96866

Αριθμός τεύχους

5081

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

2/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αίγυ.ττίΐυ
  έτησίϋ λίραι 3
  έξά μηνός 2
  Άμερικής
  ετήσιαι δ"λ. 15
  εξάμηνον » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  2
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟ1 ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΙΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5081
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΙ ΠΡΟΟΥΟΟΥΡΓΙΚΑΙ ΔΗΑΟΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Ό σατανάς καλόγηρος
  Αί δηλώσεις τοΰ πρωθυπουρ
  • γοΰ κ. Μεταξά πρέ>ς τούς άν-
  -. τιηρβσώπους τοΰ χρηματιστη-
  , ρίου Αθηνών, πού τόν επε¬
  σκέφθησαν προχθές, διερμη-
  . νεύουσχι πλήρως την ύπάρ-
  ■ χβυσαν πρχγματιχότητα καί
  σύμφωνοι έξ ολοκλήρου πρός
  ' την αλήθειαν, ήκούσθησαν
  . μέ ικανοποίησιν άπό την
  - κοινήν γνώμην. "Εθεσαν τα
  πράγμχτα είς την θέσιν των
  καί απετέλεσαν σπβυδαίαν
  . ένθάρρυνσιν διά τάς παρα-
  γωγικάς δυνάμεις, ποΰ έχβυν
  ανάγκην ήθιχής τβνώσεως
  ' διά νά συνεχ,ίβουν τό έργον
  των.
  Ό κ. Μεταξάς, άποφεύγων
  τας ύπερβολάς, υπήρξε καί
  έν προκειμένω σαφής, κατη-
  γορηματικός όσον καί άντι
  κειμενικάς. Διεβεβαίωαεν
  •τι ή οίκονομική κατάστα¬
  σις τής χώρας^εΐνε τόσον κα-
  λή σήμερον όσον ουδέποτε
  άλλοτε Ετόνισεν ότι καί ή
  οΐκονομιχή καί ή νομισματι
  κή θέσις μας είνε σταθερά.
  Εδήλωσεν ότι διπλωματικώς,
  ·. ουδέποτε ευρέθη είς καλυτέ¬
  ρα ν μοίραν ή .χώρα. Καί τέ
  ' λος εξέφρασε την έλπίδα ό¬
  τι ή οιεθνής κατάστασις θά
  ' εξελιχθή ομαλώς, ότι ή αν¬
  θρωπότης θά επανέλθη είς
  . την οδόν τής είρήνης καί
  τής ήρεμ*ίας καί ότι αί διατα
  ραχαί κκΐ μέθοδοι τής βίας
  θ' άποφευχθοΰν είς τό τέλος.
  Καί ©ντω; έται έχουν τα
  $ ποάγματα. Ή Ελλάς ε*ει ά-
  ναπτύξει εσχάτως εξαιρετικήν
  | οικονομικήν δραα ιηριότητα.
  "*„. Ή βιομηχανία, τό εμπόριον,
  η ναυτιλία καί ή γεωργία
  της έκινήθησαν. Τό εθνικόν
  εΐσόδημά της ηυξήθη. Τό
  είς χρυσόν καί ξένον συνάλ-
  :τ λαγμα τής δραχμής ηυξήθη
  ώς άποδεικνύεΓαι άπό τ«ς
  καταστασίς τής Τραπέζης
  τής Ελλάδος. 'Η δραχμή έ-
  χει σταθεροποιη9ή είς ωρι¬
  σμένον επίπεδον.
  Τάέθνικά χρεώγραφα έχουν
  σημειώσει σταθεράν άνατίμη-
  σιν. Καί γενιχά ό δείκτης
  τής οίκονομιχης δραστηριό·
  τητος κλίνει σταθερώς πρό;
  την βελτίωσιν. "Εχει έπίσης
  βςλτιώσει σημαντικά τάς σχέ-
  σεις της μέ όλα τα κράτη
  . χαί έχει λάβει την θέσιν
  της είς τό διεθνές πλαίσιον.
  Μέ τα όμορα κράτη, συνδέ-
  εται διά συμφωνών φιλίας
  καί συμμαχίας. Μέ την Τουρ
  χίαν συνεργάζεται στενώς
  έφ' όλων των έπιπέδων καί
  είς όλους τούς τομεΐς.
  Καί μέ όλας τάς μεγάλας
  δυνάμεις τής Εύρώπης ευρί¬
  σκεται είς έξαιρετικώς αγα¬
  θάς σχέσεις. Ή Ελλάς άλ-
  λωστε, ενα έχει πόθον. Κκί
  μίαν επιδίωξιν: Γήν ειρήνην.
  Θέλει νά ζήση έν ήρεμία χαΐ
  έν άρμονική συνεργασία
  μεθ' όλων των λαών. Διότι
  μόνον μία μακρά περίοδος
  είρήνης θά δώση τα περιθώ-
  ρια ανασυντάξεως, ανορθώσε¬
  ως καί αναδημιουργίαν Ή
  Ελλάς δέν έχειζνά ωφεληθή
  άπό νέον πόλεμον. Διότι δέν
  έχει, πλέον έδαφικάς βλέψεις
  Διότι δέν αποβλέπει είς δη¬
  μιουργίαν άποικιακής αύτο-
  κρατορίας. Διότι δέν εχει
  ίμπεριαλιστικούς σκοπούς.'Αν
  τιθέτως πιστεύει ότι άπό ένα
  πόλεμον μόνον ζημίας θά
  υποστή. Διότι ένας νέος πό-
  λεμος θά συγκλονίση την
  γήν, θά έρημώυη τόν κόσμον
  θά ένσπείρη παντοΰ τόν ό
  λεθρον καί την συμφοράν θχ
  μεταβάλη τα πάντα είς έρεί-
  πια, χωρίς ν' αφήση ήττημέ-
  νους κοιί νικητάς. "Ολα θά
  είνε ήττημένοι. Διότι όλοι
  θά έχουν καταστραφή. Διότι
  όλοι θά έχουν βυθισθή είς
  κόλασιν. Ακριβώς δέ δι' αύ
  τόν τόν λόγον καί όλοι ά·
  πεχ8άνονται τόν πόλεμον,
  παρ' όλον πού όλοι έτοιαά-,
  ξονται πυ^ετωδώς, δι' ού.άρ.
  Καί ακριβώς αυτή ή σαφης
  γνώσις των συνέπειαν τοΰ
  πολέμου δημιβυργεΐ τάς ελ¬
  πίδας άποφυγής τού.
  Χνρακτηριστικήδέ υπήρξεν
  έν προκειμένω η αίαιοδοξία
  τοϋ άρχηγοϋ τής κυβερνήσε¬
  ως κ. Μεταξά. "Ηδη μάλιβτα
  τα πράγματα δικαιολογοϋν
  την αισιοδοξίαν αυτήν. Αί
  τελευταίαι έκ τοϋ έξωτερι
  κου πληροφορίαι άναφέρουν
  ότι είς τόν βεβαρυμένον άπό
  πολεμικόν ηλεκτρισμόν όρί
  ζοντα τής Εύρώπης άρχίζουν
  νά διαφαίνωνται αί πρώται
  ενδείξεις αίθρίας. Οί άρχη
  γοί των μεγάλων λαών, φαί
  νονται λογικώτεροι καΐ κατ»
  συνέπειαν διαλλακτικώτεροι.
  Καί γεννάται ή ελπίς νά επι
  κρατήβη τό πνεϋμα τής ουνέ
  σεωςείς τό τέλος. Αύτη άλλωσ
  τε είνε ή έπιθυμία ααί ή εύ-
  χή όλων των λαών τής γήί.
  0ΠΒ1 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡΗ
  ΤθηΡΜΗΛΙΚΊΟΙΙ
  ΟΕ άργυροΐ κρόταφοι παίζουν
  ιδιαίτερον ρόλον κατά την έπο
  χήν των Απόκρεω. Ή κρητική λα
  ογραφία έχει καί τό σχετικόν
  δίστιχον βεβαιώνουσα δτι τότί
  «κοΐίζουλαίνονται κι' οί γρηές».
  Καί δ,τι προέρχεται άπό τόν λαο
  γραφιχόν κόσμον είνε συνήθω; ψυ
  χολογημένον χαί άσφαλές. Άλλ'
  ανεξαρτήτως τούτου, ή διονυσιακή
  πρόθεσις Βιέκρινεν άνέκαθεν, σΐίς
  μεγάλες Απόκρηες καί τόν ταοαμ,ο
  πολίτην. .
  —θυμηθήτί τό ρόδο πού είς
  μίαν στιγμήν χορευτικοθ πανζουρ
  λιαμοθ εδέχθη άπό τα χέρια τοθ
  νέου χορευτοθ, ή «νεάζουσα» τής
  πίστας.
  Τό υπενθύμισεν δ γνώστης. Καί
  δικαίως. Τό ροδον αποτελεί συμ
  Ρόλον 8τΐ»ή διάβασις^!) Ρουβίκω
  νος δέν συνεπιφίρει απώλειαν αί
  σθήσεων. Είς τα χορευτήρια αί
  διαχρινόμεναι καί διαχρινόμενοι
  δέν άνήκουν μόνον ιίς την νεότη
  τα. Άνήιουν καί είς τόν... πρόλο
  γον τοθ γήρατος. "£χει χαί αύ
  τος τα δικαιώματά τού είς τόν
  χορόν. Καί συγκεκριμένως δχι
  μόνον τύπω «λλά καί ούσία.
  Άιίμνηστος πρεσβύτης άφηγεϊ
  το κάποτε μίαν περιπέτειαν μέ
  μίαν μιχραθλαν των Αθηνών.
  Τοθ ιϊρεσε χαί την επήρε τό κατό
  Πι. Τό δίλημμα ώστόσο ανεφάνη
  δι* «Οίον πρό τοθ απιτιοθ τής μι-
  χρούλας: Νί χτυπήση την πόρτα
  ή όποία έξηφάνισε είς τό βάθος
  της την χαριτωμένην οπτασίαν
  τοθ δρόμου τ) νά δποχωρήση κα
  νονικώς; Έπροτίμησε τα δεύτε
  ρον Σήμερον δπάρχει διαφσρά.
  ΟΕ Φάουστ δυσκόλως δποχωροθν
  «ίς τοιαύτας περιπιώσεις. Τού*ς
  έ'<ει επισκεφθή προηγουμένως ό Μεφιστοφελή;; Δέν μπορεΐ νά ξέ¬ ρη κανείς. Έν τούτοις είνε βέβαι όν δτι αί μεταπολεμικαί ' άντιλή ψεις αί οποίαι έγενίκευσαν τάς Φροϋδικάς θεωρίας, άπεδείχθησαν θαυματουργοί είς τα κεφάλαιον τής ύποβολής. Δέν είνε πολλές μέρες πού Ινας έπιτόπιος, πραγματι κός Άνακρέων— έχαριτολόγει μέ τα... έπικίνδυνα ρό5α τής νεόττ}- τος. Ήτο δέ χαρακτηριστιχόν τό γεγονάς δτι αί χαριτολογίαι τού ήσαν έξαιρετιχώς εύπρόσδεχτοι ά πό τα τελευταία. "Ας μην άποροθμεν λοιπόν διατί τα πενήντα ϊτη είσέρ χονται μέ δρμήν άσυνήθιστον είς την πίσταν χαί διατί δρέπουν επιτυχίας. Ή αίωνία νεότης εί παν πολλοί δτι δέν είνε χενή λέ ξις. Καί δέν είπαν ϊσως καμμί¬ αν παραδοξολογίαν. "Οταν επι κρατεϊ φρέσχο πνεΰμα—θά τό πι σϊίψιτε;—ίέν δπάρχίι ουΐε σάρξ άσθενης. Η φυσιολογία δέν γνω ρίζω πώς έξ^γεΐ α6τά τα πράγ ματα. Γνωμη μου ,{νι πάντως δτι ή τελευταία αυτή καταντα: πολ λές φορές ζητημα ψϋχοθεραπευ τικής. ΜπορεΙτε νά έξασφαλίοβ Τί «Οΐήν φ Τελιυΐαίαν; Έχιτβ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΟΝ ίον Ό θόρυβος ύστερικών φωνών χαί ψιθύρων έπλημμυροΰσι τό σκο τεινόν εσωτερικόν τής χωριάτικης χαλύβχς. Ό αίΛΐοκε,υΐιχός^οΙστρος τής αίρέσεως Κλύστυ έπλησίαζεν είς τό όξύτερον σημείον τού. Οί χωριχοί χαί αί γωρι·&<χ Ιψαλλον,! κΐυποϋσαν τα πόδια των,έξέσχιζον τα φορέματά των, έπληαίαζον είς την κατάστασιν τής άγνόΐητος. Με τα τινάς στιγμάς τα φώτα πού έ- φώτιζον τό δωμάτιον 0ά έσβυναν καί αί νεαραί γυναΐκες μέ λυμένα μαλλιά θά ώμιλοθσαν κατά των άνδρών, θά τούς ένηγκαλίζοντο, θά τούς φιλοΰσχν, θά τούς άνέτρεπον επάνω είς τό δάπεδον καί τα δρ- για θά ήρχιζον. Ό νέος μύατης είς τό κύκλον των άνθρώπων έκείνων τοθ θεοθ, πού έπίστευον δτι μόνον άμαρτά νων κανείς καί μετανοών ϊπειτα ημπορεί νά εύρη σωτηρίαν, ό Γρη γόριος Ρααποθτιν, 2νας πλάνης προακυνητής άπό την πόλιν Προ χόβσκ τοθ διαμερίσματος Τομ τιόλσκ, έκύπαζε μέ διαπεραστικόν βλέμμα τα γινόμενα. Ιδού μία θρηακεία την όποιαν θά ήμποροθσε νά κατευθύνη πρός πραγματοποίη σιν των σκοπών τού. Άν ήμπο κουσέ νά συνδυάση τάς 5ύο μέγα λας δυνάμεις τής μυστικοπαθείας καί τού σζρκικοθ πόθου, θά Ιρριχνε τόν κόσμον είς τα πόδια τού. Πά ρηκολούΐει μαγεαμένος καθώς οί χωμκοί έξέσχιζ^τ τα φορέματά των, έκιιλίοντο έπάνα» στά έδαφσς είς φρε ίτιδα συγκινήσεως καί Ι- πειτα, καθώ; ξαρνικά τα φώτα I- σβυσαν καί τό μΐγάλο δωμάτιο τής καλύβας εβυθίσθη είς τό σκότος ήχουσε μέ ϊσην μαγείαν την εξαλ λον συμφωνίαν τοΰ ερωτος καθώς οί οίνθρωποι παρεδίϊοντο είς την άμαρτωλήν εκείνην «συνάντησιν», την τυφλήν ερωτικήν πάλην, πού θά ωδήγει εις την σωτηρίαν Άλλ' ό Γρηγόριος Ρασποθτιν, καίτοι διετήρει την ψυχραιμίαν καί ίσορροπίαν τής σκέψεως, ήτο έπίσης πλάσμα μέ βιαίας καί άκα τανικήτους ίρμάς. Ησθάνθη χαί αύ τος τώρα την ανάγκην νά έρμήση, ν' αρχίση τόν χορόν, νά αφαιρέση τα ράσα καί νά βυθισόζ είς την Ιχστασιν εκείνην. Μετ3 ολίγον ε φώναζε καί αύτός «Ώσαννά ό έν τοίς 'Υψίστοις». Χορεύει χαί άπο βάλλει μέ πυρετώδη ταχύτητα τα Ινδύματά τού. θερΐ(3ΐ, τρυφεροί γα νΐΐκεΐοι βραχίονες περιετυλίσσον το γύρω είς τόν λαιμόν τού, είς τό χορμί τού, μέσα είς τό σκοτάδι καί Ινοιωθε τό χάδι μιόίς κοριτσί στικης διακεχομμένης έκ τοθ πόθου πνοήί, νά τοθ χκϊδιύη τό πρόσωπο, νά τοθ γαργαλά τα πακνά μαθρά τού γένεια. Άγκάλιασε την γυναΐ κα, την έσφιξε δυνατά επάνω είς τό πλατύ, δυνατό τού στήθος καί έψιθύρισε μέ λιγοθυμισμένη φω νή: —Έλα γλυκειά μου περισΐέ Επί τή βάσει νέον στοιχείον. έξασφαλίσει καί την ζωήν μέ τα χανονικά ποσοσΐά των κα θημερινών τέρψεων. * * * Είπαν άχόμη δτι οί νέοι δέν έχουν τήν'ώριμότητα των πρεσβυ τέρων είς τό κεφάλαιον των δια σκεδάσεων. Καί εί; τό σημείον αύΐό δποθίτω, δτι . έδικαιώθησαν δσοι τα είπαν. 'Υπάρχουν «ξεπετα ο&ύδια» τής ζωής, πού άντιλαμ βάνονται ευθύς άμέσως την ώρι μδτητα αδιήν. Μεταξύ τή; νεότη το; καί των άργυρών κροτάφων προτιμοθν άνενδοιάστως τούς δευ τέροος. Πολυπραγμοσύνη θά πή τε ή διαίσθησις; 'Υποθέτω τό δεύ τερον. Διότι άπό τό δεύτερον αύ τό δρμώνται συνήθως τα έν λό γφ ζωντανά λουλούδια. Καί μά- λιστα χωρΐς άποτυχίαν είς τόν απώτερον διαιαθητιχόν σκοπόν. Τόπον εί; τούς «παλαιοτέρους» λοιπόν την εποχήν αυτήν! Οί νέοι άλλως τε δέν έχουν νά ζή μιωθοθν πολλά. 'Υπάρχει περιθώ ριον χαί δι' αυτού;. Ίσως-ίσω; δέ χαί ώφίλΐια. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ ρα καί θά βροϋμε μαζί την σωτη ρίαν! (Η αί'ρεσις έκείνη Ιχορήγει είς τόν Ρρηγόριον Ρα9πο0«ν τό ίσχυ ρίτερόν τού δπλον Εγεννήθη *παι δί άπλών χωρικών είς τό Προ κόβσκ, υπήρξε κατά την νεανι κήν τού ηλικίαν φιλάσθενος, δταν δέ έπλησίαζΐ την ανδρικήν ήλικί αν καιέπλησσε τού; συγχωριανούς τού μέ τόν άσυνήθη ζήλον καί α¬ φοσίωσιν ποΰ έιτεδείχνυεν είς τα ζητήματα τής θρησκείας. 'Υπαν δρεύθη καί απέκτησε παιδία, άλλ' δταν ησθάνθη την ανάγκην νά γίνη προσκυνητής, ή οίκογένειά τού δέν τοθ έστάθη ώς έμπόδιον. Επί έτη έπλανατο διασχίζων την Ρωσσίαν πρΐν αποφασίση νά γίνη «στάρετς» ή «γιος άνΰρωπος. Μόλις απεφάσισε τουτο, αί προ σπάθειαί τού έατέφθησαν 6πό επι τυχίας. Μιά προσωκικότης γεμάτη ζωτικότητα, μέ μάτια διαπεραστι κά πού ελαμπον άπό πονηρίαν καί έξυπνάδα καί πού επεβάλλετο άμέ σως, κατακτών στή στιγμή εκείνον πρός τόν οποίον ωμίλει, τόν έβοή θησε μεγάλως είς τό έργον τού. Ό κόσμος ήρχισε νά ομιλή περί αύτοθ ώ; περί θαυματοποιοΰ, ή δέ φήμη τού η&ξανε χαθ' δλην την απέραντον ά/ίαν Ρωσσίαν. Άλλά καθ' δσιν ή φήμη τού ώς άγίου άνθρώπου άπλώνονταν, ή πίστις τού είς εαυτόν ήλχττοθτο. "Ηρχισε νά βλέπη δτι έχεΐνα τα δποΐΛ έπε τέλει δεν ήσαν θαύματα, άλλ' ώ φείλοντο^άλλον είς την δεισιδΛΐ μονίαν τοθ Ρώσσου, ό οποίος, ρέ πων πρός την μυστικοπάθειαν,είνε πρόθυμος νά πιστεύση δ,τιδή- ποτε. Όταν ή εξέλιξις τού Ιφθχβεν είς τό σημείον τοθ^ο, δταν δηλαδή απεφάσισε νά εκμεταλλευθή την δύναμίν τού διοχετεύων ταύτην πρός έπιδΊώξεις προσωπικού κέρ- δους, έμυήθη τό πρώτον είς τα δόγμα Κλύστυ, τοθ όποίου οί όπαδοί έπίστευον δτι ή σωτηρία έπιτυγχάνεται διά τής άμαρτίας. Άμέσως άνεγνώρισε τί ισχυράν δπλον θ ηδύνατο ν' αποβή τοθτο είς τάς προσπαθείας τού δπως ά ποκτήση ισχύν καί δόξαν επί τής γής μάλλον ή είς τούς ούρα- νούς. Κατά τα έτη πού ηκολούθη σαν, σιγάσιγά ή δύναμις τού η& ξανε, μέχρις δτου ένεφανίσθιτ; είς την ίερατικήν σχολήν καί κατέ- πληξε τούς σπουδαατάς καί &%ρο ατάς τού μέ την πειστιχόΐητα μέ την οποίαν υπεστήριζε τό δόγμα έκεΐνο. Τόσην εντύπωσιν έκαμαν οί λόγοι τού, ώστε εγένετο δεκτός υπό τοθ ιεράρχου Ίλιάντορ, δ ο¬ ποίος είχε μεγάλην δύναμιν καί επιρροήν είς την ρωσσικήν έκχλη σίαν. Ό Ίλιάντορ, είλιχρινής άν θρωπος δ !διος, ουδέποτε άμφέβαλ λε τκρΐ τής είλιχρινεία; τοθ Ρα σποΰτιν. Καί έχανόνισε τα τής θριαμβευτικής'είσόδου τοθ ΡασποΟ τιν είς την Μόσχαν. * * * Αί ώραιότεραι κυρίαι τής ρωσ σικής αύλής, οί διαιτρεπέσΐεροι καί γενναιότεροι άξιωματικοί καί κύριοι, πού περιεστοίχιζον τόν τσάρον προιΨιΚΙο^ είς τόν ναόν τοθ Ιωάννου τής Κροστάντη;, ενός ίεροκήρυκος τής μόδας. Είς τα χηρύγματά τού κατεφέρετο δριμύ τατα χατά τής "'αριστοκρατίίχς καί τοΰ καλοθ κόσμου καί έχορήγει μίαν νέαν συγκίνησιν είς τάν κό σμόν τής αύλής. Τούς άρεσε, τούς έξηρέθιζεν ευχαρίστως ν' άκούουν τόν Ιωάννην τής Κρονστάντης νά τούς καταράται, νά μαστιγώνη τόν ματαιόδοξον χαί τρελλόν τρόπον τής ζωής των. Είς μίαν λϊΐτουργίαν,' είς την δποζρν εκήρυξεν δ Ιωάννης τής Κρονστάντης, ό Ρασποθτιν προσείλ κυσε την ποοσοχήν τοθ καλοθ κό σμοΐι τής Μίσχας. Καθώ; τό έκκλησίασμα — δλοι χομψοί, καλοντυμένοι έπλησίαζαν δπως λάβουν τό άντίδωρον, δ Ί ωάννης τής Κρονστάντης αίφνιδίω; έβροντοφώνησε: —Περιμένεΐε! Πράγματι! Πίσω έΐί£ί είς τό -σκοτάΐι «ΐύ μΑναν* οί ζηπκνοι ό—ίρχει Ινας (Ζν0ρωπί« άγιώτερος άπόδλους σας. Άφήστέ τον νά ■προχωρήα^ νά λάβη αύτός πρώτος τό άντίδωρον, πού είνε τό σώμα τοθ ΚυρΕου ημών Ίη'σοθ Χριστοθ. "Ολοι τοθ Ικχλησιάσμ'χτος έ στράφησαν καί μέ κατάπληξιν εί- δαν έναν μαυρογίνη, ρακίνδυτον χωρικόν νά προχωρή διασχίζων τό κομψϊν χαί εκλεκτόν πλήθος μέ Οφος ώσάν νά μην έπρόσεχε κ» νένα, ώσάν νά ήγνόη έκεΐ μέσα την δπαρξιν δλων των αλλων. Επί πολλάς ημέρας τα σαλόνια τής ρωσαικής πρωτευούσης έβ'-ύϊ ζαν μέ τό άσύνηθες έκείνο έπεισό διον, πού εγινβν είς τόν ναόν τοθ Ιωάννου τής Κρονστάντης.Άκόμη καί ή τσαρίνα ήκουσε περί τούτου άλλ' εύτυχισμένη καί εύχαριστημέ νη άπό την ζωήν της, δέν έδωσε καμμίαν προσοχήν εί; τό φαινόμε νόν, δτι δ έφημέριος μιάς έκκλησί α; εδέχθη έναν ρακένδυτον χωρι χον πρίν ά π' δλου; τού; άριστο κράτας. Άκουσε τό δνομά τού, Γρηγόριος Ρασποθτιν, άλλά γρή γορα τό έλησμόνησε. (συνεχίζεται) Μία όδός. Αναμφισβητήτως ή ωραιο¬ τέρα όδός έν Κρήτη θά είναι ή άτΐό Πραιτωρίων είς'Χάρα- κα. "Εχει μήκος 4 800 μέ- τρων κσί είναι μαθηματικώς εύθεϊα. θά είναι δέ Ιδεώδης ή διαδρομή μας άπό τοθ προ¬ σεχούς θέρους όπότε έλπΐζε- ται δτι θά έχη αποπερατω¬ θή καί θά έ-χπ πισσοστρωθρ Άλ λά θά έ'πρεπε καί νά δενδρο· φυτευθή εΤτε μέ πλατάνους, είτε μέ εύκαλύπτους, είτε μέ μουριές. Δύο δενδροστοιχίαι εκατέρωθεν θά έδιδον άφάντα στον γραφικότητα. Άς άνα· λάβουν λοιπόν τό έργον τής δενδροφυτεύσεως τής όδοθ αυτής, αί Κοινότητες Χάρακα καί Πραιτωρίων έν συνεργα- σΐα καί μέ τ* σχολεΐα καΐ την Γεωργικήν Υπηρεσίαν. Οί πολύτεκνοι. Ό πρωθυπουργός κ. "Μετα¬ ξάς εδέχθη προχθές τούς άν τιττροσώπους των πολυτεκνι- κων όργανώσεων τούς όποί- ους καΐ διεβεβατΐωσεν δτι ή κυβέρνησις τού τούςπεριβάλλει μέ Ιδιαιτέραν συμπάθειαν. Δέν παρέλειψε δέ άκόμη ό κ. πρω θυπουργός νά τονίση δτι θά λάβη καΐ άλλα άκόμη μέτρα προστασΐας έκείνων πού συν- τελοθν είς την αύξησιν τοθ πληθυσμοθ. Όρθώς βεβαία, ΟΙ πολύτεΚνοι, άποτελοθν τάξιν συμπαθή καί αξίαν υποστηρίξεως. Τα υπέρ των πολυτέκνων/άλλωοτε μέτρα, άποτελοθν μέτρα ένθαρρύν- σεως των γεννήσεων καΐ προ- στοΜας τώ-ν παιδιών. Καΐ διά την ■προφτα&Ια'ν τώ* παι&ιών έπιβάλλεται κάθε θυσία κσί δικαιολογεΐται κάθε δαπάνη. Η ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΟΥΜΑΣ Ή άπόσταξις των στεμφύ- λων καί ή διάθεσις τής σού- μας, απετέλεσαν ώς γνωστόν, έν άπά τα σπουδαιότερα προ βλήματα διά τόν άγροτικόν πληθυσμόν τοθ νομοθ μας κα τα τα τελευταία έ τη. Άλλοτε μάλιστα έγιναν αίτΐα διατα- ραχών κσί άναστατώσεων. Πάντοτε δέ υπήρξαν αίτΐα πά ραπόνων καί μεμψιμοιριών είς βάρος τοϋ κράτους. 'Η καθυ¬ στέρησις μάλιστα τής πληρω μής τής σούμας είς τούς πά- ραγωγούς επί έτη όλόκληρα, εΤχε δημιουργήσει είς τό πα¬ ρελθόν μίαν χρονΐαν είμπο- ρεΐ νά είπη τις άθλιότητα, την οποίαν ηγωνίσθη ή σημε ρινή κυβέρνησις καί επέτυχε νά έξαλεΙψη. Διότι εφρόντισε διά την ρύθμισιν τοθ ζητήμα τος κσί έδωκεν αυστηράς έν τολάς άποπληρωμής των σου μοπαραγωγών. Τελευταίως δμως, μετά την εφαρμογήν τού τελευταίου νό μορ περί στεμφυλοπνεύματος καΐ λειτουργΐας των αμβύ¬ κων, εΐχε δημιουργηθή ένα σπουδαίον ζήτημα: Τής συγ¬ κεντρώσεως καί έξαγωγής τής σούμας. Ποίος θ' ανελάμβα¬ νε τό έργον αύτό; Διότι έιτρε- πε βεβαία νά συγκεντρωθή καΐ νά έξαχθή έκτός τής Κρήτης ή σούμα διά νά πω ληθή καί νά ώφεληθοθν οί παραγωγοί της. Άλλ' ύπήρ χε καΐ νόμος πού άπηγόρευε την μεταφοράν τής σούμας. Ή μεταφορά έχαρακτηρίζε- το ώς λαθρεμπόριον καΐ έτι μωρεΐτο. Έκινδύνευσε λοιπόν νά μείνη άπώλητη ή σούμα καΐ νά ύποστοϋν τεραστίας ζημίας οί παραγωγοί. Θά συ- νέβσινε δέ τουτο εάν ή σημερι νή κυβέρνησις δέν διεπνέετο άπό την αρχήν δτι οί νόμοι είναι διά νά έξυπηρετοθν τα συμφέροντα τοϋ λαοϋ καί δχι νά τα βλάπτουν. Χάρις δέ είς αυτήν την αν¬ τίληψιν τής κυβερνήσεως καΐ τάς ενεργείας τοθ ύπουργοθ Αίσθητική. Ή έκδοσις διατάγματος διά τοθ όποΐου καθορΐζονται τα 8ρια των κλειστών έξωστών των οίκιών, υπήρξε τόσον δρ· θή πράξις δσον ήτο καΐ έπι- βεβλημένη. Διότι εττρεπε νά τεθ{) επί τέλους κάποιος φραγ μός είς αυτήν την ο!κοοομι· κήν άσυδοσΐαν καΐ άναρχΐαν πού κατέστρεφε την αίσθητι- κήν άπέβαινε δέ καΐ είς βά¬ ρος τοθ άερισμοΟ καί τοθ φω τισμοθ των πόλεων. Διότι διά τής μεθόδου των έξωστών, ύ- πήρχε κίνδυνος νά κλεΐσουν όλοσχερώς οί δρόμοι καΐ νά υεταβληθοθν είς έ"να εΐδος στοών... Γενικοΰ Διοικητοΰ κ. Σφακια¬ νάκη τό ζήτημα έρρυθμΐσθη ή¬ δη κατά τόν καλύτερον τρό πον. Ό κ. Σφακιανάκης ήκουσε 'τάς άπόψεις των παραγωγόν κατά τήνπρόήμερώνπαραμονήν τού είς την πόλιν μας.Τάςευρε δικαίας. Έμελέτησε τό ζήτη¬ μα. Ευρήκε μίαν ίκανοποιητι- κήν λύσιν, την οποίαν καΐ είσ ηγήθη είς την κυβέρνησιν. Καί ή κυβέρνησις, χωρΐς παρελκύ σεις καΐ άναβολάς, χωρΐς χρο νοτριβήν καΐ καθυστέρησιν ενέκρινε την λύσιν αυτήν. "Ε τσι ε"να σπουδαιότατον ζήτη μα διά τόν τόπον μας ρυθμϊζε ταιήδη κατά τρόπον απολύ¬ τως δίκαιον καί ικανοποιητι¬ κόν. 'Η σούμα θά συγκεντρω θή είς ωρισμένα μέρη καί θά μεταφερθή είς τάς άγοράς καταναλώσεως. Καΐ οί παρα γωγοΐ θά καρπωθοθν τό προ- ΐόν των μόχθων καΐ τοθ ίδρώ τος των. Είνε καί .τουτο μία απόδειξις τής στοργής τής κυ βερνήσεως πρός τούς αγρό¬ τας καΐ Ιδιαιτέρως πρός τούς Κρήτας άμπελουργούς. Είνε δμως συγχρόνως καί έν στοι χεΐον καΐ έν τεκμήριον τής εύεργετικής υπέρ τοθ τόπου μας δράσεώς τοθ ύπουργοθ κ. Σφακιανάκη. Διότι πρέπει ν' αναγνωρισθή καΐ νά όμολο γηθ{| ότι ή ρύθμισις τοθ ζητή ματος τής σούμας όφείλεται έξ ολοκλήρου είς τάς ένεργεΐ άς τοθ κ. Γενικοΰ ΔιοικητοΟ παρά τή κυβερνήσιι,
  ΑΜ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμεοον «Άρ
  ροβών μετ' έμποδΐων» έλληνιστΐ
  όμιλοϋσα μέ τόν ΟΙκονόμου καί
  την Ρένα Ντόρ. Έχτός ιτρογράμ
  ματοτ.: Ή Μεγαλόιησος Κρητη.
  Σημ. Σήμερον τΐρεμιέρα καί την
  Κυριακήν άτέλειαι δέν ίσχύουν.
  Την δευτέραν ϊναρξις όπερέττας
  Γ. Ξύδη.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό συγκλο-
  νηστικόν Εργον: «Δέν θά λησμο
  νήσουν ττοτέ» υέ πρωταγωνιστάς
  Γκλόρια ΝτΙξον-Κλώντ ΡαΙηνς.
  Έκτός ιτρογράαματος ζουρνάλ.
  Ό έρως €.ς την χώρον
  των Χρυσανθέμων.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΑΡΡΑΒΟΝ
  ΜΕτΕΙΜΔΙΟΝ
  Ή πρώτη έλληνιχίι τκινία
  αψογη σέ τεχνιχη,οέήθοποΐα
  σέ ςρωνολπψία.
  Πρωταγωνιβτβΰν:
  ΠΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
  ΡΕΝΑ ΝΤΟΡ
  Μουσιχίι εί δ ι κώς συντβ·
  βΐϊσα άπο τόν γνωοτο συν-
  θίτη Γιάννη Κυπαρίσσπ-
  Έκτός προγράμματος:
  ή Μεγαλόνησος Κρήτη.
  Ή ζωη Είς
  την ελληνικήν μβγαλόνησον
  ΚΡΗΤΗΝ.
  Τα πανάρχαια έρβίπια τής
  Κνωσού, τής Φαιστού, ό τρυ
  γπτος των σταφυλών, ή παρα
  γωγή τής σταφίδος, λαϊκά
  πανηγΰριακ. λ. η.
  Σημ. Διά σήμερον ιτρεμιέ
  ραν κ«ί την Κυριακήν
  Άτέλεικι δέν (βχύβυν
  Την Δευτέραν Εναρξις ό
  πίρέττας:
  Γ.ΙΥΔΗ.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό συγκλονιοτικό
  ΔΕΝΘΑ
  ΠΟΤΕ
  ΓΚΛΟΡΙΑ ΝΤΙΞΟΝ
  καί ό ΚΛΩΝΤ ΡΑ1ΗΜΣ
  Ή μεγαλυτέρα δικαστιχή
  πλάνη των τιλιυταίων ίτών.
  Ένα Ιρ^ο πού θά αφίση ε¬
  ποχήν γι* την θαυμασίαν
  πλοκήν τού.
  Έκτος προγρ&μμεττος
  ΖΟΥΡΝΑΑ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  ΚΡΥΦΟΣ
  ΓΑΜΟΣ
  Την Κυριακήν &ραν Ι μ.μ
  ολόκληρον τό ϊπειοοδιακον:
  ΔΡΟΜΟΣ ΔΥΣΕΟΣ
  Σημ. Καβ' έκαστην ώραν 6
  1)2, άιιογΐυματινή.
  Επανήλθε 4{ Άβηνδν η
  χομμώτρια χ.
  ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΑΜΟΟΥΚΛΙΗ
  ««β» εΐχε μεταβή πρός πά
  ρακολούθησιν τίδν νέων κβμ
  μώσίων, δια τάς Απόκρεω,
  χομίσαβα πλουοιωτάτην ουλ
  λβγήν δι«Μοαμητικ&ν τής χ< φβληί ΚΑΤΟΧΟΣ τής διπλογραφίας άναλαμίάνει την τήρησιν ιμπορι χΦν διδλίων μέ συμφέροντας ί ρονς. Πληροφορίαι ηβρ' ημίν. Η ΜΑΧΗ Υπό Κλ,ώντ Φαοέρ. 160ο ν —Καθώς καί 6 μαρκήσιος Γιορισάκα... Κανένα άνατρΐχισσμα. —Καί ό πλοΐαρχος Έρμπερτ Φεργκάν... Ουτε ε"να άνοιγόκλεισμα των βλεφάρων. —Είνε πληγωμένοι. Άττό τόν λάρυγγα τοθ Φέλτζ οί λέξεις εβγαιναν μέ δυσκολία: —Είνε πλήγωμένοι... βαρεία ττληγωμένοι... Ή τρομερή λέξις δέν ήθελε νά βγή. Άκόμη τέσσερα 6ευ τερόλεπτα επέρασαν. —Νεκροί, — εΤπε τέλος ό Φέλτζ χαμηλοφώνως. Είχεν άνοΐξει τα χέρια τού Τα άπλωνε άργά πρός τα έμ πρός, ετοιμος νά την υποβα¬ στάση,. Είχεν Ιδή πολλές φο ρές, σέ παρόμοιες περιπτώ σεις, γυναΐκες νά λιτιοθυ μοθν. Άλλά ή μσρκησΐα Γιο ρισάκα δέν έλιποθύμησε. Ώπισθοχώρησε, γιά νά την βλέπη καλλίτερα. Πάντοτε όρ θία καί άκΐνητη, θά 2λεγε κα νείς ττώς ή*ταν κσρφωμενη στόν τοΐχο, σταυρωμένη. ΤΗ ταν κάτωχρη. Έφαινόταν σάν νά είχεν αποτόμως με γαλώοτ). —Νεκροί — ξσνσεΐπεν ό Φέλτζ. Έπεσαν ένδόξως. Κσί έσιώπησε μή βρΐσκοντας πιά λέξεις. Τότε τα βαμμένα χεΐλη έ κινήθηκαν. Στό άπολιθωμένο καί πσγωμένο πρόοώπο, μο- ναχά σύτά τα χεΐλη έφσινό ταν ζωντσνά μαζί μέ τα μά τισ—τα όρθάνοικτα μάτια, δ μοια μέ άνσμμένες νεκρικές λαμπάδες. —ΤΗττα;. . ή νίκη; .. —Νίκη! εβεβαίωσεν ό Φέλτζ Ετόνισε: —Νίκη θριαψβευτική: Όρωσ σικός στόλος ύπέκυψε. Δέν μέ νούν πιά παρά συντοΐμματα. Δέν έχύθηκεν επί ματαΐφ τό αϊμσ τόσων γενναΐων. Ή Ία πωνΐα, γιά πάντσ, θριαμβεΰει! Τα ώχρά μάγουλα άρχισαν νά κοκκινΐζουν άργά. (συνεχίζεται) ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμσρχος Ηρακλείου προκηρύσσει Οτι: Δυνάμει τής ύτΐ' άριθμ. 272 τής 7ης Νοεμβριού 1938 απο¬ φάσεως τοϋ ΔημοτικοΟ Συμ βουλίου έκτΐθεται είς φανεράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή έ· νοικΐασις άκινήτων παρά τοϋ Δήμου Ηρακλείου τοθ ενός χρησιμοποιηθησομένου ώς ού ρητήρια δι' εν Ιτος έν τή άγο ρφ Καμσράκι καί τοΰ ετέρου είς θέσιν πλησίον τοθ Δημο τικοΰ Καταστήμστος δπερ θε λει χρησιμοποιηθή ώς άποθή κη παρά τοθ Δήμου. Ή δημοπρασΐα γενησεται δι' εν Μκαστον άκίνητον χω- ριστά την 6ην Φεβρουσρίου 1939 ημέραν Δευτέραν καί ώ ραν 11 —12 π. μ. ενώπιον τής Δημαρχιακής Έτΐιτρο-ής Ή ρακλείου, συμφώνως πρός τούς Βρους τής διακηρύξεως ήτις ευρίσκεται κατατεθειμέ- νη παρά τή Τεχνική 'Υπηρε- σΐα τοΰ Δήμου πρός γνώ¬ σιν των ενδιαφερομένων. Έν Ηρακλείω τή 24 Ία- νουσρίου 1939. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μην»; Γεωργιάδης Ή στήλη τού ώραΐόκοσμου. Διάφορες χρήσιμες συμβουλές. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ .ΉΜΥΡΟΒΟΛΟΣ" Β. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΤΰ ΚΑΜΑΡΑΚΙ Κστά την περίοδον των απόκρεω θά σάς παρου¬ σιάση γλυκά έξαιρετικά μέ τα άγνότερα ϋλικά, κατασκευαζόμενα πσρ'είδι κοθ τεχνίτου. Μεγάλη παρσκαταθήκη κουφέτων, μπομπονιε- ρών διά γάμους καί βα- πτίσεις 4 Δυνάμεθα νά σάς έξυ· πηρετήσωμεν διά κάθε πα¬ ραγγελίαν σας. ΖΗΤΕ1ΤΑ1 πρός ενοικίασιν οί- κ(α εύάερος χαΐΐόήλιος έκ 4—5 δωματίων χουζίνας κλ«. χρίιωδών. Πληροφορίαι αριβμαΐοτίβΐΐα Γεωρ· γανΐ«. Διά νά χρησιμοποιήσετε μα>λΙ
  ποϋ £χει ήδη πλεχθί) άο<εϊ νά τό τοποθετήσετε μέσα σ' Βνα τρυπη τόν σκεπασμένο καί υπεράνω έ νός δοχείου μέ βραστό νεοό "Ε πειτα άπό £να τέταρτο θά 2χετε £να μαλλΐ μαλακό καί απολύτως λείο. Γιά νά καθαρΐσετε καλά Μνα στυλό, άρκεΐ νά τό ξεπλύνετε μέ¬ σα σέ ξυδόνερο. Πά νά κάμετε οΝονουία καυ:»1· μου ϋλης (<άοβαυνο): άφήιετε νά βραχοϋν μέσα σ" ενα καόο νεροθ επί σαράντα όκτώ ώρετ, παληές έφηυερΐδες. Όταν θά δχουν καλά υαλακώση, κάμετε μ' αύ'ές τιολϋ σφικτές σφαϊρες τίς οποίες θά ά Φήσετε νά σΐεγνώσοιον τελείακ. Βάζετε λοιπόν δύο ή τρείς άι' αϋτές τίς σφαϊρες επάνω είς τό κάρβουνό καί χάρις σ' αϋτές θά διατηρηθή επί πολύ ή Θερμώ της τού τζακιοθ σας. Διά νά άφαιρέσετε κηλίδες άπό μελάνη. Τοτοθετήσβτε τό κηλιδω· μένο ατιό τό μελάνη μέροε τοθ 6 φάσματος ύπεοάνω ενός δοχείου νεμάτου άπό βραστό νερό, κατά τρόπον ποϋ ό άτμός νά είσέρχε- ται καλά μέσα είς τό ϋφασμα. Έ πειτα χθσετε επάνω είς την κηλί- δα ολίγον χυμόν λεμονιοϋ. Τό ά- φήνετε κατ' ούτον τόν τρόπον £· ως δτου έξαφανισθη τελείως ή κη· λίς. Γιά νάάρωματίσετε τα άσπρόρ· οουχά σας. θά ξύοετε ηαραφίνη καί Θά χύσετε έττ' αυτής μερικές σταγόνρς άπό τό άοωμα τής τιρο- τιμήσεώς σας θά την βάλετε κα¬ τόπιν μέσα σ' ενα μικοοσκοπικό σάκκο άπό ϋρασμα τόν οποίον Θά κρεμάσετε μέσα είς τό ντουλάτιι των άσπρορρούχων σας. Γιά νά άποφύγετε τίς χαραγμα- τιές πού κάνουν οί καρέκλες έιτά νω είς τό τιαρκέτο, έκίΐ νά κολ· λήσετε κάτω αττό κάθε ττόδι των μικρ·ν τετράγωνα άπό ψέτρ ττου Θά κόψετε άπό ηαλαιά καπέλλα ς ΓιΛ νά έξαλείψετε κηλΐδες πίσσα (κατράμι) ττρέτΐ«ι νά έπιθέ- σετε έτί της κηλίδος £να έλαφρό στρώμα λΐπους τό λΐπος Θά δια¬ λύση την πίσσα· γιά, νά έζαφανι· σθή κατόπιν ή χηΜδα την τρΐβετε μέ ςηρό σαποθνι- εάν έπιμένει νά υφίσταται, χρησιιιοποιήσετε άμ. μωνΐα άναμεμιγμένη μέ νερό Πά νά μην κολλά ιό σίοερο ο- ταν σιδερώνετε ροθχα μέ ώμή κόλ λα, άρκεΐ νά προσθέσετε, οταν η κόλλα Θά Είνε καλά διαλΕλυμένη μέσα είς τό νερό, μιά καλή ττρέ ζα ψηλό άλάτι. Δια νά άπσλλάξετε τό άΧάτι άπό κάθε ύνρασΐα, άρκεί νά β4λε ιε μέσα στήν άλατιέρα δύο κό< κους ριζιοΰ. * ή ΝτιστεγΜί ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, -Ο¬ ρον, Την·ν, Πάρον, ΝάςΌν. Πρακτ·ρκι·ν ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. 5-41. ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλά- στιγγες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ τιεφημισμέ- νου έργοστσσίου Ελένης Καχαβούλη, Έμμαν. Παγκάλου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγω- νισμοΟ κοΐ μέ εύκολίες ·πληρωμί)ς, παρά τώ άντι· προσώπφ κ. Δημητ. Λ. Γιαλιτάκη έναντι Δημαρ- χεΐου. ΠρΙν ή προμηθευθεΐτε έπισκεφθεΐτε την εκ- θεσίν μας. ΖΗΤΕ1ΤΕ έπιμόν&ις, ά π© δλα τα καταστήμοιτα καί αύται άκόμη τ&ν έηαρχι&ν τ«ϊς κλωσταΐς Νάρχβις «Ετβυρός». Ήτοι σβυγάκια, τρυηώματα χιβοιρας, καρόλια κβντήμ»· τος, κβυβάρβς, Μουλιν*. Κοτον π·ρλί, Βαμβακακι», Μον- β*ρες κεντηματος κ. λ. η. Όλαι τα «Ίς &να» «Τόπ ■Ινοη *- φθάατβυ ποιότητος, χαΐ χρνμάτΜν 4νγυπμένΜν και στ·ρ«· Βν. ΜΙα δβκιμίι Ο* αάς η«(οα οί* την άνϋτερβταχα τβν χλειοτβν της μάρκος «Ζτβυρος.» Άντικρύηιηος Αι* τοΰς Νομβύς Ήρ«χλε(ου-Α«οαΜοιι: Ι. Ν. ΚΟΡΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟΝ ΓΟΥΝΑΡΗΣ Τό γνωστόν Ξενοδοχείον: ΑΠΟΛΛΩΝ, της απολύτου προτιμήσεως δλων των Ηρακλειωτών. Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. Άναχαινισβέν καί πάλιν έξασφαλίζει βλα τα πλεονεκτήματα τής άνέσεως καί ευχαρίστου δια- μονης. ©ίρμανσις-λουτρα κ. λ. π. Κεμάλ Άτατούρκ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥίΟΣ Τού ΆΡϋστρογΥ Ιέον ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ —Έννο© νά γ£νί«ι άσυζητητ αύτό πού θίλω, νά έκτελήται τι» φλως πασά διχΐαγή μου. Έννοώ δτι δταν έγώ διατάσσω, δέν πρέ πει νά χω&ΐ άλλη γνώμη, αχόλια ή κριτ κή. Έννοώ νά κάμω αύτο πού θέλω καί ξίρω ίγώ Καί δλο οί άλλαι καί μαζί τους καί ΟίΙς θά κάμνετε άουζητητΐ 2,τι θέλω καί διατάσσω έγώ! "Οταν ε·ϊρ£σκετο είς τό Ιργον ή δουλειά άπερρόφα καί την τε λευταίαν σκέψιν τού, κβί την τε¬ λευταίαν στιγμήν τού. Τίηοτε δέν ήΐαν ικανόν νά των περισπάαη Όσάκις ή έργασ!α δέν προχωροΰ σε μέ τόν ρυθμόν πού ήθελεν αύ- τος, ώργίζετο, ένευρΐαζε, καί έξε τρέπετο είς δριμυτάΐας πχρατηρή σεις πρός τούς συνεργάτ,ας τού. Κχί δταν τον ίπιαναν τα νεθρα τού, διά νά ξεσπάση, εκαιρνε τίν Άρίφ καί Ινα δυό άλλους ά κόμη καί εξηφανίζετο. Έπήγαι ναν νά πιοθν άγρίως κχΐ νά χαρ τοκαίξουν δλη τή νύκτα. 'Ή έπή γαιναν καί ώργίαζαν μέ τάς ψιμμυ θιωμένας γυναίκας των πτιοχών υπόπτων οίκιών τής μικράς πό λεως. Είς αύτά ί Ισμέτ καί ό Φιβζή δέν έλάμβαναν μέρος. Δέν άνήκοι είς την πλευράν αυτήν τής ζω ής τοθ Κεμάλ. Αμφότεροι ήσαν οίκογενειάρχαι, «ύ3τηροί είς τάς ηθικάς αρχάς των. Ιδίως ό Φε βζή είχεν είς τα ζητήμα,τα τής ήθικής, αυστηράς παλαιάς / ί δέας. Έ γυναϊκα τού ουδέποτε ένε φανΐζετο μέ άκάλυπτον τό πρόσω πον, έν γένει είς τό σπίτι τού αί γυναΐκες έζοθσαν §να βίον χωρι στόν κ?ί άπόμερον, είς τό χαρέ μι. Ό Φεβζή ήταν εύαεβής κα άπέφευγε τα ποτά, 8πωζ συνιστά τό Κοράνι. Τόσον αύτός, 8σον καί ό Ισμέτ κατεδίκαζαν τα δρ για είς τα όποΐα έπεδίδε το & Κεμάλ καί οί φίλοι τού Κατά την περίοδον (δία εκείνην τοθ βίου τού δ Μουσταφά Κεμάλ ίϊειξε την ιδιαιτέραν ίκανότητα πού είχεν είς τό νά είνε ομιλή τικός. Επί μακράς ημέρας παρέ μενε σιωπτ.λός, λέξις δέν έβγαινε άπό τό σΐόμα τού. Τάς διαταγάς τού τάς έδιδε μέ φράσιις λακωνι κάς. Καί έξαφνα άπότομα, τόν ϊπιανε μιά άκατάσχετος δμιλητι κότης, καί άπό τό στόμα τού, 2 πί ώρας, χωρίς τέλος εβγαιναν τα λόγια τού, σιν ί/ας καταρρά κτης άχατάσχετος! Ή όμιλητικέτης τού ωφείλετο είς τάς ίδέας. που έν χαώδει κα ταστάσει ευρίσκοντο είς τό μυαλέ τού καί καθώ; ώμιλοθσε, άπεκρυ σΐαλλώνοντο καί έπερναν μορ φήν. Επί μακράς ιδρας άπασχο λοθσε τούς άκροατάς τευ ομιλών, ομιλών, ομιλών. (βωεχίζεται) Ένερτήρια κ»1 ωρολόγια τσέπης καί χειρός των πλέον οημισμένων έργο5τασίων, θά εΰρητε βΐς το ώρολογοπωλϊίον τοϋ κ. Κωνστ. Χατζάκη Παρά τω Μεϊντάνι _ 'Ρπίβης άναλαμβάνει την ίπιίιέρθωσιν παντός ώρολο γίοο. Έργοισία ήγγυημένη Έκαστην Τρίτην μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬ μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδηψόν, Βό¬ λον ©εσσαλονίκην. Τηλ. 5.50. -«νομεν την μεγαλυτέ Ρ«ν κατανάλοσιν διότι π«- λοδμεν ολα τα ύφάσματα είς τιμαί1 *βί ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ ΚΟΙΠΩΠΙΚλ ΓΑΜΟΙ.-Ό κ. Βασίλειος Μαλ· τεζότιουλος καί ή Δνΐς Χαρα Κουμ ττενάκη ετέλεσαν τούς γάμους των έν Πϊΐραιεΐ. θερμάσυγγαρητήρ^. —Την 22αν Ίανουαρίου έτέλε σαν τούς γάμους των είς Φανερω μένην Καινουρίου ό κ Γρηγόριος Γ. Ζαχαριουδάκης μετά τής δίδος Άμαλίας Περιστεράκη έξ Άγκου αελιανών. Παοάνυμφος τιαοέσχη ό έκ Φανερωμένης Μιχαήλ Φιτσο δασκαλάκης. Τό μυστήριον έτιηκο λοΰθησε γλέντι μέ τόν διακεκρι¬ μένον δργανοιταΐκτην Φρτχγ. Σχυ λιανάκην. Γ. Ζ. —Την παρελθούσαν Κυριακήν ε τέλεσαν τούς νάμους των ό κ. Τί τος Σφακάκης μετά τής Βίδος Μα ρίας Α. Μαράκη. Παράνυμφος πά ρέβτη 6 κ. Έμμ. θ. Γεωργιάδης. Είς τούς νεονύμφους;εΰχόμεθα τόν βίον ανθόσπαρτον. Κ. ΘΑΝ ΤΟ1·— "Απέθανε καί έκη δεύθη προχθές έν συρροϋ κόσμου χρηστός ττολίτης καί οίκογενειάρ χης ό Γεώργιος Δερμιτζάκης νεω «όρος τοΰ ναοθ τής Άγίας Τριά δος. Την σύζυγον καί τα τέκνα τοΰ μετασΐάντος Ιδιαιτέρως δέ τόν φίλον κ. Έμμ. Δερμιτζάκην κουρέα, συλλυπούμεθα Θερμώς. —Απέθανε καί εκηδεύθη προ· χθές έν Μεσοχωρίω Μονοφατσίου ο Ιωάννης Νταγκωνάκης πατήρ τοθ δικηγόρου κ. Γεωργίου Νταγ κωνάκη Ό μεταστάς άπήλαυεν έ ξοιρετικης εκτιμήσεως μεταζύ των συγχωριανήν τού, οΐτινες άθρόως παρηκολούθησαν την κηδείαν τού έκλιπόντος καλοΰ ττολίτου καί οί· κογενειάρχοο. Συλλυπούμεθα θερ μ ώς τοΰς οίκείους τού. —Απέθανε καϊ εκηδεύθη χθές έν συρροή τιολλοθ κα,Ι έκλεκτοΰ κόσμου ό Δράκος Παντουβάκης έκ των καλών συμτιολιτών. Συλλυ πούμεθα θερμώς πάντας τούς οί κείους τού. Ψ ^> *Κ
  Γύρω στήν πόλι.
  Έξαιρετική ιτρομηνύεται ή χο
  ρευτική προεσπερΐς τοΰ ηροοτε
  χοΰς Σαββάτου τοθ ΠατριωτικοΟ
  Ίδρύματος.
  —Ή έξαιρετικότης αυτή δέον
  νά αποδοθή είς το όργανωτικόν
  ττνεΰμα άφ' ενός πού οιακρίνει
  τάς κυρίας τοϋ Ίδρύματος καί άφ'
  ετέρου είς την υποστήριξιν την ό
  ■ποίον τοΰ παρέχει ή καλυτέρα
  κοινωνία μας.
  —"Ωστε αί κοσμικαΐ συγκεν
  τρώσεις, οΓα ή τοθ προσεχούς Σαβ
  βάχου, νά άποτελοΰν πάντοτ» άλη
  θινά κοινωνικά γεγονότα.
  —Ό καιρός κοϊ χθές έξηκολού
  Θησεν άμφίβολος μεταξύ εύδίας
  καί χειμώνος.
  —Τό λυπηρόν έν πάση περιΐιτώ
  σει είνε δτι ή βροχή όπωσόήτοτε
  έξοκολουθεΐ νά καθυστερη.
  — Καί συνεπώς νά ύΦίσΐανται
  αίωνίως πσράπονα έκ μέρους των
  κτπματιών καί των ενδιαφερομέ¬
  νων μέ την ιΐοραγωγήν.
  —'Η αίθουσα «ΓΊτορέ», γνωστή
  άπό ό παρελθόν των χορευτικών
  τΐεριόδων τοθ "Ηρακλείου προώρι
  σΐαι καί εφέτος νά Εχη τάς συνή
  θεις προτιμήσεις τοΰ κόσμου των
  χορευόντων.
  — "Ηδηή διεύθυνσις αυτής μετε
  κάλεσεν την ορχήστραν Βαγγέλα
  κη άπό τάς καλυτέρας των Α¬
  θηνών.
  -Ή Εναρξις Θά γίνη την προσε
  χή Κυριακήν.
  —Ή ίχθυαγορά αύτές τίς ήμέ
  ρες παρέχει μέ αφθονίαν σχετι
  κώς τό ψάρι είς τούς φίλους
  τού.
  —Καί χθές καί προχθές τού
  λάχιστον παρετηρήθη έκεΐ προσ
  φορά καί ζήτησις.
  —Άπό άοκετόν κόσμον καί 4·
  διακρίτως βαλοντίου.
  —Είς τάς 11 ΦεβρουαρΙου ή όρ
  γάνωσις τέννις Θά δώση τόν ετή¬
  σιον μεγάλον χορόν της, είς τάς
  εύρεΐας αιθούσας τής Λέσχης Ή
  ρακλείου.
  —Ή χορευτική. αύτήέσπείΐς δύ
  ναται νά λεχθή άπό τούδε δτι
  Θά αποτελέση μίαν επί πλέον κο
  σμικήν επιτυχίαν τής έφετεινης
  περιόδου.
  —Μέ συμμετοχήν έπιλέκτου
  κόσμου έξ αμφοτέρων των φΰλων.
  - Ή όρχήστρα Κορινθίου καί
  ό διακεκριμένος ντιζέρ κ. Γούνα
  ρης Θά άτοτελέσουν διά την χο
  ρευτικήν αίθουσαν τοθ «ΈΘνικοΰ»
  τούς μεγαλετέρους πάλιν παρά
  γοντας διά νέας κοσμικσς έπιτυ
  χίας τού.
  6 Ρέπβρτΐρ
  ΔΙΑΜΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΡΜΑ
  ΚΕΙΑ.— "Απόψε2Φεβρουαρίου θά
  διανυκτερεύσουν τα φαρμακεΐα
  Χριστ. Ζουράρη καί Γεωργίου
  Σφακιανάκη.
  Χορευτικόν ούζο
  ΟΑΤΡΙΟΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
  Κοινωνικής Προνοίας
  καί Αντιλήψεως
  ΑΙΘΟΥΣΑ: ΛΕΣΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Σάββατον 4 Φεβρουάριον
  1939, ώρα 7 μ. μ. ·
  Έναρξις τής άφικνουμίνης
  οιά τό Εθνικόν «ρχήστρας:
  Κορινθίου—Γούναρη
  ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  Πυρήνα
  Ή άβλαβΐβτέρα καύβιμοί Ιίλπ
  ίιά μαγγάλικ,
  στου
  Βασ. Παπάζογλου
  Λεωφόρος Κουντουριώτον
  ΛΪΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  503βν
  —Καΐ μόνη ομως ή ώχρότης αυτή άνησύχει
  τόν Άγιάννην τα μέγιστα. Την ήοώτα ένίοτε —
  ΤΙ έχεις;
  Αύτη δέ άττεκρίνετο.—Δέν εχω τΐποτε.
  Μετά τίνα δέ σιγήν, έπειδή κσί αυτή έμάνχρυε
  τό άλγος τής ψυχής τοθ Άγιάννη, τόν ή3ώΐα.—
  Σύ ομως, τιατέρα, τί 6χεις;
  —Έγώ! άπεκρΐνετο ό Άγιάνη,· τίποτε δέν
  έ'χω τί νά έχω!
  Τα δΰο ταυτα οντσ, τα ούτως αποκλειστικώς
  καί μετά τοσαύτης συμπαθείας άγατιηθέντα καΐ
  ζήσαντα έκαστον διά τού ετέρου τοσοθτον χρόνον,
  ί-πασχον πλησίον τοϋ ετέρου, έκαστον Ενακα τοθ
  ετέρου, καί οίκε έξέφραζον τΐποτε, οΰΐε άλληλα
  ήτιώντο, άλλά προσεμειδίων μάλιστα.
  Η'.
  Ή καδένα.
  Τούτων τό δυστυχέστερον ήτον ό Άνιάννης'
  διότι ή νεότης καί έν τοίς θλΐψεσιν αυτής έχει
  πάντοτε φέγγος τι ίδιον. Κατά τινάς στιγμάς, τό
  σον έπασχεν ό Άγιάννης, ώστε καθίστατο παιδα
  ριώδης. Είνε ίδιον τοθ άλγους τό ν' άποκολύ
  πτη τό παιδικόν μέρος τοθ άνδρός. "Ησθάνετο ά
  ναποδράστως δτι ή Τιτίκα έ'φευγεν έξ αύτοθ. Έπε
  θύμει ν' άνταγωνισθή, νά την κρατήση, νά την
  ένθουσιάση δι* έξωτερικής τινος λαμηρότητος. Συ
  νέβη νά ϊδη μίαν των ημερών διαβαίνοντα εφπτ
  πον Ενα στρατηγόν, κατάχρυσον την στολήν. Ό
  Άγιάννης έφθόνησε τόν κεχρυσωμένον άνθρωπον
  τοότον.
  Έλογΐσθη ώς εύδαΐμων, άν ηδύνατο τοιαύτην
  τινίί στολήν νά φορή καΐ ούτος, εΐκάζων δτι,
  εάν ή Τιτίκα τόν έβλεπεν ούτω πως ένδεδυμένον
  θά έθαμβοθτο" δταν δέ μάλιστα θά διέβαινε μετά
  τής ΤιτΙκας έστηοιγμένης είς τόν βραχΐονά τού ά
  πό τινος μέρους, 6που θά ΐσταντο φύλακες παρου
  σιάζονιες τα δπλα είς αυτόν ώς αξιωματικόν,
  τοθτο θά άφήρει άπό τοθ νοός τής ΤιτΙκας την ίδέ
  αν τοθ νά βλέπη τούς νέους.
  Άπροσδόκητός τις διστάραξις προσετέθη είς τάς
  θλιβεράς ταύτας ίοέας τού. Άφότου ή'ν.θον καί
  κατώκησαν είς την οδόν Πλουμέτου, είχον έθΐσει
  νά εξεγείρονται ένΐοτε λίαν πρωΐ, άπερχόμενοι
  εξω τής πόλεως, "ίνα βλέπωσι την ανατολήν
  τοθ ηλίου.
  Μίαν πρωΐαν λοιπόν, κατά τόν "Οκτώβριον
  τοθ 1831, εξηγέρθησαν ορθρου βαθέος, καΐ κα
  τηυθύνθησαν πρός τούς άγρούς. Έφαίνοντο έτι
  τα &στρα είς τόν ουρανόν ή γή πσρ'στστο μέλαι
  νοτ, τα γόρια έ'φρισσον υπό την έωθινήν ουράν
  εΓς κορυδαλός έκελαδει έξ άπ^ίρου υψους, ώς
  μετσξύ των αστέρων ευρισκόμενος, καί έ'λεγες δτι
  ο ϋμνος οθτος τοϋ μικροϋ πρός τό άπειρον κα
  τηύναζε τό άχανές των κόσμων ή ΆφροδΙτη άνέ
  θαλλεν άπό τινος μέλανος λόφου είς τόν αιθέρα
  άκτινοβολοθσα, ώς ψυχή άνερχομένη είς τούς ού
  ρανούς.
  (συνεχίζεται)
  Εξπρές θαλαμηγόν
  «έ.
  2ΟΦΙΑ
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  ΨΨ
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, Σΰρον, Τήνον, Μΰκονον, Ί-
  καρΐαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΝΛΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ίσ
  Αι* έκεΐνους ποίι θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλοικ.
  Ο ΒΥΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
  Β'.
  Τα μειονέκτημα μέχρι οήμιρον
  είς την ποοσπίθειαν τής έξερευ
  νήσεω; των βυθδν έγκειται είς
  την άσθενή διείσδυσιν τοθ φωτός
  διά μέσου τοθ ύδατος. Ή άμε
  σος όρατότης καί φωτογράφησις",
  έπομίνως δέν είνε δυνατόν νά
  έπιτευχθοδν παρά είς μικράν άπό
  στάσιν άπό τοθ προδολέως Τώ
  ρα ή ίπιστήιιη άσχολείται μέ
  την ανακάλυψιν είδικοθ φωτός
  τό ίποΐον θά ηδύνατο νά,διεισ
  δώση διά μέσου τοθ ύδατος εί;
  μεγαλειτέρας άποστάσεις καί νά
  είνε ταυτοχρόνως συστάσεως τοι
  αυτής ώκε νά έπιτρέπη καί
  την καλήν φωτογράφησιν. "Ενα
  παρόμοιον πρόδλημα είχε τεθή
  διά τόν φωτισμόν των αυΐοκινη-
  τοϊρόμων, διεπιστώθη δέ δτι τό
  κίτρινον φώς έδωσε τα καλλίτε
  ρα άποτελέσματα, διότι παρέχει
  μεγαλειτέραν φυσιολογικήν ένέρ
  γειαν επί τοΰ άμφιβληστροειδοθς
  χιτώνος τοθ όφθαλμοθ Τό π&ό
  βλημα παρουσιάζεται δπό άλλην
  Ι πλευράν, διότι τώ θαλάσσιον 5
  δωρ είς μεγάλην ποσότητα έχει
  χοώμα πρχσινωπόν. Αί έρυθραί ή
  κίτριναι άκτϊνες αί οποίαι εί;
  τόν αιθέρα καί είς την όμίχλην
  άποδίδουν Εκανοποιητικά άποτελέ
  σματα, έντίς τής θαλάσσης θά
  άπερροφώντο πολύ ταχέως.
  Κατόπιν μακρά; μελέτης καί
  πειραμάτων & Μπήμπε καί ό Χέρ
  μπερ κατέληξκν είς την εκλογήν
  των 6περιω5ών άχτίνων. Ό άφθαλ
  μός, 2σον άφ3ρά τάς άχτίνας αύ
  τάς, θυσιάζεται διότι αί υπεριώ
  δεί; άκτίνες εχουν μικρόν μήκος
  κύματος, άλλά ή διβίσδυσίς των,
  δπολογίζετ'χι δτι θά είνε μεγαλει
  τέρα. Οί ΙξερευνηταΕ, θ* δύναν
  ται νά παρακολουθήσουν την
  ζωήν των ίχθύων ο£ έποϊοι θά
  καταστίΰν λαμπεροί υπό την επί
  δρασιν των δπεριωδών άκτίνων,
  έστω καί άν ή δέσμη των άκτίνων,
  αυτών θά είνε σχεδόν άθέατος
  άπό τού; έξερευνητάς.
  Ε&ΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΔιαχεΙρισις κτημάτων έξ άνταλλαγής.
  Προκήρυξις Δημοπρασίας πωλήσεως.
  '2?κτίθετβι είς άρχικήν καΐ α' καΐ β' επαναληπτικήν δημοπρασίαν
  πωλήσεως ενεργη&ησομένην την 22 Φεβρουάριον 1939 ημέραν Τετάρτην
  καί ώραν 11—12 π. μ. είς τό νποκατάστημα τής Έ&νιχής Τραπέζης ή
  έχποίησις των κάτωθι κτημάτων.
  Αριθ. κτήματος εϊδος θέσις χτήμ. "Εχτ. τ.μ. α' προοφορά
  207 οίκία Γυμναστήριον 1110 975.000
  ενυπό&ηκον διά δραχ, 72.777 π. 8 ο)ο απο 14—7—38.
  405
  498
  576
  610
  743
  899
  936
  1347 3)4
  15ΟΘ
  2878
  891
  3043
  οικόπεδον Κιζίλ Τάμπιι 49
  οίκία Μπαλτά Τζαμί 65
  » όδ. Μαρτύρων (άδιέξ.Κνωσού) 182
  οικόπεδον Γενή Τζαμι 94
  εννπό&ηκον εξ ολόκληρον είς τρ)κά
  οίκία Γενή Τζαμί 65
  Κατάστημα Χανίων Πόρτα 117
  οίκία Γενή Τζαμί 20
  εννπό&ηκον ε ξ ολόκληρον είς τς)(κά
  938 11320)25600 οίκία Γενή Τζαμι 22
  ενυπό&ηκον εξ ολόκληρον είς τρ)κά
  956 οίκία και κατάστημα Π. Νοσοκομείον 80
  ενυπό&ηκον έξ ολοκλήρου είς τρ)κά
  κατάστημα Χανίων-Πόρτα 56
  άπο&ήχη Καινονρ. Πάρτα
  οικόπεδον "Ακ Τάμπια
  οίκία Λεμπλετζίδικα
  Χωρίον Αρκαλοχωρι
  οικόπεδον εντός χωρίον
  των κάτωθι κτημάτων ή δημοπρααία έσεται α' καΐ β' έπαναλτπτικήι
  530 οικόπεδον Κοντάλα 243 168.105
  1175 30)36 κατάστημα Άραοτα 9 30.450
  1346 » Χανίων Πόρτα 64 173.775
  Οί άναλντικοί οροι είναι κατατε&ειμένοι είς τό ύποκατάστημα τής Έ·
  θνικής Τραπέζης ε'ν&α δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν οί ένί)ιαφερόμενοι.
  (Έκ τοϋ Γραφείον).
  ■■■■■·■«■β■■■■*■■*■■■■■■«9ΒΒ■■■■«■■■Μ»■■■■■»■■
  92
  541
  46
  248
  12.000
  30.000
  130.000
  24.000
  24.000
  200.000
  12.000
  7.000
  65.000
  137.000
  90.000
  195.000
  134.000
  30.000
  Πρατήριον οΐνων:
  ΑΝΤ. ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλκτεία Άρκαδίου (Χεϊτάν Όγλοό).
  Κρασιά μαϋρα Άγιομυριανά, λευκά Άρχανιώτικα,
  ρετσίνες άρωματώδεις, σοΰμες άφροΰ.
  Κραοιά άγά, άνοδευτα γνησιο ζουμΐ τού σταφυλιοΰ
  χωρϊς χημικάς θυσίας. Κρασιά γεμάτα βιταμίνες καΐ ΰγεια.
  1 ιμαΐ άσυναγώνιστοι.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ: ΑΡΡΑΒΟΝ ΜΕΓ ΕΜΠΟΔ!
  Τό Μονοφάτσι
  διά τόν κ. Σφακιανάκης
  ΙΝΙ Μονοφατσίου (άνταποκρι
  τοθ μας) —Ή εϋδησ ς δτι, κατά
  την τελευταίαν άφιξιν τοθ Ύπτυρ
  γοθ Γενικοΰ ΔιοικητοΟ κ. Σψ-χ
  κιανάκη είς Ηράκλειον, άπεφασί
  σθη έν ουνεργασία καί μετά τοθ
  νομάρχου κ Μαρχίλλου, νά κατα¬
  σκευασθή τό συντομώΐερον ή ε
  παρχιακή <55ός Άρκαλοχωρίου— "Ινΐ—Σκοινια, ήίθύσθτ] μέ χαράν ίπό τόν λαόν τής περιφερείας μας καΐ επροκάλεσεν οϊαθημι γε νίκης ικανοποιήσεως Είναι δέ πε ρισόΐερον δικαιολογημένη ή χαρά καί δ ένθουσιασμός των κατοίκων καθόσον, ώ; εγνώσθη, τό έργον θά ξημοπρατηθί) Ιντό; των ημερών καί θ' αρχίση εκτελουμένην μέ χρι τής προσεχούς ανοίξεως τό πολύ. Καΐ δημιουργείται έτσΐ ή ελπίς 2π έντός ειους θά έχη ά ποπερατωθή ή έδίς καί θά έχη εξασφαλισθή ή δι' αυτοκίνήτου συγκοινωνία τοθ πλουσΐωτάτου διαμερίσματος τοθ άνατολικοΰ Μο νοφχτσίου μέ τό Ηράκλειον καΐ την άλλην Κρήτην. Άλλ' δπάρχει Ιπίσης ή εΓ2η σι 8τι κατά την προσέχη άφι ξίν τού είς Ηράκλειον, & υπουρ γ4ς κ Σφακιανάκη; θά έπιαχβφθ^ καί την Μεσσαρίίν ολόκληρον. Φυσικά δέ χαί την επαρχίαν Μο νοφατσίου καί τό ανατολικήν δΐίΐμέρισμί μας. Καί ή πληρο φαρία αυτή ένεποίησεν αρίστην εντύπωσιν. Άναμίνεται δέ 6 χ. Γενικός Διοικητής άνυπομόνω;, άπό τούς κατοίχου; πού τοθ έττι φυλάσσουν ένθουσιώίη δποδοχήν. |^)χ Ιδη άλλωστε ό χ. Σφακιά νάχης έδώ ένα κόσμον άφοσιωμέ νόν είς τα έργ£ τού, φιλοπρόο δόν, ειρηνικόν, δημιουργικήν. θ> ίδη Ινα τόπον μέ γόνιμα
  έδάφη, μέ άνεπτυγμένας χαλλιερ
  γείας, μέ άχμάζουσαν κτηνοτρο
  φίαν. Καί θά τίν βοηθήση είς
  την άναδημιουργιχήν τού προσπά
  θείαν, θά αντιληφθή άκόμη δτι
  δ λαός αυτάς δ άγνός καί άδιά
  φθορος, γνωρίζει νά εκδηλώνη την
  ευγνωμοσύνην καί την εκτίμησιν
  τού είς έκε'νους πού τόν ένθυμοθν
  ται καί τόν έξυπηρετοΰν καΐ
  τόν ένισχύουν είς την άναδημι
  ουργική/ τού προσπάθειαν.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Μειοδοτικήν Δημοπρασίας
  μερικής έπιπλώσεως τοθ έν
  Νεαπόλει Μεγάρου τοθ Ο.
  Δ. Μ. Π. ΝομοΟ Λασηθίου.
  Τό Τοπικόν Συμβούλιον τοθ
  ΌργανισμοΟ διακηρύττει δτι
  έκτίθησιν είς φανεράν μειοδο¬
  τικήν δημοπρασίαν την προμή
  θείαν των άπαρσιτήτων επί
  πλων διά την μερικήν έπίπλω
  σιν τής αίθούσης τοθ κινημα
  τογράφου (300—350 καθισμά
  των) καί τοθ Ξενοδοχείου £3
  πνου τοθ έν Νεαπόλει Τουρι
  στικοθ Μεγάρου τοθ Όργανι-
  σμοϋ (15 κλινών, 13 Ντουλα-
  πών, 13 κομοδΐνων, 13 μικρών
  τραπεζίων, ενός πλήρους σα
  λονΐου κ. λ. π.) πρός δέ τού
  τοις την συμπλήρωσιν τής ή
  λεκτρικής καί ύδραυλικής έγ
  καταστάσεως ολοκλήρου τοθ
  Μεγάρου.
  ΉΛδημοπρσσ(α θά γίνη την
  12ην Φεβρουαρίου 1939 ενώπι¬
  ον μελών τοθ τοπικοΟΣυμβου
  λίου έν τοίς Γραφείοις τοθ
  ΌργανισμοΟ, συμφώνως
  πρός τούς δρους, των οποί¬
  ων δύνανται οί βουλόμενοι
  νά λάβωσι γνώσιν, προσερ
  χόμενοι κατά τάς εργασίμους
  ώρας τοθ Γρσφεΐου.
  Έν Νεαπόλει τή 27 Ίανουα
  ρ(ου 1939.
  Ό Πρόεδρος τοθ Όργανι-
  σμοθ.
  ί ό Πέτρας Διονύσιος
  Α©ΡΑΥ£ΤΑ
  ΓΥΑΛΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ
  Επρομηθεύθη πρώτον καθ" ο
  λην την 'Ελλάύα τό ώρολογο
  ποιβΐον «Ζενίθ» τοΰ κ. Μιχ. Να
  νουσάκη. Τα άθραυστο» γυαλιά,
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΒΑΝΑΝΟΦΥΤΑ
  Πληροφορίαι παρ3 ημίν.
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τοϋ Ραδιοφωνικοϋ.
  Ό ροίίιοφωνικός σταθμός Ά
  θηνων θά μεταίώση σήμερον τό
  ακόλουθον πρόγραμμα:
  "ίΐρα 13 30' χρηυατιστήριον
  13.40' ίϊοησεις 13 δθ' έλαφρά μου
  σική (ο κ Κορίνθιος καΐ η όρχή
  στρα τού) Η.45 άνακβινώσϊΐς καΐ
  μΕτεωρολονικβν ίϊλτίον, 1915'
  ή <ωρα τού «ταιδιοΰ», 1δ.35' ποικί λη μουσική, 19 μουσικη χορού, 19.45 όμιλία τού πρόεδρον τής Ά κκδημίοτ; Αθηνών καΐ καθηγη τού τοδ Πανεπιατημίου κ Δημ. Μπαλάνβυ μέ θέμα «δύο τύποι μη τίρων», 20 τραγβύίια άπό τόν κ. Έπιτροπάκην, 20.15 όμιλία τής χ. Νίκης Πβρδικχ επί τή έορτή τής μητέρας μέ βέμβ: α'θ χύ κλο; της ζωής», 20.30' άιταγγε· λία, 20 45' ρεσιτάλ τραγουδιοΰ υπό τής δίδος Φανουράκη, "21.15" έλληνιχό κουΐντέττο (διεύθυν¬ σις Ν. Γλυκβφ^ύδη) 21.45" βΐίή βεις, 22 συμφωνική: συναυλία τής ορχπστρας τής Υ.Ρ.Ε. υπο την δ)βιν τοϋ κ Εύαγγίλάτου. Σο λΐστ ή <5ίς Ρίτα Δϊλμουλυ πιάνο: προγραμμκ Μπραμς «Γραγική «Ι ααγωγή», Σαΐν Σάνς,Ίον κοντβερ το είς ντό έ'λαασον, Μπερλιόζ «φαντοτστικπ συμφωνία». Κατά τό δι«λβιμμ« τής συμφωνική; 8ά μεαδοθοΰν «ί τβλευταΐαι «ί δήββις, 23.40" μουσική χορού καΐ έλαφρό τραγβΰδι υπο κ. Ζωγρά φού. —Αρχαιρεσίαι άρτεργατών. Γενομένων αρχαιρεσιών τού Σωμ*τείου 'Αρτβργατών την π« ρελθοΰσαιν Κυριακήν έξίλίγησαν οί κάτωθι: Πρόεδρος Ν. Σταμα τιάδης, 'Αντιπρόεδρος Παν. Κο κολάκης, Γενικος Γραμματεύς Λ«ων. Κόρδας, Ταμίας Ιω. Καρ παθιωτάκπς. Σύμβουλβι: Ηλίας Βάζο;, «ντιπρόσωπος Ι,Έθνικού 'Εργατικοΰ Κέντρου ,.Παν. Κοκο λάκης, Έξίλεγκτικη Έπιτρβπίι Γεΰργ. Δακας, Γεώργ, Γΐωργα χάκτις, Έμμ Χανδάνος. — Καταγραφή έκφορτωτών. Τό ύφυπουργεΐον τής 'Εργασί «ς κπέβτειλβν βΐς τους προέδρους των έπιτροιτών ρυθμίσεως φορτοεκ φορτώσεων, λιμένων εγκύκλιον, σχετικήν μέ την απογραφήν τ«ν φορτβεκφορτωτών. Φέρεται είς γνώσιν τού Κτημα- τικου καί άγροτ,ικοθ κόσμου μας ότι, κατόπιν έπισταμένης μελέ της, επέτυχε τό έν Πάτραις ερ¬ γοστάσιον «Μεταλουργία ΆδεΑ φοϊ Π. Πραπόπουλοι Α. Ε.» την κατασκευήν ψεκαστήρος τελεί¬ ως όμοίου τού τόσον γνωστοθ τυπου «ΙΦΙΝΤΑ» μέ όλας τάς δυνατάς τελειοποιήσεις διά την άρτιωτέραν καΐ πολυετη καλήν λειτουργίαν των, ήν εξησφάλι¬ σε διά των μοναδικών έν Έλ λάδι τελειοτάτου μηχανικών ένκαταστάσεών τού καί τής με- γάλης τού τεχνικής πείρας. Τό πραγματικώς εξαιρετικόν τουτο προϊόν μας έθέσαμεν είς κυκλοφορίαν καΐ πωλεΐται είς δλα τα έν τή πόλει μας κατα- ταστήματα συναφών εΐδών είς τάς κάτωθι δλως έξαιρετικάς λιανικής πωλήσεως τιμάς καΐ μέ εγγύησιν έκ μέρους τοθ έρ- γοστασΐου μας διά την ταχεί¬ αν καΐ πολυετη καλήν λειτουρ γίαν τού. Σ ΤΟΥΣ 1.1. ΑΓΡΟΤΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΑΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ . .ΣΦΙΝΤΑ'' ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΠΑΣ ΑΔΕΛΦΟΝ Π. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ε. πατρων Ψεκαστήρ τύπου «ΣΦΙΝΤΑ» μέ σωλήνα άνευ διϋλιστηρίου δρ. 697 » » » » » μετά » » 717 Ή μεγάλη παραγωγή τοθ έρ- γοστασίου «Πραποποιίλου» καί ή τελειότης των έγκαταστάσε- ών τού μας έξασφαλίζουν εύθη- νόν κόστος καΐ διά τουτο μδς έπιτρέπουν νά προσφέρωμεν είς τόν άγροτικόν καΐ κτηματικόν μας κόσμον τόν καθ" δλα τέλει- ον καί στερεώτατον ψεκαστήρα μας τύπου «ΣΦΙΝΤΑ» είς τιμάς πραγματικής εθκαιρίας. Διά τουτο δέν πρέπει νά μείνη κανείς άγρότης καί κτηματίας που νά μην έπωφεληθίΐ τής πα- ρουσιαζομένης εύκαιρίας σπεύ- δων ν" αγοράση είς τήν^δλως ε¬ ξαιρετικήν ταύτην τιμήν ένα μη χάνημα μεγάλης άντοχής καΐ νά τού δοθή οϋτω καΐ ή εύκαιρία νά συγκρίνη την άνωτερότητα τού ψεκαστήρος μας τύπου «ΣΦΙΝΤΑ» κατασκευής «Πραπο- πούλου» μέ οιονδήποτε ψεκαστή ρα άλλου έργοστασίου. Μόνον ούτω θά γίνετε οί φανατι- κώτεροι πελάται μας. Διά πάσαν αμφιβολίαν έγγυώ-* μεθα απολύτως τ/ ανωτέρω μέ υποχρέωσιν μας διά πάσαν τυ¬ χόν βλάβην ήν ήθελεν υποστή 6ι ψεκαστήρ μας έκ κακής κα¬ τασκευής. Τό συμφέρον λοιπόν παντός άγρότου καί κτηματίου άπαιτεΐ νά ζητή έπιμόνως ψεκαστήρα τύπου ,.Σφίντα" άλλά κατα¬ σκευής έργοστασίου «ΠΡΑΠΟ¬ ΠΟΥΛΟΥ». Διαρκής παρακαταθήκη έν Ηρα¬ κλείω παρά τοίς αντιπροσώποις: ΑΟΚΒΥΜΕΤΖΙΑΗ & ΣΚΟΥΑΙΑΑ Γραφβϊα οδός Γρκμββύσης (όπισθεν Άραατά).
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΙα Πέμττ,της
  2 Φεβρουαρίου 1939
  120 Ώρα
  ΕΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟΠ ΚΟΣΜΟΝ
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΒΗ
  ΊΔΗ ι.ι ΙΙΙΑΕΡ - 1ΣΑΜΙ1ΕΡΑΑΙΗ
  ίΙΙΙΙΙΙ ΙΚΙΙΜΙ1Ι!·
  III
  1:1η
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—■ Νεώτεραι πληροφο
  ρίαι πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορεί
  όν άναφέρουν, ότι είς ολόκληρον τόν
  κόσμον έπικρατεί αί'σθημα άνακουφίσε
  ως, κατόπιν των μετριοπαθών λόγων
  των κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Χίτλερ.
  Χαρακτηριστική τής παραχθείσης έν
  τυπώσεως τόσον έκ τού λόγου τού κ.Χί
  τλερ όσον καί έκείνου τού χ. Τσάμπερ
  λαιν, θεωρεϊται ή παρατηρουμένη χθές
  καί σήμερον, ραγδαία ανατίμησις των ά
  ξιών είς τα διάφορα χρηματιστήρια.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ
  ΕΚ ΡΙΒ ΗΣΑΝ ΙΚΛΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 ΦεβρουαρίΌυ (τού
  άνταποκριτού μας). — Κατά τα έκ
  Παρισίων καί Βερολίνου τηλεγραφήμα
  τα οί λόγοι των κ. κ. Τσάμπερλαιν
  καί Χίτλερ έκρίθησαν είς αμφοτέρας
  τάς πρωτευούσας ίκανθποιητικώ«, θεώ
  ρούμενοι ώς σταθμοί διά γενικωτέ
  ή ό
  Οί Γάλλοι και ό κ. Μουσολίνι.
  Αγγλικαί κρίσεις διά την κατάστασιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Φεβρουαρίου
  (τηλεγραφικώς).— Ό σοσιαλι
  στικός τύπος ουνεχΐζει την
  άρθρογραφΐαν τού επί τοϋ
  γαλλοϊταλικοΰ προβλήματος
  λ ι έφημερΐδες τονΐζουν ότι
  οίοσδήποτε καί άν είνε ό ση
  μερινός λόγο^ τοΰ κ. Μουσο
  λΐνι ή Γαλλία έχει δώσει ήδη
  σύσσωμος την απάντησιν αύ
  τής είς τάς βλέψεις τής Ίτα
  λ(ας. Αί έν τή γαλλική βουλή
  συζητήσεις καθώς καί ή όμό
  θυμος στάσις των λαίκών όρ
  γανώσεων τής χώρας, άποτε
  λοθν την τελευταίαν λέξιν είς
  τό ζήτημα, ανεξαρτήτως των
  γνωμών τοΰ ΊταλοΟ πρωθ-
  υπουργοθ. Οί Γάλλοι πατριθ
  τσι καί είς την μητρόπολιν
  καί είς τάς άποικίας, καταλή
  γουν οί άρθρογράφοι, δέν θά
  καμφθοΰν ποτέ.
  —Ό τύπος τής δεξιάς άνα
  φερόμενος καί σήμερον είς
  τόν λόγον τοΰ κ. ΧΙτλερ άνα
  γνωρΐζει την καλήν πίστιν
  τού έν σχέσει πρός την έξυ
  τιηοέτηοιν των φιλειρηνικών
  τάσεων τής εύρωτιαϊκής δημο
  οίας ννώμης
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Φεβρουαρίου
  (τηλεγραφικώς).— Πληροφορί¬
  αι έκ τής κυβερνητικάς Ίσπα
  ν(ας πρός τάς άγγλικάς έφη-
  μερίδαςπαρουσιάζουν ούχίβρα
  χύ τό τέρμα τοΰ πολέμου. Τού
  ναντίον κρίνουν τόν πόλεμον
  μακρόν εισέτι έφ' δσον ή έ
  στία άντιστάσεως έν τή κεν
  τρική Ισπανία δέν έπαυσεν ά
  νανεουμένη καί έφ'δσον τό με
  γαλύτερον μέρος τοΰ ίσπανι
  νικοϋ λαοθ συμπαθεϊ τούς κυ
  βερνητικούς.
  Αντιθέτως άλλαι πληροφο
  ρίαι, έκ Ρώμης καί Βερολίνου
  ιδίως, δμιλοθν περί έξαντλή
  σεως των κυβερνητικόν τό
  σον έν Μαδρ(τΓ) 8σον καί έν
  Βαλενθΐα.
  —Ό ήμιεπΐσημος άγγλι
  κός τύτΐος άνασκοπών τή
  εύρωπαϊκήν κατάστασιν δέ
  άποκλεΐει την ειρηνικήν διευ
  θέτησιν δλων των έπιμάχω
  εύρωπαϊκών ζητημάτων πλήν
  τοΟ γαλλοϊταλικοϋ, τό οποίον
  παρουσιάζει πάντοτε Ιδιαιτέ
  ραν όξύτητα καί είνε τό κύ
  ριον σκοτεινόν σημείον τής
  καταστάσεως.
  Ή κίνησις είς την αγοράν
  των διαφόρων εγχωρίων προϊόντων.
  ΣυνεχΙζεται έν τή άγορφΐκατά τάς εκείθεν πληροφο
  Ηρακλείου ή χαλαρότης επί
  των τιμών των σταφίδων καί
  τοΟ ελαίου όφειλομένη μάλ
  λον είς τούς διεθνεΐς συναλ
  λαγματικούς τιεριορισμούς.
  Παρά των ενταύθα ένδια
  φερομένων όργανώσεων κατα
  βάλλονται έν τούτοις αί δέου
  σαι ενέργειαι διά την χορή
  γησιν προσθέτου κοντεζάν διά
  την εξαγωγήν έλληνικών σουλ
  τανινών είς Γερμανίαν, δπου
  ρίας ύπάρχρι ίκανή ζήτησις
  καί ενταύθα ή τοποθέτησις
  σταφίδων είς την λεττονικήν
  είς ΰψηλάο τιμάς. Ωσαύτως [αγοράν επί άντισΐοίχω είσα
  καταβάλλονται ενέργειαι διά
  την διευκόλυνσιν τής έξαγω
  γής έλαιολάδου είς» την [τα
  λικήν αγοράν καί αλλαχού.
  Έτιίσης, καθ* α είμεθα είς
  θέσιν νά γνωρίζωμεν, κατό
  πιν τής σχετικής υποδείξεως
  τοΟ ύπουργείου Έθν. Οίκονο
  μ(ας, ήοχισε νά μελετάτσι
  γωγή εκείθεν είς την χώραν
  μας λεττονικών προϊόντων.
  Έλπίζεται δτι κατόπιν τω
  καταβαλλομένων ένεργειών θά
  άρθή Α χαλαρότης τής άγο
  ρσς καί θά επέλθη άνατίμη
  σις των διαφόρων έγχωρίω
  προϊόντων πρός δικαίαν ίκα
  νοποΐησιν των παραγωγών.
  ρας συνεννοήσεις πρός
  εύρωπα'ΐκής είρήνης.
  παγίωσιν τής
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΠΡΟΤίΙΝΕ
  ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ
  1ΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΙΟΙΑτΊΝ ΤΟΝ ΗΡΟΣΦΪίΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 ΦεβρουαρίΌυ (τού
  άνταποκριχοΰ μας).— Τηλέγραφον ν έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι ή γαλλική κυβέρνη
  αίς έπρότεινε συνεννόησιν μέ τόν Φράν
  κο διά την περίθαλψιν των προσφύ¬
  γων.
  Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΘΑ ΤΟΝΙΣΗ
  ΤΑΣ ..ΦΥΣΙΚΑΣ ΒΛΕΨΕΙΣ"
  ΤΗΤ ΙΤΑΑΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Ρώμης ότι ό χ. Μουσολίνι είς λόγον
  τόν οποίον πρόκειται νά έκφωνήση άπό
  ψε (χθές) θά τονίση
  ψεις τής Ιταλίας.
  τάς φυσικάς βλέ
  ΚΑΤΗΡΓΗΘΗΣΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ ΤΟΥ ΤΥΡΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Εκοινοποιήθη
  αρμοδίως διαταγή διά τής οποίας είς
  όλον τό κράτος καταργοΰνται τα πε
  ριο ριστικά μέτρα διά την μεταφοράν
  τού τυρού άπό τόπου είς τόπον.
  ΑΦΘΟΝΟΙ ΧΙΟΝΕΣ ΠΙΠΤΟΥΝ
  ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατ' ανακοίνω¬
  σιν τής Μετεωρολογικής υπηρεσίας
  παρατηρείται άπό σήμερον άφθονος
  πτώσις χιόνων είς την βόρειον Έλ-
  λάδα.
  Ο ΦΟΡΟΣ
  ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  Δι' αποφάσεως τής αρμοδίας
  Έπιτροπής παρά τφ υπουργείω
  των Οικονομικήν, ή άξία των κά
  τωθι ιίϊων διά τόν δπολογισμόν
  τοθ φόρου κύκλου εργασιών κατά
  τόν μήνα Φεβρουάριον καθωρί¬
  σθη ώς ακολούθως κατά χιλιό-
  γραμμον: Σϊτος, δρχ. 4 70, κριθή
  2 90, βρώμη 3, άραβόσιτος 3 20,
  φασόλια κοινά 10, φασόλια τσά
  λια πάσης προελεύσεως 11 50,
  τύπω,» τέτοβας, γιακόβας, έλίφα,ν
  τες κ.λ.π. παρεμφερή εϊδη δρχ.
  16, ρεβύθια 14 50, μπιζέλια μετά
  φλοιοθ 8, ανευ φλοιοθ 10, φακαί
  10, πιπέρι 17, μπαχάρι 41, κα
  νέλλα 28, καφές 23 50, τέϊον 95,
  ζάχαρις 5.80, δρωζα καρολίνα
  ύζ
  ζχρ
  11.50, λοιπά εϊδη
  δρυζα μετά φλοιοθ
  καλάος δγράλαιος
  τος σΐοχοφίσι 12.
  ζ ρ
  όρύζης 5 80,
  μπάντιι 4, βα
  και ξηρός έκ
  ΑΥΘΟΡΜΗΤΟΣ
  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΙΣ
  Παρουσιάσθη
  είς την Διοίκησιν
  αυθορμήτως
  Χωροφυλα¬
  κήν Ρεθύμνης δ Δημ. Ί. Κόκ-
  κινος έκ Λειβα&ίων έκτοπιζό-
  μενος επί 1 έτος είς τήννήσον
  Μήλον δυνάμει αποφάσεως
  τοϋ κ. Νομάρχου Ρεθύμνης.
  ΕΚΠΑ1ΔΕΥΤ1ΚΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Είς τα γραφεϊα τής Νομαρχίας
  συνήλθε προχθές τό Εποπτικόν
  Συμβούλιον Λασηθίου συγκείμενον
  έκ των Έπιθεωρητων Σητείας καί
  Μεραμβέλλου καί τοθ Είρηνοδί-
  κου Άγίου Νικολάου καί ήσχο-
  ληθή μέ τα διάφορα έκπαιδευτι
  κά ζητήματα τοθ νομοθ. Με-
  τ«ξύ των αλλων εγένετο πρότασις
  Δθ
  προαγωγής τοθ
  σχολείου Παρσ£
  θά Έί
  ρς
  ΔιευθυντοΟ τοθ
  κ. Έμμ Λ-χση
  εέθ ί
  ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ
  Π ΤΟΣ ΙΣ ΤΟΝ ΘΕΡΜ0ΚΡΑΣ10Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταηοχριτού μας).— Καθ' α παρατη
  ρεΐται σήμερον αί θερμοκρασίαι ήρχι
  βαν πίπτουσαι. Ή ητώσις αυτή είς
  τινάς πόλεις κατήλθε κατ'άρκετοΰς βαθ
  μ ούς»
  χ ρ μμ η
  θιωτάκη. Έπίσης ετέθησαν είς
  κατάστασιν τριμήνου διαθεοιμότη
  τος λόγω κυήσ>ω; αί διδασκάλισ
  σαι Σόφια Κορωνάκη, Άννα Παγ
  κάλου καί Αίκατερίνη Παπαγεωρ
  γίου χαί έχορηγήθη δίμηνος άναρ
  ρωτική αδεία είς τόν διευθυντήν
  τοθ σχολείου Τουρλωτής κ. Γεώργ.
  Οίκονομάχην.
  Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Κατά τόν λήξαντα μήνα
  κατέπλευσαν είς τόν λιμένα
  Ηρακλείου 57 έν συνόλω ά
  τμόιτλοια έξ ών υπό ελληνι¬
  κήν σημαίαν ήσαν 34, υπό ίτα
  λικήν 10, υπό ρωσσικήν 1,
  υπό γιουγκφτλαυϊκήν 1, υπό
  όλλανδικήν 3, υπό αγγλικήν
  2, υπό σουηδικήν 2, υπό νορ
  βηγικήν 1 καί υπό γερμα¬
  νικήν 3,
  Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  Συνήλθον προχθές αί άομό-
  διαι ύπηοεσίαι των υπουργεί¬
  ων Έθνικής Οίκονομίας καί
  Εξωτερικών καί οί πρόεδροι
  των Έιιπορικών Έπιμελητη
  ρίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης
  κ αί Πειραιώς πρόςκαθορισμόν
  των ελληνικόν άπόψεων κα¬
  τά τάς διεξαχθησομένας λίαν
  προσεχές διαπραγματεύσεις
  διά την σύναψιν έμπορικής συμ
  βάσεως μεταξύ Ελλάδος καί
  Βουλγαρίας,
  ΤΟ Μ0Ν0ΠΟ.ΛΙ0Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κατά τόν δίαρρεύσαντα μήνα
  εσημειώθη ή κάτωθι κίνησις είς
  τό Μοναπώλιον Ηρακλείου: Είαή
  χθησαν 117.000 χιλιόγραμμα £
  λατος άξίας δρ. 442.000 χαί έξη
  χθησαν 85 485 χιλιόγραμμα άξίας
  δρ. 213.637.50. Πυρεΐα , εισήχθη
  οαν 144 000 κυτία άξίας δρχ.
  185.200, εξήχθησαν δέ 183 000
  άξίας δρ. 237 900. Εισήχθησαν
  έπίσης 1000 δέσμαι π»ιγνιοχάρ
  των άξίας δρ. 44.000 καί έξήχθη
  σαν 694 άξίας δρ. 21.773 Τέλος
  εισήχθησαν χαρτόσημαδνομασϊίκής
  άξίας 1 460.800,οίνοπνευματόαημα
  842.500 δρχ.. 7 200 φυλλάδια
  σιγαροχάρτου άξίας 14 400 δρχ.
  πρός χρήσιν τ5νκαπνοπα;α(ωγών,
  ταινίαι καπνοθ άξίας δρχ 34.000
  διετέθησαν δέ πρός επεξεργασίαν
  υπό των ένταθθα καπνοβιομηχανι
  κων έταιριών 4 κύλινδροι σιγαρο
  χάρτου άξίας δρχ. 384.
  ΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ
  Τό υπουργείον των Σιδη-
  ροδρόμων απηύθυνε πρός τα
  Έμπορικάκαί Βιομηχανικά Έ
  πιμελητήρια έγγραφον,διά τοθ
  όποΐου καθισιά γνωστόν δτι
  δέον μέχρι τής 1ης έρχομέ-
  νου μηνός ΜαρτΙου, νά ύπο-
  βάλουν πρός έλεγχον, άπαν¬
  τες οί χρησιμοποιοθντες ήλεκ
  τρικάς συσκευάς, δηλώσεις αύ
  των είς την ήλεκτρολογικήν
  Διεύθυνσιν τοϋ ύπουργεΐου.
  ΤΑ ΧΑΡΤΟΠΑΙΓΝΙΑ
  Πρός τάς Γεν. Διοικήσεις
  καί τάς Νομαρχίας εκοινοποι¬
  ήθη υπό τοθ ύφυπουργείου Δή
  μοσίας Ασφαλείας τόκείμενον
  τής υπό αριθ. 8734 αποφά¬
  σεως αύτοθ «περί κατανομήν
  κατά κατηγορίας των παιγνί-
  ών διά παιγνιοχάρτων καί πεσ·
  σών», κωδικοποιούσης πάσας
  τάς προγενεστέρας ομοίας
  αΰτοϋ άποφάοεις.
  ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
  ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
  Τό υπουργείον Θρησκευμά
  των καί Έθν. Παιδείας ά
  πηύθυνεν είς εκτέλεσιν τής
  ύπ' άριθμ 56575 αποφάσεως
  τοθ ύπουργοΟΟίκονομικων, έγ
  κύκλιον πρός τάς Νομαρχί
  άς τοϋ Κράτους διά τής Λ
  ποίας συνιστφ ίνα αυται προ
  βώσιν επί τή βάσει των υπο
  βληθεισών υπό των Έπιθεωρη
  των Στοιχειώδους Έκπαιδεύ
  σεως προτάσεων των Έποπτι
  κων Συμβουλίων, είς την έκ
  δοσιν καί αποστολήν είς τό
  Έθν. Τυπογραφείον των πρά
  ξεων εκτελέσεως των προτά
  σεων προαγωγών μέχρι κα
  τής 5ης κατηγορίας των λε
  τουργών τής Στοιχειώδους Έκ
  παιδεύσεως'τίον προταθέντων
  πρός προαγωγήν κατά τόν
  μήνα Νοέμβριον.
  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ
  Ή κίνησις τοϋ ληξιαρχεΐου
  "Ηρακλείου κατά τόν λήξαν
  τα μή"να εχει ώς ακολούθως:
  Γάμοι 42, γεννήσεις 103 καΐ
  θάνατοι 49.
  ΑΙ ΤΕΛΟΝΙΑΚΜ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  ΑΙ είσπράξεις τοΟ Τελωνεί
  ου εΗρακλείου κατά τόν λή
  ξαντα μήνα άνήλθον είς δρ.
  8 336.178 30.
  Ο κ. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ
  Επανήλθε χθές έκ τής περιο
  δείας τού άν* τόν νομόν Ήρακλιί
  ου ό Διευθυντής τής Γεωργικής
  Υπηρεσίας χ. Άνδρ.Ξανθουδίδης.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
  α
  β'
  Υ'
  α'.
  Σταφίδβς
  Ελεμέδες
  Ταχτάδες
  • β'.
  Σταφί&ες μαύραι
  "Ελαια 3—5ο
  Βρώμη ,
  Βϊκος ,
  Μέταξα
  Κουκούλια «
  Σάπωνες:
  ΛίυκοΙ α'
  Μσυργελαίου α'
  Άγορά Ηρακλείου
  δρ.
  16.
  14-15.-
  12-13—
  10—11..
  1
  Πυρηνέλαια
  β'
  6.30-
  5.30- 6—
  26.40
  5.30
  5—
  550—
  130.-
  21.-
  20—
  15.-
  14.-
  17—
  θΐνβι:
  Αρχανών μίστ.
  Ι ΜαλίβυζΙου
  » 30.-
  » —
  π Πρωϊνή
  ΕΛΙΙ
  Υ ΠΕΡΙ0Ρ1
  ΟΝ ΠΟΑΕΜΙΚΙ
  Η ε:
  Δ
  Μ
  Σ

  ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΣ
  ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΊΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Νυκτερινά τη.
  λεγραφήματα έκ "τής άγγλικής πρωτευ
  ούσης άγγέλλουν ότι ύπάρχουν ελπίδες
  συνεννοήσεως διά τούς έξοπλισμούς.
  Οί "Αγγλοι άρθρογράφοι έπιλέγουν
  ότι δέν είνε άπίθανος είς τό έγγύς μέλ
  λον ό βαθμιαΐος περιορισμός των έ
  ξοπλισμών κατόπιν ωρισμένων συμφω
  νιών μεταξύ των ενδιαφερομένων μέγα
  λων χωρών.
  ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΣ ΑΟΓΟΣ
  ΤΟΥ ΠΡΟΕΛΡΟΥ ι. ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΪΤΙΚΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (τοβ
  άνταποκριτού μας).— Τελευταίαι ειδή
  αεις έξ Ούασιγκτώνος άναφέρουν ότι
  ό πρόεδρος των Ήνωμένων Ηολιτει
  ών χ. Ροΰσβελτ, εξεφώνησε νέον βα
  ρυσήμαντον λόγον.
  Είς τόν λόγον τού ό κ. Ροθσβελτ
  εκηρύχθη απροκαλύπτως υπέρ τής στε
  νής συνεργασίας Αγγλίας Γαλλίας
  καί Άμερικής. Ώς αφήκε νά εννοηθή
  ό Ά μερικανός Πρόεδρος μόνον διά
  τής συνεργασίαν ταύτης, θά είνε δυ
  νατόν νά διασφαλιοθούν τα συμφέροντα
  των τριών δυτικών δυνάμεων καί αυτή
  αυτή ή, παγχόσμιος ειρήνη.
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ
  ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΟΒΑΑ ΤΟΠ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Περπινιάν ότι οί κυβερνητικόν στρα
  τιώται οί είσελθόντες είς τό γαλλικόν
  έδαφος ηρνήθησαν νά παραδώσουν τα ό
  πλα των είς τάς γαλλικάς αρχάς.
  ΝΕΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 «Ι»»6ρου(χρ£ου (τού
  άνταποκριτού μας).— Έκ ΛΙποΰργκος
  αγγέλλεται ότι τα έθνικά στρατεύματα
  εσημείωσαν νέας προόδους είς την βό
  ρειον Καταλωνίαν προελάσαντα είς 6ά
  θος άρκετών χιλιομέτρων.
  ΙΩ ΝΙΩΙΡΠΙΙ ΑΓΓΕΛΛΕΙ
  ΙΝΕΜΗΚ
  III
  ΒΙ ϋΤΚΜΙΙΙΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Κατά τα άνακοι
  νωθέντα τοΰ σταθμού τοΰ Μπούργκος ό
  έθνικός στρατός προελαύνει καί είς Έ
  ατρεμαδούραν κατανικήσας την άντί
  στάσιν των κυβερνητικαί.
  ΟΜ
  ΔΓ ΑΠΟΤ
  ΑΧΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ
  ΑΕΣΜΑΤΙΚΗΝ ΑΜΥΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τάς έκ Ηα
  ρισίων πληροφορίας ό άρχηγός τής κυ
  ββρνητικής στρατιάς τού κέντρου στρα
  τηγός ΛΙιάχα, προσπαθεϊ δια στρατο
  λογίας καί έσπευσμένων όχυρώσεων
  νά διασφαλίση άπό κάθε επίθεσιν την
  θέσιν των κυβερνητικών είς την νοτιανα
  τολικήν καί κεντρικήν Ισπανίαν.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΠΙΣ ΙΑΠΩΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (τού
  ίνταποκριτοΰ μας). — Κατ' είδήαεις
  έκ Τόκιο μέσω ξένης πηγής, 6έν έπαυ
  βαν έκεί σημειούμεναι ανωμαλίαι είς
  την διακυβέρνησιν τής χώρας καί την
  διεξαγωγήν τού έν Κίνα πολέμου. Λέ
  γεται ότι σχετικώς έμφιλοχωρεΐ βαθυ
  τέρα διάστασις κυβερνήσεως καί Βου»