96856

Αριθμός τεύχους

5079

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

31/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  βτησια λίραι 3
  ίξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάιιηνος » 8
  Τιιιή
  κητά φύλλον
  Δραχ. Α
  Ι
  ΤΡΙΤΗ
  31
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑνΡΟΥ
  ΥΠΕΥ8ΥΝ0Σ ΣιΝΤΛΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΓΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5079

  ΤΗΣ ΕλλΗΝΙΚΗΣ ΓΕΟΡΠΑΣ
  Ύπήρχε παλαιότερα ή άν
  τίληψις ότι ή Ελλάς ήτο
  χωρ» πτωχή καί αγονος. "©-
  σβΡί καί μχλιστα μέ μεγαλυ
  τέραν έντασιν είς τό εξής
  "Ηδη τβ κράτος, διά να
  τι τα καλλΐεργήσιμα έδάφη βοηθήση τούς αγρότας είς τό
  της ήσαν έλάχιστα. Ότι ήτο έργον των, απεφάσισε ν»
  αδύνατον νά έπαρχέση ποτέ | προμηθευθή διάφβρα έργα-
  ή παραγωγή της διά την λεϊα καί μηχανήματα, χρή-
  διατροφήν τού πληθυσμοΰ σιμα δι* τήννέπιστημονικήν
  της. Ότι οιαδήποτε προσπά καλλιέργειαν των σιτηρών
  θεια πρός αύξησιν τής παρα
  γωγής Ιδία τής γεωργικης
  καί εξασφάλισιν τής αύταρ
  κείας, [ήτο καταδικασαένη
  είς άποτυχίαν. Δι' αύτό καί
  οταν τό πρώτον εγένετο
  λόγος περί όργχνώσεως τής
  μάχης τοϋ σίτου, δέν^ ή¬
  σαν ολίγοι έκεΐνοι πού ύπε
  δέχθηβαν μέ είρωνικά μει
  διάματα καί σχώμματα την
  Ιδέαν. Έθεωροϋσαν ώ; ούτο
  πί«ν την αιτάρκειαν τής
  Ελλάδος. "Ανθρωποι πού ε
  χαν χάσει την πίστιν των
  πρός ίλα, ήτο φυσικόν νά
  μή πιστεύουν βυτε είς τάς
  παραγωγικάς δυνατότηταςτής
  χώρας ουτε είς την δύναμιν
  τού λαοΰ.
  Καθυστερημένοι, άσυγχρό
  νιστβι, δέν είμπβροΰσαν νά
  έννοήσουν ότι είς την έπο
  χήν μας, χάρις είς τάς τερα
  στίας προόδους τής έκιστή
  μη?, Χάρις είς τάς κατακτή
  σεις καί τάς έφευρέσεις -τού
  ανθρωπίνου πνεύματος ολα
  είναι δυνατά. —1' αύτό καί
  εζούσαν έκτός τής πρχγματι
  κότητος. τΗλθεν όμως εύ
  τυχίς ή πραγματικότης καί
  τούς διέψευσεν. Ή μ&χη τοϋ
  σίτου εάν δέν έπέτυχεν εί
  σέτι δλους τούς άντιχειμενι
  χούς σχβπβνς της, έφερεν έν
  τούτοις τα πρώτα εύχάριστα
  άποτελέσματα. Καί ή προ·
  σπάθεια αυξήσεως τής παρα
  γωγής καί βελτιώσεως της
  ποιότητος των άλλων είδών
  έπέτυχεν απολύτως. Χάρις
  είς τα έκτελβσθέντα κατά
  την τελευταίαν δεκαετίαν
  παραγωγικά καί συγχοινωνια
  κά Ιργα καί χάρις είς την
  καταβληθείσαν προ3πά9ειαν
  οργανώσεως τής γεωργίας
  επί νέων συγχρόνων βάσεων,
  ή παραγωγή έοημείωσε κα
  ταπληκτικήν αύξησιν. Ή
  παραγωγή τοΰ σίτου, ύπε
  ρεδιπλασιάσθη καλύπτουσα
  ήδη τα δύο τρίτα καί πλέ
  όν των άναγκών τής κατα
  ναλώσεως.
  Ή παραγωγή άλλων εί¬
  δών, όπως των πατατών, τοϋ
  βάμβαικος, των κηπευτικών
  ηυξήθη τόσον ώστε καί νά
  βπαρκή έξ ολοκλήρου είς
  τάς ανάγκας τής χώρας καί
  ν' αφήνη σημαντιχά περισ
  σεύματα' πρός εξαγωγήν.
  Άνάλογος δέ υπήρξεν ή
  αύξησις τής παραγωγής καί
  των άλλων είδών: τής οταφί
  δος, των οΐνων, των σταφυ
  λών, των έλαίων, τού κα
  π νού, των νωπών καρπών.
  Αί πρόοδοι τής γεωργίας ύ
  πήρξαν μεγάλαι παρ' όλας
  τάς μεμψιμοιρίας καί τούς
  κλαυθμηρισμούς πού ηκούον
  το καί ακούονται. Τα τε¬
  λευταία μάλιστα Ι τη, χά
  * ά ίδ ΰ
  μ
  Ρι5 β*5 τάς φροντίδβς
  κράτους ή γεωργική άνά
  πτυξις υπήρξε αημαντική.
  Καί ό συγχρονισμός τής γε
  ωργίας άξιόλβγος.
  Μεγάλαι 'έκτάσεις γης άξι·
  οποιήθησχν καί εδόθησαν
  πρός καλλιέργειαν. 'Η χρή¬
  σις των λιπασμάτων έγενικεύ
  βη. Ή μηχανική καλλιέρ-
  γβια είαήχθη καί έπεξετάθη
  ,? είς εύρεΐαν κλ(μακα. Νέα εϊ-
  δη εχαλλιεργήθησαν. Καί
  γενικώς κατεβλήθη προσπα¬
  θεία πλήρους συγχρονισμοΰ
  καί άναδημιουργίας τής γεωρ
  γίας. Αυτή δέ ή προσπαθεία
  είχεν βξαιρετικως εύχάριστα
  «ποτελέσματα. Δι' ο καί ορ¬
  θώς απεφασίσθη νά συνβχι-
  κ«ί νά τα δώση είς τούς προ
  ©δευτικούς καλλιεργητάς εί;
  πολύ χαμηλοτέρας τιμάς άπ'
  δ,τι κοστίζβυν. Επί πλέον δέ
  έδωκεν εντολήν καί είς τάς
  κατά τόπους γεωργικάς υπη¬
  ρεσίας καθώς κ«ί είς έ-
  λους τού; γεωπόνβυς νά ένι-
  σχύβουν καί νά διαφωτίσουν
  καί νά καθοδηγήσουν τούς
  γεωργβϋ; είς τό έργον των.
  Καί κυρίως νά φροντίσουν
  διά την επέκτασιν καί την
  γενίκευσιν τής μηχανιχής
  καί σκαλιστικης καλλιερ-
  γείας τού σίτου. Δέν ύπάρχει
  δέ άμφιβολία ότι θά γίνη
  τούτο. "Οπως δέν ύττάρχει
  άμφιβολία ότι καί οί γεωρ-
  γοί μας θά συμμορφωθοϋν
  προθύμως πρός τάς ύποδείξεις
  τής έπιστήμης καί τάς συστά
  σεις των κρχτικών έχπροσώ'
  πων.
  Ή έντατιχή, έπιστιιμονική
  καλλιέργειαν είχεν έξαιρετι-
  κώς εύχάριστα άποτελέσματα
  παντοΰ έπου έφηρμόσθη. Ή
  απόδοσις υπήρξεν ύπερδιπλα
  σία, ένω τό κόστος τής παρα
  γωγής έμεινε τό ίδιον. Συμ-
  φέρει έπομένως καί έπιβάλ-
  λεται ή γενίκευσίς της. Πολύ
  περισσότερον μάλιστα, έφό
  σον είς τουτο πρωτοστατεΐ
  κοιί βοηθεΐ παντοιοτρόπως τό
  κράτος. Όπως έπίσης έπιβάλ
  λεται έκ παραλλήλου πρέ-ς
  την γενίκευσιν των νέων με
  θόδων καλλιεργείας καί ή εί
  σαγωγή νέων είδών.
  Τονίζομεν καί πάλιν καί
  επαναλαμβάνομεν: Είνε ά-
  νάγκη νά συγχρονίσωμεν
  την γεωργίαν. Νά την άνα-
  διοργανωσωμεν επί βάαεων
  καί μεθόδων έπιστημονικών.
  Καί νά στραφΰμεν πρός ττΐν
  ποικίλην καλλιέργειαν. Τό
  κράτος δίδει τό σύνθημα.
  Καί καλεΐ τόν λαόν είς συ-
  ναγερμόν διά την μεγάλην
  μάχην τής αύταρκείας. Καί
  πρέπει ν' άκολουθήσουν καί
  νά βοηθήσευν ολβι αυτήν
  την μεγάλην εθνικήν προ·
  σπάθάΐαν.
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΤΣΟΚΑΡΑ
  "Αδικοι θά εΐμαστε άν τα
  βόζαι ε μέ τή μόδα.Έξωφρενι
  κή είναι βεβαία πολλές φο
  ρές αυτή ή ύπερτάτη θεότης.
  Πά τούς συνετούς δμως άν
  θρώπους δέν είναι ύποχρεω
  τικοί οί έξωφρενισμοί των
  θεών. Καί γιά τούς άμερόλη
  πτουςκρπές δέν δικαιολογεϊ-
  ται ουτε ή άδικΐα οΰτε καί
  ή ύπερβολή. Μην πήτε δέ δπ
  δέν ϋποταχθήκατε άδικαιολό
  γητα στόν έξωφρενισμό τής
  θίάς μόδας πού σέ μιά στιγ
  μή είρωνεΐσς κοί σαρκασμοό
  σάς πέταξε τα τσόκαρα γιά
  νά παίξη μαζί σας. ΚσΙ
  πρό πάντων μή νευρώνετε
  περισσότερο άβρέςντεμουαζέλ
  λες άπό τα σχόλια πού ά
  κοθτε. Όταν γίνεσθε έθελου
  σΐως θύματσ των καπριτσι-
  ών τής μόδσς πρέπει ν3 άνα
  μένετε μ' έγκαρτέρησι καί
  τα σκώμματα των άνΒρών.
  Μην ξεχνάτε άλλωστε δτι
  στούς άνδρες ά'ρέσει πάντοτε
  νά βρίσκεται στή θέσι τοΟ
  θύματος ή νυναΐκα. Άλλά
  πρός θεοθ! Άπό πότε ή φι
  λαρέσκεια κατέστρεψε την αί
  σθησι τοΟ κωμικοϋ; ΓιατΙ,
  τί τα θέλετε: Αυτώ τα νέα,
  ■παπούΐΌΐα, δέν είναι ένα ά
  πλό καπρίτσιο μο&ικό. Είναι
  κάτι τό άκατανόητο δσο καί
  άταΐριαστο γιά τόν τόπο μσς.
  Είναι κακέκτυπη άντιγραφή
  «αί μΐμησις. Δέν είναι δέ ά
  οετή, ^ουτε ή άντιγραφή ου ε
  ή μ(μίρ3·. Ουτε καΐ στοιχεΐο
  προόδοιί. Τεκμήριο άδυναμΐ
  άς καί έλλειψις πρωτοτυπί
  άς εΓναι. Καί στή μόδα ε
  χ£ΐ άξία κυρίως ή πρωτοτυ
  πία δταν συνδυάζεται καί μέ
  την λογική.
  Κατσλαβαίνω βεβαία νά
  φοροΰν φελούς καί τσόκαρα
  στίς ύγρές χβρες τού Βορρά:
  Στήν ΌλλανδΙα καί την
  ΝορβηγΙα, σ<ή Σουηοία καί τή Λεττονίσ, δπου τό χιόνι ΰ ψώνεται μέτρα όλόκληρα, δ που ή ύγρητσια είναι τρομερή καΐ τα λειβάδια μέ τα νερά είναι άπέραντα. Άλλά έδώ, στή χώρα τής διαρκοΰς ά νοΐξεως δπου ή λευκή νύμφη τοϋ Βορρά είτε καταδέχεται κάν νά εμφανισθή" στήν Έλλά 5α δπου δ ήλ,ιοο είνε κυρίαρ χος ούρανοΰ καί γής" σέ τόπο δπου καί τόν χει μώνα βρίσκονται σέ κίνησι οί δημοτικοί κατσβρεχτήρες γιά ν' άπαλλάσσουν τούς άν θρώττους άπ' τό μσρτύριο τής σκόνης, τα τσόκαρα καί οί φελοί δέν εΤχανλόγο νά έμφα νισθοθν. Καί κατά τουτο δέν είχεν εντελώς άδικο κάποιος πού παρετήρησεν δτι έχρεια- ζόταν ελαφρότης, τόση, 8ση τούλάχιστο είνε καί τοΟ φε- λοθ γιά νά είσαχθή καί νά προτιμηθή ή μόδα τού. Νά ε"· κανε τούλάχιστο στή συνοι κία ιήν έμφάνισΐ της ή νέα μόδα, δέν θδταν έκπληκτικό τό πραγμα. Έκεΐ τα «τσόκα ρα» ένδημοθσαν πάντοτε. Άλ λά την έκανε καί στήν πρω τεύουσα κι' έδώ, είς τα κοσμι κά κέντοα καΐ τα άριστοκρα τικά σαλόνια. Κ*αί μέ τόν άνε μο τοΟ σνομτιισμοθ έξιπλώνΕ ται καί κυριαρχεΐ. Ύπσρχει βλέπετε κι' αυτή ή πληγή. Άλλοτε είχαμε την προγονο πληξΐα. Ύψωνόταν τεϊχος πε λώριο πού δέν άφηνε νά πε ράση καμμιά πνοή νέου ά νέμοο πού έζωογονοθσε δλο τόν άλλο κόσμο Τώρα έχομε τό σνομπισμό: Αύτός έγκρέμι σε τα ιείχη. Αφήκε δμως τή χώρα οίκόπεδο άμάνδρωτο δ που τό κάθε τι είσέρχεται ά νεξέλεγκτα, άπό τή Δύσι. Κά ποίος δμως πζριορισμός θά η* ταν έπιβεβληαένος. Καί πρέ πει νά τεθή. Άλλοιώτικα θά μας χρειάζεται πραγματικά «τσόκσρο»... Μ.— Ή άνήσυχος Εύρώπη ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ ΜΕΓΑ ΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 ΊανουαρΙου(ίδ. ύπηρεσ.α) — ΟΙ πολιτικοί καί οί διπλωματικοί κύκλοι τής γαλλικής πρωτευούσης εύρϊ σκονται εισέτι υπό την επί δρασιν τής έντυπώσεως πού ποοεκάλεσαν, ή πτώσις τής Βαρκελώνης, ό πανηγυρικός δσον καί άγέρωχος λόγος τοΟ Ντοθτοε καί αί έκδηλώ σεις τοΟ ίταλικοθ λαοΟ κραυ γάζοντος, ένω ό κ. ΜουσολΙ νι ωμίλει: «Είς τό ΠαρΙσι, είς τήνΤύνιδα, είς ιήν Κορσικήν» καί άποφεύγουν προβλέψεις διά τό μέλλον τής είρήνης καί τοϋ κόσμου. Δέν άποκρύπτουν δμως τάς ανησυχίας των. Χα- ρακτηριστικαί υπήρξαν έν προ κειμένω αί δηλώσεις των κ.κ. Νταλαντέ, Μποννέ καί Ρεϋ νώ. Καί οί τρείς ΰπεύθυνοι διαχειρισταί των τυχών τής Γαλλίας, ώμολόγησαν δτι ού δέποτε άπό τού μεγάλου πό λέμου υπήρξε τόσον δύσκο λος, τόσον τραγικά άπελπι στική ή κατάστασις δσον τάς ημέρας αύτάς. Δέν ά πέκρυψαν τούς φόβους των διά την περαιτέρω εξέλιξιν των διεθνώνπραγμάτων. Δέν παρέλειψαν δμως καί νά βε βαιώσουν δτι ή Γαλλία είναι καί θά παραμείνη άήττητος καί δτι δέν θά διστάση δταν έπιστή ή στιγμή νά πράξη τό καθήκον της, σύμφωνα μέ τόν ρόλον πού τής έχει επι φυλάξει ή μεγάλη καί Ινδο ξος ίστορΐα της. Καί αί δή λώσεις αύται καθησύχασαν κάπως την σφοδρώς άνησυ οχθσαν κοινήν γνώμην. Χαρακτηριστικός υπήρξεν έ¬ πίσης καί ό λόγος τοϋ νΑγ γλου πρωθυπουργοΰ είς Μπίρ μιγχαν κατά τό παρελθόν Σάβ βατον. Ή δέ εντύπωσις πού προεκάλεσε παντοθ,Ιδιαιτέρως δέ ενταύθα, υπήρξε βαθεΐα. Άπό τόν λόγον αυτόν δισφαΐ νεται δτι ό κ. Τσάμπερλαιν δέν έχασε κάθε έλπΐδα δια σώσεως τής είρήνης. Δέν είνε δμως κοί τόσον ,αίσιόδοξος δσον άλλοτε. Μετά τό Μόνα χον άλλωστε, ό Άγγλος πρω θυπουργός έδοκίμασε πολλάς άγανακτήσεις. ΕΤδε νά καταρ ρέουν τα σχέδια καΐ τα δνει ρά του.Τό δέ ταξίδιόν τού είς Ρώμην, υπήρξεν εντελώς άγο νόν, ώς άποδεικνύεται. Τα γε γονότα δέ αύτά είχον καί την ευεργετικήν επίδρασιν των. ΈδΙδαξαν τόν κ. Τσάμ περλαιν ότι άντί νά έλπίζη είς την καλήνδιάθεσιν των κυ της Ιταλίας καί Γερ ματνΐας διά την άποτρο ίΐήν τοΰ πολέμου, ό$ε(λει νά στηρΐζετσι είς τάς δυ νάμεις τής χώρας τού καί είς την συνεργασίαν της μετά τής Γαλλίας. Καί τό δΐδαγμα αύ τό εΐχε τό άποτέλεσμα νά επιταχυνθή ό ρυθμός των έξοπλισμών τής Μεγάλης Βρετ τανΐας. "Ηδη επετεύχθη ή κα θέλκυσις ενός πολεμικοθ οκά φους καθ' έβδομάδα καί ή κα τασκευή έΐττακοσίων άεροπλά νων κατά μήνα. Καΐ τό γεγο νός αύτό δίδει την δύναμιν είς τόν βρεττανικόν λέοντα νά βρυχάται καί πάλιν. Ίσως δέ τοΰ δώση καί την ίσχύν νά περιφρουρήση άποτέλεσμα τικώς την ειρήνην, χωρίς άλ λας παραχωρήσεις πλέον Πρέ πει άλλωστε νά σημειωθή δτι κοί οί γαλλικοίεξοπλισμοί ένε τάθησαν τελευταίως είς άπί στευτον βαθμόν. "Ολαι αί πό λεμικαί βιομηχανΐαι εύρισκον ται είς διαρκή κίνησιν. Επί πλέον δέ δίδονται καθημερι νώς καί νέαι παραγγελίαι άε ροπλάνων καί πολεμοφοδΐων είς την Αμερικήν. Ό πυρετός των έξοπλισμών έχει ύψωθή είς απίστευτον βαθμόν παρο ξυσμοθ. Καί αύτό αποτελεί έπίσης νέαν απόδειξιν των άνησυχιών άπό τάς οποίας κα τέχονται οί Γάλλοι. Άλλά ή κατάστασις δέν θ' άργήσπ νά διευκρινισθή πλήρως. Αντιθέτως μάλιστα πιστεύεται δτι έντός τής προ σεχοθς ανοίξεως θά επέλθη, πλήρης άποσαφήνισις. Πολλοί μάλιστα ύποστη&ίζουν δτι ή τροπή των εύρωπαϊκών ζή τημάτων θά καθορισθή άπό ψε διά τοϋ λόγου τοϋ Γερ μανοϋ Καγκελλαρίου είς τό Ράϊχσταγ. Δι' αύτό καί ο λό γος αύτός άναμένεται μέ τό σην αγωνίαν μέ δσην άνεμέ νετο καί ό λόγος τού είς Νυ ρεμβέργην κατά τόν παρελθόν τα Σεπτέμβριον. Διότι πιστεύ εται δτι μέ τόν λόγον τού αυτόν ό Φθρερ θά καταστή ση γνωστά είς δλον τόν κό σμόν τα σχέδια κοί τάς βλέ ψεις τού. Καΐ θά δείξη άκόμη μέχρι ποΐου σημείου είναι δια τεθειμένη ή Γερμανία νά βοη θήση την "Ιταλίαν είς τάς είς βάρος τής Γαλλίας διεκδική σεις της. Παρ' δλον δέ πού έν Λονδίνω πιστεύεται δτι ό λόγος αύτός θά διαπνέεται άπό μετριοπάθειαν, έν Παρισί οις δημιουργεΐ ανησυχίας. Έ πιτείνει δέ τάς ανησυχίας καΐ τό γενονός δτι ό κ. Μουσολ! ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ ΤΟ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΙΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΟΝ Ο καλόγηρος μέ την σατανικήν γοητείαν. Ό άνθρωπος πού μετέβαλεν ώ; ύποπόδιόν τού τόν θρόνον τής μεγαλυτέρας αύτοκρατορίας. ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ Ή ένσάρκωαις τοΰ καχοΰ, πού έπιστεύθη ώ; θεός καί άπό αυτήν την Τσαρίναν. —"Εα συγκλονιστικόν άνάγνωσμα πού βγρά- φη επί τή βάσει νέων άνεχδότων στοιχείων καί είς τάς σελίδας τοΰ όαοίου έκτυλίσσεται δλη ή ζωή της παλαιάς Ρωσσίας καί ή σατανική δράσις τοϋ κακοΰ δαίμονός της. 'Η εύδεμΐς. Τό Γεωργικόν Ταμ«:ΐον Λα¬ σηθίου έλαβεν άπό τώρα τα κατάλληλα μέτρα, διά την κα ταπολέμησιν
  ΛΓίΟΡΘΩΣΙ-
  Ι ΘΕΚΜγλΤγ,
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Στό
  κατΰφλι τής εύτυχΐας». Κάθριν
  Χέρμπουρν, ΤζΙντζερ Ρότζερς. Έ
  κτός προγράμιιατος ή Μεγαλύνη
  σος Χρήτη. Την Πέμπτην « Αρρο
  βών μετ έμποδίων» μέ τόν Οίκο
  νόμου καΐ την Ρένα Ντόρ.
  ΜΙΝΩΑ.-Σήμερον τό δραματι
  κό άριστοθργημα: «Εξέγερσις στδ
  κάτεργα». Μέ τόν Πάτ "Ομπριεν.
  'Εκτδς προγράαματος ζουρνάλ.
  Την Πέμπτην «κρυ?ός γάμος» Μέ
  τόν ΤζΙντζερ Ρότζερς.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΑΡΡΑΒΟΗ
  ΗΕΙ'ΕΜΟΟΔΙΟΝ
  Ή πρώτη έλληνική ταινία
  αψογη οέ τέχνη, σέ ήθβποιΐα
  βέ φωνοληψία.
  Πρωταγωνιατοΰν:
  (ΠΐΑΤΡΤΑ7ΣΊ}ϋΕΤΫΤΑΤ£1
  ΡίΕΐΝΐΑΊ [ΝΤΐΓδΡ
  Μουσιχη ϊϊδικώς ουντβ-
  θεϊσα άπο τόν γνωστ© συν-
  θετη Γιάννη Κυπαρίση.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΣΤΟ ΚΑΤΟΦΑΙ
  ΤΗΣ ΕΥΤΥΙΙΑΣ
  ΚΑΘΡΙΝ ΧΕΡΜΠΟΥΡΝ
  ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΝΤΖΕΡΣ
  Έκτός προγράμματος:
  ή Μεγαλόνησος Κρήτη.
  Ή ζωη είς
  την ελληνικήν μβγαλόνησον
  ΚΡΗΤΗΝ.
  Τα πκνάρχαια έρείιχΐα της
  Κνωσού, τής Φαιστού, ο τρυ
  γητος των σταφυλών, ή παρα
  γωγπ της σταφίδος, λαϊκά
  πανηγυριακ. λ. π.
  Στόν κινηματογράφον
  Έγερτήρια
  καΐ ωρολόγια τοέππς καΐ
  χειρός των πλέον Φπμισμένων
  έργοατασίων, θά εΰρητε είς τέ
  ώρολογοπωλβϊον τοΰ κ.
  Κωνστ. Χατζάκη
  Παρά τω Μεϊντάνι
  Έπίσπς άναλαμβάνϊΐ την
  έπιοΊέρθωσιν παντός ώρολο
  γίου. 'Εργαοία ήγγυημένη
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ένα ίρίμα των φνλακών:
  ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ
  ΣΤΑ ΚΛΤΕΡΓΑ
  ΑΝΝ ΪΕΡΙΝΤΑΝ ΠΑΤ ΟΜ·
  ΠΡΙΕΝ ΧΟΜΦΡΕΥ· ΜΠΟΓ·
  ΚΑΡΤ.
  Ένα δράμα των φυλακών
  παρόμοιον τοθ «Είμαι Ινας
  Δραπέτης» πού θά συγχινή-
  ση καί θά συναρπάση τόν θε-
  ατήν. Τό Ιργον τούτο θά προ
  καλέση την αγωνίαν των θΐα-
  των, διά την δραματικήν πε¬
  ριπέτειαν των φυλακισμίνων.
  Έκτος πρβγράμματβς
  ΖΟΥΡΝΑΑ
  ΠΕΜΠΤΗ:
  ΚΡΥΦΟΣ
  ΓΑΜΟΣ
  Ή έναρξις τοθ κινηματογρά
  φού «Ρέξ». Τό φίλμ ποίι γιά
  την ήήοποιία των πρωταγωνι
  οτων τού, ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟ¬
  ΤΖΕΡΣ χαί ΤΖΕ ΓΜ2 ΣΤΟΥ
  ΑΡΤ καί την ίφθααΐη δπόθε-
  σΕ τού έίραβεύθη σιήν ίφι-
  τείνη Διεθνή Έχϋεσι τής Βΐ-
  νιτίας.
  Ό έρως είς την χώραν
  των Χρυσανθεμων.
  ΗΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαοέρ
  —'Εσκετΐτόμαστε, ή μίστρες
  Χόκλεθ καί έγώ, τιώς βαστά
  ξε πολύ ή έκδρομή σας! Έ
  πήγατε μακρυσ, Βραχήκατε
  'Εφέρατε ώραΐα σκΐτσα; Αΰ
  ριο θά πάω στό«'Υσεούλ» κα
  θέλω νά μοθ τα δεΐξετε, χω
  ρίς άλλο, δλσ!
  Έμιλοθοε ιιέ περισσότερο
  θάρρος άτιό άλλοτε. Ήταν
  ντυμένη μέ £να φόρεμα Λου
  δοβίκου Χν άπό ρόζ μουσελ
  να μέ ρόζ κεντήματα. Φο
  ροθσε ε·α καπελλΐνο άπό
  τοθλι μέ μεγάλες κορδέλλες
  δεμένες σέ φιόγκους. Έστη
  ριζόταν σέ μιά όμβρέλλα μέ
  φαρμωαλάδες, ρόζ σάν τό
  φόρεμα. Καί μέ αύτό τό γε
  Άπό τής Πέμπτης
  είς την «Άνόρθωσιν»
  Ρασπουτιν
  τό λυκόφως
  των Τσάρων.
  Άπ6 τής Πέμπτης
  είς την «Άνόρθωσιν».
  λοΐο κοστοθμι, σχεδιασμένο
  γιά τίς γυναΐκες τίς οποίες
  συναντά κσνείς είς τό Πρέ
  Κατελάν ή είς ΆρμενονβΙλ,
  έφαινόταν μικροθλσ, μικροϋ-
  λα μικροθλα...
  Ό Φέλτζ Ιβηξε τρείς φο
  ρές, έπειτα άρχισε μιά φράσι:
  —Εγύρισα...
  —*Ω! είπεν ή μαρκησΐα Γι-
  οσιράκα, εΐμα, τόσον εύχαρι
  στημένη πού έγυρΐσατε!
  —"Εγύρισα— έπανέλαβεν ό
  Φέλτζ.
  Καί έσιώτιησε, κυττάζοντας
  έτιΐμονα την νεαρή γυναΐκα.
  Έχαμογελοθσε. Άλλά, χω
  ρίς αμφιβολίαν, τα μάτια τού
  Φέλτζ έμΐλησαν ούτή τή στιγ
  μή πιό κοθαρά άπό τό στό
  μα τού. Τό χσμόγελο έοβυ
  σεν άπότομα άπό τα ώραΐα
  βσμμένα χεΐλη της καί οί
  βλεφαρΐδες των λοξών ματιών
  της άνοιγόκλεισαν άνήσυχες:
  —ΈγυρΙσατε; ..
  Άνάμεσα στίς υεγάλες ά¬
  πό ρόζ τοθλι, κορδέλλες, κά
  τω άτιό τό καπελλΐνο τό στο
  λισμένο μέ ψεύτικα στολίδια,
  τό πρόσωπο, μεταμορφωθέν
  μέ μιάς, εΐχε ξαναγίνει άσια
  τικό.
  (συνεχΐζεται)
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Άναβληθεΐσης τής διενερ
  γείσς τοθ διαγωνισμοΰ πρός
  πρόσληψιν υπαλλήλου, επί
  βαθμφ καί μισθώ Γραμματέ-
  ως α', τάξεως παρά τώ Έ-
  παγγελματικώ καί Βιοτεχνι
  κώ Επιμελητηρίω Ηρακλεί¬
  ου, ανακοινούται 8τι ό δια
  γωνισμός ούτος θέλει διενερ
  γηθβ την 26ην ΦεβρουαρΙου
  έ. έ.'Δικαίωμα συμμετοχί]ς έ¬
  χουσιν οί κεκτημένοι ΠτυχΙ
  όν Νομικής ή τής Άνωτάτης
  Σχολής των Οικονομικήν καί
  'Εμπορικών Επιστήμων ή τής
  Πσντείου Σχολής Πολιτικών
  Επιστήμων οί άγοντες ήλικΙ
  αν ούχι ανωτέραν των 35
  έτών καί συγκεντροϋντες τάς
  ίκανότητας άναλήψεως δημο
  οίας υπηρεσίας.
  Αίτήσεις θέλουσι γίνωνται
  δεκταί μέχρι τής 25ης Φεβρου
  αρίου έ. έ.
  Έν Ηρακλείω τβ 28η Ία
  νουαρΐου 1939.
  Ό Πρόεδρος
  Εμμανουήλ Κβσμαδάχης
  έ Δερματολογβς Ιατρος
  Ν. Ματζαπετάκης
  Δίχβται τούς έ» δΐρμοττι·
  κων καί μεταίοπκων νοσπ-
  ματνν πάσχοντας βδός Ν·-
  κταρίβυ, παρβοος πλατείας
  Κορνάρου, τέως οίκία κ. Ν·»·
  στίράκη.
  Ιοΰς Μιοσβρίτας, τοί>ς πά-
  σχοντας έκ ίβρματιχών ν··
  σπμάτων, τό τϊλϊυταϊον Σάβ
  ββτβν εκάστου μηνός είς το
  έν Νοΐβΐς φαρμακείον κ.
  Μβυντρακη.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΒΑΝΑΝΟΦΓΓΑ
  παρ' ημίν,
  Ή στήΑη τού ώραιόκοσμου.
  Λάμπεθ Ούώλκ.
  Ό χορός της μάδας
  Πώο, άγαπητή άναγνώστοια,
  ^έν ξΐύρετε νά χορεόετε τό Λάμ·
  πεθ. ούώλκ, Σας συνιστώ νά μην
  δμολογήσετε δημοσίως τό δυσά
  ρεστο αύτό κενόν τής μορφώσεώς
  σας, εάν έπιμένετε νά περνάτε
  γιά μιά μοντέρνα γυναϊκο!
  ΤΙ είνε ακριβώς αύτό τό Λάμ·
  ιτεθ ούώλκ τιού κάνει τόσο θόου-
  βο είς δλα τα εύρωπαικά κέντρα
  άπό ιάς αρχάς τής χειμερινής
  σαιζόν; Ποντοΰ, άιτό τίς πρώτες
  νότες τού ευθύμου αύτοθ ή
  χου, δλος ό κόσμος αίσθάνεται
  «μυρμήκια είς χά πόδιά τού». Βλέ·
  πέτε νέους καί νέεζ (ττραγμα γοη
  τευτικό') μικρά παιδία καί κορι-
  τσάκια (πράγμα ύκέροχο!) άκόμη
  καί γηραιούς κυρίους καί σεβα-
  στές γηοαιές κυρΐες (πραγμα πού
  καταντά γελοΐον'), σκσνδαλισμέ-
  νους άπό τό νέο αύτό χορό, νά βα
  δΐζουν ρυθμικά, νά κάνουν στρο·
  φέ( νά κτυττοθν χαρούμενα επά¬
  νω είς τούς μηρούς καί νά έκφω·
  νούν δλοι μαζύ ίνα μικρό έπιφώ
  νημα άγαλλιάσεως. ΓιατΙ αύτός
  ό χορός Μχει τουλάχιστον την α
  ξ(α νά καταργη την άνιαρά παρά¬
  δοσι πού προσκολλδ τόν 8να μέ
  τόν άλλον, τούς δοο συγχορευνάς.
  ΟΙ δύο χορευταί δέν κρατοΰν
  ται έκτός μόνον άιτό τόν βραχΐο·
  να την στιγμήν τιού κάνουν την
  στροφή. ΕΤνε λοιτιόν απολύτως
  σεμνάς καί άθώος, κι' δτσι οί μη
  τέρες δέν θά Εχουν ν' άνησυχουν
  γιά την άρετή των κοριτσιών των
  Οϋτε συσφΐγξεις, οϋτε έπιψαύαεις
  οϋτε εγκατάλειψη είς τούς βρα
  χίονας των χορειπών, οΰΐε υδυ·
  παθεΐς καί ασεμνες στάσεις όπως
  είς τοϋςυοντέρνους έξωτικούς χο
  ρούς των τελευταΐων έτών' "Οχι.
  Μέ τό Λάμπεθ ούάλκ, εΤνε κδτι
  τό ίάφελές καί τό άίΐονήρευτο
  πού κυκλοφορεΐ μέσσ είς τίς χο-
  ρευτικές αίθουσες, κάτι πού ένθυ
  μ(ζει τόν παλαιόν τετράχορο των
  λανσιέδων. .
  Ή Ιδεώδης τουαλέττα^ γιά νά
  τόν χορεύσετε είνε άπδ.·μουσελΙ
  να, άπό όργκαντΐ ή τοθλι, φωτεί
  νό, νεφελΰδεΓ, πολύ νεανικό...
  Μοθ ελεγαν ότι τό Λάμπεθ οΰώλκ
  όμοιάζει μέ τόν χορό πού ώνόμα-
  ζαν πρό τού πολέμου ή «πόλκα
  ντέ μπεμπέ». Δέν άποχλείεται
  Άλλ' ή άνάμνησις αυτή εχει δλη
  της την άξία πρό πάντων δταν
  βλέπεις νά χορεύουν π. χ. μία
  γονδρή κυρία ολίγον άσθαίνουσα
  (δ χορός αύτός είνε θαυμάσιος
  γιά την γραμμή') καί Μνα ήλικιω
  μένο ϊτζέντλεμαν, πολύ τεντωμέ
  νο καί άξιοτιρεπη1 Ή «πόλκα ντέ
  μπεμπέ» θά τούς έδιδε μήπως τή
  αύταπάτη τής νε6τητο^;
  ή Ντιστβγκέ
  ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ
  ΖΥΓΑΡΙΕΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
  Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλά-
  στιγγες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ πεφημισμέ-
  νου έργοστσσΐου Ελένης Κακαβούλη, Έμμαν.
  Παγκάλου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγω-
  νισμοΟ κσί μέ εύκολΐες πληρωμής, πσρά τώ άντι-
  προσώττφ κ. Δημητ. Λ. Γιαλαάκη έναντι Δημαρ-
  χεΐου. Πρίν ή1 προμηθευθεΐτε έπισκεψθεϊτε την εκ-
  θεσΐν μας.
  Εξπρές θαλαμηγόν
  ΣΟΦΙΑ
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, Σθρον, Τήνον, Μύκονον, Ί-
  καρίαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 ΠρακτορΕΐον ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  •ίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιΐ
  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
  ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ
  Ι Τής γνωστής μεγάλης φίρμας:
  ΜΟΤΤΗ
  τα μόνα ποΰ συναγωνίζονται είς ποιότητα, =
  γευστικήν καί θρεπτικότητα αύτά τα ίταλικά =
  μακκρονια. Ξ
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ |
  είς την διάθεσιν τοΰ καταναλωτικοΰ κοινοΰ. Ε
  Δοκιμάσετέ τα. Ψήνονται αύθωρεί. Ή ύπερο- Ξ
  χή των είνε άμέσως άντιληπτή. Ξ
  ΕΙΝΕ ΤΑ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ. |
  Γενικός άντιπρόσωπος =
  ΜΗΝΑΣ ®. ΠΟΤΗΡΗΣ |
  ΠλατΕϊκ Καλλεργών—Ηράκλειον Κρήτης. Ξ
  πΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|||||1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|ΗΙ|||||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΐίπ
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  ιΜΕΓΑ ΕΘΝΙΚΟΝ1
  Τ6 κατ' εξοχήν κέντρον των έν "Α¬
  θήναις Κρητών.
  Εσχάτως άνακαινισθέν διαθέτει 100 δωμάτια
  μέ δλας τάς άνέσεις είς τό κέντρον τής πρωτευού¬
  σης.—"Ακρα περιποίησις καί καθαριότης. Τιμαί λο·
  γικαΐ.
  ΟΙ κ. κ. πελάται μας άπό είκοσαετΐας έπανέρ-
  χονται καί μένουν πάντοτε εόχαριστημένοι.
  ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΑΥΚΟΣ
  Τού Άριΐστρογγ
  14ον
  Είς τάς Ίνδίας,εΐς τήνΑίγυπτον,
  είχε δημιουργηθή μωαμεθανική
  κίνησις 6πέρ των Τούρκων. Καί
  αύτοι (λ ΤοΟρ«οι είχαν ένωθή.
  Ό έμφύλιος πίλεμος είχε τελειώ
  σει. Τό στράτευμα 'τοθ χαλίφου
  καί τό «πράσινον ατράτευμα» τού
  Έτέμ είχαν διαλυθή Έκτός <2λ£ γων τινών γερόντων πού περιεστοί χιζαν τόν ΙΙατισάχ είς Κωνσταντι νούπολιν, δλοι οί Τοθρκοι είχαν συσπειρωθή περί τόν Μουσταφά Κεμάλ, είς Άγκυραν, δπως πολε μήσουν κατά των Έλλήνων. Ό Μουσταφά Κεμάλ εΐχ» την συναί σθησιν δχι δέν ύιτήρχε καιρδς πρός απώλειαν. Οί Έλληνες προητοιμάζοντο πρός μεγάλην έπίθεαιν.'Ώφειλε νά ετοιμάαη μίαν δύναμιν πρός άντ: Άτγ.0 της Πέμπτης είς την «Άνόρθωσιν» Ρασΐτουτίν τό λυκόφως των Τσάρων. Άπό τής Πέμπτης είς την «Άνόρθωσιν». μετώπισίν των. Ειργάσθη μέ άκα τάβλητον ένεργητικότητα. Είχε την ίκανότητα νά συγκεντρώνεται ν' άφομοιώνη γρήγορα καί την τι λευταίαν λεπτομέρειαν διά νά την εκμεταλλευθή έν καιρώ, καί διαυ γή κρίσιν είς τό νά ξεχωρίζη, κά θε δεδομένην κατάστασιν, τα ούσι ώδη στοιχεϊα. Επί μακράς ώρας ειργάζετο συνεχώς χωρίς νά δια¬ κόψη, χωρίς νά κοιμηθή, οί συν εργάται τού κατεπονοθντο, άλλ αύτός Ιως τό τέλος, δέν είχε κου ρασθή. "Οταν δέν μετεβίβαζε διαταγάς, δταν δέν άνεγίνωσκεν άναφοράς, ειργάζετο μέ τόν Φεβζή πρός δρ γ ένωσιν τοθ νέου στρατεύματος. Ο£ δύο άνδρες ήσαν δύϊ τύποι άντί θετοι: Ό Μουσταφά Κεμάλ μέ την ένεργητικότητά τού ή:αν ή δύνα μις πού Ισπρωχνε είς ενέργειαν καϊ κίνησιν ήταν 2νας τόπος νΐυρι κός, πού είχε στιγμάς ένθουσια σμων καί στιγμάς αίφνιδίων μετα πτώσεων. Ό Φεβζή ήταν ψυχρός, σταθερός, σπανίως ώμιλοθσε, πά ρέμενεν είς τό βάθος αυνήθως* ή ταν άπαισίόδοξος.Ό έπιφυλακτικός χαρακτήρ τού ήταν τό άντίρροπον τοθ όρμητικοϋ χαρακτήρος τοθ Κε μάλ. Καί οί δύο μαζί απετέλουν μίαν άρμονικήν δύναμιν είς την οργάνωσιν τοθ στρατεύματος: Ό Κεμάλ Ισπρωχνε. τόν Φιβζή. Ό Φεβζή συγκρατοθσε τόν Κεμάλ. Τό 6λικόν πού είχαν νά έπε ξεργασθοθν ήΐαν δευτέρας εντελώς ττοιότητος. "Ανδρες κουρασμένοι, αίχμάλωτοι πολέμου πεύ είχαν έπιστρέψει νομίζοντες δτι είχε κλείσει ειρήνη καί έξαφνα εδρέθη σαν περιπλεγμένοι είς νέον πόλε μόν. Καί οθΐε τό δ,ψυχον υλικόν ήτο καλύτερον. Διά τας μεταφοράς, ελλείψει ώργανωμένης μεταγωγι- κης υπηρεσίας, έχρησιμοποίουν. 5,τι είίρισκαν πρόχειρον. Άκόμη καί τάς γυναίκας των χωρίων. Καί δμως άπό τό υλικόν αυτό Ι πρεπε νά συγκροτήσουν μίαν άξι όμαχον δύναμιν. Παλαιών μέ δυ σκολίας, έτοιμαζόμενος διά ν' αντιμετωπίση κινδύνους, είς τούς έποίους θχ διακυβεύετο δλη ή τύ χη τού, ό Κεμάλ ουΐε πρός στιγ μην Ιχασε τό θάρρος τού. Τοδ έ δτ,μιουργοθααν δμως αιωνίως πράγ ματ:α οί βουλευταί. Οί βουλευΐαί νεωστί έκλεγίντες, εΐχοντο μετά ζήλου των δικαιωμάτων των. βεω ρητικως αύτοι ήσαν οί κυρίαρχοι έφ' δσον την συγκέντρωσιν των έξουσιών έαυμβόλιζεν ή Μ»γάλη Εθνοσυνέλευσις. (συνεχίζεται) Έπανήλββ έξ 'Αθηνδν π κομμωτρια κ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΜΒΟνΚΑΚΗ 2πβυ εΐχ. μ.τοφη πρβί „« ρακβλουθηαιν τόάν νέων κοιι μώαεων, βιλ τ«5 Απόκρεω, κομισασα πλο«βιΜτ4τΐ,ν σολ λβγην διαχβαμητικ&ν τπ$ κ« ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Ναν·. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Τό παηελ9*ν Σάβ βατον ό κ. Ήρσκλής Πολεμαρχά· κης δικηνόρος, εβάπτισε τό κορι τσάκι τοϋ έξ "Ανωγείων κ. Χριστο δοθλου Σμπώκου ονομάσας αθτό ΜαργαρΙτα. Νά τοίς ζήσΐ). ΚΙΝΗΣΙΣ.—Διήλθεν της ιΐόλεώς μας δ κ. Γεώρ. Φραγκούλης δ«ρ ματέμπορος έκ Σητείας, μεταβαί νων είς "Αθήνας. ΓΑΜΟΙ.—Ό κ. Έμα. Παστός καί ή δίς Ελένη Χατζάκη έτέλε σαν τούς γάμους των τό παρελθόν Σάββατον. θερμά συγχαρητήρια. ΘΑΝΑΤΟΙ —'Αιτέθανεν καί έκη δεθθη χθές είς "Αγιον Μύρωνα έν συοροί) ττολλοθ καί έκλεκτοΰ κό σμου έξ Ηρακλείου, Άγίου ΜΟ ρωνος καί των ιτέριζ 6 Μύρων Τζουλάκης έκ των παλαιών ηολι των καί οΐκογενειαρχων τής τΐεοι φερεΐας ΜαλεβυζΙου διακριθεΐς διά τάς κοινωνικάς άρετάς τού. Τοϋς οΐκεΐους τοθ μεταστάντος καί Ιδιαιτέρως τόν κ. Μιχ. Τζου λάκην λοχαγόν έ. ά. καί διευθυν την τής 12ης κοινής διευθόνσεως αύτοκινήτων^υλλυπούμεθαθερμώς. *** Γύρω στήν πόλι. θαυμασία ή λιακάδα τής Κυρια κης, — Καί συνεπώς όμαδική σχεδόν ή £ξοδος τόσον την πρωΐαν δσον καί τό απόγευμα. —Άλλά «αί χθές ό καιρός δέν εφαίνετο μεταβάλλων προθέσεις, τουλάχιστον, άπό τάς πρωϊνάς ώ ρας· —Ψάρι χθές αρκετόν καί έκλε κτόν είς την [χθυαγοράν. —ΟΙ πελάται της τελευταίας ή σαν ώς έκ τούτου πάμπολλοι. —Δεδομένου δτι είς τοιαύτας περιστάσεις τό ψάρι τιροτιμάται. —Χθές εορτήν των Τριών Ίεραρ χων ήργησαν κατά τα καθιερωμέ να τα σχολεΐα. —ΤΛν εορτήν των τριών προστα των τής Παιδείαν τα σχολεΐα ώς προανηγγέλθη έπονηγύρισαν έν τω καθεδρικω ναώ τού Άγίου Μηνδ. —Έκφωνηθέντος τοθ πανηγυοι κου τής ημέρας υπό τοθ άρχιμαν- δρίτου κ. ΕύγενΙου Ψαλιδίίκη. —Οί «άματέρ» κυνηγοί δσον καί οί Ιέξ έπαγγέλματος, συνεχΐ ζουν τάς έκδρομΑς αυτών. —Ή μπεκάτσα ώς γνωστόν άπο τέλει τό κυριώτερον θήραμα τής έποχής αυτής. —Δέν λεΐπουν δμως καί τα δευ τερεύοντα θηράματα διά τα δ ποία καί άαιλλαται εκάστοτε ή πεϊρα καί ή έπιδεξιότης των Νεμ ρώδ. —ΟΙ λαχειόφιλοι — καθιερώθη καί δ δρος ούτος ^τελευταίως—εύ ρίσκοντο χθές είς τό «άπόγειον» των έλπίδων των. —Άνομένοντίς κέρδη μικρά ή μεγάλα κατά την δλιγάρκειαν ή . .πλεονεξίαν εκάστου. —Καί κατά τάς άντιλήψεις τού γύρω άπό τόν αίώνιον οΐκονομι κόν παράγοντα. — Καιαμία άκόμη πνοή άληθινής ζωής είς την δημοσΐαν^χορευτικήν κίνησιν. ' —"Εχει παραιηρηθή δτι είς την πόλιν μας ή άληθινή αυτή ζωή τής κοσμικής περιόδου,άρχΐζει με¬ τά την Τσικνοπέμπτην καί 6πειτα. —"Άς αναμείνωμεν λοιτιόν καί έδώ πρίν διατυπώσωμεν δριστικά συμπεράσματα διά τάς έφετεινάς Άπόκοεω. — Είς τό κινηματοθέατρον Που λακάκη προβάλλεται άπό χθές τό άριστούργημα: «Είς τό κατώφλι τής ΕύτυχΙας» καί τό ζουρνάλ των φυσικόν καλλονών τής Κρή της, πού άξίζει νά ^.παρακολουθή σουν δλοι. —'Εξαιρετικά ενδιαφέρον τό δραματικό §ργο: «Εξέγερσις στά κάτεργα» τιού προβάλλεται άπό χθές είς την «Μινώαν» Είνε ίνα δράμα των φυλακών παρόμοιο τού «ΕΤμαι 6νας δραιτέτης» τό οποίον θά προκαλέση την ^γενικήν συγκί νηοιν καί αγωνίαν 'μέ την δραμα τική τού περιπέτειαι 6 Ρέπορτερ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Απόψε 31ην Ίανουαρίου θά δια νυκτερεύσουν τα φαρμακεϊα: Λάμ πρου Κανακάκη καί "Εμμ. Ζαχα ριάδη. ΕΣΠΕΡΟΣ Έκαστην Τρίτην μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬ μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλχίδα, Αίδηψόν, Βό¬ λον θεσσαλονίκην. Τηλ. 5.50. ΚΑΤΟΧΟΣ τής διπλογραφίαί άναλαμβάνει την τήρησιν έμπορι- κών βιβλίων μέ συμφέροντας δ· ρους. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΜΠΡΪΣΤθΓ Ζητκΐτι έπιμόνΝς τβ &ν»τέρ· ίερνίχι υηοόημ*τ»ν, μκλκχώνει Η«Ι «ιβτηρε! τό Μ
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ούνκώ.
  Όϊ Άθλιοι.
  501ον
  Ι
  Δι' αύτό πέρασα έξήντα έτη ζωής επάνω είς τα
  γόνατσ; δι* αύτό ύπέφεραδσα ημπορεί νά υποφέρη
  άνθρωπος καί έγήρσσα χωρΐς νά ύπάρζω κ' έγώ
  νέος,κοί έζησα χωρΐς οικογένειαν, χωρΐς συγγενεΐς,
  χωρΐς φΐλους,χωρΐς γυναΐκα χωρΐς τέκνα καΐ άφησα
  ρανΐδας α'ιματός μου είς δλσς τάς πέτρας, είς 8
  λά τώ φρύγανα, είς δλους τούς τοΐχους, καΐ έφά
  νην έπιεικής, άν καΐ υπήρξαν πρός εμέ σκληροΐ
  καί έφάνην έγώ άγαθός, άν καί υπήρξαν πρός έ
  μέ κακοΐ καί μετεβλήθην είς άνθρωπον τίμιον,
  μεθ' όλας τάς έναντιότητσς δσας απήντησα, καί
  μετενόησι δ/ δ,τι κακόν επραξα, καί έσυγχώρη
  σα δ,τι κακόν οί άλλοι έπραξαν πρός έμ*,—δλα αϋ
  τα ύπέφερα διά νά έλθη ή στιγμή ότε εΐδα κι'
  έγώ μίαν άνταμο βήν, ή'γγισα είς τό τέρμα των
  δεινών μου, άπέκτησα δ,τι ήθελα, πράγμα τό ό
  ποίον έπιποθώ, άγαπώ, πρδγμα τό οποίον έπλή
  ρωσα, τό έκέρδισα, καί νά φύγουν διά μιδς δλα,
  νά έκλεΐψουν νά χάσω την Τιτίκαν, νά χάσω την
  ζωήν μου, την χαράν μου, την ψυχήν μου, έπει
  δή άνέβη είς τόν νοθν ενός χσμένου έκεΐ νά έλ
  θη καί νά μοΟ δείξη είς τό Λουξεμβοθργον την χά
  ριν τής μούρης τού.
  Ταυτα ένφ διενοεΐτο, τα όμματα τού ήου
  θρΐων καί έξηγριοθντο φοβερώς. Δέν εφαίνετο ώς
  άνθρωπος προσβλέπων άνθρωπον δέν εφαίνετο
  ώς έχθρός προσβλέπων εχθρόν, άλλ' ώς μολοσ
  σός προσβλ,έπων κλέπτην.
  Γινώσκομεν τα λοιπά. Ό Μάριος δέν έπαυσε
  φερόμενσς άφρόνως. Μίαν των ημερών ηκολούθη
  σε την Τιτΐκαν είς την οδόν Δυτικήν. Μίαν ά
  λην ημέραν ωμίλησεν είς τόν θυρωρόν. Ωμίλησεν
  Βμως καΐ ό θυρωρός είς τόν Άγιάννην είπών.—
  Δέν μοϋ λές, αύθέντη, τί νέος είνε έ"νας δ-
  που μέ ηρώτησε διά λόγου σου μέ τόση περιέρ
  γεισ;
  Την έπιοθσαν λοιπόν ό Άγιάννης έρριψε πρός
  τόν Μάριον τό βλέμμα έκεΐνο, 6 ένόησε επί τέ
  λους ό Μάριος. Μετά όκτώ δέ ημέρας ό Άγιάν
  νης εΐχε μετοικήσει, καί εΐχε κάμει δρκον νά μή
  βάλη πλέον τόν πόδα τού ου τε είς τό Λουξεμ
  βοθργον, ουιε είς την οδόν Δυτικήν. Επέστρεψεν
  είς την οδόν Πλουμέτου.
  Ή Τιτίκα δέν παρεπονέθη διά τουτο, ουδέ εί
  πε τίποτε· δέν ηρώτησε, δέν ηθέλησε νά μάθη δια
  τί. Ευρίσκετο ήδη είς την περίοδον, ότε φοβού
  μεθα μή τις είσδύση ίίς την διάνοιαν μας καΐ
  προδώσωμεν εαυτούς.
  Ό Άγιάννης ουδεμίαν εΐχε πείραν των άθλιο
  τήτων τούτων, μόνω* ή&Ιστων καί μόνων άγνώ
  στων είς αυτόν κοί ένρκα τούτου λοιπόν ουδόλως
  ένόησε την σπουδαίον σημασίαν σιωπής τής ΤιτΙ-
  κάς" παρετήρησε μόνον 8τι ήκό(η κατέστη μελαγ
  χολική κοί κατέστη καί αύτάς κατηφής. 'Αμφότε
  ροι ήσαν άπειροι, καΐ ή άπειρία των ήοχετο είς
  άμιλλαν.
  "Απαξ μόνον ήθέλησεν ό Άγιάννης νά κάμη.
  μίαν απόπειραν.
  (συνεχ(ζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ίά
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άτιό δλα δι' δλους.
  ΤΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΝ ΜΑΣ
  Β'.
  "Επί παραδείγματι
  απεδείχθη
  δτι 6πάρχουν διάφοραι τύποι
  διαβητικων, οί νυκτερινοί, οί
  πρωΐνοί καί οί ήμερήσιοΐ. Είς
  τού; τελευταίους αυτού; διεπιστώ
  Θη 8« πρόκειται περί ενός δια-
  βήτου άνωϊύνου, διά την θεραπεί¬
  αν τοθ όποίαυ ή χοησιμοποίησις
  μιάς δόσειος ίνσίυλίνης τεχνη
  τή; ώ; φαρμάχου πρό τοθ φανή
  τού είνε άρκετή διά την δΐαΐή
  ρήσιν τ*; αναγκαίαν ίασορροπία;
  τού δργανισμοΰ, την οποίαν ή
  ύπαρξις πλεονάζοντ,ο; σαχχάρου
  έν τψ όργανισμφ, ήτοι ό διαβή
  της παρεμποδίζει. Ή χρήσις
  τοθ φαρμάκου κατά την διάρ¬
  κειαν τής ημέρας δύναται νά
  προκαλέση είς τόν ανωτέρω τύ
  πον ασθενούς χρίιιν, ή δποία
  είς την ιατρικήν λέγεται κωματώ-
  δης ύπογλυ<αιμική κατάστασΐί, καθ' δσον ή προσθήκη ποσότητος δρμόνης τεχνητής είς στιγμήν ά κατάλληλον είνε ίκανή νά έλατ τώση πέραν τοθ δέοντος καί ΰ περβολικώς την περιεκτικότητα είς σάκχαρον τοθ αί'ματος. Τοιουτοτρόπως είς πολλού; δια βητικούς δέν είνε τόσον ή σπάνις έκ τής φυσικής αυτής δρμόνης είς τόν οργανισμόν, ή όποία προκα λεΐ την διαταραχήν είς αυτόν, άλλ' ή κακή κατανομή αυτής χρονιχώς. Σανεπώς είς τάς πε· «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Εύ¬ ρον, Τήνον, Πάρον, ΝάςΌν. Πρακτορκΐον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. 5-41. ριπτώσεις αύτάς έμφανίσΐως τή; ασθενείας δέν πρόκειται δι' & λο τι εί μή δι' έλλειψιν λογικάς κατανομή; τή; φυσικώς παραγο αένης όρμόνης είς τα άπαιτούμε ά ναχρονικά δρια. 'Ημ,πορίϊ νά τοθτο περίερ "Ιδρυσις Συνδέσμου Κοινοτήτων Λασηθίου, ΤΖΕΡΜΙΑΔΩ "Ιχνουάριος (άντα ποκριτοθ μας).— Μία ώραία ίδέα την όποιαν άπό έτών ύιτεστήριξιν ή «Ανάρθωσις», τής οργανώσεως των Κο-νοτήτων είς Ένώσεις ή συνδέσμους, επραγματοποιήθη ήίη μ»ς. Μέ πρω ημπορεί να φ*νη τουτο π»ρ;Ερ|-'» - ' -.·~ΓΛ--. ι-—,. ··— ..Γ^. γον, άλλά τό πέμπτον των θ*να «βουλίαν τής ΝομαρχίαςΛασηθί ι αίμων άμαρτημάΐων, ήγουν ή λαιμαργί*, Ιχει φυαιολογικάς α¬ φορμάς. Πρόκιιται περί τής άνε- παρκείας τοθ αί'ματος είς σάκ¬ χαρον, ή δποία προκαλεΐ ώς φυσιολογικήν ανάγκην την λαι¬ μαργίαν £ιά τα γλυκά. Διεπι¬ στώθη δτι αί εκδηλώσει; λαι- μαργίας παρατηροθνται είς έκα¬ στον άτομον είς ωρισμένας ώρας. Μερικοί δοκιμάζουν την ανάγκην νά φάγουν γλυκά είς προχωρη μένην ηλικίαν, άλλοι δέν ήμπο ροθν νά στερηθοΰν φροθτα ή γλυκίσματα έν άφθονία, άλλοι πά λ:ν τρώγουν σοκολάταν είτε πιπι λίζουν καραμέλλε; ολίγον προτοθ κατακλιθοθν το βράδυ. Σήμερον αί ίδιοτροπίαι αυταί τής λαιμαρ γίας έξηγοθνται πλή5ως έπιστη μονικώς. Φυσικώς ώθεΐται ό δρ γανισμό; τοθ άνθρώπου νά κατανα λώση ζαχαρωτά ή γλυκά έν γέ νει εί; μίαν στιγμήν τής ημέρας καθ' ήν τό ποσοστόν τή; γλυκό- ζης εί; τό «Γμα είνε κατώτερον τοθ άπαιτουμένου, συνεπεία περιο δική; αυξήσεως τή; παραγωγή; ίνσουλίνη; υπό τοθ παγκρέατο;. !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ου, ιδρύθη πρό ήαεΐών σύνδεαμο; Κοινοτήιων τής επαρχίας Λαση "θίου πρός τόν σκοπόν τή; άπό κοι νοθ κατασκευή; έργων κοινής ώ Φελείας, όδικών, άρδευτινών, άντι πλημμυρικώΛ Καί ηκούσθη ή ί δρυσι; τοθ συνδέσμου Κοινοτήτων μέ ιδιαιτέραν χαράν κα! ίκανοποί ησιν άπό δλους. Είνε άν δέν άπα τώμεθχ έ πρωιοζ Σύνδεσμος Κοι- νοτήτων καθ' δλην την Κρήτην. Ή έπιτυχία τού δμως θεωρϊϊται εξησφαλισμένη. Διότι καί ή έπο πτεία τής Νομαρχίας καί ή κα θοδήγησίς της θί δπάρχη πάντοτε. Καί προθυμία έκ μέρους των κοι ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Ή Άνώνυμος Βιομηχανική Έται- ρία Ιεραπέτρας "Ο ΜΙΝΩΣ,, εύχαριστεί την ελληνικήν 'Δσφαλι- στικήν Εταιρείαν: "Η ΕΘΝΙΚΗ,, άντιπροσωπευομένην υπό τής'Εθν. Τραπέζης τής'Ελ λάδος δια την προθυμίαν καΐ ταχύτητα ήν έδειξβ διά > ήν πλήρη ικανοποίησιν της έκ των ζημιών
  άς υπέστη έκ τής πυρκαϊάς των έργοστασίων της
  τής 16ης τρέχοντος χαταβαλοϋσα αυτή δι' αποζη¬
  μίωσιν δραχ. 342.000.
  Ιεραπέτρα 25—1—39.
  Διά την Έταιρίαν «Μίνως».
  ό Διευθυντής
  ΕΥΑΓ. ΤΖΟΛΑΚΗ&
  ■■■■■■«■■■ι
  , ■■!■■■■■·■■■■■
  ΤΥΡΟΠΥΤΙΑ ΒΙΟ
  Τυροξύνη (Κατά τοΰ φουσκώματος).
  Γσλακτομηχαναι «Βεστφάλια»
  παγκοσμίου φήμης, Βουτυροβάρελ-
  λα, Βουτυρόκαδοι, Γαλακτοπυκνό-
  μετρσ, θερμόμετρα κ. λ. π.
  Γραφείον: ΕΥΑΓ- Γ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
  >ί . . (Γενή Τζαμί) τηλ. 3 26.
  ■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■«•«■■■ι
  νοταρχών καί των
  πάρχει. Γενική
  κατοίκων υ-
  δέ είνε ή
  πεποίθησις δτι χάρις είς τόν Συν
  δεσμον των Κοινοτήτων, θ' άρχί
  ση ταχέως ή εκτέλεσις έργων πού
  θχ συντελέσουν Είς την αλλαγήν
  τής οψεως καΐ τής ζωής τοθ δρο
  πεδίον.
  Έλπίζεται άκόμη 8τι ταχέως
  θ' αρχίση διά προαωιτικής έργα
  σία; των κατοίκων ή οιάνοιξις
  τής 65ο0 πρό; Γωνιέ; καί Έρί
  κλειον. Τό δύσκολον τμήμα άλ·
  λωίτε, εί; Άμτΐελον, διηνοίχθη
  δαπάναι; τοϋ κράτους, ή ό54ς
  Τζερμιάδω — Άμπελου, προχώ¬
  ρει μέχρι τής Κερίί; σχεδόν.
  Δέν είνε έπομένω; δύσκολον νά
  διανοιχθή τό μέχοι Γωνιων τμή
  μα. Διότι £ταν έργαοθ^Ον οί κά
  τοικοι τοθ δροπεδίου, θά συνδρά
  μου ν ασφαλώς διά προσωπικής
  εργασίας καί οί κάτοικοι των χω
  ρίων Κράσι, Κερ&ς καί Γωνιών
  καθώ; καί τό γ,ρίτος καί τό
  έπαρχιακόν ταμείον διά χρημα
  τικων πιστώσεων.
  Άλλ' έφόσον ίδρ6θη δ Σύνδε
  σμος Κοινοτήτων Λασηθίου, θά γί
  νούν συν τω χρδνφ δλα. Τό παρά·
  δειγμα άλλων^κοινοτήτων πού χ<β ρί; νά είνε ωργανωμένη εί; σύνδε σμόν, δπω; τοΰ δροπεδΕου Χανδρά Σητεί-ας, συνέπραξαν καί διά προ σωπική; εργασίας των κατοίκων των, κατεσχεύασαν εί; μέρος.δρει νόν καί πετρώδες 15 χιλιομέτρων δρόμον καί εξησφάλισεν αύτοκι νητικήν αυγκοινωνΕαν, είνε ικανόν νά έμπνεύση τόν ιδικόν μα; Συν δεσμον κοινοτήιων είς τό Ιργον καί τάς κατευθύνσεις τού. —Ή κατάστασις τής Τραπέ ζης τής Ελλάδος. Έκυχλοφόρησε ή έβίομαίιβία Κατάστασις τής Τραπέζηο της Ελλάδος υπό ήμερομηνίαν 23 Ίανουαρίου. Είς αύτην άναγρά φεται ότι τό είς χρυσόν καΐ συ νάλλαγμα κάλυμμα της Τραπέ ζης έσημβίωσε μείωσιν 5 587 850 ύραχμών. Τό χρέος τού Δημοσί ου πρός την Τράπεζαν παρουσία σβν αύξησιν 17 402 δραχ. Ή κυ κλοςρορίθΕ των τραπΐζογραμμα τίων εσημείωσε μείωσιν 452 100 ίραχμών. Τέλος αί ΰποχρεώαεις της Τραπέζης παρουσιάζουν μεί ώσιν 10.267.117 δρκχμών. —Καί νέα ταχυδρομικά γρα φεϊα. Διά ίιατάγματος ίδρυθπβαν ταχυδρομικά νραφεϊα είς Παληό Γεράνι Κυδωνίας καί Μέσα Ποτά μους Λασηθίου. ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πσρακαλοϋνται οί κ. κ. συν δρομηταΐ νά προσέλθωσι καί νά άνταλλάξωσι τα γραμμά τια τής Τετάρτης κληρώσεως μέχρι τής 4 Φεβρουαρίου, διό τι πέραν τής προθεσμΐας αύ τής τό Πρακτορείον δέν έ"χει ύττογρέωσιν νά κρατήση ταυτα. (Έκ τοθ Πρακτορείου) ΑΦΡΑΥΣΤΑ ΓΥΑΛ1Α ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ Έπρομηθϊϋθη πρώτον καθ' & λην την Έλλάδα τό ώρολογο ποΐΕίον ηΖενίθ» τοΰ χ. Μιχ. Μα νουσάκη. Τα άθραοστα γυαλιά, —Τό σημερινόν πρόγραμμ» τοϋ Ραδιοφωνικοΰ. Ό Ραδιβφωνικός Σταθμος 'Α θηνών θά μεταίώση σήμϊρον το εξής πρόγραμμα: "Ωρα 13.20 χρη ματιβτήριον, 13.40 εΐδήσεις, 14 χαβανέζικια όρχήστρα Γρυπάρη, 14.45 άνακοινώσει; καϊ μετεωρο λογικόν δελτίον, 18.15 ή «ωρα της κυρίας», 18.25 άποσπάσματα άπό τό μελόδραμα Λόεγκριν τοΰ Βάγνερ, 19 20 ρεσιτάλ τραγου διοΰ υπό της χ. Νικήτα, 19.50 ομιλία τοΰ καθηγητού τοΰ «α νεπιστπμίου κ. 'Αναστασίου Ά ραβαντινοΰ μέ θβμα ό θεσμός τού οΐκογενειακοΰ ϊατροΰ, 20 μι κρά όρχήστρ», 21 έμιλία τοΰ Έςρορου των αρχαιοτάτων κ. Νί κου Κυπαρίσαη μέ θέμα: «ή άρ χαία Ελλάς καΐ ό τουρισμός) 21.15 ουνέχίια μικράς όρχήατρας 21 45 είδήσεις, 22.05 αγγλικη μου σική τρανοώίια των Μορλέυ Ήστ καί θΰηλζ δυο ωκντασίες διά: κουαρτέττα έγχόρδων τοΰ Πέρ σελ θΰαλλικά τραγούδια, κουαρ τέττο εγχωρίων τβδ Έλγκαρ, θε μα καΐ παραλλαγαίτοϋ Ρώσθορυ 23 τελευταίαι ϊίδήσεις, 23.10 πειραϊκή χωρωδίκ δ)σις Τσάρη, 23.40 μουίΐκή χοροΰ καΐ έλαφρά τραγούγια υπό της μ. Ντέ Ροζέ. —Τα νέα άρτοποιεϊα. Το ΰφυπουργεϊον τής Άγορα νομίας απηύθυνε πρός τούς προ έδρους των άγορανομικών επι τροπών τοΰ κράτους εγκύκλιον, διά της οποίας παρακαλϊϊ αύτάς όπως άναστείλουν προσωρινώς την έκδοσιν άδειών Ιδρύσεως νέ ών άρτοποιείων είς τάς έν τή περΐφερεία των πόλεις τάς έχού σας πληθυσμόν—κ«τά την έιτίβη μόν απογραφήν—άνω των 3 000 κατοίκων (ή καΐ μικρότερον πλη θυσμόν άν εϊνβ πρωτεύουβαι νο μων ή έπαρχιών) προκίΐαίνβυ νά ρυθμιαθη προσεχώς διά νό μου τό ζήτημα τής χορηγήσεως τοιούτων άδειών. Τη* Φέρεται είς γνώσιν τοθ Κτημα- τικου καί άνροτικοθ κόσμου μας δτι, κατόπιν έπιστσμένης μελέ της, έττέτυχε τό έν Πάτραις ερ¬ γοστάσιον «ΜεταλουργΙα Άδελ φοΐ Π. Πραπόπουλοι Α. Ε.» την κατασκευήν ψεκαστήρος τελεί¬ ως όμοίου τοϋ τόσον γνωστοΰ τύπου «ΣΦΙΝΤΔ» μέ δλας τάς δυνατάς τελειοποιήσεις διά την άρτιωτέραν καί πολυετή καλήν λειτουργίαν των, ήν εξησφάλι¬ σε διά των μοναδικών έν Έλ λάδι τελειοτάτων μηχανικών έγκαταστάσεών τού καί τής με- γάλης τού τεχνικής πείρας. Τό πραγματικώς εξαιρετικόν τουτο προϊόν μας έθέσαμεν είς κυκλοφορίαν καί πωλεΐται είς δλα τα έν τη πόλει μας κατα- ταστήμστα συναφών εΐδών είς τάς κάτωθι δλως έξαιρετικάς λιανικής πωλήσεως τιμάς καΐ μέ εγγύησιν έκ μέρους τοθ έρ- γοστασίου μας διά την ταχεί¬ αν καΐ πολυετή καλήν λειτουρ γίαν τού. Σ ΤΟΥΣ Ι. Κ. ΑΓΡΟΤΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ϋΣΦΙΝΤΑ" ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΑΑΟΥΡΠΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ Π. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ε. ΠΑΤΡϋΝ Ψεκαστήρ τύπου «ΣΦΙΝΤΑ» μέ σωλήνα ανευ διϋλιστηρίου δρ. 697 » » » » » μετά _ » 717 Ή μεγάλη παραγωγή τοθ έρ- γοστασίου «Πραποπούλου» καΐ ή τελειότης των έγκαταστάσε¬ ών τού μας έξασφαλίζουν εύθη- νόν κόστος καί διά τουτο μας έπιτρέπουν νά προσφέρωμεν είς τόν άγροτικόν καΐ κτηματικόν μας κόσμον τόν καθ' δλα τέλει- ον καΐ στερεώτατον ψεκαστήρα μας τύπου «ΣΦΙΝΤΑ» είς τιμάς πραγματικής εύκαιρίας. Διά τουτο δέν πρέπει νά μείνη κανεΐς άγρότης καΐ κτη,ματίας που νά μην έπωφεληθη τής πα- ρουσιαζομένης εύκαιρίας σπεύ- δων ν' αγοράση είς την δλως ε¬ ξαιρετικήν ταύτην τιμήν ένα μη χάνημα μεγάλης άντοχής καί νά τού δοθή ούτω καΐ ή εύκαιρία νά συγκρίνη την άνωτερότητα τοθ ψεκαστήρος μας τύπου «ΣΦΙΝΤΑ» κατασκευής «Πραπο¬ πούλου» μέ οιονδήποτε ψεκαστή ρα άλλου έργοστασίου. Μόνον ούτω θά γίνετε οί φανατι- κώτεροι πελάται μας. Διά πάσαν αμφιβολίαν έγγυώ- μεθα απολύτως τ' ανωτέρω μέ υποχρέωσιν μας διά πάσαν τυ¬ χόν βλάβην ήν ήθελεν υποστή 'ό,ί ψεκαστήρ μας έκ κακής κα¬ τασκευής. Τό συμφέρον λοιπόν παντός άγρότου καί κτηματίου άπαιτεΐ νά ζηττΐ έπιμόνως ψεκαστήρα τύπου ,.Σφίντα" άλλά κατα¬ σκευής έργοστασίου «ΠΡΑΠΟ¬ ΠΟΥΛΟΥ». Διαρχής παρ«καταθήκη έν Ηρα¬ κλείω παρά τοίς αντιπροσώποις: ΑΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗ & ΣΚΟΥΛΙΔΑ Γραφεϊα έδ«{ Γραμβούσης (οπΐίθίν Άραστά).
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρα>ϊσ Τρίτης
  31 Ίανουσρίου 1939
  120 Ώρα
  ΕΥΜΕΝΗΣ Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ
  ΕΚ ΤΟΥ ΧΟΕΣΙΝΟΥ ΛΟΓΟΥ
  ΤΟΥ ΝΕΒΙΛ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ
  ΤΩΝ υ. ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ των εύρωπαΰκών πρωτευουσών άνα¬
  φέρουν ότι ό λόγος τού κ. Τσάμπερ
  λαιν επί τής διεθνούς καταστάσεως προ
  εκάλεσεν εύμενή εντύπωσιν.
  Οί διπλωματικαί καί δημοαιογραφΐ'
  κοί κύκλοι τής Εύρώπης πισταύουν ότι
  οί κ. κ. Χίτλερ καί Μουσολίνι θά εισ¬
  ακούσουν τήν έκκλησιν τού Βρεττανού
  πρωθυπουργού υπέρ τής είρήνης.
  Ό χθεσινάς λόνοςτοΰ κ.Τσάμπερλαιν.
  Ή έννοια των συνομιλιών της Ρώμης.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 ΊανουαρΙ-
  ου (Ιδ. ύπηρεσία). — Είς τόν
  . λόγον τού τόν οποίον έξεφώ
  Ι νησε προχθές Σάββατον 6 κ.
  Τσάμπερλαιν ετόνισεν δτι χω
  ρΐς την συνεργασίαν τοΟ κ.
  Μουσολίνι δέν θά εΐχε κα¬
  τορθώση νά σώση τήν εΐρή-
  νην τόν παρ. Σεπτέμβριον.
  Απαντών είς την άντητολΐ
  τευσιν διά τάς διατυπωθείσας
  έτηκρΐσεις επί τοΟ ταξιδίου
  τού είς Ρώμην εΐπε τά"~έ
  ξής: Είς Ρώμην δέν μετέβη
  μέν διά διαπραγματεύσεις ει¬
  μή μόνον διά νά γνωρίσωμεν
  τούς κυβερνώντας τό ρωμαϊ
  κόν κράτος καί τάς άπόψεις
  των καθώς καί διά νά γνωστο
  ποιήσωμεν άντιστοΐχως πρός
  ΕΧΟΡΗΓΗΒΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  Η ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΗ
  ΑΕΡΟΟΑΑΗΑ ΑΟΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Πληροφορίαι
  έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ή άμερικα-
  νίκη κυβέρνησις έχορήγησε τήν έγκρι¬
  σιν της όπως ή Γαλλία αγοράζη άδια-
  χρίτως στρατιωτικά άεροπλάνα από τα
  άμερικανικά έργοστάσια.
  ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ
  Σ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποχριτου μας).— Σήμερον τό ά-
  ηόγευμα αυνέρχεται είς πρώτην αυτής
  συνεδρίασιν ή διάσκεψις τής ναυτιλια-
  κης έπιτροπής τής Βαλκανικής Συνεννο
  ήαεως. Ή διάσκεψις ώς γνωστόν συνε·
  κληθή υπό τής έν Πειραιεί έδρευούσης
  γραμματείας τής Διαβαλκανικής Ναυτι
  λιακής Έπιτροπής.Συμμετέχουν είς αύ
  τήν έκτός των έλληνικών άπασαι σχε·
  δόν αί ναυτιλιακαί όργανώσεις τής
  Τουρκίας, Ρθυμανίας *<χϊ Σερβίας, προκειμένου νά ληφθούν άποφάσεις επί της συνεργασίας των άτμοπλο'ίκών έται- ριών των χρατών τής Βαλκανικής Συν εννοήσεως. ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΑΙΟ ΡΥΒΜΟΣ ΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΝ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου (τούάν ταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Αον δίνου τηλεγραφήματα ό ρυθμός των «ο- λεμικών έξοπλιβμών είς τήν Αγγλίαν έπιταχύνεται. ΙΑ Κ1ΤΑΣΚΕΥΙΖΝΙΤΛΙ ΚΑΤΑ ΜΗΝ! ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΑΕΡΟΠΑΑΝΑ ~ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Νυκτεριναί πλη ροφορίαι έν σχέσει μέ τήν έπιτάχυνσιν τού ρυθμού των πολεμικών έξοπ>ισμών
  έν Αγγλία, άναφέρουν ότι απεφασίσθη
  όπως κατασκευάζωνται έπτακόαια άερο-
  πλάνα κατά μήνα.
  Ο ΝΤΟΥΤΣΕ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝΦΥΡΕΡΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΛΟίίΥΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται
  έκ τού έξωτερικού ότι ό'Ιταλός πρωθ·
  υπουργός κ. Μουσολίνι απέστειλεν είς
  τόν Φύρερ τό σχέδιον πολιτικοΰ λό
  γου αυτού τόν ό ποίον πρόκειται νά έκ-
  φωνήση προσεχώς.
  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΝ
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Ο ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου (τού
  άντ««οκριτοΰ μα«.).—Καθ* α άγγέλλε-
  ται ό άποψινός λογος τού καγχελλαρί»
  ου Χίΐλβρ αναμενεται μέ ζωηρόν ένδι>
  ε ά«ό τούς εύρωτι»ϊ*οΐ>ς κύχλους.
  ούτούς τάς Ιδικάς μας
  Εΐμαι είς Θέσιν, ετόνισεν ό
  κ. Τσάμπερλαιν, νά σδς δια
  βεβαιώσω, δτι άπό την Ρώ
  μην έφύγομεν περισσότερον
  φίλοι παρ' δσον εΤμιθα δταν
  μετέβημεν είς αυτήν.
  Εΐμσι βέβαιος συνεπέρανεν,
  ότι εις νέος πόλεμος θά έσή
  μαινε καταστροφήν δι' άμφο
  τέρας τάς πσρατάξεις, δι' αύ
  τό δέ πιστεύω δτι ολα γενι
  κώς τα προβλήματα μεταξΰ
  των κρατών είνε δυνατόν νά
  λυθοΰν δι' άλλης όδοϋ καί
  δτι οί κυβερνώντες τα κράτη
  δέν θά τολμήσουν ν" άνα
  λάβουν τάς ευθύνας ενός
  πολέμου, θά έξσκολουθήσω
  μέν λοιπόν τήν συμβολήν
  μητς υπέρ τής είρήνης, ΙλπΙ
  ζομεν δέ δτι καί τα άλλα
  Έθνη θά έννοήσουν τα καθή
  κοντά των άπέναντι αύιής...
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΡΩΜΗ 30 ΊανουαρΙου (ίδ.
  ύπηρεσ(σ).— "Απαντες οί [τα
  λικοΐ στσθμοί θά μεταδώσουν
  άπόψε μετά τήν είδησεολογι
  κήν έκπομπήν (7.30), τόν λό
  γον τοΟ ΓερμανοΟ καγκελλα
  ρΐου κ. Χίτλερ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Ίανουαρίου
  ((δ. ύπηοεσία).— Οί άγγλικοί
  πολιτικοΐ κύκλοι άναμένουν
  μετά ζωηροϋ ένδιαφέροντος
  τόν άτιοψινόν λόγον τοΟ κ.
  Αδόλφου Χίτλερ.
  Εκλήθη είς συνεδρίασιν
  τόΔημοτικόν Συμδούλιον'Ηρακλείου.
  Διά τήν προσέχη Παρασκευ
  ήν εκλήθη είς συνεδρίασιν
  τό Δημοτικόν Συμβούλιον Ή
  οακλείου. Είς τήν κστσρτισθεΐ
  σαν ημερησίαν διάταξιν των
  όρισθέντων πρός συζήτησιν
  κατ' αυτήν θεμάτων, περιλαμ
  βάνονται κσί τα εξής:
  Άνακοινώσεις, χορήγησις
  άναπληρωματικών πιστώσεων,
  έγκρισις ενοικιάσεως δημοτι
  κων φόρων,τελών διαφημίσεων
  καί δικαιωμάτων χρήσεως
  I-
  χθυοπωλείων, οίκονομικοθ έ
  τους 1939—40 καί των δρων
  ενοικιάσεως τούτων, έγκρισις
  'προσωρινοΟ έκτάκτου όργανι
  σμοθ είσπράξεως των δηαοτι
  κων φόρων οίκον, ετους 1939
  40 έν περιπτώσει μή ένοικιά
  σεως τούτων, έγκρισις μελέ
  της κατασκευής λαϊκών θερ
  μων λουτρων, λήψις άποφάσε
  ως διά την επέκτασιν τού με
  γάρου Άκτάρικα, έγκρισις
  καί όριστικοποΐησις καταλόγων
  ι των ύποχρέων διά προσωρι
  ! νήν εργασίαν κατο'κων
  Παλαιάς καί Νέας Φορτέτσας,
  ) συζήτησις επί έγγράφου τοΟ
  ΈμπορικοΟ καί ΒιομηχανικοΟ
  'ΕπιμελητηρΙου σχετικώς μέ
  τό ύδρομετρικόν σύστημα, συ
  ζήτησις έττί έγγράφου τοϋ κ
  Νομάρχου Ηρακλείου έν σχέ
  σει μέ τήν ύδρευσιν Νέας Ά
  λικαρνασσοθ, συζήτησις επί
  έγγράφου τοΟ 'Εθν. Έργατοϋ
  παλληλικοϋ Κέντρου κ- ά.
  "Εν τή Ιδία συνεδριάσει
  θά συζητηθώσι έπΐσης διά
  φοροι αίτήσεις ίδιωτών.
  Χθές την εσπέραν τό Δημο
  τικόν Συμβούλιον εκλήθη είς
  Ικκΐκτον συνεδρίασιν δι* επει¬
  γούσης φύσεως ΰπηρεσιακά ζή
  τήματα.
  ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Μετετέθη έκ τοΰ ενταύθα
  ΰποκαταστήματος τής Άγρο·
  τικής Τραπέζης είς ΣΟ
  ρον 6 λογιστής Έμμ. Πορ
  ταλόκης καί έκ Ρεθύμνης
  είς "Αγ. Νικόλαον ό βοηθός
  Ι. Μανουράς. Άφ' ετέρου προ
  ήχθησαν κατόπιν αποφάσεως
  τοΟ ύπηρεσιακοΟ συμβουλ!ου
  τής Τραπέζης οί κάτωθι Κρη"
  τες ύπάλληλοι αυτής: Χαρ.
  Γρυλλιωνάκης, Στ. Κουφάκης
  Παρ. Τζαρ&τ), Έμμ. Πετρά¬
  κης, Π. Γιακουμάκης, Άνδο.
  Ζεβελάκης. Ν. Μαυρακάκης,
  Ιω. Σταυρακάκης, Ιω. Μου·
  στάκης, Έμμ. Λαγουδιανά-
  κης, 'Ελ. Χαλκιαδάκη, Άντ.
  ΑΪκατερινάκης, Λ. Τρυπιδά-
  κης, Α. Φανουράκης, Ι. Κισσα
  μιτάκης, Ε. Ραπτάκης, Π. Βα-
  βουράκης, Ί. Χριστοδουλά¬
  κης.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΣΠΟΡΟΥ ΓΕΩΜΗΛΩΝ
  Δι' ύπουργικής αποφάσεως
  ενεκρίθη ή υπό τής Άγροτι
  κης Τραπέζης είσαγωγή 1280
  τόννων σπορου γεωμήλων έξ
  ΊρλανδΙας, 20 τόννων έξ Έ
  σθονίας καί 300 τόννων έξ
  Ουγγαρίας διαφόρων έκλε
  κτών ποικιλιών ήγγυημένης
  αποδόσεως. Διά τοΟ μέτρου
  τούτου σκοπεΐται ή αντικα¬
  τάστασις καί ανανέωσις βαθ
  μηδόν των εγχωρίων ποικιλιών
  γεωμήλων δι' έτέρων μεγαλυ
  τέρας άποδοτικότητος καί
  ανωτέρας ποιότητος καί θρε-
  πτικής άξΐας.
  ΑΙ Κλθ' ΥΠΕΡΒΑΣΙΝ ΕΙΣΑΓΟΓΑΙ
  Δι' αποφάσεως των ύπουργών
  Έθνικής Οίκονομίας καί Οίκονο-
  μικών παρετάθη χαί διά τό τρέ¬
  χον εισαγωγικόν εξάμηνον ή ϊσχύς
  προγενεστέρας αποφάσεως, δι' ής
  εξουσιοδοτήθη ό δπουργός τής Έ
  θνικής Οίκονομίας νά έπιτρέπη
  κατά τήν κρίσιν τού τήν εισαγω¬
  γήν έμπορευμάτων καθ* υπέρβασιν
  έχ χωρων μεθ' ών αί συναλλαγαΐ
  μα; διεξάγονταΐ μέσφ κλήοιγκ.
  αι εξαγογαΤελαιου
  Υπό τής αρμοδίας υπηρεσίας τοΟ
  6πουργείου Έθνικής Οίκονομίας ήρ
  χισαν χαταρτιζόμενοι λεπτομερείς
  π'νακες περί των ΐπιιραπιισΛν
  καί πραγματοποιηθεισων κατά τού;
  τελευταίον, μήνας έξαγωγών ε¬
  λαίου είς τάς διαφόρους χώρας
  τοΟ έξωτεριχοθ. Οί πίναχες ούτοι
  θά χρηοιμοποιηθδθν προκειμένου
  νά καθορισθή ή άκολουθηϊέα ε¬
  φεξής ταχτιχή ώς πρός την ίξαγω
  γήν ϊο0 έν λόγψ πραΐ'οντος.
  ΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  ΤΟΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΟΑΟΤΩΝ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ Ε. Σ. Ε· Ε·
  Σχετικώς μέ την καταβολήν
  παρά των έργοδοτων, των διαφό
  ρων εισφορών δπέρ τής Γενικής
  Συνομοσπονδίας των Έργατών τής
  Ελλάδος, ή ενταύθα Επιθεώρησις
  Εργασίας, εξέδωκε χθές λεπτομε
  ριϊς όδηγίας διά των οποίων κα
  λοθνται οί πάσης φύσεως έργοδό
  ται νά συμμορφωθώαι ηλήρως
  πρός τάς διατάξεις τοΟ σχετικαί)
  νόμου δπ' αριθ. 1345 καί τής δπ'
  άριθμ. 60534 αποφάσεως τοΟ κ.
  δφυπουργοΒ τής Εργασίας.
  Ή έφαρμογή τού ανωτέρου νό
  μου ήρξατο άπό τοϋ Όκτωδρίου
  έ. 2. καί συνεπώς οί Ιργοδόται
  όφείλουν νά χρατήσουν άπό τούς
  έργασθέντας έκτός τής διδράχμου
  μηνιαίας ί'σφορας καί πεντάδραχ
  μόν τοιαύτην τοΟ μηνίς Δ)βρίου
  π.ί. ώς κάτωθι:
  ^Οί έργασθέντες συνεχώς τούς μή
  νας 8)6ριον. Ν)βριον, Δ)5ριον χαί
  Ιανουάριον θά καταβάλωσι δρχ.
  13. Οί έργασθέντεςέπί 3 μήνας έκΓ
  των ανωτέρω, δρχ. 11. Οί έργα
  σθέντες επί δύί μήνας δραχ. 9
  καί οί έργασθέντες επί Ινα μήνα
  τοΟ 1938 δρ. 7.
  Οί έργοδόται ών τό προσωπι
  χον άνήκει είς τό Ταμείον Άσφα
  λίσεως (ίρτεργάται, μυλεργάται,
  τυπογράφοι, μαχαρονοποιοί) θά κα
  ταθέσωσι τάς έν λόγω είσφοράς
  είς την Εθνικήν Τράπεζαν τής
  Ελλάδος δπέρ τοΟ Ταμείου Άσφα
  λίσεως είς δ άνήκουν οί εργάται
  ποιοϋντες μνείαν 8τι τό κατατιθέμε
  νόν ποσόν προέρχεται έξ εισφορών
  τοΟ προσωπικοθ των δπέρ τής
  Γ.Σ.Ε.Ε. Τέλος ΙφιστόΖται ή προ
  σοχή των πάσης φύσεως έργοδο
  των δπως οπεύσωσι νά συμμορφω
  θώσι πρός τα ανωτέρω έκτειθέμε-
  να καθόσον αί προβλεπόμεναι ποι
  ναι διά τούς μή συμμυρφωθησομέ
  νους είναι βαρείαι.
  ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε Ο· Ν·
  ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
  Την παρελθούσαν Κυριακήν εί-
  κοσιπενταμελής ομάς έξ άξιωμα
  τικ&ν των σχηματισμόν Αρρενων
  χαί Θηλέων τής Διοικήσεως Ήρα
  κλείου, έξέβραμε δι' αύτοκινήτων
  Είς Καστέλλι Πεδιάδος.Τούς έκδρο
  μείς δπεδέχθησαν κ«ί έχαιρέτι-
  σαν ό Πρδεδρος τής Κοινότητος με¬
  τά τοΟ χοινοπκοθ συμβουλίου, ό
  Διοιχητής τής δπο^ιοικήσεως Χω
  ροφυλακής, ό Είρτςνοδίκης, 6 Δι
  ευθυντής τοθ Ταχιιδρομείου, ό Γυ
  μνασιάρχης χ. Έργαζάκης χαί
  πολύς κόσμος. Τιμάς απέδωκε τό
  τμήμα Ωροσχόπιον Κασιελλΐου καί
  όλόκληρος ή δύναμις των φαλαγγι
  ϊών τοθ Γυμναοίου.
  Οί έκδρομείς ακολούθως κατηυ
  θύνθησαν είς τό Γϋμνάσιον είς την
  μεγάλην αίθουσαν τοθ ίηοίρυ
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΟΡΚΟΜΟΣΙΑ
  ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΟΝ ΑΑΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
  Μέ εξαιρετικήν τάξιν εγένετο
  προχθές ή δρκωμοσία τής 1ης
  Όμάδος Προακόπων Νέχς Άλι-
  καρναασοθ. Κατά τήν όρκωμοαί
  αν είχον παραταχθή τρείς Όμά
  δες ήβοσκόπων Ηρακλείου ώς
  καί ή Άγέλη Λυκοπούλων καϊ
  ή "Ομάς Νέας ΆλικαρνασσοΟ. Ά
  πό ενωρίς εΐχε κατακλύσει τήν
  πλατείαν πλήθος κόσμου έκ των ου
  νοικισμών Νέας ΆλικαρνασσοΟ,
  Κατσαμπά καί έκ τής πόλεως
  Ηρακλείου. Είς τήν τελετήν πά
  ρέστη έπίσης ή μουσική τοθ
  Δήμου. Μετά τήν δοθείσαν προ
  σκοπικήν δπόσχεσιν, έχαιρέτισε
  τούς νέους προσκόπους δι' έμ-
  πνευσμένης προσλαλιάς δ Περι
  φερειακίς Έφορος των προσχό-
  τίων Ηρακλείου κ. Στ. Κατεχά
  κης, ϊστις ακολούθως τούς εκά¬
  λεσε νά ζητωχραυγάσουν δπέρ
  τοθ "Εθνους, τού Βασιλέως, τοθ
  Διαξόχου καί τής Έθν. Κυδερνή
  σεως. Επηκολούθησε δεξίωσις
  δπό τής Κοινότητος Νέας Άλι-
  καρνασσοθ.
  ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ
  ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Σχετικώς μέ τήν χορήγησιν
  ά&ριών είς ύπαλλήλους άγρο
  φυλακής είδοποιήθησαν οί κα
  τα τόπους έπόπται νά άτιο
  φεύγωσι νά χορηγώσι τοιαύ
  τας κατά τόν χρόνον τής ώ
  ριμάνσεως ή τής συγκεντρώσε
  ως των γεωργικών προϊόντων
  Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡϋΒΟΣΙΤΟΥ
  Υπεγράφη αρμοδίως σύμβα
  σις περί προμηθείας καί δια
  θέσεως υπό τής Άγροτικής
  Τραπέζης μέχρι 40 τόννων
  άραβοσΐτου πρός ικανοποίησιν
  των όρεινών πληθυσμών. Διά
  σχετικής αποφάσεως τοΟ κ.
  ύπουργοθ τής Γεωργίας κα·
  θωρΐσθησαν τα πρατήρια δια-
  θέσεως τοϋ άραβοαίτου ώς
  καί αί κοινότητες όρεινών πε
  ριοχών τής χώρας, αί οποίαι
  θέλουν έξυπηρετηθ{) υπό των
  συσταθέντων πρατηρίων.
  β χώραν όμιλία περί Ε.Ο.Ν.
  καί 4ης Αύγούστοα πρός τούς γυ·
  μνασιόπαιδας φαλαγγίτας καί
  φχλλαγγίτισσας δπό τοθ κ. Π.
  Βίρβογλη. Έπηχίλούθησεν δ
  "Υμνος τής Νεολαίας χαί α¬
  κολούθως διάλεξις περί άλκοολι·
  σμοθ δπό τού Νομιάτρου χαί Ί
  ατροθ τής Ε.Ο.Ν. κ. Νικολακά-
  χη. Τήν μεσημβρίαν οί έχδρομεΐς
  παρεκάθηααν είς πρόγευμα δοθέν
  δό τού ΙΙροέδρου χής Κοινότητος
  Ο . ΜΠΟΝΝΕ
  ΟΤΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ
  ΛΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΕΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  ΤΟΣΟΝ ΤΕΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μα«).— Νυκτερινά τη.
  λεγραφήμαΐ* έκ Παρισίων άναφέρουν
  ότι ό υπουργός των Εξωτερικών τής
  Γαλλίας κ. Μποννέ είς νέας δηλώσεις
  αύτοΰ επί τής καταστάσεως εδήλωσε
  τα έξής-
  «Ούδέποτε άλλοτε άπό τού μεγά-
  λου πολέμου έγνωρίσαμεν περίοδον τό
  σον τεταραγμένην όσον ή σημερινή».
  ΕΔΟΚΙΜΛΖΟΝ ΕΚΠΛΗΞΕ1.
  ΟΣΟΙ ΟΑ ΥΠΕΛΟΓΙΖΟΝ
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΡΑΚΜΗΣΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου τού
  άνταποκριτού μας).—Είς τάς σημερι¬
  νάς δηλώσεις τού διά την εύρωτταϊκήν
  χατάστασιν,'ό Γάλλος υπουργός των
  Εξωτερικών κ. Μποννέ προσέθεσεν δτι
  θά έδοκίμαζον ακληράς έκπλήξεις έκεΐ·
  νοι οΐτινες θά ύπελόγιζαν επί τής π«ρακ·
  μής τής Γαλλίας.
  Ο ΡΕΤΝΟ ΑΝΕΠΤΥΞΕ
  ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έκ Παρισίων
  τηλεγραφείται ότι ό υπουργός των θ£·
  χονομικών κ. Ρευνώ ανέπτυξε τήν οι¬
  κονομικήν κατάστασιν τή:, Γαλλίας καί
  τήν σημασίαν των ληφθέντων οίκονομι-
  κων μέτρων πρός άναζωογόνησιν τής
  δημοσίας πίστεως τής χώρας.
  Β1ΑΙ0ΤΑΤΗ ΣΚΗΝΗ Μ Ε Τ Α Ξ Υ
  ΝΕΓΚΡΙΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΑΝΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Αγγέλλεται εκ
  Περπινεάν ότι βιαιοτάτη ακηνή έλαβε
  χώραν κατά τήν χθεσινήν συνάντησιν τού
  πρωθυπουργού κ. Νεγκρίν καί τού προ
  έδρου τής τέως αύτονόμου Καταλωνί-
  ας κ. Κόμπανυς. Οί δύο Ίσπανοί κυ¬
  βερνητικόν αντήλλαξαν βαρείας φρά·
  σεις, έκαστος δέ έπέρριπτεν είς τόν έ¬
  τερον τάς ευθύνας τής σημερινής κατα¬
  στάσεως.
  ΣΥΓΧΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΡΙΑΕΣ
  ΕΙ! ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΝ ΙΣΟΑΝΙΑ
  II
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  τής κυβερνητικάς Ίσπανίας άναφέρουν
  ότι έπικρατούν έκεϊ σύγχυσις καί έρι-
  δες των άρχηγών διά τάς ευθύνας τής
  καταρρεύσεως τού μετώπου έν Κα-
  ταλωνία.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ
  ΤΟΗ ΕΙΝΙΚΒΝ ΕΙΣ ΟΑΑ ΤΑ ΜΕΤΟΟΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Καθ9 α τηλεγρα-
  φούν έκ Μπούργκος τα έθνιχά ατρατεύ-
  ματα σημειώνουν είς όλα τα μέτωπα ε¬
  πιτυχίας. Ή προέλασις έν Καταλων(α
  συνεχίζεται κατόπιν σποραδικών μα-
  χώνμέ τούς κυβερνητικούς οί όποϊοι
  φέρονται έν ύποχωρήαει πρός τα γαλ-
  λικά βύνορα.
  ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΛΙ ΕΚΛΟΓΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΛΝ
  , ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Λονδίνου άναφέρουν ότι αί φήμαι πε-
  ρΐ διενεργείας έκλογών έν Αγγλία ά·
  πεδείχθησαν αβάσιμοι.