96926

Αριθμός τεύχους

5093

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

16/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  βΐησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ~*» ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑνΡΟΥ ''
  ΥΠΕΥ8ΥΝ0Σ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5093
  Ι
  ΤΟ
  ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ
  Οί άριθμοί τούς έποίους πε
  ριέχει ή στατιστική, τής Γενι¬
  κάς Στατιστικής Υπηρεσίας
  τοΰ ύπουργείου τής Έθνικής
  Οίκονομίας ώς πρός τό εισα¬
  γωγικόν καί εξαγωγικόν έμ-
  πέριόν μας κατά τό παρελ¬
  θόν έτος 1938, είνε πράγ-
  μοττι ένδεικτικοί τής βελτιώ-
  σεως των έμπορικών μας συ·
  ναλλαγών καί άξίζει νά με·
  λετηθοΰν ιδιαιτέρως Σύμφω·
  να μέ την στατιστικήν αυτήν
  ή μέν είσαγωγή κατά τό έ¬
  τος 1938 ανήλθεν είς τόν-
  νους 2.741.249 άξίας δρχ.
  14.761.395.000 έναντι τόννων
  2.731.056 άξίας δρχ. 15.204.
  363.000 κατά τό αντίστοιχον
  Ιτος 1937, ή δέ έξαγωγή καθ'
  όλον τό έτος 1938 ανήλθεν
  είς τόννους 1.349.359 άξίας
  δρχ. 10.149.180.000 έναντι
  1.376.664 τόννων, άξίας δρχ.
  9.555.293.000 κατά τό αντί¬
  στοιχον ϊτος 1937. "Εχομεν
  δηλαδή κατά τό έτος αύτό
  μείωσιν των είσαγωγών κατά
  442.968.000 δρχ. ένώ άντι-
  στοίχως αί έξαγωγαί ηυξήθη¬
  σαν κατά δρχ. 593.887.000
  ήτοι επήλθε βελτίωσις τοϋ
  εμπορικοΰ ίσοζυγίου τής χώ·
  ρ«ς κατά 1.036.755.000 δραχ
  μάς. Όφείλεται δέ ή βελτίω
  σις αυτή κυρίως είς τα λη
  φθέντα υπό τής κυβερνήσεως
  μέτρα πρός τόνωσιν των έξα-
  γωγων μας, τα ό ποία καί έ-
  ακρβκν τα πρ&τα εύχάριστα
  αποτελέσματα.
  Είς τουτο δέάποβλέπουν ο
  λαι αί προσπάθειαι τής σημε¬
  ρινάς κυβερνήσεως. Είς τόν
  σκοπόν αυτόν τείνει τό
  νέον κράτος διά της ένι
  σχύσεως των παραγωγικων
  δυνάμεων τής χώρας καί
  διά τής λήψεως μέτρων προ
  στασίας καί τονώσεως των έ-
  ξαγωγων μας. Καί αυτήν
  την προσπάθειαν τής κυβερ¬
  νήσεως οφείλομεν νά βοηθή
  σωμεν ολοι. Άφοϋ άλλωστε
  θά ώφεληθώμεν ίλοι έκ τής
  επιτυχίας της...
  Διά νά επιτύχωμεν δέ ίσο
  σκέλισιν τοΰ εμπορικοΰ μας
  Ισοζυγίου, ένας μόνον τρόπος
  ύπάρχει βεβαιοί, άσφαλής
  καί πράγματι ώφέλιμος: Ή
  αύξησις τής παραγωγής. Ή
  αύξησις τοΰ έθνικοΰ είσοδή·
  ματος. Διότι ή αύξησις των
  έξαγωγών θά πραγματοποιη¬
  θή άρκεΐ νά τό θελήσωμεν
  οί ΐδιοι. Οί φόβοι τούς ©■
  ποίους έκφράζουν πολλοί ότι
  ή αύξησις τής παραγωγής,
  ωρισμένων ιδία είδών, ίπως
  τοΰ καπνοΰ, των άμπελουρ
  γικων καί τοϋ ελαίου, θά δή
  μιουργήση κρίσιν, είναι α¬
  στήρικτοι. Δικαιολογοΰνται
  δέ μόνον έφόσον ή αύξησις
  τής ποσότητος, θ' αποβή είς
  βάρος τής ποιότητος. Άλλά
  αύτό είνε εύκολον νά τό α¬
  ποφύγωμεν. Έξαρτ&ται δέ έξ
  ολοκλήρου άπό ημάς τούς
  Ιδίους.
  Τα έλληνικά προΐόντα ε-
  χβυν μεγάλα περιθώρια κα¬
  ταναλώσεως. Ό καπνός επί
  παραδείγματι πού αποτελεί
  τό κυριώτερον εθνικόν προ-
  ϊβν μας, άντιπροσωπεύει τό
  έκατβστόν μόλις τής παγκο¬
  σμίου παραγωγής. Είνε δέ
  ποιοτικώς άσυναγώνιστος. Καί
  ειμπορεί νά αυξηθή άκόμη
  τεραστίως είς ποσότητα ή
  παραγωγή τού, χωρίς νάμει
  ωθή ποιοτικώς. Άρχεΐ βε¬
  βαία νά καταβληθή ή πρός
  τουτο ενδεικνυομένη προσ¬
  παθεία. Θά ευρίσκη δέ αγο¬
  ραστάς. Διότι τα εύγενή κα ·
  πνά προτιμώνται παντοΰ. Ή
  σουλτανίνα μας έπίσης, διά
  την οποίαν τόσοι φόβοι έξε-
  δηλώθησαν, μόλις άντιπροαω-
  πεύει τό έν τριακοστόν της
  παγκοσμίου παραγωγής. Καί
  δέν θκ δικτρέξη ποτέ τόν
  κίνδυνον κρίσεως, έφόσον θά
  είνε καλΙ,ς ποιότητος καί Βά
  δίδεται καλδς επεξειργασμε-
  νη καίσυακευασμένη είς την
  κατανάλωσιν. Καί εφέτος
  αλλωστε, τα καλά πράγματα
  έπωλήθησαν είς άρκετά υψη¬
  λάς τιμάς ζητοΰνται ,,δέ άκό¬
  μη καί σήμερον. Τα κρκσιά
  μας έπίσης άντιπροσωπεύουν
  μικρόν σχετικόν ποσοστόν
  τής παγκοσμίου παραγωγής
  καθώς καί τα ελαια, παρ' ό¬
  λον ότι ή Ελλάς έρχεται
  τρίτη κατά σειράν έλαιοπα-
  ραγωγός χώρα. Καί άν έξευ
  γενίσωμεν καί τυποποιήσω
  μέν τα προΐόντα μας αύτά,
  θά τα έξάγωμεν πάντοτε ευ¬
  κόλως καί θά τα τοποθετοΰ-
  μεν μέ καλάς τιμάς είς την
  κατανάλωσιν, όσον καί άν
  αυξηθή έν τω μεταξύ ή πά
  ραγωγή των. Τα δέτφρ©ΰτα,
  των οποίων ή άξία άνέρχε-
  ται είς έν δισεκατομμύριον
  δρχ. θά ευρίσκουν πάντοτε
  κατανάλωσιν καί θά πωλοϋν-
  ται είς έξαιρετικά ίκανοποι
  ητικάς τιμάς. Άρκεϊ βεβαία
  νά έργασθώμεν πρός τούτο.
  "Ας μή φοβούμεθα έπομέ-
  νως την αύξησιν τής παρα¬
  γωγής. Αντιθέτως μάλιστα
  οφείλομεν νά έργασθώμεν
  διά την αύξησιν τής παρα¬
  γωγής ολων των προΐόντων
  μας.
  Πρέπει μόνον έκ παραλλή
  λου νά φροντίζωμεν νά πά
  ράγωμεν καλάς ποιότητας.
  Εύτυχώς αί κλιματολογιχαΐ
  καί έδαφολογικαί συνθήκαι
  μάς βοηθούν είς τουτο. Ή
  έλληνική φύσις έξασφαλίζει
  είς τα προΐόντα τής γής μας
  χ αί εμφάνισιν καί γεϋσιν καί
  άρωμα πού τα καθιοτοΰν ά
  παράμιλλα. Εάν λοιπόν έρ
  γασθώμεν καί βοηθήσωμεν
  καί ημείς, τότε,τά προΐόντα
  μιχς θά καταστοΰν άσυναγώ-
  νιστα. Τότε θά αύξηθοΰν αί
  έξαγωγαί μας καί θά επιτευ¬
  χθή ή ίσοσκέλισις τοϋ έμπο-
  ρικοϋ μας ίσοζυγίου. Καί τό¬
  τε θά πραγματοποιηθή καί
  ή πλήρης οΐκονομική άνόρ
  θωσις τής χώρας.
  Πεταχτο
  σημειώματα
  ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΕΣ
  "Αλικοι μαραμένοι οί μενε
  ξέδες. Κι' οί σερπανιίνες, χαρ
  τίνα ράκη χωρίς καμμίαν ά·
  ξΐα. Άγκαλιασμένα, λουλού
  δια, κομφετί καί σβρπαντίνες,
  δ,τι άποτελοθσε πρίν λίγην ώ
  ρα τή ζωή καί τή χαρά, κυ
  λιοθνται τώρα νεκρά στό ρεΐ
  θρο τοΰ πεζοδρομΐου, πεταγ-
  μένα. Οίκτρά νσυάγια μιάς
  θύελλας πού κράτησεν δλη τή
  νύχτα κι' έφερε τόν έρωτικό
  παροξυσμό είς τίς κσρδιές,
  καί πού έκόπασεν μέ τό ρόδι
  σμα τής αύγη"ς. Έδωκαν την
  χαρά. Επροκάλεσαν την εύτυ
  χΐα. Έσκόρπισαν τό άρωμά
  των. 'ΕμΙλησαν τή γλώσσα
  των. "Εγιναν ταχυδρόμοι καί
  μετέδωκαν πόθους καί λογι-
  σμούς. Έκπληρώσανε έ"να*ω
  ραΐο προορισμό. Καί τώρσ, ά
  χρηστα πιά, άναμένουν τόν ό
  δοκαθαριστή τοθ Δήμου γιά νά
  τα σσρώσ[). Αίώνιος νόμος τής
  φύσεως καί τής ζωής πού δέν
  γνωρΐζει έξαιρέσεις καί πού
  δέν φείδεται κανενός. Πόσες δ
  μως ΙστορΙες θά έφλυαροθσαν
  αύτοι οί μαραμένοι μενεξέδες
  καί οί λασπωμένες σερπαντΐ
  νες πού κυλιοθνται τώρα στό
  πεζοδρόμιο άν εΤχαν γλώσσα
  καί δύναμι νά μιλήσουν.
  Καί πόσα μυστικά πού τα
  πέρνουν τώρσ μαζΐ των καί
  μένουν άγνωστα δέν θδχαν
  νά άποκαλύψουν!.. Ό κάθε
  μενεξές κι' ή κάθε σερπαντί
  να, είναι ασφαλώς καί μΐα
  Ιστορία καί ένα έπεισόδιο
  στή ζωή. Είναι ή [στορία
  τής νύχτας πού επέρασε μέ
  τόσα δνειρα καί μέ τόσους
  πόθους. Ό κάθε μενεξές κι'
  ή κάθε σερπαντΐνσ είναι καΐ
  μιά σελΐδα τοθ βιβλΐου αύ
  τής τής νύχτας τοθ γλεντιοθ,
  ύτίΐς τής νύχτας τής τρελ
  λής άναζητήσεως τής χαράς,
  τοθ έρωτα καί τής εύτυχΐας.
  Αυτή έδώ ή μπλέ σερπαντΐνσ,
  πετάχθηκε πρίν λίγες ώρες
  άπό κομψόν Ιππότη, στή Δουλ
  τσινέα τού. Καί τουφερε πΐσω
  τό μενεξέ πού ΈκεΙνη έδεσε
  στήν άκρη της άφοθ την φ(
  λησε μέ τρυφερότητα καί
  συγκΐνησι. ΈκεΙνη έκεΐ ή
  κόκκινη, έπετάχθηκε άπό πά
  ράφορο έραστή στήν έκλεχτή
  τού πού έχόρευε. ΈτυλΙχθη
  κε ώσάν περιπλοκάδα στό
  λαιμό της. Τής έφερεν άνα
  τριχΐλα ήδονής. Έκόρωσε
  την κσρδιά της άπό έρωτα.
  Κι' υστερα έκότιη<ε άπό ε"να· παράφορο δάγκωμα των δόν τιών, κι' Εμεινεν ή μισή στά χέρια τοθ εραστοθ κι' ή όλ λη πάνω στόν άσπρο λαιμό καί στούς καρπούς ποΰ έφού σκωναν στό στήθος τής ώραί άς νέας. Κι' ή άλλη έκεΐ ή κΐτρινη έπεσε σάν φλόγα μί σους άπ' τα χέρια κομψής κυρΐας επάνω στό κεφάλι, άπιστήσαντος παληού πιστοθ. Κι' ή πράσινη έδεσε τα κορ μιά δυό νεαρών την ώρα τοθ χοροθ, δυό νηόβγαλτων στόν «κόσμο» νέων, πού ώρκίσθη καν την ώρα έκεΐνη αΐώνια άγάπη, πίστη καί άφοσίωσι. Κι' αύτοΐ έκεΐ οί μενεξέδες, ήταν καρφιτσωμένοι πάνω στό στήθος αίθέριας καλλο νής. Κι' έστόλιζαν την τουα λέττα της πού έπεφτε πάνω στό ύπέροχο κορμί της ώσάν άρσχνεθφαντος χιτώνας σ* άρχαΐο άγσλμα. Σ' £να σφι χτό ένσγκαλισμό δμως, την ώρα τοθ χοροθ, τής νέας μέ τόν καβολλιέρο της, απέθα¬ ναν οί φτωχοί μενεξέδες καί μ' εα στεναγμό έπεσαν νέ κροί κάτω στήν πΐστα κι' έ παιήθηκαν μέ περιφρόνησι άπό τούς χορευτάς. Ποίος νά προσέξη τα μσβιά άνθάκια, δταν ύψώνονται λευκοί πά νώριοι κρΐνοι—οί γυναΐκες!.. Ποίος νά ζητήση τό άρωμά των, οταν άπό τα φλογισμέ να σώματα άναδΐδεται μεθυ στικό τό άρωμα τοΰ "έρωτα καί τής ήδονής; "Υστερα, ήλ¬ θε τό φώς τής μέρας. Καί μσζί ήλθεν ή καθαρΐστρια τοϋ κέντρου. Έσάρωσε λουλού- δια, σερπαντΐνες, κομφετί καί κοτιγιόν καί τα έπέταξε στή γωνιά τοθ δρόμου έξω άπό τό σιωπηλό τώρα κέντρο πού ττρίν λΐγο έσείονταν άπ' τίς φωνές, άπό τα γέλια κι' άπό τα τραγούδια τοθ κόσμου πού ξεφάντωνε. Ή νύχτα τής χσρδς καί τοθ γλεντιοθ έληξε. Καί αφήκε αύτά τα ράκη πού θά περισυλλέξτ) υ· στερα άπό λ(γο Λ όδοκαθα ριστής τοϋ Δήμου γιά νά τα πετάξπ άχρηστα πιά στό σκουπιδόλακκο. Νάναι δμως Είς την "Απω Ανατολήν ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΗΟΣ Ο ΑΣ ΚΑΙ ΡΟΣΣΙΑΣ; Τα τελευταία έκ τοθ έξωτε- ρικοθ τηλεγραφήματα παρου σιάζουν την έν τή "Άπω Α¬ νατολή κατάστασιν ώς έξαι ρετικά έκρυθμον. Ου τω έκτός τής καταλήψεως τής νήσου Χαϊνάν υπό των 'ϊαπώνων πού επροκάλεσε τάς ανησυχί¬ ας καί διαμαρτυρίας τής Γαλ λΐας καί Αγγλίας συνέβησαν καί άλλα γεγονότα πού έπε- δεΐνωσαν την κατάστασιν. Τα αΐματηρά επεισόδ'.α καί αί συγκρούσεις είς την ρωσσοϊα- πωνικήν μεθόριον έπανελή- φθησαν. Μεταξύ δέ Μόσχας καί Τόκιο άνταλλάσσονται ρη ματικαί διακοινώσεις κοί εν- τθνοι διαμαρτυρίαι. Αί δΰο χώραι, ή ΊαπωνΙα κσί ή Ρωσ¬ σία ευρίσκονται καί πάλιν άντιμέτωποι, επί ποδός πολέ¬ μου. Έν τούτοις ύπάρχουν πλείσται δσαι έλπΐδες 8τι θ' άποφύγουν την ρήξιν. Ή ένο πλος σύρραξις μεταξύ των δύο αυτών μεγάλων δυνάμε ών δέν φαίνεται πιθανή διά τούς εξής σοβαρούς λόγους. Ή Ρωσσία, δσον καί άν ά- πειλή δέν θ' άποτολμήση επί¬ θεσιν. Διότι δέν είνε είς θέσιν νά διεξαγάγη £να πόλεμον κατά τής Ίαπωνίας. 'Εσωτερι κώς σπσράσσεται άπό βαθεϊ αν πολιτικήν κρίσιν. Έξωτε κώς δέ άπειλεΐται πανταχό- θεν. Όσον δέ καί άν φαίνε ται δτι άνέστειλεν ή Γερμα- ν(α τό σχέδιον είσβολής της είςτ την Ούκρανίαν, ή άπειλή πάντως υφίσταται καί ό κίν δυνος δέν πσρήλθε. Καί φυσι- κά μόλις θά ένεπλέκετο ή Ρωσ σία είς πόλεμον μέ την Ίαπω νίαν θά εδέχετο την γερμανι κήν επίθεσιν. Τό Ράϊχ θά ε- σπευδε νά βοηθήση την φίλην τού Ιαπωνίαν διά νά εθρη την ευκαιρίαν νά καταλάβη ιήν Ούκρανίαν. Πολύ περισ¬ σότερον μάλιστα έφ' δσον ύ πάρχουν πολλαί πιθανότητες νά μην τεθή είς εφαρμογήν τό γαλλοσοβιετικόν σύμφωνον. Διότι δέν πρέπει νά λησμονή ται δτι τελευταίως δέν προε μσνάχα αύτά τ" άπομεινάρια τοθ χοροθ; "Η μήπως ύπώρ· χούν κι' άλλα ράκη πού δέν φαΐνονται, τα ράκη των ψυ χών πού έσκίρτισαν τή ύ χτα κι' έρράγησαν ή θά ρα- γίσουν σήμερο αυριο; Γιατΐ αύτά είναι περισσότερον άξιο λύτιητα. Πληρώνουν την άνα- ζήτησι τής ήδονής καί τής χαράς, μέ βαθειά ψυχικά τραύματα. Καί δέν μποροθν τώρα οΰΐε νά ζήσουν, οΰτε νά πεθάνουν... Μ.— Ό σατανάς καλόγηρος ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ 13ο ν *ΕπΙ τή βάσει νέων στοιχείον. —Ή Δούμα; Τί είνε ή Δούμα; ακριβώς δ,τι έπεδΊώκατε νά την κά μετε. Ένας θίασος άνδρεικέλλων! Χωρίς καμμίαν εξουσίαν δράσεώς, χωρίς κανένα θάρρος δπως ομιλή έξ όνόματος έκείνων πού ΰποτίθε ται δτι άντιπροσωπεύει. Δέν έπε τρίψατε διά νί εκλεγή κανείς διά την Δούμαν αυτήν, ποΰ δέν ή:οά- φωσιωμένος καί εύνοούμενος των εύγενών. Καί ή κωμωδία ήτο τόσο φανερά ώστε υποχρεωθήκατε νά την διαλύσετε. —Καί 2μως διαρκώς μοθ ζή- τοθν νά την έπαναφέρω, είπεν δ Νικόλαος μέ συλλογισμένον Ο φός. —Καί πρέπει, μεγαλειότατε, είπεν ό Παθλος. "Επειτα, παρά τάς διαμαρτυρίας τοθ Ίγκόρ, επηκολούθησε: —Άλλά νά δώσετε είς τόν λαόν μόνον άληθινήν Δούμαν. Διατάξα τε την αύλήν σας νά κρατή μα· κρυά τα χέρια της, νά μή τήνέγ γίζη. Άφήατε την Δούμαν νά π^ τα παράπονα τοθ λαοθ. Βοηθήσατέ την. —-Έχει τίποτε άπ1 δλα αύτά καμμιά σχέσιν μέ την δολοφονίαν τοθ άδελφοθ μου; ηρώτησεν έ Ίγκόρ. —εΌλα ίχουν σχέσιν, δψηλότχ τε, άπιχρίθτ] 6 Παΰλος· εΰρισκόμε θα είς μίαν κρίσιμον καμπήν τοθ δρόμου. ΉμποριΙτε νά σφάξετε εκατόν, άλλά στή θέσι των θά ξε φυτρώσΐυν χίλιοι. Είμεθα ίνα με κάλεσε μεγάλαο άντιδράσεις είς τάς χώρας τής Δύσεως τό σχέδιον τοθ κ.Χίτλερ περί έπε κτάσεως πρός ανατολάς. Έξ άλλου καί ή Ίαπωνία δέν θ' άποτολμήση ποτέ επί¬ θεσιν κατά τής Ρωσσΐας. "Ε χει τόσον πολύ έξαντληθή ά¬ πό την περιπέτειαν της είς την ΚΙναν, ώστε νά μην εί¬ ναι είς θέσιν καί νά μην έπιθυμή νά έμπλακή είς πολε μικήν περιπέτειαν καί μέ άλ λην δύναμιν. Έκτός πλέον εάν είναι τόσον άπηλπισμέ- νη ώστε νά θελήση νά τα παίξη δλα, μέ την έλπίδα δτι θά προκαλέση παγκόσμι όν άνάφλεξιν, άπό την όποί αν ϊσως προσδοκά νά εξέλ¬ θη κερδισμένη. Άλλ' αύτό δέν φαίνεται επί τοθ παρόν¬ τος πιθανόν. Τα έπεισοδια έπομένως μεταξύ ΡωσσΙας καί Ίαπωνίας θά διευθετηθοθν καί πάλιν κατά πάσαν πιθα νότητα καί ή ρήξις θ' απο¬ φευχθή. Έκτός εάν άλλαι δυ¬ νάμεις ευρισκόμεναι όπισθεν τής μιας ή τής άλλης χώρας τάς έξωθήσουν είς πόλεμον. Έν τοιαύτη, δέ περιπτώσει αί φλόγες τοθ ήφαιστείου τής Άπω Άνατολής θά έξαπλω- θοθν αυτομάτως είς όλόκλη ρον τόν κόσμον, παλαιόν καί νέον. μεγάλοι. Τό γεγονός δέ 8τι κατά την εποχήν Ιδία τής ανοίξεως όπότε ό κόσμος έργάζεται είς την ύπαιθρον καί οί περισσότεροι άνθρωποι ύδρεύονται άπό τούς ποτα- μούς κσί τα ρυάκια, παρατη ροϋνται κρούσματα τύφου καί διαφόρων άλλων μολυ· σματικών νόσων, είναι άπό δειΕις 8τι αί παρατηρήσεις τοθ ΎγειονομικοΟ Κέντρου εί ναι όρΒαί. Έπιβάλλεται λοι πόν νά δίδεται Ιδιαιτέρα προ σοχή είς τό νερό πού πί- νουν οί εργάται πού έργά- ζονται την εποχήν αυτήν είς τα άμπέλια καί τάς άλας καλλιεργείας. Πρώϊμοι καλλιέργειαν Αί σχετικαί μέ τάς πρωΐ- μους καλλιεργείας πληροφορί αι είναι έξαιρετικάένθαρρυνπ καί.Τό ήπιον τοθ καιροϋ τάς ηύνόησεν Ιδιαιτέρως. Καίέλπί- ζεται δτι λίαν συντόμως θ' αΡΧ'°ΐΙ ή παραγωγή καί συγ κομιδή των προΐόντων των καλλιεργειών αυτών. Τό πραγμα είναι ευχάριστον. Θά ένθαρρύνη δέ τούς γεωργούς μας είς την επίδοσιν των μέ μεγαλύτερον ζήλον είς τάς καλλιεργείας αύτάς. Έπιβάλ- λεται ομως, την προσπάθειαν αυτήν των γεωργών μας νά ένισχύσουν καί ή Άγροτική Τράτΐεζα καί αί γεωργικαί υπηρεσίαι. Ύγειονομικά. Όρθόταται αί ύποδείξεις καί συστάσεις τοθ Ύγειονο μικοΰ Κέντρου ώς πρός την ύδρευσιν των έργατών γής. Διότι οί κίνδυνοι έκ τής υ¬ δρεύσεως άπό μικροποταμούς καί ρυάκια είναι πράγματι Ό ναυτικός άθλητισμός. Ή απόφασις τοθ ύφυπουρ· γείου Έμπορικής Ναυτιλίας περί ένισχύσεως τοθ ναυτι- κοθ άθλητισμοθ ηκούσθη μέ χαράν είς δλη ν την χώραν. Ιδιαιτέρως είς την πόλιν μας εδημιούργησεν αΐσθημα γενι- κης ικανοποιήσεως. Τα θσλάσ σία σπόρ είναι άναμφισβη τήτως καί εύγενή καί ύγιει- νά καί πολιτισμένα. Επί πλέον δέ δημιουργοθν είς τούς νέους τό αΐσθημα τής άγάπης πρός την θάλασσαν καί την ναυτιλίαν. Καί έχει τουτο μεγίστην σημασίαν. Ι¬ διαιτέρως δ ά την Κρήτην, πού ώς νήσος περιβρέχεται πανταχόθεν άπό την θάλασ σαν καί δμως είναι τελείως ξένη πρός την ναυτιλίαν. Νά στρέψωμεν. λοιπόν καί έδώ τούς νέους μας πρός την θάλασσαν καί τόν ναυτικόν άθλητισμόν. Ή κτηνοτροψία. Μετά την βιομηχανικήν άπο γραφήν την όποιαν απεφά¬ σισε τό Ανώτατον Οικονο¬ μικόν Συμβούλιον, απεφασί¬ σθη ήδη υπό τοθ ύπουργεί- ου τής Γεωργίας άπογρα- φή καί των κτηνοτρόφων. Θ' άναφέρωνται δέ είς τα δελ- τία τής άπογρσφής, τό δνομα τοθ κτηνοτρόφου, ή οίκογενει- ακή τού κατάστασις, ό αριθ μός καί τό εΤδος των ζώων πού τρέφει καί ή έκτασις την όποιαν διαθέτει πρός βο- σκήν τοϋ ποιμνίου τού. Καθί σταται έκ τούτου φανερόν 8τι τό υπουργείον θέλει νά έχη δλα τα σχετικάμέ την κτη- νοτροφΐαν στοιχεΐα διά~"νά λάβη μέτρα προστασίας υπέρ αυτής. Καί πράγματι ήτο δί¬ καιον άλλά καί επιβεβλημέ¬ νον νά ληφθοθν μέτρα ένι· σχύσεως καί προστασίας τής κτηνοτροφίας. γάλο Ιθνος. Μεταχειριοθήτε τόν λαόν ώς άνθρώπινα πλάσματα, μέ φρόνησιν καί εύσπλαγχνΕαν καί θά επιτύχωμεν άπά αυτόν άφοσίω σιν καί συνεργασίαν, αί οποίαι θά μάς τοποθετήσουν είς την πρώτην γραμμήν μεταξύ των εθνών. —Μπράβο. Τότε γιατί νά μή κάνουμε καί δημοκρατία; είπεν ό Ίγκόρ σαρκαστικώς. —Ή Δούμα μονάχα ήμηοριΐ νά προλάβη τέτοιο πράγμα, ύψηλότα τε, είπεν ό Ωαΰλος- κάμετε αύτό καί θά έχετε Ιναν ακλόνητον βοά χον επί τοθ δηοΐου θά βασίζετίΐι έσαεΐ ό θρόνος σας. Κτυπήματα είς την θύραν τούς διέκοψαν. Κατά διαταγήν τοθ Νι κολάου, ό μέγας δούξ Βόρις, έξ βί'ματος συγγενής τοθ τσάρου, εί αήλθε. Παρέμιινι πλησίον τής θύ ρ«ς- —Χα£ρω πολύ πού σδς βρίσχω Ίγκόρ, είπεν είς οοβαράν τόνον' Ιχετϊ πάρβι χαμπάρι τι γίνεται έξω; Είς τα πρίσωηα δλων ήρχισε νά φαίνεται ό φόδος. Ό Παθλος ίχαλάρωσε την έντασιν έκ«ί νην. —Τβ πλήθος; είπε μέ ήσυχον υφος, ώ! απλώς πανηγυρίζεί. —Καλά, μά δέν τούς είπαν βτι ή έορτή ετελείωσεν; ηρώτησε νευ ρικά ό Νικόλαος, —Ζητοθν τδν τσάρεβιτς, είπεν δ Βόρις· φαΐνεται δτι κάποιος τούς είπΐ πώς θά ενεφανίζετο. —Δέν θά εμφανισθή είπεν ή αύτοκράτίΐρα γλήγορα. ε,Ο Βίρις μετεκινήθη άπό τόΐνα πόδι στό ά"λλο. —Άρχίζει νά γίνεται δαχημο τό πλήθος, προειδοποίησε' ό μό νος τρόπος νά τούς κάμουν νά διαλυθοθν είνε αύτός. Ή αύτοκρατειρα έβάδισεν άργά πρός την θύραν. Έσταμάτησεν, Ι- πειτα έστράφη καί τού; έκύτταζε κατά πρόσωπον. Έ φωνή της έ· πάλλετο άπό συγκίνησιν καθώς εί¬ πε μέ ΰστερικόν τένον: —Ά! Όχι! ΔΙν θά βγάλετίτό παιδί μου στό πλήθος, Οστερ' άπό δ,τι έΐταθεν ό Σέργιος. Έτρεξί πάλιν καί εξήλθε τής αιθούσης. Οί άλλαι βιαστικά την ηκολούθησαν. Ξχναγύρισε καί τούς έχύτταξε: —Δέν μηορεϊτε νά βρήτε κανί ναν άλλον μεγαλειτέρον ϊπισθιν τοθ όποίου νά κρυφθήτε; άνέκρκ-
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Μ)
  «Κ
  ΗΓ
  Ε3
  1
  ΠΟΥΛ*,ΚΑΚΗ (όιτεοέττα Γ. Ξύ
  δή).—Σήιιερον δίδει δύο παραστά
  αεκ, άπογευματινή ώρσ 6 1)2 ιιέ
  την νέαν δπερέττα,ν «Ταγκό Νο
  τοθρνο» Εσπερινή διά πρώτην
  φοράν ή «Χιονάτη» μέ τό ύττέρο
  χο ψινάλε της χιονάτης μέ τούς 7
  νάνους της, ΑΟριον ή τιμητική τού
  κ, Γ, Ξύδη μέ τίς «Λύο όρφανές»
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηματογράφο
  Την προσέχη Τετάρτην τό άσύγ
  κριτο Γηυιούργημα: «Ό Πυργος
  τηςσιωπης» μέ την "Αννα Μπέλ
  λσ, γαλλική δμιλοϋσα.
  ΜΙΝΩΑ.— Χορεύση περίοδος
  "Απόκρεω.-Σήμερον ώρσ 3 μ. μ
  καΐ 10 μ, μ. Μέγας χορός μετημ
  φιεσμένων καΐ μή μέ τό μου
  σικό συγκρότημα τού Ρσδιοφων
  κου ΣταθμοΟ Αθηνών κ. Γ. Κεφα
  λωνίτη.
  ξ*· τόν χρατοθμε πάντα μετβξί
  ημών καί τοθ πλήθους! Άλ)ά τι
  λος πάντων δέν είνε είκόνισμα,
  Είνε ό γυιός μου καί διάδοχο'
  τοθ θρόνου!
  Ό τσάρος έατράτ·η μέ Χ'ΐιόγ
  λο συμπαθείας πρός την σύζυγό
  τού. Την εχτύπησε χαΐδευτικά μ
  τό χέρι είς τον ώμόν της. 'Η τ< ραχή της διελύθη. —Άγαπητή μου Άξελ τής ε πε μέ στοργήν δέν θά στείλουμ χον μικρόν ίξω. Ό Ίγκόρ συνωφρυώθη. Έφο οκωαε καί έν τέλει έξίοπασε δκ τής φράσεως. —Φυσικά δέν θά τόν στιίλετε Επηκολούθησε σιωπή μιόίς στι· μής, ίπειτα δέ δ Ίγκάρ έστράφι πρός τόν τσάρον. —Ήμπορώ νά ίχω την άδειά σου νά διαλύσω τό πλήθος 8πω κρίνω έγώ ορθόν; Άρχίζει κα γίνεται άπειλητικίν. Ώσάν νά εΐχε συνείδησιν τοΟ άνταγωνισμοθ έκείνου μέσαείς την αίθουσαν των άνακτόρων, τό πλη θος ήρχισε νά φωνάζη δυνατώτ ρα. Έκραύγαζεν δ κόσμος ζητώ' νά Ιδη τον αγαπημένον τού τσά ρεβιτς, άλλ' είς τάς κραυγάς τοιι δπήρχε μιά νδτα άπειλη"ς.Άπό π σω άπό τίς γρίλλιες πού ανοιγα είς τό μπαλκόνι των άνακτόρω ή μικρή παρέα μέσχ είς τό απού δαστήοιον τοθ τσάρου ήκουε κραυ γάς πολιτών άφ' ενός καί άξιω ματικών καί σερατιωτών άφ' έτι ρου, τδν τελευταίων προσπαθού των να ουγκρατήσουν την δλοένα όγκουμένην καί ίπιιλοθσαν άνθρω ποθάλασσαν εκείνην. Ό πρίγκηψ Παθλος είχετ' αύ χιλ τεντωμένα πρό; την όχλοβοή εκείνην, Ιφοβεϊτο δτι άπό σπγμή είς στιγμήν θά ήκουε την τρομε ράν διαταγήν των αξιωματικών δ- κως δ στρατός σηκώση τα δπλα τού καί αρχίση ν» πυροβολή κα τα τοθ κόσμου. Αί σφαίραι θά έ* πεφταν οέ άφθονο ψαχνό. 'Η ίδέα τόν έκαμε ν' άνατριχιάση. Επι τα έστράφη πρός τόν τσάρον κα είπεν είς ήσυχον τόνον: (ουνεχίζεται) Μ1ΝΩΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΕΡΙΟΛΟ! ΑΠΟΚΡΕΩ μέ τό μουσικό συγ κβ&ττΐμα τοθ Ραδιοφωνι· κοθ ΣταθμοΟ Αθηνών: ΚΟΤΓ.ΚΕΦΑΑΟΗΙΤΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ώρα 3 μ. μ. χά! 10 μ. μ. ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ Μετημφιεσμένων καί μή. Μέ νέας έκτελέσεις μουαικής χαΐ τραγουδιοΰ τοΰ συγκροτήματος, καί μέ διοργανωτήν τόν συμ πάθη είς ίλους κ. Νΐκον Μακρήν. Την Κυριακήν (τελευ¬ ταία άποκρηά). Τιμητι¬ κή καί άποχαιρετιστή- ριος τοΰ συμπαθούς καλ¬ λιτέχνου κ. Γ. Κεφαλω- νίτη, σολίστ κιθαριστοδ. Αύριον: ΧΟΡΟί ΝΑΥΤΙΙΗ! ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ δπηρέτρια μέχρι 15 έτών παρά οικογενείας ανευ τέχνων. Πληροφορίαι παρά τώ χ. Γ. 'ίρΐβιζάχη έμπορορράπτη *,πλα- Βενιζέλου (2υντρφάν,), Κεμάλ Άτατούρκ ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τοθ "Αρμστρογγ. 28ον "Επιρροήν επί των φάσεων τοϋ αγώνος άσκοϋσαν υπό τάς συνθήκας αύτάς οί λοχα γοΐ, οί κατωτεροι άξιωματι κοί, άκόμα καί οί λοχΐσι καί οί δεκανεΐς. Καί έν τοσούτω καί δτσν άκόμη έμεινε μέ την τελευ ταΐαν δράκα των έφεδρειων τού, ό Μουσταφά Κεμάλ έδέ σποζε τής μάχης. Ή πρόσω πικότης τού πού ένεθάρρυνε καί έτόνωνε, ενέπνεεν όλό κλήρον τό τουρκικόν στρά τευμα, καί έ<σνε καί τόν τε λευταΐον στρατιώτην νά σφίγ γη τα δόντια καί ν' άντέ ΧΠ; Άπό καιροθ βίς καιρόν έ χάνετο Ενός άπό τούς δεσπό ζοντας λόφους, ή η"ττα έφαί νετο βΐβαΐα, ή τουρκική γραμ μή ήρχιζε ν' άπωθήται, νά κλο νΐζεται, άλλά δέν διελύετο, διότι πάντοτε την κρίσιμον στιγμήν ό Μουσταφά Κεμάλ εσπευ&ε νά την βοηθήση. Εΐ- χε μάθει καί την τελευτσί αν σπιθαμήν τοθ έδάφους. "Ηξευρε την αξίαν κάθε τομέως των στρατευμάτων τού, άκόμη κσΐ κάθε διοικη τοθ τάς Ικανότητος. Έδέ σποζε τής μάχης άπό τό δω μάτιόν τού τοθ Γκιόζ Τεπέ. "Υστερα άπό δεκατεσσάρων ή μερών συνεχεϊς έχθροπραξί άς. ή μάχη δέν είχεν άκόμη κριθή1, άλλ' ό Μουσταφά Κε λάλ άνεγνώριζεν δτι έπέκει το ή κρίσιμος στιγμή. Είτε ή μ(α, είτε ή άλλη πλευρά, θά έκάμπτετο. Ή Ιντασις είχεν άποκορυφωθή*. Τα νεθρα τού εΐχαν φθάσει είς τό κατακόρυφον. Μέ τό •σαραμικρόν τΐαρωργΐζετο, ήρε θίζετο, βλαστηαοθσε. Δυνατά άνασκοποθσε την κατάστασιν ώσάν νά συζητοΰσε μέ τόν εαυτόν τού. ΤΙ νά κάμη; Νά διατάξη ύποχώρησιν πρίν ή είνε άργά, ή νά έμμεΐνη; (συνεχΐζεται) 'Η στήλη τού ώραιόκοσμου. Ό χορός τού Ώδείου Είς την αίθουσαν τίς «Μίνωος» εδόθη προχθές τό βράδυ ό χορός τοΰ Ώδείοο Ηρακλείου. Όπως δ" ανεμένετο εστέφθη καί εφέτος υπό πλήρους επιτυχίας. Ή αϊ3ου σα καλλιτεχνικόν διακοσμιμένη Κυλικεΐον ιτλουσιώτατον. ΚαΙ ή συρροή κόσμου μεγώλη, μεγαλυτέ ρα άττό πέρυσι- Τό διδακτικόν προ σωττικόν τοθ ΏδεΙου μέ τούς μα θητάς καϊ μαθητρίας τού κατέβα λάν κάθε φοοντΐδα, προέβλεψαν καί την πλέον ασήμαντον λειττομέ ρειαν διά ν' αποτελέση ό έφετει νός χορός γενονός ανάλογον πρός τάς ποοσδοκίας τοθ κοινοϋ Καί υπήρξε πράγματι ή σημειωθεΐσα έπιτυχία λαμπρά. "Εσημειώθησαν κατά την έσπεοΐδα θαυμάσιαι έμ- φοινΐσεις κυρίων καί δεσποινίδων επεκράτησε δέ καθ" δλην την δι· άοκειαν τοΰ χοροθ, παραταθένιος μέχοι των πρωΐνών ώρών, άρκετό κέφι. Διεκρίναμεν: Τόν ύποδιευθυντήν τής 'Εθν. Τραπέζης καί την κ.Βαρ δάκη, την κ. καί τόν κ. Πλέτοαν, τάν άνπσυνταγ)χην κ. Διαμαντό ττουλον, τόν Διοικητήν τής Χωοο φυλακής καί την κ. Όρφανουδά- κη, τόν άντεισαγγελέο κ. Πανα γιωτόπουλον, τόν Πρωτοδίκην κ. Παπαγεωργότιουλον, τόν ταγμα τάρχην καί την κ. Τσικριτση, την κ. καί τόν κ. Ευστρ Γαρεφαλάκην, τόν κ. Στ. Λογιάδην, την κ. καί τόν κ. Λ. Κανακάκην, τόν κ. καί τΛν κ. Δεριιιτζάκην, την κ. καί τόν κ. Χριστόττουλον, τόν λοχα νόν καί την κ. Πολιτάκη, τόν κ. καί την κ. Μιχ. Καστελλάκη, την κ. καί τόν κ. Κ. Χατζάκην, την κ. καί τόν κ. Καπαρουνάκην, την κ. καί τόν κ. Μαρκίδην, τόν κ. καί την κ. ΛεοντΙδη, τόν κ. καί την κ. Γόβη, τόν κ. Πσπαστεργιότΐου λον, τόν κ, Γ. Παπαδάκην, τόν Ιτ τρόν κ, Σταυρακάκην, τόν κ. καί την κ. Χρυσάκη, τόν κ. καί την κ. Λεμπιδάκη, τόν κ. καί την κ Μανουσάκη, τόν κ. καί την κ. Δαμιανάκη, τόν κ. Γ, Παντουβίτ κην μετά τής δίδος αδελφής τού, τόν κ. καί την κ. Μιχ. Κανακάκη, τόν κ. Γοαμματικάκην, τόν κ. Γ. ΣτεΦανίδην, τόν κ. .καί την κ. Τζουλάκη τραπεζιτικοθ, τόν κ. καί την κ, Τσαγκσράκη, τόν κ Μ. Τζομπανάκην, τόν κ. καί την κ. Ίαΐράκη μετά τής δίδος Κα στρινάκη, τόν κ. Καρυστινόν, τόν κ. καί την κ. Νικητοπούλου, τόν κ. Μανούσακαν, τόν κ. καί την κ Β. Μιστίλογλου, τόν κ. Ν. Σακλα μπάνην, τόν κ. Τζανάκην, τόν κ. καί την κ. Παναγιωτίδη, τόν κ. Παπαδάκην φαρμακοποιόν, τόν Ια τρόν κ Βελισαρίου, τδν κ. καΐ κ Κριαράν, τόν κ, Μ. Κορνσρον, τόν κ. Κατσάρον, την κ. Γρυλιωνάκη, τδν κ καί την κ Γ. Ίατρίδην, τόν κ. <αΙ την κ. Άρχατζιχάκη, τόν κ. Γαλάνην, τό» κ. Λαμπαδαρίδην, τόν κ. καί την κ, Γεπεσάκη, τόν κ. Ί. Πολυχοονίδην, τόν *. Μελισ σείδην, τόν κ. Μιχ Χατζάκην, τόν κ. Γ, Βσσάκην, τόν κ, καί την κ, κ, Μιχαήλ Μανουσάκη, τόν ■/, Μιχ, Καλογήρου, τόν κ, καί κ την ·λ. Μπαλτζακη, τόν κ, Π, Φορ τσάκη, τούς κ, κ, Μπαμιεδάκη, Άν δρεαδάκην, Μικεδάκην, Κόπακαν, Λουφράκην. Κουναλάκην, Κσραντι νόν, Μ. Μττετεινάκην, Γ Κουνδου ράκην, Ανδρ, Παπουτσάκην, Λευ κόχειρ, Χρ, Προβατίδην, τόν κ νχΐ την κ, Σταματάκη. Διεκρίναμεν έπίσης τάς χαρι τωμένας δίδας Μαρκίδου, Καστρι νάκη Παπαδάκη. Σακλαμπανη, Άρ χατζ ,κάκη, Γεπεσόκη, Δερμιτζά κη, Χρυσάκη, Κοβροΰ, ΒΦργη, Λε οντίδου, Μπραγάκη, Φοινικιανάκη, Μιταμπαλετόκη, Στρατάκη, Ίακω βΐδου, Πεπόνη, Μελισσείδου, Βλα σάκη, Χατζάκη, Κατά την χορευτικήν ού ήν έσπε ρ(δσ, την τόσην σηαειώσασαν επι τυχίαν, έτραγοθ^ησε καταγριοο κροτηθεΐς δ καθηγητής τού Ώ5ίί ου κ, Καρυστινός έχορευθησαν δέ καΐ τοπικοί χοροΙ, ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ 'Η Ένωσις Σουλτανοπαρα- γωγών Κρήτης Α. Ε. διακη- ρυττει δτι, ι ΈκτΙθεται είς μειοδοτικήν' δημοπρασίαν δι' ένσφραγί-1 στων προσφορων άνευ όρΐου έκπτώσεως ή κατσσκευή των άποθηκών συγκεντρώσεως τής "Ενώσεως έν ΉρακλεΙφ προ- ΟπολογισμοΟ δρ. 1.750.000 συμφώνως τή μελέττ) τοθ μη χανικοΰ Δημ. Μσυροκουκου- λάκη. ! Ή [δημοττρασία ένεργηθήσε' ται έν Ηρακλείω έν τοίς Γρα-' φείοις τής Ενώσεως ("Εργο¬ στάσιον Μαγγανά) την 2 Μαρτίου 1939 ημέραν Πέμ¬ πτην καί ώραν 11 π. μ. | Δεκτοί είς την δημοπρασί¬ αν γίνονται έργολάβοι πάσης τάξεως δι* έργα οΐκοδομικά. Ή εγγύησις 6>ά την συμμε
  τοχήν είς την δημοπρασίαν ό
  ρίζεται είς δρ. 150.000. ί
  Τα σχετικά τη"ς μελέτης εύ
  ρίσκονται κατατεθειμένα είς'
  χά γραφεΐα τής Ενώσεως καί'
  είς τό γραφείον Μαυροκου- |
  κουλάκη—Φθενάκη(εΤσοδος θε
  ρινοθ κινηματογράφου Πουλα |
  κάκη)Ενθα δύνανται νά λαμ ,
  βάνωσιν γνώσιν οί βουλόμε ι
  νοι κατά τάς εργασίμους ημέ¬
  ρας καί ώρας.
  Έν Ηρακλείω τή 15 Φε-
  βρουσρίου 1939.
  Ένωσις Σουλτανοτταραγω
  γών Κρήτης Α.Ε.
  Ό Άντιττρόε5ρος τοθ Δ.Σ.
  Ανδρέας Καστΐλάκης
  «ΕΘΝΙΚΟΝ»
  Τό κέντρον τοθ γλεντιοθ
  καί της εύθυιαίας
  Καθημερινώς
  ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ
  μετημφιεσμένων και μή
  7 μ. μ. καί 1Ο μ. μ.
  Μέ την ορχήστραν τοϋ Ραδιοφωνι-
  κου ΣταθμοΟ "Αθηνών τού κ.
  ΖΟΣΕΦ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ
  καί τόν άσσον των ντιζέρ κ.
  Ν1ΚΟΝ ΓΟΥΝΑΡΗΝ.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΙ ;
  ΜΕΡ. ΑΥΑ1ΚΗ-Μ1Τ21ΠΕ1ΑΚΝ
  ^Δέχεται είς τό ίργαστή- ;
  ριόν της (Πλατεΐα ΒαλιΒέ ■
  Τζαμί). ι
  Εξπρές θαλαμηγόν
  "ΣΟΦΙΑ
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανόυαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί-
  καρΐαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΛΜΛΜΠ. Π. ΚΟΡΠΗ
  Σάντα Έλενα
  ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ Κ ΑΛΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Προϊόν αής ΑΧΑΤΑΣ
  Κάνομεν την μεγαλυτέ
  ραν κατανάλωσιν διότι ην-
  λοΰμεν ·λα τα ύφάσματα είς
  τιμάς άσΗγκρίτνς εύβηνάς.
  ■ ■1
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΜ. Ε. ΠΕΡΑΚΗ
  Παραττλεΰρως είσόδου
  ρονόμων Α. Νίβα.
  οΐκίας κλη-
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ββ|Μ
  μοδα είνε Ο ΗΕΡΑΗΤΖΟΥΛΗΣ
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  "Αριθ. πρωτ. 1889.
  Πρόγρκμμα άνκγχαστικοΰ
  πλειστηριασμοδ ακινήτου
  Της ύφειλέτιδος τοϋ Δημοσί
  ου Αικατερίνης συζ. Ι. Μιχ.
  Δασκαλάκη τό γένος Μ. Ά-
  θανασάκη κατοίκου Κάτω
  Βαρβάρων Πεδιάδος.
  Ό Διευδυντής τοθ Ταμείου
  Ηρακλείου.
  Δηλοποιώ (άρθαα 21 καί 41
  ΝΕΔΕ), δτι ή διωκομένη ό
  φειλέτις τοθ Δημοσίου Αίκα¬
  τερίνη σύζυγος Δασκαλάκη τ!ι
  γένος Άθανασάκη κάτοικος
  Κάτω Βαρβάρων όφείλει έξ
  άμέσων φόρων δραχ. 13.189
  μεΐον τα έν τώ μεταξύ κατα-
  βληθέντα ποσά καί πρός ίκα
  νοποίησιν τοΰ δημοσίου έκθέ
  τω είς αναγκαστικόν πλειστη
  ριασμόν τό άκίνητον κτήμά
  της ώς περιγράφεται είς την
  άπό 22 Δεκεμβριού 1938 έκθε
  σιν άναγκαστικής κατασχέσε-
  ως τοϋ κατοτσχέτου Νικολάου
  Κεφαλάκη 'ΕπιμελητοΟ Ταμεί
  Ηρακλείου ήτοι έν α έλαιόφυ
  τον μέ 60 ελαιόδενδρα εκτά¬
  σεως έννέα στρεμμάτων μέ
  πλησιαστάς Γεωργίου Δοαγω
  νιωτάκη Μιχ. Μαρνελάκη καί
  δρόμω έκ δύο μερών όξίας
  δρχ. 40 000.
  Καί διακηούττω,
  δ π τό ώς είρηται κτήμα έκ
  πλεισιηριάζεται την Κυριακήν
  2αν τοϋ μηνός Απριλίου
  τοϋ έτους (1939) χίλια
  ένεακόσια τριάκοντα έν
  νέα καί ώραν (ΙΟην) δεκάτην
  πρωϊνήν καί περατοΰται την
  δωδεκάτην (12ην) μεσημβρινήν
  αυθημερόν (αρθ. 43 ΝΕΔΕ).
  Ό πλειστηριασμός γενησε¬
  ται ενώπιον τοθ επί τοθ πλει
  στηριασμοϋ ύπαλλήλου κ. Έμ
  μανουήλ Ιδομενέως Συμβο
  λαιο; ράφου κατοικοεδρεόον-
  τος έν Καστέλλι© ή τοθ νομί-
  μου αύτοθ άναπληρωτοΰ έν
  Καστελλίφ καί είς τόν συνήθη
  των δημοπρασιών τόπον υπό
  τούς εξής ορους:
  1) Πρώτη προσφορά διά λο
  γοριασμόν τοθ δημοσίου έχει
  όρισθρ δραχ. δέκα τρΐς χιλιά
  δας (13 000).
  2) ΑΙ προσφοραί γίνονται
  είς χρήματα.
  3) Ουδείς γίνεται δεκτός
  πρός πλειοδοσίαν εάν δέν κα
  ταθέση τό 1)4 τής έκτιμηθεΐ-
  σης άξΐσς είς μετρητά. Αί κα
  τατεθεΐσαι έγγυήσεις διά την
  πλειοδοσίαν έπιστρέφονται ά
  μέσως πλήν τής τοθ ύπερθεμα
  τισαοθ (άρθρον 44 § 3η τοθ
  ΝΕΔΕ).
  4) Ή κατακύρωσις γίνετα
  είς τόν προσφέροντα τα πε
  ρισσότερα (Π. Δ. 974).
  5) Ό πλειοδότης ύποχρεοθ
  ται νά προσφέρη άξιόχρεων έγ
  γυητήν, "ίνα συνυπογράψη την
  έκθεσιν τοϋ πλειστηοιασμοϋ
  6) Τα κηρύχεια καί πάντα
  τα έξοδα βαρύνουσι τόν υπέρ
  θεματιστήν.
  7) Εάν ό ύπερθεματιστής
  ή 6 έγγυητής αρνηθή νά υπο
  γράψη την έκθεσιν πλειστηρια
  σμοθ γίνεται μνεΐα, άλλά αί
  ύποχρεώσεις τταραμένουν αί
  αυταί ώς νά υπέγραψε.
  8) Εάν ή τελευταία προσφο
  ρά είναι μικροτέρα τοθ ήμίσε
  ως τής άξίας τοθ ακινήτου ό
  όφειλέτης δύναται καταβάλ
  λων άμέσως τα Ιξοδα νά ζητή
  ση τόν άναπλειστηριασμόν
  (άρθρον 45 ΝΕΔΕ).
  9) Ή έκλειστηρΐασις τέλει
  επί 15 ημέρας υπό την έξου
  σιαστικήν αΐρεσιν τής καταβο
  λής των όφειλομένων υπό τοθ
  διωκομένου όφειλέτου (48 τοθ
  ΝΕΔΕ).
  10) Ό όπρρθεματιστής υπο
  χρεοθται άνευ άλλης εΐδοποι·
  ήσεως νά καταβάλη είς τό
  Δημόσιον Ταμείον τό έκπλει-
  στηρίασμα έντός 25 ημερών
  (45 κσί 48 τοϋ ΝΕΔΕ).
  11) Ή μή έμπρόθεσμος κα
  ταβολή τοθ έκπλειστηριάσμα-
  τος #υνεπάγεται άναπλειστη
  ριασμόν καί τάς συνεπείας
  τοθ άρθρου 47 § 1η τοϋ ΝΕ¬
  ΔΕ κατά τοθ ύπερθεματι-
  στοθ.
  12) Πάς άναγγελθείς ένυ·
  πόθηκος καταβάλλων τα έξο¬
  δ πρίν καταστή τελεσίδικος
  ή έκπλειστηρίασις δύναται νά
  ζητήση (έπΙ Ιδία τού εύθύνη
  διά τό άποτέλεσμα) παρά τοθ
  επί τοθ πλειστηοιασμοθ ύπαλ¬
  λήλου άναπλειστηριασμόν (άρ
  θρον 47 § 3 τοθ ΝΕΔΕ).
  Κατά τα λοιπά έφαρμόζον
  ται αί διατάξεις τοθ ΝΕΔΕ
  καί αί τής Πολ. Δικονομίας δ-
  που θέν αντίκεινται πρός αό
  τόν.
  Νά κοινοποιηθή, τοιχοκολλη
  θη καί δημοσιευθή, δπως κσί
  δτΐως δ Νόμος περΐ εΐσπράξε
  ΠΩΜΙΚΗ
  ΒλΠΤΙΣΕΙΣ.—Τό πσρελθ. Σάβ·
  βατον δ κ. θεόδωρος Σακτουντζά
  κης άνεδέξατο τής κολυμβήθοας
  τό χαριτωμένο κοριτσάκι τού κ.
  Δράκου ΌρφανοΟ ονομάσας αύτό
  Είρήνην. Είς τοΰς γονεΐς καί τόν
  ανάδοχον εύχόαεθα νά τοίς ζήση,.
  Φ.—
  ΓΑΜΟΙ.-Δνΐς Εύαγγελία Τζα¬
  νακάκη κ. Βασίλειος Μαγριπλης,
  ετέλεσαν τούς γάμους των. Παρά-
  νυμφος τΐαρέστη δ κ. Ν. Σπανά< κης πρόΕδρος τής κοινότητος Νε¬ απόλεως, θερμά συγχαρηΐήρια. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.-Ή κ. ΕύανγΕ- λία Μογριπλή θά δεχθή την 25ην Μαρτίου. . ΝΕΟ1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.- Δούς τάς νενομισμένας έξετάσεις ενώ¬ πιον των καθηγητών τής νομικής σχολής Αθηνών 6 κ. "Εμμ. Χατζη¬ δάκης ε"λαβε τό δίηλωμά τού μέ επίζηλον βαθμόν, θερμά συγχαρη τήρια. Γΰρω στήν ηόλι. Ό καιρος έζακολουθεϊ νά βελ- τΓοΟται, &ν κρίνωμεν τουλάχιστον τα πράγματα άτιό χθές την τιρωΤ· αν. —'Εννοεΐται δτι Ρέν δΧειψςκν οί ...καχύποπτοι καιροοκόποι οί δποϊοι λαβόντες αφορμήν άπό με· ρικά συννεφάκιαι. —Προέβλεπον νέαν κακοκαι¬ ρίαν. —Ώς κα'ιχθές έγράφομεν κοσμι- κόν γεγονός έκ των πρώτων τής εβδομάδος αυτής θά έσημείωνεν ό χορός των Γυμναστικών Όργα- νώσεων. ^ — Ό χορός θά εδίδετο ώς γνω¬ στόν είς τό «Ντορέ» ανεμένετο δέ είς σύόν τόσον κοσμοσυγκέντρω σις όσον καί έηΐδειξις έκλεκτών άμφιέσεων καί γενικώς έμφανίσε· ών έκ τοΰ ώραίου φύλου. —Προεξοφλεϊτο έτΐίσης άπό~, τούς είδότας καί ή ζωηρότης τοθ · χοροθ. —Τα χορέυτιχά κέντρα. άσχέ· τως των δημοσΐων χορών, προβλέ πεται δτι θά έργασθοθν «κατά κυ ριολεξίαν» τάς Οιτολειπομένας η¬ μέρας των Απόκρεω. — Άλλως τε είνε πλέον ολίγαι αί ημέραι αυταί καί έπιβάλλεται νά δοθή Μνας τόνος περισσότερον είς την υφισταμένην φαιδρότητα των διαακεδάσεων τής έποχης. · — Άνεμένοντο λοιπόν πιέννες ' είς αύτά άπό σήμερον καί ΙδιαΙ- τατα αυριον καί μεθαύριον —"Επί τφ θανάτφ τού" Πάπα είς την ένταθθα καθολικήν εκκλησίαν άνυψώθη άπό προχθές μεσίστιος ή σηααία τοΰ Βατικανοΰ —Ή σημαΐα αυτή άποτελεΐται άπό κίτρινον καί λευκόν φέρει δέ είς τό μέσον κλεΐδας χιαστΐ χ αί την Παπικήν τιάραν άνωθεν. —ΟΙ κώδωνες έπίσης τοϋ ΙδΙου ναοΰ ήϊουν πενθΐμνς την ημέραν της κηδείας τοθ ίκλιπόντος Πον τίφηκος. — Καί τό Γυμνάσιον θηλέων έξέ δραμε προχθές είς τάς πρός τόν Πδρον εξοχικάς έκτάσεις. —Άλλά καί γενικώτερον ή θαυ αασία λιακάδα της ΤρΙτης υπήρξε διά τα έκπαιδευτήριά μας. — ΜΙα εύκαιρΐα έξαιρετικής ψυ χαγωγΓας άνά τό ύπαιθρον. —Τό Ηράκλειον δέν έμεινεν οθ τε αυτήν την φοράν παραπονεμε- νόν άπό τό "Εθνικόν Λαχεΐον. —Ιδία μέ τό κέρδος των 60.000 δρ. τό οποίον καθ" ά τΐληοοφορού μεθα ίτυχεν έζ ήμισεΐας είς έηαγ γελματίας. —Έκ των εχόντων αρκετάς α¬ νάγκας. —'Απόψε προυηνύεται κοσμθ συγκέντρωσις έπίλεκτος καί είς τόν χορόν τοθ ,Όρίΐβατικοΰ Συν δέσμου όργανούμενον μέ δλην την δυνατήν έπιμέλειαν καί τάς σχετικάς «σουρπρίζ». —'Εξακολουθοΰν πάντο^ε μέ πολλίιν κοσμοσυγκέντρωσιν καί έηιτυχίαν αί τιαραστάσεις τοθ θι· άσου Ξίδη. —Χθές τό εσπέρας ανεμένετο πάλιν κοσμοσυρροή μέ την θρυλι κήν «Γκόλφω» ίήτις διά πρώτην άνεβ βάσθη διασκευασμένη είς ό- περέτταν. έ Ρέπορτβρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Τό 43 Σύν)μα πεζικοθ προ· κηρυσσει δημόσιον μειοδοτικόν διαγωνισμόν διά την επί εν δτος άτιό 1ης Απριλίου 1939 άνάδειξιν έργολάβου χορηγή- τοθ κρέατος διά τάς ανάγκας των μονάδων τής φρουράς Ήοσκλείου. Ό διαγωνισμάς ένεργηθήσε ται την 12ην τοθ μηνός Μαρ· τΐου έ. έ'. ήμέοαν Κυριακήν καί ώραν 10—12 ττ. μ. είς τόν συνήθη τόπον δημοπρασιών καφφενείον τό «Κέντρον» καί ενώπιον τριμελοϋς έξ άξιωμα τικών έπιτροπής. Όροι συμφωνιών εισίν κα- τατεθειμένοι είς τα γραφεΐα τής διαχειρίσεωςτοθ Συντάγμα τος καί είςτό Φρουρσρχεΐον Ή ρακλείου, οπόθεν οί βουλόμε¬ νοι δύνανται νά λτμβάνωσιν γνώσιν τούτων καθ' εκάστην καί κατά τάς εργασίμους ώ¬ ρας, Τα έξοδα δημοσιεύσεως καί κηρύκεια βαρύνουσιν τόν τε· λευταΐον μειοδότην. Ηράκλειον τή 14—2—1939 Ό Διοικητής τοθ Συν)τος Διαμαντόπουλος ως δημοσίων έσόδων όρίζει. Έν ΉρακλεΙφ τή 31—ί—1939 Ό έπισΐτεύδων Διευθυντής τοθ Ταμείου Ηρακλείου Μιχ. Τζ
  ι.
  II
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  514ον
  Αλλοίμονον είς εκείνον 8που θέλει νά είνε πά
  ράσιτος! αύτάς γίνβται ψεΐρα τη"ς κοινωνίας. ΤΑ!
  δέν σ' άρέσει νά έργάζεσαι.
  Μόνον τί θέλεις; νά τρώς μόνον καλά καί νά
  π(ντ|ς καί νά ξαπλώνεσαι; Θά πΐης νερόν, χωρίς άλ
  λο τΐποτε' θά φάγης μαύρον ψωμΐ' θά κοιμηθής
  επάνω είς Ινα σανίδι μ' ενα σΐδηοον τριγύρω είς
  τα μέλη σου καί την νύκτα θά αίσθάνεσαι την
  κρυερότητα αύτοθ τοθ πράγματος επί τής σσρκός
  σου! Τα σπφς αύτά τα οΐδηρα, καί φεύγεις' αύτό
  γίνεται.
  Θά κυλισθής δμως ώσάν ερπετόν μέσα είς τα
  άπέραντα κλαδιά, καί θά φάς χόρτον, ώσάν τα
  θηρΐα. Καί θά ξαναπιασθής πάλιν. Καί τότε θά
  περάσης έτη πολλά μέσα είς έ'να σκοτεινόν λάκ
  κον, δεμένος άπό την άκρη. τής άλυσΐδας σου είς
  τόν τοΐχον, ζητών ψηλαφητά τό σΐαμνί σου διά νά
  πΐη,ς ύδωρ είς την δίψαν σου" δαγκάνων έ'να κομ
  μάτι έλεεινό ψωμί, Ενα ψωμ(, ώσάν τα μαϋρα τάρ
  ταρα, δπου ουδέ οί σκύλοι δέν τό θέλουν' τρώγων
  κουκκιά, τα ό ποία κατέφαγον προτήτερα άπό σέ
  ο( σκώληκες.
  Τέλειον έντομον μέσα είς έ'να ύπόγειον. Ά!
  λάβε οΐκτον πρός τόν ίδιον τόν εαυτόν σου. ά
  θλιον παιδί καθώς εΤσαι άκόμη νεώτατος' δέν
  είνε άκόμη είκοσιν έτη άφότου εύρΐσκεσο είς τής
  τροφοθ σου τό βυζΐ, καί ΐσως άκόμη ζή ή μήτε
  ρα σου! Άκουσέ με, παιδί, εμέ άκουσε. Αυτήν
  την ώοα, σοθ χρειάζεται καλή μαύρη τσόχα διά
  φορέματα' σοθ χρειάζονται υποδήματα βερνικω
  μένα' χρειάζονται είς την κόμην σου μύρα καΐ
  σγουρά μαλλιά, διά ν1 άρέσρς είς ταίς γυναΐ
  κες. Άλλά θά σέ κουρεύσουν έ"ως είς τό κρα
  νΐον καί θά σοθ δώσουν νά φορέσης μία κόκκινη
  καζάκα, έμβάδες ξΰλινες. Τώρα θέλεις νά φορής
  δακτυλΐδι* άλλά θά φορέσης κρίκον-εΐς τόν λαι
  μόν.
  Καί άν στραφης νά κυττάξρς γυναΐκα. ίνα
  ρσβδισμό είς τα νώτα. Καί θά έμβής νέος, ροδό
  χρους, δροσερός, μέ ζωηρά μάτια, μέ δλα σου τα
  δόντια λευκά, καί μέ την εΰμορφην νεανικήν σου
  κόμην καί θά βγής άφανισμένος κυρτωμένος, ρυ
  τιδωμένος, χωρίς δόντια φρικτός, μέ άσπρα μαλ¬
  λιά. Ά παιδΐ μου, παιδί μου! είς κακόν δρόμον
  έμβήκες' κακά σέ συμβουλεύει ή όκνηρία σου' ή
  βαρύτερη άπό δλαις τής έργασίες είνε, πρέπε
  νά ξεύρης, ή κλοπή. Πίστευσέ με, μην έπαγγελ
  θη"ς τό κοπιαστικόν έπάγγελμα τής όκνηρίας. Δέν
  είνε εΰκολον πραγμα τό νά γΐνρ τις κακοποιός
  άνθρωπος' ολιγώτερον δύσκολον τό νά είνε τις άν
  θρωπος τίμιος.
  Τώρα έγώ σέ άφίνω' πηγαι νέ, καί νά θυμάσα
  τούς λόγους μου. Άληθινά, τί ή"θελες άπ' εμέ; τό
  πουγγί μου; λάβε το.
  (συνεχ(ζεται)
  ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. Γ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
  Πρός καλύτερον εξυπηρέτησιν τοθ κοινοθ με¬
  τεφέρθη πσρά τώ Καμαράκι παραπλεύρως Άγίας
  Παρασκευήν.
  Τηλ. 5-13.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σ0-
  ρον, Τήνον, Πάρον, ΝάςΌν.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑ-Η
  Τηλ. 5—41.
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσεος^ δλων των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  'ΑνακαινισΘέν καί πάλιν ίξαβφαλίζει βλα τ*
  πλεονεκτήματα τής άνέσεως καί ευχαρίστου δια-
  μβνής. ,
  ©έρμανσις—λβυτρα κ. λ. π.
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών.
  Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐσν κρυστάλλων
  ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
  Τιμαί λογικαί.
  Έ γκυκλοπα ιδ ε ί α
  Δι' έκεΐνοας πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους,
  ΥΠΕΙΝΗ... ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΗ
  Γ.
  Είνε άκόμη χαί ή ψυχική λε-
  'ομένη σφαϊρα, ή άϋλος δηλαδή
  κείνη δύναμις, ή δποία είνε α
  εξάρτητος άπό τοθ έγχεφάλου
  άλλά δι' αυτού Ιξωτερικεύεται
  καί δι* αύτοΰ κυβιρνα τό σώμα,
  ή δύναμις αυτή ή όποία κυρίως
  νοεΤ, σκέπτεται καί βούλεται. Μία
  σκέψις, μία ίδέα, μία άνάμνη
  αίς, μία ριπή φαντασίας, δλα
  αύτά έπε"εργοΟν ώς διέγερσις,
  άπαράλλακτα δπως ο ί άλλαι πού
  περιίγραψχ, καί έξαπολύουν άπό
  τό . έγκεφαλικόν κύτταρον την
  νευρικήν ενέργειαν πού έκδηλοθ
  ται είς τόν δλικόν οργανισμόν
  καθ' 8ν τρόπον σ<5ίς έξήγησα Την ενέργειαν αυτήν την δια τηρεϊ καί την άνανεώνει διαρ κώς μέσα είς την ζώσαν Ολην τοθ κυττάρου ή αέναος άνταλλα γή τής Ολης αυτής πού αποτελεί τό μέγα μυυτήοιον τοθ φαινομέ νού τής ζωής. Άλλά τα νευρικά κύτταρα έχουν την θαυμασίαν ίδιότητα δχι μίνον νά άναπλη ροθν διαρκώς δσην ποσότητα νευρικής ενεργείας άπολύουν μέ τό κέντρισμα των διεγέρσεων πού εξέθεσα, άλλά καί (>νά κρα
  τοθν άποταμιευμένον έντός των
  είς ίν άποθεματικόν τοιαύτης έ
  νεργείας, τό Οποίον δπό τάς συ
  νήθεις περιστάσεις μένει άχρη
  σιμοποίητον καί είς λανθάνου
  σαν κατάστασιν, διότι διά ν' ά
  πολυθη" χρειάζεται δπερβολική
  διέγερσις, πολύ ισχυρόν έρέθι
  σμα. Τοιαθτα έρεθίσματα ψυχι
  κης προελεύσεως είνε αί σνο
  δραί συγκινήσεις, ή συναίσθη
  σις κινδύνου καί ή σχετική
  εξέγερσις τοθ ένστίκτου τής α&τ,ο
  σ,ιντηρήίεω;, ή δργή, ή έρωτι
  κή άλλοφροούνη, ή άπόγνωσις,
  άλλά συνηθέστερον καί έντονώτε
  Αριθ. 5917.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΆναγκαστικοΟ πλειστηριασμοθ
  άκινήτων
  Ό Συμβολαιογράφος Αρχανών
  Νικόλαος ΆντωνΕου Μαυρογιάννης
  έν Επάνω Άρχαναις Τεμένους έ
  δρεύων καί κατοικών.
  Δηλοποιώ ότι
  Τού ΙατροΟ μ. Α. Ι. Γ.
  ρον ή χαρά χαί ή" τέρψις. Ινα
  έκτάκτως εύάρεσΐον συναίσθημα,
  ή άνέλπιστος Ικπλήρωσΐς ενός
  μυχίου πόθου ζωηροτάτου κα!
  είτε ίλλο τοιοθτο. Καί αυτή δέ
  άκόμη ή έκτάκτως ίσχυρά θέλη
  σις, μία γενναία καί ήρωϊκή ά
  πόφασΐς, Ινα υπεράνθρωπον θάρ
  ρος, μία συγκέντρωσις πίστεως
  ημπορεί νά έχμοχλεύση άπό τα
  νευρικά μας κύτταρχ 2σον άπό
  Βεμα ενεργείας καί δυνάμεως
  δύνανται νά διαθέσουν. Κατα
  πλημμυροθσα τότε τόν όργανι
  σμόν ή Ικτακτος έκείνη νευρική
  ενεργεια; δύναται νά πραγματο
  ποιήση παράδοξχ καί έκπληκτι
  κά άληθώς φαινόμενα ζωϊκής
  εντάσεως, νά κατορθώση θαύματα
  δυνάμεως, άντοχής, άναζωογονή
  σεω;, σφοδρότητος καί ίρμής,
  δλεθρίας μάλιστα, κάΊτοτε Έν
  γένει ιδίως πάσα ευάρεστος έν
  τύπωσΐς μάλλον ή ήττον Ιντο
  νος έπενεργεϊ ίπί τοθ όργανι
  σμοθ ώς 2ν ίσχυρότατον γαλβα
  νικόν ρεθμα διεγεΐρον αποτόμως
  δλα τα ζωτικά κέντρα τοθ νευ
  ρικοθ συστήματος. Κα! κυκλοφο
  ρία καί άναπνοή καί θρέψις 5
  πό την μαστίγωσιν ούτως ειπείν
  μιάς τοιαύτης έκτάκτου άναδόσε
  ως νευρικής ενεργείας ζωπυ
  ροθνται καί έντείνονται είς βαθ
  μόν πού γίνεται καταφανής καί
  μέ έξωτερικά γνωρίσματα ζωη
  ρότητος, εύεξίας, άνθηράς δψε
  ως. Καί ιδού πώς ή τέρψις, ή
  ευχαρίστησις;, ή χαρά καθώ; ένερ
  γοθν ώς ίσχυρά διεγερτήρια
  επί τοθ έγκεφάλου συντελοθν είς
  τόνωσιν τοθ όργανισμοθ, είς ά
  ναζωογόνησιν των ζωϊκών λειτουρ
  γιών, έν ένί λόγω είς την δ
  γείαν.
  (συνεχίζεται)
  περιφερείας πρώην Καστελλίου
  Πεδιάδος χαί νθν Αρχανών, άμ¬
  πελον σουλτανί έκτάσ:ως πέντε
  στρεμμάτων ή 5000 τ. μ. συνο
  ρεύΐυσαν κτήμασιν ανατολικώς
  κληρονόμον Γ. Χοχλιδάκη, νο
  τίως κληρονόμον Ν. Βαρδάκη
  |' δυτικώς δρόμφ άγροτινφ καί πά
  ραπλεύρως Έρασμίας συζυγου
  Εκτίθημι είς δημόσιον άναγ Άριστ. Νικολουδάκη καί βορεί·
  κασΐικόν πλειστηριασμόν τα άχέ
  λουθα ένυπόθηχα άκίνητα κτήμα
  τα άνήκοντα είς τούς άλληλεγ
  γυοφειλέτας συζύγους Χαράλαμ
  πον Κωνσταντίνου Ούστομανωλά
  κην καί Αικατερίνην Χαραλάμ
  πους ϋύσταμανωλάκη τό γένος
  Εμμανουήλ Λυριταάκη κατίίκους
  Αρχανών έπισπεύδει τής Έθνι
  ης Κτηματικής Τραπέζης τής
  Ελλάδος έδρευούσης έν Αθήναις
  καί έκπροσωπουμένης νομίμως
  δπό τοθ ΔιοικητοΟ αυτής κ. Ιω
  άννου Άθ. Δροσοπούλου κατοί
  χου Αθηνών δυνάμει καί πρός
  εκτέλεσιν των δπ' αριθ. 2451 καί
  2453 δανειατιχών συμβολαίων
  τοθ συμβολαιογράφου Ήρακλεί
  ου Εύστρατίου Γαρεφαλάκη πε
  ριβιβλημένων νομίμως τόν τής έκ
  τελέσεως τύπον καί πρός άπόλη
  ψιν των χατά των είρημένων άλ
  ληλεγγυοφειλετών άπαιτήσεων της
  ανερχομένας μέχρι τής άπό 14
  Όκτωβρίου 1937 πρός πληρωμήν
  έπιταγής της κοινοποιηθείαης
  είς τούς άλληλεγγυοφειλέτας χ*
  τα τα δπ' αριθ. 17495 χαί 17.
  496 τής 18 Νοεμβριού 1937 επι
  δοτήρια τοθ δικαστικοθ κλητή
  ρος τής περιφερείας τοθ Πρωτο
  διχείου Ηρακλείου Γεωργίου Μα
  νουσάκη χαί μεταγραφείσης είς τα
  οίκεΓ» βιβλία τού δποθηχοφυλα
  χείου Αρχανών δπ' αΰξοντα αριθ
  μόν μεταγραφών 19405 κβί τοθ
  δποθηκοφυλαχείου Καστελλίου
  Πεδιάδος δπ' οδξοντα αριθμόν
  μεταγραφών 57957, έν συνόλω
  είς Λίρας Αγγλίας Στερλίνας
  ϊψεως έν Λονδίνφ τριακοσίας έ
  ξήκοντα πέντε χαί πέννας δ6ο
  (£ 365. Ο 2) ήϊοι τα εξής χτή-
  ματαΐ) Είς θέσιν «Άνεμόμυλος»
  τής περιφερείας τοθ χωρίου Κα¬
  ταλαγάρι, τίως Δήμου Άγιών
  Παρασχιών καί Είρηνοδιχίΐαχής
  ως Έμμ. Γωνΐωτάχη χαί Ζαχαρί
  ου Κανάχη. Β) Εί; την περΐφέ
  ρειαν Αρχανών, έμονύμου Κοι
  νότητος χαί Είρηνοδικείου 2,
  Είς θέσιν «Χωματόλαχκος» άμ
  πελον κοτσΐφάλι εκτάσεως δύο
  σ:ρεμμάτων ή 2.000 τ. μ. συνο
  ρεύουσαν ανατολικώς δρόμφ δημο
  σίφ, νοτίως Ιωάννου Κοντζεδάκη
  Γεωργίου Κουτουλάχη χαί Ιωάν¬
  νου Φουντουλάκη, δυτικώς Χρι
  στοφόρου Ούσταμανωλάχη χαί βο
  ρείως Παντελή Δχσκαλάχη. 3)
  Είς θέσιν «Κάμπος» χρεββατίνα
  ρ»ζαχί εκτάσεως ενός στρέμματος
  1000 τ. μ. μέ στύλους συνορεύ
  ουσαν χτήμασιν ανατολικώς χλη
  ρονίμων Κωνσταντίνου Ού
  σταμανωλάαη, νοτίως Ηρακλέους
  Αύγουστάχη, δυτικώς δρόμφ δή
  μοσίφ χαί βορείως Πέτρου 'Αγκρι
  θαράχη. 4) Είς θέσιν «Κάμπος»
  ή «Καντήλι» χρεββατίναν ραζαχί
  ενός στρέμματος χαί 1)4 ή 1250
  τ. μ. συνορεύουσαν χτήμασιν
  ανατολικώς άμαξιτη^ όίφ, νοτίως
  Τιμοθέου Λυριτσάκη, δυτικώς
  Γεωργίου Μηναδάκη χαί βορεΐως
  Δημ. Σηφάχη. 5) Είς θέσιν «Μου
  ρελάκια» ή «Πετροχοπιά» αγρόν
  εκτάσεως ενός στρέμματος ή 1000
  τ. μ. περιέχοντα 35 ελαιόδενδρα
  χαί συνορεύοντα κτήμασιν ανα¬
  τολικώς Νικολάου Λυριτσάκη,
  νοτίως δρόμφ δημοσίφ, δυτικώς
  Άντων. Χαραλαμπάκη χαί βορεί
  ως Παναγιώτου Ψαλτάκη. 6)
  Είς θέσιν «Κατσουρνιά» αγρόν
  εκτάσεως ' τριών στρεμμάτων ί)
  3000 τ. μ. περιέχοντα 75 ελαιό¬
  δενδρα μετά συνεχομίνης βορεί¬
  ως άγριάδος εκτεινομένης μέχρι
  τοθ ποταμοθ, συνορεύοντα ανατο¬
  λικώς, νοτίως χαί ξντιχ&ς Γε
  ωργίου Λυριτσάκη καί βορείως
  μέ άγριάδα τοθ ίδίου όφειλέτου.
  Ό πλεισιηριασμός γενησεται
  ΌχορόςτοΰΜορφωτικοΰ
  Συλλόγου των Αρχανών
  ΑΡΧΑΝΑΙΣ Φιβρουάριος (χν-
  ταποχριτοθ μας).—Ή χοροεσπερίς
  πού εδόθη τό παρελθόν Σάββατον
  11 τρέχοντος δπό τοθ Μορφωπ
  κου Συλλόγου τής κωμοπόλεως
  μας θά μείνη παροιμιώδης είς τα
  χορευτικά χρονικά των Άρχα-
  ών. Ουδέποτε χορός μέχρι σήμε¬
  ρον εσημείωσε την επιτυχίαν έ
  κείνου που διωρ^άνωσεν ή πνευ-
  ματική μας οργάνωσις. Μόνον είς
  την πόλιν τοθ Ηρακλείου καί είς
  τα πέριξ χωρία διετέθησαν υπέρ
  εκατόν εΖσιτήρια καίτοι οί άγο
  οασταί τούτων λόγφ των ημερών
  άφ' ενός καί τοθ βροχεροθ καΐ-
  ροθ άφ' ετέρου δέν προσήλθον. Ή
  ενίσχυσις των δμως τόσον ή δλι
  κή δαον καί ή ήθική προθυμότατα
  θη, διότι τό άριστον τοθτο
  Σωματείον τοθ δποίου ή κοινωφε
  λής δράσις είνε είς πάντας γνω-
  στή, έκτΐμάται καί άγαπάται δχι
  μόνον άπό ολόκληρον την κοινω
  Εάν των Αρχανών, άλλά καί άπό
  τόν έπιστημονικόν καί διανοούμε
  νόν κόσμον τής πρωτευούσης τοθ
  νομοθ μας.
  Τόν χορόν, δστις διήρκεσε μέ
  χρι τής 5ης πρωϊνής ώρας, έτίμη
  σαν διά τής παρουσίας των δ πρό
  εδρος τής κοινότητος κ. Χοχλιδά
  κης μετά τής οικογενείας τού, ό
  κ. θ. Μανέτας Είρηνοδίκης, δ κ.
  Βασίλ. Ξενάκης άγρονόμος καί δ
  κ. Αστυνομικάς Σταθμάρχης.
  Μεταξυ των παρευρεθέντων διε
  χρίθησαν ό κ. καί κ. Γλαμπεδάχη
  δ κ. καί κ. Χριστινίδου, κ. χαί
  κ. Μενελάου Ααμπράχη μετά των
  Δίδων θυγατέρων των Μαρίκας
  χαί θάλειας, χ. χαί χ. Νικ. Μαρ
  κομιχελάκη, κ. καί κ. Έμμ.
  Μαρκομιχελάκη, κ. χαί κ. Χαοιλ.
  Μαρκοδημητράκη, κ. καί κ. Νικ.
  Μηλλιαράκη, κ. χαί κ. Νικ. Κε
  φαλάκη, κ. καί χ. Μίμη Βουρλιω
  τάχη, Δίδες Λέλα Μαρκοδημητρά
  κη, Μαρ. Ιω. Μαΐση, Μαρίκα
  Χοχλιδάκη, Εύγενία, Ειρήνη, Άν
  να Παπαδάκη. Κατίνα Β*ρ*;άκη,
  Μαρίκα Κουκουράκη, ΕύαγνελΕα
  Μαρκοδημητράκη, Έλευθ. Ψαλ
  τάκη, Μαρ. Κοντίτξάκη, Άγγελ.
  Γριβάκη, Σκεύω Καλαθάκη, Πόπη
  Κατσοπρινάκη, Σ<εύω καί Μαρίκα Παχάχη, Κατίνα Δασ<αλάκη. Καί οί κύριοι Ιΐαπαδογιάννης καί Για φασάχης άνθ)σταΙ χωρ)χής, Κ. Κογκολάκης φαρμαχοποιός, Ιω. Τζαγκαράκης, Ί». Κουκουράχης, Έλευθ. Κονταξάκη;, Κωνστ. Η. Ουσταμανωλάχης, Ιω. Μαρχομι χελάκης, Έλ. Μαρχομιχελάχης,Γ. Ψαλτάκης, Βάσος Σκαρβέλης Άντ. Κυριακάκης, Β. Βαρδάκης, Εύαγ. Δασκαλάκης χαί πλεΐστοι άλλοι άκόμη των οποίων τα όνόματα μάς διαφεύγουν. Είς την κ. Παχάκην, κ. Πόττην Μαρκομιχελάκη καί Ιωαν. Γ. Μαρ κομιχελάκη έλαβον τα δώρα τοθ λαχείου. Μέ την ωραίαν αυτήν χοροεσΐτε ρίδα, ό χαλός χαί τόσον προσφι λής είς πάντας Μορφωτικός Σύλ λογος απέδειξεν δτι δχι μόνον είς την πνευματικήν κονίστραν, άλλά καί είς τόν στίβον τής χοσμικής κινήσεως γνωρίζει νά δρέπη πλου οίας δάφνας καί νά κερδίζη ώ- ρα'ας νίκας. —Φιλάνθρωποι δωρεαί. Σήμερον Ιέην τρέχ. ο! άδελφοί Γεώρ. καΐ Στυλ. Κωνσταντινίδης τροφοδοτοϋν τό «"Ασυλον της Γεροντισσας» μέ εκλεκτον καί ά Φθόνον φαγητόν μϊτά ςρρούτΜν, αρτου καί οίνου «ΐς μνήμην της αδελφής των Ζωής Κωνσταντινί δου. Ό Μορφωτικός Σύλλογβς εΰχα ριστεϊ θίρμώς. την 26 Μαρτίου 1939 ημέραν Κυ ριακήν ενώπιον έμοθ τοθ συμβο λαιογράφου Αρχανών Νικολάου Άντω/ίου Μαυρογιάννη έν Έπά νω Άρχαναις κατοΐχοεδρεύοντος ή τοθ νομίμου άναπληρωτοθ μου καί έν τώ ενταθθα συμβολαιογρα φείφ μου ά&χόμενος την 10 π. μ. ώραν καί περατούμενος μετά δύο ώρας καί έ»ός τετάρτου τής ώρας επί πλέον συμφώνως τώ ΝΟμφ. Πρώτη προσφορά των πλειστη ριαζομένων κτημάτων όρίζεται διά τό πρώτον κτήμα δραχ. 5000 διά τό δεύτερον δραχ. 2000, διά τό τρίτον δραχ 5000, διά τό τέ ταρτον δραχ. 5000, διά τό πέμ πτον δραχ. 1000 καί διά τό Ι κτον δραχ. 3000. Ή κατακύρωσις γενησεται πρός τόν πλείοα προσφέροντ* συμφώ νως τώ νόμφ. Ό πλειστηριασμός γενησεται επί πληρωμ^ είς με- τρητά, έκαστος δέ των παρόντων καθόσον προσφέρει την άναγ καίαν ασφάλειαν δικαιοθ ται νά πλειοδοτήση Ό τελευταίας πλειοδότης όίμα τή κατακυρώσει δποχρεοθται νά καταβάλη τό έκπλειστηρίασμα πρός την έπισπεύδουσαν δανεί στριαν Εθνικήν Κτηματικήν Τρά πεζαν τής Ελλάδος συμφώνως τώ άρθρ. 61 τοθ άπό 17 Ιουλίου 1923 Ν Δ. πε;ί είδικών διατά ξεων επί άνωνύμων Έταιρειών άλλως θέλει ενεργηθή1 άναπλει στηριασμός είς βάρος τού, είνε δέ δπεΰθυνος χαί διά τούς τόχους άπό τής ημέρας τσθ . πλιιστηρια σμοθ καί έν άναπλειστηριααμώ διά ιό έλλεΐπον καί τα ίξοδα συμφώνως τφ νόμφ. Έν Άρχαναις τή 13 Ίανουα· ρίου 1939. Ό Συμβολαιογράφος Αρχανών. Ν. Λ. Μαυρογιάννης ΑΟΡΑΥΣΤΑ ΓΥΑΛΙΑ -ΡΟΛΟΓΙΩΝ Επρομηθεύθη πρώτον καθ' ο λην την 'Ελλάδα τό ώρολογο ποιβΐον «Ζενίθ» τοΰ κ. Μιχ. Μα νβυαάκπ. Τα αθραυστα γυαλιά, δέν σπβΰν ποτέ. Είνε λεπτά καί διαφανή όπως καί τα κοινά γυα· λιά. Τιμαί όπως καί των κοινών ηερίηον. —Τό σημερινόν ραδιοφωνι κόν πρόγραμμα. Ό ραδιοςρωνικβς σταθμός Ά βηνών θά εκτελέση οήμβρον τό εξής πρόγραμμα: "Ωρα 13 30' χρηματιστήριον Ι3.40' βΐδήαβις, 15.50'δημοτική μου σική. (συγκρότημα Κυοιακάτη), Η,15' έλαφρά μβυαική (ορχήβτρ* ΣίΪΓανίδη-Βισβ.άρώη), 14.45' μϊ «ωρολογικόν δελτίον, βίδήαβις, 18.15" ή «ωρ« τοΰ παιδιοϋ», 18. 35' ποικίλη μώύσική 19.15" ρββι τάλ τρ«γουδιοΰ υπο τοθ χ. Εΰ οτρατΐου, 19.4δ' Μπετόβεν: σον« τ« είς ντό έλ εργ. 13 «π«βπτ»κή» (εκτελεστής έ κ. Κέμπφ), 29 οο χπστρα Καραμαουνα 20.30 κΐδή σβις, 20 40" μ«υβικπ χοροά 21 30' αυναυλία τής συμφωνικής όρχπ βτρας τοΰ βταθμοΰ υπό τίιν δι εύθυνσιν τού Κ. Εΰαγγΐλάτου καί σολίστ τόν τβνορβν κ. Φρΐ ξον Θεολογΐδην. Πρόγραμμα: Γ^οτσαρτ «άιταγωγή άπό τό σβ ράϊ», «είσανωγπ» Μπετόβεν, κβ έζ ί Χάϋί ρ, νγ β, βι νέζικοι χοροί» Χάϋίν (συμφυνία αίς ντό μεϊζον «Μαρία Οηρεσία» Βάγκνερ «Ιπτάμβνος 'θλλκνδος» είσαγωγή «έενγκριν», πρϊλού διο «διήγηοις τού Γκράαλ καί ά ποχαιρϊτισμόί τοΰ Λοενγκριν» άπό την γ' πράξιν τού Λόϊνγκριν Ταγχώϋζβρ «βίσαγΝγή καί βαχχ» κόν». Κατά τό διάλΐιμμα της συμ ή θά μκτ«δοθοΰν «Ι νυκτερι ή 23 ή ΰ φς μ ρ ναί εΐδήαει;, 23 μουσική χοροΰ καί έλαφρό τραγοϋδι υπό της δι δος Δανάης Στρατπγοπούλου, 24 τβλευταΐαι εΐδήσΕΐ;, 24.10 μουβι κή χοροΰ. —Τα θερινά δρομολόγια των άτμοπλοίων. Δι' αποφάσεως τοΰ ύφυπβυρ νού της Έμιτορικης Ναυτιλίας χ. Α. Τζίφβυ, κοινοποιηθείοης είς τχς λιμϊνικάς άρχά; χαί τοις έν διαφΐρομ&νας άκτοπλοϊκάς έιτιχει ρήσεις παρετάβησαν έκ νίου τα θίρινά δρομολόγια των πλοίων των ίσωτερικων θαλαοσίων συν κοινωνιών. —Ή Ιατρική περίθαλψις των έκπαιδευτικών. Τό υπουργείον της Π«ιδεί«ς δι' έγκυχλίου πρός τοΰ; σχολιά τρους έντβλλβται όπως εφεξής οί άσθβνοϋντβς έκπαιδευτικοί λειτουργοί άποστέλλονται πρός εξέτασιν ή θεραπείαν είς δπμό βια Σδρύματα, νοσοκομβϊα κλπ , ουχί δέ είς ιδιώτας Ιατρούς. Μό νβν βΐς ίξαιρΐτικάς πϊριστάσβις δύναται νά επιτραπή παράβασις της ανωτέρα» διαταγής, ή όποία ελήφθη λόγω των μεγάλων δαπα νών άς απήτει ή είς ιδιώτας ίοτ ΰ θβραπϊία των ίκπαιδευτι ρς κων λβιτουργών. ΑΠΩΛΕΣΘΗ ωρολόγιον γυναι κεΐον τής χειρός. Παρακαλεϊται Α ευρών νά αποταθί) είς τα γραφεϊα τής συνάδελφον «"Ιδής» καί άμει· Φθήσεται. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι Κυρίαρχος τής Άποκρηάς ή Μαυροδάφνη Άχαΐας
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Πέμπτης
  16 Φεβρουαρίου 1939
  120 Ώρα
  «. ^
  ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΙΣΕΤΙ
  ΛΙΑΝ ΤΕΤΑΜΕΝΜ
  ΑΙ ΣΧΕΣ6ΙΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
  ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΡΟΣΣΙΑΣ
  ΠΙΒΛΝΩΤΑΤΟΣ Ο ΠΟΑΕΜΟΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σημερινά τηλε-
  γραφήματα έκ τής "Απω Άνατολής το·
  νίζουν ότι αί σχέσεις Σοβιέτ Ίαπωνίας
  παραμένουν λίαν τεταμέναι.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα δέν
  άποκλείεται ή ένοπλος ρήξι«> μεταξΰ
  των δύο χωρών. Αι υπάρχουσαι μάλι-
  ατα ενδείξεις, φέρουν σχεδόν ώς ανα¬
  πόφευκτον τόν πόλεμον.
  ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΟ!
  ΟΤΙ ΕΙΝΕ ΕΙΣ Ο Ε! ΙΝ ΝΑ ΑΝΑΑΙΒΗ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗ ΣΟΒΙΕΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Αναφορικώς μέ
  τάς φήμας περί επικειμένης ένόπλου ρή¬
  ξεως μεταξύ Ίαπωνίας καί Ρωσσίας,
  οί Ιάπων»!, καθ* ά τονίζουν είνε είς θέ¬
  σιν νά διεξαγάγουν νικηφόρον πόλεμον
  καί εναντίον τής Ρωααίας. Σχετικώς τό
  Τόκιο ίσχυρίζεται ότι έ'χει την ύπερο-
  χήν καί κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν.
  ΑΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ
  ΟΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΟΥΝ ΓΥΜΝΛΣΙΑ
  ιΊΥΡΟΝ ΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—· "Ανεκοινώθη άρ
  μοδίως ότι την προσέχη Παρασκευήν
  χαΐ τό Σάββατον θά έκτελεσθούν είς
  τόν Σαρωνιχόν γυμνάσια πυρών υπό
  τής μοίρας γυμνασίων τού στόλου.
  ΧΟΕΣΤΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝ ΑΝΕΧΟΡΗΣΛΝ
  Ο ΒΛΣΙΛΕΥΣ]ΙΑ!1κ· ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Σήμερον την ε¬
  σπέραν αναχωρεί είς «εασαλονίκην ή
  Α. Μ. ό Βασιλεύς μετά τού Πρωθυ·
  πουργού χ. Μεταξά, μεταβαίνοντος ώς
  γνωστόν είς Βουκουρέστιον μέσω Θεσ
  βαλονίχης—Βελιγραδίου.
  Είς Θεσσαλονίκην ό Βασιλεύς καί
  ό Πρωθυπουργός θά πνραστούν είς την
  θεμελίωσιν των νέων πανεπιατημιακών
  κτιρίων.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ
  Η ΒΛΑΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σχετικώς μέ την
  έναρξιν τής Βαλκανικής Συνεννοήσεως
  ανακοινούται ότι αυτή θά συνέλθη τό
  πρώτον, την προσέχη Δευτέραν.
  Ό κ. Μεταξάς αναχωρεί έκ Θεσσα
  λονίκης διά Βουκουρέστιον την Παρα
  σκευήν (αύριον).
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑ ΦΥΤΕΥΣΗ
  ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΑΕΝΛΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—■ Την προσέχη Κ υ
  ριακήν έν είδική τελετή είς την φιλο
  θέην, ή Α. Μ. ό Βασιλεύς θά φυτεύαη έ
  χεΐ τό τελευταίον δένδρον τής έβοομά
  δος τού πρασίνου.
  ΚΑΚΟΚΛΙΡΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΗ ΕΑΑΑΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ' α άναφέρει
  ή Μετεωρολογική Ύηηρεσία είς * την
  Βόρειον 'Έλλάδα έπικρατεϊ κακοκαιρία
  μετά πτώσεως των θερμοκρασιών·
  Ή Ιταλία ένισχύει την Λιβύην.
  Άπαισιόδοξοι κρίσεις των Γάλλον.
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρί¬
  ου (άνταποκριτοΰ μας). — Τε
  λευταϊοα πληροφορίαι εκ Ρώ
  μης άναφέρουν ©τι ό κέμης
  Τσιάνο δεχθεΐς χθές τόν πρε
  ,σβευτήν τής Αγγλίας κ.
  Πέρθ τώ εδήλωσεν δτι ή Ί
  ταλία θ* αποστείλη νέ«ς πό
  λεμικχς ένισχύβεις είς την
  Λιβύην.
  Οί δημοβιογραφικοί καί
  διπλωματικαί κύκλοι των
  Παρισίων καί τοδ Λβνδίνου
  σχολιάζουν άπαισιοδβξως την
  δήλωσιν ταύτην τού κ. Τσι
  άνο.
  Ιδιαιτέρως οί γαλλικοί κύ
  κλβι συσχετίζβυν την δηλώ
  σιν τοΰ Ιταλού υπουργόν των
  Εξωτερικών μέ την έπανά
  λήψιν τελευταίως τής έκβτρα
  τείας τοΰ ιταλικού τύπου
  όστις καί διατυπώνει πάλιν
  τας γνωστάς αξιώσεις τής Ί
  ταλίας, είς βάρβς τής γαλλι
  κης &κεραιότητος.
  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  —Κατά τα έκ Βερβλίνου
  τηλεγρκφήμκτα συνετελέσθη
  επιτυχώς ή κινητοποίησις έλβ
  κλήρου τής γερμανικήξ «ε
  ροπορίας πρός εκτέλεσιν γυ
  μνασίων είς μεγάλην κλίμα
  κα. ______
  ΠΑΡΑΙΤΗΣΙί ΤΗΣ ΟΥΓΓΡΙΚΗΣ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΙΜΡΕΝΤΙ
  —Τπλεγραφήματα εκ Βου
  δαπέστης άναφέρουν βτι ή
  κυβέρνηαις Ίμρέντι παρη¬
  τήθη.
  Μέχρι τής στιγμής δέν ανε
  κοινώ3η εάν ή εκραγείσα
  κυβερνητική κρίσις είς Ούγ-
  γαρίαν θά καταστή δυνατόν
  νά διευθετηθή δι' άνασχημα
  τισμοΰ τής παραιτηθείσης κυ
  βερνήσεως υπό άλλον πρωθ¬
  υπουργόν.
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΕΓΚΑΘΙ1ΤΟΥΝ
  ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑ'Ι ΝΑΝ
  —Τηλεγραφικαί πληροφο
  ρίαι έκ τής "Άπω Άνατολής
  μέσω Παρισίων άγγέλλουν
  ότι οί Ίάπωνες πρβτίθενται
  νά έγκαταστήβουν άεροπορι
  κάς βχσεις είς την νήαον Χά
  ϊνάν.
  Έξ αλλου βεβαιούται ότι
  μεταχειρίζονται βκληρά μέσα
  εναντίον τοΰ κινεζικοΰ πλη
  θυσμοδ.
  Ή έμπορική κίνησις της χώρας
  μετά τοΰέξωτερικοΰ κατάτόέτος 1938,
  Άπό την δημοσιευθείσαν δτιό |
  τής Γενικής Στατιστικήν 'Υπηρε [
  οίας τοθ δπουργείου Έθνιχής Οί
  κονομίας, στατιστικήν περί τοθ έ
  ξωτερΐκοϋ έμπορίαυ τής Ελλάδος
  κατά τόν μήνα Δεκέμβριον 1938,
  συνίγεται £τι επήλθε κατά τό ε
  τος τοθτο σημαντική βελτίωσις
  τοθ έξωτερικοϋ έμπορίοιι τής χώ
  ρας έν συγκρίσει πρός τό προη
  γούμενον Ιτος. Έρευνώντες είδι
  κώτερον τα 6 πό τής Γεν. Στατι
  στικής Υπηρεσίας τοθ δπουρ
  γεΕου Έθνικής Οίκονοαίας έξα
  χθέντα άποτελέσματα, παρατη
  ροθμεν ευχαρίστως ϊτι ή μέν
  είσαγωγή καθ' δλον τδ ϊτος 1938
  ανήλθεν είς τόννους 2 741.249
  άξίας δραχ. 14.761.395 000, Ι
  ναντι τόννων 2 731056 άξίας
  δραχ. 15 204 363 000 κατ* τό άν
  τίστοιχον Ιτος 1937, ή δέ έξα·
  γωγή καθ5 8λον τό ϊτος 1938 ά
  νήλθεν είς τόννους 1 349 359 ά
  ξίας δραχ 10 149.180.000 έναντι
  1 376 664 άξίας δραχ. 9 555.
  293 000 χατά τό αντίστοιχον Ι
  τος 1937.
  Έκ τής συγκρίσεως των άνω
  τέρω αριθμών προκύπτει δΐι ή
  μέν είααγωγή εμειώθη κατά
  δραχ. 442 968.000 ίνώ άντιστοί
  χως ή έξαγωγή ηυξήθη κατά
  δραχ. 593.887 000, ήτοι επήλθε
  βελτίωσις τοθ ΙμπορικοΟ ίσοζυγί
  ου τής χώρας κατά δραχ 1.
  036 755 000
  Άναλυτιχώς έξίταζόμενοι οί δ
  πό τής Γεν. Στατιστικής Ύπηρε
  αίας^ δημοσιευθέντες άριθμοΐ έ
  νέχουν Ιτι μεγαλυτέραν σημααί
  αν δοθέντος δτι ή σημειωθεϊαα
  μείωσις των είσαγωγών μας έκ
  δραχ 442 968 000 έπραγματοποι
  ήθη παρά την αύξησιν τής είσα
  γωγής ωρισμένων είδών πρώΐης
  άνάγχης ώς επί παραδείγματι
  τοΰ άραβασίτου κατα τόννους
  8322, τής ααχχάρεως κατά τόν-
  νους 5835, τού καφέ κατά τβν
  νους 2525, τής νάφθας κατά
  τόννους 15.548 καί των χημικών
  λιπασμάτων κατά τόννου; 20 161
  καθώς καί των βιομηχανικήν
  καί γεωργικών μηχανημάτων καί
  έργαλείω; κατά δρχ 230 000 000
  "Οσον άφοεά την πραγματο
  ποιηθεΐοαν οδξησιν των έξαγωγών
  μας αθ'η όφείλεται είς την κα
  ταβαλλομένην συνεχή προσπάθε,ι
  αν πρός διάνοιξιν νέων άγορών
  καί την δημιουργίαν εύνοικών
  8ρ·ην τοποθετήσεως των προι'όν
  των μας είς άς χώρας είναι ταθ
  τα γνωσιά
  Γενικώς τα επιτευχθέντα κα
  τα τό λήξαν ίτος εύνοκά άποτε
  λέσμΛΤος δέον ν' άποΐοθώαι κυ
  ρϊως είς την δπό τής κυβερνήσε
  ως άκολοκθ -υμένην πολιτικήν τής
  ένΐσχύιεω; τής γεωργικής καί
  χιΤ,ς βιομηχανικής παραγωγής
  άφ' ενός καί άφ' ετέρου είς την
  επιτύχη κατεύθυνσιν καί τόν δέ
  ξιόν χειρισμόν των άφαρώντων1
  τάς είσαγωγβς τής χώρας. Τα
  δπό τής κυβερνήσεως λαμβανδ
  μενά μέτρχ έν προκειμένφ δέν
  είναι δυνατόν είμή νά συντελέ
  σουν £ΐι μάλλον είς την βελτίω
  σιν τού ΕσοζυγΕου των λ)σμών έν
  τη έξελίξει των μετά τοθ έξιο
  τερικοθ συναλλαγών μας.
  Ο ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ
  ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣΤΗΣΖΩΗΣ
  Κατ' ανακοίνωσιν τής Στατιστι
  χη"ς Υπηρεσίας, δ γενικός τιμά·
  ριθμος κόστους ζωής κατά τόν Ί
  ανουάριον ήτο 2172.8, έναντι
  2167 9 τοθ προηγουμένου μηνός.
  Ή σημειωθεΐσα ώς ανω έλαφρά
  Οψωσις τοθ γενικοΰ τιμαρίθμου κα
  τα 8. 2ο)ο όφείλεται «ί; μικράν,
  αύξησιν τοθ είδικοθ τιμαρίθμου
  διατροφής κατά 6 4ν)ο λόγφ άνα·
  τιμήσεως είδών τίνων'τής κατηγο
  ρίας ταύτης, ώί ζακχάρεως, βουτύ
  ρου, ελαίου χαί κρέχΐος. Αντιθέ¬
  τως, εσημειώθη πτώσις των τιμών
  είς άλλα τίνα εΙδη διατροφής, ώ;
  άρτου α' καί γ' ποιότητος, μα<α ρονΕων, όρύζης χαί βακαλάου. "Ε ναντι τοθ Ίανουαρίοιι 1938, ό γε νιχός τιμάριθμο; τοθ μηνός Ίανουα ρίου 1939 πορουαιάζει πτώσιν χά τα 1 8 ο)ο κατίλθών από 2212 0 είς 2172 8. Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Τό 5φυπουργεΙον Έμποριχής Ναυτιλίας έκοινοποίτσεν είς τάς λιμενικάς αρχάς εγκύκλιον, διά τής οποίας ανακοινοί δτι διά την έντελεστέραν ναυτικήν εκπαίδευσιν τήςνεολαίας συνεστήθη είδική ί· πιτροπή έκ των αρμοδίων χαί άν τιπροσώπων των ναυτιχών άθλητι κων σωματείων καί όργανώσεων, ή δποία υπέβαλεν είς τό δφυπουρ γείον πρότασιν δπως αί κατά τέ πους λιμενιχαί αρχαί, μεριμνοθν διά τόν έφοδιασμόν τής νιολαίας διά των άπαραιτήτων αχαφών πρός έκμάθησιν χωπηλασίας χαί ίσΐιο πλο'ί'ας. Κατόπιν τούτου τό δφυπουρ γεϊον παραγγέλλει .δπως αί λιμε νιχαί αρχαί όσάχις παρά των έν τινι περιφεριία ϊργανώσεων τής Έθνιχής Νεολαίας, ήθελ« ζητηθή, παρέχουν αύτοϊς τα πλωτά μέσα, τα δηοΧχ διαθέτουν. Πρός εξυπη¬ ρέτησιν τής προσπαθείας ταύτης τό υπουργείον Ναυτιχών προήλθεν εί; απ' εύθείας συνεννοή<κις καί μέ τό υπουργείον Οίχονομι* κων διά την διάθεσιν των ίσποφό- ρωνσχαφών διώξιιοςλαθριμπορίου. Ι Η ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΩΝ ΔΟΧΕΙΟΝ Δι3 έγγράφου πρός την Γεν. Δι οίκηαιν Κρήτης τό δπουργεϊον των Οί<ονομικών γνωρίζει δτι συμφωνεΐ πρός διαταγήν αυτής πρός τάς τελωνιακάς αρχάς τής νήσου διά την παρασ^εθεΐ σαν διευκολύνη τή; έπανεξαγω γής μέχρι τέλους Ίουνίου τρέχ. ε τους των κενών δοχείων, των ά ποταμιευθέντων μέχρι τέλους Μαρ | τίου 1936 επί τή χαταβολή των νομίμων τόχων δπερημερίας ά πό τής λήξεως τή; νομίμου προ θεσμίας έχάσχης πράξεως άποτα μιεύσεως. Η ΕΛΛΗΝΟΠΟΛΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ττ δπουργεϊον Οίκονομικών ά πηύθυνε πρός τάς τελωνιακάς άρ χάς εγκύκλιον διά τής οποίας γνω ρίζει την μεταξΰ Ελλάδος χαί Πολωνίας γενομένην ανταλλαγήν των όργάνων επικυρώσεως τοΰ προσθέτου πρωτοκόλλου 'είς την Έλληνοπολωνιχήν σύμβασιν Έμ πορίου καί Ναυτιλίας. Η ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Υπεγράφη κοινή απόφασις των ύπουργών Οίκονομικών καί 'Εθν. ΟίκονομΙας διά τής οποίας πσρατείνεται καί διά τό τρέχον οικονομικόν έξάμη νόν ή Ισχύς τής ύπ' αριθμόν 66536)38 αποφάσεως «περί εί σαγωγής βαμβακερών ύφασμά των ^ έξ Ιταλίας καθ" υπέρβα¬ σιν των εΐσακτεων ποσοτήτων καί τής ύπ' αριθ. 77261)38 «περί άνακλήσεως τής £>—'
  αριθ. 66536)38 αποφάσεως
  περί είσαγωγής βαμβακερών
  έκ Τσεχοσλοβακίας καθ' υ¬
  πέρβασιν τοθ τρόπου καΐανο
  μής τούτων.
  ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ
  Τό ύττουργεΐον Έθνικής Οί
  κονομίας δι" έγκυκλΐου έγνώ-
  ρισβν ότι τα έξαγόμενα είς
  την άλλοδατΐήν έμπορεύματα
  δέν άπαιτεΐται νά φέρουν έ
  —γραφήν δηλωτικήν τής έλλη
  νίκης προελεύσεως των.
  ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ
  ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Δι' αποφάσεως τοϋ Έποπτι
  κοθ Συμβουλίου Άγροφυλα
  κης Λασηθίου καθωρίσθησαν
  κατά περιφερείας οί μισθοί
  των άγροφυλάκων κυμαινό
  μενοι άπό 1200 δρ. μέχρι
  1500. ΟΙ μισθοί των άρχιφυ
  λάκων καθωρΐσθησαν ένιαΐ
  ως είς δρχ. 1800 μηνιοΐως.
  Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ
  ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
  * Ο δπουργός τής Γεωργίας κ
  Κυριαχός εκοινοπ,οίηαεν έγκύκλι
  όν πρός τούς νομάρχας καί τάς
  γεωργικάς υπηρεσίας, διά τής δ
  ποίας εντέλλεται δπως διαταχθοΰν
  άπαντες οί πρόεδροι χοινοτήτων
  'ινα έντός εύλδγου προθεσμίας δ
  ποβάλουν είς τα οίχεΐα γραφεϊα
  γεωργικών δπηρεσιών πίναχας ά-
  πογραφής των κτηνοτρόφων τής
  κοινότητος των,1 περιέχοντες τα έ
  ξής στοιχεϊα: α') ονοματεπώνυ¬
  μον τοθ κτηνοτρόφου, 6') τόπον
  μονίμου οιαμονής τού, γ') σύνθε¬
  σιν τής οικογενείας τού, δ') αριθ
  μόν καί είδος των ποιμνίων ή άλ
  λων ζώων τού, ε' έκτασιν βοσκής
  ήν χρησιμοποιεϊ χατά τε τόν χει-
  μώνα χαί κατά τό θέρος χαί είς
  ποίον άνήκει αίίιη.
  Ο ιΜΙΣΘΟΣ ΤΟΥ ΜΙ.ΡΤΙΟΥ
  Κατ' εντολήν τοΰ ύπουργεί
  ου ΟΙκονομικών —ρός τούς
  Διευθυντάς των Ταμεΐων τοθ
  κράτους άπό τής 17 τρέχ.
  δέον ν' αρχίση κατσβαλλόμε
  νος είς τούς δημοσΐους ύ
  πρλλήλους ό μισθός αυτών
  ιοθ μηνός ΜαρτΙου.
  ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
  Έξ άφορμής παρουσιασθείσαν
  περιπτώσεων, χατά τάς οποίας δή-
  μοτικά συμβούλια προήλθον είς
  την λί.ψιν άποφάσεων περί άφί
  αεως χρεών δφειλομένων είς τούς
  δήμους, δυνάμει όριστικών χατα·
  λογιστιχών άποφάσεων τοθ Έλεγ
  κτικοθ Συνεδρίου, αί δποΐαι Ιξεδδ
  θησαν επί των άπολογισμών αύ
  των, παρεοχέθησαν πρός τούς Δή
  μους δ<ιό τ&ν αρμοδίων δπηρεσιών τοθ Κέντρου λεπτομερείς διασαφή οιις, 30 Πρωινη Η ΓΑΛΛΙΑ ΑΝΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΦΡΑΝΚΟ Βλ ΑΠΕΦΑΣΙΖΕ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΧΘΕΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣΤΣΑΜΠΕΡΑΜΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 ί» <1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκρίΐτού μας).—Νεώτεραι πληοο-
  φορίαι έκ Παρισίων βεβαιούν ότι ή Γαλ
  λική Κυβέρνησις άνέβαλε την άναγνώ
  ρισιν τού στρατηγού^ «Φράνκο.^ (
  Έκ παραλλήλου αγγέλλεται έκ Αον-'
  δίνου ότι οΰτε ή * *.γγλική Κυβέρνησις
  προέβη είς την αναγνώρισιν τού Φράν·
  κο έπιφυλαχθεΐσα νά λάβη τελικάς άπο«ΐ
  φάσεις είς τό άποψινόν (χθεσινόν) ύ·"'
  πουργικόν συμβούλιον. . ·■
  ΟΪΚΫΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙΕΤΟΙΜίΖΟΝΤλΙ
  ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΝ ΥΣΤΑΤΗΝ
  Π Ο Α Ε ΜΙΚ ΗΝ___ηΡΟΙΠλ&ΕΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ τού
  έξωτερικού πληροφορίας, οί Ίιπανοί
  κυβερνητικοί έτοιμάζονται νά έπιχειρή
  σουν ύστάτην πολεμικήν προσπάθειαν.
  Οί κυβερνητικοί άποβλέπουν είς την
  έλευθέρωβιν των θαλαασίων των συγκοι
  νωνιών ούτως ώστε νά δυνηθούν νά με
  ταφέρουν στρατόν διά θαλάσσης. ι
  ΟΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΟΓν'
  ΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣ» ΝΑΥΜΑΧΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφεϊ :αι έκ
  Παρισίων ότι κατά πληροφορίας έκ τής
  κυβερνητικάς Ίσπανίας, ό στόλος των
  άριστερών θά διακινδυνεύση είς άποφα
  σιστικήν ναυμαχίαν μέ τούς έθνικούς,
  νά θραύση τόν άπό θαλάσσης άποκλει-
  σμόν.
  ΚΑΤΑ Τ ΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ -ΓΑΛΛ1ΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 £> 4»εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Είδήσεις έκ Ρώ
  μης άναφέρουν ότι ή έφημερίςαΠόπολο
  ντ' Ιταλία» είς σημερινόν άρθρον αύ·
  αυτής έπιτίθεταε κατά τής Αγγλίας
  κνί Γαλλίας.
  Ό 'Ιταλός άρθρογράφος κατηγορεί
  πάλιν αμφοτέρας τάς ουτικάς δυνάμεις,
  ειδικώς δέ ώς πρός τό ίσηανικόν.
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡαΤΡΥΗΟΗΤΑΙ
  ΝΑ !ΥΗΕΧ|Υ|ΠΟΝ ΑΤΙΝΑ;
  ΑΘΗΝΑΙ 15 «Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Έν σχέσει πρός
  τό άρθρον τής ^ εφημερίδος «Πόπολο
  ντ' Ιταλία» αί έκ Ρώμης πληροφορίαι
  προσθέτουν ότι είς αύτό διατυπώνεται
  μομφήεναντίον τήςΆγγλίας καί τήςΓαλ
  λίας επί ήθική ένισχύσει των κυβερνήτι
  κων οΐτινες παρασκηνιακώς παροτρύνον
  ται νά συνεχίσουν τόν άγώνα εναντίον
  των έθνικών.
  ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑ
  ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεΐραφουν έκ
  Ρώμης ότι σήμερον (χθές) τό άπόγευ-
  μαθάσυνήρχετο τό μέγα φασιστικόν συμ
  βούλιον υπό την προεορίαν τού χ. ϋΐπε·
  νίτο Μουσολίνι. Ή ήμερησία διάτα¬
  ξις τοΰ αυμβουλίου προβλέπιι την εξέ¬
  τασιν σοβαρωτάτης σημασίας πολιτι
  κοατρατιωτιχών θεμάτων.
  Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 11> Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά πληροφορι
  άς έκ Βρυξελλών ή κυβερνητιχή κρίσις
  είς τό Βέλγιον ουνεχίζεται, μή έπι-
  τευχθέντος εισέτι τού σχηματισμοΰ
  βερνήσεως.
  κυ