96941

Αριθμός τεύχους

5096

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

19/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  βτησια δολ, 15
  ρξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  19
  ΦΕΒΡ0ΥΑΡ10Υ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΓΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 50%
  ΥΠΕΥθΥΗΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η
  ί
  III
  1Ι0ΤΕΙΝΙΙΗΣ ΠΙΣΤΕΟΣ
  Ή οργάνωσις τής επαγγελ
  ματικής καί βιοτεχνικής πί¬
  στεως αποτελεί πρόβλημα
  τού οποίον 4τήν σοβχρότητα
  άντιλαμβάνονται πιστεύομεν
  όλαι. Δέν είνε δέ πρββλημα
  αποκλειστικώς ελληνικόν. ΕΙ
  νέ πρόβλημα παγκόσμιον
  καί άπασχολεΐ ολα τα σύγ-
  χρονα κράτη πού θέλουν νά
  όργανώσουν την παραγωγήν
  καί την οΐκονομίαν των καί
  νά ένισχύσουν όλας τάς έρ-
  γαζομένας καί δημιουργικάς
  τάξεις των λαών των. Κατά
  τό τέλος μάλιστα τοΰ παρελ-
  θόντος έτους 1938 ουνεκλήθη
  είς Στοκχόλμην είδικόν πρός
  τουτο συνέδριον είς τό όποΐ
  όν έλαβαν μέρος άντιπρόσω-
  ποι έκ των περισσοτέραν χω
  ρων της Εύρώπης καί τής
  Άμερικής. Καί έρρίφθη είς
  τό συνέδριον αύτό ή Ιδέα
  τής Ιδρύσεως μιάς διεθνοΰς
  Τραπέζης Βιοτεχνικής Πί¬
  στεως μέ σκοπόν την ίδρυ¬
  σιν τραπεζιτικήν όργανι-
  σμών ένισχυσβως τής βιοτε-
  χνίας, είς όλας τάς χώρας.
  'Αλλ' έπειδή τό ζήτημα είνε
  μεγίστης σπουδαιότητος καί
  χρήζει Ιδιαιτέρας έξονυχιστι-
  κής μελέτης, ανεβλήθη ή
  λήψις αποφάσεως δι' εύθετώ·
  τερον χρόνον.
  Είς την Έλλάδα έν τού
  τοις, έγινεν ή πρώτη προσ
  πάθεια, ετέθη ή αρχή έπιλύ
  σεως τοΰ προβλήματος αύτοΰ.
  Χάρις είς τό θερμόν ένδια
  φέρον τοΰ νέου κράτους υπέρ
  - των εργαζομένων τάξεων καί
  τό πρακτικών πνεΰμα πού χά
  ρακτηρίζει την σημερινήν
  κυβέρνησιν, έρρυβμίοθη ήδη
  τό πρόβλημα τής ενισχύσει>ς
  τής χωρικής βιοτεχνίας. Ή
  Άγροτικη Τραπέζα, κατό¬
  πιν είσηγήαεως τής κυβερνή
  σβως, ανέλαβε την χορηγή
  σιν πιστώσεων είς τούς άγρό
  τας μκς διά την τόνωσιν τής
  ύφαντικής, της χειροτεχνίας
  καί τής λαϊκής έν γένει τέ
  χνης. Έτσι ελύθη κατά τό
  ήμισυ τό πρόβλημα. Καί από
  τής απόψεως αυτής ή "Ελλάς
  •.καινοτόμησε καί είς τόν
  τομέα της βιοτεχνικής πί¬
  στεως. Ύπάρχει ίμως καΐ ή
  βιοτεχνία των πόλεων. Καί
  φυαικά αυτή υφίσταται βαθυ¬
  τέραν καί όξυτέραν την κρί¬
  σιν. Διότι ή βιοτεχνία των
  πόλεων υφίσταται άφ' ενός
  μέν τόν αγριον συναγωνι·
  σμόν τής συνεχώς άναπτυσσο
  μένης βιομηχανΐας καί άφ'
  ετέρου τάς συνεπείας της άλ-
  λαγής καί των νόμων τής
  οίκονομίας καί των συνήθει
  Αν κκί των προτιμήσεων
  τοΰ κοινοΰ. '£άν δέ δέν έ-
  λάμβανεν ή σημερινή κυβέρ¬
  νησις τα οοα έλαβε μέτρα
  προστασίας καί ανακουφίσε¬
  ως των επαγγελματικήν καί
  βιοτεχνών, ή βιοτεχνία θά
  «ϊχε καταστραφη παντελως,
  άφοΰ είχεν έγκαταλειφθή τε
  λείως υπό των προκατόχων
  κυβερνήσεων, χωρίς προστα-
  ο»«ν, χ«ρίς ενίσχυσιν καί
  χωρίς στοργήν.
  Δι* νά άνκδημιουργηθή β
  μω$ καί νά τονώθη, διά νά
  προοδεύση καί νά καταστή
  παράγων πλούτον διά την
  χώραν ή βιοΐεχνία έχει α¬
  νάγκην πολλαπλής ίνισχύ·
  σεως. Διότι έχει ανάγκην ά-
  νανεώσεως των έργαλείων,
  προμηθείας πρώτων ύλων,
  βελτιώσεως των ίρων εργα¬
  σίας καί δράσεώς της. Πρέ-
  πει δηλαδή ν' αποκτήση την
  δυνατότητα τής προσαρμο-
  Ϊής είς τάς σημερινάς συν·
  ήκας, είς τούς σημερινούς
  νόμους της οίκονομίας, είς
  τάς συγχρόνου; ανάγκας κχί
  τάς άπαιτήσεις τής ζωής.
  Καί βεβαία διά νά τό κατορ
  1**»βρ πρέπει νά ευρα ευκό¬
  ς άφθονκ καί εύθηνά κε-
  φάλαια. Άλλά οί υπάρχον-
  τες πιοτωτικοί όργανισμοί έ-
  χούν περιορίσει ή έχουν δι-
  ακόψει τελείως τάς χορηγή-
  σεις των πρός τούς βιοτέχνας
  καθώ; καί πρός τούς έπαγγελ
  ματίας. Καί έτσι έδημιουργή
  θη ή άνάγκη άναζητήσεως
  αλλου τρόπου χρηματοδοτή-
  σεως των βιοτεχνών χαί έ-
  παγγελματιών. Ό τρόπος αύ
  τος, προκειμένου περί τής
  ένισχύσεως τής χωρικής βιο-
  τεχνίας ευρέθη, είπομεν, χά¬
  ρις εί; την μέριμναν τής
  κυβερνήσεως. Άνέλαβεν ή
  Άγροτική Τραπέζα τό έρ¬
  γον αύτό. "Ηδη υπό τής κυ¬
  βερνήσεως άναζητάται ή έ-
  ξεύρεσις όλοσχεροϋς λύσεως
  τοΰ προβλήματος τής βιοτε·
  χνικής καί έπαγγελματικής
  πίστεως καί είς τάς πόλεις.
  Καί μελετάται ή δυνατότης
  τής Ιδρύσεως είδικής πρός
  τουτο Τραπέζης. 'Ερρίφθη δέ
  ή ιδέαι, ν' αποτελέση τό Τα
  μεΐον Άοφαλίσεως Έπαγγελ
  μαηών καί Βιοτεχνών, τόν
  πυρήνα καί την βάσιν τής
  Τραπέζης αυτής. Τό λαμπρόν
  παραδειγμχ τοΰ Μετοχικοΰ
  Ταμείου τοΰ Στρατοϋ, πού
  έχει εξελιχθή σήμερον είς
  Ινα ίσχυρότατον οίκονομι-
  κόν οργανισμόν πού παρέ-
  χει άφειδώς την προστασί¬
  αν καί την ενίσχυσιν τού
  είς τούς μετόχους τού, ένέ-
  πνευσε καί ένεθάρρυνε την
  ιδέαν αυτήν. Ή κυβέρνησις
  την μελετά. Εαί θά την υιο¬
  θετήση ασφαλώς εάν την εύ¬
  ρη πραγματοποιήσιμον. Καί
  άν ομως δέν υιοθετήση τελι
  κώς την ιδέαν αύτην, ή ση
  μερινή κυβέρνησις θά εύρη
  άλλον τρόπον οργανώσεως
  καί άακήσεως της έπαγγελμα
  τικής καί βιοτεχνικής πίατβ
  ως καί ένισχύσεως των βιοτε
  χνών καί έπαγγελματιών είς
  τό τραχύ άλλά καί δημιουρ
  γικόν έργον των. Τό ένδιαφέ
  ρον πού έχει δείξει μέχρι
  σήμερον, ή θέρμη μέ την ό
  ποίαν περιβάλλει τού; έπαγ·
  γελματίας καί βιοτέχνας καί
  ή έπίλυσις τόσω ν καί τόαων
  ζητημάτων των κατά τό διά
  στημα πού κράτει είς χείρας
  της τάς έξουΐίας τής χώρας,
  είνε άρκετή περί τούτου έγ
  γύηοις.
  ροι διά τάς νέας ή τάς νεαζού
  σας Μιά σερπαντίνα ή μιά χοθ
  φτα χαρτοπδλεμος φυλάσσεται καί
  άπό αύτές ζηλότυπα στίς τσεποθ
  λες τοθ κιμονό ή τοϋ ντόμινου
  γενικά, μέ τ.6 οποίον περιεφρου
  ρήθη αγρύπνως ή άνωνυμία.
  —Διπλή φχντααμαγορία δηλα
  δή
  —Ακριβώς. "Ονειρο στδ δνει
  ρο. Κάτι σάν μιά γεθσι γλύκας
  καί πικράδας: Ή άλήθεια τής
  ζωής, πού παρουσιάζεται μέ τόν
  σαρκασμόν τοθ παρελθόντος, άλλά
  «αί την μακρυνήν, άόριστην
  έλπίδα τοθ μέλλοντος.
  * *
  *
  ΕΙπαμεν 8μως βτι ύπάρχουν δύο
  τόνοι είς την τελευταίαν Κυρια
  κήν τής Απόκρηες. Καί ό δεύ
  τζρος δέν είνε ολιγώτερον αημαν
  τικός τοθ πρώτου. "Ενας καλό
  καρδος προΐστάμενο; γραφείου εί
  χε διά την Καθαράν Τρίτην
  ΟΠΟΣ ΛΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΝΟΙ
  ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  Ή τελευταία Κιφιακή των Ά
  πόκρεω, Ιχει πάντοτε δύο τό
  νού;: τόν ρωμαντικόν καί τόν
  ρεαλιατιχόν — τόν μελαγχολ κόν
  καί τόν πεζόν, 8πως προτίμδτε
  —Φυλάσσω άκόμη τό λουλου
  δάκι πού μοθ χάρισε πέρυσι ή
  τελευταία άγνωσΐος τή; βραβυ
  «;.
  Ή έκμυστήρευαι; είνε συνν,θι
  ομένη κάθε τέτοια μερά. Ό πρώ·
  τος δανδή; είνε πάντοτε Ιτοιμος
  νά ενθυμηθή τό λουλουδάκι αύ
  χ6. ΈννοεΤται διά νά προμαν-
  τεύση τό αλλο, τής επί θύραι; δ
  λονυκτίας. Αι* άγνωστοι άπόψε
  θά πληθυνθοθν. Διά νά τελειώση
  μέ τα χαράματα τή; Καθαράς
  Δευτέρα;, τό είδ6λλιον. Τίτε θά
  αημειωθοθν είς τ6ν ό"ρίζοντα,
  χίτρινες μασκέ; Βερθέρων, ποΰ
  θά δνειροπολοθν άκόμη μυστηρΐ
  ώδτ} πορτραΐχα. "Ενα μπουκετά
  κι μενεξέδες ή χίτι παρόμοιον
  θά είνε τό τραγικον των τρό
  παιον.
  —Μό-ον αυτών;..
  Ό λεπτολόγο; τής ημέρας έπε
  θύμει λεπτομερείας Καί δέν
  είχεν άδικον. Τπάρχουν προτιμή
  αιις καί προτιμήσεις, είδώλλια
  καί είδιιλλια, άναμνήοεις καί ά
  ναμνήσβι;, φ τελευταίαν Κυρια
  χήν τής Άποχρηίς. Τπάρχουν
  άγνωστοι χαί γνωστοί. Α( πρώ
  ται είνε διά τού; νίους—ή καί
  χά γερονιοποιλλήχαρα— 6£ δεύτε
  μίαν στερεότυπον έπιφώνησιν:
  —Κυρίαι γλεντζέδε; στίς κα
  ρεχλίτσε; σα; παρακαλώ!...
  Καί δεν ήταν μόνον ή χαρέχλα
  που ανέμενε τού; γλεντζέδε;. Ή
  το χαί ή πραγματιχότη; τή; ζω
  ής. Άπό ναυαγούς πού ήσαν, τούς
  άπεβίβαζεν είς Ινα άσφαλή λιμί
  να: Την εργασίαν. Είνε αυτή ή
  μεγάλη άντίρροπος τή; δνειροπο
  λήσεω;. Κατατοπίζει τί; άντι
  θέσεις, τίς διαφ^έ; καί τί; ού
  τοπίε;. Παρ' δλην την πεζότητά
  τη;, Ιχει πάντοτε την πολυτι
  μότητα μιά; καλής συμβουλής:
  Τό λαυλουδάκι τή; αγνώστου άς
  μείνη στό ζπόρτ φέίγ. "Ας έρευνη
  Θϋ) δμως καί τό περιεχόμενον
  τού: Άπό τα ολίγα χαρτονομίσμα
  τα πού άπομένουν, θά αρχίση
  Χ3ί ή νέα ζωή τοθ χρόνου, νά
  γίνειαι άξία.
  ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
  Η ΣΗΜΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΜΜΛΤΩΣΙΝΗΣ
  "Εάν ό πολιτισμός ενός λα
  οθ κρΐνεται άπό τόν βαθμόν
  τής μορφώσεώς τού, τότε ά-
  σΦαλώς δέν είμτιοροθμεν νά
  είμεθα εϋχαριστημένοι. Είς
  την χώραν μας, παρά τάς συ
  ζτιτήσεις, τα σχέδια, τα προ-
  γράμματα καί τόν θόρυβον
  δεκαετηρΐδων όλοκλήρων, ή
  άγραμματωσύνη είναι μεγά-
  λη δυστυχώς. Σύμφωνα μέ
  τάς υπαρχούσας στατιστικάς,
  τα τριάκοντα έκατοστά τοθ
  πληθυσμοθ μας είνε τελείως
  άναλφάβητοι. Είναι άνθρω
  ποι πού δέν γνωρΐζουν ουιε
  γραφήν οϋιε ανάγνωσιν. Άν
  θρωποι πού στεροθνται τοθ
  στοιχειωδεστέρου γνωρΐσμα-
  σματος τοθ πολιτισμοθ.
  ΌφεΙλεται δέ ή άγραμματω
  σύνη είς πλεΐστους δσους
  λόγους. Πρώτον είς ιό δτι
  τό ήμισυ τής χώρας, ή "Ηπει-
  ρος, ή ΜακεδονΙα, ή <9ρά κη καί δλαι αί μεγάλαι νή σοι τοθ ΑίγαΙου άπηλευθερώ θησσν καί ή ώθησαν μετά τής λοιπής Ελλάδος πρό 25ετΙας σχεδόν, μόλις. Δεύτερον είς τό δτι ή χώρσ δέν κατώρ θωσε ένεκα πολλών αίτίων είνεκα των έθνικών άγώνων, άλλά καί των έσωτερικών σπαραγμών, ν' άποκιήσπ πλή ρες, συγχρονισμένον έκπαι δευτικόν πρόγραμμα. ΚαΙ τρίτον διότι εν έκατομμύριον πληθυσμοθ ήλθε πρό δεκα επταετίας ήτοι μετά την μι κρασιατικήν καταστροφήν. Ο0 τω έκτός των νέων πού δέν έμορφώνοντο λόγφ κσκής λει τουργΐας τής στοιχειώδους έκ παιδεύσεως, ύπήρχε καί τό πλήθος των ήλικιωμένων, έ- κστομμύρια όλόκληρα, πού έμειναν άμόρφωτοι άφοθ ι- ζων υπό ξένον ζυγόν. ΚαΙ αύτοΐ, οί ήλικιωμένοι, μένουν άκόμη καί σήμερον άμόρφω τοι, τελείως άναλφάβητοι. Αύ τοί δέ έκΐνησαν τό ένδιαφέ ρον τής σημερινής κυβερνή σεως. Αύτοι έγιναν άφορμή νά έρευνηθή καλύτερον ή έκπαιδευτική πολιτική καί νά προσαρμοσθή πρός τάς υφι¬ σταμένας σήμερον ανάγκας. Καί έν τή προσπαθεία της νά οργανωθή) την έκπαΐδευ σιν κατά τρόπον άνταποκρι- νόμενον είς την υφισταμένην πραγματικότητα καί έξυπηρε τοθντα την πρόοδον καί α¬ νάπτυξιν τοθ έθνικοθ πολιτι- σμοθ, ή σημερινή κυβέρνησις έστράφη μέ στοργήν πρός την στοιχειώδη εκπαίδευσιν καθώς καί πρός την μέ σην καί ανωτέραν, έλαβε δέ συγχρόνως μέριμναν καί διά την ίδρυσιν είδικών σχο λείων διά τούς ήλικιωμένους άναλφαβήτους. Ενός δέ τοιού τού σχολεΐου άναλφσβήτων τα έγκαίνια εγένοντο προχθές είς την Κοκκινιάν, μέ έξαι ρετικήν δλως έπισημότητα. Παρέστη μάλιστα ό ϊδιος 6 κ. Πρωθυπουργός καί ώμίλη σε πρός τό συγκεντρωθέν πλήθος, τονίσας την σημασί¬ αν την οποίαν τό κράτος αποδίδει είς την μόρφωσιν τοθ λαοθ. Τό γεγονός άξΐζει νά χαι- ρετισθί}. Διότι ένέχει ύψ'στην σημασίαν. "Ενα σχολείον διά τούς άναλφοβήτους, είναι β*. βαισ, ώς μΐα σταγών έν τώ ώκεανώ. Διότι ώκεανός ά Ό σατανάς κοΑογηρος ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ Αενδροστοιχίαι. Άξίζει νά χαιρετισθή ή φύ τευσις δενδρυλλίωννεραντζιας είς την λεωφόρον Κωνσταν¬ τίνου. Είνε ή πρώτη προσπά θεια δημιουργίας δενδροστοι- χιών άπό όπωροφόρα. ΚαΙ πιστεύομεν δτι ή προσπαθεία αυτή θά γενικευθή καί έδώ καί παντοΟ. Είς δλα τα μέρη τοθ κόσμου άλλωστε προτι- μώνται τα όπωροφόρα διά την δημιουργίαν δενδροστοι- χιών. Άρκεΐ βεβαία νά εύδο- κιμοθν. Μόνον δέ ημείς περιο· ρΐζομεν την προτίμησίν μας είς τίς άκακΐες καί τίς πιπε ριές, ένώ έδώ εΰδοκιμοόν δλα γραμματωσύνης καλύπτει την χώραν. Τό σχολείον δμως αύ τό αποτελεί την αρχήν μιάς προσπαβείας. Ή έναρξις τής λειτουργίας τοθ σχολείου αύ- τοθ, αποτελεί την έναρξιν συ στηματικοΟ, έπιμόνου καί συ- νεχώς ένισχυομένου αγώνος κατά τοθ άναλφαβητισμοθ. Ά ποτελεΐτήν αφετηρίαν διά μίαν μεγάλην έξόρμησιν πρός τάς σφαίρας των πνευματικόν κό σμων. Δέν θά είναι δέ μόνον τού τό σχολείον αύτό. Παρό μοια σχολεΐα, θά φροντίση ή κυβέρνησις ~νά ίδρυθοθν παντοθ. Είς δλας τάς πό λεις, είς δλα τα χωρία δ που ύπάρχουν άνθρωποι στε- ρούμενοι καί των στοιχειω δών γραμματικών γνώσεων. Είναι δμως άπόλυτος άνάγ κη την κυβερνητικήν αυτήν προσπάθειαν νά ένισχύσω μέν δλοι. Δήμοι, Κοινότη τες, Σύλλογοι καί όργανισμοί καί άτομσ. Είναι έπιβεβλη μένον, δλοι ΰσοι ήμποροϋν νά συνδράμουν είς την ΐδρυ σιν νυκτερινών σχολών διά τούς άναλφαβήτους παντοΟ. Διότι μόνον δταν 8λοι οί πολίται μάθουν ανάγνωσιν καί γραφήν. Μόνον δταν ο- λοι οί πολίται έχουν την Ικα νότητα νά παρακολουθοθν τάς προόδους τής έπιστήμης καί νά κάμνουν κτήμά των τάς κατακτήσεις τοθ άνθρωπΐ νού πνεύματος, θά κατορ θωθ(| ή δημιουργία άληθι νοθ έθνικοθ πολιτισμοθ. Μό νόν τότε ή φυλή θά εύρη καί πάλιν τόν δρόμον των πεπρωμένων της καί θά με γαλουργήσρ. Μόνον τότε θ' ανανεώθη τό άθάνατον έλλη νικόν πνεθμα καί θά σκορπί σρ καί πάλιν την λάμψιν τού είς ολόκληρον τόν κό¬ σμον. τα καρποφόοα δένδρα. 'Αλλ' είπομεν. Ή άρχή έγινε. ΚαΙ θά έχη ασφαλώς καί συνέ¬ χειαν. «** Ή πατατοκαλλιέργεια Ή απόφασις τοθ Γεωργι- κοθ Ταμείου Λασηθίου περί δηαιουργΐας προτύπου άγροθ καλλΐ'ργείας διαφόρων ποικι λιών πατατών είς τό Όροπέ διον τοθ Λασηθίου, ,άνταπο κρΐνεται τΐλήρως πρός μίαν υφισταμένην ανάγκην καί ή κούσθη μέ Ικανοποίησιν. Αί πατάται τοθ όροπεδΐου προ σβάλλονται τα τβλευταΐα δτη άπό διαφόρους νόσους καί σα πΐζουν. "Ορθόν είναι λοιπόν έκ παραλλήλου πρός την ι δρυσιν άποστειρωτηρίων νά γίνουν καί καλλιέργειαι νέων ποικιλιών ί£> ο τε νά ευρεθή τό
  εΤδος πού δέν προσβάλλεται
  άπό νόσους καί εύδοκιμεΐ
  συγχρόνως είς τα έδάφη καί
  τό κλΐμα τοθ ύπερόχου λεκα
  νοπεδίου. ΚαΙ αύτό τό έργον
  άναλαμβάνει τώρα τό Γεωρ
  γικόν Ταμείον τοθ γείτονος
  νομοΟ.
  ΑΙ έκπομπαΙ.
  Αί ύποδεΐξεις τοθ ύφυπουρ
  γεΐου Τύαου καί ΤουρισμοΟ
  ώς πρός την άπαγόρευσιν των
  ραδιοφωνικών μεταδόσεων λει
  τουργιών είς τα καφενβΐα καί
  τα κέντρα διασκεδάσεως είνε
  απολύτως όρθαί. ΚαΙ θά λη>
  φθοθν ασφαλώς ύπ' ΰψ.ν. Διό
  τι είνε βεβαία άτοτχον καί ά·
  νευλσβές νά μεΐαδΙδΓ) τό ραδι
  όφωνον θρησκευτικήν λειτουρ
  γ(αν είς κέντρον τοθ όποίου οί
  θαμώνες χαρτοπαικτοθν ή οί
  νοποτοθν, ή όπωσδήποτε δέν
  έπιδεικνύουν την άπαιτουμέ
  νην εύλάβειαν καί τόν προσή
  κοντα σεβασμόν.
  Αιά την έλαΐαν.
  ΆξΙζει νά έξαρθοθν τα μέ
  τρα τα όποΐα λαμβάνονται
  διά την αθξησιν τής αποδόσε¬
  ως των έλαιοδένδρων. Τό
  Υπουργείον Γεωργίας διά
  τής έκδοθεΐσης επί τούτφ έγ-
  κυκλίου τού τελευταίως άπο-
  δεικνύει δτι παρακολουθεΐ
  διαρκώς τό ζήτημα τοθτο.
  Συγκεκριμένως ή ίδρυσις πει
  ραματικών έλαιώνων θά συν
  τελέση είς την συστηματο
  ποίησιν των καλλιέργειαν καί
  είς την περιστολήν τής άκαρπί
  άς. Δύναται δέ νά έλπΐζη τις
  βασίμως δτι διά των μέτρων
  τούτων ή έλαιοπαργωγή είς τό
  έγγύς μέλλον θά αποδώση πό
  λύ περισσότερα των δσων ά
  ποδίδει ήδη έπ' άγαθφ τής το
  πικής καί έθνικής οίκονομίας.
  16ο ν
  'ΪπΙ τή βάσει νέον οτοιχεΐων.
  Ό Πϊθλο; ϊνοιωσε μιά β^θειά
  άναχούφισι, ώαάν ν' άπεσπβτο Ινα
  μεγάλο ζαρός άπό την ψ··χήν
  τού "Οτ'>ν ό λαός θ' άπέκτα μιά
  φωνήν εί; την διακυβέρνησιν τού,
  δέν θά υπήρχον οδτε έπαναστά
  σεις. ο5:ε μέτρα βίας, οΰτε σφα
  γαί.
  ΚαΙ είπε μέ σοβαρόν Οφος:
  —Μεγαλειότατι, ή" σημερινή
  είνε μιά μιγάλη, πολυ μιγάλη,
  Εστοριχή ήμέρα διά την Ρω3·
  σίαν
  —Έλπίζω, άπεχρίθη σοβαρώς
  . τσάρος' άλλ' αί μεταρρυθμίσεις
  αυταί χρειάζονται χρόνια. Ποτέ
  δέν θά την ίίοϋμε εμείς νά λει-
  υργή δπως πρέπει.
  Ό ϋαθλος Ινευσεν εί; τόν τσά
  ρείιτ; νά πλησιάση χαί σέ μιά
  στιγμή ίπίραοε τόν βραχίονα τού
  ι γύρω άπό τό κορμί τοθ μικροΰ
  παιδιοθ.
  Ό Αλέξη; θά την ίδ*3, μέγα
  λειότατε, είπε καθώς έκάθησε.
  Μίαν ωρα βραδύτερον, χαμογε
  λών άπό την ευχαρίστησιν, 8τι
  ίδωσε μιά χαλή συμβουλή, πού
  ίπιασε τόπο, ό Παθλο; εξήλθεν ά¬
  πό τό γραφείον τοθ τσάρου.
  Εύρε την Νατάσαν, ή όποία τόν
  έπερίμενε ε!; την μικράν αΐθου
  σαν, πού έβλεπε πρός την αύλήν
  πού έχρησίμευε γιά τα παιγνίδια
  των παιδιών. Μέ άνασηχωμένα φρύ
  δια την έρώτηαε:
  —Τα παιδία;
  —Ζητιθν τα ίργανα τοθ χρό
  κετ.
  —"Α! Είμεθα άσφαλεϊ; λοιηόν,
  άνέχραξε χά Ι πήρε την μνηστή
  τού είς την άγχαλιά χον.
  Άπ' έξω, 6 μικρός τσάρεβιτ; 2
  ζητοθσε την ρακέττα τοθ κρό«εί
  μέ τό κόκκινο χεροθλι, πού τού
  φερνε πάντα γοθρι στό παιγνίδι.
  —Δεν θά την βρη^; ποτέ, τοθ £
  λεγαν οΛ άδελφαί τού πειρακτικά.
  —Έγώ θά την 6ρώ, είπε τρέχον
  τα; πρό; την θύραν τής αιθούσης
  έντός τή; οποίας ή Νατάσα χαί ό
  ΙΙαΟλο; έστέκοντο άκόμη άγχαλια
  σμένοι. Άχριδώ; την στιγμήν ε¬
  κείνην έ τσαρο; χαί ή τσαρίνα!
  χαμογελώντε; καθώ; παραχολου|
  θοθσαν τόν υϊόν των, εξήλθον ά
  πό μιά θύραν επί τή; άντιθίτου
  πλευρά; τή; αύλής. Καθώ; δ Ά
  λέξης σΐενοχωρημένος πού ϊχασε
  την ραχέττα τού, Ισκρωξε διάπλα
  τα την θύραν, £ Παθλος καί ή
  Νατάσα άπεχαλύφθησαν 6 ίνα;
  στήν άγχαλιά τοθ άλλου.
  Μιά Ικρηξις γέλωτος ηκούσθη
  έκ μίρου; των παιδιών.Ή Νατάσα
  ίκοχχίνισί άπό ατινοχώρια. Ό
  ΙΊαΟλος έχαμογέλασι.
  -—Λοιπόν, κ. ύΐτολοχαγέ, είπε
  είς τόν τσάρεβιτ;, δέν είνε χειρό
  τερο τούτο πού κάνουνε άπό τό νά
  παίζουμι κρόκετ.
  —Έγώ πάντοτι ένόμιζα πώ;
  έρχόσουνα έδ» γιά νά ϊδ-ξ,ς έμάς,
  είπεν δ τσάρεβιτς εί; τόν Πα9
  λον.
  Ή σκηνή διεσχέδαζε την αύτο
  χράτειραν.
  —"Εχει; την άδειαν μου νά τ.4
  δείρη; τα παιδία, είπε γελώντας
  είς τόν Παθλον.
  Ό Παθλος έκινήθη γιά νά τα
  πιάση Τα παιδία τϊβαλαν οτά
  πέδια χραυγάζοντα χαρούμενα
  καί γελαστά. Καθώ; χοροπηδοθ
  σαν. δ τσάρος καί ή αύΐοκράτει
  ρα τα παρηκολούθουν μέ μάτια
  λατρείας.
  —Έλάτε νά τρέξουμε, ποίος θά
  μέ φθάση! έκραύγαζεν ή Μα¬
  ρία στού; άΆλους. Έλα~τε λοιπόν!
  Ό Αλέξη; πρδτος απεδέχθη
  την πρόσκλησιν- Μέ μιά κραυγήν
  έξεχίνησε τρέχοντας κατόπιν τής
  αδελφής τού. Τό παιδί στόν έν·
  θουσιασμό τοθ αγώνος έξίχασε την
  ραχέττα πού κρατοθσε στό χέρι
  τού, την άπέλυσε.Τό χεροθλι ίπιά
  σθηκε μέσα στά πόδΐα τού καί τό
  πκιδί ϊπεσε κατά γής σωρός. Ή
  αύτοκράτειρα ήταν ή μόνη πού δέν
  συ'ΐμετέσχε είς τα γέλια των 2λ
  λων γιά την πτδσι τού.
  Ή Άναστασία έπαυσε νά τρέ
  —Έλ«, Ιλα, Αλέξη,
  ΛΠΟΡΘΩΣΙ-
  ίί
  Ιί
  ι
  ΠΟΥΛλΚΑΚΗ (όιερέττα Γ. Ξύ
  δή) — Σήυερον 3 παταστάσεις: ώ
  ρα 2 1)2 «ή ώραία τού Πίραν» Ώ
  ρα 6 μ μ. «ή Χιονάτη κσΐ οί 7 νά
  νοι» Εσπερινή ή επιθεώρησις: «Ά
  Τϊοκρηάτικα γέλια».
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, ΚινημίΐτογραΦος
  Την προσέχη Πέμπτην τό άσυγ
  κρπο δημιούργημα: «Ό Πύογος
  τηςσιωπής» μέ την "Αννα Μιΐέλ
  λσ. γαλλική όμιλοθυσ.
  ΜΙΝΩΑ.— Χορευπ«ή ιτερίοδος
  Απόκρεω.-Σήμερον ώρα 3 μ. μ.
  καί 10 μ, μ. Μίγας χορός μετημ
  φιεσμένων χ.αΐ μή μέ τό μου
  σικό συγκρότημα τοϋ Ραδιθφωνι
  κου ΣταθμοΟ Αθηνών κ. Γ. Κεφα
  λωνίτη. _______
  ΜΙΝΩΑ.- Δευτέρα έναρξις «ι·
  νηματογραφικής περιόδου μέ τό
  ■πρωτότυτΐον Εργον «Άόρσιτος ΚΙν
  δυνος» μέ ιόν Χάρρυ Πήλ.
  Πέμπτη. Τό άριστούργημ'·":
  «Τοθρα ή θεά τής ζούγκλας» μέ
  την Ντόροθυ Λαμοόρ.
  σε. Σήχω νά εξακολουθήση τό
  τρέξιμο!
  Τό παιδί ϊμενε άκΕνητο είς τό
  μίρους δπου ίπεοε. Ή Άναστασία
  ίτρεξι πίσω πρός αύιό καί Ισκυ
  ψι ώοάν νά ήθελΐ νά τα σηκώση
  επάνω. Τό γίλιο είχε οβύοει τώρα
  άπό τάς δψεις δλων. Ή «νησυ
  χΐα Ιγινε γενική. Ή αδτοκράτει
  ρα έσπευσε στό μέρος δπου ίχειτο
  ξαπλωμένο τό παιδί της. Ή Άνα
  οτασία έσήχωσε τό κεφάλι της
  καί την έκύτταζε μέ μάτια γεμάτα
  φόβο.
  —Μαμούσκα, έμάτωσεν, άνέχρα
  ξεν ή θυγατέρα της.
  Ή τσαρίΛα 2γιν« άσπρη σάν π»
  νΐ άπό τόν φόβον. "Επί δέκα Ιτ»)
  ιφοβεΐτο στιγμή σαν την παρούσαν.
  Μιά πτώσις σαν ίκείντ) τοθ Αλέξη
  ίέν έτΐρεπε νά φέρη αίμορραγίαν,
  άλλ' ή αίμοφιλία, πού ήταν ή κα
  τάρα τής οικογενείας της...
  Γϊβ τουτο αίμάτωσε; Αύτό ή-
  Λαν; Ή αίμοφιλί»; Ή αδτοκράτίΐ
  ρα ίκλονίσθη στά ττόδια της, σχε
  δόν έλιποθόμηοε, καθ ώ; δ τσάρος
  ώρμησε πρός τα έμπρος καί έσή Ι
  κωσε τό παιδί τού άπό χάμω. '
  „:* Β (συνΐχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΧΟΡΟΙ
  Ώρα 3 μ. μ.
  ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ
  Μετημφιεσμένων καί μή.
  Ώρα 10 μ. μ.
  ΑβΟΧΙΙΡΕΤΙΣΤϊΡΙΟΣ
  ΧΟΡΟΣ
  Τιμητική καί αποχαι-
  ρετιστήριος τού συμπα¬
  θούς* καλλιτέχνου κ. Γ.
  Κεψαλωνίτη, σολίστ κι-
  θαριστοϋ.
  Μέ νέας έκτελέσει;
  μουσικής *αί τραγουδιοΰ
  τού συγκροτήματος,
  Τιμη ϊΐσιτηρίου δρ. 30
  ΑΥΡΙΟΝ:
  "Εναρξις κινηματογράφου
  Μέ τό πρωτότυπο ίργο:
  ΑΟΡΑΤΟΣ ΚΙΝ1ΥΝΟΣ
  Νέ τόν ΧΑΡΡΥ ΠΗ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΤΟΥΡΑ Η ΘΕ*
  ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
  ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ
  κ«1 ώρολόνι* τσέπης καί
  χειρός ιων πλέον Φημισμένην
  εργοστασιον, 8ά εΰρητε είς τό
  ωρολογοποιείον τοϋ κ.
  Κωνστ. Χατζάκη
  Παρά τώ Μεϊντάνι
  'ΡπΙσης αναλαμβάνη την
  έκιδιορβάσιν παντός ώρολβ
  γίου. 'Εργασία ήγνυπμένη
  Π"ΌΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕ1ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Έρασμίσς χήρσς Ιωσήφ
  Σκορδαλάκη τό νένος Καπελ
  λάινη κατοίκου Βόρρων Πυρ
  γιωτΐσσης,
  Κστά
  Γεωργΐου Τμμ. Καφάτου
  κστοΐκου Καλύβια ΠυργιωτΙσ
  σης.
  Ό καθ" οδ τό παρόν όψει
  λέτης καίτοι έττετάγη διά τής
  υπό χρονολογίαν 25 ΊανουσρΙ
  ου 1939 κατασχετηρίου επι
  τσγής μου, ώς δεΐκνυται έκ
  τοθ ύπ' αριθ. 7798 άποοεικτι
  κοθ έπιδόσεως τοΰ δικαστ.
  κλητήρος τοθ Πρωτοδικεΐου
  Ηρακλείου Έμμ. Χουστουλά
  κη, ίνα δυνάμει κσΐ πρός
  εκτέλεσιν τής ύπ' αριθ. 455
  τοΰ Ιτουο 1938 τελεσ δΐκου
  αποφάσεως τοθ ΠρωτοδικεΙου
  "Ηρακλείου κεχηρυγμένης έκ
  τελεστής έν ονόματι τοθ Βι
  σιλέως των Έλλήνων, μοί
  πληρώση δρ. 3201 έν τού
  τοις δέν μοί έπλήρωσε ταύ
  τας μέχρι σήμερον.
  Διά τσθτσ
  Πρός είσπραξιν τοθ άνω πό
  σοθ των δρ. 3201 των τόκων
  αυτών καί των γενησομένων
  έξόδων έκθέτω είς δημόσιον
  αναγκαστικόν πλεισΐηριασμόν
  τα έπόμενσ άκΐνητα κτήματα
  τοθ όφειλέτου κεΐμενα έν
  τή κτηματική περιψερεία τοθ
  χωρίου Καλύβια τής Κοινότη
  τοςΦανερωμένηςτοΟτέωςδήμου
  Τυπαμκίου Πυργιωτίσσης τής
  περιφερείας τοθ ΕΙρηνοδικεΙου
  Μοιρών ήτοι 1) Είς θέσιν «Κα
  τεβασιές» άμπελον λιάτικο
  πέντε έργατών καί συνεχό
  μενον αγρόν ενός μουζουρί
  ου μέ 4 ελαιόδενδρα συνορ.
  τό δλον κτήμασι κληρονόμων
  ΛεωνΙδα Άμαργιαλάκη, Άντ.
  Μηλολιδάκη καί Κωνστ. Σα-
  ρουλάκη, 2) είς θέσιν «Λει-
  βάδισ» άγραν εκτάσεως τρι¬
  ών στρεμμάτων συνορ. κτή
  μσσιν Στυλ Μττιράκη, Εύαγ.
  Πωλιουδάκη καί κληοονόμων
  Χαριδήμου Κρασαγάκη, 3) είς
  την αυτήν θέσιν «Λειβάδια»
  άμπελον λιάτικο τριών έργα-
  των συνορ. κτήμασι Σταΰ-
  ρου Σκορδαλάκη, Γεωργίου
  Μιχελινάκη καί Ίερδς Μο-
  νής ΌδηγητρΙας.
  Ό πλειστηριασμός των άνω
  κτημάτων γενησεται την 2
  Απριλίου 1939 ημέραν Κυρια
  κήν καί ώραν 10—12 π. μ.
  ενώπιον 'τοθ Συμβολαιογρά-
  φού Μοιρών Έμμαν. Κω-
  νιωτάκη ή τοθ νομΓμου τού
  άναπληρωτοθ καί έν τφ έν
  Βόρροις Πυργιωτίσσης κειμέ
  νω δημοσίω γραφείω τού .δ¬
  που καί δτε καλοθντσι οί θε
  λοντες νά η&ειοδοτήσωσιν.
  Άρμόδιος δικσστικός κλη-
  τήο ένεργησάτω τα νόμιμα επί
  τοθ ιτροκεψένου δημοσιευθή
  τω δέ τό παρόν διά τής έν
  Ήρακλείφ εκδιδομένης έφημε
  ρΐδος «Ανάρθωσις».
  Έν "Ηρακλείω τή 16 Φε·
  βρουσρίου 1939.
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος
  τοθ έπισπεύδοντος καί παραγ
  γέλλοντος.
  Άριστ. Μ Χατζηδάκης
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον, Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλκίδα, Αίδηψόν, Βό¬
  λον θεσσαλονίκην.
  " Τηλ. 5 50.
  ΠΒΛΟΥΝΤΑΙ ΒΑΝΑΝΟΦΓΤΑ
  Πληροφορίαι παρ' ημίν
  ΜΟΜΑΙΧΟΚ ΣΤ) ΙΝΛΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Εναρμονίζετε την κόμμωσιν σας
  πρός τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά σας.
  Ή κομψή, χαλαίαθητη γυναί-
  κα προσπαθεΐ νά σ^βιβάση μία
  του*)ί·ττα μέ τόν τύττο τή; ώμορ-
  φιΛς της Τό Ϊ5ιο θά συμβή δ-
  ταν θά έκλίξη την κίμμωσι πού
  θά έναρμονισθ^ μέ τδ πρόσΛπό
  τηί·
  Πχρατηρεϊται ςό εξής φ·χινο·
  μελον: μία κυρία ή μία νεαρά
  δεσποινίς μεταμορφώνεται κυριο¬
  λεκτικώς δταν δέν ευρίσκει τό
  χτένισμα ποΰ τής ταιριάζει Τό
  μεγάλο οφάλμα της είνε ή τυ
  φλή δπακοή ζΐζ τοΰς κανόνας πού
  επιβάλλει ή «τελευταία μόδα»
  Μία καλλιτεχνική κόμμωσι πρέ-
  πει πρωΐίατως νά συμβιβάζεται
  δχι μό'θ μέ τό σχήμα τοθ
  προαώτΐοκ, μά μί την ήΧικί* καί
  την δλη ένδυμασία μας. Ή μό
  δα είνε χ£ποτε μιά... έπικίν
  δυνη συνήθεια. Έπιίάλλει τόν έ'να
  χρόνο τό κόψ·μο των μαλ-
  λίθν, τό κτένιαμα άλά γκαρσόν.
  Τόν άλλο χρίνο Ιξυμνεΐται ή
  μακρά, πλουσία κόμη των ήοω
  ίδων τοθ Σαίξπηρ: τή; Δυσδαιμί-
  νας τής Όφηλίϊς "Ενα πρωΐ ή
  μοντέρνα γυναϊκα διαβάζει είς
  τα είδιχά πεοιοδιχά τής μόϊα;
  δτιή τάδε ήθοποιός ή ή δείνα
  βεντέττ-χ τοθ έ<ράν υίιθίτησε τίς διπλές πλεξίϊες πού Ιφερεν ή Μαργαρίτα τοθ Φίοϋστ. Ποία κόμμωσι νά έκλέξη καί ποία νά τιροτιμήιΐ!), Μία άττί έ<εΤνις ποΰ κολαχευ ουν περισσίτερο είνε ή κόμμω |οις «Άντινέα» Είνε ένδεδειγμέ ' νη γιά την γυναϊκα πού ίχει λεπτά χαρακτηριστικά, λευκό δέρμα καί μεγάλα άνατολίτικα μάτια. Ή ξανθή κυρ'* θά προτιμήση τα κτένισμχ πού άνεβάζει τα μαλλιά σ' Ινα ψηλό κότσο, έ ό ποίος σχηματίζεϊαι μ! μικρέ; αίθέοιε; μπουκλίτσες Γενικώς τ* ψί)λό. κτένισμα κολαχεύει δαες ϊ χούν σ:ρογγυλό, πρόσωπο μέ λε πτά ομω; χαρακττ/ρισακά Ή κυρία πού §χει πρόζωπτ ώ οει?έ; ή μχχρυλό θά στολίση τό τιρόσωπό της μέ έλαφρες φράνξ καί θά τοποθετηθή χαμηλά, έπά νω άπό τόν τράχηλο, τόν κότΐο ή τίς μποθκλες της Μέ λίγα λό για ή τέχνη τής κομμώσεως Ιχει τόν εξής σκοπό: νά έναρμονισθ^ δχΐ μόνο μέ τό πρόσωπο, άλλά μέ τόν τύπο, τόν«χαρακτήρα τή; γε νίκη; έ,ιφανΐσεω:, έπίσης μέ την κατάλληλη τουαλέΐτα. Τ6 κοσμικόν γεγονός των Απόκρεω Ο ΜΕΓΑΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣΑΕΣΧΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ εσπέρας 19 Φεβρουαρ(ο:>
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, £&·
  ρον, Τήνον, Πάρον, Ναξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5—«Ι.
  Ι ΑΤΡΟΣ
  ΕΜΜ. Γ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
  (Ε1Δ1ΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟ2)
  Διπλνματοΰχος 355Ϊ5ΐ3πΙ της χειρουργικής ούρολο-
  γικης κλινικής, τής Ίατρικής £χολης των Παρισίων.
  Ιΐαθήσεις τοθ ούροποιητικοθ σιιστήματος, ή*τοι: νε·
  φρών, κύστιως, ίΐροστάτου γεννητικών όργάνων κ λ. π.
  Δέχετα', άπί 1ης Φίβρουαρίου 9—12 π. μ. καί 3 —
  7 μ. μ. είς τό ιατρείον τού όίός Μαρογιώργη πάροδος
  ΠλατεΙα Άρχαδίου (Χειτάν ΌγλοΟ) τηλ. 8 22.
  ■ ■π
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΜ. Ε. ΠΕΡΑΚΗ
  Παραπλεύρως είσόδου οικίας κλη¬
  ρονόμων Α. Νίβα.
  ■*■■■■■■■■■ ■·«■■■■■■■«■ ■■*■»«■■■■■ Ι·«||
  Τ ΑΧΑΪΑΣ
  άποδεδειγμένως ανώτερον ολων.
  Κεμάλ Ατατούρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΑΥΚΟΣ
  Τοθ Άρμστρογγ·
  31ον
  Άλλ' ό Μουσταφά Κεμάλ
  δέν παρεσύρετο άπό τοιαύ¬
  τας έκδηλώσεις. "Ηρέσκετο
  είς τάς έπευφηυί,ας. Τοθ ήοε-
  σκε νά έπιδεικνύεται είς τό
  πλήθος, νά είνε τό κέντρον
  τοΰ θαυμασμοϋ, ν' άνευφη
  μήται ώς τίοως. 'Ήταν άποφα
  σισμένος νά δεσπόζπ καί νά
  κυριαρχή, άλλ' οΰτε πρός στιγ
  μην έχασε την ψυχραιμίαν
  τού, τό πρακτικόν πνεθαα τού
  τόν ρεαλισμόν τού. Εγνώρι¬
  ζε τΐολύ καλά τα πρανμα:τικά
  δεδομένα. Ή προέλσσις των
  Έλλήνων είχεν άναχαιτι
  σθή. ΟΙ Τοϋρκοι εΐχαν κερδΐ
  σει την πρώτην πραγματικήν
  μάχην των. "Ισως ή πλάστιγξ
  νά ήοχισε νά κλίνη. Αλλ' ή
  μάχη τού Σαγγαρίου δέν εί
  χε δώσει την όοιστικήν νί·<ην Οί Τοθρκοι παρά τρΐχα έσώ θησαι>. Μέ μικράν άκόμη επι
  μονήν οί Έλληνες θά εΐχαν
  είΐδύσει διά μέσου των τουρ
  κικών γραμμών. Ό Έλλην
  σΓρατκΌτης εΐχε δειξει άντο
  χήν, εΐχε φατνή γενναΐος δ-
  σον καί ό Τοθρκος,
  Είς την κατάστασιν πού εύ
  ρίσκοντο οί Τοϋρκοι, οϋτε λό
  γος μιοροθσε νά γίνεται πε
  ρΐ άμέσου άναλήψεως τής επι
  θέσεως. Ή κατάστασις τοϋ
  τουρκικοθ στρατοϋ δέν τό έπέ
  τρεπε. Δί τουρκικαί δυνάμεις
  εΐχαν άιτοδεκατισθή Άλλ'
  άν έπερίμενε ν' άναδιοργσ
  νώση ολόκληρον τό στράτευ
  μα έκ βάθρων, ν' άνασυντά
  ξη τάς υπηρεσίας τοϋ έφοδια
  σμοϋ τού, νά συγκεντρώση 8
  πλα κσί υλικόν, οί Έλληνες
  θά τοϋ διέφευγαν. Πρός άνα
  διοργάνωσιν τοϋ στρατεύμα
  τος θ' άπητεϊτο καιρός, έβδο
  μάδες, μήνες ΐσως, καί άν
  κατώρθωνε κατά τό διάστημα
  τουτο ν' άνασυντάξη τό στρά
  τευμτ, θά εκινδύνευε νά χά
  ση ενα άλλο πολύτιμον στο
  χεΐον: Την καρτερίαν των άμά
  χων πληθυσμών.
  Κοί ετέθη άμέσως επί τα
  έργον. Νυχθημερόν, βοηθούμε
  νος άπό τόν Ισμέτ καί τόν
  Φίβζή", υέ ένεργητικότητα'καί
  έπιτηδειότητα καταπλήσσου
  σαν, ό Μουσταφά Κεμάλ άνα
  διωργάνωνε. Συνεκέντρωνε δ
  δπλα, υλικόν πολέμου. Συνεν
  νοηθή μέ την Γαλλίαν, ύπέ
  γραψε μυστικήν συμφωνίαν
  μέ τόν άπεσταλμένον τής Γα ■
  λίσς Φραγκλΐνον Μπουγιόν.
  Ή υπογραφή τής συνθήκης
  αυτής τοθ επέτρεψε ν' άπο
  σύρη ογδοήκοντα χιλιάδας άν
  δρών άπό τό μέτωπον τής Συ
  ρίας καί τοθ παρέσχε τα μέ
  σα τοϋ έξοπλισμοϋ άλλων σα
  ράντα χιλιάδων. Άλλ' ου τε
  αύτά τόν έφθανον. Ήγόρασε
  δπλα άπό την Ιταλίαν καί
  την Αμερικήν μέ χρήαατα
  τα όποΐα έδανείσθη άπό την
  Μόσχαν. Έχρειάζετο άνδρες
  κσί άλλους άνδρες! Έκάλε
  σεν υπό τα δπλα ν έσς κλάσεις.
  "Εστειλενΐ στρατολογήσΓ| άν
  δρες είς τάς πόλεις καί τα
  χωρία.
  (συνεχίζεται)
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΖ
  ΜΕΡ.ΑΥΑΑΚΗ-ΜΑΙ2ΑΩΕΤΑΚΗ
  Δέχεται είς τό ίργαστή·
  ριόν της (Πλατΐϊα Βαλιβέ
  Τζαμί).
  ΑβΡΑΥϊΤΑ
  ΓΥΑΛΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ
  Επρομηθεύθη πρ&τβν χ*6' ί
  λην την 'Ελλάδιχ τό ώρολογο
  ποιβΐον «Ζβνιθ» τβΰ χ. Μιχ. Μα
  νβυσάχπ. Τα άθρ««οτα ν««λιά,
  δέν σπβΰν ποτβ. Ιιΐνβ λβπτά καί
  οιβκρανή βπως κ«ι τα κοινά γυ«-
  λια. Τιμαί όπως χαΐ των κβινών
  πΐρίπβυ
  'Ι/.ΙΊικολοπουλου
  ΠΛΛΤΒΙΑ - ΧΤΡΑΤΑ
  ΚΟΙιΊΩΜί ΚΡ
  ΓΑΜΟΙ.—Την παρ=λθο0σαν Πα¬
  ρασκευήν ό κ. Άντ. Βασιλάκης
  κοί ή ΔνΙς Γεωργίβ Παπαδάκη |.
  τέλεσαν τούς γάμους των. Παρά·
  νυμψοι τΐαρέστησαν οί κ, κ. Νικ.
  Χουδετσανακης καί Βασ. Πασχα·
  λίδης. Τούς νεονύμφους συγχοΐ·
  ρομεν
  ΘΑΝΑΤΟΙ — Άττέθανε έη νεα-
  ρωτάτη ήλικία καί εκηδεύθη είς
  ΆγΙους Λέκα ή Ειρήνη Άντ. Ή-
  λιάκη ίιτροθ. Τούς γονης τής
  ποοώρως Ικλιποόσης καί λοιττούς
  οΐκείους αυτής, συλλυΐτούμεθο θερ
  μως.
  Γύρω στήν πόλι.
  Ό καιρός χθές εφάνη ήτιώτερος
  ώστε νά δικαιωθοϋν αί έλπΐδες
  των άτοβλεπόντων είς μίαν ήλιό
  λουστον Κυριακήν των "Απόκρεω.
  —"Η μίαν ανάλογον Καθαράν
  Δευτέραν—πρό πάντων αυτήν, δ-
  πότε τό ύπαιθρον αποτελεί την
  πρώτην καί τελευταίαν λέξιν είς
  τα πατροπαράδοτον γλέντι τής η¬
  μέρας.
  — Νά δοθυε δμως: ΑΊ έλπΐδες
  θά δικαιωθοθν καί γενικώτερον
  ή θά έπαληθεύσουν αί άντίθετοι
  προβνέψ ις των πρακτικών καιρο-
  σκοτίων;..-
  —Τό εσπέρας τής Παρασ»ευής
  δσον καί χθές τα χορευτικά κέν¬
  τρα ειργάσθησαν κατά τό μάλλον
  καί ήττον.
  —1ά πρωτεϊα είχον τό «"Εθνι¬
  κόν καί ή «Μινώα».
  — Καί είς τα δύο ούτά κέντρα
  μετημφιεσμένοι καί μή, έδωσαν
  καί επήραν.
  — Είς την αίθουσαν «Ντορε» α¬
  νεμένετο χθές έπίλεκτος κοσμο-
  συγκέντρωσις καί έζαιρετική ζωη.
  ρδτης είς τόν χορόν τής Λέσχης
  "Ετπστημόνων.
  —Συγκεκριμένως δ χορός ού¬
  τος εθεωρείτο τό κυριώτερον κο·
  σαικόν γεγονός της τελευταίας ε¬
  βδομάδος των Απόκρεω καί λόγω
  οργανώσεως καί λόγω έμφανί-
  σεων,
  — Μετά την Λέσχην Έπιστηαό-
  νων τόν λόγον άπόψε ϊχει ή Λέ·
  σΧΠ "Ηρακλείου μέ τόν μεγάλον έ
  τήσιον χορόν της.
  — "Οστις θά συγκεντρώση είς
  τάς εύρείας αιθούσας τής Λέσχης
  δ,τι εκλεκτόν έ"χει νά επιδείξη τό
  Ηράκλειον, έτπσφραγΐζων τρόπον
  τίνα μέ τόν ώραιότερον τρόπον
  την λήγουσαν χορευτικήν περίο¬
  δον.
  —Διά τόν χορόν τής «Ναυτικης
  "Οργανώσεως» την νύκτα τής Πα·
  ρασκευής ελέχθησαν πολλά τα
  καλά.
  —Τό έκκυβευθέν κόττερον έκέρ
  δισεν δ επί τοθ κυλικείου Ι. Μαγ-
  γανσρης.
  —Τόν λαχνόν ίσυρεν ό κ. Νο
  μάρχης Ηρακλείου.
  —Τα έξοχικά κέντρα μέ την 6·
  ναρξιν άττό οϋριον τής μεγά>ης
  τεσσαρακοστής.
  — Προετοιμαζονται διά τίς δου
  λειές τή;: περιόδου, αΐτινες συνή
  θως δέν διακόπτοντα,ι μετά την
  Καθαράν Δευτέραν.
  —Άλλά συνεχΐζονται κάθε ήλι
  όλουστον ημέραν τής τεσσαρακο
  στήσ, ήτις συμπΐπτει νά είνε καί
  άργία.
  —Ή άγορά μας άπό προνθές
  παρουσίασε πυκνήν κίνησιν όψωνι
  στ ών.
  —Λόγω τής τραπέζης τής τελευ
  ταίας Χυριακής, ή όποία ώς γνω
  στόν ποικΐλλεται μέ πολλά έδέ
  σματα.
  — Άλλά καί αυριον Καθαράν
  Δευτέραν, ή άγορά μας θά παρου
  σιάση την συνήθη ζωηρότητα λό
  γω των έπικαίρων σαρακοστινών.
  —Άπό μεθαύριον άοχίζουν αί
  παραστάσεις των κινηματογρά-
  —Ό κινηματογράφος Πουλακά
  κη θά προβάλρ, τό πολύ*ροτον £ρ
  γον ό «Πυργος τής Σιωπής» μέ
  την Άνναμπέλλα.
  —Ή Μινώα προβιλλει τόν «Άό
  ρατον κίνδυνον» μέ τόν γνωστόν
  αστυνομικόν «στάρ» Χάρρυ Πήλ.
  Την Πέμπτην προβάλλεται ή «θεά
  τής ζούγκλας» μέ την Ντόροθυ
  Λαμοϋρ.
  ό Ρέπορτϊρ
  Νΐκος Κουβίδης
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Γραφείον παρά την Άγρο
  τικην Τράπεζαν (έναντι οί-
  κίας κ. Μιχελιδάκη.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΝΙΚΑΝΛΡΟΥ Ε. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  (τέως Άγρονομου)
  Στοα Σιδεράκπ
  Ηρακλειον
  Επανήλθε έ{ Αθηνών ή
  κομμώτρια κ.
  ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ
  οπου β!χ» μεταβή πρός πά
  ρακολοΰθησιν των νέων κομ
  μώοβων, διά τας "Απόκρεω,
  κομίσοιοα πλουσιωτάτην συλ
  λογήν διακοομητικών τή; κε
  Φοιλής.
  ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ τελειόφοιτος γυ-
  μνασίου γνωρίζουσα καί γραφομη¬
  χανήν ζητεί ανάλογον θέοιν.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οπηρίτρια μέχρι
  15 έτών παρά οικογενείας 3νευ
  τέκνων. Πληροφορίαι παρά τφ χ.
  Γ. Τρεβιζάχη έμπορορράπτη πλοΐ-
  τ·Ι« Βενιζέλου (Συντρφίνι).
  !
  '!»*
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  51βον
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκεΐνους πού θέλουγ
  νά ττλουτ,ζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  Β'.
  Φόβοι Τιτίκας.
  Κατά την πρώτην δεκατιεντάδα τοθ "Απριλίου,
  ό Άγιάννης άπεδήμησε. Καθώς γινώσκομεν, ό Ά
  γιάννης άπεδήμει άπό καιροθ είς καιρόν, έκ μα
  κρών διαλειμμάτων άπερχόμενος, ποό; ουδείς έ
  γΐνωσκεν, ούδ' ή Τιτίκα. Ή άπουσΐα τού διήρ<ει δΰο ημέρας, τό πολύ. "Απαξ μόνον ή Τιτίκα τόν συνώδευσεν άναχω ροθντα έντός όχήματος άγοραΐου, μέχρι τινός, έ κεΐ δέ. ό μέν Άγιάννης κατέβη άπό τοθ όχήαα τος, ή δέ Τιτίκα επέστρεψε δι' σύτοΟ είς την οίκΐ αν τής όδοθ Βαβυλώνος' συνέβσινβ δέ πάντοτε, ό σάκις έτελείωνον τα χρήματα, νά έπιχειρή ό Ά γιάννης τάς τοιαύτας άποδημΐας. Ό Άγιάννης λοιπόν Ιλειπεν έκ τής οικίας. Αναχωρών είχεν βίπί)—Θά έπιστρέψω μετά τρείς ημέρας. Πρός την εσπέραν ή Τιτίκα ευρίσκετο μόνη είς τα κάτω τοθ οίχήματός της, κοί χάριν άνα ψυχής, ήνοιξε τό κλειδοκΰμβαλον καί έμελψε, συ νοδεΰουσα την φωνήν της υπό τής τοθ όογάνου. Έπειτα τελειώσασα τό δσμα, έμεινε περίσκε πτος. Έκεΐ τί) εφάνη ώς άν ήκουσεν είς τόν κήπον βή ματα. Τίς δρά γε ήτο; Όχι βεβαίως ή Παναγιώτα·· αυτή εκοιμάτο. Ή ώρα ήτο δεκάτη τής νυκτός. ΈπλησΙασεν είς τό παράθυρον, δπερ ήτο κλειστόν καί έδωκεν ακρόασιν. Τή εφάνη δτι ήσαν βίιΐα χά τίνα άνδρας, λαθραΐα βήματα. Τρέχει ευθύς, άνσβαΐνει είς τόν θάλαμόν της, άνοΐγει θυρΐδιόν τι τοΟ πσρσθύρου της, καί παρατηρεΐ είς τόν κήπον. ΤΗτο πανσέληνος καί έβλεπέ τις ώς έν ή μερά. Δέν εΤδε ζώσαν ψυχήν. "Ηνοιξεν δλον τό πά ράθυρον. Άκρα γαλήνη είς τόν κήπον, καί ή ό δός Ερηαος ώς πάντοτε. Ή Τιτίκα ύπέθεσεν δτι ήπατήθη. Δέν έδωσε πλέον προσοχήν. Άλλως τε ήτο άνδρεία. Την ακόλουθον ήαέραν, περί λύχνων αφάς, περιεφέρετο είς τόν κήπον της. Έν τώ μέσω των συγκεχυμένων συλλογισμών, ύφ'ώ^ κατεΐχετο ό νοθς της, τί) εφαίνετο δτι διέκρινεν ένίοτε βήματα ώς τα τής προτεραΐας, ώς άνθρώπου Βοτις περιε πάτει είς τό σκότος υπό τα δένδρσ, δχι μακράν αυτής· άλλ' ένόμιζεν δτι κλάδος τις υπό τοθ άέ ρος σαλευόμενος προσετρΐβετο είς άλλον Βθεν δέν ηθέλησε νά προσέξη Άλλως τε δέν εβλεπε καί τΐποτε. Ένώ έπορεύετο πρός την θύραν τής οίκΐσς, να πλέον εισέλθη, καΐ έξελθοθσσ έκ τοθ θαμνώνος επροχώρει πρός μικρόν τίνα τάπητα χλόης κείμε νόν μεταξύ αυτής κοί τής θύρας, έπεσεν ή σκιά της επί τής χλόης, έπειδή ή σελήνη άνέτελλε κατ' εκείνην την στιγμήν οπίσω της. (συνεχίζετσι) ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ Α.' Ό άνθρωπος έκφράζεται διά τής ίμιλίας την οποίαν συνοδεύει κάποτε καί μέ χειρονομΕας διά νά καταστήση έντονώτερον τόν λό γον. Τα πουλιά έκφράζονται μό νόν μέ τώ τραγοθδι. Τα τραγοθδι τοθ άηδονιοθ, τοθ μεγάλου αύτοθ καλλιτέχνου τής φύσεως, ενώπιον τοθ ότΐοίου ώχριά ό Μπάχ καί δ Μπετόβεν καί δ Σούμαν, είνε έ- κβϊνο πού σ.<γχινεΕ περισσότΐρον τόν άνθρωπον. Ποίος τοθ έμαθε την θείαν αυτήν μουσΐχή πού γεμί ζει τό άπειρον την νύκτα αάν ποΕημα καί συν Ομνος πρός την φύσιν; Τό ένστικτον τού, άπλού στατα. Τό άηδόνι είνε δ πρίγκηψ των έραστών καί έπιδιώκει νά σα γηνεύση την ωραίαν τού την νύ κτα μέ τα τραγού5ια τού. Τό τραγοθδι είνε ή γλώσσά τού, εί νέ ή γ)ώσσχ τοθ πάθους τού, τό οποίον είνε τόσον φλογερό κάπο τι πού δ πτερωτός καλλιτέχνης πε θαίνει είς ένα λαρυγγισμόν ή μί αν τρΕλλιαν ή όπνία παρετάθη πέραν τοθ δέοντος. Είς τό σημεΐ όν αϋτό ό άνθρωπος κολλημένος είς τό ϊδαφος ϊέν έχει παρά τόν λόγον μόνον διά νά εκφράση τα αίσθήματά τού κάποτε δέ καί γο νατίζει ενώπιον τής άγαπημένης τού Ή γκάμ* τοθ άνθρώπου είνε πολύ πτωχή καί εάν Ιξατρεθοθν έλάχισιοι εύΐυχεϊς θνητοΐ πού μποροθν μέ κάποια αξίωσιν νά τραγουδήσουν την έκλεκτήν τής καρδίας των, οί περισσίτεροι εί¬ νε πάρα πολύ πεζοί είς την έκ¬ φρασιν τής άγάπης των, την δ ποίαν συνοδεύουν κάποτε καί μέ γονατίαματα ενώπιον τής ωραίας των. Άλλά δπως οί άνθρωποι δια- φέρουν είς τόν τόνον τής φωνής καί είς την εκλογήν των λέξεων, £τσι καί τα άηδόνια διαφέρουν είς τό τραγοθδι των. Όλοι οί Κι- νέζοι δέν έμοιάζουν μεταξύ των οδτε δλα τα άλογα, ουτε δλαι αί μέλισσαι. Μίαν ημέραν Ισως, δ ταν ή πρόοδος τοθ γραμμοφωνα υ επιτρέψη την λήψιν τοθ τραγου- διοθ τοθ άηδονιοθ θχ κατορθώσω¬ μεν νά κάνωμεν την ανάλυσιν καί την σύγκρισιν τοθ τραγουδιοθ των άηδονιών καί νά κατατάξωμεν τού; πτεριοτού; καλλιτέχνας είς κ α τη γορίας τραγουδιστων δπως τό πράΐ τομεν καί διά τούς άνθρώπου;. Ή μουσική των πουλιων, τό τραγοθδι τνν δηλαδή προέρχεται άπό την ανάγκην νά έξωτερικεύ- σουν τα αίσθήματά των μέ ήχους έφ' δσον δέν Ιχουν δπως δ άνθρω πος άλλον τρόηον. Ή χρυσόμυια, παραδείγματος χάριν έξωτεριχεύει την ζωήν της εύρίσκουσα μεγά¬ λην ικανοποίησιν άπό τό βούισμα πού κάμνουν τα πτερά της κα θώ; πετφ. (συνεχίζεται) ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΕΜΜΑΝ. Γ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ Πρός καλύτερον εξυπηρέτησιν τοθ κοινοθ __ με¬ τεφέρθη πσρά τώ Καμαράκι παραπλεύρως Άγίας Παρασκευής. Τηλ. 5—13. «ΕΘΝΙΚΟΝ» Τό κέντρον τοθ γλεντιοΰ καί τής εύθυμίας Καθημερινώς ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ μετημφιεσμένων καΐ μή 7 μ. μ. καί 1Ο μ. μ. Μέ την ορχήστραν τοϋ Ραδιοψωνι- κοΰ ΣταθμοΟ Αθηνών τοθ κ. ΖΟΣΕΦ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ καί τόν άσσον των ντιζέρ κ. ΝΙΚΟΝ ΓΌΥΝΑΡΗΝ. Τό 'Ασημι Μονοφατσίου. ΣυνεχεΤς πρόοδοι. ΑΣΗΜΙ Φεβρουάριος ( ριτοθ μα;). — Χωρίς άμφιαβήτη ιν, τό Άσήμι είνε £ν% άπό τα ;αρ*γωγικώτερα άλλά καί τα ηρο δευτικώτερα συγχρόνως χωρία ής Μεσσαράς. Τα τελευταία ίδιαι ;έρω; χρόνια, άφ' δτου έξησφάλι άμαξιτήν συγκοινωνίαν—πλήν :ων χειμερινων μηνών—χάρις είς ην κατασκευήν αμαξιτής όδοΰ μί χοι Πραιτωρίων διά προσωπικάς ργασίας των καταίκων, έσημείω σεν αλματικήν εξέλιξιν. Όταν δέ ώς προβλέπεται έξασφαλίσημονΕμως συγκοινωνίαν διά τή; σκυροσΐρώ σεως τή: δδοθ, τότε άσρχλ&ς θά παρουσιάση άληθινά θαύματα. Τό Άσήμι, χάρις εί; την εδρυ τάτην χρήσιν λιπασμάτων καί την γενίκευσιν των έπιστημονιχών με θόδων καΧλιεργείας έχει τεραστί αν παραγωγήν γεωργικών προιάν των. Ή παραγωγήν των δημητρια κων έτριπλασιάσθη την τελευταίαν δεκαπενιαετίαν. Τοθ ελαίου καί των άμπελουργικών καθώ; καί. τοθ καπνοθ, έπίσης. Και συνεχί ζονται έντατικά αί καλλιέργειαι Νέα ελαιόδενδρα καί άμπέλια φυ τεύονται. Ή καλλιέργεια των δή μητριακών καί των καπνών συ στηματοποιεΐται συνεχδς καί βελ τιοθται. Οί Άσημιανοί είνε τόσον φίλεργοι δσον είνε καί προοδευτι κοί. Απόδειξις ή συνεχή; αύξη¬ σις τής παραγωγής άλλά καί τα έργα πολιτισμοθ πού κατεσκευά σθησαν είς τό χωριό τα τελευ¬ ταία έΐη: Τό νέον θχυμάαιον ά¬ πό πάσης απόψεως σχολείον. Τό δδραγωγείον, ή άγορά. Είναι έρ γα πού έδωκαννέαν όψιν καί νέαν ζωήν καί κίνησιν είς τό χωριό. Ιδίως ή λαϊκή άγορά πού λίΐ τουργεΐ άπό διετίας καί πλέον κά θε Πέμπτην, έδωκε νέαν ώθησιν είς την εξέλιξιν τοθ Άσηαίου. Διότι πρέπει νά σημειωθή 3τι ήίγο ρά αύ:ή, είς την οποίαν οαγκεν· τρώνονται πλήθη κόσμου έκ Μο νοφαταίου, Μϊλεβυζίου, Τεμένους καί Πεδιάδος καθώ; και έξ Ήρα κλει'ου, έχει πάντοτε εξαιρετικήν επιτυχίαν. Καί συμβάλλει είς την ανάπτυξιν καί τής έμπορικής κινή σεως καί ζωή*ς τοθ ώραίου χωρί ου έκ παραλλήλου πρός την ση μειουμίνην συνεχή γεωργικήν πρόοδον. - "Ετσι τό Άσήμι, συνεχδς έξε λισσόμενον θά καταστή ασφαλώς πολύ συντόμως ένα άπό τα πλου σιώτερα, τα γραφικώτερα καί τα πλέον πολιτισμένα χωρία τοθ νο μοθ μας. Καί θά έχη δημιουργή σει μόνον τού την πρόοδον καί τόν πολιτισμόν τού. ^|1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΐυΐΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ Ι! ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΜΙΙ1ΙΙΙ 1Ι_= Ξ ΑΤΡΑ95Ο (&ΒΕΟ1Α) ΓΕΟΡΓΟΙ £ ΚΤΗΜΑΤΙΑΙ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ Μόνον οί ψεκαστήρες μας καταοκευάζον- ται μέ γνήσκα ίταλικά έξαρτήματα ΧΦΙΝ>
  •ΤΑ. τού Έργοστασίου Α- καί Α. ΝΤΕΛ
  ΤΑΛΙΑ, Ιταλίας τού οηοίου, ώς γνω¬
  στόν, έχομεν την «ποκλειστικότητα διά την
  Έλλάδα.
  Ή είς ημάς χαταχύρωαις παρά τής
  ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕ-
  ΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  2300
  .
  •ΕΙΛΣΤΗΡΟΙ
  ΣΙΝΤΑ
  ε
  ι
  κατά τόν Διαγωνισμόν τής 9-1-39 ;
  καί αί προπωλήσεις μας 1 Ϊ»ΟΟ ·**εκαατή Ι
  ρων είς ιδιώτας είναι ή μεγαλυτέρα μας ρε« ]
  κλάμα. Ι
  Μην τταρασορεσθε άπό τάς άπομιμήσεις τού συναγωνισμοθ καίτοι ή ποιοτική |
  ύπεροχή μας καί αί τιμαί μιλοθν μοναι των... ΟΙ γνήσιοι ψεκαστήρες «ΣΙΝΤΑ» ;
  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ λόγω τής τελείας κατασκευής των μέ τα γνήσια Ίταλικά έ- |
  ξαρτήματα ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ πωλουνται είς τάς κάτωθι τιμάς.· )
  ΣΙΝΤΑ Μο 1 άνευ διϋλιστηριου Δρχ. 975.— |
  » > 1 μετά > > 1.000.— ;
  > » 1 :μετά άναδευτηρος καί διϋλιστηριου 1.050.— |
  Διαρκι)ς παρακοτοβήκη φεκαοτήρων "Σίντα", γνι,σΐων Ιταλικόν άν- |
  ταλλακτικών «Σφίντα», Οειωτήρων Ντέλ Τάλια ;
  'ΕπισκευαΙ δωρεάν. Τριετής εγγύησις. !
  Γενικοί Άντιπρόσωποι δια την Έλλάδα των Έργοστασίων ΣΙΝΤΑ Γιαννβκοπούλου «αί ΛΑ
  ΙΦΙΝΤΑ Α. χαΐ Α. ΝΤΕΛ ΤΛΛΙΑ, Ιταλίας
  Τεχνικόν Γραφείον ΜΑΟΥΡΟ και ΠΟΛΙΤΗ Ηράκλειον-Κρήτης ϊ
  ΙΙΙΙΗ1ΙΙ1ΙΙΙΗ1Ι1ΙΙΙ1ΙΙ1111ΗΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΙΙΙΙ111111Ι1Ι1ΙΙΙ1ΙΜΙΙΙ11ΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙ11111ΙΙΜΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙ1ΗΙ11ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙ
  II
  ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ1Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΐΙ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Έπαναληπτικής πλειοδοτική;
  δημοπρασίαν
  Ή Διοίκησις Χωροφυλακής Η¬
  ρακλείου διακηρύττει δτι, μή κρι-
  θείσης Εκανοποιητικής τής γενο¬
  μένης προσφορας κατά την ένερ
  γηθεΐσαν επαναληπτικήν δημοπρα
  οίαν τής 12 τρέχ. μηνός διά την
  μίσθωσιν τοθ δικαιώματος τή;
  σφραγίσεως των μέτρων καί σ:αθ
  μών τής περιφερείας της, διά τό
  χρονικόν διάστημα άπό 1ης Ία
  νουαρίου 1939 μέχρι τής 31 Δε¬
  κεμβριού 1940, Ιπαναλαμβάνεται
  αθΐη την 19ην Φε6ρουαρίου1939
  ημέραν Κυριακήν *αί ώραν 1Ο*—
  12 έν τω Καταστήματι τοθ Ά
  στυνομικου Τμήματος Ηρακλείου
  καί ενώπιον τριμελοθς εξ Άξιω
  ιιατινίδν Έπιτροπή; καί καλοθν
  ται οί βουλόμενοι δπως λάβωσι
  μέρος.
  Οί σχετικοί δεοι τή; δημοπρα
  σία; εισίν κατατεθειμένοι είς τα
  Γραφεΐα τή; Διοικήσεως ημών
  καί είς τα τοιαθτα τοθ Άστυνομι
  κοθ Τμήματος Ηρακλείου καί είς
  τάς 'Υποδιοικήσεις χωροφυλακήν,
  ένθα προσερχόμενοι οί βουλόμε
  μενοι δύνανται νά λαμβάνωσι
  γνώσιν.
  Ηράκλειον τή 14 Φεβρουαρίου
  1939. _
  Ό Διοικητής Διοικήσεως
  Έμμ Όρφανουδάκης
  Ταγματάρχης
  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
  ..ΗΜΥΡΟΒΟΛΟΣ"
  Β. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
  ΠΑΡΑ ΤΩ ΚΑΜΑΡΑΚΙ
  Κατά την περίοδον των
  απόκρεω θά σάς παρου¬
  σιάση γλυκά έξαιρετικά
  μέ τα άγνότερα ύλικά,
  κατασκευαζόμενα πσρ'εΐδι
  κοθ τεχνιτού.
  Μεγάλη παρακαταθήκη
  κουφέτων, μπομπονιε-
  ρών διά γάμους καί βα
  πτΐσεις.
  Λυνάμεθα νά σας έξυ-
  πηρετήσωμεν διά κάθε πα¬
  ραγγελίαν σας.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον έ-
  πιπλιομένον παρά χαλή οίχογε-
  νεία. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  —Διορισμοί γυμναστών.
  Διά Β. Λ. άναοΊορίζβτοα δβυ
  τεροβαθμία καθηγήτρια της γυ
  μναστικής επί βαθμώ κ»1 μισθώ
  ίίσηνπτοΰ καί τοποθετεΐτκι αίς
  τό Γυμνάσιον "Ανίρου η Μαρία
  Κυριακάκη. Έπίσπί 6 κ. Ίμ. Λί
  ' κανίδης ύιορίζεται γυμναοτης έ
  ίπΐ βαθμώ καί μισθω άχολούββυ
  είς τβ Άστιχβν Σχολείον Έλ«β
  ■ σωνος.
  —Προαγωγαι αξιωματικών.
  Διά Β. Λ. προάγονται είς άν
  θυποφαρμακοπβιβύς οί κ.κ. Δ. Δα
  βάκπς καί Ι. Δημόπβυλος. Είς
  ταγματάρχην προάγεται β έχ
  Κρήτης μοίραρχος κ. Γ. Χατζη
  δάκης καί είς μοιράρχους ο! υ
  πομοίραρχοι κ. κ. Χατζηδάκης
  καί Ι. Σταματάκης ή Σηφάκης.
  — Ή είσαγωγή έμπβρευμά
  των έκ Σουηδίας.
  Τό υπουργείον Έθνικής ΟΙκο
  νομίας δι' έγγράφβυ τού πρός
  την Τράπεζαν τής Ελλάδος γνω
  ρίζίΐ δτι ή ίπιτροπή παθητικήν
  κλπριγκ δύναται προσωρινώς νά
  χορηγήση αδείας ϊίσαγωγής ώ.
  ρισμένων έμπορευμάτων έκ Σοο
  ηδίας συ'θλικης άίίας δραχ.
  23 501.500. Αί άδειαι πρβπ«ι νά
  χορηγηθοΰν διά τό άπό 1ης
  Φεβρουάριον μέχρι τέλους 'Α
  πίΐλίου έ. έ. χρονικόν διάοτημα.
  Μεταξύ των ϊϊίών δι' ά δύναται
  νά χορηγηθοΰν άδειαι εϊσανωγης
  είναι ή ξυλεία οίκοδομικής, δέρ
  ματα άκατέργαατα κ.λ π.
  —Παρασημοφορία τοΰ Ιω.
  Βογιατζάκη.
  Καθ' ά εγνώρισε τηλεγραφικώς
  έ Πρόεδρος τοΰ Σώματος Έλλή
  νων Προσκόπϋν μ. 'Αντών. Μπί
  νάκης πρός τόν Περΐφερειακόν
  "Εφορον Προοκόπων Ηρακλείου,
  τό Διοικητικόν Συμβουλιον τού
  Σώματος κατά την τελευταίαν
  τού συνεδρίαν, άπβνβιμϊ τό Μϊ>
  τάλλΐον των Φίλων τοΰ Προσκο
  πιβμοΰ πρός τόν τέως Δήμαρχον
  Ηρακλείου κ. Ιωάννην Ββγια-
  τζάκην διά τάς έξαιοϊτικάς ύκη
  ρεσίας τάς οποίας ϊχβι ττροοφβ
  ρει είς τόν Προσκοπιαμόν καί
  τα θκρμά φΐλοπροβκοτικά αΐσθή·
  ματα τα οποΐα έπεδείξατο.
  —Διημερεύοντα καί διανυ
  κτερεύοντα φαρμακείω.
  Σήμερον Κυριακήν 19 Φββρου
  αρίου θά διημβρευσουν τα φαρ
  μακεΐα: Έμμ- Ματζαπβτάκη,
  Έμμ. Ζαχαριάδη καί Γβωργ.
  Σφακιανάκη. ®χ διανυκτβρΐυ
  σουν δέ τα φαρμακεΐα Γϊωργ.
  Μαβαριωτάκη καί ©βοδ. Οίβδ&ί
  ρίδη. Αυριον 20 Φ'βρουαρίου
  θά διανυχτβρεΰσουν τα φαρμα
  κβΤα'Εμμ. Ματζαπβτάκη καί Μιχ.
  Τζομπανάκη.
  Εξπρές θαλαμηγόν
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ δλόκληρα διαμερΐ-
  σμαχα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς Από 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τή"νόν, Μύκονον, Ί-
  καρίαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π. ΚΟΡΠΗ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  .
  Γ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Κυρισκής
  19 Φεβρουαρίου 1939
  120/Ώβα
  ΖΩΗΡΑ Η ΙΙΙΗΐΙ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  Τι εζήτησεν ό Φράνκο άπό τόν Χίτλερ.
  Ή εξέλιξις τού ίσπανικοΰ ζητηματος.
  ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕ&ΡΟΥ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι
  πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον ά-
  νανέρουν ότι εσημειώθη είς Παρισίους
  ζωηρά διπλωματική κίνησις διά τό ί·
  σπανικόν ίζήτημα.
  Ό πρόεδρος τής κυβερνητικάς Ί-
  σπανίας κ. Άθάνα, άναζητεϊ την πρόσω·
  πικότητα εκείνην ή όποία θά δυνηθή νά
  προέλθη είς συμβιβασμόν μετά ^ τού
  στρατηγού Φράνκο ή" νά συνεχίση άπο·
  τελεαματικώς τόν πόλεμον κατά των έ
  θνι«ών.
  Ανεξαρτήτως όμως των ένεργειών
  τούτων τού προέορου ' *θάνα,οί γ*λλι·
  χοί πολιτκοί κύκλοι παρακολουθοΰν
  μετά προσοχής τό ίσπανικόν ζήτημα^ καί
  μελετοΒ ν τό δυνατόν τής έπιβολής είρη-
  ν&κής λύσεως αυτού είς αμφότερα τα άν
  τιμαχόμενα μέρη.
  ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ι. ΑΘΑΝ Α
  ΒΑ ΥΠΟΒΑΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ,Πα¬
  ρισίων τηλεγραφήματα είς περίπτωσιν
  άποτυχίας των προσκαθειών τού, ό πρό
  εδρος τής κυβερνητικής Ίσπανίας κ
  Άθάνα θά υποβάλη την παράίτησίν τού
  άπό τού προεδρικοΰ άξιώματος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 ΦεβρουσρΙ
  ου (τηλεγραφικώς). — 'Υπάρ
  χούν πληροφορίαι 8τι ό στρα
  τηγός Φράνκο είς την επι
  στολήν αΰτοθ πρός τόν καγ
  κελλάριον ΧΙτλεο προτεΐνει
  την σύγκλησιν τριμεροθς δια
  σκέψεως τής έθνικής ΊσττανΙ
  άς καί των κρατών τοθ άξο
  νος. Ή διάσκεψ.ς αυτή θά
  επιλήφθη τής έξετάσεως τού
  ΙσπανικοΟ ζητηματος καί τής
  ανασυγκροτήσεως τοϋ νέου
  ίσπανικοΰ κράτους
  Είναι άγνωστον εάν ή Γαλ
  λ(α κσί ή Αγγλία έγκρΐ
  νούν μίαν τοιαύτην διάσκε
  ψιν ή θά υΐοθετήσουν τα
  μέλλοντα νά διατυπωθοΰν
  είς αυτήν πορίσματα.
  Ο ΜΠΕΚ ΠΡΟΣΕΚΛΗΘΗ
  ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙ! ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  —Ό ύπουργός των Εξωτε¬
  ρικών τής Πολωνΐας συνταγ
  μστάρχης κ Μτιέκ, προσεκλήθη
  Οττό τής άγγλκής κυβερνή
  σεως επισήμως είς τό Λονδϊ
  νόν.
  Κατά την διαμονήν τού είς
  την αγγλικήν πρωτεύουσαν
  ό κ Μττέκ θά συνομιλήση
  μετά των κ. κ. Τσάμπερλαιν
  κσί ΧάλιΦαξ επί των ζητημά
  των της κεντρικής Εύρώπης.
  ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑ
  —Τηλεγραφείται έκ Παρι
  σΐων δτι ό πρόεδρος τής Ί
  σττανικη"ς Δημοκρατίας κ. Ά
  θάνα θά εκδώση διάγγελμα
  πρός τόν ίστισνικόν λαόν το
  νΐζων δτι αί δυσχέρειαι αίτι
  νες άνεφύησαν έκ τής τελευ
  ταΐας εξελίξεως των πραγ
  μάτων έν Ισπανία έπιβάλ
  λουν είς αυτόν την παραί
  τησιν έκ τού άξιώματος τού.
  ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
  ΤΟΥ ΕΒΙΤΕΑΕΙΟΥ ΤΒΜ ΚΥΒΐΡΒΗΤΙΚΡΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ
  Παρισίων ότι ό άρχηγός τού έπιτελεί-
  ου των κυβερνητικών στρατηγός Ρόχο,
  παρητήθη τής θέσεώς τού. Ώς έδήλω·
  βεν ό παραιτηθεΐς στρατηγός, ή περαι¬
  τέρω αίματοχυαία έν Ισπανία θεωρεί·
  ται παρ' αυτού άσκοπος.
  ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΒΙΑΣ
  ΥΗΟ Τ8Ν Ε Β ΗΙΚ Ο Μ ΑΕΡ10ΑΑΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Καθ* α τηλεγρα¬
  φείται έκ τού έξωτερικού τα έθνικά άε·
  ροπλάνα έβομβάρδ'.σχν σήμερον την
  Βαλένθιαν.
  "Υπό των άεροπλάνων έβομβαρδί-
  σθη ό λιμήν καί αί στρατιωτικαί έγκα-
  ταστάαεις τής πόλεως ώς καί ωρισμέναι
  χεντρικαΐ συνοικίαι.
  ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝΤΑΣΙ!
  ΤΒΗ ΣΧΕΣΕΟΝ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΓΛΛΑ1ΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Αί υπάρχουσαι
  σήμερον πληροφορίαι έκ Παρισίων καί
  Ρώμης φέρουν ώς υφισταμένην πάντο-
  τε την έντασιν των σχέσεων Ιταλίας καί
  Γαλλίας. Ό τύπος εκατέρωθεν συνεχί·
  ζει έπιθετικήν άρθρογραφίαν.
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ Ε
  0ά επιδιωχθή εύρεΐα ^
  καί μεθοδική καλλιέργεια της έλαίας.
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ* ά αγγέλλε¬
  ται, συνεχίζεται η μετακίνησις μεγάλων
  μονάδων έθνικού σρατο5 πρός την κεντρι
  κήν Ισπανίαν. *Εκ των μετακινήσεων
  τούτων αυμπεραίνεται ότι προετοιμά-
  ζεται ή μεγάλη επίθεσις τού Φράνκο
  εναντίον των κυβερνητικαί είτε είς
  Μαδρίτην, είτε είς την γραμμήν Βα·
  Τό Υπουργείον τής Γε
  ωργΐας αποδίδον Ιδιαιτέραν
  σημασίαν είς την αύξησιν
  τής έτησΐας αποδόσεως των έ
  λαιοδένδρων, έχον δέ ύπ'
  δψ(ν τού καΐτήν πσραιηοη9εϊ
  σαν είς ωρισμένας περιφε
  ρεΐας άκσρπΐαν αυτών, συνε
  πε(α τής οποίας κατ' έπανά
  λήψιν έξεφράσθησαν άδικαιο
  λογήτως φόβοιέκ μέρους των
  κτημστιών ιτερΐ τής υπάρξεως
  ασθενείας των έλαιοδένδρων,
  | ένώ ώς διεπιστώθη ή άκαρ
  πία ωφείλετο είς πλημμελεϊς
  καλλιεργεΕας, απεφάσισε την
  σύστασιν είς δλας τάς έλαι
  οπσραγωγούς περιφερείας ά
  ποδεικτικών έλαιώνων εϊ<, τούς δποΐους νά έκτελεσθοθν απασαι αί καλλιεργηταί φροντίδες, ήτπ λΐπανσις, κλά οευμσ, όργώματα κ.λ π. Πρός τουτο απηύθυνε μα κράν εγκύκλιον πρός τούς προϊσταμένους των κατά τό πους Γεωργικών Ύπηρεσιών διά τής οποίας συνιστφ νά ένταθοθν αί προσπάθειαι πρός γενΐκευσιν τής μεθοδικής καλ λιεργεΐας τής έλαίας. Γνωρί ζει δέ πρός τούτοις δτι ά πό τοΡ?>ε έ^εκρΐθησαν κσί αί
  άνσγκαιοΓσαι πιστώσεις, μέ
  την συμπληρωματικήν μάλι
  σ"α πρόν-ιαν τής αυξήσεως
  τούτων, έφ' δσον ήθελε προκύ
  ψη άνόγκη.
  ΟΙ ΕΝΟΡΚΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΆΡΤΙΟΝ
  Είς χ ό ΠρωτοδικεΤον Ήρακλεί
  ου εγένετο χθές ή κλήρωσις των
  ένόρκων διά την σύνοδον τοθ κα
  κουργιοδικε,ίου μηνάς Μαρτίου: ΟΙ
  κληρωθέντβς δι* τόν Α' δωδικαή
  μερον τακτικοΐ ϊνορκοι είναι οί
  εξής: Μ. Παπαγεοργίου, Α Ε.
  Αρχοντάκης, Π. Ποατικάκης, Κ.
  Πολυδακης, Ά. Χανδάνος, Ί.
  Χρονάκης, Π. Παναγιωΐίδης, Γ.
  Ξηροιιδάκης, Μ. Λυδάκης, Ε. Γα
  λίνιανδς, Ζ. Βουρεξάκης, Σ. Ντα
  φέρμος, Ε. Δρακοντίδης. Μ. Δια
  λιινας, Κ. Ζ*χαριάδης,Ε Μ«*ιασ*Ε
  δης, Ά. Άνεμογιάνης, Γ. Μτιρου
  λιδάκης, Σ. ΚωσταντινΕδης,
  Έ. Βορεάδης. Άναπληρωματ,ικοΙ
  έκληρώθηααν, οί κ. κ. Ί. Βρα
  χασωτάκης, Ά. Ζαφειρίου, Έ.
  Πηγάκηί, Έ. Λογιάδης, Γ. Σμυρ
  νάκης, Δ. Άδάμης, Γ. Γιαλιτάκης,
  Έ. Σχιζάκης, Γ.Βρίντζος, Γ. Κα
  βαλάκης. Διά τό β' δωδεκαήμε
  μερον τακτικοΐ μέν έκληρώθησαν
  οί χ. κ. Γ. Καστρινάκη;, Ί. Άλ
  μπαντάκης, Έ. Αεοντίδης, θ. Δια
  μαντόπουλος, Μ. Καστελάκης, Δ.
  Χανδάνος, Έμμ. Κονδυλάκης, Έ
  Περάκης, Κ. Άλεπουδέλης, Κ.
  Δρετάκης, Σ. ΣπαγουλΙδης, Ν.
  Καορατζής, Ά. Μετοχιανάκης, Ί.
  ϋαπαι'οάνου, Έ. Άρχατζικάκη',
  Γ. Προβατίδης, Σ. Λιναρδάκης,
  Ί ΙΙρινιανάχης, Κ. Σφακιανάκης,
  άναπληρωματικοί δέ οί χ. κ. Έ.
  Ιΐρινιανάχης, Ν. Μιϊμαρακης, Ν.
  Παπαδάκης, Ί. Κατεχάκης, Ί.
  Μυλωνάκης. Δ. Έλευθεράκης, "1
  Ξανθάκης, Σ. Μυλοποταμιτακης,
  Κ. Αναγνωστάκης, Ν. Ματζαπε
  τάκης, Μ. Τζομπανάκης,
  Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ
  Κατόπιν τής άποφασισθεί
  σης έπιβολής είδικής φορο-
  λογίας επί των έλαιω&Ον
  διά την καταπολέμησιν τοϋ
  δάκου, τό υπουργείον τής
  Γεωργίας είδοποίησε τάς τε
  λωνιακάς αρχάς ότι ή είσφο
  ρά αυτή ίσχύει μέχρι τής 30ής
  Σεπτεμβρίου 1939 έπιβάλλεται
  δέ επί πασών των έξαγομέ
  νων είς τό εξωτερικόν έλαι
  ών εσοδείας 1938—39. Τό
  ποσοστόν τής είδικής ταύτης
  είσφορας ωρίσθη είς δραχ. μ[
  αν κατ' ό<άν Ή είσπραξις τής είσφοράς ένεργεϊται πάν τοτε είς τα Τελωνεΐα κατά την φόρτωσιν των έλαίων διά τό εξωτερικόν, άσχέτως τοϋ τόπου προελεύσεως αυτών. ΤΑ ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΑ ΕΜΒ3ΛΙΑ Πρός απάσας τάς κτηνιατρι κάς αρχάς εκοινοποιήθη δια ταγή τοθ ύπουργείου ΓεωργΙ άς διά τής οποίας συνιστά ται ή χρησιμοποίησις επί των μεγάλων μηρυκαστικών καί των μονόπλων τοθ εΐδικοθ άν τιλυσσικοθ έμβολίου τοθ κτη νιατρικοθ μικροβιολογικοθ £ρ γαστηρΐου. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΣ ΤΟΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Λ!Π*ΣΙΗΑΤΩΝ Πρός παρακολούθησιν τής καταναλωτικής χινήσεως των χηαικών λιπασμάτων κοθ' δ λην την χώραν, τό ϋτιουο γεΐον Γεωργίας διέταξί τούς πραϊσταμέναυς των κατά τό πους γεωργικών ύπηρεσιών όπως κατόπιν συνεργασίας των μετά των άντιποοσώπων των διαφόρων έταιριών, έλλη νίκων καί ξένων συντάξουν πΐνακα έμφσίνοντα κατά τύ πους συνθέσεως τό ποσόν είς χιλιόγραμμα τΛν κατανα λωθέντων χημικήν λιιτασμά των. Ό πίναξ δέον νά έμφα νίση την γενομένην κατανά λ ώσιν κατά τό χρονικόν διά στημα άπό 1 ΌκτωβρΙου 1937 μέχρι 31 ΣεπτεμβρΙου 1938. ΟΙ Μ1ΣΘ0Ι ΤΩΝ ΥΠ1ΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ_ΤΡΑΠΕΖΗΣ Υπό τοθ ύπουργείου των Οίκονομικών εξεδόθη διατσ γή πρός τούς ταμίας τοθ κρά τους διά τής οποίας καθ! σταται γνωστόν δτι οί μι σθοί των ύπαλλήλων τής Ά γοοτικής Τραπέζης δέν κα τάσχονται διά χρέη πρός τό δημόσιον. Συνεπώς ,αί τυχόν γενόμεναι κατασχέσεις είναι άκυροι. _____________ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΒΝΙΚΟΥ Ό ραδιοφιονιχάς σταθμίς Άθη νων θΐ μεταδώση σήμερον τό εξής πρόγραμμα: δ μετάδοοις α' λει τουργίας έκ τοθ ίεοοθ ναού τής Μητροπόλεως, 12 30' ποιχίλη μου οική, 13 40' είίήσεις, 14 μανϊολι νάτα χαί χορω>£α Αθηνών, δ)/σις
  Άντ. Φίλιππ», 14 45' μετβωρο
  λογικόν δελτίον, είδήσει;, 18
  15' ή «ώρα τοθ παιδιοθ», 18.45'
  παιδική χορωϊία τής Ελλάδος
  δ)ναις Αίνιάν, 19 ή «ώρα τοθ ά
  γρότου», 19.15' ρεαιτίλ τραγου
  διοθ υπό τής δίδος Μα8αταγγί
  λου, 19.45 όμιλΕα τοθ καθηγητοθ
  τού Πανεπιστημίου Π. Κοντοΰ μέ
  θίμα: «ή έθνική σημασΕα των α
  ναδααώσεων», 20 έλαφρά μουσιχή
  όρχήστρα Σειτανίδη—Βισβάρϊη
  20.30' είδήσΐις, 20.40 μουσιχή
  χοροθ, 21.15" άποκρηάτικο σχέτς
  22 νυχτεριναί ίίδήσεις, 22.1Ο' ου
  ναυλία τής βϋμφωνιχής δρχήστρας
  τοθ σταθμοθ υπό την διεύθυνσιν
  τοθ χ. Εύαγγελάτου. Πρέγραμμα:
  Μπούργκμαιν. «Τό ρομάντσο τοθ
  πιερρότου καί τής χολομπίνας»
  α' αερενάτα τοθ πιερρότου, β' έρω
  τιχό ντουίτο, γ'γαμήλιος χορός δ,
  γαμήλιος πομπή Γιόχαν Στράους«δ
  Βζρώνος άτσ[γγανος»είσαγωγή, 6:
  εννέζικο αίμα, Βάλη ίστορίις άπό
  τό δάσος τής Βιέννης Περσιχόν
  έμδκτήριον, σΐι καί σύ άπό την
  όπερέτΐα «Νυχτερίδα» ατόν ώ
  ραΐο γαλάζιο Δούναβι, 23 30' έλα
  φρότραγοθδι &<ιό τής κ. Σίύλας Στήβενς καί μουσιχή χορ&Ο, 24 τελευταίαι είδήιεις, 24 ΙΟ' μουοι 1) χοροθ. ΟΙ ΕΛΜΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑΙ ΚΜ Ο ΑΗΜίΡΧΟΣ «. ΓΕΩΡΠΙΔΗΣ Κατόπιν ψη^ίσματος τοϋ Διοιι-η-ικτΟ ΣτομβουλΙου τοθ συ^δίσαου έλαιοχρωματιστών Ηρακλείου ό δήμαρχος Ήρα κλείου κ. Μηνάς Γεωργιά δή- ά^εκηούχθη έπίτιμος πρό εορος αύΐίον. Αντίγραφον τοϋ ψηφ'σματας τούτου επεδόθη χθές υπό των ενδιαφερομένων πρός τόν κ. Δήμαρχον. ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΑΙ ΤΗΣ Ε.Γ.Ο.Η.ΕΙΣΠΕΙΡΑΙΑ Κατά τηλεγράφημα των ά φιχθέντων είς Πειραια άθλη των τής Ε,Γ.Ο.Η., ή πρωτα θλήτρια ποδοσφαιρική ομάς τής Κρήτης έλπίζει κατά τόν προσέχη άγωνά της μέ την αντίπαλον της «Όλυμπιακόν» Πειραιώς νά τιμήση όπωσδή ποτε τα κρητικά χρώματα. ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ ΚΡΗΤΟΣ ΣΤΑΦΙΔΕΜΠΟΡΟΥ Διά ΒασιλικοΟ διατάγματος δημοσιευθέντος είς την Ιτιίση μόν έφηαερίδα τής24)1)39 άπε νεμήθηδ άργυροθςσταύρος τοθ Τάγματος τοϋ Φοίνικος είς τόν έν Τεργέστη συμπολίτην σταφιδοβιομήχανον κ. Έαμαν. Τρακάκην διά την έν τώ έξω τερικώ έμποοικήν καί κοινωνι κήν τού δράσιν. Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΟΝ ΑΡΟΥΡΑΙΟΝ ΤΟΥ Ν-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διά κοινής αποφάσεως των ύπουργών Οίκονομικών καί 'ΕΘλ ΟίκονομΙας κηρύσσεται προσβεβΧ.ηυ.ένος υπό άρουραί- ων ό νομός Ηρακλείου. Ή ανωτέρω απόφασις ελήφθη μετά σύμφωνον γνώμην τοθ Γεωργικοϋ Συμβουλίου καί συμφώνως πρός τόν νόμον πε ρ! καταστροφής άρουραΐων καί άκρίδων. ΥΠ4ΛΛΗΑΙΚΜ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ Αποφάσει τοϋ κ. ύπουργοϋ τής Γεωργίας τίθεται είς την διάθεσιν τής Γεν. Διοικήσεως Κρήτης ό επαρχιακάς γεωπό νος Όδ. Θεοχάρης. Έξ ά λ λου μετατΐθεται είς "Αγ. Ν ι κόλαον ώς διευθυντής τοθ Γ ε ωργικοϋ Ταμείου Λασηθίου 6 κ. Βασίλ. Ξανθάκος. Έτιίσης ό κ. Γ. Αναστασάκης μετα τίθεται έκ τής Γεωργικής 'Υ πηρεσίας Χανίων είς Ρέθυμνον καί ό Θ. Κόκκινος έξ Ή ρΐκλείου είς Λάρισσαν, 30 Πρωϊνή ΓΑΑΑΙΚλ ΠΟΑΕΜΙΚΑ ΗΓΚΥΡΟ ΒΟΑΗΣΑΝ ΕΙΣ ΑΙΣ ΤΗΣ ΧΑ Ί ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΗΑΠΛΗΣΕΠΙΣΚΕΨΕΰΣΤΗΣ ΝΗΣΟΥ; ΑΘΗΝΑΙ 18 «1>»6ρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Έν σχέσει μέ
  την κατάληψιν τής μεγάλης κινεζικής νή
  σου Χαϊν^άν υπό των Ίαπώνων καί τα
  προκύψχντα ζητήματα μέ την Γαλλίαν
  καί Αγγλίαν, τηλεγραφείται σήμερον ό
  τι μοϊρα γαλλικών πολεμικήν διετάχθη
  νά «λεύση είς Χαϊνάν. "Ηδη τρία γαλ
  λικά πολεμικά κατέπλευσεν είς τόν κυ¬
  ριώτερον λιμένα τής Χαϊνάν.
  Κατά τάς υπαρχούσας πληροφορίας
  ή Γαλλία προτίθεται νά εξακριβωθή ε¬
  πιτοπίως τάς συνθήκας αΐτινες προεκά¬
  λεσαν την κατάληψιν τής νήσου υπό των
  Ίαπώνων. Λέγεται μάλιστα ότι παρά
  τήεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —-Κατά τάς έξ Ά-
  μερικής πληροφορίας ό έφοδιασμός
  τής Γαλλίας δι» άεροπλάνων θά συνεχι¬
  σθή. Είς τό σημείον τούτο ό Ρούσβελτ
  προτίθεται νά άδιαφορήση δια πάσαν
  αντίδρασιν, θεωρών τόν έφοδιασμόν δι-
  καίωμα τής κυβερνήσεως τού και ύποχρέ
  ωβίν της πρός τας δημοκρατικάς χώρας
  τής Εύρώπης.
  ΕΠΙΣΤΟΑΗ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΠΡΡ- ΤΟΗ ΚΑΓΚΕΑΑΑΡΙΟΝ ΧΙΤΑΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίου (τοθ
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα,
  έκ τού έξωτερικού βεβαιούν ότι ό στρα¬
  τηγός Φράνκο απέστειλεν επιστολήν
  πρός τόν καγκελλάριον Χίτλερ σχετι¬
  κήν μέ την επίλυσιν τού ΙσπανικοΟ
  «ροβλήματος.
  105
  4|0