96896

Αριθμός τεύχους

5087

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

9/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ~- ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησια λίςιαι 3
  έξά μηνός 2
  Άμρρικής
  έτησια δολ. Ιδ
  ίξά μηνός » 8
  κατα φύλλον
  Δραχ. 2
  9
  ΦΕΒΡ0ΥΑΡ10Υ
  1939
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣτΚΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5087
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ!» ΜΕΤΡΑ
  ΥΠΕΡΤΟΗ εΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΟΝ
  Ή έναρξις τής λειτουργίας
  τού Ταμείου Άσφαλίσεως Έ-
  παγγελματιών καί Βιοτε-
  χνών, αποτελεί γεγβνός πού
  άξίζει πράγματι νά χαιρετι-
  σθή ιδιαιτέρως. Αποτελεί |
  σταθμόν είς την νεωτέραν
  Ιστορίαν τής κρατικής μας
  ζωής. Αποτελεί μαρτυρίαν
  καί απόδειξιν τοΰ συγχρονι-
  ομού τής κοινωνικής πολιτι-
  κής τού νέου κράτους. Ά
  πό τής απόψεως δέ αυτής
  «ποκτά γενικωτέραν σημα¬
  σίαν διά την χώραν καί έ-
  χει αξίαν οχι μόνον διά
  τού; άμέσως ενδιαφερομέ¬
  νους άλλά καί δια τόν τόπον
  γενικώτερον. "Αλλωστε ή
  χοινωνική πολιτική τής ση-
  μερινής κυβερνήσεως δέν
  περιωρίσθη είς την ίδρυσιν
  τού Ταμείου'Ασφαλίσεως των
  Έπαγγελματιών καί Βιοτε-
  χνών μόνον. Εξεδηλώθη διά
  τής Ιδρύσεως καί λειτουρ-
  γίαςΤαμείου'Ασφαλίσεως κ«ί
  των έμπορον καί διά τής
  είβαγωγής καί έφαρμογής
  καί παρ' ημίν τοϋ θεσμοΰ
  των κβινωνικών άσφαλίσε-
  ων καί διά τοΰ συγχρονι-
  σμοδ γενικώτερον τής κοι¬
  νωνικάς πολιτικάς καί τής λή
  ψεως σειράς μέτρων προστα
  οίας βλων έν γένει των έρ
  γαζομένων καί παραγωγικών
  τάςεων.
  Αποτελεί δέ άκόμη ή
  έναρξις τής λειτβυργίας των
  ταμείων άσφαλίσεως άπόδει
  ξιν ότι είς την χώραν μας
  επήλθεν ήδη μία ριζική μ ε
  ταβολή. Κυρίως δέ μεταβο
  λή είς την νοοτροπίαν καί
  είς τόν τρόπον μέ τόν ο¬
  ποίον τό κράτος άντιλαμ-
  βάνεται τόν ρόλον τού έ¬
  ναντι των πολιτών τού.
  "Άλλοτε τό κράτος εζήτει
  θυσίας μόνον άπό τούς πο¬
  λίτας τού. "Αφηνε πλήρη
  ελευθερίαν δράσεώς είς τάς
  διαφόρους όμάδας καί τάξεις.
  Καί περιώριζε τόν παρεμβα
  Τισμόν τού μόνον είς έ,τι α¬
  φεώρα την προστασίαν των
  ιδικών τού μόνον συμφερόν-
  των.
  Καί άλλοτε οί έπαγγελμα
  τίαι καί βιοτέχναι απετέλουν,
  όπως καί σήμερον, την σπον
  δυλικήν στήλην τοΰ κοινω
  νικοΰ μας όργανισμοΰ Ειρ¬
  γάζοντο, έμόχθουν, ήσαν
  προαηλωμένοι είς τάς οΐκο
  γενείας των, είς την πά
  τρίδα, είς τό κράτος καί
  τούς νόμους τού. Καί είσέ-
  φερον είς τό κράτος καί ύ
  φΐσταντο θυσίας καί είς χρή-
  μα καί είς αΐμα. Καί έξη-
  σφάλιζον την κοινωνικήν Ι-
  σορρόπησιν χαί εγένοντο τό
  στήριγμα τοΰ χράτους. Καί
  ομως τό κράτος δέν ένδι
  εφέρθη ποτέ διά τούς άνθρώ
  πους αυτού;. Δέν έπόνεσε
  ποτΐ τα ζητήμχτά των. Δέν
  εμελέτησε χαί δέν προσεπά
  θησε ποτέ σοβαρώς νά λύση
  τα προβλήματά των. Αντι¬
  θέτως τούς είχεν έγκαταλεί
  ψει παντελδς είς την τύ¬
  χην των. Καί υφίσταντο
  πίεσιν καί έκ των άνω καί
  έκ των κάτω. Καί εγένοντο
  θύματα τοΰ αυναγωνισμοΰ.
  Καί εμεναν χωρΐς πιστώσεις,
  χωρίς εύκολίαί, χ«ρΐς ΧΛμ.
  μίαν προστασίαν. Καί ίφβι-
  νον σιγά, σιγά χαί κατε-
  στρέφοντβ οικονομικάς χαί
  περιέπιπτβν είς έξαθλίωσιν
  χκί είς πενίαν, χωρΐς ίνα
  οτήριγμα, χωρίς καμμίαν
  έλπίδα...
  Δβν συμβαίνει ομως τό
  Ιδιον χαί σήμερον. Τό έ·
  όν χράτος, έγχαινιάσαν νέ
  αν πολιτικήν ένδιεφέρθη
  διά τα ζητήματι ολων έν
  γένει των κβινωνικών τάξε-
  »αν. Φυοικά δέ καί διά τα
  £ητιΐμκτ« τής τάξεως των
  έπαγγελματιών καί βιοτε-
  χνών. Καί έπεζήτησε νά
  τα ρυθμίση. Δι' αύτό καί
  εψήφισε τον νόμον περί κο
  ρεσμοΰ των έπαγγελμάτων
  ώατε νά περιωρίση τόν υπέρ
  επαγγελματισμόνΙ πού άπε
  τέλει μίαν άπό τάς μεγα¬
  λυτέρας πληγάς. "Ιδρυσε τό
  Ταμείον Συντάξεων καί Ά
  σφαλίσεως Έπαγγελματιών
  καί Βιοτεχνών. "Έλαβε μέ
  τρα πρός ενίσχυσιν καί
  προστασίαν τής βιοτεχνίάς.
  Μελετα την ενίσχυσιν τής
  έπαγγελματικής καί βιοτεχνι
  κης πίστεως διά της ιδρύσε¬
  ως είδικής πρός τουτο Τρα
  πέζης. Έλυσε τό ζήτημα τής
  άποζημιώσεως των έπαγγελ
  ματιών καί βιοτεχνών κου
  έχαοαν τάς εργασίας των λό
  γω τής άχρηστεύσεως ώρισμέ
  νων έπαγγελμάτων υπό τής
  προόδβυ τής τεχνικής. Καί
  τώρα έπιδιώκει την όριστι
  κήν καί ικανοποιητικόν λύ
  σιν τοΰ προβλήματος τής έ¬
  παγγελματικής καί βιοτε
  χνικής στέγης. Κατ' αυτόν
  τόν τρόπον, θέτει τάς βάσει;
  νέας κοινωνικής πολιτικης
  καί ουστηματοποιεϊ τα μέ
  τρα προστασίας των εργαζο¬
  μένων καί παραγωγικών τα
  ξεων. Καί ήτο πράγματι
  άνάγκη νά ληφθούν τα μέ
  τρα αύτά ειδικώτερον μά-
  λιστα προκειμένου περί των
  έπαγγελματιών καί βιοτε
  χνών. Διότι οί έπαγγελμα
  τίαι καί οί βιοτέχναι άποτε
  λοϋν τάξιν πού προσφέρει
  πολλά είς -την κοινωνίαν
  καί κατά τουτο Ιδιαιτέρως
  συμπαθή. 'Αποτελοϋν τάς έρ
  γατίδας μελίσσας τής κοαω
  νίκης μας κιψέλης έκ τοΰ
  μόχθου των οποίων πολλά
  ώφελεΐται ή έθνιχή οίκον ο
  μία. Καί φυαιχά δικαιοΰν
  τα ι Ιδιαιτέρας ϋλως στοργής
  καί μερίμνης, Ιδιαιτέρας
  προστασίας χαί ενδιαφέρον
  τος έκ μέρους τοΰ χράτους.
  ϊτε προλονζέ, είτε μή, δτι τώ
  άπόθεμα τής χαρας άνοιγε τοΰς
  κρουνούς τού.
  —Άλλά καί τώρα δέν κορώνει
  τό γλίνπ;...
  —"Ισως. Πάντως ύπάρχουν έ-
  ξαιρέσεις, έπιφυλακτικότητΐς, δι·
  ακρίσεις, υπόνοιαι, ζηλοτυπίαι
  καί κάποτε έπεισόδια Ιξω άπό τό
  άνοικτόχαρδον των παλαιοτέρων
  έποχων. ·
  Ό νεώτερος δι ν ήθελε νά μέ
  πιστεύση. Ασφαλώς δμως θά ευρί
  σκετο Ινας αλλος μεταξϋ των πά
  ρατηρητων τής ημέρας ποι» θά μέ
  έδικαΕωνε. "Οσο προχώρει ό είκο
  στός αϊών τοποθετεϊ παντοθ τόν
  ύπολογισμόν καί την ανάλυσιν.
  Διά νά ευρεθή ή νά αποδειχθη'
  σχετικώς καλόν ενα πρδγμα πρέ
  πει νά άναλυθή άπό £λες τίς
  πλευρές. Τα γοθστα είνε δύσκολα
  σήμερον. Έχΰυν τρόπον τίνα έ-
  πιστημοποιηθή. 'Αναλύονται μέ
  χοι τελευταίας λεπτομερείας. Καί
  συχνά μέ την δυσπιστίαν τοΰ στε
  νοθ χρηματολόγου ή την κακοπι
  σΐίαν τοθ άνοήτου έγωίστοθ. Άπό
  τέλββμα: Πάει περίπατο ή ίκανο
  ποίησις. Χαντακώνεται έκείνη ή
  λεπτή υλική καί πνευματική ήδο
  νή, την οποίαν τό ημερολόγιον
  καί ή παράδοσις ε"χει τοποθετή
  σει συμβολικά είς την σημερινήν
  ημέραν.
  ΟΠΒΖ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΤΟ ΟΡ/,ΜΑ
  ΤΗΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ
  Ή Τσιχνοπΐμπτη αποτελεί πάν
  τοτε διά την χίντ,σιν των Άπό
  κρεω σταθμόν. Άλλά καί δραμα.
  Όσοι επί παραδείγματι θεωροθν
  ται σήμερον άπόμαχοι τής κοσμι
  κή; ζωής, έχουν μέσα είς τόν
  κύκλον των άναμνήσεών των καί
  μίαν Τσικνοπέμπτην. Την χρα
  τοθν έχεΐ ζηλότυπα χαί την ένθυ
  μοθνται εί; πρώτην ευκαιρίαν
  Αν διατηροθν γχαρνταρόμπα,
  μπορεΐ μιά μερά ξεακονίζοντας
  ίνα παληό σμδχιν ή φράκο, νά
  άναχαλύψουν μιά χοθφτα χαρτο
  πόλεμον ή έ'να ξηραμένο μπουκε
  τάχι μενεξέδες. Τότε τό δραμα
  τής Τσικνοπέμπτης μπορεϊ νά
  πή χανείς δτι άποκτά θέσιν είς
  την ζωήν.
  Οί όπαδοί τοΰ πριμιτιβισμοθ
  είνε δυνατόν είς τό σημείον αυτό
  νά μην άποφύγουν μίαν σαρκαστι
  χήν γχριμάτσαν:
  —Δέν τα παραιτάτε. Ή προ-
  σωπιχότης των πραγμάτων άλλα
  ξε. Δέν δπάρχουν δράμαια. Τ-
  πάρχουν αίσθήοεις καί μαζύ μέ
  τάς αίσθήσεις πραγματιχότητες.
  Τό ζήτημα είνε νά διαισθάνεσθε
  τίς πραγματιχότητες α&τές χωρίς
  άναδρομές είς τό παρελθόν.
  Πολύσωστά. Συμβαίνει ώατόσο
  τό εξής: Τδ παρόν νά παρουσιάζη
  ένίοτε μαύρην χαί άραχλην την
  Ταιχνοπέμπτην. Γιιτ'; Άπλούοτα
  τα χαι διά ψυχιχούς χαί διά οί
  κονομιχούς λόγους. Άλλοτε άπό
  την ημέραν αυτήν μποροθσες νά
  σφυγμομετρήοης την δλην κίνησιν
  τής αποκρηάτικη περιόδου. Καί
  μέ θετιχάς πάντοτε προδλέψεις.
  Τα έθιμον παροϋσίαζΐ την έξαιρε
  τιχήν ίσον χαί γοητευτικήν δύνα
  μίν τού. Ένόμιζ«ν ο£ πάντες είς
  τα «απρέ μιντί»" τί]ς ημέρας,·
  *
  * *
  θυμοθμαι παλαιάς συναντήσεις
  τής Ταιχνοπέμπτης. "Αρχιζαν μέ Ι
  τόν παιδικόν χορόν είς τόν 4
  ποίον οί κοσμικογράφοι έσημείω
  ναν πάντοτε χαί εύρόΐατα τίς ώ
  ραιότερες εμφάνισις... μπεμπέ
  δών. Υπήρχεν άδυναμία μεταξυ
  των .μητέρων τίτε, νά έτοιμάζουν
  γιά την ημέραν τό άποχρηάτιχο
  κοστουμάχι χαί μέ τόν πρώτον
  μιχρούλην νά έκφράζουν την β χ
  θυτέραν χαλλιτεχνιχήν των Ιμπνευ
  σιν. Βεβαία άκόμη ύπάρχει ή ά¬
  δυναμία αυτή, άλλά περιωρισμένην,
  νομίζω: Τώρα οί μιχρούληδες μάλ
  λον νοσΐαλγοθν τό σύγχρονον «ε¬
  πίσημον ένδυμα» παρκ τό σαλβάρι
  ενός ΊνδομωαμεθανοΟ μαχαραγιά
  ή τή στολή ενός στρατηγοΰ τής
  ΝαΐτολεοντεΙου έποχής. ΐό έθι
  μόν τής Τσικνοπέμπτης άρχίζει
  νά έχφαλίζεται. Καί οί μιχροί
  άχόμη θέλουν σώνει χαί χαλά νά
  γίνωνται πραγματιχά μεγάλαι.
  Μεγαλομανία ή δοξομανία, θά πή-
  τε. "Ισως χαί τό Ινα χαί άλλο.
  Πάντως χαί έλλειψις περιεχομέ-
  νου. Ή χαρά τής ημέρας, δσον
  ζωηράν χαί άν την φαντασθοθμεν
  σήμερον, θά άποτελή πάντοτε ζή
  τημα παρελθόντος. Τουλάχιστον
  άπό απόψεως σταθερότητος καί
  διαρκείας.
  Α£ΝΟΛΑΙΟ£
  Καί τά Ίστορικά
  μνημεία.
  Είς τούς άρμοδΐους θά εΐχο
  μέν νά κάμωμεν μίαν παρα¬
  τήρησιν. Είς την Κρήτην ύπάρ
  χούν πολλά ίστορικά μνημεϊα,
  οίκήματα, πύργοι, έκκλησΐαι,
  πού φθείρονται καί κοταρρέ-
  ουν. Καί θά ϊ-πρεπε νά λη¬
  φθή καί δι' αύτά μέριμνα εί¬
  τε υπό των Δήμων καί Κοινο
  τήτων είτε υπό άλλων οργανι¬
  σμόν. Πρόκειται περί μνημεΐ-
  ών πού περικλεΐουν τούς θρύ
  λους των έπικών άγώνων τής
  Κρήτης καί ζωντανεύουν την
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑ
  ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  Διά την οργάνωσιν τής
  «Βιομηχανΐας των ξένων»καϊ
  τής περιηγητικής κινήσεως, τό
  ύφυττουργεΐον Τύττου καί Τού
  ρισμοθ καταβάλλει μίαν ά-
  ξιόλογον πράγματι προστιά
  θείαν. "Ήδη δέ Ιχει έττιτύχει
  πολλά είς δλους τούς τομεΐς.
  'ΕμερΙμνησε διά την όργάνω
  σιν καί τόν ίξωραϊσμόν των
  λουτροπόλεων. "Ελαβε μέτρα
  διά ιήν καθαριόιητα καί την
  ποληισμένην εμφάνισιν των
  άρχαιολογικών χώρων. Έ
  φρόντισε διά την διαφήμισιν
  ιών άρχαιοτήτων, των φυσι
  κων κσλλονών καί των όξιο
  θεάτων τής χώρας είς τό έ
  ξωτερφόν, τόσον είς ιήν Εύ
  ρώπην δσον καί είς την Αί
  γυπτον καί την Αμερικήν.
  "Ιδρυσε την σχολήν τουριστι
  κων έπαγγελμάτων καΐ ένδιε
  φερθή διά την κοθσριόιητα
  καί τόν συγχρονισμον των
  ξενοδοχεΐων καί των κέντρων
  γενικώς δπου κατ' ανάγκην
  κατοφεύγουν οί ξένοι κατά
  την διαμονήν των είς την χώ
  ραν μας. Κοί συνεχίζει την
  προσπάθειαν τού αυτήν, μέ
  σύστημα, μέ επιμονήν, μέ με
  θοδικότητα.
  Άλλά δέν είναι βεβαία δυ
  νατόν ά έπαρκέση τό κρά
  τος καί τό ύφυπουργεΐον Τού
  ρισμοθ είς ολα. Διότι αί ά
  άγκαι είναι πολλαί καί με
  γάλαι. Καί διά την πλήρη όρ
  γάνωσιν τοθ τουρισμοθ άπαι
  τοθνται καί κεφάλαια τερά
  στια καί χρόνον πολός; Πρό
  πάντων δέ άπαιτεΐται ή συμ
  πράξις καί ή ενίσχυσις καί
  τοθ ΙδιωτικοΟ κεφαλαίου καί
  των διαφόρων όργανισμών.
  Ειδικώτερον έδώ είς την Κρή
  την είναι άνάγκη νά κατα
  βληθτ] Ιδιαιτέρα φροντίς διά
  την εκτέλεσιν ολων εκείνων
  των έργων πού θά συνέβαλ
  λον είς την αθξησιν τής τού
  ριστικής κινήσεως. Καί αύτό
  τα Ιργα δέν πρέπει νά τ' άνα
  μένωμεν άπό τό κράτος. Τό
  κράτος οίκοδομεΐ τό νέον
  Μουσείον. Κατασκευάζει δρό
  μους καί θά όλοκληρώση ά
  σφαλώς είς τό συντομώτερον
  χρονικόν διάστημα τό όδικόν
  δίκτυον.
  Ασφαλώς δέ θά μεριμνήση
  καί διά την όργάνωσ.ν καί έκ
  μετάλλευσιν των ιαματικήν
  πηγών καί των λουτροπόλεων
  καί κυρίως τοθ Λέντσ, πού
  χει ήδη είς τό πρόγραμμά τού.
  Άλλ' ή Κρήτη είνε £να άπέ
  ραντον καλλιτεχνικόν καί (στο
  ρικόν μουσείον. Κάθε γωνία
  της περικλεΐει καίένα θρθλον.
  Κάθε πέτρα της αποτελεί καΐ
  έ'να ιστορικόν μνημεΐον. Κάθε
  άκρογιάλι καί κάθε ρεμματιά
  καί κάθε κορφοβοθνι της, ά-
  ποκαλύπτει καί £να άπαράμιλ
  λον τοπεΐον γοητευτικής ώ
  ραιότητος. Καί πρέπει δλα-
  αύτά νά διαφημισθοθν, νά
  διαφυλαχθοθν άλλά καί νά
  καταστοόν προσιτά είς τόν πό
  λύν κόσμον, είς δλους δσοι
  θέλγοντσι άπό τούς μύθους
  τής Πασιφάης καί τοθ Μινω
  ταύρου καϊ είς δλους δσοι έλ-
  κύονται άπό τά επη των κρη
  τικών έπαναστάσεων καί έρ-
  χονται έως έδώ άπό τά πέρα
  τα τοθ κόσμου. Καί είς τό έρ
  γον αύτο θά πρέπβι νά βοη
  θήσουν καί ή τοπική Έπιτρο
  πή Τουρισμοθ καί τά'Εφεδρικά
  Ταμεΐα καί οί Μοναστηοιακοί
  Όργανισμοί. Ιδίως οί τελευ
  ταΐοι. Αί περισσότεραι μοναι
  άποτελοθν ίστορικά μνημεία,
  πού καταστρέφονται μέ την
  πάροδον τοθ χρόνου. Θά ήτο
  δυνατόν λοιπόν, ή Μονή Βρον
  τησίου, ό πυργος τοθ Ξωπατέ
  ρα καί άλλαι, νά έπισκευα
  σθοθν, νά συμπληοωθοθν καί
  νά μεταβληθοθν είς ξενώνας
  άφοθ δέν πρόκειται νά μεϊ
  νσυν μσναί άλλά ΘΛ διαλυ
  θοθν μετά τόν θάνατον των
  μοναχών πού διαβοθν σήμε
  ρον είς αύτάς. Τό Ιδιον θά
  είμποροθσε νά γίνη καί διά
  την μονήν Κρουσταλλένιας καί
  την μονήν τής Κερας καί δι'
  δλας τάς άλλας υπό διάλυ
  σιν μονάς. Οί μοναστηριακοί
  όργανισμοί δέν θά έζημιοϋν
  το έν ώ έκ παραλλήλου θά
  προσεφέρον μεγάλας ύπηρε
  σίας είς τόν τουρισμόν.
  'Υπάρχει άλλωστε τό παρά
  δειγμα τοϋ μοναστηριακοθ όρ
  γανισμοθ Λασηθίου, πού ί'δρυ
  σε τό τουριστικόν μέγαρον Νέ
  απόλεως έξ (δ(ων. Θά πρέπει
  άκόμη νά κινηθή καί τό (διω
  τικόν καί τό τραπεζιτικόν κε
  φάλαιον καί νά διατεθή δι' έρ
  γα πού θά έβοηθοθσαν είς την
  ανάπτυξιν τής «βιομηχανίας
  των ξένων». Πρόκειται άλλωσ
  τε περί τοποθετήσεως είς άρ
  κετά άσφαλεΐς καί προσοδο
  φόρους έπιχειρήσεις. Άλλά
  χρειάζεται βεβαίως νά άνσλά
  βη κάποιος την πρωτοβουλίαν
  δι' δλα αύτά. Καί άρμοδιωτέ
  ρα είνε ασφαλώς ή Τοπική Έ
  πιτροπή Τουρισμοθ. Αυτή πρέ
  πει νά φροντίση διά την όργά
  νωσιν τοθ τουρισμοθ είς την
  νήσον,
  Ιστορίαν μας. Καί πρέπει νά
  περισωθοθν άντί πάσης θυσί¬
  ας καί δι' ίστορικούς καί
  διά τουριστικούς λόγους.
  ***
  Τό μουσείον.
  Αί εργασίαι πρός άνέγερ
  σιν καί των άλλων πτερύγων
  τοθ νέου μουσείου μας συνε
  χΐζονται πυρετωδώς. "Ηδη
  μάλιστα έχουν προχωρήσει
  άρκετά. Καί πιστεύεται, έφό
  σον χορηγοθνται άφειδώς αί
  πιστώσεις, δτι ταχέως τό δ-
  λον κτίριον θά έχει άποπε
  ρατωθή έξ ολοκλήρου. Έλπί
  ζομεν λοιπόν δτι θά ληφθή
  μέριμνα καί διά την διαμόρ
  φωσιν καί τόν έξωραίσμόν δ
  λων των πέριξ χώρων, ώ
  στε νά δημιουργηθή έν άρτι
  όν αίσθητικώς σύνολον είς
  τόν τομέα αυτόν τής πόλεως.
  Είναι ζήτημα πολιτισμοϋ κσΐ
  συμφέροντος νά γίνη τουτο.
  Καί πιστεύομεν δτι πρός τόν
  σκοπόν αυτόν θά έργασθοθν
  άπό κοινοϋ τό υπουργείον
  τήςΠαιδεΙας καί ό Δήμος.
  Ή ϋδρευσις
  Αγ. Μύρωνος.
  Είναι όντως άξ(α έπαίνου
  άλλά καί υποστηρίξεως ή
  προσπαθεία τοϋ ΚοινοτικοΟ
  Συμβουλίου Άγίου Μύρωνος
  πρός ΰδρευσιν τής ωραίας
  κωμοπόλεως. "Ηδη αί σχετι
  καί μελέται είναι έτοιμαι.
  'Υπάρχει δέ καί έν έκατομ
  μύριον δρ. διαθέσιμον πρός
  τόν σκοπόν αυτόν. Ή μεταφο
  ρά δμως τοθ ύδατος καί ή κα
  τασκευή τοθ δλου έργου ύ
  δρεύσεως θ' απαιτήση δύο
  περίπου έκατομμύρια δραχ
  μών. Εζήτησε λοιπόν δάνει
  όν 800 χιλ. δρ. ή Κοινότης ά
  πό την Άγροτράπεζαν. Καί
  πιστεύεται ο τι τό δάνειον θά
  χορηγηθή. 'Η κοινότης Ιχει
  την δυναμικότητα τής έξυπη
  ρετήσεως τοθ δανεΐου. "Αρνή
  σις έπομένως τής Τραπέζης
  δέν δικαιολογεϊτσι. Πολύ
  περισσότερον έφόσον πρόκει
  ται περί τής υδρεύσεως μιας
  κωμοπόλεως πλουσΐας, μέγα
  λης, ίστορικής καί ωραίας,
  ώς ό "Αγ. Μύρων.
  Αί ωυτονόσοι.
  Είναι ρύχάριστον δτι τό
  Κεντρικόν Γεωργικόν Ταμείον
  προεκήρυξε δημοπρασίαν διά
  την προμήθειαν των άπαιτου
  μένων φαρμάκων καί όργά
  νων πρός καταπολέμησιν των
  διαφόρων φυτονόσων τοθ νο
  μοθ μας καί ιδιαιτέρως τής
  εύδεμίδος των αμπέλων καί
  τής ψωριάσεως των έσπεριδο
  ειδών. Άποδεικνύει τό ένδια
  φέρον των αρμοδίων , ύπηρεσι
  ών υπέρ τής παραγωγής.
  Καί συγχρόνως δημιουργεΐ
  την έλπΐδα δτι εφέτος ή κα
  ταπολέμησις των διαφόρων
  φυτονόσων θά γίνη εγκαίρως
  ωστε νά προληφθοθν ζημίαι
  καί καταστροφαί. Τό πι,ρισυ
  νόν άλλωστε πάθημα έκ τοθ
  περονοσπόρου, πιστεύομεν δτι
  θά Ιγινε διδακτικόν μάθημα.
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩ Ν
  7βν
  ΈπΙ τή βάσει νέων στοιχείον.
  —Ν*!, είπε μέ τόνον βπουίαι
  όττ)τος.
  Ό Φερδινάνδος άπεχωρίαθη ά
  πό την ίμάδα. Οί προσχιχλημένοι
  πέριξ των έσχορποθσαν χαθώ; ό
  τσάρος άνεγνώρισε χον Γάλλον
  πρεσβευτήν. Ό τελευταίας ύπεχλί
  θ μέ μεγάλην σοβαρότητα.
  —Έπιθυμώ νά έκφράσω πρός
  τάς δμετέρας αύτοχρατοριχάς με
  γαλειότητας τάς συμπαθείας τής
  Γαλλία; διά την τρομεράν άπω
  λειαν. Ό μέγας δούξ Σέργιος ήτο
  φίλος τής πατρίδος μου. Ή Γαλ
  λία θά ηενθήση διά την δολοφονί
  αν τού,
  —Δολοφονίαι; άνέχραξε φοοι
  σμένη ή τοαρίνα.
  Προβεπάθησε νά συγκρατηθή.
  |*Ο Γάλλος πρεσβευτής τά έχασε
  μέ τόν τρόπον μέ τόν οποίον ή
  τσαρίνα εδέχθη την είδησιν. Ή αύ
  τοκράτειρα ξαφνιχά πήρε μέ τό
  μάτι της τόν ΙΙαΟλον.
  Τόν εκάλεσε γρήγορα μέ άδύνα
  τη φωνή πλησίον της. Ό Παθλος
  ϊτριξε μέ ΰφος θλιμμένο.
  —Μεγαλειοτάτη... είπε μέ άπα
  λήν φωνήν.
  —Λέγει δτι ό Σίργιος... ό Σέρ
  γιος, έτραύλισεν.
  Ό Παθλος έρριψε μιά γρήγορη
  γεμάτη θυμό ματιά πρός τόν όλι
  οθήσαντα πρεσβευτήν.
  Έ αύτοχράτιιρα ήτο άκόμη τό
  σον χλονιαμένη, άπό την λύπην,
  πού δέν ήμποροθσε ν' αντιληφθή
  ολόκληρον την σοβαρότηια τής ε!
  δήσεως.
  Ό μικράς τσάρεβιτς έσήκωσε
  πάνω τά μάτια τού μέ άπορία.
  —Άλλά τόν είδα σήμερα τό
  πρωί', έπέμεινεν ή τσαρίνα· παρα
  χολουθούσαμεν τόν νέον άξιωαατι
  χον τής φρουράς, έγελούσχμε...
  Ό Γάλλος πρεσβευτής έκίνει τό
  σώμά τού δεξιά χαί άριστερά στε
  νοχωβημένος. Είπε.
  —Αυποθμαι πολύ πού σάς εφε
  ρα έγώ την δυσάρεστον είδησιν.
  Σέ μιά ματΐά άρχετά ευγλωττη
  τοθ Παύλου, υπεκλίθη καί άφησε
  την αύτοχρατοριχήν συντροφιάν.
  Ό τσαρος καί δ Παθλος έκύΐτα
  ζαν μέ ανησυχίαν την αύτοκράτει
  ραν.
  —"Επρεπε νά περιμένω ίσως
  μεγαλειότατε, είπεν είς τόν σύζυ
  γόν της.
  Καθώς έσηχώθησαν δπως έξέλ
  θουν τής αιθούσης, ό τσίρος Ιδω
  σε μερικάς διαταγάς είς κίποιον
  αύλιχόν σχετικάς μέ τό πρόγραμ
  μα τής ημέρας. Ή τσαρίνα παρέ
  μεινε πλησίον τοθ Παύλου.
  —Έλα μαζί μας, Παθλε. Σέ
  χρειαζόμεθα τοθ είπε. Καί ϊΐτειτα
  πρός τόν σύζυγον της:
  —Άλλά γιατί τδκαμαν αύΐό;
  "Υστερα άπό σένα άγαποθσε πβ
  ριασόΐερο άπό κάθε τι δλλο στόν
  κόσμον την Ρωσσίαν...
  —Έζοθσε γιά την Ρωσσία εί¬
  πεν δ τσάρος, στρίφων τά νώτα
  πρός τόν αυλικόν.
  Εισήλθον είς τόν προθάλαμον.Ό
  Παθλος συνώδευσε την αόΐοκράτει
  ραν είς μίαν Εδραν. Ό τσάρος
  έστράφη πρός τόν υϊόν τού:
  —Πήγαινι στίς άδελφές σου χαί
  μή τίς πής τίποτε.
  —Μάλιστα, μπαμπβ, άπεκρίθη
  είς ήσυχον τόνον τό παιδί.
  Εξήλθε τοθ δωματίου.
  —Δέν Ιχουμε άλλον άπό σένα,
  Παθλε, είπε ή τσαρίνα είς θλιβε
  ρόν τόνον.
  Ό Παθλος έχλινε την κεφαλήν
  τού. Ή αύτοκράτιιρα έστράφη
  πρός τόν τσάρον.
  —Δέν είνε Ιχσι, ΝΓχο;
  —Ό Σέργιος ήταν δέκα ά*ν·
  δρες. Έσυ θά δποχρεωθής νά γί
  νης έχατό, Παθλε, τοθ είπε θη·
  β
  ρς
  —Μεγαλιιότατε, θά μπορέσω
  πάντοτε, νά είμαι έξιος τόσης Ιψ-
  ΛΜβΡΘΩΣΙ»
  ΠΟΥΛ^ΛΚΗ (όπερέττα Γ. Ξύ
  δή).—Σήμερον δίδονται δύο παρα·
  στάσεις λαίκή άπογευματινή ώρα
  6 1)2 μέ την χθεσινήν επιτυχίαν
  τοθ Θιάσου ή «Κσιτριτσόζα», μέ τι
  μάς 15—10. Εσπερινή ή_ μεγάλη
  έηιτυχία τοθ μουσουργοϋ.Κυπαρί
  ση:«Ή κοκοτα μέ τούς μενεξέδες»
  ΜΙΝΟΑ.— Χορευτική περίο
  βος "Απόκρεω πανηγυρική ίναρ
  ξις Πέμπτη ώρο 3 μ. μ. αέ τό μου
  σικό συγκρότημα τοϋ Ραδιοφωνι
  κου ΣταΘμοΟ Αθηνών κ. Γ. Κεφα
  λωνίτη.
  στοαυνης; είπεν ό Παθλος, δποκλι
  νίμενος, ένώ ή χαρδιά τού έφού
  σχωνε άπό υπερηφάνειαν.
  Καθώς είπεν αύτά μ!α σκέψι
  πέρασε μέ ταχότητα 5»τραπτ)ς ά
  πό τό αγρΐο μυαλό τοθ Παύλου
  'Ο διαστικός χαί άσυγκράτητο:
  χαραχτήρ τοθ Μεγάλου Δουκό
  Ίγκόρ ήταν πασ.γνωστος. '2ς ατρα
  τιωτιχός διοικητής τής πόλεως εί
  χε σχεδόν άπεριόριστον έξουσία
  είς την Μόαχαν. Άλλ' ή χατάατα
  αίς δέν έπέτρεπε τραχύτητας χαί
  σχληράτητας καί δμτος αδταϊ ή"σα
  αί μοναι ίδιότητες τάς οποίας θά
  επεκαλείτο δ Ίγκϊρ δπως τιμωρ,ή
  οη τούς δολοφόνους τοΰ θείευ
  τοθ τσάρου.
  Έστράφη γρήγορα καί έπή"γεν
  είς τίν θάλαμον τής αύτοχρατορι
  ν.ής φρουρας δπως πληοοφορηθη"
  τί μέτρα είχε λάβει ο Ίγκόρ σχε
  τικώς μέ την δολοςρονίαν. 'Ο άξι
  ωματικός τής υπηρεσίας τόθ έ"5ω
  ή
  σε πάν άλλο
  είδήσεις.
  ηρ
  ή χαθησυχαστικάς
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε.
  Ή ίψις τοβ πρίγχηπος Παύλου
  ίγινι χατάχλωμη χαί Ιπειτα άμέ
  οως τό πρόσωπον τού έχοχκίνισεν
  άπό θυμόν. Ό άξιωματιχίς τής υ
  πηρεσίας, λοχαγός είς την αύτο
  χρατοριχήν φρουράν των Σπποτών
  έστίκετο είς προσοχήν ενώπιον τού
  οιωπηλός, άφοθ ίδωσε την απάν¬
  τησιν είς την ερώτησιν τοθ πρίγ
  χηπος Παύλ&υ.
  Συγχρατών εαυτόν, ά πρίγκηψ
  Παθλος απηύθυνε δευτέραν έρώτη
  σιν είς τόν αξιωματικόν:
  —ΕΙπατε δτι επήρε άπό την
  φρουράν των ίπποτών ωρισμένους
  άνδρας δπως χρηαιμεύαουν ώς
  εκτελεστικόν άπόοπασμα.
  (συνεχίζεται)
  | ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  άνοβληθέντος πλειστηρισσμο
  Μαοιάνθης χήρσς Άντων
  ου Χατζηδάκη Νίβα κατο
  κου Ηρακλείου.
  Κατά
  Γεωργ(ου Ιω. Κτενισδάκ
  κστοίκου Γαλύφας Πεδιάδος
  Άνσβληθεΐς μέχρι τοθδε
  νεκα νομΐμων λόγων ό δι< τοθ ύττό χρονολ. 6 ΊουνΙο 1938 προγράμμστός μου τιλει στηοιασμοθ προκηρυχθείς καί διά τοθ ύπ' αριθ. 4912 τή< 13 Ιουλίου 1938 φύλλου ενταύθα εκδιδομένης έφημερ δος «Ανάρθωσις» δηαοσιε θείς δημόσιος άναγκσστικό πλειστηριασμός των έν τώ ρημένφ προγράμματί μου ναφερομένων καί περιγρσφι μένων άκινήτων κτημάτω τοθ καθ" ου αυτή μου κειμ νων έν ταίς περιφερείας τώ χωρίων Έπισκοπής τοΰ τέω Δήμου Έπισκοπί)ς τής Ε(ρ νοδικειακτ)ς περιφερείας Χερ σονήσου Πεδιάδος καί ήδη Ή ρακλεΐου καί Γαλύφας Πε διάδος τοθ σύτοϋ τέως Δήμο Έτπσκοπής Πεδιάδος καί τή Είρηνοδικειακής περιφερε(α< Χερσονήσου Πεδιάδος είδο ποι<2> δνι γενησεται πρός εϊ< σπραξιν τής εν τώ είρημένφ προγράμματί μου άναφερι μένης άπαιτήσεώς μου μεΐο δρ. 800 καταβληθεισών ώς έ τή προηγουμένη μου άναβλητι είδοποΐησΐ μου πλεισιηρια ομού άκινήτων τοθ καθ" ου αΰ τημοθ άναφέρω των μέν τή πε ριφερεία τοϋ χωρίου Έπισκο- τιής κειμένων την 12 ΜσρτΙου 1939 ημέραν Κυριακήν καί ώ¬ ραν 10—12 π. μ. ενώπιον τοΰ Συμβολαιογράφου Ήμα κλεΐου Άντωνίου Α. Γιάννα ρη καί τούτου κωλυομένου τοθ νομίμου αύτοΰ άναπληρωτοϋ κα' έν τφ δημοσΐφ γραφεΐφ τοθ είρημένου Συμβολαιογρά φού κειμένφ έντός τής πόλε¬ ως "Ηρακλείου κατά την ο¬ δόν Καντανολέου, των δέ έν τή περιφερεΐα τοθ χωρίου Γα λθφας Πεδιάδος κειμένων την 5 ΜαρτΙου 1939 ημέραν Κυρια κήν καί ενώπιον ώραν 10—12 π. μ τοθ Συμβολαιογρά¬ Π Θ ΜΙΝΩΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΙ ΙΕΡΙΟΛΟΣ Πανηγυρικτ) έ¬ ναρξις σήμερον ώραν 3 μ.μ. καιΐθ μ. μ. ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ Μετημφιεσμένων καί μή. μέ τό μουσικό συγ κρότπμα τοθ Ραδιοφωνι· κου ΣταθμοΟ Αθηνών: ΚΟΤΓ.ΚΕΦΑΛΟΗΙΤΗ Καρ«μπέτης (βιολΐ), Νΐκος Γύζης, Γεώρ. Σάντος (τ«ν© ροι ντιζέρ), Κ. Παπαύόπου· λο;, Γ. Δημητροπουλος Μ. Μιχαηλίίης (τραγουίισταί κι θαρισταί). Γεώρ. Κεφαλωνίτης ικιθαριστής οολίατ), Βαρκά- δβς (άκορντεόν), Πηνειος (ηιάνθ. (Π προσωπα). Έκπλήξεις καί μόνον βκπλήξεις. 4 Δερματολέγος Ιατρος Ν. Ματζαπετάκης Δέχετοη τούς έχ ί«ρματι· κων καί μβταδοτικών ν·αη- ματ&ιν πάσχοντας έίός Ν*· κταρίβυ, πάροδος πλατΐίας Βαλιδέ Τζαμί, τίος οΐκία χ. Νυβτβράχη. Τούς Μεοααρ.τας, τούς πά· αχοντας έχ δερμοτηχΜν νβ· αηματνν, τέ) τελευταίον Σαβ β«τβν έχάβτβυ μηνός είς τβ έν Μβΐοες φαρμακείον χ. Μοαντρακη. ΚΑΤΟΧΟ2 τής βιπλογραφίαί Ιναλαμβάνιτ την τήρησιν έμησρι* «Αν βιδλίιον μέ συμφέροντας δ· ·βυ;( Πληροφορίαι παρ' ημίν. βγ φου Χερσονήσου Πεδιάδος Θε οφράστου Κοζύρη καί τούτου κωλυομένου τοθ νομίμου αύ τοθ άναπληρωτοθ καί έν τώ δημοσίφ γρσφεΐφ τοθ είρημέ νού Συμβολαιογράφου κειμέ νφ έν Λιμένι Χερσονήσου είς ούς χρόνους καί τόπους καλοΰντσι ο( βουλόμε-νοι νά γίνωσιν ϋπερθεμα-τισταΐ. Άρμόδιος δικαστικός κλη τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα ε¬ πί τοθ προκειμένον Έν Ήρακλείφ τ{) 2 Φεβρου αρΐου 1939. Ό τής έπισπευδούσης καί παραγγελλούσης πληρεξούσι- ος δικηνόρος. Ν. Κεφαλογιάννης ΏΡΟΚΗΡΥΞ1Σ Ό πρόεδρος τής Κοινότητος Άγίου Μύρωνος Μαλεβυζίου προ χηρύοαει φανεράν μειοδοτικήν δή μοπρασίαν διά την κατασκευήν περιτοιχίσματος τής πλατείας Μχ κράκηδων συμφώνως τή σχετική μελέτη τής Μηχανιχής 'Υπηρε σίας Κοινοτήτιυν την 23ην Φε βρουαρίου 1939 καί ώραν 10 — 12 π.μ. είς τα γραφεΐα τής Μ.Υ. Κ.ΝΗ. Πνονται ϊεκτοΐ έμπειροτέχναι καταθέτοντες ώ; εγγύησιν δραχ μας χιλίας εκατόν (1100) είς γραμμαί ιον τ&Ο ΤαμεΙου παραχα ταθηκών καί δανείων. Έν Ήραχλείφ τ^ 8)2)1939 'Ο Πρόεδρος Άγίου Μύρωνος Κ. Έγερτήρια κα>1 ώρολόνια τσέίτπς καί
  χειρός των πλέον φημισμίνων
  έργοοτασίων, θάεΐίρητε είς τό
  ώρολογοπ«)λ<ϊον τοΰ χ. Κωνστ. Χατζόκη Παρά τφ Μεϊντάνι 'Κπίσης άναλαμβάνει την έπιδιορθωσιν παντός ώρβλο γίβυ. 'Εργασία ήγγυημένη Επανήλθε έξ Αθηνών ή χομμώτρια χ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΜΒΟΥΚΑΧΗ Ιηον είχε μίταβή πρέ>ς πά
  ρακολονβησιν των νέων χβμ
  μώσ*4ΐν, διά τάς "Απόκρεω,
  κομίσααα πλουσιωτβτπν συλ
  λογην διαχοβμητιχ&ν τής χΐ
  λή
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τό χορευτικόν ουζο
  τού Συλλόγου των Δεσποινίδων.
  Ούζο προλονζέ καί προχθές τα ά5ου, 6 κ. χαΐ ή χ. Λεοντίδου μέ
  βράδι» είς την αίθουσα τού «Νΐο- τας δίδας θϋγατέρας των, δ κ
  οί» Τό είχεν όργανώσει ό Σύλ καί ή κ Γ Καστρινάκη,
  ρ γρ
  οί». Τό είχεν όργανώσει ό Σύλ καί ή κ. Γ Καστρινάκη, ό
  λογος Δεαποΐνίδων. Καί έλαβεν ή
  μέρος δλη ή νεότης τής πόλε
  ως. "Ετσι ή έ
  έξαιρετίχή,
  ή κ.
  χα'. ή χ Καστελλάκι δ κ. καί
  ή κ. Άληγιζάκη, ό κ χαϊ ή κ.
  Φλά ή
  η ής ή η
  ή έπιτυχία δπήρξβν ι Φχλχωνάχη, ή χ
  δπως συμβαίνει &Χ]6 χ. χαΐ ή χ. Ε. Μχνδαλεναχη,
  ή
  ξρή, ς μ
  λωστε ττάντοτε μέ τα χορευτιχά
  6 ή η
  β χ. χ*1 ή κ. Πλίτσα, ή χ. θ.
  ε 1 Τ ί
  οθ;α που δίδει ό σύλλογος.
  Ή αΐθουσα «Ο «Ντορέ» εΖχειχαΙή
  ίιαχοσιΐηθή" ώραία. Ή μουσιχή Ι καί ή κ.
  Γεωργιάδου, ή κ. Μ Νίβα, 6 χ.
  Θ. Φανουραχη, δ χ.
  Κοκχινίδου.
  5ιαχοσιΐηθ<1 ώραία. Ή μή ή τής νέ*ς όρχήστρας τοθ χέντρου | Δ εκρίναμεν επίσης τάς χαρι _ .» * γ— . * «. . _^__.._ _ ___(_._.___._ (!{__._ι. Ρ ν>·___,___Λ_»>1Γ£<··>
  ήιαν έξαίσία. Τό χυλικεΐον πλου
  σιώτατον. Αί δεσποινίδες τού
  συλλόγου πρόθυμες, εύγενικές,
  πρίσχαρες μέ τα γέλοιο πάντα στά
  χείλη έπέβλεπαν είς δλα. Καί ό
  χορόί εσυνεχίσθη μέχρι των τιρωϊ
  νών ώρών μέ άδιάπτωτη, χαρούμε
  νη διάθεσι καί εύθυμία. Τα νειάτα
  Ι5:5αν τόν τόνο. Κίί οί άργυροΐ
  ϊμως κρόταφοι, πού δέν έλειψχν,
  5έν ύστέ^ησαν είς κέφι χαί ά
  λεγχροούνη.
  Ή χομψάττις χαί ή χάρις έχυ
  ριάρχησαν. Εσημειώθησαν δέ ώ
  ραιόταται έμφανίσεις. Συμμετε¬
  ίχον 2λαι αί δεσποινίδες τού
  αυλλόγου, γνωσταί από την χ&σμι
  κήν χαί φιλανθρωπιχήν συνάμα
  δράσιν των.
  Διεκρίθησαν αί κυρίαι: Α. Β?
  γιατζαχη, Τζένυ Κωνσταντινίδου,
  Μ. Κίρπη. Ό χ. χαί ή χ. Μα-
  τζαπεταχη, ό χ. χαί ή χ. Μ. Ήλι
  Ε
  Β.
  Στβφανίδοιι,
  Μαλαγαρδή,
  ά
  τωμένας δίδας:
  Ααγουδιανάχη,
  Μ. Ζχρειφΐχτ), Μ.
  Ή. Μελισσείδου, Φ. χαί Μ. Ίχ-
  χωβίδου, Μ. καί Ρ. Μιγάδη, Λ.
  Αδάμη, Λαμπρινοΰ, Χ. Κασίλου,
  Φιοράχη, Αλεξίου, Λκδίχη, Μ.
  καί Ί. Κασιμάτη, Γιαλΐράκη, Μα
  ριδάκη. Μαρκίδου, Ξηρουδάχη,
  Άρχατζικάχη, Έ. Δημάχη.
  Διεχοίθησαν έπίσης οί κ. χ Α.
  Μαρής, Π. Καντιώτης, Β Γουναλά
  κης, Ν. Κωνσταντίνος, Σ. Χατζη
  θωμάς, Τ. Πίίδιχογιάννης, Π. Β?υ
  σβούνης, Γ. Γερωνυμάκης, οί άδελ
  φύΐ Λαμπράκις Μ. Καβαλλά«ης,
  Γ. Κασιμάιης, Κ. Πολυδάκης Μ.
  Κοχχινάκης, Ε. Μαρκόπουλος.
  Οί άξίωματιχοί: Σταρίδας, Βραχά
  ττς, Κνιθάχης χαί πολλοΐ άλλοι
  των οποίων μάς διαφεύγουν τα
  όνόματα.
  έ Κοσμιχές
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΑΥΚΟΣ
  ΚΟΙ ΜΩΜ
  Τοϋ Άρμστρογγ.
  22ον
  Ένα ωρισμένον διάστημα ί
  Κεμάλ είχεν άφιερωθή είς αύτην.
  Τόν έπεριποιήθηχε, τ4ν έ*αμε κ«
  λά. Γρήγορα 8μως χουράσθηχε.
  Ήρχισε νά πηγαίνη είς τάς ψιμυ
  θιωμένΐς δπόπτων ήθίδν γυναϊ
  κάς, Ιχανε παρέα μέ το^ς φ£λου;
  μέ τ&ύς δποίους ϊπιν« χαί Ιηαιζί
  χαρτιά, ένώ ή Φακριχιέ δπέφΐρε,
  γιατί την χαρδ.ά της κατέτρωγεν
  ή ζήλεια. Καί δαίν έ^εΐνος τής
  εφέρετο ψ^χρίτερα, μέ τόσον με
  γαλει τέραν θερμήν τ4ν άγαποθ
  σεν αυτή.
  Ένφ δ Μουσταφά Κεμάλ χαί
  δ Φεβζήρ ειργάζοντο είς Άγχυ
  ραν, ό 'ίσμέτ, μαχρυά, είς τό μέ
  τωπον, έΐτρίσεχε καί ΐήν τελίυ
  ταίαν λεπτομέρειαν προετοιμαζό
  μενος ν' αντιμετωπίση τού; "Ελλη
  νας. Ήτοίμαζβ τάς θέσεις τού εζω
  ίπό τό Άφιόν καί τό Έσχή Σε
  χήρ. Οί "Ελληνες συνεχέντρω
  ναν σΐρατιύματα, μετέφεραν δλο
  νέ* δπλα καί άεροπλάνα καί έπε
  χείρουν άνιχνεΰσεις καί άναγνω
  ρίσεις των θέσεων τοθ έχθροθ
  μέ τα "άεροπλάνα. Ήσαν άσυγ
  κρΕτοο; καλλίτερα έφωδιασμένοι
  χαί είχαν χαί άριθμητιχήν 5
  περοχήν. Την πρώτην έδδομάδα
  Ιλί ή δ Ιέ
  ΕΟΡΤΑΙ.-Αυριον εορτήν τοϋ
  ΆγΙου Χσραλάμπους δέν έορτάζβι
  οθτε δέχε-ιοι έπισκέψεις ό κ. χ0.
  ράλαμπος Κονταξάκης Διευθυν·
  τήο Φυλακών.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ. - Την παρελθού¬
  σαν Χυοιακήν είς τό χωρίον Γοϋο
  νες Πεδιάδος ανεδέξατο τής «ο
  λυμβήθρας τό άγοράκι τού κ. Έ
  Στ. Λιακάκη ή κ. Γεωργ. Κανάκη'
  ονομάσασα αύτό Γεώργιον, ^^
  τοίς ζήση·
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Ή ιΐΕνταμι..
  λής 'Εττιτροπή τοθ έν Τυμιτακΐς,
  άνεγΐιρομένου Ιεροϋ ναού τού ·α.
  ποστόλου Τίτου έκφράζει τάς 4.
  πεΐρους ευχαριστίας της πρ0(.
  τοϋς κ. κ. Εύστράΐιον ΚατσαρΑ.
  κην κάτοικον Ηρακλείου, Γεώργ
  Πετρακογιώργην, Φωτεινήν χήραν
  Νικολ. Μαθιουλονικολάκη ιό γέ·
  νος Έμμ. Κρουτάκη διά την κατα·
  σκευήν δαττάναις των, των τριών
  πολυτελών Θυρών της ανεγειρομέ¬
  νης έκκλησΐας μας.
  Ή εύχ«ρισΓβϋσ« βηιτροιτή.
  Γύρω στήν πόλι.
  η
  τοθ Ιουλίου πρίν
  είνε άχόμη ϊτοιμος
  Έά
  ■«■■■Β■■■■■■•■«■■■■■■■■Ι■■«■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■
  Ι
  ΒΕΡΜΟΥΤ ΑΧΑΊΑΣ
  άποδεδειγμένως ανώτερον δλων.
  ■«ι

  ■ ■■■
  Εξπρές θαλαμηγόν
  2-ΟΦΙΑ
  Ταχύτης 18 μιλλίων.
  Τόννων 2.000.
  όλόκληρα δισμερΐ-
  Άφθάστου πολυτελείας μέ
  σμαια Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρΐου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, Σθρον, Τηνον, Μύκονον, Ί-
  καρΐαν, Σάμον.
  Τολ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π. ΚΟΡΠΗ
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  της απολύτου προτιμήσεως δλων των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  'Ανακαινιαθέν καί πάλιν έξασφαλίζει *5λα τα
  πλεονεκτήματα της άνέσενς καί ευχαρίστου δια-
  μονής.
  ©έρμανσις—λουτρα κ. λ. π.
  ή δ Ισμέτ
  επετεθησαν.
  Έσάρωσαν τοΰς Τούρχους πού εύ
  ρον μπροατά των, κατέλαβον την
  Κιουτάχειαν χαί τό Άφιόν χαί
  συνεχέντρωσαν τάς δυνάμεις των
  κατά τοθ Έσχή Σεχήρ—χόμβου
  των σιδηροδρομικων συγκοινωνίαν
  καί χλιΐδα ολοκλήρου τής δυτι
  κης Μικρδς Άσίας.
  Είς τό ατρατηγείον τού, τό δ
  ποίον είχεν έγχαταστήσει είς τό
  χωρίον Καρετζή βέη πίσω άπό
  τό Έακή Σεχήο, ό Ισμέτ έπερί-
  μενε Τό γραφείον τού ήταν είς
  Ινα μικρόν, άθλιον δωμάτιον,
  στρωμένον μέ σαθρές σχνίδες. Οί
  τοΐχοι ήταν γυμνοί. Κοντά είς
  Ενα τοΐχον ήταν ή ατρατιωτιχή
  μπράντα επάνω είς την οποίαν Ι
  γερνε νά κοιμηθή. Κοντά είς τό
  παράθυρον ήσαν μιά καρέκλα καί
  Ινα τραπέζι, επάνω είς τό ίποί
  όν ήταν άπλωμένος Ινας χάρτης.
  Συνήθως ό Ισμέτ είχεν την ά
  άπάθειαν καί την ησυχίαν ενός
  ίνθρώπου πού πάαχει «πό βαρυ
  χοίαν. Άλλ' ήδη τό πρόσωπον
  τού έπρόδιδε την προσπάθειαν
  πού κατέβαλλε. Μίαα είς την ά
  πλήν στρατιωτιχήν τού στολήν έ
  φαίνειο άκόμτ) μικροοκοπιχώτε
  ρος άπό δ,τι ήταν είς την πραγ
  ματικίτητα.
  (συνεχίζεται)
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον, Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλκίδα, Αίδηφόν, Βό¬
  λον θεσσαλονίκην.
  Τηλ. 5.50.
  'Εξαιρετική προμηνύεται ή β«ι-
  τυχΐα τοΰ χοροϋ των Τράπεζαι-
  κων ύηαλλήλων τοθ ιτροσενοϋΓ
  Σαββάτου. * ς
  — Καί διότι ή τάξις των Τραπε·
  ζιτικών αποτελεί πάντοτε μίαν
  άτιό τάς συμπαθεστέρας καΐ έκλε
  κτοτέρσς τής κοινωνίας μας.
  — Καί διότι λόγω οργανώσεως
  ό χοοός τοθ καλοΰ καί προοδευ·
  τ ι κου σωματείου, κατορθώνει πάν
  τοτε νά έπιτκγχάνπ καί νά συγ.
  κεντρώνη τόν καλύτερον κόσμον
  καΐ τάς ωραιοτέρας έμφανΐσεις.
  —Πσρά τάς εύνοϊκάς μετεωρο
  λονικάς προβλίψεις ό καιρός καί
  χθές έζηκολούθησε χιονιοτής.
  —Την ττρ&ΐαν εσημειώθη καί
  βροχή πράγμα πού Εκαμε
  νά Ίκανοποιηθοϋν οί ιτσραγωγοΐ
  πού ώς γνωστόν περιμένουν άκό·
  μη βροχήν.
  —Είνε βέβαιον δτι καί ό μέγας
  χορός δστις δ'δεται τό προσεχές
  Σάββατον είς "Αρχάναις.
  -ΠρωτοβουλΙα τοϋ έκεΐ Μορ·
  φωτικοϋ Συλλόγοα θά αποτελέση
  8να άπό τα κοομικά γεγονότα
  των ημερών.
  —Άφ' ενός μέν λόγφ τοϋ εύγε
  νοϋς καί ύψηλοθ σκοποθ τοθ χο·
  ροθ καί άφ' ετέρου λόγφ τής γε¬
  νικωτέρας δράσεώς τού συλλόγου
  τούτου, άποδειχθείσης ύποδεινυα
  τικής καί άξίας πάσης ύποστηρΐζε-
  ως καί άπό μέρους των Ήρακλει
  ωτών.
  —ΟΙ ζεστές γωνιές των καφε
  νε(α>ν έζακολουθοΰν νά άποβα(
  νούν κέντρα συζητήσεων περΐ την
  εύρωπαΐκήν κατάστασιν.
  —Έξετάζεται τό μέλλον άπό
  κάθβ πλευράν-Ιδιαιτέρως την πο¬
  λεμικήν.
  —Καί οί συζητηταί χωρίς νά εί
  ναι Πυθίαι, έκθέτουν τάς μαντείας
  καί τάς προβλέψεις των, επί τή
  βάσει ίννοεΐται των σημερινών
  γεγονότων
  β
  γεγονότων.
  —Σήμερον
  σται ή καθ"
  ί ά
  ΤσικνοπΙμπτην εΐθν
  δλου "Αποκρηάτικη
  ή ί ζ
  ΜΟΐΑ Εί Ο ΝΕΡΑΗΤΖΟΥΑΗΣ
  |ΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΗΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι......ιυιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΗ
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ
  ή ποκρηάτικη
  κίνησις νά λαμβάνη πνοήν καί ζω
  ηρότητα.
  — Μά δοϋμε δμως: θά μπορέ
  σουν μέ αυτόν χον καιρόν νά έ-
  ζέλθουν οί μασκαράδες καί δή οί
  άξιόλογοι;
  -Πάντως είνε βέβαιον δτι τα
  διάφορα χορευτικά κέντρα Θά κά
  μουν καλές δουλειές.
  —Μεγάλην επιτυχίαν Θά ϊχη. έ·
  πίσης ό τιαιδικός χορός πού Θά δο
  θη τό άπόγευμα σήμερον £ΐς την
  Λέσχην Ηρακλείου.
  — 'Εξακολ"υΘοΰν μέ κοαμοσυγ
  κέντρωσιν αί παραστάσεις τοθθιά
  σου Ξύδη.
  —ΟΙ πρωταγωνισταΐ τού θιά
  σου καί ίδίς; ή κ. Μίτσα Φιλοσό
  Φού, ή κ. Νικολαΐδου, ό τενόρος
  κ. Μπάρτσος, 6 Θιασάρχης κ. Ξύ
  δης ό οποίος διαπλάσσει τόσον
  συμπαθητικά ώρισυένους ρόλους,
  καταχειροκροτοθνται άπό τό κοι
  νόν.
  — Είς την αποψινήν έναρξιν των
  μεγάλων χορών τής «Μινώας» α¬
  σφαλώς Θά συγκεντρωθοθν πολλοΐ
  έκ τοθχορεοοντος κόσμου καί γε
  νικώς τό χορευτικόν τουτο κέν
  τρον Θά παρουσιάση, δπως πάντο-
  τε εξαιρετικήν κίνησιν.
  ό Ρέπορτερ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΟΤΙΠΟΝ
  Είς τό στιλβωτήριον τοθ Πέτρου
  Μαστρΐκίνη (πλατεϊα 'ΕλευΘ. Βε
  νιζέλου) κατασκευάζονται κοτινι
  όν, εΐδικά διά τούς χορούς των
  Απόκρεω, δυνάμενα νά Ικανοποι
  ήσουν κάθε γοθστο.
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΓΑ ΦΑΡΜΑ
  ΚΕ1Α —Σήμερον 9 Φεβρουαρίου
  Θά διανυκτερεύσουν τ<ί φαρμα κεΐα: Άριστ. Χαλκιαδάκη καί Ά ττοατ. Ζαφειαΐου. Τα άπό έκλεκτά ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ σιμιγδάλια περίφημα τοθ εργοστασιον ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Πυρήνα Ή άβλαβεατίρβ χαύοιμος υλη ατοθ Βασ. Παπάζογλου Λε»φόρος Κουντουριώτου ΚΑΡΟΥΖΟΥ -ΚΑΠΕΑΑΑΚ Ύποστηρίζετε την έγχώριον Βιομηχανίαν βοηθεΐ- τε τάς οικογενείας τού έργατικου προσωπικού ένι- σχυετε τόν τόπον σας. ' Έμπρός λοιπόν δλοι στό ντόπιο πράγμα. ιΐΗΐαιΐχιιι ΜΗΐυιιιυ υιυυιΐιυ ιιμιηιιηι ιιιιιηιι ιιι ιιιηιιημι ιΐϋΐυιιΐϋ υ ΐι «ηιιηιιιι Ηΐιυιΐΐνι ιιιιυϋηυΐί ΛΟΡΑΥ£ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ αΡθΛθΠΩΝ Έπρομηθϊύθπ πρώτον χαβ' £ λην την 'Ελλάΰοι τβ ώρολογο ποιβϊον «ΖενΙθ» τού χ. Μιχ. Μ« νβυσάκπ. Τα άβραυστα γυαλιά, δέν σποΰν ποτί. Είνε λεπτά καί διαφανή έπω; καί τα κοινά γυα¬ λιά. Τιμαί δπως χαί των χοινών περίπου. Κάνομεν την μεγαλυτέ¬ ραν κατανάλωσιν διότι π«- λοΰμβν βλα τα ύφάσματα είς ημάς ασυγκρίτως εύθηνάς. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ί»πηρέτρια μέχρι 15 έτων παρά οικογενείας άνευ τέκνων. Πληροφορίαι καρά τφ *. Γ. Τρεβιζάχη έμπορορράπτη πλ«- τιίχ Βενιζέλου (Συντριβάνψ
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  V
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  509ον
  'Επελθόντος τοθ έ'αρος, ό κήπος ανεφάνη θαυ
  μάσιος κατά την &ραν ταύτην τοθ έτους.—Διατί
  δέν βγαΐνεις είς τόν κήπον νά περιπατής; είπεν
  ό Άγιάννης είς την Τιτίκαν έγώ θέλω νά βγαί
  —"Οπως άγαττάς, πατέρα, άπεκρΐθη ή Τι
  τίκα.
  Καί ύπακούουσα είς τόν πατέρα της έπανέλα-
  βε τούς τιερΐττάτους έντός τού κήπου, μόνη ώς επί
  τό πλείστον, έπειδή, καθώς προείπομεν, ό Άγιάν
  νης δέν εξήρχετο πυτέ σχεδόν είς τόν κήπον, φο
  βοΰμενος μή τόν ίδωσι διά τής κιγκλίδος.
  Όταν είδεν ή Τιτίκα τόν πατέρα της προβαΐ
  νοντα είς άνάρρωσιν καί εύθυμον, έπλήσθη γλυ
  κυθυμΐας, ήν ομως δέν παρετήρησεν, ώς γεννηθεΐ
  σαν είς τα έντός της ολίγον κατ' ολίγον. "Ηρχετο
  δέ συγχρόνως καί τό έαρ.
  Μάρτιος μην, αί ημέραι ηϋξανον, ό χειμών άνε
  χώρει" τόν Μάρτιον διεδέχθη ό Άπρίλιος" ή φύσις
  κατά τόν μήνα τοθτον εχει γλυκεΐας επί την καρδί
  αν τού άνθρώπου έπιρροάς, προερχομένας έκ τοθ
  ούρανοϋ, έκ των νεψών, έκ των δένδρων, έκ των
  λειμώνων καί έκ των άνθώνι Έν ώρα έαρος γΐνε
  ται φώς είς τάς τεθλιμμένας ψυχάς καθώς έν με-
  σημβρΐα γΐνεται φώς είς τα ϋπόγεια.Ή Τιτίκα άπηλ
  λάγη πάσης μελαγχολΐας. Μετά τό πρόγευμσ, περί
  την δεκάτην όίοαν, πολλάκις κατώρθωνε τόν Άγιάν
  νην νά τόν φέρη. είς τόν κήπον.Έκεΐ δέ περΐφερομένη
  μετ' αύτοθ, άλλά καί μή άπομακρυνομένη άπό τής
  θύρας τοθ οίκήματός της, υπεστήριζε την πάσχου
  σσν χείρα τού, καί έγέλα κατά πάσαν στιγμήν
  έκ τής χαρδς, δτι άνέπσυεν οθτω τόν πατέρα της
  καί εύηρέστει.
  Ό Άγιάννης άφ' ετέρου κατεβακχεύετο βλέπων
  αυτήν αναλαμβάνουσα την ρο&ίνην «αί ζωηοάν
  της δψιν, καΐ,—"Ω! την. καλήν μου πληγήν! έπα
  νελάμβανε καθ' εαυτόν. Καί εύγνωμόνει δι' αυτήν
  δίς τούς Θεναρδιέρους.
  Μετά την τελείαν ΐασιν τοθ τραύματος, έπανέλα
  βε τούς έρημικούς περιπάτους έκεΐνους τής αύ·
  Υή"θ
  .-* /
  Άλλ' είς μεγάλην περιπΐπτει απάτην ό νομ(
  ζων δτι δύναται ούτω νά διέρχεται τάς άκατοική
  τους έσχατιάς των Παρισίων, άνευ συναπαντήμα
  τος τινος.
  Β'.
  Ή κυρά Πλουτάρχου ευρίσκει άμέσως την έξήγη
  σιν φαινομένου τινός.
  Εσπέραν τινά, ό μικρός Γοβριάς δέν εΐχε φάγει
  τΐποτε' ένεθυμήθη δέ δτι καΐ χθές δέν έφαγβ· τό
  πράγμα κατήντα βσρύ. Απεφάσισε ν' άνσζητήση.
  τροφήν:
  Εξήλθε των Παρισίων, πέραν τής Νιτροθήκης,
  είς τόπους έρημικούς. Είς έρημικούς τόπους, έκεΐ
  τα εΰρήματα' δπου άνθρωπος ουδείς, έκεΐ πραγ
  μά τι.
  (συνεχΐζεται)
  Έγκυκλοπα ιδ ε ία
  Αι* έκεΐνοιις πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Η ΜΑΥΡΗ ΑΡΑΧΝΗ
  Α'.
  Καί άλλοτε ήσχολήθημεν μέ
  την ζωήν τής άράχνηί, την ό
  πό ι αν φέρουν ώς παράδειγμα
  έργατικότητος. Ή Ιργατικότης
  δμω; αυτή τής άράχνης δέν είνε
  δημιουργιχή. Δέν κτίζει φωλεάν,
  παραδείγματος χάριν, άλλά δ-
  φαίνει διαρκώς παγίδας δια νά
  συλλαμβάνη τα θύματά της. τα
  δποΐα σύνηθες είνε Ιντομα. 'Υ-
  πάρχει δμως καί μία άράχνη,
  ή «Μαύρη χήρα», ή όποία είνε
  έπικίνδυνος διά τούς άνθρώπους
  'Η άράχνη αυτή, κατάμαυρη τό
  χρώμα, είνε δηλητηριώδης καί
  τό δάγκωμά της είνε πολύ περισ
  σότερον επικίνδυνον άπό τό δ αγ
  κωμα κροτα/ίου. Πολλοί άνθρω
  ποι υπήρξαν θύματα τής «Μαύ-
  ρης χήρας». Τό έντομον α&τό δέν
  δύναται νά ζήση εί; τό ΰπαι
  θρον μή άντέχον είς τάς καιρικάς
  συνθήκας. Ζή είς τας οικίας,
  είς τα δπόστεγα, είς τάς άπο
  θήκας, κτίζουσα την φωλεάν τη;
  πάντοτε δπό στέγην. Ό Άμερι
  κανός έντομολόγο; Τζώρτζ Έλ
  γουν, μελετήσα; την ζωήν αυτήν
  αυτής τής άράχνης συνιστά εί;
  τού; άνθρώπου; νά την προαέ
  χούν καί νά την άποφεύγουν
  8αως άίΐοριύγουν μίαν εχιδναν.
  Ή φύσις δμω; έν τή σόφια της'
  προέδλεψε καί άντέταξε εί; την
  δηλητηριώδη «Μαύρην χήραν»
  μίαν μικροσκοπικήν μυίγαν. Ή
  μυίγα αυτή σπανίζει καί
  9χ έΊτρεπε κατά τόν Αμερικανόν
  έντομολόγον νά καλλιεργηθή επι
  στημονικώς διά νά εξαφανίση
  τόν Οηουλον αυτόν εχθρόν τοθ άν
  θρώπου
  Ή άράχνη αυτή, δφαίνει έ*να
  είδο; άραιοθ σίκκου τοθ δποίου
  οί έχθροί έχουν την ο'ψιν μετά
  ξη;, ^γεννα δέ έντός τοθ σάκκου
  τα ώί τη; καί κατόπιν έπαναρ
  χίζει την εργασίαν της, προσθέ
  τουσχ νέου; ίστού; Κως δτου ό
  σάκκο; αύΐός καλυφθή πλήρω;
  καί σχηματίση Ινα είδο; αύ·
  γοθ, τό οποίον κρέμεται άπό τού;
  ίατούς της. Άφο(3 τελειώση την
  εργασίαν τη; κάθεται είς μίαν
  γωνίαν καί φρουρεΤ τόν σάκκον,
  6 οποίος περιέχει περί τα 200—
  400 ώά. 'Η δλη έργασία τής «δ
  φάνσεως» τοθ σάκκου δέ/ διαρ
  κεΤ περισσότερον άπό δύο ώρας,
  περιλαμβάνει δέ περί τού; 2θΟΟ
  ίστούς. ϋέντε φοράς κατ' Ιτος
  ή μβύρη άράχνη γενν$, εάν δέ
  δπολογισθή ώς μέσος δρος κάθε
  σάκχος είς 400 ώά, ' κάθε άρά
  χνη γενν? ώ; 1500 ώ* τόν
  χρόνον.
  (συνβχίζεται)
  Ή περιφέρεια Σίββας
  καί τα ζητηματά της.
  Σάββατον 11 Φεβρουάριον 1939
  Ο ΠΕΓΠΣ
  ΕΤΜΣΙΟΣ ΧΟΓΟΣ
  ΤΩ Η ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΗ
  Αϊθουσα ΝΤΟΡΕ.
  "Ενδυμα μέλαν ή επίσημον.
  ΣΙΒΒΑ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Φ.βρουά-
  άριος (ανταποκριτοα μας).— Μέ
  εξαιρετικήν χαράν έπληροφο
  ρήθησκν &Ε κάτοικοι τή"; περιφε
  ρεία; Σίββας, Οετροκεφαλίου,
  II
  ι
  τσιδίων, Άγίου Ιωάννου καί των
  άλλων πέριξ χωρίων, την προσε
  χή έναρξιν των εργασιών έ*τΕλέ
  σεω; των μεγάλων παραγωγέων
  έργων τή; Μεσσαράς. Διότι ή έκ
  τέλεσις των έργων αυτών, έκτό;
  τοθ 8τι θ' αποδώση χιλιάδα;
  στρεμμάτων γονίμου γή; πρός
  καλλιέργειαν καί θ' απαλλάξη τόν
  τόπον άπό την μάστιγα τή; έλο
  νοαίας, θά έχη καί άλλην εύργε
  τικήν συνέπειαν: θά συντελέση
  είς την λύσιν τοθ συγκοινωνια
  κοθ προβλήματο; διότι μαζι μέ
  την κατασκευήν των παραγωγι
  κων έργων θά γίνη καί ή κα
  ταακευή τή; αμαξιτής όδοθ Μοιρών
  —Πετροκεφαλίου —ΣΕβδας —Πι
  τσιδίων—Ματάλλων. Άναμένει δέ
  άνυπομόνως ό λαός των χωρίων
  την επίσκεψιν τοθ δπουργοϋ Γε
  νικοθ Διοικη οθ κ. Σφακιανάκη
  καί διά νά τοθ ομιλήση διά τα
  ζητηματά τού, άλλά καί διά νά
  τοθ εκφράση τάς ευχαριστίας τού
  διά αάς φροντίδας καί τάς προ
  σπαθεία; τού πρός εκτέλεσιν των
  παραγωγικων έργων.
  Πρέπει δέ νά σημειωθή δτι ή
  Σίββα καθώς καί δλα τα πέριξ
  χωρία ϊχουν σημειώΐει μεγάλας
  προόδους κατ* τα τελευταία έ τη.
  Οί κάτοικοι έχουν έντείνιι τάς
  προσπαθείας των πρός συστηματι
  κωτέραν εκμετάλλευσιν τής γής.
  Επεδόθησαν τελευταίως μέ νέαν
  όρεξιν είς την δενδροκαλλιέργει
  αν. Καί φυιεύουν δχι μόνον εληές
  άλλά καί έσΐτεριδοειδή καί μπα
  νχνιές καί διάφοοα δλλα καρποφό
  ρα δένδρα.Τώρα έογάζονται καίδιά
  την ίδρυσιν μεγάλου συνεναιρικοθ
  ελαιουργείον Θά άνεγερθή τό έλαι
  ουργεΐον παρά την Βρύσιν τής Σίδ
  βας. Καί έτσι θά έξυπηρετή δλα
  τα πέριξ έλαιοπαραγωγά χωρία.
  Ή ίδέα έχει καλλιεργηθή καί ή
  Άγροτράπεζα δέν έχει άντΐρρή
  σεις εί; τό νά χορηγήση τό άπαι
  τούμενον διά την ίδρυσιν τοθ έ-
  λαιουργείου δάνειον. Έλπίζεται
  λοιπόν δτι έντός τοθ θέρους θα
  άνεγερθή τό οίκημα καί θά τοπο
  θετηθοθν τα μηχανήματα, ώστβ
  ν' αρχίση ή λειτουργία τού άπό
  τής προσεχούς εσοδείας.
  Έπίσης ή κοινέτη; Σίββα; οκέ
  πτεται νά κατασκευάση διάφορα
  έξωρα'ιστικά ίργα εντός τοθ χω
  ρίου μας, κυρίως δέ νά διαμορ
  φώση την μεγάλην πλατείαν. 'Αλ
  λά δι5 αυτά θ' ασχοληθώμεν άλ¬
  λοτε.
  Μ1ΝΩ4 ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΙ
  ■ ■■■■■■■■■■■■■α ■■■■■■■-•■■■■■■■■«««■•ε) ■■■■■■■■
  Κυρίαρχος τής 'Αποκρηάς
  ή Μαυροδάφνη Άχαϊας
  ρ...»

  ΔΗΛΩΣΙΣ
  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  Αποκλειστικώς Άντιπροσώπων των έν ΣΙ¬
  Ν ΙΛ—Ιταλίας έργοστασίων κατασκευής ψεκαστή-
  ρων ΣΦΙΝΤΑ Α. & Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ.
  Πρός την άπό είκοσαετίας άποκτηθεΐσαν πολυπΧηθή
  πελατείαν μας:
  Λαβόντες αφορμήν έκ τής πομπώδους διαφημίσεως
  τής Μεταλλουργίας: «Άδελφοί ΙΙραπόπουλοι» Πατρων, είς
  τόν έγχώριον τύπον, καί παρά την μεγάλην διαφήμι¬
  σιν έκ μέρους τής ώς άνω Μεταλλουργίας των
  ψεκαστήρων μας ΣΦΙΝΤΑ είμεθα δποχρεωμένοι νά
  φέρωμεν είς γνώσιν δμών πρό; αποφυγήν συγχύαεων δτι
  οί παρά τή; ώ; άνω Μεταλλουργίας διαφημιζόμενοι ψεκα-
  στήρες «Ίταλικοθ ΣΦΙΝΤΑ τύπου» ουδεμίαν σχέσιν έχουν
  μέ τους ψεκαστήρας ΣΦΙΝΤΑ τοθ παρ' ημών ώς άνω άντι-
  προσωΐτευομένου έργοστασίου Α. ΚΑΙ Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ.
  Καθιστώμεν δμα; ώς έκ τούτου προσεκτιχούς, Γνα μή πχρα
  πλαν«αθε έκ τής ευσχήμου χρήσεως παρά τής Μεταλλουρ¬
  γίας «Άδελφοί Ηραπόπουλοι» τοθ σήματός μας ΣΦΙΝΤΑ,
  τοσούτω μάλλον καθ1 δσον είς τέν διαγωνισμόν τής 9)1)39
  τής ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑ1ΡΙΣΜΩΝ Ν Η¬
  ΡΑΚΛΕΙΟΥ/, ό κατασκευασθή τύπος ΣΦΙΝΤΑ παρά τής
  Μεταλλουργείας Πραποπούλου, απερρίφθη ώς μειονεκτών,
  παρά τάς έπισταμένας μελέτας είς &ς ίσχυρίζεται δτι δ·
  πεβλήθη ή Μεταλλουργία Πραποπούλου διά την άντιγρα-
  φήν τοθ ψεκαοτί)ρος μας ΣΦΙΝΤΑ.
  Οί δηλούντες:
  ΜΑΟΥΡΟ Α ΠΟΛΙΤΗ
  Ηράκλειον Κρήτης.
  ■■■■■■«■■■Β
  ..—
  ■■«·■■■■«■■■
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ :_«
  θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελβτών.
  Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων
  Πρΐν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
  Τιμαί λογικαί.
  ■■■■■«■■■■■«■■■■■"«"■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΜ. Ε. ΠΕΡΑΚΗ
  Παραπλεύρως είσόδου οΐκίας κλη-
  ρονόμων Α. Νίβα.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■•Β
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια,
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάζον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Άναβληθέντος πλειστηρισ·
  σμοθ κινητών.
  Ό δικαστικός κλητήρ τής
  πίριφεοείσς τοθ Πρωτοδικείου
  Ηρακλείου Γεώργιος Ιω. Κα-
  στρινάκης δηλοποιώ δτι άνα·
  βληθείς καΐ αδθις ό συνεπεία
  τοθ υπό χρονολ. 1 ΌκτωβρΙ-
  ου 1938 προγράμυατός μου
  πλειστηριασμοθ κινητών προ-
  κηρυχθεΐς καί διά τοϋ ύπ'
  αριθ. 4982 τοθ '1938 φύλλου
  τής ενταύθα εκδιδομένης έφη
  μερίδος «Ανάρθωσις» δημοσι-
  ευθείς τή έπισπεύσει τής κ.
  Μαριάνθη»; ΆντωνΙου Χατζη·
  δάκη Νίβα κατοίκου ΉρακλεΙ
  ου άναγκαστικός πλειστηρια-
  σμός των έν τώ προγράμματι
  τούτω άναφερομένων κινητών
  τοθ όφειλέτου της Γεωργίου
  Ί. Κτενιαδάκη κατοίκου Γαλύ
  φας Πεδιάδος έξ ύπαιτιότη-
  τος τοθ όφειλέτου τούτου ά-
  τε μή έκπληρώσαντος την δο
  θεΐσαν πρός τόν πληρεξούσ
  όν τής έπισπευδούσης ύπόσχε
  σιν κατά την 29 ΌκτωβρΙου
  1938 περί έξοφλήσεως καί κα
  νονισμοΰ τοθ χρέους τού μέ
  χρι τής 1ης Ίανουαρίου 1939
  είδοποιώ δτι ό πλειστηριασμόι.
  οδτος γενησεται ανυπερθέτως
  ενώπιον μου ή τινος των νομΙ
  μων άναπληρωτών μου την
  26 Φεβρουαρίου 1939 ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10—12
  π. μ. είς τόν συνήθη τόπον
  των δημοπρασιών τοθ χωρίου
  Γαλύφας Πεδιάδος δτε κα
  ένθα καλοΰνται οί βουλόμε
  νοι νά γίνωσιν άγορασταί καί
  ό εΐρημένος όφειλέτης καί με
  σεγγυοϋχος των κατεσχημέ
  νων νά οδηγήση ταυτα πρός
  εκποίησιν καΐ παράδοσιν αύ
  των είς τούς αγοραστάς εύ
  θυνόμενος έν έναντΐα περι
  πτώσει.
  Άρμόδιος δικαστικός κλη
  τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα
  επί τοΰ προκειμένον
  Έν Ηρακλείω τή 7 Φεβρου
  αρΐου 1939.
  Ό δικαστικός κλητήρ των
  Πρωτοδικών Ηρακλείου.
  Γ. 1. Καστρινάκής
  ^ΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι:
  | ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΟΪΝΩΝ 1
  ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ Ε
  ΓΕΩΡΓ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ |
  Πλατεϊα Κορνάρου Β«λιδέ Τζαμί Ξ
  (««ραπλβύρως κ. Λυδάκη) Ξ
  Είς τβ Πρατήριον Ο'ίνων τββ χ. Γε»ρν«ντ« εύρίκον- Ξ
  ται κρβιβικ μαδρα καί λευκα Ναλΐβυζιβυ, μυρωδάτα καί Β
  ϊΰγευοτα άγνά καί καβαρά άπηλλαγμένα άπό χημικάς 5
  ούσΐοΐς Λ«υχά μοσχάτοι, έπίβπς ριτσίνες μυρωόάτ*ς έχλε* —
  κτές.-Κρασιά ίπιτρ««εζι«· Σβδμβς «φρβ& έκλβκτές έπαρ Ξ
  χίας Μεραμβέλλου καί Νκλΐβνζίου, γιά Κ«ςρ«νκ!α, γιά —
  Οειντοπωλΐϊα, γιά 'Εοτιατβρια καί Οίκογίνβίας. ~
  Σημ. Είς τοϋς Παντβπώλας χαΐ τβώς μή |χβντ«< βαρέ Ε λια πρός κρβμήθεικν οϊνβυ χβρηγ«βντ«ι τοιαΰτα έκ τβθ Ξ Πρατηρίον. !£ ηίΐΙΙΝΙΙΗ1·ΐ|ΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΠΙΙΙΙΙΙ|||||||Ι||||||||||||||||||||||||Ι ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ..ΗΜΥΡΟΒΟΛΟΣ" Β. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΤΡ ΚΑΜΑΡΑΚΙ Κατά την περίοδον των απόκρεω θά σβς παρου¬ σιάση γλυκά έξαιρετικά μέ τα άγνότερα ύλικά, κατασκευαζόμενα πσρ'είδι κοθ τεχνΐτου. Μεγάλη παρακαταθήκη κουφέτων, μπομπονιε- ρών διά γάμους καί βα- πτίσεις. Δυνάμεθα νά σάς έξυ· πηρετήσωμεν διά κάθε πα¬ ραγγελίαν σας. —Τό σημερινόν πρόγραμμα τοΰ Ραδιοφωνικοΰ. Ό ραδιθφωνικός σταθμός Ά θηνών θά μεταίώση σήμερον τό ακόλουθον πρόγραμμα: "ίίρα 13.30 μ. μ. χρημκτιστή ριον, 13.40 εΐοήσεις, 13.50 έλα· φρά μουσικη, όρχοστρα Άνδρέβυ Καραμαούνα, 14.45 μετεωρολβγι κον δελτίον, είδήσβις, 18.15 ή «ή ώρα τοϋ παιίιοθ», 18.35 ποικίλη μουαική, 19 20 ρβσιτάλ τραγουδι ου υπο της χ. Λαμασιώτβυ, 19.50 Χαβανβζικη όρχήστρα, γα λάζκς κιθάρες, 20.30" βΐδήσεις 20 40' μουσική χοροΰ, 21.30 συ ναυλία της συμφωνικής ορχη στρας τού σταθμού υπό την δ)σιν τοϋ χ. Εύαγγελάτου, Γπρόγραμ μα: Λάλο βασιλεύς τοΰ Υ£ (εΐαα γωγή) Εύαγγβλάτου συμφωνία είς ντό μεΐζον Σάν Σάνς τό καρνα βάλι των ζώων, Γρήγκ Νορβηγι κοί χοροί.Κατά το δικλβιμμα τής συμφωνίας θά μεταδοθβΰν νι>
  χτεριναί βΐδήσει;, 23 μουσικη χο
  ρβϋ και ίλαφρό τραγοϋόι υπο τής
  μ. Κοΰλας Στήββνς, 24 τ«λ«υ
  ταΐαι εΐδήσβις, 24.10 μβυοική χο
  ροδ.
  —Κλήρωσις Λαχείου.
  Γενομένης κληρώσεως τής φι
  λανθρωπικής άγορά; υπέρ τοΰ άνβ
  γίΐρομένβυΝαβϋ'Αποστόλου Τίτου
  Ι'υμπακίου εκέρδισαν οί κάτωίι
  άρ.θμοΐ τα έναντι τούτων σημβι
  οΰμβνα ειδή: Α'. έκ τ©Ο λβτχνοθ
  των 20 δραχμων.
  125 μίαν πατανία, 915 εν« χιρά
  μι, 601 ενα μαξιλαράκι, 834 μίαν
  μαξιλβροβήκην, 826, 104, 233, 723,
  661, 426, 734, 15, 558, 294 368 καί
  8'0>ερδί{βυν άνά μίαν πβτοέταν.
  Β' 'έ,χ τού λαχνοΰ των 10 δρχ.
  416 βνα!Γχιράμι 3063 ενα χιράμι,
  4 ενα μαςΊλαραχι, 1089 μίαν μα(ι
  λαροθήκην, 525. 2010,1042,925, 673
  610 456 32β 2195 16 611 2057 2088
  1090 559 969 1047 1038 καί 152
  κβρδίζβυν άνά μίαν πετσέταν.
  —Φιλάνθρωποι δωρενί.
  ΟΙ άπβτακτβι άςΊωματιχοί κα
  τέθβοαν δραχμάς 600 υπέρ τού
  Ταμΐίου τοΰ Φιλανθρωπικόν Συλ
  λόγον Κυρίων (τίνς οικονομικόν
  συασίτιον) άντ! στεφάνου <1ς μνή μην τοΰ αποθανόντος βυνταγμα τάρχου άποτάκτου τής χωροφυ λακής Πατεράκη Κωνσταντίνου. Ή διοικοΰοα έπιτρβπή τοΰ £υλ λόγβυ βΰχαριστβϊ θερμώς τούς δωρητάς. —Τό εξαγωγικόν εμπόριον. Αρξαμένης ά πό τής 21ης Ί» νουαρίου τής Ιοχύβς τοΰ νόμου περί προσταοιας τού έξαγωγικου έμηορίου, τό υπουργΐΐον της Έ θνιχής ΟΙχονομίας απηύθυνε σχε τικήν εγκύκλιον πρός τάς τϊλω νιακάΐ καΐ τάς άλλας άρμοδί άς αρχάς, δι' ής παρίχονται όι·υ κρινΐαβις επί των διατά{<ων τού νόμου καΐ τοΰ τρόπου τής έφαρ μβγής των. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Κατόπιν τής ξ ύπ' αριθ. 1) 939 αποφάσεως τοθ Δ. Σ. οΟΛεπροκομεΙου άνακοινοθται οΐς ένδιαφερομένοις δτι ή έκ <ύβευσις τοθ λαχείου των λε πρών δι3 έν ραδιόφωνον θέ- ρι γ(ντ) την 2αν ΜαρτΙου 939 ημέραν Πέμπτην καί ώ¬ ραν 6ην μ. μ. έν τώ Νομαρ- ;ΐακώ Καταστήματι ενώπιον οθ Δ. Σ. Ό Νομάρχης Λασηθίου Κων. Παπαδημητρίου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον ί- πιπλωμένον παρα καλή οίκογ»- ιία. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Ηράκλειον —- Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠροΤσ Πέμπτης
  9 Φεβρουαρίου 1939
  123 Ώρα
  Ο ΡΟΐΕΛΤ ΘΑ Ι
  Τ¬
  Ι
  1Ν ΣΥΓΚΛΪ
  ΑΣΚΕΨΕΩΣΑΦΟ1
  ΣΙΝ Δ
  Ε
  ΙΤ
  II
  ΙΣΗ
  Υϊ
  Ό χθεσινάς βαρυσημαντος λόγος
  τουΤάλλουΎπουργοΰ τών'Εξωτερικών
  ΒΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ
  ΛΗΟ Τ!Ν ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φ*6ρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Σημερινά τηλε-
  γραφήματχ έκ Νέας Υόρκης άναφέρουν
  ότι ό πρόεδρος των Ήνωμένων Πολι
  τειών κ. ΡοοΌβελτ πρόκειται νά έξου
  σιοδοτηθή άπό τό Κογκρέσσ^ν όπως
  συγκαλέση παγκόσμιον διάσκεψιν διά
  τόν περιορισμόν τ·δν έξοπλισμών.
  Ή διάσκεψις αυτή έλπίζεται ότι θά
  κατορθώση νά έπιλύαη τα ζητήματα
  τού άφοπλιαμού των χρατών, ούτως ώ
  ότε νά '»ποφευχθούν οί περαιτέρω έξο-
  πλισμοί κοιί νά παύση νά άπειλήτοιι ή
  ειρήνη τού κόαμου.
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
  Ολ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΤΟ ΜΑΡΟΚΟΝ
  ΑΓΓΑΟΓίΊΙΑΙΚΑΙ ΙΥΜΕΝΗΟΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρ£ου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
  Γιβραλτάρ ότι ό διοικητής αυτού θά
  επισκεφθή τό γαλλικόν Μαρόκον.
  Ή επίσκεψις αυτή σχετίζεται μέ ω¬
  ρισμένας συνεννοήσεως τάς οποίας πρό·
  κείται νά πραγματοποιήσουν άνώτατοι
  άξιωματικοί "Αγγλοι καί Γάλλοι μέ
  σκοπόν τόν συντονιβμόν ωρισμένων ά-
  μυντικών μέτρων ληφθησομένων άπό
  κοινού έν τή δυτική Μεσόγειω.
  Η ΙΑΠΩΝΙΑ ΘΑ ΠΡΟΒΗ
  ΕΙΣ Ν Ε ΑΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Κατά τα έκ τού
  έξωτερικού τηλεγραφήματα ή 'Ιαπω-
  νία πρόκειται νά προβή συντόμως είς
  νέας ναυπηγήσεις πολεμικών σκαφών ιδία
  βαρέων θωρηκτών καί καταδρομικών
  μάχης.
  ) ΣΤΛ6Μ1ΣΤΗΣ Φ1ΓΚ0ΥΕΡΑΣ
  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου
  (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—
  Σύσσωμος ό γαλλικός τύπος
  έπικροτεΐ τον χθεσινόν λό¬
  γον τοΰ Γάλλον Ύπουργοΰ
  των Εξωτερικών κ. Μποννέ.
  Ό κ. Μποννέ ετόνισε με
  ταξύ των αλλων την σημασί
  «ν την οποίαν έχουν σήμε¬
  ρον αί σχέσει; Γαλλίοτς, 'Αγ¬
  γλίας καί Άμερικής. ΟΙ δέ-
  ομοΐ, οί συνδέοντες τα τρία
  κράτη, προσέθεσεν ό Γάλ-
  λος ύπουργός, είναι στενώ-
  τατοι.
  ΤΟ ΕΝ_ΕΧΟΜΕΝβν
  ΕΠΙ®Ε£ΕΩΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  Αναφορικώς μέ τό ενδε¬
  χόμενον της έπιθέσεως τής
  Ιταλίας εναντίον της Γαλ¬
  λίας, ό Γάλλος ύτουργός των
  Εξωτερικών ετόνισε τούτο:
  —Οιαδήποτε επίθεσις έναν
  τίον γκλλικοΰ έδαφους, θά ώ
  δήγει είς πόλεμον.
  Είτα ό κ. Μποννε κτχθωρι-
  σε τας επί τού ίβπκνικοΰ
  ζητήματβς άπόψεις αυτού
  τάς όΐχοίας επίσης ένέκριναν
  δλα τα γαλλικά κόμμχτα.
  ΤΙ ΕΙΠΕ ΔΙΑ ΤΟ ΙΪΠΑΝΙΚΟΝ
  Είς τό ίβπανιχόν ό χ.
  Μποννέ άνέφερε την ά-
  μεροληφί*ν καί την ούδετε-
  ρότητα τής Γαλλίας.
  Πάντως εσυνέχισεν β Γαλ
  λος ύτΐβυργός των Εξωτερι¬
  κών, εις την Ισπανίαν μετά
  την αποκατάστασιν τής τάξε
  ως, ή Γαλλία θ* τεθή άνη-
  μέτωπβς παντός έπιθυμοΰν-
  χος νά περιορίση την ανεξαρ¬
  τησίαν καί τάς βλέψεις τού
  νέου ίαπανικοΰ κράτβυς.
  Ούδεμία ξένη δύναμις θά
  δυνηθή νά απειλήση την
  άκεραιότητα τοΰ νέου ΐσπα·
  νικοΰ κράτους. Ή πολιτι-
  χή τής Γαλλίας χαί κοιτά
  συνέπειαν καί τής Αγγλίας,
  εδήλωσεν ό κ. Μποννέ, είνε
  καί επί τοΰ σημείου τούτου
  ένιβιία καί άδιαίρετος, όσον
  κ«ί κατηγορηματική.
  —Αί δηλώαεις τοΰ κ.
  Μπβννε τηλεγραφείται έκ
  Λονδίνου ότι έπικροτοΰνται
  καί έν Αγγλία ώς έκφράζθυ
  σαι πλήρως την θέλησιν τής
  Άγγλικής Κυβερνήσεως.
  Ή κίνησις των σουλτανινών
  είς την σταφιδαγοράν τού Λονδίνου.
  Είς τόν Οίκον τοθ ΆγρόΙκαρποΟ άπό χά έν Λονδίνω Ι δηλώθη δτι άπό τής αρχομένης
  τού εκοινοποιήθη χθές τό δελ
  τίον τής σταφιδσγοράς ΛονδΙ
  νού. Έν τώ δελτΐω άναφέρε
  ται 8τι αί πωλήσεις είς αύ
  σιραλιανόν καρπόν κατά την
  λήξασαν έβδομάδα δέν όντε
  προσώπευσαν είμή μικράν συγ
  κριτικώς ποσότητα, ό λόγος
  δέ είναι δτι δέν διηυκρινί
  σθη εισέτι ή έν ΑύστραλΙα κα
  τάστασις ώς πρός την νέαν
  εσοδείαν.
  Έκ τοθ λόγου τούτου καί
  οί μεγάλοι άγορασταί διστά
  ζουν νά προβοθν είς την άνά
  λήψιν σοβαρών ποσοτήτων
  άποθέματα των αόστραλισνών
  σουλτανινών, άνευ προηγουμέ
  νης εγγυήσεως δτι τα σημερι
  νά δρια τιμών θέλουσι τηρη
  θή τουλάχιστον μέχρι τής ά
  φΐξε,ως είς Λονδίνον των πρώ
  των άποσΐολών τής νέσς έ
  σοδείας ήτις ώς γνωστόν ιΐπέ
  στη σοβαράς ζημίας έκ τοθ
  καύσωνος.
  'Εκπροσωποι Αΰστραλών
  σταψιδεμπόρων εδήλωσαν σχε
  τικώς δτι τή εΐσηγήσει τού έμ
  πορίου πρόκειται νά αϋξη
  θοθν αί τιμαί των καλλιτέρων
  ποιοτήτων καρποϋ. 'Ετιίσης έ
  εβδομάδος θά ύψωθοϋν κατά
  6 πέννες αί τιμαί κατά στατί)
  ρα τού κατωτέρας ποιότητος
  καρποϋ
  ΑΙ διεξαχθεΐσαι πράξεις επί
  έλληνικών σταφίδων άφεώρων
  μίαν μικράν μερΐδα σουλτανί
  νών ΓουλΛν Πελοποννήσου
  πρός 60)— είς άνάλωσιν.Έζη
  τήθησαν έπΐσης μέτρια τής αύ
  τής ή κρητικής προελεύσεως,
  άποθέματα δμως
  δέν ϋφΐστανται
  Πλήν τ&ν
  των οποίων
  έν ΛονδΙνφ.
  ανωτέρω έσηαειώ
  θη μΐα εισέτι πράξις ψιλών
  Νο 3 Κρήτης πρός 36)—τσίφ
  πρός φόρτωσιν.
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Έκ Παρισίων άνα
  φέρεται ότι ό σταθμος τής Φιγ*ουέρας
  έβομβαρδίσθη χθές υπό των αεροπλά
  νων των έθνικών οΐτινες καί προελαύ
  νούν πρός την πόλιν ταύτην.
  ΣΥΚΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ
  ΛΙΑ ΤΟΝ ΑΟ.ΟΠΟΚ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Σημεριναί ηλη
  ροφορίαι αναφέρουν ότι συνεχίζονται τα
  σχόλια τόσον των γαλλικών όσον καί των
  άμερικανικών εφημερίδων διά τόν προ¬
  χθεσινόν λόγοντοΰ κ.ΝέβιλΤσάμπερλαιν
  τονίσαντος ώς γνωστόν την πλήρη αλλη¬
  λεγγύην Αγγλίας καί Γαλλίας καί έν
  ειρήνη καί έν ένβεχομένω πολέμω.
  Η
  ΤΗΝ
  ΛΕΝ ΑΚΟΛΟΥΒΕΙ
  ΤΟΥ ΟΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ '8 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Βαρσοβίας μέσω ξένης πηγής ότι τό
  ταξίδιον τοΰ κ.Τσιάνο είς Βαρσοβίαν ά
  ποβλέπει είς την εξακρίβωσιν των προ-
  θέαεων τής Πολωνίας ήτις καί μετά τό
  ταξίδιον τού Ρίμπεντροπ είς Πολωνί
  αν δέν φαίνεται νά ακολουθήσην
  τιχήν τού άξονος.
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΛΟΥΝ
  ΣΥΝΕΧΙΣΙΝ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΛΣΕΡΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Έκ Μποΰργκο;
  αγγέλλεται ότι οί έθνικοί προελαύ νούν
  έν Καταϊωνία καί καθ* όλον τό μέτω¬
  πον των κυβερνητικαί ευρισκομένων έν
  πλήρει ύποχωρήσει πρός τα γαλλικά
  βύνορα. . Ι
  ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  ΤΩΝ_Α1ΑΒΗΤΙΚΩΝ ·
  Τό Γενικόν Χημεΐον τοθ
  Κράτους έκοινοποΐησε εγκύ¬
  κλιον πρός τάς αρμοδίας άρ
  χάς των έπαρχιών διά τής ο¬
  ποίας τροποποιεΐται προγενε-
  στέρα κσθορΐζουσα τούς δ-
  ρους τούς όποίους δέον νά
  πληρωσι τα είς την κατανά
  λωσιν προοφερόμενα εϊδη τρο
  φίμων διά τούς διαβητικούς.
  Διά τής Ιδίας έγκυκλΐου κα-
  θορΐζονται οί δροι τούς όποΐ-
  ους πρέπει νά ιτληροΐ τό είς
  την κατανάλωσιν φερόμενον
  κακάο ώς καί τα έξ αύτοθ
  προϊόντα, δίδονται δέ οδηγίαι
  έν σχέσει μέ τάς μεθόδους
  έξετάσεως αύτοθ.
  ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΪΣΤΙΚΙΙ
  ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Δι' αποφάσεως τοθ χ. ΰπουργοΰ
  Αυτοκινήτων καί Σιδηρόδρομον
  άρίζεται δτι έπιτρίπεται άνευ έγ
  κρίσεως τού ή αντικατάστασις
  τοθ κινητήρος αύτοκινήτων εξαι¬
  ρέσει τής άλλαγή; τοθ εΐδους τοθ
  καυαίμου. Έπίοης έπιτρέπεται ή
  αντικατάστασις ή μετατροπή
  των άμαξωμάτιον έπιβατικών αύ
  τοκινήτων (πλήν των λεωφορεί
  ών), έφ' όσον δέν έπέρχεται αύ¬
  ξησις τοθ άριθμοθ των θέσεων,
  καί των κιβώτιων των φορτηγων
  αύτοκινήτων. Πάντως ή μεταβολή
  χοψακτηριστιχών τοθ αύτοχινή
  τού ώς ανωτέρω συνβπάγεται την
  ακύρωσιν τής εκδιδομένης αδείας
  καί την κατόπιν επιθεωρήσεως
  τοθ αύτοχινήτου έκδοσιν νέας τοι
  αυτής διαλαμβανούσης τα νέα λέ
  γω τής έπελθ&ύοης άντικαταστά
  σεω{, χκρακτηρισιικά σΐοιχεϊα
  τοθ κυτοκινήτου. Διά την έκδοσιν
  τής νέας ταύτης αδείας υποχρεοθν
  ται οί ένδιαφ;ρόμΐνοι νάύποβχΧουν
  είς τό Γραφείον Έλίγχου τής πε
  ριφερείας των αίτησιν αιιντεΐαγμέ
  νην υπό τύπον ΰπευθύνου. 5η-
  λώσιως ενώπιον άρχής, άναφέ-
  ρουσχν την ίπελθοθσανμετατροπήν
  καί συνοδευομένη υπό τής αδεί¬
  ας κακλοφορίας.
  ΟΙ ΑΣΤΕΪθΤ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
  Είς την Νομαρχίαν έκοινο-
  ποιήθησαν αί άποφάσεις των
  ύπουργών Οίκονομικών καί
  ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ Κρήτης πε
  ρΙ παροχής δανεΐων είς άστέ-
  γους πρόσφυγας τής περιφε
  ρεΐας Ηρακλείου.
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ
  Ελλείψει μαρτύρων ανεβλή¬
  θη ή δίκη κατά τοθ Κωνστ.
  Παναγιωτάκη δι* αναίρεσιν
  τοθ άδϋλφοθ τού Εμμανουήλ.
  Η ΠΡΑΣΙΝΗ
  ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ
  Ό ενταύθα σύλλογος τοΒ πρχ
  σίνου, έπιθι^μών νά σ.ιντονίση τάς
  ενεργείας τού μέ την έν Αθήναις
  σημειουμένη^ μεγάλην έξόρμησιν
  των εχόντων την γνώμην 2τι άπό
  την δενδροφύιευσινκαίάναδάσωίΐν,
  θά εξαρτηθή έν πολλαίς ή ευτυχία
  τής Ελλάδος, απεφάσισε νά έμ$α
  νίση καί την έν τή πόλει μας προσ
  παθειαν έν πλήρει ζέσει καί νά
  πανηγυρΕογ; την δενδροφύτευσιν
  την όποιαν ήρχισεν άπό τοθΔεκεμ
  βρίου. Πρός τουτο όργανώνει διά
  την προσέχη Κυριακήν Ιορτήν είς
  ήν θά παραστή ή κοινωνία Ή
  ρακλείου^καί θά παρακολουθήση
  την είς τα τείχη τής πόλεως φύ
  τευσιν δένδρων επί ιών μέχρι τοΰ
  δέ γυμνών χώρων των έσωτερι
  κων κλιτύων.
  Είς την εορτήν θά παραστοΰν
  δ στρατόί, ,^ή Ε. Ο. Ν Ήρακλε
  ου, τό Προσκοπικάν Σώμοί, α! Ό
  δηγοί καί οί Σύλλογοι καί τα Σω
  ματεΐα ινα δλοι γενικώςλάβουν μέ
  ρος είς την έορταστικήν φύτευσιν
  μετά την προσφώνησιν πού θά κά
  μη ό άκούραστος ίημιουργός κά
  θε βελτιωτικής κινήσεως τοθ τό
  που μας κ. Μηνάς Γεωργιάδης.
  Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
  ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
  Διά συμπληρΜματικής άαοφίσεω;
  τοθ ύπουργοθ των Οίκονομικών,
  διευκρινίζονται ωρισμένα σημιϊχ
  τοθ τελευταίου νόμου περί χαρτο
  σήμου. Ου ιω, προκειμένου περί
  τοΌ ΐέλους σημάνσευος δικασπκών
  εγγράφων, έκδοθέντων πρό τής 1ης
  Φεβρουαρίου 1939, έφαρμόζονται
  αί διατάξεις τοθ άπό 28 Ιουλίου
  1931 διατάγματος «περί κώδικος
  των νομώ/ περί τελών χαρτοσή
  μου». Τό επί δικαοτικων έγγρά
  φων, έκδοθέντων ή δημοσιιυθέντων
  πρό τής 1ης Φεβρουαρίου 1939,
  προκαταβολικώς εϊσπραχθεν ποσόν,
  ίμα τ^ καθαρογραφή τοθ σχετι
  κου ίγγράφου, δέον νά άντικατα
  σταθή δι' Ισοπόσου άξίας πρός τό
  είσπραχθέν ποσόν ένιαίου τέλους
  χαρτοσήμου. ΈιϊΙ γενομένων καϊ
  ϊχχρεμουσών μέχρι 31 Ίανουαρί
  ου 1939 προκαταβολών τελών διά
  την έκδοσιν άποφάσεων πολιτικών
  δικαατηρίων ύηοτεδήποτε καί άν
  λάβη χώραν ή δημοσίευσις, είς
  ουδέν επί πλέον τέλος δπόκεινται,
  πλήν τοθ όφειλομένου καί προ-
  καταβληθίντος. Τό προκαταβολι
  κώς είσπραχθίν ποσόν θά άντικα
  τααταθη^ δι3 ίσοτιίσου άξία; ποϋοθ
  ένιαίου τέλους. Ή έκκαθάρισις κα!
  βεβαίωσις των δπό τ&ν ποινικών
  δικαστηρίων έπιδαλλομένων όριστι
  κώς ή τιλισιδίχως τελών αημάν
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ
  ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ
  Εδημοσιεύθη είς την «Έφη
  μερΐδα τής Κυβερνήσεως* νό
  μος, διά τοθ ότοΐου διορΐζεται
  δι* αποφάσεως τοΰ ύπουργοθ
  τής Έθνικής ΟΙκονομΙας κυ
  βερνητικάς έπΐτροπος,προσλαμ
  βανόμενος έκ των ανωτέρων
  ΰπαλλήλων τής Τραπέζης τής
  Έλλά&ος διά τόν έλεγχον καί
  την εποπτείαν των Άνωνύμων
  Έταιριών, έκεΐνων, αί οποίαι
  μεταξύ των σκοπών των, έ¬
  χουν καί ιήν πώλησιν χρεω-
  γράφων, επί τμημϊτικί) κατα-
  βολή τοθ τιμήματος αυτών.
  Ή διάταξις αυτή δέν έφαρμό-
  ζετσι επί των τυχόν ένεργου-
  σών τοιαύτας πράξεις Τραπε-
  ζών.
  Ο ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
  Τό 5πουργιΐον Τγιεινής Ιπιθυ-
  μοθν 5πως διευκολύνη απολύτως
  τα άτομα τα Ιχοντα ανάγκην άντι
  λυσσικής θεραπείας καθ' δλην την
  χώραν απεφάσισε νά εφαρμόση αύ
  στημα, τό οποίον νά έπιτρίπη την
  χρησιμοποίησιν τ&Ο έμβολίου άπύ
  τα κατά τόπε,υς υγειονομικά κέν-
  τρα. Ούτω ή θεραιτεία των λυσσο-
  δήκτων θά είναι άμεσος καί άπο-
  τελεσματική, συγχρόνως δέ δέν θά
  υποβάλλωνται ούΐοι είς μεγάλας
  δαπάνας μεταβαίνοντες έκ τής 6
  παίθρου είς τούς ολίγους κρατι-
  κούς άντιλυσσικους σταθμούς χαί
  είς τα λυσσιατρεΐα Άθ^νώνκαί θεσ
  σαλονίκης. Τα υπουργείον άποβλέ
  πει εί; την χρησιμοποίησιν τοθ
  έμβολίου πρός άντιλυσσικήν θερα
  πείαν καί πχρ' ίδιωτών ,ίατρων
  πρός πλήρκ] διευχόλυνσιν τοθ κοι
  νού.
  Ο ΑΕΡ0ΣΤΑΘΜ01 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τό υπουργείον Άεροπορΐ-
  ας διεβίβασε πρός την Νομαρ
  χίαν τόν φάκελλον έργολα-
  βΐας τοϋ κτιρΐου τοϋ άεροσταθ
  μοϋ Ηρακλείου. Ή δημοπρα-
  σΐα ανεγέρσεως τού ώς γνω
  στόν Ιχει όριοθή διά την 19
  τρέχοντος μηνός.
  σεως, ένβρ-ϊεϊται επί τή βάσει των
  διατάξεων των κατα την ημέραν
  τής εκδόσεως τοθ βουλεύματος ή
  τής δτ)μοσιεύσεως τής αποφάσεως
  ίσχυόντων νόμων. Τα Ιδιον δέον
  νά έφαρμόζεταΐ καί επί πειθαρχι
  κων αποφάσει. Ύ» τέλη τής άν»
  κοπής τής κατ' έρήμην δίκης, 6
  πολογίζονται επί τή βάσει των
  ίσχυόντων κατά την ημέραν τής
  δημβσιεύεειβς τής άναχοπΐομένης
  αποφάσεως.
  ΙΤΑΛΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΗΑ
  ΥΠΕΡ ΤΗΙΜΜΠΠΙΡΚΑΗ
  ΠΡΟΕΤΟΕΜΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ
  ΕΡΡΙΦΒΗΣΛΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
  Α.ΘΗΝΑΙ.,8 «1»*βρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλέγραφον ν έκ
  Παρισίων ότι άπό χθές η νήσος Μινόρ·
  κ* των Βαλεαρίδων την οποίαν ώς
  γνωστόν κατέχουν οί κυβερνητικαί,.έπι-
  τηρείται υπό ίταλικών άεροπλάνων.
  Συμπεραίνεται ότι εναντίον ,τής νή¬
  σου προετοιμάζεται επίθεσις πρός κατά¬
  ληψιν αυτής. Τό γεγονός άλλως τε
  καθιστά φανερόν ή πρόθεσις τού Φράν¬
  κο νά καθυποτάξη είρηνικώς την νήσον.
  Πρός τούτο τα ίπτάμενα άνωθεν τής νή
  σου άεροπλάνα, έρριψαν προκηρύξεις
  πρός τόν πληθυσμόν τής Μινόρχας.
  ΚαΤοΥΝΤΛΙ ΝΑ ΠΛΡΑΑΟΒΟΥΝ
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΑΙ
  ΛΕΗ ΟΑ ΕΦΑΡΜΟΙΒΟΪΗ ΑΝΤΗ4
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ" μας).—Είς τάς προκη-
  ρύξεις τάς οποίας έρριψαν είς Μινόρ-
  καν οί έθνικοί, άναφέρεχαι ότι εάν οί
  κυβερνητικοί ηγέται τής νήσου παρα-
  δοθούν δέν θά εφαρμοσθούν άντίποινα
  εναντίον των. Ώς άφήνεται νά εννοηθή
  είς τάς ιδίας προκηρύξεις,εάν ό πληθυ-
  σμός τής Μινόρκας δέν στέρξη είς
  την παράδοσιν θά άρ {ίαουν πολεμικαι
  έπιχειρήσεις εναντίον τής νήσου.
  ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ ΑΠΟΚΡΟΥΟΥΝ
  ΠΑΝΤΒΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΩΧΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 «Ι»ε6ρου*ρ£ου (τού
  άνταποκριτού μας).— *Εξ έθνικής πή.
  γής εδόθη καί σήμερον ή πληροφορίαι
  ότι δέν είνε δεκτή υπό τής κυβερνή¬
  σεως τού Φράνκο ή μεαολάβησις οιου¬
  δήποτε πρός σύναψιν άνακωχής. *
  ΙΤΑΛΟΙ ΕΠΙΤΙΒΕΝΤΑΙ
  ΚΑΙ ΠΑΛΙΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). —Καθ' ά αγγέλλε¬
  ται έκ Ρώμης αί ιταλικαι εφημερίδος
  δημοσιεύουν καί πάλιν άντιγαλλικά άρ·
  θρα. Οί Ιταλοί έπιτίθενται δριμέως
  εναντίον τής Γαλλίας τής οποίας την πό
  λιτικήν είς τό ίσπανικόν χαρακτηρί*
  ζουν ώς διφορουμένην καί άνειλιχρινή.
  ΟΙΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ8ΑΣΥΝΕΧΙΣ0ΥΝ
  ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΟΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
  τού έξωτερικού ότι πλείστοι κυβερνη·
  τικοί βουλευταί τής Ίσπανίας αφίχθη¬
  σαν είς Βαλένθιαν. Υπό των βουλευ
  των τούτων έτονίσθη ότι ό πόλεμος
  είς την κεντρικήν Ισπανίαν θά συνεχι¬
  σθή μέχρις εσχάτων. Πρός τάς άνακοι
  νώσεις ταύτας των βουλευτών φαίνονται
  συμφωνούσαι καί αί δηλώσεις ' είς τάς
  οποίας προέβη χθές επί τού ίδίου ση¬
  μείου ό ύπουργός των ^Εξωτερικών τής
  κυβερνητικάς Ίσπανίας κ.Ντέλ Ιΐάγιο.
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΧΕΙ ΕΞΕΛΘΗ
  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚ1Σ ΤΗΣ ΟΥΛΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 «Φεβρουαρίου (τού άν*
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έξ
  Ούαβιγχτώνος Οτι ήμιεπίσημοι άνακοι-
  νώσεις πρός τα έγκυρότερα δημοσιο-
  γραφικά όογανα αναφέρουν ότι ή _ Ά-
  μερική ούσιαατικώς έχει ταχθή παρα
  τό πλευρόν τής 'Αγγλίας καί Γαλλίας
  καί ότι οιαδήποτε επίθεσις εναντίον των
  δύο τελευταίων,, δέν είνε δυνατόν νά
  αφήση *ύτήν άτάραχον.