96916

Αριθμός τεύχους

5091

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

14/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αΐγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ** ΟΔΟ£ ΜΙΝΟΤΑνΡΟΥ
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5091
  ,δ*
  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ
  ΤΗΣ ΒΑΛΐΆΝΙΚΗ!
  ο·>
  Αύριον αναχωρεί διά Βου
  κβυρέστιβν ό "Ελλην πρωθ-
  υπουργβς κ. Μεταξάς, ίνα ύ
  πό την ίδιότητά τού καί ώς
  ύπουργβΰ των Εξωτερικών
  αντιπροσωπεύση την χώραν
  μας είς την τακτικήν έτησί
  αν διάσκεψιν τής Βκλκανι
  κης Συνεννοήσεως. Έπ' εύ
  κοτιρία ό κ. Μεταξάς θά
  σταματήση ολίγον είς την
  Θεσσαλονίκην βπβυ καί θά
  παραστή ώς ύπουργός τής
  Παιδείας είς την εορτήν τής
  καταθέσεως τοΰ θεμελίου λί
  θου τοΰ νέου πανβπιστημια
  κου μεγάρβυ τής Μακεδονι
  κης Πρωτευούσης, ©ά διέλ
  θη δέ καί έκ Βελιγραδίου
  καί θα παραμείνη επί μίαν
  ημέραν ίνα έπικοινωνήση
  μετά των ύπευθύνων κυβκρ
  νητικών καί διπλωματίαν
  κύκλων τής γιουνκοσλαυΐκής
  πρωτευούσης. Ούτω τό τα
  ξίδιον τού κ. προθυπουρ¬
  γον προσλαμβάνει ίδιαιτέ
  ραν όλως σημασίαν δια την
  χώραν μας άπό εσωτερικάς
  καί άπό έξωτερικής άπόψε
  μ;. Διότι είναι ταξίδιον πού
  έξυπηρετεΐ πράγματι καί τα
  ζητήματα τής Βορείου Έλλά
  δος άπ' οπου θά διέλθη ό κ.
  Μεταξάς καί τας γενικωτέ
  ρας έθ νίκας ύποθέσεις έν τω
  ηλαισίω τής διεθνοΰς διπλω
  ματίας.
  Έξ άλλου καί ή διάσκεψις
  των Βαλκανικών κρατών, ά-
  <-?.Λβκτα εξαιρετικήν όλως ά· {ίαν. Δικβίίως δέ διεγείρει η -«•■βύγκληοίς της τό παγκόσμι¬ ον ενδιαφέρον καί την προ¬ σοχήν τής διεθνοϋ; κοινής γνώμης. Ή διάσκεψις αυτή πού συνέρχεται εφέτος είς την πρωτεύουσαν τής Ρουμανίνς θα είνε ή πέμκτη κατά σει¬ ράν, τακτική έτησία συνέλευ σις τοΰ Συμβονλίου τής Βαλ κανικής Συνεννοήσεως. Συ¬ νέρχεται έμ ως είς μίαν περί οδόν πλήρη άνησυχιών, άμ· φιβολιών καί άγωνίας. Συν- έρχεται είς ημέραις καθ' άς ή εξέλιξις τού ίσπανικοϋ, τα προβλήματα τής Κεντρικής καί Ανατολικώς Εύρώπης, τό άποιχιακόν καί ό αγών. διά την κυριαρχίαν είς την Μεσόγειον, έχουν δημιουρ- γήσει όξύτατον άνταγωνι- σμόν μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων τής Εύρώπης καί ηπείλουν άνά πάσαν στιγμήν μέ άνάφλεξιν τόν κόσμον Συνέρχεται είς μίαν στιγμήν καθ' ήν τό σινοϊαπωνικόν είσέρχεται είς νέαν όξύτητα, ή άναταραχή έκτείνεται καί έξω τής ηπείρου μας, οί άν- ταγωνισμοί έκδηλώνονται με ταξύ μακρυνών άπ' αλλήλων χωρών, χωριζομένων διά τε¬ ραστίων ώκεανών, είς επο¬ χήν καθ' ήν τόσοι ύπάρχουν κίνδυνοι νά έπεκταθοΰν αί φλόγες των πολεμικών έστιών τής Ίσπανίας καί τής Κίνας τόσον ώστε νά ζώσουν ολό¬ κληρον την ύδρόγειον καί νά την μεταβάλουν είς σωρούς έρειπίων καί τέφρας. "Εχει έ- πομένως νά εξετάση ζητήμα τα υψίστης σπουδαιότητος. Βεβαίως δέν περιμένει κα· νείς νά εξαρτηθή ή τύχη τοΰ κόσμου άπό την διάσκεψιν αυτήν. Διότι ή ειρήνη ή ό πό λεμος θά έξαρτηβοΰν κυρίως άπό τάς τέσσαρας μεγάλας δυνάμεις τής Εύρώπη; καί άπό την Αμερικήν.Άπό την καλήν θέλησιν νά έ παν έλ¬ θουν είς την οδόν τής λογι· κης, τής είρήνης καί τής α¬ μοιβαίαν ς κατανοήσεω; ή άπό την εμπιστοσύνην καί την εκτίμησιν πβύ τρέφουν είς την βίαν ώ; όργανον επιλύ¬ σεως των μεταξύ των διαφό¬ ρων. Ή διάσκεψις ομως αυ¬ τή, θά δώση δι' άλλην μίαν άκόμη φοράν τό παράδειγμα τής λογιχής χαί -ής συνέ. βεω£, ©ά ύπενθυμίση είς τόν κέβμον ολόκληρον βη τα κράτπ ίΐμηορβΰν βτβνθέλονν νά λύσουν τάς διαφοράς των διά τής λογικής καί νά ζή. σουν είς ατμόσφαιραν εγκαρ¬ διότητος καί είλικρινοΰς συν εργασίας. Διότι τα τέσσαρα κράτη τής Βχλκανικής Συνεννοή¬ σεως, έχθρικά μεταξύ των άλ¬ λοτε καί θανασίμως άλληλο μισούμενα, άποτελοΰν όντως σήμερον τό φωτεινότερον πα· ράδειγμα φιλίας καί άμοιβκι- ότητος. Καί θά ήτο δυνατόν άπό τό παράδειγμα αύτό νά άντλήσουν διδάγματα καί τα άλλα μικρά καί μεγάλα έθνη τής γής. Καί άπό της απόψεως αυτής ή διάσκεψις τοϋ Βουκουρεστίου ύπάρχει πιθανότης νά συντελέση κά· πως είς τόν κατευνασμόν καί νά φωτίση έστω καί ά- μυδρώς την οδόν πρός την ειρήνην καί την ουνδιαλλα- γήν.Άλλά ήδιάσκεψιςτήςΒαλ κανικής Συνεννοήσεως έχει διά τα συμμετέχοντα είς αυ¬ τήν κράτη ιδιαιτέραν αξίαν. Διότι θά εξετάση την διεθνή κατάστασιν. Θά μελετήση τα προβλήματα πού άπασχολοΰν σήμερον την Ευρώπην καί άπειλοΰν την ειρήνην. Καί θά λάβη θέσιν έναντι όλω ν αυτών. Θά καθορίση την περαι τέρω πορείαν τής έξωτε ρικής πολιτικής των τεσσά ρων φίλον χωρών. Καί θά καθορίση την στάσιν των έν περιπτώσει ρήξεως έν Εύ ρώπη. Φυ?.κά δέ ή άπόφα σις θ& βκρύνη σπουδαίως επί τής εξελίξεως των διε θνών πραγμάτων. Διότι ή Βαλκανική Συνεννόησις ά ποτελεΐ δύναμιν καθ' δλα ύιιολογίσιμον, έφόσον περι κλείει είς τούς κόλπους της λαούς 50 έκατομμυρίων, λα ούς ηρωΐκούς καί γενναί- ους. Οί λαοί έμως αύτοι ά πό ένα μόνον πόθον δια πνέοντα: άπό τόν πόθον τής είρήνης. Θέλουν νά ζήσουν έν γα λήνη διά νά δυνηθούν νά έ πουλώσουν τάς πληγάς των άλλων πολέμων. Διά νά έ πιδοθοΰν άπερίσπαστοι είς τό έργον τής περισυλλογής καί τής ανορθώσεως ώστε νά δυνηθούν νά βαδίσουν έ- λεύθεροι καί ίσχυροί είς τόν δρόμον τοΰ πολιτισμοΰ. Αύ τή δέ είναι καί ή έπιθυμία των κυβερνήσεών των. Αύ τή έπομένως θά είναι καί ή σταθερά θέσις καί απόφασις τής διασκέψεως τοΰ Βουχου ρεστίου. Απόφασις σταθεράς συνεχίσεως τής πολιτικής τή; είρήνης· Απόφασις έμμονής είς την πολιτικήν άκοφυγής οίασδήποτε πολεμικής περι πετείας, έφόσον τα σύμμαχα κράτη δέν θά δεχθοΰν άπρό κλητον επίθεσιν. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ράκλειον καί είς την Χονολουλοθ. Νά μή πιστεύσωμεν τόν κο· σμικίν; θά ήτο δποθίτω άίικία. Τό έπιχείρημά τού δέν στερεϊται λογιχής. Ή χαρά αύτές τίς ήμέ- ρες είνε κοινόν κτήμα δ·ά τό ή'μι- συ τοθ κόσμου. Έκτός δέ μικρών Η φινέταα των άμφιέσεων, τό τίνων παραλλαγών, οί τρόποι της, ι έκλίπτυσμίνον πνεθμα έργανώσε- παραμένουν παντοθ οί αύτοι. 'Υ-'ως, τό καλλιτεχνικόν τής διακο- πάρχει Ινα είδος δεσμοθ είς τάς σμήσεως—δλα αύτά μέσα είς Ινα ταΐος Ιπαρχιώτης μπορεϊ μίσ* είς τόν τόνον αυτόν τής «παγχοσμιότη τος», νά παρηγορηθη' δι' έλλειψιν γενικωτέρας μέσων ψοχαγωγίας χαί άνέσεως. * * * εκδηλώσει; της, μεταξύ δλων των άνθρώπων. ΓιατΙ λοιπόν νά μή δι ευκολύνεται ό δεσμός αύτό; καί έξ ιδίας πρωτοβουλίας; Άς ίσοπε- δώνωνται αί διαφοραί βπου είνε δυνατόν νά δπάρξουν. Καί άς επι· ζητεϊται ό χοινός χαρακτήρ. —Ύπάρχει σπου5α!ον θέλγη- τρον εί; τόν τρόπον αυτόν τοθ διασκεδάζειν;... "Η ερώτησις άπέβλεπε είς την άποσαφήνισιν τοθ θέματος. Άλλά δέν ήτο άφ' έαυτή; νοητή; "Οταν 6πάρχουν έργανώσεις πού δίδουν ίνα τόνο κοσμοπολιτισμοθ εί; τα πάντα—τί συμβαίνει; Καί ό πλέ¬ ον δύσκολος ξένος ευρίσκεται εί; ένα περιβάλλον γνώριμον. Αύτό άρκεΓ διά νά αναγνωρίση μίαν προοδευτικήν ορμήν καί μίαν συγ- χρονισμένην ψυχολογίαν καί έκεΐ άχόμη ποθ δέν είνε άμέσως άντι- ληπτή. Έξ άλλου χαί δ τελευ- πνεθμα διεθνοθς τρόπον τίνα αντι¬ λήψεως, νομίζετε 8τι είναι μι¬ κρόν πρδγμα δι' ένα τόπον; Ακριβώς άπό τό είδος αύτό άρχίζουν νά έρμηνεύωνται καί οί σοβαρώτεροι κοινωνικοί σχο- ποί. Ή οίκουμενιχή μορφή είνε τό ά'παντον τής. σημερινής ζωή;. Κατορθώνετε νά είσθε μέσα είς τό χοσμιχόν πνεΰμα πού διέ¬ πει τόν πολιτισμόν προπάντων εί; τα; στιγμά; τή; χαράς; Εί¬ σθε χαί έντός τοθ είρμοθ τή; προόδου καί τής συνάδελφον σεω; έκείνη; πού άπαιτείται, διά νά γίνη ή δδρόγειο; άπό πάση; απόψεως καλυτέρα. Τό άποτέλεσμα αύτό δέν είνε χί· μαιρα Άρχεΐ νά τό έξετάσετε ά¬ πό δλε; τί; πλευρές. Καί μέ 8λην την καλήν πίστιν πού έπιβάλ- λουν αί εκδηλώσει; τού. ΑΣΜΟΔΛΙΟΣ Ο αγών υπέρ τού πρασίνου Η ΤΟΚ Σ ΣΧΟΛΙΚΗΝ ΚΗΠΟΝ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΟΣ Οί οίχοιιμενιχοί τύποι χαί αί μορφαί ττού_ άνταποχρΕνονται εί; την έννοιαν τοθ πανανθρωπίνου, άποτελοθν πολλέ; φορές θίμα συ ζητήσεω;. Έπ' εύχαιρία τή; χο- ρευτιχής περιίδου, τό θέμα αύτό, είνε χαί τή; ημέρας: —Προχθέ; μέ τάν χορόν τοθ Τέννις, τό Ηράκλειον, είδεν ίνα τέτοιο αυναγερμό. Ωραίον αυνο λον άμφιέσεων—ίδω απεδείχθη τί μπορεΐ νά κάμη τό κοστοθμι χαί χωρί;χανένα παράγοντα μυ- στηρίου—άλλά χαί ώραΤο γλέν- τι... —Πανανθρώπινο, θέλει; νά πή;;... —Κάτι τέτοιο. Ό βαθμό; τοθ πολιτισμοθ ενός τοπου χρίνιται πρωτίστω; χαί άπό τό μιχρότερον πρΛγμα, άρχεΐ αύτό νά είνε επά¬ νω χάτω παρόμοιον χαί εί; τό Ή- Ό συναγερμός υπέρ τοθ πρσσΐνου, είναι άληθές δτι έ πέτυχεν. εΕκατοντάδες χιλιά δών δενδρυλλίων έφυτεύθη- σαν είς τάς διαφόρους πόλεις τής χώρας. Κσί είς την ϋπαι θρονή δενδροκαλλιέργειαέπεξε τάθη καί έσυστηματοποιήθη. Τώρα δμως όπότε γΐνεταιτό σος λόγος περί πρασίνου, Ερ χεται καί πάλιν είς την επι καιρότητα τό ζήτημα τής δή μιουργίας καί οργανώσεως σχολικών κήπων καθ" δλον τό κράτος. Τώρα δέ ακρι¬ βώς πού Ιχει άφυπνιοθή ή ά γάπη πρός τό πράσινον, πρός τα δένδρα καί τα άνθη, θά ήτο εύκολωτέρα ή δημιουργία κήπων είς δλα γενικώς τα σχολεΐα. Καί πρός τόν σκοπόν αυτόν θά πρέπει νά αρχίση άμέσως ή σχετική έργασίσ, μέ ζήλον, μέ απόφασιν καί μέ σύστημα. Οί διδάσκαλοΐ μας, είναι άληθές καί αναμφισβήτητον, Ιχουν άναπτύξει εξαιρετικήν δρασιν καί είς τόν τομέα αύ τόν. Ιδιαιτέρως δέ δσοι έτυ χον^γεωργικής μετεκπαιδεύσε ως είς τάς γεωργικάς σχο λάς. Παντοθ δέ δπου τα σχο λεΐα διέθεταν καταλλήλους χώρους εδημιούργησαν έστω καί μικρούς κήπους. Καί άπο τελοθν στόλισμα των χωρ! ών μας οί σχολικοί κήποι. Άλλά δυστυχβς δέν διαθέ τουν δλα τα σχολεΐα μεγά- λους χώρους καί κατάλληλα έδάφη. Διότι δέν εφρόντισαν οΰτε αίσχολικαί έφορεϊαι, ουτε αί κοινότητες πρός τοθτο. Καί έπ' ούτοθ θα είχομεν νά ρΐ ψωμεν μίαν Ιδέαν. Νομίζομεν δτι θά πρέπει νά καταστή ύ ποχρεωτική ή δημιουργΐα σχο λικΛν κήπων είς δλα τα χω ρία. Πρός τόν σκοπόν δέ αύ τόν, Ιφόσον δέν ύπάρχει κοι νοτικόν γ) σχολικόν κτήμα, θά πρέπει νά γΐνεται είδική άπαλλοτρΐωσις, καταβαλλομέ νης τής σχετικής άποζημιώσε ως εΓτε υπό τοθ σχολικοθ τσμείου είτε υπό τής Κοινό τητος. Νά έχη δέ έκτασιν ό σχολι κάς κήπος τουλάχιστον δύο- τριών στρεμμάτων. Καί νά καλλιεργοϋνται είς αυτόν δχι μόνον άνθη καί φυτά καλλω πιστκά. Άλλά κυρίως δεν δρύλλια: 'Εσπεριδοειδή, μπα- νανιές, φυστικιές, καρυδιές, μη λιές, άπιδιές, δένδρα έξευγε- νισμένα πού εύδοκιμοθν είς τόν τόπον μας καίδέν καλλι εργοΰνται διότι οί χωρικοί μας δέν παρεκινήθησαν, δέν έ διδάχθησαν, δέν κατενόησαν την αξίαν των. Καί νά χορη γοθνται τα δενδρύλλια αύτά είτε εντελώς δωρεάν, είτε πρός μίαν ή δύο δραχμάς έκα¬ στον, 8σον δηλαδή θά είνε τό κόστος των. Διότι μόνον έτσι Ο σατανάς καλόγηρος ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ Παν Επί τή βάσει νέων στοιχείον. Επί τέλου; έ συνωστισμό; τοθ πλήθου; ήτο τόσο; ώστι κατέστη αδύνατον νά προχωρήσουν περια σύτερον. Ένας φρουρός, ό οποίος έστέκετο εί; τό άκρον τή; άνθρω πίνη; άλύσου ποΰ είχαν σχημα τίσει οί στρατιώται διά νά συγ κρατήσουν τό πλήθο; μακράν άπό την πάλην, παρετήρησε τάς δυσχολίας πού άντιμετώπιζαν χαί ιίδοποίησί τόν επί κεφαλής άξιω ματιχόν. Ό τελευταϊο;, γρήγορα, έδωσί τάς άναγχαία; διαταγάς χαί οί ίϋνδρε; τού άποτελέσαντες κατ' αρχάς συμπαγή μάζαν ήοχι σαν νά σπρώχνουν τό πλήθος, χρη σιμοποιοθντίς άκόμη καί τούς 5 ποκοπάνους των δπλων των. Ό ϊ- χλος ταχέως άπωθήθη δΐξιά καί άριστερά, ήνοιξε μ£α δίοδος καί τό αυτοκίνητον τοθ πρίγκηπος κα τώρθωσε νά προχωρήση είς τό ΚρεμλΙνον. —Τί κάνιι έδώ αύτό τό σχυλο μάζωμα; ηρώτησεν 6 μέγα; δούξ προβάλλων τα χείλη τού μέ περι φρόνησιν καθώς πιρνοθσαν άνάμι σα άπό τα πλήθος. —'Υποθέτω πώς θά ήλθαν νά προσφέρουν τα σέβη των είς την αύτοκρατορικήν οικογένειαν, είπεν ό Ιΐαθλος. Επί τέλους σήμερα είνε ή τριακοσιοστή έπέτειος τής βασιλείας των Ρωμανώφ. —Περίεργος τρόπος έκδηλώσε ως σεβασμοθ, είπεν ό Ίγκόρ, χυτ τάζων διά μέσου_των χλειστών πά ραθύρων τής άμάξης τό κραυγάζον συνωθούμενον πλήθος. Επέρασαν έμπρός άπό πρόσω Οί Μοϊρες. Είς την Μεσσαράν γίνεται τόν τελευταίον καιρόν μία ά- ξιόλογος προσπαθεία πρός ίδρυσιν Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών, μέ έδραν τίς Μοϊρες δπου έδρεύει καί τό πρακτορείον τής Άγροτρα- πέζης. Καί ή προσπαθεία αύ· τή αποδίδει ήδη τούς καρ- πούς της. Ή ένωσις ευρίσκε¬ ται υπό ϊδρυσιν.Έτσι ή Μεσσα ρα άποκτδ £ν δργανον ασκή σεως τής αγροτικάς πίστεως καί προαγωγής των γεωργι¬ κών συμφερόντων της καί οί Μοϊρες άποκτοθν καί νέ¬ ον οργανισμόν πού θά τίς το νώση μέ νέαν ζωήν καί κίνη σιν. Τό πρόσινον. Έπτακόσια περίπου δενδρύλ λια έφυτεύθησαν κατά την προ χθεσινήν εορτήν τοθ πρασίνου είς τό άνωθεν τοθ έργοστα- σίου Χατζηδάκη τμήμα τοθ τεί χους.'Ο άριθμός δέν είνε μέγα λος. Είνε δμως σημαντικάς. Καί κυρίως ή έορτή αυτή έχει την σημασίαν της διότι θ' άπο θά παρακινηθοθν οί χωρικοί μας νά τα προμηθευθοθν καί νά τα καλλιεργήσουν. Καί ά- κόμη νά φυτεύεται κατ' έτος άπό τούςμαθητάς τώνσχολείων δνας μεγάλος άριθμός δενδρυλ λίων είς τούς δημοσίους, τούς κοινοτικούς καί τούς άγροτι κούς δρόμους. Κατ' αυτόν τάν τρόπον έν¬ τός ολίγων έτών δλοι οί δρό- μοι καί οί κοινόχρηστοι χώροι τής ύπαίθρου θά εχουν δενδρο φυτευθή καί θά έχουν καλυ φθή άπό τό πράσινον. Επί πλέον δέ θά έχη προέλθη καί άλλο καλόν. ΟΙ αγρόται μας θά Ιχουν αγαπήση τό πράσι νόν καί τα δένδρα. Κυρίως δέ οί νέοι. Διότι οί νέοι θά διδα- χθοθν την στοργήν πρός τα δένδρα κα! τα άνθη καΐ τόν τρόπον τής καλυτέρας, έπιστη μονικωτέρας καλλιεργείαςτων. Καί τό κέρδος Θ.Ϊ είνε μέγα. Τα σχολεΐα τής ύπαίθρου θά έκπληοώνουν τόν κυριώ τερον προορισμόν των: Την γεωργικήν εκπαίδευσιν των ά γροτοπαίδων. Καί ή ϋπαιθρος θά καλυφθή άπό δάση όπω ροφόρων δένδρων πού θ' ά ποφέρουν τεράστιον πλοθτον καί είς τούς καλλιεργητάς των καί είς την χώραν γενι κώτερον. Χρέος έπομένως άλλά καί συμφέρον των κοινοτήτων είναι νά φροντίσουν όπωσδή ποτε διά την δημιουργίαν σχο λικών κήπων, έστω καί άνπρό κείται νά ύποβληθοϋν είς με γάλας χρηματικας θυσίας πρός τουτο. Έντός διετίας τό πολύ, δέν θά πρέπει νά ύκάρ χΐΐσχολεΐον είς την ύπαιθρον, Ιδιαιτέρως, πού νά μην έχη τόν κήπον τού. τελέση τόν σταθμόν νέας έξορ μήσεως υπέρ τοθ πρασίνου. "Ηδη άλλωστβ είς τΙςΡουσσές, πέριξ των Στρατώνων, έχουν φυτευθή δυόμισυ χιλιάδες δεν δρύλλια. Χιλιάδες δέ πολλαί έχουν φυτευθή καί είς άλλους χώρους καθώς καί είς τάς ό· δούς των προαστείων μερίμνπ τοθ Δήμου, των προσκόπων καί των μαθητήν. 'Η προσίϊά θεια έπομένως υπέρ τοθ -πρα- οίνου §χει αποδώσει ή5η τα πρώτα εύχάριστα άποτελέ· σματα. Ενα εγκλημα. Αμοιβήν εϊκοσι πέντε χιλιά δών δραχμών θά δώση ή Δι οίκησις Χωροφυλακής, σύμφω να μέ σχετικήν προκήρυξιν της είς εκείνον πού θά δώση α" σφαλή στοιχεΐα πρός έξσκρί βωσιν τής ταύτότητος τοθ ά- νευρεθέντος πρό διμήνου πβ· ρίπου, παρά την «Ξεροκαμά- ραν» πτώματος γυναικός, καί πρός διαλεύκανσιν τοθ μυστη- ριώδους τούτου έγκλήματος. Άλλά καί άν δέν εδίδετο ή άμοιβή, χρέος κάθε πολίτου πού γνωρίζει τυχόν δ,τιδήποτε σχετικώς μέ την υπόθεσιν αύ την είνε νά τό καταστήση γνωστόν είτε είς την άστυνο μίαν είτε είς την ανά¬ κρισιν. Είς τόν άγώνα κα¬ τά τοθ έγκλήματος δλοι ό φεΐ λουν νά παρέχουν την συνδρο μην των ανεπιφυλάκτως. 3Κ |()|( Μεγάλη άπώλεια. Ό θάνατος τοθ Πάπα Πίου 11ου δέν στερεΐ την καθολι- κήν εκκλησίαν μόνον τοθ άρχη γοθ της καί την χριστιανικήν φιλολογίαν ενός μεγάλου έργά τού της. Στερεΐ καί την ειρή¬ νην ενός φωτισμένου καΐ δυ- νατοθ προμάχου της. Διότι ό Πάπας Πίος 11ος υπήρξεν δν- τως μέγας είρηνιστής. Δέν ε¬ δίστασε δέ νά τεθή άντιμέτω πος των ίσχυρών τής γή·ς προ· κειμένου νά άγωνισθή διά τό (δεώδες τής είρήνης. Δι* αύτό καί ό θάνατός τού ηκούσθη μέ βαθείαν θλίψιν άπό δλουςτούς φίλους τής είρήνης, άνεξττρτή τως θρησκευτικοθ δόγματος. Οί ζαχαροπλάσται. Εξαιρετικήν δλως επιτυχίαν εσημείωσεν ή Εκθεσις ζαχαρο- πλαστικής καί εΐδών διατρο· φής τής οποίας τα έγκαίνια εγένοντο προχθές είς τό Ζάπ· πειον των Αθηνών. Είς την έκθεσιν αυτήν οί ζαχαροπλά· σται μας επέδειξαν όλας τάς προόοους τής τέχνης των. Καΐ άνεδείχθησαν πραγματικοί καλ λιτέχναι. Αί δημοσιευόμεναι είς τάς συναδέλφους τής πρω τευούσης μακραί περιγραφαί καί φωτογραφίαι δίδουν έναρ γή την εντύπωσιν τοθ ιί είνε ή έκθεσις αυτή. Άλλά δι' ο¬ λα αϋτά οί ζαχαροπλάσται ά· ξΐζουν Ιδιαιτέρας μερίμνης, στοργής καί υποστηρίξεως καί έκ μέρους τής κοινωνίας καί έκ μέρους τοθ κράτους καΐ των οίκονομικών όργανισμών. πά, τα όποία έμαρτύρουν ένθουσι ασμόν, άπό άνδρες, γυναΐχες καί παιδία πού ίτρεχαν κινοθντες ζωη ρά τα χέρια των. Ή ανθρωπίνη θάλασσα διαρκώς ώ^κοθΓ,ο καί πε ρισσότερον. Τούς ίσπρωχνε ή άφο σίωσίς των πρός τόν μικρόν τσά ρεβιτς, τοθ όποίου τό ϊνομα κάθε τόσο έκραύγαζον. —Προδοτικός συρφετός, πού τή μιά μερά ζητωκραυγάζει καί την άλλη σοθ ρίχνει βόμβες, είπεν έ Ίγκόρ μέ αηδίαν. Άκούμπησεν εί; τό χάθισμά τού καί έτραβοθσι τό σιγάρο τού. —Έπροσπαθήσατι ποτέ νά σκε φθήτε τό γιατί; είπεν 6 Παθλο;. Ό Ίγκόρ παρίμεινε σιωπηλό;, κυττάζων μέ είρωνικό βλέμμα τόν Παθλον. Ό Παθλος 8μω; έξηχολούθησε: —Συμβαίνει μόνον διότι έκεϊ νοι τού; όποίου; ζητωκραυγάζουν τούς άπογοητεύουν. Οί φρουροΐ ήνοιξαν διάπλατες τί; θύρες καί τό επίσημον αύτοχί • ητον, επέρασε. Οί φρουραί τιροοι πάθηοαν νά κλίίσουν τάς θύρας καί ν5 άφήσουν τόν ίχλον «πέξω, άλλά πολλοΐ χατώρθινσαν νά περά σουν, κολλώνιας πάνω στό αύτο κίνητο ή τρέχοντες πρό αύτοθ καΐ ζητωκραυγάζοντες έ; άλλοφρο σύνη. Είς ένα άπό τα ίδιαίτερα δωμά τια τοθ Κρεμλίνου ό αύτοκράτωρ Νικόλαος, ένω ήτο άιτορροφημένΐς εί; τα έγγραφά τού, ξαφνικά έ- σήκιοσε τό κεφάλι τού καθώ; ήκου σε κτύπον εί; την θύραν.Ό μιχρός τσάρεβιτς έσχυψε πάνω στό πάτω μα, καθώ; έκάθητο έπ' αύτοθ έχοντα; δίπλα τού ίνα χουτί μέ χρώματα δδατογραφία; χαί σκόρ πια χαμμιά δωδεχαριά φύλλα χαρ τιοθ επί των οποίων θά έζωγράφι ζε παίζοντα;. Ή αύτοχράτειρα έρ ραβε χαί κάθε τόσο έσταματοθσβ γιά νά παρακολουθήση τό παιδί της πού ίπαιζε μέ τα χρώματα.Ό αύτοκράτωρ συνιοφρυώθη μέ την διακοπήν εκείνην. —Έμπρός... Εισήλθεν ό μέγας δούξ Ίγκόρ. Ό πρίγκηψ Παθλος παρέμεινεν είς στάσιν προσοχής εξω άπό τό δωμάτιον. —θεΐέ μου, τα συλλυπητήριά μου, είπεν ό Νικόλαος μέ κ«λω σύνην, σφίγγιον τό χέρι τοθ 'Ι^· Β____
  ΛΜ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όπερέττα Γ. Ξύ
  δή) —Σήμερον δίδονται δύο ηαρα
  στάσεις, άπογευματινή ώρα 5 1)2
  «ή δασκαλΐτσα». "Εσπερινή δίδεται
  τό άριστούργημα: ή «ώραΐα τού
  Πέραν».
  Μ1ΝΩΑ.— Χορευτική περΐοδος
  'Λττόκρεω ώρα 3 μ. μ. μέ τό μου
  σικό συγκρότημα. τού Ραδιοφονι
  κου ΣταθμοΟ "Αθηνών κ. Γ. Κεφα
  λωνΐτη.
  κίρ. Ό καϋμένος 6 Σίργιας ..
  —Σάς ϊ5ωσαν τό μήνυμά μ«ς;
  ηρώτησεν ή αύτοκράτειρα τόν Ίγ·
  κόρ.
  Ό Ίγκορ Ι«λινΐ
  καταφατικώς
  την κεφαλήν μέ ξηρόν ΰφος.
  —Εύχαριατω. Δέν ήμουνα σπί
  τι. Καί θ' άργήσω νά πάω, ιίπε
  καΐ επλησίασε περισσότερον πρός
  τόν τσάρον.
  —Νικολά'ι, πίσον καιρόν ' πρέ-
  πει ν* άνέχωμαι την αίιθάδειαν
  καί άπειθαρχίαν έκ μέρους των
  εΰνοουμένων τής αύλής σου;
  -—ΤΙ είνε πάλι, ηρώτησεν δ τσά
  ρος. Ποίος είνε αυτή τή φορά,
  Ό πρίγκηψ Παθλος Τσεγκόν
  τιεφ.
  —Νά ίξίλθω έγώ; ηρώτησεν ή
  αύτοκράτειρα τόν σύζυγον της είς
  ήρεμον τόνον.
  Ό Νικόλαος τής απήντησεν άρ
  νητικως μέ μιά χειρανομία Έκύτ
  ταζε τόν Ίγκόρ μέ αδξουσαν όρ
  γήν. Ή αύτοκράτειρα Ινευσεν είς
  τόν τσάρεβιτς νά εξέλθη τοθ δω
  ματΐου.
  —ΤΙ δκαμεν δ Παθλος; ήρώτη
  σεν δ τσάρος.
  —Αύθαδίασε. Παρήκουσεν είς
  διαταγάς. "Εδειξε χονδροειδή άπή
  θείαν επί παρουσία άλλων.
  ·—Πολι» ώραΐα, θά τόν τιμωρή
  σω, είπεν δ Νικόλαος.
  —Τα Ιδία είπες καί την τελευ
  ταία .φορά, έπέμεινεν δ Ίγκόρ·
  ξίρω δμως δτι είνε ιδιαιτέρως εύ
  νοούμενός σου, άλλ' άν πρόχειται
  νά παραμείνω ώς στρατιωτικάς
  διοικητής τής Μόσχας δέν θ' άνε
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΪΟΣ
  ΤοΟ Άρμστρογγ.
  2 Όν
  "Ελληνες χαί Τοθρκοι πολέμου
  σαν μέ ίσον θάρρος, έπέπιπτον
  μετά μ αν Ε άς κατ' αλλήλων, χω
  ρΐς δ Ινχς άντίπαλος νά :χη ήθι
  κήν οπεροχήν ΙπΙ τοϋαλλου. 'Αμ
  φόΐεροι ήιανζδιαπεποτισμένοι ά-
  πό τό δριμύ δηλητήριον ενός κλη
  ρονομικοθ, έθνικοθ μίσους. Οί
  Τοθρκοι ήγωνίζονιο υπέρ των έστι
  ών των Κατά τό ήαισυ δ έλληνι
  κός στρατίς άπετελεΐτο άπό χρι
  στ'ανοΰς άπό τα μέρη έκεΐνα,
  Τούρκους δπηκόους. καταδικαομέ
  νους άπό τσύς Τούρκους επί προ
  δοσία Καί αύτοΐ ήγωνίζοντο
  δπέρ βωμών καί έΐτιων, μέ την
  συναίσθησιν δτι έν περιπτώσει
  ήττης δέν τούς ίμενε καμμιά έλ
  πίς. "Ενα ελληνικόν σύνταγμα
  ηρνήθη νά καλυφθή ή νά χρηαιμο
  ποιήση χαρακώματα: Τό έπιτε
  λεΐον τής μεραρχίας έξετέθη μέ
  αύτό είς την γραμμήν τοθ πυ
  ρός, καί έσαρώθησαν άπό τό πθρ
  τδ>ν δπλοπολυβόλων. Ένας χουρ
  κικός λδχος Ικλονίζετο: Ό Τοθρ
  κος μέραρχος ϊσπευαεν επί άνα
  πεπταμένου χώρου, άπώθησε τόν
  συνταγματάρχην, τόν έτωροβόλη
  σε, έτάχθη αϋτδς επί κεφαλής
  τοθ λόχου καί τόν έθέρισαν καί
  αυτόν αί σφαίραι των Έλλήνων
  στρατιωτών. Μ!α τουρκική με
  ραχία Ιχασε τα τρία τέταΐρτα
  τής δυνάμεώς της. μία άλλη εχά
  θη μέχρι τοθ τελεΐιταίου άνδρας.
  Έπτά μέραρχοι εφονεύθησαν είς
  την μάχην, παλαίοντες σχεδόν
  αώμα μέ σώμα μέ τόν εχθρόν
  Καθημερινώς, επί δίκα τέσσα
  ρας συνεχεϊς ημέρας, υπό Ινα
  καιπερό α&γουστιάτικον ήλιον,
  καί ένφ αί υπηρεσίαι τοθ έφο-
  ϊιασμοό των εί χά ν καταρρεύσει
  είς τρόπον ώστε νά μή τούς άπο
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ό χορός «τραβεστΛ»
  τής οργανώσεως Τέννις.
  Ό «χορός τραβεστΐ» τοθ Τέννις
  εσημείωσε έξαιοετικήν έιτιτυχΐαν
  τό π. Σάββατον. Ό χορός μέ άρ
  τΐαν άπό πάσης απόψεως όργά
  νωσιν εδόθη είς τάς χορευτικάς
  αιθούσας τής Λέσχης "Ηρακλείου
  Μ. Μαμαλώκη μέ άσπρα.
  Έξαιρετικοΰ κασέ αί κυρίαι Π.
  Περάκη, Π. Δαρμανίν, Μ. Κόρπη,
  Π. ΜαρκατάτουκαΙ Λ. Μόονιρο ώς
  χαριτωμένα γκέρλς.
  "Ωοαιοτάτη ή νεαρά «ντεπυτάντ»
  οί οποίες παρουσίαζαν φαντασμα δΐς Λ Άληγιζάκη μέ θαλασσιά
  χθω νά έμπαίζωμαι άπό 2ναν συν | μένη παρά ελάχιστον νερό καί
  γορικό θέαμα,
  Συνεκέντρωσε έκλεκτό γυναι-
  κεΐο κόσμο, κομψότατα ένδεδυμέ-
  νο καί μέ ώραιότατα «τραβεστί»
  Χοράς ζωηρότατος, κοτιγιόν ττο·
  λύ τιλούσιο καί άττραξιόν Ιδιαιτέ¬
  ρως χειροκροτηθεΐσαι.
  ΠαρΙσταντο· κ. καί κ. Μ. "Ηλιά¬
  δου με ώραιιοτάτπ μουσελΐνα κόκ-
  κινη, κ. καί κ. Φουντουλάκη μέ
  μαόρη σιφόν, κ. κσΐ κ. Βογιατζά¬
  κη μέ κομψή τουαλέττα μαύρη, κ.
  καΐ κ. Λοίζου μέ σιελ τοθλινη,
  πολύ κομψή, κ. καί κ. Καρυω
  τάκη μέ μαύοη δαντέλλα, πό
  λύ καλή ..εμφάνισις κ. καί κ.
  Γρυλιωνάκη μέ ώραία μαύρη
  τουαλέττα, κ καί κ. Μαρκο-
  δημητράκη μέ κομψοτάτη λαμέ,
  κ. καί κ Ηλιάδου μέ μαθρο τα
  Φτδ, ώραία εμφάνισις, κ. καί κ.
  Μ. Άληγιζάκη μέ μαΰρσ, ή κ. Κ.
  Φηνουράκη μέ μαϋρο ταφτδ, κ.
  καί κ. Καββαλάκη μέ μαθρα, κ.
  καί κ. Κουναλάκη μέ κομψή μαύ
  ρη τουαλέττσ, ή κ. Κουφάκη μέ
  μαθοο βελοθδο, κ. καί κ. Σαρι-
  δάκη μέ μπλέ παστέλ, κ. καί κ.
  Μ Καστελλάκη μέ μαθρα, κ. καί
  κ. Κωνσταντινίδου μέ μαύρη καί
  κόκκινη τουαλέττα άιτό βελοϋδο,
  ή κ. Λήανιου μέ νιαντελέ λευκό,
  ή κ. Καραμπότ μέ μαθρα.
  ΚομψαΙ έμφανΐσϊΐς αί κυρίαι Ζ
  Μπλουντράιχ μέλευκή τουαλέττα,
  ή κ. Χατςάκη μέ λαμέ ρόζ, ή κ.
  ' μουσελίνα. Πολύ καλές αί δεσπο'
  νΐδες ΙΛ καί Έ. Γεωργιάδου μέ
  ώραΐες λευκή καί Φούξια τουαλέτ
  τες, Άφ Γιαλεράκη μέ κόκκινα,
  Ε. Ποατικάκη μέ ταφτά φούξια,
  Κ. Γεωργιάδου .μέ κΐτρινο τοθλι,
  Ο. ;Φραγκιαδάκη μέ ταφτδ κΐτρι
  νο, Ν Κασέλου μέ
  ρουά τουαλέττα.
  κομψιΊ μπλέ
  Ιδιαιτέρως θαυμασθεΐσαι αί κυ¬
  ρίαι Έ. Ανεμογιάννη ώς «Δένδρο
  τού κακοΰ·, Ν. Μηλιδάκη ώς «Μύ-
  κτα», Π. Χατζηδάκη ώς «Κλεο·
  πάτρα».
  Πολύ χαριτωμέναι αί κυρίαι: Β
  Καλλιατάκη ώς ούσάρος," Έ.
  Μανδαλενακη ώς ΜιυΙ Πενσόν,
  "Ι Γεωργιάδου ώς αΐγυπτΐσ, Μ.
  Μπουρνέλου ώς Ίαπωνέζα, Μ Νί¬
  βα ώς άρχαΐα ΈλληνΙς.
  Έξαιρετικά έπιτυχής εμφάνισις
  της δίδος Ε Αλεξίου ώς «Νύ-
  Φη τοΰ Βορρδ» μετά τοΰ κ. Π.
  Βουσβούν,) ώς κοζάκου.
  Πολύ καλές αί δίδες: Μηλεδάκη
  ΚυρΙα τής Αύλήο, Μ. Φοινικιανά
  κη Ίαπωνέζα. Ά. Γιαλεράκη άν
  θοπώλκ, Β. Μαλαγαρδή Μπαλα·
  ρίνα, αί άδελφϊ'ι Κακουρά<η ώς «Άμέρκαν γκέρλς» καί ή δΐς Ν. Λεβαντή ώς ταυρομάχος. Ό χορός παρετάθη μέ πολύ άντραΐν μέχρι των πρωινών ώ ρών καί είς αύτό συνέβϊλε ή ζω ηροτάτη τζάζ. Ή ΝτιστβγΜέ ταγματάρχην τής φρουράς σου. —Πέστε τού νά εισέλθη είπεν ή αύτοκράτειρα. Ό Ίγκόρ έβάδισε πρός την θΰ ραν χαί την ανοιξε. Έπειτα έχά λεσε: —Συνταγματάρχα Τοεγχόντιεφ Ό Παθλος εισήλθε με ζωηρότητα χαί έστάθη είς προσοχήν. Ό τσάρος επέδειξε βεβιασμένην αΰστη ρότητα. (συνεχίζεται) ΜΙΝΩΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡ1ΟΑΟΣ ΑΠΟΚΡΕΩ μέ τό μουσικό συγ κρότημα τοθ Ραδιοφωνι- κοθ ΣταθμοΟ Αθηνών: Κ3ΤΓ.ΚΕΦΑΛ0ΗΙΤΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΩΡΑΪΟμ.μ. ΙΟΡΟΣ ΟΛΕΙΟΥ ΑΥΡΙΟΝ: ό έτήσιος ΑΠΑΧΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ Μ έ νέας έκτελέσεις μβυοικης χαί τραγουδιοΰ τού συγκροτήματος, καί μέ διοργανωτήν τόν συμ πάθη είς ολους κ. Νΐκον Μαχρήν. τό συσσίτιον των άνδρων νά πε ριορίζεται είς μιά χούφτα ξερό καλαμπβκι, οί Έλληνες Ιπετίθεν το μετά λύσης. Άλλ' οί Τοθρ κοι άνθΕσταντο. Είς τό χωρίον Γχιόζ Τεπέ, πίαω άπδ την τουρ χιχήν γραμμήν, δ Μοιισιαφά Κε μάλ £ έν είχεν ησυχίαν καί έβημάτιζεν επάνω χαί κάτω είς τό δωμάτιον δπου είχεν έγκατα σχήσει τό στρατηγείδν τού. Είς τοίις ώμου;ί_του εΐχ* ριγμένο τόν μανδύαν τού. Τό πρόσωπον τού ήτο στυγνόν, τα μάτια τού άνέχ φραστα. (συνεχίζεται) Έκαστην Τρίτην μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬ μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκΐδα, Αίδηψόν, Βό- λον Φεσσαλονίκην. Τηλ. 5.50. 'Επανηλθΐ έ{ κομμώτρια μ. 'Αδηνών ΟΥΡΑΗΙΑ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ εΐχε μκταβη πρός πά ρακολούδησιν των νέων κομ μώσεκν, διά τας Αποκρέω, κομίσασα πλουσιωτάτην σολ Λογήν βιαχοσμπτιχων της κ» φαλής. κη*«. Ι" ΚΑΤΟΧΟΣ τής διπλογραφΕας άναλαμβάνει την τήρησιν έμπορι- χ&ν βιβλίων μέ συμφέροντας 1· ρους. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ■«■■■Μκεΐΐ ΔΙΚΗΓΟΡ1ΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜΜ. Ε. ΠΕΡΑΚΗ Παραπλεύρως είσόδου οικίας κλη- ρονόμων Α. Νίβα. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ε^ ■■■■■■■■■■■ ■■«■■•■■■■■ι εΐΜ-ειειιι>«ΐ*ειειεΐ3ΚΜειει«Β«Β>
  Τ ΑΧΑΙ ΑΣ
  άποδεδεινμένως ανώτερον δλων.
  ■■■■«■■■Π ■■■■■■■■■«■■«■■■««••■■■■■■■■■ειεΐΜεΐιειειεΐεΐ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕ1ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Ό ΤαμΙας τοθ Δήμου Η¬
  ρακλείου.
  Λαβών ύπ' δψιν την άπό 9
  Ιουλίου 1937 έκθεσιν κατα-
  σχέσεως τοϋ είστΐράκτορος
  τοθ Δ^μου τούτου Ιωάννου
  Πσπουτσάκη, νομίμως κοινο·
  ποιη9εϊσα<ν πρός τόν Γεώργι¬ ον Γεωργιτσάκην κάτοικον Ή ρακλεΐου όφειλέτην τοθ Δή¬ μου Ηρακλείου, ώς δεΐκνυ- ται έκ τού ύπ' αριθ. 12925 έ- πιδοτηοίου τού δικαστικοθ κλητήρος τής περιφερείας τοϋ Πρωτοδικείου Ηρακλείου Γε- 'Εξπρές θαλαμηγόν Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί- σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, Σΰρον, Τήνον, Μύκονον, Ί- καρΐαν, Σάμον. Τηλ. 5.51 ΠρκκτβρεΤον ΑΝΑΝΠ. Π, ΚΟΡΠΗ ΖΗΤΕΙΤΒ έπιμόνως, άπό δλα τα καταστήματα κ«1 «ΰ άχόμιι τ6ν έηαρχιδν τκΐς κλκατβΐς Μάρκος «Χτ«νρό(>·.
  Ήτοι σβυνάκια, τρυπύματα Μΐβάρκς, κκρολιβ χεντΛμα-
  τος, κβυβάρΐς, ΜβυλινΙ, Κοτ«ν η«ρλέ, Βοιμβκκάκικ, κου-
  β*ρε$ χ«ντΐιμ«τ«ς κ. λ. κ. Όλ« τα Ας 4ν» ιΐδη ·1ν«ι &■
  νΒάατβυ πβιότατος, μοΗ χρκμβτοίν Αγγυημέννν κ«1 οτΐρι·
  Βν. Μ(α ββκιμίι Βα οάς κεΐοα οι« την άν·ιηρέ)Τΐιτ« τβν
  κλΗθτβν τής μαιρΜ«( «£τβη>ρ<>ς.»
  Άντικροοειηβς δι* τβί)ς Νομβνς ΉοαχλιΙον—Λκοηβίον:
  1. Ν. ΕΟΡΠΗΖ ,
  ωργίου Μαρκομιχελάκη καί
  τάς σχετικάς διατάξεις τοθ
  Νόμου περΐ είσπράξεως δημ.
  έσόδων έφσρμοζομένων καί
  έν προκειμένφ, πρός εϊστΐρα
  ξιν παοά τοϋ όφειλέτου τού¬
  του των ύπ' αύΐοθ πρός τόν
  Δήμον Ηρακλείου όφειλομέ-
  νων τελών, φωτισμοΰ, καθα
  ριότητος καί είσφοράς ύδρολη
  ψίας διαφόρων χρήσεων 1929
  —1938 δρσχμών 6988 κσΐ έ
  ξόδων δραχμών 179 έν συνό
  λω δραχμών 7167 εκτίθημι είς
  δημόσιον αναγκαστικόν πλει
  σΐηριασμόν τό έν τή ειρημένη
  εκθέσει κατασχέσεως άναφε
  ρόμενον καί περιγραφόμενον
  άκΐνητον άνήκον είς τόν κατσ
  διωκόμενον όφειλέτην, ήτοι τα
  3)16 έξ άδιανεμήτου ενός ίσο
  γείου μαγαζείου μετά συνεχο
  μένης οίκΐας συνισταιιένης έξ
  ένόςίσογεΐου καί ενός άνωγεί
  ου δωματΐων αύλτΐς κουζίνης ά
  φοδευτηρίου κειμένου τού δ
  λου τούτου κτήμστος παοά
  την συνοικίαν Σετουρνά ή Μα
  κρύ Σοκάκι νΟν δέ παρα την
  οδόν Θειακάκη της πόλεως
  Ηρακλείου, όμωνύμου Δήμου
  καί Είρηνοδικείου συνορεύον
  τος κτήμασιν Σταύρου Σημαιά
  κη,Μαρίας Συγγελάκη κσΐ δρό
  μφ έκ δύο μερών έκτιμηθέντος
  άντί δραχμών δέκα χιλιάδων.
  Ό πλειστηριασμός ούτος
  | γενησεται ενώπιον τοθ Συμβο
  λαιογράφου Ηρακλείου Μενε
  λάου Γ. Πολιτάκη ή τοθ νομί
  ' μου αύτοθ άναπληρωτοθ καί
  έν τω δημοσΐω γραφείφ τού
  κειμένφ ένταθθα καί παρά
  την ό5ό Εύγενικοΰ την 14
  Μσΐου 1939 ημέραν Κυριακή
  καί ώραν 10—12 π. μ. ένθα
  κοί δτε καλοΰνται οί βουλό
  μενοι νά πλειοδοτήσωσιν, οΐτι
  νες δέον νά καταθέσωσιν λ
  γφ εγγυήσεως δραχμάς 3000
  ώς έ"ξοδα τυχόν άναπλειστη
  ρισμοθ, άτΐοδοθησόμενα τού
  τοις παραχρήμα μετά την κα-
  τακύρωσιν πλήν τοϋ κβταθέ-
  σαντος ταθτα ύπερθεματιστοϋ
  ύποχρεουμένου τούτου νά προ
  σφέρη καί άξιόχρεων έγγυη-
  τήν, ίνα συνυπογράψωσι τή
  συνταχθησομένην Ικθεσιν πλε
  στηοιασμοθ, νά καταβάλωσ
  δέ είς τό Δημόσιον Ταμεΐο
  τό έκπλειστηρΐασμα έντός 25
  ημερών άπό τοΰ πλειστηρια-
  σμοθ.
  Ό όφειλέτης δύναται εάν ή
  τελευταία προσφορά εΤναι μι·
  κροτέρα τοθ ήμίσεος τής άξΐ
  άς ξτοΰ έκποιουμένου όκινή
  τού καταβάλλων τα εξοδα πά
  ραχρήμα όριζόμενα υπό τοθ
  Συμβολαιογράφου νά ζητήση
  άναπλειστηριασμόν. Ό πλει
  στηρισσμός τέλει υπό την έ
  ξουσιαστικήν σΐρεσιν επί 15
  ημέρας,τοθ όφειλέτου δυναμέ
  νού νά καταβάλη τα όφειλό
  μενά. Τα κηρύκεια καί πάντα
  τα λοιπά εξοδα βαρύνουσ
  τόν ύπερθεματιστήν. Ή ώς
  πρώτη προσφορά διά λογα
  ριασμόν τοϋ Δήμου δρίζεται
  είς δραχμάς όκτώ χιλιάδας
  (8000).
  Κατά λοιπά ίσχύουσιν αί
  διατάξεις τής Πολ. Δικονο
  μίσς.
  Παραγγέλλεται άρμόδιος
  δικαστικός κλητήρ νά ένεργή
  ση τα νόμιμσ.
  Ηράκλειον τή 9 ΦεΒρουαρΙ
  ου 1939.
  Ό έπισπεΰδων καί παραγ-
  γέλλων Ταμίας τοθ Δήμου Ή
  ρακλείου καί ό πληρεξούσιος
  δικηγόρος τοθ Δήμου τούτου.
  Κ«νστ. Τσ«τσάκης
  'Αριβτ. Μετοχικνάκης
  ΚΟΙ ΜΩΜΙ Κγλ
  ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ίΤί ΑΝΑΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
  9*
  '^ΙΊικοδοποϋλοϋ
  ΠΛΑΤΕΙΑ - ΪΤΡΑΤΑ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- ΆφΙχθη μετά τής
  κυρίας τού δ τΐλοίαρχος τοθ έμ
  ττορικοθμας ναυτικοΰ κ. Γιάννης
  Πατταδόττουλος.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.—Έν μέσω εκλε
  κτοθ κύκλου συγνενών κοί Φΐλων
  άνήλλαζαν δακτΰλιον άρραβωνα
  είς Πανασόν οί Γ, Σεληνιωτάκης
  καί Χρυσάνθη Χαρ. Φραγκομιχε
  λάκη. Είς τούς μινηστευθέντας εύ
  χόμεθατ ταχείαν την στέψιν, Γ Δ.
  ΓΑΜΟΙ.—Ό κ. "Εμμ. Στταθαρά
  κης χαί ή δνΐς θεοκλίτη Σπαθαρά
  κη Μιτάχη ετέλεσαν τούς γάμους
  των είς Μάλλες. Παράνυμφος ττα
  ρέστη ό κ. Νικ. Χατζιδάκης μηχα
  νικός.
  —Την παρελθοθ3αν Κυριακήν δ
  κ. Δημ. Πολυχρονάκης καί ή δνΐς
  ΕΙρήνη Παπαδάκη ετέλεσαν τούς
  γάμους των. Παράνυμφος παρέ¬
  στη ό κ Ί. Πραυατεφτέρης.
  ?υγχαρητήοια.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Τότταρβλθόν Σάβ
  βοπον ό κ. Στέφανος Σαατσάκης
  έβάτττισε τό κοριτσάκι τοΰ κ. Κων.
  Συλαμιανακη ονομάσας αϋτό Βλ
  σιλικήν. Είς τε τόν ανάδοχον καί
  τοΰς γονεΐς ευχόμεθα νά τοίς
  ζήση. Σ.ΜΣ.
  ΘΑΝΑΤΟΙ. —Είς βαθϋ γήρας έ·
  ξεμέτρησε τό ζήν είς Χερσόνησον
  ό Παπά Ί. Τσαγκαράκης έκ των
  πατριωτικωτέρωνκαΐ άγαθωτέρων
  χριστιανικών τύΐτων τής περΐφερεΐ
  άς. Ή κοινότης Χερσονήσου τιμώ
  σα την καθόλου δρασιν τού κατέ
  θεσε στέφανον έιτί τής σοροΰ τού,
  ό δέ κ. Άριστ. Παρλαμάς έζεφώ
  νησεν επικήδειον, έζαίρων την μνή
  μην τού.
  Είς τα τέκνα καί τούς συγγε
  νεΐς τοθ μεταστάντος ή «Άνόρθω
  σις» άπευθθνει θερμά συλλυπητή
  ρια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - ΑΙσθανόμε
  θα βαθείαν υποχρέωσιν δπως καί
  δημοσία ευχαριστήσωμεν παντός
  τούς συμμερισθέντας τοθ ιτένθους
  μας επί τφ θανάτω τοθ προσψι-
  λοθς μας τιατρός Π' "Ιωάν. Τζαγ
  καράκη ώς ,καΐ πάντας τούς κα
  τοίκους Κουτουλουφάρι καί των
  πέριξ χωρίων οίπνες έν συρροη
  παρηκολούθησαν την έκφοράν τού
  λειψάνου τού. Ιδιαιτέρως εύχαρι
  στοθμεν την κοινότητα. Χερσονή
  σου διά τόν κατατεθέντα ύπ' ού
  τής στέφανον επί τής σοροΰ τού,
  καί τόν κ. Άρισ. Παρλαμαν έκφω
  νήσαντα επικήδειον λόγον.
  Έν Κουτουλουφάοι τ{) 10—2—39
  Αί πενθοθσοι οικογένειαι
  — θεωρδ έπιβεβληιιένον μου κα
  θηκον καί 8χω ιΊεράν υηοχοέωσιν
  δ->ως καί δημοσία έκφράσω τάς
  απείρους μου ευχαριστίας είς τόν
  διαπρεπή ίπιστημονα Ιατρόν κ.
  Νΐκον Δ. Μετοχιανάκην, διότι χά
  ρις είς την επιστημονικήν αύτοΰ Ι
  κανότητα εσώθη δΐς ή κόρη μου
  Ελένη ασθενήσασσ έντός μικροθ
  διαστήματος έκ λίαν ετηκινδυ
  νων καί σοβαρών νοσημάτων.
  Βασιλικά Άνώγεια τη 29—1—39
  Ό ευχαριστών
  Κωνστ)νο{ Χαριτάκης
  Γϋρο στήν πόλι.
  Ή ετησΐα έπΐσημος χοροεσπερίς
  τής Λέσχης Έπιστημόνων θά γΐνχι
  την 18ην τρέχοντος τελευταίον
  Σάββατον των Απόκρεω είς την
  αίθουσαν τοΰ «Ντορέ».
  —Υπό τής όργανωτικής έπιτρο
  πής καταβάλλεται τΐδσα προσπά
  θεια ώστε ή χοροεσπερίς νά άπο
  τελέσρ, δπως κάθε χρόνο,|τό κοσμι
  κώτερον γεγονός ιτης χορευτικής
  περιόδου των Άπόκεω.
  — Είς "Αρχάναις ιτροχθές ό χο
  ρός τής Έθνικής ΝεολαΙας έσημεί
  ωσε πρωτοφανή επιτυχίαν
  —Είς τόν χορόν συμμετέοχον
  οί άξιωματικοΐ τής έθνικής νεο
  λαίας Ηρακλείου καί πλήθος έκ
  λεκτοΰ κόσμου.
  — Ό χορός βαρετάθη μέχρι
  των ττρωίνων ώρών.
  . —Κίνησις άξιόλογος τό παρελ
  θόν Σάββατον καί ΙδιαΙτατα την
  Κυριακήν είς τα χορευτικά κέν
  ρα.
  — Καί είς τό «Εθνικόν» μέ την
  άρτιωτάτην πράγματι όρχήστριν
  καί τόν μελωδικόν ντιζέρ τού καί
  είς τό «Ντορέ» κσί είς την «Μι
  νώαν» δπου ή κίνησις έφθασε
  τόν πανζουρλισμόν.
  — Χαρακτπριστικόν πάντως τής
  έφετεινής Απόκρηες είνε δτι οί
  άμασκάρευτοι ήσαν περισσότεροι
  άπό τούς μασκαρεμένους.
  — ΟΙ χοροί τόσων των Τραπεζι
  τικών ύπαλλήλων δσον καί τής
  οργανώσεως Τέννις υπήρξαν άπό
  τα κοσμικώτερα γεγονότα τής παρ
  ελθούσης εβδομάδος.
  — Διά τόν δεύτερον εΐδικώτε
  ρον οί πληροφοριοδόται έπιμέ
  νούν δτι κδτι τό εξαιρετικόν διά
  τό Ηράκλειον.
  —Συμμετέσχεν ή όρχήστρα τοθ
  Πουλακάκη τοθ κ. Ντ' "Αντζε
  λες. Είς τό ταάνο ήτο ό κ Μπορ
  ζώφ ό οποίος ϊπαιξεν έπιπρο
  σθέτως καί άκορντεόν μέ τέχνην
  καί άρμονΐαν.
  — Συνεχίζονται μέ επιτυχίαν
  αί παραστάσεις τοθ θιάσου Ξύδη.
  Χθές τό εσπέρας ανεμένετο πιέν
  να μέ τό έξαιρετικό Εργον «Ταν
  κό Νοττοΰρνο»,
  & Ρεκορτκρ
  Κάνομεν την μεγαλυτέ¬
  ραν κατανάλωσιν διότι π«-
  λοΰμεν ολα τα ύφάσματα είς
  τιμάς ασυγκρίτως εύθην«{.
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον 1< πιπλωμένον παρά χαλ^ ο!χογ«- εία. ΠληροφορΕαι παρ' ήμΤν. ΑΠΩΛΕΣΘΗ ωρολόγιον γυναι ;εΐον τής χειρός. Παρακαλεϊται 6 ίύρών νά άποταθη είς τα γραφεΐα ήτ: συναδέλφου «Ιδής» καί άμει· θήσεται,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  «β»
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  513ον
  Άλλέως, έχάθηκες ολίγον άκόμη, καί θά εΤ·
  σαι καμωμένος πήτσ μέσα είς τα σΐδηρα. Δουλειά
  λοιπόν, τεμπέλη, δουλειά, καί μή πλέον άνάπαυ
  σιν. Τό νά κερδαίνης τό ψωμΐ σου μέ τόν Ιδρώ
  τα τοθ προσώπου σου δέν τό θέλεις. Δέν θέλεις
  νά κάμης καί σύ τό χρέος σου! Βαρύνεσαι νά
  κάμης καί σύ καθώς κάμνουν οί άλλοι. Πολύ κα
  λά, άλλά θά εΤσαι τό λοιπόν καί άλλέως άπό
  τούς άλλους.
  Ή έργασία είνε νόμος ανυπερθέτος" δστις την
  άποκρούει ώς όχληράν, την έχει ώς τιμωρίαν. Δέν
  θέλεις νά γΐνης έργάτης; θά γΐνης λοιπόν δοθ
  λος.
  Ή έργασΐα σέ παραιτεΐ μέν άπό τό £να μέ
  ρος, άλλά σέ πιάνει άπό άλλο* δέν θέλεις νά εΤ
  σαι φΐλος της; γΐνεσαι σκλάβος της γΐνεσαι Άρά
  πης της. Δέν θέλεις τόν κόπον τόν τίμιον των
  άνθρώπων, πολύ καλά' άλλά θά έχης τόν ίδρώ
  τα των κατηραμένων. Όπου οί άλλοι τρα
  γωδοθν, σύ θά ψυχομαχης. Θά βλέπης άπό
  μακράν, άπό κάτω, τούς άλλους νά έργάζων-
  τσι, καί θά σοθ φαίνεται πώς έκεΐνοι άνα-
  τκβύονται. Ό γεωργός, ό θεριστής, ό ναύτης, ό σι
  δηρουργός, θά σοθ φαίνωνται ώσάν μέσα είς ένα
  φώς, ώσάν μακάριοι μέσα είς £να παράδεισον.
  Είς τόν άκμονα τοθ σιδηρουργοΟ ποία φώτισις
  Κυρίου. Καί ποία χσρά νά έλαύνης τό άροτρον,
  νά δένη,ς τα στάχυα είς δράγματα! Καί ποία έ
  ορτή νά διευθύνη κανεΐς τό πλοΐόν τού έλεύθε
  ρος είς τό φύσημα τοθ αέρος! Σύ δμως, όκνηρέ,
  σκαπτε, σύρε, κύλιε, περιπάτει! Σύρε την άλυσΐ
  δα σου, ήτις σέ κράτει άπό τόν λαιμόν ζώον σω
  στόν. υπό ζυγόν είς τοθ άδου τα τάρταρα. Ά! ό
  σκοπός σου είνε νά μή κάμνης τίποτε; Πολύ κα
  λά! νά μην περάση λοιπόν έβδομάδα, οϋτε ήμέρα,
  οϋιε ώρα χωρΐς κόπον, καί τί κόπον! βαρύτατον!
  Τίποτε νά μην ήμπορής νά σηκώσης χωρΐς νά
  στενάξης. Είς κάθε λεπτόν δπου ττερνςί νά τρΐ
  ζουν δλα σου τα κόκκαλα.
  "Ο,τι πράγμα θά είνε διά τούς άλλους φτερόν, νά
  είνε διά σέ πέτρα. Τα άπλοΰστερα πράγματα νά γΐ
  νωνται έμπρός σου κρημνώδη βουνά, ή ζωή, άδης
  τριγύρω σου. Τό νά πηγαΐνης, ή νά Ιρχεσαι, ή νά άνα
  πνέης, νά είνε τόσαι τρομεραί εργασίαι. Νά νομί
  ζης πώς ό πνίύμονάς σου ζυγΐζει εκατόν λίτρας.
  Έδώ θά περιπατής, νά σέ λέγουν, καί δχι έκεΐ!
  Ό τυχών άνθρωπος δτιου θέλει νά βγή έ"ξω,
  σπρώχνει ιήν θύραν κσί είνε έξω. Σύ δμως άν θέλη
  σης έξω νά βγής, θά χρειαοθή νά τρυπήσης τόν
  τοΐχόν σου.
  Τί κάμνει ό κόσμος, δταν θέλη νά βγή είς
  τόν δρόμον; , ·
  ίρ» * <'■*·(■» (συνεχίζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, £8- ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ * Τηλ. 5-11. ι_ Τό γνωστόν Ξενοδοχείον: ΑΠΟΛΛΩΝ, της απολύτου προτιμήσεως" δλων των "Ηρακλειωτών. , , , Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. 'Αναχαινισθέν καί πάλιν έξασφαλίζει ολ« τα πλεονεκτήματα τής άνέσευς καί ευχαρίστου δια¬ μονήν ©έρμανσις—λβυτρα κ. λ. π. Η-ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι: Ι ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΟΪΝΩΝ Ι Ξ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ Β 1 ΓΕΩΡΓ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ | Ε Πλατεΐοτ Κορνάρου Βαλιδέ Τζαμί = Ε (παραπλεύρως κ. Λυδάκη) = Είς τ© Πρατηριβν θϊν«ν τού χ. Γεωργαντά βύοίκβν- Ε ται κρβστά μαυρα καί λιυκά Μαλκβυζίου, μυρΜδάτοι καί — ΐ&γευστα άγνα χαι κκβαρα άπηλλαγμινα απο νηιιικάί — θυσίας Λ««χ* μοσχατα, έπίοης ριτοίνες μυρ«δατ«ς έκλβ* Ε χτές.—Κρασια έπιτρβπέζια. Σοΰμες αφρου έκλΐκτίς έπαο — χί«ί Μεραμβέλλου καί Μοτλεβυζίου, γιά Κκφενεΐκ, νιά - Ο«ντβπωλ(ί«, γιά Έστιατορια χαΐ οικογενείας. Ξ Σημ. Είς τούς Παντοπώλας χαί τούς μή βχοντας βαρέ — λια πρός προμήθειαν οϊνβν χορηγουνται τβιαντα έχ τβΰ Ξ Πρατηρίβυ. ~ ΗΐιιιιιιιιιΐΗΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιϋϊ .ΜΙΝΩΑ ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ * Εγκυκλοττ α ιδ ε ί α ▲ι* έκεΐνους π ού θέλουν νά πΑουτίζουν τάς γνώσεις των. 'Από δλα δι* δλους. ΥΠΕΙΝΗ... ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΗ Τού ίατροΰ χ. Α. Ι. Γ. Α'. Δέν στερεΐΐαι, νομίζω, κάπνΐου συμβολισμοθ ή περίεργος άληθίδς σύμπτωσις τής έποχής των από¬ κρεω μέ τα πρόθυρα τής άνο£- ' ξεως. Συμπτωσις δμως ώς επί πλείστον σημαίνει γεγονός δχι τυχαϊον, άλλά τοθ δποίου άγνο- οΰμεν τα αϊτια. Καί έπειδή βέ βαια δέν είνε πιθανόν δτι ή φύσις συνεμορφώθη μέ τό έορτο λόγιόν μας, φαίνεται δΐι χάποια διαίσθησις άνάγκης ώθησεν άνέ- καθεν τού; χριστιανούς νά προοι μιάζουν την περίοδον τής μέγα λης τεσσαρακαστής μέ μίαν συμ βατικώς καθιερωθεΐσαν επίδειξιν όμαδικής εύθυμίας καί διασκε δάσεων, κατά των οποίων μάτην ίξανίσταται έ άμβοον. Περιέγρχψχ κάποτε την ψυχο¬ λογίαν τοθ χειμώνος. Τό ψ3χος καί 5 σχετικός περιορισμός τής ελευθερίας των χινήσεων συστέλ- λουν καί συρρικνώνουν την ψυχικό τητα τοθ άνθρώπου κατά τό μαλ λον ή ήττον αναλόγως, έννοεΐται, ή μάλλον κατ' αντίστροφον λόγον τής αντιδράσεως πού άναπτύσ σει τις μέ την εργασίαν ή την ψυχαγωγίαν. Δέν ξιύρω τί γίνε ται μέ την ψυχοσυνθεσιν των βορείων λαών, ή όποία λέγουν 8τι συνεζυμώθη μέ τόν χειμώνα καί δέν έπηρεάζεται άπό την μελαγ χολίαν τού, άν χαί τούς έλκύει χαί αύΐούς τότε ή παρήγορος θαλπωρή των κλιμάτων μας. Άλλ' ημάς έδώ, τα χαϊδεμένα παιδία Ή ανεύρεσις άρχαίου τάφου έν Σητεία. τοθ ηλίου, μας Ιχει τόσον κακο- μαθημένους ή εύεργετική τού άχτινοβολία, ώστε την δλίγηνι δραστηριότητα, πού άναπτυσσει μέσα μας τό άτμοσφχιρίκόν ψ3· χος, την άντισταθμίζει άρκετά δυσαρέστως κάποια άίριστος μα ρασμώδης κατάστασις τής ψυχής καί ίδίω; τοθ θυμικοθ καί αυναι σθηματικοθ της μέρους. "Οσον χαί άν έκθειάζη κάποια συμβχ τιχή ποίησις την «λευκήν νύμφην τοθ Βίρρα» ή την «αγρίαν μου¬ σικήν τοθ χιονιά», διψώμεν δι¬ αρκώς δλίγην λιακάδα καί άνα μένομεν εναγωνίως, όπως οί, Έ βραΐοι τόν μεσαίαν νά κάμη την εμφάνισιν τού είς τόν τροπικόν τοθ Καρκίνου, δπό την Άπολλώ- νειον μορφήν ώραίου έαρινοθ η¬ λίου. Είς τοιαύτην άνώμαλον ψυχι¬ κήν κατάστασιν μας ευρίσκει ή προσέγγισις τοθ ϊαρος. Εάν δέν είνε ακριβώς νευρασθένεια, είνε πάντως κάποιος δυσάρεστος έκνευρισμός αύτό πού αίσθανόμε θα περί τα τέλη τής έτησίας αύ τής τιμωρίας πού μα; επιβάλλει ή φύσις δπό μορφήν χειμώνος. Επόμενον είνε δτι μόλις άρχίσουν νά έκλείπουν οί δυσμενεΐζ αύτοι δροι τής φύσεως, ή ζωή μέ έ'να τρελλόν σχίρτημα αντιδράσεως έννοεΐ νά αναλάβη άμέσως τα δι καιώματά της καί έ άνθρωπος δράττει άνυπόμονος τό κύπελλον τής χαράς πού τοθ προσφέρει μέ τόσην φειδώ ή ζωή. (συνεχίζεται) ΣΗΤΕΙΑ 11 Φεβρουαρίου(τοΟ] άνταποκριτοθ μ*ς).— Είς πολλάς κρητικάς εφημερίδας εδημοσιεύθη κατ' αύτάς σχετικώς μέ τάς άρ χαιότητας τής Σητείας, δτι πρό Ιδθημέρου ανευρέθη έν Άχλαξίοις αρχαϊος τάφος καί ή χοινότης Ση τείας έσπευσε νά είδοποιήση τό Μουσείον Ηρακλείου κ.λ π. Ή άναγραφεΐςα είδησις, μολο νότι έκ καλής προθέσεως δημοσι ευθεΐσα, δέν ανταποκριται είς τα πραγματικά περιστατικά έν συνδυ ασμω μέ τόν έπιβαλλόμενον εκά¬ στοτε έΐταινον πρός τα έθνικώς καί έξ άγνής ίΐεολογίας δρώντα πρό πϊ. Δέον λοιπόν νά άναγραφή είς τόν τύπον καί δή την αγαπητήν καί φίλην «Άνόρθωσιν», την ά είποΐε μετά θέρμης ύποσιηρίζου σαν τα ζητήματι των Σητειακων καί δπερμαχοΰσαν δπέρ τής άλη θείας, δτι ή άνακάλυψις τ^θ έν λόγφ άρχαίου τάφου όφείλεται είς τόν άχούραστον, ήθιχώτατον χαϊ χαθ' δλα συμπαθή λογιστήν τοθ Έξαιρετικός προμηνύεται ό καλλι- τεχνικός: ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΙΟΥ Αϊθουσα «ΜΙΝΩΑ Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 1939 Άτραξιόν Καλλιτεχνιχαί. Σύμπραξις Όρχήστρας τοΰ ΩΔΕΙΟΥ. Ή εύνοουμένη ■' των γυναικών ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ ΕΙΣ ΙΡΟΗΑΤί ΑΙΜΑΝ Σ'ίΠΡ, ΟΡΙΓΚΑΝ. καί είς 14 ώραΐους καί ζων- τανούς χρωματισμούς έν· σωματοΰται είς τό δέρμα δσο καμμιά άλλη, καί τού δΐνει δψι βελουδένια κσ'ι ΆΝ0ΙΞ1ΑΤΙΚΗ ΔΡΟΣίΑ,, Άντιπρόσωπος Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ·»α±. θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών. Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασίαν κρυστάλλων Πρίν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας. Τιμαί λογικαΐ. Έφεδροταμείου μας χ. Ιωάννην Λεβαντάκην. Ό χ. Λεβαντάχης άνεχάλυ ψεν αυτόν άπό τοθ φθινοπώροιι τοθ 1933 έν ϊ% θέσει «Πλατύσχι νος» τής περιφερείας τοθ χωρίου τού Άχλάδια καί άμίσως δι' άνα φοράς τού διαβιβασθείσης μέσφ τής δΐτοδιοικήσεως τής χωρο φυλακής Σητείας πρός τό ΜουσεΖ όν Ηρακλείου κατέστησε τα πάν- τα γνωστά. Τα δπ' αύτοθ δέ έκτός τοθ τίφου εδρεθίντα άντικείμενα, ήτοι δύο τεμάχια ταλάντων, ϊν άγαλμάτιον πήλινον, δύο άλλα τε μάχια πηλίνου έπίσης άγγείου μέ άνάγλυφον παράστασιν καί άλλα παρεδόθησαν είς τό Μουσείον ώ; άποδειχνύεται έξ υποδείξεως πά ραλαβής τοθ τίτε Έφόρου τοθ Μου σείου Ηρακλείου Σπ. Μαρινάτου εδρισκομένης είς χείρας τοθ κ. Ιω. Αεβαντάχη. Είς αυτόν δέ άπο χλειστιχώς έφείλεται χαί ή μέχρι σήμερον διατήρησις τοθ τάφου ά- θίχτου χαί άσυλήτου. Π.— —Προσκοπικά πένθη. Ανηγγέλθη έξ Αθηνών ό θά νατος τού 'Αρχηγού Προοκόπων Περικλη Περρωτή «νωτέρου ύ παλληλου τού Ύπουργείβυ των 'ίξωτερικών, μέλους τοΰ Διβικη τι κου ϊυμβουλίου τοϋ Σώμντος Ελλήνων Πρβσκόπων χαί Λιβυ θυντοϋ της Έκπαιδεύσεως. Τό Δ. £. συνελθόν είς έκτα¬ κτον συνεδρίασιν επι τω θα νάτω τοΰ έπιλέκτου τούτου μέ¬ λους > της Προβκοπιχης θίχογε
  νείας ένεργώς καί επιτυχώς δρά
  σαντος επί έτη πολλά υπέρ της
  προόδου τοΰ Ελλπνικοϋ Προσκο
  πισμοΰ, ώρισε οκταήμερον πέν
  8ος δι' έλόκληρον τό κράτος.
  Κατά τάς ημέρας αύτάς όλαι
  α! Έφορίαι, Όμάδϊς καί 'Αγέλαι
  Λυκοπούλων θ'*άναρτίσουν μεσί
  στιον την Εθνικήν Σημαίαν χαί
  θά κάμουν μόνον μίαν συγκέν
  τρωσιν είς τάς Λέσχος χαθ' ην
  ο Άρχηγοί καί Άκέλαι θά όμι
  λήσουν διά την προσκοπικήν Ψυ
  χήν καί την δράσιν τού έκλιπόν
  τος άδελφθϋ των, θά τηρήαουν
  ενός λεπτοΰ σιγήν καί θά λήξη η
  συγκέντρωσις χνρΐς νά παιχθξί
  προσκοπικό παιγνίδι ή νά έφαρ
  μοσθά πρόγραμμα συγκεντρώσε
  ως. Ή σιγή αύτη τοΰ ενός λκπτοΰ
  θά τηρηθίί καί μετά τό όκταή
  μερβν πένθος επί 40 ημέρας έν
  τή . ίτεριφερεία 'ΑττΐΜοβοιοατ(ας
  κατά την έναρξιν έκάστης συγ
  κεντρώσεως καί μβτά τόν Έθνι
  χον "Υμνον.
  Είς την οικογένειαν τού μετα
  στάντος έβτάλησκν συλλυπΐιτΐίρια
  τηλεγραφιίματα των κ. Πβριφβρει
  ακού καί Τοπικοΰ Έφόρων Ή
  ρακλείου.
  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
  .ιΗΜΥΡΟΒΟΛΟΣ"
  Β. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
  ΠΑΡΑΤΒ ΚΑΜΑΡΑΚ)
  Κατά την περίοδον των
  απόκρεω θά σας παρου¬
  σιάση γλυκά έξαιρετικά
  μέ τα άγνότερα ύλικά,
  κατασκευαζόμενα παρ'είδι
  κοθ τεχνιτού.
  Μεγάλη παρακαταθήκη
  κουφέτων, μπομπονιε-
  ρών διά γάμους καί βα-
  πτίσεις.
  Δυνάμεθα νά σας έξυ-
  πηρετήσωμεν διά κάθε πα¬
  ραγγελίαν σας.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ- ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ
  Τζαμί).
  ΔΒΣΠΟΙΝΙΣ τελειόφοιτος γυ-
  μνασίου γνωρίζουσα χαί γραφομη¬
  χανήν ζητεί ανάλογον θέσιν.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΠΒΛΟΓΝΤΑΙ ΒΑΝΑΝΟΦΓΤΑ
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  —Τό σημερινόν ρκδιοφ»νι
  κόν πρόγραμμα.
  Ό ραδιοφωνικός σταθμός 'Α
  θηνών θά εκτελέση σήμερον τό
  εξής πρόγραμμα:
  "Ωρα 13 30 χρηματιστήριον,
  13.40 είδηαβις, 15.50 έλαφρά μου
  σική, ορχπβτρα Κώστα Σβϊτανί
  δή, 14 45 μετεωρολογικόν δελτί
  όν, είδήσεις, 18.15 άηβσπάσματα
  άπό οπερες Πικολαϊ «Οϊ εΰθυμβς
  χήρες τού Ούΐνδσορ» «ϊίραγωγή»
  Γκουνώ Φάουστ «άπβσπάσματα»,
  19.10 όμιλία διά τα παιδία υπο
  τοΰ παιδιάτρου κ. Γ. Μπαμπούρη,
  19.30 ρεσιτάλ τραγουδιβϋ υπό τού
  χ. Ν. Κορώνη, 20 τό τρίο Βάμ
  βαρη, 20.30 δίδησεις. 20.40 μι
  χρά ορχήστρα, 21 όμιλία |τού
  ποιητοΰ χ. Σωτ/Σκίπη μέ θέμα:
  <·το πράσινο καί η σημαβία τού» 21.15 συνέχβια μικράς όρχηβτρας, 22 νυκτεριναί εΐδήσεις, 22.10 ποι κίλη μουσικη, 23.10 έλληνΐΜή χο ρωδία διεύθυνσις Π. Γλυκοφρύ δη> «άνδριχόν τμήμα», 23.40 ελα
  ΦΡό τραγοϋδι υπό τής κ.'Αλίκης
  Ζωγράφου καί μβυσικη χοροΰ.
  —Τα χαρουπόδενδρα Μονο
  φατσίου.
  Έν σχέσει πρός τα άναγρ*
  φέντα είς την ημετέραν ένημβ
  ρίδα τής 4 Φεβρουαρίου 1939 διά
  τό ζήτημα τού έμβ«λιαβμού των
  άγρίων χαρουποδένδρων τό ΰφυ
  πουργβΐον παρά τοΰ Πρωθυπουρ
  γω μάς έγνώρισεν ότι απέστειλε
  μας τέ σχετικόν άπόκομμα είς τό
  ΰφυιτουργείον ^Γεωργίας, ώς άρ
  μόδιον χαί μέ την παράκλησιν
  όπως ανακοινώση τάς επί τοΰ
  προκβιμένβυ άπόψβις η ενεργείας.
  —Αί δικαστικαί ύποθέσεις.
  Κατά χθεσινάς πληροφορίας ά
  πβφασίσθη υπό τοΰ υπουργϊίβυ
  των οικονομικήν ή συμπλήρω
  σις δι' άπ',εΰβείας διορισμοδ των
  τεσσάρων κενών θέσεων εΐβηγη
  των δικαβτικών υποθέβεων της
  δΐϊυθύνσεω; δικαατικοΰ. Τυπικά
  προσόντα διά την κατάληψιν των
  θέσεων τούτων βρίζονται τριετης
  ή πενταετής δικηγορικη ύπηρβ
  βία καρά πολυμΐλεϊ δικαστηρίω
  Η προηγουμένη δικαστική ύπηρε
  σία.
  —Φιλάνθρωποι δωρεαί.
  Ό κ. Εύάγγ. Αθαν. Σφακιά
  νάκης προσέφϊρε τρόφιμα είς τό
  «"Ασυλον της Γβρόντισαας» έιτ' εύ
  καιρία των Απόκρεω. Ό Μορφω
  τικός σύλλογβς ,βϋχαριστεΐ θβρ
  μως.
  Έξ άλλου ή] Παιδαγωγική Ά
  καδημία Ηρακλείου βΰχαριστΕϊ
  θερμώς την οΐκογίνειαν,Καβαλλά
  κη διά την δωρεάν της διά τό
  συσβίτιον τού έκπαιδευτηρίου.
  ΑβΡΑΥΪΤΑ
  ΓΥΑΛΙΑ «ΡΟΛΟΓΙΩΝ
  Επρομηθεύθη πρώτον καθ" 2
  λην την Έλλάδα τό ώρολογο
  ποΐϊϊον «Ζενΐθ» τού κ. Μιχ. Μα
  νουσάκη. Τα αθραυστα γυαλιά,
  δέν σποΰν ποτέ. Είνε λίπτά καί
  διαφανή όπως καί τα κοινά γυα¬
  λιά. Τιμαί όπως καί των κοινών
  πβρίπου.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ δπηρέτρια μέχρι
  15 έτών παρά οικογενείας άνευ
  τέκνων. Πληροφορίαι παρά τώ χ.
  Γ. Τρεδιζάχη έμπορορράητη πλ«-
  τεΐα Βενιζέλου (Συντριβάνι).
  ■•■■■■■■■■■■■Ι
  Λ
  Κυρίαρχος τής Άποκρηάς
  ή Μαυροδάφνη Άχαΐας
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  14 ΦεβρουαρΙου 1939
  Γ
  1
  120 Ώρα
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ
  ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΩΝ ΕΘ1ΙΧΩΝ
  ΜΕΧΡ1 ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΣ
  ΛΕΗ ΟΑ ΑΟΟΣΥΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΤΗΣ
  ΕΚ ΤΟΥ ΙΣΒΑΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι ή ίταλική κυβέρνη¬
  σις προτίθεται νά συνεχίση (λέχρι τέ-
  λους την ενίσχυσιν τού στρατηγόν Φράν
  κο οϋτως ώστε νά εξασφαλισθή ή ηολι-
  τική τής νίκης ή έξυπηρετοΰσα τάς άπό
  ψεις τής Ιταλίας.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήμ<ατα ούτε είς Ιταλός λεγεωνάριος θά ^ άποσυρθή έξ Ίσπανίας μέχρις ότου επικρατήση καί διασφαλισθή έκεϊ τό νέον καθεστώς. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΑΦΙΞΙΣ ΕΣ ΜΑΔΡΙΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΝΕΤΚΡΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληρο¬ φορίαι έκ Παρισίων καί Λονδίνον) βε¬ βαιούν ότι έκτός τού πρωθυπουργού Νεγκρίν καί τού ύπουργοΰ των Έξωτε ρικών Ντέλ Ιίάγιο, είς Μαδρίτην αφί¬ χθησαν χαί τα λοιπά μέλη τής κυβερνή¬ σεως τα όποία καί έγκατεατάθηααν είς τα ύπουργεϊά των. ΔΗΑΒΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΤΕΛ ΒΪΠΟ ΒΙΣΥΝΕΧΙΣΒΗ Ω ΠΒΑΕΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν πρός τό Πρακτορείον Χαβάς ότι ό ύ- πουργός των Εξωτερικών τής κυβερνη¬ τικάς Ίσπανίας κ. Ντέλ Βάγιο προέβη είς δηλώσεις επί τής καταστάσεως έν τή κεντρική Ισπανία. Ό κ. Ντέλ Βάγιο ετόνισεν ότι ό α¬ γών θά συνεχισθή όπωσδήποτε μέχρι τής νίκης των κυβερνητικών. Ο ΟΥΓΓΡΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΟΕΧΡΡΗΣΕΗ ΕΚ ΜΟΣΧΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουαρίου (τού ανταποκριτού μας).— Κατόπιν τής δια- κοπής των διπλωματικαί σχέσεων μετα ξύ Ρωσσίας καί Ουγγαρίας, πρωτοβου- λία τής πρώτης, ό έν Μόσχα Ουγγρος πρέσβυς καί τό προσωπικόν τής πρεσβεί άς, έγκατέλειψαν χθές την σοβιετικήν πρωτεύουσαν. Δηλώσεις τοΰ Τσάμπερλαιν. Τό ζήτημα τής νήσου Χαϊνάν. ΡΩΜΗ 13 Φί,βρουαριου (16 ύπηρεσΐα). — Αυριον Τρίτην καί ώραν 4 απογευματινήν Θά γίνη ή κηδεΐα τοθ Πάπα. Την κηδείαν θά παρακολου- θήσουν είδιχαΐ άντιπροσωπεΐ αι δλων των καθολικών κρα- των. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Φεβρουαρί¬ ου (16. ύπηρεοΐα). — Ό κ. Τσάμπερλαιν θά προβή σήμε ρον ενώπιον τής Βουλής των Κοινοτήτωνείς έπεξηγήσεις επί τής στάσεως τής Άγγλικής Κυβερνήσεως έναντι τής I- σπανικής διαφοράς. ΑΙ δή λώσεις τοθ κ. Τσάμπερλαιν προμηνύονται ώς ένδιαφέ ρουσαι. Ο ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Ή Μαδρίτη ίβομβαρδίσθη χθές υπό των εθνικον άερο πλάνων. Έκ τού βομβαρδισμοθ ύπάρ χούν πολλοΐ νεκροί καί τρσυ ματίαι. Σήμερον έξεοράγησαν βόμ βαι είς τάς κεντρικωτέρας συνοικίας τής πόλεως. ΘΑ ΑΝΟΙΧΘΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΔΙΑ ΤΟΥί ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ Ή κυβέρνησις τοϋ Μτΐοϋρ γκος εξέδωκε ανακοινωθέν έξ άφορμής τής εγκαταστάσεως εΐσπανών προσφύγων επί γαλ λικοθ έδάφους. Διά τοθ ανακοινωθέντος γίνεται γνωστόν δή θά άνοι χθοΰν τα Ισπανικά σύνορα είς διάφορα σημεΐα "ίνα οί Ίσπα νοί πρόσφυγες έηιστρίψουν είς την πατρΐδα των. ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ ΤΟΚΙΟ 13 Φεβρουαρίου ((δ. ύπηοεσ(α).— Ό ποεσβευτής της ΓαλλΙας επεσκέφθη σή·ιε ρον την πρωΐαν τό υπουρ γ=ΐον "Εξωτερικών τής Ίαπωνί άς καί εζήτησεν έξηγήσεις διά την μορφήν καταλήψεως τής νήσου Χαϊνάν υπό των (άπω νίκων στρατευμότων. Ό Ιάπων ύπουργός έδωκε καθησυχαστικάς ώς πρός την Γαλλίαν έίςηγήσεις. Ή Ί*· πωνΐα άναμένεχαι ότι θά απαντήση καί δι" άνακοινώ σεως περιλαμβανούσης δλα τα σημεΐα επί των οποίων ή Γαλλία ζητεί σατφεΐς έξη γήσεις διά την κατάληψιν τής Χαϊνάν. Ή προχδεσινή έορτή τοϋ πρασίνου. Έφυτεύδησαν άρκετά δενδρύλλια. Μέ την προσήκουσαν έπι- σημότητα εγένετο προχθές καί είς την πόλιν μας η έορτή τής δενδροφυτεύσεως, όργα- νωθεϊσα υπό τοθ Συλλόγου τοθ Πρσσίνου. Είς την εορτήν παρέστησαν αί αρχαί, αί όργανώσεις καί τα διάφορα σωματεΐσ, οί πρό σκοποι, ή Έθνική Νεολσία, αί ΌδηγοΙ, οί μαθηταί των σχολείων καί πλήθη κόσμου. Τόπος συγκεντρώσεως τθν άρ χών καί τοθ πλήθους ωρίσθη τό άνωθεν τής συνοικίας Πή γάΐδας τμήμα τοθ φρουρί- ου. Πρό τής δενδροφυτεύσε¬ ως ωμίλησε πρός τούς παρα· στάντας περί τής σημασίας τής άναληφθεΐσης προσπαθεί¬ ας προστασίας καί επεκτάσε¬ ως τοθ πρασΐνου, ό Δήμαρχος κ. Μήνας Γεωργιάδης εξάρας έν προκειμένω τό έργον τής κυβερνήσεως. Ακολούθως έγέ νετο ή φύτευσις Ικανοϋ αριθ μοθ δενδρυλλίων. Έπηκολού θησε παρέλασις διά των κεντρικόν όδών τής Όργανώ σεως Έθν. ΝεολαΙας καί των προσκόπων ιτροηγουμένης τής Μουσικής τοθ Δήμου. Μετά την &(>αίαν εορτήν οί
  πρόσκοποι καί αΙΌδηγοί μέέπί
  κεφαλής τόν Αρχηγόν κ. Α¬
  λεξίου Στυλ. μετέβησαν είς τόν
  παρά την Πλατείαν Ελευθε¬
  ρίας Λόφον των Λυκοπούλων
  δπου υπό τάς όδηγίας των Άρ
  χηγών κ. κ. Βιτούρη Κων, γεω
  πόνου κο'ι Φιοράκη Στ., εκα
  στος των προσκόπων, των Ό
  δηγών κοΐ των Λυκοπούλων,
  έφύτευσεν άνά 6ν δένδρον,
  ΈφυτεύθηαΌΐν ουτφ περί τα
  διακόσια δένδρα, προσφερθέν
  τα ύΐΐό τοΰ Δημάρχου κ. Μη
  νά Γεωργιάδου.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  Ε Φ Υ Τ ΕΥΣΑΝ ΑΕΝΑΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μ*ς).—-Κατά την χθεσι¬
  νήν έναρξιν τής εβδομάδος τού πρασί-
  νού, ήτις υπήρξεν έπιβ>ητικωτάτη, ή
  Α. Μ. ό Βασιλεύς καί ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Μεταξάς εφύτευσαν ίδιοχείρως
  δένδρα. ΊΙ δενδροφύτευσις εσυνεχί¬
  σθη ακολούθως υπό των λοιπών παρι-
  βταμένων καί των διαφόρων όργανώ
  σεων.
  ΑΥΡΙΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
  Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Μεθαύριον (αύ¬
  ριον) αναχωρεί διά Βουκουρέστιον προ
  κειμένου νά μετάαχη τής συνβρχομένης
  έκεί διαβαλκανικής διασκέψεως ό πρωθ
  ύπουργός κ. Μεταξάς. Ό κ. Μεταξάς
  διερχόμενος έκ Βελιγραδίου, θά παρα
  μεί νη έκεΐ μίαν ημέραν.
  ΧΙΑΙΑΙΕΣ ΚΟΣΜΟΥ ΕΝ ΑΒΗΝΙΙ2
  ΒΑΡ8ΚΟΛΟΥΟΙΙΣ1ΝΤΟΝ ΚΑΡΝΑ8ΙΛΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Χθές Κυριακήν
  χιλιάδες ένθουσιώντος κόομου παρηκο¬
  λούθησαν την παρέλααιν διά των όδών
  τής πρωτευούσης τώνάρμά των τού Καρ·
  βάλ
  Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ
  ΣΥΝΙΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΥΜΑΝ
  "Υπό τοθ δπουργείου τής ΈΘνι
  κης ΟΙκονομίας έγνωστοποιήθησαν
  πρός την π«ρά τ$ Τραπέζη
  τής Ελλάδος επιτροπήν παθητι
  κων^υπολοίπων καί τάς άλλας ένδια
  φερομένας αρχάς, αί διατάξεις
  των άνταλλαγεισών μεταξύ τοΰ κ.
  ύφυπουργοθ των Εξωτερικών χαί
  τοθ κ. έπιτετραμμένευ τής Σουη
  δίας επιστολών, δι" ών παρετάθη
  επί τρίμηνον ή ίσχυς τής Ιλληνα
  σουηδικής συμφωνίας. Διά των έν
  λόγω έπιστολών καθορίζονται τα
  κατά τό τρίμηνον τουτο είσακτέα
  υπο εκατέρας των δύο χωρών έμ
  πορεύματα. ΌρΕζεται δέ, δτι ή ά
  ξία αυτών δέον να εκπροσωπή τό
  ϊν τέταρτον τής άξίας των είααγω
  γων, αίτινες επραγματοποιήθησαν
  καθ3 δλον τό Ιτος καθ1 8
  κανονικώς ή συμφωνία,
  Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΩΡΑ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
  Τό δφυττουργείον τής Έμπορι
  χής Ναυτιλΐας απηύθυνεν έγχύ
  χλιον προ; τάς λιμενιχάς αρχάς
  τοθ κράτους διά τής οποίας
  παραγγέλλει δπως δι' είδιχοθ
  κανονισμοθ υποχρεωθούν οί πλοί
  αρχοι δπως ευθύς μετά τόν χά
  τάπλουν των πλοίων των άναρ
  τοθν είς έμφανές μέρος τοθ οκά
  φους ειδοποίησιν περί τής άκρι
  6οθς ώρας άπόπλου καί τοθ λι
  μένος χατιυθύναεως.
  ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
  Σχετικώς μέ την προσαύξη
  σιντών δικαστικών έξόδων καί
  τελών τής διά τα άγροτικά
  άδικήματα διαδικασΐας γνω
  στοποιεΐται είς τούς επόπτας
  τής άγροτικής ασφαλείας καί
  άγρονόμους Κρήτης δτι δέν
  προσαυξάνονται τα υπέρ τοΰ
  γενικοθ ταμεΐου αγροφύλακος
  παγίως όριζόμενα δικσσΐικά
  εξοδα καί τέλη κατά σχετικήν
  γνωμοδότησιν τοθ νομικοθ
  συμβούλου.
  Η ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΛΗΡΟΝ
  Επετράπη κατόπιν αποφά¬
  σεως τοθ κ. ύπουργοθ τής Γε
  ωργΐας ή έκδίκασις καί διάθε
  σις υπό ωρισμένων Επιτρο¬
  πών απολλοτριώσεων, συμπε
  ριλαμβανομένων καί των έν
  Κρήτ[) ,οίωνδήποτε διαθεσίμων
  κλήρων ή έκτάσεων, γ) κοινο-
  χρήστων τοιούτων.
  ΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΙ
  ΠΟΙΝΙΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
  Υπό τιθ δπουργείου τής Διχαι
  οαύνης απεστάλη πρός δλας τάς
  αρμοδίας διχαστικάς αρχάς1 έγ
  κύκλιος διά τής οποίας έφιστα
  ται ή προσοχή αυτών επί τής
  παρατηρουμένης έπιβραδύναεω; ώ
  ρισμένων εισέτι ποινικών υποθέ
  σεων αΐτινες χαί τείνουν νά πά
  ραγραφοΰν. Ή έν λόγφ έγκύκλι
  ος συντεταγμένη είς αύστηρότα
  τον τόνον χαταλήγει καθιστώσα
  ΰπευθύνους διά την μή Ιφαρμο
  γήν της τούς άρμοδίους είσαγγβ
  λεϊς.
  Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΠΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΝ
  Ή Διοίκησις τής Άγροτικής
  Τραπέζης δι' έγγράφου της
  πρός την άρμοδίαν επιτρο¬
  πήν διά την συμπλήρωσιν
  τής άποκαταστάσεως των ά
  γροτών προσφύγων καθιστςΐ
  γνωστόν δτι έθεσεν είς την
  διάθεσίν της τό ποσόν των
  60.676.247 δρχ. είς μετρητά,
  καί 2 849.400 είς όμολογίας,
  καθαρόν προϊόν είσπράξεων
  παρ' άγροτών προσφύγων
  κατά τό Ιτος 1938.
  ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ
  . ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΝ
  Καθ1ά πληροφορούμεθα ύ
  πό τής αρμοδίας υπηρεσίας
  τής Άγροτικής Τραπέζης πά
  ρελήφθησαν τα έλαιουργεΐα
  των συνεταιρισμόν Κρητσδς,
  Πεζών καί Έμπάρου καί τό
  άποστειρωτήριον πατατών Λα
  σηθίου.
  Η ΒΙΟΜΗΧΑΜΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
  Δι' «γγράφου τού πρός τα Έμ
  ποροδιομηχανιχά Έπιμελητήρια,
  τό υπουργείον τής Έθνιχής Οί-
  χονομίας γνωρίζει 2τι αί τυχόν
  αηαιτηθηοόμιναι δαπάναι διά την
  διενέργειαν χής βιομηχανιχής ά·
  πογραφής, θά άναληφσΌΟν 4 χ
  των άποθεματιχών των Έπιμε
  λητηρίων, εάν δέν δπάρχει πί¬
  στωσις εις τούς ταχτιχούς προ-
  υπολογιομούς των. Διά τοθ αδ·
  τοθ έγγράφου δρίζειαι δτι ή ή-
  μερησία άποζημίωσις των ίκτός
  ίδρας άσχοληθησομίνων διά την
  διενέργειαν τής άπογραφής δ-
  παλλήλων των Έπιμελητηρίων,
  έν ούδεμι$ περιπτώσει θά επι·
  ί νά δπιρβϊ τό 2ν τριαχο-
  τοθ μηνιαίον μισθοθ των.
  Η ΥΓΕΙΑ
  ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ
  Αφορμήν λσβώ^ ό ΟΤκος
  τοϋ >γρότου Ηρακλείου έξ
  έγγράφου τού 'ΥγειονομικοΟ
  Κέντρου απηύθυνε πρός τούς
  προέδρους των Κοινοτήτων
  καί των Γεωργικών Συνεταιρι
  σμών τοθ νομοθ εγκύκλιον δι'
  ής έφιστοί την προσοχήν αυτών
  είς τό ζήτημα τής χρησιμο¬
  ποιήσεως ώς ποσίμου ύδατος
  υπό έργατών τής ύπαίθρου
  τοιούτου προερχομένου έκ πό
  ταμών ή φρεάτων αμφιβόλου
  καθαριότητος. Συνιστδ δέ έν
  προκειμένω καί παρά τάς ύφι
  στσμένας δυσχερείας διά την
  εξεύρεσιν καταλλήλου Οδα-
  τος, νά καταβληθί) πάσα προ
  σπάθεια διά την περιφρούρη
  σιν τής ύγείας των έργστών
  άπειλουμένης κατά τάς βεβαι
  ώσεις τοθ 'ΥγειονομικοΟ Κέν
  τρου έκ τής χρήσεως άκαθάρ
  τού ύδατος.
  ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΙΞΙ0.ΜΑΤ1ΚΟ.Ν
  Τό υπουργείον των Στρατι¬
  ωτικών διέταξεν απάσας τάς
  στρατιωτικάς αρχάς νά κα
  ταρτίσωσι καί υποβάλωσιν
  αυτώ προτάσεις των εχόντων
  τα άπαιτούμενα προσόντα
  δπως διαγωνισθώσι διά τόν
  βαθμόν τοθ άνθυπασπιστοϋ,
  μονίμων, άνακατεταγμένων ή
  έθελοντών ύπαξιωματικών. Δύ
  νανται έπίσης νά ύποβάλω
  σι προτάσεις προαγωγθν Ο
  παξιωματικών διά τό σώμα
  των Άρχειοφυλάκων.
  ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε· 0. Ν·
  Χθές την εσπέραν έπρόκει
  το ν' άρχίσουν έν τώ ΣΤ'.
  δημοτικφ σχολείφ Ηρακλείου
  τα μαθήματα των βαθμοφό
  ρων τής Έθν. Νεολαίας. Τα
  μαθήματα εκλήθησαν νά πα-
  ρακολουθήσουν καί διδάσκαλ
  λοι δεδομένου δτι ούτοι θά
  άναλάβουν την οργάνωσιν
  τής μαθητιώσης νεολαίας τής
  ύπαίθρου
  ΟΙ ΕΙΣΑΓΟΠΚΟΙ ΑΑΣΜΟΙ
  Τό υπουργείον των Οίκονο
  μικών δι' έπεξηγηματικής έγκυ
  κλΐου τού πρός τάς τελωνια
  κάς αρχάς γνωρίζει 6τι άπαλ
  λάσσονται των εΐσαγωγικών
  δασμών μέχρις εϊκοσι μετα
  χειρισμένοι δίσκοι γραμμοφώ-
  νων καί ϋχι μόνον πέντε, κο
  μιζόμενοι υπό επιβάτην ώς
  καί μετσχειρισμένα ποδήλατα
  κομιζόμενα παρ' αυτών,
  0 Πρωΐνή
  ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΚΑΙ ΓΑΜΙΑΣ ΕΠΙΔΙΔΟΥΝ
  ΤΑ ΔΙΑΠ1ΣΤΕΥΤΗΡΙΑ ΤΩΝ
  ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣ Μ ΠΟ ΥΡΓΚΟΣ
  ΟΙ ΕΗ1ΚΟΑΩΥΟΗΣΟΥΝ ΣΥΗΟΜΙΑΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουαρίου (τού
  άντα«οκριτού μας). —Νυκτερινά τηλε·
  γραφήματα πρός τό Αθηναϊκον Πρα¬
  κτορείον άναφέρουν ότι οί πρέσβεις Αγ
  γλίας καί Γαλλίας θά έπιδώσουν κανονι
  κώς τα διαπιστευτήριά τω* είς την κυ¬
  βέρνησιν τού στρατηγού Φράνκο.
  Την. επίδοσιν των διαπισΐευτηρίων
  θά έπακολουθήσουν γενικώτερον πολιτι¬
  καί συνομιλίαι.
  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΑΝΕΙΟΥ «
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ 1Ν0ΙΚΠΔΟΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑ.
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Φεβρουαρίου (τοϋ
  άνταποκριτού μας).— Αναφορικώς μ*
  τάς είς Μπούργχος συνομιλίας μεταξύ
  των άντιπροσώπων τής Γαλλίας, Άγγλί
  άς καί τοΰ ^στρατηγοΰ Φράνκο ανακοι¬
  νούται ότι οί πρώτοι θά προσφέρουν δα
  νειον είς την εθνικήν Ισπανίαν όπερ πρω
  τίατως θά χρησιμοποιηθή διά την άνοι-
  κοδόμησιν των καταστραφεισών έκ τού
  πολέμου ίσπανικών πόλεων.
  Καθ9 ά λέγεται τό δάνειον έχτός των
  οίκονομικών όρων υφ' ούς θά χορηγή-
  σουν τούτο αί κυβερνήσεις τής Αγγλί¬
  ας καί Γαλλίας, θά προϋποθέτη καί την
  χορήγησιν άπό μέρους τής έθνικής Ί-
  σπανίας ωρισμένων βεβα&ώσεων πολιτι-
  κης φύσεως.
  ΠΟΣ 6Α ΒΕΩΡΗΤΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τα έκ τού
  έξωτερικού τηλεγραφήματα ή κυβέρνη
  σις τής Μαδρίτης θά θεωρεΐΐαι τού λοι
  πού επαναατατική καί υπό των χυβερ
  νήσεων Αγγλίας καί Γαλλίας.
  Ο ΓΑΛΛΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ
  ΤΗΣ ΟΑΡΚΕΑΟΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Βαρκελώνης ότι διετάχθη παρά χών έ
  θνικών ή άπομάκρυνσις τού Γάλλου προ
  ξένου ώς άνεπιθυμήτου. Είνε άγνωσΐος
  μέχρι τής στιγμής ή στάσις τής Γαλλί
  άς έναντι τού άναφυέντος διπλωματικόν
  ζητήματος.
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΑΤΗ Η ΔΡΑΣΙΣ"
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τό τελευταί¬
  ον είκοσιτετράωρον υπήρξε δραστηρι-
  ωτάτη ή δράσις τής Έθνικής άεροπορί-
  άς έν Ισπανία.
  ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΟΗ ΣΦΟΔΡΩΣ *
  Η ΜΑΑΡΙΤΗ ΚΑΙ Η ΚΑΡΒΑΓΕΝΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
  τού έξωτερικοΰ ότιέβομβαρδίαθη σφο-
  δρώςύηό έθνικών άεροπλάνων ή Μα¬
  δρίτη καί ή Καρθαγένη.
  ϋ
  ΕΙΣ
  Ο ΤΟΚΙΟ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΑΪΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού ι μας).—Έκ νεωτέρων τηλε
  γραφημάτων βεβαιούται ότι τόξγενόμε-
  νόν είς Τόκιο διάβημα διά την κατά¬
  ληψιν τής νήσου Χαϊνάν υπήρξε έντο¬
  νον. Ή Γαλλία άπήτησε σχετικώς σα-
  φεϊς καί κατηγορηματικάς δηλώσεις εΜ
  έ τής Ία,ηωνίας.