96846

Αριθμός τεύχους

5077

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

28/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  Ιτηίΐία λι»ΐι Β
  έξάμτΐνος 2
  Άμεριχής
  ετήσιαι δολ. 15
  εξαμήνου » 8
  Τιμη
  χατά φ»?.λον
  Δραχ. λ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  28
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦγ:1Α
  ΟΟΣ ΜΙΝδΤΑΥΡθΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΓΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5077
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΙΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  τΠΕΐβΥΚΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Η ΠΡΟΣΕΧΗ! ΕΝΑΡΞΙΣ
  ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΐΙΣΥΓΚ9ΙΝ0ΝΙΑΣ
  Είδήσεις έξ Αθηνών άνα-
  φέρουν ο π τό υπουργείον
  τής 'Αεροπορίας διέθεσε πί¬
  στωσιν τριών έχατομμυρίων
  δραχμών διά την κατασκευ
  ήν άερβσταθμβΰ είς την Ν.
  'Αλικαρνασβόν. Προεχήρυ-
  ξε δέ συγχρόνως καί την
  σχετικήν δημοπρασίαν διά
  την ανάληψιν τής εκτελέσεως
  τού έργου. Πρόκειται περί
  τής κατασκευάς των οίχη-
  μάτων είς τα όποΐα θ* έγ
  κχτασταθοΰν αί υπηρεσίαι
  τοΰ άποιιερατουμένου ήδη
  αεροδρομίου της πόλεώς μας.
  Καί άξίζει νά χαιρετισθή τό
  γεγονός αύτό μέ χαράν καί
  ενθουσιασμόν. Διότι ή επί
  σπευοις τής κατασχευής των
  συμπληρωματικών έργων τοΰ
  άεροδρομίβυ—η δημοπρασία
  κατασκευή; τοΰ άερβσταθ-
  μοϋ θά ενεργηθή ένταΰ
  βα την 19ην Φεβρουαρίου
  —αποδεικνύη ο?ι(ή -κυβέρ
  νησίς έχει απόφασιν νά έ
  πιστεύση καί την έναρξιν
  τής άεροποριχής συγκοινω
  νίας Αθηνών—Ηρακλείου.
  Πρός τόν σκοπόν δέ αυτόν,
  θά χορηγήση ώς πληροφορού¬
  μεθα καί όλας τας άπαιτη-
  θησομένας εισέτι πιστώσεις
  διά την εκτέλεσιν καί ο-
  λων των άλλων συμπλη¬
  ρωματικών έργων, ήτοι
  ποστέγων, δεξαμενήν βενζί
  νης, καί άλλων έξαρτημά-
  τ«ν τοΰ αεροδρομίου. Πρέ-
  πει λοιπόν νά θεωρή ται πλέ
  όν .βεβαία ή έναρξις τής ά-
  εροπορικης ουγκοινωνίας νΗ
  ραχλείου — Αθηνών έντός
  τής προσεχούς ανοίξεως. Πό
  λύ συντόμως δέ θά έπεκτα
  θή ή συγκοινω ν ία καί μέ
  χρις Άλεξανδρείας. Σύμβα
  σις είδική περί τούτου ύπάρ
  χει. Καί τα άεροπλάνα πού
  θά έκτελοϋν τα δρομολό
  για, νεωτάτου τύπου, ίοχ^
  ροτατα, ταχέα καί άνετα, έ
  χούν παραληφ&ή ήδη υπό
  τής έλληνικής έταιρίας έναε
  ρίων μεταφοράν καί ευρί¬
  σκονται είς τάς Αθήνας.
  Π όσην τεραστίαν σημασί¬
  αν έχει διά την πόλιν μας
  καί την Κρήτην γενικώτε-
  ρον, ή άπόκτησις τοΰ αερο¬
  δρόμιον, άντιλαμβάνονται πι
  στεύομεν ολοι.
  Διά τής καθιερώσεως^ τα¬
  κτικών δρομολογίων με τάς
  Αθήνας, θά έξυπηρετήται
  σπουδαίως χαΐήάλληλογραφία
  τού κοινοΰ καί αί ύΐτοβέσεις
  τοΰ κόσμου, Ιδία αί έμπορι-
  καί καί οί ταξιδεύοντες.—Έν
  τος δύο ώρών τό πολύ, θά έκ
  τελήται τό μεταξύ Αθηνών
  καί Ηρακλείου ταξίδιον.—-Τα
  έξοδά τού δέ δέν θά είναι
  αίαθητώς μεγαλύτερα άπό
  τα έξοδχ ταξιδίου διά τοΰ
  ατμοπλοίου. Έξ αλλου ή
  σύνδεσις τής πόλεώς μας άε·
  ροπορικώς μέ την Αλεξάν¬
  δρειαν, θά έχη τεραστία οφέ
  λη ιδία τούς θερινού; καί φδι
  νοπωρινούς μήνας των ταξι
  δίων καί τής έξαγωγής των
  σταφυλών καί των άλλων νω
  παν καρπών μ*ς είς Αίγυ¬
  πτον. 'Αλλα έχτός αυτών:
  Τό αεροδρόμιον τής πόλεώς
  μας θα έξυπηρετή καί τάς
  ξένας άεροπορικάς έταιρίας
  πού έκτελοϋν την συγκοινω¬
  νίαν Εύρώπης—'ΑσΙας καί
  Εύρώπης—Άφρικής. Τα άε-
  ροπλάνα των γραμμών αυ¬
  τών θά σταθμεύουν είς τό ά-
  εροδρόμιόν μας. ©' άνεφοδιά
  ζωνται μέ βενζίνην καί Ι-
  λαιον καί θά παραμένουν
  κατ' ανάγκην έστω καί δι'
  ολίγον. "Ηδη μάλιστα ώρι·
  ΟΗέναι εταιρίαι, τής Γερμα
  νί«5, τής Αγγλίας, τής Όλ-
  λανδίας κ«ί τής Γαλλίας έ
  ξεδήλωσαν τό ενδιαφέρον
  των καί διώρισαν πράκτο
  ρας καί αντιπροσώπους των
  «·ί την πόλιν μας, επί τό
  «ρίψει ταχείας <νάρξ«ως τής λειτουργίας τοΰ αεροδρομίου Τό Ηράκλειον έπομένως θά καταστή ταχέως σπουδαΐ ος κόμβος έναερίων συγ< κοινωνιών. Ή γεωγρκφιχή τού θέσις, πού αποτελεί τό σταυροδρόμι μεταξύ Εύρώ πης, 'Ασίας καί Άφρικής, κ« θορίζει τό μέλλον τού. Δέ- δομένου δέ ©τι ή πόλις μας μέ τό μοναδικόν είς τόν κό σμόν μινωΐκόν Μουσείον, μέ τάς αρχαιότητάς Τής Κνωσού καί τα τόσα άλλα μνημεΐα έχει ιδιαίτερον έν διαφέρον διά τούς άρχαιο λόγους, τούς άρχαιοφίλους καί τούς περιηγηταί έν γένει, τό αεροδρόμιον θά συντελέση είς την ανάπτυξιν καΐ τής τουριστικής κινήσεως. Οί ξέναι πού θά διέρχωνται θά σταματοΰν ασφαλώς έπ' ολίγον διά νά ίδουν την πόλιν, τό μουσείον καί τα άλλα άξιοθέατκ. Καί φυαιχά θ' άφιίνβυν χρήμα καί μ«- λιστα είς ξένον συνάλλαγ· μ». Ή καθημερινή δέ επί σκέψις των ξένων, έκτός τής οΐκονομικής ωφελείας πού θά προσπορίζη θά συντελή θετικώς καί είς την ανά¬ πτυξιν καί την προαγωγήν τοϋ πολιτισμόν μας. Τό άεροπλάνον θά μας φέ ρη τόν πολιτισμόν τής Δύ σεως. Τό άεροπλάνον θά μάς ανοίξη νέβυς όρίζοντας. 'Α- ξίζει έπομένως νά χαιρετι- σθή ή αποπεράτωσις κκί ή ταχεΐα έναρξις λειτουργίας τοΰ αεροδρομίου μας, ώ; ε- νας σταθμός είς την ίστο ρ<αν τής εξελίξεως τού τό που. Πεταχτά σημειώματα ΑΓΓΕΛΟΙ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ Μάταια στρέφουν τα βλέμ- ματα καί ϊψώνουν ίκετευτικά τα χέρια πρός τόν ούρανό, οί γεωργοί μας. Μάταιοι οί στε ναγμοί καΐ αί παρακλήσε ς των. Περισσότερη είνε ή σκιά των άχνών πού βγαίνουν άπό τα στήθη των άπό των νεφών κου ύψώνονται άπό τίς θάλασ σες κι' άπό τα βάθη των όρι- ζόντων. Μεγαλύτερη καταν- τά νά είνε ή δρόσος των δα κρύων των, άπό έκείνη πού φέρνουν οί σταγόνες τής βρο ,χής. Είς τα νότια παράλια «μούχλιασαν άπό την όμίχλη. Κι' αύτά τα θεμέλια τής γής κοντεύει νά διασαλευθοθν άπό την άδιάκοπη βροχή. Καί στίς χώρες τοθ βορρά άλλαξεν δ ρυθμός τής ζωής άπό τό ψΟ- χος. Ή βορεία δμως άκτή τής Κρήτης, διεκδικεΐ δόξα Φλω ρίδος. Έξωτικά άκρογιάλια δπου ή άνοιξις είνε σίώνια καί δπου τό φώς, τα χρώματσ καί οί ή"χοι μέ ένα άδιάκοπο τρελλό παιγνΐδισμα διατονί· ζουν τό τραγοΰδι τής χαράς καί τής γ^νιμόιητσς. Γαλαζιος,φωτεινός θόλος, ό ούρανός. Όλόξανθος ό ήλιος σελαγίζει καί κατακλύζει μέ Μετ' ολίγον εις την «Άνόρθωσιν» Ρασπουτιν τό λυκόφως των Τσάρων. Μετ' ολίγον 6ΐς την «Άν6ρθω0ΐν». τα χρυσάφια τού τή γή. Κι' ή θάλασσα άτλάζι τεντωμένο χωρίς ρυτίδες κοί πτυχώσεις. Καμμιά ριπή άνέμου πού νά κάνη νά φρίσοη ή χλωρασιά πού άπλώθηκε βελούδινος πράσινος μανδύ,ΐς κι' έκάλυ ψε τή γή. Στούς φράχτες έ- σκσσ^ν κι' δλας τα πρώτα ρόδα. Στΐς βραγιές έλουλού δισοτν τα πρ&τα μπουμπουκά κια. ΚσΙ μέσα στούς κάμ- πους τούς άνοικτούς ϋψωσαν τα χαρούμενα κεφαλάκια των οί πρωτες άνοιξιάτικες νύμ φβς—οί Λνεμώνες. Μονάχα οί κελαϊδισμοί των άηδονιών πού λείπουν γιά νά όλοκλη ρωθή ή εΐκόνα καί ή έντύπω σις τής ανοίξεως. Άκούσθηκαν δμως πάλι χθές τα τιτιβΐσματα των σπουρ γιτιών καί οί χαρούμενες φω νές τής ξένοιασΐης νεότητος πού ξεχύθηκε στήν έξοχή, νά χαρή τόν ήιο καί την ώμορ φιά τής φύσεως πού αίσθάνε ται πάλι αυτή την έποχή τα ρΐγη τής γονιμότητος καί τής έγέρσεως άπό τή χειμερινή νάρ κη. Τα εϊδαμε τα νει&τα πάλι χθές χαρούμενα, γελαστά νά σπεύδουν πρός τή φύσι—πηγή τής ζωής καί τοθ ερωτα. Νέα παιδία, άγόρια καί κορίτσια, πού φέρνουν μέσα των τή δύ ναμι καί την (&έα μιδς νέας ζωί)ς, μιάς νέας έποχής. Ό- μάδεςεπέρασαν άπό μπροστά μας, ένώ εμείς, καθισμένοι στά προσήλια τής πλατεΐας εΤ μσστε δεμένοι μ' 8λες τίς άθλι ότητες τής έποχής μας. Νειβ τα πού ζοθν μέ δνειρα καί σχέδια, πού τρέφονται μ' αί- σθήματα καί μεγαλώνουν μέ άγάπες. Όραματΐζονται τό μέλλον. Καί στά πρόσωπά των άνθίζει ή χαρά καί τα χεΐλη των διαστέλλονται σέ φωτεινά χαμόγελα. Ποθοθν νά τρυγήσουν τίς χαρές πού πι- στεύουν 8τι ύπάρχουν μονάχα γι' αύτά. Καί δέν 'έχουν και ρό νά σκεφθοθν βτι ή ζωή— σκληρή καί πεζή—χωρΐζει τούς άνθρώπους. Μά πώς νά τό σκεφθοθν. Ή άνοιξις όργα Ή φύσις αναγεννάται. Εί δύλλια πλέκονται παντοΟ. Κι' οί χυμοΐ τής ζωής καί τής γονιμότητος κυκλοφοροθν μέ όρμή. Θριαμβευτής ό έρω τας ύψώνετσι γλυκύς ύπέρο χά γοητευτικός, στεφανωμέ νος μέ τα πρβτα άνοιξιάτικα λουλούδια. Καί τα νειατα γίνονται χελιδόνια πού φέρ νούν την άνοιξι τής νέας ζωής... Μ.— 'Απά τής γαλλικής σκοπιάς ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Ίανουβρίου (Σδ. οπηρεσία-).—Μολονότι αί συζητή- σε-.ς Ιπί τής έξωτερικής πολιτι- κης" έληξαν χθές τό εσπέρας είς την βουλήν, έν τούτοις συνεχίζον- ται εισέτι μεταξύ των πολιτικών καί των δημοσιογραφικόν κύ¬ κλων. Τα αϊτια άλλωστε πού προε κάλεσαν τάς αυζηΐήσεις έν τή βουλη δχι μόνον δέν Ιξίλειψαν άλλα καί ηυξήθησαν. Ή κατάλη ψις τής Βαρκελώνης &πό των έ- θνικών καί ή καταρρεύση τοθ κα- ταλωνικοθ μετώπου έχωσαν αφορ¬ μήν είς νέας συζητήσεις έν τή γαλλική πρωτευούση. Επί πλέον δέ έπέτειναν την ανησυχίαν καί τούς φόβους διά τό μέλλον. Τάς ανησυχίας δέ αύτάς εξεδήλωσε καί ό ϊδιος ό πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ. Άπό τής χθεσινάς μά λιστα νυκτός, ή άνη3υχία έξειλί- χθη είς νευρικότητα. Ό λόγος τοθ ΊταλοΟ δικτάτορος καί αί έκδη λώσεις τοθ πλήθους κραυγάζοντος Κορσική, Μίλτα, Τύνις, Νίκαια, προεκάλεσαν ταραχήν, την οποίαν, μόνον αί ρηταί δηλώσεις των κ. κ. Νταλαντιέ καί Μποννέ δτι ή Γαλλία δέν θά σΐέρξη ε!ς ουδε¬ μίαν παραχώρησιν καί 5έν θά εγκαταλείψη άμαχητΐ ο&δέ σπιθα μην τοδ έδάφου της, μετρΐάζουν κάπως. Οί Γάλλοι άντιλαμβάνονται ή¬ δη πλήρως δτι ή Ιταλία τείνει είς την έξ ολοκλήρου πραγματο¬ ποίησιν τοθ όνείρου τής ήγβμο- νεόσεως είς την Μεσόγειον. Καί αίσθάνονται ν' άαφυκτιοϋν άπό την εχθρικήν πίεσιν πού δέχον- ται καί άπό τής πλευρας τοθ Ρή¬ νου καί των Άλπεων καί άπό τής πλευράς των Πυρηναίων. Έξ άλ λου φαίνεται 6:ι άρχίζουν ν' άμ φιβάλλουν κάπως καί διά την εί λι^ρίνειαν τής άγγλικής φιλίας. Όπωσδήποτί 8μως δέν φαίνονται άπογοη^ευμένοι, οΰ:ε καί Ιχα- σαν την ψυχραιμίαν των. Οί Γάλ λοι δέν θέλουν τόν πόλεμον. Διό τι γνωρίζουν τάς τραγικάς συν» πείας τού. Έχουν δμως καί έμ πιστοσύνην είς την δύναμίν των. Όπως Ιχουν καί μεγάλον πατρι ωτισμόν. Καί αύτά τού; δημιουρ γοθν ίνα αΐσθημα ύπεροχής πού τούς έπιτρέπει νά δέχωνται καί μερικά κτυπήματα χωρίς νά τα θεωροθν ταπεινώσεις. Όπωσδήποτε, ενταύθα άναμέ νούν ήδη μέ ανυπομονησίαν την εξέλιξιν τής καταστάσεως. ΚυρΕ ως άναμένουν τόν λόγον τοθ Γερ μανοθ Φύρερ ενώπιον τοθ συγκα λουμένου Ράϊχσταγ, καθώς καί τόν λόγον τοθ κ. Μουσολίνι. Διό τι μέ τοΰς λόγους αυτού; θά χά θορισθή πλήρως καί οριστικώς ή ίξωτερική πολιτική των δύο χρα των τοθ άξονος. Έν άναμονή δέ «Οτίδν, ή Γ«λλιχή Κυβέρνησις λαμβάνει δλα τα μέτρα που χρίνεχ άπαραίτητα διά την πιθανό τητα κάθε ένδεχομέν^. Άνά λο·{οζ δέ κίνησις σημειοθται ήδη καί έν ΛανδΕνψ. Διότι χαί ή Αγγλικη κυβέρνησις φοβείται ή δή ότι ή Γερμανία καί ή Ίτα λία θά θέσουν ώμώς πλέον τό πρόβλημα των διεκδιχήσεών των Πάντως, θά είναι έκτός τής πραγ ματικότητος έκεϊνος πού θά ίσχυ ρισθή δτι χάθε ελπίς διά την ειρήνην έξέλιπε. _,. Αντιθέτως μάλιστα πιστευεται δτι την τελευταίαν έστω στιγμήν θά εξευρεθή βάσις είρηνικής διευ θετήαεως των υφισταμένων ζητη- μάτων καί διαφόρων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Ή ελπίς άΓ λωσιε ένεργοθ άναμΕξεως τής Ά μ.ιρι%?1ς είς τα εύρωπαϊκά πράγμα τα γΕνεται καθημέραν καί μεγαλυ τέρα. Ανάμιξις δέ τής Άμερικής δέν είναι δυνατόν παρά νά συν¬ τελέση είς κατευνασμόν καί συν- διαλλαγήν. Τα Ισπεριδοειδή. Υπό τής γερμανικής κυβερ νήσεως χορηγοΰνται νέαι ά- δειαι είσαγωγής μεγάλων πο- σοτήτων έσπεριδοειδών έκ τής χώρας μας. Είς την Γαλλίαν έπΐσης καί είς πλείστας άλλας χώρας τής Εύρώπης ύπάρχει μεγάλη ζήτησις έλληνικών έ- σπεριδοειδών καί (δία πορτο καλλιών καί μανδαρινιών. Τό γεγονός είναι ευχάριστον. Ά· ποδεικνύει Βτι τό μέλλον των έλληνικών, έσπεριδοειδών είνε εύρύ. Νά καλλιεργήσωμεν λοι πόν έντατικά έσπεριδοειδή.Άλ λά καί νά όργανώσωμεν τόν άγώνα καταπολεμήσεως των διαφόρων νόσων πού τα προσ- βάλλουν. Η τιμή τού ελαίου. Ή τάσις ύποτιμήσεως των έλαίων πού παρετηρήθη την παρελθοθσαν έβδομάδα υπο χωρεΐ ήδη. Πιστευεται δέ Οτι χάρις είς τα κυβερνητικά μέ- τρα καί τάς παρεχομένας α¬ δείας έξαγωγής, ή ανατίμησις θά συνεχισθή καί είς τό μέλ¬ λον. "Εφέτος άλλωστε, ή πα¬ ραγάγη τής Ιταλίας θά είνε μικρά. Καί τής Ίσπανίας δέν θά είνε έξαιρετική. Ή ζήτη σις έπομένως θά είνε ζωηοά. Καί άν δέν μεσολαβήσουν ά- Γεωργικά ζητήματα ΝΕΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΠΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΜΑΣ Μέχρι πρό ολίγων άκόμη χρόνων ή μπσνάνα έπιστεύε το δτι εύδοκιμοθσεν είς τα θερμά κλίματα τής Άφρικής καί τής Άσίας μόνον. Έθε ωρεϊτο ώς αποκλειστικόν προνόμιον των δύο έγχρώ- μων ήΐτείρων. Άπό τίνων έν τούτοις έτών, εισήχθη κσί είς τήνΈλλάδα ήκαλλιέργειά της. Καί ηύδοκίμησεν ίόιαιτέρως. Είς τα χαμηλά καί ύπήνεμα μέρη τής Ελλάδος ή μπανά να εύρε πρόσφορον κλΐμα καί ανεπτύχθη. Καί παρήγα¬ γε καρπούς ευγευστους, ά· ρωματικούς δπως κσί τής Αί γύπτου. Είς τάς Καλάμας καί την νότιον γενικά Πελο- πόννησον ή έπιτυχία υπήρξεν έξαιρετική. Καί είς την Κρή την ή μπανανοκαλλιέργεια εί χεν άποτελέσματα πού ύπερέ βησαν καί την πλέον αίσιό- δοξον προσδοκίαν. Είς τό Καλό Χωριό τοθ Μερσμβέλ λου, είς την Σητείαν καί την Ίεράπετραν, τελευταίως δέ καί είς τα Μάλλια καί πέριξ τής πόλεώς μας, καί είς την Μεσσαράν, ή μπανανοκαλ λιέργεια έσυστηματοποιήθη μέ αρίστα άποτελέσματα. Κσ- θώς δέ άναφίρει είς σχετι κήν μελέτην τού ό διευθυν τής τής Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς κ. Κάβουρας, ή έ πιτυχΐα τής μπανανοκαλλιερ ?ρείας έν, Κρήτη κρίνεται ώς έξαιρετική. Περί τάς 1200 ο¬ κάδας καρποθ αποδίδει τό στρέμμα. Δεδομένου δέ δτι πωλεϊται ή όχδ πρός 18—20 δρ., τό στρεμματικόν είσόδη μα φθάνει τάς 20—25 χιλ. δραχμάς ετησίως. Τόσον δή λαδή δσον δέν αποδίδει ού δεμία άλλη καλλιέργεια. Ου τε τής σταφίδος, ουτε τής έ- λαΐας, ου τε καί των έσιτερι δσειδθν. Διότι πρέπει νά σημειωθή δτι ή μπανάνα δέν θέλει μέγα λα έ'ξοδα καλλιεργεΐας. Δέν προσβάλλεται δέ ευκόλως καί υπό φυτονόσων. θά έπρεπε λοιπόν νά οργανωθή σταυρο· φορία όλόκληρος υπέρ τής μπανανοκαλλιεργείας. Καί ίδι αιτέρως είς την Μεσσαράν καί τα χαμηλά καί ύπήνεμα παράλια τής Κρήτης δπου ύ¬ πάρχουν καί έδάφη κατάλλη· λα καί νερά άφθονα. Άλλ' έκτός τής μπανάνας, είς την Κρήτην καί Ιδιαιτέρως είς την Μεσσαράν εύδοκιμοϋν καί πλείστα δσα άλλα εϊδη, πού άποδίδουν παρά πολλά. Είς την Μεσσαράν επί παρσδείγ ματι, έκαλλιεργήθησαν έπι- τυχώςλωτοί. Έκαλλιεργήθησαν έιΐΐσης, φυστίκια (άραχΐδες), τσάΐκαί διάφοραάλλαάγνωστα μέχρι πρό τινος είς τόν τόπον μας δένδρα καί φυτά. Έφό· σον λοιπόν αί δοκιμασΐικαί καλλιέργειαι επέτυχον, θά πρέ πει νά γενικευθοθν ή5η. Καί νά συστηματοποιηθοθν. Πρέ¬ πει νά κάμωμεν καί ημείς δ,τι κάμνουν δλοι οί προηγμένοι γεωργικώς λαοί. Νά έπιδοθώ- μεν είς δλα τα ειδή καλλιερ γειών πού εύδοκιμοθν είς τόν τόπον μας. Καί εύτυχώς εύδο κιμ.οθν δλα. Διότι ζώμεν είς έ'να τόπον πού έχει την θεϊκήν εύλογίαν. Τό κλΐμα τής Ελ¬ λάδος καΐ Ιδιαιτέρως τής Κρή της είνε πρόσφορον δι' δλας τάς καλλιεργείας. "Ας μή πε¬ ριοριζόμεθα λοιπόν είς τα δή μητριακά, τάς έλαίας καί τάς άμπέλους μόνον. Άς στρα- φώμεν καί πρός νέας καλλιερ γείας πού άποδεικνύονται πε ρισσότερον προσοδοφόροι. πρόοπτα, τα ελαια μας θά πωληθοϋν είς καλάς τιμάς. Ό έρανος. Αί είσφοραί υπέρ τής Βασι λικής Άεροπορίας συνεχίζον- ται εισέτι άθρόαι. Καί είνε ιδιαιτέρως ενδιαφέρον τό γε- γονός δτι τελευταίως αί πε ρισσότεραι είσφοραί γίνονται άπό'Έλληνας τοθ έξωτερικοϋ. Τα άπόδημα τέκνα τής Έλλά δος, προσφέρουν μέ προθυμί¬ αν χρήμα διά την ενίσχυσιν τής άεροπορίας. Τό γεγονός άξίζει νά χαιρετισθή μέ ίδιαί τερον ενθουσιασμόν. Άποδει κνύει δτι οί Έλληνες όπουδή ποτε καί άν ευρίσκωνται, £ν- θυμοθνται πάντοτε την χώραν των, διατηροθν τα έθνικά των αίσθήμαια, άγαποθν την 'Ελ λάδα καί έργάζονται δι αύιήν. *** Είς την Μεσσαράν. Βροχαί συνεχεΐς πίπτουν είς τήνΜεσσαράν έν αντιθέσει πρός δ,τι συμβαίνει είς τα βό ρεια παράλια δπου έπικρατεΐ τρομερά άνομβρΐα. Καί έλπί- ζεται δτι αί συνεχεΐς αυταί βροχαί θά συντελέσουν είς την κανονικήν ανάπτυξιν δ λων των γεωργικών καλλιερ γειών. Ιδιαιτέρως προβλέπε- ται πλουσία ή καρποφορία των ελαιών κσί ή συγκομιδή Μετ' ολίγον είς την «Άνόρθωσιν» Ρασπουτιν τό λυκόφως των Τσάρων- Μετ' ολίγον είς την «Ανάρθωσις». των δημητριακών. Καί θά πρέ πει νά έπεκταθί; ό θεσμός τής συγκεντρώσεως τοθ σίτου καί είς Μεσσαράν διά νά προστα τευθοθν οί παραγωγοί. Διότι εφέτος τόσιτάρι πωλεϊται 6—7 δραχμάς μόλις, ένώ ή Συγκέν τρωσις τό έπλήρωσεν 9 δρ. την οκάν. Οί παντοπώλαι. Τόν προσέχη Μάρτιον θά συγκληθή είς τάς Αθήνας πά νελλήνιον συνέδριον των παν τοπωλών διά νά συζητήση τα διάφορα προβλήματα πού ά- πασχολοϋν τόν κλάδον. Θ4 Ι- δρυθή δέ τότε καί πανελλήνι ος δμοσπονδία παντοπωλών. Χοιρετίζομεν την σύγκλησιν τοθ συνεδρΐου. Καί ευχόμεθα την πλήρη επιτυχίαν τού. Οί παντοπώλαι, δπως καί δλοι οί βιοπαλαισταί των πόλεων,μας είνε ιδιαιτέρως συμπαθεΐς. Καί θά μας ευρίσκουν πάντο τε συμμάχους,φίλους, βοηθούς είς κάθε προσπάθειαν των. Τό Μαυρογένειον. Ή απόφασις τής άπονομής τοθ Μαυρογενείου βραβεΐου άρετής είς την σεβαστήν δέ σποιναν καί μεγάλην φιλάν- θρωπον κυρίαν Μαρίαν Καλο κοαρινοΰ, υπήρξε πράγματι έ- πιτυχής καί έπροξένησεν άρί στην εντύπωσιν παρά τή κοι- νωνία μας. Ή κυρία Μαρία ΚαλοκαιρινοΟ υπήρξε πράγμσ τι καθ" 8λην την ζωήν της ύ· πόδειγμα άρετής. Καί διέθεσεν ολόκληρον την ζωτικότητά της είς την εξυπηρέτησιν των πτω χών, είς την ανακούφισιν των πασχόντων, είς την περίθαλψιν των ένδεών. Υπήρξεν ή φιλαν Θρωηία ένσαρκωμένη, δπως μέγας φιλάνθρωπος υπήρξε καί 6 εύεργέτης τής πόλεως σύζυγόο της. Τό Μαυρογένει όν έπομένως βραβείον άρετής, τής άνήκε καί επρεπε νά τί)ς δβ
  ΛΜΟΡΘΩΣΙΖ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον «Στέλ
  λα Ντάλλας» μέ τούς Βάρβαρον
  Στάνγουϊκ, Τζών Μττόλς Την Δευ
  τέραν «Στό κατωφλι της εθτυχΐ
  άς». Την Πέμπτην « Αρροβών μετ
  ΙμποδΙων» μέ τόν θ'ικονόμου καΐ
  καΐ την Ρένα Μτόρ.
  ΜΙΝΩΑ-—Σήμερον τό Ιγχρωμο
  μουσικό θαΓμα «Πριγκήττισσα Τσιγ
  γάνα», Άνναμττίλλα- Χένρυ Φόν
  τα. Έκτός ιτοογράμμσ.τος ζουρ
  νάλ. Την Δευτέραν «Εξέγερσις».
  Σήμερον
  Τό σύγχρονο κοινωνικό
  μεγαλούργημα:
  ΣΤΕΛΛΑ
  μέ τούς:
  ΒΑΡΒ.ΣΤΑΝΤΤΟΥΪΚ
  ΤΖΩΝ ΜΠΟΛΣ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  ΣΤΟ ΚΑΤΟΦΑΙ
  ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
  ΚΑΘΡΙΝ ΧΕΡΜΠΟΥΡΝ
  ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΝΤΖΕΡΣ
  Σημ. Άπ· της Δευτέρας
  είς τόν *ινημ«τογράφον Που
  λακάχη θ' αρχίση ή προβο-
  λή μιάς σειράς Ελληνικήν
  καλλονών, των άρχαιολογι-
  χ&ν χώρων χαί των αλλων ά-
  ςιοθβάτων. Τάς τοηνίας έγύ·
  ρισβν ξένπ έταιρία έλθονσα
  πρός τουτο είς 'Ελλάύα.
  Πρώτη ταινίαι: Ή ζωίι είς
  την ελληνικήν μεγβλόνηοον
  ΚΡΗΤΗΝ.
  Τα πανάρχαια έρείπια της
  Κνωσού, τής Φαιστού, έ τρυ
  γητός των σταφυλών, ή ΐταρα
  γωγή τής σταφίδος, λαϊκά
  πανηγύρια.
  Έλληνικη Βασ. Χωροφυλακή
  Διοίκησις Χωροφ. Ηρακλείου
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Πλειοδοτικήν Δημοπρασία;
  Ή Διοίκησις Χωροφυλακής Ή
  ρακλεΐου.
  Διακηρύττη δτι,
  Έχουσα δπ' δψει τδ άπω 17—
  12—1938 Βασιλικόν Διάταγμα
  «περί σφραγίσεως μέτρων καί
  σταθμών», προκηρύσσει είς φανε
  ράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν
  την μίσθωσιν τοθ δίχαιώματος τής
  σφραγίσεως των μέτρων καί σταθ
  μων τής περιφερείας τής" Διοική
  σεως Χωροφυλακής Ηρακλείου
  δια μίαν διετίαν, αρχομένην
  την Ιην Ίανουαρίου 1939 καί
  λήγουσαν την 31ην Δεκεμβριού
  1940.
  Ή δημοπρασία αθτη ενεργηθή
  σεται έν τδ Άστυνομικφ Τμήματι
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό ϊγχρωμα μουσικο θαθμα:
  ΠΡΙΓΚΗ1Ι1ΣΣΑ
  ΤΙΙΓΓΑΗΑ
  ΙΙρωταγωνιστοΰν:
  Ή πανέμορφη ΑΝΝΑΜϋΕΛ-
  Α& καί 4 έκλεκτος ζέν πρε-
  μιέ ΧΕΝΡΥ ΦΟΝΤΑ.
  Ένα ίγχρωμο μουσικο ρω-
  μάντζο, πού θά αφίση έποχή
  στό Ήράκλειο γιατί εσημεί¬
  ωσε θρίαμβο παντοθ ϊπου
  προεβλήθη.
  Έκτές προγράμματβς
  ΖΟΥΡΝΑΑ
  ΔΕΥΤΕΡΑ:
  "Εναόρόίμα των φυλακών:
  ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ
  ΣΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑ
  ΑΝΝ "ΕΡΙΝΤΑΝ ΠΑΤ ΟΜ-
  ΠΡΙΕΝ.
  Την Κυριακην ώραν 2 μ μ
  συνέχεια βηεισούιακοΰ:
  ΔΡΟΜΟΣ ΛΥΣΕΩΣ
  Σημ. Κ«θ' εκάστην ώραν 6
  1)2, «ίτογευματινπ.
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τελευταία καπέλλα τού χειμώνος.
  Ή μοντέρν* κόμμωσις ή οποία
  επιβάλλει είς τίς γυναΐκες μποθ
  κλις, σινιάν καί «κατογκάν», κα
  θιαιά σοβαρό πρόβλημα τδ
  ζήιημα τοθ καπέλου. Ή κ*θε·
  μιά κ»πελλοΟ προοπαθεΐ νά το λύ
  οη βάσει πάντοτε των κανόνων
  καί των έντολών τής τελευταίας
  παριζιάνικης μίδας.
  Εϊς πολλούς γυναικείους τύ
  πους ταιριάζει τδ καπίλλο ποί»
  τοποθετήται ψηλά είς τδ κεφά
  λι καί γαρνίρεται μέ την γαρνι
  τούρα τής μόδα;: πτερά, φιόγ
  κους καί λουλουδένια μπουκέτα.
  Ή Άνιές λανσάρει ε'να καατό-
  ρινο χανοτιέ, ποΰ γαρνΕρεται έμ
  πρδς μέ Ινα μεγάλο βελουδένιο
  φιόγκο.
  Τδ καπέλλο, πού συνοδεύει τδ
  πρω'ινο ταγιέρ. είνε άπδ καστίρι
  μαθρο, σέ σχήμα κανοχιέ. ΣτολΕ
  ζεται μέ δύο μικρές πτέρυγες ζω
  ηροθ χρώματος, άαορτί μέ την
  μπλούζα που ουμπληρώνει τδ τα
  γιέρ τής κομψή; κυρίας.
  Ή ΐόκα πού συνοδεύει την α
  πογευματινή τουαλέττα γαρνΕρεται
  μέ μικρά μπουχετάκια, οέ δύο
  άποχρώσεις μπλέ: μπλέ ροιιά καί
  μπλέ γκρί.
  Τδ πλέον κομψο καπελλάκι
  τής έποχής είνε άπδ μτίθρο τα
  φτά. ΓαρνΕρεται μέ δύο τοΰφες
  άπδ χόκκινα βελουδένια τριαντά
  φυλλα, πού τοποθετοθνται είς τδ
  μέσον ή είς τδ άριστερό πλά'ι τής
  κεφαλής.
  Ή τόκα πού συμπληρωνει την
  άπογευματινή τουαλέττα είνε άπδ
  βελοθδο μαΰρο. μέ έ'να μικρο φτε
  ρό φανταιζί. Σέ χρώμα «ράσινο
  ζάντ ή μπλέ ρουά. Άσορτί μέ
  την άπογευματινή μπλούζα.
  Είς τδ Παρίσι έπ;κρχτεί ή μ4
  δα τοθ βραδυνοθ κχπέλλου. Είνε
  Ινα χαριτωμένο έλαφρά μπερί
  4«δ ταφτα ή βελοΰ5ο, μέ μιά αίγ
  κρέττα ή Ινα παραδείσιο φτερό.
  η Ντιοτεγκέ
  Ηρακλείου την 5ην Φεβρουαρίου
  1039 ημέραν Κυριακήν καί ώραν
  10·—12 π.μ. ενώπιον τριμελοΟςΈ
  πιτροπής έξ Αξιωματικών, καλοθν
  ται δέ πάντες οί βουλόμενοι ϊπως
  λάβωσι μίρος.
  Οί σχετικοΐ δροι τής δημοπρασ'
  άς εισίν κατατεθειμένοι έν τοίς
  γραφείοις τής Διοικήσεως ημών,
  ώς έπίσης καί είς τάς 'Υποδιοι
  κήσεις Χωροφυλακής καί Άστυνο
  μι*όν Τμήμα Ηρακλείου, Ενθα
  προσερχίμενοι οί ένδιαφεράμενοι
  δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν.
  Ηράκλειον τ^ 25 Ίανουαρίου
  1939
  Ό Διοικητής Διοικήσεως
  Έμμ. 'Ορφανουδάκης
  Έπιτροπη επί της Συντάξεως
  Δημοτιχοΰ Κτηματολογίβυ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή επί τής συντάξεως τοθ
  κτημστολογΐου τοθ Δήμου Ή
  ρακλεΐου Έπιτροπή απεφήνα¬
  το διά τής ύπ' άριθμ. 4)1939
  αποφάσεως της δτι τα έν αύ
  τβ άκΐνητα, (τό Μέγαρον Ά·
  κτάρικα καί τό παλαιόν Δή
  μαρχεΐον) άνήχουσι κατά κυ
  ριότητα είς τόν Δήμον Ήρα
  κλεΐου. Ή απόφασις αυτή με·
  τα των σχετικών έκθέσεων
  καί διαγραμμάτων έκτΐθεντσι
  έν τφ Δημαρχιακώ Καταστή
  ματι άπό τής 11 — 12 π. μ. έ-
  κάστης έργσσΐμου ημέρας.
  Πάς ένδιαφερόμενος δύναται
  νά λάβη γνώσιν αυτών καί
  νά ασκήση προσφυγήν κατά
  τής αποφάσεως έντός μηνός
  άπό τής δημοσιεύσεως τής πά
  ρούσης.
  Έν Ηρακλείω τβ 25 Ίανου
  αρΐου 1939.
  Ό Πρόεδρος τής 'Επιτροπί|ς
  Δημ. Μαργέλος
  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
  ^ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ"
  ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Παρά τό Καμαράκι.
  Τα έκλεκτότερα καί άληθώς πεφημισμένα
  γλυχίσματα.
  Ή μεγαλυτέρου συλλογή φρουΐ γλασσέ, σοκο-
  λατίνων, έκλεκτών λικέρ.
  Έχομεν την μεγαλυτέραν κατανάλωσιν διό¬
  τι είμεθα οί εύθηνότεροι.
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου ττροτιμήσεως δλων των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άνκκοανισθέν καί πάλιν έξασφαλίζει όλα τα
  πλεονεκτήματα τής άνέσενς καί ευχαρίστου δια-
  μβνης.
  Θέρμανσις—λουτρά κ. λ. π.
  ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ
  ΖΥΓΑΡΙΕΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
  Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλά-
  στιγγες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ πεφημισμέ-
  νου έργοστασΐου Ελένης Κακαβότλη, Έμμαν.
  Παγκαλου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγω-
  νισμοϋ κσί μέ εύκολΐες πληρωμάς, παρά ιω άντι-
  προσώτιω κ. Δημητ. Λ. Γιαλιτάκη. έναντι Δημαρ-
  χεΐου. Πρίν ή προμηθευθεΐτε έπισκεφθεΐτε την έκ-
  θεοΐν μας.
  ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΪΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΙ
  ΤοΟ ΆριαστρογΥ·
  12ο ν
  Ό Έτέμ έπίσης Ιχαιρε συμπα
  θειών μεταξύ των βουλευτών, πολ
  λοί έκ των οποίων τόν δπεστήρι
  ζαν. Έτταινοθσαν δ,τι είχε κάμει.
  Επίστευεν βτι ή μόνη δυνατή μορ
  φή τοθ αγώνος ήταν ό κλεφτοπό
  λεμος. Είχαν κάποιαν μνηιικακΕ
  αν κατά τής «κυβερνήσεως των
  ίπιτελών αξιωματικών» τού Μου
  σταφα Κεμάλ
  Είς την "Αγκυραν Ιλεγαν: *Ό
  Μουσταφά Κεμάλ θά μάς ντύση δ
  λους στρατιώτας! Καί δέν θέλο
  μέν! θά φορέσωμε την στολήν των
  άνταρτών τοθ Έτέμ!» Έλεγαν ά
  προκαλύπχω; δτι 4 Μουσταφά Κε
  μάλ ήτο άποφχσισμένος νά γίνη
  στρατιωτιχδς δικτάτωρ, καί δτι 4
  μόνος πού μποροΒσε νά ματαιώσιτ,
  τα δικτατορικά τού σχέδια ήιο ο
  Έτέμ.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ άνεγνώρι
  ζεν 8τι δέν θά είχε μέ τδ μέρος
  τού την κοινήν γνώμην, ά'ν έκεί
  νην την στιγμήν έπεχείρει νά πά
  τάξη τούς; άντάρτας. "Αν επήγαινε
  μέ τδν Έτέμ νά αυναντήσουν τδν
  Ισμέτ είς Έσχή Σεχήρ, την εύθύ
  νην θά ηδύνατο ν' αναλάβη 4 Ί
  σμέτ καί έκτδς αύτοθ 4 Έτέμ θά
  ευρίσκετο έκεΐ μακρυά άπδ τοΰς
  πολιτικοϋς φίλους τού.
  Κατά την διάρκειαν τοθ ταξιδί
  ου αί υποψΕαι τοθ Έτέμ ένετάθη
  σαν. Είς Έσκή Σεχήρ θά εύρισκε
  το πεοιχυκλωμένος άπδ τακτικά
  στρατεύματα. Ήδη ησθάνετο την
  παγΐϊα πού τοθ είχαν στήσει, νά
  χλείνη καί νά τόν πιάνη. Έγκατέ
  λειψε την άμαξοστοιχίαν καί έ¬
  σπευσε είς συνάντησιν των άνδρών
  τού. "Ο ταν ησθάνθη τδν εαυτόν τού
  άσφαλή κατέστη προχλητικός. Ή
  το άποφασισμένος όπωσδήποτε νά
  μή χάση την δύναμιν πού είχεν.
  "Αν είς τό χάτω-κάτω τής γραφης
  δέν τόν ήθελεν ή "Αγκύρα, ήμπι
  ροθσε νά προαφέρη άλλοθ τάς δ·
  πηρεσίας τού. "Ηρχισε διαηραγμα
  τεύσεις μέ τόν σουλτάνον, καί 'ύ
  στερα μέ τούς Έλληνας στρατιω
  τικούς. Περιεχύκλωσε καί διέλυσε
  τα τακτικά τούρκικα στρατεύματα
  είς την Κιουτάχΐιαν καί έστειλε
  τούς στρατιώτας πίσω είς τα σπί
  τια των. Άπέλυσε τους δπαλλή
  λους πού είχαν αταλ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  499ον
  ι
  ι
  ι
  Ή Τιτίκα δέν Ιδιδεν είς τόν πατέρα της νά
  μαντεύση τΐποτε έκ τής συμπερΐφοράς της. "Αν καΐ
  αθτη ήγνόει ακριβώς τί εΤχε, συνησθάνετο δμως
  ότι δέν έπρεπε νά ψανερώσπ δ,τι έβλεπεν έν έ
  αυτή.
  Μεταξύ τής πρός τό καλλωπΐζεσθσι κλΐσεως τής
  ΤιτΙκας καΐ των νέων φορεμάτων τοθ αγνώστου έ
  κείνου νέου ύπήρχέ τις παραλληλισμός βασανΐζων
  τόν Άγιόννην. "Ισως ήτο τυχαία ή σύμπτωσις
  βεβαίως1 άναμψιβόλως ή/ο τυχαία" άλλ' ούχ ήττον
  ηπείλει την ησυχίαν τού.
  Ουδέποτε ήνοιξε τό σιόμο πρός την Τιτίκαν
  νά τί) εϊτΐΓ) τι ττερί τοΟ αγνώστου τούτου νέου,
  άλλά μίαν ημέραν 6έν ηδυνήθη νά κρατηθή,
  κσΐ έν τώ δυσδισγνώσΐω άπελπισμώ τού είπεν
  ίίς ούΐήν.
  —Κύτταξε αύτοθ τού νέου τό ήθος τί σχολα
  στικόν!
  Άν τοθτο συνέβαινε πρό ενός Ιτους, δτε ή Τι
  τΐκα ήτο ν εΐσέτι μικρά καΐ άδιάφορος, θ' άπε
  κρΐνετο.
  —Όχι δα, δέν είνε τόσον άσχημος. "λν συνέ
  βαινε μετά ί>έκα ετη καΐ είχεν έν τή καρδία τόν
  έρωτα τοθ Μαρΐου, θ' άπεκρίνετο. Σχολαστικός
  τωόντι, άνυπόφορος" εχεις δίκαιον Άλλ' είς ήν
  ευρίσκετο ώραν τής ζωής καΐ καρδίας, άπεκρ',θη με
  τα θαυμαστής γσλήνης καί άταραξΐας.—Ποίος; έ
  κεϊνος έκεΐ ό νέος;
  Τοθτο καί ουδέν άλλο" ώς άν τόν εβλεπε νυν
  πρώτον επί ζωής.
  —Τί άνόητος εΤμαι! είπεν ό Άγιάννης κατά
  νοθν.
  Κάν δέν εΐχε προσέξει είς αυτόν, καί έγώ
  τής λέγω νά τόν (δή.
  "Ω τής άπλότητος των άγίων! καί ώ τοθ βά·
  θους των παιδαρΐων!
  "Εστι δέ καί τουτο νόμος τής νεαράς ήλικίας,
  τοθ πάθους καί τής μερίμνης, των ζωηρών τούτων
  άγώνων τοθ τιρώτου έρωτος κατά των προσκομ
  μάτων, δτι ή μέν νεδνις είς ουδεμίαν συλλαμ
  βάνεται παγίδσ, ό δέ νέος περιπΐπτει είς 8λας.
  Ό Άγιάννης ήδη εΤχε κινήσει κατά τοϋ ΜαρΙου
  κρύφιόν τίνα πόλεμον, δν ό Μάριος, διά την έσχά
  την μωρίαν τοθ πάθους καί τής ήλικίας τού, δέν έ
  μάντευοε παντελώς.
  Ό Άγιάννης έστησεν είς αυτόν πλήθος ένε
  δρών' ήλλσξε τάς ώρας, ήλλαξε τό κάθ.σμά τού,
  έλησμόνησε τό μανδήλιόν τού, ήλθε μόνος είς τό
  Λουζομβοθργον ό Μάριος ενέπεσεν είς δλας
  τάς ένέορας ταύτας κατακέφαλα, ώς άγρίμιον είς
  δλα τα έρωτηματικά ταθτα οημεΐσ. άτινα Ιστησεν
  επί τής όδοθ τού ό Άγιάννης, άπεκρίθη άφελώς
  ναί!
  >* ,. (συνεχίζετσι)
  Εξπρές θαλαμηγόν
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άτιό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, Σΰρον, Τή νόν, Μύκονον, Ί-
  καρίαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π. ΚΟΡΠΗ
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  νά
  ▲ι* έκεΐνους
  πλουτΐζουν τάς
  ποιί βέλουν
  γνώσεις των.
  Άτΐό δλα δι' δλους.
  ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΙΟΝΙ
  Β'.
  Όπως δλοι οί πρωτόγονοι μι-
  κροσκοπικοί μονοχύτταροι όργα
  νισμοί καί τα φυτά αδτά τοΰ
  χιονιοΰ έχουν την ίδιό'τητα νά
  πολλαπλασιάζωνται διά διχοτομή
  σεως. Πολλαπλασιάζονται δέ μέτέ
  αην καταπληκτικήν ταχ6τί]τα καί
  σέ τέτοια πλήθη, ώστε μέσα σέ
  λΕγες ήμέρες νά σχηματίζουν
  επάνω στό ίαπιλο καί πάλλευ
  κο χΐόνι, ζωηρότατες έρυθρές
  χηλίδες ποΰ καταλαμβάνουν έ¬
  κτασιν εΐχοσι καί τριάντα καμμιά
  φορά τετραγωνικων μέτρων. Έξ
  ίσου περίεργος είνε καί ό τρό
  πος πού τρέφονται μέσα στό
  χιόνι τα μικροσκοπικά αύτά φυ
  τα. Αί θύιλλαι σαρώνουν στό
  πέρασμά των χαΐ σκορπίζουν πά-
  νω στά χιόνι άφθονη σχόνη «πό
  τό χώμα των βουνών, μέβχ δέ
  είς την σκόνην αυτήν ακριβώς τα
  μικροσκοπικά φυτά ευρίσκουν
  καί άφομθ'.ώνουν όρυχτάς ΰ'ας
  ώς τροφήν. Άλλά ή οκόνη αυτή
  περιέχει χαΐ λεπτοτρίμμένα λεί
  ψχνα φυτών χαί ζώων, άπό τα
  όποία πάλιν άντλοθν τα χιονό
  φυτα τάς όργανιχάς έκείνας Ο
  λας πού χρειάζονται γιά νά
  συντηρηθοθν.
  Τό κίτρινο χιίνι έξ άλλου είνε
  αυνηθέστατο είς τόν Νότιον Πό-
  λον, ό'φείλεται δέ τό κίτρινο χρώ
  μα τού έτιίσης είς μικροσχοπι-
  χά φυτά, είς πρωτόγονα μονο-
  κύτταρα «5λγη», δπως &νοι&ζαν
  τα», τό εσωτερικόν των κυττάρων
  των οποίων περιέχει ΖφΒονον κι·
  τρίντ,ν χρωατικήν θυσίαν. Τό πρά-
  σινον χιόνι είνε σπανιώτερον.
  Παρετηρήθη ιδίως σιίς χιονοσκ»
  πασμένες κορυφές δψηλών δρέων,
  ιδίως τής Ελβετίας καΐ έφείλε
  ται είς την επί τοθ χιονιοθ πά
  ρουσίαν μικροσκοπικήν πρασίνων
  φυτών.
  Τέλος δπάρχε' χαί τό χιόνι
  πού έ*χει χρώμα φαιόν, πού έ
  χει παρατη&ηθή έπανειλημένως
  είς τα διάφορα βουνά τής Σου
  η5ίας, τής Νορβηγίας, είς τό
  Λευκόν Όρος χαί είς Μόντε Ρό
  ζα, επί τοθ Άγίου Βερνάρδου
  καί είς τάς Άνδεις τής Νοτίου
  Άμερικής. Ή σουηΪΊκή αποστό¬
  λη μάλιστα ευρέθη είς την Βό
  ρειον Γροιλλανδίαν πρό μεγάλων
  έκτάσεων χιόνων καί πάγων πού
  είχαν χρώμα φαιόν, πού όφεί*ε·
  ται είς Ινα λεπτόν σιρώμα έρυ
  θροχυανοϋ χρώματος, τής άνθο
  κτανίνης, τό οποίον περιβάλλει
  εξωτερικώς τα πράσινα χιονόφυτα,
  ΜΟ1ΡΕΣ Ίανουάριος (άνταπο
  κριτοθ μ«{).— Στήν καρδιά τοθ
  κάμπου τής Μεσσαράς οί Μοϊρες·
  κι' έν τούτοις άποτελοθν μάλλον
  έμπορικό παρά γεωργικό κίνζρο.
  Βεβαία δέν έχει παραμεληθή ή
  εωργία. Αντιθέτως μάλιστα έχει
  σϋστημανσποιηθή καί Ιχει δργ/ανω
  θή επί ύγιών βάσεων. Καί απο¬
  δίδει σημαντικά Ισοδα χάθε χρό
  νο είς τού; κατοίχους των Μοι¬
  ρών. Άλλά, τό εμπόριον είνε ή
  κυριώτερα έργασία των Μοιρια
  ών. Καί όπαρχουν Ιμποριχόι χά
  ταστήματα. οφασματοπωλεΖα, παν·
  τοπωλεΐα, ξυλατϊοθήχαι, καταστή
  ματα ψιλικών, κοσμημάτων, κέν
  ρα άναψυχής εφάμιλλα πρός
  τα χαταστήματα τοθ Ηρακλείου.
  Κάθε Σάββατον δέ πού γίνεται
  έβδομαδιαία εμποροπανήγυρις,
  ή έμποριχή κίνησις είνε ζωηροτά-
  η. Καί άποκομίζουν τόσον οί χά
  τοικοι δσον καί ή Κοινότης ση
  μαντικά νέρδη. Δι' αύΐό ή Κοινό
  της των Μοιρών, θεωρεΐται μία
  άπό τάς εύπορωτέρας χοινότητας
  τοθ νομοθ.
  Χάρις δέ είς τόν πλοθτον αυτόν
  οί ΜοΙρες προοδεύουν χαί έξελίσ
  σονται σονεχώς χαί χατά τρόπον
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋ
  ΙΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
  Ι ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ
  Ξ Τής γνωστής μεγάλης φίρμσς:
  ΜΟΤΤΗ
  ι
  Ι τα μόνα ποΰ συναγωνίζονται είς ποιότητα,
  ; γευστικήν καί θρεπτικότητα αύτά τα ίταλικά
  | μακκρόνια.
  ! ΕΦΘΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ
  ι
  ! είς την διάθεσιν τοΰ καταναλωτιχοΰ κοινοΰ.
  : Δοκιμάσετέ τα. Ψήνονται αύθωρεί. Ή ύπερο-
  ! χή των είνε άμέσως άντιληπτή.
  ! ΕΙΝΕ ΤΑ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ.

  ι
  : Γενικός άντιπρόσωπος
  ί ΜΗΝΑΣ Θ. ΠΟΤΗΡΗΣ
  ι
  Ι Πλατεΐα Καλλίργών—Ηράκλειον Κρήτης.
  ι
  ι
  ΗΪΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΗΊΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΕ
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΜΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ......ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋ:-
  2ί3. ϊ
  ε
  Ι
  ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ
  Μόνον οί ψεκαστήρες μας κατασκευάζον-
  ται μέ γνήσια ίταλικά έξαρτήματα Σ«Ι»ΙΝ¬
  ΤΑ τού 'Έργοστασίου Α- καί Λ. ΝΤΕΛ
  ΤΑ ΑΙ Α, Ιταλίας τοΰ οποίου, ώς γνω-
  στόν, έχομεν την άποκλειστικότητα διά την
  'Έλλάδα.
  'ΙΙ είς ημάς κατακύρωσις παρά τής
  ΕΝΏΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓ ΙΚΩΝ ΣΥΝΕ¬
  ΤΑΙΡΙΣΜΌΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  2300
  ί
  •ΕΟΣΤΙΡΩΗ
  ΣΙΝΤΑ
  *»>■·■ *
  κατά τόν Διαγωνισμόν τής 9—1—39
  καΐ αί προπωλήσεις μας 1 ίίΟΟ *ν*εχαατή
  ρων είς ιδιώτας είναι ή μεγαλυτέρου μας ρε-
  κλάμα. · .
  Μην τταρασύρεσθε άττό τάς άττομιμήσεις τοϋ συναγωνισμοθ καίτοι ή ττοιοτική
  ύττεροχή μας καί αί τιμαί μιλουν μοναι των... Οί γνήσιοι ψεκαστήρες €ΣΙΝΤΑ»
  ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ λόγω τής τελείας κατασκευής των μέ τα γνήσια Ίταλικά έ-
  ξαρτήματα ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ πωλουνται είς τάς κάτωθι τιμάς:
  ΣΙΝΤΑ Νο 1 άνευ διϋλιστηρίου , Δρχ. 975.—
  » > 1 μετά » > 1.000.—
  » » 1 μετά άναδευτήρος καί διϋλιστηρίου 1.050.—
  Λιαρκής παρακαταβήκη ψεκαοτήρων •"ΣΙντα", γνησΐων Ιταλικών άν-
  ταλλακτΝκών «Σφιντα». Οειωτήρων Ντέλ Τάλια
  Έττισκειιαΐ δωρεάν. Τριετής εγγύησις.
  Γενιχοί Άντιπρόσωπβι δια την Έλλάδα των Έργ·στ«οί«ν -ΙΝΤΑ Γιαννακβπούλβυ καί ΛΑ
  ΪΦΙΝΤΑ Α. κ«1 Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ, Ιταλία*
  Τεχνικόν Γραφειον ΜΑΟΥΡΟ καΐ ΠΟΛΙΤΗ Ηράκλειον—Κρήτης Ι
  Τα μεγάλα έργα
  της Κοινότητος Μοιρών.
  άλματώδη. Πλουτίζονται χαθημερι
  νώς μέ νέα; οίχοβομάς, μέ ;νέτ
  Ι?γα, χαί μεταβάλλουν δψιν άπδ
  ημέρας είς ημέραν. Τώρα μάλιστα
  καταβάλλεται προσπαθεία νά λυθή
  ί τό πρόβλημα τοϋ ήλεχτροφω-
  τισμοθ. Καί δταν ή προσπαθεία
  αυτή τελεσφορήση καΐ ήλεχτροφιο
  σθ^ ή ώραία χωμοπολις θά λά
  βη ττραγματιχά νέαν δψιν καί θά
  έχη κάμει ένα μεγάλο ά'λμα πρός
  τόν σύγχρονον πολιτισμόν. Άλλ'
  έχτός τοϋ ήΧεκτροφωΐισμοΟ, ή χοι
  νόΐης έμερίμνησε καί διά την
  απόκτησιν καί εφαρμογήν σχεδίου
  τής κωμοπόλεω;. "Ηδη μάλιστα
  τό σχέδιον έτοΐμάζεται υπό τού
  άναλαβόντο; την εργασίαν μηχανι
  κου. Καί πιστεύεται £τι θά είνε
  Ιτοιμον τα ταχύτερον. Έλπίζε-
  ται δέ δτι διά τοθ σχεοιου αύ-
  τοθ θά προβλέπεται ή δημιουργία
  μεγάλων δΐχοστέγων χίριν τή;
  έμποροπανηγύρεως καί ή όριστική
  διαμόρφωσΐς τής άγορας χατά
  τρόπον ποί» νά έξυπηρετή τάς χι
  λιάδας κόσμου πού συγκεντρώνον
  ται κατά Σάββατον καί νά προο
  δίδη συγχρόνως δψιν πολιτισμένον
  «ίς την χωμόπολιν.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΙ
  Προμηθείας δουγών, σιδη
  ρβστεφάνων, περτσινιών.
  Ή Ένωσις Κιτροπσραγω
  γών Κρήτης προκηρύσσει μειο
  δοσίαν δι' ένσφραγίστων προ·
  —Τό σημερινόν πρόγραμ
  μα τοΰΡαδιοφωνικοϋ.
  Ό Ραίιοφωνικβς Σταθμό; Ά
  θηνών θά μετκδώση σήμϊρον το
  έξη; πρόγραμμα:
  "Ωρα 13.30 χρηματιστήριον
  13 40' εϊδήαΐΐς, 13.50 έλαφρά μου
  αφορών διά την προμήθειαν ι 0,Χί, υηβ Τή5' βρχήστροτς Βλάα
  Των κάτωθι είδών: βη, 14.45 μετεωρολογικόν δελτίον
  1) 150 000 τεμαγίων Βαρελο! «ναχοινώσβις, )8.15 Ιρν* διά ηιά
  ■ νβ καί ορχήστραν, Γκέρουϊν ρα
  σανΐδων (δουγών).
  2) 30.000 χιλιογράμμων σι
  δηροστεφάνων.
  3) 250 χιλιογράμμων περ-
  τσινΐων.
  ΑΙ προσφοραί κατατεθήσον·
  ται είς τα έν Ηρακλείω Κρή
  της Γραφεϊα τής Ενώσεως
  μέχρι τής μεσημβρίας τής 9ης
  ψωδίαι 18.30 «ωρα τοΰ παιδιοΰ»,
  18.50 συνβχεια μεταύόσεως έ'ρ
  νων διά ΐτιάνο καί ορχήστραν,
  Λίστ Ούγγοικπ φαντασία, 19,05
  «ωρα άγροτου» 19 20 σερενάτα
  Μπετόβεν διά ωλάβυτο, βιολΐ
  κα'ι βιολαν υπο τοΰ κ. Μάγγου.
  τοΰ κ. καί κάς Κούλα, έμιλία
  Ν Λανίτη μέ θέμα τα κοπριώτι
  κά έρωτικά δίστιχα, [20, ρκσιτάλ.
  τρανου<5ιοϋ υπό της δίδος ζωής ΜαρτΙου έ. ε ημέρας Πέμπτης | Βλαχοηουλου, 20 30 άθηναϊκίι δέον δέ νά είναι Ισχυραί μέ χρι τής εσπέρας τής 12ης ίδί- ου, ημέρας Κυριακής. Ή έγκρισις ή μή των προ- αφορών γενησεται υπό τού Διοικητικοΰ ΣυμβουλΙου τής Ενώσεως άνευ ούδεμιδς υπο χρεώσεως έναντι τού τελευ- ταίου μειοδότου. Όροι καί συγγραφή υπο¬ χρεώσεων συμμετοχήν καί έκ τελέσεως ευρίσκονται κατστε- θειμένοι είς τα έν Ηρακλείω Κεντρικά Γραφεΐα τής Ένώ σεως, είς τα έν Χανίοις καί Ρεθύμνη Κέντρα ΣυσκευασΙ- άς αυτής, είς την έν Αθήναις Εθνικήν Συνομοσπονδίαν Γε- ωργικών Συνεταιρισμών τής Ελλάδος, Όθωνος 6 καί είς τό έν Θεσσαλονίκη Ύποκατά στημα τής Άγροτικής Τραπέ¬ ζης "Εν "Ηρακλείω τή 25η Ία- νουσρΐου 1939. (Έκ των Γραφείων τής Ε¬ νώσεως). Περίληψις Διακηρύξεως Διαγωνισμοΰ. Προκηρύσσεται πρόχειρος φανερός μειοδοτικός "'διαγωνι σμός δια την προμήθειαν εί δών στολών διά τό 'Επαρχια κόν Τμήμα Ε.Ο.Ν. Άρκαλοχω ρ(ου την 3ην τοθ μηνός Φε βρουαρίου καί ώραν 11 π. μ. έν τώ Νομαρχιακώ καταστή ματι Ηρακλείου. Σχετικοί οροι τούτου εισίν κατατεθειμένοι παρά τή Νο μαρχΐα Ηρακλείου (Γραφείον διαχειρίσεως Ε,Ο.Ν.) Ή Έπιτροπή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΓ δωμάτιον I- πιπλωμένον παρά χαλή οίχογε- νεία. Πληροφορίαι παρ ημίν. ' καί διατηρϊΐ το δέρμα. μανδολινάτα Λάβδα (δ)νσΐ( Κουν τούγκβυ) 21 όμιλία τοΰ κ. Γιάγ· κου 'Αργυροπβύλου: «Διον. Σβλω μοΰ ό (ίμνος στήν ελευθερία καΐ βί έλεύθεροι πολιορκημένοι» 21. 10 μικρά όρχήστρα 21.45 ειδή· σεις, 22 συνέχβια τής μικράς όρ χήστρας, 22.20 άνδρική χορωδία Γλυκοφρύδη, 23 εΐδήσβις, 23.10 μουσική χοροΰ ; καί έλαφρά τρα γοΰδια υπό τής κ Στήββνς. —Τό Μαυρογένειον ΒραβεΙ όν είς την κυρίαν Καλο καιρινοΰ. Παρά τού κ. Δημάρχου Ήρα κλείου ελάβομεν χθές έκ Χανί ών τό κάτωθι τηλενραιρημα: «Μαυρογένειον βραββΐον άρ· της νομοΰ Ηρακλείου άπβνεμή 8η ομοφώνως είς κυρίαν Καλοκαι ρινοϋ. Απενεμήθη επαινος είς & μάδα ήτις εώρασεν είς πλημμύ ρας». —Μηνύσεις δι' άγορανομι- κάς παραβάσεις. ''""* Παρά τής 'Αγορανομικης ύιτη ρεοίας Χανίων κατεμηνύθησαν οί Γεώργ Τζανακάκη;, Γεώργ. Σταυρουλάκης, Εΰτύχ. Γρηγορά κης καί Στεςρ Λυραντκνάκης έ- πί νοθεία διαφόρων τροφίμων. Δι' αισχροκέρδειαν κατεμηνύθη σαν οί Χρήστος Ζωγόιτουλος, Βα σιλ. Ναυρογένης, Γεώργ. Κκρίλ λας καί Δημ. Βασαδάκης. —θείον Κήρυγμα. Αυριον Κυριακην 29ην τρέχ. καί κατά την θείαν λειτουργίαν θέλει κηρύξει έχ τφ ίϊρώ ναφ Αγ. Μηνά τόν"είον λόγον ο ίβροκήρυξ τής «Ζωής» κ. 'ΑΒ. Φραγκόπουλος. Ό αύτός θά ομι λήση καί τό άπόγβυμα έν τω Ι δίω Ίερω Ναώ. ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΜΠΡΙΣΤΟΛ Ζητϊϊτϊ έπιμβνως τό άνωτέρβ ββρνίκι ύποδημάτΝν, μαλακώνΐι ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, ϊδ- ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. 5-4ί
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίσς
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρ Σαββάτου
  28 Ίανουαρίου 1939
  Ο ΙΣΟ.ΑΗ ΒΟΛΕΜΟί
  Β ΑΙΗ ΕΙ ΤΛΙΕΟΣ
  ΠΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΝ
  ΤΙ ΤΟΗΙΖΕΤΑΙΙΙΙΟΙΥΡΙΟΙΕΡΑΣ
  II
  ΕΦΙΜΕΡΙΑΑΙ
  Ή προέλασις των εθνικον συνεχίζεται.
  Τα διεθνη ζητήματα και οί Γάλλοι.
  ΑΘΗΝΑΙ «7 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν
  έκ Παρισίων ότι αί γαλλικαί έφημερί-
  δες χονίζουν κατά τό πλείστον ότι ό
  ίσηανιχός πόλεμος βαίνει ταχέως πρός
  τό τέρμα τού.
  Διά τα μέλλοντα νά προκύψουν με¬
  τ ά την χατάπαυσιν τού έμφυλίου πολέ¬
  μου έν Ισπανία προβλήματα, αί έφη·
  μερίδες τηρούν έπιφυλακτικότητα.
  ΟΙ ΓΕΡΜΛΝΟΙ ΦΡΟΝΟΥΝ
  ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΛΕΟΝ
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τούάν
  ταποκριτού μας).—Κατά τάς έκ Βερο-
  λίνου πληροφορίας, οί Γερμανοί σχο-
  >ιάζοντες την πτώσιν τής Βαρκελώνης,
  φρονούν ότι δέν υφίσταται πλέον κυβερ¬
  νητικάς στρατός καί ότι οί έθνικοί είναι
  ούσιαστικώς χύριοι τής χώρας.
  ΜΕΤΑΤΗΝΒΑΡΚΕΛΩΝΗΝ
  ΟΑΠΕΣΗΚΑ1ΗΜΑΑΡ1ΤΗ;
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας).— Αναφορικώς μέ
  τάς στρατιωτικάς συνεπείας τής πτώσε¬
  ως τής Βαρκελώνηβ, οί Γερμανοί άρ·
  Ορογράφοι άναφέρουν ότι ή πτώαες τής
  Καταλωνικής πρωτευούσης θά συνεπιφέ*
  ρη κ»1 την πτώσιν τής Μαδρίτης.
  ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΗΕΜΟΥΗ
  ΤΡΡΦΙΜΑ ΕΙΣ ΒΑΡΚΕΑΟΝΗΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—· Τηλεγραφείται έκ
  τού έξωτερικού ότι οί Έθνικοί διένει-
  μόν είς την Βαρκελώνην, τρόφιμα είς
  μεγάλα τμήματα τού πληθυσμού τα ό-
  ποία παρέμειναν έν τή πόλει καί μετότ
  την αναχώρησιν τού κυβερνητικού στρα¬
  τολ.
  ΠΕΡΠΙΝΙΑΝ 27 ΊσνουαρΙου
  (16. υπηρεσίαν — Χθές την
  πρωίαν ή κυβέρνησις Νεγκρίν
  1 έγκατέλειψε την Βαρκελώ¬
  νην καί διεσκορπΐσθη είς δια
  Φόρους καταλωνικάς πόλεις.
  Ό Νεγκρίν μετ* άλλων με·
  λών, δέν είνε ακριβώς γνω
  στόν είς ποίαν πόλιν κστέ
  φυγε.
  Μετά την εγκατάλειψιν τής
  πόλεως υπό τής κυβερνήσεως
  ό λαός έφθασεν είς άπελπι
  σίαν. Συγχρόνως τα στρα
  τεύματα τοΰ Φράνκο έπερΐμε
  ναν άγωνιωδώς την διαταγήν
  διά νά εισέλθουν. Τέλος ττε-
  ρί την 3ην άπογευματικήν ήρ
  χισαν νά είσέρχωνται μέ επί
  κεφαλής τόν ίδιον στρατηγόν
  Φράνκο. "Εν καί ήμισυ έκα
  τομμύριον λαοθ άπεθέωσε τόν
  Φράνκο διερχόμενον διά των
  όδών τής πόλεως.
  Άμέσως μετά την κατάλη
  ψιν τής Βαρκελώνης τα έθνι
  κά στρατεύματσ έσυνέχισαν
  την πορείαν των πρός βορ
  Ο ι. ΠΡ08ΥΠ0ΥΡΓ0Σ ΕΔΕΧΘΗ
  ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ Τ ΟΝ ΗΡΑΪΤΕΚΚΡΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Ί. Μεταξάς εδέχθη σήμερον τό
  Προεδρείον τής όμοσπονδίας των Πο·
  λυτέκνων, οίτινες χαί άνέπτυξαν ενώ¬
  πιον τού διάφοραι ζητήματα τής τάξεως
  των.
  ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΕΚ ΣΥΓΚΟΠΗΣ
  Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΡΑΣ. ΠΕΤΜΕΖΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου τού
  άνταποκριτού μας). — Σήμερον απε¬
  βίωσεν εκ συγκοπής, ό καθηγητής τού
  Έμπορικού Δικαίου είς τοΈθνικον Πά
  νεηιστήμιον άλλοτε ύπουργός Θρασ.
  Πετμεζάς. Ό θάνατος τού ^καθηγητού
  επήλθε, καθ* ήν στιγμήν ούτος έξήτα
  ζε φοιτητάς.
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΕΞΗΤΑΣΕ Ν0Μ08ΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άτταποκριτοΰ μας). — Συνήλθε σήμερον
  υπό την προεδρίαν τού Πρωθυπουρ-
  γού χ. Ί. Μεταξά τό υπουργικόν
  συμβούλιον τής εβδομάδος. Τό συμ¬
  βούλιον εξήτασε διάφορα ύπηρεσιαχά
  ζητήματι» καί ενέκρινε διάφορα νομο-
  θετήματ*.
  ραν τής πρωτευούσης τής Κα
  ταλωνΐας.
  Ο ΪΕΡΒΟΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗΝΠΡΒΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 27 Ίσνουα
  ρΐου (ίδ. ύπηρεσ(σ).— Ήγγέλ
  Θη επισήμως ότι 6 άντιβασι
  λεύς Παθλος τής Γιουγκοσλαυ
  Τας θά επισκεφθή την προσε
  χή άνοιξιν την Ρώμην.
  Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Ίανουαοίου
  (ίδ. ύπηρεσία).— Ή Βουλή ε
  δωσεν έκ νέου ψήφον έμπιστο
  σύνης είς την Κυβέρνησιν
  Νταλαντιέ.
  Χθές την τιρωΐαν ό κ. Μπον
  νέ έκαμεν έκθεσιν τής έξωτε
  ρικής πολιτικάς άναφΕρθείς
  είς δλα τα άπό τοθ Σεπτεμ
  βρίου διεθνή γεγονότα.
  Τό πολιτικόν γεγονός τής
  χθεσινής ημέρας διά την Γαλ
  λ!αν, υπήρξεν ό λόγος τοΰ κ.
  Νταλαντιέ' άπό τοθ βήμα
  τος τής Βουλής.
  Ό κ. Νταλαντιέ έτόνισενδ
  τι ή Γαλλία δέν τρέφει μΐσος
  πρός κανένα απολύτως λαόν.
  «Διά την Ιταλίαν Ιδίως έ
  συνέχισεν ό κ. Νταλαντιέ ου
  τε μΐσος αίσθανόμεθπ ουτε
  είρωνευόμεθα τόν λαόν της 6
  οποίος Ιδωσεν έπανειλημμέ
  νως δεΐγματα τής άνδρεΐας
  τού. Ή Γαλλία ομως δέν
  είνε δυνατόν νά πσραβλέψη
  τα δικαιώματά της καί νά ά
  νεχθή νά παραχωρήση ου τε
  γωνίαν γής»·
  Τό τέλος τοθ λόγου τοθ κ.
  Ντσλσντιέ εκάλυψαν παρατε·
  ταμένα χειροκροτήματα τής
  Βουλής.
  —ΑΟριον τό γαλλικόν υπουρ
  γικόν συμβούλιον θά συνέλ-
  θη υπό την προεδρΐαν τοϋ κ.
  Λεμπρέν ίνα συζητήση επί
  τής έξωτεραής πολιτικής.
  Δημιουργεΐται νέα άγορά
  τοποθετήσεως έλληνικών προϊόντων.
  Προκειμένου νά επιδιωχθή ή
  τοποθέτησις έλληνικών προΐόν
  των είς την λεττονικήν άγο
  ράν, (δ'α δέ σουλτανΐνας, δι'
  ήν ύπάρχει άρκετή ζήτησις, τό
  υπουργείον Έθνικής Οίκονο
  μίας απηύθυνεν έγγραφον
  πρός τα Έμπορικά καί Βιομη
  χανικά Έπιμελητήρια διά τοθ
  όποίου γνωρίζει τάς δυνατότη
  τας τής τοιαύτης τοποθετήσε
  ως, υπό την προϋπόθεσιν δ-
  μως τής άναπτύξεως άντιστοί
  χως των έκ ΛεττονΙας είσα
  γωγών μας, πρός σχετικήν ίσο
  σκέλισιν τοΰ έμπορικοϋ Ισοζυ
  γίου μεταξύ των δύο χωρών
  τό οποίον άπό μακροϋ πά
  ρουσιάζει σταθερόν ένεργητι
  κόν υπέρ ημών υπόλοιπον.
  Παρόμοιον έγγραφον άπε
  στάλη καί είς τό Εμπορικόν
  καί Βιομηχανίαν Έπιμελητή
  ριον /Ηρακλείου καί τόν Οί
  κον τοθ Άγρότου. Διά τοΰ έν
  λόγω έγγράφου ζητεί ται έν
  προκειμένω νά ύποδειχθή είς
  τούς διενεργοθντσς είσαγωνάς
  βουτύρου, λιπών, ήλέκτρου,
  ξυλείας έπιστρώσεως, ξυλείας
  πριονισΐη"ς, χαρτονΐων, δερμά
  κων, λίνου, χάρτου έν γένει
  καί χαρτομάζης, είδών είς ά
  τυρΐως στρέφεται ή έξαγωγή
  τής χώρας ταύτης, νά εχω
  σιν ύπ' 6ψίν των κατά τάς
  ύπ* αυτών γενομένας παραγ
  γελΐας καί την λεττονικήν ά
  γοράν, ή όποία τείνει ήδη
  ν" αποτελέση μίαν των σημαν
  τικωτέρων καταναλωτριών ά-
  γορών των έλληνικών προΐόν
  των.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΘΕΣ
  ΜΕΤΑΒΑΙΝΩΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ κ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
  Διά τοθ ά)π. τής γραμμής
  ανεχώρησε χθές είς Αθήνας
  ό Νομάρχης Ηρακλείου κ.
  Ανδρέας Μάρκελλος. Είς Ά
  θήνας ό κ. Νομάρχης θά πά
  ραμεΐνη επί τινάς ημέρας κα¬
  τά τό διάστημα των οποίων
  θά επιδιώξη την εξέτασιν καί
  την επίλυσιν έκ τοθ κέντρου
  πλείστων ζητημάτων ένδιαφε
  ρόντων τόν νομόν ΉρακλρΙου.
  ΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗΝ κ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΝ
  Επιτραπή τοθ Συνδέσμου Παν-
  τοπωλών έπεοκέφθη χθές τόν κ.
  Νομάρχην χαί τοθ επέδωκεν δπό
  μνημα διά τοθ όποΕου άνακηρύσ-
  οεται έπίτιμος Ορίεδρος αυτών
  είς ένδειξιν εόγνωμίσύνης διά τό
  πρός την τάξιν τδ>ν παντοπωλων
  Ιπιδεικνυόμενον άπό μέρους τού
  ενδιαφέρον. Τό δπόμνημα ίχει ώς
  εξής:
  «Κύριε ιΝομάρχα,
  Λαμβάνομεν την τιμήν νά γνω¬
  ρίσωμεν πρός υμάς δτι τό Διοιχη
  τικόν Συμβούλιον τοθ Συνδέσμου
  ημών κατά την συνεδρίαν αυτού
  τής 22ας τρέχ., κατόπιν προτάσε
  ως τοθ ΪΙροέδρου κ. Εύαγ. Κων-
  σταντουλάκτ] χαί λαβόν ύπ' δψιν
  τάς ίξαιρετικάς υπηρεσίας καί τό
  έπιδιιχθέν καί τό εξακολουθητι¬
  κώς έπιδεικνυόμενον ενδιαφέρον
  υμών διά τα ζητήματα τοθ νο-
  μοΰ Ηρακλείου καί ιδιαιτέρως
  τής τάξεωςτδν παντοπωλών, δι'
  όμοφώνου καί ένοουσιώδους αύτοθ
  αποφάσεως άνεκήριιξεν 6μά; επί¬
  τιμον πρόεδρον τοθ Συνδίσμου ή.
  μών. Επί τ^ εύκαιρία έχφράζο·
  μέν υμίν την άπειρον ευγνωμοσύ¬
  νην καί τάς θερμάς ευχαριστίας
  των παντοπωλών τής πόλεώς μας
  τόσον διά τό πρός την τάξιν η¬
  μών θερμόν ενδιαφέρον αας ίσον
  καί διά την πολύτιμον συνδρομήν
  οας είς τό δλον άνυρθωτικόν έρ¬
  γον τής έθνιχής ημών κυβερνήσε
  ως καί διατελούμεν
  Μετ' έξοαρίτοιι τιμής
  Ό Πρόεδρος Εύαγ. Κωναταν-
  τουλάχης, ό Γεν. Γρ. ,Καρανιχό
  λας».
  ΕΦΕΔΡΙΚΑ
  Αφίκετο έκ των άνατολι-
  κών έπαρχιών καί αναχω¬
  ρεί σήμερον είς Χανιά ό Έ-
  πιθεωρητής τοθ ΈφεδρικοΟ
  ΤαμεΙου Κρήτης κ.Βιριράκης.
  ΟΙ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ
  ΚΛΗΡ0ΤΟΙ ΤΟΥ ΝΛΥΤΙΚΟΥ
  ηρακλείου Καί λασηθιου
  Εκοινοποιήθη πρός τό Στρατο
  λογικόν Γραφείον Ηρακλείου ή
  διαταγή περί προσκλήσεως πρός
  κατάταξιν των στρατευσίμων
  τοθ ναυτικοθκλ. 1939 α' Έκ τοθ
  νομοθ Ηρακλείου χαλοθνται πρός
  κατάταξιν άπό τής 12 μέχρι
  τής 17 Απριλίου έ. Ι. ύ εξής:
  θεοδ. Ι. Κοζωνάκης, Ί. Ί. Ά
  δαμάκης, Μ. Ε. Άκουμιανάκης,
  Μιχ. Ήρ. Βαριτάκης, Γ. Ε. Βιρ·
  γενάχης, Μ. Ε. Κοπακάκης, θ.
  Γ. Καραμπίνης, Φ. Ν. Καραβας,
  Ε. Ν. Κοσμαδάχης, Δ. Κ. Καπλα-
  νίδης, Εύάγγ. Στ Καναχάρης. :1ω.
  Γ. Λαγουδής, Κ. Ι. Μαρκάκης1
  Κ. Α. Λασηθιωτάκης, Μιχ. Δ. Μι-
  ιιήκος, 'ίω. Α, Μακαρώνας, Ιω.
  Α. Μπελιμπασάκης Γ. Δ. Μαστο¬
  ράκης, Ιω. Ί Νεοχοσμίδης, Ά.
  Κ. ΝικολάντοςήΣυντιχάκης, Μιχ.
  Χ. Πασγκάνης, 'Α.Ίω. Ριζόγλου,
  Γ. Δ. Σολακάκης, Γ. Α, Τυλια-
  νάκης, Σ.Α. Ζερβάκης, Μιχ. Ί.Κυ
  πραΐος, Ί Στ. Μπαλαμουτσάκης,
  Ν. Ε. Παπαδάκης, Ε. Δ. Τσαδο
  λάκης, Γ. Στ. Τσιτσεράχης, Έμμ
  Μ. Βουράκης, καί Π. Ν. Πιτροπά
  κης. Έκ τοθ Νομοθ Λασηθίου κα
  λοθνται οί: Δ. Ε. Δρακωνάκης,
  Γ. Μ. Δαμιανός, Μ. Β. Χαλι
  κούτης, Γ. Α. Μακρής. Δ. Γ.
  Άλεβθζος, Π. Ί. θεμελής, Ν.
  Ε. Κοθρής, Κ.Μαρινάκης, Ί. Έ.
  ΠεδιαδΕτης. Μ. Έ. Πετάσης Π.
  Γ. Παπαδάκης, Ν. Α. Ρηγάκης,
  Στ. Γ. Σωχιανός, Έ. Έ. Ψαρ
  ρδς, Α. Ί. Φωτιαδάχης, Μιχ.
  Στ. Χατζάκης, Ν. Ν. Άρχατζι
  κάκης, Έ. Α. Μαστροπαθλος, Ν
  Στ. Χλουβΐοάχης, Γ. Σΐ. Μαρκά¬
  κης.
  ΝΕΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
  Υπό τής Μηχανολογικής Δι
  ευθΰνσεως τοό ΰπουργεΐου Σι
  δηροδρόμων Ιχορηγήθη αδεία
  διά την ίδρυσιν έν Χερσονήσφ
  υπό των κ. κ. Άκράτου—Βα
  σιλάκη χαρουπομύλου.
  ΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΪΓφΟΡΟΛΟΠΑΙ
  Τό υπουργείον των Έσωτε-
  ρικών έκοινοποΐησε πρός τούς
  Νομάρχας καί τούς Γεν, Δι·
  οικητάς έγγραφον διά τοθ ό
  ποίου καθίσταται γνωστόν
  δτι τοθ λοιποϋ θά είναι ά-
  παραΐτητος ή σύμπραξις τοθ
  ύπουργοθ των Οικονομικόν
  διά την επιβολήν οΐωνδήποτε
  δημοτικήν καί κοινοτικόν φο¬
  ρολογίαν»
  ΠΡΟΕΚΗΡΥΧΘΗ
  Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
  ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τό υπουργείον τής Άερο-
  πορΐας προεκήρυξε δημοπρα
  σία ν διά την κατασκευήν τοθ
  κτιρίου τοθ ΆεροσταθμοΟ έν
  τή περιοχβ τοθ Άεροδρομίου
  Ηρακλείου. Ή δημοπρασία
  θά λάβη χώραν την 19ην
  Φεβρουαρίου έν τ{} Νομαρχία
  Ηρακλείου. Τό έργον προϋ
  πελογίσθη είς δρχ. 3.000.000.
  ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
  ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ
  Τό υπουργείον Κρατικής
  'Υγιεινής καΐ Αντιλήψεως ά-
  τΐηΰθυνε πρός τάς Νομαρχίας
  καί τούς Ίατρικούς Συλλόγους
  μακράν εγκύκλιον διά τής ο¬
  ποίας δίδει όδηγίας ώς πρός
  την εκλογήν των Πειθαρχικών
  ΣυμβουλΙων των'Ιατρικών Συλ
  λόγων συμφώνως πρός τάς
  διατάξεις τοθ νέου νόμου
  1565 «περΐ κώδικος άσκήσεως
  τοθ (ατρικοθ έπαγγέλματος».
  ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΛΕΡΛΜΥΝΗΣ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ ά
  στυνομικοΰ τμήματος οί μή
  παραδώσαντες εισέτι τα δελ
  τΐα των οίκογενειακής άερα
  μύνης καλοϋνται δπως τα
  προσκομίσωσιν αυτώ προκει¬
  μένου ταυτα νά συμπληρω
  θώσιν αρμοδίως.
  Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
  Διά τηλεγραφικάς διατα¬
  γάς τοΰ ϋπουργείου των Στρα
  τιωτικών ενεκρίθη ή παραχώ-
  ρησις είς τόν Δήμον γηπέδου
  επί τής λεωψόρου Μποφώρ
  επί τοθ όποίου θ' άνεγερθή
  ή Παιδική Στέγη Ηρακλείου.
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
  ΑΟριον Κυριακήν θά κατέλ
  θουν είς φιλικόν ποδοσφαιρι-
  κόν άγώνα είς τό γήπεδον
  Χάνδαξ ό Όμιλος Φιλάθλων
  Ηρακλείου μετά τοθ Άτρο·
  μήτου Ρίθύμνης.
  30 Πρωΐνη
  _^_^^ __—,_ *^^κ^^^^~^ ε^—Ν| ε*~^Ιΐε^~*~ι "*^ Λ-*%/
  Γ
  θΓΧΒΕΣΙΝΟΣ ΛΟΓΩ!
  ΤΟΥ ΠΡΩΒΪΠΟΥΡΓΟΥ
  ΤΗΣ ΤΑΛΛΙΛΣ ι ΝΤΑΑΑΝΤΙΕ
  ΕΤΕΙΝΕ ΦΙΛΙΚΗΝ ΧΕΙΡΑ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΠΕΝ. ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Είς τόν χθεσινόν
  τού λόγον έν τή Γαλλική Βρυλή, ο
  πρωθυπουργός κ! Νταλαντιέ άναφερό·
  μενος είς την διεθνή κατάστασιν εδή¬
  λωσε τα εξής:
  «Ειμαι άνήσυχος ως πρός τα δυνά¬
  μενα νά βυμβουν γεγονότα. 'Ένδέχε-
  ται ταύτα να καταστούν δρχματικά».
  Καταλήγων ό κ. Νταλαντιέ έτεινε
  φιλικήν χείρα πρός την Ιταλίαν.
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ
  ΥΠΟΥΡΓΟΥΤΡΝ ΕΣΒΤΕΡΙΚΒΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ
  Λονδίνθυ ότε ό 'Άγγλος ύπουργός των
  Εσωτερικήν κ. Σάμουελ Χόαρ είς
  λόγον τού χθές εδήλωσεν ότε ή Αγγλία
  δεν πρόκειται νά υποκύψη είς κανένα.
  Περαιτέρω ό κ. Χόαρ ετόνισεν ότι ή
  βρεττανική αύτοκρατορία είνε άήττη»
  τος, δεαθέτουσα μεγάλην οικονομικήν
  ισχύν χαί ίσχυρότατον ναυτικόν.
  ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΜΠΛΟΥΜ ΔΙΑ ΤΟ ΛΝΟΙΓΜΑ
  ΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΗΝ ΟΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκρετού μας).— Έκ Παρισίων
  βεβαιούται ότε ή πρότασις τού άρχη-
  γού των σοσιαλισταί χ. Μπλούμ δια
  τό άνοιγμα των συνόρων των Πυρηναί-
  ών απερρίφθη υπό τής 'πλειοψηφίας
  τής Γαλλικής Βουλής.
  ΟΙ κι ΜΠΟΝΝΕ-ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΕΤΟΝΙΣΑΝ ΟΤΙ Η ΓΑΛΛΙΑ
  ΗΝ ΒΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 10ΙΗ ΟΥΤΕ ΣΟΙΒΑΜΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας). — Πληροφορίαι
  εκ Παρισίων ύπογραμμίζουν τάς χθεσι¬
  νάς ενώπιον τής Βουλής δηλώ-
  σεις των κ. κ. Μποννέ καί Νταλαντιέ
  οΐτινες έπανέλαβον την διαβεβαίωσιν ό¬
  τι ή Γαλλία δέν πρόκειται νά παραχω¬
  ρήση ούτε σπιθαμήν έδάφους είς ουδένα.
  ΠΟΣΕ
  ΤΗΝ
  Η ΙΤΑΛΙΑ
  ΕΦΕ&ΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν
  έκ Ρώμης ότι ή ίταλική κυβέρνησις
  απαντώσα είς έρώτημα τού έχεΐ "Αγ¬
  γλοι» πρεσβευτού διατί έστρατολογή·
  θησαν τελευταίως 6Ο.ΟΟΟ έφεδροι α¬
  πήντησεν δ«5 ή πρόσκλησις εγένετο διά
  νά άσκηθούν επί τίνα χρόνον οί έφεδροι.
  ΒΑ
  ΤΗΣ
  Η ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ
  Σ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ. 27 Ία,νουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι κατά την χθεσινήν συνε¬
  δρίασιν τής Γαλλικής Βουλήςόκ.Ν.α
  λαντιέ απεδέχθη την πρότασιν όπως ή
  Γαλλία αναλάβη την πρωτοβουλίαν τής
  βυγκλήσεως διεθνούς διασκέψεως.
  ΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΕΚΑΗΑΟΣΕΙΣ
  , ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τοΰ
  ανταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ Λον-
  ρίνου καί Παρισίων πληροφορίας αί
  ιταλικαι έκδηλώσεις μετά την πτώσιν
  τής Βαρκελώνης εχαρακτηρίσθησαν έ·
  *εϊ ώς προχλητικαί καί ^γενικώς έ-
  βχολιάσθησαν δυσμενώς.