96946

Αριθμός τεύχους

5097

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

22/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑ1:
  Αιγυπτου
  έτησία λίοαι 3
  έξάμηνος 2
  Άμεριχής
  ετήσιαι δολ, 15
  ίξάμηνοε » 8
  Τιμη
  καΐά φύλλον
  Δοαχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  22
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "^ ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5097
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣνΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  ΕΠΙ ΟΡΟΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ ΒΑΣΕΩΝ
  Αί συγκεντρωθεΐααι είς τό
  υπουργείον τής Γεωργίας
  πληροφορίαι έκ των διαφό
  ρων έπαρχι&ν τής χώρας,
  σχετικώς μ έ την εξέλιξιν
  ϊλων των καλλιεργει-
  ων είναι έξαιρετικώς ένθαρ
  ρυντικαί καί εύχάριστοι. Έ
  φέτος αί καλλιεργηθεΐααι έ
  κτάαεις είναι περισσέτεραι
  παρά ποτέ άλλοτε. Αί κα
  λαί τιμαί πού εξησφάλισεν
  ή ύπηρεσία συγκεντρώσεως
  σίτβυ είς τό προΐόν, είς β¬
  όας περιφερείας εισήχθη
  καί Ισχυσεν ό θεβμός, ένε
  θάρρυναν τβύς καλλιεργη
  τάς είς τό έργον των. Ή
  άξιοποίησις δέ μεγάλων έκτά
  σεων γής διά τής έκτελέσε
  ως των παραγωγικών έργων,
  συνέτειναν εις την κατ' έκτα
  σιν αύξησιν των καλλιερ
  γειών. Έξ άλλβυ, ή είσαγω-
  γή έπιστημβνικών μεθόδων,
  ή χρησιμοποίησις μηχανι
  κων μέσω ν, ή γενίκευσις
  τής γραμμικής σποράς χαϊ
  ή εύρεϊα χρήσις λιπασμά
  των αυνέτειναν είς σημαν
  τικήν βελτίωσιν των καλλιερ
  γειων καί είς την δημιουρ
  γίαν εύνοϊκών προϋποθέσε
  ών δι' ίχανοποιητικ ήν άπό
  δοσιν τής γής.
  Εάν λοιπόν συνεχιαθοΰν
  ευνοικαί αί καιρικαΐ συνθή
  και μέχρι τέλους καί δέν
  μεσολαβησουν θλιβερά ά πρό
  ©πτα, ή συγκομιδή θά εί¬
  ναι εφέτος έξαιρ&τικά πλου-
  σία. ©ά είναι μεγαλυτέρα
  άπό ποτέ άλλοτε. Ό μόχθος
  των γεωργών μας θά εύλο-
  γη8$. Ό Ιδρώς των 8ά γονι
  μοποιηθή. Καί ή έργασία
  των θ' άμειφθή. Έχει δέ
  κολοσσιαίκν σημασίαν ή αύ¬
  ξησις τής παραγωγής διά
  την χώραν, ©ά συντελέση
  '■ είς την βελτίωσιν καί των
  δημοαίων καί των ίδιωτικών
  οίκονομικών. ©ά βοηθήση
  είς την ανύψωσιν τής στάθ
  μης τοΰ βιωτικοΰ έπιπέδου
  τοδ λαοΰ. ©* συντείνη είς
  την ανάπτυξιν τοΰ πολιτι
  ομού, είς την πνευματικήν
  καί διανοητικήν ώθησιν.
  Καί θά δημιουργήση τάς
  προϋποθέσεις πλήρους οίκο-
  νομικής καί πολιτικάς χει
  ραφετήσεως τής χώρας. ©ά
  απαλλάξη δηλαδή τόν τό
  πον άπό την έξάρτησιν των
  ξένων άγορών.
  Άπό την αντίληψιν αυτήν
  άλλωστε κινουμένη ή σημε-
  ρινή κυβέρνησις, ένίσχυσε
  ευθύς έξ άρχής κάθε δημι¬
  ουργικήν προσπάθειαν καί
  έθεσεν ώς κύριον έργον καί
  σκοπόν της την τόνωσιν δ-
  λων των παραγωγικών δυ
  νάμεων τής χώρας καί την
  οργάνωσιν τής οίκονομίας
  κατά τρόπον δημιουργοΰν-
  τα βάσιμον την έλπίδα αύξή
  αεως τής παραγωγής μέ¬
  χρι βαθμοΰ έξασφαλίζοντος
  την πλήρη έπάρκειαν τής
  χώρας. Καί την προσπάθει¬
  αν αυτήν συνεχίζει είσέτι
  μέ έντασιν είς ολους τούς
  τομεϊς. Καί είς την γεωργί
  αν καί την κτηνοτροφίαν
  καί είς την βιομηχανίαν καί
  είς την ναυτιλίαν καί είς
  την βιοτεχνίαν καί τό έμ
  πόριον καί είς την εκμετάλ¬
  λευσιν τοΰ όρυκτοΰ πλούτου
  τής χώρας. Μία εκδήλωσις
  δέ τής κυβερνητικάς προσπα
  θείας υπήρξε καί ή μετάκλη
  αίς ξένων είδικών διά την
  οργάνωσιν της παραγωγής
  επί συγχρόνων όρθολογιστι-
  κών βάσεων.
  Χρειάζεται ομως νά συ¬
  νεχισθή μέ μεγαλυτέραν ά
  κόμη έντασιν ή προσπα¬
  θεία αυτή. Καί νά συνεχισθή
  πλέον άπό τόν λαόν, άπό
  τάς έπιχειρήσεις, άπό τούς
  οίκονομικούς όργανισμούς
  καί τάς συνεταιρικάς όργα
  νώσεις. Ή κυβέρνησις έθε
  σε τάς βάσεις. "Ηνοιξε τόν
  δρόμον. "Εδωκε τάς κατευ
  βύνσεις. Παρέσχε καί παρέ
  χει αμέριστον την ένίσχυ
  σίν της, ηθικήν καί ύλικήν.
  Νά πράξωμεν λοιπόν καί β
  λοι οί άλλοι τό καθήκον
  μας. Νά έπιδοθώμεν μέ με
  γαλύτερον ζήλον καί περισ
  σοτέραν δραστηριότητα εί;
  τα δημιουργικά έργά μας
  Ή έργασία θ' άμειφθή. Διό
  τι ή Ελλάς δέν είναι χώ
  ρα τόσον πτωχή όσον ένομί
  ζετβ. Αποδίδει άρκετά είς
  οσους την έργάζονται καί
  την καλλιεργοϋν. Καί έ-
  χει την δυνατέτητα ν ά έ
  ξασφαλίση την αύτάρκειαν
  τού πληθυσμοΰ της. Ή δέ
  αύτάρκεια θά εξασφαλίση καί
  την πλήρη εθνικήν άνεξαρ
  τησίαν.
  Πεταχτά
  σημειώματα
  Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΕΣΧΗΣ
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
  Κοσμικόν γεγονός των ημερών
  απετέλεσε καί εφέτος δ χορό;
  τής Λέσχης Έπιστημόνων Ήρα
  κλείου τού παρ. Σαδβάτου. Ή επι
  τυχία τού υπήρξε άναμφισβήτη
  τος. Ή τάξις τού παραδείγματι-
  χή. Ή όργανωτική Έπιτροπή
  τοθ χοροθ, αποτελεσθείσα έκ των
  κ. κ. Κ. Μαμαλάκη, Έμμ. Ξχνθά
  κη, Ε. Γαλενιανού καί Έμμ. Πε
  ράχη Ιδωσε πο)ύ δικαίω; πολύ
  μεγάλην προσοχήν είς τάς προσ-
  χλήσιι;, τό άποτέλεσμα δέ τής τα
  χτιχτ); αυτής κατεδεΐχθη άμέαως
  άπό τό ανοιγμα τής αίθούαης
  τοθ «Ντορέ», τό οποίον «δέν έ
  πλημμύρισε άπό κόσμον» άλλ' έ
  χοσμήθη άπό την έχλεκτ&τέραν
  μερίδα τής κοινωνίας μας.
  Ή επισημότης τοθ χοροθ τή;
  Λέσχης Έπιστημόνων Ιμεινε καί
  πάλιν άμιίωτος. Τίποτΐ τό έξίζη
  τημένον κ«θ' δλην τού την διάρ¬
  κειαν. Τίποτι τό άντιαισθητιχόν.
  Είς δλα τάξις, είς, δλα πνοή καί
  χάρις έχπολιτιστική. Τα χοριυτι
  χά ζεύγη διαλεχτά. Πολλαί νέαι
  τουαλέτται κυρίων καί δεσποΐνί
  δών. Χάρματα έμφανίσεων καί
  οιλουέτται ζτ,λευταί. Τα χοριυτι
  χον τιρραΐν, άνετον διά τα χο
  ρΐά ζιύγη,τΐαρουσίαζι έναλλοιο
  . σομένους χρω^ατισμούς, είχόνας
  σπανίας, ώραιότητα; πού έγοή
  ι τΐυον.
  Ι Μεταξύ 11ης νυκτερινάς καί
  12η; ή αΐθουσχ τοθ «Ντορέ» εί
  ■ χε πληρωθή άπό τούς προσκεκλη
  μίνους, οί ίποΐοι κατενεμήθησαν
  μέ άνεσιν άπό τούς είσηγητ*;
  χαί όργανωτάς τής ωραίας αύΐής
  χοροεοπερίδο;.
  Διεκρίναμεν έκ των πρώτων
  τόν Νομάρχην χ. Ανδρ. Μάρκελ
  λον, τόν Είσαγγελέα χαί την κ.
  Βελλίνη, μέ κομψοτάτην λαμί, τόν
  πρόεδρον Πρωτοϊιχών κ. Κίναν,
  τόν Δήμαρχον χ. Μηναν Γεωργιά
  δην, τόν χ. χαί την χ. Μπλέτσα
  συμπαθεστάτην μέ ώραία χίτρινη
  τουαλέττα, τόν χ. χαί την χ. Μιχ
  Ηλιάδου μέ ώραιότατο αθηναι
  χό μοντέλο, τόν Φρούραρχον χ.
  Διαμαντόπουλον μετά τής χυρίας
  τού, τόν κ. χαί την χ. Άντ. Κα
  στρινάχη, ώραΐο σύνολον, τόν χ
  χαί φ χ Άρ. Μιχελιδάκη
  μέ ώραιοτάτψ μαύρη τουαλέτ
  τα, τόν χ. χ«ί τήν ^τ. Για
  μαλάχη, χ χαί δίδα Ζωγράφου
  πάλρόζ τουαλίττα, χ. χαί χ. Η.
  Κουφάκη μέ μ«ρΡο βελοθδο, κ.
  καί χ. Πρέβε, ώραία εμφάνισις,
  χ. χαί χ. Σωτηρίου θαυμασία τού
  αλέττα, κ. Χαί χ. Καστελλάχη
  μαυρη δαντέλλα, χ. χαί χ. Καπα
  ρουνάκη ώραία μαύρη τουαλέττα,
  χ. χαί χ. Πλέσαα άπό τάς συμ-
  παθεστέρας έμφανίσεις, χ. χαί χ.
  Ιωσήφ Άληγιζάχη, κ. και κ.
  Άλ. Γίωργιάδου, χ. χαί χ. Ήλιά
  δου ίατροθ, χ. χαί χ. Μαρχοδημη
  τράχη χ. χαί χ. Καναχάχη, χ. χαί
  χ. Ζιρβουδάχη ώραϊο οιίνολο, χ.
  χαί χ. Σχιζάχτ) τουαλέττα λευχή,
  χ. χαί χ. Γρυλλιωνάχη θαυμα
  σία τουαλέττα, ή χ, Περίδου μέ
  μαύρη δαντέλλ».
  Αί κυρίαι: Ίω.Άνεμογιάννη μέ
  σάξ βελοθδο, Πλάτωνα; άπό τούς
  γοητευτικωτέρους τύπους τής βρα
  δυ*ς μέ λευχή μουσελίνα έλλη
  νιχοθ σΐύλ, Τζίκχ μαύρη λαμέ,
  Γαρεφαλάκη, Μαντζαπετάκη, Σα-
  ριδάκη ίατροθ ώραία μαύρη τουα¬
  λέττα.
  'Ωραιοτάτη ή κ. Ε. Χατζάχη
  μέ λαμέ ρόζ τουαλέττα χαριτω¬
  μένην ή κ. Μανδαλενακη μέ
  μαθρο ταιρτα' ιδιαιτέρως θαυμα
  σθεΐσα ή χορευτκή δεινίτης τής
  χ.
  II.
  Περάκη μέ κομψή μαύρη
  τουαλέττα.
  Παρευρέθησαν έπίσης αί ζ κυρί
  αι: Ίερωνυμάκη, Γάβη, Γαρεφα
  λάκη μέ μαθρο βελοθϊο, Μαμα
  λάκη μέ ώραία λευκή τουαλέττα,
  Ίατρίδου μέ μαθρο βελοθδο, Πά
  ναγιωτίδου, Ζαχαριάδου.
  Διεκρίναμεν τάς δεσποινίδας
  Τ. Μπρουλιδάκη σατέν λευκό, Μ.
  Φοινικιανάκη μέ ώραία τουαλέτ
  τα σατέν ρόζ σέρ. Α. χαί Άφ.
  Γιαλεράκη, Λ. Άληγιζάκη, Έ.
  Στεφανίδου μέ σατέν σάξ, Έ.
  Πρατικάκης μέ ταφ·α μώβ, ΟΕκο
  νομίδου μουσελίνα σΐέλ, Μ. καί
  Ε. Γεωργιάδου, Όλ. Φραγκια-
  δάχη, Φ. Άρχατζιχάκη, Φ. Μη
  λιδάχη ταφτά ρόζ χαί τοΰλι, Μ.
  Ζΐρβουδάκη, Χρυσοΰ, Σ. καί Τ.
  Κακουράκη, Κασσέλου, Ραφτάχη
  ταφτα κίτρινο, Κορριλάκη.
  Τους χ. χ. Περάκην Γ., Ζερ
  βουδάκην Γρ., Ξανθάχην Έμμ.,
  Βαρδάχην, Άληκιώτην Μιχ. χαί
  Ιω , Κακουλάκην Μ., Σταυρακά-
  κην Ί, Κατεχάκην Νικ., Χρονί
  δην Γ , Γαλάνην, Καροθζον Γ.,
  Γαλενιανάν Κ. καί Έμ., Περάκην
  Μ., Δημόπουλον Ε., Γουναλάκην
  Β , Γκριδάκην, Μαρκόπουλον,
  Λογιάδην Στ., Χρυσόν χ. ά".
  Ό χορ&ζ τής Αέσχης Έπΐστη
  μόνων δέν εσημείωσε μόνον επι
  τυχίαν άλλά χαί ευθυμίαν άδι
  άπτωτον. Ή άτμοσφαΐρα τής χο
  ρευτικής αιθούσης ήτο διάχυτος
  άπό έορταστική χ»ρά, ένθουσια
  σμόν, ευχάριστον διάθεσιν.
  Αί ώ; αι τού διέρρευσαν γορ
  γά χαί άνεπηήδευτα. Τα περιβάλ
  λον τής εγκαρδιότητος πού τόσον
  ιίχε άναπτυχθή, συνετέλεσε μέγα
  λω; είς τόν ωραίον συνδυασμόν
  χοροθ να'. διασκεδάσεως πού είμ
  ποροθσε νά συνεχισθή όλοκλή
  ρους άχόμη ώρας χωρίς νά κου
  ράση κανένα. Απόδειξις δτι τό
  λυκαυγές ευρήκε πολλούς των
  προσκεκλημένων είς τόν χορευτι
  χον στίβον.
  Είς τάν χορόν αυτόν ένεφανΕ
  σθησαν αί ώραιόϊαται τουαλέτ
  ται τοθ ώραιόκοσμου. Εντέυθεν
  καί ή παραιήρησις δτι ό χορός
  των Έπιστημόνων θά επρεπε νά
  δίδεται τήν προτελευταίαν καί
  £χι τήν τελευταίαν έβδομάδα των
  Απόκρεω. "Ετσι θ' άπετέλει τήν
  αφετηρίαν τής έορταστιχής περιό
  δου τής έποχής αυτής άλλά καί
  τό έΎαυσμα τής άποχρηάτιχης χι
  ή
  Τό χοσμικόν Ηράκλειον θά έν
  Ή Ελληνική βιοτεχνΐα
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
  Μεταξύ των έχδηλώσεων τής έ
  πελθούσης έν Ελλάδι εξελίξεως
  τής βιομηχανίας χαί βιοτεχνίας ή
  "Εκθεσις Ζαχαροπλαστιχής παρέ
  χει χατά τάς ημέρας ταύτας ά
  πόδειξιν τής συντελεσθείσης προ-
  όδου είς τόν δημιουργιχόν τοθτον
  κλάδον _,τί)ς Έθνικής Οίκονομίας
  τής χώρας μας. Τό ενδιαφέρον
  τής κυβερνήσεως εξεδηλώθη άμέρι
  στον είς τήν δίοργάνωσιν τής Πά
  νελληνίου χαί Διεθνοθς ταύτης έκ
  θέσεως τής οποίας τα έγκαίνια ώς
  άνηγγείλαμεν εγένοντο έν τώ Ζαπ
  πείφ ενώπιον των επισήμων, δπό
  την προστασίαν τής Α. Μ. τοθ
  Βασιλέως.
  Φίλος τής «Ανορθώσεως» επι
  σχεφθείς την έκθεσιν, δίδει τήν
  κάτωθι περιγραφήν: Είσερχόμενοι
  είς τήν "Εκθεσιν καταλαμβχνέμε
  θα υπό αίσθήματος θαυμασμοθ
  καί ικανοποιήσεως διά την τελειό
  τητα τής εμφανίσεως καί τήν αρί¬
  στην ποιότητα των έκθεμάτων,
  πολλά των οποίων άποτελοθν έκ-
  πλήξεις τεχνιχής χαί καλλιτεχνί
  άς τοθ μέχρι πρό ολίγων άκέμη
  έτών είς λίαν περιωρισμένην δρα¬
  σιν εύρισκομένου κλάδου τής ζα
  χαροπλαστικής. Έν πρώτοις βλέ
  πομεν διάφοραι ειδή τής έπισιτι-
  στικής βιομηχανίας: Μακαρόνια,
  άλίπαστα, άλαντικά, άποστειρωμέ
  να τρόφιμα (κονσέρβες), ζύμαι άρ
  τοποιίας, κ. λ. π. Τα μπισκότα
  Παπαδοπούλου καί Άρτεμιάδη,
  μάς κινοθν τό ενδιαφέρον διά τήν
  ωραίαν εμφάνισιν καί τήν έκλε
  κτήν ποιότητά των που τα καθι
  στοθν εφάμιλλα των καλλιτέρων
  προϊό<·των τής Έσπερίας, άλλά καί τα έκθέμι<τα των λοιπων πΐρι πτέίΐον είναι έπίσης άξιοθαύ μαστα. Κατόπιν έπισχεπτόμεθα τα διά φορα περίπτερα τής ζαχαροπλα στικής χαί ζαχαρωδών προίόν των τα όποια καταλαμβάνουν τό μεγαλειτέρον μέρος τής έκθέ σεως. Έδώ ευρισκόμεθα πρό έκ πλήξεως. Ή βιομηχανία ΜΕΖ έμφανίζει είς καλαισθητικόν πε ρίπτερον τάς θαυμασίας παστίλ λιας, καραμέλες,ώ; καίτά λαμπρά άργυρά κομφέτα ποθ άποτελοθν έ*ν επί πλέον βήμα τής συντελε σθείσης προόδου είς τήν 6ιομη χανίαν των ζαχαιωδών. Ή διομη χανία τής σοκολάτας χαρουσιάζει θαυμασίαν πρόοδον. Δοκιμάζο μέν άπό τα ώραία σοκολατάκια Παυλίδου, Άτσάρου, ΡΓβπΙζ "Ιο> χαί μένομεν Εχανοποιημένοι
  θυμήται πολύν ΐσως καιρόν την
  επιτυχίαν, τήν τάξιν, την ευπρέ
  πειαν χαί τό διασχεδαστικό μπρίο
  τοθ χοροθ αύτοθ. Δι' αύτό καί ά
  ξίζουν των συγχαρητηΕίων μας οί
  μοχθήσαντες είς τα τής όργανώσε
  ώς τού.
  Ό οατανάς καΑάγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ
  17ο ν
  ΊΕπΐ τή βάσει νέων στοιχεΐων.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
  . Μιά Εστοριχή νότα έδονοθσετήν
  φωνήν τή; τσαρΕνα;.
  —Γρήγορα ΙΙαθλι ! Γρήγορα.
  Μήνυσε ναρθή δ δόκτωρ Ρεμεζώφ.
  Ό δόκτωρ Ρεμιζώρ νάρϋή άμέ
  σω;!
  — Άλλά, μεγαλειοτάτη, άπλώ;
  έσκόνταψί χαί έπεσε. Αίμάτωσε
  διότι έγρατσουνίσθηκε. θά τόν
  πάρω μέσα στό νοσοχομιίο νά τοθ
  δάλουν Ιναν έπίδεσμο. Δέν άξίζει
  τόν κόπον νά καλέση χανεί; για
  τρό μεγαλειοτάτη!
  —Δέν ξέρει; τί γίνεται, Ηαθ
  λε, δχι, δχι! Κάλεσε τό γιατρό.
  Πές τού π ώς άρχισε ή αίμορρα
  γία. Γρήγορα, γρήγορα!
  Χωρίς περαιτέρω αντίρρησις ό
  Παθλος εξήλθε τρέχοντας άπό τόν
  κήπον χαί διίσχισε τόν μαχρυν
  Ι διάδρομον των αύτοκρατορικών
  Ιάνακτόρων, πού ίδηγεϊ είς τήν
  Ι αίθουσαν τής φρουρα";. Έκ·1 επή¬
  ρε τό τηλέφωνο χαί έτηλεφώνη
  σεν εί; τόν ιατρόν, γνωστότατον
  έπιστήμονα τή; πρωτευούση;, ό
  οποίος, δπω; ενεθυμείτο ό Παθλος
  είχεν έπιστατήσει είς τόν τοχετόν
  τής τσαρίνας χατά τήν γέννησιν
  τοθ τσάρεβιτς.
  Ό πρίγκηψ Παθλο; ωμίλει στό
  τηλέφωνο μέ μιά νοσοκόμον τή;
  χλινιχής τοθ Ρεμεζώφ. Ό για
  τρό; έλειπε. Πήγε νά επισκεφθή
  τόν στρατηγόν Κουζνάτσακωφ, ό
  οποίος έπασχεν άπό άρθρίτιδα.
  Άν τό ζήιημα ήτο έπιΐ'ίον, ό
  πρίγκηψ ΙΙαθλος θά μποροθσε νά
  τόν δρ-ζ έχεϊ.
  Τοθ Κουζνάτσακωφ τό σπίτι ή¬
  το επί τής λεωφόρου Νίβσκυ. Ό
  άπό τήν εξαιρετικήν ποιέτητά
  των.
  Προχωροθντες έπΐσκεπτόμεθα
  τα διάφοραι περίπτερα των ώραιο
  τάτων είς εμφάνισιν χαί ύπερί-
  χως γευστιχων γλυχισμάτων των
  καλυτέρων ζαχαροπλαστείων τής
  Πρωτευούσης. Δοχιμάζομεν τινά
  έξ αυτών. 'Ομολογοθμεν την πλή
  ρη ίκανοττοίησίν μας άπό άσθητΐ
  κης άπόψεω; καί όργανοληπτιχής
  έξετάσεως. Άλλά ή έκπληξίς μας
  ΕκανοποιεΙ Ιτι περισσότερον τόν
  ενθουσιασμόν μας μέ τήν θέαν
  των ποικίλων χαλλιτεχνημάτων ζα
  χαροπλαστικίίς πού χοσμοθν τα
  διάφορα περίπτερα. Ό χώρος τής
  εφημερίδος δέν έπιτρέπει νά άνα
  φέρωμεν παρά ολίγα έξ αυτών
  Είς τό περΕπτερον Άδελφδν Γερα
  χάχη θαυμάζομεν τήν τελειάτητα
  των έκτεθίνΐων γλυκισμάτων,
  έπιτυχών άπομιμήσιων διαφόρων
  φρούτων (μήλα, φράουλες, σΐαφύ
  λια, μπανάνες, άγγουράκια, λΐμό-
  νια, δαμάσχηνα) καί θαυμασίαν
  τούρταν τήν όποιαν κοσμεΐ καλλι
  τεχνικάς είς εκτέλεσιν μποθστος
  τοθ Έθνικοθ Κυδερνήτου κ. "Ιω.
  Μεταξδ. Οί Άδελφοί Κανδηλιώ
  ρου παρουσίασαν ολόκληρον τόν
  Λυχαβητόν μέ τα δένδρα καί τήν
  έπ' αδτοθ εκκλησίαν. Τό ζαχαρο
  πλαστεΐον Ζωναράς κατεσκεύασεν
  έκ ζαχάρου τήν "Ακαδημίαν, - οί
  δέ κ. κ. Παναγιωτέιτουλος καί Κα
  ρύδης τό Ζίππεΐον Μέγαρον. Τό
  Άστόρια παρουσίασεν ώραϊα σάν
  φυσικά τριαντάφυλλα, λάχανα
  καί άλλα ειδή φυσικωτατου
  σχήματο; καί χρωματισμοθ έκ
  σακχάρεως καί πάοτας άμυγδά-
  λου Τό νέον ζαχαροπλαστείον
  Πικαντίλυ τό οποίον κατ' αύτάς
  τελεΐ επί τής ό5οθ ΙΙανβπιστημί-
  ου τα έγκαίνιά τού παρουσιάζει
  έξαιρέτου τέχνη; γλυκΕσματα έκ
  τελειοτάτης άπομιμήσεως τριαν
  χαφύλλων, σύχων, ίν άεροπλάνον
  άπό μαγιονέζα χ. ά.
  Ό κ. Ταραμπακος ζαχαροπλά
  στής των Άναχτόρων έξέθεσεν
  πανομιότυπον τής Άκαδημίας
  έκ ζακχάρεως τελεία; εκτελέσεως.
  Ό κ. Ψύλλας ζαχαροπλάστης
  τής Α. Β Υ. τοθ Διαδόχου 2ν
  άρνί τή; σούβλα; άπό παντεσπάν
  επί άνημμένης πυρας άνθράκων έκ
  ζακχάρεως τελεία; άπομιμήσεως.
  Ό κ Καλόθετο; «αροασίααεν επι
  τυχε?ς άπομιμήσει; διαφόρων
  φρούτων καί κοτολέττες άπό
  πάστα άμυγδάλου τόσον πιστής
  άπομιμήσεως ώστε δυσκόλως δια
  κρίνονται των φασικών.
  Πολλά καί δΐάφορα άριστουργή
  ματα ζαχαροπλαατική; 2χουν έχ
  τεθή καλλιτεχνικώχατα {« 6
  ποία καταγοητεύαυν τόν έπισχέ
  πτην μέ τήν αρτίαν εκτέλεσιν,
  τήν φυσικήν άναπαράστασιν χαί
  τήν λεπτήν καλλιτεχνικήν γραμ
  μην πού τα διακρίνε; δπως π. χ.
  ό Παρθενών εί; πιστήν άναπαρά
  στάσιν έχ τοθ φυσιχοθ, ίσΐιοφό-
  Ό άθλητισμός.
  Δέν θά σχολιάσωμεν την
  ήτταν των ποδοσφαιριστών
  μας είς τόν Πειραια—ύπάρ-
  χουν άλλωστε καί πλείστα
  I-
  λαφρυντικά υπέρ αυτών—δτι
  ή άντΐπαλος ομάς είναι άπά
  τάς ίσχυροτέρας τής χώρας,
  ότι τό γήπεδον ήτο ύγρόν,
  8τι οί παϊκταΐ μας ήσαν κου-
  ρασμένοι καί άλλα. Όΐτωσδή·
  ποτε, βέβαιον είναι 8τι ό ά
  θλητισμός ύστερεΐ είς τόν τό¬
  πον μας, έφόσον δέ έΐοιμαζό
  μεθα διά πανελληνΐους αγώ¬
  νας, τα Βενιζέλεια, οφείλο¬
  μεν νά φροντίσωμεν όπωσδή-
  ποτε διά τήν καλύτερον έμ-
  φάνισΐν μας. Τα άθλητικά σω·
  ματεΐά μας άς έργασθοθν άπό
  τώρα. Διότι θά είναι βεβαία
  εξωφρενικόν νά όργανώσω-
  μέν αγώνας, νά θορυβήσωμεν
  ώς πρός τόν άθλητισμόν καί
  νά μην κερδΐσωμεν είς τό τέ·
  λος οΰτβ μίαν νίκην. Άθλητάς
  εύτυχώς έχομεν. Άλλά χρειά¬
  ζεται βεβαία καί προπόνησις
  διά νά έχουν επιδοθείς.
  Ιω. Βογιατζάκης.
  Σύσσωμον σχιδόν τό Ήράχλει
  όν έχήδευσε χόες τόν τέως Δήμαρ
  χον χαί μετέπειτα νομιχόν σύμβου
  λον τοθ Δήμου μας Ιω. Βογιατζά
  κην υποχύψαντα είς τα έ*τη μα¬
  κράς κχί πολυμάχθου ζωή; χαί
  την εξάντλησιν μακράς ασθενείας
  καθ' ής δέν ΐσχυσαν αί φροντίδες
  προσφιλεστάτου άδελφοθ καί αί
  περιποιήσεις των οίκεΕων τού.
  Ό μεταστάς υπήρξε έκ των
  παλαιών πολιτευομένων τοθ τόπου
  μας. Έχρημάτισε πρωτοδίχης. Κα
  τόπιν δουλευτής χαί δπουργός επί
  Κρητική; Πολιτειαι μετά δέ τήν
  ένωσιν τή; μεγαλονήσου χαί συγ
  κεκριμένω; άπό τοθ 1915 Δήμαρ
  χο;, άγαπήαα; τήν πόλιν καί μο
  χθήσας διά τό καλόν τη; μέχρι
  τοθ 1929, όπότ,ε απώλεσε τόν
  έκλογικόν τοθ τότε άγώνα. Ό έκ
  λιπών απήλαυε πλείστων συμπα
  θειών διά τήν καλοχαγαθίαν τού,
  διά τήν κοσμικίτητα καί τήν
  δλην δρδσίν τού Ή κοινωνία
  μας τιμώσα τήν μνήμην τού ήχο
  λούθησε χθές έν άθρόα συρροή
  τήν έκφοράν τοθ λειψίνου τού μέ
  κατα^ανή θλίψιν.
  Ή «Άνόρθωσΐ;» συμμετέχουσα
  είς τό πένθος των οίκείων τοθ
  καλοθ τη; φίλου, άπευθύνει αυτοίς
  τα θερμότερα συλλυπητήοΐα.
  ρον πλέον πλησίατιον εί; ολίγον
  τρικυμιώδη θάλασσαν. Τό Δημο¬
  τικόν θέατρον Πειραιώς, έ λευκός
  Πυργος θ£σ)νίχη;, χ. ά. άντικιί
  μενά θαυιιασία; τέχνη; τώνόηοί
  ών ή ϋλη έξ όλοκλήοου άπο
  τελεΐται έκ σακχάρεω; λευχοθ
  ώίιν καί άμυγδάλων. Είς δλα γε
  νικώς τα περίπτερα μένομεν
  ίκανοποιημένοι διά τα έκλεκτά
  έκθέματά των.
  (συνεχΕζεται)
  Παθλο; ήξερε τό σπίτι. Επήγαι¬
  νε συχνά έκεΐ γιά τσάϊ δταν ήταν
  μάθη τή; τή; στρατιωτική; άκαδη
  μία;. Απεφάσισε νά πάη χαί νά
  ζητήση ό !διο; τόν ιατρόν.
  Κατίβηκε γρήγορα τα πλατειά
  σχαλοπάτια των άνακτάρων καί ί·
  ζήτησϊ τα αδτοκίνητό τού. Μόλις
  παρουσιάσθη τό &χάξι, χωρίς νά
  περιμένη τόν βαλέν άνοιξε μόνος
  τού γρήγορα τήν θορίδα, μπήχε
  μέσα καί διέταξε τόν σωφέρ:
  —Λεωφόρος Νέβσκυ, στοθ στρα
  τηγοθ Κουζνάτΐαχωφ. Μέ δλην
  την ταχύτητα.
  Ό πρίγκηψ Παθλος βρήκε τόν
  δόκτορα Ρεμεζώφ, ε*να βραχύσω-
  μόν κύριον, μέ μοθσι καί ματο-
  γυάλια, ακριβώς τήν στιγμήν που
  έτοιμάζετο ν' αναχωρήση άπό τό
  σπίτι τοθ στρατηγοθ Τοθ έξήγη-
  σε τούς λόγοας, οί ίηΆοι τόν έφε
  ραν εί; αυτόν. Μόλις ό Ρεμεζώφ
  ηκουσεν δτι ό τσάρεβιτς αίμάτωσε
  ή δψίς τού προσέλαβεν έκφρασιν
  σοβαράς ανησυχίας. Χωρίς νά εί¬
  πη λέξιν έμπήκεν είς τόν τηλιφω
  νιχόν θάλαμον, ποθ ήτο είς τόν
  διάδρομον τοθ σπιτιοθ τού Κουζνά
  τσακωφ καί εκάλεσε την Βιέν-
  νην.
  —θίλω τήν Βιέννην. Έ5ώ είνε
  ό δόκτωρ Ρεμιζώφ, τόν ήκουσεν ό
  Παθλος νά λέγη.
  Περισσότερον άπορών μέ τήν α¬
  νησυχίαν τοθ ίατροθ παρά μέ τήν
  άλλόφρονα αξίωσιν τής αύτοκρατεί
  ρας δπως κληθή άμέσως δ ίατρός,
  έ Παθλος τοθ είπε είς τόνον άπλό
  τητος:
  —Άλλά, δόκτωρ δέν πρόκει·
  ται παρά περί μιας ασημάντου
  πτώσεως.
  —Είνε χάτι πολύ σοβαρώτερον
  άπ' αύτό άπεχρίθη μέ βραδεϊαν
  φωνήν ό Ριμεζώφ. "Ηρχισε νά ο¬
  μιλή γρήγορα είς τό τηλέφω¬
  νον.
  —Ή Βιέννη; Ναί. θέλω νά ό-
  μιλήσω άμέσως είς τόν δόκτορα
  Φράντ Βόλφ.
  Κρατών άκόμη τό άκουστιχόν
  έστράφη πάλιν πρός τόν Παθ-
  λον.
  —Ήκούσατε ποτέ τί είνε αίμο·
  φυλία; είπε σοβαρώς.
  Ό Παθλος χωρίς νά τό θέλη
  έκλονίσθη έλαφρώς.
  —Ό θεΐος τής αύτοχρατιίρας
  απέθανε άπ' αύτό.
  Τό στ,όμα τού έτεντώθη εί; ίυ-
  θιΐ«ν γραμμήν. Αίμοφυλία! "Ητο
  χληρονομιχή άπό τό μίρος τήί
  τσαρίνας χαί έπικρέματο υπέρ τήν
  κεφαλήν των μιλαν τή; οίχογ··
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ι»
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όττερέττα Γ. Ξύ
  δή).— Σήμερον 2 παΓααΐάσεις: ώ
  ρα 6 2 1)2 ή άνατολΐτικη όηερέττα
  «Κισμέτ». Εσπερινή ή τιμητκή
  τής κ. Βούλας Νικολαΐδου μέ την
  πβρίφημην όπερέττα «Λούση».
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, ΚινηματογράφθΓ
  Αυριον έξεροιτική πρεμιέοα. Τό
  μεγαλούργημα τής Γαλλικής κινη
  ματονραφΐας: «Ό Πυργος τής
  σιωτιής» μέ τους ' "Αννα Μπέλ
  λσ, Πιέρ ΛαργκαΙ, Λέ Βιγκάν.
  ΜΙΓ<ΩΑ.—Σήμερον τό Εγχρωμο θαθμα: «Τούρα ή θεά τήε ζούγ κλας» μέ την Ντόροθυ Λαμούρ Κατάλληλον καί δι* παιδία. Καθ' εκάστην , άΐιογευματινή είς τα 6 1)2 μ. μ, Ό αγώνας για την ε¬ λευθερία τής Πατρίδος των τούς έκανε νά στε- νάζουν βαρεία υπό τό κνοϋτο τβΰ τρομερβΰ κα- τακτητοΰ! Ό πβθβς γιά την άποτίναςΊ τοϋ ζυγοΰ τής βκλαβιάς τούς κρα- τοΰσε Ισοβια στ«ν τάφο των ζωντανων πούταν γιά αύτούς ό ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ - Σκλάβοι — Πατριωτες στέναζαν υ¬ πό τό πέλμν μιάς κατα- θλιπτιχής τυραννίας κατα κτητδν καί τό μΐσος μιάς γυναίκας πού γιά τόν τουφεκισμό τού πατέρα της άψήφΐοε ε ρ ω τ α καί ζ ω ή, τούς έδωσε την ά· πολύτρωοι. Ο ΠΥΡΓΟΣ Τ »σΣ Άνναμπέλλα, Πιέρ Λαργκαΐι Λέ Βιγκάν. Ή μεγαλύτερη παρα· γωγή της εφετινής γαλ¬ λικής κινηματογραφίας. ΑΥΡΙΟΝ έξαιρετική πρεμιέρα στοϋ νεΐας σάν σηάθη τοθ Δ»μοκλίους, αάν μιά αναπότρεπτος κατάρα. €Η απάντησις τοϋ Ρεμεζώφ Σέν ήτο ένθαρρυντική. —Ό πάππος της έπίσης απέ¬ θανεν έξ αυτού, είπε οεΐων την κεφαλήν. Άλλά ό 'Αλέξιος; —Είν' αδύνατον! άνέκραξεν ά πιγνωσμίνως 6 Παθλος. Άλλά τό παιδί είνε δγιέσχατο, γεμΛτο ζωή χαΐ σφρΐγος! 16. — "Ετσι οάς φαίνεται έξωτερι κώς, άπεκρίθη ο Ρεμεζώφ· άλλά κάποιο στοιχείον λίίπει άπά τό βι'μά τοιι τοιι.^ΚαΙ τό παραμικράν τραθμα ημπορεί'νά τοθ φέρη αί μοραγίαν μέχρι 'θανάτου. —-Δέν ημπορεί λοιπον νά γίνη τίποτε; ίρώτησεν ό Παθλος μέ φω νήν ποΰ ίμαρτύρει άπΐλπισίαν. Ό Ρεμεζώφ ΰψωσε τούς ώμους τού. —Ό Βόλφ γνωρίζει πβρισσό τερα άπό δλους μας περί αίμοφυ λίας είπεν. Άλλά καί αύτά ποΰ ξέρΐι δέν είνε άρκετά. Τό μάνο π&ύ έλπίζω, εΖνΐ δτι θά ξέρη πώς νά σταματήση τούς πόνους. —θεέ μου! άνέχραξεν ό ΠαΟ λίς, ένώ ή μνήμτ) τού ττετοθσε π! σω πρός τλν Άλίξη παίζοντα, πρός τόν Αλέξη μαζί μέ τούς γο- νεΓς τού, εί ίποΐοι τόν έλάτρευον, πι,ός τόν Αλέξη πού Ιπρόδαλλεν είς τό μπαλκόνι των ανακτόί,ω* καί {έκύταζΐ τό πλήθος μέ άκτι· νοβολοθν πρόσωπον. * · * Επί δύο συνεχεΤς έ6δομά5ας αξιιοματικοΐ, Ιμποροι, διτάλληλοι, εργάται, χιορικοΐ παρηκολούθουν μέ ανησυχίαν τό δελτίον, πού ί Σημοσιιύετο χαλλημένον επί μιας πινακίδος έξωθεν τήςπύλης των άναχτίρων. Ιΐάντατι ή έκθεσις των θεραπόντιον ιατρών έλεγεν: «Ή κατάστασις τής αυτοθ αύ τοχρατορικής ΰψηλότητος έξαχολου θεΐ ηαραμένουσα σοβαρά». ουνεχίζεται ΖΗΊΈ1ΤΑΙ υπηρέτρια 4μέχρι 15 έχων παρα οικογενείας ανευ τίχνων. Πληροφορίαι παρά τώ χ. Γ. Τρείιζάχη έμπορορράπτη πλχ Βενιζέλον (ίφί) Κεμάλ Άτατούρκ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τοθ "Αρμστρογγ. 32ον Τό έργον ήτο δύσκολον τρσχύ, ύπεράνθρωπον. ΟΙ μή" νες διεδέχοντο αλλήλους κα άπό μηνός είς μή"να παρε τείνοντο αί πυρετώδεις προπα ρασκευαΐ. "Υστερα άπό τόν ενθουσιασμόν καί την χαράν είχεν άρχίσει νά παρατηρή ται ή μοιραία αντίδρασις. Ο πληθυσμοί εΤχαν άποκάμει ΟΙ χωρικοί καί πάλιν 6έν ζή τοΰσαν τίποτε άλλο παρά νά τούς άφήσουν ησύχους, νά καλλιεργήσουν τα γωράφιά των. Οί " Ελληνες εΤχαν φύ γει—ευρίσκοντο τόσον μα κρυά! Πρός τί λοιπόν δλα αυταί οί πυρετώδεις προετοι· μασίαι, Οί χωρικοί 6έν εβλε παν πλέον πού ύπήοχε κίνδυ νος. Εΐχαν κουρασθή. Δέν θά έτελείωνε λοιπόν ποτέ ούτος ό πόλεμος, "Ηθελον νά τε λειώση ό πόλεμος. 'Εκτός τής αντιδράσεως αϋ τής ό Κεμάλ προσέκρουεν άλ λην μίαν φοράν είς την άντι· πολίτευσιν. Την στιγμήν τοθ κινδύνου, είς τόν Σαγγάριον οί βουλευτοί τής έθνοσυνε λεύσεως τής Άγκυρας εΤχαν έκχωρήσει είς τόν Μουσταφά Κεμάλ άτιεριόριστον δικαιοδο οίαν δικτάτορος. Άλλ' ήδη έ θεώρουν καί αύτοί δτι εΐχε πσρέλθει 6 κίνδυνος. Καί έζή τουν πίσω τα δικαιώματα των οποίων εΐχαν είς τάς στιγμάς τοθ κινδύνου παραι τηθή! Πρός τιασαν κατεύθυν σιν εδιναν κι' έ'παιρναν αί ρα διουρ-νΐαι. Οί άξιωματικοΐ εί χαν άρχΐσίΐ νά σχηματίζουν κλίκας καί νά έπιδίοωνται είς πολιτικάς συζη'ήσεις. Ό Έμ βερ είχεν άνακηρύξει εαυτόν έμίρην τής Βοχάρας καί ή"λ- πιζε νά επιστρέψη είς την Τουρκίαν. Ό Τζεμάλ ευρίσκε¬ το είς Άφγανιστάν ώς συμ βουλος τοθ έμΐρου καί ήθελε καί σύτός νά επιστρέψη.. Εΐχε γράψει είς τόν Κεμάλ προτεί νων μίαν συμμαχίαν. Έν έ παφή μέ αϋτούς τα κατά τό ττους «κομιτάτα» τής «Ένώ σεως καί Προόδου» εΐχαν άρ- χίσει μυστικά νά οργανώνων ται. Τό στράτευμα είχεν άρ χίσει ν* άνησυχη, εζήτει έν μέσω χειμώνι επίθεσιν έναντι όν των 'Ελλήνων. Φρόνιμοι άνθρωποι, μέ απόλυτον κα λήν πίστιν, συνεβούλευαν τόν Μουσταφά Κεμάλ νά συνά ψη άμέσως είρήνην πρίν χά ση την ευκαιρίαν νά επιτύχη δρους εύνοϊκους. Άλλ' σύτός οΰτε ν' ακούση ήθελε πσρο μοίας συμβουλάς. Άτρόμητος τιεπεισμένος δτι εΐχε δίκαιον, έσυνέχιζεν άκλόνητος πρός την κατεύθυνσιν πού εΐχε χσ ράξει. ΈννοοΟσε νά συντρΐ ψη τούς Έλληνας είς την μάχην. Ήλέκτριζε την χώραν, προσ παθοθσε νά τής μεταδώση τό μένος τού. Την ώθοθσεν Ισ χυρά διά νά την έξαγάγη ά ■πό την νάρκην είς την οποίαν εΐχε βυθιοθή. Δέν ήταν διατε θειμένος νά έχη τίποτε τό κοι νόν μέ>τό 'Εμβέρ καί τόν Τζε
  μάλ, δέν εΐχε καμμιά όρεξιν
  ν' ανοίξη νέους λογαριασμούς
  μαζί των. Έξωβέλισε την πό
  λαϊκήν άτιό τάς τάξεις τοθ
  στρατεθματος κσί διέλυσε τίς
  κλΐκες των στρατιωτικών. 'Ε
  κρέμασεν εΐκασι ιιέντε, αί ό
  ποΐοι ένείχοντο είς την προε-
  τοιμασίαν ενός πραξικοπήμα
  τος Κατέφερε την πυγμήν τού,
  κσί τό στράτευμα άνεγνώρι
  σε τό στιβαρό χέρι τοθ άρχη
  γοθ τού, καί ύπετάγη.
  (ουνεχίζεται)
  ΕΓΙΡΓΗΡΙΑ
  κοτΐ ωρολόγια τσέπης **>
  χειρός ι ών πλέον ςρπμισμένων
  έργοιτααίων, βάείϊρητε «(ς τβ
  ώρολογοπωλΐΐον τβΰ κ.
  Κωνστ. Χατζάκη
  Παρά τω Μεϊντάνι
  'Ρπίσης άναλαμβάνϊΐ την
  ΐΓτιδιέρβωσιν παντός ώρολο
  γίβυ. ΈργασΙ» ήννυημενη
  Ι Λερματβλέγβς Ιατρός
  Ν. Ματζαπετάκης
  Δέχεται «ύς έκ ρ
  κων καί μχταδοτικών νβοη-
  μ«ΤΜν ηάαχοντας «δός Ν«-
  χτκρίβν, αάρβδος πλατείας
  Βοιλιβέ Τζαμί, τέως βΐκίοι χ.
  Ν
  νβηρ*Μη.
  Τούς Μεαοαρίτας, τβύς πά-
  σχοντας έκ ίερματικών νο·
  σημάτβ*ν, τέ> τΐλ«υτ«ΐβν Σ«β
  β«τβν εκάστου μηνός (1$ το
  έν ΝβΙρε; φ*ρμ*ηιΙον κ
  ΝουντράΗΐΐ'
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  • Ό χορός τής λέοχης
  τής τελευταίας Κυριακης.
  Μέ την συνήθη έπιβλητιχότητα
  χαί μέ την έγχαρδιότητα ή δ-
  ποία αναπτύσσεται είς Ινα στε¬
  νώς φιλικόν περιβάλλον, άλλά
  καί μέ τάξιν ή όποία τιμά τό
  Συμβούλιον καί την διεύθυνσιν
  τής Λέσχης Ήρακλείοι·, εδόθη είς
  τάς αίθ&ύαας τοθ λαμπρ&δ ϊδρύ
  ματος δ κ»θ«ερωμένος ίτήσιος χο
  ρός τής τελε'παίας Κυριακάς.
  Κόσμο; έχλεχτός. Μέ αύΐιηΐί-
  τηΐα ίΐμπορΐΐ νά ζΐπζ χανείς έπι-
  λ&γτ)ς. 'Ωραιόκοσμος ξεχωριστής
  κομψότητος. Οί κυρίαι έκτός έλα
  χίστων έξαιρέσεων αέ επίσημον
  ενδυμα. Σουηέ μέ ωραίαν διακό
  σμησιν τράπεζαν. Σερβίρισμα
  πλούσιον. Κοτιγιάν πλουσιώτατο.
  Τό χοριυπχόν τερραίν, αληθής
  φαντασμαγορία χάρις είς τίς θαυ
  μάσιες τουαλέττες κυρίων χαί δέ
  σποινίδων.
  Εύθυμία άδιάπτι^τος. Τό μπρίο
  τοθ τόσον συμτταθοθς χαί άγαπη
  τού είς ϊλους Νομάρχου χ Μαρ
  κίλλου έδωσε τόν μεγάλον τί^ον
  είς την δημιουργίαν μιας άτμο-
  σφαίρας χαρούμενης, καί την φόρ
  μαν μιάς διασκεδάσεως ςίκογε-
  νειακοθ χαρακτήρος.
  Ό κ Λοΐζος, διευθυντής Τρα¬
  πέζης Ελλάδος άκό τούς μεγά-
  λους συντελεστάς τοθ διασχεδα-
  στιχοθ τδνου τής βράδυον. Ό κ.
  Ρεέ Κόρπης, χαριίσιατος έμ'ψυ
  χωτής τής γε^ικής εύθυμίας. Ό
  κ Κωνσταντινίδης τής Άγροτι
  κης Τραπέζης, μετά τοθ κ Γ.
  Χρονίδου, ψ^χή τοθ τραγουδιοθ
  πού τίαιν συνήρπασε καί ένεθου
  σίασε. Ό κ. Καζακίδης, λεπτάς,
  εύγενής, δπω; πάντοτε είς την
  πρώτην γραμμήν τής διαοχεδάσε
  ως, άπέριττις χαθοδηγητής των
  λανσιέδων, δ χ. Κίμων Άνεμο
  γιάννης μέ πνεθμα γοητευτιχδς
  πιχάντικο καί «χορευτική εύστρο
  φία», ό κ. Κουφάκης άκούραστος
  είς τό βάλς—θαλερώτατος, ό κ.
  Κουναλάκης πανταχοθ ΐταρών,πρός
  δλους ηροαφής καί 6ποχρεωπχώ
  τατος, ο κ. Μάουρο άπό τούς άσ
  σους τοθ τραγουδιοθ, δ κ. Μανώ
  λης Περάκης άμίμητος χαριτολό
  γο;, οί χ. κ. Γ. Β'-,ίλας καί Μά
  νως Βαρδάκτ,ς άπό τούς ααντελε
  στάς τής μεγάλης επιτυχίας τού
  χοροθ. Ό κ. Αληγιζάκης είς
  σπάνιον κέφι. Ό συμπαθέστατος
  χ. Στυλ. Γιαμαλάχης άσσος είς
  τό λάμπεθ &ύώκ, ποΰ εχορεύθη
  επανειλημμένας άπό δλους σχε
  δόν τοΰς παρευρεθέντας.
  Ή χαντρίλλιες διευθυνόμενες
  άπό τόν χ. Μάρχελλον ή?αν χάτι
  τό εξαιρετικόν. Εδημιούργησαν
  τό κορύφωμα τοθ διασκεδαστικοθ
  ένθουσιασμοθ.
  Παρίσταντο έχτός των προανα
  φερθέντων δ Εισαγγελεύς καί ή
  κ. Βελλίνη, γοητευτική μέ τουα
  λέττα σατέν μπέζ χαί φούξια, δ
  Φρούραρχος καί ή χ. Διαμαντο
  πούλου μέ μαύρη δαντέλλα, ό
  Πρόεδρος ΙΙρωτοδιχών κ. Κίνας,
  δ Δήμαρχος χ. Μηνβς^ Γεωργιά
  δης, δ χ χαί ή χ. Παπαγεωργο
  καύλτν, δ χ. χαί ή χ. ΐΐλέασα
  συμπαθεοτάτη μέ λευχή τουαλέττα
  τούλινη χαί μαθρα φτερά, δ χ.
  Άλχιβ. Μαρής, δ χ. Καντιώτης, δ
  χ. Παπαπολυχρονίου, δ χ. Ζωγρά
  φός, ή χ. Λοίζου χομψιτάτη μέ
  μαύρη δαντελλα, δ χ. καί ή χ.Άλ.
  Γεωργιάδου, ή χ. Άληγιζάχη μέ
  ώραία μαύρη τουαλίττα, ή χ. Στ.
  Γιαμαλάχη συμπαθεστάτη μέ μαύ
  ρη δαντελλα, δ χ. χαί ή χ. Φ-»νου
  ράχη μέ μοΰ?ο ταφτά. ή χ. Γιιχλε
  ράκη, δ κ. χ«ί ή κ· Φίυντουλά
  κη μέ τουαλέττα κομψί] μπλέ
  περβίνς.
  Είς τό χορευτικόν τερραίν έ
  θαυμ*αθηα*ν: ή έλεγκάντιχη σι
  λουέττα τής χ Ε Ανεμογιάννη
  τουαλέττα ΰπέροχη χαϊέ νταντελ
  λίνια, ή χομψή εμφάνισις τής
  χ. Π. Δαρμανίν μέ ώραιοτ/ίτη
  μαύρη τουαλέττα, ή ώοαιοτάτ
  κ. Π. Χατζιδάκη μέ χομψή [μαύ
  ρη βελούδινη τουαλέττα μέ παγιέτ
  τες, ή κ. Μ Κόρπη γοητευτ:χή
  εμφάνισις, μέ έξαιρετικής κομψό
  τητος ταγιέρ μαθρο άπό δαντέλ
  λ»
  Χαΐιτωμένο τό γκροΰπ^ τδν
  κυρίων καί δεσποινίδιον: Ε. Α
  ληγιζάκη ώοαι&τάτης μέ ταφτά
  σιέλ σέ στυλ χρινολίνου,Σωσώ Σχ
  ριδάκη μέ μπλέ, Ά. Γιαλεράκη
  χαριτωμένη; μέ μουαρέ κδκκινο,
  Λ. Άληγιζάχη συμπαθεστάτης μέ
  σιέλ, Μ Γεωργιάδου μέ λευκά,
  Ε. Γεωργιάδου πολύ καλής μέ
  κόκκινα, Ό. Φραγχιαδάχη μέ χί
  τρινα, Κορριλάκη μβ ρόζ, Ιω
  Ζωγράφευ μέ ρέζ σικλαμέν
  Μία των ώραιοτέρων έμφανίσε
  ών ή Είς Γιαλεράκη μέ θαυμα
  σία ρόζ μουσελίνα.
  Ή χ Έ Αγγελιδάκη μέ ώΐαιο-
  τάτη τουαλέττα μπλέ τυρκουΐζ
  έλληνικοϋ στυλ
  Ήχ. Β Καλλιατάκη ώ>αία έμ
  φάνισις, τουαλέΐτα λευ*ή καί μι
  χρή χάπ άπό ρενάρ
  Χαρακτηριστιχής χομψίτητ,ος ή
  χ. Μ Γιαμαλάκη μέ μαύρη τουα
  λέττα καί βελούδινη κάπι
  Ή χ Κ Κουναλάκη, μί ώ?»ιο
  τάτη μ»ύρη τουαλέτΐα.
  Συμπ*θεστάτη ή κ. Ε. Παπά
  δοπουλου. Κομψί) τουαλέττα αα
  τέν βερ—αμάν*
  Μία των κομψντέρων ίμφανίσε
  ών ή κ. Π Μαρχατάτου μέ τού
  λι άπλικέ.
  Κομψ>τάτη ή δίς Λοίζου μέ
  ώραία τουαλέττα σατέν ράζ χαί
  μαΰρο τούλι.
  Πολύ χ-.μψή ή εμφάνισις τής
  χ. θ Κουφάκη μέ τουαλέττα μ»ύ
  ρη βελούδινη συνδυασμένη μέ φού
  ξια.
  Ή κ. Καρυωτάχη μέ ώραΐο
  μαϋρο ταφτά καί δαντελλα, ή χ
  Ε. Τζολάχη μέ χεμψή μαύρη
  τουαλέττα, ή χ. Καβαλάχη μέ ώ
  ραία μαύρη έπίσης τουαλέττα, ή
  χ. Φαλκονάκη μέ μαύρη βελούδι
  νη. Ή χ. Λιζέττα Μάουρο πολύ
  χομψή μέ μαύρη τουαλέττα. Ή χ.
  Τ. Κωνσταντινίδου μέ ώραι* τουα
  λέττα μπλέ πασιέλ χαί ρόζ. Αί
  δεσποινίίες Σ. χαί Τ. Κακουράκη
  μέ χίτρινα χαί σιέλ.
  Παρέστησαν έπίσης οί χ. χ
  Β. Γουναλάκης, Παπαδόπουλος
  έμποροπλοίαρχος, Περδιχογιάν
  νης, Δανδαρής, Μαρκόπουλος,
  Τσίμπιρας, Μπιυρνέλλος, Ε. Τζο
  λάχης, Καρυωτάκης ίατρός, Αγ¬
  γελιδάκη;, Δαρμανίν, Γιαμαλά-
  χης μηχανιχός, Λαμπρινός χαί ά.
  Ό χορός τής^ Λέσχης Ήρα
  χλείου, ήτο ίνα ώραιότατο φινά
  λε των Απόκρεω: Ήνοιξε χά Ι
  έκλεισε τάς πρωϊνάς ώρας ώς μία
  φωτεινή σελίς τοθ πολιτισμόν
  μας.
  Ό Μποέμ
  ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΙΔΕΜΟΝΕΣ
  Στείλατε
  τα κορΐτσια
  σας είς τα
  έργαστήρια
  έλευθέρων
  στϋουδών
  Σ
  ΡΑΙ1ΤΙΚΗΣ
  ΚΑΣ ΚΕΛΛΕΝ
  Πλατϊία Άγίας Είρήνης 4. ΑΘΗΝΑΣ.
  ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. Γ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
  Πρός καλύτερον εξυπηρέτησιν τοθ κοινοθ με¬
  τεφέρθη πορά τώ Καμαράκι παραπλεύρως Άγίας
  Παρασκευήν.
  Τηλ. 5-13.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Παλαϊκός συναγρρμώς,
  τό εγχρωμο φίλμ θαθμσ:
  ΤΟΥΡΑ Η 1ΕΑ
  ΤΗ! ΖΟΥΓΚΛΙΣ
  Κατάλληλον καί ίιά παι·
  διά κάτω των ϋ έ τώ ν.
  Μέ την γυναΐκσ, πόθος,
  την σύγχρονη Άφροδίιη:
  ΝΤΟΡΟΘΥ ΛΑΜΟΥΡ
  Λάγνα δσον ποτέ άλλοτε.
  Μιά ώμορφη, μιά μυστη-
  ριώδης λευκή θεά μέσα
  στήν κόλασι τής ζούγκλας.
  Μιά ίστορία πρωτόγο-
  νος άγάπης μέσο στό δρ-
  γιο τής φύσεως ζωγραφι-
  σμένη μέ τα φυσικά της
  χρώματα στήν όθόνη-
  Ή σαγήνη μιάς έξωτι-
  κής θεάς πού ή δύναμις
  τής ώμορφιας της ύπέτασ-
  σε δχι μόνον άνθρώπους
  άλλά καί θηρία.
  Έκτός προγράμματος:
  Ζ ΟΥ Ρ Ν Α Λ
  Σημ Καθ' εκάστην είς τας
  •5 1)2 άπογευματινή.
  Μ
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλκίδα, Αίδηφόν, Βό¬
  λον Θεσσαλονίκην.
  Τηλ. 5.50.
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  οφθαλμίατρος
  Επί τριακονταΐτίαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  όφθαλμολογικά άσχολούμε-
  νος, δίχεται, τούς «άσχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό ό·θαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμαράκι πλησίον ττς
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  Νϊκος Κουβίδης
  ΔΙΚΗΓΟΡΟ2
  Γραφείον ηαρά την Ά γρ β
  τικήν Τράπεζαν (Ινκντι «Ι-
  Μίοις χ. Νιχβλιδοτχη.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΝΙΚΑΝΙΡΟΥ Ε. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  (τέως Άγρονέμου)
  Ζχα» ΣιΊβράκπ
  ' Ηράκλειον
  Α©ΡΑΥ2ΤΑ
  ΓΥΑΛΙΑ «ΡΟΛΟΓΙΩΝ
  'Επρομηθϊύθπ πρώτον καθ' 2
  λην την Ελλάδος τό ωρολογβ
  ποιεϊον «Ζενΐβ» τού κ. Μιχ. Μ«
  νβυσάκη. Τα άθραυστα γυβλιά,
  δέν σποϋν πβτί. Εΐνβ λε«τα κ«1
  δι«φ«νή όπως καί τα κοινά γυ«-
  λιά. Τιμαί όπως καί των κβινών
  ί
  ΚΟΙΜΩΠ
  ΚΙΝΗΣΙΣ - Επανήλθεν έκ Β«
  ρολίνου ό κ. Παναγ. Τρικουράκης
  Ιατρ6ί, ώτορινολαρυγγολόγος.
  ΓΑΜΟΙ.-ΔνΙς Μερόπη Γ. Κοκ-
  κινάκη—κ. Μάρκος Σκλάβος ετέ¬
  λεσαν τούς γάμους των την 9ην
  τρέχοντος.
  θερμά συγχαΓητήρια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΜ.-Σπεύδω καί
  δημοσία ν4 έκφράσω τάς θςρμο-
  τέρας 'τών εύχαριστιών μου είς
  τόν διακεκριμένον μαιευτήοα Μοι¬
  ρών κ. Χρ. Καμαριανάκην σώσαν-
  τα έκ δυσκολοτάτου τοκετοθ την
  σύζυγον μου έ* βεβαίου θανάτου,
  καθώς καί τό νεογέννητον. ΤοιοΟ
  τοι έπιστήαονες είνε αξιοί εύγνω
  μοβϋνης.
  ΜοΤρες 18)2)39
  Ό ευχαριστών
  Γεώργ. 'Ανδρουλάχης
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Παρά ι όν βροχερόν καιρόν ή
  κίνησις τόσον τής τελευταίας Κι>*
  ριακής των Απόκρεω δσον καί
  τής Καθαρας Δευτέρας υπήρξε.
  ζωηροτάτη.
  —Τα χορευτήρια έσηυείωσαν ί·
  ξαιρετικόν ουνωοτισαόν κιιί έν
  πολλοΐς κέφι μέχρι των πρωίνων
  ώρών.
  — Έξ αΑλου ή Καθαρά Δευτέρα
  {πανηγυρισθή ως εΐθιστσι είς τα
  προάστεια καί τα περίχωρσ, τοϋ
  πανηγυρισμόν διατηρηθέντοι·, έφ"
  δσον τό έπέτρεπεν ό καιρός καί
  είς τό ϋιταιθρον,
  —Άπό βαθεΐας προοίις προ·
  χθές ή άγορά μας μέ τα σαρα-
  κοστινά παρουσΐασε ζωηρότητα.
  — Οί όψονισιαί «ήμιλλώντο> γυ
  ρω άπό τα πατροπαράδοτα νη-
  στήσιμα, δεδομέ«ου δτι τα τελευ¬
  ταία καί πολλά ίραν καί έκλε·
  κτά.
  —Προσφερόμενα κατά τό μάλ¬
  λον κοί ηΊτον είς τιμάς λογικάς.
  —Έκ των νροαστεΐων μας την
  περισσοτέραν κίνησιν την Καθα-
  ράν Δευτέραν παρουσίασεν ό Μα¬
  σταμπά^.
  —Τα κέντρα τού ενωρίς- ένω·
  ρίς είχον κατακλυσθή άπό κό¬
  σμον.
  — "Ωστε νά μην υπάρχη τόπος
  είς τό ιιαγευτικόν προάστειον, δι'
  δσους ηθέλησαν νά άγκυροβολή·
  σουν έκεΐ μετά μεοηυβρίαν.
  —Οί παραγωγοί είνε κατενθου·
  σιασμένοι μέ την συνέχισιν τής
  βροχής.
  —Ή οποία αν ιαραταθή έ—Ι τι
  άκόμη χρονικόν διάσιημα καί τιο·
  τισθή αρκούντως ή γή.
  —Ή πσραγωγή καί ειδικώς τ^
  άμπελοπαραγωγή, θά εξελιχθή δ-
  μαλώτατα καί σύμφωνα μέ τάς.
  ελπίδας των ενδιαφερομένων κτγ>·
  ματιών.
  —Μαγεία αυτήν την εποχήν γ
  έξοχή μέ την πρασινάδα καί γενι
  κα τίς πρώτες άνοιζιάτικες άν·'
  ΘΙσεΐΓ. ι
  —Κατά τα διάμεσα προχδές
  βροχής καί λιακάδας, εδόθη και¬
  ρός είς πολλούς νά θαυμάσοϋν
  άπό διάφορα μέρη, τάς ωραίας ά
  πόψ?ις.
  —Μέ τό πράσινον ώς κυριαρ·
  χοθν χρώμα.
  —Άπό χθές ληξάσεις τής χορευ
  τικής περιόδου, ήρχισε νά πυκνώ'
  νειαι πάλιν ή ιτελατεΐα των κα
  φενείων.
  — Χαί νά καταλαμβάνωνται οί
  διάφορες ζεστές γωνιές των,
  —Άπό «θύτας καί θύματα» τής
  Άποκρηδς.
  —Χωρίς νά λείπουν έννοεΐται
  καί άπό τούς μέν καί άπό τούς δέ
  αί άφηγήσεις διά τα διατρέξαντα
  είς ωρισμένα χορευτήοισ.
  —Αυριον είς τελευταίαν Λπο
  χαιρετιστήριον παράστασιν δίδει
  την τιμητικήν της ή σουμπρέττα
  τοθ θιάσου ^ύδη κ. Βοθλα Νικο
  λαίδου.
  — Την τιμητικήν τής συμπαθς&
  καλλιτέχνιδος θά υποστηρίζη «·
  σφαλως τό φιλοθεάμον κοινόν
  τής πόλεως.
  — Ιδιαιτέραν επιτυχίαν μεταξύ
  των τελευταίων χορών ίσημεΐω
  σε καί δ χοοός ύτέρ τής Β^σιλι
  κης ΆεροπορΙας είς τόν λιμένα
  Χερσονήσου.
  -Ό χορός ούτος καί άηό άπό
  ψεως οργανώσεως κοί απόψεως
  κοσμοσυρροής Οπήρξε πρωτοφα
  νής διά τα χρονικά των έβαρχια
  κων χορων.
  —ΆποκομΙσας ούυ τοίς άλλοις
  καί σεβαστόν ποσόν είσπράξεων
  υπέρ τοθ πατριωτικόν) τού σκο
  που.
  — Είς τό θέατρον Πουλακάνη
  προβάλλεται άπό αυριον τό κινη
  ματογραφι«έν όριστούργημα ό
  «Πυργος τής Σιωπής» είλημιένον
  ά·πό την τραγικήν Ιστορίαν τής
  Πολωνίας.
  —Έξ &λλου είς την «Μινώαν»
  προβάλλεται μέ επιτυχίαν άπό
  σή'αερον ή «θεά τής ζούγκλας»
  μέ την Ντόροθυ Λαμούρ.
  β Ρίπβρτβρ
  ΚΑΤΟΧΟΣ τής διπλογραφίας
  ίναλαμβάνει την τήρησιν έμπορι-
  κων βιβλίων μέ συμφέροντας δ-
  οοας. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Εξπρές θαλαμηγόν
  ΣΟΦΙΑ-,
  Ταχύτης 18 μιλλΐβν. Τοννβν Ζ.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τηνον, Μύκονον, Ί·
  καρίαν, Σόμον.
  Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΝΛΜΠ.
  II,
  ΚΟΡΠΗ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  5Ι6βν
  Έστράφη τότε ή Τιτίκα έτττοηαένη Πλησίον τής
  σκιάς της εφάνη έτιΐ τοθ αύτοΰ τάπητος καί άλ-
  λη σκιά, φέρουσα πΐλον άνδρικόν επί τής κεφα
  λής.
  Στρέφει περιδεώς την κεφαλήν ι ά ίδη τις ί|το,
  άλλ' ουδείς. Βλέπει πάλιν χαμσί επί τής χλόης'
  ή σκιά εΐχε γΐνει άφαντος.
  'Εμβαίνει έκ νέου ή Τιτίκα ιίς τούς θάμνους
  εύτόλμως, έρευνά είς πάσαν γωνίαν, προχώρει
  μέχρι τής κιγκλΐδος, δέν ευρίσκει τΐποτε. Ησθάνθη
  6τι ήτο άληθώς παγωμένη. Είς την φαντασίαν της
  νά αποδώση τό πραγμσ, Άλλά πώς, δύο ημέρας
  κατά συνέχειαν!
  Την έπιοθσαν επέστρεψεν δ Άγιάννης έκ τής
  άποδημίας τού. Ή Τιτίκα τώ διηγήθη δ,τι ενόμισεν
  Οτι εΐδ9 καί ήκουσε, περιμένουσα νά την καθησυ-
  χάοη ό πατήρ της· επίστευεν ότι αύτάς θ' άνέσιελ
  λε τούς ώμους καί θά έλεγεν.—Εΐσαι παιδί.
  Τουναντίον δ Άγιάννης έσκυθρώπασε —Δέν
  θά ήτο τΐποτε, τής είπεν. Ευρών δέ τίνα πρόφα
  σιν, επορεΰθη είς τόν κήπον, καί ή Τιτίκα τόν
  εΤδε έξετάζοντα την κιγκλίδα μετά προσοχήν
  πολλής.
  Την νύκτα εκείνην, ή Τιτίκα έξυπνά' νυν ήτο
  βεβαία· ήκουσε καλώς δτι άνθρωπος περιεπάτει
  πλησίον τής θύρας, υπό τό παράθυρον της Τρέ-
  χει είς τό θυρίδιον, τό άνοίγει, Βλέπει τωόντι
  έντός τοθ κήπου άνθρωπον, κρατούντα βαρείαν άνά
  χείρας ράβδον.
  Ένώ ήτοιμάζετο νά βάλη· φωνήν, ή σελήνη
  έφώτιοε τό πρόσωπον τοθ άνθρώπου. Ήτο ό πά
  τήρ της.
  Επέστρεψεν ή Τιτίκα είς την κλίνην της λέ
  γουσα καθ" εαυτήν"—Πολύ άνησύχησε λοιπόν άπό
  δ,τι τοθ εΤπα.
  Ό Άγιάννης παρέμεινεν είς τόν κήπον δλην έ
  κβίνην την νύκτα καί τος δύο. άκολούθους Ή
  Τιτίκα τόν εβλεπε διά τής ότιής τοθ πσραθύρου
  της.
  Την τρίτην νύκτα, ή σελήνη, ήδη φθΐνουσσ, άνέ
  τελλε βραδύτερον ήτο δέ περί την μίαν ώραν
  μετά τό μεσονύκτιον, δτε ήκουσε μέγα γέλωτα καί
  την φωνήν τοθ πατρός της καλοθσαν αυτήν—Τι
  τίκα.
  Κατοβαίνει άμέσως άπό τής κλίνης, φορεΐ την
  έσθήτά της, την οΐκιακήν, κοί άνοίγει τό παρά
  θυρον.
  Βλέτιει τόν ττατέρα της κάτω είς τόν τάπη
  τα τής χλόης —Σ' έξύπνησα, τής λέγει, διά νά σέ
  καθησυχάσω. Παρετήρησε την σκιάν οπου «ΐχες Ι
  δή, μέ τόν πΐλον είς ιήν κεφαλήν της.
  Καί συγχρόνως έδεΐκνυεν είς αυτήν επί τής
  χλόης μίαν σκιάν σχεδιογρσφουμένην υπό τής σελή
  νης, καί άληθώς έχουσαν σχήμα άνθρώπου φοροθν
  τος πϊλον.
  Παρίστα δέ τό φάντσσμα τουτο ή σωληνοειδής
  καπνοδόχη γειτονικής τινος οΐκΐας.
  (συνεχΐζεται)
  'Εγκυκλοπαιδεία
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Β'.
  Ό τζίτζιχας, λησμονεϊ μέσα
  είς την έκτασιν τοθ τρχγουίιοθ
  τοη τόν εχθρόν πού παραμονεύ
  ΐι μέσχ είς τα φιιλλώματα των
  δένδρων καί πολλάκις είνε θΰμ*
  τοθ τραγου5ιοΟ τού, μέ τό όποϊ
  όν έκφράζει την ί*ανοποΓη3ΐν
  τής ζωής. Τώ άηδόνι δπως κάθε
  πουλί πού τραγουϊα, Εχανοποι
  εΐται άπό τό δκουσμα των λαρυγ
  γισμών τού, άλλά είς τό σημεΐ
  αύτό ακριβώς έγκειται ή ύ
  περοχή τού άηδονιου. Ιΐροσπα
  θεί μέ την ωραίαν φωνή πού τό
  έπροΕκισε ή φύσις νά φθάση είς
  την ανωτέραν εκδήλωσιν τής καλ·
  λιτεχνίας. Είνε προικισμένον μέ
  την αίσθησιν τοθ ώραίου καί
  προσπαθεϊ νά διαλέξη άπό τί;
  νότες τού τίς «ιό ώμορφες, τίς
  πιό καθαρές, τίς πιό κρυ
  στάλλινες καί τίς πιό γεμάτες,
  προσπαθεϊ νά τάς Ινώση, νά εύ¬
  ρη τόν ρυθμόν, νά σχηματίση
  ΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜΜ. Γ. ΜΑΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
  (ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΪΙΡΟΥΡΓΟ2 ΟΥΡΓΛΟΓΟΣ)
  Δικλνματοθχος αβχϊχΐΗπΙ ιπί χειρουργιχης βύρβλο·
  γικής κϊινικής, τής Ίατριχης Σχολης των Παρισίων.
  ΙΙαθήσεις «Ο {ύρ&ποιητικοθ συστήματες, ήτο : νέ
  φρών, κύστίωί, προστάτου γεννητιχ&ν όργάνων κ λ. π.
  Δέχεται, άπ4 1ης Φιβρουαρίου 9—12 π. μ καί 3 —
  7 μ. μ. είς τό ίατρεΓόν τού ίδός Μαρογιώργη πάροδος
  ϋλατιία Άρχαδίου (Χιιτάν ΌγλοΟ) τηλ 8 22
  ■■«■■■■■■ε
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΜ. Ε. ΠΕΡΑΚΗ
  Παραπλεύρως είσόδου
  ρονόμων Α. Νίβα.
  οΐκίας κλη-
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράου κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, 230-
  ρ·ν, Τήνον, Π«ρ·ν, Νοίςον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  8
  Τ ΑΧΑΊΑΣΙ
  . --------------------------------------------------------------------------——————— 2
  ί άποδεδει γμένως ανώτερον δλων. ■
  "■■ΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒαΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΑΥΡΙΟΝ: Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΣΙΟΠΗΣ
  ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ
  μίαν ωραίαν μουσικήν φράσιν.
  Τό άηδόνι είνε ε*νας συνθέτης που
  άπό τό τίποτχ μάς δημιουργεΐ
  ϊ^α τραγοθϊι μέ νόημα καί
  συνέχειαν ΆναζητεΓ την ώραιό
  τητα, τό τέλειον είς τό τραγοθ
  δι τού καί ή προσπαθεία τού
  αυτή συγκινεΐ τούς άνθρώπου;,
  οί ίΐΐίΐοι εδημιούργησαν καί
  αύτοΐ τραγούδια πρός χίριν τού
  Αντιλαμβανόμεθα καί έρμηνεύω-
  μεν την αίαθητιχή; τού προσπά¬
  θειαν.
  Τα πουλιά γενικώς τραγου
  δοθν διά νά έΊιφράσουν την χά
  ράν των καί διά νά ψίλλουν
  την ώμορφΐά τής φύσεως. Καί
  φυαιχά, τα συμπαθητικά αύτά
  πλάσματα βοηθοθν τόν άνθρωπον
  είς τού; έρωτάς τού. Πόσεζ φο
  ρέ; £έν επεκαλέσθημεν τό παρά
  δειγμά των διά νά άφυπνίσω
  μέν είς την ψυχήν τής «σκλη
  ρα; καρδίας» τό οισθημα τής
  άγάπης;
  ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ
  Α'.
  Ένα άπό τα περιεργέτερα μνη
  μεΤα που βλέπει ό ξένας ιί; τάς
  Ίνδίας είνε οί καλούμενοι «πύρ
  γοι τής σιωπής» "Ολίγα πράγ-
  ματα είς τόν κόσμον υποβάλλουν
  την ιδέαν τοθ θανάτου δσον
  ο£ πύργοι αύτοι τής σιωπής. ΟΕ
  Ο£ πύργοι αύτοι είνε μνημεΐα
  δπου οΕ Παρσήδε; ή Πάρσοι έκθέ
  τουν τού; νεκρούς των. ΟΕ με-
  γαλείτεροι πύργοι τής σιωπής
  εγείρονται πλησίον τής πόλεως
  τή; Βομβάης, επί τοθ λόφου Μα-
  λαμπάρ. Διότι ή Βομβάη είνε ή
  κατ' εξοχήν πόλις των Πάρση-
  δων. Επί Ικατό χιλιάδων Πάρ
  σηδων πού ύπάρχουν σήμερον,
  οΕ μισοί τουλάχιστον, ήΐοι περί
  τούς πενήντα χιλιάδας εύρισκον
  ται συγκεντρωμένοι είς την Βομ-
  βάην. Έκδιωχθέντε; έκ τή; Περ
  σίας τόν 17ον αίώνα, οί όπαδοί
  αύτοι τοθ Ζωροάστρου καΐέφα
  Χάρακας, ή κωμόπολις
  των μεγάλον προόδων.
  Χ4ΡΑΚΑΣ Φεβρουάριος (άν-
  ταποκριτοθ μας).— Παλαιά πρω
  τεύουσα τής επαρχίας, δ Χάρα
  κάς, είναι καί "τώρα ή μεγαλυ|
  τέρα κωμόπολις τοθ Μονοφατσ!
  ου. Κτισμένη στίς ύπώρειες των
  Άστερουσ'ιον δεσπόζει δλης ^ής
  επαρχίας Καί υπήρξεν άνέκαθεν
  βάσις έξορμήσεως των Μονοφα-
  τσιωτών πρός κάθε ωραίαν άγώ
  να, πρός κάθε νέαν κατεύθυνσιν
  Ιδιαιτέρως την τελευταίαν εί-
  χοσχετίαν 6 Χάρακας έσημεία)
  σεν αλματικήν εξέλιξιν. Έπλου
  τίσθη μέ νέα; οίκοδομάς. "Ελα
  6ε διπλασίαν έκτασιν καί άπέ
  κτησε μεγάλα έργα προόίοα
  καί πολιτισμοθ Χάρις είς τό
  κοινοτικόν συμβούλιον τού, ελύθη
  τό πρίβληματής υδρεύσεως, διά
  μεΐαφοράς άφθόνων 65άτων καί
  κατασχευής έσωτερικοθ όδραγω
  γείου, έγιναν δέ καί λ
  άλλα έρ^α.
  "Ηδη άποπερατοΰται
  καί ή άμαξιτή ό5ός
  ί θ
  ργ
  πλείστα
  πλέον
  καί ή
  ή μξή ή
  συγκοινωνία θά εξασφαλισθή μο
  γον είς τάς Ίνδίας καί συνε
  κεντρώθησαν είς την φιλόξενον
  Βομβάην. ΟΕ Άγγλοι τους άνέ
  λαβαν υπό την προστασίαν των,
  διότι οΕ Πάρσηδες εχουν έπιχει
  ρηματικόν πνεθμα καί άλλας Ε
  κανότητας. Αάτραι τοθ Πυρός,
  οί Πάρσηδε; σέβονται καί λατρεύ
  ουν καί τα άλλα στοιχεΐα, τό
  νερό καί τό χώμα. Καί δέν θέ¬
  λουν ά σχάβουν την γήν, θά-
  πτοντες έντός αυτής τούς νεκρευ;
  των.
  (συνεχίζεται)
  νίμως καί θά διεξάγεται άπρο
  σκόπιως καί χωρίς διακοπάς. Αί
  έπιχωματώσεις καί τα τεχνικά
  έγιναν. Καί κατά τό ερχόμενον
  ίροζ έλπίζεται 8τι θ' άποπε
  ρατωθ^) καί ή κυλίνδρωσις. Έ
  χει δέ ή όδός τοθ Χάρακα έν τμή
  μα—τό τμήιια ΙΙραιτωρίωνΧάραχα
  —μήκους 4800 μέτρων πού θεώ·
  ρεΐται ή καλυτέρα έδός έν Κρήτη
  δεδομένου δτι είναι μαθηματικώς
  εύθεΐα. Καί άν δενδροφυτευθ^ μέ
  λεΰκες ή πλατάνους ή ιύκαλύ·
  πτους ή καί μουρηές καί δημιουρ
  γηθοθν ένθεν καί ένθεν τής όδοθ
  δύο δενδροστοιχία!, τότε ή γραφι
  κότης των, θά είναι πράγματι μο
  ναδική καί απαράμιλλον Οιστεύο
  μέν δέ δτι τό έργον αύτό θά τό
  άναλάβουν αί Κοινότητε; καί τα
  σχολεϊα Χάρακα χαί Πραιτωβίων
  έν συνεργασ'α χαί &πό την καθο
  δήγησιν τής Γεωργικής 'Υπηρε
  σίας.
  Άλλ' δ Χάρακας εχει σημειώ
  σει έπίσης μεγάλας προόδους τε
  λευταίως καί είς την Γεωργίαν καί
  είς τή; κτηνοτροφίαν. Αί καλλιέρ
  γειαι έχουν συστηματοποιηθή καί
  κατ'έχτασιν καί κατ' έντασιν. Καί
  ή παραγωγή έ*χει αυξηθή σημαντι
  χά. Δημητριακά (ελαια, οίνοι, οτα
  φίδες, καπνά, παοάγονται είς μέγα
  λας ποσότητας. 'Ετσι μέ τόν πλοθ
  τον αυτόν, ό Χάραχας έχει την
  δυνατότητα διηνεκοθ; προόδου καί
  εξελίξεως Όταν δέ έχτελεσθοθν—
  συντόμως ώς είναι βέβαιον—τα
  παραγωγικά έργα όπότε θ' άποχα
  λυφθοθν καί θ' άξιοποιηθοθν μιγά
  λαι έχτάσεις εδαφών πού είναι τώ
  ρα τέλματα, τότε δ Χάρακας θά
  καταστή μία κωμόπολις πλούτου
  καί δημιουργικότητο;.
  —ΑΙ πνευματικαί σχέσεις
  'Ελλάδος-Γαλλίας.
  Εί; τελευταίον φύλλον της
  εφημερίδος της κυβερνήσεως έύη
  μοσΐΐυθη άναγκαστικός νόμος
  διά τού όποίου κυροΰται ή γνω
  στή συμφωνία Ελλάδος—Γαλλί
  α« περΐ πνευματικών καί καλλι
  ταχνΐΜών σχέσεων. Δι« τής συμ
  φω (άς ταύτης ρυθμίζεται μ«τα
  ξυ των αλλων, η έγγραφη 'ΙΕλλή
  νων ςροιτητών αίς γαλλικα πανί
  πιστήμια έφ' έσον πληροδν τ·Ος
  όρους τής ίγγραφής των ίίς τ«
  έλληνικά τοιαϋτα.
  Παραπομπή είς τό Κακουρ
  γιοδικεΐον.
  Διά όριστικοΰ βουλίύματος
  τοϋ Συμβουλίου των έν Χανίοις
  ΠλημμελειοδΐΜων παραπεμφθή ·1ς
  το Κακουργιοδικε?ον έ Ιωάν¬
  νης Μανουσέλης κχτηγορούμε
  επί φώνω τού Γεωργίου Σπληνά
  κη λαβόντος χώραν τίιν παρελ
  θοΰααν έβοομάδα είς Καλλικρά
  την Σφχκίων. Διά τού Ιδίου βου
  λεύματος παραπέμπεται είς τώ
  αύτό δικοτστήριον ό Νικόλαος
  Βροΐά$ επί συνεργεία άνευ Ιδιω
  τελεία;, ώς άποκρϋψοις επι 21ν·
  ρον τόνΓφυγοδικήοαντα φονέα.
  — Επέκτασις βιομηχανίαν.
  Υπο τοϋ Συμβουλίου Βιομηχκ·
  νία; εγένοντο δεκταί κατα την
  τελευταίαν συνίώρίασίν τού βΐ
  κάτωθι αίτήβεις χορηγήσεως ά-
  όείας Ιδρύσεως η έιτιχτααβΜς βι
  ομηχανίας: £πΰρου δχολιάδη
  περΐ έπεκτάσϊως Βυρσοδεψκ'ου
  καί πρβσθήκης μιάς πβτρβλαιο
  ιαηχανής έν Ηρακλείω Κρήτης.
  Ιωάννου Κουτβντάκη πβρΐ ίδρώββ
  ως άλίυρομύλου έν Καστελλίω
  Πεδιάδος.
  φβνου είς{ Χά
  —Άπβπειρκ
  νία.
  Είς Μβυρνιές Κυδω<(ας ϊλ« χε χώραν προχθες άποπΐιρα φο νού δια προηγουμένας αφορμάς τού Στεφ. Κουλάκη, υπό των Νι κβλ. Στυλ 'Αγγϊλάκη κ«ΐ τβθ Αντωνίου Γεωργίου Άνδρονιχκ κη. Ή άποπϊΐρβΐ κπέτυχβ λόγω ά φλογιστίας τού πιστολΐου τοϋ έκ των δραστών 'Αγγελάκη. Άργότβ ρον τον Κουλάκην απεπειράθη ά φβνεύση β πατήρ τβΰ'Ανδρβνι κακπ δι' οπλου Γκρά, «νβυ ά «ο τελεβμκτβς Ό τελΐυταϊος όσον και ο! δυβ πρώτβι συλληφθέντ«ς /ταρϊπέμφθησαν βΐς την Είσβιγγ* λίαν Χανίων. —Διβριβμός ΆνακριτβΟ. Δια Β Δ. διωρίσθη τακτικός άνακριτής παρά τώ Πλημμίλιιο. δικαίω Χανίων ο χ Χρήοτβς Κβ- λοτηρος πρωτβδίκπς. —Νέον Ταχυδρομικόν γρα¬ φείον. Είς Παλΐ)© Γεράνι Κυόοίνίβς, ένβκρίθη ή σύστασις Ταχυδρβμι κβΰ Γραφαίου —Τό Ποινικόν Έφετεΐβν Κρήτης. Υπό τού Πβινικοΰ 'Εφίτβίβι» Κρήτης χατβδιχαιβθηβαν ο!: Μοί νοδοος Γ. Ντ«»ρβυντβδς, χάτοιχος Χ. Σφακίων, επί τραύ μασι έκ πρβμελέτης, είς φυλάχι σιν 9 μηνών, Ιωάν. Κ. Πιχη» δάκης, κάτβικβς Χανίων, επί ψβι/ δβρκία, «Ι; φυλάκισιν !μηνό$ χ,4»,
  Ι!
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι Παλ, Νομοφχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρβ>1σ Τετάρτης
  22 Φεβρουσρίου 1939
  120 Ώρα
  «ΜΙΑΙΑΙ ΕΙΣ ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ
  ΤΩΝιιΜΠΕΡΑΡ-ΠΟΡΝΤΑΝΑ
  διεκοπησαν χθεσ
  ΘΕΛΟΥΝ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΗ
  ΠΙΘΑΝΩΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Σημερινά τη
  λεγραφήματα έκ Παρισίων *ναφέρου
  ότι αί συνομιλίβι τού άπεσταλμένου τής
  Γαλλίας είς Ισπανίαν γερουσιαστού κ.
  Μπεράρ μετά τοΰ κ. Γιορντάνα υπουρ
  γού τώνΈξωτερικών της έθνικής Ίσπα
  νίας δ-.εκόπησαν.
  Αί συνομιλίαι θέλουν επαναληφθή αύ
  ριον (σήμερον) επί των αυζητουμένων
  ζητημάτων έξ ών θά εξαρτηθή ή παραι-
  τέρω στάσις τής Γαλλίας άπένανχι τής
  κυβερνήσεως τού φράνκο.
  Οί Άγγλοι διά τούς έξοττλισμούς.
  Σχόλια διά τό γαλλοϊταλικόν.
  ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Η ΑβΆηΊΟΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  Ασ>ΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι ανεβλήθη τό Γαλλικόν
  Υπουργικόν Συμβούλιον τό όποίθ'
  συνερχόμενον σήμερον (χθές) θά έξήτα
  ζ· τό ζήτημα τής άναγνωρίσεως τοΰ
  Φράνκο.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας ή άνα-
  γνώρισις τού Φράνκο θά αποφασισθή
  έφ' όσον ή ύποβληθησομ ένη έκθεσις υπό
  ■τού κ. Μπεράρ θά είνε ίχανοποιητική
  δια την Γαλλίαν.
  Ε&0Α0Φ0ΗΗ8Η Ο ΥΠΟΥΡ ΤΟΣ
  ΤαΝΕΞΟΤΕΡΙΚΟΗΤΗΙ ΠΡΟΐαΡΙΜΗΣ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Η Α Γ ΚΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 91 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά πληροφορί¬
  ας έκ τής "Απω Ανατολάς ό ύπουργός
  των Εξωτερικών τής προσωρινάς (φι·
  λοΐαπωνικής) κυβερνήσεως τού ΝαγκΙν
  εδολοφονήθη. Ή δολοφονία τού υπουρ
  γού, όφείλεται πιθανώτχτα είς Κινέ-
  ζους πατριώτας.
  ΤΟ ΤΑΞΙ&ΙΟΝ ΤΟΥ ΧΟΥΝΤΣΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας).— Καθ'ά αγγέλλεται
  έκ Λονδίνου «ίς τό ταξίδιον τού Βρετ·
  τανοΰ διπλωμάτου κ. Χούντσον είς την
  Ρωσσίαν αποδίδει αι πολιτική σημασία.
  Τό τβ.ξίδιοντούκ.Χθΰντσον κρίνεται ότι
  θά αποτελέση την άπβρχήν ευρυτέρας
  συνεννοήσεως μ έ την Σοβιετικήν Ρωσ¬
  σίαν.
  6ΕΡΜΑΙ ΕΚΑΗΛΟΣΕΙΣ
  ΟΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΜΕΤΒΗ ΕΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 «Φεβρουαρίου (τού
  άνταηοκριτού μας).— Έκ Βουκου-
  ρεοτίου τηλεγραφείται ότι ό πρωθυπουρ
  γό«, κ. Μεταξάς γίνεται αντικείμενον
  θερμών έκδηλώαεων παρά των έκεΐ Έλ¬
  λην**» ν.
  ΤΟ
  ΑΝΑΝ
  Σ
  [ΟΥΤΑΙ ΑΦ' Ε ΑΥΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Κατά τάς έκ
  Βουκουρεατίου πληροφορίας ό πρωθ-
  ύπουργός κ. Ί. Μεταξάς εδήλωσεν ότι
  τό ΒαλκανικόνΣύ,*φωνον δέ* πρόκεΐται
  νά ανανεώθη δεδομένου ότι άνανεούται
  άφ'έαυτου.
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
  ΜΕΤΑ ΠΤΩΣΕΩΣ ΒΕΡΜΟΚΡΑΣΙΒΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας).— Ά«« την 'Έλλά·
  δα καθ* ά ανακοινοί ή μετεωρολογική
  ύηηρεσία έπικρατεϊ , κχκοκαιρία μετά
  ΙΚά των θ*ρμοχρ*<κών« ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 ΦίβρουσρΙ ου (τηλεγραφικώς) — ΑΙ αγ γλικσΐ έφημερίδες γράφουσαι επί των έξοπλισμών παρατη ροθν Βτι έκτός τής Άγγλί άς, ούδεμΐα άλλη πρωτοβου λ(α εξεδηλώθη ούσιαστικως τείνουσα είς την εξεύρεσιν έδάφους πρός περιορισμόν των έξοπλισμών διά τής συγ κλήσεως είδικής διεθνοθς δια σκέψεως. ΑΙ αγγλικαί έφηαερΐδες ύ ττογραμμΐζοον σχετικώς δτι αί επί τοθ προκειμένου εύθύναι δέν πρέπει νά έπιρρΐπτωνται επί τής Αγγλίας ήτις είνε ή ναγκασμένη νά καθιστφ «ά στρονομικούς» τούς έξοττλι- σμούς της. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 ΦίβρουοτρΙου (τηλεγραφικώς).— Ό γσλλι κός τύπος τής δεξιδς έξακο λουθεϊ νά άρθρογραφή τασσό μενος υπέρ τής συντομωτέ ρας άναγνωρίσεως τοθ στρα τηγοΰ Φράνκο. Αντιθέτως οί κΰκλοι τής άριστεράς τονΐζουν δτι άνα γνώρισις τοθ Φράνκο υπό τής Γαλλίσς είνε άνωφελής έφ' δσον ό πρΛτος φαΐνεται τασσόμενος πλέον έμφανώς παρά την πολιτικήν τοθ άξο νος Βϊρολίνου—Ρώμης. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 21 Φφρουα- ρΐου (τηΧεγραψικώς). — Ό γερμανικός τύπος γράφων επί τής διεθνοθς καταστάσεως δέν άποκρύπΐει δτι αυτή δέν έπαυσε νά παρουσιάζη επι- κΐνδυνα σημεΐα ιδία ώς πρός τό γαλλοϊταλικόν είς τό ό ποίον δέν παρουσιάζεται ΰφε σις έξ αφορμάς τοΰ έπιθετι κου τόνου τοθ τύπου των δυ τικών δυνάμεων. ΑΙ γερμανικαί έφηιερίοες σχετικώς άναγοάφουν άνευ σχολΐων την έκ Παρισίων πλη ροφορίαν καθ" ήν ή ούδετέρά ζώνη τής ΣομαλΙας δέν κατε ληφθή υπό των γαλλκών στρατευμάτων ώ; ανηγγέλθη, άλλ' απλώς άντικατεστάθη σαν τα γαλλικά φυλάκια— κινητά μέχρι τοθδε— διά στα θερών τοιούτων, δεδομένου δτι ουδέποτε ή ζώνη ου τη κα τελήφθη υπό τής Ιταλίας. Ή φορολογία της σταφίδος υπέρ τού Ταμείου Αγροφύλακος. Ό "Ετιόπτης Άγροφυλα | κης "Ηρακλείου έκοινοποίησε •πρός τό Τελωνείον, τόν ΟΤΙ κον τοϋ Άγρότου, τό Έμπο1 ρικόν καί Βιομηχανικόν Επι1 μεληιήριον κοί την Ένωσιν 'Εξαγωγέων έγγραφον σχετι κόν μέ την είσπραξιν τεΰ έ ττί τής σταφίδος φόρου ύττέρ τής αγροφύλακος. Τό υπουργείον γνωρΐζει βτι μέχρι τής οριστικάς ρυθμΐσεως τού ζητήματος ιήςεΐστιράξεως τωνφορολογιων τής νήσου διά τήςμελετωμένης ύττόηθ υπουρ γείσυ ιδρύσεως έ> ισΐου Περιφε
  ρεισκοΰ Ταμείου Άγροφυλα
  κης δι* ολόκληρον την Κρή
  την, δέον έν συνεννοήσει τοΰ
  Έπότΐτου Άγροφυλακής μετά
  τοθ Τελώνου Ηρακλείου νά
  καθορισθή όπως τιροκειμένου
  τιερΐ ττροϊόνιων φορολογηθέν
  των ύττέρ ιής έποπτείσς έξ
  ής θαλσσσΐως μετεφέρθησαν
  είς τόν λιμένα Ηρακλείου
  πρός τελικήν εξαγωγήν έκ
  τούτου, ττροσκομΐζονται είς
  τόν έπόπτην Άγροφυλακής
  υπό των οίκεΐων έξαγωγέων
  αί σχετικαί διασαφήοεις με
  ταφοράς βάσει των οποίων
  καί αναλόγως τοΰ εί'δους των
  μεταφερόμεναι προϊόντων θά
  τάσσεται υπό τού νομάρχου
  ώρισμένη προθεσμΐα είς τόν
  μεταφορέα έντός τής οποίας
  οΰτος θά ύποχρεοθται δπως
  μεταφέρη τελικώς τα έν λό
  γ<ρ προΐόντα, άλλως ταθτα θά ύπόκεινται είς ιήν υπέρ τού Π. Τ. Ά. "Ηρακλείου ( σχύουσαν τυχόν επ" αυτών φορολογίαν. Συμπεραοματικώς τό υπουρ γεΐον έπιλέγει δτι κατά αύ τόν τόν τρόπον άφ' ενός μέν Εκαστον προϊόν θά φορολο γρΐΐαι ϋτιέρ τοϋ Π. Τ. Α. τής ττεριφίρείας έν ί πάρη χθη τουτο κατά την διά θαλάσσης μεταφοράν τού, άφ' ετέρου δέ θά έξασφαλί ζεται τό Περιφερειακόν Τα μ^ΐον "Αγροφύλακος ΉρακλεΙ ου άτΐό τυχόν διαφυγήν φό ρου επ! των προίόντων τής περιφερείας αύτοθ, δεδομέ νού δτι τ* έξαγόμενα έκ τοθ λιμένος Ηρακλείου θά υπό κεινται είς τόν υπέρ τοθ Π. Τ. Α. Η. φόρον έφ' όσον διά ταυτα δέν ύπάρχει άντίστο χος διασάφησις μεταφορθς καΐ Θά έχπ έκπνεύσει ή δο θεϊσα αρμοδίως προθεσμΐα τελικής ίξαγωγής αυτών. Η ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Διά διατάγματος όρΐζεται ο τι είς την Σχολήν Ναυτικών Δοκίμων θά είσαχθοθν κατά τάς είσιτηρίους έξετάσεις τής 7 Αΰγούστου εΐκοσι μάχιμοι δόκιμοι άξ ωματικοί καί έπτά μηχανικοί. Σχετικαί αΐτήσεις συμυετοχής είς τόν διαγωνι σμόν δέον νάύποβληθοθνμέχρι τής 7 Ίουνίου είς τό τμήμσ στρατολογΐας τοθ ύτιουργεΐου Ναυτικών. ΤΟ ΥΠΗΡΕΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Πρός τούς σχολικούς έκιθε ωρητός άπηυθΰνθη έγκύκλιος τοθ ΰπουργΕΐου τής Παιδείας διά τής οποίας όρΐζεται δτι ■πδσα ττροαγωγή δημοτικοΟ σχολείου συνεπάγεται αύτο δικαΐως καί διαρρύθμισιν τής μιοθοδοσίας των ύπηρετών. Όσον άφορδ την χρονολογί αν ενάρξεως τής πληρωμάς τής ηύξημένης μιοθοδοσίας τοθ άνωτέρου προσωπικοθ, οθτη θά γϊνεται άφ' ής τό σχολείον μετά την δημοσίευ σιν τοθ σχετικοθ διατάγματος ήρξατο λειτουργοθν ώς άνω τέρας τάξεως. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΙΧΑΡΕΩΝ Καθ* άρμοδΐαν ανακοίνωσιν επετράπη μέσω τοθ έλληνο- γερμανικοθ κλήριγκ ό διακα- νονισμός τής άξίας ζαχάρεως προελεύσεως Τσεχοσλοβακίας. Συμπληρωματικώς άνεκοινώ θη, δτι διά τις τοιαύτας εί σαγωγάς ώς καί διά πάσαν κ Τσεχοσλοβακίας εΐσαγω γήν, άπαιτεΐται ά&εια τής επι ροπής παθητικών κλήριγκ. Η ΥΠΗΡΕΣΙλ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Διά νόμου καθορίζεται δτι ό χρόνος υπηρεσίας των έ θελοντων καί μονΐμων ύπα ξιωματικών τοθ πεζικοϋ των άποσπωμένων δι' εκτέλεσιν υπηρεσίας είς τα στρατιωτι ;ά νοσοκομεΐα θεωρείται μό ■όν κατά τοΰς πρώτους εξ μήνας ώς χρόνος μαχίμου ό πηρεσΐας καί λογίζεται πλή ρης πρός απόκτησιν προσόν των δι' οιανδήποτε αιτίαν, ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ ΦΟΡΟΥ ΣΦΑΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΟΝ ΑϋριονΠέμπτην άπό τής9—12 π.μ. θέλει, επαναληφθή έν τώ Έφοριακώ Καταστήματι ή δή μοπρασΐα ενοικιάσεως τοΰ φό ρου σφαζομένων ζώων, οίκονο- μικοθ ετους 1939)40 τής πό¬ λεως Ηρακλείου, κωμοπόλεως "Ανω Άρχα&ν καΐ τοϋ χω¬ ρίου Κρουσώνος. Η ΒλθΜΟΑΟΓΙλ ΤΩΝ ΜΚΘΗΜΑΤΩΝ Εκοινοποιήθη έγκύκλιος πρός τούς έπιθεωρητάς των δημοτικων σχολείων διά τής οποίας γνωρΐζεται δτι δέν πρέ πει νά βαθμολογοθνται οί μα θηταί επί μαθημάτων τα ό ποία έδιδάχθησαν ολιγώτερον των τριών ιιηνων καθ" έκαστον εξάμηνον. ΟΙ α,ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΛΙΑΑΣΚΑΛΩΝ Τό υπουργείον τής Παιδείας καθορίζει οι' έγκυκλίου τού 6τι εφεξής ή έπίδοσις τοθ έγ γράφου τοθ διορισμοΰ των δι δάσκαλον δέον νά ένεργή- ται άπ' εύθείας πρός τόν ένδια φερόμενον καί ούχι είς τα μέ λη τής οικογενείας αύτοθ. Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ Την 11 30' χΟές ετελέσθη επι βλητική ή κηδεία ΐοθ άποβιώσαν τος τέως Δημάρχου Ηρακλείου Ιωάννου Βογιατζάκη. Τήνκηδείαν παρηκολούθησαν ό Ναμάρχης κ. Μάρκελλος, έ Δήμαρχος κ. Γεωρ γιάδης, τό Δημοτικόν Συμβούλι όν, ό δικηγορικδς σύλλογος ουΐι νος ήτο μέλος ό έχλιπώ; καί πλή θη κόαμου. Ή Μουσική τοθ Δή μου ήτις καί μετέσχε τής έκφο ρας άνέκρουσε πένθιμα έμβα τήρια. Ιδιαιτέρως οί πρόσ«οποι παρηκολούθησαν την κηδείαν έν σώματι άποδώσαντες είς τόν νέ κρόν τας νενομισμένας τιμάς δια τό προσκοπικόν παράσημον δι' ού είχε τιμηθή τελευταίως καΐδιά την δλην υπέρ τοθ προσκοπισμοΰ δράσίν τού. Είς την σορόν τοθ Ιωάννου Βίγιατζάκη χατετέθησαν πλεΐΐτοι Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΟΙΝΟΥ Κατ' είδήσεις έξ "Αθηνών ή έφετεινή έκθεσις οίνου απε¬ φασίσθη νά λάβη χώραν εί την μεγάλην αίθουσαν τού Δή μοτικοΰ θεάτρου τής Πρωτευ ούσης άπό τής 19ης ΜαρτΙου μέχρι 2ας Απριλίου. Είς τή έκθεσιν ταύτην θά μετάσχουν δλοι οί άποταμιευταί οίνου τής Ελλάδος διά δειγμάτώ* οίνου καΐ διάφοροι οίνοποιητι κοί οΤκοι. Είς τούς έπιδει κνύοντας καλλίτερα εΤδη οΐ¬ νων θά άπονεμηθοθν μετάλ λια μετά χρυσών βραβεΐων. ΤΟ ΡΙ&ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜλ "Υπό τής ραδιοφωνικής Διευ θύνσεως τοϋ ϋηουργεΐου ,Τύ που καΐ ΤουρισμοΟ εξεδόθη τό έβ£ομαδιαΐον πρόγραμμα τού ΡαδιοφωνικοΟ ΣταθμοΟ Αθη¬ νών. Τό πρόγραμμα είναι λε πτομερέστατον θά πωλήται δέ άπό τα κατά ιόπους πρακτο- ρεΐα των εφημερίδων άντΐ 6ύο δραχμών. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ Μετατΐθεται είς "Ηράκλειον διά διατάγματος ό Πρωτοδί κης κ. Γ. Κορκάρης άντί τοθ κ. Καρβελδ τοποθετουμένου είς Χίον. ΔΩΡΕΑ Ό χ. ' Α λέκος Γεωργιάδης χατέ- βεσβν ημίν υπέρ των Μαθπτικών ουσσιτίων δραχ 500 είς μνήμην τοϋ θοινόντος χθές αειμνήστου φί λου τβ» τί«ς Δήμαρχον Ιωάννου Βογιατζάκη. Ή ©ΐΜογένεια Μιχ. Πβιπβυτσόί κπ Μβιράρχου «ρβσέφβρβ μνημό ουνον εξάμηνον διά τβν Ίμ. Πά πο»τσ«χην βίςτους τροφίμους τβδ Οτωχοκομϊίοΐΐ. Η ΕΞΙΓΩΓΗ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ Δι1 αποφάσεως τοθ κ. Ύ- πουργοθ τής "Εθνικη-ς Οίκονο μΐας ωρίσθη τρίμηνος προθε σμΐα διά την πραγματοποίησιν τής πωλήσεως καί την άναγ γελίαν τής είσπράξεως ΤΟ0 άντιτίμου ,τών έξαγομένων είς Γαλλίαν μέσφ ίδιωτικών άνταλλαγών κουκουλίων. 50 Πρωϊνή ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ΤΗΣ 1ΣΠΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑΚΡΑΤΗ ΤΟΥΑΞΟΝΡΣ ΜΕΤΑΒΛΛΛΙΤΑΙ Η ΣΥΝΒΕΣΙΣ ΤΗΣ Ε8ΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Νυκτεριναί πλη¬ ροφορίαι πρός τό Αθηναϊκον πρακτορεϊ όν άναφέρουν ότι ό Φράνκο απεφάσισε νά συνδέση την τύχην τού μέ τα κράτη τού άξονος. Τό τοιούτον συμπεραίνεται θετικώς έκ τής μεταβολάς τής συνθέβεως της έθνικής ίσπ«νίκης κυβερνήσεως είς την οποίαν προβαίνει ό Φράνκο- ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΝ ΤΟΥ ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΕΗ ΗΑΛΙϋΟΡΒΒΥΤΑΙ Η ΜΟΗίίΡΧτί, ΑΘΗΝ.%1 21 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).—-Κατά τα έξ Ί- σπανίας "ΐηλεγραφήματα, ό στρατηγός φράνκο καί μετά την επελθούσαν μετα βολήν διατηρεί τόν τίτλον τού ώ; άρ· χηγοΰ τού ίσπανικού κράτους. Τό γεγονός θεωρείται ώς μειώνον τάς πιθανότητας "τής παλινορθώσεως έν Ισπανία τής Μοναρχίας. ΟΑ ΔΙΟΡΙΣΘΗ Ο ΣΟΥΝΕΡ ΠΡΒΒΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΙΣΠΛΝΙΛΣ ΑΘΗΝΑΙ 21 4>εβρουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας).— Καθ* ά αγγέλλε¬
  ται έκ τού έξωτεριχού ό στρατηγός
  Φράνκο Θά αναθέση την πρωθυπουργί-
  αν^τής νέας ίσπανικής κυβερνήσεως είς
  τόν γυναικάδελφον αυτού κ. Σοΰνερ.
  ΕΚΛΕΙΣΘΗΣΑΝ ΚΛΙ ΠΑΛΙΝ
  ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας)— Τηλεγραφήματα
  «ι Βαρκελώνης βεβαιούν ότι ή έθνική
  ίσπανική κυβέρνησις έκλεισεν αυστηρώς
  καί καθ» όλην γενικώς την γραμμήν τα
  αύνορα των Πυρηναέων άπαγορευομέ
  νης πάσης έξόδου ή είσόδου.
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙ ΑΣ
  ΚΑΙΜΑΚΟΣ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Έκ τής ΆπωΆ-
  νατολής αγγέλλεται ότι οί Ίάπωνες σχε
  διάζουν έπιχειρήοεις είς εύρείαν κλίμα-
  κα είς τό Ταϊτσού.
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΛΙ
  ΑΙΑ ΝΑ ΑΗΟΚΡΟΥΣΟΥΗ ΤΟΥΣ ΙΙΗΟΝΑ!
  ΛΘΗΝΑΙ 2 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τάς έκ τής
  "Απω Άνατολής πληροφορίας οί Κι-
  νέζοι ένισχυονται σημαντικώς,προτιθέμε
  νοι νά άποκρούσουν τάς έπιθέβεις των
  Ίαπώνων.
  οΤαρατσογλου βα επισκεφβη
  συντομω11ασ αβηνασ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—-Ό ύπουργός των
  * Εξωτερικών τής Τουρκίας κ. Σαρά·
  :βογλου εδηλώθη ότι θά επισκεφθή συν*
  τόμως την ελληνικήν πρωτεύουσαν*
  Κατά την παραμονήν τού ό κ. Σαρά-
  ταογλου θά ουνομιλήση μετά τού *·
  Μεταξά,