9687

Αριθμός τεύχους

107

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

28/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  σι πλέον καί δύνασθ* νά |ίασ^θθτε ρ^0
  νάμεθα νά σας παράσχω^εΤπ^ν ?^
  Ι'Από τό μήνυμα τού Τσώρτσιλ πρός τόν Άντιβαστλέα]
  την Έλλάδα
  ί *™υλωθώ-
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΧ
  γιάννης; μπιζακη?;
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ 4-55
  : ΤΥΠ0ΓΡΑΦ. ,'
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΥΛΟΚΡΗΊΊΚΙΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ετο-β'. περιοδο- β. αριθ. ιΟ7 ΤΕΡΤΑΤ Η 28 ΦεβρουαρΙου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΟΙ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΕΡΓΠΤΙΚ- ΣΒΠΠγϊΓΕΙγι
  ΚΗΙ
  Είς δλα τα πολιτισμένα κράτη με
  γΐστη σημασία άποδίδεται είς την
  οργάνωσιν καί έκπροσώπησιν των
  έργατικών καί έπαγγελματικών σω-
  ματεΐων. Διότι μεγάλον ρόλον παί-
  ζουν τα ώργανωμένα αύτά σωμα-
  τεΐα είς την πολιτικήν καί οίκονομι-
  κήνζωήν τής χώρας των. Καί δι"
  αύτό δχι μόνον αρτίαν νομοθεσΐαν
  περί όργωνωμένων σωματεΐων φρον¬
  τίζουν νά έχουν, άλλά καί είς την
  πράξιν, είς την εφαρμογήν δεικνύ¬
  ουν πολύ ενδιαφέρον. Ένδιαφέρθν-
  ται έξαιρετικά διά την εκλογήν των
  διοικητικών συμβουλίων, ώστε νά
  έκλέγωνται, δχι εκμεταλλευταί τής
  εργασίας, άλλά καΐ πραγματικώς έρ
  γαζόμενοι άνθρωποι καί έκ τούτων
  οί καλύτεροι. Ένδιαφέρονται καί έρ
  γάζονται διά την πραγματοποίησιν
  τοθ σκοποΰ των σωματείων των ή¬
  τοι διά την ηθικήν καί ύλικήν βελτί¬
  ωσιν των δρων τής ζωής των μελών
  των καί τής κοινωνΐας έν γένει. Σκα-
  πός των Σωματείων δηλαδή δέν εί¬
  ναι νά ευρίσκωνται είς άντΐθεσιν ή
  νά δημιουργοθν άντίθεσιν των συμ-
  ♦ερόντων των μελών των πρός τα
  συμφέροντα τής λοιπής κοινωνΐας,
  άλλά νά έξομαλύνωσι πασάν τυ¬
  χόν έμφανιζομένην διαφοράν ώστε
  νά προστατεύεται μέν τό συμφέρον
  εκάστου σωματεΐου, άλλά δχι βέ
  βαια είς βάρος τής άλλης κοινανίας
  ή' νά άδικήται αυτή ένεκα τούτου,
  άλλά έν άρμονία νά άποδίδεται τό
  δίκαιον πρός πασάν κατεύθυνσιν.
  Μόνον ούτω τα όργανωμένα σωμα·
  τεΐα άποβαίνουσι χρήσιμα καί είς
  έαυτά καί είς ολόκληρον την κοινω
  νίαν είς την οποίαν διαβιοθσι. Άντι
  θέτως δημιουργοθν προστριβάς καί
  ταξικάς διαιρέσεις καί δχι μόνον ω¬
  φέλειαν τινά δέν κάνουν είς τα μέλη
  των, άλλά μόνον ζημίας καί συμφο-
  ράν προξενοθν είς αύτά καί κατα¬
  στροφάς είς ολόκληρον την κοινω¬
  νίαν καί Πατρίδα. Π' αύτό βλέπο¬
  μεν είς τα πολιτισμένα κράτη πό¬
  σον άποτελεσματική καί ώφέλιμος
  είναι ή δράσις των έργατικών καί έ-
  παγγελματικών σωματείων κοινωνι-
  κώς, οΐκονομικώς, ήθικώς καί πατρι
  ωτικώς.
  Καί ημείς είς την Έλλάδα έχομεν
  πράγματι αρτίαν νομοθεσίαν περΐ
  έργατικών καί έπαγγελματικών σω¬
  ματείων, έφάμιλλον πρός την νο-
  μοθεσΐαν των πλέων πολιτισμένον
  κρατών. Έως έκεΐ δμως σταματά
  τό ενδιαφέρον, Ιδίως ώς πρός τα
  έργατικά σωματεΐα. Ό έργαζόμε-
  νος κόσμος δέν δεικνύει τό ανάλο¬
  γον ενδιαφέρον διά την επιτύχη καί
  αρμόζουσαν εκλογήν των εκπροσω¬
  πών τοθ σωματεΐου τού. Άδιαφο-
  ρεΐ άκόμη καί εάν τό σωματείον
  τού έπιδιώκη τόν πραγματικόν προ¬
  ορισμόν τουή αντίθετον. Ή άδιαφο-
  ρΐα τού αυτή είναι άσαγχώρητος
  καί έπιβλαβής.
  Λόγφ Τής άδιαφορίας αυτής καί
  τής μή προσελεύσεως είς τάς αρχαί-
  ρεσίας των πλείστων άπό τούς πραγ
  ματικώς έργαζομένους, παρατηρεΐ-
  ται δτι τα διοικητικά συμβούλια
  των έργατικών σωματείων περιέρ
  χονται είς πρόσωπα άσχετα πρός
  την εργασίαν καί ξένα πρός τό
  ύπ' αυτών έκπροσωπούμενον έπαγ-
  γελματικόν σωματείον. Καί έν ώ
  κατά μεγίστην πλειοψηφίαν ό έρ-
  γαζόμενος κόσμος τής Ελλάδος
  είναι έθνικιστής καί φανατικός ό-
  παδός των Πατριωτικών, Θρησκευτι
  κων καί οίκογενειακών παραδόσε-
  ων, καταντα πολλάκις λόγω τής
  ανωτέρω άδιαφορίας ή διοίκησις τοθ
  σωματείου των νά περιέρχεται είς
  κομμουνιστάς έκπροσωποόντας α¬
  σήμαντον μειθψηφίαν. Οί κομμου
  νισταΐ δέ οδΐοι ουδόλως ένδιαφέ¬
  ρονται διά τό πραγματικόν συμφέ¬
  ρον τοΰ σωματείου, άλλ' ένδιαφέ¬
  ρονται καί έργάζονται, πυρετωδώς
  μάλιστά μόνον διά τό συμφέρον τής
  κομμουνιστικής ίδεολογίας των. Έρ·
  γάζονται περισσότερον διά την α¬
  περγίαν καί την παρακώλυσιν τής
  εργασίας, παρά την διευκόλυνσιν
  καί προαγωγήν της. Καΐ, τό άποτέ-
  λεσμα τό βλέπομεν. Ότι ένίοτε
  σωματεΐα τινά έν Ελλάδι παρου-
  σιάζονται δρώντα ούχι έπ' ωφε¬
  λεία τοθ σκοποθ των καί των με¬
  λών των καί τής κοινωνίας, άλλά
  έπ' ωφελεία τοθ κομμουνισμοθ. Καί
  παρασύρονται είς πράξεις αί οποίαι
  είναι έπιζήμιοι καί είς τα σωματεΐα
  καί είς ολόκληρον την κοινωνίαν.
  Αναφέρομεν ένα πρόσφατον πά-
  ράδειγμα έν τή πόλει μας. Εύρι-
  σκομένου έν πλώ μεγάλου πλοίου
  μέ σιτοφοοτίον διά την πόλιν μας,
  εγένετο ή τελευταία άπεργία. Άπο-
  τέλεσμα ήτο νά διαταχθή τό έν πλώ
  πλοΐον άπό την συμμαχικήν υπηρε¬
  σίαν νά μεταβή καί έκφορτώση τό
  σιτοφορτίον είς Βόλον διότι λόγφ
  τής ελλείψεως συγκοινωνιακών μέ-
  σων δέν ήτο δυνατόν νά περιμένη
  την λήξιν τής άπεργίας πρός έκ-
  φόρτωσιν.
  Ό ρόλος των έπαγγελματικών σω
  ματείων είναι πάντοτε σπουδαιότα
  τος καί ειδικώς είς τάς κρισίμους
  περιστάσεις δπως ή σημερινή. Καΐ
  δταν εκπληρούν τόν προορισμόν
  των, δχι μόνον προάγουν ήθικώς
  καί ύλικώς τα μέλη των άλλά εί¬
  ναι καί τα στηρίγματα μιάς ύγιους
  κοινωνίας καί εγγύησις τής ένιαί-
  άς πατρίδος. Δι" αυτών έπιτυγχά
  νεται, κατά τό άνθρωπίνως δυνα¬
  τόν, ή δικαία διανομή των αγα¬
  θών είς τα μέλη τής κοινωνίας. Ό-
  ταν εκπληρούν τόν προορισμόν των
  όργανωμένα σωματεΐα, άποτρέ-
  πουν κάθε ε'ίδους τυραννί-
  αν καί βίαν άπό δπουδήποτε καΐ
  άν προέρχεται καΐ δπως καί άν
  όνομάζεται, φασισμός ή δικτατο-
  ρ(α τοθ προλεταριάτου. "Ομαλώς
  καί ασφαλώς καλλιεργοθν καί έ-
  φαρμόζουν τάς άληθώς δημοκρατι¬
  κάς αρχάς καί έξασφαλίζουν την
  αληθή ελευθερίαν, την ειρήνην καί
  κοινωνικήν όμαλότητα καί άρμο-
  νίαν. Άλλά μόνον δταν δέν έκτρέ-
  πωνται τοθ προορισμοθ των.
  "Ας φιλοτιμηθώμεν λοιπόν νά ϊδω
  μεν τάς εργατικάς καί έπαγγελμα-
  τικάς μας Οργανώσεις νά στέκωνται
  ε[ς τοιοθτον υψηλόν επίπεδον, ο¬
  ποίον άρμόζει είς τόν πολιτισμόν
  καί τήν ιστορίαν τής Ελλάδος. Καί
  νά μή γίνωνται ποτέ δργανα άλλο-
  τρίων τοθ προορισμοθ των σκοπών.
  Κ. Π.
  ΗΘΙΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
  ,Χρειάζεχαι απόδειξις τής γοοτροπίας
  ^^^«τος; Προσφέρεται άνεπί-
  •Απ?»-ωξ.
  1 μερος δ πρόεδρος της
  ■__ Κυβερνήσεως τής <<πε Μ-ας δηλώνει επι είς την μεγάλην ΰ διδα- ήθι- εί; την ^ν^ιΧ(ηχ4οη: μεΟΟς ^^ τ ι κου σημως ότι | οημασίαν χ0 σκάλου ποίι Άπο γάπης καί τοΰ πατριωτισμοΰ θά έμπνεύ στι είς τούς διδασκάλους, επειτα διά νά τούς κάμη δλοκληρωμένας ηθικάς προ- σωπικότητας, θά τούς καταρτίση και εις τό κεφάλαιον τής ήθ.κής υπο την στε- νωτέραν έννοιαν τής λέξεως: Η σαρ- κικήλαγνεία γράφει, εχει «Ι'να και μο- ν0 μά δυνατό κι' άποτελεσματικο φαρ- μακο: τήν άκολασία.....Μ αυτή γλυτω- ϊβιςμιά γιά πάντα άπό τήν οΐ^ιοη τοΰ θηλυκοΰ καί βρίσκεις μαι,ι μετη σω· ματική καί τή διανοητικη σου ισορρο πία» °Ως γνωστόν οί λαγνοι και ακο- λαστοι άνθρωποι είναι οί ύνιέστατοι και ΐσορροπημένοι-μόνον που πεθαινουν είς τα φρενοκομεΐα και τα ασυλα ακα- τονομάστων παθήσεων-καί φυσικα τε τοιονς θέλει ϊσωςνά κάμη και τους δ! οασκοίλους, ίπά νά παιδαγ^ ■>""..*γ «α! την νΓθλ«ί«ν
  τής άναγεννωμένης Ελλάδος είναι τοΰ
  το : «Ή φιλοσοφία μου, γράφει, εΐνα
  χωρίς ίδανικο, χωρίς 'Αγάπη, χωρίς
  Θεό, -χωρίς Έλπίδα»!
  Τώρα γεννάται τόζήτημα: Άγνοεΐ ό
  κ. πρωθυπουργός τα φρονήματα τοΰ διά
  τήν διεύθυνσιν τής παιδείας εκλεγέντος
  έκπαιδευτικοϋ; "Η μήπως τόν γνωρίζει
  μέν καλά, άλλά τα πβρί «ήθικής πρόσω-
  πικότητος» κλπ. είναι μία τυπική καί
  άνευ θυσίας φρασεολογία; "Η μήπως
  συνεχίζονται καί τώρα αί όλέθριαι έκεΐ·
  ναι ΙδέοΊ περί ή&ικής χωρίς Χριστόν,
  πού επιπίλιζαν οί δήΰεν «συγχρονισμέ-
  οί» τής μεσοπολεμικής έποχής, καί τής
  «φιλοσοφίας χωρίς ίδανικό, χωρίς άγά
  πή, χωρίς Θεο κλπ.», ποΰ έφεΰρεν ό ση
  μερινός διευθυντής τής έκπαιδεύσεως;
  Πάντως έ'να είναι βέβαιον" ότι είς τβ
  υπουργείον τής Παιδείας επί μίαν γενε-
  νεά, άκόμη καί όταν 6 νυν πρόεδρος τής
  Κυβερνήσεως ρτο ύπουργός τής Παιδεί¬
  ας έκυριάρχησε καί κατετυράννησε καί
  προπαρασκεύασε τήν υποδούλωσιν τής
  Έλκάδος ή διαβόητος «έκπαιδευτική
  μεταρρύθμισις».
  Μήπως καί τώρα, μετά τό φρικτόν ε¬
  θνικόν πάθημά μας, πρόκειται|νά συνεχι
  σθή ή ιδία έκπαιδευτική πολιτική;
  _Α.. Ε1. Η ΑΓΓΛΙΚΗ
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΙΥΗΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΟΝΑ
  Άπότήν έπίσημη εκθέση τοΰ Ύπουργείου Άεροπορίας γιά
  τίς έντεινομενες άεροπορικές έπιθέσεις κατά τής Γερμανίας.
  "Υπό τού κ.
  ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ·
  κλΐετπι το ροετοκ
  ΛΠΟ ΗΜΕΡΠΣ
  ΕΙΣ γ,ΜΕΡΑΙί
  ΤΕΤΑΡΤΗ 27 Φεβρουαρίου
  Η ΑΠΕΡΓΙΑ ϋΐ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
  Στίς προκηρύξεις των τελευταίων
  ημερών, μέ τίς οποίες έκαμε τήν
  ...έμφάνισί τού τό Κ.Κ.Ε. στήν πόλιν
  πόλιν μας, συχνά έπαναλαμβάνεται
  ή φράσις: «Καλοθμε τούς έργάτες
  σ' έ'να άδιάκοπο άγώνα».
  Καί είναι γνωστόν τί έννοεΐ τό
  Κομμουνιστικό κόμμα μέ τήν λέξιν
  «άγώνα». Έννοεΐ άπεργίες, διαδη-
  λώσεις, δηλητηριασμένα συνθήματα,
  σφιγμένες γροθιές, έμφύλιο πόλεμο.
  Σ' αυτήν τήν... έργασία(ϋ) καλεΐ
  τούς εργάτας τό κομμουνιστικό κόμ
  μα γιά νά βγάλουν τό ψωμί των!
  Μιά έγκληματική κλίκα προπαγαν
  διστών ξένων συστημάτων καί ξένων
  συμφερόντων, πού ζοϋν πλουσιοπά-
  ροχα σάν παράσιτα στό σώμα άφε-
  λοθς μερίδος τοΰ λαοΰ, καλεΐ τόν
  λαόν αυτόν νά άντικαταστήση τήν
  τιμίαν έργασία μέ τήν άπεργΐα, καΐ
  τόν ίδρώτα, πού γλυκαίνει τό ψωμί,
  μέ τό μΐσος πού τό κάνει πικρό.
  Γιατί ή κλίκα αυτή, πού φιλοδοξεΐ
  νά γίνη κυρία τής Ελλάδος, μέ άλλο
  τρόπο δέν μπορεΐ νά τό καταφέρη
  παρά μόνον άν φανατίση τόν άπλοϊ-
  κό καί άμόρφωτο κθσμο καί τόν με¬
  ταβάλη σέ θηρίο έτοιμο νά κατασπα
  ράξη τοΰς συμπολίτας τού, τούς ό-
  μοεθνεϊς τού, τούς άδελψούς τού.
  Γιαυτό δμως χρειάζεται πρώτα νά
  τόν κρατοΰν πάντα σέ διαρκή ταρα
  χή καί άγανάκτησι έπιστημονικά
  καλλιεργημένη. Γιά νά μην τοθ μέ
  νει καμμιά δρεξι πρός παραγωγικήν
  εργασίαν. Γιά νά καταντήση άνίκα-
  νος νά βγάλη άλλοιώς τό ψωμί τού,
  παρά μέ τή βία καί μέ τή σφιμένη
  γροθιάκαί μέ τόν θάνατον έκεϊνων
  ποΰ καταγγέλλουν τούς παράσιτους
  έκμεταλλευτάς, πού ζοϋν χωρίς ερ¬
  γασίαν είς βάρος τού έργαζομένου
  λαοϋ Σ' δλες τίς παρεκτροπές τοθ
  αμορφώτου Λαοΰ ή Άρχή, όποιαδή
  ποτε καί άν είναι, *ρέπει νά τό κα·
  ταλάβη, δτι έ'χει νά κϊνη μέ τούς
  παράσιτους προπαγανδιστάς καί
  πράκτορας βουλγαρικών συμφερόν¬
  των καί δχι έλληνικών. Αύτοι άνα-
  μοχλεύουν τα πάθη, αύτοι διδάσκουν
  τό μΐσος, αύτοι όργανώνουν τα έγ-
  κλήματα. Καί έφόσον μένουν άσύδο
  τοι δέν ύπάρχει κανείς λόγος νά
  παύσουν την... έργασία των.
  ΤΟ ΠΑΡΑ4ΕΙΓΜΑ ΤΗΕ ΕΙΊΚΤΡΟΦΗΕ
  Οπως προηγήθη είς την άποστα-
  οίαν, Ιτσι πρέπει νά προηγηθή"
  καί είς την επιστροφήν. Κατά την
  «γαλλικήν επανάστασιν» εκήρυξεν ή
  Γαλλία, μέ τόν πλέον δέ ώμόν τρό¬
  πον, τήν άπό τοΰ Χριστιανισμοΰ ά-
  ποστασίαν της καί την επίσημον ά·
  θείαν της. ' *ιπό τότε, σχεδόν πάντο¬
  τε, παρουσιάζετο τό άθρησκον κρά-
  τος, μέχρις δτου τήν ηκολούθησε καί
  ή εθνικοσοσιαλιστική καί σαφώς εί-
  δωλολατρική Γερμανία.
  Τώρα ή Γαλλία έπιστρέφει. Ό εν¬
  ταύθα διπλωματικάς άντιπρόσωπός
  της εδήλωσεν δτι «ό στρατηγός Ντέ
  Γκώλ σκοπόν τής^σημερινης τού πό-
  λ!τικί)ς θΐτει την -Αναδημιουργίαν τής
  χ .ι,ίβΐ ΟιτΛ ττν·Π<· 'α καθαρώς χριστια- τΗλθε τώρα ή σειρά τοΰ Ροστόκ, πού βομβαρδίσθηκε τέσσερις νύκτες κατά σει- ρά, άπ' τίς 23 ώς τίς 26 Απριλίου καί τού Βαρνεμποϋνδε, στίς 8]9 Μαΐου. Οί ζημίες ,ήταν τεράστιες. Στό Ροστόκ υπάρχει μεγάλο; όμιλος εργοστασίων πού άνήκουν στήν έταιρεία Χάίνκες, Στή πρώτη έπιδρομή δλες οί βόμβες έπεσαν σέ μιά άρα μέσα. Άπ' τίς 2 με¬ τά τα μεσάνυκτα ά^χισαν οί φωτιές στό λιμάνι καί τα έργοστάσια Χάϊνκελ, καί ό καπνός έφθασε ΰψος 8.0(30 ποδιών. Ενας παρατηρητής βομβαρδιστικών Λάνκαστερ, πού έφθασε πρός τό τέλος τής έπιδρομής, δέν μποροΰσε νά πιστέ- ψη πώς ή φωτία δέν ήταν Ινα εΐδος καμουφλαρίσματος. Όταν όμως πλησίασε βρήκε ότι και· όταν τό κέντρο των εργοστασίων Χάϊν κελ καί έριξε τό βαρύ τού φορτίο άπό ΰψος 3300 ποδιών. Μεγάλη καταστροφή έπαθαν τα έργοστάσια. Τα τοιχώματα τής μεγάλης αιθούσας συναρμολογήσε- ως έπεσαν πρός τα μέσα καί κατάστρε· ψαν όλα τα μεσοτελειωμένα άεροπλάνα. Δυό μηχανουργεΐα κάηκαν καί στήν περιοχή τοϋ λιμανιοϋ πέντε άποθήκες. Έπτά βίντσια έπεσαν στή θάλασσα. Με¬ τά τήν τετάρτη έπιδρομή δυό μεγάλες περιοχές τοϋ παληοϋ Ροστόκ δέν υπήρ¬ χαν πιά. Καταστράφησαν τα κτίρια τοθ στα&μοΰ Φρήδριχ Φράντς ή Ναυτική σχολή καί τό ρργοστάσιο άεριόςρωτος. Φωτογραφίες πού πάρθηκαν τήν ήμέρα, μετά τή δεύτερη έπιδρομή, είναι γεμά- τες άπό μαϋρα στίγματα έ'ξω άπό τήν κυ· ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Λαμβάνομεν καί δημοσιεύομεν τήν κατωτέρω επιστολήν. Κύριε Διευθυντά Προχθές μέ άλλαλαγμούς μερικοί ό παδοί τοϋ Κ.Κ.Ε. περιέφερον άνά τήν αγοράν ένα σάκκον άλεύρου έκ των προ- ορισμένων διά τα παιδικά συσσίτια κραυγάζοντες «ιδού τί άλευρα μας ταί ζουν». Τό άλευρον τοΰ σάκκου τούτου είχεν άτσιδιάσει, δπως λένε οί χωρικο μας. "Οπως είναι δέ φυσικόν, καί όπως γνωρίζη καί πάς μή είδικός άκόμη, εί ιδιαιτέρως ευχάριστος είς ημάς τούς Έλληνας. 'Όχι μόνον διά τούς πα¬ λαιούς δεσμούς τής Ελλάδος μέ τήν Γαλλίαν δχι μόνον διότι αί συνέπειαι τής ύλιστικής πολιτείας της ήσαν τραγικαί, συντριπτικαί διά τήν κοι νωνικήν καί εθνικήν της υπόστασιν, άλλά καί διότι ή τωρινή μετάνοια καί έπιστροφή της θά γίνη παράδειγ- μα καΐ είς άλλους άποστατήσαντας λαούς. Καί κυρίως διότι, δυστυχώς, οί περισσότεροι πολιτικοί τής Ελλά¬ δος, κατά τόν μετά τήν απελευθέρω¬ σιν της αίώνα, τούς Γάλλους πολι τικούς έμιμήθησαν καί μέ τήν αντι¬ χριστιανικήν καί ύλιστικήν, τήν άπό τής «γαλλικής έπαναστάσεως» έπι- κρατήσασαν, νοοτροπίαν επολιτεύ¬ θησαν καί θανάσιμον βλάβην εδη¬ μιούργησαν είς τήν χώραν μας. Πρέ- πει λοιπόν καί αύΐοί νά παραδειγ- ματιοθοΰν. ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΟΣ ΗΉ συνάδελφος «Κρητική Εφημε¬ ρίς» (είς τήν όποίανεύχόμεθα κα¬ λήν καί κοινωφελή σταδιοδραμίαν) θίγει είς τό πρώτο φύλλον της τό ζήτημα τής μετακομιδής καί ένα- ποβέσεως είς είδικώς άνεγερθη- σόμενον μαυσωλεΐον των λειψάνων των κορυφαίων συμπολιτών μας, ποΰ έτουφεκίσθησαν υπό των Γερ- μανών δημίων τής ελευθερίας μας μεταξύ Λατομείου καί Γάζι. Μολονό τι νομίζομεν δτι δέν έφθασεν άκόμη ή κατάλληλος στιγμή γιά μιά πάνδη- μη καί πανηγυρική εκδήλωσις τής τιμής καί τής εύγνωμοσύνης πού ό- φεΐλει τό Ηράκλειον πρός τα έκλε- κτά αύτά τέκνα τού, έπωψελούμεθα τής εύκαιρίας νά ρίψωμεν τήν ιδέαν (πού ίδιωτικώς συνεζητήσαμεν ήδη μετά τίνων έκ των άμέαως ένδιαφερο μένων) τής ανεγέρσεως επί τοθ τό· που τοθ σφαγιασμοΰ των μαυσωλεΐ ου καί μικράς έκλησίας επ'ονόματι των 40 Μαρτύρων, ό όποία θά ά- τό ττΐίοσκόνημα καΐ τής τταρού μβτέπειτα γενεών, ώς ρία εί'σοδο τοΰ σταθμοΰ καΐ σέ δυό έξέδρες ήταν τό πλήθος πού παζεύτηκΗ γιά νά φύγη άπ' τήν κατερειπωμένη πόλη.ΤίςΙέπιθέσειςκατά τού Ροστόκ, άκο λούθησαν οί έπιθέσεις τής Στουτγάρδης την 4 καί 5 Μαίου, καί τοΰ Μάνχαϊμ τή νύκτα τής 12)20. Τό Μάνχαι'μ είνε σέ μέγεθος τό δεύτερο έσω,τερικό λιμάνι τής Εύρώπης. Οί προκυμαΐες τού είναι γεμάτες πρώτες ϋλες, έξαρτήματα τάνκς, θώρακες καί άλλο πολεμικό ύλικό πού φθάνει διά τοΰ Ρήνου άπό τού Ρούρ. "Εχει έπίσης καί πολλά έργοστάσια καί στή πόλι μέσα καί όλόγυρά της Στήν έπίθεση αύτη μιά όμάδα Στέρ· λιγκ έρριψε περισσότερες άπό 40 χιλιά- δες έμπρηστικες βόμβες καί άν άψε πολ- λές φωτιές. Αύτη δέν είναι παρά μόνο μιά σελίδα άπό τόν κατάλογο των έπιθέσεων πού εχουν γίνει κατά τοΰ έχθροΰ καί των ζημιών πού σιγά άλλά μεθοδικά τοΰ προξενοΰνται. Ό κατάλογος αύτός δέν εχει κλείσει άκόμα. Πήρε καιρό νά άναπτυχθή ή δύ¬ ναμις τοΰ σώματος βομβαρδιστικών. Έρ γάσθηκε αύτόόλόκληρο τό περασμένο φθι νόπωρο καί τό χειμώνα.Ήταν τόσφυρίμέ τό δποΐο ή Μεγάλη Βρεττανία, άπ' τήν άρχήτοϋπολέμου κτυπά τούς τοίχους τής Γερμανίας. Τό σφυρί αύτό σιγά βιγά μεγάλωσε καί βάρυνε. Τήν νύκτα τής 30] 31 Μαΐου 1942 κατάπεσε μέ άποτέλεσμα τρομακτικόν: 1046 άεροπλάνα τής διοι¬ κήσεως βομβαρδιστικών κτύπησαν τή Κολωνία επί μιά-μισυ ώρα. Καμμιά χώ- ρα δεν εΐχε χρησιμοποιήσει ποτέ τόση Ιμεγάλη δύναμη σέ μιά επίθεση. τάς αποθήκας όση |προσοχή καί άν κα· ταβληθβ είναι συνηθέστατον μερικοί σάκκοι νά παθαίνουν βλάβην, είτε άπό απορρόφησιν ύγρασίας είτε διότι έβρά- χησαν κατά τάς μακράς μεταφοράς, είτε δι* οιονδήποτε άλλον λόγον. Έπομένως άπό τόσες χιλιάδες ^σάκκους άλεύρου οί όποΐοι διενεμήθησαν μέχρι σήμερον είς τα παιδικά συσσίτια ήτο φυσικόν νά ευ¬ ρεθή καί ενας ή καί περισσότεροι χαλα- σμένοι. Δέν έπρεπε λοιπόν νά γίνη ή α¬ νωτέρω άσχημία, ή όποία αποτελεί καί άγνωμοσύνη πρόςτό έργον τοΰ Λ.Ε.Σ. όστις τόσας μέριμνας Ιχει καταβάλλει διά τήν διατροφήν των μικρών παιδιών καί έν γένει τοϋ Έλληνικοΰ λαοΰ, ωστε μόνον ευγνωμοσύνην νά τοϋ γνωρί¬ ζωμεν. Ηράκλειον 25—2—1945 Μετά τιμής ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩΣΙΣ Σέ κάποιαν προκήρυξιν πού εκυκλο¬ φόρησεν έκ μέρους τοΰ Κ.Κ.Ε. είδον ό¬ τι ό κ. Πλεύρης μοϋ εστειλε 160 οκά¬ δες όρυζαν γιά νά τό πουλήσω πρός 400 δραχμάς.^ Δηλώ ό κάτωθι υπογεγραμμένος Ιω¬ άννης Άργυράκης ότι ουδέποτε έλαβον ό'ρυζαν άπό τόν κ. Πλεύρην, άφ' ού άλλωστε ή ύπηρεσία πον διευθύνει ου¬ δέποτε παρέλαβε ό'ρυζαν. Τό άληθές είναι ότι εγώ έπώλησα όλίγην ό'ρυζαν αγορασθείσαν άπό επι¬ βάτην πλοίου προερχομένου έξ Αιγυ¬ πτου, πράγμα όπερ καί άλλοι παντο- πώλαι £π<)α.1ζαν. Ταυτα πρός αποκατάστασιν τής αλη¬ θείας, ινα μή διασύρεται ή ύπόληψις ενός τιμίου άνθρώπου. Ηράκλειον 26 Φεβρουαρίου ΐ!·4Γ) Ό Δηλών Ι. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΔΗΛΩΣΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ Οί κάτωθι ύπογεγραμμένοι κάτοικοι τοΰ χωρίου Δραπέτε. Δηλοΰνεν ύπευθύνως δτι ανήκοντες μέχρι σήμερον είς τήν Όργάνωσιν τοί>
  ΕΑΜ άποσχιζόμεθα έξ αυτής καί τιθέ-
  μεθα ολοψύχως είς τήν οργάνωσιν τής
  ΕΟΚ. την οποίαν θεωρούμεν ότι έξυπη-
  ρετεΐ πραγματικά τα >συμφέροντα τοϋ
  "Εθνους καί τήν οποίαν θά ύποστηρί-
  ζώμεν μέ όλας μας τάς δυνάμεις.
  Οί Δηλούντες Έμμ. Άνε.-ΐολιωτάκης
  Γεώργιος Έμμ. Άνίπολιωΐάκης, Κων^
  τινος Έμμ. "Ανεπολιωτάκίΐς,
  Μ, ΊωοΙννης Λ. Άσκ
  Τ
  Ιί
  4-
  Η
  α*
  .6
  κ*
  τό,
  αύ
  Κΐ.
  νας
  αύι.
  ιΗΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2$ Φεβρουαρίου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΊΝΓΕΑ
  ΥΠΟΜΗΗΜΑ ΤΩΝ ΑΜΠΕΑΟΚΤΗΜΟΝΩΝ
  Ι3Ρ0Σ ΤΟΠ ΣΤΡΑΤΗΓΌΝ κ. ΣΚΟΜΠΥ
  Κατά την πρό ημερών άφιξιν τβϋ κ.
  Σκόμπυ ό Σύνδεσμος Άμπελοκτημόνων
  υπέβαλε πρός τόν κ. Σκόμπυ τό κάτω¬
  θι ύπόμνημα.
  ΚΥΡΙΕ,
  Μέ μεγάλην χαράν καί ενθουσιασμόν
  οί Σουλ)νοπαραγωγοΊ καί οί έξαγωγεΐς
  σουλ)νών (αμφότεροι συνεργαζόμενοι
  διά την ανάπτυξιν τής παραγωγής καί
  $ξαγωγής σουλτανίνας) χαιρετίζομεν την
  άφιξιν τής έξοχότητός σας.
  Έπιλαμβανόμενοι τής εύκαιρίας τής
  παρουσίας Υμών έν μέσω ημών καί
  γνωρίζοντες τό θερμόν ενδιαφέρον σας
  διά την τακτοποίησιν των άναγκών τοΰι
  Έλληνικοΰ λαοΰ, έχομεν την τιμήν ν ά
  πέσωμεν ύπ* ό'ψιν Υμών τα έπόμενα
  ζητήματα τα όποΐα είναι μεγίστης σπου
  δαιότητος διά την οίκονομίαν τού τόπου
  καί συντελοΰν την εύζωΐαν τού πληθυ·
  σμοΰ τής Νήσου μας.
  Όπως άναμφιβόλως θά είναι γνω¬
  στόν Υμίν ή σουλ)να είναι τό σπουδαιό¬
  τερον προιόν τής Κρήτης καί ή ζωή
  ολων των εργαζομένων τείξεων κυρίως
  έςαρτάται έκ τής καλής είς τό έξωτδρι-
  κόν διαθέσεως τού προϊόντο; τβύτου.
  Κατά την διάρκειαν των τεσσάρων έ-
  των τής Γερμανικής Κατοχής τής Νή
  σου τό προ'Γον μας αύτό κατεσχέθη
  υπό των κατακτητών μέ άπβτέλεσμα νά
  παραμεληθή ή καλλιέργεια των αμπέ¬
  λων μέ καταστρεπτικάς, συνεπείας διά
  την οικονομικήν ζωήν τού λαού μας. Ή
  έσοδεία σου]νων προπολεμικώς άνήρχετο
  είς 25.000 τόννους, καί κατήλθεν έν τώ
  μεταξύ μόνον είς 4.000 τόννους, ή πο¬
  σότης δέ αυτή ύπάρχει διαθέσιμος πρός
  εξαγωγήν είς τό εξωτερικόν καθόσον
  δέν ύπάγεται είς τα άναγκαϊα ειδή πρός
  διατροφήν τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ.
  Δι' αύτην την ποσότητα των 4.000
  τόννωνί') τις προορίζεται δι' εξαγωγήν
  ύπεβάλλαμεν βάσει δειγμάτων προσφο·
  είς την Μ. ^. διά τής έπιστολής μας
  4)1)45 αντίγραφον τής οποίας επισυνά-
  πτομεν είς την παροΰσβι. Μεγάλο χρονι¬
  κόν διάστημα παρήλθεν έκτοτε χωρίς νά
  λάβωμεν οιανδήποτε απάντησιν επί τού
  ζητήματος τούτου, ένφ ή ταχεΐα διάθε¬
  σις των σουλτανίναι μας αποτελεί ζήτη
  μα επειγούσης άνάγκης.
  Παρακαλούμεν όθεν Υμάς θερμώς
  όπως ένδεαφερθήτε άμέσως επί τοΰ ζή
  τήματος, τούτου καθόσον έκ τής πωλή¬
  σεως ταύτης «ξαρτάται ή δυνατότης ζω-
  ής χιλιάδων παραγωγών καί έργατών
  καί έξαρτάται ή δυνατότης τής έγκαί-
  ^ου καλλιεργείας των 2άμπέλων ώστε
  νά δυνάμεθα νά ελπίζωμεν είς μίαν
  νέαν εσοδείαν.
  Άφοΰ έξεθέσαμεν τό πρώτον ζήτη
  μα τής αϊτήσεως μας παρακαλούμεν
  όμως μας έπιτραπεΐ νά εκθέσωμεν καί
  τό δεύτερον ζήτημα τό οποίον είναι
  συνδεδεμένον μέ την καλλιέργειαν των
  αμπέλων, δηλαδή νά εξασφαλισθή ή έσο
  δεία καί διά νά μή χαθοΰν τα λοιπά
  έξοδα καλλιεργείας παρίσταται άνάγκη
  όπως φ·9άσχ) Ιδώ εγκαίρως μία ποσό¬
  της καθαροϋ θείου περΐπου 2.500
  τόννων καί 400—50^ τόννοι θειϊκοϋ
  χαλκοΰ, ανυπερθέτως δέ τα εϊδη ταυτα
  πρέπει νά [ευρίσκωνται έδώ έντος τοϋ
  μηνός Μαρτίου. Έννοεΐται ότι χωρίς
  αύτά τα εϊδη δηλαδή τό θείον καί θειϊ¬
  κόν χαλκόν, των οποίων χρήσις πρέ¬
  πει νά γίνη εγκαίρως καί κατά τα
  πρώτας ημέρας τής ανοίξεως πρός κα¬
  ταπολέμησιν των άσθενειών αί οποίαι
  γενικώς προσβάλβυν τάς άμπέλους «τό
  θείον διά την χολέραν καί 'ό θειικός
  χαλκός διά τόν περονόσπορον* καί έκ
  των οποίων άσθενειών αί άμπελοι μας
  ύπέφεραν έξαιρετικά κατά την διάρκειαν
  των παρελθόντων 4 ετών, ή έρχομένη
  έσοδεία θά καταστροφήν όλοκληρωτικώς.
  Έν τή έλπίδι ότι ή Υμετέρα Έξο-
  χότης θά λάβη φροντίδα ωστε αί άρ-
  μόδιαι αρχαί έπιδείξουν τό απαιτού¬
  μενον έδιαφέρον επί των ανωτέρω δια¬
  τελούμεν εύπειθέστατβί.
  Διά την Ένωσιν Έξαγωγέων Σουλ]νας
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Ν. ΦΛΩΓΟΣ
  Διά την Ε. Γ. Σ. Ν. Η.
  Ό ΙΙρόεδοος
  Γ. ΒΑΡΟΥΧΑΣ
  Διά τόν Συν)σμον Άμπελοκτημόνων
  Χ ΤΣΑΜΠΑΡΛΑΚΗΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ή Έλληνική 'ΥπηρεσΙα £υμμαχι-
  κή"ς Βοηθείας προκηρύσσει φανερόν
  πλειοδοτικόν διαγωνισμόν διά την
  εκποίησιν χιλΐων (1.000) περίπου κε¬
  νών δοχείων έκ λευκοσιδήρου καί ε¬
  κατόν εϊκοσι (120) κενών χαρτίνων
  κιβώτιων ευρισκομένων αμφοτέρων
  έν ταίς αποθήκαις της (Άποθήκη
  Νικ. Στρατάκη καί Μιχ. Περδικάκη)
  είς οϊαν κατάστασιν ευρίσκονται τα
  άνω εϊδη δπου δύνανται οί βουλόμε
  νοι νά τα έπισκεφθώσι.
  Ή πλειοδοσία θά γΐν- την 3 Μαρ
  τίου 1945 ημέραν Σάββατον καί ώ¬
  ραν 4 μ. μ. έν τοίς Γραφείοις της
  ενώπιον "Επιτροπήν υπό την προεδρί·
  αν τοθ ΓενικοΟ Διευθυντού, διά μέν
  τα κενά δοχεΐα έκ λευκοσιδήρου ά-
  νά τριακόσια τεμάχια διά δέ τα χαρ
  τίνα κιβώτια άνά εϊκοσι τεμάχια.
  Ή πληρωμή θά γίνη άμα τή κατα-
  κυρώσει είς έκαστον πλειοδότην
  είς τό Ταμείον της, μεΐον κρατή-
  σεων Οπερ ΜετοχικοΟ Τσμείου Πο¬
  λιτικών Ύπαλλήλων καί χαρτοσή-
  Εκ τοθ Γραφείου τής Έλληνικής
  «Υπηρεσίας Συμμαχίας Βοηθείας.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τοθ νεοί-
  δρυθέντος συνδέσμου πολεμοπαθών
  παλαιών (διοκτητών έπαγγελματιών
  αύτοχινητιστών, εξελέγησαν οί κά¬
  τωθι: 1) Πρόεδρος Σαμαρίτης Μύ¬
  ρων, 2) Άντ)δρος Λαγουδής Γ. 3)
  Γ. Γραμματεύς Βασιλάκης Λάμπρος
  4) Ταμίας Καλαϊτζάκης Έμμ. Συμ-
  βουλοι, Μαρκουράκης Έμμ. Άλτσι-
  νός Έμμ. Πρινιωτάκης Άρκ. Πολί¬
  της Στυλ.
  (Έκ τοθ Γραφείου τού Σ)μου)
  ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ
  Αποφάσει τοϋ Σεβασμιωτάτου
  Μητροπολίτου Κρήτης κ. Βασιλείου,
  την προσέχη Κυριακήν 4 Μαρτίου,
  κατά την θείαν λειτουργίαν, έν τώ
  Μητροπολιτικώ Ναώ, Ίερουργούσης
  τής ΑύτοΟ Σεβασμιώτητος, θέλει γί-
  νει ή χδΐροτονία τοθ Ίεροδιακόνου
  Γρηγορίου Μαυροειδή είς Πρεσβύτε
  ρον, διά την χηρεύουσαν έν τή ένο
  ρία τοϋ ίεροθ ΝαοΟ Άγίου Μηνδ έ
  φημβριακήν θέσιν.
  (Έκ τοϋ Γραφείου Άγίου Μηνδ)
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ
  ΤΟΥ «ΧΡΗΣΤΟΥ
  Πλατεΐα Άγίας Αικατερίνης
  Αφιχθη εξ Αθηνών ό κ. Αν¬
  τώνιος Βογιατζής κομίσας πλου¬
  σίαν συλλογήν έμπορευμάτων _ή-
  τοι: Κάλτσες γυναικών, άνδρών,
  μαλλιά, πλεκτά, τσάνιες, κομπι-
  ιε,"ό, κυλώτες, μαντήλια λαιμοϋ,
  φανέλλες γυναικών, άνδρων, καλ-
  λνντικά, σαπουνάκια βαφτκκαί δι-
  ίϊδη ψίλιχών. ΙΤΐ)λ. 3.Μ3.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Κατά τό διάστημο: καθ" δ έτύγχα
  νόν Διοικητής Στρβτιωτικής Δ)σεως
  "Υπαΐβρου άόριστοι φήμαι έκυκλοφό
  ρουν έν τή κοινωνία τής πόλεως Ή
  ρακλείου δτι ήτο ένδεχομένη καί έν
  πσλλοϊς μάλιστα βεβαία, ή περ|-τω
  σις διαρρήξεως καί λεηλασΐας τής
  άπβθήκης Καβαλλάκη. Έπειδή Ικτο
  τε λόγω των ούτω κυκλοφορισασών
  φημών παρ' ών εΤχε κορεσθή ή ά-
  τμόσφαιρα τής πόλεως μοί εγεννήθη
  ή εντύπωσις δτι ήτο δυνατή τοιαύτη
  ενεργεια νά λάβη χώραν. Διέταξα
  τόν τότε ύπ' εμέ ύπηρετοϋντα άνθυ-
  πομοΐραρχον Δραμητινόν Νικόλαον
  νά παροκολουθή επισταμένως ϊνα
  προλάβη τοιαύτην διάρρηξίν. Ούτος
  καθ* δλο τό διάστημα καθ" δ ύφίστα
  το ή ύπ' εμέ ύπηρεσία διά τοϋ συνε
  χοϋς έλέγχου δν ήΌκει έματαίωσε
  παντάπαση την πραγματοποίησιν
  τή"ς τοιαύτης διαρρήξεως. "Ηδη σή¬
  μερον ό αύτός άνθυπομοίραρχος
  μέ έπληροφόρησε δτι έλαβεν χώραν
  ή διάρρηξις τής περί ής ό λόγος άπο
  θήκης είς ήν μάλιστα συμμετέσχον
  καί τίνες τέως υπηρετήσαντες ώς άν
  τάρτες. Παρά τής δικσιοσύνης ζητώ
  νά πράξη, τό καθήκον της κατ' αυ¬
  τών δι' δ γεγονός καί δέν άμφι-
  βάλλω.
  Έν "Ηρακλείω τή 24—2—45
  ΕΜΜΑΝ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοθνται οί ιδιοκτήται έπαγγελ
  ματίαι αύτοκινητισταί όπως έντός 2
  ημερών άπό τής δημοσιεύσεως τής
  παρούσης προσέλθουν είς τα γρα·
  φεΐα τοΰ Έπαγγελματικοϋ 'Επιμελη
  τηρΐου, "ίνα δηλώσωσι τάς γραμμάς
  δπου θέλουσιν εκτελεί δρομολόγια,
  καί ούτω συμπεριληφθοϋν είς την
  δοθησομένην βενζΐνην παρά τής Έμ-
  Έλ ήτις θέλει χορηγήτε πρός δρχ.
  56 κατ' οκάν.
  Έν Ηρακλείω τή 23 Φ)ρ(ου 1944
  Ό Πρόεδρος
  Κ. Κατσιφαράκης
  ΚΟΙιΊΟΗΙΚη
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙθΝ.^Μόλις συνελθόντες
  έκ τοΰ άδοκήτου καί τραγικοΰ θανάτου
  τοΰ αλησμονήτου μας υΐοΰ καί άδελφοΰ
  Γεωργίου ^έπισυμβάντος την 12ην τρέ¬
  χοντος, συνεπεία αύτοκινητικοΰ δυστυχή
  ματος, αισθανόμεθα την υποχρέωσιν νά
  ευχαριστήσωμεν καί διά τοΰ τύπου δ-
  λους έκείνους οίτινες παρευρίθέντες
  κατά τό τραγικον άτυχημά τού τόν όπέ-
  θαλψαν καί τόν έβοήθησαν. "Ολους τούς
  συγγινεϊς κα'ι φίλους πούτόν'περιέθαλψαν
  έν Ήρακλείωκαί παρευρέθησαν πλησίον
  τουκατά|τάςτΕλευτο:ίας στιγράς τού,τούς
  παρακολουθήσαντας καί μή την όο·όν
  ου Τού μέχρι τής τελευταίας τού κατοι
  κίας, τούς καταθέσαντας στεφάνους καί
  έκφωνήσαντας έπικηδείους Κόγους καί
  δλους γενικώς έκείνους οΐτινες καθ"
  οιονδήποτε τρόπον συνεμερίστηκαν τό
  βσρύ πένθος μας.
  Αγ. θωμάς 15-2-45
  Αί βαρυττενθοΰσαι οικογένειαι
  "Ιωάννου Πιτσιδιανάκη *
  Έμμ. Ι- Πιτσιδια%*κη ι
  ΠΡΩΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Οί Άμερικανοΐ κατέλαβον τό Μπλάτκαϊμ
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΔΥΤΙΚΟΝίΜΕΤΩΠΟΝ.—Ήΐη καί
  9η Άμερικανικαί στρατιαί προελαύ-
  νουσαι έτΐί'μετώπου 60 χιλιομέτρων
  άπέχουν τώρα 20 χιλ. άπό τής Κο¬
  λωνίας. Έκ τής όδοϋ άπό τοϋ Ντύ-
  ρεν κατέλαβον τό Μπλάτκάίμ 10
  περίπου χιλιόμετρα έκ των προαστεί
  ών τής Κολωνίας. Έκ τής όδοθ τοΰ
  Γιούλια έφθασαν 5 χιλ. άπό £να μι¬
  κρόν παραπόταμον τοϋ Ρήνου. Επί
  τής όδοθ πρός τό Ντοΰσεντολφ ίκυ-
  ριεύθησαν τοποθεσίαι 30 χιλ. έκ ^τής
  πόλεως.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.—
  Χθές |τήν νύκτα Βρεττανικά άερο·
  πλάνα Μοσκΐτος έβομ3άρδισαν καί
  πάλιν τό Βερολίνον. Τα πληρώμα-
  τα παρετήρησαν πυρκαίάς αί οποίαι
  είχον προκληθεΐ ενωρίτερον κατόπιν
  τής μεγαλυτέρας έπιδρομής εναντίον
  τοϋ Βερολίνου κατά την οποίαν έλα¬
  βον μέρος 1200 βαρέα Βρεττανικά
  βομβαρδιστικά υπό συνοδείαν 700 κα
  τσδιωκτικών. 'Ενήργησαν συγκεν-
  τρωτικήν επίθεσιν εναντίον τοθ Έλέζ
  χερ καί Αλεξάντερ Πλάτς, σιδ)κών
  κέντρων διά τόν άνεφοδιασμόν τού
  Άνατολ. Μετώπου. Έρρίφθησαν
  250Ό τόννοι έκρηκτικών καί άνω των
  500 χιλιάδων έμπρηστικών βομβών.
  Έπίσης χθές έβομβαρδίσθη υπό Μβ-
  σκΐτος ή Νυρεμβέργη |κσί κατεστρά¬
  φη εργοστάσιον ίσυνθετικοΰ πετρε-
  λαίου είς Ντόρτμουντ.
  ΑΝΑΤΌΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.— Ένώ
  τά^στρατεύματα τοθ Στρατάρχου Ζού-
  κωφ συνααροΐζονται επ! τοϋ Όντερ
  έμπροσθεν τού Βερολίνου, ΡωσσικαΙ
  δυνάμεις είναι τώρα κυρίαι τής πλα-
  τεΐας ΧΙντεμπουργκ τοϋ Μπρεσλάου
  Είς την "Ανατολικήν ΠρωσσΙαν οί Ρώσ-
  σοι προήλασαν ,νοτιοδυτικώς τής
  Καινιξβέργης. 'Απεκρούσδησαν καί άλ¬
  λαι Γερμανικαί άντεπιδέσεις βορειοδυ-
  τικώς τής πόλεως Είς την ΠομερανΙαν
  εσημειώθη πρόοδος πρός τούς λιμέ¬
  νος τής Βαλτικής
  ΙΤΑΛΙΑ — Στρατεύματα τής 5ης
  Στρατιάς έσταθεροποΐησαν τάς ύπ'
  αυτών καταληφθεΐσας δέσεις των επί
  τής όδοϋ |Πιστολια—Βολωνίας. 'Αερο-
  πλάνα τής τακτι κης [συμμαχικής άερο-
  πορίας έθομβάρδισαν στόχους είς τα
  στενάΐκαΐ Μπρένερ αποθήκας πολεμο-
  φοδΐων είς ί/ένουαν καί στόχους είς
  Αύστρίαν καί Γιουγκοσλαυίαν.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ —Είς την ΒοΟρμαν
  ή 14η Στρατιά έστασεροποίησε προ-
  γεφύρωμα 36 χιλιομέτρων εκείθεν τοΰ
  ποταμοϋ Ούραγουάη 160 χιλιόμετρα
  νοτΐως τής Μανταλέί καί {εκυρίευσεν
  την Βαγκάν αρχαίαν πρωτεύουσαν τής
  Βοϋρμας. Είς τάς ΦιλιππΙνας οί 'Αμε-
  ρικανοΙ απεβιβάσθησαν επί τής νήσου
  Βέρντες νοτιανατολικϋς τοϋ κόλπου
  τής ΜανΙλλας
  Ό Άντιβασιλεύς είς Θεσ)νίκην
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φίβρουαρίου —Ελή¬
  φθη ραδιογράφημα έκ Θεσ)ν(κης δτι
  σήμερον την [πρωΐαν είς τάς 10 30'
  άφίχθη δ,Ι'Αντιβασιλεύς Μακαριώτσ
  τος Δαμασκηνός. Ή άφιξις τού έ-
  χαιρετίσθη διά των κεκανονισμένων
  κανονιοβολισμών ένώ δύο μοΐρες
  Έλληνικών άεροπλάνων εκαναν
  θεαματικάς πτήσεις καί έρριπταν
  προκηρύξεις χαιρετίζοντα την άφι¬
  ξιν τοϋ άντιβασιλέως. Πλήθος κό·
  σμου εΐχε κατέλθη είς την προκυμαί¬
  αν δπου είχον παραταχθή Ναυτικά
  άγήματα καί τμήματα 'Εθνοφυλακής
  καί Άγγλικοϋ ΣτρατοΟ. Τόν Άντι-
  βασιλέα ύπεδέχθησαν3,ό ύπουργός
  κ Λεβαντής, ό Γεν. Διοικητής κ.
  Λόβντ ό Στρ. Διοικητής κ. ΆβραμΙ-
  δης καί λοιποί άνώτεροι ύπάλληλοι.
  Ό Άντιβασιλεΰς κατηυθύνθη είς τόν
  ναόν τής Άγίας Σοφίας δπου πα¬
  ρηκολούθησε την δοξολογίαν καί
  μετά κατηυθύνθη είς ,τήν Πλατείαν
  Έμπορίου δπου εξεφώνησε ίν μέσω
  ζωηροτάτων έκδηλώσεων βαρυσή
  μαντον λόγον.
  Η ΠηΡΗΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΤΟΥ Ε.ΊΜΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου. — Τόν
  Πρωθυπουργόν Στρατηγόν Πλβστή-
  ραν επεσκέφθησαν σήμερον 3 άντι-
  πρόσωποι τής Κ. Ε. τοθ ΕΑΜ είς τόν
  οποίον έπέδωσαν επιστολήν τής Κ.Ε.
  τοθ ΕΛΑΣ διά τής οποίας γνωρί-
  ζουν είς την Κυβέρνησιν δτι ή παρα
  δοσις των δπλων έτελείωσε. Συνε¬
  κεντρώθησαν 46 χιλιάδες δπλα άντί
  των 41.50 πού προέβλεπε τό σύμφω
  νόν τής Βάρκιζας. 'Επιτμοπαί άπο-
  τελούμεναι έκ 3 αξιωματικών θά πά
  ραλάβουν τα συγκεντρωθέντα δπλα
  καί πολεμικόν υλικόν βάσει πρωτο¬
  κόλλου παρουσία καί Άγγλου άξιω
  ματικοΰ.
  Ήέπιτρθπή έν συνεχείσ. εζήτησε
  άπό τόν κ. Πρωθυπουργόν δπως καί
  άπό κΙ;βερνητικής πλευράς έφαρμο-
  σθεΐ τό σύμφωνον τής Βάρκιζας. Ό
  κ. Πρωθυπουργός έδωσεν είς αύτούς
  κατηγορηματικάς διαβεβαιώσεις.
  Τό υπουργείον των Στρατιωτικών
  έξέδωσεν ανακοίνωσιν διά τής οποί¬
  ας γνωρΐζει δτι ή προώθησις τής Έ-
  θνοφυλακής είς τα υπό 'Ελασιτών
  κατεχόμενα τμήματα τής χώρας θά
  πραγματοποιηθή έντός τοϋ μηνός
  Μαρτίου.
  Μέχριτοθ τέλους μηνός τα τμήμα¬
  τα τής έθνοφυλακής θά έχουν φθά-
  σει καί είς τα πλέον άπομεμακρυ-
  σμένα τμήματα|τής χώρας λαμβανο
  μένου ύπ' δψιν τοθ δυοκόλου των
  συγκοινωνιών.
  ΜΟΣΧΑ 27 Φεβρουαρίου.—Είς
  ήν δυτικήν ΠρωσσΙαν τα υπό τόν
  στρατάρχην ,Ροκοσόφσκυ. Στρατεύ¬
  ματα κατά την προέλασιν των πρός
  ήν Βαλτικήν έφθασαν τώρα είς α¬
  πόστασιν 30 χιλιομέτρων άπό τοϋ
  Νέου Στεττίνου καί είς τό μέσον τής
  όδοθ Στεττίνου—Ντάντσιγκ.%
  ΚΑΊ'ΡΟΝ 27 Φεβρουαρίου.—Ή
  Αίγυπτιακή Βουλή διά ψηφίσματος
  ενέκρινε την απόφασιν τής Κυβερνή¬
  σεως νά κηρύξη τόν πόλεμον κατά
  τοΰ άξονθς μέ μεγίστην πλειοψηφίαν.
  Διά τοΰ αύτοθ ψηφίσματος εδόθη
  ψΓ)φος έμπιστοσύνης είς την Νέαν
  Αίγυπτιακήν Κυβέρνησιν 214 βουλιυ
  ταί έψήφησαν υπέρ καί 2 κατά.
  ΜΟΣΧΑ 27. — Χθές οί άντι-
  πρόσωποι τοϋ Τσεχοσλοβακικοϋ έθνικοΰ
  μετώπου είς Μόοχαν καί Λονδίνον είς
  ταυτόσημον Ραδιοφωνικήν των όμιλίαν
  έκαμαν έκκλησιν πρός τόν Τσεχοσλαβα·
  κΐκόν λαόν καλοθντες αυτόν νά εξεγέρ¬
  θη καί νάπολεμήσχ) έκ τοϋ έμφανοϋς
  ιιά την ελευθερίαν τού. Τό Τσβχοσλοβα
  :ικόν "Εθνος έ'χει ιερόν καθήκον νά
  ΐοηθήσο τούς συμμάχους Ρώσους τώρα
  πού αύτοι έφθασαν τα Τσεχοσλοβακικά
  σύνορα.
  ΤΗΝ 1 ην ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΔΙΚΗ
  ΤΩΝ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 ΦερουαρΙου.— Κατ' α¬
  νακοίνωσιν τοϋ κ Ύπουργοϋ Δικαιοσύ-
  νης την 1ην Μαρτίου πιδανώτατα δ'
  αρχίση είς τό Κακουργιοδικείον ή έκ-
  δίκασιςτων ύποδέσεων των στασια-
  στών, οί όποΤοι κατεδικάσθησαν άπό
  τό έκτακτον Στρατοδικείον. Θά δικα-
  σδοϋν μόνον διά τα έγκλήματα τοϋ
  κοινοϋ ποινιΚοΰ νόμου, τα όποΤα διέ-
  πραξαν
  ΕΞΕΤΕΛΈΣΘΗΣΑΝ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙ
  ΚΟΙ ΔΙΙτ-ΥΘΥΝΤΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟ-
  ΠΟΥΛΟΤ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου —Τό 'Αρ-
  χηγεΤον Χωροφυλακής είδοποιήδη
  χδές άπό ένα αστυνομικόν σταδμάρ-
  χην, ότι είς ένα ξεροπήγαδο τοϋ Αί-
  γάλεω έχουν ριφδή τα πτώματα των
  άστυνομικών διευθυντών Καλαμαρά,
  'Αναγνωστοπούλου ώς καί τό πτώμα
  τοϋ άντισυνταγματάρχου τής Χωροφυ¬
  λακής Ξυπολυτα, οΐτινες είχον άπαχθή
  κατά τό κΐνημα υπό των έλασιτών καί
  δπως φαΐνεται, εξετελέσθησαν ύπ'
  αυτών
  Ο κ. ΛΙΩΣΗΣ ?ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΜΕΣΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου.— Ό ύ-
  παρχηγός τού Γενικοΰ Έπιτελείου Στρα-
  τοϋ ύποστρβτηγος κ. Ε.ι Λιώσης ανε¬
  χώρησε χθές την 12.80" άεροπορικώς
  διά Μέσην Ανατολήν. Ό κ. Λιώ·ης
  πρό ημερών δι' όμοίους λόγους εΐχ«
  μεταβή άεροπορικώς βϊς Πάτρας καί Θεσ
  σαλονίκην.
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου.— Κατ'
  έγκύρους πληροφορίας, παρεχομένας έκ
  των ενταύθα τουρκικών κύκλων, ή Τουρ-
  κία θά αποστείλη είς τό Δ. Μέτωπον
  μίαν μεραρχίαν στρατοΰ διά την συμβο-
  λικήν συμμετοχήν της είς τόν άγώνα των
  Συμμάχων.
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου.— Πλη¬
  ροφορούμεθα δτι ό ύπουργός τής
  Δικαιοσύνης κ Κολυβδς επεράτωσε
  την επεξεργασίαν τβΰ σχεδίου τοθ νέ¬
  ου νόμου περί ενοικιοστασίου, έντΑς
  δέ τής προσεχούς εβδομάδος θά θέ¬
  ση τό νέον σχέδιον ύπ' δψει τής τρι
  μελοϋς έξ ύπουργών νομοπαρασκευ-
  αστικής έπιτροπί|ς, ή δποία καί θα
  γκρίνπ τό οριστικόν κείμενον τοϋ
  νέου ένοικιοστασίο ν.
  ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ
  ΕΚ ΤΡΙΩΝ ΜΕΡΩΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Φ)ρίου. —Δημοσιο
  γραφικά τηλεγραφήματα έκ Μόσχας
  ληφθέντα σήμερον την πρωΐαν άγγέλ-
  λουν, δτι ό στρατάρχης Κόνιεφ διήλ¬
  θε τόν ποταμόν Νέίσσε καί τό Βερο¬
  λίνον άπειλεΐται άμέσως έκ τριών δι-
  ευθύνσεων. Α! στρατιαί των Κόνιεφ
  καί Ζούκωφ άνέτρεψαν ήδη τα τελευ¬
  ταία φυσικά έμπόδια πρό τής Γερμσ
  νίκης πρωτευούσης καί προωθοθνται
  δι* τεσσάρων κυρίως όδών διά νά
  φθάσουν ε'ως Βερολίνον.
  Ο κ. ΕΝΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
  ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου.— Τόν
  ύφυπουργόν των εξωτερικών κ. Μ
  λάν επεσκέφθη χθές ό ένταϋθα Τοθρ-
  κος Πρεσβευτής καί συνειργάσθη
  μετ" αύτοϋ επί διαφόρων ζητημά-
  των άφορώντων τάς εμπορικάς συ¬
  ναλλαγάς των δύο χωρών.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ανακοινούται ότι διά τής ύπ' άρ.
  64)45 Ε. Δ. Υ. Σ. καθορίζεται όπως ε¬
  νεργηθή διαγωνισμός πρός εισαγωγήν
  500 μαθητών είς την Στρατιωτικήν
  Σχολήν Εύελπίδων.
  Διά τούς διαμένοντας είς Κρήτην {ό
  διαγωνισμός θά ενεργηθή κατόπιν
  τής ύπ' αριθ 62373)23—2—45 Διατα
  γής 'Υπουργείου Στρατιωτικών είς Ήρά
  κλειον Κρήτης την 19ην Ματρίου έ. έ.
  Πλείονες πληροφορίαι άνακοινωθήβον
  ται βραδύτερον.
  Ηράκλειον τή 27 Φεβρουαρίου 1945.
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής
  Γ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Συν)χης Πεζικοϋ
  ΣνΜΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου.—Ό Δι
  ευθυντής τής ΟΥΝΡΑ είς'τά Βαλκά
  νια κ. Μάκους επεσκέφθη σήμερον
  τόν πρωθυπουργόν Πλαστήρα κα
  τόν υπουργόν των Εξωτερικών.
  Συμφώνως πρός ανακοίνωσιν τής
  ΕΜ—ΕΛ διενεμήθησαν έντός 10 μη
  νών 1 1)2 έκατομμύριον ένδυμασιών
  καί 2500 ζεΰγη ύποδημάτων,
  Ή διανομή εγένετο ένώ άκόμη ή
  χώρα ευρίσκετο υπό κατοχήν μέσω
  -τοθ Διεθνοθς ΈρυθροΟ Σταυροθ.
  Ό Κόνιεφ πρό τού
  Γκαίρλιτς
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27.—Κατά Γερμανικάς
  πληροφορίας ό Στρατάρχης Κόνιεφ έξα-
  πέλυσε μεγάλην επίθεσιν νοτίως |τών ό-
  ρέων τής περιοχής τοΰ Γκές μέ σκοπόν
  ά διασπάση τάς άμυντικάς γραμμάς
  των Γερμανών και διέλθει τα σύνορα
  ής Σιλεσίας. Κατά τάς ιδίας πληροφο¬
  ρίας τα υπό τόν Κόνιεφ στρατεύματα
  ευρίσκονται είς απόστασιν 12 μιλλίων
  κ τοΰ Γκαίρλιτς.
  Ό κ. Μπιντώ έτερμάπ-
  σεν τάς συνομ.λίας τού
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Φεβρουαρίου.— Ό
  Γάλλος ύπουργός των Εξωτερικών κ.
  Μπιντώ κατά την έν Λονδίνω επίσκεψίν
  τού θά συνεζήτη έκτός τα τής διασκέ
  ψεως τής Κριμαίας, καί κατά πόσον
  ή Γαλλία θά άντιπροσωπευθβ είς τάς
  μελλοντικάς συσκέψεις των ύπουργών
  των Εξωτερικών των τριών δυνάμεων
  τάς οριζομένας εις την διάσκεψιν τής
  Κριμαίας
  Εγνώσθη δτι δ κ. Μπιντώ επερά¬
  τωσε τάς συνομιλίας τού μετά των κ.
  κ. Τσώρτσιλ καί ΤΗντεν. Θά επιστρέψη
  δέ σήμερον είς Παρισσίους. Θά παρα
  μίνϊ) δμως είς Λονδίνον μέχρι άργά
  την νύκτα διά νά ακούση τάς δηλώσεις
  τού κ. Τσώρτσιλ είς την Βουλήν των
  Κοινοτήτων.
  ΥΣΤηΤΗ ΣΤΙΓΑΙΗ
  Η Συρία έκηρυξε τόν
  πόλεμον
  ΚΑΤΡΟΝ 27 Φεβρουαρίου.— Ό
  Πρόεδρο; τής Συρίας ανήγγειλεν σή¬
  μερον ότι ή Συρία ευρίσκεται είς εμ¬
  πόλεμον κατάστασιν μέ την Γερμανί¬
  αν καί Ιαπωνίαν.
  ■ — - τ- -
  40χιλ.α(χμάλωτοι
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Φεβρουάριον. ~
  Χθές συνελήφθησαν 4.500 αίχμάλωτοι
  υπό τής 1ης καί 9ης Άμερικανικών στοα
  τιών άναβιβάζοντες ούτω τό σύνολον
  των αίχμαλώτων κατά τάς 4 πρώτας ί'
  μέρας τής επιθέσεως είς 10 χάιά&βζ-
  "Αλλοι χίλιοι α'ιχμάλωτοι συν«λιί«ρθτ·
  ντανύπότΓις 1ης Καναδικής στΐάς
  ^^τραϊ1« συνέλαβε χιλίους
  Τύ ύ
  των των
  τα όνό
  ολογημί
  ειίεργετ
  δουν.
  Εάν
  ται οί{ ι
  ριιξεων
  το,λαο
  τής κο ιν
  % τιμι
  ^ είνα
  Υειά των
  μοθεσία
  μάΛίστα
  οδικήμα
  -1, ποί