96936

Αριθμός τεύχους

5095

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

18/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΝΟΡ
  οττ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίριη 3
  έξάμηνος 3
  Άμεοικης
  ρτησια οολ. 15
  έξάμηνος > 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2 .
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  18
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ "~
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 2 4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5095
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΦΟΒΟΙΧΑΙΕΑΠΙΔΕΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΑλΟΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  Είς τό Βουκουρέστιον άρ-
  χίζουν μεθαύριον αί εργασίαι
  τής τακτικής έτησίας συνε¬
  λεύσεως τοϋ μονίμου Συμβου
  λίου τής Βαλκανικής Συνεν¬
  νοήσεως, ©ά συζητηθοΰν ολα
  τα διεθνή προβλήματα πού
  άπασχολοΰν τόν κόσμον καί
  θά καθορισθή ή έναντι αυ¬
  τών στάσις των τεσσάρων φί-
  λων καί συμμάχων κρατών
  τής χερσονήσου τοΰ Αίμου.
  Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολία
  ότι ή θέσις των κρατών τοϋ
  Βαλκανιχοΰ Συμφώνου θά
  καθορισθή άπό την σταθεράν
  άπόφασίν των νά μείνουν
  προσηλωμένα είς τό Ιδεώδες
  τής είρήνης κκί νά έργα-
  σθοΰν έν τω μέτρω τώνδυνά
  μεών των, δι» την παγίωσιν
  τής γαλήνης. Διότι είνε γνω
  στόν ότι τα Βαλπάνια πό-
  θοΰν ειλικρινώς την ειρήνην
  καί ή Βχλκανική Συνεννόη
  αίς θεωρεΐται καΐ είνε όργα¬
  νον άποτροπής καί ματαίω-
  σεως τοΰ πολέμου.
  Ή σύγκλησις έμως τής
  Βαλκανικής Διασκέψεως κα
  θιατά επίκαιρον μίαν διεθνή
  άνασκόπησιν, πολύ περισσό¬
  τερον μάλιστα έφόοον τας
  ημέρας αύτάς παρατηρείται
  έντασις καί των έξοπλισμων
  καί τής διπλωματικάς δρα¬
  στηριότητος καθ' όλον τόν
  κόσμον. Καί έφόσον ά-
  κόμη, ουδέποτε άλλοτε έγέ
  νετο τόσον πολύ κάί τόσον
  απροκαλύπτως Αογος περί
  πολέμου ίσον κατά τό τελευ
  ταΐον διάστημα.
  Άνασκοποϋντβς λοιπόν τα
  διεθνή πράγματα, ευρισκό¬
  μεθα ενώπιον νέας εντελώς
  καταστάσεως είς την Εύρώ
  ηην. Τό 1938, υπήρξεν έτος
  μεγάλων μεταβολών. Υπήρ¬
  ξε τό έτος αλλαγής τοΰ πο-
  λιτικοΰ χάρτου τής Εύρώπης
  καί θρίαμβον των δύο μεγά¬
  λων ολοκληρωτικήν κρατών.
  Κατ' αύτό, επραγματοποιή¬
  θη ή "Ανσλους καί ή Γερμα
  νία άπερρόφησεν ολόκληρον
  την Αύστρίαν. Ούτω μία άπό
  τάς άρχαιοτέρας αύτοκρκτο-
  ρίας τοΰ κόσμου, άφοΰ ήκρω
  τηριάσθη μετά τόν παγκό¬
  σμιον πόλεμον καί μετεβλή
  θη είς Δημοκρατίαν, έσβυ-
  α& καί έχάθη «πό τόν πο¬
  λιτικόν χάρτην τής Εύρώπης.
  "Εγινε μία άπλή έπαρχία
  τού Γ' Ράϊχ. Κατά τό έτος
  αύτό έπίσης, ή Γερμανία πρ*ο
  σήρτησε τάςΣουδιτικάςέπαρχί
  άς καί ούτω ηύξησε τόν πλη
  θυσμόν της κατά δέκα εχα
  τομμύρια καί έξύψωσε τερα¬
  στίας τό γόητρόν της. Έκυ-
  ριάρχησεν έξ ολοκλήρου τής
  Κεντριχής Εύρώπης. Τό ίδι¬
  ον «τος, άνεγνωρίοθη έπισή
  μως καί ή Ίταλιχή Αύτοκρα
  τορία καί ή προσάρτηβις τής
  Αίθιοπίας. Τό δέ 1939, δια
  τής νίκης τοΰ Φράνκο, δημι
  ουργεΐται ήδη νέα κατάστα
  σις καί είς την Μεσόγειον
  καθώς καί είς την "Απω Α¬
  νατολήν διά τής έξαπλώσε
  ως τής Ίαπωνίας.
  Ή παλαιά ίσορροπία των
  δυνάμεων άνατρέπεται. Καί
  μάλιστα, είς πλείστας περι¬
  πτώσει; αναιμάκτως. Διότι
  άναίμακτος τελείως υπήρξεν
  ή τΐραστία νίκη τής Γερμα·
  νίας είς την Κεντρικήν Εύ-
  ρώπην. Αυτή δέ η ανατρο-
  πή τής ίβορροπίας των δυνά¬
  μεων έπηύξησε τούς κινδύ·
  νους τοΰ πολέμου άντί νά
  τούς ελαττώση η νά τού; ά-
  πομακρύνη· Αυτή ένεθάρρυ-
  νέ καί κατέστησεν άπαιτητι-
  κωτέρας την Γερμανίαν καί
  την Ιταλίαν άλλ' αυτή έπί-
  οης άφύπνισε καί την Γαλλί¬
  αν καί Αγγλίαν καί τάς ω¬
  δήγησε ν' άναλάβουν μίαν
  πρωτοφανή είς την Ιστορίαν
  τοδ κόσμου έξοπλιστικήν
  προσπάθειαν. Ή άλλαγή ί-
  Η*»δ τής πολιτικής μορφής
  τής Εύρώπης δέν είχεν ώς
  αονί καί μεταβολήν τής
  υπαρχούσης οίκονομικής πραγ
  ματικότητος. Ή Γερμανία ί
  κανοποίησε μέγα μέρος των
  φιλοδοξιών της. Δέν Ιλυσεν
  όμως κ*ί τ© οικονομικόν
  πρόβλημά της, ώς ετόνισεν
  είς τόν τελευταίον λόγον
  τού ό Φύρερ. Καί ή Ιταλία,
  κατέλαβε μέν την Αίθιοπίαν,
  άλλά δέν την άξιοποίησεν ά-
  κόμηκαί άντιμετωπίζει πλεί
  βτας δαας οικονομικάς δυσχε
  ρείκς. Δι' αύτό, προστιθεμέ-
  νων φυσικά καί των ίδεολο-
  γικών αίτίων καί των έθνι-
  κιστικων φιλοδοξιών, η μέν
  Γερμανία ζητεί τάς παλαιάς
  της άη,οικιας καί έξάπλωσιν
  συγχρόνως πρός ανατολάς,
  πρός την Ούκρανίαν, ή δέ
  Ιταλία διεκδικεΐ τό Τσιμπου-
  τί καί τόν σιδηρόδρομον τού,
  διά την εκμετάλλευσιν τής
  'Αβησσυνίας, συμμετοχήν είς
  την έταιρίαν τοΰ Σουέζ, α¬
  πόδοσιν είς αυτήν τής Τύ-
  νιδος, τής Κορσικής καί τής
  Σαβοΐας. Δι' αύτό καί επι-
  διώκει ατρατηγικά πλεονε-
  κτήματα είς την Ισπανίαν:
  διά νά είνε είς θέσιν νά ε¬
  πιβάλη τάς θελήσεις της.
  Τό ζήτημα λοιπόν τής δια-
  νομής των πρώτων ύλών καί
  τής πολιτικής καί οίκονομι
  κης ήγεμονίας είς τόν κό·
  σμόν, προκαλεΐ καί πάλιν,
  όπως πολύ ορθώς είπεν πρός
  τούς 'Αθηναΐους δημοσιογρά-
  φους ό μέγας "Αγγλος' συγ¬
  γραφεύς κ. Ούέλς, τάς αφορ¬
  μάς νέου πολέμου. Καί ό πό
  λεμος θά καταστή άναπόφευ·
  κτος έφόσον δέν θά επέλθη
  μία παγκέσμιος συμφωνία
  κατανομής των πρώτων ύλών.
  ! Δυστυχώς ομως αί πιθανότη-
  τες συνάψεως μιάς τοιαύτης
  συμφωνίας δέν φαίνονται επί
  τού παρόντος τουλάχιστον.
  Ή λογική εχει παραχωρήσει
  την θέσιν της είς την βίαν.
  Ή σημερινή ομως έχκρεμό
  της δέν είνε δυνατόν νά
  διαρκέση επί μακρόν. Καί άν
  ό πόλεμος δέν έκραγή συν¬
  τόμως, τότε θά ματαιωθή διά
  μακρόν χρονικόν διάστημα
  Εάν ή Ιταλία καί ή Γερμα¬
  νία άποφαοίσουν νά λάβουν
  διά τής βίας οσα διεκδι-
  κοϋν καί δέν λαμβάνουν εί-
  ρηνικίς, θά πρέπει νά πρβσ
  φύγουν συντόμως είς τα
  έπλα Διότι άν καθυστερή-
  σουν θχ είνε πλέον πολύ άρ-
  γά. Ή Αγγλία καί ή Γαλ
  λία θά εχβυν συμπληρώσει
  μέχρι τοΰ 1940 τούς έξοπλι
  σμούς των. Καί θά διαθέτουν
  δυνάμεις πού 8ά τάς καθι-
  στοΰν άηττήτους. Καί ή 'Αμε
  ρική θά εξέλθη έν τώ μεταξύ
  ασφαλώς τής ούδετερότητος.
  Εάν ό Βρεττανικός λέων κα
  τελήφ9η χασμώμενος κατά
  την κρίσιν τοΰ παρελθόντος
  Σεπτεμβρίου, τό 1940 θά έχη
  καλώς ήκονισμένους τούς ο¬
  δόντας τού. Καί θά ειμπορεί
  όχι μόνον νά βρυχάται, άλ¬
  λά καί νά έπιβάλλεται. Τότε
  δέ ΐσως δέν θά διατρέχη
  πλέον κινδύνους ή Εύρώπη.
  Διότι θά έχη Ισχυρούς φρου
  ρούς. ν/.
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΠΑΡΑΠΟΝΟ
  ΜΗ ΚΟΣΜΙΚΟΥ
  Μεγάλο είναι τό παράπονο
  τοΟ άνθρώπου πού ζή είς τό
  περιθώριο τής κοσμικής ζωής.
  Είναι Ιτσι διατυπωμένο, πού
  φαίνετσι νά προέρχεται έκ
  βαθέων. Έκφράζει τούς στο-
  χασμούς ενός ολοκλήρου κό¬
  σμου. Δέν μπορώ λοιπόν νά
  τοΟ άρνηθώ Φιλοξενΐσ.
  —Δέν συνηθίζω νά παραπονοθ
  μαι, γράφει, γιά 6,τι αποτελεί
  τή μοΐρσ μου.'Εκεΐνοι πού επι
  βάλλουν τούς εαυτούς των σέ
  θυσίες, έχουν άνεπτυγμένο τό
  γαλήνη εχάσαμεν
  μέρες. Ό θόρυβος
  αΐσθημα τής έγκαρτερήσεως.
  Καί δσοι θέλουν νά ζοθν είς
  τό περιθώριο τής ζωής καί
  νά μοχθοθν άπ' έκεΐ γιά τό
  σύνολο, κλεισμένοι στόν έ·
  αυτό τους, δέν έχουν άνάγκη
  νά τούς προσέχη κανείς. Ζη·
  τοθν δμως την ήσυχία καί τή
  γαλήνη πού δικαιοθνται. Κι'
  αυτή τή
  αύτές τίς
  τοΟ τρελλοθ άποκρτιάτικου
  γλεντιοθ μάς καταδιώκει
  παντοθ. Άνοικονόμητοι οί
  χαρούμενοι άνθρωποι, τα θε
  λουν δλα δικά των. Άπαι
  τητικοί 8σοι πέρνουν τή ζωή
  άπό την ευθυμη, έλαφρά πλευ
  ρά της δέν άναγνωρΐζουν σ'
  έμδς κανένα δικαίωμα. Τα
  κατέκτη^αν ολα. Έγιναν κυ
  ρίαρχοι τής ζωής. Μάς κα-
  ταδιώκουν άκόμα καί μέσα
  στά σπΐτια μας. Καί δέν
  έχομε ποθ νά πνΐξωμε την
  άν(α μας, ποθ ν' άνατιαύσω
  με τα κουρασμένα άπ' τό
  μόχθο μέλη μας, ποθ νά γα
  ληνέψωμε τό πνεθμα μας. Εί
  χσμε πάντα τό μαρτύριον τής
  ζωής. Τίς μέρες δμως σύτές
  τό μαρτύριο έγινε διπλό. Οί
  άνθρωποι μέ τούς όποίους
  μπορούσαμε πρίν νά περάσω-
  με μιά-δυό ώρες εύχάριστα,
  συζητώντας ήοεμα ί) πα'ζον
  τας μιά παρτίδα σκάκι, ή
  χαρτιά, μάς έγκατέλειψαν κ6ι
  τρέχουν άσθμαίνοντας πίσω
  άπ' τόν Καρνάβαλο στούς να
  ούς τής Τιρψιχόρης. Τα σινε·
  μά καί ι ά κέντρα οπου κα
  ταφεύγσμε, έγιναν τώρα τε-
  μένη όρχήσεως. Οί δρόμοι έ
  γέμισαν άπό (λαρούς άλλά
  καί κουτούς προσωπιδοφό.
  ρους. Ή άτμόσφαιρα δονεΐ
  ται άττό τα ξεφρενιάσματα
  τής τζόζ, άπό τούς ήχους τοΰ
  λάμπεθ ούώκ καί άπό τό
  τραγοθδι τής Βσγγελιώς. Με-
  γάφωνα εχουν τοποθετηθή παν
  τοϋ. Σερπαντΐνες καί μάσκες
  έχουν διακοσμήσει άκόμη κσί
  την ήρεμη συνοικισκή τα
  βέρνσ, δπου διαλύσμε πρίν
  στό εανθό κεχριμπαρένιο ύ
  γρό τα φσρμάκια μας. Καΐ
  μέσα στό σπΐτι μσς άκόμα
  δπου διπλοκλειδωνόμαστε εισ
  χωροθν ώσάν Έρινύες οί άπο
  κρηάτικες κραυγές. Είχαμε
  τοϋλάχιστο την εφημερίδα κα
  τσφύγιο. Μάς άπίστησεν δ
  μως κι' αυτή. Δέν παραπο-
  νούμαστε 8τι φέρνει σιή δημο
  σιότητα 6λο τόν κόσμο κι' ά-
  φήνει έμδς στήν άφάνεια.
  Δέν δυσανασχετοΐμε πού ση
  μειώνει τούς διακριθέντας στό
  λάμπεθ ούώκ καί πσραλείπει
  νά μιλήσρ. γιά κείνους πού
  διακρΐνονται στήν έπίπονη πό
  Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΕΙΣ ΜΕΣΣΑΡΑΝ
  ΕΝΟΣΕΟ! ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ
  Τό συνεταιρισμόν [δεώδες,
  εσημείωσε νέον μεγάλον θρί
  αμβον είς την Μεσσαράν. Ή
  δημιουργΐα Ενώσεως Γεωργι
  κων Συνεταιρισμόν, πού άπε
  τέλει μέχρι προχθές άκόμη
  τόν διακαέστερον πόθον καί
  τό προσφιλέστερον όνειρον
  των Μεσσαριτών, είνε σήμε¬
  ρον ζωντανή, ώραία πραγμσ
  τικότης. Άντιπρόσωποι ολων
  των συνεταιρισμών τής Μεσ
  σαράς συνήλθον την παρΗλ-
  θοόσαν Κυριακήν είς Μοϊρες
  καί τή συνδρομή καί τής Ά
  γροτραπέζης, ϊδρυσαν την "Ε |
  πολλοί είχον κυριευθή ά¬
  πό αΓσθημα απογοητεύσεως
  διά την αξίαν καί την ίκανότη
  τα των οργανισμόν αυτών.
  Έξ άλλου, ή Ένωσις Γεωρ
  γικών Συνεταιρισμόν Μεσσα
  ρδς, όργανισμός άνεξάρτητος
  εντελώς, πού θά δέχεται την
  καθοδήγησιν μόνον τής Ε.Σ.
  Σ.Ε. καί την ενίσχυσιν τής Ά
  γροτραπέζης, έχει ευρύτατα
  περιθώρια άναπτύξεως πρωτο
  βουλΐας καί δράσεώς. Καθ' ή·
  μδς Ιχει νά παίξη σηουδαιότα
  ρε(α γιά τό άνοιγμα τοΟ δρό
  μου είς την έπιστήμη κοί είς
  τόν πολιτισμό. Είς άλλες πε
  ριτΐτώσεις, τό κάνει κοί αύιό.
  Καί δέν τής άρνούμαστε την
  τεραστία συμβολή της στήν
  ανθρωπίνη πρόοδο.
  Άλλά γιατί νά στεγάστ) τούς
  χαρούμενους καί ν' αφήση
  έκθετοος τούς θλιμμένους; 'Ε-!χορό...
  κείνοι πού χορεύουν καί τρα
  νωσιν των
  ταιρισμών
  λεξαν τό πρώτον
  καί Εποπτικόν
  Γεωργικθν Συνε-
  Μεσσαράς καί έξέ
  Διοικητικόν
  Συμβούλιον
  της. Καί ήρχισεν ήδη ή λειτουρ
  γία τής Ενώσεως υπό τούς
  αίσιωτέρους οίωνούς. Διότι
  καί τα πρόσωπα πού εξελέγη
  σαν είς την διοίκησίν της έμ·
  πνέονται άπό ζήλον καί ένθου
  σιασμόν, άπό θερμήν καί άγά
  πην πρός τό συνεταιρισμόν
  'δεώδες κσί τό έν Μοϊρες Πρα
  κτορεϊον τής Άγροτραπέζης
  περιβάλλει τόν νεαρόν όργανι
  σμόν μέ Ολην την στοργήν, τό
  ενδιαφέρον καί την ενίσχυσιν
  τού.
  Άξ(ζρι λοιπόν νά χαιρετι-
  σθή τό γεγονός, μέ ενθουσια¬
  σμόν. Διότι είνε γεγονός πού
  δημιουργεΐ μεγάλας ελπίδας
  καί προσδοκΐας διά τό μέλλον.
  Είνε έ"νας σημαντικάς σταθ-
  μός είς την γεωργικήν καί εκ¬
  πολιτιστικήν προσπάθειαν πού
  καταβάλλεται έκεΐ κάτω είς
  τόν εύλογημένον αυτόν κάμ¬
  πον τοΟ πλούτου καί τής γο-
  νιμότητος. Είνε ή άρχή, ή ά-
  φετηρία διά νέαν μεγαλειώδη
  έξόρμησιν πρός επιτέλεσιν με
  γάλων, ειρηνικων, άναδημιουρ
  γικών έργων. Καί έχει μέγα
  λυτέραν σημασίαν τό γεγονός,
  διότι είς τό απώτερον παρελ¬
  θόν οί συνεταιρικαί όργανώ-
  σεις είχον σημειώσει άποτυ-
  χίαν είς την Μεσσαράν καί
  γουδοθν καί ξεφαντώνουν έ¬
  χουν έξασφαλίσει τή χαρά.
  Δέν τούςφθάνει αύτό; Εμείς
  άντίθετσ, 6έν έχομε τίποτε.
  Δέν δικαιούμεθα, λοιπόν, οθτε
  λίγη έστω γαλήνη;...
  Νά ποϋμε βτι είνε άδικο τό
  παράπονο, φοβοϋμαι δτι θά
  διαπράτταμε άδικία. Ύπερβο
  λικό, ΐσως. Άδικο, δχι άσφα
  λώς. Καί θδταν δίκαιο είς τό
  μέλλον νά ώργανώνετο έκ πα·
  ραλλήλου πρός τόν Καρνάβα
  λο, καί ζώνη γαλήνης καί ή
  συχίας. Έχουνε δικαιώματα
  καί δσοι δέν έθεσαν σκοπότους
  στή ζωή τό γλέντι καί τό
  τον καί εντελώς
  ρόλον λόγω των
  ίδιάζοντα
  (διαιτέρων
  Μ.—
  Ο σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ
  15ο ν
  ΈπΙ τρ βάσει νέον στοιχείον.
  —Πρέπει νβ μιλήσω δυναιά, Ι άνθρωποχαταιγίδα έκβίνην, έσήκω
  μαμούσκα; εΐπβ μέ παιδίκην ά
  φέλεΐαν καί άπλότητα 6 τσάρεβιτς
  ίΐς την μητέρα τού.
  Άντί ίλλης απαντήσεως ή αυτο
  κράτειρα έκαμε
  σιαυροθ είς τό
  τό σημείον τοΰ
  μέτωπον τοΰ παι
  διοθ. Άπρόθυμ* τόν άπώθησε
  λιγάκι άπό χοντά της, παραμέ
  νουοα γονατιστή χαθώς Ιναϊνος
  έπροχώρησε πρός την ανοιχτην
  θύραν.
  Μέ θάρρος τό παιδί έβάδισε
  πρός τό μπαλκόνι. Αί ούρανομή
  κεις ζητωχραυγαί πού έπηκολού
  θησαν τό ξάφνισαν χαί έστράφη
  νά ίδί π£σω τα πρόσωπα των
  ιδικών τού μέσα είς την αϊθου
  σαν επί των οποίων έζωγρϊφίζε
  το μία άγωνιώϊης άναμονή. "Ε
  πειτα, ίνα παιδάχι, μίσα είς την
  σε τό χέρι τού. ΒαθίΓα σιγή έπήλ
  θεν είς τα πλήθη έκεΐνα μόλις
  είδαν δψωμένο τό χέρι τοΟ τσάρε
  διτς. Μίαα είς εκείνην την άφύσι
  χον σχεδόν ησυχίαν, ήμποροθσε δ
  μικράς ν' ακούη την βιακοπτομέ
  νην άπό λυγμοος άναπνοήν τής
  μητίοας τού.
  "Ήρχισε τόν λόγον τού, άπαγ
  γίλλων χατά τόν συνήθη· χουχλί
  στιχον τρόπον. Ή φωνή τού ήτο
  όξεία, φωνή παιίιοθ ποθ μιλα δυ
  νατά, άλλ' αί λέξεις έπεφταν κα
  θαρές στό πλήθος.
  «Άγαπητέ ρωσσιχέ λαέ... Είμε
  θα ΰπερήφανοι καί εύγνώμονες.. »
  Έσταμάτησε ξαφνιχά ψάχνοντας
  νά βρή τάς λεξεις. Π«ρά τάς δοκι
  μάς καί άαχήσεις πού έκαμεν επί
  έ^δά μέ τούς ίαοχάλους τού
  συνθηκών πού έπικρατοθν είς
  τόν πλουτοφόρον κάμπον. Ή
  Ενωσις, δέν θά είνε βεβαία,
  6έν πρέπει νά είνε, πιστωτι-
  κός κυρίως όργανισμός. Καί
  ου τε πρέπει νά άποβλέψη καί
  καί νά περιορισθή είς την ΐδρυ
  σιν πιστωτικών μόνον συνεται
  ρισμών είς τα χωρία ,^πού δέν
  ύπάρχουν. "Η "Ενωσις των Συ
  νεταιρισμών, πρέπει ν' αποβή
  καί θ' αποβή, όργανισμός
  πραγματικάς άναδημιουργίας
  τής Μεσσαράς,
  σκοπόν αυτόν
  Καί πρός τόν
  θ' ανοίξη καί
  θ' ακολουθήση νέους δρόμους.
  Είς την Μεσσαράν χρειά
  ζονται κυρίως παραγωγικοί
  καί ύγειονομικοί συνεταιρι
  σμοί. Τό Μονοφάτσι, τό Και
  νούργιο, ή Πυργιώτισσα, έ
  χούν ανάγκην άπό συνεταιρι
  σμούς έλαιουργικούς, έγγειο
  βελτιωτικούς, άρδευτικοός, κτη
  νοτοοφικούς, μελισσοκομικούς
  καί" ΰγειονομικούς. Καί είμπο
  ρεΐ νά τούς δημιουργήση·
  Ενωσις θά αναλάβη τώρα την
  πρωτοβουλίαν πρός τοθτο. Οί
  παραγωγικοί συνεταιρισμοί,
  θά βοηθήσουν είς την αύξησιν
  τής παραγωγής καί είς την
  βελτίωσιν τής ποιότητος των
  προϊόντων.
  Θά συντελέσουν κατά συνέ
  πειαν είς την καλλιτέρευσιν
  τής οικονομικάς καταστάσε
  ως δχι μόνον των Μεσσαρι
  των, άλλά καί ολοκλήρου
  τοϋ τόπου γενικώτερον. Οί ύ
  γειονομικοί συνεταιρισμόν θ'
  άποβλέψουν καί θά βοηθή
  σουν είς την έξυγίανσιν τοΟ
  τόπου, είς την παροχήν ίατρι
  κης περιθάλψεως είς τα μέ
  λη των καί τέλος είς την
  ίδρυσιν Νοσοκομείου—Πολυ
  κλινικής είς κεντρικόν κσί ύ
  γιεινόν μέρος τοΟ κάμπου διά
  την περίθαλψιν των άσθενούν
  των Μεσσαριτών.
  Είναι ολα αύτά πράγματα
  τα όποΐα ειμπορεί νά
  φαίνωνται δύσκολα καί άκα
  τόρθωτα έκ πρώτης δψεως.
  Καί δμως είναι δυνατόν νά
  πραγματοποιηθοθν έντός ό
  λίγων έτών. Έντός τοΟ έτους
  άλλωστε θά αρχίση "Ί έκτέλε
  εξέχασε τάς γραμμάς τού.
  «... 'Γπερήφανοι καί εύγνώμο
  νες...» έπανέλαβε. "Εκαμε μιά
  χειρονομία ώσάν νά ήθελι νά δεί
  ξη την οτενοχωρίαν τού, νά πή
  πώ; 5έν εύρισκε τάς λέξεις. Έ
  πειτα χαμογέλασε μϊ παιδιάστικον
  τρόπον καί μέ άνακούφισι πού
  άπηλλάγη άπό την έντασιν έκεί
  νην άκούμπησε είς την κολώνα
  τοΟ μπαλκονιοϋ χαί εξεφώνησε
  τόν ιδικόν τού λόγον. Χωρίς κου
  κλίστικον τρόπον τώρα, άλλ' αύ
  θόρμητα, ειλικρινώς, ώ3αν τα λό
  για νά πηδοθσαν άπό την καρδιά
  τού είπε μέ φωνήν σταθε¬
  ράν:
  —"Ολοι εϊμαστε πολύ εύτυχι
  σμένοι...
  Πνεθμα χαρας διεπέρασε τόν
  δχλον. Έακουζαν άπό γέλια μέ
  την στενοχώρια είς την όποιαν ευ
  ρέθη ό άγαπημένος των τσάρεβιτς
  Καπέλλα πετιοθνταν ψηλά είς τόν
  άέρα χαί ή μουσική άνέκρουε τόν
  εθνικόν ΰμνον.
  Ή άνακούφισις καί ή ευτυχία
  κατωπτρίζοντο είς τα πρόσωπα
  των ήγεμόνων τής Ρωσσίας χαθώ;
  έστέκοντο βτή θύρα.Ό μέγας δούξ
  Βόρις ίμόρφαζεν ίχανοποιημένος Ι
  πού συνέστησεν «υιός νά έμφανι'
  ΠαράνομοΝ
  συμβιώσεις.
  'Η απόφασις τής κυβερνήσε
  ως νά καταδιωχθοϋν αί παρά-
  νομοι συμβιώσεις καί νά προ-
  στατευθπ καί νά κατοχυοωθή
  ό θεσμός τοΰ γάμου ευρίσκει
  σύμφωνον ολόκληρον την ύγια
  κοινήν γνώμην. Δέν αμφιβαλ¬
  λομεν δέ 8τι ή καταβληθηαο-
  μένη πρός τουτο προσπα¬
  θεία θά συντελέση δχι μόνον
  είς την καταδίωξιν των παρανό
  μων συμβιώσεων άλλά καί είς
  την άρσιν των αίτίων πού τάς
  έδημιούργουν καί τάς δ ηυκό
  λυναν Καί κυρίως είς την νο
  μιμοποίησιν των παρανόμων
  συμβιώσεων, είς την άναγνώ
  ρισιν των έξ αυτών τέκνων
  καί είς την δημιουργίαν εύνο-
  ϊκωτέρων συνθηκην είς τό ε¬
  ξής διά την σύναψιν γάμου.
  ***
  Τα κρασιά.
  Αί νεώτεραι πληροφορίαι ώς-
  πρός την ζήτησιν των κρασιθν
  μας είς τό εξωτερικόν, είναι
  κάπως ένθαρρυντικαί. "Ηδη
  μάλιστα επετεύχθη ή συναψις
  είδικής συμφωνίας μετά τής
  Κυβερνήσεως τής Πράγας, διά
  τής οποίας έπιτρέπεται ή έξα
  γωγή κρασιών είς Τσεχοσλο
  βακίαν έπ' άνταλλαγή ζαχά
  ρεως. Πρός τουτο δέ καί χο
  ρηγεϊ ή Τραπέζα τής Έλλά
  δος είδικάς αδείας είς [διώ
  τας. Καθόσον δέ γνωρίζομεν
  καί ή Γερμανία είναι πρόθυ
  μος ν' αγοράση κρασιά έπ'
  άνταλλαγή γεωργικών μη<α νημάτων. Πιστεύομεν άκόμη δτι καί ή Γαλλία θ' ανοίξη την αγοράν της, τώρα όπότε θά υπογραφή ή νέα έλληνο γαλλική έμπορική σύμβασις. 'Αοα, ύπάρχει ελπίς νά βελ τιωθοθν αί τιμαί των κρασιών μας σημαντικά, λίαν συντό μως. σις των μεγάλων παραγωγι κων έργων. Καί πρέπει νά δημιουργηθοθν έν τώ μεταξύ καί οί συνεταιρισμοί. Διότι μβ τα την κατασκευήν καί κατά τόν χρόνον τής κατασκευάς των παραγωγικών έργων, οί παραγωγικοί συνεταιρισμοί θά 6χουν νά παίξουν σπου δαιότατον ρόλον καί νά επι τελέσουν μέγα έργον. ΑύτοΙ θ' άναλάβουν πλέον την έκ μετάλλευσιν τής γής πού θά έχη άξιοποιηθή". Αύτοι θά συνεχίσουν την προσπάθειαν τής άναδημιουργίας τοϋ κάμ που αύτοΰ. Αύτοι θά κατα στήσουν την Μεσσαράν άλη θινήν γήν τής έπαγγελίας. ννν>*ν/νν/>ννΓν
  σθή τό παιδί πρό τοΟ πλήθους, δ
  Ίγχόρ ή:ο μισοθυμωμένος διότι
  δέν τοΟ εδόθη ή εύχαιρία νά δια
  λύση τόν όχλον δπως ήξευρεν αύ
  τος, δηλαδή μέ την λόγχη χαΐ,τό
  τουφέχι' έστράφη χαί εξήλθε τής
  αιθούσης.
  Ό Παθλος έπροχώρησε χαί χχ
  τέλαβε την θέσιν τοΟ Ίγχόρ.
  Ό τσάρεβιτς είς τό μπαλκόνι
  έχαιρέΐα πρός δλας τάς διευθύν-
  σεις άχτινσβολών άπό χαμόγελα.
  *
  * ·
  Μίαν έβδομάδ* βραδύτερον ή
  αύΐοχρατορική οίχογένΐια. που ξα
  ναβρήχε την ειρήνη της, έκάθον
  ταν ήσυχα γύρω στό τραπέζι τοΟ
  τσαγιοθ. Κάθε Ιχνος ανησυχίας
  είχεν εξαλειφθή άπό τάς δψεις
  τοΟ τσάρου καί τής τσχρίνας. Αί
  θυγατέρες τοΟ αύτοκράτορος Μα¬
  ρία, Τατιάνα καί Άναστασία πά
  ρηκολουθοθντο αγρύπνως 6ΐτό τής
  ωραίας Νατάσχς.
  Ό τσάρεβιτς πρώτος είδε τόν
  πρίγχηπα Παθλον νά πλησιάζη.
  —Παθλε! άνέχραξΐ μέ έχοηξιν
  χαράς τρέχων πρός αυτόν. Ίΐπή
  δησε σ' αυτόν καί 6 Παθλος ίτέν
  τωσε τα χέρια τού κα! τόν σήχω
  οε ψηλά.
  Τα κορίτοια τδν έπολιόρκησαν
  μέ ερωτηθείς χαί ή Νατάσα
  1
  ΛΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΜΗΙ
  ι—
  ι
  ΠΟΥΛΚΑΚΗ (ότερέττο Γ. Ξ6
  δή), Σήμερονμεγάλη λαική Απο
  γευματινή ωρα 6 μ. μ. «Μ δύο όρ
  Φαναί», εσπερινή ωρα 10 μ. μ ή
  ξεκαρδιστική «αί γεμάτη χιοϋμορ
  επιθεώρησις· Ν Λώρη «Φέξε μου
  καΐ γλύστρησα».
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηιιατογράφος
  Την προσέχη Τετάρτην τό άσύγ
  κριτο δημιούργημα: «Ό Πυργος
  της οιωΐϊής» μέ. την "Αννα Μτιέλ
  λα, γαλλική δμιλοΰϊσ.
  Μ1Ν_Α.— Χορευτιχή ττερΐοδος
  "Απόκρεω.- Σήμερον &ρα 3 μ. μ.
  καΐ 10 μ, μ Μέγας χορός μετημ
  φιεσμένων καί μή μέ τό μου
  οικό συγκρότημα τοΰ Ραδιοφωνι
  κου ΣταθμοΟ Αθηνών κ. Γ. Κεφα
  λωνΐτη. ______
  Μ1ΝΩΑ.— Δίυτέρα Εναρξις κι
  νηματογραφικής περιόδου μέ τό
  πρωτότυπον £ργον: «Άόρατος Κ1"'
  δυνος» μέ τόν Χάρρυ Πήλ.
  Πέμτπη. Τό άριστούργημ"1
  «Τοΰρα ή θεά τής ζούνκλας» μέ
  την Ντόροθυ Λαμούρ.
  ψε δυό ματιές κρυφές α' Ινα κα
  θρεφτάχι τοθ χεριοθ γιά νά ιδή
  άν τα μκλλιά της ή?αν έν τάξει
  Έχαμογίλασε σάν ένοχος, δταν
  ή αύτοκράτειρα την είδε.
  Στΐνοχωρημένος 6 Παθλος έπε
  τίθη στά κορίτσια:
  —Μαρία...
  —"Αφησε τόν Παΰλον ήσυχο
  Μαρία, προειδοποίηαεν ή Ανάστα
  σία" θά κάμης την Νατάσα νά ζή
  λεύη.
  Ό Παθλος έχαμογέλασε ρΐχν
  τας μιά ματιά στήν Νατάσα καί
  Ιπειτα στόν τσάρεβιτς.
  —Π όσην ώρα μπορεΐς νά μείνης
  ήθώρησεν ή Μαρία.
  — Ρωτήστε τόν πατέρα σας, ά
  πεκρίθη δ Ηαθλος* χατά διαταγήν
  τομ ήλθα έ?ώ.
  Άφ&Ο έχαιρέτισε τόν Αλέξη
  καί τα άλλα παιδία, ό" Παθλος έ
  πλησίασε τδν τσάρον.
  —Παϋλε πρίπει νά τιμωρηθή
  διά τάς παρατήρησις πού μου Ι
  χαμες τίς προάλλες π.ρί τής Δού
  μας, είπεν ό τσάρος.
  —Μεγαλειέτατε, φοβοθμαι, δτι
  πάλι τό μυαλό μου άφηνίααε, διό
  τι ά·«ουσε την χαρδιά μου, είπεν
  6 πρίγκηψ Παθλος είς σοβαρόν
  χίνον.
  Ό τσάρος έχαμογίλασε.
  —Πρός τιμωρίαν σου λοιπόν,
  ημπορεί; νά μέ β&ηθήσης 8πως
  την άναδιοργανώσω είπεν.
  — Νά σας βοηθήσω νά κάμετε
  τί εΐπατε, μεγαλεΐότατε:
  —Νά ίττανιδρύσω την Δούμαν
  καί μοθ χρειάζονται βλαι αί ιδέαι
  σου.
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡ10-0Χ
  ΑΠΟΚΡΕΩ
  μέ τό μουσικό συγ
  κρότημα τοθ Ραδιοφωνι-
  κοθ ΣταθμοΟ Αθηνών:
  ΚΟΤΓ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ώρα 3 μ.μ.ώρα 10 μ. μ.
  ΜΕΓΑΣ ΙΟΡΟΣ
  Μετημφιεσμένων καί μή.
  Μέ νέας έκτελέσεις
  μουσικΐϊς καί τραγουδιοΰ
  τού ουγκροτήματος,
  Την Κυριακήν (τελευ¬
  ταία άποχρηά). Τιμητι-
  κή καί άποχα*ρετιστή-
  ριος τοΰ συμπαθούς καλ¬
  λιτέχνου κ. Γ. Κεφαλω-
  νίτη, σολίστ κιθαριστοΰ.
  Κάνομεν την μεγαλυτέ
  ραν κατανάλωσιν διότι πω-
  λοϋμεν ολα τα ύφάσματα είς
  τιμάς ασυγκρίτως εύθηνά;.
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΑΙΣΙΑΝ
  ΔΕΣΠΟ1Ν12 τελειόφοιτος γυ-
  μνΐσίου γνωρίζουσα καί γραφομη¬
  χανήν ζητεί ανάλογον θέσιν.
  λΐληρ&φορίαι παρ' ημίν
  Άριθμ. Πρωτ. 46)*933
  Άποφ. 1196
  Τό Δικαστήριον τθν έν Ή
  ρακλεΐω Πρωτοδικών.
  ΣυγκεΙμενον έκ των Δικα-
  στών Κων)τ(νου Κίννα Προέ-
  δρου, Ίάν. Παπαγεωργοπού-
  λου καί Περικλέους Χατζαν
  δρέου, Είσηγητοϋ, Πρωτοδι-
  κών
  Συνεδριάσσν δημοσία έν τώ
  ακροατηοίφ τού την 19 Όκτω
  βρίου 1938 παρόντων τού τε
  ΕΙσαγνελεύοντος Έμμ. Ξαν¬
  θάκη δικηγόρου κωλυομένου
  τοθ Εισαγγελέως καΐ των άρ
  μοδιωτέρων τού άναπληοω
  των κσΐ τοθ Γρσμμστέως Β'.
  Εύσγγ. Γαλυφιαν-άκη, 'ινα δι
  κάορ έττί τής επομένης υπο
  θέσεως μεταξύ,
  Τοθ ένάγοντος Κων)τ(νου
  Μυτάρα κατοΐκου Τεφέλι Μο
  νοφατσΐου παραστάντος διά
  τοϋ προανεγνοορισι/ένου δι«η
  γόρου τού Στυν. Μαυράκη,
  προαλαβόντος καίτόν άπαντα
  Δικηγόρον Στυλ. Πρατικάκην
  —κα(,
  Τής έναγομένης ΣτσματΙσς
  συζ. Κ. Μυτάρα τό γένος Χά
  τζηγεωργΐου κατοΐκου Τεφέλι
  καί ήδη αγνώστου διαμονήν,
  μή παραστάσης.
  Ό ένάγων ήγειρεν ενώπιον
  τοθ Δικαστηρίου τούτου κατά
  τής ώς άνω έναγομένης την
  υπό χρονολ. 7 Ίανουσρΐου
  1938 άγωγήν τού.
  Διά ταθτα
  Δικάζον έρήμην τής έναγο
  μένης. Άποφσ(νεται βάσιμον
  τόν έν τρ άγωγτ) λόγον τοΰ
  ένάγοντος διαζεύξεως τής έ
  πιμόνου αρνήσεως τής έναγο
  μένης νά επανέλθη, είς τόν
  συζυγικόν οίκον μετά τΐρόσκλη
  σιν τοϋ Έπισκόπου κα(.
  Καταδικάζει την έναγομέ
  νην είς την δικαστικήν δαπά
  νην τοθ ένάγοντος έκ δρ.
  4147 έξ ών δραχμαί (3000)
  τρείς χιλιάδες δι' αμοιβήν
  τοθ πληρεξουσϊου τού Δικηγό
  ρου.
  Εκρίθη απεφασίσθη καί έ
  δημοσιευθή.
  Έν Ηρακλείω τ{) 31 Ό
  κτωβρΐου 1938.
  Ό Ποόεδρος
  Κωνατ. Κίννας
  Ό Γραμματεύς Β'.
  Εύαγ. Γαλυφιανάχης
  Ότι άκριβές άπόσπασμα
  έκ τοθ είς χείρας μου εύρι
  σκομένου επισήμου τοιούτου,
  δπερ δημοσιευθήτω διά τής
  ενταύθα εκδιδομένης έφημερί
  δος «Ανάρθωσις».
  Έν Ηρακλείω τη 16 Φε
  βρουσρίου 1939.
  Ό πληρεξούοιος Δικηγόρος
  τοθ ένάγοντος καί πσραγγέλ
  λοντος.
  Ν. Μανουσάκης
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Προκειμένου νά προβώμεν
  είς μΐσθωσιν οίκήματος καταλ
  λήλου διά την στέγασιν τοθ
  έν Ηρακλείω σταθμοθ τής
  καθ* ημάς Κ. Δ. προσκαλού¬
  μεν τούς βουλομένους έκ των
  ιδιόκτητον τοιούτων οίκημα-
  των δπως υποβάλωσιν είς
  ημάς τάς προσφοράς των μέ
  χρι τής 20ής τρέχοντος διά
  τοθ έν "Ηρακλείω σταθμάρχου
  μας κ. Ιωάννου Τσακιράκη
  Έκ των προσφερομένας θά
  προτιμηθώσι τα διαθέτοντα
  κατάλληλον χώρον δυνάμενον
  νά χρησιμοποιηθή δι* ύπνωτή-
  ρια τοθ προσωπικού ή στάθ
  αευσιν λεωφορείων (γκαράζ).
  (Έκ τής 49 Υ. Κ. Δ. Αύ
  τοκινήτων ΝομοΟ Λασηθίου).
  Μΐκος Κουβίδης
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Γραφείον καρά την 'Αγρο
  τικήν Τράπεζαν ((έναντι οϊ-
  κιας μ. Μιχελιδάκη·
  ο Δερματολογος Ιατρος
  Ν. Ματζαπετάκης
  Δέχβται τοΰς έκ δβρματι-
  χών καί μεταβατικήν νοση-
  μάτων πάαχοντας έίος Νί-
  κταρίοι», πάροώβς πλατ«ίας
  Βαλιδέ Τζαμί, τέως οίκία κ
  Νυστΐράκη.
  Τβνς ΝεσσαρΙτας, τβΰς πά-
  σχοντας έκ δΐρματιΧΜν νο·
  οημάτων, τό τελευταίον Σάβ
  βατον εκάστου μηνβς είς το
  εν ΝοΙρις φαρμακείον κ
  Μουντράκη.
  'Βκανϋλθε έ{ Άβηνβν π
  κομμάτρια κ.
  ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ
  ίπβυ «Ιχε μ·τα)5ή πρός κα
  ρακβλούβησιν τ&ν νέ«ν κομ
  μώαεων, διά τάς 'Απόκρβο*,
  κομίσαβα πλουσιωτάτην συλ
  λογίιν διακοσμητικ&ν τής κ< Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου. Τό προλονζέ τοϋ Όρειβατικου. "Οχι κοσμοσυγχέντρωσις άλλ' αληθής κοσμοσορροτ) εσημειώθη κατά των απογευματινόν ετήσιον χορόν τής οργανώσεως τοθ Όρει βατικοθ Είς τάς καλάς της προσ παθείας ή όργανωπκή Έΐΐιτροπή διά την επιτυχίαν τοθ χοροθ αύ- τοθ έθεσε πρώτην, την διάθεσιν άθρόων τίροσκλήσεων Καί ή αϊ- θουσα τοθ «Ντορέ» εφάνη .έξ άρ χής άνεπαρκής νά περιλάβη τό σον κόσμον. Εύτυχώς εσημειώθησαν πλεί¬ σται γοητευτικαΐ έμφανίσεις. Ό ώραιόκοσμος έπλαισίωνε άπό πο· λυ ενωρίς πλέον ή ίκανοποιητι κώς ολόκληρον την αίθουσαν. Τό θέαμα τόσιον ώραιοτήΐων πού έζ/ε χύθησαν είς τόν χορευτικόν στί¬ βον—στενόν καί αυτόν καί άνε παρκή λόγο τής κοσμοσυρροής— έμετρίαζϊ την δυσανασχέτισιν έ κείνων πού δέν έκάθισαν άν ε τα ή καθήμενοι έβλεπαν μόνον τούς πολύ πλησιεστέρους των. "Ασσοι τής βραίυάς είς ευθυμί¬ αν άνεδείχθησαν οΕ κ. κ. ΜΕμης Άδάμης καί Τετέλης Βαρδάκης. Πολύ πολύ έπιτυχημένα τραβεστί. Γοητε'«ικο τραγοθοι. Χορίς λάμ- πεθ ούώ« —χτραξιόν θύελλα χει- Μί λαμπρόν σύνολον, χ χαί χ. Κοκ κινίδου, κ. Τζίκα, χ. χαί χ. Μαρ χοδτ;μτ}τράκη. Σ^ναρτιαατ[χή ή εμφάνισις ττΐς παρεπιδημεύσης κ Εύχγγελίας Πατιαδοπούλοα μέ μ*6ρη θαυμασία τουαλέττα, κομψίΐατν χχηέλλο μέ δί ρρημ μ Καί οί δύο άντιπροσοπευτικοΐ τύ πθί τοθ 1900 είς ίμφίεσιν Μεταξύ των παρευρεθέννΐων διεχρίναμεν κ. καί κ θ. Κουφά κη μέ κομψό σύνολον μαθρο, κ. καί κ Μιχελιδάκη θαυμάσιος συνδυασμός έμπριμέ, κ. καί κ Βελίνη κομψοτάτη εμφάνισις μέ μαϋρα, κ. καί κ. Κουναλάκη, κ καί κ Ζχχ. Περάκη, κ. καί κ.Δαρ μανΕν, κ. καί κ. Λιαναντωνακη, συμπαθεοτάκη εμφάνισις, κ. Κων σταντινίίου, κ. καί κ. Ρ. Κόρπη κτυπητή ώραία εμφάνισις, κ. καί κ Γαρεφαλάκη ώραία χόμμωσις, κ. καί κ. Καρυωτάκη κομψή μέ μαθ ρο, κ. καί κ. Μαρκατάτ&υ ώραία εμφάνισις, κ χαί κ. Μανδαλενά κη συμπαθεστάΐη μέ μαθρα, κ. καί κ. Αδάμη, κ. καί κ. Πινα κουλάκη μαύρη δαντέλλα, ώραΐο σύνολον κ. Αιζέτα Μάουρο κ. Αημνίου, κ. καί κ. Πρέβε, κ. Μιχαήλ κ. &. Ιδιαιτέρως διακριθείσαι αί κυ ρΕαι Παναγιώτα Χατζιδάκη ώραι οτάτη μέ κομψή τουαλέττα, χ. Ίερωνυμάχη πολύ σΐκ μέ μαθρα, χ. Χατζάχη ίατρου έκτάχτως χομ ψή μέ θαυμασία μαύρη τουα λέττα, κ. Πιπίνα Περάκη γοη· τευΐική μέ χομψίτατο μαθρο τα- γιέρ, κ. Μ. Μπουρνέλου μέ ώ- ραΐο ταφτδ, κ. Αγγελιδάκη γο ητευτική μέ μαθρα, κ. Φαλκονά¬ κη ώ&αΐο ούνολο, έξαιρετιχή χόμμωσις, κ. Γάβη, κ. Ίατρίδου Ώραττο «χάου μπίυ» ή αομ παθής ΜαρΕνα ΧρυσοΟ. Έπίαης επιτύχη τραδιστί: δ^Ις Μ. Ίακω βίδου, χαριτωμένη βοσκοιτοθλα, Β βίνα Μαλαγαρδή άντιπροσωπευ τικός τύπος άτσίγγανου μέ τή με λαχραινή της ώιορφιά, δν!ς Κα ροΰζου έπιτυχημένη Κινεζοθλα, δνίς Τζεδακη Πολύ χ*οιτωμέναι αί δίδες Αι λή Άληγιζάκη, Κλειώ Σακλαμπά νη, Μαρίκα Φίΐνικιανάκη, Φιω ράκη, Νίτσα ΤριγώνηκαΙ Φίύμη Διεκρίθησχν έτιίσης αί δίδες: Λοΰλ» Αδάμη, Μ. Ζχριφάκη, 'Έλντχ <αΙ Μαρίκα Γεωργιάδου, Μχρίκα Ξηρουδάχη, Εΰρ. καί Ά θηναίς Δημητριάδου, Άλιχιώτου, Έ Στεφανίδου, Πιπέρα. Ζαβερδι νοθ, Σκρρή, Ε Σ εφανίδου, Λαμ πρινοθ, Ε. Λυδάχη, Μυλωνάκη, Ί. Χριστοδουλάκη, Ποδηματά, Ζιρ 6ουιάχη, Μιλισιείδοο, Φ^άκη πολύ πικάντιχη χορευτική έμφάνι σις, δίς Μχλαγαρ5η Κ-χσίλου, Δή μάχη, άϊελφαί Δεληγιαννάχη δ' δες Ααγουδιανάκη, Γιούλια Κλι νάκη. Έιτ'σης παρευρέθησαν αί κυ ρίαι Μ Γι»μοίλάκη, μέ λαμέ σίκ τουαλέττα, Ίιμήνη Γεωργιάδου μέ μτιλέ, Χρ Ανεμογιάννη, Μ Τζολάκη, Ε Ήλιάίου μέ φ5ό ξ^α βραδύνη Παρευρέθησαν έπίσης κ χαί κ Σπινθουράκη, κ χαί κ Άληγι ζάκη, χ Μαρής, χ Καντίώτης, χ Β Γουναλάκη;, κ. χ*1 κ. Κουρή λοχαγοϋ, κ. καί κ Φινουράχη, κ. καί κ Περάκη τελώνου, κ κα'ι χ. Τρικουράκη, κ καί κ Ίερω νυμίδου, κ. Πολυδά/ης ί»τοος, χ. χαί χ. Αρχοντάκη, χ. Σ-.αυ ρακάκης ίατρός, χ. καί χ Ζερβουδάχη, χ. χαί χ. Στεργιο πούλου, χ. χαί χ Φραγχιάδη, χ. χαί κ. Ράδου Αλεξίου, κ. καί κ. Κριαρά, χ. καί χ. Βλαση, χ. καί χ. Ζαχαρίου, κ. καί κ Βαρζαχι άν ώραία εμφάνισις, χ. χαί χ. Λεοντίδου, κ. καί χ Μιστίλογ λου, χ. Χρονίδης, κ. Κωνσταντι νίδης, χ. Καζακίδης, χ. Καχου λάχης, κ. Γχριδάκης, κ. Άλικιώ ττς κ. ά". Κατά την 3ην μετά μεσονύκτιον διενεμήθησαν διάφορα κοτιγιόν. Ό χορός διήρκεσε μέχρι των πρω'ινών ώρών. Ή Ντιστβγκέ Τ6 κοσμικόν γεγονός των Άττόκρεω Ο ΜΕΓΑΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣΛΕΣΧΗΣΗΡΑΚΑΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ εσπέρας 19 Φεβρουαρίου ΖΗΤΒΙΤΒ έπιμονως, άκο 2λα τα καταατήματα καΐ αύτοι άχ6μπ τ&ν έπαρχι&ν ταίς χλ»στα!ς Μάρκας «Σταύρος». Κεμάλ Άτατούρκ "Ητοι οβνγαχια, τρυκύματα κιθαρας, καρόλια χεντήμα- το|, κουβάρες, Μουλινε, Κοτον ικρλε, Βαμβαχαχια, χβυ- βαρΐς κιντάματος κ. λ. π. Όλα τα 1>ς αν» ·ιδπ (Ιναι *-
  νθάοτβυ ««ιοτητος, κα) χριιμάτιιν Αγγυημένυν καΐ ατερι-
  βν. Νία βοχιμίι βα αά« ηε(βο δια τϋν άνεηερθτατα τβν
  κλϋθτβν Τής μάρκαι «Χταυρ«(.»
  Άντικρόσείηβς δια τε>βς Νβ|ΐοΟ( ΉραχλεΙβΐϊ— Λαααβΐβυ:
  I.
  Ν. ΚΟΡΠΗΖ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοθ ΆρμστρογΥ-
  30όν
  ΚΟΙΠΩΜΙΚλ[
  Ό Μουσταφά Κεμάλ είχε μετα
  βή εί; τό μέτωπον. Δι* άλλην
  μίαν φοράν ευρίσκετο είς τό στοι
  χ.Γόν τού· Θ1 πολεμοθσε "Οπως
  πάντοτε, επροχώρησεν Ιω; τάς
  τάξεις των άνδρών, κατέίηκε είς
  τα χαρακώματα, άνοίχθηκε επί
  άναπετιταμένου πεδίου, ίξετέθ»]
  είς τό πθρ τοΰ έχθρίθ, άψ>3φ6ν
  τόν κίνδυνον καί μή τραυματιζό
  μενος, ένφ δλοι δσΐι τον περιε
  σΐοίχίζαν Ιπιπταν νεκροί. Μι
  λοθσεν είς τού; στρατιώτας, τούς
  ένέπνεε μέ τό παράδειγμά τού
  θάρρος.
  Την είκοστήν δευτέραν ημέραν
  οί "Ελληνες ξαναπέρασαν τόν Σ*γ
  γάριον ποταμόν χαί υπεχώρησαν
  ραγδαίιο;. 'Υποχωροΰνΐες εκαιαν
  χαί χατερείπωναν έχ συστήματος,
  είς τρόπον ώ3:ε, είς βάθος διαχο
  σίων χιλιομέτρων δπισθεν των,
  άφησαν μίαν έρημον.
  Ό Μουσταφίί Κεμάλ τούς χατε
  δίω<ε προτροπάδην άλλά γρή γορα έσταμάτηαεν. Ό τουρχιχός σιρατός ήταν έξηντλημένος. Εί χεπαύσει ν' άποτελή έν τ^ πρχγ ματιχότητι δύναμιν. Δι' υπεραν θρώπων προσπάθειαν ό Κεμάλ συνεχέντρωσε καί άνεσχημάτισεν ολίγα συντάγματα. Καί έξηχολού θησε νά καταδιώχη τδν εχθρόν. Εύρε τούς "Ελληνας είς τα χά ρακώματα, εκ τδν οποίων είχαν προελάσει τόν Ιούλιον χαί τα ό ποία έκάλυπταν τό Δορύλαιον (Έσχή Σεχήρ) χαί την σιδηοο δρομιχήν γραμμήν Παραταχθείς είς γραμμήν άπέναντί των,^έδω σε διαταγάς νά έπιτεθοθν κατά τής γραμμής τοθ έχθροθ καί νά έκτοπίσουν τούς Έλληνας. Καί δ ϊδιος επέστρεψεν είς "Αγ κάραν. Είς την "Αγκυραν τό πλήθος παραληροθσεν άπό χαράν: Οί κά τοικοι είχαν άχέμη έναυλον είς τα αυτιά των τόν κρότον των τού φεκιών, των πυροβολισμών, των κανονιοβολισμων, χαί τβ πράγ ματά των ευρίσκοντο άκόμη συσ σωρευμένα είς δέματα, ίτοιμα πρός μεταφοράν είς τα βουνά, πρός ανατολάς, άν 6 εχθράς έκανε πώς προήλβυνε. "Ηδη είχον σωθή. Ά νευςρήμησαν τόν Μουσταφά Κεμάλ Τοθ άπένειμαν τόν τίτλον τοθ «Γαζή», τοθ «νιχητοθ», τοθ «έ ξολοθρε«οΟ των χριστιανών», τόν μεγαλειτέρον τίτλον πού μπο ρεΤ ν' απονεμηθή είς ίνα μωαμε- θανόν. Την χαράν των Τούρκων αυνε μερίαθησαν χαί άλλαι χώραι: Ά πό την Ρωσσίαν καί τό Άφγανι στάν, άπό τάς Ίνδίας καί την ΙΑ^ε^ι,χ^,. -καΐ άπό αυτήν άκόμη την Γαλλίαν καί^ Ιταλίαν, χατέ- φοανάν αΓυ'γχάρη"τηρια "τηλεγρα- φήμαςα. (συνεχίζεται) Έκαστην Τρίτην μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬ μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδηψόν, Βό¬ λον θεσσαλονίκην. Τηλ. 5.50. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ό κ. Νϊκος Χρ ■Αθανασιάδης κσΐ ή δίς Ελένη Ση μανιήρο έκ Ρεθύμνης, ηρραβωνί¬ σθησαν ΓΑΜΟΙ.-ΔΙς "Αννα Κουτσογι- αννάκη, Μιχ. Τζαγκαράκης έτέλε σαν την παρελθούσαν Κυριακήν είς Πετροκέθολον ΜαλεβυζΙου τούς γάμους των. Παράνυμφος ·πα ρέστη 6 Ιατρός κ. Ιωάν. Άθητα.· κης —Έν στενώ οΐκογενειακΐρ »υ κ>ω ετελέσθησαν χθές οί γσμοι
  της δίδος 'Αργυρούλας Έμμ. Λε
  βέντη οικηγόροϋ μετά τού κ Άν
  δρέου Γρηγοριάδου έατιόρου. Πά
  ράνυμφος τταοέστη δ δικηγόρος
  κ. Άριστ. Κορωνάκης.
  -Μύρων Κριτζίϊς- δνίς ΧαρΙ
  κλεια Π. Λαγουδάκη ετέλεσαν
  τούς γάμους των. Παράνυμφος πά
  ρέστη ή δνίς Ελένη Λαγουδάκη.
  Συγχαρητήρια.
  —Την παρελθούσαν Κυριακήν ε¬
  τελέσθησαν έν Γαράζω Μυλοπο¬
  τάμου οί γάμοι τοθ κ. Μικολάου
  Μ. Αρχοντάκη ιιετά τής 8(δος Ά·
  θηνάς Μανιοΰ Παράνυμφος παρέ¬
  στη ή δίς Έ>. Καλλέρνη διδασκά¬
  λισσα, μνηστή τοθ κ. Βασ. Στρι
  λιγκα. Στό ταιριοστό ζευγάρι ευ¬
  χόμεθα νά ζήση. Ν. Κ.
  —Την παρελθούσαν Κυριακήν
  ετέλεσαν τούς γάαους των δ κ.
  Γ. ΣαυρΙδης καί ή δνίς Φωτεινή
  Μαθιουδάκη _____
  Γίιρω στήν πόλι.
  Σήμερον καΐ αυριον δίδονται οί
  τελευταίαι χοροί των άπύκρ&ω
  καΐ £πειτα τό Ηράκλειον θά είτα-
  νέλθη καΐ πάλιν στήν κανονική
  καί ήρεμη σχετικώς ζωή τού
  —Καΐ είνε βέβαιον δτι άσχέτος
  τής καιοικής καταστάσεως οί Η¬
  ρακλειώται θά προσέλθουν καΐ
  τάς τελευταίας ήοέρας της άπο-
  κρηάς «κατά φάλαγγας» είς τούς
  ναούς τής θεάς των κάτω άκρων,
  τής οποίας ή θρησκεΐα ευρίσκει,
  έξαιρετικως είς τό Ηράκλειον,
  θέρρους καΐ φανατικούς άποστό-
  λους...
  —Έν τω μεταζύ δαως ιά σαρα-
  κοστινά ιίδη παρελήφθησαν είς
  μεγάλας ποσότη'ας 6πό των έδω-
  διμοπωλείων καί τταντοπωλείων.
  —Πραγμα ττού σημαΐνει... νη·
  στείαν καί ιτροσευχήν προκαταβο·
  λικώς!
  —Παρά την κίνησιν των ημερών
  δέν λεΐπουν καΐ οί νηφάλιοι συμ-
  τιολΐται.
  —ΟΙ δτΐοΐοι προτιμοΰν τίς γω·
  νιές των καφενεΐων δπου καί επι·
  δίδονται είς κριτικήν των χορευ
  τικών συγκεντρώσβων.
  —Καΐ συμπληρωματικώς τρόπον
  τινσ, είς τό άπαραΐτητο κουτσομ-
  πολιό.
  — Χθές ή κακοκαιρία εφαίνετο
  περιοριζομένη καΐ δ ήλιος έκαμε
  την εμφάνισιν τού τάς πρωϊνάς ώ¬
  ρας.
  —Πάντως τόκρύο έζηκολοόθησβ
  καΐ οί καιροσκόποι δέν τό ίβαζαν
  κάτω:
  —Έπέμεναν δτι ή χιονιά θά ε¬
  ξακολουθήση μέχρι Καθαρας Δευ
  τέρας καί πέραν.
  —Μά τό πιστεύσωμβν;,, ·*
  —Πολύς καί καλός κόσαος «άρη
  κολούθησε χθές την δραματικήν
  όπερέτταν «Δύο ΌρφαναΙ» είς τό
  θέατρον Πουλακάκη.
  —Ή παράστασις εδίδετο ώς
  γνωστόν ώς τιμητική τοθ συμπα¬
  θούς θιασάρχου κ. Ξύδη.
  —Τοθ όττοίου την αξίαν είς την
  διάπλασιν κωμικών, δσον καΐ χά
  ρακτηριστικων ήθογραφικών ρό·
  λων, έξετίμησε πολύ τό φιλοθεά
  μόν Ηράκλειον.
  —Τα άρτοποιεΐα έτοιμάζονται
  διά την παραγωγήν κατά χιλιά
  δας τής πατροπαραδότου «λαγά-
  νας».
  —Ή όποΐα τόσην κατανάλωσιν
  σημειώνει μεθαύριον
  —Τα γραμμάτια τής τελευταίας
  κληρώσεως τοΰ Έθν. Λαχείου ήο
  χισαν άπό ημερών διανεμόμενα
  μεταξύ των συνδρομητών.
  —Προθεσμία άνταλλαγής αυτών
  μετά των παλαιών Εχει ορισθή
  αέχρι τής 23ις τρέχοντος.
  —Έκτός των καθιερωμένων αα
  σκαράδων των δημοσίων χορών.
  —Λέν άπολεΐπουν οί ...«άντρ—
  νοΰ» μασκαράδες.
  — ΟΙ όποΐοι ντύνονται συνήθως
  είς τάς συνοικίας καΐ άν
  ταλλάσσουν έπισκέψ'ΐς διά τό
  καλόν τής έποχής καΐ την εύθυμΐ
  αν γύρω άπό τό αΐνιγμα καΐ τό
  άποτέλεσματής άναγνωρίσεως.
  —Μόνον είς τόν γνωστόν «Δ'ό
  νόσον» θά βρήτε τή φημισμένη Πει
  ραιώτικη ρετσΐνα.
  —Μία επίσκεψις άρκεΐ διά νά
  σάς πείση.. 6 Ρέκορτερ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ Ε. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  (τέ»ς Αγρονόμον)
  Στοα Σιώϊράκη
  Ηρακλειον
  ιιοδα Εί 1ΗΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ι
  ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. Γ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
  Πρός καλύτερον εξυπηρέτησιν τοθ κοινοϋ με¬
  τεφέρθη παρά τώ Καμαράκι παραπλεύρως ΆγΙας
  Παρασκευής.
  Τηλ. 5-13.
  ■■■ι
  ■■■■■■ι
  ■■■■
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΜ. Ε. ΠΕΡΑΚΗ
  Παραπλεύρως είσόδου οΐκίας κλη*
  ρονόμων Α. Νίβα.
  ■«
  τ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ23
  Τό μεγάλο Μργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  δίδον
  Άλλ' άπεσβύνετο δρά γε τό πΰρ όλωσδιό
  λου, ή" μόνον έσχηαατΐζοντο στρώματα τέ·
  φρας έπ' αύτοθ; Τό βέβαιον είνε ότι δέν ήσθά
  νετο πλέον έντόο αυτής τόν άνθρακα, δστις πρΐν
  την εκαιεν.
  "Οταν μίαν των ημερών ένεθυμήθη αιφνιδίως
  τόν Μάριον.—Μτΐά! είπεν οϋτε πλέον τόν συλλο
  γίζομαι.
  Κατά την αυτήν εκείνην έβδομάδα, παρετήρη
  σε διαβάντα έξωθεν τής κιγκλΐδος τοθ κήπου ε
  να ώραιότωτον αξιωματικόν τοθ τάγματος των
  λογχιτών. στολήν λσμπράν, σφηκός όσφύν, την
  σπάθην υπό τόν βραχΐονα παρειάς κόρης, μύ
  στακας κηρωτούς, οφθαλμούς κυανοθς, δψιν
  στρογγύλην, ήθος ύπεροπτικόν προπετές καί εθχα
  ρι' δλα τα έναντΐα τοθ Μαρΐου.
  Ή Τιτίκα ύπέθεσεν δτι ό άξιωματικός ούτος
  θά ήτο έκ των τοθ τάγματος τοθ καταλύοντος
  είς τόν στρατώνα τής όδοθ Βσβυλώνος.
  Την έπιοθσαν τόν εΤδε πάλιν διαβάντα. Έ
  σημεΐωσε την ώραν, καί άπό τής στιγμής έκεΐνης,—
  τυχαΐως δρά γε;—τόν {-βλεπε καθ' εκάστην σχεδόν
  διαβαΐνοντα.
  ΟΙ συνάδελφοι τοθ άξιωματικοΟ παρετήρησαν,
  δτι είς τόν άτημέλητον κήπον εκείνον, ευρίσκετο
  όπισθεν τής πεπαλαιωμένης καί σκωριώσης κιγ
  κλίδος αύτοθ μ(α κόρη άρκετά εύειδής, ^ρο
  μένη σχεδόν πάντοτε κατά την εκείθεν διαρα
  σιν τοθ ώρσΐου ύπασπιστοΰ, όστις δέν είνε διόλου
  άγνωστος είς τόν άναγνώστην, Θεόδουλος Γιλ
  νορμάνδος ονομαζόμενος.
  —Παρετήρησες; τώ έλεγον. "Οπίσω άπ' έκεΐνα
  τα κάγκελλα εΤνε μΐα κόρη, ήτις σέ κάμνει τα
  γλυκά μάτια. Κύτταξε.
  —Καιρόν δέν έχω, άπεκρίνετο ό λογχΐτης"
  άν εδιδα προσοχήν είς δλας δσαι μέ πσρατη-
  ροθν!
  —Τοθτο δέ συνέβαινεν . ακριβώς καθ' τ)ν &
  ραν ό Μάριος έτήκετο λέγων — "Ας ηδυνάμην
  νά την έπανίδω τουλάχιστον μίαν φοράν πρΐν άπο
  θάνω.
  Εάν οθτη ή εύχή τού έπληροθτο καί συνέβσι
  νέ νά Γ6- κατ' εκείνην ιήν στιγμήν την ΤιτΙ
  καν έττοφθαλμιβσαν είς ενα αξιωματικόν, θά έ
  ξέπνεεν υπό όδύνης, ουδέ λέξιν δυνάμενος νά
  προφέρη.
  Καί τις θά έπταιεν; Ό μέν Μάριος ήτο τής
  φύσεως των άνθρώτιων έκείνων, οΐτινες βυθιζόμε
  νοι είς την λύπην μένουν έντός ούιής" ή δέ ΤιτΙ
  κσ, έκ των βυθιζομένων είς την λύπην, άλλά καί ά
  ναδυομένων.
  Τ! υπήρχεν έν τβ ψυχπ τής Τιτίκας ; Πάθος κα
  ιηυνασμένον, κοιμώμενον έρως τι μετέωρος' πρδγ
  μα τι διαυγές είς την επιφάνειαν άντενακλατο ή
  μορφή τοθ ώραίου άξιωματικοΟ. είς δέ τό βάθος
  είς τόν τιυθμένσ, έσώζετό τις άρά γε άνάμνησις;
  "Ισως' ή Τιτίκα 6μως ήγνόει.
  —Συνέβη τι παραδοξον κατ' έκείνας τάς ή
  μέρας.
  (ουνεχΐζεται)
  Ι Α Τ Ρ Ο Σ
  ΕΜΜ. Γ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
  (ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΪΙΡΟΥΡΓΟΣ
  7 μ
  Διπλαιματοθχος 35 5Ϊ5ΐ3πΙ της χειρουργικήν οΰρολο·
  κ>ινικης, τής Ίατρικής £χολής των Παρισίων.
  Παθήσεις τοθ ιύροποιητιχοθ συατήματος, ήτοι: νέ-
  , χύοτιως, προστάτου γεννητιχών όργάνων χ. λ. π.
  Δέχΐται, «πό 1ης Φιβρουαρίου 9—12 π. μ. καί 3 —
  μ. είς τό ιατρείον τού όδός Μαρογιώργη πάροδος
  Ά λ
  μ μ ρ ργγ
  Πλατεϊα Άρχαδίου (Χιϊτάν ΌγλοΟ) ιηλ. 8 22.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Εβ¬
  ρον, Τήνον, Πάρον, Ναςον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  ^γν< 4 γνωστόν Ξενοδοχείον: ΑΠΟΛΛΩΝ, τής απολύτου προτιμήσεως] δλων των Ηρακλειωτών, Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. 'Ανακαινισθέν καί πάλιν έξασφαλίζει 2λα τα πλεονεκτήματα τής ανέαβυς καί ευχαρίστου δια- μ·ν!Ϊ6. Οί έρμανσις—λοΐιτρα χ. λ. π. μΜΙΝΩΑ' ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ί α Αι* έκεΐνους πού θέλουν νά τϊλουτΐζουν τάς γνώσεις των. 'Από δλα δι* δλους. ΥΠΕΙΝΗ... ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΗ Τού Ιατροΰ χ. Α. Ι. Γ. Ε'. Χαρήτε τα νειδτα σας, γελδατε, γλεντήστι. χορίψΐε, πιέτε άν Θέ· λετ,ε χαί λίγο παραπάνω' δέν χάλασε ά κόσμος. Άλλά... μην τό πάρετε ώ; δουλιιά καί πρό παντός μή ζητήσετε νά κενώσε τε διά μιάς χαί απνευστί την μα γικήν κύλικα των ή5ονων. Τό χαταπότι τοθ καμπανίχου αύτοθ έχει πολλή καί πικρή μοθργα Οσον είνε βέβαιον δτι μία δια σκέδασις κάπου κάΐτου είνε καί μία άσφαλιστική δικλείς διά την την πίεσιν τής βιοπάλης, δπως έν ιένει αί ψυχαγωγικαί έν λο γικφ μέτρφ άποτελοθν θαυματουρ γόν ήλεχτρό5ιον μιταδί5ον νέαν αγάπην πρός την ζωήν καί νέας δυνάμεις διά την απόλαυσιν αυτής χαθώ; καί διά την εκπλήρωσιν τοθ προορισμόν της* άλλο τόσον άληθίύει καί δτι δπω; δλα τα δι- εγβρτικά ποτά χαί φάρμακα, έτσι καί ή τέρψις, δταν ή δόσις όπερ βή ωρισμένον μέτρον χαί συχνό τητα ή δταν παρέλθη τ4 πρώτον στάδιον ενεργείας, φέρει τό άντί θετον άποτέλεσμα, δηλαδή κατά πτώσιν τοθ ήθικοθ χαί αηδίαν άπό χορόν, δπως τό οινόπνευμα μετά την ζωηρότητα προκαλεΐ την ίκλυσιν τή; μέθης. Καί τής πλέον άθώας άλλά μεγάλης ιύτυ χίας ή επαύριον είνε χατά μοί ραΐον κανόνα θλιβερά. Φαντάσου πλέον πώς ξημερώνει ή έπιοϋσα κραιπάλης χαί δργίων. Ουτε ή εύθυμία καί ή χαρά σημαίνει ά ναγκαίως καί αποκτήνωσιν, ου τε ό χορός είνε συνώνυμος μέ δργασμόν, ευ« μία παροδική ληθή τής σοβαρότητος είνε συγ χωροχάρτ: δία κάθε παρεκτροπήν. Είτε μέ σμόκιν διασχεδάζεις, εϊ τε με σαχκάχι γλεντάς, μην παύ σης ποτέ νά είσχι κύριος, χαί δταν άκόμη άρχίζης νά μή είσαι κύριος των σκέψεών σου. Τάς πι χρίας χαί έναντιότητας τοθ βίου πού ζητεΐς νά λησμονήσης πρός στιγμήν, μέ δλον σου τό δίκηο, πρόσεξε μή τάς συμπληρώση; μέ τάς πιχράς συνεπείας ενός άλο γίσΐου καί άμέτρου ήδονισμοθ πού μπο^οθν νά Ιχουν αντίκτυπον είτε είς την τσέπη σου, είτε είς την δγείαν σου, είτε είς την ά ξιοπρέπειαν" καί την τιμήν σου. Μή έγγράψη; μέ Ινα ή μέ πολ λά γλέντια είς τό παθητικόν σου χονδύλια πού θά έχης νά πληρώ σης άργότερα, άφοθ τα σπασμένα πάντοτε πληρώνονται. ... Άλλά μέ την άνιαράν αύ την διδαχήν παρ' ολίγον ή δγιει νή αποκρηάτικη νά γίνη σαραχο στινή καί είνε καιρός νά θέσω τελείαν χαί παθλαν είς την άνεπι θύμητον αυτήν δγιειονολογίαν, διίτι δποτίθεται δτι, μέρες πού είνε, έχετί χά"τι καλλίτερον νά κάμετε παρά νά διαβάζετε άρθρα. «ΕΘΝΙΚΟΝ» Τό κέντρον τοθ γλεντιου καί τής εύθυμίας Καθημερινώς ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ μετημφιεσμένων και μή 7 μ. μ. καί 1Ο μ. μ. Μέ την ορχήστραν τού Ραδιοφωνι- κου Σταθμου Αθηνών τοθ κ. ΖΟΣΕΦ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ καί τόν άσσον των ντιζέρ κ. " ΝΙΚΟΝ ΓΌΥΝΑΡΗΝ. Σάββατον ΐδΦεβρουαρίου ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΒΑΣ ΑΕΡΟΟΟΡΙΑΣ έν τω Λιμένι Χερσονήσου. Εξπρές θαλαμηγόν ΣΟΦΙΑ Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. ΨΨ Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ- σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί- καρΐαν, Σάμον. Τηλ. 5.51 ΠραΜΤορεΤον ΑΜΑΝΠ. Π. ΚΟΡΠΗ ■■■■■■■■■■■ι ΒΕΡΜΟΥΤ ΑΧΑΊΑΣ | άποδεδειγμένως ανώτερον δλων. ί Ή Σωκαρά σημειώνει έξαιρετικάς προόδους. ΣΩΚΑΡΑ Φεβρουάριος (ίντατιο κριτοΰ μα^.—Άγνωστ,α μένουν τα περισσίτερα χωρία τή; επαρχίας Μονοφατσίου, άκόμη χαί τα μέγα λύτερα καί τα πλουσιώτερα Ή έλλειψις συγχοινωνίας, τα είχε χαταδιχάσει είς παντελή άφάνει- αν, άφοθ τάείχεάφήσιι άπροσπέλα σία Καί δμω; μέσα εί; την ίπο μόνωσιν χαί την εγκατάλειψιν τω», τα χωρία αύτά ειργάσθησαν, ελέχθησαν χαί έπέτυχαν την πρόο δόν των είς £λους τού; τομείς τής ζωής χαί τής εκδηλώσεως των.Έ να δέ άπό τα χωρία αύτά είνε καί ή Σωκαρα. Χτισμένο στή βο ρεία πλευρά τοθ κάμπου, στό χέντρο σχεδόν τής επαρχίας Μονο φατσίου, χάνεται μέσ% σέ δάσος ελαιών. Γύρω έκτείνονται έδάφη γονιμώτατα κατάλληλα διά παν- τοίας καλλιεργείας. Καί έτσι ή Σω καρά χαί οί πέριξ συνοικισμοΐ θε ωροθνται άπό τα καλυτέρα χωρία τοθ Μονοφατσίου. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει σημαντι κάς προόδους. Ή γεωργία ϊχει βελτιωθή σπουδαίως. Χιλιάδες νέ- ων έλαιοΒένδρων Ιχουν φυτευθή Μεγάλαι έκτάσεις έχουν καλλιερ γηθή μέ άμπέλια. Ή χρήσις των λιπασμάτων έχει γενικευθή, αί έπιστημονιχΐτ μέθοδοι καλλΐεργιΐ α; Ιχουν είσαχθή καί. ή παραγω γή των δημητριακών έχει αυξηθή τεραστίως. Τα τελευταία έπίση; χρόνια έξυπηρετοθνται καί αί συγκοινωνίαι τοθ χωρίου δι" αύ'ο κινήτου πλήν των χειμερινών μη νών, χάρις είς την οδόν την ο¬ ποίαν διήνοιξαν οί χάτοικοι διά προσωπικής εργασίας των. Συνέτεινε δέ ή αύτοκινητική συγχοινωνία είς σημαντικήν πρό «δόν τοθ χωρίου άπό πάσης ά πόψεω;. Άλλ' ή Σωχαρα" έχει νά επιδείξη καί άλλας σημαντι κάς προόδους. Χάρις είς την δραστηριότητα τοθ ΚοινοτικοΟ Συμβουλίου καί την συνδρομήν των κατοίκων, έτακτοπβίησε πλείστα δσα ζητήματα καί κατεσκεόασεν άξιόλογα έργα. Σχολείον, 65ραγω γεΐον, έξυγιαντικά καί Οδικά έρ γα. Καί ένψ πρό δεκαπενταετίας εθεωρείτο χωριό καί δλα χαθυ στερημένο, τώρα ε·ορ!σκειαι είς την πρωτοπορείαν των προωδβυμέ νων χωρίων μας. Είς δλα άλλω στε τα χωρία τοθ Μονοφατσίου παρατηρήται τόν τελευταίον και ρόν μία καθ' δλα άξιόλογος προ σπάθεια προόδου καί έχπολιτι σμοθ. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ή Ένωσις Σουλτανοπαρα- γωγών Κρήτης Α. Ε. διακη- ρύττει δτι, Έκτίθεται είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν δι* ένσφραγΐ- στων προσφορών άνευ δρΐου έκπτώσεως ή κατασκευή των άποθηκών συγκεντρώσεως τής Ενώσεως έν Ηρακλείω προ- ϋπολογισμοϋ δρ. 1 750.000 συμφώνως τή μελέτρ τοθ μη- χανικοΰ Δημ. Μαυροκουκοι.- λάκη. Ή[δημοπρσσΐα ένεργηθήσε ται έν Ηρακλείω έν τοίς Γρα φεΐοις τής Ενώσεως (Εργο¬ στάσιον Μαγγανά) την 2 Μαρτίου 1939 ημέραν Πέμ πτην καΐ ώραν 11 π. μ. Δεκτοί είς την δημοπρασί¬ αν γΐνονται έργολάβοι πάσης τάξεως δι1 έργα οίκοδομικά. Ή εγγύησις δ'ά την συμμε τοχήν είς την δημοπρασίαν ό ρΐζεται είς δρ. 150 000. Τα σχετικά τής μελέτης εΰ ρίσκονται κατατεθειμένα είς τα γραφεΐα τής Ενώσεως καΐ είς τό γραφείον Μαυροκου· κουλάκη—Φθενάκη(εΐσοδος θε ρινοθ κινηματογράφου Πουλα κάκη)ένθα δύνανται νά λαμ βάνωσιν γνώσιν οί βουλόμε νοι κατά τάς εργασίμους ήμέ ρας καί ώρας. Έν Ηρακλείω τή 15 Φε- βρουσρΐου 1939. Ένωσις Σουλτανοπαραγω γών Κρήτης Α.Ε. Ό Άντιπρόε?ΐρος τοθ Δ.Σ. Ανδρέας Καστβλάκης ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ..ΗΜΥΡΟΒΟΛΟΣ" Β. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΤΡ ΚΑΜΑΡΑΚΙ Κατά την περίοδον των απόκρεω θά σας παρου¬ σιάση γλυκά έξαιρετικά μέ τα άγνότερα ύλικά, κατασκευαζόμενα παρ'είδι κοθ τεχνιτού. Μεγάλη παρακαταθήκη κουφέτων, μπομπονιε- ρών διά γάμους καί βα- πτίσεις. Δυνάμεθα νά σάς έξυ- πηρετήσωμεν διά κάθε πα¬ ραγγελίαν σας. —Τό σημερινόν ραδιοφωνι- κόν πρόγραμμα. Ό ραδιοφωνικέις σταθμός Ά θηνών θά εκτελέση σήμερον το εξής πρόγραμμα: "Ωρα 13.30' χρηματιστήριον Ι340' βΐδήσεις, 13.50' έλαφρά μβυ σική (όρχήστρα Παγώνη Χυτήρη) 14 45' μετεωρολογικόν ώβλτίβν, εΐοήσεις, 18.15" «Ή ώρα τού παιδιοΰ», 18 55 ποικίλη μουβική, 19 «Ή ώρα τού άγροτου», 19 15 έλαφρά τραγούίια (δυκδίαι υπο των κ. κ. Θάνου καΐ Εΰστρατί ου), 19.15' μουσική χοροϋ, 20 άπο κρηάτικα τραγούύια υπο της χ© ρωώίας Καζάσκη, 20.30" ϊίδήσβις, 20.40' μικρά όρχήστρ», 21.15 μου σική χοροΰ, 22 νυκτβρινκΐ βίώή σεις, 22.10" έλαφρά τραγβύδια άπβ το άθηναϊκό φωνητικό κου αρτέττο (Δ)σις Ο. 2-πάβη). 22.40* έλαφρά. μουσική ύπότης κ. Μαρίαν νας Λάζου καΐ μουσική χβρβϋ, 24 τελευταίαι εΐδήβεις, 24.10" μουσι κίι χοροθ. Άπό της αυριον Κυριακής άπό τού Ρκδιοςρωνικοΰ £ταθμοΰ 'Αθπνών θά μεταίίδεται ή πρώ τη λϊΐτουργία, ώρα 8 π. μ. »1ς την οποίαν θά χοροστατΓι Λ Α'. Μακαριβτης ό Λΐητροιτολίτης Ά θηνών κ«1 πάσης Ελλάδος κ. Χρύσανθος καΐ της έπβία; τα τρ© πάρια θά ψ»λλωντκι αίς βυζαντι νήν μουσικήν. —Τό ταμείον Αύτοκινητι- βτών. Συνήλθε προχθές έν Αθήναις είί μακράν συνεδρίασιν, ή κα ταρτισθίϊσα υπό τοΰ κ. Ύφυ πουργοΰ τής "Εργασίας έπιτρβπή διά την επεξεργασίαν τού νέβυ •ργανισμοϋ τού Ταμείβυ Συντά ξεων Αύτβκινητιστών Ή έπιτρβ πή εσυνέχισε την συζήτησιν επί των διαφόρων άρθρων, των προ βλεπβντων τούς ©ρους χαί τάς προϋιτοθέσεις τής «πονομης των συντάξεων, μεθ' ο ήσχολήθη μέ τόν τρόπον τής συνθέσεως των ΰ πηρεβιών τβΰ Τα^ιείου. Καθ' ά ά νεκοινώθη, ή έπιτροπή θά πβρα τώση τό έργον της καΐ θά ΰπββά λη ρό πόρισμά της είς τόν χ. Δή μπτράτον έντός τοΰ τρέχοντος μηνός. —Δωρεαί. Ή κ. Εύαγγ. Μαμαλάκη είς μνημόσυνον τής αλησμονήτου θυγατρος αυτής ϊορίας, προ σέφερϊν είς τό «"Ασυλον της Γερόντισσβις» διάφορα τροφιμα. Ό Μορφωτικός Σΰλλογος εΰχκ ριστΕί θερμώς. —Διανυχτερεύοντα φαρμα κεία. Σήμερον 18 Φεβρουαρίβυ Οβ λουν ώιανυκτβρβύση τα φαρμ« κϊία Χριοτ. Ζουράρη καΐ Γβώργ. Σφακιανάκη. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΟΤΙΠΟΝ Είς τό στιλβωτήριον Πέτρου Μα· στρεκίνη (Πλατεΐα Έλευθ. Ββνιζέ λου) κατασκευάζονται κοτιγιόν είδικά διά τούς χορούς των Άπό κρεω Ικανοποιούντο κάθε γοθστο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΑΑΓΑΡΔΗ θά βρήτε δλα χά νέα μοντέλα σκελετών. Παρελάβαμε μηχανήμστα διά κατεργοσίον κρυστάλλων* ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας. Τιμαί λογικαΐ.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίαν
  ΑΓΊΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Σοφβάτου
  18 Φεβρουαρίου 1939
  12-ΐ Ώρα
  Ή προσεχός άναγνώρισις τού Φράνκο
  και αί κρίσεις των διεδνών κύκλων.
  ΤΗΣ ΓΕΡΜΛΜΙΚΗΣ &ΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΩΣ
  ΟΙ ΙΕΡΜΑΝΙΚΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Σημερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Βερολίνου άναφέρουν
  ότι δέν είνε άκριβή τα αναγραφέντα τε
  λευταίως περί κινητοποιήσεως τής γερ
  μανικής άεροπορίας καί τού ατρατού.
  Καθ* α τονίζουν οί γερμανικοί κύ
  χλθι τοιαύτη κινητοποίησις δέν έγένε
  το, πάσα δέ περί τού έναντίου πληρο
  φορία δέν έχει ύπεύθυνον πηγήν άλλ* ά
  πλώς «γράφη δι* έντυπωσιακούς λόγους
  Ο ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ ΕΞΕΦΩΝΗΣΕ
  ΛΟΓΟΝ ΑΙΑΤΑΛΓΓΑΟΓΕΡΜΙΙΝΙΚΑ
  ΤΑ 8ΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΤΕΟΗΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας).— Ό έν Βερολί
  νω πρεσβευτής τής Μεγάλης Βρεττα¬
  νίας κ. Χέντερσον εξεφώνησε λόγον ά
  ναφορικώς μέ την αποκατάστασιν των
  σχέσεων Αγγλίας καί Γερμανίας.
  Είς τόν λόγον τού ό κ. Χέντεραον έ
  δήλωσεν ότι υπό τής Αγγλίας καίΓερ
  μανίας ετέθησαν πλέον τα θβμέλια τής
  είρήνης.
  ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙ!
  ΤΟΥ ΦΛΣΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝ4.Ι 17 Φεβρουαρίου (τού
  άντακοκρ&τού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Ρώμης άναφέρουν ότι είς τό συνελθόν
  χθές φασιστικον συμβούλιον ελήφθησαν
  σοβαρώταται άποφάσεις.
  Αί άποφάσεις αυται άφοροΰν την
  πολεμικήν παρασκευήν τής Ιταλίας τό
  σον·»ίς τάς άποικίας όσον καί είς την
  μητρόπολιν. Έπίαης διερρυθμίαθησαν
  διάφορα ζητήματα αφορώντα την ναυτ&
  κήν άμυναν τής Ιταλίας είς την Μεαό
  γειον καί την Αδριατικόν θάλασσαν.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ι. ΜΕΤΛΞΑ
  ΚΑΙ ΣΟΜΑΤΑΡΜΝ ΕΙΣ ΟΒΣΑΑΟΗΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Έκ «νεσσαλονί
  κης αγγέλλεται ότι ό πρωθυπουργός
  κ. Ί- Μεταβάς εδέχθη σήμερον τούς
  διοιχητάς των έκεί στρατιωτικών μό¬
  ν άδων μετά των οποίων καί αυνωμίλη
  βεν επ* αρκετόν.
  ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ ΧΟΕΣ Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΗΕΧΙΙΡΗΙΕ ΔΙΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον τό έσπέ
  ρας ό πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς ά
  νεχώρησεν έκ Θεσσαλονίκης διά τό Βου
  κουρέστιον όπου ώς γνωστόν άρχίζει
  μεθαύριον ή διάσκεψις τής Βαλκανι
  κης Συνεννοήσεως.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ
  ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουάριον (τού
  άνταποκριτού μας).—Ή Λ. Μ. ό Βα
  σιλεύς επέστρεψε χθές έκ τής Θεσσα
  λονίκης όπου είχε μεταβή ινα παρασχη
  είς την θεμελίωσιν των νέων πανεπιστη-
  μιακών κτιρίων τής Μχκεδονικής πρω
  τευούσης.
  ΤΟΝΒΑΣΙΛΕΑΥΠΕΔΕΧΘΗ
  ΤΟΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Την Α. Μ. τόν
  Βαβιλέα υ «εδέχθη είς τόν σταθμόν τό
  Υπουργικόν Συμβούλιον, πλήθη δέ
  «όομου έπευφήμησαν ίνθουσιωοώς αύ·
  ό
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Φεβρουαρίου
  (τηλεγραφικώς) — Αί έφημερί
  δες τής άριστερδς άνσφερό
  μενάϊ είς την προσέχη άνα
  γνώρισιν τοθ στρατηγοθ Φράν
  κο έπιμένουν επί τής άνάγ
  κης τής παροχής συγκεκριμέ-
  νων έγγυήσεων. Αί έφημερίδες
  ζητοΰν δπως ή Γαλλία άνα
  γνωρίζουσα τόν στρατηγόν
  Φράνκο αποφύγη οιανδήποτε
  δέσμευσιν είς την πολιτικήν
  αυτής άπέναντι τής κυβερνη
  τικής ΊσπανΙας.
  ΑΙ αυταί έφηαερίδες άφιε·
  ρώνουν ευρύτατα σχόλια είς
  τάς στρατιωτικάς συγκεντρώ
  σεις τής "Ιταλίας είς την Αι
  βύην τάς οποίας άποδίδου
  είς την γνωστήν πολιτικήν τής
  Ιταλίας, ήτις αποβλέπει είς
  τό νά τιροκαταλάβη την Γαλ
  λίαν καί νά δηαιουργήση ζή
  τήματα ρ[ς την Μεσόγειον
  πρός δψελος τοθ (ταλικοθ γοή
  τρου.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 17 Φεβρουα-
  ρ(ου (τηλεγραφικός).— ΑΙ γ?ρ
  μανικαΐ έφημερίδες άναφ?ρό·ιε
  ναι είς τάς άττοφάσεις τος
  οποίας έλαβε προχθές τό μέ
  γα Φασιστικόν Συμβούλιον
  ύπενθυμΐζουν δτι ή ΓερμανΙα
  έτάχθη άλληλέγγυος μέ την
  Ιταλίαν είς περίπτωσιν οΐασδή
  ποτε πολεμικής περιπετείας
  τής τελευταίας.
  Πάντως οί ΓερμανοΙ άοθρο-
  γράφοι ύπαινίσσονται κ α Ι την
  πρόθεσιν τοΰ Ράϊχ, νά συντε
  λέσπ ε[ζ τ^ν φιλικήν έπίλυ
  σιν δλων των ζητηαάτων τα
  όποΐα χωρΐζουν την πολιτι
  κήν τοϋ άζονος άττό τάς
  δυτικάς δυνάμεις.
  ΡΩΜΗ 17 Φεβρουσρϊου (τη
  λεγραφικως). — Αναφορι¬
  κώς μέ την αποστολήν τού
  Μπερόρ είς τό Μποϋργκος
  οί ήμιεπίσημοι Ιταλικοΐ κύ
  κλοι άγνέλλουν δτι ή Ρωμη
  τέλει είς συνεννόησιν μέ
  τόν στρατηγόν Φράνκο, δστις
  δέν είνε δυνατόν νά δεχθή
  Βρους άτΐοβλέποντας είς την
  εξασφάλισιν των κυβερνήτι-
  κων καί ούσιαστικώς την πα¬
  ράτασιν τοΰ πολέμου έν "Ι¬
  σπανία, έφ' δσον οί κυβερνη
  τικοί ένισχύονται υπό ενίων
  γαλλικών κύκλων, νά προβά
  λουν δρους συνθηκολογήσεως
  άομόζοντας μθΛλον (=ίς νίκη
  τάς πασά ήτιη^ένους.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Φεβρουαρί-
  ου ((δ. ύπηοεσία).— Αί αγγλι¬
  καί έφημερίδες άποδ'δουν με¬
  γάλην σημασίαν είς τα γυ
  μνάσιατοό αμερικανικόν στό
  λου τοΰ Άτλαντικοΰ. Οί άο
  θρογράφοι άναφερόμενοι είς
  την παρακολούθησιν των γυ
  μνσσΐων ύπ' αύτοΰ τοθ ΡοΟ
  σβελτ, έπανέρχονται επί τοΰ
  ζητήαατος τής έξόδου έκ
  τής ούδετερότητος τής Άμε·
  κης την οποίαν ή στάσις τοθ
  Ροθσβελτ είς δλα τα ζητήμα
  τα τα αφορώντα τούς έξο
  πλισμούς τής Άμερικής, καθι
  στα πλέον ή έμφανή.
  Ή σταφιδαγορά Λονδίνον
  κατά την παρελθούσαν έβδομάδα.
  Είς τόν Οίκον τοθ Άγρό
  τού εκοινοποιήθη χθές παρά
  τοθ έν Λονδίνω ΈμποριχοΟ
  Άκολοόθου τής ΈλληΛκής
  Πρεσβείας τό έβδομαδιαΐον
  δελτίον τιμων καί κινήσεως
  τής σταφιδαγοράς.
  Κατά τάς πληροφορίας ταύ
  τας ή σταφιδαγορά Λονδί-
  νου εσημείωσε κατά ιήν παο-
  ελθοθσαν έβδομάδα ποιάν
  τίνα καλλιτέραν ζήτησιν επί
  έλληνικών κορινθιακών των
  ανωτέρων ττοιοτήΐων, αί
  ματοποιηθεϊσαι δμως πράξεις
  δέν άντεπροσώπευσαν κατά
  τούς ύπολογισαούς των εΐδι
  κων, ποσότητα υπερβαίνουσα^
  έν τώ συνόλω τούς 70—75
  τόννους.
  Όσον άφορά τάς σουλτα-
  νίνας αί γνωσθεΐσαι πράξεις
  έπ' αυτών άφεώρων μερίδας
  τινάς Αύστραλιανών καλών
  ποιοτήτων πρός 39)—, 40)—
  καί 42 παραδοτέας. Αί έκ
  ληνικαί *αΐ τιερσικαί σουλτα¬
  νίναι εσημείωσαν μικράν κίνη
  σιν.
  Κατά τ-τς ιδίας πληοοφορί
  σς σΐασιμότης καί άπραξία
  εξηκολουθεί κα' επί των καλ
  λΐφοονιακθν. Αί γνωσθεΐσαι
  ακροπρϊξεις άφεώρων μετα
  η-ωΧήσεις άσημάντων ποσοτή-
  τω-· «Φ ϊνσυ» Αί νάτσουραλς
  έσηαείωσαν μίιν ή' δύο μικρο-
  πράξες πρός 22)6, 23)— τσίφ
  πρός άμεσον φόρτωσιν.
  ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΓΡίΠΠΗΣ
  ΕΣΗΜΕΙΩΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ
  Κατά πληροφορίας πρός τό 'Υ
  γειονομιχόν Κέντρον Ήραχλίί
  ου ίίς τα χωρία "Αγιαι Δέχα
  καί Άμπιλοθζος παρουσιάσθη
  σαν κρούσματα γρίππης βαρεία;
  μορφής έξ έπιπλοκής των όποί
  ών εσημειώθησαν καί περί τούς
  δίκα θάνατοι. Ό νομίατρος Ήρα
  κλείου κ. Νικολακάκης μεταβάς
  επί τόπου διέταξ*. την λήψιν των
  ένδεδειγμένων προφυλαχτικών μέ
  τρών πρόκειται δέ καθ3 όϊ πληρο
  φορούμεθα νά μεταβή είς τα χω
  ρία ταθτα έκ νέου ί'να παρακο
  λουθήση την πορείαν τής νάσου
  Κρούσματα γρίππης ήπίας δμως
  μορφής εσημειώθησαν καί είς την
  πόλιν.
  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έντός τής προσεχοϋς έβδο
  μάδος θά συνεδριάση τό Έ
  ποπτικόν Συμβούλιον Άγρο
  φυλακής Ηρακλείου διά
  διάφορα τρεχούσης φύσεως
  ζητήματα.
  ΟΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑΙ
  Ενώπιον τοθ Έπίπτου Έργα
  οίας πρόκειται νά υπογραφή σή
  μιρον αυλλογική σύμβασις μετα
  ξύ άντιπροοώπων των έλαιοχρω
  ματιαιών καί των ίργολάΡων διά
  τόν καθορισμόν κατωιάτου βρίου
  των ημερομίσθιον τεχνιτών έλαιο
  χρωμαπσχών καί μαθητευομένων.
  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ
  βερνήσεως εδημοσιεύθη 6 νό
  μος διά τοθ όποίου τροποποι
  εΐται καί συμπληροθται 6 Κα
  ταστατικός Χάρτης τής Αύ
  τοκεφάλου Έκκλησίας τής
  Ελλάδος.
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
  Ή κίνησις της άγορας Ή
  ρακλείου διετηρήθη κατά την
  λήξασαν έβδομάδα ήσυχος. Αί
  σημειωθεϊσαι έξαγωγαΐ των
  διαφόρων εγχωρίων προϊόντων
  Ιχουν ώς εξής κατά τα στοι
  χεΐα τοθ ΈμπορικοΟ καί Βιο
  μηχανικοθ Έπιμελητηρίου:
  Σουλτανίναι 230.000 χιλιό
  γραμμα, ταχτάδες 20.000, ε¬
  λαια 150.000, πυρήν αι 108 000,
  οΤνοι 60.000 καί σταφΐδες μαθ
  ραι 20 000.
  ΟΙ ΑΓΡΟΤΟΠΑ1ΔΒ2
  ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΚ1ΝΗΓΛ
  Έξ άφορμής τής συνεχιζο
  μένης υπό άγροτοπαΐδων, ώς
  επί τό πλείστον, κακής συνη
  θείας νά λιθοβολοΰν τα έκ δια
  φόρων χωρίων διερχόμενα αύ
  τοκίνητα, ό έττιθεωρητής των
  δημοτικήν σχολείων Ρεθύμνης
  διά μακράς έγκυκλίου τού
  πρός τούς διευθυντάς των σχο
  λείων τής περιφερείας τού δι
  δεί όδηγίας διά την επιδίωξιν
  τής διά παντός μέσου κατα
  στολής τής άσχημίας ταύτης.
  Συνιστά δέ νά γίνουν αί κα
  τάλληλοι διδαχαί κσ,Ι πρός
  τούς μαθητάς των δημοτικήν
  σχολείων πολλοί των οποίων
  ώς εξηκριβώθη έξακολουθοΰν
  άκόμη παράτάς μέχρι τοθδε γε
  νομένας καί άπό τό υπουρ
  γεΐον τής Παιδείας συστά
  σεις νά λιθοβολοΰν ή ότιωσ
  δήποτε άλλως νά παρενο
  χλοϋν τούς έκ των χωρίων
  των διερχομένους δι' αύτοκινή
  των ξένους
  ΤΕΛΕΣΙΣ ΕΝΤΑΥΘΑ
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ .ΠΑΠΑ
  ΠρωτοβουλΙσ. τής ένταί,θα
  έκκλησίας των καθολικων τε
  λεΐται την προσέχη Τρίτην
  ώραν 10.30' πρωϊνήν μνημόσυ
  νόν υπέρ αναπαύσεως τής ψυ
  χής τοϋ άποϊημήσαντος είς
  Κύριον Πάπα Πίου τοϋ ΙΑ'.
  Είς τό μνημόσυνον τιροσεκλή
  θησαν δπως παραστώσι καί
  αί τοπικαί αρχαί.
  ΤΑ ΓΕΩΡΠΚΑ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Κατ' είδήσεις έξ Άγίου Νι
  κολάου τό Γεωργικόν Ταμείον
  Λασηθίου εψήφισε είς συνεδρίασιν
  τού τέν προϋπολογισμόν αύτοΰ
  χρήσεως 1939—40 υποβληθέν™
  ήδη πρός έγκρισιν είς τό υπουρ
  γεΐον Γεωργίας. Δι' αποφάσεως
  τού δέ ληφθείσης έν τή (δία σιι
  νε^ριάσει ενέκρινε την έγκατά
  στάσιν πειραματικοθ άγροΰ έν
  τώ Όροπεδϊψ Λασηθίου διά την
  καλλιέργειαν διαφόρων ποικιλι
  ών πατατών. Τό Γιωργικόν Τα
  μεΐον εχορήγησεν έν προκειμένψ
  καί τάς σχετικάς πισΐώσεις.
  Δ11ΡΕΑ
  Ή χ. Κατίνα Έμμ Βασιλάκη
  κατέθεσεν είς τόν τομίαν τοϋ
  Πατριωτιχοΰ Ιίρύματβς κ. »2ϊόδω
  ρον Κουφάκπν ώραχμάς 6ι*χο·
  οί«ς διά τό γάλα τού παιύιοΰ, (1ς
  μνήμην προσφιλών της
  ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
  ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΡΓΕΙΟΝ^ΟΙΚΟίιΟΜΙΚΟΝ
  Προκειμένου τό 'Υπουργεΐ
  όν τθν Οικονομικόν νά μελε
  τήση την κατά τό δυνατόν
  άπλούστευσιν τής βεβαιώσε
  ως κσί είσπράξεως των υπέρ
  Δήμων κσί Κοινοχήτων έσό-
  6ων έξ ό μέσω ν καί έμμέσων
  φόρων, τελών καί δικαιωμά
  των απηύθυνε πρός τούς Δη-
  μάρχους έγγραφον διά τοθ
  όποίου παρακαλεΐ νά τοθ ά
  ναφέρωσι μέχρι τέλους τοθ
  τρέχ. μηνός ωρισμένα στοι-
  χεΐα ύποβάλλοντες καί σχετι
  κούς πίνακας έμφαίνοντας τάς
  είσπράξεις αυτών έξ εκάστου
  φόρου.
  Η ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
  Ή Κεντοική Διοίκησις τήι}
  Ε. Ο. Ν. έλαβε την απόφασιν
  δπως έπεκτείνη την προσπά¬
  θειαν τής ίδεολογικής διαφω
  τίσεως καί έ'ξω τής πρωτευ
  ούσης δημιουργούσα έκ των
  κόλπων της βαθμηδόν καί
  είς τάς λοιπάς πόλεις κέντρα
  ευρυτέρας πνευματικής έπικοι
  νωνίας μετά τοΰ κοινοΰ διά
  δημόσιον διαλέξεων, δημοσιευ
  μάτων, έορτών καί άλλων πά
  ρεμφερών μέσων.
  *ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΟΠΛΙΤΩΝ
  Κατ' απόφασιν τοϋ υπουρ
  γείου των Στρατιωτικών αί
  έξετάσεις των ύποψηφίων ό
  πλιτών τής ν Μεραρχίας διά
  τόν βαθμόν τοθ άρχιτεχνΐτου
  θά διενεργηθοθν είς την Έ
  φορείαν ΎλικοΟ Πολέμου Ά
  θηνών διά μέν τούς ύποψη
  φίους έπιλοχίσς κοί δεκανεΐς
  την 6 Μαρτίου, διά δέ τούς
  ύποψηΦΐους λοχΐας την 9.
  ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ
  Κατ' αρμοδίας πληροφορί
  άς οί έτΐιθυμοθντες νά κατα
  ταγοϋν είς τό άρτισΰστατον
  Ύγειονομικόν Σώμα τής Β.
  ΆεροτΐορΙας δέον νά ύποβά
  λουν τάς αίτήσεις των μέχρι
  τής 26 προσεχοθς μηνός Μαρ
  τίου.
  Η ΑΓΟΝΟΣ ΓΡΑΜΜΗ
  Κατ' αρμοδίας πληροφορίας ή
  δημοπραοία μιαθώσεως ίτμοπλοί
  ών διά την εξυπηρέτησιν τής ά
  γόνου άτμοπλο'κής γραμμάς χί]ς
  δορείου πλιυρδς τής Κρήτης θί
  διενεργηθή έν τφ δφυπ&υργείφ
  Έμποριχής Ναυτιλίας την 3 Μαρ
  τίου,
  ΗΙΙΠΟΝΙΑ ΛΟΕΙΛΕΙ
  ΔΡΛΣΤΙΚΛ ΜΕΤΡΑ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΟ ΒΙΕ Τ
  ΕΑΗ ΑΕΗ ΕίίΑΘΗ ΪΤΝΕΚΝΒΗΪΙΪ
  ΔΙΑ ΤΙ ΖΗΤΗΜ* ΤΙΣ ΛΑΙΕΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Φεβρουαρίου (τοδ
  άνταποκριτοΰ μας).—Νυκτερινάς πληρο
  φορίαι έκ Τόκιο άναφέρουν ότι τό υπουρ
  γιχόν συμβούλιον τής Ίαπωνίας άπεφχ.
  σισε, νά λάβη δραατι«ά μέτρο» πρός ε¬
  ξασφάλισιν τής άλιείας τής χώρας είς
  τάς βαρείους θαλάσσας.
  ΙΙβρί τούτου μάλιστα ή Ίαπωνίχ εί
  δοηοίησε την Μόσχα ν, δεοομένου ότι ή
  τελευταία αυτή άρνεϊται νά έλθη εί^
  συμφωνίαν μέ την Ιαπωνίαν. Καθ* α ε¬
  δήλωσε δέ ή κυβέρνησις τού Τόκιο,
  τα μέτρα επί τής έξασφ χΛίσιως τής ί·
  απωνικής άλιείας θά πραγματοποιηθούν
  εάν ή Ρωσσία εξακολουθήση άδιαφορού
  σα διά την έν λόγω συ μφωνίαν.
  ΡΟΥΣΒΕΑΤ ΠΑΡΛβΙ
  Α ΜΕΓΑΛΑ ΓΥΜΝΑΣ Α
  ΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΤΑΑΝΤΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 4»εβρουαρίου (τού
  άνταπο*ριτοΰ μας).—· Τηλεγραφούν έκ
  Νέας Υόρκης ότι ό πρόεδρος των
  Ήνωμένων Πολιτειών κ. Ρουσβελτ
  ανεχώρησεν έξ Ούασιγιτώνος. Ό κ.
  Ρούσβελτ προτίθεται νά παρακολουθή
  ση τα γυμνάσια τού στόλου τού Άτλαν
  τ ι κου, άτινα συνεχίζονται, έπιβιβαζόμε
  νος πολεμικοΰ.
  ΕΚ
  Ι
  ΜΠΕΡΑΡ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ
  ΙλΡΙΣΙΟΝ ΔΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας Υ. — Ό παρά τώ
  «1>ράνκο, Γάλλος «πεσταλμένος γερου
  σιαστής κ. Μπεράρ ανεχώρησε σήμερον
  έ< Παρισίων μεταβαίνων είςΜπούργχο; διά την διεξαγωγήν τελικών συνεννοήιε ών μετά τής έθνικής κυβερνήσεως. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ ΟΑ ΓΙΝΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΠΑΑΙΑ! Η ΑΝΑΤΝΟΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΒΤίΥ ΦΡΑΝΚΟ ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Πα¬ ρισίων τηλεγραφήματα. την προσέχη Τρίτην απεφασίσθη όπως άνακοινωθή ή άναγνώρισις υπό τής Γαλλίας τής κυ¬ βερνήσεως τού στρατηγού Φράνκο. ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙ ΟΑ ΕΠΙΤΕβΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΟΣΕΙΣΕΥΡΕΙΑΝΚΛΙΜΛΚΑ 17 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Παρισίων ότι οί έθνικοΐ άποκρούοντες κάθε πρότασιν των κυβερνητικών πρός σύναψιν είρήνης, θά άναλάβουν προσε¬ χώς επιχειρήσεις είς εύρείαν κλίμακα εναντίον των πόλεων τής κιντοικηςΊσπα νίας τάς οποίας κατέχουν οί κυβερνη· τικοί.____________________ Ο ΜΙΑ Χ Α ΕΙΣ ΚΑΡΒΑΓΕΝΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 «Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφοθν πρός τό ΠρακτορείονΧαβάς ότι ό στρα τηγός Μιάχα μετέβη χθές έκ Μαδρίτης είς την Καρθαγένην. Ό στρατηγός Μιάχα συνεκάλεσεν είς τόν ναύσταθμον τούς άρχηγούς τού σΐό- λου πρός τούς όπαίους ώλίληαε ζητή¬ σας παρ' αυτών νά καταβάλουν ύστά· την προσπάθειαν πρός διάσωσιν τής δη· μοκρατικής Ίσπανίας. ΟΣΤΟΑΟΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΗ ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Έκ τής μεταβά ιιως τού Μιάχα είς Καρθαγένην καί τής συνομιλίας τού μέ τούς «ρχηγούς τού κυ βερνητικού στόλου, ύποτίθεται ότι είνε λίαν προσεχής ή έξοδος τού κυβερνη τιχού στόλου έκ τού όρμητηρίου τού πρός διάσπασιν τού άποχλεισμοΰ χ «Ι ά ποκατάστααιν των θαλασβίων αυγκοινω ν «ών τής κυβερνητικάς Ίσπανίας-.