96851

Αριθμός τεύχους

5078

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

29/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έΐησια λίυαι !ϊ
  έξάμηνος 2
  Άμβρικής
  ετησια δολ. 15
  έξάμηνο; > 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  χ. 2
  ΚΥΡΙΑΧΗ
  29
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΩΥ
  1939
  ΓΡΛΦΕΙ ΤΥΠΟΙ ΙΆΦΓ ΙΑ
  ΟΟ2- ΜΙΝί.ΜΝΛΓΌν
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΝΤλΚΤΗΣ ΟΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΙΌΣ. 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5078
  ου»
  β.
  ι
  Τ ΟΝ ΟΑΛΑΣΣΙΟΝ ΣΥΙΚΟΙΝΩΝΙΩΗ
  Είς τάς Αθήνας συνεκρο¬
  τήθη χθές σύακεψις υπό την
  προεδρίαν τού πρωθυπβυργβΰ
  κ. Μεταξά πρός εξέτασιν τοΰ
  προβληματος των θαλασσίων
  συγκοινωνίαν. Κατά τάς υ¬
  παρχούσας πληροφορίας ή
  σύσκεψις θά επαναληφθή καί
  πάλιν, θά καταβληθή δέ προ
  σπάθεια ρυθμίσεως τού προ-
  βλήματος καί Ιδία των άκτο-
  πλο'ίκών γραμμών τό ταχύτε¬
  ρον. Τουτο δέ διότι ή κυβέρ
  νησίς έχει είς τό πρόγραμμά
  της καί την αναδημιουργίαν
  καί τόν πλήρη συγχρονι-
  σμόν των συγκοινωνίαν, χερ
  σαίων, έναερίων καί θαλασ¬
  σίων. Καί δια μέν τάς κατά
  ξηράν συγκοινωνίας κατήρ¬
  τισε πενταετές πρβγραμμα
  βλοκληρώσεως των άμαξιτών
  όδών καί άνακχινίσεως των
  υπαρχουσών. Ώργάνωοε τα
  αύτοκίνητα είς κοινάς διευ
  θύνσεις καί έμερίμνησε διά
  την αρτιότητα καί την κα¬
  λήν εμφάνισιν των. 'Ανενέ-
  ωσβ τβ σιδηροδρομικήν υλι¬
  κόν, έμερίμνησε δια την πΰ-
  κνωσιν των δρομολογίων καί
  την προμήθειαν νέων βαγο-
  νίων καί κλιναμαξών καί κα
  θιέρωσε τούς έκδρομικούς
  συρμούς μέ τα εύθηνά είσι-
  τήρια. Ώς πρός δέ τάς ένα-
  ερίους συγχοινωνίας, τάς έ-
  πύκνωοεν έπίσης, κατεσκεύ-
  ασε νέα άεροδρόμια καί έπε-
  χτείνει τάς γραμμάς κα)
  πρός άλλας επαρχίας, όπως
  είς την πόλιν μας οπου πρό*
  κείται ν ά έγκαινιασδή έντός
  όλ(γου τακτική συγκοινω-
  νία. Δέν ήτο έπομένως δυ¬
  νατόν νά μή λάβη άνίλο-
  γα μέτρα καί διά τάς
  θαλαασίας συγκοινωνίας.
  "Ηδη άλλωστε έχουν λη
  φθή τοιαΰτα. Καί έχουν επι
  φέρει σημαντικήν βελτίωσιν
  Σήμερον, δλα τα σκάφη εί
  ναι έφωδιασμένα μ έ «σύρμα
  τ©ν τηλέγραφον ή τηλέφω
  νόν. Καθαρΐζονται καί επι·
  θεωροΰνται τακτικώτερον,
  Καί έκτελοΰν τα δρομολόγιά
  των μέ μεγαλυτέραν άσφά
  λειαν, ανεσιν καί ταχύτητα
  άπό άλλοτε. Άλλ' ή κυβέρ
  νησίς δέν ίκανοποιεϊται μέ
  αύτ«. Θέλει νά αυγχρονίση
  τελείως τάς άκτοπλοΐκάς ουγ
  κοινωνίας. . Καί μελετά τό
  ζήτημα άπό όλας τού* τάς
  πλευράς. Διότι έπιδιώκει νά
  βελτιωθοΰν αί συγκοινωνίαι
  χωρίς νά ζημιωθοϋν καί οί
  ίφοπλισταί. Δι' αύτό καί α¬
  περριψε πρότασιν μεγάλης
  έταιρίας, περί μονοπωλιακής
  εκμεταλλεύσεως των άκτοπλο
  ϊκών γραμμών διά νέων εν¬
  τελώς σκαφών. Διότι τό μο-
  νοπώλιον, θ' άπέβαινεν άμέ-
  σως μέν είς βάρος των έται
  ριών πού έξυπηρετοΰν ήδη
  τάς συγκοινωνίας. Αργότε¬
  ρον δέ είς βάρος καί τού τα-
  ξιδεόοντος κόσμου καί τοΰ
  έμπορίου καί των μεταφοράν
  έν γένει, δεδομένου ότι ή έλ¬
  λειψις συναγωνιομοϋ, θά εϊχε
  ©πωοδήποτε επίδρασιν επί
  των τιμών καί των ναύλων
  καί των εισιτήριον.
  Καί είναι πράγματι έπι-
  βεβλημένη ή ρύθμισις των
  άκτοπλοϊκών συγκοινωνίαν
  όπως σκέπτεται ή κυβέρνη¬
  σις καί έπως φροντίζει νά
  επιτύχη. Όχι μόνον διά νά
  έξυπηρετήται ό κόσμος πού
  χρησιμοποιεϊ κατ' ανάγκην
  τα άτμόπλοια άλλά καί διά
  νά προοδεύση ό έσωτεριχός
  καί ό έξωτερικός τουρισμός.
  Διότι ή Ελλάς έχει μέγιστον
  ενδιαφέρον διά τούς φίλους
  τής περιηγήσεως. Τα άσπρα
  νησιά της— διαμάντια κεν-
  τημένα επάνω στό άτλάζι
  των γολανών θαλασσών, τα
  γραφικά άχρβγιάλια της, αί
  «ΡΧ«ιότητες καί τα μβυοεϊα
  της,τό ήφαί^τειον τής Σαντο
  ρίνης, τό υπέροχον κλϊμά
  της, τα έκλεκτά φροΰτα καί
  τα άλλα τρόφιμα, έν συνδυα
  σμω καί πρός τό χαμηλόν
  κόστβς τής-ζωής, ειμπορούν
  νά προσελκύσουν πλήθη ξέ-
  νων έξ ολων των μερών τή;
  γής. Πώς όμως θά ταξιδεύ-
  ουν αύτοι οί ξέναι οταν δέν
  διαθέτομεν ταχύπλοα, άνε
  τα, καθαρά, πολιτισμένα
  σκάφη; Καί πώς θ' άναπτυ
  χθή ό τβυρισμός είς τα νη
  σία άν δέν έλαττωθοΰν τα εί·
  σιτήρια καί τα έξοδα γενικά
  τί ν ταξιδίων; Δι' αύτό καί
  πολύ ορθώς ή κυβέρνησις
  σκέπτεται άχι μόνον νά
  τακτοποιήση οριστικώς καί
  κατά τρόπον ανταποκρινόμε-
  νον πρός όλας τάς άκαιτή
  σεις τής συγχρόνου έποχής
  τό άκτοπλοΐκόν ζήτημα, .άλ
  λά καί νά έξεύρη τρόπον έ
  πιτρέκοντα την καθιέρωσιν
  έκδρομικών είσιτηρίων κα
  είς τα άτμόπλοια πού έκτε
  λοΰν τάς γραμμάς είς τάς
  νήσους τοΰ άρχιπελάγους
  την Κρήτην καί τα έπτάνη
  σα, όπως συμβαίνη καί εί,
  τούς σιδηροδρόμους. Καί δέν
  ύπάρχει βεβαία άμφιβολία
  ότι θά τό επιτύχη. Διότ
  ή κυβέρνησις έχει ως δόγμα
  της ότι τίποτε δέν είναι
  αδύνατον ίταν ύπάρχει ή
  θέλησις. -
  Η Κρητη, ενδιαφερομένη
  ζωηρότατα παρακολουθεϊ την
  προσπάθειαν αύτην τής κυ
  βερνήσεως καί εΰχεται την
  πλήρη επιτυχίαν της. Διό
  τι καί ή Έρήτη θά έχη
  νά ωφεληθή σπουοαίως. Δι¬
  ότι καί παραγωγήν πλουσ
  αν έχει καί εμπορικήν κα
  έπιβατικήν κίνησιν ζωηράν
  ποτρουσιάζει καί τουριστικόν
  κέντρον παγκοσμίου ένδια-
  φέροντβς είναι, ©ά έχη έπο
  μέως νά ωφεληθή πολλά
  άπό την βελτίωσιν των θα¬
  λασσίων συγκοινωνίαν. "Αν
  καί ήδη, τα καλυτέρα έκ
  των ύπαρχόντων ατμόπλοιον
  έξυπηρετοΰν τάς γραμμάς
  της.
  ΟΠ9.Σ ΔΙΑ8ΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΣ ΧΟΡΟΥ
  Α£ προπονήτριαι τοθ χοροθ ά
  ποτελοΰν νέον δρον τής έλληνικής
  χοϋευτικής ζωής; Αύτό άφήνουν
  νά υπονοηθή" ωρισμέναι πληροφο
  ρίαι. Άντί τού παλαι&ΰ έκείνου
  *χορευτοΟ τής κυρΕας»—υπάρχουν
  αί προπονήτριαι, αί οποίαι άντί
  ενός διδράχμου σας έξασφαλίζουν
  τα πρώτα βήματα τοθ χοροθ.
  —"Υπήρχον καί άλλοτε αί προ
  πονήτριαι αυταί.
  Την ίιευκρίνισιν έκαμε πάλαι
  ός χορευτής. Άλλά τό ζήτημα
  ήτο άλλο: Τώρα πού τό έπάγγελ
  μα έγενιχεύθη, ή προπονήτρια
  προπονεϊ ή καί χαρακτηρίζει εύ
  ρύτερα την δλην κοσμικήν καί
  χορευτικήν εποχήν; Είνε τό έ
  πάγγελμα της απολύτως άψογον
  ή εχει καί τα τρωτά το^ Οί
  Γ,έπορτερ έπιμένουν επί τοθ πρώ
  τού. Άλλ' ή έπιμονή των αυτή
  ακριβώς, συντελεί είς τό ν' άνακι
  νηθ$ τό δεύτερον.
  —Άλλοτε δ χορευτής τής κυ
  Μετ* ολίγον
  είς την «Άνόρθωσιν»
  Ρασπουτίν
  τό λυκόφως
  των Τσάρων.
  Μετ* ολίγον
  6ΐςτήν«Άν6οθωσιν>.
  ρίας ήτο καί ό ...τελευταίας έρα-
  στής της.
  Την κακογλωσσιάν εΓχε πρόχει
  ρον πάλιν ό άνθρωπος τοθ πάλαι
  ου καλοϋ καιροϋ. Άλλά τό κάτω
  κάτω γιατί δχι, Ή κυρίω; χο
  ρεοτική περίοδος είνε πολύ ή όλί
  γον έποχή ίλΛστικότητος. Σύμφω
  να μέ τούς άπαραγραπτους δροιις
  τής ζωής, ύπάρχει Ινα διάμεσον
  ποθ καί ό ήθιχώτερος ίνθρωπος
  άρχΐζει νά άνια μέ την ηθικήν
  τού. Ουδέποτε τα άπηγορευμένον
  διατρέχει τόσην κρίσιν δαην την
  εποχήν των τριώ/ ήμερολογιακών
  έβδομάδων πού Ιπονται τοθ Τριω
  δίου: 'Υπάρχουν Καζαμίαι που την
  έβδομάδα αυτήν πιικίλλουνάπαραι
  τήΐως μέ μίαν μιν'ατ&ΰραν: Τό
  Ιΐιερόΐΐον π&ύ φιλεΐ μέ πίϋος
  την γυμνήν πλάτην τής αγνώστου
  Κολομπίνας. Ή άνία επί τέλους
  μπορεϊ νά τελειώση υπό τα πρό·
  σχημα 8χι είνε άγνωστος είς τόν
  τυχόντα! Καί ή γλυκύτης τοθ ά
  πηγορευμένου νά θεσΐτισθη^ ώς δ
  ρος κοινωνικάς, έπιτρεπόμενος.
  Νομίζει κανείς δτι ή κοινωνια
  όλό<ληρ.ος άντιλαμβάνεται μίαν ψυχολογικήν καί ϊσως ίσως καί φυσιολογικήν αλήθειαν: Ότι τό άληθινό μεθύσι τής ζωή;, δέν είνε οϋτε ψυχρός χύπος, ούτε συν- θήκη. "Ας έλθωμεν τώρα είς την προ πονήτριαν. Νομίζετε 8τι ξεχινα άπό τα βάθη τής συνοικίας διά νά μάθη απλώς χορόν είς τόν πρώτον κύριον ή διά νά τοθ έξα σφαλίση μίαν περιπέτειαν γόνιμον καί είς αμοιβήν καί είς σταδιοδρο μίαν ίίιχήν της; Άς μή ξεχνοθμε £τι άπό τό άπηγορίυμένον πού διδά ακεταΐ είς τούς άλλους μέ 8λην την μαεστρίαν, άρχίζει ή ανατολή των «καλών αστέρων» τής ζωής διά τό θήλυ Σήμερον μάλιατα π&0 τό κέντημα έγκατελείφθγ) καί δ ρόχ θος τού μοτέρ άντικατέσχησε τό παθητικόν μαντολΐνο είς την συν οικίαν, δ κανώ/ αύτός δυστυχώς μπορεί νά μην έχη ιυτεέξαιρέσεις. * * Άλλ' ή έποχή τοθ χοροθ, διά νά ποθμε καί τό άλλο, είνε επο- χή είδυλλίων, καθ" έαυτών. Ή τουαλίττα δέν έτοιμάζεται μέρες τώρα μέ τόσην προσοχήν, μόνον καί ί»όνον διά τρείς τ) τέσσε ρες ώρες επιδείξεως καί χαράς Έτοιμάζεται καί γιά κάτι ούσια- στικώτερο: Είς τό καρνέ τοθ χο ροθ αναγράφηται συχνά καί μία στατιστική: Ιΐόσα συνοικέσια υπο τίθεται δτι θά άναγγελθοθν έν τος τοΰ «μί καρέμ»! Διότι αί τρείς έβδομάδες τελειώνουν άπα ραιτήτως καί'μέ τό θετικόν αύτό άποτίλεσμα, άντί τοθ άλλου, τοΰ.. άρνητικοθ. Ή προπονήτρια μπο ρεΐ νά συμβολίζη καί τό άσπρο άντί τοΰ μαύρου: Τα άνθη τής λεμονιάς. ΈννοεΙται δτι δέν είνε &5ΐε αύτό αρκετόν διά νά μή παρα κολουθήται μέ πολύν σχεπτικι σμόν τό έπάιγελμά της. ΑΣΜΟΔΑΙΟΕ Πεταχτά σημειώματο ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΝΟΙΚΕΣΪΑ Ή συμπαθής ήλικιωμένη δέ σποινα πού αρέσκεται νά μι- λή συνεχώς γιά τόν χαμένο παράδεισο τής έποχής τής νεόιητός της, έξανέσιη άπό τίς είδήσεις ιών εφημερίδων. — Πάει, έχάλαοεν ό ρυθμός τοθ κόσμου. Αύτό πιά ύπερβαίνει τα 8- ρισ. Νά Ιδρύθη στά Χανιά, πού τα θε,ωρούσαμεν δλοι ώς τό παλλάδιο των οίκογενεια κων παραδόσεων καί τόν θε ματοφύλακα των πατρΐων, γραψεΐο συνοικεσΐων! Μ' αύΐό είναι άπΐστευτο. Είναι τρομε¬ ρά. Τέτοια κατάπτωσι κανεΐς δέ>/ την περΐμενε, είδικώς στά
  Χανιά...
  —Άλλά, γιατί σάς φαΐνετοι
  περΐεργο, παρετήρησεν ό νεώ-
  τερος τής συντροφιας; Σήμερο
  δλα άλλαξαν. Συνήθειες, δροι
  ζωής, ήθη καί Ιθιμα.Ή συναλ
  λαγή έκυριάρχησε σ' δλες τίς
  σχέσεις των άνθρώπων.Άκόμη
  καί στίς οίκογενειακές. Δέν
  βλέπω λοιπόν γιατί είναι τρο
  μερά νά υπάρχουν γραφεΐα
  πού έχουν ώς έπιχείοησι τή
  σύναψι συνοικεσΐων, άφοθ ό
  πωσδήποτε ό γάμος Ιχει γΐ
  νει επιχείρησις. Άφοΰ οί άν·
  θρωποι έμπορεύονται τούς
  εαυτούς των, φυσικό είναι
  βεβαία νά υπάρχουν καΐ με-
  σΐτες, όπως υπάρχουν καί γιά
  κάθε άλλο έμπορεύσιμο εΐδος.
  Άλλωστε, πάντοτε υπήρχαν.
  Μόνο πού δέν έπαρουσιάζον
  το έτσι έπΐσημα. Τί άλλο ή¬
  σαν παρακαλώ οί προξενητά
  δες; Διεκπεραιωτές συνοικεσΐ
  ών, ποΰ σπάνια έργαζόταν ά
  φιλοκερδώς. Ή κυρισρχία τοθ
  έμπορίου...
  —Μά ακριβώς, αύτό είνε
  τό τρομερά, διέκοψε ή κυρΐα.
  Τό έμπόριο στό γάμο.
  —Μπορεϊ κυρία μου νά είνε
  τρομερά. Ασφαλώς είνε.Άλλ'
  ετσι γΐνεται Θέλετε μάλιστα ν'
  άκούσετε καί κάτι άλλο άκόμη
  σοβαρώτερο; ΆλλοΟ, τή φρον
  Ιδα αύτη την άναλαμβάνουν
  αύτά τα ϊδια τα κράτη διά
  ών ύπηρεσιων των καί των
  Δήμων. Προχθές άκόμη στό
  Μπράνσλεϋ τής Αγγλίας ό
  ήμαρχος έκαψε σ' ένα άπό-
  ευμα εκατόν εΤκοσι γράμμα
  α. ΤΗταν γράμματα πού τοθ
  έστάλησαν άπό χήρες κα
  κοπέλλες σέ ήλικΐα γάμου κα
  έξεθεΐαζαν τα ψυχικά καί τα
  σωματικά προσόντα των, δ
  ταν έδημοσίευσρν δτι ζητδ νύμ
  φη γιά ένα έργάτη μεταλλε
  ου στίς άποικΐες! Καί τάκαψε
  γιατί, ώς εΐπε, δέν εθεωρούσε
  σωστό νά κραια γράμματα
  μέ ·ηΧτ|ροφομΙες πού μοναχά δ
  σύζυγος θότιρεπε νά τίς γνω¬
  ρίζη! Άν καΐ δέν είνε βεβαία
  σπουδαΐα ή δικαιολογΐσ, δεδο
  μένου δτι χάρις στή μόδα τοθ
  γυμνισμοθ, τΕποτε πιά δέν κρσ
  τησαν οί γυναϊκες άπηγορευ
  μένο γιά τα άνδρικά βλέμμα
  τα. Έπειτσ, δταν στήν πρόσ
  κλησι ενός άνδρας άπαντοϋν
  εκατόν εϊκοσι γυναϊκες, πρό
  θυμες γιά δλα, πώς νά μή γΙ
  νη επιχείρησις ό γάμος; Μή
  σας τρομάζουν λοιπόν τα γε·
  γονότα. ΦροντΙζετε μόνο νά
  τα έξηγήτε. Κι' άν μπορήτε,
  πασχΐζετε νά τα μεταβάλλετε.
  Γιατί ττραγματικά χρειάζεται
  ή μεταβολή καί μάλιστα, βα·
  θειά, ριζική.
  —Ά! νά σδς πώ άγαπητέ
  μου Στήν έποχή τή δική μας,
  κανένα κορΐτσι δέν θάστελ
  νέ γράμμα νά προτείνη γά¬
  μο. Θά προτιμοϋσε καλύτε
  ρα νά μή γνωρΐση, ποτέ τή
  χαρά τής ζωής καί τοθ ύμε-
  ναίου. Πάνω άπ' δλα είναι ή
  ανθρωπίνη άξιοπρέπεια, ή
  άκεραιότης τής άτομικότητος.
  —Βεβαίως ή άξιοπρέπεια εί
  ναι άρετή. Όπως την έγνωρΙ
  σατε δμως δέν ύπάρχει πλέον.
  Την κατεπάτησαν πρωτίστως
  οί ήλικιωμένοι. Ό πόλεμος,
  ή ήθική καί πνευματική κρΐ
  σις, τούς έκαμεν έγωίσΐές.
  Τα θέλουν δλα δικά των. Νο
  μΐζουν άποκλειστικό προνόμιό
  των τίς χαρές τής ζωής. Χα-
  ρές πού έστερήθηκαν στά έτη
  τοθ πολέμου. Φθάνουν πολ-
  λές φορές νά κλέβοϋν τή
  χαρά κι' άπ' σύτά τα παι¬
  δία των. Άλλά καί οί νέοι
  διψοθν γιά ζωή, γιά χαρές,
  γιά γλέντι. Κι' άφοθ δέν
  μποροθν νά τάχουν άλλοιώς
  καταφεύγουν στήν «έπιχείρη-
  σι». Κακώς βεβαία Κακή
  δμως είναι καί ή έποχή μας
  Κακά έπομένως είναι καΐ τα
  δηικουργήματά της. Καί ίνα
  άπό τα κακά αύτά, είναι
  κοί ή έμπορευματοποίησις
  τοθ άνθρώπου καί ή εξέλιξις
  τοθ γάμου σέ έπιχεΐρησι. Εί
  ναι πραγματικά κάτι πού κα
  τεβάζει τόν άνθρωπο στό
  τελευταΐο οκαλοπάτι τής συ
  νομοταξίας των ζώων. Σ' αύ¬
  τά συμφωνοθμε σεβαστή κυ·
  ρία απολύτως...
  Μ.—
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
  ΤΟΝΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΑΣ
  Αί σιστάσεις τοθ υπουρ
  γεΐου τής Έθνικής ΟίκονομΙ
  άς πρός τα Έμπορικά καΐ Βι
  ομηχανικά Έπιμελητήρια καΐ
  τούς Οΐκους τοθ Άγρότου,
  διά την τόνωσιν των μετά
  τής ΛεττονΙας έμπορικών συ
  ναλλαγών μας, άξΐζουν πράγ
  ματι Ιδιαιτέρας δλως προσ^
  χής. Πολύ περισσότερον μά
  λιστα προκειμένου διά τον έ
  μποροβιομηχανικόν κόσμον
  τής πόλεώς μας. Ή Λεττο
  νΐα αποτελεί μίαν θαυμασΐ
  αν αγοράν καταναλώσεως
  των προίόντων μας καί (δία
  των σταφίδων σουλτανίνας
  πού εχουν τελευταίως έκεΐ
  μεγάλην ζήτησιν, καθώς καί
  των καπνών καί των νωπών
  σταφυλών μας.
  Καί θά πρέπει νά την κερ
  δίσωμεν οπωσδήποτε καί μέ
  κάθε προσπάθειαν. Άλλά
  διά ν' αύξήσωμεν τάς έξα
  γωγάς μας είς την μακρυ-
  νήν αυτήν χώραν τοθ Βορ
  ρδ, οφείλομεν ν' αύξήσωμεν
  άντιστοΐχως καί τάς εκείθεν
  είσαγωγάς μας. Διότι οί λο
  γαριαρμοί μας κλείουν μέ έ
  νεργητικόν υπόλοιπον υπέρ ή
  μών. Παράγει άλλωστε ή χώ
  οα αυτή πλείστα δσα ειδή
  των οποίων έχομεν ανάγκην
  καί είσάγομεν άπό διαφόρους
  άλλας χώρας, πού δέν άγο
  ράζουν έν τούτοις τα ίδικά
  μας προϊόντα.
  Άλλ' 8,τι συμβαΐνει μέ την
  Λεττονίαν, γΐνεται καί μέ
  άλλας χώρας. Καί άλλ"0 6*|
  πάρχουν περιτ/ωρια* έξαγωγή
  των προϊόντων μας. Καί άλ~»|
  λοθ τα προϊόντα τής έλληνι
  κης γής, λόγφ τής ποιοτικής
  των ύπεροχής καί τής ύπερό
  χου γευστικότητός των είναι
  πβρΐζήτητα. Καί είναι δυνατόν
  μέ μίαν καλήν προσπάθειαν
  νά κατακτήσουν τάς άγοράς
  αύτάς. Είς την Αμερικήν, έ
  πί παραδείγματι, τόσον είς
  την Βόρειον, δσον καί είς την
  Νότιον, ύπάρχει μεγάλη πε
  λατεία πού έχει δεΐξει προ
  τίμησιν διά τα έλληνικά ειδή.
  Καί δμως δέν κατορθώνομεν
  νά κατακτήσωμεν τάς άγο¬
  ράς αύτάς. Όχι διότι είναι
  κλεισταί. Όχι διότι ή κυβέρ
  νησίς δέν έμερίμνησε περί τού
  τού. Αντιθέτως μάλιστα
  εφρόντισε καί
  δλας σχεδόν
  συνήψε μέ
  τάς χώρας
  συμβάσεις είδικάς, πού διευ
  κολύνουν τάς έξαγωγάς μας.
  Άλλά δέν κατεβλήθη ϊσωο
  έκ μέρους τοθ έμπορίου ή ά
  πβιτουμένη προσπαθεία διεισ
  δύσεως είς τάς άγοράς των
  χωρών αυτών. Περιωρΐσθημεν
  είς τάς παλαιάς γνωρΐμους
  μας άγοράς. Καί έπληρώσα
  μέν κατ' επανάληψιν τό σφαλ
  μά μσς αύτό. Καί τα κακά
  τοθ σφάλματος αύτοθ ύποδει
  κνύει ή σημερινή κυβέρνησις
  καί θέλει ν' αποφύγη είς τό
  μέλλον.—"Ορθώς έπομένως ύ
  ποδεικνύει είς τούς είσαγω-
  γεΐς έμπόρους νά άγοράζουν
  ειδή άπό τάς χώρας έκεΐνας
  πού είσάγουν ίδικά μας
  προϊόντα.
  Καί είναι πράγματι έπιβε
  βλημένον νά στραφώμεν πρός
  δλας τάς χώρας καί πρός δ
  λας τάς άγοράς μέ τάς ό
  ποίας είναι δυνατόν νά δή
  μιουργήσωμεν συμφερούσας έα
  πορικάς συναλλαγάς. Διότι,
  »·βττως έχωμεν τονίσει καί άλλο
  τε, κατ' επανάληψιν μάλιστα,
  ή αύξησις τής γεωργικής μας
  παραγωγής δέν θά έχη άγα
  θά άποτελέσματα διά τόν τό
  πον έφόσον δέν θά σημειωθή ι
  έκ παραλλήλου κοί αύξησις
  των έξαγωγών τής παραγω
  γής αυτής.
  Ό κ. Νομάρχης.
  Προχθές ανεχώρησε δι' όλι
  γοήμερον ταξίδιονό Νομάρχης
  κ. Μάρκελλος. Θά χρησιμοποι
  ήση δέ τό ταξίδιον αύτό καί
  την έν Αθήναις παραμονήν
  τού ό κ. Μάρκελλος, είς συν
  εργασίας μετά τής κυβερνή
  σεως καί των διαφόρων κεντρι
  κων ύπηρεσιων των ύπουργεΐ
  ών πρός επίλυσιν διαφόρων
  ζητημάτων, μελετηθέναων άπό
  κοινοθ μετά τοθ ύπουργοθ κ
  Σφακιανάκη κατά την προχθε
  σινήν παραμονήν τού είς την
  πόλιν μας. Καί δέν ύπάρχει
  άμφιβολία δτι τό ταξΐδιον αύ¬
  τό θ' αποβή γόνιμον διά τόν
  τόπον μας. Τό ενδιαφέρον τοθ
  κ. Μαρκέλλου διά τόν νομόν
  πού διοικεΐ, ή εύρεϊα άντΐλη
  ψ[ς τού καί ή βαθεΐα έκτίμη
  σις πού χαΐρει παρά τή κυβερ
  νήσει, άποτελοΰν εγγύησιν δτι
  αί ενέργειαι τού θά τελεσφο-
  ρήσουν.
  Η άεράμυνα.
  Αί εργασίαι οργανώσεως
  τής παθητικής άεραμύνης καϊ
  παρ' ημίν συνεχΐζονται. Πολύ
  καλώς βεβαία. Διότι είς την
  εποχήν μας οί κΐνδυνοι τοθ
  πολέμου πολλαπλασιάζονται
  Καί είς περίπτωσιν πολέ
  Μετ* ολίγον
  είς την «Άνόρθωσιν»
  Ρασπουτίν
  τό λυκόφως
  των Τσάρων.
  Μετ' ολίγον
  είς την «Άνόρθωσιν».
  μου αί άπό αέρος έπιδρομαΐ
  κατά των πόλεων θά είνε συ
  χναί. Είνε άνάγκη λοιπόν νά
  οργανωθή ή προστασΐα τοθ ά-
  μάχου πληθυσμοθ. Καί είς
  τουτο πρέπει νά συνδράμουν
  την προσπάθειαν των κρατι·
  κων καί δηαοτικών άρχών
  οί Τδιοι οίπολΐται.Δι' αύτό καί
  πιστεύομεν δτι θά σπεύσουν
  νά συμμορφωθοθν πρός δσα
  αί έπιτροπαί άεραμύνης υπο
  δεικνύουν καί νά δώσουν δλα
  τα στοιχεΐα καί δ,τι άλλο
  τούς ζητεϊται.
  Ή παιδική στέγη.
  ΆξΙζει νά πανηγυρισθή ή
  απόφασις τοθ ύπουργείου των
  Στρατιωτικών δι' ής έγκρίνε-
  ται ή παραχώρησις τοθ γηπέ
  δου είς τόν Δήμον διά την
  ανέγερσιν έπ' αΰτοθ παιδικής
  στέγης. Τό ϊδρυμα αύτό, ώς
  γνωστόν, θ' άνεγερθή καί θά
  λειτουργήσΓ) επί τής λεωφό-
  ρου δουκός τοθ Μποφώρ, πά
  ραπλεύρως τής 'Εμπορικής Σχο
  λής, καί θά στεγάση τό Πά
  τριωτικόν "ϊδρυμα, τό άσυλον
  τοθ παιδιοθ, τόν βρεφοκομι
  κόν σταθμόν καί δλας τάς άλ
  λας υπηρεσίας πού άποσκο-
  ποθν είς την προστασίαν καΐ
  την περίθαλψιν τοθ παιδιοθ
  καί τής μητρότητος.
  "Ενα μνημείον.
  Ό Όρειβατικός Σύνδεσμος
  έχει μίαν ωραίαν Ιδέαν: Ν' ά
  νεγερθή μνημείον έν Λασηθίω
  είς τόν ήρωα Πετροπουλάκην
  πού έπεσε μαχόμενος επί κβ
  φαλής έθελοντικοθ σώματος
  έκ τής άλλης Ελλάδος, διά
  την απελευθέρωσιν τής Κρή¬
  της. Ή ίδέα είνε ώραία δσον
  καί (ερά. Καί πρέπει πράγμα
  τι νά πραγματοποιηθή καί μά
  λιστα τό ταχύτερον. Οί δυνό¬
  μενοι λοιπόν άς βοηθήσσυν
  τόν Όρειβατικόν Σύνδεσμον.
  Τό μνημβΐον τοθ ήρωος Πε-
  τροπουλάκη πρέπει νά ύψωθ{)
  ωραίον, επιβλητικόν είς τόν
  τόπον τοθ θανάτου χου.
  ΛΝΟΡΘΩΣΙ2
  Η'
  ι.
  ΠΟΥΛΛΚΑΚΗ.-Σήμερον «Στέλ
  λα Νΐάλλας» μ έ τούς Βαοβάραν
  Σ,τάνγουικ, Τζών Μττόλς Την Δευ
  τέραν «Στό κατωφλι της εύτυχί
  άς». Την Πέμπτην « Λρροβών μετ
  έμποδΐων» μέ τόν ΟΙκονόμου καί
  καί την Ρένα Μτόρ.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό Εγχρωμο
  μουσικό θαΰμα «Πριγκήπισσα Τσιγ
  γάνα», Άνναμπέλλα-Χένρυ Φόν
  τα. Έκτός προγράμματος ζουρ
  νάλ. Την Δευτέραν «Εξέγερσις»
  Σήμερον
  Τό σύγχρονο κοινωνικό
  μεγαλούργημα:
  ΣΤΕΑΛΑ
  μέ τούς:
  ΒΑΡΒ. ΣΤΑΝΤΓΟΥΪΚ
  ΤΖΩΝ ΜΠΟΛΣ
  ΑΥΡΙΟΝ:
  ΣΤΟ ΚΑΤΟΦΑΙ
  ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
  ΚΛΘΡΙΝ ΧΕΡΜΠΟΥΡΝ
  ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΝΤΖΕΡΣ
  ~πμ. Άκο τής αυριον
  είς τόν κινηματογράφον Π ου
  λακάχη 8' αρχίση ή προβο-
  λη μιάς σειράς Ελληνικήν
  καλλονών, των άρχαιολογι-
  χίιν χώραν και των «λλων ά·
  ξιοθεάτων. Τάς ταινίας έγΰ
  ριαβν ξένη έτοιιρία έλθοίσα
  πρός τούτο είς Έλλάώα.
  Πρώτη ταινία: Ή ζωη ·1ς
  την ελληνικήν μεγαλόνησβν
  ΚΡΗΤΗΝ.
  Τα πανάρχοΐια έρείιτια της
  Κνωσού, τής Φαιστού, ο τρυ
  γπτβς των οτ«$υλών, ί) ««Ρ«'
  γωγπ τής σταφίδος, λαΐκά
  πανπγύρια.
  Επανήλθε έ; Αθηνών ή
  κομμώτρια κ.
  ΟΥΡΑΝΙλ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ
  δπου εΐχε μεταβή πρός πά
  ρακολούθησιν των νέων χομ
  μώαεων, διά τάς Απόκρεω,
  κομίσασα κλοτισιωτ&την βυλ
  λογήν διακοβμητικών της κε
  φαλής.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό έγχρωμο μουσικό θαθμα:
  ΠΡΙΓΚΗΟΙΙΣΑ
  ΤΣΙΓΓΑΝΑ
  Πρωταγωνιστοθν:
  'Η «ανέμορφη ΑΝΝΑΜΠΕΛ-
  ΑΑ καί ί έχλεκτός ζέν πρε-
  μιέ ΧΕΝΡΥ ΦΟΝΤΑ.
  Ένα έγχρωμο μουσικό ρω-
  μάντζο, π&υ θά αφίση ίποχή
  στό Ήράκλειο γιατί εσημεί¬
  ωσε θρίαμβο παντοθ £π?υ
  προιβλήθη.
  Έκτός προγράμματο;
  ΖΟΥΡΝΑΑ
  ΑΥΡΙΟΝ:
  "Ενα δρβμα τδν φνλακών:
  ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ
  ΣΙΑ (ΑΤΕΡΓΑ
  ΑΝΝ ΪΕΡ1ΝΤΑΝ ΠΑΤ ΟΜ-
  ΠΡ1ΕΝ.
  Την Κυριακήν ώραν 2 μ.μ
  συνίχεια έικιοβδιαχοδ:
  ΔΡΟΙΥΙΟΣ ΛΥΣΕΩΣ
  Σημ. Καβ' εκάστην ϋραν έ
  1 2, ά«βγ*υματινπ.
  ΚΑΤΟΧΟΣ τής διπλογραφίίί
  αναλαμβάνη Την τήρησιν έμπορι-
  χβν διβλίων μέ συμφέροντας 8·
  ροκς. Πληροφορίαι «αρ' ήμΤν.
  Ο έρως είς την χαράν
  των Χριισανοέμων.
  ΗΜΑΧΗ
  Ύπδ Κλώντ Φαοέρ.
  1»7ον
  —Ποίος ξέρει! έσυλλογίσθη
  κε μέ πικρίαν. Ή Άμερική ε¬
  πέρασεν άπ' έδώ,.. Ό "Ερμ
  περτ Φεργκάν δέν θά έπιτύ'
  χηΐσωςοθΐε ενα δάκρυ! Τό
  σο τό καλλίτερον κσΐ τόσο τό
  χειρότερο!
  Εΐχε πλησιάσει στό παράθυ
  ρο καί έκύτταζε τόν μικροσκο
  πικδ κήπο καί τα χαλΐκισ τού,
  τίς άψΐδες κσί τα λιλιπούτεια
  δώση τού. Μιά φωνή την ό
  ποΐαν δέν εΐχε λησμονήσει
  μιά τραγουδιστή καί γλυκειά
  φωνή, λεπτή σάν φωνοΰλσ
  πουλιοΟ, έπανέλοβε ξαφνικά
  πίσω τού, την φράσι πού εί¬
  χεν άκούσει γιά πρώτη φορά
  στό Τδιο σαλόνι, έξη έβδομά
  δες πρΐν:
  "Ω! άγαπητέ μσΐτρ!... Πόσο
  λυποθμαι πού σάς εκαμα νά
  περιμένετε τόσην ώρα!
  Καί πάντοτε δπως άλλοτε,
  ίίνα χεράκι σάν άπό έλεφαν
  τοστοθν προετάθη γιά φΐλημα.
  Άλλά αυτήν την φοράν ό
  Φέλτζ άκούμβησε τα χεΐλη
  στά λεπτά δάκτυλα, δέν εδω
  σεν δμως καμμίαν άπάντησι.
  Χωρίς νά δώση προσοχήν
  σ' αυτήν την σιωπή, ή μσρκη
  σία Γιορισάκια έφλυσροθσεν
  ευθυμα:
  (συνεχΐζετσι)
  «1*
  *>* Λ **
  »ί?
  • ί
  , ι+
  ^ *< «Ι ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ & ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΟΠΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΒΠΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Γρ«φειαέδ6< Μ«ρτ»ρ»ν. Πλκτΐΐβ ϊβνοριβαν». Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Προετοιμάσετε κυρίες τα βραδυνά σας φορέματα. Γιά σας, κυο(α «ου, ττού είσθε μελαχροινή ιδού Ενα βραδυνό φό· ρεμα πού θά σδς άρμόζει [διαιτέ ρως. Είνε άπό σατέν λακέ σέ χοώμα κΐτρινο αύγοθ. Έφαριιόζει τελείως είς τόν κορμό καί τούς γοφοϋς άλλά φαρδαίνει αποτό¬ μως κάτω άπό τα γόνατα μέ δύο βολάν άνψόρμ τα δποϊα ζεκινοϋν άτιό κάθβ πλευρά μιάς ποδιάς ιτού μένει Ισια. ·Τό ντεκολτέ είνε μυτερό, άρκετά μεγάλο πίσω είς την ράχη καί έμτιρός καί οί ώ.»οι είνε σκεπασμένοι έμπρός υέ δύο τεμάχια όφάσματος τα όποΐα εί νέ μαζεμένα είς τό επάνω ιιέρος μέ φρόνς καί Τίίπτουν ώσάν βολάν, 6ως τό στήθος. Γιά νά έξέλθετε άτιό τόθέατρο, τόν χορό ή άτλούστατα άπό μΐα συγκέντρωσι φίλων Ιδούυιά ώραι· οτάτη κάιτα τρία τέταρτα, άηό βε λοΰδο μαΰρο, φοδοαρισμένη μέ άνοικτό μπλέ. Ή κάπα αυτή απο¬ τελεί^ άπό Μνα άττλό όρθογώ· νιο πού στρογγυλεύει έμπρός καί Μχει πίσω μιά μεγάλη ιττυχή ή ό- ποία σχηματΐζει καπυσόν. Ώραιοτάτη νιά μ(α κυρΐα ξαν· θή, είνε μΙα τουαλέττα άηό κρέπ κορναλίν μακρυά καί Ιφαρμοστή Μερικά ντραπέ ύπονραμμίζουν την μέση, τό ϋφασμα άνεβαίνει μέ στρογγυλή φόρμα £ως τό στ?ϊ θος καί τό κορσόζ άπό δαντέλλα διαφανή είς τόν Ιδιον τόνο τοπο- θετεΐται έν πρώτοις επάνω σέ φον- το ρόζ, Μπειτα επί τού δέρματος πραγμα πού δίδει τρείς άποχρώ- σεις ντεγκραντέ, πού κάνουν εξαι- ρετική έντΰπωΐι. Εάν έκλέξ,ετε γισ βραδυνό Φδ· ρεμα μΙα λευκή τουαλέττα, γάρ- νΐρετέ την μ" ίνα μεγάλο χρωμα· τιστό άνθος τό οποίον θά τοποθε- τήσετε είς την μέση ή είς τόν ω μο. Χωρίς ζώνην, χωρίς άλλην λε τΐτομέρεια, τό ανθος μόνο τού θ* παρουοιάζει περισσότεοη πρωτο- τυπΐα καί είνε περισσότερον κομ· ψό. Ιδού άκόμη ίνα τιολύ κομψό μοντέλο γι^ μιά τουαλέττα άπό κρέπ η' άπό σατέν. Τό κοοσάζ εί¬ νε ίσιο, μέ μοκρυά καί στενά μσ νΐκισ, τό έμπρός γσρνΐρεται μέ ίνα ζαμπό άπό τό Ιδιο ϋφασμα πού σχηματΐζει μιά μόνη πτυχή καΐ έπεκτεΐνεται σέ μύτη σχεδον ϊως την μέση. Ή φοθστα είνε πο· λύ έρσρμοστή είς τούς γοφούς καί όπισθεν. Έμπρός 8χουν προσ θέσει μιά ποδιά κομμένη άνφόρμ πού δίδει δύο φαρδειά γκοντέ Τό προσθετό αύτό φάρδος λεπταΐνει πολύ την σιλουέττα καί είνε συγ χρόνως πολύ άμπιγιέ. ή Ντισ«γκέ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Άναχωρ'εΐ έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, _δ- ραν, Την*ν, Πάρβν, Να£·ν. ΠραχτορΕΐον Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. $-41. Τό γνωστόν Ξενοδοχείον: * ΑΠΟΛΛΩΝ, της απολύτου προτιμήσεως δλων των Ηρακλειωτών. Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. Άνακαινισθέν καί πάλιν βξασφαλίζει βλ« τα πλεονεκτήματα της άνέσενς καί ευχαρίστου δια- μονής. ©έρμανσις—λουτρά κ. λ. π. Εξπρές θαλαμηγόν Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ- σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης ΊανουαρΙου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, Σϋρον, Τήνον, Μύκονον, "Ι- κσρΐαν, Σάμον. Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΛΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ Κεμάλ Άτατούρκ ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟί Τού "Αρμστρογγ. 13ο ν Έδωσεν είς τόν Ισμέτ διατα γάς νά συντρίψη τα στίφη των άτάκτων. Υπό τάς διαταγάς τού Ρεφέτ τό τακτικόν στράτευμα κα τέλαβε την Κιοϋτάχειαν καί έξϊ- δίίοξι τόν Έτέμ "Ολοι οί χωρικοΐ τής περιοχής πανηγυρίζοντες την άΐτολύτρωσίν των άπό τίν έφιάλ- την τής τρομοκρατίας τοθ Έτέμ καί των σ^μμορ!ων τού, ήνώθηααν μέ τό τακτικόν στράτευμα καί τό ϊδοήθησαν είς την εξολόθρευσιν των άτάκτων. Ό Έτέμ δρκισθείς νά έκδικη θξ τόν Μουσταφί Κεμάλ, προσε χώρησε μέ μερικούς έκ των άν δρ/Βν τού είς τούς "Ελληνας, Μολο νόπ δέν ήσαν άκόμη προπαρεσκευ ασμένοΐ, οί Έλληνες, βλέποντες δτι οί Τοθρκοι ήσαν διηρημένοι ένήργησαν επίθεσιν. Κατέλαβον^τό Άφιόν Καραχισάρ καί μέρος τής σιδηροδρομικώς γραμμής άπέναντί των. Ό Ισμέτ μέ τα τακτικά στρατεύματα ενήργησεν άντεπίθε σιν καί τού; άπώθησβν.Έχπλαγέν τες διά την νέαν αυτήν άντίστα σιν οί Έλληνες άπεσύρθησαν είς την παλαιάν των γραμμήν καί έ¬ μειναν ήσυχοι καθ5 δλην την άνοι ξιν καί τάς αρχάς τοθ θέρους τοθ 1921 διά νά Ιτοιμασθ&Ον πρός ά νάληψιν μεγάλης επ.θέσεως. Μετά την πρώτην εκείνην επι τυχίαν των οί κεμαλικοί εΐχαν άρ χίσει ν5 άνακτοθν ελπίδας. Τα νέα ήσαν εύχάρΐστα. Ό Κιαζήμ Κα ρά Μπεκήρ είχεν είσβάλει είςΆρ μενίαν, κατέλαβε τό Κάρς καί απέκτησε φιλικήν επαφήν μέ τούς Μπολσεβίκους. Ή Ρωσσία άπέ στεΧλε χρήματα καί δπλα. Ρωσ σία καί Τουρκία είχαν ίνα κοινόν εχθρόν: την Αγγλίαν. Ή Ελλάς δπενομεύετο άπό π·ί σμονα εσωτερικόν άγώνα, ό οποίος είχε μεταδοθή καί είς τάς τάξεις τοθ στρατεόματος. Ό Βινιζέλος καί οί φίλοι τού είχαν χάσει τάς εκλογάς, είχαν φύγει άπό τάς Αθήνας. Ή "Αγγλία, ή Γαλλία καί ή Ί ταλία έπεθύμουν νά τερματισθή ό έλληνοτουρκικός πόλβμος. Προ αιφέρθησαν νά μεσολάβησίν μετα ξύ Ελλάδος καί Τουρκίας. Οί Έλληνες είχαν αρνηθή καί «Ε Δυνάμεις εδήλωσαν δι ι θά έτήρουν εφεξής ούδετερότητα. Ό αγών ένε τοπίσθη είς Ενα πόλεμον μεταξυ Έλλήνων καί Τούρκων. Ή Γαλ λία άπέστελλε μυστικούς πράκτο ρας είς "Αγκυραν μέ ΰποσχέσεις βοηθείας. Ή Ιταλία επώλει ίίς τού; κεμαλικους δπλα. 'Άπό τό Άφγανιατάν, άπό την Περσίαν είχαν καταφθάσει είς "Αγκυραν έπιτροπαΐ προιείνασαι συμμαχίαν, (συνεχίζεται) ..ΕΣΠΕΡΟΣ Έκαστην Τρίτην μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬ μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδηψόν, Βό¬ λον Θεσσαλονίκην. ηλ. 5.50. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΑΑΓΑΡΔΗ ·/_« Θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών. Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργσσίαν κρυστάλλων. Πρίν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας. Τιμαί λογικαΐ. |ΙΙΠΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΠΙΙΙΙΙΙΙΙΜΗΠΙ[ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ||||||||||ΠΙΙ||ΙΗΙΙΙΜΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙ^ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ Ι Τα άπό έκλεκτά σιμιγδάλια περίφημα 1 I ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ τού έρνοστασίου: Ι ΚΑΡΟΥΖΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ ΐ Ύποστηρίζετε την έγχώριον Βιομηχανίαν βοηθεΐ- Ι II τε τας οικογενείας τού έργατικοθ προσωπικού ένι- 8 | σχυετε τόν τόπον σας. ' Ι 1 Έμπρός λοιπόν δλοι στό ντόπιο πράγμα. 1 Ϊ1ΙΙ11Ι1ΗΙΙ11ΙΙ11Ι1ΙΙΒΗΙ1ΗΙ11Ι1ΙΙ1ΙΙΙ11ΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙ1Ι1ΙΙ1111ΙΙ1Ι1......ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΗΙΙΙΙΙ|||||||||||||||||||Ηη^|||ϊ ΚΟΙΙΊΩΠΙΚγΑ ΘΑΝΑΤΟΙ.-Άπεβίωοε καί έκη δεύθη χθές έν συοροη πολλοΰ καί έκλεκτοθ κόσμου έκ τής ήμει,έρας κοινωνΐας καί των συνοδέλφων τού, δ Κωνσταντίνος Πατεράκης συνταγματάρχης τής Χωροφυλα κίΐς έ. ά, τέως Άνώτερος Διοι κητής τής ΧωροφυΑ.ακης Κρήτης κσί έκ των παλαιοτέοων άΕιωματι κων τού σώμαιος, διακριθεΐς έ—Ι έντιμότητι καί εύσυειδησ(α έν τή άσκήσει των καθηκόντων τού. Την σύζυγον τοθ μεταστάντος καί λοιτιοθς οΐκεΐους καί συγγενεΐς τού, ή «Ανάρθωσις» συλλυπεϊται ώ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ-ΟΙ τρόφΐμοι καί τό προσωπικόν τού Π»ωχοκο μεΐου εύχαριστοΰσι θερμώς τόν κ. Στυλ. Λιναρδάκην διά την »α· ροχήν είς τό "ΙΒρυμα άφθόνου καί έκλεκτοθ φαγητοθ είς μνήυην τοΰ Ιωάννου ΆντωνΙου. ΈπΙσης τόν Ιατρόν κ. Άπολ. ΜελισσεΙδην άποστεΐλαντα 500 δρ. είς μνήμην τής αειμνήστου "Ολγας Σφακιά νάκη επί τω τεσσαρακονθημέρω μνημοσύνω της. 'ΐ--π(σης τόν κ. Ί. Φορτσάκην Εαπορον άν,οστεΐλαν· τα είς τό "Ιδρυμα 50 κυτΐα έκιτρα πεζΐου άλατος. (Έκ τοΰ γραφεΐου) —Τόν διακεκριμένον Ιατρόν γυ ναικολόγον τής πόλεώς μας κ. Με νέλαον Λυγνόν εύχαριστώ καί δή μοσία θερμώς διά την τόσον επι τυχή επέμβασιν τού είς ήν άναμ φΐσβητήτως όφεΐλω την διάσωσιν τής συζύγου μου. Παρακαλώ δέ τούτον νά δεχθή ομού μέ τάς θερ μάς μου ίεύχαριστΐας καί τΛν έκ φράσιν τής αΐωνΐας πρός αυτόν εύγνωμοσύνης μου. Έν "Ηρακλείω ττ] 29—1-39. Ό ευχαριστών Τηλέμ. Καλβχωρίτης *** Γίιρω στήν πόλι. Εάν ή καλοκαΊρΙα συνεχισθή καί την σημερινήν ημέραν. —Ασφαλώς ή έξοδος τοΰ κό σμου θά είνε πυκνή. —Τόσον ή κυρΐως. Κυριακά'ΐ κη, πρός τα κέντρα, δσον καί ή γενικωτέρα πρός τό ύπαιθρον πού ήοχισεν άπό τ ώρα νά περι βάλλεται την πράσινήν τού στο λήν. — "Αλλοτε άπά την Εναρξιν ά κόμη τοθ ΤριωδΙου ένεφανΐζοντο οί πρόσκοποι τρόπον τίνα τής Ά ποκρηας: τό γαίτανάκι καί ή γκα μήλα. —ΑΙ έμφανίσεις αυταί ?ραν ά σφαλώς ολιγώτερον άξιοθρήνη τοι άπό τάς σημερινάς, πού εί θισται νά πρωτοπαρουσιάζων ται. —ΈλπΙζεται έν πάση περιπτώ σει δτι οί μασκαράδες τοθ είδους ούτοΰ δέν θά φιγουράρουν οθΐε σήμερον, οϋτε μεστύσης τής Άπο κρηάς, είς τάς όδούς τής πό· λεως. -Πλήθος κόσμου έξ έπιστηιιό νων καί μή παρηκολούθησε τό 4 σπέρας τής Παρασκευής την διά λέξιν τοθ ΙατροΟ κ. Πολυδάκη. —Ό κ. Πολυδάκης διεχειρίσθη τό θέμα τού μέ σαφήνειαν καί έ πιστηαονικότητα. —"Ωστε νά κατα^ειροκροτηθη υπό τοθ πολυπληθους άκροατη- ρΐου. —Την προσέχη έβδομάδα άρχΐ ζουν είς τα σχολεΐα οί διαγωνι σμοί τής α' τριμηνΐας. — Οΐτινες καθορΐζουν τάς προό δούς των μαθητών καί δίδουν είς τούς ύστερουντας τάς έλλειπού σας διαβαθμΐσεις. — Εύνόητα συνεπώς καί αυτήν την φοράν, τα αίώνια μαθητικά κτυποκάρδια. —ΎπενθυμΙζομεν τό χορευτικόν ρεσιτάλ σήμερον την πρωΐαν είς τό θέατρον Πουλακάκη. —ΟΙ συμμετέχοντες χορευταί Μύριαμ Άντοϋλα καί Ντϊνος Πά πας είναι έκ των καλυτέρων τής ΈλΛηνικής σκηνής. —"Έχουν δέ έκφρασθη υπέρ αύ των κολακευτικώτατα οί τεχνο κριτικοΐ. —Μέ τίς λιακάδες των ημερών μεταξύ των άλλον έπυκνώθ.) καί ό παραθαλάσσιος περΐπατος. —Ό λιμενοβραχΐων £τσι—«αί ό άντιβραχΐων— σημειώνουν επι· σκέπτας εί, αμφοτέρων των ψύ· λων. —Έν τω μεταξύ συνεχιζομένων των Ιργων διαμορφώσεως τής λεωφόρου Νόελ προώρισται νά εύρυνθή είς τό μέλλον ή τό σον ΰστεροΰσα κάθοδος των Ήρα κλειωτών πρός την θάλασσαν. —Έκτός τοθ εξαιρετικόν) ίρ γου πού προβάλλει αυριον τό κι· νηυατοθέατρον Πουλακάκη: «Στό κατώφλι τής εύτυχΐας», μετά τό σύγχρονον κοινωνικόν φίλμ:^«Στέλ λα Γ1τάλλας·,λίανένδιαφέρουσα θά είνε καί ή προβολή των Έλληνι κων φυσικών καλλονών καί αρχαί ολογικών χώρων, μεταζύ των όποΐ ών τής Κνωσού, Φαιστού έν συν δυασμω μέ την δλην παραγωγι κήν και λαϊκήν ζωήν τής νήσου μας. —ΈπΙσης είς την «Μινώαν» με τα τό ϊγχρωμον αριστοόργηαα «Πριγκήπισσα Τσιγγανα» πού κα τεγοήτευσε τό κοινόν προβάλ λεται ίνα συγκλονιστικόν Εργον αυριον: «Εξέγερσις είς τα κάτερ Υ«», Ρέπβρτερ Δ^ΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΛ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Σήμερον Κυριακήν 29ην Ίανουα· ρΐου θά διημερεύσουν τα φαρμα κεϊα Άριστ. Χαλκιαδάκη, Άπ. 1α φειρΐου καί Γεωρ. Μαδαριωτάκη θά διανυκτερεύσουν δέ τα φαρμα κεϊα: Ιωάννου Λογιάδου καί Σω κράτους Χανιωτάκη. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουνολιχΰς ή τμη- ματικώς κατ' άρέσκειαν των ά- γοραοτών τό έν Νεαπόλει μαγαζι! όν καί οίκία μετά τή; πιρΐοχήί των των άίελφών Δροσουλάκη Πληροφορίαι παρά χοΧς ίίίοις,
  οοι
  »Χ|
  ■ηο
  919 '
  91
  5(ιι ιόΧ?τί
  χρι ιοο^ιργγοΐΛΐρ
  ΐ
  ΝΟΗοΌΙΜΥα'υ
  ΝΟΙΞΧνν ΝΟΜΙΝΘ3
  •(«τΙΛησΙινι
  ν, κ
  5ιτι
  ·5·ποι«οκοβοΉ ο,» :βΐί?'θ
  *?1Ο 0θ« 5ί
  ς
  9 5"βΛ»Χβν( 5ιβ
  «οί ϋοηοοι» Οί Λ9γι -υ ε
  ι»χ ΐκί Ηι
  5ϋι
  β
  ί|9 ΛΟΛΙβ 1»Χ ΛΟΙΟ»
  βιηβσ* ΆβιΐΐΑ»* Λβιοοβγ»» 3Η
  5ϋι ΛχοιΗιι Λΐίΐ ϋγ"
  γ;β«ν.
  λΙιι 3ΐΐ 5υο
  )ν 5ϋι 5ββιιιΗ Αΐΐ Λββ
  9Η11Κ3ΛΒ ΛΟΛηοθΓΐϋΛΓΐ 5|3~ρ,Ζ 5111
  ΛΛβδϊΐιι λΙ^ι Λβο'ϋν;«9Υβι»}
  (Μ'Ο'3
  )
  •Η ·

  ^)
  ΰι ρσσιι.
  ηοχοοι ιοσο ]
  ·ηο)3γΜησΐ-ΐ, ιιοτΤ
  φχηιΧσοτΙο^ φι Λ3
  ]
  λΙιι οο]6
  , 'ΝΌ'Ή
  9^ Φ'9
  ]3
  50013X9011.
  5«3§ηαΙικ»ι-'
  XΛΜι4ιγ«^ 3
  τΐ^ οοι 5θΛ3τΙ)ριο,ιθ!3π ο.^
  ·6δ6Ι «ό
  Ιιο
  ΐικ»9»3βθΑν< "Χ *!λ κι- '6δ6Τ γΒχ 3 }^^1»τIτI»«^^ ΛΛ»Λγ )οι ί :ι»ι ·κ 3ΐΐ| 9011 ι* Ζ Ϊ?1Χ ν :)0ϊΙ'β ·Λιιβ^ ·κ ηβχΐίοηϋβχικν, ηβι 1 « Κ 'η«·5?κΗ ϋκΐΒηΌϋ 5εοε <»,γ3ΛΛχ>ϋ» 0Ι0Ζ
  5Η Ό Κ αοι οκά ηβιγβίί
  Υ»1«03β ΟΫ·6Ι 'ΛΜΛϋβν. Λ»1 5«3Ο
  ΟβΐηΛβθρΛΒΟ 5111 103» ϋΧθΧβΧΜ
  •υ— ·κ ηβΛ9γββ9Λ»β ηοι βίγιϋο
  θε-6Ι 'ϋκιρίΒβηοκΜ ίϋΛΐβ 5βοιο
  3|ι ^
  ;ιο:- ·
  Κ ΟΊ 3
  II
  3Λ]3 Χ0 ίίίΐ
  (101X6311.1, ·^
  ,χκ
  ;Χο:ρ ε
  ·ϊη]<3ΐ3ΐΐ>5<)3τ) ίηοι ! οι 3.2 3τ1 ϊ κια»,) —■(5ετί Γ)θΐΐί)κοιι Ο13ΙΟΗΟ ·Λβ»ΛΜΜΜΛ»ββΜΜ»β9ΜΜβ»9βββΜ»ΜΜβΜΜΜβΜη»β»βΛΛΛ» '9Ζ ε ' ^1Λ^^) ■■■■■■■■■>«■■■■■■■■■■■■■■
  ■-*—■■■■■■-■■■-----——■---
  ΗΧν.31ΥΠ Δ ·^VΑ^ :Λβ134»<^^ ΙΙ'Υ'Χ 300^X311911^39 'Χ>Ο13Τ,
  ΙίΦ ηοιτίοοχΛ»ιι
  ηοι
  019 νΐ1ΛϋΟ(ΙΛ1
  ΗΙΐνΟΠ
  512
  Η Ν
  6δ(ΐ(6
  ΎΙΝΙΦΚ 5βι' 5οοι(ίΐο»κιψ
  γζΜίθΐ"0^!! »}λ^ηο^γη3ΐγ ((ϊ
  5» 323 3»ι»γ_3τΙ 3χα3τ
  ηονηουοϋοοπ 5
  ΐ3θοχη3κοχιχκ 9 '
  Ν?53I^χ Άοιΐηι 3Χλ
  323 Άί ί Λ 5^
  :3χτΙ
  ·.Χ13 01Ι)ρ
  ν31Ν
  V
  Ϋ
  V
  ΥΧΝΙΦ2
  Α 5
  Λ?
  ΗΧΐνθΙΙ
  Α0ΉΙΝΧ31
  --....
  ■ ■■■«■■■■■■■■■■■■■ειει··ιπι·ειπιι
  ■ ■■■■0ε)ΜΜ·Η ·«■>■■■■■■■■■■■■■■■■
  Ι¥Λ3
  β
  5
  '6£—Ι—6Ζ
  ■ ■■
  5 ,10 ύιη» γ^
  5ΐιι Λ«ρ»ιοσσ3 λλι 5».ΐ.»κ«3ηΐί 5ίιι
  ΛΓ01 Χ3 5ΐϋ Λ)0ΐΙΙ9Κ9Λ»Κ] ΙΐβΙΐν;» ΛΐΐΙ 50
  Γ Χ Υ5 λΙιι » 5

  "ΗΉΙΝΘ3 Η,,
  ]3,
  7. ΛΙΙΜΙΛΐΐγγς Α 1,11 Ι3ΧΟΝ€ΡθΧΠ3
  "ΖΟΝΙΙΛΙ Ο,,
  -0013110031. Ο6
  -ΝΟΧ3, ΙΐΜΐΑθΧΙιιΙοιβ ί>οΗηΑθΑγ. η.
  ΝΟΙ-ΙΗΙΖΙο.νΧλΞ,
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«»
  οαχχ 3[χι χ4?ΐ(ηιχχ
  Χ5> 31011)1

  3(χιη»
  3οιχτΙ;»
  3*Λ1 ]11
  1ΧΑ
  Ά|τ1
  5κΐ 323 οι^. ώτΙβΐΑχλέο άν
  Α,ρ φι Α|
  ·χτ!]χ οί 323 ηοΰχΧκχο
  001 ΐ(η3εη
  λίΐΐ »'3
  ΑΤΠΑΒτΙηθ}.
  ιχιιυ; Α(ηι ηοτίοιιχτΙ'χΧο οοι αιρ
  3οιί>ιιοοοιι
  5·χΑ3τΙηοιιχΜ5ρ ίίμ
  Α^,Ι Χ101ΑΠ0 ίΐΓΐίΛ1011Ι3
  Α0201Χ
  9 οί 'χτίι» οί 323 3(ΐ)3^χΧχχο
  οί
  ι,χχ
  ηοι
  *3ίΐΑ|τΙηοιιχιιχ
  9 ρ0
  001 φτ)01ΑΧλ!;9 φΐ Λ3 Αΐ3ί)Χ110 ΑίΧΙ
  Άχ]τΙιχκηγ·;λ α(^ι α^ΐ
  9Π01 ΧΑ 351ΑΧ11 9'ν !ΚΧ -(ί)3Φ?ί!θ
  3<ρ &53τΐ0ηό ^α αοοιοκο ίφ 13Χ| '9 -αχ αοι 323 Αογ,γχτΤ 5αι 3]3ο"»ιχη ί/ ]κκ 3(α 5' ^ ΐ 0> '^Ι15 01 523
  *^ιηχ ΓχαοτΙο'ο η, '
  κτΙολο οί α$γχ
  '
  ς χαιτΙ
  3χ3θ'χΛχιι 91
  1λί
  9 Α(ηιοιΐ9 Λίηι κια} ^^
  χι 323 112 Λοιν^ιΐ {<0!ιιοΐίοιε«ί 3.9 ίλ α*λι XI ' 3(λΐ 5χχιιη3ΐιχο30 3x1 Αί,ιιχΐ2 13090X5 3ΐ3Χ? 0 ηθΑ]ΐκη^0ΑΧ οοι ηοσΊ ηοχιιχτΙΛχσι: Ι33ΐιη$ οοιι αοιχ^οΊ χιχκ Ι 01ί Α11101ΧΧ Ν0ϋ13ΙΛΙ0Ν0«_Χ 01 ΙΗνλΟΖΙΝν^Ν Ο 3ΝΙ3 ^ΝΙΙΙΗΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙη,ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΗΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΗΙΐΐΐιιι: -Η4Η10ΙΙ Ό 3ΥΝΗΚ Ι ι ΙΜδνθ ^31ΟΝΗΘΑ3 VI 3ΝΙ3 ΊιικΐιχιΐΛ» 5ηοψήφ >/
  !, ·)3ο"«β,ο» ι»ΐΛβΛΐ^ι^ ·»α ϊΐ3ο»ηικοτ7
  η·χ»ι«ν;»Λ»ιιοκ ςοι Λΐθ3β»ιο 'λΙιλ 5|> £
  Λ«1 ΙιΧ =
  ΝΥΣΙ—ΙΘ-13 ΙΥ>1 ΙΜΥΙΥΘΦ3
  Η11ΟΙΛΙ
  "
  Ξ
  _ Ξ
  πΤΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓγ:
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■α
  ·ιριοι»« »ιο
  5
  ΊΥΙΗ_«ΙΗΙ
  :5ΐιι
  »ι
  5ΐ3
  5)3

  Ίθ.ΐνλΥϋ
  III
  II
  501
  3 ν λονΐνλνιι
  νΐίουοιννοΜοΐ
  ΝΛ^%Ο<^ ,ις ΛΟΟΛ ράοιι. 113θθθΊΐ 3Α3χ^ ΙΙΐΑΛΐρΐΑν, 9 ·11σ?φοιιχ3Ληο λΙ,ιχ ρχ 11ο9110:9 'ηοι 3 ΐ5θΛ)1 -Ι.Χ9 ? 11οΙαγοιιιοι3ΐι. ρλ οΐ3Χσ|-|,. — ·ϋιιΐ3 ψ οΐ3Χό|-|,. ίΧίί IX |ΟΛ13Χ3 Ας 91 13>·? Λιχ
  -ιοιοοαΛρ *)3θΊ}ΐησΜ ηοι
  Λ1Υ9"· '19 Λ90.3ΧΟ 013Λ
  9 3ΐϊπ3ΐτ1θ131θ119 31011. 3Χ
  ^η 5^0 Λ3 '1ΐθ9^ ηοι 51αΧηφ Μ^ι χ)Λΐ3>ΐ3 ριογοιι
  οί ηοιηοι ηο3 ηοι ιριηχ οΐΑθό)3λΙιις ρχ Λγοιι.
  Ι οχ *>1ιςφιοϋθ
  ηο3Λ
  Λ39 119. 11
  13X3 ΑοιοΊρνν1 Λ9Χ
  3Χσ θ
  ΛΟ3Υ11 ΟΙ 1,1
  3Λ13Η3
  9ν. 9 §:
  ηοι 5θ)3ΐΙιολ
  13Γ| 91 3γγ31Ο| Χ)Χ]1ιχ
  V
  ϊριοοσ^ οης
  9ΥΥ9 '5οχμι
  3 Ι,ιτΐ 5οΛ3τ1ηοξ|οφ 39
  9Λ Λθογ3
  311 5ηοί
  5ΐ3όι
  ΑΟΙ
  91 ί>)3 ηοι
  λι 9 5οογ1ο ιο>}
  ηοι
  οοι
  Α91
  Λ90Ί1 91
  'Χ Ί1 Λ3γγ3τΐ3 ο ,
  ίΛ 5)3
  ϋοΐιιιολρ .α
  Ά91Μ.3Υ 9* ϋθΑθτΙΙιο 9Λ οί
  5919Υ—>
  9
  φ ?90 )Χ ?9 (ί
  5011^91^03 λοιΙ^ι 50Χ9Χ 9 α?γΙ
  91 ^ 51Α
  ΛΟ091 ,5ΧΙ
  ,ιοχ
  3Λ3Η3 5ιοχηοι
  ?9 Η,
  ΛΟ005

  ποι
  91
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

  Πρωΐσ Κυριακής
  29 Ίανουαρίου 1939
  120 Ώρα
  ΒΙΑΙΟΤΑΤΗ Π0ΛΕΜ1ΚΗ
  ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΙΙΟΥ Τ Υ Ο. Ο Υ
  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΑΑΛΙΑΣ
  ίΠΕΜΘΙΣΙΣ ΤΙΣ ΙΑΑΛΙΙΣ
  ΙΣΟΑΥΗΛΙΙΕΙ ΜΕ Ι1ΟΑΕΜΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Σημερινά τη·
  λεγραφήματα πρός τό Αθηναϊκον Πρα
  κτορείον άναφέρουν ότι συνεχίζεται βι
  αιοτάτη πολεμική τού ιταλικού τύπου
  κατά τής Γαλλίας.
  Αί ιταλικαι εφημερίδας γράφουν ό¬
  τι ή πρώτη γαλλική βολή είς την Ίσπα
  νίαν, είτε τα Ηυρηναΐα, τό ΛΙαρόκον
  καί την Μινόρκαν, ισοδυνάμει μέ πό
  λεμον.
  Μακρά σύσκεφις Ντρλαντιέ
  και ανωτέρων Γάλλων έπιτελών.
  Ο "ΑΑΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΝ.
  ΔΙΛΜΛΡΤΥΡΕΤΑΙΔΙΑΤΑΣ ΦΗΜΑΣ
  ΗΕΡΙ ΚΙΝΗΤΟΒΟΙΗΣίΟΣ ΤΗΣ ΤΕΡΜΑΝΙΑ!
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μβς).— Τηλεγραφείται έκ
  Βερολίνου ότι τό επίσημον όργανον
  τής χιτλερικής κυβερνήσεως «Λα'έχός
  Παρατηρητής», διαμαρτύρεται διά την
  κυκλοφορήσασαν τελευταίως είδησιν πε
  ρί δήθεν συγκεντρώσεων γερμανικών
  στρατευμάτων την οποίαν χαρακτηρί-
  ζει ύηοβολιμαίαν δι* ωρισμένους σχο
  πούς.
  ΕΞΕΚΑΘΑΡ1ΣΘΗΤΕΛΕΙΩΣ
  ΗΕΠΑΡΧΙΑΒΑΡΚΕΛΩΝΗ2
  ΧΙΛΙΑΑΕΣ ΑΙΧΜΑΑΩΤΡ.Ν
  ΑΘΗΝΑΙ. 28 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έξ
  Ίσπανίας ότι ή έπαρχία Βαρκελώνης
  εξεκαθαρίσθη τελείως άπό τό ύπολείμ
  ματα τού κυβερνητικού στρατού. Υπό
  των έθνίκων συνελήφθησαν χιλβάδες αίχ
  μαλώτων.
  Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΛΙΑΣ
  ΕΓΓΥΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 98 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—· Αγγέλλεται έκ
  Λονδίνου ότι ό ύπουργός τού θησαυρο
  φυλακείου τής Αγγλίας κ. Σάϊμον είς
  σημερινάς δηλώσεις τού ετόνισεν ότι ή
  ΐσχύς τής Αγγλίας άπομένβι εγγύησις
  διά την ειρήνην.
  ΚΑΘΕΛΚΥΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ
  ΑΓΓΛΙΚΑ ΘΩΡΗΚΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Νεώτεραι, πλη
  ροφορίαι έκ Αονοίνου βεβαιούν ότι έν
  τος τού 1939 θά καθελκυσθοΰν πέντε
  εισέτι Άγγλικά θωρηκτά νεωτάτου τύ
  που μέ άρτιον οπλισμόν καί ανώτατον
  όριον ταχύτητος.
  ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Έκ Παρισίων τη
  λεγραφείται ότι τα έθνικά άεροπλάνα έ
  βομβάρδισαν σήμερον τούς λιμένας τής
  Βαλενθίας καί Ρόζας.
  Ο ΑΓΓΛΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
  ΠΑΡΑ Τ0 κ. ΠΡΩΘ ΥΠΟ Υ ΡΓΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 281~Ιανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Σήμερον ό "Αγ
  γλος Μρεσβευτής χ. Ούάτερλόου έπε
  σκεφθή τόν πρωθυπουργόν κ. Ί. Μεχα
  ξάν μετά τού οποίον καί συνωμίλη-
  ββν, ·«' αρκετόν.
  ΠΕΡΠΙΝΙΑΝ 28 Ίανουαρί-
  ου (ίδ. ϋπηρίθΐα).— Ό τέως
  πρωθυπουργός τής κυβερνητι¬
  κάς ΊσπανΙας κσί άρχηγός
  τής άριστεράς κ. Καμπαλλέρο
  κατέφυγεν είς Γαλλίαν.Όπρόε
  δρος τής τέως κυβερνήσεως
  τής Βαρεκελώνης κ. Νεγκρίν
  μετά,,τοϋ κ.Ντέλ Βάγιο ήλθον
  επανειλημμένας είς Περπι-
  νιάν διά νά συνεννοηθοθν με-
  χα των γαλλικών άρχών καί
  νά διακανονίσουν τό ζήτημα
  των κστσφυγόντων είς Γαλ¬
  λίαν προσφύγων.
  ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Ίανουαρίου
  (Ιδ. ύτιηρεσΐσ) — "Ολα τα σο
  βιετικά πλοΐα έλαβον παρά
  τής κυβερνήσεως τής Μόσχας
  την εντολήν νά αή διέλθουν
  έκ Γιβραλτάρ, μέχρι νεωτέ
  ρας διαταγής.
  ΡΩΜΗ;28 Ίανουαρίου (Ιδ.
  ύπηρεσ(σ).— Έν άεροπλάνον
  της«Άλα Λιτόρια» προσεγειώ
  θη χθές είςΒαρκελώνην έγκσι
  νιάσαν ούτω την καθηαερινήν
  τουριστικήν γραμμήν Ρώμης—
  Βσρκελώνης.
  ΠΡΑΓΑ 28 Ίανουαρίου (ιδ.
  ύπηρεσΐα).— Ή τσεχική κυβέρ
  νησίς επρόκειτο ν' ανακοινώ¬
  ση χθές επισήμως την ανα¬
  γνώρισιν τής έθνικής κυβερνή
  σεως τής Ίσπσνίας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 28 ΊανουαρΙ
  ου (Ιδ. ύπηρεσίσ).—Ό Φύρερ
  απέστειλεν είς τόν Φράνκο
  θερμόν συγχαρητήριον τηλε
  γράφημα διά την νέαν περι-
  φανή τού νίκην. Τόν σΐραιη
  γόν Φράνκο συνεχάρη έ«1-
  σης καί ή κυβέρνησις τοθ Τό·
  κιο. ______
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΒΤΙΚΗ
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 ΊανουσρΙου
  (ίδ. ύπηρεσίσ).— Χθές ό κ.
  Νταλαντιέ προήδρευσε τής
  συσκέψεως είς τό υπουργείον
  των Στρατιωτικών. Συμμετέ-
  σχεν ό ύπουργός των Οίκονο
  μικών κσί άλλοι άνώτεροι ύ
  πάλληλοι τοϋ ίδίου ύπουργεί
  ου καθώς καί άνώτεροι άξιω
  ματικοί ιοθ γαλλικοϋ έπιτελεΐ
  ου.'Η σύσκεψις διήρκεσεν επί
  μακρόν.
  ΖΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΠΟΝΝΕ
  ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ
  — Ό κ. Νταλαντιέ συνειρ
  γάσθη έττίσης χθές την π[ϊ£>ΐ.
  αν μετά τοϋ κ. Μποννέ, δ-
  στις άμέσως μετά τό πέρας
  τής συνομιλίας, εκάλεσε τόν
  πρεσβευτήν τής κυβερνηηκής
  ΊσπανΙας καί τόν πρεσβευτήν
  των Σοβιέτ μετά των οποίων
  καί συνωμίλησεν επί μακρόν.
  Είς αγρότας δα διατεδοΰν
  άφσονα γεωργικά έργαλεια.
  Κατόπιν των λίαν ίχανοποιη
  τικών άποτελεσμάτων των έπιτευ
  χθέντων έκ τής χρησιμοποιήσε
  ως είς 8λην την χώραν των γε
  ωργικων μηχανημάτων καί έρ
  γαλείων των διατεθέντων κατά
  τό παρελθόν έ*τος, τό δπουργεΐ
  όν Γεωργίας απεφάσισε την προ
  μήθειαν κατόπιν σχετικών εκ
  θέσεων καί των κατά τόπους
  Γεωργιχών 'Υπηρεσιών, χιλίων
  καί πλέον σπαρτικών μηχανων,
  τριακοσίων σιτοχαθαριστηρίων,
  πεντακοσίων άπολυμαντικών μη
  χανών, χιλίων διακοσίων κα!
  πλέον άρότρων διαφόρων τύπων
  διακοσίων δετικών μηχανών ά
  χύρου, εκατόν λιχνιστικών μηχα
  νών, τεσαάρων χιλιάδων σιδη
  ρών σβοφνων, πεντακοσίων χείρα
  σκαλιστηρΕων κ.λ.π , των όποί
  ών ή συνολική άξία θ' ανέλθη
  είς 12 000 000 δραχμάς περί-
  που.
  Τα μηχανήματα ταθτα θά δια
  τεθοΰν υπό %οΰ δπουργεΕου Γε
  ΙωργΕας είς τιμήν μειωμένην κα
  ■τα 20 καί 25 ο)ο τής άξίας
  •ών είς γεωργούς οί'τινες κα
  τόπιν τής άσχτ/θείσης δπά των
  Γεωργικων 'Υπηρεσιδν καθοδη
  γήσεως καί έντονωτάτης προπα
  γάνδας, καί λόγψ των έπιτευ
  χθέντων έκτάκτως Εκανοποιητι
  χών άποτελεσμάτων έκ τής χρησι
  μοποιήσεως τούτων, Ιχουν πλέον
  πειαθή απολύτως περί των πολ
  λαπλών ώφελημάτ,ων τα όποΐα
  καρποθνται έκ τής χρήσεως των.
  01 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΦΕΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
  ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ
  ΙΙροχθές τό εσπέρας είς την
  αίθουσαν τού ΈθνικοΟ ΈργατικοΟ
  Κέντρου συνεκροτήθη έκτακτος
  γενική συνέλευσις τού Συνδέ-
  σμου 'Υπαλλήλων Καφεζυθεστια-
  τορ'ων καί Ζαχαροπλαστείον Ή
  ρακλείου καθ' ή*ν ό Ηρόεδρος
  τοθ Συνδέσμου κ. Βλάσσης Άν-
  δρουλάκης ανέπτυξε την σημασί¬
  αν ^τής υπογραφε£στ}ς αυλλογι-
  κής συμβάσεως τοπικής κατοχυρώ
  σεως τοθ έπαγγέλματος, Άχολού
  θως έπεξήγησε ΐον τρόπον τής
  διανομής των ίπαγγελματικών
  βιβλιαρίων. Έν ουνεχεΕα ενεκρί¬
  θη ομοφώνως ή αποστόλη τού
  κατωτέρω εδχαριοτηρΕου τηλεγρα
  φήματος πρός τόν -Πρωθυπουργόν
  κ. Μεταξάν καί τόν ύφυπουργόν
  Εργασίας:
  «Επί τ^ υπογραφή, κατόπιν
  ένεργειων άξίου Έπότιτου Εργα¬
  σίας Ηρακλείου Κρήτης, συμβά¬
  σεως (τοπική; χαΓοχυρώσεως έ-
  παγγέλματός μας, υττ,άλληλοι κα·
  φεζυθεστιατορίων καί Ζαχαροπλα
  ατεΐων, έκφράζουν βαθυτάτην ευ¬
  γνωμοσύνην των διά κυβερνητικήν
  στοργήν, διαδηλοθντες πίστιν
  καί αφοσίωσιν Α. Μ. Βασιλέα
  χαΐ Εθνικήν Κυβέρνησιν.
  Ό Πρόεδρος
  Β. Άνδρονλάκης
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Γ. Μαρνϊλος».
  ΤΟ ΡΑΑΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜλ
  Ό Ραδιοφωνικός Σταθμός Ά
  θηνών θά εκτελέση αυριον τό έ
  ξής πρόγραμμα: "Ωρα 13 30' χρη
  ματισιήριον, 13 40' είδήσεις, 13.
  40' μαθητική χορωδΈα θηλέων
  Σχολής Κωνσταντέα δπό την δ)ν
  οιν τοθ κ. Γ. Σακελαρίδη, 14.20'
  ποικίλη μουσική, 14 45' άνακοι
  νώσει; καί μετεωρολογικόν δελ
  τίον, 18 Ιδ' έκκλησιαστική μουσι
  κή, 19 15' όμιλΕα επί τη^ έορτή
  των Τριών Ίεραρχών δπό τοθ
  Σεβασμιωτάτου Έπισκόπου Ταλχν
  τίου κ. Παντελεήμονος μέ θέμα:
  «Μόρφωσις καί θρτ,σκεία», 19.30'
  μαθητική χορω5[α τοθ Β'. Γυμνα
  σίου αρρενων Πειραιώς δπό την
  δ)νσιν τοθ κ. Χ. Γεωργαντά,
  19.45' ρεσιτάλ τραγουδιοθ δπό
  τής δίδος ΜΕνας ΚυριακοΟ, 20.15'
  σκετς, 20 30' άποοπάσματα άπό
  δπερέττες: "Οφφεμπαχ «β Όρ-
  φιύς είς τόν "Αδη»· είοαγωγή
  Μίλλεγκερ: «& Ζητιίνος Φοιτη-
  τής», ,άποεπάσ^ατα, 21.15' οονά
  τι; διά πιάνο καί βιολί δπό τής
  κ. καί τοθ κ. Λυκούδη, 21 45'
  ίίδήσεις, 22 μικρά δρχήβτρα, 23
  τελευταίαι είδήσεΐί, 23.10' ρεαι-
  τάλ ΐραγουδιοθ δπό τοθ κ. Ξ
  λη, 23,40' μουβΐχή χβροβ.
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ
  ΤΟΝ ΑΪΣΤΡΑΛΙΑΝΟΝ ΣΤΑΦΙΔΩΝ
  ΕΜΕΙΩΘΗ ΜΕΓΑΛΩΣ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  Τηλεγραφικαί πληροφορ'αι άνα
  φίρουν έξ ΑύστραλΕας είς Αονδι
  νόν 'άτι κατά την παρελθούσαν
  εβδομάδος έπήλθον σημαντικαί ζή
  μίαι συνεπεία έπικρατήσαντος
  μεγάλου καύσωνος. "Ετι δψηλό-
  τεραι θερμοκραοίαι έξακολουθοθν
  είς τάς πολιτείας τής 'Βικτωρίας
  καί Νοτίου ΑοστραλΕας μέ δγνω
  στον μέχρι τοθδε βριον βαθμών.
  Σοβαραί εκφράζοντα ε άνησυχίαι
  περί των αποτελεσμάτων. 'Υπολο-
  γίζεται 8τι συνεπεία τού καύσω
  νος τούτου ή ^ταφιδοπαραγωγή
  θά περιορισθή κατά 20 ο)ο περί
  που. Σχετΐχώς εΣδοποιήθΓ,σαν κα!
  οί έν Λονδίνω ττράκτορες των Αί>
  στραλών σταφίδεμπόρων βτι
  τα 8ρΐα διατιμήσεων δύνανται νά
  άτΕοσυρθοϋν άνευ προειδοποιήσε-
  ως.
  Η κ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
  ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟΝ
  Ή κ. Μαρία ΚαλοκαιρινοΟ
  ευθύς ώς έλαβε γνώσιν τής
  άπονομής είς αυτήν τοθ Μαυ
  ρογενείου βραβείου άρετής,
  απηύθυνε χθές τό κάτωθι τη
  λεγράφηαα πρός τόν Δήμαρ
  χον κ. Μην άν Γεωργιάδην.
  «Συγκεκινημένη επί τιμητική
  διακρίσει παρακαλώ δεχθήτε
  καί διαβιβάσητε υπουργόν καί
  λοιπά μέλη έπιτροπής θερμάς
  μου ευχαριστίας συν τή πλη¬
  ροφορίαι χρηματικόν ποσόν δι
  ατεθήσεται προικοδότησιν ένα
  ρέτου κόρης καί ενίσχυσιν ρου
  χισμοθ Νοσοκομείου.
  Μαρία Καλοκαιρινοΰ».
  Η Β^ΜΒ^ΚΟ'Υ ΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
  Ή Ένωσις των Έμποριχών
  καί Βιομηχανιχών Έτΐιμελητηρί
  ών έγνωοΓοποίηαε δι' έγκυκλί
  ου της 3τι ή παρ' αύ;ή άνωτάτη
  άναθεωρητι κή έπιτροπή θά προ
  ) είς την κατανομήν τοθ έχ τής
  περικοπής προκύψαντος ποσοθ
  20.000 χγρ. νημάτων έκ λίνου,
  καννάδεως, ίούτης χ. λ. π. τής
  χλ. 203 γδ μΐταξύ των βιομηχά·
  νων βαμβαχουφαντουργών. Οί έν
  διαφερίμενοι δύνανται νά δπο·
  βίλουν αίτήσεις συνοδευομίνας
  υπό παραβδλου δρ, 300, μέχρι
  σήμερον 29
  ΟΙ ΞΕΝΟΙ
  ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
  Πρός, τάς τελανια«άς αρχάς
  καί τα Έμπορικά κκί Βιομηχχ
  νικά Έπιμελητήρΐα εκοινοποιήθη
  έγκύκλιος τοθ δπουργείου Έθν.
  Οίκονομίας διά τής οποίας καθΕ
  σταται γνωστόν 8τι ή έν Ελλάδι
  Έμπορική Άντιπροσωπβία τής
  Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστι-
  κών Δημοκρατιών χαί τα ξένα
  μονοπώλια καπνοθ, δέν δπάγονται
  είς τάς διατάξεις τοθ ύπ' άρΐθμ.
  1490 άναγκαστικοθ νδμου. ΈπΙ-
  αης £έν δπάγονται είς τάς δΐα-
  τάξεις τοθ ώς άνω νόμου οί ξένοι
  κρατικοί όργανισμοί.
  ΤΑ ΤΑΜΕΙλ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Τό υπουργείον των "Εσωτε¬
  ρικήν γνωρΐζει πρός τούς Ε¬
  πόπτας αγροφύλακος Κρήτης
  δτι τό άπό τοϋέτους 1938-39
  καί εφεξής τό άποδοτέον έττ
  σίως ποσόν έκ των 25.000.000
  δρχ. υπέρ τής άγροφυλακής
  έκ τοΰ φόρου τοϋ ελαίου κα¬
  θωρίσθη διά την νήσον ώς ε¬
  ξής είς ποσοστόν επί τοίς χιλί
  οις έχΐ τού άνω ποσοθ:
  Ταμείον άγροφυλακής Ήρα
  κλείου 44, Λασηθίου 40, Ρεθύ
  μνης 60 καί Χανίων 64.
  Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
  Αυριον εορτήν των Τριών
  Μεγ. Ίεραρχών, προστατών
  των Γραμμάτων καί τής Παι-
  δείας, τα σχολεΐα τής πόλε
  ώς μας θέλουν έορτάση άπό
  κοινοθ έν ιφ κοθεδρικώ ναώ
  τοϋ Αγ. Μηνά δι" άρτοκλα-
  οίας. Τόν πανηγυρικόν τής
  ημέρας θέλει έκφωνήση ό πά
  νοσιολογιώτατος άρχιμανδρί-
  της καί καθηγητής κ. Εύγένι-
  ος Ψαλιδάκης.
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Επανήλθε χθές έκ Χανίων
  ό Δήμαρχος "Ηρακλείου κ.
  Μηνάς Γεωργιάδης.
  ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν πρός τό
  υπουργείον Έσωτερικών, τό ύ
  πουργεΐον των Οίκονομικών
  είναι διατεθειμένον νά χορη
  γήση νενναίας άμοιβάς είς
  τα συντελοθντα είς την άνακά
  λυψιν καί κατάσχεσιν τοϋ
  λαθρεμτΐορΐου δργανα άγρο
  φυλακης. ι
  53 Πρωίνή
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΑΟΥ
  ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΤΟΥ ι ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΖΩΗΡΟΝ
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΝ
  ΑΜΕΤΑΒΑΗΤΟΙ Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ,
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Νυ*τεριναί πλη
  ροφορίαι έκ των εύρωπαϊκών πρωτευου
  σών άναφέρουν ότι άναμένεται έκεί με
  τα ζωηροΰ ένδιαφέροντος ό προαγγελ-
  θείς διά σήμερον (χθές) λόγος τού
  Βρεττανού πρωθυπουργού κ. Τσάμπερ
  λαιν επί τής διεθνοΰς καταστάσεως.
  Καθ* ά λέγεται, οί διπλωματικοί
  χαί δημοσιογραφικόν κύκλοι τής Κυ-
  ρώπης φρονούν ότι ό λόγος τού κ.
  Τσάμπερλαιν δέν πρόκειται ^ νά πίρι-
  στραφή είς ούσιώδεις μεταβολάς τής αγ
  γλικής πολιτικής άλλ' απλώς νά δια
  πιστώση τό διαρκές ενδιαφέρον τής * Αγ
  λίας διά την περιφρούρησιν τής είρή
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΪΙΚΟΙ ΠΡΟΚΕΙΤΛΙ
  ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΔΗΑΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΓΚΡΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Έκ τού έξωτερι
  κου αγγέλλεται ότι ό πρωθυπουργός
  τής χυβερνητικής Ίσπανίας κ. Νεγχρίν
  είς μεταδοθέντα σήμερον λόγον αυτού,
  ετόνισεν ότι οί κυβερνητιχοί είναι άπο
  φασισμένοι νά νικήσουν, συνεχίζοντες
  τόν πόλεμον.
  Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΕΝ ΚΑΤΑΔΩΝΙΑ
  ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΕΚΦΥΑΙΚΤΑΙ ΕΙΣ ΑΤΑΚΤΟΝ ΦΥΓΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τοΰάν
  ταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Ρώμης
  καί Βερολίνου τηλεγραφήματα ή υπο·
  χώρησις τού κυβερνητικού στρατού είς
  την Καταλωνίαν τείνει νά έκφυλιβθή
  είς άτακτον φυγήν.
  ΕΗΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
  ΟΤΙ Ο λΟΤΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ
  ΒΑΕΙΝΕΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Καθ* ά αγγέλλε¬
  ται έκ τού εξωτερικόν αί υπάρχουσαι
  ενδείξεις πείθουν ότι^ ό προσεχής λόγος
  τού χ. Χίτλερ δέν θά διαπνέεται άπόχ
  διαλλαξίαν άλλά τουναντίον θά έπιδει
  χνύη ύποχωρητικότητα.
  ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΙΣ Π Α ΝΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μ·ας).— Τηλεγραφούν
  έκ Παρισίων ότι ή εγκατάστασις των Ί
  σ παν ών προσφύγων είς^ τό ^γαλλικόν 2
  δαφος θέλει συζητηθή έν είθική βυσκέ
  ψει υπό τής γαλλικής κυβερνήσεως.
  ΣΧΟΑΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΥΜΕΝΩΣ
  ΑΟΓΟΙ ΤΟΝ ο. ΝΤΑΑΑΝΤΙΕ ΚΑΙ ΜΠΟΝΝΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται
  ότι σύμπας ό άγγλικός καί άμερι
  κανικός τύπος σχολιάζει εύμενέστατα
  τούς λόγους των κ.κ. Νταλαντιέ καί
  Μ πό ν νέ είς την Γαλλικήν Βουλήν ^κτΐ
  την μετριοπάθειαν ήν επέδειξαν ούτοι
  έν τή άνασκοτβήσει τής ίταλογαλλικής
  διαφοράς·