96901

Αριθμός τεύχους

5088

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

10/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  , ι
  Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΙνΙΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έ λίραι 3
  ξμης
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΗΙΡΑΣΚΕΥΗ
  10
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  -- ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5088
  νΠΕΥΟΥΗΟΣ ΣΪΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΔΙΑ ΝΑ ΤΟΝΟΣΟΜΕΝ
  ΤΑΣ ΕΞΑΓΟΓΑΣ ΣΤΑΦΥΑΟΝ
  Τό ενδιαφέρον τής σημε-
  ρινής κυβερνήσεως πρός ορ¬
  γάνωσιν καί προστασίαν τοΰ
  έξαγωγιχοΰ μας έμττορίου
  είνε γνωστόν. Εξεδηλώθη
  δέ «αί διά τής εκδόσεως εί·
  δικοΰ νόμου τοΰ όποίου ήρ¬
  χισεν ήδη ή έφαρμογή."Α¬
  μεσον δέ αντίληψιν τοϋ έν-
  διαφέροντος αυτού τής κυ¬
  βερνήσεως έχουν ιδιαιτέρως
  καί οί εμποροι έξαγωγεΐς καί
  οί παραγωγοί άγροτικών προ-
  ΐόντων τοϋ νομοΰ μας. Κυ-
  ρίως δέ όσον άφορά τάς έξα¬
  γωγάς των σταφυλών. Διότι
  πρέπει νά όμολογηθή ότι διά
  την τόνωσιν κ«ί την διευ-
  κολυνσιν τής έξαγωγής των
  οταφυλΰν ή κυβέρνησις έπέ-
  δειςεν Ιδιαίτερον εντελώς
  ενδιαφέρον. Καί τώρα πάλιν,
  αί αρμοδία» , υπηρεσίαι των
  υπουργείων της Γεωργίας
  καί Έθνικήδ Οίκονομίας κα-
  θώς καί τής Άγροτικής Τρα¬
  πέζης, μελετοΰν την λήψιν
  καί άλλων άκόμη μέτρων
  πρός αύξησιν τής έξαγωγής
  των νωπών σταφυλών είς τάς
  εύρωπαϊκάς άγοράς κυρίως.
  Διότι μόνον μέ την διάνοι-
  ξιν καί την κατάκτησιν των
  εύρωπαϊκών άγορών θά δημι
  ουργήαωμεν εν« καλύτερον
  μέλλον δια την άμπελουρ-
  γίαν μ«ς, δεδο^ιένου ότι ή
  άγορά τής Αιγυπτου, πολύ
  γρήγορα Βά καταστή αύτάρ-
  κης. 'Αλλά καί αν άκόμη
  δέν θά έπαρκή ή συνεχώς
  αυξανομένη έπιτόπιος παρα-
  γωγή διά τάς ανάγκας της,
  θά παύση νά έχη τέσον εν¬
  διαφέρον ίσον είχεν άλλοτε.
  Δέν κρίνομεν λοιηόν ά¬
  σκοπον ν' ασχοληθώμεν κκί
  ημείς μέ τό ζήτημα αύτό τή;
  έξαγωγής των σταφυλών μας,
  τό οποίον καθιστά καί πάλιν
  επίκαιρον μία διαφωτιστική
  ανταποκριθή έκ Λονδίνου
  δημοσιευομένη είς αθηναι
  κήν συνάδελφον. "Αλλωστε
  τό ζήτημα πρέπει νά έρευ
  νηθή «πό τώρα, ώστε νά ύ
  πάρχη βλος ό άπαιτούμενος
  χρόνός διά την καλυτέραν
  οργάνωσιν των έξαγωγών
  τής προσεχούς εσοδείας. "Ε-
  πειτα διά τόν τόπον μας, ή
  έξαγωγή των νωπών σταφυ¬
  λών έχει κεφαλαιώδη σημα¬
  σίαν. Είνε τό σπουδαιότερον
  ζήτημα. Καί δικαιολογεΐται
  ή Ιρευνα καί άνακίνησίς τού
  είς οιανδήποτε εποχήν τοΰ
  έτους. Διότι μέ την εξαγω¬
  γήν των σταφυλών είνε συν¬
  δεδεμένον τό όλον άμπελβυρ-
  γικόν μας πρέβλημα. Εάν
  κατορθώσωμεν νά αύξήσωμεν
  τάς έξαγωγάς των νωπών
  οταφυλών, καί νά μειώσωμεν
  εκ παραλλήλου τα καλλιερ-
  γπτικά έξοδα τής αμπέλου,
  είτε δι' είοαγωγής τής μη-
  χανικής καλλιεργείας είτε
  δι' άλλόυ τρόπου, ώστε νά
  μειωθή καί τό κόστος της
  πκρκγνγης των άμπελουργι-
  κών προΐόντων, τότε θά λύ-
  σωμεν τ ό άμπελουργιχόν
  πρόβλημα. Τότε δέν θά φο·
  βούμεθα πλέον σταφιδικήν
  κρίσιν. Διότι έν τοιαύτη περι
  πτώαει θά παράγωμεν μικράς
  σχετικώς ποσότητας σταφίδος
  καί θά είνε ευχολον νά τάς
  τοποθετοΰμεν όπωσδήποτε είς
  Τάς καταναλωτικάς άγοράς.
  'Αλλά διά νά επιτύχωμεν
  αύξησιν έξαγωγών των στα¬
  φυλών μας πρέπει νά κατα¬
  βάλωμεν μεγάλας προσπα¬
  θείας, κυρίως οί παραγωγοί
  καί οί εμποροι έξαγωγεΐς.
  Καί φυσικά είναι άνάγκη νά
  γνωρίζωμεν πρωτίστως τάς
  συνθήκας των άγορών είς τάς
  οποίας θέλομεν νά είσδύαω-
  μέν. Τούς αυναγωνιστάς μας.
  Καί τα οπλα δα των οποίων
  μ«ς συναγωνίζονται. Διότι
  μόνον τότε θά είμποροϋμεν
  νά «ργααθώμεν θετικά καί
  νά επιτύχωμεν. "Άλλως θά
  οκιαμαχώμεν,
  Είς τό Λονδίνον λοιπόν,
  ώς άναφέρη ό έκεΐ συνεργά
  της τής αθηναι «ής συναδέλ·
  φού, ύπάρχουν μεγάλα περι-
  θώρια καταναλώσεως των ατα
  φυλών μας. Ύπάρχει μάλι-
  στα καί μεγάλη προτίμησις
  των έλληνικών σταφυλών
  λόγω τής έκλεκτής ποιότη
  τό; των. Άλλ' ωρισμένων
  μόνον είδίν— ©χι ολων—Ύ
  πάρχει προτίμησις τοϋ ραζα-
  κί καί τής σουλτανίνας. Διότι
  τα δύο αύτά ειδή είναι λε-
  πτόφλοιοτ, εΰχυμα, άρωματι·
  κά, ώραΐα είς εμφάνισιν. Τό
  ραζακί θεωρεϊται ό βασιλεύς
  των σταφυλών είς εμφάνισιν.
  Τό σουλτανί θεωρεϊται ώς
  κατ' εξοχήν έξευγενισμένον
  εΐδος, διότι δέν έχει κου-
  κούτσια.
  'Αλλά είς τό Λονδίνον έ
  πίσης ύπάρχουν δύο άγριοι
  συναγωνισταί μας. Τα ίταλι
  κά καί τα βουλγαρικά σταφύ
  λια. Τώρα προσετέθησαν καί
  τα σουλτανιά τής Καλλιφορ-
  νίας. Χρειάζεται λοιπόν ά-
  γών δύακολος, έπίπονος, καί
  έπίμονος, διά νά έπιβληθώ·
  μέν. Καί έν πρώτοις, χρειά
  ζετα. μεγάλη έπιλογή είς τα
  σταφύλια πού θά στέλλωμεν.
  "Έπειτα άπαιτεΐται αρίστη ά-
  πό πάσης απόψεως συσκευχ
  σία καί καλή συντήρησΐς
  κατά την μεταφοράν. Τό έρ¬
  γον δέ αύτό άνήκει έξ ϊσου
  καί είς τούς παραγωγούς
  καί είς τούς έμπόρους. ΟΙ πά
  ραγωγοί μας ©φείλουν νά
  προσέξουν πολύ είς την ποιό
  τητα. Νά καλλιεργοϋν κυ¬
  ρίως τό ραζακί καί σουλ
  τανί. Καί οί εμποροι ό
  φείλουν νά προσέχουν είς
  την έπιλογήν, είς την συ¬
  σκευασίαν καί είς την φέρ·
  τωσιν. Καί νά κάνουν φορ-
  τώσεις μόνον είς είδικά ψυ·
  γεΐα — άτμόπλοια. Εύτυχώς
  τοιαΰτα άτμόπλοια ύπάρχουν
  ήδη άρκετά.
  Φυσικά, ή ιδία φροντίς
  πρέπει νά καταβληθή προ
  κειμένου χαί δι' έξαγωγάς
  είς άλλας χώρας, είς την Γερ
  μανίαν, Πολωνίαν, Λεττο-
  νίαν, Νβρβηγίαν καί Σουη
  δίαν. Τό χράτος φροντίζει
  ήδη εύτυχώς διά την διευκό
  λυνσιν των έξαγωγών. Κά¬
  μνει είδικάς συμβάβεις μέ
  τάς χώρας τοΰ Βορρά, έξα-
  σφαλίζει τα σύγχρονα μετα
  φοριχά μέσα, χερηγεΐ βρα
  βεϊα καί άμοιβάς είς τούς
  έξαγωγεΐς. Καί θά συνεχίση
  την λήψιν καί άλλων άκόμη
  μέτρων είς τ© μέλλον. "Ας
  κάμωμεν λοιπόν καί όλοι οί
  άλλοι τό καθήκον μας. 'Αηό
  τής προσεχοΰς περιόδου, ή
  έξαγωγή των αταφυλών μας
  πρέπει νά γίνεται κατά τρό
  πον έξασφαλίζοντα την ορι¬
  στικήν κατάκτηβιν των κα-
  ταναλωτικών άγβρων τής
  Εύρώπης·
  Πεταχτά
  οημειώματα
  ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ
  ΤΗΣ ΤΕΡΨ1ΧΟΡΗΣ
  Πσραμονή Τσικνοπέμπτης ή
  ταν. Άγριος ό βορρηάς μας
  έμαστΐγωνε ένφ τα σαξοφών
  μάς προσκαλοϋσαν έπίμονα
  στούς τόπους τής λατρεΐας.
  Πιστοί δέν εΐμαστε' άλλά
  καί ή προσευχή δέν είναι υπο
  χρεωτική γιά τούς είσερχομέ
  νους στό ναό. Σέ τόπον άνε
  ξιθρησκεΐας ζοθμεν άλλωστε.
  Μποροθμε λοιπόν νά μπαίνω
  με στά τεμένη χωρίς φόβον,
  χωρίς πάθος καί χωρίς τιρο
  κατάληψιν. Στό κάτω—-κάτω
  ύπάρχει καί ελευθερία στήν
  προτίμησι. Στούς ναούς αύ
  τούς πού είναι άφιερωμένοι
  στή λατρεία τί)ς Τιφψιχόρης έ
  πιτρέπεται καί ή σπονδ^) στό
  Βάκχο. ΆποφασΙζομε την εϊ
  σοδο. Στούς συνοικιακούς δ
  μως είναι άδύνατο νά βρεθή
  θέσις γιά μδς τούς βέβηλους,
  καθυστερημένους. Όμαδική εί
  ναι ή λατρεία τοθ λαοθ. Καί
  οί χώροι έχουν καταληφθή μέ
  χρις άσφυξίας. Κι' Ιπειτα,
  δέν γΐνεται μεγάλη ζωή στά
  μικρά χορευτικά τεμένη τής
  συνοικίας" κι' εμείς ζητοθμεν
  ακριβώς τίς μεγάλες έκδηλώ
  σεις τής λστρεΐας. Καταφεύ
  γομε λοιπάν στό κέντρο. Δέν
  έχει βλέπετε μονάχα τό Λον
  δ(νο τόΠικαντίλυ, ουτε καί τό
  ΠαρΙσι την Μονμάρτρη τού.
  Έχει καί τό Ήράκλειο τό κο
  σμικό τού σίτυ.
  Στήν εΐσοδο τοθ ενός
  μας ύποδέχετσι ό διευθυντής.
  Ναυαγός στόν ώκεανό, πού
  βλέπει σέ &ρσ έσχάτης άπο
  γνώσεως καράβι σωτηρίας
  δέν θάχε τέτοιαν εκφρασι χά
  ρδς κι' εκπλήξεως, όσον αύ-
  τός δταν μας εΐδε.
  —"Ω, περθστε. Καλώς ήλ-
  Θατε. Είσθε οί πρώτοι πού
  μας ερχεσθε άπόψε...
  Δέν είναι δμως εύχάριστα
  τα πρωτεΐα σέ παρόμοιες πε·
  ριστάσεις. Καί κατευθυνόμε-
  θα άλλοθ δπου ϊσως είμεθα
  τουλάχιστον οί τρίτοι ή οί τέ
  ταρτοι. Καί πραγματικά έτσι
  συμβαίνει. Καθώς λέγει κι' ό
  λαός: άραΐα, άραΐα καί φαι
  νόμαστε καμμιά τριανταραΐα!.
  Ένας κύκλος γύρω στήν αί·
  θουσα, ώσάν ανθρωπίνη γιρ·
  λάντα. Καί στή μέσην ή πί-
  στα έρημη, αδειανή Μάταια
  οί καλοί μουσικοί πασχΐζουν
  νά σκορπίσουν λΐγην εύθυμία.
  Τό σαξοφόν ξελαρυγγΐζεται
  Ή τζάζ όρύεται. Τα βιολιά
  ύψώνουν σ' εΰθυμους τόνους
  τίς φωνές των. Οί κιθάρες
  κτυπούν καί ύψώνονται στόν
  άέρα. Τα άκορντεόν θορυ
  βοθν. Ό ντιζέρ τραγουδεΐ δλα
  τα νέα τραγουδάκια, τής Μα
  ρινέλα καί τοθ Λάμτιεθ Ούώκ.
  ΟΙθσμώνες δμωςέ'χουν περιβλη
  θή μέ σοβαρότητασυγκλητικών.
  Δυόζεύγη μονάχα άποτολμοϋν
  έμφάνισι στήν πΐστα. Δέν
  ουμβιβόζεται δμως στόν τό
  πό μας ό χορός μέ τή μονα
  ξιά. Κι' ουτε είναι συνηθι
  σμένοι οί χορευταί ν' άντικρύ
  ζουν δλο τόν άλλο κόσμο
  ώς άπλό θεατή. Καί τα ζεύ
  γη άποσύρονται ϋστερα άτιό
  λΐγες στροφές. στίς θέσεις
  των. Δειλά καί άτονα κι' αύ
  τα τα νειδτα. "Εχουν άπο
  συρθή κι' ούτά μαζΐ μέ τα γε
  ράματα καί προσπαθοΰν νά
  πνΐξουν την πρόωρη δσο καΐ
  άδικαιολόγητην άνΐα των στό
  Βερμούτ, πού έχει γΐνει—άγνω
  στο γιατί— τό πιοτό τής προ
  τιμήσεως. Κι' ερχονται στιγ
  μές, στά διαλεΐμματα τής
  μουσικής, πού δέν άκοθς πά
  ρά τόν ψΐθυρο πού κάνει τό
  σιφόν καΡώς χύνεται στό
  ποτήρι. Γνωστός θαλερός πρε
  σβύτης πού δίδει πάντοτε
  καί παντοΰ τόν τόνο τής
  εύθυμίας καί τοϋ γλεντιοθ πά
  σχίζει νά δημιουργήση λΐγην
  άλλεγκροσύνη. Πνεται μιά
  άπόπειρα Λάμπεθ Ούώκ. Τό
  Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  Ό συναγερμός τής πρωτευ
  ούσης υπέρ τοθ πρασίνου εί
  χε καί έδώ την άπήχησΙν
  τού καί εδρε μιμητάς. Ή ά
  ναδασωτική προσπαθεία ήρ
  χισεν άπό καιροθ καί συνεχΐ
  ζεται. Ή δενδοοκαλλιέργεια έ
  γενικευθή. Είναι δέ εύχάρι
  στον δτι έδώ, είς τόν νομόν
  μας, ή έργασία υπέρ τοθ πρα
  οίνου έχει λάβει άλλην εκ¬
  δήλωσιν καί άλλην μορφήν.
  Έδώ κάτω φυτεύονται δέν-
  δρα καρποφόρα άπό τούς γε
  ωργούς μας. "Εληές, χαρου
  πιές, άμυγδαλιές, καρυδιές,
  έσπεριδοειδή, μηλιές, άπιδι
  ές, μπανανιές. Έκατοντάδες
  χιλιάδες νέων δένδρων έχουν
  φυτευθή καί έχουν καλλιερ-
  γηθή τα τελευταία έτη. Καί
  ή προσπαθεία συνεχίζεται. Οί
  αγρόται μας ήγάπησαν πραγ
  ματικά τό πράσινον. Άπέκτη
  σαν συνείδησιν τής άξΐσς τού.
  'Εγκατέλειψαν την μονοκαλ-
  λιέργειαν καί έστράφησαν
  πρός την περιποίησιν των δέν
  δρων. Τό σπουδαιότερον δέ
  είναι δτι έκδηλώνουν άγά
  πην καί στοργήν καί πρός τα
  δασικά δένδρα. Πρός τα δάση.
  Την προσπάθειαν δέ των ά
  γροτών μας ένισχύουν έκτός
  των γεωργικών ύπηρεσιών καί
  οί δήμοι καί αί κοινότητες καί
  τα σχολεΐα καί οί πρόσκοποι
  καί αί όργανώσεις τής Νεο
  λαΐας.
  Τώρα προστίθεται είς την
  πόλιν μας, καί ό σύλλογος
  τοθ πρασίνου. Τό λαμπρόν
  αύτό σωματείον, πού τόσην
  δράσιν εχει άναπτύξει μέχρι
  σήμερον, άνέλαβεν ήδη την
  πρωτοβουλίαν τοθ συντονι
  σμοΟ των εργασιών τής δεν
  δροφυτεύσεως είς την πόλιν
  χτύπημα δμως των χεριών πά
  νω στούς μηρούς πού άπο
  τέλει φιγούρα τοϋ νέου χο
  οοθ, μοιάζει μέ χτύπημα ό
  λοφυρομένου άνθρώπου. Καΐ
  ή τελευταία κίνησι τοθ χοροθ
  πού συνοδεύει τό «Όέ»! θαρ
  ρεΐς κι' είναι ρωμέϊκη χειρο
  νομία απογοητεύσεως ή περι
  φρονήσεως. Κι' οί θεατσΐ άν
  τί νά εύθυμήσουν γΐνονται
  σκυθρωττότεροι. Άλλ' άπό
  τέτοιο ξενύχτι, προτιμότερος
  βεβαία είναι ό ϋπνος
  * *
  *
  Τσικνοπέμπτη.ΤολμοΟμε καΐ
  δεύτερην έπίσκεψι στούς να
  ούς τής Τερψιχόρης. Θάρρος
  πολύ καί άντοχή μεγάλη χρει
  άζεται γιά νά εισέλθη κα
  νείς. Είμπορεΐ νά ήσαν όλ[
  γοι οί έκλεκτοΐ. ΤΗσαν δμως
  άπροσμέτρητα πλήθη οί κλη
  τοΙ. Κέφι; Όρυμαγδός! χορός;
  ξεφρένιασμα. Καΐ πρό πάν
  των ξεποδάριασμα. Χωρίς μέ
  τρο είς δλα τού ό ρωμηός, δέν
  κάνει έξαΐρεσι οϋτε στό γλέν
  τι καί τό χορό τού.
  Μ.—
  μας. Τό κήρυγμα πού έσαλ
  πίσθη είς την πρωτεύουσαν
  έσχε καί έδώ απήχησιν. Καί
  ό Σύλλογος υπέρ τοθ Πρασί
  νού εκάλεσεν δλας τάς όρ
  γανώσεις καί δλους τούς φΐ
  λους των δένδρων, είς έξόρμη
  σιν διά την ττροσεχή Κυρια
  κήν πρός δενδροφύτευσιν δ
  λων των πέριξ τής πόλεως
  άκαλύπτων χώρων. Πρός τόν
  σκοπόν δέ αυτόν καΐ ώργά
  νωσεν εορτήν διά την πρησε-
  χή Κυριακήν είς την όποιαν
  θά λάβουν μέρος αί αρχαί,
  τα σχολεΐοτ, οί πρόσκοποι, ό
  στρατός, ή Ε.Ο Ν. καί αί διά
  φοροι άλλαι όργανώσεις: Την
  εορτήν τοϋ πρασίνου. Καΐ θά
  φυτευθοθν την ημέραν αυτήν
  δενδρύλλια είς ολα τα πρα
  νή των τειχών καί είς δλους
  τούς έσω των τειχών άκαλύ
  πτους χώρους.
  Ή έορτή αυτή έχει ίδιαιτέ
  ραν δλως αξίαν. Καί πιστεύο
  μέν δτι θά προσελκύση τό έν
  διαφέρον δλων των Ήρακλει
  ωτών. Αποτελεί 2να σταθ
  μόν είς την προσπάθειαν άνα
  πτύξεως καΐ πυκνώσεως τοϋ
  πρασίνου. Καί έχομεν τόσην
  ανάγκην άπό πράσινον, άπό
  άλση καί κήπους. Διότι πρέ
  πει νά όμολογηθή δτι ή πό
  λις μσς στερεΐται πρασίνου.
  Άν έξαιρέσωμεν τα μικρά
  δένδρα πού ύπάρχουν είς τούς
  δρόμους των προάστειον καί
  πού έφυτεύθησαν τα τελευ
  ταΐα έτη χάρις είς τόν δήααρ
  χον κ. Γεωργιάδην, δέν έχο
  μέν οΰτε μίαν δενδροστοιχίαν
  ουτε £να μικρόν έστω άλσος
  έντός ή πέριξ τής πόλεως.
  Καί δμως εχομεν τεραστίους
  χώρους καταλλήλους πρός
  δενδροφύτευσιν μόνον. Έχο
  μέν τίς Ρουσσές δπου είναι
  ευκολον νά δημιουργήσωμεν
  έ"νσ ολόκληρον δάσος άφοθ
  ό άπέραντος αύτός χώρος ά
  νήκει είς τόν Δήμον, την κοι
  νότητα ΆλικαρνασσοΟ καί τό
  Δημόσιον. Έχομεν τα τε(χη
  πού ή δενδροφύτευσίς των θά
  δημιουργήση έ"να υπέροχον
  δακτύλιον πρασίνου πέριξ τής
  πόλεως. Έχομεν τόσους καί
  τόσους άλλους χώρους,
  Άπό τόν συναγερμόν λοι
  πόν τής Κυριακής υπέρ τοθ
  πρασίνου δέν πρέπει νά λεί
  ψη κανεΐς. Οί μαθηταί, οί πρό
  σκοποι, οί φαλαγγΐται, οί
  στρατιώται, δλοι οί νέοι πρέ
  πει νά είναι παρόντες. Διότι
  οί νέοι κυρίως πρέπει ν' άγα
  πήσουν τό πράσινον. Οί νέοι
  πρέπει νά γίνουν φΐλοι των
  δένδρων καί των δασών. Καί
  άκόμη ό συναγερμός πρέπει
  νά έξαπλωθή καί είς την 0
  παιθρον. Οί αγρόται μας φυ
  τεύουν καί καλλιεργοθν δέν
  δρα είς τα κτήματα των. Έ
  χει καλώς. Νά γίνη δμως καΐ
  κάτι άλλο. Οί μαθηταί των
  σχολείων, ίοί πρόακοποι καί
  Τα σχολεΐα.
  Χάρις είς τάς πιστώσεις
  πού εχορήγησεν ή σηαερινή
  κυβέρνησις πλείστα 8σσ πα¬
  λαιά σχολεΐα τοθ νομοθ μας
  έπισκευάζονται καί άνακαινΐ-
  ζονται καί πολλά νέα άνεγεί
  ρονται. 'Έτσι σιγά, σιγά τα
  χωρία άποκτοθν σύγχρονα, ύ·
  γιεινά, άνετα έκπαιδευτήρια.
  Καί ελπίζομεν δτι μετ* ολίγα
  έτη είς δλα τα χωρία καΐ
  είς δλας τάς πόλεις θά ύ¬
  πάρχουν σχολικά κτΐρια πλη
  ροόντα δλους τούς δρους
  ύγιεινής καί βλας τάς απαι
  τήσεις τής συγχρόνου παιδα
  γωγικής έπιστήμης.
  Έκδρομικά.
  'Ωραία ή ίδέα τής πυκνώσε
  ως των δρομολογΐων αύτοκινή
  των είς την γραμμήν Άγιών
  Παρασκιών κατά τάς Κυρια
  κάς πρός εξυπηρέτησιν τής τού
  ριστικής κινήσεως. Αποτελεί
  δέ καΐ μίαν καλήν αρχήν πού
  θά έχη ελπίζομεν καί συνέ
  χειαν. Ελπίζομεν δηλαδή ότι
  ή κοινή διεύθυνσις λεωφορείων
  θά καθιερώση τοιαθτα τουρι
  στικά δρομολόγια είς δλας
  τάς γραμμάς, άπό τής προ
  σεχοθς ανοίξεως, μέ ήλαττωμέ
  να μάλιστα είσιτήρια. "Αλ
  λωστε, τό σύστημα των έκδρο
  μικών είσιτηρΐων, πού έφήρμο
  σαν οί σιδηρόδρομοι είς την
  άλλην Έλλάδα θά είμποροθ
  σαν νά έφαρμόσουν έδώ τα
  αύτοκΐνητα. Τό κέρδος θά εί
  ναι πσλλαπλοθν.
  Διά τοιΐς πρόσφυγας.
  Είς την νομαρχίαν έκοινο
  ποιήθη κοινή απόφασις τής
  Γενικής Διοικήσεως Κρήτης
  καί τοθ ύπουργείου Οίκονομι
  κων δι' ής έγκρίνεται ή χορή
  γησις στεγαστικών δανείων
  είς τούς πρόσφυγας Ήρακλεί
  ου. Ούτω τό πρόβλημα τής ό
  ριστικής καί ανθρωπίνης στε
  γάσεως δλων των προσφύγων
  τοθ νομοΰ μας ευρίσκει πλέ
  όν την καλυτέραν τού λύσιν
  χάρις είς τάς φροντίδας
  τοθ ύπουργοθ κ. Σφακιανάκη
  καΐ τό ενδιαφέρον τής κυβερ
  νήσεως. Τό γεγονός άξίζει
  να χαιρετισθή. Είναι τόσον
  ευχάριστον δσον καΐ σημαν
  τικόν.
  οί φαλαγγΐται ένισχυόμενοι
  καί άπό τας κοινότητος καΐ
  τάς γεωργικάς υπηρεσίας, νά
  φυτεύσουν δενδροστοιχΐας είς
  δλους τούς δρόμους, κοι
  νοτικούς, άγροτικούς καί άμα
  ξιτούς. Καί νά έργασθοθν διά
  την άναδάσωσιν ολων των ά
  καλύπτων χώρων πού δέν
  καλλιεργοθνται. Ό αγών 6
  πέρ τοθ πρασίνου πρέπει νά
  λάβη την μορφήν καί την Ε
  κτασιν, άληθινοό έθνικοθ συ
  ναγερμοθ.
  Ό σοτανσς καΑάγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ
  δόν
  Επί τή βάσει νέων στοιχείον.
  —Μάλιστα, εξοχώτατβ. ΜοΟ έ*·
  δωσεν αυτήν την διαταγήν, ένω ή
  αύτοθ αϋτ&κρατορική μεγαλειόιης
  ή:ο είς την δοξολογίαν. Άπέσπα
  σα λοιπάν την τρίτην διμοιρίαν
  πρός τάν σκοπόν τ&Οτον,
  —Καί ποΰ είνε τώρα οί στρα
  ιώται;
  —Είς τάς φυλακάς τ&ΰ φρουρί
  ου Πέτρου καί Ιΐαύλου.
  Ό πρίγκτ,ψ συνωφρυώθη.
  —Καί εϊπ«ε δτι ήδη συνίλαδε
  μίαν όμάδα ριζοσπαστών καί προ
  :ίθεται τώρα νά τούς τουφεκίαη
  χωρίί δίκαιον;
  —Αύτό κατάλαβα άπό τα λόγια
  :ου, έξοχώτατε, άπεκρίθη ό άξιω
  ματικός.
  Ό πρίγκηψ Παθλος έστράφη
  πρός Ιναν αξιωματικόν καί είπε
  βιαστικά:
  —Νά ετοιμάσθη τό αυτοκίνη¬
  τον μου. Άμέσως!
  Δυό λεπτά βραδύτερον ίτρεχε
  μέ δλη την ταχύτητα πού ηδύνα¬
  το νά αναπτύξη ή μηχανή τού
  πρός τό φρούριον Πέτρου καί
  Ηαύλου. Είς τάς έμπροσθινάς
  θέοεις τοθ αύτοκινήτου ενώπιον
  τού, έκάθονταν ϊνας στρατιωτι
  κβς σωφέρ πού ώδηγοθσ» καί ό 6ο
  ηθές τού.
  -2ς την μΐλαγχολικήν αυλήν
  τοθ φρουρίου Πέτρου καί Πιύλου
  ή όποία τόσες φορές είχεν άντη
  χήσει άπό τα βαρεία βήματα των
  στρατιωτών των συνταγμάτυ»ν τοθ
  τσάρου καί δπου χρυσα" γαλόνια
  καί μετάλλινα^ κράνη έλαμποκο·
  είς τας άχχΐνας τοθ ηλίου
  ένα πιρΐίρ·(ο τραγοθδι έψάλλετο.
  Προκληχικώτατα αί λέξεις των έ-
  παναστατικων Ομνων, ή «Τρίτη
  Διεθνής» καί τό «Έχθρικοί άνε
  μοί φυσοθν άπό πάνω μας» έξήρ
  χοντο άπό τα στόμαια ομάδος έπα
  ναστατών, έμπρός άπό έναν τοΐ
  χον άπό τοθβλα ΰψους τριάντα
  ποδών.
  Οί επαναστάται ήσαν έν δλφ δέ
  καέξ. Δυό γυναΐχες καΐ ίνα παι
  £ί, δχι παραπάνω άπό δέκα Ιξ
  έτών, ϋψωναν τάς φωνάς των σα·
  νοδεύοντες είς τού; ΰμνους τάς φω
  νά; των άνδρών.
  Έστέκοντο είς διαφόρους στά
  σ:ις. Μερικοί ιύθοτενεΐς, άκουμ
  πώντες τό κεφάλι τω> ε!; τόν τοί
  χον καί κυττάζοντες τόν ουρανόν,
  άλλοι καθιαμένοι κάτω μέ μάτια
  γεμόίτα τρόμο. Δυό-τριΐ; γονατι
  στοί, προσηύχοντο. Οί άδύνατοι
  καΐ λιποψυχοθντε; ύπεστηρίζοντο
  άπό τού; θαρραλέους, πού προ
  σπαθοθσαν νά τού; έμψυχώσουν,
  νά τού; άναπτερώσουν τό ηθι¬
  κόν.
  Μίσα ιΐς την καρδιά των έθεώ
  ρουν την επικείμενον θανατικήν
  εκτέλεσιν ώ; μεγάλην θυσίαν προσ
  φερομένην είς την υπόθεσιν τής
  επαναστασεωσ παράδειγμα μίμη
  σεως δι' έκείνους πού Θά μείνουν
  δπως συνεχίσουν τόν άγώνα. Καί
  ίτσι δλοι έζηΐοθσαν ψυχικήν ενί¬
  σχυσιν εί; τό τραγοθδι. θάλεγε
  κανείς πώς δέν ϊλεγαν, άλλ'δτι έ-
  φΐυναν κάθε λέξι, πώ; κάθε νότα
  ήταν μιά κραυγή μίσους, μιά βλα
  στήμια κατ' έκείνων πού τού; ου
  νέλαβαν καί θά τού; έτουφίκιζαν
  μετ' ολίγον.
  Όλη ή ψυχή των πβριεκλΐίετο
  είς τό τραγοθδι ίκείνο. "Ηξεραν
  δτι ίίσιερ' άπό λίγο θά έβυθίζοντο
  εί; την αιωνίαν σιωπήν.
  Ή φωνή τή; Ρόζας Λίμπαν 6·
  ψΐθτο πιό στρίγγλιχη πάνω άπδ
  τί; £λλε;. Μιά γυναίκα, κατα
  σΐασα περιώνυμο; διά τ.ήν δράΐσίν
  τη; είς την άριστερά πτέρυγα
  των τρομοκρατών, έσιέκετο άκουμ
  πισμένη στόν τοΐχο μέ τό 5να τη;
  χέρι ση<ωμένο ψηλά καί κρατών τα; σάν σημαία ίνα λευκό πανΐ πό τισμένο με αίμα. Ό λαιμό; τής καί μέρο; τοθ στήθου; της είχαν σχισθί) άπό τίς καμτσικιές καί κάθε τόσο χω ρίς νά διακόπτη τό τραγοθδι της, ισκούπιζε τδ αίμα άπό τα τραό ί της μέ τό Ι 1 ί
  ΑΗ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (δπερέτταΞύδη)
  —Σήμερον δίδει διά πρώτην Φο
  ράν την μεγάλην επιτυχίαν τού
  Άκαδημαϊκοΰ κ. Στΐ. Μελά ό
  «Μπαμπάς έκπαιδεόεται» όπερέτ
  τα 2 πράξεις μέ μουσικήν τού κ
  Ν. Χατζηατΐοστόλου διά τό όπο'
  όν ;ή Άκαδημία της Πωλωνία'
  έβράβευσεν τόν κ. Σκ. Μελδν.
  ΜΙΝΩΑ.— Χορευτική περΐοδοι
  Απόκρεω ώρα 3 μ. μ. μέ τό μοί
  σικό συγκρότημα τοθ Ραδιοφωνι
  ΚθΟ ΣταθμοΟ "Αθηνών κ. Γ. Κεφα
  λωνΐτη.
  τα τό έσήχωνε ψηλά Ιπιδειχτιχώ
  τατα.
  Τό εκτελεστικόν άπδαπασμα, ά
  ποτελούμενον άπό στρατιώτας τή
  αύτοκρατορικής φρουραί; των Εππι
  των, οί όποΐοι έφερον τας γκρΐζα
  σΐολάς τής υπηρεσίας, εστέκετι
  είς προσοχήν εΐκοσι βήματα έμ
  πρός άπό την ίμάδα των μελλ
  θανάτων. "Ενας λοχαγός τδν φρου
  ρων άνέγνωσε μεγαλοφώνως κά
  ποιο έγγραφον. Άλλά τα λϊγια
  τού έπνίγοντο μέσα είς τίς δυνα
  τίς νότες τοΰ τραγουδιοθ των έπα
  ναστατων. Ό λοχαγός Ιξηχολού
  Βησε μέ σταθεράν φωνήν:
  «...τό οποίον έ"χει ώς εξής
  «πρόσωπα τα όποϊα συλλαμβάνον
  ται δπλοφοροθντα είς την ζώνην
  δπου ίφαρμόζεται δ στρατιωτικάς
  νόμος παραπέμπονται άμίαως είς
  ^στρατοδικείον καί τιμωροθν
  ται μέ την ποινήν τοθ θανά
  τού. Διά ταύτα, χαθίσταται γνω
  στόν δτι ή απόφασις τοθ στρατοδι
  κείου, τό οποίον θά συνήρχετο
  δπως οΊχάαη τούς ένόχους τοό ά
  νωτέριο άοΊκήματος...»
  Είς απόστασιν £άρχετων γυαρ
  Ε ών όπισθεν τοθ λοχαγοθ δύο νέ
  αροΐ άξιωματιχοΐ τής φρουρδς, (π
  πεύοντες ώραΐα αλογα έγερναν ό
  2*ας πρός τόν άλλον διά ν' άνά
  ψουν τα σιγάρα των. Πίριεφρό
  νούν τό τραγοθδι των έπαναατα
  των, ή δέ άνάγνωσις τής θανατι
  κης χαταδιχαατικής αποφάσεως
  το&ς εφαίνετο χίτι πληκτικόν. Συ
  ζτ,τοθσαν γιά άλογα.
  — Ξέρεις, πάω νά οχάιω, ίλε
  γεν δ δπολοχαγός Ρεπίν είς τόν
  δηολοχαγόν Καρπώφ' έστραμπού
  λιαε τό τιόδι της χαί έπεσα. "Α!
  τίτοια ώμορφη φοράδα, πού
  την έζήλευΐ χαί βασιληας! άνεστί
  ναξε αφήνοντας τόν χαπνόν τοθ αι
  γάρυυ τού νά βγ^ άπό τα ρουθού
  νια τού.
  —ΚρΙμα,, μεγάλο χρΐμα, άνέ-
  χραξεν δ Καρπώφ μέ Οφος συμ
  παθείας.
  Έπειτα ϊσπασε βτά γέλια ξα·
  φνιχά χαί είπεν είς τόν σύντροφον
  τού:
  (σιινβχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΧΟΡΕνΤΙΚΗ ΗΕΡΙΟΑΟΣ
  Πσνηγυρική έ¬
  ναρξις σήμερον
  ώραν 3 μ.μ. καΐ.10
  μ. μ.
  ΜΕΓΑΣ
  ΧΟΡΟΣ
  Μ ετπμφιεσμένων καί μή.
  μέ τό μουσικό συγ
  κρότπμα τοθ Ραδιοφωνι
  κου Σταθμοΰ Αθηνών:
  ΚΕΦΑΛΟΗΙΤΗ
  ΓΚαραμπέτης (βιολΐ), Νϊκβς
  Ρύζης, Γεώρ. Σάντος (τενό
  βι ντιζέρ), Κ. Παπαδβπου-
  λος, Γ. Δημητροπουλος Μ.
  Μιχαηλίδης (τραγουδιατ«ϊ κι
  θαρισταί), Γεώρ. Κεφαλωνίτης
  (κιβαριστής οολΕστ), Βαρκά-
  δος (άκορντε&ν), Πήνβιος
  (πιανθ.
  (11 πρβοωπα).
  Έκπλήξεις καί μόνον
  (κπλήζεις.
  Κάνβμεν την μεγαλυτέ
  ρ«ν κατανάλωσιν διότι π«-
  λβΰμεν Ιλ* τα ύφασματα (1$
  τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς;
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Αριθ. Πρωτ. 1086)938
  Άποφ. 498
  Τό Δικαστήριον των έν Λα¬
  σηθι» πρωτο&ικών.
  ΣυγκεΙμενον έκ των δικα
  στών Νικολάου Τερέζη προέ
  δρου καί εΐσηγητοΰ Ιωάννου
  Γιαννουράκου καί Περικλή
  Χστζηανδρέου Πρωτοδικών.
  Συνεδρίασιν δημοσία έν
  τώ άκροατηρίω αύτοϋ την
  Δεκεμβριού 1938 παρόντων
  τοθ τε Είσαγγελεύοντος Κων
  στατΐνου Τσίχλη δικηγόρου κω
  λυομένου νομίμως τοθ ΕΙσαγ
  γελέως καί των άρμοΒιωτέ
  ρων αύτοθ άναπληρωτών κα
  τοθ δικαστικοθ Γραμματέως
  Β. ΓεωργΙου Ν. Φινοκσλιώτη
  ινα δικάσΓ) επί τής έπομέ
  νης αίτήσεως.
  Τής αίτούσης ΕύαγγελΙας
  χήρσς Ιωάννου Καναράκη τό
  γένος Ματθ. Π. Ι. Φανουράκη
  κστοΐκου Σητείας παραστά
  σης αυτοπροσώπως καί διά
  τοθ πληοεξουσΐου της Ιωάν
  νού Ίωαννίδου δικηγόρου.
  Ή αΐτοθσα εΐσήγαγεν ένώ
  πιον τοθ δικαστηρΐου τού
  τού την υπό χρονολογίαν
  22 Ν)βρ(ου 1938 αίτησιν αυτής
  έχουσαν οϋτω: ...
  "Ορισθείσης δικσσίμου τής
  έν άρχή τήσδε μνημονευομένης
  ημέρας καθ1 ήν.
  Άκοθσαν τοθ ΠληρεξουσΙ
  ου τής αίτούσης καί τοθ Ε
  σαγγελεύοντος ύποβαλόντων
  δσα έν τώ σχετικώ πρακτικώ
  άνσφέροντσι.
  Ίδόν την δικογραφΐαν.
  Σκεφθέν κατά τόν Νόμον
  'Επειδή ή υπό κρίσιν αϊτη
  σις δι* ής σκοπεΐται Οπως κη
  ρυχθή θετόν τέκνον τής αί-
  τούσης ή έν σΰτή άναφερομέ
  νη άνήλικος Πόπη Έμμ. Κσρ
  παθάκη νομίμως εΐσάγεται κα
  τα την επί άναφορδ διαδικα
  οίαν ής έτηρήθησαν άπασαι
  οί νόμΐμοι διατυττώσεις ώς έμ
  φσίνετσι έκ των προσογομέ
  νων εγγράφων κοί δεκτή νό
  μφ πρός κατ' θυσίαν έξέτσ
  σιν.
  Έκ τής γενομένης έπ' ά
  κροατηρΐω έξομολο>ήσεως τής
  αίτούσης τής συναινέσεως τής
  τε υΐοθετουμένης καί των πά
  ραστάντων γονέων αυτής, των
  κστσθέσεων των έξετασθέντων
  μαρτύρων καί τής προσωπι
  κης αντιλήψεως τοθ δικαστη
  ρίου προκύπτει δτι ή αίτοθ
  σα άγει ηλικίαν άνω των 60
  έτων δτι τυγχάνει άτεκνος
  καί κέκτηται άρκετήν περιου
  οίαν κσΐ δτι έν ιή συνα
  ιιτέα σχέσει τής υίαθεσίας δέ ν
  έμφιλωχορεΐ κατά την κρίσιν
  τοθ δικαστηρΐου Εδιοτέλεια ή
  άποκρύπτεται άθέμιτός τις
  αΐτΐα άλλ' άγαθή πρόθεσις
  τής αίτούσης ώς στερουμένης
  τέκνων, καταστήσωσι θετόν
  τέκνον της την ώς άνω εΐρη
  ται άνήλικον Πόπην Έμμ. Καρ
  παθάκη δθεν συντρεχουσών ά
  πασών των υπό τοθ νόμου ά
  παιτουμένων προϋττοθέσεων,δέ
  όν νά γίνη δεκτή καί κατ' ού
  οίαν ή κρινομένη αίτησις.
  Διά ταυτα
  Δέχεται την υπό κρίσιν καΐ
  χρονολογίαν 22 Ν)βρ(ου 1938
  αίτησιν τής ΕύαγγελΙας χή
  ρας Ιωάννου Καναράκη τό γέ
  νος Ματθ. Π. Ι. Φανουράκη
  κατοΐκου Σητείας Κηούσσει θε
  τόν τέκνον τής αίτούοης την
  Πόπην Έμμ. Καρπαθάκην καί
  επιβάλλει είς βάρος τής αί
  τούσης χά έξοδα καί τέλη τής
  παρούσης.
  Εκρίθη απεφασίσθη καί έ
  δημοσιευθή παρά χρήμα.
  Έν Νεαπόλει τβ 7 Ό)βρΙ
  ου 1938.
  Ο πρόεδοος
  Ν. Τϊρέζης
  Ό Δικ. Γραμματεύς Β.
  Γεώργ. Ν. Φινοκαλιώτης
  Άκριβές αντίγραφον
  Έν Νεαπόλει τή 20 Ίανου
  αρΐου 1939.
  Ή Δικ. Γραφεύς Α'
  Μ. Γραμματικάκη
  Εθεωρήθη διά την νόμιμον
  σήμανσιν καί την κατά σειράν
  τής παραγγελίας έκδοσιν.
  Έν Νεαπόλει τή 20 Ίανου
  αρΐου 1939.
  Ό Γραμματεύς Β'
  Γ. Φινοκαλιώτης
  Δημοσιευθήτω διά τ'ς έφη
  αερΐδος «Ανάρθωσις».
  Σητεία τη 21 Ίανουαρίου
  939.
  Ό Πληρεξούσιος τής αΐτού
  σης.
  Ιωάν. Γ. Ιωαννίδης
  Επανήλθε ε{ Άβην&ν {
  Μβμμώτρια κ.
  ΟΥΡΑΗΙΑ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ
  ίηου ΐΐχε μεταβή πρός πά
  ρακβλούβησιν των νέων κβμ
  μώβεειν, διά τάς "Απόκρεω,
  κομίσαοα ηλονσιωτάτπν αυλ
  λογην διαχβσμητικΜν τής μ
  ωβΛής.
  ΠΩΛΟΓΝΤΑΙ ΒΑΝΑΝΟΦΠΆ
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Ή οτήλη τού ώραιδκοσμοο.
  Γιά τάς έττισήμους
  χορευτικάς έσπερίδας.
  Τα βρχδυνά φορέματα πολύ δι
  ά?ορα χαί περίπλοχα έμφανί
  ζονται άλλοτε μέν δπό ρωμ*ν
  τική μορφή συγκρατημένα δι'
  ενός χρινολίνου. άλλοτε πάλιν
  σέ στυλ Καρόλου Ντυράν, Πώλ
  Μπουρζέ αναλόγως πάντοτε, τοθ
  υίοθετηθέντος χτενίσματος...
  "Οποιο χι' άν είνε τό εί5ος
  τοθ φορέματος πού θά έχλέξετε,
  άπό την παροθσχ μόδα προχύπτει
  μία «φεμινιτέ» 5λο χαί έντονώ-
  τερη ή ίποία έκδηλώνεται δχι
  μ6νο άπό τό είδος τοΰ φορέμα-
  τος, άλλά χαί άπό πληθώρα
  λεπτομερειδν.Τό «χολλιέ ντέ σιέν»
  πού χλείει μέ μία χαρφίτσα
  άπό διαμάντια, ή άπλρύστερα
  ντραπαριαμένο μ έ τοθλι επάνω
  είς τό οποίον τοποθετήται ενα
  άνθος χάτω άπό τό προφίλ
  μιάς γυναίκας μέ άνασηκωμέ
  να μαλλιά, ή ζώνη «έλβετική»
  ή άπλούστερα άπό μία κορδέλλα
  πού σφίγγει την μέση επάνω
  άπό τό φίρεμα. εί βραδυνές
  κομμώσεις συμτϊληρωμένες μέ
  φτερά στρουθοκαμήλου, τό Εσπανι
  κό χτένι άπό αίγκρίττες μαΰ
  ρες, τα γάντια μέ τίς πολλα
  πλές ίδιοτροπίες καί άχόμη τό
  μαντήλι ποϋ ώοισμίνες γυναϊ
  χες χρατοθν είς τό χέρ:, μάς έ
  πανχφέρουν είς Τ'-ύς πάλαι ού;
  χαιρούς τούς δποίοιις δέν εΐχα
  με ποΐέ σκεφθή δτι θί β/έπαμε
  νά ξαναγγεννιωνται είς την έπο
  χή μας, έποχή τής πολύ χον
  τής φούστας, των φορεμάτων
  χωρίς τάγια, καί των μαλλιών
  άλά γκαρσόν.
  Ή εύριιχωρία έπεβλήθ»] είς
  τα φορέματα, τό σατέν, τό μουχρ
  ή δαντέλλ« την υίοθέτησαν χαί
  τα ϊσια άχόμη φορέματα φαρ-
  δαίνουν άρχετά είς τό χάΐω
  μέρος διά νά άποφεύγιται ή πο-
  λΰ χαθαρή καί άπλή εντύπωσις
  φουρώ πού δπήρξε επί πολύ
  κληροδότημα των ύψηλών καί
  λυγερδν γυναιχων.
  θα έπανίδωμεν έπίσης την μα
  κρυά έσάρπα προεκτείνουσαν την
  γραμμή, τα μανσδν άηό άνθτ),
  καί άχόμη τό δειλότερο γυναικιΐο
  στόλισμα: την βεντάλλια ..
  ίΐ Ντιοτεγκέ
  Σάντα Έλενα
  ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ Κ ΑΛΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Προϊόν ιής ΑΧΑΤΑΣ
  ^ν»^!^***»-*^»^**1»
  Εξπρές θαλαμηγόν
  ΣΟΦΙΑ
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άτιό 6ης Ίανοι,'σρΐου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον. Τή νόν, ΜΟκονον, Ί-
  καρΐαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΑΝΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, ά πό δλα τα καταστημιχτβ καί αύτ4
  αχόμΐ) τ6ν έηαρχιβν ταίς κλωοταΐς Μάρκος ι<£τ«»ρός» Ήτοι σβυγάκια, τρυηύμ«τ« χιβάρβς, κκρόλια χ»ντήμ« τβς, κουβ&ρ*ς, Μουλιν(, Κοτβν πΐρλέ, Βαμβκκάκικ, Νβν Ρβρβς ΜντΑμοηος κ. λ. η. Όλ« τα ί»ς &ν·) «Ιδη (!ν«ι « φβάοτον ποιότητος, καί χρΜμάτνν ΑγνυημένΗν κα) ατερε Αν. Μίβ δβκιμη β« οβις ηείαη δια την ανιιηροτατα τ& ΜλΗβτβν της μάρκος «2τ««ρ6ς» Άντιπρβσειπος δια τοβς Νβμούς Ήρ«χλι{ου—Λβωοβίου Ι. Ν. ΚΟΡΠΗΧ ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλά- στιγγες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ πεφημισμέ- νού έργοστασΐου Ελένης Κακαβούλη, Έμμαν. Παγκάλου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγω- νισμοΟ κσΐ μέ εύκολΐες τΐληρωμής, παρά τώ άντι- προσώπω κ. Δημητ. Λ. Γιαλιτακη έναντι Δημαρ- χεΐου. Πρίν ή προμηθευθεΐτε έπισκεφθεΐτε την Ικ- θεσίν μας. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ^-β. θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών. Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων Πρίν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας. Τιμαί λογικαΐ. Κεμάλ Άτατουρκ ΣΤΑΧΤΗΣ ΑΥΚΟΣ Τοθ Άρμστρογν 23ον Είχε άδονατίσει, διότι επί ήμέ ρας είχεν εργασθή" πυρετωδως χω ρΐς νά έχη την μεγάλην ζοιτιχότη τα χαί άντοχήν πού έχαραχτήρι ζαν χον Μουσταφά Κεμάλ. Συχνά, ένφ έδιάβαζε μίαν Ικ θέσιν ή μελετοθσεν Ινα χάρτην ί "Ισμέτ ϋγερνε αχεδόν άποκοιμι σμένος άπό την μεγάλην κούρα σιν, είς τό χάθιομά τού. Έχρειά ζετο ενεργεια άποφασιστική. Αί έλληνικαΐ δυνάμεις προήλαυναν έκ τριών σημείων πρός τό Έσκή Σεχήρ. Άντικειμενιχίς των σχο πός ήταν νά τό περιχυκλώσουν μαζΐ μέ την κυρίαν δύναμιν τοθ τουρκικοθ στρατεύματος πού ευρί¬ σκετο έκεΐ. "Ολαι αί άντιπιθέσεις πού είχε διατάξει έ Ισμέτ είχαν άποτύχει. "Επρεπε νά έκχενώση τό Ιδαφος χαί νά διατάξη μίαν γενικήν υποχωρήση» ή νά όΐτερα σπιοθζ τάς θέσεις τού. Ό Ισμέτ δέν ήξευρε ποίαν ά πέφασιν νά λάβη. Έβημάτιζεν έ πάνω καί χάτω, νευρικά, μέ τα χέρια, δπως πάντοτε πίσω είς την ράχι. Κάθε τόσον έχάλει ίνα α¬ ξιωματικόν τοθ έπιτελεΕου χαί θυ μωμένως τοθ έλεγε κάτι. Ή 5ποχώρησις θά ίσοδανάμε πρός εγκατάλειψιν μεγάλης ποσό τητος δλικ&Ο πολέμου, τό οποίον «ίχαν κατορθώσει νά συγκεντρώ οουν χαί νά μεταφίρουν ΰστερα άπό "«ηρακλείου; προσπαθείας. Ή &ποχώρησις θά έσήμαινεν έπίσης την εγκατάλειψιν μιας θέσεως με· γάλης στρατηγική; ^άξίας, την έγ χατάλειψιν τοθ πληθυσμοϋ είς τάς διαιότητας των Έλλήνων. Ό Ισμέτ δέν άπεφάοιζεν είς τί νά καταλήξη. Έπερίμενι τόν Μου σΐαφά Κεμάλ. Τοθ ε!χε τηλεγρα *ήαει είς "Αγκυραν νά σπεύση νά Ιλθη άμέσως. Ό Μουσταφά Κε μάλ θ' άπεφάσιζε. "Ο Ισμέτ εί χε χάποτε ειπή: —Ό Μουσταφά Κεμάλ είνε δ χύριος. Ημείς είμεθα βιηθοί τού. Ό Μουσταφίί Κεμάλ δέν άφησε νά χαθ^ χαιρός. .Ήλθεν άμέοως Δέν έδίσταζε ν' αναλαμβάνη ευ¬ θύνας, δέν συνήθιζε νά τάς άφί- νη είς δλλους. Άμίσως έγινεν αύτός τό χέντρον. Επεβάλλετο μέ τό πνεθμά τού, επεβάλλετο μέ την προσωπικόν τα τού. Διά τόν Ισμετ ήταν ώς ϊνα μεγάλο βάρος νά είχε φύγει άπό τούς ώμους ^του. Είς την άτ μδσφαιραν ήταν διάχυχον νέον θάρρος, διότι ' ό Μουσταφά Κεμάλ είχε την δύναμιν πού δέν είχεν δ Ισμέτ; (συνεχίζεται) ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ι.ΗΜΥΡΟΒΟΛΟΣ" 8. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΤΟ ΚΑΜΑΡΑΚΙ Κατά την περίοδον των απόκρεω θά σάς παρου¬ σιάση γλυκά έξαιρετικά μέ τα άγνότερα ύλικά, κατασκευαζόμενα πσρ'είδι κοΟ τεχνιτού. Μεγάλη παρακατοθήκη κουφέτων, μπομπονιε- ρών διά γάμους καί βα πτΐσεις. Δυνάμεθα νά σδς έξυ- πηρετήσωμεν διά κάθε πα¬ ραγγελίαν σας. Έγερτήριο: καί ωρολόγια τσέπης κ«1 χειρός των πλέον φημισμένην έργοιταβίων, θάεϋρητί αίς το ωρολογοπωλκΐον τού κ. Κωνστ. Χατζάκη Παρά τ» Μεϊντάνι 'Ρπίσης άναλαμβάνει την έπιίιέρθωσιν παντός ώρβλο γίου. 'Εργασία ηγγυημένη ο Δερματολέγος Ιατρό{ Ν. Ματζαπετάκης Δίχετκι τούς έκ δερματι- κων καί μετκδοτΐΜών νοοη- μάτων παοχοντ«ς βδβς Ν«- κταρίου, πάρβύος πλατίίας Βαλιδέ Τζοιμί, τέως οΐκία Μ. Νυβτΐράκη. Τβϋς Μ·σσ«ρίτ«ς, τβύς «*- σχοντας έκ ώβρματικών νο· σηματων, τβ τβλίϋταϊον £κβ β*τβν εκάστου μπνβς «Ις τό εν Νοΐοες φαρμ«κι!«ν κ. Μονντρακη. ■κοιμωιίικηΙ ΒΛΠΤΙΣΕΙΣ.-Τήν παρελθοθσαν Τετάοτην ό Ιατρός κ. Στέφ, Σαρι¬ δάκης εβάπτισεν έν τί] Πολυκλινι· κγ] Ηρακλείου τό νεογέννητον ά· γοράκι τοθ άγαπητοθ φΐλου κ. Έμμ. Σαρχιανάκη Προέδρου τής Κοινότητος Άστυρακίου ονομά¬ σας αύτό Χριστόφορον. Είς τοθς εύτυχείς γονεΐς καί τόν ανάδοχον ευχόμεθα νά τοίς ζήση- Φ. ΘΑΝΑΤΟΙ.—Άπεβΐωσε καί έκη δεύθη προχθές έν συρροβ κόσμου χρηστή οΐκοδέσποινσ ή Ειρήνη Κουλάκη. Τούς οΐκεΐους της μετα στάσης καί Ιδίως τα τέκνα ταύ¬ της συλλυπούμεθα θερμώς. Γύρω στήν πόλι. Ή χθεσινή ϋψεοις τίίς κακοκαι- ρΐος ένεθάρρυνε τοθς φοβουμέ· νους τό ψϋχος. —ΟΙ όποΐοι καί ίθεάθηοαν «ρωί —ττρωΐ είς τα ττροοήια. —Έννοεΐται δτι κανείς δέν πά- ρέτεινε την διαμονήν αυτήν είς τό ύπαιθρον δι' εύνοήτους λόγους —Ή Λέσχη Ηρακλείου είχε χθές τό «βέτο» είς την χορευτικήν κί¬ νησιν τής ημέρας. —Τόσον τό άπόγευμα ό παιδι- κός χοράς υ έ τόν οποίον ένεκαι- νιάσθη ή γενικωτέοα Εναρξις τής χορευτικάς περιόδου δσον καί δ έσπεοινός μέγας τοιούτος. —Ανεμένετο δτι θά έσημείωνεν έτιιτυχίαν πλήρη διά τής συμμε¬ τοχήν τοθ έκλεκτοτέρου κόσμου τής κοινωνίας μας. —Παρά τόν τρικυμιώδη καιρόν των τελευταίαν ήαερων οέν ίλει ψαν οϋτε τα άτμόπλοια, οϋιε οί έπιβάται —Έττί παραδείγματι μέ τό θα¬ λαμηγόν «Άκρότιολις» έκτβλέσαν μέ την συνήθη ακρίβειαν τό δρο¬ μολόγιον τού, αφιχθη τό εσπέρας τής Τετάρτης αρκετάς κόσμος τα· ξιδιωτών. —Τό Ιδιον παρετηρήθη καί χθές μέ ό ατμόπλοιον τής γοαμμής, —Οί οϊωνοσκόποι τής άηοκρηά- τικης κινήσεως—υπάρχουν καί άττό αύτούς—επερίμεναν χθές θετικώς την εμφάνισιν των μασκαραδων. - Οΐτινες καί ενεφανίσθησαν τό άττόγευμα όδεύοντες υτιό τα συνή¬ θη πειράγματα των τΐΕριέργων είς τα χορευτικά κίντρα. —"Οπου καί εσημειώθη ή χαρα κτηριστική κίνησις τής Τσικνοιτέμ· τττης. —Μεταξύ των κοσμικών γενο- νότων τής εβδομάδος τούτης θά συγκαταλεχθη ασφαλώς έκ των πρώτων καί 6 «χορός τραβεοτΐ» τοΰ Τέννις. -"Οστις θά δοθή καί αύτός τό εσπέρας τοθ Σοββάτου είς τος εύρείας αιθούσας τίΐς Λέσχης Η¬ ρακλείου. —Ό χορός οδτος καΐ^ώς οργά¬ νωσις καί ώς σύνολον εμφανίσεως θά αποτελέση κατά τάς τιληροφο ρίας μας, κάτι τό εξαιρετικόν διά τό Ηράκλειον. —Ή χθεσινή χορευτική έναρξις είς την «Μινώαν» εσημείωσε κυ· κνήν κοσαοσυγκέντρωσιν ώς ου νέβ ) καί άλλοτε προκειμένου ιτε ρΐ τοΰ κέντρου τούτου μέ τα δρ τια ττάντοτε μουσικά τού συγκρο τήματσ. —Έπίσης είς τό «'Ρθνικόν» μέ την ορχήστραν Κορινθίου ανέμενε το άπό ενωρίς τιιέννα μέ συμμε¬ τοχήν μετημφιεσμένων καί μή. —Τό Ιδιον ελέγετο προκειμένου κσί τιερΐ τής αιθούσης «Ντορέ» ή όποία μέ τό μουσικό της συγκρό- τημα προώρισται νά δράσπ κατά τίς κύριες ήμέρες των Αποκρέω. 6 Ρεπορτ&ρ —Ή Διευθύντρια τοθ Πτωχο- κομεΐου. Συγκινητικώτατον θ&αμα τιαρου σίασαν οί γέροντες τρόφιμοι τοθ ΠτωχοκομεΙου "Ηρακλείου δταν τούς άτΐεχαιρέτησεν ή παραιτηθεΐ σα Διευθύντρια τού Ίδρύματος κ. Αλεξάνδρα Βαρδάκη. "Απαντες οί γέροντες κλαίοντες άπεχαιρέ· τησαν την Διευθύντριάν των άπο τΐοντες ου ιω φόρον εύγνωμοσύνης πρός εκείνην ήτις επί δεκαπεντα ετίαν μέ απαράμιλλον άλτρουϊ σμόν καί αυτοθυσίαν έπεριποιείτο αύτούς σάν μιά καλή καί στοργι κή μητέρα. Ν ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ-ΜΑΤ2ΑΠΕΤΑΚΗ Δέχεται είς τό έργαστή- ριόν της (Πλατεϊα Βαλι&έ Τζαμί). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Κατόπιν τής ύπ' αριθ. 1) 1939 αποφάσεως τοθ Δ. Σ. τοΟΛεπροκομείου άν ΐκοινσθται τοίς έν&ιαφερομένοις δτι ή έκ κύβευσις τοθ λαχείου των λε πρών δι3 £ν όαδιόφωνον θέ· λ?ι γίνπ την 2σν ΜαρτΙου 1939 ημέραν Πέμπτην κσί ώ¬ ραν 6ην μ. μ. έν τώ Νομαρ¬ χιακώ Καταστήματι ενώπιον τοθ Δ. Σ. Ό Νομάρχης Λασηθίου Κων. Παπαδημητρίου ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Πυρήνα Ή άβλαβιατέρα καυοιμος υλη δια μ«γγ«λι«. στ·0 Βασ. Παπάζογλου Λεωφόρος Κουντουριώτου ΚΑΤΟΧΟ2 τής διηλογραφίαί άναλαμδάνει την τήρησιν εμπορι¬ κήν βιίλΕων μ! ουμφέροντας δ· ρον(. 0λτ}ρο«9ρ(βιι παρ' ημίν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ι.
  >> 510ον
  Προέβη μέχρι τινός μέρους, δπου τώ εφάνη, δτι
  ήτο το χωρίον τής Άουστερλίτσης.
  "Αλλοτε, περιφερόμενος, είχεν έκεΐσε παρστη
  ρήσει παλαιόν τίνα κήπον κατοικούμενον ύφ* έ
  νός γέροντος καί μιάς γραΐσς" έντός δέ τοθ κή
  που τούτου διέκρινε μίαν μηλέαν αρκούντως κάρ
  πιμον, άφ' ής ηδύνατο νά δρέψη κανέν μήλον.
  "Εν δέ μήλον ήτο πρός τόν Γαβριαν ",δλον δεί
  πνον έ"ν μήλον, ή*τον ή ζωή. Ό,τι απώλεσε τόν Ά
  δάμ, ηδύνατο νά σώση τόν Γαβριαν.
  ΈμβαΙνει είς ένα δρόμον στενόν, μονήρη, ευα
  νος ή μΐα των πλευρών έσχηματΐζετο υπό τοθ
  περιβόλου τοθ κήπου, ένθα ευρίσκετο ή μηλέα, καί
  προχώρει εως πλησίον αυτής. Τάν περίβολον ή5ό
  νατο 6 Γαβριας νά διασκελΐση άμέσως, έπειδή μό
  νόν κλαδΐα τόν εσχημάτιζον άλλ' έκεΐ πλησίον
  τής μηλέας ήτο καί τό οίκημα τοθ κυρΐου τοθ
  κήπου.
  "Ηδη εγίνετο νύζ' είς την έρημικήν οδόν ψυ
  χή δέν εφαίνετο* ή ωρα ήτο καλή άλλ' έν ώ τό
  παιδίον ήτοιμάζετο νά διασκελίση τόν φράκτην,
  ήκουσβν έντός τοθ κήπου όμιλΐας. Έστάθη λοιπόν,
  καί διά των κλαδΐων παρετήρησεν 8τι όπισθεν αύ
  των υπήρχεν εδώλιον τιέτρινον, οπου έκάθητο ό
  γέρων τοθ κήπου' ενώπιον τού δέ ίστατο ή γραΐα
  καί τώ έλεγεν.
  — Ακόμη έν άλλο έ"χω νά σοθ είπω, κύρ
  Βοϊδα.
  —ΤΙ τρέχει, κυρά Πλουτάρχου; ήρώτα ό γέ¬
  ρων.
  —ΤΙ παράξενα όνόματα! εΤπε καθ' εαυτόν 6
  Γσβριάς· αυτόν τόν λέν κύρ Βοϊ6α, κσί αυτήν την
  λέν κυρά Πλουτάρχου.
  Τό παιδίον έδωκεν ακρόασιν είς την συνομιλΐ
  αν των.
  —Ό νοικοκύρης τοθ σπιτιοθ, είπεν ή γροΐσ,
  Ιχει νά κάμη πως τοθ χρεωστοθμε τώρα τρείς τρι
  μηνΐαις καί δέν τόν πληρώνουμε.
  —Δι, μετά τρείς μήνες θά τοθ χρεωστοθμε
  τέσσαρας.
  —Καϊ θά μάς στεΐλη., λέγει, νά πηγαΐνωμεν έ
  κεΐ άπ' οπου ήλθαμε.
  —ΠηγαΙνομε1 τί νά γίνη ττηγαΐνομε.
  —"Η γυνοΐκα δττου μάς πωλεΐ τα ζύλσ, θέλει
  νά πληρωθή. Δέν μας δίδει άλλα. Τόν χειμώνα
  χωρΐς ξύλα πώς θά κάνουμε;
  —Κσλότυχη καί ού! Εχομε τόν ήλιο.
  —Ό κρεοπώλης θέλει, λέγει, λεπτά, διά νά μδς
  δΐντι,κρέας είς τό εξής.
  —Θά έλθη, καλά τό ττράγμσ, έπειδή πάσχει τώ
  ρα τό στομάχι μου καί τό κρέσς μοθ έρχεται κά
  πως βαρύ.
  —Καί τί θά τρώμε τό λοιπόν;
  —Ψωμάκιί
  (συνεχΐζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, £0-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάςον.
  Πραχτ·ρ8ΐ·ν ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. >-4ΐ.
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσεως* δλων των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  'Ανακαινισθέν καί πάλιν έξασφαλίζει ολα τα
  πλεονεκτήματα τής άνέαεως καί ευχαρίστου δια-
  μονής.
  ©έρμανσις—λουτρα κ. λ. π.
  είνε Ο ΗΕΡΑΗΤΖΟΥΛΗΣ
  ^ΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι^
  Ε ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΟΪΝΩΝ §
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκεινους πό ό θέλουν
  νά πλοιιτΐζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι' δλους.
  Η ΜΑΥΡΗ ΑΡΑΧΝΗ
  Β'.
  Εάν δ καιρός είνε θερμός τα
  ώ% αύτά θά μεταβληθοθν είς μι¬
  κράς άράχνας έντός δέκα πέντε
  περίπου ημερών, μετά πάροδον
  δέ 2—6 έβδομάδων, άναλδγω;
  τής θερμοκρασίας, αί μικραί α
  ράχναι θά άρχίσουν νά άποκτοθν
  δύναμιν καΐ νά προσλαμβάνουν
  τό μαθρον χρώμα τής μητρός
  των. Κατά την γέννησίν των εί
  νέ άχρωμοι ώς υελος. Όιαν αί
  μικραί άράχναι άποκτήιουν την
  απαιτουμένων δύναμιν άρχίζουν
  νά ξεφτοθν τόν σάκκον καί τέ
  λος εξέρχονται καί σκορπίζον-
  ται εϊς διάφορα σημεΐα, ετοι-
  μοί νά 6λάψ;υν τδν άνθρωπον
  μόλις εΰ?ουν την ευκαιρίαν.
  Ιδού ίμω; 8τι διά λογαρια
  σμόν τοθ άνθρώπου έργάζεται
  ή μικροσκοπικήν μυΤγα την ό¬
  ποιαν άνεφέραμεν ανωτέρω. Ή
  μυϊγα αυτή τής οποίας τό έπιστη
  μονικόν ίνομα είνε «ΟβιΐΓβχ
  αΐ-αηεβε, οοηηΐΐΐβΐί:» 2χει ώ;
  μοναδικόν σκοπόν τής ζωής
  της νά άνακαλύπτη τούς σάκ-
  κους ώών τής μαύρης άράχνης
  καί νά τα καταστρέψη. Μίλις
  άναχαλύψη έ"να σάκκον κάθεται
  επί τής επιφανείας τού καί γεν
  ν$ τα ώά της προσέχουσα νά
  μή γίνη άντιληπτή άπό την μη-
  τέρα βράχνην, ή όποία φρου
  ρεΐ διά νά προστατεύση τα παι¬
  δία της άπό παρόμοιον κίνδυ
  νόν. 'Η μυϊγα αυτή, ώς εΐττο
  μέν είνε μικροσκοπική καί ί
  χει μέγεθος τό !ν τέταρτον μόλις
  τής κανονιχής μυίγας. "Οταν γεν
  νήση τί ώί της επί τοθ έξωτερι
  χοθ τοθ σάκχου αναχωρεί Έν
  τος δύ3 τριών ημερών τα ώί της
  έχχολάιττονται χαί τί μικρά
  σ<ουλίκια πού δγαίνουν άρχί- ζουν νά είσχωροθν έντός τοθ έσωτεριχοθ τοθ σάκχου καί νά τρώγουν τα ώ* τή; άράχνης, τα δποϊα άποτελοθν θαυμασίαν ώ; φαίνεται τροφήν. Έν τω με· ταξύ ή άνύποπτος μητέρχ άρά χνη φρουρεΐ χωρίς νά γνωρίζη τό δράμα, τό οποίον γίνεται έντός τοθ σάκχου. Άπό αυτόν δέν θά βγοθν πλέον άράχνες, άλ- λά μυΐγες αί οποίαι θά έχουν τραφή καί θά έχουν δυναμώσει ίντός τού σάκκου καταβροχθί- ζουααι δλα τα ώχ τής άράχνης. Ή έξαδός των δέν θά είνε διό λου δύσχολος. θί χαταστρέ ψ;υν τόν σάκκον χαί θά πετά ξουν μακρυά διά νά γεννήσουν πλέον, μέ την σειράν των, τα ώά των επί τοθ σάκκου μιάς &λ λης μαύρης άράχνης. Ό πόλε μος τόν οποίον έχει κηρύξει ή μικροσκοπική μυίγα εναντίον τής μούρης άράχνης είνε έξοντωτι κός καί πρίπει δ στρατός αύ τος τής σωτηρίας νά ενισχυθή δι' επιστημονικάς καλλιεργΐίας μέ την έλπίδα 8τι θά έξαφα νίαη μίαν ημέραν όλοτελώς τόν μαθρον εχθρόν. ■■■ΒΒΒΗΜΒΙΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜΜ. Ε. ΠΕΡΑΚΗ Παραπλεύρως εΐσόδου οικίας κλη- ρονόμων Α. Νίβα. ■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ■ ΒΒ ι ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ = ΓΕΩΡΓ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ § Πλ«τ*ΐ« Κορνάρου Βαλιδί Τζαμί Ξ (παρ«πλ«ύρ«ς κ. Λυβακη) Ξ Είς τ© Πρατήριβν θϊν«ν τβδ μ. Γεωργαντά εύρίκον- § τόπ κρβσιβ μ«δρ« καί λευχα Μαλεβνζίβυ, μυρΜδάτ» καί Β «υν·»οτα «γν« χ* χ«ί«ρ« αηηλλαγμενβ Αη6 χημικάς Ξ θυσίας Λΐυχά ιιοσχαται, ίπίοης ρετοΐνες μυρωίάτίς έχλβ· § χτές.-Κροισιά έπιτρβΐπίζια. Χοϋμίς άφρβϋ έχλΐκτές έπαρ = χίκς Μεραμβέλλου καί Μαλΐβνζίου, γιά Καφ*ν«Ια, γιά Ξ ΟαντοκΜλιΐβ, γιά Έστιατόρια καί θίκβγενείας. ~ Σημ. Είς τούς Παντοπώλας χά! τούς μή βχονταις β«ρ( Β λι« «ρος κρομήθεικν οίνου χορηγονντκι τοιαδτ* έκ τού Β Πρατηρίου. § 4ΐΙΙΗΙΙΙΙ·ΐ'||||||ΐι|||||||ΐΐΗ|||υΐΐυΐΙΐυΐΙΐυΐΙΐΑΙΙΙΙΙΙΙ1ϋΙΙΙΙ|||||||||||||ΙΙΙΙΙΐΙ Σάββατον 11 Φεβρουσρίου 1939 Ο ΠΕΓΠΣ ΕΤΜΣΙΟΣ ΧΟΓΟΣ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ Αϊθουσα ΝΤΟΡΕ. "Ενδυμα μέλαν ή επίσημον. Ή εύνοουμένπ ' των γυναικών ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ ΕΙΣ ΑΡΟΜΑΤΑ ΑΙΜΑΝ ΣΐΠΡ, ΟΡΙΓΚ1Ι. καί είς 14 ώραΐους κοί ζων- τοτνούς χρωματισμούς έν- σωματοΰται είς τό δέρμα δσο καμμιά άλλη, καί τού δίνει δψι βελοοδένια καί "ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΔΡ0Σ1Α,. 'Αντιπροσωπος Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ Δύο νέα έργα είς τό Τυμπάκι ΤΥΜΠΑΚΙ Φεβρουάριος (άντα· ττοχριτοθ μας). — Είς προηγούμε νόν αημείωμα έγράψχμεν διά τάς προόδους τής γεωργίας είς την περιφέρειαν μας. Καί είναι πράγ ματι σημαντικαί αίπρόοδοι των γε ωργιχών καλλιέργειαν. Κατά τάς δμολογίας μάλιστα των ξιιυΰαν των τής Γεωργικής εΥπηρεσίας καί τοΰ Φποπαθολογικοθ σταθ μοθ είς κανέν άλλο διαμέρισμα τοθ νομοθ. "Ισως δέ καί Κρήτης ολοκλήρου δέν συνετελέσθη τό¬ σον ραγδαία εξέλιξις καλλιεργει ών τα τελευταία έΐη 8σον είς τό Τυμπάκι. Δέν θά παρέλθουν δέ πολλά ίτη χαί ή κωμόπολίς μας θ' άποτελή ύπόίειγμα οργανώσεως χαί συγχρονισμοθ των γεωργικών εργασιών. Δέν σημειώνει δμως προόδους είς την γεωργίαν μόνον τό Τυμπάκι. ΙΙαρουσιάζει καί ά- ξιόλογον πνευματικήν κίνησιν. Χάρις είς μίαν όμάδα νέων δια¬ νοουμένων γίνονται διαλέξεις μέ διάφορα θέματα καί καταβάλλεται μία άξιίπα,ινος προσπαθεία μορ- φώσεως χαί διαπαιδαγωγήσε ως των χατοίκων. Χάρις επί σης είς την προοδευτιχότητα των κατοίκων καί την ενίσχυσιν πού παρέσχε τό χράτος, τό Τυμ πάχι απέκτησε χαί θαυμάσιον έκ παιδευτήριον νέου εντελώς ρυθμοθ διά την στέγασιν τοθ έξα- ταξίου δημοτιχσθ σχολείου τού. Καί αποτελεί τό έχπαιδευτήρι όν αύτό άληθινόν χόσμημα χαί στοιχείον πολιτισμοθ διά τό Τυμπάκι. Χάρις έπίση; είς τάς προαπχ θείας καί την επιμονήν τής υπό τόν Παπά , Γεώργιον Μχρχαντω νάκην, τόν καλόν λβιτουργόν τοθ υψίστου καί άκούραστον δημιουρ γόν τόσων ώραΕων έργων, πεντα μελοθς έπιτροπής χαί χάρις εί; την προθυμίαν των χατοίκων, άποπε ρατοθται πλέον καί δ ναός τοθ Άγίου Αποστόλου Τίτου. "Ηδη ό ναός αϋτός ύψώνεται ώραΐος, έ- πιβλητικός, μεγαλοπρεπής, Ομνος πρός τόν θεόν, ^νημεΐον χαί άπί δειξις τής θρησ<ευιικής πίστεως άλλά χαί τής προοδευτιχδτητος των Τυμπάκιανών. Είνε ό μεγαλύ τερο; ναός τοθ νβμοθ μετά τόν μητροπολιτικόν τοθ Άγίου Μτ] νά. Καί θά είνε έντός ό/,ίγου χαθ' δλα Ιτοιμος νά δεχθή τούς πιστού;. Είνε ίνα έργον διά τό οποίος τόσον ό Πά πάς Γεώργιος Μαρχαντωνάκης καί τα λοιπά μέ λη τής Έπιτροπής ανεγέρσεως τού δσον καί δλοι οί^Τυμπαχιανοί ειμπορούν νά υπερηφανεύωνται δικα'ως. Προκήρυξιν έπαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας Ή Διοίκησις Χωροφυλακης Ηρακλείου διακηρύττει δτι μή κριθεΐσης Ικανοποιητικής τής γενομένης προσφοράς κατά την ενεργηθείσαν δημοπρασί¬ αν τής 5 τρέχ. μηνός διά την μΐσθωσιν τοθ δικαιώματος τής σφραγίσεως των μέτρων καί σταθμών τής περιφερείας Διοικήσεως Χωροφυλακης Η¬ ρακλείου διά τό χρονικόν διά στημα άπό ΙΙανουαρΙου 1939 μέχρι 31 Δεκεμβριού 1940, έπαναλσμβάνεται οΰτη την 12 ΦεβρουαρΙου 1939 ημέραν τής εβδομάδος Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. έν τώ κα¬ ταστήματι τοΐ) Αστυνομικον τμήματος Ηρακλείου καί ένώ πιον τριμελοθς έξ αξιωματι¬ κών Έπιτροπής καί καλοΰν- ται οί βουλόμενοι δπως λόβω σι μέρος. ΟΙ σχετικοί δροι τής δηαο- πρασΐας είσί κατατεθειμένοι είς τα Γραψεΐα τής Διοικήσε¬ ως ημών καί είς τα τοιαϋτα τοθ ΆστυνομικοΟ τμήματος Ηρακλείου καί 'Υποδιοικήσε ών Χωροφυλακης, ένθα προ σερχόμενοι οί βουλόμενοι δύ¬ νανται νά λαμβάνωσι γνώ σιν. Ηράκλειον τή 7 Φεβρουα ρΐου 1939. Ό Διοικητής τής Διοικήσεως - Έμμ. Όρφανουδάκης ΏΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ό πρόεδρος τής Κοινότητος Άγίου Μύρωνος Μαλεβυζίου προ χηρύσσει φανεράν μειοδοτικήν δή μοπρασίαν διά την κατασκευήν περιτοιχίσματος τής πλατείας Μα χράκηδων συμφώνως τή σχετική μελέτη τής Μηχανικής 'Υπηρε οίας Κοινοτήτων την 23ην Φε βρουαρίου 1939 χαί ώραν 10- 12 π.μ. είς τα γραφεΐα τής Μ.Υ. Κ.ΝΗ. Γίνονται δεχτοί έμπειροτέχναι καταθέτοντες ώς εγγύησιν δραχ μάς χιλίας εκατόν (1100) είς γραμμάτιον τοθ Ταμείου παρακα ταθηκών καί δανείων. Έν Ηρακλείω τή 8)2)1939 Ό Πρόεδρος Άγίου Μύρωνος Κ. Νοιράκης ΑΟΡΑΥΣΤΑ ΓΥΑΛΙΑ —ΡΟΛΟΓΙΩΝ Επρομηθεύθη πρώτον χκθ' 2 λην την Ελλάία τό ώρολογο ποιεϊον «Ζκνΐθ» τού χ. Μιχ. Μα νβυσκκη. Τα αθραυστα γυαλιά, δέν σποϋν ΐτοτέ. Είνε λιπτά καί διαφανή όπως καΐ τα κοινά γυ«- λι«. Τιμαί ο«ως καί των κβιν&ν «ερίηου. —Ποδοσφαιρικός αγών δια τό κύπελλον Ελλάδος. Την μβταπροσεχη Κυριακην 19 Φββροοαρίου θά συναντηθίί είς ποδοσφαιρικόν άγώνα ίίς το Πό δηλατοδρομιον Φαλήρου ή πρω ταθλήτρια ομάς τής Ε.Γ,Ο.Η. με τα τοΰ « ΟλυμπιοτκβΟ» διά το κύ πϊλλον Ελλάδος. -Χόρος τής Ε.Ο.Ν. είς Έ λούντα. Υπο τής νίοσυσταθϊίσης Ε.Ο.Ν έν Έλούνώα Μεραμβέλλου, εδόθη τό άπόγευμα της παρελθούσης Κυ ριακης χορός υπέρ τής ένιοχύσβ ως αυτής καί επί τή ενάρξει της χορευτικής περιόδου των απόκρεω εν τή αιθούση τοΰ Δημοτικοΰ βχο λείου. Τόν χορόν έτίμησαν ό Πρόβίρο; τής Κοινότητος κ. Δ. Άρναουτάκης μετά τοΰ κβινοτι κου συμβουλίου, ό ίϊρϊύς τοΰ χω ρίου Ζαχ Μαυρικάχης, ή σχολι κή έπιτροπή, όϊ διδάβκαλοι καί άπαντες ί { κάτοικοι τής ίέν λόγω κοινότητος. Ή έπιτυχΐα υπήρξε έξαιρετικη. 'Εχορεώθησαν χοροΐ κρητικοΐ γενικώς καί κατά δια λείμματα εύρωπαϊχοί, είς τους δ ποίους διεκρίθησαν «Ι δίδες Μ. Μαρκάκπ, Μ. Κανιτάκη, 2. Πε τράκη, Ίφ Κατρίνπ, Χρ. Ζερβοΰ κ. ά. 'Επίσης διβκρίθησαν διά τό χορευτικόν των ταλέντο είς τούς κρπτικούς χοροϋς οί χ. χ. Νιχ. Κατρίνης, Κων. Άμαργιωτάχης, Μιχ Μπ&τίνης, Γεώρ. Φουντου λκκης καί πλήθος έίλλων. Κ.Α. —Τιμή είς συμπολίτας καθη¬ γητάς μαθηματικήν. Υπο τής Μαθηματικής έταιρί- άς τής Ελλάδος εκλήθησαν αίς Αθήνας ίνα δώαουν διάλεξιν ϊ νώπιον των μΐλων της σχβτι κώς μέ την εργασίαν των επί τού περιφήμου προβλήματος Φερμ», βΐ συμπολίται καθηγηταί των μα θηματικών χ. κ, Κ. Φασουλάκης καΐ Γ. Ξηρουδάχης. ΟΙ συμπολϊ ται καθηγηταί ανεχώρησαν προ χθές δι' Αθήνας θα ωμιλήσουν δέ είς τό άμςριθέατρον τοΰ Οανβιτι στημίου ίντός των ημερών. —Φιλάνθρωποι δωρεαι. Αί κ χ. Μαρία Γαλανάκη ϋ Μακρολεμάκη καί Γεωργ. Άν» γειανάκη γραμματβΰς ΕΙσαγγελί άς προσέφβρον είς τό Πτωχοκο μεϊον εκλεκτόν φαγητον αίς μνή μην τής Εΰφροσυνης Πακαλτταχι άκη. — Ηκ Ζηνοβία Παταράκη κα τέθεββν υπέρ τού Πτωχοκομείου δρ. πεντακοσίας διά των οποίων παρεοχέθη έκλβκτόν φαγητόν είς τους τροφίμους τού την παρελ θοΰσαν Κυριακήν Είς μνήμην τού συζΰγου της Κωνσταντίνου Πατϊ ρακη συνταγματάρχου. Ή Διοι χοΰσα τό ϊδρυμα έπιτροπή εύχα ριστίϊ θερμώς τάς ευγ'νβϊς δωρη τρίας. ΖΗΤΕΙΤΑΙ 6ττηρέτρια μέχρι 15 έτών παρά οικογενείας άνευ τέκνων. Πληροφορίαι παρά τω χ. Γ. Τρεβιζάκη έμπορορράπτη πλ«- 'τΐΐα Βενιζέλου (Συντριβάνι). Κυρίαρχος τής Άποκρηάς ή Μαυροδάφνη Άχαΐας
  ■ ί
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προοίσ Παρασκευής
  10 Φεβρουαρίου 1939
  ΝΕΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
  ΡΟΣΣΟΝ ΚΑΙ ΙΑΠ αΗ Ω Ν
  Ή εξέλιξις τρϋ Ιρλανδικοΰ ζητηματος.
  οίΤερμανοί καί ό λόγος τοΰ κ.Μποννέ.
  ΕΦΟΗΕΥΘΗΣλΗ ΠΟΛΛΟ! ΙΑΠΩΝΕΣ
  ΕΝΤΟΝΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μ.·*)--, Τηλεγραφήματα
  έκ τού έξωτερικοΰ αναφέρουν ότι εις
  την ρωσσοϊαπωνικήν μεθόριον συνεβη-
  βα> νέαι συγκρούσεις μεταξύ των ρωσ
  σιχών καί των ίαπωνικών προφυλακών.
  Κατά τάς συγκρούσεις ταύτας εφο
  νεύθησαν 15 Ίάπωνες.
  •Η κυβέρνησις τού Τοκιο διεμαρτυ
  ρήθη εντόνως είς την Μοσχαν δια τας
  νέας ταύτας'αιματηράς συγκρουσεις,τών
  οποίων την ευθύνην έπιρρίπτει εις την
  τελευταίαν.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η Κ Α Τ Α Λ Η ΨΙΣ
  ΤΗ! ΦΙΓΚ0ΥΕΡΑ5 ΥΠΟ Ε8ΝΙΚΟΝ
  ΗΕΓΚΡΙΗ
  Ο
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕ80ΡΙ0Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μ»ς).— Τηλεγραφήματα
  έκ Παρισίων αναφέρουν ότι οί έθνικοί
  εισήλθον είς την, Φιγκουέραν.
  Ό πρωθυπουργός τής κυβερνητικάς
  Ίσπανίας Νεγκρίν διωκόμενοβ έφθασεν
  είς την γαλλοϊοπανικήν μεθόριον.
  ΡΑΓΔαΊΑ ΚΑΤΑΑΗΨΙΣ
  ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ Κ&ΤΑΛΟΝΙΑΣ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΒΜΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού* μας).— Αγγέλλεται έκ
  τοΰ εξωτερικόν ότι ό έθνικός στρατός
  προβαίνει ραγδαίως είς την κατάληψιν
  ολοκλήρου τής Καταλωνίας προχω·
  ρών τόσον έξ άνατολών όσον καί έκ
  δυσμών.
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ
  ΟΤΙ ΕΤΚΑΤΕΑΕΙΨΑΗ ΤΗΝ ΦΙΙΚΟΥΕΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ανακοινωθέν των
  κυβερνητικήν εκδοθέν σήμερον, όμολο-
  γεί Οτι ή Φιγκουέρα εγκατελείφθη παρ'
  αυτών καί ότι ό στρατός τοΰ Φράνκο
  κατέλαβε καί ταύτην χθές. Την κατά¬
  ληψιν επέτυχον οί έθνικοί συνεπεία τής
  ουντριπτικής ύπεροχής των »ί<, πυροβο- λικόν χαί άεροπλάνα. ΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΑΝΤΙΑΗΨΕ1Σ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΠΕΡΑΡ ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (χοΰ άνταποκριτοΰ μας). — Κατά τάς ανα- χοινώσεις των ήμιεπισήμων κύκλων των Παρισίων έν σχέσει μέ την αποστολήν τοΰ γερουσιαστοΰ Μπεράρ είς Μπουρ- κος, ή Γαλλία μελέται εισέτι τάς προ· τάσεις τού Φράνκο, ούδ&μία δέ όριστι κή απόφασις ελήφθη μέχρι: τής στιγμής παρά τής κυβερνήσεως Ι*ϊταλαντιέ επί τού άντικειμένου τυύτου. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 ΦεβοουαρΙου (τηλεγραφικώς).— ΑΙ εφημερί Ι δες τής άγγλικής πρωτευοΰ σης σχολιάζουνΐκανοποιητικώς 1 τάς δηλώσεις τοθ προέδρου τής Ίρλανδικής Κυβερνήσεως κ. Ντέ Βαλέρα καταδικάσαν τος τάς τρομοκρατικάς άπο πεΐρας έν "Αγγλία καί υπο μνήσαντος δτι ή Ίρλανδική Κυβέρνησις εξέδωκε νόμον δι' οδ περιφρουρεΐται τό κΰρός τηο καί άπαγορευεται αύστη ράς ή δράσις πάσης άνευθύ νού οργανώσεως. Πάντως αί αγγλικαί έφημε ρίδες ΰπογραμμιΐζουν την δή λωσιν τοθ κ. Ντέ Βαλέρα δπ πρέαει νά διακανονισθή τό ζήτημα τής διαιρέσεως τού ίρλανδικοΰ λαοθ είς δυο χωριστά καί άντιμαχόμενα κράτη. Την δήλωσιν ταύτην αί αγγλικαί έφημερίδες χαρσ κτηρΐζουν ούχι Ικανοποιητι- κήν. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 9 Φεβρουαρί¬ ου (τηλεγραφικώς)— Ό γερ- μανικός τύπος σχολιάζει κα είς τάς σημερινάς τού έκδό σεις δυσμενώς τόν λόγον τοθ κ. Μποννέ. ΟΙ Γερμανοί άρ θρογράφοι ΰπενθυμίζουν δτι :' πολιτική τοΟΜονάχου υπήρξε ή έναρξις τής μόνης θετικής σήμερον πολιτικής τοθ κρεβε σιονισμοθ (αναθεωρήσεως) καί δτι τιάσα άπομάκρυνσις έξ αύ τής, ώς θεσπίζη 6 κ. Μπον¬ νέ, δέν θά αποβή πρός δφε λος τής όμαλής έξελΐξεω των διεθνών πραγμάτων. Τό κείμενον της συμβάσεως _ διαδέσεως τοΰ στεμφυλοπνεύματος. Είς την «Εφημερίδα τής Κυ βερνήσεως» εδημοσιεύθη ή πράξις τοθ 'ΥπουργιχοΟ Συμβουλίου ή κυ ροθσα την σύμβασιν μιταξύ τοθ ΈλληνικοΟ Δημοσίου καί των Έταιριων Οΐνων καί Οίνοπ/ευμά των καί Οίνοπνευματοποιΐας. Διά τής συμβάσεως αί Εταιρίαι αύται άναλαμβάνουν την δποχρέ ώσιν δπως επί απεζημίωσε ι έκ μέ ρους τοθ Δημοσίου,παραλαμβάνουν έκ των συνιστωμένων κέντρων πά ραλαβής πασάν ποσότητα προσφε ρομίν&υ στεμφυλοπνεύματος, πά ραγομένου δι' αμβύκων χωρητικό τητος μέχρι 130 χλγ. καί νά παραδίδουν τοθτο είς τα οίνοπνευ ματοποιεϊα Β' κατηγορίας, πρός άνακαθαρισμόν ή πρός εξαγωγήν τούτου είς τό εξωτερικόν.'Η πζρα λάβη είνε δποχρεωτική, ίψ' όσον τό στεμφυλίπνευμα είνε 32 τούλα χιστον βαθμών. Δέν δποχρεοθνται μόνον νά παραλαμβάνουν στεμφυ λάπνευμα προαφερόμενον κατάτούς μήνας Ιούνιον καί Ιούλιον. Ή άποζημ'ωσις των άναδόχων έταιριών καθορίζεται είς δραχμ τρείς κατά χιλιόγραμμον άνύδρου, εάν τό σύνολον τού συγκεντρώση σομένου ποσοθ ανέλθη μέχρι 300 000 χλγ. Διά τό επί πλέον τοθ ποσοΰ καί μέχρις (>00 000 χλγ
  ή άποζηυιίωσις όρίζεται είς 2 90
  δρχ. καί διά τό επί πλέον των
  600.000 χλγ. είς 2.80.
  Είς τάς άναδάχους έταιρίας επι
  βάλλϊται πρόστιμον 1000—100
  000 δρχ. καί έν δποτροπη' μέχρι
  τοθ διπλασίου, εάν ήθελον παρα
  βη τάς ώς άνω δποχρεώσεις των
  Ή διάρκεια τής συμφωνίας όρί
  ζεται μέχρι τής 31ης Ιουλίου
  1939.
  Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
  ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΦΡΑΝΚΟ;
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ Παρισίων καί Λονδίνου αναφέρουν
  ότι άπό μέρους τής Γαλλίας καί Αγ¬
  γλίας συζητείται τό δυνατόν τής παρο·
  χής δα-νείου είς τόν Φράνκο. Τό δά¬
  νειον θά χορηγηθή είς ήν περίπτωσιν ό
  «Φράνκο δεχθή νά εκπληρώση πλήρως
  ωρισμένους όρους γενικής πολιτικάς,οϊ·
  τίνες θά τού ύηοδειχθώσιν υπό των 6ύο
  ^«βερνήσεων. ,
  Διά διατάγματος ωρίσθη δ
  τι ή σύνθεσις τής έτιτσμελοθς
  Διοικητικώς Έπιτροτιής τής Νυ
  κτερινής "Επαγγελματικής Σχο
  λής Έμτιορουπαλλήλων Ηρα¬
  κλείου θά άτιαρτΐζεται έξ ε¬
  νός δημοτικοθ Συμβοιόλου, ε¬
  νός μέλους τοθ 'ΕμπορικοΟ
  καί ΒιομηχανικοΟ Έπιμεληΐη-
  ρΐου. ενός τοΰ Έπαγγελματι-
  κοθ καί ΒιοτεχνικοΟ, δύο με
  λών τοθ Συλλόγου 'Εμπορου
  παλλήλων, ενός έπιστήμονος
  έχοντος επιστημονικήν εμπορι¬
  κήν μόρφωσιν, ή άνωτέρου
  τραπεζιτικοθ ύπαλλήλου ορι¬
  ζομένου υπό τοΰ ύπουργοθ
  Εθνικής ΟίκονομΙας καί ενός
  δημοσίου ύπσλλήλου άνήκον-
  ος είς την εμπορικήν έκπαΐ-
  όευσιν ή δυνατόν δέ τοθ διευ
  θυντοθ τής 'Εμπορικής Σχο
  ής· _____________
  ΑΙ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΙ ΑΝΑΚΟΠΑΙ
  ΠΟ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΟ.Ν ΧΑΝΙΩΝ
  "Εδημοσιεύθη άναγκαστικός
  νόμος διά τοθ όποΐου όρΐζε-
  ται ΰτι άνακοπαί άσκτιθεΐσαι
  υπό κατηγορουμένων έρήμην
  καταδικα,σθεντων υπό τοθ
  ΣτρατοδικεΙου Χανίων είναι
  άπαράδεκτοι έφ' δσον έδικά
  σθησαν μετά την παρέλευσιν
  μηνός άτιότής συλλήψεως των
  άοκησάντων ταύτας. Είς πά
  σαν άλλην περίπτωσιν εάν
  τό δικαστήριον πεισθπ Οτι ί
  άνακόπτων ελοβεν όπωσδήπο
  τε γνώσιν τής έρήμην καταδΐ·
  κης του,ύτιοχρεοθται νά άπορ
  Ρ'ΨΠ τήν ανακοπήν εάν ήσκή
  θη αυτή μετά τήν περίοδον
  τής ώς άνω μηνιαΐας προθε
  σμΐας.
  Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΜΟΠΟΛΙΝ ΜΟΙΡΏΝ
  Είς ιήν εφημερίδα τής κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη διάταγ
  μα διά τοθ όποΐου έπιβςχλλον
  ται αί διατάξεις περί Κυρια-
  κήςάργΐας καί εΐςτήν κωμόπο
  λιν Μοιρών. Οΰτω τα έν Μοί
  ρες εμπορικώ καταστήματα
  καί παντοπωλεΐα θά παραμέ-
  νωσιν άνοικτά τάς Κυριακάς
  κατά μέν τόν χειμώνα άπό
  τής 10 π. μ. μέχρι τής 1 μ.μ.
  κατά δέ τό θέρος άπό τής 9ης
  π. μ. μέχρι τής 2ας μ. μ.
  ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΣΗΜΑ
  Διά συμπληοωματικοθ προ
  γβνεστέρου άναγκαστικοΟ νό-
  μου ορίζηται δτι ο( γραμμα
  τεΐς των δικαστήριον προμη
  θεόονται τό ειδικόν έ'νσημον
  άντιγράφων (άντιγραφόσημον)
  επί έκπτώσει 1 ο)ο ή δέ ίπτω
  σις αυτή εξαίρει τ. αι των περιο
  ρισμθν τής παραγράφου 2 τοθ
  άρθρον 12 τοθ νόμου 6236, ]
  ΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δι' αποφάσεως τοθ Δημοτικοθ
  Συμβουλίου Ηρακλείου ενεκρίθη
  σαν οί δροι ενοικιάσεως των Ε-
  χθυοπωλείων διά τό οικονομικόν
  Ιτος 1939 40 Δι1 ετέρας άποφά
  αεως ενεκρίθη ή μελέτη κατα
  σκευής των λαϊκων θερμών λου
  τρών Ηρακλείου προβλεπομένης
  πρός τουτο ϊαπάνης 1 200 000
  δραχ. Τό Δημοτικόν Συμβούλιον
  ενέκρινεν έν συνεχεία την μετά
  βάσιν είς Αθήνας τοθ άρχιτέ
  κτονος τ&0 Δήμου κ. Τζομπανάκη
  προκειμένου νά συνεργασθή ούτος
  μετά των αρμοδίων δπηρεσιών τοΰ
  υπουργείω ϊΐαιδείας πρός καταρ
  τισμόν των σχεδίων διά τήν συν»
  χισιν των εργασιών άναατηλώ
  σεως τής ένετικής λέσχης.
  Συνεζητήθη έπίσης έκθεσις τής
  έπιτροπής εις ήν ανετέθη ή έ-
  ξέτασις των δποβληθειαών έν·
  στάσεων κατά τοθ σχεδίου τής
  πόλεως. Βάσει τής· γνωματεύσεω;
  τής έπιτροπής εδόθη ήδη έντυ
  λή είς την τεχνικήν δπηρεσίαν τοθ
  Δήμου νά καταρτίση καί δποβάλη
  είς τό Συμβούλιον τα σχετικά
  σχέδια ί'να αναλόγως ληφθούν έν
  καιρώ «ί ενδεικνυόμενα έΐτ' αύ
  των άποφάαεις. Τό Δημοτικόν Συμ
  βϋύλιον απεφάσισεν ωσαύτως νά
  προμηθευθή νέα μουσικά δργανα
  διά τήν Δημοτικήν Φιλαρμονικήν.
  Πρός τ&Οτο δέ θά άποταθή είς
  την Διοίκησιν Πρωτευούσης ήτις
  εσχάτως επρομηθεύθη τοιαΰΐα
  μουαικά δργανα, ζητοθν βχετικάς
  πληροφορίας. Ακολούθως τό Δή
  μοτικόν Συμβιύλιονέγνωμοδότησεν
  δπέρ τής παροχής αδείας εις τούς
  κτηνοτρίφους τής περιφερείας δι'
  ής θά έπιτρέπεται ή βόσκησις
  διά τήν τρέχουσαν καί μόνον πε
  ρίοδον, τώς ποιμνίων έντός τής
  άπηγορευμένης ζώνης τή; περιφε
  ρείας τοθ Δήμου. Τό Δημοτικόν
  Συμβούλιον θά συνεχίση την
  συνεδρίασιν τού τό εσπέρας σήμε
  ρον.
  Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ
  ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ *. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ
  Καθ* ά πληροφορούμεθα ή
  επάνοδος έξ Αθηνών τοϋ Νο¬
  μάρχου Ηρακλείου κ. Άν
  δρέου Μαρκέλλου θά συμ
  πέση κατά πάσαν πιθανότη
  τα μέ τό τέλος τής τρεχούσης
  εβδομάδος.
  Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΝ
  Σήμερον εορτήν τοθ Αγ. Χά
  ραλάμπους έορτάζει ό 26λλογος
  των Σιδηρουργόν Ηρακλείου, τε
  λών τήν θείαν λειτουργίαν μετ'
  άρτοχλασίας έν τω ίερψ ναώ τοθ
  Αγ. Τίτου.
  _____——^—»■———————»
  ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
  Είς την εφημερίδα τής κυβερ
  /ήσεως εδημοσιεύθη ή κωδικο
  ποΐησις των κειμένων διατά
  ",εων περί Λιμενικών ΤαμεΙων.
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
  ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  Είς ενίσχυσιν των προσπαθεία»
  διά την καλλιτέραν όργάνωσι
  τής εορτής τοθ πρασίνου τής προ
  σεχοθς Κυριακής, συνήλθε προ
  χθές εύρεΐα σύσκεψις καί των
  εκπαιδευτικήν των περιφερειών Ή
  ρακλείου καί Πεδιάδος. Είς τή
  σύσκεψιν παρέστησαν καί (λ επ
  θεωρηταί των Δημοτικών Σχολε.
  ών κ. χ. Βαλέργας καί Στεφανα
  κος. Εν τη' συσκέψει έτονίσθη
  ή σημασία τής άναδασωτικής
  προσπαθείας έξαρθείσης έν προ
  κειμένφ τής κρατικάς πρωχοβου
  λίας. Έπ' εύχαιρία ανεπτύχθη
  είς τούς διδασκάλους ή αχοπιμό
  της άπό έθνιχής απόψεως τής δρ
  γανώοεω; τής Νεολαίας δπεδείχθη
  δέ είς αύΐους τα έργασθώσι- μεΐά
  ζήλου διά τήν πραγματοποίησιν
  τοΰ έθνΐκοΰ τούτου έργου τής Κυ
  βερνήσεως. Έν συνεχεί^ έξή-θη
  ό θεσμός των μαθητικών συςισιτί
  ών.
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
  Ό Ραίιθφωνικός στοΐθμός 'Αθη
  νών θά εκτελέση σημερον τό εξής
  πρόγραμμα.'ί1ρα13 30 χρηματιστή
  ριο>·, 13.40 είοήσεις, 13.50 έλαφρό
  έλληνικό τραγοϋίι, 14.45 μετεωρο
  λογικόν δελτίον, 18.15 άποσπά-
  σματα άπό όπερβς: Κουρεύς Σε
  βιλλης, Άϊντά, 19 α',στρατιωτική
  μουσική της φρουράς Αθηνών υ¬
  πό τήν διεύθυνσιν τού γενικοϋ
  άρχιμουσικοϋ ταγματάρχου Βασ.
  Σωζοποΰλου, 19.45 άπαγγελία, 20
  χορωδία των ϋίΚ υπό τήν Διεύ
  θυνσιν τοΰ κ. ίώτου Βασιλειάδπ,
  20.30 εϊίήσεις, 20 40 ίσπανικ« κα
  πρίτσια τοϋ Κορσακώφ, 20 55 ρε
  σιτάλ φλάουτου υπό τού κ. Σαρ
  γάνη, 21.15 ομιλία τοΰ γεωηόνου
  κ. Κωνστ. Βερίεσοπούλου, διά
  την έβδομάία τού πρασίνου, 21.
  30 μικρά ο^χήατρα, 22 νυκτερι
  ναί εϊίήσεις, 22.10 συνέχεια μι
  κράς όρχήστρας, 23 15 μουσική
  χοροΰ, 24 τελευταίαι είδήοεις, 24
  10 έλαφρά μουσική-
  ΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ
  ΠΩΛΗΤΑΙ ΛΑΧΕΙΩΝ
  Εδημοσιεύθη άστυνομική διά¬
  ταξις εγκριθείσα δπό τοΰ δφυ-
  πουργοθ τής Δημοσίας Ασφαλεί¬
  ας κ. Μανιαδάκη διά τής οποίας
  άπαγορευεται ή έξάσκησιςτοθέπαγ
  γέλματος δπαιθρίου λαχειοπώλου
  άνευ έγγράφου αδείας τή; άσΐυνο
  μίας. Ο£ ή5η έξασχοΰντες τό έπάγ
  γελμα τουτο υποχρεούνται δπω;
  έφοδιααθώσι δΓ αδείας έντός δι
  μήνου. Έξ αλλου άπαγορευονται
  αί φωνασχίαι καί αί ίμαδικαί έμ
  φανίσειςτών λαχειοπωλών είς τάς
  δδούς καί τούς κοινοχρήστους χώ
  ρους, ή χρήσις κοντών, ή μ«τά
  φορτικότητος προσφορά των πω
  λουμένων λαχείων καί γενικώς ή
  πώλησις τούτων κατά τρόπον πά
  ρίχοντα ενόχλησιν είς τό χοινύν.
  Οί δπαίθριοι λαχειοπώλαι υπο
  χρεοθνται κατά την εξάσκησιν τοθ
  έπαγγέλματός των νά είναι πάντο
  τε καθαροί καί εύπρόσωποι την
  εμφάνισιν. Ι
  33 Πρωίνή
  Η
  ΤΙ
  ΥΙ
  Η
  ΣΤΡΑΤΙΑ
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑΙ.
  ΕΒΑΑΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  ΙΡΙΙΣΥΗΘΙΚΟΑΩΓΗΣΙΗ
  ΙΙΙ««[Β[ΙΙ·1ΙΙΙ·ΗΙΗ
  III
  1*1111
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Νυκτεριναί ειδή·
  σεις πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον
  αναφέρουν ότι ή κεντρική στρατιά των
  Ίσπανών κυβερνητικαί εδέχθη τήν συν·
  θηκολόγησιν ύηό όρους μετά των έθνι·
  κων.
  Σχετικώς άναφέρεται ότι οί στρατη-
  γοί «1»ράνκο καί Μιάχα συνεζήτησαν
  τούς όρους τούτους, οΐτινες πραγματο»
  ποιούμενοι θά καταστήαουν δυνατήν τήν
  κατάθΐσιν των όπλων υπό τοΰ ιΐΐιάχα
  καί των λοιπών στρατιωτικών τμημά-
  των των μαχ,ομένων είς τήν κεντρικήν
  Ισπανίαν.
  Η ΑΝΑΚΟΧΗ ΕΛ ΠΙΖ Ε Τ ΑΙ
  ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ
  ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φίβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—-Τελευταίαι πλη·
  ροφορίαι έκ Παρισίων αναφέρουν ότι
  κατόπιν των ' άγγελλομένων περί συνθη-
  κολογήσεως έν Ισπανία, έλπίςεται ότι
  θά καταστή δυνατή ή συναψις άνακωχής
  έντός των ήμεοών.________
  Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΖΗΤΕΙ
  ΤΟΝ ΑΜΕΣΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΝ
  ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΕΙΣ ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (.τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έ«
  Παρισίων ότι αί γαλλι*αί έφηυλερίδες
  τής δεξιάς χαί τοΰ κέντρου ύποστηρί·
  ζουν τόν άμεσον διορισμόν Γάλλου
  πρεσβευΐοΰ είς τό Μπούργκος καί άπο
  κατάστασιν κανονικών διπλωματικών
  σχέσεων μετά της κυβερνήσεως τής έθνι
  κης Ίσπανίας.
  ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΓΓΛΟΥ ;
  ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΔΙΑ ΤΟΗ ΑΦΟΠΛΙΪΗΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).'Ι— Τηλεγραφούν έκ
  Λονδίνου ότι ό "Αγγλος πρωθυπουρ¬
  γός κ. Τσάμπερλαιν προέβη είς δηλώ·
  σεις επί των ζητημάταίν τοΰ άφοπλισμού
  των κρατών.
  ΑΓΩΝΙ2ΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙ
  ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΗΣΙΗ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 φεβρουάριον (τού
  άνταποκριτού μας).—Νεώτεραι π>»ηρο
  φορίαι έκ Αονδίνου αναφέρουν ότι ό
  κ. Τσάμπερλαιν είς τάς δηλώσεις αυ¬
  τού διά τό ζήτημα τοΰ άφοπλισμοΰ ε¬
  τόνισεν ότι άγωνίζεται νά επιτύχη την
  σύγκλησιν παγκοσμίου διασκέψεως άφο-
  πλισμοΰ.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ
  ΑΙ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ Τί ΗΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Λονδίνου ό ι συνεχίζονται έκεί μεταξύ
  τού ύπουργού τών'Αποικιών κ. Μακδό
  ναλδ καί των μετριοπαθών Άράβων ακ
  συακέψεις διά την επίλυσιν τοΰ πάλαι·
  στινιακού ζητηματος.
  ΤΑ 1ΑΠΩΝΟΡΩΣΣ1ΚΑ
  ΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΝ ΕΝΤΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τοβ
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατόπιν των τε·
  λευταίων έπεισοδίων είς τήν ρωσαο'έα·
  πωνικήν μεθόριον τηλεγραφείται,ότι αί
  σχέβεις μεταξύ των δύο χωρών περιήλ¬
  θον είς επικίνδυνον σημείον. "Έκτακτα
  πολιτικοστρατιωτικά συμβούλια συνήλ¬
  θον είς Τόκιο ινα έξετάσουν τήν κατά·
  στάσιν.