9696

Αριθμός τεύχους

110

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

3/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Τα σύνορσ τής Ελλάδος πρός δυσμάς δέν έπιτρέπεται, δέν ήμπο-
  ροθν πλέον νά μείνουν έκεΐ πού είναι. Είς την "Ηπειρον, ή Χει-
  μάρρα, τό Άργυρόκαστρον καί όλόκληρος ή Έλληνική Βόρειος
  "Ηπειρος μέχρι τοθ Όσίου Ναούμ επί τής λίμνης Άχρίδος πρέπει
  νά περιληφθή πλέον είς την Έλλάδα.
  [ Οί «Τάίμς» τοθ Λονδΐνου ]
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ
  ΤΗΛΕΦΩΠλ:
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4—55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦ.
  2-06
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΧ
  ΕΤΟΙΒ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β*.. ΑΡΙΘ. Λ Λ Ο
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 3 Μαρτίου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20
  γιΞΙΟΣ ΟΠΗΣ ΤΗΣ
  γΙΝΘΡΟΠΟΤ Η ΤΟΣ
  γ~ΠΟ ΤΗΝ» «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΝ
  Ότα έσείετο 8λη ήγήή ύποτό
  πέλμα τοθ ΓερμανοΟ, δταν ή
  ελευθερία τής Εύρώπης διωκο-
  μάνη καί άσθμαίνουσα εΤχε στα
  θη" είς τάς ακτάς τής Δουνκέρ-
  κης, οταν εΤχε γεμίσει ή Μάγχη
  άπό συντρΐμματα καί αΐμα καί
  ξύλα καί είχεν έκπνεύσει μετά
  την Πολωνίαν, την "Ολλανδίαν,
  τό Βέλγιον, ή Γαλλία καί κατέ
  φθανανν, χυδαία ούρά των Βαρ
  βάρων, οί Ιταλοί, ή Άνθρωπό
  της έστράφη άπελπις πρός την
  τΐολιορκημενην Αγγλίαν καί εΤ
  δεν είς τας ακτάς της δρθιον
  £να Γέροντα. Άπ' επάνω τού
  «περνοθσαν χΐλια άεροπλάνα
  τό καθ" ένα τωνέστελλε είς τήι
  θάλασσαν καί τό χώμα τόν οί
  δηρον καΐ τό πθρ, Γύρω τού έ
  ρείπια καί φλόγες καί πτώμα
  τα, καί πέραν, μακρυά, τρομα¬
  κτικόν τό φώς τοθ Λονδίνου.Ή
  άλ ύ Β
  νώτ
  ) -
  μεγάλη πρωτεύρυσα τής Βρετ
  τανικής Αύτοκρατορίας έκαίε
  το. Καί ό γέρων, φύλαξ, φρου
  ρός, έστέκετο δρθιος. Οί Σύμ-
  μαχοί τού, Ιργον τόσου κόπβυ
  τόσον έτών, είχον καταρρεύσει
  ό ένας μετά τόν άλλον. Οί ού
  δέτΐροι εΤχονπαραδοθή. Ή Δα
  ^ντβτ,^ή Νοφβηγία ήσαν αίχμάλω
  τοϊ. Θρήνος κοίί όδυρμός'. Καί
  εμενεν άδάκρυτος μόνον αύτός.
  Είς μίαν στιγμήν δταν ή άπό-
  βαβις τοθ έχθροθ εθεωρείτο έ-
  πικειμένη καί ήτοίμαζε την στο
  λήν τού διά νά περάση θριαμ-
  βευτής άπό την πλατείαν Τρα-
  φάλγκαρ, ό Γερμανός, αύτάς,
  ό κηρύξας πάντοτε ότι ή δύ¬
  ναμις τής πατρίδος τού είναι
  ή θάλασσα, είναι ό Στόλος, ό
  θεμιστοκλής των ξυλίνων τει·
  χών, ετόλμησε ν* άποσπάση τα
  ξύλινα τείχη άπό την άπειλου
  μένην πατρίδα τού καί τα έ·
  στειλε κάτω είς τό Ντακάρ, νά
  πολεμήσουν ίχθρούς καί συμμά
  χους. Ντακάρ, Μέσρέλ-Κεμ
  πίρ, έδώ ό Γερμανός άπό τόν ά
  έρα, την θάλασσαν καί την
  γήν, έκεΐ ό παλίμπαις Γάλλος
  Στρατάρχης, κάτω δολοφόνος ό
  Ιταλός καί γθρο τό πλήθος των
  νεκοών καί των άναπήρων. Καί
  ή τραγική δοκιμασία έσυνεχί-
  ζετο.
  "Η Ρουμανία ήχμαλωτίζετο,
  ή Σερβία έπυρπολεΐτο, ή "Ελ¬
  λάς μετά τούς ύπερανθρώπους
  αγώνας της ύπέκυπτεν είς την
  είς την ράχιν τού τα χρόνια
  μέ τα όποΐα την έβάρυνεν ό
  καιρός. Τα είχεν δλα άποτι-
  νάξει. Πίστις, ήθική δύναμις,
  θάρρος, ψυχή, εΐχαν πλουτί·
  σει τής υπάρξεώς τού τα ε¬
  ρυθρά αίμοσφαίρια, εΐχαν το-
  νώσει τα νεϋρα, εΐχαν χαρίσει
  είς τούς μυώνας νέους ίστούς.
  Καί εΤχε γίνει εΐκοσι έτών νέ-
  ος ό Γέρων. Επί τέσσαρα χρό
  νια έάθ ήύ
  ρ έσσαρα χρ
  νια έστάθη, ήγρύανησε, έκινή-
  θη, άνάμεσα είς τάς πυρκαι-
  άς, τα στρατόπεδα, τα σύννε
  φα, τούς 'ώκεανούς. Επί τέσ
  σερα χρόνια έκουράσθη ό κό-
  σμος νά παρακολουθή την πό
  ρείαν τού. 'Ητον είς την πατρί
  δα τού, είς τό Βήμα καί έξε
  φώνε* τούς θαυμαστούς λόγους
  τού, τούς πλήρεις αληθείας,
  πεποιθήσεως καί ύποθηκών. Καί
  έ'φευγε την νύκτα διά νά επι
  γς ης ς την.
  διπλήν είσβολήν, ή Κρήτη κα-|
  σκεφθή τα συντρίμματα των
  πόλεων τής Αγγλίας καί έ-
  ξύπνα τό πρωΐ διά νά παρη-
  γορήση είς τα Νοσοκομεΐα τούς
  τραυματίας καί την επομένην
  άνήγγειλλαν οί άσύρματοι δτι
  ήτο είς την Νέαν "Υόρκην καί
  μετά τινάς ώρας διέπλεε τούς
  ώκεανούς διά νά εύρεθρ είς
  τής Λιβύης τούς άμμους καί
  είς τούς πάγους τής Μόσχας
  καί είς τόν ήλιον, τόν αίματω
  μένον ήλιοντών Δεκεμβριανών
  ' Α,θηνών.
  Έλ Άλαμέίν, Μπιζέρτα,
  Παντελαρία, Κατάνη, Κασσΐ
  νο, Νεάπολις. Νορμανδία,
  Κάν, ΧερβοΟργον, Παρίσι, Βρυ
  ξέλλαι, Στάλινγκρατ, Κίεβον,
  Βαρσοβία, χίλιαι νϊκαι, χίλιαι
  δάφναι, χίλιαι άνατολαί, διε
  δέχθησαν ή μία μετά την άλ
  λην τάς νύκτας των συμφορών.
  Τώρα τοϋ Βαρβάρου τό πέλμα
  Γ.ΥΡΡ,
  ΡΗΝΟΣ Κ/ίΙ ΚΟΛΟΝΙΑ
  τούς
  "Υπερβαρέα τηλεβόλα μοίρας τοθ Ενδόξου ΆγγλικοΟ ΝαυτικοΟ
  «ν«νννννν»^ννν*ννν
  Κ Α -Τ-7- - ~--—.·* '^-"νν,ν»,ν«νν.ν«νν,
  Άπό τήν^επίσημη εκθέση τοΰ Ύπουργείου 'Αεοοποοίαο ν,ά αχύοΓ.0^ ^ πσι6ϊΚΠς ί
  Άπό την επίσημη εκθέση τοΰ Υπουργείον Άεροπορίας Υιά
  τις έντεινομενες άεροπορικέςέπιθέσεις κατά τής Γερμανίας
  Ο Ρήνος υπήρξεν είς
  ΧΡόνους τοΰ ΡωμαϊκοΟ κρ-,,,ν,
  τό ούνορον, τό οποίον 4χώΓ
  ζ£ τάς άπολιτίστους καί βαρΡ
  Ιρους Σαξωνικάς φυλ*ς άπτ>
  κράτος πού άντιπροσώπευε
  τε τόν Δυσμικόν πολιτΓσι
  Ι ε-ίς προηγούμενον άρθρον
  Υήθην την Ιστορίαν τοθ Κ
  Ρθζ καί τοθ αύθάδους κο
  βάρου ΓερμανοΟ .Βασιλέ
  μάλλον Κοντοτιέρου κ«
  στάρχουδττως καλυτέρα
  όνόμαζε κανείς) Άριστ
  Τώρα πού ό Άγγλο-'Α
  νικός στρατΟΓ μάχεται ά
  ίκβολάς τοθ Σκαλδΐίυ
  πεδιάδα τής Κολων
  φθάση μέχρι τοθ Ι
  χωρίζει καί πάλιν ι
  κήν βσρβσρότητα ά'
  "όν πολιτισμόν, δι
  περιττή μία άναδρί
  ιστορίαν τής Κολων
  λεως, πού έξαπλώ-
  θεν κσί εκείθεν τοθ. ί
  "Οταν άπέθνησκβ
  στος, ό διοικητής ι
  κων Λεγβών»ν τού
  δέχετο βύτόν είς τήι
  - πΛ
  •Υπό τοΰ κ.
  ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚε-
  Π. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
  ρ
  ΑΙ
  πογειωθεΐ τό άεροπλάνο γι
  την νηκτερινή τού έιπδρομή
  γιά μερικές άλλες λεπτομέ
  ρειες. Στίς άκρες των φτερών
  "■"■" καί ούράς,
  έ'χει £καταστή έλαφρόν, τό Βή-
  μα τού άσταθές καί ό κλοιός, 6
  σκληρός κλοιός τής Δικαιοσύ-
  νης, σφίγγει, διά νά παραδώ¬
  ση αύριον είς την λαιμητόμον
  τόν τράχηλόν τού. Καί ό είκο·
  σαετής μέγας Γέρων δέν άνα
  παΰεται. Ημέραν καί νύκτα έρ-
  γάζεται, διευθύνει κινεΐται μο-
  χθεΐ.
  * ♦
  τελαμβάνετο,
  πυρπολεϊτο,
  ή Ούκρανία ε-
  ήρχιζαν είς τό
  /«. τ
  Στάλινγκραντ αί όδομαχίαι.
  Καί έπιπτε κάτω είς τόν Ίνδι-
  κόν "Ωκεανόν ήΣιγκαπούρη, τό
  Γιβλαλτώρ τοΟ,Είρηνικοΰ. Καί
  τ,άς πρώτας νίκας τής Ά
  ..--. Τςη»ορχιζε ή πανωλεθρία
  τοθ Τομπρούκ, τής Τριπόλεως,
  τής Βεγγάζης. Τα τηλεγραφή-
  μ«τα Ιφθαναν: Ό εχθράς εί-
  χε πατήσει τό Έλ Άλαμέϊν,
  έφθανε είς την Αλεξάνδρειαν,
  θά κατελάμβεΐνε τό Σουέζ, τόν
  δρόμον πρός τάς Ίνδίας. Καί
  έφευγαν άπό την Νέαν Ύόρ
  κην αί μεγάλαι νηοπρμπαί, μέ
  τό αΤμα καί τόν σίδηρον πού
  Ιστελλί είς την μάχην ό Νέος
  Κόσμος, καί άπό τα πλοΓ,α
  των δέν ίφθανε ουτε έν Τόν
  Δεκέμβ(Μθν τοθ 1942 τα ογδο¬
  ήντα πλοΐα μιάς νηοπομπής
  επνίγησαν δλα. Ή μάχη τοθ
  αέρος είς τό Λονδίνον, ή μά¬
  χη της γής είς την Άφρικήν,
  είς τούς ώκεανούς ή μάχη των
  θαλασσών, δλα έκινούνευαν, δ¬
  λα έχάνοντο, δλα ύπέκυπταν
  Καί δέν ύπέκυπτε μόνος αύτός.
  Καί δέν παρουσίαζε κάματον,
  6<ν «Τχβ ρυτίδας, δέν Άπό τόν τάφον τοθ Άγνώ στου Στρατιώτου, δπου έστάθη χθές δι* ολίγα λεπτά, μυριά- δες ά*ανών στρατιωτών, οί ό-, πλΐται τοΰ Μαραθώνος καί οί Ι θαλασσομά ή ΣλΙ πάγος. Οί ήλεκτρολόγοι δοκι μάζουν τα ήλεκτρικά έξαρτή ματα καί τίς συστοιχίες Έξε· τάζουνται έπίσης τα πυροβο λεΐα καί οί εύρετήρες τους. Τα τέσσερα πυροβόλα τοθ κάθε πυργίσκου δοκιμάζουνται επάνω σέ είδικό στόχο άπό χρωματιστούς δίσκους. Κατό¬ πιν μπαίνουν οί ζώνες μέ τίς σφαΐρες, τοποθετοθνται οί βόμ βες στίς ·ήκες τους, βάζουν βενζίνα στίς άποθήκες καί τό άεροπλάνο είναι £τοιμο. Πρίν άπογειωθή τό έπιθεωρεΐ ό άξι ωματικός—μηχανικάς τοθ άερο δρομίου. Τό προσωπικό τοΰ άεροδρομίου δέν διατηρεϊ μόνο τό άεροπλάνο σέ καλή κατάσταση, άλλά ά'ν πα¬ ρουσιασθή άνάγκη, άλλάζει τίς μηχανές τού, έπιδιορθώνει τό σκά- Ιν '°» και- τίς ._. καί συμπληρο'ννει την .,>Λν-ι
  νούργιου «εροπλάνου όταν _.^ .„
  ύτό άπό τό Ιργοστάσιο. Ικόν τμήμα, οθτε είς
  "Υστερα άπό πτήση σαράντα ώ-|στήριον.— ϊσως τό μ< ών κάθε άεοοπλάνο ίιΐΓί»Λ™1ι»··~''-*- « »"- άνηλίκων. Τα ό όδηγοϋν τούς μιΚρΟσώ των ίίοωηρ „«.. .Γ τήση σαράντα ώ- στή άεροπλάνο ύποβάλλεται τη? σείδιαίτερη Ιξέταση καί έ^θεώ- Ινα ρ Έό άό ύ άλ . . ------ κάλλους. Ι Καϊος είχεν ' -- - - (λοκλήρου τοθ >τ τό
  στρατιωτών. Οί
  τόν
  νο-
  οπση ΈΗτδς άπό τούς άεροπόρο^ς δαρείςοΤπαίδεο0 ^Θ
  πού ύπτιοετούν ,ττΛ ΛΒΛΛχΛΛ...- Ι ί» ς Ου πσιδευεται>.
  τοθ διδασκάλου, στολήν Ρωμαίοΰ
  τό όηθέν «ό μή καί έφοροθσε είο
  πού ύπηρετοϋν στά ^ο^ό^αΎ^ΕΙ^Γηα^ΤΤ'*' Κσί Τά ^Ρ610 στραΤωΥικΓύπθ
  τό χαθένα άπ' «ύτά ?χει κ«1 σί α^ς^*^" ^»Α^ δ^ατ°· "ού ή Λ^ιν^ή γλ^ο
  νεργειο επιδιορβώσεων, χωριστά Ι "τη^ ?!!!°1.^ν(ας ^σ?· *- δυ σα όνόμαζε καλίγα. Υ
  Ό Καϊος απέθανεν είς το»
  Αυτή ήΐφεράν ηλικίαν διά νά πρ
  ύριανής κοινωνίας μας. *Ω δυ
  ργεΐο Ιπιδιορθώσεων, χωριστά στυχισμένα κι' άμοιρα, άν έγνω
  ά τόν κάθε τύπου άεροπλάνου. ρίζετε πού βαδίζετε;. . Αυτή ή
  Τα συνεργεΐα αύτά τα στέλνουν τα ζωή, ή όποία αυρι
  έργοστάσια. Όπου ύπάρχουν Ού- ραμονεύει Τ
  αι
  Ιργοστάσια. Όπου υπάρχον _ .
  ιλλιγκτθν ύπάρχει καί συνεργΐΐο
  άπό δώδεκα τεχνϊτες πού άνήκουν
  στήν έταιρία Βίκερς "Αρμστρόνγκ.
  Όλοι τους είναι είδικευμένοι, καί
  ό καθένας τους μπορεΐ νά κάνει
  καί την έργασία των συναδέλφων
  τού. Τα συνεργεΐα έκτελοΰνε βέ
  βαια σοβαρές έπιδιορθώσεις γΐά τίς
  οποίες δέν κΐναι εϊδικό τό προσω-
  πιπό τοΰ άεροδρομίου. Δέν είναι
  ποτέ
  Γ-ον σάς
  είναι, δπως
  αί κοινωνικαί συν
  ι, ύπόνομος. Τώρα παίζι
  τε' αυριον Θά παιχθήτε' τώρς
  γελάτε" αί5ριον θά κλαύσετε
  τώρα πετατε" αυριον θά έρπε
  το
  τό ρητόν δτι
  ρ
  αυριον
  (ϊουφα
  σθε· τώρα μεγαλώνετε
  θά ζαρώνετε· σήμερον ^^
  τε τό ποτήριον τής χαρας· αθ
  ριον θά πίνετε τό δηλητήριον
  Μαραθώνος καί οί Ι
  θαλασσομάχοι τής Σαλαμΐνος,Ι
  καί των Ίερών Λόχων οί μα-'
  Ιερών Λόχων οί μα
  χηταί καί οί Στρατιώται τής
  Άλβανίας, έξύπνησαν διά νά
  τόν ίδουν καί νά κρατήσουν
  την ανάμνησιν τής μορφής τού
  Καί δέν θά τόν λησμονήση κα
  νείς των, τόν μέγα Γέροντα.
  Υπήρξε καί είναι άξιος δλων
  των, άξιος δλων των ήρώων,
  δλων των Πατρίδων, δλης τής
  Ανθρωπότητος...
  τ~
  Γ. Α. Β.
  Η Οίκονομική άνασυγκρό-
  τησις
  τησις
  ΑΘΗΝΑΙ
  2 Μαρτίου —
  Ελλάδ
  2 Μαρτίου
  Είς την Τράπεζαν Ελλάδος δα
  συγκροτηθ^ σύσκεψις υπό την
  προεδρΐαν τοϋ ύπουργού των
  ΟΙκονομικών κ ΣΙδερη Τής· συ¬
  σκέψεως δα μετάσχουν οί άρχη
  γοΙ τώνξένων όρνανώσεων, των
  έπιφορτισμένων μέ την οϊκονομι
  κήν άνασυγκροτησιν της Έλλά
  δος Κατ' αυτήν δα καδορισδΓϊ ό
  τροπος μεταβιβάσεως τής φρον
  τίδος τής ανακουφίσεως τοθ λα
  ού υπό τής άποχωρούσης ύπηρε
  οίας τοΰ Έρυδροϋ Σταυροϋ,
  'Ο λαμπράς "Ηλιος — όλο-
  στρόγγυλος, βασιλεύς των ου
  ρανίων άψίδων, διφρηλάτης
  τοϋ άτέρμονος καί άχανοϋς θό-
  λου —έπασπάλιζε καί κατεφρύ
  σω*>ε την πόλιν μας μέ τό άϋ
  λον μάλαμά τού καί ή άτμό
  σφαιρα όλόκληρος ώργΐαζεν ά
  πό τό φώς, κάτω άπό τόν άκτι
  νοβόλον σμάραγδον τοθ στερε
  ώματος..... Έξαφνικά κάτω ά¬
  πό την κοίλην άποθέωσιν τοθ
  ούρανοθ, επί τής γκρίζας κορ-
  δέλλας τοϋ έξοχικοϋ δρόμου
  μερικά κορμάκια κατελάμβανον
  ώς γιγαντιαϊος ΐτολύππους, τόν
  στενόν δρόμον.
  Μαθήτριαι ενός δημοτικοϋ
  σχολείου άνηφόριζαν, έ'ξω άπό
  την σάτΐια σάρκα τής φυματι
  κης πόλεως, έκεΐ δπου τελοθν
  ται άτΐειροπληθεϊς "Υμέναιοι,
  μυστικοί γάμοι. Τα έκαμάρωσα
  θά
  ._____ καί θά εΰ·
  Παιδία......
  μ γμ. Τα έκαμάρωσα
  μέ ζηλόφθονον βλέμμα. Άνά
  τρ(α-τρ(α, όδοιπορικά έβάδιζον
  είς τό έξοχικόν χώμα, Μαρ.κά-
  κια, Ποπάκια. Έλενάκια, μαζί
  με Τοτούς, Κωστάκια, Γιωργά·
  Καί λέγεται ι
  τήρ τού διέταξε ίνΓ
  νά πλάσρ.
  ρρωτος μέ τα χαρ
  τοθ Καίου, διά ν
  ί ^
  Ρητε άσφυξίαν......
  Είναι οί μινιατοθρες των μελ >Αφοϋ δλα θά τα ζητήσετε
  λόντων άνθρώπων — άλλοίμο- ^σΙ δέν θα εΰΡητε τίποτε άπο
  νόν—παθών πλάσματα υπό λυτω<:' θά ζητήσετε τύν θάνα- κλίμακα, δέρματα χωρίς υνή- τον' τον Οπ°ΐον θά εΰρητε μην άκόμη κα! εγκέφαλον χω τ?ν τ^"" -------- ρίς άκόμη ρυτίδες, άνθρωπάκια τέρσ· , α ^ --. -------^ -«. »- * »μ-ικον έπίτομα· τής τσέπης σπάργανα Ιης κ"1 θα σσ<: δεχθή. Ό τα- ,βον πού εΤχε στήσει «Αί- σκ οντωνσυμπαθητικάπρωτόζωα· ί°.ς εΓνσι τ*)ς ίπιγείου των άν νάς τού κατά μΛκοο τΛοώ συντομία. καί περιλήψεις τής *Ρώτΐων έπιδημίας τό βέβαι- τοθ Ρήνου ή Άνϊ^Ινη βΐχϊν Γ- "" "*- άποκτήσει καί μίαν Ι. ΡΙΑΝΟΣ τ^ν ό™·ιον εδόθη τό μητρός της. "θταν μετά την οριστικήν κατά- σα είς την . _„,. /5τητα έφέσπονΤ έμ οποίαν κάθε βράδυ θυμίαμα τής λατρεΐα,ς άναμνήσεως. "Αλλος ι οποίον απέκτησε κατόπ γριππίνη ώνομάσθη ίπί ϊος. Έφοροθσε καί λ στολήν καί τα βαρειόΓό τα τοθ Λεγεωναρίου, κ< Ικεΐνος πού άνέβη κατά θρόνον των Ρωμαίί^.ν αέ τόρων υπό τό δνομα Κο λας καί υπήρξεν Ινα* χειροτέρους Ρωμαίους βύι τορας, ό σκληρός, άνισόρ* καί φιληδονος μονάρνηβ .< μίαν ημέραν ώνόμβΧ τόν πον ΐου "Υπατον. Ρωμαϊκόν ζωής..Γ. Ή παιδική ζωή τους «ωτίζε- ται μέ τα Λφελη" καί ώραΐα χρώματα τής εύτυχίας, έκείνης χρμ ής εύτυχίας, έκείνης ακριβώς, την οποίαν άναζητεΐ μετά πόθου ό μεγαλεπήβολος είς τό χρήμα, τό οποίον τόσον ιβκολα χάνεται, ό σοφός είς την δόξαν, ή όποία καταλήγει τόσον συχνά είς την κσταστρο φήν. Ή ευτυχία ύπάρχει μόνον είς τα παιδικά χρόνισ. Ύπάρ χει δχι είς τόν σκληρόν ά τής υπάρξεως ή τόν θυελλώδη τής επικρατήσεως, άλλά είς τό άθώον μειδίαμα, είς τό άνεπί γνωστόν βλέμμα. Τό άγνωστον Ιδού τό μυστικόν τής εύτυχίας τό οποίον ζητεί ό άνθρωπος 8· ταν δλθουν τώ νέφη -ής άτυ. τερμο:. Ή Σχολή των ΕΟελπίδων Ικτησιν τοθ Ρήνου, τΐοταμοθ Ή Στρατιωτική Κρήτης ανακοινοί δτι μαθητών είς την Στρατιωτικήν Σχολή -■ — ' ΐίί άχωντΛεΥεωναρίων, Διοίκησις Ι ρπουεΤχε γεννηθΒ Α' διά τής Ανοι—«·(«« ^!^ . η " ' κα δια 5001 τής σ, τό ΧΡώνρυ, ένταθθα την 19ην Μαρτίου Δ. ΚΑΚ,ΛΑΜΑΝΟΣ (αθριον τι
  ιΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΝΙΚΙτϊ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 3 Μαρτίοο 19 45
  αι ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
  Υπό τής Στρατιωτικής Διοική¬
  σεως Κρήτης απεστάλη ημίν ή κά¬
  τωθι ανακοίνωσις.
  Ανακοινούμεν ότι ή προθεσμία
  υποβολής αίτήσεων τώνυποψηφίων
  Εύελπίδων πρός συμμετοχήν είς
  τόν προκηρυχθέντα διαγωνισμόν
  παρά τοΰ Υ. Σ. λήγει την 15ην
  Μαρτίου έ. έ.
  "Η έξέτασις τής σωματικής ίκα-
  νότητος των υποψηφίων παρά τής
  αρμοδίας Ύγειον. Έ.τιτροπής θά
  λάβη χώραν άπό τής 10ης τρέχον¬
  τος μέχρι τής εσπέρας τής 1 Της είς
  τα γραφεΐα τής Στρατιωτικής Δι¬
  οικήσεως Κρήτης. Συνιστάται ό¬
  πως οί έκ τής πόλεως Ήρακλεί
  ου καί τής εγγύς περιοχής υποψή-
  φιοι προσέλθωσιν πρός 'Υγειονο-
  '.ικήν εξέτασιν άπό των πρώτων
  ^ερών.
  Α.ί αίτήσεις των υποψηφίων με·
  τα των σχετικών δικαιολογητικών
  θά άπευθύνωνται είς την Στρατι¬
  ώτην Διοίκησιν Κρήτης.
  Έκαστος ύποψήφιος θά φέρη
  μεθ'^ έαντοϋ τρείς φωτογραφίας
  Οί βουλόμενοι έκ των υποψηφί¬
  ων (δύνανται νά προμηθευθώ-
  σι παρά τής Δ)νσεως Έπιμελητεί
  άς τής Στρατ. Διοικήσεως Κρή-
  ΐηι ή παρά των Στρατιωτικών Δι
  οικήσεων^ και Διοικήσεων Χωρ)
  κης Ρεθύμνης καί Λασηθίου αν¬
  τίτυπον τής Έγκυκλίου τοθ Ύ-
  πρνργε-ίου είς ήν καίτθρίζονται α-
  πασαι_ "ί λεπτομέρειαι τού διαγω
  νισμοϋ ήτοι προσόντα ύποβλητέα
  μετά τής αίτήσεως πιστοποιητικά
  εξεταστέα μαθήματακτλ. άντί 120
  δραχμών.
  Ό Διοικητής
  Γ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Συν)χης Πεζικοϋ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ^
  ν συνεχεία πρός την ύπ' άρ.
  12)2)45 Διαταγήν ημών περί
  «λειτουργίας των ο'ινοπω-
  V*·
  » Ανακοινούμεν
  |«πό σήμερον αϊρωμεν την
  ο άπαγορευτικήν διαταγήν
  ^αφιεμένης έλευθέρως τής
  (αί, αυτών, πλήν των έν
  "των οΐκων άνοχής τοι
  ,ΐών οΐκων τούτων δι"
  Φεΐ ίσχύουσα ή ώς άνω
  |ΐκή διαταγή ημών.
  ^τρατιωτικός Διοικητής
  Ι ΕΜΜ. ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ
  / Άντ)χης ΙΙεζικοΰ
  λΗΨΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
  ', Ιρωτοδικεϊον Ηρακλείου
  4·; ντΓ' οοι-θμίβΥ 29)1945 όρι
  « καί τελεσιδίκου αποφάσεως
  ,'έχθη την αίτησιν τής Αϊκα
  ής Αθαν. Θωμακάκη κατοί-
  ίρακλ-.ίου καί εκήρυξε θε-
  τής τέκνον κατά πλήρη εισ
  την Έλένην σύζυγον Γε-
  Λαγουδάκη τό γένος Μα-
  ^χσκάλισσαν κ'άτοικον Ή-
  ουΐιίθ5 όλωντώνέκ τής σχέ
  τα·ύτιτΚ"βπορρεόντωνδικαίων,
  .τόξον την καταχώρησιν τής
  ^σποιήσεως ταύτης είς τα αρμο¬
  δία ληξιαρχικά βιβλία καί την δή
  ιχοσίευσιν αυτής είς μίαν των έν
  Ηρακλείω εκδιδομένων εφημερί¬
  δων.
  Έν Ήρακλείφ τή 27 Φ)ρίου 1945
  Ό βληρεξουσιος δικηγόρος τής
  Αικατερίνης θωμακάκη
  Ευάγγελος Μ. Χρυσός
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
  'ΡΑι Πρωτοδικεΐον Ηρακλείου
  ^, νι' αριθμόν 27)1945 όρι-
  Λφάσεώς τού εδέχθη την
  ^ν 1) Ευστ. Φλαμουρίδη
  ' )Εύαγ.Φλαμουρίδη τό
  %ύκη συζύγων κατοί-
  ^υ καί εκήρυξε θετόν
  κατά πλήρη υίοθε·
  γιον Ματθαίου ΙΙα
  (λ'ικίας 4 έτών κάτοι
  , μεθ' δλων των Ικ
  ,, ταύτης άπορρεόντων
  αί διέταςε την καταχώ-
  υίοθεσίας ταύτης είς τα
  ληξιαρχικά βιβλία καί την
  σιν της είς μίαν των έν-
  λδιδομένων εφημερίδων.
  ικλείω τί) 26 Φ)ρίου 1945
  ηρεξούσιος δικηγόρος των
  όντων
  Ευάγγελος Μ. Χρυσός
  'ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ
  * ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
  ιροφορούμεθα αρμοδίως ότι
  /ομή των είδών ίματισμοϋ
  τής Άμερικανικής Όργανώ
  ^ΐεριθάλψεως είς τόν Έλλη-
  όν Χ»όν θά βραδύνη λόγφ τε-
  ΚΟΙΜΟΜΙΚ»
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Αίσθάνομαι βαθυτάτην προσω¬
  πικήν υποχρέωσιν άλλά καί κοινω¬
  νικόν καθήκον όπως δημοσία έξά
  ρω τόν ζήλον καί την ίκανότη·
  τα των όργάνων τού τμήματος τής
  Ασφαλείας: Υπομοίραρχον κ. Κ ώ
  στα Κυπούρη καί Ιωάννου Κρι¬
  τσωτάκη καί λοιπού προσωπικού
  αυτής, ήν επέδωκαν διάτήν δίω
  ξιν καί σύλληψιν μελών συμμο-
  ρίας διαρρηκτών όσον καί την α¬
  νεύρεσιν κλοπιμαίων έμπορευμά-
  των τού καταστήματός μου παρα-
  κολουθήσας προσωπικώς ώς ένδι·
  αψερόμενος τάς ενεργείας των α¬
  νωτέρω όργάνων δέν τπερβάλλω
  τής πραγματικότητος ίσχυριζόμβ-
  νος 8τι έ'νας Κυπούρης δέν τιμά
  απλώς τό Τμήμα Ασφαλείας άλ¬
  λά ολόκληρον τό Αστυνομικόν
  Σώμα. Χαράς τό Ηράκλειον νά
  ύπηρετοΰν τέτοιοι ίκανοί καί τί-
  μιοι άξιωματικοί.
  Ό ευχαριστών
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
  *κών
  /"ΑΡ
  "ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τής
  Ενώσεως Κτηνοτρόφων εξελέγη¬
  σαν: ' _ ,.
  Πρόεδρος Γεωργιος Σαριις, Αν
  "^τιπρόεδρος Στέφανος Τσαίνης.
  Γραμματεύς Ιωάννης Μεσσαριτά
  κης Ταμίας Κωνσταντίνος Κεφα-
  λογΐάννης, Σύμβουλοι Σταύρος Ξβ
  νάκης, Περικλής Μοσχολακης, Ν ι
  κόλαος Βαμβουκάκης.
  Ή Συνέλευσις παμψητρει ανε-
  κήρυξεν Επίτιμον Πρόεδρον τής
  Ενώσεως Κτηνοτρόφων, τόν Κα
  πετάν Μανώλην Παντουβαν.
  Έπίσης ή Συνέλευσις ομοφώ¬
  νως απεφάσισε την καταπολέμησιν
  καί πάταξιντής ζωοκλοπής καίτήν
  συνεννόησιν μετά των ιδιοκτητασ
  γιο τήνδιβνθέτιισιν των άγροζη
  ννννννννννννννν·*νν
  ΚΡΗΤΕΣ ΗΡΩΕΣ
  ΠΡΩΤΝΑΤ ΚΤΑΗΣΕΙΣ
  ΤΤροελαύνουν συνεχώς οί σύμμαχοι.
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—4 Συμ
  μαχικαί στρατιαί προελβύνουν
  είς τό Δυτικόν μέτωπον. Δέν ά
  νεκοινώθησαν πληροφορίαι διά
  την περαιτέρω προοδον τής 9ης
  Στρατιάς μβτά την ύπ' αυτής
  κατάληψιν τοΟΜύνχενγκάμπσχ.
  "Εδηλώθη δτι ή 15η Γερμανική
  στρατειά καταβάλλβι προσπα
  θείας διά νά μεταφέρη τάς δυ
  νάμεις της καί τό πυροβολικόν
  είς τόν Ρήνον καΐ ή ήδη άναδιορ
  γάνωτος άντίστασις των Γερμα
  νών κατέστη μικροτέρα.
  Ή Άμερικανική 1η στρατιά
  απέχουσα 10 χιλ. έκ τής Κβλω
  νίας [διηύρυνε τα μέτωπον της.
  Στρατεύματα τής 3ης στρατιδς
  εισήλθον είς τό Τρίερ.
  Ή 1η Καναδική στρατιά εί
  σήλθε είς τό Βέζε. Χθές είς τό
  Στρατηγεΐον τοθ Στρατάρχου
  Μοντγκόμερυ έλαβε χώραν σΰ
  σκέψις μεταξύ αύτοϋ καί τοϋ
  Σρατάρχου Άίζενχάουερ. Πά
  ρευρέθησαν καί οί Στρατηγοί
  Σίμσον, Μπρακλεϋ, Κλελάκ καί
  Ντέμσεϋ.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
  180Θ βαρέα βομβαρδιστικά συνβ-
  δευόμενα υπό μιεγάλου άριθμοΰ
  καταδιωκτικών επετεθησαν εναν¬
  τίον σιδηροδρομικήν κέντρων είς
  Δυτικήν καί Νότιον Γερμανίαν.
  Ή Βρεττανική άεροπορία έβομ
  βάρδισε τό εργοστάσιον τεχνικοΰ
  πετρελι/ίου «Κάμεν» πλησίον τοϋ
  Ντόρτμουντ. "Αλλα βομβαρδιστι¬
  κά έξ Ίταλικής βάσεως έβομβάρδι
  σαν διύληστήρια πετρέλαιον είς
  Μούσμοιρμπάουμ πλησίον τής Βι¬
  έννης. Άεροπλάνα Μοσκΐτος έβομ
  βάρδισαν καί πάλιν τό Βερολίνον.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.
  Ό Έρυθρός στρατός διηύρυνε τό
  μέτωπον τού είς την Πομερανίαν
  καί πλησιάζει τό Ρούμελσμπούγκ.
  Στρατεύματα τού Στρατάρχου Ρο-
  κοσόφσκυ ευρίσκονται τώρα εν ό¬
  ψει τής Βαλτικής.
  Είς τό Μπρεσλάου κατελήφθη-
  σαν ά'λλα 2 προάστεια καί σκληρός
  αγών διεξάγεται διά την κατάλη¬
  ψιν των Μεταλλουργείων Βονλφ.
  Είς την Τβεχοσλοβακίαν κατελή
  φθησαν καί άλλαι τοποθεσίαι βο-
  ρειοδυτικώς τβθ Λούτσενεκ.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ.— Είς τάς
  Φιλιππίνας οί Άμερικανοί απεβι¬
  βάσθησαν επί τής νήσου Πάλαβαν
  καί κατέλαβον την κυριώτερον πό¬
  λιν τής νήσου.
  Συμπληρώνεται ή κατάληψις τής
  Ίβοζίμα.
  Είς την Βι'ρμαν καί επί τής πα¬
  λαιάς όδού κατέρρευσε ή Ίαπωνι-
  κή άντίστασις. Οί Ίάπωνες υπο-
  χωροΰν πρός τό Λάσιο. Βρεττανικά
  στρατεύματα ευρίσκονται είς από¬
  στασιν 60 χιλιομέτρων εκ τής Μαν
  ταλέϊ.
  ΑΙ ΣΥΜΠΛΟΚΑΙ
  ΤΗΣ ΛΕΒΑΔΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2. —Τό Υπουργείον
  των Στρατιωτικών έξέδωσβ επί
  σημον δήλωσιν διά τα γεγονότα
  τής ΛεβαδεΙας. Ή συμπλοκή 'έ
  λαβε χώραν ένώ ή Έθνοφυλα
  κή τή έντολή τής Κυβερνήσεως
  ανελάμβανε την διοίκησιν .τής
  περιφερείας αυτής.
  Διεψεύσθη επισήμως είς τάς
  Αθήνας ότι μεταξύ των θυμά
  των συμπεριελαμβάνετο καί
  Άγγλος άξιωματικός. Τό έπει
  σόδιον προεκλήθη άπό έ"ναν ά
  ξιωματικόν τοθ ΕΛΑΣ όνομα
  ζόμενον Όρέστης ό οποίος ήρ
  νήθη νά παραδώση τα δπλα τού
  καί επεχείρησε νά διαφύγη είς
  τα βουνά.
  Γευμα πρός τιμήν Άντιβασιλέως
  στυλ. κουνδουροσ
  Ή Πατριωτική δράσις τής οίκο
  γενείας Κουνδούρων είναι όχι μό¬
  νον γνωσΐή είς τα στενά Κρητικά
  όρια, άλλά καί είς ολόκληρον την
  Έλλάδα. Τα υπέρ τής Πατρίδος
  θυσιασθέντα μέλη τής μεγάλης
  αυτής ίστορικής οικογενείας είναι
  δχι λίγα. Νωπός, νωπότατος εί¬
  ναι εισέτι ό τάφος τού Ρούσου
  Κοννδούρον, τοθ τελευταίου τού
  τού θύματος τής οικογενείας Κουν
  δούρων υπό τής Γερμανικής α¬
  γριότητος. Έσύρθη μέχρι τού τό-
  που τοϋ τουφεκισμοϋ τού μέ τό
  χαμόγελο στά χείλη καί μέ την
  είκόνα μιάς μεγάλης καί ελευ¬
  θέρας Ελλάδος, ζωγραφισμένης
  μέσα στή σκέψι τού.
  Εναπομένει ό συνεχίζων την
  πατριωτικήν καί εθνικήν δρα¬
  σιν τής οικογενείας Κουνδούρων
  ό κ. Στυλιανός Κούνδουρος, πά
  τριώτης ά"γνός, δραστήριος, άφο-
  βος πού άψηφοΰσε πάντα κίνδυ¬
  νον καθ' όλην την διάρκειαν τής
  Γερμανικής κατοχής, προσφέρας
  άννπολογίστους υπηρεσίας είς τα
  κατά των Γερμανών μαχόμενα
  άνταρτικά σώματα, ώς καί είς την
  έν Κρήτχι Συμμαχικήν αποστο¬
  λήν; διά την εξυπηρέτησιν τής
  οποίας προσέφερεν άνυπολογί
  στους υπηρεσίας. Μία έκ των
  πολλών ύπηρεσιών άς προσέφε¬
  ρεν είς την συμμαχικήν άποστο
  λήν ήκαί ή δι* ιστιοφόρον μετάβα
  σίς τού είς γερμανοκρατουμένην
  εισέτι νήσον κομίσας υψίστης ση-
  μασίας πληροφορίας.
  "Ήδη τελευταίαι πληροφορίαι
  έξ Άγιον Νικόλαον φέρουν τόν
  Κούνδονρον ώς άποχωρήσαντα
  ΐον ΕΑΜ κατόπιν των άποκα·
  λνφθέντων έκ τού τελευταίου κι-
  νήματος άνιέρων κατά τής Πατρί¬
  δος σκοπών τής οργανώσεως ταύ¬
  της.
  Τόν κ Κούνδονρον ηκολούθη¬
  σαν όλοι σχεδόν οί συμπατριώ-
  ται τού, καταφέροντες οίίτω δει-
  νόν κατά τοϋ ΕΑΜ πλήγμα.
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου. — Είς
  γεθμα δοθέν έν Θεσσαλο-
  νίκΓ| πρός τιμήν τοθ άντιβασι-
  λεως, ό Γενικάς Πρόξενος τής
  Μεγάλης -Βρεττανίας κ. Ράπ
  είπεν:
  «Έπιθυμώ νά θεωρήσετε
  αυτή τή συγκεντρώση δπου "Ελ
  ληνες καί Βρεττανοί είμεθα
  περίπου ΐσοι στόν άριθμό ώς
  μ(α νέα άπόδειξι των στενών
  δεσμών φιλίας, άμοιβαίας κατα
  νοήσεως καί ένδιαφέροντος πού
  συνέδεσαν τίς δύο χθρες στίς
  μαθρες μέρες τοθ πολέμου καί
  στά πρόσφατα τραγικά γεγο¬
  νότα.
  Εμείς οί Βρεττανοί βλέπομε
  τή Μσκαριώτητά σας σάν την
  προσωποποίησιν τοθάγώνος γιά
  την έθνική ένότητα καί την εί-
  ρήνευσιν πού βρίσκονται στό
  στάδιο τής πραγματοποιήσεως
  των, κατά μέγα μέρος χάρις
  στίς έπίμονες προσπάθειές σάς
  καί τα ΰψηλά ίδανικά πού τίς
  έμπνέουν».
  «Έδώ στή Θεσσαλονίκη γλυ-
  τώσαμε άπό πολλά δεινά πού
  ύπέφεραν άλλα τμήματα τοθ
  πληθυσμοΰ κατά τούς τελευταί
  ούς μήνας, άλλά δέν ξεχναμε
  ότι στή Μακεδονία καί τή Θρά
  κη ύπάρχει μεγάλο έργο οίκο-
  δομήσεωςκσί συμφιλιώσεωςποΰ
  κρέπει νά συντελεσθί)>.
  «Εμείς οί Βρεττανοί, είμεθα
  ύπερήφανοι πού βοηθήσαμε στή
  άνοικοδόμηση τής χώρας σας
  μέ την ένεργό υποστηρίξη των
  Άμερικανών συμμάχων καί φί
  λων μας πού άντιπροσωπεύον-
  ται στή σημερινή μας συγκεν¬
  τρώση».
  «Ή ζωηρή μας έπιθυμία συνί
  σταται στό νά μποσέση ή Έλ¬
  λάδα άφοΟ γιατρεφθή άπό τίς
  πληγές της, εύτυχισμένη καί ί-
  σχυρή, νά καταλάβτ] την τιμη-
  μένη θέση πού τίς άνήκει δικαι
  ωματικά μέσα στήν ΚόινωνΙα
  των έλευθέρων καί νικηφόρων
  εθνών».
  "Εγινε κατόπιν πρόποσις υ¬
  πέρ τής ύγείας τοθ Άντιβασι.
  λεως, τής εύτυχίας καί τοθ με-
  γαλείου τής Ελλάδος καί τής
  φιλίας των δύο ψιλελευθέρων
  "Εθνών.
  Ετερματίσθησαν χθές
  αί συζητήσεις τής Βουλής
  τώγ Κοιγοτήτωγ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Μαρτίου.—
  Χθές έτερματίσθη ή συζήτησις
  επί των άποφάσεων τής διασκέ
  ψεως τής Κριμαίας είς την Βου¬
  λήν των Κοινοτήτων καί ένφ ή
  Βρεττανική Βουλή ενέκρινε τάς
  άποφάσεις τής Κριμαίας παμ-
  ψηφεί καί έδιδε ψήφον έμπιστο-
  σύνης είς την Κυβέρνησιν, ό
  Πρόεδρος Ροϋσβελτ εξέθετε είς
  τό Κογκρέσσον τάς άποφάσεις
  τής Γιάλτας, ειπών δτι δι" αυ¬
  τών εγένετο μία κσλή άρχή
  διά την παγκόσμιον ειρήνην
  καί έλύθησαν τα ζητήματα: 1)
  Ή δσον τό δυνατόν συντομο -
  τέρα καταστροφή τής Γερμανι-
  ας καί 2) ή τοποθέτησις των θε
  μελίων Τής μεταπολεμικής τάξε¬
  ως καί ασφαλείας
  "Εν αντιθέσει πρός την διά¬
  σκεψιν τής Τεχαιράνης κατά
  την παρούσαν διάσκεψιν ελή¬
  φθησαν καί άποφάσεις πολιτι-
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ δεσποινίς μέ άρί-
  στας συστάσεις διά .την θέσιν
  τοϋ ταμίου τοθ Ζαχαροπλαστεί
  ρυ Αά,ίΐηι ' 3.
  κης φύσεως. Είς 8λα γενικώς
  τα ζητήματα κατελήξεμεν είς
  απόλυτον συμφωνίαν. Μεγαλυ¬
  τέρας σημασίας είναι ή ένότης
  σκέψεως καί ό τρόπος συνερ-
  γασίας των τριών ήγετών. Πό
  τέ οί σύμμαχοι ηγέται δέν έ-
  δειξαν μεγαλυτέραν ένότητα.
  'Εκτός τής Στρατηγικής συνερ-
  γασίας τής Τεχαιράνης, είς την
  Γιάλταν κατελήξαμεν είς σχέ¬
  διον συντονισμοΰ έπιχειρήσεων
  είς δλα τα μέτωπα.
  Συνεχίζων ό Πρόεδρος Ροθσ-
  βελτ άφοθ εξέφρασε την πε-
  1 τοίθησίν τού διά την διάσκεψιν
  τοθ Άγίου Φραγκίσκου, έκα
  υ* λόγον διά τα πολιτικά προ
  βλήματα τής Εύρώπης ειπών
  δτι αύτά άποτελοϋν κοινήν εύ
  θύνην των τριών συμμάχων. Καί
  τελειώνοντας έχαιρέτισε καί
  πάλιν την διάσκεψιν τής Κρι-
  μαίας.
  ΑΦΙΞΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
  Την παρελθούσαν Τρίτην άφί
  κετο άεροπορικώς έξ Άθηνώυ
  ό Διευθυντής τβθ Ύπουργείυν
  ΈφοδιασμοΟ συμπολίτης μας κ.
  Σταύρος Μαρκόπουλος, τοποθε
  τηθείς προσωρινώς παρά τή Γε-
  νική Διοικήσει Κρήτης, ώς Διευ¬
  θυντής τής Άγορανομικής Υ¬
  πηρεσίας Κρήτης.
  Ό κ. Στ. Μαρκόπουλος, ώς
  ανεκοίνωσεν, είς συντάκτην
  μας, πρόκειται νά άσχοληθή
  άμέσως μετά την μελέτην τής
  δλης έν Κρήτη έπισιτιστικής κα
  ταστάσεως καί την λ,ήψιν των
  ένδεικνυομένων μέτρων πρός
  καλλιτέρευσιν τής έπισιτιστικής
  καταστάσεως ώς έπίσης καί είς
  την διοργάνωσιν των αρμοδί¬
  ων Ύπηρεσιών έν Κρήτρ.
  Ό κ. Μαρκόπουλος μδς άνε
  κοίνωσεν δτι χάρις είς τάς ε¬
  νεργείας τοϋ Ύπουργοϋ Γενι-
  κοϋ Διοικητοϋ Κρήτης κ. Μ. Βο-
  λθυδάκη, οί έν Αθήναις άρ
  μόδιοι έδωσαν την δέουσαν προ
  σοχήν είς τα ζητήματα τής Κρή
  της, ούτως ώστε νά υπάρχη, βά
  σιμος ελπίς ότι συντόμως ή έν
  Κρήττ) κατάστασις άπό πάσης
  απόψεως θά βελτιωθή.
  Έπίσης ανεκοίνωσεν δτι δι*
  αποφάσεως τού Ύπουργοϋ 'Ε-
  φοδιασμοΰ κ. Χατζίσκου ήρ
  θησαν πάντες οί περιορισμθί
  διά την κίνησιν των τροφίμων
  καί είδών βιωτικών άναγκών
  ήτοι δεσμεύσεις, παρακρατήμα
  τα κ. λ. π. παρ' οίασδήποτε άρ
  χής έπιβληθέντες.
  "Ενοπλοι Βουλγα-
  ρικαί δυνάμεις
  συγκεντροΰνται είς τα σύ-
  νορα καί παρά την Άλβα-
  νικήν μεθόριον.
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου.—Άπό
  τα κομισθέντα χθές άεροπορι·
  κώς μακεδονικά φΰλλα άπο-
  σπώμεν τάς άκολούθους πληρο
  φορίας, δημοσιευομένας ώς έγ
  κυροτάτας.
  £ίς τα σύνορα Ελλάδος καΐ
  Βουλγαρίας, άπό πενθημέρου
  παρατηρεΐται συγκέντρωσις έ-
  νόπλων βουλγαρικών όμάδων.
  Τάς πληροφορίας ταύτας ε-
  χουν καί αί έλληνικαί στρατιω¬
  τικαί αρχαί, ώς καί αί έν τή
  πόλει μας βρεττανικαί τοιαύ¬
  ται, αί οποίαι έρωτηθεΐσαι σχε
  τικώς άπέφυγον νά προβούν είς
  οιανδήποτε ανακοίνωσιν. Ε¬
  γνώσθη δμως δτι έχουν λάβει
  δλα τα κατάλληλα μέτρα διά
  την αποτροπήν κάθε ανησυ¬
  χίας.
  ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑΝ
  Άλλαι έ'γκυροι πληροφορίαι
  άναφέρουν, δτι έ'νοπλοι Αλβα¬
  νικαι δυνάμεις, αί οποίαι μέ·
  χρι προχθές συνειργάζοντο με¬
  τά τοθ ΕΛΑΣ, συγκεντροθνται
  έκ διαφόρων περιοχών είς τα
  Έλληνικά σύνορα μέ σκοπόν
  νά παρεμποδίσουν την άποφα-
  σισθεϊσαν επέκτασιν τής Ελ¬
  λάδος είς την Βόρειον Ήπει¬
  ρον.
  Κατά τάς αύτάς πληροφορί¬
  ας, αί ένοπλοι αύται δμάδες
  άποτελοθνται αποκλειστικώς
  άπό κομμουνιστάς, οί όποΐοι
  είνε άποφασισμένοι νά δημιουρ
  γήσουν γεγονότο πρός πρόκλη
  σιν ξένων έπεμβάσεων.
  "Εγνώσθη δτι επί των κινή-
  σεων αυτών ή έλληνική Κυβέρ
  νησίς κατέστη ένήμερος.
  Έξ άλλου χθές την πρωΐαν
  έγένετβ σύσκεψις είς Θεσσαλο
  νίκην μεταξύ των πολιτικών
  καί στρατιωτικών άρχών. Κατά
  την σύσκεψιν εξητάσθη τό όλον
  ζήτημα, ελήφθησαν δέ άποφά¬
  σεις αί οποίαι δέν ανεκοινώθη¬
  σαν,
  ΝέαΙΡουμανική
  Κυβέρνησις
  ΚΑΙΡΟΝ 2 Μσρτίου.— Κα¬
  τόπιν τής άφίξεως είς Βουκου¬
  ρέστιον τοΰ κ. Βισίνσκυ καΐ πά
  ραιτήσεως τοθ κ. Ραντέσκου, ό
  Βασιλεύς Πέτρος άνέθεσε είς
  τόν Πρίγκηπα Στίρνεϊ τόν σχη¬
  ματισμόν τής νέας Κυβερνήσε¬
  ως. Ό Πρίγκηα Στίρντεϊ έπαι-
  ξε πρωτεύοντα ρόλον διά την
  σύναψιν τής άνακωχής μετα¬
  ξύ τής Ρουμανίας καί των Συμ
  μάχων.
  ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου.—Δι' α¬
  ποφάσεως τοθ άρμοδίου "Υπουρ
  γοό καθωρίσθη τό συνοδικόν έ-
  πίδομα τοϋ μέν Προέδρου τής
  Ιερδς Συνόδου είς ,12.000 των
  δέ συνοδικών είς 7.000 μηνι-
  αίως.
  Ο ΚΑΝΙΓΚΑΝ επεσκέφθη
  τόν κ. ΚουντΌΐφιώτην.
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου.—Περί
  την 11.30 π. μ. τής χθές ό Άγ-
  λος Ναύαρχος Σέρ Άντριους
  Κάννιγκαμ επεσκέφθη τόν Ύφυ
  πουργόν των Νβυτικών κ. Κουν
  τουριώτην είς τό Υπουργείον
  τού.
  ΤΟ ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου.—Αί ά-
  πό εβδομάδος διεξογόμεναι συ-
  νεννοήσεις μεταξύ των διαφό¬
  ρων όμάδων τοϋ ΛαϊκοΟ κόμ-
  ματος καταλήγουν είς πλήρη
  συμφωνίαν διά την ένοποίησιν
  αυτών. Ή έπερχομένη συμφω-
  νία θά έξαγγελθή σήμερον όπό
  τεύπογρα·ομένου σχετικοθ πρα
  κτΐκοΟ θ' άνακοιν»θή καί ό κα-
  καρτισμός τής προσωρινής Διοι
  κούσης Έπιτροπής.
  Ανακοινωθέν
  Ύπουρ.'Αεροπορίας
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου.— Τό
  Ελληνικόν υπουργείον τής Άε
  ροπορίας εξέδωκε σήμερον τα
  κάτωθι ανακοινωθέν: Άεροσκά
  φη έλαφροΟ βομβαρδισμοΟ συ-
  νοδευόμενα υπό καταδιωκτικών
  έπέδραμον εναντίον όχυρών θέ-
  σεων είς την νήσον Μήλον. Τα
  άποτελέσματα υπήρξαν (κανο-
  ποιητικά. "Απαντα τα σκάφη
  έπέστρεψαν είς τάς βάσεις των.
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  ΠέαΡωσσική
  επίθεσις
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Μαρτίου.— Ό
  Στρατάρχης Κόνιεφ έξαπέλυσε
  μεγάλην επίθεσιν επί μετώπου
  40 χιλιομέτρων μεταξύ Κότ-
  μπους καί Γκαίρλιτς. Τα στρα¬
  τεύματα τού μάχονται επί τής
  όδοθ τοϋ Γκοθμπεν 13 χιλιόμε-
  τρα ανατολικώς τοθ Γκαίρλιτς.
  ΌδομαχΙαι διεξάγονται είς τό
  σιδηρβδρομικόν κέντρον τοθ
  Λάουμαν.
  ΜΠΑΡΐ.—Μόλΐς ανηγγέλθη
  έκΛονδίνου δτι Βρεττανικαί
  Αυνάμβις κατέλαβον τό Τρίϊρ,