96956

Αριθμός τεύχους

5099

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

24/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑ1:
  γ
  έτησία λίραι 3
  Ιξάμηνος 2
  Άμρρικής
  έτησία οολ. 15
  ίξάμηνο: » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΑΡΑΣΧΗ
  24
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  - ΟΟ1 ΜΙΝΩΤΑΥΡΟ/
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 509"
  ΥΠΕΥ8ΥΝ0Σ ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
  Επάνω άπό τίς δόξες καί
  τ' άθάνατα έπη τβϋ Έλληνι-
  κοϋ, επάνω άπό όλόλευκα
  μνημεΐαέθναναστάσεων,επά¬
  νω άπό δαφνοστόλιοτες σκο-
  πιες άπό τα ύψη των οποίων
  έσήμαναν τοσάκις τα έγερ-
  τήρια καί οί ουναγερμοί
  τοΰ στρατοΰ πού νικβΰαε
  τόσα χρόνια, προβαλε προ-
  χθες φωτόλουστη, επιβλητικα
  μεγαλοπρεπής ή Ινδοξη —
  μεγάλη έπέτειος τοΰ μέγα-
  λου θριάμβου τόν οποίον κα-
  τήγαγον τα έλληνικά οπλα
  έμπρός άπό τα άπορθητα
  φρβύρια τοΰ Μπιζανίου: Ή
  έπέτειβς τής άλώσεως των
  Ιωαννίνων.
  Καί όπως κάθβ χρονο, τώ-
  ρα είκβσι έξ ένιαυτβύς, ή
  ιδία ήμέρα — φωτεινότερη
  άπό τίς άλλίς — ξαναζωντα·
  νεύει τίς ίδιες άναμνήοεις,
  δίδει θέσιν είς τό φρενήρες
  αρμα των κθνικων (ξορμή-
  σεων, πού όλόλαμπρο καί ύ-
  περήφανο έφερε την γαλα-
  νβλευκη είς τα άλλοτε ά-
  πρόσιτα μέρη μυριάδων ύπβ-
  δούλων άδελφών.
  Έκεϊ ή έλληνική νεότης,
  μέ τό α'ιμα καί την αυτο¬
  θυσίαν της έγραψε τας ώραι
  οτέρας σελίδας τής ζωτικό
  τητοςτής φυλής μας, έκεΐ
  είς τίς πλαγιες των άετοφω-
  λεών καί τα ΰψη των ορέων
  πού ήσαν άπρόσιτα καί άπέ-
  ραστα, ή Κρήτη έγιγάντωσε
  τούς θρύλους των έπών καί
  των ήρωϊσμών της.
  Ή μεγάλη έθνική έπέτει¬
  ος ήλθε προχθές καί παρήλ
  θε καί ό ελληνικάς λαός την
  ύπεδέχθη με " ύπερηφάνειαν,
  άλλά καί μέ τόν ίδιον π*λ-
  μόν πού Ιζησεν άλλοτε τόν
  θρΰλον τοΰ μεγαλείον της,τοΰ
  μεγαλείον των ήρώων καί ή
  μιθέων της πού θά δοξάζουν
  αί έλληνικαί γενεαί καί θά
  ύμνοΰν οί αίώνες...
  Είρήνη ή πάΑεμος;
  Η ΦΟΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΟΤΕΙΝΗ
  ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΙΕΘΙΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  "Αρθρον τού κ. ΤΣΏΡΤΣΙΛ.
  Δέν ύπάρχει δυστυχώς έ-
  πσρκής δικαιολογΐα διά τούς
  μικροκυμστισμούς αΐσιοδοξίσς
  οί ότιοΐοι έξηπλώθησαν έ
  πάνω είς την επιφάνειαν τής
  βρεττανικήςκαί τήςεύρωπαΐκής
  κοινής γνώμης μετά τόν τε
  λευτσϊον λόγον τοθ κ. Χΐτλερ.
  Άπό παντοΰ κατσφθάνουν
  πληροφορίαι περΐ μεγάλων
  μετσφορών γερμανικόν πυρο
  μαχικών καί έφοδίων διά
  Πράγας, Βιέννης καίΜονάχου.
  ΑΙ τακτικαί σιδηροδρομικσί
  συγκοινωνΐαι περιορΐζονται
  κατά την διέλευσιν των με
  γάλων αυτών έφοδιοτιομπών;
  Ποίος είνε ό προορισμός των.
  Ποίος είνε ό σκοπός των; Ό
  γερμανικός στρατός διατηρεΐ
  υπό τάς σημαΐας πολύ μέγα
  λεΐτερον αριθμόν άνδρών άπό
  εκείνον πού χρείάζεται ή
  τεραστία σϋνθεσίς τού. Πολ
  λαΐ τεχνικής φύσεως ττληροφο
  ρίαι δεΐχνουν πρός ποΐαν κα
  τεύθυνσιν πνέει ό άνεμος.
  Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι
  ό κ. Μουσολίνι μετ" ολίγον
  θά διατυπώση είς βάρος τής
  Γαλλίας αξιώσεις σοβαροθ
  χαρακτήρος καί μολονότι ή
  γερμανική κυβέρνησις ούδό
  λως τόν έξώθησε πρός την
  κατεύθυνσιν αυτήν, ό κ.
  XI
  τλερ εδήλωσεν ότι θά τόν ύ
  τωστηρίξη..
  ΟΙ πάντες φαίνονται συμ-
  φωνοθντες ότι αί έθνικοσοσια
  λιστικαί βλέψεις εναντίον τής
  ΟύκρανΙας Ιχουν ήδη άναβλη
  θή διά μεταγενέστερον στάδι¬
  ον τοθ προγράμματρς τής ε¬
  ξαπλώσεως. Ή ΟύγγαρΙα ευ¬
  ρίσκεται υπό τό κράτος τοΰ
  έθνικοσοσιαλιστικοϋ συστήμα-
  τος καί άνά πάσαν στιγμήν
  βλα τα έκκρεμή ζητήματα με¬
  ταξύ Ουγγαρίας καί γειτόνων
  της δύνανται νά καταστοΰν
  αντικείμενον άξιώσεων.
  *
  * *
  Αμεσώτερον ζήτημα είνε ή
  στάσις τής ΓαλλΙας έναντι των
  (ταλικών άξιώσεων είς την Με
  σόγειον. Επί τοθ κεφαλαΐου
  τούτου δύο φωναί ηκούσθη-
  σαν. Ό κ. Νταλαντιέ καί τα
  πλείστα μέλη τοθ γαλλικοθ ύ·
  πουργικοθ συυβουλίου έδή ώ
  σαν ότι είς ουδεμίαν θά προ-
  έλθουν συνομιλΐαν μέ την Ίτα
  λίαν, έστω καί επί δευτερευ
  όντων ζητημάτων, έφ' δσον ή
  οβριστική έκστρατεία τοθ τύ-
  •κου εναντίον τής ΓαλλΙας ου
  νεχίζεται καί έφ' δσον διαλα
  λοθνται αξιώσεις περΐ έκχωρή
  ««ως τής Τύνιδος, τής Κορσι-
  κης καί τής Νικαίας. Ό κ.
  Μποννέ δμως εδημιούργησε
  διαφορετικήν εντύπωσιν καί
  είνε δύσκολον διά τούς έ"ξω
  τής ΓαλλΙας ευρισκομένους νά
  έξακριβώσουν τα μυστηριώδη
  στοιχεϊα Ισχύος επί των ό
  ι ποίον στηρίζεται ό Γάλλος ύ
  πουργός των Εξωτερικών.
  Φυσικά δλα τα κόμματα τής
  Μεγάλης Βρεττανίας θά έχαί-
  ροντο δι' £να φιλικόν διακα
  νονισμόν ό οποίος θά ήμπο
  ροθσε νά επιτευχθή μεταξύ
  Γαλλίας καί Ιταλίας. Ό κ.
  Τσάμπερλαιν άπέσχεν αύστη
  ρώς οίασδήποτε παρεμβάσε
  ως είς την εριδα αυτήν κατά
  την είς Ρώμην επίσκεψίν τού·
  άλλ3 ασφαλώς δέν είνε δου
  λειά τής βρεττανικής κυβερνή
  σεως νά φανή γαλλικωτέρα
  άπό την Γαλλίαν, βασιλικωτέ
  ρα τοθ βασιλέως. Ή βαρυσή
  μαντος δήλωσις είς την όποί
  αν προέβη ό κ. Τσάμπερλαιν
  είς την Βουλήν των Κοινοτή
  των την Δευτέραν—δτι πράξις
  έπιθέσεως εναντίον τής Γαλ
  λΐας όποθενδήποτε θά συναν
  τήσρ έξ ΐσου την αντίστασιν
  καί τής Μεγάλης Βρεττανίας,
  δεΐχνει ότι αί δύο δυτικαί δή
  μοκρατίαι είνε άποφασισμέ-
  ναι νά ένεργήσουν ώς μ(α
  καί νά άντιστοθν όμοΟ. ΌλΙ
  γοι είνε έκεϊνοι οί όποϊοι δέν
  συνέχονται άπό την σκέψιν δ
  τι οί προσεχεΐς μήνες θά μας
  παρουσιάσουν μίαν νέαν άντι
  μέτρησιν Ισχύος καί θελήσεως
  πρός επικράτησιν μεταξύ των
  άντιπάλων δυνάμεων έν Εύ·
  ρώπη. Ότσν ό κ. Χίτλερ έξέ
  φρασε την πεποίθησιν δτι μα
  κρά περίοδος είρήνης μας ά-
  ναμένει, ωμίλησεν άναμφιβό
  λως μέ την προσδοκΐαν δτι τα
  πράγματα, υστερ' άπό μίαν
  περίοδον εντάσεως, θά διερ
  ρυθμΐζοντο κατά τρόπον ικα¬
  νοποιούντο τάς δύο όλοκλη
  ρωτικάς δυνάμεις. Εάν τουτο
  θά γίνη *ί °χι ουδείς δύναται
  νά προΐδη.
  *♦*
  ΑΙ διαβεβαίωσεν τάς όποί
  άς έπανέλαβεν ό κ. Μουσο
  λΐνι δτι ή Ιταλία δέν επιζή
  τε ι έδαφικά ώφελήματα είς
  βάρος τής ΊσπανΙας, δέν θί
  γουν τό στρατιωτικόν ζήτη
  μα. Την νίκην τοθ στρατηγοθ
  Φράνκο ήμποροθν νά έπακο
  λουθήσουν διευθετήσεις αί ό
  ποΐαι, χωρΐς νά άλλοιώνουν
  τα κυριαρχικά δικαιώματα
  τής χώρας, νά παρέχουν την
  ούσιαστικήν χρήσιν δλων των
  ^σπανικών βάσεων, τόσον των
  νσυτικών δσον καί των άερο
  πορικών, είς τάς δύο χώρας
  αί οποίαι τόν έβοήθησαν τό
  σον πολύ. Αί συμφωνίαι αυ
  ται θά ήσαν άπό πάσης ά
  πόψεως έπιζήμιοι διά ,τά βρετ
  τανικά κσί τα γαλλικά συμ
  φέροντα δσον καί ή πραγμα
  τική μεταβίβασις έδάφους.
  Δέν θά ήτο δμως ορθόν
  νά ίδωμεν μόνον την σκο
  τεινήν πλευρόν. Ή άξιοσημεί
  ωτος ενεργεια τοΰ προέδρου
  Ροθσβελτ, αναμφισβητήτως ύ·
  ποστηριζομένου υπό τής κυ
  βερνήσεως καί τοθ λαοΰ των
  Ήνωμένων Πολιτειών, καί
  γνωστοποιήσαντος ευρύτατα
  ότι δχι μόνον ή ήθική υποστή
  ριξις τής Άμερικής, άλλά καί
  Ιμπρακτος βοηθεία είςπυρομα
  χικα καί έφόδια θά χορηγηθή
  είς τάς δυτικάς δημοκρατίας
  εάν αυται καταστοθν θύματα
  άπροκλήτου έπιθέσεως, άποτε
  λεϊ Ισχυράν σταθεροποιητικήν
  δύναμιν.
  Δέν άποκλείεται ή διαφύλα
  ξις τής εύρωπαϊκής εΐρήνης
  ν ά εξασφαλισθή διά τής 6ιο
  ρατικής καί θαρραλέας πολι
  τικής τού. Τό πνεθμα τής άν
  τιστάσεως είς την γερμανι
  κήν διείσδυσιν δέν έσβέσθη
  είς την ανατολικήν Ευρώπην.
  Είς την Αγγλίαν επήλθε μΐα
  έπανεδραίωσις τής έθνικής έ
  νώσεως. Ή στάσις τής κ,υβερ
  νήσεως κατέστη σθεναρωτέ
  ρα καί μερικαί διαφοραί τοθ
  παρελθόντος παρέρχονται είς
  την ιστορίαν. Πρό παντός έ
  πικρατεΐ ϊνα συνσΐσθημα διαρ
  κώς αύξούσης δυνάμεως. Ή
  δύναμις καί ή κατάστασις
  τοθ πολεμικοθ ναυτικοΰ έν
  σχέσει πρός τα ένδεχόμενα
  καθήκοντά τού είνε άνευ προ
  ηγουμένου. Ή επί πολύ κα
  θυστερήσασα συρροή άερο
  πλάνων καί πυρομαχικών κα
  ταφθάνει τώρα.
  Εάν διπλασιασθοθν αί προ
  σπάθειαι, πολύ μεγαλειτέρα
  άσφάλεια θά παρασχεθή είς
  τόν άμαχον πληθυσμόν κα
  τα των άεροπορικών έπιδρο
  μών.
  Μολονότι μόνον οί άστρο
  λόγοι κσί οί άλλαι έμποροι
  δεισιδαιμονιών ήμποροϋν νά
  προείπουν τό μέλλον, έν τού
  τοις δέν άποκλείεται νά έ'λθη
  ή ήμέρα καθ" ήν τό φιλειρηνι
  κόν καί νομοτσγές βρεττανι
  κόν έθνος θά δυνηθή πάλιν
  νά συνεχίση τό ταξίδιόν τού
  τού χωρίς νά είνε ύποχρεωμέ
  νόν νά περιμένη κάθε έβδομά
  δα νά ακούση είς τό ραδιό
  φωνον τάς άγορεόσεις των
  κυβερνώντων χώρας τάς όποί
  άς οί Βρεττανοί ένίκησαν ή
  έβοήθησαν είς τό παρελθόν.
  ΟΥΤΝΣΤΟΝ Τ2ΩΡΤΣ3ΙΛ
  Πεταχτά
  σημειώματο
  Ο ΑΠΟΛΟΠΣΜΟΣ
  Τώρα ποΰ πέρασε ό διασκε
  δαστικός σάλος των Απόκρεω
  ί ό πυρετός τοθ γλεντοκο-
  πήματος ύπεχώρησε μέ ταχύ-
  τητα, τώρα ποϋ έπανήλθαμε
  είς την ηρεμίαν τής καθημέ¬
  ραν ζωής, ειμπορούμεν καί πρέ
  πει νά κάμωμεν τόν άπολογι-
  σμόν των ημερών πού πέ¬
  ρασαν μέσα είς τόν ζωηρό¬
  τερον τόνον τής χαρας καί
  τής εύθυμίας.
  Την αφορμήν την έχομεν ά¬
  πό χθές. Μδς εδόθη άπό τόν
  καταστηματάρχην τοθ κοσμι-
  κοθ κέντρου ποθ δέν προλάμ-
  βανε τόσες ήμέρες νά μετρφ
  είσπράξεις, νά στιβιάζη χαρ-
  τονομίσματα, νά διαχωρΐζη
  κέρματα δλων των κατηγορι-
  ών.
  —-Ζημιώσαμε μοΰ εΐπε χθές,
  χωρίς νά αισθανθή την παρα
  μικράν τύψιν. Καί προσέθεσε
  σέ ϋφος, περΐλυπον:
  —Τώρα άγωνΐζομαι νά κα
  λύψω τάς ζημίας μέ δανει
  κά. Καί ποθ νά τα εΰρτ|ς αυτήν
  την εποχήν;
  Είς τό έρώτημά τού δέν έ
  δωσα καμμίαν απάντησιν.
  Τουναντίον προσεπάθησα νά
  φανώ δτι δέν κατάλαβα άπο
  λύτως τίποτε άπό δ,τι μοΰ
  εΐχε ειπή.
  Καί έφυγα, έφυγα δρομαίως
  γιά ν'άποφύγω την έπανάληψι
  τής κλαψάρικης ίερεμιάδος
  τού.
  Είς τόν πρώτον κοσμικόν
  συμπολίτην ποθ συνήντησα έ
  πανέλαβα σχεδόν στερεότυπα
  τα Ιδία λόγια ποΰ μοθ εΐχε
  ειπή ό άπελπισμένος διευθυν
  τής νοθ κοσμικοθ κέντρου.
  Ό κοσμικός συμπολΐτης ή
  ταν άκονισμένο ξυράφι καί
  δέν έπερίμενε καλά καλά ν'
  ακούση τό τέλος των παρα
  πόνων τοθ κατασΐηματάρχου.
  Κυριολεκτικώς μέ έκεραΰνω
  σε μέ τόν χεϊμαρρον τής εύ
  γλωττίας τού, μέ έπιχειρήμα
  τα άνατρέποντα τούς ίσχυ-
  ρισμούς τοΰ προλαλήσαντος.
  —Είνε, μοθ εΐπε, σύστημα
  καί αύτό νά κερδίζης καί νά
  ΙσχυρΙζεσαι διαρκώς δτι ζη-
  μιώνεις. Είνε οί έξ έπαγγέλ
  ματος κλαψάρηδες ποΰ τα
  φέρνουν δλα στήν ανάποδη
  γιά νά κρατοθν τόν κόσμο
  πού έξοδεύει στήν πλάνη.
  Βγήκες, εσυνέχισε, τα βρά
  δυα, μπήκες στά κέντρα τοθ
  κοσμικοΟ Ηρακλείου; ΕΤχες
  την ψυχραιμΐα νά τα φέρης 6
  λα βόλτα; Καί άν πήγες, εύ
  ρήκες σέ κανένα άπ' αύτά
  θέσιν άνετον ή μιά έστω κα
  ρέκλα γιά νά καθΙση.ς;
  Πηγά εγώ έπέμεινε στά ϊ-
  διο εντονο υφος ό κοσμικός
  συμπολίτης. Δέν εΤδα, πρέ
  πει νά τό όμολογήσω, τούς
  έξωφρενισμούς άλλων έ των.
  Άς προσθέσωπρός τιμήν των
  Ο σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ
  19βν
  Επι* τή βάσει νέον στοιχείον.
  Ό γιατρός μέ άβρότητα καί αε
  βασμόν την έσήκωσε επάνω.
  —"Ετσι είνε, όψηλότατε, είπεν
  είς τό παιδί' ή μαμά σου είν' εύ
  τυχισμίνη πού πας καλλίτερα.
  Την ίτράδηξε μέ γλυχύτητα
  πρός την θύραν, άκολουθούσης εύ
  λαβώς καί τής Νατάσας. Καί τής
  είπε ψιθυριστά:
  —Μεγαλειοτάτη χάριν τοθ παι
  διοθ σας, χάριν τοθ έαυτοθ
  σας!
  —Συγχωρήστέ με, γιατρέ. Δέν
  τδθελα. Δέν μπόρεσα νά κρα-
  τησώ !
  Ό γιατρός την συνώδευσε καθώς
  εξήλθε τοθ δωματίου καί μέ μιά
  χαρακτηρισθή χειρονομία ίδειξε
  πώς την παραδίδει είς την Νατά
  σαν, ΐίπών μέ χαμόγΐλο:
  —ΊΙρέπιι νά κοιμηθή.
  Ή Νατάσα κατένευαε, πήρε την
  αύτοχράτειραν άπό τό χίρι καί
  την έφερεν είς Ινα οΊβανι πού ά-
  χουμποθσε στόν τοϊχο. Έξαφνα ή
  αυτοχράτειρα έστράφη καί είπεν
  ίί{ ήχ^ρόν τό"νον πρός τόν για-
  τρόν:
  —Ρεμεζώφ! Ό γιατρός άπό
  την Βιέννη φθάνει ήδη αυριον.
  —Θαυμασία... '
  —Πέστε μου την άλήθεια! άνέ
  κραξεν ή τσαρίνα έγειρομένη άπο
  τόμως καί πλησιάζουσα πρός τόν
  δόκτορα Ρεμεζώφ' μπορεΐ αυτός 6
  γιατρός άπό τή Βιέννη νά σώση
  τό παι δ Ε μου;
  Έριυνοθσε ^τό πρ:5βωπον τοθ γι
  ατροθ μέ δλη την άγωνία τής ά-
  πελπισμένης μάννας.
  —Μιγαλειοτάττ), πρέπει νά γνω
  ρίζιτε ϊτι εάν κανείς μπορή νά
  χορευόντων δτι τό σήμερον
  κατεκάλυψε τό άλλοτε. Τό
  έσάρωσε: Τό έξηφάνισε. Μο
  τίβο γενικό: Γλέντι, χορός
  άλλά καί σύνεσις. Κανείς δέν
  έδωσε άφορμή στό κοοτσοα-
  πόλεμα τοΰ παρελθόντος. Ό
  πολιτισμός είσεχώρησε παν-
  τοθ. Καί είσεχώρησε πώς;
  Μέ την πολυκοσμίαν. Μέ
  την άνθρωποσυρροήν. Άλλά
  καί την γενικήν κοσμιότητα
  πού παρουσίασαν δλαι αί τα
  ξεις. Διότι κατ' εξαίρεσιν ε¬
  φέτος δλοι βγήκαν. Καί δλοι
  γλέντισαν. Τα κοσμικά κέν¬
  τρα γέμισαν. Διά νά κυριο-
  λεκτήσω, μάλιστα γέμιζαν
  άπό κόσμον άγνωστον. Πο¬
  λύν άννωστον κόσμον πού
  πρίν δέν χόρευε, δέν διεσκέ-
  δαζε, έμενε στήν άφάνειαν.
  Καί άν θέλης μίαν πολύ
  ενδιαφέρουσαν λεπτομέρειαν
  των παρατηρήσεών μου, οί
  γνωστοΐ κοσμικοί κόκλοι καί
  τύποι εφέτος δέν έκαμαν ά
  θρόες, συχνές έμφανίσεις. Φαι
  νόταν νάφηναν την θέσιν τους
  είς άλλους. Καί οί άλλοι αύ
  τοί ήσαν άπειροπληθεΐς. Άν
  θρωποθάλσσσα γέμιζε δλσ
  τα κοσμικά κέντρα τα βρα
  δυνά καί τίς νύκτες. Γιατί;
  Απλούστατον: Ό κόσμος ό
  πολύς εΐχε την δύναμιν καί
  την όρεξιν νά διασκεδάση,
  νά ξοδέψη, νά εύθυμήση.
  —"Ωστβ; διέκοψα τόν κο
  σμικόν συνομιλητήν μου.
  —"Ωστε, μόνον ό καταστή
  ματάρχης σου τα εΐδε άνάπο
  δα. Ένώ δσοι εΐδαν τα
  πράγματα άπό την καλή ό
  μολογοθν ότι τό χρήμα ποΰ
  έξωδεΰθη αύτάς τάς ημέρας
  ήταν άφθονο. Χρήμα τόπου
  καί κόσμου εύδαιμονοΰντος
  Αύτά λέγει ό άπολογισμός
  των ημερών εάν πιστεύσωμεν
  τόν κοσμικόν συμπολίτην.
  ό Μποέμ
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
  ΤΟΥ ΠΙΕΡΡΟΤΟΥ
  «Ό
  V.
  ΧατζηιωαννΕδης είς τόν
  Πειραια, ευρέθη προχθές φονευμέ
  νος διά λακτισμάτων φέρων Ινδυ
  μα Πιερρότου». Διά νά δημιουρ
  γηθή φαντάζομαι τό έρώτημα:
  Ποίος Ιξεδικήθη τόν Πιερράτον;
  Ό άντΕζηλός τού είς την πίσταν
  ή ή ζωή όλόκληρος ώς σύνολον;...
  Χρόνια τώρα ό Πιερρότος ήτο
  δχι μόνον αποκρηάτικα άλλά καί
  κο'νωνικό σύμβολο.Αφ'οτού δ μα
  καρίτης Αεονκαβάλλο τόν άνεβίβα
  σεν είς τό μελοδραμαιικόν πάλκο,
  ό κόσμος τού έφώναζε:
  Γέλα τταληάτσο
  κι' ό κόσμος σέ πληρώνει!..
  Ακριβώς δέ έπειδή έπλήρωνεν
  ό κόσμος, ήθελε καί νά άπογυμνω
  ή 6 ΙΙιερρότος άπό τό εσωτερι¬
  κόν τού δράμα. Τίποτε δμως! Ό
  Πιΐρρότος μέ τή σπασμένη κιθα
  ρ» καί τα ράκη των σερπαντινών,
  ήτο κάθε πρωινό Καθαρώς Δευτέ
  ρχς, ή καλυτέρα άπεικόνισις τής
  μιαϊαίότητος —ή καί τής μωρίας
  σώση την αδτοδ ύψηλότητα ,.
  —Εάν! Εάν! άνέκραξεν ή τσα
  ρΕνα μέ σπαραγμόν.
  Ό γιατρός έπερίμενε νά τοθ
  ύποδείξη νί φύγη. Άντί τούτου
  ή τσαρίνα Ιστρεψε τα νώτα καί
  μέ μεγάλην αξιοπρέπειαν έπροχώ
  ρησε πρός τό δΊβάνι.Ό δόκτωρ έ¬
  καμε μιά χειρονομία είς την Να
  τάσαν ώαάν νά τής έλεγε: «Κυτ
  τάξει· την σεΐς», έπειτα έστράφη
  πρός τό δωμάτιον τοθ αρρώστου,
  κλείσας άθορύβως την θύραν. Ή
  Νατάσα ηκολούθησε την αύτοκρά
  τειραν, ή όποία έκάθησεν έξηντλη
  μένη επάνω είς τό διβάνι.
  —Μεγαλϊΐοτάτη... ήρχισε μέ
  σεβασμόν ή Νατάσα.
  Ήτο φανερόν δτι επεθύμει νά
  είπη κάτι είς την τσαρίναν,
  κάτι πολύ μεγάλης σπουϊαιότητος
  Άλλ3 έδΕσταζεν, έφοβεϊτο.
  Ή τσαρΕνα έρριξε πίσω τό κε
  φάλι της μέ άπελπισΕα. Ή Νατά
  σα έστάθηκε μιά στιγμή. τρέμου
  σα. "Εξαφνα πήρΐ την άπόφασι
  καί έβάδισε οιωπηλώς πρός την
  θύραν την όδηγοθσαν είς τόν δι
  άδρομον των άνακτέρων. Μέ κου
  ρασμένο υφος ή μαΐιά τής τσαρΕ
  νας την άκολουθοθσε. Είδε κάτι.
  Είς τό πρόσωπον της ήπλώθησαν
  Αί άνταλλαγαί.
  ΑΙ έμπορικαί συμφωνίαι μέ
  τα ξένα κράτη αί λήγουσαι
  έντός τοΰ έτους παρατείνον-
  ται, είτε άνανεώνονται ού¬
  τως ώστε αί έμπορικαί άν-
  ταλλαγαί μετ* αυτών τής Ελ¬
  λάδος νά συνεχίζωνται ο¬
  μαλώς. Τό γεγονός τουτο ά-
  ποδεικνύει τό έντατικόν ένδια
  φέρον τοΰ κράτους υπέρ τοθ
  έμπορΐου καί άπό τής σπου¬
  δαιοτάτης ταύτης απόψεως.
  Διότι έκκρεμότης είς τάς έμ
  πορικάς σχέσεις, δέν εί¬
  νε δυνατόν παρα „, νά έπιδρδ
  είς τό εμπόριον.
  —των έγκοαμίων. Ή γριμίτσα
  πού έχάρασσε τό 'ξεβαμμένο τού
  πρύοΐΰπο, δέν ήτο μόνο γριμάτσα
  δίύνης. Ήτο καί γριμάτσα είρω
  νείας άπέναντι τοθ κοινωνικοί)
  συ όλου.Άύτό ?μως δέν τό ήθελεν
  ό κόσαος. Καί μάλιστα δ μεταπο
  λεμικός. Καί ήτο επόμενον μίαν
  ημέραν, νά~ μεταπηδήση χαρακτη
  ριστικά ή όργή τού, εις τό ατερε
  ότυπον δελτίον «συμβίντων καί
  γεγονίτων».
  —Ό Πιερρέτος τοθ Πειραιώς,
  τό πιθανότερον είνε δτι έπλήρω
  σεν είς τόν Ιρωτα τής στιγμής.
  Κάποιαν Κολομπίναν διεξεδίκη*
  σεν είς τό χορευτήριον. Ευρέθη¬
  σαν δμως Άρλίκΐνοι πού τοθ άν-
  τετάχθησαν. Καί ήσαν δυστυχως
  οί τελευταΐοι, περΐσσότεροί τού...
  1'ωμανΐιχή βεβαία χαί γόνι-
  μος διά τό καθημερινόν ρεπορτάζ
  ή έξήγησις α&οή τοθ θανάτου τοθ
  Πιερρότου. Άλλά καί άληθινή;
  Άς δέν απατώμαι, τάς προτιμή
  σεις της σήιιιρον ή ζωή τάς έκ-
  δηλώνε: σέ καταπίτια περιχρυσιο
  μενά. Ό βρασμάς ψυχικής όρμής
  ποΰ έχδηλώνεται είς τοιαύτας πε
  ρισΐάσεις, έχει £να επί πλέον έ·
  λαφρυντικόν: "Οτι άποδίδεται είς
  άφηρημένας έννοίας αίσθηματι-
  σμων καί ίπποτικοτήτων. ΜπορεΙ
  καί τα λακτίσματα άκόμη έναντί
  όν οιουδήποτε νά χαρακτηρισθοθν
  ώς σουρρελιαστική εκδήλωσις εύ-
  γενείας ψυχής! Τό άληθές ώσιόσο
  εΐνε,ϋδτι δφείλονται είς α,ίτια γενι
  κης ψυχολογίας εναντίον παντός
  πού έπιχειρεΐ νά αποτελέση έξαί
  ρεσιν είς μεριχούς μεταπο-
  λεμικούς κανόνας.
  * *
  *
  Άς ράνωμεν μέ ρόδα καί μΐνε
  ξέδε; τόν νωπόν τάφον τοθ Πιερ·
  ρότου. Είνε δ,τι χρείάζεται είς
  την φυσιογνωμίαν τού ώς παθητι·
  κοθ εκπροσώπου μιας <2λλης επο χής άλλά καί ώς διακριτικοθ τύπου τής συγχρόνου. Είς τό δεύ τερον αύτό σημείον, δ ΙΙιερρότος συνεκέντρωνε συχνά τόν σπάνιον αύθορμητισμάν τοθ πνεύματος. "Η ξευρε νά είρωνεύεται τα πάντα μέ την λεπτότητα εκείνην ποθ πειράζει περισσότερον τού; άπο- λιτίστους παρά τούς πολιτισμέ νους. Τό δτι Ιπληρώθη μέ λακτί σματα, είνε ενα έπιχείρημα παρα πάνω, υπέρ τής «εύθανα,οίας» τού. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ ή ίκπληξις, ή έκφρασις τοθ άνθρώ που πού δέν πιστεύει δ,τι βλέπει. Άργά τα μάτια της άνοιξαν διά πλατα. Μιά σκιά ενός άνδρας ά- πλώθηκε επί τοθ πατώματος. Τό κεφάλι τής σ꣫ς ήγγιζε τό φόρε μά της. _______ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ'. Ή σκιά έκείνη έτεντώνετο ά¬ κόμη περισσότερον άπό τό μέρος τής θύρας κατά μήχος τοθ δωμα τίου καί ίγινε γιγαντιαία καθώ; δ άνθρωπος πού την έρριπτεν έ- πλησΕαζεν. Ή αύτοκράτειρα άνώρ θωσε τό κορμί της. Τό κατώφλι τής θύρας πέρασιν ένας χωρικός μέ γάντια,φέρων την μπλοθζα χω· ρικοθ καί μπόττες λαίωμένες μέ ξύγκι. Ή μαύρη γβνειάς τού έκυ μάτιζεν άφθονωτάτη επάνω αίς τό στήθός τού. Ή κατάπληξίς της δτι Ινας άνθρωπος τέτοιου εϊδους μπήχε μέσα στά άνάκτορα χωρίς ν' άναγγελθή έγινεν άκόμη μέγα λειτέρα καθώς σήκωσε τα,μάτια της πρός αυτόν. Τα μάτια τού μαθρα, λαμποκοποθντα άλλό χοτα, κρατοθσαν τα δικά της, πού φαίνονταν μαγνητισμένα, τρομαγ μενά. Δέν μπόρεσε νά βρή φωνή νά τοθ μιλήση καί τόν ερωτήση
  ΛΜ0ΡΘΩΣΪ2Β
  ■~—4

  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηματογοάφος
  Σήυερον εζαιρετική πρεμιέοα. Τ
  μβγαλούργημα τής Γαλλικής κινη
  ματονραφΐας: «Ό Πυργος της
  σιωπής» μέ τούς "Άννα Μπέλ
  λα, Πιέρ ΛαργκαΙ, Λέ Βιγκάν.
  Την Δευτέραν: «Ντάμα ΠΙκα»
  Μέ τούς Πιέρ Μπλανσάρ, Μαντβ
  λέν ΌζεραΙ.
  ΜΙΝΩΑ.-Σήμερον τό ίγχρωικ
  θαθμσ: «Τοθρα ή θεά ττκ ζοθϊ
  κλας» μέ την Ντόροθυ Λαμούρ
  Κατάλληλον καΐ δια παιδία. Καθ*
  εκάστην άπογευματινή είς τάς
  6 1)2 μ. μ,
  ΥΑΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή μεγαλύτερη παρα-
  γωγή τής έφετεινΐίς γαλ¬
  λικής κινηματογραφίας:
  Άνναμπέλλα,
  Πιέρ Λαργκαίι
  Λέ Βιγκάν.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  ΝΤΑΜΑ
  ΠΙΚΑ
  ΟΑΜΕ ΌΕ ΡΙΟυΕ
  Έν» κινηματογραφιχό
  *©-
  πού
  ίίφθαστος
  ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ
  καί ή
  ΜΑΝΤΕΛΕΝ ΟΖΕΡΑΙ
  ποίος ήταν χαΐ τί ζητοθσε. Έξα
  κολουθών νά την χυττάζη κατάμ
  ματα μέ την τρομεράν εκείνην μα
  τιά τού δ γιγαντιαΐος μουζίχος
  ωμίλησε πρώιος. Μέ φωνήν έπιτα
  κτικήν ηρώτησε:
  —Πού είνε τό παι&Ί;
  Ή ματιά τής ούτοκρατείρας πε
  ριεφέρετο άπό τόν χωρικόν είς
  την Νατάσαν. Διετήρησε την ψυ
  χραιμίαν της έν τούτοις καί ήρώ
  τησΐ μέ ήσυχον ϋφος:
  —Ποιός|εΙν' ούτος ό άνθρωπος;
  Ή νέα έατράφη νά χυττάξητά
  μαγνητίζοντα μάτια τοθ γΐγαντος
  χωρικοθ. Μιά ματιά άφωσιιομένου
  σεβϊσμοδ εφάνη στά μάτια της.
  Καί απήντησε μέ χαμηλήν φω
  νήν:
  —Ό Ρασποθτιν.
  Ή αύτοκράτειρα δέν ίδειξε
  πώ; άνεγνώρισε τό δνομα. Δέν
  τής έλεγε τίποτε τό δνομα έ*εί
  νο. Άπευθύνουσα άκάμη τόν λό
  γον ποίς την Νατάσαν, ήρώτηβε:
  —Ποίος;
  Ή Νατάσα άπεκρίθη γρήγορα
  καί μέ πάθος. "Ολη ή ψι»χή της
  καί ή χαρδιά της περιεκλείοντο
  μίσα είς την φωνήν της χαθώς
  απήντησεν είς σοβαρόν τόνον:
  —Γρηγόριος Ρασποθτιν, Ινας
  «"νθρωπος τοθ ΘεοΟ. Ημπορεί νά
  θεραπεύση τό παιδί, Ιχει θεραπεύ
  ση τόσους. Μιά γυναΐκα ονόματι
  Μαρίσχω... πίθανί,..
  Ό Ρααποθτιν παρέμενε οιωπη
  λές, χαμογελ&ν άκόμη, καθώ; ή
  νέα έστράφη πρίς αυτόν:
  —Δέν πέθανε, πάτερ; Καί τα
  παιδΐ, ίκεΐνο πού χτύπηοαν οτό
  κεφάλι μέ τό σπαθΐ οί Κοζάχο.;
  Άργ* ή αύτοχράτϊΐρα ίρίααε
  τόν εαυτόν της νά κυττάξη μέσα
  στά λαμποκ&ποθντα ματια τοθ Ρα
  σποΟτιν.Άσιονειδήτως, ίπάλαιε με
  σα της γιά νά φέρη στά χείλη
  της έκεΐνα τα λόγια πού θά ίλε
  γαν είς τόν γιγανχα χωρικόν νά
  φόγη άπό τα «νάκτορα.
  (αυνεχΕζεται)
  ΑΟΡΑΥΧΤΑ
  ΓΥΑΛ1Λ αΡΟΛΟΓΙΟΝ
  Έηρβμηνεύθη ηρϋτον κατβ' *
  λίΐν τίιν Έλλάδα τβ Αρβλβγβ
  «βιεϊβν «Ζινΐβη τοδ χ. Μιχ. Μα
  νβυαβκη. Τα «6ρ«»οτα νναλΐει,
  οέν οκοδν πβτ*. 61νΐ λεητ* χαΙ
  οιαφανϋ β««ς καΐ τ* χοινα γνα-
  λιέν. Τιμαί ΙχνΚ *«Ι τβν κοινήν
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τού Άρμστρογγ.
  34ον
  Άλλοτε 6 Μουσταφά Κε¬
  μάλ μποροϋσε νά εθρισκεν η¬
  συχίαν κοΐ ανάπαυσιν είς τό
  περιβάλλον τής Φικριχιέ, άλλ'
  ή*>η την εΤχε άνεπσνορθώτως
  βσρεθή, εΐχε κουρασθή" άπό
  τούς αίωνΐους καυγάδες της
  μέ τούς ύιτηρέτας καί γιά τό
  νοικοκυριό. Ώς έρωμένη τού
  δέν μποροϋσε πλέον ν' ασκή
  ση καμμιά επιρροήν επάνω
  τού. Άντί νά συγκινήται πού
  την έβλεπεν έΕησθενηϋένη καί
  έξηντλημένη, ώργίζετο Συχνά
  ή; Φικριχιέ ε'μπηγε τίς φωνές
  χωρίς λόνον, τοθ εκαμνε πά
  ράπονσ. Άλλ' αύτάς ουτε την
  ψυχικήν διάθεσιν, οϋ>ε τόν
  καιρόν εΐχε γιά τέτοια πράγ
  ματα. Τό σπίτι τού είς Τσάν
  Καγιά μέ τίς γκρίνιες τής Φι·
  κριχιέ καί τής φωνές τής μήτε
  ρος τού πού μισοθσε την Φι
  κριχιέ, εΐχε άρχίσει νά τόν
  διώχνη, νά μή τόν χωρή.
  Ή μάννα τού φιλοδοξοϋσε,
  τιρ?ν κλείση τα μάτιά της, νά
  τόν δή νά πανδρευθή, νά κά¬
  μη πλούσιον γάμον. Καί θεώ-
  ροϋσε την Φικριχιέ έμπόδιον
  είς τάς φιλοδοξΐας της, κατε-
  φέρετο εναντίον της, δέν μπο
  ροθσεν, δ,τι κσί άν τής έ'κανε,
  νά την υποφέρη.
  εθπωσδήποτε ή Ζουμπείν-
  τά, σύταρχική καί ϋπερήφα-
  νος όσον καί ό υΐός της, έγΐ
  νετο 6ξω φρενών κάθε φοράν
  πού τής άνέφερε διά την άν
  τιπολίτευσιν είς την όποιαν
  προσέκρουε. Δέν ήταν ό υιός
  της ό έκλεκτός, Καί ποία ή¬
  σαν αύτά τα γουρούνια πού
  τολμοθσαν νά τοθ άντιτΐθεν
  ται, Καί άντί νά προσπαθή
  νά τόν κατευνάζΓ| καί νά τόν
  καθιστφ διαλλακτικωτέραν τόν
  έξηρέθιζε κατά των άντιπά-
  λων τού καί τόν καθΐστα πε
  ρισσότερον άδιάλλακτον.
  Ό Κεμάλ Ιπινε πολύ. Τό
  ποτόν τόν διήγειρεν, έτόνωνε
  την ένεργητικότητά τού, άλ-
  λά καί τόν καθΐστα περισσό
  ιερόν εύερέθιστον. Τόσον δή
  μοσία, δσον καί κατ' Ιδίαν
  ή"ταν σαρκαστής, βίαιος, άπό
  τομος. Δέν ήνείχετο οΰτε την
  έλαφροτέραν κραικήν, οθΐε'
  τόν παραμικρόν Ελεγχον. Είς
  την ελαχίστην άντίθεσιν παρε
  φέρετ".
  Δέν εΐχε κανένα έμπιστον, |
  δέν ήθελε νά συνεργασθή μέ
  κανένα. Μόνος τού! Όλ,α μό |
  νος τού! Όταν Ινσς βουλευ
  τής τολμοθσε νά έκφέρη προ
  σωπικήν γνώμην υπό τύπον
  συμβουλής, τόν έξεδίωκε. Ό¬
  ταν ενα άπό τα άξιοσέβαστα
  μέλη τής κυβερνήσεως τολυοΟ ,
  σε νά παρατήρησις Βτι δέν ηΌ
  μοζεν είς ΌθωμανΙδας γυνσΐ
  κάς νά χορεύουν δημοσία, ό
  Κεμάλ ήρπαζεν Ενα κοράνι,!
  τοθ τό έξεσφενδόνιζε καί τόν |
  πετοθσεν εξω άπό τό γρα¬
  φείον τού. Παρ' δλα δμως αύ
  τα καί διά μέσου δλων αυτών,'
  Μνα σκοπόν εΐχε σταθερά ΰπ'
  δψ'.ν τού: Νά ετοιμάσθη διά
  την μεγάλην στρατιωτικόν επί
  θέσιν, νά συντρ'ψη τούς Έλ
  ληνσς καί νά ύπαγορεύση
  τούς δρους τής εΐρήνης. Άν
  ή επίθεσις άπετύγχανε, τότε
  τα καλίτερον διά την Τουρκί
  αν καί δι" αυτόν ήταν νά έκ
  λεΐψουν!
  (συνεχίζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Μην σκέπτεσθε πάρα πολύ
  τόν εαυτόν σας.
  Σκεφθήτε καί τούς οΑΑους.
  Κατά βάθος, τα περισσότερα
  κορίτσια, οί περισσόχερες νέες
  γυναΐχες πΐύ άπελπισμένες ζή
  τοθν συμβουλήν γιά νά έξέλθουν
  άπό μιά δύσκολη χατάστασι, πού
  ζητοθν δ.ήθεια γιά νά δΐΐυκρινί
  σουν την πεοίπτωσι τής συνιιδή
  σεώς των, άξ'ζουν δλες την ιδία
  άπάντησί:
  Χάσετε την συνήθει» νά σκέπτε
  αθε τόσον τουζ εαυτούς σας. Κυτ
  τάξετε γύρω σας. Άσχοληθήτε
  περισσότερον μέ τούς άλλους
  Μην χορεύετε αιωνίως έμπρός
  είς τόν χιθρέπτη κύτό τόν χορό
  πού σας κάνει ν' αποδίδει» υπέρ
  βΐλιχή σηαασία είς δ,τι αίοθά
  νεσθε.
  Είσθε άπελπιστιχά δειλή; Εί
  νέ γιατί σκέπτεσθε πάρα πολύ τόν
  εαυτόν σας Ένοχλήσθε άπό μία
  δυσάρεατη λεπτομέρεια τοθ προ
  σώπου σας, Είνε γιατί άφήνεσθε
  νά ένοχλήσθε άπό τόν Ιδιο τόν
  εαυτόν σας σέ σημείον νά δημι
  ουργήτε μιά ί^έα κατωτΐρέτητος
  πού καθιστ^ την ζωή σας άνυπό
  φορη. ΕΕοθε ζηλότυπη χωρίς
  πραγματική αίτία, Είνε άκόμη
  μιά κακή περίπτωσις έγωκεντρι
  σμοθ Εάν έσκέπτεαθε ολίγον
  περισσότερον Αυτόν, καί ό
  λιγώτ,ερον τόν εαυτόν σας, θά έ
  θβραπεύεσθε άπό τό έλάττωμα αύ
  τό πού θά σάς ώθήση νά τιαίξε
  τε πολύ άσχημα παιχνίδια. Φαν
  τάζεσθε 5τι τό ΐάδε ή τό δεΐνα
  πρόσωπο τοθ περιβάλλοντό; σας
  5έν σας άγαπά, χαί έπιδιώκει νά
  σάς βλάψη, Αύτό είνε ή άρχή
  μιβς μικρής μανίας κατα&ιώξε
  ως ή όποία δέν Ιχ«ι την πηγή
  της παρά είς την δπερβϊλική
  προσοχή πού δίδετε είς τδν έ
  τόν οας.
  "Ολες ή γυναϊκε; πού παρχπο
  νοθνται γιά τόν σύζογίν των, τα
  παιδία των, τόν μνηστήρά^ των,
  την οίκογένειά των, 8λες ίμι
  λοθν γιά την προσωπική των θλΐ
  ψι. Δέν υπάρχει μία γυναΐκα είς
  τίς έκατό, πού νά φαίνεται μό
  νόν δτι πιστεύη 8τι αύτοι γιά
  τούς δποίους ύποφέρει είνε δυνα
  τόν έπίσης νά ίιποφέρουν... Πε
  ρίεργον κενόν πού έξηγεϊ πολλά
  πράγματα.
  θά Ιπρεπε νά προσπαθήοετε
  νά πεισθήτε γιά τδ εξής: δέν
  είνε ποτέ καν«1ς μόνος τού εύτυ
  χής. Αύτδ δέν σημαίνει 8τι
  δέν μπορεί χανείς νά είνΐ εύτυ
  χής είς την μόνωσι: μπορεΐ νά
  είνε μιά γυναΐκα μένη καί νά
  είνε ευτυχή;, άλλά υπό τόν δρον
  ή μόνωαις αυτή, νά μην είνε μά
  νωσις τής καρδίας.
  Δέν ύττάρχει άνθρωπος τόσον
  δυσάρεστον είς τόν κόσμον πού
  νά μην μτίορεΐ νά ίδρη κάτιοιον
  πού νά τόν αγαπήση, κάποιον είς
  τόν δποΐον νά στηριχθή.
  Ή προσωπιχή μας ευτυχία δέν
  πηγαίνει μακρυά μία εγ'ηστική
  ευτυχία είνε χειρότερη άπό μία
  δυστυχία.
  Ρωχήσετε τόν εαυτόν σας σοβα
  ρά, εάν κάνετε βτι πρέπει γιά
  την ιύτυχία αυτών πού σά; πι
  ριβάλλουν, χαί παύαετε, γιά μία
  στιγμή, νά διερωτάσθε εάν κάνουν,
  έχεϊνοι^ τα άπαραίτητα γιά την ί
  δική σας. .
  η Ντιστεγκέ
  ■ ■■■■■
  -*-■
  ■ ■■
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΜ. Ε. ΠΕΡΑΚΗ
  Παραπλεύρως είσόδου
  ρονόμων Α. Νίβα.
  οίκίας κλη-
  -■·■■■■■■■■■■•■■■■ι
  ■■■■■■·■■
  —Είς τούς έπισήμους χορούς
  —καί τα κοσμικά κέντρα
  —εθαυμάσθησαν γενικώς
  —τα κτενίσματα τής
  ΟΥΡΑΝΙΑΣ
  ήσαν τα ωραιοτέρα των ημερών.
  ό Λ«ρμκτολ6νος ίοιτρός
  Ν. Ματζαπετάκης
  Αέχετβ» τοϋς Ιχ όερματι-
  κων καί μεταίοτικών νοοη-
  μάτοαν πάαχοντας οίος Νβ-
  κτοΐρίοΐ), ηάροώος πλατείας
  Βαλιύέ Τζαμί, τέως οΐκία. κ.
  Νυστεράχη.
  Τους Μίσσαρίτιχς, τούς πά-
  σχοντας έκ διρματικών νβ-
  σημάτων, τέ> τϊλβνίταΐβν £«β
  0«τβν εκάστου μηνός (1ς τό
  έν Μβΐρες φαρμακείον χ.
  Μονντράχη.
  ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
  Στείλατε
  τα κορίτσια
  σας είς τα
  έργαστήρια
  έλευθέρων1-
  σπουδών
  Σ
  ΡΑΠΤΙΚΗΣ
  ΚΑΣ ΚΕΛΛΕΝ
  Πλατεΐα Άγίκς Ειρήνη; 4. ΑΘΗΝΑΣ
  ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. Γ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
  Πρός καλύτερον εξυπηρέτησιν τοθ κοινοθ με¬
  τεφέρθη παρά τώ Καμαράκι παραπλεύρως Άγίας
  Παρασκευήν.
  Τηλ. 5—13.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Παλαΐκός συναγερμός,
  τό εγχρωμο φίλμ θαθμα:
  ΤΟΥΡλ Η ΟΕΑ
  ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΑΑΣ
  Κατάλληλον καί διά παι¬
  δία κάτω τίιν Η έ τώ ν.
  Μέ την γυναΐκα, πόθος,
  την σύγχρονη Άφροδίτη:
  ΝΤΟΡΟΘΥ ΛΑΜΟΥΡ
  Λάγνα όσον ποτέ άλλοτε.
  Μιά ώμορφη, μιά μυσΐη
  ριώδης λευκή θεά μέσα
  στήν κόλασι τής ζούγκλας
  Μιά ίστορία ττρωτόνο-
  νης άγάπης μέσα στό όο-
  γιο τής φύσεως ζωγραφι-
  σμένη μέ τα φυσικά της
  χρώματα στήν όθόνη
  'Εκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  ΔΕΣΒΟΙΝΙ! ΑΥΝΑΜΙΤΙΣ
  καί τό έγχρωμο άριστούρ-
  γημα:
  Ο ΒΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ
  ΝΤΕ ΧΑΒΙΛΑΝΤ
  ΖΩΡΖ ΜϋΡΕΝΤ.
  ΚΟΙΜΩΜΙΚΗ
  ΑΝΑΒΛΗΤ. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Νικολάου Γ. Καμττουρά«η
  κατοίκου Σκουρβούλων Καινου
  ρίου.
  Κστά
  "Ελευθερίου Ί. Φραγκάκη
  κατοίκου τέως Σκουρβούλων
  καί ήδη ΖαροΟ Καινουρίου.
  Μή γενόμενος ε"νεκα νομ(
  μων λόγων, 6 διά τοθ υπό
  χρονολ. 30 Όκτωβρίου 1938
  προγράμματος μου πλειστηρι
  σμοΰ, δημοσιευθέντος είς τό
  ύπ' άριθμ. 5006 καί χρονολ. 3
  Νοεμβριού 1938 φύλλον τής
  ενταύθα εκδιδομένης έφημερί
  δος «Ανάρθωσις», προκηρυ
  χθείς δημόσιος άναγκαστικός
  πλειστηριασμός άκινήτων κτη·
  μάτων τοθ άνω όφειλέτου
  μου, κειμένων είς την κτημα
  τικήν περιφέρειαν τοό χωρίου
  Σκούρβουλα, τοθ τέως Δήμου
  ΖαροΟ εΐρηνοδικειακής περιψε
  ρείας Μοιρών, πρός εϊσπρα
  ξιν ύπολοίπου έξόδων, τόκων
  καί κεφαλαίου έκ δρχ. 2.500,
  καί των άπό 16 Δεκεμβριού
  1938 καί εντέυθεν νομίμων τό
  κων τοθ ποσοθ τούτου, γενήσε
  ται ανυπερθέτως την 19 Μαρ
  τΐου 1939 ημέραν Κυριακήν
  καί ώραν 10—12 π.μ. ενώπιον
  τοθ Συμβολαιογράφου Μοιρών
  κ. Εμμανουήλ Κονιωτάκη ή
  τούτου κωλυομένου ενώπιον
  τοθ νομίμου αύτοθ άναπληρω
  τοθ, καί έν τώ έν Μοίραις Και
  νουρίου κεψένφ δημοσίω γρα
  φείφ τού, δπου καί δτε κα-
  λοϋνται οί πλειοδοτήσοντες.
  'Αρμόδιος δικαστικός κλη-
  τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα,
  δηαοσιευθήτω δ' ή παροθσα
  διά τής ενταύθα εκδιδομένης
  εφημερίδος «Ανάρθωσις»
  Έν Ηρακλείω τή 23 Φεβρουα
  ρίου 1939
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος
  τοϋ έπισπεΰδοντος, είδοποι-
  οΰντος καί παραγγέλλοντος.
  Μιχ. Λ. Μανασσάκης
  ΕΟΡΤΑΙ.— Αυριον εορτήν τοθ
  Άγίου θεοδώρου δέν έορτάζει ό
  Διευθυντής τοΰ ΤαχυδρομεΙου κ.
  θεοδ. Βουρδουμιτάκης.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ—Την ιταρεθοΟ·
  σαν Κυριακήν είς "Αγιον Μΰρωνα
  δ κ. Μύρων Κοινάκης καί ή δνΐς
  Εόαγγελία Μαγκουσάκη ίδωσαν
  αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου.
  Ευχόμεθα ταχεΐαιν την στέψιν.
  Α. Μ.
  —Την ιταρελθ. Κυριακήν ό κ. Ν.
  Καρπουτσάκης καΐ ή δνΐς Χρύσα
  .λεμενέου ήοραβωνΕσθησαν.
  θερμά συνχαοητήρισ.
  Ε.ΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - Ό Μοοφ«·
  τικός Σύλλογος Γυναικδν Ηρα¬
  κλείου εΰχαριστεΐ θερμότατα τόν
  κ Ανδρ. Μάρκελλον Νομάαχην
  Ήοακλείου, διά την πρός το "Α¬
  συλον της Γερόνχισσας «οοσωπι-
  κήν δωοεάν τού έκ πεντακοσΐων
  δραχμών (500) είς μνήμην τοθ Κων¬
  σταντίνου θ Μαρκέλλου διά των
  οποίων θέλει χορηγιθί) αυριον η¬
  μέραν Σάββατον ψαγη'όν είς τάς
  τροφΐμους ολόκληρον την ημέ¬
  ραν
  — "Αναχωρούντες σήμερον κατό
  πιν 20ημέρου παραμονης μας είς
  τό αγαπητόν Ηρακλειον, θεωροθ
  μέν επιβεβλημένον καθήκον μας
  νά εκφράσωμεν τάς απείρους εύ
  χαριστΐας μας πρός τό αξιότιμον
  κοινόν δ'ά την θεουήν ϋποστήρι
  ζιν ήν όποΐην έηεφύλαξεν είς τόν
  θίασόν μας Ή θεομή αυτή υπο
  στήριξις ένδέΐκτική των καλλιτε
  χνικών αίσθημάτων τοθ κοινοθ
  τοϋ Ηρακλείου γνωρίζοντας νά
  έκτιμφ τάς πολυτίμους προσπα¬
  θείας των έργατών τού θεάτρου
  αποτελεί δι' αόιήν τίτλον τιμης
  καί έπισύρει την έκφρασιν τής εί
  λιχρινοθς μας εύγνωι^οσύνη^.
  Ηράκλειον 24 2-39
  Ή «ιτερέττα Γ.
  Γύρω οτήν πόΑι.
  ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ
  Είς τό άπό 2 Φεβρουαρίου
  1939 πρόγραμμα πλειατηριασμοθ
  Μιχ. Μιχελινάκη χατά "Ιωάννου
  Κουκουλάκη, έκ γραφικοθ λάθους
  έν άρχ^ άναγράφεται ώ; δφειλό
  μενον ποοόν τίς πρώτης έπιτα-
  γής δρ 19(54 80 άντί τοθ άλη-
  θοθς ποσοθ των δρχ. 19047 80
  Έν ^Ηρακλείω τη^ 22)2)1939
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος
  Άριστ. Μ. Χατζηδάκης
  ΚΑΤΟΧΟΣ τής διπλογραφίας
  άναλαμδάνει την τήρησιν έμπορι-
  κων βιβλίιον μέ συμφέροντας δ-
  οους. Πληροφορίαι παρ" ημίν.
  Βροχή καί χθές καί συνειΐώς Ι
  κανοποίησις των παραγωγικών τ4
  ζεων.
  —ΟΙ μόνοι ιτού παραττονοΰνται
  διά τόν καιρόν είναι οί αστοί ΰτται.
  θριόφΐλοι. 4
  —ΟΙ δποΐοι καλά—καλά δέν 8·
  χούν χουζουρευθή είς τβ ττροσή-
  λια (δταν δ ήλιος παύει πρός ώ¬
  ραν τα κρυφτοΰλι τού) καί άρχΐ·
  ζει ιτάλιν ή βροχή!
  — Σήμερον Παρασκευήν άρχί-
  ζουν οί Χαιρετισμοί.
  — ΟΙ Φΐλσκόλουθοι θά καταλά-
  βουν πάλιν τας θέσεις των είς τάς
  έκκλησίας αί οποίαι καί θά παρου
  σιάσουν τό χαρακτηριστικόν έκεΐ
  νο σύνολον Δπό αμφότερα τα φθ
  λα καί άπό κάθε ηλικίαν.
  —Πού κατά την Μεγάλην Τεσσα
  ρακοστήν καί εΐόικώς την ημέραν
  των Χαιρετισμόν, είνε άμετάβλη
  τον είς τάς ελληνικάς πόλεις καί
  άπό τού κεντρικωτέρου μέχρι τοθ
  άπωτέρου συνοικιακοθ ναού
  —Δέν λείπουν οθτε αύτάς τάς
  ημέρας οί διεθνολόγοι άπό τα κα·
  Φενεϊα.
  —ΟΙ όποϊοι σχολιάζοντες τοθς
  όλονέν έντεινομένους έξοπλι-
  σμούς.
  —Προλέγουν την... άποκορύφω
  σιν αυτών, ττρδγμα πού κατά την
  γνώμην των δέν είνε δυνατόν πά
  ρά νά σημαΐνη πόλεμον.
  —Κίνησις πάντοτε είς την άγο
  ράν μας μέ τα σαρακοστινά, τα
  δσπρια, τα λαχανικά καί τα φροθ
  τα.
  —Άπό τα τέσσαρα αύτά εΐδη
  γΐνεται ό γαστριμαργικός συνδυ
  ασμός τής ημέρας.
  —Διά τόν δποΐον ώρισμένοι ό·
  ψωνισταΐ είνε «μάννες», καθ'α λέ·
  γεται κοινως.
  —ΠολλοΙ άπό τούς φανατικους
  χορευτάς οί όποιοι «δέν τό βά
  ζουν κάτω» άκόμη.
  — θά ήθελον χορούς καί την
  τεσσαρακοστήν...
  —Πρόκειται διά τό «ιμΐ καρέμ»
  —την χρονικήν τιερίοδον τοθ μεσο
  σαρά<οστου, ή δποία άλλοθ έγ καινιάζεται καί τελειώνει μέ τούς λεγομένους «λευκούς χορούς». —Είς την φιλανθΓωηικήν δράσιν τοϋ τόϋου άζΐζει νά σιμττεριλη. φθη καί ό «Φιλανθρωπικός Σϋλλο γος Άγίας Τριάδος». —Όστις κσί άλλοτε καί τώρα συνεχίζει την εκδήλωσιν κάθε έν διαφέροντος πρός τούς ένδεβΐς, ώ στε νά διακρΐνεται μεταξύ των διαφόρων σωματείων. — Καί νά άττοκτ§ δλα τα 8εδο μενά διά μίαν γενικωτέραν έκ* στοτε υποστήριξίν τού υπό τής κοινωνίας μας. — Μεθαύριον Κυριακήν θά σημει ω«ί) ασφαλώς κυνηγετιΚή κίνησις άξιολογος. — Δεδομένου δτι ή Κυρια^ή αϋ τη είνε ή τελευταία. -Τής περιόδου τοΰ κυνηγίου τερματιζομένης την 28ην Φεβρου αρΐου. —Μέ κοσμοσυρροήν είς τόν κι νηματογράφον Πουλακάκη ήρχισεν ή προβολή τοθ άριστουργηματικοϋ φίλμ· Ό «Πυργος τής Σιωπής». —'Επίσης καί είς την «Μινώαν» πολύν κόσμον συνεκέντρωσεν ή προβολή τού φίλμ ή «ΒασΙλισαα της Ζούγκλας» μετήνύπέροχη Ντό ροθυ Λαμούρ. & Ρέπορτίμ Ι1ΩΛΟΥΝΤΑΙ ΒΑΝΑΝ0ΦΓΓΑ Οληροφορίαι παρ9 ημίν. Ν^^Ν<Χ/""Ν<Ν*ν ΜΟΝΑ.ΙΧΟΝ ΣΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ [111 ΠΛΑΤΕΙΑ - ΧΤΡΑΤΑ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ι Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  518βν
  Ό στοχασμός οΰτος τβ έπροξένησε φόβον ά
  ληθή.
  Ή πέτρο ήτο όρατή, δχι πλέον πλάσμα τής
  φαντασίας της. Έφυγε λοι*όν μή τ,ολμήσασα νά
  την έγγΐση, καΐ οθτε νά στραφή οπίσω της. Έτρε
  ζεν είς την οικίαν καΐ έκλεισεν άμέσως ',τήν θύραν,
  ή'ν έκλεΐδωσε καλώς, προσθέσασα μάλιστα καΐ τόν
  σιδηροθν όχέσ, δι* τό άσφαλέστερον. Κράζει ευθύς
  την θεράπαιναν.
  —Παναγιώτα, ήλθεν ό πατέρσς;
  —-Άκόμη δέν επέστρεψε.
  (Είπομεν άπαξ δτι ή Παναγιώτα έτρσύλιζεν.
  Άς μή άπομιμηθώμεν τώρα την γλώσσαν της, έπει
  δή άπεχθανόμεθα τό άπομιμεϊσθαι τα σωματικά
  τοθ άνθρώπου έλαττώματα).
  Ό Άγιάννης άνθρωπος σκεπτικός πολύ, καί νυ
  κτοπεριπατητής, πολλάκις επέστρεψεν άργά είς την
  οίκίαν.
  —Παναγιώτα, προσέθεσεν ή Τιτίκα, τό βράδυ
  κυττάζεις νά κλεΐης, καλά την θύραν τοθ κή
  που ;
  Πβρν&ς δλα τα σίδερα έκεϊνα οπου έχει; την
  κλειδώνεις καλά;
  —"Ω! δι" αύτό, κυρΐσ, νά εΤσαι ήσυχη
  —Κοψο—Παναγιώτα, αύτό έδώ τό μέρος είνε
  τόσον έρημικόν!
  —Όσον διά νά είνε έρημικόν, είνε. ΉμποροΟ
  σαν νά σκοτώσουν ήμέρα μεσημέρι £να άνθρω
  πον, κσΐ νά μή προφθάση νά είπη.—"Ωχ! "Υστερα
  άπ' αύτό κοιμάται καί ό αύθέντης τόσον μακρυά
  άτιό ημάς!
  "Όμως μην Ιχρς κανένα φόβον, έπειδή έγώ
  μαντσλώνω θύραις, καί παράθυρα. Όσο νά πής,
  μοναχαΐς γυναΐκες εϊμαστε. Φαντάσου, νά Ιδί)ς
  έξαφνα έμ πρός σου άνθρώπους, μίσα είς την κά
  μαρα σου, καί νά σοθ λέν.—Σιωπή! καΐ ν' άρχ(
  σουν νά σοθ κόφτουν τόν λαιμόν. Δέν είνε ττώς θ'
  αποθάνη ό άνθρωττος· δλοι μας θ' αποθάνωμεν
  μίαν ημέραν αύτό ό καθένας τό ξεύρει· άλλά νά
  αίσθανθής έκεΐνων των άνθρώπων τα χέρια έπά
  νω σσυ! Καΐ ήμπορεΐς νά φαντασθής πόσον κακά
  θά κόφτουν τα μαχαΐρια τους ! "Ω! άνετρΐχιασα!
  —Σιώπα καΐ ού, εύλογημένη, είπεν ή Τιτίκα.
  Κύτταξε νά κλεΐσης καλά παντοθ.
  Έκ τοθ φόβου της ή Τιτίκα ουδέ ετόλμησε νά
  είπη είς την Παναγιώταν.—Πήγαινε νά Ιδής την
  πέτραν, 8που έ'βαλαν έπώνω είς τό πέτρινον κά
  θισμα!
  Τή εφαίνετο δτι, άν κατ' εκείνην την στιγμήν
  ήνοΐγετο ή θύρα, θά έμβαιναν μέσα «οί άνθρω
  ποι».
  Έστειλε μόνον την Παναγιώταν νά πσρατηρή
  ση καλώς είς δλην την οίκΐαν, άπό τοθ ύπερώ
  ου μέχρι τοθ ύπογείου, εκλείσθη είς τόν κοιτωνά
  της, έσυρε τό μάνταλον ιής θύρας της, είδεν υπό
  την κλΐνην της, κατεκλΐθη καΐ έκοιμήθη κακώς.
  (συνεχΐζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α Κ ΡΟ ΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραιεί, Σ0-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νά$ον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  της απολύτου προτιμήσεος δλων των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  'Ανακαινισθ&ν καί πάλιν έξααφαλίζει ίλα τα
  πλκονεκτήματα τής άνέσενς καΐ ευχαρίστου δια¬
  μονήν.
  Φέρμανσις—λουτρα κ. λ. π.
  Έζηρές θαλαμηγόν
  ΣΟΦΙΑ
  Ταχύτης 13 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  ΆφΘάστου πολυτελείας μ* όλόκληρα διαμερί-
  σματα Λούξ καί σοϋπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άηό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί-
  καρίαν, Σάμον.
  Τηλ. 1.11 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Ο, ΚΟΡΠΗ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ: ΠΥΡΓΟ. ΤΗΣ 2Ι0ΠΗΣ
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι/ δλους.
  Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΣ
  Α'.
  Παρ' δλην την τεραστίαν άνά
  πτυξιν πού ίχει προσλάδει χαί
  όλονέν προσλαμβάνει έ ήλΐχτρο·
  φωτισμός, οί σοφοί δλου τοθ κό
  σμου έρευνΐθν άκόμη μετ' έττι-
  μονής διά την εξεύρεσιν ένίς
  «διεθνοθς κανόνοξ» φωτισμοθ,
  ΕκανοΟ νά γίνη δεχτός άπό δλον
  τδν κόσμον διά την προσμέτρησιν
  τής εντάσεως τοθ φωτός καί διά
  τας διαφόρους φωτομετρικά; πα-
  ραβολάς χαί συγχρίσεις. Ή κα¬
  τάστασις αύΐή, ή όποία έκ πρώ
  της δψεως φαίνεται παράδοξος,
  παρέχει έν τούτοις αφορμήν ά
  νυπολογίστων καί μεγίστων δυ¬
  σχερειών, λόγφ των οποίων δι-
  καιολογεΐται δ δισταγμός δ δποϊ
  ος κράτει έν προκειμίνφ.
  Όλοι οί αναγνώσται γνωρίζουν
  δτι τό μέτρον τής φωτιστικής
  δυνάμεως τοθ ήλεκτρικοθ λαμ-
  πτήρος είνε τό κηρίον. Άγο
  ράζομεν ενα λαμπτήρα είτε φω
  τιζόμεθα μέ λαμπτήρας τόσων
  κηρίων. Ό ίρος αύτός κατέστη
  ήη διεθνής καί είς την αρχήν
  τού είχβ την απόλυτον κυριολε-
  ξ£αν των λίξεων. Εσήμαινε δη-
  λαδή δτι Ινας ήλεκτρικός λαμ
  πτήρ πενήντα κηρίων επί παρα
  διίγματι, άπέδιδε φώς δσον μέ
  τό φώς πενήντα κοινων κηρίων,
  τα όποΐα εχρησιμοποιήθησαν ά-
  ναμένα διά νά μετρηθ$ ή φω·
  τιστική τού έντασις. Οί πρώτοι
  ήλϊχτρικοί λαμπτήρες πού κατε-
  βκευάσθησαν έκανονίζοντο είς
  την διαδάθμισιν τής φωτιστ:κή"ς
  των δυνάμεως μέ τα κοινά ά
  χιλ* κηρία, άπό στεατίνην είς
  την Γαλλίαν, άπό παραφΕνην είς
  την Γεομανίαν, άπά λΐπος φαλαι-
  νης εις την Αγγλίαν. Άλλά
  παρ' δλην την καταβαλλομένην
  προσοχήν είς την κατασκευήν
  των, αί φιοτισπκαί αύται πηγαι
  αί οποίαι έχρησίμευον ώ; βάσεις
  μετρικαΐ Ι δ ι δα ν διάφορα άποτελέ-
  σματα. Επί τό άπλούστερον είς
  λαμπτήρ πού κατεσκειιάζετο οή
  μερον μέ φώς κανονισθέν άπό
  50 κοινά χηρία, δέν είχεν α¬
  κριβώς τό ίδιον φώς μέ Ινα
  λχμπτήρα που χατεσχευάσθτ] χθές
  μέ πενήντα Ιπίσης κηρία. Κ«τά
  τό 1884 είς Γάλλος φυσικάς δ
  Βιόλ προέτεινε ώ; δρον διαβαθμί
  σεως τής φωΐιστικής δυνάμεως
  κάτι στηριζόμενον επί βάσεως
  επιστημονικάς. Τό κάτι αύτό ή
  το ή άκτινοβολία ή προερχομένη
  κανονικώς άπό Ιν τετραγωνι-
  κόν έκατοστόμετρον τής επιφα¬
  νείας πλατίνης άγνής έν καταστά-
  σει στερεοποιήσεως. Τό σύστημα
  εγένετο δεκτόν είς την Γαλλίαν.
  Έν τούτοις πειράματα γενόμε
  να είς άλλας χώρας έχτός τής
  Γαλλίας διά τόν καθορισμόν μέ
  το Ιδιον σύστημα τής φωτιστι
  κης βάσεως Ιδωσαν δίάφορα ά-
  ποτελέσματα μή συμφωνοθντα με
  ταξύ των.
  (συνεχΕζεται)
  ΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜΜ. Γ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
  (Ε1ΔΙΚΟΣ ΧΪΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΐΫΡΟΛΟΓΟΧ)
  Διπλνματοΰχος 35 5Ϊ5ΐ3ΐιΙ της χειρουργικήν οΰρολο·
  γικης κ> ι νίκης, της Ίατριχής Σχολής των Παρισίων.
  ΙΙαθήσεις τεθ ούροποιητικοθ σ«οτήματο{, ήτοι: νε-
  φρών, κύστεως, προστάτου γεννητικων όργανον»1 κ. λ. π.
  Δέχεται, άπό 1ης Φεβρουαρίου 9—12 π. μ. καί 3 —
  7 μ. μ. είς τό ιατρείον τού όϊός Μαρογιώργη πάροδος
  Πλατεΐα Άρκαδίου (Χειτάν ΌγλοΟ) τηλ. 8.22.
  Ή εϋνοουμένη
  -ών γυναικών
  ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ
  ΕΙΣ λΡΟΜ&ΤΑ ΑΙΜΑΝ Σ':ΠΡ, ΟΡΙΓΚΛΜ.
  καί είς 14 ώραίους καί ζων-
  τανούς χρωματισμούς έν-
  σωματοΰται είς τό δάρμα
  δσο καμμιά δλλη, καϊ τοθ
  δίνει δψι βελουδένια
  ΚΟΕΪ
  "ΑΝ0ΙΞ1ΑΤΙΚΗ ΔΡΟΰΑ,.
  'Αντιπρόσωπος Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ
  Ό χορός τού Ώδείου
  Νεαπόλεως.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ (διά τοΰ ταχυδρο·
  μβίου).—Τό χοσμικώτβρονγιγονος
  διά την χωμόπολίν μας υπήρξεν ο
  χορός τού Ώδείου μας, όστις έϋ
  θη είς την μεγάλην αίθουσαν τού
  τουριατικοΰ Μίγάρου, την παρ
  Κυριακην.
  Έαημειώθη διάκοαμος ώραιέτα-
  τος έν συνδυασμώ τού απλέτου
  φΜΤΐαμοΰ τής μεγαλοηρϊποϋς αί·
  θούβης Κοτιγιέν ώραιότατα καί
  α«θονα. Ή μουβική τού Λήμου
  μέ αρτίαν εμφάνισιν εδωσε τόν
  τόνον της άκράτου ϊύ9υμί»; καί
  της έπιβλητικότητβς τβΰ χορου.
  Έκ των ώραιοτέρων έμφανίσε
  «ν σημειώνωμεν τάς κ. Λογαρια
  στάκη, Γιαννουράκου, δίδος Τσιρ»
  κάκη,Ούοανίας καί Εύγΐνίας Σερ
  γάκη κ. α.
  Παρέστησαν αί οικογένειαι κ.
  Τσίχλη,, Τσιρακάκη, Ζερβογιάν
  νη, Βουκυκλακη, Σπανάκη, £ερ
  γάκη, ό Προβδρος Πρωτοδικών
  μβτά της δίδος Γερέζη, ό Εϊααγ
  γελϊύς κ. Τράμπος όϊ δικασταί κ
  Μ. 1. Γιανουράκο; Χατζηανδρέου
  6 Περιφεριακβς διοικητή; Ε.Ο.Ν.
  καΐ ή κ. Βλαχάκη, ο Διευθυντάς
  τοΰ Όρφανοτροφΐίου καΐ η κ.
  Τσιγκαλίδη, ό Μοίραρχος Διοικ
  Χαιρ)κής καΐ ή χ. Καλαποθάκη,
  ο Γραμματεύς τοΰ Πρωτβδικείου
  καί ή κ Κυπαριβσάτου, ο Γραμ
  ματβΰς τής Κΐσαγγελίας καΐ ή κ.
  Ίζαρδη, ό Γυμνααιάρχης κ. Β. Τα
  τάκης, αί οικογένειαι Χουρδάκη,
  Δημητρίου, Πυτικάκη, Τβρζάκη,
  Ναυρβφόρου, Χλαπουτάκη, Βελο
  νάκη, Ξυλά,Τσιγνοτλίδπ. Χονδροΰ
  £ηφακη, Βλαχάκη, Μιθυμάκη,
  Άνδρουλάκη, Κοκολάκη, Βουκι
  κλάκη, Καμαράτου, Πλατάκη,
  Τβιραχάκη, Παπχδημητροπούλου,
  Τζαρδή, Παπουτσάκη, Σπίθα,
  Γιούργου, ΦοΰσΗη, Άλϊξάκη,Τζα
  νάκη, Φινοκαλιώτη, Καλαποθά
  κη, Λυράκη,Μακράκη, Ζΐρβονιάν
  νη,Ροβίθη, Βασιλάκη,Μουρέλλου,
  Πολυχρονάκη, Τσίχλη, Σεργάκη.
  Σημειώνομβν ώς ωραιοτέρας χο¬
  ρευτικάς έμφανισ&ις. τάς δίδας
  καί κυρίας Τασοΰλα καί Μαρίκα
  Καμαράτου, Μαο. Σαρρή, Ιωάν
  να Τσίχλη, Μαρίκα καΐ Τασβϋλα
  Μαγγώνη, 'Κλένη καΐ Σβφία 'Ε-
  λευθεριάδου, Λουκ. Γιαννακάκη,
  'Λφροδίτη Βασιλάκη, Εύαγγελία
  Μιθυμάκη, Ελένη Μαυρογιάννη,
  Ειρήνη Χουρδάκη, Μ. Ξυλά, Μ.
  Άνδρουλάκη, Εύαγ. Άλεξάκη,
  ΐ«νη Τερέζη, "Αννα Χονδοοΰ,
  Μαρία Καμπάνη, Μαρ Ροβίθη,
  Ραλοΰ Μαγριιτλή, Εΰρυδίκη καΐ
  Εΰαγνελία Γιούργου, Πόπη Τζερ
  μιά, Ρένα Σηφάκη, Ειρήνη Βελο
  νάκη, Ελένη Σεργάκη, Ζήνα χαί
  Γαλάτεια Τσιρακάκη.
  Τοϋς κ. κ. Γατάκην, Γιαννου-
  ράκον, Καλιατάκην, Έμμ. Ν ιω
  τάκην, Γ. Μουρϊλον. Εύαγ. Πυτι
  κακήν, Ιωάν. καΐ Φαίδωνα Σ&ρ
  γάκην, Γ. Χονδρέν, Έμμ., Μιχ.
  καΐ Λάμπην 'Αλεξάκην, Ιωάν.
  Σπίθαν, Εΰάγγ. Τκρζάκην, Γ.
  Φοΰσκην, Δ Ροβίθην, Ιωάν.
  Τερζάκην, Έμμ. Γιοϋργον, Έμμ.
  Μαυρογιάννην, Τ. Ζωγραφίδην,
  Ν Βουκυκλάκην, Μ. Μαστορά
  χην, Γ. Άβραμάκην, Ιωάν. Πά
  τσιδιώτην, Νικ. Μαυρογιάννην,
  Φανοόριον Λογαριαστάκην, Κώ
  σταν Λογαριαστάκην, Κ. Λυρά
  κην, Ν. Χουρδάχην, Φθενάκην,
  Κ. Σβργάκην, Κωνστ. Μεθυμάκην,
  Έμμ. Ρούσα κην.
  "Ας προστεθη &τι ό χορός δι£
  ξήχθη αίς ατμόσφαιραν πλήρους
  εγκαρδιότητος καί μέ ζωηροτη
  τα εύθυμίας μέχρι των πρωϊνών
  ώρών.
  ό Κοσμικος
  Περίληψις αποφάσεως
  Τό Πρωτοδικεΐον Ηρακλεί¬
  ου διά τής ύπ' αριθ. 181)1939
  οριστικάς τού αποφάσεως,
  δεχθέν την ενώπιον τού άπευ
  θυνομένην υπό νοονολογίαν
  5 Φεβρουαρίου 1939 αίτησιν
  εΐσποιήσεως τοθ Κωνσταντ.
  Άντωνίου Άντωνέλλου κατοί
  κου Παλαιάς Φορτέτσσς Η¬
  ρακλείου, έκήρυξε θετάν τέ¬
  κνον τοθ έν λόγω αίτοθντος
  τόν άναδεκτόν -τού Συμεώνα
  Κυριακού Σεραφείμ, κάτοικον
  "Ακ — Τάμπιας Ηρακλείου
  μεθ' δλων των εκ τής σχέσε¬
  ως ταύτης άπορρεόντων οίκο-
  γενειακών καί κληροναμικών
  δ'καιωμάτων.
  Έν Ήρακλείφ τή 23 Φε-
  βρουορίου 1939.
  Ό πληρεξούσιος Δικηγόρος
  τοθ είσποιήσαντος
  Ι. Παπαϊωάννου
  ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΥ ΪΙΤΟΓ
  Φέρεται είς γνώσιν των εύσεβών
  χριστιανών 8τι καθ' έ»άσιην Πά
  ρασχευήν οί χαιρετισμοί τής Τ
  περαγίας θεοτόκου, θά ψάλλων
  ται δίς, ήτοι ώραν 5ην μ. μ. χαί
  Την μ. μ. χάριν των ίργαζομέ
  νων χριστιανών.
  (Σημ. Αυριον Παρασκευήν
  καί περί ώραν 5ην μ. μ. θέλει
  κηρύξη τόν Οιϊον λόγον δ Ίερο
  κηρυξ κ. Φραγκάπουλος).
  Έν Ήρακλείφ τ^ 22 Φεβρου
  αρίου 1939.
  (Τό Έκκλησιαστικόν Συμβ&ύλι
  όν Άγίου Τίτου).
  —Αί ύποθέσεις των δημο-
  των.
  Παρακαλοΰνται διτως προσέλβω
  σιν οί κάτωθι άναγραφόμενβι, βίς
  το Γραφείον τοΰ Δημου δι' άτο
  μικήν των υπόθεσιν.
  Αθηνά Χ. Μπαλίδβυ, Μαρίνα
  χήοα Π. Φουμη, Μαρία Γ. Προ
  κοπάχη, Μαρία χήρα Έμ.Κευγά,
  Νικ. Σ. Γεωργαράκης, Ι. Γ. Παπά
  μαστοράκης, Όλυμηία χηρα Γ.
  Καραγεωργίου, Ελένη χήρα Ι.
  Καλαβροΰ. Δίσιτοινα Β. Κρυώνη,
  Μ. Τζουλάκης, στρατ συνταξιοδ
  χος, Γαρυφαλιά Χ' Σιτανοΰ, Παν
  τελής Χ' Γεωργίου, Γεώργ. Τσικ*
  λάχης, Μαρία Γ. Κατιρζη.
  —Δωρεαί.
  Ό Σύλλογος Δεσποινίδων ά«β
  φασισε νά παράσχη επί διήμβρον
  δωρεάν φαγητόν είς τούς τροφί
  μους τοΰ Γηροκομβίου Ήρακλβί
  ου αίς μνήμην τοΰ αποθανόντος
  Ιωάννου Βογιατζάκη πατρός τής
  αγαπητίϊς Προέδρου των.
  —Αί κοινωνικαί άσφαλίσεις.
  Είς την Εφημερίδα της Κυβερ
  νήσεως εδημοσιεύθη απόφασις τοΰ
  ύφυπουργοΰ Εργασίας περΐ έγκρί
  σεως τοΰ κννονισμοΰ των προμη
  θειών τοΰ Ίδρΰματος των κοινωνι
  χών άσφαλίσϊΝν
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των ένδια
  φερομένων ραπτών βτι την 2ύψ
  Φεβρου»ρίου έ. έ. ημέραν Κυρια
  χήν χαί ώραν 11—12 έν τφ χά
  ταατήματι τοθ Ταχιιδρομείου Ή
  ραχλείου χαί ενώπιον τής νομί
  μου έπιτροπής ενεργηθήσεται φη
  νερά μειοδοσίαι διά την κοπήν, υ
  λιχά χαί ραφήν 70 χειμερινών
  στολών διανεμέων καί έογατών.
  Ό Διευθυντής
  ©ίόδ. Βουρδουμπάκη:
  ^^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ^ΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΙΙΙΙΙ^
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ Ι
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ — ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893. |
  116 Ύποκαταστήματα έν Ελλάδι.
  6 Κατσστήματα έν τφ Εξωτερικώ.
  (Έν Αγγλία, Αίγύπτφ καΐ Κύπρω.) Ξ
  Όργανισμός ίδρυθείς υπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΦΗΝΩΝ. |
  ______—————-———————————————-——————————. ||
  ΝΕΛ/ ΥΟΡΚ ΒΑΝΚ ΟΡ ΑΤΗΕΝδ ΤΡυδΤ ΟΟΜΠΑΝΥ 205. 1
  ννΕδΤ 33ΡΟ3ΤΚΕΕΤ. Ι

  ■ Κ«τ«8ίοεις «>ί Δραχμάς έν όψει χαί επί προθίσμί*. β
  Ι Μ|
  { Πάσης φύσεως Τραπεζιτικη έργασία υπο τούς μάλλον συμφέροντας έρους. *χ
  ϊιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιυιιΐ—><—'εΐιιιΐιιιιιιιιιιιιιιΐιιΐιιιιιιΐιιΐΐι ιιιιιιΐΐιιΐιιιιιιιιιιιΐιιιιιΐιιΐιιΐιυΐιιιιιΐιυιιΐΝΐιιιιΐιιυΐΓΐΙ —Καταμηνύσεις. Συνελήφθη καί κατεμηνύθη ό Δημήτριος Παννελιδάκης έκ- Δα ριβιανών Άγίου Βασιλείου (Ρββυ μνης) διότι χατεσχέθη βίς χείρας τού δίρμα σφαγέντος προβάτου άβφράγιστον: Συνελήφθη έπίσης καΐ κατβ μηνΰθη β ύφασματεμπβρος Σπύρ. Λυμπβρίου η Πατιατής έξ 'Αβη νών, διότι επώλει είς Σπήλι Ρβ βύμνης ύφάαματα ανευ θεωρησβ ως χαί χαρτοσπμάνσβως τού χο στολογίου αυτών. —Παράνομος θήρα. Παρά των όργάνων τοΰ Σταθ μοϋ Χωροφυλακής Νεαπόλεως ου νβλήφθη θηρεΰων παρανόμνς ό Ιωάννης Γ. ^Δρακωνάκης έκ Κουρουνών Μεραμβέλλου. —Ή έλλειψις κρέατος. Έν σχίσβι μέ χθεσινον τηλβγρά φπμά μας διά την έλλειψιν κρεά των πληροφορβύμβθα βτι,τβ ΰιτουρ γεϊον Γεωργίας απηγόρευσε την βίσαγωγήν χαί έκ Ρουμανίας βο είων κρεά των καί μυρηκαστικών έν γένει σφαγίων λόγω τβΰ άφθώ δούς πυρβτοΰ Γϋτω 'άπεχλκίσθη η είααγωγη σφαγίων έξ δλων των Βαλκανικών χωρών, έκ Πολωνί άς, Ουγγαρίας χαί Τουρκίας. Συ νεπδς δβον νά γνωρίζη το κοινόν, δτι θα υπάρξη έλλειψις χρεάτων, καθ' όσον έκ τοϋ ίξωτερικβϋ δέν εχομεν έπάρχειαν σφαγίων. Κ. ΜυλοποταμΙτης έφθαλμίατρος "Επί τριακονταετΐαν αηο- κλβιστικώς καΐ μόνον είς χά δφθαλμολογικά άσχολοάμι- νος, δέχεται, τούς νασχοντας τούς οφθαλμούς είς τό όοθαλ μιατρβϊον τού, κείμενον «αρά τφ Καμαράκι «λησΐον τής Πολυκλινικής Ηρακλείου. ΖΗΤΕΙΤΑΙ δπηρέτρια ^μχρ 15 έτών παρά „ οικογενείας άνευ τέκνων. Πληροφορίαι παρά τφ χ. Γ. Τρεδιζάχη ίμπορορράπτη πλβΗ τεΤα Βενιζέλου (£ινντρφάνι).
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προΐα Πσρσσκευής
  24 Φεβρουαρίου 1939
  120 Ώρα
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΗΟΝΙΚΗΝ
  ΣΤΡΑΤΙΑΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΟΟΥ
  ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΟΙΑΣ
  ΕΣΗΜίΙΙΙΗΣΑΗΣΙΙΙΑΡΛΙΙΙΑΣίΓί
  ΖΙΤΕΙΤΙΙΗ ΣΙΙΑ'ΙΣ ΕΙΡΗΝΗ!;
  ΑΘΗΝΑΙ 23 φεβρουαρίου (τού
  άνταποχριτοθ μας). — Σημερινά τη-
  λεγραφήματα έκ τής *Α«β Άνατολής
  άγγέλλουν ότι σοβαραί στάσεις έξεδη·
  λώθησαν είς την ίαπωνικήν στρατιάν
  την μαχομένην είς την νότιον Κίναν.
  Σχετικώς λέγεται ότι οί Ίάπωνες
  στρατιώται ζητούν την άμεσον σύναψιν
  είρήνης παρά τής κυβερνήσεως τού Τό·
  χιο.
  ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗ
  ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ
  ΓΑΛΛ1ΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΣ1ΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 «Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι ή Γαλλία χαί τα Σοβιέτ
  προτίθενται νά άποχαταστήσουν τό χύρος
  τού μεταξύ αυτών ύφιοταμένου συμφώ»
  νού συμμαχίας.
  Ώς γνωστόν τό σύμφωνον τούτο υπέ¬
  στη σοβαρόν κλονισμόν έκ τής διεθνοΰς
  κρίσεως τού παρελθοντος Σεπτεμβρίου.
  ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΑΡΑΧΟΝ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΤΥΝΙΔΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποχριτοθ μας).— Έκ Παρισίων
  διαψευδονται κατηγορηματικάς τα ανα¬
  γραφέντα είς ξένας εφημερίδας περί τα·
  ραχών είς την Τΰνιδα κ»ί δήθεν συμ·
  πλοκών μεταξύ Γάλλων χαί Ίταλών.
  Τα αναγραφέντα άποδίδονται είς χαλο*
  θελητάς τής Γαλλίας.
  ~ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΗΡΕΜΙΑ
  ΕΙΣΤΑΙΣΠΑΝΙΚΑΜΕΤΩΠΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου (τού
  άνταηοχριτοθ μας).— Τηλεγραφείται
  έκ τού έξωτεριχού ότι είς τα μέτωκα
  τής κεντρικάς Ίσπχνίας έηιχρατεί ήρε·
  μία.
  Πάντως ύπάρχουν ενδείξεις ότι οί
  έθνικοί προετοιμάζουν την μεγάλην ε¬
  πίθεσιν αυτών, ήτις μάλιστα ώς αυμπε·
  ραίνειαι, είνε ζήτημα ήμεοών.
  ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΘΗ ΠΑΛΙΝ
  ΟΛΙΜΗΝΤΗΣΑΛ1ΚΑΝΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτου μας). — Καθ* 5 αγγέλλε¬
  ται οί έθνικοί έβομβάρδιααν πάλιν σφο¬
  δρώς τόν λιμένα τής Άλικάντης.
  Ο ι. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΦΘΑΣΕ
  ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Σήμερον ό
  Πρωθυπουργός χ. Ί. Μεταξάς άναμέ·
  νεται είς την σερβικήν πρωτεύουσαν ό-
  που θά παραμείνη επ* ολίγον·
  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΑΦΙΧΝ0ΥΝΤΑ1
  Ο π. ΜΕΤΑΞΑΣ-ΣΑΡΑΐΣΟΤΛΩΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου (τού
  άνταηοκριτοομας).— Ανακοινούται ότι
  την προσέχη Κυριακήν (μεθαύριον) ά
  φικνεϊται είς Αθήνας ό πρωθυπουργός
  χ. Μεταξάς.
  Μετά τού χ. Μεταξά κατέρχεται είς
  Αθήνας ό ύηουργός των "Εξωτερικών
  της Τουρ*ί*ς κ. Σουκρή Χαράτσο·
  ζητηδοΰν έπανορδώσεις^
  διά τόν 6ομ6αρδισμόν τού Χόγκ-Κόγκ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 ΦεβρουσρΙ
  ου (ίδ. ύπηρεσίσ) — Ή Άγγλι
  κή Κυβέρνησις Ιδωσεν εντολήν
  είς τόν πρεσβευτήν της έν Τό-
  κιο δπως ζητήση έπανορθώ
  σεις διά τόν βομβαρδισμόν
  άγνλικοϋ έ&άφους είς Χόγκ-
  Κόγκ ότΐό των (απωνικών άε-
  ροπλάνων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 ΦβρουαρΙου
  (16. όπηρεσΐα).— Ό κ. Νταλσν
  τιέ εδέχθη σήμερον την ιτρω
  ΐαν ίΐς μακράν συνεργασίαν
  τόν υπουργόν των 'Εξωτερι
  κθν κ. Μηοννέ. Επί τοθ άν
  τικειμένου τής συνεργασΐας
  δέν εγένοντο άνσκοινώσεις.
  'ΥποτΙθετσι πάντως 8τι αυτή
  περιεστράφη είς τό Ισπανι
  κόν καί τα γαλλο(ταλικά ζή
  τηματα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 ΦιβοουαρΙ
  ου (16. ύιιηρεσΐα).— Χθές συ
  νήλθεν ίίς την καθιερωμένην
  συνεδρίασιν τού τό ύπουργι
  κόν συμβούλιον υπό την προ-
  ϊεδρΐαν τού κ. Τσάμπερλαιν.
  ι Τό υπουργικόν συμβούλιον
  ήσχολήθη μέ τό Ισπανικόν καί
  την στάσιν την οποίαν πρέπει
  να τηρήστ) τού λοιπού ή "Αγ¬
  γλία έναντι τοΰ Φράνκο. Είς
  τόν λόγον τόν οποίον έξεφώ
  νησεν ό κ. Τσάμπερλαιν άνε
  φερθή είς τούς έξοπλισμούς
  καί τάς ανάγκας πού τούς
  καθιστοθν άναποφεύκτους.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 23 ΦεβρουαρΙ
  ου (ΐδ. ΰτιτιρεσΐα) — Οί ήαιετιΐ
  σημοι γερμανικοΙ κύκλοι έκ
  Φράζονται Ικανοποιητικάς διά
  τάς τελευταίας συνεννόησις
  Αγγλίας καί ΓερμανΙας.
  Κατά την γνώμην των κύ
  κλων τούτων ή άγγλογερμανι
  κή συνεργασία δέν αποτελεί
  χΐμαιραν, άρκεϊ νά διαλυθοΰν
  τελικώς αί παρβξηγήσεις αί
  οποίαι έχώρισαν τελευταίως
  τα δΰο κράτη. Πρός τόν σκο
  , «όν αυτόν, συμπεραΐνουν οί
  , ΓερμανοΙ, καί τα 6ύο κράτη
  έπιδεικνύουν την στιγμήν ταύ
  την τάς άοΐστας των προθέ
  σεων.
  —Επί τής στρατιωτικάς
  συμφωνίας ήτις πρόκειται νά
  συναφθή μεταξύ Ίαπωνΐας,
  Ιταλίας καί Γερμανΐας έπα
  ναλαμβάνεται καί υπό τοθ
  γερμανικοϋ τύπου δτι αυτή
  δέν στρέφεται πσρά μόνον
  εναντίον τοΰ κομμουνισμοϋ
  "Αλλως τε ύπογρααμΐζουν αί
  γερμανικαί έφημερίδες αυτήν
  την στιγμήν συνεδριάζει έν
  Γενβϋπ διεθνές συνέδριον έναν
  τίαν τοϋ κομμουνισμοϋ ώστε
  νά έξηνήται διατί τα κράτη
  τοθ άξονος άναλαμβάνουν
  νά άμυνθοθν καί νά πολεμή
  σουν ά τι ό κοινοϋ εναντίον
  τής Γ' Διεθνοθς καΐ των σκο
  πθν αυτής τόσον έν Εύρώ
  πή όσον καί Ιν τή "Άπω Ά
  νατολί)
  Τό υπουργείον Οικονομικόν
  και οί όφειλέται τού Δημοσίου.
  'Γπό τοθ &ΐτουργ·Εου των Οί-
  χονομιχ&ν εδόθη πρός δημοσίευ¬
  σιν τό χάτοβθι ανακοινωθέν:
  «Κατόπιν ττ)ς έπ' εσχάτων γι¬
  νομένης δπά τδν οικονομικήν έ
  φόρων βεβαιώσεως άμέσων φίριον,
  ιδία παλαιών οίκονομικών έτών
  1931—32 Ια; χαί 1936—37 χαΐ
  τής συνεπεία ταύτης αποστόλη;
  είς τού; οφειλέτας τούτον, 5πΐ
  των αρμοδίων διευθυντήν Ταμιι*-
  ων, ατομικων ειδοποίησεν πρός
  πληρωμήν, έθορυδήθησαν τινές
  των οφειλετών τούτων, λόγψ τής
  στερεοτύπου έν ταίς ατοιιιχαΐς
  ειδοποίησεν άναγραφής των λη
  πΐίιον αναγκαστικήν χατά των ό
  φειλετ&ν τοθ Δημοσίου μέτριον.
  Πρός καθησύχασιν των έν λό
  γφ όφειλετών τοθ Δημοσίου χαί
  διευκίλυνσιντήςπληρωμής των χρι
  «ναΰτών έκ παλαιών οικονομικήν
  έχων μέν,οιχαί τοθ οίκονομικοθ
  ϊτους 1936—37, ααχίτ»; ποαοθ
  χαΙ χρόνου βιβαιώσεώ; των, διε¬
  τάχθησαν οί διευθυνταί των Ίχ-
  μείων, παρ' οίς είνε βι^χκβμένχ
  ταυτα ινα δέχωνΐαι την τμηιιατι
  κήν εξόφλησιν τούτων εί; 6 ίσχς
  μηνχία; δόαεις, τή; πρώτης χατα
  βλητίας την ΙΟην Μαρτίου έ. έ
  Είς περίπτωσιν πραγματικάς
  άϊυναμίας των ώς £νω όφειλετών
  διά την είς ϋ μηνιαΐα; δό
  σεις καταβολήν τ&ν έν λέγφ
  χρεών των θά προστεθώσιν
  ούτοι είς την Γεν. Δ)σιν Δημ Λο·
  γιστιχοθ—Δ)αιν 11— δι" αίτήσεώς
  των Οποβαλλαμίνης αύτ$ μέαψ
  των διευθυντώ^ των Ταμιίων, 6
  ποχρεουμένων νά ύποβάλλακΐίν ταύ
  τοις έντο; τριήμερον άναφέροντες
  συγχρόνως καί την οικονομικήν
  _______ιιν τβν αίτούντων όφειλε
  των, ώ; χαί την πρός πληρωμήν
  5υναμιχό'.η:α τούτων.
  Δηλοθμεν δτι πέραν των χατά
  τ'ανωτέρω παρεχομένου εύχολιών
  πληρωμής των έν λάγφ παλαιών
  χρεών, ούίεμία άλλη φορολογική
  διευχόλυνσις Θέλει παρασχεθή,
  καθόσον άλλως 8α απετέλει άοΊ
  κίαν διά τούς χαλοΰς φορολογου
  μένιυς.
  Δια την πληρωμήν των χρεών
  τοΰ τρέχοντος οίχονομιχοθ ίτους,
  ούϊεμία παρέχεται εύχολία πλη¬
  ρωμής, έ^όσον οί ίφειλέται τού
  των έχέχτηντο την ευχέρειαν τής
  χαταδολής αυτών είς 4 τριμηνιαί
  άς βόσεις.
  Ό Τπουργός των Οικονομ^
  κων.
  Α
  Ή σταφΐδαγορά Αονδίνου
  κατά την παρελδοΰσαν έδδομάδα.
  Είς τόν Οίκον τοθ Άγρό
  τού εκοινοποιήθη χθές τό δελ
  τίον τής σταφι&αγοράς Λον
  δΐνου καρά τοθ 'ΕμπορικοΟ
  άκολούθου τής "Ελληνικάς
  Πρεσβείας.
  Έν τώ δελτίφ άναφέρεται
  δτι κατότΐιν των τελευταΐων
  σοβαράν πωλήσεων αύστρα
  λιανών σουλτανίναν ήτο φυ
  κόν νά εκλείψη τελείως τό έν
  διαφέρον των άγοραστών είς
  τό εΐδος τουτο. Παρά τό γε·
  γονός δμως τοθτο εγένοντο
  αρκεταί πράξεις επί καρποϋ
  τής προελεύσεως ταύτης, ά·
  φορβσαι μικρομερΐδας πρός
  38)6, 39)-καΙ 49)—τόν στα-
  τήρα.
  Εγνώσθη ωσαύτως μία πώ
  λησις κρητικόν σουλτανίναν
  πρός 54)—είς άνάλωσιν. Έ·
  πί σουλτανίναν Νοτίου Άφρι
  κης εκλείσθησαν πράξεις τΐρός
  35)6. 36)6, 38)—χαί 40).-
  Όσον άφορά την κ(νη
  σιν των καλλιφορνιακών αί
  αυταί πληροφορίαι άναφέ-
  ρουν δτι ού&εμΐα πώλησις
  Ιλαβε χώραν κατά την πά
  ριλθοϋσαν έβδομάδσ.
  ΜετρΙαν κίνησιν εσημείωσαν
  καί αί ,κορινθιακαί δισφό
  ρων προελεύσεων.
  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  ΚΑΤΑΤΗΙΑΝΑΤΙΜΗΙΕΟΣ ΤΟϊλΡΤΟΥ
  Είς την εφημερίδα τής κυ
  βερνήσεως εδημοσιεύθη ό ΰττ'
  αριθ. 1588 άναγκαστικός νό·
  ΤΟ ΖΗΤΗΜλ ΤΗΣ γΞΑΓΟΓΗΣ
  ΕΛΑΙΟΥ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ
  Ο! πρόεϊροι των έλαιουργιχβν
  συνεταιριομών Χανίων χαί αλλυ»< άγροτικων αυνεταιριομβν 6ττίία μος περί έπιβολής ύηίρ τοθ χον ,£ς τον 'Υηουργόν Γεν. Δι ταμείου άρτου «Ισφορας έηΐΙΟιχητήν οπόμνημα δι' &ύ διαιυ σίτου καί αλεύρων. Διά τοθ εν λόγφ νόμου ό υφυπουργός ΤΓ}ς ΆγορανομΙας δύναται νά άτΐοφασιζη, είς τιεριό&ους υπο- τιμήσεως τοΰ άλλοδαποθ σί τού, δττως σχηματίζωνται άττο θεματικά κεψαλαια παρά τψ τσμείω άρτου, διά τής έπιβο λτ*)ς προσθέτου εΐσψοράς κατά την εισαγωγήν σίτου ή άλεύ ρων. Τα κεφάλαια ταυτα θά χρηαιμοποιοϋνται πρός ρύθμι σιν τής τψής τοθ άρτου καί αποτροπήν άτιοτόμων άνατιμή σεων αύτοθ. ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟ&Α ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Διά αναγκαστικόν) νόμου δρίζεται δτι ή κατά τάς δια τάξεις των αναγκαστικήν νό μων ύπ' αριθ. 1148, 1276 καί 1422 προβλεπομένη δεκάμηνος χρονική περίοδος διά την τιρο σωρινήν διοίκησιν των ισόδων καί έξόδων τοθ κράτους καί των είδικών ταμείων καί ύ πηρεσιθν τού οΐκονομικοϋ Ι τοικ; 1938—39, παρατεΐνεται καί διά τούς δΰο τελευταΐ ούς μήνας τοθ οΐκονομικοθ Ιΐους τούτου. οικητήν υπάμνημα κώνοκν την ευχήν ίπως έξακο λουθήση ή χατανομή άϊειών έ- ξαγωγής έλαιολάδοο είς Ιταλίαν μέσφ χλήριγχ, ίπτος γίνεται μί- χρι σήμερον, ήτοι άδιαχρ(τ«·ς είς ϊλους τούς έξίγοντας έλαι όλαδον είς τό έξ«τερ:κόν χαί αναλόγως τού συναλλαγματος 5. περ διχαιολογεΐ έν αροχειμένφ Εκαστος τούτων. Έπίαη; ηαρα χαλοΰν δπ«*ς έκανέλθη έν ισχύϊ τό άρχιχ&ς ίσχθσΐν ούστημα τοθ καθορισμοθ δια την χρησιμοκοίη σιν ενός μηνιαίου όρίου άαο τής εκδόσεως αδείας της εί; Ί ταλίαν μέσφ χλήριγχ έξχγωγής μετά την παρέλευσιν τ&ύ ότ«ί- ου νά παύη ίσχύουοχ. Σχετι κώς τονίζουν δτι θεοροθν την άναβΐησιν τής διατάξενς ταύτης, ώς συντελεστικήν είς την στήρι ξιν τ&ν τιμΑν τΑν έ9«τ·ριχ(·ν αγοράν. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΝ ΣΙΤΟΥ ΑΓ αποφάσεως τοθ χ. υπουρ γοθ τής Γεωργίας ϊημοσιειιθεί σης είς την εφημερίδα τή; κυ¬ βερνήσεως τροιτοποιεΐται χαί αυμ πληροθται ί ίσωτερικίς χανονι αμος τής Κεντρικής Έηιτροηής λβ^ έγχβρίου οίτβυ. ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕύΟΟΜΙΚΟΝ Είς την εφημερίδα τής χιιίερ νήοειος ί δημοσιευθή ό άναγκαστι χός νόμος περί Ταμείου £υντάξε ιον Νομικών. Κατ' αυτόν όρίζον ται οί χοριώιεροι πίροι τοθ Τα μείου καί τα ουνολιχά ποσά επί τ^ βίσει των οποίων κανονίζονιαι *{ χορηγούμεναι είς τοΰς ήσφαλι υμένους χά! τάς οικογενείας των σκντίξεις ώ; εξής: Διά* τού; άμίσβου; α' τάξεως δρ β 500, της ρ' τάξεως δρ. ό 250. Διά τούς έμμίσθους α' τάξεως δρ. δ.(ΧΧ), τής 6' τίξεβ»ς δρ. 2 500 Τβν άνωτέρν ποοων δ ή-ιφαλι ομίνος διχαιιΰται τόαων πεντη χοοτβν, ?3α είνε τα Ιτη τής ά βφαλίοεώς τ&υ. Ό νόμος χαθορί ζ«: περαιτέρω τάς πρν,ιπιθίοεις άπινομής τής συντάξεως είς τούς ήλέ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ Δι' αποφάσεως τής επί τής διατίμησεως τοθ άρτου επι τροτιής αί νέαι τιμαί των ά λεύρων καί τοθ άρτου καθω ρίσθησαν χθές ώς άκολού θως: Άλειραλευκά δραχ. ΐο. 21.50 κατ'οκάν, ηιτυροθχα 9^ 19 άρτος λευκός δραχ. 9.70 «ιτυροθχος 8 30. ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣΖΟΟΚΛΕΠΤΟΥ 'Ο Γιώργ. ΔραχούλΓκ έχ «ι «νΛν χαρακτηρίσας έπικίνδϋνος ζωοχλέητης έχτοηίζεα. επί ι ■τος εί< "ίο*, 30 Πρωΐνη #ε»> ■ —ι —■■» ε»»έ^»^^>1^»έ^ε>^^ε««*1^Α^Α~^^~^ε^εΓ%»»^^
  ΑΙΕΒΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
  ΩΑ ΣΥΝΕΛΟΗ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΡΕΖΑΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ;
  ΤΙ ΑΝΛΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΟΣ
  ΟΑΗΡ0Φ0ΡΙΑ_ ΕΚ ΤΟΥ ΕΙΒΤΕΡΙΚίΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 3 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— * Ανεπιβεβαίω·
  τος πληροφορία πρός τό * Αθηναϊκον
  πρακτορείον άναφέρει ότι επίκειται ή
  σύγκλησις διεθνούς διασκέψεωςείς Στρέ·
  ζαν τής Ιταλίας.
  Ή διάσκεψις αυτή ώς άναφέρεται
  θα άπασχοληθή μέ τα παγκόσμια προ·
  βλήματα επί των οποίων θά προσπαθή¬
  ση νά έξεύρη βάσεις συνεννοήσεως.
  ΒΑ ΓΙΝΗ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ- ΧΙΤΛΕΡ- ΦΡΑΝΚΟ
  ΕΙΣ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 ΦεβρουαρίΌυ (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι ή συνάντησιν των
  χ. κ. Μουσολίνι, Χίτλερ χαί «Ι»ράνκο
  θά πραγματοποιηθή προσεχώς.
  Ή διάσκεψις των άρχηγών των τριών
  χρατών θά γίνη ώς αγγέλλεται είς μίαν
  ίταλικήν πόλιν.
  Η ΑΝΑΓΝΟΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΘΑ ΑΝΑΓΓΕΑΟΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΕΑΟΥΣ
  ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μ.»;).— Κατά τα έκ Πα¬
  ρισίων καί Α όν οίνου τηλεγραφήματα
  ή αναγνώρισιν τού οχρατηγού «1>ράνκο
  υπό τής Αγγλίας καί Γαλλίας Οά αναγ-
  γελθή πρό τού τέλους τής τρεχούσης
  εβδομάδος.
  ΙΑ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΧΟΕΣ ΣΥΜΦΟΝΙΑ
  ΜΠΕΡΑΡ ΚΑΙ ΠΟΡΝΤΑΝΑ ;
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαοίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Καθ' ά αγγέλλει
  τό Πρακτορείον Χαβάς εί; την σημερι
  νήν συνάντησιν Μηεράρ 'καί Γιορντάνα
  είς Μπούργκος, θά ύπεγράφετο συμφω
  νίχ επί των πρός συζήτησιν ίσπανογαλ·
  λικών ζητημάτων.
  Βλ ΕΠΕΛΘΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
  ΜΕΓΑΑΙ! ΟΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΙΝΙΑ!
  ΑΘΗΝΑΙ 23 4Μβρουαρίου (
  ίνταπονριτου μας).—Τηλεγραφούν έκ
  Λονβίνου ότι ό πρωθυπουργόν τής 1Μ.
  Βρεττανίας είς λόγον αυτού «νεφέρθη
  είς τάς σχέσεις Μεγάλης Βρεττανίας
  καί Γερμαν(ας.
  Καθ* ά εδήλωσεν ό Βρεττανός πρω
  Θυπουργός ύπάρχουν έλπίβες ταχείας
  συνεννοήσεως μεταξύ Μ. Βρεττανίας
  καί Γερμανίας.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΔΙΔΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΙ
  ΑΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ ΤΟΝ ΣΥΝΟΡΟΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου (τοθ
  άντχποκριτού μας).— Κατά πληροφο¬
  ρίας έκ Μποθργκος ό στρατηγος «φράν¬
  κο είς άνακοινώσεις αυτού έπανέλαβεν
  ότι είς την Γαλλίαν εδόθησαν όλαι αί
  βυναταί έγγυήσεις διά την ασφάλειαν
  των συνόρων καί τάς εκατέρωθεν τελω>
  νιακάς καί βυγκοινωνιαχάς διευχολύν-
  σεις.
  ΑΙ.10Α0ΞΙΑ ΛΙΛ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΙΝ
  ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου (τοθ
  άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  τού εξωτερικόν ότι «ί χρίσεις τού βιε-
  θνοΐς τύπου διά την εξέλιξιν τ^ς έν Εύ-
  ρώηη καταστάσεως είναι επί τού ηιράν-
  ιος μ&λλον ίον