96871

Αριθμός τεύχους

5082

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

3/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "- ΟΛΟΣ ΜΙΝΡΤΑΥΡθν
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ· ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  βτηαια λίοαι 3
  έίάμηνος 3
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  έϊάμηνος » 8
  ϊϊμη
  κατά φύλλον
  Δοαχ. 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ: · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5082
  Η ΟΛΟΙΙΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΟΕΣΜΟΥ
  ΤΩΝ
  Ή καθιέρωαις τοΰ θεομοΰ
  των κοινωνικών άσφαλίσε-
  ων καί παρ' ημίν, υπήρξεν
  ώς γνωστόν αντικείμενον
  μακρών, άτελευτήτων συζητή
  σεων κατά- τό παρελθόν.
  Επί έτη πολλά συνεζήτει
  το τό ζήτημα. Τόννοι μελά
  νης καί χάρτου κατηνα¬
  λώθησαν δια την ουγγραφήν
  μελετών, βχεδίων, προγραμ
  μχτων. Μακρά ήμερονύκτια
  κατηναλώθησαν είς συσκέ-
  ψκις καί συνεδριάσεις. Κυ-
  βερνήσεις άνήλθον είς την
  αρχήν καί άνετράπησαν έξ
  αίτίας τοΰ ζητήματος αύ·
  τοΰ. Καί ομως ό θεσμός των
  κοινωνικών άσφαλίσεων δέν
  είσήγετο. Έμελετάτ© απλώς.
  Έσχκδιάζετο, συνεζήτει το.
  Μετεβλήθησαν μάλστα καί
  ξένοι (Ιδικοί διά νά δώοουν
  τα φ&τα καί τας συμβουλάς
  των. Πέραν τούτου ομως
  τίποτε. Διότι ολοι έφοβοΰν
  το τάς ευθύνας. Διότι κα-
  νείς δέν ειχΐ τό θάρ
  ρος καί την θέλησιν νά α¬
  κολουθήση συγχρονισμένην
  κοινωνικήν πολιτικήν, νά
  λάβη μέτρα προατασίας των
  εργαζομένων καί παραγω
  γικών τάξεων. Διότι ολοι έ
  βλεπαν τάς κοινωνικάς ά-
  σφκλίσεις ώς θεσμόν πού
  8ά επροστάτευε μέν τούς
  εργάτας καί τούς μισθω-
  τούς έν γένει θά έπεβάρυ
  νεν 2μως τούς έργοδότας
  καί τό κράτος. Διότι κα
  νεΐς δέν εσκέφθη ώλοκλη-
  ρωμένον τόν θεσμόν.
  τΗλθεν ομως ή σημερινή
  κυβέρνησις. Καί χνρίς πολ
  λάς ουζητήσεις άγόνους, καί
  έπιΒλαβεΐς. Χωρίς δισταγ-
  μούς καί ταλαντεύσεις. Χω
  ρίς άναβολάς καί παρελκύ-
  σεις, έθεσεν άμέσως είς έφαρ
  μογήν τόν θεσμόν των κοι
  νωνικών ασφαλίσεων δι' £
  λους τούς μισθωτούς. Άνα
  διωργάνωσε τά' ύπάρχοντα
  ταμεϊα συντάξεως καί άσφα
  λίσκως. Καί ϊδρυσε νέα διά
  τούς κλάδους πού δέν εΐχαν.
  Έπεκτείνουσά δέ την προ-
  στατευτικήν πολιτικήν της
  είς όλας τάς τάξεις έπεδίω
  ξε την όλοκλήρωσιν τοϋ
  θεσμοΰ των κοινωνικών ά
  σφαλίσεων. Καί τό έπέτυχεν.
  Άπό καιροϋ ήδη λβιτουρ
  γεΐ τό ταμείον άσφαλίσεως
  καί συντάξεων Έπαγγελμα
  τιών καί Βιοτεχνών. Τώρα,
  πληροφορούμεθα δτι ήρχι
  σεν ή λειτουργία καί ταμεί
  ου άσφαλίσεως έμπόρων.
  Ύπάρχουν δέ καί λειτουρ-
  γοϋν ταμεΐα* συντάξεως καί
  ολων των άλλων τάξεων, των
  Ιατρών, των δικηγόρων, των
  μηχανικών κ. λ. π. Καί έτσι
  διασφαλίζονται ολα τα έ-
  παγγέλματα, όλαι αί τάξεις,
  ολει οί πολίται τοΰ κράτους.
  Καί έχει τούτο μεγίστην ά
  ξίαν. Διότι ή άσφάλισις ά
  φκιρεΐ την ανησυχίαν διά τό
  μέλλβν. Ύποχαίε» τόν ζή¬
  λον πρός εργασίαν καί ένδυ-
  ναμώνει την εκτίμησιν καί
  την αγάπην πρός τό κρά¬
  τος. Ή γενίκευσις δέ των
  άοφαλίσεων, άποδεικνύει ί«
  τι; τό κράτος περιβάλλει μέ
  την Ιδίαν στοργήν καί μέ
  τό αύτό ενδιαφέρον όλους
  τούς πολίτας τού. Καί δέν
  άφήνει νά δημιουργηθή ή
  καχή εντύπωσις ότι εύνοεΐ
  καί προστατεύει την μίαν
  τάξιν είς βάρος τής άλλης.
  Ή ίδρυσις καί ή λειτουργία
  τοϋ ταμείου συντάξεως καί
  άσφαλίσεως έμπόρων, αποτε¬
  λεί την «αλυτέραν απόδει¬
  ξιν τοΰ πνεύματος τής ίσο-
  πολιτβίας πού διέπει τό ση¬
  μερινόν κράτβς. Αποτελεί
  όμως συγχρόνως καί μέτρον
  απολύτως έπιτυχές, μέτρον
  πού ήτο επιβεβλημένον νά
  ληφθή. Διότι τό εμπόριον εί
  χε δοκιμασθή κατά τα τελευ
  ταΐα έτη σκληρώς έκ τής οί
  κονομικης καί νομισματικής
  κρίσεως πού είχεν έκσπάσει
  ώς λαίλαψ είς όλον τόν κό¬
  σμον καί οί έμπορβι ήρχι
  ζαν νά βλέπουν μ έ άνησυ
  χίαν καί άβεβαιότητα πρός
  τό μέλλον των.
  Πεταχτά
  σημειώμοτο
  ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ
  Στή μητέρα άφιέρωσε τή
  χθεσινήν ημέραι ή πρωτεύουσα.
  Εορτήν ώργάνωσε πρός τιμήν
  της σΐό Ζάππειο. Καί τής ά-
  πένειμε δώρα καί βροβεΐα τι
  μητικά. Έδώ δέν συνέβη τό
  ΐδια. Άπορροφημένη ή έπαρ-
  χΐα άπό ιή β οπάλη καί τίς
  άθλιότητες τής ζωής. Κουρα-
  σμένη άπό τόν μόχθον άένα-
  ης προσπάθειας γιά τό ψωμί,
  δέν βρήκε καιρό νά σκεφθή
  την οργάνωσιν εορτής πρός τι
  μην έκεΐνης πού αποτελεί την
  τροφό καί τό θάλποςτής αν¬
  θρωπίνης ζωής, την άποθέωσι
  τής καλωσύνης καί τής στορ-
  γής. Κι' δμως θάττρεπε νά βρε
  θή δπωσδήποτε ό καιρός κι'
  ό τρόπος γιά την όργάνωσι τής
  εορτής τής μητέρας παντοθ.
  Καί στίς πόλεις καί στά χω
  ριά. Άκόμα καί οτόν τελευ
  ταΐο συνοικισμό. Τό ϊδιο δ-
  πως παντοθ καί πάντοτε, ή
  μητέρσ, βρΐσκει άποθέματα ά-
  γάπης καί στοργής, θέρμης
  καί καλωσύνης νά προσφέρη,.
  Παρακολουθήσετε νοερά αύ
  τή την άτελεύτητη λιτανεία
  πού σχηματίζει σ' δλη τή γή
  τό άνώνυμο τΐλήθος των μήτε
  ρων. Προσεξετε τή μητέρσ, σ'
  όποιαδήποτε έκδήλωσι, σ' ό-
  ποιαδήποτε έκφρασί της. ΕΓτε
  βογγάει άπ' τίς ώδίνες τοθ
  τοκετοθ. Είτε σκυμμένη είνε
  μ' άπειρη τρυφ&ρότητα πάνω
  άπ' τό λΐκνο τοθ μωροΟ της.
  Είτε ξεγυμνωμένη δημοσία
  προσφέρει τό στήθός της γιά
  θηλασμό, είτε στήν άγκαλιά
  της κράτει τάν κορπό τοθ έ-
  ρωτος καί των σπλάγχνων
  της. Είτε στά δρόμο συνοδεύ
  εί τό παιδί της. Είτε σκυμμέ
  νη πάνω άπ' τό προσκέφαλο
  τοθ αρρώστου παιδιοΟ της εί¬
  νε. Εϊτε όλοφύρετσι γιά τό
  θάνατο τ' άγαπημένου της καί
  καταράται τό χάρο, θά σάς
  έμπνεύθΓ) τό σεβασμό. Κι' άν
  άκόμη τή δήτε νά κρατφ σιήν
  άγκαλιά τόν καρπό παρανό
  μου συμβιώσεως καί νά περ
  νφ ύπερήφανη έμπρός σας
  θά παραμερίσετε στό ηέρα
  σμά της καί θά ύποκλιθήτε,
  άν ή ψυχή σσς είνε άγνή καί
  ή σκέψις σας άδολη. Είνε ή
  μητέρσ.
  Κι' ή μητρότης δέν γνωρί-
  ζει ουΐε έμπόδια εΰτε σε·
  μνοτυφΐες. Θά εκδηλωθή ώ
  ραίσ, δυνατή, μέ πάθος καί
  όρμή, δτΐως τό φώς καί ή θερ
  μότης τοθ ηλίου. Πηγαΐο, 6υ
  νατό, αιΐθόρμητο, όρμητικό
  τό ενστικτο τής μητρότητος,
  ύψώνεται καί καταυγάζει καί
  θερμαίνει μέ τό φώς τού τή
  ζωή. Καί κάνει τή γυναΐ
  κα τό τελειότερο δημιούρ
  γημα τοθ θεοθ. Είναι ή ϊδια
  Μ άποθέωσις τη·ς τρυφερότη
  τος καί τής άγάπης. Μιάς ά
  γάπης ποΰ άναδεικνύει τή γυ
  ναΐκα απαράμιλλον ήρωΐδα
  τοθ πάθους καί την ύψώνει
  στή θέσι άληθινής θβότητος.
  Ο Ζάν Ρ,σπέν, στό ύπέρο
  χο τραγουδάκι τού γιά την
  «καρδιά της μάννας/ μβς 0(
  τήνείκόνα καί την έννοια!
  τής θείας ττραγματικά τέλει
  ότητος τής γυναίκας. Στήν
  ψυχή τής μητέρας, ενα μονά
  χά πάθος κυριαρχεΐ: Τό πά
  θος τής άγάπης καί τής ά'
  Ό σατανάς καλογηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ
  2ον
  ΈπΙ τή βάσει νέον στοιχείον.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β.'
  Ό πρίγκηψ Παθλος Τσεγκόντι
  εφ κατέβηκεν ευθυμα άπό τό άμάξΐ
  τού. Ήταν εϋτυχήί. Ή ώραία κα
  λοκαιρινή ήμέρα τόν προδιέθετεν
  ευχαρίστως. Ή προαγωγή τού είς
  τόν βαθμόν τοθ συνταγματάρχου,
  δ διορισμό; τού είς τό γενικόν
  επιτελείον ϊοθ τσάρου καί ή νέα
  εύκαιρία πού τοΰ εδίδετο ν' άφιε
  ρώση εαυτόν είς τα συμφέροντα
  τής Ρωσσίας.τοΰ εδιδαν έξαΐρετικό
  κέφι. Καί τό γεγονός δτι έπήγαι
  νέ νά επισκεφθή την Νατάσαν
  Ντουμπρίνωφ, κυρίαν επί των τι
  μων τής »ύ:οκρατε£ρας καί μνη
  σιήν τού, δέν ώλιγόστευσΐ βεβαία
  την χαρούμενη διάθεσί τού.
  Έσφύριζε σιγανά, έ ν ώ 6 οϊκονό
  μος εισήλθεν είς τό σαλόνι δία νά
  τόν αναγγείλη.
  Ή Νατάσα, ψηλή, ξανθή, γαλα
  νεμάτχ, φέρουσα Ινα κομψότατο
  ταγιβρ άπό γκρί βελοθδο, έπροχώ
  ρησεν έξω άπό τό σαλόνι όπως
  τόν συναντήαη.
  Άφοΰ έρριξε πρώτα μιά προσε
  κτική ματιά γύρω τού διά νά βε
  βαιωθή δτι δέν τούς εβλεπε κχνείς
  την ήρπασεν είς την άγκαλιά τού
  καί την έφΐλησε μέ μεγαλη
  θέρμη.
  —Αύτό συμπληρώνει την εδτυ
  χία τής ημέρας μου, τής είπε, χά
  μογελώντας καΐ'ώς την έκύτταζε
  μέσα στά μάτια.
  —Καί τί ήταν έκεϊνο πού £αχι
  σε την ϊύΐυχία τής ημέρας; τδν
  ηρώτησε πειραχτικά' ίνα φιλί σέ
  κάποιο άλλο κορίτσι,
  Έκεϊνος έγέλααε.
  —Όχι. ϊΐροήχθην. Ό τσάρος
  μ' έπροβίβασεν είς συνταγματάρ
  χη^ τής φρουρας τής αύτοθ αιΐτο
  κρατορικής μεγαλειότητος — τοθ
  καλλιτέρου συντάγματος ατή Ρωσ
  σία.
  — Αύτό δα τό ξέρω πιά, τοΰ υ
  πενθύμισε' μούχεις τόσες φορές μι
  λήσει γιά την αύτοκρατορίκή φρου
  ρά, 'όχι είνε τό καλλίτερο συν
  ταγμα.
  Έπροχώρηααν πιασμένοι έκ τοθ
  βραχίονος, μέσα είς τό σαλόνι καί
  Ικάθησαν επί τοΰ σοφα.
  — Άλλά δέν άκουσες άκόμη τό
  καλλίτερο άπ' δλα τής είπε ό
  Παθλος άπεσπάσθην είς τό γενι
  κόν επιτελείον καί τώρα θά μπο
  ρέαω άλη'θινά νά δουλίψω γιά τή
  Ρωσσία.
  —"Ω! Παΰλβ άπεκρίθη ή νέα,
  αύτό είνε έξαίσιο. Χαίρω τόσο
  πολύ πού μαθαίνω τέτοιο πραγ
  μα.
  Επί τίνα λεπτά δ Παθλος μέ
  εύχαρίστησι καί χαρά τής δι
  ηγεΐτο διά τάς μεταρρυθμίσεις
  πού θά προσεπάθει νά είσαγάγη.
  Συχνά συζητοθααν μαζί την θλιβε
  ράν κατάστασιν τής πατρίδος των
  καί ήξερεν έκείνος δτι την σκέψιν
  τής μνηστής τού άπησχόλει βαθύ
  τατα ή Ρωσσία δπως καί τόν ϊδι
  ον.'Έννοιωθαν καί οί 56ο δτι έ ά-
  μοιβαΐος πατριωτισμός των ήταν
  [?νας δεσμός, πού έσΐαθεροπίΐβθσε
  καί ένίσχυε τόν ερωτά των.
  ΆφοΟ Ιτελείωσε διηγούμενος
  είς αυτήν πάν 8,τι ή νέα τού θί
  σις θά τόν καθίστα ικανόν νά
  πραγματοποιηθή, άν δ τα&ρος φυ
  σικά ήταν πρόθυμος νά έγκρίνη
  τα σχέδιά τού, ή Νατάσα τόν έφί
  λησε καί επειτα είπε.
  —Κι' έγώ Ιχω καλά νέα νά
  σοΰ μετΛδώσω.Τπάρχει Ινας νέος
  «σΐάρετς», Ινας αγιος ίίνθρωπος
  καί ή γρηά παραμάννα μου μοΰ
  διηγήθη δτι ή διδασκαλία τού
  έξυψώνει την ψυχήν καί δτι πολ
  λοί είς την περιφέρειαν τοθ Τομ
  πόλσκ πιστεύΐυν δτι θά φέρη μιά
  νέαν εποχήν στόν κόσμον, δτι θά
  καθοδηγήοη την Ρωσσίαν ασφα¬
  λώς άνάμεσα άπό βλους τούς κιν
  δύνους, πού την άπειλοθν.
  —Ιΐώς όνομάζεται; ηρώτησεν δ
  πρίγκηψ Παθλος.
  —Γρηγόριος Ρασποθτιν.
  Ό Παθλος έγέλασε.
  —θά είδοποιήσω την Όχράνα,
  την μυστικήν αστυνομίαν, είπε, νά
  τόν παρακολουθή.
  —Άλλ' είνε 2νας άπλοόστατος
  ίνθρωπος —δέν Ιχουν νά μάθουν
  τίποτε περί αύτοθ, άπεκρίθη ή Να
  τάσχ' μονάχα ε"νας χωρικός κίσα
  είς τόν οποίον τό φως τοϋ θεοΰ
  είνε ίσχυρότερο παρά είς τούς πε
  ρισσοτέρους άνθρώπους.
  Ό Παθλος έγέλασε πάλιν.
  —Ό μυστικισμός βου. τής εί
  λο, θά μποροΰσε ν« σ&ΰ δημιουρ¬
  γήση ίστορίες. Ό μόνος τρόπος
  θεραπείας των κακών τής Ρωσσί-
  άς είνε δγιής καί θετική πολιτι-
  *ή — μεταρρυθμίσεις, νϊμοθεσία
  καί συνεχής ειρήνη μέ τα άλλα
  ιέθνη τοΰ κόσμου.
  ) —Άλλά δέν πιστεύϊΐς είς τόν
  θεόν; έρώτησεν ή Νατάσα' ό θε
  ός θά μδς έξαγάγη άπό τούς κιν
  δύνους καί τα βάσανα, πού άντι
  μετωπίζομεν τώρα.
  —Ό θεός έστω, άλλ' δχι διά
  μέσου ενός χωρικοθ καλογήρου,
  ετόνισεν ό πρίγκηψ Παθλος.
  —"Ω! Παθλε! Γιατί μιλας έ-
  τσι; Είμαι βεβαία δτι 6 άνθρωπος
  είνε είλικρινής. Άφοΰ έχω σκο·
  πό νά πάω νά τόν ίδώ καί νά
  τόν γνωρίσω.
  Ό Παθλος έμόρφασε.
  —Πιστεύω δτι θά είσαι άσφα-
  λής, δέν θά διατρέχης κανένα κίν
  δυνον μ'Ινα χωριάτη άσκητή.
  —Ναί, τοθ είπε" έφ'δσονσ'ά-
  γαπώ δέν εχω νά φοβοΰμαι 'τίπο
  φοσιώσεως πού έγγΐζει καί
  ξεπερνφ τα δρια τής λατρεί
  άς πρός τό παιδί της.
  Στή φλόγα αύτοθ τοθ πά
  θους τίποτε δέν μπορεΐ ν'
  αντισταθή· Οΰτε φόβος, ουτε
  ζήλεια, οόΐε αίδημοσύνη, οθτε
  ύπολογισμός. Στό αΐσθημα
  τής μητρότητος ύποτάσσον-
  ται δλα τάλλα. Κι' άν κάποτε
  σέ σπάνιες περιπτώσεις, πε-
  θαίνει τό αΐσθημα αύτό, την
  εύθύνη δέν τή φέρει ή γυ
  ναϊκα. Τό θανατώνουν αί
  προλήψεις καί τό δηλητή¬
  ριον τής άνδροκρατικής αθλι¬
  ότητος. Πάντοτε δμως μένει
  τιηγή ζωής καί ^τρυφερότητος
  ή μητέρα. Καί θάπρεπε νά
  τής ύψώσωμε παντοθ, ώραΐο,
  έπιβλητικό μνημεΐο τοθ σεβα
  σμοθ κσί τής εύγνωμοσύνης
  μας.
  Μ.-·
  τε άπό κανένα. Διότι δέν θά είμαι
  παρά μόνο δική σου, δική
  σου...
  Την επήρε στήν άγκαλιά τού
  κχί την έφίλησε.
  —Σ' άγαπώ, τής είπ£ μέ παρα
  φορά' μ' δλες τίς παράδοξες ίδέες
  πού περνοΰν καμμιά φορά άπό
  τό ώραΐο σου κιφαλάκι, Ντουσΐν
  χά, σ' άγαπώ, σ' άγαπω!
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.'
  Έμπρόί είς Ινα φτωχικό, &
  θλιο, έτοιμόρροπο σπίτι, τής πιό
  φτωχής λαϊκής συνοικίας τής Μό·
  σχας έπερΕμενε ένα κομψότατο ά-
  μάξι, τοΰ όποίου ή στιλπνότης
  καί τό άσήμι στά χάμουρα λαμ
  ποκοποθσαν. Δυό ά"λογα έκλεκτής
  ράτσας, άριστοκρατιχά, ζευγμένα
  στό άμάξι, πατοΰσαν κάθε τόσο
  τα πόδια των στή γ*5 άνυπόμονα,
  ώσάν νά καταλίβαιναν δτι ώδηγή
  θησαν οέ μέρος κατώτερο τής άξι
  οπρεπεία; των.
  Ό άμαξάς καί δ βαλές φοοοΰ
  σαν στολές κομψές, ήσαν τοΰ κου
  τιοΰ. Ή εμφάνισις τοΰ άριστοκρα
  τικοθ ίκείνου άμαξιοΰ, πού έμαρ
  τύρει πλούτον, πολυτέλειαν, καλλι
  εργημένο γοθατο, ίχαμνι ζωηράν
  άντίθεσιν μέ τόν στενό, βρώ
  μικο δρόμο καί τό άθλιέατατο
  σπίτι μπροστά στό οποίον έπε
  ρίμενε.
  Μέσα είς ίνα δωμάτιο, στό δεύ
  τερο πάτωμα τοθ σπιτιοθ, θά μπο
  ροθσε νά ίίή κανείς χάτι πού έ
  χαμνε άκόμη μεγαλιίτερη άντίθε
  σι. Δύο πρόσωπα ήσαν καθΐσμένα
  πρό μιάς λυγδιασμένης τραπέζης,
  στά άντίθετα'^κρα. Τό §να ήταν
  μία νέα, &^οριψΎ γυναΓκα τής αύ
  λής, κυρία επί των τιμών τής αύ
  τοχρατεΓρας καί δπω; έθρυλεϊτο
  ή περισσότερον εύνοουμένη της.
  Τό δεύτερον πρόσωπον, ίνας τρο
  μερός άνθρωπος μέ κολοσσιαίαν
  μαύρην γενειάδα, πού έκυμάτιζεν
  επάνω είς Ινα δγκώδες στήθος
  Τα χονδροκαμωμένα καί σκληρά
  χέρια τοι, ή τραχεΐα καί λαρυγ
  γώδης φωνή τού έμαρτύρουν 8ΐι
  επρόκειτο πιρΐ χωρικοΰ, περ
  άνθρώπου πού εγεννήθη κ»1 άνε
  τράφη ώς χωριάτης. Ήταν δ Ρα
  σποΰτιν, δ δποΐος επί τέλουι
  είχεν έλθει είς την πρωτεύουσαν
  (συνεχίζεται)
  Αί διεθνεΐς ζυμώοεις
  ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΟΝ;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Φεβρουαρίου
  (Ιδιαιτέρα ύπηρεσία).— Άντι
  κείμενον συζητήσεων υεταξύ
  των πολιτικών καί διπλωμα
  τικών κύκλων άποτελοθν τάς
  ημέρας αύτάς οί έκφωνηθέν
  τες εσχάτως υπό των άρχη-
  γών των μεγάλον κρατών λό
  γοι επί των διεθνών προβλη
  μάτων. Οί λόγοι δέ αύτοι
  σχολιάζονται ευρύτατα καί
  υπό των εφημερίδων. Είναι ο
  μως δύσκολον νά ομιλήση κα
  νείς μετά θετικότητος επί τής
  έντυπώσεως την οποίαν προε
  κάλεσαν οί λόγοι αύτοι καί
  επί των συνεπειών πού θά έ
  χούν επί τής περαιτέρω έξε
  λίξεως τής καταστάσεως. Τοθ
  το δέ διότι αί γνωμαι διχά
  ζονται. Ύπάρχουν τΐολλοΐ
  πού πιστεύουν δτι μετά τούς
  λόγους αύτούς θά είσέλθω
  μέν είς περίοδον διπλωματι
  κων διαπραγματεύσεων καί
  κατευνασμοϋ. 'Άλλοι δμως άν
  τιθέτως φρονοϋν δτι πιθανόν
  νά μεσολαβήση μικρά περίο
  6ος άναμονής καί άβεβαιόιη
  [τος, άλλ' ή κρίσις θά έκδη
  λωθή όπωσδήποτε όξεΐα ϊσως
  έντός τής τΐροσεχοθς άνοί
  ξεως.
  Οΰτω ένφ οί πρώτοι φαί-
  νονται (κανοποιημένοι έκ τοϋ
  λόγου τοϋ κ. Χΐτλερ οί δεύτε
  ροι έκδηλώνουν ανησυχίας.
  Πιστεύουν δτι δέν έθεσε τώρσ
  ώμώς τάς διεκδικήσεις τού, δι¬
  ότι άναμένει τόν τερματισμόν
  τοθ ίσπανικοθ άφ' ενός καί
  των μετά τής Ρωσσίας δια
  πραγαατεύσεων άφ' ετέρου.
  Μόλις δμως νικήση ό Φράνκο
  λέγουν, τότε θά έγείρη άξιώ
  σεις επί των άποικιών καί
  τής Μεσογείου, δπως θά πρά
  ξη καί ό κ. Μουσολίνι πού θά
  απαιτήση την Κορσικήν, την
  Τύνιδα καί τό Τσιμπουτί ά¬
  πό την Γαλλίαν. Καί τότε ή
  κρίσις θά εκδηλωθή κατά τρό
  πον επικίνδυνον. Τό μόνον
  παρήγορον σημείον κρίνεται
  ό τελευταΐος λόγος τοθ κ.
  Ροθσβελτ. 'Η διακήρυξίς τού
  Τό Μπεντενάκι.
  Είς τό σημεα νόν Δημοτικόν
  Συμβούλιον θά συζητηθή ώς
  πληοοφορούμεθα καί τό ζήτη-
  μα τοθ έξωραΐσμοθ τής παρα
  λίας τοθ ΜπεντενακιοΟ. Πι¬
  στεύομεν δέ δτι θά ληφθή έπ'
  αύτοθ απόφασις καί δτι θά
  παρακληθή ή μηχανική ύπηρε
  σία τής Λιμενικήζ νά τροπο
  ποιήση, νά προσαρμόση καί νά
  ένσρμονίση τα σχέδιά τηςπρός
  τό γενικώτερον σχέδιον τής
  πόλεως καί νά εκτελέση είς
  την παραλίαν αυτήν έργα έ
  ξυπηρετοθντα πλήρως καί
  τάς κυκλοφοριακάς ανάγκας
  καί την αίσθητικήν αντίληψιν
  καί τούς τουριστικούς σκο·
  ποος.
  'ίρί ϊτ» ί^Ρ
  Ή Νεάπολις.
  Ή δημοπρασία διά την επί·
  πλωσιν τής αίθούσης τοθ θεά
  τρου καί τοθ ξενοδοχείου Ο-
  πνου τοθ τουριστικοθ μεγάρου
  Νεαπόλεως, αποτελεί γεγονός
  ιδιαιτέρως σημαντικόν καί εύ
  χάριστον. Σημαίνει δτι μετ5
  ολίγον ή Νεάπολις θά διαθέ-
  τη καί κινηματοθέατρον ανά¬
  λογον πρός τάς άπαιτήσεις
  τής έποχής καί ξενοδοχείον ΰ-
  πνου θαυμάσιον μέ δλα τα
  σύγχρονα κομφόρ. Καί θά βο
  θήσουν βεβαία αύτά σημαντικά
  είς την προσέλκυσιν ξένων καί
  είς την ανάπτυξιν τής τουριστι
  κης κινήσεως. "Ετσι ή Νεάπο
  λις σημειώνει καί νέας διαρ¬
  κώς προόδους.
  ΑΊ ΑαϊκαΙ άγοραΙ,
  ΕΤνβ άτνσμφισβήτητον ' δή 6
  θεσμός των λαΐκών άγορών
  άπέβη έξαιρετικά εΰεργετικός
  διά τάς λαϊκάς τάξεις καί δτι
  ωφέλησε καί τούς ΐΐαραγω·
  γούς καί τούς καταναλωτάς.
  Δι' αύτό καί ή κυβέρνησις λαμ
  βάνει ήδη μέτρα πρός ένΐσχυ
  σιν τοθ θεσμοθ καί άναδιορ-
  γάνωσιν των άγορών. Φαντα
  ζόμεθα λοιπόν δτι θά ένισχυ
  θή καί ή λαϊκή άγορά τής πό
  λεως μας. Όπως έπίσης πι¬
  στεύομεν δτι ό Δήμος θά με¬
  ριμνήση διά την μόνιμον στέγα
  σιν τής άγορας είς κατάλλη¬
  λον χώρον.
  "Ενας χορός.
  Ό χορός τοθ Πατριωτικοθ
  Ίδρύματος έχει έ"να ιερόν σκο
  πόν. Δι' αύτό καί πιστεύομεν
  δτι θά τύχη ιδιαιτέρας υπο¬
  στηρίξεως. Αί είσπράξεις τοθ
  χοροθ θά διατεθοθν διά την
  ενίσχυσιν τοθ ταμείου τοθ
  ίδρύματος καί την περίθαλ¬
  ψιν τοθ παιδιοΟ. Δέν είναι
  έπομένως άνάγκη νά είναι
  κανείς φϊλος τοθ χοροθ διά
  ν' αγοράση εισιτήριον διά την
  χοροεσπερΐοα τοθ Πατριωτι¬
  κοθ Ίδρύματος. Άρκεΐ νά συ¬
  ναισθάνεται τό χρέος τού ά-
  πένσντι των πτωχών καί άπό-
  ρων παιδιών. Ιδιαιτέρως οί
  εϋποροι πρέπει ν' άγοράσουν
  όπωσδήποτε είσιτήρια έστω
  καί άν δέν μετάσχουν τοθ χο·
  ροθ.
  *#*
  Ό καπνός.
  Αναφορικώς μέ την καλλιέρ
  γειαν τοθ καπνοθ, περί |Τής δ
  ποίας γράφομεν είς άλλην στή
  λην, παρέχεται ή πληροφορία
  ΰτι αί καλλιεργηθησόμεναι ε¬
  φέτος έκτάσειο είναι πολύ με
  γαλύτεραι άπό πέρυσι. Τό γβ
  γονός ο' αύτό συνδυαζόμενον
  μέ τάς τιμάς είς τάς οποίας έ
  πωλήθησαν είς τό παρελθόν
  τα καπνά καί έν ΚρήτΓ), άπο·
  δεικνύει την πλήρη επιτυχίαν
  τής καπνικής πολιτικάς τής
  κυβερνήσεως.
  δ τι τα σύνορα τής Άμερικής
  ευρίσκονται είς τόν Ρήνον,
  κρίνεται ώς προειδοποίησις
  πού δέν ειμπορεί νά μην λη
  φθ{} ϋπ' δψιν. Όπωσδήποτε
  έν άναμονή τής άποσαφηνίσε
  ως τής καταστάσεως αί πολε¬
  μικαι παρασκευαι έντείνοντα»
  πυρετωδώς.
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,— Σήμερον «Άρ
  ροβών μετ' έμποδ'ων» έλληνιστί
  δμιλοΰσα μέ τόν Οϊκονόμου καΐ
  την Ρένα Ντόρ. Έκτός προγράμ
  ματος: Ή Μεγαλόνησος Κρήτη.
  Κυριακήν άτέλειαι δέν Ισχύουν,
  Την Δευτέραν έναρξις όπερέττα
  Γ. Ξύδη.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό συγκλο
  νηστικόν έργον: «Δέν θά λησμι
  νήσουν ποτέ» μέ πρωταγωνιστά
  Γκλόρια ΝτΙξον-Κλώντ ΡαΙηνς
  Έκτός προγράμματος ζουρνάλ.
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΑΡΡΑΒΟΝ
  ΜΕΙ'ΕΜΟΟΔΙΩΙΙ
  Ή πρώτη έλληνιχή ταινία
  άψογη βέ τεχνιχή,οέήθοποιΐα
  σέ φωνολπφία.
  Πρωταγωνιβτοΰν:
  ΠΛΡ. ΟΪΚΟΝΟΜΟΥ
  ΡΕΝΑ ΝΤΟΡ
  Μουσιχη εΐδιχώς συντο
  βεϊσα άπό τόν γνωστο συν-
  θέτπ Γιάννη Κυπαρίσσπ.
  Έκτός προγράμματος:
  ή Μεγαλόνησος Κρήτη.
  Ή ζωίι είς
  την ελληνικήν μεγαλόνησον
  ΚΡΗΤΗΝ.
  Τα ηανάρχααα έρείπια της
  Κνωσού, τής Φαιστού, έ τρυ
  γητβς τ&ν σταφυλών, η παρα
  γωγή της σταφίδος, λαϊκά
  πανηγύριακ. λ. π.
  ϊπμ. την Κυριακην
  Άτέλειαι δέν ίσχύβυν
  Την Δευτέραν Εναρξις ό
  πβρίττας:
  Γ ΞΥΔΗ.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό συγκλονιστικό έργον:
  ΔΕΝ
  ΠΟΤΕ
  ΓΚΑΟΡΙΑ ΝΤΙΞΟΝ
  καΐ β ΚΔΩΝΤ ΓΑ1ΗΜΣ
  Ή μεγαλυτέρα δικαστική
  πλάνη των τελευταίαν έτών.
  Ένα έργο π&ί» θά αφίση ε¬
  ποχήν γιά την θαυμααίαν
  πλοκήν τού.
  Έχτος προγράμματος
  ΖΟΥΡΝΑΑ
  ΠΡΟΣΕΧΏΣ:
  ΕΝΑΣ ΑΝΔΡΑΣ
  ΜΕ ΚΑΡΔΙΑ
  Την Κυριακήν ίίραν 1 μ.μ.
  ολόκληρον τό έπβισβδιακβν:
  ΔΡΟΜΟΣ ΛΥΣΕΩΣ
  Σημ. Καβ' εκάστην ώραν έ
  1)2, «ηβγευματινη.
  Έπανήλθβ έξ Αθηνών Α
  κομμώτρια χ.
  ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ
  ίπου εΐχε μεταβή ιτρός πά
  ρακβλούΒποιν τδν νέων χομ
  μώοεων, διά τάς Άποχρίω,
  χβμίσασα ηλουσιωτάτην συλ
  λβγήν διαχοομπτιχ&ν τής χ(
  •οτλίις.
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΑΥΚΟΣ
  Τού Άρμστρογγ.
  ΚΑΤΟΧΟΣ τής διπλογραφίας
  άνβλαμδάνει την τήρησιν εμπορι¬
  κήν διβλίων μέ συμφέροντας δ-
  Πληροφορίαι ηαρ' ημίν.
  17ο ν
  Σταματοθσε μόνον δία νά τού;
  ζητήση την γνώμην των, άλλά
  μόλις ένεΤνοι έκαναν ν
  άνοίξουν τα στόμα των, τούς διέ-
  κοπτεν καί έσυνέχιζεν αύτός.
  Καί αιφνιδίως, ώσάν διά μέσου
  των λόγων τού νά εΰρισκεν έκεΐ
  νο ποΰ ζητεθσε, σταματοΰσεν ίπί
  νω είς άποφάσεις, ποΰ έξέπλησσαν
  πάντοτε τούς φίλους τού. Τόσον
  άπέτομα τάς ελάμβανε καί τόσην
  ασφάλειαν καΐ διαίσθηαίν είχαν
  πάντοτε αί άποφίσεις τού.
  "Αλλοτε πάλιν ώμιλοθσαν επ
  ώρας ολοκλήρους άκατάσχετος κα
  άκούραοτος διά νά πείση τούς άν
  τιτιθεμένους πρός αυτόν. ΏμΐλοΟ
  σεν άτελευτή'ως, ώσάν νά τό ε
  καμνε έπίτηξες, ώσάν νά ήταν βί
  βαιος δτι είς τό τέλος οί αλλο
  θά έκουράζοντο καί θά Ιπεβάλλοι
  το αί ίδικαί τού άτιόψεις, έφ' 8
  σον αύτός θά ϊλεγε την τελευταί
  αν λέξιν! Είς τοιαύτας περιστά
  σεις συνήθιζε ν' άρχίζη την συζή
  τησιν ποίι γρήγορα έπαιρνε τή·
  μορφήν ενός μονολόγου έκ μέρου
  τού, την ένάτην νυκτερινήν, μετά
  τό τραπέζι. Πολλάκις έξημερώνε
  το μέ τούς άλλους συζητών υιός
  τάς πέντβ τό πρωΐ. Καί ένφ οί
  άλλοι, δσοι είχαν άποπειραθή νά
  δπεστηρίξοιιν άπίψεις άντιθέτους
  πρός τάς ιδικάς τού, είχαν πρό
  πολλοθ κουρασθή κ«1 είχαν έξαν
  τλήσει καί τό τελευταίον των έ
  πιχείρημα, αυταί, δροσερός καί
  άκούραστος, εσυνέχισε, την όμιλί
  αν τού καί παρίτασσε νέα διαρ
  κως έπιχειρήματα.
  Άπό καιροθ είς καιρόν εύρισκε
  το είς όμιλίας φιλικάς: Τότε ώμι
  λοθσεν, απλώς γιά νά περνά την
  ώρα τού. Μέ τό ένα χέρι τού
  χρατοΰσε καί έξεκόκκιζεν έ'να
  κεχριμπαρένιο κομβολίϊ. Σπανίω;
  έγελοθσε, καί τότε, καθώ; ήνοιγε
  τό στόμα τού, έφαίνοντο δύο οδόν
  τοστοιχίΐχι μέ πολλά χρυσα δόν-
  τια. Συνήθως, είς τάς όμιλίας τού
  αύτάς, Ινα κυνικόν μειδίαμα έδι
  5ε μιά έκφρασιν σκληρίτητος είς
  τό πρόσωπον τού. Μέ μιά σπανί
  «ν διαίσθησιν εισελθών είς τόν
  χαρακτήρα των πολλών ηρέσκετο
  νά βγάζη φόρα τα έλαττώματα έχ
  θρών καί φίλων νά τούς δείχνη
  άπογυμνωμένους νά φωτίζη τάς
  πλευράς των χαρακτήρος των πού
  οί ΐδιοι εφρόντιζαν καί είχαν συμ
  φίρον νά κρατοθν είς την σκιάν,
  (σιινεχίζεται)
  Περίληψις
  Δια*ηρύς*εως Διαγωνισμοϋ
  Ή Νομαρχιακή Έπιτροπή
  Ε. Ο. Ν. Ηρακλείου προκη
  ρύσσει φανερόν διαγωνισμόν
  πρός άνάδειξιν έργολάβου
  διά την επί 6ν ετος κοπήν,
  ραφήν καί προμήθειαν είδών
  στολής τής Έθνικής "Οργα¬
  νώσεως Νεολαΐας Ηρακλεί¬
  ου γενησόμενον την 16ην τοθ
  μηνός ΦεβρουσρΙου ημέραν
  Πέμπτην καί ώραν 10 π. μ.
  ΣχρτικοΙ δροι τοϋ διαγω
  νισμοθ εισίν κατατεθειμένοι
  παρά τή Νομαρχία ΉρακλεΙ
  οο, Ινθα δύνανται νά λσμ·
  βάνωοι γοώσιν οί ένδιαφε-
  ρόμενοι καθ" εκάστην 12—1.
  Ή Νομαρχιακή Έπιτροπή
  Ηρακλείου.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τα έξαρτήματα
  τής γυναικείον τουχλέττας.
  Τό ταγιέρ τοθ άπογεύματος,
  πού ιτροορΐζεται γιά δεξιώσεις σέ
  στενό κύκλο ή έττισκέψεις, είνε
  άττό μαΰρο ντρά τιολύ μαλακό,
  γαρνιρισαένο μ έ στενές λουρίδες
  καΐ μικρά οεβίο άπό γούνα ά·
  στρακάν. Τό φόρεμα συαπληρώ·
  νεται μέ μιά τόκα έπίσης άπό
  μαθρο άστρσκόν καί μικρό στρογ·
  γυλό μανσόν γαρνιρισμένο μ' Μνα
  μττουκετάκι άτιό βελουδένιους χ&·
  νεξέδες "Ενα παρόμοιο μπουκε-
  τάκι γαρνΐρει την μπουτονιέρα τής
  ζακέττας.
  "Ενα κομψό καί χαριτωμένο κο
  στοθμι σπόρ: εΤνε άπό λαινάζ
  γραιιμωτό σέ χρώμα πράσινο καΐ
  μαθρο, μέ ζακέττα ττράσινη σταυ
  ρωτή μέ μαθρα πλατειά ρεβέρ
  καί μαθρα κοκκάλινα κουμπιά. Τό
  κοοτοΟμι συμπληρώνεται μέ μιά
  τόκα άττό μαθρο φέτρ πολύ μαλα¬
  κό καί Ινα μικρό πράσινο φτερό
  φανταιζί.
  Ό τελευτοϊος νεωτερισμός τής
  παρισινής μό&ας είνε ίνα ταγιέρ,
  φούστα καί μπολερό άπό ντρα
  πράσινο ζωηρό, μέ μπλούζα σέ
  χρώμα κρέμ ή φυστικΐ άττό σατέν
  μπριγιάν. Ή μπλούζα 6χει μακρυά
  μανΐκιο καί γαρνΙρΕται μέ κουμ·
  πάκια κρυοη,άλλινα άσορτΐ μέ τόν
  χρωματισμό τού ταγιέρ.
  Ποία είνε τώρα τα έξαρτήματα
  τής τουαλέττας είς τα δποϊα ήρε-
  ΐ νά δώσετε δΚη την ιΐροσοχη
  σ^ς· Τα έΕαρτήαατα αθτά είνε
  ιτοΧλά: είνε ή ζώνη, ή έσάρησ,
  •ηού στολΐζει τόν λαιμό, ή τσάντσ,
  ή άγκράιρα τής ζώνης καί τα κο-
  σμήματα τιού συμτιληρώνουν τ ό
  σύνολον.
  •Ιδιαιτέρα σημαοΐα πρέτΐει
  νά Βώσετε είς την εκλογήν των
  κοσμημάτων σας τα δποΐα δέν εί¬
  νε άνάγκη νά είνε άπό άληθινά
  πετράδιο γιά νά είνε ώραΐα. Τα
  φανταιζί κοσμήμα·ο άπαιτοΰν δ·
  μως ιδιαιτέραν έτιιμέλειαν διά την
  εκλογήν των.
  Μέ τό άπογευματινό σας Φόρε-
  μα είνε άιΐαραίτητο 'ένα κόσμημα
  φςινταιζΙ, σσορτΐ μέ τό χρώμα τού
  ύφάσματος ή τής γαρνιτοιόρας. Ε¬
  πί παραδείγματι μέ μιά ζώνη
  μπλέ τυρκουάζ θά φορέσετε έ'να
  κολλιέ καί δύο σκουλαρΐκια τυρ¬
  κουάζ έστω κοί άπομιμήσεις της
  τορκουάζ, πού είνε σχετικώς προ·
  σιτά.
  "Η τσάντσ τοθ άπογεύματος εί¬
  νε άπό ,δέρμα λαΚέ σέ στενόμα-
  κοο σχήμα. Τό βραδυνό τσαντάκι
  είνε άπό χρυσό ή άογυρόλσμέ.
  ή Ντιστεγχέ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, £8-
  ρον, Τήν·ν, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  Ι
  ΖΗΤΕΙΤΒ έιτιμόνΜς, άπό δλα τα καταστήματα καί αύτα
  άχύμα τ6ν έπαρχινν τ«ϊς χλωαταϊς Μάρχας «Σταύρος».
  "Ητοι σβυγάκικ, τρυηύμ«τκ κιθάρας, καρόλια κβντήμιχ-
  τος, χο«ράρ«ς, ΝουλινΙ, Κβτβν πβρλβ, Βαμβακάχια, κβυ-
  β&ρες χΐντηματος χ. λ. π. *θλ« τβ ύς αν» βΐδη ίΐνβι &·
  φβάοτβυ ποιότητος, χ«1 χρΝμ&ΤΝν πγγνημένΜν χαΐ στερε-
  6ν. ΜΙα δοχιμη θά οβς πβίσο δι» τόν άνειτ·ρβτΐιτ« τβν
  κλΗστβν τϋς μάρχ«ς «Χτβυρός.»
  Άντιηρόσ§»ΐος οί* τβύς Νβμούς Ήραχλιίου—
  1. Ν. ΚΟΡΠΗ"
  ,*Τ '·.4.
  •9
  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ & ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣ&ΠΟΙ
  ΑΔΕΑΦΟΙ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
  Γρκφαΐα 6δος Μαρτώρ&ίν.
  "Εκθεσις: Πλατείαι ΣανίριΡάνι
  Εξπρές θαλαμηγόν
  ΣΟΦΙΑ
  Ταχύτης 18 μιλλίων.
  Τόννων 2.000.
  όλόκληρα διαμερί-
  Άφθάστου πολυτελείας μέ
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης ΊσνουσρΙου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, Σΰρον, Τή"νόν, Μΰκονον, Ί·
  καρίαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΛΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  Κάνομεν την μεγαλυτέ
  ραν κατανάλωσιν διότι πω-
  λοΰμκν ίλα τα ύφάσματα είς
  τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς.
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΜΙΙΜΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΐΐΐΐΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΐΐΐιιΐιΐΐιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιι,ι^
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ
  Τα άπό έκλεκτά σιμιγδάλια περίφημα
  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ τοθ έρνοστασίου:
  ΚΑΡΟΥΖΟΥ -ΚΑΣΤΕΛΛΑΚ
  Ύποστηρίζετε την έγχώριον Βιομηχανίαν βοηθεϊ-
  τε τάς οικογενείας τού έργατικου προσωπικού, έν ι-
  σχύετε τόν τόπον σας. 1
  Έμπρός λοιπόν δλοι στό ντόπιο πράγμα. Ι
  ■ Ι
  πιηυΗΐιιυιιιιυηιιιυυιιιιιιιυιιιιιιιιιιιιιιΐΗΐιιιιω
  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
  «ΗΜΥΡΟΒΟΛΟΣ"
  Β. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
  ΠΑΡΑΤΡ ΚΑΜΑΡΑΚΙ
  Κατά την περίοδον των
  απόκρεω θά σάς παρου¬
  σιάση γλυκά έξαιρετικά
  μέ τα άγνότερα ύλικά,
  κατασκευαζόμενα πσρ'εΐδι
  κου τεχνίτου.
  Μεγάλη παρακαταθήκη
  κουφέτων, μπομπονιε-
  ρών διά γάμους καί βα
  πτΐσεις.
  Δυνάμεθα νά σάς έξυ-
  πηρετήσωμεν διά κάθε πα¬
  ραγγελίαν σας.
  Ι
  1
  Χορευτικόν ούζο
  ΚΑΤΡΙΙ1ΤΙΧΟΥ ΙΑΡΪΜΑΤΟΣ
  Κοινωνικής Προνοίας
  καί Αντιλήψεως
  ΑΙΟΟΥΣΑ: ΑΕΣΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Σάββατον 4 Φεβρουαρίου
  1939, ώρα 7 μ. μ.
  , . "βν«ρδες τής «φιχνβυμένης
  δια τβ Έθνιχβν βρχήοτ:
  ^_.—————————— — ——■—
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Άνεχώοησε προχθές
  δι" "Αθήνας δ κ. Μήνας Καοοΰζας
  Εφεορος άνθυπασπιστής τοθ Πυρο
  βολικοθ.
  —Άφ(χθη προχθές ό *. Ροθσος
  Κτιστάκης Διευθυντής τοϋ «Κρη.
  τικοθ Κόσμου».
  ΜΕΟΙ ΕΠ1ΣΤΗΜΟΝΕΣ.- Ό κ.
  ΜΙμης ΡαπΙδης, δούς τάς νενομι-
  σμένας έξετάσεις ενώπιον των κα
  θηγητών τής νομικης σχολήο, £λα
  βε τό πτυχίον τού μέ επίζηλον
  βαθμόν.
  θερμά συγχαρητήρια.
  — Μετ' έπιτυχεΐς έξετάσειςέν τρ
  Σχολη Μαΐων, ή δΐς ΜαρΙνα Μετα
  ξά έλαβε τό πτυχίον της μέ έ*1
  ζήλον βαθμόν. Είς την καλήν μου
  φίλην εϋχομαιΛναλόγουο έπηυχί
  άς καί έν τί) ηρακτικη έξασκήσει
  τού έηαγγέλματός της.
  Κ.Π.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Τόν μαιευ·
  τήρα ιατρόν κ. Γρηγόριον Χατζη.
  δάκην. σώσαντο την κόρην μου
  έκ βεβαίου θανάτου διά τής έξαι
  ρετικής επιστημονικάς Ικανότητός
  τού καϊ των άόκνων τΐροστΐαθειβν
  τού, θερμώς εύχσριστώ καί δημο¬
  σία.
  Δαφναΐς 31)1)39
  Ό ευχαριστών
  Νικόλ. Γιακουμάκης
  Γίιρω στήν πόλι.
  ρς
  Κορινθίοϋ—Γούναρη
  ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  Πυρήνα
  ; ««ώβιμβς
  βτβδ
  Βασ. Παπάζογλου
  Λβωφόρος Κουντουριώτου
  Φαίνεται δτι ετελείωσαν τα ψέμ
  ματα καί δ καιρός άπό τής προ-
  χθές 1ης ΦεβίϊουαρΙου έχειμώνια
  σε γιά καλά.
  — Καί ήτο τό χεψώνιασμα αΰ
  τό άπαραΐτητο διά γεωργικούς
  λόγους.
  —Τώρα άν κρίνωμεν τα πράγ·
  ματα άπό τής κοσμικής πλευρας
  τό γεγονός είνε δυσάρεστον - άλ
  λά τί νά γίνη;...
  — "Άλλως τε τό καλύτερον θερ
  μαντικόν άττομένει είς τοιαύτας
  περιστάσεΐΓ, δ χορός.
  — Χθές τό εσπέρας ή συμπολΐ·
  τις διακεκριμένη καλλιτέχνις τοϋ
  άσματοΓ, Δίς "Ελευθερία Φανουρά
  κη. «έντεμπουτάρησε» είς τόν Ρα
  διοφωνικόν σταθμόν μέ είδικόν
  ρεσιτάλ τραγουδιοθ.
  — ΟΙ ιτολυπληθεΐς συμπολίται
  πού κατεχειροκρότησαν άλλοτε
  την Δίδα Φανουράκη διά την έξαι
  ρετικήν της φωνήν είς την ίδιαιτέ
  ραν της πατρ'δα.
  —"Ανέμενον μέ πολύ ένδισφ*
  ρον τό χθεσινόν ρεσιτάλ αυτής
  άπό τού ΡαδιοφωνικοΟ μας σταθ
  μοθ πού θά άπετέλει μίαν άκόμη
  επιτυχίαν καί επιβεβαίωσιν τοΰ
  δυνστοΰ ταλέντου της είς τό ά
  σμα.
  —Τό δελτίον τής γρΐππης δέν
  πάρουσιάζεται λευκόν κατά τάς
  πληροφορίας των εΐδημόνων.
  —Τα κρούσματα άΐτεναντίας
  δέν λεΐπουν άπό ημέρας είς ήμέ
  ραν.
  —'Εννοεΐται δτι είνε πάντοτβ
  έλαφράς μορφής.
  — Είς άλλην στήλην δ,]μοσιεΰο
  μέν λεπτομερείας επί τής έφαρμο
  γής τοΰ νέου νόμου περΐ χαρτοσή
  μου.
  —"Οστις ώς γνωστόν ήρχισεν έ
  φαρμοζόμενος άτιό 1ης Φεβρουα
  ρίου.
  —Τα σχετικά δνοημα καί φύλ-
  λα σφραγιστοΰ χάρτου έκυκλοφό
  ρησαν ήδη καί οιατΐθενται είς
  τούς συναλλασσομένους.
  —Πολύς κόσμος ώς συνήθως πά
  ρηκολούθησε την χθεσινήν πρεμιέ
  ραν τού Πουλακάκη μέ τό έλληνι
  κόν £ργον: «Άρραβών μετ' έμπο
  δΐων» άπό τα πλέον επιτύχη έλλη
  νικά γυρΐσματα.
  — Είς την «Μινώαν» προβάλλε
  ται τό συγκλονιστικόν §ργο: «Δέν
  θά λησμονήσουν ποτέ» μέ τό νέο
  5στρο τής Γουωρνες την περίφη
  μη Γκλόρια Ντίξον. ΕΤνε ή μέγα
  λειτέρα δικαστική πλάνη των τε
  λευταΐων έτων.
  έ Ρέκβρτερ
  —Περΐοδος Απόκρεω.
  Ή Διεύθυνσις τοΰ κινηματο
  γράφου «νινώο» εξησφάλισε διά
  την περίοδον τώ/ Απόκρεω τό
  καλλίτερο μουσικό συγκρότημα
  των Αθηνών, υπό την καλλιτεχνι
  κήν διεύθυνσιν τοθ κ. Γ. Κεφαλω
  νίτη. Διά νά πεισθοθν οί φ(λοι της
  μουσικης περΐ τής έξαιρετικόιη
  τος τοϋ συγκροτήματος, ίίς τό πά
  ■ρακολουθήοουν άπό τόν Ραδιοφω
  νικόν σταθμόν Αθηνών είς τας 4
  Φεβρουαρίου ώρα 2 μ. μ.
  ΠΑΡΟΡΑΜΑ
  Είς τό δπό χρονολ. 23 Ίανου-
  αρίου 1939 πρόγραμμα Ηρακλέ¬
  ους Πολεμαρχάχη κατά Ιωάννου
  Κ. Κοσμαδάκη δημοσιευθέν είς
  τό υπ' αριθ. 5074 φύλλον τής
  εφημερίδος «Ανάρθωσις» άναφέ-
  ρεται δεί ή κατασχετήριος επι τα
  γή εκοινοποιήθη ώς δείκνιηαι
  έκ τοθ £»π' αριθ. 6950 έπιδοτηρί-
  ου τού δικ. κλήρος Δ. Μακρά¬
  κη έν ώ εκοινοποιήθη ώς δείκνυ
  ται έκ τοθ 6π' αριθ. 6950
  ,επιδοτηρίου τοθ δικ. χΧηχ^ρος
  Ανδ. Βασίλογαμβράκη καί χατά
  τοθτο διορθοΰται τα έν λόγφ πρό-
  γραμμα.
  Έν Ήρακλείφ τή 1 Φεβρουαρίου
  1939.
  Ό επισπιύδων
  ____Ήρ*χλ. Πβλΐμκρχοτχης
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ 6πηρέτρια μέχρι
  15 έτών παρά οικογενείας ανευ
  τέκνων. Πληροφορίαι παρά τω κ.
  Γ. Τρεβιζάκη έμπορορράπτη πλα-
  τεΐα Βενιζέλου (Συντριβάνι).
  ΒΕΡΝΙΚ1Α ΜΠΡΙΣΤΟΛ
  Ζητεΐτε έπιμόννς τέ) άνωτέρο
  βϊρνίκι ύπβδημάτοαν, μαλαχώνει
  χαΐ διατηρΐΐ τβ δέρμα.
  ΕΛΟ1Κ1ΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον έ·
  «ιπλωμένον παρά καλή οίκογι-
  νιία. Πληροφορίαι Π»ρ' ημίν,
  ι
  ΑϊΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  /^^^*^^->^^*^^
  504βν
  Έγκυκλοπαιδεία
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι* δλους.
  'ί*
  Τα πάντα έηνρον γαλήνην καΐ σιγήν μσκρόθεν
  σπάνιοί τίνες εργάται κατηυθύνοντα πρός την έρ
  γασίαν.
  Ό Άγιάννης έκάθισεν είς τό κατώφλιον τής
  κλβιστής θύρας έξοχικοθ τινος οϊκου, 'έχω>> τό
  πρόσωπον έστραμμένον πρός την οδόν, καΐ τα
  νωτα πρός την ούγήν. Έ^ησμόνει οη έμελλε ν'
  ανατείλη, ό ήΚιος, είχε βυθισθή δλος είς τάς μελαγ
  χολικάς τού μελέτας.
  ΔιελογΙζετο την Τιτίκαν, την ευδαιμονίαν τού,
  εάν ουδείς παρενέβαινεν δπως την διαταράξη, _τό
  φως τουτο τό πληροϋν τόν β«ον τού, φώς πνοήν
  τής ψυχής τού, καΐ ύτιήρχε σχεδόν εύδαίμων έν
  τούτοις τοίς διανοήμασιν.
  Ή Τιτίκα πλησίον τού Ισταμένη, παρετήρει τα
  ί)6η φοινισσόμενα νέφη, δτε κράζει πρός ούτον αί
  φνιδίως.—Πατέρα, κύτταξε τί πλήθος έρχεται άπ'
  έκεΐ κάτω!
  Ό Άγιάννης ήγειρε τούς οφθαλμούς, καί εί
  δεν δτι ή Τιτίκα ορθώς παρετήρησεν.
  "Ηρχετο μσκρόθεν μεγάλη τις συνοδεία φορτη
  γών άμαξών καί "ίππων ήκοϋοντο δ' έξ αυτής φω
  ναΙ, καΐ κλανγοΐ άλύσεων, καί κροταλισμοί μα
  στίγων. Μετ* ολίγον διεκρίθησαν αί άμαξαι δτι ή
  σαν έΐττά ή μ!α κατόπιν τής άλλης, καί δτι τό φορ
  τίον των συνέκειτο έξ άνθρώπων, ών αί κεφσλαί έ
  σείοντο άπαισίως είς τό λυκαυγές.
  Οί παρατυχόντες διαβάται έτρεχον καΐ συνή
  γοντο χάριν περιεργείας επί τής όδοθ, ην έμελλε
  νά διέλθη ή συνοδεία. Είς πάσαν άμαξαν έκειν
  το δεσμευμένοι είκοσιτέσσαρες κατάδικοι. Όλοι
  δέ οδτοι μετεκομΐζοντο άπό κατέργου είς κάτερ
  γον. τΗσαν πελιδνοΐ έκ τοθ έωθινοϋ ψύχους. 'Ε
  φόρουν περισκελίδας ιιανίνσς καΐ είχον τούς πό
  δας ούτών γυμνούς έντός ξυλίνων έμβάδων. Αί μορ
  φαί ολων ήσαν άποτρόπαιοΐ' δμματα ξηρά, έσβε
  σμένα, ή υπό κατσχθονίου τινός αΐγλης αύγα
  ζόμενα.
  Οί συνοδεύοντες αύτούς φύλακες έβλασφήμουν
  οί δεσμώται Εέν έλεγον λέξιν τινές αυτών έκρά
  τουν καί έφερον είς τό στόμα των πράγμα τι ώς
  πέτραν μέλαιναν ήτο δέ ψωμίον. Έκ διαλειμμάτων
  ηκούετο κτύπος ράβδου καταφερομένης επάνω είς
  ωμοπλάτας τ) είς κεφαλάς. Τινές των άνθρώπων
  τούτων έχσσμώντο. Τα ράκη ούτών ήσαν είδεχθέ
  στατα' οί πόδες έκρέμαντο, οί ώμοι συνωρχοθν
  τσ, αί κεφολοί συνεκρούοντο, τα σίδηρα έκωδώ
  νιζον, οί όφθαλμοί έσπινθηροβόλουν θηριωδώς. Ό
  πισθεν .τής συνοΕεΙσς ταύτης έτρεχον τα παιδία
  βάλλοντα καγχσσμούς καΐ κραυγάς.
  Εάν μρ.τά μίαν ώραν έπιπτε βροχή, καί τού
  την διεδέχετο άλλη, καί μετ" εκείνην άλλη, κα
  διεπερώντο τα έ'λεεινά Ικιϊνα φορέματα των κατα
  δίκων υπό τοθ ύετοθ, αί περισκελίδες -θά έκολλών
  το επί των σκελών των, αί ζύλιναι ίμβάδες των
  θά έπληροθντο ύδατος, τα φορέματα των δέν θά
  έστεγνοϋντο πλέον.
  (συνεχ(ζεται)
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ :*_.
  Θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών.
  Πσρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασίαν κρυστάλλων.
  ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
  Τιμαί λογικαί.
  ΑΙ ΓΗΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΕΣ>
  Ό Άμπελοΰζος
  καί τό εύρύ μέλλον τού.
  Α'.
  'Υπάρχει είς την
  οίαν κοντά είς τόν Άρχα"γγελον
  ?ν»ς δρίμος, τΑν ίποϊον οί αύτο-
  κινητισταί φοβοθνΐα* πολύ Έ
  κείνοι πού δέν τόν ξέρουν δοκιμά
  ζουν δτ,αν διέρχωνται άπό ϊνχ
  ωρισμένον τμήμα τού την δυσάρε¬
  στον έκπληξιν νά βλέπουν τό μο
  τέρ τής μηχανής των νά διακό
  πΐη αποτόμως την λειτουργίαν
  ταυ καί νά μή την έπχναλαμβίνη
  παρ' δλας τάς προσπαθείας των.
  Ο£ κάτοικοι ενός γειτονικοΰ
  χωρίου, ποΰ Ιχουν συνηθίαει πλέ
  όν μέ τ' άτυχήματα αύιά σπε5-
  δουν νά προσφέρουν τάς δπηρε
  σίας των καί μέ την βοήθειαν
  ενός άλόγου αΰρζνν τό αύτο
  κίνητον. "Οταν άπομακρυνθοΰν
  περί τα έ<ατόν μέτρα επί τοθ ίδίου δρόαου, τό μοτέρ αιφνιδί¬ ως άνακτα δλας τάς Εχανότητάς τού κ» ι άρχίζει καί πάλιν νά λειτουργη^ θαυμασία. Οί χωρικοί διηγοΰνται τα τερατωδέστερα των πραγμ,άτων διά τό φαινόμε¬ νον αύΐό, άλλά τό γεγονός δτι δλα άνβξχιρέίως τα αύΐοκίντ)τϊ σπματοθν αποτόμως είς τό τμή μ-χ έκεΐνο τοθ δρόμου εκίνησε την προσοχήν των γεωλόγων κχί των έπιστημάνων, οί οποίαι έμε λέιησαν τό πραγμα καί κατέλη ξ*ν είς τό συμπέρασμα 8τι είς τό υπέδαφος καί είς βάθος μή έ- ξαχριβοθέν άκόμη θί δΐτάρχη άσφϊλώί κοίτασμα μαγνητίτοι», τό οποίον διαταράσσει την λει¬ τουργίαν των μοτέρ μέ ήλεκτρι κήν άνάφλεξιν καί την διακό πτει. Ή κυβέρνησις τής Μό σχας απέστειλεν ειδικήν επι¬ τροπήν πρός μελέτην. Άλλά δέν πρόκειται περί νέ- ου τινός. Πρό τριών ετών είς την Τσεχοσλοβακίαν έγκαινιάαθί] μία δπτιρεσία συγκοινωνίας δι' αύτοκινήτων μεταξύ Σκούτς καί Πολίσχε, δύο μερών, τα δποία εδρίσκονται είς τα βοεμομοραβικά δψ'πεδα. (συνεχίζεται) ΕΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαχείρισις κτημάτων έξ ανταλλαγήν Προκήρυξις Δημοπρασίαν πωλήσεως. Έκτί&εται είς αρχικήν καί α' καΐ β' επαναληπτικήν δημοπρασίαν πωλήσεως ένεργηϋ-ησομένην την 22 Φεβρουάριον 1939 ημέραν Τετάρτη· και ώραν 11—12 π. μ. είς τό ΰποκατάατημα τής Έ&νικής Τραπέζης ή εκποίησις των κάτω&ι χτημάτων. Αριθ. χτήματος είδος θέσις κτήμ. "Εκτ. τ.μ. α' προαφορά 207 οίκία Γυμναστήριον 1110 975.000 εννπό&ηκον διά δραχ, 72.777 π. 8 ο)ο άπό 14—7—38. 405 οικόπεδον Κιζίλ Τάμπιι 49 12.000 498 οίκία Μπαλτά Τζαμι 65 30.000 576 » δδ. Μαρτύρων (άδιέξ.Κνωσού) 182 130.000 610 οικόπεδον Γενή Τζαμί 94 ένυπό&ηκον έξ ολοκλήρου είς τρ)κά 743 οίκία Γενή Τζαμί 65 899 Κατάατημα Χανίων Πόρτα 117 936 οίκία Γενή Τζαμί 20 ένυπόϋ·ηκον έ ξ ολοκλήρου είς τρ)κά 938 11320)25600 οίκία Γενή Τζαμι 22 ένυπό&ηκον εξ ολοκλήρου είς τρ)κά 956 οίχία και κατάατημα Π. Νοσοκομείον 80 εννπό&ηκον εξ ολοκλήρου είς τρ)κά 1347 3)4 κατάοτημα Χανίων Πόρτα 56 1506 άπο-9·ήκη Καινονρ. Πόρτα 2878 οικόπεδον "Λκ Τάμπια 891 οίκία Λεμπλετζίδικα Χωρίον Αρκαλοχωρι 3043 οικόπεδον εντός χωρίου των κάτωθι κτημάτων ή δημοπρασία έσεται α' καΐ β' έπαναλτπτικήι 530 οικόπεδον Κουτάλα 243 168.105 1175 30)36 κατάοτημα Άραατα 9 30.450 1346 » Χανίων Πόρτα 64 173.77; Οί άναλντικοι δ'ροι είναι χατατε&ειμένοι είς τό ΰποκατάατημα τής 'Ε· ϋ·νικής Τραπέζης ένθα δύνανται να λαμβάνωσι γνώσιν οί εν&ιαφερόμενοι (Έκ τοϋ Γραφείον). 92 541 46 248 24.000 24.000 200.000 12.000 7.000 65.000 137.000 90.000 195.000 134.000 30.000 ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ: ΑΡΡΛΙΝ ΜΕΤ' ΕΜΠΟΔΙΟΝ ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐηΐηΝΙΙΠΙΙΙΙΙΜΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΠΙΙΝΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΠ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ Μόνον οί ψεκαστήρες μας κατασκευάζον- ται μέ γνήσια ίταλικά έξαρτήματα Σ4>ΙΝ-
  , ΤΑ τού Έργοστασίου Α- καί Α. ΝΤΕΛ
  ΤΑ ΑΙ Α, Ιταλίας τού οποίου, ώς γνω-
  ,ν στόν, έχομεν την άποκλειστΐκότητα διά την
  Έλλάδα.
  Ή είς ημάς κατακύρωσις παρά τής
  .Έ11ΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓ (ΚΩΝ ΣΥΝΕ-
  ΤΑ1Ρ1ΣΜΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  2300 ΨΕΚΑΣΜΟΝ ΣΙΝΪ1
  κατά τόν Διαγωνισμόν τής 9—1—39
  καί αί προπωλήσεις μας ΙΙίΟΟ ·**εκαστή
  ρων είς ιδιώτας είναι ή μεγαλυτέρα μας ρε·
  κλάμα.
  Μην παρασυρεσθε άττό τάς άπομιμήσεις τού σιηαγωνισμοΰ καίτοι ή ποιοτική
  ύπεροχή μας καί αί τιμαί μιλοθν μοναι των... Οί γνήσιοι ψεκαστήρες «ΣΙΝΤΑ»
  ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ λόγω τής τελείας κατασκευής των μέ τα γνίισια Ίταλικά έ-
  ξαρτήματα ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ ττωλουνται είς τάς κάτωθι τιμάς.·
  ΣΙΝΤΑ
  Νο
  1
  »ι
  1
  ■»
  1
  άνευ διϋλιστηρίου Δρχ. 975.—
  μετά » > 1.000.—
  μετά άνσδευτηρος καΐ διϋλιστηρίου 1.050.—
  Αιαρκής παρακοταθήκη ψεκαστήρων "ΣΙντα", γνησΐων ΙταΑικών άν-
  ταλλακτικων «Σφίντα», Οειωτήρων Ντέλ ΤάλΝα
  Έπΐσκευαΐ δωρεάν. Τριετής εγγύησις.
  Γενικοΐ 'Αντιπρόσωποι δια την Έλλάδα των Έργοστασίων ΣΙΝΤΑ Γιαννακοπούλου καί ΛΑ
  ΣΦΙΝΤΑ Α. χαί Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ, Ιταλίας
  Τεχνικόν Γραφειον ΜΑΟΥΡΟ και ΠΟΛΙΤΗ Ηράκλειον-Κρήτης
  ^ΠιιιυιυΓΐιιιι ιιιιιιΐιιιιιΐιιυιιιιιιιιιιιΐιΐΐΐιιιιιιιιΐιΐιιιιιιιιιιιιιΐιΐΝΐιιιΐΐιΐΐιΐΜΐιιιιιιιΐιιΐιιιιιιιιΐιιιιιιιιΐΐΐΐιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιι> ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι^
  ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΣ Φεβρουάριος Ι
  άνταποκριτοθ μας) — Χωρίς άμ Ι
  ριοβητήσεις, ό Άμπελαθζος άπο ,
  :ελεϊ ίνα άπό τα ωραιοτέρα'
  :ιχϊ τα π*ραγωγικώτερ* χωρία;
  ής Μεσσαράς. Κτισμένος σέ κα
  υ:η ρεμματιά, διαρρέετα; ά
  :ό άφθονα νερά χειμώνα καλοκαϊ
  ι. "Ετσι τό χωριό είναι πλημμυ
  ισμένο άπό τό πράσινο των πε
  ιβολ/ών καί των έλαιώνων. ΚΓ
  άΐμόίφχιρά τού μοσχοδολδ ά
  [ό τα μθρχ των λουλου5ιώ/ καί
  ών άνθων τώ^ έσπεριδοειδών
  αί των καρποφόρων δένδρων.
  ) Άμπελοθζος είναι μιά μικρή
  ωμόπολις, φΐλοπρόοδος, παρα
  'ωγική, πλουσία. Τα τελευταία
  5ία χρόνια χάρις είς τό παρί
  ίειγμα καί την διαφιοτΐστικήν έρ
  ασίαν τής παρακοιμένης Γεωρ
  ικής σχολής Μεσσαράς, αί καλ
  .ιέργειαι τού Άμπελούζου έβελ
  ιώθησαν σημαντικά καί ή πά
  αγωγή ηυξήθη κατ,απληκτικά.
  Επί πλέον δέ εισήχθησαν καί νέα
  ή καλλιεργειών πού ώς άπε
  χη εύίοκιμοΰν ίδιαιτέρωί.
  θλ Ισημειώνετο δέ μεγάλη 6»λ
  τίωσις καί είς την ποιόΊητα τοθ
  ελαίου εάν ή Γιω?γική Σχολή
  ί'δρυε αύγχρονον ελαιουργείον, 8
  πω; ϊγινε σκέψις.
  ΙΙιστεύεται δέ 8 τι θά γίνη τ&3
  το συντόμω'. Άχόμη, ό ΆμπελοίΙ
  ζος βχ παρουσίαζε μεγάλην τουρ:
  στικήν κίνησιν, εάν κατεβαλλετα
  μία καλή προσπαθεία πρός τοθτο.
  Ευρίσκεται μεταξυ των έρειπίων
  τής άρχαίας Γόρΐΐίνο; καί τοθ μυ
  θικοθ Ααβυρίνθου. "Εχει δ' επ]
  πλέον κλίμα καλόν, φυσικάς καλ
  λονάς, νερά άρθονα καί τρόφιμα
  έκλεκτά καί εύθηνά.
  "Εχει δ' άκόμη καί την Γεωργι
  κήν Σχολήν μέ τάς προτύπου; καλ
  λιεργείας καί τάς εγκαταστάσεως
  της. Καί 2λα αύΐά, ειμπορούν βε¬
  βαία νά διεγείρουν τό ενδιαφέρον
  5χι μόνον των άρχαιοφίλων, άλλά
  δλω^ γενικά των φίλων'τής πε
  ριηγήσεως. Μέ μίαν λοιπόν κα¬
  λήν προσπάθειαν θά ειμπορούσε
  νά κατασΐ^] τουρϊσΐικόν κέντρον
  δ Άμπελοθζος.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Νικολάου Ζαχ. Σηφάκη κα
  τοίκου Γέργερης Καινουρίου.
  Κατά
  Έιιμ. Ζαχ Σηφάκη κατοΐ-
  κου Μοιρών Καινουοίου.
  Ό καθ* οδ τό παρόν μου καΐ
  τοι έπετάγη νομίμως α) διά τής
  υπό χρονολ. 23 ΊανουαρΙου
  1935 άττλής Ιπιταγής μου,
  ώς δεΐκνυται έκ τοθ ύπ' αριθ
  3397 άποδεικτικοθ έπιδόσεως
  τοθ παρά τή περιφερεΐα τοϋ
  ΠρωτοδικεΙου Ηρακλείου δικα
  στικοϋ κλητήρος Ήρακλέως
  Τσουδή, Ίνα δυνάμει καί πρός
  εκτέλεσιν τής ύπ' άριθμ. 208
  τοθ 1934 όριστικής καί τελε-
  σιδίκου αποφάσεως τοΰ Δι
  καστηρΐου των έν Κρήτη έφε-
  τών, νομίμως περιβεβλημένης
  τόν έκτελεστήοιον τύπον, κα
  τοβάλη πρός με μέχρι τής επι
  ταγής ταύτης δρ. 1869,40 έν-
  τόκως έκτοτε μέχρις έξοφλήσε
  ως καί β) διά τής υπό χρονο¬
  λογίαν 6 Δ)βρίου 1938 κατα-
  σχετηρίου τοιαύτης ώς δείκνυ
  ται έκ τοθ ύπ' αριθ. 7664 έ
  πιδοτηρίου τοϋ παρά τή περι-
  φερεΐα τοϋ Πρωτοδιλείου Ή
  ρακλεΐου δικαστικοθ κλητήρος
  Γ. Μιγκλάκη, ίνα δυνάμει καί
  πρός.εκτέλεσιν τής αυτής ώς
  άνω αποφάσεως, καταβάλη
  προσθέτως πρός με έντός
  τής νομΐμου προθεσμίας δρ.
  898,50, έντόκως έκτοτε μέχρις
  έξοφλήσεως, έν τούτοις ουδέν
  ούτος μέχρι σήμερον κατέβα-
  λει πρός με.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν των ποσών
  τούτων των δρ. 1869,40 +898,
  50 ήτοι δρ. 2767,90 των άπό
  των άνω έπιταγβν νομίμων
  τόκων αυτών (πλήν των κον
  δυλίων των τόκων) καί των
  συμβησομένων έξόδων έκτελέ
  σεως εκτίθημι είς δημόσιον ά
  ναγκσστικόν πλειστηοιασμόν
  τα άκόλουθα άκίνητα κτημα
  τα τοθ άνω όφειλέτου μου,
  κεΐμενα είς την κτηματικήν
  περιφέρειαν τοθ χωρίου Γέρ
  γερης Καινουρίου, τού τέως
  Δήμου ΖαροΟ καί Είρηνοδικει
  ακής περιφερείας Μοιρών, ή¬
  τοι 1) μίαν οίκΐαν κειμένην έν¬
  τός τοθ χωρίου Γέργερης «Χαί
  είς θέσιν «Μεσοχωριά» άπο
  τελουμένην έξ ενός μεγάλου
  (σογεΐου δωματίου, μέ δύο κα
  μάρες, καί μικράς αύλής,
  συνορευομένην κτήμασιν Άν
  τωνίου Σηφάκη, Κωνσταντί
  νού Γιατράκη κσί δρόμω καί
  2) είς θέσιν «Χριστός» καΐ έν
  τος τοθ άγροθ τοθ Μιχ. Ξωμε
  ριτάκη πέντε (5) ελαιόδενδρα
  άνευ γής.
  Ό πλειστηριασμός των κτη
  μάτων τούτων γενησεται την
  19 Μαρτίου 1939 ημέραν Κυ
  ριακήν καΐ ώραν 10—12 π.
  ενώπιον τοθ Συμ)γράφου Μοί
  ρών κ. Εμμανουήλ Κονιωτά
  κη ή τούτου κωλυομενου ένώ
  πιον τοθ νομίμου αύτοθ άνα
  •πληρωτοΟ καί έν τώ έν Μοί¬
  ραις Καινουρίου κειμένφ Δή
  μοσίφ Γραφείω τού δπου καί
  δτε καλοθνται οί πλειοδοτή
  σοντες.
  Άρμόδιος δικαστικός κλη
  τήρ. ένεργησάτω τα νόμιμα,
  δημοσιευθήτω δέ τό παρόν διά
  τής ενταύθα εκδιδομένης έφη
  μερίδος «Ανάρθωσις».
  Έν Ηρακλείω τ{) 1 Φίβρου
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τοΰ Ραδιοφωνικοϋ.
  Ό ραώιοφωνικός σταθμός Ά
  θηνών θά μβταδώσςι σήμερον το
  ακόλουθον πρόγραμμα:
  "Ωροί 13 30' χρηματιστήριον,
  13.40' εΐδήσεις, Η έλαφρό έλληνι
  χο τραγοϋύι 14·.+5 άνακοινώσιις
  καΐ μετεωρολογικόν όϊλτίον, 18.
  15' άποσπάσματα άπό οπερες
  Ρβσσίνι: Ό κβυρίΰς της Σεβίλλης
  Βέρντ Μάκβεθι, Σικελικός έσ/τϊ
  ρινόςΧορος μετεμφΐϊσμένων,'Αϊν
  τα, Σίμων Μΐτοκανέγκρ», 19.15
  κουαρτέττο 'Λθηνοιϊκής μανίολι
  νάτας Λάβία, 20 ρεσιτάλ τρκγου
  διοϋΰπό τοθ κ. Εύαγ. Μαγκλι
  βίρα, 2030 ομιλία τού κ. Λίον
  τος Κουκούλα πβρί θέματος καΐ
  τέχνη;, 20.45 ρεσιτάλ σαξοφώνου
  υπό τοϋ κ. Μπάμιτη >»περκέτη,
  21 05 άπαγγελία, 21.15 όυωδίαι ό
  πό των δίδων Ρίτας Δημητρίου
  καΐ Σβώλας Στέμη, 21.45 εΐδήββις.
  22 μικρά όρχήστρα, 23 τελβυταϊ
  αι είίήσεις, 23.10 συνέχεια της
  μικράς όρχήστραί, 23.40 μουσική
  χβροδ.
  —Δωρεαι πρός τό "Ασυλον
  τής Γερόντισσας.
  Ό κ. Έμμ. Καλλιωράκης συμβο
  λαιογράφος κατέβηχεν ΐίς το «Ά
  συλον τής Γερόντισσας» <5ρχ. πεν τακοσίας (500) πρός παροχήν πλου σίβ« φαγητοΰ μβτά φρούτβιν, άρ τού καΐ οίνου, είς ετήσιον μνπ μόσυνον τοθ υίοΰ αυτού Νί νωος. —Ό κ. κ«ΐ η κ. Εύαγ. Βέρντι ποοσέφεραν είς τό «"Ασυλον τής Γερόντισσας» ίρ«χ. τριαιίοσί >ς πρός παροχήν έχλεκτοΰ φαγη
  τβΰ μετά φροΰτων, όόρτου καΐ
  οίνου ϊΐί μνήμην τβΰ πατρός αύ
  των Ξυλούρη
  Ό Μορφωτικός Σώλλβγβς εΰ
  χαριστϊϊ θϊρμώς,
  —Υπέρ τοΰ Πτωχοκομείου.
  Τό προσωπικόν τής 12ης Κοι
  νικ Διευθύνσεως αΰτοκινήτων κα
  Τβθηκεν υπέρ τβΰ Πτωχοκομβί
  βυ καΐ βΐς μνήμην Μύρωνος Τζου
  λάκη δρ. 400. Ή Διοικοΰσα τό ι
  δρυμα έπιτροπή καΐ οί τρόφιμοι
  εύχαριστοΰν θερμώς.
  — Νέβι Πρωτοδίκαΐ.
  Διά 6ιατάγμ«τος διωρίσθησαν
  πρΝτοδίκαι οί κ. χ. ΠαπαφΜΤΟ
  πουλος είς Χανιά καΐ Α- Γραι-
  κιώτης αίς Λασήθι.
  —Ή έφετεινή κχλλιέργεια
  τοΰ καπνοΰ.
  ΔΓ άναγκαοτικοΰ νόμβυ δημ©
  σιευθέντος είς την εφημερίδα
  τής κυβερνήσεως ή καλλιέργΐια
  τού καπνοϋ είς Κρήτην δέν δύ
  ναται νά ύπαρβή κατά τό 1939
  τα 5.000 στρέμματκ.
  Σημειωτέον ότι διά τβΰ αϋ
  Τβΰ νόμβυ, καθορίζεται λεπτβμκ
  ρειακώς β τρόπος τοΰ έπιμβρι
  σμβΰ μεταξύ των χωρίων Τής ορι
  ζομένης ύι' έκαστην πβριφέρβι
  αν καλλιεργητάς εκτάσεως.
  β ΔβρματολόγβςΙατρός
  Ν. Ματζαπετάκης
  Δέχβται τούς έκ δβρματι-
  κων καΐ μβταύοτικών νοση-
  μάτων πάοχβντας βδός Ν«>
  κταρίβυ, πάρβδβς πλατείας
  Βαλιδέ Τζαμί, τέως οίκία χ.
  Νυστεράκη.
  1ους Μεσσαρίτας, τβύς πά-
  σχοντας έκ δερματικών νο-
  βημάτων, τό τελευταίον Σάβ
  βατβν εκάστου μηνός «ίς το
  έν Νβϊρβς φαρμακείον κ.
  Νβυντράκη.
  αρίου 1939.
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος
  τοθ έπισπεύδοντος καί παραγ
  γέλλοντος.
  Μιχ Ά. Μανασσάκης
  ΠΩΛΟΓΝΤΑ1 ΰΑΝΑΝΟΦΓΓΑ
  Πληροφορίαι παρ' ημίν,
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ■-ν.
  ρ Παρασκευή;
  3 Φεβρουαρίου 1939
  120 Ώρα
  _ ^γ^νν*,^—^,—Ι»»^~~'ΐε«Γ~ίΤ~'^*ιετ~*^—^-^——**^—Δε^Δε%^«τε__Ι
  ΕΝΕΙΕΙ ΜΕΓΙΣΤΗΝ
  ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ
  1 ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ «ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  III
  ΟΑ ΕΦΟ&ΙΑΣΗ ΜΕ ΥΛΙΚΟΝ
  ΕΟΑΕΜΟΥ ΤΗΝ ΑΗΔΙΑΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτθΰ μας).— Τηλέγραφον ν έκ
  τού έξωτεριχού ότι αί δηλώσεις τού χ
  Ροΰαβελτ, καθ* άς θκ έφοδιάση μέ πό
  λεμιχόν υλικόν την Αγγλίαν χαί Γαλλί
  αν Θεωροΰνται ότι ένέχουν μεγίστην πο¬
  λιτικήν κχί στρατιωτικήν σημασίαν.
  Οί Γάλλοι γράφουν ότι κατόπιν των
  δηλώσεων τού κ. Ρούσβελτ είνε γεγονός
  πλέον ότι ή Άμερική θά βοηθήση έν
  περιπτώσει άνάγκης τάς δυτικάς δυνά
  μεις.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ
  ΝΑ ΑΝΑΔ1ΟΡΓΑΝΩΣΗ
  ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΤΟΝ ΙΝΔΙΰΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τού
  άντακοκριτού μας). — Έκ Λονδίνον»
  αγγέλλεται ότι ή αγγλικη κυβέρνησις α¬
  πεφάσισε νά άναδιοργανώση τόν στρατόν
  των Ίνδιών. Την άναδιοργάνωσιν θά ά-
  ναλάβουν είδιχοί επιτελικόν άξιωματι-
  κοί τού άγγλικοΰ στρατοΰ.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΑΙΝΟΝΤΑΙ
  ΙΟΥκΡβΥϊΒΕΛΪ
  ΗΡΟΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΟΑΣΕΟΙΚΙΣΜΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 ΦίβρουαριΌυ (τοθ
  άνταποκριτθΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Βερολίνου ότε αί γερμανικαί έφημερί
  οες συνεχίζουν νά έκΕηλώνουν την *γα
  νάκιησιν αυτών εναντίον τού Προέδρου
  των Ήνωμένων Πολιτειών κ. Ρούσβελτ
  δια τάς τελευταίας δηΐώσεις τού. Οί
  Γερμανοί,όνομάζουντόνκ.Ροόσβελτ μέ¬
  γαν δημοκρατικόν καί προασπιστήν τού
  μπολσεβικισμού.
  ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΡ.ΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτθΰ μας).— Έκ τού έξωτερι
  κου αγγέλλεται ότι αφοδρόταται μαχαι
  συνάπτονται είς την Καταλωνίαν μεταξύ
  έθνιχών καί κυβερνητικήν.
  ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ «ΝΙΚΗΝ ΒΡΕΣΟΕΙΛΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον ό πρω-
  θυπουργός χ. Ί. Μεταξάς παρεκάθηαεν
  είς γεθμα παρατεθέν πρός τιμήν τού
  είς την γερμανικήν πρεσβείαν.
  ΤΟ ΨΥΧΟΣ ΕΝΕΤΑΘΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Κατ' άνακοινώ-
  σεις τής μειεωρολογικής υπηρεσίας,
  τό ψθχος ένετάθη είς την βόρειον Έλ.
  λάδα.
  Εις την ΛΙακεδονίαν χαί Θεσσαλίαν
  χιονίζει «φθόνως.
  Ή μετάβασιςτοΰ Σαρρώ είςΠυρηναΐα
  Οί διεδνεΐς κύκλοι και ό κ. Ρουσβελτ
  ΕΠΕΞΕΤΑΟΗ
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ
  Ο
  Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας). — Ανακοινούται ό¬
  τι ό χειμών έηεξετάθη έκτός τής ο«ε·
  ρεάς Ελλάδος καί είς τάς λοιπάς πε¬
  ριοχάς τής χώρ«(, όπου έπικρατεί δριμύ
  ψύ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Φεβρουαρίου
  (15. ύπηρεσ(α) — Ό Γάλλος
  ύπουργός των Έσωτερικών
  κ. Σσρρώ συνοδευόμενος υπό
  τοΟ ύπουργοθ τής Ύγιεινής έ
  πέστρεψε χθές τό εσπέρας
  έκ Περπινιάν δπου εΐχε μετα
  βή διά την επιθεώρησιν των
  συνόρων καί διαττΐστωσιν τής
  έκεΐ καταστάσεως διά την λή
  ψιν μέτρων ασφαλείας καί
  την παρεμπόδισιν τής εΐσό
  δου είς τό γαλλικόν ίίδα
  φός.
  Ό κ. Σσρρώ εξήτασε συν
  τοίς άλλοις την κατάστασιν
  των Ίσπανών προσφύγων καί
  τα ενδεικνυόμενα μέτρα περι
  θάλψεως, τα όποΐα ελήφθη
  σαν όπερ αυτών. Καθ1 ά διε
  πιστώθη υπό τοΟ Ιδΐου, ό αριθ
  μός των Ίσπανών προσφύγων
  οΐτινες εισήλθον είς τό γαλλι
  κόν ε"δαφος άνέρχεται είς
  45 000.
  ΑΙ ΔΗΛΩΣΕ1Σ ΤΟΥ κ. ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  Βάσει των άποκαλύψβων
  είς τάς οποίας προέβη ό ά
  μερικανικός τύπος ό -ρόεδρος
  Ροθσβελτ είς μυστικήν συνε
  δρΐασιν τοΟ Κογκρέσσου βε
  βαιοθται δτι έκαμε σπουδαιο
  τάτας δηλώσεις αί οποίαι ά
  νεστάτωσαν τοΰς διεθνεΐς
  κύκλους. Ό πρόεδρος ΡοΟ·
  σβελτ γράφουν αί άμερικανι
  καί έφημερίδες, εΐττε πράγμα
  τι δτι τα σύνορα των Ήνωμέ
  νων Πολιτειών είνε ή Γαλ
  λ(α καί »τι είς έκ των κιν
  δΰνων οΐτινες άπειλοϋν την
  άνθρωπότητα άποβαΐνει ή επί
  θέσις των ολοκληρωτικήν κρα
  των εναντίον των δημοκραα
  ών τοΟ κόσμου.
  ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΤΟΥ
  Ό τέως πρόεδρος των Ή¬
  νωμένων Πολιτειών κ. Χοθβερ
  εξεφώνησε λόγον, κατόπιν τοΟ
  όποΐου δισπιστοθται, πσρίί τάς
  άντιθέτους πληοοφορίας, δτι
  άκόμη καί οί άντΐπαλοι τοΟ
  κ. Ροθσβελτ συμφωνοΰν μέ την
  έξωτερικήν πολιτικήν τού.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Φεβρουαρίου
  (ίδ. ύτΐηρεσία). —Αί δηλώσεις
  τοΟ προέδρου των Ήνωμένων
  Πολιτειών κ. Ροθσβελτ, γρά¬
  φουν αί αγγλικαί έφημερίδες,
  είνε πολύ μεγαλυτέρας σηου
  δαιότητος άπό τόν λόγον τής
  Δευτέρας τοθ κ. ΧΙτλερ καί
  τόν λόγον τόν οποίον πρόκει
  ται νά έκφωνήση ό κ. Μου
  σολίνι.
  Ή κυβέρνησις Νεγκρίν κα
  ή βουλή των Κόρτες συνεδρίο
  σεν είς μυστικόν (μέχρι τοϋ
  άπογεύματος) τόπον καί κατ'
  άγνωστον ώραν. Ή συνεδρία
  σις ήτο σπουδαιοτάτη λόγω
  τής δυσχεροθς θέσεως είς την
  οποίαν ευρίσκονται οί κυβερνη
  τικοί τής Ίσπανίας. Είς ταύτην
  παρΐσταντο άπαντα τα μέλη
  τί)ς κυβερνήσεως Νεγκρίν κα"
  οί βουλευταΐ. 'Η συνεδρίασις
  εγένετο γύρω άπό μίαν τράπε
  ζαν επί τής οποίας εστήθη
  προχείρως ή ίσπανική σημαία
  Καθώς διεπιστώθη ή συνεδρία
  σ.ς έγινεν είς τό ύπόγειον έ
  νός έκ των φρουρίών των εύρ
  σκομένων πλησίον τής πόλεως
  Φιγκουέρα.
  Ό πρωθυπουργός Νεγκρι
  είς τόν λόγον τόν οποίον έξε
  φώνησεν είπεν δτι δύναται νά
  διατηρηθή είσέτι άμυνατ των
  κυβερνητικών επί τοθ καταλω
  νικοϋ έδάφους. Κατόπιν ι'
  πενθύμισε Βτι δέν πρόκειτα
  περΐ έμφυλίου πολέμου άλλά
  περί αγώνος άποβλέποντος
  είς την ανεξαρτησίαν τοθ ί
  σπανικοθ Εθνους καί είς τό
  συμφέρον ολοκλήρου τοθ κό
  σμου.
  Αί λεπτομέρειαι τού έφαρμοζο μένου
  νέου νόμου περίτελών χαρτοσημου.
  1 Υπο τοΟ δπουργϊΐου των Οικο¬
  νομ ιχών εκοινοποιήθη πρός δλας
  τάς αρχαί, τα νομιχά πρόσωπα,
  τοος έργαγισμούς δημοσίου διχαί-
  ου, τας τράπεζαι, τάς άνωνύ-
  μους εταιρίας, τα ίπιμελητήρια,
  τ&ύς συνεταιριαμούς, τα οωμα-
  τεΐα χαί λοιπά, δ ύπ' αριθμόν
  1578 νέος άναγκαστιχδς νόμος
  «περί αντικαταστάσεώς διά τέλους
  ένιαίας άξίας των χελών χαρτοοή
  μου, μεΐά πάντων των έπ' αυτών
  προαθέτων ποσοστών καί συμ-
  κληρώσεως ενίων διατάξειον των
  περί τελών χαρτοσημου νόμων»,
  τοθ όποιΌυ ή ίσχος ήρξατο άπό
  τής 1ης Φεβρουαρίου. Δια τοθ
  νόμου τούτου, χαταργοθνται αί δ
  φιστάμεναι κλάοεις μέ τα κλά-
  σματα των λεπτών χαί δραχμών
  καί περιορίζονται άπό 28 είς
  22 φερούσας είς στρογγνλιυς
  άχεραίους άριθμούς την αξίαν,
  είς την οποίαν ένοποΐεϊται εφε¬
  ξής καί τό τέλος χαρτοοήμου
  καϊ τα πρόσθετα ποσοστά υ¬
  πέρ τοθ άναγκαστικου δανείου
  [30 ο)&] καί τής κοινωνικάς προ
  νοίας [10 ο)ο]. Παρέχονται ταυτο
  χρόνως διάφοροι άτταλλαγαΐ καί
  Ιλαφρύναεις άπό των τελών τοθ
  χαρτοσημου. Μεταξυ των άλλων
  άπαλλάασονται τής χαταβολής τε
  λών χαρτοσημου αί έξοφλήσεις
  των ήμερομιαθίων ίργκτών, δπηρε
  των καί τεχνιτόν ουχί ανωτέρων
  των 00 δραχμών ημερησίως ή 360
  δραχμών έβδομαδιαίιος ή μισθός
  αυτών μέχρι δραχμών 800 μη
  νιαίιος. Άπαλλάασονται έπίσης
  ςί μέχρις 800 δραχμών μισθοί
  των τιάσης χατηγορίας υπαλλή
  λων. Μιαθός άπό 800—1600
  δραχμών δπόχειται είς ενιαίον
  πάγιον τέλος δραχμών 6. Τα ϊγ
  γραφα, τα μέχρι τούδε δπαγόμε-
  να είς πάγιον τέλος δραχμώ
  2 θά δπάγωνται τοθ λοιπού εί*
  τέλος δραχμών 3.
  Αί αίτήσεις πρός τάς αρχάς,
  αί υποκείμενον μέχρι τοΰδε είς
  τέλος δραχμών 3, θά δπόκεινται
  είς ενιαίον τέλος δραχμών 5.
  Οί κατέχοντες φύλλα σφραγι
  στοθ χάρτου ή κινητοβ έπισήμα
  τος τοθ καταργουμίνοιι τύπον*
  δύνανται νά τα άνταλλάξουν έν-
  τος διμήνου.
  Έπίτρέπεται ή λ'ανική πώ
  ληαις σφραγιστοθ χάρτου ή κι-
  νηταθ έπισήματος μέχρις ένιαί-
  άς άξίας δραχμών 50, κατόπιν
  είδιχής αδείας επί προμηθεία.
  Αί ανωτέρω άδειαι χορηγοθνται
  είς δημοσίους έν γένει οπαλλή
  λους, δημοτιχούς χαί χοινοτι-
  κούς, ώς καί είς τοιούτους Τρα
  πεζών, όργανισμών δημοσίου δι
  χαίου καί είς ιδιώτας.
  ΑΙ'ΕΞΑΓΩΓΑΙ
  ΕΙΣ ΜΙΚΡΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
  Δι' αποφάσεως τοδ δπουργοθ
  τής 'Εθνικής Οίκονομίας ώρί-
  σθη δτι δέν θεωρεΤται ώς εξα¬
  γωγικόν εμπόριον, έξομοιούμεναν
  πρός τό εμπόριον των παραμε
  θορίων περιφερειών, αί έξαγωγαί
  διαφόρων έλληνικών προϊόντων,
  ένεργούμεναι πρός νήαους ή πά
  ραλια γειτονικά είς μικράς ποσό
  ΟΙΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΖΟΗ
  Άνορά Ηρακλείου
  Ο ΟΡΕΙΒΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΕΣΓΥίΟΣ
  Προαεχλήθηοαν άπαντα τα μέ
  λη τοθ Τμήματος τοθ ένταθθα Έλ
  ληνικοθ ΌρειβατικοΟ Συνδέσμου
  είς Γενικήν συνέλευσιν την 6ην
  τρέχοντος ημέραν Δευτέραν χαί
  ώραν 7 1)2 ( μ. μ. είς τα γρα
  φΐχ τοθ Τμήματος. Καΐά την συν
  έλευσιν θά γίνη λογοδοσία, έκ
  λογή νέου συμβουλίου, άνάγνωσις
  εκθέσεως έλεγκτων καί θά έπακο
  λουθήση ή άπονομή τού έπάθλου
  τακτίχότητος είς τόν ταχτιχώτε
  ρον όρειβάτην τοθ Ιτους 1938.
  Ελλείψει άπαρτΕας ή συνέλευ
  αίς θέλει επαναληφθή την προσέ¬
  χη Παρασκευήν ίθψ ϊδίου μη¬
  νός, κατά την αυτήν ώραν.
  Τ* ΤΕΛΗ ΚΟΜΙΣΤΡΟΝ
  Τό υπουργείον των Οίκονο
  μικών δι' έγκυκλίου τού πρός
  τάς τελωνιακάς αρχάς γνωρί
  εί, ότι δι' έμπορεύματα μέχρι
  200 χιλιογράμμων βάρους με
  ταφερόμενα δι' ίστιοφόρων ή
  μικρών φορτηγών ατμόπλοιον
  πιτρέπεται όπως οί φορτω
  αί προσκομΐζουν τάς κατα-
  στάσεις πληρωμάς τελών κο-
  μίστρων άπ' εύθείας είς την
  ελωνιακήν αρχήν. Μόνον
  προκειμένου περί φορτώσεως
  πίπλων καί έκρηκτικων ο-
  .ών, άνρξαρτήτως βάρους, ή
  εβαίωσις των τελών κομί-
  στρων θά ένεργηθ() υπό τβν
  Ικονομικών έφόρων,
  14—15.—
  12—13.—
  8—11.-
  .-9
  5·—
  9.—
  5.30- 6.—
  β' ■'
  : ί
  Ελεμέδες α'. »
  Ταχτάδες β. »
  » β'. '
  β'. ■
  ΣταβΙδες μαύραι
  "Ελαια 3— 5ο » 26.50
  Βρώμη » 5.30
  Βικος » 5.—
  Μέταζα » 550.-
  Κουκούλια « 130.—
  ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ
  Συνεπεία έγγράφου τοθ Ο-
  πουργείου ΣυγκοινωνΙας, γνω
  ρίζοντος δτι παρατηροθνται
  ανωμαλίαι κατά την σύνταξιν
  των διασαφήσεων των ταχυ
  δρομικων δεμάτων καί των
  μικροοεμάτων, τό υπουργείον
  των ΟΙκονομικών διέταξε τάς
  τελωνιακάς αρχάς δπως κατά
  την χρέωσιν τόν ώς άνω δια
  σαφήσεων καταβάλλεται ή δέ
  ούσα προσοχή ώστε αί έπ'
  αυτών εγγραφαί νά είνε ευα
  νάγνωστοι καί τα άναγραφό
  μενά ποσά νά άντιγράφωνται
  έν τή οίκεία στηλτ>
  ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ
  Συνελήφθη καί παρεπέμφθη
  αρμοδίως διότι.Ιφερε μεθ' έ
  αυτοθ παρανόμως αίχμηράν
  μάχαιραν ό Νικόλ. Π. Άγκου
  ριδάκης.
  Η ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής ά-
  στυνομίας υπεβλήθη αρμοδίως
  μήνυσις επί αίσχροκερδεία κα
  τα των Ευστρ. Ν. Τσαμπέρη,
  Έμμ. Νικολετάκη, Βασ. Πανα
  γιωτάκη καί Παν. Γ. Μπαρα·
  ΖΩΟΚΛΟΠΗ
  Παρ' όργάνων τοϋ σταθ
  μοθ Χωρ)κής Τεφελίου συνε
  λήφθησαν οί Ν. Κ. Σταυρακά
  κης,Μ. Έ. Γισάκης κσί Γεώρ
  Μιχ. Νικηφόρου έκ Καρκαδιω
  τίσσης διά κλοπήν μιάς αί-
  γός άνηκούσης είς τόν ίερο
  μόναχον τής Μονής Επάνω
  Σήφη Μεθόδιον Ραπιάκην.
  Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑΝ
  Κατόπιν συμφωνίας μετσξύ
  των δύο χωρών, παρετάθη επί
  τρίμηνον ή ίσχύς τής έλλην,ο
  σουηδικής έμπορικής συμβά
  σεως, "ίνα έν τφ μεταξύ δοθή
  6 καιρός διά την διεξαγωγήν
  διαπραγματεύσεων πρός σύνα
  ψιν νέας συμβάσεως.
  ΕΝΑΡΞΙΣ ΠΥΡΚΑΤΑΣ
  ΧΟές τό άπόγευμα εσημειώθη
  έναρξις πυρχαΐας έν ταίς παρά
  τό Μπεντενάκι αποθήκαις τοθ κ.
  Γ. Κατεχάκη οφειλομένης είς αυ·
  τανάφλεξιν τοθ έν αύταϊς εμπο-
  ρεύματος άνθρακίτου ανήκοντος
  είς τόν χ.Λ. Βαρδάχην. Επι τό-
  που έσπευσεν ή πυροσβεστιχή
  δπηρεσία χαί δύναμις χωροφυλα-
  κης. Τα πθρ κατωρθώθη νά έντο
  πισθ-5 άμέσως έξουδετερώθη δέ
  τελείως μετά την εξαγωγήν τοθ
  έμποριύματος έξ αυτών.
  ΑΙ ΣΧΟΛΑΙ Τ.Τ.Τ.
  Δι' υπουργικής αποφάσεως ηύξή
  θη κατά 25 ό άριθμός των εισ*
  κτέων μαθητών είς εκάστην των
  σχολών Τ.Τ.Τ. Αθηνών καί θεο
  οαλονίχης.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
  Ά«οψβ θά διανυχτερευσουν
  τα φαρμ«Μβϊ« ΐών μ. κ. Γβνρ,
  30 Πρωίνή
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΘΟΡΙΟΝ
  ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤ
  ΣΥΝ ΕΒΗ ΣΟΒΑΡαΤΑΤΟΝ
  ΠΑΛΙΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ
  ΕΚΦΡΙΖΟΝΤΑ]_ΦΟΙΙΟΙ ΡΗΞΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ
  τής "Απω Άνατολής ότι εις την με·
  θόριον Ίαπωνίας καί Σοβιέτ έλαβε χώ
  ραν νέον σοβαρόν επεισόδιον.
  Ή έκτασις τού έηεισοδίου άγνοεϊ
  ται μέχρι τής στιγμής. Έν πάση περι.
  πτώσει έκφράζονται φόβοι ρήξεως με¬
  ταξύ των δύο χωρών.
  Ο ΧΟΥΒΕΡ ΕΠΕΤΕΘΗ
  ΔΡΙΜΥΤΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΤΟΥ ΠΡΟΕΑΡΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκρετου μας).— Πληροφορίαι έξ
  Ούασεγκτώνος άναφέρουν ότι ό τέως
  πρόεδρος των Ήνωμένων Πολιτειών
  κ. Χούβερ έπέκρινε δριμύτατα την
  έξωτερικήν πολιτικήν την οποίαν άκο-
  λουθεϊ ή 'κυβέρνησις^ Ρούσβελτ.
  Ή πολετική αυτή, ετόνισεν ό κ. Χού
  βερ, κινδυνεύει νά παρασύρη την Α¬
  μερικήν είς πόλεμον.
  ΟΙ Ε8ΝΙΚ01 ΑΠΟΚΡΟΥΟΥΝ
  ΤΙΣ ΕΟΙΒΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΧΟΝ
  ΕΙΣ ΟΛ» ΤΕΝΙΚΟΣ ΤΑ ΜΕΤΟΗΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 «Ι»εβρουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται έκ
  τού έξωτερικού ότι οί έθνικοί ά
  πέχρουσαν τάς εκδηλωθείσας τελευταί¬
  ως έπιθέσεις των κυβερνητικών είς διά*
  φο,ρα βημεΐα τής έμπολέμου Ίσπανίας.
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΒΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΗ
  ΑΗΤΓΠΡΟΣΩΠΟΗ ΕΙΣ ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 <1>ε6ρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Άνεπίσημοβ
  πληροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν
  ότι ·η γαλλική κυβέρνησις Θά αποστεί¬
  λη αντιπρόσωπον αυτής είς τό Μποθρ·
  γκος.
  ΤΑ ΕΘΗΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΗΑ
  ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΪΑΗ Τ Η Η ΜΑ&ΡΙΤΗΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται
  έκ Παρισίων ότι τα έθνικά άεροπλάνα
  έβομβάρδισαν σήμερον τόν λιμένα τής
  Καρθαγένης.
  Έξ άλλου καί ή Μαδρίτη έτέλει κα
  τα τό λήξαν είκοσιτετράωρον υπό τό
  άκατάπαυστον πύρ των πυροβόλων καί
  των άεροπλάνων.
  Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΝ ΚΟΡΤΕΣ
  ΚΑΙ Η ΚΥΟΜΙΧΗ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— ^Αγγέλλεται ,δτι
  ή συνέλευσις των Κόρτες συνελθούσα
  είς την Βόρειον Καταλωνίαν ετόνισεν
  ότι ή κυβέρνησις είνε κυρία τής κατα
  στάσεως.
  Η ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝ. ΛΑΟΥ
  ΤΙ ΑΗΕΦΕΡΟΗ ΟΙ ΒΟΥΑΕΥΤΑΙ ΤΟΝ ΚΟΡΤΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τοθ
  άνταποκριτού μας).— Νεώτεραι πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  οί βουλευταΐ οΐτινες ωμίλησαν, κατα
  την συνέλευσιν ζτών Κόρτες άνέφερον
  συν τοίς άλλοις χαίπερΐ τής άδαμά-
  ατου μαχητικότητος τοθ λαού κ*1 φ
  ατρατυΰ τής κυβερνητΐν.9,ς '!{