96931

Αριθμός τεύχους

5094

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

17/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αΐγύπτου
  έτησία λίραι 3
  εξάμηνος 3
  Άμερικής
  έτησία βολ. 15
  εξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΠΑΡΑΪΚΕΥΗ
  17
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 509*
  τΙΙίιβτΙΟΣ ΣΥΙΙΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Σ
  ΚΑΙ ΣΥΓΙΡΟΝΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  Άσχολούμενοι χθές μέ τό
  προβλημα τής ίσοσκελίσεως
  τοΰ έμπορικοϋ μας ίσοζυγίου,
  έγράφομεν ότι είναι άνάγκη
  νά έπιδιώξωμεν δι' ολων μας
  των δυνάμεων την αύξησιν
  τής έθνικής παραγωγής καί
  Ιδιαιτέρως τής γεωργικής.
  Καί έτονίζαμεν ότι όσηδήπο
  τ κ καί άν επέλθη αύξησις
  τής παρκγωγής δέν θά ύπάρ
  χη ποτέ περίπτωσις κρίσεως.
  'Αρκεΐ βεβαία τα παραγέμε-
  να προΐόντα νά είναι καλής
  ποιότητος καί να καταβάλλε
  ται έκ παραλλήλου προσπά
  θεια διατηρήσεως καλών έμ
  πορικών σχέσεων τής χώρας
  μας μετ» των άλλων χωρών
  τής Εύρώπης, τής Άμερικής
  καί τής 'Αφρικής, πού άπο
  τελοΰν καταναλωτικάς αγο
  ράς. Ύπάρχει «λλωστε ένας
  νομος είς την οίκονομίαν
  καί τάς διεθνεΐς εμπορικάς
  συναλλαγάς πού λέγει ότι έν
  προϊον είναι έμπορεύσιμον
  καί άξιον νά επιβληθή είς
  την διεθνή αγοράν οταν ε
  ναι όχι μόνον ποιοτικώς άρι
  στον άλλά καί ποσοτικώς σε¬
  βαστόν. Καί ο νόμος αύτός
  ϊαχύει έξ ολοκλήρου καί σή
  μερον. Ή μικρά παραγωγή
  μιάς χώρας, άγνοεΐται. Ένώ
  ή μεγάλη έπιβάλλεται. Έκ*
  τος εάν πρόκειται περί μο·
  ναδικοΰ προΐόντος, περί μο
  νοπωλείου δηλαδή, όπότε βέ
  βαια είναι όπωσδήποτε έξη
  οφαλισμένη ή ζήτησις τού.
  Συμφέρον μας έπομένως ΰ
  ψιατον ε ναι ν' αύξήσωμεν
  όσον τό δυνατόν περισσέτε
  ρον την εθνικήν μας παρα
  γωγήν, ολα γενικώς τα προ
  ιόντα καί Ιδιαιτέρως τα άγρο
  τικά καί νά φροντίσωμεν
  εκ παρχλλήλου νά βελτιώ
  αωμεν την ποιότητά των, νά
  επιτύχωμεν τόνέξευγενισμόν
  καί την τυποποίηβίν των.
  Άπομένει ομως νά ίδωμεν
  πώς είναι δυνατόν νά επιτύ¬
  χωμεν εί; τουτο. Μέ τό
  προβλημα δέ αύτό θ' «σχο
  ληθώμεν σήμερον, έξετάζον-
  τες τα κύρια σημεϊά τού.
  Ή κυβέρνησις, είνε αναμ¬
  φισβήτητον ο π διά την λύ
  σιν αυτού τού προβλήματος
  καταβάλλει μίαν γιγαντιαί-
  αν προσπάθειαν. Εκτελεί
  συγκοινωνιακά καί παραγω-
  γικά έργα. Άξιοπβιεϊ νέας
  έκτάσεις γής καί τάς παρα-
  χωρεΐ πρός καλλιέργειαν
  Τονώνει την άγροτιχήν πί¬
  στιν. Όργανώνει την γεωρ·
  γιχήν πολιτικήν έ«ί νέων
  βάσεων, ένισχύει τούς αγρό¬
  τας είς τό έργον των. Δι©·
  ρίζει γεωπόνους καί άλλους
  τεχνικούς διά νά καθοδη-
  γοΰν τούς καλλιεργητάς τής
  γής είς τό έργον των. Άλ¬
  λά δέν άρκεϊ βεβαίως ή
  κρατική προσπαθεία. Ούτε
  καί πρέπει νά τα άναμένω-
  μέν 2λα άπό την κυβέρνη¬
  σιν.
  Πολύ δέ περισσότερον δέν
  πρέπει ν' άρκεοθώμεν είς δ,
  τι μέχρι σήμερον έχει γίνει,
  είς ο,τι έχει επιτευχθή. Ή
  προσπαθεία πρέπει νά γενι¬
  κευθή. Νά συστηματοποιηθή
  καί νά συνεχισθή. Κυρίως δέ
  ή προσπαθεία αυτή πρέπει
  νά Ματαβληθή άπό την Ά-
  γροτράπεζαν καί τούς αγρό¬
  τας διά των όργάνων τής συν
  εργασίας των: Διά των γε-
  ωργικών συνεταιρισμών *αί
  τδν άλλων καρεμφερών όρ·
  γανώαεων καί όργανισμών.
  Καί χωρί; ν' άποτελή μίμη-
  σιν ή αντιγραφέν άλλων,
  είνε άνάγκη νά έμπνέεται
  άπό την πείραν των άλλων
  χωρδν, άπό τα διδάγματα
  τής έπιστήμης καί άπό τα ύ·
  ηάρχοντα προτυπα. Διότι τό
  παραδειγμα των προηγμένων
  γεωργικως χωρών ειμπορεί
  ασφαλώς ν' αποτελέση πολύ¬
  τιμον οδηνόν δι' ήμδ{.
  -ορίως εδδ είνε άνάγκη
  νά οργανωθή επιστημονικώς
  ή γεωργία. Διότι ή έπιστημο
  νιχή χαλλιέργεια θά επιτύχη
  καί την αύξησιν τής ποσοτι-
  κής αποδόσεως τής γής καί
  την βελτίωσιν τής ποιότη¬
  τος των προΐόντων. Αί άθλι
  ότητες τοΰ παρελθόν τος πρέ
  πει νά λείψουν. Είς τό μέλ
  λον πρέπει νά γίνεται επι
  λογή των σπόρων, των δέν-
  δρων, των ποικιλιών των δια
  φόρων καλλιεργειών καί νά
  προτιμώνται μόνον έκ&ϊναι
  πού εύδοχιμοΰν όντως είς τόν
  τόπον μας. Ν' άπαγορευ·
  θοΰν δέ όλαι αί άλλαι καί ν
  άντικατασταθοΰν άπό άλλας
  καλής ποιότητος. Διότι είνε
  θλιβερόν νά καταστρέφεται
  ή παραγωγή έπειδή οί σπό-
  ροι είναι μολυσμένοι. νΗ νά
  καλλιεργοϋνται ειδή κακης
  ποιότητος καί μικράς αποδό¬
  σεως ένώ είνε δυνατόν ν'
  άντικατασταθοΰν άπό εξευ-
  γενιαμένα καί μεγάλης άπο
  δοτικότητος. Όπως είνε επί-
  σης λυπηρόν νά καταστρέφε
  ται ή παραγωγή πλείστων ο-
  σων είδων άπό ασθενείας έ
  ναντίον των οποίων ύπάρ
  χούν έν τούτοις φάρμαχα
  χαί δέν χρησιμοποιοΰνται εί
  τε άπό άγνοιαν των γεωρ·
  γών είτε άπό παράλειψιν των
  αρμοδίων ύπηρεσιών.
  ©ά πρέπει λοιπόν αί γεωρ
  γιχαί όργανώσεις, οί Οίκοι
  τού 'Αγρότου καί αί Ένώ
  σεις των Γεωργικών Συνε¬
  ταιρισμόν, ουνεογαζόμεναι
  πάντοτε καί μέ την Άγρο
  τικήν Τράπεζαν, νά φροντί
  σουν διά την ταχυτέραν ϊδρυ
  σιν καί λειτουργίαν είδιχών
  ίνσπτούτων μελετών των
  γεωργικών μας καλλιεργει¬
  ών. Τα ίνατιτοΰτα δέ αύτά
  τα όποΐχ θά τελοΰν υπό την
  καθοδήγηαιν χαί εποπτείαν
  είδικής διευθύνσεως έν τώ
  υπουργείω τής Γεωργίας, θά
  μελετοΰν τάςχλιματολογιχάς
  καί έδαφολογικάς συνθήκας
  τής χώρας *«ί ενός εκά¬
  στου διαμερίσματος χωρι-
  στά. Οά πειρχματίζωνται.
  Θά έπιδιώκουν την βελτίω¬
  σιν των διαφόρων ποικιλιών
  γεωργικών καλλιεργειών δι'
  ολων των μέσων πού διαθέ-
  τει ή έπιστήμη. Θά χορη-
  γοΰν τούς καταλλήλους σπό
  ρους, τα φυτά καί τα δεν
  δρύλλια είς τούς αγρότας
  πρός καλλιέργειαν. Καί θ'
  άποφαίνωνται ποΐαι καλλιέρ
  γειαι πρέπει νά γίνωνται
  χατά περιφερείας, ένω έκ
  παραλλήλου θά φροντίζουν
  καί διά την βιομηχανοποίη
  σιν τδν πρός εξαγωγήν προ¬
  ΐόντων καί διά την εξεύρε¬
  σιν μέσων καί τρόπων αυ¬
  ξήσεως των έξαγωγών μας.
  Τό πρέβλημ» ομως είναι μέ
  γα. Καί ΐσως επανέλθωμεν
  άργότερα πρός λεπτομερεοτέ
  ραν έρευναν τού.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ0.Η
  Η ΠΥΘΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΑΣ
  Τύπος καί αδτός τής Άποχρη-
  όϊς: 'Η μετημφιεσμένη Πυθία. Οί
  ιτολλοΐ τής χορβυτικής αιθούσης
  θέλουν μίαν «μοιρατζοθ». Χω-
  ρίς αυτήν δέν μπορ&Ον νά σπά-
  σουν χέ?ι. 'Η Πυθία μαζύ μέ τα
  μέλλοντ* διατονίζει καί χά πά
  ρόντα.
  —Είχα τύχιι προχθέ; μέ μίαν
  μάντιδα τής π£στας, μοθ έλεγεν
  ϊνας τακτικώς θαμών των χορευτι
  κων κέντρων.
  —Τύχην είς την εξήγησιν τής
  μελλούσης τύχης οου;
  —Ξέρε-ς δτι τό αδριο δέν μέ
  ένδιαφέριι. Πρυκίστως θέλω νά
  εξασφάλισιν τό σήμερον.
  Δέν είνε άνάγκη νά χά ψάλλη
  κανείς εναντίον τής συγχρόνου μα
  γιίας. Τί γεγονός είνε τδ μικρότε
  ρον ποί> χρειάζεται δι* νά άποδιι
  8τ» τόφλϋχζάνι χαί χά χαρχιά
  είνε κοινωνική υπόθεσις 'Η με
  ταφυσική είνε δευτερεθον ζή·η
  μα Μπορεΐ νά έχωμεν αδυνα¬
  μίαν διά τα μίλλονΐα. Έν
  πάση περιπτώσει θέλομεν νά
  τα προλάβωμεν. Ή μοιρατζοθ
  τής Απόκρηες δέν είνε καί τόσον
  παρωδία τής άληθινής μοιρατζοθ.
  Είνε σχεδόν μέσα είς τό πνεθμα
  καί τό γράμμα τοθ πραγματικοθ
  τύποι» της.
  Κάτω άπο Ινα χτυπητό σάλι
  Τσιγγάνας άλλά καί μίαν βαθύ
  χρωμη μκταξωτή μάσκα πού έδιδε;
  περισσοτέραν έντασιν στήν κόλασιν
  των ματιων της, ή Πυθία τής αι¬
  θούσης τα έξήγησε δλα μιά χαρά
  είς τόν «:υχηρόν> τής βραδυίίς.
  Συνέβη νά μην τόν ξέρη μόνον έξ
  δψεως, δπως ισχυρίζετο Ιπροσχη-
  ματιχά. "Ηξερε τίς παληές σχέ
  σεις τού ίσον καί τόν σύγχοονον
  οίκογενειακόν βίον τού. Εξήρε
  τόν δεύτερον μέ την £μαεστρίαν
  άνατόμου Εγνώριζε πολύ καλά
  δτι ή μονοτονία τοθ βίου αυτοθ
  θά άπέβαινε' άληθινός σταθμός
  είς την νοαταλγίαν τού πρός την
  μποέμικη ζωή των πραηγουμένων
  ετων. Αυτή τή μποέμικη ζωή
  άπέβλεψε νά έξυψώση. Ίησουΐτης
  άληθινός άλλά καί τύπος άπό
  τούς συνηθεστέρους είς τάς μετα
  πολεμικάς κοινωνίας, έδάδισε κατ'
  ευθείαν πρός τόν σκοπόν. Τα μέ¬
  σα την ένδιέφεραν ώς καθαρώς
  διακοσμητικά στοιχεΐα.
  —Καί τό άποτέλεσμα;
  —Δέν τό προέβλεψες;
  Όμολογουμένως έπρεπε νά τό
  προβλέψω: Σέ μιά μισοσκότεινη
  γωνιά τής αιθούσης έλαβε χώ
  ραν ή αποκάλυψις. Ή μάσκα
  έπεσε κρυφ4 διά νά φωτίση
  δλον τόν κόσμον τής άμαρτίας
  που συνυπάρχει άναπόφευκτα μέ
  την ευδαιμονίαν έκείνου πού λέ-
  με: μεγάλη στιγμή τής ζωής. Ή
  αποκρηάτικη μοιρατζοθ έγινεν
  ή .. μοϊρα τοθ κόσμου δπως την
  καθώρισαν μερικοί άπό τούς θε-
  τικώτιρους άνθρώπους τοθ πνιύμα
  τος: Έσυρεν τόν σοβαρόν κύριον
  είς τα έρωτΐκά της δίκτυα—τα δι
  κτυα τοθ «άπηγορευμένΰυ».
  * *
  ΠΩΣ ΕΞΙΓΕΙΤΑΙΗ ΕΝΙΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΑΓΓΑΙΚΩΝ ΕΞΟΠΑΙΣΜΠΗ
  * *
  *
  έ
  *
  Ό Φλωμπέρ δέν έγραψε στά
  κουτουροθ τόν «Πειρασμάν τοθ
  Άγίου ΆντωνΕου». Τό ϊργόν τού
  συμβολιζει μίαν κοσμογονίαν. Τί
  ποΐε δέν τραβα περισσότερον δ-
  σον Ινα παρελθόν άσυμβίβαστον
  μέ τα καλώς έννοούμενα κοινω/ι
  κά ήθη ή ίνα παρόν, λαμπρόν είς
  εύκαιρίας τοΐούΐου εΐδους. "Οσον
  στιγμιαίας καί αν φαντασθοθμε
  τάς εΰχαιρίας αύτάς τόσον ίσχυ
  ράς πρέπει νά τάς θεωρήσωμεν.
  'Η Πυθία τής πίστας άνα
  νεώνει κάΊι τό μοιραίον διά
  την ανθρωπίνην όντότητα. Τό
  έπαληθεύει είς τό χρονικόν διάστη
  μα δύο ή τριών ώρών τό πολύ
  Άλλά τί σημαίνει; Ό έξωτισμός
  της παραμένει αίώνιος. Καί ήυιτο
  βλητικότης τηςέπίσης. Άπό μίαν
  νύχτα Άποχρηίς εί-ε δυνατόν νά
  κατατοπισθη' ή ζωή ώ; σύνολον.
  Καί διά τό παρελθόν, καί διά τό
  παρόν καί διά τό μέλλον. Έννο
  εΐται δταν ή Πυθία τής πίστας
  είνε ολιγώτερον μάντις καί περισ¬
  σότερον γυναίκα.
  Α2.ΜΟΛΑΙΟΣ
  Χθεσιναί πληροφορίαι έκ
  ΛονδΙνου άναφέρουν ότι ή
  αγγλικη κυβέρνησις απεφάσισε
  την άμεσον διάθεσιν ποσοθ
  500 έκατομμυρΐων λιρών στερ
  λινών πρός ενίσχυσιν των πο·
  λεμικών δυνάμεων τής Μέγα-
  λης Βρεττανίας. Αί γερμανι¬
  καί δέ έφημεριδες σχολιάζου-
  σαι την απόφασιν αυτήν, χά-
  ρακτηρίζουν ώς άστρονομικόν
  τό ποσόν πού διατίθεται διά
  τούς άγγλικούς εξοπλισμούς
  καί κατηγοροθν την κυβέρνη¬
  σιν Τσάμπερλαιν 8τι ένώ κό-
  πτεται διά των λόγων υπέρ
  τής είρήνης παρασκευάζει διά
  των έργων ιόν πόλεμον. Ά
  ξΐζει λοιπόν νά ίδωμεν εάν
  πράγματι οί άγγλικοί έξοπλι
  σμοί άποβλέπουν είς πόλεμον
  καί νά μάθωμεν είς ποία αΐ-
  τια όφεΐλεται ή τελευταία έν
  τασΐς των.
  Κατά γενικήν όμολογίαν, ή
  αγγλικη ίσχύς θεωρεΐτσι ώς
  εγγύησις είρήνης καί τάξεως
  καί δχι ώς δργανον πολέμου
  καί ταραχών. 'Επομένως οί έ
  ξοπλισμοί τής θαλασσοκρατεΐ
  ρσς άποβλέπουν είς την άπο
  τροπήν των κινδύνων τοθ πό
  λέμου πού παρουσιάζονται τό
  σον μεγάλοι καί άπειλητικοί
  σήμερον. Ή έντασΐς των δέ
  όφεΐλεται είς τούς εξής κυρΐ
  ως λόγους;
  Ή Αγγλικη Αύτοκρατορία
  έκτεΐνεται ώς γνωστόν είς δ
  λα τα γεωγραφικά πλατή καί
  μήκη τοθ πλανήτου μας.—Αί
  κτήσεις καί αί άποικίαι της ά
  ττοτΐλοθν τό ε'ν τέτσρτον τοθ
  κόσμου είς πληθυσμόν εύρΐ
  σκονται δέ καθείς τό βόρειον
  καί είς τό νότιον, καί είς τό
  άνατολικόν καί είς τό δυτικόν
  ήμισφαΐριον. ΕΤνε μΐα αύτο-
  κρατορία είς την οποίαν—ΰ
  πως λέγετσι χαρακτηριστικώς
  —δέν δύει ποτέ ό ήλιος. Φυσι
  κόν είναι λοιπόν ή Αύτοκρατο
  ρ(α αυτή νά χρειάζεται κολοσ
  σιαΐα μέσα φρουρήσεως καί ά
  μύνης της.
  "Αλλοτε, εΐχε την απόλυ¬
  τον κυριαρχίαν είς την Μεσό
  γϊΐον κσί είς τούς άπεράν
  τους ώχεανούς. Είς την Με¬
  σόγειον διέθετε μίαν άλυσον
  βάσεων καί φρουρίων. Τό Γι¬
  βραλτάρ, την Μαλταν, την
  Κύπρον, τό Σουέζ, τάς ακτάς
  τής Αιγυπτου, την Ίόπην. Έ¬
  χουσα δέ καί την συμμαχίαν
  τής ΓαλλΙας κατά συνέπειαν
  δέ καί τάς βάσεις της είς την
  Τουλώνα, την Μασσαλίαν,
  την Κορσικήν, την Τύνιδα, τό
  Μαρόκον, την Συρίαν καί Με-
  σοποταμίαν, εθεωρείτο άπρόσ
  βλητος. Έπειτα, εΐχε τάς
  βάσεις τοθ Άντεν είς την έ-
  ξοδον τής διώρυγος τοθ Σου
  έζ καί τής έν συνεχε'α Έρυ
  θρδς θαλάσσης, την Σνγκαπού
  ρην καί τό Χόγκ—Κόγκ, ποΰ
  απετέλουν τό προπέτασμα ά
  σφαλεΐας κατά πάσης προσ
  βολής των Ίνδιών καί των
  άλλων έν τή "Απω Ανατολή
  κτήσεων καί άποικιών της.
  Είς τόν Ατλαντικόν έπίσης
  εΐχε τάς Καναρϊους νήσους,
  τής άλλοτε συμμάχου της Ί
  σπανίας, τό Καμερούν καί
  τάς άλλας ακτάς τής Δυτι
  κης Άφρικής καί τέλος τό Ό
  χυρόν τοθ Άκρωτηρίου τής
  Καλής ΈλπΙδος. Κατ' αυτόν
  τόν τρόπον είχεν απολύτως
  ελευθέραν την διά τοθ Άκρω
  τηρΐου θαλάσσιον οδόν πρός
  την Αυστραλιαν καί τάς 'ίνδί
  άς. Τα τελευταία δμως ετη
  τα πράγματα μετεβλήθησαν.
  Ή Ιταλία, άνδρωθεϊσα άπέ
  κτησε καί αυτή Ισχυράς βά
  σεις είς την Μεσόγειον. Έκ
  τος των ήπειρωτικών βάσεων
  της, εδημιούργησε βάσεις είς
  την ΠαντελαρΙαν καί την Αι
  βύην καί κατέστησεν εύπρόσ
  βλητον την Μαλταν καί δύσκο
  λον την διέλευσιν έκ τής Δυ
  τικής είς την Ανατολικήν Με
  σόγειον. Άπέναντι τής Άλε
  ξανδρείας. τοθ Σουέζ καί τής
  Κύπρου, εδημιούργησε τάς βά
  σεις τής Κώ, τής Ρόδου καί
  των άλλων νήσων τής Δωδε
  κανήσου. Έστερέωσε δέ την
  θέσιν της καί είς την Έρυθραί
  αν διά τής καταλήψεως τής
  ΑίθιοπΙας. Καί τελευταίως,
  τείνει νά γίνη κυρίαρχος καί
  τής Δυτικής Μεσογείου διά
  τής πολιτικήν καί στρστιωτι
  κης ήγεμονίας της επί τής Ί
  σπανίας. Έν τοιαύτη δέ περι
  πτώσει δέν θά Εχη μόνον τάς
  βάσεις των ΒοτλεαρΙδων καί
  των ίσπανικών λιμένων τής
  Μεσογείου δπότε θά έχη υπό
  τα πυρά της καΐτό Γιβραλτάρ.
  Θά έχη καί τάς Καναρίους
  είς τόν Ατλαντικόν. Καί μέ
  την ενίσχυσιν καί .τοθ γερμα
  νικοθ ύΐτοβρυχιακοθ στόλου
  θά παρενοχλή σοβαρώς την
  διά τοθ ΆκρωτηοΙου τής Κα
  λής ΈλπΙδος γραμμήν έπικοι
  νωνίας τής Αγγλίας μέ τάς
  κτήσεις καί άποικίας της.
  Έξ άλλου τα τελευταία έτη
  εδημιουργήθη καί άλλος άντί
  παλος τής Αγγλίας, είς τήν'Ά
  πω Ανατολήν αύτάς, ή Ίαπω
  νία 'Η χώρα αυτή μέ την κατά
  λήψιν τής Κίνας πού έπιχει-
  ρεΐ τώρα, μέ την κατά
  λήψιν τής νήσου Χαϊνάν
  τελευταίως καί μέ την δημι
  ουργίαν βάσεων είς αυτήν, δή
  μιουργεϊ ήδη έρεΐσμστα έξορ
  μήσεως κατά των Βρεττανι·
  κων Ίνδιών καί τής Γαλλικής
  Ίνδοκίνας. Επί πλέον δέ κα
  ταπατεΐ τεραστία συαφέροντα
  τής Μεγάλης Βρεττανίας κα·
  Ό κ. Νομάρχης.
  Χθές επανήλθε μετά βραχεΐ
  αν άπουσίαν, παρατσθεΐσαν
  κάπως, λόγω άδιαθεσίας τού
  έν Αθήναις, ό νομάρχης κ.
  Μάρκελλος καί άνέλαβεν έκ
  νέου την διοίκησιν τοθ τόπου.
  Όλόκληρος δέ ό λαός τοθ νο
  μοθ έπληροφορήθη μέ χαράν
  καί Ικανοποίησιν την επάνοδον
  τού. Διότι ό κ. Μάρκελλος ή-
  γαπήθη ειλικρινώς άπό τούς
  Ήρακλειώτας, τόσον βσον καί
  έκεΐνος ήγάπησε τόν τόπον
  μας. Δράσας ποικιλοτρόπως
  καί έργασθείς μέ ζήλον καί δή
  μιουργικόν παλμόν διά την
  προαγωγήν καί εξυπηρέτησιν
  τοθ Ηρακλείου, ό κ. Μάρκελ
  λος κατά τα τρ(α σχεδόν δτη
  τής διαμονής τού ένταθθα, ε¬
  κέρδισε μαζΐ μέ την έμπιστο
  σύνην τής κυβερήνσεως καί
  την βαθείαν εκτίμησιν καί την
  είλικρινή καί θερμήν αγάπην
  τοθ λαοθ.
  ***
  Τό έργον
  τού Μιχ. Καλημεράκη
  Ό Μιχ. Καλημεράκης έτών
  συνεργάτης τής «Ανορθώσε¬
  ως» άφήσας εποχήν καί κεν^ν
  είς την Ελληνικήν δημοσιο¬
  γραφίαν υπήρξεν αναμφισβη¬
  τήτως μιά φωτεινή διάνοια,
  £νας άπό τούς καλυτέ-
  ρους ποιητάς καί διανοου
  μένους μας κατά τούς νέ
  ωτέρους χρόνους. Τό μεγαλύ
  τερον δμως μέρος τοθ Ιργου
  τού μένει άκόμη άγνωστον,
  άνέκδοτον, σκόρπιο έδώ καί
  έκεϊ. Διά τοθτο καί ή απόφα¬
  σις τοθ ΔηαοτικοΟ Συμβουλί-
  ου, ν' αναλάβη ό Δήμος την
  έκδοσιν των απάντων τοθ α¬
  ειμνήστου ποιητοθ καί άπαρα
  μΐλλου χρονογράφου ηκούσθη
  μέ χαράν άπό τούς φΐλους των
  γραμμάτων. Είνε μ(α άπόφα
  σις πού τιμδ βεβαία την μνή
  μην τοθ Καλημεράκη. Τψ^ ο¬
  μως έξ ΐσου καί έκεΐνους πού
  την Ιλαβαν.
  θώς καί τής Γαλλίας καί Ά
  μερικής είς την Κίναν. Εάν
  δέ νικήση τελικώς, θά στραφή
  ασφαλώς καί κατά τής Αΰ·
  στραλιας καί άλλων αγγλι¬
  κών κτήσεων έν τώ ΕΙρηνικώ
  αργότερον.
  Ή Αγγλία έπομένως είνε
  ύποχρεωμένη νά δημιουργήσπ
  εξοπλισμούς, ίκανούς νά φρου
  ρήσουνπαντοθ τα συμφέρον
  τα της. Καί έφόσον έχει ά
  νεξαρτήτους υλικάς δυνάμεις,
  τό πράττει μέ λύπην Ϊσως, άλ
  λά χωρίς κόπον. ν/.
  ^%#
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ
  14ον
  Επί τή Βάσει νέον στοιχείον.
  σχετο είς τούς πρόποδας τοθ βου
  νοθ.
  —Ίγκόρ... περίμενε, είπεν ή
  τσαρίνα καθώ; έκεΐνος έπλησίαζε
  πρός την θύραν.
  Έσταμάτησε, έστράφη καί την
  έκύτταξεν είς τό πρόσωπον.
  Ή τσαρίνα έβίδισε μέ άργό 6ή
  μα πρός τόν Ίγχόρ, Ινώ τα μά
  —Δέν είνε δυνατόν ή αυτοθ δ-
  ψηλότης νά χρηβιμοποιήση αυτήν
  την φορ&ν άλλο σύνταγμα; 'Υπάρ
  χούν γυναΐκες καί παιδία είς τό
  πλήθος.
  θιγείς άπό τόν υπαινιγμόν τόν
  περιεχόμενον είς τόν τόνον τοθ
  πρίγκηπος Παύλου, ό μέγας δούξ
  Ίγχόρ είπεν:
  —Αί γυναΐκες χαί τα παιδία
  δέν έχουν χαμμιά δουλειά μέσα
  στόν δχλο.
  Γυναΐκες χαί παιδία! Τόν φάβος
  είς τα μάτια τής αυτοκρατείραν
  άντιχατέστησε μιά ματιά άγωνιώ
  δούς σκέψεως διά την ασφάλειαν
  των ιδικών της παιδιών. Γυνβΐχες
  καί παιδία! "Υπήρχον ίκατοντάδες
  γυναιχών κάτω, μίσα στόν δχλο,
  χαί έκατοντάδες μιχρών παιδιών
  στήν άγκαλιά των. Πώς θά τής έ-
  φαίνετο τής Ιδίας άν ήτο μεταξύ
  αυτών, άν ήτο στή θέσι μιας άπό
  τίς γυναΐκες έκεΐνες, χρατοθσα
  σφιχτά στήν άγκαλιά της τόν Ά
  λιόσα χαί άντιμετωπίζουσα τα
  έστραμμένα χατ' αυτής καί ίίτοιμα
  νά έχπυρσΐχροτήσουν τουφέχια
  των σιρατιωτών;
  Ό μέγας δούξ έστράφη καί ε¬
  προχώρησεν είς την παρακειμένης
  αίθουσαν. Είς τό άλλο άκρον τής
  αιθούσης ταύτης θύραι μέ βαρεία
  παραπετάσματα ώδήγουν πρός τό
  μπαλκόνι, τό οποίον έβλεπεν είς
  τό μεγάλο προαύλιον. Ή όχλοβοή
  εγίνετο πάντοτε μεγαλειτέρα. Έ
  μοιαζε τώρα πρός τόν θόρυβον κα
  τρακυλούντων χωμάΐων άπό την
  κορυφήν υψηλού δρους, χιομάτων
  χά όποΐα ίτρεχαν νά φέρουν χά
  χαοιροφήν, νά θάψοιιν δ,τι ευρί
  μιά ξαφνιχή ριπή άνέμου άνοιξε
  τή θύρα. Ή θύρα εχτύπησε στόν
  τοΐχο μέ ξηρό δυνατό χρότο. Ή
  αύτοχράτειρα άνατρίχιασε καθώ;
  ήχουε τίς μισοπνιγμένες χραυγές
  τοθ πλήθους, τό οποίον ό σΐρατός
  καί οί άστυνομιχοί δέν ήμποροθ
  σαν νά συγχρατήσουν.
  Ένας λαχές, μέ τα χαρακτηρι
  στιχά τού συνεσπασμένα άπό τόν
  φόβον, έτρεξε νά κλείση την θύ
  ραν. Ό Βόρις, δ οποίος είχεν
  εισέλθει μετά τοθ τσάρου είς τόν
  προθάλαμον έστέχετο μέ τα χέρια
  χρεμασμένα χαί σφιγμίνες τίς
  γροθιές τού.
  Ή αύτοχράτειρα άπέστρεψιν άρ
  γά τό πρόσφπον άπό την θύραν.
  Άπλούστατα, άλλά μέ θάρρος
  είπε:
  —Είμαι μιά γυναίχα ϊχω χαί
  ίνα πκιδί...
  Ό τσαρος επήρε τα χέρια
  της χαί τα ϊσφιξε μέαα στά διχά
  τού.
  Ή εϊσοδος τοθ Παύλου έκαμε
  την αύτοχράτειραν νά σηκώση τό
  κιφάλι της καί νά χυττάξη.Ή διά
  θεσίς της αιφνιδίως ήλλαξεν. 'Υ
  πήρχε πραγματική αυιαπάρνησις
  είς την φωνήν της δταν είπε:
  —Δέν θά ήθελα μιά μερά χά
  νείς νά πή" στό παιδί μας, δταν
  μεγαλώση, δτι ή άσφάλειά τουέτί
  θη ποτέ υπεράνω τής ζωής τοθ
  λαοθ τού, Νιχόλαε.
  Μέ δισταγμόν είπεν είς τόν
  πρίγκηπχ Παθλον:
  —Πές είς τόν τσχρεβιτς δτι ό
  λαός τού περιμένει.
  Έπιιτα αποτόμως, μέ άποφααι
  σΐιχότητα είπεν:
  —"Οχι. θά πάα) έγώ, μόνη
  μου.
  Ό τσάρος έβάδιαε πρός την θύ
  ραν τοθ μπαλχονιοθ, ό δέ Βόρις
  χαί ό Ίγκόρ ηκολούθησαν μέ τα
  πρόσωπά των σο3αρά χαί συνω
  φρυωμένα. Έχύτταζαν μέ προφύ
  λαξιν κάτωθεν των είς την πυχνήν
  μάζαν τοθ λαοθ, πού όλοένα χαί
  ώγχοθΐο.
  Έρεθισθέντες άπό τό θέαμα μι
  &ς γραμμής στρατιωΐών, οί όποΐοι
  μέ γυμνΐς τίς λόγχις ήσαν Ιτο:μ9,
  ΑΓίΟΡΘΩΣΙ-
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όΐϊρέττα Γ. =6
  δή)—Σήμερον δίδεται ή τιμηΐική
  τοΰ κ. Γ. ^ύδη μέ τό άριστούρ
  γημα: «ΑΙ δύο δρφαναί».
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, ΚινηματογράΦος
  Την προσέχη Τετάρτην τό άούγ
  χ.ριτο Ρημιούργημα: «Ό Πυργος
  τής σιωτιης» μέ την "Αννα Μπέλ
  λσ, γβλλική όμιλοΰυσ.
  ΜΙΝΩΛ.— Χορευτι«ή περίοδος
  Απόκρεω.—Σήμερον ώρα 3 μ. μ.
  καΐ 10 μ, μ Μίγας χορός μετημ
  φιεομένων χαΐ μή μέ τό μου
  οικό συγκρότημα τοΰ Ραδιοφωνι
  κοθ ΣταθμοΟ Αθηνών κ. Γ. Κεφα
  λωνΐτη.
  νά έπιτεθ'.Ον, ο£ πολίται μέ άλλο
  φροσύνην έκινοθντο πρός τα έμ
  πρός, κραυγάζονΐες καί ζητοΰνττς
  νά εμφανισθή ό διάδοχός των είς
  τδν εξώστην Πολλαί έκατοντάδες
  άνθρώπων μέσα, είς το πλήθο; έ
  κεΐνο έαιιαν 8,τι δπλα εύρε χά
  θεΐς, -μπαστούνια. ράβδους —καί
  ώρμοθσαν είς τα τυφλά μέ τα μά
  τια των άναμμίνα άπο τόν θυμον
  διά την βραδύτητα τής εμφανίσεως
  ΤθΟ τσαρεβιτς.
  Ό Ηαθλος έκραΰγααεν: «Προσο
  χή!» κ αί ό κρίτος των σπειρου
  νιών το^ έκαμεν δλους μέσα είς
  την αίθουσαν νά στραφοθν καθ ώς
  ή αυτοκράτειρα ωδήγει τόν μι
  χρόν τσάρεβιτς πρό; αυτού;.
  Τα παιδί χαμογελοθσε καθώ; έ
  πλησίαζε πρός την θύραν. Διιό λα
  χίϊες ήνοιξαν διάπλατα τίς θύρες.
  Αί χραυγαϊ τοθ πλήθους άνέβαι
  ναν αάν βοή φοι»ρτουνιοισμέντ)ς θά
  λαοοας.
  Ή αΰτοχράτειρα άλλάφρων σχε
  δόν άπο τόν φόβον της διά την
  ασφάλειαν τοθ υίοθ της, ίκράττ,σί
  τό παιδί λιγάκι πίσω, χαθώ; ή
  οτρατΐωτική ιιουσιχή είς τό άκρον
  τής ιιλατείας ήρχισε ν' άνακρούη
  τόν εθνικόν Ομνον.
  Τό πλήθος μέ βραχνήν φωνήν
  ουνώδευσε την μουσικήν.
  Ή αυτοκρίΐειρα έγονυπέτ.ηοε
  Προσεπάθησε νά ομιλήση είς τόν
  υϊόν της, άλλ' 6 λαιμός της ίπν£
  γετ<2 άπό συγκίνησιν. Τόν κρατούσαν απελπισμίνα σχήν άγχαλιά τη?. Ή άγάπη της διά τόν μίνον υϊόν της ήτ,αν ανώτερη ά πά χάθε τι άλλο χαθώ; τοθ φι λοθσε μέ πάθος τα μάτια, τα μα γουλα, τό μέτωπον. (συνεχίζεται) ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ«1ΡΙΟΑΟΣ ΑΠΟΚΡΕΩ μέ τό μουσικό συγ κρότημα τοθ Ραδιοφωνι- κοθ ΣταθμοΟ Αθηνών: Κ0Υ Γ.ΚΕΦΑΛΩΗ1ΤΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Ώρα 3 μ.μ.ώρα 10 μ. μ. ΧΟΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ! ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ Μέ νέας έκτελέσεις μουσικης χ«ί τραγβυδιοΰ τού βυγκροτήματος, Την Κυριακήν (τελευ¬ ταία άποχρηά). Τιμητι- κή καί άπβχαιρετιστή- ριος τοΰ συμπαθοϋς καλ¬ λιτέχνου κ. Γ. Κεφκλω- νίτη, σολίστ κιθαριστοδ. Αύριον: ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ Μετημφιεσμένων καί μή. ΔΕΣΠΟ1ΝΙΣ τ«λ«ιίφοιτος γυ- μνοσίου γνωρίζουσα καί γραφομη¬ χανήν ζητεί ανάλογον θέσιν. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΤΣΤΗΡ1Α.ΣΜΟΥ Τής έν Ηρακλείω έδρευού οης ομορρύθμου εμπορικάς έ κτιρεΐας υπό την έπωνυμίαν «ΆδελφοΙ Γεωργιάδου». Κατά Βσσιλείου Νταφέρμου φανο ποιοϋ κατοίκου "Ηρακλείου. Ό καθ' ου τό παρόν μου' πρόγραμμα καίτοι νομίμως έ- πετάγη διά τής υπό χρονολο¬ γίαν 23 ΦεβρουαρΙου 1937 ά πλής έτιιταγής μου ώς δεΐκνυ ται έκ τοΰ ύπ' αριθ. 4505 επι δοτηοΐου τοθ δΐΗασΐικοΟ κλη- τήρος Κων)νου Φραγάκη ώς κοΙ διά τής υπό χρονολογίαν 28 Φεβρουσρίου 1938 κατασχε τηρίου τοιαύτης, ώς δεΐχνυται έκ των ύπ' αριθ. 6066 καί 8367 έπιδοτηρΐων τοθ αΰτοθ ώς άνω δικαστικοθ κλητήρος ίνα Ρυνάμει καί πρός εκτέλε¬ σιν τής ύπ' αριθ. 56 τοθ 1936 όρισηκής καί τελεσιδΐκου άπο φάσεως τοθ Είρηνοδικείου Ή ραχλείου νομίμως περιβεβλημέ νης τόν έκτελεστήριον τύπον, μοθ καταβάλη διά κεφάλαιον τόκους κοί Ιξοδα μέχρι τής κατασχετηοίου έπιταγτΐς μου λιρέττας Ιταλίας 646 ή τό Ι σότιμον αυτών είς δραχμάς κατα τόν χρόνον τής πληρω- μής καΐ δραχμ. 350. έν τού τοις μέχρι σήμερον καθυστε- ρεΐ την πληρωμήν. Διά ταυτα Πρός είσπραξιν τοϋ ώς ά νω ποσοθ των λιρεττών τής Ιταλίας 646 ή τό Ισότιμον αύ των είς δραχμάς κστά τόν χρόνον τής πληρωμής καί των 350 δραχμών, των τόκων αύ τ©ν άπό τής κατσσχετηοίου έπιταγής πλήν τοθ κονδυλΐου των τόκων καί των έξόδων έκ τελέσεως, εκτίθημι είς δημό οίον αναγκαστικόν πλειστη ριασμόν, τό εξής άκΐνητον κτήμα τοθ όφειλέτου, κείμενον έντός της πόλεως "Ηρακλείου τοθ ίΜωνύμου Δήμου καί Εί ρηνοδιχείου, επί τής όδοθ Π-α τείας Στράτας, ήτοι τα 26)400 έξ άδιανεμήτου ενός μαγαζεί ου ΙσογεΙου, συνορευομένου κτήμασι Χιλμές Άγαοοιού λας, ΆντωνΙου Βολιτάκη, κλη ρονόμων Λιοπυρακη καί δρό μω Ό τιλειστηριασμός τοΟ άνω τέρω κτήματος γενησεται ένώ ιτιον τοθ Συμβολαιογράφου "Ηρακλείου ΕϋστρατΙου Γαρε φαλάκη, ή τοθ νομΐμου τού άναπληρωτοΟ καί είς τό ένταΟ θα επί τής όδοθ Χάνδακος δημόσιον γραφείον τού την 26ην Μαρτίου 1939 ημέραν Κυ ριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. δπου καί ότε καλοθντσι οί έν διαφερόμενοι. Άρμόδιος δικοστικός κλη τήρ ένεργησάτω τά-ΜΟμιμα. "Ηράκλειον 15 ΦεβρουαρΙου 1939. Ό Πληοεξούσιος δικηγόρος τής έπισπευδούσης Κ. Γ. Μαμαλάκης ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΙΚΑΝΑΡΟΥ Ε< ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ (τέως "Αγρονόμον» Στοα Σιίεοάκη Ηράκλειον ΑβΡΑΥΧΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ "Επρομηθεύθη πρώτον καθ" 2 λην την Έλλάία τό ώρολογο ι ποιεΐον «Ζενΐβ» τού κ. Μιχ. Μα {νβυαάκη. Τα άθραυστα γυαλιά, δέν σποϋν ποτέ. Είνε: λΐπτά καί διαφανή δπως καΐ τα κοινά γυοι- λιά. Τιμαί δπως καΐ των κοινών ιτιρίκο». Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΙΙΑΤΡΟΙ ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ ΜΑΙΖΑΠΕΤΑ&Η Δέχεται Είς τό έργαστή- ριόν της (Πλατεϊα Βαλιδέ Τζαμί). ι ·■··■■■ ι Ι · ■ · · · Ι ΖΗΤΕΙΤΑΙ 6ηηρέτρια μέχρι 15 ετών παρά οικογενείας άνευ τέκνων. Πληροφορίαι παρά τώ χ. Γ. Τριβιζάχη ίμπορορράπτη πλα¬ Βενιζέλου (Συντριβάνι). Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου. Προσοχή είς τόν τρίχηλον τα αϋτιά καϊ. τό μέτωπον σας. Μέ τα νέ« κτενίσματα πού επι-1 μένουν νά θέλουν τα μαλλιά πρός τα επάνω, είνε άνάγκη νά επι· βλέπετε ακόμη ττεριοσότερο τό μέτωπον σΐς, τα αύτιά σας κσΐ τόν τράχηλό σας. Νϊ ιΐροσέχετε είς τό νά μην άφήνετε ποτε τα τρΐα αΰτά σημεΐΐ άιτουδράριστα καί άιτεριποΐηΐσ, εάν δέν θέλετε νά καταστρέψετε όλην σας την κομψάτητα "Ας Ιδωμεν έν πρώτοις τό μέ¬ τωπον σας κσΐ τό σημείον άΐτό τό δποΐον άρχΐζουν τα υαλλιά σας. Δέριια πού μα5α, μαϋοα στΐγματα, ρυτΐδες βαθειές, αύτές είνε οί κ<5 ριες παθήσεις τοθ μετώπου Τα ά- χρωμάτιστα μαλλιά πού είνε κα κοφυτρωμένα καί τα όποΐα άοχ'* ζουν ολίγον μακρϋτερα άαό τό σημείον πού σταματδ τό μακιγι· άζ σας, καταστρέφουν έιτΕσης την καθαοότητα ολοκλήρου τοθ προ σώττου σας. Ιδού ττως νά θεραπευθήτε: Χρη· σιμοποιήτε μιά εΐδική βοόρτσα καί Μνα καλό σαποθνι γιά νά κα· θαρίζετε βαθειά τό μέτωπον σας, κάθε βράδυ· μην διστάζετε νά βρέ χετε τίς ρίζες των μαλλιών σας ώστε νά άφαιρήτε κάθε Ιχνος πού δρας καί κρέμας. Τό μασάζ αύτο πού θά κάνετε κυκλικώΓ, άρκετά μαλακ*, καθ' ήμέρα θά αναπτύξη την κυκλοφορία τοθ αϊματος, θα επιτρέψη νά άφαιρέσητε εΰκολώ- τεοα τα μαύρα σΐΐγματα καί θά ελαττώση τίς ρυτίδες. Πρό πάν¬ των δμως νά ζεπλύνεσθε κατότιν πολύ καλά. "Επειτα θά κάνετε εκ νέου μασάζ μέ μιά καλή Θοβ- πτική κρέμα την ότοΐαν θα άφή νετε εϊ<οσι λεπτά τής ώρας καί κατόπιν θά την αφαιρήτε τελείως μέ μιά χάρτινη πετσέτα. "Ας έλθωμε τώρα είς τα αύτιά καί είς τόν τοάχηλο Μέ τα τελεί¬ ως άνασηκωμένα μαλλιά, πολλές νυναΐκες άπελπΐζονται μέ τόν ώ χρό των τράχηλο ό όΐτοΐος άντιτί· θεται τόσον μέ τό ύτόλοιπον τοθ προσώπου Γιά ν α θερατΐεύσετε την ώχρότητα αύ η τοθ τραχή λου, ένεργήσετε δπως και διά τό μέτωπον. Μέ την Ιδία βούρτσα καλά σαπουνισμένη τρ(ψ=τε δονα- τα έκ των κάτω πρός τα δνω δλον σας τόν τράχηλο. θά ροδίση καί εάν τόν άλείψετε μέ κρέμα καί τόν πουδράρετε μέ τόν ΐδιο τρό¬ πον πού πουδράρετε τό πρόσω· πό σας, δέν θά ΰιτάοχη κσμμία διαφορά μεταξύ των, Να ιτίρνάτε πάντοτε ολίγον ϋ^ωρ κολωνίας είς τα αύτιά σας δταν κάνετε την τουαλέττα σας. "Ενα ρόδινο αύτΐ εΤνε πάντοτε σηαεΐον νεότητος, μην τό λησμονήτε. Εάν 6χετε είς τόν τράχηλο, μι¬ κρά μ-ιθρα μαλλιά πού ασχηαί- ζουν τόν λαιμό, μην τα ξυρίζετε θά ήταν ά<όμηάαχημότερον, ά.λά νά περνάΐε έλαφρώς καί έπανειλ ληαένως, όξυζεναρισμένο νερό πού θά τίς ξανθίνη καϊ θά 11ς κά νει περισσότερον αόρατες. Ή Ντιστεγχέ Κυρίες μου, σας ύπόσχομαι τα ωραιοτέρα κτενίσματα τής μόδας διά τοος χορούς. ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ "ΝΤΟΡΕ" Σήμερον Παροχσκευήν 17ην Φεβρουαρίου 1939 ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΧΗΔΩΝ Ή άξέχαστη βραδειά. θά βραβευθή ή καλυτέρα αμφίεσις. Κεμάλ Δτατούρκ ΣΤΑΧΤΗΣ_ΛΥΚΟΣ Τοϋ Άρμστρογγ. Ή &ρπ< τιερνοίσε. τΗταν| δύο άττό τα μεσάνυκτα. Κου δούνισε τό τηλέφωνον. "Ενας άξιωματικός εισήλθεν, έστάθη είς στάσιν προσοχής, εΐπε:«Ό Φεβζή πασά έπιθυμεΐ νά σδς ομιλήση είς τό τηλέφωνον». Ό Μουσταφά Κεμάλ πετά χθηκε στό διαμέρισμα τοθ τη λεφώνου. "Επήρε "τό ακούση' κόν... Τό έπλησίασεν είς τό' αύτ(... Οί Λαζοί σωματοφύλακες καί οί άξιωματικοί τοθ έπιτε | λείου τού έπλησίασαν όσον τολμοθσαν προσπαθούντες ν' | άκούσουν. Είς τό ήμίφως τα πρόσωπά των έφάντσζαν λευ κά άπό την αγωνίαν. —Τί λές,—ηρώτησεν όΜου σταφοτ Κεμάλ, καί ή φωνή τού δυνάμωσε. Τα πράγματα είνε εύνοΐκά γιά μάς, ΟΙ 'Έλλη νες εχουν έξαντληθή, 'Ετοιμά ζονται πρός γενικήν ύποχώ ρήσιν, Μέ χειρονομίαν ποΟ μαρτυ ροθσε την ευχαρίστησιν τού απέθεσε τό άκουστικόν καί έ τιέστρεψεν είς τό γραφείον τού. Επί ωρισμένον διάστημα ήσχολεΐτο καρφώνων σημαιοθ λες επί τοϋ χάρτου, ή έπιδι δόμενος είς ύπολογισμούς. "Υπό τό φώς τής λάμπας τό πρόσωπον τού έπρόδιΒεν Ιχνη τής ύπερεντάσεως των τελευ .αίων ημερών: Τα μάγουλά τού ήταν «σουρωμένα», καί κάτω άπό τα μάηα τού ήταν μεγάλοι μελανοί κύκλοι. 'Υστερα Ιδωσε τάς διατα γάς τού: «Οί "Ελληνες συνε- χίζουν διστσκτικά τάς έτιιθέ σεις καί οπου νάναι θά υπο χωρήσουν. Την πρωτοβουλίαν θ' άναλάβω έγώ ΡΙψατε Είς την μάχην όλας τάς ίφε δρεΐας ποΰ έχομεν έδώ, πρός βορράν κοί άπειλήσατε ιήι/ γραμμήν ϋποχωρήσεως τοϋ έχ θροΰ* "Υστερα έστράφη καί εζή¬ τησε νά τοϋ φέρουν καφέ. Είς την ύπερέντασιν πού εί χαν τα νεϋρά τού, τοθ Ιπταιαν λα. Τα Ιβαλε μέ τόν λοχΐαν πού τοθ έψερε τόν καφέ, μέ τοΰς Λαζούς σωματοφύλακας μέ τούς άξιωματικούς τοθ επι τελείου τού—έξετράπη καί πά λιν είς βλασψημίας. Άλλ' είς την φωνήν τού ήταν νέος τό νος. Επί μίαν έβδομάδα οί "Ελληνες εΐχαν αντισταθή, μαχόμενοι άγρίως. Άλλ' εί χαν χάσει την ορμήν καί τό ηθικόν των. (συνεχ(ζεται) ΚΟΙΙΊΩΙΊΙΚ^Ι ΓΑΜΟΙ.—Ό κ. Μιχ. 'Στυριδάκης καί ή δνίς ΆναστασΙα Παπαντω νίου ετέλεσαν τούς γάμους των. Παράνυμφος παρέστη ό κ. Έμυ. Κρουσταλάκης δικηγόρος. θερμά συγχαρητήρια. —Έμμαν. Βασιλάκης, Μοριάννκ Κρεβετζάκη. έξ Άγίου θωμά έτέ λεσαν προχθές τούς γάμους των ενταύθα Παράνυμφος παρέστη ό κ. Νίκανδρος Φραγκιαδάκης δικη γόρος. θερμά 'συγχαρηιήρισ. ΚΙΓίΗΣΙΣ.-Άφίχθη έξ Αθηνών 6 κ. Γεώρ. Μαρούση»;, καρδιολό γος — Ιατρός, τέως Ιατρός τής καρδιολογικής κλινικηςτοΰ »Πανε ιΐιστημίου Αθηνών. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - Ή οίκογέ- νεια Γεωργίου Κατσούλη εϋχαρι· στεΐ θερμώς την κοινωνίαν Σητεί άς καί μετ" αυτής δλους έ«ε(νους οί όττοϊοι συμμετέσχον είς τώ βα. ρύ πένθος τό οποίον την έ"πληξε· Σητεία 15 Φεβρουαρίου 1939 ΟΙκογένειι: Γ. Κατσβύλη Σάββατον 18 Φεβρουαρίου ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΒΑΣ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΛΣ έν τω Λιμένι Χερσονήσου. Εξπρές θαλαμηγόν ΣΟΦΙΑ Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί- σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί- καρίαν, Σάμον. Τηλ. 5.51 Πραχτβρκΐον ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ ΠΕΡΊΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Ό πρόεδρος τής Κοινότη τος Νεαπόλεως. Διακηούττει δτι: Έκτίθεται είς φανεράν μει οδοτικήν Δημοπρασίαν ή Το πογραφική άποτύπωσις καί Ρυμοτομική μελέτη τής Κωμο πόλεως Νεαπόλεως την 5ην Μαρτίου 1939 ημέραν Κυρια κήν καί ώοαν ΙΟην π. μ. Ό προύαολογισμός τοθ 6ρ γου άνέρχεται είς 200.000 δραχμάς συμφώνως τή με λέτΠ. Δεκτοί είς την δημοπρασί αν γίνονται έργολάβοι Μηχα χανικοί (Πολιτικοί, Άρχιτέ κτονες, Τοπογράφοι) πάσης τάξεως διά πάσης φύσεως εργα. "Εγγύησις διά την συμμετο χήν είς τόν συναγωνισμόν ό ρΐζετσι τό ποσόν των 10,000 δραχμών. Τα σχετικά τής μελέτης εί σί κατατεθειμένα είς τα γρα φεΐα τής Κοινότητος καί τής Μηχανικάς Ύπη3εσ(ας Κοινο τήτων ΝομοΟ Λασηθίου έν θα προσερχόμενοι οί βουλό μενοι κατά τάς εργασίμους ώ ρας δύνανται νά λάβωσι γνώσιν. Έν Νεαπόλει τή 6 Φεβρου αρίου 1939. Ό Πρόεδρος τής Κοινότη τος καί ά. α. Ό άντιπρόεδρος Μιχ. Επ. Σαρρής ΜΟΝ1ΑΙΚΟΝ ΠΑ ΙΝ1ΡΙΚΑ ΕΙΔΗ το 44 '^ΙΊικοδοποϋλου Γύρω στήν πόλι. ΆστασΙα, άστασία μάλιστα έκ νευρισιική χαρακτηρίζει τόν Φε βοουάριον. —Τίς περισσότερες μέρες χιονί ζει. Τό κρύο τού τρυηά κυριολε κτικά τό κόκκαλο. Κι' Επειτα ύ ποχωρίΐ. Κάμνει μίαμέρα γιά τίς άλ,κυονίδες νά κτίσουν τίς φωληές των καί ξαναρχίζει πάλιν έπειτα άπό την αρχήν... — Κι' οί γρηοθλες πού θά βρε θοΰν γιά μιά στιγμή £ξω άπό τα σπίτια τους μετανοιώνουν πού ά φησαν τό μαγκάλι καί τρέχουν νά τόξαναβροϋν πάλιν, μουρμουρί ζοντας κατά τοθ καιροΰ —"Ηρχισεν ή φύτευσις των καλ λωπιστικών δενδρυλλίων κατά μή κος τήςλεωφόρου Βασιλέως Κων σταντίνου. —Τα δενδρΰλλια αύτά είναι μι κρές νεραντζιές οί οποίες έν τέ λει έπροτιμήθησαν άπό αλλα. — Διανύομεν τίς τελευταϊες λοι πόν ήμέρες τής περιόΒου των Ά πόκρεω. — ΚαΙ κάθε βράδυ δίδονται ε"νας ή καί περισσότεροι έπίσημοι χο ροΐ είς τάς διαφόρους χορευτικάς αιθούσας. —Προχθές τό βράδυ εδόθη μέ μεγάλην επιτυχίαν είς τό «Ντο ρί» ό χορός τής "Ενώσεως Γυμνα στικών Όργανώσεων. — Άπόψε δέ είς την «Μινώο» 61 δεται ό έτήσιος χορός τής Ναυτι κης "Οργανώσεως τοΰ όποίου ή έ πιτυχία προεςοφλεϊται ώς άνευ προηνουμένου. — Αυριον έπ'σης θά γίνη, ό έτή σιος χορός τής Λέσχης Έπιστημό νων είς την αίθουσαν «Ντορέ». —Ή προσπαθεία των όργανω των άπέβλεψε κυρίως είς τό νά καταστήση περισσότερον ίκδηλον τόν χαρακτήρα τοϋ χοροϋ τής Λ€ σχης δπως άπό τό πρώτον έτος καθιερώθη: —Χωρίς δηλαδή καμμίαν μείω σιν τής σ βαρότητος καί τής επι σημότηΐος τοθ χοροΰ να άναπτύ σεται μεταξύ των παρευρισκομέ νων ή οΐκειότης έκείνη πού επι τοέπει την κορύφωσιν τής εύθυμί άς καί τής άνέσεως. —Σοβαράς, άνεπιτήδευτος, εΰθυ μος ό χορός τής Λέσχης 'Επιστη μόνων θά είνε καί εφέτος άσφα λώς ή καλυτέρα άνάμνησις τοθ χορευτικόν μας κόσμου. —Επιτυχίαν εξαιρετικήν προε μήνυε καί ό χθεσινάς χορός τοθ ΌρειβατικοΟ είς τό «Ντορέ». —Τόσον άπό απόψεως κοσμο συρροής δσον καί οργανώσεως τό πνεθμα τής οποίας καί διακρϊ νει τα μέλη τοΰ τόσον ττροοδευτι κοθ τούτου φυσιολατρικοΰ σωμα ιεΐου. —Είς τό «Εθνικόν» άναμένεται άπόψε καί αυριον έξαιρετική χο ρευτική κίνησις. — Είς την «Μινώαν» προχθές πανζουρλισμός. Άξίζει νά σηαειω θίΐ δτι τό κκλοΰ» τίίς βραδυας, ά πετέλεσεν Μνα ώρσιότατον ταγκό όφειλόμενον είς την στιχουργίαν τοθ κ, Έ. Κονδυλη καί την .μου σικήν τοΰ κ. ΜιχαηλΙδη. Τό ταγ κό αύτό κατεχειροκροτήθη έπα νειληαμένως. —Άπόψε είς τό θέατρον Που λακάκη «αί δύο ΌρφαντΙ», τιμητι κή ώς, γνωστόν τοθ συμπαθούς θιασΛρχου κ. Ξύδη, θά συγκεν τρώσουν ασφαλώς πολύν κόσμον. 6 Ρέπορτβρ «ΚΡΗΤ1ΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» Είδοποιοΰνται οί άξιότιμοι κ. κ. συνδρομηταί Ηρακλείου δτι την είσπραξιν των συνδρομών τής έ ΦΠμερίδοι.. μας άνεθέσαμεν είς τόν *. Κων. Παννακάκην, είς 8ν παρακαλοθνται δπως καταβάλλω σι ταύτην λαμβάνοντες την σχε τικήν απόδειξιν πληρωμής. (Έκ τοΰ Γραφείου Ηρακλείου) ΚΛΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΟΤΙΠΟΝ Είς τό στιλβωτήριον Πέτρου Μα· στρεκίνη (Πλατεία Έλευθ. Βενιζέ λου) κατασκευάζονται κοτιγιόν εΐδικ* διά τούς χορούς των Άπό κρεω ίκανοποιουντα κάθε γοΰστο. ΠΛΑΤΒΙΑ - ΪΤΡΑΤΑ Νΐκος Κουβίδης ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείον παρά την 'Ανρο τικην Τράπεζαν (Ιναντι βί· Μία$ χ. Μιχελιδάκη. Κάνομεν την μεγαλυτέ¬ ραν κατανάλωσιν διότι π«- λ·0μεν ίλα τα ύφάοματα «1$ τιμάς βσ»γκρίτβ·ί βύβην«|. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο Μργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  515ο ν
  ι
  Καί άφήσας τόν Παρνασσόν ό γέρων, έθη
  κεν έντός τής χειρός τού τό βαλλάντιον τουτο
  δέ ό Παρνασσός έστάθμισεν έττί τής παλάμης
  τού, ίνα Γ6γ| άν ήτο αρκούντως βαρύ, καί έπει
  τα διά τής αυτής μηχανικής έκείνης προφυλά
  ξεως ώς άν τό εΤχε κλέψει, τό αφήκε νά όλισθήση
  λαθραΐως πως είς τόν θύλακα τόν δπισθεν τοθ
  ένδύματός τού.
  Τούτων οΰτω γενομένων, ό γέρων έστρεψε
  πρός αυτόν τα νώτα, καί έπανέλαβε τόν περΐπα
  τόν τού ησύχως.
  —Παληομαγκούφη! έψιθθρισεν όπισθεν τού ό
  Παρνασσός.
  Τίς ήτον ό αγαθάς οδτος άνθρωπος; Βεβαίως
  τόν έμάντευσεν ό άνσγνώσΐης. Ό Παρνασσός ε
  μεινε νά τόν βλέπη έκστατικός, άπομακρυνόυβ
  νόν είς την σκιάν αυτή δέ ή έκστασις άπέβη είς
  αυτόν όλεθρΐα καί Ιδού πώς.
  Ένώ ό γέρων άφ' ενός άπεμακρύνετο, έπλη
  σΐαζεν άφ' ετέρου ό Γαβρι&ς λαθρσίως. Ό Γα
  βριάς πσρετήρησεν δτι ό γέρων Βοϊδας, άποκοι
  μηθεΐς ϊσως, έκάθητο εΐσέτι επί τοθ πετρΐνου έ
  δωλΐου τού.
  Εξήλθε λοιπόν τότε άπό των κλαδίων, δπου
  ήτο κεκρυμμένος καί βαδίσας τετραποδητΐ επί
  των χειρών καί των ποδών, επροχώρησεν έντός
  τοθ σκότους Εως όπισθεν τοθ ΠαρνασσοΟ, δχτις έ
  μβνεν άκΐνητος. Ούτω, μηδόλως τουτο αίσθανομέ
  νού τού ΠαρνασσοΟ, ή χεΐρ τοϋ παιδΐου είσέδυ
  σεν ησύχως είς τόν όπΐσθιόν τού θύλακα καί ύπε
  ξήρεσε τό βαλλάντιον τού. Ό Γαβριάς, μετά τό
  κατόρθωμα τουτο, επανήλθε πάλιν τετραποδητί ώς
  σαυρΐδιον υπό τα κλαδια, ών δπισθεν ευρίσκετο
  6 γέρων Βοϊβάς, καί ρΐψας άνωθεν τοθ φράκτου
  τό βαλλάντιον, Ιφυγε τρέχων.
  Τό βαλάντιον έπεσεν επί τοθ ποδός τοθ κ.
  Βοϊδδ, όστις άμέσως έξύπνησεν έκ τοθ κτύ
  που.
  Κύπτει, παρατηρεΐ, βλέπει τα βαλλάντιον, τό
  λαμβάνει άπό χσμαί, καί ό πτωχός άνθρωπος
  δέν δύνανσι νά εξηγήση τό φαινόμενον. ΆνοΙ
  γει τό βαλάντιον ήτο διηρημένον είς δύο μέρη'
  είς μέν τό Εν ευρίσκοντο μικρά τίνα νομΐσματα' είς
  δέ τό άλλο εξ εικοσάφραγκα χρυσα.
  Τρέχει 8σον ηδύνατο πρόςτην θεράπαινάν τού
  κοΐ φέρει είς αυτήν καί δεικνύει τό ίϋρημα.
  —Χριστός καί ή ΠαναγΙο! άνέκραξεν ή κυρά
  Πλουτάρχου καλέ χρισπανέ μου, αύτό άπό τόν
  ούρανό μάς έπεσε!
  ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝ0Μ010Ν ΤΗ ΑΡΧΗ
  Α'.
  Συνδυαομός μονοτξίας καί στρατώνος.
  Ή πρό τεσσάρων ή ττέντε μηνών βαθυτάιη
  λύπη της ΤιτΙκας έξηλεΐφετο βαθμηδόν καί έν ά
  γνοΐα αυτής.
  'Η φύσις, τό Ιορ, ή νεότης, ή πρός τόν παιέ
  ρα της στοργή, ή φαιδρότης των πτηνών καί άνθέ
  ών έττέχυσαν κατά σταλαγμούς ιήν ληθή είς την
  νεαράν της ψυχήν.
  (συνεχΐζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι" έκεινους πού σέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΥΠΕΙΝΗ... ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΗ
  Τού 1«τροϋ χ. Α. ϊ. Γ.
  ΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜΜ. Γ. ΜΑΝ0ΛΟ.Π0ΥΑ0Σ
  (ΕΙΔ1ΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ)
  Διπλαιματοΰχος 355Ϊ5ΐ»ιιΙ της χ'ΐρουργικής ούρολο-
  γικής κ) ι νίκης, της Ίατρικής Σχολής των Παρισίων.
  Παθήσεις τοθ ούροποιητικοθ συστήματος, ήτοι: νε·
  φ^ων, χόστεω;, προστάτου γεννητικβν όργάνων κ. λ. π.
  Δέχιται, άπ4 1ης Φεβρουαρίου 9—12 π. μ. καί 3 —
  7 μ. μ. είς το ιατρείον τού όδός Μαρογιώργη πάροδος
  ΗλατεΙα Άρκαδίου (Χιϊτάν Όγλοθ) τηλ. 8.22.
  ΕΚΤΟξ, ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, £0-
  ρ«ν, Τήνον, Πάρον, Ναζον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  'Αρ«στ«
  θά βρήτε ολα τα νέα μοντέλα σκελετών.
  Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων.
  Πρΐν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
  Τιμαί λονικαί.
  Δ'.
  "Ωστε, καθώ; βλέπετε, δέν εί¬
  νε διόλου καμμιά σεμνότυφος
  καί αυστηρώς μορφάζουσα σχολα
  στική κυρία αυτή, την οποίαν
  σάς παρουσίασα είς τόν τίτλον
  τοθ άρθρου μου καί... μασκέ
  Δέν θέλω νά την παραστήσω βε¬
  βαία δτι ψ3φάει γιά γλέντι, ου
  τε ώ; τακτικήν θαμώνα των νταν¬
  σιγκ καί των καμπαρέ' άλλά μα
  ζ! μέ πολλά πράγματα πού ξεύριι
  ή 6γιβινή, γνωρίζει καί ποτε
  μπορεϊ να επιδοθή είς τή ν μελέ
  την τής «Άμαρτωλών σωτηρίας»
  ή πέτε νά ξεφυλλίση την Δεκαή
  μερον τοθ Βοκκακίου. Συγκε¬
  κριμένως μάλιστα, προχειμένου
  περί άποκρηάς, ή δγιεινή είνε τί
  σον άνοικτόκαρδτ) καί ?οθά ίβΐ
  Ιονν, δΐτως λέγουν οί Άγγλοι,
  ώστε μόνον πού ϊέν πετα την
  σκούφια της καί αυτή γιά χορό
  καί διασκέδασιν.
  Άλλά...-αχ αύτά τα άλλά
  που κόβουν δλα τα ώραϊα πράγ
  ματα στή μέση—ακριβώς είς την
  γοητευτικήν ούτήν παρέκβασίν
  τοθ τακτικοθ βίου, είς τό »αι
  δρόν αύτό διάλειμμα τής αύστη
  ρά"ς μονοτονίας πού ίχει τό σχο
  λείον τής χαθημερινής ζωής, εί
  νέ άνάγχη νά μή λησμονή κα
  νείς καί τάς εξής άνιαράς άλη
  θείας: «Δι' ίνα ήδονικόν πυρε
  τόν δπως είνε αί έντατικαί δια
  σκεδάσεις, ή κινίνη τής αληθείας
  ποτέ δέν βλάπτει, άρκεΐ νά δ£
  δεται είς κουνίτα εύτραπέλου
  διατυπώσεως. Λοιπόν, είμεθα
  συμφιονοι, 8ταν είσαι νέος ή
  είς άκμαίαν ηλικίαν, ή καλλιτέ
  ρα φρονιμάδα είνε νά κ<{μνης καί μερικές τρίλλες· χρειάζονται καί αύΐές είς την άνθησιν τής ζωής, βπως είνε άπαραΐτητά καί τα πυροτεχνήματα είς μίαν πανήγυριν. Είς πληθυντικόν 8· μως αριθμόν ή τρέλλα συγχω ρεΐται καί είνε μάλιστα ένίοτε καί άρχετά συμπαθητική, ένψ είς τόν ένικόν τραβα κατ' εύ θείαν διά τό φρενοκομείον. Ό περ μεταφραζόμενον είς την κα- θομιλουμένην σημαίνει: μην τό παρακάνετε βρέ παιδία. (συνεχίζεται) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ιωσήφ Κουνδούρου κατοίκου Πιτσιδίων Πυργιωτίσσης. Κατά Μανούσου Στ. Σφηνια κατοίκου Πηγαίδαχίων Καινουρίου. Ό καθ' ου τό ΐταρόν καίτοι νομίμως έηετάγη διά τή; υπό χρονολογίαν 5 Όκτωβρίου 1938 άπλής έιτιταγής μου καί διά τής δπό χρονολογίαν 24 Ίανουα ρίου 1939 κατασχετηρίου έιτιτα γής μου χαθ' & πιστοΰται έχ των ύπ' άριθμ&ύς 7103 καί 7770 άπο δεικτικών τοθ δικαστικοΰ ,κλητή ρος των έν Ηρακλείω Πρωτοδι κων Εμμανουήλ Γ. Χουστουλάχη, ί'να δυνάμει χαί πρός εκτέλεσιν τής δπ' αριθ. 34 τοθ έτους 1938 όρισ:ικής καί προσωρινώς χεκη ρυγμένης εκτελεστής αποφάσεως τοθ κ. Είρηνοδίκου Μοιρών νομί μως περιβεβλημένης τόν έκτελε στήριον τύπον μοί πληρώση τό ποσόν τής ώς άνω κατασχετηρί- ου έπιταγής έκ δρ. 1714.50 μετά τοθ νομίμου τόκοι» αυτών— πλήν των τόκων μή άνατοκιζο μένων—άπό τής χοινοποιήσεώς της (26 Ίανουαρίου 1939) μέχρις έξοφλήσεως, έν τούτοις 5 έν μοί έπλήαωσε μέχρι σήμερον τό πό σόν τοθτο. Διά ταθ:α Μέ την ρητήν επιφύλαξιν παν τος διχαιώματός μου χαί πρός είσπραξιν τού άω ποσοΰ των δραχμών 1714 50, των νομίμων τόκων αύχών—πλήν των τόκων— άπό 26—1—1939 μέχρις έξοφλή σεως καί των έξόϊων έν γένει έ χτελέσεως εκτίθημι είς δημόσι ος αναγκαστικόν πλειστηριασμόν τό επόμενον άκίνητον τοθ όφείλέ τού μου κείμενον έν τή περιφε ρε'α τοθ χωρίου Πιτσίδΐα Πυργι ωτίσσης, Κοινότητος Πιτσιδίων, Είρηνοδικείου Μοιρών χαί υπο θηκοφυλακείου Βόρεων ήτοι έντός τοθ χωρίου Πιτσίδια χαί έν τή συνοικία «Μεσοχωρά» μίαν οίκί αν αποτελούμενον άπό ϊν δωμά τιον άνώγειον, δύο δωμάτια καί μίαν κουζίναν συνοριύυυσαν κ τή μασιν Ιωσήφ Κουνδούρου, κληρο νόμων Φραγκιοθ Καλογριδάκη, Παπά Γεωργίου Σ?ραχάκη, Γρη γορίου Σφακάκη, Εμμανουήλ Ν. Τζαβολάκτ] χαί δρόμψ δημοσίψ. Ό πλειστηριασμός τοθ άνωτέ ρω ακινήτου γενησεται ενώπιον τοθ Συμβολαιογράφου Μοιρών Κων σταντίνοιι Ιωάννου Τζεϊρανάκη τ) τ&Ο νομίμου αύτοϋ άναπληρωτοθ χαί έν τώ έν Μοίραις δημοσία γραφείφ τού την 2 Απριλίου 1939 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. ένθα χαί 8τε κα λοθνται οί βουλόμενοι νά πλειοδο τήσωσιν. Άρμόδιος δικαστιχός κλητήρ ένεργησάτω τα νόμιμα δημοσιευ θήτω δέ τό παρόν διά τής ένταθ θα εκδιδομένης καθημερινής φηιιερίδος «Ανάρθωσις». Έν Ήρακλιίψ τ^ 15 Φεβρουα ρίου 1939. Ό πληρεξούσιος διχηγόρος τοθ ίπισπεύδοντος καί παραγγέλλον τος. Δημήτριος Ι. Σταυριανάκης «ΕΘΝΙΚΟΝ» Τό κέντρον τοθ γλεντιοΰ καί τής εύθυμίας Καθημερινώς ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ μετημφιεσμένων καί μή 7 μ. μ. χαί 1Ο μ. μ. Μέ την ορχήστραν τοθ ΡαδιοΦωνι- κου Σταθμοϋ Αθηνών τοθ κ. ΖΟΣΕΦ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ καί τόν άσσον των ντιζέρ κ. ΝΙΚΟΝ ΓΟΥΝΑΡΗΝ. Ιδρύθη είς Μεσσαράν Ενωσις Γ.Συνεταιρισμών. ΜΟΙΡΕΣ Φεβρουάριος (άνταπο ποχριτοθ μας). — Ένα μεγάλο γε γονάς ποϋ Θά έχη σπουδαιότατον ι επίδρασιν επί τής γεωργικής έξε λίξεως τής Μεσσαράς, συνετελέσθη χι' αύτάς. "Ενα γεγονός πού πρέ πει νά χαιρετισθη' μέ ένθουσια, σμόν. Πρόχειται περί τής ίδρύσε ως «Ενώσεως Γεωργικών Συνεται ρισμών Μεσσαράς». Την παρελθούσαν Κυριακήν 12 Φίβρουαρίου, εγένετο ή πρώτη πανηγυρική Γενιχή Συνέλευσις των άντιπροσώπων των Γειαργι κων συνεταιρισμων, πρός άνάδει ξιν Διοιχητικοθ καί Έποπτιχοθ Συμβουλίου τής Ενώσεως."Ελαβον δέ μέρος άντιπρόσωποι δλων των συνεταιρισμόν των ευρισκομένων εί; την περιφέρειαν τοθ έν ΜοΓρες Πρακτορείου τής Άγροτικής. Την έναρξιν των εργασιών έκή ρυξεν δ πρόεδρυς τής Γενικής Συ νελεύσεως κ. Χρ. Καμαριανάχης ίατρός άναλύσας τούς σκοπούς,πού έπιδιώχει ή ίδρυσις Ένώσεω; Συ νεταιρισμών χαί τα άγαθά άποτε λέσματα πού θά έχηδιάτήν γεωργι χήν καί έκπολισιστιχήν έν γίνει πρόοδον τής Μεσσαράς Ωμίλησε κατόπιν ό έπόπτης των Γεωρν, ι κων Συνετ,αιρισμών κ. Φούμης διά τό συνεταιρισΐιχόν ίδεώδες χαϊ τα μέαα τής πραγματώσεώς τού έν συνεχεία δέ δ διευθυντής τοθ Πρακτορείου τής Άγροτικτ5ς Τρα πέζης χ. Γ. Τζαγκουρνάκης πού έχει πράγματι άγαπήσει μέ θέρ μην τόν πλουτοφόρον κάμπον καί τούς χατοίχους τού χαί έχει άφο σιωθή είς την εξυπηρέτησιν των. Ωμίλησαν έπίσης δι' ολίγων διά φοροι άντιπρόσωποι χαί τέλος έγέ νοντο αρχαιρεσίαι πρός άνάδειξιν Διοικήσεως τής Ενώσεως, έξελέ γησαν δέ δ χ. Χρ. Καμαριανάχης πρόεδρος, δ χ. Ιωάν. Κοχαράχης συμπράττων σύμβουλος καί δ χ. Ν. Μανεδάκης άντιπρόεδρος. Τό Εποπτικόν Συμβούλιον άπηρτίσθη ώς εξής: Ό ίατρός κ. Έμμ. Σφακάκης προϊστάμενος, ό κ. Νικ. Φραγ χιουδάχης άναπληρωτής καί δ χ. Ι. Φανουράκης. Οΰτω ετέθησαν πλέον στερεαί αί βάσεις τής Ένώ σεως Γεωργικών Συνεταιρισμων Μεσσαράς καί ήρχισαν, ήδη αί εργασίαι της. Ό ένθουσιασμός δέ μέ τόν οποίον δπεδέχθη δ γε ωργικός κόσμος την Ι'δρυσίν της, παρίχει την εγγύησιν καί την έλπίδα δτι ταχέως ή ένωσις θά εξελιχθή είς ίσχυρότατον δργανι σμόν εξυπηρετήσεως καί συνδρο μής των Μεσσαριτών είς τό άνα δημιουργικόν έργον ταν. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ή "Ενωσις Σουλτανοπαρα- γωγών Κρήτης Α. Ε. διακη- ρύττει δτι, 'ΕκτΙθετα^ είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν δι' ένσφραγί- στων προσφορών άνευ δρίου έκπτώσεως ή κατασκευή των άποθηκών συγκεντρώσεως τής Ενώσεως έν Ηρακλείω προ- ϋττολογισμοϋ δρ. 1 750.000 συμφώνως τ^ μελέτη τοθ μη· χανικοθ Δημ. Μαυροκουκου- λάκη. Ή[δημοπρασΐα ένεργηθήσε ται έν Ηρακλείω έν τοίς Γρα¬ φείοις τής «Ενώσεως (Εργο¬ στάσιον Μαγγανά) την 2 ΜαρτΙου 1939 ημέραν Πέμ¬ πτην καί ώραν 11 π. μ. Δεκταί είς την δημοπρασί¬ αν γίνονται έργολάβοι πάσης τάξεως δι' έ"ργα οΐκοδομικά. Ή εγγύησις διά την συμμε τοχήν είς την δημοπρασίαν ό ρίζεται είς δρ. 150.000. Τα σχετικά τής μελέτης εύ ρΐσκονται κατατεθειμένα είς τα γραφεΐα τής Ενώσεως καί είς τό γραφείον Μαυροκου· κουλάκη—Φθενάκη(είσοδος θε ρινοθ κινηματογράφου Πουλα κάκη)ένθα δύνανται νά λσμ βάνωσιν γνώσιν οί βουλόμε νοι κατά τάς εργασίμους ημέ¬ ρας καί ώρας. Έν Ηρακλείω τή 15 Φε¬ βρουαρίου 1939. "Ενωσις Σουλτανοπαραγω γών Κρήτης Α.Ε. Ό Άντιπρόεδρος τοθ Δ.Σ. Ανδρέας Καατελάχης ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ι.ΗΜΥΡΟΒΟΛΟΣ" Β. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΤΩ ΚΑΜΑΡΑΚΙ Κατά την περίοδον των απόκρεω θά σας παρου¬ σιάση γλυκά έξαιρετικά μέ τα άγνότερα ύλικά, κατασκευαζόμενα παρ'είδι κοθ τεχνίτου. Μεγάλη παρακαταθήκη κουφέτων, μπομπονιε- ρών διά γάμους καί βα- πτίσεις. Δυνάμεθα νά σάς έξυ· πηρετήσωμεν διά κάθε πα¬ ραγγελίαν σας. ΑΠΩΛΕΣΘΗ ωρολόγιον γυναι κεΐον της χειρός. Παρακαλεϊται ό ευρών νά αποταθ{) είς τα γραφεΐα τής συναδέλφου «Ί&ης» καί άμκι· φθήσεται. —Τό σημερινόν ρκδιοφωνι χον πρόγραμμα. Ό οαδιοφωνικος αταθμός Ά θηνών θχ εκτελέση σήμερον τό εξής πρόγραμμα: "Ωρα 13.30' χρηματιστήριον 13.40 βίδησεις. Τ3.50' έλαφρό έλ ληνικο τραγβΰδι, 14 45' μΐτεωρο λογικόν δελτίον, εΐδήοεις, 13.15' έργα δι' ορχήστραν: Μπράμς κΆκαδημαϊκή βίσαγωγή». Ντβόρ ζαχ: «ϊυμφωνία τοϋ νέον Κό σμόν», ΣαΙν Σάνς «Ή άνέμη της όμφάλης» (συμφωνικών ποίημα) 19,15 έλνφρά μοοίΐκή (αυγκρότη μα Χαβάγιες· Δ)σις Τσακχληι, 20 άποκρηάτικες μαντινάδες (συν κρότημα Άλ. Καραβίτη), 20.20" 6μιλία διά την νεολαίαν, 20.30* εΐδήσεις, 20,40' ρβσιτάλ βιολιοΰ ΰιτέι τοΰ κ. Μελιστάνου, 21 «Πά ληά καί νβα άποκρηά>ι· διάλε
  ξΐς τού χ. Τίμου Μωραϊτίνη μέ
  σύμπραξιν τού χ. Δβστβύνη τοϋ
  Β. ©βάτρου καί τοΰ ίλληνικοϋ
  κουΐντέττου οέ παληά άποκρηχ
  τικα τραγούδια υπο την διεώ
  θυνσιν τοϋ χ. Γλυκοφρύδη, 21.45
  ρίσιτάλ τραγουδιβϋ υπό τού κ.
  Μπόταση, 22.15' νυκτεριναΐ εΐδή
  σεις, 22.30' μικρά όρχήβτρκ, 23.
  15 μουσική χοοοϋ, 24 τελευταΐ
  «ι βίδηβεις, 24.10 συνέχεικ μοναι
  κης χορβδ. _______
  —Ό χβρός τής Ε.Ο.Ν. >ίς
  Νιπηδητόν.
  Την παρελβοΰσαν Κυριακήν
  εδόθη είς Νιπηδητόν χορος της
  Κοινότητος υπέρ της τοπικής Ε.
  Ο.Ν. στεφθίΐς υπο πλήρους έ
  πιτυχίας. Έν άρχή έτελέβθη ά
  γιασμό; έψάλη δέ υπό των μκ
  λών τής Ε.Ο.Ν. ο έθνικός ϋμνοβ
  Μαι ό ϋμνος τής Νββλαίας. ΕΙ
  τα ωμίλησαν ό διδάβκκλος χ.
  Έμ. Μουρτζίδης έ Γραμματεύς
  τής κοινότητος καΐ Ιδρυτής τής
  Ε.Ο.Ν. κ. Όρ. Δαγκωνάκη;, χαί
  ό κ Μιχ. Καλογβράκης έξάραν
  τες τούς σκοπούς τής όονανώσε
  «ς καΐ συστήααντες είς τα μβλη
  της πίστιν χαί πειθαρχίαν είς
  την πατρίόα, την θρησκείαν, τόν
  Βασιλέα καΐ τό νέον Κράτος.
  Έλειτοΰργησβ χυλιχεΐον υπό την
  διεύθυνσιν τοΰ χ. Μιχ Καλογβρά
  χη, αί βϊσπράξϊΐς τού δέ διετέ
  θησαν υπέρ τής Ε Ο.Ν. 'Επηχο
  λούθηρβ χορός υπό τοΰς ήχους
  τής λύρας τού χ. Μιχ. Μουρτζ*
  χη κατά τόν οποίον διβκρίθη
  σαν βί χ. χ. Μιχ. Σπανός Έμμ.
  Κουρτζ-»κπς κβΐ άλλοι καθως
  καί πολλαί κυρίαι χαί δβσποινί
  δβς.
  Είς τόν χορόν παρευρέθησαν
  ό πρόβδρβς τής Κοινότητος χ.
  Μιχ. Αποστολάκη; μβτά τοΰ
  Κοινοτιχοΰ Συμβουλίου, ή διδα
  σκάλκίοα κ. Ειρήνη Τυλλιανά
  κη μβτά τής σχολ. 'Εφορείας 6 έ
  φημίριος Παπά Έμμ. Παπαδά
  κης καί ολοι οί κάτοικοι τοϋ χω
  ρίου Νιπηδητβΰ καΐ πολλοΐ έκ
  των πέριξ.
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα
  κεϊα.
  Σήμερον 17ην Φεβρουαρίβυ
  θά διανυκτερβύσουν τα φαρμ«
  κβϊα Άριστ, Χαλκιαδάκη καί Ά
  πβστ. Ζαφϊΐρίου.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆΙ δωμάτιον έ·
  πιπλωμένον παρά χαλή οίκογι-
  νεία. Πληροφορίαι ηαρ' ήμΖν.
  ■■■■■■■■■■ι
  !■■«■■■
  ■Η
  ΠΒ
  Κυρίαρχος τής Άποκρηάς
  ή Μαυροδάφνη Άχαΐας
  Ι
  ΜβΒΛ»»»β»9»ΛΛβΛΜΛΒΛΜβΜΒΜΒΛΛΜΒΜΒΛΛ»Β»ΛΒΛΛΒΒ»ί
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐσ έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Παρασκευής
  17 Φεβρουαρίου 1939
  12!ΓΩρα[
  Ο ΝΤΕΛ ΒΑΓΙΟ ΕΠΕΙΣΕ
  ΤΟΝ ΑΒΛΝΑ ΝΑ ΜΗΙΤΑΡΑΙΤΗΒΗ
  Ο ΝΕΓΚΡΙΝ ΚΑΤΑΒΑΛΑΕΙ
  ΑΠΕΓΝΟΣΜΕΝΑΣ ΠΡ0ΣΠ48Ε1ΑΣ
  ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΙΝ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τού
  ανταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έξ
  Ίσπανίας πρός τα 'πρακτορεία Χαβάς
  χαί Ρώυτερ ότι ό ύπουργός τώνΈξωτε
  ρικών τής κυβερνητικάς Ίσπανίας Ντέλ
  Βάγιο έπεισε τόν πρόεδρον τής δημο¬
  κρατίας κ. Άθάνα όπως μή παραιτηθή
  τού άξιώματός τού.
  Έν τώ μεταξύ ό πρωθυπουργός κ.
  Νεγχρίν καταβάλλει απεγνωσμένας προ
  σπαθείας πρός συνέχισιν τού αγώνος ε¬
  ναντίον των έθνικών.
  Η ΜΑΑΡΙΤΗ ΒΟΜΒΑΡΑΙΖεΤΑΙ
  ΣΥΝΕΧΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΒΑΛΕΝΘΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 «1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  τού έξωτερικού αναφέρουν ότι ή Μα·
  ορίτη βομβαρδίζεται συνεχώς υπό των
  έθνικών.
  Έπίσης καί ή Βαλένθια απετέλεσε
  κατά τάς τελευταίας 48 ώρας βτό-
  χον των έθνικών άεροπλάνων. Οί έθνι-
  κοί αποβλέποντες κυρίως είς την παρεμ
  πόδιαιν άνεφοδιασμού έκ θαλάσσης, έ-
  βομβάρδιααν επανειλημμένας τόν λιμέ¬
  να καί τα έν αύτω πλοΐα.
  ΑΝΤίΙΤΑΛΙΚΑΙ ΕΧΛΗΛΟΣΕΙΣ
  ΕΣΗΜΕΙΩΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΚΟΡΣΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1β Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατόπιν τής τε¬
  λευταίας εκστρατείας τού ιταλικού τύ·
  που εναντίον τής Γαλλίας καί τήβ» υπο-
  μνήσεως πάλιν παρ' αυτού των γνωστών
  Στοτλιχών άξιώαεων, τηλεγραφείται ότι
  εσημειώθησαν άντιΐταλικαϊ έκδηλώσεις
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Κορσι·
  κης.
  Η ΥΠΟ&ΟΧΗ ΕΝ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  ΤΟΥ ΟΑΣΙΑΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τού
  άνταηοκριτού μας).— Έκ «Φεσσχλονί·
  κης αγγέλλεται ότι είς την Α. Μ. τόν
  Βασιλέα χαί τόν Πρωθυπουργόν) χ. Με
  ταξάν άφιχθέντας έκεί σήμερον εγένετο
  θερμοτάτη ύποδοχή υπό των άρχών τής
  λΐαχεδονικής πρωτευούσης, των όργα-
  νώσεων καί τοΰ λαού τής πόλεως.
  ΕΗΛΥΦΟΗ Η Α:ΙΑΤΟΝ Α ΕΝ ΔΡ ΟΝ
  Τ1Ν ΦΥΤΕΥΟΕΝΤΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΟΗΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ανεκοινώθη ότι
  ή άξία των φυτευθέντων είς την περιο¬
  χήν των Αθηνών δένδρων εκαλύφθη υπό
  των εισφορών τού κοινού.
  ΌΜπεράρμεταδαίνει είςΜποΰργκος 3Π
  ■Ο Φράνκο κα, πάννΑκή «^^ Ϊ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Φεβρουαρΐου
  (ίδ. ύπηοεσΐα).— Ό υπουρ
  γός των "Εξωτερικών κ. Μπον
  νέ συνειργάσθη χθές επί δΐω
  ρον μετά τοθ άναχωροθντςο
  αυριον διά Μποθργκος άπε
  σταλμένου τής Γαλλίας πα·
  ρά τρ κυβερνήσει κϋ Φράν
  κο, κ. Μπεράρ.
  Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  ΚΡΙΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ
  ΒΕΛΓΙΟΝ 16 Φεβρουαρίου
  (ίδ. ύτιηρεσΐα).— Ό Πιέρ
  Λό 6στις έλαβε την εντολήν
  σχηματισμοθ κυβερνήσεως συ
  ναντόΐ δυσκολΐας έκ μέρους
  τοθ φιλελευθέρου *κόμματος.
  Αί συνομιλΐαι μετά των
  διαφόρων κομμάτων προχω
  ροθν βραδέως.
  —Ό κ. Ζασπάρ άρχηγός
  των Βέλγων κσθολικών ό ό
  ποίος εΐχε λάβει πρό ημερών
  την εντολήν άπό τόν βασι
  λέα νά σχηματίση κυβέρνησιν
  έν Βελγΐω, άπεβίωσε χθές τό
  εσπέρας κατόπιν έγχειρήσεως
  την όποιαν υπέστη είς τόν
  στόμαχον.
  Η ΚΑΤΑΑΗΨΙΣ ΤΗΣ ΧΑ'ΐ'ΝΑΝ
  ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 ΦεβρουαρΙ
  ου ((δ. ΰιτηρεσΐα). —Χθές άνε
  κοινώθη είς την Βουλήν των
  Κοινοτήτων ή δισβεβαΐωσις
  τής ίαπωνικής κυβερνήσεως
  8τι ή κατάληψ'.ς τής νήσου
  Χαΐνάν θά διαρκέση έφ' όσον
  τό άπαιτοθν αί στρατιωτικαί
  έπιχειρήσεις έν ΚΙνα.
  Μετά την λήξιν τούτων ή
  ΊαπωνΙα βεβαιοί δτι θά ά
  ποσύρτι τα στρατεύματά της1
  έκ τής νήσου.
  ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
  ΤΟΥΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΦΡΑΝΚΟ*
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Φεβρουαρί
  ου ((δ. ύηη~·εσΙσ) —Τό υπουρ
  γι*όν συμβούλιον απεφάσισε
  νά αναγνωρίση την Κυβέρνη
  σιν τοθ Φράνκο.
  ΟΙ κυβερνητικαί κύκλοι
  τής Αγγλίας δικαιολογοΰντες
  την απόφασιν ταύτην, τονί
  ζουν δτι ό στρατηγός Φράν
  κο δέν θά βραδύνη νά γίνη,
  κύριος ολοκλήρου τής Ίσπα
  νίας.
  Κατά τούς μετριωτέρουςύπο
  λογισμούς οί έρυθροί Ιτυφέκι
  σσν κατά τό πρώτον 6μηνον
  τοθέμφυλίου πολέμου500 000(;)
  καθολικούς έκ των οποίων 12
  άρχιεπισκόπους.
  Επέστρεψε χθές ό κ. Νομάρχης.
  Τί επέτυχε διά τα τοπικά ζητηματα.
  Χθές την πρωΐαν έπανήλ
  θεν έξ Αθηνών ό Νομάρχης
  Ηρακλείου κ. Ανδρέας Μάρ
  κελλος.
  Ό κ. Νομάρχης συνειργά
  σθη κατά ^τήν έν Αθήναις
  παραμονήν τού, μετά των άρ
  μοοίων ύπηρεσιών των δια
  φόρων υπουργείων διά πλεΐ
  στα ζητηματα τοΰ νομοθ Ή
  ροίκλείου. Ιδιαιτέρας ήσχολή
  θη ό κ. Νομάρχης διά τα
  συγκοινωνιακά μας ζητηματα.
  |Ούτω καθ* ά πληροφορούμε¬
  θα, έμερΐμνησε διά την άνα
  γραφήν είς τόν καταρτιζόμε
  νόν νέον προϋπολογισμόν, ά-
  ναλόγων πιστώσεων διά την
  εκτέλεσιν νέων όδικών έργων,
  διά την αποπεράτωσιν των
  υφισταμένων ήμιτελών όδών
  διά την οικονομικήν ενίσχυ¬
  σιν σχετικών κ'ΐνοτικών πρω
  τοβουλιθν καί έν γένει διά
  την λύσιν τοΰ συγκοινωνια
  τοθ
  νο
  Ικοθ προβ^ήαοαος
  ι μοΰ.
  Ι ΈπΙσης ό κ. Νομάρχης
  μερίμνη^ε καί διά πλείστα δ
  α-χ ζητηματα αφορώντα τούς
  πρόσφυγας τοθ νομοθ διά
  τα ό τοΐσ καί έπέτυχεν εύνο
  ϊκάς λύσεις.
  Ό κ. Ν μόρχης έσχε χθές
  σονεργσοιας μεΐά των άρμο
  Ριΐων άργΛν εδέχθη δέ καί
  τούς τφθΐατοτμένους των δια
  φόρων ύτΐηρεσιών.
  ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ΟΡΙΣΤΙΚΏΣ
  Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΩΑΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Είς τόν χώρον
  τού Δημοτικού Νοσοκομείου απεφασί¬
  σθη οριστικώς ή ανέγερσις τού είδικού
  κτιρίου είς τό οποίον θά στεγασθή τό
  Ωδειον Αθηνών.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
  ΧΙΟΝΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Ή κακοκαΐρία ου
  »■*"·''*··'·· άνά την Έλλάδα. Κατά τας
  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΣΤΟΙΧΕΙΟΔΟΥΣ ΕΚΠΑ'ΔΕΥΣΕΟΣ
  Σήμερον την εσπέραν συ-
  έρχεται είς συνεδρίασιν τό
  Εποπτικόν Συμβούλιον Στοι-
  χειώΒους 'Εκπαιδεύσεως Ή
  ρακλεΐου ινα άσχοληθή μέ
  διόφορα τρεχούσης φύσεως ζή
  τήματα τής άρμοδιότητός τού.
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΝ ΑΝΘΥΠΙΑΤΡΟΣ
  Υπό τοθ υπουργείου των Σΐρα
  τιωτιχών πρεεκηρύχθη διαγωνι-
  αμδς δια την κατάταξιν 30 άνθυ-
  πιάτρων, 3 άνθυπιάτρων δδοντοϊ-
  ατρών καί 3 άνθυποφαρμαχοποι-
  ών, έκπληρωσάντων τάς ατρατιιο
  τικάς αυτών υποχρεώαεις, δντων
  έφέδρων αξιωματικών καί έχον
  των ηλικίαν ούχι μεγαλυτέραν
  των 32 έτών.
  Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΟΝΙΑ
  ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  Είς την εφημερίδα τής κυβερ
  νήσεως ί δημοσιευθή άναγκαστι
  κός νάμος, διά τοθ δποίου κιι-
  ροθται ή έν Αθήναις συναφθεΐ-
  σα την 15ην Νοεμβριού 1938
  προσωρινή ίμποριχή συμφωνία
  μεταξΰ Ελλάδος καί Άμερικής.
  Έπίσης εδημοσιεύθη απόφασις
  των δπουργών Οίχονομικών, Έ
  θνικής Οίκονομίας καί , Εξωτερι¬
  κών, διά τής Οποίας παρατείνεται
  ή έλληνογερμανιχή συμφωνία πε
  ρί τοθ τρόπου πληρωμής των έν
  κινήσει ' έμπορευμάτων μεταξύ
  Ελλάδος καί Γερμανίας.
  ΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ
  νεχέζεται άν ά την Έλλάδα. Κατά τας
  βχετικάς πληροφορίας είς την Βόρειον
  Ίβλλάδά πίπτουν «πό της χθές χιόνες*
  Είς την εφημερίδα τής κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη διάταγμα διά
  τοθ έποίου όρίζεται δτι τα διχα-
  ατήρ·α, τα διχαζοντα παραβάσει;
  τοθ Κώδικος Άγροτιχή; Άαφα
  λείας, υποχρεούνται δπως εϊς
  τάς αποφάσει; των καί επί τώ
  άποχλειστιχώ σκοπώ τής τηρήσε·
  ως τής κατά νόμον στατιστική;
  προσδιορίζουν τό ποσόν τής χατά
  την κρίσιν των προξενηθείσης εκ
  τοθ άδικήματος ζημίας, άοχέτως
  πρίκιιται νά έπιδιχασθη" αυ
  ή δ
  ΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΟΝ
  Κατ' αρμοδίας πληροφορίας
  τα νέα βφλιάρια μερΐσματος
  των πολιτικών 'Όυνταξιοόχων
  καί μερισματούχων θέλουσι
  διανεμηθή κατά τό τελευταί¬
  ον δεκαήμερον τοθ προσεχούς
  μηνός.
  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ
  ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  Εδημοσιεύθη είς την εφημερί¬
  δα τής κυβερνήσεως άναγχαστι-
  κός νόμος διά τού όποίου τρο-
  ποποΐεΐται ή δημοτική κ*ί κοινο
  τική νομοθεσία. Διά τοθ νόμου
  τούτου βρίζεται δτι τόν δήμαρχον
  άπαντα, κωλυόμενον, άπολυθέντα,
  παραιτηθέντα, έκπεσόντα τοθ άξΐ·
  ώμχτος αυτού ώ; καί είς πασάν
  έν γένει περίπτωσιν, καθ' ήν εί
  νέ κενή ή θέσις αύτοθ, άντικαθι-
  στα προσωρινώς δ υπό τοΰ νομάρ
  χοιι όριζόμενος δημοτιχός σύμβου
  λος χαί οριστικώς β διοριζίμενος
  διά διατάγματος. Όρίζεται πε¬
  ραιτέρω δτι οί πρόεδροι Κοινοτή
  των καί οί Δήμαρχοι ϊέν δύνανται
  νά άπουσιάσουν άνευ αδείας τοθ
  Νομάρχου. Δι' αδειαν πέραν
  των 10 ημερών άπχιτεΐΐαι ά πό
  φασις τοθ δπουργοθ των Έ
  σωτερικών. Δι' άλλων διατάξεων
  όρίζεται δτι διά προστίμου 20
  —1000 δρχ. τιμωροθνται οί ά-
  πουσ.άζοντες άνευ αδείας πλέον
  των 15 ημερών κοινοτικαί αύμ-
  βαυλοι.
  Έπίσης ρυθμίζονται τα τοθ τρό
  που τής καταρτίοεως καί εκτελέ¬
  σεως των προϋπολογισμόν των έ
  αοδων χαί έξόδωντών δήμων καί
  χοινοτήτων. οίτινες εφεξής θά 5
  πόχΐιντα|Ι είς την έγκρισιν τοθ
  νομάρχου
  ΑΙ ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
  Πληροφορούμεθα δτι ίργανα
  τής τουρισΐικής άστύνομίας έπε
  λήφθηααν συστηματικώς προσπα¬
  θείας διά την αντικατάστασιν των
  άνορθογράφων επιγραφήν τάσιν
  είς τάς "Αθήναςκαί.τα προάατεια,
  δσον καί είς τα επαρχιακά τού
  ριστιχά χέντρα.Τά αστυνομικαί ίρ¬
  γανα, όπουδήποτϊ συναντήσουν ά
  νορθόγραφον επιγραφήν, συντάσ
  σουν τό κείμενον τής επιγραφάς
  δπως πρέηει νά είναι γραμματι
  κώς ορθόν καί τό παραδίδουν είς
  τούς χαταστηματάρχας διά νά άν
  τικαταστήσουν την λανθασμένην
  επιγραφήν. Έπίσης ή διεύθυνσις
  τής τουριστικής άστυνομίας άπη
  γόρευσε τάς επί των τοίχων των χά
  ταστημάτων επιγραφάς ή διαφημί
  σεις των πωλουμένων παρά των χά
  ταοτηματαρχών είδών.
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Κατά την χθεσινήν ίβδομαδιαί
  αν συνεδρίασιν τής επί των δι
  ατιμήσεων αρμοδίας Έτατροττής
  χαθωρίσθηοοιν ώς Κατωτέρω αί
  νέαι τιμαί των αλεύρων καί τοθ
  5ρτου. "Άλευρα λευκά δρ. 10 26
  κατ' δχίν, πιτυροθχα 9 20, άρ
  τος λευκός δρ. 9 80, πιτυροθχος
  8,40.
  Τ0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΜΗΣ
  Σ>ΝΤ»ΞΙΟτΧΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΟ.Ν
  Πληροφορούμεθα δτι δι1 απο¬
  φάσεως τ&ΰ κ. υπουργοθ των Οί
  κονομιχών τροποποιεΐται τό σύ-
  στημα πληρωμάς αυντάξεων καί
  μιρΐσμάτωνϊσον άφο;$ τάς έπαρ
  ΤΟ ΑΝΥΔΡΟΝ
  ΣΤΕΜΦΥΛΟΠΝΕΥΜΑ
  Διά διατάγματος ωρίσθη δτι
  διά τό παρά οίνοπνευματοποι
  ών α' κατηγορίας έτησΐων καί
  διημέρων, παραγόμενον στεμ-
  φυλόπνευμα, τό παραδιδόμε
  νόν είς τα οίνοπνευματοποιεΐα
  β' κατηγορίας ήέξαγόμενον είς
  την άλλοδαπήν, χορηγήται
  πρόσθετος άμοιβή έκ δρχ. 4
  κατά χιλιόχραμμον
  οΐνοπνεύματος.
  άνύδρου
  ΤΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
  Είς την Εφημερίδα τής Κυβερ
  νήσεας εδημοσιεύθη απόφασις τοθ
  ύφυπουργοθ τής Άγορανομίας, διά
  τής οποίας υποχρεούνται οί έργο
  στασιάρχαι, βιοτέχναι χαί έν γέ
  νει αί αυαχευάζοντες είς χυτίαάπό
  ζελατίναν κλπ. μπαχχρικά καί
  λοιπά παρόμοια ειδή οίκιακής
  χρήσεως, λ. χ. πιπέρι, κανέλλα,
  κιτρικό όξύ κλπ. δπως άναγρά-
  φουν επί τοθ περικαλύμματο; τό
  δνιματεπώνυμον χαί την διεύθυν¬
  σιν τοθ συσκειιαστοθ καί τό είδος
  τοΰ περιεχόμενον, έστω καί άν
  χαθίαταται τοθτο άντιληπτίν ώς
  έκ διαφανοθς πΐρικαλύμματος. Διά
  τή; αυτής αποφάσεως απηγορεύθη
  άπό τής 1η; Μαρτίου έ.2. ή 5ηό
  των έμπόρων λιανιχής πωλήσεως
  κατοχή καί πώλησις των ώς άνω
  είδών, έφέσον επί τοθ ηερικαλύμ
  ματος τούτων δέν άναγράφονται
  τα έν λίγφ στοιχεία
  ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 1922-24
  Κατόπιν αποφάσεως τή; όλομΐ-
  λεία; τοθ ΈλεγκτιχοΟ Συνεδρίου,
  δ διαρρεύσας χρόνος άπό τή; α¬
  πολύσεως των δημοσίων ύπαλλή
  λων 1922—24 των τυχόν-
  των ήθιχής καί 6λική; ' άποχατα
  στάσεως μέχρι τής 4— 6—35,θ«ω
  ρεΐται ώς χρίνος 16πηρεσί«{, άνε
  ξ αρτήτως εάν έν τώ μεταξύ έμΐαο
  λάβησεν έπαναδιορισμόςτοΰ υΐιαλ
  ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΛΙΡΠΗ
  ΑΙ ΔΑΠΑΝΑ! ΤΩΝ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
  ΛΘΗΝ%Ι 16 Φεβρουάριον» (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τάς έκ τού
  έξωτβρικού πληροφορίας αί δαπάναι
  των αγγλικών έξοπλισμών ύπολογίζεται
  ότι θά καλύψουν τα πεντακόσια έχατομ-
  μύρια λιρών στερλινών.
  Αί γερμανικαί έφημερίδες γράφου
  σαι επί των ανωτέρω πληροφοριών χα-
  ρακτηρίζουσιν ώς αύτόχρημα άστρονο·
  μικά τα ποσά ταύτα.
  ΒΕΒαΊΟΥΤΑ
  ΤΩΝ ΦΡΟ'
  ΥΠΟ ΤΗΣ
  Η ΕΝΙΣΧΥΣ
  ΡΟΝ ΤΗΣ
  ΤΑΑΙΚΗ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Σ

  ΑΘΗΝ.%1 16 Φΐβρουχρίου (τοβ
  άνταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Ρώμης φέρουν ώς βεβαίαν
  την ενίσχυσιν των φρουρών τής Αιβύ
  ής διά μεγάλων δυνάμεων στρατΌΟ,
  πυροβολικού καί μηχανοκινήτων μέσων.
  Ένισχύανται έπίσηςδι' έμψύχου ύλικού
  καί άεροπλάνων αί έν Αιβύη άεροπορι
  καί βάσιις τής Ιταλίας.
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΗ
  ΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΝ ΒΑΣΙΝ
  ΤΗΝ Ν ΗΣ ΟΝ ΧΑΊΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Αγγέλλεται έκ
  τής 'Άπώ Άνατολής ότι εξηκριβώθη
  ή πρόθεσις των Ίαπώνων νά μεταβά-
  λουν είς ναυτικήν βάσιν την νήσον Χα-
  ϊνάν. "Ηδη αί ίαπωνικαί αρχαί διέτα-
  ξαν ωρισμένα μέτρα μέλλοντα νά δι-
  ευκολύνουν την παραμονήν είς τούς λι¬
  μένος τής νήσου μεγάλων μονάδων
  τοΰ ίαπωνικού στόλου, ιδία δέ άεροπλα
  νοφόρων.
  ΜΕΤΛΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΝ
  ΣΥΣΤΗΜΑ_ΕΝ_ ΙΤΑΛΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 <1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Ρώμης ότι τό έκπαιδευτικόν βύστημα
  είς την Ιταλίαν μεταβάλλεται ριζικώς.
  Εφεξής ή φοίτησις είς τα σχολεία
  θά χαρακτηρίζεται ώς ύπηρεσία.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η Π0Α1Τ1ΚΗ
  ΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ^Ο ΒΕΛΓΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τού
  άντοχποκριτού μας).·—Σημεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ Βρυξελλών φέρουν ώς συνε-
  χιζομένην εισέτι την υπουργικον κρίσιν.
  Ό Βασιλεύς άγωνίζεται νά επιτύχη
  τόν σχηματισμόν κυβερνήσεως διά την
  ανάληψιν τής οποίας φαίνονται άπρόθυ
  μοί οί περισσότεροι των πολιτικών άρ·
  χηγών, άλλοι δέ κωλυσιεργοΰν.
  Η ΜΕΓΛΑΗ ΒΡΕΠΑΝΙΑ
  ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΜΠΟΥΡίΚΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τελευταία τηλε-
  γραφήματα έκ Λονδίνου.άναφέρουν ό¬
  τι ή Μεγάλη Βρεττανία θά αναγνω¬
  ρίση την κυβέρνησιν τού Μπούργος.
  Ή άναγνώρισις κατά τάς ιδίας πλη¬
  ροφορίας θά επιτευχθή συντόμως δια-
  κανονιζομένων έν τω μεταξύ ωρισμένων
  λεπτομερειών μεταξύ Φράνκο καί
  Τσάμπερλαιν.
  Η ΕΛΒΕΤΙΑ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ
  ΝΑ ΑΗΑΓΗΟΡΙΣΗ ΤΟΗ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταηοκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  τοΰ έξωτερικού ότι ή Ελβετία απε¬
  φάσισε νά αναγνωρίση την κυβέρνησιν
  τής έθνικής Ίσπανίας καθιερώνουσα μετ*
  αυτής έπισήμους διπλωματικάς σχέαεις*