96861

Αριθμός τεύχους

5080

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

1/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  ετήσιαι λίραι 3
  έξ'ίμηνος 3
  1
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  βξάμηνοτ » 8
  Τιμη
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ
  κατά φύλλον
  Λραχ. 2
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  - Ε ΓΟΣ 2 4ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΑΟΥ 5080
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΓΆΦΡΙΑ
  • ΟΛΟΕ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΝΕΟΙ ΚΑΑΑΟ
  ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
  Σ
  ;·»'■
  'Ασχολούμενοι είς τό χθε¬
  σινόν άρθρον μας μέ την
  προσπάθειαν τής κυβερνήσε¬
  ως πρός άναδιοργάνωΐιν τής
  γεωργίας, ετονίσαμεν ότι εί¬
  νε άνάγκη νά στρκφβΰν οί
  γεωργοΐ μας πρός νέας καλ-
  λιεργείας, όπως άλλωατε ύ-
  ποδεικνύουν καί οί διαχειρι-
  ζόμενοι ύπευθύνως τα γΐωρ-
  γικά καί οίκονομικά ζητή-
  ματα τής χώρας. Καί έπ' αύ
  τοΰ θ' ασχοληθώμεν άναλυ·
  τικώτερον σήμερον. Αι·
  ότι πρόκειται περί ζητήμα-
  τος σπουδαιοτάτου έκ τής
  καλή; ρυδμίσεως τοϋ όποίου
  έξαρτάται έν πολλοΐς ή οίκο-
  νομιχή άνόρθωσις τής χώ¬
  ρας καί ή βελτίωσις των ο-
  ρων διαβιώαεως τοΰ λαοΰ. Ή
  σημερινή κυβέρνηοις άλλως
  τε, κατηνόησε την τεραστί¬
  αν αξίαν τής στρβφης των
  γεωργών μας χαί πρός νέας
  καλλιεργείας, πρός νέας ερ¬
  γασίας καί κάμνει δ,τι είνε
  δυνατόν, έ,τι τής έηιτρέπουν
  «ί δυνάμεις τοϋ κράτους διά
  νά ένθαρρύνη καί νά προω
  θήση την στροφήν αυτήν.
  Έχει δέ είς τουτο σύμμαχον
  καί βοηθόν την Άγροτικήν
  Τράπεζαν. Άλλά δέν πρέπει
  ν' άρκεσθώμεν βεβαία είς
  την προσπάθειαν τοΰ χρί-
  τους μόνον. Πρέπει νά βοη¬
  θήσωμεν ολοι. Διότι χρειά
  ζεται εύρεΐα, έπίμονβς, συ
  στηματική προπαγάνδα καί
  διαφώτισις μεταξύ των άγρο-
  τών μας. Είνε άνάγκη νά
  πιισθή ό γεωργικός μκς κό
  σμος ότι δέν έπιτρέπεται ν'
  άρκήται είς την καλλιέργει¬
  αν των δημητριακών, της
  αμπέλου, τής έλαίας καί τοϋ
  καπνοϋ μόνον, άλλ' ίτι επι-
  βχλλεται νά επιδοθή καί είς
  άλλας καλλιεργείας καί νά
  εύρύνη την ά «τίνα τής δρά
  1 σεως καί τόν κύκλον των
  εργασιών τού. Πολύ περισσό
  • τερον μάλιστα, έφόσον ή
  > χώρα μ*ς είνε πρόβφορος
  δι' όλας τάς καλλιέργειαν
  καί δι' όλας τάς αγροτικάς
  επιχείρησις. Ή Ελλάς έχει
  αναμφισβητήτως τα περιθώ-
  • ρια άναπτύξεως μεγάλης κτη
  .ν νοτροφίχς, πτηνοτροφίας, με-
  « λισσοκομίας «αί σηροτροφί
  άς. Όπως έπίσης έχει έδά-
  ' φη κατάλληλα διά την ανά¬
  πτυξιν τής δενδροκαλλιερ-
  γείας καί διαφόρων φυτών
  - πού άποδίδουν μεγάλον εισ·
  όδημα, $πως είνε ή θαυμα
  τουργός σόγιχ, τό περίφημον
  φασόλι των Ίνδιών, πού α¬
  ποτελεί άληθινήν εύλογίαν
  τοϋ θεοϋ καί άστείρευτον
  πηγήν πλούτου καί πού ήρ¬
  χισε νά καλλιεργηταί άπό
  ■· τίνων έ των είς τίνα μέρη
  τής ήπειρωτικης Ελλάδος.
  Ειδικώτερον ομως, θά πρέ-
  • πει ν' άσχοληθοΰν οί άγρό
  ται μας μέ την κτηνοτροφί-
  «ν καί την πτηνοτροφίαν κα
  θώς καί μέ την μελισσοκο
  μίαν. Κάθε οίκογένεια είνε
  εύκολον νά διατρέφη Ινα
  . μικρέν αριθμόν άγελάδων,
  προβάτων, χοίρων,οίκοαίτων.
  Όπως είναι έπίσης εύκο¬
  λον νά έχη ένα κοτέτσι μέ
  ορνίβας, με κουνέλια, μέ γα
  λβπβΰλες. Χωρίς μεγάλα εξ©
  δα θά τα διατρέφη. Καί θά
  ίχη ενα πάγιβν, ατβθερόν β
  σβ καί σημαντικόν είβόδημα
  κατ' ίτος. ©ά έχη δέ τερα¬
  στίαν ωφέλειαν καί ή έθνι-
  κή βΐκονομία γενικώτερον.
  Διότι άντί νά είσάγωμεν έ¬
  ξωθεν σγάγια καί αύγά, θά
  είμεθα αύτάρκίΐς, Ιβως δέ
  Βχ είμεθα είς θέσιν νά κά¬
  νωμεν καί έξαγωγάς. Καί
  θά έχωμεν τεράστιον κέρ
  δος συναλλάγματος. Επί πλέ
  βν δέ θά έχωμεν άχόμη καί
  βελτίωσιν τής διατροφής τοΰ
  λαόν, άφοΰ οί αγρόται μας
  Βά έχουν αφθβνα καί τό γά
  λα χαί τό χρί»ξ καί τα αύ
  V*.
  Έηίβης χάθβ «Ιχβγένεια
  ειμπορεί χάλλιστα νά έχη
  ένα μικρόν έστω αριθμόν
  κυψελών μελισσών. Τα έξο-
  δα τής συντηρήσεως των εί¬
  νε ελαχίστη ένω τα έσβδ*
  των θά είναι* σημαντικά.
  Διότι τό μέλι καθώς καί
  τό κερί έχβυν μεγάλην
  ζήτησιν καί πωλοϋνται είς
  άρκετά ίκανοποιητιχάς τι¬
  μάς.
  Άλλ'έδώ είνε έπίσης δυνα
  τόν, ωρισμένα ειδή νά καλλι
  εργοϋνται καθ* ίλας τάς έπο
  χάς τού έτους. "Εχομεν αύ
  τό τό προνόμιον άπό την
  φύσιν καί πρέπει νά έπωφε
  ληθώμεν. Άκόμη καί σταφύ
  λια είνε δυνατόν νά έχωμεν
  καθ' όλον τό έτος εάν έργα-
  αθΰμεν συστηματικά πρός
  τουτο καί άν χρησιμοποιή-
  οωμεν βλκ τα μέσ* καί τα
  δεδομένα τής έπιστήμης.Άλ
  λοΰ έχουν έπιτύχει άνάλογα
  άποτελέσματα, χάρις είς επι·
  μόνους προσπαθείας, παρά
  τό ότι τό κλΐμά των δέν εί
  νέ εύνοΐχόν. Καί θά πρέπει
  νά έμπνευσθώμεν άπό τό πά
  ράδειγμα αύτό. Ή έλλην ική
  γή είνε πλουσία καί γόνι·
  μος. Αί κλιματολογικαί συν
  δή χαί είναι ευνοικαί δι' ό¬
  λας τάς καλλιεργείας καί δι'
  όλας τάς αγροτικάς έπιχειρή
  οεις. Καί μάί δίδουν τάς
  δυνατότητας καί τα περιθώ
  ρια ν' αύξησωμεν σπουδαίως
  καί τόν κύκλον των έργασι
  ών καί τό άγροτικόν μας εί
  σόδημν.'Αλλ είπομεν. Χρειά
  ζεται νά ουγχρονΤσωμεν την
  άγροτικήν μας οίκονομίαν.
  Ή κυβέρνησις ά ν έλαβε ν ήδη
  μίαν προσπάθειαν. Εχάραξε
  κατευθύνσεις καί ένισχύει
  κάβε πρωτοβουλίαν καί κά¬
  θε ενέργειαν άπεβλέπουσαν
  είς τή ν αναδημιουργίαν τής
  ύτταίθρου. Αυτήν την κυβερ¬
  νητικήν προσπάθειαν όφείλο
  μέν νά βοηθήσωμεν ίλα.
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΠΕΡΙ^ΡΟΥ
  Καθυστερημένη ήλθεν ή ά-
  πάντησι τής άναγνωστρΐας.
  Δέν θεωροθμεν δμως την κα
  θυστέρησι στοιχεϊο πού νά
  δικαιολογή την άρνησι τής
  φιλοξενίσ". "Αλλωατε δέν εί
  ναι άνάγκη νά κρατα κανείς
  συνεχώς τό ρόδο τοϋ ίππό-
  τού γιά νά μή διαπράττη ά
  γένειες. ΚαΙ βεβαία άγένεια
  θά ή"ταν νά φανή ή στήλη
  αυτή άφιλόξενη. Έπειτα, βρι
  σκόμαστε σιήν αύλή τοθ
  Καρναβάλου καί ή.,.χορολο-
  γ(α δικαιολογεΐται. Γιατί πε
  ρί χοροΰ είναι ό λόγος. Γρά
  φεΐ λοιπόν ή πιστή τής Τερψι
  χόρης, άνογνώστρισ.
  «'Ώστε λοιπόν, άγαπητέ κύ
  ριε, νομΐζετε δΐι ό χορός είνε
  ξεβΐδωμα των κάτω άκρων μό
  νο κοΐ τΐποτε περισοότερο;
  Γιατί κάτι τέτοιο γράφετε σ'
  έ'νσ σημείωμΛ σσς τελευταία.
  Μά πρέπει νά μην ξέρετε νά
  σύρετε τα ηόδια σας' νά μην
  έχετε χορέψει -οτέ' νά μην έ
  χετε αίσθανθή καμμιά φορά
  την ήδονή τής μέθης πού φέρ
  νει τό σΐροβΐλισμα πάνω
  στήν πίστα, κάτω άπό τα φω
  τισμένα κρύσταλλα· νά μην
  εχετε δοκιμάσει ποτέ τα ρΐγη
  ποθ φέρνει ή αίοθησιακή νάρ
  κη· πρέπει νά μην νοιώθετε
  τΐποτε άπό ρυθμό' καί νάχη
  πεθάνη έντός σας κάθε κύτ
  ταρο ζωηρότητος κσί κάθε
  λαχτάρα γιά χσρά καί άπο
  λαύσεις, γιά νά χρησιμοποιή-
  τε τή φράσι «ξεβΐδωμα των
  κάτω άκρων» δταν μιλατε
  γιά χορό. Ό χορός είναι
  τέχνη, ιιναι ενα θαυμάσιο μέ
  σο χαράς, είναι ή ϊδια ή χά
  ρά ηού πλημμυραι την ψυ
  χή καί μεταφέρει τόν άνθρω
  πό σέ κόσμους μαγείας καί ό
  νεΐρων» ..
  Τα δρια τού φανατισμοΠ έγ
  γΐζει, καθώς βλέπετε, ό χορευ
  τικός ένθουσιασμός 'τής έιτι-
  στολογράφου. Καΐ μέ φανατι-
  κούς δέν είνε φρόνιμο, ένώ εί¬
  ναι άνωφελές, νά συζητδ κα-
  νε(ς. Κι' οί φανατικοί τοθ χο
  ροθ είνε πολλοί. 'Υψ'στην δ
  μως άρετή πιστεύομε τό θάρ
  ρος τής γνώμης. Κοί μέ αύτό
  τό θάρρος θά ποθμε την άλή
  θεια χωρΐς φόβον καί πάθος...
  Δέν ξέρομε πραγματικά νά
  σύρωμε τα πόδια μας. Άγα
  ποΰμε τό γορό, άλλά δέν χο
  ρεύουμε. "Οπως θάκαναν καί
  πολλοί άλλοι άν επίστευεν
  πραγματικά δτι ό χορός είνε
  τέχνη Άν οί άνθρωποι δέν
  εΐχαν χάσει την αΐσθησι τοϋ
  γελοΐου, πολύ λ(γοι θά τολ
  μοθσαν νά κάμουν δή
  μόσιες χορευτικές έμφανίσεις.
  Άλλ' οί περισσότερον δέν έ'-
  χασαν τόν σεβασμό πρός την
  άκεραιότητα των κάτω άκρων
  των συγχορευτών των μόνον,
  άλλά καί πρός τόν ΐδιο τόν
  εαυτόν των. Καί... χορεύουν.
  θά τιήτε βεβαία δτι ό χορός
  είνε ένστικτο. Είνε μιά έκδή
  λωσις ζωτικότητος πού βρίσκε
  ται οέ περίσσεια στόν όργανι
  σμό μσς καί ζητδ ϊνα τρόπο
  νά καταναλωθή. Καί κατά τοϋ
  το δέν είνε προνόμιο των όλ(
  γων, άλλά κτήμα κοινό. Συμ
  φωνοι. Άλλά μέ τό πέρασμα
  τού άνθρώπου άπό τόν ζωώδη
  πρωτογονισμό τού στό στάδιο
  τοθ πολιτισμοθ, άναπτύχθηκε
  συγχρόνως έντός τού καί ό
  ρυθμός. Κι' ετσι ύποτάχθηκαν
  σέ ρυθμούς καί ή φωνή καί
  οί κινήσεις. Καί τύ τραγοθδι
  καί ό χορός. Οί άναρθρες
  κοαυγές καΐ οί άρρυθμες κινή
  σεις έμειναν γιά τούς άγρΐους
  καΐ τα ζώα γιά νά έκδηλώνουν
  τα διάφορα συναισθήματά
  των. ΟΙ άνθρωποι εύρήκαν
  άλλους τρόπους νά έκδηλώ
  νούν κσί νά καταναλίσκουν
  τή ζωτικότητά των. Κι'έκαμαν
  τέχνη τό χορό. Γι'αύχό καί ΰχι
  μονάχα οί πλασΐικοί, άλλά
  καί οί έθνικοί χοροί είνε τέ
  χνη."Εχουν μέτρα καί ρυθμό.
  Άλλ' ό πόλεμος έδημιούρ
  γησε μιά κατάστασι ψυχι
  κης καί αίσθητικής άνισορρο
  πίας' έκαμε τούς άνθρώπους
  νά γυρΐσουν πάλι πρός τόν
  πρωτογονισμό καί νά πολι
  τογροφήσουν τούς χορούς
  καί τα τραγούδια των άγρ(
  ών. Σ' αύτό όφείλεται ή κυ·
  ρισρχία τής τζάζ καί ή έ-
  ξάπλωσις των νέων «χορών».
  "Ετσι μετεφέρθηκε κι' έγκα
  τεστάθηκεν ή ζούγκλα στά
  κοσμικά κέντρα τής Εύρώ
  πης. Καί ό αίσθησιακός όρ
  γσσμός των άγρίων έκυριάρ
  χησεν ώς ρυθμός καί υέτρον
  αίσθητικής μεταξύ των πολιτι
  σμένων.
  Μ.—
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΙΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  Ή μέριμνα τής κυβερνήσεως
  διά την προσφυγικήν στέγην
  είνε γνωσ,τή. Ευθύς άπό τής
  πρώχης ημέρας ποΰ συνεκέν
  τρωσεν είς χείρας της δλας
  τάς έξουσΐας καΐ έμεινεν έ
  λευθέρα άπό περισπασμούς,
  έστράφη πρός την λύσιν τοθ
  σΐεγαστικοθπροβλήματος. Καί
  επέτυχε πολλά. Χιλιάδες κα
  τοικΐαι άνηγέρθησαν μέ" τάς
  πιστώσεις πού διέθεσε. Καί ί-
  σάριθμοι οικογένειαι πού εμέ
  ναν είς τρώγλας καί ύπόγεια,
  είς αποθήκας καί τζαμιά, έ-
  στεγάσθησαν κατά τρόπον ά
  νετον, υγιεινόν, πολιτισμένον,
  ανθρώπινον. Τώρα, πάλιν, ή
  κυβέρνησις έτοιμάζει νέους
  συνοικισμούς, νέα οίκήματσ,
  νέας πολυκατοικΐας είς δλας
  τάς πόλεις τής Ελλάδος διά
  την σιέγασιν καί δλων των
  άλλων προσφύγων πού μένουν
  είσέτι χωρίς μόνιμον καί ύγι·
  εινήν στέγην. ΎπολογΙζει δέ
  δτι έντός όλΐγου δέν θά ύπάρ
  χη πλέον στεγαστικόν πρόβλη
  μα διά τούς πρόσφυγας. Θά
  έχη λυθή κατά τόν καλύτερον
  τρόπον.
  Άλλ' ή κυβέρνησις δέν πε
  ριώρισε τό ενδιαφέρον της
  μεταξύ των προσφύγων μό
  νόν. Ή κυβέρνησις γνωρΐζει
  δτι στεγαστικόν πρόβλημα υ¬
  φίσταται καί διά τούς γηγε
  νεΐς. Κοί δέν εδίστασε νά τό
  ομολογήση. Διότι δέν φοβείται
  την αλήθειαν. Δέν την βαρύ
  νει άλλωστε ή άλήθεια όσον
  καί άν είνε σκληρά, άφοθ ή
  άλήθεια άποκαλύπτει τό πά
  ρελθόν καί τάς αθλιότητος
  τού. Άπό μίαν λοιπόν έρευναν
  πού ενήργησεν ή άστυνομία
  έν συνεργασία μετά των ύγει
  ονομικων άρχών, κατόπιν έντο
  λής τή'ς κυβερνήσεως, άπεκα
  λύφθη ότι μόνον είς τάς Άθή
  νας κατοικοθν άνω των 40 χι¬
  λιάδων άνθρωποι είς ύγρα,
  άνήλια, άνθυγιεινά ύπόγεισ,
  τρώγλας καί παραπήγματα.Ά
  νάλογος δέ είνε ή κατάστα¬
  σις καί είς τάς λοιπάς μέγα
  λας πόλεις τής χώρας. Καί
  αυτήν την κατάστασιν άγωνΐ
  ζεται ήδη νά μεταβάλη, ή κυ¬
  βέρνησις. Μελετά τόν τρόπον
  διά τοϋ δποίου θά λύση το
  στεγαστικόν πρόβλημα. Καί
  θά τόν εύρη ασφαλώς. Διότι
  6χει απόφασιν νά μην υποχω¬
  ρήση καί νά μην εγκαταλείψη
  τόν άγώνα.
  "Εχει απόφασιν, καθώς ε¬
  δήλωσε προχθές άκόμη 6 κ.
  Πρωθυπουργός, νά έξασφα-
  λίοη είς Βλους τούς "Ελληνας
  στέγην ύγιεινήν, άνετον, πό-
  λιτισμένην, άξιοπρεπή. Καί πό
  λύ ορθώς βεβαία. Διότι ή
  καλή στέγασις τοθ λαοΟ, μερΙ
  μνΠ τί)ζ κυβερνήσεως έκτός
  τοθ «τι θά έξυψώση είς τΛ δμ
  ματα καί την συνείδησιν τού
  τό κράτος θά έχη ώς άποτέλε
  σμα καί την έξυγίανσιν τής
  χώρας. Καί φυσικά, ή έξυγί-
  ανσις τής χώρας, ή απαλλα¬
  γή τοθ λσοθ άπό την φυμα
  τΐωσιν καί τάς άλλας νόσους
  πού τόν έμάστιζαν καί τοθ ά
  φαιροΰσαν κάθε δημιουργικήν
  δύναμιν, θά έχη ώς άποτέλε
  σμα καί την ανάπτυξιν των
  πσραγωγικών δυνάμεων καί
  την ανύψωσιν τής στάθμης
  τοθ έθνικοϋ μας πολιτισμοθ.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΔΙΑΚΑΟΜΙΣΕΙΠΟΑΙΤΙΣΜΟΥ
  Αί πρόοδοι τοϋ αιώνος είναι
  όμαλογουμένως άξιοθαύμαστοι·
  Καί άπό απόψεως ψυχαγωγίας
  των άτόμων καί ϊπό απόψεως επι
  κοινωνίας των λαών. Τό ραδιόφω
  νόν μεταξύ των δύο αυτών θέσε
  ών, αποτελεί Ισως την κυριωτέ
  ραν σννισταμένην. Μία ραδιοφω
  νίκη σιιναυλία, δπό τούς ήχους
  τής οποίας χπορΐϊ καί νά έρ
  γίζεται θαυμασία ά προοδευτι
  κός συμπολίτης πού έχει τοττο
  θετήσει ραδιόφωνον είς τθ γρα
  φεΐον τού, είνε δυνατόν νά χά
  μη πολλούς νά σταματοθν είς τάν
  δρόμον. Άν δέν Ιχουν α&τοί ρα
  διόφωνον, τούς παρέχεται ή εύ
  καιρία να άκούσουν άπό έκεΐ, τάς
  έκπομπίς τού. Νά έπικοινωνή
  σουν μέ τόν έξω κόσμον διαφορο
  τρόπως. Νά έννοήσουν την σημα
  οίαν πού έχει καί διά τούς ό*λί
  γοιις καί διά τοΰ{ πολλούς, ή κα
  τάργησις των «ποστάσεων.
  Ό πρόλ9γος αθτός ήτο νομί
  ζω άπαραίτητος, προκειμένου νά
  άχουσθοΰν τα παράπονα ενός Ή
  ραχλίΐώτου εναντίον τοθ ραδιο
  φώνου.
  —"Οργανον προόδου, να(, τό
  ραδιόφωνον. Άλλά χαί δργανον
  έγωϊσμοθ χαί αναρχίας.
  —Μνήστητί μοί» χύριε!;
  —Αύτό πού σοθ λέω. Εάν εί
  χες τόν γείτονα μέ τό ραδιόφω
  νόν, ποΰ τόν έχω έγώ άλλά
  χαί πολλοί άλλοι, θά έπείθιοο
  δτι ραδιόφωνον χαί Νβοέλλην,
  ΑΠΟ ΑΥΡΙΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ «ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ»
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ
  Ο καλόγηρος μέ την σατανικήν γοητείαν.
  Ό άνθρωπος πού μετέβκλεν ώς ύιτοπόδιόν. τού
  τόν θρόνον τής μεγαλυτέρας αύτοκρατορίας.
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  Ή ένσάρκωαις τοΰ καχοΰ, πού έπιστεύθη ώς
  θεός καί άπό αυτήν την Τσαρίναν.
  —"Ενα συγκλονιστικόν άνάγνωσμα πού έ γρά¬
  φη επί τή βάσει νέων άνεχδότων στοιχείων καί
  είς τάς σελίδας τοΰ όποίου έκτυλίσσεται δλη ή
  ζωή τής παλαιάς Ρωσσίας καί ή σατανική δράσις
  τού κακοΰ δαίμονός της.
  Τα Ααϊκά λουτρά.
  Κατά την μεθαυριανήν συ¬
  νεδρίασιν ιοΰ ΔηυοτικοΟ Συμ
  βουλΐου, θά συζητήθη έκτός
  των άλλων καί τό ζήτημα τής
  κατασκευής λαϊκών λουτρών
  Πιστεύομεν δέ δτι θά ληφθή
  όριστική πλέον απόφασις καί
  ότι θ' αρχίση συντόμως ή κα
  τασκευή των λουτρών. Ή σχε
  τική μελέτη, εχει γίνει ή5ηάν
  δέν άπατώμεθα, άπό τόν άρχι
  τέκτονα τοθ Δήμου κ. Τζομπα
  νάκην. Τό κατάλληλον οίκό
  πεδον ύπόρχει. Άπομένει έηο
  μένως ή δαπάνη. Καί θά είνε
  βεβαία σημαντική. Ύπολογίζε
  ται είς ένάμισυ έκατομμύριον.
  Διότι θά γίνουν λουτρά τελευ
  ταίου συστήματος, ίκανά νά
  έξυπηρετήσουν δλην την πό¬
  λιν. Πρέπει δμως νά διατεθή
  τό ποσόν αύτό.
  υγείαν καί την
  τής πόλεως.
  Άφορδ την
  καθαριότητα
  Είς Ρέθυμνον.
  Σχέδια μεγάλα έ!χουν οί Ρβ
  Θύμνιοι, διά την πόλιν των.
  Σκέπτονται ν' άνεγεΐρουν ω¬
  ραίον μεγαλοπρεπές δικσστι-
  κόν μέγαρον, δημοτικήν αγο¬
  ράν, Δημοτικόν μέγαρον καί
  νά έφαρμόσουν εΰρύ ρυμοτομι
  κόν σχέδιον. Φαίνεται δέ δπ
  εχουν έξεύρει καί τούς πόρους
  διά την χρηματοδότησιν ολων
  αυτών των έργων. Ευχόμεθα
  ολοψύχως νά πραγματοποιή-
  σουν ταχέως τα ώραϊα σχέ-
  διά των οί Ρεθύμνιοι. Τό Ρέ
  θυμνον μας είνε πόλις ίδιαι
  τέρως συμπαθής. Καί κάθβ
  πρόοδος τού μας προκαλεΤ
  αϊσθημα είλικρινοθς χαρας
  ι καί Ικανοποιήσεως.
  είναι πράγματα άκρως άντίθετχ.
  Καί δ διαμαρτυρόμενος έσπευ¬
  σε νά καθορίση τίς άντιθέσεΐς:
  Καλή καί άγία ή πρόοδος τοθ ρα
  διοφώνου. Έν πάση περιπτώσει
  ή πρόοδος αυτή έχει τίς ώρες
  της. Όταν δ δ-πλανός μας άνα
  παύεται είνε άνάγκη νά συνε¬
  χίσωμεν τό θορυβώδες άνεβοκατέ
  βασμα των σταθμων; Καί μάλι-
  στα κατά τόν χειρότερον τρόπον,
  άφοθ δέν αρκούμεθα μέ τό ρεπορ·
  τόριον τού πρώτου άλλά θέλομεν
  άμέσως καί τόν δεύτερον χαί τόν
  τρίτον; Είνε ψυχαγωγία αυτή ή
  μανιώδης ...άεροπορικός γθρος ά
  πό πρωτεύουσαν είς πρωτεύουσαν,
  άπό γλώσσαν είς γλώσσαν καί ά¬
  πό φωνήν είς φωνήν; Τί καταλα
  βαίνωμε μέ τό ίλιγγιωδες αύτό
  τρέξιμο μέσφ των έρτζιανών κυμά
  των; Τίποτε. Απλώς κάνομε τό
  κέφι μας άδιαφοροΰντες διά τα
  νεθρα τοθ άλλου ή τό πολύτιμον
  αύτό προσόν τής καθημερινής ζω
  ής πού καλοΰν συνήθως ησυχίαν
  χαί τάξιν.
  * *
  *
  Δέν είχεν άδικον έ προλαλη
  σας. Τα δργανα τής προόδου είναι
  καί δργανα δΐαβαθμίσεως τής κοι
  νής πίΐθαρχίας των λαών. Ιΐηγα'
  νετε άλλοΰ. Μετά τό μεσονύκτιον
  άχοθτΐ ραδιόφωνον; Αδύνατον
  ή απίθανον Ό γείτων καί άν άχό·
  ] δι' οιονδήποτε κοσμικόν λόγον
  ξενυχτα θά έχη δπ' δψίν τού την
  πρώτην άστυνομιχήν διάταξιν ή
  την βαθυτέραν λογικήν τής κοινω-
  νίκης πειθαρχίας: Μην άνησυχεϊς
  διά νά μή σέ άνησυχήσουν. Ά-
  κολούθει την τάξιν διά νά μή βρε
  _ς μπερδεμένος μέ την...αταξίαν.
  Συγκεκριμένως ήσύχαζε δταν ήσυ·
  χάζουν χαί οί άλλοι. Έφ' δσον
  είς τόν τόπον σου ό πολιτισμός
  άχολουθεΐ την ειρηνικήν άναμορ
  φωτικήν τροχιάν τού, προσπ,άθησε
  κι' έσύ νά άκολουθήσης την τρο
  χιάν αυτήν. Διαφορετικά δέν πρέ
  πει νά άπορήσης εάν άχούσης μίαν
  ημέραν παράπονα καί εναντίον
  σου άλλά χαί εναντίον των όργά
  νων τής προόδου!, Ότι χολακεύε
  σαι νά πιστεύης δτι ποιχίλλεις
  την ζωήν σου μέ τα δργανα αδτά,
  δέν είνε άρχετόν...
  Α£ΜΟΔΑΙΟ£
  Εμβολιασμοί.
  Μετ" ολίγον άρχίζει ή άνοι
  ξις. Καί ώς γνωστόν, ρΐνε ή
  καλυτέρα περίοδος διά τούς
  έμβολιασμούς καί την έξημέρω
  σιν άγρίων δένδρων. Πιστεύο
  μέν λοιπόν δτι τόσον ή γεωρ
  γική ύπηρεσία δσον καί ή ύ·
  πηρεσία άγροφυλακής' θά άρ
  χίσουν άπό τώρα τάς προετοι
  μασίας διά τό έργον αύτό.
  Κυρΐως δέ πρέπει νά φροντί-
  σουν άπό τώρα διά την προ¬
  μήθειαν των άπαραιτήτων έμ
  βολίων. Ό αγών πρός έξημέ-
  ρωσιν των άγρίων δένδρων1
  πρέπει νά οργανωθή, νά συ·
  στηματοποιηθή, νά λάβη την
  μορφήν γενικοθ συναγερμοθ.
  Διότι ή δενδροκσλλιέργεια θά
  σώση οίκονομικώς τόν τόπον.
  Τα λιμενικά.
  Άπό τίνων ημερών έπανε-
  λήφθησαν αί εργασίαι κατα¬
  σκευής των κρηπιδωμάτων
  τού λιμένος μας. Καί θά ου
  νεχισθοθν πιστεύομεν άπρο-
  σκόπτως πλέον. Άς έλπίσω
  μέν λοιπόν 8π θ' άποπερα
  τωθοθν ταχέως καί 8τι ά¬
  πό τοΰ ττροσεχοϋς θέρους
  τ' άτμόπλοια θά πλευρίζουν
  ωστε ή φόρτωσις καί έκφόρ
  τωσις νά γΐνεται άπ' εύθεί-
  άς χωρΐς την μεσολάβησίν
  φορτηγΐδων. Έν , τώ μεταξύ
  άλλωστε θά έχη ρυθμισθή ο¬
  ριστικώς καί τό ζήτημα τής
  εκμεταλλεύσεως τοθ λιμένος
  καί ετσι τα έργα θά κατα-
  στοϋν όντως παραγωγικά καί
  ώφέλιμα διά τόν τόπον μας.
  Τό Τυμπάκι.
  Τό ζήτημα τής υδρεύσεως
  τοθ Τυμπακίου, άλυτον είσέτι,
  άπασχολεΐ πάντοτε τούς κα·
  τοίκους τής μεγάλης καί πλου
  οίας κωμοπόλεως. Τα νερά έν
  τούτοις τοθ άνωρυχθέντος άρ
  τεσιανοϋ θά ήρκουν απολύ¬
  τως διά την ύδρευσιν τής κω¬
  μοπόλεως. Καί δέν θά ήτο πι
  στεύομεν δύσκολον νά προμη
  θευθή ή κοινότης μίαν μηχανο
  κίνητον αντλίαν διά την άν¬
  τλησιν των φρεάτων καί νά
  προβή είς τάς απαιτουμένας
  σωληνώσεις πρός μεταφοράν
  καί διανομήν τοθ ύδατος έντός
  τής κωμοπόλεως.
  ΛΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΘΕΓ,ΜΗΤΠ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήαεοον «Στό
  κατώφλι της εύτυχΐας». Κάθριν
  Χέρμπουρν, ΤζΙντζερ Ρότζερς. Ε
  κτός ττρογράμυατος ή Μεγαλύνη
  σος Κρήτη. Την Πέμπτην « Αρρθί
  βών μετ έμποδΐων» μέ τόν Οίκο
  νόμου καΐ την Ρένα Ντόρ.
  ΜΙΝΩΑ.-Σήμερον τό δραματι
  κό άριστούργημα: «Εξέγερσις στο
  κάτεργα». Μέ τόν Πάτ Όμπριεν.
  Έκτός προγράμματος ζοορνάλ.
  Την Πέμπτην «κρυφός γάμος» Μέ
  τόν ΤζΙντζερ Ρότζερς.
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΑΡΡΑΒΟΝ
  μεγΕΜΙΔΙΟΝ
  Ή πρώτη έλληνική ταινία
  άψογη σέ τίχνπ, σέ ήθοποιΐα
  σέ φωνοληψία.
  Πρωταγωνιατοΰν:
  ίΓΤΑΤ^ΤΑΤΪΙίϋΕΤΫΤΑΤΙΙ
  ΓθΤΤΤΚΤθΊ^ΙθΤΜίθΤΫΙ
  ΕΚΕΙΑ] [ΝΡΤΤδίΡΊ
  Μουβιχή «Ιδιχβς συντβ·
  βίΐσα άπο τόν ννωστβ συν
  θέτη Γιάννη Κυπαρίσπ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΣΤΟ Ι.ΙΤΟΦΑΙ
  ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ!
  ΚΑΘΡΙΝ ΧΕΡΜΠΟΥΡΝ
  ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΙΡΟΝΤΖΕΡΣ
  Έκτός προγράμματος:
  ή Μεγαλόνησος Κρήτη.
  Ή ζωη ί!?
  την ελληνικήν μεγαλόνηοον
  ΚΡΗΤΗΝ.
  Τα πανάρχαια έρϊίπια της
  Κνωσού, τής Φαιστού, ο τρυ
  γητος των σταφυλών, ή καρά
  γωγή τής σταφίδος, λαΐχκ
  πανηνύριακ. λ. π.
  Στόν χινηματογράφον
  Έγερτήρια
  κ»1 ώρβλόνια τβέπης καΐ
  χειρός ι «ν πλέον ιρημισμένων
  έργοιτασίων, θά εΰρητε είς τό
  ωρολογοποιείον τού κ.^
  Κωνστ. Χατζάκη
  Παρά τφ Μεϊντάνι
  'ΡπΙβης αναλαμβάνη την
  έκιδιέρθωσιν πάντες ώρβλβ
  γίοο. 'Εργασία ήγγυημένη
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Εναίρβμα των φνλακών:
  ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ
  ΣΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑ
  ΑΝΝ ΣΕΡΙΝΤΑΝ ΠΑΤ ΟΜ¬
  ΠΡΙΕΝ ΧΟΜΦΡΕΥ- ΜΠΟΓ
  ΚΑΡΤ.
  "Ενα δρδμα των φυλαχών
  παρόμοιον τοθ «Είμαι Ινας
  Δραπέτης» ποΰ θά συγ«ινή-
  οη καί θά αυναρπάση τον,θϊ-
  ατήν. Τό Ιργον τοθτο θά προ
  καλέση την αγωνίαν των θεα-
  τών, δια την δραματικήν πε¬
  ριπέτειαν των φυλακισμίνων.
  Έκτές «ρογράμματβς
  ΖΟΥΡΝΑΑ
  ΑΥΡΙΟΝ:
  ΚΡΥΦΟΣ
  ΓΑΜΟΣ
  Ή έναρξις τού κινηματ&γρά
  φού «Ρίξ». Τα φίλμ πού γιά
  την ήθοποιία των πρωταγωνι
  στδν τού, ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟ-
  ΊΖΕΡΣ καί ΤΖΚ Ι ΜΣ ΣΤΟΥ
  ΑΡΤ καί την αφθαστη δπόθε·
  σ£ τού έδραδεόθη στήν έφε-
  τεινή Διεθνή Έχθεσι τής Βε-
  νΐτίας.
  Ό έρως είς την χώραν
  των Χρυσονθέμων.
  ΗΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαοέρ.
  159ο ν
  Τέσσερα δευτερόλεπτα επέ¬
  ρασαν, άργά σάν τέσσερα
  λεπτά. Ή λεπτ-Ί φωνή ακού¬
  σθηκε πάλιν δέν ήταν βμως
  τιιά τραγουδιστή' εΤχε ξανα
  γΐνει μυστηριώδης, μονότονη,
  πένθιμη:
  — ΈγυρΙσατε .. γιά;
  —Γιά νά σας πώ... τιώς
  χθές... κοντά στήν Τσουσίμσ,
  εγινε μεγάλη ναυμαχΐα...
  Ακούσθηκε θόρυβος τσαλα
  κωμένου μεταξιοθ. Ή όμβρέλ
  λσ μέ τοΰς φαρμπαλάδΐις 'έ
  πεσε. Έμεινε χάμω.
  —Μεγάλη ναυμσχΐσ... μετα
  ξύ τοθ ρώσσικου καί τοθ για
  πωνέζικου στόλου... Δέν τώ
  ήξέρατε;. .
  Διέκοψε, σάν γιά νά πάρη
  άναπνοή. Όρθία, άκουμβηιιέ
  νη σιόν τοΐχο, άκΐνητη κσί ά·
  φωνη, ή μαρκησΐα Γιορισά·
  κα Μιτσοϋκο άκουε.
  —"Οχι, δέν είνε δυνατόν
  νά τό ξέρετε... Μεγάλη ναυ-
  μσχίσ. 'Εχύθηκε πολύ αΐμσ,
  φυσικά... Να(, ύπάρχουν πολ
  λοί πληγωμένοι...
  Ουτε έκινεϊτο, οΰτε μιλοθ-
  σε πιά. Έξακολουθοθσε νά
  άκουμβα μέ τα νώτα στόν
  τοϊχο" άντεμετώπιζε τό άπα(-
  σιο άγγελμα.
  —Ύπάρχουν πολλοί πλη
  γωμένοι .. Ξέρω τιώς ό υπο
  κάμης Χιράτσ...
  Έκείνη δέν έκινήθηκε διό
  λου.
  (συνεχ(ζεται)
  4
  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ & ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  ΑΠΟΚΑΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΙ
  ΑΑΕΑΦΟΙ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
  Γρκβεΐα οδβ< Μ«ρτύρ«ν. Έκ0ιβΐ{: ΠλβιτεΙ· Σίανβριβανι, Ή οτήλη τού ώραιόκοσμου. Λάμπεθ— Ούώκ. II Άπό πού μδς έρχεται λοιπόν ή μουσική αυτή ττού κατέκτησε τό¬ σον δλη την Εύρώιη καί την Άμε ρική, Τό λάμπεθ ούώκ είνε άνγλι- κής προελεύσεως. ΟΙ Λονδρέζοι τό ήχουσαν γιά πρώτη φορά, πρό ενός Ιτους, κατά την διάρκεια μι- άς όπερέττας τιτλοφορουμένης: «Έγώ καΐ ή μικρή μου φίλη». Είς τό Εργον αΰτό επρόκειτο περΐ ε¬ νός νέου της ανωτέρας άστικης τάξεως τόν οποίον εΐχε άπαρνη· θη ή οΐκογένειά τού διότι ττηγε νά ζήση είς τό Λάμπεθ, μ(α λαική γωνία τού Λονδίνου.. Είς τό τέ· λος τού ϊργου δίδεται χάρις είς τόν νέον άπό την οικογένειαν τού, άλλά αύτοι έπανερχόμενος φέρει είς τό ιτεριβαλλον τού τα ή9η καί την συμ*ερΐφορά των νέων τού φΐλων, πρό πάντων δμως τόν τρό¬ πον μέ τόν οποίον περιπατοθν τα· λαντευόμενοι πού είνε χαρακτη· ριστικόν των κατοΐκων τοθ Λάμ¬ πεθ.... Τίποτε ευκολώτερον άπό τόν χορόν ούτον. (Είνε ευκολώτερον νά μάθετε τα βήματά τού τταρά νά προφέρετε ορθώς τό δνομά τού). "Εχει πέντε έν δλω εύκοι- νεΐς φιγοΰρες. Ή πρώτη· * οί αγ- κωνες άνοικτοί, τα χέρια κλειστά, άλλ' οί άντΐχειρες πρός τα εξω1 κάνετε όκτώ βήματα ταλαντευομέ νη μέ πολύ εύχερές βάδισμα (αέ τόν συγχορευτή σας φυσικά ό ό ποίος κάνει αάντοτε τα Ιδία ακρι¬ βώς βήματα καί κινήσεις μ# σας) Δευτέρα φιγούρα: εύρισκομένη Ό χοράς της μάδας. άντικρύ μέ τόν χορευιή σας πιά· νεσθε άιΐό τόν βραχΐονα καί κάνε τε μιά στροφή ττρός τα άριστϊρό' Προσεξετε, ή στροφή πρός τα άρι σ·ερά. ΤρΙτη φιγούρα: χωρίζεσθε μέ ■ εΐκοσι ϊως τριάντα έκο'οστόμε- 'τρα... καί κάνετε δύο φορές δύο |βήυστα της πόλκας. Τετάρτη φιγούρα: όπισθοχωρητε τρΐα βήματα κα'ι.. άντικρύ αέ τόν συγχορευτή σας ένώνετε τίς πτέρ- νες καί κτυιτάτε δυνατά επάνω είς τούς μηρούς σας ακολούθων- τας τόν ρυθμό... Πέμπτη καί τελευταΐο φιγούρα, ή πλέον Ιδιότροπη καί δύσκολη είς την έχτέλεσι: προχωρητε τοΐα βήαατα πάντοτεοντικρϋ μέ τό συγ χορευιή σας καί χαιρετιέσθε ση· κώνοντσς τόν βραχίονα είς τόν άέρα, ρίπτοντας τόν άντΐχειρα πολύ πρός τα οπίσω έν φ φωνά· ζετε «Όέ'». Τό «Όί'» αύτό είνε τό φΐνάλε καί αποτελεί δλο τό θέλγητρο οϋ χοροθ "Επειτα άρ· χίζετε έκ νέου την πρώτη φιγούρα καί οθτω καθ" εξής.. "Ο,τι χρειά- ζεται γι' αυτόν τόν χορόν, είνε εύθυαΐα, βήματα ήχηρα κοΐ ίνα «Όέ» γειιάτο καλή διάθεσι. Τό αρθρο αύΐό θά σδς έπιτρέ ψη άγαπητές μου άναγνώστριες να λάμψεχε είς τούς χοροος Σας τό προσφέρω ώς Μνα «κομπριμέ· αΐσιοδοξΐας μέ την σταθερή έλιτΐ δα δτι δέν θά λεΐψετε άπό κονέ να χορό δλες τίς Άπικρηέτ' ♦' π Ντιοτίγκέ Εξπρές θαλαμηγόν Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ- σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρΐου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τή νόν, Μύκονον, Ί- καρΐαν, Σάμον. Τηλ. 5.51 Πρακτορειον ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ Γ ■■■•■■«■■■■■■ι ■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■» ΔΗΛΩΣΙΣ "~ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ Αποκλειστικόν Άντιπροσώπων τΰν έν ΣΙ- ΝΙΛ—Ιταλίας έργοστασίων κατασκευής ψεκαστή- ρων ΣΦΙΝΤΑ Α. & Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ. Πρός την άπό εΕκ-.σαετίας άποκτηθείσαν πολυπλτ,θή πελατείαν μας: Λαβόντες αφορμήν έχ τής πομπώδους διαφημίσεως τής Μεταλλουργίας: «Άδελφοί Πραπόπουλοι» Πατρών, είς τόν έγχώριον τύπον, καί παρά τή ν μεγάλην διαφήμι¬ σιν έκ μέρβυς τής ώς άνω Μεταλλουργίας των ψεκαστήρων μας ΣΦΙΝΤΑ είμεθα ύποχρεωμένοι νά φέρωμεν είς γνώσιν υμών πρός αποφυγήν συγχύσεων δτι οί παρά τή; ώς 3νω Μεταλλουργίας διοιφημιζόμενοι ψεκα- στήρες «ΊταλικοΟ ΣΦΙΝΤΑ τύπου» ουδεμίαν σχέσιν εχουν μέ τούς ψεκαστήρας ΣΦΙΝΤΑ τοθ παρ' ημών ώς 5νω άντι- προσωπευομένου έργοατασίου Α. ΚΑΙ Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙ4. Καθιστώμεν υμάς ώς έκ τούτου προσεχτικούς, ινα μή παρα πλανασθε έκ τής ιύσχήμου χρήσεως παρά τής Μεταλλουρ¬ γίας «Άδελφοί Πραπίπουλοι» τοθ οήματός μας ΣΦΙΝΤΑ, τοσούτω μάλλον καθ* δσον είς τόν διαγωνισμόν τής 9)1)39 τής ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡ1ΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑ1ΡΙΣΜΩΝ Ν Η¬ ΡΑΚΛΕΙΟΥ, δ κατασκευασθέν τυηος ΣΦΙΝΤΑ παρά τής Μεταλλουργείας ΙΙραποπούλου, απερρίφθη ώς μειονεκτων, παρά τάς έπισταμένας μελέτας είς όίς ίσχυριζεται βτι υ¬ πεβλήθη ή Μεταλλουργία Πραποπούλου διά την άντιγρα· φήν τοϋ ψβκαστήρος μας ΣΦΙΝΤΑ. ΟΕ δηλοθντες: ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ Ηράκλειον Κρήτης. ■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■ Κεμάλ Άτατούρκ ΣΤΛΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΝ ΓΟΥΝΑΡΗΣ Τοϋ ΆοαστρογΥ: 15βν Ό Κεμάλ διαρκώς τούς έπανε λάμβανεν: <<Ή Μεγάλη Εθνοσυνέ¬ λευσις είνε ή ένααρκωσις τοθ λα ού. "Ολαι αί εξουσίαι άνήκουν είς τόν λαόν άπό τόν οποίον καί ηψ γάζουν». Παρ' ϊλα δμως αύτά, οί βουλευτού εΐχαν την εντύπωσιν 8τι ό Μουσταφά Κεμάλ συχνά έσφε τηρίζετο την εξουσίαν των. Τόν δ πωπτεύοντο. Πρός αντιμετώπισιν των, δ Κεμάλ δέν είχε προνομιοθ χον τινά θέσιν, δέν είχε τό κθρος πού προσδίδει ή παράδοσις είς πά λαιά άξιώμχτα, είς κράτη ήδραι ωμένα άπό μακρών αίώνων. Είς την Άγκυραν δλα ευρίσκοντο εις την αρχήν, καί έν τώ γίγνεσθαι. "Ολα ήσαν νέα καί πρωτόγονα.Ή μόνη δύναμις τού ήταν ή ίκανότης καί ή προαώπικότης τού. Ήταν δποχρεωμίνος, δι' έπουαΐ ώδη πολλάκις ζητήματα, νά ηρο σίρχεται είς ιάς συνελεύσεις των βουλευτων, νά χάνη τόν καιρόν τού είς συζητήσείς μαζί των, ν' άγωνί ζεται διά νά τούς πείση Δημοσία έδείκνυκν υπομονήν, καί συνεκρα τεΐτο.Άλλ' είς τούς έμπίσ:ους τοθ άμέσου τού περιβάλλοντος, δέν α- πέκρυπτεν δτι ή αίωνία αυτή άντίθεσις των βουλευτων, ήστενοκε φαλιά των, ήταν στιγμαί πού τόν ίκαμναν Ιξω φρενών.Ένα άπόγευ μα, άργά, έπέστρεφεν άπό μίαν συνεδρίασιν τής εθνοσυνελεύσεως, είς τό πρότυπον κτήμα τής &γρο νομικής σχολής, δπου ίμενε. Οί βουλευταί εΐχαν τό άπόγευμα έκεΐ νο φανή έξαιρετικά έπίμονοι. Οί εμπιστοί τού είχαν μαζευθί) γύρω άπό την φωτιάν πού Ικαΐεν είς τόν προθάλαμον καί τόν επερίμεναν. Μάλις έφθασεν ό Κεμάλ ί'ξεκεραύ νωσε δλην την αγανάκτησιν πού είχε συσσιορεύσει κατά τής στενο κεφαλιας καί τής κενής πολυλο γίας των βουλευτων: Ό κοινοβου λευτιαμίς είνε ή κυβέρνησις των πολλών, τοθ πλήθους, είνε ή πολυ γνωμία. Ή μόνη μορφή πραγμα- τικής κυβερνήσεως ήτο, κατά την γνώμην τού, ή άπόλυτος κυριαρ χία ενός. —Τί φρονεΐτε έσεΐς; — είπε, στραφείς αιφνιδίως πρός την Χά λιντέ Έντίπ, την σύζυγον τού Ά δνάν, περί τής οποίας εγνώριζεν δτι ήταν δημοκρατικήν, φιλελευθέ ρων άρχών, κεκηρυγμένη κατά πά σης δικτατορίας. —Δέν καταλαβαίνω, τί ακρι¬ βώς έννοεΐτε. πασά μου!— α¬ πήντησε! —θή σάς έξηγήσω, λοιπόν! — τής είπεν ένψ τα μάτια τού εβγα ζαν άστραπές: (συνεχίζεται) ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ανεχώρησε διά Χα· νιά καί εκείθεν δι' "Αθήνας με ^ δεισ, δ Διευθυντής τοΰ Δημοσίου Ταμείου κ. Μιχ. Τζανάκηο. ΒΑΠΤΙΣΕΓΣ.—Την ποχρελθοϋσαν Κυριακήν ό κ. Νικόλ. Νταγιαντάς εβάπτισε τό άγοράκι τοΰ κ. Νικ. Μοσχονα ονομάσας αύτό Γεώργι όν—Μιχαήλ. Είς τούς γονεϊς καί τόν ανάδοχον ευχόμεθα νά τοίς ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ «Η ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ ' Β. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΤΡ ΚΑΜΑΡΑΚΙ Κατά την περίοδον των απόκρεω θά σθς παρου¬ σιάση γλοκά έξαιρετικά μέ τα άγνότερα ΰλικά, κατασκευαζόμενα πσρ'εΐδι κοθ τεχνιτού. Μεγάλη παρακαταθήκη κουφέτων, μπομπονιε- ρών διά γάμους καί βα πτΐσεις. Δυνάμεθα νά σάς έξυ- πηρειήσωμεν διά κάθε πα¬ ραγγελίαν σας. ΚΑΤΟΧΟΣ τής διπλογραφίας άναλαμδάνει την τήρησιν έμπορι- χών βιβλίων μέ συμφέροντας δ- ρους. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ^«ΐιΐιιιιΐιιιιΐιιιιιιιιιι^ιΐιΐΐιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΐιιιιιιιιιιιιιιΐιιιΐιιιιιιιΐιιιΐιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιΐιιιιιιΐΐιι_ίΕ 1 ι Ξ — Ξ = ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ Τα άπό έκλεκτά σιμιγδάλια περίφημα ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ τού εργοστασιον ΚΑΡΟΥΖΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ | Ύποστηρίζετε την έγχώριον Βιομηχανίαν βοηθεΐ- Ι | τε τάς οικογενείας τού έργατικου προσωπικού, έν ι- - = σχύετε τόν τόπον σας. - 3 Έμπρός λοιπόν δλοι στό ντόπιο πράγμα. .ΙιαυϋΐυωιιιιιιιιιιυιιιιΐΗΐιιιιιιιιιιηιιιιιιιιι Γύρω στήν πόλι. Οί νοτιές πού σημειώνονται τίς τελευταΐες ήμέρες κρΐνονται άιρ· ενός μέν καλές διά την παραγω γήν δπου £βρεξε, άφ' ετέρου δέ άνεπιθομητες, δπου δέν ίβρεξε. —Έκτός εάν καταλήξουν είς την βροχήν ή δποΐα άκόμη νά όλο κληρωθίϊ είς τό βόρειον τμήμα των περιφερειών μας. —Πρός δικαίαν δυσφορίαν των ■παραγωγών. —Πάντοτε τα εξωτερικώ γεγο· νότα Λΐτασχολοθν τόν κόσμον. —ΈπΙτιαραδείγματι ττρωί-πρωί χθές άγαθοΐ έργατικοΐ είχαν στή σει καυγσ είς Μνα καψενεοάκι. — Γύρω άπό τα συμφέροντα τής ΓαλλΙας, ΆγγλΙαΓ, Άμερικής έν αντιθέσει έννοεΐται πρός τα συμ φέροντα των δλοκληρωτικών κρα των. —Καί χθές έπιβατική κίνησις άρ κούντως ζωηρά. —Μέ την άφιξιν τοΰ ατμοπλοίου τής γραμμής. —Πού έΊρερε καί επήρεν άρκε τούς επιβάτας. —Σήμερον ημέραν της Λαικής Άγοράς Θά τιαρατηρηθίτ είς την Καινούργιαν Πόρταν ή συνήθης πυκνπ κίνησις όψ«5νιστών. —Έκ των κατωτέρων καί άνω τέρων τάξεων. —Δεδομένου δτι καί αί τελευ ταΐαι αυταί συμμετέχουν τής έκά στοτε κινήσεως λόγω τής εύθηνΐ άς των εΐδών καί συνεπως τής οίκονομολογΐας τοΰ νοικοκυριοΰ... —Οί κάτοχοι λαχεΐων τοϋ έθνι κο9 στόλου ανέμενον χθές. μετ" ά νυπομονησΕας τούς κερδΕζοντας ά ριθμούς. — Λαυβανομένου ύπ' δψιν δτι έ κυκλοφόρει Φήμη^ δτι οί πρώται άριΒμοΙ ϊπεσαν πάλιν είς τό Η¬ ράκλειον! —Τρώγοντας βλέιιετε άρχεται ή δρεξις άλλά κοί ή... τύχη φαίνε· ται. —Τα προάστειά μας μέ την τε λευταίαν χειμερινήν κακοκαιρίαν συνεκέντρωσαν κόσμον καί κό σμόν. —Τα τίοωτεΐα έννοβΐται δτι εί χε πάλιν ό κοάσινος Μασταμπας. —Δέν £λειφαν δυως οί έπισκε φθέντες καί τα προάστεια τα πρός άνατολάς,τά όποΐα λόγφ τής γειτ τιάσεως τωνμέ την Θάλασσαν συγ κεντρώνουν καί ίδιαίτερα προσόν τα θέας. — ΟΙ κοσμικοί συμπολίται έπιμέ νούν δπ κατά τάς έφετεινάς Α¬ πόκρεω Θ4 επικρατήση *έφι. — Τό συμπέρβσμα αύτό 1ξΛ· γουν άπό την χορευτικήν κίνησιν της ενάρξεως τοθ ΤριωδΙου ή δ ποία υπήρξε όπωσδήποτε ζωηρά. — "Ας τό ελπίσωμεν. —Άπό χθές ήρχισαν οί διαγω νισμοί τοθ α'. τριμήνου είς τα σχολειό, τής μέσης έκπαιδεύσεως, —ΟΙ διαγωνισμοΐ ούτοί θά σν νεχισθοθν ημέρας τινάς εΙσέτι. — Μετά τάς οποίας κοί Θά άνα κοινωθοθν είς τούς ένδιαψερομέ νους γονεΐς καί κηδεμόνας τα σχετικά άποτελέσμαΤα.' —Αυριον είς τοϋ Πουλακάκη< προβάλλετοι «δ Άρροβών μετ* έμποδΐων» ταινία έλληνική άηό τάς πλέον έπιτυχεΐς, μέ τόν ΟΙκο νόμου κοί την Ρέναν Ντόρ. Έν τφ μεταξύ είς τό ίδιον κινηματο Θέατρον συνεχίζεται ή προβολή' τοθ φίλμ: «στό Κατώφλι τής Εύ· τυχ(ας»*αΙ τό Κρητικόν ζουρνάλ. — Είς την «Μινώαν» μετά την συναρπαστικήν «Εξέγερσιν στά κάτεργα» προβί»>λεται αυριον ό
  «Κρυφδς Γάμος» μέ την άξέχα-
  στην άπό ττροηγοθμενα φίλμ
  ΤζΙντζερ Ρότζερς.
  έ Ρέπορτερ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΗΜΕΡΕΥ
  ΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ·— 'ΑΛίψε Την
  Φϊβρουαρίου Θά Βισνυκτερεύσουν
  τα φαρμακείω Άριστ. Χαλκια¬
  δάκη καί Άποστ. Ζαχαρίου.
  —Η «ΔΡΗΡΟΣ»
  Έκυκλοφόρησε μέ πλουσίαν
  δπως ττάντοτε λαογραφικήν καί
  φιλολονικήν Ολην, τό εκλεκτόν
  περιοδικόν τοθ Μεραμβέλλου
  «Δρήρος» τοΰ κ. Πιτυκάκη.
  Χορευτικόν ούζο
  ΟΑΤΡΙΟΤΙΚΟΥ ΙΑΡΥΜΑΤΟΣ
  Κοινωνικής Προνοίας
  καί Αντιλήψεως
  ΑΙ80ΥΣΑ: ΑΕΣΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Σάββατον 4 Φεβρουαρίου
  1938, ώρα 7 μ. μ.
  "Εναρ{ις τής άφικνουμενης
  διά τό "Εθνικον ορχήστροις:
  Κορινθίου—Γούναρη
  'Επανήλθ» ί{ Αθηνών ή
  κομμώτρια κ.
  ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ
  ίποο ϊΐχε μεταβή πρός ποι.
  ρακολοώβησιν των νέων χομ'
  μώσ«ι»ν, ίιά τάς Απόκρεω,
  κομίσασα πλβυσιωτάτην συλ
  λβγήν οιακοομητικών της κ·
  φαλης.
  ΠϋΛΟΪΝΤΑΙ ΒΑΝΑΝΟΦΓΤΑ
  Πληροφορίαι παρ' ημίν,
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκε.νους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  'Ατϊο δλα δι' δλους.
  (1
  5>

  ιν
  (6
  εί
  ις·
  ΚΕ
  ός
  ίΐι
  υγ
  >6ν
  μ*

  ιοιν
  ή»
  ΐρά,
  ΐγω
  τα
  ως,
  οί
  έτι,
  ίνα
  ομέ
  τα
  «1,
  IV
  Ιιΐί
  ι|Κ3
  Έν
  πο
  Αί
  ν··
  ΐλμ
  502βν
  Ηρώτησε την Τιτΐκαν.—Θέλεις νά έλθης είς
  τό ΛουξεμβοΟργον;
  ΦΔς, (λαρότης διεχύθη. πάραυτα επ! χοθ ώ
  χροθ τής Τιτίκας προσώπου.
  —Ναΐ, άπεκρΐθη ή κόρη.
  Άπήλθον είς ιό ΛουξεμβοΟργον. Είχον πά
  ρίλθει 8μως τρείς μήνες, καί ό Μάριος 6έν έ '
  φαΐνκτο πλέον ι(ς εκείνον τόν περΐπατον.
  Ό Μάριος λοιπόν δέν ήτον έκεΐ.
  —Τή επαύριον ή3ώιησε πάλιν ό Ά γιάννης
  την Τιτίκαν.—Θέλεις νά έλθρς είς τό Λουξεμ-
  βοϋργον;
  Ή Τιτίκα άπεκρΐθη περιλύπως καΐ ήπίως. Όχι.
  Ό Άγιάννης έπειράχθη έκ τοθ περιλυπου ή
  θους τούτου καί συγχρόνως έμελαγχόλησεν έκ ταύ
  της τής ήτιιότητος.
  Τί διέτρεχεν είς τό πνεθμσ τουτο, τό τόσον νεα
  ρόν καί ήδη τόσον άνεξιγ,νίσστον; Τίϊένεκυμονεΐτο,
  τί συνέβηινεν είς την ψυχήν τής ΤιτΙκας; ΈνΙοτε ό
  Άγιάννης, άντΙ νά κοιμηθή, έ"μενε καθήιαενος πλη
  οίον τής κλίνης τού, καί την κεφαλήν είς τάς ν,εΐ
  ρας σιηοιζων, νύκτας διήνυεν ολοκλήρους συλλο
  γιζόμενος— Τί άρά γε διέτρεχεν είς τής Τιτΐκσς
  τόν νοθν, έΆ,εγε, καΐ έστενοχωρεΐτο άναλογιζόμε
  νος £σα ηδύνατο ν" άναλογισθή ή κόοη.
  Καί κατ' έκεΐνας τος στιγμάς, ώ! πόσον πε
  ριαλγή εατρεφε βλέμματα πρός τό μονσσΐήριον,
  την άσπιλον εκείνην χιόνα τής άρετής! Μετά πό
  οης μεταμελεΐας ανεπόλει τόν κήπον τοθ άνα
  χωρητηοΐου έκ*(νου, τόν πλήρη ανθέων άγνώ
  στων καί παρθένων έγκλείστων, οπου πάν μόρον
  καί πάσα ψυχή άνεδΐδοντο άπ' εϋθεΐας είς τόν
  ουρανόν! Πόσον έλάτρευε την διά παντός κε·
  κλεισμένην εκείνην Έδέμ, έξ ής εκουσίως εξήλθε
  καί άφρόνως κατίβη.
  Καί τιόσον μετενόει διά την αυταπάρνησιν καί
  την άφροούνην τού, δτι έπανίφερε την Τιτίκαν
  ίίς τόν κόσμον, δυστυχής ούτος η"ρως τής θυσίας
  άρπαγείς καί κατασπσραχθείς υπό τής Ιδίας τού
  άφοσιώσεως!
  —ΤΙ Ικαμο! τί Ικαμα! έπανελάμβανε.
  Άλλ' δμως ουδέν ολων τούτων άπεδεΐκνυεν
  είς την Τιτΐκσν, πρός ήν εφαίνετο πάντοτε γα
  λήνιος καί αγαθάς. Μάλιστα οί τρόποι τού ήσαν
  εΤπερ ποτέ άλλοτε πατρικσΐ καί φιλόστοργον Άν
  ή ελάττωσις τής χαράς τού ηδύνατο νά μαντευ
  θ{) έκ τ&κμηρίου τινός, τό τεκμήοιον τοϋιον ήτον
  ή ουζησις τής έπιεικεΐας τού.
  Καί ή Τιτίκα δέ άπό μέρους της έμαραΐνετο
  όσημέραι. Έπασχεν έκ' τής άπουσίας τοθ Μα
  ρΐου, κα6ώς ηύφρσΐνετοέκ τής παρουσΐας τού πά
  ραδόξως·, μή καταλαμβάνουσα ακριβώς διατί. Άλ
  λά καί γ ΰτή ουδέν άλλο αφήκε νά διακρίνη ό
  Άγιάννης, ε'μή την ώχρόιητά της" τό δέ πρόσω
  πον δέν έπαυσε νά έχη πρός ούτον τύ γλυκύ
  θός τού.
  (συνεχΐζεται)
  Ο ΒΥΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
  Α'.
  Είς την πρώτην σειράν των έ
  πιστημονιχών αναζητήσεων ερχε
  ται καί ή προσπαθεία τής έξευ
  ρευνήσεως των 6υθών των θαλασ
  σίόν. Είς τδ κεφάλαιον αϋτό ή
  έπιστήμη ϊχει έπιτελέαει μέγα
  λας προόδους, βελτιώνουσα διαρ
  κώς τα μίσα τής καθόϊου καί
  παραμονής είς τόν βυθάν τής θα¬
  λάσσης, ώ; έπίσης καί τα μέσα
  τής έξετάσεω; των συνθηκων τής
  ζωής έχεΐ δπου £ ϋνθρναηοί δέν
  ύποπτεύιται την ύπαρξιν της.
  Πρό χαιροΰ ό Άμεριχανός σο
  φός Ουΐλλιαμ Μπήμπε κατεδύθη
  είς 64θος 900 μέτρων είς τόν
  ωκεανόν μέ την «δυθόσφαιράν»
  τού πού είχε κατασκευασθή άπό
  χάλυβα χαί ή« έφωδιασμένη
  μέ θυρίδας πχρατηρήσεως.
  Πρέπει νά λεχθ§ δτι αί χά
  ταδύσεις τοθ Μπήμπε ήσαν έπι-
  κίνδυνοι, είς μίαν δέ άπό αύτάς
  τόν συνώδευσε καί ίνας βοηθός
  τού, είς την ήρωϊκήν τού προσπά
  θείαν. Είς τό βάθος αύχό των 900
  μέτρων ή πίεσις τοθ ύδατος
  είνε τρομερά, άναλογοΰσα πρός
  90 κιλά κατά τετραγωνιχόν έ
  χατοστόμετρον ήτοι 900.000 κι
  λά κατά τετραγωνιχεν μέτρον.
  Ή πχραμιχρά ρωγμή είς την 6υ-
  θόαφαιραν, ή παραμιχρά άμέλεια
  είς την κατασκευήν τής ύέλου
  των θυρίδων θά επέφερε τόν
  θάνατον των ίξερευνητών, τού; ό-
  ποίους δέν θά είχον τόν και¬
  ρόν νά άνελκύσουν οί βοηθοί
  των είς την επιφάνειαν. Ό Μπήμ
  πε περιέγραψΕ εί; τα έπισΐημο
  νΐκά περιδικά την χατάδυσίν
  τού εκείνην. Είς την δοκιμάση
  χήν χατάδυσιν τής βυθοσφαίρας
  ίνευ επιβάτου, πρό τοθ έπικινδύ
  νού πειράματός τού, ή βιιθόσφ»:
  ρα είχεν άνελχυσθή πλήΐης ΰδα-
  τος, τόση δέ ήτο ή πίεσις τοϋ
  δλίγου αέρος πού είχε μείνη
  μέσα, ώΐτε χατά τό ξεβίδωμα,
  μία βίβα έξηκοντίσθη μαχρυί καί
  ένεσφηνώθη είς τόν τοϊχον παρα
  κειμένου κτιρίου. Ό Μπήμπε
  περιέγραψε λεπτομερώς τάς ίν
  τυπώαεις τού άπό τάς μεγάλας
  καταδύσεις τού, ίνα σημείον δέ
  τό οποίον προκαλεΐ εξαιρετικόν
  ενδιαφέρον ·ίνε τό φώς τό όποΐ
  όν έρριχνεν είς τόν βιιθόν έ
  προβίλεύς τής βυθοσφαίρας. Κατ'
  αρχάς τό φως 25ιδεν άντανακλά
  σεις κΐτρΕνας, ερυθρά; καί χρώ
  ματος πορτοχαλλιοθ, αί οποίαι άν
  τιχατεστάθησαν μέ μίαν πρασίνην
  άπόχρωσιν καί είς τό τέλος δέν
  εφαίνετο πλέον παρά μόνον ή
  όριζοντία άχτίς φωτός τοθ προ·
  βολέως, ενώπιον τοθ όποίου έ
  χΐνοθντο χατάπληκτα τα διάφορα
  ψίρια τοθ βυθοθ.
  (συνεχίζεται)
  . ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  θά βρήτε ολα τα νέα μοντέλα σχελετών.
  Παρελάβσμε μηχανήματα διά κατεργσσΐαν κρυστάλλων.
  Πρίν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
  Τιμαί λογικαί.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, -0-
  ρβν, Τήνε>ν, Πάρ·ν, Νάς"«ν.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  ΒΒΒΙ
  Πρατήριον οΐνων;
  ΑΝΤ. ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλατεϊα 'Αρχαδίου (Χεΐτάν Όγλοΰ).
  Κρασιά μαΰρα Άγιομυριανά, λβυκά Άρχανιώτικα,
  ριτοίνες άρνματώδει;, σοΰμες άφροΰ.
  Κρασιά άγά, άνοθευτοΕ γνήσιο ζουμΐ τού σταφυλιοθ
  χωρΐς χημικάς θυσίας. Κρασιά γεμάτα βιταμίνβς καΐ ύγβία.
  Τιμαί άσυνανώνιστοι.
  ΕΙΙΙΙΙιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι.ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι^
  1(1»
  III
  ουν

  Ιθ'
  Ξ
  Ι
  Μ
  ί
  Ξ
  («ν
  Κ£(1
  ΕΞ
  τόν
  Μ*ει
  [Ι!
  Κ
  'Π< ΓΕΟΡΓΟΙ £ ΚΤΗΜΑΤΙΑΙ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ Μόνον οί ψεκαστήρες μας χατασκευάζον- ται μέ γνήσια ίταλικά έξαρτήματα ΣΦΙΝ- ΤΑ τού Έργοστασίου Α- καί Α. ΝΤΕΛ ΧΑ ΑΙ Α, "Ιταλίας τού οποίου, ώς γνω¬ στόν, έχομεν την άποκλειστιχότητα διά την Έλλάδα. Ή είς ημάς κατακύρωαις παρά τής ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓ ΙΚΩΝ ΣΥΝΕ¬ ΤΑΙΡΙΣΜΌΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2300 ί •ΕΙΙΣΤΙΡΩΝ ΣΙΝΤΑ κατά τόν Διαγωνισμόν τής 9—1—39 Ξ κ«1 «ί προπωλήσεις μας 1ΒΟΟ «Κ*εκαστή = ρων είς ιδιώτας είναι ή μεγαλυτέρου μας ρε· Ξ _ κλάμα. Ξ § Μην παρασύρεσθε άπό τάς άπομιμήσεις τοϋ συαγωνισμοΟ καίτοι ή ποιοτική Ξ 3 ύπεροχή μας καί αί τιμαί μιλοΰν μοναι των... Οί γνήσιοι ψεκαστήρες «ΣΙΝΤΑ» Ξ Ξ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ λόγφ τής τελείας κατασκευής των μέ τα γνίϊσια Ίταλικά έ- § β ξαρτήματα ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ πωλοϋνται είς τάς κάτωθι τιμάς.· = § ΣΙΝΤΑ Νο 1 άνευ διϋλιστηρίου Δρχ. 975.—- | ε > > 1 μετά » > 1.000.— |
  | » » 1 μετά άνσδευτηρος καΐ διϋλιστηρίου 1.050.— |
  = Αιαρκής παρακοταθήκη ψεκαστήρων Ίίντα", γνησΐων Ιταλικών άν- |
  = ταλλακτικών «Σφίντα», Θειωτήρων Ντέλ Τάλια. =
  Ξ ΈπισκευαΙ δωρεάν. Τριετής εγγύησις. |
  § Γενικβί 'Αντιπρβσωποι διά την Έλλάδα των Έργβσταοίων -ΙΝΤΑ ΓιαννακβπούλβΗ χαί ΛΑ =
  § ΪΦΙΝΤΑ Α. καΐ Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ, Ιταλίας |
  Ι Τεχνικόν Γραφείον ΜΑΟΥΡΟ καί ΠΟΛΙΤΗ Ηράκλειον-Κρήτης |
  %^^1^1IIι^I1ι^ιι11ι^ιIι^1ι^1II1IIIιIιι1I1IIIIII^■II1I1III^■'■>|''1II^I1ιιι!ιιIιιIιιIιι^I1I11IιιιιιιιιI1ι■ιιιιιιιιιιιιιιι1IIIιιιιι1ιιι1IIIIIIII■■II ιιιιιιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπ*^
  Ή Κοινότης Μιαμοΰς
  και ή λουτρόπολις Λέντα
  ΜΙΑΜΟΥ Ίχνουάριος (άνταττο
  χριτοθ μας. — Στήν νοτιανατολι
  χήν γωνίαν τής επαρχίας Μονο
  τσίου κτισμένη ή ΜιαμοΟ, άπο
  τελεΐ ϊνχ χωριό παραγωγικό, φι
  λοπρόοδο άλλά χαί άπομονωμένο
  εντελώς. Κύοια προϊόντα τού είνε
  τα δημητρΐαχά χαί τα κτηνοτροφΐ
  χά. Τό ίδαφος είνε '.'οριινόν. Είνε
  5μως καλλιεργήίημον καί γονίμω
  τατον. Καί τα προϊόντα ευγεστιι,
  πλούσια, έχλβχτή'ς ποιόΐτ]τος. Έ
  πειδή δέ έχει χαί πλουσίαν χλωρί
  δα, βοηθεϊ χαί είς την ανάπτυξιν
  τής κτψοτροφίας. Είνε έπίσης
  πρόσφορον διά την καλλιέργειαν
  τή; έλαίας. Χιλιάδε; άγρίων, αύ
  τοφυών έλαιοδένδρων, καλύπτουν
  τίς πλαγΐές χαί τίς ρεμμαπές έως
  χάτω είς την θάλασσαν. Καί
  θά ήτο ιύχής έργον άν χατεβάλλε
  το φροντίς, εΓτε δπό των χοινο
  τήτων, είτε υπό τής Γεωργιχής
  υπηρεσίας νά έξημβρωθοθ/ 'όα αύ
  α τα ελαιόδενδρα χαί τα άλλα
  άγρια δένδρα, πού ευρίσκονται
  δχι μόνον είθ την περιοχήν τής
  Μιαμοθς άλλ3 είς ολόκληρον την
  νοτίαν πλΐυράν τής Μεσσαράς, είς
  δλα τα παράλια.
  Άλλά διά την ΜιαμοΟ, μεγάλον
  πλούτον, ά^εκμετάλλευτον δμως δυ
  ατυχώς, αποτελεί ή ίαμαπχή πή
  γή τοθ Λέντα. Καί άν ώργανοθτο
  ή λουτρόπολις αυτή χαί Ιξεμετχλ
  λεύετο θά είχον πολλάνάώφεληθοθν
  χαί οί χάτοιχοι τοθ χωρίου χαί
  όλόκλήρος ή Μίσσαρά χά! ή Κρή
  τη γενιχώΐερον, Εύΐυχώς τό ύφυ
  πουργεΐον ΤουρισμοΟ εχΐι συμπε
  ριλάβει είς τό πρόγραμμά τού
  χαί την οργάνωσιν χαί τής λουτρο
  πόλεω; τοθ Λέντα. Καί ή χοινό-
  της φαίνεται άποφασισμένη νά βο
  Τ}θήση είς τοθτο. Ήδη μάλιστα
  γίνονται συνεννοήσεις μεταξύ των
  χοινοτήτων Μιαμοθς, Κρότου, Β.
  Άνωγείων,Άπεσωχάρι χαίΠλώρας
  ζιά, την χατασχευήν διά προσωπι¬
  κάς εργασίας των χατοίχων άμαξι
  τής ίδοθ μέχρι Λέντα. Καΐ βίαν
  κατασκευασθή ή όδός αδτή, θ'
  αρχίση άμέσως ή οργάνωσις τής
  λουτροπόλεως. Τότε δέ θά χατα
  σιή δυνατή χαί ή εκμετάλλευσις
  μιάς άλλης θαυματουργοθ πηγής:
  Τής Άγίας Μβρίνης, πού εύρισκε
  τα ι μεταξύ Πλώρας χαί Μιαμοΰς
  χαί τής οποίας αί θεραπευτικαί
  ίδιόττ)τες ιδίως ώ; πρός τάς πά
  θήσεις των νεφρών, τάς ψχμμιά
  σεις καΐ τούς λίθους, είνε θαυμα·
  τουργαί.
  —Δωρεαί.
  Ό κ. Μη'άς Ποτήρης προσέ
  φερεν είς τό «"Ασυλον της Γβ
  ρόντισβκς» άφθβνα τρόφιμα διά
  τό συσσίτιβν αυτών καί εκλεκτόν
  έπίσπ; καΐ πλούσιον φαγητόν
  είς μνημόσυνον ετήσιον των γο
  νέων αΰτοΰ Έρωφίλπί χαι @£ο
  ίώρου Ποτήρη.
  —Ή οίκογένεια Καλβμενοπού
  λου κατέθηκεν είς τό βύτό "Λ
  συλον δρχ. τριακοσία; πρός πά
  ροχήν έκλβκτοϋ καΐ πλουσίου
  φαγητον είς μνήμην των νεκρών
  αυτής, κατά την 2αν Φεβρουα
  ρίβυ.
  —Ό κ Έμμ. Καλλιωράκης κα
  τέθεοε χιλίας δραχμάς ϊίς τό Πά
  τριωτικόν "Ιδρυμα είς^ μνήμην
  τού κατά τό παρελθόν «τος άπβ
  βιώσαντος υ(οϋ τού.
  Ό Μορφωτικός Σύ>λογος εύ
  χαριστεΐ θερμώς τοΰς ύωρητάς.
  —Τό σημερινόν πρόγραμμά
  τοΰ Ραδιοφωνικοΰ.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  'ΕκτΙθεται είς μυστικήν δι'
  ένσφραγίστων προσφορών μει
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή προ-
  μήθεια είς τόν Δήμον Ηρα¬
  κλείου ενός σασσί αύτοκινή
  τού ώφελΐμου φορτίου ενός
  τόννου.
  Ή δημοπρσσΐα θέλει λάβη
  λάβ{] χώραν έν τώ Δημαρχια
  κώ Καταστήματι την 21ην
  τοθ μηνός ΦεβρουσρΙου 1939
  ημέραν Τρίτην καί &ραν 11 —
  12 π. μ. καί ενώπιον τής Δη·
  μαρχιακής Έπιτροπής Ήρα
  κλεΐου.
  Οί δροι συγγραφής ύποχρε
  ώσεων εισί κατατεθειμένοι είς
  τα Γρσφεΐα τής Μηχανικής
  Υπηρεσίας τοθ Δήμου Ηρα¬
  κλείου οπόθεν οί βουλόμενοι
  δύνανται νά λάβωσι γνώ¬
  σιν.
  Έν Ηρακλείω τή 27 Ίανου
  σρίου 1939.
  Ό Δήμσρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Κ. Μυλοποταμίτης
  όφθαλμίατρβς
  Επί τρισκονταετΐαν απο¬
  κλειστικώς καΐ μόνον είς τα
  όφθαλμολογικά άσχολούμι-
  νος, δέχεται, τούς πάσχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό δο)θαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον καρά
  χφ Καμαράκι νλησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  Ό Ραίιοφωνικός Σταθμές Ά
  θπνών θά μεταδώση σήμερον τό
  έξη; πρόγραμμά. "ίϊρα 13.20 χρη
  ματιστήριον, 13.40 εΐδήσει;, 13.
  50 πβικίλη μουσική, Η.45 άνακοι
  νώσεις κοιί μΐτεωρολογικόν δελ
  τίον, 18.15 «ή ώρα τοΰ παιδιοΰ»
  18.35 μουσική χορού, 19 ώμιλία
  τού κ. Θεοδώρου Κεντέρη πρός
  την Ε.Ο.Ν. περΐ των __ ίδανικών
  τού έθνους καΐ τού έργου των
  γονέων, 19.15 μικρά ορχήστρα
  20.30 έλαιρρά μουσική (όρχή
  στρα κ. Καραμαοϋνα), 21 όμιλίοτ
  τοΰ κ. Βασιλείου Βικιαρέλη π«
  ρϊ των άρμάτων @έσιτιδος, 21.
  15 μουσική διά πιάνο, Δώρης
  καΐ "Ιδα Μαργαρίτη, 21.45 ειδή
  σεις, 22 ρεσιτάλ τραγουδιοΰ ΰΐτό
  τής δίδος Σειραδάκη, 22.30 λαΐ
  χά τραγοΰδια, 6 χ. Νταβός συ
  νοδίία μανδολίνου καΐ κιθάρας
  υπό της κ. Μπαρέτση κ»ΐ βοΰλ
  γαρη, 23 εϋήσίΐς, 23 10 Κδφχ
  λονίτικη καΐ Ζακυνθινή κάντα
  δ«ς, 23.50 μουσική χοροΰ.
  —Τιμή είς Κρήτα αστυνομι¬
  κόν.
  Κατά πληροφορίας έξ Αίγύ
  πτου είς τόν έν Πόρτ Σαΐδ &
  νώτερον αξιωματικόν της ΑΙγυ
  ιττιακής Άστυνβμίας χ. 'Βμμκ
  ν ου ηλ Κ. Ίερωνυμάκην, άδίλ
  φόν τού παρ' ημίν ίατροΰ μαι
  ευτήρος κ. Μιχαήλ Κ. Ίερωνυμά
  κη, άπενϊμήθπ έν εΐδικίί τελε
  τίί, παρουσία τοΰ διοικητοΰ τής
  διώρυγος τοΰ Σουέζ 'Αμπά Μιτέη
  καΐ άλλων άνωτάτων άξιωματι
  χών τής ΑΐγυΓττιακης 'Αστυνομί
  άς τό παράσημον τής άνδρϊίας
  λόγω μιά; ήρωΐχής πράξεως αύ
  τοΰ, διασώσαντος μέ πρωτοφανή
  αυτοθυσίαν τέσσαρας Αίγυπτίους
  ναυτικοϋς κινδυνεΰοντκς έν ώ
  ρα σφοδράς τρικυμίας. Την άπο
  νομήν τού παράσημον τούτου
  είς τόν Κ. Ίερωνυμάκην, αί αί
  γυπτιακαί έφημερίδες «γγέλλουν
  μέ ένθουσιώδη καί τιμητικά σχό
  λια.
  —Τό α)π «'Ακρόπολις».
  Κατά τηλϊγράφημα έκ Πειραι
  ώς τό θοιλαμηγόν <Άκρόπολις»,το οποίον ανεχώρησεν έκ τοΰ λι μένος μας τό εσπέρας τής Κυ ριακής είς τάς 8 ακριβώς, έ'φθα σεν είς Πειραια την επομένην τό «ρωΐ είς τάς 9 30' ακριβώς έξβτέ λεσε δηλ«δή τό ταξίδιον είς 13. 30 ώρας. Α©ΡΑΥΣΤΑ ΓΥΑΛΙΑ βΡΟΛΟΓΙΩΝ Έπρομηθβΰθη πρώτον καθ1 & λην την Έλλάδα τό ώρολογο π© ι εί© ν «ΖενΙθ» τοΰ κ. Μιχ. Να νευσάκη. Τα αθραυστα γυαλιά, Τό γνωστόν Ξενοδοχείον: ΑΠΟΛΛΩΝ, της απολύτου προτιμήσεως δλων των Ηρακλειωτών. Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. 'Ανακαινισθέν καί πάλιν έξασφαλίζει ολα τα πλεβνεκτήματα τής άνέσεως καί ευχαρίστου δια- μβνής. Θέρμανσις—λουτρα κ. λ. π. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ: ΑΡΡΛΒΟΝ ΜΕΤ' ΕΜΠ0Α1 ^-«Β
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τετάρτης
  1 Φεβρουαρίου 1939
  ΕΥΙΊΙ Η ΕΗΤΥΟΩΣΙΣ
  ΕΚ ΤΟΥ ΜΙίΟΥ ΤΟΥ ΧΙΤΙίΕΡ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΛΝ-ΓΑΛΛΙΛΗ
  1ΕΗ ΥΙΕΣΤΙΕΕΗ ΕΜΦΙΗΙΣ
  ΤΑΣ ΙΤΑΛΙΚΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τού
  άνταποχριτου μας). — Σημερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Παρισίων καί Αονδίνου
  άναφέρουν ότι ό χθεσινάς λόγος τού
  καγκελλαρίου Χίτλερ έπροξένηαε τό·
  σον^είς τούς γαλλικούς όσον καί τούς
  αγγλικούς κύκλους, εύνο'ίκήν εντύπω¬
  σιν.
  Οί Γάλλοι ύπογραμμίζουν ότι ό
  Γερμανός καγκελλάριος δέν ΰπεστήρι-
  Ό λόγος τοΰ Χίτλερ και αί σχέσεις
  Ιταλίας μετά της Γερμανίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Ίανουσρ(ου|πΕ, δέν είνε δυνατόν νά άπο
  ξεν έμφανώς τάς ιταλικάς αξιώσεις
  τάς στρεφομένας εναντίον τής γαλλικής
  άποικιακή«> αύτοκρατορίας.
  Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΑΟΣ
  ΑΠΕΠΛΕΥΣΕΝ ΕΚ ΚλΡΘΑΓΕΝΗΣ
  ΠΡΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικού ότι ό κυβερνητικάς στό-
  λος απέπλευσεν έκ τού λιμένος τής Καρ
  θαγένης πρός άγνωστον κατεύθυνσιν. 'Υ
  ποτίθεται ότι ό στόλος θά υποστηρίξη
  μεταχινήσεις τού κυβερνητικοΰ οτρατού
  ή Θά προβή είς έπιθετιχάς ενεργείας,
  χατά των καταληφθέντων υπό των έθνι
  κων λιμένων.
  (ίδ. ύηησεσία).— Ό χθεσινάς
  λόγος τού κ. Χίτλερ διήοκεσε
  επί μίαν καί ήμΐσειαν ώραΐΑ.
  Είς τάς αρχάς τοϋ λόγου τού
  ό κ. Χίτλερ ήσχολήθη μέ τό
  εσωτερικόν πρόβλημα καί κα
  τόπιν μέ τό εξωτερικόν.
  "Ετόνισε ποΐαι είνε αί άρ
  χαί τοθ έθνικοϋ σοσιαλισμοΰ
  τόν οποίον εΤπεν έδημιούργη
  σεν ό κίνδυνος τοθ μπολσεβι
  κισμοθ. Κατόπιν είπεν ότι μό
  νόν ή άναθεώρησις τής συν
  θήκης των Βερσ:χλλιών θά έ
  ξησφάλιζεν οριστικώς την εΰ
  ρωπαϊκήν είρήνην. Είτα έθι
  ξε τό ζήτημα των άποικιών.
  Ουδέποτε 6 Γερμανός καγκελ
  λάριος εζήτησε κατηγορημα
  τικώτερον την απόδοσιν των
  παλαιών άποικιων είς την Γερ
  μανίαν.
  . «Ό γερμανικός λαός εΐ
  θάνη καί δέν θά άπο
  θάνη...»
  Ό κ.Χίτλερ ωμίλησεν άκολού
  θως διά την Ιταλίαν καί συγ
  κεκριμένως διά την σΐαθερό
  τητα τής γερμανοϊταλικής φι
  λΐας ή 6ποΙα είπεν όφεΐλεται
  πρώτον μέν είς τό αίθιοτπκόν
  καί δεύτερον είς τό σουδητι
  κόν ζήτημα.
  Καταλήγων έτόνισενδτι εάν
  ή Ιταλία περιπλακή είς πό
  λεμον, όηοιαδήποτε καί εάν
  είνε ή άφορμή, ή ΓερμανΙα
  θά παραμείνη παρά τό πλευ
  ρόν της.
  ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
  Όλόκληρος ό εύρωπαϊκός
  τύπος σχολιάζει σήμερον εύ
  ρύτατα τόν χθεσινόν λόγον
  τοθ Φύρερ. Ιδιαιτέρα σχόλια
  προεκάλεσεν ή ύπόσχεσις ιήν
  οποίαν εδωσε είς τήν'Ιταλίαν.
  Ιδιαιτέραν δέ εντύπωσιν,έπρο
  ξένησε σχετικώς είς τούς αγ
  γλικούς καί άμερικανικοΰς
  κύκλους ή περικοπή: «όποιαδή
  ποτε καί άνεΐνε ή άφορμή τοθ
  πολέμου» είς την όποιαν δι
  δονται διάφοροι έρμηνεΐαι.
  ΑΙ ΪΧΕΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΣΟΒΙΕΤ
  Ό νέος έν Μόσχα πρεσβευ-
  τής τής Αγγλίας μετεβίβασε
  χθές είς τόν Λιτβίνωφ την επι
  θυμίαν τής κυβερνήσεως τού
  δπως συσφιγχθοϋν αί σχέσεις
  μεταξύ Αγγλίας καί Σοβιέτ.
  Κατόπιν μακράς συνομιλίας
  απεφασίσθη ή έπανάληψις
  των συνομιλιών έπ' σύτοθ
  τοθ θέματος, λίαν προσεχώς.
  Τό υπουργείον των Οικονομικόν
  διά την εκτέλεσιν δημόσιον έργων.
  Τό υπουργείον των ΟΙκονομι-
  κών δι' έγκυκλίου τού πρός δλας
  τάς αρμοδίας δημοσίας αρχάς, πά
  ρακαλιΐ αύτάς δπως τό συντομώ-
  τερον άναφέρουν εάν δέν πράκει-
  ται νά εκτελεσθώσιν αί εργασίαι
  μέχρι τέλους τοθ οίκονομικοθ ε
  τους διά τάς οποίας άνελήφθησαν
  ωρισμέναι δποχρεώσεκ. Επί
  σης νά γνωρίσουν εάν έξετελέσθη
  σαν έν μέρει, διά τίνα λόγον δέν
  δπεβλήθηοαν εισέτι τα δικαιολο
  γητικά τα άντιπροσωπεύοντα την
  γενομένην δαπάνην μέχρι τοθδε,
  ΑΠΟΣΚΟΠΕΗΊΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑΣ
  Α ΘΗΝΑ131 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποχριτού μας).— Νεώτεραι πληροφο
  ρίαι έκ των εύρωηαϊχών πρωτευουσών
  άναφέρουν όϊ ι οί κυβερνητικαί άκοσχο
  «ιοΰν νά μεταφέρουν έκ τ?,ς Καταλω
  νίας τόν στρατόν αυτών «ίς ιήν Βοχλέν
  θιαν, δ τι ου χαί προτίθενται νά όργανώ
  σουν ισχυράν άμυναν.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
  Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Κατά τάς έκ
  Μπουργκος τελευταίας πληροφορίας ή
  προέλασις των έθνικών είς την Καταλω
  νίαν συνεχίζεται.
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΞΑΚΟΑΟΥΘΟΥΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τού
  «νταποκριτού μας).— Ειδήσεις έκ Πά
  ριαίων άναφέρουν ότι αί μαχαι είς την
  Έατρεμαδούραν συνεχίζονται πάντοτε,
  των κυβερνητικήν προσπαθούντων νά δι·
  ασπάσουν τό μέτωπον των έθνικών.
  ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑ Ξ Α
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Ό πρωθυπουρ.
  γός χ. Ί. Μεταξάς ομιλήσας σήμερον
  πρός τ ούς χρηματιστάς συνέστησεν νά
  μή παρασύρωνται άπό τάς διαδόσεις.
  Ή έσωτερική κατάστασις προσέθηκεν
  ό κ. Ηρωθυπουργός, είνε στερεω-
  τάτη *αί αρίστη ή θέσις τής Ελλάδος
  άπό απόψεως διεθνών σχέσεων.
  Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΠΕΒΕΟΡΗΣΕ
  ΤΟ ΙΗΪΤΙΤΒΤΤΒΗ ΧΗΜΐΚΒΗ ΠΡ0Ί0ΗΤΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τού
  άντα*ΐοκριτοΟ μας). — Σήμερον ό κ.
  Πρωθυπουργός κατήλθεν είς Πειραια
  δηου έηεθεώρησε τό ίνστιτούτον χημι·
  μ,Δ* προΖόντων κ*1 λιπαβμάτων·
  ώ; έπίσης καί άν
  μέρος πρόκειται
  τό υπόλοιπον
  νά εκτελεσθή
  μέχρι τέλους ΜαρτΕου 1939 ολό¬
  κληρον ή κατά πόσον μέρος άχρι
  βδς. Τοθτο λέγει είνε απαραίτη¬
  τον ίνα έν περιπτώσει καθ" ήν
  θά εκτελεσθή ολόκληρον τό έ'ρ
  γον χαρακτηρισθή ώς παθητι
  κόν υπόλοιπον έν τ·ζ περιπτώσει
  δέ τής έν μέρει εκτελέσεως αύ
  τοθ νά άνατραπή τό υπολειφθησό
  μενον μέρος καί νά μεταφερθή είς
  την αντίστοιχον πίστωσιν είςβάρος
  τοδ οίκονομικ&Ο Ιτους 1939—40.
  Άλλά τό τελευταίον ο,ύΐά συνι
  ατ$ νά αποφευχθή δπωσδήποτε διά
  τής έπισπεύσεως τής έκτελέσεωςτών
  υπολειπομένου
  εγένετο έναρξις
  τούδε καί τουτο
  εργασιών δι' άς
  εκτελέσεως μέχαι
  διότι θά συναν
  τηθοθν δυσχέρειαι είς την μετ*
  φοράν των άντιστοίχων πιστώσεων
  είς βάρος τοθ οίκονομικοθ Ιτους
  1939—40 καί κατ' επαύξησιν των
  είς αύτό άναγραφησομένων πιατώ
  σεων.
  Έν συνεχεία παρηγγέλθη 8πως
  λήγοντος τοθ τρέχοντος οίκονο
  μικοΰ έτους, παύση ή ζήτησις
  διά την έγκρισιν δαπανών ιδία δι*
  εκτέλεσιν έργων καί προμηθείας
  έκτός εάν πρόκιιται περί έπει
  γούσης φύσεως τοιούτων καί ά
  νεπιδέκτων άναβολής καί υπό τόν
  ϊρον πάντοτβ δτι θά έκτελεσθοθν
  πλήρως μέχρι τέλους τοθ οίκονο
  μικοθ έτους 1938-39-
  Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  Γενομένης τής κληρώσεως τοθ
  λαχείου τοθ Στόλου εκέρδισαν οί
  κάτωθι λαχνοΐ τα έναντι αυτών
  σημειουμένη ποσά:
  4557 5ρ. 300.000, 23262 δρ.
  40.000, 5055 δρ. 20.000. Οί ά·
  ριθμοί 19563 καί 18740 κΐρδί-
  ζουν άνά δραχμάς 10.000. Άνά
  4 000 δραχμάς κεροίζ&υν οί αριθ
  μοί, 22864, 38442, 32715, 23.
  643, 7677, 13301, 39884, 90,
  90, 13000, 27138. ΟΣ άριθμοΐ
  13487, 13952, 29559, 31628,
  19828, 8027. 15883, 22591,
  22582, 14886, 22698, 31.
  922, 26183,26578, 28899, 7.
  855, 8849, 39019, 9044,, 30.
  180, κερδίζευν άνά 3000 δρ. έκα¬
  στος.
  Άνά 2000 δρχ. κερδίζουν οί
  άρΐθμοί 25560, 18097 13852,
  25463, 29136, 864, 30873,
  25956, 13523, 832. 25317,
  23574, 9057, 8172, 28519,
  9994, 181, 10160, 11546.
  19980, 25814. 12221, 37455,
  28605, 33463 Τέλος οί λήγοντες
  είς τό τελίυταΐον ψηφίον τοΟ πρώ
  τού άριθμοθ κερδίζουν άνά δρχ.
  80. ______________
  Η ΤΙΜΗ ΤΟ.Ν ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΩΝ
  Δι' αποφάσεως τοθ ύφυπουρ
  γοθ τής ΆγορανομΙας εμειώθη
  σαν ώς εξής αί τιμαί καυσΐ-
  μων ύλών κατ' οκάν: Των ήμέ
  ρων ξυλανθρακων άπό δραχ.
  5 είς δραχμάς 4, των ήμιαγρΐ-
  ων ξυλανθρακων άπό δρ. 5.
  20 είς δραχ. 4.30, των άγρίων
  ξυλανθρακων άπό δραχ, 5. 30
  είς δραχ. 4. 60, των κομμέ-
  νων ξύλων διά θερμάστρας,
  ημερών καί άγρίων, άπό δρ.
  1. 70 είς δρ. 1. 40. Δι' ετέρας
  αποφάσεως εμειώθη ή τιμή τοθ
  άμνοθ γάλακτος άπό δραχ. 66
  είς δραχμάς 60.
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
  ΔΓ έγκυκλίου της ή Νομαρχία
  Ηρακλείου πρός τους προέδρους
  των Κοινοτήτων ιοθ ΝομοΟ παραγ
  γέλλιι νά υποβάλωσιν «ίς αυτήν
  καταστάσεις έμφαινούσας την καλ
  ιεργηθεϊσαν έκτασιν είς στρίμμα
  (κεχωρισμένως
  τα δΓ αμπέλου
  κατ' είδος).
  ΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΕΞΩΣΤΑΙ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη οιάταγ
  α^ διά τοθ όποίου ρυθμί-
  ζονται τα των 6ρ(ων των κλει
  στών έξωστών.
  Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ
  ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΟΥΜΑΣ
  ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
  Ό ύπουργός Γεν. Διοικη
  τής Κρήτης κ. Μπότης Σφα¬
  κιανάκης απηύθυνε χθές πρός
  την Νομαρχίαν, την Ένωσιν
  Γρωργικών Συνεταιρισμών καί
  τόν Πρόεδρον τής Κοινότητος
  Αρχανών τό κάτωθι τηλεγρά-
  Φημα έν σχέσει μέ την ρύθ¬
  μισιν των ζητημάτων των
  σουμοπαραγωγων Ηρακλεί¬
  ου:
  «Κατόπιν συναφθείσης συμ
  φωνίος μεταξύ οΐνοπνευματο
  ποιητικων Εταιρείαν καίΔημο
  σίου ανέλαβον οδταισυγκέν
  τρωσιν καί μεταφοράν σοΰμας
  επί άμίσω πληρωμή βιομηχα
  νίκης άξίας καί κρατι
  κης άμοιβής έπιστρεφομέ
  νού άμα τιαραγωγοΰς κατα
  βληθέντος δικαιώματος κατα
  ναλώσεως. Κέντραπαραλοβής
  Ιδρυθήσονται Επάνω Άρχά
  χάναις, Κουνάβους, "Αγιον
  Μύρωνα καί Αγ. Βαρβάραν.
  'Υτΐουργός Γεν. Διοικητής
  Μπότης Σφακιανάκης·
  ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
  Ε' ΚΑΙ ΣΤ ΤΟΥ &ΗΜΟΤΙΚΟΥ
  Διά νόμου όρΐζεται δτι είς
  την Ε' καί ΣΤ' τάξιν των Δή
  μοτικών Σχολείων θά διδά-
  σκεται ή άΐτλή καθαρεύουσα
  Έλληνική γλωσσα,ϊνα οί άπό
  φοιτοι των σχολείων τούτων
  δύνανταινά κατανοοθν αυτήν
  γραφομένην ή όμιλουι/ένην,
  ταυτοχρόνως δέ θά συνεχίζε
  ται καί ή διδασκαλία τής κοι-
  νής δημοτικής. Ούτω τα άνα
  γνωστικά βιβλία τής Ε' καί
  ΣΤ' τάξεως τοθ ΔημοτικοΟ
  θά εχουν έκτός των άναγνω-
  σμάτων τής κοινής δημοτικής
  καί άναγνωστικά τής άπλής
  χαθαρευούσης.
  ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ
  Πρός τούς προέδρους των Κοι
  νοτήτων τοθ νομοθ εκοινοποιήθη
  σαν δπδ τής Νομαρχίας αί συ
  οτάσΐΐς τάς οποίας επί τή ιόκαι
  ρία τής λειτουργίας των μαθητι
  κων συσσιτίων απηύθυνε πρός δ-
  λας τάς κοινοτικαί καί δημοτικάς
  αρχάς τοθ χράτους ό Πρωθυπουρ
  γός κ. Μεταξάς. Διά των συατά
  σΐιον τούτων έπιδιώκεται ή οίκονο
  μικί] ενίσχυσις των μχθητικών
  ίλων των
  ΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
  ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΟΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Έντός των προσεχών ήμε
  ρών θά δημοσιευθή είς την «'Ε
  φημερΐδα τής Κυβερνήσεως»
  ό καταρτισθείς νέος νόμος,
  διά τοθ όποίου καθορίζονται
  αί συντάξεις των άναπήρων
  πολέμου, των εχόντων άναπη
  ρίαν κάτω των
  εκατόν.
  έξήκοντα τοίς
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΟΝ
  Διά δημοσιευθέντος άναγκα
  στικοθ νόμου πσρετάθησαν μέ
  χρι τής 1ης Μαΐου τρέχοντος
  ετους αί προθεσμίαι διά την
  υποβολήν των οΐκείων δικαιο
  λογητικών των ύπηρετούντων
  είς τό "Εμπορικόν Ναυτικόν,
  τόν έφοδιασμόν διά ναυτικών,
  φυλλαδίων των συμπληρωσάν
  των τό 25ον Ιτος τής ήλικΐας
  των καί την εξέτασιν των
  διαπίστωσιν τής ύ
  ρ ή
  γειονομικής καί έπαγγελμαΐι-
  κής ίκανότητος. 'Επίοης πά
  ρετάθησάν αί προθεσμίαι διά
  την εξέτασιν πρός έφοοιασμόν
  διά πτυχίον καί άδειών >καί
  την συγκρότησιν ή συμπλήρω¬
  σιν, των πληρωμάτων των ρυ
  μουλκών.
  ΟΙ ΒΈΑΙΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ
  Δι' αποφάσεως των αρμο¬
  δίων ύπουργών, διευκρινίζεται
  δτι ό πίναξ των άνεγνωρι-
  σμένων βιβλιεμπορικών οϊκων
  καθίσταται όριστικός άπό τής
  έγκρίσεώς τού υπό τοθ ύπουρ-
  γοΟ τής 'Εθνικής Οίκονομίας.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  Ελεμέδες
  »
  Ταχτάδες
  ΣταφΙδες μαθραι
  Ελαια 3—5ο » 20.30
  Βρώμη , 5.30
  Βϊκος η 5 —
  Μέταξα . 55α-
  Κουκουλισ < 130 — Σάπωνες: ΛευκοΙ α' » 21 — ΜουργίλαΙου α' » 15.— " β » 14 — Πυρηνέλαια » 17.— θΐνβι: Αρχανών μΐστ. » 30 — Μαλι"-' 30 Πρωϊνή ΦΡΟΝΟΥΝ Ο ΙΗΙΕΝΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΝ ΗΡΧΙΣΕ ηϋΜΪΙΕΙΙ ΛΕΗ ΕΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΕΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ, ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας). — Νυκτερεναί εί- δήσεις πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορεί¬ ον άγγέλλουν ότι καθ* ά τονίζεται υ¬ πό των διπλωματικώς καί δημοσιογρα- φικών κύκλων τής Εύρώπης, ή διεθνής έντασις χαλαροΰται. Πανταχόθεν παρατηρείται ότι ή κα¬ τάστασις δέν έχειροτέρευαε μετά τόν λόγον τού κ. Χίτλερ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΠΑΛΙΝ ΜΕΓ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ τού έξωτερικού άναφέρουν ότι άναμέ· νεται μετ* ένδιαφέροντος έν Εύρώπη ή απάντησις άπόψε (χθές) τού Βρεττα'· νού Πρωθυπουργού κ. Τσάμπερλαιν είς τόν λόγον τού κ. Χίτλερ. Όκ. Τσάμπερλαιν θά άναφερθή είςτό ίσκανικόν καί την τελευταίαν κινητο¬ ποίησιν έν Ιταλία. ΟΙ ΙΤ ΑΛΙΚ ΟΙ ΚΥΧΛΟΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΕΥΡΥΤΑΤΑ ΣΧΟΑΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Ρώμης ότι οί ιταλικαι κύκλοι άφιε- ρ ώ νού ν ευρύτατα σχόλια είς τόν χθεσι¬ νόν λόγον τού κ. Χίτλερ, έν πολλοϊς έξαίροντες τα λεχθέντα υπό τού Φύ¬ ρερ, ιδία όσον άφορα τάς ίταλογερμα- νίκας σχέσεις. Σ Χ ΥΠΟΤΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ Η ΔΗΑΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ Ρλ ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τού ανταποχριτού μας). - Πληροφορίαι εκ τής ιταλικής πρωτευούσης άναφέ- ρουν διι ό ίταλικός τύπος ύπογραμμί- ζει πολλά σημεϊα τού λόγου τού κ.Χί τλερ, ιδιαιτέρως δέ έκεϊνα είς οί τονί- ζεται ότι ή Γερμανία θά ταχθή παρά τό πλευρόν τής Ιταλίας είς ενδεχό¬ μενον πόλεμον εναντίον τής δευτέρας. ΕΒΕΛΤΙΩΘΗ Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΗ Ε8ΝΙΚ1Η ΕΙΣ ΤΗΗ ΕΙΤΡΕΜΑΑΡΥΡΑΜ ^ ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας)—Τηλεγραφούν έκ τού Μποθςγκος ότι οί έθνικοί άντε- πιτεθέντες εις την Έστρεμαδούραν έ- βελτίωσαν τάς θε α εις αυτών. ίΥΜΕΑΗΦΒΗΣΑΗ Υ Β Ο ΤΟΗ ΕΘΗΙΚΟΗ ΠΟΛΛΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ψ ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τού ανταποχριτού μας). — Υπό των έθνι- κων στρατευμάτων κατά τάς μάχας τής Έστρεμαδούρας αγγέλλεται έκ ΙΜπούρ- γος ότι συνελήφθησαν 5*48 αίχμάλω- τοι κυβερνητικοί περισυνελέγησαν δέ επί τού πεδίου τής μάχης 3«Ε> νεκροί
  τού στρατού των κυβερνητικαί.
  ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΥΠΟΒΕΣΕΙΣ
  ΚΑΙ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΣ ΤΥΠΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έξ
  Ούασιγκτώνος ότι ό άμερικανικός τύ-
  ηος εξηκολουθεί να άφιερώνη εΰνοϊκά
  σχόλια είς τόν έκδηλώσαντα τάς προ-
  θέσεις τής επισήμου Αγγλίας λόγον
  τού "Αγγλου πρωθυπουργοΰ. Αί ά-
  μερικανικαί έφημερίδες έξακολουθούν
  να ύπογραμμίζουν ιδίως την ταύτότη-
  τα των αντιλήψεων Ροΰσβελτ κ*1 Τβάμ-
  περλαιν»