96951

Αριθμός τεύχους

5098

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

23/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΆΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ίτησια λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 3
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΠΕΜΠΤΗ
  23
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΛΥΡΟν -"
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5098
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΥΗΕΥ8ΥΙΙ0Σ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
  Κοινή βοή εξέρχεται άπό μιάς. Διότι καί σήμερον κά¬
  την ύπαιθρον χώραν διά την ι νεΐς δεν ύπόσχετα^' καί δέν
  έμπεδωθεΐσαν άπό τής 4ης πραγματοποιεϊ θαύματα. Μέ
  Αύγούστου καί εντεύθεν τά¬
  ξιν καί ασφάλειαν. Καί όν¬
  τως τό νέον κράτος μέ τα
  ραγδαΐα μέτρα πού έλαβε
  κατά καιρούς καί έξακολου-
  θε! νά λαμβάνη οσάκις ταύ¬
  τα έπιβάλλονται πρός παγίω
  σιν μ<άς νέας εντελώς κατα¬ στάσεως πού εδημιουργήθη καθ" όλην την ύπαιθρον, καί ό παραγωγό; καί ό άγρότης καί ό μικροεισοδηματίας κα¬ τέστησαν κύριοι των ύπαρ- χόντων των, καί απέβησαν στοιχεΐα δημιουργικά διαρ¬ κώς ώφελοΰντα, διαρκώς ένι- σχύοντα την εθνικήν οίκονο μίαν. "Ετσι χάρις είς τα μέ¬ τρα αύτά το παρελθόν πού έχαταρώντο οί κτηματίαι έ- βαρώθη καί νέος ανεμος ά- ναδημιουργίας των παραγω γικων τού τέπου δυνάμεων έπνευσε καί πνέει έξακολου θητικως. Καί μαζύ έκλεισε διά παντός ή μεγάλη πληγή τής ζωοκλοηής πού τόσον ύ- πέσκαπτε τα θεμέλια τοΰ Ι διωτιχοΰ πλούτον καί τόσον κατέστρεφε την κτηνοτροφί- «ν, τόν μεγαλύτερον καί βη μαντικώτερον κλάδον τής έθνικής μας οίκονομίας. Φθκνει νά μνημονεύσω- μεν ενταύθα ότι είς διαμερί σματα καί αυτής τής νήσου μας ίπου άλλοτε ήνθει ί κτηνοτροφία έχινδύνευσε λό γω τής ελλείψεως καί Ιχνους ασφαλείας τής ύπαίθρου, νά μην «ριθμοΰνται ούτε είς τ* δάκτυλα τής μιας χειρός τα έλάχιατα καί όλιγάριθμα ποίμνια πού άπέμενον. Μέ την πνοήν όμως τοϋ νέβυ κράτους καί την έπιβλη θεΐσαν διά δρακοντείων μέ τρών ασφάλειαν, ή κτηνο τροφία ήρχισε νά άναλαμ βανη μικρόν κατά μικρόι καί νά είσέρχεται είς περίο δόν νέας άκμής. Βεβαίως όπως είς καμμίαν άλλην εποχήν, οΰτε καί εί< την σημερινήν, αί μεταβολαί καταστάσεων πού απετέλουν μόνιμον κ«1 άτελείωτον πληγή ν, δέν έπέρχονται διά την ασφάλειαν ίμως την ο¬ ποίαν έπαγίωσε τό νέον κρά¬ τος, ασφάλειαν ζηλευτήν καί παροιμιώδη, όπως όλαι αί ά- γροτικαί τάξεις καί ή τάξις των κτηνοτρόφυν πού ετέ¬ λουν πρίν υπό συνεχή διωγ- μόν, ανέλαβον δυνάμεις πρός εργασίαν καί ενίσχυσιν των περιουσιακών στοιχείων, κα· τωχυρώθησαν όπισθεν νόμων καί μέτρον τα όποΐα τοίς έ- πιτρέπουν νά προκόπτουν συνεχώς καί νά προωθβΰν την κτηνοτροφίχν 'μας, ή ό- ποία κυριολεκτικώς είχεν ά- φανισθη, είς νέαν άκμήν καί πρόοδον. Άλλ' έκτός των μέτρων τούτων τής ασφαλείας Ιδού τό νέον κράτος οπου έρχεται έπίκουρον είς την έργώδη προσπάθειαν τής αυξήσεως τής κτηνοτροφίας μέ νέαν έκ δήλωσιν τής προστατευτικής τού στοργής Διά νόμου έθέ σπιβε, άπό καιροΰ, την απο¬ κατάστασιν των άκτημόνων κτηνοτρόφων. "Οπερ σημκί νει ότι τό κράτος στρέφει διαρκες τό βλέμμα τού πρός τάς τάξεις πού δημιουργοΰν, πού παράγουν, πού είσφέρουν είς τόν δημόσιον πλούτον, Καί τοΰ νόμου τούτου την επέκτασιν, καθώς πληροφο ρούμεθα πρόκειται κατ' αύ¬ τάς νά ζητήση ό Ύπουργό; Γενικός Διοικητής Κρήτης κ. Σφακιανάκης, συνεχίζων ούτω την εφαρμογήν τοΰ φιλαγρ,οτικοΰ προγράμματος τής κυβερνήσεως καί την Ι δίκην τού μέριμναν καί στοργήν υπέρ τοϋ τόπου. Υποθέτομεν δή διά τοι¬ αύτην ενέργειαν, γενικώς έξυπηρετοΰσαν την τοπικήν μας οίκονομίαν, δέν χρειά ζονται παραινέσεις, ού τε έγ- κώμια. Ή τάξι; των κτηνο¬ τρόφων δικαίως άπέσπασε άπό πολλοΰ την προσοχήν καί τό ενδιαφέρον τοΰ κρά- τβυ?. Κ*ί δικαίως θά άπολαύ ση ήδη τούς καρπούς τοΰ ένδιαφέροντος τούτου τού νέου κράτους. πλέει μέσα σέ πελάγη άτομι κης καί όμαδικής ίκανοποιή σεως. Ώς τόσο ό Καρνάβαλος περνοθσε, έφευγε σάν κάθε χρόνο. Καί ό Κρητικός χορός βγα( νοντσς στόν θρόνο τής άθα νασΐας τού, τόσο πανηγυρικά, τόσο παραστατικά, τόσον ύπε ρήφανα, τόν άπεθέωνε τόν ατευόδωνε μέ τίς δικές τού δόξες καί τιμές, ένφ οί ά- φροί ενός ούΐσκυ τουλεγαν: ΚαΙ τοθ χρόνου καί τοθ χρό νού γέρω Καρνάβαλε... ο Μποέμ Πετοχτά σημειώματο Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ Άποκαλύπτομαι σέ μιά ώ· ραία έμπνευσι τής όργανωτι κης Επιτροπήν τοΰ χοροθ των Έτΐιστημόνων: Την έμ- πνευσι ν' άφήσουν τόν Κρη- τικό χορό ώς φινάλβ τοθ προγράμματος τής άξέχαστης βραδυας τοθ παρελθόντος Σαβ βάτου. ΤΙ ή'ταν αύτό τό φινάλε μέ σα είς την έπισημότητα τοθ διασκεδαστικοθ καί χορευτι- κοθ των προγράμματος; *Η ταν βρυχηθμός έορταστικοθ ένθουσιασμοθ; Ήταν κορύφω- μα ξεσπάσματος * τοθ γλεν- τιοθ πού άναψε μόνο τού τό σον άνυπόκριτα καί άνεπιτή- Βευτα; ΤΗταν συναγερμός, ήταν χαρμόσυνο έμβατήριο, ηταν μιά λαίλαψ χαρθς πού περνοθσε σάν σίφουνας καί συνέπαιρνε καί άναζωογονοθ σε καί τούς -ειό κουρασμέ νους ξενύχτηδες πού εΐχαν δή καί παρακολουθήση τόσους άλλους χορούς; Τίποτε άπ' αύτά. Ό Κρη τικός χορός ήταν τίς ώρες έ κεΐνες τοθ χσρμόσυνου πά ρόντος, ένας άποχαιρετισμός ενας ώραΐος άποχαιρετισμός τοθ καρναβσλιοΰ πού σέ λ(- γο θά ξεψυχοθσε έμπρός στά πόδια κάποιου μεθυσμένου, πού σέ λίγο θάττεφτε σέ συν- τρΐμματα σερπαντινών καί χαρ τστϊολέμου επάνω στό σάρω θρο τοθ όδοκαθσριστή. Καί πρίν φθάοη σ' αύτό τό οίκτρρ τέλος τό κσρναβά- λι, πρίν ξίψυχήση άδοξσ, προ τοθ νά φυλλορροήση σάν τριαντάφυλλο πού χάνει έ"να έ"να τα ροδοπέταλά τού, ό Κρητικός σέ μιά θαυμασία μου σική καί χορευηκή έκτέλεσΐ άνέβαινε σάν ϋμνος αίώνων πρός την θίότητα τοθ Κσρ ναβάλου, η"ταν κάτι τό γνώρι μο μέν άλλά κσί τό χωριστό τό απείρως ώραιότερο άπό τούς τόσους άλλους χορούς. Εύλογημένος ό χσιρετισμός —ΰμνος καί τρισευλογημένα τα λιγερά κορμιά καί τα λα λΐστατα ποδαράκια πού τόν εχόρευσαν. Δέν ήσαν πόδια αύτά. ΤΗ σαν σπιθΐσματα. Δέν ήσαν κο πέλλες κεΐνες πού τόν άνο ξαν. ΤΗσαν άμαδρυάδες κα νύμψες καί δροσιές άνοΐξεων άπό των οποίων τα χεΐλη χυ νόταν ή ζωή μελιστάλακτη κσί στών οποίων την κάθε κίνη7ΐ ξαναζοθσε ή Κρήτη μέ τίς παληές άρχοντιές της, μέ τίς λεβεντιές της, μέ τίς άμέ τρητες χάρες της. Καμαρώνουν ολοι την κ Πλάτωνος, λευκή— όλόλευκη άπό τή μουσελΐνα τής άρχσ' κης της τουαλέττας, χειρο κροτοθν την κ. Φουντουλάκη πού είμπορεΐ νά πβ κσνεΐς πώς συναγωνΐζονται είς ώραι ότητες έκτελέσεων τοθ άθάνα τού χοροθ, καμαρώνουν τάς δεσποινίδος Μαρίκα Φοινικια νάκη καί Παπαδάκη, τούς ά δελφσύς ΓαλενιανοΟ καί τό σους άλλους -ού έτΐμησαν την χορευτική πΐστα καί την Κρητική τους προέλευσι. Καί 6λοι χειροκροτοθν κα ολοι πέρνουν τό ύπερήψανο Οψος τοθ νικητοθ γλεντζε πού ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ Ή Έλληνική βιοτεχνΐα Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΚΑΤΑΛΥΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τό αίώνιο θέμα τής έποχής αυ¬ τής είνε ή άνθισμένη άμυγδαλιά. Οί χρονογράφοι την περιάρπβξαν ήδη. Την περιέγραψαν καί την έ- ξεθβίασαν. Άληθινόν άνθινο πυ- ροτέχνημα πλάι' άπό τό άπέραντο ταπέτο τοθ ^πρασίνου, άξίζει άλη θινά χάθε περιγραφής καί έξάρσε- ως. Έκεΐνοι πού έχουν την άπο σιολήν νά ύπενθιιμίζουν τα ώραΐα τής καθημερινώς ζωής, καταντά νά διατηρ&θν μίαν υποχρέωσιν είς τό σημείον αυιό: "Οίαν ή φλογά- τη παπαροθνα δέν Ιχιι ζωγρα- φιοθή άκόμη ώς ή πρώτη «διχρω μί«» τής πρααινάδας, ή άνθισμί- άμυγδαλιά κρίνεται ώς δ ί5ι- αίτερος, νχαρούμενος, πρωτοπόρος τής ανοίξεως. Καί δταν συννεφιά ζή, καί δταν δ ή'λιος είνε μία άπέραντη φαεινή πραγματικότης, ή άνθισμένη άμυγδαλιά κράτει τό 6έτο έδώ. Άλλά τό ζήτημα είνε ίλλο: "Οτι είς πεΓσμα των μανιωδιόν κυ νηγητών τής πρωτοτυπία{, ή άν- θισμένη άμυγδαλιά &ηοτ*λεΙ Ιπι- σφράγΐσιν μιάς αίωνιέτητος: Τα πρότυπα τής αίαθητικής καί τής ώμορφιάς ευρίσκονται πάντοτε πό λύ κοντά μας. Δέν είνε άνάγκη νά τα άναζητήσωμεν είς την στρα τίσφαιραν ή είδικώΐερα είς την έκζήιησ,ν τρόπων καί μορφών ά- κατανοήΐων καί διά τούς ολίγους καί διά τούς πολλούς. —Τί μοθ χρειάζεται τό κάτω- κάτω Ινα έργον τέχνης, δταν μπο ρώ ' νά άπολαμβ,Ίνω κάθε μερά καί άπό ένα, είς τόν απέραντον πί νακα τής φύσεως; Την παρατήρησιν αυτήν είχε πάντοτε μεταξύ χειλέων καί κύλι κος, έ*νας παλαιός, γνωατός φυσιο λάτρης. Ασφαλώς είνι δπερδολή. Έν πάση περιπτώσει σήμερον ύ πάρχουν στιγμαί πού υπενθυμί- ζουν διά τούς δυσπίστους την γνώ μην τού. Τό θαθμα τής δημιουρ γίας εϊνι γεμδτο άπό πρότυπα ά· κατάλυΐα. Οί άθρωποι μέ τάς ριζοσπαστικάς ίνίοτε άντιλήψεις των—Ιΐσι τουλάχιστον τάς δνομά ζουν— ευρίσκονται μπερδεμίνοι μπροοτά είς τα πρότυπα αύ;ά Γίνονται συχνά γελοϊοι μέ τάς ματαίας καί άνωφελείς διακρίσεις πού έφαρμόζουν είς τάς λεπτομε ρείας καί τάς έκφράσεις. Άντι- γράφουν έκ τοθ μή βντος, χό σμους καί δΓ αύτούςΓ'τούς ίδίους Β' (τελευταίον) Είς τό περίπτερον Παϋλίδου διακρίνομεν τρία ώραιότατα ζαχα ρέπηκτα κίτρα, χαλλιτεχνικως έκ- τεθέντα παρά τοθ χ. Έμμ. Ρεγκι- νάκη. Διάφορα ζαχαροπλαστεΐα τής Γερμανίας, Σουηδίας, Όλλανδίας, Νορβηγίας, Ελβετίας, Τσεχοαλο βαχίας καί τής Άλβανίας είχον εκθέσει θαυμασία δείγματα τής λεπτής τέχνης των τελϊΐοτάΐης χατασχευής. Μεταξύ αύΐών άναφέ ρομεν τα χαλλιτεχνιχά έχθέματχ των έπαγγελματιχων σχολών ζα χαρ?πλαστικής 81ΐβνΐο(Σουηδ[»ς), τής έλβετικής σχολής Οοοα καί τής έν Μπράοσνσβάικ τής Γίρμα νίας Σχολής Βαλφενμποθτελ. Μέρος τής εκθέσεως καταλαμ βάνουν διάφορα μηχανήματα ζαχα ροπλαστικής έγχωρίου καί ξένης βιομηχανίας. ΐίαγοτοποιητικαί μη χαναί, ψιιγεία, μαγειρεία, κλίβα- νοι, μηχανήματα καραμελοποιΐας κλπ. Δέν λείπουν £μω; άπό την έκθεσιν καί αί έλληνικαί έφευρέ σεις. Είς ίνα περίπτερον έχουν εκτεθή αύτόματοι άλατιέραι ά πλοαστάτου μηχανισμοθ. Τελείως κλεισταί άφήνουν νά πέαη τό πε¬ ριεχόμενον κατά βούλησιν μέ έλα φράν πίεσιν ενός χομβίου. Συγχαί ρομεν τόν "Ελληνα εφευρέτην τής νέας κομψής χαί δγιεινής άλατιέ ρας «Ζενίθ» ή όποία είνε πρακτι χή χαί χρησιμωτάτη. Παραπλεύ ρως ίπισύρουν την προσοχήν μας οί χλίβανοι «θερμοπετρόλ» μέ την οικονομικήν θέρμανσιν δι3 (ι δικοθ καυστήρος ακαθάρτου πι- τρελαίου ελληνικάς εφευρέσεως. Γενικώς ή "Εκθεσις αυτή, πρώ την φοράν γενομένη έν Ελλάδι, εστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας. Τό καινόν πού την επεσκέφθη έ- άνυπάρκτους. Ένα χλαδάκι άνθι σμίνης άμυγδαλιάς, είνε ικανόν νομίζω, νά τ&ύς άποατομώση καί επί τοθ ζητήματος αυτοθ. γνώρισε τάς προόδους τής ζαχα ροπλαστική; χαί τής βιομηχα νίας των ζαχαρωδων χαί λοιπών έπισιτιοτικων προίόντων τής χώ¬ ρας μας, χάρις είς τάς πρασπα¬ θείας τής οργανώσεως των ίκπρο σώπων τή; επαγγελματικήν ταιί της τάξεως. Αί ώφίλειαι πού θά προκύψαυν έκ ταύτης θά είναι πολλαπλαί διά την εθνικήν οίκο νομίαν τής χώρας μας. Βασιζόμε νοι είς την σημειωθεΐσαν κατά τα τελευταία ιδίως έτη πρόοδον «ίς τόν κλάδον τής έθνιχής μας παραγωγής, δυνάμεθα νά έλπίζω μέν δτι τό μέλλον θά συμβάλη είς την επιτύχη εξέλιξιν των κα ταβαλλομένων προσπαθειών, χάρις είς την μέριμναν τοθ νέου κρά τους τοθ όποίου τό άναδημιουργι κόν πρόγραμμα έπεκτείνεται καί είς δλους τους κλάδους τής έθνι κης οίκονομίας τοθ τ6ηου μας. Πρός τελειοτέραν επιτυχίαν τής εξελίξεως τοθ κλάδου τούτου έχομεν την γνώμην δτι θέλει συμ βάλη καί ή ίδρυσις έν Ελλάδι «ιδικής έπαγγελματικής σχολής διά την αρτίαν κατάρτιοιν τεχνι των ζαχαροπλαστών, οί όποϊοι διά θεωρητικής καί πρακτικής διδα αχαλίας θά άποκτοθν τάς βάσει; καί την τεχνικόν τελειοποίησιν τοθ έπαγγίλματός των, δπως γίνε ται καί είς άλλας χώρας "Εχομεν τό ένδόσημον νά πιατεύιημεν δτι αί ένΐιαφερόμιναι έπαγγελματι χαί τάξεις μέ τό φιλοπρόοδον πνεθμα πού τάς διακρίνει θίλου σιν επιληφθή ενός τόσον βαοι χοθ ζητήματος τό οποίον προ ώρισται νά συμβάλη είς την πνευ ματικήν χαί τεχνικήν εξύψωσιν των φιλοπροόδων ζαχαροπλαστών τής χώρας μας. ψιν οί αγρόται μας. Ή καλ- λιέργεια των έσπεριδοειδών πρέπει νά γενικευθ() Ιδιαιτέ ρως έδώ είς τόν τόπον μας δπου εύδοκιμεΐ. Είναι τό μάλλον προσοδοφάρον εΤδος. Στό προγονικό έπιπλο τοθ γενειάρχου, ουνηθίζεται αύτές τίς ήμέρες νά κάνη την έμφάνιοί τουτο χλαδάκι τής άνθισμίνης άμυγδαλι άς: Πόση καλωσύνη σ'αύτό, πόσος τόνος έχλαϊχευτιχός άλλά κα! πό σητέχνη!...Ή τελευταία αυτή φθά νει νά έχη πρός δλας τάς κατευθύν σεις τό λεγόμενον «καλολογικόν» άποτέλεσμα: Νά δημιουργή γύρω τού δχι μόνον αίσθητικής μορφής ίχανοποιήσεις. Νά προκαλή 6α- θύτερα Ινα κέφι γιά την ζωή. Νά χαθιστά τό βάρος της έλα φρότερον. Νά την κάμνη χάτι τό γόνιμον, αντιθέτως πρός τόν φού τουρισμόν λ. χ. τοθ Μαρινέττι. Α£ΝΟΔΑΙΟ£ Τα πορτοκάλλια. Ή ζήτησις έλληνικών πορ τοκαλλιών συνεχΐζεται πάν τοτε ζωηρά καί αί τιμαί έ χούν φθάσει ήδη είς άρκετά ύψηλά έπΐπεδα. "Ηδη μάλι- στα, ή γαλλική κυβέρνησις έ πέτρεψε την μέχρι τέλους Ί ουνΐου εισαγωγήν είς ΓαλλΙ αν δέκα χιλιάδων κουϊνταλΐ ών έξ Ελλάδος. Καί τό γε γονός θά έπιδράση ασφαλώς επί των τιυών κατά τρόπον εϋ νοίκόν. Ούτω καταφαΐνεται δτι τα έσπεριδοειδή έχουν ε¬ ξησφαλισμένην την κατανά¬ λωσιν είς Ικανοποιητικάς τι μάς, όσονδήποτε καί άν αύξά νεται ή παραγωγή των. Καί θά πρέπει νά τό έχουν ύπ' δ Άρουραϊοι. Είς τό Μονοφάτσι καί αλ λα τμήματα τού νομοϋ μας έ νεφανΐσθησαν άρουραϊοι. Καί τό Ηράκλειον εκηρύχθη άρου ραιόπληκτον. Ελήφθησαν δέ καί σύντονα μέτρα πρός κα ταπολέμησιν των τρωκτικών. Ό Φυτοπαθολογικός Σταθ- μός ώργάνωσε τόν άγώνα κατά των άρουραίων. Γπα( εχώ ρησε τα άπαραΐτητα φάρμα κα καί έδωσεν ΟδηγΙας είς τούς αγρότας. Άνάγκη λοι πόν νά συμμορφωθοϋν πρός τάς όδηγίας αύτάς οί γεωρ γοί μας. Διότι οί άοουραΐοι δέν θά έξοντωθοθν εάν δέν έργαοθοθν οί γεωργοί πρός τοότο. Καί είναι ό κΐνδυνος σοβαρώτατος διά την παραγω γήν κσί διά την γεωργίαν έν γένει. *** Τα έμπορικά μας. Αυριον συνέρχεται τα Διοι κητικόν Συμβούλιον τοθ 'Εμπο ρικοθ μας ΈπιμεληΐηρΙου διά ζητήματα τής άρμοδιότητός τού. Ίδιατέρως θά συζητηθή ό καταρτισμός έπιτροπής διά την διενέργειαν τής βιομηχα* νίκης άπογρσφής. Τό ζήτη μα τοΟτο έν συνδυασμώ μέ την γενικωτέραν προώθη σιν των έμποροβιομηχανικων προόδων τοθ τόπου, διά τάς οποίας έπανειλημμένως ήσχο λήθημεν, είνε σημαντικώς- τον. Όμολογουμένως δέ ή φροντίς αυτή τοθ ΈμπορικοΟ μας Έπιμελητηρΐοο άνταποκρί νεται πρός τάς γενικάς άπαι τήσεις των, ειδικώς ώς πρός τό Ηράκλειον, μίαν πόλιν κατ' εξοχήν εμπορικήν καί βιομηχανικήν τοποθετηαένην καί είς ενα εΰρύ καί άνάλο γον άπό παραγωγικής άπό ψεως: «χίντερλανδ». *** Τό γραφειοκρατικόν πνεϋμα. "Ομιλών τελευταίως πρός τούς ύπαλλήλους τού, ό Ο· πουργός των Οικονομικήν, έ γνώρισεν ότι ό αγών κατά τής γραφειοκρατίας εύδοκιμεΐ βαθ μη^όν. Ό κ. ύηουργός ύπέ μνησεν ότι ή γραφειοκρατία, συνήθεια αιώνος διά τό ελ¬ ληνικόν κράτος, δέν είνε δυ νατόν νά έκριζωθή δι* ενός νόμου, απαιτουμένης μα κράς καί ουνεχοθς προσπα θείας. Τό έπιχείρημα είνε ά πολύτως ορθόν. Πάντως εύ χάριστον είνε, ότι τόσον είς τό κέντρον δσον καί τάς έ παρχίας—καί τό Ηράκλειον Ιδιαιτέρως — διαπιστοθται τε λευταΐως ό περιορισμός τοθ γραφειοκρατικοΰ πνεύματος κατά τρόπον σημαντικώς Ικα νοποιητικόν. /^^νν->ν^ν
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ
  18ον
  "Επί τή βάσει νέον στοιχείον.
  Την ημέραν εκείνην, χαθώ; έ·
  κατοντάδες πολιτών άψηφοθντες
  την βροχήν έστέκοντο έξωθεν των
  άναχτόρων καί έρωτοθσαν καθένα
  που εξήρχετο άπ' αύτά μήιτως
  γνωρίζει τίποτε νεώτερα τής κα-
  ταστάσΐω; τοθ μικροθ τσάρεβιτς,
  αίφνης εσημειώθη μία κίνησις με·
  ταξυ τοθ πλήθους.
  "Ενας στρατιωτιχός άγγελιο-
  φ6ρος θυμωμένος, βλασφημώντα;
  που τό πλήθος δέν τάν &γψι νά
  προχιορήση ελευθέρα, έσπρωχνε
  δεξιά καί άριστερά γιά νά τρίξη
  γρήγορα.
  Τό πλήθος τόν έκύτταζε μέ πε
  ριέργει» κβί ι^Χ··0 ή παρουσία
  τού, ή δία τού νά ήταν γιά τό
  καλό.
  Τό χαρτί μέ μεγάλην ταχύτητα
  επέρασεν άπό φρουροθ είς φρο
  ρόν. Ή Νατάσα τό εδέχθη άπό
  τα χέρια τοθ τρέμοντος άπό τόν
  φόβον αύλάρχου. Ή νέα έτρεξε
  γρήγορα, άλλ' άθορύβω,-, πρός
  τό τελευταίον δωμάτιον τοθ δια
  μερίσματος τοθ μικροθ τσάρεβιτς,
  δπου ή αυτοκράτειρα, μέ τα χα·
  ραχτηριοτιχά της τραβηγμένα άπό
  την αγωνίαν χαί την άθπνίαν, έ-
  σΐέχετο γονυπετή; χαί προσευχο
  μένη
  —Λοιπόν; είπε μέ χαμηλή παλ
  λομένην φωνήν, καθώς ή Νατάσα
  εισήλθεν.
  Άντί άλλης απαντήσεως ή Να
  τάσα 6πεχλίθη καί τής έδωσε τό
  τηλεγράφημα είς τό χέρι της. Ή
  τσαρίνα τό ή'οπασεν άμέσως. Τό
  άνοιξε νευρικά.
  —Άπό τόν ϋαθλον! άνέκραξε.
  Δόξα σοι ό θεός! Ό Παθλος βρή
  κε τόν δόκτορα Βίλφ!
  Ή Νατάσα έξέβαλι κραυγήν
  ανακουφίσεως.
  Έκύΐταξβ την τσαρίναν μέ ά
  ηληστα μάτια καί την έρώτηοε:
  —Καί ποθ είνι τώρα μεγαλει
  οτάτη,
  Τό πρόσωπον τής τσαρίνας έ
  φωτίσθη άπό έλπίδα καθώ; άπήν
  τηοεν:
  —Είς τα σύνορα. θά είν' έδώ
  αυριον.
  Άθορύβως εισήλθεν είς τό δω¬
  μάτιον τοθ μικροθ αρρώστου, χαί
  τα παοαπετάσματα τραβηγμένα ε¬
  λάχιστον φώ; επέτρεπον νά μπαί*
  ντ3
  Καθώ; μπήκε μιά νοσοκόμος έ-
  ψιθύρισε:
  —Καμμιά μεταβάλη, μεγαλειο·
  τάτη. Ή Ιδία κατάστασις.
  Ό τσάρος, καθισμένος δίπλα
  στό προσκέφαλο τοθ αρρώστου παι
  διοθ τού, έσήκωσε τό κεφάλι τού.
  Σιωπηλά ή τσχρίνα τοθ ένεχείρι ■
  σε τό τηλεγράφημα. Πρός στιγμήν
  ή μητέρα άνεθάρρησε γεμάτη έλ
  πίδες. Ό σύζυγός της τό έδιίβα-
  σε γρήγορα. Χωρίς νά σηκωθή
  άχούμτΐησΐ τό κεφάλΐ τού επάνω
  είς την γυναίκά τού, σφίγγοντάς
  την μέ τρυφερότητα. Ή τσαρίνα
  τοθ είπε ψιθυριστά:
  —Είναι ό μεγαλειτέρας γιατρός
  στόν κόσμο. Άκοασε. Οί δρόμοι
  πρέπει νά έλευθερωθοθν γιά τί
  πέρασμα τοθ τραίνου. Πές τους!
  Ό τσάρος σηκώθηκε, κατανεύ-
  ών καί άκροποδητ! εξήλθε τής
  αιθούσης.
  Ό τσάριβιτς ήνοιξε τα μάτΐα
  τού καί έκύτταζε.Τό πρόσωπό τού
  επάνω στό πλατΰ μαξιλάρι ήταν
  χατάχλωμο.
  —Μαμά... έψιθύρισε.
  Ή μητέρα έχαμογέλασε, ένα ά-
  γωνιώδΐς χαμόγελο, καί άργ4
  ώσιν νά μην έτολμοθσι νά τό έγ«
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, ΚινηματογοάφΌς.
  Σήμερον εξεραιπκή πρεμιέρα. Τώ
  μβγαλούργημα της Γαλλικής κινη
  ματονραφΐας: «Ό Πυργος τής
  σιωπής» μέ τούς "Αννα Μπέλ
  λα, Πιέρ Λαργκαί, Λέ Βιγκάν.
  Μ1ΝΩΑ.—Σήμερον τό δγχοωμο
  θαθμα: «Τούρα ή θεώ ττϊ^ ζούγ
  κλας» μέ την Ντόροθυ Λαμούρ
  Κατάλληλον καί δια παιδία. Καθ"
  εκάστην άπογευματινή είς τάς
  6 1)2 μ. μ,
  Ό αγώνας γιά την έ-
  λευ9ερία της Πατρίδος
  των τούς εκανε νά ατε-
  νάζβυν βαρεία υπό τό
  κνοϋτο τοϋ τρομεροΰ κα-
  τακτητοΰ! Ό πόδβς γιά
  την άπβτίναξι τού ζυγοδ
  τής σκλαβιάς τούς κρα-
  τοΰβε Ιοόβια ατέν τάφο
  των ζωντανόν πούταν
  γιά αύτούς ό ΠΥΡΓΟΣ
  ΤΗΣ Σ1ΩΠΗΣ - Σκλάβοι
  — Πατριώτες στέναζαν υ¬
  πό τό πέλμκ μιάς χατα-
  θλιπτιχής τυραννίας κατα
  κτητων καί τό μΐσος μιάς
  γυναίκας πού γιά τόν
  τουφεκισμό τού πατέρα
  της «ψήφιαε έ ρ ω τ α καί
  ζ ω ή, τούς έδωσε την ά-
  πολύτρ«σ».
  Ο ΠΥΡΓΟΣ
  Τ
  »σΣ
  ΆνναμπέΑλα,
  Πιέρ Λαργκαΐ,
  Λέ Βιγκάν.
  Ή μεγαλύτερη παρα-
  γωγη τής έφετεινής γαλ-
  λιχής χινηματογραφίας.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  έξαιρετική πρεμιέρα ότου
  ΟΟΙΑΑΚΑΚΗ
  γίοη επέρασε τό χέρι της επάνω
  είς τό μέτωπον τοθ παιδιοθ της.
  —Μαμά, λές γιά μενά τίς
  προσευχές σου; Έγώ δέν τίς θιι
  μαμαι, τής εΐπε.
  ΧωρΙς νά την βλέπη τδπ αιδί
  της ή τσαρίνα ϊσφιξε τδ χέρι τής
  νοσοκόμου. Τό σφίξιμο ήταν τόσο
  δυνατόν ώστι ή νοσοκόμος μισό
  κλεισε τα μάτια της άπό τόν πό-
  νο.
  Άλλά τής αύτοκρατϊίρας ή δψις
  παρέμινε γαλήνιος καθώς μιλοθ
  αι οτό παιδί της. "Αρχισ· την
  προσευχή:
  «Γλυκέ μου ΊησοΟ Χριστέ,
  Ποϋσαι πραος σάν άρνάκι
  Εύλόγησε μέ μιά ματιά
  Ένα πτωχδ παιδάκι».
  —Αυτή είναι μιά προσευχή;
  «Λυπήσου την άπλότητα μου ..»
  Τώρα τής ήταν άδύνατο νά Ι
  ξακολουθήση.
  —'Υπάρχουν καί <£λλες προσευ χέ(; είπεν ο τσάρεδιτς μέ άδύνα- νατη φωνή. "Υστερ' άπό μιά μικρά οιωπή άπήγγειλε: «Κάλισέ μι χοντά Σου...» Ό τσάρεβιτς έκινήΐη στό κρεβ βάτι τού άνήσυχα κ»ί έπρόθεσε —Παρακάλεσε τόν Χριοτδ ν» μέ κάνη νά μή πονώ πιά... Μιά τρομερά χαμηλή κραυγή έ ξέφυγε άπό τδ στήθος τής αύτο χρατείρας. Ή νοσοκίμος τής είχε κάμει μιά προσποιητή χειρονομία άλλ ήτο πολύ άργά. Δέν μποροθ οε νά συγκρατηθή, ϊέν μποραθ πιά νά κρατήση την κραυγή τής καρδιά τής μάννας. Ή Νκτάσα ενεφανίσθη είς την θύραν, περΕτρομος. "Όπισθεν της ήΌχετοΙνας ίατρός μέ φρά<ο, ϊν«ς ρωμαλίος Ρώσσος μέ μοθσι καί μονόκλ στό μάτι τού. Άπώθησε την Νατάοαν χαΐ εισήλθεν είς τό δωμάτιον. Ο£ μισοπνιγμένοι λυγ μοί τής τσαρ'νας ήκούϊντο ευκρι· νως είς τό σιωπηλόν δωμάτιον. Μή μαμά, έψιθύριαεν δ τσά- ριβιτς μέ τόνον συμπαθείας μέσα , ε!{ τούς πόνο^ς τού. Ή τσαρίνα χατέβασε τα χέρια άπό τό πρόσωπον της.Έδίασε τόν εαυτόν της νά χαμογελαση μέ καί ήρωϊχήν προσπάθειαν κατώρθωσε νά χρύψη την συγκίνησιν της. Τίποτε άγκπημένι μόν... Ή μα *£ γ«>4ί τώρα, είπε
  (αυνεχίξεται)
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟί
  Τοθ Άρμστρογγ.
  33ον
  Ό Ρσούφ κσΙ ό Φετχή μέ
  τούς άλλους βουλευτάς πού
  εΤχαν περιορισθή είς Μαλταν,
  εΤχαν άφεθή έλεύθεροι άπό
  τούς "Αγγλους κσί έπέστρε-
  ψαν είς Άγκυραν Κατ' αρ¬
  χάς υπεστήριζον ένθουσιω-
  δ&ς, άνετιιφυλάκτως τόν Μου
  στοφα Κεμάλ, δσον δμως αύ
  τος έφανέρωνε τάς δικτατορι-
  κάς διαθέσεις τού, εγίνοντο
  ε'πιφυλακτικώτεροι. Υπό την
  ήγεσΐαν τοΰ Ραούφ, οί βου-
  λευταί ήοχισαν ν' άντιτίθεν-
  ται είς τόν Μουσταφά Κεμάλ.
  Τούς έφόβιζεν ή φιλοδοξία
  τού νά εδραιώθη την άπολυ
  ταρχΐαν τού. ΤΗσσν πειραγμέ
  νοι άπό τούς σαρκσσμούς καί
  τούς άποτόμους τρόπους μέ
  τούς όποίους τ^ύς εφέρετο.
  Ήξευρον ότι ήταν άδΐστα
  κτος, καί είς την παραμικράν
  αφορμήν, θά τούς κρευοόσε!
  Εδοκίμασαν νά περιορΐσουν
  την εξουσίαν τού. Ό Κεμάλ
  δέν εδέχθη καμμίαν έπέμβσ
  σιν έκ μέρους των. Δέν ή
  τον διστεθειμένος είς συμβι
  βασμούς. Όλη ή σύταρχικό-
  της πού ήταν μέσα τού, ξέ-
  σπασε. ΤΗταν καί έννοοθσε
  νά παραμείνη ό άπόλυτος κύ
  ριος.
  "Υστερα άπό δλην αυτήν
  την ύπερέντσσιν των νεύρων
  τού,δέν μποροθσε πλέον νά
  συγκρατηθή. Δέν εύρισκεν ή
  συχΐαν οθτε στιίτι τού. Άπό
  την Κωνσταντινοΰπολιν είχεν
  έλθει ή μάννα τού καί ζςΰσε
  μαζί τού είς Τσάν Καγιά. Ή
  μητέρα τού εΤχε γηράσει πολΰ
  καί περισσότερον άπό κάθε
  άλλην φοράν ήταν φίλερις.
  Σχεδόν τυφλή, ήταν καθισμέ
  νη δλη την ημέραν σταυροπό-
  δι, κατά τόν τρόπον των χω
  ρικών επάνω είς μίαν ψάθα,
  κατά γής, είς μίαν γωνία τοθ
  δωματίου της. Ή μεγαλυτέρα
  της ευχαρίστησις ήταν νά
  την άφήνουν νά ομιλή πρός
  τούς Έλληνας σίχμαλώτους,
  άπό τούς όποίους μποροθσε
  νά μάθη νέα διά τό άρβανιτο
  χώρι, είς τό οποίον εΐχε γεν
  νηθή. Όταν δέν έσκέπτετο
  τό χωριό της, 6 νοθς της έ
  στρέφετο διαρκώς είς την Θεσ
  σαλονίκην, δπου εΐχε μεγαλώ
  σει ό Μουσταφά Κεμάλ. Ή
  Φικριχιέ έξακολουθοθσε νά έ
  πιμελήτσι τοθ σπιτιοθ τοϋ
  Μουσταφά Κεμάλ, άλλ' έπ'
  αρκετόν διάστημα ήταν άρρω
  στη. Τα νεθρά της εΐχαν έξα
  οθενήσει. ΟΙ ίατροί έφοβοθντο
  δτι εΤχαν προσβληθή οί πνεύ
  μονές της.
  (συνεχ(ζεται)
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΖ 1ΑΤΡΟΪ
  ΜΕΡ. ΑΥΔΑΧΗ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή-
  ριδν της (Πλατιΐα ΒαλιΒέ
  Τζαμί).
  6 ΔΐρματολόγοςΙατρός
  Ν. Ματζαπετάκης
  Δέχετοα τούς έκ διρμοττι·
  Μ&ν καί μίταδοτικών νοση-
  μάτ&ιν πάοχοντας οδος Ν«·
  κταρίου, πάροδος πλατίίας
  Βαλιδέ Τζαμί, τέως οΐκίοτ' Κ
  Νυστεράκη.
  Τοΰς Μεασαρίτο'ς, τούς πά-
  σχοντας έκ δερματικών νο·
  οημκτνν, το τΐλευταϊον Σάβ
  Βατον εκάστου μηνός είς τό
  έν Μοΐοΐς φαρμακείον κ.
  Νουντράκη·
  Κάνομεν την μεγαλυτέ
  ραν κατανάλωσιν διότι π»·
  λοΰμεν ·λα τα ύφάσματα είς
  τιμάς ασυγκρίτως εύθηνά;.
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΑΙΣΙΑΝ
  ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ*
  Πυρήνα
  Ή άβλ«0εοτέ>* χαυοιμος δλπ
  βι« μβτγγάλιβτ.
  οτβθ
  Βασ. Παπάζογλου
  Λεωφόρος Κουντουριώτου
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τελευτσϊοι νεωτερισμοΐ τής μόδας.
  Μεταξύ των τελευταίον χρωματι
  σμων τής μόϊας, αί ίποΐοι, δ
  κως προβλέπεται, θά φορεθοθν έ-
  ξαιρετικά την άνοιξΐ, κυριαρχοθν
  τό κόκκινο καί τό κίτρινο. Δέν
  πρόκειται φυσιχά νά φορεθη" τό
  κτυπητό κόκκινο τής «.φωτιάί»
  Τό κόχκινο πού επιβάλλει σήιερα
  ή μόδα είνε ίνα θαμηό, «σχοτω
  μένο> κόκκινο. Έκτός των δύί
  αύτίδν χρωματισμών, θα φορεθοΰν
  πολυ διάφορα ΰφάσμκτα μελανζέ,
  πολλί των Οποίων Ιχουν άσπρο
  φόντο καί φαρδειές μαθρες ρί-
  Γι4 τό σπόρ ή γιά ταξίδι είνε
  πολύ τής μόδας ύφάσματα μελαν
  ζέ γκρί ή μπέζ μέ συνδυασμώ
  γκρενά, μπορντώ, ώμπερζίν. Τα
  μΐτλέ έξακολουθοθν πάνχοτε νά
  είνε τής μόδας.
  Τα πλεκτά φορέμχτα είνε πολύ
  τής μόδας αυτή την έποχή. Επί
  σης τής μόδας ιίνε τα πλεκτά έ-
  ξαρτήιιατα τής γυναικείας τουαλέτ
  τας: έσάρπες, βέστες, ζακέτις,
  μπολερό, καπέλλα, άκίμη καί τσαν
  Μέ μιά φούστα άπό μάλλινο ΰ
  φασμα ντρ* ή τουίντ, θά φορέσε·
  τε μιά ριχτή ζακέττα άπό πλεκτά
  μαλλΕ, σέ πολύ ζωηκρδ χρίιμα: πρά
  σινο ζάντ, μπλέ ρουά ή πορτο-
  χαλλί. Πλεκτό μπονέ τοΰ αυτού
  χρώματος. ,
  Ό τελευταΐος νε<ι>τερισμος εις
  τό Παοίσι είναι Ινα κοστοΰϋΐ τα-
  γιέρ άπδ πλεκτδ μαλλί σέ χρώμα
  μπρικ: ζακέττα χοντή, γαρνιρισμέ
  νη μέ μικρ* ρε^έρ κ»ί φούστα λο
  ξή Ζώνη άΐτό δέρμα μχϋρο πολύ
  στενή, στολίσμέντ] μέ χρυσή ά
  γχράφ καί μαύρη έπ'σης πλεκτή
  ίσίοπα Ένα μινρό κανοχιέ άπό
  μαύρη ψάθα θά συμπληρώση τό ά
  νοιξιάτΐκο αύτδ άνσάμπλ.
  Τό κλίπς τής μόδας είνε άπδ
  χρυαϊ μέταλλο καί γαρνίρεται μέ
  στράς. "Εχει σχήμα τετράγωνο
  καί μπορεΐ νά χίησιμοποιηθή ώ;
  γαρνιτούρα ενός μαόρου βελουδέ
  νιου καπέλλου
  ΐά χολλ'έ άπό ψϊύτικα μαρ
  γαριτάρια είνε πολύ τής μόδας
  θά προτιμηθοθν χά μαργαριτά
  ριχ όϊ χρώμα ρόζ ή ϊβουάρ.
  Τής μόδας είνε τέλος 2να
  κλίπς, πού σχηματίζϊΐ Ηνα χρ
  αδ τριφύλλι ή 2να άστρο χαΐ στο
  λίζεται μέ μικρά διαμάντια ή άλ
  λους χρωματιστούς πολυτίμους λί
  θους.
  ή Ντιοτίγ*6
  —Είς τούς έττισήμους χοροΰς
  —καί τα κοσμικά κέντρα
  —εθαυμάσθησαν γενικώς
  —τα κτενίσματα τής
  ΟΥΡΑΝΙΑΣ
  ήσαν τα ωραιοτέρα των ημερών.
  ΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜΜ. Γ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
  (ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ)
  ΔικλΜμκτοΰχος βββΐβΐαηΐ ιης χειρουργικής ούρολο·
  γιχίίς χλινικής, τής Ίατρτκής ϊχβλης των Π«ρισίων.
  Παθήσεις τβθ ούροποιητιχοθ συστήματος, ήτοι: νέ-
  φρών, κάστίως, προστάτου γεννητικών δργάνων κ. λ. π.
  Δέχεται, άπό 1ης Φίβρουαρίου 9—12 π. μ. καί 3 —
  7 μ. μ. είς τό ιατρείον τευ όίός Μαρογιώργη πάροδος
  Ιΐλατεία Άρχαδίου (Χειτάν ΌγλοΟ) τηλ. 8 22.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  Βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σ8-
  ρον, Τήνον, Πάρβν, Ναξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. ϊ-«1.
  ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
  Στείλατε
  τα κορΐτσια
  σας είς τα
  έργαστήρια
  έλευθέρων
  στΐουδών
  ΡΑΠΤΙΚΗΣ
  ΚΑΣ ΚΕΛΛΕΝ
  Πλατεία 'Αγίκς ΕΙρήνης 4. ΑΘΗΝΑΣ..
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών.
  Πσρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασίαν κρυστάλλων.
  Πρΐν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
  Τιμαί
  ΜΙΝΟΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Παλαϊκός συναγερμός,
  τό Ιγχρωμο φΐλμ θαθμα:
  ΤΟΥΡΑ Η ΙΕΑ
  ΤΗΣ ΖΟΥΤΙΜ
  Κατάλληλον καί διά παι¬
  δία κάτω των Η έ τώ ν.
  Μέ την γυναΐκα, πόθος,
  την συγχρονη Άφροδίτη:
  ΝΤΟΡΟΘΥ ΛΑΜΟΥΡ
  Λάγνα δσον ποτέ άλλοτε.
  Μιά ώμορφη, μιά μυστη-
  ριώδης λευκή θβά μέσα
  στήν κόλασι τής ζούγκλας
  Μιά Ιστορία -ρωτόνο-
  νος άγάπης μέσ© στό δρ
  γιο τής φύσεως ζωγραφι-
  σμένη μέ τα φυσικά της
  χρώματα στήν όθόνη
  Ή σαγήνη μιάς έξωτι
  κης θεάς πού ή δύ ^σμις
  τής ώμορφιάς της ύπέτασ-
  σε δχι μόνον άνθρώπους
  άλλά καί θηρία.
  'Εκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  Σημ Καθ* εκάστην είς τάς
  6 1)2 άπογβυματινή.
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλκίδα, ΑΙδηψόν, Βό¬
  λον θεσσαλονίκην.
  Τηλ. 5.50.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΝΙΚΑΝΛΡΟΥ Ε. ΦΡΑΓΚΙΑΛΑΚΗ
  (τέως 'Αγρονόμου)
  Στοα Σιδεράκη
  "Ηράκλειον
  Νϊκος Κουβίδης
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Γραφίϊον παρά την 'Ανρο
  τικήν Τράπεζαν (έναντι οί·
  κίας κ. Μιχελιδάκη.
  ΚΑ.ΤΟΧΟΣ τής διπλογραφίας
  άναλαμβάνει την τήρησιν έμπορι-
  κων βιβλίων μέ συμφέροντας Ι-
  οους. Πληροφορίαι παρ' ημίν
  ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ τελειόφοιτος γυ
  μνασίου γνωρίζουσα καϊ γραφομη¬
  χανήν ζητεί ανάλογον θέσιν.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΒΑΝΑΝΟΦΥΤΑ
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
  ΓΑΜΟΙ.-Ετελέσθησαν είς Ζη·
  οον οί νάμοι τοθ κ. Ελευθερίου
  Ν. Τακάκη μετά της δίδος Κοοά·
  λιας Π. Γιατζάκη έν μέσφ εκλβ-
  κτοΰ κόσμου προσκεκλημένων. Πά
  ράνυμφος παρέστη ή κ. Φαίδρα
  Άσιτραδάκη.
  Συγχαρητήοια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Μόλις συν¬
  ελθόντες άπό την συμφοοάν πού
  μάς έΊτληξε διά τοΰ άδοκήτου θα·
  νβτου τοΰ άγαπητοϋ μας συζύγου
  καί πατρός, σπεύδομεν νά εύχαρι
  στήσωμεν πάνας τούς συμμετα·
  σχόντας τοθ πένθους μσς καί 8·
  λως Ιδιαιτέρωε τόν Διευθυντήν
  των Τ.Τ.Τ. κ. Βουρδουμπάκην ώς
  καί πάντας τούς καλούς συνηδέλ·
  φους τού ύπαλλήλουί των Τ.Τ.Τ.
  Ήρακλϊίου, οΐτινες έν σώματι η¬
  κολούθησαν την έκφοράν τοΰ λ£ΐ>
  ^)άνου τού καί οί όΐτοϊοι κατά τό
  βρ^ύ διάστημα τής νόσου το» έ·
  πέδειξαν ά^ελφΐκόν ενδιαφέρον
  πού τιμα τόν κλήδον των. ΈπΙσης
  εύχαρισ'τοϋμεν τόν κ. "Ιωάννην Πε
  διώτην έκφωνήσαντα συγκινητικόν
  επικήδειον.
  Ή οικογένειαι
  Γ. Κ. Δακανάλη
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή χθεσινή πρωινή λιακάδα συνβ
  κενρωσε τούς ύπαιθριοφΐλους είς
  τα διάφορα κέντρα.
  —Τα όπιοΐα καί παρουσίασαν
  κίνησιν τάς πρωϊνάς καί μεσημ·
  βρινάς ώρας.
  —Δέν θά Ελειπαν έπίσης οΰτε
  οί περιπατηταί άπό την λεωφόρον
  Γεωργίου Β' τόν συνήθη τόπον
  περιπάτου των Ηρακλειωτών, εάν
  δέν £βρεχεν αργότερον.
  —Αυριον λήγει ή προθεσμΐηι
  άνταλλαγής των λαχνων τοΰ Έ-
  θνικοΰ λαχείου.
  —Τυχηροί καί άτυχοι —επί τη
  βάσει βεβαία προηγούμενον δεδο
  μένων—θά σπεύσουν ασφαλώς νά
  άντικαταστήσουν τούς λαχνούς
  των.
  —Ή εΰνοια της τΰχης πρός τό
  Ηράκλειον καθιστα την αντικα¬
  τάστασιν ταύτην έπιβαλλομενην ή
  τουλάχιστον... έλκυστικήν.
  —Είς τό τελεσθέν προχθές μνη¬
  μόσυνον τοθ Πάπα ΠΙου ΙΑ' πρω
  τοβουλία τής ενταύθα Καθολικής
  Έκκλησίος.
  —Παρέστησαν άτασαι αί τοπι¬
  καί αρχαί, πολιτικαί καί στρατιω
  ΐ
  — Κατάλληλον λόγον διά τό έρ¬
  γον τοϋ έκλιπόντος Πονιίφηκος
  εξεφώνησεν 6 αΐδεσψώτατος προ·
  ΐστάμενος τοΰ ναού, πάτερ 'Αμε-
  δαΐος.
  —Τα έξοχικά κέντρα, εάν συνε-
  χισθοΰν οί λια/.άδες, θά κάμουν
  τοΰ λοιπού χρυσές δ^υλειές.
  —Άπό τα έξοχικά αύτά κέντρα
  άλλως τε καί τα πλέον άπομεμα-
  κρυσμένα καί τα πλησιέστερα πά
  ρουσίασαν πληθώραν πελατεΐας
  τάς ημέρας της Άποκρηάς καί
  την Καθσράν Δευτέραν.
  —"Ωστε νΑ ύπάρχουν οί καλοΐ
  οΐωνοΐ καί διά την μετέπειτα εργα
  σ(αν των, κατά τα καθιερωμέναι
  κάθε τεσσαρακοστήν.
  —Ό μέ νεραντζιές καλλωπι-
  σμός τής λεωφόρου Κουντθυριώ
  τού διά τόν οποίον άπασχολείται
  εκάστοτε ή παροΰσα στήλη.
  —Έζήρθη καί ώς πρωτότυπος
  δεδομένου δτι έπικρατεΐ κατά
  τούς είδότας, μεταξύ των ολίγων
  «προωδευμένων» καθαρώς πόλε¬
  ων.
  — Καί τής Ελλάδος καί της 'Α
  νατολής.
  —ΑΙ παρά την "Αγροτικήν Τρά
  πεζαν οδοί θά έπισκευασθοϋν προ
  σεχώς.
  — "Ηρχισαν μάλιστα νά συγκεν
  τρώνονται επί τούτω τα άπαιτοΰ
  μενά σκίρρα.
  — Ήτο καιρός νά γίνη καί ή &
  πισκευή αυτή Ιδίως διά την οδόν
  την διήκουσαν διά τής παλαιάς
  οίκίας Μιχελιδάκη, ήτις κατέστη
  τελευταίως άδιάβατος,
  —Πυκνός κόσμος ώς συνήθως θά
  παρακολουθήση την σημερινήν πρβ
  μιέραν τοΰ κινήματογράφου Που
  λακάκη μέ τό θαυμάσιον έργον ό
  «Πυργος τής σιωττής» είς τό ό
  ποίον ή "Αννα Μπέλλα διαπλάα
  σει £να συναρπαστικόν ρόλον
  — Είς την «Μινώαν» προεβΧήθη
  χθές ή «Βασίλισσα τής Ζούγκλας»
  μέ την γνωστήν άπό παρομοίους
  ρόλους, γοητευτικωτάτην Ντόροθυ
  Λαμούρ.
  ο Ρέπορτερ
  ΚΙΝΗΣΙΣ — "Επανήλθε ίς Αθη¬
  νών δ έμπορροράπτης κ. 'Εμααν.
  Καστρινάκης κοιιΐσας μεγάλην
  συλλογήν ,,νέων ύ^ασμάτων.
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμοννς, άπό δλα τα καταοτημοιτοι καί «ύτά
  άκομη τβν έηκρχι&ν τ«Ις χλΗβταΙς Μάρκος «ϊτοτυρβς».
  Ήτοι σβυγάχια, τρνηύματα κιβάρας, καρβλιβι κΐντΑμα-
  *βί, κουβάρες, Μβυλινί, Κ·τ*ν ι»ρλ*3, Βκαβαχάχια, κου-
  ΡΑρες κ·ντήμ«τ·ς κ. λ. η. Όλα τ* ύς βνε» ·ιοη ·!ν«ι λ-
  ■•άστβυ κοιβτητος, ΜαΙ χρειράτνν Αγγβημένετν χ«Ι οτιοι-
  βν. ΜΙ* ββκιμίι μ οσις κεΐση οιά την άνκτεροτατ· τβν
  κλΗβτβν τής μάρκος «ϊτα«ρ·$.»
  Άντι«|ΐ()βεΜ·{ αι* τ·ΰ( Νβιιβυς ΉρβιΛείθΒ-Λαβιιβΐβυ:
  Μ. ΚΟΡΠΗΣ
  ΛΝ0ΡΘΩΣΪ2
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  5Ι7ον
  Έγκυκλοπα ιδε ίσ
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Έγέλασε τότε*καί ή Τιτίκα, έξηλείφθησαν άμέ
  σως δλαι αί σκυθρωπσί είκασΐαι της καΐ την επι
  οθσαν, προγευματΐζουσα μετά τοθ πατρός, ήστεΐ
  σθη περί τοθ στοιχειωμένου κήπου, δπου έσύχνα
  ζσν σκιαί σωληνοειδών καπνοδόχων.
  Ό Άγιάννης ήσύχασεν όλωσδιόλου" άλλ' ή Τι
  τΐκα δέν έδωσε ττροσοχήν, εάν ή καπνοδόνη έ
  κίΐνη ίστατο άπό τοθ μέρους τής σκιό,ς, ήν εΤ
  6εν ή ενόμισεν δτι είδεν, καί άν τωόντι έπεπρό
  σθει πρός την σελήνην ούδ' εσκέφθη δτ· αί σκι
  αί των άψύχων πρσγματων δέν φεύγουν 8ταν τάς
  παρατήρησις τις, έν ώ ή σκιά, ήν ή Τιτίκα είχεν
  Ιδή, έγινεν άφαντος ευθύς ώς έστράφη πρός αύ
  την ή κόρη.
  Έν τούτοις μετά τινάς ημέρας, συνέβη κσΐ άλ
  λο τι άξιοπερΐεργον.
  Γ'.
  Τα σχόλια τής Παναγιώτης-
  Είς τόν κήπον πλησίον τής κιγκλΐδος τής έ αί
  τής όδοθ έκειτο πέτρινον εδώλιον, κρυπτόμενον
  μέν άπό των όφθαλμών των περιέργων υπό κλη
  ματοειδοθς φυτοό, άλλά τόσον ολίγον απέχον άπό
  τής κιγκλΐδος, ώστε ηδύνατο ή χεϊρ παντός δια
  βάτου νά τό έγγΐση χρε(ας τυχούσης είσδύουσα
  διά τής κιγκλΐδος καί τής άναδενδράδος.
  'Εσπέραν τινά τοθ αύτοθ μηνός Απριλίου, δ
  Άγιάννης εξήλθε τής οίκΐας, καί ή Τιτίκα, μετά
  την δύσιν τοθ ηλίου, έκάθησεν είς έκεΐνο τό έ
  δώλιον.
  Ό άήρ έτινεε δροσερός είς τα φύλλα" ή Τιτ(
  κα ήτο ρεμβόζουσα" ολίγον κατ' ολίγον την έκυ
  ρΐευέ τις υελαγχολΐσ, άνευ εύδεμιας άφορμής' ή
  μελαγχολΐα ήν επροξένει ή έσπέρα, καί ήτις προ
  έρχεται ΐσως,—τίς οίδεν;—έκ τοθ μυστηρίου τοθ
  κατ' εκείνην την ώραν άνοιγομένου μνήματος...
  τής Φαντίνας.
  Ηγέρθη ή Τιτίκα, έκαμε βραδέως τόν γθρον
  τοθ κήπου, πατώσα ?ίς τα καθυγρα έκ τής έσπε
  ρινής δρόσου χόρτα, καί λέγουσα είς τόν βυθι
  σμόν τοθ νοός της.—Κατ' αυτήν την ώραν, χρει
  άζεται τβ άληθεία νά Εχη τις διά τόν κήπον ξύ
  λινα πέδιλσ. Άλλως άρπάζει τις τό συνάχι έξαΐ
  ρετα.
  Επέστρεψεν είς τό εδώλιον. 'Ενώ ήτοιμάζετο
  νά καθΐση, είδεν είς την αυτήν θέσιν, ήν αφήκε
  πρό μικροθ, μίαν πέτραν αρκούντως μεγάλην, ή
  τις δέν υπήρχεν έκεΐ πρΐν. Παρατηρεϊ λοιτιόν την
  πέτραν καΐ άπορεΐ. Ήτον αδύνατον νά μή πει
  σθή, Οτι χείρ άνθρώπου, είσδύσσσα διά τής κιγ
  κλίδος καί τής άναδενδράδος, άπέθεσεν έκεΐ την
  ■ηέτραν.
  (συνεχ(ζβται)
  ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ
  Β'.
  Οί Πάρσηξΐς πρεσβεύουν σχετι
  κως μέ τούς νεκρούς των καί μίαν
  άλλην αρχήν: Ό θάνατος πρέπει
  κατ' αυτούς νά ίσοπεδώνη τάς δια
  φοράς τοθ επιγείου βίου: Πλούσι
  οί καΐ πτωχοί πρέπει, δταν πεθά-
  νούν, νά Ιχουν την αυτήν τύχην.
  Ή ταφή γεννόί την ματαιοδοξίαν:
  Οί πλούσιοι θέλουν νά έχουν με
  γαλοποεπεϊς τάφους, πλούσια μνη
  μεΐα. Όλαι αυταί αί ιδέαι έκα¬
  μαν τ&ύς ΙΙάρσηδες ν1 άνεγείρουν
  τούς πύργους τής σιωτιή";. Τό έσω
  τερικδν των πόργων αυτών, είς τό
  οποίον φθάνει κανείς διά μιας κλ£
  μακος, έχει διάταξιν άμφιθεατρι-
  κήν μέ ε"να 6αθΰ πηγάδι είς τό
  κέντρον. Τό πηγάϊΐ, συνδέταΐ δι'
  ενός είδους δπονόμου μέ την θί
  λασσαν. "Οταν πεθάνη ίνας Πάρ·
  σης, βιχσταζοι μεταφέρουν τό π ιω
  μά τού £ω; επάνω είς τα τελευ
  ταΐα σκαλοπάτια τής κλίμακος.
  Έχεΐ περιμένουν δυο ά»θρωποι,
  οί όποΐοι είνε οί μόνοι πού ίχουν
  την άδειαν νά είσίρχωντοι είς τό
  εσωτερικόν τοθ πύργου. Οί δύο
  αύτοι άνθρωποι παραλαμβάνουν τό
  πτώμα καί τό έκθέτουν επάνω είς
  τάς πλάκας τοθ άμφιθεάτρου."1'στε
  ρα άπό ολίγας ώρας άπομένει μό
  νόν ό σκελετός: Διότι οί γθπες
  πού περιίπτανται, έπιπίπιουν επί
  τοθ πτώματο; καί τεώγουν ϊλας
  τάς σάρχας.ΟίΣύο ανθρωποι έμφα
  νίζονται τότε, πιάνουν τόν σκελε
  τόν μέ μεγάλες τσιμπίδες, γιατΐ
  θιωροθν 8τι θά ίμολύνοντο τα χέ
  ρια των άν Ιπιαναν τα χόκχαλα,
  καί τα ρίπΐουν μέσα είς τα κεντρι
  κόν φρέαρ. Τό νερό τής 6ροχϊς
  συμπληρώ«ι την ενέργειαν τοθ
  ηλίου καί άποαυνθίτει τάς σοσσω-
  ρευομένας Ολας, προχοθ διοχετευ
  θή πρός την θάλασσαν. Έξ άλλοι»
  τό νερό τής βροχής, πριν κατα
  λήξη πρός την θάλασσαν χαθαρίζί.·
  ται, διότι περνα επάνω άπό ίνα
  στρώμχ ξυλανθρακων.
  ΔΩΡΕΑ...
  Ή άιτοσύνθεσις μίσα είς τό φρέ
  αρ είνε τόσον πλήρη;, ωσΐε έντός
  σχράντα έτών άπό τής χρησιμοποι
  ήσεως τοθ πύργου, τα όστά πού
  έχουν συσσωρευθή μέσα είς τό
  κεντρικόν φρέαρ δέν φθάνουν είς
  ΰψος ο&ΐε τα δύο μέτρα! Κατά
  τρόπον ώΐτε χό είδος τοθτο τής
  χαφής πού έχ πρώτης βψεως φαί
  νεται ν' άπειλη' την δημοσίαν δ-
  γείαν, είνε τό δγιεινότερον δ-
  λων!
  Τό έδαφος επί τοθ δπ?ίου είνε
  χτισμένοι οί πέντε πύργοι τής αι
  ωπής τής Βομβάης ίχει έπιφάνει
  αν δέχα έκταρίων. Αποτελεί δέ
  δωρεάν πρός τούς όμοθρήσχους τού
  τοθ σόρ Ζαμπεστή Τζήζιμπχόκ,
  ενός πλουσίου Πάρση τής Βομβά
  ής, τοθ όποΐου τό πτώμα, δταν ό
  πλούσιος επιχειρηματίας απέθανε,
  αύμφωνα μέ την συνήθειαν των
  Παραηδων,έξετέθη καί κατεσπαρά
  χθη άπό τούς γύπας.
  ΧΑΝΙΑ Φεβρουάριος (ίνταπο-
  κριτοθ μας).— Αί χαιριχαί συνθή
  χαι κατά τόν παρελθόντα μήνα δ
  πήρξαν ευνοικαί διά τάς καλλιερ
  είας τοθ Νομοθ. Εύνο'ι'κός χαι-
  ρός έπεχράτησεν ίδίω; διά την
  συλλογήν τοθ έλχιοχάρπου την
  συγκομιδήν των έσπεριδοειδών χαί
  την αηορίν των δημητριαχών,
  Ή σπορά των πρωίμων σιτη-
  ρων χαί των ψυχανθών επερατώ¬
  θη. Είς τάς έ*3ρας των ίπαρχια-
  κων γεωπόνων έλειτούργησαν
  καθ' δλον τόν μήνα Δεκέμβριον
  σιτοχαθαριστήρια χαί άπολυμαντι
  καί μηχαναί σπόρου. Κατά τό
  τρίχον Ιτος θέλουσι χρησιμοποιή
  6η" 6πό των παραγωγήν πολύ πε
  ρισσίτεραι ποσότητες χημικών λι-
  πασμάτων ή κατά τό παρελθόν 2-
  τος.
  Έξ ά"λλου ήρξατο ή προετο'-
  μασία τοθ έδάφου; διά την φύ-
  τευσιν τοθ καπνοθ. Έπίσης προε-
  τοιμάζεται τό Ιδαφος διά την φύ
  τευσιν γεωμήλων. Καταβάλλεται
  προσπαθεία υπό τής Γεωργιχής
  8ΒΠΒΒΒ·ΙΙϋ*«ΒεΐεΐεΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒαΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΜ. Ε. ΠΕΡΑΚΗ
  Παραπλεύρως είσόδου
  ρονόμων Α. Νίβα.
  οίκίας κλη-
  -■■■■■ΒΒΜ·ΒΜΒΒΒΒ·ΒΒεΐ«·ΙΒΒ«εΐΒ·ΒΒ Β >■■■■■ ■■■■■■■■■■
  ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. Γ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
  Πρός καλύτερον εξυπηρέτησιν τοθ κοινοθ με¬
  τεφέρθη πσρά τώ Καμσράκι παραπλεύρως Άγίας
  Παρασκευής.
  Τηλ. 5—13.
  Εξπρές θαλαμηγόν
  ΨΨ
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  ΆφΘάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  "Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουσρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, Σϋρον, Τή νόν, Μύκονον, Ί·
  καρίαν, Σάμον.
  Τηλ. $.51 Πρακτορείον ΑΜΑΝΠ. Π. ΚΟΡΠΗ
  Ρε±||Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1Ι!ΙΙΙ1Ι11ΙΙΙΙΙΙ|ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι||ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ|||ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ111Ι1|ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ1Ι11ΙΙΙι±
  ΓΕΟΡΓΟΙΙΚΤΗΜΑΤΙΑΙ
  ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ
  Μόνον οί ψεκαστήρες μας κατασκευάζον-
  ται μέ γνήσια ίταλικά έξαρτήματα ΣΦΙΝ-
  ΤΑ τού Έργοστασίου Α- καί Α. ΝΤΕΛ
  ΤΑ ΑΙ Α, Ιταλίας τού οποίου, ώς γνω¬
  στόν, έχομεν την βποκλειστικότητα διά την
  άδ
  Ή είς ημάς κατακύρωσις παρά τής
  ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓ ΙΚ ΩΝ ΣΥΝΕ-
  ΤΑ1Ρ1ΣΜΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  2300
  •ΕΙΛΣΤΙΡΟΙΙ
  ΣΙΝΤΑ
  ΠΒΙ
  κατά τόν Διαγωνισμόν τής 9-1-39
  καί αί προπωλήαεις μας 1Ε5ΟΟ «Ρεκαστή
  ρων είς ιδιώτας είναι ή μεγαλυτέρα μας ρε·
  κλάμα.
  Μην παρασύρεσθε άπό τάς άιτομιμήσεις τοϋ συναγωνισμου καίτοι ή ποιοτική
  ύττεροχή μας καί αί τιμαί μιλοθν μοναι των... ΟΙ γνήσιοι ψεκαστήρες «ΣΙΝΤΑ»
  ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ λόγω τής τελείας κατασκευής των μέ τα γνήσια Ίταλικά έ-
  ξαρτήματα ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ πωλουνται είς τάς κάτωθι τιμάς:
  975.—
  ΣΙΝΤΑ
  Νο
  >
  1
  άνευ διϋλιστηρίου
  1 μετά » > 1.000.—
  1 :μετά άναδευτήρος καΐ διϋλιστηρίου 1.050.—
  Αιαρκής παρακοταβήκη ψεκαστήρων ΊΙντα'Ί γνησΐων Ιταλικών άν-
  ταλλακτικών «ΣφΙντα», Οειωτήρων Ντέλ Τάλια.
  'ΕπισκευαΙ δωρεάν. Τριετής εγγύησις.
  Γενικβί 'Αντιπρόσωπβι διά την Έλλάδα των Έργοστασίων £ΙΝΤΑ Γιαννακβπβύλβυ καί ΛΑ
  ΧΦΙΝΤΑ Α. κα) Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ, Ιταλίας
  Ξ
  Ι
  Τεχνικόν Γραφείον ιΜΑΟΥΡΟ και ΠΟΛΙΤΗ Ηράκλειον-Κρήτης |
  ΚΐΗΗΜΙΙΗΙΗΗΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐυ^
  Αί καλλιέργειαι
  είς τόν νομόν Χανίων.
  1 Υπηρεσίας Χανίων, δπως οί χαλ
  λιεργηταΐ γεωμήλων ποομηθιυθώ
  σι σπόρον ποικιλίας «Βίνερ» έκ
  ! Τριπόλεως παρά των ίμπόρων
  ] των Χανίων, έφόσον ή Άγροτική
  •Τραπέζα μόνον διά παραγγελιών
  προμηθευει τοιοθτον. Μέχρι τέ·
  λου; Δεκεμβριού ή Τραπέζα έ-
  προμήθευσε μόνον 2.500 οκάδας
  σπόρου, £ση είναι δηλαδή ή πο¬
  σότης, ή όποία παρηγγέλθη είς
  ταύτην δπδ των παραγωγών.
  Είς τάς αποθήκας ελαιόκαρπόν
  των Χανίων έμφανίζονται αρκεταί
  νύμφαι δάκου λαμβάνονται δέ
  παντα τα ένδεδειγμένα μέτρα κα¬
  ταπολεμήσεως αύτοθ. Έλαφρα
  προσδολή υπό κηκιδομυΐας παρου¬
  σιάσθη καί είς τόν καρπόν τής
  χαρουπέας. Είς χείρας των ίμπό¬
  ρων 6πάρχουν ή5η άδιάθΐτοι 450
  περίπου τόνοι χαρουπίων καί 50.
  000 έκ. καστάνων. Είς δλον τόν
  νομόν ένεργοθνται φυτεϊαι νίων κα
  στανεώνων.
  Τό κλάδευμα των αμπέλων έ·
  γενικευθή.
  —Δωρεαί.
  Ό κ. Ανδρέας Μάρκελλος κα
  τίθίσε ύραχ 500 υπέρ τού Γη
  ροκομείου Ηρακλείου καί ετέρας
  δραχ. 500 υπέρ τού άσύλοο Γ*
  ρόντισσας άντΐ μνημοούνου είς
  τόν άίίμνηστον αδελφόν αυτού
  Κων)νον @ Μάρκελλον.
  — Α! έν Χανίοις οικογένειαι
  των κ. κ. Ιωάννου Β. Γαγανάκη
  καί Στέλιου Κ. Τζεϊίάνη προ
  αέφβραν όκτακοσίας (800) δραχ
  μάς υπέρ τοϋ φιλανθρωπικόν Συλ
  λόγον Αγ. Τρικδος καί είς μνη
  μην τού αειμνήστου Ιωάννου
  Βογιατζάκη.
  Ό Φιλανθρωπικός Συλλογος
  Άν. Τριάδος εύχαριστεί θερμώς
  τούς εύγβνϊϊς δωρητάς.
  —Προκγωγή Κρητός.
  Ό έν τω πολβμικω Νοιυτιχω
  Κρής σημαιοφόρος τβχνίτης τορ
  πιλλών κ. Νικολουδάκης προήχθη
  διά Β. Δ. εί; άνθυιτοπλβίαρχον.
  ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΥ ΤΙΤΟΥ
  Φέρεται είς γνώσιν των ευσεβίδν
  χριστιανών 2τι καθ' έ άστην Πά
  ρασκευήν οί χαιρετισμοί ττ^ς Τ
  περαγίας θεοτόκου, θά ψάλλων
  ται δίς, ήτοι ώραν 5ην μ. μ. καί
  7ην μ. μ. χάριν των έργαζομέ
  νων χριστιανών.
  (Σημ. Αυριον Παρασκευήν
  καί περί ώραν 5ην μ. μ. θέλει
  κηρύξη τόν θείον λόγον ί Ίερο
  κηρυξ κ. Φραγχόπουλος).
  Έν Ήρακλείφ τή 22 Φεβρου
  αρίου 1939.
  (Τό Έκκλησιαστικόν Συμβούλι
  όν Άγίου Τίτου).
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέοεται είς γνώσιν των ένδια
  φερομένων ραπτων δτι την 26ην
  Φεβρουαρίου έ. ϊ. ημέραν Κυρια
  «ήν καί ώραν 11—12 έν τφ κα
  ταστήματι τοθ ΤαχυδρομείΌυ Ή
  ρακλείου καί ενώπιον τής νομί
  μου έπιτροπής ενεργηθήσεται *α
  νερά μειοδοσίαι διά την κοπήν, ό
  λικά καί ραφήν 70 χειμερινών
  στολών διανομέων καί έ&γατών.
  Ό Διευθυνιής
  . Βουρδουμπάκης
  ΑβΡΑΥΣΤΑ
  ΓΥΑΛΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ
  Έπρβμηθβύθπ πρώτον καθ' £
  λπν την Έλλάδα τβ ώρολβγο
  ποιβϊον «ΖβνΙΘ» τού κ. Μιχ. Μ«
  νβυσάκη. Τα αθραυστα γυαλιά,
  δέν σπουν ποτέ. Είνε λεπτά καί
  διαφανή δπως καί τα κοινάς γυα-
  λιά. Τιμαί όπως καί των κοινών
  πΐρίπου.
  —Τβ γραφείον Τ.Τ.Τ. Μα¬
  σταμπά.
  Το ύφυπουργβΐον παρα τφ χ.
  Προέδρω τής κυβερνήσεως σχ«τι
  κδς «ρος τα αναγραφέντα «αρ.
  ημών διά τ© ζήτημα τής ταχυ-
  δρομικής εξυπηρετήσεως τής συ¬
  νοικίας Μασταμπά μάς κοινο·
  ποιεί τό κάτωθι έγγραφον τής
  Γενικάς Διοικήσεως Κρήτης:
  «Είς απάντησιν τ©ΰ ύπ' αριθ.
  60535 "έ έ ύμβτέρβυ έγγράφοο,
  λαμβάνομεν την τιμήν νά επι
  στρέψωμβν συνημμένως τό διά
  ταύτης διοβιβααθέν ημίν άποκομ
  μα της έν ' Ηρακλείω έκδιδομέ
  νης εφημερίδος «Ανάρθωσις» καί
  ν' άναφέρωμβν υμίν σχετικώς τα
  εξής: Πράγματι έν Μασταμπά
  (Ηρακλείου) έλειτβύργΐι τμημα
  τικόν Τ.Τ.Τ. Γραφβϊον άλλά τβδ
  το κατηργήθη άπό τοϋ έτους
  1936 λόγω τής ελαχίστης χινή
  σεως Ην παρουσιάζει. "Εκτοτβ τό
  προάστειον Μασταμπά καί άλλα
  τινά τοιαΰτα, ΰπ«χθέντα μβταγβ
  νεοτέρνς είς τό έγκεκριμένβν
  σχέδιον πόλεως Ήρακλαίου. έξυ
  πηρετβϋντο τβτράκις τής έβδομά
  δος υπό τοϋ παρά τω Ταχυδρο
  μδί4> Ηρακλείου άγρότικοΰ δια
  νομέως, καθόσον λόγω τδν ά«ο
  στάσεων καί ελλείψεως έπαρκους
  άριθμοΰ άστικών διανομίων π«
  ρά τφ Ταχυύρομΐίω ' Ηρακλείου
  καθίσταται άδύνατος ή καθ' έ
  κάστην υπό των υπηρετούντΜν
  νυν τοιούτων εξυπηρέτησις τβυ.
  "Ηδη κατόπιν χαί σχετικάς προ
  σφατου διαταγης τβΰ Σεβ, Ύ
  πουργείου Συγκοινωνίας θέλομεν
  προβΓ) βΐς τήα τροποποΐηαιν τοδ
  εγκεκριμένου δρομολογίου τού
  άγροτικοΰ διανομέως Ήοακλείου
  «ς τρόπον όίατε είς τα προ*
  στβια Μασταμπά χαί 'Ατσαλβ
  νιο νά διανέμηται η άλλπλονρα
  φία εξάκις τής εβδομάδος άντΐ
  τετράχις. ώς μέχρι σήμερον διά
  τής πυκνώσεως δέ ταύτης ο! χά
  τοικοι των βίρπμένων προαστεί
  ών θά εξυπηρετούντο» επαρκώς.
  Εύπϊΐδϊστατβς.
  Ό πίρΐφ. Διευθυντάς Τ.Τ.Τ.
  Ι. Κόλλιας»
  —Οί ναοΐ τού Μοχοδ.
  Έν βχέσβι πρός τα άναγραφέν
  τα υφ' ημών πρό ημερών διά τό
  ζήτημα τής έγχρίσεως της επι
  σκευης τριών Ναών τού Μοχοΰ
  τό ϋφυπουργείον παρά τώ προέ
  δρω τής Κυβερνήσβως γ'νωρίζει
  ότι απέστειλε τό σχετικόν άπό
  χομμα εις τό υπουργείον τής Παι
  δ((ας ώς αρμόδιον χαί μέ την
  παράκλησιν όμως ανακοινώση
  τάς επί τοΰ προκειμένου άπό
  ψβις ή ενεργείας τού.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ 6πηρέτρια ,,μέχρι
  15 έτών παρά οικογενείας άνευ
  τέκνων- Πληροφορίαι παρά τφ χ.
  Γ. Τρεδιζάκη Ιμπορορράτττη πλα-
  τιΐα Βενιζέλου (Συντριβάνι).
  Κ. ΜυλοττοταμΙτης
  οφθαλμίατρος
  Επί τριακοντακτΐαν άττο-
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  δφθαλμολογικά άσνολούμε-
  νος, δέχεται, τού; ηάσχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό Αοθαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμαράκι τλησΐον τής
  Πολυκλινικής Ήρακλιίου.
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσεος* δλων των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άνακαινιοθέν καί πάλιν βξαοφαλίζκι ίλα τα
  πλεονεκτήματα τής άνέσεως καί βύχαρίστβΜ δια-
  μβνής.
  «έρμανσις—λβυτρά κ. λ. π.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρ-ΐσ Πέμτΐτης
  23 Φεβρουαρίου 1939
  120 Ώρα
  II
  ΑΓΓΛΙΑ ΚΛΙΗ ΓΑΛΜΑ
  ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ Ηλ ΠΡΟΒΟΥΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΣΗΜΕΡΟΝ 8Α ΓΙΗΗ ΕΠΙ»! ΑΝΑΚΟΙΝΒΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  τού έξωτερικού ότι ή »«νγγλική καί
  ή Γαλλική Κυβέρνησις απεφάσισαν όπως
  άναγνωρίσουν τόν στρατηγόν Φράνκο.
  Ή ανακοίνωσις τής άναγνωρίσεως τού
  Φράνκο θά γίνη κατά τάς ιδίας πλη¬
  ροφορίας αύριον (σήμερο')·
  Τα ναυτικά γυμνάσια της Άμερικής.
  Αί προθέσεις τού Φράνκο καί ό άξων.
  ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΜΠΕΡΑΡ ΓΙΟΡΝΤΑΝΑ
  ΔΙΑ ΤΑ ΙΣΠΑΝΟΙΑΛΛΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τού
  ανταποχριτού μας). — Κατά τα έκ
  Μποθργκος τηλεγραφήματα, συνηντήθη
  σαν έκεί σήμερον προκιιμένου νά συ·
  ζητήσωσιν επί των λεπτομέρειαν των
  μεταξύ Γαλλίας καί Έθνικής Ίσπανί
  άς ζητημάτων, οί κ. χ. Μπεράρ προ-
  σωρινός άπεσταλμένος τής Γαλλίας καί
  Γιορντάνα ύπουργός των Εξωτερικών
  τής έθνικής Ισπανία^.
  ΕΊΑΚΟΛΟΥΟΟΥΝ ΑΙ ΦΗΜΑΙ
  ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΘΑΗΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Παρισίων άναφέρουν ότι έξακολου
  θούν νά κυκλοφορούν αί φήμαι περί
  παραιτήσεως τού προέδρου τής ίσπανι
  κης δημοκρατίας κ. Άθάνα έχ τού ά
  ξιώματος αυτού καί πρός τόν σκοπόν ό
  πως διευκολυνθή ή είρήνευσις έν Ίσπα
  Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΑΒΩϋΙΑΣ-ΑΞΟΝθΙ
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ" ΤΟΥ Χ1ΡΑΝΟΥΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Σημερινά τη¬
  λεγραφήματα έχ τής "Απω Άνατολής
  άναφέρουν ότι ό Ιάπων πρωθυπουργός
  κ. Χιρανούμα είς σημερινάς δηλώσεις
  αυτού, ετόνισεν ότι ή συναφθησομένη
  ατρατιωτική συμφωνία Ίαπωνίας, Γερ
  μανίας καί Ιταλίας θά στρέφε-
  ται μόνον εναντίον τής τρίτης Βιεθνοΰς
  χαΐ ουδενός άλλου.
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ
  «1 ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Ανεκοινώθη ότι
  υπεγράφη σύμβασις διά την εκτέλεσιν
  τής συγκοινωνίας Ελλάδος—Βορείου
  Άμερικής.
  ΑΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ! ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ^ 2ΥΜ1ΙΣΕ12
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Ό πρωθυπουρ¬
  γός χ. Μεταξάς ολίγον πρό τής άναχω
  ρήσεως αυτού διά Βουκουρέστιον έξη
  ρε την σημασίαν τής ύπογραφείσης συμ
  βάσεως, αναπτύξας ειδικώτερον πόσον
  θά ωφεληθή έξ αυτής ή έθνιχή οίκο-
  νομία.
  ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ
  ΣΦΑΠΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— » Ανεκοινώθη σή
  μερον έξ άομοδίας πηγής, ότι ή παρα
  τηρηθησομένη κατ' αύτάς έλλειψις χρέ
  «τος θά όφείλεται είς την άπαγόρευσιν
  τής είσαγωγής σφαγίων έχ τού έξωτερι
  ΜοΟ λόγω τού άφθώδους πυρετοθ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 ΦεβρουσρΙου
  (τηλεγραφικώς) — ΑΙ άγγλι
  κσί έψημερίδες άπασχολούμε
  ναι σήμερον μέ τα νσυτικά
  γυμνάσια τής Άμερικής άνα
  φέρουν 6τι ταυτα άποτελοθν
  γεγονός είς την ναυτικήν Ιστο
  ρΐαν κσί άπό τεχνικάς άπό
  ψεως καί διά πολιτικούς λό
  γους.
  Σχετικώς αί αγγλικαί έφη
  μερΐδες ΰπαινΐσσονται την ά·
  πόφπσιν τής Άμερικίΐς νά προ
  στατεύση τό "δίκαιον οπόθεν
  δήποτε ήθελεν αποτελέση τοθ
  το αντικείμενον γενικωτέρας
  έπιβουλής ώστε νά προκληθή
  παγκόσμιος πόλεμος.
  —Οί άρθρογράφοι άναφέ
  ρονται καί είς την έγκρισιν
  τής πολιτικάς τΟν έξοπλισμών
  υπό τής άγγλικής βουλής την
  οποίαν έπικροτοθν ώς έπφλη
  θεΐσαν υπό των πραγμάτων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Φεβρουαρίου
  (τηλεγραφικώς). — Αί έφημερ
  δες τής άριστερας έπιτΐθενΐαι
  σήμερον εναντίον τοΰ στρατη
  γοϋ Φράνκο προτιθεμένου ώς
  γράφουν νά εγκαταστήση προ
  τεκτοράτον τής Ιταλίας καί
  ΓερμανΙας. Αί έφημερΐδες επι
  λέγουν δτι ή Γαλλία προτοθ |
  αναγνωρίση τόν Φράνκο πρέ ι
  πει νά προσέξη την νέαν ταύ
  την έπιβουλήν των κρατών
  τοθ άξονος.
  Τάς προθέσεις τοθ Φράνκο
  αί έφηαερΐδες έξηγοθν έκ
  τής άποφασισθεΐσης άναθέ
  σεως τής πρωθυπουργίας τής
  έθνικής Ίσττανΐας είς τόν κ.
  Σοϋνερ φανατικόν θαυμαστήν
  των κ. κ. ΧΙτλερ καί Μουσο
  λΐνι.
  Ή αύριανή συνεδρίασιν
  είς τό Εμπορικόν Έπιμελητηριον.
  Αυριον θά συνέλθη είς συ¬
  νεδρίασιν τό Διοικητ.κόν Συμ¬
  βούλιον τοθ Έμπορικοΰ καί
  ΒιομηχανικοΟ 'ΕπιμεληιηοΙου
  ίνα άσχοληθή μέ διάφορα
  τρεχούσης φύσεως ζητήματα.
  Κατ' αυτήν τό Συμβούλιον
  τοθ ΈπιμελητηοΙου θά εξετά¬
  ση, έπίσης τό πόρισμα τής ου
  σταθείσης είδικής έπιτροπής
  πρός ρύθμισιν των πρακτο-
  ρειακών δικαιωμάτων επί πω
  λήσεων φόμπ καί σόττο πα·
  λάνκο. Κατά την Ιδίαν συνε¬
  δρίασιν θά ΰποδειχθοΰν οί άν
  τιπρόσωποι τού 'ΕπιμελητηρΙ
  ου παρά τή έκλογιχή παρ'
  αυτώ έπιτροιτή πρός άνάδει-
  ξιν των αίρετών μελών τού
  Διοικητικοϋ Συμβουλίου, καί
  τή Διοικητική Επιτραπή τής
  Έσπερινής 'ΕπαγγελματιΚΓ|ς
  Σχολής Έμποροϋπαλλήλων Ή
  ρακλεΐου.
  Έν ιή (δ'α συνεδριάσει τό
  Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ
  ΈπιμελητηρΙου θά προβή είς
  την σύστασιν τριμελοϋς έ—ι-
  τροπής μετ" ίσαρΐθμων άνα.
  πληρωτών διά την διεξαγω
  γήν τής βιομηχανικώς άτιογρα
  φής έν τή περιφέρειαι τού Έν
  συνεχεΐα θά γίνωσι διάφοροι
  εμπορικάς φύσεως άνακοινώ
  σ£ΐς πρός λήψιν σχετικών
  άποφάσεων.
  Την προσέχη Κυριακήν θά
  συνέλθρ έξ άλλου^είς γενικήν
  συνέλευσιν ή όλομέλεια τοθ
  ΈμπορικσΟ Συλλόγου. Είς
  την συνέλευσιν θά γίνη έ'κθε
  σις των πεπραγμένων τής δι
  οικήσεως αύτοΰ, λογοδοσΐα
  τοΰ ταμ'ου καί άνακοινώσεις
  τοθ παρίτ τή Λιμενική Επι
  τροττή άντιττροσώπου τοΰΣυλ
  λόγου. Έν περιπτώσει μή ά
  τταρΐΐας ή Γεν. Συνέλευσις
  θ ϊ συ-έλ9Γ| την μεταπροσε
  χή Κυριακήν, 5 Μαρτίου.
  Η ΠΛΡΟΥΣΑ ΕΗΤΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΔΙΕΒΝΩΝ ΠΡΑΤΜΑΤΩΝ
  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΝ
  ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕΞΙ
  Η ΕΚΧΩΡΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
  Τα υπουργείον τ&ν Στρατι¬
  ωτικών έκοινοποίησε πρός
  τάς κατά τόπους στρατιωτικάς
  αρχάς εγκύκλιον τοθ ύπουο·
  γείου των Οίκονομικών δι* ής
  έπεξηγοθνται αί διατάξεις
  τοθ άρθρου 1 τοθ Α. Ν. 1453
  38 αί αφορώσαι την έκχώρη-
  σιν καί κατάσχεσιν τ£>ν ά-
  ποδοχών, μερΐσματος, βοηθή
  ματος, ,ταμείου Άλληλοβοη
  θείας κ. λ. π. των ϋτιαλλή
  λων καί στρατιωτικών. Δια
  των έν λόγω διατάξεων κα·
  θορίζεται δτι κατ' αρχήν δέν
  έπιτρέπεται έκχώρησις ουδέ
  κατάσχεσις των άποδοχών
  των δημοσίων πολιτικών ύ
  παλλήλων καί των στρατιωτι
  κων ώς καί των συντάξεων
  των μερισμάτων των, των έφ'
  άπαξ βοηθημάτων ή έπιστρο·
  φών κρατήσεων αυτών. Κατ'
  εξαίρεσιν δμως έπιτρέπεται
  έκχώρησις καί κατάσχεσις πό
  σοστοθ αυτών καθ'ωρισμένας ι
  μόνον περιπτώσεις 'Επίσης
  καί των έφ' άπαξ βοηθημάτων
  ή έπιστροφών κρατήσεων έ¬
  πιτρέπεται * κατ' εξαίρεσιν
  ή κατάσχεσις καί μέχρι τοθ
  συνόλου τούτων άλλά μόνον
  προκειμένου περί χρεών πρός
  τό δημόσιον ή πρός' άσφαλι
  στικούς όργανισμούς δημοσί
  ών ύπαλ>ήλωνκαΙ στρατιω
  τικών.
  Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ
  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ
  Δι' έγκυκλίου τού τό υπουρ
  γεΐον τής ΠαιδεΙας παραγγέλ
  λει πρός τούς σχολικούς έπ,ι-
  θεωρητάς καί πάσας τάς αρ¬
  μοδίας αρχάς νά μεριμνήσουν
  διά νά λάβουν γνώσιν πάν
  τες οί ένδιαφερόμενοι έκπαι-
  δευτικοί λειτουργοί των προ
  κηρΰξεων των δημοσιευθεισών
  είς τό ύπ' αριθ. 23 (ι. Β.) φύλ¬
  λον τής έφημ. τής κυβερνήσεως
  τής 28ης Ίανουαρίου 1939 πε
  ρί τοθ τρόπου τής συντάξεως
  συγγραφής κ. λ. π. διδακτι¬
  κήν βιβλίον Τρίτης τάξεως
  των όκταταξίων γυμνασΐων.
  Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟ&ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  Διά ΒασιλικοΟ Διατάγμα
  τος έπεξετάθη ή έδαφική άρ-
  μοδιότης τοΰ στρατοδικεΐου
  Αθηνών καί επί των νομών
  Χανίων, Ρεθύμνης, "Ηρακλεί¬
  ου καί Λασηθίου καθισταμέ
  νού τούτου καί τού α' Σώμα
  τος Στρατοΰ αρμοδίων διά
  τάς μέχρι τοθδε παρά τώ στρα
  τοδικείω Χανίων έκκρεμεϊς ο·
  ποθέσεις.
  Η ΔΙΑΝΟΜΗ
  ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΟΝ
  ΤΩΝ ΕΠ»ΓΓΕΛΜ»ΤΙΟΝ
  Παρά τής ένταθθοτ Περιφε·
  ρειακής Υπηρεσίας τοΰ ΤαμεΙ
  ου ΆσφαλΙσεως τώ/Έπαγγε
  ματιθν καί Βιοτεχνών τής
  Ελλάδος παρελήφθησαν τα
  άτομικά βιβλιάρια των είς τό
  Ταμείον τουτο ήσφιλισμέ-
  νων 'Επαγγελματιών καί Βιο-
  τεχνών Ηρακλείου κα' Λαση¬
  θίου Ή διανομή των β βλια
  ρ!ων είς τούς ήσφαλισμένους
  θά αρχίση έντός τής τρεχού¬
  σης εβδομάδος παρά των άο·
  μοδίων ύπαλλήλων τοΰ Ταμεί-
  ου. Ταυτοχρόνως μέ την παρά
  δοσιν τοθ άτομικου ββλιαρί·
  ου είς έκαστον ήσφαλισμένον
  θά έπιζητήται καί ή εΐσπρα
  ξις των μηνιαίων 150δράχμων
  εισφορών των μηνών Ίανουα-
  ρίου καί Φεβρουαρίου έ. ε.
  Ωσαύτως οί έλεγκταί τοϋ Τ.
  Ε. Β.Ε. έχουσι την εντολήν
  όπως έκ παραλλήλου έπιδιώ
  ζωσι καί την είς τό Ταμείον
  έγγραφήν των μή εισέτι άπβ
  γραφέντων ύποχρέων έπαγγελ
  ματιών καί βιοτεχνών.
  ΤΑ ΡΟΣΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
  Διετάχθησαν αί τελωνια
  καί αρχαί υπό τοθ ϋπουργε
  ου Έθν. Οίκονοοίας νά έπι
  τρέπωσι την εισαγωγήν έμπο
  ρευμάτων ρωσσικής προε εύ
  σεως έντός των Ισχυόντων
  περιορισμών είσαγωγής κα
  κατόπιν προηγουμένης άδε
  άς τής Τραπέζης τής "Ελλά
  δος καί βεβαιώσεως αυτής
  δτι άττασα ή άξία αυτών κα
  τετέθη είς δεσμευμένον παρ
  αυτή προσωρινόν λογαρια
  σμόν.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τοΰ
  έμτΐορικοΰ Συλλόγου Κρητσας
  έξελέγησαν:Πρόεδροςό κ. Μό
  σχος Μ. Πόθος, Άντιποόεδρος
  όκ. Γεώργιος Έμμ. Μπρόκος
  Γενικός Γραμματεύς 6 κ. Άν
  τώνιος Έμμ. Συμαι^κης, Τα
  μίας 6 κ. Γεώργιος Ιωάν. Ά
  ποστολάκηςκαΐ Μέλη τοΰ Διοι
  κητικοΰ Συμβουλίου οί κ. κ
  Ίωάνν. Έμμ. Δαβράδος καί
  Νικόλαος Γ. Άφορδακός.
  ΟΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΑΙ
  Ό δπουργός τής Εργασίας κ.
  Δημήτριος διά τηλεγραφικάς
  ίγκυκλίου τού εζήτησεν άπό τού;
  διαφόρους ίργατοϋπαλληλκοΰς όρ
  γανισμούς δΛως δποβάλουν εί;
  τό υπουργείον ωρισμένα οτοιχεΐα
  προκειμένου νά ληφθούν μίτρα
  δια την ίξοδον έκ των ' διαφό
  ρων ίπαγγελμάτων των 6πιρηλί
  κ«*ν έ
  Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
  ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΟΝ
  "Υπό νΛ Οπουργείου τής Γεωρ
  γίας κατηρτίσθη πρόγραμμα ά
  π;9<οπεΟ^ είς την βελτιώση τδν βοσχηαΕμων έκτάσεων κα την έντατικήν έκμετάλλειισ ν αύ των Το πρόγραμμα περιλαμβάνε τάς εξής εργασίας: Καθαρισμα βοακών έκ τής άνωφελοθς καί έ πφλαβοθς βλαστήσεως, διάνοιξιν άτϊοχετΐυτικών χανδάκων, φυτεύσεις διά κατάλληλον φ^ λήν δένδρων, εγκατάστασιν ποτι- στηρίωΛ καλλιέργειαν τοθ ά φ^υς των βοσκών δι' ελαφρών άροσεων ή σβαρνισμάτων καί εί τα διά κυλινδρισμάτων,μετατροπήν κατά τό δυνατόν των (ρυσικών είς τεχνιτού; λειμώνας καί άπα γόρευσιν τής βίσκής εΛί 2—5 έ τη είς ωρισμένα τμήματα λειβα δίων. Αί ανωτέρω εργασίαι δύναν ται νά έπιβάλλωνται καί υποχρεοο τικώς είς τούς κατοίκους τής πε ριοχής είς την οποίαν θά έφαρ- μίζεΐαι τό καταρτηθέν πρόγραμ μα. Τό υπουργείον έκ πχραλλή λου θά καταβάλη προσπαθεί¬ ας διά την χρησιμοποίησιν φυ σιχών καί χημιχών λιπαομάτων, ώς χαί ασβέστου πρός- αύξησιν τής αποδόσεως των λίιβαδίων χαί την τεχνητήν ανανέωσιν τω; βοσχών, ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ Τό τμήμα Ηρακλείου τοθ Έλ ληνικοθ 'ΟριιβατικοΟ Συνδέσμου διοργα/ώνει την 96ην έκδρομήν τού είς τό όρος Σελένα χαί είς Κρασι τό 4 προσεχές Σάββατον καί Κυριακήν. Τό πρόγραμμα χ* τηρτίσθη ώς εξής: Σάββατον 25 τρέχ. Άναχώρηαις έχ των γραφείων τοθ Συνδέσμοιι την 3 μ. μ. είς Μάλλια.'/Εκεϊθεν πεζή είς.χωρίον Κράσι, δπου δι «νυχτέρευσις. Πορεία 1.3Ο'ώρας. Κυριαχή Άναχώρησις ΤηνπρωΊνήν χαί άνοδος είς δρος Σελένα, έχιΐ θεν χάθοδος διά τού όμωνύμου δα ο^ί είς τό χωρίον Κράσι χαΐ είτα είς την Μονήν Κερας έξ ής χάθοδος είς χωρία Γωνιές, Ά βδοθ χαί Ποταμιές. Ακολούθως δι' αύτοχινήτων έπιατροφή είς Ηράκλειον. Πορεία 6 30' ώρών. Διχαίωμα συμμϊτοχής δικ τα μέλη δρ. 65, διά μή μέλη δρ. 80. Δή λώαεις γίνονται δεκταί μέχρις αυ ριον εσπέρας είς τα Γραφεΐα τοθ Συνδέσμου. Δι' ύπουργικής αποφάσεως παρετάθη μέχρι τέλους Α¬ πριλίου ή συμφωνία περί έμ πορικών άνταλλαγών μέ την Σουηδίσν. __________ Η ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ Χθές την εσπέραν εκλήθη είς συνεδρίασιν τό Εποπτικόν [ Συμβούλιον Άγροφυλακής Ή ρακλείου προκειμένου νά ή- σχολεϊτο μέδιάψορα ζητήματα, ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΙ]Μι^ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΛΘΗΝ %.! 22 «1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν
  έκ Αονδίνου ότι ό Βρεττανός πρωθυ¬
  πουργός κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν προέβη
  είς δηλώσεις επί των πολεμικών έξο*
  πλισμών.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν ετόνισεν ότι είς
  την παρούσαν διεθνή έντασιν ό περιορι-
  σμός των έξοπλισμών είνε έπικίνδυνος.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΑΕΝ Β1 ΑΡΚΕΣΒΚ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗΝ
  ΤΟΝ ΟΧΤΛΚ«!ΙΟΜΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΝ
  ΑΘΗΝ.%1 22 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Καθ'α αγγέλλεται
  έκ Αονδίνου, ό κ. Τσάμπερλαιν, ώς
  αφήκε νά εννοηθή είς τάς δηλώσεις τού
  διά τούς έξοπλισμούς, δέν θά αρκεσθή
  είς τα όκτακόσια έκατομμύρια λιρών
  τα όποϊα είχον χορηγηθή μέχρι το3δε
  διά τούς έν γένει έξοπλισμούς τής λΐι·
  γάλης Βρεττανίας.
  Κατόπιν τού «ο» φαίνεται πιθανώτα¬
  τον ότι ή Αγγλικη Κυβέρνησις είς πρώ
  την ευκαιρίαν θά ζητήση αύξησιν τού
  ποσού διά τούς έξοπλισμούς.
  ΕΞΕΑΙΣΣΟΝΤΛΙ ΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΝ
  ΚΑΙΜΑΚΛ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥΣΤΟΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—-Τηλεγραφουν έκ
  Νέας Υόρκης ότι τα*γυμνάσια τού ά-
  μερικανικού στόλου τού Άτλαντικοΰ
  έξελίσσονται είς εύρείαν κλίμακα. Α.Ί
  άσκήσεις τού στόλου χαλύπτουν ήδη
  ολόκληρον την άμυναν τού δυτιχού ή·
  μισφαιρίου.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  1ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑίΝΟΡΙΣΙΝ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πλη-
  ροφορία<ν έκ Παρισίων άναφέρουν ότι επήλθε κατ' αρχήν συμφωνία μεταξύ Γαλλίας καί Αγγλίας διά την αναγνώ¬ ρισιν αντέ γιούρε» τής κυβερνήσεως τού στρατηγού 4>ράνκο.
  Η
  Σ
  ΣΥΝΗΑΟΕΗ ΕΙ! ΜΥΤΙΙ1Ν ΣΥΝίΛΡΙΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (νηύ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγράφημα έκ
  Βουκουρεστίου άναφέρει ότι ή έκεί συ¬
  νελθούσα διάσκεψις τής Βαλκανικής Συ¬
  νεννοήσεως συνήλθε σήμερον είς τελευ¬
  ταίαν συνεδρίασιν. ^
  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΚΑΟΣΙΣ
  ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΘΕΗΤΟΣ
  ΛΘΗΝ%Ι 22 «Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰμας).—Κατά τας έκ Βου-
  κουρεστίου πληροφορίας, άναμένεται ή
  έχδοσις επισήμου ανακοινωθέντος σχε>
  τικου μέ τα πορίσματα τής διασκέψε¬
  ως.
  ΔΙΕΠΙΣΤΩΘΗ ΠΑΛΙΝ
  Η ΤΑΥΤΟΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τελευταίαι
  είδήσεις έκ Βουκουρεσΐίου άναφέρουν
  ότι χατα την έχεΐ διάσκεψιν των κρα¬
  τών τού τετραμερούς Βαλκανικού Συμ
  φώνου διεπιστώθη ή ταυτότης αντιλή¬
  ψεων μεταξύ των κυβερνήσεων των κρα·