96881

Αριθμός τεύχους

5084

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

5/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΙντΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΒΑΦΕΙΑ
  ^ ΟΛΟΣ. ΜΙΝΩΤΑΥΡΟ,ν '
  ΣΥΝΑΡΟΜΑ1:
  Αΐγΰΐττου
  έΐησια λίραι 3
  έξάμηνο; 3
  Άμεριχής
  ετησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  ΤΪμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  5
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1959
  ΥΠΕΥ8ΥΗ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5084
  ΕΞΙΝΟΡΟηΐΣΜΟΣ
  III
  ΙΡΘΙΤΛΣΙΙΤΙΗ
  ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
  Είναι άξί« Ιδιαιτέρας προ-
  σβχής χοιί έξάρσεως ή μ*ρι·
  μν« της οημερινής κυβερ¬
  νήσεως δια τούς άποφυλακι·
  ζομένους. Καί άξίζει νά χαι-
  ρΕΤΐσθή ή ίδρυσις παντοϋ,
  είς όλας τάς επαρχίας, εται-
  ριών πρός τόν σκοπόν αυ¬
  τόν. Όπως άξίζη νά σχο-
  λιασθή με Ικανοποίησιν καί
  εύμένειαν ή συμμετοχη των
  τμημάτων Γβνικής Άσφα-
  λείας είς την προσπάθειαν
  αυτήν. Διότι δλα αυτα α-
  πβτίλοΰν ενδείξεις ότι είς
  * την χώ(5αν άρχίζει ν* επι¬
  κρατή νέα αντίληψις και ως
  . πρός τόν κβλασμόν τού εγ·
  κλήματος καί ώς πρός τον
  τρόπον μεταχειρισμου των
  ίγκλημβτβύντων. ,
  Άλλοτε τό Ιγκλημκ βδιω
  κετβ μόνον καί μόνον δια
  να τιμωρηθή. -«» «· ύποι.1-
  πτβντες είς παραβάσεις τού
  ποινικοΰ νόμου ετιμωρούντο
  μόνον δια νά κολασθοΰν.
  Ή φυλακή άπετέλει τρόπον
  καί τόπον τιμωρίας. Καί μ«
  ν·ν τιμωρίας. Όχι δέ καί
  μέσον* έπανορθώσε»; τοϋχα
  ρακτήρος των τροφίμων της.
  Όχι τόπον διδαχής καί κα-
  Βοδηγήσεως καί μβρφώσεως
  ΔΓ αύτό καί αί φυλακαί η·
  σαν άπαίσιαι, ύγραί, σκότει
  ναί, άνήλια φρούρια ή υπό
  γεια. Κτίρια πβύ εκβναν
  την
  «V
  τύπωσιν χβλάσεως μέ
  σα είς την οποίαν έρρίπτβν
  * τβ διά νά εύρουν τέν θάνα
  χον ϊσβι ύπέπιπτβνείς πά
  ραπτωμα, αδιάφορον πβΐοι
  ήσαν οί λόγοι πού τούς ώ
  δήγησαν είς την διάπρκξιν
  τβΰ κακβΰ. ΔΓ «ύτβ καί δέν
  έλαμβάνετο ούδεμία μέρι
  μνα διά τούς καταδίκους
  οΰτε κατά τ όν χρόνον τής
  έκτίσεως τής ποι>ής των
  ουχί μετά την άποφυλάκισίν
  των. ΟΙ δυστυχδϊς αύτεί εθε¬
  ωρούντο προγ εγραμμένοι
  διά τούς όποίβυς δέν ήξ'ζεν
  βΰτβ ©ικτβς βδτε έλεος. Μό¬
  νον β κβλασμός καί ή διοτρ
  κης παρακολουθήση χαί πά
  ρενόχλησις εθεωρούντο ά
  παραίτητα. ΔΓ αύτό καί
  είσήρχοντο συνήθως είς τας
  φυλακάςάνθρωποι καλοί καί
  ήθικοί κατά βάθος, άδιχή-
  σαντες παρά την θέλησίν
  των ή είς κατάστασιν ψυχι-
  κου βρασμοΰ καί συγχύσεως
  των φρενών, καί εξήρχοντο
  πραγματικοί έγκληματίαι.
  Άλλ' αύτά είπομεν, συνέ-
  . βαιναν άλλοτε. Είς τό παρελ
  θόν. Διότι μία άπό τάςκακότη
  τας τού παρελθόντος ήτο καί
  αυτή. Δέν ουμβαίνει ομωςκαϊ
  σήμερον έτσι. Τό σημερινόν
  κράτ«ς απεφάσισε νά κοψη
  κάθε δεσμόν μέ τό παρελ¬
  θόν. Καί δέν έλησμόνησεν ού
  τε τό πρόβλημα των φυλα-
  κών, οΰτε την θέσιν των φυ·
  λακισμένων. Ηθέλησε νά
  καινοτομήση καί είς τό κε¬
  φάλαιον αύτό. Καί νά εφαρ¬
  μόση νέας, συγχρόνους μεθό-
  δούς. ΔΓ αύτό καί έστράφη
  κύθύς έξ άρχής πρός τάς φυ
  λακάς. Απεφάσισε την ανέ¬
  γερσιν παντοϋ νέων, συγχρό¬
  νων, ύγιεινών, πολιτισμένων
  φυλακών. Άγροτικών, έπαγ.
  γελματικών, επανορθωτικών,
  άπομονωτικών. Έπεζήτησε
  δηλαδή τόν βξανθρωπισμόν
  των φυλακών. Καί πρός τόν
  σκοπόν αυτόν διέθεσε καί
  διαθέτει τεραστία πβσά. Επί
  πλέον απεφάσισε την αναθε¬
  ώρησιν καί την προσαρμο-
  γήν τού ποινικοΰ νόμου είς
  τάς σημερινάς άντιλήψεις
  τής έγκληματολογίας καί είς
  Τάς κοινωνικάς ίδέας καί άρ-
  χ Καί ώς «λπίζετβι δ«ν
  ίά παρέλθη πολύς καιρός καί
  θχ είσαχθη ό νέος ποινικός
  νβμβξ. Τέλβς δέ εσκέφθη την
  παρακολούθησιν, την προ¬
  στασίαν καί την καθοδήγη-
  σιν των τιμωρουμένων όχι
  μόνον κατά τόν χρόνον τής
  έ κτίσεως τής ποινής των, άλ-
  λά καί μετά τούτον, μετά
  την άποφυλάκισίν των. Καί
  πρός τέν σκοπόν αυτόν ι
  δρυσε τάς έταιρίας προστχ-
  σίας των άποφυλκκιζομένων.
  Καί ανέθεσεν είς αύτάς την
  φρβντίδα τής εξευρέσεως ερ¬
  γασίας είς τούς άποφυλακιζο-
  μένους, τής παροχής τροφής
  καί στέγης μέχρι τής εύρέσε-
  ως εργασίας, έφόσον θά είνε
  άποροι, τής περιθάλψεως καί
  τής καθοδηγήσεώς των. Διότι
  τό κράτος αντελήφθη ότι ό
  ρόλος τού δέν είνε νά τιμω
  ρή τούς έγκληματίας άλλά ν'
  άποτρέπη, νά ματαιώνη, νά
  περιορίζη τό έγκλημα. Τώρα,
  είς βοήθειαν των έταιριών,
  έρχονται καί τα τμήματα ά·
  σφχλείας. Πρός τουτο μάλι
  στα θά γίνουν καί σειραί εί
  δικων μαθημάτων τόσον είς
  τούς άξιωματικούς καί τούς
  βαθμοφόρους έοον καί τούς
  άνδρας γενικά των τμημάτων
  ασφαλείας, ώστε νά κατανο
  ήσβυν καλυτέρα την άποστο
  λήν των. Ειμπορούμεν λοι
  πόν νά πιστεύωμεν 2τι τα¬
  χέως θά έχη επιτευχθή ό έ
  ξανθρωπισμός των φυλακών
  καί θά έχβυν ληφ6η ίλα
  τα μέτρα πρός εξαφάνισιν
  τής έχληματικότητος έκ τή
  χώρας.
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
  Ή συνοικία εΤχε κι' έφέ
  τος ΐήν πραποπορεία. Τό κέ
  τρο υπήρξε καί τιάλι καθυ
  στερημένο. Έτσι ουμβαίνει
  άλλωστε πάντοτε καί παν
  τοθ. Ό λαός κάνει την άρ
  χή. Αύιός δίδει τό ούνθη
  μα καί τόν τόνο. Ή έπιση
  μότης έρχεται κατόπιν νά θε
  ση τή σφραγίδα καί νά κλε
  ση την παρένθεσι. Στή συνο
  κΐα άτιό μίρες ιώρα έχουν ά
  νοΐξει οί ναοί της Τερψιχό
  ρης. Καί κάθε βράδυ, μόλις
  πίφτουν οί σκιές τής νύχτας
  καί άνόβουν τα ήλεκτοικά, τα
  βιολιά καί τα βραχνά κλα
  ρΐνα οημαΐνουν προσκλητήριο
  των πιστών. Στό κέντρο έν
  τούτοις, σήμερο μόλις δΐδε
  ται τό σύνθημα τής λατρεί
  άς. Άς έκαμε στήν πρωτεύου
  σα την έμφάνισΐ τού ό καρ
  νάβαλος άπό την περασμένη
  Κυριακή. Ή έπαρχία κρατά
  την άξιοπρέπειά της. Ή κα·
  θυστέρησι είναι τό γνώρισμα
  τής «άριστοκρατίας» καί τοθ
  «καθώς πρέπει κόσμου» στή
  χώρα μας. Έτσι δέν γίνετσι
  καί στό θέατρο καί τίς συ
  ναυλίες πού ή καλή τάξις πή
  γαΐνει £να τέταρτο καί μισή
  ώρα μετά την εναρξι; Άμ'
  πώς άλλοιώς θά γινόταν ή
  διάκρισι; Τό βλέπετε άλλω
  στε.ΚΓ αυτή ή μεγάλη άριστο
  κράτις, ή περίφημη νύμφητοθ
  Βορρά, μέ καθυστέρησιν έκα¬
  με την έπίσκεψί της.
  Τόσον καιρό την περιμένα-
  με ματαΐως. Άπ' τα Χριστού
  γεννα τής είχαμε όργανώ·
  σει ύττοδοχή. Καί ήλθε τώ-
  ρα μόλις. Όταν είχαμε πιά
  άπελπισθή. Καί ήλθε ,στήν ώ¬
  ρα της. Μην πήτε δτι δέν ε-
  χει σχέσι τό κσρναβάλι μέ
  αυτή τή νύμφη. Ή κάθε νύμ
  φη άλλωστε, δπως κι' ό κά
  θε γσμβρός,θυμίζουν καί λιγά
  κι καρναβάλι. Άσπρες αίσθί)
  τες, πέπλα, ψράκα, άσπρα
  φιογκάκια στό λαιμό, χοροί,
  άνθη καί παρελάσεις καί
  στήν αύλή τοθ Καρναβάλου
  καί στό σαλόνι τοθ ύμεναΐου.
  Η Ιδία αμφίεσις, ή αυτή επι¬
  σημότης. ΚΓ έπειτα πώς νά
  μην εμφανισθή αύΐή νύμφη
  τοθ Βορρά; Είναι γνωστόν
  8τι γεννάται καί τρέφεται μέ
  τό ψθχος. Δέν ή"ταν δυνατόν
  λοιπόν νά λείτΐη. άπό τέτοι
  ες ψυχρές, κρθες, απόκρη¬
  ες. Άλλ' όπωσδήηοτε, άφοθ
  ήλθε κι' αυτή, τό Καρναβά
  Αι θά κυριαρχήση άπό σήμε
  ρο. Άμφΐβολο δμως- είναι
  άν κυριαρχή-»Γ) καί ή εύθυ-
  μία καί τό γέλιο. 'Όσο καί
  άν ζητήσουν οί άνθρωποι κά
  τω άπ' τή μάσκα τή χαρά,
  ζήτημα είναι άν την βροθν.
  Δέν κρύβει πάντοτε τόν όν-
  θρωπο ή ^ιάσκα, γιά νά α¬
  φήση έλεύθερη τή χαρά νά έκ
  δηλωθή. Τό άντϊθετο συμβαί
  νει στίς περισσότερες τιεριπτώ
  σεις.Ή μάσκακάνειτούς άνθρώ
  ττους τέτοιους ακριβώς πού
  είνε.Καί τούς παρουσιάζει χω
  ρΐς τό ψεύτικο προσωτΐεΐο
  πού φοροθν δλο τόν άλλο
  χρόνο στήν καθημερινή ζωή.
  Π' αύτό ακριβώς καί τούς ί·
  σοπεδώνει. Τρομεράς φαρσέρ,
  εϊρων, σαρκαστής των άνθρω·
  πίνων άδυναμιών καί των κοι
  νωνικών προλήψεων βρΐσκει
  την εύκαιρΐα νά έκδικηθή. ΚΓ
  έν ώ έπιστρατεύεται γιά νά
  προκαλέση τή χαρά καί την
  εύθυμία, τό κέφι καί τό γέ
  λιο, προξενεΐ πολλές φορές
  τή γελοιοποΐησι. Τό βλέπουν
  αύτό οί άνθρωποι δταν τή
  βγάζουν άπ' τα πρόσωπά των
  καί την άντικρύζουν νά γελά
  σαρδώνια, σαρκαστικά. Άλλά
  άς μή μιλοθμε σήμερο γΓ αύ
  τό. Τό καλύτερο θάναι ν' άκο
  λουθήσωμε τόν καρνάβαλο
  στήν τρελλή διαδρομή τού. Ό
  πωσδήποτε, κάποτε θά μάθω
  με την άλήθεια τής ζωής. Θά
  Ιδούμε φυλλορροημένα τα δ-
  νειρά μας σάν τα μαδημένα
  λουλούδια.Καί θά σκεφθ3θμεν
  δτι άπ' τή ζωή δέν άξΐζουν
  παρά οί στιγμές τής χαρας
  αδιάφορον άν ή χαρά αυτή
  είνε πολλές φορές δημιουργή
  μα άπατηλών παραισθήσεων...
  Μ.—
  Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
  -ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  Μία άπό τάς μεγάλας άρ
  τηρίας πού συμπεριελαμβά
  νοντο είς τό δδικόν δίκτυον
  τής ανατολικώς Κρήτης, εί
  νσι καί ή τής Σητείας—Λιθι
  νών — Ιεραπέτρας καί Ίεραπέ
  τρας—Μύρτου—Βιάννου — Ή
  ρακλείου. Άλλ' ή άρτηρία αύ
  τή ύτΐήρχε μέχρι πρό τινος είς
  τα χαρτιά καί τα σχέδια μό
  νόν. Μικρά τμήματά της διη
  νοΐχθησαν πρό πολλών έτών
  διά τής συμβάσεως Μακρή έ
  κτοτε δέ κάθε έργασία εί
  χε σταματήσει. Τό κράτος εί
  χε λησμονήσει την εκτέλε¬
  σιν τής όδοθ αυτής δπως εί
  νέ λησμονήσει καί κάθε άλλο
  πσραγωγικόν κοί συγκοινωνια
  κόν έργον. Διότι τό παλαιόν
  κράτος έμεριμνοϋσε διά τό
  κόμμα μόνον καί ήδιαφόρει
  διά την χώραν καί τάς άνόγ
  κάς τοθ λαοθ.
  "Ηδη δμως ή οημερινή κυ
  βέρνησις εχάραξε νέαν τακτι
  κήν. Απεφάσισε νά., δλοκλη
  ρώση τό συγκοινωνιακόν 61
  κτυον τής χώρας. Φυσικά δέ
  καί τής Κρήτης. Καί περιέλα
  βεν είς τό τιρογραμμά της καί
  την εκτέλεσιν τής όδοθ Ση
  τείας—Ιεραπέτρας— Βιάννου.
  'Υπήκουσα είς είοηγήσεις τοθ
  ύπουργοθ ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ
  κ. Σφακιανάκη, εψήφισε πρό
  καιροθ πίστωσιν άρκετών έκα
  τομμυρΐων πρός τόν σκοπόν
  αυτόν. Μέρος δέ των ττιστώ
  σεων αύτών'διετέθη διά τήν:
  κατασκευήν των τεχνίκων έ'ρ
  γων καί την προώθησιν τής 6
  6οΰ άπό Μαρωνιδς είς Χαν
  δρδ καί εκείθεν είς Λιθΐνες.
  Τό δέ υπόλοιπον έκ δύο έ
  κατομμυρίων δραχμών διετέ-
  θη διά την κατασκευήν τμή
  ματος άπό Ιεραπέτρας πρός
  Βιάννον. "Ηδη μάλιστα τό έ'ρ
  γον έδτμοπρατήθη καί κατεκυ
  ρώθη είς τόν τελευταίον μει-
  οθότην. Καί δχι μόνον τουτο.
  Άλλά καί εγένετο τάς ημέ¬
  ρας αύτάς υπό τοθ μηχανι-
  κοΰ κ. Μαυροκουκουλάκη ή
  χάραξις έπτά χιλιομέτρων ά¬
  πό Ιεραπέτρας πρός Μϋρτον,
  μέχρι τοθ σημείου δπου έ¬
  χουν κατασκευασθή υπό τής
  έταιρΐας Μακρτ), παλαιότερα,
  τρία χιλιόμετρα. Έντός δέ
  των ημερών θ' αρχίση έντα-
  τική ή έργασία δεδομένου δτι
  ύπάρχουν διαθέσιμοι 500 χιλ.
  δραχμαί πού πρέπει νά κατα-
  ναλωθοΰν μέχρι τέλους τοθ έ-
  πομένου μηνός ΜαρτΙου. Έ¬
  τσι ύπολογίζεται δτι πολύ
  συντόμως θά κατασκευασθή
  ολόκληρον τό τμί)μα αύτό τής
  δδοθ, όπότε θά χορηγηθοθν
  καί νέαι πιστώσεις διά την
  προώθησίν της. Μετ* ολίγον
  δηλαδή διάστημα, θά ΐΐναι
  ετοιμα δέκα χιλιόμετρα όδοθ
  άτιό Ιεραπέτρας πρός Βιάν¬
  νον. Θά έχη δέ προωθηθή ση
  μαντικά καί ή όδός Βιάννου
  πρός Ίεράπετραν. Διότι πρέ-
  πει νά σημειωθή δτι τάς ,ή·
  Ή Έλούντα.
  Μέ Ιδιαιτέραν χαράν πλη¬
  ροφορούμεθα δτι τό κοι
  νοτικόν συμβούλιον τής Έ-
  λοΰντας καταβάλλει προσπά
  θείαν επιλύσεως τοϋ προ-
  βλήματος τής υδρεύσεως τής
  ωραίας κωμοπόλεως πού ευ¬
  ρίσκεται είς τόν μυχόν τοθ
  Μεραμβέλλου, διά μεταφο-
  ρας ύδατος έκ μακρυνής α¬
  ποστάσεως. Δέν .αμφιβαλλο¬
  μεν δέ δτι την προσπάθειαν
  αυτήν τοθ κοινοτικοθ συμβου
  λ(ου θά βοηθήσουν καί ή
  Νομαρχία καί ή Άγροτρά
  πεζα, χορηγούσα ή τελευ¬
  ταία δάνειον διά την κα¬
  τασκευήν τοθ ίίργου. Ή Έ¬
  λούντα, μέ τόν άερολιμένα
  μέρας αύτάς εγένετο υπό
  τοθ κ. Φθενάκη ή 'έπισήμαν-
  σις έτττά έπίσης χιλιομέτρων
  όδοθ άπό Βιάννου είς Άμυ-
  ρα.
  Καί θ αρχίση ή έκτέλεσίς
  της μετ" ολίγον. Θά γενικευ·
  θοθν δέ καίείς τα δύο τμήμα
  τα αί εργασίαι, άπό τής ανοί¬
  ξεως όπότε καί ό καιρός θά
  βελτιωθή καί εργάται θά εύρΐ
  σκωνται, διότι ^,τώρα λόγω
  τής συγκομιδής τοθ έλαιοκάρ
  που ύπάρχει σπάνις έργατών.
  Θά εΤνδ δηλαδή έντός τοθ
  συντομωτέρου δυνατοΟ χρονι
  κοθ διαστήματος κατεσκευα-
  σμένα 17 χιλιόμετρα έκ τής άρ
  τηρίας Βιάννου—Ιεραπέτρας.
  Καί φυσικά δέν θ',άργήση, νά
  διανοιχθή όλόκληρος ή όδός,
  δεδομένου δτι ή κυβέρνησις εί
  νέ πρόθυμος νά χορηγήση δ·
  λας τάς άπαιτηθησομένας
  πρός τοθτο πιστώσεις. Απο¬
  τελεί καί ή κατασκευή τής
  όδοθ αυτής μίαν επί πλέον
  απόδειξιν τής στοργής τοθ νέ
  ου κράτους πρός τόν τόπον
  μας. Άλλά καί μίαν άπόδει
  ξιν έπίσης τής προσπαθείας
  καί τής δραστηριότητος πού
  άναπτύσσει ό ύπουργός Γενι
  κός Διοικητής κ. Σφακιανάκης
  διά την λύσιν τοθ συγκοινω
  νιακοθ προβλήματος τής Κρή¬
  της. Διότι, δίκαιον είνε ν' α¬
  ναγνωρισθή καί νά τονισθή
  δτι ή εκτέλεσις δλων αυτών
  των τεραστίων δντως όδικών
  έργων τής Κρήτης όφείλεται
  είς τάς είσηγήσεις καί τάς ε¬
  νεργείας τοθ κ. Σφακιανάκη
  πσρά τή κυβερνήσει. .
  τής Ίμπήριαλ ΑΓργουέης, έ-
  ξελίσσεται άλματωδώς. Καί
  άξΐζει νά ενισχυθή διά νά
  λύση τό πρόβλημα τής υδρεύ¬
  σεως της.
  ***
  Τα κλαδεύματα.
  Άγία ή ίδέα τής ιδρύσεως
  περιοδευόντων σχολείων έ-
  λαιοκλαδεύματος καθ' δλον
  τόν νομόν. Τυγχάνει δέ τής
  γενικής έπιδοκιμασίας. Διότι
  χάρις είς τά·σχολεΐα αύτά
  θά επιτευχθή διπλούν καλόν:
  Θά κλαδευθοθν έπιστημονι
  κώς δλα τα ελαιόδενδρα τοθ
  νομοθ. Καί συγχρόνως θά
  διδαχθοΰν οί αγρόται μας
  τόν τρόπον τοθ έπιστημονικοθ
  έλαιοκλαδεύματος. Θά ήτο δ'
  εύχής έργον εάν ηύξάνετο
  καί ό άριθμός των σχολεί
  ών άμπελοκλαδεύματος καί
  άν κατηρτίζοντο επί πλέον
  μόνιμα συνεργεΐα Ιμβολια
  σμών καί έξημερώσεως των
  άγρίων δένδρων.
  φ 'Ν *τ< Αιαλέξεις. Είς τάς Αθήνας όργανοθ ται σειρά διαλέξεων περί καρ κΐνου, περί φυματιώσεως, πε ρΐ έλονοσίας καί περί λοιμω δών καί έπιδημικών έν γένει νόσων, μέ όμιλητάς τούς δια πρεπεστέρους επιστήμονας. Άποτελοθν αί διαλέξεις αύ ταί συνέχειαν τρόπον τινά τής προσπαθείας πού ήοχισε διά τής οργανώσεως τής έκ θέσεως ύγιεινής, πρός διαφώ τισιν τοθ κοινοθ. Θά ήτο δέ εύχής έργον εάν αί διαλέξεις αύται μετεδΐδοντο διά τοθ ρα διοφώνου ωστε νά άκούων ται καί ρ[ς τάς επαρχίας. Άν καί τό καλύτερον θά ήτο νά όργανωθοθν παρόμοιαι διάλε ξεις καί είς δλα τα έπαρχι ακά κέντρα. Οί συνεταιρισμοΙ. Ή έγκύκλιος τής ,Έθνικής Συνομοσπονδίας Συνεταιρι- σμών δΓ ής παρέχονται οδη¬ γίαι καί διευκρινΐσεις περί τοθ ποΐοι δικαιοθνται νά είναι μέλη των γεωργικών συνεται ρισμών καί ποΐοι άποκλεί- ονται έξ αυτών, ήτο ττράγ- ματι άνάγκη νά εκδοθή. Διό¬ τι οί γεωργικοί συνεταιρισμοΙ πρέπει νά μείνουν όργανώσεις των άγροτών αποκλειστικώς, άμιγεΐς εντελώς άπό ξένα πρός τό γεωργικόν έπάγγελ- μα στοιχεΐα- Μόνον έτσι άλ λωστε θά προοδεύσουν καί θά έκπληρώσουν τόν προο¬ ρισμόν των. Ό σατανάς καλόγηρος ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ 4ον 'Ιπΐ τή 6άοει νέων στοιχεΐων. —"Ω! άνέκραξεν ή Νατάσα δέν ;ίνε δυνατόν. Τιιχαϊον δυστύχημα θά συνέβη. —Ναί, ίτσι άναφέρκται, ώς τυ- Λαϊον. Άλλά δέν ήτο τυχαϊον.Ή το ή άγάπη τοθ τσάρου πρός τίν ,αόν τού. Ακολούθως έστράφη πρός αϋ ;ήν καί τής είπεν είς επιβλητικόν :όνον φωνής: —Τώρα κύτταξε την αγάπην ιοθ θεοθ! Έακυψε πάνιο άπό τό παιδί, :ό ξύπνησε, τοθ μίλησε γλυκά, ε πειτα, έπικαλΐσθείς τό δνομα τοθ ΗεοΟ, έσχυψε περισσότερο μέχρις δτου τα μάχια τού δέν άπεΐχαν περισσότερο άπό δύο δάκτυλα άπό χά μάτια χοΰ πληγωμένου παιδιοθ. Πρός στιγμήν παρέμεινεν είς έκε£ νην την οτάοιν, ψιθυρίζων μονο ;όνους φράσεις, τάς οποίας ή Να [ίσα ίέν χατώρθωνε νά ξεχωρίση 'έλος άνωρθώθτ] χαί τής ϊνευσε ά κυττάξη τώ παιδί. Ή νέα οιινε Ι μορφωθή. Τώρα τό παιδί άνέπνεε μ3 εύκολία, τα μάτια τού έχλειααν σέ γλυκύν ΰπνο καί ήδη τό αΐμα επέστρεψε χαί έβαψε τα χλωμά τού μάγουλα. Τό βαβανισμένο παι 51, πού σπαρταροθσε άπό τούς πό νους δέν υπήρχε πλέον. Στή θέσι τού έβλεπεν ή νέα Ινα παιδί γεμά το ΰγεία καί σφρΐγος. —θαθμα; άνέχραξε μέ μιοοσβυ σμένη φωνή. —Εύλογημίνο τό δνομα τοθ Κυ ρίου! είπεν άπλούστατα δ μονα Ένα τέταρτον βραδύτερον ή Νατάσα, σταθερώς πεπεισμένη δτι ανεκάλυψεν άνθρωπον πού έπετέ λει θαύματα, βγήκε πίλι στό δρό μο. Τό άμάξι της την έπερίμενι, σταματημένο δέ δίπλα ήταν ίνα αύΐοκίνητο. Μίσα είς αύΐό χαθέ ταν Ινας νέος ντυμίνος μέ την γκρίζα στολήν των αξιωματικών τής αύτοχρατοριχής φρουράς. Ό νέος ίχομογέλασε καθώς βγήχε άπό τό αυτοκίνητον καί ίπροχώ ρησε·νά τής φιλήση τό χέοι. —Παθλε! άνέχραξεν ή νέα τί χά νει ς έδώ; —Έσι» τί κάνεις έδω; τής είπε γελώντας. —"Α! Είχα συνέντευξι μ' 2ναν τόσον ωραίον άνδρα, τοθ είπεν είς τόνον πειρακτικόν. Ό Παθλος, δ διοικητής τής φρου ράς τής αύτοθ αδτοκρατοριχής με γαλειότητος, δ πρίγκηψ Τσεγκόν τιεφ έχύτταξε μέ περίε&γο μάτι τό άθλιέστατο σπίτι άπό τό όποϊ όν ή μνηστή τού πρό όλίγου ε¬ ξήλθε. —Ό ώραϊός οου κατοιχεΐ σέ παλάτι, τής είπε. Έκείνη έγέλασε καί έπειτα τοθ είπεν είς χαμηλήν φωνήν: —Δέν άγαπώ παρά οένα Παθλε. —"Οχι τόν-^τσάρον, οδτε την αύτοκράτειρα, ουτε τα βασιλόπου λα, οίίτε την Ρωσσίαν; την ή?ώ τψ*. —ΝαΕ. Τούς άγαπώ κι' αύτούς θά έθυσίαζα γΓ αυτούς τή ζωή μου. Άλλ' αύτό εΐν' 2να άλλο εί 5ος άγάπης. Είνε μιά' άγάπη μέ την οποίαν άνετράφην, έζυμώθηκα, άλλ' ή άγάπη μου γιά σένα είνε δλη δική μου—-είνε μέσα στήν καρ διά μου. Ό Παθλος τής ίσφιξε μέ τρυ φερότητα τό χέρι. < —ΚΓ ΰ^γαπ^ς καί τόν λαόν τής Ρωσσίας έπίσης, άλλοιώτικα δέν θάρχόσουν ποτέ σέ τέτοιο φρικτό σπίτι γιά νά κάμνης ίλεημοσύνη. Γρήγορα ή νέα τόν διώρθωσε. —Δέν ήλθα γΓ αύτό έδώ. —Ά! Ξέχασα. Ό ώραϊος έρα στής. —"Οχι, τοθ είπεν είς σοβαρόν τίνον, ένώ τα μάτια της άνοιγαν διάπλατα' ήλθα νά 2δώ ΐ'ναν άγιον άνθρωπον. Έκεΐνος έγέλασε. —Μή γελάς. ΙΙρό ίλίγου τόν ίίδα νά κάμνν, ίνα θαθμα. Είνε ίνας άνθρωπος, πού μπορεΐ νά σώση την Ρωσσίαν άπό πολλους πόνους, επέμεινε. Τοθ περιέγραψε τόν Ρασποθτιν καί τό θαθμα ποθ έκαμε. Ό πρίγ κηψ Παθλος, δέν έπίστευ», άλλά την ακουε μέ τρυφερότης. Δέν ήθελε νά τής πληγώση τα αίσθή ματά της. Ήρκέσθη νά τής είπη μονάχα: —ΣτοΟ πατέρα μου τό κτί)μα, στήν Ούκρανία, δπήρχεν §νας πού έθεράπευε διά τής πίστεως, 8πως έλεγε. Τόν παρηχολού^ησα είς τό έργον τού. Δέν ήταν παρά μιά μορφή υπνωτισμοθ, τίποτ' άλλο. —"Οχι δμως δ πατήρ ΡασποΟ τιν—είν' Ινας άληθινός άγιος άν θρωπος. θάπρΐπε νά τόν έβλΐπες Είνε άπό τή Σιβηρία χαί μοιάζει μ3 ίνα μεγάλο φουντωτό Ιλατο. Καί τα μάτια τού! "Ω, τα μ*:τι<»
  ΛΠΟΡΘΩΣΙ-
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμεοον «Άρ
  ροβών μετ" έμποδΐων» έλληνιστΐ
  όμιλοΰσα μέ τόν ΟΙκονόμου καΐ
  την Ρένα Ντόρ Έκτός προγράμ
  ματος: Ή Μεγαλαιησος Κρήτη.
  άτέλειαι δέν Ισχύουν. Την Λευτέ
  ραν Εναρξις όττερέττας Γ. Ξόδη.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό συγκλο
  νηστικόν Εργον «Δέν θά λησμο
  νήσουν ποτέ» μέ πρωταγωνιστάς
  Γκλόρια ΝτΙξον-Κλώντ ΡαΙηνς.
  Έκτός προγράμματος ζουρνάλ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  (Όιτερέττα .=.ΰδη)
  Άφικνουμένη αυριον Δευτε
  ραν, άρχίζει άμέσως τάς παρα
  στάσεις της μέ την γλυκυτά¬
  την όπερέτταν των κ. κ. -Λώρη
  Ριτσιάρδη ή «ΜεράΙ&α τοθ Νϊί
  λου». Είς τόν θΐασον συμπράτ
  τουν αί κ. κ. Νίτσα Φιλοσόφου,
  Β. Νικολαΐδου καί οί κ. κ. Σπ.
  Μπάρτζος, Β. Κοντογιάννης, Λώ
  ρη^, Ζωσιμόπουλος κλπ. "Αρτιο
  μτιαλέττο. Εξεδόθησαν καρνέ 10
  εΐοιτηρίων δρ 250 Έκαστην ΤρΙ
  την, Πέμπτην, Σάββατον λοΐκαΐ ά
  πογεοματιναΐ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΑΡΡΑΒΟΝ
  ηεγΕ
  Ή πρώτη έλληνικίι ταινία
  άψογπ αέ τεχνιχή,σέπθοιτοιία
  σε φωνολπψία.
  Πρωταγωνιατοϋν:
  ΠΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
  ΡΕΝΑ ΝΤΟΡ
  π ς συντ*>
  Βεϊσα άηο τβν γνωστο συν
  βέτπ Γιάννη Κυπαρίσση.
  1. Έκτός προγράμματος:
  ή Μεγάλονησβς Κρήτη.
  2. Έκλαίρ ζουρνάλ.
  Παγκβσμια γεγβνότα.
  Σήμερον ώρα
  11 πρωϊνή. Γενική εΐσο-
  δβς δρ.10. Παιδιχακα. 'Υ
  περώον δρ. β.
  Άτέλίΐαι δέν Ιοχώβυν
  Την Δευτέραν έναρξις ο
  «ερέττας:
  Γ.ΞΥΔΗ.
  τευ θαρρεΤς π ώ; σε περνοθν, βλέ
  πουν μέσα σου, παράδοξα, μυστη
  ριώδη ματια, των οποίων ή ματιά
  καίει...
  Ό πρίγκηψ Παθλος γελουιεμέ
  τόν ίνθουσιασμό* της.
  —Τότε τρέχα πανω χαΐ παρα
  κάλεσέ τον νά εμποδίση αδριο τίς
  ταραχές, τί)ς είπε.
  —Ταραχίς;
  —Ναί. Γι' αύτ,ό ήλθα Κ& πε
  ρα. Τοποθετοθμεν πιριπολίας. Φο
  βοόμεθα δτι θά εχωμεν ίσιορίες
  αυριον κατά τον έορτασμόν.
  —Άλλά γιατΐ ναχουμε ίστορίες
  χαΐ ταραχές; Ό λαίς άγαΐιφ την
  αυτοκρατορικήν οικογένειαν καί
  θά εΐν' εύτυχής νά έορτάση την
  τρίτην έκατονταετηρίδα τής 6ασι
  λείας της, έπέμεινεν ή νία.
  —θα ήθελα αύτό νά ήταν άλη
  θές γιά δλον τον λαόν, άνέκρα
  ξεν δ^ΠαΟλος'ίτσι θ_ άπηλλοσαόμε
  θα άττό πολλές φασαρίες καί άνη
  συχίες. Τό σύνταγμά μου είνε είς
  έπιφυλακήν καΊ αίσθάνομαι δτι
  ίγώ εΐμαι οπεύθυνος διά την ά
  οφάλειαν τής αύτοκρατορική; οίκο
  γινιΕας. Ό θεός ξέρει τί θα μ«ς
  φέρη ή αυριον.
  (συνεχίζεται)
  * Δερμοιτολβνβς {«τρβ$
  Ν. Ματζαπετάκης
  Δέχεται τους έκ βερματτ-
  χδν χ«1 μεταοΌτιχ&ν νβοη-
  ματων πάσχοντα; βδίς Ν··
  κταρΐου, ηάρούος ηλατεΐας
  Βαλιβέ Τζαμί, τ «ως οΐκια χ.
  Νυστπραχη.
  Τ€»ς Μεσσαρίτας, τοί>$ πά¬
  σχοντος έχ δΐρματικΜν ν··
  σπμάΤΜν, τ* τελευταίον Ιάβ
  βατον έκαστον μηνός εΊς τό
  έν Νοΐοες φαρμακείον χ
  Μουντράχπ-
  ΙΙϋΛΟΪΝΪΆΙ ΒΑΝΑΝΟΦΥΤΑ
  παρ' ημίν.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Μιχαήλ Γ. Μινελινάκη (α
  τροθ κατοίκου Πετροκεφάλι
  Καινουρίου
  Κατά
  Ιωάννου Γ. Κουκουλάκη κα
  τοΐκου Πετροκεφάλι Καινου
  ρ(ου
  Ό καθ" ού τό πσρόν όφει
  λέτης καίτοι έπετάγη διά των
  άπό 23 Ίουνΐου 1938 κσί 12
  Νοεμβριού 1938 έπιτσγων μου
  ώς δεΐκνυτσι έκ των ύπ' αριθ.
  6666' καΐ 7451 άποδεικτικών
  έπιδόσεως τοθ δικαστικοΰ κλη
  τήρος Έμμ· Χουστουλάκη,
  Ίνα δυνάμει καί πρός έκτέλε
  σιν τής υπ' αριθ. 494 τοϋ ε
  τους 1938 6ριστική"ς καί προ
  σωρινώς εκτελεστής ήδη δέ τε
  λεσιδΐκου αποφάσεως τού Πρω
  τοδικεΐου Ηρακλείου περιβε
  βλημένης τόν τύπον τής έκτε
  λέσεως έν ονόματι τοθ Βασι
  λεως των Έλλήνων μοί πλη
  ρώση διά κεφάλαιον καί εξο
  δα μέχρι τής πρώτης έπιταγής
  δρχ. 1904,80 καί εξοδα τής
  δευτέρας έπιταγής δρχ. 900
  έν τούτοις δέν μοί έπλήρωσε
  ταθτα μέχρι σήμερον.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν των άνω
  ποσών των δρχ. 19047 801δρχ.
  900, μεΐον δρχ. 3000 κατσβλη
  θεισών τώ πληρεξουσΐψ μου
  την 23 Νοεμβρίου 1938, των
  τόκων αυτών ώς έν ταίς επι
  ταγσΐς καθορΐζεται καί των
  γενησομένων έξόδων έκθέτω
  είς δημόσιον αναγκαστικόν
  πλειστηριασμόν τα έπόμενσ
  άκΐνητα κτήματα τοθ δφειλέ
  τού κείμενα έν τη κτηματι
  κβ περιφερεΐα τοθ χωρίου Πε
  τροκεφάλι τής όμωνύμου Κοι
  νόιητος τέως Δήμου Πλατά
  νού Καινουρίου ιής περιφε¬
  ρείας τοϋ ΕΙρηνοδικεΙου Μοί
  ρβν ήτοι γ) είς θέσιν «Ντου
  ρή Μετόχι» ελαιόφυτον έκτά
  σεως όκτώ τΐερίπου στρεμμά
  των μέ 32 ελαιόδενδρα καί
  συνεχομένην ποτσμίδαν δύο
  στρεμμάτων μέ καλαμιώνα,
  συνορεθον Λ τό δλον κτήμασι
  Δημ. Μσρκάκη, Όλυμπιάδος
  χήρσς Ζαχ. Πρωίμάκη, Έμμ.
  Μυρτάκη, δρόμω καΐ ποταμώ
  2) είς θέσιν «Κολυμπητό» ά
  γρόν εκτάσεως τεσσάρων πε
  ρϊπου στρεμμάτων συνορ.
  κτήμασι Μαρίας Άντ. Σπυ
  ριδακη, Μαρίας "Εμμ. Σανταρ
  μάκη, γρηά σοΐτα καΐ βάγ
  κ α 3) Είς θέσιν «Περιβόλια»
  αγρόν ποτιστικόν ενός καΐ
  ήμίσεος περΐπου στρέμματος
  περιήχοντα διάφορα όπωροφό
  ρα δένδρα συνορ. κτήμασιν
  Εμμ. Τσικνάκη, Αικατερίνης
  χήρσς Μιχ. Καλυτεράκη κλη
  ρονόμων Ευστρ. Σκαρπαθιωτά
  κη καΐ δρόμω έκ δύο μερών.
  Ό πλειστηρισσμός των άνω
  τέρω κτημάτων γενήτεται την
  19ην Μσρτίου ημέραν Κυρια¬
  κήν καΐ ώραν 10—12 π. μ.
  ενώπιον τοθ Συμβολαιογρά-
  φου Μοιρών Κωνσταντίνου
  Τζείρανάκη ή τοΰ νομίμου αύ
  τοθ άναττληρωτοϋ καί έν τώ
  έν Μοίραις οημοσΐω γραφεΐφ
  τού δπου κοΐ δτε καλοθνται
  οί θέλοντες νά πλειοδοτήσω
  σιν.
  Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ
  ένεργησάτω τα νόμιμσ έτιί τού
  τιροκειμένου, δημοσιευθήτω δέ
  τό τιαρόν διά τής έν Ήρα
  κλείφ εκδιδομένης εφημερίδος
  «Ανάρθωσις».
  Έν Ηρακλείω τή 2 Φεβρουα
  ρίου 1939
  Ό τϊληρρξούσιος Βικηγόρος
  τοθ έπισπεύδοντος καί πσραγ
  γέλλοντος
  Άριστ Μ Χατζιδάκης
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλχίδα, Αίδηφόν, Βό¬
  λον Φεσσαλονίκην.
  Τηλ. 5.50.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή μόδα διά τα βραδυνά φορέματα.
  Ή αύστηοή γραμμή των βοαδυ-
  νυν φορεμάτων τείνει νά έξαφα-
  νισθί) καΐ ό1γα μοντέλα διατη-
  ροθν τό ϋφος σύτό. Μκροσκοιτικά
  βολάν, φρονσέ, γκονφρέ, πλισέ
  γαρνΐοουν τα φορέματα, περιβάΚ-
  λοντας τό ντεκολτέ καΐ τό κάτω
  μέρος τής φούστας Τα τούλια, οί
  δαντέλλεΓ, οί κορδέλλες άπό μου
  σελίνα άραόζουν πολύ γι' αυτή
  την χρήσι. Ή άοριστία αυτή της
  εϋ-)υμ(ας τιοΰ μάς θέλγει καί δί¬
  δει είς τα φ^ρέματά μας τΐερισσό-
  τερη άξιο. γΐνεται κι' επί των βρα
  δυνων φορεμάτων, των προορι-
  σμένων δια τό θέατρον.
  Τα κορσάζ των φορεμάτων αυ¬
  τών άνοίγουν γενναιόδωρα είς τόν
  λαιμό, καί καλύιτονται έλαφρώς
  μέ τοθλι ή λβητή δαντέλλα, όπως
  αυτώ πού βλέπομε είς τα ηορ-
  τραίτα τού 15ου καΐ τοΰ 16ου αίώ
  νος. Είς τίς γαονιτοΰρες αύτές
  ποοστίθεται πρός μεγάλην μας
  εθχαρίστησι, ή χρήσις τώνλουλου
  διών δλων των είδών, τα όποΐα
  φοροΰν, δχι μόνον σέ τοΰφες ή σέ
  μπουκέτα, άλλά καΐ ώς χον&ρό
  κορδόνι γύρω είς τό νιεκολτέ'τοΰ
  φορέματος είς την ζώ η κα'ι ώς
  «τιάν» ττοΰ τιίιττουν επάνω είς την
  ψούστα.
  ΟΙ φοΰστες δλλωστε διαφέρουν
  άπό τίς φούστες των περασμένων
  έποχών. Είς τα άπλά μοντέλα,
  ίσια καΐ έφαρμοστά, άντιτΐθενται
  οί Φοΰστες μέ κρινολΐνα, ϋτιερβολι
  κά ψαρδειές- καΐ Ί5ού ιτού Εκα¬
  μαν την εμφάνισιν των τα «ιτουφ»
  κατά τώ οδλλον καΐ ήττον όγκώ·
  δή, σχηματιζόμενα από «καταρ·
  ράκτες» ϋφπσμάτων ττου πίπτουν
  πρός τα ό>ΐ(σω, άπό την μέση £·
  ως τό κάτω μέρος της φουστας
  Σ' αϋτές πού ή μόδα των «πουψ»
  τίς τρομάζει, συμβουλεύω την ου¬
  ράν είς τα φορέματα ή πανώ συν-
  δυασμένα μέ κυματιστές έσάρττεί,
  συγκοατημένες είς την μέση. οί δ
  ποΐες πίπτουν κατόπιν φαρδαΐνον
  τας επάνω σέ μία στενή φοΰστα
  άπό μουάρ, αατέν ή ταφτδ σχη-
  ματΐζουσα φουρώ-
  Είς τα μοντέλα ποθ δ δγκος
  τής φουστας ρίπιεται πρός τα ό
  πΐσω τό έμπρός της είνε σέ ίσια
  φόρμα. Τό «ποΰφ» όιτίσω σχηματί
  ζεται άηό ντραπερί συγκρατηαέ
  νες με κορδέλλες, είς δέ την μέ¬
  ση μέ φοόνς ή σφηκοφωλΐ)ές.
  Χάρις είς τοΰς νεωτερισμούς αΰ
  τούς θά μττορέσετε νά κάμετε δι
  αφόρους συ^δυοσμούς είς ιά βρα
  δυνά σας ψορέματα* τιροωρισμένα
  γιά τους χορούς, άλλά σάς συνι·
  στώ νά μην διστάσετε είς την χρη
  σιμοποΐησιν πολλοθ Οφάσματος
  γιατΐ γ) έφετεινή μόδα άπαιτεΐ νά
  εχουν εύρυχωρΐσ, πολυ εόρυχω
  ρΐα τα βραδυνά φορέματα.
  Ι ή Ντιστεγχέ
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ 6πηρέτρια μέχρι
  15 έτών παρά οικογενείας άνευ
  τέκνων Πληροφορίαι παρά τώ χ.
  Γ. Τρεδιζάκη ίμπορορράητη τιλα-
  ΐχ Βενιζέλου (Σβά)
  «ΕΘΝΙΚΟΝ»
  "Εναρξις σήμερον 5 Φεβρουα·
  ρίου μέ ι ήν πανελληνίου φήμης
  ορχήστραν ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ ττϊ
  συμπράζει τού άσσου των ντιζερ
  ΓΟΥΝΑΡΗ.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, £δ-
  ρ·ν, Τηνον, Πάρον, Ν«{ον.
  Πρακτορείον ΑΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοΰ
  19ο ν
  Είς το σπίτι βπου Ιμενεν, έ·
  φροι»ρεΙτο άπ-δ μίαν ιδιαιτέραν
  σωματοφυλοικήν έκ Α*ζων, όρεσι
  βίων τόπων έκ τής νοτίου άκτής
  τής Μϊύρης θαλάσσης Οί σω
  ματοφύλακες έκεΐνοι ήσαν άγρι·
  οί χ ,ν δψ:ν, άνδρες Ιως έκεί έττά
  νω -με κατχμαυρα μάτι* καί
  μακρυά μουστάκια. "Οταν είχαν
  δπηρεσίαν, έβημάτιζ-χν επάνω
  καί κάτω, έμπρώς καί γύρω άπδ
  τό οπίχι. "Οταν δέν εΐχαν 6πη
  ρεαίαν, έφύλαγαν επάνω είς τούς
  λόφου;, τα πρό^ατα ποΰ τοϋς
  είχε δώσει δ Μουσταφά Κεμάλ
  Τούς καλοπλήρωνε, τεύς είχεν
  άναγνωρίσει είδικά προνόμια,
  καί τούς είχε ντυμένους μέ τάς
  έθνικάς των ένδυμααίας πού τούς
  ίκαμναν νά όμοιάζουν, μέ τίς
  μακρυές μπόττες των, χαί τίς
  μακρυές μαθρες ζακέχτες των, μέ
  Κοζάκους "Επί κεφαλής των σω-
  ματοφυλάκων τού, δ Κεμαλ, είχΐ
  τάξει έ"να γνωστόν Λαζον ληστήν,
  ίνάματι Όσμαν Άγα. Είς τούς
  φρουρούς τού ΙχεΙνους μποροΰ-
  σε να ίχ·»ι απόλυτον έμιπιστο·
  σόνην.
  'ΕζοΟ<α^ ήσυχα χωρίς τίποτε τδ τιομ.ΤΕώδ»ς. "Οίαν δέν εμενεν εί; χό γραφείον τού νά εργασθή, συνήθ ζε νά έξέρχεται είς περί- πατον. Μέ τα χέρια είς τής τσέ- πες έγύριζε χαι απηύθυνε χον λό γον, σέ δποιον σιιναντοθσε: στρα χιώχην ή πολίτην. °0ταν έτνή- γαινεν είς την εθνοσυνέλευσιν, σπανίως άνέβαινε είς την έδραν τοθ προίδρου. Έκάθηχο έν τω μέσφ των βουλευτών. Πολλές φορές τα Ιβαζί μέ τούς άνθρώπους τοθ άμέσου τού περιβάλ λονχος, χούς έφώναζε καί χαλοϋ- αε τδν κόσμον πολλάκις χωρΐί νά £χη δίκαιον. (συνεχίζεχαι) Τό γνωστόν Ξενοδοχείον: ΑΠΟΛΛΩΝ, τής απολύτου προτιμήσεως δλων των Ηρακλειωτών. Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. Άναχαινισθεν χαί πάλιν έξασφαλίζει όλα τα πλεονεκτήματα τής άνέαεως καί ευχαρίστου δια- μβνής. Θερμανσις—λουτρα κ. λ. π. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ Άρκστκ Θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών. ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό συγκλονιστικό ίργον: ΔΕΝΘΑ ΛΗΣΜΟΝΗΣΟ.Ν ΠΟΤΕ ΓΚΛΟΡΙΑ ΝΤΙΞΟΝ . καί δ ΚΛΩΝΤ ΡΑΙΗΜΣ Ή μεγαλυτέρα δικαοτική πλάνη των τελευταίων ίτών. Ένα ϊργο πού θά αφίση ε¬ ποχήν γιά την θαυμασίαν πλοκήν χου. 'Βχτός προγράμματβς ΖΟΥΡΝΑΑ ΠΡΟΣΕΧΩΣ: ΕΝΛΣ ΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΚΑΡΑΙΑ Την Κυριακήν ώραν 1 μ.μ ολόκληρον το έκΐισβδιηχον: ΔΡΟΜΟΣ ΛΥΣΕΩΣ Σημ. Καθ* εκάστην ώραν 6 1)2, απογευματιναί. ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙ!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!,!!!,,!!!!,,,,!^ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ Τα άπό έκλεκτά σιμιγδάλια περίφημα Ξ Ξ ρ Ι ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ τού έρνοστασίου: Ξ ΚΑΡΟΥΖΟΥ - ΚΑΣΤΕΑΑΑΚΗ Ύποστηρίζετε την έγχώριον Βιομηχανίαν βοηθεΐ· | τε τας οικογενείας τού έργατικου προσωπικού, ένι- | σχύετε τόν τόπον σας. 1 Έμπρός λοιπόν δλοι στό ντόπιο πραγμα. ϊΠΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΝΙΙΐω ΚΟΙΠΩΠΙΚΗ ΝΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.- Μετά εύδόκιμον εξέτασιν ενώπιον των καθηγητών της Φζρμακευτικης σχολης τοθ Πανεπιστημίου "Αθη¬ νών, 6 συμπολΐτηί κ. Εύαγ. Σωκ. Χανιωτά«ης, Ιλαβε τό δΐπλωμα τοθ φαρμακοηοιου. Τόν νέον έτίΐστήιιονα συγχαΐρο μέν. Μ Π. Ε.Τ. ^ —Ό κ. Ιωάν. Μιλ. Παπαδάκης υΐός τοΰ φΐλου κ. Μιλτ. Παττΐχδά. κη έκ Χερσονήσου δούς 'άς νενο μισμένας έξετάσεις ενώπιον των καθηγητών τής Νομικής Σχολης τού 'Εθνικοΰ Πανεπιστημίου £<ο βε πτυχίον μέ τάν επίζηλον βαθ μόν λίαν καλώς. Γύρω στήν πόλι. Τό κρύο έζηκολούθησε καΐ χθές σχεδόν αμείωτον. — ΚαΙ φυσικά καΐ τα παράπθνα των συμτιολιτών οί όποΐοι δέν τό επερίμεναν τόσο δυνατό. —Έν τφ μεταζύ οί παραγωγοΐ φαΐνονται εΰχαριστημενοι από την εξέλιξιν τοθ καιροθ, 6πό την ιτρουπόθεσιν δτι ή βροχή θά έξα κολουθήστι. —Τα χορευτικά μας κέντρα θά ευρεθούν σήμερον στΐς πρωτίς,.. δόζες των—άν έπιτρέπετσι δ δρι σμός. —Τό «Εθνικόν» θά αρχ'σρ. ώς ττιστεύεται γενικώς τίς ττιέννες τού άττό σήμερον μέ την αρτίαν ορχήστραν τού κ.ΚορινθΙου και την σύμποαξιν τοθ ντιζερ κ Γούναρη. — Φη,υισμένων καΐ τής ττρώτης καΐ τοϋ δευτέρου ιιεταξύ των κο· σμικών κύκλων τής "Ελλάδος καΐ δή των "Αθηνών. —ΈηΙσης τό «Ντορέ» μέ την έ·Λ τιΐσης αρτίαν ορχήστραν Βαγγέλα κη θά ανανεώθη ϊσως άηό σήμε ρον την παλαιάν φήαην τού διά τό Ηράκλειον. —Έξ άλλου καΐ τό «Σαβόί» θά ουγκεντρώσΓΐ ασφαλώς καί άπόψε κόσμον μέ την καλήν ορχήστραν καΐ τάς άττραςιόν τού. —Άξιέπαινοι τφ δντι αί προσ¬ πάθειαι των άρχών καΐ ιδιαιτέρως τής πυροσβεστικ{)ς υπηρεσίας Βιά την κατάσχεσιν τής υυρκαΐας τού κτιρίου των Γενικών Άποθηκών καΐ συγκεκριμένως Α αύτοθυσΐα τοθ επί κεφαλής τής υπηρεσίας. — ΚαΙ τουτο, διότι οί άναδιδόμε· νοι καπνοΐ έκ των καιουμένων «1· σέτι γαιανθράκων καθιστοΰν προ βληματικην την διαμονήν των πε ριοΐκων είς τάς οΐκΐας των άλλά καΐ διότι καΐ πέραν τής άκτΐνος ταύτης ή αΙΌΘησις τού καττνοθεΐν· άνυπόφορος διά τόν κόσμον. —Έκτός των κυνηγών οί δποϊοι θά έπωφεληθοθν σήμερον καί τού καιροθ διά ν* έκδράμουν είς τα πλησιόχωρα ή καΐ μακρθτερον διά τ ό κυνήγιον της έποχής. — Και γενικώτερον οί Οπαιθριό φιλοι θά ένδιαφερθοΰν διά την έ ξοχήν, πράγμα ποΰ συμβαΐνει 8 ταν χιονίζει. Διότι τό χιόνι £χει κατεβη δπωσδήποτε χαμηλά. —Την Πέμπτην άρχΐζει πανηγυ ρικως τό χορευτικόν κέντρον ττς «Μινώσς» μετακληθέντος τοΰ άρϊ στου μουσικοΰ συγκροιήματος τοθ ραδιοφωνικοΰ ,σταθμοΰ Αθηνών, τοΰ κ. ΧεφαλλωνΙτη —Έν τφ μεταξύ είς τοΰ Πουλα κάκη συνεχίζεται ή προβολή τού αρίστου έλληνικοϋ φίλμ: «Άρρσ βών μετ" έμποδΐων» καΐ είς την «Μινώαν» τό ένδιαφέρων Εργον: «Δέν θά λησμονήσουν ποτέ». β Ρεκορτερ —'Εκδόσεις. Πλούσιον άπό πάσης άΛόψτως τό τεϋχος ΌκτωβρΙου, ΝοεμβρΙ ου, Δεκεμβριού, των «Κρητικών ΣελΕΒον» τής κ. θαλεΐας Καλλι γιάννη. Είς τό τεΰχος συνεργά ζονται οί κ. κ. Κ. Καρθαΐος, Μ. Δημάκης, "Α. ΒιαννΙτης, Χρ. Ν. Πέτρου, Γ. Σαραντάρης, Μ. Παρ λαμάς, Γ, "Ανεμογιάννης, Μ. Δερ μιτζάκης, "Αρης Δικταϊοτ, Στυλ. Ί. Φιοράκης, Κλ Τσατσαρωνάκη, Ί. Κριτσωτάκης, Γλ. Άλιθέροης, Μαρίκα Πεπόνη, Στερ. Σπανάκης, Πέτρος ΣτυλΙτης, Δ. Δαφέρμος, Κ. Κυριακουλάκηο, Γλ. ΆτιοσπερΙ της, Σ. ΚατσαμπδΓ, θάλ. Καλλι γιάννη, Μ. Βάλσας. ΈπΙσης ίκτός τής δλης χαρακτη ρισπκης διά την πνευματικήν έν γένει καΐ Ιστορικήν ζωήν τοΰ τό που ϋλης, είς τό Ιδιον τεϋχος πε ριέχονται μεταφράσεις ζένων ποι ητών καΐ λογοτεχνών άπό τούς συνβργαζομένους είς τό περιοδι χον. κριτική τοΰ βιβλΐου, σημειώ ματα διά τα νέα βιβλΐα καθώς καΐ ένδιαφέρουσα προαγγελΐα τοθ νέου μυθιστορήματος τής κ. θ. Καλλιγιάννη ή'Άκριβοθώρη'η','Ε πΐ πλέον τό τεθχος εΐκονογραφεϊ ται άπό τό «Ήρακλΐιώτικο το πεΐο» τοϋ κ. θ. Φανουράκη καΐ φω τογραφΐαν τοθ τόσον προώρως καΐ τραγικώς έκλιπόντος βιβλιοθη χαρίου τής ΒικελαΙας καΐ νέου λογοτέχνου Μ. Αποστολίδη. —Εξεδόθη καΐ έκυκλοφόρησε μέ έτπμελημένην δπως πάντοτε Ολην τό λογοτεχνικόν περιοδικόν «Πνευματική Ζωή», τοΰ κ. Μελή Νικολαΐδη, τό οποίον σημειωτέον εΐσηλθεν είς τό τρίτον 6τος τής τόσον δημιουργικής διά τα έλλη νικά γράμματα σταδιοδρομΐας τού. Έγερτήρια καί ωρολόγια τσέπης χ«1 χειρός των πλέον Φημισμένων «ργβιτασίων, θάΐθρητϊ (Ις τέ) ίιρολογβπωλείον τβΰ χ. Κωνστ. Χατζάκη Π«ρά τφ Μεϊντάνι 'ΕπΙοη; άναλ«μβάνει την έπιδι*ρίωσιν παντός ύρολο γ(ον. 'Εργασία ήγγυημένη ΔΕΣΠΟ1ΜΣ τελειόφοιτος γυ- μνασίου γνωρίζουσα καί γραφομη¬ χανήν ζητεί ανάλογον θέσιν. Πληροφορίαι παρ' τ)μΐν« 3 Ι Ι Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ι
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  %Λ/%^"^
  556ον
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  νά
  Αι* έκεΐνους
  πΑουτΙζουν τάς
  πού θέλουν
  γνώσεις των.
  ΑΙ ΓΗΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΕΣ
  Εΐδες τότε τόν όφθαλμάν τοθ Άγιάννη καΐ κα
  τέστη φρικώδης. Δέν ήτο δμμα πλέον έκεΐνο, ήτο
  ϋαλος, είς ήν άυτικατωτττρΐσθησαν δλαι αύται α(
  καταστροφαί. Ήθέλησεν ό έρηαος, νά φύγη, άλ
  λά δέν κατώρθωσε νά κινηθή. Ένεθυμήθη δτι πρό
  τριάκοντσ κσΐ πέντε έτών εΐχβ μετακομισ^ή καί αύ
  τος τοιουτοτρόπως, καί αύτός διά τής αυτής ταύ
  της όδοθ, δμοιος τούτοις μεταφερόμενος άπό κα
  τέργου είς κάτεργον.
  —Ποτέρα τόν έρωιά ή Τιτίκα·, παριδεής έκ]
  τοθ θεάματος, τί άμάξια είνε αύτά;
  —'Έχουν μέσα καταδΐκους, άπεκρΐθη ό Ά-
  γιάννης.
  —Καί ποϋ τούς πηγαΐνουν;
  —Είς τό κάτεργον.
  Κατ' εκείνην την στιγμήν επανελήφθη επί των
  καταδίκων 6 ραγδσΐος δαρμος, κσΐ μετά των ρά
  βδων των δεσμοφυλάκων συνανεμΐχθησαν οί σπά
  θαι των χωροφυλάκων πατάσσουσαι καί αυταί έκ
  τοθ πλατέος.
  Όλων των δεσμωτών αί κεφαλαΐ έκυψατν. ζω
  ώδης δέ έπεχύθη υποταγή, καί δλοι έριώπησαν έν
  βλέμμασι λύκων άλυσσιδωμένων. Ή Τιτίκα ετρε
  μέν δλη —Πατέρα, ήοώτησεν, είνε άνθρωποι άκόμη
  αύτοΙ:
  —ΣυμβαΙνει κάποτε, άπεκρΐθη ό άθλιος.
  Σημειωτέον δτι έκ τοθ κατέργου, οπόθεν παρε
  λήφθησαν οί κατάδικοι ούτοι, μέχρι τοθ κατέργου
  δπου ήΎοντο ύπήρχε καΐ άλλος δρόμος εύθύτε
  ρος, διά τής πόλεως Φονταινεβλώ. Άλλ' εδέησε
  νά γίνη μακρά τις ττεριστροφή. έξ ής παρετε(νετο
  ή δεινή αΰΐη όδοιπορία επί τρείς ή τέσσαρας ή
  μέρας περισσότερον, "ίνα μή τύχη καί ϊδη αυ¬
  τήν ό βασιλεύς, όστις τότε κατώκει είς την Φόν
  τ,αινεμπλώ.
  Χάριν τής βοσιλικής λοιπήν οράσεως, ινα μή
  θλιβή οϋτη έκ τής θέος μιάς κολάσεως ποινικής
  δέδοται νά ττσρατεΐνεται ή κέλασις.
  Ό Άγιάννης έτιέστριψεν είς την οίκΐαν ήθι
  κώς καταβίβ^ημένος· τόσον, ώοτε ούδ' έτπτόσεξεν
  είς 8σας έρωιήσεις τώ απηύθυνεν ή Τιτίκα κοθ'
  οδόν περΐ δσων είδον. Μόνον Ρέ —ερΐ τ^ν έσπέ
  ραν, δτσν ή Τιτίκα τόν αφήκεν άτιερχομένη είς
  την κλίνην της, την ήκουσε λέγουσαν καθ" εαυτήν
  "Α! μοθ φαΐνετσι πώς άν συνοτιηντώμην μέ κανένα
  άνθρωπον ώοάν έκεΐνοις, θ' άτιέθαινα κοί μιίνον
  νά τόν βλέπω πλησίον μου.
  Εύτυχθς, την ακόλουθον ημέραν, δέν ένθυ
  μοθμσι διά ποίον επίσημον έοριήν, είχον δοθή
  έν Παρισίοις μεγάλσ δημοτελή θεαματα, ώς σιρα
  τιωτικοί τΐσρατόξεις, τιλαστοί γαυμαχΐαι έτιί τοϋ
  ποταμοϋ Σηκουάνα, θεατρικοΐ τΐσραστάσεις είς
  τα Ήλύσισ. πυροτεχνήματσ, φωτοψΐαι, μουσικα
  συμφωνίαι πανταχοθ τής πρωτευούσης.
  (συνεχΐζεται)
  Γ.
  Ή πρώΐη περίπτωσις τής έ
  πιδράσεω; αυτής ενεφανίσθη χατά
  τό 1932 είς την Γερμανίαν επί
  ενός θαυμασίου αύτοκινητοδρόμου
  άπό Βρέμης είς τί όλλανδικά ού-
  νορα. Είς την αρχήν δέν απεδό¬
  θη προσοχή. Άλλ' έπανειλημμέ
  να δυσΐυχήματα μέ άνθρώπινα
  'ύματα είς έ'ν συγκεκριμένον
  σημείον ΐοθ δρόμου, τό οποίον κα¬
  τόπιν ώ/ομάσθη «ιό χιλιόμετρον
  τοθ θανάτου», έκίνησαν τό ενδια¬
  φέρον. Μερικοί σωφέρ διασωθέν
  τες διηγοθνται δτι είς ?να ωρι¬
  σμένον σημείον αποτόμως ήιθά·
  νοντο δ ν. ι έπαυαν νά είνε κύριοι
  τοθ μηχανήματος κα! τό τιμό
  νι ϊφευγεν άπό τί χέρια των.
  Γιωφυσικο! με^ετήσαντες έπιστα
  μίνωςτό φαινόμενον απεφάνθησαν δ
  χιπρόκειταιΐτερί τή; έπιδράσεωςτων
  λεγομένων «γγ/ίνων άχτίνων». Τό
  επικίνδυνον έκεϊνο τμήμα τού
  δρόμου διήρχετο άνωθεν μΐά;
  εΒΒΒΜΙΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΙΙΒΒΜΒΒΒΒεΐΒΒΒαΒΚΒΒ
  Πρατήριον οΐνων:
  ΑΝΤ. ΜΠΕΤΕ1ΝΑΚΗ
  Πλατΐΐα 'Αρχαδίου (Χίϊτάν Όγλοϋ).
  Κροισιά μκϋρα 'Αγιομυριανά, λευκα 'Αρχανιώτικα,
  ρετσίνες άραιματώδεις, σοΰμβς άφροθ.
  Κρασιά άγνά, άνοββυτα γνήσιβ ζουμΐ τού στανυλιοδ
  Χ»Ρ.Ι( Χημικάς θυσίας. Κρασιά γεμάτα βιταμίνίς καί υνιΐα.
  Τιμαί ασυναγώνισται.
  ΒΠΠΒΒ«εΐειΒΒΒΒΒΒ*ΒΒεΐ·Β«ι··ιεΐεΐεΐΒΒ»ΙΒΒ«ΒΒεΐΒΒΒΒΜΒΒΒΒεΐ«
  φλέβας ύδατος·, τό οποίον υπό
  ωρισμένα; άτμοσφαιρικάς συνθή¬
  κας μέαφ άγνώστων άκτινοβολι-
  ών έξήσχει χαταστρεπτικήν επ!
  δρασιν επί των μετάλλων οίουδή-
  ποτε δχήματος. Όμοιον φαινό
  μενον παρετηρήθη καί είς άλλην
  δημοσίαν οδόν άπό Μπρεσλαβΐας
  είς Νώϋϊμΐρχτ. Έκεΐ εκλήθη
  είς ραβϊοσχόπος, έ οποίος έβεβαί
  ωσεν δτι είς τό δπέδαφο; τοθ
  επικινδύνου τμήματος τοθ δρόμου
  διτήρχβ κοΕχισμα σιδήρου καί νι
  κελίου. Κατ' αυτόν αί βροχαί,
  ή δμίχλτ} καί ή ύγρααία ή ίνα-
  διδομένη άπό την γήν άφίνουν
  ελευθέραν την κυκλοφορίαν υπο
  χθονίων ρευμάτων, τα ίποϊα ένού
  μενά μέ τόν δπάρχοντα είς την
  ατμόσφαιραν ηλεκτρισμόν δημιουρ
  γοθν ήλεκτρομαγνητικά πεδία έξ
  ώ^ ένοχλοθνται τα όχήματα τα
  ίχοντα μέταλλον. Ή έξήγησις
  αυτή δέν άνβτράπη μέχρι οήμε
  ρον, άλλ' έν τοσούτω δέν ευρέθη
  άκόμη τό μέσον τής αντιδράσεως.
  ΤΟ ΧΑΡΝΑΒΑΛΙ
  Α'.
  Τό καρναβάλι θεωρεΐται μιά
  έπιβίωσις έθίμων τοθ είδωλολα
  τρικοθ κόαμευ. Συνέχεια των έ-
  ορτων τοθ Βάχχου είς την αρχαί
  αν Έλλάδα καί των Σατουρναλί
  ών τής Ρώμης. ΙΙηγαί τής άπο-
  χρτςδί; φέρονται αί άρχαΐαι βακ
  χικοί έορταί μέ τιύ; αγρότας
  είσερχομένους εί; τό άστυ μετημ-
  φιεσμένους, μεθυσμένιυς, πίνον
  τας καί χεριύοντας. κ»Ι τα Σα
  τουρνάλΐα τής Ρώμης. Κατά
  την ρωμοιχήν αυτήν εορτήν οί
  δοθλοι φοροθσαν τας ένδυμασίσς
  των κυρίων των.
  Κατά τής ιϊίωλολαΐμκής ού
  τής παραΕίσίως ήτ»ν φυσικόν
  ά έξεγερε^ ό χριοτΐονισμίς
  χαχά τ ούς πρώτ&υς αίώνα; τής έ
  πινρατήσιώς τευ, δπως εξεγέρθη
  χαθ' δλη; τής ιίδωλολατρείας έν
  γένει. Ματαίω; δμως. Εί; δλην
  την Ανατολήν κοί την Δυσιν, τό
  είδωλολατρικόν έθιμον ήτο βαθειά
  έρριζωμένον, έπιξετείνετο κυρίαρ
  χον, Ιω; δτου εί; τό τέλος κα
  θιερώθη καί επισήμως δι' έορ
  των άνεχτών παρά τή"; έκκλησί
  άς. Έφ' δσον έξειλίσσετο, τό
  κοφναβάλι προσελάμβανε ποικί
  λας μορφάς. "Επειτα συνεδέθη
  κβϊ μέ την θρησκείαν. Εί; την
  Γαλλίαν επί παραδείγματι, ή «Ι
  ορτή των τρελλων», £πως ϊλέγε
  το τότε τό ναρναβάλι, ήρχιζε
  παλαιότερα μίσα άηό τού; να
  ούς την ημέραν των Χριστουγέ
  νων καί έσυνεχΐζετο εί; χά; έ
  δούς χαί τάς οικίας μέ δργια,
  μέθην καί μέ μβτομορφώσει
  των διασχεδαζέντων άνθρώπων
  ιίς ζδα ποικίλα.
  (συνεχίζεται)
  ΤΥΜΠΑΚΙ Φεβρουάριος (ϊν:α
  ποκριτοθ μας).— ΙΙρωτεύουσα τή;
  επαρχίας Πυργιωτίσσης, τό Τυμ
  πάκι, είνε συγχρόνως μία άπό τάς
  εγαλειτέρας κωμοπόλεις τού" νο
  οθ Ηρακλείου. Δέν είνε δέ υπέρ
  Ιολή ίν είπωμεν δτι είνε καί άπό
  τα; πλέον παραγωγικά; καί φιλο
  προόδους κωμοπόλεις τή; Κρήτης.
  Οί κάτοικοί τού άνέρχονται είς
  ίύο χιλιάδας. Ό πλοθτό; τού 8
  ως είνε άπρασμέτρητος, Σύμφωνα
  πρός παλαιότερα στατιστιχά στοι-
  χεϊα, ή έΐησία παραγωγή άνήρχε
  :ο εί; 600 χιλ. οκάδας ελαίου είς
  σον ποσόν δημητριακών, είς
  00 χιλ. όχάϊα; κρασιων, είς 30
  ι(ΐλ, οκάδας σισαμίου, εί; 15 χιλ.
  χάδα; βάμβχκος, διά ν' άναφέρω
  μέν τα κυριώτερα μόνον προϊίντα
  Τα τελευταία δμως ?τη ή παραγω
  ή Ιχει σημειώαει σημαντικήν αυ
  ησιν, Επί πλέον δέ Ιχουν είσα
  (θή καί νέαι καλλιέργειαν ϊπως
  τή; αουλτανίνα;, των μπανανώ*
  χαί των Ισπεριδοειδών. Καί τώρα
  τό Τυμπάκι πού δέν είχεν άλλοτε
  ού:ε Ινα σχεδόν ξυνόδενδρο χάνει
  εξαγωγήν καί πορτοκαλλιών καί
  λεμονιών. Χιλιάδε; έσπεριδοειδή
  Εξπρές θαλαμηγόν
  2ΟΦΙΑ
  ΨΨ
  Ταχύτης 18 μιλλίων.
  Τόννων 2.000.
  όλόκληρα διαμερΐ-
  Άφθάστου πολυτελείας μέ
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τοκτικώς άπό 6ης Ίανουσρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί-
  καρΐαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΙΠΙΠΗΙΙΙΜΙΙΗΙΙΙΙΙΠΠΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΠ
  ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ" ~
  Μόνον οί ψεκνστήρες μας κατασκευάζον-
  ται μέ γνήσια ίτονλικά έξαρτήματα ΧΦΙΚ·
  ΤΑ τοΰ Έργοστασίου Α- καί Α. ΝΤΕΛ
  ΤΑ ΑΙ Α, Ιταλίας τού οποίου, ώς γνω¬
  στόν, έχομεν την ««οκλειστικότητα διά την
  Έλλάδα.
  Ή είς ημάς κατακύρωσις παρά τής
  ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓ ΙΚΩΝ ΣΥΝΈ-
  ΤΑ1Ρ1ΣΜΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  2300
  •ΕΙΙΣΤΙΡΙΝ
  'ΣΙΝΤΑ,
  κατά τόν Διαγωνισμόν τής 9—1—39
  ... καί αί προπωλήσεις μας 1ΚΟΟ »1·εκαστή
  ρων είς ιδιώτας είναι ή μεγαλυτέρ» μας ρε·
  κλάμα.
  Ε Μην τΐαρασύρεσθε άπό τος άπομιμήσεις τοϋ σιηαγωνισμοθ καίτοι ή ποιοτική
  = ύπεροχή μας καΐ αί τιμαί μιλοΰν μοναι των... Οί γνήσιοι ψεκαστήρες «ΣΙΝΤΑ»
  = ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ λόγω τής τελείας κατασκευής των μέ τα γνήσια "Ιταλικά έ-
  | ξαρτήματα ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ πωλοΰνται είς τάς κάτωθι τψάς.·
  1 ΣΙΝΤΑ Νο 1 άνευ διϋλιστηρίου Δρχ. 975.—
  = > »| 1 μετά » ' * 1.000.—
  | » » 1 μετά άνσδευτήρος και διϋλιστηρίου 1.050.—
  ~ ' Αιαρκής παρακοτοβπκη ψεκαστήρων "Σΐντα'Ί γνησΐων Ιταλικόν άν-
  | ταλλακτικών «Ιφίντα», Οειοτήρων Ντέλ Τάλια.
  Ι ΈπισκευαΙ δωρεάν. Τριετής εγγύησις.
  1 Γενικοί Άντιπρβσωπβι δια τήν Έλλάδα των 'Εργοστασιον ΣΙΝΤΑ Γιαννακβπβύλβυ καί ΛΑ
  § ΪΦΙΝΤΑ Α. καί Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ, Ιταλίαδ
  Ι Τεχνικόν Γραφειον ΜΑΟΥΡΟ και ΠΟΛΙΤΗ Ηράκλειον—Κρήτης |
  ηΐΙΗΗΗΙΗΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΝΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΜΙΙΙΙΙ1Ι1Ι111ΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ11ΙΙΙ11ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  II
  ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΐίΐ
  =
  Τό Τυμπάκι
  καί ό πλοΰτος τού.
  έχουν φυτευθή τα τελευταία £τη
  χαί φιιΐεύοντχι συνεχώς.
  Χάρις εί; μίαν ίμάδα νέιον επι
  σιημόνων καί διανοουμένων, πού
  δρυσε μίαν θαυμασίαν γεωργικήν
  βιβλιοθήκην, ώ?γάνωσε νυκτερινόν
  σχολειον καί δίδει διαφωτιστικάς
  διαλίξεις εσημειώθη σημαντιχή
  πρόοδος είς δλου; τοΰ; τομεΐςχαϊ
  ιδιαιτέρως είς τήν γεωργίαν.
  'Έτσι τό Τυμπάκι ε&οίσχεται
  εί; τήν πρωτοπορείαν τή; προο¬
  δευτικήν κινήσεως. "Οίαν δέ, συν¬
  τόμως ώς είνε βέβαιον, έκτελε
  σθοθν καί τα παραγωγικά έργα
  καί άποστραγγισθοθν αί τεράστιαι
  έχτάσει; τοθ «Άφραθιϋ» χαί δο·
  θοθν πρό; καλλιέργειαν, τότε τδ
  Τυμπάκι θά αποβή πραγματι
  κή γή Χαναάν. "Εχει δμω; Ιν
  μέ^α ζήτημα. Τή; όδρευσεώ; τού.
  Άλλά καί αύιό είνε ευχολον νά
  λυθή δι'άντλήσεως καί μεταφορά;
  των υδάτων τοθ άρ-επανοθ φρέα
  το; πού άνωρύχθη πρό ολίγων έ¬
  τών. Καί τό έργον αύιό πιστεωσ
  μέν δτι θά θελήση τό κοινοτικόν
  συμβούλιον νά κατασκευάση Έν
  άνάγχη άς συνάψη καί ειδικόν
  δάνειον. Ή Άγροΐράπεζα θά τό
  χορηγήση ασφαλώς.
  Προκήρυξις
  Μειοδοτικής Δημοπραοίας
  Ό 'Επιθεωρητή; Δημοτ. σχο¬
  λείων Γόρτυνος
  Διακηρύττει δτι,
  1) Έχτίθεται εί; μυσΐινήν μειο
  δοτικήν δημοπρασίαν άνευ βρίου
  ή ανέγερσις τοθ διταξίου Δημοτ.
  σχολείου Φανερωμένης (Πυργιω
  τίσσης), τήν 17ην τρέχοντος μη¬
  νός, ημέραν Παρασκευήν καί &
  ραν 11—12 π. μ. εί; τό Γραφεϊ
  όν τοθ κ. Έπιθεωρητ&θ Δημοτ.
  σχολείων Ηρακλείου, συμφώνως
  τί συγγραφή υποχρεώσεων χαί
  τη λεπτομερεΐ διακηρύξει ΐή έκ
  πονηθείση υπό τε.0 κ. ΣχολικοΟ
  Άρχιτέκτονο; Κρήτη;.
  2) Τό έργον πρ«.ϋπελογίσθη έν
  δλφ εί; δραχ. 250 000, ή δέ έγ
  γύησις όρΕζεται εί; δραχμάς 10
  000 κατατεθησαμένας διά γραμ
  ματίου.
  3) Είς τήν μειοδοσίαν γίνονται
  δεκτοΐ μόνον έργολάβο: οίασδήττο
  τε τάξεως έχοντες 1) ίργολαβικόν
  δίπλωμα έν ισχύϊ δι' έργα οίκοδ
  μικά 2) πίστοποιητικόν έμφαΐνον
  δτι έχουσιν έκπληρώσει πάσα; τάς
  ύποχρεώοεις αυτών πρός τό Τα μ εί
  όν Συντάξεως Έργοληπτων ώς
  καί πρός όργανώσεΐς χαί συλλό
  γου; 3) είκοσάδραχμον χινητόν
  χαρτόσημον Τ.Σ.Ε.
  4) Κηρύκεια χαί λοιπά εξοδα
  δημοσιιυσεω; είναι είς βάρος τοθ
  τελευταίου μίΐοδότου.
  5) Οί Λ βουλόμενοι νά λάβωσι
  γνώσιν των δρων τής συγγραφής
  υποχρεώσεων κ.λ.π. δύνανται νά
  προσέρχωνται εί; τό ώς άνω
  γραφείον τοθ κ. Έπιθεωρητου
  Ηρακλείου καθ' εκάστην ή είς τό
  Γραφείον τή; σχολιχή; έφορείας
  είς Φανερωμένην.
  Έν Άγίω Μύρωνι τή 2—2—
  1939.
  Ό Έπιθεωρητή; Γόρτυνο;
  Τ. Τααγκιάς
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  μειοδοτικής δημοπρασίας.
  Ό έπιθεωρητής Γόρτυνος
  διακηρύτει δτι έκτΐθεται είς
  φανεράν μειοδοτικήν δημοπρα¬
  σίαν ή κατασκευή κορωνΐδος
  καί στέγης τοθ δημοτικοθ σχο
  λεΐου Βασιλικής Καινουρίου
  συμφώνως ι^ συγγραφή υπο
  χρεώσεων τοϋ κ. ΣχολικοΟΆρ
  χιτέκτονος Κρήτης.
  1) "Η δημοπρασΐα θέλει γΐ
  ντι τήν 11 ην τοθ μηνός Φεβρου
  σρίοο έ. έ. ημέραν Σάββατον
  καί ώραν 11—12 π. μ. καί έν
  τώ γραφείω τοθ έπιθεωρητου
  δημοτικήν σχολείων Ήρα
  κλείου.
  2) Τό έργον ττροϋπελογΐσθη
  είς δραχμάς 45 000, ή δέ έγ
  γυοδοσία ωρίσθη είς δραχμάο
  3 500 κατατεθησομένας διά
  γραμμστΐου.
  3) Είς την μειοδοσίαν γ(
  νονται δεκτοί έργολάβοι καί
  έμπειροτέχναι έκπληοώσαντες
  πάσας τάς πρός τό δημόσιον
  ύποχρεώσεις των.
  4) Ή συγγρσφή κ.λ.π. εύρί
  σκονται κατατεθειμένα είς τό
  γραφείον τοθκ.έπιθεωρητου δή
  μοτικών σχολείων Ηρακλείου
  ώς καί τής σχολικήν έφορεΐ
  άς έν Βασιλική ένθα οί βου
  λόμενοι δύνανται νά λαμβάνω
  σι γνώσιν.
  Έν Άγίω Μύρωνι τβ 26—
  1-1939.
  Ό ίπιθεωρητής Γόρτυνος.
  Τζ. Τοαγκικς
  —Τό σημερινόν καί αύρια
  νόν πρόγραμμα τοΰ Ραδι
  οφωνικοΰ.
  Ό ραίιοφωνικός σταθμός Ά
  θηνών θά μεταύώση σήμερον τό
  ακόλουθον πρώγραμμα:
  "ί2ρα 10 π. μ. μετάίοσις τής
  λϊΐτουργίας έκ τοΰ ΙεροΟ νοτοΰ
  της μητροπόλβως 11.15 βργα τού
  Μπάχ δι' έκκλησιοΕσπκών οργά
  νων, Τόκκατα είς ρέ ελασσον.
  χοριχόν, πρελούδιο είς μΐ ϊλ«σ
  σον, τελευταίον μέρος ά πό τό
  κοντσέρτο είς ρέ Ελασσον 11.30
  φωνητικό κουαρτέτο (διευθ. Κ.
  Ο. Σπάβη), 12. πβικίλη μουσική,
  13 40 είδήσεις, Η έλαφρα μουσι
  κή μοΐδ«λιν«τ« Αθηνών υπο την
  ί)σιν τοΰ κ. Φίλιπιτοτ. 14.45 άνα
  κοι» ώσει; κα'ι μβτεωρολογΐκόν
  δελτίον, 18.15 π «ώρα τοϋ;παιδι
  ου», 18.35 ρεσιτάλ τραγουδιβϋ
  υπό τοΰ κ. Οεοφιλοπούλβυ,Βή «ώ
  ρκ τοϋ άγρότου», 19.15 εργα διά
  βιολί μέ έκτελεστήν τόν Χού
  μπβρμαν, Τσαϊκόφσκυ μελωδία
  Σαρασάτ 'Ανδαλουσιακή ρωμάν
  τσα Σαρούτσκη Μαζούρκ», 19.30
  ποικίλη μουσική, 19.30 διάλεξις
  τού κ. Νικ. Κουμάρου μέ θέμα
  «π περΐ Κράτους αντίληψις της
  μεταβολάς τη$4η Αύγούβτου, 20 Ι
  λαφρά μουσική, όρχΐΐστρκ, Α.
  Βίλλα, 20 45 άπαγγβλία, 21 μου
  σική χοροΰ, 21.45, ίίδησεις 22
  μβτάδοσις τού μελοδοάματος «πβ
  ρονζέ»τοΰ κ. Σακ&λλαρίδη έκτ«
  λεβταί αί κυρίαι Μαρίκα Άν
  δρβνίκου "Αννα Ρουσσβυ, οί κ.
  χ. Φρϊξβς ίδεβλογίτπς, θεοδ. Ά
  θηναϊος, Βασ. 'Αφεντάκης καί
  Π. Σβορώνος καί ή συμφ«νική
  ορχήοτροι τής ΥΡΕ ΰ«ο τίιν
  δ σιν τβΰ κ. Βαλτσετσιώτη κατά
  τό ώιάλΐιμμα της μβλοδραματι
  κης έκπομπης θά μεταδοθοϋν αί
  τελευταίαι είδήβεις 23.40, μβυαι
  κη χοροΰ.
  — Αυριον ό ραβιοφωνικές σταθ
  μός θά μεταδώση τό εξής πρό
  γραμμα: Ωρα 13.30 ποικίλη μου
  σική, 14 45 μετβωρολογικόν δελ
  τίβν καί άνακοινώσβις, 18.15 μου
  σική χοροΰ, 19 βμιλία τοδ κ.
  Δημ. Ζωγράφου περΐ τής Φιλαλ
  ληνικπί δράσεώς τοΰ 'Ελβϊτοΰ
  Έϋνάρδου, 1915 μικρά ορχή
  στρα 2015, ρεσιτάλ τραγουίιοΰ
  Κ. Μαυράκη, 20.45 σκέτς, 21.15
  ρκσιτάλ τραγουδιοϋ υπό τής δί
  δος Ι^αλαφίκα, 21.45 «ίδησβις,
  22 μικρά ορχήατρα, 23 τελευταίαι
  είδήσβις, 23.10 έλληνική καντάύα
  Γ. 'Αθανασιάδπ, 23,40 μουσική
  χορβΰ.
  —Αί αίτήσεις των Ιδιωτών.
  Δι' έγκυκλίβυ διαταγή; τοΰ υ
  πουργβιβυ των θΐκονομιχων έν
  τβλλονται αιτ«ντβς ο! ΰπάλλη
  λοι διτως άηαντοΰν είς τάς υπό
  των ηολιτων «ίτβυμβνας νομί
  μως πληροφορίας, δι' αιτήσεων χ.
  τ. λ. έντβς δέ «α πίνη ημερών τό
  αργότερον.
  —Ή έορτή των έπιπλβ
  ποιών. .
  Προχθές εορτήν της 'Υπαπαν
  τή;, έπανηγΰρισ· τό σωματείον
  των έπιπλοποιών Ηρακλείου τήν
  επέτειον της ιδρύσεως τού. Μϊτά
  την θείαν λειτουργίαν ή εί κων
  μετεφέρθη είς την οίκίαν τού
  έορταστοΰ έπιπλοποιοΰ χ. Κιο
  σκλή. Έκεϊ ωμίλησεν ό πρό»
  δρος των έπιττλοποιών κ. Παπαδά
  κης όστις εξήρε την σημαοίαν
  τής εορτής, άναφβρθίίς είτα αίς
  τα μέτρα τού νίου Κρατους υπέρ
  τού έπαγγελματιχοΰ κλάδου 'Β
  πίσης ό κ. Παπαδάκης άνβφέρθη
  εί; τό ενδιαφέρον »'του Υπουρ
  γοϋ χ. Σφακιανάκη 2στις
  ύπβσχέθη κατά την τελευταίαν
  αυτού άφιξιν είς Ηράκλειον την
  συνέχισιν μβτά τής αυτή; ζ>σ(
  ως τής υποστηρίξεως ^βλων των
  ζητημάτων τής τβ βπαγγϊλματι
  κρς καί βιοτβχνιχης τάξεως. ΡΙ
  τα προσεφέρθησαν άναψυκτικά
  καί ή ώραία έορτή ϊληξεν μέ τάς
  καλυτίρας ελπίδας διά τήν προ
  ώθηοιν των ζητημάτων των ίη*γ
  γΐλματιών καί την βλην *δν
  αΰτδν.
  Ν
  ι Ι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίσ Κυριακής
  5 Φεβρουαρίου 1939
  ΟΙΓΑΛΛΟΙΔΙΑΨΕΥΑΟΥΝ
  ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ
  )ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΜΕΤΑΒΗ
  ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ Ο ι ΜΠΟΝΝΕ
  ΤΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΛΝΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φββρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μαί).— Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι οί ήμιεπίβημοι γαλλι-
  χοί κύκλοι διαψ·ύδουν κατηγορηματι-
  κώς τήν πληροφορίαν ότι ό ΰπουργός
  των Εξωτερικών τής Γαλλίας κ. ΛΙπον
  νέ θέλει μεταβή είς Βερολίνον. ^
  Ή διάψευσις εγένετο κατόπιν τής έκ
  ξένης πηγής άνακοινώαεως ότι οί πολι-
  τικοΐ κύκλοι τού Βερολίνου θεωρούν
  βέβαιον τό ταξίδιον τούτο τού χ.
  Μποννέ.
  ΕΥΡΕΙ Α Η ΕΚΤΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΙΣΗΣ
  ΕΙ Σ ΑΓΓΛΙΑΝ ΣΥΝβΜΟΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρίου (τού
  αννταποκριτού μας).—Καθ9 α αγγέλλε¬
  ται έκ Λονβίνου ή έκτασις τής άνακα-
  λυφθείσης είς τό Λονδίνον τρομοχρα·
  τικής συνωμοσίας είνε εύρυτάτη.
  Ή άστυνομία ένεργήσααα δραστηρί¬
  ως ερεύνας ανεκάλυψε μεγάλην αποθή¬
  κην πλήρη πυρομαχικών. Εγένοντο
  κατά τάς ιδίας πληροφορίας αρκεταί
  ουλλήψεις, συνεχιζομένων εισέτι των έ-
  ρευνών τής άστυνομίας.
  Η ΕΟΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΚΑΤΑΛΩΝΙΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σημερινά τηλε·
  γραφήματα έκ Παρισίων φέρουν συνεχι-
  ζομένην είς όλην τήν Καταλωνίαν τήν
  έθνικιστικήν επίθεσιν.
  ΚΑΙΕΙΣΤΑΑΛΛΑΜΕΤΩΠΑ
  ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποχριτοΰ μας).—Πληροφορίαιπρός
  τό Πρακτορείον Χαβάς άναφέρουν ότι
  οί έθνικοί ένήργησαν σφοδράς έπιθέσεις
  καί είς τό μέτωπον τής Έστρεμαδού-
  ρας.
  Κυδερνητικη κρίσις είς Σερβίαν;
  Ή έννοια τώννέων δηλώσεωνΡοΰσβελτ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Φεβρουαρίου
  (Ιδ. ύπηοεσΐα).— Τηλεγρα
  φοθν έκ Βελιγραδίου δτι προ
  Ιβλέηετσι κυβερνητική κρίσις
  είς Γιουγκοσλαυία^ καί σχη
  ματισμός κυβερνήσεως . "Εθν.
  κης Ενώσεως μετά των Κροα
  των.
  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 4 Φεβρουα
  ρΐου (Ιδ. ύπηρεσΐα)— Μετά
  την αναχώρησιν τοθ ύπουργοΰ
  των Εξωτερικών έκ Ρουμα
  νίσς, ό πρωθυπουργός κ. Στο
  γιαντΐνοβιτς εδήλωσεν ότι αί
  διεξαχθεΐσαι συνομιλΐαι άφεώ
  ρων τα ρουμανο-γιουγκοσλαυ
  ίκά κοινά συμφέροντσ καί
  δτι τα δύο "Εθνη έπιθυμοθν
  νά διατηρήσουν καλάς σχέ
  σεις μετά των άλλων εύρω
  παϊκών κρατών.
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ 4 ΦεβρουαρΙου
  (Ιδ. ύπηρεσ(α).— Είς τό τέ
  λος τού μηνός ΦίβρουαρΙου
  ό κάμης Τσιάνο πρόκειται
  νά επισκεφθή την πολωνι
  κήν πρωτεύουσαν.
  Η ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
  ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ ίΠΡΟΕΛΡΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 ΦεβρουαρΙου
  (Ιδ. ύπηρεσίσ).—Ό κ. Ροθσβελτ
  διέψευσε χθές κατηγορημστι
  κως τάς διαδόσεις καί τάς
  πληροφορίας τοθ αμερικανικόν)
  τύπου όσον άφορά τάς δήθεν
  δηλώσεις τού επί τής έξωτερι
  κης πολιτικάς τού. Ιδίως έτό
  νισεν δτι είνε απολύτως ψευ
  δές δτι εδήλωσεν ότι τα σύ
  Η ΜΑΔ
  ΚΑΙ ΠΑΛ
  ΊΤΗ
  Ν ΥΠΟ ΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι οί έθνικοί έβομβάρδισαν
  καί πάλιν την Μαδρίτην.
  ΣΥΝΟΜΪΛΪΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  & ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΑΘΗΝ1Ι 4 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας).—Σήμερον ό Βα¬
  σιλεύς Γεώργιος εδέχθη τόν υφυπουρ-
  γόν Τύπου καί Τουριαμοΰ κ. Νιμο-
  λούδην μετά τού όποίου καί συνειρ¬
  γάσθη.
  ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
  ΤΟ ΚΥΜΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατ' ανακοίνω¬
  σιν τής Μετεωρολογικής υπηρεσίας έν-
  τείνεται έν Ελλάδι τό κΰμα τού ψύ-
  χους.
  νορσ των Ήνωμένων Πολιτει
  ών τής Άμερικής ευρίσκονται
  είς τόν Ρήνον. Αντιθέτως,
  πσρετήρησεν, αί Ηνωμεναι
  Πολιτειαι έπιθυμοθν νά Ιχουν
  πάντοτε φιλικάς διπλωματι
  κάς καί εμπορικάς σχέσεις μέ
  δλα τα εύρωπαϊκά κράτη.
  — Είς την Έστρεμαδούραν
  οί έθνικοί άπέκρουσαν έπανει
  ληαμένας άντεπιθέσεις των
  κυβερνητικών. Οί τελευταΐοι
  άφή<αν 6.600 νεκροΰς καί 6. 700 αίχμαλώτους- Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΡΤΕΣ —Ό σταθμός τής Σαλαμάν κάς διαψεΰδει δτι είς τό συγ κληθέν συνέδριον των Κόρτες παρΐσταντο άπαντες οί βου λευταί. Τό άληθές είνε δΐι 62 ήσαν μόνον παρόντες. Έιέ ρων 102 βουλευτών έδικαιολο γήθη διαφοροτρόηως ή απού σα. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Φεβρουσρ(ου(!5. ύπηρεσία).— Διά των νέων χθεσινών δηλώσεων τού ό κ. Ροθσβελτ, ώς τονΐζεται με ταξύ των γαλλικών πολιτι κων κύκλων, δέν καθώρισε μετατροπήν τής έξωτερικής πολιτικής τού. Οί γαλλικοί κύ κλοι ύποστηοίζουν δτι οί ά νωτέρω δηλώσεις ήσαν έμ πνευσμέναι έξ άφορμών έσω τερικής φύσεως. Άλλωστε είς τάς ί^ίας δηλώσεις τού ό κ. Ροθσβελτ ετόνισε δτιπρέπει νά ύποστηριχθή ή έθνική ένό της τής Άμερικής. —ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 4 Φεβρου αρίου (ίδ. ύττηοεσίσ) — Παρά τάς χθεσινάς δηλώαεις ιοο κ. Ροθσβελτ είς τούς άμερικα νικούς κύκλους υφίσταται ή εντύπωσις δτι ό κ. Ροθσβελτ δέν ήΧΛαξε γνώμην διά την ακολουθητέαν γραμμήν τής εξωτερικάς πολιτικής τού πράγμα τό οποίον άποδεικνό εται έκ τοθ γβγονότος δτι ό κ. Ροθσβελτ πιστεύει δτι τα συμφέροντα τής Άαερικής θά κινδυνεΰσουν είς ήν περ! πτώσιν αί δημοκρατΐαι τής Εύρώπης έξασθενήσουν καί διόπαίσθάνεται έπβεβλημένην διά τόν κόσμον την ανάγκην τής εύρωπαϊκής ίσορροπίας —Είναι βέβαιον πάντως δτι ή αντιπολίτευσις, παρά τάς χθεσινάς τού δηλώσεις, τηέ ζει τόν κ. Ροϋσβελτ νά καθο ρΐση σαφέστερον την έξωτε ρικήν πολιτικήν τού. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ό πρεσβευτής τής Άμερ κης είς Ρώμην εζήτησεν άκρό ασιν παρά τοθ κ. Τσιάνο είς τόν οποίον υπέβαλε διαμαρ ιυρίαν διά τάς κρΐσεις τοθ (ταλικοΰ τύπου καί τα σχό λιά τού επί των δηλώσεων τοθ ΆμερικανοΟ προέδρου. Ήπορεία των καλλιεργειώνέντώ νομώ κατά τόν παρ. μηνα Ιανουάριον. "Υπο τής Γεωργιχής Υπηρεσίας οηιδλή'ίη είς τό Υπουργείον Γεωργίας χαΐ την Νομαρχίαν Η¬ ρακλείου έκθεσις περί τής πορεί- ας των καλλιέργειαν τοθ νομοΒ κατά τόν παρελθ.μήνα Ιανουάριον. Έν τη" εκθέσει άναφέρονται λε πτομερώς αί μετεωρολογικαί συν θήκαι καί λοιποί παράγοντες τής παραγωγής χαί ή επίδρασις ενός εκάστου έπ' αυτής. Ώς καί κατα τούς προηγούμενον μήνας, δ ν αι ρ4ς διετηρήθη | θερμός σχετικώς, μέ απόλυτον επικράτησιν των νο· τίτον χαί νοτΐίδυτινών άνέμων, μέ άφθόνους βροχάς είς την πε· διάία Μισσαράς καί τί λοιπόν νότιον τμήμα τοθ νομοθ καί ίλι- γίστας είς τό βόρειον τμήμα. 0ϋ τω ένω είς τό Ηράκλειον ή πε- σοθσα βροχή ήτο άσήμαντος, 26 μόλις χιλιεστά, είς την Μεσσαράν ανήλθεν είς 150—180 χιλι&στά. Ή παρατεταμένη άνομβρία τι Ο βορείου τμήματος δέον νά κατα¬ στήση προοεκτιχούς τούς γεωρ- γοΰς είς τάς διαφόρους χαλλιεργη τικάς εργασίας κοΐ ειδικώς παρε¬ τηρήθη 8:ι τό κλάδευμα των αμ¬ πέλων γίνεται μέ πρόβλιψιν με¬ γάλας ίαοξίίαζ ίλω είναι γνωστόν 2τι Ιπρεπε νά γίνη αυστηρόν διό¬ τι ή ξηραοία ?έν θά επιτρέψη φόρτωσιν τής αμπέλου μέ μεγά¬ λην ποαόττ}τα*αταφι>)ών.
  Ή καλλιέργεια των σιτϊ,ρών ώς
  έν τή εκθέσει άναφέρεται, επερα¬
  τώθη ίμοθ μετά των ψυχανθών
  έντός τοθ Ίανουαρίου υπό εύνιϊ-
  κας συνθήκας. Παρατηρεΐται εύ
  ρεΐα χρήσις χτ,μιχών ,λιπαομά-
  των, 80.000-90.000 ήμίσαχκοι
  διά την καλλιέργειαν των σιτη
  ρών. "Ητοι έχομεν αύξησιν έν
  σχίσει μέ την περισυνήν περίο¬
  δον χατά 10 ο)ο περίπου. Δυστυ-
  χώς αί τιμαί των οιτηρων ώς καί
  των ψιιχανθών έ'χουν πέσει εσχά
  τίος σημαντικώς καί ή πτώσις
  έπέδραοε χατααταλτιχώς επί τής
  επεκτάσεως τής καλλιεργείας
  Διά την έλαιονομίαν άναφέρε
  ται ή εκτέλεσις τής συλλογής τοθ
  έλαιοκάρπου χατά τα 3)4 καί έκ
  θλιψις τούτου μέ ίνανοποιητιχά
  άποτελέσματα. Έ έφαρμογή έλαιο
  χλαδευμάτων ίίς ιύρεϊαν χλίμα
  κα άν ελήφθη υπό των λειτουρ
  γούντων 12 μεταβατιχών σχολεί¬
  ων τοθ νεμ'.Ο καί λοιπων ά τι ο
  φοΓιων έλαιοχλαίευτών.
  Είς την άμτιελ&ν παρετηρήθη έ
  φέτος έξαιρετική πραιϊμότης εις
  την εκτέλεσιν των .διαφόρων χαλ
  λιεργητινών ίργαβιών καί ίβία
  τ&Ο νλαίιύματος τό οποίον κατά
  τό κλειστόν έχει συντελεοθή. Αί
  τιμαί των ήμερομιαθίων δψηλαί
  χαί είς τα αύΐά οχεδόν έπίπεδα
  μέ τα περυσινά.
  Τελευταία έν τή εκθέσει άνα
  Φέρονται αί ευνοικαί βυνθήκαι
  άναπτύξεως τής δενδροχαλλιεργεί
  άς καί μεγάλη τάσις ιών γεώργιον
  είς τόν πολλαπλασιασμόν των ξυ-
  ν&δένδρων. 'Υπολογίζεται 8τι έν
  τώ νομώ μας θά ψυτευθώσιν εφέ¬
  τος 20.000 έσπεριδοειδή τοθθ
  2περ γεννα τάς καλλιτέβας ελπί¬
  δας διά την εξέλιξιν τής δενδρο
  κομίας τοθ νομοθ. Ειδικώς διά
  την κτηνοτροφίαν "ή κατάστασις
  είναι ιύνοϊχή χάρις είς τόν ήπι
  όν καί γλυκύ χειμώνα δοτις έπέ·
  τρεψεν παρά την μετρίαν δλάατη
  αιν τοθ χόρτ&υ ίκανοποιητικήν
  ανάπτυξιν των άμνών.
  II
  ΟΕΡΜΟΚΡΛΣΙΑΙ ΟΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
  ΕΙΣ ΧΟΜΗΛΒ ΕΠΙ Π Ε Δ Α
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Αί θερμοχρασέαι
  έν Ελλάδι κατά τάς άνακοινώσεις τής
  μετεωρολογικής ύπηοεσία«, έξακολου-
  θούν νά «αραμένουν είς χαμηλά έπίπε·
  δα- Είς την κεντρικήν καί βόρειον 'Έλ
  >ίο τό γ&χος είνε δριμύτατον.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Προχθές την εσπέραν συν
  ήλθεν είς συνεδρίασιν τό
  Δημοτικόν Συμβούλιον. Κατ'
  αυτήν ένεκρΐθησαν ή χορηγή
  σις διαφόρων άναπληρωματι
  κων πιστώσεων καί οί οροι
  ενοικιάσεως των δημοτικών
  φόρων κατά τό οικονομικόν έ
  τος 1939—40. Έν συνεχεία
  τό Δημοτικόν Συμβούλιον έ
  πιληψθέν τής έξετάσεως τοθ
  ζητήματος επεκτάσεως τοΰ
  δημοτικοΟ μεγάρου Άκτάρι
  κα, απεφάσισε νά διαπραγμα
  τευθή την έξαγοράν όριζοντί
  ου ίδιοκτησίας διά την όμοι
  όμορφον καί ίσοϋψτ*) έμφάνι
  σιν τοθ μεγάρου, πρός τουτο
  δέ κατήρτισεν ειδικήν έπιτρο
  πήν έκ δημοτικών Σύμβουλον
  καΐ-άρχιτεκτόνων μηχανικών
  ήιις θά προέλθη ε^ τώί σΧε
  τικάς διαπραγματεύσεις τό
  συντουώτερον, Ή συνεδρΐσσις
  Ακολούθως διεκόπη δι' αυριον
  την εσπέραν.
  Ο ΝΟΜΟΣ
  ΠΕΡΙ ΕΝΟΡΙΩΝ
  Διά διατάγματος τροποποι
  εΐται ό άναγκαστικός νόμος
  περΐ ένοριών καί άνασΐέλλον
  ται αί σχετικαί προτάσεις των
  Μητροπολιτικόν Συμβουλίων.
  ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
  ΔΕΚΤΟΙ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΝ
  Τό Υπουργείον των Ναυτιχών
  δι' ανακοινωθέντος τού έφιατα την
  προσοχήν των ενδιαφερομένων
  όπως Οποδάλουν αίΐήσεις καί πι·
  στοποιητικά καταιάξεως ώ; ναυτο
  παίδων είς τό Βασιλικόν Ναυτικόν
  δτι κατά τό τρέχον ίτος θά γίνουν
  δεκτοί πρός κατάταξιν οί κατα
  γόμενοι ή μονίμιος έγχατεστημέ
  νοι είς τας παραλίους πόλεις, χω
  ρία καί συνοικιαμούς των ακολού
  θων νομών τής ναυτικής περιο-
  χής τού νοτίίυ Αίγαίου: Άττικής,
  Άργολίδος, Άρκαδίαί, Λακωνίας,
  Μεσοηνίας χαί Κρήτης. Ουδείς έξ
  αλλου μέρους θά γίνη5εχτός πρός
  κατάταξιν. Αί αίτήσεις δέον νά
  ύποβληθοΰν είς τάς κατά τόπους
  λιμενικάς αρχάς χαί δχι είς τό δ
  πουργϊϊον Ναυτικών.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΙΤΡΟΝ
  Ή Έθν. Συνομοσπονδία
  Συνεταιρισμών απηύθυνε πρός
  τό υπουργείον Έθν. Οίκονο
  μίας Ιγγραφον διά τού ό
  ποΐου παρακαλεΐ νά εξετασθή
  ευμενώς αίτησις τής Ένώσε
  ως Κιτροπαραγωγών Κρήτης
  περί χορηγήσεως (διωτικής άν
  ταλλαγής κΐτρων μέ προϊόν
  τα έξ Άμερικής καί Αγ
  γλΐας,
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
  ήρ τό άπόγευμα είς τό
  γήπεδον Χάνδαξ θά λάδΐυν χώ
  ραν ποδοσφαιριχοί άγώνες μεταξύ
  των Β' όμάϊων των Σωματείων Ε.
  Γ- Ο. Η. ("Ατλας) χαί Ο. Φ. Η
  (Απόλλων) εί»45ην τελικήν συνάν
  ΐηαιν διά τό πρωταθλημα των ά
  νεπισήμων, καίβ') μεταξύιήςΑ' 6'
  ηρωτΛθλητρίας ομάδος Ε.Ρ. Ο. Η.
  καί τή; ίσχυροτάτης μικτής ίμά
  δος τοθ 43 Σιιντάγματος. Οί ά
  γώνες χρίνονται έκτάτως ένδιαφέ
  ροντες διότι ή μέν ομάς τοθ Συν
  τάγ,ματυς θά αναχωρήση διά τό
  ΠανσΓρατιωτικόν Κύπελλον τοθ
  Αου Σώματος ΣΐρατοΟ, ή δέ πριο
  ταθλήτρια Ε. Γ. Ο. Η?2πρόχιιτϊ[
  νά αναχωρήση προσεχώς διά τό
  Κύπελλον Ελλάδος.________
  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠλΛΛΗΑΩΝ
  Διά πράξεως τού κ. υπουρ
  γοϋ τής Γεοοργίας μετατίθεν
  ται οί κάτωθι γεωπόνοι καί
  ύπάλληλοι: Γεώργ. Κοντάκης
  γεωηόνος έκ τής επαρχίας Βι
  άννου είς την επαρχίαν Πεδι
  άδος, Γ. Μαυρομμάτης έκ τής
  Γεωργική-ς Υπηρεσίας Ρεθύ
  μνης είς Ηράκλειον, Γ. Μαυ
  ρογένης έκ Χανίων ε(ς τήν
  Γεωργικήν Υπηρεσίαν Ρεθύ
  μνης, Εόάγγ. Παπαδάκης γεω
  πόνος ώς επαρχιακάς Μυλοπο
  τάμου άντΐ τοθ Μινωτάκη είς
  τόν οποίον άναΊθενται καθή
  κοντα έπαρχιακοθ γεωπόνου
  τοθ Ι. Ναζαρλή παραμένοντος'
  είς τήν διάθεσιν τής Γεωργν
  κης Υπηρεσίας Ρεθύμνης, '
  Γθ ΡΑΙΧ ΒΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
  ΤΗΝ ΕΠ ΡΡΟΗΝ ΑΥΤΟΥ
  Δ1ΑΤΗΗ ΡΥΘΜΙΣΙΝ ΤΗΣΔΙΑΦΟΡΙΣ
  ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΝ» ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΟΙ ΠΗΟΥΗ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝίΜΙΑΙΑΙ;
  Λ.ΘΗΝΑΙ 4 4»εβρουαρίου (τού
  άνταηοκριτού μας). — Νυχτεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ τού εξωτερικόν^ άνχφέρουν
  ότι τό Ράϊχ προτίθεται νά έξαΐΛήση ό·
  λη* τήν επιρροήν αυτού διά τήν έξομά
  λυναιν των γαλλοϊίαλικών σχέσεων.
  ~ίυγκακριμένως ή άγγλι*ή εφημερίς
  «Νΐαίηλυ Χέραλ,ντ» πληροφορεϊται ό¬
  τι τήν προσέχη έβοομάδα πρόκειται ν'
  άρχίσουν σχετικώς καί μέ τό ζήτημ*
  τούτο συνομιλίαι μεταξύ Γαλλίας καί
  Γερμανίας.
  ΟΑ ΕΙΝΑ
  ΑΙ ΠΟΛΙ'
  ΓΑΛΛ
  ΣΠΟΥΔΑ
  ΙΚΑΙΣΥΝΟ
  Ο
  Μ
  ΑΣ-ΓΕΡΜΑ
  ΑΤΑ
  ΛΙΑΙ
  ΜΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 4Τ>εβρουαρίου (τού άν·
  ταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Λονδί·
  νηυ άγγελλόμενα αί πληροφορίαι τού
  «Νταίηλυ Χέραλντ» περί προσεχών
  γαλλογερμανικών συνομιλιών, φέρουν
  αύτάς ώς σπουδαιοτάτας διά τα διε-
  θνή προβλήματα καί τήν επίλυσιν αυ¬
  τών.
  Β ΑΒ ΕΙ Α Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ
  ΕΚ ΤΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΨΕΥΣΕΩΣ
  ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 ^εβοουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Ή άπό μέρους
  τού κ. Ροθαβελτ διάψευσις των γνω-
  στών δη>ώσεων αυτού αΐτινες τόσον θό¬
  ρυβον προεκάλεσαν καί εθεωρήθησαν
  ώς ούαιαστική έξοδος τής Άμερικής
  έκ τής ούδετερότητος παρήγαγον, καθ*
  ά άναφέρουν τηλεγραφήματα, σχετικά
  μ έ τήνδιάψευσιν ταύτην, βαθείαν εντύ¬
  πωσιν έν Έυρώπη.
  ΤΙ
  ΣΧΕ
  ΡΑΦΟΥΝ ΟΙ Γ
  ΙΚΟΣ ΜΕ Τ
  ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
  ΙΝΑ
  ΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 4
  Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Αναφορικώς μέ
  τήν διάψευσιν των δηλώσεων Ι,τού Ρού-
  σβελτ αί γερμανικαί «φημερίδες γρά-
  φουν σήμερον ότι ό κ. Ρούσβ&λτ έξηναγ-
  κάσθη νά προβή είς τήν διάψευσιν των
  δηλώσεων τού έκ τής εκδηλωθείσης εξε¬
  γέρσεως τής δημοσίας γνώμης τής Ά-
  μερικής._________________
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ
  ΑΙ ΤΑΡΑΧΑ]_ΕΞΑΚΟΛΟΥΘ0ΥΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας). —Πληροφορίαι έκ
  Βρυξελλών φέρουν εισέτι τήν κατάστα¬
  σιν έν Βελγίω ώς ακαθόριστον. Ό Βα
  σιλεύς άγωνίζεται νά έξεύρη τρόπον
  συνεννοήσεως μεταξύ τής κυβερνήσεως
  καί των κυριωτέρων έκ των άρχηγών
  τού έκδηλωθέντος λαΐκού χινήματος.
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΒΝΙΙΣ ΚΥΚΛΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται
  έχ τού έξωτερικού ότι άναμένεται μετ*
  ένδιαφέροντος υπό των διεθνών κύκλων
  ό λόγος τού χ. Μηενίτο Μουσολίνι.
  ΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΠΑΑΝϋΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Ή προμήθεια
  άμερικανικών άεροπλάνων είς τήν Γαλ
  λίαν τήν οποίαν ώς γνωστόν έπιτρέπει ό
  πρόεδρος Ρούσβελτ εξηκολουθεί νά
  σχολιάζεται έν Άμερική ώ; ένδεικτι-
  κή των προθέσεων τού προέδρου "των
  Ήνωμένων Πολιτειών νά συνδράμη
  τάς δημοκρατίας τής Έύρώπης