9693

Αριθμός τεύχους

109

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

2/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Σήμερον στρεφόμενος πρός τούς φΐλους Συμμάχους καί ύπεν-
  θυμΐζων τάς διαπραχθείσας άνηκούστους φρικαλεότητας
  υπό των γειτόνων μας Βουλγάρων, λέγω ότι όφείλουν νά προσέ-
  ξουν την προβαλομένην ίταμήν άξίωσίν των νά λογισθοθν συνβμπό-
  λεμοι» των Ηνωμένον Εθνών.
  [Άπό τόν λόγον τοθ Άντιβασιλέως) ·
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ
  γραφειων άρ· 4~55
  ΤΥΠογραφ. » 2-06 .
  ΕΘΜΙΚΗ. ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΐεΥΘΥΝΤΗΙ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ετοσβ'. περΙοδοσ β'. αριθ. -ιο
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 Μαρτίου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20
  ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΙ ΪΥΝΤΑ5ΕΟΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΚΟΓΊηίΌΟΥΝΙΣΓΏΟΣ
  ΚΠΙ ΠΗίΌΟΚΡΗΤΐΓΐ
  Είς τό Πανελλήνιον Δημοκρατικόν
  Μέτωπον μόνον £να κόμμα δέν μπο
  ρεϊ νά έχη θέσιν: τό Κομμουνιστι
  κόν. Οΰτε ή θεωρΐα τού, οΰτε ή Εστο
  ρΐα τού τοθ δίδουν τό δικαίωμα νά
  λέη δτι είνε δημοκρατικόν.
  Ή θεωρία τού είνε ούσιαστική άρ
  νησιςτής δημοκρατίας, δπως την άν-
  τιλαμβάνεται καί την ζή δλος ό
  Εύρωπαίκός κόσμος πού δέν είναι
  ζεμένος σέ κανένα όλοκληρωτικό κα
  θεστώς καί καμμιά δικτατορία. Έ-
  κεϊνο πού δλος ό κόσμος χαρακτη-
  ρΐζει καί παραδέχεται ώς τάς μεγα¬
  λυτέρας κατακτήσεις τής ανθρωπό¬
  τητος—την ελευθερίαν τοθ λόγου,
  την ελευθερίαν τής σκέψεως, τό
  κοινοβουλευτικό καθεστώς την ίσό-
  τητα άπέναντι των νόμων—αύτά δ-
  λα τα θεωρεΐ ό Κομμουνισμος «ώς
  δημοκρατικήν αύταπάτην» καί τα
  είρωνεύεται καΐ τα διασύρει. Ή θε
  σις τού άπέναντι τής δημοκρατίας
  είναι καθαρώς άρνητική. Ό κομμου
  νισμός' ξεκινβ άπό την «πάλην των
  τάξεων» άναγνωρίζει δικαίωμα υ¬
  πάρξεως μόνον είς μίαν τάξιν καΐ
  κάνει όργανον γιά την κατάκτησιν
  τής έξουσίας τή βία. Κατά φυσικήν
  συνέπειαν καταλήγει είς τή λατρεΐα
  τής δικτατορΐας. Καΐ ένώ ξελαρρυγ
  γίζεται καΐ φωνάζει κατά τοϋ φασι
  σμοθ θεοποιεΐτό φασισμό, υπό την
  μορφήντήςδικτατορίας τοΰ προλετα
  ριάτου.
  Είςτό βύστημα τού κομμουνισμοθ
  έπικρατεΐ πλήρης διαστρέ
  βλωσις των έννοιών, ή όποία φθάνει
  μέχρι τοθ σημεΐου νά σκεπάζεται
  κάτω άπό τάς λέξεως ελευθερία καί
  δημοκροτία καΐ ελευθέρα γνώμη ά
  κριβώς τό αντίθετον, άπ' δ,τι δλος
  ό άλλος κόσμος έννοεΐ μέ τάς λέ
  ξεις αύτάς.
  Άλλά καί ή ίστορία τοθ κομμου
  νισμοθ, δηλ. ή πρακτική έφαρμο-
  γή τού, δπως παρουσιάζεται μέ¬
  χρι σήμερον δέν έχει καμμιά σχέσι
  μέ την Ιννοια τής δημοκρατίας,
  δηλ. μέ την τιμίαν προσπάθειαν νά
  διαφωτισθή καί νά πεισθή ή πλειονό
  της τοθ λαοΟ περί τής ορθότητος τού
  κοινωνικοθ προγράμματός τού, ώστε
  νά καταλήξη φυσιολογικά μέ έλευ·
  θίρας εκλογάς καΐ ειρηνικήν άμιλ
  λάν νά καταλάβτ) την έξουσία.
  Άφ' δτου υφίσταται τό κομμουνι-
  στικό κόμμβ, παρ' δλες τίς κρίσεις
  πού πέρασε καί τίς άβαρίες, πού
  •έκαμε και κάνει συνεχώς, δέν έγκα
  τέλειψεν ουτε μιά στιγμή την πραξι-
  κοπηματική τού νοοτροπία. Άρχίζει
  μέ τό ψεθδος καί τα καμουφλαρίσμα
  τα, γιά νά καταλήξη είς τή χρησιμο
  ποίησι τοθ έγκλήματος καί τφ> έξόν
  χωσι των άντιπάλων πρός επικρά¬
  τησιν.
  Τό κομμουνιστικό κόμμα τής Έλ
  λ'άδος μέ την έπανάστασι τοθ Δε-
  κεμβρίου απέδειξεν δχι μόνον δτι
  δέν πιστεύει στή Δημοκρατΐα. ' πέ-
  δειξεν δτι είναι ανίκανον νά άφο-
  μοιώστ) τή διεθνή ΐιεΐραν, ή όποία
  καΐ π'λουσιωτάτη είναι καί διδακτι-
  κωτάτη κατά τα τελευταία 25 χρό-
  νια. Απέδειξεν δτι ώς πολιτική ή-
  γεσία εΓναι ανίκανον νά έκτιμήση
  τάς άντικειμενικάς συνθήκας, μέ·
  σα είς τάς οποίας θέλει νά οράστ]
  καΐ νά ασκήση την πολιτική ιου.
  Μέ την «εύκαιρία» τής δουλείας τοθ
  ΈλληνικοΟ λαοΰ κατά την διάρκεια
  τής βαρβαρικής κατοχής απέκτησε
  γόητρον καί επιρροήν, πού δέν θά
  μποροθσε ν" αποκτήση, ποτέ υπό ο¬
  μαλάς συνθήκας. Τό γόητρον δ·
  μως αύτό τό κατερράκωσε καί τό
  έξανέμισε μέ μίαν έγκληματική κα-
  ραφροσύ'νη, ομοίαν τής οποίας δέν
  άναφέρει ή παγκόσμιος ίστορία.
  Χάρις είς την εγκληματικήν αυτή
  παραφροσύνην ό Ελληνικάς λαός
  γνωρίζει τώρα καλά ποίαν σημασί¬
  αν έχουν στό στόμα των «καθοδη
  γητών» τού οί ώραιότερες λέξεις
  καί τα παχειά. συνθήματα.
  "Ας άφήσΓ) λοιπόν τό Ελληνι¬
  κόν κομμουνιστικόν κόμμα τόν ρό¬
  λον τοϋ προστάτου καί ύπερασπι
  στοΰ τής δημοκρατίας πού ένθυμί
  ζειτόν μθθον τοϋ λύκου καί τοθ άρ
  νιοΰ. "Αν τοθ άπέμεινεν έστω καΐ
  κόκκος νομιμοφροσύνης καί εύθυ-
  κρισίας, άς αναγνωρίση τίμιαδτι ή
  ένοπλος εξέγερσις μιας μικράς μεί
  οψηφίας, άπετέλει τυχοδιωκτικήν έ
  πιχείρησιν καί δχι άμυναν υπέρ
  τής δημοκρατίας καί των έλευθε
  ριών τοθ λαοθ. "Ας φροντίση νά
  άπολυμάνρ, τόν εαυτόν τού άπό
  τάς τοξίνας των έγκληματικών τού
  σφαλμάτων, άς αφοπλίσθη άπό την
  βίαν την οποίαν έχει ώς μόνον 8-
  ιΐλον εΐπίβολής. άν θέλη νά εύρη
  άπό τώρα κι' έ'πειτα νόμιμον θέ¬
  σιν είς την πολιτικήν ζωήν τής Έλ
  λάδος.
  Μόνον αυτή ή δυνατότης παρου
  σιάζεται σήμερον είς τό Κ. Κ. Ε. γιά
  νά εξακολουθήση ύφιστάμενον είς
  την χώραν, είς την οποίαν έγεννή
  θη καί έμεγάλωσεν ή ίδέα τής Δη¬
  μοκρατίας. Ή ίδέα τής Δημακρα-
  τΐας δέν έχει ανάγκην άπό πατρο-
  ναρίσματα καί προστασίες τόσον
  θανασίμων φίλων, όπως είναι ό κομ¬
  μουνισμος. Κανείς εχθράς της δέν
  μπορεΐ νά τής κάμη μεγαλύτερο
  κακό. Καΐ ό Ελληνικάς λαός έκτός
  άπό τό όξύτατον πολιτικόν αίσθη
  τήριον πού έχει, γιά νά διακρίνη
  τό γνήσιο δημοκρατικό δρόμο, πού
  τοθ έχάραξαν οί περασμένοι αίώ-
  νες τής ίστορίας τού, έχει άκόμη
  μπροστά στά μάτια τού τή φρίκη
  των κομμουνιστικήν θηριωδιών ή
  όποία καί μόνη είναι ίκανή νά τόν
  κάμη επί ολοκλήρους αίώνας νά
  παίρνη κατεύθυνσιν άντίθετη έκεί-
  νης πού άκολουθεΐ ό κομμουνι¬
  σμος. Τό κόμμα πού έφιλοδόξησε
  νά μετατρέψη ολόκληρον την Έλλά
  δα σέ μέτωπον άλληλοσφαγής καί
  άδελφοκτονίας δέν έχει πλεΐά θέσιν
  υπό τόν Ελληνικόν ήλιον, έφ' όσον
  μένει τό ίδιον καί διατηρεΐ την ϊ
  δια ψυχή.
  ΗΠΟ ΗΜΕΡΗΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΝ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 Μαρτίου
  ΟΙ ΜΗΤΡΛΛΟΐηΐ
  ΙΕΚΠηΐΔΕΥΤΙΚΟΙ
  Είναι άληθές δτι ή πολυπαθής τα-
  λαινα Πατρίς διέρχεται περίοδον
  σκληρας δοκιμασίας, καθ' ήν ώς πό
  τέ ηδύνατο νά φαντασθη καΐ νά έν
  νοήση δτι μ έ γ ι σ τ ο ι έπικιν-
  δυνωοέστατοι έχθροί καί πολέμιο.
  δεινότατοι αυτής καί τού Εθνους
  θά ήσαν έκπαιΒβυτικοί τίνες, καΐ τις
  ηδύνατο νά φαντασθή χείρονας έ
  κείνων, οΐτινες άνενδότως έργάζον
  ται κοαά τοθ επισήμου κράτους, έν
  γνώαει καΐέν πλήρει συνειδήσει; Τάς
  κινδυνώδεις καΐ έθνοκτόνους τώνέκ
  παιδευτικθν τούτων πράξεις, οΰτε
  τώρα τ<*> πρώτον, οδτε ημείς μόνοι
  χαταγγέλλομεν είς τόν "Ελληνικόν
  Λαόν. Άπό των στηλών των εφημε¬
  ρίδων καΐ τής πρωτευούσης τόσον,
  βσον καΐ των έπαρχιών καΐ πάλαι
  καί έπ' εσχάτων πολλάκις ηκούσθη
  ίντονος κσΐ περιτταθης έκ τοθ <ϋλ- γους ή Φωνή διαπρεπ&ν άνδρών λαι κων καΐ κληρικών διακηρύτουσα ^ς κινδυνους τη*ς Φυλής καί κα/ Ρ**ΐί2. τον λαόν είς έγρήγορσιν * α ΚΟ' έκπαιδευτικοί υπήρξαν έκεΐνοι οΐτι¬ νες έχρημάτισαν «καθοδηγητές» πε¬ ριερχόμενοι χωρία καί κωμοπόλεις, άγγελοι των ξεθωριασμένων πλιά τοϋ κομμουνισμοϋ θωριών οΐιινες έδίδασκον την διεθνιστικήν Ιδέαν, την άναρχίαν, την αδιαφορίαν, την άστάθειαν πρός πδσσν πίστιν, την περιφρόνησιν πρός τα έλληνικά ήθη, έθιμσ καί νόμιμσ. Κρούεται ήχηρός τοϋ μεγάλου κινδΰνου ό δυσάγγελος κώδων. Είναι άγάγκη επί τέλους νά άνα- νήψωμεν πάντες καί έπεμβαΐνουσα ή πολιτεία νά πλήξη κατά κόρρως τοΰς πλήττοντας αυτήν άνηλεώς είς τα καίρια; Οί μητραλοϊαι οδτοι δέον νά γίνουν άκίνδυνοι. Πώς λοι πόν είναι δυνστόν|δημόσιος ύπάλλη λος καί δή έκπαιδευτικός τρεφόμε- νος καί μισθοδοτούμενος έκ τής Πά τρίδος, έκ τοϋ κράτους, νά στρέφη τα δπλα εναντίον τής Μητρός ώς άπαίσιος μητραλοίας, ώς τελευταΐος κακοποιός, ώς άχάριστον τέκνον; Είναι λογικόν νά πρωτοστατή είς κοινωνικάς άνταρσίας; Όχι Έν τούτοις δμως ευρέθησαν έκπαιδευτικοί οΐτινες έπειράθησαν τώ πάντσ νά καταρρίψωσι καί έττί τθν έθνικβν έρει—ΙΟν κ&Ι ^1 ΑΣ ΕΒΑΚΟΛΟΥΘΗΙΟΠΙ Μέρες τώρα Ιπολλές οί ΕΑΜικοί τοϋ Κ.Κ.Ε;'τής πόλεώς μας βάλ λουν μέ λιανοτούφεκα καί κανόνια καΐ παντός εϊδους δπλα εναντίον μας καί πρός πασάν άλλην διεύθυν¬ σιν γιά τό χαρτΐ μέ τό οποίον έκδί· δεται ή «Νίκη». Καί ό κόσμος πού βλέπει άπό τή μιά μεριά, δτι τό Κ.Κ Ε. καταναλίσκει τόννους χσρτί στά λαθρόβια φύλλα καί οτίς προκη ρύξεις καί τίς τοιχοκολλήσεις καί τα έντυπα καί τίς έφημερίδες τού κι' άπό την άλλη μεριά νά παραπονήται δτι δέν τούς δίδουν χαρτί, διερω- τδται: Πού βρίσκεται λοιπόν τόσο χαρτί στή διάθεσι τοϋ Κ.Κ.Ε.; Μήπως εχει κανένα εργοστάσιον χαρτιοθ έδώ πουθενά; "Η μήπως τοθ έρχεται άπό τόν "Αρην; Καί ή άληθινή έξήγησις τοθ φαινο μένου ευρίσκεται φυσικά άλλοθ. Ή «Νίκη» έχει πολλαπλασίαν κυκλοφο ρίαν καί ζήτησιν άπό δλα μαζί τα τυπωμένα χαρτιά τοθ Κ.Κ Ε. Καί γιαυτό λυσσομανοθν εναντίον της. Δέν τούς φθάνει ότι ή«Νίκη> δέν έκ
  δίδεται (ελλείψει ακριβώς χάρτου) σέ
  τόσα άντίτυπα δσα χρειάζονται γιά
  νά Ικσνοποιηθ[ΐ ό κόσμος πού την ζή
  τα άπό τή μίαν άκρα τής Κρήτης
  ώς την άλλη.
  Θέλουν άκόμη νά την δοθν νά
  παύση όλότελα την έκδοσί της ελλεί¬
  ψει χάρτου, όπως 6άτήν(έκαναναύτοί
  την πρώτη μερά τής επικρατήσεως
  των. Άλλ έπει&ήό εύσεβής (ή' μάλ¬
  λον ό άσερής) αατος πθβος των δέν
  πραγματοποιεΐται, βάλλουν σ' ένέρ
  γεια την άλλη μηχανή πούχουν πάν
  τοτε πρόχειρη καί λαδωμένη: Τήσυ-
  κοφαντία. λασποποιητική μηχανή
  μέ την οποίαν έκτοξεύουν συνεχώς
  χυδαίας υβρείς καί άπρεπεΐς ύπαι-
  νιγμούς καί άσύστατες κατηγορίες
  πρός πάσαν κατεύθυνσιν. "Εισί έλ
  Κ. Α. Ε1. Ι 1« ΑίΡΡΗΒΡϋ ιηββπ ΤΙΜΙ
  Άπότήν έπίσημη εκθέση τού Υπουργείον ΆεοοπορΙας γιά
  τις έντεινομενες αεροπορικές Ιπιθέσεις κατά της Γερμανίας.
  Υπο τοθ κ.
  ΓΙΑΝΝΗ
  11. ΠΡΟΕΤΟ1ΜΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
  πίζουν δτι κάτι Θά μείνη στό τέλος
  είς βάρος των ουκοφαντουμένων.
  Αύτό είναι τό κέρδος πού περιμέ-
  νουν. Τούς διαβεβαιοθμεν δμως δτι
  περισσότερον παντός άλλου έπιτυγ
  χάνουν νά μάθη ό κόσμος τό βά
  θος τής συκοφαντικής ψυχής των
  καί τάς μεθόδους των. Αύτό εΤνα
  καί μάς τό κέρδος μας άπό την... εύ
  γενική των προσπαθεία. "Ας έξακο
  λουθήσουν λοιπόν.
  Χρε|άσθηκαν μήνεςνιά χη$ εξιίσκη
  ρβδομάδες γιά την ■χαταστρωση των
  σχεδίων καί μέρες γιά τή διοργανώ¬
  ση τής έπιβέσρως αυτής. Καί. ήεαν μό-
  νο ή άρχή μιάς μεγαλύτερης προοπα-
  ίίείας πού σά κάνει τοΰς Γερμανούς,
  όπως εΐπε δ Άντιστράτηγος τής 'Αε-
  ροπορίας Σέρ "Αρθουρ χάρις, Διοι-
  κητής τοϋ Σώματος Βομβαρδιστικών,
  θά τούς κάνει νά θι·μοϋνται τό Λοΰ
  μπεκ τό Ροστόκ καί την Κολωνία ό
  πως νοσταλγοΰν τό καλοκαιρινό άερά-
  ρι έκεΐνοι πού χάνονται σέ άγριο άνε-
  μοστρόβυλο*.
  Μέρες διοργανώσεως—γεμάτες δου-
  λειά καί κόπωση. Τα προσωπικά των
  άεροδρομίων έργάσθηκαν όσο δέν εί-
  χαν εργασθεΐ ^οιέ. Πρέπει νά άναφέ
  ρουμε έδώ μερικές λεπτομέρειες τής ερ
  γασία; αυτής: χωρΐς τούς ήλεκτρολό-
  γους καί τεχνήτες είδικούς σέ κάθε
  έξάρτημα άεροπλάνου, χωρίς τα συ·
  νεργεΐα γιά επιδιορθώσης καί περΐποί-,
  ηση πού στέλνουν τα έργοστάσια στό
  άεροδρόμιο κανένα βομβαρδιστικό δέν
  θά μποροΰσε νά άπογειωθϋ.
  "Ας πάρουμε καί πάλι τό άεροπλά
  νο τύπ-ου Ούέλλιγκιον, γιά παράδειγ
  μα. Κάθε μερά τό
  ροδρομίου
  τό Όκάφος.
  'ξετάζ,
  Καί
  προσωπικό τοϋ άε
  εί τίς μηχηνές χαί
  το προσωπικό πού
  εύθύνεται γιά κάθε άεροπλάνο είνα«:
  ενας τεχνίτης γιά τύν κάθε κινητήρα
  και δυό γιά τόν κάθε κινηιήρίΐ χαί δυό
  γιά τό σκάφος. Τα δργ,ανα πτήσεως,
  ή ήλεκτρική έγχατϋσταση, τα 'πυροβό
  λα κλπ. εξετάζονταΗ άπό εΐδικούς.
  "Οταν ΐελειώσει ή εξετάση—πέρνει ϊσα
  με δυό ώαες—έκδίδεται σχετικό .πιοτό
  ποιητικό: ενα βιβλιάριο μέ τίς λεπτο
  μέρειες τής ημερησίας έξεΐάββως πού
  ΰπογράφεΐαι άπό όλόκληρο ιο αροσωπι
  κόπού εύθύνεται γιά τό άβ©οπλάνο.
  Ό καθένας ύπογράφει τή σ;ήλ^η τού
  :ί μόνο όταν μελετοΰν δλες οί υπο·
  γραφές έπιτρέπεται ή άπογείιοσή. Τό
  πλήρωμα ^ πού θά άναλάβει την έπίθε
  ση τής νυκτός ύποβάλλει τό άβροπλά
  νο σέ δοκιμαστική πτήση.
  Όταν έπιστρέψει άπό τή πτήση αυτή
  σημειώνει τίς παρατηρήσεις χουσέ
  I-
  διαίτερο'βιβλίο, τόβιβλίο των «έλαττω
  μάτων πτήσεως» καί ά'νύπάρχουν έλατ
  τώματα έπιδιορθώνονται άμέβίβς άπό
  τούς τεχνίτες.
  και
  ΠΩΣ ΕΙΔΒ ΤΗ
  ποίθησιν δτι τό Έθνος, έν άντι
  θέσει πρός αύτοΰς, δέν παρεφρόνη¬
  σεν ούδ' απεφάσισε νά διαπράξη
  αύτοκτονίαν καί δτι δέν θά επι
  τρέψη, επί πολύ την συνέχειαν των
  άσέμνων καρδασμών. Προτρέπομεν
  δέ τούς άσεβοθντας είς τα ίερώτα-
  τα πού έγιναν γνωστοί άπό τα έρ
  γα των νά μή έξαντλώσι την ύπομο
  νήν τού ΈλληνικοΟ λαοθ, όστις
  δέν θά ανεχθή μέχρι τέλους νά δι-
  απράττωνται τα μυσαρώτατα των
  άνθσιουργημάτων. Ό έκπβιδευτικός
  πρέπει νά επανέλθη είς τό καθή¬
  κον τού καί μετά
  εκτελή τοθτο καί
  άφοσιώσεως νά
  ώς μικρά ζύμη
  όλον τό κοινωνικόν φύραμα νά ζυ
  μρ πρός τα Έθνικά Ίδεώδη. Πρέ
  πει νά βχιη βαθείαν την έττίγνωσιν
  τής ύψηλής τού άποστολής καί λεΐ'
  τουργίας νά πονή καί νά ενδιαφέρη
  ται διά την νέαν γενεάν, τής όποί
  άς την διάπλασιν Εχουσιν έμπιστευ
  θ{ΐ είς αυτόν οί "Ελληνες γονεΐς,
  πεποιθότες δικσίως δτι έξ αύτοθ
  κατά μέγα μέρος έξαρτδται τό μέλ
  λον τοθ Έβνους καί της Φυλής.
  Πρέπει νά έμπνέηται υπό των άδσ-
  μάντίνων ήθικών αξιών, νά φλέγη-
  ται υπό τοθ πυρός καί τής άγαθής
  συνειδήσεως πρός τα Έθνικά Ίδεώ
  δή. Οί έπιλήσμονες οδτοι ύπάλλη·
  λοι άς μή θελήσωσι νά λάβωσι δια
  σκληρας πείρας τό πικρόν είς αύ-
  τούς μάθημα, άς μάθωσι καλώς,
  ότι ό λαός άτενίζει πάντοτε εύλα
  βώς πρός τάς θεσπεσίας τοθ Γένους
  Ίδέας, αΐτινες έφώτισαν μέν καί έ-
  θέρμαναν είς τούς χρόνους τής
  Τουρκικής δουλείας τούς προπάτο-
  ρας καί εσχάτως ήμδς, καί ώδήγη
  σαν πρός την ελευθερίαν, καταυ·
  γάζουσι δέ αδιαλείπτως καί ζωο-
  γονοΰσιν είς την ελευθερίαν καί κα·
  τευθύνουσιν είς την πρόοδον καί
  ΛνΑνϊτησιν τοβ-^θνΐκοθ μβγαλίΐσι/
  ΑΘΗΝΑΙ Φεβρουάριος —Ή ίστο-
  έχει παράξενες άδυναμίες. Δείχ-
  νβι π. χ. έντονώτ,ερη στοργή στά το-
  πικά πλαίσια των μεγάλων ίστορι-
  κων γεγονότων πσρά στώ ϊδια τα
  γεγονότα. Έτσι, μιά συμφωνία κο-
  σμογονικής άξίας, δπ«ς αυτή πού
  υπέγραψαν άντιπρρχτές οί άρχηγοί
  των τριών Μεγάλων Συμμάχων Στά
  λιν—Ροθσβελτ — Τσώρτσιλ, παΐρνν
  άμέσως τ' δνομα τού μέρους όπου
  έγινε ή υπογραφή της. Καί μέ τ' δο
  μα έκεϊνο άπαθανατίζεται: ή συμ·>
  φωνία τής Γιάλτας. ΤοΟγο γίνεται
  βεβαία γιά την εύκολία τοθ προσ-
  διορισμοΟ. Άλλ' ή προτίμηση τοθ
  τοπικοθ προοδιορισμοθ έχει καί κά
  ποίον άλλο λόγο : ότι τό πλαίσιο ά-
  σκεΐ μίαν άπροσδιόριστη έπίδραση
  επάνω στά γεγονότο. Ό τόπος βά-
  ζει την σφραγίδα τού στά κείμενα.
  Ό χάρτης τοθ ΆτλαντικοΟ δέ θά
  μποροθσε νά υπογραφή στό Τομπου-
  κγοΟ τής Σαχάρας. Ή ζέστη θά τόν
  έξανέμιζε πολύ -νρήγορα, ένώ ή δρο
  σιά ιοθ ΏκβανοΟ τονε βαστάει πάν-
  τοτβ ζωντανό, «άλλόμενον» όπως τά'
  όμηρικά κύματα πού στό τέλος, παίρ
  νούν τό σχήμα τής άκρογιαλιάς...
  Άκρογισλιά είνε καί τό πλαίσιο
  τής συμφωνίας τής Γιάλτας. "Ενας
  άπαλός, σάν άσπροθαλασσίτικος
  κόρφος πού δέν έχει τίποτε άπό την
  άγριάδα τής Μαύρης Θαλάσσας, ο
  που βρίσκεται (στή νοτιανατολική
  μύτη τής Κριμαίας. Πέρασα άπό κεΐ,
  στά καλά προπολεμικά χρόνια, καί
  κρατώ άπό τότε την ήμερη, μεθ' στή
  καρδιά τοθ χειμώνα, είκόνα τού. Τό
  βουνό πού κλείνει τόνόρίζοντα, Γιάϊ-
  λα τ' δνομά τού, κόβει τόν ψυχρόν
  άνεμο πού κατεβαίνει άπό τίς βορει-
  νές Κριμαϊκές στέππες, κι' έτσι τό
  κλϊμα είνε μαλακό, σάν άνοιξιάτικο.
  Ή βαθειά γαλάζια θάλασσα θυμίζει
  έλληνικούς γιαλούς καί πιό πολύ έλ-
  ληνικό χρθμα δίνει ή στεριά, μέ κά-
  ποια παρατχετάσματα άπό κυπσρίσ-
  σια, μέ κδποιες συστάδες άπόπεθκο'
  πού κατηφορίζουν ώς την παραλία,
  μέ δλη τή γαλήνη τής μορφής της.
  Μές σέ τέτοια γλυκιά γαλήνη ά
  νατταΰονταν τότε οί άδειοΰχοι ύ·
  πάλληλοι κ' έργάτες τοθ σοβιετι-
  κου κράτους, στά «άναπαυτήρισ»
  πού ήταν άλλοτε βίλλες των αύλι-
  κών τοθ Τσάρου. Τα άναπαυτή-
  ρια αύτά —λάθος τα λένε σανατό
  ρισ, εΓνε μόνο ήσθχαστήρια γιά
  τούς κουρασμένους ή καί άποκλει-
  στικά γιά τούς προνομιοΰχους— ά-
  πλώνονταν σέ δλες τίς γραφικές γω
  νιές, μές σέ κήπους φουντωμένους ή
  σέ πλαγιές κατάφυτες. Έδώ, έ'να
  παλάτι, ίκεϊ άλλο, παραπέρα άλλο
  Ήσυχία κσί νεκρά παντοό. Οί τρό
  φιμοι των άναπαυτηρίων θά ήταν ή
  πολύ λίγοι ή σκορπισμένοι στά γύρω.
  "ιά καλή μου τύχη βρέθηκαν δυά
  Ελληνες, πού δέν ήξεραν δμως έλ¬
  ληνικά, τ*£Ρ& μερικά λόγια. ΫΗταν
  λ ι τή^ς Γιάλτας, δττου
  ε β«^<»-τρεΓ^ χιλι^&ες", Γ -1 τούς παλιούς κατοίκους δεν εΤχαν μβίνει έκέΐ παρά οί «κολχόζνικοι», 6σοι δούλευαν στά συνετοιρικά ά- γροχτήματα(κολχόζ) ξής κοινότητος. Οί άλλοι είχαν σκορπίσει, διωγμέ- νοι άπό τίς συμφορές των έηαναστά- σεων καί των πολέμων. Ή Γιάλτα εΐχε άλλάξει μορφή Καλά πού σώ- θηκσν μερικά γεροχτισμένα παλάτια, οί πριγκητηκες βίλλες πού τό σοβι- ετικό κράτος τίς δκανε κατόπιν «σα νατόρια». Τέτοιες βίλλες, πλαισιώνουν Βλο τόν ώραϊο Λσφαλτοστρωμένο δρόμο πού πάει άπό τή Γιάλτα στή Λεβά- δεια (5—6 χιλιόμετρσ). Στή Λεβά· δίΐα εΐχαν ,χτίσει τό παλάτι τους ο£ Τσάροι κΓ ό τελευταϊος, ό Νικόλαος Β' πήγαινε έκεϊ πολύ συχνά. Στό πά λάτι έκεϊνο εΐχε πεθάνει οτά 1895 κι' ό Άλέξανδρος Γ.' "Εναν οΐωνα πρίν άπ' αυτόν, ή Αίκατερίνη ή Με- γάλη εΤχε διαλέξει την τοποθεσία καί κάποτε την έπρόσφερε δώρο στόν «έξοχώτβτο χιλίαρχο> Λάμπρο
  Κατσώνη, γιά τίς ύπηρεσίες τού στήν
  έπανάσταση τοθ) Όρλώ· καί μετέ-
  πειτα. Ό Κατσώνης Εδωσε τδνομα
  τής πατρίδος τού Λεβάδειας (τής Βοι
  ωτικής) στό μαγευτικό έκεϊνο χτήμα,
  δπου έχτισε άργότερατό παλατι τού.
  Άπό τότε τόνομα μένει, τό πσλάτι
  δμως ξαναχτίστηκε άπό τούς Τσά
  ρους πού το άγόροτσαν άπό τή χήρα
  τοθ Κατοώνη. Ή Γιάλτα δέν ήτανβ,
  τόν καιρό έκεϊνο παρά £νας συνοι-
  κισμός, μιά περίφημη άκρογιαλιά 8-
  που ή τσαρική οίκογένεια κατέβαινε
  τό καλοκαΐρι νά πάρη, τό λουτρό της
  καί νά ξανανεβΐ] στη Λεβάδεια. Οί
  παλιοί κάτοικοι δείχνουν άκόμα τόν
  «άπηγορβυμένον όρμο» δττου λούζον
  ται οί κυρίαρχοι «πασών των Ρωσ-
  σιών». £έ λίγσ^χρόνια,ό.συνοικισμός
  Ιγινε τόσο τής μόδας, δπου κάθε
  πλούσιος Ρώσσος φιλοδοξοθσε ν" ά-
  ποχτήση έκεΐ τή βίλλα τού. Ή άλή-
  θεια, δμως, εΐνε πώς ή χαριτωμένην
  έκείνη γωνιά άξίζει επάνω άπόκάθε
  μόδα. Κι' αυτή, πιστεύω, θά είνε κι'
  ή γνώμη των κ. κ Ροθζβελ καΐ Τσώρ
  τσιλ.
  Ι. ΣΤΟΠΑΝΝΗΣ
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  ΤΗΣ ΕΜ—ΕΛ
  Ώς άνεκοινώ&η παρά τής ενταύθα
  Υπηρεσίας Συμμαχικής» Βοηθείας ΕΜ
  —ΕΛ πρός τόν κ Κυβερνητικόν αντι¬
  πρόσωπον Άνατολικής Κρήτης αί τιμαί
  των ^διαφόρων Βοηθημάτων της κατ'
  όκάν'καθωρίσθησαν παρά τής 'ξΐλληνι·
  κης Κυβερνήσεως ώς κατωτέρω:
  1) "Αρτος δρ. ]6, σΐτ.ς δρ. 15, ά"λευ
  ρον λευκόν δραχ. 50 (ώς εΐδος παντο-
  πωλάου), άλευρον λευκόν δρ. 20, (έκεΐ
  πού δέν γίνετΛΐ διανομή), ό'σπρια δρ.50
  (ή αύτη τιμή δι* όλα τα εί'δη όσΛρίων),
  Σοϋπα δρ. 90, Ζάκχαρις δρ. ΙβΟ, Καφ
  φέε " ■''
  ΙΣ
  ΙΚΗΕ
  ΟΡΙΑΝ
  είς,
  (Κου κρό
  Οποίον έ
  ος καί βι
  υλ#ς άπ
  ρρσώπευ
  πολιτισ|
  άθ
  μ,_
  ιλλους. ^
  Γν&αλμα < ,«βθ οτροτ ο παι&ί τΛ »ν. Οί γο «ν μέ τή ί ,ρογραψία) τρ· ά π Ι Γ θ ; πί' ο; «ύ κ< τό αύ Κα νας αύι τόν νη είχεν (όρην είς * νομα τής Ιτ'ργότερα ήν κατά· Ιων,άττΌ ιό μέρος 6υγάτηρ . δνομσ δηλαδή νης. Με ι,νορ, τ ό έρον συν λησμονή ^ άποι- ϊό πρώ- ►ίματος. Ι>1ΟΣ
  ΤΙΜΗ
  ΤΟΙΧΙΚΑ ΝΕΑ
  Η ΔΙΑ ΔΥΝΑΙνυΎΙΔΟΣ ΑΛΙΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 Μαρΐίσυ 1945
  Πληροφορούμεθα ότι ή διά δυνα-
  μίτιδος άλιεία διενεργεΐται είς εύρεΐαν
  κλίμακα είς διαφόρους περιοχάς τής
  Νήσου.
  Τα όλέθρια άποτελέσματα τής παρα
  νόμου ταύτης άλιείας διά την ίχθυοπο
  ραγωγήν καί την διατροφήν τοϋ πληθι
  σμοΰ είναι είς όλους γνωστά. Επ.,
  των καταστρεπτικών άποτίλεσμάτων
  τής παρανόμου ταύτης άλιείας έδημο-
  σΐϊύθησαν δριμύτατα κατά των δυνα-
  μιτιστικών
  τύπον.
  σχόλια
  εις τβν εγχώριον
  Οί παρανόμως άλιεύοντες άλιεΐς πρέ
  πει νά κατανοήσουν ότι ή διά δυναμί
  τιδος ή οίασδήποτε ά'λλης έκρηκτικής
  ΰλης άλιβία, εκτός των ανωτέρω, κα-
  ταστρέφε.ι αύτό τουτο τό έπάγγελμα
  ταστρέφε.ι αύτό
  τής άλιείας καί
  ρω, κα
  τουτο τό έπάγγελμα
  προκαλεΐ άτυχήματα
  εις τούς ?δίους, των Οποίων αυτή αϋ
  τη ή ζ υή έ-«τίθεται είς κίνδυνον.
  Κατόπιν των ανωτέρω εδόθησαν αύ·
  στηραί διαταγαί όπως γίνη συστημα-
  τική δίωξις των παρανόμως άλιευόντων
  καί έ/ΐιβληθοϋν κατά των παραβατών
  αί αύστηραί κυρώσεις τοϋ Νόμου (πα-
  ραπομπή είς τό αρμόδιον δικαστήριον,
  κατάσχεσις λέμβον καΐ έργαλείων, κα
  τάσχεσις των ίχθύων κ. λ. π.
  Οί ό ύθά
  Οί τυχόν ύποθάλποντες ^καθ' οιον¬
  δήποτε τρόπον την παράνομον αλιεί¬
  αν ή όπωσδήποτε υποκινούντες αυτήν
  θά διωχθοΰν έπίσης.
  Έν Ηρακλειω τή 28 Φεβρουαρίο
  ΙΙΡ,ΩΐϊΝΑΐ ΚΤΛΗΣΕΙΣ
  Κατελήφθη τό Νέον Στεττίνον υπό των Ρώσσων
  Συμμαχικον πολεμικόν ανακοινωθέν
  ιι-Ιμεις (Εφθασαν τόν Ρήνον επί μετώπουΐσαν σιδηροδρομικάς έκαταστάσεις είς τΑ
  ιν130 χιλιόμετρον καί έξεκαθάρισαν τό Αύστρίαν χαί ένήργησαν την σφοδροτέο»·
  τ. Καλκάρ καί ποοήλασαν 3 ν.λ. ιτέη«νΙτ,.,ν ,«■»·«.«,« „„.,»,- /««« ιί_Λ Ρ"
  1945.
  Έκ τής Ναυτικής Διοικήσεως Κρήτης
  ΤΑΜΙΟ
  ής
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠθΛΕ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Προκηρύσσομεν δτι την 15ην Μαρ
  τίου έ. ε. ημέραν Πέμπτην καί ώραν
  10—12 π. μ. θέλει ενεργηθή έν Ήρσ
  κλείω καί έν τοίς γραφείοις τοθ Τα
  μείου φανερά δημοπρασία έκποιή-
  σεως των ύπιρθεματισθέντων έλαιο
  δένδρων καί μή πλειοδοτηθέντων
  τοιούτων άνευ γής των περιφερει
  ών Άπεσωκάρι, Πλώρας, Πλατά·
  νού, Βασιλικόν "Ανωγείων, Φλαθειά
  κες, Χουστουλιανών καί Σίββας Πυρ
  γιωτίσσης.
  Πρός δέ ενός οίκοπέδου 1)4 στρέμ
  ματος μέ 3 ελαιόδενδρα είς θέσιν
  «'Εκκλησία» τής περιφερείας Άπεσω
  κάρι καί
  Δύο τοιούτων τοϋ χωρίου Σίββας
  Πυργιωτίσσης είς θέσιν «Μεσοχωριά»
  60 τ. μ. καί είς θέσιν «Άγριοσυκιά»
  850 τ. μ.
  Την Ιδίαν ημέραν έτταναλαμβάνε·
  ται ή μίσθωσις τοθ άγροΰ είς θέσιν
  ι ή μίσθωσις τοθ άγροΰ είς θέσιν
  «Μουρί γ) Βαγιά» Κουνάβων Πεδιά¬
  δος καί Επάνω/Αρχανών είς θέσιν
  «Μελισσόκηπρς» αμπέλου ροΓακί ώ¬
  σει 5 στρεμμάτω
  ΓΑΜΟΐ.—Μιχαήλ Μαρκάκης—Κωνσταν-
  τία Μοσχονδ ετέλεσαν τούς γάμους των
  είς "Άχλαδέ|Μυλοποτάμου.
  Παρανυμφος παρέστη ή διδασκάλισσα
  'Ανθοΰλα—ΓΊιτσίκα Λαγουδάκη.
  ΔΩΡΕΑΙ.—Ή κ Μαριάνθη Νικολβτΐού
  λου είς μνήμην τοθ Πατρός Διονυσίου
  Βασιλάκη έτροφοδότησε πλουσίως τό "Ά
  συλον τής Γερόντισσας.
  —Ό κ. ©εοχάρης Πατΐουδάκης κατεθη
  κε είς τό "Ασυλον τής Γβρόντισσας δι"
  ενίσχυσιν αύτοΰ δρχ. χιλίας.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Απέθανε καί εκηδεύ¬
  θη χθές ό ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑ
  ΚΗΣ είς νεαρωτάτην ηλικίαν.
  Ό μεταστάς ήτο άδελφός τοΰ Μιχα
  |λ Άκουμιανάκη ένβς §κ των άκαμά
  ;ων εργατών καί εκείνων οΐτινες έ'θε
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.— Άμερι-
  :ανικά άρματα μάχης διεπέρασαν
  είς την άντιπέραν τοθ ποταμοΰ "Ερτ
  Χθές άπεΐχον 10 χιλ. έκ τής Κολω¬
  νίας. "Ηρχισεν ή επίθεσις εναντίον
  ών εξωτερικών όχυρώσεων τής πό¬
  λεως. Τό Συμμαχικόν πυροβολικόν
  κανονιοβολεΐ την Κολωνίαν. Έξακο
  λουθεΐ νά τηρήται μυστικότης σχετι¬
  κώς μέ τάς διεξαγομένας έπιχειρή-
  σεις τής 9ης στρατιάς πρός τό Μπου
  χενγλάπμακ καί τό Ντΰσεντολφ. Ε¬
  δηλώθη χθές βράδυ δτι ό ρυθμός
  τής προελάσεως ουδόλως έχαλα-
  ρώθη.
  Είς τόν βορράν Βρεττανικαί δυνάί
  -» ι --ι------ ·.—· ■--,οηΐΛνκριυυκ
  II
  Καλκάρ καί προήλασαν 3 χιλ. πέραν
  αύτοΰ.
  Είς τόν νότον Άμερικανο! έξεκα-
  θάρισαν τό Μπίτμπουργκ καί προε
  λαύνουν επί μετώπου 80 χιλ. μεταξύ
  Προύμ καί Σάαρμπουργκ
  ΑΕΡΟΠΟΡιΚΟΣ ΠΟΑΒΜΟΣ.—Ββετ
  τανικαΐ καΐ Άμερικανικαί άεροποριίαί
  δυνάμεις επετεθησαν εναντίον σιδηροδρο¬
  μικήν έγκαταστάσεων επί των έδών πρός
  την · Κολωνίαν καί τό Ντούσελντόρφ.
  Βρεττανικα Μοσκΐτος έβομβάρδισαν χαί
  πάλιν τό Βερολίνον. Συμμαχικόν βομβαρ-
  διστικά έξ Ίταλικών βάσεων
  IV
  >«ν
  των επίθεσιν κατά τή; όδοθ Μπρίνεο
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.- Σχΐ.
  τεύματα τοθ 2"τρατάρχου Ροκοσόφσχυ
  ϋροελαύνοντα εις Γήν Πομερανίαν κατέλα¬
  βον τό Νέον Στεττϊνον καί κατά νυκτερι-
  νά τηλεγρα φηματα εσημείωσαν κβί νέας
  προόδους > ατά την προίλασίν των πο&:
  την Βαλτικήν. ν *
  Τα υπό τόν Στρατάρχην Κόνιεφ Στρα
  τεύματα κατέλαβον καί άλλα προάστεια
  τοθ Μπρεσλάου μεταξύ των Οποίων καί
  :ό Κλάϊνστατ καί είσέδυσαν είς τό νοτια
  'ατολικόν τμήμα τής πόλεως.
  Η συγέχεια των συζητήσεων
  είς ;τήν Βουλήν—των Κοινοτήτων
  ηρς α
  σει 5 στρεμμάτων.
  Έν περιπτώσει ματαιώσεως
  ρασΐα ] ή λ
  τής
  δημοπρασΐας ή' μή πλειοδοτήσεως
  κτήματός τινος αυτή θέλει επαναλη¬
  φθή άνευ άλλης είδοποιήσεως την
  22—2—45 ημέραν Πέμπτην καί ώραν
  10—12.π. μ.
  Πλείονβς πληροφορίαι παρέχονται
  καθ" εκάστην είς τούς ένδιαφερομέ
  νους έν τοίς γραφείοις τοθ Ταμείου.
  Έν Ηρακλείω τή 26 Φ)ρίου 1945
  Ό Διευθυντάς τοΰ Ταμ«ίου
  ΜΙΧ. ΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Είδοποιεΐτσι τό κοινόν τής πόλεως
  κβί των Προαστείων ότι άπό αυρι¬
  ον 2αν τρέχοντος ημέραν Παρασκευ¬
  ήν θά αρχίση, διανομή παράτής Έλ·
  ληνικής Υπηρεσίας Συμμαχικής Βοη
  θείας τριών (3) οκάδων σίτου κατ' ά¬
  τομον πρός δραχ. δέκα πέντε (15)
  κκατ' οκάν μέ άκοκοπήν τοϋύπ' αριθ.
  22 κουπονίου των κρατικών δελτίων,
  καί ών θυμάτων πολέμου μέ άπο-
  κοπήν τοϋ ύπ' αριθ, 20 κουπονίου,
  δωρεάν.
  Ή διανομή αυτή θά γίνη ώς συνή
  θως*διά των Παντοπωλών τής πόλεως
  .καί των Προαστείων.
  Διά τούς κατοίκους τής πόλεως καί
  τόν [θεμέλιον λίθον τής ιδρύσεως
  ής εφημερίδος μας.
  Νέος φίλεργος καί άκούραστος» έρ-
  είς τόν
  ς φλεργος καί άκούραστος' έρ
  γάτης διά την απελευθέρωσιν τή ς Πά
  τρίδος συνέβαλε τα μέγιστα
  Εθνικόν Άγώνα.
  Ή «ΝΙΚΗ» συμμετέχουσα ΐοΰ πέν-
  θους τής οικογενείας Άκουμιανάκη έκ
  φράζει τα θερμά
  εύχομένη την εξ
  της συλλυπητήρια
  ύψους παρηγορίαν.
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ
  Γενομένων αρχαιρεσιών διά την
  άδειξιν τής διή Σ
  ,ΓςΤτην ^Ϊν^ Ρ*»Λ
  τήτων εσυνεχίσθη καί σήμερον επί της έκτός τήΒίΑνα^καΓΪ^ΛΪίί
  Ι®:*™*^.^ διασκέψεως τήςΐδπου υπάρχον ΠοΊωνΤκοΤπλη^-
  σμοί. Μία έκ των αδυναμίαν τής
  Πολωνίας ήτο καί προπολεμικώς
  -τ----------Μ·» -"·*'"« .
  Κριμαίας. Ό συντηρητικός βουλευ
  τής κ. Μπέβεριτς εισηγηθή τροπολο
  λίαν καί έπέκρινεν τάς άποφάσεις
  των Προαστείων έπΊ'φυλάσσεται άκόμη
  διανσμή έτέρων τριών οκάδων αΐτινες
  εάν άρθοϋν ωρισμένα εμπόδια θά άλευ
  ροποιηθοϋν καί θά δοθούν πρός άρτο-
  ποίησιν καί διανομήν υπό των άρτοποι-
  ών. Εάν δέν άρθοΰν_τά εμπόδια ταυτα
  θά δοθούν καί έτεραι τρείς οκάδες είς
  αύΐούσιον στάρι έντός ελαχίστων ήμε-
  ρών.Ι,Εϊςτούςκατοίκους των Έπαρχιών
  θά αρχίση ή διανομή άπό την 3 τρέχον¬
  τος ημέραν Σάββατον επί τχ) βάσει των
  καταστάσεων των Προέδρων των Κοινο-
  τήτων, καί άνά Ιξ ((3) οκάδας οκάδας
  κατ' άτομον.
  Οί Πρόεδροι των Κοινοΐήτων διά
  νά παραλάβωσι τάς ά'νω εξ οκάδας δέον
  απαραιτήτως νά προσκομίσωσιν είς τήι
  υπηρεσίαν τα δικαιολογητικά των προη
  γουμένωνδιανομών.
  Τα μεταφορικά είς τάς Κοινότητος
  θά βαρύνουν καί πάλιν την υπηρεσίαν
  τής Ε. Υ. Σ. Β .
  Έν Ηρακλείω τβ 2—3—1945.
  Έκ τού Γραφείου τής Ε. Υ. Σ Β.
  Τό Δημοσιευθή είς την χθεσινήν
  «Κρητικήν Εφημερίδα» ότι 9ά άποκό-
  πτεται τό νχ' αριθμόν 24 κουπόνι ήτο
  έσφαλμένον ένώ θα άποκό πτεται τό ύπ
  αριθμόν 22. ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ '
  Ή Διοικοθσα Επιτραπή τοβ Βρεφο-
  κομείου «Γεωργίου Ά. Γερωνυμάκην
  Διακηρύττει ότι,
  άνάδειξιν τής διοικήσεως τοθ Συλ
  λόγου Πρατηριούχων σιγαρέττων 'Η
  ρακλείου.
  Εξελέγησαν:
  Άριστ. Λαρετζάκης-πρόεδρός, Γε
  ώργ. Λαγκωνάκης άντιπρόεδρος,
  Σοφοκλής Σεφεριάδης ταμίας, Κίμων|
  Ψαρουδάκης γεν Γραμματεύς. Ζαχ.
  Τσιχλάκης Σύμβουλος.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων αρχαιρεσιών Συνδέ
  σμου σιδηρουργόν, Χαλκουργών καί
  Όρυχαλκουργθν έκ τώνψηφισάντων
  51 μελών έλαβε τό προεδρείον 26 έ¬
  ναντι 25.
  (Τα μέλη κατασκευαστών γεωργι
  κων έργαλείων).
  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
  ΙΔΙΟΚΤΗΓΩΝ ΚΑΡΡΩΝ
  Ο! Σύλλογοι Ίδιοκτητών κάρρων
  Ηρακλείου καί Λιμένος Ηρακλείου
  έιτί τοϋ ΠολωνικοΟ ζηιήματος καί
  είπεν δτι διάτής νέας|διαρρυθμ(σεως
  ή Πολωνία θά χάση τό ήμισυ των ε¬
  δαφών της καθώς καί μέγα ποσοστόν
  των βιομηχανίαν καί των σιτηρών
  της. Ή παραχώρησις Γερμανικών έ
  δαφων περιέχει άγνώστους συνεπεί
  άς καί αί άποφάσεις τής Κριμαίας
  δέν λαμβάνουνϋπ' δψιν των τάς σχέ
  σεις μεταξύ Γερμανών καί Πολωνών
  Είναι δέ αδται άντίθετοι πρός τό ύ-
  πογραφέν Άγγλοπολωνικόν σύμφω¬
  νον τοθ 1941 καί των βασικών γραμ
  μώντοθ χάρτου τοΰ 'ΑτλαντικοΟ.
  Ό κ. 'Ήντεν απαντών ετόνισεν
  δτι είς κάθε στάδιον των συζητήσε-
  ων έλαμβάνοντο άποφάσεις υπό τοθ
  Ήνωμένου πολεμικοθ συμβουλίου
  καί τόν κίνδυνον διαφωνίας των 3
  δυνάμεων ύπεστήριξε δέ την γραμ¬
  μήν Κορζον ειπών δτι καί ή Μεγάλη
  τα στοιχεϊα μειονότητος πού έξα
  κολουθοΰν ύφιστάμενα καί τώρα α¬
  νατολικώς τής γραμμής Κορζον. Ή
  Πολωνία θά πάρη τό Ντάτσιγ
  καί ό Πολωνικός διάδρομος θά πά
  ση τώρα ϋφιστάμενος. Θά δοθοθ·
  είς αυτήν αί βιομηχανικαί περιο-
  χαί τής Σιλεσίας καί ή Πολωνία θά
  γίνη έξ ΐσου ίσχυρά άν ΰχι ίσχυρο
  τέρα τοθ 1938. Ό κ. Ήντεν συνεχί¬
  ζων είπεν δτι δέν είνε δυ ατόν νά
  άποσυρθή άναγνωρίζων την έν Λον¬
  δίνω Πολωνικήν κυβέρνησιν καθώς
  καί την 4Κυβέρνησιν τοθ Λοϋμπλιν.
  Έπειδή δμως πρέπει νά υπάρχη κά
  ποία άρχή επί των στρατιωτικών
  συγκοινωνιών τής Ρωσσίας, ή Κοβέρ
  νησίς τοθ Λοϋμπλιν ευρίσκεται τώρα
  έκεΐ καΐ έξυπηρετεΐ τα Ρωσσικά συμ
  φέροντα. Ή Μεγάλη Βρεττανία, εί¬
  πεν, δέν θά αναγνωρίση Πολ&ίνικήν
  , θά αναγνωρίση Πολωνικήν
  κυβέρνησιν εκείνην ή όποΐα δέν θά
  είναι άντιπροσωπευτική. Ή Μεγάλη
  Βρεττανία είναι υπέρ τής συμμαχι¬
  κής έποπτείας κατά τάς εκλογάς τής
  νέας κυβερνήσεως.
  Έν συνέχειαν ηρνήθη νά παραδεχθή
  ότι τα νέα σύνορα ήσαν άντίθετα
  πρός τόν χάρτην τοΰ Ατλαντικόν καί
  ηρνήθη τάς δηλώσεις δτι αί άποφά¬
  σεις τής Κριμαίας επί τοΰ Πολωνικοΰ
  ζητήματος επροκάλεσε παγκόσμιον α¬
  νησυχίαν. Τό δτι οί Ρώσσοι άποσκο·
  ποϋν εις την κυριαρχίαν τής Εύρώ·
  πης αύτό είναι εντελώς άβάσιμον καί
  τό καθημερινόν θέμα τής Γερμανι-
  κής προπαγάνδας. Δηλώ δέ ότι ούδέπο
  τε ή Εύρώπη θά καταληφθή υπό
  μιας δυνάμεως. Ή άναρχία καί τό
  χάος θά λεί»1»ουν ιιή«Λ«· Χ-Λ
  Χάος θά λείψουν
  εργασίας των 3
  μόνον διά
  δυνάμεων.
  της συ
  Τελειώ-
  νοντας ό κ· τΗντεν έκαμε έ'κκλησιν
  •■Ίς την Βουλή ό β
  ν έ
  ■Ίς την Βουλήν όπως βοηθήσει τό
  'ργον τής Βρεττανικής Κυβερνήσε¬
  ως. Διά τής ψηφοφορίας έπεκρίθη
  τροπολογία των συντηρητικών βου·
  ,ευτών τής ■ά'κρας δεξιας διά
  196 έναντι 25.
  ψήφων
  Έκτίθεται είς δημοσίαν μειοδοτικήν
  δημοπρασίαν ή προμήθεια των άναγ
  καιούντων είς τό άνω "Ιδρυμα τροφί
  μων καί 'άλλων χρειωδών δι* εν έ'τος
  άπό 1ης Απριλίου 1945 έ'ως 31 Μαρ
  τίου 194(5 καί προσκαλοϋνται οί βου
  λόμενοι νά μειοδοτήσωσιν, .όπως προ
  «ένωσιν είς τό Γραφεΐβν τοϋ Ίδρύ
  ματοζ την Κυριακήν τής 4 Μαρτίου
  μέ πρωτοβουλίαν τοθ 'Επαγγελματι
  κοθ Έπιμελητηρίου καί τής Όμο-
  σπονδίας 'Επαγγελματιών άΓτεφάσι
  σαν άπό κοινοό πρός καλύτερον έ
  ξυπηρέτησιν τόσων των συμφέρον-
  των των δσον καί των κ. κ. πελατών
  καί ίδρυσαν Συνεργατικήν. Παρακα-
  λοθνται οί κ.κ. "Εμποροι καί συναλ
  λασσόμενοι 8πως άπευθύνονται είς
  τάς Τεχνικάς Έπιτροπάς πού έδρεΰ
  ουν είς τα κέντρα σταθμεύσεων α;
  Παλαιάς Νομαρχίας (Καφεν. Άγα-
  θαγγέλου), β) (Παλαιόν Τελωνειον)
  καί γ) Χανιών Πόρτα.
  (Έκ τής Διευθύνσεως)
  ΚΑΤΑΣΤΚΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ
  ΤΟΥ (ΧΡΗΣΤΟΥ
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΙ Ε1ΔΗΣΕΙΣ
  ΑΝΑΓΚΗΓΕΩΡΓΙΚΩΝΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου.— Τόν υπουρ¬
  γόν ;ής Γεωργίας κ. Μακρόπουλον επε¬
  σκέφθησαν χθές άντιπρόσωποι γεωργικών
  ένώσεων καΐ παρεκάλεσαν δπως επιτα¬
  χυνθή ή χορήγησις είς αύτούς διαφόρων
  φαρμάκων χρησίμων εί; την γεωργίαν
  καΐ ίδία θειικοθ χαλνο'θ, ζητήσαντες Β.·
  μα δπως ή χορηγηθησομένη ποσότης
  τοθ τε?ευτ«ίου τεύΐου αυξηθή κατά 1000
  «κόμη τόννους.
  ΝΕΑΠΤΩΣΙΣΤΗΣ ΛΙΡΑΣ
  ΑΘΗΝαΙ 1 Μαρτίου.— Έ χρυσή Αγ
  γλική λίρα εσημείωσε σήμερον κοί νέαν
  πτώσιν. "Ηνοιξε την πρωΐαν μέ την τιμήν
  των 4.600 καί την μεσημβρίαν ετιμάτο είς
  4.260 δραχμάς.
  ΣΥΠΤΟΜΟΙ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  Πλατεΐα Άγίας Αικατερίνης
  Αφιχθη έξ Αθηνών ό κ. Αν¬
  τώνιος Βογιατζής κομίσας πλου¬
  σίαν συλλογήν έμπορευμάτων ή¬
  τοι: Κάλτσες γυναικών, άνδρών,
  μαλλιά, πλεκτά, τσάντες, κομπι-
  νεζόν, κυλώΐες, μαντήλια λαιμοΰ,
  φανέλλες γυναικών, άνδρών, κ«λ-
  λυντικά, σαπουνάκια βαφήςκαί δι-
  άφορα εϊδη ψιλικών. |Τηλ. 3.83.
  ΑΠΟ τοΰΦαρμακείου θεοδωρίδου όδός
  Βικέλα μέχρι Βαλιδέ Τζαμί άηωλέσθη
  ΑηιιηΆηη κλκι^ι/ϋιι Λι,^,,Α.,-.... .,_ , '
  1945 καί περί ώραν 10—12 π. μ.
  Οί δροι τής συγγραφής των ύποχρε
  ώσεων ευρίσκονται είς τό ίδιον Γρα
  φεΐον, όπου οί επιθυμούντες δύναν-
  ιοσερχόμενοι καθημερινώς 10—
  *!. νβ λαμβάνωσι γνώσιν αυτών,
  [οακλείφ τή 15 ·'Φεβφθν<χί·όί) 'ϊϊ ΛιοικοΡσα Έπιτροπή ν ΓΕΛΓΙΟΧ ΨΑΛΛΙΛΑΚίίΙ' ""-η ΧΑΛίίΙΑΛ •ι * όρμαθος κλειδιων ανηκόντων είς τόν Νικ. Νηστικάκην Ιατρόν ό εΰρΛν ταυτα νά τα Φέρη είς τα γραφεΐα μας καΐ άμοι' φθήσεται. ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινουργής ραπτομηνανή Σίγγερ κεντήμαος. Πληροφορίαι πβρά τώ Κ. Γητλ *νι ΐΊΜΓΛ Λικ·ηνΑΛ/>. ^
  Γαλϊνιανφ δικηγόρφ.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ύπηρέτρια ύγιής, γνωρίζο
  σ« νοικοκυργιό μέ άκαραίτητες καλέ
  συστάσεις. Προτιμώνται όρφανές.
  Πληροφορίαι είς τα γραφεΐα μας.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑ! διάφορα ίπιπλα σκΐύη
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυναΐκα άπό 18—45 έτώνμέ
  :αλάς συστάσεις νά ττεριτΐοιήται έπίσης
  γυναΐκα 60 έτών δχι άρρωστην, ΐίς χωρ
  γιό. Τροφή, ΰπόδησις καί μισθός ίκανο-
  ποιητικός.
  Πληροφορίαι παρ" ημίν.
  'ΚλΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
  Ο ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΤΗΣ ΔΙ^ΤΡΟΦΗΣ
  την
  -ΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου.— Κατα
  χθεσινήν επίσκεψιν έν τή Τραπέζη
  Ελλάδος είς την όποιαν μετέσχον μβ-
  λη τή- Κυβερνήσεως καί οί αρχηγοί τής
  ΕΜ. Η λ. συνεζητήθησαν τα ζητηματ»
  ΐης διο' ι / ·υ ΕΜ. ΕΛ. 6πό τής Ο5νρα
  καί κατηρτίσθη ό οριστικάς πίναξ των
  είδών δια·"'-5ής άτινα θά μεταφερθοθν
  υπό τής Ου ^χ κατά *τό τρίμψον Μαί
  ου—Ιουλίου.
  ΩΡΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Τ Ί
  ΚΑΙΡΟΝ 1 Μαρτίου.-Είς την Ί
  ταλίαν πλησίον τοϋ ποταμοθ Πανά
  ρο. νοτίως τής Μοζένα, ό Καίσερ-
  λιγκ έγκατέλειψε την άπόφασίν τού
  ΛϋΗΠΑΙ Ε—Ή Α." Μακαριότης
  ό Άντιβασιλεύς άνέβαλε την άνα-
  χώρησίν τού έκ Θεσσαλονίκης προ
  κειμένου νά δεχθή άντιπροσωπείας
  τοθ λαοΟ πού έπιθυμοθν νά τόν ί¬
  δουν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1.—Τό Γαλλικόν υπουρ
  γικόν Συμβούλιον απεδέχθη την πρό
  τάσιν των Ήνωμένων Πολιτειών,
  τής Μεγάλης Βρεττατίας καί τήςΡωσ
  £ί;Ι5
  Ιϋΐΐι
  έφθασε
  Τό Α·Ι·Σ μΐς απέστειλε κατάλογον· ·>^-γλ ι^κγπ ι.—υ ΠοόεδοοΓ ν
  δεικνυοντα τάς ώρας είς τάς οποίας έκ- ΡοΟσβελτ Θά ομιλήση σήμερον είς τό
  πέμπει είδησεις ό ραδιοφωνικός σταθμόί| Αμερικανικόν Κογκρέσσον επί των
  τήςΚίνας νά αποστείλη προσ- τό όΓ^
  κλησεις είς τα εΘνη πού θαΠλαβΡουν ™°™ο βλεπουν
  μέρος είς την διάσκεψιν τοθ "Αγίου ™ ΧΤ£ Ει?^ν τομέα αυτόν οί
  *ραγκίσκου. 7 ?αν°ι ,αντεπετιθενται 30—40 α,ηη(ΐ!
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1.-Ό Πρόεδροο κ ημερη