9690

Αριθμός τεύχους

108

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

1/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  'Η.
  Ηθλιβερά σελίς τής προσφάτου Έλληνικής ίστορίας έκλεισε μέ
  την υπογραφήν τής συμφωνίας τής Βάρκιζας καί τώρα ό λα-
  ος ηνωμένος θά βαδίση είς την διεκδίκησιν των έθνικών τού δι-
  καίων.
  Ζητούμεν δικαιοσύνην καί μόνον δικαιοσύνην ώς τίμημα τής συμ-
  βολής είς την νίκην.
  [Άπό τόν λόγον τοΰ Άντιβασιλέως είς Θεσ)ν(κην)
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΙΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ
  --------------
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4-55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦ » 2-06
  ΕθΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗ2
  ΕΤΟ3ΕΒ. ΠΕΡΙΟΔΟ- Β' ΑΡΙΘ. 1 Ο8
  ΠΕΜΠΤΗ 29 Φεβρουαρίου 1945
  ΚΡΥΊ30ΝΓΡ1Ι ΣΥΝΗ-
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20
  θξσ: οί κρικοηοΐοι
  Οί κομμουνισταί τής πόλε¬
  ώς μας μέ άνωνύμους προκη
  ρύξεις τάς οποίας τοιχοκο
  λ συν καΐ διασκορποϋν νύκτα ά
  νά τή>πόλιν κατηγοροθν καί
  ύβρίζουν όλους δσοι δέν είνε
  κομμουνισταί. Άποκαλοΰν ό
  λους γενικώς τούς μή κομμου¬
  νιστάς κλέπτας, φασίστας, έκ-
  μεταλλευτάς καΐ τα παρόμοια.
  Μόνον, μά απολύτως μόνον, ό-
  σοι είναι κομμουνισται είναι
  τίμιοι καΐ καλοί άνθρωποι...
  Άλλά οί συμπολίται μας εύ-
  λόγως εχουν την περιέργειαν
  καί την αξίωσιν νά μάθουν τα
  όνόματα των άνσρώπων αυ¬
  τών πού βγάζουν αύτάς τάς
  προκηρύξεις. Άφ'ού είναι τό¬
  σον τίμιοι, άφ' ού είναι τόσον
  φιλήσυχοικαΐ καλοί άνθρωποι,
  άφ' ού τόσον μεγάλον είναι τό
  ενδιαφέρον των διά την ευτυ¬
  χίαν τοΰ λαοϋ, διά τό $ωμΙ τοϋ
  λαοϋ, γιατί νά κρύπτουν τα ό:
  ' νόματάτων; Έπιθυμούμεν δ-
  λοι νά μάθωμεν τούς μεγάλους
  καί καΆούςμας προστάτας. Με
  γάλη των μετριοφροσύνη αύ-
  τώγ τών,εΰεργετώννά κρύβουν
  τα όνόματα των, άλλά δικαι-
  ολογημένή καΐ ή άξίωσις των
  εύεργετουμένων νά τούς μά-
  8ουν.
  Εάν πράγματι ενδιαφέρον
  ται οί5 συγγραφεΐς των προκη
  ρύξεων διά την προστασίαν
  τού λαοΰ και διά την ηθικήν
  τής κοινωνίας καΐ έπιδιώκουν
  την τιμωρίαν των ένόχων,άλ-
  λη είναι ή ένδεδειγμένη ένέρ
  γειά των διά νά επιτευχθή ό
  σκοπρς αύτάς. Ύπάρχει νο-
  μοθεσία ή όποία μέ αυστηράς
  μάλιστα. κυρώσεις τιμωρεϊ τα
  άδικήματα τα όποία καταγ-
  γέλλουν. Ύπάρχει δικαιοσύ-
  νη, πού πρός τιμήν της καί
  τιμήντής Ελλάδος, στέκεται
  πολύ ύψηλά στήν θέσιν της.
  Ενώπιον λοιπόν τής Δικαι-
  οσύνης έχουν υποχρέωσιν νά
  ύποβάλουν ένυπογράφως τάς
  μηνύσεις των. Καί ή δικαιο-
  σύνη, όχι αί άδέσποτοι καί
  σκόπιμοι διαδόσεις καί συκο
  φαντίαί των τριόδων, θά απο¬
  φανθή βασίμως εάν είναι πράγ
  μοτι άληθές τό άδίκημα καΐ εάν
  είναι ένοχος ό μηνυόμενος.
  Γιατί αυτή ή άνανδρία τής ά-
  νονυμογραφίας;
  Ό σκοπός τοΰ Έλληνικού
  κομμουνισμόν είναι όχι ή ήθι-
  κοποίησις τής Έλληνικής κοι¬
  νωνίας, άλλ' ή δΊαφδορά καί
  έξαχραίωσις αυτής. Καί μό¬
  νον ούτω περιμένει νά επι¬
  κρατήση. Δι* αύτό στρέφεται
  καί κατηγορεΓίκαΐ ϋβρίζει ολό¬
  κληρον την κοινωνίαν διά
  νά δημιουργήση την εντύπωσιν
  ότι όλη ή κοινωνία είναι κακή,
  είναι διεφθαρμένη, καί όχι μό
  νόν δέν πονεί, την δυστυχίαν
  άλλά άδιαφορεί δι' αύτην κα
  προσπαθεΐμάλιστα νά την αυ¬
  ξήση. Διά νά δημιουργήσουν
  τοιαύτην εντύπωσιν μεταχει-
  ρίζονται τό ψεύδος, την απά¬
  την καί την συκοφαντίαν καί
  την άνανδρον άνωνυμογραφί-
  αν. Είναι γνωσταί αί άναρχι-
  καί προθέσεις τοΰ Έλληνικού
  κομμουνισμοϋ καί τα άνομα
  μέσα πού μεταχειρίζεται. Έ-
  πιδιώκει νά δημιουργήση είς
  την 'Έλλάδα την άναρχίαν
  καί νά σπείρη τό μΐσος μετα
  ξΰ των Έλλήνων. "Οταν δέν
  δύναται νά άφαιρπ την ζωήν
  των πολιτών, προσπαθεί νά
  καταστρέψη τήτν ύπόληψιν καί
  τιμήν των. Αυτόν τόν σκοπόν
  έχουν αί άνώνυμοι κομμουνι¬
  στικαί προκηρύξεις.
  Ό πρωθυπουργός
  τής Μεγάλης Βρεττα
  νίας κ Τσώρτσιλ με-
  τά τοϋ Άντιβασιλέως
  Δαμασκηνοϋ κατά
  την έν Αθήναις επί¬
  σκεψίν τού.
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΩΡΤΣΙΛ
  ΕΙΣ ΤΗΜ ΒΟΥΛΗΝ ΚΟΙΝΟΤπΤΩΜ
  Χθές είς την Βουλήν των Κοινοτήτων ό
  κ. Τσώρτσιλ ήνοιξε την συζήτησιν ήτΐι
  θά διαρκέση επί οήμερον. Ό κ. Τσώρ
  τσιλ προέβη είς δηλώσεις επί των ου
  νομιλιών τού με,τά τοϋ Προέδροι
  Ροϋσβελτ είς Μαλταν, επί των άπο
  φάσεων τής διασκέψεως τής Κριμαίας
  καί τής συναντήσεως τού είς Κάϊρον
  μετά των ήγετών των κρατών τής Μέ-
  σης Άνατολής. Έπίσης ό κ. Πρωθυ
  πουργος προέβη είς (δηλώσεις σχετι¬
  κώς μέ τή Πολωνία, τή Γερμανία, την
  Έλλάδα, την Ιταλία, την Μέσην Ά
  νατολήν καί γιά την μεταπολεμικήν
  οργάνωσιν είρήνης. Πρωτοΰ αρχίση
  τάς δηλώσεις τού εζήτησε όπως ή Βου-
  λή έγκρίνει τάς δηλώσεις των τριών
  μεγάλων δυνα'μεων καί αποδεχθή
  την απόφασιν των νά συνεχίσουν τόν
  πόλεμον δχι μόνον μέχρι τής τελική
  ήττας τής Γερμανίαν άλλά μέχρι τή^
  εγκαταστάσεως μονίμου καί άσφαλοΰς;
  είρήνης είς ολόκληρον τόν κόσμον.
  Έν συνεχεια ό κ. Τσώρτσιλ άφοΰ ώ
  μίλησε σχετικώς διά την Πολωνίαν,
  την Γερμανίαν καί την διεθνή όργά
  νωσιν είρήνης είπεν διά την Έλλάδα
  Επιστρέφοντες έκ τής διασκέψεως
  τής Κριμαίας ό κ. 'Ήντεν καΐ 'Εγώ
  έπεσκέφθημεν τάς Αθήνας, Όμολο
  γώ δτι τούτο υπήρξε τό κυριώτερον
  "εγονός τοθ ταξειδίου μου. Ένθυ-
  ΜΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ
  Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΒΕΒΑΙΟΙ...
  Ό γράφων τάς γραμμάς αύτάς
  έχει μίαν προσωπικήν ανάμνησιν,
  χα^ακτηρΐζουσαν τό ήθος καί την α¬
  ξιοπρεπείαν τοθ Γ. Τσολάκογλου.
  Ευρισκόμεθα είς τάς πρώτας ημέ¬
  ρας τοϋ Μαρτίου τοϋ 1941. Αί γερ
  μανικαί κινήσεις άνά τα Βαλκά-
  νια δέν άφιναν πλέον καμμίαν αμ¬
  φιβολίαν περΐ τοϋ δτι επέκειτο ή κα·
  τής Ελλάδος επίθεσις. Άνησυχίαι
  είς τάς Αθήνας, άνησυχίαι καί είς
  τό μέτωπον. Άνησυχίαι καί συζητή
  σεις, καί σχόλια, σχόλια καί παρεξη
  γήσεις... "Ωρισμέναι πληροφορίαι εί¬
  χον φθάσει είς τό Γεν. Στρατηγεΐον
  καΐ αί πληροφορίαι έλεγον δτι άνώ
  τατοι άξιωματικοί, ευρισκόμενοι είς
  τό μέτωπον έξέφραζον άμφιβολίας
  τιερΐ τοΰ κατά πόσον θά ηδύνατο ό
  Ελληνικάς στρατός ν' άνθέξτ) είς δι
  μέτωπον άγωνα καί περΐ τοϋ κατά
  πόσον δέν θά ίίπρεπε νά παραιτηθώ
  μέν της ίδέας άντιστάσεως κατά τοΰ
  ΓερμανικοΟ κολθσσοΟ.
  Κατόπιν τοότβυ, εκλήθησαν έπει-
  γόντως δλοι οί Σωματάρχαι είς Α¬
  θήνας. "Επρεπε νά έρωτηθοϋν, νά συ
  ζητήσουν, ,νά έξακριβωθοϋν αί έν
  ■προκειμένφ άπόψεις των, καΐ ν' ά-
  πομακρυνθοθν δσοι δέν έπίστευον
  Ε[ς τόν άγώνα ό οποίος επρόκειτο
  ν' αρχίση-
  Βράδυ τής 7ης ή 6ης Μαρτίου Οί
  ΑντΓστράτηγρι κατέφθασε ενσς
  ?ναν Είς μίαν στιγμήν σκονι
  καΐ, τιολεμοχαρής, είσέρχε-
  ξενοδοχεΐον |τής «Μεγά-
  — Α τόιε διοικητής
  Γ Τσολα!
  θουσαν ή όποία εχρησιμοποιείτο τό-
  τε ώς εστιατόριον καί, είς μίαν στιγ
  μην κάποιος ύπουργός, παλαιάς φί
  λος τού, τρώγων την ώραν εκείνην
  τόν φωνάζει:
  Τί γίνεσαι Γιώργη, Πώς τα περ-
  νας, Κάθησε νά τα είποΰμε.
  Ό Τσολάκογλου κάθεται. Παρόν-
  τες δέκα—δεκαπέντε, έξ ών τρείς ή
  τέσσαρες δημοσιογράφοι. Ό ύπουρ¬
  γός, έχει άκούσει μερικάς φήμας πε
  ρί των φρονημάτων τού Τσολάκο
  γλου καί θέλει νά τάς εξακριβωθή
  Ύποκρίνεται τόν ήττοπαθή καί ζητεί
  την έν προκειμένω γνώμην τοΰ Τσο
  λάκογλου. Είνε δυνατόν νά κρατή¬
  ση ό στρατός, Ύπάρχει άκμαϊον
  φρόνημα ή, ό στρατώς έκουράσθηκε;
  Δέν είνε πρέπον νά γίνη σύστασις
  πρός την Κυβέρνησιν νά επιζητήση
  μίαν κάποιαν συμφωνίαν μέ τούς
  Γερμανούς,
  —Τί λέτε ϋπουργέ μου! Ό στρα¬
  τός έχει θαυμάσιον φρόνημα. Έγώ
  προσωπικώς έ"χω την πεποίθησιν δτι
  ημπορούμε κάλλιστα νά κρατήσου-
  με. Γιά τόν τομέα μου, έγγυώμαι ά
  πολύτως. Θά κρατήσουμε όπωσδή-
  ποτε. "Ηδη διέταξα νά ανοίξουν τά-
  φρους στήν Κορυτσδ, γιά νά θάψου
  με τούς Γερμανούς πού θά σκοτώ-
  σουμε Έκεΐ επάνω θά γίνουν κατα
  πληκτικά πράγματα. Θά ίδητε!
  —Μά οί άλλοι στρατηγοί φρονούν
  δτι πρεπει νά συνθηκολογήσουμε,
  —"Οποίος μιλάει γιά συνθηκολό-
  Υί|σι είναι προδότης! Έγώ καί οί
  Φςιωματικοί μου θά πολεμήσουμε
  Μέχρι τέλους! Μέχρι τελευταίας
  Ατνοής!
  μοΰμαι τό παλαιόν μου ταξείδιον δ-
  που τό πυροβολικόν έβαλε καί πολΐ
  ται έφονεύοντο είς μικράν άπό εμέ
  απόστασιν. Ή αυτή θέσις μέ την ση
  ■ιερινήν ύποδοχήν υπήρξε μία των
  Ιωηροτέρων έντυπώσεων τής ζωής
  μου. Ή ειρήνη έβασίλευε είς την ώ
  ραίαν άθάνατον πόλιν των Αθηνών
  Οί πολίται ήσαν γεμάτοι χαρά, ι
  Μακαριώτατος κ. Δαμασκηνός εΤχ
  άναλάβει" την άντιβασίλειον κρατών
  ίσχυρά τα ήνία τοθ "Εθνους. ΆφοΟ
  διεσχίσαμεν τάς όδούς δπου είχον
  παραταχθεΐ τμήματα έθνοφυλακής
  μοΰ εζητήθη νά όμιλήσω ενώπιον
  τής μεγίστης καί μεγίστης καί μάλ¬
  λον ένθουσιώδους συγκεντρώσεως.
  Δέν ενθυμούμαι ζήτημα πού ή πολι·
  τική τής Κυβερνήσεως τής ΑύτοΟ Με
  γαλειότητος έδικαιώθη τόσον δσον
  είς την περίπτωσιν αύτην. Έπίσης
  δέν ένθυμοθμα άλλην υπόθεσιν είς
  την οποίαν διετυπώθη ή άδικία καΐ
  διεστρευλώθη ή άλήθεια τόσον έδώ
  δσον καί είς τάς Ηνωμένας Πολί¬
  τας.
  Αύτό ένεθάρρυνε την αντίστασιν
  των τρομοκρατών. Ό Ελληνικάς
  Λαός θά μας είναι αιωνίως εύγνώ
  ίμων διότι απεκατεστάθη ή ειρήνη χω
  ρίς άντεκδικήσεις. Τώρα έπιΚρατεΐ
  τάξις, τρόφΐμα δΐανέμονΐαι καί ή
  ΟΥΝΡΑ θά αρχίση συντόμως την
  δράσιν της.
  Αί δυσκολίαι μας δμως δέν παρε-
  κάμφθησαν. Τό (σοζύγιον τοϋ Έλλη
  νικοΟ προυπολογισμοθ πρέιΐει νά γί
  ντ) όπωσδήποτε καί ό Στρατός νά ά-
  νασυγκροτηθή.
  ! Ό κ. *Ηντεν παρέμεινεν είς τάς
  Αθήνας μίαν ημέραν άκόμη καί έκο
  πίασε πολύ νά δώση νά έννοήσουν
  'δτι τα οίκονομικά προβλ,ήματα κα-
  τέχουν την πρώτην θέσιν καί χρειά-
  ζεταΐ έντατική έργασία έκ μέρους
  των κ. κ. ύπουργών
  Τό μέλλον τής Ελλάδος ευρί¬
  σκεται είς χείρας τοθ ΈλληνικοΟ
  λαοθ. Τό δλον ερ-γον τής άνασυγ·
  κρατήσεως τής χώρας δέν δύναται
  νά γίνη, διά Βμεττανικοϋ μόχθου
  καί Άμερικανικής βοηθείας» Τα προ
  βλήματα αύτά πρέπει νά λυθοΰν
  άπό τούς Έλληνας, μέχρις ότου
  διά δημοκρατικήν καί έλευθέρων
  μέσων γίνουν μυστικαί εκλογαί. Ά-
  ποβλέπω μετ* έμπιστοσύνης είς την
  Ελληνικήν Κυβέρνησιν έ"ως δ'τοι>
  Βρεττανοί, Ρώσσοι καί Άμερνκα-
  νοί παρατηρήται παραστοθν είς
  τάς διενεργηθησομένας εκλογάς καΐ
  έκφράσουν τάς άπόψεις των.
  Ή όμιλία αυτή τοϋ κ. Τσώρτσιλ
  διήρκεσε επί 75 λεπτά τής ώρας.
  Μετ" αϋτοθ τόν λόγον έλαβε ό ερ¬
  γατικάς Βουλευτής κ. Γκρήνγουντό
  οποίος έχσρακτήρισε τόν λόγον τοθ
  κ. Τσώρτσιλ ώς τόν άριστοτ&χνι-
  κώτερον ποΰ εξεφώνησε μίχρι σή
  μερον καί 8τι ορθώς ηθέλησε νά
  ννωρίσΤ] είς τόν κόσμον-δτι ή Βου*
  .ή ήτο είς τό πλευρόν τού κατά
  άς άποφάσεις τής διασκέψεως τής
  "ιάλτας.
  , ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ
  ΑπΎΙΒΛΣΙΛΕβΣ ΕΙΣ
  κατηυθύνθη πρός τα ένδότερα τού
  ^ενοδοχείου δπου τό Γενικόν Στρα¬
  τηγεΐον. Μετ' ολίγον, ήρχισεν ή σύ
  σκέψις. Μερικοί Στρατηγοί, έφαίνον
  το κάπως διστακτικοί, εζήτησαν ώ
  ρισμένα πράγματα διά τόν στρα¬
  τόν, τα όΐτοΐα δέν ήτο δυνατόν
  νά δοθούν. Είπαν δτι ναί
  μέν
  νοής!
  Καΐ 6 Τσβλ,ώκογλου έ σηκωθή κ«χΐ
  θά πολεμήσουν μέχρι τέλους, άλ
  λά ΐιροβλέπουν δτι γρήγορα θά
  καμφθοϋν. Ό Τσολάκογλου έπα-
  νέλαβε καί έκεϊ δ,τι είχεν είπη προ
  ηγουμένως. ' ποτέλεσμα: 'Τρεΐς
  άντιστράτηγοι ετέθησαν είς άπο-
  στρατείαν, αί δέ δικαιοδοσίαι τοθ
  Τσολάκογλου ηύρύνθησαν καί νέαι
  μονάδες ετέθησαν υπό τάς διατα¬
  γάς τού.
  Μαινόμενος πάντοτε κατά των
  Γερμανών, καί άποφασισμένος... ν'
  αποθάνη επί τοϋ πεδίου τής μά
  χης, ό Τσολάκογλου, έφυγε διά τ
  μέτωπον Έφυγε διά νά επανέλθη
  πρωθυπουργός τοθ φόν Λίστ άφ'οί
  προηγουμένως υπέγραψε την γνω
  στήν συνθηκολόγησιν παρά τάς ά)
  λεπαλληλους διαταγάς τοΰ Άρχι
  στρατήγου ό οποίος μέχρι τής
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου.—Ό έν
  Θεσσαλονίκρ ευρισκόμενος Άντιβα
  σιλεύς κ. Δαμασκηνός εξεφώνησε
  ενώπιον χιλιάδων κόσμου τόν κάτω¬
  θι λόγον:
  Τριάκοντα τρία περίπου έτη διέρ-
  ρευσαν άφότου ώς στρατιώτης είσερ
  χόμουν είς την Θεσσαλονίκην. Σή·
  μερά τριάκοντα τρία έτηβραδύτερον
  έρχομαι είς την πρωτεύουσαν τής
  Άνατολικής Μακεδονίας διά νά φέ
  ρω ^ τόν χαιρετισμόν δλων πρός την
  Β. Έλλάδα. Αί σημεριναί συνθή¬
  και υπό τάς οποίας βλέπω την Μα-
  κεδονικήν πρωτεύουσαν είναι εύτυ
  χεΐς. Επί 4 όλόκληρα ετη εγνώρισε
  τάς φρικαλεότητας καθώς καί όλό
  κλήρος ή χώρα.
  Άλλά ή Ελλάς έπέζησε χωρίς νά
  καμφθή χωρίς νά λιποψυχήση καί νά
  άποβάλη την εμπιστοσύνην της πρός
  τούς συμμάχους της. Είς τάς δα
  φνας τοθ Άλβανικοΰ έπους ήλθε
  νά προστεθή ό άκάνθινος στέφανος
  τοϋ μαρτυρίου.
  λευταίας στιγμής τόν έξώρκιζε νά
  μή προδώση. την τιμήν των Έλλη
  νίκων δπλων καί νά· μην έγκαταλε
  ψη μόνους τούς Άγγλους συμμά·
  χους, οί όποϊοι έμάχοντο άκόιαη
  ΈλληνικοΟ έδάφους.
  "Η συνήχεια είναι γνωστή.
  Τό
  ήρωικόν χακί έσύρθη είς τόν βόρ-
  βορον, οί Ιταλοί άπεκλήθησαν ά¬
  πό τόν Τσολάκογλου «άδελφοί» οί
  Γερμανοί «προστάαι», ή Κυβέρνη¬
  σις τής Αιγυπτου «προδοτική», ή ..
  τάξις απεκατεστάθη είς την Εκκλη¬
  σίαν καί ό Γεώργιος Τσολάκογλου
  είχε την ευχαρίστησιν ν' ακούση
  κατά την έκθρόνισιν τοϋ νέου Ίε-
  εράρχου τόν πρώτον επίσημον έκ-
  κλησιαστικόν επαινον: «Νυν ότε τό
  κράτος σέβεται τό δίκαιον καί τάς
  . » >-
  Γ. Ν. Δ
  Κατά την περίοδον τής κατοχής ή
  Β. Ελλάς υπέστη την πλέον άτΐαν
  θρωπον καί εγκληματικήν επίθεσιν.
  Μέ σψιγμένην την ψυχήν έβλέπαμεν
  τάς είς βάρος της έκτυλίσσομένας
  θηριωδίας. Συνεπασχομεν μετά των
  συμπδλιτών καί των Ισραηλιτών καί
  έλυποόμεθα δχι διότι έφοβούμεθα
  δτι θά ύποκύψει άλλά διότι δέν
  ηδυνάμεθα νάέπουλώσωμεν τάς πλη
  γάς σας. Άλλά σήμερον μάρτυρες
  δίδεται προθύμως τό παρών είς τό
  προσκλητήρΐον δι' έκεΐνο πού πρό ι
  ημερών ό μέγας φιλέλλην Τσώρτσιλ Ι
  μετά τοΰ κ. ΤΗντεν '
  όμενος άπό τό πνεϋμα τής αύτοίπαρ
  νήσεως πρός την Πατρίδα.
  Άπευθύνω ευχαριστηριον χαιρετι¬
  σμόν πρός τα Ήνωμένα έθνη καΐ
  την έντολοδόχον Μεγάλην Βρεττΐχ-
  νίαν διά την βοήθειαν πού μβς πα¬
  ρέσχε.
  Καί χρειάζεται- μεγάλη προσπα¬
  θεία δια την άναδιοργάνωσιν τοθ
  στρατοϋ. Καί αί προσπάθειαι αυταί
  δέν περιορΐζονται μόνον είς αύτό.
  Χρειάζεται κοινωνική δικαιοσύνην
  Κοινωνική δικαιοσύνη δέν δύναται
  νά θεωρηθή παρά μόνον πλαισιωμέ
  νη είς την δυνατότητα τοϋ κράτους.
  Έν παραλλήλω πρέ-πει νά διοργίί·
  νωθρ ή Έθνική Οίκονομία. Έχομεν
  άνάγκη πειθαρχίας είς την παραγω¬
  γήν καί συνεργασίας κεφαλαίου κα1
  έργάτου. Έπειδή ή ανοικοδόμησις
  τής χώρας δέν αποτελεί καθήκον
  μόνον τής έν ^δράσει γενεάς άλ¬
  λά καί τής μελλούσης, πρέπει ή νέα:
  γενεά ή όποία διατρέχει κίνδυνον
  ,,Λ Α.---------=------------Λ" .....
  __.,___._ ν>Μΐμς^« Μνυυνυν
  νά διαπαιδαγωγηθή καταλλήλως.
  Ή πεΐρα τονίζει δτι ό κίνδυνος προ
  έρχεται άπό την εισαγωγήν των
  νέων είς νέας όργανώσεις εύρισκο
  μένας υπό πολιτικήν ή προσωπικήν
  επιρροήν.
  ΟΪ οροι διά την αναδημιουργίαν
  είναι εύνοίκοί καί βαδίζουν πρός
  δημιουργίαν όμαλοϋ πολιτικοΰ βίου
  μέ την βοήθειαν των συμμάχων
  ■■άς.
  Ή &ρα προσεγγίζει πού θά λάβω
  μέν τούς τίτλους άνά χείρας κόΙ
  με
  ο μέλλον τήςΕλλάδος.
  Ούτω ό Ελληνικάς λαός εφάνη ά
  ξιος τοΰ κληροοοτήματος των προ-
  πατόρων τού. Κατελάβομεν θέσιν είς
  τό πλευρόν των δυνάμτων πού άγω-
  νίζονται γνωρίζοντες δτι ή όδός αυ¬
  τή όδήγει είς τό όλοκαύτωμα καί
  ζήν καταστροφήν. Μέ την συμβολήν
  τής Ελλάδος οί σύμμαχοι άνέγρα
  ψαν τίτλους είς την νίκην. Ό αγών
  μας έδικαιώθη καί έπιβραβεύεται.
  Ή νίκη προσεγγίζει καί ή Ελλάς
  όφείλει νά καταλάβη την θέσιν
  της. Εύτυχώς αί δυσχέρειαι λόγω
  ής Δεκεμβριανής έπαναστάσεως χά
  ,ιις είς την βοήθειαν τής Μεγάλης
  Βρεττανίας παραμερίζετθι καί χάρις
  τής ύπογραφείσης σι>μφν)νίας.
  Καί ό "Ελληνικάς Λαός ηνωμένος
  προπαρασκειΐάζεται καΐ είναι ά·πο-
  ψασισμένος ν^ πράξΓ) τό ττβν διαβνε-
  θά άξιώσωμεν δικαιοσύνην καί μό¬
  νον δικαιοσύνην. Δέν είναι τώρα
  στιγμή διά νά προσδιορΐσωμε
  γάλον μέλλον τής "Ελλάδος. Ι δίκαια μας τα όποϊα έχουν άναννω
  μς όποία έχουν άναγνω
  ρισθεΐ άπό την διεθνή συνείδησιν.
  Άλλά δικαιοσύνη δέν έννοεΐται 8-
  ταν Έλληνικοί πληθυσμοί στενώ
  ζουν άκόμη δταν άλλοι
  νοι άπό τάς
  προσπαθοθν
  την τιμωρίαν __ „._. „*, εχυ
  μέν οικονομικήν άνετότητα καί δ¬
  ταν αύτοι ποό έγκλημάτισαν μέ
  νούν άτιμώρητοι.
  βοηθούμβ'
  δυνάμεις τής βίας
  νά άποφύγουν την
  καί δταν δέν
  Είς την Δευτέραν Σελίδα: Αί συ-
  [ητήσεις είς την Βουλήν των Κοινο
  τήτων επί τής Διασκέψεως τής Κρι
  μαίας.
  πί
  τό>
  ,αύ
  Κο
  νας
  αύι
  ιτί
  ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗ 29 Φεβρουαρ'ου 1945
  ΝΕΑ
  ΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
  "Υπό τής Στρατιωτικής Διοικήσε¬
  ως Κρήτης μάς απεστάλη |πρός
  δημοσίευσιν ή κάτωθι
  νωσις.
  άνακοί-
  Άπό τής Ι ής ΊανουβρΙου 1945 πά
  ρέχεται εφεδρικόν έπίδομα είς τάς
  οικογενείας των στρατευομένων
  καί ύπηρετούντων έφέδρων καί έθε
  λοντών όπλιτών τάς συντηρουμέ
  νας ύπ' αυτών ώς κατωτέρω ό·
  ρΐζεται:
  α) Διά τάς οικογενείας των έκ
  των ανωτέρω έγγάμων, κατά μή
  να ποσόν δραχμών χιλΐων (1000)
  διά την σύζυγον καί δρχ. πεντα-
  κοσίων (500) δι* έκαστον άγαμον τέ¬
  κνον, νόμιμον, θετόν, νομιμοποίη-
  τον, ή φυσικόν, ήλικίας διά μέν
  τα άρρενα ούχι άνω των 17 έτών,
  διά δέ τα θήλεα ούχι άνω των 18
  έτών, ανεξαρτήτως δέ ήλικίας διά
  τα έκ τούτων σωματικώς ή πνευμα
  τικώς άνΐκανα πρός άσκησιν παν¬
  τός βιοποριστικοθ έπαγγέλματος.
  β) Είς τάς οικογενείας των έκ
  των ανωτέρω άγάμων, .τάς συντη
  ρουμένας καί συνοικούσας μετά
  τοθ έφέδρου ή έθελοντοθ πρό τής
  στρατεύσεώς τού.
  1) Ποσόν δραχμών
  χιλΐων (1000)
  κατά μήνα διά τόν ύπερβάντα τό
  65ον έτος τής ήλικίας πστέρα ή
  τόν άποδεδειγμένως άσχέτως ήλι¬
  κίας ανίκανον τοιούτον πρός ασκή
  σιν παντός βιοποριστικοθ έπαγγέλ
  ματος.
  2) Διά την
  χήραν μητέραν.
  Τό ώς άνω ποσόν των χιλίων
  δραχ. παραμένει τό αύτό έφ' δσον
  αμφότεροι οί κατά τα ανωτέρω
  γονεΐς συντηρούμενοι υπό τοθ έφέ
  δρου ή έθελοντοΰ ευρίσκονται έν
  τϊ1 ή Κ
  3) Ποσόν δραχμών πεντακοσίων
  κατά μήνα δι' εκάστην άγαμον άδελ
  φήν συντηρουμένην υπό τοθ έφέδρου
  ή έθελοντοΰ καΐ μή υπερβάσαν τό
  18ον ετος τής ήλικίας η άνεξαρτή
  τως ήλικΐας έφ'ΰσον αυτή τυγχάνει
  άνίκανος πρός άσκησιν παντός βιο
  ποριστικοϋ έπσγγέλματος.
  γ') Ελλειπόντων 'συζύγου γ) γονέ-
  ων τό είς τό πρώτον κατά τάς προ
  ηγουμένας περιπτώσει α καί β συν
  τηρούμενον μέλος καταβαλλόμενον
  έπίδομα όρίζεται είς δραχμάς (1000)
  κατά μήνα.
  δ') Έν πάση περιπτώσει τό συνολι
  κόν χρηματικόν ποσόν τό καταβαλ¬
  λόμενον είς τάς κατά τ' ανωτέρω έ
  πιδοτουμένας οικογενείας δέν δύνα
  ται νά υπερβή τάς δρχ. 2.500 μη-
  νιαίως,
  ε') Δέν δικαιοϋνται έφεδρικοϋ έπι-
  δόματος ώς τουτο ανωτέρω όρίζετσι
  έφ' δσον έ'ν ή πλείονα μέλη τής οίκο
  γενείας τοϋ έφέδρου ή έθελοντοΰ κα
  τέχουν οιανδήποτε έμμισθον θέσιν Ί
  λαμβάνουσι σύνταξιν όποθενδήποτε
  άνω των 2000 δραχμών κστά μήνα
  καί έν γένει έχουσιν έξ οίασδήποτε
  πηγής άνω των 2000 δραχμ. κατά
  μήνα.
  στ') Ή παροθσα απόφασις έίχει ε¬
  φαρμογήν επί έφεδρικών έπιδομάτων
  καταβαλλομένων είς οικογενείας δια
  μενούσας έν τώ εσωτερικώ
  ζ') Παραμένουσιν έν ίσχύει καθ" ά
  μέρη δέν τροποποιοϋνται διά τής πά
  ρούσης διατάξεως τοθ Α. Ν. 2564)
  1940 ώς οδτος ετροποποιήθη.
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής Κρήτης
  ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Γ.
  Συν)ρχης ΠεζικοΟ
  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΝ ΚΑΡΡΩΝ
  Οί Σύλλογοι Ίδιοκτητών κάρρων
  "Ηρακλείου καί Λιμένος Ηρακλείου
  μέ πρωτοβουλίαν τοθ Έπαγγελματι
  κου Έπιμελητηρίου καί τής Όμο
  σπονδΐας 'Επαγγελματιών απεφάσι¬
  σαν άπό κοινθϋ πρός καλύτερον ε¬
  ξυπηρέτησιν τόσων των συμφέρον
  των των δσον καί των κ. κ. πελατών
  καί ΐδ(»υσαν Συνεργατικήν. Πσρακα-
  λοθνται οί κ.κ. Έμποροι καί συναλ
  λασσόμενοι όπως άπευθύνονται είς
  τάς Τεχνικάς Έπιτροπάς πού έδρεό
  ουν-· είς τα κέντρα σταθμεύσεων α)
  Παλαιάς ΝομαρχΙας (Καφεν. Άγα-
  θαγγέλου), β) (Παλαιόν Τελωνείον)
  καί γ) Χανιών Πόρτα.
  * (Έκ τής Διευθύνσεως)
  ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ματαιωθείβης τής διά την 21ην Φε¬
  βρουαρίου Ι. έ. ορισθείσης δημοπρασί-
  ας διά την εκμίσθωσιν τοΰΠ)Κ«ΜΑΡ-
  ΓΑΡΙΤΑ», έπαναλαμβάνεται αυτή είς
  τα Γραφεΐα τής Δ)νσεως Έκμεταλλεύσε
  ως ενώπιον τής αρμοδίας Έπιτροπής
  την 2αν Μαρτίου §. έ. ημέραν Παρα¬
  σκευήν καί ώραν 11—12 π. μ. συμφώ
  νως πρός τούς όρους τής υπό χρονολ.
  21)2)45 σχετικής συγγραφής υποχρεώ¬
  σεων εύρισκομένης είς τα Γραφεΐα τής
  Δ)νσεως Εκμεταλλεύσεως Λιμένος Η¬
  ρακλείου καί είς τό Λιμεναρχείον Η¬
  ρακλείου είς την διάθεσιν παντός έν
  διαφερομένου.
  Έν Ηρακλείω τί 22—2—1945.
  Ό Άντιπρόεδρος τής Έκτελ.Έπιτροπής
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Πρός τούς κ. κ. Προέδρους των Κοινο-
  τήτων Ν. Ηρακλείου
  Ανακοινούμεν δτι πρόκειται ν' αρχί¬
  ση άπό 1 Μαρτίου Ι. έ'. ή διανομή τοΰ
  παραλαμβανομένου υπό τής "Υπηρεσίας
  μας σίτου καί παρακαλούμεν όπως
  προσέλθητε είς τό έν Ηρακλείω Γρα
  φεΐον μας πρός παραλαβήν τής άνα-
  λογούσης ποσότητος είς τούς κατοί-
  κους εκάστη; Κοινότητος
  Τα έξοδα μεταφοράς των τροφίμων
  εξ Ηρακλείου είς την Κοινότητα θά βα·
  ρύνυυν τούς κατοίκους καί θά κατα-
  βάλλωνται|άπό τόν Πρόεδρον τής Κοινό¬
  τητος είς τόν μεταφορέαν είς τόν ο¬
  ποίον ή Ύπηρεσία μας θά χορηγή την
  άναλογοϋσαν βενζίνην είς μικράν τιμήν.
  Έκαστος ΙΙρόεδρος προσερχόμενο(
  είς τα Γραφεΐα μας δέον όπως προσ
  κομίστι τα καθυστερούμενα τυχόν δι
  καιολογητικά των προηγουμένως δια·
  νομών ώς καί τούς κενούς σάκκου< κλπ. ϊίς χείρας τού ειδή, διότι ά παραίτητος προϋπόθεσις τής νέας χο· ρηγήσεως είναι ή εκκαθάρισις τώ" προηγηθεισών διανομών Έν Ήρακλείφ τί 27—2—1945. (Έκ τοϋ Γραφείον τής Ε. Υ. Σ. Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Περί άποδοχών έφέδρων όπλιτών Άπό 1ης Φεβρουαρίου 1945 ό ήμε ρήσιος μισθός των έφέδρων όπλιτών καθωρίσθη ώς εξής: 1) Έπιλοχίας ίφεδρος δρχ. έξη κοντα (60), 2) Αοχίας έφεδρος δρχ. πεντήκοντα (50), 3) Δεκανεύς δρχ. ΑΚΑΚΟΙΝΩΙΣ Άπαντοθν είς σχετικόν έγγραφον τοϋ κ. ΚυβερνηπκοΟ Άντιπροσώπου Ανατολικώς Κρήτης τό υπουργείον Παιδείας γνωρίζει δτι άν πρόκειται νά ένεργηθοθν είσαγωγικαΐ έξετά σεις κατά τό τρέχον έ'τος είς τα Πά νεπιστήμια καί τάς άλλας Άνωτά- τας Σχολάς, αύται θά γίνουν είς τάς Εδρας των Ίδρυμάτων τούτων. (Έκ τοθ γραφείου τής Κ. Α. Α.Κ.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ή Διοικοϋσα Έπιτροπή τοθ Βρεφο- κομείου «Γεωργίου Ά. Γερωνυμάκη» Διακηρύττει ότι, Έκτίθεται είς δημοσίαν μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή προμήθεια των άναγ- καιούντων είς τό άνω "Ιδρυμα τροφί¬ μων καί άλλων χρειωδών δι' εν έτος άπό 1ης Απριλίου 1945 έΌος 31 Μαρ¬ τίου 1946 καί προσκαλοΰνται οί βου¬ λόμενοι νά μειοδοτήσωσιν, όπως προ¬ σέλθωσιν είς τό Γραφεΐβν τού Ίδρύ- ματος την Κυριακήν τής 4 Μαρτίου 1945 καί περί ώραν 10—12 π. μ. Οί όροι τής συγγραφής των υποχρε¬ ώσεων ευρίσκονται είς τό ίδιον Γρα¬ φείον, όπου οί επιθυμούντες δύναν¬ ται προσερχόμενοι καθημερινώς 10— 12 π. μ. νά λαμβάνωσι γνώσιν αυτών Έν Ήρακλείφ τη 15 Φεβρουαρίου 1945. Ή Διοικοϋσα Έπιτροπή ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΤΤΡΩΤΐνΑΤ ΕΙΛΗ-ΕΙΣ 15 χιλιόμετρα άπό την Κολωνίαν. Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν Ι ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—Στρατεύ ματα την 1ης καί μάχονται τώρα είς 9ης στρατιών απόστασιν 15 μόνον χιλ. άπό τής Κολωνίας την οποίαν σφυροκοπδ τό Συμμαχικόν πυροβοκόν. Ή άντίστασις των Γερμα νών καταρέει καί τηρεΐται σιγή διά τάς έπιχεριήσεις τής 9ης Στρατιάς έκ μέρους των Γερμανών διά νά μή μάθουν τάς προόδους των Συμμά- χων 'είς τόν τομέα αυτόν. Πρός τα άριστερά των στρατιών αυτών Βρετ τανικά στρατεύματα κατέλαβον τό Ουντεν επί τής τελευταίας άμυντι- τής Βαλτικής Είς τό Μπρεσλάου οί Ρώσ κης ζώνης τής γραμμής Ζίγκψιντ. ΑΕΡΟΙΙΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. - Βρεττανικά Μοσκΐτος έβομβάρδισαν καί πάλιν τό Βερολίνον. Μέγας αριθ μός βαρέων συμμαχικών βαμβαρδι- στικών έβομβάρδιοε καί έργαστάσια βενζόλης είς τό Γκασλενκίρχεν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—Στρα τεύματα τού Στρατάρχου Ροκοσόφ- σκυ προελαύνοντα είς την Πομερα- νίαν άπέχουν τώρα 50 χιλιόμετρα έκ σοι κατέλαβον τό Στάδιον τής πό¬ λεως. Είς την ΤσεχοσλοβακΙαν σΐ Ρώσσοι κατέλαβον καί άλλας τοποδεσΐας ΒΔ τοϋ Λούτσενεκ. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ.— Είς τάς ΦιλιππΙ- νας 'Αμερικανικαί δυνάμεις έξετόπι- σαν την επ! τής νήσου Βέντερ Ίαπω νίκην φρουράν. 'Αεροπλάνα έξ άερο πλανοφόρων έβομβάρδισαν την νή- σον Χατζκο 300 χιλιόμετρα τοϋ Τόκιο. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΏΡΤΣΙΛ διά την μεταπολεμικήν Ευρώπην. τεσσαράκοντα (40), 4) Ύποδεκανεύς δρχ. τριάκοντα πέντε (35), 5) Στρσ- τιώτης δρχ. τριάκοντα πέντε (35). Δυνάμει τής ύπ' αριθ. 51392)21)— 2—45 Δ)γβς Υ. Σ· Ό Σχρατ. Διοικητής Κρήτης ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Τ. Συν)ρχης Πεζικσθ ι ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΛΤΣΩΝ Είς τό Φαφεΐον τό «Σίκ». Πλα τεϊα Κέντρον. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυναίκα άπό 18—45 έτώνμέ καλάς συστάσεις νά περπτοιήται έπίσης γυναΐκα 60 έτών δχι άρρωστην, είς χωρ γιό. Τροφή, ύπόδησις καΐ μισθός _ίκανο- ποιητικός. Πληροφορίαι παρ' ημίν. /-γ-ΆΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ κατ Ι Ι Ι οίκον. Έκμάθησις ταχυτάτη διά τελευταίου συστήματος. Επί- σης μετάφρασις έκ τής Άγγλικής "αλλικής είς την Ελληνικήν καί τάνάπαλιν. Πληροφορίαι πα(ϊά τώ ίαταστήματι Ιωάν. Καλοκύρη, Κα- μαράκι. 3—1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ,ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΙλατεΐα Άγίας Αικατερίνης Αφιχθη έξ Αθηνών ό κ. .Αν¬ τώνιος Βογιατζής κομίσας πλου¬ σίαν συλλογήν έμπορευμάτων ή¬ τοι: Κάλτσες γυναικών, άνδρών, μαλλιά, πλϊκτά, τσάντες, κομπι- νεζόν, κυλώτες, μαντήλια λαιμοΰ, φανέλλες γυναικών, άνδρών, καλ- λυντικά, σαπουνάκια βαφής καί δι- άφορα ειδή ψιλικών. |Τηλ. 3.83. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ Α_ ΗΜ' 5 Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ καί Σία. Δέχεται πα¬ ραγγελίας άρραβώνων, Γάμωι/, Βαπτί- σεων καΐ Μνημοσύνων. Άγνότης υλικων, έζαιρετική τέχνη. Τιμαί λογικαί. ΑΓΌρΑΖΩ παντός εΐδους ΓΡΑΜΜΑ- ΤΟ1ΉΜΑ, Ελλάδος, Κρήτης καΐ ξένων χωρών, συλλογαΐ καί στοκ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Ηράκλειον ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Φεβρουαρίου.— Ά- ναφερόμενος ό κ. Τσώρτσιλ είς τό Πολωνικόν ζήτημα είπεν: Ή Πολω- νία διηρέθη είς δύο: Είς τα Σύνο- ρα καί την απελευθέρωσιν τής χώρας καί είς την Ελευθερίαν της. Ή άνε· ξαρτησία της υπήρξεν μεγαλυτέρας σημασίας παρά|τά^ σύνορά της. Όσον άφορα τα νέα σύνορα τής γραμμής Κορζον καί παραχωρήσεως ε δαφών έκ δυσμών, ό ίσχυρισμός αύ- τός των Ρώσσων υπήρξεν άμετάβλη- τος. Δέν άπέκρυψα δέ ότι ό ίσχυρισμός αύτός είναι δίκαιος. Επί 30 συνε- χώς έ"τη οί Βρεττανοί, οί Ρώσσοι, οί Άμερικανοί καί οί Γάλλοι άντεστά- θημεν κατά των Γερμανών. Άλλά καμμιά χώρα δέν υπέστη όσα ή Ρωσ σία άνευ των προσπαθειών καί θυσι- ών τής οποίας ή Πολωνία θά ήτο κατεστραμμένη έδαφικώς καί οί κάτοι- κοί της θά ήσαν εΐλωτες ή σκοτωμένοι. Υποστηρίζοντας την γραμμήν Κό - ζον άποκηρύττω κάθε είσήγησιν ότι ΰποχωροΰμεν καί τονίζω τό δίκαιον τής πολιτικής όδοΰ πού αί 3δυνάμεις έ- χουν συμφωνήσει. Ή Πολωνία θά λά- βϊ; ώς άντάλλαγμα έδαφικά κέρδη είς την Βόρειον καί Δυτικήν Ευρώπην. Ή λήψις των μέτρων αυτών πιθα¬ νόν νά προκαλέση έκδίκησιν έκ μέ¬ ρους των Γερμανών. Σάς διαβεβαιοί ότι θά λάβωμεν μέτρα δραστικά, δρα στικότερα τοϋ παρελθόντος πολέμου, ώστε νά καταστήσωμεν αδύνατον την Γερμανίαν διά νέον πόλεμον. Ή συμ- φωνία τής Κριμαίας δέν είναι σχέ¬ διον των τριών κατά τοΰ Πολωνικοϋ λα ου άλλά έκθέτει τα μέτρα διά νά γί¬ νη ϊσχυρά καί ελευθέρα ή Πολωνία καί ή Κυβέρνησις της νά άναγνωρί- ζεται άπό όλα τα Ήνωμένα Έθνη. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ. —Μήπως μετά την επέκτασιν των Ρώσ σων άναγκασθοϋν οί Πολωνοί νά υίο- θετήσουν τό Κομμουνιστικόν σύστημα; ΌίΣτρατάρχης Στάλιν^προέβη είς δη- λώσεις ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα τής χώρας θά διατηρηθοΰν. Καί επ' αύτοΰ τοϋ ζητήματος δέν επιτρέπω κα- νένα σχόλιον ότι ϊσως ό Στρατάρχης Στάλιν άθετήση τόν λόγον τού. Πρέπει όμως νά άκολουθήσουν μίαν φιλικήν πολιτικήν άπέναντι τής Ρωσσίας. Ή Βρεττανική Κυβέρνησις θά πράξει τό πάν ώστε νά έξασφαλισθοΰν αί συζητή σεις καί ή νέα Κυβέρνησις νά συμπερι λαμβάνη ηγέτας έξ δλων των κομμάτων έως ότου γίνη δημοψήφισμα καί έλεύ· θεραι εκλογαί. Τό Σύμφωνον τής Γιάλ τας δέν θίγει την αναγνώρισιν τής έν Λονδίνω Πολωνικής βΚυβερνήσεως. Τό ϊδιο συμβαίνη καί διά την Κυβέρνησιν τοϋ Δουβλίνου. Οί Σύμμαχοί μας Ρώσ σοι έπιθυμοΰν νά έξασφαλίσουν τάς Στρατιωτικάς των συγκοινωνίας καί έ- πομένως ή νέα Κυβέρνησις πρέπει νά είναι μέ τό μέρος των. Ή εντύπωσις μου άπό την διάσκεψιν τής Κριμαίας είναι ότι ό Στρατάρχης Στάλιν επιθν- μεΐ νά διαβιώσουν μέ έντιμότητα τα κράτη ΐής άνατολικής καί δυτικής Εύ ρώπης. Ό λόγος ΐοϋ Στρατάρχου είναι αρκετάς διότι καμμιά Κυβέρνησις δέν εξεπλήρωσε τάς ύποχρεώσεις της όσον ή Σοβιετική. ΓΕΡΜΑΝΙΑ.—Ήδιάσκεψις τής Κρι μαίας ευρήκε τούς Συμμάχους Ινωμέ- νους στρατιωτικώς καί πολιτικώς περιο σότερον άπό κάθε άλλην φοράν. Ό- φείλουν οί Γερμανοί νά έννοήσουιν ότι είναι μάταιον νά έλπίζουν είς διάστα¬ σιν μεταξϋ των συμμάχων. Θά γίν^ ό άφοπλισμός τοϋ Γερμανικοΰ στρα τοϋ καί ή εξόντωσις τοθ Χιτλερισμοϋ καί μιλιταρισμοΰ. Οί έγκληματίαι πολέμου θά τιμωρη- θοΰν. Αί πολεμικαι βιομηχανίαι θά έ- ξουδετερωθοϋν ή θά μείνουν υπό τόν έλεγχον των συμμάχων. Ή Γερμανία θά καταβάλχ) άποζημι- ώσεις είς εΐδος διά τάς ζημίας πού προ εκάλεσε. Δέν εχομεν σκοπόν νά έξολω θρεύσωμεν τόν Γερμανικόν λαόν καί νά τοΰ στερήσωμεν τα μέσα διαβιώ- σεώς τού. Ή πολιτική μας δέν είναι πολιτική εκδικήσεως άλλά είρήνης μο- νίμου καί άσφαλοΰς είς τόν κόσμον. ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΙΡΗ ΝΗΣ: Αί Μεγάλαι Δυνάμεις θά Ι'χουν τό μεγαλύτερον μέρος τής ευθυνής επί τής μελλοντικής παγκοσμίου εϊρή- νης. Ή νέα Διεθνής Όργάνωσις Εί- ρήνης δέν ημπορεί νά (στηρίζεται επί τής δικτατορίας των μεγάλων δυνάμε- ων. Καθήκον θά είναι νά εξυπηρετϋ καί δχι νά κυβερνα. Μέρος είς την διεθνή σύσκεψιν τοϋ Άγίου Φραγ- κίσκοι/ θά λάβουν μέρος όσα κράτη έ'- χουν κηρύξει τόν πόλεμον κατά τοΰ άξονος πρβ τής 1ης Μαρτ'Όυ 1945. Ή πρώτη Κοινοονία των Εθνών θά άντικατασταθχί καί αί Ηνωμεναι Πο¬ λιτειαι θά παίξουν καί αύται τόν ρό λον των καί ή Διιθνής Όργάνωσις δέν θά όλιγορήση νά επιβάλη την θέλησίν της έστω καί διά των δ- πλων είς έκείνους πού σχεδιάζουν ε¬ ναντίον της. Είς την σύσκεψιν τοΰ Άγίου Φραγκίσκου εκ μέρους τής Μεγάλης Βρεττανίας θά παρευρεθοϋν οί κ. κ. *Ηντεν καί "Ατλυ. Μετά την όμιλίαν τοϋ κ. Τσώρ¬ τσιλ ή συζήτησις διεκόπη διά νά ε¬ παναληφθή σήμερον. ΕΣΩΤΕΡΙΚλΙΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΠΟΝ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑ ΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου.— Ό κ. Ύπουργός των Οίκονομικών άνε κοίνωσεν δτι τό ζήτημα τής αναθεω¬ ρήσεως τοθ μισθολογίου των άξιω ματικών μελετάται, >,άλλά ούδεμία ε¬
  λήφθη απόφασις.
  Η ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗ-
  ΣΙΣ
  ΑΘΗΝ Μ "'8Φ)ρ(ου.—Είς την Τρά¬
  πεζαν τής Ελλάδος θά συγκρατηθή
  σύσκεψις υπό την προεδρίαν τοθ ϋ·
  πουργοϋ των Οίκονομικών κ. Σίδε-
  ρη. Τής συσκέψεως θά μετάσχουν οί
  άρχηγοί των ξένων όργανώσεων των
  έπιφορτισμένοον μέ την οικονομικήν
  άνασυγκρότησιν τής εΕλλάδος. Κατ'
  αυτήν θά καθορισθή ό τρόπος μετα¬
  βιβάσεως τής φροντίδας τής άνακου
  φίσεως τοΰ|λαο0 υπό τής άναχωρού-
  σης υπηρεσίας τοδ ΈρυθροΟ Σταυ-
  ροθ.
  ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΣΟΥΗΔΙΚΩΝ ΠΛθΐΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου.— Κατέπλευ-
  σαν είς Πειραια δ 2θι;ηδικά άτμόπλοια, τα
  <Μπορελάτ» κιί Ήάσαλας» κομίσαντα 5.152 τόννους σίτου,2. 400 τόννους όσπρίοον, 2.700 τόννοι φάρμακα καί 1.500 τόν. κονσερβών, γά- λατα καί ειδή ίματισμοΰ. Την προσέχη έ- βδομάδα αναμένονται Ι'τερα δΰο σκάφη μέ εϊδη ΐροφίμων. ΤΑ ΝΕΑ ΠΛΟΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 28 Φ)ρ(ου,—Ό "Υπουρ γός των Οίκονομικών κ. Σίδερης ανεκοίνωσεν χθές την εσπέραν δτι αύτάς τάς ημέρας θά παραληφθοθν δύο έκ των έξ πλοίων, τα όποΐα ύπεοχέθησαν νά μας δώσουν οί σύμ- μαχοι διά τάς μεταφοράς τροφίμων. Ταυτα είναι 600 καί 1200 τόννων. Ευθύς ώς οργανωθή ή ύπηρεσία δι¬ αχειρίσεως των πλοίων τούτων θά παραληφθοθν καΐ τα Ετερα τέσσερα πλοΐα. Διά τα πλοΐα θά γίνη μικτή δια- χείρισις κμάτους καΐ Άκτοπολίας. Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου.-- Πλη- οφορούμεθα ϋη οί ένταΰα άφιχθέν- τες "Αγγλοι έργατικοί άντιπρόσ^. ποι συνεχίζουν τάς προσπαθείας των διά την επίτευξιν μιάς προσεγγίσεως των άπόψεων των δύο διϊσταμένων μερίδων των Έλλήνων άντιπροσώ- πων τής όργανωμένης εργατικάς τά¬ ξεως χωρίς νά δύναται νά άναγγελ θή άκόμη οριστικόν άποτέλεσμα. Οί "Αγγλοι αντιπρόσωπον ώς προκύπτει έκ σημερινής συνομιλίας των μέ Δη- μοσιογράφους, είναι αίσιόδοξοι ώς πρός την έκβασιν των σχετικών δια- πραγματεύσεων καί ή έπικρατοϋσα εντύπωσις · είναι δτι τελικώς θά επιτευχθή έ'δαψος συνεννοήσεως διά την τακτοποίησιν των γνωστών ζη- τημάτων των έργατικών όργανώ¬ σεων. ΣΥΜΤΟΜΟ1 ΕΙΑΗΣΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28. —Αγγλικαί έφημε- ρίδες σχολιάζουσαι την Ρουμανικήν κρί-1 σιν γράφουν ότι αύτη έξακολουθεΐ νά ευρίσκεται είς έντασιν «αι όμοιάζει πό λύ μέ την πολιτικήν κρίσιν τής Έλλά δος προτοΰ όμως έκραγεΐ ό Ιμφύλιος πόλεμος μέ την διαφοράν ότι είς την Έλλάδα ύπήρχεΙ Κυβέρνησις άντι- προσωπευτική ένφ είς την Ρουμα¬ νίαν δέν συμβαίνει τό ϊδιο. Οί Δημο- κρατικοί ύπουργοί παρεπονέθησαν εις τόν Βασιλέα διά τούς τυφεκισμοός πού διέταξε τούς τουφεκισμούς πού διέταξε ό κ. Ραντέσκου καί ότι δέν έφαρμόζει την υπογραφείσαν συμφωνίαν. Είς τό Λονδίνον καί τή Μόσχα παρακολουθοϋν μέ ενδιαφέρον την κατάστασιν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ^ 28 Φεβρουαρίου.—( Ά- φίχθη είς Αθήνας συμβουλευτική Βρεττανική Στρατιωτική αποστόλη. 400 άγγλοι 'άξιωματικοί ευρίσκονται τώρα είς την διάθεσιν τής Έλληνικής Κυ¬ βερνήσεως διά την άναδιοργοίνωσιν τοϋ Έθνικοϋ Στρατοϋ. 'Άνδρες καί άξιω- ματικοί θά σταλοϋν είς σχολάς τής Μέσης Άνατολής πρός εκπαίδευσιν των. Επέστρεψεν ό Μπιντώ ώ ^ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Φεβρουαρίου. ύπουργός των Εξωτερικών τής Γαλ- λίας κ. Μπιντώ ής Παρισίους. Επεσκέφθη τόν Στρατη¬ γόν Ντέ—Γκώλ, σήμερον δέ θά προ βή είς δηλώσεις ενώπιον τής Γαλλι¬ κής Εθνοσυνελεύσεως επί των συνομι- λιών τού είς Λονδίνον. ^ ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου.— Χθές είς τάς 10 π. μ. εγένετο σύσκεψις είς τό Πολιτικόν Γραφείον μεταξύ τοϋ Πρωθυπουργοΰ Στρατηγοΰ Πλαστήρα καί των ύφυπουργών κ. κ. Σπαή καί Βλάχου. Παρέστη καί ό άρχηγός τού τοΰ Γενικοΰ Έπιτελείου Στρατοϋ κ. Δρομάζος. Ή σύσκεψις αφεώρα την προώθησιν τής Έθνοφυλακής. Κατά χ&εσινοβραδυνάς πληροφορίας ή προώ θησις εγένετο ομαλώς είς όλας τάς περιφερείας τοθ Κράτους. Ή Άμερικανική βοηθεία είς Έλλάδα ΑΘΗΝΑΙ 28.—Πρωτοβουλία τής Ά μερικανικής Όργανώσεως Περιθάλψεως «'Αμέρικαν Ρηλήφ Άσοσιέϊσν» φορτώ- θηκαν σέ τρία σκάφη, πού αναμένον¬ ται νά καταπλεύσουν σύντομα, εΐοη ρου χισμοϋ δι' ολόκληρον τόν Ελληνικόν Ααόν. Κατά τάς υπαρχούσας πληροφορίας κ«θε "Ελλην θά λάβη δωρεάν μέ τό άτο μικό τ ου δελτίο χά κατωτέρω ειδή: 1) Μία φορεσιά, 2) ένα ζευγάρι παπού· τσια, 3) δύο υποκάμισσα, 4) Μία γραβά τα, 5) τρία ζευγάρια έσώρουχα, καί 6( ενα καπέλλο. ΥΣΤΒΤΗΣΤΙΓΜΗ Κατελήφθη τό Καλκάρ ΚΑ'ΓΡΟΝ 28.—Μόλις εγνώσθη ότι ήΔημοκρατΙα τοΰ Λιβάνου έκήρ·υν τόν πόλεμον κατά τής Γερμανίας Ίαπωνίας. ΠΑΡΙΣΙ9Ι 28.~Τηλβγρ^;Ε αναφέοοιιν ότι όν * ν ι»