96886

Αριθμός τεύχους

5085

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

7/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ~- ΟΔΟΕ ΜΙΝΩΤΛΥΡΟν
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  Βϊησια λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  βτησια δολ. 15
  εξάμηνον » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΙΗ
  7
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΥΠΕΥβΥΗΟΣ ΣΥΝΤΛΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ^
  ΔΙΕΥθΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ Ι4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5085
  Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Ή έγκύκλιος διά τής ©ποί¬
  ας τό υπουργείον των Οίκο-
  νομικών δίδει εντολήν είς
  τας ΰκ' αύτό υπηρεσίας ν'
  απαντβΰν έντβς δεκαπενθ-
  ημέρου τό βραδύτερον είς
  πάσαν αίτησιν ή αναφοράν
  πολίτβυ, άξίζει πράγματι νά
  έξαρθρ Ιδιαιτέρως. Αποτε¬
  λεί ένα κτύιτημα κατά τής
  γραφειοκρατίας καί άποδει·
  κνύει πώς τό σημερινόν
  κράτβς αίσθάνεται τάς άπέ-
  ναντι των πολιτών ύποχρε-
  ώσεις τού. Κάθε προσπαθεία
  δέ άπαλλαγής τής χώρας
  ά πό την πληγήν τής γρα-
  φειοχρατίας πρεπει νά γίνε-
  ται δεχτή μέ χαράν καί
  Ικανοποίησιν.
  Ή γραφειοκρατία, άπότο
  κβς τβΰ συγκεντρωτικοΰ συ
  στήματος καΐ τής έξαρθρώ
  αεως τής κρατικής μηχανής
  υπήρξε τό χαρακτηριστικόν
  γνώρισμα τού παλαιοΰ κρά
  τβυς. τΗτο μία βκθεΐα πλη
  γή, άληθές καρκίνωμα, πού
  παρημπόδιζε «αί την οΐκο
  νομικήν καί την κοινωνι¬
  κήν καί την πνευματικήν
  εξέλιξιν τής χώρ*ς. τΗτο τό
  μεγαλύτερον έμπόδιον είς
  την προσπάθειαν δι* την
  πρόοδον τοΰ λαοΰ. Δέν εί
  ναι μάλιστα ύπερβολή νά
  είπη κανεΐς ότι ή κυριωτέ
  ρα αίτία τής κακοδαιμονί¬
  αν μας υπήρξεν ή γραφειο
  κρατία. "Αλλοτε, αί κεντρι
  χαί υπηρεσίαι είχον φαίνε-
  ται την αντίληψιν ότι δέν
  ειχαν ουδεμίαν υποχρέωσιν
  άπέναντι τοΰ λαοΰ. Καί ένω
  ήσαν τεταγμέναι καί έμισίο
  δοτοΰντο διά νά έξυπηρετοΰν
  τα συμφέροντα τοΰ κράτους
  καί των πολιτών, έν τούτοις
  ήδιαφόρουν πρός ολα. Αίτή
  οεις, άναφοραί, ύπομνήματα,
  παράπονα δίκαια των πολι
  των έμεναν τελείως άνε-
  ξέλεγκτα καί άναηάντητα.
  Περίφημβι είς όλον τόν κό
  σμόν έγιναν αί «έλληνικαΐ
  καλένδαι» ώς έχαρακτηρίζε
  το ή γραφειοκρατία. Έκεΐ
  "έστιβάζοντο είς σωρούς τα
  παράπονα καί τα ζητήματα
  τοΰ λαοΰ. Καί άν ποτέ εδί¬
  δετο απάντησις, εδίδετο με
  τα παρέλευσιν μηνών, πολ¬
  λάκις δέ καί κατόπιν έορ
  τής, όταν δέν έχρειάζετο πλέ
  •ν. Δι' αύτό καί οσοι εΐχαν
  ϋποθέσεις, δέν ένεπιστεύον
  το είς απλήν αίτησιν. Με¬
  τέβαινον οί 'ίδιοι είς την πρω
  τεύουσαν. Έπειδή δέ πάλιν
  δέν ηδύναντο νά εισέλθουν
  είς τα ύπουργεία, κατέφευ-
  γον είς δικηγόρους, είς
  μεσάζοντας, είς άνθρώπους
  πού «εΐχαν τα μέσα».
  _αί έτσι, έχαναν καιρόν
  είς ήμεραργίας καί ύπεβάλ-
  λοντο είς^τεράστια έξοδα τα
  ξιδίων καί πληρωμής των με
  σαζόντων, δια νά διεκπεραι·
  ώσουν μίαν υπόθεσιν, διά
  την οποίαν θά ήρκει είς εν
  καλώς λειτουργοΰν κράτος
  μία άπλη αίτησις των ένδια
  φερομένην πρός την άρμο-
  δίαν υπηρεσίαν. Έτσι δέ έ-
  ξετράφη καί ανεπτύχθη τό
  ύπερτροφικόν τέρας τού χρα-
  τικοϋ ύδροκεφάλου καί τής
  γραφειοχρατίας. Τό τέρας
  αύτό άπερρόφα κάθε ίκμάδα
  τού λαοΰ καί συνεχΰς άνα-
  πτυοσόμενον καί έξαπλούμε-
  νον εγίνετο έμπόδιον είς την
  άνέλιξιν της χώρας πρός τόν
  πολιτισμόν.
  Εύτυχως, ή σημερινή κυ-
  ' βέρνησις, διέγνωσεν ευθύς έξ
  *ΡΧΠ5 τό κακόν. Καί απεφά¬
  σισε νά τό πατάξη. Μέ θέλη-
  ματικότητα καί θάρρος ηρχι
  οε τό έργον της. Καί ίπρο
  χώρησβ μέ σταθερότητα καί
  επιμονήν. Ευθύς άπό τής
  πρώτης ημέρας πού συνεκέν
  τρωσκν είς χείρας της όλας
  τάς Ιξουσία;, ανέλαβε τό ίρ
  Υ·ν τής άναδιοργάνώοεως
  τής κρατικής μηχανής καί
  τοΰ συγχρονισμοΰ τής διοι
  κήσεως. Πρώτη δέ πράξις της
  υπήρξεν ή έφαρμογή τοΰ θε-
  σμοΰ τής άποκεντρώοεως. Ό
  ύδροκέφαλος έκτυπήθη. Ό νό
  μος περί άρμοδιότητος καί
  δικαιοδοσίας των Γενικών Δι
  οικητών ,καί Νομαρχών κα
  τήργησε την κηδεμονίαν τής
  πρωτευούσης επί των έπαρχι
  ών καί έθεσε τέρμα είς την
  έξάρτησιν των πάντων έκ
  τού κέντρου.
  Αί επαρχίαι έχειραφετή
  θησαν. Τα ζητήματα των έ
  παρχιών, έκτός βεβαία των
  άναγομένων είς την γενικήν
  πολιτικήν τής κυβερνήσεως
  ρυθμίζονται ήδη υπό των Γε
  νίκων Διοικητών καί των Ν
  μαρχών. Καί οί πολίται αντί
  νά προσφεύγουν είς την πρω
  τεύουσαν διά την τακτο-
  ποίησιν καί των παραμικρ©
  τέρων ζητημάτων καί ύποθέ
  σεών των, άπευθύνονται ήδη
  πρός τάς πλησιεστέρας τοπι¬
  κάς αρχάς.
  Τώρα, ή κυβέρνησις, συνε
  χίζουσκ την προσπάθειαν της
  πρός άναδιοργάνωσιν τοΰ
  κράτους καί προσκρμογήν
  τής διοικήσεως είς τάς συγ-
  χρόνους ανάγκας καί άντι-
  λήψεις, λαμβάνει καί άλλα
  συμπληρωματικά πρός τουτο
  μέτρα. "Εχουσα δέ την άντί
  λήψιν έτι τό κράτος Ινα κυ
  ρίως έχει προορισμόν, την τα
  χεΐαν καί πρόθυμον εξυπη¬
  ρέτησιν των πολιτων τού, δί¬
  δει αυστηράς έντολάς όπως
  όλαι αί υπηρεσίαι άπαντοΰν
  άμέσως καί χωρΐς καθυστε-
  ρήσεις καί χρονοτριβοτς είς
  πάσαν αίτησιν, είς πάν πα< ράπονον, είτε οργανώσεως είτε ομάδος, είτε άτόμου. Ή. έγκύκλιος τού ύπουργείου Οίκονομικών ώς πρός τό ζή τημα τούτο είνε χνρακτηρι στΐΜή. Είνε μία απόδειξις ότι ή σημερινή κυβέρνησις έχει απόφασιν νά απαλλάξη την χώραν άπό τα δύο μεγάλα χαχά: Τόν ύδροκέφαλον «αί την γραφειοκρατίαν πού εί χε δημιουργήσει τό συγχεν·. τρωτιχόν ουστημα. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΑΙΟΝΙΑ ΔΙΛΗίΎϊΜΛΤΑ Τό χοροδιδασκαλείον άφ° 8του εγκατεστάθη είς την συνοικίαν ε¬ δημιούργησε διλήμματα: Συγχρο- νίζονται τα κάντα ή δχι, μέ τό παγκόσμιον χορευτικόν πνεθμα; Ή έλληνική συνοικία κατορθώνει νά χατατοπίζεται μέ τάς κοινάς σή μερον παντοθ κοσμΐκάς συνθήκας ή—παρ' δλας τάς συνθήκας—δου λεύει καί είς τόν άτταδισμό'ν της Ιδού έρωτήματα τα δποϊα δφί στανται καί σήμερον. —"Εχεις ασφαλώς δπ' όψει σου πρόσφατα τοπιχά γεγονότα δια νά ύπενθυμίσης τό δίλημμα; Δέν είχα κανένα λόγον νά συ σκοτίσω χά πράγματα: Έκεϊ δπου θαυμάζβτε την συνοικίαν χορεύου σαν καί τόν χοροδιδάσκαλον πή γαινοερχδμενον μέ άέρα χιλίων Μπρύμμελ, έπεμβαίνει ό Μιστό κλης. —Σερσέ λβ φάμ!... άνακράζει ό πρωτος γαλλομαθής πού εχει μι» ρισθή άπό ώραν τώρα τό μπαροθ- τι νής αιθούσης. Όντως ή πρώτη «ντάμα» είνε τό εοαίαθητον σημείον. Ί'πακούουσα εις άδιόρατον νεθμα Ιγκαταλείπει τόν καβαλλιέρο»· της.Συνεχίζει τόν χορόν μέ άλλον. Αύτό άρκεϊ διά νά άνάψουν τα αίματα. Ό έπιχώ ριος έλληνικός άτταβισμός ζητεί τα δικαιώματά τού. Ό πρώτας κα βαλλιίρος είνε ό μαινίμενος Μι στόκλης. Ό δεύτερος μολονότι καί αατός Μιστόχλης, δέν προφθά νη νά λάβη άμυντικήν θέσιν—τόν ίχει χαταλάβίί ολόκληρον ή χαρά τού θρίαμβον τού —καί δέχεται χΛΤβιγισμον ραπισμάτων. Όλ£γ« λεπτά άχδμη χαί τό χορειιτήριον μεταβάλλετ»ι είς στίβον ταυρομα χιών. Τό πάν άνατρέπεται. Ό λε- πτός τύπος, ή κοσμική φινέτσα, τα περικαλώ καί τα μπαρδόν, δέ δουν τόπον είς τόν μουστακαλήν τοθ Μητσάχτ}, ό οποίος μολονότι, ξυρισμένος, είνε δ άναλλοίωτος1 άνθρωπος τής ευκόλου καί αίματη ράς παρεξηγήσεως. Είχαν νά ποθν πρό έτών 8χι ό χορός σανηθίζει τόν Έλληνα είς είδικά προτερήματα τής σημερι¬ νάς κοινωνιχής ζωής: Νά είνε εύ γενιχός πρός τόν πλησίον τού. Νά έχη εύβτροφίαν είς τοΰς συνωστι- σμούς. Νά μή ξενυχιάζη τόν τυ¬ χόντα. Νά μή βαδίζη άρρύθμως. Νά είνε καί κυχλοφοριακώς στοι- χιΐον δμαλής κινήσεως καί τά¬ ξεως. Έλογάριασαν δμως φαίνε- ται χωρίς τόν ξενοδόχον. Ή πά τροπαράδοτος άδυναμία τοθ πρω τού έκπροσώπου τοθ συνοικιακοΰ κόσμου πρός τό θήλυ καί ή άδυ ναμία τοθ πρώτου θήλεος τού ί- δίου χόσμου πρός τάς φυλετιχάς παραδίσεις τού, ήσαν φαίνεται τοπικώς τα πρώτα δπολογίσιμα σημεΐα. Τα χορευτήριον τής συ νοιχίας άπέβη καί άποβχίνει άκό μη τόπος έπικίνδυνος διά την δή μοσίαν ασφάλειαν. Ό χορός θά παρέλθουν ΐσως χρόνια μέχρις δ- τού κατορθώση νά έμφυσήιΐ(] τδ έχπολιτιστικόν τού πνεθμα—δπως τό παραδίχονται οί σύγχρονοι— είς τα παλαιά ήθη καί Ιθιμα τής φυλής. * * Άς παρηγορηθω,ιεν: Όταν χο- ρεύ:υν οΕΚρητιχοί δέν Ιχουν χάριν καί εύστροφίαν μόνον. 'Εχουν καί σεβασμόν πρός τάς ηθικάς δποθή κάς τής καθ δλου ζωής των. Συμ βαίνει δέ αί ΰποθήκαι αύται νά είναι γενιχαί διά τόν ελληνικόν γενικώς λαϊκόν τύπον. Τό νά με- ταβαίνη δέ δ τύπος αύτός|άπό τής μιδς τάξεως είς την άλλην, άπαι τεΐ γνώσιν των συνθηκων τής τε λευταίας. Βλέπετε δπάρχουν έκεΐ ωρισμέναι έλασΐικότητες. Τό συ χωροχάρτι άιτό τούς χοσμοπολί τας είνε τό μόνον ευκολον. Άλλά διά τόν άνθρωπον τοθ λαοθ, Είνε δυνατόν νά [έχη ψυχραιμίαν αύ τος άφιθ δέν έχει εντοπισθή είς τα γενικά καί είδικά πράγματα τοθ αιώνος μας; θά εντοπισθή 6έ βαια μίαν ημέραν—δέν χωρεϊ άμ φιβαλία. Άλλ' Ιως 8του δλοκλη ρωθή τό πράγμα, χρειάζεται προ σοχή.ΆφοΟ έμάθατε νά μή τοθ πά τάτε τόν κάλο κυριολεκτικώς, άς μή τοθ τόν πατΛτε οδτε ψυχολογι κώς.Είνε άξιος νά μεταβάλη καί τόν παράδεισον άκόμη είς κόλασιν. Α5ΜΟΔΑΙΟ5 Ή άνοδημιουργία τής ύποΐσρου ΕΥΧΑΡΙΣΤ01 ΔΙΛΠΙΣΤΟΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝ ΤΟΥ ΝΟΜΩ! Άσχολούμενοι άλλοτε μέ τα γεωργικά ζητήματα, έ- γράφομεν δτι παρά τάς μεμ- ψιμοιρίας καί τα παράπονα πού ακούονται συχνά, τα τε¬ λευταία έτη συνετελέσθη μία πραγματική άναδημιουργΐα είς την ΰπσιθρον μέ βελτίωσιν καί επέκτασιν δλων των καλ λιεργειών. Τό ευχάριστον δέ τουτο γεγονός έρχεται νά πι* στοποιήση τώρα επισήμως καί ή Γεωργική ΎπηρεσΙατοΟ νομοΰ μας. ΕΤναι χαρακιηρι- στικοί έν προκειμένω οί αριθ μοί τούς όποίους περιέχει ή ύποβληθεΐσα πρός τό υπουρ γεϊον τής Γεωργίας σχετική έκθεσις τής οποίας περίληψιν έδημοσιεύσαμεν είς τό ττρο- χθεσινόν φύλλον μας. Σύμφω να μέ την έκθεσιν αυτήν διά την καλλιέργειαν των σπηρών εχρησιμοποιήθησαν εφέτος 80 — 90. χιλιάδες ήμίσακκοι λι- πασμάτων. Εγένετο δηλσδή μεγαλυτέρα παρά ποτέ άλ λοτε χρήσις λιπασμάτων. Έκτός δ" ούτοϋ έκαλλιεργή θησαν καί μεγολύτεραι έκτά σεις καί έγενικεύθησαν αί επιστημονικαί μέθοδοι καλλι- εργεΐας. Θά ήτο δέ άκόμη μεγαλυτέρα ή έκτασις των κσλλιεργειών, εάν δέν ύπετι- μώντο τα σιτηρά, ττραγμα πού είχεν, ώς ήτο φυσικόν όλλω- στε, επίδρασιν επί των γε· ωργών μας. Άλλά πιστεύε- ΐαι 8τΐ άπό τής προσεχούς εσοδείας θά έπεκταθί) καΐ είς τόν νομόν μας ό θεσμός τής συγκεντρώσεως τοθ σΐτου, γε- γονός πού θά έχη ευεργε¬ τικήν επίδρασιν ώς πρός την επίδοσιν των χωρικών μας καί Ιδιαιτέρως τ&ν Μεσσαριτών, είς την καλλιέργειαν των 6η- μητριακών. "Ηδη άλλωστε ύ- πάρχουν πληροφορίαι δτι τό¬ σον ή ύπηρεσία συγκεντρώ¬ σεως σίτου, δσον κσϊ ή Ά- γροτοάπεζα συμφωνοθν δτι πρέπει νά γίνη συγκέντρω¬ σις είς Μοΐρες καί Αρκαλο¬ χωρι. Σύμφωνα έπΐσης μέ την έκ¬ θεσιν τής Γεωργικής Ύπηρε οίας, είς τόν νομόν μας έ· φυτεύθησαν εφέτος άνω των εΐκοσι . χιλιάδων δενδρυλλΐ ών έσπεριδοειδών. Έφυτεύ θησαν δ' έπΐσης χιλιάδες άλ λων όπωροφόρων δένδρων καί ελαιών καΐ μέγας αριθ μός φυτών μπανανεών. Καί τό γεγονός αύτό Ιχει ίδιαι τέραν δλως αξίαν. Άποδει κνύει δτι οί αγρόται μας κα τενόησαν τα κακά τής μονο καλλιεργεΐας. Ότι άντελή φθησαν τα πλεονεκτήματα τής ποικΐλης καλλιεργεΐας καί έστράφησαν πρός την δενδρο καλλιέργειαν. Ή μανΐα τής άμπελοκαλλιεργείας άνακό πτεται καί ύποχωρεϊ. Καί είναι τοθτο παρήγορον. Ό Τα κίτρα. Ή προσπαθεία τής Κιτρενώ σεως νά επιτύχη εξαγωγήν τοθ προιόντος καί είς Αμερι¬ κήν καί Αγγλίαν διά τοθ συ· στήματος τής άνταλλσγής προιόντων είναι άξία πάσης υποστηρίξεως. Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολΐα ότι έφόσον ή προσπαθεία αυτή υίοθετήθη καί υπό τήςΕ.Σ.Σ.Ε. θά ένισχυ θή καΐ υπό τής κυβερνήσεως. Τα κΐτρα άλλωστε άποτελοθν τόπος μας, δπως έχει άποδεΙ ξει ή πεΐρα, είναι έξαιρετικά πρόσψορος διά τάς δενδρο καλλιεργείας. Έδώ είμπο ροθν νά καλλιεργηθοθν επι τυχώς καΐ ή έλαία καί ή χά ρουπιά καΐ η άμυγδαλιά καί τα άλλα όπωροφόρα, ή άπι διά, ή μηλιά, ή κορομηλιά, ή κερασσιά καΐ ή βυσινιά καΐ τόσα άλλα, δπως καί τα έσπε ριδοειδή, οί μπανανιές καΐ οί φυστικιές. Άκόμα καί δένδρα καΐ φυτά των τροπικών, δπως ό άνανας καΐ οί λωτοΐ, εύδοκιμοθν είς τα θερμά χαμηλά μέρη, όπως είς την Μεσσαράν καΐ τα πά ράλια γενικά. Επί πλέον δέ έπιτυγχάνουν έξαιρετικά καΐ αί πρώϊμοι καλλιέργειαι. 'Επο μένως ή δενδροκαλλιέργεια έχει μεγάλα περιθώρια άνα- πτύξεως. Άποδεικνύεται δέ καΐ έξαιρετικά προσοδοφόρος Καΐ διότι ή απόδοσις των δέν δρων είς ποσότητα καρποθ είνε μεγάλη. Άλλά καΐ διότ ή ζήτησις, λόγφ τής ποιοτικής ύπεροχής είνε πάντοτε ζωηρά καΐ οί τιμαί είς τάς οποίας πωλοΰνται οί νωποί καρτχοϊ Κρήτης είναι αρκούντως ίκσνοποητικαί. "Ορθώς έπομέ νως έστράφησαν ο( γεωργοί μας πρός την δενδροκαλλιέρ- γειαν. Καθήκον δέ δλων είνε νά ένισχύσουν καΐ νά ένθαρ· ρΰνουν την προσπάθπαν αυ¬ τήν των άγροτών μας. Ό συ ναγερμός υπέρ τοθ πρασίνου πρέπει νά έπεκταθή καί νά σαλπισθή καΐ έδώ. "Ηδη έγι¬ νεν ή πρώτη ώραΐα προσπα¬ θεία. Νά συνεχισθή λοιπόν. Έδώ άλλωστε δέν πρόκειται περί άπλής άναδασωτικής έρ γασίας. Έδώ δέν πρόκειται νά φυτεύσωμεν δασικά ή καλ λωπιστικά μόνον δένδρα.Έδώ είμποροθμεν νά καλλιεργήσω μέν παντοΟ καΐ είς τα βουνά μας άκόμη καρποφόρα δέν¬ δρα. Τό πολύ, πολΰ νά καλ λιεργήσωμεν καΐ μωρεόδενδρα διά την σηροτροφίαν. Έπομέ νως ό συναγεομός υπέρ τοθ πρασίνου θά έχη καί άμεσον ωφέλειαν. Θά δημιουργήση μέν δάση όπωροφόρων πού μετ" ολίγα έτη θά μάς άποδί δουν πλουσίους καρπούς καΐ θά μας έξασφαλίζουν μαζί μέ τόν πλοθτον καΐ την υγείαν κσϊ την ώμορφιάν. έν άπό τα κύρια προίόντατ τής Κρήτης καΐ είναι δίκαιον νά προστατεύωνται. Όπως καί τυγχάνουν πράγματι ίδιαι τέρας προστσσίας υπό τοθ σημερινοθ νέου κράτους. ^ ϊηρί ^ί Τό Δημ. Συμβούλιον. Αί τελευταίαι συνεδριάσει τοθ ΔημοτικοΟ Συμβουλίου εί ναι πράγματι έξαιρετικήςσπου δαιότητος. ΘΙγονται κατ' αύ¬ τάς ζητήματα υψίστης σημασΐ άς διά την πόλιν. Καΐ λαμ· βάνονται σχετικαί άποφάσεις. Πιστεύομεν λοιπόν δτι, είς τάς συνεδριάσεις αύτάς πού θά συνεχισθοθν, θά τεθοθν αί βάσεις μεγάλου άναδημιουργι κου προγράμματος. Όπως έ· πΐσης πιστεύωμεν δτι θά συνε χισθοθν καΐ θά όλοκληρωθοθν τα υπό κατασκευήν δργα, ώ· στε ή πόλις μας νά καταστή ταχέως άνταξΐα τής ίστορίας καί τής θέσεώς της. "Ηδη άλ λωστε, έχουν έπιτελεσθή άρ- κετά, χάρις είς την δραστηριό τητα τής δημοτικάς άρχής. Αί έκκλησίαι Μοχού. Διά την επισκευήν ή την άνοικοδόμησιν έκκλησιών, ά- παιτεϊται ώς γνωστόν ή έγκρι¬ σις καΐ τοθ σχεδίου καΐ τής δαπάνης, υπό τοθ ύπουργεί¬ ου τής Παιδείας. Όρθως βε¬ βαία. Διότι πρέπει καΐ ή αί- σθητική των έκκλησιών νά έξασφολΐζεται καΐ τό χρήμα των ένοριών νά προστατεύε- ται. Όαωσδήποτε φανταζό¬ μεθα δτι θά δοθή ή έγκρισις διά την επισκευήν καΐ τό σο βάντισμα των τριών έκκλησι· ών τοθ Μοχοϋ σύμφωνα πρός την ύποβληθεΐσαν σχετικήν αίτησιν. Διότι είναι άνάγκη νά γίνπ ή έργασία αυτή τό συντομώτερον. Τό ασύρματον. Ή πληροφορία δτι τάς η¬ μέρας αύτάς θ' αρχίση ή δι' άσυρμάτου τηλεφωνική επι· κοινωνΐα τής πόλεώς μας μετά των Αθηνών, ένεποίησε εξαιρετικήν χαράν είς τό κοινόν. Διότι, ή τηλεφωνική σύνδεσις τής πόλεώς μας μέ την άλλην Έλλάδα, αποτε¬ λεί πράγματι γεγονός άξιόλο γον δσον καί ευχάριστον. Θά διευκολύνη τό εμπόριον καί τάς συναλλαγάς, θά βοηθη είς την έγκαιρον διεξαγωγήν διαφόρων ύποθέσεων καΐ θά είναι τέλος μία πρόοδος καΐ μ(α κατάκτησις πολιτισμοθ. Θά λύση την άπομόνωσιν είς την οποίαν ευρίσκετο μέχρι σήμερον ό τόπος. Ό σατανάς κσλάγηρος ΡΑΖΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ 5ον 'ϊπί τή βάσει νέον στοιχείον. ,.,Ό μέγας δουξ Σέργιος είνε τίσο τραχύς χαί τόσο έπιρρεπής είς τα νά κάμνη άνοησίες Ό λα ος δέν έλησμόνησε την αμοιβήν των δέκα ρουβλίων, πού έδωσεν είς τόν σκοπόν εκείνον, δ δπεΐος ψυχραιμότατα ίπυροδόλησε χαί άφησε νεκράν την έπαναστάτριαν Σόνιαν Νόρντιχιν. Έγώ, άντί άμοι 6ής, θ* έστελλα τόν σκοπόν είς δ δια δεσμά διά την άφρονα σκληρη τάτου.Άλλ' δ μέγας δοίιξ δχι μόνον τόν έσυγχώρηοεν, άλλά καί δημο σία τόν άντήμειψε. Τέτοιβς είδι- κές άδικίες δδηγοθν σέ «Εματοχυ σίες. —Άλλά Εέν πιστεύΐις στά σο 6αρά 5τι ό μέγας δούξ Σίργιος ύί οί κίνδυνο... —Σέ σοβαρώτατον κίνδυνον Καΐ τό χειρδτερον είνε δτι ήρνή θη νά μοθ επιτρέψη δπως τοθ δώ σω μιά σωματοφυλακή δπως χον συνοδεύση είς χήν μηχρόπολιν. Έ πιμένει είς τό νά πηγαίνη μέ τ' άμαξι τού χωρίς Ινοπλον φρουράν Αύτό μ' άνησυχεΐ πολύ. Μόνο δ θεάς ξίρει τί μπορεΤ νά συμβή Ή Νατάσα τοθ έκχύπησε χό χέ ρι μέ τό δικό της μέ ΰφος καθη συχαστιχάν καΐ δ νεαρός άξιωμα τιχός τής ίχαμογέλασε. Άπεχω ρίσθησαν. Είς χά αύτιά τής Να τάσας τα τελευταία λόγια τοθ ά γαπημένου της άπέμειναν σάν έλα φρά ήχώ: —Ό θβός ξέρ«ι τί μπορεΐ νά βς Καί άνατρίχΐασεν: Επί τρείς αίώνας οί αύτοκρα τορικοί άετοί τοθ οΐκου Ρωμανώφ απλωναν τίς 'μαθρες φτεροθγες των πάνω άπό τάς άπεράντους πε διάδας χαί χοιλάδας τής αγ ι άς Ρωσσίας. Διά τόν πανηγυρισμόν τής τριαχοστής έπετείου τής βασι λείας των Ρωμανώφ, ώργανώθη σαν εΐδικαΐ έορταί, στρατιωτικαί παρελάσεις. δοξολογίαν είδιχή δέ δοξολογία Ιγινε διά την αύλήν είς την μψρδπολιν τοθ Άγίου Βασι λείου. Είς τό Κρεμλΐνον, συνεχεντρώ θησαν οί στρατιώται τής αύτοχρα τοριχής φρουρας. Ίπηεΐς μέ την μαύρην στολήν τοθ συντάγματος των ούσσάρων τοθ Γρδδνο περΐε πόλουν είς τούς δρόμους τής κολί χνης. Παρά την μητρόπολιν αύ την, άποσπάσματα τής φρουρας των ίπποτών, στά λευχά καί τα χρυσά, μέ λαμποκοποθντας θώρα κάς καί περικεφαλαίας έστέκοντο είς προσοχήν εκατέρωθεν τοθ έ· στρωμένου μέ τάπητας δρόμου τοθ όδηγοθντος είς τόν ναόν. Έκεΐ έ πάτησεν δ τσάρος χαί ή άχολουθία τού διάνάείοίλθουν είς χήνμητράπο λιν. Ό τσάρος, μικροκαμωμίνος, λιγάκι σχυφτό;, επροχώρει μέ άρ· γά βήματα, άκολουθούμενο; υπό τής οικογενείας τού, τής τσαρίνας, δψηλής χαί μέ ευγενές παράστημα των τριών θυγατέρων τού καί τοθ μιχροθ τσάρεβιτς φέροντος στολήν Κοζάκου, "Οιτισθέν των Ινα χθμα κομψίχηιος, πολυτελείας, πλούΐου —δλτ, ή αύλή. Καθώς τα χθμα έχεΐνο των ώρχιέτατα ντυμένων γυ ναιχών χαί των άνδρών μέ λαμπο κοπούσας στολάς, είσέβαλε καί έ- σκόρπισε μέσα είς τό ήμίφως χαί την ησυχίαν τής μητροπόλεως, άμέ σως τούς δπεδέχθησαν οί ήχοι έκ κληαιαστικής μουσικής. Ό χορός των ψαλτων ήρχισε νά ψάλλη:' «Πολυχρόνιον ποίησε, Κύριε δ θεός ημών τόν αύτοκράτορα ημών Νικόλαον ..» Ό άρχιιπίσκοπος μέ χά λευκά τού γένεΐα κυματίζονχα επάνω είς τό πολοτελέατατον, χρυσοκίντητον φελόνιόν τού έπροχώρησε καί έ- στάθη πρό τής ωραίας πύλης. —Ευλδγησον Κ6ριε τόν πατέ ρα μας, τόν λευκόν τσ&ρον, έ*ψχλ λεν δ χορός. Ό άρχιεπίσχοπος ϋψωσε τό πή γοθνι τού χαί ήρχισε ν' άπαγγέλ· λη μίαν ευχήν, ένω δ χορό, χ»·
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΖ
  ΘΕΗΜΗΤΗ
  θέατρον Πουλακάκη (Ότΐερέ
  τα Γ. —ύδη).—Σήμερον νέον πρ
  γραμμα μέ συμμετοχήν δλων τώ
  ιτρωταγωνιστών τοθ θιάσου. ΓΊέα
  βμφανίσεις μπαλλέτου.
  _.Λ.— Σήαερον «'Εναςα'
  δρας μέ κοτρδιά» Έκτός προγρά
  ματος ζουρνάλ. Χορευτική περί
  οος "Απόκρεω πανηγυρική ίνα
  ξις Πέμπτη ώρα 3 μ. μ. ιιέ τό μο
  σικό συγκρότημα τοΰ Ραδιθφωνι
  κου Σταθμοΰ "Αθηνών κ. Γ. Κεφα
  λωνΐτη.
  ι —
  τό έκχληαίασμα εψΐλλον:
  —Άλληλούια... άμήν... Κύρι
  έλέηιον.
  Ό τσάρο; επροχώρησεν, έγον
  τισε πρό τή; ώροιία; πύλη; χαί ά
  πήγγειλε την πατροπαράδοτο'
  προαευχήν
  Την ιδίαν εκείνην στιγμήν, ίνα
  έφιππος αστυνομικάς έσταμάτησ
  πρό τής είσίδου τής μητροπόλει
  μέ τό αλογά τού άφρίζονάπό τή
  ταχύΐητα.
  Άφίππευσε γρήγορα, εΐπε
  εί; τόν φρουρόν επί τή; θύρας
  χάτι τρομερόν φχίνεται, διότι
  δψι; τοθ φρουροθ εφάνη διά μια
  ώαάν άπολιθωμίνη
  —Ό άξιωματικός τής υπηρεσ
  άς, άνέκραξεν Οατερ' άπό μερικά
  στιγμάς.
  Ό άξιιοματιχό; τής δπηρεαία;
  λοχαγός τής αυτοχρατορικής φρο
  ροίς των ίπποτών προσήλθε τρέ¬
  χων. Τόν ηκολούθουν δύί δπαξιω
  μβτι*οί. Άμίσω; επηκολούθησε
  ταχεΤα άνταλλαγή ψιθυρισμών. *ί
  άξιωματικός τή; δπηρεοίας έστρ
  φη βιαστιχά χαί ώρμησε τρέχω
  μέοα εί; την μητρίπολιν. Μέ τι
  μάτια εζήτησε νά άνακαλύψη μίσ
  είς τού; έχκληαιαζομίνους τό
  πρίγχηπα Τσεγχόντιεφ, τόν έπλησ
  ασε, τόν ώθηαε μέ τόν άγκων
  τού χαί τοθ είπε τα έξη; μέ χ
  μηλήν φωνήν:
  —Έξοχώτατε, εδολοφονήθη
  μεγ»; διύξ Σέργιος.
  Ό πρίγκηψ Παθλος άπέμεΐνε
  σάν άπολιθωμένος.
  — Είσθε βέβαιος; έρώτηαί.
  —"Ενας αστυνομικάς άγγελια
  φίρο; μας έφερι την είδησιν τώ
  ρα μόλις.
  — Πολύ χαλά. Στή θέσι σα;!
  Ό άξιωματιχό; ιχαιρϊτισε
  χαί εξήλθε τοθ μητροπολιτιχοθ
  ν«οθ.
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ^
  °Ενα εργο γιμάτο ζωή,
  δράσι, χιοθμορ καί περιπίτεια.
  ΕΙΙΛΣ ΛΗΔΡΑΣ
  ΜΕ ΚΑΡΛΙΙ
  Μί τον πολυσύνθετο καλλι-
  τέχνη τόν κοσμοαγαπημένο:
  ΤΖΕΪΜΣ ΚΑΓΚΝΕΫ
  Έχτ&ς πρβγράμματος
  ΖΟΥΡΝΛΑ
  ΧΟΡΕΥΤΙΚΙ ΗΕΡΟΙΑΟΣ
  ΑΠΟΚΡΕΩ
  Πανηγυρική έναρξις:
  ΠΕΜΠΤΗ 9)2)39 ώρα 3
  μ. μ. μέ τό μουσικό συγ¬
  κρότημα τοθ Ραδιοφωνι-
  κοΰ Σταθμοΰ Αθηνών:
  Κ'ΤΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗ
  Ν ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΖ
  ΝΕΡ.ΛΙΙΙΚΗ-ΜΑΙιΆΟίΙΑΙΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή-
  ριΑν της (Πλατιΐα Βαλιδέ
  Τζαμί).
  Κάνομεν την μεγαλυτέ
  ρ«ν κατανάλωσιν διότι ην-
  λοδμεν ίλα τα ύφάσματα είς
  τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς.
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Ό έρως είς την χώρον
  των Χρυσαν&έμων.
  ΗΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαοέρ.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  162ο ν
  Οί όνειροπολήσεις τού, έν-
  στΐκτως, τόν εΤχαν ^όδηγήσει
  έκεΐ, άμα βγή<ε άπό τή βλ λα τοϋ λόφου των Πελαρ γών, τής ό ποίας ή πόρτα εϊχ* κλείσειπΐσω τού, σχεδόνδπως κλείνει ή πόρτα μνημείου πΐ σω άπό τούς νεκροθάπτες. Είχεν οΐσθανθή άμεσον άνάγ κην μονσξιας, σκοταδηθ κσΙ σιωπής. Μηχανικάς, εΐχε πε· ριπατήσΓ) ώς τό μικρό πάρκο τό οποίον άπεΐχδ περΐπου £να μΐλι. Καί οί πυκνές άλ λέες καί τό δόσος μέ τα αίωνόβια δένδρα τόν εί¬ χον κρατήσει. Είχεν άνεβή" άπό την ανατολικήν άλλέα. ώς την κορυφή τοθ λόφου. Καί κατέβηκεν άπό την δυτι κήν άλλέα. ΕΤχε σταματήσει στΐς στροφές τοθ δρόμου, γιά νά κυττάξΓ) τίς πράσινες κοιλάδες, οί οποίες κατέβαι ναν κυματιστές πρός την πεδιάδα, καί ιήν γκρΐζα πό¬ λιν, ή δποΐα ή"ταν καθισμέ νη στήν άκρη τοϋ φιόρδ. Εΐ- χε βυθΐσει τό βλέμμα τού στίς αύλές καί τούς κήτωυς τοΰ ναοθ. ΕΤχε περιπατήσει στόν νότιο εξώστη, στόν ό ποίον ή"ταν φυτευμένες κερσ σιές κατά πενχάδας. Καί παντοΰ εΐχε Ιδεΐ, άντΐ τοθ τοπείου πού άπλωνόταν κάτω άπό τα μάτια τού, την είκόνσ, χσρσγμένην στόν άμφιβληστροειδή* τού χιτώνα, μιδς γυναίκας όρθΐας, άκουμ βημένης μέ τα νώτα σ' Μνσ τοϊχο... Τώρα εΤχε φύγει άπά τό μικρό πάρκσ. Κατάκοπος, ήθε λε νά γυρΐση στήν πόλι, νά γυρΐση στό «Ύσεούλτ» καί νά άναπαυθί) επί τέλους σπΐ- τι τού, στήν καμπΐνα τού, άπό αύτό τό μακροχρόνιο τα ξΐδι τού, τό δποΐβν εΤχε τε- λειώσει τόσο πένθιμα... Άλλά κάποια μυστηριώδης άνησυ χΐα τόν έβγαζε άπό τόν 6ρό· μο τού. Εΐχε στρέψτι πρός τα δεξιά άντΐ νά στρέψει πρός τα άριστερά. Καί ξανσβρέ- θηκε στήν ττλαγιά τοθ λόφου των Πελαργών, εκατόν μόλις βήματα άπό τό σπΐτι τοθ πέν θους... (συνεχίζεται) Προκήρυξις Μειοδοτιχης Δημοπρασία; Ό Έπιθεωρητής Δημοτ. σχο¬ λείων Γόρτυνος Διαχηρύττει βτι, 1) Έκτίθεται είς μυστινήν μειο δοτικήν δημοπρασίαν άνευ όρίου ή ανέγερσις τού διταξίου Δημοτ. σχολείου Φανερωμίνη; (Πυργιω τίσοης), την 17ην τρέχοντος μη νός, ημέραν Παρασκευήν καί ώ ραν 11—12 π. μ. είς τό Γραφεΐ όν τοθ κ. ΈπιθεωρητοΟ Δημοτ. σχολείων Ηρακλείου, συμφώνως συγγρ*φ·5 υποχρεώσίων χαί τ$ λεπτομερεΐ διακηρύξει τη έκ πονηθείση &πό τοθ χ. ΣχολικοΟ Άρχιτέκτονος Κρήτης. 2) Τό έργον πρ&ϋπελογίοθη έν δλφ είς δραχ. 250 000. ή δέ έγ γύησις όρίζεται είς δραχμάς 10. 000 κατατεθησομένας διά γραμ ματΙΌυ. 3) Είς την μειοδοσίαν γίνονται δεχτοΐ μίνον έργολάβοι οιονδήπο¬ τε τάξεως έχοντες 1) έργολαβιχάν δίπλωμα έν ισχύϊ δι* έργα οίκοδο μιχά 2) πιστοποιητικόν έμφαϊνον 8τι έχουσιν έχπληρώσει πάσας τάς ύποχρεώσεις αυτών πρός τό Ταμεϊ όν Συντάξεως Έργοληπτων ώς χαί πρό; δργανώσει; χαί συλλό γους 3) είχοσάξραχμον χινητόν χαρτόσημον Τ.Σ.Ε. 4) Κηρύκιια χαί λοιπά έξοδα δημοσιεύσεω; είναι είς βάρος τοθ τΐλευταίου μειοδότου. 5) Οί ι βουλόμενοι νά λάβωσι γνώσιν των δρων τής ουγγραφήζ υποχρεώσεων κ.λ.π. δύνανται νά προσέρχωνται είς τό ώς άνω γραφείον τοθ κ. ΈπιθεωρητοΟ Ηρακλείου χαθ' εκάστην ή είς τό Γραφείον τής σχολΐκή"; ίφορβία; ίς Φανεριομένην. „ Έν ΆγΙφ Μύρωνι τ|| 2—2— 1939. Ό Έπιθϊιορητής Γόρτυνος ____ Τ. Τοανχιάς Τό οθζο—προλονζέ των Κυρίων τού Π. Ίδρύματος. ΖΗΤΕΙΤΑΙ οπηρίτρια μέχρι [5 έτών παρά οικογενείας ανευ ιίκνων. Πληροφορίαι παρά τώ χ. [". Τρεβιζάχη Ιμπορορράτττη πλα- :ε!α Βενιζέλου (ίυντρφανι). ΚΑΤΟΧΟΣ τής Βιπλογραφίας ίναλαμδάνει την τήρησιν έμπορι χβν βιβλίον μέ συμφέροντας δ ούς. Πληρβφορίαι π«ρ' ημίν. Εξαιρετικήν επιτυγ,Ια εσημείωσε τό οΰζο τΐρολονζέ των κυρίων τού ΠατριωτικοΟ Ίδρύματος. Ό φιλαν θρωπικός σκοιτός τού συνεκέντοω σε ττολύ καί έκλεκτό κόσαο είς τάς ωραίας αιθούσας της Λέσχης "Ηρακλείου δττου, ώς εΐχε ανηγ¬ γέλθη, εδόθη ό χορός. ΑΙ αίθου- σαι μέ ωραίαν διακόσμησιν. Είς τό κυλικεΐον μεγάλη άφθονΐα καί ιιοκιλΐοι έκλεκτών όοεκτικών τα όττοΐα εΤχαν ιτροετοιμάσει αί Ιδι- αι αί κυοίαι τοϋ Π. Ι Γενικά πρέ πει νά άναφερθίϊ ή άκούραστη προσπαθεία την οποίαν κατέβαλ λάν δλες ή κυρίες τοθ συλλόνου καί πρό καί κατά την διάρκειαν τοθ χοροθ διά την άπόλυτη έξα· σφάλισι τής έαιτυχΐας. Όως Ιδι αιτέοως δαως ττρέτΐει νά σημειωθή ή δράσις της ποοέδρου τού συλλό- γου κ. "Αγλαΐας Βογιατζάκη. Είς τόν χορόν πού ετίμησε ό δήμαρχος κ. Μηνάς Γεωργιά- δηο, παρευρέθησαν αί κυρίαι τοθ συλλόγου: κ. Ά. Βογιατζάκη μέ ώραιοτάτη ιιαύρη βραδύνη τουα- λέΐτα, ή κ. Κουλούρα μέ βραδύνη έπ(σης τουαλέττα, ή κ. Ί. Μουρέλ λ ου, ή κ. Κ. Φανουράκη καί ή κ. Μ. Τζουλάκη. Εσημειώθησαν πολθ ώραΐες &■ ηογευματινές καί βραδυνές τού- αλλέττες μεταξύ τοθ ώραιόχο- σμου. Ιδιαιτέρως ήοεσαν αί κυρίαι: Π. Περάκη μέ ώραιότατο μαϋρο δαντελλέ^ιο ταγιέρ, ή κ, Π. Λαρ- μανίν μέ κομψή ρόζ βραδύνη του¬ αλέττα, ή κ. Έ Χατζάκη μέ δαν· τέλλα, ή κ, Λ^μιιάχη ώραιοτάτη μέ φούίισ, ή κ. Ε. Άληγιζάκη ιΐο λύ ώραία μέ μαθρα, ή κ, Έ. Μαν δαλενάκη. Συμηαθεστάτη ή κ. Β. Καλλιατάκη μέ μοντέρνο κτένι συα καί μέ κομψή άπογευματινή τουαλέττο. Είς τόν χορόν παρευρέθησαν έ· πΐσης αί κυρίαι: Μ. Ηλιάδου μέ κομψό άνσσμττλ έμπριμί, ή κ. Μ. Τζολάχη μέ φούξια, ή κ. Πλέτσα συμπαθεστάτη ή κ. Σουριαδάκη ή κ. Φαλκονάκη ώραία έμ φάνισις ή κ. Λιαναντωνακη, η κ Π. Μαρκατάτου. ή κ. Καρυωτάχπ ή κ. Ί. 'Αληγιζάκη. ή κ. Ί. Γεωρ γιάδου, ή κ. Σ. Σαριδίίκη ή Μ. Κουναλάκη. Μέ βραδυνές τουαλέττες αι κυ ρίαι: Μ. Ματζαπετάκη κομψθίάτ μέ λααί. ή κ. Μ Κόρπη μέ μαθρ βελοόδο, ή κ. Τζένυ ΚωνσταντινΙ δου μέ μαϋρα. Παρευοίσκοντο έιίσης αί δεσττο νΐδες τοΰ συλλόγου, αί ότιοϊαι άλ λωστε συνέβαλον πολΰ ε'^ τή επιτυχίαν τοθ χοροθ ΜεταΕύ αύ των ήσαν αί δεσπο>ν(δες: Ε. Δή
  μάκ.), Μ. Φοινικιανάκη ιτολύ χά
  ριτωμένη υέ μπλέ, Λαμπρινοϋ
  Λυ5άκη, "Ελντα καί Μαρίκα Γε
  ωργιάδου μέ μπλέ, άδελφαΐ Κα
  κουοάκη, Μ. καί Ίσμήνη Κασιμά
  τη. Φιοράκη, Ανδρεαδάκη, Κουν
  λάκη, Λαγουδιανάκη, Μ ΖαρεΐΦ-
  κη, Ή. Μελισσείδου, Φ. Άρχατζ
  κάκη, Ά, Άληνιζάκη.
  Παρευρέθησαν έπίσης: ό κ. κα
  ή κ. Α. Καστρινάκη, ό κ. καί
  ήκ
  Λοΐζου, ό κ. καί ή κ. Χριστοπο
  λου, δ κ. καί ή κ. Περάκη, ό κ
  καί ή κ. Φουντουλάκη, ό κ. καί
  κ. Ε. Σπινθουράκη.
  'ΕττΙσης αί δεσποινίδες: Ε·_ Στε
  φανΐδοι;, 'Ε. Πρατικάκη,Μ. ^.ηρο
  δάκη καί Β. Μαλαγαρδή.
  Μεταξύ των κυρίων τΐοϋ παρε
  ρέθησαν ήσαν οί κ. κ. Μ. "Ηλιά
  δηο, Ά. Μαρής, Σ. ΓισμαλάκηΓ
  θ. Κουφάκης, Πολυδάκης, Μ
  Σχιζάκης, Εόγενης, Γαλάνης, Π
  ράκης, Καρυσπνός, Ν. Τζανάκης
  Δανδαρήτ, Μαρκόπουλος καί τιο^
  λοί άνλοι των οποίων τα ονόματι
  μας διαφεύγουν.
  Ό χορός ιιοΰ εσημείωσε εΐμη
  ρεΐ νά είπη κανεΐς την ϊναρξι
  τής έφετεινής κοσμικής καί χορε
  τικής περιόδου, διά την ττόλι
  μας, παρετάθη μέχρι των πρω
  ν ών ώρών.
  ή Ντιστεγκέ
  ■■ι
  Τ ΑΧΑΊ'ΑΣ!
  άποδεδειγμένως ανώτερον δλων.
  ■■■■ι■■■■■■■■■■■■■■■■
  Σάββατον 11 Φέβρουσρίου
  ό Μέγας έτήσιος χορός
  ΤΙΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΉΝ
  Στήν αϊθουσα ΝΤΟΡΕ.
  ιηοαα ειηε Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΑΗΣ
  ι
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  'Αποκλειστικών 'Αντιπροσώπων των έν ΣΙ-
  ΝΙΛ—Ιταλίας έργοστασίων κατασκευής ψεκαστή·
  ρων ΣΦΙΝΤΑ Α. & Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ.
  Πρός την άπό είκ-.σαετίας άποχτηθεϊσαν πολυπληθή
  πελατείαν μας:
  Λαβόντες άφορμψ έκ τής πομπώδου; διαφημίσεως
  τής Μεταλλουργίας: «Άδελφοί Ηραπόπουλοι» Πατρων, είς
  τόν έγχώριον τύπον, καί παρά την μεγάλην διαφήμι¬
  σιν έκ μέρους της ώς άνω Μεταλλουργίας των
  ψεκαστήρων μας ΣΦΙΝΤΑ είμεθα δποχρεωμένοι νά
  φέρωμεν είς γνώσιν υμών πρό; αποφυγήν συγχύαεων 8τι
  οί παρά τή; ώς άνω Μεταλλουργίας διαφημιζόμενοι ψεκα-
  στήρες «Ίταλικοθ ΣΦΙΝΤΑ τύπου» ουδεμίαν σχέσιν έχουν
  μέ τούς ψεκαστήρα; ΣΦΙΝΤΑ τοθ παρ' ημών ώς άνω άντι-
  προσωπευομίνου έργοστασίου Α. ΚΑΙ Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ.
  Καθιστώμεν υμάς ώ; έκ τούτου προοεκτικούς, ίνα μή παρα
  πλανασθε έκ τής εθσχήμου χρήσεως παρά τής Μεταλλουρ¬
  γίας «Άδελφοί Πραπίπουλοι» τοθ σήματός μας ΣΦΙΝΤΑ,
  τοσούτω μάλλον καθ" δσον είς τόν διαγωνισμόν τής 9)1)39
  τής ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΣΓΝΕΤΑ1ΡΙΣΜΩΝ Ν Η¬
  ΡΑΚΛΕΙΟΥ, ό κατασκευασθέν τύΐτο; ΣΦΙΝΤΑ παρά τής
  Μεταλλουργεία; Προποπούλου, απερρίφθη ώς μειονεκτ&ν,
  παρά τα; έπισταμένας μελέτα; εί; <2; ίσχυρίζεται δτι υ¬ πεβλήθη ή Μεταλλουργία Πραποποΰλου διά την άντιγρα- φήν τοθ ψεκαστήρος μας ΣΦΙΝΤΑ. Οί δηλοθντι;; ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ Ηράκλειον Κρήτης. ~ Κεμάλ 'Ατατούρκ ΣΤΑΧΤΗΣ ΑΥΚΟΣ Τοθ Άρμστρογν- 206ν Σπχνίω; — καί εις τάς σπα νίας Ι περιπτώσεις πού τό άπε- φάσιζε, μέ μεγάλην επιφύ¬ λαξιν — ίδειχνε την εύγνωμο σύνην τού είς τούς ύφίσταμέ· νους τού. Ό χαραχτήρ τού ήΐ*ν τέτοιος ώστε φυσιχώτερον θά ήταν ν' άπομακρΰνη τούς 51 λους, παρά νά τού; προσελκύη Συνήθως ήταν αύνοφρυς, χαί, 8 ταν μάλισΐα ήταν δυσ»}ρεσΐη μένος, εγίνετο άη6χοίθζ χαί ά μεΙλικτοςν Συχνά ήλλαζεν ή έξω τεριχή τού εμφάνισις: Ήταν ήμέρες πού εφαίνετο νέος καί γεμάτος ζωήν χαί ήμέρες πιΰ εφαίνετο χουρασμένος, χαταβε βλημένος γερασιένος. Άργότερ», εϊρίσκων δτι τό κλίμα τής Αγκύρα; ήταν κα κόν, διότι τό καλοκαΐρι έκανε μεγάλη ζέστη καί είχε πολλή σχόνη, ένώ των χειμδνα εχανε κρύο καί ΐίχ* πολλήν υγρασίαν |γ>ιατΐστάθτ] είς έ'νχ λιθόκτιστον
  σπίτι είς Ταάν Κα·|ΐά, Ινα μι
  κρό χωριό είς απόστασιν τεσσά
  ρων χιλιομέτρων ίξω τής Άγκύ
  ρας. ίΐίσω άπω τό σπίτι άνήγει
  ρε διαμερισμά τίνα διά τόν Ό
  αμϊν άγά καί τούς Ααζοΰς σω
  ματοφύλακας. Έκεΐ έζοθσε μέ
  8λην την έλλειψιν άνέ
  σεων ποΰ χαρακτηρίζει τό σπί
  τι ενός άγάμου άξιωματικοθ.
  Έλάχιστα Ιπιπλα «ίχεν είς τό
  σπίτι χαί δέν είχε κανονιχές
  ώρες πού έτρωγε.
  Ό ϊατρός τού κατ' επανάληψιν
  τοΰ είχε συστήσει νά μή υποβάλ
  λεται είς άπερχόαωσΐν, νά έρ
  γάζεται χαί νά πίνη όλιγώ
  τερον, καί νά διάγη γενικώς
  μιά χανονιχή ζωή, Ιχοντας κά
  ποίον 6 οποίος νά φροντίζη δι"
  αυτόν. Κατεδίκαζεν είς συνεχή
  δπερέντασιν τα νεΰρά τού. Ή
  σιδηρά κλάσις πίΐι είχε γληρο
  νομήσει άπό γεροΰς γονεϊ;, δέν
  μποροθσεν έπ' άόριστον ν' άν
  τίχη είς τόν ρυθμόν μέ τόν δ
  ποίον έννοοθσε νά ζή Τό πάλαι
  όν νόσημα άπό τό οποίον κατε
  τρύχετο άπό την εποχήν των
  όργίων τή; Σόφιας, κάθε τόσον
  τόν προσέβαλλε. Καί ώ; νά μή
  τόν έφθανεν αύτό, υπέφερε καί
  άπό έλώδεις πυρετούς πού τοθ
  είχαν μεταδώσει τα κουνούπια
  πού επολλαπλασιάζοντο είς τα ί
  λη γύ?ω άπό την "Αγκυραν.
  Άπό την σωματικήν κατάρρευ
  σιν τδν έσωσεν ή Φακριχιέ χά
  νούμ. Ήταν μιά μακρυνή συγγε
  νής τού άπό την Σταμπούλ, καί
  χε καταταχθή ώ; νοσοχόμο;.
  Υπό την ίδιότητα αυτήν είχε
  μεταβή είς Άγκυραν. Μόλις
  την είδεν, ό Κεμάλ την επήρε
  σπίτι τού.
  (συνεχίζεται)
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλκίδα, Αίδηψόν, Βό¬
  λον θεσσαλονίκην.
  Τηλ. 5.50.
  ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  Πυρήνα
  Ή άβλαβεστέρα καύαιμος νλη
  ίιά μαγγαλια.
  ατοΰ
  Βασ. Παπάζογλου
  Λεωφόρος Κουντουριώτου
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΧ.- Ό κ. Άρχέλα·
  ος Μαρής καί ή Δνίς Ειρήνη Πε
  ταλάκη ηρραβωνίσθησαν.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ. — Την παρελθοθ
  σαν Τετάιτην ά δι«ηγόρος κ. Δή
  μήτριος Σταυριανάκης εβάπτισεν
  είς ΠιταΙδια τώ κοριτσάκι τοΰ κ.
  Άντ. Γρ. Σψακάκη ονομάσας σϋ
  τό Ήλέκτραν. Είς τούς γονεΐς
  καί τόν ανάδοχον ευχόμεθα νά
  τοίς ζή"Π·
  ΓΑΜΟΙ.-Τήν παρελθοθσαν Κυ
  ριακήν ετέλεσαν τούς γάμους
  των είς Μάλλια Πεδιάδος, ό κ. Γε
  ώργιος θ. Λαπίδης μετά της δι
  δος Καλλιόπης Ί. Ρουσάκη Πασά
  νυμψος παρέστη ό κ. Ευάγγελος
  Ί. Δερμιτζάκης. Τό μυστήριον έ
  πηκολούθησε τετραήμερον γλέντι.
  Είς τους νεονύμψους ευχόμεθα
  τόν βίον ανθόσπαρτον.
  Κ. Β. ,
  ΘΑΝΊΤΟΙ.— Απέθανεν κα'ι ίνη
  δεύθη την 2οτν Φεβρουαρίου έν
  συρροί) κόσμου είς Μάλλια ό Κων
  σταντΐνος Πατελής χτηστός τιολί
  της καί οίκογενειάρχης. Την σύ
  ζυγόν καί τα τέκνα τού καί ίδι
  αιτέρως τούς υίούς τού 'Ειιμανου
  ηλ καί Δαιΐ5 σωφέρ καί Μιχαήλ
  καί Ιωάννην έμπόρους συλλυπού
  μεθα θερμώς. Β.
  Γύρω ατήν πόλι.
  Ή βελτίωσις τοΰ καιροΰ ή ό
  ποία παρετηρήθη την Κυριακήν
  συνετέλεσεν είς τό νά υπάρξη κί
  νησίς.
  — Καί έννοοΰαεν έδώ κυρΐως
  καί την αποκρηάτικην κίνησιν ή
  δποΐα «έντεμπουταρίσθη»άιΐό τούς
  πρώτους μασκαράδες.
  —Ανήκοντος καί είς τό άσχημον
  καί είς τό ωραίον Φθλον.
  —Χάρις είς την υφισταμένην λε
  ωφορειακήν συγκοινωνίαν δέν λ ε. Ι
  πουν εκάστοτε οί έξερχόμενοι είς
  τα προάστεια.
  —Όπου ύπάρχουν την εποχήν
  αυτήν κέντρα δυνάμενα νά έζυπη
  ρετήσουν καί τό δυσκολώτερο
  γοθστο.
  —Ίκανοποιοθντα κάδε πελατεΐ
  αν καί δικαιολογοΰντα μίαν 2ςο
  δόν ευχάριστον άτιό πάσης άπό
  ψεως.
  — Καί ή χορευτική κίνησις της
  Κυριακάς δέν υπήρξεν άναξΐα λό
  γου αν κρίνωμεν άπό τίς πρωτες
  συγκεντρώσεις των χορευτικών
  κέντρων.
  — Μέ τα μουσικά συγκροτήμα
  τα, τούς ντιζέρ καί την σχετικήν
  αφθονίαν καί εύθηνΐαν ύπωσδήτιο
  τε τού μπουφέ.
  — Βεβαία ό κόσυος είνε άκ,όμη
  έπιφυλακτικ ς ά> λ' £τσι αυμβαΐνει
  πάντοτε είς την αρχήν.
  —Άιτό τοϋ Ραδιοφωνικοΰ Σταθ
  μοθ τοΰ Μπάρί μετεδόθη προχθές
  έκτενής όμιλία τοθ Νομάρχου Ή
  ρακλείου κ. Μαρκέλλου.
  —Ό κ. Μάρκελλος εξέθηκε τος
  προόδους έν γένει τςϋ Ήρακλεί
  ου, την κοινωνικήν καί καλλιτεχνι
  κήν τού εμφάνισιν αρχόμενον άπό
  τής ίστορικής καί έθνικής θέσεως
  τής πόλεως.
  —Την διάλεξιν τοΰ κ. Μαρκέλ
  λου διέκρινεν λεπτομερειακόν 8
  σον καί σοντομον τΐνεθμα, άνακε
  φαλαιωνον καί έκθετον τα πάντα
  μέ την διακρΐνουσαν τόν κ. Μο
  μάρχην στοργήν πρός κάθε τι ά
  ναγόμενον είς τό Ηράκλειον καί
  τάς έκδηλώσεις τής ζωής τού.
  — Μέ τίς μπονάτσες των ήαε
  ρων δέν λείπει τό ψάρι άκό την
  αγοράν μας.
  —Δέν λείπουν έπίσης οϋτε οί
  αύτοσχέδιοι ψαράδις οί όηοΐοι τό
  σον τάς πρωϊνάς δσον καί τάς ά
  πογευματινάς ώρας χρησιμοποι·
  οθν έντατικώς τίς ιτειονιές τους
  άπό τόν λιμενίβραχΐονα.
  —Πολύς κόσμος παρηκολούθησε
  χθές την πρεμιέραν τοθ θιάσου
  Ξύδη μέ την όπερέτταν ή «Νεράϊ
  δα τοθ Μείλ,ου».
  -Τό συγκρότημα απέδειξεν δ
  τι άποτελεΐται άττό καλά στοιχεΐα
  καί δτι ττροώρισται νά δώση Ιδι
  αιτέραν ζωήν είς την περίοδον
  αυτήν,
  — Καί μέ καλλιτεχνικές καθα
  ρώς έπιτυχίες.
  — Είς την «Μινώα» συνεχΐζον
  ται εισέτι αί κινηματογραφικαί
  τιαραστάσεις. Προβάλλεται τό γβ
  μάτοχιοθμορ Φίλμ:«°Ενας άνδρας,
  μιά καρδιά».
  6 Ρέπορτερ
  Επανήλθε έξ Ά8ηνών Λ
  Μομμώτριοτ κ.
  ΟΥΡΑΝΙλ ΒΑΜΒΟΥΧΑΚΗ
  ίπου εΐχΐ μεταβή πρός πά
  ρακολούθησιν των νέων κομ
  μώσβων, διά τας Άπώκρίω,
  κομίσααα πλουσιωτάτην συλ
  λβγήν διακοσμητικών της κ«
  ςραλής.
  ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ τελειόφοιτο; γυ-
  μνασίου γνωρίζουσα καί γραφομη¬
  χανήν ζητεί ανάλογον Θέσιν. *
  Πληροφορίαι παρ' ημίν. *.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον έ-
  πιπλωμένον παρά καλή οίχογι-
  νιία. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ
  ΖΥΓΑΡΙΕΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
  Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλά-
  στιγγες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ πεφημισμέ-
  νου έργοστασίου Ελένης Καχαβούλη, Έμμαν.
  Παγκάλου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγω·
  νισμοθ κοΐ μβ εύκολίες πληρωμάς, παρά τώ άντι·
  προσώτιφ κ. Δημητ. Λ. Γιαλιτάκη έναντι Δημαρ-
  χεΐου. ΠρΙν ή προμηθευθείτε έπισκεψθεΤτε την εκ-
  θεσΐν μας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ούνκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  507βν
  Ό Άγιάννης, καίτοι τιαρά την επιθυμίαν τού,
  ωδήγησε την ΤιτΙκαν είς τάς πανηγύρεις ταύτας,
  δπως έξαλε'ψη άπό τοθ πνεύματός της την έν
  θύμησιν τοθ χθεσινοΰ τραγικοθ συνσπσντήματος.
  Ό Άγιάννης έφόρει την στολήν των έθνοφυλά
  κων ώς άσυλον κατά τής έπ' αύτοΰ άστυνομικής
  άγρυπνΐας.
  Ή Τιτίκα τωόντι εδρε ψυχαγωγΐαν πολλήν
  βλέπουσα κατά πρώτον τοιαύτας εορτάς* τόσον,
  ώστε ό Άγιάννης επίστευσεν δτι Ιτυχε τοϋ σκοπσϋ
  καϊ 8τι δέν άτιέμεινε πλέον είς την κόρην ουδέ
  ϊχνος τής άπεχθοϋς έκεΐνης λιτανείας, ήν είχεν (
  δεί την προτεραίαν.
  Παρήλθον ούτως ημέραι τινές. Μίαν δέ πρω
  Τσν ήτον ώραΐος ό Γ|ιος καϊ αμφότεροι εκάθηντο
  είς την θύραν των, την πρός τόν κήπον άνοιγομέ
  νην. Ή Τιτίκα λευχειμονοθσοτ, Ίστατο έμπροσθεν
  τοθ Άγιάννη όρθΐσ, καϊ έμάδα τα πέταλα ενός
  άνθεμΐου' ήγνόει άκόμη τό δή λεγόμενον επί τοι
  αυτής πράξεως «μ' άγαπφ δέν μ' άγαττοτ». ΠοΟ
  νά διδαχθή αύτό; Άτΐέσπα άκλώς τα πέταλα καί
  τα έρριπτε χαμαί άνά έ"ν.
  "Εάν ύπήρχε τετάρτη Χάρις, καλουμένη Με
  λαγχολΐα καϊ μειδιώσα, θά έλεγες ότι ή*τον αυτή.
  Ό Άγιάννης διετέλει υπό την εύφρόσυνον γοητεΐ
  αν τής θέας των μικρών έκεΐνων ρσδοκρΐνων δα
  κτύλων τό άνθος παιζόντων, καί τα πάντα έλησμό
  νει πρό των λαμπηδόνων, άς άνέδιδεν ή κόρη αϋ
  τη πανταχόθεν αύτ'ς.
  Μικρόν τι πτηνόν έκελάδει έκεΐ πλησίον, έν
  τος τής λόχμης. Λευκά νέφη διήρχοντο τόν ούρα
  νόν μετά τόσης φαιδρότητος, ωστε ένόμιζες ότι
  ήδη μόλις άνέκτησαν την ελευθερίαν των.
  Ή Τιτίκα εξηκολουθεί νά μαΕφ τό άνθέμιον
  δλη τΐροσέχουσα είς αύτό, ώς εί ανεπόλει είς
  τόν νοθν της τιάν άλλο ή τι δυσάρεστον. 'Εκεΐ
  κλεΐνει την κεφαλήν πρός τόν ωμόν της βραδέως
  καί χαριέντως πως, ώς κύκνος , κοί Ιρωτςτ τόν
  Άγιάννην.—Πατέρα, δέν μοθ λές, τί πραγμα είνε
  αύτό τό λεγόμενον κάτεργον.
  ΧΟΡΟΙ ΜΕΤΗΜΦΙΕΣΜΕΝΩΝ
  Άλλως τε είς την Γαλλίαν
  προσέλαβε τόν πρώτον επίσημον
  χαρακτήρά τού. Άπό τάς δ5οΰς
  ιήχθη καί μέσα είς αύιό άκό
  μη τό άνάκτορον. Έρρίκος ό Γ'
  τής Γαλλίας, μαζΐ μέ τούς αύλι
  κου; τού έμασκαρεύιντο, έξήρχον
  το είς τάς ό5ούς των Παοισίων,
  καί έπεϊίδοντο είς σχανδαλώ5η
  δργια. Ή έπίσημη αυτή πομπή
  των μασχαράδων, οί όποΐοι έαέ-
  τρεπαν είς τόν εαυτόν των χά-
  είδους ελευθερίαν, ένέπνεε
  τόν πανικδν των διαβατων, οί
  όΊϊοΐοι έσπευσαν νά φύγουν διά νά
  σωθοθν άπό τα χονδροειδη άστεία
  καί πειράγματα τοθ ίστεμμένου
  μετημφιεσμένοι; καί των απειρα¬
  ρίθμων συντρόφων τού. Ό Έρρί-
  κος ό Δ' Ιμιμεϊτο τό παράδειγμα
  τοθ προκατόχου τού, άλλ' έφερεν
  έντός των οίκιών την ανωμαλίαν
  καί τόν θόρυβον, άφαιρών την
  προαωπίδα μόλις είσήοχετο είς
  τάς οικίας μέ αυθάδη καί θο
  ρυβώδη συντροφιάν των πρόσω
  πιδοφόρων εύγενών τού.
  Έκεϊνος δμως ό οποίος κχθιέ
  ρωσε τούς χορούς των μετημφι
  εσμένων είνε, μπορεΐ κανείς νά
  ειπή, ό βασιλεύς τής Γαλλία;
  ΕΠΙ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΟ 1ΥΝΑΡΣΙΣ ΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩ
  Α'.
  Τραΰμα έκτός, ϊασις έντός
  ΟΟτως έσκυθρώπαζε βαθμηδόν ό βΐος των. ΜΙα
  δέ άτιελεϊπετο είς αύτούς ψυχαγωγΐα ήτις τοίς έγΐ
  νετο πάροχος τής μεγίστης εύφροσύνης, δτι έπο
  ρεύοντο φέροντες άρτον είς τούς πεινωντας κσί
  φορέματα είς τούς ριγοθντσς. Είς τάς πρός τούς
  πένητας έπισκέψεις ταύτας, δπου πολλάκις ή Τιτίκα
  συνώδευε τόν Άγιάννην, συνέβαινε, τάς ημέρας
  καθ* άς πολλαί άνεκουφίζοντο ψυχαί ένδεεΐς, καί
  •πολλά παιδία έχαροποιοθντβ καί περιεθάλποντο,
  νά είνε κατά τ> εσπέραν ή Τιτίκα ολίγον τι εΰ
  θυμος.
  (συνεχΐζεται)
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμονως, άπό ίλα τα χαταστήματα καί αύτά
  «κομη Τβν έπαρχι&ν ταίς κλωστκΐς Μάρκος «Σταύρος».
  Ήτοι σβυνάκια, τρ»κύμ«τ« χιβάρας, χαρολια κεντήμα-
  ΐβς, χβυβάρες, Μουλινί, Κβτέ>ν πβρλ*. Βαμβακάκια, κου·
  0αρες χεντήματος χ. λ. «. Όλαι τα 6$ «ν·* ειδή είναι «·
  φΜιστου ποιότητος, μ«1 χρωμάτων πγγυημενι»ν χαί στερε¬
  άν. Ν(« δβχιμί» 6α οάς κείοη οί* την άν«τερ6τατ« τβν
  κλϋβτβν τής μ«ρ*«( «Σταύρος.»
  ΆντΐΛρβθΜΐτβς οί* Τβύς Νβμούς 'Ηρ«κλε(ο»-Ακααβ(ον:
  1. Μ. ΚΟΡΠΗ!
  Πρατήριον οΐνων: ι. >■ -»
  ΑΝΤ. ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλατεΐα Άρχαδίο» (Χβΐτάν Όνλοΰ).
  Κραοιά μκδρα Άγιομυριανά, λβυχά 'Αρχανιώτικα,
  ρετσΐνες αρωματώδεις, σοΰμες άφροΰ.
  Κρααιά άγνά, άνοββυτα γνπσιο ζουμΐ τβΰ σταφυλιοθ
  χνρΐς χημικάς θυσίας. Κρασιά γβμάτα βιταμίνες κ«1 ύγβία.
  ΤιμαιΙ άσυνανώνιστβι.
  Εξπρές θαλαμηγόν
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί-
  σματα Λούξ καΐ σοθπερ Λούξ.
  ΆναχωρβΤ τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί«
  καρΐαν, Σάμον.
  Τηλ. 3.91 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  Έγκυκλοττ,α ιδε ία
  Αι* έκεΐνους ποίι θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΤΟ ΧΑΡΝΑΒΑΛΙ
  Β'.
  Κάρολος ό ΣΤ'. Αυτ4ς πρώτος
  ήνοιξε τώ άνάχτορίν τού είς συγ
  κεντρώσεις αύτοθ τοθ είδους. Κά
  ποτε μάλισΐα, μϊτημφιεσμένος
  6 ΐδιος είς άρχούδα, Ικινδύνευ
  σε νά χαή ζωντανός! Είς την
  Γαλλίαν, παρεχόντων τό πχρί
  δειγμα των βασιλέων της, άνε
  πτύχθη καί ήϊραιώθη τό έθιμον
  των δημοσίων χορών τής Άπο
  κρηάς. Πρώτοι ένεστερνίαθησαν
  τό έθιμον των χορών μετημφιε
  σμένων οί Ίσπανοί. Είς την Ί
  σπανίαν καθιερώθη καί τό σύστη
  μα νά γίνωνται δεκταί μασχα
  ράδες είς τάς οικίας. Οί κάτοι
  κοι τής Βαρχελώνης, πρωτοι, με
  τημφΐεζόμενοι καθ όμίλους,
  σανεκρίτουν τάς λεγομένας «κο
  ναδρίλλια». Ο£ δμιλοι αΰτοΐ των
  μασκαράδων μετέβαινον άπό οίκί
  άς είς οικίαν μέ μουσικάζ. Έγί
  νοντο δέ δεκτοί, άφοθ Ιδιδαν τό
  δνομα τοθ άρχηγο^ τής συντρο
  φιας, έ οποίος καί ανελάμβανε
  την ευθύνην διά τούς συντρόφους
  τού. Μεγάλην άκμήν έγνώρισαν
  οί χοροί μετημφιεσμένων 8 τα ν
  τδ πρώτον ένεκαινιάοθη ό μέγα
  λος χορός τής δπερας των Πά
  ρισίων.
  (συνεχίζεται)
  Ή Πόμπηα
  προοδεύει άλματωδώς.
  ΠΟΜΠΗΑ Φεβρουάριβς (ίντα
  ποκριτοθ μας).— Άρχίντισσα τή;
  Μεσσαράς ή Πόμπηα δικαίω; 5πε
  ρηφανεύεται καί γιά την ίστορία
  χαί γιά τάς προόδους της. Στίς
  υπώρειες τή; σειραί; των Άστε
  ρουσίων χτισμένη δεσπόζει τοθ
  κάμπου καί δίδει ε'να όκίροχο
  δπτικό πεδίο. Ή γονιμότης των
  εδαφών της, ό πλοθτος της, ή φι
  λεργία κ«1 ή προοδευτικότη; των
  κατοίχων τη; Ι «αμάν την Πόμπηα
  μιά χωμόπολι πού έξελίσσεται άλ
  ματικά. ΙΙαρ' δλας δέ τίς ζημίας
  ποϋι δπέστη πέρυσι άπί τα; πλημ-
  μύρας, έν τούτοις ή πρόοδός τη;
  δίν άνεχόπη. "Εχει δέ εξαιρετι¬
  κήν εξέλιξιν τα τελευταία χρό
  νια. Δρόμοι νέαι διηνοίχθησαν
  πλατείαι διεμορφώθησαν, έργα
  υδρεύσεως καί έξωραΐσμοΰ χατε-
  σχευάσθησαν. Καί τώρα ήΐΐόμπηα
  έπιτελεΐ καί τό μεγάλο χρέος
  της.
  Άνεγείρει άνδριάντα άπό
  πεντελήσιο μάρμαρο στό μεγάλο
  τέκνο της, στόν Ήρωα άρχηγό
  των κρητιχών έπαναστάσεων Μιχ.
  Κόρακα. Τό ίργον παρηγγέλθη
  στόν γλύπτψ κ Ί. Κανακάκη καί
  θάναι έτοιμο έντός διετίας.Έν τώ
  μεταξύ δέ άνΐγείρει καί μνημεΐον
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, 20-
  ρ·ν, Τήνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτβρεϊβν ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  της απολύτου ττροτιμήσεως δλων των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  'Ανακαινιβθέν καί πάλιν έξασφαλίζει όλα τα
  πλεβνεκτήματα τής άνέσενς καί ευχαρίστου δια-
  μβνής.
  ©έρμανσις—λουτρα κ. λ. π^
  είς τούς πεσόντας χατά τού; τε
  λευταίους έθνιχούς αγώνας, 'Έτσι
  ή Μίμπηα τιμαί τα ήρω'ιχα τέχν»
  της.
  Άλλά καί διά την νέαν -γεν*
  άν μείΐμνά ή ώραία χωμόπολΐς.
  Τα σχολεϊα της είναι ύποδείγμα
  τα δι' δλιτ,ν την Μεσσαρδν, δΓ
  δλην την Κρήτην. Ιδιαιτέρως τό
  Γυμνάσιόν της Τό κτίριον, θαυμ<4 σιον, νεωτάΐου ρυθμοθ δεσπόζει. &Χοΐ) τοθ τοπίου. Διαθέτει δέ καί ωραίον γυμναστήριον καί τό τέλει ότερον έργασΐήριον φυσικής χαί χημείας, πού ειμπορεί νά ίπιθυμή ση Ινα γυμνάσιόν. "Ετσι ή διδα σκαλία γίνεται μέ πληρότητα καί άνεσιν χαί χατά τρόπον έπαγωγι χον. Ή έορτή των Τριών Ίεραρ χών, χατά την οποίαν έγινε χαί ή πρώτη εμφάνισις τοθ τμήματος τής Ε.Ο.Ν. μέ επί κεφαλής τόν γυμναστήν χ. Μιχελινάκην, άπετέ λεσε μίαν απόδειξιν τής συντελου μένης εργασίας. Άλλά ή Πόμπηα άξίζει ιδιαιτέρας ϊλως προσοχής. ίδιαιτέρου ένδιαφέροντος. Καί θά επανέλθωμεν καί άλλοτε χαί θ' ασχοληθώμεν άναλυτικώτερα μέ δλας τάς προόδους της, μέ 8λα τα ζητήΛατά της. Περίληψις Διακηρύξεως Διαγωνισμόν Ή Νομαρχιακή Έπιτροπή Ε. Ο. Ν. Ηρακλείου προκη ρύσσει φανερόν διαγωνισμόν πρός άνάδειξιν έργολάβου διά την επί έν έτος κοπήν, ραφήν καί προμήθειαν είδών στολής τής Έθνικής "Οργα¬ νώσεως Νεολαίας Ηρακλεί¬ ου γενησόμενον την 16ην τοθ μηνός ΦεβρουαρΙου ημέραν Πεμπτην καί ώραν 10 π. μ. Σχρτικοί δροι τοθ διαγω —Τό σημερινόν πρόγρκμμα τοΰ Ραδιοφωνικοΰ. Ό ραίιοφωνικος σταθμος Ά 8ηνών θά μεταδώση σήμερον τβ ακόλουθον πρώγραμμα: "ίΐρα 13.30 μ. μ. χρηματιστή ριον, 13.40 ίίδήσεις, 13.50 έλα· φρά μουσική όρχήστροί Σε'ίτανί- ύη Βισβάρδπ, Η.45 μετεωρολογτ- δελτίον καί τελευταίαι ϊίώήσβις, 18.15 ή «ή ώρα της Κυρίας», 18.25 μουαική δωματίου «εργα Σού μπερτ», τρίο είς μΐ ύφ. έργον 100 καΐ κουαρτίτο εί; μΐ ύφ. έρνβν 125 1920, ρεσιτάλ τρανβυδιοΰ υπό τής δίδος Μαίρης Κουράκου, 19. 50 το δεύτερον μέρος της διάλε ξεω; τού κ. Νικ. Κουμάρβυ μέ νισμοθ είσίν κατατεθειμένοι θέμΛ ή πίρί κράτους "άντίλπ παρά τή Νομαρχία Ηρακλεί ψις της μετβιβολης της 4ης Αύ οο, Ινθα δύνανται νά λαμ¬ βάνωσι γνώσιν οί ένδιαφε- ρόμενοι καθ" εκάστην 12—1. Επτάνησβν 21.15 ουνέχεια τής μι Ή Νομαρχιακή Έπιτροπή | κράς όρχήστρας, 21.45 (Ιδιίβεις, γούστοι», 20 μικρά όρχήστρα, 21 έμιλία τού κ. Δημ. Δαμασκηνού μέ θέμα μερικά έθιμα άπο την Ηρακλείου. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ..ΗΜΥΡΟΒΟΛΟΣ" Β. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑτα ΚΑΜΑΡΑΚΙ Κατά την περίοδον των απόκρεω θά σας παρου¬ σιάση γλυκά έξαιρετικά μέ τα άγνότερα ΰλικά, κατασκευαζόμενα πσρ'είδι κου τεχνίτου. Μεγάλη παρακαταθήκη κουφέτων, μπομπονιε- ρών διά γάμους καί βα πτίσεις. Δυνάμεθα νά σδς έξυ- πηρετήσωμεν διά κάθε πα¬ ραγγελίαν σας. (,' ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ^_ Θά βρήτε 8λα τα νέα μοντέλα σκελετών. ^ΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ^ [ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ ! Ξ ΕΞ Ι Τα άπό έκλεκτά σιμιγδάλια περίφημα | Ι ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ τού έργοστασίου: Ι ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΚΑΙΤΕΛΛΑΚ ' Ύποστηρίζετε την έγχώριον Βιομηχανίαν βοηθεϊ- | | τε τάς οικογενείας τού έργατικοϋ προσωπικού, ένι- | 1 σχύετε τόν τόπον σας. | = Έμπρός λοιπόν δλοι στό ντόπιο πράγμα. ε ■εε· υιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιυ ιιιιιιιιιυι ιιιιιιιιιιυ ιιιιιιιιιιΐι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιι ιιιιιιΐιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιυιιιιιιιυ Μ 29 η έννάτη αυμφωνία τοΰ Μπί τόβίν, 23 τελευταίαι κΐδήαβις, 23 10 μικτό φωνητικό Κουαρτβ το δ)σΐς χ. Χάγιου, 23 40 βλαφρό τραγοϋδι υπο της δίδος Χρυσού λας Στίνη καί μουσική χοροΰ. —Φιλάνθρωποι δωρεαί. Ή κ. Χρυσή Κατεχάκη προβέ φερβν πλούσιον φαγητον μβτά άρτον φρούτων καί οίνου είς μνήμην τής μήτρος αυτής είς το • "Ασυλον τής Γεροντισαας» κατά την 5ην Ίανουαρίου ολόκληρον την ημέραν. —'Επίσης είς μνήμην των ά δελφών Καλβμενοπούλβυ ή κ. Εύαγ Τυλλιανάκη καΐ ή κ. Άργυρη Καλεμενοπούλου προσέ φεραν εκλεκτόν φαγητόν μετά φρούτων αρτου καΐοϊνοο είς το «"Ασυλον της Γβρόντισσας» ολό κλήρον την ημέραν τής ^ης Ία νουαρίου. Ό Μβρφωτικός Σώλλογος εύ χαριστεΐ θερμώς. 'Επίσης το Διοι κπτικόν Συμβούλιον εύχαριστβϊ θερμώς τόν αϊδϊσιμώτατον Ιβρβα Μηνάν Βλασσάκην διά την συνε χη εξαιρετικήν συμβολήν τού πρές τέ αύτό "Ασυλον. Τόν !α τρόν κ. Οεαγένην Οβοδωρίδην εύχκριστεϊ^ έπίσπς όλως ϊδιαιτέ ρως, διότι επι εν ϊτοςπρόθυμα καί άκουραστα νοσπλεύει τας τροφί μους, τοΰ «Άβΰλου της Γερόντια σας» άνευ ούδεμιάς απολύτως ά μοιβης._______ —Φόνος είς Καλλικράτην Σφακίων. Κατά τάς νυκτερινάς ώρας της 2ας Φϊβρουαρίου ο Ιωάννης Ναν. Μανουσέλης έτών 15 κάτοι κο; Καλλικράτους Σφακίων έφό νευσε τόν ομοχώριον τού Γεώρ γιον Νικ. Γπυλινάκην ' έτών 17 δι' ασήμαντον αφορμήν κτυπήοχς αυτόν διά ροπάλου βίς την κεφα λήν. Ό δράοτης δέν συνελήφθη, φυγοίικών έκτοτε. Επί τοπβυ μετέβη ο Εΐσαγγελίύς μβτά τού 'Ανακριτοΰ Χανίων πρός ίνέρ γειαν άνακρίσεων. Α©ΡΑΥ£ΤΑ ΓΥΑΛ1Α ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ Έπρομηθβύθη πρώτον καθ1 £ λην την Έλλάδα τό ώρολογο ηοιείον «ΖενΙθ» τοΰ κ. Μιχ. Μα νβυσάκπ. Τα αθραυστα γυαλιά, δέν οποϋν ποτε. Εΐνβ λεπτά καϊ διαφανή όπως καί τα κοινά γυα¬ λιά. Τιμαί όπως καί των χοινών κερίκου. ■■ι Κυρίαρχος τής Άποκρησς ή Μαυροδάφνη Άχαΐας ϊ Φ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Τρίτης
  7 Φεβρουαρίου 1939
  ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
  ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ
  ΒΟΥΔΕΥΤΙΚΛΙ ΕΚΛΟΓΑΙ
  Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΟΑ ΒΓΓΕΙΛΗ
  ΤΜΗ ΠΟΑΕΜϊΚΗΗ ΥΠΙΡΟΧΒΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σημερινά τηλε·
  γραφήματα έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι
  τόν προσέχη Όκτώβριον θά γίνουν εκ¬
  λογαί έν Αγγλία.
  Κατα τα αύτά τηλεγραφήματα ό
  Βρεττανός πρωθυπουργός κ. Τσάμπερ¬
  λαιν θά έξαγγείλη τότε την ύπεροχήν
  τής ϋΊεγάλης Βρεττανίας είς όλα τα
  πεδία των πολεμικών έξοπλισμών.
  Η εϊσοδος των Ίσπανων είς Γαλλίαν.
  Ό Φράνκο δέν δέχεται άνακωχήν
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Φεβρουαρίου
  (ίδ. ύπηαεσία).— Ό Πρόεδρος
  τής Ίσπσνικτίς Δημοκρατίας
  Ι κ. Άθάνα διήλθε χθές τα ι
  σπανικά σύνορα ευρισκόμενος
  επί τοθ παρόντος είς Περπι
  νιάν.
  Ό κ. Άθάνα πρόκειται
  νά επισκεφθή διά διπλωμσ
  τικοΟ δισβατηρΐου τούς Παρι
  οΐους οπου ώς λέγεται θά
  διεξαγάγη πολιτικάς συνομι
  λίας μετά των άρχηγών τοϋ
  γαλλικοϋ κράτους.
  ΣΦΟΔΡΑ ΜΑΧΗ ΟΥΓΓΡΩΝ
  ΚΛΙΤΣΕΧΟΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΠΑΒ1ΚΗΝ ΜΕΘ0Ρ10Ν
  ΑΘΗΝΑΙ β Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλέγραφον ν έκ
  τού έξωτερικού ότι σφοδρά μάχη έλα¬
  βε χώραν μεταξύ Οΰγγρων κ»ί Τσ&·
  χων τρομοκρατών είς την μεθόριον τής
  Καρπαθικής Ρωσσίας.
  ' Υπάρχουν εκατέρωθεν βημαντικαί α¬
  πώλειαι.
  ΕΙΣ ΣΕΡΒΙΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  ΕΣΧΗΜΑΤ1ΣΕΝ.Ο ΤΖΒΕΦΚΟΒΙΤΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται
  έκ Βελιγραδίου ότι μετά την παραί¬
  τησιν τού ύπουργείου Στογιαντίνοβιτς,
  κυβέρνησιν έαχημάτισεν ό κ. Τζβέφ-
  κοβιτς.
  ΚΤΤΕΡΡΕΥΣΕ 10 ΜΕΤΩΠΪΝ
  1ΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—-Τελευταίαι «ληρο
  φορίαι|έκ Παρισίων άναφέρουν ότι τό
  μέτωπον των κυβερνητικήν είς την Κα·
  ταλωνίαν κατέρρευσεν έξ ολοκλήρου.
  Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ_ΕΙΠΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ β Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Κατα πληροφο¬
  ρίας τού Ηρακτορείου Χαβάς, ό χυβερ
  νητικός στρατός έν Καταλωνία τραπείς
  είς φυγήν έφθασεν ήδη είς την ίσπανο·
  γαλλικήν μεθόριον την οποίαν καί διέ
  βη είσερχόμενος είς τό γαλλικόν έδα
  φός.
  ΚΕΡλΥΝΟΒΟΛΟΣ ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ
  ΤΟΗ ΕΟΝΙΚΒΝ ΗΡΟΣ ΦΙΤΚ0ΥΕΡ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ β Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Καθ* ά αγγέλλε¬
  ται έκ τού έξωτερικού οί έθνικοί* μετά
  την κατάληψιν τής Χερόνας προήλασαν
  μέ κεραυνοβόλον ταχύτητα πρός
  την Φιγκουέραν, τής οποίας αγγέλλε¬
  ται ότι κατέλαβον τόν σταθμόν.
  ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΥΦΕΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΥΜΑ ΨΥΧΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ β Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τας σημε¬
  ρινάς άνακοινώαεις τής μετεωρολογικής
  υπηρεσίας παρατηρεί,αι υφεσΐς είς τό
  «Οματού ^
  ΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑΙ
  ΑΠΟΠΕΙΡΑΙ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 ΦεβρουαρΙ
  ου (ίδ. ύπηρεσίσ) — Όλόκλη
  ρος ή Αγγλία διατελεί κυ
  ριολεκτικως έν εξεγέρσει έξ
  άφορμής των άττό τριών έ
  βδομάδων σημειουμένων άπο
  πειρών έκρήξεων άγνωστον
  τρομοκρατών. Ιδία ή κοινή
  γνώμη Ιχει άναστατωθή είς
  τό έπακρον.
  Έξ χιλιάδες μυστικοί καί ά
  στυφύλακες Ιχουν ή'5η τεθή
  είς αναζήτησιν των τρομο
  κρατών.
  ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Φεβρουσοίου
  (τηλεγραφικώς) — Ή γαλλική
  κυβέρνησις απεδέχθη την εί¬
  σοδον είς την Γαλλίαν των
  κυβερνητικόν αξιωματικών
  καΐ στρατιωτών.
  Ώς ρητός όρος τής άπο
  δοχής ταύτης ετέθη ή έγκατά
  λειψις προηγουμένως των δ
  πλων των στρατιώτην, ούτως
  ώστε όκυβερνητικόςστρατόςνά
  είσέλθΓ) άοπλος είς τό γαλλ
  κόν Ιδαφος
  Έν τώ μετσξύ τα πρός την
  Ισπανίαν γαλλικά σύνορα έ
  νισχύονται καί δι" άλλων σω
  μάτων στρατοθ έκτός των ή
  δή συγκεντρωθέντων. Ή κα
  τανομή των Ίσπανών τιροσφύ
  γων είς τάς διαφόρους τΐόλεις
  τής νοτίου ΓαλλΙας συνεχ
  ζεται.
  —Ό στρατηγός Φράνκο έ
  δήχ,ωσε σήμερον δτι άπορρ
  πτει άσυζητητΐ κάθε πρότα
  σιν συνομολογήσεως άνακω
  χής μέ τούς κυβερνητικούς
  Τό ύτχουργεΐον των Εσωτερικόν
  διά τούς ένπολέμοις πεσόντας.
  Κατόπιν πληροφοριών, τάς ο¬
  ποίας συνεχέντρωσε τό Υπουργεί¬
  ον Έσωτιρικών, δτι αί δυνάμτι
  νόμο» τοθ 1925 κατασκευασθέν»!,
  μερίμνη κοινοτήΐων, άναθηματκαί
  οιήλαι των πεσόντων υπέρ πατρί¬
  δος κατά τους πολέμους 1912—22,
  άντΐ νά στηθοθν, ώς ίπρεπίν, είς
  την πλατείαν των οίκείων κοινο-
  τήτων ή είς άλλην περ£6λεπτον θέ¬
  σιν, ευρίσκονται είς τα προαύλια
  των κοινοτικόν γραφείων φθειρό-
  μεναι, ένίοτε δέ καί είς τα προαύ-
  λια άλλων δημοσίων δπηρεσιών
  καί νομαρχΐών, οί νομάρχαι άνέ
  λαβον νά μεριμνήσουν διά τή^ το
  π&θέτηαίν των παρά των κοΐνοτή
  των, επί πλέον δέ νά καταβληθη^
  προσπαθεία ανεγέρσεως παρομοί-
  ών άναθηματινών οτηλών παρ' δ·
  λων των ίήμων καί κοινοτήτων.
  Σύμφωνα μέ τόν ανωτέρω νό¬
  μον, μολονότι έκαστος δήμος ή
  κοινάτης δπεχρεοθτο 2πω; άνεγεί
  ρη, έντός προθεσμίας ούχι μέγα
  λυτέρας τοθ έΈους, την στήλην μέ
  τα όνόματα των πειίνΛον τής πε¬
  ριφερείας τού, έν τούτοις έλάχι
  σται συνεμορφώθησαν πρός την ύ
  ποχρέωσιν αυτήν. Ή παράλειψιν
  αυτή, κατά την γνώμην τοθ 'Υ
  πουργείου, αποτελεί πράξιν ά5ι
  καιολογήτου άμελείας, συγχρόνως
  βέ καί άσεβείας πρός την μνήμην
  των πεσόντων, καθόσον ή άπότι-
  σΐς φόραυ τιμής καί εύγνωμοσύ
  νης πρός έκείνοιις, οΐτινες διά τής
  δπερόχου αυτών θυσ'ας συνετέλε
  σαν είς την απελευθέρωσιν υπο
  δούλων άϊελφώ»1 καί την δόξαν
  τής πατρίδος, αποτελεί πάντοτε
  καθήκον επιτακτικόν, πολύ δέ πε
  ρισσότερον κατά την σημερινήν
  περίοδον άναγεννήσεως καί ψυχι
  κης άναιάσεως πρό; έθ/ικά ϊδεώ
  δι,
  Πρός τούτοις τί υπουργείον
  έ"5ωσεν εντολήν είς τού; νο¬
  μάρχας δπως επιμεληθοθν προ
  σωπιχώ; διά την εξακρίβωσιν
  περιπτώσει υπάρξεως έγκατα
  λελειμμένων τοιούτων στηλών, με
  ριμν^σ^υν δέ διά την μεταφοράν
  αυτών είς τάς κοινότητος, 6
  πό των οποίων παρηγγέλθησαν,
  ώς και διά την άνέγεεσίν των.
  Διά την τελευταίαν αυτήν περί
  πτώσιν, παραγγέλλεται δπως
  είς καθορισθηαομένην δπί των
  κ, κ. νομαρχδν ημέραν λάβη
  χώραν ή αποκάλυψις είς εκάστην
  κοινότητα, έν τελειή, αί λεπτο
  μέρειαι τής οποίας θέλουν όρι
  σθή έν συνεννοήσει μετά των
  οικείω; έκπαδευτικών καί στρα
  τιωτικών άρχων.
  ΤΑ ΣΦΑΠΑ
  ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
  Επετράπη δι" άγορανομι-
  κής διατάξεως ή σφαγή ζώ
  ών έν τοίς σφαγεΐοις καθ"
  δλας τάς ημέρας τής έβδο
  μάδος μέχρι τής 20ής Φε·
  βρουαρΐου κοί ή παρασκευή
  φαγητών έκ κρεάτων έν τοίς
  έστιατορίοις καί λοιποϊς πά
  ρομοίοις κέντροις καθ" δλας
  τάς ημέρας. Δι' ετέρας δια
  τάξεως άπαγορεύεται άπό
  τής 10 Φεβρουαρίου ή πώ
  λησις των έντέρων μετά τοθ
  κρέατος των άμνών καί έρι
  φΐων γάλακτος τής κτηνο
  τροφικής περιόδου 1938—39.
  ΑλΤΡΟΥ Ι-ΣΜΟΣ ΜΙΘΗΤΟΥ
  Τό υπουργείον ΠαιδεΙας ά
  τιηύθυνε πρός τούς έπιθεωρη
  τάς Μέσης καί Δημοτικάς έκ
  παιδεύσεως έγγραφον αύτοθ
  'ινα άναγνωσθί; είς άπαντα
  τα σχολεΐα τοθ κράτους. Διά
  τοθ έν λόγω έγγράφου τό
  υπουργείον έκφράζει τα συγ
  χαρητήριά τού πρός τόν Χρ»
  ΕυσταθΙου μαθητήν τοθ Δημ.
  ΣχολεΙου ΛΙμνης — ΕύβοΙας,
  διότι την 5 παρ. μηνός Νοεμ
  βρίου [διέσωσε μ έ κίνδυνον
  τής ζωή"ς τού άπό βέβαιον
  πνιγμόν τόν συμμαθητήν τού
  Λ Μαντζάραν.
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΟΠΟΝΩΝ
  Τό Διοικητικόν Συμβούλι
  όν τοθ όπουργεΐου Γεωργίας
  ενέκρινεν δπως κληθοθν διά
  νά λόβουν μέρος είς τόν δια
  γωνισμόν διά την προαγωγήν
  των οί γεωπόνοι κ.κ.Σπ. Σπύ
  ρου, Άπ. ΣουμελΙδης τής Γε
  ωργικής Υπηρεσίας ΉρακλεΙ
  ου καί ό φυλλοξηρικός έλεγ
  κτής Ή Σταθάκης.
  Τλ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Προκειμένου νά καταρτισθή
  συντόμως υπό τοθ ύπουργΐιΐ
  ου των Εσωτερικήν γενικός
  πίναζ των υπό των Ταμείον
  Αγροφύλακος έκτελεσθέντων
  άνά την χώραν άρδευτικών
  καί άγροτικών έργων διετά
  χθησαν α( αρχαί άγροφυλα
  νά ΰποβάλουν σχετικά
  λεπτομβρη',.στοιχβι'α, χρήσιμα
  διά χήν πλήρη ένημερωσιν τής
  υπηρεσίας.
  Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ
  Διά κοινής αποφάσεως των
  ύπουργών Γεωργίας καί Οί
  κονομικών καθωρίσθη έν Κρή
  τγ) ανώτατον δριον χρόνου ύ
  ποβολής των υπό τοθ οίκεί
  ου νόμου προβλεπουένων αί
  τήσεων πρός τούς Δημάρχους
  καί τούς Προέδρους των Κοι
  νοτήτων διά την χορήγησιν ά
  δείας καλλιεργεΐας καπνοΟ
  κατά τό 1939, ή 28 Φεβρουα
  ρ(ου. Έντός δέκα ημερών ά
  πό τής λήξεως τής προθεσμΐ
  άς ύποβολής των έν λόγω
  αΐτήσεων οί Δήμαρχοι καί οί
  Πρόεδροι Κοινοτήτων υπο
  χρεοθνται νά τάς ύποβάλουν
  πρός τούς έφόρους καπνοθ
  οΐτινες καί θά έκδώσουν τάς
  αδείας καλλιεργεΐας καπνοΟ
  έντός δέκα ιιέντε ημερών ά
  πό τής λήξεως τής προθε
  σμΐας τής ύποβολής πρός
  αύτούς των οΐτήσεων,
  Δι' αποφάσεως τοθ υπουρ
  γοθ Γεν. ΔιοικητοΟ Κρήτης ή
  διατεθεΐσα έκτασις έν Κρή
  τη πρός καπνοκαλλιέργειαν
  κατά τό 1939 έ< δΟΌΟθΓρεμ μάτων, έπιμερΐζεται ώς άκο λούθως: Είς τόν νομόν Χανί ών 450 στρέμματα, [.Ρεθύμνης 850 καί Ηρακλείου 3.700. ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Ενεκρίθη δι' αποφάσεως τοθ ύπουργεΐου Εσωτερικόν ή παρά τής Κοινότητος Πύρ γου Μονοφατσίου άνταλλα γή κοινοτικής εκτάσεως πρός κτήμα τής σχολικήν έφορεΐ άς τοθ έκεΐ δημοτικοθ σχο λείου Τοης άξίας, πρός τόν σκοπόν τής συμπληρώσεως τοθ άνεγειρομένου νέου διδα κτηρΐου. Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΗ Μ ΟΣΙΟΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ Ή Διοίκησις Δημοσίων Κτη μάτων δι' εγκυκλΐου της κοι νοποιεΐ πρός τούς ΟΙκονομι κούς Έφόρους τό κείμενον Τοθ άναγκ. νόμου 1540 «τιερΐ τροποποιήσεως καί συμτιληρώ σεως τής περί διοικήσεως των δημοσίων ^κτημάτων νομοθε· οίας». ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΣΥΛΛΟΠΚΩΝ ΣΥΜΒ^ΣΕΩΝ Τό 'Υφυπουργεΐον Έργασί άς έκοινοποΐησε πρός έφσρ μογήν καθ* δλην την χώραν τό κείμενον τής άπό 12)12)38 ύιτογραφείσης συλλογικής συμ βάσεως δι' ής ρυθμΐζονται οί Βροι εργασίας των βυρσο δεψεργατών. Δι' ετέρας διατα Υ?ίς τού κοινοποιεϊ πρός τάς αρμοδίας αρχάς αντίγραφον τής άπό 23 Δεκεμβριού 1938 συλλογικής συμβάσεως έργα οίας διά τής οποίας τροποποι οθνται καί συμπληροθνται αί περί σπορελαιουργών, σα πωνοποιων καί πυρηνελαιουρ γών συλλογικαί συμβάσεις εργασίας, ίντελλόμενον "ίνα μεριμνήσωσι διά την έφαρμο γήν καί ταύτης καθ' άπασαν την έπικρ'άτειαν. ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΜΗΤΡΟΟΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ^ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πρός διευκρίνισιν ώρισμέ νων διατάξεων τοθ περυσινοθ νόμου «τιερΐ ΠοινικοΟ Μητρώ ου», τό Υπουργείον Έσωτε ρικών παραγγέλλει πρός τούς νομάρχας καί έπάρχους τοθ κράτους, δπως τάς πρός τούς εΐσαγγελεΐς πρωτοδι κων ή τό Υπουργείον Δικαιο σύνης, προκειμένου περί των παρ' αυτώ τηρουμένων δελτΐ ών ποινικοΰ μητρώου, αίτή σεις των περί χορηγήσεως ά ποσπασμάτων έκ τοθ δελτίου ποινικοθ μητρώου, δι* ύπαλ λήλους τής υπηρεσίας των ή δημάρχους καί προέδρους κοι νοτήτων ή δημοτικούς καί κοινοτικούς ύηαλλήλους, 0 ποβάλλουν είς τό 'Υπουργεΐ όν των Εσωτερικήν, έκθετον τες λεπτομερώς τόν ύπηρεσια κόν σκοπόν, δστις επιβάλλει την χορήγησιν τοθ αΐτουμένου άποσπάσματος, ίνα άναλό γως κρίνη τοθτο περί τής α νάγκης χορηγήσίώς τού. ΓΝΤΟΥΤΣΕ ΔΕΝ ΒΛ ΠΡΟΒΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΗΝ ΟΔΟΝ ΑΘΗΝ %Ι 6 Φεβρουαρίου (τού άν· ταποκριτού μας).—Κατα τάς έκ Ρώ μης πληροφορίας πρός τό »%θηναϊ- κόν Πρακτορείον, ό Ντουταε δέν πρό· κειταε^νά διατυπώση τάς γνωστάς διεκ- δικήοεΐς τής Ιταλίας είς πολιτικόν λό¬ γον. , Ό κ. Μουσολίνι προτίθεται εν προ- κειμένω νά ακολουθήση την διπλωματι¬ κήν οδόν. ΕΞΟΜΑΛΥΝΟΝΤΛΙΑΙΣΧΕΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΒΝΙΚΟΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΠΕΡΑΡ - ΠΟΡΝΤΑΝΑ ΛΘΗΝ %.Ι β «1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήυχατα
  έκ Παρισίων βεβαιούν ότι φέρονται
  πρός εξομάλυνσιν αί σχέσεις Γαλλίας
  καί Έθνικής Ίαπανέας.
  Ό Γάλλος παρατηρητής κ. Μηεράρ
  εγένετο μετά τιμών δεκτός είς τόλΐπούρ
  γκος όπου συνωμίλησε μετά τού υπουρ
  γού των Εξωτερικών τής 'Εθνικής "Ι
  σκανίας κ. Γιορντάνα έφ' όλων των ζη·
  τημάτων των ένδιαφερόντων την Γαλλί¬
  αν μετά την τελευταίαν διαμόρφωσιν
  των πολεμικών [πραγμάτων είς την Ι¬
  σπανίαν.
  ΟΙ ΕΒΝΙΚΟ1 ΑΓΓΕλλΟΥΝ
  ΟΤΙ Κ1ΤΕΡΡΙΨ1Ν ΕΙΚΟΣΙ Ε.: ΑΕΡΟΒΛΑΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ β «Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τό τελευ¬
  ταίον ανακοινωθέν τού Έθνικοΰ _τρα·
  τηγείου, είς την μάχην ήτις έλαβε χώ¬
  ραν πρό τής Φιγκουέρας συμμετείχεν
  ένεργώς καί ή άεοοπθρία. Είς γενομέ·
  νην δέ πεισματώδη άερομαχίαν οί Έ·
  Ονικοί κατώρθωσαν νά κκταρρίψουν
  άεροπλάνα των κυβερνητικήν.
  Ο ΑΘΑΗΑ ΕΙΣ ΤΗΗ ΓΑΛΛΙΑΗ
  ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΠΙΑ ΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ β Φεβρουαρίου (
  άνταποκριτού μας).—Ό Πρόεδρος τής
  ΊσπανκκήςΔη'ΐ.οκρατίας κ. Άθάναβεβαι
  ούται ότι κατέφυγεν είς την Γαλλίαν.
  Ό κ. Άθάνα θά κάμη έκκλησιν δ-
  πως άρθή ό άποκλεισμός τού έφοδια-
  ομού τής κυβερνητικής Ίσπανίας δι' δ-
  πλων καί πολεμοφοδίων.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΝΕΓΧΡΙΝ
  ΚΑΤΕΦΥΓΕΝ ΕΙΣ
  ΑΘΗΝ %Ι β Φεβρουαρ£ου (τού
  άνταποκριτού μας)— Έκ Παρισίων
  αγγέλλεται ότι ή κυβέρνησις Νεγκρίν α¬
  νεχώρησεν έκ Καταλωνίας καί κατέ¬
  φυγεν είς Βαλένθιαν.
  II
  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΕΙΣ ΜΑΔΡΙΤΗΝ
  ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΟΣ Η ΒΑΑΕΚΟΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1ϊ Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται
  έκ τού έξωτερικού ότι πρωτεύουσα τής
  κυβερνητικής Ίσπανίας ωρίσθη ή Μι·
  δρίτη.
  Πάντως τό κέντρον τής νέας άντι-
  στάσεως ωρίσθη ή Βαλένθια ήτις καί
  όχυρούται πυρετωδώς άπό ξηράς χαΐ
  θαλάσσης.
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΑΙ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑΙ ΟΛΓΑ ΚΛΙ ΜΑΡΙΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ β Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σήμερον έφθα-
  βαν είς Αθήνας ί!να παραστούν είς τό
  1«.νημόσυνον τού αειμνήστου πρίγκη-
  πος Νικολάου αί θυγατέρες τού Μαρί
  να δούκιβσα τού Κέντ, Έλιβάβετ κά·
  μησαα τού Τέρριγκ κ*1 ή πριγ
  κήπισβα "Ολγα άντιβασίλιβσα τής Σερ
  βίας»