96911

Αριθμός τεύχους

5090

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

12/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  β»
  XI
  όν
  ό'
  Γ*
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ετήσιαι λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια οολ. 15
  βξαμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  12
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ Τ ΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ. ΜΙΝΒΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 2 4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5090
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ιΠΕΥΟτΊΙΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΑΝΑΓΚΗ ΙΑΡΥΣΕΟΣ
  ΟΑΡΑΓΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ
  Είς τάς τελευταίας συνε-
  δρΐάσεις τοΰ Διοικητικόν
  Συμβουλιον τής Έθνιχής Συν
  ομοσπονδίας των Συνεταιρι-
  αμδν τής Ελλάδος εξητά¬
  σθη μεταξύ άλλων καί τό
  ζήτημα τής οργανώσεως ό¬
  λω ν έν γένει τδν άγροτών
  μόνον είς τούς μετόχους των
  άλλά καί είς την εθνικήν
  οίκονομίαν γενικώτερον. "Ο
  πως έπίσης θα άπέβαιναν εύ·
  εργετικοί καί οί ύγειονομικοί
  σννεταιρισμοί πού θά ϊδρυον
  Ιατρεΐα, φαρμακεΐα καί νο·
  σοκομεϊα είς την ύπαιθρον.
  είς συνβταιρισμούς. Καί άπε-1 ©ά λεχθή βέβχια ότι οί
  φασίαθιι νά οργανωθή νέα συνεταιρισμοί αύτοί θά έζη·
  στανροφ·ρί« πρός τόν σκο· μίωναν την ιδιωτικήν βιομη·
  πόν αυτόν διότι μόνον διά χανίαν καί τό εμπόριον. "Ο
  τής οργανώσεως των είνε δυ | πως θά λεχθή έπίσης ότι χρει
  νατόν νά έξνπηρ&τήσουν τα άζονται κεφάλαια κολοσσι
  συμφέροντά των {οί αγρόται αΐα πού δκν ύπάρχουν Άλλ'
  μας καί νά επιτύχουν την | «ύτά θ' άποτελοΰν προφάσεις
  πραγματικήν άναδημιουργί-; όχι σοβχράς. Πρώτον, διότι
  Μΐ>'
  * *!
  αν τής ύπ«(θρου. 'Ανεγνωρί-
  σθη δέ γενικώς χ«1 έτονί-
  σθη ιδιαιτέρως καί ύπ' αυτού
  τοΰ πρωθυπουργόν χ. Μετα-
  ξά ότι μόνον ·ταν προοδεύ¬
  ση ή υΐταιθοοί καί εύημερή·
  αόυν οί αγρόται θ' Ανορθω·
  θή, καί ή χώρ« οίχονομικώς
  καί θά βαδίση τό ίθνος είς
  την οδόν τοϋ πολιτισμόν.
  Γεννάται λοιπόν έδραία
  πλέον ή πεποίθησις δτι θά
  αρχίση νέα προσπαθεία υπέρ
  τής συνεταιριστιχής οργανώ¬
  σεως, ότι θά έξαπολυθοον είς
  την ΰΐταιθρον άπόστολβι καί
  κήρυχες τοΰ συν·τ«ιρι«·ΰ
  I-
  δεώδους καί ότι μετ1 ολίγον
  όλοι οί αγρόται μ«{ θά είναι
  ωργανωμένη εί; ίοχνρούς
  συνεταιρισμούς, παράγοντος
  προόδου καί πλούτον διά την
  χώραν. "Ηδη άλλωστΐ ή συν-
  εταιριχή ίδέα έχει σημειώσει
  μεγάλας επιτυχίας. Συνεται-
  ριαμοί καί ένώαεις αννεται-
  ρισμ&ν ίδρύονται παντοΰ. Καί
  οί παλαιοί άναδιοργανοΰν-
  τ«ι, άναζωογονοΰνται κκί
  προσαρμόζονται πρός τάς α¬
  νάγκας καί τό πνεδμα τής
  σημερινάς έποχής. Τ4 άγα-
  θά άποτελέσματα πον Ιφε
  ρχν οί καλώς λειτουργή-
  σαντες συνεταιρισμόν έπΐι-
  σαν ήδη καί τό κράτβί χαί
  ' τούς αγρότας μας διά την
  χρησιμότητα τοΰ θεσμβΰ. Ά·
  πέδειξανβτι ή καλυτέρα χαί
  έπωφελεβτέρα μορφή οργα¬
  νώσεως τής αγροτικάς βΐχο-
  νομίας είνε ή συνεταιριχή.
  Ιδιαιτέρως δέ έπωφελεΐς ά-
  πεδκίχθησαν οί παραγωγιχοί
  συνεταιρισμόν Είς την ίδρυ¬
  σιν λοιπόν παρβγωγιχ&ν κυ-
  ρίνς συνεταιρισμών πρεπει ν'
  άποβλέψωμεν.
  Ειδικώτερον εί; τόν τόπον
  μας ύπάρχει άνάγκη νά ί¬
  δρυθοΰν 'παραγωγιχοι συνε-
  ·> ταιρισμοί καί διά την εξυπη¬
  ρέτησιν των άγροτων μας
  άλλ* καί διά την καλύτερον
  εκμετάλλευσιν των πλουτο-
  παραγωγιχών πόρων χαί την
  οργάνωσιν τής παραγωγής
  καί τής άγροτιχής εν γένει
  οίκονομίας επί νέων συγχρό¬
  νων βάσεων. Οί παραγωγι-
  κοί συνεταιρισμοί εχβυν νά
  έπιτελέσβυν έν μέγα έργον.
  Τό έργον πού παρέλειπε νά
  κάμη τό Ιδιωτιχόν χεφάλαι-
  όν μολονότι Ιδικόν τού. Έδώ
  δηλνδή ειμπορούν νά ίδρυ
  θοΰν συνεταιρισμοί πού νά
  έκτελέσουν διάφοραάπΰθφαγ
  γιστικά, άρδευτιχά, έγγειοβελ
  τιωτικά Ιργα. Ειμπορεί καί
  έπιβάλλεται έπίσης νά ίδρυ
  θοθν συνεταιρισμοί κατεργα
  οίας, τυποποιήσεως καί έξεν
  γβνισμοΰ των προϊόντων
  μας καί πωλήσεως των είτε
  εί; τάς εσωτερικάς είτε είς
  τάς εξωτερικάς άγοράς κατα
  ναλώσεως.
  Συνεταιρισμόν επί παρα¬
  δείγματι πού θά ϊδρυον έργο
  στάσια επεξεργασίβς τοΰ χα-
  ρβυπίον καί παραγωγής ζα-
  χάρεως καθώς καί ζελατίνας
  κ«1 χρωστιχων βύσιών έκ τοΰ
  χαρουποσπόρου, ή έργοστά-
  σία διϋλίσεως των έλαίων, έ-
  ξευγενισμοΰ χαί τνποκοιήσκ-
  ως των οΐνων, βιομηχανικής
  επεξεργασίαν των άρωματω
  δών φυτών πρός παραγωγήν
  άρωμάτων, θά προσεφέρον ά-
  νιχτιμήτους υπηρεσίας όχι
  •Ι συνεταιρισμοί έπεξεργα-
  οίας επί παραδείγματι των
  προϊόντων, θά ίδρυθοΰν έκεΐ
  όπου δέν ύπάρχουν παρεμφε
  ρεΐς βιομηχανίαν ή ίκεϊ ο·
  που αί βιομηχανίαι δέν εί
  ναι έπαρκεΐς, ή άποβκίνουν
  επιζή μιαι καί διά τούς παρα·
  γωγούς καί διά την εθνικήν
  οίκονομίκν. Διότι οί συνε
  ταιρισμοί δέν πρέπει έν ού
  δεμιά περιπτώσει νά έξέλ
  θουν των όρίων τής ήθικής
  καί των σκοπών τής έξυπη
  ρετήβεως τοΰ γενικωτέρου
  συμφέρον τος. Καί δεύτερον
  διότι εάν διά την Ιδιωτικήν
  βιομηχανίαν χρειάζωνται με
  γάλα κεφάλαια, διά την συ
  νεταιριστιχήν ,άπαιτούνται έ-
  λάχιστα,τόσα μόνον ίσα χρε
  άζονται διά τάς έγκατασ'ά-
  σεις, τα οίχήματα καί τάς
  μηχανάς.
  _ιότι τό μέγα κεφάλαιον
  τάς πρώτας δηλαδή υλας, τάς
  διαθέτουν όπωαδήποτε οί πα-
  ραγωγοί. Καί βεβαία, τα κε¬
  φάλαια των έγχαταστάσεων
  όσον καί άν είνε δύσκολον
  θα ευρεθούν. Άρκεϊ νά ύ
  π*ΡΧΠ ό ζήλος, ό ένθουσια
  σμός,'ή πίστις κρός τό συνε
  ταιρικόν ίδεώδες καί πρό
  ένα καλύτερον μέλλον τή
  έλληνιχής ύπαίδρβυ καί τή
  έθνικής βΐκονομίας. Ή πίστις
  αυτή εύτυχως, ύπάρχει εί
  την κυβέρνησιν καί είς την
  διοίκησιν τής Ε.Σ.Σ.Ε. Κα
  αύτό δημιουργεΐ την ποφή
  γορον πεποίθησιν δτι ταχέως
  ή συνεταιριστική κίνησις θά
  θαυματουργηση είς τβν τόπον
  μας.
  πολογΐζεται ποτέ ή άντιπρο
  σφορά καί τό άντάλλαγμα.
  Καί οί ήρωες των μεγάλων ά
  φοσιώσεων εδιδαν πάντα, έ-
  ξώδευαν μέ σπατάλη κι' ά-
  σωτεία πολλές φορές χωρΐςνά
  ύπολογΐζουν στήν άνταπόδοσι.
  "Ας σταματήση λοιπόν σή¬
  μερον ό ρυθμός τής καθημε-
  νής ζωής. "Ας σιγήσουν οί
  καμπάνες καί οί σειρήνες. Άς
  μεΐνουν δλα κλειστά. Κι 'άς
  άνοίξουν μόνο τάστόματα γιά
  νά ύμνολογήσουν τή γυναΐκα
  καί τόν έρωτα. Συγκεχυμένα,
  άρρυθμα, ακούονται κι' δλας
  τα λόγια πού θ' άποτελέσουν
  τόν ϋμνογ αύτό. Στή γωνιά
  ένόςκέντρου τα ψ θύριζε χθές
  έ"νας πιερρότος στ" αύτί μιδς
  ωραίας κολομπίνας.
  —ΤΩ! Χωρίς έσένα ή ζωή
  θά ή*ταν άσκοτη. Καί ό κόσμος
  θά φσινόταν άδειανός. Έσύ,
  δΐδεις νόημα καί περιεχόμενο
  καί σκοπό στή ζωή. Τα μάτια
  σου είνε δνα γαληνεμένο πέ-
  λαγος ευτυχίας. Τα χαμόγε-
  λά σου είναι λουλούδια πού
  άνθοθν καί στολΐζουν καί ώ
  ραιοποιοθν τόν κόσμο. Ή λάμ
  ψις τοΟ προσώπου σου δίδει
  τό φώς πού άνοίγιι καί φωτί
  ζει τό δρόμο τής χαρθς. Καί
  τα χεΐλη σου είνε κάλυκας ά-
  πό κοράλλια άπ' δπου ρέειτό
  νέκταρ τής ήδονής. Τό πνεθμά
  σου είνε τό φώς τής άστρα-
  πής πού παρηχθη ρ' ώ?α εύ
  διαθεσΐας καί χαράς τοΟ Θε
  οθ. Κι' ή φωνή σου είνε τό
  δργανο πού έδωκεν ό δημιουρ
  γός στόν κόσμο γιά νά α(χ·
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΣΤΗ ΓΥΝΑΪΚΑ
  Σήμερο άς σβύση κάθε άλ·
  λη σκέψι. Κι' άς διακοπή κά
  θε άλλη άπασχόλησι. Συνα
  γερμό κραυγάζει ή Α Μ. όκαρ
  νάβαλος. Καί στήν Αύλή τού
  δέν ταιριάζουν οϋτε ψαλμοΐ
  ουτε κλάματα. ΜελωοΙες καί
  ρυθμοί πρέπει ν' άντηχήσουν
  παντοϋ. Καί υμνοι άς τονι-
  σθοϋν καί άς ΰψωθοθν στή
  διαπασών, πρός τή ρήγισσα
  τής άπόκρησς—τή γυναΐκα
  Αυτή εχει ύψωθή κυρΐαρχος
  τής ζωής,ιίτρχόντισσα των δια
  λογισμών καί των πράξεων
  μικρών καί μεγάλων. Στή γυ
  ναΐκα λοιπόν άς άπευθυν-
  θοϋν σήμερο οί λόγοι τής λα
  τρεΐας καί τοΰ θαυμασμοϋ,
  τής άφοσιώσεως καί τής άγά·
  πης. "Ας την πλησιάσωμε κά·
  τω άπό τα φωτισμένα κρύ
  σταλλα ή' μέσα στό σύθαμπο
  πού χύνεται στήν αΐθουσα δ¬
  ταν χαμηλώνουν τα φώτα γιά
  τό ταγκό, κι' άς τής ι^θυρί
  σωμε στ' αύτί τούς πόθους
  μας.Άλλά νάτήν πλησιάσωμε
  τόσο πού νά αισθανθή τή θερ¬
  μήν άνάσα μας ώς θυμίαμα
  τής καρδίας μας. Θεά τής φι
  λσρεσκεΐας είναι καϊ δσο φτω
  χή κι' άν είναι ή προσφορά
  μας δέν θά την άποποιηθή.
  Άλλά κι' άν συνέβαινε τό
  άντΐθετο, πάλι θά έπρεπε ν'
  άκουσθί) ό βμνος τής λατρεΐ-
  άς μας. Στήν άληθινήν άγά
  πή, στά μεγάλα πάθη δβν ύ
  μαλωτΐζη καί νά ύποτάσση τα
  πάντα στό θέλγητρο καί τή
  γοητεία τοϋ δρωτα. Τα μαλ
  λιά σου, μαθρα ώσάν έβεννος,
  μοιάζουν μέ σκοτάδι κολάσε-
  ως. Καί δμως δταν τα πλησι
  άζη κανεΐς λούζεται στή λάμ-
  ψι των φωσφορισμών των καί
  αίσθάνεται θείαν άγαλλΐασι.
  Λένε δτι σ' έπλασεν δ θεός
  άπό την Ί'δια πάστα καί την
  ϊδια στιγμή πού Ιπλασε καί
  την άμαρτΐα. ΕΤσαι πράγματι
  γλυκειά καί έλκυστική ώσάν
  την άμαρτία. Καί δμως κρα-
  τας τα κλειδιά τοΟ παραδεΐ
  σου τής εύτυχΐας. Καί σοθ ζή
  τώ νά μ' άνοΐξης αύτό τόν
  παράδεισο Στά πόδια σου
  μπροστά καταθέτω την άγά
  πή μου. Στά χέρια σου παρα-
  δΐδω την καρδιά μου. Στή μορ
  Φή σ"υ άφιερώνω τή σκέψι
  μου. Στή λατρεία σου άφοσι
  ώνομαι μ' δλη μου την ψυχή.
  Δέξου τα τή μερά τούτη πού ό
  έρωτας έχει ύψωθή κυρΐαρχος
  καί διευθύνει μέ άνυπέρβλητη
  μαεστρΐα τα βήματά μας στόν
  κήπο τής άγάπης καί τής χα-
  ρας. ΣοΟ τα προσφέρω θυσία
  τής λστρεΐας μου. Δέξου τα
  σήμερο, δπως θά δεχθής αυριο
  την προσφορά ενός άλλου.
  ΓιατΙ τό ξέρω: εΤσαι μιά πετα
  λοϋδα ύπέροχη πού σ° άρέσει
  νά τρυγ^ς τό μέλι άπό πολλά
  λουλούδια. ΕΤσαι, γυναΐκα
  έσύ, πού είχεν ασφαλώς ύπ'
  δψίν τού ό Μωάμεθ, δταν έ-
  γραφε στό Κοράνι: Σ' εύχαρι
  στώ Θεέ μου, πού εκαμες ά
  στατη την καρδιά μοο...
  Μ.—
  Ή άνησυχος Είιρώπη
  ΕΝΩ ΕΓΓΙΖΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
  ΤΟΥ ΙΣΟΑΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟ!
  Τό ίσπανικόν έξακολουθεΐ
  νά προσελκύη έξ ολοκλήρου
  την παγκόσμιον προσοχήν καί
  ν' άπασχολ{) τούς διεθνεϊς πό
  λιτικούς καί διπλωματικούς κύ
  κλους. Ή κατάρρευσις τοΟ με
  τώπου των κυβερνητικόν είς
  την ΚαταλωνΙαν καί ή προέ-
  λασις είς ολόκληρον την με¬
  γάλην αυτήν Ισττανικήν έπαρ
  χΐαν, των έθνικών,δέν έδωκαν
  λύσιν είς τό Ισπανικόν δράμα
  "Εδωκαν δμως έναργεστέραν
  ιήν Ιδέαν είς την Γαλλίαν,
  τοϋ κινδύνου έκ τής έγκαθιδρύ
  σεως ενός έχθρικοΟ καθεστώ
  τος εκείθεν των Πυρηναΐων.
  Καί συγχρόνως κατέστησανπε
  ρισσότερον έκδήλους τούς σκο
  πούς των άναμιχθέντων είς
  τό δρδμα τής Ίβηρικής κρα
  των. Ου τω ή τελευταία ρα
  γδαΐα εξέλιξις τοϋ ίσπονικοϋ,
  άντί νά συντελέσπ είς τόν γε
  νικόν κατευνασμόν, έδημιούο
  γησε νέαν έντασιν. Θά καθ!
  σταται δέ διαρκώς μεγαλυτέ
  ρα καί έπικινδυνωδεστέρα ή
  έντασις έφόσον θά παρέρχε
  ται ό χρόνος, είτε συνεχισθή,
  είτε λήξη ό «έμφύλιος» σπα
  ραγμός. Διότι έφόσον μέν θά
  συνεχΐζεται, θά ύπάρχπ πάν
  τοτε ή έστΐα τής όποΙα<: οί φλόγες θ' άπειλοθν άνά πδ σαν στιγμήν τόν κόσμον μέ γενικήν άνάφλεξιν. Μετά δέ τόν τερματισμόν τού, θά έκδη λωθή άγριώτερος ό άνταγωνι σμός των διασταυρουμένων επί τής Ίβηριπής χερσονήσου έπιρροών καί συμφερόντων των μεγάλων Δυνάμεων τής Εύρώπης. "Ηδη μάλιστα κατέ στη περισσότερον έκδηλος ό άνταγωνισμός αύτός καί πε ρισσότερον έντονος ό αγών πρός επικράτησιν. "Ηδη ή Αγ γλία καί ή Γαλλία προβλέ πουσαι ώς βεβαΐαν την έπικρά τησιν των έθνικών φροντΐ ζουν δι" δλων των δυνάμεων των νά προσεταιρισθοθν τόν στρατηγόν Φράνκο. ΕύρΙσκον ται είς διαρκή επαφήν μαζΐ τού. Τόν συνέδραμαν νά κα ταλάβη την Μινόρκαν. Καί τοΟ ύπόσχονται δάνειον διά την αναστήλωσιν των έρειπΐ ών καί την περισυλλογήν των Ό σατανάς καλόγηρος ΡΑΣΙΪΟΥΤΙΝ ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ ΙΟον 'ΕπΙ τή βάσει νέων στοιχείον. —Τοτϊ θ' άναλάβετ· καί τάς συνεΐτείας ήπε(λησ«ν ί Ίγκόρ. —"Ο,τι διατάξη ή αύτοθ μέγα λειότης καί μόνον ή αύτοθ μέγα λειότης, ήτο ή απάντησις. Ό Ίγκόρ ίτρεμε άπό μανίαν. Μέ μισοαβυμένην φωνήν είπε: —"Ακου δώ, χαιϊεμένο μου κου κλί, πρέπεΐ ν' αφήσης τίς αίσθη ματικές άσκήσεις πού σέ έκθίτουν είς τα δμματα των άλλων. "Οίαν δολοφονήται ό άδελφό; μου .. —Άπό Εναν άνθρωπον, διέκο ψεν 6 Παυλος μέ ήσυχον τόνον σεΐς έτουφεκίσατε ήδη μιά δωδε κάδα. —Καί θα έξοντώσω κάθΐ δολο φόνο, εξηκολούθησεν δ Ίγκόρ· %& θε παληόσκυλο πού θά φωραταί 'ά ίπλοφορ^, κάθι παληάνθρω πό... ΌΠαΟλος χον διέκοψι πάλιν: —'Υψηλότατβ, ίχετ· πολλού; άστκνομικους γιά τέτοιου εΐδους βρωμοδουλειές. Τό σύνταγμα δμως τής φρουρόίς των ίπποτών φέρει στά κράνη τού την αρχήν «Πίστις καί θάρρος». —Γιά τελευταία φορά, συνταγ ματάρχα... —Μέ άπόλυτη πίβτι πιστεύω 8τι ή αύτοθ μεγαλβιότης θά θ·λή ση νά περάσουν οί δνθρωποι αύ τοί άπό έ'να δικαστήριον, πού θ' αποδώση πραγματικήν δικαιοσύνην καί διά τουτο τολμώ νά παρακού σω τάς διαταγάς οας. θά πάρω άπό δώ τούς άνδρας τής αύτοκρα τορικής ρακών πού εδημιούργησεν ό πόλεμος. Τοϋ ζητοθν δέ είς άντάλλαγμα νά εκδιώξη τούς ξένους στρατιώτας καί τεχνι κούς έκ τής χώρας τθυ καί νά μείνη οΰδέτερος είς περΐπτω σιν συγκρούσεως των κρατών τοϋ άξονος πρός τα κράτη τής άγγλογαλλικής συνεννοή σεως. Είς την προσπάθειαν δέ αυτήν, ώς είνε φυσ.κόν, άν τιδροθν μέ δλα τα πλεονεκτι κά άτού πού έχουν σήμερον είς χείρας των ή Ιταλία καί ή ΓερμανΙα. Δέν είνε λοιπόν οθτε παρα κεκινδυνευμένον οΰτε τολμη ρόν νά είπωμεν, δτι έκ τής α¬ ποφάσεως πού θά λάβη ό στρα τηγός Φράνκο ώς πρός την θέσιν τού άπέναντι των άντι θέτων πολιτικών συνασπι σμών τής Εύρώπης, θά έξαρτη θή δχι μόνον ή περαιτέρω έξέ λιξις των διεθνών πραγμάτων Ι άλλά καί ό τερμοττισμός ή δχι' τοϋ Ισπανικοΰ, συντόμως. Ό¬ πως δέν είνε έπίσης καί τολ¬ μηρόν νά είπη, κανεΐς δτι άπό τής στιγμής πού θά τερματι σθή ό πόλεμος είς την Ίσπα νΐαν θ' αρχίση έντονώτερος ό αγών επικρατήσεως είς την Μεσόγειον μεταξύ των τεσσά ρων άντιμαχομένων μεγάλων κρατών τής Εύρώπης. 'Επομέ- νως καί άν δέν εξελιχθή ή κα τάστάσις πρός πόλεμον, θά δι έλθη όπωσδήποτε άπό πολλά κρΐσιμα στάδια καί έπικινδύ νους φάσεις μέχρις δτου άπο σαφηνισθή τελείως. Καί ή αν¬ θρωπότης θά δοκιμάση πολ λούς άκόμη φόβους καΐ μέγα λας άγωνΐας. Μέ μόνην την διαφοράν δτι ή έκκρεμότης δέν θά διαρκέση επί μακρόν εΐσέτι. Πρώτον διότι ήδη συμ πληροϋνται έξ ολοκλήρου οί έξοπλισμοί των δύο Δυτικών Δυνάμεων καθώς καί τής Άμε ρικής, έχει δέ παρασκευασθή όττωσδήιτοτε ψυχολογικώς καί ή κοινή γνώμη καί διά τάς πλέον θλιβεράς λύσεις. Δεύτε ρον διότι δέν είνε δυνατόν νά συνεχισθή έπ' άπειρον ή σημερινή κατάστασις τής όποΐ άς χαρακτηριστικόν είνε ή παραφροσύνη των έξοπλισμών. Καί τρίτον διότι έκτός τοϋίσπα νικοϋ καί των άλλων τεραστί¬ ων προβλημάτων τής Κεντρι κης Εύρώπης καί τοΰ άποικια κου, ύπάρχει πάντοτε έν δρ ά σει καί τό ήφαίστειον τής "Α πω Άνατολής. "Όλα δέ αύτά ζητοθν μίαν ταχείαν λύσιν κα τα £να οιονδήποτε ντρόπον. Είτε διά των δπλων είτε διά τής λογικής. Θ* κατισχύσρ δμως ή λογική, ή" θά γίνη προσφύγη είς τα δπλα; Δυστυ χώς τό δεύτερον φαΐνεται τό¬ σον πιθανόν δσον τούλότχι- στον καί τό πρώτον. Δίκαιον. Ή απόφασις τής κυβερνή¬ σεως δπως λαμβάνουν μέρισμα έκ τοϋ μετοχικοϋ ταμεΐου, α¬ νάλογον τοΰ βαθμοϋ τοΰ ό· ποίου την σύνταξιν λαμβάνουν αί χήραι μητέρες άγάμων α¬ ξιωματικών καί άνθυπασπι- στών, φονευθέντων ή έξαφα- νισθέντων έν πολέμω ή θα- νόντων συνεπεία κακουχιών τοϋ πολέμου, είναι άπό πά¬ σης απόψεως δικαία καί έ- παινετή. Αποτελεί μίαν έπα νόρθωσιν άδικίας καί μίαν εκδήλωσιν στοργής πρός τάς μητέρας των ήρωίκών νβ κρών αξιωματικών. Καί άνή- κει ή αποκατάστασις αυτή τής δικαιοσύνης είς τό ένερ γητικόν τής κυβερνήσεως, ό¬ πως καί τόσαι άλλαι δίκαι αι καί καλαί πράξεις. Ό Νταφώτης. Άγία ή (δέα τής ανεγέρσε¬ ως άνδριάντος ή προτομής είς τόν ήρωα άγωνιστήν των κρητικών έπαναστάσεων Ντα- φώτην. Οί πρόσκοποι δέ τοΰ Άβδοϋ πού εΐχαν την ίδέ αν αυτήν καί είργάσθη- σαν διά τόν σχηματισμόν τής έπιτροπής έράνου πρός συλλο γήν τοϋ άπαιτοομένου διά την πραγματοποίησίν της ποσοθ είναι αξιοί παντός έπαΐνου. Δέν αμφιβαλλομεν δέ δτι δ- λοι είς δσους θ' άποταθή ή υπό την προεδρΐαν τοϋ νομάρχου κ. Μαρκέλλου έπι- τροπή, θά προσφέρουν προ¬ θύμως την συνδρομήν των. Ό Νταφώτης, υπήρξεν έ"νας λαμπράς άγωνιστής πού έ- πολέμησε διά την απελευθέ¬ ρωσιν τής Κρήτης καί έτίμη σε καί είς την ξένην την πα- τρΐδα τού. Έπιβάλλεται έπο μένως νά τιμηθη ιδιαιτέρως. *** Τούρκοι φοιτηταί. Ή έγκαρδιότης καί αί θερ μαί έκδηλώσεις μέ τάς οποίας ύπεδέχθη ή έλληνική πρωτεύ ούσα τούς αφιχθέντος Τούρ· κους φοιτητάς, άποτελοϋν μί¬ αν επί πλέον άσφαλή από¬ δειξιν περΐ τοΟ πόσον 'ϊτενή καί έγκάρδιος είνε ή έλληνο τουρκική φιλΐα. Θά ήτο δ" εύ· χής έργον εάν καθιερώνετο ή τακτικωτέρα άνταλλαγή έ- πισκέψεων οχι μόνον των φοι τητών των δύο χωρών άλλά καί των εργαζομένων νέων, των έργατών, των άγροτών, ύπαλλήλων καί διανοουμένων. Θά εξήρχετο έτσι καλυτέρα γνωριμΐα καί μεγαλυτέρα κα- τανόησις, φυσικά δέ καί άμοι βαιότης καί φιλΐα μεταξύ των δύο γειτόνων καί σύμμαχον λαών. —Καί θα είνε ή τίλευταία φο ρά πού θάχετε σχίσι μέ τό σύνταγ μα τής φρουρΛς, είπεν ό Ίγκόρ μέ μθίφασμόν άπειλής. —"Αν έννοεΐτε την φρουράν τώ^ ίπποτών τής αύΐοθ μεγαλειό τητος, φοβοθμαι πώ; απατάσθε, όψηλότατε! Ό Παθλος έκαμε μιά γρήγορη μεταβίλή, άφοθ έχαιρέτισε οτρα τιωτικώς. —"Ανδρες! Στροφή επί δεξιά! διέταξε. Οί στρατιώται ύπήκουσαν. —-Έμπρός μάρς! Ή διμοιρία πέρασιν έμπρός ά¬ πό τόν μεγάλον δοθκα καί τόν πρίγκηπα. Ή Ρόζα Λίμπαν έξέ σπασεν είς δστερικά γέλια. "Επβιτα άρχισβ νά σκούζη: —Άνανδροι! "Ανανδροι. Φο βείσθε νά πυροβολήσετε μιά γυ ναΐκα μ' Ινα παιδί. Φΐβεΐςιθε νά έχπληρώσετε τό άτιμο καί βρώμι κο έργό σας. Ό Παθλος την επλησίασε κα! προσεπάθησε νά την καθησιΐγάσΥΐ Ή Ρόζα έπέμενεν δμως. —Σέ πιριφρονω, ίκραύγασε μέ οτρίγγλικη φωνή· δέ θέλω νά σ' άκούσοο! Δέν θίλω οϋτε νά ξέρω πό τε θϋ; μ£ς τουφεκΕαετε! —Δέν θά' τουφεκισθήτε, τής εί¬ πεν δ Παθλος είς τόνον καθησυ χαστικόν. Δύο χωροφύλαχες την ήρπασαν δπω; την απομακρύνουν έκεΐ θεν. Ό Παθλος τούς έσταμάτησε. Ή γυναΐκα έΐτάλαιε μέ το6ς χω ροφύλαχας άγ/ριώτατα, προσπαθοΰ ο% νά ξεφύγη άπό τα χέρια των. —Δέν εχουμε άνάγκη τής 6ρω μισμένης ψοχοπονια'ς σου! Μίς τουφεκίζ&τε τριαχόσια χρένια τώ ρα. Πάρτε τα βλα, πάρτε τα δλα καί πάρε κι' αΰτό... "Είφιξε τα χείλτςι της χαί ϊκιι τα, ξαφνικά, τόν Ιφτυσε στό πρό σωπον. Χωρίς νά δείξη καμμίαν σαγκί νησιν, ό Παθλος έστράφη καί την έκύτταξεν, ένψ ό μέγας δούξ Ίγ κάρ παρηκολούθει χαμογελών μέ χαιρεκαχίαν. Ένας χωροφύλαξ την έβλαστή μησε καί επλησίασε νά την κακο ποιήση. —Άγήστέ την ήσυχη! διέταξεν ί Πααλος. Ό χωροφύλαξ έκύτταξε μέ άπο ρί« τόν πρίγκηπα, μέ έννοων την στ4»ιν τού. Τ4 Γδιβ χαί ή Ρίζβι
  Ν
  Λ
  ΛΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΠΟΥΛλΚΑΚΗ (όϊτερέττα Γ. =ύ
  δή).—Σήυερον δίδονται τρείςιαρα
  οιάσεις, ιΐρώτη άπογευματινή. ώρα
  3 μ. μ. μέ την επιθεώρησιν «Άθη
  ναίκή Καντάδα» ώοα 6 ')2 ή όπε-
  ρέττα. «Πεταλούδα». Εσπερινή ή
  επιθεώρησις «ΜΙκυ Μαους».
  ΜΙΝΩΛ.— Χορευτική περίοδος
  •Απόκρεω ώρα 3 μ. μ. μέ τό μου
  σικό συγκρότημα τού Ραδιοφωνι
  κου ΣτοιθμοΟ "Αθηνών κ. Γ. Κεφα
  λωνΐτη.
  Λίμπαν. Ό Παθλος εξήγαγεν Ινα
  μεταξιοΐό μαντήλι άπο την τσίπη
  χά! έσκούπισε το πρόσωπό τού
  *Έπε;τα Ιίε.ξε τδ μαντήλι είς τόν
  Ίγκόρ.
  —Δέν είνε αΐμ* δψηλότατε
  ϊΐπε.
  Ακολούθως τιέταξε τδ μαντήλ
  σία πρίαωπο τής γυναίκας.
  Ό Ίγκόρ έθίγη άπο την π*ρα
  τήργ^σιν τοθ ϋαύλου.
  -θάρθήτε μαζί μου είς τόν αϋ
  τοκράτορα άμέσως καί θα τοθ πά
  ραδώσετε τ4 ξΕφος σ»ς, συνταγμ»
  τάρχχ, διέταξεν ό μέγας δοΰξ *
  θώς παρηκολούθει τούς ατρατιώ
  τας βαδίζονχας πρό; την ϊξοδον
  —ΜοΟ Ιπιτρέπετε νά θέσω τό
  «ύτοκίνητόν μοί» είς την διάθεσιν
  τής δμετέρας αύτοκρατορικής δ·
  ψηλότητίς; είπεν 6 Παθλος εύγε
  νδς.
  "Ηνοιξε την θυρίδα τοθ αυτοκι
  νήτου καί παρεμέρισε μέ σεβα¬
  σμόν ένφ ό Ίγκδρ είσήρχετο είς
  τί άμάξι.
  Έπροχώρησαν μαζί έν σιωπ$
  Άπδ καιροθ είς καιρόν ό μέγας
  δούξ Ίγκδρ, έρριχνε μιά λοξή,
  αυστηρή ματιά είς τδ ήρεμον προ
  φίλ τοθ άτιθάσσου νεαροθ σιινταγ
  ματάρχου.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2Τ.'
  Καθώς τ4 αυτοκίνητον τό φέρον
  χον πρίγκηπα ΙΙαΟλον χαί μέγα
  λον δοϋκα Ίγκόρ έπλησίαζε πρ4ς
  χά αυτοκρατορικά άνάκτορα χαί
  οί δύο άντελήϊθησαν δτι μεγάλο
  πλήθος, πραγματιχή ανθρωπίνη
  θάλασσα έφούσκωνε καί ΐσύρετο
  πρός την πύλην τοθ Σωτήρος.
  Μετ' ολίγον ί σωφέρ δπβχρεώθη
  νβ προχωρς δραδέως, διαρκώς
  χρομπάροντας διά νά ανοίξη δί
  οδόν.
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΧΟΡΕΪΤΙΚΗ ΟΕΡΙΟΑΟΣΪ
  Σήμερον ώραν
  3 μ. μ. καί ΙΟμ. μ.
  ΜΕΓΑΣ
  ΧΟΡΟΣ
  Μετημφιεσμένων καί μή.
  μέ τό μουσικό συγ
  κρότημα τού Ραδιοφωνι
  κου ΣταθμοΟ Αθηνών:
  ΚΟΙΓ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗ
  Καραμπέτπς (βιολΐ), Νίκας
  Γύζης, Γεώρ. Σαντος (τενό-
  ροι ντιζερ), Κ. Παπαίόποο·
  λ©ς, Γ. Δημητρόπουλος Ν.
  Μιχαηλίδρς (τραγουδισταί χι
  δαρισταί), Νϊκος Μακρής
  (κιβαριοτης τρανουδιστπς καί
  παντονεονίστας) Τ. Πήνΐιος
  (πιάνο), Βοραζίνης (άκορ-
  ντεόν), Πκπούλιας (τζάζ).
  (11 πρόσωπα).
  Έκπλήξεις καί μόνον
  έκιτλήξεις.
  έ) Δερματολογος Ιατρβς
  Ν. Ματζαπετάκης
  Δέχιται τββς έ* δερματι-
  κων κβτΐ μεταδοτιχ&ν νβση-
  μάτων πάσχοντος «δε>ς Νβ·
  χταρΐβυ, πάρβδος πλατείας
  Βαλιόέ Τζαμί, τέως βΐκία κ.
  Νυστεράχη.
  Τβύς Μ(σσβτρΙτ«ς, τούς κά·
  σχοντας έκ δερμκτιχ&ν ν©·
  βημάτΜν, τέ τελευταίον Σάβ
  βατον εκάστου μηνάς είς τβ
  έν Μβΐρες φαρμακείον μ
  ΜβυντρΑχη.
  ΚΑΤΟΧΟ2 τής διπλογραφίος
  άνβλαμδάνει την τήρησιν έμπορ;'
  Χβν 6ι6λίων μέ συμφέροντας 6
  ΠλήρβφοβΙαιι η*ρ' ημίν.
  Αριθμ. 13323
  Περίληψις Προγράμματβς
  Πλειστηριαιομοϋ.
  Ό συμβολαιογράφος Ήρο-
  κλεΐου Εύστράτιος Θεοδώρου
  αρεφαλάκης έν Ηρακλείω
  έ^ρεύων καΐ κστοικών δηλο-
  ιτοιθ δτι:
  Εκτίθημι είς δηαόσιον άναγ
  κσστικόν πλειστηοιασμόν τα
  έπόμενα άκΐνητα τοθ κατσδιω
  χομένου όφειλέτου ΣτυλιανοΟ
  ΓεωργΙου Μπολοντζάκη έμπό-
  ρου κατοΐκου τής πόλεως Η¬
  ρακλείου τέως καί ήδη αγνώ¬
  στου δισμονής κεΐμενα: 1)
  Είς θέσιν «Μεγάλο Λάκκο ή
  Τζωρμπατζανό λάκκο» τής
  περιφερείας Γάζι ΜσλεβυζΙου
  άμπελον των ποικιλιών σουλ-
  τανίνας καί ταχτά εκτάσεως
  6έκα τεσσάρων στρεμμάτων
  συνορεύουσαν μέ κτήμστα ά
  νατολικώς Άνδρέου Λ Καλο
  κσιρινοΰ, νοτΐως καί βορεΐως
  Αικατερίνης Άνδρέου Σκουλα
  καί δυτικώς ΒασιλεΙου Κλινά
  κη καί 2) έντός τής πόλεως
  Ηρακλείου κατά την συνοικί
  αν «Μπαλτά Τζαμί» καί επί
  τής όδοθ Γοργολαΐνη άδιεξό-
  δου πσρόδου μίαν οίκΐαν συν
  ισταμένην έ£ οίκοπέδου εκτά¬
  σεως έξήκοντα εξ τετραγωνι
  κων μέτρων, έκ δύο όοόφων
  κσί ενός μονορόφου έξ ών δύο
  δωμάτισ εν ίσόγειον καί Εν ά
  νώγϊΐον περιέχει δ διώροφος
  δ δέ μονόροφος εν μαγειρεϊ
  όν μετά ημίσεως φρέατος έξ
  άδιανεμήτου τοθ ετέρου ήμΐ
  σεως ανήκοντος τή γειτονική
  οίκΐα. ενός άποχωρητηοΐου
  κσί σύλής, συνορεύουσαν άρ
  κτικώς μέ τό ύιτ' αριθ. 474 οί
  κημα 'Εθνικής Τραπέζης ώς
  μουσουλμανικόν ανταλλάξι¬
  μον (ττρώην Δεμίρ Έφέντη Το·
  σουνάκη) μεσημβρινώς μέ ό-
  δόν άδιέξοδον (πάροδος τής
  δδοθ Γοργολαΐνη) ανατολικώς
  μέ οίκημα 'Εθνικ·*ς Τραπέζης
  Ε.Τ. 473 ώς μουσουλμανικόν
  ανταλλάξιμον (πρώην Δεμίρ
  Έφέντη Τοσουνάκη) καί δυ¬
  τικώς μέ οίκΐαν Εμμανουήλ
  Μπουρλάκη, τβέπισπεύσει τής
  ένυποθήκου δάνβιστρΐας 'Εθνι
  κης Κτηματικής Τραπέζης τής
  Ελλάδος έν Αθήναις έδρευ-
  οόσης πρός άττόληψιν των ένυ
  ποθήκων άπαιτήσεών της έκ
  λιρών στερλινθν Αγγλίας έν
  συνόλω εκατόν ογδοήκοντα
  δύο σελλινΐων έννέα καί πεν-
  νών ενδεκα (£182 9 11) είς
  συνάλλσγμα δψεως επί Λον
  δΐνου ή τό ισότιμον αυτών είς
  δραχμάς κστά τάς ημέρας τής
  οριστικάς καταψηφίσεως τής
  άπσιτήσεως τής Τραπέζης στη
  ριζομένων είς τα ύπ' άριθμούς
  13748 καί 13768 Ιτους 1928
  συμβόλσια τοθ συμβολαιογρά
  φού Ηρακλείου Εμμανουήλ
  Μηλισρά καί δι' άς άπσιτή-
  σεις έπετάγη δ είρημένος Στυ
  λιανάς Μπολοντζάκης πρός
  πληρωμήν δυνάμει τής υπό
  χρονολογίαν 12 Φεβρουσρΐου
  1930 έτητα-νής τής είρημένης
  Τραπέζης ώς δεΐκνυται έκ τοθ
  ύπ' αριθμόν 816 της 28 Φε
  βρουαρίου 1930 άποδεικτικοΟ
  τοθ δικαστικοθ κλητήρος τής
  περιφερείας τοΰ ΠρωτοδικεΙου
  Ήοακλείου Νικολάου Λαση
  θιωτάκη. Ό πλειστηριασμός
  γενησεται ενώπιον μου ή τοθ
  νομΐμου άναπληρωτοθ μου
  την δωδεκάτην (12ην) Μαρτί
  ου ένεστώτος Ιτους ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10—12
  πρό μεσημβρίας καί έν τώ έν
  ταθθα καί παρά την οδόν
  «Χάνδακος» ίδιοκτήτφ συμβο
  λαιογροφείφ μου ένθα καλοΰν
  ται οί βουλόμενοι νά πλειό
  δοτήσωσι.
  Ή πσροθσα δημοσιευθήτω
  διά των έντσθθα έκδιδομέ
  νων εφημερίδων «"Ιδη» τή
  21ην Ίανουσρΐου ένεστώτος
  Ιτους «Ανάρθωσις» την 12ην
  Φΐβρουαρίου 151ου έ'τους κα
  «Δράσις» την 5ην ΜαρτΙου
  ΙδΙου ίτους.
  Έν Ηρακλείω τή 18η Ία
  νουαρίου 1939.
  Ό Συμβολαιογράφος Ή
  ρακλείου.
  Ε. <9. Γαρεφαλάκης Επανήλθε έ{ 'ΑΟην&ν Η κομμώτρια κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ δπβυ εΐχ* μεταβή κρέ>ς πά
  ρακολβύθησιν τδν νέων χομ
  μώσεων, όιά τάς Απόκρεω,
  κομίσασα πλουσΐΜτάτην συλ
  λογήν ύιακοομητικών τής κ«
  φαλής.
  ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  Πυρήνα
  Ή άβλαβεβτερα κ«όθιμβ{ δλη
  οιά μαγγ&λι».
  βτοθ
  Βασ. Παπάζογλου
  Λεοοφόρος Κονντουριώτον
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Πρακτικές συμβουλές
  τή διατήρησι τής καλλονής σας.
  . ."Εχετε πάντοτε δπ' όψιν
  σας νά μην σηκώνεσθε ποτέ άπδ
  τό χρεββάτι χωρΐς νά άπομακρύ
  νετε άπδ επάνω σας τίς κουβίρ
  τις αποτόμως καί μέ θάρρος,
  μέ μία κ'.νησι των δύο ποϊιών.
  "Επειτα νά δψώνετε τα πόδια
  είς τδν άέρα χαί νά τα τινάσετε
  κάνοντας ν* τρέμη έλαφρα δλη ή
  χνήμη.
  Είνε Ινα δπέροχο μέσον γιά
  νά άναπτύξετε την κυχλοφορία
  το5 αΓματος, άξιοσύστατο είς τίς
  γυναΤκες πού Ιχουν τάσιν είς τού;
  κιραούς.
  ...Δα νά ξεχουράζη έΊ<α 1»π* νιο, πρέπει νά είνε διαρχείας μόνον δέκα λεπτων χχί νά έπα χολουθζ ανάπαυσις. ...Διά νά άποφύγετε τδ διπλδ σαγόνι χάνετε την εξής άακησι: νά ρίπτετε την χεφαλή' σας πρός τα οπίσω δσον περισσότερον σας είνε δυνατόν1 εηειτα νά άνοιγο χλείετε τδ στόμα δσον γρηγορώ τερα μπορήτε. Είνε ολίγον κου ραστιχόν, άλλά πολύ άποτελε σμαχιχά. "Ηϊακησις αυτή,—θά τό διαπιστώσετε εφαρμόζοντάς την, είνε πολύ χαλή διά την διατήιη σιν τής σταθερότητος μΟ στή θ ς ,.."Οταν αίσθάνεσθε κόπωσιν χαί δίψα, νά πίνετε 'ένχ ζεστδ μέ ζάχαρι:τό ζεστδ δγρδ άναπιυσ σει ευθύς θερμίδες είς τδν δρ γανισμό σας, καί ή ζάχαρι, εύ θύς άφομοιουμένη, ο5ί δίδει την ένεργητικότητ.» την όπο'α στε ρήσθε. ...Εάν τό δέρμα σας είνε, με χά μίαν ήμέρα είς τδ ύπαιθρον, κόχχινο χαί έρεθισμένο: ρίψετε μέσα σέ βραστδ νε?δ μία φού χτα βελόνες πεύχου χαί Ινα κου κουνίρ: καί άφήσε:ε νά δράοονν έ—' όλίγην ώραν. Σχύψετε την κεφαλήν επί πέντε περίπου λε πτα τής ώρας δπεράνω μιάς λε χάν»)ς πού θά περιέχη τό άνω τέρω έγχύλισμα. σκεπάζοντας την κεφαλήν σα; μέ μία μέγα λη πετσέτα διά νά συγκεντρώσ.τε τδν άτμό. Ή προφύλαξις αυτή θά σάς επιτρέψη νά άψι^φήσ τίς χακοχαιρίες χωρί; φόβους. ... Διά νά εχετε χροιά δρ ρή, Ινα ώραίο δέρμα, τρώγετε καθ' ημέραν τέσαεροή χαί περισ σότερϊ πορτοχάλλια των οποίων θά άφαιρήτε τδν φλοιδν μέ ί μαχαΐρι, άλλά θά άφήνετε τδ λϊακό των δέρμα: τδ δ'ρμα αύΐό περιέχει στοιχεΐα ίξαίρε τα διά την ανανέωσιν τής επι- δερμίδος. Ή Ντιστ«γκ4 Καί έσπευσε νά επιστρέψη εί» Αγκυραν πρός αντιμετώπισιν κχΐ τής νέας κρίσεως. Εύρε τόν πληθυσμόν τής πόλεως πά- νικόβλητον, έ'τοιμον νά κατα φύγη εί; τα βουνά, πρός «να τολάς. Καί εύρε τ&ύ; βουλευτάς καί πάλιν έν άναβρασμψ, ζή ΐοθντας επί πίναχι την χεφα λήν έκείνων πΐύ έθεορουν ώ; 6θύ Σάντα Έλενα ) ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ Κ ΑΛΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Προϊδν ιής ΑΧΑΊ'ΑΣ β" ' _«»_|»ι_»~» ι<» Ί ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόν«ς, άπέ> ίλα τ» Μ«τ«στπμβττ« καί «δτβ
  άκβμπ τ&ν έπαρχιών ταίς κλαοταΐς Μ&ρκας «Σταύρος».
  Ήτβι σβυνκΜΐ*, τρ««ώμ«τ« η6άρ*ς, καρβλικ κ«ντημ«-
  τος, κουβάρίς, Μουλινί, Κβτόν η«ρλί, Βαμβακέχικ, χβυ-
  ράρβς «ντήμοιτβς κ. λ. π. Όλαι τα ί»ς &ν» ·>δη βινκι «·
  φβάβτου ποιότητος, κ«1 χροιμάτΝν ήγγ»ημ*ν»»ν κ«1 στ«ρε·
  Βν. Μί« δβχιμη βά οβς ηεΐβα δι* τί,ν *νο.τ«ρ*τρτ« τβν
  χλΜβτ&ν τής μάρχβις «ϊτβτυρός.»
  το»{ Νομβ»$.Ήροικλ«Ιου— Λκοαθίοιι:
  1. Μ. ΚΟΡΠΗΖ
  .ΜΙΝΩΑ" ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΑΥΚΟΣ
  Τού Άρμστρογγ.
  ΚΟΙΜΩΠΙ ΚΡ
  25ον
  ευθύνους.
  Δι' άλλην μίαν φ3ράν ό Κεμάλ
  τού; άντεμετώπισε. Την φοράν
  αυτήν εζήτησε νά τοθ ανατεθή
  έν λευκώ ή άίχιστρατηγία μέ
  δκαΐϊδοσίαν δικτάτορος. Ή ε¬
  θνοσυνέλευσις, φοβουμένη! αυ
  τόν, ίδίσταζε. Άλλ' αύτδς δέν
  έννοοθσ» νά σογκατατιθή είς μέ
  σην τίνα λύσιν, είς συμδ βασμούς
  "Αν επρόκειτο νά σώση την Τ-.υρ
  χίαν, είχεν ανάγκην απολύτου
  καί άδεσμεύΐου έξουσίας! Καί ή
  εθνοσυνέλευσις, μέ ελαχίστας τι
  νάς πριϋΓτοθέσεις διά των ό
  ποίων ήγωνίζετο νά σώση την
  κυριαρχίαν της, συγκατετέθη,
  υπέκυψεν. Άμέσως δ Μουστα
  φά Κεμάλ συνεκέντρωσεν όλην
  την εξουσίαν. Με σιδηράν ένερ
  γητιχότητ« προέβη είς 2λας
  τάς προετοιμασίας 8πως αχηματί
  ση την νέαν γραμμήν τής αμύνης
  καί αντιμετωπίση τοϋς προελαύ
  νοντας "Ελληνας. Είς μίαν πτ©
  σιν άπδ τδ άλογό τού έπαθε
  μία πλευρά τού, χαί επί δύα
  ημέρας ύπεχρεώθη νά παραμεί
  νη κλινήρης. Καί έχτδς αυτ&Ο
  τώ παλαιόν νόσημα, 6πδ χβθ β
  ποΕου χατετρύχετο, τόν έβασάνι
  ζε. Ό χαύσων τοθ Ιουλίου έχεί
  νού ήταν άφόρητος. Άλλά τί
  ποτε δέν μποροθσε νά τδν «να
  χαιτίσΐζϊΐΐέ ένεργητικότητα άξιο
  θαύμασχον ώθοθσε τιθ; πάντας
  νά έργάζωνται, καί μόλις ήδυνή
  θη, έΌπευοεν είς τό μέτωπον
  π&ύ είχον έτοιμάσει δπιοθεν
  τοΰ Σαγγαρίου.
  Ό Σαγγάριος ήπλωνε χό ρεθ
  μά τού διά μέσου μιάς χώρας
  ίρεινής, διά μέσου μιας σειράς
  αλλεπαλλήλων λόφων. Κατά των
  λόφων έκείνων, κατ' ευθείαν είς
  την τελευταίαν γραμμήν τής άμύ
  νης των Τούρκων, δπου ήρχιζεν
  δ δρόμος πρός την Άγκυραν, οί
  Έλλην ες επετεθησαν κατόπιν
  βομβαρδισμοΰ τοθ βαρέος πυροβο
  λικοθ τα έξημερώματα τής 24
  Αύγ&ΰστου χοθ 1921.
  (συνεχίζεται)
  ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ
  ΖΥΓΑΡΙΕΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
  Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, ττλά-
  στιγγες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ πεφημισμέ-
  νου έργοστασίου Ελένης Κακαβούλη, Έμμαν.
  Παγκάλου, καί πωλοϋνται είς τιμάς έκτός συναγω-
  νισμοθ κσί μέ εύκολΐες πληρωμάς, παρά τώ άντι-
  προσώπφ κ. Δημητ. Λ. Γισλαάκη έναντι Δημαρ-
  χεΐου. ΠρΙν ή προμηθευθήτε έτιισκεφθήτε την έκ-
  θεσΐν μας.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΜ. Ε. ΠΕΡΑΚΗ
  είσόδου οικίας κλη¬
  Παραπλεύρως
  ρονόμον Α.
  ■■ΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ■■ΒΒΒΒΙΜ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ^^
  θά βρήτε ολα τα νέα μοντέλα σκελβτών.
  Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων.
  ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
  Τιμαί λογικαΐ. „ .
  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
  ..ΗΙΥΙΥΡΟΒΟΛΟΣ"
  Β. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
  ΠΑΡΑΤΩ ΚΑΜΑΡΑΚΙ
  Κατά την περίοδον των
  απόκρεω θά σάς παρου¬
  σιάση γλυκά έξαιρετικά
  μέ τα άγνότερα ύλικά,
  κατασκευαζόμενα παρ'είδι
  κου τεχνιτού.
  Μεγάλη παρακαταθήκη
  κουφέτων, μπομπονιε-
  ρών διά γάμους καί βα-
  πτΐσεις.
  Δυνάμεθα νά σάς έξυ·
  πηρετήσωμεν διά κάθε πα¬
  ραγγελίαν σας.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ. — Ό κ. Μηνάς
  Μαρκόπουλος καΐ ή δνίς ΛιλΙχα
  Γαρεφϋλάκη ήρραβωνΐσθηΰϊαν.
  Συγχαρητήρια.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.-Άττέθβνε κοΐ έκη
  δεύθη προχθές ό Χαράλαμπος Κε
  γιαδακης μετοπράτης. Τούς οΐκεΐ
  ούς τού συλλυπούμεθα θερμώς.
  Γύρω στήν πόλι.
  Προχθές των Ψυχών, τό νεκρά·
  ταφεΐον καΐεκλύσθη άπό κόσμον
  πάσης κοινωνικάς τάξεως.
  —Δια την κσθιερωμένην επίσκε¬
  ψιν των τάφων των προαφιλών νέ
  κρών κοΐ την άνάπεμψιν παρακλή·
  σεων υπέρ οϋτών.
  —Ή κίνησις είς την λεωφόρον
  βασιλέως Γεωργίου καί ή συγκέν¬
  τρωσις κόσμου είς τό κοιμητήρι¬
  ον διετηρήθη μέχρι των έσπερινών
  ώρών τής Παρασ<ευής. — Οί καιροσ<όιτοι τιοΰ προέβ^,ε- πον παράτασιν τής κσλοκαιρίας καί χθές, ευρέθησαν πρό έκπλή- ξεων —Ό καιοός άν δέν έχειροτέρίυ σε / δλως διόλου, επήρε την μορ¬ φήν έκεΙ>ην τής άστασίας ή όΐτοία
  όν καθισι$ ένοχλητικόν.
  —Άλλά καΐ έπιζήμιον κάτΐοτε.
  —Άπό χθές τό εσπέρας άνεμέ-
  ετο έπΐτασις τής άποκρηάτικης
  κινήσεως.
  —Τό Σαββιτοκύριακον αύτό εί-
  α. τό προτΕλευταϊον καί έπιβάλ·
  ,εται συνήθως ή έπΐτασις τού τό·
  ου τής χαράς πού διακρίνει την
  εποχήν σύιήν.
  —"Αλλως τε ό τόνος αύτός δέν
  άνταπϊκρθη μέχπ σήμερον είς τα
  πράγματα, δπως τα καθιέρωσαν
  παλαιότεραι εποχαί καί είς την
  πόλιν μας,
  — Κοσμική «πιέννα» ανεμένετο
  χθές είς τούς χορούς τόσον των
  Τραπεζιτικών ύΐταλλήλων είς τό
  «Ντορέ» δσον καί τοΰ Τέννις είς
  την Λέσχην Ηρακλείου.
  —Καί οί δύο χοροΐ ύπήρχε βε·
  βαιότης δτι θά έσημεΐωνον γενι·
  κήν επιτυχίαν.
  —Καί ότι ολόκληρον τό κοσμι-
  κόν Ηράκλειον θά συμμετέσχε είς
  αύτούς κατ' ίσας... μερίδας.
  —Σήμερον δέν θά λεΐψουν νο¬
  μίζομεν αί συνήθεις έξοδοι των
  κυνηνων.
  — Βλέπετε οί αματέρ τοθ κυνη·
  γΕου έν ούδεμιςί περιπτώσει έννο·
  οθν νά χάοουν διαθέσιμον καιρόν
  μέχοι πέρατος τής κυνηγετικής π«
  ριύδου.
  —Συνεπώς οθτε σήμερον θά πε
  ριορίσουν τάς διαθέσεις των αν
  δχι δλοι, τουλάχιστον οί περισσό-
  τεροι.
  —Καί είς τόν χθεσινόν χορόν
  τοΰ Μορφωτικοΰ Συλλόγου Άρχα
  νών ανεμένετο κοσμοσυγκέντρω·
  σις.
  — Όλοι οί χοοεύοντες τής ώραΐ
  άς κωμοπόλεως άλλά καί άρκε
  τοΐ έξ Ηρακλείου ανεμένετο δτι
  θά υπεστήριζον την χοροεσπεριδα
  αυτήν.
  —"Ητις οργανωθή μέ σκοπόν
  την ενίσχυσιν τοΰ Μορφωτικοΰ
  Συλλόγου, κυριωτέρου παράγον¬
  τος της έν "Αρχάναις έκπολιτιστι
  κης κινήσεως.
  —Μίαν έττΐ πλέον επιτυχίαν έ-
  σηυείωσε προχθές ό θίασος Ξύδη
  μέ τό ό «Μπαμπάς έκπαιδεύεται»
  τού κ Μελά διασκευασθέντος είς
  όπερέτταν μέ μουσικήν τοθ κ. Χά
  τζηαποστόλου.
  —Ό κ. Κοντογιάννης διέπλα
  σεν μέ τέχνην καί δύναμιν τόν ρό
  λον τοθ Ποοκόπη Κολαοθζου. Έτιί
  σης ό κ. Μπάρτζοο, ή κ. ΜΙτσα Φι
  λοσόφου, ή κ Β. Νικολαΐδου, οΐκ.
  κ. Ν Λώρης, Φραντζής, Ζησιμότιου
  λος κ.λ.π. κατεχειροκροτήθησαν.
  —θαυματουογεΐ κυριολεκτικώς
  κάθε βράδυ στήν ώραιότατα δια
  κεκοσμημένην αΐθουσα τής «Μι
  νώας» καί κατακτά καί νέο £δα
  φός συμπαθείας τό μουσικό συγ
  κρότημα τοϋ Ραδιοφωνικοΰ μας
  στοθμοΰ Αθηνών, υπό την καλλι
  τεχνικήν διεύθυνσιν τοθ κ. Γεωρ.
  ΚεφαλωνΙτη (σολΐστ κιθαριστοθ).
  —Είνε κατά κοινήν όμολογΐαν
  £να άπό τα άρτιώτερα μουσικά
  συγκροτήυατα.
  —Έπίσης είς τό «Εθνικόν» ή
  όρχήστρα Κορινθ(ου καί ό ντιζέρ
  κ. Γούνσρης συνεκέντρωσαν χθές
  κόσμον καί κόσμον. 0
  —Δέν ίλειψαν έ π (σης οί χορευ
  ταΐ κσί γενικώτερον οί κοσμκοΐ
  συμπολίται άΐΐό την αίθουσαν
  «Ντορέ» είς την οποίαν τιαΐζει τό
  καλόν μουσικον συγκρότημα Βαγ
  γελάκη -ΚανελλΙδη.
  6 Ρίπορτερ
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ.ΑΥΔλΚΗ-ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΙΙ
  Δέχεται είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεΐα Βαλι&έ
  Τζαμί).
  !■··■·■
  Κάνομεν την μεγαλυτέ
  ραν κατανάλωσιν διότι πω-
  λοΰμεν ίλα τα ύφάσματα είς
  τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον Ι
  πιπλωμένον παρά χαλή οίχογε
  νεΐα. Πληροφορίαι παρ' ημίν
  ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ χελΐιίφοιχος γυ
  μναοίου γνωρίζουσα χαί γραφομη¬
  χανήν ζητεί ανάλογον θέβ:ν.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΠΩΛΟΓΝΤΑΙ ΒΑΝΑΝΟΦΠΆ
  Πλτ,ροφορΕβ.1 πβρ' ημίν.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθεν έξ Ά
  θηνών δ κ. Ν.Μπαλιζάκηςέδωδιμο
  πώλης, κομίσας έκλεκτά εΐδη τής
  σαρακοστής.
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ1ΚΑ ΚΟΤΙΓΙΟΝ
  Είς τό στιλβωτήριον Πέτρου Μα·
  στρεκΐνη (Πλατεΐα 'Ελευθ. Βενιζέ
  λου) κατασκευάζονται κοτιγιόν
  εΐδικά διά τούς χορούς των Άπό
  κρεω Ικανοποιοΰντα κάθε γοΰστο.
  ΑΟΡΑΥΣΤΑ
  ΓΥΑΛΙΑ αΡθΛθΓΙΟΝ
  Επρομηθεύθη πρώτον χ«0' £
  λην την 'Βλλάδ» τα ώρολογο
  ποΐϊϊον «ΖϊνΙθ» τοΰ κ. Μιχ. Να
  νουσάκη. Τα άθραυστοι γυαλιά,
  δέν σποθν ποτέ. Είνε λεπτά καί
  ύιαφανή όπως καί τα κοινά γυα-
  λιά. Τιμαί όπως καΐ των κοινών
  ηιρίπον.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ύπηρέτρια μέχρι
  15 έτών παρά οικογενείας άνευ
  τέκνων. Πληροφορίαι παρά τώ κ.
  Γ. Τρΐβιζάκη Ιμπορορράπτη πλα-
  τεΐα Βενιζέλου (ίυντριβάνι).
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ ωρολόγιον γυναι
  κεΐον τής χειρός. Παρακαλίίται 6
  ευρών νά άποταθή είς τα γραφεΐα
  τής συναδέλφου «Ιδής» καί άμιι·
  φθήσεται.
  &
  5
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ϊτ
  ί
  Τό μεγάλο €ργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  512ον
  Ήμποροθσε νά
  έπιθυμοθσες νά
  11
  Ι
  Έν τούτοις οί δύο παλαισταί έμενον είς την θέ¬
  σιν αύτήνάκΐνητοι. Τούς σφαδασμούς τοθ Παρνα
  σσοϋ διεδέχθη σιωπή.
  —Νά ίδί]ς οπου θά τόν έσκότωσε! είπεν ό Γα·
  βριδς κατά νοθν.
  Άλλά μετ" ολίγον βλέπει άνεγειρόμενον τόν γέ
  ροντα, όστις μέχρι τής στιγμάς έκεΐνης οΰτε φωνήν
  τίνα εΐχε βάλει, ου τε λέξιν εΐχε προφέρει, τώρζ δέ
  μόνον—Σήκω επάνω! είπεν είς τόν Παρνασσόν.
  Ό Παρνασσός ανηγέρθη, άλλ' ό γέρων έκράτει
  αυτόν εισέτι. Εφάνη δέ ό Παρνασσός τεταπεινωμέ
  νος καί έν τσύτώ μανιώδης, ώς λύκος υπό προ
  βάτου κεκρατημένος.
  Ό Γσβριάς Ιβλεπε και ήκουε, προσπαθών νά δι·
  τΐλσσιάση την δρασιν τού διά τής άκοής. Ησθάνε¬
  το άπειρον τέρψιν έκ τοθ τοιούτου θεάματος.
  Ό γέρων διαβάτης .ηρώτησε τόν Παρνασσόν.
  —Τί ηλικίαν έχεις;
  —Δεκαεννέα έτών...
  —Δόξα τώ Θεώ, εΐσαι νέος, ίϋρωστος καί ΰ
  γιής· διατί δέν έργάζεσαι;
  —Βαρύνομαι.
  —ΤΙ είνε τό έπάγγελμά σου;
  —Τεμπέλης·.
  —ΣπουδαΙως έγώ σοθ όμιλώ.
  γίνη τΐποτε καλό διά σέ. Ώσάν τί
  ηΌουν;
  —Κλέφτης.
  Διέτρεξέ τις σιγή. Ό γέρων εφάνη βαθέως σκε
  πτόμενος. "Ιστατο άκίνητος καί έκράτει πάντοτε
  τόν Παρνασσόν, όστις έπειρατο έκ διαλειμμάτων ν'
  άποσπασθή, σκιρτών ώς άγρίμιον συλληφθέν υπό
  •παγίδος. Άπώθιι τόν γέροντσ, παρενέβαλε τόν πό
  δα είς τα σκέλη τού, όπως τόν ρίψη χαμαΐ καί
  παντοιοτρόπως έστραγγαλίζετο. Άλλ' ό γέρων έ-
  κράτει τος δύο χείρας τοΰ ΠαρνασσοΟ διά μόνης
  τής μι5ς των χειρών τού μεθ' ολης τής άδιαφορί-
  ας απολύτου δυνάμεως.
  Εξήλθε τέλος ό γέρων έκ τής περισκέψεως τού,
  καί άτενΐσας άσκσρδαμυκτΐ είς τούς οφθαλμούς τοθ
  ΠαρνασσοΟ, είπεν είς αυτόν έν τή σκοτΐα τής
  νυκτός τούς έηομένους λόγους, ών ουδέ λέξις διέ
  φυγε την προσοχήν τοθ Γαβριδ.
  —Βρέ παιδί μου, ού μέ αυτήν την τεμπελιά δ
  που εΤπες, έμβαίνεις είς βοσανισμένην ζωήν. ΕΙσαι
  λέγεις, τεμπέλης, δηλαδή ένας όκνηρός" ά! κύτταξε
  ν ά ίθρης πουθενά ίνα έργον. "Ετυχβ ποτέ νά στο
  χ σοθ{ΐς μιά μηχανή,—πετσλιστί)ρι την λέγουν—ήτις
  λεπιύνει Χοα ττσντοθ μιά τιλάκα άτιό μέταλλο; Χρε
  ά ζετοι μεγάλη προσοχή' είνε ττράγμα έπΐβουλο κα
  έλεος δέν έχεΐ' άν συνέβαινε νά τιιάση ό κύλινδρός
  της τό φόρεμά σου, όλόκληρος περνας ύποκάτω
  της. Ώσάν αυτήν την μηχανήν είνε κοί ή όκνηρία
  Ένόσω άκόμη εΤσαι είς καιρόν, σταμάτησε καί κύτ
  τσξε νά σώσης τον εαυτόν σου!
  (συνεχίζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α Κ ΡΟ ΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Χδ-
  ρον, Τήνον, Πάρον, ΝάςΌν.
  Πρακτορείον ΛίΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ
  Ι ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΟΪΝΩΝ -
  Ι ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ
  | ΓΕΩΡΓ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  Ξ Πλατβϊα Κορνάρου Βαλιδέ Τζαμί
  Ξ (παραπλεύρως χ. Λυδάχη)
  ΕΞ Είς το Πρατηριον Οΐνων τοδ χ. Γεωργαντά βΰρίκον·
  Β τοΐι χρβσιά μαύραι καί λβυχά ΜαλεβυζΙου, μυρωδάτα καί
  — εϋγβυατα άγνά καί καθαρά άπηλλαγμένα άπό χημικάς
  — οΰσΙο<{ Λκυχά μοοχάτ», έπίσης ρίτοίνβς Μυρ«δάτβς έκλε· ^ κτές.—Κραοιά έπιτραπέζια Σβΰμες άφροΰ έχλεκτές έπαρ = χίκς Μεραμβέλλου καί Μαλεβνζίου, γιά Καφενειον γιά — Ιΐαντοπωλεϊβ, γιά Έοτιατόρια καί Οικογενείας. ϊ» Σημ- Είς τοΰς Παντοπώλας χ αι τούς μή εχοντας βαρέ ~ λια πρός προμήθειαν οίνου χορηγβΰνται τοια&τα έκ τβΰ — Πρβττηρίου. ΗΪΊΐΙΐΊΐυΐΙ'Μ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΐίπ μοδα Εί Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΑΗΣ ι_ Τό γνωστόν Ξενοδοχείον: ΑΠΟΛΛΩΝ, της απολύτου τυροτιμήσεως δλων των Ηρακλειωτών. Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. 'Αναχαινισθέν καί πάλιν έξασφαλίζει βλα τα πλεονεκτήματα τής άνέσεως καί ευχαρίστου δια¬ μονήν Φέρμανσις—λβυτρα χ. λ. Λ. Έγκυκλοπα ιδε ία ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άτιό δλα δι* δλους. ΤΑ ΝΑΥΑΠΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Γ'. Ύπάρχΐι λοιπόν πιθανίτης,- νά έξαφανισθη ή νά περιορισθή είς τί ελάχιστον ό χίνδυνος των ναυ- αγίων, διά των βελτιώσεων αί οποίαι θά ίπέλθουν είς την ναυ πήγησιν καί διά τής έξουδετερώ- σεως των νινδύνων των υφάλων. Εν τψ μιταξύ έγιναν ναυάγια καί θά γίνουν δυστυχώς καί ά"λ λα ναυάγια Ιω; δτου φθάσωμεν εί; την πλήρη ασφάλειαν ή είς την οριστικήν αντικατάστασιν των πλοίων με άεροπλάνα. Ό πωσδήποτε δμως ή θάλασσα δι ατηρεϊ είς τούς κόλπους της ζή λοτύπως τα μυστικά καί τούς θησαυρούς τόσων πλοίων τα έ- ποία εναυάγησαν κατά την δι¬ άρκειαν των αιώνιον Διά την ανεύρεσιν των θησαυρδν αυτών ίσχολοθνται χιλιάδες άνθρώπων, έπιστημόνων, δυτών, τυχοδιω κτων χλπ. Ή ίδέα τής άνελκυ- σεως των χαμένων θησαυρων άπό τα βάθη τής θαλάσσης έτονώ θη πολύ άπό την υπέροχον προ σπάθειαν των Ιταλίαν οί δποίοι άνέσυραν προ έτών τάς περιφή¬ μου; ρωμαϊκά; γαλέρας άπό τόν πυθμένα τής λίμνης Νίμι. Τα κατόρθωμα Ινεθάρρυνε δλους έ κείνους οΕ δπείοι είχον ώ; όνει¬ ρον την άνέλκυσαν των θησαυ¬ ρων πού Ιχάθησαν είς τόν 6υ θδν τής θαλάσσης. Είναι γνωσταί ήδη αί καταδληθεΐσαι προσπά θειαι διά την ανακάλυψιν τοθ σημείου είς τό οποίον εβυθίσθη ή «Λουζιτάνια» καί ή άνέλκυαίς της, δύναται νά θεωρήται γεγο νός 8π πολύ συντόμως θά στε φθ"5 δπό επιτυχίας. Καί δταν ή «Λουζιτάνια» άνελ κυσθ^ θά υπάρξη νέα άκόμη προ σπάθεια πρός άνέλκυσιν ενός άλλου βυθισμένου πλοίου. Ή πρό οδος τής έπιστήμης διαθέτει μέ αχ πολύ άποτελεσματικά είς τόν άνθρωπον καί άν ποτέ άπο φευχθοθν τα ναυάγια, θά υπάρξη πάντοτε είς τον βυθόν τής θχλάσ σης δλικόν τό οποίον θά έξάπτη την φαντασίαν των άνθρώπων πού άγαποθν τάς έξερευνήαεις καί τόν χρυσόν... Αριθ. 13328 Περίληψις προγράμματος πλειστηριασμοΰ Ό Συμβολαιογράφος Ήρα κλείου Εύστράτιος Θεοδώ ρου Γαρεφαλάκης έν Ήρα κλείω έδρεύων κοΐ κατοικών δηλοποιώ δτι: Εκτίθημι είς Δημόσιον Ά ναγκοστικόν πλειστηριασμόν τα έπόμενα άκίνητα των καταδιωκομένων όφειλετών. 1) Μαρίας χήρας Χρήστου Ζσμπιόζη 2) Μηνδ Χρήστου Ζαμπιόζη καί 3) Ιωάννου Χρήστου Ζαμπιόζη κατοίκων Ηρακλείου ώς κληρονόμων τοό αποβιώσαντος άρχικοθ όφΐιλέτου Χρήστου Ζσμπιόζη. κείμενα έντός τής πόλεως Ηρακλείου ήτοι, 1) Κατά την συνοικΐαν Πανανείου Νοσοκο μείου καί επί τής όδοθ «Κουρ μούλη&ων» μίαν οικίαν διω ροφον άποτελουμένην άπό ( σόγειον μαγειρεϊον, καί έ*ν δωμάτιον, τό δέ άνώγειον άπό δύο δωμάτια, άπό αύ λήν καί άποχωρητήριον, συ νορευομένην Άρκηκώς μέ οί κίαν Έθνικής Τραπέζης, τέως Μουσουλμανικήν άνταλλά ξιμον, Μεσημβρινώς μέ οίκί άς Άμαλίας Σπιθάκη, Ά νατολικώς μέ οδόν Κουρμού ληδων καί Δυτικώς μέ οικίαν Δημητρΐου Άνταλουσάκι καί 2) κατά την συνοικίαν ΓενΙ Τζαμί καί επί τής όδοθ Κουρ μούληδων οικίαν διώροφον ά ποτελουμένου τοΤ3 ίσογείου άπό έ'ν μαγειρεϊον καί έν δω μάτιον, τοθ άνωγείου άπό δύο δωμάτια, άπό αύλήν μέ φρέ αρ καί άποχωρητήριον συνο ρευομένην Άρκτικώς μέ οί κίαν κληρονόμων Άνδρέου Κουλάτση μεοημβρινώς μέ οί κίαν Άνδρέου Καλοκαιρι ·· Άνατολικώομέ οίκίανΜιχ. Μη ναδάκη καίΔυτικώς μέ τήνόδόν Κουρμούληδων, τή έπισπεύσει τήςένυποθήκου δανειστρίας Έ θνικής Κτηματικής Τραπέζης τής Ελλάδος έν Αθήναις έ δρευούσης πρός άπόληψιν τής ένυποθήκου άπαιτήσεώς της έκ Λιρών Στερλινών ΆνγλΙ άς έν συνόλω έβδομήκον τα μιας σελλινίων όκτώ καί πεννών δέκα (71—8—10) είς συνάλλαγμα δψεως επί Λον δίνου ή τό Ισότιμον αυτών είς δραχμάς κατά την ημέραν τής οριστικάς καταψηφίσεως τής άπαιτήσεώς τής Τραπέ ζης στηριζομένης είς τα ύπ' άριθμούς 1844 καί 1855 έτους 1929 συμβόλοια τοθ" συμβο λσιογράφου Ηρακλείου Άν τωνίου Γιάνναρη καί δι' ήν άπαίτησιν έπετάγη ό είρημέ νος άρχικός όφειλέτης Χρή στος Ζσμπιόζης διά τής υπό χρονολογίαν 10 Μαρτίου 1933 έπιταγής τής είρημένης Τραπέ ζης ώς δεΐκνυται έκ τοθ ύπ' άρ, 8.898 τής 29ης Μαρ τΐου 1933 άποδεικτικοθ τοθ δικσστικοθ κλητήρος τής πε ριφερείας τοθ Πρωτοδικείου "Ηρακλείου Εμμανουήλ Άρ κουλάκη. Ό ττλειστηριασμός γενήσε ται ενώπιον μου ή τοθ νομ μοθ άναπληρωτοθ μου την 12 Μαρτίου ένεστώτος έτους ήμέ ραν ΚυριακήνκαΙ ώραν 10—1 πρό μεσημβρίας καί έν τώ ενταύθα καί παρά την οδόν «Χάνδακος» ίδιοκτήτω Συμβο λαιογραφείφ μου ένθα καλοθν ται οί βουλόμενοι νά πλειό δοτήσωσι συμφώνως τοίς δ ροις τοθ προγράμματος. Ή παροϋσα δημοσιευθήτω διά των ένταθθα έκδιδομέ νων εφημερίδων «Δράσις» την 22αν Ίανουαρίου ένε στώτος έτους. «Ανάρθωσις» την 12ην Φεβρουαρίου ίδίου Ιτους καί «"Ιδής» την 4ην Μαρΐίου (δίου έτους. Έν Ήρακλείφ τή 19 Ίανου αρίου 1939. Ό Συμβολαιογράφος Ήρα κλείου. Ε. Ο. Γαρεφαλάκης ΖΑΡΟΣ Φεβρουάριο; (ίνταπο- κριτοθ μας). —ΙΙραγματική άποθέ ωοις τής ώμορφιάς τοθ ;κρητικοΟ ' τοπείου, αποτελεί ό Ζχρίς. Άνά μεσα άπό δάιος έληών, πρίνων καί καρποφόρων δένδρων ξεπροβάλ λουν τα κάϊασπρα σΐΐίτια τής κω μοπόλεω;, διαμάντια σέ πράσινο ταπέτο. Κι' άπό παντοθ κυλοΰν μέ παφλασμό κρουστάλλινα νερά, πό τάμια όλόκληρο πού δίδουν δύναμι καί ζωή, πού γονιμοποιοίν τα πάντα καί δημιουργοθν αύΐό τό ργιο τής βλαστήσεως. Όνομαστή εΐν' ή πηγή τοθ Β^τόμου σ' 8λη την Κρήτη ν'ά την άφθονία των νερών της. Δέχκ τρείς μθλοι στή σειρά άλέθουν συνεχώ; τό καλο- καΐρι τό κριθάρι καί σιτάρι καί τό χειμώνα τής εληές. Γιατί έδώ γίνΐται καί αύτό τό περίεργο: Η έκθλιψις των έλαιων Λ,γίνεται είς τούς νερομύλους! "Αδεία ίδρύ σεω; ίδιωτικοθ έλαιουργείου δέν εδόθη. Καί ή Άγροτική δέν έχο ρήγησε δάνειο γιά την Ί'όρυσι συ νεταιρικοθ. Άλλά δέν είνε μόνον δ πλοθΐος των φυσικών καλλονδν πού άπο τέλει τό ϊδιαίτερο γνώρισμα καί προνόμιο τοθ Ζαρού. Είνε καί δ πλοθτος των είσοδημάτων τού. Ή παραγωγή τοθ ελαίου έφθασε πέ ρισυ τίς 700 χιλ. οκάδες. Άνά· "Εξπρές θαλαμηγόν Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. Άψθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί- σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί- καρΐαν, Σάμον. Ταλ, 5.51 Πρακτοριΐον ΑΜΑΝΠ. Π, ΚΟΡΠΗ Ζαρός, ή άποδέωσις τής Κρητικης ώμορφιάς. λογο; δέ είνε καί ή παραγωγή των δημητριακών. Μΐγάλη έηίαης είνε καί ή παραγωγή σταφίδος. Διότι είς τόν Ζχρόν άνήκει καί δ συνοικισμόν των Καπαριανων, πά ρά τίς Μοΐρες, πού έχει τα πλου- αιώτερχ χαί γονιμώτΐρα ίδάφη τής Μεσσαράς καί δπου οί Ζχρια- νοΐ καλλιεργοθν δημητριακά, σουλτανϊνες, εληές. Όπως έπίσης είνε σημαντικό τό είσόδημα τοθ ΖαροΟ καί άπό την κτηνοτροφίαν κχί άπό την δλοτσμίαν των δασών ΐ την άνθρακοποίησιν. Χάρις δέ είς τόν πλοθτον αυτόν ή Κοινότη; ίχει την δυναμιν νά χατασχευάζη μεγάλα έργα έχπολιτισμοθ. Άπό δειξις τό νέο ύδραγωγεΐο πού χά τασκευάζει τώρα καί πού θά είνε άπό πάσης απόψεως θαυμάσιον. Απόδειξις τα τόσα άλλα έργα πού έχουν γίνει, ιδίως άφ' 8τ?υ διοινοίχθη δ δρ6[ΐος χαί ήρχισεν ή δι' αύτοκινήτου τα*τική συγ- χοινωνία μέ τό Ηράκλειον. "Οίαν δέ δ'ανοιχθ^ δ δρόμος καί μέχρι Βροντησίου καί έκεΐ θεν είς Γρηγοριάν καί Άμάρι, τό:ε ή εξέλιξις τοθ Ζχροθ θά είνε άλματική. Άλλ' δ Ζαρός ίχει καί εύρύτατο τουριστικόν μέλλον. Καί πρέπει νά στρέψη ή χοινδτης την προσπάθειαν της χαί είς την τουριστιχήν οργάνωσιν χαί είς την προσέλχυσιν ξένων. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ή Σχολική 'Εψορεία Τυμ πακίου διακηρύττει δτι: 'Εκτίθεται είς διαγωνισμόν φανερας.μειοδοτικής δημοπρα οίας ή κατασκευή έπίπλων τοθ γραφείου τοθ σχολείου. Ή δημοπρασία γενησεται έν τώ γραφείω τοθ κ. 'Επιθεωοη τοθ Ηρακλείου την 17ην Φε βρουαρίου έ. έτους καί περί ώραν 4 μ. μ. καί ενώπιον τής ορισθείσης έπιτροπής. Τεχνί¬ ται γίνονται δεκτοΐ οί έχοντες κατασκευάσει παρόμοια έπι- πλα. Οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν των δ- ρων τής μελέτης προσερχόμε νοι καθ* εκάστην είς τό γρα¬ φείον τοθ κ. ΈπιθεωρητοΟ Ή ρακλείου ένθα ευρίσκονται κα τατεθειμένοι οί δροι της μελέ της. Έν Τυμπακίω τή 23 Ίανου αρίου 1939. Ό Πρόεδρος τής Σχολι- κής Έφορείας. ά. α. ό Γραμματεύς Έ. Πβτβιναράκης ίί Έκαστην Τρίτην μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬ μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλχίδα, Αίδηψόν, Βό¬ λον ©εσσαλονίκην. Τηλ. 5.50. κ«1 ώρολόνια τσέπης καί χειρός των πλέον φημισμένων έργοιτασίων, θάείϊρητϊ «Ις τό ώρ ολογοηωλβΙον τοδ χ. Κωνστ. Χατζάκη Παρά τω Μεϊντάνι Έπίσης άνοιλαμβάνίΐ την έπιίιορβωσιν παντός ώρολβ γίβυ. Έργασί» ηγγυημένη —Τό σημερινόν ραδιοφωνι κόν πρόγραμμα. Ό ραύΐοφωνικο; σταθμβς Ά θηνών θά εκτελέση οήμβρον το εξής πρώνροΐμμα: "ΩραΙΟ.15 μβτάδοβις τήςλ&ιτουργί α;έκ τοΰ ίίροϋναοϋ της μητροπό¬ λεως, 11 30 έργα δι' ορχήστραν. Φράνκ Άΐτολύτρωσι$»συμφωνΐΜ©ν ποίημα, Μπετόβεν«ποιμενική συμ φωνία» Κονσόρζκυ «Νύχταστό φα λακρο ββυνό».<>ίατ «βάλς τού Με
  φιστοφελοδς».12,45 έλαφρά μουσι-
  κή όρχήστρκ Νίλλα, 13,30 κίνησις
  τού άποδημβ» έΛληνισμβΰ, 13.40
  εΐοήσϊΐς, 13.50 ποικίλημουσικίίΗ.
  15 μ«τεωρολογικόν δελτίον, εΐδή
  σϊΐς18,15 ή ·ωρα τοδ παιδιοδ» 18.
  45,ελαφροέλληνικό τραγβϋδι,19, ή
  «ωρκ τοΰ άγρότου», 19.15'Αθηναΐ
  κό κβυϊντέττο υπο την ώιβύθυν
  σιν τού κ. Γ. Ν.Καζ*σβγλου,Η.*5
  άπαγγϊλία, 20 έλαφρά μουσικη
  όρχήστοα Άνδρέου Άθανασιάίη,
  20,50 ίίδπσει;, 20.40 συναυλία τής
  συμφωνικής όρχήστρας τοθ σταθ
  μοϋ υπό την διβώθυνσιν τοΰ χ.
  Εΰαγγελάτου, πρβγραμμα. Σμβτά
  νβ «ιτουλημβνη μνηστη» ϊΐσαγω
  γή Ι Στέλιμπ, μπαλέττο άπό την
  οπερα Λακμέ Τοβϊκόφσκυ, Βάλς
  άπο την οπερα Εΰγένιος Όνΐίγ
  κίν, Σαίν £άνς Βακχικόν άπό
  την β'πβρα Σαμψών καί Δαλιύά,
  21.15 βμιλία τοΰ Ύπουργοΰ Διοι
  κητοΰ Πρωτβυούσης χ. Κοτζΐά &
  «αγών διά τό πράσινο» 21,30 άπο
  κρηάτικο σκέτς, 22.00 νυκτεριναΐ
  βΐδήββις, 22 10 συνέχβια τής συμ
  φωνικής σοναυλίας Άλμιτέρτι,
  σκηνές καρναβαλιοΰ, Μαανέ , μπα
  λέττο άπό την οπβρα «Ήρωίιάί»,
  Γιόχαν£τράους«Ήνυχτερίδβ(», 23,
  20μουσικίι χοροΰ, 23.30 άποκρηάτι
  κες καντάδβς (Γ. Αθανασιάδης)
  24.00 τϊλευταΐαι εΐδήσΐΐς 24.10 έ
  λανρό τραγβΰδι υπό τής δίδος
  Στέλλας Συριανού χκί μουαική
  —Δωρεαί.
  Ό κ. Γεώργιος καί ή μ. Άν
  γελΐκή Ταβερναράκπ παρίσχον
  εκλεκτόν φαγητον είς τέσσαρα·
  κοντα (40) πβρΐπου συβσιτοθντας
  απόρους μαθητάς τού σχβλβίου
  Τυμπακίου. Ή Έφορεία τού συα
  σιτίου ϊΰχαριστεϊ καί ίημβσία
  θετμότατα τούς αωρητάς.
  —Ή . βΐκογένεια Καβαλλάκι
  προσέφερεν έκλεχτον καί πλου
  οίον φαγητόν μετά φρούτων, άρ
  τού καί οίνου είς τάς τροφίμους
  χον Άσΰλου τής Γερόντισσας έλώ
  κλήρον την ημέραν τής 11ης Φ(·
  βρουαρίου είς μνήμην τοϋ [προ
  σφΐλοΰί των νβκροΰ Δημητρίου.
  Ό Μορφωτιχός Σύλλογος εύχαρι
  στεϊ θερμώς.
  —'Αναγνώρισις Σωματείου.
  Διά τής ύπ' αριθ. 113 έ. ε. άπβ
  φάσβως τού Πρωτοδικείου Ήρ«
  κλβίβυ άνεγνωρίσίη νομίμως τβ
  Σωματβΐον ϋπαλληλων καθίκλο
  ποιβίων Νομοΰ Ήρακλβίου.
  —Παράρτημα τοΰ Έλληνο·
  γαλλιχοΰ Συνδέσμου έν
  Ηρακλείω.
  Σημερον Κυριακην 12 τρέχ.
  χκΐ ώραν 4 μ. μ ουνεκλήθη έν
  τή Λβσχη ΈπιστημόνΝν σύσκβψις
  διά την ίδρυσιν έν τή πόλει Ή
  ρακλβίου παραρτήματος τοΰ 'Βλ
  ληνογοιλλικοΰ Συνδίβμβυ.
  ■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Κυρίαρχος τής Άποκρηάς
  ή Μαυροδάφνη Άχαΐας
  Ι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  12 Φεβρουαρίου 1939
  ΖΟΗΡΑΙ ΑΝΗΣΥΙΙΑΙ
  ΛΟΤΟ ΤΗΣ ΛΙΙΟΒΙΒΑΣΕΟΣ
  ΙΑΙΙΟη ιιΙΙΙΕΙΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΙΣΘΗ ΙΛΙΗΙΗ
  ΑΙίΜΙΡΙΥΡΙΑ ΤΗ! ΓΑΛΛΙΑ!
  Οί έθνικοι είς τα ναλλικά σύνορα
  Τό πένθος διάτόν Πάπαν καί ό Χίτλερ.

  II
  11 Φεβρουαρίου (τού
  αϊνχαποκριτού μας).— Τηλεγραφείται
  έκ τού εξωτερικόν ότι λόγω τής άπο
  βιβάσεως είς την νήσον Χαϊνάν ίαπωνι
  κων δυνάμεων έκφράζονται ζωηραί άνη
  συχίαι υπό των διεθνών κύκλων.
  Διά την κατάληψιν τής νήσου ταύ
  τν)ς ή γαλλική κυβέρνησις προτίθεται
  νά διαμαρτυρηθή εντόνως είς την ία
  πωνικήν κυβέρνησιν. 'Υποτίθεται ότι τό
  διάβημα τής Γαλλίας θα ύποαΐηρίξουν
  ή »Αγγλία καί ή »Αμερΐκή.
  ΕΤΕΡΜΑΤ1ΣΘΗ ΠΛΕΟΝ
  Ω ΠΟΑΙΜΟΣ ΕΝ ΚΑΤΑΛΒΝΙΑ
  Βλ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ Η ΑΝΤΙΣΤΛΣΙΣ
  ΑΘΙΙΝΛΙ 11 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποχριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
  Παρισίων βεβαιούν ότι ό πόλεμος έτερ
  ματίαθη έν Καταλωνία καί ότι όλόκλη
  ρος ή χώρα αυτή περιήλθεν είς την
  κατοχήν των έθνικών.
  Πάντως αγγέλλεται, ότι παρά τας
  κυκλοφορηαάσας ευρύτατα φήμας περί
  συνάψεως άνακωχής, ό Νεγ*ρίν καί ό
  Μιά»α απεφάσισαν νά συνεχίσουν τόν
  πόλεμον άνθιατάμενοι μέχρις εσχάτων
  είς τούς έθνικούς.
  ΑΙΣΘΗΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ
  ΕΙΣΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙ! ΦΡΑΝΚΟ
  ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Φεβρουαρίου < (τού άνταποκριτού μας).— Κατά τα έκ τού έξωτερικού τηλεγραφήματα αί σχέσεις τής κυβερνήσεως τοΰ στρατηγού Φρά κο μετά τής Αγγλίας καί Γαλλίας έ- χθυν βελτιωθή αίαθητώς κατόπιν τώ τελευταίων συναντήσεων είς τό Μπούρ γκος. ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 11 Φεβρουα ρΐου (ίδ. ΰπηρεσ(α).—Άνεκοι νώθη επισήμως δτι δλα τα ση μεΐα των γαλλικον συνόρων κατελήφθησαν υπό των έθνι κων στρατευμάτων κσΐ ούτω συνεπληρώθη πλήρως ή κα τάληψις τής ΚαταλωνΙας. Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗ 11 ΦεβρουσρΙου (Ιδ. ύπηρεσΐα).— Ό νεκρός τοθ Πάπα έξετέθη είς λαϊκόν προσκύνημα. Τό προσκύνημοτ θά διαρκέση ε"ως αυριον τό άπόγευμα. Ή κηδεΐα θά γί νη. πιθανώς την Δευτέραν. —Ό κάμης Τσιάνο θά μ<: τσβη σήμερον είς τό Βατι κανόν καίτό πσρεκκλήσιον τοθ ] Αγ. Πνεύμστος είς τόν να όν τοθ ΆγΙου Πέτρου ίνα με θέξη είς τό προσκύνημια ώς άντιπρόσωπος τής Ίταλικής Κυβερνήσεως. Ό πρίγκηψ τοθ Πεδεμοντου θά μεταβή ώς αντιπρόσωπον τής Βατσιλικής Οικογενείας. ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ Ό Φύρερ απέστειλε τηλε γραφικώς συλλυιτητήρια είς τόν Καρδινάλιον Φαασέλλι καθώς καί ό Φόν Ρίμπεντροπ. —ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Φεβρουαρΐου (ίδ. ύπηοεσία) — Ενώπιον τής Βουλής ό πρόεδρος αυτής κ. Ε. Έρριω εξεφώνησε λόγον διά τόν θάνατον τοθ Πάπα εξάρας την προσωπικότητά τού. Έπίσης 6 πρόεδρος τής κυβερνήσεως κ. Νταλανηέκσί ό ΰπουργός των "Εξωτερικών κ. Μποννέ ωμίλησαν σχετικώς άποτίοντες σεβασμόν πρός τόν εκλεκτόν ποντίφηκα. Άπό τάς ξένας πρωτευού σας αγγέλλεται δτι μεγάλη συγκίνησις καΐ πένθος έπικρα τεΐ είς ολόκληρον γενικώς ιήν καθολικήν Ευρώπην διά τόν θάνατον τοθ πάπα Πίου. 5Π Πρωΐνή Την τέλεσιν των Βενιζελίων άγώνων 9α παρακολουσησουν ύπουργοι. Ή Έφορεία τοθ Γυμναστη- ρ(ου Ηρακλείου ήρχισε ασχο¬ λουμένη άπό τοθδε μέ την οργάνωσιν των Βενιζελίων άγώνων οΐτινες ώς γνωστόν απεφασίσθη νά τελεσθδσιν ε¬ φέτος ενταύθα. Σχετικώς ε¬ κοινοποιήθη χθές καΐή κάτω θι έγκύκλιος πρός τούς προέ- δρους των κοινοτήτων τοθ νομοθ: Ευχαρίστως γνωρίζομεν Ύ μΐν δτι κατά τόν προσέχη "Ιούλιον θέλουσι τελεσθή έν Γθα πανελλήνιοι άγώνες (Βενιζέλισ). Τούτους θέλουσι τιμήση ώς πληροφορούμεθα ύττουργοΐ, έτιΐλεκτα μέλη τής αθηναικώ κοινωνίας ώς καί 200 περίπου άθληταί έκ των διαφόρων μερών τής "Ελλά¬ δος. Είς τούς αγώνας κατα βάλλεται προσπαθεία δπως δοθπ 6 άρμόζων πανηγυρι- κός χαρακτήρ. Έτιειδή τουτο αποτελεί την καταλληλότε¬ ρον ευκαιρίαν δπως καί ή πάντοτε διακριθεϊσα διά την άλκήν της νήσος μας επιδείξη. τάς προόδους της καί είς τό πεδίον των είρηνικών άγώνων, παρακαλοθμεν δπως συντε λέσητε είς την επιτυχίαν των άγώνων τούτων, προτρέπον- τες τούς νέους τής Κοινότη τος σας, οΐτινες θά ηδύναν¬ το νά λάβωσι μέρος είς τούς αγώνας, ίνα άρχίσωσι προ πονοΰμενοι καταλλήλως, κα δηλώσωσιν εγκαίρως την είς τοΰς αγώνας συμμετοχήν των, καθορΐζοντες καί "γνωρίζον τες ημίν τό άγώνισμα είς δ Εκαστος θέλει συμμετάσχη. Πρόγραμμα των άγώνων θε λομεν κοινοποιηθή, υμίν έν καιρώ Μετά τιμής Ό Δήμαρχος Ηρακλείου ώς πρόεδρος τής 'ΕφορεΙας. Μήνας Γεωργιάδης Ή προχδεσινή συνεδρίασιν τοΰ Δημ. Συμβουλίου Ηρακλείου. ΜΑΚΡΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΔΙΑ 10 ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 11 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).—-Σήμερον ό υπουρ γός τής Δικαιοσύνης κ. Ταμπαχόπου λος προέβη είς μακράς δηλώσεις διά τόν χαταρτιαθέντα νόμον τού ταμ&ίου συντάξεως νομικών διά την ύποχρεωτι κήν άσφάλισιν καί την χορήγησιν ίκανο ποιητικωτέρας συντάξεως. ΧΟΕΣ Τ Ο ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΝΕΜΕΝΕΤΟ,ΕΙΣΛΒΗΝΑΣΟΟΥΕΛΣ ΑΘΗΝ %Ι 1 1 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Σήμερον τό άπό γευμα φθάνει είς Αθήνας χάριν έπιακέ ψεως των αρχαιοτάτων,ό διάσημος "Αγ γλος συγγραφεύς κ. Ούέλς. ΕΓΚΑΙΝΙΑΣ8Η Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΖΗΑΡΟΟΑΙίΣΤΙΚΙΣ ΕΙΣ Τί Ζ4ΠΠΕΙ0Η ΑΘΗΝ II 11 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας). — Σήμερον είς τό Ζάππειον έγκαινιάσθη επισήμως ή έχθε αίς ζαχαροπλαστικής κ»ί είοών διχτρο ΣυνεχισΘείσης τής συνβίριίσε- ως τοθ ΔημοτικοΟ Συμβουλίο.» Ηρακλείου επί των δπολοίπων θεμίτων τής ημερησίας διατάξε ως τής διακοπείσης την παρελ θοθσαν Τετάρτην συνεδριάσεως, απεφασίσθη ή παραπομπή είς «ιδικήν επιτροπήν τής Ιξετάσεως τής υπό τοθ ΈμπορικοΟ Έπι- μελητηρίου διατυπωθείσης από¬ ψεως περί καθοριαμοθ διαφορε τικοθ τιμολογίου είς την διά των υδρ&μέτρων παροχήν ύδατος. Τό Δημοτικόν Συμβούλιον θ' απο¬ φασίση έν προκειμένψ ϊύθύς με τα την υποβολήν υπό τής άνοπέ ρω έπιτροπής τού σχετικοθ πό ρίσματός. της. Διεξαχθείαης ά κολούθως συζητήσεως επί αίχήςιι ως τής Κοινότητος Νέας Άλικαρ- νασσοθ σχετικώς μέ την τοποθετή σιν έν τ% περιοχή της υδρομέ τρών δαπάναις τοΰ Δήμου άπεφα σίσθη ή απόρριψις τής αϊτήαεως μΙ τα δικαί&λογητικάν δτι άπό νο μικής απόψεως ό Δήμος κωλύ εται είς τουτο. Τό Δημοτικόν Συμβούλιον πά ρίπεμψεν είτα είς επιτροπήν τόν έλεγχον τοθ άπολογιαμοθ το0 Πά νανείου ΔημοτιχοΟ Νοσοκομείου χρήσεως 1937—38 καί ενέκρινε την τροποποίησιν τοθ σχεδίου τής πόλεως έν τω τετραγώνφ 072. Ή τροτιοποΕησις αυτή άφορφ δι- άνοιξιν άδοό δι' επεκτάσεως ε¬ τέρας ανευ καταβολής άποζη μιώαεως διά την ρυμοτόμησιν. Υπό τοθ ΔημοτικοΟ Συμβουλίου ενεκρίθη έπίσης πίστωσις δρ δ 000 ώς ΕΪσφορά τοθ Δήμου διά την άνέγερ-σ ν τοθ αδριάντος τοθ πυρπολητοϋ τοθ Άρκαδίου Γιαμ- που^άκη καί τα δικαιολογητικά διαφόρων δχπανών χορηγηθειαών 6πό τοθ Δήαου είς τδ 'Υγειονομι- κόν Κέντρον είς ενίσχυσιν τοθ αγώνος δ'ά την καταπολέμησιν τής έλονοσίας καί τοΰ δαγκείου. Τέλος τό Δημοτικόν Συμβούλι όν κατόπιν προτάσεως τού Δή μάρχου κ. ΜψΆ Γβωργιάδη έπε φυλάχθη νά άναγράψη είς τόν νέον προϋπολογισμόν πίστωσιν διά την έκδοσιν το3 φιλολογι- κο5 Ι'ργου τού αειμνήστου ποιη- τοθ Μιχ. Καλημεράκη ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ Διά κοινής αποφάσεως των ύπουργών Οικονομικήν κσί 'Εθνικής ΟΙκονομΙας επετράπη ή κατά τό τρέχον εισαγωγικόν εξάμηνον είσσγωγή έξ Ήνω μένων Πολιτειων τής Άμερι κης άν*υ τοθ δρου τής άνταλ λαγής ωρισμένων εΐδών των πινάκων Β. καί Δ. Δι' ειδή ύπαγόμενα είς τόν πίνακα ΣΤ δρΐζεται δτι ταύτα θά εΐσά γωνται χρεώσει τοθ τακτκοϋ είααγωγικοθ δικαιώματος των οΐκείων είσαγωγέων. Διά την εισαγωγήν των εΐδών τούτων άπαιτεΐται αδεία τής παρά τή Τραπέζα τής Ελλάδος αρμοδίας έπιτροπής. Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩιΥΙΑΤΙΚΩΝ Είς την «"Εφημερίδα τής Κυ βερνήσεως»δημοσιεύεται άναγ καστικός νόμος δι' ου έτιιτρέ ττεται δπως μέχρι τέλους τοθ 1942 6 έλεγχος των λογαρια σμών ύλικοθ τώνΔιαχειρίσεων τοθ Στρατοϋ γΐνεται δι' άπο στράτων αξιωματικών μή κα ταληφθέντων υπό τοθ,ήδη Ι σχύονττ ς όρΐου ήλικίας.Οίπροσ λαμβανόμενοι θά λαμβάνουν μηνιαίαν άντιμισθίαν μέχρι 3.000 δραχμών. Οδτοι δέν ά νακαλοθνται είς την ενέργειαν καί έξακολουθοθν λαμβάνον τες είς σύνταξιν των καί τό μέρισμα τοθ ΜετοχικοΟ Τα μεΐου ΣτρατοΟ. Η~Γθ· .Ν. ΑΡΧΑΝΩΝ Σήμερον τό έοπίρας διβργανβΰ ται ϊϊς Άρχαναις χβρευτιχή έ αιτερις προ$ ενίσχυσιν των πόρ«ν Τής 'Εθν. Όργοςνώαϊως της Ν(β λ*ί«ί τής ύλ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Επί τή καθιερώσει καί ένταϋ θα τής εορτής τοθ πρασίνου ώς συντονισμοθ τής είς την πρωτεύ ουσαν γινομένης μεγάλης έξίρμή σεω; διά τό πράσινον ό Σύλλογος τοθ πρχσίνου κάλι! πάσαν την κοινωνίαν Ηρακλείου δπω; παρα στ·{) είς την σημερινήν εορτήν ώ ραν 10.30 π. μ. μέ την συμβίλ κήν φύτευσιν πενταχοσίων δένδρω' είς τα Φρούρια τής πόλεως. Ή συγκέντρωσις θά γίνη είς την πλατείαν των Σχρατώνων την νωθεν τής Πηγάιδας ευρισχομέ νην, δπου θέλει ομιλήση ό Δή μαρχος Ηρακλείου κ. Μηνά; Γεωργιάδης. Είς την εορτήν θά παραατοθν έπίσης αί Αρχαί, οί Σύλλογοι χαί τα σωματεϊα,θ Σιρα τίς, ή Ε Ο. Ν., οί πρόσκοποι καί τα σχολεϊα. Μετά την φύχευ σιν, προηγουμένης τής φιλαρμονι κης τοθ Δήμου, θά παρελάση διά τής μεγάλης χεντρικής ό5οΟ ά πό τής Πύλης Χανίων, μέχρι τής πλατείας Ελευθερίας, ή Έθνική Όργάνωσις Νεολαίας αρρενων καί τό σώμα Προσκόπων. ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Είς τόν ίσχύίντα νόμον περί τε χνιτών τοθ ΣτρατοΟ προσετέθη διάταξις, δι' ή; δρίζεται δτι οί αΐρατιώτχι τεχνίται μετά διετή καί οί δεχανιΐς καί λοχίαι μετά τετραετή εύδόκιμον υπηρεσίαν κ»ί κατόπιν διχγωνισμοθ προβιβάζον- ται είς τόν ανώτερον βαθμόν ανε¬ ξαρτήτως τοθ άν υπάρχη ή μή κε ή θέσις είς τοθτον. Όπωσδήποτε άριθμός των έπιλοχιων χαί των τοθ ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟΝ ΡΑΑΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αύριον δ Ραδιο^ωνικός σταθμός λ εκτελέση τό εξής πρόγραμμα: 1330' χηή 13 ΟΤΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΗ ΑΗΑΓΝΩΡΙΣΙΣΤΟΥΦΡΑΝΙίί ΕΙΝΕ ΗΕΠΕΙΣΜΕΝΟ: ΔΙΑ 10 Τ!Α8Σ ΙΟΥΙΩΑΙΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 «1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Λονδίνου ότι ό Βρεττανός πρωθυπουρ
  γός κ. Τσάμπερλαιν υποστηρίζη ότι
  πρέπχι νά αναγνωρισθή ή κυβέρνηιις τοΰ
  στρατηγοΰ Φοάνκο.
  Κατά την αντίληψιν τού κ. Τσάμπερ
  λαιν τό τέρμα τού πολέμου έν Ισπα¬
  νία είναι έγγύς καί συνεπώς ή άναγνώ
  ρισις τού Φράνκο, μετά τάς νίκας τού
  έν Καταλωνία, δέν ηρέπει νά βρα*
  δύνη.
  ΜΙλ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΙΡΑλΙΙΔΟΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ
  ΠΡΟΣ ΤΩΝ». ΝΤΕΒΑΔΕΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σημεριναί πλη
  ροφορίαι έκ τού έξωτερικού άναφέρουν
  ότι ό πρόεδρος τής ίρλανδικής κυβερ
  νήσεως κ. Ντέ Βαλέρα έλαβε προει¬
  δοποίησιν άπό μέρους τής μυστικάς έ
  πανασ.ατικής οργανώσεως: «Ίρλανδι
  κός δημοκρατικό; στρατός».
  Είς την άηοσταλείσαν πρός τόν*.Ντέ
  Βαλέρα επιστολήν, οί άρχηγοί τής όρ
  γανώσεως ταύτης γνωιτοποιούν ότι θά
  άρχίαουν τρομοκρατικας ενεργείας
  εύρεϊαν κλίμακα εάν δέν κηρυχθή
  τόμως αύτόνομος δημοκρατία ή
  λανδία.
  εις
  συν
  Ίρ
  Ο ΠΙΒΛΝΟΤΕΡΟ!
  ΝΕΟΣ ΠΟΝΤΙΦΗΞ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 «Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφείται ό·
  τι μεταξύ των ύποψηφίων διαδόχων
  τοΰ αποθανόντος Πάπα Πίου ΙΛ,'. πι
  θανώτερος Ηάπας φέρεται ό καθολικός
  άρχιεπίβκοπος Νέας Υόρκης.
  χ δέν δύναται νά
  καοΐος χωριοτά, τα 40 ο) 3
  ά
  ς χρ
  άριομοθ των προβλεπομένων δι'
  4οτ ην είδικότητχ τεχνιτών.
  13.30' χρηματιστήριον 13
  4Ο'; είδήσεις, 13 50' ποιχ'λη μου
  σική, 14 45' μετεωίολογικόν
  δελτίον, είδήσεις, 18 15' μικρά
  όρχήστρα, 20 ρεσιτάλ τραγουδι-
  οθ ύΐιό τής δίδος Νέλλης Ηλου
  τή, 20 30' είδήσεις, 2^.40/ άπο
  σπάσματα άιιό την όπερέτταν
  «Ή Νϋχτερίδ»» τοθ Γιόχαν Στρά
  ούς, 21.15' όμιλία τοΰ Δημάρχου
  Πειραιώς κ. Μανούσκου μέ θε
  «Χά πράσινο σιή θάλασσα», 21.
  30' κουαρτέτο Αθηνών, άποτελου
  μενον ^ άπό τάς χ. κ. Ν. Εύελπί-
  δίυ, Σ. Κούλα χ«1 χοΰς χ. χ.
  Κούλαν χαί Άχ. Παπαδημητρί
  ου μέ έπεξηγημαϊΐκήν είσήγησιν
  ΠΟΤΕ ΣΥΝ ΕΡΧΕΤΑΙ
  ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ^ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 4>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας)----Αγγέλλεται έκ
  Ρώμης ότι την 12ίην Φεβρουαρίου
  αυνέρχεται τό μέγα φασιστικόν συμβού¬
  λιον τό οποίον καί θά εξετάση την διε·
  θνή κατάστασιν.
  ΣΥΝΕΧΙ2ΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΖΗΤΗ.ΕΙΣ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ
  υπό τής κ
  νυκτερινΐί
  γημή ή
  Κ. Εύελπίδου,
  είδήσεις, 22 10"
  22
  μι
  κρά όρχήστρα, 23 ΙΟ' δυωδία υπό
  τοθ κ. χαί τής κ. Έπιτροπάχη
  23 30' μουςιιχή χοροθ, 24 τελευ-
  ταϊαι είδήσεις, 24. ΙΟ' μουσική
  χοροθ.
  ΠΡΟΕΚΗΡΥΧ0Η ΑΜΟΙΒΗ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΕ][ΚΑΝΣΙΝ ΕΓΚΛ)ΤΟΣ
  Ή Επιτραπή Δημοσία; Άσφα-
  λείας Νομοθ Ηρακλείου διά τίίς
  υπ' αριθ. 15 άπό 6-2—939 άπο
  φάσεως της προεκήρυξεν αμοιβήν
  δρ. 25 000 δπέρ παντός 8πις γ)
  θελε παρέξη είς την Ινταθθα Δι
  κασιιχήν καί Άστυνομιχήν 'Αρ
  χήν στοιχεία διαφωτιστιχά &ζ
  να ήθελον οδηγήση ασφαλώς χ«1
  άναμφιοβητήτως, είς την εξακρί¬
  βωσιν τής ταύίότητος τοθ άνευ
  ρεθέντος την 4-12—938 είς θε
  σιν «Ξεροχαμάρα», τή;
  ρμρ, τή; περιφ,ρ^
  άς Μραιχλείου, πτωμαιος γυναικός
  ώς χαί περί χδν δβ '
  ρ
  ώς χαί περί
  γ
  χδν δρβσΐων τοθ
  τούτου.
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Φεβρουαρίου (το,υ
  άνταποκριτού μας).—-Έκ Λονδίνου τη¬
  λεγραφείται ότι σονεχίζονται αί συζητή
  σειςδιά την επίλυσιν τοΰ παλαιστινιακού
  ζητήματος.
  Βλ ΕιΊΑΝΑΛΗΦΒΟΥΝ
  ΛΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Φε6ρουαρίου"(τού
  άνταποκριτού μας). —Έ* τής "Απω'Α
  νχτολής αγγέλλεται ότι αί έπιχ&ιρήπεις
  είς την Κίναν θά έπαναληφθοΰν προβε
  χώς, των Κινέζων άποφασισμένων νά
  διεκδικήσουν τα καταληφθέντα υπό
  των Ίαπώνων έδάφη. Αι επιχειρήσας
  προβλέπονται ότι θά έπαναληφθούν συγ
  κεκριμένως είς τό μέτωπον τής νοτίου
  Κίνας.
  Ο κ. ΣΠΕΝΤΖΑΣ 0ΡΚΙΣ8Η
  ΩΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΡΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ψ. ΑΘΗΝΑΙ 11 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Ενώπιον τού Βα
  σιλέως καί τού κ. Μεταξά ώρκίσθη σή¬
  μερον ό κ. Σπέντζας ώς υφυπουργός
  τής Ποιιδείας.
  |
  VI