96906

Αριθμός τεύχους

5089

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

11/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίς>αι 3
  έξά μηνός 2
  Άμεριχής
  έτησια δολ. Ιδ
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  καιά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  11
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ■"" ΟΔΟΙ; ΜΙΝΩΤΑΥΡθν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5089
  ΥΠΕΥθνΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ
  ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΑΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ
  Άποβλέπουσα είς την όλο
  κλήρωσιν καί την ταχυτέραν
  εφαρμογήν τού θεσμοΰ των
  «Οϊκων τοΰ Άγρότου» ή κ»·
  βέρνηαις, προέβη ήδη εί;
  χον διορισμόν των μελών
  τής Άνωτάτης Έπιτροπής,
  διοικήσεως καί κατευθύνσε-
  ως των όργανισμών αυτών.
  Μετ' ολίγον έπομένως θ' άρ
  χίση πλέον κανονικώς καί
  άπροακόπτως ή λειτουργία
  των. Καί έχει μεγίστην ση
  μασίαν τό γεγονός διά την
  χώραν μας. Ειμπορεί δέ
  νά είπη κανεϊς ότι ή έναρξις
  τής κανονικής λειτουργίας
  των «Οίκων τού Άγρότου»
  θ' αποτελέση σταθμόν είς
  την ίατορίαν τής εξελίξεως
  τής γεωργίας καί αφετηρίαν
  νέας περιόδου διά την ϋιται·
  θρον, α «Ο'ίκοι τοΰ Άγρό¬
  του», πού άντικατέστηααν,
  ώ; γνωστόν, τα καταργηθέν
  τα Γεωργικά Έπιμελητήρια
  έχουν μεγάλους σκοπούς καί
  είμποροϋν ν' άποβοΰν παρά-
  γοντβς άναδημιουργίας τής
  χώρας Διότι είς μίαν χώ¬
  ραν κατ' εξοχήν γεωργικήν,
  ώς ή Ελλάς, ό ρόλος των
  όργανισμών πού χατευθύ»
  νούν την γεωργίαν καί έρ·
  γάζονται διά την οργάνωσιν
  καί την πρόοδον τής άγρο
  τικής οίκονομίας είναι όν¬
  τως τεράστιος. Καί αυτόν
  τόν ρόλον έπεφύλαξεν ή
  κυβέρνησις είς τούς Οϊκους
  τοΰ Άγρότου.
  Οί όργανισμοί αύτοί, πού
  έδριΰβυν είς τάς πρωτευού-
  ας των νομών έχουν νά έ-
  πιτελέσουν τεράστιον έργον.
  "Εχουν νά μελετήσουν τάς
  γεωργοοικβνομικάς, τάς έδα
  φολογικάς χαί *λιματολογι·
  κάς συνθήκας των περιφε
  ρειών των. Νά όργανώσουν
  την γεωργίαν, την κτηνο-
  τροφίαν καί τάς άλλας άγρο
  τιχάς έπιχειρήσεις καί έργα
  οίας επί νέων, συγχρόνων
  έτιστημβνικών βάσεων. Νά
  καθοδηγήαευν καί νά διαφω
  τίσουν τούς αγρότας μας είς
  τό έργον των. Νά μελετή
  σουν καί νά είσηγηθοΰν τόν
  τρόπον βελτιώσεως τής ά
  γροτικής πίστεως. Νά μελετή
  σουν καί νά ύπβδείξουν την
  εκτέλεσιν έγγειοβελτιωπκών
  έρνων.
  Νά βοηθήσουν είς την όρ
  γάνωαιν των γεωργών καίτών
  κτηνοτρόφων είς συνεταιρι-
  σμούς, πιστωτικού;, παραγω-
  γιχού;, ύγειονομικούς, προ-
  μηθευτικούς καί πωλήσεως
  των προιόντων των. Νά με-
  ριμνήαουν διά την έπεξεργα
  σίαν, τόν έξευγενισμόν καί
  την τυποποίησιν των άγρο·
  τικων προϊόντων καί διά
  την ενίσχυσιν των έξαγωγών
  των.Καίάκόμη νά βοηθήσουν
  την κυβέρνησιν είς την λή¬
  ψιν των άπαραιτήτων μέτρων
  προστασίας ιω ν τιμών των
  γεωργικών είδών είς τάς ά-
  νοράς τόσον τοΰ εσωτερικόν
  όσον καί τοΰ έξωτερικοΰ. "Ε¬
  χουν άκόμη προορισμόν νά
  βοηθήσουν είς την εισαγω¬
  γήν καί συστηματοποίησιν
  ωρισμένων άγροτικών εργα¬
  σιών καί καλλιεργειών πού
  ένώ εύδοκιμοΰν είς τόν τό»
  πον μας, έχουν έν τούτοις πά
  ραμεληθή εντελώς, όπως εί¬
  νε ή σηροτρβφία, ή πτηνο-
  τροφία, ή κονικλοτροφία, ή
  μελισσοκομία, ή καλλιέργεια
  τοΰ σισαμίου, τής σόγιας, τοΰ
  τσαγιοΰ καί διαφόρων άλλων
  «ρωματικών καί φαρμακευ-
  τικών φυτών. Όπως έπίσης
  έχουν νά φροντίσουν καί διά
  την οργάνωσιν συνεταιρι¬
  σμόν εκμεταλλεύσεως των
  άρωματικών φυτών καί δια¬
  φόρων άλλων προΐβντων τής
  ύπαίθρου όπως είνε τό χα-
  ροϋπι, οί νωποί καρποί καί
  άλλα.
  Ειδικώτερον έδώ είς τόν
  τόπον μας καί πρό πάντων
  είς τόν νομόν μας, τό έρ
  νβν τοΰ «Οϊκου τοΰ Άνρό
  τού» είνε πράγματι μέγα.
  Καί ό ρόλος τού τεράστιος.
  ΔΓ αύτό χ αί ή πληροφορία
  ότι επετεύχθη ηδη ή όλοκλή
  ρωσις τοΰ θεσμοϋ καί ότι άρ-
  χΐζει ή έφαρμογή καί ή λει¬
  τουργία τού ηκούσθη μέ χα¬
  ράν καίίκανοπείησιν.Άποδει
  κνΰει ότι ή κυβέρνησις έργά-
  ζεται διά την αναδημιουρ¬
  γίαν τής ύπαίθρου καί ότι
  περιβάλλει πάντοτε τούς α¬
  γρότας μέ Ιδιαιτέραν στορ¬
  γήν καί συμπάθειαν. Άπο-
  δεικνύει ότι ή κυβέρνησις
  θέλει νά δώση είς τούς αγρό¬
  τας ένα νέον θεσμόν πού ν'
  αποβή αληθής ©ΐκος προστα
  οίας καί περιθάλψεως καί
  προαγωγής των.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕ1 Η ΖΒΗ #ί,,
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΙΠΡΟΟΔΟΙ
  "Εκθεσις ζαχαροπλαστικής λοι¬
  πήν άπό σήμερον είς τό Ζαππειον.
  Είς την πρόοδον αυτήν θά άντι-
  τάξουν την μόνην επί τοθ σημεί
  ου τούτου... παρατήρησιν τοθ Ν:ο
  έλληνος:
  —Ζαχαροπλάατη; ήΐαν δ μπν
  μπά"; σου κορίτσι μου; ..
  Διότι όμολογουμένως ή ζαχαρο
  πλαατική μόνον άπό τής άπόψεω
  αυτής ετίθετο συνήθω; επί τάπητος
  είς την καθημερινήν ζωήν. Ιδού
  δμως 8τι αί σχέαεις των δύο φύ
  λων έπαυσαν πλέον νά άποτελοθν
  τί ουσιαστικώτερον κριτήριον είς
  την δπάθεσιν. "Ηρχισε νά έπεμδαί
  νη καί ό πόλιν σμό; είς την ζα
  χαροπλαστικήν. Δ·ατί δχι; Άπό
  ίνα ωραίον γλύκισμα πολλάκις, έ-
  ξαρτάται ή διάθεσις ενός άπογιύ
  ματος. Ό Τσελεμεντές χαί επί
  τοθ σημείου τούτου απετέλεσε
  αύ^οΧον διά την φυλήν. Καί δ¬
  μως ιίνε ζήτημα άν τόν έπράσϊξαν
  βαθύτερον οί καινοτόμοι τ«1ς έλλη
  νίκης ζωής. Ή έκθεσις ζαχαρο
  πλασιιχή'; τοθ Ζαππείου αποτελεί
  μίαν εξαίρεσιν την οποίαν ήλθεν
  νά επιβάλη τό πλήρωμα τοθ χρό
  νού.
  Οί εϊδικοΐ σημειώνουν έδώ 8τι
  ή έκθεσις θά συντελέση είς την
  εξύψωσιν τή; ζαχαροπλαστική;
  τέχνης είς τό επίπεδον τής διε
  θνοθς. 'Αλλ' άραγε ή έλληνιχή
  άδ δέν είχε άναβιβάσιι
  άπό πολλοθ "την ζαχαροπλαστικήν
  είς ανωτέρα έπίπεδα; Τί σάς λέ
  γουν αί οίκοδέσποιναι έκεΐναι πού
  παρουσιάζονται πάντοτε είς τό
  γαστριμαργικόν αύτδ είδος, μύσται
  λεπτοτάτη; τίχνης; Εί; Ινα ζούρ
  φίξ, μίαν εορτήν, φιλοξενίαν, είμ
  πορεί ό πρώτο; τυχώ> νά έκτιμή
  ση την αξίαν της. Καί χατά τρό
  πον τοιοθτον, ώστε νά ένθυμΕζη
  χαί την γνώμην τοθ ξένου έκείνου
  συγγραφέω; δ δποίο; άνεθρε κά
  ποτε στενήν συγγένειαν μετ>ξύ
  γεύσεως καί πνεύματο; ή διανοή
  σεως.
  —Άλλά μήπως δέν 6πάρχουν
  καί οί άριστ&τέχναι έδώ καί δσον
  άφορ? την χ,ιρΕω; ίπαγγελματι
  κήν ζωήν;
  Την 6πενθύμισιν έκαμε φιλο
  πρόοδο; Ήρακλειώΐη;. Καί δέν
  είχεν άδικον. Είς την ιστορίαν
  τή; πόλεως έχουν άπαθανατισθή
  ώρισμένοι έξαιρετιχοί ζαχαροπλά
  σΐαι. Καί σήμερον άκόμα ή πά
  ράδοσις τή; ζαχαροπλαστική; έ
  χει εί; την πόλιν μα; τού; διαχε
  χριμένου; έχπροσώπους τη;, θά
  μποροθσε κανεί; νά άναφίρη χαί
  όνδματα έδώ, εάν δέν προσέκρουεν
  εί; την μετριοφροσύνην των ένδ·α
  φερομένην. Ή έκθεσι; (ίλλωστε
  τοθ Ζαππείου θά συντελέση είς τό
  νά έπιδιωχθοθν άλλά καί νά άνα
  δειχθοθν βραδύτερον δλα τα έπαγ
  γελματι/ά ταλέντα. Καί νά κατα
  τοπισθη· ή τέχνη εί; τό σημείον
  πρ&όδου καί εύαυνειδησίας πού ά-
  παΐτεί ή σχέσις της μέ την καθη
  μΐρινήν ζωήν τοθ άτόμου.
  Αί δτ,λτ,τηριάοιις ίπδ πάστες
  ήσαν άλλοτε τοθ .. συρμοΰ Ιδί¬
  ως είς τό ίοστεφές ά"στυ είς τό ο¬
  ποίον παρέστη άνάγκη"^ίαν επο¬
  χήν νά θεσπισθοθν αύστηρότατα
  μέτρα. Ή έκθεσις ζαχαροπλασιι
  κης φαντάζομαι δτι καί επί τοθ
  σημείου τούτου, θά ασκήση άγα
  θήν επιρροήν, θά επιβάλη τάν
  πολιτισμόν σέ μερικά «μικροπράγ
  ματα» τα δ ποία άπό χαταβολή;
  τοθ έλληνικοθ βασιλείου δέν Ιπαυ
  σαν νά άποτελοθν σήμα κατατε
  θέν είς την χαθ'^βλου ζωήν μας.
  Μαζύ μέ την τέχνην θά άσκηθή
  όσω; χαί τό συναΐσθημα έκεΐνο
  τής κοινωνιχότξτ,ο; πού περιορΕ-
  ζει τό κίρδος είς λογιχ^ν επίπε¬
  δον καί την νοθείαν τδν δλικων
  έπίσης. Ή πρίοδος έχει ε&τυ-
  χώς είσχωρήσει σήμερον καί άπό
  τής άπόψεω; αυτής είς τό έπαγ-
  γελματικόν πνεθμα. Έν πάση πε
  ριπτώσει ά;ίζει νά εμφανισθή
  καί δημοσία ώ; μία εύρυτέρα επι
  βεβαίωσις.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ή μεταβοΑή τής 4ης Αύγούστου
  Ο ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  Άρθρον τής «Εφημερίδος τής Γενέυης»
  ]Είς την «Εφημερίδα τή; Γενεύ
  ης»τής 5ης Φεδρουαρίου έδημοσι
  εύθη τό κάτωθι άρθρον υπό στοι
  χεΐον

  δφειλόμενον είς τόν άρ
  χΐσυντακτην τη; κ. ΒΓΪςιιβΙ:
  χαί δπό τόν τίτλον: «Ή Έλληνι
  χή εξαίρεσις):
  Όταν έπισυμβαΐνουν κρΐ
  σεις τα κράτη τα όποΐα Ε¬
  χουν νά έπιδεΐξουν πράγματι
  κήν αϋξησιν εύημερίας εί
  ναι άρκετά σπάνια, ωστε νά
  γίνεται λόγος περΓ αυτών.
  Τουτο συμβαΐνει μέ την Έλ
  λάδα. Ή χώρα αυτή ύπέφε
  ρεν πολύ άπό τρείς πολέ
  μους, οί πρόσφυγες ήριθμοθν
  το κατά εκατοντάδας χιλιά
  δών. Έπρεπε νά έγκαταστα
  θοθν κσΐ νά άποβοόν παρα
  γωγικοί διά την εθνικήν οί
  κονομΐαν, ένώ ή άστάθεια καί
  αύτός άκόμη ό έμφύλιος πό
  λεμος προσετίθεντο είς τα
  δεινά τα όποΐα επέφερεν ή
  κρίσις καί ής τό' μικρότερον
  δέν ήτο ή πτώσις των τιμών
  των γεωργικών προϊόντων.
  Άτιό τοΰ 1936 ή "Ελλάς φα[
  νεται ώς ύπερβάσα την κρΐ
  σιν. Μία νέα όρμή διαγρά
  φεται, ή όποΐα δέν εΤναι ξέ
  νη πρός τό σημερινόν καθε
  σιώς τοϋ κ. Μεταξδ. Έν ώ τό
  έτος 1938 υπήρξε δυσχερές
  διά την Εύρώτιην, ό έλληνι
  κός λαός εΤδε τάς συνθήκας
  τής ζωής τού βελτιουμένας.
  Ή Ελλάς είναι μ(α έκ των ό
  λίγων χωρών είς τάς οποίας
  τό κόστος τής ζωής έσημείω
  σε πτώσιν. Τό 1937, ώς κα
  τοφοΐνεται έκ στατιστικών
  τής Κ. Τ. Ε., ή τάσις αυτή έ
  ττετάθη.
  Κατά τό 1938 ή τιμή τοθ
  άρτου κατήλθεν άπό 12 50 δρ.
  είς 9 60' ή τιμή τοθ ελαίου
  μειοΰται κστά 6 δραχμάς καί
  η φορολογία ή όποΐα έτιεβά·
  ρυνε την κατανάλωσιν καταρ
  γεΐται. Τό ψωμί καί τό λάδι
  άποβαΐνει αληθής βάσις τής
  διατροφής τοθ έλληνικοθλαοϋ'
  ώρισμένοι φόροι θεωροόμενοι
  ώς καταθλιπτικοί καταργοϋν-
  ται' συγχρόνως ή κυβέρνησις
  προβαίνει είς την δικαιοτέραν
  κατανομήν των φορολογικόν
  βσρών.
  "Η πολιτική αυτή τής έλα
  φρύνσεως δέν ΙμπόδΙζει την
  κυβέρνησιν νά έπιδειχθή άρ
  κετά γενναιόδωρος δσον ά·
  φορδ τάς δαπάνας τάς προ-
  οριζομένας διά την άξιοποΐ
  ησιν των πηγών τοθ έθνικοθ
  πλούτου καϊ την βελτίωσιν
  τής στάθμης τής ζωής των
  άπόρων τάξεων. Μεγάλα πά
  ραγωγικά έργα, ή συμπλήρω¬
  σις τοθ έθνικοθ έφοδιασμοθ,
  ή οργάνωσις τής δημοσίας ύ·
  γεΐας κατά διαφόρους τρό·
  πους, ή προστασΐα των εργα¬
  ζομένων, έλαβον πολύ μέγα
  λην ώθησιν. Ή χρηματοδότη
  σις των έν λόγω προσπαθει-
  ών δέν εγένετο δπως είς τι¬
  νάς χώρας επί ζημΐα τής
  I-
  σορροπίας τοθ προϋπολογι
  σμοθ άλλά επραγματοποιήθη
  χάρις είς την αΰξησιν των έρ
  γασιων.158 έκατομμύρια διετέ
  θησαν κατά τό 1938 διά την
  προστασίαν τής παιδικής ή-
  λικ(ας· ίδρύθησαν (ατρεΐσ, παι
  δοκομικοί σταθμοΙ, παιδικαί
  έξοχαί. 150 έκατομμύρια έδό
  θησαν μόνον διά την άνέγερ
  σιν κατοικιών διά τούς πρόσφυ
  γας. Άντιπλημμυρικά έργα
  εγένοντο διά 100 000 έκτάρια
  καλλιεργησΐμων γαιών, 30000
  έκτάρια γής άξιοποιήθησαν.
  Διά πρώτην φοράν ή γεωργι.
  κή Ελλάς βλέπει νά έκτε-
  λοθνται τόσον μεγάλα έργα
  έντός τόσον βραχέου χρονι-
  κου διαστήματος.
  Ούτω ή γεωργική παραγω-
  γή ηύξησε κατά 49 ο)ο κα¬
  τά τό:1939, ή έμπορ κή κ(νη
  σις αύξάνει κατά 40 ο)ο δ¬
  σον άφορδ την εξαγωγήν.
  Ή βιομηχανική παραγωγή ση·
  μειοΐ αύξησιν 37 ο)ο.
  Τό ύφυπουργεΐον Τύπου
  καί ΤουρισμοΟ διευθυνόμενον
  υπό τοθ κ. Θ. Νικολούδη εση¬
  μείωσε κατά τό 1938 μεγά¬
  λην προσπάθειαν. Νέα περΐ·
  πτερά τουρισμοθ ανηγέρθη
  σαν, εγένοντο άναδασώσεις
  είς άρχαιολογικούς χώρους,
  επετεύχθη συγχρονισμός των
  Ο σοτονάς καλάγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ
  9«ν
  'ΕπΙ τ(| βάσει νέων στοιχείον.
  —Άκου δώ! Σκούπισε τό αύτί
  σου άπό τό ρεύζ των χειλιών πού
  έχει! Είνε τόσο κέκκινο, καϋμένε
  πού θά τδπαιρναν γιά ερυθρά ση
  μαία!
  Εύχαριστήθηκεν 6 ίδιος μέ την
  ίξυπνάδα τού καί ξαναγέλασε.
  —Νά τί; πάρη δ διάολος, βρέ
  παιδί μου, αυτέ; τίς γυναϊκες! εί¬
  πεν ό Ρεπίν μέ άγανάκτησιν,άλλά
  κατά βάθος κολαχευμένος* ή θά
  κρεμαστοθν άπό τό αύτί σου ή θά
  σκούζουν σαν δαιμονισμένε; δπως
  αυτή ή ζουρλοεπαναστάτρια μπρο
  στά μας.
  Τό (ίγριο τραγοθδι τή; Ρόζας
  ΑΕμπαν κατώρθωσεν επί τέλους
  νά τόν κάμη νά την προσέξη.
  —Ουροβολήστε! Τουφεχίστε μας
  δλους! Δολοφόνοι! Άτιμοι φονηά
  δις! ώρύιτο ή Ρόζα Λίμπαν θά
  |πεθάνωμε εΰχαριστημένοι. Τα δνό
  ματά μα; θά τα θυμοθνται οί άν-
  θρωποι καί άφοθ ψοφήσετε σιΐς
  χαί π«τε στό διάολο!
  Ό δπολοχαγός Καρπώφ σήκωσε
  τού; ώμους τού.
  —"Εχει τρομερή φωνή, δέν σοθ
  φαίνεται; είπεν εί; τόν σύντροφον
  τού.
  —Όλες οί γυναΐκε; έχουν τρο
  μερή φωνή, άπεκρίθη δ Ρεπίν.Έ
  πρεπε ν' ακούση; τή( διχή μου
  λόγου χάριν πω; ίσχουζε σήμερα
  τό πρωϊ δταν την άπεχωρίσθην.
  —θά πέρααεν δσχημη νΰχτα,
  είπε γελώντας δ Καρπώφ.
  Ό έπιλοχίας επί κεφαλής τοθ
  ίκτελεστιχοθ άποσπάσματο; έφώ
  ναξε ένα παράγγελμα:
  —Προσοχή!
  Οί άνδρε; τής φρουρ«ς έξετέλε
  Ή νυκτερινή σχολή
  έμποροϋπαλλήλων.
  Αί υπηρεσίαι τής νυκτερινής
  έπαγγελματικής σχολής έμπο
  οοϋπαλλήλων είναι τόσον γνω
  σταί δσον καί άνεκτΐμητοι.
  Είς αυτήν μορφώνονται πλή-
  θος πτωχών, άπόρων νέων
  καί άποκτοϋν τα έφόδια διά
  την ζωήν. Διότι είμποροϋν τα
  πτωχά παιδία πού έργάζον-
  ται την ημέραν νά παρακο-
  λουθοΰν μαθήματα την νύκτα.
  Πιστεύομεν λοιπόν δτι τώρα
  όπότε ή κυβέρνησις έπελήφθη
  τής άναδιοργανώσεως τής δι¬
  οικήσεως της,θά μεριμνήση καί
  διά την μεγαλυτέραν ύλικήν
  καί ηθικήν ενίσχυσιν της. Ό¬
  πως πιστεύωμεν δτι θά ένισχύ
  σουν την σχολήν καί δλοι οί
  οίκονομικοί όργανισμοί τοθ
  τόπου.
  Ή Λόγγια.
  Υπό τοθ ΔημοτικοΟ Συμβου
  λ(ου απεφασίσθη είς την προ
  χθεσινήν συνεδρίασιν τού, ή
  μετάβασις καί παραμονή επί
  τεσσαράκοντα ημέρας είς Ά
  θήνας τοθ άρχιτέκτονος κ.
  ξενοδοχίίων, ή ίδρυσις ξενο
  δοχειακής πίστεως, Σχολαί
  ΤουρισμοΟ.
  Άπό τής 4ης Αύγούστου
  1936 διετέθησαν 2—3 δισεκα-
  τομμύρια δρχ. διά τό όδικόν
  δίκτυον.
  Τό καθεστώς τοθ κ. Μετα
  ξα στρέφει την προσπάθειαν
  τού καί πρός την νεολαίαν.
  Δέον νά σημειωθή δτι ούδε
  μίαν σόγκρουσις επήλθε
  πρός την εκκλησίαν. Τόν Ί
  ανουάριον τοθ 1939 ό πρωθυ
  πουργός τής Ελλάδος άπευ
  θυνόμενος πρός την νεολαίαν
  είπεν: «Ή όργάνωσίς μας εί
  ναι χριστιανική. Μένει πιστή
  είς τό ορθόδοξον δόγμα τό
  έπικρατοθν ένΈλλάδι καί δέν
  άποκλείει κανέν άλλο χριστι
  ανικόν δόγμα. Δέν θά θεώ
  ρώ πλέον ώς άνήκοντα είς
  την εθνικήν νεολαίαν τα μέ
  λη της έκεΐνα, τα όποΐα θά
  προσέβαλον τάς θρησκευτι
  κάς πεποιθήσεις οιουδήποτε».
  Όλίγας ημέρας βραδύτερον
  ό κ. Νικολούδης καθώριζεν
  ώς εξής τάς προθέσεις τοθ
  καθεστώτος:
  «Τό εθνικόν κράτος δέν εΤ
  ναι μηχανισμός προωρισμένος
  νά περιορίζτ) τάς ελευθερίας
  τοθ άτόμου. Είναι ένας έσωτ&
  ρικός νόμος,μία δύναμις ήθική
  καί μίαπνευματική προσπαθεία
  δπως ή Ελλάς αποκτήση νέαν
  ατομικήν ζωτικότητα. Τό Ιρ
  γόν τού θέλει στεφθή υπό επι
  τυχίσς. Τό μέλλον θά τό
  δείξη».
  Τζομπανάκη διά την έκπόνη
  σιν άπό κοινοθ μετά των ύ
  πηρεσιών τοθ ύπουργείου τής
  Παιδείας τής μελέτης άνεγέρ
  σεως τής Ένετικής Λέσχης
  (λόγγιας) βάσει των άρχικών
  σχεδίων τοθ Όγγαρο. "Ας
  ελπίσωμεν λοιπόν 8τι ταχέως
  θά τακτοποιηθή αύτό τό ζή
  τημα καί δτι θά καταστή
  δυνατή ή ανέγερσις τοθ ένε
  τικοθ αύτοθ μνηαείου είς τό
  συντομώτερον χρονικόν διάστη
  μα. Διότι πρέπει ν' άνεγερθή
  καί διά πολλούς λόγους άλ
  λά κυρίως χάριν τής αίσθη
  τικής τοθ κεντρικωτέρου μέ
  ρους τής πόλεως.
  "^! ίψ! ?Ρ»
  Έκπαιδευτικά.
  Διά την ενίσχυσιν τής άνα·
  δασωτικής προσπαθείας , υπό
  των σχολείων, συνεκροτήθη
  προχθές είδική σύσκεψις των
  διδασκάλων καί διδασκαλισ-
  σών των περιφερειών Ηρα¬
  κλείου καί Πεδιάδος. Ή ίδέα
  τής συγκλήσεως τής συσκέψε¬
  ως υπήρξεν αρίστη, δέν αμφι¬
  βαλλομεν δέ δτι θά είνε πλού
  σία καί τα πρακτικά άποτελέ
  σματά της. Οί διδάσκαλοί
  μας, καθοδηγούμενοι συνεχώς
  άπό τούς έπιθεωρητάς των,
  πρωτοστατοθν πάντοτε είς δ¬
  λα καί άποτελοθν τούς πρω-
  τοπόρους είς κάθε φιλοπρόο¬
  δον εργασίαν καί κίνησιν. Ή
  άπό κοινοθ δέ συζήτησις καί
  λήψις άποφάσεων επί των δια
  φόρων ζητημάτων απεδείχθη
  έξαιρετικά έπωφελής. Δι' αύ¬
  τό καί έπικροτοθμεν την τα¬
  κτικήν σύγκλησιν συσκέψεων
  καί συνεδρίων των έκπαιδευ
  τικών μας.
  Οί άνεργοι
  διανοούμενοι.
  Είνε γνωστόν δτι χάρις είς
  τα ληφθέντα υπό τής κυβερνή
  σεωο μέτρα καί χάρις έπίσης
  είς την σημειωθεΐσαν εσχά¬
  τως οικονομικήν δραστηριότη
  τα, ή άνεργία πού εΤχε λά
  βει τρομακτικάς διαστάσεις
  πρό έτων, περιωρίσθη σημαντι
  κά. Ειμπορεί μάλιστα νά εί
  πή κανείς ότι άνεργΐα δέν ύ·
  πάρχει. Οί χειρώνακτες εύρον
  δλοι εργασίαν. Έμειναν μό
  νόν ολίγοι διανοούμενοι ά¬
  νεργοι. Διότι δέν ήτο ευκολον
  ν' άπορροφηθοθν είς τάς υ¬
  παρχούσας εργασίας. Καί δι*
  αύτούς φροντίζει ήδη ή κυβέρ¬
  νησις. Καί θά εύρη ασφαλώς
  καί δι" αύτούς εργασίαν. Διά
  τι έχει απόφασιν νά εξάλει¬
  ψη εντελώς την άνεργίαν άπό
  την χώραν καί νά δώση ερ¬
  γασίαν είς δλους τούς πολΐ
  τας.
  σαν την διαταγήν μέ μεγάλην α¬
  κρίβειαν.
  Έξαφνα α£ πύλαι τής φυλακή;
  ήνοιξαν διάπλατε;. Τό αυτοκίνητον
  τό ψίρον τόν πρίγκηπα Παθλον
  πάντοτε τρέχον μέ μεγάλην ταχύ·
  τητα μπήκε μέσα εί; τό φρού
  ριον.
  Ό πρίγκηψ Παθλο; άμέσως έ-
  σηκωθή ϊρθιος μέσα εί; τό άμάξι
  καθώ; τοθτο έσταμάτησε.
  Ό έπιλοχίας τοθ έκτελεστικοθ
  άποσπάσματο; διέταξεν:
  —Επί σκοπόν!
  Άλλά πρίν τα τουφέκια λάβουν
  την θέσιν των εί; τού; ώμου; των
  στρατιώτην δ πρίγκηψ Ιΐαθλο; μέ
  δυνατήν ξηράν φωνήν, πού έμοιαζε
  μέ πιστολιάν, έκραύγασε:
  —Ηαρά πόδα αρμ!
  Οί στρατιώται εί; την φωνήν
  τοθ συνταγματάρχου των έξετέλε
  σαν ώσάν αθτομάτω; την διαταγήν
  τού.
  Ό έπιλοχία; έστράφη πρό; τόν
  πρίγκηπχ ΙΙαΟλον καί παρέμεινεν
  άχίνητο;.
  Εί; την δμάδα των μελλοθανά
  των ή τρομερά έντασι; των νεύ
  ρων ξίσπασε εί; άλλοφροαύνην.
  Ή Ρόζα Αίμπαν δπεχώρησε διιό
  βήματα άπό τού; παραληροθντας
  χαταδίχου;.
  —Γιατί δέν τουφεκάτε; ώρύιχο
  πυροβολήστε, σάς λέω! Δέν μπο
  ρεϊτε, φονιάδες, ούΐε καί τό λύκο
  να τραβήξετε χωρί; νά ζητήσετε
  νά μας ξεγελάσετε; Άποφασίστε,
  αίμοβόροι! Άποφασίστε! Ή Ρωσ
  σία σας περιμένει!
  Ό Παθλος παρέμεινε μέσα είς
  τό αυτοκίνητον τό οποίον βραδέ
  ως επροχώρησεν είς τόν χώρον
  μεταξύ τοθ έκτελεατικοθ άποσπά
  σματο; καί των έπαναστατών. Ή
  ίπαναστάτρια είπε εί; τόνον σαρ
  κασμοθ πρό; τόν Παθλον:
  —θέλει; νά μ&ς σκοτώσης ί
  ίδιος, Ίούδα, έ; Μέ τα ίδια σου
  τα χέρια; Έμπρό; λοιπόν. Κάμε
  γρήγορα! Έμπρό;, ήρχισε άπό
  μενά χαί.άπό τό παιδί.
  Ή Ρόζα Λίμπαν, κατόπιν, ήΌ
  πασε τό δεκαεξαετέ; παιδί πού
  επρόκειτο νά τυφεκισθή μέ τού;
  λοιπού; επαναστάτας καί τό έκρά
  τηαε κοντά τη;.
  —Μή σκούζεις, τής είπεν ό
  Παθλο; μέ άνήσυχον ίίφος.
  "Επειτα έστράφη καί άνέκραξε.
  —'Υπολοχαγέ Καρπώφ.
  Ό Καρπώφ έκάλπασε πρό; τό
  αυτοκίνητον τοθ πρίγκηπος Πα4
  λου καί ολίγον ίλειψε νά τσαλ»
  ΛΜ0ΡΘΩΣΙ3
  ΜΙ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όπερέττα Γ. Ξύ
  δή).—Σήμερον δίδονται βύο παρα
  στάσΒκ·, λαίκή άπογευματινή ώρα
  6 1)2 μέ την επιτυχίαν τοθ Σίι.
  Μελά καί τοϋ θιάσου: ό «Μπαμπάς
  εκπαιδεύεται». "Εσπερινή «Αθηνά
  κή καντάδα» επιθεώρησις τοΰ κ.Ν
  Λώρη μέ μουσικήν τοΰ συνθέτου κ
  Ντ1 'Αντζβλις. Ή «Άθηναΐκή καν
  τάδα» Εχει φινάλε τό Λάμπεθ
  Ούώκ.
  ΜΙΝΩΑ.— Χορβυτική περΐοδος
  Απόκρεω &ρα 3 μ. μ. μέ τό μου
  σικό συγκρότημα τοθ Ραδιοφωνι
  κου Σταθμοΰ Αθηνών κ. Γ. Κεφα
  λωνΐτη.
  πατήση τή γυναΐκα μέ τ' άλογό
  τού.
  —Δέ μοθ λές, δπολοχαγέ, έαύ
  καβάλλας τό άλογο ή τό άλογο
  χαβαλλ^ σίνα; Ποίος κατήρτισε
  τό εκτελεστικόν άπόσπααμα άπό
  τό σύνταγμά μας; ηρώτησεν είς
  αυστηρόν τίνον.
  Ό δπολοχαγός έχαιρέτισε, ϊχα
  με νά βμιλήση, Ιπειτα εχύτταξε
  πίσω άπό τό άνώτερό τού πρό;
  την είσοδον τής αύλής:
  —Ή αδτοθ αύτοκρατοριχή δψτ)
  λότης, είπε δεικνύων πρός τό
  λο μέρος μέ κίνησιν τής κεφαλής
  τού.
  Άπό τό άλλο άκρον τής αύλής
  ό μέγας δούξ Ίγκόρ, μέ πρόσω
  πον συνωφΐυωμίνον, επροχώρει
  πρός τούς συνομιλοθντας άκολου
  θούμενος δπό άνωτατων πολιτικών
  χαί άστυνομικών δπαλλήλων.
  Ό Παθλος χατήλθεν άπό τό αδ
  τοχίνητον καί έχαιρέτισε οτρατιω
  τιχως. Ό Ίγχδρ άργά καί ξηρά
  άνταπέδωχε τόν χαιρετισμόν. Έ
  άχολουθΕα τού έχ «εβασμοθ έστα
  μάτηαε είς κάποιαν απόστασιν ά π'"
  αυτόν.
  Ό Ίγχδρ χαί δ Παθλος ίκυτ
  τάχθησαν. Οί ματιές των διεσταυ
  ρώθησαν σάν σπαθιά. Εξωτερικώς
  έ Παθλος έαίβετο τό άξίωμα τοθ
  άνωτέρου τού, άλλά χαιά βάθος έ*
  βραζΐν άπό θυμόν εναντίον τοθ
  μεγάλου δουκός.
  —Τί έννοεϊτϊ έπεμβαίνων είς
  τάς διαταγάς μου; είπεν ο Ίγκόρ
  είς Οφος αδοτηρίν,άλλά συγκρατη
  μίνον.
  Ό πρίγκηψ Παθλος διετήρησε
  τό στρατιωτικόν τού Οφος.
  —Έχτελω τ ό καθήκον μου ώ;
  διοικητής τ&0 οοντάγματος τίς
  αΰτ&Ο αύτοκρατορική; μεγαλειέτη
  τος, δψγ,λότατε.
  Ό Ίγκδρ μέ δυσκολίαν συνε
  •ρατήθη.
  - Έ'ίΐ δϊ',ίυ δ.ατάααω έν,ώ, τό
  *-.βήκέ· ιας ;ι·λίΐών·ι, ίίπε μέ
  •-■ύξα-όμενον θυμόν έγώ άναλαμ
  βάνω ττ,ν ευθύνην.
  —Τή» άνέλαδα ήδη έγώ την
  ευθύνην, άπεχρίθη γρή^ορα ό ΠαΟ
  λος.
  (συνεχ(ζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΧΟΡΕΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΛΟΣ
  Σήμερον ώραν
  3 μ. μ. και ΙΟμ. μ.
  ΜΕΓΑΣ
  ΧΟΡΟΣ
  Μετημφιεσμένων καί μή.
  μέ τό μουσικό συγ
  κρότημα τοθ Ραδιοφωνι
  κου ΣταθμοΟ Αθηνών:
  ΚΟ'Γ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗ
  Καραμπέτης (βιβλΙ), Νϊκος
  Γύζης, Γεώρ. Σαντος (τενό-
  ροι ντιζίρ), Κ. Πακκδοπου-
  λος, Γ. Δημητροιτουλος Μ.
  Μιχαηλίδπς (τραγουδισταΐ κι
  θαρισταί), Νΐχος Μακρής
  (κιθαριατής τραγουδιστης καί
  παντονιονίατας) Τ. Πήνειος
  (πιάνβ), Βορβζίνης (άκορ-
  ντεβν), Παπούλιας (τζαζ).
  (11 πρβσωΐχα).
  Έκπλήξεις καί μόνον
  εκπλήξεις.
  Κάνομεν την μεγαλυτέ
  ραν κατανάλωσιν διότι κο»-
  λοδμκν ίλα τα ώφάσματα είς
  τιμάς βθ»γκρΙτί*$ εόθηνάς.
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Ό έρως είς
  των Χρυοονθέμων.
  ΗΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαοέρ
  Επροχώρησεν άποφασιστι
  κά πρός την πόρτα. 'Εκτύπη
  σεν. Άλλά, νιά πρώτη φο
  ρά ή μουσμέ Θυρωρός δέν
  άνοιξε καί δέν έπεσε πρηνής
  μηροστά στήν έπισκέπτρισ.
  Πάλιν ή μίστρες Χόκλεϋ έκτύ
  πησε πιό δυνατά, έκτύπησε
  μέ τίς δυό της γροθιές την
  κλειστή πόρτα. Άλλά ή πόρ
  τα δέν άνοιξε.
  Πεισματωμένη, ή μΐστρες
  Χόκλεϋ, έγύρισεν είς τα. κου
  ρούμα καί εΐπε στούς παρι
  στσμένους:
  —Είνε άπΐστευτο νά μην
  άκουη ου τε νά άπαντςΐ κανείς
  σ' αύτό τό σπΐτι Ασφαλώς ή
  ααρκησΐα δέν είδοποιήθηκε.
  ΓιατΙ θά τής ήΊαν εύχάριστο
  καί παρηγορηιικό νά έχη, σ'
  αύτές τίς στιγμές, τούς φ(
  λους της όλόγυρά της.. Σκέ
  τττομαι μέ ποίον τρόπο θά
  μπορέσω νά τής στεΐλω Ινα
  μήνυμα...
  —Περιττόν, είπεν ό Φέλτζ
  ,αφνικά. Κυττάξτε.
  Ή -όρτσ, την οποίαν κα
  νεΐς δέν κτυποθσε πιά, άνοι
  γε. Καί μιά άλλόκοτη ουνο
  δεΐαΐβγσινεν εξω.
  Ύπηρέτες, ύπηρέτριες, δλοι
  καί δλες μέ ροθχσ ταξιδιοθ,
  δλοι καί δλες φορτωμένοι μέ
  τα καλοδιωρθωμένα πακέτσ,
  μέ τα θαυμασΐως έργασμένσ
  κουτιά μέ τούς ώρσΐους σάκ
  κους άπό χαρτΐ πού δέν ξε
  σχΐζετσι, πού είνε τα κιβώτια
  καί οί βατλΐτσες τής παληάς
  ΙαπωνΙας, ίφευγαν μέ μικρά
  βήματσ, οί μέν πίσω άπό τούς
  δέ, Ιφευγαν άπό τό Βυτικό μο
  οπάτι, έκεΐνο πού βγαΐνει
  στόν σταθμό τοθ σιδηροδρό
  μου πού πηγαΐνει άττό την
  Ναγκασάκη στήν ΜοζΙ, στό
  Κιότο καί στό Τοκιο...
  ΚαΙ ξοφνικά πίσω άπό τίς
  ύττηρέτριες καί τούς ύπηρέτες,
  καί άκολουθούμενον άπό άλ
  λους ύπηρέτες καί ύπηρέτριες
  £να κουρούμα βγήκε άπό την
  πόρτα καί π«·ρβ τό μονοπάτι
  πού βγαΐνβι στόν σταθμό...
  ϊνα κουρούμα τό οποίον Ισυ
  ραν 6ύο κουρουμάγια... ενα
  Βιωτικό κουρούμα πολύ κομ
  ψό... Έτιάνω στά μαξιλάρια έ
  αθότσν μιά γυναΐκα ντυμέ-
  /τ λευκά...
  Μιά γυναΐκα ντυμένη λευ
  κά. Μιά πενθοθσο γυναΐκα,
  ιυμένη ούμφωνα μέ την πα¬
  λαιά μόδα, μέ ϋφασμα μονό
  ρωμο, χωρΐς κανένσ άπολύ-
  ως στολΐδι, δπως οί τύποι ό
  ρΐζουν -ώς πρέπ?ι νά ντύ-
  νωντσι οί χήρες. Μιά γυνοΐ
  «α ή όπαΐα εφευγε άλύγιστη
  καί Ιερατική μέ τό κεφάλι ψη
  καί τα μάτισ άκΐνητα. Ή
  μσρκησΐα Γιορισάκα...
  Επέρασε..Επέρασε κοντά
  άπό τόν πρίγκηπα Άλγκέρο,
  χωρΐς νά τοθ ρ(ψη μιά ματιά.
  Επέρασε κοντά άπό την μΐ
  στρες Χόκλεϋ χωρίς νά προ¬
  φέρη λέξι. Επέρασε κοντά
  άπό τόν Ζάν Φρανσουά Φέλτζ.
  Άπομακρύνθηκε στό μονο
  πάτι άργά καί πάντοτε περι
  <υκλωμένη άπό την συνοδεία ής... Ό Ζάν Φρανσουά Φέλτζ έ σταμάτησε τόν τελευταίον ύ· ηηρέτη καί τόν ρώτησε γιαπω έζικσ. —Είνε ή μσρκηοία Γιορι- άσσ Μιτσοθκο— απήντησε ό άνθρωπος— Γιορικάσα φουν Ιν.—Ό άνδρας της σκοτώθη κε χθές στόν πόλεμο' πηγαΙ εί στό Κιότο, γιά νά ζήση ιτό βουδδικό μοναστήοι των θυγατέρων των «νταΐμΐο»— /ιά νά ζήση έκεΐ άσκηαικά ;αί νά πεθάνη έκεΐ. ΤΕΛΟΣ Ή οτήλη τού ώροΝάκοομου. Γιά νά εχετε ώραΐα χέρια 'Ή περιποίηοις των νυχιών. θϊ σά; δώσω σήμερχ, χυρίες μου, μεριχους ούσιώ5εις κανίνας των οποίων ή έφαρμογή άπαι τεΐ βλίγα μόνον λεπτά τής ώρχς χαί οί ίποΐοι θά σα; έπιτρέψΐυν νά έχετε δάκτυλα απολύτως παν τοτε καθαρά. Διά την περιποίησιν των χει ρών άρχΕζετε, πάντοτε, άπό την τελείαν άφαΕρεσι τοθ βερνιχιοθ τδν νυχιών. Εάν μείνη ολίγον είς τίς £χρες βρέχετε ίνα μπα- μπάχι τυλιγμένο γύρω άπό Ινα ξυλάκι (μπατονέ) μέσα είς τό δια λυτιχό χαί τό περνδτε άργά γύ ρω είς τα νύχια σπρώχνοντας πολύ έλανρά τα δεοματάκια. Μην λησμονήτε βμως 8τι τό διαλυτι χό σας πρέπει νά είνε λιπαρό, εάν δέν θίλετε, ολίγον κατ' όλί γον, νά χαταστρέψετε τα νύχιχ σας καί νά μην μπορήτε πλέον νά τα σώσετε. Λιμάριτε τα "ύχια σας κατά τρόπον πού ν4 είνε δλα τοθ ιδίου μήκου;. Εάν θέλετε νά Ιπιμηκύ νετε τα χέρια σας, Χιμ&ρζχζ τα νύχια σας άρκετά είς τό κάθε πλάι άφίνοντας τα είς τό μέσον δσον τό δυνατόν μακρυά. Άσχοληθήτε κατόπιν μέ τα δέρ ματα, πού ΐχουν πάντοτε τάσιν νά προχωροθν επάνω είς τδ νύ χι καί νά άποχρύπτουν την βά σιν τού. Πρέπει λοιπόν, εάν εί νέ δυνατδν^καθ' ημέραν ν« άπω Οί]τε αύτά τα δέρματχ μέ Ινα μπαμπάχι βρεγμένο μέαα ο' 2να δγρΐ είδικό γι' αυτή την χρήσι. ΐιύρετε ή5η δλες νά χρησιμο ποιήτε τό βερνίχι αίς. Άποφεϋ γΐτε αύτά ποϋ είνε πολύ σκοθ ρα ή πολύ ζωηρά. Επί τού πά ρόντος, έπανήλθαμε δσον π3τέ είς τού; λεπτους χρωματισμίύς οί όποΐοι τείνουν πρός τό φυσι κόν ρδζ ή πρός τό πιβοαάν. Επι θέτετε τό πρώτον ατρώμα βερνι κιοθ επάνω είς τα νύχια, τό άφή νετε νά ατεγνώση καλά' συγχρό νως άφαιρήτε μέ ολίγον μπαμπάχι βρεγμένο μέ διαλυτιχό 5ΐι περιτ τόν βερνίκι ίμεινε γύρω άπό τα νύχια. Έπιθέτετε κατόπιν καί τό δεύτερο στρώμ.3 μέ μεγάλη έπιμέλειαν ώσΐε νά μην υπερβή τό νύχι. Δέν σα; μένει πλέον πά ρά νά πάρετε όλίγην κρέμα καί νά την περάσετε έλαφρά επί των χειρών σας. Έπιθέσετε περισσό τερη επάνω είς τα δάκτυλα διά να διατηρήσουν την εύχαμψία των. Εάν τα νύχια σ»ς είνε λεπτά χαί θραύονται ε5χολα, άφήσετέ τα επί Ινα μήνα τουλάχιστον χωρίς νά τα βάφετε μέ βερνίχι. Αιμάρετέ τα κανονικώς καθ" ή μέραν πρό πάντων δμως συνηθίσε- τε δλον ούτον τ4ν καιρόν, νά τα φίνετε κάθε βράδυ επί δεκα λε πτά μέσα σέ χλιαρό λάδι. η Ντιοτεγκέ Κυρίες μου, σας ύπόσχομαι τα ωραιοτέρα κτενίσματα τής μόδας διά τούς χορούς. ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ * Δερματολέγβς Ν. Ματζαπετάκης Λέχιτκι τούς έκ δ«ρμ«τι· κων χγχι μΐταύοτικών νοβη- μάτων πασχβντας οδός Ν«· κταρίου, πάρβδβς πλατ«ί«ς Βαλιδέ Τζαμί, τένς βΐκίοι Ν. ΝυστβραΜη. Τούς Μεσοαρίτοτς, τβΰς ηά· σχοντας έχ δερματικ&ν νβ- σημάτνν, τέ) τελευταίον Σ«0 βατον έχάατον μηνός ΐΙ{ τέ) έν ΜοΙρΐς φαρμακείον χ. Νονντράχη. Εξπρές θαλαμηγόν ΣΟΦΙΑ,, Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ- σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουσρίου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τή νόν, Μύκονον, Ί· καρΐαν, Σάμον. Τηλ. 5.51 Πρκχτορκΐον ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ /_« Θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών. Πσρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασίαν κρυστάλλων. Πρίν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας. Τιμαί λογικαΐ. Κεμάλ Άτατούρκ ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τοϋ "Αρυστρογγ· 24ον Νά εμπνέη εμπιστοσύνην χ» νά έμφυσφ θάρρος είς τούς στρ: τιώτας, είτε χαλή ήταν ή χατ^ στάσις, είτε χαχή. Ήκουσβ μετά ηροσοχής τάς ά νχγορ&ς, Ιιιελέτησε τόν χάρτην έκαμε τούς υπολογισμίΐύ; τού. Τό πρόσωπον ταυ ήταν ήρεμον, άπα θές. Τα μάτια τού, χωρίς ϊκφρα σιν, δέν έπρόδιδαν τάς οχέψεις τού. ΕΙχε συγχεντρωθή" όλόχλη· ρος είς τό πράβλημα. "Οταν ό Λ£ μαν φόν Σάνδερς, είς την Δαμα οκάν, 4>ηαεν είς αυτόν [την εύθύ
  νην ν° αποφασίση την γενικήν
  ύποχώρησιν έκ τής Συρίας, χαί ί
  Μουσταφά Κεμάλ σταθμίσας χά
  λ(δς την κατάστασιν διέταξεν ά
  δισιάχτω; τα τούρκικα στρατεύμα
  τα νά δποχωρήσουΛ είχεν έγ
  καταλείψει έδάφη πού δέν ήσαν
  τούρκικα χαί πληθυσμοίις άποτε
  λουμένους άπό "Αραβας καί Συρί
  ούς, 2χ: Τούρχους. "Ηδη Γ
  μως ή κατάστασις ήταν διάφορος
  Άν διέτασσεν αυτήν την φοράν
  την γενικήν δποχώρηαιν, θά έγ
  χατέλειπεν έδάφη τούρκικα γυ
  ναιχόπαιδα είς τόν προαιώνιον
  εχθρόν, δηις θά προέβαινεν είς
  δηώσεις, είς λε^λασίας, κατα
  στροφήν. Άλλά δέν ήταν άνθρω
  π?ς νά έπηρεάζεται άπό την αί
  σωματικήν άποψιν ενός ζητήμα
  τος. 'Έκρινε τό πρόβλημα άπό
  αυσχηριίί ατρατηγιχής απόψεως
  ΚαΙ άπΰ τής απόψεως αυτής δέν
  έχώρουν αμφιβολίαι:,
  "Αν παρέμεναν χαί πολεμοθσαν
  είς τό Έσχή Σιχήρ, ή χυρία δύ
  ναμις τοθ τουρχιχοθ στρατοθ θά
  έσαρώνετο.
  —Έ<χενώσατε άμέσως τδ Έ σχήΣεχήρ!—διέταξε μέλαχωνιχάς, τουρκικάς φράαεις —Διάξαιε γενικήν δποχώρησιν. 'Υποχωρή3ατε είς βάθος τριακο σ£ων χιλιομέτρων πρός τόν Σχγ γάριον ποταμόν χαί έκεΐ όχυρω θεΐτε είς νίαν γραμμήν πρός κάλυψιν τής Άγκυρας. Οΰΐω θ' αύξήσουν αί. άηοστάσεις διά τάς συγχοινωνίας χαί τόν έΐοδιασμόν το3 έχθροθ, ο£ Έλληνες θ* περι αχθοθν είς δυσκολίας, καί ημείς θά έχωμεν 3λον τδν καιρόν διά ν' άνασυνταχθώμεν». Καί μέ τίς σημαι&Ολες πού έκάρφωσ»ν είς διχφορα στ,μεΐα τοθ χάρτου, «Ι χεν εκδηλώσει τάς άποφίσεις τού. (συνΐχΐζεται) Έκαστην Τρίτην μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬ μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, ΑΙδηψόν, Βό¬ λον θεσσαλονίκην. Τηλ. 5.50. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον1 Ι πιπλωμένον παρά χαλ^) οΐχογε νεία. Πληροφορίαι καρ' ημίν. Ξ Ι ΔΕ2ΠΟΙΝΙΣ τελειόφοιτοί γυ· μνασίου γνωρίζοασα χαί γραφομη¬ χανήν ζητεί ανάλογον θέσιν. Ι Πληροφορίαι παρ' ημίν. ^ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιι^ ! ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ ! Ξ | Τα άπό έκλεκτά σιμιγδάλια περίφημα Ι ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ τοθ έρνοστασίου: Ι ΚΑΡΟΥΖΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ Ύποστηρίζετε την ένχώριον Βιομηχανίαν βοηθεί¬ τε τάς οικογενείας τοθ εργατικου προσωπικού, ένι- σχύετε τόν τόπον σας. — Έμπρός λοιπόν δλοι στό ντόπιο πραγμα. | ΐιαιυυιιιυ υιυΐΐΗϋΐ ΐιιΐιυυιιι ωιιΐΐιιυι ιιιιιιΐιιιιι ΐιιιιιιιιυιυιιιαιυυ ιΐ ιυιιυΐιιυ ιυιιιιιιιυ ιυιΐυΐΗυ υυιΐιιιιιι ;ίΒ ΚΟΙΙΊΩΜΙ ΚΡ ΘΑΝΑΤΟΙ.-Άπέθανε καί έκη. δεύθη χθές έν συρροή τΐολλοΰ κβΐ έκλεκτοϋ κόσμου 6 Ζαχαρίας Α¬ στρινάκης έκ των παλαιοτέρων συμπολιτών έπαγγΕλματιών καί καλών οίκονενειαρχών. Τα τέκνα τού μεταστώντος καί λοιπούς ο[- κείους αύτοθ συλλυπούμεθα θερ¬ μώς. *** Γύρω στήν πόλι. Ή κίνησις προχθές τής Τσικνο· πέαπτης δέν έδικαΐωσε τοϋς ανα- μένοντας την ζωηρότητα τοΰ &λ- λοΐε. —Τα χορευτήρια σχετικώς δέν παρουσίασαν την άσφυκτικήν πλη· θώραν κόσμου πού εσημείωσαν άλλας εποχάς. —Έν πάση περιπτώσει <αΙ ή κίνησις ούτή άπεδείκνυε δτι σήμε¬ ρον αυριον οί Άτιό<ρηες θα ζωη. ρεόσουν περισσότερον.1 —Τουλάχιστον αθτό ύτιεστήρι- ζον οί οίωνοοκότοι — Ό χορός των Τραηεζιτικών ύηαλλήλων είς τό «Ντορέ» άττόψβ θά αποτελέση Ασφαλώς τό κοσμι- κόν γεγονός τής εβδομάδος. —Μέ την συμμετοχήν τού καλϋ τέρου κόσμου της κοινωνίας μας. —"Άλλως τε ή όογάνωοις τοθ χοροϋ έγγυδΐαι κάθε επιτυχίαν καί ζωηοότητα. —Τό εσωτερικόν τοθ ταχυδρο- μ ε (ου έπισκευάζεται κατ' αύτάς, —Έν τφ μεταξύ ή κίνησις έξα· κολουθεϊ αμείωτοΓ, των ύτταλλή- λων δυναμένων νά έξυττηρετοΰν μέ κάθε ύποχρεωτικότητα τόν κό¬ σμον, — ΚαΙ παρά την προσωρινήν αυ¬ τήν ανωμαλίαν. —Τα δένδοα της λεωφόρου Κουν τουριώτου, ώς γνωστόν κόπτονται είς ωρισμένα σημεΐα τής όδοΰ. — Πάντως δίδεται ή ίξήγησις 8 τι δέν πρόκειται νά παραβλαθθη Λ έξωραίσμός τής πόλεως. —_Άλλά τουναντίον νά έξυπηρε τηθ{ΐ δι* ωρισμένους λόγους. —Ό χορός τοθ Τέννις άπόψε είς την Λέσχην ΉοακλεΙου θά συγκεντρώση ασφαλώς πληθος κόσμου. —ΚαΙ Θ4 παρουσ'άστ) τάς καλυ- τέρας έμφανΐσεις έν συνδυασμώ μέ την όλην οργάνωσιν αύτοΰ. —Ή ό ποία καί αυτή θά αποτε¬ λέση μίαν άληθινήν έκπληξιν δια τό Ηράκλειον. — Είς ιόν χορόν θά συυπράξη ή 03χή·ττρα τοΰ θ άσου Ξύδη υπό την διεύθυνσιν τού διακεκριμένου μουσικοσυνθέτου κ. Ν. Ντ' "Ανζβ- λις. — Τό Εθνικόν καί χθές καί προ χθές συνεκέντρωσε εκλεκτόν κό¬ σμον καί ιτολλούς μετημφιεσ^έ· νους, ιτσρουσΐασε Βέ άρκεήν ζω ήν λαμβανομένης ύπ' δψ^ν καί τής έξαιρετικης όρχήστρας τού. —Έιΐίσηΰ ή «Μινώα» είς την εύ ρύχαρον αίθουσαν της καί μέ την συμμετοχήν τής άρτίως κατηρτι σμένης όρχήστρας Κεφαλωνίτη έ σηυβίωσε καί θά σημειώση ιτιέννβς. — ΚαΙ ή αίθουσα ίπίσηςκΠτορέ» μέ τό μουοικόν της συνκρόιη .α αναμένεται καί άπόψΕ κα αυριον δτι θά συγκεντρώση όπως παντο τε κόσμον. —Μέ πολλήν 6πιΤυχΙαν καί τιυ κνήν κοσμοσυγκέντρωσιν συνεχΐ ζονται αί ναραστάσεις τοθ θιά σου Ξύδη μέ συμμετοχήν της κ. ΝΙτσας Φιλοσόφου, ήτις διέκλασε έναν ωραίον πράγματι ρόλον, είς την «Κοκοτα μέ τούς μενεξέδες», τής σουμπρέττας κ. Νικολαΐδου, τοΰ κ. Μπάρτσου, τοθ κ. Ξύδη, καί λοιπών πρωταγωνιστων τοθ καλοϋ θιάσου. ο Ρέπορτερ ΑΠΩΛΕΣΘΗ ωρολόγιον γυναι κεΐον τής χειρός. Παοακαλεΐται ό ευρών νά αηοταθή είς τα γραφεΐα τής συναδέλφου «Ιδής» καί Αμει· Φθήσεται. ΑΠΩΛΕΣΘΗ άπό Μασταμπά 6· ως Χανίων Πόρτα κύων λευκός, μικροΰ άναστήματος, μαλλιαρός μέ ψαλλιδιαν είς τόν αριστεράν μηρόν. Ό ευρών παρακαλεϊται δ¬ πως τόν παραδώση είς τόν κ. Γ. Χουμεριανόν (Εξωθι Πόλης Χανί¬ ων) καί άμειφθήσεται γενναίως. Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΡ. ΛΥΑΑΚΗ-ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ Δέχεται είς τό ίργαστή- ριδν της (Πλατεία θαλιδέ Τζαμί). ΑβΡΑΥΧΤΑ ΓΥΑΛΙΑ αΡΟΛΟΓΙΩΝ Επρομηθεύθη πρώτον καβ' 2 λην την Ελλάδος τό ώρολογο ποιεΐον «ΖενΙΘ» τού κ. Μιχ. Μα νβυσάκπ. Τα αθραυοτα γυαλιά, δέν σποΰν ποτέ. Είνε λεπτά καί διαφανη όπως καί τα κοινά γυ«· λιά. Τιμαί δπως καΐ των κοινών ιτερίκου. Έπανήλβ* έ{ ΆΒηνβν Α κομμώτρΐΒ χ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ίπβο εΐχΐ μεταβή πρύς ιτα ρακ€λουθησιν των νίων κομ μώσ«Μν, διά τας ΆποχρβΜ, κβμίααοα: πλουβΐΝΤάτην συλ λονίΐν βικχοσμητΐΝ&ν τής κι ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Πυρήνα Ή ρ( « μβτγγάλιοι Βασ. Παπάζογλου Λβωφόρος Κουντουριώτου
  «■ΒΒβ»βΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒβΒΒΒΒεΐΒΒΒΒΒ«·ΒΒΒΒΒβΒ·Β1ΒΒΒεΐ·ΒΒΒΒ8ΒΒβΒΒΒΒβΒΒΒΒ·ΒΒΒΒεΐΒΒβεΐΒ·«ΙΒ·ΒΒΒ·ΒΒΒββΒΒ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΐνΐΝΙΟΥδΠ
  -»γιι ρ^
  •κ φι χο'χιι ι»3σΌσ)οοΊιγΓϊ ·α(ολχβι
  μακ 3»}ΐλ)Λοχ2θ κάνη Λ<ηΐ| όΧ «,ιοΐΒο'ίηιο, ΙΥΧΙ3ΙΗΖ ι»}ΰο*οβ[/ΐγ— ·3ηοβ 2 ΊΙ βΉ Λω^ο,ιο, Λ<οκ -ιόοιιτ)| ΛΐοΙισίιι Α*μ *λ [ λμλ . «Αγ,. '!ί* 6Ε61 5ηοΐ3 ηοκιΗθΛθΚ]θ Λ« «3 λ«λ?γΙο5»*ο ηοβςλ ηοι ί«90» ικιολ| »«ο»βκβτ1ΐιο υκιΧοΊο ιι»Η ϋΐο>02.»3| ΑκιοιοΌσ)? Αι λ; ύρ,υ,Λ
  βΒΑ» «ν.?θ ΖΙ-6 Λ»ο>? < ηβιακηοο^Βφ ζι λΙ;χ*ιοα2Ι ϋ ■ΟΟβΙΙ Λ1}1 110 ·ΑΜ1»Υ;»« 5 {ΙθΜΙθΊΐ Ληιη» χχ5 ,β»« !9ΐΐι5 5ιΐ ,Ίο 'Λβιγκοκ Α» '»ΐίΧθ)θβΛϊ| χκιιοιο'ηοι 5η χιλβο,οιοΊιικιο6»% »ι ίςάη] ϊλοβ ηϋαί»»)θίθΐιιΐΛ. ςΊΐκιιπα»ΐ2 ιικιλ Μ '5*γΙ Λ»β<«Χ ΛΙΙ1 5]9 ΛΡΒΛ35 5ϋ 5α ιβ>» υ
  Λϋι 5)3
  "00* 5>?τ1Χ»
  ΛΟΙΒΙΙΟΧθΧηΐΠ ΛΟΧΙΛΟ,Β, 01 5ΐ~
  •00* 5»ΗΧ»βο'5»ο
  ίυι Λβγηον. οί 5}3
  'ηοιυΛκώ
  99011 »0©Η ΙζΓΐΙΧ,Κ 301
  9Ο9Θ?1»Χ "ΟΙ ΧΙ9Λ3ΛθΚ}9 1/ ΙΙΧ
  Ι ο)βιιιΐϋ
  »Υγ»ίΙ»3ί ηο)βιιιΐιϋν «οΐ)γ
  Ηηο ηοι 59ΐΒΐο ΛθΛηθ9(ΚΐΛΐ1 5; ι
  ονη
  •ηβοο* ιΐ
  «V
  }»λλ»ιο»κ χ
  »οι οσΑκν;; 0Γ»Ζ ιίΐ3ουρΐ3 ι»]»»
  γτβυ/»ι τ£ 'οοβοΧ ΐΐχιοηοτΐ ΟΖ'£Ζ
  'ηοβοΧ υχικηοτΐ ι»κ
  | Π 5»Η 5|?» ©ι»*} ιοηοΛ«0Ί
  05 Τί 'ηοβιιρβο. οβκΐΛΐιγγβίΛ ηοι
  χιορχβΛ» χαοιχΑ χι :»«9β 3<Γΐια χχοχν' '««Ν χ «οί χίγιΊΐο οΐ'ΖΖ '5ΐ9θϋθ]9 ιχΛΐσ9ΐκηΛ — ηβιβι 1 α γρ ΟδΊΖ Όβ«ι«βγο3 ηοι ιοκηι ιοχ ΙΛ9Ο.0Χ1· 5ιβοι :»Η?β ?Η ό βαηΑογ. ηοκλχ^ ·χ ηοι 5ΓΙΖ '»οιουΧβο »ακιΗ τΟΖ ΜίΜ» θεθΖ 'ογγ9«»ν ·λχ«ι|, 5ος» 19 5^χ οκη ηοιοηοΑ»;}! γ» ΟΖ 'ηο^ιχτΐηρ Ιΐχιοηοτΐ 9Γεΐ 9βΑΧ 091 Χβ«» V 61 " '9 |»Χ Ο1ΟΟβΥ.ώ ΟΛΙΟΧγκ Ι.ΟΜΓΙΟ, Όϊ ΠΟΧγώ »«9 91191Λΐη9Χ |^ν αομχιΐηοΐ ϋχιοηοττ ς^'ΒΙ '«0®'? «χ» ηοι 5ΰ ν ΐΐΛηΛχπ χσιοΐιΧβο) ' οογΙ χοώβν.9 05 ΕΙ '5>90ϋρ59 Οτ'εΐ
  ΆοισΐιιοηχτιΊιο·χ
  9
  ΟΙ ΛΟ(33ΐ11ΙΟ ΙΪΟΒγίΙΧί »(}
  γ, 5οΠβ»ιο $9χΐΑηΦ9ΐοχα ό,
  ΛΟΛΐϋ3ΐίΙΐ0 Οχ—
  ΙΒΛΧβΓΐΧΥ.»ΛΧ
  ΙΛΧ1ΛΙ9Ν Φΐ ΧβΧΙΙ
  9.1
  ■χ ηοι
  ^ ?γι« Ληι ^
  •κχ 511X901 χ'ιλ9Υ:οσ<; ι «χ -χ)ΐι ·31Λθ11Γΐθ11ΤΙ '5ΐ3Ο)λ11. 919 ,σοιι ολ3γ)9<210ι>3)(ΟΧ>1ομ
  99 ρι 3τ1
  ^| ρχηχΛ. ϋοοιο
  ηοσΌιι 5©ο ρθ 030x9119
  ΐ
  λονλουοΐλΥ,.
  .,Ι0ν090αΑΙΑΙΗ
  Νοι.ιΐννυοβνχνζ
  πο]οΊΙιτιΙιςοιιου
  ηο)θΙιοχ>ν ΜιΧο^γϊομ ο,
  ·- ν οοι
  Λθ111φΛ3 11ΟΓΤΙ/1ΟΟ1»>] φΜΙ5ΐΧ
  Ι φΐ Λ3 ·Γΐ ·τί ΛΐΐΟ ΛΟΟ1
  Λϋ.111Γΐ3υ ΛΟ03Τ11,! 6£61
  λ~οιι.
  ^Π>1
  *}1Ο1
  νθθ1
  6£61
  -30 ΛΟΛ—
  3γ Λ©1(
  Χ3 1/ 118
  ·-

  9Κ[ ν
  6661(2(8 5*
  ]
  (ΟΟΤΤ)

  Ο»
  0
  Αθ5ΐ)ρτΙτΙ»ο'λ
  ΉΝ'31
  ·τ)·ω 3Τ
  οοιι
  9Ρϊ 3
  300*3394» ο,
  ιτΐοχοόηι
  χχ
  30,(030,3 οί ]»χ &ιο»ικχ )ρ9 13 31
  9χ ·»ι»τΙο«9 ϋοιριοηοο'ΒΗ £9 «τί
  οοΐί 3ιγ>οΐί9τ1(οκ »]τ1 ιπα
  λ
  οοόιι
  )ΚΧ ΚθΤΐθΙΛΠΟ
  '3ΐιι
  αοι ]»
  <ΐ)ΐιιοι»5ο 5κι ,χκ κα 3:ψ3χο |2 Ο» »λϊ| »}Α 3.Τ1 5530 ^9 9 _ οΧο οικάψ ιϊΧ§ ΙιοΊλο1^ η, 3ΐιι Η, ' 3;ι 239^09 οί απο} »ι κι ιτίιρΐοιι οοιι Ιιο 'ηοι οαπο9 οί ]0 χιχ Ίι 13X3, 5ΐ3Υ_ριιοτ)σ>κ
  '1
  ;χ>κ
  »ΐΑ)ρ)
  Η^I3^^I3^
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΗΙΐνθΠ
  -χιόληΑΐρ Λιμ
  ■ς 119 ικΐΒ
  Άσ>ιχΐΑθΐΐτί
  Ή Ν
  68(ΐ(6
  30
  3]Β
  ν)Μηοχχκι$ιι
  1 Ι
  ίϊ3ΙΓΙΐνΧΉΝΙ3
  ΛοτΙοΐΛΐηλιο.2 Α?ι
  Ι Ιι
  σιιηοοοι
  ρ
  ^ 3(41 φθΊοιί 5(θ3θίχοίΧ οοτ!')ΐΧοο3 3[ιι κ;
  κάχη ^τ) »Α2 '3ηοκιικ3οοοΊι οοιοοι Χ3 3φ Ι θ^
  'νΐννχ ν3ΧΝ
  "V
  ΐνΗ
  "V
  ίΐο)ο»ιοολί| ηοΑ|τ)οοϊΐχσ)οοοΊι
  •ιΐΑ» σΐΑ» 3φ Α(ρτ)(/ι ςί»ιΐ ηοι ΥΧΝΙΦ3 ί»!φ ΐ
  αοοΧ| αιοβΧο Λχ^τΐΒξοο «ηοΐίοι ΥΧΝΙΦ3 Ο°χ1Υ.βαΙς»
  φ Ι' πα^ 3σ> 3(ιι κ
  αιοιτ;αΛ 5?3 Αί
  λγ?ι

  323
  νΐΝΙΦ— φ
  ;;|^ «λ» 5η 5ϋι 5ηβο|Η Χ3 λιο
  ΛΐιγβΑίΗ Λΐίΐ κο'βη ]»κ Άοιιηι ΛθΐϋφΧλ3 αοι
  3ηοο,<ριιτΙοιι Χ3 οιι» νΐ -Ιΐιο»Κ3φ $ΐι "13 Λ? Α Ηΐΐνου ^ ΟοΐΑοννν ΑΟΧΙΝΧ31 „. ■■■■ _ Ίτ-β ΙΙΥΟΠΟαΜν 201ΜΉ βχ ■ ■,■■■■ "V λοτ,ολοοΙ 3 ΝΟΙ3ΦΥ<υ ■■«■■■■■,■ 0099* •χχ Α 3φ 'Αφ οιοοιι^ 3*4,1 3φ Αΐιΐ3γ3τ) λ^.ι αοιιοχο Κ]οιι9 (ι 5^γ_οιοοιι »9 53339 3τΙ χι : ΚΜ12Λ]Χ1113 Κ1 911^) ΑΟΑ 911» ΒΑ]3 3οιχ| 'ηοι ' ■}ΤΙ ΒΑ]3 ^Ι ,»ΧΛΟΛ)Υ,Ο$ 01 Λ3_ 3120 χιο» Χ2ογιι »ι ιΐ8 'ΒΑ3»τΚχο αο -20119 οί 'κχιιίΐΑλβτΙη^ «κιγ.0 Ι ( ! ^ ^§;2 γ^ ·3ηογ·χΑο «3οοκιι(χΑλ κτΙ» 3οοι 3τΙ 5ΐ3οηοσ'χΛηο 5»ι ριιιρ κιογ,ιι ^ι &ο93ΐκιοοσΊι κα κΐ2 λο 23Χθ'»ηΧ>ΑΑ9Χ1ΑΒ1139'90ΐα£'Λ13γ;ΒΤ| »Λ
  ι»ΐ3ΐιΐ3χο ηΓλΐρ'ί! Α(αι αΙιιοχι ,κχ
  κι!αι912! αΕιχιι'λαΛιοτΙ ιβΧ| '3ηογ2
  011» 1Λ0Ο]Ο1αΐΑλ3Α» 3(ρ '31Λ13Α»θλ
  Ο, '&ιιχσΊοιικ. χά ι»ι»Αη2 3οι
  -ο» 3
  111
  30
  α; ι»χ
  Ιί
  ]
  ΟΙΙΤΙ
  -Χ1ΧΧ
  3ΐοιι»χ
  ?ιι»
  »ι
  γ 3]3
  Α*Χ1
  Χ]0119
  ΑΟΙΐρ^Ι ΑΟΙ
  > 11912
  Χ0 Α
  χιχχ χοΊτ!^ »ιτ)
  5»τΙ
  3Α]3
  γ}
  φσΊ»χ
  ά»
  ·Α»3τΙηχιοΊ
  ;χκ αοιι αχ
  Α Α£|θί3
  5(^03X0
  ρ ] ΑΧΟ
  9 323 )3Ο(ρθ'!ΛγΐΙ Α3Τ)θΧ| ΑΟ
  20119 Αοι 5οο"?ώ ο, φχιγ1ιτ1ΐ3χ χχ
  -ιοοιο] ;χχ 5ηοιίΛ0ητΙ^ 5οοο'ηκο
  ί*9 Λθΐι ίραηκ οί 5;β Αηοιιιησ'κ
  Χ2ογιι »ι ί»κ 3ο*χχο αοι
  91 8θΌ3ώ? 3οιΐ(ΐ)^0>χ 9 οοιι
  αοοΊχχ Αοι οιιχ [*9£"θη9 αποΧ|
  Χ20γΐί 332»ΐγΐχ ·»10γΐΙ ΒΙΑΧθίλλ
  -χηχΑ ?τΙ 35»τί 3ίίΐρο^γχ0 3(ιι Α09
  -Π9 αοι 323 ί^χι αοοΧ} 1020119 3°
  Λσ>ο'η»ο'Λ9 ΑΐφηγχχχΛ» Αί,ιι »ΐ2 ϊυ.
  •γ» ΑσΐΒΟφΛΛ ΛΓ£)Χ1Α0Τ1!λ10111| Α(ΟΤ|)1
  ηγοιι αιο(λιχ91ι» α*λι χΐ2 ιΧ? '3σ>
  3( 1 χι
  9 3°
  χιτΐ ν
  ]0
  3X1
  09
  Β12 33ΛΟΤΐίΐ1Ο1113
  0011
  θθΊΐ
  Νθΐονυ νοι νυνΑΥΝ νι
  10909^11
  Άοχ ί>ΐ3θθΑΑ ϋ>ι?ι Αηο^μηογιι
  -»ιο
  91 »Υ.β
  α 'γ 'χ φάιηοχ—9ιθΛ*ήύψΛ
  ίΙ
  5λιοιλ»
  ΑΟΙ ΑΟ^319ϋΙ^1Α3)Ι 91
  'Νοννουν,
  ξ Α910ΟΑΑ

  ■λοΗΙιο)»; ϋ λ»υ;βτ1
  '3άΌ1Ν
  Ν01
  ΖΟ=ΙΟΧ
  ΖΟΙΖΝ13
  ο
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  2 *Λ(θχρ ΛθΟ>3Χν0Λ'ρ
  •Μ
  Ι ΪΪ.Ι.Η» 1
  "■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■«■ι
  ■■■■■■■■■■
  (1Ο13*2)Χ3ΛΠΟ)
  ηοχρ (λγΙ ώλ 'μίιφοφρ ,γγρ '
  5ωΛ9σΧΛηο ΒθΙιιφσχοσι-
  >Χ3 ιοχ *^Ο1Ο1{^^^ 9 λοολ ρι
  ΐ3Χ βιιρ ι^οΧπτΙφιιρ 9 ^9ι
  ηο ΐ>ς>63^οφ ]ΐ ·3σθ9νν'— '
  •ηοι -ριΐ3 Λ~σ^
  ?Λ 9 ΐοχ {ογΤοΧ 0113X3 59ο ,
  -ΟΟΛΟθυ Ο. 'ΛΟ)ΙΛΟΛ3 9
  ι Ιι^ΒΛηο '35<Γΐ9/ν·? ^>Β'σ^ο^ ι
  9 Ας '^ΟΛ13Χ3 Μ^ΙΐϋΧΙΛ Γί|
  )Χΐ39ΟΛρ ,Λ ]1Λρ ,ΥΥν. '001 ι
  5ς>0}χο ρ1 λο*}3ιιιοιοχ ς
  1 ΟΛ9Α. ΛΟΛΙΟρΓΐθΟΓ) 91 910
  9
  ο)Η
  ρσχρ
  ΐ
  οοι
  *>ισΑμ
  ,9
  Λ91 *
  ΙιλΧ
  οοα
  5 91 ί
  ηχΒοοσιι ιομ Ό]ςοχ ρι ςιιιη *}θΛ3ΓΐτΤηα>(3Μ
  X)^ 9 Α3Μ3Τ)~η Ό09 5001 }Ο)Ι Ιΐθΐ/ΛΟΙΙΟΙΟΜ ρ
  Ι^ *>9θοχ>ΛθΌυ ο. ΐΑΟΐΟΛοςρ λου5>
  υ. .λοιολ999 λοιΙ^ 9*θο ,Υ,χν ;ηοι ^
  513 ϋθΧ?*9? ?Λ ίΙΐΓΐρΜ ?Λ μ ΡΧΥ9 .">Ο1ΛΟΟ?Λ ΠΟΑ
  3Γ)ηθχΐ31ΐ9 ΟΟΙ 03110 ΛΟΙΧΙΟ Λ3ί^Ο3 Λ0)ςΐΟ11. 91
  Όθΐοο ςιοχ ΛοςοΦι ϋτΐρκ ρΛ οΐΒ^ρΗ
  ιοι Ιλ ιΐβ ^&'σ{^ 9 Α.3θΙΐ9Α3 ΌσςΛξ) Λθ3γοοΊιΛ λολ
  3τΐ9η30οιι Λ9ΐ Ι3θ9ογο>1α λο ,θομ 39 ηοιιφσι οοι
  Μ3 .ϊφΟΟΟΛΟΟΙΙ 9 Λ01!ί .Λ3Ο10φΛΑ3Λρ λ9
  Ο, ·Λ099ό Λ3 η°ΐ· χ>γ>910 91 ^)3 13190x3 *>οιγιο
  , 'ΛΟΦΟ9 Λΐ^Ι 10311 Γ]ΟΛ3ΤΐΛΐφθ3ΛΓ·θ ]ΟΧ 5θΛ3Τ1τΤθΜ
  3χ 5ςοοχ '5ο3γ1 οί Ι/! ηοι Μιΐ99Λ3ΐΐ3 9 ΌοΗσηο οοι,
  ρ Λ-ι Λθΐοιν/γρχ 9* 3*13 ηοι 59Χ111 9 ^©Φ
  ΓΐθΧ *}0Λ3ΓΐΠς3ςΛ3 .ΛθΐΙ^ 1ΟΜ 'Λ1119ΐηΧ 5θΛ3Γ19Χθι3 9
  39 013Λ)Χ»φ—, "00100 0113^11001», 5ΐ1Ο9 '(ιθ
  Υ9 οοι οιογΙΙ/^ ρι ριοχ ηοι ρτΐοιο,ραΐ 9^ οιλο^τι
  'λοιΙμ]χγ>3 'Ιιλ3ιπθο3 'Λ9ΐιΐ3γ λοιοοι ρχ
  Λ00313 13Λ]σΧΟ19 Οθΐζίθ Λ30Ο111Ο
  ΛΐσρΧ Λησ3ΐορ λ©ι 5-φ
  ρ 5001 5]3 Λ0Λ3Γΐ90'3φΐ0ι311 *)φ
  Ϊ|
  'Λ01113ΧΟ)0311
  Χ3
  .0099
  ολιιολρ λΙ,ιι 3ηοχ|α ιοχ '
  (φ3 'Λ»σΐ3ΐι λΙ,ιι 5)3 ηοι
  13X3,
  ηοιηοΐΛθχΙιοςλφ Ο οί λ(ι
  ί>οισοΜ 9 οιϋθ9>·? ί»^
  Ιι ΛΒ^ιΑΑϋι Λ993Χ—
  5? 9 ο 3. 9
  3υ.|3 '1ιΐ]οχ Ιμγοχ ϋ)τ1 ρι^ —-ΛθΐογΙμιο α 5ςο οί
  3*2μοτ11ιΧθ3 ηοιιρ, Άοι 5ο5)σ Ιρι ρσοιι Ιΐ0ς>γ_1ι*>
  3 Ο)9»ΥΜ ρι 5ο1σς^^^ 9 ϋθ)γ3χοοις ρΛ μΛγ,
  ΊΒΟφΐχηΛ Ι196 ?9
  3X3.3 ·οΐ35)Λογ3ΐ9 ηοο?ι? ,φρ ίιρισα^ 9
  39
  ) θ)θ^? Ι105·
  .ΟΟΟθσιθΓΐΐφΓΐ3τ) 3θΙΐΟφΧ3Λ9
  'λοιι9Οι Λ91 Λ9100
  5 ΐ3σοΜ.τίΙι Λ39
  ρι
  Λ9_ιογ
  Ί3Λ)9 Α39
  13Α.3Υ ΙΟΧ '3Γΐθθ10Ώ3σΧ
  ΟΛ3 3Τΐ-ΟφσΙΐγΐΙ ΟΟΙ ρΛ 13Υ?θ
  γ
  13Λ9Π—
  ' ρΐΐΐ.3Υ
  ΟΟΟ 9^9
  Ο»
  ,
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐσ έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Σαββάτου
  11 ΦεβρουαρΙου 1939
  ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΙΑΧΑ
  ΟΥΤΟΣ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ
  ΗΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ ΠΑΣΙ!
  ΠίΡΛΙΤίΡΩ ΑΗΙΙΣΤΛΣΕΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σημεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  παρά τάς διαψεύσεις αύτοΰ, ό στρατη-
  γός Μιάχα απεφάσισε νά παραιτηθή πά¬
  σης περαιτέρω άντιστάσεως.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας μεταξύ
  τού στρατηγού Μιάχα καί τού Φράνκο
  διεξάγονται πράγματι συνεννοήσεις διά
  την σύναψιν άνακωχής.
  Αί τελευταίαι λέξεις τού Πάπα.
  Προθυμία διά τόν αφοπλισμόν.
  ΑΠΕΟΑΝ
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ Ε
  [Ν Ο ΠΑΠΑΣ
  ΡΟΤΧΙΤΙ&ΟΣ
  ΠΟΤΕΒΑΕΚΛΕΓΗΟ&ΙΑΑΟΧΟΣΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγράφημα
  έκ τής πόλεως τού Βατικανού αγγέλλει
  ότι ό
  II
  ά πας Ηίος 1 1ος *πεβίωβ« σή
  μ·ρον συνεπεία προσβολής βρογχίτιδος.
  Την 28ην Φεβρουαρίου συνέρχεται
  ή γενική συνέλευσις των Καρδιναλίων
  πρός εκλογήν τού οιαδόχου τού.
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ- Ό Άχιλλεΰς
  —Άμβροσιος—Δαμιανές Ράττι (Πάπας ΠΙος 6 Ι ΑΊ
  εγεννήθη τό 1857 είς Λομβαρύίαν. Έσπούίασεν έν
  Μόντσοτ, Μιλάνψ χαΐ τώ Λομβαρδιαχω Κολλεγίω
  της Γώμης. Είτα εισήχθη εί; τό Γρηγοριανόν Πά
  νεπιστήμιον άναγορευβείς διδάχτωρ τή; Βεολογίας
  κα! τού χανονικβϋ δικαίου. Διετελίαε καθηγητάς
  τής θίβλογίας έν Μιλάνω κ«ί είτα βιβλιβθηκάριος
  της 'Αμβίοσιανή; βιβλιοθήκην· Κληθείς είς Ρωμη ν
  διωρίσθη επιμελητάς τή; βιβλιοθήκην τού Βατικα
  νόν.Εκλεγείς αργότερον καρύινάλιο; διε&έχθη τόν
  Πάπαν Βιονέδικτον τόν ΙΕ'. Συνίγραψε πλείστα
  έχκληαιοτστικά ουγγράμμκτα μκϊ διεχριθη διά την
  ριζβσπβατικήν δράσιν τ«υ υπέρ τοΰ καθολικιβμβδ.
  Κυριώτερον γεγονός της ηαπικης τού οταδιοδρο
  μίας ύπη;ξ<ν ή συμφωνΐα τού μβτά τού χ. Μουσολί νι την 3 ίεπτΐμβρίου 1931. ΑΠΕΒΙΒΑΣΑΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΕΙΣ Τ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφαΰν έκ τής "Απω 'Αναχολής ότι οί Ίάπωνες ά πεβίβασαν ατρατεύματα είς την νήσον Χαϊνάν. Την νϊτ,σον ταύτην, μολονότι ούαιαστικώς ουδετέραν κατόπιν τής πά λαιάς γαλλοΐαπωνικής συνθήκης, οί »Ι άπωνΐς προτίθενται %ά χρησιμοποιή σουν£ ώς βάσιν. ΟΛΟΚΛΗΡΟΟΗ Η ΚΑΤίΑΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΙΛΟΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Φεβρουαρίου (τού άνταποκρ&τού μας).— Πληροφορίαι έκ Μποΰργκος άναφέρουν ότι οί έθνικοί συνεπλήρωσαν την κατάκτησιν όλοκλή ρου τ?,ς Καταλωνίας. Ό έθνιχός στρα τος έφθασεν ήδη είς τα γαλλοϊσπανικά σύνορα. ΤΙ ΗΣΧί ΛΗΘΗ ΜΕ ΝΟΜΟΟΕΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού£μας).— Τό καθιερωμένον υπουργικόν συμβούλιον τής εβδομάδος συνελθόν σήμερον υπό την προεδρίαν τού κ. ΛΊεταξά ήιχολήθη μέ την έγκρι σιν διαφόρων άναγκαστικών νόμων. Νλ ΑΙΧΒΡΥΝ ΑΝΑΚΩΧΗΝ; ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Φεβρουάριον (τοΰ άντίτποκριτού μας).— Κατά τινάς πλη ροφορίας ή κυβέρνησις Νεγκρίν πιέζε ταΐ υπό τής Άγγλικής Κυβερνήσεως δ πως δεχθή άνανιωχήν κατόπιν τής υπο σχέσεως τού Φράνκο ότι δέν θά έφαρμό βη άντίποινα καί ότι θά εμποδίση πά σαν άντεκδίκησιν εναντίον των κυοερνη τιχών Ίσπανών έκτός των βαρυνομένων έ έγκλήματα τού κοινού ποινικού δι ί ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Φεβρουαρί- ου (15. ύπηρεσΐα). —Ό πάπας Π ο; εξέπνευσε την 5 3Γ ττ.μ. τής σήμερον. Είς τάς 430' μβ.τέλοβε των άχράντων μυ στηρΐων μέ πλήρεις τάς αίσθή σεις τοι>. Την στιγμήν εκείνην
  ηκούσθη νά λέγη: Είρήνη, ΕΙ
  ρήνηΛΗσσν αί τελευταίαι τού
  λέξεις. Συγκεκριμένως την 5.
  15' συνήλθε άπό την κωμσ·
  τώδη κατάστασιν είς ήν εΤχε
  περιτιέσει καί ηϋλόγησε τούς
  παρισταμένους ύπουργούς,κλη
  ρικούς, Ιατρούς κλπ. Κατόπιν
  άπεκοιμήθη κοιμώμενος δέ έ
  ξέπνευσε.
  Ό Νεγκρίν κσί ό Ντέλ Βά-
  γιο έγκατέλειψ^ν σήαερον την
  πρωΐαν την Τουλοΰζη δ·»ου
  ευρίσκοντο έπανερχόμενοι διά
  τής ταχυτέοας ό5οϋ είς Βαλέν
  θιαν καί Μαδρίτην.
  — Βεβαιοθται ότι ή νήσος
  Χαϊνάν κατελήφθη υπό των
  Ίαπώνων.
  Η ΔΙΑΪΚΕΨΙΣΤΟΥ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 ΦεβρουαρΙ
  ου (τηλεγραφικώς).—Ό άγγλι
  κός τύπος σχολιάζει Ικανοποι
  ητικώς τάς πληοοφορΐας περΐ
  τοϋ δυνατοϋ τής συγκλήσεως
  παγκοσμίου διασκέψεως άφο
  πλισμοΰ. Λέγεται σχετικώς
  δΐι αί προσπάθειαι τοϋ κ.
  Τσάμπερλαιν τείνουν νά ότε
  φθοθν υπό επιτυχίας, δεδομέ
  νού δτι υπάρχη προθυμΐα άπό
  μέρους δλων των κρατών διά
  μίαν τοιαύτην διάσκεψιν.
  Ή αύξησις των ποσοστόν
  των δεμιτών όρίων κέρδους.
  Ή Ένωσις Εμπορικήν καί
  Βιομηχανικήν Έπιμελητηρίων
  δι" έγγράφου της πρός άπαν
  τα τα Έμπορικά Έπιμελητή
  ρια κοινοποιεΐ έν άντιγράφω
  απάντησιν είς σχετικά Ιγγρα
  φά της τοΰ ύφυπουργεΐου
  ΆγορανομΙας διά τής οποί¬
  ας τουτο γνωρίζει δτι διεξή
  χθησαν συνεννοήοεις μετά
  τοθ ΓενικοΟ ΧημεΙου το6 Κρά-
  τους διά την ταχυτέραν έξέ
  τάσιν των αποστελλομένων
  πρός χημικήν ανάλυσιν δειγ
  μάτων διαφόρων είδών βιω
  τικών άναγκών, διά την πρό
  λήψιν ένδεχομένων άδικιών
  έξ άλλοιώσεως τούτων.
  Ώς πρός την οΐτουμένην ύ
  πό των έμπόρων αύξησιν των
  ποσοστών θεμιτοΰ όρΐου κέρ
  δούς των διαφόρων είδών βιω
  τικών άναγκών, τό ύφυπουρ
  γεΐον παρακαλεΐ νά τοϋ υ¬
  ποβληθώσι λεπτομερείς σχε¬
  τικαί άναφοραί έν αίς νά άνα
  φέρεται διά ποία συγκεκριμέ¬
  νως ειδή θεωρεΐται χαμη¬
  λόν τό σήμερον (σχθον ποσο
  στόν καθ" όσον τό ύφυπουρ
  γεϊον δέν εχει την γνώμην
  δτι τα γενικά έξοδα δλων
  τΟν είδων ηυξήθησαν.
  Γνωρίζει έπίσης όσον άφο·
  ρδ: την κατάργησιν τής άπα
  γορεύσεως των προαγορών
  επί αντικείμενον των βιωτι
  κων άναγκών, ήτις τΐροβλέ
  πεται υπό τού άρθρου 2 τοθ
  άγορανομικοϋ κώδικος, δπ αί
  σχετικαί διατάξεις δέν άφο
  ρωσι τα είσαγόμενα ειδή
  βιωτικών άναγκών, άλλά τα
  εϊδη τής έγχωρίου παραγωγής,
  τό μέτρον δέ τουτο έθεσπΐσθη
  διά την περίπτωσιν καθ1 ήν
  ή άπόκλισις έκ των πραγμα
  τικών τιμών των διαφόρων
  είδών είναι τοιαύτη ίόστε νά
  παρέχη σοβαράς ενδείξεις
  δτι έπιδιώκεται έκμετάλλευ
  σις είς βάρος τί)ς κατανα
  λώσεως έκ δυσμενών συνθη
  κων άς δύναται νά δημιουργή
  στ) κυρίως ό προσφέρων.
  Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΑΝΔΡΜΝΤΟΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΝΤΑΦΩΤΗΝ
  Πρός πραγμάτωσιν σχετικάς
  πρωτοβουλίας των προσκό
  πων 'Αβδοΰ διά την ανέγερσιν
  προτομής είς τό χωρίον των
  τοθ Ιωάννου Νταφώτη, πλη
  ροφορουμεθα δτι συνέστη Έ
  πιτροτιή υπό την προεδρίαν
  τοθ Νομάρχου Ηρακλείου κ.
  Άνδρέου Μαρκέλλου, άπαρτι-
  ζομένη έκ των κ. κ. Μην ά
  Γεωργιάδου Δημάρχου Ηρα¬
  κλείου, Ν. Διαμαντοπούλου Δ)
  τοϋ 43ου Συντ. Πεζικοΰ, Έμμ.
  Καυγαλάκη ΝομομηχανικοΟ,
  Ί. Βογιατζάκη τέως Δημάρχου
  Ηρακλείου, Γ. Κοκκινάκη
  τέως βουλευτού, Στυλ. Κατε-
  χά*η Περιφ. Έφόρου Προσκό-
  πων, Κ. Βαρβεράκη ι Τόπ. Έ-
  φόρου Προσκότιων Ήρακλεί
  ου, Ν. Φραγκάκη Τ. Ε. Προσ
  κότιων ΆβδοΟ, Ξενοφ. Χοχλι-
  δάκη Τ. Ε. Προσκόπων 'Δρχα
  ν<ΰν, Γ. Κοβαλλάκη Ύπ)τοΟ Ύπ)τος Τρατιέζης Ελλάδος, Άνδροκλή Ξανθουδιδου προ'ί- σταμένου Γεωργ. Περιφερείας, Στυλ. Φιοράκη δικηγόρου, Έμμ. Κανάκη Ιατροΰ καί Στυλ. Βασιλάκη καθηγητοθ. ΟΙ ΠΡΟΤΑΚΤΟΙ ΤΟΥ ΒΙΣΙΑΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Κατά σχετικήν ανακοίνωσιν, εί επιθυμούντες νά καταταγοθν ώς πρό τακτοι ναθχαι είς τό Βασιλικόν Ναυτικόν δέον νά δποβάλουν μέχρι τής 25ης τρέχοντος είς την Διεύθυ· σιν Ναυτικής Στρατολογίας σχετι¬ κάς αΐτήσεις αυνοδευομένας υπό πιστοποιηχικών ήλικίας, ποινικοθ μητρώου, κοινωνικήν φρονημάτων καί Είσαγγελίας, έν οϊς νάέμφαί νεται δτι δέν κατεδικάσόησαν, κα- θώς καί δήλωσιν τοθ πατρός τ) τοθ κηδεμόνος των επιτρέποντο; την κατάταξιν των καί απολυτήριον τής ΣΤ' τάξεως τοθ δημοτικοθ σχολείου. Οί δποψήφιοι πράτα· κτοι δέον νά Ιχουν ηλικίαν 18—20 έτδν, δηλαδή νά εγεννήθησαν κα- τ4 τα Ιτη 1919, 1920 καί 1921. Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Υπό τοθ ύπουργείου των ΟΙκονομικών εκοινοποιήθη δι" έγκυκλίου πρός δλας τάς τε λωνιακάς αρχάς ό νέος νό μος περί ένισχύσεως τοθ νσ μικοθ συμβουλίου τοθ κρά τους, διά τής έφαρμογής τοθ όποίου τουτο καθίσταται Ικα νόν νά ανταποκριθή πληρέσΐε ρον είς τα καθήκοντά τού. Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ Αποφάσει τής Επιτραπή; Δια τιμήσεων αί τιμαί των άλβύρων καί τβδ άρτον καθωρίσθησαν ώς εξής: Άλευρκ λίυκά δρ. 10.75 κατ' οκάν, πιτυροΰχα 9 22. "Αρ· τος λΐυκύς δρ. 9 70, πιτυροϋχος δρ«χ. 8,30. Η ΥΛΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΟΝ ΑΙΑΓΟΝΙΣιΥΟΝ "Υπό τοϋ 6πουργείου Παιδείας καθωρ'σθη δι' αποφάσεως ώς ε¬ ξής ή 'ύη των γραπτών διαγωνι σμων τής β' τάξεως των προ γυμνασίων καί δκταταξίων γυμνα σίων: είς τα νεοελληνικά έκθεσις κατά τό επίσημον άναλυΐικόν πρό γραμμα. Είς τα άρχαΐα έλληνικά γράφη κ»θ' δπαγόρειισιν καί έ? μηνεία 8—10 στίχων διδαχθέντος κειμένου καί 3—δ γραμματικαί παρατηρήσεις αναφερομένη είς διδαχθίντας τύπους, τοθ κειμένου. Εί; τα μαθηματικά λύσις 2ύο έκ των τριών ά πλώ ν προβλημάιων τής διϊαχθείοης ΰλης. Είς τα λοί πά γενικώς θεωρητιχά μαί'ήμα τα λύσις δύο έκ τριών ζητημά των άναφερομένων ΐΐς την δ ι δα χθεΐσαν Ολ^ν τεϋ οίκείου έξαμή νού. Τα ζητηματα ταθτα θά ά ναλυθο,Ον είς έρωτήματα μή Οπερ βαίνοντα τα πέντε. Είς την Εχνο γραφίαν ίχνογράφησις άντικειμέ νού άνοτλέγου πρός τα ίχνογρα φηθέντα είς,την τάξιν. Διά τής αυτής αποφάσεως ή ΰ λη των γραπτών διαγωνισμών τής β' τίξιως των άστικών αχολεί ών ωρίσθη ώς ιξής: Είς τα νεοελ ληνικά έκθεσις κατα τό έπίση μόν αναλυτικών πρίγραμμα. Είς χά άρχαΐα έλληνικά γράφη καθ' δπαγόρευσιν χαί έρμηνεία 5—8 στίχων καί 3—5 γραμματικαί παρατηρήσεις έηί διδαχθέντος κειμένου. Είς τα μαθηματικά λύσις δύο έκ τριών άπλών προ βλημάτων έκ τής διδαχθείσης ί5 λης. Είς τα γαλλικά γράφη καθ1 ϋπαγέρευσιν καί μετάφρασις πέν τε γαλλικών φράσεων έκ τής δι δαχθείσης ϋλης. Είς τα λοιπά μαθήματα λύσις δύο έκ τριών ζή τημάτων επί τής διδαχθείσης ίί λ ΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ Υπό τοθ ύπουργείου τής Έθνικής Οίκονομιας ήρχισεν ή έργασία διά την κωδικοποίη σιν δλων των Ισχυουσων περί εΐσαγωγών καί έξαγωγών δια τάξεων. Ή κωδικοποίησις έκρί θη έπφεβλημένη δχι μόνον διά την εξυπηρέτησιν τοΰ έμπο ρίου γενικώς άλλά καί των έφαρμοζςυσών τούς ίσχύοντας νόμους περί είσαγωγΩν καί έξαγωγών ύπηρεοιΏν. ΤΑ ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Υπό τοθ ύπουργείου Έθν. ΟίκονομΙας καθωρίσθη ή μέ· χρι τέλους Μαΐου έ. Ι. είσα κτέα ποσότης (απωνικών έμ πορευμάτων ώς καί ή κατα βλητέα επί τής άξΐας αυτών πρίμ άνερχομένη είς 25 ο)ο. ΑΙ αΐτήσεις των ένδιαφερο Η ΣΥΜΐνΐΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ε. 0· Ν· ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προσεκλήθησαν άπαντες οί σχηματισμοί 'Αροένων καί Θη λέων τής Ε.Ο.Ν. Ηρακλείου είς γενικήν συγκέντρωσιν έν στολή, ου.οιον Κυριακήν καί ώοαν 9 30' πρωϊνήν έν τή πλατεία Τριών Καμάρων, ίνα έν παρελάσει ήγουμένης τής Φιλορμονικί|ς τοΰ Δήμου με- ταβώσιν είς την Πλατείαν Στρατώνος άνωθεν τής Πηγαι δας, διά των όδών Βασιλέως Κωνσταντίνου, πλατεΐας Νίκη φόρου Φωκδ, καί όδοΟ 1866 δπου θά γίνη ή έορτή τοΰ πρα οίνου. Μετά την όμιλίαν τοθ κ. Δημάρχου θά γίντ) φύτευ σις, μετά δέ ταύτην ήγουμέ νης τής Φιλσρμονικής θά πά ρελάστ)-ή "Οργάνωσις θηλέων καί αρρενων μετά των προσκό πων διά τής όδοθ Ανδρ. Καλο καιρινοθ κοί Βασιλέως Κων σταντΐνου μέχρι τής πλατείας Ελευθερίας. Τα τμηματα των ΙσχολεΙων δέον νά συγκεντρω- ^θοΰν είς τα σχολειό των καί νά ευρίσκωνται είς την πλα¬ τείαν Τριών Καμάρων την ΙΟην ακριβώς πρωϊνήν δτε θά γίνη ή έκκΐνησις. Τό γενικόν πρόσταγμα θέλει εχΓ| ό λοχΐ της κ. Έμμ. Φανουριάκης. ΟΙ ΤΥΧΗΡΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝ1ΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Γενομένης χθές τής τετάρ της κληρώσεως τοθ 'ΕθνικοΟ ΛαχεΙου των διαδοχικθιν κλη ρώσεων εκέρδισαν οί κάτωθι άριθμοί έκ των διατεθέντων έν τ{) πόλει μας λαχνων: 21. 173 δρχ. 8 000, 7.960 δρχ. 4. 000, 7.978, 21.168, 47.142, 48.553 καί 70 758 άνά δρχ. 2.000. ΟΙ κληρωθέντες είς τό άρτιον άριθμοί θ° άνακοινω θοθν ταχυδρομικώς. ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΓ αποφάσεως τοΰ κ. ΰπουργου Γενικοΰ ΔιοικητοΟ Κρήτης προά γονται ιίς τόν βαθμόν γραμματέ ως γ'. οί εξής δημοδιδασκάλου Ιωάν. Κουτσαυτάκης, Ιωάν. Κα- λά καί θεόφ. Χατζτιξάκης. προάγονται είς τόν 6αθ μόν γραμματέως α'. οί Ιωάν. Καρίμαλης κ«1 θβανώ Χριοτο δουλάκη. μένων είσαγωγέων δέον νά ύποβληθώσιν είς τα κατά τό πους Έμπορικά Έπιμελητή ρια μέχρι τής 28ης τρέχοντος. 3]!£1ιρ^νή ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΒΑ ΣΥΝΕΑΒΗ Η ΤΕΤΡΑΜίΡΗΙ ΒΑΑΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ ΜΕΤΕΒΙΒΑΣΘΗ Η ΠΡΟΕΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 10 Φεβρουαρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας). — Ανεκοινώθη σή μερον ότι την 2Οήν Φεβρουαρίου συν έρχεται είς τό Βουκουρέστιον ή τι- τραμερής Βαλκανική Διάσκεψις. Έπίσης άνεκοινώθηότι ληξάσης τί,ςπε ριόδουκαθ'ήν την προεδρίαν είς την Βαλ κανικήν Διάσκεψιν είχεν ό πρωθυπουρ γός κ. Ί. Μεταξάς, ούτος μετεβίβασ* ταύτην είς τόν εχοντα, σειράν υπουρ γόν των Εξωτερικών τής Ρουμανίας κ. Γκαφένκο όστις καί θά προεδρεύση τής προσεχούς διασκέψεως. ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΚΑΙ Η ΜΙΗΟΡΚΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΓΚΡΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΕΔΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Αναφορικώς μέ την κατάληψιν τού χαταλωνικού έοά- φους καί τάς περαιτέρω επιχειρήσας των έθνικών, αγγέλλεται ότι έκτός τής όλοκληρώσεως τής καταλήψεως των κα ταλωνικών περιφερειών κατελήφθη καί , ή νήσος Μΐνόρκα υπό των δυνάμεων τού σΐρατηγοΰ Φράνκο. Ή κυβέρνησις Νεγχρίν κατά τάς ι¬ δίας πληροφορίας ευρίσκεται άκόμη έ· πί γ αλλικοΰ έδάφους. 0ΥΔΕΜΙ4 ίΙΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΟΡΒΩΣΙΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 10 ΦδδρουαριΌυ (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ τού έξωτερικοΰ ότι ούδεμία θετική πλη ροφορία ύπάρχει περί τής παλινορθώσε ως τής μοναρχίας έν Ισπανία, οΰτε πε ρί τού προσώπουτοΰ βασιλέως. Πάντως ,. ενισχύονται αίπροβλέψβις ότι ό Φράνκο· θά άναβιβάση είς τόν ίσπανικόν θρόνον ■ τόν Ίνφάντην Δόν Χουάν πρός τόν ό« } ποίον άποβλέπουν αυμπαθώς οί άγγλι * κοί χύκλοι. ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΒΕΑΤΙΟΣΙΣ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΚΡΑΣΙΒΝ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Φεβρουαρίου'(τού Ι άνταποκριτοθ μας). — Υπό τής Μετεω- | ρολογικής Υπηρεσίας ανεκοινώθη ^σήμε " ρον ότι παρατηρεϊται γενική βελτίωσις ρολογικής Υπηρεσίας ανεκοινώθη ^σήμε ρον ότι παρατηρεϊται γενική βελτίωσις θερμοχρασιών. Ι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗΝ* ΤΟΥ ΜΟΪΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ5 ΑΘΗΝΑΙ 1Ο «1>*βρου»ρ£ου (τού
  άνταποκριτού μας).—Σήμερον εγένοντο
  άναχοινώσεις διά την κλοπήν τού !%Ιου·
  σείου Ηρακλείου καί την πορείαν των
  άνακρίσεων εναντίον των ένεχομένων είς
  αυτήν.
  ΚΡΥΟΤΟΝΤΛΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΣΟΟΑ
  ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ'
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Συμφώνως πρός
  τάς άνακοινώαεις διά την κλοπήν τού.**
  Μουσείου Ηρακλείου όπισθεν τού συλ |
  ληφθέντος Σπανουδάκη κρύπτονται σο· |
  βαρά ηρόσωπα ένεχόμενα είς την κλοπήν.
  Ο ΣΟΑΝΟΥΛΑΧΗΣ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ
  ΤΗΗ ΕΗΟΧΗΝ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ
  Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Φεβρουαρίου (
  άνταποκριτού μ-ας).— Ό συλληφθείς
  διά την κλοπήν τού Μουσείου Ήρακλεί
  ου Σπανουδάχης ώμολόγησε την ένθ'
  χήν τού»