96921

Αριθμός τεύχους

5092

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

15/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι Β
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  ίτησια δολ. 15
  8|(ίμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  15
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  '"*- ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ '
  ΥΠΕΥβνΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 54ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5092
  ΤΗΣ ΗΑΡΑΓΟΓΗΣ
  'Η απόφασις τοΰ Ανωτά¬
  του ΟΙκβνομικβϋ Συμβουλί-
  ου περί διενεργείας βιομη-
  χοινιχής άπογραφής καθ* ό¬
  λην την χώραν, είνε πράγ¬
  ματι όρθή, άνταποχρίνεται
  δέ πρός μίαν υπάρχουσαν α¬
  νάγκην. Είς την ανάγκην
  νά γνωρίσωμεν επί τέλους
  ώς κράτος ποία είνε ή βιο-
  μηχανιχή μας συγκρότησις
  Πόσαι βιομηχανίαι ύπάρχουν
  καί λειτουργοϋν. Πόσαι ύ¬
  πάρχουν κατά κλάδους. Είς
  τί εργασίας άσχολοΰνται.
  Ποία είνε ή παραγωγή των.
  Πόσους εργάτας, ύπαλλήλους
  καί τεχνικούς άπασχολοϋν.
  Πώς είναι ώργανωμέναι. Πό¬
  θεν προμηθεύονται τάς πρώ¬
  τας ϋλας πού κατεργάζονται.
  Εάν κινοΰνται δι' ίδίων κε¬
  φαλαίων ή διά δανείων. Καί
  ποία είνε ή δυναμικότης των
  διά την μελλοντικήν των ε¬
  ξέλιξιν. Διότι μόνον όταν
  έχωμεν μίαν τοιαύτην οτα
  τιστικήν θά δυνηθώμεν νά
  προσδιορίσωμεν την μελλον¬
  τικήν μας πολιτικήν ώς
  κρό; την βιομηχανίαν. Μό
  νόν τότε θά είνε δυνατή ή
  άποσυμφόρησις τής πρωτευ¬
  ούσης καί ή ίδρυσις βινοίμων
  βιομηχανίαν είς τάς επαρχί¬
  ας. Καί μόνον τότε θά γνω¬
  ρίζωμεν ποΐαι βιομηχανίαι
  είναι βιώσιμοι καί έθνικως
  ώφέλιμοι κα) έπομένως άξιαι
  υποστηρίξεως έκ μέρους τοΰ
  κοινοΰ καί έκ μέρους των
  πιατωτικών ίδρυμάτων καί
  τοϋ κράτους. Τότε δέ θά μά¬
  θωμεν άχόμη ποίας ελλείψει;
  έχομεν ώστε νά τάς καλύψω-
  μεν. "Αν καί προχειμένου
  περί τής βιομηχανίκς είνε
  γνωστόν ότι έχομεν έλλειψιν
  γεωργικών βιομηχανιών. Δέν
  έχομεν δηλαδή βιομηχανίας
  πού ν' άσχολοΰνται μέ την
  επεξεργασίαν, τόν έξευγενι-
  σμόν καί την τυποποίησιν
  των γεωργικών μας προΐόν·
  των. Όπως δέν έχομεν βιο-
  μηχανίας παρκγωγή; άρωμά
  των καί αίθερίων έλαιων
  καί όποΰ νωκών καρπών,
  σταφυλών, πορτοκαλλιών καί
  άλλων, ένώ έχομενάφθόνους
  τάς πρώτας* ΰλας ύπάρχει δέ
  καί ζωηροτάτη ζήτησις των
  εΐδών αυτών είς τάς κατα-
  ναλωτικάς άγοράς τόσον τής
  Εύρώπης όσον καί τής 'Αμε
  βικονβμιχοΰφιλελευθεριαμοΰ,
  όπότε ήτο άγνωατος ό κρα-
  τικός παρεμβχτισμός, ή λίαν
  περιωριομένος, αί άπογραφαί
  αυταί δέν εΐχαν μεγάλην
  σπουδαιότητα. Διότι δέν εί-
  χαν παρά πληροφοριακήν
  μόνον διά τό κράτος αξίαν.
  Σήμερον όμως, όπότε ίσχύει
  τό σύστημα τής διευθυνομέ-
  νης οίκονομίας καί τοΰ άπο
  λύτου κρατικοϋ παρεμβατι-
  σμοΰ, αί στατιστικαί είνε τό¬
  σον άπαραίτητοι όσον καί
  πολύτιμοι. Αυταί δίδουν τα
  άσφαλή στοιχεΐα τής διαρ-
  βρώσεως τής οίκονομίας. Αυ¬
  ταί άποτελοΰν τόν άκριβή
  δείκτην τής οίκονομιχής κα¬
  ταστάσεως. Αυταί άποκαλύ·
  πτουν ποΰ προοδεύομεν καί
  ποΰ νοσοΰμεν. Αυταί ύποδει-
  κνύουν τα μέτρα πού πρέπει
  νά λαμβάνωνται πρός θερα
  πείαν τοΰ κακοΰ, όπου ύ·
  πάρχει.
  Είναι δέ περισσότερονέπιβε
  βλημέναι καί ώφέλιμαι αί
  άπογραφαί αυταί είς χώρας
  καθυστερημένας οίκονομικώς
  πού κάμνουν προσπάθειαν
  προσαρμογής τοΰ μηχανι
  σμβϋ τής παραγωγής των
  πρός τούς νόμους της οίκο
  νομίας καί πρός τάς σημερι¬
  νάς προόδους τής τεχνικής.
  Καί ή χώρα μας καταβάλλβι
  ήδη μίαν τοιαύτην προσπά¬
  θειαν. 'Αφ' ότου έγκατεατά·
  θη τό νέον κράτος ή προ
  σπάθειααύτή συνεχίζεται καθ
  ημερινώς εντεινομένη. Δι¬
  ότι τό νέον κράτος έχει α¬
  πόφασιν νά άναδιοργανώση
  την παραγωγήν καί την έν
  γένει οίκονβμίαν τής χώρας
  επί νέων εντελώς βάσεων.
  Καί δέν ύπάρχει άμφιβολία
  ότι ή προσπαθεία αυτή θά
  επιτύχη κκί ότι θά έχη εύ·
  | χάριστα άποτελέβματν. 'Η
  οίκονομική άπογραφή τής χώ
  ρας, θά βοηθήση είς την ά
  ναδιοργάνωσιν όλων των έ-
  πιχειρήβεων καί είς τόν καθ
  ορισμβν νέας παραγωγικής
  πολιτικής έκ μέρους τοΰ κρά
  τους. Φυσικά δέ, θά συμβά-
  λη κ«ί είς την αύξησιν τής
  παραγωγής καί είς την πρέο
  δόν τής έθνικης οίκονομίας.
  Έξ άλλου ή βιομηχανική
  άπογραφή αποτελεί την αρ¬
  χήν. Καί θάέπακολουθήση ή ά
  πογραφή χαΐ όλων των άλ¬
  λων έπιχειρήσεων. Γεωργι¬
  κών, έμπορικών, επαγγελμα¬
  τικήν, βιοτεχνικων κ.λ.π.
  Διότι έπιβάλλεται νά έχωμεν
  μίαν άκριβή είκόνα τής οί-
  κονομικής συγκροτήσεως. Τό
  σημερινόν κράτος αντελή¬
  φθη την ανάγκην αυτήν. Τό
  Ανώτατον Οικονομικόν Συμ
  βούλιον είνε σύμφωνον. Ή
  γενική έπομένως άπογραφή
  θά πραγματοποιηθή ασφαλώς,
  λίαν συντόμως. Αί δυσχολί-
  αι πού ύπάρχουν —καί είναι
  πολλαί καί μεγάλαι—θά πα·
  ρακαμφθοΰν. Τα χρήματα
  δι« την εργασίαν αυτήν θά
  ευρεθούν ασφαλώς. Όπως θά
  ευρεθούν καί οί κατάλληλοι
  είδικοί πρός τουτο άνθρωποι.
  "Αλλωατβ ή στατιστική όσον
  καί αν είνε νέα, κ«ί διά τοΰ
  το καθυστερημένη έπιστήμη,
  ίχει καί είς την χώραν μας
  τούς ίκανούς επιστήμονας
  καί ύπαλλήλους της. Ή ά-
  πογραφή έπομένως ειμπορεί
  νά γίνη καί νά επιτύχη πλή
  ρως.
  Τοιαύται δέ άπβγραφαΐ—
  είνε «νάγκη νά λεχθή καί
  αύτό — γίνονται παντβΰ, (τίς
  όλα τα προηγμένα κ«ί συγ-
  χρονισμένα οικονομικάς κρά
  τη. Διότι δέν έννοεΐται ώργα
  νωμένη οίκονομία χωρίς
  αρτίαν στατιστικήν. "Αλλοτε:
  •Τ«ν ϊβχυΐ τ« σύοτημβ» τού
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΡ
  Ή σ6γχρονη σάτυρα σν/μειώ
  νει χά φάλτσα τοθ ντιζέρ. Έννο-
  εΐται μέ τάς έξαιρέσεις τοθ κα-
  νόνος. Διότι ύπάρχουν ντιζέρ δχΐ
  μόνο χωρΐς φάλτσα άλλά καί
  χωρίς είδικώτερη παρεξήγησι τής
  αποστόλη; των: Τό ρεπερτόριό
  τους είνε ώραιότατα* ψυχολογημέ
  νο Στά κυριώτερα μας χορευτι-
  κά κέντρα παρακολουθήσατε τούς
  ντιζέρ: Δέν δοιιλεΰουν άποκλειστι
  κως είς τα ήλίθια ταγκί. Κάνουν
  έπιλογήν. Μα"ς δίδουν κάτι τό
  παθητικό και μαζύ τό έξοπνο
  Επί παραδείγματι δ χ. Γούναρης
  τοθ «ΈόνιχοΟ» χωρίς Ισως νά εί
  νέ Τίνο Ρόσσι μόίς Ικαμε νά θυ
  μηθοθμε τόν τελευταΐο στή διπλή"
  τού έπαγγελματική μορφή: Στή
  ρωμαντική κονχσονέττα καί στόν
  κυρίως μονχέρνο τόνο. Τό πετα
  χτό τραγουδάκι τής Κατερινοθλας
  πού άνάλογα μέ τόν πικάντιχο
  χορευτικό ρυθμό, καλείται σώνει
  καί καλά:
  ...ν' αφήση δλες
  τίς κατσαρόλβς
  τί σάς λέει; Πβρΐέχει τό μπρίο
  τΐ)ς στιγμής. Άλλ' είνε άραγΐ ά-
  παραίτητο διαρκώς τό μπρίο «α
  τό; Δέν πιατε6ιο. Ό ψυχρός
  μπλαζεδισμός τής έποχής γιά νά
  δώση τόπο ατό πνεθμα τοθ
  |γλεντιοΟ δέν πρέπει νά πολεμη
  θή μόνο μέ τό άλλίγρο. Χρεΐάζε-
  ται χαί ό αίσθηματισμός, γιά ν'
  αποκτήση ευλυγισία. Αύτό τόν
  αϊσθηματισμό ί.ντιζέρ μδς τόν
  δίδει μέ την «Αναστάσα», τό
  , μοτίβο τής Ρούμελης, τό τόσο
  6«θει« ίεμένο μ| τόν παθητικό
  χαρακτήρα τής φυλής.
  Μεταπολεμικως τό κέφι υπάγε
  ται σέ χιλίους δυό κανόνες. Ό
  ντιζέρ έν συνδυασμώ βεβαία μέ
  την αρτιότητα τής δρχήστρας εί
  νέ νομίζω ή συνισταμένη. Άπό
  έκεΐ θά σημειωθή ή έναρξις διά
  τους χορεύοντας έκείνου πού λέμε
  συνήθως: ζωηρότης. Ή πίστα
  δέν είνε μόνο σύρσιμο ποδιών. ΕΙ
  νέ κάτι ψυχικώτερο. Τό πλαίσιό
  της είνε όλόχληρη ή ζωή: Τό
  είδυλλιακό πάθος καί ή λεπτή
  αίαθησιακή νότα. Μέ τόν ντιζέρ
  μπορεϊ—καί πρέπει—νά μιλήσουν
  καί τα δύο: Καί ό Βέρθερος καί
  δ Φρόϋντ. Είνε δύο άκρα άντί
  θετα. Άλλά θά τό πιστέψετε; Ή
  νεώτερη ζωή—άαχέτως τής χορευ
  τικής, νά έξηγούμεθα!—διακρίνε
  τ*ι ακριβώς γι' αύτό τό παράδο
  ξο: Ότι κάνει νά συναντηθοθν
  τα άκρα, οιαδήποτε καί αν ε!
  νέ ή κατεύθυνσίς των.
  Διά νά βαθμολογήσωμεν μίαν
  αίθουσαν χοροθ, πρέπει πρώτα—
  πρώτα νά προσέξωμεν τόν ντιζέρ.
  Αύτός θά γοητεύαη την ντάμαν.
  Αυτός θά καταστήση περισσότε
  ρον λιγυρόν καί ευστροφον τόν
  χορευτήν. Αύτός θά συντονίση την
  γενικήν ζωηρότητα χαί θά κρρώ
  ση τό χέφι. Μέ τό σότο βότσε
  τού χαί τό έκλεκτικό τοθ τραγου
  διοθ τού θά κάμη άληθινή μυ
  σταγωγία τό ταγχό χαί φαιδρή ά
  νάταση τό κουτό κούνημα τοθ
  Δάμπιθ Ούώκ.
  *
  Τα διάμισα μιόίς δλονυχτίας
  χορευτιχής γιατί ποικίλλονται μέ
  ρεσιταλ; Γιά νά δώσουν 5ποθέτω
  καιρό στό χορευτή νά καταλαβη
  καί τό άνώτερο μουσικά χαρακτή
  ρ% της καί συνεπώζ χαί τή βα
  θύτερη ψυχολογία της. Στά χο
  ρευτικά μας κέντρα, τουλάχιστον
  τα πρώτα κα! καλυτέρα, δπάρ
  χει θέσεις γιά την ανώτερη αύ
  τή άντίληψι. Τό ωραίον σήμε
  ρα 8πω; καί τό άόλλο, τό χυρίως
  αϊσΒημα τής ζωής, πού στηρίζε
  ται χαί σχήν ΰλη χαί στό πνεϋμα,
  άπαιτεΐ λεπτούς συνδυασμούς διά
  νά κορυφωθή. Ή έποχή μας αλ
  λως τε ώ; νίημα είνε κάτι τό
  σύνθετο. Καί πρέπει άπ' αύτό
  τό σύνθετο νά όρμηθή χαί ή μου
  σιχή χαί δ ντιζέρ λεπτομερέστε
  ρα, διά νά δώση ρυθμόν καί σχή
  μα, έκφρασιν καί τόνον είς μί
  αν χορευτικήν αίθουσαν. Ό παν
  ζουρλισμός δέν είνε πλέον τό ά
  παντον τής άποχρηας. Είνε ή ά
  λήθεια τής διαισθήσεω; 3τι καί
  είς τόν πεζότατον αίώνά μας μπο
  ρεΐ τό χαρναβάλι νά μάς εμπνέη
  καί ώς άνθρώπους απλώς καί ώς
  μασκέ...
  ΑΣΝΟΔΑΙΟΣ
  Τα διεθνή ζητημοτα
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΦΕΡΕΤΑΙ
  ΟΡΟΣ ΡΑΓΔΑΙΑΝ ΕΞΕΛΙΞΙΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 ΦεβρουαρΙου
  (ίδ. ύπηρεσ(α).— ΤρΙα υπήρ¬
  ξαν τα σημαντικώτερα γεγο-
  νότα τής παρελθούσης έβδο
  μάδος πού Ιβάρυναν επί τής
  περαιτέρω εξελίξεως τής διε
  θνοθς καταστάσεως: Ό θά-
  νατος τοθ Πάπα Πίου 11ου.
  Ή κατάληψις τής Μινόρκας
  υπό των έθνικων τή μεσολα·
  βήσει καί τή συνδρομή τής
  Αγγλίας καί Γαλλίας. Καί
  ή στρατιωτική κατάληψις τής
  νήσου Χοϊνάν, τής οποίας
  την ανεξαρτησίαν είχον εγ¬
  γυηθή ή ΊαπωνΙα καί ή Γαλ
  λΐα, δι' είδικής συνθήκης, ύ
  πό τής Ίαπωνίας. Ό θάνα-
  τος τοθ Πάπα ΠΙου 11ου κρΐ
  νεται ώς μεγίστη άπώλεια
  διά την υπόθεσιν τής παγκο
  σμίου είρήνης. Ό έχλιτιών
  ΠοντΙφηξ ήτο πράγματι είλι
  κρινής ειρηνόφιλος. Ήτο δέ
  επί πλέον καί μαχητικώτα
  τος είς τάς (6έας τού. Προκει
  μένου νά προασπίση τα Ιδε
  ώδη τής είρήνης, πολλάκις
  ευρέθη άντιμέτωπος των ίσχυ
  ρών τής Εύρώπης. Καί δμως
  δέν έδειλΐσσε. Καί δέν πσρ
  έλειψε νά τούς έγκαλέση δη¬
  μοσία καί νά ζητήση ά"110
  τόν κόσμον νά μην τούς άκο
  λουθήση είς τόν δρόμον τοθ
  πολέμου.
  *Ητο δέ τεραστία ή έπιρροή
  τού τόσον έν Ιταλία, Γερμα
  ν(α, Γαλλία καί τάς άλλας
  μικροτέρας χώρας τής Εύρώ
  πης δσον καί έν Άμερικ{|.
  Διότι ήτο θρησκευτικάς άρ
  χηγός ενός δόγματος είς τό
  οποίον πιστεύουν τριακόσια έ
  κατομμύρια άνθρωποι. Καί διό
  τι καί ώς προσωπικότης, ή"
  σκει πραγματικήν γοητείαν
  καί βαθείαν επίδρασιν. Ό θά
  νατός τού έπομένως στερεΐ
  την είρήνην ενός σοβσροθ
  στηρΐγματός της. Διότι είναι
  αμφίβολον άν ό νέος ΠοντΙ
  φηξ θά έχτ) τό θάρρος, την
  δύναμιν, την άποφασιστικότη
  τα άλλά καί τό κθρος τοϋ
  είς Κύριον άποδημήσαντος
  Πίου τοθ 11ου.
  Ή παράδοσις τής Μινόρ
  κάς είς τούς έθνικούς, τή με
  σολαβήσει καί έγκρΐσει τής
  Αγγλίας καί Γαλλίας, έθεω
  ρήθη ώς γεγονός πού διηυκό
  λυνε την συνεννόησιν των
  δύο Δυτικών Δυνάμεων μέ
  τόν Φράνκο. Αυτόν δέ τόν
  σκοπόν εΤχε, ώς φαίνεται. Εί
  ναι δμως αμφίβολον άν φέρη
  τό έπιδιωκόμενον άποτέλε
  σμα. Ή σφοδρά πολεμική
  τοθ ίταλικοΰ καί γερμανι-
  κοθ τύπου κατά τής άναμΐξε
  ως των Άγγλογάλλων .είς
  την Ισπανίαν, φαίνεται 8ΐι εί
  χεν άμεσον επίδρασιν επί
  των σκέψεων καί των άποφά
  σεων τοΰ Φράνκο. Οί Ιταλοί
  καί οί Γερμανοί, άνσγνωρΐ
  ζουν είς εαυτούς τό δικαίω
  μα τής παροχής συνδρομής
  είς τόν αρχηγόν τής έθνι
  κιστικής ΊσπανΙας, τό άρνοθν
  ται δμως τελείως είς τούς
  "Άγγλους καί τούς Γάλλους.
  Καί είνε φυσικόν τουτο. Δι
  ότι έν έναντΐα περιπτώσε1, ύ¬
  πάρχει κΐνδυνος νά εγκατα¬
  λείψη ° Φράνκο τούς παλαιούς
  φΐλους πού τόν έβοήθησαν
  είς την επικράτησιν τού καί
  νά στραφή πρός τάς δύο πλη
  σιεστέρας είς την χώραν τού
  δυνάμεις πού έχουν την οίκο
  νομικήν δύναμιν καί προσφέ·
  ρονται ήδη νά τόν βοηθήσουν
  μέ μεγάλα δάνεια ν' άνοικο-
  δομήση την κατερειπωθεΐσαν
  Ισπανίαν. Έφόσον δέ ό πό-
  λεμος δέν έληξεν εΐσέτι καί
  έφόσον είς την Ισπανίαν ευ¬
  ρίσκονται ίταλικά στρατεύμα-
  τα, είνε ευνόητον δτι ό Φράν
  κο δέν θά πράξη τίποτε πού
  νά δυσαρεστηθή την Ρώμην
  καί τό Βερολίνον. Έν πάση
  δμως περιπτώσει, ή κατάλη
  ψις τής Μινόρκας καί τα έπα
  κολουθήσαντα γεγονότα έπα
  ληθεύουν νομίζομεν πλήρως,
  την διατυπωθεΐσαν πρόήμερών
  άπό τής Ιδίας σιήλης άντίλη
  ψιν δτι τό τέλος τοθ ίσΐτανικοθ
  άντί· νά φέρη τόν γενικόν κα
  τευνασμόν θά καταστήση όξύ
  τερον τόν άνταγωνισμόν με·
  ταξύ των μεγάλον ^δυνάμεων
  διά την κυριαρχίαν είς την
  Μεσόγειον καί θά δώση τιΊν
  αφορμήν νά έλθουν επί τάπη
  τος δλα τα μεγάλα προβλή-
  ματα πού χωρίζουν τούς λα-
  ούς καί δημιουργοθν τάς αί
  τΐας νέου πολέμου.
  Ή κατάληψις τέλος τής νή
  σου Χαϊνάν υπό τής'Ιαπωνϊας,
  κρΐνεται ώς μ(α 'έπιΐυχΐα τοθ
  τριγώνου ΒερολΙνου— Ρώμης
  —Τόκιο, είς άντιστάθμισμα
  των έπιτυχιων πού εφάνη δτι
  εσημείωσε τό τρΐγωνον Παρι
  σΐων— ΛονδΙνου— Βασιγκτώ
  νος. Δι' αύτό καί έχαιρετΐσθη
  μέ ενθουσιασμόν οχι μόνον
  άπό τόν (απωνικόν άλλά καί
  άπό τόν Ιταλικόν καί τόν γερ
  μανικόν τύπον. Αποτελεί δέ
  πράγματι γεγονός υψίστης ση
  μασΐας. Διότι ή νήσος δύνα
  ται νά μετατραπή ευκόλως
  είς ίσχυροτάτην πολεμικήν βά
  σιν, ναυτικήν καί άεροπορι-
  κήν. Λόγω δέ τής θέσεώς της
  έχει μεγίστην στρατηγικήν ση
  μασίαν. Δι' αύτό άλλωστε
  καί εΤχε κηρυχθή ούδετέρα
  καί είχον άναλάβει ύποχρέ-
  σιν άπό κοινοθ ή Γαλλία
  καί ή Ιταλία νά σεβασθοθν
  την ανεξαρτησίαν καί ' την
  άκεραιότητά της. Καί δι' αύ
  τό έπΐσης ή παραβΐασις τής
  συμφωνίας αυτής υπό τής
  Ίαπωνίας προεκάλεσε τόσην
  ταραχήν καί ανησυχίαν δχι
  μόνον είς την Γαλλίαν άλλά
  καί είς την "Αγγλίαν καί
  την Αμερικήν.
  Όπωσδήποτε, τα τρία αύ·
  τα γεγονότα είναι άναμφι·
  Ή Ιεραπέτρα.
  Μδς εδόθη ή εύκαιρία τε
  λευτσίως νά ασχοληθώμεν
  έν έκτάσει μέ τα ζητήματα
  καί τάς προόδους τής Ιερα¬
  πέτρας. Καί ετονίσαμεν δτι
  ή Ιεραπέτρα έξελίσσεται άλ
  ματωδώς. "Εχει δμως άλυτον
  τό πρόβληαα τής υδρεύσεως
  της. Διά την κατασκευήν ύ·
  δραγωγεΐου, άπαιτοθνται έκα
  τομμύρια, τα όποΐα δέν δια·
  θέτει σήμερον ή Κοινότης.
  Έχει δμως την δύναμιν νά
  συνάψη καί νά εξυπηρετή¬
  ση £να δάνειον πρός τόν σκο
  πόν αυτόν. Δι' αύτό καί
  πιστεύομεν δτι τό δάνειον
  θά τής χορηγηθή. Οίαδήπο-
  τε Τραπέζα κσί άν τό χο
  ρηγήση δέν θά ζημ ω9ή. Άν
  τιθέτως θά κάμη άσφαλή το
  ποθέτησιν των χρημάτων της.
  Καί θά κερδίση συγχρόνως
  την εκτίμησιν των Ίεραπετρι
  των τούς όποίους θά έξυπη
  ρετήστ).
  Τα δρομολόγια.
  των πλοίων.
  Ό καθορισμός τής άκριβοθς
  ώρας αναχωρήσεως των πλοϊ
  ών καί τοθ λιμένος κατευθύν-
  σεώς των, έπρεπε νά γίνε-
  ται πρό πολλοθ. Ή έλλειψις
  δμως έπαρκών μέσων δι' έγ-
  καιρον εκτέλεσιν των φορτώ
  σεων παρημπόδιζε την άναχώ
  ρήσιν των πλοίων είς άκρι¬
  βή ώραν. "Ηδη δμως τα λι-
  μενικά ζητήματα ρυθμΐζον-
  ται. Έπομένως καί τα φορ-
  τοεκφορτωτικά. Θά είναι έ·
  πομένως δυνατόν δχι μόνον
  νά γνωστοποιήται ή άκριβής
  ωρα αναχωρήσεως των ττλοί
  ών άλλά καί νά έφοτρμόζε
  ται. Καί θά έχη τουτο μεγί
  στην σημασίαν διά την τακτο
  ποίησιν των θαλασσΐων συγ
  κοινωνιών. Θά είναι μ(ο νέα
  πρόοδος,
  ^* ^<ί Α. ΟΙ κλήροι. Ή τελευταία απόφασις τοθ ύπουργεΐου τής Γεωργίας ή σχετική μέ την διάθεσιν κλή ρων ή άγροτικών έκτάσεων είς άκτήμονας αγρότας, 6· πό των πρός τουτο ωρισμέ¬ νων Επιτροπών Άπαλλοτριώ σεων, άξίζει νά χοιρετισθη μέ ενθουσιασμόν. Θά βοηθή¬ ση είς την ταχείαν άποκατά στάσιν των άκτημόνων γεωρ- γών. Καί θά συντελέση είς την έντατικωτέραν καλλιέρ¬ γειαν τής ύπαΐθρου. σβήτητον Βτι έπέδρασαν επί τής πορείας των διεθνών πραγ μάτων. Καί ήδη ειμπορούμεν νά περιμένωμεν μετά βεβαία- τητος ραγδαίαν την εξέλιξιν τής καταστάσεως. Ή λύσις, οιαδήποτε λύσις, δέν θ' άρ· γήση νά δοθή. Ό σατονάς καλόγηρος ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΛΫΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ 12ον Έπϊ τρ βάσει νέων στοιχείον. —"Αν ξαναχούσω παράπονα γιά :ήν συμπίριφορά σου, θά σέ τιμω ρήσω. Είσαι στρατιώτας καί όφεί λεις δποταγήν είς τούς άνωτέρους σου. Ό Παθλος «ίχε γίνει κάτωχρος. Τοθ έπίεζε την ψυχήν ή άδικία. Συνεκρατήθη μέ δυσχολίαν. —ΜοΟ έπιτρέπει νά έξηγήαω ή υμετέρα μεγαλειό'της; —"Οχι. Άλλ' ήΛττορείς νά ζή :ήσης συγγνώμην, υπήρξεν ή άπό τομος άπϊντηβις. Ό Παΰλος έστράφη πρός τόν Ίγκόρ χαί ή'νωσε μέ κρότον τα τακούνια τού είς προσοχήν. .—Ό συνταγματάρχης, διοικη τής τής φρουρδς τής αυτού μέγα λειότητος ζητεί συγγνώμην διότι δέν δπήκ&υσεν, έν ώ ή υμετέρ» αο τοχρατοριχή δψηλόττις ανέλαβε τα χαθήκοντα τοθ δημίου. Ό Ίγκόρ έκύτταξε τόν Παθλον μέ όρθάνοιχτα μάτια. Έξω φρε- νών ό μέγας δούξ έστράφη πρός τόν τσάρον χαί μέ μισοπνιγμένην φωνήν είπε: —Αύτό αποτελεί προσβολήν.Ά ξιω την σύλληψιν τού. Ό τσαρος έαήχωσε τό χεφάλι τού χαί εκύτταξΐ χατάμματα τόν μεγάλον δοθχα. —Δήμιος; Τί θλ πή αύιό; Έγι ναν έχτελέσεις λοιπόν; —Δι« την δολοφονίαν τοθ άδελ φοθ μου χαί θείοο σου, άπεκρίθη 6 Ίγχόρ. —Έγώ άποφασίζω τί μέτρα πρέπει νά ληφθοθν, είπεν έ τσί ρος άποφασιστιχά. —'Η περίπτωσις δμως απήτει ά'μεσα μέτρα, είπεν ό Ίγκόρ είς τόν τσάρον βλων των Ρωσσιών. Υπό στρατιωτικόν νόμον, ένήργη σα έντός τής διχαιοδοσίας μου. Ό τσάρος ηρώτησε μέ ήσυχον τόνον: —Πόσοι ίχουν τουφεκισθή; —Δέν ξέρω, υπήρξεν ή σύντο μος απάντησις. Τοθ Νικόλαον τα μάτια έκύττα ξαν τόν Ίγκόρ, ίπειτα τόν πρίγκη πά Παΰλον. —Δώδεκα-δεκαπίντε, είπεν ό Παθλος μέ δισταγμόν. Καί προσέθισε: —Τέσσαρες άπό τοϋς τουφικι σθέντας ήσαν γυναΐκες. Ό ταάρος έστράφη πρός τόν Ίγκόρ καί είπεν είς τόνον έπιτι- μητικόν: —Κι' αύτά Οστερ' άκό 8λας τάς ύποσχέσεις μας περί μεταρρυθ μίσεων; —Άλλ' αύτοί ήρχισαν την δο λοφβνίαν, άντέτεινεν δ Ίγκόρ. "Αφησέ με ελεύθερον νά έΥ.ργή σω δπως ξίρω έγώ. Όπαπποθς αου δέν έδίσταζε ποτέ. Καί ουδέποτε έττί τής βασιλείας τού έγιναν τοι ούτου είδους δολοφονίαι. Ό τσάρος Νικόλαος ήρχισε νά βηματίζη έπάνωκάτω μέσα είς τό δωμάτιον τού μέ νευρικέτητα. 11α ρέμενε σιωπηλός, άπορροφημένος είς τάς σκέψεις του.'Η αύτοκράτει ρα δέν είχεν ειπή λέξιν. Τώρα δμως ωμίλησε: —Ευρισκόμεθα είς άλλον αίώ να, διάφορον εποχήν, Ίγκόρ, εί¬ πεν είς έντονον Ορος* μέ την στά σιν μας αυτήν είς τα Ομματα τής Εύρώπης θά φανοθμε δτι πόίμε πί σω τουλάχιστον είκοσι χρόνια. 'ϋ μέγας δούξ άρχισε νά στενο χωρήται. —Άγαπητή μουαϋτοκράτε'ρ»... είπε προσπαθών νά μετριάση τό δηλητήριον τοθ τόνου τού ή μή πως θά ήθέλατε νά σάς προσαγο ρεύσω καλλίτερα Καΐζερίνα; 'Η προαβολή ήτο φανερά. Ό αύ τοκράτωρ τόν έσταμάτησιν είς τό νόν προειδοποιήιεως: —Ίγκόρ! Ό πρίγκηψ Παθλος έσπευσε νΑ επέμβη. —Ή τελευταία αύτοκράτειρα πού μ4ς έϊωΐεν, ή Γερμανία—ή Αίκατερίνη—σύνηθες άπεκαλεΐτο ή μεγάλη, είπι μέ γλυκύτητκ, Ή «ύτοχρατεΐρα τόν Ικύτταξ»
  ΛΗ0ΡΘΩΣΙ2
  Ι
  |1
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όπερέιτα Γ. Ξύ
  δή) —Σήιιερον δίδει διά πρώτην
  φοράν ενταύθα τό άθάνατον£ρ
  γον: ή «ΓΚΟΛΦΩ».
  ΜΙΝΩΑ.— Χορευτική περΐοδος
  Απόκρεω.—Σήμερον ώρα 10 μ.
  μ. άτιάχικος χορός μέ τό μου
  σικό συγκρότημα τοθ Ραδιοφωνι
  κου Σταθμοΰ Αθηνών κ. Γ. Κεφα
  λωνίτη.
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοθ Άρμστρογγ.
  27βν
  Έβημάτιζε χωλκίνων έλκφρώς
  διότι άχόμη τόν έπονοθσε τό πλευ
  ρόν τού. Εκοιμάτο έλάχιστα καί
  πάντοτε ντυμινος. ΙΙότε—πίτε Ι
  χαμογελωσα μ' ευγνωμοσύνην ΌΙ 5αζε κατι είς τα στόμα τού "Π
  Παθλος άνταπέδιοκε τό χαμίγελο.
  Ό Ίγκορ γρήγορα εζήτησε νά
  επανορθώση
  —Δεν έννοοθσα καθόλου νά έκ
  φρασθώ άαεβδς, ίξήγησε· άλλά
  Κέν έχαταλάβατε ποτέ την ίδιο
  συγκρασίαν τοθ Ρώσσου Ή μετρι
  οπϊθεια ημπορεί νά ταιριάζη ώραι
  ότατα είς την Γερμανίαν Έδώ
  αποτελεί χάτι θανάσιμον
  — Ουδέποτε έξοκιμάσθη έδδ>,
  άπεκρίθη ή τααρίνα.
  Καί τότε δ Ίγκορ ηθέλησε νά
  ρίψη τό κυριώτερο χαρτί τού είς
  τό τιαιγνίδι.
  —Καί δέ μοθ λέτε, σδς παρα
  χαλω, αν οί δολοφίνοι δέν έστρε
  φοντο χατά τοθ άδελφοθ μου, άλ
  λά κατά τοθ υίοθ σας,. .
  Ή αδτοχράτειρα άνατρίχιασϊ
  "Ετρεμε λιγάχι καθώς είπε μέ βρα
  δεΐαν φωνήν:
  —Τί" σχληρός δνθρωπος άληθι
  νά πού εΐσαι, Ίγκίρ!
  Ό Νικόλαος έαταμάτησε τούς
  βηματισμούς τού Είς σοβαρόν τό
  νόν ΐ
  —Πιος ήμπορςθμεν νά ίπιινορ
  θώσωμεν δ,τι ίγινε μέ τό μακ ε
  λειό οου, Πρίπει νά κάμωμεν κά
  τι άμίσω; —χάτι πού νά φθάση
  είς τόν ίαόν πρίν άπο την είδησιν
  τής σφαγής. Διότι ή γεθσις άπό
  τούς τουφεκισμούς θ' αφήση τόση
  πικρίαν ποί) δέν θά την γλυχάνη
  τίποτα άλλο.
  --Επί ίίχα £τη ζητοθν άντι
  προσωπεύτιχόν σύστημα, είπεν δ
  Παθλος.
  "Ο Ίγκόρ έχαμογέλασε σχρχα
  ατιχά.
  Πολύ σωστά. Νά τοί>ς άφήβου
  με νά μδς δολοφονοθν καί ν* μ3ς
  )ένε ϊπειτα Κτι λυποθηαι πολύ
  Νά πέσωμΐ χαί στά γάνατα ένώπι
  όν των.
  Ό Παθλος παρέμεινε ψυχρός
  —Μιλοθνε περί άντιπροσωπείας
  τοθ λαοθ αυτοθ, δψηλότατε, είπε.
  —Είχαν την αντιπροσωπείαν αυ
  την, έπίμενεν δ Ίγκόρ· τί είνε ή
  Δούμα τίλος πάντων;
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΗΕΡΙΟΑΟ;
  ΑΠΟΚΡΕΩ
  μέ τό μουσικό συγ
  κρότημα τοθ Ραδιοφωνι-
  κοθ ΣταθμοΟ Αθηνών:
  ΚΟΪΓ.ΚΕΦΑΛ[1ΗΙΤΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΩΡΑ 10μμ.
  ΑΠΑΧΙΚΟΣ
  ΧΟΡΟΣ
  Μ έ νέας έκτελέαεις
  μουσικής *αΙ τραγουδΐοΰ
  τβΰ συγκροτήματος, καί
  μέ διοργανωτήν τόν συμ
  πάθη είς βλους κ. Νΐκον
  Μακρήν.
  Την Κυριακή (τελευ¬
  ταία άποχρηά). Τιμητι-
  κή καί απβχαιρετιστή-
  ριος τοϋ συμπαθούς καλ¬
  λιτέχνου κ. Γ. Κεφαλω-
  νίτη, οολίστ κιθαριστοΰ.
  κουε τίς άναφοράς που χατέφθα
  ναν σανεχώς, ϊσκυβεν είς τ4ν
  χάρτην πού ήταν άπλωμίνος ίπά
  νω είς Ινα τραπέζι, δπελόγιζε έ
  σήχωνε τό κεφάλι διά ν' ακούση
  τας τελευταίας είδήσεις.
  Την νύκτα δπό τό φδς μιας
  λάμπας άσετυλίνης, μετέθετε τίς
  μικρές σημαιοθλες επί τοθ χαρ
  τού, εκαμνε νέους συνδυασμούς,
  έτόνιζε δυνατά δλας τάς πιθανό
  τηιας Πώςθά μποροθσαν νά έπιτε
  θοθν οί "Ελληνες καί πώς αυτός
  θά τούς άπέκρουε. Άπό καιροθ
  είς καιρόν έκάλει τόν ΆρΙφ καί
  τοθ απηύθυνε διάφορα έρωτήματα
  Ό ΆρΙφ εγνώριζεν έν πάση λε
  πτεμερεία τό φυσικόν έχεϊνο πε
  ρφάλλον χαί πολλούς έκ των διοι
  κητών.
  Σκύβων επί τοθ χάρτου, επάνω
  άπό τούς ώ,ιους τοό Μουσταφά
  Κεμάλ μέ τόν οποίον ώμοίαζεν
  ώς δίδυμος αδελφάς τού, ελεγε:
  «Έρωτατε γιά τό χωριό Χ, Άπέ
  χει δέκα χιλιόμετρα πρός βορ
  ραν.. »
  —Καί δ διοιχητής τοθ σ^ντάγ
  ματος έχεί;
  — Κουτός, άλλά καλός στρα
  τιώτης Καί οί στρατιώται έμπει
  ροπόλεμοι Δέν ύπάρχει φά&ος πά
  νικοθ έχϊϊ "Αν έξαντληθοθν τα
  πολεμοφόδιά των, θά πολεμήαουν
  μέ την ξιφολόγχην, άπό τιϋ διοι
  κητοΰ μέχρ: τοθ τελευταίου στρα
  τιώτου.
  Καί άφοθ ελάμβανε τάς πληρο
  φορίας που ήθελεν, δ Μουσταφά
  Κεμάλ ήρχιζε νά β^ματίζη έπά
  νω καί κάτω, ΰπολογίζιον δυνα
  τα δλας τάς πιθανότητας καί 8λα
  τα ένδεχόμενα. χαί έτοιμαζδμενος
  πρός αντιμετώπισιν των.
  Ή κατάστασις ήταν κρίσιμος.
  "Αν ήτΐδτο είς τδν Σαγγάριον,
  θά ήταν υποχρεωμένος νϊ υπο
  χωρήση είς τα βουνά, πρός άνα
  τολάς, καί ν' αφήση είς τόν έ
  θρόν την "Αγκυραν. Ή ήττα θά
  εσήμαινε τό τέλος τής Τουρκίας.
  Τ έ ά ά
  Ή στήλη τού ώρσιόκοσμου.
  Συνδυασμοι χρωμάτων
  τής τελευταίας παρισινής μόδας.
  Τής μό5ας είνε Ινα μονοχδμ-
  ματο άπογευματινό φίρεαα άπό
  μάλλινο Οφααμα γκρενά Ή φού
  στα τού είνε λοξή χαί άρχε
  τα κοντή, γαρνιρισμένη είς τό
  πλάι μέ μιά σειρ-χ άπό δμοιό
  χρωμα χοκχάλινα χουμπιά. Τα
  κορσάζ γαρνίρεται μέ ίνα ζαμπό,
  άπδ κρέμ νταντέλλα, πού συγκρα
  τεϊται μέ ίνα χόσμημα άργυρό
  Μέ τό γκρενά φόρεμ-χ ταιριάζει
  μία μικρή τδχα άπό βελοθδο με
  ταξωτό, τοθ αύτοθ χρωματισμοθ.
  Τό άπόγευμα θά φορέσετε έ
  πίσης Ινα κοατοθμι ταγιέρ φαν
  ταιζί, φούστα καί ζακέττα άπό
  μαλακά ντρά πράσι,νο, μέ γιλέκο
  σχωτσέζικο, σέ τρία χρώματα:
  μαθρο, άσπρο καί πράσινο μέ
  μεγάλα πράσινα κουμπιά.
  Τής μδδας είνε καί Ινα άν-
  σάμπλ σέ χρωμα μπλέ νουάρ, που
  άποτελεϊται άπό τα εξής: φού
  στα καί ζακέττα άπό βαμβακε
  ρό βελοθδο μπλέ' μπλούζα κίτρι-
  νη σέ φόρμα οεμιζιέ, γαρνι
  ρισαένη μέ μικρά πιετάχια, ραμ-
  μένα μέ τό χίρι. Γραβάτα κδκ-
  κινη καί κδκκινη τδχα μέ κόχχι-
  να μικρά φτερά.
  Ή μπλούζ», πού συνοδεύει
  'τό πρωινό μχλλινο ταγιέρ, είνε
  άπό ταφιά σχωτσέζιχο ^ μέ δύο
  τρείς χρωματ σμούς, πίύ έναρμο
  νίζονται μέ τό χρώμα τ&Ο φορέ
  ματος Ή σκωτσέζιχη ταφταδένια
  μπλούζα είνε ή τελευταία λέξις
  τής χειμερινής μόϊας.
  Τό κίσΐοθμι, πού συνιστά ή
  τελευταία πχριζιάνικη μόδα, εί
  νέ άττά έλαφρό ντρά σέ χρδμα
  γκρΐ ή γκρΐ μπλέ. θλ τό συμ
  πληρώσετε με μιά μπλούζα μπλέ,
  πάλ, γαρνιρισμένη μέ λεπτά πιε
  τάκια λενζερί. Γάντια κίντρινχ
  κχί χίτρινο λουλοθδι σ:ήν μττου
  τονιέρα.
  Τό μαθρο έπανωφόρι ή φίρε
  μα τοθ άπογεύματος, άπαιτεί τα
  κατάλληλα έξεσουαρ τού Δηλα
  δή: γοβάκια άπό μαθρο καστό
  ρι μέ ταχούνια χαί «άπλίκ» ά
  πό μαθρο λουσιρίνι. Έαάρπα έμ-
  πριμέ μέ πολύχρωμα λουλού5ια.
  Τδκα χαί μχνσόν άπό μαθρο ά
  στρακάν. Γάντια πράσινα_ χαί
  πράσινο πέτσινο τσαντάκι
  Ή Ντιστεγκέ
  ή
  Τί έπρεπε νά κάμη; ΙΜΙ
  Νά πολεμήση έκ τοθ συστά
  δην, ή νά δποχωρήση; Είχε
  τόσον ολίγας δυνάμεις είς την
  διάθεσιν τού! Άνελογίζετο μετά
  λύπης τάς ημέρας είς την χερσό
  νησον τής Καλλιπδλίως, 8ταν ή
  μποροθσε νά κινήση δέκα χιλιά
  δας άνδρών ταυτοχρόνως είς μί
  αν μάχην. "Ηρη είνε ύποχρεωμέ
  νος νά δπολογίζη κάθε στρατιώ
  την. Δέν ήμποροθσε νά διακΐνδυ
  νεύση.
  Όπωσδήποτε ή ένεργός διεύ
  θυνσις τής μάχης άπό αυτόν εί
  χε μετατοπισθή" είς τούς διοι
  κητάς των συνταγμάτων. των λό
  χων. Έξαιρουμένων των ολίγων
  στρατευμάτων που έκράτει έν
  ενεργεια, δέν ήμποροθσε ν3 ασκή
  ση επιρροήν επί τοθ άποτελέ
  σματος. Καθ* δλην την άνώμαλον
  εκείνην έκτασιν, είς τα βάθη
  κοιλάϊων, είς τάς χορυφάς λό
  φων είς αάλαγγας έρίων, αί μο
  νάδες, άλλοθ ϊνχ ολόκληρον
  συνταγμα, χαί άλλοθ μία δράξ
  άνδρών &πό ίνα διχανέα, ϊμά
  χοντο απεγνωσμένας—μεμονωμέ
  νως—δ χαθένας την ατομικήν
  μάχην τού. ·
  (συνεχίζεται)
  Κυρίες μου, σάς ύπόσχομαι τα ωραιοτέρα
  κτενίσματα της μόδας διά τούς χορούς.
  ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ
  Σάντα Έλενα
  ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ Κ ΑΛΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Προίδν τής ΑΧΑΤΑΣ
  Εξπρές θολαμηγάν
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άψθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρσ διαμερΐ-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τή νόν, Μύκονον, Ί·
  καρΐαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΛΜΑΜΠ. Π, ΕΟΡΠΗ
  β Λερμκτβλόγος Ιατρος
  Ν. Ματζαπετάκης
  Δέχΐτοα τούς έκ δερματι·
  κων καί μίταδοτικων νοση-
  μάτων πάσχβντας βύός Ν«·
  κταρίου, πάροδος πλατβίας
  Βαλιύϊ Τζαμί, τέως οίκίοι κ.
  Νυστίράκη.
  Τβΰς Μεσοαρίτας, τοΰς πά-
  σχοντας έκ ίβρματικών νο·
  σημάτων, τό τελευταίον Σάβ
  βοιτβν εκάστου μηνός είς τό
  έν Νοΐρ«ς φαρμακείον κ
  Νονντράκη.
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ
  Ι ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΟΪΝΩΝ Ι
  Ι ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ Ι
  | ΓΕΩΡΓ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ |
  ~ Πλατβΐα Κορνάρου Βαλιύέ Τζαμί Ξ
  Ξ (παραπλεύρως κ. Λυδάκη) Ξ
  Ξ Είς τα Πρατηριβν Οΐνων τοΰ κ. Γεωργαντά εΰρίκβν- Ξ
  = ται κρβισιά μαϋρα καί λευκά Μαλεβυζίου, μυρωδατα καί ~
  — εϋγευστα άγνά καί κοιθαρά άπηλλαγμίνα άπ* χημικάς Ξ
  Β ούοΐας Λβυχά μοοχάτα, έπίσης ρετοίνε; μυρωδάτες έκλε- Ξ
  = κτές.—Κραοιά έπιτραπεζια ϊ-βΰμες άφρβϋ έκλεκτέ; έπαΐρ =
  Ξ χίας Μεραμβέλλου καί Μαλεβνζίου, γιά Καφενεία, γιά Ξ
  — υαντοπωλεία, γιά Έοτιατορια καί Οϊκογίνείας. ·=
  = Σπμ- Είς τους Παντοπώλας χαί τους μή εχοντας βαρέ Ξ
  — λια πρός προμήθειαν οίνου χορηγουνται τοιαύτα έχ τού Ξ
  Ε Πρκτηρίου. =
  ^ΊιιιιιιιιιιίιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιγΙ
  Προκήρυξις Πλειβδβτικής
  Δημοπρνσίκς
  Ή Λιμενική Έπιτροπή Ή
  ρακλεΐου προκηρύσσει φανε¬
  ράν πλειοδοσίαντήν 2Οήν Μαρ
  τίου 1939 ημέραν Δευτέραν
  κσΐ &οαν 11—12 π. μ. διά
  την εκποίησιν, 1) Όχημάτωι
  διά μεταφορας πετρωμάτων
  ογκολίθων κλπ. 2) ΤροχαΙου
  ύλικοΰ έν γένει (σιδηροδρομι
  κή γραμμή κλπ.) 3) Γερανογε
  φυρών καί Γερανων διαφόρου
  όλκίΐς 4) Ατμομηχανήν δλ,ξε
  ως 5) Άεοοσφυρθν 6) Μαλα
  κτήοων. 7) Σκυρροθρσυστών
  8) Συμπιεστών, συμφώνως
  ποός τούς δρους τής υπό χοο
  νολ. 8)2)39 Συγγραφής υπο¬
  χρεώσεων εύρισ<ομένης έν τοίς Γραφείοις τοθ ΤεχνικοΟ ΈπιμελητηρΙου Αθηνών καί τής Λιμεν. Έπιτροπής Ήρα κλεΐου, είς την διάθεσιν παν τος ένδιαφερομένου. Έν Ηρακλείω τή 13 Φε βρουαοΐου 1939. Ό Άντιπρόεδρος τής Λιμ Έπιτροπής. Γεώργ. Γερωνυμάκης ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. 984 Πρός τάς ενταύθα έκδιδομέ νας εφημερίδας «Ανάρθωσις» «Δράσις», «Ίδη» καί «Κρητι κά Νέα». Αρξαμένης ποινικής διώ ξεως επί κλοπή άντικειμένων τοθ ενταύθα ΜουσεΙου έχον τες σύμφωνον καί την γνώ μην τοϋ ενταύθα Άνακριτσϋ. Ιμάντες καί τό άρθρον 34 πσρ 3 τοθ Νόμου 5060 περί τύπου. Άπαγορεύομεν τιάσαν δή μοοΐευσιν είς τάς εφημερίδας επί τής υποθέσεως ταύτης Έν Ηρακλείω τή 11 Φε βρ(:υαρ(ου 1939. Ό Εισαγγελεύς Δ. Βελίνης Έκαστην Τρίτην μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬ μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδηψόν, Βό¬ λον βεσσαλονίκην. Τηλ. 5.50. Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ-ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΙΗ Δέχεται είς τό έργαστή- ριόν της (Πλατεΐα Βαλι&έ Τζαμί). Κ. ΜυλοποταμΙτης οφθαλμίατρος "Επί τριακονταΕτίαν ά«ο· κλειστικδς κοΐ μόνον είς τα δφθαλμολογικά άσχολό^μβ- νος, Βέχεται, τούς πάσχοντος τούς όβθαλμούς είς τό όθθαλ μιατρβϊον τού, κείμενον παρά τ§ Καμαράκι πλησίον της Πολυκλινικη·ς -Ηρακλείου. ΚΟΙΓΊΩΜΙ Κγ ίΟϋ ΖΗΤΕΙΤΑΙ δπηρίτρια μέχρι 15 έτών παρά οικογενείας άνευ τέκνων. Πληροφορίαι παρά τώ χ. Γ. Τρεδιζάχη εμπορορράπτη πλα- τιΤα Βενιζέλου (Συντρφάνι). ΣΤΑ ΑΗΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 'Κ.ΗΐΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΑΤΒΙΑ - ΧΤΡΑΤΑ ΓΑΜΟΙ.-ΚΙμων Σ. Μάννης-Μα ρίκο Γ. Νικολαΐδου ετέλεσαν τούς γομους των τη 12)2) 939. Παρ4· νυαφος ν.ο.ρί<3χ δ κ. Γεώργιος Ί. Αδάμη:. —Δνΐς Μαρία Χατζηδάκη, κ. Εύ τύχιος Βασιλάκης ετέλεσαν τούς γΛμους των έν στενφ οΐκογενεια κω κύκλτρ την παρελθοΰσαν Κυρια κήν Παράνυμφος παρέστη ή κ. Πόπη Μιχαήλ Πίρά η. θεομά συγχαρητήοια. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.—Ό κ. Χα^άλ. Κορνιλάκης καί ή δνΐς Ελευθερία Εύαγ. Φοαγκιαδάκη ετέλεσαν τούς άρραβώνάς των την τΐαοΐ-λ· θοΰσαν Πέμητην έν Ξειδά Πεδιά· δθΓ. θερμά συνχαρητήρια — Κώστας Γ. Αποστολίδης, ΤιτΙ κα Στ. Τζωρτζάκη ή^ραβωνΐοθη σαν. θερμά συγχηρητήρια. ΒλΠΤΙΣΕΙΣ.-Τό παρελθόν Σάβ βατον ό 65οντίατρος κ. Έμμ. Ά· λεξά<η<; εβάπτισε τό χαριτωμένον θυγάτριον τοθ κ. Μιχ. Ψαλτά<η τραπεζιτικοθ ονομάσας αύτό Έλέ νην. Είς τούς γονεΐς καί τόν ανά¬ δοχον εϋι(6μεθα νά τοίς ζήση. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.- Ή κ Μαρίκα Κ. Μάγνη δέν θά δεχθή έτησκέ· ψεις. —Ή κ Μαρία Εύτ. Βασιλάκη θά δεχθή έπισκέψεις την 2Οήν 'Α· ττριλΐου. ** Γύρω στήν πόλι. Τό Ηράκλειον έιτ'ι τέλους... ρεύει. Την διαπίστωσιν την £ μαν συμπολίται οί όποϊοι μέχρι χθές άκόμη υπεστήριζον 6τι ή χορευτική κίνησις ήτο εφέτος πε· ριωρισμένη. —Καί πράγματι. Έκτός των χο· ρων των διαφόρων σωματείον είς τούς όποΐους παρετηοεΐτο ζωηρά κίνησις, ή προσέλευσις των ιτι· στών είς τούς ναούς τής Τερψιχό· ρης κατά τάς άλλας ημέρας ήτο ελαχίστη. —Τώρα τα χορευτικά κέντρα άσφυκτιοθν έκ τοθ συνωστισμοθ των χορευτών. —Κεντρικά καί συνοικιακά ιτλημ μυρίζουν κάθε βράδυ άττό νέους καί νέες λάτρας των παθητικών ταγκό καϊ των μεθυστικών στρο- βιλισμΰν των βάλς. Καί άφήνουν κάτω άτιό τίς γλυκές νότες των όνειρωδών όρχηστρών νά παρα· συρθοΰν ψυχο τε καί σώματι κατΛ κυριολεξΐαν είς τούς παραμυθέ· νιους κόσμους τής εύτυχίας καί τη€ χαράς πού τούς όδογεί ή πλα νεύΐρα Τερψιχόρη. — Καί οί χοροΐ παρατεΐνονται συ/νά καί πέραν των μεταμεσονυ- κτίων ώοων. —Τό Ωδειον Ηρακλείου ανήγ¬ γειλε, μέ πραγματικήν ΙκανοποΙη σιν τής άνυπομονησίας τοΰ «οί¬ νου, τόν ετήσιον χορόν τού, δοθέν τα χθές την εσπέραν είς την χο¬ ρευτικήν αίθουσαν τοθ κινηματο· γράφου «Μινώα». —Καί όπως ήτο επόμενον καί δ έφετεινός χορός τοϋ Ώδείου έση μείωσεν εξαιρετικήν επιτυχίαν. —Ή όρχήστρα τοθ έκλεκτοθ συγκροτήματος τοΰ κ. ΚεφαλωνΙ τη, άρτιωτάτη, κατεχειροκροτήθη έπανειλημμένως είς τάς έκτελέ· σεις της. —Έν τφ μεταξύ τό προεδρείον τής Λέσχης Έπιστημόνων κατα· βαλλει κάθε προσπάθειαν διά την επιτυχίαν τοϋ άναγγελθένος με γάλου έτησίου χοροϋ των μελων της, ό οποίος ώς γνωστόν θά δοθή είς την αίθουσαν «Ντορέ» τό προ σεχές Σάββατον. — Είνε βέβαιον ότι καί ό έφε?£ΐ νός χορός της Λέσχης θά σημειώ ση, την προσϊοκωμένην επιτυχίαν δι" αύτό δέ καί ή ζήτησις ιδν εΐσι τηρΐων είνε περισσότερον ζωηρά άπό κάθε άλλην φοράν. —Άλλά καί ή Ναυτΐιίή Όργά νωσις Ηρακλείου έτοιμάζεται πυ ρετωδώς ώστε νά παρουσιάση έκ πλήξεις καί εφέτος. — Ήδη ώς έξηγγέλθη, κατά τόν ετήσιον χορόν της θά γίνη έκκο βευσις καί λαχεΐου μέ κέρδος £ν ώρα'ότατον κόττερον. —Άπόψε κοσμικόν γεγονός θά αποτελέση είς τό «Ντορέ» καί δ χορός τής Ε. Γ. Ο. Η. —Οί μαθηταί τοΰ ΓυμνασΙου Άρ ρένων έπ' εύκαιρΐα της χθεσι*ής θουαασΐας λιακάδας εξήλθον άνά τα περΐχωρα τής πόλεως με¬ τά των καθηγητών των, των σαλ πιγκτών καί των τυμπανιστων. —Έκ τής μικράς ούτής έκδρο μής των οί μαθηταί έπέστρεψαν τάς μεσημβρινάς ώρας. — ΟΙ δρόμοι τοΰ Ηρακλείου δια σχίζονται τελευταίως άπό κομψα άεροδυναμικά αόΐοκΐνητσ, πραγ ματικά καλλιτεχνήματα τής βιομη χανΐας αϋτοκινήτων. —"Ηδη τα παλαιά μοντέλα έκ τοπΐζονται ημέραν καθ" ημέραν ώς δέ είνε βέβαιον έντός μηνών καί τα ήδη έναπομένοντα θά άντικα σταθοΰν διά νέων. — Είς την Λεωφόρον Βασιλέως Κωνσταντίνου θά φυτευθώσιν είς αντικατάστασιν των έκοιζωθέν των γηραιων δένδρων νέα τοιαθτα. —Έπικρατεϊ αντίληψις νά φυτευ θώσι νεραντζιές συγκαταλενόμε νες ώς γνωστόν μεταξύ των πλέ όν καλλωπιστικων δένδρων — Είς τό θέατρον Πουλακάκη συνεχΐζονται μέ κοσμοσυγκέντρω σιν αί παραστάσεις τής Όπερέτ τας Ξόδη. _______ό Ρέκορτΐρ___ —Σπάρτη, Μιστρας, Λακωνία. Μέ την αρχήν τού 1939 έκυκλο Φόρησε ό όδηγός των Ιστορικων μνημείων καί τόπωνπαραθερισμοθ τής Λακωνίας τοθ Ιστορικοΰ συν γραφέως κ. Κώστα ΨυχογιοΟ «Σπάρτη, Μιστρδς, Λικωνία», ό¬ στις εξεδόθη ίπιμελεία τού δημο θιογράφθυ κ. Γ. Πετρέα. Ή Ιστο ρία τής Λακωνίας, τα άρχαία καί 3υζαντινά μνημεϊα τής Σπάρτης, τοθ Μιστρα, τοθ Γυθείου, τής Μά νης, τής Μονεμβασίας καθώς καί των άλλων λακωνικων περιφερει ών εξετάζονται μέ επιστημονικήν ακρίβειαν καί μεθοδικάτητα. Ό ί πισκέπτης τοθ ενδόξου αυτού τμή ματος τής χώρας μας, τής Λακω νίας, θά εύρη είς τό νέον βιβλίον τοθ κ. Ψυχογιοΰ τόν πλέον πιρΐ ρημον καθοδι]γηττ)ν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

  Τό μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  ι
  Οί "Αθλιοι.
  514ον
  ΚατεβαΙνει την κατοβάθραν τού" σύ, θά χρει
  ασθής νά σχ(σης τα σινδόνιά σου είς λωρΐδας,
  νά κάμης μέ αύταϊς σχοινΙ, έπειτα νά διασκελΙ
  σ[)ς τό παράθυρον σου καί νά κρΕμασθρς άπ' αύ
  τό τό σχοινί είς ενα χάος· καί τουτο θά κάμης
  διά νυκτός, μέ την κσταιγΐδα, μέ την βροχήν. μέ
  σοτ είς την άνεμοζάλην, καί άν τό σχοινί τύχτ)
  νά είνε κοντό, άλλος τρόπος δέν θά είνε διά νά
  καταβής παρά νά πέσρ,ς·..καί δπου τύχη νά πέ
  σης είς έ'να βάραθρον, δσον καί άν είνε τό Ο
  ψος' είς τα νερά, είς δτι καί άν είνε τα άγνω
  στα.
  'Ή θά χρειασθή ν' άνσβής μέσα άπό καμμΐα
  καπνοδόχη, μέ κίνδυνον έκεΐ μέσα νά πνιγής. Ά
  φ(νω ταίς τρύπαις δπου πρέπει νά βγάλης καί νά
  ξαναβάλης ε*"κοσι φοραΐς είς μίαν ημέραν τα κομ
  μάτια τοθ τοΐχου, 8που πρέπει νά χώσης μέσα είς
  τό άχυρόστρωμά σου. Παρουσιάζεται μΐα κλειδω
  νιά ό τίμιος άνθρωπος έχει είς τόν κόλπον τού τό
  κλειδί της, κατασκευασμένον άπό τό κλειδοποι
  όν. Σύ, άν θελήσβς νά περάσης έξω, εΐσσι κατσ
  δικασμένος νά κατασκευάσης ϊνα τρομερόν άρι
  στούργημα' νά πάρης Ενα σολδΐ άπ' έκεΐνα τα
  χονδρσ, νά τό χωρΐσης δυό είς την μέσην μέ
  τί έργαλεΐα; Θά τα έφεύρης μόνος σου. Είνε δι
  κή σου δουλειά. Μ(α δουλειά δπου δέν σοθ την
  κάμνει άλλος κανένας. Κύτταξε, κάμε δπως ήαπο
  ρέοης.
  Θά σκάψης έπειτα τα μέσα των δύα κομμα
  τιων, μέ προσοχή νά μή τα τρυπήσρ,ς πουθενά, είς
  τούς γύρους των θά κάμης βΐδα, ώστε νά πιάνρ
  τό ένα μέ τό όλλο, καί νά σφΐγγουνται καλά,
  ώσάν χύτρα μέ τό σκέπασμά της" ώστε ε.νας β
  που πιάνει είς τό χέρι τού αύτό τό σολδί, νά
  μην καταλσβαΐνη τΐποτε. ΟΙ φύλακες θά τό εϋ
  ρΐσκουν επάνω σου, καί είς τα μάτια τα ίδικά
  των θά ιΤνε Ενσ σολδΙ" σύ μόνος θά γνωρίζη^
  τΐώς είνε μ(α θήκη. Τί θά Εχης βαλμένον μέσα
  είς αυτήν την θήκην; Ένα μικρόν ελατήριον ώρο
  λογιοθ, είς τό οποίον θά έχης κάμει δόντια, ώ
  στβ νά γίνη πριόνι. Μέ αύτό τό πριόνι, τό δχι υα-
  κρότερον άπό μίαν καρφΐδα, νά κόψης τό περαντι
  τή< κλειδωνιάς, τόν κρΐκον της άλυοΐδας, τό κάγ κελλον τοθ πσραθύρου σου. Καί άν κανένας Ιδή δ λον αύτό τό μέγα κατόρθωμα τής μακράς ύπομο νής οτυ καΐ τής μεγάλης επιτηδειότητος, καί μάθη δτι ού τό κατεσκεύασες ποία θά είνε, στοχάζε σαιή άνταμοιβιΊ σου; 'Η σκοτεινή εΐρκτή. Ιδού τ σέ ττεριμένεΓ αύτό είνε τό μέλλον σου. Ή ό<νη ρία, οί ήδονσΐ, είνε τόσο, μεγάλοι κρημνοΙ! Ό άν θρωπος δπου είπρ «δέν θέλω καθόλου νά έργα σθ<2>», κάλλιον είνε νά σκάψρ κσϊ τόν λάκκον τού.
  Τό νά ζβ άπό την περιουσίαν των άλλων καί
  νά είνε άνωφελής, δηλαδή βλαβερός, ούτό φέ
  ρει είς την πενίαν τόν άνθρωπον-
  (συνεχΐζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, £5-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάζον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  ΠΛΑΣΤΙΓΠΕΣ
  2ΥΓΑΡΙΕΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
  Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλά-
  στιγγες—ζυγαριές—χρημστοκιβώτια τοθ ττεφημισμέ-
  νου έργοστασίου Ελένης Κακαβούλη, Έμμαν.
  Παγκαλου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγω-
  νισμοθ καί μέ εύκολίες πληρωμής, παρά τώ άντι-
  προσώτιω κ. Δημητ. Λ. Γιαλιτακη έναντι Δημαρ·
  χεΐου. Πρίν ή' προμηθευθήτε επισκεφθήτε την Ικ-
  θεσΐν μας.
  Ι Τό
  Ι__
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ' ΑΠΟΛΛΩΝ,
  της απολύτου προτιμήσεως* δλων των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άνακαινισββν κ«1 πάλιν έξααφαλίζει όλαι τα
  πλεονεκτήματα τής άνεσις καί ευχαρίστου δια-
  μβνίΐς.
  «Ρέρμανβις—λβυτρά κ. λ. η.
  ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑίΙίΧΙΚΟΣ ΚΟΡΟΣ
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΥΓΙΕΙΝΗ... ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΗ
  Β'.
  Καί δέν είνε μόνον ψυχικάς
  φύσεως τό φαινόμενον αύτό "Ε
  χει ασφαλώς καί δργανικήν δπί-
  στάσιν. Συμβαίνει καί είς τόν
  ζωϊκόν οργανισμόν μέ την παλι
  όρθωσιν τής βασιλείας τοθ ήλί
  ου δ,τι περίπου καί είς την βλά
  στησιν. Μία μυστική καί άθρδα
  πλημμυρίς χυμδν άναβαίνει καί
  είς τα αΐμοφόρα άγγεία. δπως
  καί άπδ τάς ρίζας των φυτδν. Εί
  νέ μάλιστα τόσον δρμητικόν τό
  χύμα αύτό τής ζωτικότητος ώ
  στε τοίις μέν 6γιεΙ; δργανισμούς
  συγκλονίζει είς μίαν Ικρηξιν
  δυναμικότητος λανθανούσης τέως,
  ύς δέ 5πεσ<αμμένους άπλούατα- τα κατεδαφίζει. Παρά τούς άν θωνας τής νεανικής άκμής καί τού έχρ'νου σφρίγους πόσοι δέν άνοίγονται τχφοι άτυχων μαρ¬ τύρων τοθ πόνου, πού Ισυραν δλον τόν χειμώνα ή καί άλλους άκόμη πρό αύτοθ βαρεΓαν την ά λυσίδα τής συμφοράς των μέ την έλπίδα δτι ό ή'λιος τής ά νοίξεως θά έστέγνωνβ τα σιωπη λα των δάκρυα! * · "Έτσι λοιπόν έξηγεΐται κάπως ή διψομανία τοθ γέλωτος, τής εύθυμίας, τής χαρας, τής ήδονι στικής μέθης, πού μας κυριεύει βλους, ανεξαρτήτως ήλικίας και σοβαρότητος, μόλις μαζί μέ τα άνθη τής αμυγδαλής ανοίξη και τό Τριώδιον. Άλλ' άσχέτως πρός την χρονικήν αυτήν λί πτομέρειαν, υπάρχει καί μία αλλη φυσιολον,ική έξήγησις τής Τού Ιατροϋ χ. Α. Ι. Γ. άνάγκης που αϊσθάνεται ό άν θρωπος νά ανοίγη τού; πόρους τής ψυχικής τού υπάρξεως πρός τόν ήλιον τής χαράς καί τής τέρψε'ος. Τό κεντρικόν νευρικόν μας σύστημα πού άποτελεοται, ώ; γνωστόν, άπδ τόν εγκέφα¬ λον, τόν νωτιαΐον μυελόν κα! τό λεγόμενον συμπαθητικόν σύστημα είνε διϋρϊσμένονάπό νευρικά κύττα ρα καί άπό νευρικάς ϊνας πού συνδέ ουν μεταξύ των τα κύτταρα. Άλλ' Ικαοτον τοιούτον κύΐταρον είνε τρόπον τινά καί £νας μικροσχο πικός συμπυκνωτής ή συσσωρευ- τής, δπως λέγουν οί ήλεκτρο λόγοι, μ;άς δυνάμεως άναλόγου πρός τόν ηλεκτρισμόν, την όποί αν ονομάζομεν νευρικήν ένέργει αν. Διά νά άπολυθη" έκ τού νευρικού κυτ,τάρΐυ ή ενεργεια αυτή πρέπει νά έπιδράση έπ' αύ τοθ κάποιαν έρέθισμα, κάποια δι έγερσΐς, μέ άλλα λόγια νά άνοι χθϊ ό διακόπτης τού συσσωρευ τού. Ή διέγερσις αυτή μεταβιβά ζεται είς τα νευρικά κέντρα άφ' ενός μέν άπό την περιφέρειαν τοθ σώματος, δπου ίπενεργούν αί διάφοροι φαοικαί αίτίαι τού ίξωτερικοθ περψάλλοντος καί ίδ£ ως α! άπό των είδικών αίσθη τηρίων έντυπώσεις, άφ' ετέρου δέ άπό τα διάφορα δργανα που λειτοαργοθν μέσα είς τό σώμα καί άπό αύτά άκόμη τα κύτταρα εκάστου όργάνου. Άλλά δέν είνε μόνον αί φυσικαί αυταί πηγαι διεγέρσεως που θέτουν είς κίνη σιν την νεϋρικοθ κυττάρου. - (συνεχίζεται) «ΕΘΝΙΚΟΝ» Τό κέντρον τοθ γλεντιοθ καί της εύθυμίας Καθημερινώς ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ μετημφιεσμένων και μή 7 μ. μ. καί 1Ο μ. μ. Μέ την πραγματικήν ορχήστραν τού ΡαδιοφωνικοΟ ΣταθμοΟ Αθηνών τοθ κ. ΖΟΣΕΦ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ καί τόν άσσον των ντιζέρ κ. ΝΙΚΟΝ ΓΌΥΝΑΡΗΝ. Πυργος, ή κωμόπολις τής άενάου εξελίξεως. ΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ Φε δρουάριος (άνταποκριτού μας).— Στίς ύπώρειες τού Κόφινα κτισμέ νος δ Πυργος ευρίσκεται είς ζή λευτήν πράγματι θέσιν. Έχει καί κάμπο καί βουνό. Κάτω στόν κάμ πό μέ τα πλούσια λειβάδια καί τα γονιμώτατα εβάφη οί κάτοικοι καλλιεργοθν δημητριακά, καπνά, ά^πέλια, εληές, σισάμι, τρέφουν δέ καί άφθονα μεγάλα ζώχ. Έπά νω στίς πλαγιές καλλιεργοθν επί σης δημητριακά δσπρια, ρόβι καί ρέφουν κοπάδια άπό πρόβατα καί αίγες. "Ετσι ό Πυργος είνε έ'να άπό τα εύφορώτερα χωρία τής Μεσσαράς. Άφ' δτου δέ έγκα «στάθησαν χαΐ οί πρόσφυγες, 2 χει σημειώσει μεγάλας προόδους είς δλας τάς καλλιεργεΕας. Έ πειτα, δ Πυργος έ*χει καί άφθονα νερά. Δύο θαυμάσιες πηγές μιά είς τό άνατολικδ καί μιά είς τό δυτικό μέρος τού χωρίου παρέ χούν άφθονα νιρά καί γιά την ϋδρευσι των κατοικίαν καί γιά :ήν άρδευσι μεγάλων έκτάσεων. Ετσι δλα τα τιίριξ τού χωρίου κτήματα Ιχουν μεταβληθή είς πε ριβόλια. Κήποι άπό πορτοκαλλιές καί λεμονιές καί πλήθος άόλλα δπωροφόρα δένδρα περιβάλλουν ΖΗΤΕΙΤΕ έιτιμόννς, άπό έλα τα καταστήματοι κ«1 αύται τ6ν έηαρχι&ν ταίς κλΗθταΙς Νάρκας «ϊταυρός». Ήτοι σβυνάχικ, τρυπώμοττο» χ»β«ρ«ς, καρύλια χεντήμα- τος, χβυβάρες, ΜουλινΙ, Κοτον ικρλι, Βαμβαχάκια, κβυ- βάρες κιντΑματος κ. λ. «ι. Όλ« τα 6ς βτν»» (Ιδη είναι ά- •βάοτον «βιοτητβς, η*ϊ χρΝμάτεΐν ήγν»ημ·ν».ν χ«1 οτιρε· 6ν. Μίβ» οβχιμϋ βά οδς κείοη δια την «νΝπρότατα τβν Μλϋβτβν τής μάρχκς «Χτ«υρβς.» Άντι«ρ*βεί»ος βι· τβύς Νβμοΰς ΉραΜλεΑον—ΑαααΗοβ: ι Ν. ΕΟΡΠΗΙ τα σπίτια πού είνε χυρισλεκτικά πνιγμένα είς τό πράσινο. Κι' είνε την άνοιξι ύπέροχο τό θέαμα των άνθισμένων δίνδρων, ή δέ άτμό σφαιρα είνε πλημμυρισμίνη άπό τ' άρώματα των λεμονανθών καί των άλλων λουλουδιών. Έξ άλλου δ Πυργος Ιχει καί σημαντικήν κΕντ;σιν. Πρωτεύουσα τής επαρχίας Μονοφατσίου είνε I- δρα Είρηνοδικείου, 'Υποδιοικήσε ως χωροφυλακής, Άγρονομείου, ΐαχυδρομείου, 'Υποθηκοφυλακείου δασινοθ υπαλλή-λου καί έπαρχια κου γεωπόνου. Καί φυσικά δλα αύΐά συντείνουν καί είς την έμπο ρικήν καί είς την εκπολιτιστικήν έν γένει πρόοδον τού. "ϋταν δέ συντόμως, έντός τού προσεχούς θέρους ώς έλπίζεται, άποπερατω θή τελείως καί σκυροστρωθή ή όδάς πού διήνοιξπν μέ προσωπι κήν εργασίαν των οί κάτοικοι καί εξασφαλισθή ή συγκοινωνία δι' αύτυκινήτου καί κατά τούς χειμε ρινούς μήνας, τδτε ή εξέλιξις τού Πύργου θά είνε πράγματι ά ματι κή Ό Πυργος θά εξελιχθή είς μίαν άπό τάς γραφικωτέρας καϊ καλυτέρας χωμοπδλεις τού νομοΰ μας καί θά καταστή θαυμάσιος τδπο; διαμονής. —Φιλάνθρωποι δωρεαι. ΑΙ οικογένειαι Ιωάννου Χανιά δάχη χαΐ Ιωάννου Λαγουδάκη προσεφέρον άφθονον κρέαΑ ά μνοδ γάλακτος καί λοιπά ΰ/.ικά διά τί πρωΐνον συσσίτιον των κρατουμένων των Έηανβρθωτι κων φυλακών τής παρΐλθούσπς Κυριακής τής 12ης Φϊβρουαρίου έ. έ. βίς μνήμην τού άαοβιώσαν τος Χοιραλάμπβυς Κιαγιαδακπ Οί χρατβύμβνβι εύχαριστοδν θβρ μώς. —Τα εσβδα των Κοινοτή- των Κρήτης. Κατά τα συγχΕντρωθέντκ ΰκο τοΰ υπουργείου των 'Εσωτερικών άποτελέσματα της ληξάσης δημο τικής καί κοινοτικής περιόδου, τα βσο«5* των Κοινοτητων Κρή της, 531 έν έλω, άνήλθβν κατά τό 1938 είς δρχ. 26.985.123. —Ανεύρεσις κοσμήματος. "Ανευρέθη καί φυλάσσεται πά ρά τω άστυνομικω τμήματι Η¬ ρακλείου 'έν χρυσουν δοιχτυλίδι βν. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ .ιΗΜΥΡΟΒΟΛΟΣ" Β. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑ ΤΡ ΚΑΜΑΡΑΚΙ Κστά την περίοδον των απόκρεω θά σας παρου¬ σιάση γλυκά έξαιρετικά μέ τα άγνότερα ϋλικά, κατασκευαζόμενα πσρ'είδι κου τεχνίτου. Μεγάλη παρακαταθήκη κουφέτων, μπομπονιε- ρών διά γάμους καί βα- πτΐσεις. Δυνάμεθα νά σας έξυ- πηρετήσωμεν διά κάθε πα¬ ραγγελίαν σας. ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ κ»1 ώρολόν»« τσέπης καί χειρός των πλέον Φημισμένην ίργοίτασίων, θά εΰρητε αίς τό ώρολογοπωλίϊον τού κ. Κωνστ, Χατζάκη Παρά τφ Μεϊντάνι Έπίσης άναλαμβάνει την έπιδιύρθωσιν παντός ώρολο γίου. 'Εργασία ηγγυημένη Κάνομεν την μεγαλυτέ ραν κατανάλωσιν διότι πω- λοΰμεν ίλα τα ύφάσματα είς τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ —Τό σημερινόν ραδιοφ»νι κόν πρόγραμμα. Ό ραδιοφωνικός σταθμός Ά θηνών θά έκτβλίσιι σήμερον τό εξής πρόγραμμα: "Ωρα 13 30' χρηματιστήριον 13.40" είδπσϊΐς, 15.50" ποικίλη μου· σικη, 14 45' μβτβωρολογικόν δβλ τίον, είδήσβις, 18.15" ή «ϋρα τοΰ ποιιδιοΰ», 18 35" μβυσικιι δωματίου (Μπετόβεν κουαρτέττο είς α ΰφ. έργον 18 άρ. έ), 19 ©μιλία τού χ. Ζταύρου Κανονίδη μέ θέμκ: Η Ε. Ο. Ν. καΐ τό δβνδρον, 19. 15" μυυαΐκίι χοροΰ. 20 30" εΙί6- σΐις, 20.*0' ρεσιτάλ τραγουδιοΰ υπό τής κ. Τούλοτς Λώρη, 21 15" τό δεύτερον μέρος της ομιλίοις τοΰ κ. Γιάγκου 'Αργυροπβύλου μέ θέμα: Τρείς παρθενικοΐ τύ· «οί βτό εργο τοΰ Σολωμβΰ, 21. 30" ρεσιτάλ πιάνου υπό της κ. Παρίση, 22 νυκτερινόν «Ιδή· σεις, 22.10" μικρά ορχήστρα, '23. 10" ίυωδίαι υπό των χ. χ. Βλά- ϊ'κου καί Παιταοικονόμου, 23 40" μουσική χοροΰ, 24 τελβυταΐχι είδήσεις, 24.10" μουσική χοροϋ. —Οί έγκριθέντες τελευταίως άναγκαατικοί νόμοι. Μεταξύ των έγκριθέντων τελευ τκίως υπο τοΰ Ύπουργικοΰ Συμ βουλίου άναγκαστικων νόμων πληροφορούμεθα ότι συμπεριλαμ βάνονται καί ο! εξής: «Περί τρο ποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ άναγκαστικοΰ νόμου περί Ιδρύσενς όργανισμοϋ πρός εκδο σιν των σχολικήν κλπ βιβλίων». Περί «προσταοίας των δημοαίων δχα&ν». «Περί συνθέσεως των πληρωμάτων των έμπορικών πλοί ών». «Περΐ συμπληρώαεων διατί ξεων περί άσφαλίσεως ϋγείας των ΰπαλλήλων τού Νετοχικοδ Ταμείου Στρατοϋ». «ΠϊρΙ τροπο ποιήσεως καί συμπληρώσεως των Ισχυουσών διατάξεων περΐ ά πό ν'ϊιμής πολιτικών καΐ στρατιωτι κων έν γένει συντάξβων». «Περΐ τοΰ τρόπου βεβαιώσεως τής ηλι κίας των δημοσίοαν πολιτικών λειτουργών ή των τοιούτων νομι κων προσώπων δημοσίου δικαίου διά την εφαρμογήν των π«ρι ό ρίου ήλικίας κειμένων διατάξί ών». — Αρχαιρεσίαι. ' Γενομένων αρχαιρεσιών της Συντ·χνί«ς Άρτοηοιών Νομοϋ Ηρακλείου ή «Λήμπτρα» την παρελθούσαν Κυριακην 12 τρϊ χοντος διά την άνάύει{ιν νέου διοικητικόν συμβουλιον εξελέγη σαν οί κάτωθι: Νικόλαος Κριτσω τάκης πρέεδρος, Παναγιώτης Λεμ πιδάκης άντιπρόεδρος, Χριστόφ. Θεοδωράκης γεν. γραμματεύί, Έμμ- Κωνσταντουράκης ταμίας. Δημήτριος £ογι«ς ουμβουλος, 'Ρμμ. Νερατζούλης σΰμβουλος καί Ανδρέας Άναπλιώτης. Α©ΡΑΥΣΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ Επρομηθεύθη πρώτον χαθ' 2 λην την 'Ελλάδα τό ώρολογο πβιειον «Ζενΐθ» τοδ κ. Μιχ. Μ» νουσάκη. Τα αθραυστα γυαλιά, δέν σπβΰν ποτβ. Είνε λϊπτά καί δι«φ«νή οκμ( καΐ τα κοινά γυ«· λιά. Τιμαί ό'πως καΐ των κβινών πιρίπβυ. ■■■■■■■■■■■■Ι Κυρίαρχος τής Άττοκρηάς ή Μαυροδάφνη Άχαΐας ε**
  Ι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τετάρτης
  15 Φεβρουατρίου 1939
  ι*·
  Η ΑΝΑΓΝΟΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΚΑΙ Η 1ΤΑΛ1ΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΕΞΗΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΠΟΑΕΜΙΚΗ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ Α Ν Α ΜΙΞ Ε111
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ & ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ Ρώμης άναφέρουν ότι ή άναγνώρι
  σις τού στρατηγοΰ Φράνκο υπό τ?ι
  Γαλλίας κ«ί Αγγλίας φαίνεται ότι ά
  πασχολεί εύρέως την κυβέρνησιν τού κ
  Μουσολίνι.
  Έν τώ μεταξύ ό ίταλικός τύπος δέ
  διέκοψε τάς έπιθέσεις τού εναντίον ά μ
  φοτέρων των δυτικών δυνάμεων τάς ό
  ποίας κατηγοοεί επί άνειλικρινεΐ στά
  σει έναντι τής Αγγλίας καί Ιταλία
  είς τό ίαπανικόν ζήτημα.
  Οί διεθνεΐς κύκλοι καί η άναγνώρισις
  τοΰ Φράνκο ύπότηςΓαλλίας-Άγγλίας.
  ΑΙΠΡΟΣΠΑΒΕΙλΙΤΗΣΓΕΡΜΛΝΙλΣ
  ΟΠΩΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
  ΓΕΡΜΑΝΟΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΣΥΜΦΡΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Βερολίνου ότι ή συνέχισις τής εντά¬
  σεως των σχέσεων με-.αξύ Γερμανίας
  καΐ Ήνωμένων Πολιτειών προκαλεϊ
  ιδιαιτέραν δραβτηριότητα τής χυβερ
  νήσεως τού Ράϊχ.
  Ούτω έκτός τής συνεννοήσεως αυτής
  μέ την Ταεχοαλοβακικήν Κυβέρνησιν
  άπό μέρους τής οποίας ή Γερμανία έ
  πέτυχε την προμήθειαν χάλυβος διά πό
  λεμικούς σχοπούς, έξακολουθοθν αί
  μεταξύ Σοβιέτ καί Ράϊχ διαπραγμα
  τεύβεις επί τού είααγωγικού καί έξαγω
  γικοΛ έπιπέδου. Διά τού τρόπου τού
  τού ή Γερμανία έλπίζει ότι θά κατορ¬
  θώση νά ΐσοφαρίαη κάθε ζημίαν προερ
  χομίένην έκ τού περιορισμού των έμπο
  ρικών της σχέσεων μέ την Αμερικήν
  ΤΟ ΤΑΞΙ&10Ν ΤΟΥ κ. ΤΣΙΛΝΟ
  ΚΑΙ ΑΙ ΠΟΑ11ΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕ1Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τας έκ Βαρ
  σοβίας πληροφορίας ή Πολωνική Κυ
  βέρνησις καί μετα την επίσκεψιν τού
  χ. Τσιάνο θά εξακολουθήση την αυτήν
  πολιτικήν μή προσχωροΰσα είς τό συγ·
  κρότημα τού άξονος Βερολίνου—Ρώ¬
  μης άλλ* απλώς τηροΰσα μετ" αυτού
  φιλικάς σχέσεις. %
  Η ΝΗΣΟΣ ΧΑΪΝΑΝ
  ΚΑΙ Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου (τού
  ' άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
  Παρισίων ότι ή κατάληψις τής νήσου
  Χαϊνάν υπό των Ίαπώνων έξαχολουθεϊ
  νά άπασχολή τόν γαλλικόν τύπον, ό
  στις δέν θεωρεϊ ύπολογισίμους τάς δο
  θείσας σχετικώς ίαπωνικάς βεβαιώσεις,
  άφού ήδη ή νήσος ήρχισε ν» άποτιλή
  πολεμικόν κέντρον των Ίαπωνων.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΤΟΥ ΑΦίίΑΙΣΜΟΥ
  - ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Λον
  δίνου τηλεγραφήματα συνεχίζεται ή κί
  νησίς περί την συγκλησισ τής διασκέψεως
  τού άφοπλισμού. Ό κ. Τσάμπερλαιν
  άγωνίζεται ηάντοτε έκ των πρώτων διά
  την έπίσπευσιν τής συγκλήσεως τής δια¬
  σκέψεως ταύτης.
  ΠΟΤΕ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ κ. ΑΝΔΡ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
  Κατ' Ιδιαιτέρας μκς πληοοφορίας έ Νομάρχης
  Μ. Ανδρ. Μάρκΐλλος άνέβαλε την παρελθούσαν
  Τετάρτην την έξ Αθηνών αναχώρησιν τού λόγω
  άπροοπτου έλκφρϊς άίιαβεσίας. "Ηδη, κατβ χθββι
  νόν μας τηλεγράφημ», άποκατασταββίσης τής
  ύγ«(«ί τβυ ίπανίρχεται ηιθανώτατα μέχρι «δ τέ·
  λβνςτήίτρ. εβδομάδος.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 ΦεβρουσρΙου
  (τηλεγραφικώς).— ΑΙ έφημερί
  1 δες τής δεξιδς συνεχίζουν την
  , άρθρογρσφΐαν των επί τής ά
  [νάγκης τής ώναγνωρίσεως τής
  (κυβερνήσεως τοθ στρατηγοΰ
  Φράνκο.
  ΑΙ έφηαερίδες τονίζουν δπ
  ή ταχεΐα άναγνώρισις τοθ
  στρατηγοΰ Φράνκο έξασφαλΐ-
  ζεικαΙδιάτήνΓαλλΙσν ωρισμένα
  πλεονεκτήματα "Αντιθέτως αί
  γαλλικαί έφημερίδες τής άρι
  στεράς τηροϋν έπιφυλακτικό
  τητα έτιί τοθ ζητήματος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 ΦίβρουαρΙ
  ου (τηλεγραφικώς).— Αί αγ
  γλικαί έφημερίδες άσχολοθν
  ται μέ την χθεσινήν συνεδρία¬
  σιν τής Βουλής των Κοινοτή
  των την οποίαν κ<χΙ σχολιά- ζουν ευρύτατα. Είς την συνεδρίασιν ταύτην ωμίλησεν 6 άρχηγός των Φιλε λευθέρων κ. ΣΙγκλαιρ, δστις κατεφέρθη εναντίον τής άνα γνωρΐσεως υπό τής Αγγλίας τοθ στρατηγοθ Φράνκο. Είς τόν κ. ΣΙγκλαιρ απήντησεν ό κ. Τσάμπερλαιν δστις ε¬ τόνισεν δή ή πορεΐσ των γε- γονότων έν Ίσπανΐςι, τα ό ποία έξελίσσονται ραγδαΐως, όπηχρεώνει την Αγγλίαν νά μεταβάλη όρδην την έξω τερικήν της πολιτικήν. Είς πά ρατήρησιν τοθ κ. ΣΙγκλαιρ δ τι πρέπει νά συγκληθή εΐδικώς ή αγγλικη βουλή διά την άνα γνώρισιν τοθ Φράνκο, ό κ. Τσάμπερλαιν απήντησεν δΐι ή κυβέρνησις τού άναλαμβά νει ακεραίαν την ευθύνην τής πράξεως ταύτης κσΐ ότι δέν νομίζει δτι έπιβάλλεται ή σύγ κλησις τής Βουλής διά νά λάβη άποφάσεις επί τής άνα γνωρίσεως τής κυβερνήσεως τής έθνικής ΊσπανΙας. ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ ΜΠΛΟΥΜ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΠΟΠΥΛΑΙΡ» Έκ ΠορισΙων αγγέλλεται ότι ό κ. Μπλούμ είς άρθρον σύτοθ έν τή «Ποπυλαΐρ» άνα φέρει δτι κατόπιν τής πλή ρους διπλωματικάς ηχτης τής "Αγγλίας κσΐ Γαλλίας, αί δύο αυται δυνάμεις προβσίνουν είς την αναγνώρισιν τοϋ στοα τηγοϋ Φράνκο. "Εν πάση πε ρι-τώσει, ό κ. Μπλούα επι λέγει, δτι 6 Φράνκο δέν άν τιπροσωτΐεύει σήμερον τίποτε έφ' 6σον νικητής έν Ίιπα νίςχ δέν είνε αύτάς άλλά ή Ιταλία καί ή Γερμανία αί οποίαι απέστειλαν έκεΐ τούς εθελοντάς καί τό πολεμικόν των υλικόν διά νά κτυπή σουν τούς κυβερνηΐικούς. Συ νεπώς ή Αγγλία καί ή Γαλ λία πρέπει νά στραφοθν μδλ λον είς την Ρώμην καί τό Βερολίνον προκειμένου νά επιτύχουν τάς άπαραιτήτους έκεΐνσς έγγυήσεις μετά την χορήγησιν των ί οποίων θά εί νέ δυνατόν ,νά άναγνωρι σθή παρ' αυτών τό νέον έν Ισπανία καθεσχώς. Ή κίνησις καί αι τιμαί τώνπροϊόντωντπςάγοραςΉρακλείου Εξηκολουθεί ή Ιπιφυλαχϊΐχό της τής άγορόίς Ήρακλϊίου. Αί διεξαγόμεναι πράξεις άφοροθν μι κροποσότητας χωρΐς παρ' έλπίδα νά βελτιωθοθν εισέτι αίσθητώς αι τιμαί των διαφόρων εγχωρίων προ ϊάνχων. Οΰτω αί τιμαί των αχ-χφί δών διατηροθνται είς τα αύτά οχεδόν ώς καί πρό δεκαήμερον έ π{πε5α. Έκ παραλλήλου αΛ τιμαί των έλαιων, σημειώσχαχι πρό τι νος μικράν πτώσιν, δέν εβελτιώθη σαν άκόμη ικανοποιητικάς παρά τάς εκδηλωθείσας σχετικώς ελπί¬ δας των πχραγωγών. Αί πληροφορίαι πάντως τοΰ έν Λονδίνω έμπορικοθ άκολούθου πχρά τ^ έλληνική^ πρεοβϊία, ώ, πρός την σημίΐωθεΐσχν ζήτησιν κρητιχων σουλτανίναν καί ή πά ρατήβησις δτι τα Ι<εΤ υφιστάμενα άτΕοθέματα έξηντλήθησχν, συνετ,έ λεσαν νά Ινισχυθοθν αί ίλπ'δίς περί βίλτιώσεως των τιμώ' των σταφίδων. Έν τφ μεταξύ δέ θεώ ρεΤται βέβαιον 5τι καΐή κυβέρνησις θά μεριμνήση 5ιά την διευκόλυν· σιν των έξϊγωγδν των σταφίδων καί τοθ ελαίου. Α£ πληροφορίαι έξ άλλου π»ρΙ τής κινήσεως τ?)ς αγορδς των όϊ ν ών έν τω εξωτερικώ μολονότι δέν είναι άτολύ:ως ίχανοποιητι καί, θε<ι>ρ-·0ηαι πάντως περισσό
  τερον ένΊαορυντικαί ώς πρός την
  έκωφελή διάθεσιν των οΐνων είς
  τό λίαν προσεχές μέλλον.
  Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΠΟΡΟΥ
  ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
  Δι' έγκυκλΐου της πρός τα
  κατά τόπους όποκαταστήματα
  αϋτί]ς ή Άγροτική Τραπέζα
  γνωρΐζει 6τι ή βασική τιμή
  τοθ σπόρου Ιρλανδικής πατά-
  ταςώρΐσθη είςδρ. 6 60 διά προ-
  ϊόν γυμνόν, πλέον δρχ. 10 κα
  τα κενόν σάκκον, τσίφ λιμέ¬
  να Πειραιώς. Διά τής Ιδίας
  έγκυκλίου πσρέχονται όδηγΐ
  αι σχετικώς μέ την συντήρη¬
  σιν καί διανομήν τοϋ σπόρου
  είς τούς παραγωγοος των ό
  ποΐων δέον νά ύποβληθοθν
  καταστάσεις όνομαστικαί έκ
  των οποίων νά έμφαΐνεται δ
  τι έΌπειραν τάς ληφθεΐσας πό
  σότητας.
  Η ΑΝΤ1ΑΕΡ0Π0ΡΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
  Έν σχέσει μέ τάς πιστώ-
  σεις υπέρ τής άντιαεροπορι-
  κής αμύνης, εγνώσθη αρμο¬
  δίως δτι αί έν λόγω πιστώ-
  σεις των Κοινοτήτων καί των
  Δήμων, έφ' δσον μέχρι τοθδε
  παρέμειναν άδιάθετοι, έν δλψ
  ή έν μέρει, θά μεταφερθοθν
  είς τόν προϋπολογισμόν τοθ
  νέου οΐκονομικοϋ έ'τους, επί
  πλέον έκεΐνων πού πρόκειται
  ήδη νά άναγραφοθν καί αί ο¬
  ποίαι δέον νά είνε [σόποσοι
  των άναγραφειοών είς τόν
  προϋπολογισμόν τοθ 1938—
  1939. ΟΙ κατά τόπους νομάρ
  χαι θά μεριμνήσουν διά την
  εγκα ρον κατάθεσιν των πι-
  στώσεων τούτων είς τό άρμό
  διον ΰποκατάστημα τής Έθνι
  κης Τραπέζης.
  Η ΜΕΤΆΒΑΣΙΣ ΚΑΠΝΩΝ
  Υπό τοθ ύπουργείου των
  ΟίκονομικΛνέκοινοποιήθη πρός
  τούς έφόρους καπνοΰ τοθ
  κράτους έγκυκλιος σχετικώς
  μέ την μεταβΐβασιν καπνών,
  είς τάς περιπτώσεις κατά τάς
  οποίας τό τΐμημα δέν καλύ-
  πτει Βάνεια τής Άγροτικής
  Τραπέζης πρός καπνοπαρα
  γωγούς.
  ΕΞΑΓΩΓΗ
  ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΩΝ
  Δι' αποφάσεως τής Γενι·
  ;ής Διοικήσεως Κρήτης έτιε-
  ράπη ή έξαγωγή ξυλανθρά
  :ων έκ τής νήσου κατόπιν έ-
  ακριβώσβως τής μελλούσης
  ΐσραγωγής καί τής τοπικής
  ατανσλώσεως. ,
  Η ΗΜΚΙΑ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙίΙΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ
  ΙΙαρεσχέθη ή πληροφορία 8τι
  δημοσιεάεται ό άναγχαστιχός νό-
  μος, τόν Οποίον ενέκρινε ποοχθές
  τό δπΐίυργικόν συμδίύλιον, διά τοθ
  όποίου καθορίζεται έ τρόπος βε
  βαιώσεως τής ήλικίας των δημο¬
  σία) ν όπαλλήλων διά την εφαρμο¬
  γήν των περί βρίου ήλικίας διατα
  ξεων. Διά το.0 νόμου όρίζεται ώς
  βάσις ή ληξιαρχιχή πράξις τή; γεν
  νήσεως τοθ δπαλλήλου ή, ελλεί¬
  ψει ταύτης, αντίγραφον φύλλου μη-
  τρώου τοθ Δήμου ή Κοινότητος, έξ
  ής κατάγεται ό οττ,άλληλος.
  ΠΡΟΑΓΟΓΑΓ&ΪΑΛΣΚΑΛαΝ
  Διά Β. Δ. προήχθησαν είς
  τόν βαθμόν τοϋ είσηγηΐοΟ οί
  κάτωθι Κρήτες δηιιοοιοάσκα-
  λοι: Συλλιγαρδάκης Έμμ.,
  Τρουλλινός Έμμ., Ποδιτάκης
  Δημ., Κουτρελάκης Παναγ ,
  Κοκκινάκη Τερψ., Τσουρλά-
  κης Έμμ., Ξανθάκη Μαρία,
  Σπυριδάκη Ελένη, Κανάκης
  Ά., Τσουδερός Ιω., Παϊτάκη
  Άναστ., Δουλουφάκης Μα-
  κάριος, Δασκαλάκη Στεφανία,
  Κυριακάκης Χαρ. καί Άνδρου
  λάκης Έμμ.
  ΔΙΑ Ν Α ΠΕΡΙΣΤΑΛΗ
  Η ΑΡΧΑΙΟΚΑαΗΛΕΙΑ
  Πληροφορούμεθα δτι τό δπουρ
  γεϊον τής Παιδείας καταρτίζει νό
  μόν διά τού όποίευ λαμβανονται
  ριζιχά μέτρα κατά τής άρχαιο
  καπηλιίας. Μεταξύ των άλλων θε
  π!ζεται καί ή ποινή τοθ έκτοπι-
  σμοθ των ένεχομένων είς άρχαι-
  οχαπηλιχάς πράξεις.
  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΪΝΩΝ
  ΜΕ Ζ»ΧΙΡΕΙΣ_ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΙΚΙΑΣ
  Τό υπουργείον τής Έθνιχής
  Οίχονομίας δι5 έγγράφου τού πρός
  τάς ενδιαφερομένη; αρχάς γνω·
  ρίζει δτι κατόπιν συμφωνίας τής
  Έλληνιχής καί τής ΐσεχοσλοβα
  κιχής κυβερνήσεως, ή Τραπέζα
  τής Ελλάδος χορηγεΓ αδείας ίδιω
  τικής άνταλλαγγ]ς έλληνιχών οί
  νων,πρόςτσεχοολοδαχικάςζαχάριΐί.
  ΔΙΑΡΡΗΞΙΣ
  Παρ' όργάνων τοθ σταθμοθ
  χωροφυλακής Δαφνών Μαλε
  βυζίου συνελήφθη 6 Γεώργ.
  Κωνστ. Βλαχάκης κάτοικος Κε
  ραοσών διότι διαρρήξας τό
  σχολείον αφήρεσεν έκ τοϋ
  έν αυτώ κουμπαρδ τοθ Τα
  χυδρομικοθ ΤαμιευτηρΙου δρ.
  234 αΐτινες προήρχοντο έξ έ-
  ράνου καί πρ~ωρΙζοντο διά
  φιλανθρωπικόν σκοπόν.
  ΠΡ0Π4ΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΜ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ
  Κατ' είδήσεις έξ Αθηνών
  ήοχισαν αί προπαρασΛευαστι
  καϊ εργασίαι διά την όργάνω
  οιν τής καταπολεμήσως τοϋ
  δάκου τής έλαΐας κατά την
  εφετεινήν περίοδον. Πρός κα
  ταπολέμησιν τοΰ δάκου απε¬
  φασίσθη ή προμήθεια 3.000—
  5.000 τόννων μελάσσης τεύ-
  τλων η σαχαροκαλάμου,130—
  210 τόννων θειΐκής άμμωνί
  άς καί 40 τόννων άρσενικώ
  δούς νατρίου. Συντόμως θά
  ληφθή απόφασις διά την προ
  μήθειαν τοθ αναγκαιούντος
  είσέτι άριθμοϋ ύαλΐνων δακο
  παγίδων ώς καί ψεκαστήρων.
  ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
  ΑΛΙΒΙΑ ΚΑΙ ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗ
  Κατεμηνύθη διά παράνομον διά
  δυναμίτιδος αλιείαν ό Γεώργ.
  Νικ Πετραντωνάκης έτών 65 έκ
  Ρογδιάς. Γενομένης δ" ερεύνης έν
  τζ) οίχία τού ανευρέθη παρανϊμως
  φυλασσίμενον έν αύτη καί ενδπλον
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ
  ^Όδφυπουργά; τής Άγορκνομίαί
  κ Ζαφειρόπουλοςάπηύθυνε ποόςτάς
  κατά τόΐϊους αρχάς εγκύκλιον
  διά τής οποίας εφιστ# την προ
  σοχήν των επί τής έφαρμογής τής
  διατάξεως τής άφορώσης τας τι
  μας των ζυμαρικων έν γένει, ώς
  ούται έ"χουν καθορισθή υπό τού
  ύφυπουργείου.
  ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν ίχ τοθ ένταθ
  θα πραχτορείου τοθ Έθν. Λαχεί
  ου έκτός των ήδη άναγγελθέντων
  αριθμών οΐτινες εκέρδισαν διάφο-
  ρα ποσα, καί ό άριθμος 61. 865
  διατεθείς ενταύθα, έχέρδιο». δραν
  60.000 Άνα χιλίας δραχ. εκέρ¬
  δισαν έξ άλλου οί άριθμο'-
  7995, 14268, 14298, 19035
  19087, 27969, 29128, 29169
  32897, 40032, 47109, 4711β'
  47146, 48538, 48564, 48583'
  57288, 61808. 61819, 61896"
  66034, 66059, 66078, 70724*
  70770, 80809, 80810.
  Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
  ΔΓ άναγχααΐιχοθ νόμου, έχδο
  θίντος υπό τοθ υπουργείου των
  Οικονομικήν καθορίζονται α[ τε-
  λωνιακαΐ διατυπώσεις καί οί δροι
  τής προσμίξεως ή έπιςΐργαοίας
  ηιτριλαιοΐιδών.
  30Γ^ρ<οϊνΓ| ΝΕΑΙ ΛΝΗΣΥΧΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΝ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΙ Κ ΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας). —Νυκιεοινά τηλε- γρανήματα έκ Παρισίων καί Λονδίνου άναφέρουν ότι προεκάλεσεν έκ*! ζωηρο- τάτας -ανησυχίας καί εξέγερσιν τής δηιιο σ£ας γνώμης ή νέα έντασις τής άρθρο- γραφίας τού ιταλικού τύπου. Αί ιταλικαι έφημερίδες προβάλλουν πάλιν τάς γνωστάς αξιώσεις τής Ιταλί¬ ας επί γαλλικών εδαφών τάς οποίας μά λιστα χαρακτηρίζουν ώς «ζωτΐκάς» διά. την ύπαρξιν τής Ιταλίας. ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ 14 ·Ι»εβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας>.—Κατά τηλεγραφή¬
  ματα έκ Ρώμης αί ιταλικαι έφημερίδες
  ασνολούμεναι σήμερον μέ τόίσπανικόν,
  γραφουν ότι ούδεμία άλλη λύσις ύπάρ-
  χει ειμή μόνον «ή άναγκαστική θυσία
  των έρυθρών».
  Είς τούς κυβερνητι*ούς, τονίζει ή
  «Εφημερίς τής Ιταλίας» δέν μένει
  παρά νά παραοοθοΰν άνευ όρων είς τόν
  στρατηγόν Φράνκο.
  Η ΓΕΡΜΛΝΙΑ ϋ (10 ΚΙΑ
  ΒΟΡΗΚΤΟΝ 35 Μ ΤΟΝΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 4^εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται β5
  Άμβούργου ότι ενώπιον τοΰ καγκελλα-
  ρίου Χίτλερ εγένετο σήμερον μέ εξαι¬
  ρετικήν έπισημότητα ή καθέλκυαις τού
  πρώτου μεγάλου γερμανικοΰ θωρηκτού,
  έκτοπίσματος 35 χιλ. τόννων, Είς τό
  νέον σκάφος εδόθη τό όνομα «Βίσμαρκ».
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ
  «ΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—* Απογευματιναί
  πληροφορίαι έκ Βρυξελλών άναφέρουν
  ότι ή πολιτική κρίσις συνεχίζεται εισέ¬
  τι. Την μεσημβρίαν ό Βασιλεύς έκάλε
  αε τόν κ. Πιέρ Λό(;) καί ανέθεσεν είς
  αυτόν την εντολήν τοΰ σχηματιβμού τής
  κυβερνήσεως.Όκ.ΠιέρΑό Απεδέχθη την
  εντολήν έλπίζει δέ ώς ανεκοίνωσεν ότβ
  θά κατορθώση νά σχηματίση εθνικήν κυ
  βέρνησιν.
  Η
  ΤΟΥ Γ
  ΙΜΕΡΑ ΤΟΥ ΘΑΝλΤΟΥ
  ΑΠΑ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 .Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—-Είς την πόλιν τού
  Βατικανόν καί δι* είδικής αποφάσεως
  τοΰ διοικοΰντος προσωρινώς έκκλησια-
  στικού συνεδρίου ή ήμέρα τού θανάτου
  τού Πάπα Πίου τοΰ 1 1ου ωρίσθη ώς
  έθνική ήμέρα πένθους.
  ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΑΙΑΒΗΜΑ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΟΚΙΟ
  ΑΘΗΝ %Ι 1 <4 «1>εβρουαρίου4 (τού
  άνταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι ό
  έν Τόκιο " Αγγλος πρεσβευτής είς την
  επίσκεψιν αύτοΰ παρά τώ Ίάπωνι υ·
  πουργώ των 'Έξωτερικών κ. Άρί·
  τα ετόνισε την ιδιαιτέραν σημασίαν την
  οποίαν ένέχει δια την Μεγάλην Βρετ«
  τανίαν ή κατάληψις τής νήσου ταύτης
  υπό τής Ίαπωνίας._______
  ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ
  ΤΟΥ Β1ΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΖΒΤΗΜΑΤ1Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Λονοίνου ότι βυνεχίζονται αί δυ¬
  σχέρειαι είς την έκεΐ διάσκεψιν δια την
  ρύθμισιντοό παλαιστινιακού ζητήματος