛγοΟδι ,τής
  Ελληνικήν *εο*&α*; τίόύ -ίό'μάθΐχ^
  νέ την έποχή «τής μαύρης Γερμανοί
  ααλικής σκλαβιδς, γιά νά τής τονώ
  στ) τό πατριωτικό αϊσθημα καί νά
  την οδηγήση στήν έθνική άνάσταση
  καί έξόρμηση ν' άποτινάξτ) τόν έπα-
  η ζυγ© τής ντροπής καί τής κατα
  φρόνιας. Καί τής τό δΐδασκαν αύτό
  τό βορβορόδες προιόν τής έγκλημα
  τικωτέρας εμπνεύσεως, τής τό μάθαι
  Έλλνικής νεολαΐ
  χούλια κι' ό Αβέρωφ νά σβύσουν
  Τί τα θέμε....
  Τ£ϊ προλετάριοι αυτή τή πλάση
  μτταδιέρα κόκκινη άς τή σκετϊάση.
  τή κόκκινη μπαδιέρα μας ψηλά
  ζήτω ό Λενισμός ζήτω ή λευτεριά,
  κ.λ.π.
  Όπως λέει τό άλλο τραγοΰδι τοΰ
  διεβνισμοθ πού διδάκτηκε καί τρο-
  γουδεΐ ή έλληνική ΕΠΟΝ μέ τό τίτ
  λο ΑνΑΝΤΙ ΡΟΡΟΕΟ.
  Ό Δάσκαλος, ό,έλληνας παιδα-
  γωγός, πού τό Έλληνικό "Εθνος κα'
  τό Κράτος τοϋ έμπιστεύτηκαν τή διά
  πλαση καί διαπαιδαγώγηση των εύ
  πλάστων ψυχών τής Έλληνικής νεο
  τοϋ έλληνικοϋ κομμουνιστικοϋ παρ^α
  δείσου.
  Ό Έλληνικός κομμουνισμός είναι ό
  δύφος καί ή φρίκη τής κολάσεως. "Ο
  Έλληνικός κομιιουνισμός £χει ήδη πλέ¬
  ον κηρύξει τόν πόλεμον εναντίον τής
  εΕλληνικής ΙΙηιτρίδος, έρήμωσε την ύ¬
  παιθρον, κατέστρεψε τάς Αθήνας, έδο-
  λοψόνησβ καί δολοφονεΐ άθώους πα¬
  τριώτας, κατεξευτέλησε την Εθνικήν
  άνταρσίαν, έφόνευσε "Αγγλους καί. Ά-
  μερικανούς, κράτει αίχμαλώτους καί βα-
  σανΐζει "Αγγλους καί "Ελληνας, ύβρί-
  ζει τα θρησκευτικά καί τα εθνικά μας
  σύμβολα. Εκήρυξεν απροκαλύπτως τόν
  πόλεμον εναντίον τής Αγγλίας καί 'Α-
  μερικής, καθυστέρησεν δίς την άπελευ-
  θέρωσίν μας, άτιμάζει γενικώς τό Ελ¬
  ληνικόν ίίνομα καί τέλος δρψ ούτος είς
  ο ». —ι „*„ ,,λ,- ττλΙεΐΓ «ίγ οονανον
  ΒΠπΗτΗΣΙΣΠΡΟΣΤΟΚ.Κ.Ε
  Πρός την Αξιότιμον Δ)σιν τής Έφη
  μερίδος ΝΙΚΗ
  Ενταύθα
  Κύριε Διευθυντά
  "Εχω την τιμήν νά παρακαλέσω υ¬
  μάς όπως εύαρεστηθήτε κα'ι καταχωρή-
  σητε είς την άξιόλογον ,έφημερίδα υμών
  την κάτωθι δημοσίευσίν μου είς απάν¬
  τησιν δημοσιευθέντος εναντίον μου ρ*υ
  παρογραφήμ«τος έκ μέρους τής Π.Ε.
  τοΰ Κ.Κ.Ε. τοϋ Ν. Ηρακλείου
  Μετά πάσης τιμής
  Ίατρός ΣΤ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  . Πρός την Π.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. Νομοΐ
  ρς η
  (Ηρακλείου
  Ενταύθα
  κεφάλαιο γιά τόν Αβέρωφ δπως γε
  μΐζει μέσα στό διδακτικό βιβλΐοτό-
  σες λαμπρές σελίδες τής Έλληνικής
  ΊστορΙας, ή τόν Αβέρωφ—παληοσι-
  δερικό, δπως ή κομματική καθοδήγη-
  ση τόν διατάσσει νά τόν διδάσκη καί
  νά τόν τραγουδή στούς μαθητές
  τού, Νά ποθ φιάσαμε μέ τόν διαλυ-
  τικό μαιμουδισμό τής άντιγραφής
  κάθε ξενικοΰ θεωρήματος ή ίδεολο-
  γΐας, ή μέ τό νά οεχόμαστε τό όποι-
  οδήποτε ΰποπτο ύποκείμενο Αγνώ¬
  στου εθνικότητος ή προελεύσεως καί
  ν.,ι, έ,χθρικής ..*„..-.,... ^
  κό; κομμουνισμός είναι ίδιώνυμος Ό
  Έλληνικός κομμουνισμός έθεσεν εαυ¬
  τόν έκτός Νόμου καί πάσης Συμμαχίας,
  διότι ενφ ημείς οί "Αγγλοι, οί Άμε-
  ρικανοί καί οί Ρώσσοι έχομεν συμμαχί¬
  αν καί όλοι άπό κοινοϋ άγωνιζόμεθα
  εναντίον ι ου 'Άξονος δ Ελληνικάς κομ
  μουνισμός έχει κηρύξει τόν πόλεμον ε¬
  ναντίον ημών, των "Αγγλων καί των Ά
  μερικανών καί συνεργάζεται μΐτά τής
  Βουλγαρίας προδίδων ούτω τόν Συμ
  μαχικόνμας άγώνα ΌΈλληνικός κομμου
  ..-..λ. ^../.,^,,ο,, Τί,ν χαΐάλλιτιλον εύκαι-
  1/υιΙΐΜ/ι.. ν.»»-...ν_____..__ _
  στου εθνικότητος ή προελεύσεως καί μαχικόνμας άγώνα υ ^Λ.Ληνικυςχ,υμμυκ
  άνομολογήτων σκοπών καί έπιδιώ· νισμός ανέμενεν την κατάλληλον εύκαι-
  ξεων ρίαν καί έπνιξε είς τάς πόλεις καί Ί,δίως
  ■ είς την Πρωτεύουσαν είς τό αΐμα δχι
  τικωτέρας εμπνεύς, ή
  ναν τής Έλληνικής νεολαΐας
  Έλ-
  ΐ κεφαλής της βΐτανε
  νειάΐων άπό τα δεσμά τής ρ
  τοθ συντηρητισμοθ ξεσκλά
  τή τρομερή έλληνική ά
  Αύτό εΤναι προοδευτικό
  δρόμοι, καινούργιες
  σουν
  π.~.~ ε*νε μηδενισμός. Κά-
  ΛΙ βίώνιες καί άκατάλυτες άρ-
  'Χ τής άνβΡ^^ζ άρετής καί αξι¬
  οί Κάτω τα σύμβολα πού συγκινοθν
  γεννιών καί άποτελοϋν τό
  κρΐκο πού τίς ένώνουν δή
  ,ν^ας τόν εθνισμό. Νά σβύ
  ν οί ήρωες τής ψυλής οί φωτοδό-
  σκαπανεΐς τής πνευματικής Ελ_
  περιφάνειας. Νά σπάση ή
  ■ Πραξιτέλη, νά ξεχαστή ή
  ,ονη'ένός Σοφοκλή-, ποΰ δμως
  ϊκσύσαμε προχθές στό ραδιό
  θίασος πατριωτών Βέλ
  τής Άρχαία< μεγαλουρ * σύγχρονα γ1ας, *Ρ°^^7έβασε στή σκηνή πλαΐσια Τώρα πού ή αύλαία σηκώθηκε κι' άφησε νά φανή πίσω της τί κρυβό- ταν, μαθο καΐ σκοτεινό, είναι και- ρός νά χειραφετηθοΰν τα παραπλα- νημένα Έλληνικά νειάτα άπ' την βαρύτερη τής Γερμανικής σκλαβιδς πού ή άνθελληνική ΕΠΟΝ τής χσλ- κεψε. Τό μΐσος πού τα δηλητηριασμένα σ,ρΜμ τής έμφυσοΰσαν, μέ συγκαλυ'μένα κάί χρυσωμέν'α χά- πια, άς άντικατασταθή μέ την άγά πή καΐ την άδελφωσύνη. Ή γκαγκστερική διδασκαλία τοΰ συνωμοτισμοΰ πού τής Ιμαθαν, μέ έκδηλώσεις σάν κεΐνες τοϋ μουν τζουρώματος τή νύκτα, κι' δταν πιά εϊμαστε έλεύθεροι μέ δποια άκά- θαρτη σκέψη έρχότανε στό μυαλό τοθ κάθε τυχοδιόκτη καθοδηγητή, «) τής άλλης νά χώνουν προκηρύξεις στή τσέπη τού άνύποπτου διαβάτη μέ περιεχόμενο έμπρηστικό, άς άν· τικατασταθή μέ τίμιες καί φανερές πράξεις σύμφωνες μέ τίς ώραΐες έλ- ληνικές παραδόσεις^, ήθη καί Εθιμα, μέ τα διδάγματα τής μεγάλης Έλ ληνικής ΊστορΙας καί τάς αξιώσεις τής σύγχρονης Έλληνικής πραγ¬ ματικότητος. Ή Μεταξική δικτατορία μέ τής ά- πατηλές καί βίαιες διακηρύξεις της γιά τόν περίφημο Έλληνικό τρίτο πολιτισμό, δοωσε πρώτη την αίτΐα γιά τό έντεχνο παραστράτημα τής Έλληνικής νειότης σέ κομματι- κές έκδηλώσεις. Άντιγράφοντάς την ή Έαμική δικτατθρΐα πού θέλησε ά επιβάλη ένοπλη λαοκρατία καί ξε αθάρισμα κάθε έθνικιστή ωδήγησε Έλή ό έ άξ είς την Πρωτεύουσαν «ϊς τό αΐμα άχι διά την οικονομικήν χειραφαίτησιν ή διά τάς λαϊκάς αύτοΰ ελευθερίας άλλά διά ν« επιβάλη τάς αύτοπιστικάς τού αρ¬ χάς είς την λεηλασίαν. Ιδού ποίος ε| - Έλληνικός Κομμουνισμός ύπέ τό ψευδώνυμον ΕΑΜ, ΕΠΟΝ,.ΟΠΛΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΗΛΕΓΓΥΗ. ΑΡΙΣΤ. ΠΕΡΙΔΗΣ Τη '2'όχ Φεβρουαρίου έ. έ. είς τάς ωνίας τής πόλεως Ηρακλείου καί άκρι ,-ΐώς κάτωθι τής Άστυνομικής διατάξδ- ως διά τής οποίας άπαγορεύεται ή ένα πόθεσις οιουδήποτε ρύπου, ή Π.Ε. τού Κ.Κ.Ε. τοΰ Ν. Ηρακλείου έν καιρώ νυ>
  κτός καί μακράν άπό κάθε άστυνομικήν
  έπιτήρησιν έναπέθεσεν ένα άκόμη ρΰ'
  πον. Οί συμπολίται, άνύποπτοι την
  πρωΐαν διερχόμενοι προσεπάθουν νά α¬
  πομακρύνουν άπό τούς ρώθωνάς των
  την άηδή κακοσμίαν άλλ' εις μάτην.
  Ή κακοσμία ήτο πρωτοφανής. Προ
  ήρχετο άπό ενα ρυπαρογράφημα μέσα
  στε εάν δέν έλθητε άρωγοί, θά ΰ·
  ποχρεωθώμεν νά σταματήσωμεν
  κάθε εϊδους περίθαλψιν καί έγχεΐ-
  ρησ'ν
  Παρακαλοθμεν θερμώς δπως έν-
  τός των πλαισΐων των δυνατοτήτων
  καί τής δικαιοδοσΐας υμών, άποστεΐ-
  λητε αντιπρόσωπον τής ύμετέρας υ¬
  πηρεσίας πρός διαπίστωσιν των έλ-
  λείψεων τούτων καΐ φροντίσητε κα-
  τά τό δυνατόν είς την συμπλήρω¬
  σιν τούτων.
  Παρακαλούμεν έπίσης δπως επι¬
  σπευθή ή τυχόν παρασχεθησομένη
  βοηθεία λόγω τοθ δτι ευρισκόμεθα
  είς μεγίστην δυσχέρειαν μή δυνό¬
  μενοι .πλέον έκ των ενόντων νά
  έξωπηρεΐήσωμεν τάς πολλαπλάς έλ
  λεΐψεις ημών.
  , Ευελπιστούντες δτι θέλετε.δεΐξει
  τό ανάλογον ενδιαφέρον, παρακα¬
  λούμεν δπως μαζύ μέ τάς ευχα¬
  ριστίας μας δεχθήτε καί την έκ¬
  φρασιν τής έξαιρέτου πρός υμάς
  υπολήψεως μας.
  Μετά πλείστης τιμής
  Διά την Πολικλινικήν Ηρακλείου
  Ό Διευθυντής Ίατρός
  Στ. Σαριδάκης.
  23)12)44 δι" αποφάσεως τής Γε
  ε'Γς'τό οποίον διεσύρετο ή ύπόληψιςΙ νίκης Έπιτροπής διανομής τροφίμων
  πολλων συμπολιτών καί εμού. Ι απεφασίσθη ή χορήγησις ποσότητος
  ΚΠΟ ΗΜΕΡΗΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΒΝ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦεβρουαρΙου
  λλων συμπολτ μ
  Και διά μέν τούς λοιπούς άξιοτίμους
  συμπολίτας μας τούς αναφερόμενον είς
  αύτό, δέν πρόκειται νά άσχοληθώ. Εί»
  ναι οίΐδιοι είς θέσιν νά άμυνθοϋν καί
  θά τό πράξουν μόνοι των. Θά άσχολη¬
  θώ όμως διά τβν εαυτόν μου διότι φρο
  νώ ότι δέν μοΰ· έπιτρέπεται νά άττ»πα
  ρέλθω καί μάλιστα άπαξ μοΰ δίδεται ή
  εύκαιρίανά παρουσιάσω δίς την κοΐΛ1*)-
  μας διά μίαν άκόμη φοράν τούς ά-
  γνώστους γνωστούς των άνυπογράφιον
  προκηρύξεων..
  Ή< υπόθεσις κατά γράμμα έχει ώς εξής. Τή 20)12)44 υπέβαλον ώς οικονομ ικός Δ)τής τή;Πολυκλινικής Ηρακλείου τίιν κάτωθι αναφοράν μας πρός την Ε. Υ- ΕΝΑΙ1ΒΚ0Ϊ Μ1Ι.Η0ΝΗΗΕΝ0Ϊ Ο φωνο, :αθάρμ ή ήγη .ήν Έλληνική νειότη σέ πράξεις άνήκουστες καί τρομερές πού ντρο- πιάζουν τή φυλή μας. Τώρα ό άνεμος άλλαξε. Ή Δη· μοκρατΐα ή άληθινή, γοργόφτερη ξαναγυρΐζει στή πρώτη της πατρί δα, συντροφιασμένη άπό τή μεγάλη νίκη τής Ελευθερίας κατά τής. βΐας καί τής τρομοκρατίας των λογιών— λογιών ναζΐ. "Ας σβύση ή νεολαΐα τό άμαρτωλό παρελθόν, ή Έθνι¬ κή καί Έαμική νεολαΐα, κι' άς γί¬ νη στήν Έλλάδα τή γκρεμισμένη, τό σταθερό θεμέλιο καί τό άκλόνη το άγκονάρι πού θά στηριχθή γιά ν' άνανήψη καΐ άνοικοδομηθρ καί νά ζήση μέ τό λαμπρό μέλλον πού ή τωρινή έξέλιξη τής προοιωνΐζει δπως ό Μέγας "Αγγλος ήγέτης καί φιλέλλην Τσώρτσιλ εΐπε στό δεΰτε- έά άό η Άθή τέως δήμος τής Βιάννου (δηλ τα - χωρία Μουρνιές Μϋθοι, Μύρτος, Γδόχια καί Ρίζα,δλα κατεσΐραμμένα άπό τους Γερμανούς) έχ«ι τό ιάτύχημα νά είναι στερημένος άπό κάθε συγκοινω- νία αύτοκινήτων χαί νά ανήκη ύς τόν Νομόν Λασηθίου. Καί έτσι ένφ είναι δ πρώτος ΐσως οτίς θυσίες'—άνω των 200 κατοίκων τού έτουφεκίσθησαν—είναι τελευταίας στά οιαδήποτε βοηθήματα. Έκτός έλαχί στων τροφίμων τής ΕΜ—ΕΛ πού· φθά νούν έως έκεΐ, μόνον μέ την άκοήν πλη- ρ^οφοροϋνται οίκάτοικοι τής περιφερείας έκείνης ότι διανέμονται είς τούς κατοί- κους των κατεστραμμένων χωρίων κου βέρτες, παπλώματα, ύποδήμαται ρίζι, ένδύματα κτλ. Αύτά μας γράφουν ενδιαφόμενοι άπό τίς Μουρνιές. Καί ύπενθυμίζομεν είς τούς άρμοδίους την ΰπαρξι καί τής πε¬ ριφερείας έκείνης. απεφαίη ή χρήγης ης τινός ΠετρελαΙου καθαροΰ διά τάς ανάγκας των Κλινικώγ καί ΊατρεΙων ώς απαραιτήτου στοιχείου ^διά την άποστεΐρωσιν των έργαλείων κσί έ- ηιδίσμικοϋ ϋλικοϋ. Δυνάμει τής αποφάσεως ταύτης έλαβον αί κλινικαί καί τα Ιατρεΐα Ν. Γερωνυμάκης Γρ. Χατζιδάκης Στ. Λογιάδου Γρηγορίου Ζερβουδάκης ψυχιάτρου καί ή Πολυκλινικη, διά την οποίαν διετέθησαν την μέν 3)1)45 δύο μπιτόνια συνολικοθ καθαροθ βάρους 23 οκάδων την δέ 7)2)46 τέσ¬ σαρα είσέτι μπιτόνια συνολικοθ κα- θαροθ βάρους 46< οκάδων. Τό ώς άνω πετρέλαιον ώς. είναι φυσικόν παρέλαβον ό υποφαινόμενος Δ.Σ.Β. άφοθ κατέθεσα τό καθορισμένον Έν Ήρακλείφ τχί 20)12)44 πρός 50, δρχ. κατ' οκάν άντίτιμον Ή Πολυκλινικη "Ηρακλείου καί άψοθ έγιναν δλαι αί νόμιμοι δια· Πρός την Ελληνικήν Υπηρεσίαν τυπώσεις παρά τοθ κ. Εύαγγέλου ~ - - - ■ Άνωγειαννάκη άνωτέρου ύπαλλή- λου παρά τή Μ.Λ. Αυτή είναι έν όλίγοις ή .ΙατορΙα Διανομής Συμμαχικής Βοηθείας Ένταθθα Άξιότιμοι κύριοι, Άξμ ρ, Έχομεν την τιμήν νά γνωρίσωμεν Υμίν δτι ίν'Ηρακλείω Κρήτης λει- τουργεΐ άπό τοθ έίτοος 1925 ή Πολυ κλινική Ηρακλείου τ^τις καβ' ιδλας τάς πολι>κυμάντους ττΈριόδους άπό
  έή έί έφ δ
  ς
  τής έποχής
  ρς
  προσέφερε πδν
  Αυτή είναι έν όΐγις ή ρ
  τοΰ. πρωτοφανοθς διά τα Ηράκλει
  ον Παναμδ είς τόν οποίον, ή Π. Ε.
  τοϋ Κ Κ.Ε. μέ έτοποβέτησαν φς πρω
  ταγωνιστήν καΐ ήρωα, διά νά δώση
  άντί παντός άλλου χρησΐμου είς τάς
  παρούσας στενοχώρους ημέρας είς
  της εποχης ϋΚϋΐνηι; ιιμυυ&ψεμο ιι^ν -—ι---------. -» · - ·· ■·,
  ο!ι ηδύνατο τόσον προσοΙκΓκώς-είς τούς δπαδούς τού, αυτήν τήν.κακοή-
  τούς προσερχομένους άσθενεΐς δσον θείαν μέ τόν σκοποόν νά δημιουργή·
  καίαυνολικώς πρός την Κοινωνίαν ση έπΐΐασιν τής ψυχολογικής κατα-
  ..... · · παρέστη ά- στάσεως άπό την όποιαν άναμένεΐ
  ό πολύκλαυστος τέως Άρχηγός
  καί δοσίλογος διά τάς αχέσεις
  κοί τό Κρ ιτος οσάκις
  νάγκη.
  Έν τή Πολυκλινική ημών
  λΐόθησαν δωρεάν, άπαντες
  σχεδόν
  τού άπό την Άθήνα
  5
  νος την δυστυχίαν των άτυχουντων,
  ήν ό ϊδιος ιτλειστάκις προκαλεΐ, ά
  λάσσει πάντοτεσυνθήματακαί όνόμα
  τα διάνά παραπλανά, είναι έχθρός
  πάσης ανθρωπίνης άρετής καί άτομι
  κης προόδου. Ό ελληνικάς κομμου¬
  νισμός εξαιρέσει ολίγων ψευιοδια-
  νοουμένων, ψευτομορφωμένων, άνι-
  κάνων καίάποτυχόντων νεοπιστημό
  νων οίτινες ήγοθνται αύτοΰ, ώς καί
  ελαχίστων παραπλανηθέντων άτυ-
  χ&ν νέων, άποτελ,εΐται κατά τό πλεΐ
  στον έκ της κατωτάτης μορφωτικής
  καΐ τινευμα-τικίίς στώθμης τί)ς Έλλη
  ΚΑ1ΑΛΑ0ΠΑΗΓΒΑΠΗΝΚΑΡ1ΙΑ ΤΟΓ ΕΑΜ.
  Ιτήν έβδομαδιαία συνάδελφο «Δή
  ' μοκρατικός>Άγών» ίοΰ Αγ. Νι-
  κολάου τής 19ης τρέχοντος έδημ,οσι
  εύθη μακρά ανακοίνωσις τοϋ κ. Στ.
  Κουδούρου, είς την οποίαν οδτος με1
  ταξύ άλλων δηλώνει, δτι έξίρχε,ται
  τοθ ΕΑΜ., διότι τουτο «παρεξέκλι·*
  νέ των σκυπών τού» προσπαθώντας1
  μέ ένόπλους έσωτερικούς αγώνας1
  νά έπιβάλτ) την δικτατορίαν τού."
  ΤΗταν καιρός! Ή δήλωσις αυτή
  τοϋ κ. Κουνδούρου, έστω καί μετά
  την δω&εκάτην, θα διευκολύνη την
  επάνοδον είς τόν εθνικόν δρόμον
  πολλών άπό τούς κατοίκους των έ·1
  παρχιών Μεραμβέλλου καΐ Ίεραπέ
  τρας, οί όποΐοι παρεσύρθησαν πρός
  τό ΕΑΜ, άκολουθώντας τό παράδειγ
  μα τής οίκβγενεΐας Κουνδούρου.
  Πάντως ή δήλωσις τού κ. Κουν¬
  δούρου, ΰστερ' άπό την πρό τίνων ή-
  μερθν δημοσιευθείσαν δήλωσιν των
  λΐόθησ ρ, ς χ
  οί τραυματίαι των έργατικών τα-
  ραχών κατά τό έτος^ 1935 (4 Αύ·
  γούοτου) δπως έτιίσης μέγας άριθ-
  μός Έλλήνων "Αγγλων, Γερμανών
  καί Άποικιακών στρατιωτών κατά
  τάς έπιχειρήσεις πρός κατάληψιν
  τής πόλεως τοθ "Ηρακλείου, έντε-
  τού μετά τοθ Σο°μπ···ρτ τάς έν
  τυπώσεις καί την. δόξαν την ο¬
  ποίαν δέν κατόρθωσε νά μαζεύση
  κατά την ήρωϊκήν τού διαμονήν
  μεναξύ βουνοϋ καί Ηρακλείου.
  Τό κακό είναι 8τι ή άγκινάρα έ-
  πατήθή.
  Διότι ό ρΰπος τόν οποίον ή κακο-
  τής πόλεως τού ηρακλείου, ενιε-ι ■-------- ■-----»
  λώς> δωρεάν, διατεθέντος πρός τοθ-1 ήθεια έρριψε περιμένοντας νά βρή
  το καΐ ύλικοϋ γενικοθ καί Νοσοκο|κεχηνότα στόματα νά τόν καταπί-
  μ«ιακοϋ καί τροφίμων. Συνεπεία τοΟ Ι ουν. περιέλουσε κατά πρόσωπον
  - ■· -../»_ Ιτηι1»· <ϊ τΛν οίκτοόν συ* βομβαρδισμοό καί τής εξακολουθή σάσης μερικής καταρεύσεως τής Κλι νίκης ήναγκασθημεν νά μεταφέρω μέν τούς νοσηλευομένους άλλαχοΟ, καί τότε ύπέστημεν τελείον κατα¬ στροφήν καί λόγω τοθ βομβαρδι σμοά άλλά καί λόγω τ-ής λεηλασί- ας τής γενομένης τόσον έκ, μέρους. των εντοπίων δσον καί των Γερ-Ι μανών ■ | >-«., ., τόν ρίκτρόν συγγραφέα οί
  οί όποΐοι τώρα προσπαθοόν μέ τάς
  έρυθράς περιχειρίδας των νά τόν
  σκουπίσουν διά νά μή άναγνωρίζων
  ται, έστω καί κατά τάς νυκτερινάς
  των έξόδους.
  /Εάν ύ«ήρχε ΐχνος έντροπής ή κα
  πίστεως τόσον άπό τούς παρά
  δσονα1 απο τούς'
  ^φ^ριο6ότας δσ ς
  *ν .. Ε α. α,, ' α συρράψαντας τόν άνερμάτιστον λ(-
  Σήμερον έχομεν, διαθέσει μέγα ά- σ ΡΡ Ψ ^ βνεφέρετο τό δνομά
  έπιστημόνων καί έπαγγελματιών Ση
  τείας, δτι έγκαταλεΐπουν τό ΕΑΜ
  είναι τό δεύτερο δυνατό πλήγμα πού
  καταφέρεται άπό τόν γεΐτονα Νο¬
  μόν στήν καρδιά τής άνθελληνικής
  φασιστικτΐς αώτ?ΐς οργανώσεως, πίσω
  ^ ό ό έ
  ----"ΙΓ Γ - .% ι
  ριθμόν κλινών είς τάς οποίας νο-
  σηλεΰομεν , στρατιώτας Έλληνας,
  τραυματίας καΐ άσθενεΐς, καί πά¬
  λιν εντελώς δωρεάν.
  Πλήν δμως ή Πολυκλινικη ημών Ε-
  χει κυριολεκτικώς έξαντληθή άπό
  πάσης πλευρας τό δέ προσωπικόν
  ημών, αποτελούμενον έκ 10 πρόσω
  πων στερεϊτ·αι καί αυτών των λευ-
  κων λινοστολών άπαραιτήτων διά
  την νοσηλείαν των ασθενών καί
  έπαρκοΰς τροφής ιδίως δέ άρτου
  άναλόγου πρός την κοπιώδη καί έ-
  Ληό την
  τόσον
  τ* κ κ
  καιρόν έκα
  πικίνδυνον υπηρεσίαν την όποιαν
  προσφέρουν.
  "Υλικόν Νοσοκομειακόν εχομεν έ-
  .λάχιστον καύσιμον δέ ϋλην καί είδι
  Ι κως καθαρόν πετρέλαιον πρός χρή
  Ι σιν των κλιβάνων άποστειρώσεως
  | *>** Τ^κ χειρουργικώς έπεμβάσεις
  --ΓΙ---Τ~- -
  βελλον δέν θά άνεφέρετο τό δνομά
  μου—όμιλώ πάντοτε διά λογαρια¬
  σμόν μου—διότι έγώ προσωπικώς
  οθτε έλαβον ουτε πρόκειται νά λά-
  βω τι τό οποίον δέν δικαιοθμαι τυ¬
  πικώς καί ούσιαστικώς.
  Έχω δλο τό θάρρος τ· οποίον
  μοθ δίδει ή σχετικώς μακρά κοινωνική
  καί έπαγγελματική ζωή μου, διά νά
  διακηρύξω παντοθ δτι δέν φοβοΰμσι
  κανένα πρόστυχον συκοφάντην καί
  δτι εΤμαι Μτοιμος νά άντιμετωπίσω
  ενώπιον των δικαστηρΐων τόν οιον¬
  δήποτε κρυπτόμενον υπό τό ψευδώ¬
  νυμον τοθ Κ.Κ.Ε. καί δέν συμμαζεύ
  εται, καί ό οποίος άποφεύγει νά θε
  ση τό δνομά τού κάτω άπό μίαν πα¬
  ρομοίαν καταγγελίαν.
  Παρακαλώ τόν αξιότιμον κ. Είσαγ
  γελέα, δεδομένου δτι πρόκειται -τβρί
  , Οποθέσεω. δημοσίας τάξεως καΐ ήθι-
  κη"ς έν6αφ«ρούσης Βχι μονον τ$ 6τ«>-
  1
  πί
  -τό
  αύ
  Κς
  ,νας
  ύ
  Ιδ¬
  ιόν
  Τ1ΜΗ ΦΥΑΛΟΥ Δραχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΡ1ΤΗ 27 Φεβρουαρΐου 1945
  4
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΛΙΒΕΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
  Τό γραφείον τής Έλληνικής Ύττηρϊ-
  οίας Ιυμμαχικης Βοηθείας, μάς άπεστει-
  λ3 πρός δημοσίευσιν την κατωτέρω άνα
  κοίνωσιν:
  Έκυκλοφόρησε ρία προκήρυξις πρός
  τόν Λαόν τής πόλεως καί τοθ ΝομοΟ "Η¬
  ρακλείου είς την όποιαν θίγονται διάφο-
  ρβ_ζητήματα χάριν δήθεν τής προστασίας
  τού ΛαοΟ, ήτοι θίγει τόν Έρυθρόν Σταύ¬
  ρον, τόν κατηγορεΐ δτι δέν κάνει διανο-
  μάς, ένώ κάνει συμφώνως μέ τάς δυναΐό-
  τητάς τού.
  Πά την Ελληνικήν Υπηρεσίαν Συμμα-
  χικής Βοηθείας λέγει δτι κατασπαταλα
  καί κλέβει τα τρόφιμα.
  Έττ' αυτού ή Έλληνική 'Υττηρεσία Συμ-
  μσχικής Βοηθείας, δηλοί δτι είς ούδεε-
  μίχτν ενέργειαν προέβη άνευ αποφάσεως
  τής Γενικής Έτιιτροιτής.
  Εν τή προκηρύξει γίνεται μνεία δτι ό
  Διευθυντής κ. Πλευρης εχει κροτήσει Δέ-
  κα πέντε (15) βαρέλια βενζίνης διά λ)σ-
  μόν τού. Έπ' αύτοϋ ή 'ΥπηρΕσία δηλοί
  δτι ό κ. Πλεορης δέν έχει λάβει έκ μέρ-
  ους τής Έλληνικής Υπηρεσίας Συμμαχι-
  κης Βοηθείας οθτε έ'να δράμι βενζίνης.
  Ή προκήρυξις άναφέρει δτι οί Διαχει¬
  ρισταί κλέβουν άσύστολα τό ψωμί τοϋ
  ΛαοΟ. Σχετικώς άναφέρομε δτι δχι μόνον
  οί Διαχειρισταί άλλά καί γενικώς δλοι οίί
  ύττάλληλοι δέν ?χουν λάβει οΰτε £να δρά
  μι παοαπάνω άπ' δτι έ'χει λάβει ό πληθυ
  σμος, η δέ έν γένει Διαχείρισις είναι έν
  τελώς λευκή.
  Θ'γεται έπίσης δτι τσ πετρέλαιον τό
  καθαρόν δίδεται «ϊς τοΰς προσκειμένους
  πρός την "Υπηρεσίαν, ένω τούτο εδόθη
  μέχρι σήμερον μόνβν είς Κλινικάς πρός
  εξυπηρέτησιν των ασθενών, λόγφ τής
  μικρής ποσότητος πού θιατίθεται έττΐ τοθ
  παρόντος.
  Οί σόδες γιά σατΐωνοκοίησιν εδόθησαν
  είςδλους γενικώς τούς Σαπωνοποιούς ά-
  νεγνωρισμένους καί μή.
  Τέλος τό άλεΰρι τΐοΰ έχορηγήθη εδόθη
  κατόπιν αποφάσεως τής Γενικής Έπιτρο-
  πής άλλο επί πληρωιιή καί άλλο επ Ι έπι-
  στροφή ήτις Έτΐιτροπή ενέκρινεν τόν σκο
  ττόν δι' δν έχορηγήθη.
  Έν ένί λόγω ουδέν τό παράτυπον ϊ
  κακή διάθεσις ή επί πλέον παραλάβη τρο-
  φίμων έκ μέρους των ϋπαΚλήλων έλαβεν
  Χώραν ώς θά διαπιστωθη ό κ. Εισαγγε¬
  λεύς είς δν παρεπέμφθη ϊθ λιβελογράφη-
  μα τής ιΐροκηρύξεως προκειμένον, νά διω-
  χθοΰν έν συνέχεία οί συντάξαντες την
  προκήρυξιν οίτινες ·4ναγράφουν άνακρι-
  βείας δπερ συντελεί είς την ανη¬
  συχίαν τού κοινοΰ καί είς την δυσφήμη-
  σιν έντίμων ΰπαλλήλων.
  Ο ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
  Ή δυστυχία στήν οποίαν έ'ρριψε τό
  Καστέλλι—Πεδιάδος ή βάρβαρος κατο-
  χή, δέν έδωσεν την ευκαιρίαν μιάς χαράς
  μιάς ημέρας έορτασμοΰ άπό τής απε¬
  λευθερώσεως μας μέχρι σήμερον. Έτσι
  έχεΐ πού ά'λλοτε οί ήχοι τής λύρας, τού
  βιολιοθ καί των μαντινάδων άντιλαλοΰ-
  σαν, τώρα ακούονται τα παράπονα καί
  οί άναστεναγμοί των κατοίκων διά τάς
  δυσκολίας τής σημερινής μας ζωής. Μέ-
  σα σ' αυτήν την άτμόσφαιρα ηκούσθη
  την Κυριακήν 18ην Φεβρουάριον ότι αί
  Προσκοπικαί όμάδες Καστελλίου θά έ'δι-
  δαν μίαν Θεατρικήν Παράστασιν καί
  έκάλουν τό κοινόν.
  Πρόσκλησις ευχάριστος ώς σ/τανία καί
  στά καλά μας άκόμη χρόνια. Άλλά τώ¬
  ρα ποϋ τό κέφι γιά τέτοια; Όμως άπό
  ιεράν υποχρέωσιν πρός τόν Προσκοπι-
  σμόν καί πρός ηθικήν κι' ΰλικήν ενί¬
  σχυσιν πρός τούς Προσκόπους μας, ή
  ώς ά'νω πρόσκλησις ευρήκε παντοΰ την
  προθυμίαν! "Ετσι ενρέθηκα κι' έγώ
  είς την τετάρτην κατά σειράν παράστα¬
  σιν τής 20 τρέχοντβς, άφοΰ αί τρείς
  προηγούμεναι παραστάσεις, λόγφ μεγά-
  λης ζΐΐτήσεως είσιτ·ηρίων, διετέθησαν
  διά, ΐούς κάτοικον ς. των περιχώρων καί
  τάσχολεΐα. , λ/',-'γ'■ >>
  Ή μεγάλτι, αΐθόυσα είς την οποίαν εν-
  ρέθημεν, (έ'να άλλοτε θέατρον των Γερ-
  μανών ίδιοκχησία κ. Νικ. Λαγουδιανοΰ
  ευγενώς προσφερθέν) ήτο καί πάλιν
  'κατάμεστη άπό Καστελλιανούς τώρα.
  Ού'τε διάδρομος έμεινε οΰτε οπίσω ή
  μπροστά κάπθιος χώρος γιά μιά καρέ-
  κλα πάνω άπό τάς 200 άλλας. Οΰτε τό
  κρύο τό έξωφρενικό πού έκείνη την βρα-
  δυά έξέσπασε άπότομα σάν σναμποτάζ,
  ΚΟΙΠΟιΊΙΚΒ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.—Μόλις συνελ
  θόντες έκ τής πληξάσης ημάς συμφοράς
  τοϋ προώρου θανάτου τοΰ συζύγου
  πατρός άδελφοΰ καί θείου ημών.
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΑΚΗ
  Διδασκάλου τοϋ Πρωτύπου τής Παι
  δαγωγικής Άκαδημίας Ηρακλείου.
  Θεωρούμεν καθήκον μας όπως ευχα¬
  ριστήσωμεν δημοσία τόν εοΘφιλέστα
  τον Επίσκοπον Λάμπης καί ^Σφακίων
  Εύμένιον Φανουράκην τούς ίατρούς
  κ.κ. ;Κουβίδην Γιαμαλάκην Τσακίρην
  καί Άθητάκην,/τ,ό προσωπικόν καί τούς
  μαθητάς τής Παιδαγωγικής Ακαδημίαν
  τούς κ.κ. δημοδιδασκάλου; καί διδα¬
  σκαλίσσας τής πόλεως καί των Προα-
  στείων τό Έκκλησιαστικόν Συμβούλιος
  Αγ. Τριάδος καί πάντας τονς όπωσδή-
  ποτε συμμερισθέντας τό πένθος μας.
  Αί βαρυπενθοΰσαι οικογένειαι, Γεωρ-
  γίου Μακράκη, Εύφροσΰνης Μαρκογι-
  αννάκη, Καλλιόπη Θειακάκη, Μηνάς
  Άτσαλάκης, Στυλιανός Κ. Μακράκης.
  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
  ΆΟΆΓΛ' 5
  Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΫ καί Σία. Δέχεται πα¬
  ραγγελίας αρραβώνων, Γάμων/, Βαπτί-
  σεων καί Μνημοσύνων.
  Άγνότης υλικών, έξαιρετική τέχνη.
  Τιμαί λογικαί.
  ΛΓΟρΑΖΩ παντός εϊδους ΓΡΑΜΜΑ-
  ΤθΣΗΜΑ, Ελλάδος, Κρήτης καί ξένων
  χωρών, συλλογαΐ καί στόκ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ^Ηράκλειον._______
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
  ΜΑΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
  ΚΑΛΤΣΩΝ
  Είς τό Φαφεϊον τό «Σίκ». Πλα
  τεΐα Κέντρον.
  ήμπόρεσε νά κρατήση κανένα άπό έκεί-
  νους πού δέν εΐχαν άκομη πάει. 'ΈτσιΙ
  σέ μιά αϊθονσα γεμάτη άπό θεατάς εφά¬
  νηκαν οί ΙΙρόσκοποί μας στή σκηνή καί
  ή παράστασις άρχισε μέ τόν ΰμνον των
  ΙΙροσκόπων. Ή παράστασις εσυνεχίσθη
  μέ τα έργα «Νά ζ) τό Μεσολόγγι» Β.
  Ρώτα καί «οί Φοιτηταί» Ξενοπούλου
  Τα διαλείμματα έκάλυπτεν ή μουσική
  διαφόρων τεμαχίων καί έθνικών τρα-
  γουδιών, τής άπό 15 διάφορα ο'ργανα
  όρχήστρας την οποίαν ώργάνωσε καί
  διηύθυνε ό κ. Ιωάν. Γ. Δοξαστάκης
  Διδάσκαλος Κατάπληξις σωστή μάς κα¬
  τέλαβε διά τό έργον τοΰ ώς ά'νω Διδα¬
  σκάλου, μέσα σέ τόσον ολίγον χρόνον.
  Μέσα σέ 2 μήνας διδασκαλία καί πλήρης
  εκτέλεσις! Καί επί τής Σκηνής; Μία έρ-
  γασία μεγάλη καί πλήρης, έ'να παίξιμον
  φυσικόν καί άποδόσιμον άπό όλους καί
  όλας. Ή κατανομή των ρόλων υπό τοΰ
  διδάξαντος κ. Ιωάννου Βουμβουλάκη
  Καθηγητού υπήρξε τόσον έπιτυχές ωστε
  ουδείς των ήθοποιών νά μή ύστερήση
  καΐ νά μάς είναι δύσκολον νά κάνωμεν
  καμμίαν διάκρισιν είς τό ωραίον των
  παίξιμον. Έπίσης πολύ επιτυχής καί ή
  σκηνογραφία τοΰ κ. Μιχ. Φερετζάκη.
  Γϊ' αύΐό όλους τούς Διωργανωτάς
  τής παραστάσεως κι' όλους τούς Προ¬
  σκόπους καί Όδηγούς μας οφείλομεν
  νά συγχαρώμεν θερμώς καί νά ευχαρι¬
  στήσωμεν διά την ψυχαγωγίαν τεσσά-
  ρων ώρών, ή όποία μάς έκανε νά νοι
  ώσωμεν στήν πραγματικότητα πώς τώ¬
  ρα πλειό ζοΰμεν Έλεύθεροι «αι τα
  γλέντια κι' οί χαρές είναι ϊδικά μας.
  Κ.Γ.Κ.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  1.—Περιήλθεν είς γνώσιν τής Ν.
  Διοικήσεως δτι μετά την έγκατάλη-
  ψιν υπό των Γερμανών τοθ Λιμένος
  Ηρακλείου, διάφορα εϊδη ΰλικοϋ
  μετεφέρθησαν έκ τής περιοχάς αύτοϋ
  υπό ίδιωτών πρός ιδίαν αυτών χρή¬
  σιν,
  2.—Καθιστώμεν γνωστόν δτι τό
  έγκαταληφθέν Γερμανικόν υλικόν α¬
  ποτελεί περιουσίαν τοθ ΈλληνικοΟ
  Δημοσίου, αρμοδία δέ διά την περι¬
  συλλογήν τοϋ ύλικοϋ ναυτικής φύ
  σεως καί γενικώς των έν τρ περιοχή
  τοϋ Λιμένος έγκαταληφθέντων είδών
  είναι ή Ν. Διοίκησις.
  3.—Καλούμεν συνεπώς π«ντσ κα
  τέχοντα Γερμανικόν υλικόν ναυτικής
  φύσεως κ«ί γενικώς μεταφερθέν έκ
  τής περιοχάς τοϋ Λιμένος, δπως υπο
  βάλη "σχετικήν δήλωσιν είς τα 'γρα-
  φεϊα τής Ν. Διοικήσεως (Γραφείον
  «Μ») μέχρι τής 15ης Μαρτίου 1945.
  4.—Παρερχομένης τής προθεσμίαο
  ταύτης, ό τυχών καταγγελλόμενος
  κάτοχος τοιούτου ύλικοθ καί μή δή
  λώσας αύτό, θά ύπόκειται είς ποι-
  νικήν δίωξιν.
  Έν Ηρακλείω τή 23 Φεβρουαρίου
  1945.
  (Έκ τής Ν. Διοικήσεως Κρήτης)
  μόν μου άλλά καΐ γενικώτερον τό
  λαόν, νά επιληφθή τής ύαοθέσεω
  ταύτης διά νά άποδειχθρ επισήμως
  πλέον πόθεν πηγάζει ή καθημερινή
  συκοφαντία των πάντων Γσως κα
  τεθή τέρμα είς την άηδή αυτήν έκμε
  τάλλευσιν ή όποία γίνεται συνεχώς
  είς βάρος τοθ δυσμοίρου αυτού λαοθ
  ό όαοϊος κατήντησε μέ την τακτικήν
  των ό άκούσιος ύποδοχεύς πάσης ε
  λεεινότητος καί κακοηθείσς, άλλά
  καί συν^νός άκούσιος.
  *ΗΒβΙεΡΒΐΒί Ανωνύμους συκοφάντας
  ιου νά παρουσιασθοθν εάν τολμοθν.
  Ένυπογράφως.
  ώ ΣΤΡΦΝπ·
  ΕΒ ΑΦΟΡΜΗΪ ΚΑΚΟΥ ΕΠΕΙίθΔΐΟΓ
  4έν πιστεύομε νά είναι άληθές έκεϊνο
  πού δημοσιεύει ^τόσον κακόβουλα
  στό προχθεσινό φύλλο της ή «Έλεύθε-
  ρη Γνώμη» ότι τάχα «ανεκοίνωσεν επί-
  σημα ό κ. Μπλέτσας» ότι έξ αΐτίας
  τής χρησιμοποιήσεως τού οίκήματος
  Καβαλλάκη «γιά κέντρο μιάς πολιτικής
  όργάνωσης δέν έ'γινε δυνατή ή καταμέ·
  τρηση καί διαθέση των ύφασμάτων»
  πού έκλάπησαν προχθές άπό την άπο
  θήκη τοϋ καταστήματος. Καί δέν τό
  πιστεύομεν, διότι ό κ. Μπλέτσας γνω-
  ρίζει:
  Ιον) Ότι είς τό σχετικόν έγγραφον
  τού εδόθη άμέσως απάντησις ότι τίθε¬
  ται εις την διάθεσιν τού τό ίσόγειον
  τοΰ καταστήματος μέχρι τής κλίμακος
  πού όδηγεΐ είς τό δεύτερον π,άτωμα.
  2ον) "Οτι είς επιιόπιον εξέτασιν τοϋ
  πράγματος, είς την οποίαν παρίστατο
  καί ό Στρατιωτικάς Διοικητής Ηρα¬
  κλείου κ. Νάθενας εκρίθη νπ&λύχως
  I-
  παρκής δ ώς ανω χώρος τοϋ ίσογείου
  τοϋ Κα%σστήΐΛαχο€. διά την τ,μ -— *
  ΠΡΩΙΙΝΓΑΙ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  Κατά μήκος των όδών Ντουρεν και Γιούλκ
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΕΛΛΑΣ: Ό Άντιβασιλεύς τής
  Ελλάδος Μακαριώτατος Άρχιεπί-
  σκοπος κ. Δαμασκηνός μεταβαίνει
  σήμερον είς Θεσσαλονίκην.
  Ό ύπουργός τής Δικαιοσύνης διέ·
  ταξε σήμερον όπως έπανβσυλλη-
  φθοθν οί καταδικασθίντες υπό των
  Έλληνικών Δικαστηρίων καί έλευ-
  θερωθέντες υπό των Γερμανών.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.— Σψμαχικά
  στρατεύματσ τής 1ης καΐ 2ας',Στρατιάς
  προχωροϋν σήμερον κατά μήκος των
  όδών άπό τό Ντοθρεν καΐ τό Γιοϋλκ
  πρός τήνΚολωνΙαν. Χδές 6ράδυ άπεΤ
  χον 25 χιλιόμετρα έκ τής πόλεως. Ή¬
  δη οί Σύμμαχο ευρίσκονται επί τής άν-
  τιπέρας όχδης τού Ρόερ επί μετώπου
  40 χιλιομέτρων καΐβάδους 10. Είς τόν
  τομέα'.αύτόν κατελήφδησαν 9 τοπο-
  δεσίαι κα! συνελήφθησαν 3300 αίχμά-
  λωτοι Είς την περιοχήν τοΰ Ντοϋρεν
  επετεθησαν χδές 30 Γερμανικά άερο-
  πλάνα κατερΐφδησαν 14 έκ τοϋ άντι-
  αερ'οπορικοϋ πυροόολικοϋ
  'ΕπΙ τής άριστεράς πτέρυγος οί Κα-
  ναδοΙ συνέλαδον 1200 αίχμαλώτους;
  'ΕπΙ τής δεξιάς δυνάμεις τής 3ης Στρα
  πας εγκατεστήσαν προγεφύρωμα είς
  τόν Ρήνον πλάτους 5 χιλιομέτρων καΐ
  έπεξέτειναν τό προγεφύρωμα των
  πρός τό Σάαρ.
  Χδές άεροπλάνα έπετέδησαν εναν¬
  τίον των συγκοινωνιών τής Κολωνίας.
  Έπίσης εναντίον τής Κεντρικής Γερ-
  μανΐας τής Βαυαρίας καί τής Αυστρίας.
  Βρεττανικά άεροπλάνα έπετέδησαν
  διά δευτέραν ημέραν εναντίον έργο
  στασΐων συνδετικοϋ πετρελαίου είς
  Ντόρτμουντ Άεροπλάνα ΜοσκΤτος
  έ6ομ6άρδισαν καΐ πάλιν τό Βερολί¬
  νον
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ}ΜΕΤΩΠΟΝ.—Ο! Ρθσ-
  σοι είσεχώρησαν βαδύτερον είς τό νό
  τιον τμήμα τής πόλεως τοθ Μπρεσλά
  ου Είς την "Ανατολικήν Πρωσσίαν οί
  Ρύσσοι περισφύγγουν άκόμη περισσό¬
  τερον τόν κλοιόν των παγιδοδέν των
  Γερμανών Βορειοδυτικώς τής Καινιξ-!
  βέργης οί Γερμανοί άντεπιτίδεντο χδές
  όλόκληοον την ημέραν μέ την έλπΐδα
  διασπάσεως τοθ Ρώσσικου κλοιοϋ.
  Τα υπό τόν Στρατάρχη Ρονκοσόψ
  σκυ στρατεύματα είς έπιθέσεις των
  πρός Βορράν κατέλαβον τό Πρεσισ
  φρίντλαν είς την Πομερανίαν.—Βρα-
  ζιλιανά στρατεύματα τής 6ης Στρα-
  τιδς κατέλαβον 2 χωρία νοτιοδυτικώς
  τής Βολωνίας. Άεροπλάνα έξ Ίτα-
  λικών βάσεων έβομβάρδισαν καί πά
  λιν τάς συγκοινωνιακάς γραμμάς
  των Γερμανών είς τα στενά Μπρέ-
  νερ.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ.—200 ίπτάμενα
  φρούρια έβομβάρδισαν τό βιομηχα-
  νικόν κέντρον τού Τόκιο. Άεροπλά¬
  να έξ άεροπλανοφόρων επετεθησαν
  εναντίον στρατιωτικών, ναυτικών
  καί άεροπορικών έγκαταστάσεων
  έντός καί πέριξ τής πόλεως. Φωτο-
  γραφίαι ληφθεΐσαι δεικνύουν δτι 270
  στρέμματα των βιομηχανικών έγκα-
  ταστάσεων τής πόλεως έγιναν παρα
  νάλωμα τού πυρός. Εί Ίβοζίμα 3 με-
  ραρχίαι πεζοναυτών έπιτίθενται σή¬
  μερον εναντίον τού κεντρικοϋ άερ6·
  δρολίου τής νήσου Είς τάς Φιλιππί.
  νας μικρά δύναμις Ίαπώνων άκρο-
  βολιστών ανθίσταται άκόμη είς τα
  Κυβερνητικά κτίρια τής πόλεως Μα-
  νίλλας. Ό Άμερικανός διοικητής
  τής νήσου ίστειλε πρός την φρου¬
  ράν αυτήν τελεσίγραφον.
  Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΧΜΕΤ ΜΑΧΕΡ ΠΑΣΣΑ
  ΚΑΙ ΡΟΝ 26 Φεβρουαρίου—Διά|
  ΒασιλικοΟ Διατάγματος διωρίζεται ό
  ύπουργός των εξωτερικών τής Αιγυ¬
  πτου Ναχράσι Πασσάς Πρωθυπουρ-
  γός. Ό Βασιλεύς Φαρούκ άνέθεσε
  είς αυτόν τόν σχηματισμόν τής νέας
  Κυβερνήσεως.
  Ή κηδεία τοϋ δολοφονηθέντβς
  Αχμέτ Μαχέρ Πασσά εγένετο σήμε¬
  ρον είς Κάϊρον. Πλήθος κόσμου πα¬
  ρηκολούθησε την νεκρικήν πομπήν.
  Έπίσης παρέστησαν ό Βρεττανός
  Πρέσβυς, ολόκληρον τό διπλωματι¬
  κόν θώμα, άποσπάσματα των έν Αι¬
  γύπτω συμμαχικών δυνάμεων καθώς
  καί τμήματα Αίγυατιακού Στρατού.
  Ή Βουλή έξέδωσε ψήφισμα διά
  τοΰ όποίου άναγνωρίζεται ό Μαχέρ
  Πασσσς ό μάρτυς ό οποίος έζησε
  καί άπέθανενε διά την Αίγυπτον.
  Ό Συλληφθείς νεαρός ήλικίας 35
  έτών είναι αίγύπτιοι} δικηγόρος. Οδ
  τος έδολοφόνησε τόν Μαχέρ Πασσά
  ρίψας εναντίον τού 4 πυροβολισμούς
  ένώ κατευθύνετο πρός τή Βουλήν
  καί εΐχε σταματήση διά νά φωτα-
  γραφηθί) άπό τάς ρέπορτερς. Ό Αί-
  γύπτιος αύτός γνωστάς διά τα φιλα-
  ζονικά τού αίσθήματα εΤχε φυλσκι-
  σθεΐ στάς αρχάς τοθ πολέμου καί
  άφέθη μετά έλεύθερος άπό τούς συμ·
  μάχους.
  ΕΣΩΤγιΡΙΚΗΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ κ. ΣΟΦΟΥΛΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Φεβρουαρίου.— ΑΙ
  δηλώσεις τοθ κ. Σοφούλη περί τής
  στάσεως τοθ κόμματος των Φιλελευ
  θέρων επί τού πολιτειακοϋ ζτιτήμα-
  τος θά δοθούν πρός δημοσίευσιν μέ¬
  χρι τής Κυριακάς.
  Τόν κ. Σοφούλην επεσκέφθη χθές
  έκ μέρους τοθ ΛαϊκοΟ κόμματος ό κ.
  Βερροιόπουλος καΐ συνωμίλησε μετ*
  αυτού επί ζητημάτων σχετιζομένων
  μέ τό δημοψήφΐσμα καί τάς εκλογάς.
  ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ. ΣΥΝΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Φεβρουαρίου.—Κατ'
  άσφαλείς πληροφορίας αί άρμόδιαι
  Στρ. "Αρχαί έλαβον παρά τής Κυ¬
  βερνήσεως, ευθύς μετά την υπογρα¬
  φήν τής συμφωνίας μέ την άκραν
  αριστεράν, την εντολήν δπως καταρ
  ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΑΙ
  ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Φεβρουαρίου.—Τό Υ¬
  πουργείον 'Εθνικής Οίκονομίας κα¬
  τήρτισε νομοσχέδιον διά τοΰ όποίου
  άπολύονται οί διορισθέντες έπίκατο-
  χής καί ουνεργασθέντες μετά τού έχ-
  θροΰ χρηματισταί, έπαναψέρονται δέ
  αντιθέτως οί άπολυθέντες.
  ΣΥΓιΤΟ/ηθΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  τίσουν τό ταχύτερον τάς 'ΕλληΛΐκάς _χθές την νύκτα, συνεχίζονται κανονι-
  στρατιωτικάς μονάδας καί τα έκλε
  κτότερσ τιήματα χωροφυλακής, τα
  όποϊα υ λ προωθηθοθν μέχρι των
  βορειοτάτων άκρων τής χώρας διά
  νά άποκα ο; 7τήσουν τό Κράτος τού
  νόμου και νά έγκατασταθοΰν μονί
  μως είς τα Έλληνικά σύνορα.
  Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟ-
  ΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Φεβρουαρίου.— ΔΓ
  αποφάσεως των 'Υπουργών Έσωτε-
  ρικών καΐ Οίκονομικών, δημοσιευ-
  θείσης είς την Εφημερίδα τής Κυβερ
  νήσεως, όρίζεται ό βασικός μηνιαΐος
  μισθός των τακτικών ύπαλλήλων καί
  ύπηρετών των Δήμων καί δημοτικών
  άγαθοεργών ίδρυμάτων είς δραχ, 4
  000 πλήν των καθαριστριών, των ο¬
  ποίων ό βασικός
  είς δραχ. 2.400.
  μισθός όρίζεται
  των, ήτις εκρίθη καί μόνη σκόπιμος, υπό
  των ίδίων των αρμοδίων, καθόσον ού¬
  τως ή άλλως δέν θά διετίθεντο τα
  πολυτελή ύφάσματα καί άλλα ειδή, άλ¬
  λά τα μόνον τής λαϊκής χρησιμότητος
  τοιαΰτα. Ό παριστάμενος εις την ώς
  ά'νω Ιπιτόπιον σύσκεψιν κ. Εύάγγ. Κα
  βαλλάκης^ εδήλωσεν ότι ή έξαγωγή των
  έν λόγψ ύφασμάτων ήτο εύκολβς όπως
  αύτός εγνώριζε καί ηδύνατο νά χρησι-
  μεύσχ) ώς όδηγός.
  Πάντως εξ άφορμής τού όλου κακοίί
  επεισοδίον ή γνώμη μας είναι ότι ή
  Δικαιοσύυη θά πράτττ) τό καθήκον της
  καί νά τιμωρήσχ) άμείλικτα τούς ύπαι-
  τίους τής κλοπής όποιοιδήπτε καί αν
  είναι. Διότι δέν είναι ανεκτόν εξ αϊτίας
  των νά δυσφημήται όλόκληρος ή παρά
  τάξις των Άνταρτών, οί όποΐοι καί άνε
  ξαρτήτως των άγώνων των κ«τά τοϋ
  Κατακτητοϋ καί την ζωήν των πολιτών
  περιεφρούρησαν άπό |>ι βη(('αν σφαγή
  περιεφρούρησαν άπό |>
  καί τα καταστήματα τοίί
  σφαγήν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Φεβρουαρίου.—
  Βρεττανικαί, Άμερικανιχαί- καί Γαλλι·
  καί Ναυτικαι μονάδες έβομβάρδισαν
  επί 4 ημέρας την Γαλλοϊταλικήν με·
  θόριον. . '
  ΛΟΝΛΙΝΟΝ 26 Φεβρουαρίου.— Κα
  τα Γερμανικάς πληροφορίας ή πεδιάς
  τού Ρόερ επλημμύρισε καί πάλιν κατό¬
  πιν τής άνατινάξεως τοΰ -ύδατοφρά-
  κτου Οΰρκτ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Φεβρουαρίου.— Αί
  υπό των συμμάχων διαβάσεις τοΰ ποτα
  μοΰ Προύμ, αί οποίαι έλαβον χώραν
  κως.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 26 Φεβρουαρίου—
  Άμερικανικαί ναυτικαι δυνάμεις εβύ-
  θισαν εί; τάς ακτάς τής Ίνδοκίνας
  Ίαπωνικόν πετρελαιοφόρον έκτοπίσμα
  τος 5 χιλιάδων τόννων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Φεβρουαρίου.— Ό
  Πρωθυπουργός τής Τσεχοσλοβακίας κ.
  Μπένες καί ό ύπουργός των Εξωτερι¬
  κών κ. Μάζαρικ άπεχαιρέτισαν τούς
  κ. κ. Τσώρτσιλ καί ΤΗντεν είς γεΰμα
  δοθέν πρός τιμήν των προκειμένου νά
  έπιστρέψουν ής Τσεχοσλοβακίαν. Πρό
  τής επάνοδον των θά διέλθονν εκ Μό
  σχας όπου θά παραμείνουν επί μικρόν
  χρονικόν διάστημα.
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Φεβρουαρίου.— Κατά
  την είς Θεσσαλονίκην μετάβασιν τού,
  ή Α. Μακαριότης ό Άντιβασιλεύς,
  θά συνωδεύεται υπό των ύπουργών
  Ναυτικών, Άεροπορίας καί Έθνικής
  Οίκονομίας ώς καί άλλων προσωπικο-
  τήτων καί δημοσιογράφων. Θά εκφω-
  δέ έΐ λό άθό
  ηγρφ φ
  ησγ) δέ έκεΐ λόγον άπευθυνόμινος ει¬
  δικώς πρός τόν λαόν τής βορείου Έλ
  λάδος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Φεβροι.αρίου.— Ό
  Γάλλος ύπουργός των Εξωτερικών κ.
  Μπιντώ έφθασε σήμερον ενταύθα. Κα
  τα την παραμονήν τού θά συζητήσχ)
  επί των άποφάσεων τής Κριμαίας καί
  τοϋ ρόλον τής Γαλλίας επί τής μετα
  πολεμικής κατοχής τής Γερμανίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Φεβρουαρίου.—Οϊ
  Σύμμαχοι παρέσχον είς την Ίταλικήν
  Κυβέρνησιν μεγαλυτέραν ελευθερίαν
  δράσεώς, Είς τό μέλλον ή Ίταλική
  Κυβέρνησις δύναται νά έλβη είς ε¬
  παφήν μέ τάς υπολοίπους χώρας μέ¬
  σω των πρεσβευτών της. Δύναται
  έπίσης νά διορίζη ύπαλλήλους, έκτός
  στρατιωτικών, άνευ τής Συμμαχικής
  έγκρίσεως. Έπίσης θά Αλ,λ»^ι-ω-->
  Ή ανακοίνωσις εγένετο χθές είς
  Ρώμην υπό τοθ ΒρεττανοΟ προέδρου
  είς την Μεσόγειον κ. Χάρολδ Μάκ
  Μίλλανό οποίος έξήγησε δτι ή τοι¬
  αύτη τραποποίησις εγένετο κατόπιν
  τής παροχής βοηθείας είς τούς Συμ-
  μάχους χωρίς πάντως νά λησμονή-
  ται ότι ή εϊσοδος τής Ιταλίας είς τόν
  πόλεμον έστβίχισεν άρκετά είς τα Ή
  νωμένα "Εθνη.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ ,26 Φεβρουαρίου.— Ή
  Κυβερνητική κρίσις είς την Ρουμανίαν
  όξύνεται άκόμη περισσότερον. Σοβαρώτα
  ται συγκρούσεις έ'λαβον χώραν είς Βου·
  κονρέστιον καί άλλας 3 πόλεις μεταξύ
  τοϋ Ρουμανικοΰ Στρατοϋ καί άριστερών.
  Οί διαδηλωταί κατακρίνουν τόν πρω¬
  θυπουργόν κ. Ραντέσκου διότι δέν εκ
  καθαρίζει άπό την χώραν τα φασιστι-
  κά στοιχεΐα καί δέν Ιπιταχύνεται ή
  δίκη των δοσιλόγων.
  ΚΑΙΡΟΝ 26 Φεβρουαρίου.—Την
  6ην Μαρτίου πρόκειται νά αρχίση είς
  "Αθήνας ή δίκη τής δευτέρας σειράς
  τώνδοσιλόγων. Είς αύτήνσυμπεριλαμ
  βάνεται καΐ ό Έξαρχος κατηγορού
  μενος ώς πράκτωρ των 44 καΐ δι'
  εκτέλεσιν Έλλήνωνπολιτών. Την 8ην
  ίδίου μηνός θά γίνη. ή δίκη τής άλ·
  λης σειράς είς την οποίαν συμπερι-
  λαμβάνεται καί ό Παπαζήσης κατη
  γοροΰμενος διά διωγμούς Εβραίων
  καί Έλλήνων.
  ΑΘΗΝΑΙ 26 ,Φεβρουαρίου.—Ό ύ-
  φωπουργός των Στρατιωτικών Στρα-
  τήγός Σπαής εδήλωσε χθές δτι λί¬
  αν συντόμως θά κληθοθν υπό τα
  δπλα αί κλάσεις 19;39 καί 1940 είς
  ολόκληρον την χώραν καί θά χρησι
  μοποιηθοθν αποκλειστικώς διά την
  ενίσχυσιν τής 'Εθνοφυλακής.
  ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗΣΑΝ
  αί συγκεντώσεις
  είς τας Αθήνας
  ■ ■—■ ■
  ΑΘΗΝΑΙ2 6 Φεβρουαρίου.—Ό Ύ-
  φυπουργός των Έσωτερικών στρα·
  τηγός Σ. Βλαχος ερωτηθείς χθές
  σχετικώς μέ την επανεμφάνισιν των
  «Χωνιών» καί άλλων προκλητικών
  έκδηλώσεων έδήλωοεν δτι στεροθν-
  ται σημασίας. Τό κοινόν πρέπει νά
  μένη ήσυχον καί δτι οί συλλαμβανό·
  μενοι θά παραπέμπωνται ενώπιον
  τής Δικαιοσύνης. Εδήλωσεν Ιέπίσης
  δτι ελήφθησαν καί τα άνάλογα
  μέτρα.
  "Εγνώσθη δτι κατόπιν νεωτέρας
  διαταγάς τής Κυβερνήσεως άπαγο-
  ρεύονται αί συγκεντρώσεις.
  ΥΣΤΒΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  ΈξαπεΑύθη μεγάλη Κα
  ναδική επίθεσις
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Φεβρουαρίου.—Μό
  λις εγνώσθη δτι καί ή 1η Καναδική
  Στρατιά έξαπέλυσε μεγάλην επί¬
  θεσιν είς την περιοχήν τοΰ Καρκάρ.
  Οί ΚαναδοΙ πρβήλασαν 3 χιλιόμε¬
  τρα καΐ κατέλαβον ϋψωμα σπου-
  δαίας «ημασίας νοτίως τής πόλεως.
  Ρώσσοι έντόςτού
  Μπρεσλάου /'
  ι