96891

Αριθμός τεύχους

5086

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

8/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ~4
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΓΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^ ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥηΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΙΙΤΑΚΤΗΣ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 'Λ
  έξάμηνος 3
  Άμκριχής
  έτησία οολ, 15
  βξάμηνος » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  8
  ΦΕΒΡ0ΥΑΡ10Υ
  1959
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 2 4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5086
  Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΝΕΟΝ
  Τό πρέβλημα τής έξαγωνης
  των έθνικών προϊόντων, είνε
  αναμφισβητήτως άπό τα σπου
  δκιοτερα διά την χώραν μας
  ζητήματα. Κατ' επανάληψιν
  δέ ήσχολήθη ή άνά χείρας
  εφημερίς μέ αύτό καί ετόνισε
  πάντοτε ότι όσηδήποτε αύ¬
  ξησις τής παρκγωγής καί άν
  επιτευχθή θά μείνη άνευ ά-
  ξίας έφοσον δέν θά πραγμα¬
  τοποιηθή έκ παραλλήλου τό-
  νωσις καί των έξαγωγών. Δι'
  αύτό καί αισθανόμεθα Ιδιαι¬
  τέραν χαράν καί Ικανοποίη¬
  σιν ίταν πληροφορούμεθχ δτι
  ή κυβέρνησις ένισχύει, όργα-
  νώνει καί πρβατατεύει τό ε¬
  ξαγωγικόν εμπόριον καί ότι
  φρβντίζει διά τής διπλωματι
  κης όδοΰ νά διανοίξη τάς
  ξένας αγοράς καταναλώσεως
  διά τα προιβντα μας. Εύτυ
  χώς δέ, ή κυβέρνησις τοΰ κ.
  Μεταξα καταβάλλει συνεχεΐς
  προσπαθείας είς τόν τομέα
  αυτόν. Καί ίχει σημειώσει
  μεγάλας επιτυχίας.
  "Ηδη αί παλαιαί έμπορικαί
  ουμβάσεις μετά των χωρών
  κου είχομεν βυναλλαγάς άνε
  νεώθησαν επί καλυτέρων βά
  αεων. Νέαι αυμβάσεις ύπεγρά
  φησαν μέ χώρας μέ τάς οποίας
  οέν είχομεν άλλοτε οϊηονομι
  κάς σχέσεις. Β αί αί λήγουσαι
  αυμβάσεις ή παρατείνονται ή
  ανανεούντα! Ιδιαιτέραν ί·
  μως ίλως αξίαν έχει ή κατα
  βαλλομένη ήδη προσπαθεία
  πρός σύναψιν νέας έμιιορι-
  κής συμβάσεως μέ την Γαλ¬
  λίαν. Την προσπάθειαν δέ
  αύτην, πού θά επιτύχη Ασφα¬
  λώς καί μαλιατα λίαν συν¬
  τόμως, παρακολουθεϊ μέ Ιδι¬
  αίτερον ενδιαφέρον ό έλλη
  νικός λαός. Καί δικαιολογη-
  μένως. Μέ την Γαλλίαν μάς
  συνδέει μακρά πατροπαρά-
  δοτος, στενή, έγκάρδιος φι
  λία. Ό έλλη νικός καί έ γαλ-
  λι«ό; λαός έχουν κοινά Ιδεώ
  δή καί στενάς πνευματικάς
  σχέσεις. Είχον δ' έπίβης καί
  στενάς εμπορικάς καΐ οικο¬
  νομικάς συναλλαγάς, μέχρι
  πρό ολίγων έτών. Κακή έκτί·
  μηβις ομως των πραγμάτων
  »αί παρεξηγήσεις διάφοραι,
  συνετέλεσαν είς τό νά χα·
  λαρωθοΰν αί συναλλαγαΐ των
  δύο χωρών. Αύται αί παρε-
  ξηγήσεις πρόκειται τώρα ν'
  άρθβΰν. Ή κυβέρνησις μας
  έργάζεται πρός τουτο διά τοΰ
  έν Παρισίοις πρεσβευτού κ.
  Ν. Πολίτη. Καί ή γαλλική
  κυβέρνησις διαπνέεται άπό
  την αυτήν καλήν θέλησιν,
  ώς άφηκεν ήδη νά φανή.
  Ή έλληνογαλλική έμπορική
  σύμβασις έπομένως θά υπο¬
  γραφή συντόμως. Καί τα έλ·
  ληνικά προϊόντα, Ιδία τα
  κραοιά, ό καπνός, τα έσπερι-
  δοειδή θχ εύρουν καί πάλιν
  άνοικτήν την μεγάλην κα·
  ταναλωτικήν αγοράν τής
  Γαλλίας. Καί φυσικά τό κέρ-
  δος θά είνε σημαντικόν καί
  διά τόν παραγωγιχόν κόσμον
  καί διά τούς έμπόρους καί
  διά την εθνικήν οίκονομίαν
  γενικώτερον.
  Άλλ' ή κυβέρνησις δέν πε·
  ριορίζει την προσπάθειαν της
  (Ις την σύναψιν νέας έμπο-
  ρικής συμβάσεως μέ την Γαλ
  λίαν μόνον. Μεριμνά διά
  Την εξασφάλισιν καλών έμ.
  πορικών σχέσεων καί μέ άλ¬
  λας χώρας, τής Εύρώπης καί
  της 'Αμεριχής. Ή περίπτω¬
  σις της Λεττονίας αποτελεί
  εύγλωττον μαρτυρίαν των
  κυβερνητικήν ενέργειαν.
  Πράγματι δέ, ώς αποδεικνύη
  •ται έκ των πραγμάτων, ύ·
  χάρχουν παντοΰ αί προϋπο-
  βέσεις διά την κατανάλωσιν
  έλληνικών προϊόντων. Πρώ¬
  τον διότι τα προϊόντα τής έλ
  ληνιχής γής είνε άπαράμιλλα
  βπό απόψεως ποιότητος καί
  κατά τουτο είναι δυνατόν νά
  Καί δεύτερον διότι ή Ελλάς
  είσάγει περισσότερα είδη των
  οσων έξάγει, άφοΰ παρά τάς
  καταβληθείσας εσχάτως προ¬
  σπαθείας πρός αύξησιν τού
  έθνικοϋ είσοδήματός της, τό
  εμπορικόν ίσοζύγιόν της,
  κλείει μέ σημαντικόν παθη¬
  τικόν υπόλοιπον. Δέν πρέπει
  ομως νά τα περιμένωμεν ολα
  άπό την κυβέρνησιν, οΰ|ε
  καί είναι αρκεταί αί κυβερ¬
  νητικαί ενέργειαι μόνον διά
  την διάνοιξιν των ξένων ά-
  γορών. Χρειάζεται απαραι¬
  τήτως καί ή συμβολή τής πα·
  ραγωγής καί τού έμπορίου.
  Οί αγρόται μας πρέπει νά
  φροντίζουν νά παράγουν έ
  κλεκτής ποιότητος προϊόντα.
  Καί οί Ιμποροι όφείλουν νά
  κκτββάλλουν δλην την προ¬
  σοχήν των είς την αρτίαν
  συσκευασίαν, τόν έξευγενι-
  σμόν καί την καλήν έπε
  ξεργασίαν των πρός εξαγω¬
  γήν προϊόντων. Όπως επί
  σης πρέπει νά στραφοΰν
  πρός όλας τάς αγοράς ο-
  που είνε δυνατόν νά τοπο-
  θετηθοΰν έλληνικά προϊόν¬
  τα. Τό ν' αρκούμεθα είς τάς
  αγοράς πού καταναλίσκουν
  σήμερον τα προϊόντα μας,
  αποτελεί λάθος μέγα. 'Απο-
  δειχνύει μοιρολατρείαν πού
  δέν άρμόζβι είς τό εμπορι¬
  κόν δαιμόνιον τοΰ "Ελληνος.
  'Αλλά πιστεύομεν έτι καί ο)
  έμπορβι θά παρακολουΒήσουν
  την κυβέρνησιν είς την προ
  σπάθειαν άναζητήσεως καί
  διανοίξεως καί νέων άγορών
  καταναλώσεως των προϊόν¬
  των μας.
  Πεταχτά
  σημειώματο
  ΠΡΟΣΕΥΧΗ
  ΤΟΥ ΑΠΙΣΤΟΥ
  Άς πεταχτοθν στή φωτία
  τα βιβλία τοθ Κλώντ Φαρέρ.
  Καί τα ρωμάντσα τοϋ Πιέρ
  Λοτί άς πωληθοθν στά μπα
  κάλικα ώς χορτΐ τιεριτυλΐγ
  ματος. Τό πνεθμά των πά
  ρεσύρθηκεν άπό τόν νέον ά
  νεμο κσί έκαταποντΐσθηκε
  μιά νύχτα έπαναστατικής τρι
  κυμΐας στά νερά τοθ Βοσπό
  ρου, δπου έπνιγόνταν άλλοτε
  οί άνεπιθύμητοι τοθ Άβδούλ
  ΧαμΙτ. ΟΟτε άπογοητευμένες
  πλέον ου τε φανατικοί. Οϋτε
  γυναικωνίτης, οΰτε καί τε
  κές. ΟΟτε όδαλΐσκες οΰτε καί
  εύνοθχοι. Νέοι καιροί, νέα
  ήθη. Τα πάντα ρεϊ, δπως Ιλε
  γε κι' ό Ήράκλειτος. Μας τό
  λέγει ό μουεζίνης τής Ίστα
  μπούλ μέ τή γλυκειά, μελωδι
  τε άνέβαινε στό Μιναρέ γιά
  νά φωνάξη τό (ζάν. Άλλάχ,
  Άλλάχ! Ίλ.αλλάχ! Ένας εί
  ναι ό προφήτης! .. Έκλειε
  τ' αύτιά καί τα μάτια. Καί 0
  ψωνε τή φωνή τού, προσευχή
  τής ψυχής τού πρός τόν Προ
  φήτη. Φανατικός, θρησκόλη-
  πτος, μέ τό κιουλάφι στήν κε
  φαλή, προσηλωμένος στό κο
  ράνι, πιστός
  βάρδος τοθ
  στήν παράδοσι,
  χαρεμιοθ. Τόν
  θυμοθνται κι' έδώ οί παλαιό
  τεροι. Δέκα πέντε μόλις χοό
  νια έχουν περάσει άπό τότε
  πού άντήχησε γιά τελευταία
  φορά κι' έσβυσε γιά πάντα ή
  φωνή τού στήν πόλι μας. Άπ'
  τόν πανύψηλο μιναρέ—τί έ"γ
  κλημα άλήθεια τό γκρέμισμά
  τού!—τοθ σημερινοθ εΑγΙου
  Τίτου, έξεπέμφθη, ώς ΰστατο
  χαϊρε, έ"να δειλινό τοθ 1924,
  ήτελευταία προσευχή τοθ μου
  εζΐνη πρός τόν Άλλάχ, στό
  'Ηράκλειο. Πόση δμως με
  τοβολή μέσα σ' αύτά τα δέ
  καπέντε χρόνια! Όχι μονάχα
  έδώ. Άλλά καί στήν Τουρ
  κ(α. Άπό τό παρελθόν τΐποτε
  πιά θέν μένει. Ό μουεζίνης,
  δέν έπαυσεν απλώς νά φο
  ρή κιουλάφι. 'Έπαψε καί νά
  ναι θρησκόληπτος κσί φανα
  τικός. Κι' ό μινσρές έπαψε ν£ΐ
  ναι μέσο έπικοινωνΐας των
  πιστών μέ τόν Προφήτη. /Υ
  ψώνεται βεβαία, ΐδιος, ώραι
  ος, άπαράμιλλος όβελΐσκος
  πού λογχΐζει τόν γαλάζιον ού
  ρανό. Χρησιμοποιεΐται δμως
  γιά άλλους πρακτικώτερους
  καί περισσότερο σύμφωνους
  πρός την έποχή μας σκοπούς.
  Έξυπηρετεΐ τούς έπιγεΐους
  σκοπούς τοθ πιστοϋ. Στόν
  έξώσΐη τού βγαΐνει καί πά
  λι ό μουεζίνης. Δέν ψάλλει
  ομως προσευχές. Δέν ύψώνει
  τή φωνή τού ώς θυμίαμα
  τής ψοχής τού πρός τόν Άλ
  λάχ. Τραγουδεΐ τόν ερωτά
  τού. Καί προσφέρει τα μθρα
  τής καρδίας τού κι' έκφρά
  ζει τούς πόθους καί τούς
  καημούς, τίς φλογερές έπιθυ
  μΐες κοί τούς στοχσσμούς
  τού πρός την ωραίαν χανούμ
  τοθ άντικρυνοθ μεγάρου. Ίπ
  πότης σύγχρονος, άντί νά
  τραγουδή μέ μΐα κιθάροί Ιξω
  άπ' τόν κήπο, μακρυά άπ' τα
  καφάσια τής κλεισμένης στό
  σαράϊ χανουμοπούλας, άνε
  βαϊνει στό Μιναρέ καί έξομο
  λογεΐται τίς λαχτάρες τού,
  στή ντεμουαζέλα πού άπο
  λαμβάνει ελευθέρα τόν ήιο
  καί τίς ώμορφιές τοΰ κόσμου
  άπό τόν έξώστη τοϋ σπιτιοθ
  της-
  Πεζό δμως τό άστυνομικό
  δελτΐο, μας πληοοφορεΐ δτι ό
  νεαρός μουεζίνης—είκοσιοκτα-
  ετής μόλις—ετιμωρήθη, γιατί
  τα έρωτικά τραγούδια τού
  πσρενοχλοθσαν τή σύγχρονη
  μουσμέ. Είναι κι' αύτό ένδει-
  κτικό τής άλλαγής. Άλλοτε
  ή μικρή χανούμ έφλέγετο γιά
  Ενα λόγο. Τώρα άκούει τόσα
  πολλά πού ένοχλεΐται καί
  προσφεύγει στά δικαστήρια
  γιά νά προστατευθή. Πώς μπό
  ρεσεν δμως τό δικασιήριο
  τής Ίσταμπούλ καί έτιμώρησε
  τόν έρωτόφλεχτο νεαρό μουε
  ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΑΝΙΚΟΥ
  ΑΡΧΗ ΝΕΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 ΦεβρουαρΕου
  (16. ύπηρεσία).— Τό ίσπανι-
  κόν δραμα φαΐνεται δτι έγ
  γΐζει πλέον πρός. τό τέλος
  τού. Τό μέτωπον τής Καταλω
  νΐας κατέρρευσεν εντελώς.
  Ό στρατόςνπανικοβληθεΐς ύ
  ποχωρεΐ είς τα γσλλικά σύ
  νορα δπου ρίπτει τα οπλα
  καί είσέρχεται είς τό γαλλι
  κόν εδαφος. Καί ή κυβέρνη
  σις τής Βαρκελώνης έγκατέ
  λειψεν έπΐσης τό Ισπανΐκόν ε
  δαφος καί εΐσήλθεν είς την
  Γαλλίαν. Καί αύτός ό πρόε
  δρος τής δημοκρατίας κ. Ά
  θάνα έφθασεν είς Περπινιάν
  μέ διπλωματικόν διαβατήρι
  όν. Έν τώ μεταξύ είς την
  Γαλλίαν συρρέουν καί χιλιά
  δες γυναικόπαιδων καί γερόν
  των προσφύγων έξ ΊσπανΙ
  άς. Καί είναι άπερίγραπτος
  ή τραγωδία των άνθρώπων
  αυτών πού έγκαταλείπουν τα
  σπίτια των, την πατρίδα των,
  τα πάντα καί καταφεύγουν
  είς ξένην χώραν ζηΐοθντες
  σωτηρίαν άπό την οργήν των
  άδελφών των. *■»
  Παρ' δλας λοιπόν τας δή
  λώσεις τοθ πρωθυπουργοθ
  Νεγκρίν καί των άλλων κυ
  βερνητικών ήγετών, δτι ό ά
  γών θά μεταφερθή είς τό Κέν
  τρον καί θά συνεχισθή, τό Ι
  σπανικόν φαίνεται δτι θά λή
  ξΠ συντόμως. ΟΙ κυβερνητικαί
  θά ύποκύψουν πλέον. Οί Γάλ
  λοι πιεζόμενοι καί άπό τούς
  "Αγγλους, εφάνησαν πιστοϊ
  είς την πολιτικήν τής μή έπεμ
  βάσεως, άπιστήσαντες πρός
  τούς φίλους των τής Ίσπα·
  νΐας.
  "Ηδη μάλιστα, ήλθον καί
  είς διαπραγματεύσεις μέ τόν
  στρατηγόν Φράνκο γεγονός
  πού άποδεικνύει δτι επείσθη
  σαν πλέον περί τής πλήοους
  επικρατήσεως των έθνικών.
  Καί οί Ρώσσοι, κατατρυχόμε
  νοι άπό έσωτερικούς περι
  σπασμούς καί άναστατώσεις
  άκολουθοθντες δέ την υπό
  τοθ Στάλιν χαραχθείσαν πό
  λιτικήν τοθ «κομμουνιστικοθ
  έθνικισμοθ» έγκατέλειψαν επί
  σης τόν άγώνα έν Ισπανία.
  Αντιθέτως τα όλοκληρωτικά
  κράτη εφάνησαν μέχρι τέλους
  συνεπή πρός τάς άπέναντι
  κή παθητική φωνή τού. "'Άλλο 'ζίνη; Ένας άνθρωπος πού ά
  νεβαίνει στό μιναρέ καί τρα·
  γουδεΐ τόν έρωτα, άντί νά ύ·
  μνολογή τόν Άλλάχ, μπορεΐ
  νά μην είνε βεβαία πιστός
  στόν προφήτη. θαναι δμως
  ασφαλώς άφοσιωμένος στήν
  άγάπη τού. Κι" ή προσφορά
  τής καρδίας τού, κι* άν δέν
  γίνεται δεκτή, πρέπει νά εΐνρ
  πάντως σεβαστή. ΕΤν' ένας
  άπαράμιλλος ήρως τοθ πά
  θους πού δέν διστάζει ν' ά
  πιστήση στόν Άλλάχ γιά ν Α
  προσκυνήσπ την Άφροδίτη.
  Μιά τέτοια δέ άπιστία θά την
  συγχωρή ασφαλώς κι' ό Ϊδιος
  ό Άλλάχ!... Μ.—
  Ο σοτονάς καλόγηρος
  ΡΑ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ
  Επ! τή βάσει νέων στοιχείον.
  Ό πρίγκηψ Πϊθλος άνεσΐέναξε
  καί έΐιροχώρησε πρός τό μέρβς ό
  που ίστατο ί μέγας δούξ Ίγκδρ,
  είς τί μέσον ομάδος άνωτάτων
  στρατιωτικών καί πολιτικών τι-
  τλούχων. Εχαιρέτησε.
  —'Υψηλότατϊ, είπΐ· μετά λύπης
  μου σ3ς πληροφορώ δτι δ μέγας
  δούξ Σέργιος ?έν θά παραστ« είς
  την δοξολογίαν.
  —Είνε νεκρός; ιίΠίν δ μ6γας
  δούξ μέ πεποίθησιν.
  —Μάλιστα, δψηλότατβ—ό θε-
  ός ν' άναπαυοη τήν ψυχήν τού,
  ΐίπεν ό Παθλος μέ θλιμμέντ]
  ή
  φωνή.
  Ηκολούθησε
  9τιγμή
  βχιότητος, καθώ; είς δλων τα πρό
  σωπα ίζω^ ραφίζετο άλληλοδιαδό
  χ ως, φόβο;, συμπάθΐια καί τρό-
  μος. Ό μέγας δούξ ίλυσε τήν
  σιωπήν.
  —Ή τριακοσιοστή έπέτβιος των
  Ρωμανώφ άρχίζει πϋλύ άσχημα,
  είπεν ό μέγας δούξ. Ό καϋμένος
  6 Σέργιος! 'Ήθελα νά ήξερα τίνος
  θ ί ή ά ί ά' ύ
  τίν.
  ργ ήξρ
  είνε ή σειρά ίπειτα άπ' αύ
  * ·
  Κατά τήν δεξίωσιν είς τα αύ·
  τοχρατοριχά άνάχτορχ, πού έπηχο
  λούθηοε τήν τελετήν, δ Παθλος
  καί ή Νατάοα έοτίχοντο έ Ινας
  πλάϊ στόν άλλον, παραχολουθοθν
  τες χαθώ; ο£ δπουργοΐ, οί μβγά
  λοι δοθκες καί οί πρεσβευταί εισ
  ήοχοντο. Καί οί δύο έχαμογέλα
  σαν είς τόν άρχιδοθκα Φιρδινάν
  δόν τής Αυστρίας, δ οποίος έπέρα
  σεν άπ' έμπρός των, μεταβαίνων
  νά υποβάλη τα σέβη τού είς τούς
  Ρωμανώφ.
  Καθώς δ Φερδινάνδος έπλησία
  σε πρός την αύτοχρατοριχήν οίκο
  γένειαν, πού έστίκετο σάν μιά μι
  κρή νήσος, είς τό μέσον τής με¬
  γάλης έπιχρύσου αιθούσης, ίνας
  μεγαλοπρεπής ύπουργός εχαιρέτα
  τού; αυτοχράτορας μέ έδαφιαίαν
  υπόκλισιν. Ό μικρός τσάριβιτς έ-
  στέκετο μεταξύ τοθ τσάρου χαί
  τής αυιοκρατείρας, μβγαλοηρεπι
  στάτης εμφανίσεως μέσα είς τήν
  βαρειάν τουαλέτταν της, δπου, ε
  λαμποκοποθσαν τό χρυσάφι χαί
  τα διαμάντια. "Οπισθεν αυτών Ι'-
  σταντο α£ τρείς θυγατέρες τής αύ
  τοκρατορικής οικογενείας.
  Ή αύτοκρατειρα έτεινε πρός τόν
  Φερδινάνδον τό χίρι της χαθώς
  ίκεΓνος, 6τκχλΕνετο.
  —Φερδινάνίε, τοθ είπε χατεν
  έ, τί Αγγελος πού ιίααι
  τοΰ Φράνκο ύποσχέσεις των
  καί πρός τάς διακηρΰξεις των
  ενώπιον δλου τοό κόσμου.
  Έτσι έγγίζει ήδη πρός τήν
  λύσιν τού τό ίσπανικόν δρα
  μα.
  Όσοι δμως επίστευσαν δτι
  ή λύσις τοθ ίσπανικοθ δράμα
  τος θ' άπετέλει συγχρόνως
  καί τόν άπό μηχανΡ,ς θεόν
  πού θά Εσωζε την είρηνην, δο
  κιμάζουν ήδη πικράν διάψευ
  σιν καί απογοήτευσιν. Καί
  πρώτοι μεταξύ δλων οί ύπεύ
  θυνοι κυβερνήται *τή"ς Αγ
  γλίας καί Γαλλίας. Οί Ιταλοί
  λεγεωνάριοι έκαμαν ήδη τήν
  εμφάνισιν των κατά μήκος
  των Πυρηναίων. Καί οί Γάλ
  λοι ησθάνθησαν τήν ένόχλη
  σιν είς τα νώτά των. Τόσον
  μάλιστα πού κατελήφθησαν
  άπό ζωηράν ανησυχίαν καί
  νευρικότητα. Είς τό γεγονός
  δέ αύτό άποδίδονται καί αί
  χθεσιναί έντονοι δηλώσεις τοθ
  κ. , Τσάμπερλαιν δτι όλό
  κλήρος ό πολεμικός μηχανι
  σμός τής Μεγάλης Βρεττανί
  άς θά τεθή είς την διάθεσιν
  τής Γαλλίας εάν ήθελεν τυ
  χον άπειληθή ή δεχθή επίθεσιν.
  Είς τό γεγονός αύτό έπίσης
  όφείλεται καί ή συνεχής έ πά
  φή τοθ Λονδίνου μέ τούς Πά
  ρισίους κατά τα τελευταία
  είκοσιτετράωρα.
  Φαίνεται δτι οί ύπεύθυνοι
  κύκλοι των δύο Δυτικών Δυ
  νάμεων, ήρχισαν νά μή πι
  στεύουν πλέον είς τήν άπο
  χώρησιν των Ίταλών έκ τής "Ι
  σπανίας, παρά τάς βςβαιώ
  σεις τού κ. Μουσολίνι Οτι μό
  λις τελειώση ό πόλεμος θ' ά
  ποσύρη τούς λεγεωναρίους
  τού. Καί πράγματι. Εάν ό κ.
  Μουσολίνι, ό (αχ' εξοχήν ρεα
  λιστής πολιτικάς, δέν θά εΤχε
  οΰτε στρατηγικά, οΰτε οίκονο
  μικά, οΰτε άλλα συμφέροντα
  έκ τής επικρατήσεως τοθ στρα
  τηγοθ Φράνκο διατί θά Ιστελ
  λε τάς χιλιάδας των λεγεω
  ναρίων τού νά πολεμήσουν
  παρά τό πλευρόν τού δια νά
  τοό δώσουν τήν νίκην καί
  διατί θά άφηνε νά ποτισθή τό
  ίσπανικόν εδαφος μέ τό αΐμα
  χιλιάδων άλκΐμων Ίταλών;
  Άπό Ιδεολογίαν, εΐνσι ή συ
  νήθης πρόχειρος απάντησις.
  Άλλ' ή απάντησις αυτή
  δέν λέγει τίποτε,. Διότι καί ή
  ίδεολογία αποβλέπει είς τήν
  εξυπηρέτησιν ωρισμένων συμ
  φερόντων. Άλλ' ή Ισπανία
  αποτελεί τό κλειδί τής Μεσο
  γείου. "Οποίος έχει τό κλειδί
  αύτό, έχει την κυριαρχίαν καί
  είς ολόκληρον, την Μεσόγειον.
  Μέχρι πρό τινος τό είχον ή
  Αγγλία καί ή Γαλλία. Τώρα
  τό κρατοθν ή Ιταλία καί ή
  Γερμανία. Θά τό άφήσουν οί·
  κειοθελώς άφοθ διά νά τό λά
  βουν ύπεβλήθησαν είς τόσας
  τεραστίας θυσίας; Ή άπάντη
  σις είς τό έρώτημα αύτό, θά
  ήτο συγχρόνως καί απάντησις
  νά κάμης δλ' αύτό τό ταξίδι μέ
  χρις έδω.
  —Δέν θά ήθελα νά χάσω αυτήν
  τήν ήμέρα γιά δλον τόν κόσμο
  τούς εβεβαίωσεν δ άρχιδούξ' άν
  δέν τόν ήαπόδιζεν ή κατάστχα·;
  τή; δγείας τού θά ήτο παρώ> έδώ
  καί δ αύτοκράτωρ Ίωβήφ.
  —Δέν ήλθε διότι είμεθα νεό
  πλουτοι εμείς, άπεχρίθη ή τσαρί
  να γελώσα* τό κάτω κάτω τί άξία
  έχουν τριακόσια χρόνια στήν ί-
  στορία των Άψβούργων;
  Ό τσάρος ίχαμογέλασε,
  —Καί π©; είνε ό γέρος; ήρώ
  τησε.
  —Είνε σέ πολύ χαλή διάθεσι
  Άνοίξα; τό χέρι τού δ Φερδι
  νάνδος απεκάλυψε Ινα μικρό κου
  τί. Άπ' αύτό εξήγαγεν Ινα με
  γαλοπρεπές παράσημο.
  —Έπ' εύκαιρΕα τοθ έορτασμοθ
  τή; τριοκοαιοστής έπετείου, μοθ
  παρήγγειλε ν' άπονείμω τό παρά
  σημο τοθ τάγματος Φραγκίσκου
  Ίωΐήφ είς τόν μικρόν δψηλότα·
  τον, είιτε.
  Ψίθυρος θαυμαομοθ ηκούσθη ά
  πό τάς τρείς θυγατίρας τοθ τσά·
  Τα προάστεια.
  Τώρα δπότε έρρυθμίσθη τό
  ζήτημα τής αστικάς λεωφορει-
  ακής συγκοινωνίας παρατη¬
  ρήται μία τάσις έξόδου πρός
  τα προάστεια καί (δία πρός
  τόν Πόρον καί τήν Ν. Άλι-
  καρνασσόν. Πολλοΐ ένοικιά-
  ζουν καί άλλοι σκέπτονται νά
  οίκοδομήσουν οικίας είς τα
  προάστεια διά νά κατοική-
  σουν. Ασφαλώς δέ ή έξάπλω
  σις πρός τα προάστεια θά συν
  εχισθή. Πιστεύομεν λοιπόν δ·
  Τ. θά ληφθή μέριμνα καί ^διά
  την ταχυτέραν εφαρμογήν
  τοθ σχεδίου τής έξω των τει-
  χών πόλεως καί διά τήν διά
  νοιξιν των όδών καί λεωφό
  ρων πού θά συνδέσουν την
  πόλιν μέ τα προάστεια αύτά.
  Διότι αί υπάρχουσαι σήμερον
  οδοί είναι άνεπαρκεϊς.
  Χιόνια.
  "Υφεσιν τής κακοκαιρίας α¬
  νήγγειλε προχθές ή μετεωρο·
  λογική ύπηρεσία. Καί δμως
  έδώ ένέσκηψεν άπό χθές κθ·
  μα ψύχους. Είς τό πέλαγος μυ
  κάται ή θύελλα καί είς τα
  βουνά πίπτει πυκνή χιών. "Η¬
  δη είς τό οροπέδιον τοθ Λα¬
  σηθίου τό χιόνι ανήλθεν είς
  αρκετόν ΰψος καί τό θέαμα
  τοθ τοπίου είνε απαράμιλλον.
  Είς τούς όρειβάτας μας παρέ-
  χεται μία εύκαιρία ν' άπο·
  λαύσουν χιονισμένα τα βουνά
  καί νά ίδρύσουν καί σύλλο·
  γον χιονοδρόμων.
  Είς μνήμην
  των πεσόντων.
  'Ορθόταται καί απολύτως
  δικαιολογημέναι αί παρατηοή-
  σεις τοθ ύπουργείου των Έ-
  σωτερικών, ώς πρός τα μνη·
  μεΐα καί τάς άναθηματικάς
  στήλας τ©ν έν πολέμοις πε¬
  σόντων. Δέν αμφιβαλλομεν
  δέ 6τι κατόπιν τής έγκυκλίου
  αυτής τοθ ύπουργείου των Έ
  σωτερικών, ό σχετικός νόμος
  θά εφαρμοσθή, ώστε είς δ¬
  λας τάς κοινότητος καί είς
  τα κεντρικώτερα αυτών μέρη
  ν' άνεγερθοθν μνημεϊα ή άνα
  θηματικαί στήλαι. Ή απόδο¬
  σις τής οφειλομένης είς τούς
  νεκρούς των έθνικών άγώνων
  τιμής, είνε καθήκον πού πρέ¬
  πει όπωσδήποτε νά έκπλη-
  ρωθή.
  είς τό τραγικον έρώτημα πού
  όρθώνεται είς τα όμματα δλου
  τοθ κόσμου: Θά έχωμεν είρή
  νην ή πόλεμον; Άλλ' ή άπαν
  τησις δέν είναι ευκολος. Τό
  μόνον πού φαίνεται βέβαιον
  εΐναιδτι τό τέλοςτής ίσπανικής
  τραγωδίας δέ,ν σημαίνει δύσι υ
  χώς καί λύσιν τοθ δρΑματος
  πού συνταράσσει επί έτη τώ
  ρα την άνθρωπότητα.
  ρου χαθώς δ άρχιδούξ ετεινε τό
  παράσημον πρός τό; παιδί.
  —Τί ώμορφο! άνίκραξεν ή"
  τσαρίνα.
  Τό πήρε καί ήρχισε νά τό χαρ
  φιτσώνη είς τό στήθος τοθ τσάρε
  βιτς δίπλα άπό σειράν παρασή·
  μων πού ϊλαμπαν έπίσης.
  Όταν ή αύτοχράτειρα τό έκαρ
  φίτσωσεν ασφαλώς, έχύτταξε τόν
  μικρόν υϊόν τη; κατά τρόπον πού
  ήθελε νά τοθ υπενθυμίση χάτι.
  —Τί λένε, Άλέσα;
  Ό τσάρεβιτς έλαβεν άμέσως 3·
  φός επίσημον.
  —Παρακαλώ τήν Ημετέραν δψη
  λότητα νά μο3 κάμη την τιμήν καί
  εκφράση είς την αύτοθ αύτοχρατα
  ρικήν μεγαλειότητα τήν «ίλικριντ)
  ήμδν ευγνωμοσύνην διά την δψη
  λήν ταύτην τιμήν.
  Όταν ετελείωσεν ή* άπαγγιλία,
  έρριψε γρήγορα μιά ματιά είς τήν
  μητέρα τού. Ή αύτοκράτειρα ά-
  χτινοβολοθσε χαθώ; τόν έχύτταζε
  μέ υφος έπιδοχιμαστικον.
  —-Ώραϊο λογίδριον, είπεν
  «V
  ΛΝ0ΡΘΩΣ13
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όηερέττα Γ. Ξύ
  δή)— Σήυερον δίδεται διά πρώτην
  φοράν ενταύθα, ή πειά σπιρτόζα
  επιθεώρησις των κ. κ. Συλβίου—
  Κατριβάνου, ή «Καπριτσόζα». Χιοϋ
  μορ, σάτυρα, πεΐαχτά νούμερα μέ
  ώραία μπαλέττα καί μέ ίνα ύπέ
  ροχο φινάλε: τό Δΐεθνές Καζϊνο.
  Παίζει όλος δ Θίασος μέ έξαιρε
  τικήν επιτυχίαν.
  _ .— Χορευτική περΐο
  δος Απόκρεω πανηγυρική £ναο
  ξις Πέμτΐτη ωρα 3 μ. μ. υέ τό μου
  σικό συγκρότημα τοϋ Ραδιοφωνι
  κου ΣταθμοΟ Αθηνών κ. Γ. Κεφα
  λωνίτη.
  Φερδινάνδος μ' ίνα χαμόγελο.
  Ή αύτοκράτειρα ^έχύτταξε χ
  μαρώνοντας τόν τοάρεβιτς.
  —Πιρίμενε ν' άκοώσης τόν λί
  γον πού θά κάμη, είπεν εδτυχ-αμ
  νη· επειτα στρεφομένη πρός τ
  παιδί ιίπε:
  Τόν ξέρεις άκόμη. Άλέσα
  ΤοΟ τσάρεβιτς τό πρόσωπον Ι
  λαμψε μ' ίνα χαμόγελο.
  —Πρός τόν ρωσσικόν λαόν μα(
  άρχισε.
  Ηκολούθησε μιά στιγμή διστα·
  μοΰ, άλλ' έπειτα Ιπροχώρηο» χε
  μαρρωδώς μέ τό Οφος τοθ άνθρώ
  που πού έμαθε κάΐι άπ' £ξω Ο-
  στερ' άπό μελέτες καί πράβες δλο
  κλήρου εβδομάδος.
  —Είμεθα εύτυχιΐς β έηοντες
  υμάς πανηγυρίζοντας ίπί τή τρια
  κοσιοστ^ έττετείφ τής βασιλείας
  τής δυναστείας μας. Κατά την με
  γάλην χαί ιστορικήν ταύτην ήμέ
  ραν ίπιθυμοθμεν νά σ*ς γνωρίσω
  μιν δτι ή ευημερία καί ευτυχία
  υμών αποτελεί την χυριωτέσαν μέ
  ριμναν χαί φροντίδα μας. Μέ την
  βοήθειαν τοθ θιοθ θά φθάσωμεν
  είς τόν σκοπόν μας, δ οποίος είνε
  εύΐυχές, ηνωμένον χαί κραταιόν
  Ιθνος.
  —Εύγε! άνεφώνηοεν ό άρχι
  δούξ. "Ερριψε μιά ματιά γύρω
  τουάλλά Ε έν μπορώνά εχω τό μονο
  ηώλιον των μεγαλειοτήτων σας.Ό
  Γάλλος πρεσ^ευτής βλέπω μοθ ρί
  χνιι άντιδιπλωματιχές ματιίς.
  "Ιαως μονάχα νά έφείλωνται ιί
  ματιές τού είς την δυσπεψίαν,
  άπό την όποιαν δποφέρει, είπεν
  έ τοάρος.
  Ή τααρίνα έχράτησε πλησίον
  της τόν Φερδινάνδον.
  —"Ελα στο Τσάρκοί Σελ» δ¬
  ταν τελειώση έτούτη ή φασαρία,
  εΐπε' έχεΐ μποροθμε νά τα ποθμε
  μέ την άνεσί μας.
  —"Αν ί Φραγχϊσχος Ιωσήφ
  ίέν μέ χαλίοη, άπεκρίθη δ Φερ
  δινάνδος μέ υπίκλισιν. Έσιώπησΐ
  πρός στιγμήν χαί έστράφη πρός
  τό παιδί.
  —ΤΙ ώραΐος μιχρδς στρατιώ
  της! ιίπε μ' ένθουσιασμδ άν ποτέ
  κάμωμε πόλιμο θά μοθ υποσχε
  θ^ς δτι θά τΐολεμήσης υπέρ τής
  Αυστρίας.
  Τό μικρόν οτήθος τοθ Άλεοα
  έφούσχωσε.
  (σανεχίζεΐαι)
  ΜΙΝΩΑ
  ΚΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝ
  ΑΠΟΚΡΕΩ
  Πανηγυρική έ¬
  ναρξις αυριον ώ-
  ρα 3 μ. μ. καΐ 10
  μ. μ.
  ΜΕΓΑΣ
  Μετημφιεσμένων κα! μή.
  μέ τό μουσικό συγ
  κρότημα τοθ Ραδιοφωνι·
  κου ΣταθμοΟ Αθηνών:
  Xου
  Γ. ΚΕΦΑΑΟΝΙΤΗ
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπηρέτρια μέχρι
  15 έτ&ν παρά οικογενείας άνευ
  τέκνων. Πληροφορίαι παρά τψ χ.
  Γ. Τρΐβιζάχη Ιμπορορράπτη πλα-
  ΙιΙλ Βινΐζίλου (Εβί)
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΛΧΤΗΣ ΑΥΚΟΣ
  Τοθ Άρμστ,ρογγ.
  2Ιον
  Ήταν παράξενη αδντροφος γιά
  τόν σκληρόν εκείνον άνδρα μέ
  τού; άποτάμοιις τρόπους, ό δποϊ
  ος έπεδίδετο είς δργια, διότι
  αυτή ήταν μιά νεανις λεπτή, εύ
  αίσθητος, ήσυχη, μέ λεπτόν, σχή
  ματος ωοειδούς πρόσωπον, χαί
  μάτια βαθειά καστανά μέ μέγα
  λες βλιφαρίδες.
  Έν τοσούτφ τοθ εξησφάλισεν
  άνΐσιν. "Εδειξεν δλην την χά
  λαιοθησίαν της χαί ϊβαλε δλη
  την γυναικείαν της θίλησιν γιά
  νά φτειάξη, γύρω άπό τό σπίτι,
  Ινα κήπον, είς τόν οποίον έφύ
  τευσε δένδρα χαί μέσχ είς τον
  κήπον ίνα μ κρό, παλαιοθ ρυ
  θμοθ, ξύλινον περΕΐιτερον, ϊια
  κιόσκι, άπό έχεΐνα πού είχαν οί
  παλαιοί πασάδες είς τόν Βίσπο
  ρον, γιά νά περνοθν μέσχ έ<εϊ τα άπογεύματά των Τί περίπτε ρο^ είχε παράθυρα χαί είς τάς τέσ ααρας πλευράς τού, ώιτε νά ϊχη θέαν είς τάς έκτεταμένας πεδιά δας πού ήπλώνοντο τριγύρω. Είς χεντριχόν διαμίρισμα, πού ώμοίαζε μέ στεγασμένην αύλήν, έβαλε μίαν κρήνην άπό λευκόν μάρμαρον, Ινα συντριβάνι γιά νά τίνάζη είς δροαερά τόξα τό νερό τό καλοκαΐρι. δταν αί πεδιάδες έ* ξω ήσαν γεμάτη σκόνες χαί ή ζέ σιη άφόρητος Ό Μουσταφά Κε μάλ είχε διαλέξει ώ; γραφείον τού ίνα διαμέρισμα άπό τό οποίον είχε θέαν επάνω είς τάς πεΐιάδας χαί Ιβλεπεν είς τό βάθος την "Αγ χυραν συμμαζεμένην επί τής χλι τύος ενός γυμνοΰ λόφου, μέ Ινα παλαιόν φρούριαν,,δεσπό'ζοναύιής Ή Φαχριχιέ χανιύμ έσιόλισε τό γραφείον τουμέπερσικάκαί τουρχι κά χαλιά. Είς Ενα των τοίχων έ κρίμασι τό ώραιδτατον σπαθί πού τοθ είχε ατείλει ώς δώρον δ σεί χης των Σενούςΐηδων, καί μερικά παλαιά γιαταγάνια. ΤοΟ έτακτο ποϊηΐε τα βιβλίςχ τού. Βέβαιος ή δή άπό εκείνην την εποχήν βτι μιά ήμέρα θά Ικυβερνοθσε την Τουρκίαν, έδιάβαζε μωχμεθανικήν θρησκευτικήν ιστορίαν χαί έμελε τοθσε τα χοινωνιχά προβλήματα Επάνω άπό τό τραπέζι τού έκρέ μασε ίνα πίναχα άπό πράσινη τσόχα σκεπασμένον μέ διάφορα ά πδκρυφα σημεία. Ό Μοιισταφ£ Κεμάλ πού δέν επίστευεν είς τίποτε, ήταν προλη πτικό; χαί επίστευεν είς την μαγ/ι χήν δύναμιν τοιούτων σημείων. Έφρόντιζε δι' £λας τάς άνάγ «άς τού. "Οίαν ήταν άρρωστος τόν έπεριποιεΐτο.ΤΗ:αν ή έρωμένη τού χαί ή σχλάβχ πού ίχανε 5,τι ήθελε,διίτιήταν Τουρχάλα χαί'Ανα τολίτισσα. Μέ πλήρη αυτοθυσίαν παρεΐχε τό πάν χαί είς άντάλ- λαγμα δέν ζητοθσε τίποτε άλλο παρά νά είνε ή σχλάβα τού, νά πέφτη είς τα πόδια τού χαί νά την πατή άκόμη— άν ήθελε! Μέ την τέχνην πού έχουν αί γυναίκες χωρίς νά φαίνεταΐ 2τι ζητεί τί ποτε, εζητούσε τδ πάν άφοθ ήθε λε νά τής ανήκη έξ ολοκλήρου! (συνεχίζεται) Έγερτήρια κ»1 6ρολονια τσέπης καί χειρός των πλέον φιιμιαμένων έργοιταοίων, 8ά εΰρητε είς το λλί τοΰ η. Κωνστ. Χατζόκη Παρά τφ Μεϊντάνι Έηίσπς άναλβμβάνει την ίπιδιόρβωαιν παντός ώρολβ γίοο. 'Εργασία ήγγυημενη ΔΕΣΠ01Ν1Σ τελειόφοιτος γυ- μνασίου γνωρίζουσα χαί γραφομη χανήν ζητεί ανάλογον θέσιν. Πληροφορίαι ηαρ' ημίν. Ή στήλη τού ώραιόκοσμο»^· Παριζιάνικα μοντέλα. Τό μαθρο ίξαχολουθεϊ πάντοτε νά προτιμάται ιδιαιτέρως τόσον γιά άπογ»υματινά δαον χαί γιά ^ραδιινά φορέματα Συχνά δμως συνδυάζεται μέ άλλους χρωματί σμβύς Ό οίκος Σιατταρελλί λ»ν σάρει ίνα βραδυνό μοντέλο, σΙ στυλ ταγιέρ, άπό μαθρο μεταξΐ) τό, γαρνιρισμένο μέ μεγάλα με ταξωτά «κρουασσάν» όλόγυρα στήν ζαχέττΛ καί στήν φούστα Ό Πακέν γαρνίρει ίνα βραδυνό μοντέλο τού άπό μαθρο ζερσε, μέ μιά γκιρλάντα άπδ πολύχρω μες πέτρες. Τδ ϊϊιο κέντημα γαονίρει τα μαθρα γάντια Αντιθέτως πρός τα μαύρα, τα ίσπρα δέν χρησιμοποιοθνται έφέ τος τόσον δσον άλλοτε. Έν τούτοις ίνα άπδ τα ωραιοτέρα βραδυνά φορέματα τοθ Ζίκ Έμ είνε άπό άσπρο κρέπ, γαρνιρι σμένο μέ πλισέ. Είς τίς τελειηαΐες συλλογές τής "&2τ—Κουτύρ των Παρισίων πραγματικόν θρίαμβον έσημείω σε ίνα έκ των μοντέλων τής Σανέλ. Τό μοντέλο αύτδ ήταν ίνα φίρεμα άπό κρέπ ρωμαΐν, γαρνιρισμένο είς τδ κορσάζ χαί είς την φούστχ μέ λετττά ντρα πέ. Τδ μοντέλο αύτδ αέ μαθρο ή σέ βιολέ φοροθν μεριχές άπό τίς χομψίτερε; Παρισ.νές. Μεταξύ των μοντέλων των τε λευταίων ού ών αυλλογίδν, ήρε σιν έξαιρείΐχα δύο βραδυνά φορέματα, των δποίων τα κορ σάζ είνε τόσον άπλα' ώστε θά μποροθσχν νά άνήκοο/ σέ πριβι νά φορέματα, εάν δέν ήΐαν άπδ πολυτελή 5φάσματ». Τό ίνα άττδ τα μοντέλα αϋτά είνε τής ΒΙρα Μπορεά: κλοχέ κοτελέ άνρελιέφ, π-.ύ ίχει ώ; μίνη γαρνιτούρχ ϊ να μικρδ ζαμπό άπό δαντίλλα, όλόγυρα είς τόν λαιμό. Τδ δεύΐερο μοντέλο άνήκει είς τδν Μολινέ είνε άπό μουάρ σέ στυλ σεμιζιέ, χαί έχει Ιξαιρετι κήν επιτυχίαν* άΐΐλδ μέ κορσάζ πού κλείνει έμπρός μέ χουμπιά καί μέ μιχρδ άνδρικό γιαχα φοθσΐχ κλός. η Ντιατεγκέ Σάντα Έλενα ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ Κ ΑΛΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Προϊόν ιης ΑΧΑΊΆΣ Ή εύνοουμένη των γυναικώ" ΠθνΔΡΑ ΟΟΤΥ ΕΙΣ ΑΙΌΜ4Τ1 ΙΙΜΑι ΣίΠΡ, ΟΡίΙΚΑΚ. καί είς 14 ώραίους κα'ι ζων· τανοϋς χρωματισμούς έν- σωματοϋται είς τό δέρμα όσο καμμιά άλλη, κα'ι τοϋ δίνει 6'ψι βελουδένια καί "ΑΝ01Ξ1ΑΤ1ΚΗ ΔΡΟΣΙΑ,, Άντιπρόσωπος Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ^___* Θά βρήτε ολα τα νέα μοντέλα σκελετών. Πσρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργσσΐαν κρυστάλλων. Πρίν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας. Τιμαί λογικαΐ. ^■ιιμιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιν^ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ ί | | Ι Τα άπό έκλεκτά σιμιγδάλια περίφημα ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ τού έργοοτασίου: ΚΑΡΟΥΖΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ ΥποστηρΙζετε την έγχώριον Βιομηχανίαν βοηθεΐ- Ι = τε τάς οικογενείας τοθ εργατικοθ προσωπικού, ένι- | Ι σχύετε τόν τόπον σας. = Ι Έμπρός λοιπόν δλοι στό ντόπιο πράγμα. | ΐΙϊιΐΊΗΐιιιιΐΐιι ΙΙΗΙ1ΙΙΙ11Ι ιιιΐιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ηιιιηιιιιι ΐιιιιιιιιυι υιυυιΐυι υ ιιιιιυιιιιι νιιιιιιιιιιι ιιιιιιηιιιι ιιιιιαυιιιΐΐη Ό «^ρως εΐ€ την χώραν των Χρυσονθέμων. Η ΜΑΧΗ Ύπδ Κλώντ !63ον Έσταμάτησεν άπότομα. Ε¬ πρόκειτο νά γυρίση π(σω. Έ- να βιαστικό τρέξιμο κουρουμά για τόν έκαμε νά ση<ώστ| τό κεφάλι τού. "Ακουσε νά τόν καλοθν μέ τό ΰνομά τού: —Φρανσουδ, είσθε σεΐς, Καμμιά δεκαριά κουρούμα έοχόταν τό δνα π(σω άπό τό άλλο" γεμάτα γυναϊκες μέ ά- νοικτόχρωμες τουαλέττες καί άνδρες μέ λουλούδια στίς μπουντουνιέρες τους. Όλόκλη ρη ή άμερικανική πσροικΐα τής Ναγκασάκη ήταν έκεΐ, καί ή μΐστρες Χόκλευ επί κε¬ φαλής, ή μίστοες Χόκλεϋ, πιό ώμορφη άπό κάθε άλλην φορά μέ έ'να φόρεμα άπό ρόζ μου· σελΐνα μέ ρόζ κεντήματσ, δι δυμο άδελφάκι τοϋ φορέματος τό οποίον είχεν ίδη πρό όλΐ- γου ό Φέλτζ νά φορή ή μσρ κησία Γιορισάκα Μιτσοϋκο. Τό κουρούμα τής μίστρες Χόκλευ είχε σΐαματήσει άπό τομα καί δλα τα κουρούμα πβύ τό άκολουθοθσαν, έπεσαν τό έ'να επάνω στό άλλο. —Φρανσουά—έλεγεν ή μΐ στρες Χόκλευ—γυρίζετε πραγ ματικώς, ΕΤμαι εύτυχισμένη πού σάς βλέπω. Έλάτε μαζί μας: πηγαΐνομε νά φαμε σέ Ινα πολύ ώμορφο δάσος τό οποίον ξέρει δ πρίγκηψ Άλ- γκέρο. Καί πρέπει νά πάρωμε άπ' έδώ την μαρκησΐα Γιορι¬ σάκα. . — Θά εχετε την καλωσύνη νά μέ άκούσετε πρώτα,—εί¬ πεν ό Φέλτζ. Ή μίστρες Χόκλεϋ κατέβη- κε άπό τό κουρούμα. Την ε¬ πλησίασε καί παραλεΐποντας κάθε πρόλογο: —Πρό όλΐγου εΤδα έγω την μσρκησία. ΚαΙ σδς πληροφο ρώ: ό μαρκήσιος σκοτώθηκε χθές στήν ΤσουσΙμα. —"Ω!—εφώναξεν ή μΐστρες Χόκλει). Εφώναξε τόσο δυνατά, ώ στε ολη ή συντροφιά κατέβη κε, στήν στιγμή, άπό τα κου ρούμα, κοί άφοθ έμαθε περί τινος έτιρόκειτο, άοχισε νά έκφράζη τόν οΐκτό της σέ διάφορες γλώσσες: —Πώβρ, πώβρ, πώβρ, πτίτ σερΐ! Μιτσοϋκο ντάρλιγκΐχου ότ τιΐτυ! ώ ποβερΐνα! —Μοθ φσίνεται τιώς πρέπει νά πάω άμέσως νά την πάρη γορήσω—είπεν ή μίστρες Χό κλεϋ. Πηγαίνω λοιπόν, κσί πσίρνω μαζ( μου τόν πρΐγκηπα Άλγκέρο, δ οποίος είνε ίδιαι τέρως προσφιλής στήν μαρκη σία. Κατόπιν θά ελθω νά σάς πάρω δλους σσς. (συνεχίζεται) Έκαστην Τρίτην μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬ μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδηψόν, Βό¬ λον θεσσαλονίκην. Τηλ. 5.50. ΚΟΙ ΙΊΩΠΙ Κγ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Την τταρελθοϋ σαν Κυριακήν ετέλεσαν τοΰς αρ ραβώνας των έν ιίί κωμοπόλει •Αρχανών δ κ. Γεώργιος Κ. Καζα νάκης βιβλιοττώλης μεΐά τής δίδος Λέλσς Γ. Σεγρεδάκη. Τούς εύχό μεθα ταχείαν την στέψιν. —ΔνΙς Άθηνοθλα Ν Φραγκιου δάκη, κ. Ευάγγελος Παρασυράκης 26ωσαν ^αμοιβαίαν υπόσχεσιν γό: μου. θεομ& συγχαρητήρια. ΓΑΜΟΙ.-Ποοχθές ετελέσθησαν οί νομοι τοθ κ. Ί'Λάννου Καστρι¬ νάκη τταντοπώλου μετά τής δΐδ^ς Φωτεινής Καταλαγαριανου. Παρά· νυμφος παρέστη ή κ. Βογιάκη ΣυμβολαιογράΦου. —Την παρελθούσαν Κυριακήν ετελέσθησαν οί γάμοι τοθ κ. Μι χαήλ Σχολειάδου μετά τής δίδος Χρυσοΰλας Ί. Κριτσωτάκη. Παρά νυμφος παρέστη δ κ. Νικ. Χρυσός. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον ε¬ πι πλωμένον παρά χαλ-5 οίχογε- νεία. Πληροφορίαι παρ' ημίν. Γύρω στήν πόλι. Άττό χθές χιονΐζει καί είς τόν νομόν μας. Ώς έκ τούτου υπό των συμιτολιτών επεστρατεύθησαν δλα τα Θερμαντικά μέσα τιού δια- Θέτουν είς κλειστούς νώρους. —Άλλά τό κρύο έπέδραοε άνα λόγως καί είς την κυκλοφορίαν. —'Ελάχιστοι ήταν σχετικώς οί κυκλοφοροθντες τυλιγμένοι καί αθιοί σέ βαρεία επανωφόρια μέ σηκωμένουΐ γιακάδες. —Τα διάφορα χορευτικά κέντρα τελοθν έν άναμονί).. ημερών δό· — Πάντως καί ή σηυειωθεΐσα μέ χρι τοΰδε κίνησις δέν ήτο εντελώς ασήμαντος. —Δίκαιον εΤνε έυ τούτοις νά τονισθή δτι τα άφ χθέντα εφέτος είς "Ηράκλειον συγκοοτήματα ώρ· χηστρών είνε άπό πάσης απόψεως τελεία καί συνετιως ή έπιτυχΐα των Θά εΤνε καί ά"άλογος. —Έν τφ μεταίύά αγγέλλει αι ό είς μετύί τόν άλλον οί έπΐσημοι χοροΐ των σωματείων καί όργα- νώσεων, —Τούς όττοίους ώς είθισται έ- πακολουθοϋν πολύστηλοι ττολλΛ χις τιεριγρσφαΐ των κοσμικογρά φων συντακτών. —Χθές την εσπέραν επρόκειτο νά δοθή είς την χορευτικήν αϊθου σαν «Ντορέ» τό δεύτερον ουζο προλονζέ τοθ συλλόγου των δέ στΐοινίδων. —Περί τής επιτυχίας καί τής χορευτικάς αυτής έσπερίδος δ^ν Οιηρχβ καμμιά αμφισβητήση δεδο μένου άλλωστε δτι τό κοινόν τιε ριβάλλει μέ στοργήν καί συμπότ Θείαν πάντοτε τό καλόν αύτό σω ματεΐον. —ΟΙ συνδρομηταί τοθ 'ΕΘνικοΟ ΛαχεΙου άς έτοιμασθοΰν διά ιήν τψοιελευταΐαν κλήρωσιν της προ σεχοθς Παρασκευής. —ΑΙ πιθανότητες κέρδους είναι πάντοτε μεγάλαι καί ή έπαλήθευ σις έλπίδων καί όνειροπολημάτων τόσον συχνή καί... άναμφισβήιη- τος — Οί μαθηταί διανύουν τάς τί λευταίας ημέρας των γραπτών έ ξετάσεων τής α' τριμηνίας. —Κατά παράδοζον Βέ πεποίθη σιν δλοι είναι βεβαιοί δτι £γρα ψαν αρίστα μέχρι φυσικά άποδεΐ ξεως τοθ έναντίου.... — Είς τό κινηματοθέατρον Που λακάκη συνεχΐζονται μέ πυκνήν κοσμοσυρροήν αί πσραστάσεις τού όπερετικοϋ συγκροτήματος τοθ κ. Ξύδη. —Έν τφ μεταξύ ή Διεύθυνσςι τού κινημ. «Μινώα» άγγέΑ.λει δτι άπό τής αυριον Θά κάμη έναρξιν της χορευτικάς περιόδου των άπό κρεω μέ την ορχήστραν τοθ κ. ΚεφαλωνΙτη. έ Ρέπορτβρ — Πσράδειγμα πρός μΐμησιν. Ό πρώην Τελώνης Ηρακλείου συμπατριώτης μας κ. Οίκονομά- κης τοποθετηαένος ^δη έν Χίω, τιμ§ την Κρήτην δχι μόνον ώς 0· πάλληλος έκ των ίκανωτέρων είς τόν κλάδον τού, άλλά καί ώς ά- γορητής δεινώς, δΐδων τακτικά δι· αλέξεις επί Θεμάτων κρητικής υ¬ ποθέσεως. Έξ εφημερίδων τής XI· ου πληροφορούμεθα δτι ή τελευ¬ ταία διάλεξις τού, μέ Θέμα την δ· λοκαύτωσιν τοθ ΆρκαδΙου, προε- κάλεσε βαθύτατα οΐσθήματα συμ- πονόνοια καί ρίγη συγκινήσεως καί ένθσουσιαμοθ υπέρ τής ήρωι- κης νήσου μας. Συγχαίρομεν τόν κ. Οίκονομά· κην διά την πρωτοβουλίαν τού αυ¬ τήν νά δίδη διαλέξεις επί κρητι- κων Θεμάτων καί Θά ηθχόμεθα δ- πως καί άλλοι Κρήτες διαμένον- τες έν τη άλλοδαπϋ μιμηθοθν τό παράδειγμά τού, διά νά καταστή- σουν ούτω γνωστόν είς δλον τόν κόσμον τό νησΐ μας, τό οποίον υ¬ πήρξε, πάντοτε πρωτοπόρον είς ά- φθάστους Θυσίας καί καμάτους Ο τιέρ τής προόδου, πολιτισμοΰ καί ελευθερίας. V ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Πυρή να Ή άβλαβεοτίρα χαύσιμβς 1>λη
  διά μαγγάλι».
  βτβΰ
  Βασ. Παπάζογλου
  Λεωφόρος Κουντουριώτου
  ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ
  2ΥΓΑΡΙΕΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
  Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλά-
  στιγγες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ πεφημισμέ-
  νου έργοστασΐου Ελένης Κακαβούλη, Έμμαν.
  Παγκάλου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγω-
  νισμοθ κσί μέ εύκολίες πληρωμάς, παρά τφ άντι-
  προσώπφ κ. Δημητ. Λ. Γιαλιτακη Ιναντι Δημαρ-
  χεΐου. Πρίν ή προμηθευθεΐτε ίτιισκεφθεΐτε την Ικ-
  θεσΐν μσς.
  «■■εί
  «■■■■
  «ι
  ΗΠ403 'Π '
  ■Ι, '
  τ) τί '9 ^
  '6£61 ηο)σοηοΛθΐ, 51x9
  92
  '$1»()ΐ3[τ Λ»13Θ9* ,
  1 ΐ
  'ΟΟΟ'Ζ
  μιχ
  α ηι
  Λ«ιγ;γ.π βχ 5ΐηηΧ»ι
  ΥΙΦΟ2
  ψψ
  3
  •2 5κΐΛοσ1ιά>τ1ηβ
  -ιόοιιτ*3 Ε
  *3
  ·5ηού
  ·ϋχιραΐΛθοΐ4
  "Χ ΛΟ|3Χ)Οΐ1β'ίθΑ 5βΟΙΟ|^ Αί
  91 $(> ϊοΛΐιιΙ ηοιο«χ; λοιχ^
  ϊνχ Λ0ΐ»ιη3γ;9ΐ 91 'λ«ι»τ11ιο
  •ΟΛ ΛηχιΐΜΓΐσβσ Χ| 5»ιαθΧο
  •χν 5ηοι '5»ΐ)<3»003ΐ^ΐ 5ποχ 5«31 ! γ 5οοοάΊριι Ν 5βΟ© 5»1ΛβΧ -Ιιοολ Ληκιιοοκΐϊτΐ (»κ λ «κ Α Κ3 5ηοι Χ *ΚΙ 5οσ±»ι μλ» 5η ο·1 5|3 β η'οι ου» ύιϋβ^ΐ λβ 5θΛ3ΐιΐιιθ3ΐιοκ Α| Ι»13β3ώ 5Ι10Ο ΛϋΛ»5Λ»0»3 Λογ3ΛΛ«η'3 5»)0ν< 5» 3 κ ι κ Ληγ; βηοΗ κ; λ οί 3χχ^κχ δΐΐιιιβίιι ϊηίουκιοι- ^ι^ΚIΛ^^ 5ΐΐι αοιΐο ισηοχ («κ ηοκηχ λοιβΑμθ ^ "βχ 5ιοΙιαΐ3ι5»Λγ ,— ·5»ιυα«ς> 5ηοι $6
  δΛ 5?νπι«ιώοΌ|^ ©, ·5ιιλ»
  ν. ηοιη» ηοΛη^ηο 5ΐιΐ λΙιτι
  5ΐ3 Λβγηον» ©.ι 5|3 ΛΜΐηοο*
  1»κ ο οΐ(3κ ,13(1 Λςιΐιλκώ λολ
  5χ ^ »ΐ3Λ3Αοκιο ϋ 5ΐΐο
  , ·ηοι 5©οι»υ ηοι λολοβοτιιιλτΙ
  5ιβ «5»οοιΐΛοσ3,ι~ 5ϋι Λβγ-ηογ,,»
  91 5)3 ΛβιΐιΛ»ώ Λοιοηαγυ ι»κ
  * Η
  ο,
  ·ι»3βηο
  β**
  ϊϋχιοηοΗ
  •ηο ,ΟΓτ-ε '5ΐ90ΐΐρΐ3
  'ηοσοΧ υχιοηοτι οΐ ££ »
  ■3ΐΐο Ου» »ι»Ηορΐίθοιΐ» ,θτ'ΖΖ '5»
  ΌΧ ίϋι 5
  ϊ
  )
  Ι»Λΐθ9ΐκηΛ ζΐ '
  2 ο 9ϊ Ο
  ιοββ ,οεΊΖ '«ιηΐΐ)«ιΐί
  γΛ οί»
  ·κ ηοι
  ΐιγ;
  3 ·κ ηοι
  ΐιΑηλ»υ—
  3 υ
  9
  • ιτΙ
  ηοι
  1
  9
  | ς[ £[ 'ηο)οΐ3φ
  5θΛΐΐΛ»ώΐν;3οοηόΧ ο,
  »ιγ;ΐΓΐς> 6[ 'χοιοΐιΧβο κοκιΗ ,
  '81 'αποιοικυ ηοι »ας? ϋ» Ιι 5Γ81
  χ ςίΐΐ
  05'εΐ '5»30ΜβΙ3
  1χ Η Η
  ρ
  'ΛΟΙβ
  9 ςχ
  οί Λοο'ίΗιΐο ύοπςχιιή »β Λη
  γ, 5οτΐ8»ιο 5ιι
  ·η!}3
  -3ΐΛοιι.τ1οαι.Γΐ
  ρι 3τ1
  ϋοριο
  Λθςθ}0311 Λΐΐΐ
  σχνιΐνυ
  λονλοιιοιιιν. '
  ,,10ν080ϋΑΙΛΙΗ
  Ληι
  «ηλ
  ικηιχ
  οί
  »χ ΗΐχιαοηβΐΛ
  ΛΟ13ΙΟΚ
  , Λΐ;ι "
  ΐ
  ηοΛ
  Υ.Υ,Κ Ν 9
  Ιι ΙιιολλΑ χιικιηβηβ ϊ.νρ αονο,
  ϊγκ»ϋΗ. 1*κ λοοο ΛηΛ»Χαν< Λοοοι 5ιοηαΐΛ|κληοοηοοκ ϋακ Υ 1»13113Υ,ξ)θ011 Ο1ΠΟ1 ύ ©Χ *ΛΟ1 5{3 Λ9βθΧ Λ»Α3Η γ, 5οΑον;ν;ηχ ϊ ο -τί 'τΐ έ λ*>6<3 ηο;σ 3φ Ι[ΛΟ1»^^»~ 53Χ3ΟΟ01Ι φΧ ·5ΐ»Λ ,Ν ΛΟΓΐΙΛ ΛΙΙ1 5)3 5ηοΐ| 5^Λ3 Λ1&Ι1Ι01Κ3 ι»κ λνλΙιγΙ Ληΐ| ζ 5ΐ' Λΐοικ*γηώ 5)3 3 Κ3 ί ηοι οα/χ, 3° »κ 523 ηολργ. 'ΛΚ}Α(ϊ)Α ΑΟ1 Λ01ΠΚ? ΑΟΙ 3° 5»τί ΪΛ (1)1(10 •ο* ( ιο κτΤίχιοηο γ9 9X0*313 οί 2 οοΊι λολ3τΙ $33 ιοι λοιιοοΊ αριι κ 5κτΙ ;»κ ?τί (ίο 9 ΆθΛ»ιιτΙηι |»κ 5»λλιιΐγ,>;ο
  Κ ^ '3ηογ3_ ϊηοο'ηλ
  ηι»γ_ιι 5ηο3»χλ>3Α)ρ 5ροι 3ηογ£ 5»τΙ
  0122 '
  ηοιφι^
  0Λ00Ί3Χ
  ~ 0029 ίΓ^ι }ΐΐ3 βοι ηοι(/,ικ
  Α0Β2
  -ο·| οί };3
  αβτΙΙιο Αίχιοκ
  ;£)Χ3ΐπ
  Λθλ
  »3Α(θΑΐοκ
  ·χ
  5? 'Ρθί
  Λίίχ
  22Κ
  ΛΟΙ
  $23

  "κ α?
  Ο01
  ί 5135059119
  ιΐοΐΐΊιιιι «ιιω»
  ΑΟΙ Α00319)Ι101λ3)Ι 91
  _ΐνοΐΐο<ΐ>ΐν
  0ΙΒΒΒΒΒΒΒεΐειΒΒΒεΐΒεΐΒΒΒεΐΒ·ΒΒΒ·εΐεΐΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒεΐ(ΙΜ
  ΒΒΙ

  "V
  5χ>ρη,ο
  ΗΜΥ<13υ "3 ' ■ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜεΐεΐΠΒΒΐεεΜνΒΒΒΒΒεΐ Ν1ΙΜ1 ΝΠ1 ΖΟ^ΟΧ 2ΟΙΖΝ13 Ο ^ ■■■«ΐΒειι ■ ■ΒΒΒΒΒΜΒ>ΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΜ
  , ΙΐΛφχ>9θ<ίοχ)ΐΑ/ Ια εΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ«ΒΒΒΒΒΒΒΒ1ΒΒΒΒβΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΐ|ΒΒεΐΒΙΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗ«ΙΒΠΠΒΒΒΒεΐΒΒΜ ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐι.ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ^ •^~Ν^~~·*Λεν™Νε*^ ~*Μ*~*/ , »·Λ 'βι Ξ »ΐΑ '»13Λ3*»Η »"■"'" 53ΐΧ3γκ3 η 53ΐ»ςΐΜ^ηϊ1 53,)βΐ3α 5ΐΐθ)ΐ<3 "'χιχ Ξ 5»κιτ1ΐιΧ ρι»γ·»π οιιΐ
  3Τ| ΚΧ 3θΑ3Τΐθ3ΐάτΙί*13Τΐ
  Ι 9
  ροιΐ α!χι
  αοι 333
  22 ηοι
  11013X32 'ηοτ'
  Ο01 Α003Τΐ 01 $23 1313X03^3
  & φ
  3
  9 '
  («Χ 1X13X32
  Α»3λ(ηλ 30>ρ
  οιιγς ·5χά
  59 χύΙ}1*.χάχΧ
  ιι ^!λοΙχοηγϊ ^ 'ίηοά
  5 Ε ?τΙ
  •59 Ο"
  ΐ3ΐιΐ3ΐιτΙθβ ιχχφοκάχ·*. 91
  91 Ι"
  οί
  323
  οί
  30X^33000*11 }Κ113Α!9
  ί! |
  •ηοι

  9 3,2
  Α1ΧΑ3Τΐτ1'ΛΑ3ρ
  ,ΒΧ 30001
  —5οκιοιιρκ 0^
  Α3Χ2313Τ) Α1030119
  3οι
  • κτΐηκ
  3Α3
  γρ9 01 53θ"]»5| 0ρ
  311»x^ ο, ·3ΐ3οί;ικ52'3190ΟΛ3θ Λςρ
  3 Ι^ιχιόφ 1/ 3ΐος? '
  'ηοτι
  9
  ΠΟ1 ΙΐΧ) ρΐ .ϋθΠ31
  ^οοΊ3λο ϊορ οοιηογ
  ηοι ηοσΐΛΐρ οοι 5ολι3Μ3 ΙοιοσΐΛΑις) 9 'ΛθΛοοο^τΐ35ηον 91
  <)Ο Ι0311 ΛΐΐΛ3ΤΐΙΐγθΧθΙΐΛ3 ίΚθΥ,θ, ΛΙ1Ο9Μ ^ 2 Ι ρ)^^ Λη03τΙΙ/ λΙιι *)]3 ΛοαιΙιΑγ3 ΌτΙΙιχιο Μαι ιριι ;ΙιΛΙιγιι 5)3 ϋ,ι ηοτί χ 'ΠΟΙ 5)3 Λςς3Χο ^ ϋχο)σςΐ3 91 ρχ'ηοι οοτΐ ~Λ— Ο01 Ο1 σ|ί ρχ 'χϊιλοΧο λΙιχ $** ^ ί ^ ' 59011 5οτίιοΙμσΧ ιι ϋΧ μιχ 5ηιτ1θθοόιι γ 3 ]οχ ιοοόιι ηοι ρτΐΓΐοσΊ Λθσ310011. , 9 ό 5Ι1091 ιΐβ Η. 3Ο3Υ95· 'ΟΟ 5ΐΐγ3θ ΛΥ/,,- Ο13Λ)ΟΧ311.9 ϋΐ 'ΟΧ)>·11 γ! Ο10Ο1 5)3
  ΐ3Λ]Χ3όχ)ΐι λ9α ϊιχρσθ. Ά9οιη] Ιΐοβγοχ ρλ 3οΙιγ^θ^
  Λ37 'Ό^'Λ Λθγθ ΟΛ3 5θΛ3Γ)θΟΐσ311. ΛΧ))Χ)Ο Λ111 5)3
  Λ3λι3γ)3 Όοΐ3σηιι Ιΐιιηηι Μ^ΑΙιγιι 5[}ΐ Χ3 οοι ηχ;
  •λπολ ριοχ 30ί{ όϊ ιι'ο, Ιΐθο)Ο)0<ί>οσι1? 5ΐ3ρϋ.ΐΡ)σ3
  ]03ϋ μ^χ 'ητ1ηοχΑ3 59οι1
  3 5^ΑΙιγιι 'ηοι 59αο]Χσ>ο^
  Ιιγυ. ρΐ3Γΐ ΡΥΥ9 '530ίΐΛ9θ ρ1 Ρ1Ε)>Ι 5οιλΙ/υε Α ηοιι
  Ι;κ οοι 5οσ|ϋ 91 5φσιι 3θΐθ9χ? Ι105* '5χ)Μ]ΐιχ 5^1
  5οιοτΙΙιχ]ο οοι Λοσηθ Λΐμι 5}3 ι,ωσιι 91 3θϋΛΧ>_^
  511ΛΛ91ΑΥ, 9 ί>ΐΗ)3Χ3 5θθ?Γΐ^ 5·,}! ΛΟΟ0011Ι3 Λΐ,ΙΙ
  ■ηοι^σςΛθΐ, οοι αχ>13ι3Αοχ]ο λΙιι
  3ΧΟ1113 ΛθΧρ ΛΐμΧθΙΙΒ Λΐμΐ ΛΐΐΛ)3Χ3
  ΛΟ835 ^^^_%
  άοι
  ηοα ^ποα|3)ι? ,ιγ
  « 1Ο
  91
  Λ<

  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Μομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προΐσ Τετάρτης
  8 Φεβρουαρίου 1939
  ΙΜ^Ωρα
  ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗΣΧΕ1ΙΟΝ
  Ή Ρωμη δυσαρεστηθή έκ των δηλώσεων
  τού Άγγλου Πρωθυπουργόν.
  ΔΙ' ΕΥΡΕΙΑΣ
  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΉ* ΠΡΑΊΕΙΣ
  ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ Μ. ΒΡΕΤΤΑηΊΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας)--- Σημερινά τηλε·
  γραφήματα έκ Αονδίνου άναφερουν ότι
  ανεκαλύφθη ολόκληρον τό σχέδιον καί
  αί διακλάδωσις τής συνωμοσίας την ο¬
  ποίαν, ώς απεδείχθη, ώργάνωσαν Ίρ-
  λανδοί τρομοκράται.
  Χό σχέδιον τούτο προέβλεπεν εκτέ¬
  λεσιν τρομοκρατικόν ένεργειών είς εύρυ
  τάτην κλίμακα.
  •Μ άστυνομία τού Αονδίνου προέβη
  είς την σύλληψιν 12 άτόμων τα όποϊα
  Θεωρούνται έκ των πρωτεργατών των
  γενομένων άποπειρών. .
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Φεβρουαρ'ου
  (15. ύπηρεσίσ).— Ό πρωθυ-
  πουργός κ. Τσάμπερλαιν κα
  θώρισε χθές διά βσρυσημάν-
  ' των δηλώσεων τού είς την
  Βουλήν των Κοινοτήτων τάς
  σχέσεις της Αγγλίας μετά
  τής Γαλλίας τόσον έν καιρώ
  (Λρήνης δσον καί έν περιπτω
  σιι πολέμου.
  Κατά τάς υπαρχούσας πλη
  ροφορΐας, βαθυτάτην εντύπω¬
  σιν έιτροξένησαν είς Ρώμην
  αί δηλώσεις αυται τοϋ κ.
  Τσάμπερλαιν, μαρτυροϋσαι
  την σταθερότητα τής άγγλο
  γαλλικής φιλΐας.
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΛΟΥΗ
  ΟΤΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ
  ΣΥΝΕΧΙΖ0ΜΤΑ1 ΕΙΣΕΤΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοθν έκ
  Παρισίων ότι τό εκδοθέν σήμερον κυ¬
  βερνητικόν ανακοινωθέν άναφέρει ότι αί
  μαχαι συνεχίζονται είς όλην την Κατα·
  λωνίαν.
  ΥΠΕΧΩΡΗΣΑΝ ΜΟΝΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΟΜΕΙΣ ΒΗΗΙ - ΒίΑΙΜΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου (τού
  άντ ατιοκριτού μας).— Κατά τό ανα¬
  κοινωθέν των κυβερνητικήν υποχώρησις
  τού χυβερνη·* ιχου ατρατου έγινε μόνον
  είς τούς τομείς Χερόνας, Παλάμος.
  Εις τούς άλλους τομεϊς, οί κυβερνήτι·
  κοί δ έν όμολογούν ότι υπεχώρησαν άλλ'
  ότι τουναντίον συνεχίζουν αποτελεσμα¬
  τικώς την αντίστασιν αυτών.
  Αντιθέτως αί δηλώσεις τοθ
  κ. Τσάμπερλαιν ένεποΐησαν
  είς τούς άμερικανικούς κύ-
  κλους αίσθήματα βαθυτάτης
  ικανοποιήσεως.
  Η ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΤΡ.Ν ΙΣΠΑΝΠΝ ΠΡΟΣΦΥΓίΙΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 ΦεβρουαρΙου
  (ίδ.^ύπηρεσΐα).— Αγγέλλεται
  έκ τής άγγλικής πρωτευού¬
  σης δτι ή απόφασις τής γαλ¬
  λικής κυβερνήσεως νά ανοί¬
  ξη, τα σύνορά ιης είς τούς
  πρόσφυγας τής Ίσπανίας, 61-
  δουσα είς σΰτούς καταφύ
  γιον έ αί τοθ έδάφους της
  έπροξένησε ζωηράν Κανοποί
  ηαιν είς τούς κύκλους τοθ
  Λονδίνου. Ήδη τό πρόβληαα
  τής στεγάσεως, ένδυσεως
  καί διατροφής των καταφυ
  γόντων είς τό γαλλικόν έδα
  φσς Ίσπανών προσφύγων
  άπασχολεϊ έξ ϊσου τούς ά
  γλικοΰς καί γοίλλικούς κθ
  κλους. Χθές μάλιστα ό τιρε
  σβευτής τής ΓαλλΙσς έν Λον
  δΐνω κ. Κορμπέν συνειργά
  σθη επί μακρόν μετά τοθ
  λόρδου Χάλΐφαξ επί τοθ ζή
  τήματος τούτου.
  Ή έμπορικη κίνησις Ηρακλείου
  κατά τόν λήξαντα μήνα Ιανουάριον.
  Είς τό υπουργείον 'Εθνικής
  ΟίκονομΙας υπεβλήθη υπό
  τοθ ΤελωνεΙου Ηρακλείου έκ¬
  θεσις περΐ τής εμπορικάς κινή
  σεως τοθ νομοθ κατά τόν μ**·
  να Ιανουάριον.
  Κατά τα έν τή εκθέσει δια-
  λαμβανόμενα κατά τόν άνω
  τέρω μήνα εισήχθησαν διά
  τοθ ΤελωνεΙου Ηρακλείου έμ
  πορεύματα βάρους 1.055 848
  χιλιογράμμων ώξΐας δρ. 7.233.
  150 καί εξήχθησαν τοιαϋτα
  βάρους 2.671 678 χιλιογράα
  μων, συνολικής άξίας δρ. 37
  830.473."Εναντι δηλ. τοΰ άντ.·
  στβΐχου μηνός τοθ παρελθόν-
  τος ίτους αί μέν έξαγωγαΐ
  έμειώθησαν κατά 2 000 000
  περΐπου δραχμάς αί δέ εΐσα
  γωγαί κατά 16 000 000 δρ.
  περΐπου.
  Τα εξαχθέντα έγχώρια προ-
  ΐόντα κατανέμονται κατ' άξΐ
  ι άς καί άγοράς καταναλώσε
  ως ώς εξής: ΓερμανΙσ δρχ
  18.388 089, Αγγλία δρχ. 7
  982 646, Βέλγιον 1 890.955
  Όλλανδία 1 552 279, Τσεχο
  σλοβΐκία 1.488.611, Γιουγκο¬
  σλαυία 815 725. Ή υπόλοιπος
  άξία καΐανέμεΐαι μεταξύ των
  χωρών Ήνωμένων Πολιτειών
  Ιταλίας, Γαλλίας, Πολωνίας
  Ελβετίας, ΦινλανδΙας,Άργεν
  τινής, ΔανΙας καί Αιγυπτου
  Ενέργειαι πρός εξαγωγήν
  των κρπτικών οΐνων είς την Γαλλίαν.
  Ό «Οίκος τοθ Άγρότοο» Η¬
  ρακλείου απηύθυνε χθές πρός τό
  δπουργεΐον Έθν. Οίκονομίας την
  κάτωθι αναφοράν αυνηγορών υπέρ
  τής καλλιτέρας τοποθετήσεως των
  νρητιχών οΐνων επ3 εύκαιρία
  τής μελλούσης νά συγαφθη^ κατ', ξεως.
  ναφυεμένου ζητήματος, προβήτε
  εί; τάς χαΐαλλήλους ενεργεια; ίνα,
  διά τής νέ άς συμβάσεως, εξα¬
  σφαλισθή ή έξαγωγή είς Γαλλί¬
  αν δσον τό δυνατόν μεγαλυτέραν
  ποσοτήτων κρητικών οΐνων άναμί
  Η ΠΡΟΣΠΑΟΕΙΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΩΣ
  ΕΙΣΤΟΙΣΠΑΝ1ΚΟΝΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Τελευταίαι πληρο
  φορίαι έκ τού εξωτερικόν άναφέρουν ότι
  αί προσπάθειαι μεσολαβήσεως παρά τώ
  Φράνκο διά την συνομολόγησιν είρή-
  νης είς τό ίαπανικόν άποτυγχάνουν. Ό
  άρχηγός τής Έθνικής Ίσπανίας παρα-
  μένει άνένδοτος, ζητών πλήρη παράδο¬
  σιν των κυβερνητικήν.
  ΘΕΡΜΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΔΙΑ Τ1Ν κ. ΙΟΑΝ. ΜΕΤΑΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Είς την εφημερί¬
  δα «Πόπολο ντ' Ιταλία» δημοσιεύεται
  άνταπόκρισις έξ Αθηνών είς την οποίαν
  έξαίρεται τό ανορθωτικήν έργον τού
  Ηρωθοπουργού χαί ήένεργόςδράσις τή;
  Νεολαίας τής Ελλάδος.
  αύτάς νέας έλληνογαλλικής έμπο
  ρικής συμβάσεως:
  «Επικειμένης τής ενάρξεως δι
  απραγματεύσεων διά την σύναψιν
  νέας έλληνογαλλικί]; έμπορικής
  συμβάσεως, λαμβάνομεν την τι¬
  μήν ν ά παρακαλέσωμεν δπως,
  έν τω ένδιαφέροντι υμών υπέρ
  τής δικαίας ρυθμίσϊως παντός ά-
  Οί οίνοι άναμίξεΐίς Κρήτης,
  παρά τό δτι προτιμώνται λόγφ
  τής μεγάλης περιεκτικότητό;
  των είς οίνόπνευμα καί τοθ ά
  ρίστου χρώματος αυτών—ζΙ*οι
  Αρχανών—, άντιμετωπίζουν ήδη
  δυσμενεΤς συνθήκας διά την ε¬
  ξαγωγήν των είς τό εξωτερικόν,
  αποκλεισθέντες τελείως τής α¬
  Μάλτας, κατόπιν τής άπό
  26—11—37 έπιβληθείση; δπό
  τής Άγγλικής Κυβερνήσεως βα-
  ρείας φορολογίας, Ή έξαγωγή των
  ωσαύτως είς Γερμανίαν χαθίστα
  ται δυσχερής λόγφ των συναλ-
  λαγματικδν περιορισμών καί αυ
  νεπώς ένδείκνυται δπως ληφθή
  μίριμνα διά την εξαγωγήν είς
  Γαλλίαν ίκανών ποσοτήτων, πρός
  άποσυμφόρησιν τής έπιτοπίου ά
  γορας, ήτις θά συντελέση είς
  την άνατίμησιν τοθ προϊόντος,
  πρός δικαίαν Ικανοποίησιν των
  δοκιμαζομένων παραγωγών».
  Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΦΥΤΟΝΟΣΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ
  Τό Κεντρικόν Ταμείον Γεωρ
  γίας προεκήρυξε τακτικήν μει
  οδοτικήν δημοπρασίαν διά
  την προμήθειαν μέσω τής 6
  πηρεσΐας Κρατικών Προμηθει
  ών διαφόρων υλικων καί όρ-
  γάνων διά την καταπολέμη
  σιν έν τώ νομφ Ηρακλείου,
  τής εύδεμΐδος τής αμπέλου.
  'ΕπΙσης απεφάσισε την προμή
  θείαν των ενδεικνυόμενα^ ύ
  λικών καταπολεμήσεως καί
  τής ψωριάσεως των έσπεριδο
  ειδών είς τούς νομούς Χά
  νΐων καί Ηρακλείου.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑκκ.ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΡΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Σήμερον ό πρωθ
  υπουργός κ. Ί. Μεταξάς συνειργάσθη
  μετά τού ύπουργού των Οικονομικήν κ.
  *Αποστολίδου επί διαφόρων οΐχονομε·
  κων ζητημάτων.
  1 '
  ΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΙ ΗΡΧΙΣΑΝ
  ΣΗΜΕΙΟΝΟΥΣΑΙ ΔΝΟΔΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας).— Κατ' ανακοίνωσιν
  τής Μετεωρολογικής υπηρεσίας αί
  θερμοκρασίαι ήρχισαν σημειώνουσαι
  Ι» πό σήμερον άνοδον.
  ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ
  ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  Υπό τοθ δπουργείου Ιΐαι&είας
  εκοινοποιήθη πρός τάς έκπαιδευ-
  τικά; αρχάς καί τούς σχολιά-
  τροιις έγκύκλιος σχετική μέ την
  χορήγησιν άδειών είς τούς έκ-
  παιδευτικοϋς λειτουργού;. Διά
  τής έγκυκλίου παρατηρήται δτι
  τό Ιν τέταρτον των εκπαιδευτικήν
  λειτουργών άπουΐιάζϊΐ άπό τα σχο
  λεΐα, δίαΐελοΰν έν αδεία, πρός
  βλάβην τής έκπαιδεύσειος, καί αυ
  νιστάται δπως αί άδειαι δίδονται
  μετά μεγάλης φειδοθς. Τό υπουρ¬
  γείον καθ ι σία πρός τούτο ύιτευθύ-
  νους τούς χορηγοθντας αδείας καί
  τονίζει δτι θά επιδείξη αύαΐηρά-
  ΐητχ τ ίσον έναντι αυτών, δσον
  καί έναντι των αίτούντιον αδείας
  ΤλΓΕΩΡΠΚλ ΠΡΟ Ι'ΟΝΤΑ
  Δι5 έγγράφου τού πρός τόν Οί
  κον τοϋ Άγρότου τό Τελωνείον
  Ηρακλείου γνωρίζει 8τι κατά
  τόν μην» Ιανουάριον εσημειώθη
  ή άκόλουθος κίνησις γεωργικών
  προΓίντων: Εξήχθησαν κίτρα έν
  ίίλμη 27.172 χιλιόγραμμα καθα
  ρά, σταφίς αουλτανίνα 1 310.382,
  ξανθή 167.203 καί ίλαΐόλαοον
  239.186 όχάδεί, εισήχθησαν δέ
  206 769 χιλιόγραμμα χαθοιρά σί
  !του, 90.429 δρ6ζης χαί 117.985
  Ι ζαχίρειβς.
  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ |
  ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ
  Τό ανώτατον Οικονομικόν Συμ¬
  βούλιον ανέθεσεν είς επιτροπήν ίκ
  των μελών αυτού νά καταρτίστ(ί
  μελέτην επί τής άνεργίας των δια
  νοουμένων έν Ελλάδι. Ορος τουτο
  απηύθυνε πρός βλας τίς δημοσίας
  καί δημοτικάς υπηρεσίας καί τούς
  δργανισμούς τού; έξαρτωμένους έξ
  αύτοΟ έγγραφον, διά τοθ ότιοίου
  ζητεί πληροφορίας περί τοθ άριθ-
  μοθ των έργανιχών αυτών θέσεων,
  των καταλαμβανομένιον άπό πτυχι
  ουχων
  Διά
  των άνωτάιων σχολών.
  τόν καταρτισμόν τής μελέ-
  θά ληφθοθν ύπ' δψιν τόσον τα
  ί ί ό αθ
  φ ψ
  στοχ ταυτα, ίσον καί ό αριθ-
  μός των έξερχομένων κατ' Ιτος 6-
  παλλήλων, των έξερχομένων έχ των
  άνωτάτων σχολών κατά μέσον ίρον'
  μέ βάσιν την τελευταίαν πενταετί
  αν σπουδαστών καί των άπορρο
  φουμένων κατ' Ιτ&ς ύηό των δια¬
  φόρων υπηριαιών.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
  Καθ' α. πληίοφοροάμεθα τό Ε¬
  ποπτικόν Συμβούλιον Στοιχειώ-
  δους Έχπαιδεύσεως Ηρακλείου
  απερριψε πάσας τάς αίτήΐεις περί
  άποσπάσειος διδ)σών είς Ηράκλει¬
  ον ώς νίμφ άπαραδέχτου; καί μέ
  την σύστασιν δπως οί Έκπ. λιι-
  τουργοί προαηλωθώσιν είς τα κα¬
  θ ήκοντά των έπανερχόμενοι είς
  τάς μονίμους θέσεις των. Τό συμ¬
  βούλιον δι' ετέρας αποφάσεως τού
  έκρινεν αξίους προαγωγής πάν¬
  τας τοΰ; υπό τΑν οικείω/ Έπιθεω
  ρητών προταθέντας. Έπίση; άπε
  φίσισε την μετάθεσιν πρός τακτο
  ποίησιν δπεραριθμίας συμφώνως
  πρός τάς όδηγίας τοθ 'Υπουργεί.
  ου Έθνική; Παιδείας, τή; διδ)ατ)ς
  Εύαγγελίας Ψαράκη είς θραψ*
  νό καί τή; Μαρίας Δασκαλάκη »ίς
  Χαρασσό, άπήλλαιξε κατηγορηθεί-
  σαν διδασκάλισσαν καί απεφάσισε
  την απόλυσιν λόγφ νίσου &Χλΐ·}
  διδασκαλίσσης
  ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
  Διά διατάγματος προάγεται εί;
  τιτρατάξιον τό δημοτικόν οχολιί
  όν Άτσαλίνιου.
  Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
  ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Κατόπιν αποφάσεως τής Δι
  οικήσεως τής Άγροτικής Τρα
  πέζης περιωρίσθη ή προμήθεια
  τής Τραπέζης ταύτης είς 2ο)ο
  έφ' δλων έν γένει των προϊόν-
  των τα όποΐα άποστέλλονται
  υπό των Συνρ.ταιρισμών πρός
  διάθεσιν μέσφ τής Αγροτικάς.
  Ή απόφασις ελήφθη πρός δι-
  ευκόλυνσιν τοθ συνεταιρι-
  σμένου άγροτικοϋ κόσμου είς
  την έπώφελή διάθεσιν των
  προϊόντων τού.
  ΤΑΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ Η Ε Ο.Ν.
  Δι' έγκυκλΐου τοθ κ. Έπι-
  θεωρητοθ των δημοτικών σχο¬
  λείων Πεδιάδος δίδονται οδη¬
  γίαι είς τούς διευθυντάς των
  σχολείων τής ύπαίθρου ώςπρός
  την συνεργασίαν των μετά των
  τοπικών άρχών διά την καλ¬
  λιτέραν οργάνωσιν τής Ε.Ο.
  Ν. τοθ τόπου, κατά άξιόλογον
  παράδειγμα άλλων
  τής περιφερείας}
  τμημάτων
  ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ
  Σήμερον άναχωροθν διά Χανιά
  προκειμένου νά μετάσχουν τοθ
  αυγκαλουμένου Μεραρχιακο& Συμ
  βοιιλίου διά τάς προαγωγάς άξιω
  ματικών, ό Δηιχηχής τοα 43ου
  Συντάγματος κ. Δ;αμαντόπουλος,
  ό Διοικητής τοθ ΣτρατολογιχοΟ
  Γραφείον Ηρακλείου κ. Ζαχ.
  Τσιχριτσήί καί ό Διευθυντής «Ο
  5ου Κέντρου Έπιατρατεόαεως.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Χθέ; την εσπέραν εκλήθη είς
  συνεδρίασιν τό Εποπτικόν
  Συμ
  δούλιον Άγροφυλαχή; Ηρακλείου
  πρός συζήτησιν επί διαφόρων ζή
  τημβχων τής αρμοδιίτηϊός τού,
  53 Πρωϊνή
  ΕΙΣ ΓΑΑΛΙΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ
  ΖΩΗΡΑ 1ΚΑΝ0Π01ΗΣ1Σ
  ΕΚ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΔΗΛΟίΕΟΝ
  ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΔΙΙ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρέου (τού
  άνταποκριτού μας).—Νυκτεριναί πλη¬
  ροφορίαι πρός τό Αθηναϊκον Πρακτο¬
  ρείον άναφερουν ότι ένεποίησαν ζωη·
  ράν ικανοποίησιν είς την Γαλλίαν αί
  δηλώσεις τού Βρεττανού πρωθυπουργόν
  κ. Τοάμ«ερλαιν καχά τή* χθεσινήν
  νύκτα.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν ετόνισεν ώς
  γνωστόν ότι όλόκληρος ό κολοσσιαίας
  πολεμΐκός μηχανισμός τής * Αγγλίας
  πρόκειται νά τεθή είς την απόλυτον διά¬
  θεσιν τής Γαλλίας είς η*ν περίπτωσιν
  άπειληθοΰν τα ζωτικά συμφέροντα τής
  τελευταίας.
  Ή δήλωσις αυτή τού κ. Τσάμπερ·
  λαιν έρμηνεύεται ώς προειδοποίησ'.ς
  πρός τα χράτη τού άξονος τα όποΐα ώς
  κρίνεται πιθανόν, έπιδιώκουν εκμετάλ¬
  λευσιν τής ίσπανικής νίκης.
  ΑΙ Γ Α Λ ΛΙΚ Α1 ΕΦΗΜΕΡΙ&ΕΣ
  ΥΠΟΤΡΑΜΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣίΦΙΙ
  ΓΛΩΣΣΑΝ ΤΟΥ Τ]
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου (τού
  ίνταποκριτοΰ" μας).—Καθ' αγγέλλεται
  έκ Παρισίων αί γαλλικαί έφημερίοες ύ-
  π.ογραΐ*·μίζουν ότι ή γλώσσα τού κ.
  Τσάμπερλαιν είς τάς τελευταίας αυτού
  δηλώσεις υπήρξεν σαφής καί κατηγο*
  ρηματική.
  ΑΙ ΔΗ/ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΜΠΕΡΛΑίΝ
  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΛΝ ΤΗΝ ΑΜίΡΙϋΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7
  «Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Νέας Υόρκης ότι αί χθεσιναί δηλώ-
  σεις τού "Αγγλου πρωθυπουργού πα·
  ρήγαγον καί είς την δημοσίαν γνώμην
  τής Άμερικής ίκανοποι/ιτικωτάχην έν·
  τύπωσιν.
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΕΠΤΟΗΣΑΝ
  ΑΙΑ ΤΟ ΜΑΤΑ30Η ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Καθ- ά τηλεγρα
  φείται έκ τού έξωχερικού οί κυβερ·
  νητικοί φέρονται πεισθέντες διά τό
  μάταιον πλέον τής άντιστάσεως αυ¬
  τών.
  ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΡΜ4 ΤΗΣ
  Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΤΡΑΓΡΔΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 «1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Πληροφορίαι
  έκ των ξένων πρωτευουσών φέρουν ώς
  πλησιάζουσαν πρός τό τέρμα τή.« ί-
  σπανικήν τραγωδίαν, συμφώνως πρός
  έκδηλουμένας άντιλήψεις των στρατιω¬
  τικών κύκλων καί την γνώμην ενίων άρ ·
  χηγών των κυβερνητικών.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΕ Λ Ε Υ ΣΙΣ
  ΣΤΡΑΤΙΟΤαΗ ΕΙΣ ΤΗΗ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Αγγέλλεται ότι
  ουνεχίζεται ή διέλευιις των κυβερ·ν
  νητικών στρατιωτών πρός τό γαλλικόν
  έοαφος έκ τής βορειανατολικής ιδίως
  πλευράς τής μεθορίου Γαλλίας—Κα-
  ταλωνίας,
  ΑΕΝ ΟΑ ΛΥΘΗ ΤΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). —Αντιθέτως ,πρός
  τάς πληροφορίας περί ταχείας επιλύ¬
  σεως τού ίσπανικού προβλήματος, οί
  κυβερνητικαί κύ*λοι τής Ίσηανίας το·
  νίζουν είς νεωτέρας άνακοινώσεις πρός
  τας γαλλικάς εφημερίδας, ότι ή άντίστα
  αίς είς τα σχέδια τού Φράνκο Θά συ¬
  νεχισθή καί ότι ό πόλεμος δέν θά λή-
  ξη καί είς ήν περίπτωσιν εκλείψη όλο«
  τό καταλωνιχόν μέτωπον»