96841

Αριθμός τεύχους

5076

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

27/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟ1>(
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  ΑΙγύπτοΐ'
  έτησία λίραι 3
  έξάμπνος 2
  Άμερικής
  έτηαία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμτ)
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΑΡΑΣΧΕΥΗ
  27
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΙΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ϋ. ΜΙΝ'ΪΙΛΜΌΥ
  τΠΕιΒϊϊΙΟΣ ΣιΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5076
  ί.
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ
  ΒΙΟΣΙΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
  Το πρόβλημα τής βιομη-
  χανιχής άκοσυμφορήσεως τής
  πρωτευούσης απησχόλησε τε
  λευταίως τό Ανώτατον Οί-
  κονομικόν Συμβούλιον. Τό
  Ιδιον δέ πρόβλημα απησχό¬
  λησε καί την Κυβέρνησιν.
  Καί την ώδήγηΐεν είς την
  δικαιοτέραν ρύθμισιν τής φο-
  ρολογίας των διαπυλίων. Δι¬
  ότι τα διακύλια, απέβαινον
  είς βάρος τής βιομηχανίας
  των έπαρχιών καί είς οφε-
  λος τής βιβμηχανίας τής
  πρωτευούσης, άφοΰ τα προ-
  ϊόντα τής επαρχιακάς βιομη
  χανίας, καταναλισκόμενα είς
  την πρωτεύουσαν, έφορολο-
  γοΰντο βαρέως κατά την
  εισαγωγήν των ένώ τα προ¬
  ΐόντα τής βιομηχανίας τής
  πρωτευούσης, δεν ύπέκειντ©
  είς την φορολογίαν αυτήν.
  Ειμπορούμεν λοι «όν νά έλπί
  ζώμεν βασίμως πλέον, ότι
  θά ληφθούν καί ολα τα άλ
  λαμέτρα,ώατε οχι μόνον νά
  εξασφαλισθή ή φορολογική
  εξίσωσι; ώς πρός τα βιομη-
  χανικά προΐόντα, άλλά καί
  νά επιτευχθή ή άποουμφό-
  ρησις τής πρωτευούσης καί
  τοΰ Πειραιώς καί ή ανάπτυ¬
  ξις μεγάλων σοβαρών βιο¬
  μηχανίαν είς τάς επαρχίας.
  Τουτο άλλωστε έπιβάλλεται
  καί έκ λόγων" γενιχωτέρου
  συμφέροντας τής χώρας. Κκί
  αναμφισβητήτως θά ειχε^γί·
  νει εάν είς τό παρελθόν
  δεν ύπηρχε πλήρης κναρ-
  χ(α είς την παραγωγήν καί
  εάν ύαήρχε κράτος πού νά
  ένδιαφέρεται διά την ©ρθο-
  λογιστικήν οργάνωσιν της
  παραγωγής καί τής έθνικής
  έν γένει οίκονομίας. Άλλά
  τό Κράτος δέν εΐχε κάν σκε¬
  φθή τό πρόβλημα αύτό. Άν
  τιθέτως μάλιβτα, ή ήδιαφό-
  ρει τελείως ή ένεθάρρυνε
  κάθε ενέργειαν καί κάθε
  προσπάθειαν δημιουργίας βι
  ομηχανίας, αδιάφορον άν
  επρόκειτο περί β.ωσίμου ή
  περί θνησιγενοϋς.
  Έκαμε μάλιστα καί κάτι
  χειροτέραν. Συνεκέντρωσε
  τό μέγιστον μέρος τοΰ προσ-
  φυγικοΰ πληθυσμοΰ είς τάς
  Αθήνας καί τόν Πειραια
  κ«ί ύπεβοήθησεν έτσι τήνΐδη
  μιουργίαν βιομηχανικών επι-
  χειρήσεων, δεδομένου ότι ό¬
  λος αύτός ό πληθυσμός άπε-
  τέλει ουσσωρευμένην, διαθέ-
  σιμον εργατικήν δύναμιν.
  Επί πλέον, συνεκέντρωσε
  καί την τεχνικήν καί επαγ¬
  γελματικήν εκπαίδευσιν είς
  την πρωτεύουσαν καί τό επί-
  νειόν της. Είς τάς Αθήνας
  καί τόν Πειραια ίδρύθησαν
  σχολαί επαγγελματιαι, βιο·
  τεχνικαί, σχολαί μηχανουρ-
  γών, έργοδηγών, τεχνιτών,
  ενω είς τάς επαρχίας δέν ί
  δρύθη ούδεμία τοιαύτη σχο-
  λή. Όπως έλειτούργει έπί-
  σης καί αυτή άκόμη η Άνω-
  τάτη Γεωπονική Σχολή είς
  τάς Αθήνας, ώς εάν ή πρω-
  τεύουακ άπετέλει τό γεωργι·
  Μόν κέντρον τής χώρας!...
  Έπειτα έγινε καί τό άλ·
  λο μέγα λάθος. Επετράπη
  καί ενισχυθή μάλιστα ή δη·
  μιουργία διαφόρων βιομηχα¬
  νίαν, παρά τό ότι έλειπαν
  αί πρώται ύλαι τής παραγω¬
  γής των προϊόντων των. Καί
  δέν ελήφθη ούδεμία μέρι-
  μνα διά την δημιουργίαν ά-
  γροτικών βιομηχανιών, παρά
  τό ίτι ή Ελλάς είνε χώρα
  κατ' εξοχήν γεωργική καί πά
  ράγει άγροτικά προΐόντα πού
  Ιχουν ανάγκην βιομηχανι
  κης έπεξεργαοίας διά νά το·
  ποθετοΰνται ευκόλως καί είς
  ικανοποιητικάς τιμάς είς την
  εσωτερικήν κατανάλωσιν.
  "Αν έξαιρέσωμεν τάς βιο-
  μηχανίας των λιπασμάτων,
  πού είναι χαί αύται έν τινι
  μβτρω δασμοσυντήρητοι, ού-
  ©ίμΐα «λλη σοβαρά βιομηχβ.
  νία, σχέσιν έχουσα μέ την γε
  ωργίκν, έχει δημιουργηθή.
  Καί άναγκαζόμεθα νά είσά
  γωμεν έξωθεν ολα σχεδόν τα
  μηχανήματα πού άπαιτοΰν
  ται διά τάς γεωργικάς καλ
  λιεργείας. Δέν κατωρθώσα-
  μεν μάλιστα νά δημιουργή
  σωμεν βΰτε βιομηχανίας έ
  πεξεργασίκς, έξευγενισμοΰ
  καί τυποποιήσεως των προΐ
  όντων μας· όπως έπίσης δέν
  διαθέτομεν ούτε εν έργοατά
  αιον κατεργασίας των άρωμα
  τικών φυτών—πού καλύπτουν
  ώς εύλογία θεοδ ολόκληρον
  την χώραν—καί παραγωγής
  αίθερίων έλαίων καί άρωμά
  "των πού θά άπέβαιναν πηγή
  πλούτου διά τόν τόπον.
  Καί αύτά τα λάθη τοΰ πα-
  ρελθόντος τείνουν ήδη νά
  έπανορθωθοΰν. Αύτά τα σφάλ
  ματα φροντίζει ήδη ή κυβέρ
  νησίς νά διορθώση. Καί είς
  τουτο είνε σύμφωνός έλόκλη
  ρος ό έλληνισμός καί ίδιαι
  τέρως αί επαρχίαι/ Διότι ή
  Ελλάς έχει ανάγκην πρω
  τίστως γεωργικών βιομηχανι
  ών. Καί αί βιομηχανίαι αυταί
  δέν ειμπορεί, δέν έπιτρέπε-
  ται νά ίδρυθϋΰν κοτί νά
  λειτουργήσβυν είς την πρω
  τεύουσαν ή τόν Πειραια.
  Πρέπει νά ευρίσκωνται είς
  τα χεντρα τής γεωργικης
  παραγωγήν Δηλαδή είς τάς
  επαρχίας. Διότι τότεθά είναι
  πραγματικώς βιώσιμοι. Καί
  τότε, όταν άναπτυχθοΰν βιο
  μηχανίαι είς τάς επαρχίας
  θά άνακοπή καί τό ρεΰμα
  τής άστυφιλΐας. Τότε 8ά πραγ
  ματοποιηθή καί ή'άποσυμφό
  ρήσις τής πρωτευούσης. Τό
  Ι τε θά προοδεύσουν αί έπαρ
  . χίαι καί θά άναπτυχθή ό
  πολιτισμός είς όλην την
  χώραν.
  ΟΠ8Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ0.Η
  ΕΟΙΣΤΟΛΟΤΡΑΦΙΑ. ΚΑΙ ΥΦΟΣ
  θόρυδος γύρω άπό την επιστο¬
  λήν αύτές τίς ήμέρες καί μάλι¬
  στα διεθνοθς χαρακτήρος: Έξ αί
  τίας ενός έρωΐήματος περιοδιχοθ
  παγκοσμίου %(»ρο^, άπαντοΰν σχε
  δόν δλοι οί διανοούμενοι τής
  Ευρώπης. Ή έπιστολή, κατά
  τούς περισαοτέρους, είνε είδος
  «φιλολογιχόν». Άλλά τότε τί νά
  είποθμε διά τόν αίώνά μας; Κυ
  ριαρχεϊ είς αυτόν ή σύντομη,
  τυπιχή έπιστολή. Ένδιαφέρει τό
  περιεχόμενον έδώ— περιεχόμενον
  πολλάκις έμπορικής φύσεως. Πέ
  ραν βύτοθ Σέν υπάρχει τίποτε
  τό ούοιωδες. Τό αϊσθηιια χαί ή
  αίαθητική άπομένουν είς τα περι
  θώριον. Άρκοθν χαί είς τό χεφά
  λαιον τοθτο αί ατερεότυποι φι·
  λοφρονίι<3ΐ'Ζ χαί αί γνωσταί, κα- νονικαί προϋποθέαεις. —Ό Μχρσέλ Πρεβώ κατετό- πιαε τό φιλολογιχόν είδος τής ε¬ πιστολάς στΐς δικές τού έχεϊνεί, άπαράμιλλες είς χάριν χαί ψυ χολογίαν «γυναιχεΓες έπιστολές» Θλ Ιλεγα δτι ή έπιστολή επή¬ ρε μέ τό Ορος τού Πρεβώ χαί τα ζητήματα πού έξήταζε, βαρύ τητα ιδιαιτέρας κοινωνινότητος. Ή ϋπενθύμισις ηξιζε τόν χόπον διά νά έπιβιβαιώσωμεν την άξ'αν πού έχ&υν πολλάκις τα γράμματα. "Οχι μόνον τα έρωτικά ή έκεΓνα πού 2χουν «όν κεραυνόν είς φά- χελλον ιύώϊη χεκλεισμίνον» άλλά χαί τα συνήθη. θυμοθμαι έ'να γνωστόν δ όποϊος Ινα πρω! έγύ ριζ« παντοθ μέ Τρίσ>ίΟι χαρωπό
  πρόσωπο.
  —Επήρα οήμερα Ινα γράμμα
  —μπουχέττο άληθινό.
  —Κολαχείας;
  -—Κάθε ίλλο. Τό γράμμα μοκ
  ήτο γεμΛτο άπό· αύντομες άπλές,
  δαο χαί άριστοτεχνικές είς Ιννοι
  αν φρασοθλες. Έ ζωή, πίστεψί
  με. έχει στιγμές πού χαταντόί
  ζήτημα μιρι%β>ν χαλοτοποθετημέ·
  νων λίξεων.
  Άπό την καθημερινήν ζωήν μΐ
  τροθνται 8λοι *οί δροι, χαταατά-
  σεων χαί πραγμάτων. Μέ τόν άν¬
  θρωπον πού έθυμήθηκοί, τό γεγο-
  νός αϋτό έπανήρχετο επί τάπητος.
  Οί μεγάλοι διανοούμενοι μπορεΓ
  νά βεβαιώνουν πάντοτε πράγματα
  γνωστά άπδ την καθημερινήν ζω
  ήν! Ή έπιστολή χαί φιλολογιχόν
  είδος είνε άλλά χαί τύπος έκφρά
  σεως άπό τοΰς μάλλον υποβλητι-
  κούς. Ή εξέλιξις μπορεΓ νά την
  επήρε χαί αυτήν χαί νά την έκα
  αεν... σουρρεαλιστιχήν. Ή ά
  ξία της ομως παρέμεινεν ή ιδία.
  Τό βάθος της δέν φαιδρύνει ή
  χατσοιιφιάζει τα άτομα—μέ την
  σιινήθη Ιννοιαν πού. έχουν αΕ με-
  ταπτώσεις αυταί. Δίνει χέφι, δημ ι
  ουργεΐ δεδομένα γενικά διά την
  5πόστασιν τοϋ κόσμου, προϋπο-
  θέτει έντασιν ή ΰφεσιν ηθικήν, Οί
  μοσοφίαν τής ζωής καί οΰΐωκαθ'
  εξής.
  Αί έΐτιστολαί τοθ Άδαμαντίου
  Κοραή πρός τόν ΙΙρωτοψάλτην δέν
  είνε τό μόνον είδος «σημαινούσης»
  έπιστολής πού έκαλλιεργήθν, είς
  την Έλλάδα αντιθέτως πρός
  άλλας χώρας. Είνε δυνατόν νά βε
  βαιώσω τόν άναγνώστην 8τι ε¬
  γράφησαν επιστολαί, ϊσω; δχι
  χιθ' αύιό φιλολογιχαί, πάντως με
  ταξύ φιλολογίας χαί χοινωνιολο
  γίας, που επήραν θέσιν είς γεγο
  ν ό τ, α σημασίας. Καί μάλιστα άπό
  ίνθρώπου; χάθε άλλο παρά συγ-
  χεντρώνοντας τα προοόντα των
  φιλολογούντων. Ή άνάγνωσις χαί
  ή γράφη μάλλον, ήΐο τό χυριώ
  τερον προσόν των.
  * *
  *
  Ζήτημα είδιχοθ ταλέντου λοι-
  πόν χαί ή έπιστολή; "Ισως. Διό
  τι παρετηρήθη χαί τοθτο άπό
  τούς χρονιχογράφους τής έπιστο
  λογραφίας: "Οτι πολλοί χομφεραν
  σιέ δέν ήξευραν νά γράφουν ε¬
  πιστολάς! "Εγραφα χωρίς σύντα
  ξιν χαί δρθογραφίαν άλλά χαί
  χωρίς Οφος. Δέν μποροθσαν νά
  δίατυπώσουν γραπτδς μέ χάριν
  χαί έννοιαν τίποτε. Άλλ' άνε
  ξχρΐήτω; δλων αυτών, χανείς δέν
  μπορεΐ νά μην έπιδοκιμάση τό
  έρώτημα τοθ ξένου περιοδιχοθ.
  Καθώ; χαί τάς περισσοτέρας των
  άπαντήσεων: Ή έπιστολή είνε
  κάτι σημαΐνον ;διά την ζωήν—
  δπως χαί άν τό πάρωμε. Άχόμη
  καί 6πό την εμπορικήν τού κα
  θαρώς μορφήν είνε πολλές φο
  ρές στοιχείον θετικόν διά νά ψυ
  χολογήση κανείς τα πάντα. Κοί
  νά διαβαθμίση τάς άξίας, χοινω
  νιχάς χαί ατομικάς, άπό πάσης
  απόψεως.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΕ
  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΗΣ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
  Άσχολούμενοι άλλοτε μέ
  τό ζήΐημα τής δενδροκαλλιερ
  γείας, έγράψαμεν ότι οί Δή-
  μοι, αί Κοινότητες, οί συνεται-
  ρισμοί καί αί όργανώσεις θά
  έπρεπε ν' άναλόβουν άγώνα
  καί νά όογανώσουν σταυροφο
  ρΐαν ΰττέρ τοθ πρασΐνου. 'Υ
  πεσιηρΐξαμεν δέ τότε 8τι θά
  ήτο εύχής έργον εάν είς δλας
  τάς δημοσίας καί κοινοτικάς
  όδούς έφυτεύοντο υπό των φι
  λοδσσικών ένώσεων καί των
  Δήμων καί Κοινοτήτων καρπο
  φόρα καί μωρεόδενδρα. Θά έ
  δημιουργοΰντο δενδροστοιχΐαι
  πού έκτός τής γραφικής καί
  τής πολιτισμένης εμφανίσεως
  των, θά έδιδον καί ενα ση¬
  μαντικόν εϊσόδημα είς τόν τό
  τΐον.
  "Ηδη, ώς πληροφορούμεθα,
  ή Ιδέα σύτή έπρυτάνευσεν είς
  ιήν πρωτεύουνΐαν. Ή κυβέρνη
  σις καί ή Διοίκησις τής πρω¬
  τευούσης, έκάλεσαν τόν λαόν
  είς συναγερμόν υπέρ τοΰ πρα
  οίνου. Οί δρόμοι δλοι, δημόσι
  οί, δημοτικοί καί κοινοπκοίθά
  δενδροφυτευθοΰν. Απεφασί¬
  σθη δέ είς τούς δρόμους ωρι¬
  σμένων κοινοτήτων, δπως τής
  Καισσριανής, νά φυτευθοθν
  κατά μήκος των όδών πλατύ
  φυλλα μωρεόδενδρα, εΐδικά
  διά την σηροτροφίαν. Καί τοΰ
  το διότι ή κυβέρνησις άπεφάσι
  σεν έκ παραλλήλου νά ένι
  σχύση μέ κάθε τρόπον καί
  την σηροτροφίαν πού εύδοκι
  μεΐ Ιδιαιτέρως είς την χώραν
  μσς.
  Άλλωστε τα μωρεόδενδρα,
  άναπτύσσονται ταχύτατα. Ό
  σοι ετυχε νά ταξιδεύσουν άπό
  τό Ψυχικό είς τό Χαλάνδρι διά
  τής παλαιοτέρας όδοθ, θά εί
  δόν ασφαλώς τάς θαυμασίας
  δενδροστοιχίας των μωρεών,
  πού σχηματΐζονται εκατέρωθεν
  τής όδοθ. Είνε δένδρα δεκα
  πέντε έτών. Καί φαΐνονται αί
  ωνόβια. Πρέπει δέ νά σημειω
  θή άκόμη 8τι τα δένδρα αύτά
  δέν έχουν άνάνκην μεγάλων
  περιποιησεων. Τό πρώτον, τό
  πολύ καί τό δεύτερον έτος τής
  φυτεύσεώς των, θέλουν με
  ρικά ποτΐσματα τό κσλοκαΐ
  ρι. Έπειτα δέν χρειάζονται
  παρά £να κλάδευμα τόν χρό
  νόν. Καί άναπτύσσονται έξαι
  ρετικά.
  Είμποροθυεν έπομένως καί
  πρέπει νά μιμηθώμεν καί έδώ
  τό παράδειγμα τής Καισαρια
  νής. ΕΙμποροΟμεν κάλλιστα νά
  φυτεύσωμεν κατά μήκο
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμεοον «Στέλ
  λα Ντάλλας» μέ τοθς Βάρβαρον
  Στάνγουΐκ, Τζών Μτιόλς Την Δευ
  τέραν «Στό κατωφλι τή<: «ύτυχί άς». Την Πέμπτην « Λρρτβών μετ έμποδίων» μέ τόν ΟΙκονόμου καΐ καί την Ρένα Ντόρ. ΜΙΝΩΑ.-Σήμερον τό 6γχρωμο μουσικό θαθμα «ΠριγκήπισσαΤσιγ >άνα», Άνναμττέλλα- Χένρυ Φόν
  τα Έκτός ιτρογράυματος ζουρ
  νάλ. Προσεχώς «Εξέγερσις».
  Σήμερον
  Τό ούγχρονο κοινωνικό
  μεγαλούργΓμα:
  ΣΤΕΛΛΑ
  μέ τούς:
  ΒΑΡΒ.ΣΤΑΝΠΟΥΙΚ
  ΤΖΩΝ ΜΠΟΛΣ
  Μιά ίστορΐσ τόσο άλη·
  θινή, τόσο βσθειά ανθρω¬
  πίνη, πού δέν θά μπορέ-
  ο~ νά την σβύση άπό τή
  μνήμη σσς 6 χρόνος.
  Θά μείνη, ώς σύμβολον
  γιά νά συγκινί) γενεές ό·
  λόκληρες μέ τα τιειό Ιξευ-
  γενισμένα συναισθήματά
  τού, τόν Ιρωτα, τόν πόνο,
  την στοργή.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  ΣΤΟ ΚλΤΟΦΜ
  ΤΗΣ ΕΥΤΜΙΑΪ
  καθριν:ιχερμπουρν
  τζιντζερ ροντζερσ
  Μ1ΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό Ιγχριομο μουσικό θαθμα:
  ΙΙΡΙΓ ΠΙΣΣΑ
  Ορωταγωνιστοθν:
  Έ πανέμορφη ΑΝΝΑΜΠΕΛ-
  ΑΑ χαΐ ά έκλεκτός ζέν πρε-
  μιέ ΧΕΝΡΓ ΦΟΝΤΑ.
  Ένα ίγχριομο μουσικό ρω·
  μάντζο, ποΰ θά αφίση έποχή
  ατό Ήρακλειο γιατί εσημεί¬
  ωσε θρίαμβο > παντοθ ίπ?υ
  προεβλήθη.
  Έχτ&ς κραγράμματβς
  ΖΟΥΡΝΑΑ
  Προοεχ&ς
  ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ
  Την Κυριακήν ώραν 2 μ.μ.
  ΔΡΟΜΟΣ ΛΥΣΕΩΣ
  Σημ. Καβ' εκάστην &ρα 6
  ΧΆ, άκβγευματινή.
  Κάνομεν την μεγαλυτέ
  ραν κατανάλωσιν διότι «»-
  λοΰμεν ·λα τα ύφάσματβ είς
  τιμάς ασυγκρίτως χύβηνά;.
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  *Ο έρως είς την χώρον
  *.**■< · ΑνΙββ Μην*. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον έ< ηιπλωμίνον καρά καλη" οίκογι- νεία. Πληροφορίαι παρ' ημίν. των Χρυσανθέμων. Η ΜΑΧΗ Ύττό Κλώντ Φαοέρ. 156ον Δύο μουσιαέ εΐχαν πέσει έτιά νω στά τιόδια τού, δύο μου- σμέ, οί όττοΐες ετρεχαν κσί έ ξελαρρυγγιζόταν μέ τα μαλλιά κυματΐζοντα οτόν άέρα. —Άλλοίμονο! είπεν πάλιν 6 Φέλτζ. Δέν έ'χει πραγματι κ©ς καμμιά σημασΐα τό δτι ή νέα Ίαπωνία ένίκησε την Ρωσαΐσ, νέαν ή παλαιάν... Στήν ποοκυμαΐσ, οί κουρομά γ.α, παρ' δλα αύτά, δέν εΐχαν χάση την παληό τους εύγε νειαν. Κσί δταν ό Φέλτζ έπρό φερε τίς μσγικές λέξεις: Γιορι σάκα κοζακού! εσημειώθη με γάλος συναγωνισμός μεταξΰ ολοκλήρου τοϋ γένοος των καλιταζόντων άνθρώτιων, πε ρΐ τού ποίος θά είχε την τι μην νά οδηγήση τόν ϊντιμότα το ξένο στό σπίτι τοϋ εύγενοθς ασρκησίου, άλλοτινοϋ «δαΐ μιο»... Σία μττουντουάρ, στυλ Πομ παδούρ, άνάμεοα σέ ττιάνο «Έραρδ» καί τόν καθρέφτη μέ την έπιχρυσωμένη κορνΐζα, τ( ηοτε δέν είχεν άλλάξει. Άπό τα παράθυρα—μέ τζάμια—Εμ- -αιναν χαρωπές ήλιακές άκτΐ νες, σκορπίζοντας τταντοϋ έορ τάσιμη δψι, καί στολΐζοντας μέ πολύχρωμα πετράδια τα λουλουδια των άνθοδοχείων Ό Φέλτζ παρετήρησε πώς αΰ τα τα λουλουδια δέν ήσον πιά δπως άλλοτε, κλάδοι ντόπιων κερσσεων, άλλά όρχεοειδΐ) ά ιιερικάνικα... (συνεχΐζεται) Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Βραδυνά φορέματα διά κυρίας. *» ν ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ & ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΟΠΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣβΠΟΙ ΑΑΕΑΦΟΙ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Γραφ«Τ« όβ«(. Μαρτύρων. Πλ«τεΙ* Χ«ν6ριβ·νΐ. Τ« χοροί,Ιί, σας έ'λεγα είς χθεσινό δρθρο, είνε τής μάδας' αυγκρατοθν τό στήθος ένφ βυγ- χρόνως. άποτΐλοΰν τό στόλισμα τής βραδύνη"; τουαλέττας. Γίνον ται ά πό βελοθδο σέ διάφορα χεώματα, άπό πχγιέτες, κεν τήματα ή πετράδια. Ή φού ατα τώ* δραδυνών φορεμάτων προωρισμένων διά κυρίας, μίνει πολύ εΰρύχωρη, δπως διά τάς δεσποινίδαί, άλλά άποχα λύπτει περισσότερον την γρ*μμή των γοφών καί αυχνά τό φάρδος ξεκινα, πολύ χαμηλότερα άπό τή μέση ξικινα *πό τδ γόνατο καί είνε καθαρή άνάμνησις τοθ 1900 Διά τα ήμιεπίοημα 6ρά5υα «ού τό ντεκολτέ δέν είνε άπαραίτητο θριαμβεύει ή γρ"*μμή «φουίώ» Ή γρ*μμή αυτή, πού μποριί νά ονομασθή κλαοαική, δέν ύφ1 σταται μεγάλες μεταβολές άπό τίς προηγούμενες έηοχές, διότι σι/νίσταται οδσιασπκως είς την παραχολουσησι τής φόρμχ; το3 σώματος, διαιηρώντας τίς φυαι*ές γραμμές τού καί άφίνοντας δλη την χαριτωμένη τού εύλυγισία. Τόν 2ρον αύιό τής κομψίτητος αυνιστοθν είς τίς λεπτές σιλουέτ τες, πού Σχουν συμφέρον νά δεί κνύουν όλάκληρη την γραμμήν των. Τα μοντέλα αύτ* είνε σπα νίω; τόσο ντεκολτέδσον τ» φ$ρέ ματϊ χορίθ ή εάν «Ινε· ο«μπλτ1 ρώνονται τότε μέ έ"ν» διαφανές μπολερό ή κάτι σχετικό. Ή λεπτομέρεια αυτή μοθ δί δεί την εύκαιρία νά σα; όμιλήσω γιά τα δρα5υ<ά φορέματα των κυρίων ποΰ έχουν πρό πολλοθ περάση την πρώτη νεότητα. Ή μόδα επφάλλει «μικρέ; βέστες» πού έπαρέιτουν είς τίς ήλικ^ιωμέ νες κυρίες νά φοροΰν κάθε εΐδους βραδυνο μοντέλο. Είς την ήλικία αυτή ή μέση χον5ραίνει ολίγον, οί γοφοί στε ροθνται λεπτότητος. Τό ένδιατί ρει δμως άροΰ δπάρχουν οί μπά σχΐς τής βραδύνη; βέστας γιά νά άποκρύψΐυν τίς μικιέ; αύτές άτέλειες. Καί εάν τό ντε<ολτέ διατηρήται ώ?αΐο (πραγμα πού συμβαίνει αυχνά), φαίνεται έμ ηράς άττό τό άνοιγμα τής βέστας. Πάντως, ή φοθοτα είνε μακουά καί μάλιστα μέ μιά μικρή ούρά: είνε τό καλύτερον μέσον διά νά δώσετε μήκος καί κομψίτητα είς την γρ*μμή, μ.-ζΙ μέ μιά ώρισμένη νότα μεγαλοπρεπείας ή όποία άρμόζει πολύ είς την ώ ριμότητα. ή Ντιστεγχέ ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, τιλά- στιγγες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ ττεφημισμέ- νου έργοστασΐου Ελένης Καχαβότλη, Έμμαν. Παγκάλου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγω· νισμοθ κοί μέ εύκολΐες πληρωμάς, παρά τώ άντι- προοώτιφ κ. Δημητ. Λ. ΓιαλιτάκΓ) έναντι Δημσρ- χείου. Πρίν ή προμηθευθεΐτε έπισκεφθεϊτε την έκ- θεσΐν μας. «■■«■■■■■■■■■■«■■■■■•■■•■■■■■■■■■■■■■■■■μ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Ή Δνώνυμος Βιομηχανική Εται- ρία Ιεραπέτρας "Ο ΜΙΝΩΣ,, εύχαριστεϊ την 'Δσφαλιστικήν Ε¬ ταιρείαν: "Η ΕΘΝΙΚΗ,, δια την προθυμίαν καί ταχύτητα ήν Ιδειξε διά την πλήρη ικανοποίησιν της έκ των ζημιών άς υπέστη έκ τής πυρκαϊά; των έρνεαταοίνν της τής 16ης τρέχοντος χατοφαλοΰοα αυτή δι' αποζη¬ μίωσιν δραχ. 342.000. Ιεραπέτρα 25-1—39. Δια την Έταιρίαν «Μίνως». ό Διευθυντής ΕΥΑΓ. ΤΖΟΛΑΚΗΣ ■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■α *■*-■■■■*■■»■■■■■* ■ ·■■■■■«■·■■■■■«■■· Μ>ειε>Μ· ■■■>■■ ■■■■■■■■■■■■
  ΤΥΡΟΠΥΤΙΑ ΒΙΟ
  Τυροξύνη (Κατά τοΰ φουσκώματος).
  Γαλακτομηχαναί «Βεστφάλια»
  παγκοσμίου Φήμης, Βουτυροβάρελ-
  λα, Βουτυρόκσδοι, Γαλακτοπυκνό-
  μετρσ, θερμόμετρα κ. λ. π.
  Γραφεϊον: ΕΥΑΓ- Γ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
  (Γενή Τζαμί) τηλ. 3.26.
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΗΑΙΐΒΙΛΥΚΟΣ
  Τοθ ΆραστρογΥ;
  Ιΐον
  Ό Έτέμ ήταν 2νας
  γίγας. Μιτροστά τού ό Μουσταφά
  Κεμάλ έφαίνετα μικροσκοπικός,
  σχεδόν εξηφανίζετο. Καί έν τοσοό
  τφ π^λλά είχαν τχ κοινά άναμε
  ταξύ τω λ Καί οί δυ4 είχαν ώ<ρόν πρόσωπον, τα ιδία ψ-ΐχρ* μάτια Ιπαιρναν μιά άπόχρωβιν ποϋ ποϋ ρ μ πρός τό γκρίζο, είς τό φώς τοθ ηλίου, καί οί δυό είχϊν την αυ την, αυστηράν 1<φρ»σιν. Καί οί δυό τους ήιαν φύσε·ς επαναστατι¬ καί, ανδρες γεννοιΐοι, χωρίί 8ι- σταγμόν ή οίχτον. Καί οί δυό τους ή?αν καμωμένοι δχι διά_νά !ιπακούουν είς δλλου;, άλλά δ'.ά νά (ίΐταχούϊυν δλλοι είς αύτούς. Καί οί δυο ήΐαν άποφασισμένοι νά ουγκεντρώί&υν δύναμιν καί νά έπιβληθοθν. Ό Μουσταφά Κεμ^λ πχρή ίγει λε νά τούς φέρουν ταιγάρα καί κα φέ καί μέ μεγάλην δόσιν κολακΐί %<; προαεπαθησ» νά πείση τόν Έ τέμ δτι πρός τό καλόν τής Τουρ κίας κύριον δργανον τού αγώνος ϋπρεπε νά καταστή τό τακτικόν στράτιυμα μέ τό οποίον νά συγχω νευθοθν οί άντάρται. Ό Έτέμ δέν συνεφώνησε. Αύτάς καί οί δνδρές τού είχαν βγάλει τόσον καιρό τα κίστανα άπά την φωτ ά, αδτός καί οί άνδρες τού πήραν επάνω τους δλες τής μπόρες, άνεχαίτισαν τιύς Έλληνας, έξεφίίισαν τούς 'Άγγλους. Δέν ήταν διατεθιιμένςς ν' αφήίη τόν Ισμέτ καί τόν Φε& ζή, πού τόν καιρόν που αύτός ή· γωνίζετο ευρίσκοντο έν πλήρει ά σφαλεία εν Κωνσταντινουπόλει, νά έλθουν καί νά θερίαουν δτι αύτός έσπειρε. Καί ανεξαρτήτως αύτοθ, δέν ηδύνατο νά συμφωνή ση δτι ή αυγχώνευαις των άνταρ των μέ τό τακτικόν στράτευμα θά εγίνετο ικανόν ν' αντιμετωπίση τούς Έλλτ.νας καί τού; Άγγλους τςοϋ Γσταντο πίσω των. Καί έφ έλεγεν αύτά δ Έιίμ παρηκολούθει τόν Μουσταφά Κε μάλ. Τόν δπωπτεύετο. Είχε διαρ¬ κώς τόν νοθν τού. 6πωπτεύίτο παν τοθ, σάν Ινα πονηρόν άγρίμι, μίαν παγίδα καί έπρόσεχε: Κάτω άπό τό χέρι τού, έτοιμον νά χρη σιμοποιηθή, ήταν τό αγαπημένον τού περίστροφον—Ινα περίστρο φόν ή λάβη τοθ άποίου είχεν άρ γυρδ ποικίλματα, Ινα γιά κάθε εχθρόν τού πού είχε σκοτώσει μέ «ύτό Ό Μουσταφά Κεμάλ πάρη κολούθει την κίνησιν τής χειρός τοθ Έτέμ επάνω είς τό περίστρο φόν και παρέμενεν άκίνητος. Δύο λύκοι έστέκοντσ ό εΎας άπέναντι Τί 0 άλλου, ετοιμοι νά ριφθοθν ο Ινας κατά τοθ αλλου καί νά άλ ληλοσπαραχθοθν. —Άς πάρωμ» τό τραΐνο—ε¬ πρότεινεν δ Μουσταφά Κεμάλ.Άς πεχαχθοΰμε είς Έσκή Σεχήρ καί 5ς τα ποθμε μέ τόν Ισμέτ. Καί ϊσως εύρωμεν μιά λύσιν πού θά ίκανοποιή ζλους μας! Ό Κεμάλ ευρίσκετο είς δύσκο λον θέσιν. Δέν τόν έπηρέαζε διό λοιι ή άπειλή τοθ περιστρόφου, κάτω άπό τό χέρι τοθ Έτέμ, άλλ' έκ μέρους τοθ σουλτάνου είχε «αταφθάσει μία άντιπίοσιο πεία υπό τόν Ίζέτ πασά δπως διαπραγματευθή την αυ/διαλλαγήν Άγκυρας καί Κωνσταντινουτιόλε ως είς τρόπον ώστε δλοι οί Τοθρ κοι νά παρουσιάζουν ενιαίον μέτω πον κατά των Έλλήνων. Ή έθνο συνέλευσις τής Άγκυρας διέκειτο συμπαθώς πρός την ιδέαν τής συμφιλιώσεως καί δι' άλλην μίαν φοράν είχεν άρχίσει νά παρατη ρήται μεταστροφή υπέρ τοθ σουλ τάνου. (συιχίζεται) ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικράς δπάλληλος διάτδ κουρείον ΙΙαπαδοδημητράκη. ^ΙΙΙιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι.....ιιιΐιιιΐιΐιιιιιιιΐιιιΐιιιΐιιιιιιιιΐιιιιιΐιΐΐιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιΐιιιιιιιιιΐΐυ^ Ι ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ | Ι Τα άπό έκλεκτά σιμινδάλια περίφημα | 1 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ τού εργοστασιον ε 1 ΚΑΡΟΥΖΟΥ - ΚΛΣΤΕΑΑΑΚΗΙ 1 'Υποστηρίζετε την έγχώριον Βιομηχανίαν βοηθεΐ- | τε τάς οικογενείας τού έργατικοθ προσωπικού, ένι- | σχύετε τόν τόπον σας. | Έμπρός λοιπόν δλοι στό ντόπιο πραγμα. 1 ΗΪΐΙΙΙ1Ι11ΙΙευ»11ΙΙ111ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙ11Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ1Ι1111Ι1ΙΙ11ΙΙΠΐ1Ι11Ι111ΙΙΙΙ1Ι1111Ι1|1||1||||| ΙΜΙΙΙΙΙΙΐΐιΐιι ΚΟΙΜΩΝΙΚγΛ ΚΙΜΗΣΙΣ.— Έιτανηλθεν έζ Άθη. νών ό άλευροβιομηχσινος κ. Άν. τώνιος Καστρινάκης. ΓΛΜΟΙ.— Ή δνΐς Μαρία Πά- σχσλάκη έκ Τουρλωτής καί δ κ. Κωνστ. Ραφαίλά^ης έτέ>Ε7αν τούς
  γάμους των ί'ις Σχοινοσέλι. Πα·
  ρανυμφος τταρέστη ή δνΐς Μαρίκα
  Εμμ Σκυβόιλου Δημάρχου ΆγΙ
  ου Νικολαου
  —Στέλιος Παπαδογιάννης "Αν¬
  να Τσαγκαράκη ετέλεσαν τούς
  γάμους των την παρελθούσαν Κυ¬
  ριακήν 15 τρέχ. Παράνυμφος τια
  ρέστη ή κ. Μόσχα Παπαδάκη.
  θερμά συγχαρητήοια.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.—Χρηστή καί ένΑρ6-
  τος δέστοινα, ή "Αννα Καζβνζά·
  κη, απέθανε ποοχθές έν Άργά·
  ναις καί έκηδ«6θη έν συροοη πλή«
  θους κόσμου έκτιμωντος τΛς τιολ·
  λατιλσς ορετάς της. Τούς οΐκεΐ-
  ούς της συλλυιτούαεθα, εύχόμΕ-
  νοι αυτοίς την έξ ΰψους τταραμυ-
  ΘΙβν.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  ΣυνεχΙζονται Ίΐάντο·ι·ε πρός την
  άρμοδΐαν έπιτροηήν αί εΐσφοραΐ
  ίδιωτών κα,Ι όργανισμών ΰΐτέρ
  τής στολής τοθ άπόρου φαλαγγί·
  τού.
  —Τό μέχρι σήμερον συλλβγέν
  ποσόν, είνε άρκετα βεβαία σηιιαν-
  τικόν δέν είνε δαως άκόμη έκαρ.
  κές διά νά καλύψη τάς ύφισταμέ·
  νας ανάγκας.
  —Καί είνε άνάγκη νά ϊλθοιιν
  ττρός τουτο άρωγοΐ καί ττάντες οί
  δυνόμενοι Ιδιώται.
  -Χαλαρότπς χ»ρακτηρ!ζει καί
  την εΐσαγωγικήν καί την έζαγιογι
  κήν κίνησιν.
  —Ιδία ή χαΧαρότης των συναλ-
  λαγών μαζ γΐνεται τιεοισσότίρον
  αίσθητή είς τάς πρό τοθ τεΧωνεΙ-
  ου αποθήκας. < —Επικειμένης τής περιόδου των απόκρεω ήρχισαν διαφηυιζόμενα τα διάφορα κέντρα τα όποΤα ώς μδζ ϋΐτόσχονται, θά Ικανοτοιήσουν άτολΰτως τό κοινόν. —Άπό τό διαφημιστικόν των πρόγραμιια δέν παραλβΐπουν οί ένδιαφερόμενοι επιχειρηματΐαι,τάς διαφόρους «άττραξιόν» τάς οποίας έπιφυλάσσουν είς τού; ψίλους τής όρχήσεως καί τής ψυχαγωγΐας έν γένει... — Άς αναμείνωμεν λοιπόν! —Έν τφ μεταζύ οί μικρές δε· σποινίδες καί οί συνομήλικοί των κύριοι δίδουν καί παΐρνουν μαθήμα τα είς τάς Ιδιαιτέρας... ο'ικογενεια κάς συναναστροφάς ύτιό καθοδή- γησιν ανωτέρων καί υπό τούς ή· χους των γραμμοψώνων. — Συνεχίζονται πάντοιε αί ερ¬ γασίαι ανεγέρσεως τοϋ δημοτικοθ μεγάρου Άκτάρικα. —Τό δττοϊον θά αποτελέση κυ¬ ριολεκτικώς πραγματικόν εγκαλ¬ λώπισμα τής πόλεως. —'Υπενθυμίζομεν την σημερινήν διάλεξιν τού διακεκριμένον Ιατροΰ κ. Πολυδάκη μέ θέμα ώς γνωστόν τάς «βιταμίνας». —Τίσον διά τό ενδιαφέρον τού θέματος, όσον καΐΐδιά την εΐδικό- ιητα τοϋ κ. Πολυδάκη δυναμένου ασφαλώς νά γνωρίζη κάλλιστα την ευρύτητά τού. —Προβλέτιεται ττυκνή καί έπίλε- κτος κοσμοσυγκέντρωσις είς την Λέσχην Έτηστημόνων, ιτρωτοβου λΐα της οποίας πάλιν δίδεται ή διάλεξις. —Τό κρύο έξακολουθεΐ καί ώς έκ τούτου §χ— τιεριορισθη ή ύπαι- ΘρΙα ζωή·5 —Έννοεΐται δτι οημειώνονται καί έξαιρέσεις δταν ό ήλιος κυρι- αρχήση έξ ολοκλήρου, δπως συνέ βη κατά τό πλείστον των πρωϊ- νών ώρών τής χθές. —Όπότε καί καταλσμβάνονται ώς συνήθως τα προσήλια υπό των συμπολιτων. —Ή άγορά μας είς τό φόρτε της καί χθές μέ κίνησιν περΐ τα κρε,οπωλεΐα. —Δέν 6λειψαν έπΐσης οί συστη- ματικοί άψωνισταΐ ψαριοΰ, τό Ο¬ ποίον καί χθές καί προχθες παρου σιάσθη σχετικώς άφθονον. —Μή έζαιρουμένης οθ ε της πά λαμΐδας, ήτις έπροιιμήθη ώς συν¬ ήθως άπό πολλούς. —ΈπιΒατική κίνησις καί προ- χθές καί χθές πυκνή —Ή «Άκρόπολις» κ,αί τό άτμό ιτλοιον τής νραμμής, μετέφερον πολλούς ταΕιδιώτας. —Παρέλαβον έπΐσης διά ταξίδι· όν είτε ημερών μόνον δι' έργασ! άς, είτε καί διαρκέστερον άρκε- τούς. —Είς τοϋ Πουλακάκη προχθές πυκνή κοσμοσυγκέντρωσις δπου προεβλήθητό πρώτονΣτέλλαΜτάλ λας» τό δραματικόν άριστούργημα πού συνήρπασε παντοθ δπου προε βλήθη τό φιλοθεάμον κοινόν ΉΒαρ βάρα Στάνγουΐκ διαπλάσσειπράγ ματι ίνα ρόλον υπέροχον. — Είς ην «Μινώαν» έξ άλλου τό Ιγχρωμονάριστούργηιια: «Πριγ κήπισσα Τσιγγάνα» μέ την Άνναμ πέλλα συγκβντρώνει κόσμον έκλε κτόν καί τουτο λόγφ τοϋ παιξΐμα τος τής χαριτωμένης αυτής στάρ αλλά καί τής δλης πλοκής καί σκηνοθεσΐας τοϋ ϋργου. 6 Ρέπβρτβρ ΔΙΛΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑ ΚΕΙΑ.— 'Απόψε 27ην ΊανουαρΙου θά διανυκτερεύσουν τα φιρμακεΐα Έμμ. Ματζαπετάκη καί Μιχ. Τζομ πανάκη. ΑβΡΑΥΪΤΑ ΓΥΑΛΙΑ «ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΈπρομπΒίύθη πρώτβν καθ1 ο λην την 'Βλλάοκ τό ώρολογο ποιβϊον «2εν1β» τοθ κ. Μιχ. Μ« νβυσάκη. Τα άβρκυστα γυαλιά, δέν σπβΰν ποτί. Είνε λβπτα καί διβφανή όπως καί τα ««ινα γυαλιά Τιμαί δπως καί των κβι νων πίρίπβυ. 8ΕΡΝΙΚΙΑΜΠΡΙΣΤΟΛ ' έιτιμόν«ς τβ ρ βερνίκι Οπβδπμάτων, μαλιχκάνιΐ καΐ δικτηρεΐ το βεομα.
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Περιέμενε καθ' εκάστην άνυπομόνως την ώραν
  τού πρριπάτου, εύρισκεν έκεϊ τόν ΜΛριον, ήσθάνε
  το έκ ιής πσρουσΐας τού άρρήτους άγαλλιάσεις
  καί ένόμιζεν οπ έξέφραζεν δλην της την Ιδέαν εΐλι
  κοινώς, λέγουσα είς τόν Άγιάννην.—ΤΙ ώραΐος
  είνε ό κήπος τοϋ Λουξομβούργου!
  Ό Μάριος και ή Τιτίκα διέκειντο είς τό σκότος
  ό ιΓς πρός τόν άλλον. Δέν συνωμ(λουν, δέν άν
  τεχαιρετίζοντο, δέν έγνωρΐζοντο' μόνον έβλεπον
  το καί καθώς τα άστρα, άτινα μυριάδες |λευγών ά
  ποχωρΐζουν είς τούς ούρανούς. έ'ζων μόνον βλε
  πόμενοι.
  Ούτω δέ ή Τιτίκα καθΐστατο ολίγον κατ' όλ(
  γον γυνή καί άνετττύσσετο, ώραϊζομένη καί έρω
  τιώσα, έν τή συναιοθήσει τοϋ κάλλους κσί έν τή
  άγνοΐα τοθ ί'ρωτος αυτής περιπλέον δέ φιλάρε
  οκος, άλλ' έξ άθωότητος.
  Ζ'.
  Κατήφεια άντί κατηφείας.
  Τής ζωί]ς αί περιστάσεις βλαι παρέχουσι νύξεις
  μυστικάς είς τόν άνθρωπον. Ή φύσις, ή γραΐα καί
  σίώνιος μήτηρ αυτή, είδοποίει άτιορρήτως πως τόν
  Άγιάννην περί τής πσρουσΐας τοϋ ΜσρΙου1 ό
  Άγιάννης έφριττεν έν τοίς μυχιαιτάτοις τής δια
  νοΐσς τού.
  Δέν 2βλεπε τΐποτε ό Άγιάννης, ουδέ έγ(νωσ<έ τι, κσί δμως εθεώρει μετ" έπιμόνου ποοσοχής τό σκότος, έν ω διετέλει, ώς άν ησθάνετο άφ' ενός μέν οίκοδομούμενον, άφ' ετέρου δέ κρημνιζόμε νόν πράγμά τι. Καί ό Μάριος δέ ωσαύτως είδοποιούμενος υπό τής αυτής μητρός φύσεως, (τοϋθ' δπερ έξ άπορίήτου κρΐματος τοθ παναγάθου ΘεοΟ), προσε πάθει παντί τρόπω νά κρύπτεται άπό τοθ «πατρός» τής Τιτΐκσς. Άλλ' δμως συνέβαινε νά τόν διακρίνη ένίοτε ό Άγιάννης. Τα διαβήματα τοθ ΜσρΙου δέν ήσαν ττλέον διό λου φυσικά. Πολλάκις, θέλων νά προφυλαχθή, έ' πραττεν αύτό διά τρόπου ϋπόπτου' άλλοτε δέ πάλιν ετόλμα άνεπιτηοεΐως. Δέν ήρχετο πλέον ώς άλλοτε έως πλησίον τής κόρης" έκάθητο μακράν, καί ώς έν έκστάσει* έκράτει βιβλίον καί προσε ποιεΐτο δτι άνεγ(νωσκε- διατί νά προσποιήται: 'Άλ λοτε ήρχετο φορών τό παλαιόν· ένδυμά τού, τώρα έ φόρει καθ' ημέραν τό νέον δέν ήτο βέβαιος άν ή κάμη τού ήτο διορθωμένη καλώς, εσχημάτιζεν άλλοκότως πως τούς οφθαλμούς τού, έφόρει χει ρόκτια! έν βραχυλογ(α, ό Άγιάννης άπεστρέφε το τόν νέον τοθτον έκ βάθους ψυχής. (συνεχ(ζεται) Εξπρές θαλαμηγόν ΣΟΦΙΑ Τόννων 2.000. όλόκληρα διαμερί- Ταχύτης 18 μιλλίων Άφθάστου πολυτελείας μέ σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τή νόν, Μύκονον, "1 καρίαν, Σάμον. Τηλ. $.31 Πραχτορεϊον ΑΝΑΝΠ. Π. ΚΟΡΠΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ :*>_.
  Θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών.
  "* Πσρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων.
  ΠρΙν προμηθευθήτε έπισκρφθήτε μας.
  Τιμαί λογικαί.
  Έγκυκλοπαιδεία
  Αι* έκεΐνους πού δέλουν
  νά πλουτϊζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι* δλους.
  ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΙΟΝΙ
  Α'.
  Είς τα περισσότβρα μέρη τή;
  Ελλάδος πέφτει χιόνι. ΠολλοΙ
  ποιηταί πού αίσθάνονται κάθε
  χειμώνα την υποχρέωσιν νά ε¬
  ξάντλησιν δλην την λυρικήν
  των διάθεσιν προκειμένον νά έξυ·
  μνήβουν την απαράμιλλον λευκό·
  τητα τού χιονΐοθ, ΘΑ άπεγοη
  τεύοντο ασφαλώς καί ϊσως ίσως
  θά ε*σπαζ*νϊ καί τάς ένθουσιώ
  δεις γραφίξας των άν έγνώριζαν
  2χι δπάρχει καί' χιόνι κόκκινο,
  κΐτρινο, πράσινο, καφέ. Οί δρει-
  βάται προπάντων τή; βορείου
  Εύρώπης πού άνεβαίνοαν τό κα
  λοκαϊοι στά ψηλά βοιινά, μέ-
  νουν κατάπληχτοΐ, βλέποντες επά¬
  νω στίς άτελείωτε; έκτάσεις τοθ
  χιονιοθ, μεγάλες κηλίδε; κόκ
  κινου χιονοθ. Ό πρώτος πού π»
  ρετήίησε τό κόκκινο χιόνι ήταν
  ό Γάλλο; επιστήμων δρ Σαοσύρ,
  είς τ* 1778 επί τοΰ Άγίου
  Βιρνάρϊου.
  Στήν άρχή απέθεσε 8τι τό
  κόκκινο αύτό χρώμα όφείλεται
  σέ σκόνη άπό κοκκινόχωμα πού
  είχε παρασύρη ώ; έκε! δ δυνα-
  τός ιϊνεμος, πράγμα άλλωστε
  πού πιστεύουν καί σήμερα άκό
  μη οί όρεσείβιοι πληθυσμοί. Τα
  μικροσκόπιο δμως απεκάλυψε γρή
  |γορ* διαφορεπκά πράγματα. Κα-
  |τα τα άποτελέσματα δέ τής επι¬
  σταμένως μικροσκοπικής εξετάσε
  ω; τό κόκχινο χρώμα τοθ χιονιοθ
  όφείλεται είς την παρουσίαν μι-
  κροακοπιχών, πρωτογόνων, μονα-
  κυκτίρων φυΐών πού βλαστάνουν
  επάνω στήν επιφάνειαν τού χιο-
  νιοϋ. Μέ γυμνον όφθαλμόν βε¬
  βαία δέν μποροθμε νά ξεχωρί-
  σωμε τα φυτ* αύ:ά, ε>α Ινα,
  ίάλλά τα βλέπωμεν κατά μάζας
  ικαί εισί Ιχουμε την ύφθαλμα
  πάτη ποΰ μας χάνει νά νμ'
  ζωμε 8τι αώ σημεϊο έκεϊνο τα
  χιόνι είνε κόκκινο αάν νά έ"
  χη ραντισθη' μέ άφθονο αίμα. Μέ
  το μικροσκόπιον δμως τα ξεχωρί
  ζομεν ϊνχ Ινα τα φυτά αύτά πού
  βλαστάνουν κατά δΐσεκατομμύρια
  ίπί τής επιφανείας των χΐόνων.
  Οί έπιστήμονες πού έπειραματί
  σθησαν επί τοθ φαινομένου, έτο
  ποθίιησαν μέσα σέ ποτήρι γιομόί
  το νερά λίγο «κόκκινο χιόνι» καί
  σέ λίγο είδαν νά κατασταλάζη
  στά βάθος τοθ ποτηριοθ μιά
  κόκκινη στιβάς, πίχους ενός
  έκατοστοθ τοθ μέτρου, πού εμοι
  αζε μέ στρώμα άπό κόκκινο
  σιρόπι. Ήσαν ιά μικροσκοπικά
  ερυθρά φυτα".
  (συνεχίζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α Κ ΡΟ ΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, -δ¬
  ρ· ν, Τήνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-11.
  ΖΗΤΕΙΤΕ βπιμόνως, ά πό βλα τα καταστήματκ καί οτύτά
  άκβμη των εκαρχι&ν τοίς κλωαταϊς Μάρχας «Σταύρος»
  Ήτοι σβυγάκια, τρυπύματα ν.βάρας, καρόλια κκντημα-
  τος, κβυβάρβς, Μουλινί, Κβτον ηιρλε, Βαμβακάκια, κου-
  βαρες κΐντήματος κ. λ. κ. "θλ« τ» 6ς &ν«ι βϊδη βίνβι &·
  φβάστου ποιότητος, κ«1 χρΝμκτνν ήγνυημένΝν μ«1 οτ«ρ«·
  βν. Μί« βοχΐμίι β« αίς πβίσο διλ την &ν«ιτιρβτητ« τβν
  κλΝβτϋν τής μάρκος α£τ«νρ6ς.»
  Άντ>ιτρβθΜκβ( όϊ* τβύς Νομβύς ΉρκΜλείβν—Λκσοβίβυ:
  ί Μ. ΚΟΡ0ΗΧ
  ήλεκτροφωτισδή
  συντόμως ή Κρητσά.
  ΚΡΗΤΣΑ Ίανουάριος (άνταπο
  μας).—Κτισμένη στίς 6πώ
  ρειες^τής Δίκτης,'ή ΚρηταόΕ, ή με
  γαλύτερη χωμόπολις τής Κρήτης
  εδρ.'σ<ετχι είς προνομιοθχον θε σιν. Κάτω άπλώνεται ό μικρός της χάμπος χατάφυτος άπό εληές, χαρουπιές, χήπου; χαΐ όπωροφό ρα δένδρα. Καί πάνω έχτείνονται οί βουναπλαγιές πού χαταλήγου^ είς τό όνομασΐον οροπέδιον τοθ ΚαθαροΟ, ίδιοχτησίαν τής χοιν6τη τος. Έτσι ή Κρητσ5 Ιχει άνε πτυγμένην καί την γεωργίαν καί την κτηνοτροφίαν είς σημαντικόν βαθμόν. Είνε δέ όνομαστά χαί τα γεω^γιχά καί τα κτηνοτροφιχά προϊόντα της, διά την γευστιχό τητα χαί την έν γένει εξαιρετικήν ποιότητά των. Άλλά καί αυτή καθ' εαυτήν ή κωμόπολι; έχει σητΐειώσει μεγάλας προόδους τα τελευταία ετη ιδία άφ' 8του διηνοΕχθη ή άμαξιτή ί- δός χαί ήρχισε τακτική συγχοινω νία μέ τόν Άγιον Νικόλαον καί την άλλην Κρήτην. Νέαι οίχοδομα! ανηγέλθησαν, οδοί καί πλατείαι διεμορφώθησαν μεγάλοι χωροι έδενδροφυτεύθησαν χαί γενικώς εγένοντο έργα πού μετέβαλαν την όψιν τής κωμοπό¬ λεως.Τώρα ή κοινότης συνεχίζουσα την εκπολιτιστικήν δρασιν της,χπε φάσΐσε καί την ηλεκτροφωτισμόν τής κωμοπόλεως. Καί πρός τόν σκοπόν αύιον προεχήρυξε χαί σχΐ τικήν δημοπρασίαν. Έντός όλίγου επομένας ή Κρηταα θά έχει λύ:ε: χαί τό π?όδλημα τοθ φακισμοδ της χατά τρόπον ριζιχόν χαί μό νιμον. "Ισως μίλιστα ν' αναλάβη τόν ηλεκτροφωτισμόν είτε τό συνε ταιρικόν ελαιουργείον, ή άλλο ά πό τα ϊδιωτικά έρ·)οστάσια έλαι ουργίας, συμπληρούμενα μέ τ' ά- παραίτητα μηχανήματα. Άν καί ή?η συζητεΐται καί άλλη λύσις: Ν' αναλάβη δηλαδή ή ιδία χοιν6 της τόν ηλεκτροφωτισμόν. "Ισως δέ θά είνε καί ή καλυτέρα λύσις αυτή. —Οί άμισθοι δικαστικοί κλη τηρες. Υπό τού υπουργείον της Δι καιοσύνη; άπηυθύνθη προ; τάς δικαστικάς αρχάς έγκύκλιος διά της οποίας ορίζβται ότι οί «μι σθοι δικαστικοί κλητήρες οφεί λουν νά έφοδικσθοΰν μέ δελτίον ταυτότητος το οποίον θά έπιδει κνύουν κατά την εκτέλεσιν των ύπηρεσιακών καθηκόντων των. ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΠΑΡΟΡΑΜΜΑΤΟΣ Είς την δημοσιευθείσαν είς τό δπ' αριθ. 5075 τής 26 Ίανουαρί ου έ. ί. φύλλον τής εφημερίδος «Ανορθώσεως» αίτησιν χατατάξε ως τής αίτούσης Μαρίας συζύ γου Ιωάννου Ραπτάχι, έκ παρα δρομής παρκλείφθη νά άναγρα φΐ) δτι ή έν λόγφ αίτησις στρέ φεται καί κατά τής έν Αθήναις έξρευούσης Άγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος ώς αναγγελθείσα δανειστρίας, καί κατά τούτο έιτο μένως διορθοΰται ή έν λόγφ αί* τησις. Έν Ηρακλείω τή 27 Ίανουα ρίου 1939. Ό πληρεξ. διχηγίρος τής αίτούσης. Ι. Παπαϊωάννβυ Κ. Μυλοποταμΐτης βφθαλμίατρβς "Επί τριακονταετΐαν απο¬ κλειστικώς καί μόνον είς τα δφθαλμολογικά άσχολούμι- νος, δέχεται, τούς ττάσχοντας τοος οφθαλμούς είς τό δ«9αλ μιατρε^ον τού, κΐίμβνον τιαρώ τφ Καμαράχι πλησίον τής Πολυκλινικής Ήρακλβίου. ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Πυρη να Ή άβλαβεβτέρα χαυσιμος υλη διά μαγγάλια. στοΰ Βασ. Παπάζογλου Λεωφόρος Κουντουριώτου —Τό σημερινόν πρόγραμ μα τοΰΡαδιοφωνικοδ. Ό ΡαδιοφΜνικός Σταθμός Ά θηνών θά μεταδώση σήμβρον τό έξη{ πρόγραμμα: 'ίΐρα 13.30" χρηματιστήριον 13 40' εϊίήσβΐϊ, 14 έλ«φρ6 έλλη νικο τραγοϋδι, 14 45' μϊΤϊωρολο γικόν δελτίον, άνακοινώσΐις, 18. 15' άποσπάσματα άπό οπαρες: Χορ τ;ενγχ «Τσαρος καί ξυλουργός», Ριχ. £τρ«ους: «Ό ίππότης μέ τό ροδον καί 'Αραμπέλλα: 19.15 άπαγγελία, 20.30" τώ τρίο Βάμπ« ρη, 21 δευτέρα ομιλία τού κ. Φά νη Μιχαλβπούλου μέ θέμα: <>Ό
  νεώτερος έλληνισμός καί ή κοι
  νοτική δράσις τού άνά τόν κ©
  σμόν», 21 15' σονάτα διά πιάνο
  είς αολ μεΐζον 78 τού Σβΰμπερτ,.
  21 45' είδήσει; 22 μικρά ορχηστρα,
  23 τελευταίαι είδήσεις, 2310" συ
  νέχβια τής μικράς όρχηστρας, 23.
  40' μουβικΐ) χορόν.
  —Τα Έμπορικά Έπιμΐλητή
  ρια.
  Είς την εφημερίδα τής Κυβερ
  νήσεως ύημοσΐϊόεται νόμος διά
  τοΰ όποίου τροποπβΐϊΐται ή Ισχύ
  ούσα νβμοθΐσία περί Εμπορι¬
  κώ ν καί Βιβμηχανικών 'Βηιμελπ-
  τηρίων.
  —Κήρυγμα είς Άρχαναις.
  Ό Μορφωτικός Σΰλλογος 'Αρ
  χκνων, διοργανώνει διά την 30ην
  Ίανουαρίου ημέραν Δευτέραν
  καί ώραν 3 1)2 μ. μ, έν τΓι αίθβύ
  0(1 τοϋ Κινπματογράφον θείον
  κηρυγμα μέ όμιλητην τόν ίερο
  κήρυπα της ίεράς Μητρβπύλβως
  κ. Άθ. Φραγκοπβυλον. Εϊβοδος
  ελευθέρα είς πάντας.
  —Αί ύποθέοεις των δημο-
  τών.
  Παρακαλοΰνται δ πως πρβσέλ
  θωσιν βΐς τό Γραφείον τοΰ Δήμου
  Ηρακλείου δι' ατομικήν των υπό
  θέσιν οί κάτωθι: Γεώργιος Δ. Πά
  παγεωργίου, Καρλη Εύαγγβλία,
  Αίκατερίνη Λιανδρογιαννάκη 'Ι
  ωάννης Ζαμκιόζης, Ίωάννης*£έρ
  γης, Άδαμαντία Βακιρτζόγλου,
  Γεώργιος Κατσάφαρος, Ιωάννης
  Γ Συλιβός, Μιχαήλ Σαγρβδάκης
  Εΰαγγελία Νικ. 'Ανασταβάκη,
  Παντελής Χη Γΐωργίου, Γεώργιος
  Τσικαλάκης καί Μαρία Κατιρ
  τζή·
  Φέρεται είς γνώσιν τοΰ Κτημα-
  τικοϋ καί άγροτικοΰ κόσμου μας
  δτι, κατότϊΐν έπισταμένης μελέ
  της, επέτυχε τό έν Πάτραις έρ-
  γοστάσιον«Μεταλουργ!α Άδελ
  φοί Π. Πραπόπουλοι Α. Ε.» την
  κατασκευήν ψεκαστήρος τελεί¬
  ως όμοΐου τοθ τόσον γνωστου
  τύπου «ΙΦΙΝΤΑ» μέ δλας τάς
  δυνατάς τελειοποιήσεις διά την
  άρτιωτέραν καί πολυετή καλήν
  λειτουργίαν των, ήν εξησφάλι¬
  σε διά των μοναδικών έν Έλ
  λάδι τελειοτάτων μηχανικόν
  έγκαταστάσεών τού καί τής με-
  γάλης τού τεχνικής πείρας.
  Τό πραγματικώς εξαιρετικόν
  τουτο προϊόν μας έθέσαμεν είς
  κυκλοφορίαν καί πωλεϊται είς
  δλα τα έν τή πόλει μας κατα-
  ταστήματα συναφών εΐδών είς
  τάς κάτωθι δλως έξαιρετικάς
  λιανικής πωλήσεως τιμάς καί
  μέ εγγύησιν έκ μέρους τοΰ έρ-
  γοστασΐου μας διά την ταχεί¬
  αν καί πολυετή καλήν λειτουρ
  γίαν
  ΟΡΟΣ ΤΟΙΣ Κ. Ι. ΑΓΡΟΤΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΑΙ
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ
  ΙΤΑΛΙΚΟΥ 4»ΣΦΙΝΤΑ"· ΤΥΠΟΥ
  , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΑΛΟΥΡΠΑΣ
  ΑΔΕΛΦΟΝ Π. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ε. πατρων
  Ψεκαστήρ τύπου «ΣΦΙΝΤΔ» μέ σωλήνα άνευ διϋλιστηρΐου δρ. 697
  » » » » » μετά » » 717
  Ή μεγάλη παραγωγή τοΰ έρ-
  γοστασίου «χΠραποπούλου» καί
  ή τελειότης των έγκαταστάσε¬
  ών τού μας έξασψαλίζουν εύθη-
  νόν κόστος καί διά τουτο μας
  έπιτρέπουν νά προσφέρωμεν είς
  τόν άγροτικόν καί κτηματικόν
  μας κόσμον τόν καθ' δλα τέλει-
  ον καί στερεώτατον ψεκαστήρα
  μας τύπου «ΣΦΙΝΤΑ» είς τιμάς
  πραγματικής εύκαιρίας.
  Διά τουτο δέν πρέπει νά μείνη
  κανείς άγρότης καί κτηματίας
  ποΰ νά μην έπωφεληθή τής πα-
  ρουσιαζομένης εύκαιρίας σπεύ-
  δων ν' αγοράση είς την δλως ε¬
  ξαιρετικήν ταύτην τιμήν £να μη
  χάνημα μεγάλης άντοχής καί νά
  τοΰ δοθή οΰτω καί ή εύκαιρία
  νά συγκρίνη. την άνωτερότητα
  τοΰ ψεκαστήρος μας τύπου
  «ΣΦΙΝΤΑ» κατασκευής «Πραπο-
  ποΰλου» μέ οιονδήποτε ψεκαστή
  ρα άλλου έργοστασίου.
  Μόνον οΰτω θά γίνετ* οί φανατι-
  κώτεροι πελάται μας.
  Διά πάσαν αμφιβολίαν έγγυώ-
  μεθα απολύτως τ' ανωτέρω μέ
  υποχρέωσιν μας διά πάσαν τυ¬
  χόν βλάβην ήν ήθελεν υποστή
  ό^ ψεκαστήρ μας έκ κακής κα¬
  τασκευής.
  Τό συμφέρον λοιπόν παντός
  άγρότου κοί κτηματίου άπαιτεϊ
  νά ζητή έπιμόνως ψεκαστήρα
  τύπου ,.ΣφΙντα" άλλά κατα¬
  σκευής έργοστασίου «ΠΡΑΠΟ¬
  ΠΟΥΛΟΥ».
  Διαρκής παρακαταθήκη έν Ηρα¬
  κλείω παρα τοίς αντιπροσώποις:
  ΑΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗ & ΣΚΟΥΛΙΔΑ
  Γραφεΐα οδος Γραμβούσης (οπισβίν Άραστά).
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρβΐσ Παρασκευής
  27 Ίανουαρίου 1939
  120 Ώρα
  Ι ΒΑΡΚΕΑΙ
  ΑΟΟ ΞΗ
  ΝΗ 18
  II
  ΕΡ
  Εί
  ΙΣ
  ΙΣ
  Τα έξωτερικά[ζητηματα έν Γαλλία.
  Περισφίγγεται η Βαρκελώνη.
  ΕΦΩΝΕΥΙΙΣΛΙΙΠΕΙΤΑΚΘΣΙΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Νεώτεραι πληρο
  φορίαι έκ τής Ίσπανίας, άναφέρουν ότι
  εγένετο άνηλεής βομβαρδισμός τής Βαρ
  «ελώνης άπό ξηράς καί αέρος.
  Ό βομβαρβισμός διήοκβσεν όλην
  την νύκτα, εφονεύθησαν δέ έξ αύτοι πε
  ρί τα πεντακόαια άτομα.
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΑ Π Α Ρ Α Α ΟΪΟΥΗ
  ΑΙΥΙ6ΧΗΤΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ:
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Ίανουαρίου (τούάν
  ταποκριτού μας).—-Κατά τάς έκ Ηαρι< σίων είδήσεις οί κυβερνητικόν πρόχε τ β. ι νά καραδώαουν άμαχητί την πό< λιν τής Βαρκελώνης. .'!■ είδησις πάντως αυτή δέν φέρεται μέχρι τής στιγμής έπιβεβαιουμένη. Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΕΠΙΟΥΜΕΙ ΣΥΙΚΛΗΣΙΝ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΜΕΡΟΥ! ΑΘΗΝΑΙ 2β Ίανουαρίου τού άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν -έκ Ρώμης ότι ό Ιταλός πρωθυπουρ γός χ. Μουσολίνι έπιθυμεί την σύγχλη σιν τής τετραμερούς διασκέψεως μετά την κατάληψιν τής Βαρκελώνης. ΕΓΙΝΕ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ_ΕΙΠΗΝ ΧΙΑΗΝ ΑΘΗΝΑΙ »β Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ Ι*έας Υόρκης ότι είς την Χιλήν εγένετο πρωτοφανής είς έκτασιν καί βφοδρότητα σεισμός. Τα θύματα έχ τού σεισμοθ τούτου καθ* όλην την σεισμό πληκτον περιοχήν ύπολογίζονται είς 1Κ.ΟΟΟ ήτοι 2ΟΟΟ νεκροί καί οί λοιποί τραυματίαι. ΑΠΕΚΡΟΥΣΘΗΣΑΝ ΔΥΟ ΕΠΙΘΕΣΕΙ! ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑΝ ΑΘΗΝΑΙ »Ο Ίανουαρίου ^ (τού άνταποκριτού μας).— Κατά τα έκ τής Ίσπανίας τηλεγραφήματα 6ύο άντεπι- θέαεις των κυβερνητικόν είς την Έστρε μαδούραν άπεκρούσθησαν υπό των έθνι κων ατρατευμάτων. ΑΡΘΡΟΝ ίΞΕΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ&ΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ Κ. ΜΕΤΑΞΑ ΑΘΗΝΑΙ »β Ίανουαρίου (τού άνταποκριτουμας μας).— Ή ΙΙερολί* νειος εφημερίς τού Χρηματιατηρίου είς άρθρον αυτής εξαίρει τό έργον τής κυβερνήσεως ΛΙεταξά. Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ 8ΑΕΚΦΟΝΗΣΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΛΟΓΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ »Ο Ίανουαρίου (ιδιαιτέρα υπηρεσίαι). — Τό προσεχές Σάββατον ό Βρεττανός πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν πρόχεεται νά έχφωνή· βη λόγον. Ό χ. Τσάμπερλαιν'είς τόν λόγον τού τούτον πιθανώτατα θα ανα¬ σκοπήση την διεθνή κατάστασιν καί ι¬ διαιτέρως θά ένδιατρίψη είς τό ίσπανι· χον χαθορίζων συγκεκριμένως τας άπό- ψεις τής Αγγλίας. Οί διπλωμαχικοί χαΐ ηολιτιχοΐ χύχλοι τού Λονδίνου άνα» μένουν μετά ζωηρού ένδιαφέροντος τόν λόγον τού κ. Τσάμπερλαιν. ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗ Η ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΩΝ -ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ »Ο Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τό άπόγευμα σήμερον θά έγκαινιαοθή ή τηλεφωνιχή γραμμή Αθηνών—Νέ** Υόρκης. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 ΊανουσρΙου ((δ. ύπηοεσΐσ).—Ή συνβ&ρΐα- σις τής Γαλλικής Βουλτ)ς επί των εξωτερικών ζητημάτων συνεχΐζεται καί σήμερον. Είς τό υπουργείον τώνΣτρα τιωτικών συνεδρΐασαν χθές υπό την προεδρίαν τοϋ κ. Ντα λαντιέ οί άρχηγοί τοϋ γαλλι- κου έπιτελεΐου ξηράς, αέρος καί θαλάσσης. Ό κ. Μποννέ εδέχθη χθές τόν υπουργόν τών'Εξωτερικων τής Σουηδίας, πρόεδρον τής Κ.Τ.Ε. ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΙ2ΝΙΚΑΙ ΙΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΒΑΡΣΟΒΙΑ 26 Ίανουαρίου ((δ. ύπηρεσίσ) —Έφθασε χθές είς την πολωνικήν πρωτεύου σαν ό Φόν ΡΙμπεντροπ. Ποός τιμήν τοθ ΓερμανοΟ ύτιουρ γοθ εδόθη μέγα γεθμα. Ό Πολωνός ύπουργός των "Εξωτερικών κ. Μπέκ έξεφώ νησε λόγον κατά την διάρ¬ κειαν τοθ γεύματος τονίσας την επιθυμίαν τής ΠολωνΙας νά διατηρήση την φιλίαν με¬ τά των γειτονικών της χω ρών. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 ΊανουαρΙου (Ιδ. ύπηοεσία).—Συνεχίζεται ή πολιορκΐσ τής Βαρκελώνης. Τα έθνικά στρατεύματα δέν εισήλθον εΐσέτι έντός τής Κσ ταλωνικής πρωτευούσης την οποίαν έγκστίλειψαν άπαντα τα μέλη τής κυβερνήσεως τής δημοκρατικής Ίσπανίας. Ό στρατηγός Φράνκο ώνόμα σεν ή$η τόν νέον δήμαρχον τής πόλεως. Τα έθνικά άεροπλάνα συνεχΐ ζουν τόν βομβαρδισμόν τοϋ πληθυσμοϋ τής ΚαταλωνΙας. — ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 26 Ίανουαρΐ ου ([δ. ύπηρεσΐα) — Ό Ιτα¬ λός ύπουργός κ. Φαρινάτσι ε φθασεν είς την γερμανικήν πρω τεύουσαν. Ό κ. Γκαϊριγκ Ιδω σε χθές πρός τιμήν τού γεϋ μα. Χθές τό άπόγευμα ό κ. Φαρινάτσι εΐχε μακράν συ νομιλΐαν μετά τοθ Φύρερ Ό Φύρερ θά έκφωνήση οη μαντικόν λόγον την προσέχη" Δευτέραν 3Οήν Ίανουαρίου' ό λόγος άναμένεται μετά με γάλου ένδιαφέροντος άπό τούς διεθνεϊς κύκλους. ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΤΛΥ ΡΩΜΗ 26 Ίανουαρίου (ίδ ΰπηρεσΐα).— ΟΙ διπλωματικο κΰκλοι παρακολουθοθν μέ διαΐτερον ενδιαφέρον τάς διε ξαγομένας επί των έξωτερι κων συνομιλΐας είς την Γαλ λικήν Βουλήν. — ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Ίανουα ρΐου (Ιδ. ύπηρεσία). — Ό τύ πος ύηονραμμΐζει τό διάβη μα τοΰ Άτλυ καρά τώ κ. Τσάμτιερλσιν διά τού όποΐου εζήτησε την κατάργησιν τής άπαγορεύσεως διά την έλευ θέραν αποστολήν δπλων εί την Ισπανίαν πρός ενίσχυσιν των Κυβερνητικών. —ΡΩΜΗ 26 Ίανουαρίου ([δ. ύπηρεσία) — Χθές 6 Βασ λεΰς τής Βουλγαρίας Βόρις Ισχε μακράν Ιδιαιτέραν συνο μιλίαν μετά τοΰ κ. Μουσο λΐνι. Ό λόγος τοϋ φύρερ καί οί "Αγγλοι. Ειδική σύσκεφις διά τό ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Ίανουαρίου (Ιδ. ϋπηρεσίο).—Είς τούς πολι τικούς κύκλους παρετηρήθη χθές ζωηρά κίνησις διά την συνεχή προέλασιν των στρα τευμάτων τοθ στρατηγοθ Φράνκο καί τό άποτέλεσμα πού πρόκειται νά έχη είς την έν Μεσόγειω εξέλιξιν τής κα ταστάσεως καθώς καί δια την νέαν έντασιν των σχέσεων μεταξύ ΓαλλΙας Ιταλίας καί τούς κινδυνους ποΰ προκαλεΐ. —Ο( πολιτικοί κύκλοι τοθ ΛονΒΙνου πσραδέχονται δτι ή κατάστασις δέν εβελτιώθη έν Εύρώπτ] διόλου μετά τό Μόναχον καί δτι τό ταξΐδιον είς Ρώμην ουδένα άποτέλεσμα έσχεν επί τής καταστάσεως —Διά τού λόγου άλλωστε ποΰ πρόκειται νά εκφωνήστ") ό Φόοερ την Δευτέραν πρόκει ται νά διατυπώση τάς διεκδι κήσεις τής Γερμανϊας είς τάς ά ποικΐας καί είνε βέβαιον δτι μετά τόν λόγον τού ή κατάστα σις θά χειροτερεύση, πρόκει ται δέ έκ νέου νά κριθη ή τύχη τής Εύρώπης. ΜΙΑ ΓΝΒΜΗ ΤΟΝ ΤΑΊ ΜΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Ίανουαρίου (ίδ. δπηρεσία).—Χθές συνεδρίασε ίπΐ τρίυορον τ4 αγγλικόν υπουρ γικόν συμβούλιον πρόκιιται δέ έκ νέου νά συνέλθη την προσέχη Τρί την ί'να εξετάση την διιθ,ή κα¬ τάστασιν. ίσπανικόν. —Οί «Τάϊμς» άναφερόμενοι είς τα γεγονότα τονίζουν «δα εί νέ άνάγχη νά είμεθα Ιτοιμοι πό πόλεμον». ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 2<> Ίανουαρίου
  (ίδ. δπηρεσί«)-— Ό πρεσβευτής
  τής Ίσπανίας διέψειισε την ειδή
  σιν δτι δήθεν τα στρατεύματα
  τοθ Φράνκο εισήλθον είς τα προ
  άστεια τής Βαρκελώνης «Διότι εί
  πε, χθές ίχόμη συνεδέθην μετά
  τής καταλωνικής πρωτευούσης καί
  έλαβον σχετικάς πληροφορίας. Ή
  πτώσΐς άλλωστε τής Βαρχελώνης
  θα είνε, είπεν ό πρεσβευτής, τό
  τέλος τοθ ίαπανιχοθ πολέμου καί
  διά τόν λόγον αυτόν ο! χυρ'ερνη
  τικοΐ θά άγωνισθοθν μέχρις έαχά
  των».
  ΤΟ ΚΟΝΤΕΖΑΝ
  ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
  Καθ* άρμοδΐαν ανακοίνωσιν
  τό αρχικώς διά την είς Γερ
  μαν (αν εξαγωγήν έσπεριδο
  ειδών κατά τό τρέχον συμβα
  τικόν ίτος όρισθέν κοντεζάν
  έκ 2.000.000 μάρκων ηυξήθη
  κατά 400 000 μάρκα. Τό πρό
  σθετον τουτο κοντεζάν ώς καί
  τό υπόλοιπον τοθ άρχικοθ τοι
  ούτου έκ 300 000 μάρκων δια
  νέμεται είς τούς Γερμανούς
  εΐσαγωγεΐς έντός των ημε¬
  ρών.
  Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣί ΟΝ·
  Διά διαταγάς τοθ κ Πρω-
  θυτιουργοθ ώς Γεν. 'Επιθεωρη
  τοθ τής Ε Ο Ν. εφεξής ή άλ
  ληλογραφία των κατά τόπους
  τμημάτων τής Ε Ο.Ν. θά διε
  ξάγεται άτελως.
  Ο ΤΖΩΝ ΛΙΟΥ'ΓΣ
  ΠΡΡΤΟΠΥΓΗ.ΑΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 26 Ίανουαρίου
  (ίδ. ύπηρεσία). — Ό Τζών Λιοώϊς
  ανεδείχθη χθές πρωτοπυγμάχος
  τοθκόσμουιίς χον αγωνα ,τόν ί
  ποίον ίίωσε μετά τοθ Αίγχουην.
  Η ΔΕΜΑΤ0Π0ΙΗΣ1Σ ΤΩΝ ΚΑΠΝΟΝ
  Τό υπουργείον των ΟΙκονο
  μικών απηύθυνε πρός τοΰς έ·
  φόρους καπνοϋ μακράν εγκύ¬
  κλιον διά τής οποίας παρέ-
  χει λεπτομερείς όδηγίας 6
  σον άφορά την παράδοσιν
  ών είς όρμαθούς πωληθέν
  ών μεχρι τής 20ής Νοεμβριού
  π. Ιτους καπνών καί τάς σχε
  ικάς πιστοποιήιεις των Δή
  ιάρχων ή Προέδρω ν Κοινοτή
  ών.
  ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
  Δι* υπουργικής αποφάσεως πα·
  «τάθη μέχρι τής 30ής ΊουνΙου
  939 ή δοθεϊοα άναδολή έχδό
  ειος άδειών κυκλοφορίας διά νέα
  τηγά αύτοχίνι,τα δημοσίας χρή
  014·$.
  ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  Υπό τήςΔιευθύνσεως Ταχυ
  δρομικής Εκμεταλλεύσεως πά
  ρεσχέθη ή πληροφορΐα δτι την
  Ιην έπομένου μηνός τίθενται
  είς κυκλοφορίαν τα νέα γραμ
  ματόσημα Κοινωνικάς ΠρονοΙ
  άς, άτινα φέρουν τάς προτο
  μας των Βασιλισσών Όλγας
  καί Σοφίας. "Ήδη ή Ύτιηοεσία
  ήρχισε νά έφοδιάζη τα διάφο
  ρα ταχυ&ρομικά Γραφεΐα μέ
  τα νέα ταυτα γραμματόσηαα,
  τα όποΐα είναι τριών κλασε
  ών. 10 λεπτων, 50 λεπτών καί
  μιδς δραχμάς.
  ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ
  Κατόπιν τής υπογραφάς τής
  έμπορικής συμφωνίας μεταξύ
  "Ελλάδος καί Χιλής β τελευ
  ταία αΰΐη θεωρεϊται πλέον
  ώς χώρα ανταλλαγήν. 'Επο
  μένως διά την εισαγωγήν είς
  την χώραν ταύτην είδών ύπα
  γομένων είς τόν ττΐνακα τής
  ύπ' αριθ. 92480)37 ύπουργι
  κή"ς αποφάσεως άπαιτεΐται
  προηγουμένη αδεία τοθ κ. ύ
  πουργοθ τής Έθνικής ΟΙκονο
  μίας.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΘΗΣ
  Δι* αποφάσεως των υπουρ
  γών 'Εθνικής Οίκονομίσς καί
  Οίκονομικών επετράπη ή είσα-
  γωγή οέκα χιλιάδων τόννων
  κριθής, προίλεύσεως οίασδή
  ■ποτε χώρας, ή άξία των οποί¬
  ων θά πληρωθπ είς ελεύθερον
  συνάλλαγμα.Έκ τής ώς άνω ό
  λικής ποσότητος, 3. 500 τόννΌι
  θέλουν είσαχθή υπό τής Άγρο
  τικής Τραπέζης, μέσφ ώρισμέ
  νων τελωνεΐων.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Δι* αποφάσεως τήο Έπιτρο
  τττ]ς Διατιμήσεων Ηρακλείου
  αί τιμαί των αλεύρων καί τοϋ
  άρτου καθωρίσθησαν ώς άκο
  λούθως: Άρτος λευκός δρχ.
  9.80, πιτυροθχος 8.30. Άλευ
  ρα λευκά δρ. 10.27.1)2, ιιιτυ
  ροθχα 9.16.
  ΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
  ΤΟΝ ΠΑΘΟΝΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ
  Απεστάλη πρός δημοσίευσιν
  είς την «Εφημερίδα τής Κυβερ
  νήσεως» ό νέος άναγκαστικός
  νόμος περί των συντάξεων των
  παθόντων στρατιωτικών.
  Διά τοθ έν λόγω νόμου γί
  νεται τροποποιήση διαφόρων
  διαχάξεων των νόμων περί
  συντάξεως, παρέχεται ιτροθε-
  σμΐα διά την τακτοποΐησιν των
  έκττροθέσμων καί λαμβάνεται
  μέριμνα υπέρ των συνταξιού
  χων, οί όποϊοι εΤτε λόγφ πά
  ρελεύσεως των προθεσμιών, ε
  τε λόγφ ατελείας των προη
  γούμενον νόμων, εΤχον άδικη
  ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
  ΤΕΛΗ ΤΟΝ ΜλθΗΤΟΝ
  Είς την «Εφημερίδα Τής Κυ
  βερνήσεως», έδημοσιεύθησαν
  τα Διατάγματα περί τρόπου
  είσπράξεως των έκπαιδευτικών
  τελών των μαθητών καί μα·
  θητριών των πενταταξίων ά
  στικών σχολείων καί περί τοθ
  τρόπου βεβαιώσεως καί άπο
  δόσεως είς τό Δημόσιον τοθ
  υπερβαίνοντος τα 46 έκατομ
  μύρια δρ. ποσοθ των ετησίως
  εΐσττραττομένων έκτιαιδευτι
  κων τελών.
  ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜλ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ
  Δι' δπουργιχής αποφάσεως ώ
  ρίσθη δτι οί ποτοποιοΐ οί'τινες
  έξάγουν «ίς τόΐξωτεριχίν άπίοταγ
  μα οίνου αύΐούσιον, «ραιωμένον
  ή μή κατ' αίτησίν των, ν* έφοδιά
  ζωνται μέ πιστοποιητικβ γνησιό·
  τητος. Ή αίτησις δποβάλλεται είς
  τό οικείον πΐράρτημα τι>0 Γενι-
  χοθ Χημείου τ&Ο Κράτους, χ6 {.
  ποίον προβαίνει είς οχιχιχον
  ίλιγχον,
  30 Πρωινη
  Η ΤΑΧΥΤΗΣ Τ
  Ι1ΟΛΕΜΙΚΟΥ
  ΕΔΙΠΑΑΣΙΑ
  ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑ
  Ο
  ΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Ι ΚΑΤ
  ΩΝ ' ΓΕΓΟΚ
  ΒΤΟΝ
  ΑΘΗΝ%Ι »β Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ* ά αγγέλλε¬
  ται έκ Παρισίων τό Γαλλικόν Έπιτε·
  λεΐον έδιπλασίασε την ταχύτηΐα τού
  συστήματος κινητοποιήσεως τής χώρας.
  Τα μέτρα ταύτα ελήφθησαν διά την
  αντιμετώπισιν οίωνδήποτε περιπλοκών,
  συνεπεία των ίταλικών άξιώσεων.
  ΑΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤ

  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλέγραφον ν
  έκ Ηερολίνου ότι διαψευδονται κατηγο
  ρηματικώς τα περί κινητοποιήσεως των
  γερμανικών στρατευμάτων·
  Ούδεμία κινητοποιήση γερμανικών
  στρατευμάτων εγένετο ούδαμοΰ, αί ύ
  πάρχουσαι δέ στρατιωτικαί δυνάμεις
  παραμένουν αί αυταί έν Γερμανία.
  Ο ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ Βλ
  ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΚΗΝ ΟΥΔΕΤ
  ΞΗ
  ΟΤΗΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 215 Ίανουαρίου
  τνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται
  έκ τού έξωτερικού ότι σκοπός τής με·
  ταβάσεως τού Γερμανού ύπουργού των
  Εξωτερικών· φόν Ρίμπεντροπ είς την
  Βαρσοβίαν είνε κυρίως ή έπιδίωξις τής
  πολωνικής ούδετερότητος είς περίπτω¬
  σιν συρράξεως έν τήάνατολική Έυρώπη.
  ΠΑ
  ΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥ
  Ι ΔΙΕΒΝΗΣ ΚΑ
  ΤΑΣΙΣ
  Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ' ά τηλεγρα¬
  φείται έκ των εύρωπαϊκών πρωτευουσών
  γενική γνάμη επι*ρατ»ϊ ότι ή διε
  θνής κατάστασις παρουσιάζεται αυγκε
  χυμένη.
  Πάντως άναμένεται μέ ενδιαφέρον ό
  προσεχής πολιτικάς λόγος τούκ.Χίτλερ
  όστις ώς προαναγγέλλεται θά ε.νε είρη
  νικός.
  Η Κ.ΥΚΛΟΣΪΣ
  ΤΗΣ ΠΟΛΕΒΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΑΡΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »β Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—-Τηλεγραφείται ό¬
  τι ή κύκλωσις τής Βαρκελώνης ώλοκλη
  ρώθη σήμερον άπό βορρά, νότου καί
  δυσμών.
  ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΣΥΝΩΜ
  ΕΙΣ ΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤ
  ΣΙΑ
  ΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9» Ίανουαρίου (τοθ
  άνταποκριτού μας).—- Τηλεγραφούν έκ
  Βουκουρεστίου ότι ανεκαλύφθη έκεϊ συ¬
  ν ωμοαία στρεφομένη εναντίον τού καθε
  στώτος. Ό άρχηγός αυτής ύπολοχα·
  γός Δημητρέσκο ηύτοκτόνησεν άπαγχο-
  νισθείς.
  ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ Η ΒΑΡΚΕΛΟΝΗ
  Ο ΜΠΕΝΙΤΟ ΜΟΥΣΟΛΙΝ
  ΕΞ Η ΓΓΕ1ΑΕ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ
  ΡΩΜΗ «Ο Ίανουαρίου (ίδ. ύπη·
  ρεσία).—-Είδήσεις έκ Σαλαμάνκας άγγέλ
  λουν ότι τό άπόγευμα εισήλθον είς
  Βαρκελώνην τα έθνικά ατρατεύματ*
  θριαμβευτικώς.
  Άμεσος χιλιάδες λαού συνεκεντρώ¬
  θησαν πρό τού Παλάτσο Βενέτσια πα-
  νηγυρίζουσαι την νίκην. Την 8.2Ο ένε
  φανίσθη άπό τού εξώστου ό κ. Μουσο·
  λίνι, ειπών τα εξής: «ΊΙ νίκη τής Βαρ¬
  κελώνης, οφειλομένη είς τα στρατεύμα¬
  τα τού Φράνκο καί τούς ίδικούς μας
  λεγεωναρίους θά μείνη ιστορική είς τούς
  ιαιώνας. Έντός όλίγου θά έκκαθαρισθή
  *πο τούς κομμουνιστάς ή Ισπανία καί
  "Ϊ νέα Έυρώπη την οποίαν θέλομεν
  δημιουργήσωμεν. Καί ό μπολβεβι-
  κισμός θα έξοβτρακισθή άπό όλον τόν
  κόσμον. Ή φωνή μου β,'ύ-ϊή θα ακουσθή
  ηαντοθ»