96876

Αριθμός τεύχους

5083

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

4/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑ1:
  ΑΙγύτττου
  έϊΐ|θια λίραι Β
  έζαμηνος 2
  Άμβριχής
  έτησια οολ. 16
  ίξόμηνός » 8
  ΤαΤή
  κατά φύλλον
  Δοαχ. 2
  ΣΑΟΟΑΤΟΝ
  4
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΕ ΜΙΝΩ1ΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - Ι.ΓΟ1: 24ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5083
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣτΝΤΑΧΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ
  Ή οργάνωσις σχολικών έ-
  ορτών κβιτά την ημέραν των
  Τριών Ίιραρχών καί ό προ-
  χθεσινός Ιβρτκσμός είς την
  πρωτεύουααν, τήςήμέρας τής
  Μητέρας, έδωκαν και πάλιν
  την ευκαιρίαν νά στραφή ή
  προοοχή τόσον τοΰ κράΐβυς
  όσον καί τ«δ κοινοΰ πρός
  την μητέρα κ«ί τό παιδί, έ
  γιναν δέ συγχρόνως άφορμή
  α γίνη σύγκρισις τοΰ παρόν
  τος πρός τό παρελθόν καΐ ά-
  νασκόπηαις τοΰ έπιτελεσθέν-
  τος χατά τα τελευταία ε τη
  βργου. Καί εφάνη ή τερα
  στία διαφορά πού ύπάρχε» με
  τχξύ τής παλαιβτίρκς έποχής
  χαί τής σημερινάς. Διότι
  πράγματι ύπάρχει μεγάλη δ
  αφορά. "Αλλοτε, πρό ολίγων
  ακόμη έτών, είς τηνΈλλάδα
  δέ ν υπήρχεν βύτΐ Κ ν ΐδρυμα
  προστασίας καί περιθάλψεως
  τής μητρότηος χ«ί τού παι-
  διοϋ. ΤόΠατριωτιιιόν "ΐδρυμα
  έλειτούργει πλημμελίατατα
  ελλείψει πόρων.
  Καί καθ* όλην την χώραν
  δέν υπήρχεν ούτε εν μαιευ
  τήριον, οΰτε εις πα,δικβς
  χήπος, ουτβ έν κεντρον παι-
  δικής χαράς, οίίτε |ν άσυλον
  ν διά τα πτωχα παιδία. "Εν
  μόνον μαιευτήριβν υπήρχεν
  είς τάς Αθήνας, μέχρις ό¬
  του ή χ.
  Ιδρυσε τβ
  μαιευτήριον πού αφιέρωσεν
  είς μνήμην τής Μαρίχας Ή
  'λιαδη, χαί αύτ· Ευρίσκετο
  είς παναθλίαν κατάστασιν.
  ΚοτΙ «Ι παιδικτχί έζοχατί ήσαν
  αγνωστοι είς τάς επαρχίας.
  Είς τάς Αθήνας μόνον ίλει
  τβύργβυν, άλλ« χ«ί έκεϊ όχι
  καλώς καί περιέβ*λπβν όλί
  γας εκατοντάδας μόνον α
  σθενικων παιδιών. Έπίσης ή
  φυσική άγωγή των παιδιών
  εΐχε παρςχμεληβή έντελώς.Ή
  γυμναστικαί ό άθλητισμός
  έθεωροΰντοώ; ηεριττή πολυτέ
  λεια.
  Τό χράτος, ουτε έσκέπτε
  το, ούτε ηθελε ν' ακούση
  πβρί ίδρυσεν; γυμναστηρίων,
  άθλητικών οτίβων καί σταδί
  ών. Αδιάφορον εντελώς
  παρηκολούθει την νεότητ»
  που διήγεν είς τα καφενεΐα
  χαί τα οιάφορα κέντρα σω
  ματικής χαί ψυχικής δια
  φθοράς, χωρΐς νά αίσθάνε
  ται ·υ:ε ανησυχίαν, ουτε
  τύψιν. Διότι χαί τό ίδιον
  τό κράτος έφερεν έντός
  χον τό σπέρμα της άποσυν
  βρεφοκομιχούς
  ιδικάς έξοχάς,
  Ελενα Βενιζέλου
  θαυμάσιον όντως
  θέσεως καί τής διαφθοράς.
  Δι' αύτό καί ή νοσηρότης
  ήτο τρομχκτική είς την χώ
  ραν. Δι' αύτό καί ή θνησι
  μότης τή; παιδικης ήλικίας
  εΐχε λάβει τραγικάς διαστά
  σεις. ΔΓ αύϊό καί είχεν
  εμφανισθή ό κίνδυνος πλή
  ρους μαρασμοΰ κα|Γ καταπτώ
  σεως τής φυλής.
  Εύτυχώς όμως τό σημερι¬
  νόν κράτος διέγνωσε την
  έκτασιν καί την σοβαρέτη·
  τα τοΰ χακοϋ. Αντελήφθη
  την σημασίαν πού εχει ή
  προστ«σία τής μητρότητος
  καί τοΰ παιδιοΰ. Είδεν ότι
  τό μέλλον τής φυλής χαί
  ή τΰχη τοΰ εθνους ένσαρ
  κώνονται είς την νεότητα.
  Καί ίλαβε μέτρα υπέρ αύ
  τής. "Ηδη ϊδρυσε καί ίδρύ
  εί παντοΰ μαιευτήρια, παι
  δικά ασυλα,
  σταθμούς, παιδικ , . „ .,
  κέντρα παιδικής χαράς, π«ι
  διχού; κήπους. Κατασχευά
  ζει γυμναστήριον καί στάδια,
  ένιοχύει παντοιοτρόηως τόν
  κθλητισμόν, προπαγανδίζει
  τόν έκδρομιβμόν χαί την
  φυσιολατρείαν. Όργανώνει
  καί έκπαιδεύει χαί σώματι
  κώς χαί πνευματικώς την
  νεότητα. Λαμβάνει δηλαδή
  όλα έχεΐνα τα μέτρα πού
  είναι ίκανά νά συντελέ-
  σουν είς την προστασίαν
  τής μητρότητος χαί είς την
  ελάττωσιν τάς νοαηρότητος
  χαί τής θνησιμότητος τής
  βρεφιχης ήλικίας, είς την
  έξυγίανσιν τής νεότητος καί
  την δημιουργίαν νέων εύ
  ρώατων σωματικώς κ«ί φρο
  νημντιχως πολιτών.—Καί εί
  ναι όντως γιγαντικία ή προ
  οπάθεια αυτή τοΰ κράτους.
  Εφερε δέ ήδη *«ί τα πρώ
  τα εύχάριστα άποτελέσμα
  τχ της* Ή κατάστασις έβελ
  τιώθη σημαντιχά. Καί βελτι
  ούται συνεχώς.
  Δέν έπιτρέπεται ίμως νά
  άρχεοθώμεν είς την κρατικήν
  μόνον προσπάθειαν. Διότι
  δένεινε δυνατόν νάέπκρχέση
  τό χράτος είς ολα. Πολύ πε¬
  ρισσότερον έφόσον αί υπάρ¬
  χουσαι άνάγχαι είνε τερά¬
  στιαι. Πρέπει την προσπάθει¬
  αν αυτήν νά την ενισχύσω
  μέν δλοι. Δήμοι, Κοινότητες
  όργανιαμο), σωματεϊα χαί ι¬
  διώται.
  λά δέν ή?αν άραγε εύνόητοι; Τ*4
  κέφι δέν όφείλεται αχεδάν είς
  καμμίαν οργάνωσιν. Είναι αύθδρ
  μητον. Πολλές άναμνήσεις «πό
  προηγούμενες άποχρηάτιχες «σχι
  ζόν» πού έμειναν είς την μνή¬
  μην των συμπολιτών, συνεδυάσθη-
  σαν
  τόν.
  κέφι
  αυ
  τό
  μέ τόν αύθορμητισμόν
  "Αν είς τόν τόπον μας
  χαί τό πνεΰμα δέν είνε
  αύτοφυή άνθη, μπορεΐ νά δημιουρ*·
  γηθοθν άπό κάτι στιγμιαΤον χαί
  εξυπνον. Δέν μπορεΐ νά πή κανείς
  καί οί σημερινοί Έλληνες
  έ
  8τι
  «Ις
  τάς
  τό σημείον αΰτό δέν έχουν
  έμπνεύσεις των.
  Άς ελπίσωμεν δτι τό κέφι ε¬
  φέτος θά ανταποκριθή είς τάς
  κοινάς προϋποθέσεις τού. Καί 8τι
  θά μπορή νά πή καί ό πρώτος καί
  β τελευταϊος κοσμικός, δτι διε
  σκέδασε μέσα είς Ινα περιβά
  λον, είτε οικογενειακάς είτε δχι
  πραγματικήν; άλλεγροαύνης. '(
  αίών μας, δπως τόν κατήντησα'
  οί πρακτικοί χαί οί συμφεροντο
  λόγοι, έχει άκόμη μαζύ τού ώ
  εκδήλωσιν τρόπον τινά εύγ«νείαι
  τό πνεθμα καί τού.
  των διασκεδάσεων
  χαί χάριτος,
  συνδυασμούς
  Ή έννοια μάλιστα των προόδω
  Ινος τόπου, δέν είνε νοητή, χω
  ρΐί τα τελευταία ούτά: Ό λαώ
  μας πού κράτει
  τόσον πνεθμα
  τόσην χάριν κα
  είς τάς λαΐκώ
  τού διασκεδάσεις, είνε άνάγκη νά
  τα γενικευθή καί είς τάς λεγο
  μίνα; κοσμικάς. Σήμερον άπ< έκεί θλ σφυγμομετρήση χανεί τόν πολιτισμόν τού. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Ό σατανάς καΑάγηρος ΡΑΙΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩ Ν 3ον Επί τή βάσει νέων στοιχείον ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ ΖΗΤΗΜΛ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ "Εχουν να ποθν τώρα διά τα χέφι: βά υπάρξη ή δχι; "Η τί πρεπει νά μεσολαβήση διά νά υπάρξη; ΆλλοΟ τα κέφι χρέχει είς τούς δρόμους. Καί είνε περίερ¬ γον 8τι έκιΓ δέν μεσολαβεΐ τί ποτε διά νά δημιουργηθή. Ηώς γίνεται; Κάποιος είπεν: —Τό χέφι 5ηάρχει διότι τ4 ηνεθμα είνε «υτοφυίς. Οί πνευ- ματώδεις γεννώνται, δέν δημιουρ- γοθνχαι. Είς την Γαλλίαν επί πα¬ ραδείγματι, παρ' δλες τίς διε- θνεϊς άνησυχίες καί τίς άπειλές τοθ πολέμου, το κέφι είνε ύπόθε σις τής ημέρας. Πάρετε τόν ίμι λητήν Γάλλον. Ή «χοζερί» τού είνε άφθαστη. Πάρετε τόν εύθυμο γράφον. Τό εθθυμογράφημάτου δέν Ιχει χενά "άνίας. Δέν έπαναλαμ βάνει τα Ιδία χαί τα Ιδία. Είνε σχείόν πάντοτε χάτι τό φ£ νο καί τό φρέοχο. Ή γελοιογρα »ία τού έξ άλλου ίχει δλη την λεπτότηχα άλλά χαί την έχφρα οτΐχότητα των γραμμών. "£χει χιοθμορ άλλά χαί βάθος ίδιαίτε Ρ<3> Οΐά νά χαρ^ς αυτό τό χιοδ-
  μορ καί μέ τίς αίσθήσεις καί μέ
  τόν νοθν.
  Πράγματι μία μάσκα δέν είνε
  τίποτε τό απαραίτητον διά νά
  σπάση χαείς χέφι. Ύπάρχουν
  μασκαράδες π&ύ τού; έχει γνωρίση
  δλος ό κόσμος είτε βάζουν μάσκα,
  ιίτε δχι. Γιατί, Διότι ουΐε πνεΰ-
  μα έχουν, οδΐε την στοιχειώ
  ίη έκείνη λεπτότητα ή δποία
  προαπαιτϊΐται διά τόν άλλον διά
  νά βρή σία σύνολον τους Ινα ένδι
  αφέρον. 'Υπενθύμισαν άλλοτε δτι
  οί νεώτεροι Έλληνες, μολονότι
  προγονόπληκτοι, δέν κατώρθωσαν
  κεφάλαιον αύτό νά διατυ
  κάτι ανάλογον, μέ την
  φινέτσαν τού πνεόματος των άρ
  χαί ών προγίνων των. Άπεδεί
  πνεύματος,
  άντιγραφεΓς
  ίλλων. Μία
  είς τό
  πώσουν
  χθησαν είτε
  είτε χονδροειδείς
  τοθ πνεύματος των
  ή
  Ή κυρία επί των τιμών, ή Να
  τάσα, θά έστόλιζε, θά έλάμπρυνε
  οιανδήποτε άριστοκρατιχήν συγ
  χέντρωσιν. Ήταν άληθινά ώραία.
  Τα χλωμά ξανθά μαλλιά της καί
  τό ανοικτόν γαλανόν χρώμα των
  ματιών της άνήκον είς τό είδος
  τοθ τύπου, πού οί Ρώσαοι όνομά
  ζουν «ξανθή τής Πετρουπόλεως».
  Άλλ' άν-ιθέτως πρός τίς περισσό
  τερες ξανθές γυναϊκες, ή Νατάαα
  εΐχε χαρακτήρα, τόλμη καί επι·
  βλητικότητα είς τα χαρακτηρίση
  κά της καί έξυπνάδα στά μάτια
  Τ*3ί·
  Είς πατρικόν τόνον, πού Ιφαίνε
  το νά μαλακώνη κάπως την τρ%
  χεΐαν φωνήν τοι», ό μοναχός τής
  μιλοθσε:
  —Ποίος σέ εστειλε πρός εμέ,
  τέκνον μου;
  —Ή Μαρία Φεοντορόβνα, ή
  γρηά παραμάννα μου, άπεκρίθη
  μέ άτΐλότητα ή νέα,
  —Κατάλαβα. Καί τί σοΰ είπε
  ή Μαρία Φεοντορόβνα δτι μπορώ
  νά κάμω γιά σένα, μικροθλα μου
  β μαυρογένης χωρικός, ηρώτησε
  —ΤΕπί,τε, πάτερ μου.
  Ό άνθρωπος έγέλασε, Ινα σύ'
  τομο, δσχημο γέλιο.
  —Πολύ λίγοι άνθρωποι έρχον
  ται έδώ χωρίς νά θέλυυν νά μου
  ζητήσουν τίποτε, είπε.
  Την έκύτταξε μιά στιγμή κα£
  έπειτα τής είπε πάλΐ:
  — Ριατί ήλθες έδω;
  —Πάτερ μου, πιστέψιτέ με,
  ήλθα έϊώ γιά
  συμβουλή σας,
  νά αάς ζητήσω τή
  νά μέ καθοδηγή
  σιτε.
  νής είς
  είπε:
  —Ά!
  Ό σαρκασμός είς τα σκεπασμέ
  να άπό γέν»ια χείλη ήτο καταφα
  την νέαν καθώ; τής
  Μιά άτυχής έρωτική πε
  ριπέτεια, έ; Άκόμη καί αί κυρίαι
  τής αύλής καμμιά φορά Ιχουν τα
  μικρά των βασανάκια, έ;
  Είς τα χλωμά της χείλη άνέβη
  κε Ινα έρύθημα θυμου καί στενο
  χωρίας άλλά τ^Ο απήντησε μέγα
  λήνιον τόνον:
  —Όχι. Καμμιά άτυχής Ιρωτι
  κή περιπέτεια δέν μ' Ιφε&εν έδώ
  Ήλθα διότι ή Μαρία Φεοντορό
  βνα μοΰ ώμίλτ,σε γιά δλους τους
  άγίους άνθρώπους, πού εγνώρισε,
  μόνον καί μόνον διότι ύπέθΐσα
  πώ; θά μπορούσατε νά σηκώσετε
  τα σύννεφα τής άμφιβολίας χαί
  θλίψεως που βαρύνουν την ψυχήν
  τοθ άνθρώπου.
  Ό μαυρογένης
  καλόγερος γρή
  μ ν
  «κοσμική βραδυά» "κατ'ήντη'σεν
  άνιαρόν συνέδρ10ν δνΐιροπόλων
  έξ τχίτίας τής άνϋΐταρξίας πάσης
  πνευματωδους επιτυχίας.
  Υπάρχ δ
  είς τόν
  χ
  δμως
  χανόνα αυτόν
  α αυτόν
  -Πιθανώτατα. Έν πάση περι
  «τωσει οί έξαιρετέοι, άν δέν
  είναι δλως διόλου «νευματώδΐις,
  διατηροθν ωρισμένας προϋποθέ
  σεις αί 4π5ΐαι όπωσδήποτε όδη
  γοθν πρός τό πνιθμα.
  Ό ομιλήσας διά τ4ς 4ξα(ρβ.
  άπΛΐτ&Οοι διασαφήσης. Ά λ
  γορα άπέκρυψε τό χαμόγελο τής
  κολακευθείσης ματαιοδοξίας, πο(>
  εφάνη στά χείλη τού.
  — Καί τί εϊδους θλΓψις σέ βαρύ
  νει; ηρώτησε- φαίνεσαι γερή καί
  άχμαία. "Ισως χά*ποιος άγαπημέ
  νος συγγενής πού έχασες;
  —"Οχι. Άλλά τα βάσανα
  Ρωσσίας μ' Ιφεραν έδώ.
  τήί
  Την έκύτταξε προσεχτιχά. Σπα
  νίως μιά γυναϊχα τής τάξεως της
  θά ήξευρεν ή θά έσκοτίζετο διά
  την δυσφορίαν, την ανησυχίαν,
  την επανάστασιν πού σοβοθσε κά
  τω άπό την λαμποκοποθσαν έπιφά
  νεΐαν τοΰ κόσμου είς τόν οποίον
  έζοθσε. βά έπρεπε νά προσέξη την
  γυναΐχα αυτήν, πού είχεν άρκετό
  μυαλό, ώσΐι νά άναγνωρίζη καί
  νά αίσθάνεται την αγωνίαν, τή1
  οποίαν χάθε άληθινή πατριώτις έ
  νοΐωθε την στιγμήν εκείνην.
  —Ποία είνε τα βάσανα τής Ρω
  σία;; ηρώτησε* αϋριο δέν είνε ή
  ήμέρα κατά την οποίαν ή αύλή έ
  ορτάζιιτήν τριακοσιοστήν έπέτειο
  τής βασιλείας των Ρωμανώφ; Κα
  βεβαία δέν είνε εύκαιρία νά θλίβ
  ται κανείς πάνω σέ μιά τέτοκ
  εορτήν.
  Ή κυρία επί των τιμών απλωσ
  τα δυό της χέρια, τα έποΐα Ι
  σ^ιγγαν τα λεπτά δερμάτινα γά
  τια, επάνω είς τό πρό αυτής πρ< οτυχο, λυγδιασμένο τραπέζι. —Είνε χάτι πού μάλλον αί σθάνομαι παρά γνωρίζω, τοθ είπε Νοιώθω μίαν άπειλητικήν προε δοποίησιν, σάν κάτι κακό πού ίρ χβται, νά γιατί κατέφυγα σέ σας. Ή κρύγια τελετουργία των έκκλη σιών μας δέν θά μποροθσε νά μέ βοηθήση. Δώστε μου λίγη έλπίδ* γιά τό μέλλον, πάτερ Γρηγόριε Ό πατήρ Γρηγόριος, γεννημέ νος χωρικός, άναθρεμμένος ώ; κα λόγηρος καί άσκών τό έπάγγελ μα ψευτοπαπα χαί προφήτου είς την πτωχοτέραν συνοικίαν τής Μό σχας, Ινοΐωσε νά ξυπνά μέσα τού ή φιλοδοξία. Ή γυναϊκα αυτή ά νήκεν είς την αύλήν. "Αν μποροϋ <κ ν' ασκήση την πχράδοξον δ ό ναμίν τού έπ' αυτής, ν' άναχουφί ση τό πνεθμα της, τότε ϊσως θά τοθ έφερνε καί ά'λλες νά τόν ί δοθν. θΐ άπέσπα γενναιοτάτας ά μοιβάς άπ' αυτές. Αύτδ θά ήταν καλλίτερο άπό τοθ νά γδέρνη ύ πηρέτριε; καί μεθυσμένους άλμπά νηδες. Κι' ίσωί, ποίος ξέρει, ίσως στό τέλος ό Γρηγόριος Ρασποθτιν νά εγίνετο πλούσΐος χαί ίσχύων Επέρασε πολλή ώρα πρίν ί αά ί η Ν απάντησιν είς την Νατάσαν. Έ πειτα είπε: —Δέν ήμπορώ νά σοΰ δώσω καμμίαν^έλπίδα διά τό προσεχές μέλλον. Ύπάρχει πάρα πολλή δυ στυχία είς την αγίαν Ρωσσίαν.Ό λαός ήρχισε νά κραυγάζη δΐτό τό βαρύ πέλμα των δυναστων τού. Δέν ήαπορω νά σοθ δώσω καμμίαν βοήθειαν καί καμμίαν έλπίδα έν δσφ δ τσάρος χαί οί θεΤοι τού δέν δίδουν βοήθειαν καί έλπίδα είς τάς άθλιότητας τοθ λαοθ των. —Άλλ' ή αύτοθ αύτοκρατορική μεγαλειότης κάμνει δ,τι μπορεΐ γιά νά βοηθήση τόν λαόν τού — τόν άγαπδ, διεμαρτυρήθη γρήγο ρα ή νέα καί οί μεγάλαι δοθκες καί αύτοι έπίσης καταβάλλουν κά θε δυνατήν προσπάθειαν άπέρ τοθ λαοθ. Ό Ρασποθτιν έσηκώθη άπό τό κάθισμά τού καί τα χορμί τού έ φανή είς δλο τό μεγάλο, έπιβλητι κόν ΰψος τού. —"Εχει περιέργους τρόπους ά δείχνη την άγάπη τού πρός τόν λαόν τού, τής είπε. —Άλλά τόν άγαπδί τόν λαόν τού. Αυτό τό ξίρω. Ό μοναχός την διέχοψε: "Ελα μαζί μου. Ανέσυρε μιά χουρτίνα, πού κρέ μονταν άπό ίνα έρειπιομένο πλαί σιο πόρτας χαί την ωδήγησεν είς ίν' άλλο δωμάτιον. Έχεί μέσα Ιν« παι δί, δχι παραπάνω «πό δώ Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ Ή έκθεσις τοθ προϊστσμέ· νού τής Γεωργικής ύπηοεσΐ άς Χανίων, ή αναφερομένη είς την καταστροφήν τοθ δι κτάμου υπό των αίγών, Ιγι νεν άφορμή νά οργανωθή καί πάλιν υπό άνευθύνων καί άπό των στηλών ώρι σμένων εφημερίδων σταυρο φορΐα κατά τής αΐγοτροφ! άς. Τό τόσον χρήσιμον ζώ όν, πού προσφέρει τό γά- λα τού,τό κρέας τού, τό δέρ μα τού, εκηρύχθη πάλιν ύ πό διωγμόν. "Ολίγον άκόμη καί θά έπιρριφθοόν ολα τα δεινά τής ύπαΐθρου επί τής ράχεώς τού. Τό ίδιον πού συνέβη καί άλλοτε μέ την κτηνοτροφίαν γενικώτερον. Έ θεωρηθή έμπόδιον είς την ά νάπτυξιν των καλλιεργειών. Έχθρός τής γεωργίας. Καί ετέθη υπό άπηνή διωγμόν. Παρεξήγησις τότε. Παρεξήγη σις καί κακή αντίληψις των πραγμάτων καί σήμερον. Ή κτηνοτροφία δέν είναι άσυμβΐβαστος μέ την γεωρ γΐαν. Ουτε καί πρέπει νά εξοντωθή ή αίγοτροφία διά νά προστατευθή ό δίκταμος ή δ,τι δήποτε "άλλο άρωματι κόν ή φαρμσκευτικόν φυτόν, ή δασικόν δένδρον. Άντιθέ τως μάλιστα. 'Η κτηνοτρο φ(α καί ή γεωργΐα είναι δύο κλάδοι παραγωγής άλληλέν δετοι, άλληλοσυμπληοούμενοι. Ή ανάπτυξις δέ τής γεωρ γΐας δύναται νά βοηθήση κάλλιστα καί είς την ανά¬ πτυξιν τής κτηνοτροφίας. Διά τι ή πρώτη θά δώσττ τρο φήν είς την δευτέραν. Άλλά χρειάζεται σύστημα καί όρθο λογιστική μέθοδος είς την οργάνωσιν τής αγροτικάς οί κονομίας. Χρειάζεται νά γίνη καί έδώ δ,τι γίνεται άλλοθ. Νά καθορισθοθν ζώναι διά την νομαδικήν "κτηνοτροφίαν. ΚαΙ νά επιδιωχθή ή όργάνω σ'ς της. Διότι δέν έννοεϊ τ αι κτηνοτροφία χωρίς υπό στεγα διά την προφύλαξιν των ζώων άπά τάς πλημμύ ρας, τούς παγετώνας καί τα χιόνια κατά τούς χειμερινούς μήνας. Καί χωρίς άποθέματα τροψής, είδικών ξηρών χόρτων καί καρπών κατά τάς ημέρας πού καθίσταται άδύνατος ή βοσκή είς τό ύπαιθρον. Νά δοθή δέ ιδιαιτέρα προσοχή είς τό* ζήτημα τής οργανώσεως τής οίκοσΐτου κτηνοτροφΐας δπως γίνεται άλλοθ. Είς την Γαλλίαν επί παραδείγματι, ύπάρχει άνεπτυγμένη αίγοτρο φΐα είς την περιφέρειαν άκρι βώς δπου είνε άνεπτυγμένη καί ή άμπελουργία. Άλλ' εί νέ αίγοτροφία οίκόσιτος. ΚαΙ χρησιμεύουν μάλιστα ώς τροφή των αίγών τα φύλλα των άμ πέλων. Διατί λοιπόν δέν θά είμπο ροθσε νά γίνεται καί έδώ τό ίδιον; Καί διατί νά ζητούμεν την εξόντωσιν τής κτηνοτρο φίας άντί νά έπιδιώκωμεν την άναδιοργάνωσίν της επί νέων βάσεων; Τό υπουργείον τής Γεωργίας κατηννόησεν εύτυ χώς την ανάγκην τής ένισχύ σεως τής κτηνοτροφίας. ΚαΙ κινεΐται ήδη πρός την κατεύ θυνσιν αυτήν. Την προσπά θείαν δέ τοθ ύπουργείου θά πρέπει νά ενισχύση καίήΆγρο τραπέζα. Μέ μίαν συνδυασμέ νην προσπάθειαν καί καλήν θέλησιν είνε δυνατόν ή κάθβ άγροτική οίκογένεια νά τρέφη, ένα μικρόν αριθμόν ζώων. Μέ καλήν τακτικήν καί φωτισμέ νην αντίληψιν είνε δυνατόν έ < παραλλήλου πρός την βελτίω σιν των γεωργικών καλλιεργει ών νά άναπτύσσεται καί ή κτηνοτροφία. Νέαι καλλιέργειαν Χιλιάδες δενδρύλλια έσπερι- δοειδών καί πολλά φυτά μπα νανών, μετεφέρθησαν καί έφυ τεύθησαν εφέτος είς Μεσσα ραν. Καθώς δέ πληοοφορού μεθα, πολλοί σκέπτονται νά όργανώσουν μεγάλας έπιχβιρή σεις καλλιεργείας μπανανών είς τα λειβάδια, καί τα πσρα θαλάσσια δπου ύπάρχει νερό καί είνε ύπήνεμον τό μέρος. Τό γεγονός είνε ευχάριστον. Πρέπει δμως νά ένθαρρυνθή ή προσπαθεία αυτή των Μεσσα ριτών. ΚαΙ τό έργον σύτό τής ένθσρρύνσεως, τής οίκονο μικής ένισχύσ^ως καί τής κα θοδηγήσεως είς τό έργον των, θά τό άναλάβουν ασφαλώς ή Άγροτράπεζα καί αί Γεωρ γικαί "Υπηρεσίαι. ρουποδένδρων πού ευρίσκον¬ ται είς την νοτίαν πλευρόν τής επαρχίας Μονοφατσίου, άπό Καπετανιανών μέχρις Ά- χεντριά. Είναι δεκάδες χιλιά δβζ τα δένδρα αύτά. Καί θ' απέβαινον πηγή πλούτου εάν έξημερώνοντο. Νά έμβολια· σ9οΟν λοιπόν τώρα την άνοι¬ ξιν πού είναι κατάλληλοςπρός τουτο έποχή. Νά έμβολιασδοϋν. Ελπίζομεν 8τι ό Οΐκος τοθ άγρότου καί τό Γεωργικόν Τα μεϊον θά φροντίσουν διά τόν εμβολιασμόν των άγρίων χά δεχα έτών, κατέκειτο επάνω σ'Ινα σωρό άχυρα στή γωνιά. Τό παιδί μουγκριζεν άπό τους πόνους. "£· άς ματωμένος έπίδεσμος γύρω τό χεφάλι τού έξηγοθσε γιατί πό οθαε. —Ί5ού πως ό τνίρος άγαπα όν προσφιλή τού λαόν, είπεν 6 ασποθτιν τό παιδί αύτό πουλοθ ε έφημερίδες στή λεωφίρο Νέβ χυ. Κατά λάθος, χωρίς νά τό θε η, ίπεσε πάνω σ' Ιναν άξιωματι δ τής άστυνομίας. Ένας Κοζά ος έβγαλε τό σπαθί τού καί τό χτύπησε στό κεφάλι. Χωρίς την ίοήθειαν τοθ θεοθ τό παιδί θά «θάντ;. (συνιχίζιται) Τα κρασιά μας. Έντός των ημερών πρόκει- ται ν' άρχίσουν είς Παρισίους διαπραγματεύσεις διά την σύ¬ ναψιν νέας έλληνογαλλικής έμπορικής συμβάσεως. Θά κα ταβληθή δέ .προσπαθεία νά εξασφαλισθή διά τής νέας αυτής συμβάσεως ή έξαγω- γή είς Γαλλίαν δσον τό δυνατόν μεγαλυτέραν πο- σοτήτων έλληνικών προϊόντων. Καί φυσικά θά ληφθή μέριμνα καί διά τα κρητικά προϊόντα καί ιδιαιτέρως διά τα κρασιά πού είχον άνέκαθεν ζήτησιν έν Γαλλία. Ή Άγία Βαρβάρα. Είναι αναμφισβήτητον δτι ή Άγία Βαρβάρα έχει σημειώ· σει μεγάλας προόδους καί είς την γεωργίαν καί είς δλας τάς άλλας έκδηλώσεις τής ζω ής της κατά τα τελευταία έ· τη. Οί5τε σττιθσμή γής. δέν έ- χει μείνει άκαλλιέργητος. ΚαΙ ή κωμόπολις έχει πλουτισθΓ] μέ νέας οίκοδομάς, μέ ώραιό τατον σχολείον, μέ μεγαλο- πρεπή εκκλησίαν καί μέ πολ¬ λά κοινοτικά έργα μεγίστης ωφελείας. Τώρα απεφάσισε ν' άνεγείρπ καί επιβλητικόν μνημεϊον είς τούς έν πολέ- μοις πεσόντας. Είναι καί τοθ το έν μέγα έργον πού άνήκει είς τό ενεργητικόν των κοινσ*· τικών άρχόντων.
  ΛΗ0ΡΘΩΣ12
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήαεοον «Άρ
  ροβών μετ" έμποδίων» έλληνιστΙ
  όμιλοΰσα μέ τόν ΟΙκονόμου καΐ
  την Ρένα Ντόρ Έκτός ττρογράμ
  ματος: Ή Μεγαλόνησος Κρήτη.
  Κυριακήν άτέλειαι δέν Ισχύουν.
  Την Δευτέραν Εναρξις όττερέττας
  Γ. Ξ66η.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό συγκλο
  νηστικόν ϊργον: «Δέν θά λησμο
  νήσουν ποτέ» μέ πρωταγωνιστάς
  Γκλόρια Ντίξον-Κλώντ Ραΐηνς,
  Έκτός προγράμματος ζουρνάλ.
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  (Ότΐερέττα .=.ύδη)
  Άφΐκνουμένη μεθαύριον Δευτέ
  ραν, άρχΐζει άμέσως τάς παρα
  στάσεις της μέ την γλυκυτά¬
  την δπερέτταν των κ. κ Λώρη
  Ριτσιαρδη ή «ΝεράΙδα τοϋ Νεί
  λου» Είς τόν ΘΙασον συμπράτ
  τουν αί κ. κ. Νίτσα Φιλοσόφου
  Β. Νικολαΐδου καΐ οί κ. κ. Σπ
  Μιτάρτζος, Β. Κοντογιάννης, Λώ
  ρη:, Ζωσιμόπουλος κλπ. "Αρτιο
  μτιαλέττο. Εξεδόθησαν καρνέ 10
  εΐσιτηρΐων δρ. 250. Έκαστην ΤρΙ
  την, Πέμπτην, Σάββατον λακαΐ ά
  πογευματιναΐ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΑΡΡΑΒΟΝ
  ΜΕΙ'ΕΜΠΟΔΙΟΝ
  Ή «ρώτπ έλληνιχή ταινία
  αψβγη οέ τεχνιχη,βέηθοιτοιΐα
  θε φωνοληψία.
  Πρωταγωνιστοϋν:
  ΠΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
  ΡΕΝΑ ΝΤΟΡ
  Μουσική ειδικώς συντβ·
  βεϊσα ά πό τόν γνΜβτο συν
  θέτπ Γιάννη Κυπαρίοση.
  1. Έκτός προγράμματος:
  ή Μεγαλόνησος Κρή,τη.
  2. Έκλαίρ ζουρνάλ.
  Παγκβσμια γεγονβτα.
  Αυριον Κυριαχή ωρα
  11 πρωΐνή. Γενική εϊσο-
  δος δρ.10. Παιδικα καΐ 'Υ
  περώβν δρ. 6.
  Σημ. Αυριον
  Άτέλειαι δέν Ιοχόουν
  Την Δευτέραν Εναρξις ο
  ικριττας:
  Γ.ΙΥΔΗ.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τα συγχλονιστιχό ίργον:
  ΔΕΝΘΑ
  ΠΟΤΕ
  ΓΚΛΟΡΙΑ ΝΤ1ΞΟΝ
  χαΐ ό ΚΛΩΝΤ ΡΑ1ΗΜΣ
  Ή μεγαλυτίρα δικαστική
  πλάνη των τελευταίων .των.
  Ένα ϊργο πού θά αφίση ε¬
  ποχήν γιά την θαυμασίαν
  πλοκήν τού.
  ί προγράμματβς
  ΖΟΥΡΝΑΑ
  ΠΡΟΣΕΧΟΣ:
  ΕΝΑΣ ΑΝΔΡΑΣ
  Τίιν Κυριακην £ρ«ν 1 μ.μ
  ολόκληρον τβ ΐεκειοοδΊκχβν:
  ΔΡΟΜΟΣ ΛΥΣΕΩΣ
  Σημ. Καβ'.έκαστην ώραν 6
  1)2, άιτογευμοτηνή.
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΛιΚΟΙ
  Τοϋ Άρμστρογγ.
  18ον
  Ουδενός έφεΐδετο. Εϊρωνεύετο
  την ματαιοδοξίαν τοθ κομψοθ
  Ρεφέτ, την αίοθηματολογίαν τίίς
  Χαλιντέ Έντίπ, είρωνεύετο τόν
  Μπεκήρ Σοικήρ ό οποίος επίστευεν
  δτι ήταν στρατιώτας καί θά ήταν
  καλυτέρα είς την θέσιν τού μπρο
  στά είς ίνα γραφείον γραφέως,
  την Κιζήμ Καρά Μπεχήρ πού φι
  λοδοξοθσε νά παίξΐί ίνα μεγάλον
  ρόλον, χαί τό μόνο πού ίπαιζεν
  ήΐαν .. διολί καί αύϊό πολίι άΊε-
  χνα. Καί δλοι αύτοι ήσαν φίλοι,
  ποίι άπδ τής πρώτης στιγμής τής
  έπαναατάσεως ευρίσκοντο παρά
  τα πλευρόν τού.
  Δέν είχεν οίκτον γιά καμμίαν
  παράδοσιν, γιά καμμιά καθιερω
  μένην αξίαν. Ή ήθική ήταν^ γι'
  αυτόν παραπέτααμα διά τοΰς υπο
  κριτάς. Καί δλα αυτά, παραδό
  σεις, παραδεδεγμένας ιδέαί, άρ
  χάς, τα έχομμάτιαζε, τ* £<αν« κουρέλια! Καί 2ταν άνέπτυσσε τάς ίδέας τού έφ' 8λων αυτών, μετεχειρίζε το την σάτυραν, τδν σαρκαομόν, χωρ!; καμμιά άπδ έκείνας τάς λεπτότητας ποΰ μετριάζουν την δριμυτητα μιάς κριτικής καί ά- ποτελαθν δ,τι λέγεται χιοθμορ. Ή σάτυρά τού τον Ιδειχνε στε· ρούμενον λεπτων αίαθημάτ.ων, πλήρη ηερι φρονήσεως διά τ,ούς άνθρώπ^υς, τάς ίδέας ή τού; θε- σμούς. Τόν έδειχνε μάλλον θη¬ ρίον παρά άνθρωπον. Σέ τέτοιες σΐιγμές ή"ταν ό λύκος, δ σταχτής λύχος, σκληρός καί αμείλικτος, χωρίς αϊαθήματα, χωρίς ηθικήν ή άλλους γνώμονας έκτός άπό τάς επιθυμίας τοθ ζώου, τα ενστικτα. Ένας . σχληρδς λύχος—σκληρδς καί άδΕστακτος. Είς τάς αρχάς 4 Μουσταφά Κε μάλ είχε ζήαει μέ τούς άμέαους αυνεργάτας το» είς την παλαιάν άγρονομιχήν σχολήν τής Άγκυ¬ ρας. "Υστερα εγκατεστάθη είς Ι¬ να δωμάτιον τοθ οίχήματος τ&Ο σταθμάρχου, διά νά ευρίσκεται κοντά είςτό τηλεγραφεΐΌν. Τα τη λεγραφήματα ήσαν γι' αυτόν 8,τι γιά τούς αλλους άνθρώπους εΐ'ε αί επιστολαί ή συνδιαλέξεις. Συ νεννοεΐιο, συνδιελέγετο, θχ μπο ροθσε χανείς νά ειπή, τηλεγρα φιχιός. Δέν ήταν τίποτε τό «σύ¬ νηθες γι' αύτδν ν' αποστείλη Ι¬ να μακρόν ^τηλίγράφημα τριακοσί ών λέξεων διά νά διαμαρτυρη θζ είς τόν μέγαν βεζύρην τής Κωνσταντινουπόλεως ή διά νά δώ ση διαταγάς είς Ινα διοικητήν σώματος στρατοθ είς Σεβάστει αν. ΆφοΟ ελάμβανε απάντησιν είς χό τηλϊγράφημά τού, δέν τό είχε είς τίποτε νά καθήση καί ν' ανταπαντήση δι' ίλλων τρια κοσίων λέξεων! (συνεχίζεται) •Επανήλθε έ$ Αθηνών ή κομμώτρια κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ δπου ειχε μεταβή πρός πά ρακολοΰθησιν των νέων κομ μώο«ι»ν, διά τάς Αποκρέω, κομίσααα πλουαιωτατην σν>λ
  λογην διακοσμπτικ«ν τής κβ
  φαλής.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  μειοδοτικήν δημοπρααίας.
  Ό έπιθεωρητής Γόρτυνος
  διακηρύτει βτι έκτίθΕτσι είς
  φανερόν μειοδοτικήν δημοπρα¬
  σίαν ή κατασκευή κορωνΐδος
  καί στέγης τοθ δημοτικοθ σχο
  λεΐου Βασιλικής Καινουρίου
  συμφώνως τ{; συγγραφή υπο¬
  χρεώσεων τοθ κ. ΣχολικοΟΆρ
  χιτέκτονος Κρήτης.
  1) Ή δημοπρασΐα θέλει γΐ
  νη την 11 ην τοϋ μηνός Φεβρου
  αρίου έ. ε ημέραν Σάββατον
  κοΐ ώραν 11—12 π. μ. καί έν
  τώ γρσφεΐφ τοθ έπιθεωρητοθ
  δημοτικόν σχολείων Ήρα
  κλείου.
  2) Τό Ιργον προϋπελογΐσθη
  είς δραχμάς 45 000, ή δέ έγ-
  γυοδοσΐα ωρίσθη είς δραχμάο
  3 500 κατατεθησομένας διά
  γραμματίου.
  3) Είς την μειοδοσίαν γ(·
  νονται δεκτοΙ έργολόβοι κσΐ
  έμπειροτέχναι έκπληοώσαντες
  πάσας τάς πρός τό δημόσιον
  ύποχρεώσεις των.
  4) Ή συγγρσφή κ.λ.π. εύρΐ
  σκονται κατατεθειμένα είς τό
  γραφείον τοθκ.έπιθεωρητοθ δή
  μοτικών σχολείων Ηρακλείου
  ώς καί τής σχολικί}ς έφορεΐ-
  άς έν Βασιλική ένθα οί βου
  λόμενοι δύνανται νά λαμβάνω
  σι γνώσιν.
  Έν Άγΐω Μύρωνι τβ 26—
  1-1939.
  Ό έπιθεωρητής Γόρτυνος.
  τς. τ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τελευταΐες συλλογές
  Πσρισινών μοντέλων.
  Ό οΖκος Σιαπαρελλί έλάνσαοε
  είς την τελευταία τού <3ίλ'λο·{^ μοντέλων «ντεμΐ-σαιζόν» μία έξ*ι ρετικά τολμηρή ιδία: την άσυμυε τρία. Τα μοντίλα τού μέ διαφο- ρετικά μανίκια άρεσαν πολύ είς τόν παριαινό κομψ4κοσμο, χι' ί τσι 2να βραδυνό φόρεμά τού άπό μαθρο μουάρ, μέ τεράστιο ντεχολ τέ πού συμπληρώνεται μέ μία ζακέττα, τής οποίας μόνον τα Ινα μανίκ: είνε γαρνιρισμένο μ' Ινα μεγάλο φιόγγο, είχε ίξαίρετιχή προτίμησι. Έκ τώ^ τελευταίων παριαινών συλλογδν συμπεραίνομε δτι τα 6ρα δυνά φορέματα γίνονται τόσον άπό χονδρά, σχληρά μεταξωτά, σατέν, μουάρ, ντυσές, δσον χαί άπό ζερσέ σούπλ. Άπό ζεροέ μεταξωτό είνε χι' Ινα άπό τα ω¬ ραιοτέρα βραδυνά μοντέλα τής Νίνα Ρίτσι. Γίνεται άπό άνοι- χτίχρωμο γκρενά ζερσέ καί δάο διαφορετικός άποχρώσεις βιολέ σχηματίζουν Ινα είδος πλαστρόν. Ο£ κομψές παρισινές προτιμοθν γιά τό άπί^ευμα φορέματα σέ στυλ ταγιέρ, πού φοριοθνται χά- τω άπό τό γούνινο παλτό. Ό Γκρήντ λανσάρει Ινα χαριτωμένο μαθρο ταγιέρ μέ εντελώς Ισια γραμμή. γαρνιρισμένο έμπρίς μέ γκρό γκραίν. Τα πλισέ σολέιγ χρησιμοποί- οθνται είς τα τελευταϊ* μοντέ λα μέ ίντελιο; νέο τρόπο: ώ{ τραπέ. Δέν παίρνει πλέον φάρ δος μόνον ή φούστα, χάρις είς τό άνοιγμα τοθ πλισέ, άλλά χαί τό χοΐσάζ ντραπάρεται μέ φάσες άπό πλισέ σολέιγ. "Ενα βραδυνό φόρεμα τοθ ΑελΟν πού σημειώνει σπανία ίπιταχία, είνε άπό άνοι χτόχρωμο κρέπ, κλός πλισέ αολέ- ιγ καί συγκρατεϊταΐ είς την μέ- ση καί είς χον λαιμό μέ σΐενές ταινίες άπό χρυσό λαμέ. Ό Λελόν λαναάρει έπίαης . Ινα χαριτωμένο μοντέλο σέ στυλ σε μιζιέ πλισέ σολέιγ, γαρνιρισμένο μέ όριζόντια γαζιά, πού άρέσει εξΛΐρετικά.' ΈπΕσης άρέσει πολύ Ινα μοντέλο τοθ Πατοΰ άπό σατέν μάΐ μέ γυ*λιστερές ένχρυατασιόν. ή Ντιστβγκέ Εξπρές θαλαμηγόν ΣΟΦΙΑ. Τόννων 2.000. όλόκληρα διαμερί- Ταχύτης 18 μιλλίων. Άφθάστου πολυτελείας μέ σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουσρίου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, Σϋρον, Τήνον, Μύκονον, Ί- καρΐαν, Σάμον. Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ Ή εύνοουμένη ' Γών γυναικών ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ ΗΣ λΡΟΜλΤλ ΑΙΜΑΝ ΣΥΠΡ, ΟΡΙΙΜΙ. καϊ είς 14 ώραίους καί ζων- τανούς χρωματισμοϋς έν· σωματοΰται είς τό δέρμο δσο καμμιά αλλη, καϊ τοθ δίνει δψι βελουδένια καί "ΑΝ0ΙΞ1ΑΤ1ΚΗ ΔΡΟΣΙΑ,, 'Αντιπρόσωπος Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλά- στιγγες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ πεφημισμέ- νου έργοστασΐου Ελένης Καχαβούλη, Έμμαν. Παγκάλου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγω- νισμοθ κοί μέ εύκολΐες πληρωμάς, παρά τώ άντι- προσώπω κ. Δημητ. Λ. ΓιαλιτάκΓ) έναντι Δημαρ- χεΐου. Πρίν ή προμηθευθεΐτε έπισκεφθεΐτε την έκ- θεσΐν μας. Πρατήριον οΐνων: ΑΝΤ. ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Πλατεία 'Αρκαϋου (Χεϊτάν Όγλ«ΰ). Κρααιά μαδρα 'Αγιβμυριανά, λευκκ Άρχανιώτικα, ρεταίνες άρωματώίει;, σβΰμβς άφροΰ. Κρασιά άγχά, άνέβευτα γνησιο ζβυμΐ τοδ σταφυλιβδ χάρις χημικάς θυσίας. Κρασιά γεμάτα βιταμίν·$ χά) ύγεία. Τιμαί άσνναγώνιστοι. «■««■■■■■■■■■■■■■■«■■■•■■■■■■■■■■■■■■■ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ _«ι θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών. Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων. Πρίν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας. * Τιμαί λογικα]. Ο έρως €ΐ€ την των Χρυοανθέμων. Η ΜΧΗ Υπό Κλώντ Φαοέρ- 16'ον Τα λεπτά χεΐλη έμΐλησαν μέ την ϊδια πένθιμη φωνή: — Εύχαριστώ... ΧαΙρετε... Καί ό Φέλτζ άποπεμφθείς έ'τσι, έχαιρέτισε καί ώπισθο- χώρησε πρός την πόρτσ. Στό κατώφλι εσταμάτισε γιά ν λ χαιρετΐση πάλιν... Ή μαρκησΐα Γιορισάκα δέν εΐχε κινηθή. Έμεινεν άλύγι- στη, άνεέιχνΐαστη, μυστηριώ δης—άσιάτις, άσιάτις άπό την «ορυφή τής κεφαλής ώς τα πό&ια, άσιάτις σέ τέτοιο βαθ αό, ωστε δέν διέκρινε κανεΐς πια την εύρωπαϊκή τουαλέτ- ΐα της. Καί δ τοΐχος, ό ντυ- ιιένος μέ μεταξωτό υφασμσ, τής έχρησΐμευε σάν £να εΐ- 6ος φόντου στό μέσον τοθ ό- ΐιοΐου παρουσιαζόταν τώρα μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη .. * Πιό επάνω ^άπό τόν ναόν τοϋ Σΐββτ, είς τό μ>κρό πάρ-
  κο τοθ λόφου ΝιχΙ, άνάμεσα
  στίς αίωνόβιες καμφορέες καί
  τούς σφενδάμνους άπό τούς
  όποίους κρεμόντουσαν ώραιό·
  τατες περ πλοκάδες, ό Ζάν-
  Φρανσουά Φέλτζ περιεπλανή-
  θη επί μίαν ώραν συνεχώς.
  (συνεχΐζεται)
  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ & ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣίΠΟΙ
  ΛΛΕΛΦΟΙΑΙΑΚΑΝΤΟΝΑΚΗ
  Γρβκρεΐβιβοβς .._„.._„.
  Εχβΐοις: Πλατείαι Σανοριβάνι.
  ΚΑΤΟΧΟΣ χί)ς διπλογραφίας
  «ναλαμδάνει την τήρηβιν έμπορι·
  χ<δν διδλίων μέ συμφίρονχας 8· ΚΟΙ ίΝΩίΊί ΚΡ ΓΑΜΟΙ'—Την παρελθούσαν Κυ ριακήν ετελέσθησαν έν Ποτα- μιαΐς οί γάμοι τοΰ κ. ΆντωνΙ- ου 'Ελευθεριάδου μετά της δί¬ δος Σ'έλλας Μιγάδη. Παράνυμ- φός παρέστη δ κ. Νίκανδρος Φραγκιαδάκης, τέως Άγρονόμος καί νυν δικηγόρος έν Ηρακλείω. ΘΑΝΑΤΟΙ.—Απέθανε καί έχη δεύθη είς "Ανω Βιάννον την 27π,ν 'ίανουαρΐου ό 24ετής Νικόλ. Κου σκουμπεκάκης. Ό μεταστάς ήτο πρότυπον χρηστοϋ καί τιμίου πό λΐτου, είλικρινοϋς φΐλου καί κα λοϋ οΐκογενειάρχου. Πρό 4=τ1ας είχεν άναλάβει την κηδεμονίαν τής οικογενείας τοΰ αποθανόντος πατρός τού καί απεδείχθη άρι στος οίκογενειάρχης καί χρησι μώτατος είς τούς έπισκεπτομέ νους την Βιάννον ξένους. Λόγφ των έξαιρετικών τού άρετδν 6 με ταστάς ,ήγαττατο καί έξετιματο παρ' δλων των κατοίκων τής Βιάννου οΐτινες τόν έθρήνησαν καί θά τόν θρηνοΰν. "Ιδιαιτέρως έθρηνήθη υπό τής νεολαίας, ήτις εστερήθη τό στολΐδι καί άγλάισμά της. Συμμεριζόμενος την λύπην της πενθούσης οικογενείας, είς αυτήν μέν εΰχομαι καλήν ύπομο νήν είς αυτόν δέ αιωνίαν ανά¬ παυσιν. „ . Ι. Χ. Γύρω στήν πόλι. Έζηκολούθησε καί χθές ό Ιδιος καιρδς: χιονιστής. —Πάντως μέ κάποιαν μείωσιν τοθ ψύχους καί τάσεις βελτιώ σεώς τού ότωσδήποτε. —Έννοεϊτσι 8τι έξ αΐτΐας της παρατάσεως τής χιονιάς ένε- κρώθη προοτίστως ή νυκτερινή κίνησις καί ήραιώθησαν σημαντι κώς οί ξενοχτηδες. — Γεγονός κοσμικόν άπόψε θά είνε τό χορευτικόν οΰζο Αθ πά τριωτικου ίδρύματος είς την αί θουσαν τής Λέσχης Ηρακλείου. —Ή έπιτυχΐα τού είνε έξησφα λισμένη ώς κοί προχθές έγράψα μέν καί λόγω οργανώσεως καί λόγω συμμετοχης έπιλέκτου κό· σμου έξ αμφοτέρων των φύλων. —Ώς συνέβη δλλως τε είς τό παρελθόν διά κάθε χορευτικήν συγκέντρωσιν ώργανουμένην υπό τοθ ΠατριωτικοΟ Ίδρύματος. —Ό κλειστός χώρος άποτε λεϊ αύτάς τάς ημέρας τό κύρι όν σημείον συγκεντρώσεως των συμπολιτων. - Οί ζεστές νωνιές των κσφε νε(ων πού παρέμεναν £ρημες ίως τώρα, άν κρίνωμεν τα πράγματα άπό τίς συνεχεΐς χειυωνιάτικες λιακάδες, άνεζοωγονήθησαν. —Συγκεκριμένως άνεζωογονή θη τό τάβλι καί ή πρέφα άλλά καί οί διεθνολογικαΐ συζητήσεις διά τάς οποίας ό κλειστός χώ ρος αποτελεί τόΐτον Ιδιαιτέρας ά —Τό νέον διήγημά μας «Ρα σποΰτιν, τό λυκόφως τώντσάρων» παοακσλουθεΐται άπλήστως υπό των αναγνωστών μας. —Καί τοθτο διότι τιράγματι πρόκειται περΐ νέου δλως διόλου ίστορικοθ διηγήματος γύρω άπό την σατανικήν φυσιογνωμίαν τοϋ Ρασποϋχιν καί την πολυτάραχον κατά την εποχήν εκείνην κοινωνι κήν καί κρατικήν ζωήν τής Ρωσ- σΐας. —Ήτις άποδΐδεται μέ δλην την ένάργειαν καί παρατηρητικόιητα καί μέ άγνώστους ϊως τώρα λε πτομερείας. —Συνεχίζεται είς τοΰ Πουλακά κη ή προβολή τοθ «Άρραβώνος μετ* έμποδίων» τής ελληνικάς ταινΐας μέ τόν ΟΙκονόμου ή όποΐα γενικώς ήρεσεν —Είς την «'Λινώαν» συνεχίζβ ται ή προβιλή τοϋ ένδιαφέροντος φΐλμ: «Δέν θά λησμονήσουν ποτέ». & Ρέκορτερ —Χορευτική συγκέντρωσις τοθ Σΐυλλόγου ΔεσποινΙδων. Την προσέχη Τρίτην θά δοθή τό δεύτερον οΰζο προλονζέ τοθ Συλ λόγου Δεσιοινίδων είς την αί θουσαν «Ντορέ» μέ τό συγκρότη μα μουσικης Βαγγελάκ). Τό ου ζο ούτό θά συγκεντρώση ασφαλώς τόν έκλεκτότερο κόσμο τοϋ Ήρα κλβίου καί θά £χη Οπως πάντοτ» μεγάλην επιτυχίαν. Τα εΐσιτήρια θά πωλοϋνται υ πό των μελών τοϋ Συλλόγου, ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦλΡΜΑ- ΚΕΙΑ.— 'Απόψε 4 Φεβρουαρίου θά διανυκτερεύσουν τάφαρμακεΐα Έμμ. Ματζαπετάκη καί Μιχ Τζομπανάκη. Χορευτικόν ούζο ΗΑΤΡΙΟΤΙΚΟΥ ΙΑΡΥΜΑΤΟΣ Κοινωνικής Προνοίας καί Αντιλήψεως ΑΙΘΟΥΣΑ: ΛΕΣΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σάββατον 4 Φεβρουαρίου 1939, ώρ« 7 μ. μ. "Εναρξις τής άφικνουμένης διά τό Εθνικόν βρχηοτρας: Κορινθίου—Γούναρη Κάνομεν την μεγαλυτέ¬ ραν κατανάλωσιν διότι πω- λοδμεν ολα τα ύφάσματα είς τιμάς ασυγκρίτως εύθηνά$. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο ερνον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  505©ν
  Καί ούτω 6έ παγωμένους θά τούς έδερον οί
  φύλακές των, ών αί μάσηγες δμως δέν θά ήδύ
  ναντο νά διακόψωσι τόν βρυγμόν των οδόντων ή
  άλυσις, ή κυρίως λεγομένη, καδένα δι' ή"ς ήσαν δλοι
  κατά γραμμήν δεδεμένοι, θά εξηκολουθεί νά τούς
  κρατή έκ τοό τραχήλου. ΤΗτο άδύνατον'νά μή φρΐ
  ξη 6 άνθρωπος, βλέπων είς τοιαύτην κατάστασιν
  έλεεινήν 6ντα δμοια αυτώ
  Αί ράβ&οι των δεσμοφυλάκων δέν έφείδοντο
  ου τε των άρρώστων, οΐτινες εκειντο κατακεκλι
  μένοι έντός τοΰ έβ&όμου όχήματος δεδεμένοι καί
  αύτοι διά σχοινίων, καί άκίνητοι ώς τόσοι σάκ
  κοι έμπλεοι αθλιότητος-
  'Εξαίφνης εφάνη ό ήλιος. Οί μοχθηοοί διαλο
  γισμοί εκάστου των δεσμωτών εγράφησαν επί
  τής μορφής των. Στιγμή αυτή φοβερά. "Ωφθησαν
  υπό τοθ ηλίου πεφωτισμένοι δαίμονες άνευ προ
  σωπείων, ψυχαί θηρίων γυμναί. Τινές αυτών έ
  φαίνοντο φαιδροί' ούτοι είχον έν τώ στόματι σω
  λήνας πτερών, καΐ έφύσων έττί των περί αύτούς
  συναθροιζομένων θεατών, οί βδελυροί. φθίΐρας ά
  πό των μιαρών φορεμάτων, μάλιστα δέ επί των
  γυναικών.
  Χάος συμφορών καί βασάνων ολη αυτή ή
  σχυγερά προπομπή! ΤΙνος κτήνους μορφήν ήθελες
  καί δέν διέκρινες έπ' αυτών των άνθρώπων! Έ
  βλεπες μεταξύ αυτών γέροντας, νέους, έφήβους,
  κρανία γυμνά, φαιά γένεια, τερατωδίας κυνικάς,
  ύποταγάς θυμωμένας, δψεις άγρία€, άπεγνωσμένα
  σχήματα, χοίρους φοροθντας κασκέτα παντοίων
  είδών, κεφαλάς τινάς ώς κορών, την κόμην σχημα
  τίζουσαν επί των παρειών μακρούς βοστρΰχους,
  πρόσωπα νηιιακά καί ώς έκ τούτου μάλλον άπαί
  σία, λιποσάρκους μορφάς σκελετών, έξ ών δέν
  ελειπεν όλλο ειμή ό θάνατος. Επί τής πρώτης ά
  μάζης έβλεπες μεταξύ των άλλων καί ίνα αΐθίο
  πά. Εκάστη των άμαξών είχεν Ιδίαν φυσιογνω
  μίαν. Είς μίαν έξ αυτών έμέλποντο άσματα ά
  ναιδή' είς την πλησίον αυτής ώΧόλυζον καί έβρυ
  χώντο' είς την κατόπιν ετεινον τάς χείρας πρός
  τούς θεατάς έπαιτοθντες.
  Είς μίαν άλλην Ιτριζον τούς οδόντας" Ης την
  ακόλουθον ηπείλουν τούς δισβάτας' ή άλλη έ
  βλασφήμει τόν Θεόν ή τελευταία έσίγα ώς τα
  Έπειδή τα άσματα καί αί βλασωημίαι προέβαι
  νόν αΰξοντα, εΤς των φυλάκων τής συνοδείας, ό
  άρχηγός αυτών ΐσως, έκροτάλισε την μάστιγά τού,
  καΐ είς τό οημίΐον τοθτο, χάλαζα ραβδισμών 'έ
  -εσε τυφλώς επί των άμσξΛν κσί των έπτά. Πολ
  λοΙ των δερομένων έβαλον ^ότε βρυχηθμούς καί ά
  φρισαν τοθτο δ' έδιττλσσίσσε την χαράν των παι
  δσρ'ων, άτινα συνηθροίοθησαν ώς νέφος μυιών περί
  τσ έλκη ταυτα τής κοινωνίας.
  (συνεχίζεται)
  Ι^Ι^ΐ'^ε»—ε^*Ι|)»εΛε#^ε»ε»·^~^ε^Ι~ε«#^Ιε^εε^^
  ■ ■■■■■■■■■Μ|
  ΔΗΛΩΣΙΣ ^
  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  'Αποκλειστικών 'Αντιπροσώπων των έν ΣΙ-
  Ν1Λ—Ιταλίας έργοστασίων κατασκευής ψεκαστή-
  ρων ΣΦΙΝΤΑ Α. & Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ.
  Πίός την άπό εΐχ-.σαετίας άποκτηθεϊσαν πολυπληθή
  πελατείαν μας:
  Λαβόντες αφορμήν 2χ τής πομπώδου; διαφημίσεως
  τής Μετολλουργίαί: «Άδελφοί Πραπόπουλοι» ΙΙατρών, εΖ;
  τόν έγχώριον τύπον, καί παρά την μεγάλην διαφήμι¬
  σιν έκ μέρους τής ώς άνω Μεταλλουργίας των
  ψεκαστήρων μας ΣΦΙΝΤΑ είμεθα ΟποχρεωμΙνοι νά
  φέρωμεν είς γνώσιν υμών πρός αποφυγήν συγχΰσεων δτι
  οί παρά τή; ώς άνω Μεταλλουργίας διαφημιζόμενοι ψεκα-
  στήρες «Ιταλικού ΣΦΙΝΤΑ τύπου» ουδεμίαν σχέσιν Ιχουν
  μέ τούς ψεχαστήρας ΣΦΙΝΤΑ τοθ παρ' ημών ώ; άνω άντι-
  προσωπευομένου Ιργοστασίου Α. ΚΑΙ Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙ.
  Καθιστώμεν υμάς ώ; έκ τούτου προσεκτικού;, Γνα μή παρα
  π^αν&σθε έκ τή; εύσχήμου χρήσεως παρά τής Μεταλλουρ-
  γΐας «Άδελφ&Ι Πραπόπουλοι» τοθ σήματος μα; ΣΦΙΝΤΑ,
  τοσούτω μάλλον καθ" δσον εί; τόν διαγωνισμόν τή; 9)1)39
  τής ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν Η¬
  ΡΑΚΛΕΙΟΥ, ό κατασκευασθέν τύπος ΣΦΙΝΤΑ παρά τής
  Μεταλλουργείας Πραποπούλου, απερρίφθη ώ; μειονεκτών,
  παρά τάς έπισταμένας μελέτας είς ά; ίσχυριζεται δτι 6-
  ηεβλήθη ή Μεταλλουργία Πραποπούλου διά την άντιγρα·
  φήν τοθ ψεκαστήρος μας ΣΦΙΝΤΑ.
  Ι *■;
  Οί δηλοθντες:
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  Ηράκλειον Κρήτης.
  ΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Ι Τό
  Ι__
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  της απολύτου προτιμήσεως δλων των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  'Ανακαινισθέν καί πάλιν έξαβφαλίζει δλα χά
  πλεβνεκτήματα τής άνέβεως καί (ύχαρίβτου δια-
  μβνίΐί.
  @έρμανσι$—λβυτρά κ. λ. π.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ: ΑΡΡΛΒΩΝ ΜΕΓ ΕΜΠΟΑΙΟΝ
  Έγκυκλοττα ιδε ία
  Λι' έκεΐνους πού σέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Μ ΓΗΪΝΑΙ ΑΚΤΙΝΕΣ
  Β'.
  Ό δρόμος είς έ"*· σημείον δι·
  έρχεται άπό Ινα δάσος. Κατά την
  διάρκειαν των διαδρομήν άπ4 τό
  δάσος αύτό οί δδηγοΓ των αύτοκι-
  νήτων διεπίστωσαν δτι είς δύο
  σημεϊα μήκους δεχαπέντε περίπου
  μέτρων Ικαστον, τι μοτέρ έστχ-
  ματοθσαν αποτόμως καί κατά την
  μετάβασιν καί κατάτήνέπιστροφήν.
  Βραδύτερον παρετηρήθη καί άπό
  άεροπόρου; διερχομένου; άνωθεν
  των σημείων, 2τι τα μοτέρ των
  άεροπλάνων τί»ν έηαυαν νά λει-
  τουργοθν είς £ν ωρισμένον ση
  μείον εντελώς αδικαιολόγητος.
  Ή τσεχοαλοβαχική κυβέρνησις
  διώρισεν επιτροπήν πρός έξέΐα
  σιν τοθ φαινομένου έτωδιασμέ
  νην μέ τα τελεΐότερα μηχανήμχ
  τα. Τ' άποτελέσματα των έ
  ρευνών δέν εγνώσθησαν, φαίνε
  ται 2μω; 8τι εδημιούργησαν ζω
  ηρόν ενδιαφέρον είς τούς άρμο
  δίου; ίχύχλου; καί συνεζητήθη
  τό ανωτέρω φαινόμενον δταν
  ανεγράφη είς τόν τύπον δτι οί
  Γερμανοί ϊκαμαν δοκιμάς είς
  τα σύνορα άποτόμου βιαχοπής
  τής λειτουργίας των μοτέρ ολο¬
  κλήρου εφοδιοπομπή; αύτοκινή
  των, τα ίποϊα κατόπιν ώ; νά
  δπακούουν είς μίαν μυστηρ ώ5η
  έπιταγήν, έπα^ελάμβανον δλα ό-
  μοθ την κανονικήν των κίνησιν.
  Άλλά ένφ είς την τελευταίαν
  περίπτωσιν επρόκειτο περί ήλεκ
  τρομαγνητικών έπιδράαεων τεχνη-
  τώ; προκαλούμενον, είς τάς δύο
  πρώτας πρόχειται περί έπιδράσε
  ω; φυαικων δυνάμεων έξ εύ τβκ
  μαίρεται δτι, τό Ιδαφος ή μάλ¬
  λον τό δπέδαφος είς ωρισμένα
  μέρη διαθέτει μυσΐηριώδεις «γη·
  ίνα; άκτϊνας».
  (συνεχίζεται)
  «ΕΘΝΙΚΟΝ»
  "Εναρξις Κυριακήν 5 Φεβρουα-
  ρίου μέ την πανελληνίου φήμης
  ορχήστραν ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ τη
  συμπράξει τού άσσου των ντιζέρ
  ΓΟΥΝΑΡΗ.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΆναγκσστικοΟ πλειστηρισ-
  σμοΰ ακινήτου
  Των όφειλετών τοθ Δημοσί
  ου Μαρίας χήρας ΣτυλιανοΟ
  Τζωρτζάκη τό γένος Καπνι
  στοθ δι' εαυτήν καί ώς νομ(
  μου έπιτρόπου τοθ υπό έπικει
  μένην δικαστικήν άπαγόρευσιν
  υίοθ της Έμμ Τζωρτζάκη, Αί
  κατερΐνης Στ. Τζωρτζάκη κσΐ
  Έμμ. Στ. Τζωρτζάκη πάντων
  κατοίκων τής πόλεως Ήρα.
  κλεΐου.
  Ό Διευθυντής τοϋ ΤαμεΙου
  "Ηρακλείου δηλοποιώ (άρθρα
  21 καί 41 ΝΕΔΕ) δτι οί διωκό
  μενοι όφειλέται τοθ Δημοσίου
  ΜαρΙρτΧ'Στ.Τζωρτζάκη,Αίκατε
  ρΐνη καί Εμμανουήλ Τζωρτζά
  κηκάτοικοιΉρακλεΙουόφείλουν
  έξ άμέσων φόρων δραχμάς τε
  τρακοσΐσς πεντήκοντα δύο χι
  λιάδας πεντακοσΐας πεντήκον
  τα έπτά καί 80 ο)ο (άρ. 452.
  557.80 ο)ο) καί πρΛς ίκανοποΐ
  ησιν τοθ δημοσίου έκθέτω είς
  αναγκαστικόν πλειστηριασμόν
  τό άκΐνητον κτήμά των ώς πε
  ριγράφεται είς την άπό 13ης
  Ίανουαρίου 1939 έκθεσιν ά
  ναγκαστικής κατασχέσεως τοθ
  κατασχέτου Ματθαίου Έμμ.
  Μιχελινάκη Έπιμελητοΰ είσ-
  πράξεως ήτοι Ιον) Έν αυτο¬
  κίνητον φορτηγόν ύπ' αριθ.
  18602, Ίππων εΤκοσι, τύπου
  Φόρντ ενός καί ημίσεως τόν
  νού άξίας δραχ. 30.000. 2ον)
  £ν αυτοκίνητον ϋπ' αριθ. 18.
  552, Ίππων 15, τεσσάρων θέσε
  ω>, τύπου Μάξουελ Ιδιωτικής
  χρήσεως άξΐας δραχμών εΐκο
  σι χιλιάδων. 3ον) Μίαν οίκο
  δομήν περιτετοιχισμένην γύ
  ρωθεν εκτάσεως τοθ οίκοπέ
  δου ένθα κείται αυτή πεντα
  κοσΐων τετραγωνικών μέτρων
  μετά των έντός αυτής εύρισκο
  μένων οίκημάτων, άποθηκών,
  γραφείων, διαμερισμάτων,
  φούρνων, ζυμωτηρΐων, μηχανη
  μάτων πρός λειτουργίαν πά
  ραγωγής άρτου καί έπεξεργα
  οίας σταφίδων, μοτέρ κυρΐας
  μηχανής καί δλων έν γένει
  των κτισμάτων, μηχανημά-
  των, προσαυξημάτων, παρα-
  κολουθημάτων καί οίκημάτων
  ώς αναφορικώς ή ανωτέρω
  έκθεσις πλειστηοιασμοθ δρΐ-
  ζει συνορευομένου τοθ δλου
  κτήματος ένθα πάντα τα άνω
  τέρω κτήματα, Ζαχαρίου Ζα-
  φειράκη, γύρωθεν μέ δρόμον,
  Την οδόν Μελισσεινών καί Νό
  ελ καί όποία οΐκοδομή έξετιμή
  θη είς δραχμάς πεντακοσΐας
  χιλιάδας
  Καί διακηρύττω,
  δτι τό ώς άνω είρηται κτή
  μα έκπλειστηριάζεται την Κυ¬
  ριακήν εΐκοστήν έκτην τοθ μη¬
  νός ΦεβρουαρΙου τοθ ετους
  (1939) χΐλια ένεακόσια τριά
  κοντα έννέσ καί ώραν δεκά¬
  την (ΙΟην) πρωϊνήν καΐ περα
  τοϋται την δωδεκάτην (12ην)
  μεσημβρινήν αύθημϊρόν (άρθρ
  43 ΝΕΔΕ).
  Ό πλειστηριασμός γενήσε
  ται ενώπιον τοθ επί τοό πλει-
  στηοιοσμοθ ύπαλλήλου κ Κων
  σταντΐνου Ζαχαριάδου Συμβο
  λαιογράφου κατοικοεδρεύον-
  τος έν ΉρακλεΙφ ή τοθ νομί-
  μου αύτοθ άναπληρωτοθ έν
  Ηρακλείω καί έν τώ δημοσίφ
  γραφείω τού παρά την ό5όν
  «Χάνδακος» συνήθη των δημο-
  πρασιών τόπον υπό τούς ε¬
  ξής δρους:
  1) Πρώτη προσφορά διά λο
  γαριασμόν τοθ δημοσίου έχει
  ορισθή δρ. 10 000 δι' Ενα έκα¬
  στον των αύτοκινήτων καί 300.
  000 διά την οικοδομήν μετά
  των λοιπών άκινήτων, τα έν¬
  τός αυτής μηχανήματα κλπ.
  2) Αί προσφοραί γίνονται
  είς χρήαατα.
  3) Ουδείς γίνεται δεκτός
  πρός πλειοδοσίαν εάν δέν κα
  ταθέση διά μέν τα αύτοκΐνη
  τα δι' ένα έκαστον δρ 5 000,
  διά δέ την οικοδομήν κλπ. δρ.
  25.000 είς μετρητά. ΑΙ κατα-
  τεθεΐσαι έγγυήσεις διά την
  πλειοδοσίαν έπιστρέφονται ά-
  μέσως πλήν τής τοθ ύπερθεμα
  τιστοθ (άρθρον 44 § 3η τοθ
  ΝΕΔΕ.
  4) Ή κατακύρωσις γίνεται
  είς τόν προσφέροντα τα περισ
  σότερα (Π. Δ. 974)
  5) Ό πλειοδότης ύποχρεοϋ
  ται νά προσφέρη άξιόχρεον έγ
  γυητήν, Ί'να συνυπογράψπ την
  έκθεσιν τοθ πλειστηριασμοΰ.
  6) Τα κηρύκεια καΐ πάντα
  τα έξοδα βαρύνουσιτόν όπερ
  θεματιστήν.
  7) Εάν ό ύπερθεματιστής ή
  ό έγγυητής αρνηθή ^νά υπο¬
  γράψη την έκθεσιν τοθ πλει
  στηριασμοθ γίνεται μνεία, άλ¬
  λά α Ι ύποχρεώσεις παραμέ
  νούν αί αύται ώς νά ύπέ
  γραψεν.
  8) Εάν ή τελευταία προσφο
  ρά είνε μικροτέρα τοθ ήμΐσε
  ως τής άξίας τοθ ακινήτου ό
  όφειλέτηςδΰναται καταβάλλων
  άμέσως τα έξοδα νά ζητήση
  τόν άναπλειστηριασμόν (άρ
  θρον 45 ΝΕΔΕ).
  9) Ή έκπλριστηρΐσσις τέλει
  επί 15 ημέρας υπό την έξου
  σιαστικην αΤρεσιν τής καταβο
  λής των όφειλομένων υπό τοθ
  διωκομένου όφειλέτου (48 τοθ
  ΝΕΔΕ).
  10) Ό ύπερθεματιστής υπο
  χρεοθται άνευ άλλης είδοποι
  ήσεως νά καταβάλη είς τό Δή
  μσσιον Ταμείον τ ό έκπλειστη
  ρΐασμα έντός 25 ημερών (45
  Ή Κοινότης Βόρρων
  καί αι πρόοδοί της.
  ΒΟΡΡΟΙ Φίβρουάριος (ανιαιο
  χριτοθ μ»ς).—Τόπνν άληθ νά άνω
  νέρου πολιτισμοθ αποτελεί ή χω
  μόπολις των Βίρρων. Ευθύς άπό
  τής πρώτης δψεως άντιλαμβϊνετοιι
  χανείς βτι έϊώ πνίει αλλος άέ-
  ρας. Ό άέρας τή; προόδου καί
  τοθ πολιτισμοθ είς δλα. Ή χοινο
  τική πρωτοβουλία καί τό συνεται
  ριχόν πνεθμα έχουν θαυματουργή
  9ΐι. Τα έ"ργα πού δψώνοντχι μνη-
  μεϊα &πέροχα, μαρτυροθν την πρό
  οδόν τής κωμοπόλεως. Δέν υστε
  ροθν δέ είς τΕποτε οί Βόρροι. Τό
  σχολείον των, νέον, μεγαλοπρε
  πές, άνετον, υγιεινόν, είναι άπό
  τα καλυτέρα τής Κρήτης. Ή έχ
  κλησία των έπίσης. Άκόμη χαί
  τό νεκροταφείον των διαφίρει. Τα
  φοι μαρμάρινοι, μνημεΐα τίχνης
  τό στολίζουν. Καΐ ή ϊλη έμφάνι
  σις τής κωμοπόλεως, καθαρή, ώ
  ραία, πολιτισμένη.
  Άλλο.δέ δεΐγμα προόδου, υ-
  ψώνεται τό τεράστιον συνεταιρι
  κόν ελαιουργείον που λειτουργεΐ
  άπό διετίας. Είναι άπό τα καλύ
  τερα συνεταιριχά έλαιουργεία πού
  Εδρύθησαν τα (ελευταΐα χρόνια μέ
  την ενίσχυσιν τής Άγροτικής Τρα
  πέζης.
  Πρέπει άκόμη νά σημειωθή βτι
  οί Βόρροι ίχουν καΐ κινηματογρί
  φόν πού λειτουργεϊ κατά τάς έορ
  τάς άπό πολλών έΐών. Είνε δώρο
  χοθ κ. Στεφανίδη είς την χοινίτη
  τα. Όπω; έπίση; έργον ταΰ χ.
  Στεφχνίδη είνε χά! ό ήλεκτροφω
  τισμός τοθ παλαιοθ αχολείου, τής
  κεντρική; πλατείας τή; κωμοπόλε
  ω; χαί τοθ κοινοτικόν καταστή
  ματος.
  Ό γεωργικό; πλοθτο; των Βίρ
  ρων είνε ΐτεράστιος. ΙΙαράγονται
  ελαια, δημητριαχά, χηπευτιχά,
  έσπεριδοειδή, τελευταίως δέ καλ
  λιεργοθνται έντχτικά καΐ τα άμ
  πέλια. Καΐ άν ή κορυφοξήρα ϊέν
  χατέστρεφε τα έαπεριδοειδή, θά
  είχαν Ινα μεγάλον είσίδημα οί
  Βορριαν&ί άπό τα χίτρα, τα λεμό
  νια χαί τα πορτοκάλλια. Δίκαιον
  είνε έπίσης νά λεχθή ίχι μεγαλυ
  τερος άπό τό υλικόν πλοθτον είνε
  ό πλοθτος των αίσθημάτων των
  Βορριανών. Ί5!ω; ή φιλοξενία των
  είνε παροιΐΑ>ώ5η;, δπως είνΐ καί
  γνωστή είς 8λον τόν κόσμον. Ή
  φιλοξενία καί ή ευγίνεια θεω-
  ροθνται ώ; ύπέρταται άρεταΐ, είς
  τούς Βόρρους.
  καΐ 48 τοθ ΝΕΔΕ).
  11) Ή μή έμπρόθεσμοςγ-κα
  τσβολή τοϋ έκπλειστηριάσμα
  τος συνεπάγεται άναπλειστη
  ριασμόν καί τάς συνεπείας
  τοθ άρθρου 47 § 1η τοθ ΝΕΔΕ
  κατά τοθ ύπερθεματιστοθ.
  12) Πάς άναγγελθεΐς ένυπό
  θηκος καταβάλλων τα έξοδα
  πρίν καταστή τελεσίδικος ή έκ
  πλέιστηρΐασις δύναται νά ζή
  τήση (επί 1&ί<~ τού εύθύνη διά τό άποτέλεσμα) παρά τοό επί τοθ πλειστηριασμοθ ύπαλλή λου άναπλειστηριασμόν (άρ¬ θρον 47 § 3 τοθ ΝΕΔΕ). Κατά τα λοιπά έψιρμόζον ται αί διατάξεις τοθ ΝΕΔΕ καΐ αί τής Πολ. Δικονομίας δπου 6έν αντίκεινται πρός αύ τόν. Νά κοινοποιηθή, τοιχοκολ- ληθή καί δημοσιευθή, δπου καί δπως ό Νόμος περί είσπράξε ως δημόσιον έσό5ων όρίζει. Έν ΉρακλΕίφ τή 31)1)1939 Ό έπισπεύδων Διευθυντής τοθ ΤαμεΙου Ηρακλείου. Μιχ. Τζανάκης ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ..ΗΜΥΡΟΒΟΛΟΣ" Β. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΤΩ ΚΑΜΑΡΑΚΙ Κατά την περίοδον των απόκρεω θά σδς παρου¬ σιάση γλυκά έξαιρετικά μέ τα άγνότερα ύλικά, κατασκευαζόμενα πσ*ρ'ε(δι κοθ τεχνίτου. Μεγάλη πσρακαταθήκη κουφέτων, μπομπονιε- ρών διά γάμους καΐ βα πτΐσεις Δυνάμεθα νά σάς έξυ- πηρετήσωμεν διά κάθε πα¬ ραγγελίαν σας. Έγερτήρια χαϊ ώρολύνι» τσέπης καΐ χειρός των πλέον Φημισμένην έργοιτασίων, θάευρητβ είς το ώρολογοπωλεϊβν τού κ. Κωνστ. Χατζάκη Παρά τω Μκΐντάνι Έπίσπς άναλαμβάνϊΐ την έπιώιορθωσιν παντός ώρολο γίου. 'Εργασία ήγγυημένη —Τό σημερινόν πρόγραμμκ τοΰ Ραδιοφωνικοΰ. Ό ραδιοφωνικό; σταθμός Ά θηνών θά μεταδώση σήμΐρον τώ ακόλουθον πρόγραμμα: "Ωρα 13 30' χρηματιστήριον, 13 40' είύήσεις, 13 50 έλαφρά μου σική ;(όοχήτρα κ. Γ. Κβφαλωνί· τη), 14 45 άνακοινώσεις καΐ μετΐ· ωρολογικόν δελτίον, 18.15 ή «ώ.3α τοδ παιδιοΰ», 18 35 ποικίλη μουαι Μή, 19 ή «ωρα τοΰ άγρότου», 19. 15 ρεσιτάλ τραγουδιοϋ υπο της δίδος Παπανιανοιτούλου, 19.45 δι· οτλέξεις, 20 όρχήτρα, 21 διάλεξις, 21.15 σονέχεια της μικράς όρχή· στρας, 21.45 εΐδήοεκ, 22 αγγλικη μουσική (εργα των Βέρσελ, Μΐτάχ καϊ Λάμπερα) Ίρλανδικά τραγού δια,,θαλασσινά τραγούδια, λαί- χοϊ χβροί, 23 τϊλβυταΐαι ίίδήσεις, 23 10 έλαφρό τραγβΰδι υπο τής κ. Μαριάννας Λάζβυ καΐ μουσικη χβροϋ —Κέντρον παιδικής Χ*ράς είς Χανιά. Άπβ της παρελθούσης Δϊυτέ- ρας ήρχισεν είς Χανιά ήλ&ιτουρ- γίβΕ κέντρου παιδικής χαράς επί γηπέδου το οποίον παρεχώρησεν ο Δήμος. Είς τα ίγκαίνια παρέ¬ στησαν ο όπουργός Γενικάς Δι· οικητής κ. Σφακιανάκης, ό Γ&ν. Γραμματεύς τής , Γενικής Διοική σεως κ. Ξυδιάς, ο ά«ώτερο; Διοι χπΤπς χωροφυλακήν μ Άγγβλό πουλος καΐ άλλοι έιτίαημοι. —Τό κακουργιοδικεϊον Χα¬ νίων. ,_ Υπο τοΰ Κακουργιοίικείου Χά νίων έξβδικάβθησαν την παρΐλ· θοΰσαν Τρίτην αί άνακοΐταί των καταδικασθέντων διά τό κίνημα τβϋ Ιουλίου Έμμ. Μουντάχη, Έμμ. Ζϊβϊλάκη καΐ Ιωσήφ Σπαντιδάχπ. Τό δικαστήριον των συνέίρων άπίρριψβ τάς άναχοπάς των δύο ,πρώτων χαί ά νέβαλε την έκδίχασιν της άναχο πής τοΰ τρίτου διά νά προσα χθοΰν ωρισμένα εγγραρα. Περίληψις Αικκηρύξεως Διαγωνισμοΰ Ή Νομσρχιακή Επιτραπή Ε. Ο. Ν. Ηρακλείου προκη- ρύσσει φανερόν διαγωνισμόν πρός άνάδειξιν έργολάβου διά την επί έν εΐος κοπήν, ραφήν καί προμήθειαν είδων στολής τής 'Εθνικής "Οργα¬ νώσεως Νεολαίας Ηρακλεί¬ ου γενησόμενον την 16ην τοθ μηνός ΦεβρουαρΙου ημέραν Πέμπτην καί ώραν 10 π. μ. Σχρτικοί δροι τοθ διαγω- νισμοθ εισίν κατατεθειμένοι παρά τή Νομαρχία Ήρακλεί οο, ένθα δύνανται νά λαμ¬ βάνωσι γοώσιν οί ένδιαφε- ρόμενοι καθ" εκάστην 12—1. Ή Νομαρχιακή Έπιτροπή Ηρακλείου. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πηρκιδ, _ΰ- ρον, ΤΙ,νον, Πάρον, Νά{ον. Πραχτορβϊον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. 1-11.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραψεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Σαββάτου
  4 ΦεβρουοτρΙου 1939
  120 Ώρα
  ΕΝΕΠΟΙΗΣΕ
  ΕΝΤΥΠΩΣΙΝ Η1ΙΑΚ0ΠΗ
  ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΡΟΣΣΙΑΣ
  ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΧΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σημερινά τηλε
  γραφήματα έκ τού έξωτεοικού άναφέ'
  ρουν ότι ή διακοπή των διπλωματικών
  σχέσεων μεταξύ Ρωσσ£ας καί Ουγγαρί¬
  ας ένεποίησε βαθυτάτην αίσθησιν.
  Ή Βιακοπή επήλθε πρωτοβουλία
  τής Ρωσσίας καί μετά την προσχώρησιν
  τής Ουγγαρίας είς τό τριμερές άντι
  κομμουνιβτικόν σύμφωνον.
  Ή πλειοφηφία τοΰλαοΰ της Άμερικης
  παρά τό πλευρόν τοΰ Ροΰσβελτ.
  Η ΔΙΑ Κ Ο ΠΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  ΘΕΩ
  ΤΩΝ
  'ΕΙΤΑΙ
  ΟΒΙΕΤ ΠΡΟΣ ΛΛΛΑ ΚΡΑΤΗ
  Α«9ΗΝΑΙ 3 «1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Ή Βιακοπή των
  διπλωματικήν .σχέσεων Ρωσσίας καί
  Ουγγαρίας, θεωριΐται κατά νεωτέρας
  πληροφορίας προειδοποίησιν τής Ρωσ
  οίας πρός άλλα κράτη τείνοντα νά
  «ροσχωρήσουν είς τό άντικομμουνιστι-
  χον σύμφωνον.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ ΕΙΣ ΒΕΛΓΙΟΝ
  ΑΡ'
  ΟΛΙΓΟΝ ΝΑ
  ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΑΑΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού
  άντακοχριτού μος).— Τηλέγραφον ν έκ
  Βρυξελλών ότι ό Βέλγος πρωθυπουρ-
  γός κ. Σπάακ παρ' ολίγον νά φονευθή
  κατά τάς έπιαυμβάσας έν Βελγίω ταρα¬
  χάς *αθ' άς ή άστυνομία συνεκρούσθη
  μετά τού λαού. Κατά τάς υπαρχούσας
  πληροφορίας αί ταραχαί είς τό Βέλγιον
  υπήρξαν μεγάλης εκτάσεως.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Φεβρουαρίου
  (16. υπηρεσΐσ) — Υπό την προ
  εδρΐαν τοϋ κ. Νταλαντιέ συ
  νήλθε χθές είς τό ύπουργεΐ
  όν των Στρατιωτικόν τής
  ΓαλλΙας ύτιουργική σύσκεψις.
  Είς αυτήν μετέσχον οί κ. κ.
  Μποννέ, Ρεϋ^ώ, Λασάμπρ κ.
  ά. εξητάσθη δέ τό ζήτημσ ά
  γοράς άεροπορικοθ ύλικοϋ ά
  πό τό εξωτερικόν.
  —Ό Γάλλος ύπουργός των
  Εξωτερικών κ.Μποννέ εδέχθη
  χθές τό άπόγευμα είς συ-
  νομιλίαν τόν πρεσβευτήν τής
  ΓερμανΙσς.
  —Κστά τάς έκ Νέας Ύόρ
  κης τελευταίας πληοοφορΐσς.
  ή πλειοψηφίατ τοθ άμερικανι
  κοθ τόπου καθώς καί ή κοι
  νή γνώμη τής Άμερικης έγ
  κρίνουν τάς τελευταίας δηλώ
  σεις τοθ κ. Ροθσβελτ διά τόν
  σύνδεσμον τή"ς Άμερικης με
  τα των μεγάλον δημοκρατι
  ών τής Εύρώτιης, αί οποίαι
  προβλέπουν καί την περΐτιτω
  σιν τοθ πολέμου.
  —Δυσάρεστονέντύπωσιν είς
  τούς έπισημους κύκλους τής
  "Ιταλίας καί Γερμανίαν έξα
  κολουθοθν νά προκαλοϋν αί
  επί των δηλώσεων τοθ κ.Ροϋ
  σβελτ πληροφορίαι.
  Ό τύπος αμφοτέρων των
  χωρ&ν τούτων, τονΐζει, δτι
  διά των δηλώσεων τού ό κ.
  Ροθσβελτ καθΐσταται ύπεύ
  θυνος δι' ένδεχομένας νέας
  διαταραχάς έν Εΰρώπη..
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΧΟΥΒΕΡ
  —Ό τέως πρόεδρος των
  Ήνωμένων Πολιτειών κ. ΧοΟ
  βερ είς τόν λόγον τόν όποΐ
  όν εξεφώνησε κατέκρινε πράγ
  ματι τόν κ. Ροθσβελτ διά την
  έξωτερικήν πολιτικήν τού.
  Ή έφαρμογή έλαιοκλαδευμάτων
  εις εύρειαν κλίμακα έν τω Νομώ.
  «ν
  Δ
  Τ
  Ν ΤΕΛΕΪΤΑΙΙ
  Υ ΠΡΟ
  ΟΛΙ
  ΕΔΡ
  ΕΙ!
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΥΡΕ
  Ή Γεωργική 'Υπηρεσία Ήρα
  κλείου Ιχουαα ί>—' δψιν την μεγΕ
  στην σπουδαιάτητα των έλαιοκλα
  δευμάτων δχι μόνον είς την παρα
  γωγήν των έλαιοδένδρων άλλά
  1 είς την δγιεινήν αυτών, καλ
  λιτέραν διαμόρφωσιν καί την
  παραγωγήν έλαιοκομιχών προ'ιόν
  των εκλεκτότεραι ποιότητος, εί
  αηγήθη αρμοδίως την έφαρμο
  γήν έλαιοκλαδευμάτων έν τω νο
  μφ είς εύρειαν κλίμακα διά τής
  ιδρύσεως μεταβατικήν σχολείων
  έλαιοχλαδεύματος των οποίων ό
  σκοπός είναι διττάς: Προπαγαν
  διστικός δια τής διαδόσεως καί
  είς τα μάλλον άπομεμακρυσμένα
  χωρία τοθ νομοθ τοθ έλαιοκλαθεύ
  ματος καί μορφωτικός διά τής
  διαδόσεως είς άγροτόπαιδας οί
  οποίαι παρακολουθοθν επί τρίμη
  νόν τας εργασίας τοθ έλαιοκλα
  δίόματος, δλης τής άναγκαιιύσης
  μορφώσεως ώστε ούτοι νά καθί
  στανται ΕκανοΙ έλοιοκλαδευταί.
  'Γπολογίζεται δτι διά τό χανο
  νικόν κλάδευμα των έλαιοδένδρων
  τοθ νομοθ έχομεν ανάγκην δ;σχιλί
  ών έλϊΐοχλαο'ευτών. Έκ τούτων
  υπάρχουσι σήμερον περί^ τους
  τριακοσίας έκπαιδευθέντας ώς
  νωστόν είς την Γεωργικήν
  Σχολήν Μεσσαράς. Μένει έπεμέ
  νως εύρύ στάδιον ενεργείας διά
  την εκπαίδευσιν δσον τό δυνα
  τδν ταχύτερον καί άλλων έλαιο
  κλαδευτών. ί'να τό έλαιοκλάδευμα
  καταστή, ώς είναι είς τα προηγ
  μενά γεωργικώ; κράτη, καλλιερ
  γητική άνάγκη πρωτίστης σημα
  οίας.
  Τό υπουργείον Γεωργίας αυνέ
  βτησεν ήδη12 τοιαθτα μεταβατικά
  αχολεΐα έν τω ν&μώ ώς εξής:
  1) Βιάννοι» 2ν μέ ϊδραν την
  κοινότητα Βιάννου καί κέντρα
  δράσεώς ολόκληρον την όμώνυ
  μόν επαρχίαν. 2) Μονοφατσίου
  δύο, τό μέν πρώτον μέ Ιδραν
  τό Αρκαλοχωρι χαί κέντρα δ>ά
  σεως ολόκληρον τό ανατολικήν
  τμήμα τής επαρχίας, τό δέ διύ
  τερον μέ έδραν τόν Ιΐύργον καί
  χέντρα δράσεώς ολόκληρον τό
  δυτικόν τμήμα τής επαρχίας.
  3ον) Καινουρίου δύο, τό μέν πρώ
  τον μέ έδραν τίς Μοΐρες καί κέν
  τρα δράσεώς ολόκληρον την έ
  παρχίαν πλήν τοθ τέως Δήμου
  ΖαροΟ, τό δέ δεύτερον μέ έοραν
  τόν Ζαρόν καί την περιφέρειαν
  τοθ τέως Δήμου Ζαρού. 4ον) Πυρ
  γιωτίσσης £ν μέ Ι'δραν τό Τυμπά
  κι καί κέντρα δράσεώς όλόκλη
  ρον την επαρχίαν. 5ον) Μαλεβυ
  ζίου δύο, τό μέν πρώτον μέ έ¬
  δραν τόν Αγ. Μύρωνα χαί κέ'
  τρα δράσεώς ολόκληρον τό δυΐ
  χον τμήμα τής επαρχίας καί
  δεύτερον μέ εδρα' την Σίββαν
  καί χέντρα δράαΐω; τό άνατολι
  κόν τμήμα τής επαρχίας ταύτης
  63ν) Τεμένους Ιν μέ Ιδραν
  Ηράκλειον χαί κέντρα δράσεωι
  ολόκληρον την επαρχίαν. 7) Πεδ
  άδος τρΕα, τό μέν πρώτον μέ
  δραν ταίς Ποταμιΐς χ»ι περιφέρει
  αν την τοδ τέως δήμου Λαγκάδος
  τό δεύτερον μέ έδραν τό Καστέλλι
  καί περιφέρειαν τούς τέως δή
  μους Καστελλίου καί Έπισκοπή.
  Πεδιάδος καί τό τρίτον μέ Ιδ|
  ταίς Άγιές Παρασκιές καί χέν
  τρα δράσεώς τούς τέως δήμου
  Παναγίας καί Αγ. Ηαρασχ'ών.
  Πάντα τα ανωτέρω μεταβατικά
  σχολεΐα μέ Ινα αρχιεργάτην
  λαιοκλαδευτήν, μέ Ινα βοηθό'
  καί 6—7 μαθητάς, ήρξαντο λε
  τουργοθντα άπό ημερών. Πλήν
  των ανωτέρω λειτουργοθν άπό μη
  νός τρία μεταβατικά σχολειό άμ
  πελοκλαδεύματος είς τό Ήράκλει
  όν, την Πεδιάδα καί την Μεσσα
  ράν πρός μόρφωσιν ίκανδν αμτίβ
  λοκλαδευτών.
  ΝΕΑ ΤΡΟΜΕΡΑ ΕΚΡΗΞΙΣ
  ΕΙΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΠΡΡΤΕΥΟΥΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Καθ* α αγγέλλε¬
  ται έκ Λονδίνου νέα τρομοχρατιχή εκ¬
  δήλωσις εσημειώθη έν Λονδίνω,, όπου
  έξερράγη έκρηχτικόν μηχάνημα. Ή νέα
  έκρηξις υπήρξε πολύ μεγαλυτέρα τής
  πρώτης, κράτει δέ έν συγχινήαει την αγ
  γλικήν δημοσίαν γνώμην.
  ΕΚ ΤΗΣ
  ΪΠίΡΧΟΥΗ
  ΕΚΡΗΗΟ2 ΤΟΥ
  ΑΝΟΡΟΒΙΝΑ ΟΥΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Λονδίνον» άναφέρουν ότι έκ τής χθεσι
  νής έκρήξεως ύπάρχουν πέντε σοβαρώς
  τραυματισμένοι.
  ΑΙ ΣΗΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
  ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤ
  ΔΙΑΚΟΠΟΥΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας).— Παρά την δια
  κοπήν των διπλωματικών σχέσεων των
  Σοβιέτ καί τής Ουγγαρίας, θεωρεϊται
  μεταξύ των διπλωματικών κύκλων τής
  Έύρώπης άπίθανος ή διακοπή των σχέ¬
  σεων καί μεταξΰ Γερμανίας καί Ρωσ·
  οίας.
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Τό συνελθόν σή*
  μερον υπό την προεδρίαν τού πρωθ-
  υπουργού χ. Ί. Μεταξά υπουργικόν
  συμβούλιον τής εβδομάδος εξήτασε, νο
  μοθετικά ζητήματα χαί ενέκρινε διαφό¬
  ρους άναγχασπκούς νόμους.
  Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ
  ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΑΟΤΗΣΕΟΝ
  Κατά σχετικάς πληροφορίας
  μας έ νέος νόμος περί παθίντων,
  ερΐ παρατάσεως των προθεσμιών
  αί περί τροποποιήσεως διαφόρων
  διατάξεων πρός απονομήν συντά
  ξιοδοτικών δικαίων, έγκριθεΐς υπό
  τοθ ΤπουργικοΟ Συμβουλίου άπε
  στάλη πρός δημοσίευσιν είς την
  Εφημερίδα τής Κυβερνήίεως. Δι*
  τοθ νόμου τούτου προδλεπεται συν
  τοίς άλλοις ή σύστασις τριμελοθς
  έττιτροπής πρός εξακρίβωσιν χαί
  βεβχίωσιν των διαφόρων δπηρεαι
  ών των τέως δημοσίων υπαλλήλων
  καί στρατιωτικών αΐτινες δέν βΐ
  βαιοθνται σήμερον έξ επισήμων
  στοιχείων. Δι'έτέρων διατάξεω
  τοθ αύτοθ νόμου ρυθμίζονται αί
  συντάξεις των όπαλλήλων τής
  ροσβεστικής υπηρεσίας καί έρμη
  νεύεται ό σχετικός Ά. Νόμος πε
  ρί παροχής συντάξεως είς τάς δρ
  φανάς οικογενείας των Μΐχβδονο
  μάχων διά τάς οποίας τό Έλεγ
  χτικόν Συνέδριον είχεν άποφαν
  θή δτι δέν διχαιοθνται συντάξεως
  έφ' δσον δ δι' δν ή σύνταξις Μαχε
  δονομίχοςείχεν άπ&βιώσειπρό τής
  δημοσιεύσειος τοθ Α. Ν. περί ύλι
  κης άμοιβής τούτων.
  ΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
  ΤΟΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ
  Ανεκοινώθη αρμοδίως δτι, με
  ρισματοθχοι τοθ Μετοχικοθ Τα-
  μείου πολιτικών δπαλλήλων, δια
  μένοντες είς τάς επαρχίας χαί
  ευρισκόμενοι μακράν των ύποκα
  ταστημάτων τής Έθνιχής Τραπέ
  ζης, δύνανται νά ζητήσουν άπό
  τό Μετοχικόν Ταμείον δπως ά πό
  στέλλη τό μέρισμά των διά ταχ.
  έπιταγής είς τα πλησιέστερα τής
  χατοιχίας 'των Ταχυδρομικά Γρα
  φεΐα.
  ΟΙ ΑΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΟΝ
  Τό υπουργείον των Έσωτε
  ρικών δι' έγγράφου τού γνω-
  ρΐζει αρμοδίως δτι ή πρότασις
  των Κοινοτικόν ΣυμβουλΙων
  ώς πρός τόν διορισμόν αγρο¬
  φύλακος είναι απλώς γνωμο-
  δοτική καί οόχί ύποχρεωτική
  διά τόν Νομάρχην δστις δόνα
  ται καί άνευ ταύτης νά προ¬
  βαίνη είς τόν διορισμόν ή την
  κατάρτισιν τοθ π(νσκος δ
  ριστένν άγροφυλάκων.
  Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΔΙΚΗ
  ΕΝ Τ_ ΚΑΚΟΥΡ)ΚΕΙΩ "ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Την 7 τρέχ. μηνός διχάζεται
  ενώπιον τοθ Καχουργιοδικείου
  μας, ή μόνη υπόθεσις τής συνό-
  δου τοθ μηνός ήτοι ή είδεχθής
  άδελφοκτονία ή ίποία συνέβη έν
  Αασηθίφ τόν παρελθόντα Όκτώ
  βριον καί καθ' ήν ό κατηγορού
  μενος Κωνστ. Παναγιωτάκης έφό
  Έμμαν.Πα
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΑΦΙΔΑΓΟΡΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  Κατά πληροφορίας τοθ έν Λο
  δίνφ Έλληνος έμποριχοθ άχολσι
  θου πρός τόν Οίκον τοθ Άγρότου
  Ηρακλείου, ή χ'νηαις κατχ τή
  παρελθούσαν έβδομάδα έν τή α¬
  ι γλική άγορά των διαφόρων προ
  σουλτανινών έσημείωσ
  πώλησις διαχοσίων περ
  γ ^^ η
  νευαε τόν αδελφόν τού Εμμαν.Πα που Χ4ννων α6στραλιανών σουλχα
  ναγιωτάκην διά χτηματιχάς άφορ' νινών πρός 37)6 ώς καί μικρομε
  μάς.
  ΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ
  ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΙ
  Παρέχεται αρμοδίως ή πλη
  ροψορΐα δτι ή σχετική περί ά
  ναβολής λόγω σπουδών ά
  πόφασις, καθΐστατσι άκυρος
  άπό 1ης Ίουνίου, εάν ό τυ¬
  χών τής άναβολής ταύτης
  σπουδαστής δέν υποβάλη
  χρι τέλους Μαΐου τοθ αύτοθ
  ετους πιστοποιητικόν περί ά
  νανεώσεως τής έγγραφής τού
  κατά τό έτος έκρΐνο. Έν τή
  περιπτώσει ταύτη ° δι" δν
  άκυρουμένη αυτή απόφασις
  είνε ύπόχρεως νά προσέλθη
  άνευ προσκλήσεως τινός πρός
  κατάταξιν μέχρι τής 20ής Ί
  ουνΐου τοθ ίδΐΌυ ειους, άλλως
  καθίσταται άνυπότακτος.
  ΟΙ ΕΝΟΡΚΟΙ
  Είς τό Πρωτοδικεΐον καί
  τόν Δήμον Ηρακλείου άνηρ
  τήθησαν οί κατάλογοι όνομά
  των μεταξύ των οποίων θά
  κληρώνωνται οί ένορκοι κατά
  τό τρέχον ετος 1939.
  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Χθές την εσπέραν επρόκειτο
  νά συνέλθη είς συνεδρίασιν προ
  κειμένου νά ήσχολεΐτο μέ διά
  φορα τρεχούσης φύσεως ζηχήμα
  τα χό Δημοτικόν Συμβούλιον 'Η-
  "
  ρίδες τινές ποιότητος Νο 9 πρό;
  38 χαί <2λλης Νο 6 πρός 40 Έκ των κρητιχών έπωλήθησαν Γουλά Νο 1 πρός 55 χαί γ>6 είς άνάλω
  σιν. Έπίσης εκλείσθησαν πράξεις
  επί κατωτέρας κακώς ποιότητος
  πρός 35 τσίφ. Είς Λονδίνον προ
  σεφέρθησαν καί έπωλήθησαν ώ
  σαύτως πβρσικαί σουλτανίναι πρός
  21)6, Νοτίου Άφρική; νέας εσο¬
  δείας πρός 33)—τσίφ χαί 34,6.
  ΧΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ Ν. ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Κατ' αρμοδίας πληροφορίας
  είς διάφορα μέρη τοθ Νομοθ
  Λασηθίου πίπτει τάς τελευταΐ
  άς ημέρας χιών. Κατά τάς (
  δΐας πληροφορίας έκ τής πτώ
  σεως τής χιόνος δέν έσημειώ
  θησαν ζημίαι είς τάς καλλιερ
  γεΐας.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Δι' αποφάσεως τής Έπιτρο
  πής Διατιμήοεων αί τιμαί των
  αλεύρων καί τοθ άρτου κα·
  θωρΐσθησαν ώς ακολούθως;
  "Αλεύρα λευκά δραχ. 10 27
  1)2 κατ' οκάν, πιτυροθχα 9.24.
  "Αρτος λευκός δραχ. 9 80
  πιτυροθχος 8.40.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  ϊταφίδϊς
  ;
  Ελεμέδες
  •Ελαια 3-5ο
  Βρώμη
  Βΐκος
  Μέταξα
  Κονκοολια
  Ν
  IV
  Ν
  Α
  ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Νυκτεριναί πλη·
  ροφορίαι πρός τό Αθηναϊκον Πρακτο¬
  ρείον άναφέρουν ότι μεταξύ των διπλω
  ματικών καί δημοσιογραφικόν κύκλων
  τής Έύρώπης συνεχίζονται ευρύτατα*
  συζητήσεις επί των προσφάτων δηλώ·
  σεων τού προεδρου κ. Ρουσβελτ.
  Αί συζητήιεις έξακολουθούν ζωηρό>
  ταται καί ένΆμερική όπου καί ύπογραμ
  μίζονται αί δη^ώσεις αυται ώς άποφατι
  ατικαί τάσεις τής άμερικανικής κυβερνή
  βεως πρός έξοδονέκ τής ούδετερότητο^.
  ΟΙ ΡΕΠ0ΥΜΠΛΙΚΑΗ01
  ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ Π
  ΤΟΥ Π
  ΟΕΔΡΟΥ
  κ.
  1ΥΣΒΕΛΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μ%ς)· — Τηλεγραφείται
  έξ Ούασιγκτώνος ότι σημειουται αντί¬
  δρασις των Ρεπουμπλικάνων εναντίον
  τού κ. Ρουσβελτ.
  Τα δημοσιογραφικά δργανα τΦν Ρε·
  πουμπλικάνων κατηγορούν τόν χ. Ρού
  αβελτ ότι ζητεί νά ξεσχίση ώς παληό-
  χαρτο την πολιτικήν τής ούδετερότητος
  καί είρήνης επί των οποίων ύπάρχουν
  συμφωνίαι μεταξύ τού πολιτικού κό·
  σμου τής Άμερικης.
  Ο ΓΕΡΟΥΣΙΑΝ
  ΑΙΩΡΙΣΟΗ Η
  II
  Μ
  Α Τ Η
  1
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΟΦ
  ΕΡΑΡ
  ΙΤΗΣ
  'ΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 ·1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι ό Γάλλος γερουσιαατής
  χ* ΙΜπεράρ διωρίσθη παρατηρητής τής
  Γαλλίας παρα τω στρατηγω Φράνκο.
  ΒΑ ΕΞΕΤΑΣΘΗ
  ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥ
  ΤΟΖΙ
  ΩΝ ΤΗΣ
  ΤΗΜΑ
  ΣΙ1ΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Κατά νεωτέρας
  ειδήσεις έκ τής γαλλικής πρωτευούσης
  ό διορισθείς είς Μποΰργκος παρατηρη·
  τής τής Γαλλίας κ. Μηεραρ θα συζη»
  τήση μετά των άρχών των έθνικών τό
  ζήτημα τής έκ νέου εγκαταστάσεως τώ»
  προσφύγων τής Ίσπανίας.
  ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ
  Ω ΦΡΑΝΚΟ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Ειδήσεις έκ Πα¬
  ρισίων βεβαιούν ότι ή αποστόλη παρα-
  τηρηχού τής Γαλλίας παρά τή Έθνική
  ισπανική κυβερνήσει δέν σημαίνει καί ά
  ναγνώρισιν τού «Φράνκο υπό τής Γαλ¬
  λίας.
  Βλ ΓΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΔΙΑΤΙ! ΣΧΕΣΗΣΦΡΑΝΚΟ ΚΑΙ ΓΑΑΛΙΛΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ Παρι¬
  σίων πληροφορίας μεταξύ τού αφιχθη-
  σομένου είς'Μπούργκος γερουσιαστούκ.
  Μπεράρ καί τής κυβερνήσεως τού Φράν
  κο θα γίνη συζήτησις διά την αποκατά¬
  στασιν διπλωματικών σχέσεων μεταξύ
  Γαλλίας καί Έθνικής Ίαπανίας, έν τώ
  πλαισίω πάντοτε τής τηρουμένης άπέ-
  ναντι τοΰ ίσπανικού ,ζητήματος γενικής
  πολετικής τόσον τής Γαλλίας όσον καί
  τής Αγγλίας.
  ΦΟΑΡΛΙΣΥΤΚΡΟΥΙΪΙΣΕΙΣΤίΝΝ.ΙΣΗΛΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατ' ειδήσεις έκ
  ής ΈθνικήςΊσπανίας αί έηιτυχίαι των
  Έθνικών είς ,τήν Καταλωνίαν συνεχί-
  ίονται.
  Είς την Έστρεμαδούραν έξ άλλου
  υνεχίζονται λυσσώδεις συγκρούβεις μ4
  γνωστ* μέχρι τή* στιγμής άποτελέ*
  ματα,
  ]