96966

Αριθμός τεύχους

5101

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

26/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  έτησία δολ, 16
  ίξάμηνος » 8
  Τι"
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΧΥΡΙΑΚΗ
  26
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ "
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΚΤΑΚΓΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΓΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5101
  Μετ" ολίγον προκειται ν'
  αρχίση κανονικώς καί άπρο
  σχόπτως πλέον, ή λειτουρ
  γία τοΰ Ταμείου Άσφαλίσεως
  Έμπόρων. Έπ' εύκαιρία δέ
  ανεκοινώθη είς τούς ένδια
  φερομένβυς ίτι διχαιβΰνται
  εισέτι, έφόαβν τό θελήσουν
  νά δηλώσουν συμμετοχήν
  είς τό ταμείον. Καί διηυ-
  κρινίσθη επί πλέον ότι, λό
  γω τής συναφείας έμπορίου
  καί βιομηχανίας, δικαιοΰν
  ται νά εγγράψουν είς τό
  Ταμείον 'Ασφκλίσεως Έμπό
  ρων καί οί βιομήχανοι, έφό
  σον αύτοί οί ΐδιοι θά τό
  χρίνουν συμφέρον των. Ή
  έγγραφή δηλαδή των βιομη
  χανων, είναι εντελώς προ
  αιρετική. Τό δικαίωμα ομως
  αύτό, είναι μεγίστης άξί«ς.
  Καί θά έπωφεληθοϋν αυτού
  οί περισσότεροι έκ των βιο
  μηχάνων. Διότι ή άσφάλισις
  αποτελεί άγαθόν, ποθητόν
  είς ολους.
  Όπωσδήποτε, σημασίαν ε-
  χει 8τι ή λειτουργία τού Τα¬
  μείου Άσφαλίσεως Έμπόρων
  άρχίζει πλέον. Όλοκληρώνε
  ται κατ' αυτόν τόν τρόπον
  ό θεσμός των κοινωνικών ά
  σφαλίσεων. Καί άποκτά τό
  κράτος μας χαθ' ίλα οϋγχρο
  νισμένην κοινωνικήν ποΛιτι
  κήν. 'Αποκτοΰν έτσι ίλαι
  «Ι εργαζόμεναι καί παραγω
  γικαί τάξεις των πόλεων,
  οί εργάται, οί ύαάλληλοι, οί
  ίπιστήμονες, οί έπαγγελμα
  τίαι καί βιοτέχναι, οί έμπο
  ροι καί βιομήχανοι τα τα
  μεΐα άσφαλίσεως καί συντά
  ξβώς των.
  Άποκτοΰν έν άσφαλές έ
  ρεισμα πού θά τούς στηρί
  ξη έν περιπτώσει καταδρο
  μπς τής τ»ΧΠ5, έν περιπτώ
  οει ασθενείας, «τυχήματος,
  πτωχεύσεως, όπως καί κατά
  τα γηρατεΐα των. Καί έχει
  - τουτο μεγίστην σημασίαν.
  Πρώτον διότι δι χ τοΰ τρό
  που αύτοΰ θά περισταλρ ή
  κοινωνιχή δυστυχία. Δεύτε¬
  ρον διότι ή περίθαλψις τώνέν
  δεών δεν θά επιβαρύνη πλέ¬
  ον τό κράτος ούτε καί θά
  έξαρτάται ά πό την καλήν διά
  θέσιν των φιλανθρώπων, άλ-
  λά θ' άσκήται υπό των άρμο
  δίων χαί Ικανών πρός τουτο
  οργανισμών των άσφαλιστι-
  κΰν ταμείων. Καί τρίτον τό
  καί σπουδαιότερον: Διότι οί
  πολίται, βεβαιοί ίτι όπωσδή¬
  ποτε δέ ν θά δυστυχήσουν έξ
  αίτίας τής εργασίας την ο¬
  ποίαν θά ασκοϋν, θ' άγαπή·
  οουν είς τό εξής περισσότερον
  τό έπάγγελμά των καί θά ά-
  φοαιωθοΰν είς αύτό μ έ όλας
  τ»ς δυνάμεις των, μέ όλην
  την θερμήν τής ψυχής των.
  Άλλά, ή ίδρυσις των τα
  μείων άσφαλίσεως δέν είνε
  βέβκια τό μόνον μέτρον
  προστασίας τό οποίον έλαβεν
  ή κυβέρνησις υπέρ των έμ πό
  ρ»ν χαί των αλλων παραγω
  γικ&ν τάξεων. Είνε έν άπό
  τα πολλά. Διά τό εμπόριον
  η κυβέρνησις εξεδήλωσεν εύ-
  Βύς έξ αρχης τό ενδιαφέρον
  της. Ιδιαιτέρως δέ διά τό ε¬
  ξαγωγικόν. Ή Ιχδοσις είδι-
  κβϋ νόμου πρβστασίας καί έ-
  λέγχου τοϋ έξαγωγικοϋ έμπο
  ρίου· ή συναψις είδιχών έμ-
  πορικών αυμβάσεων μέ χώ¬
  ρας πού δέν είχομεν συναλ¬
  λαγάς. Ή ανανέωσις καί βελ
  τίωσις των έμποριχών συμφώ
  νων μεθ' έλων σχεδόν των
  χωρών, μεθ' ών συνεδεόμεθα
  εμποριχώς κατά τρόπον πού
  νά εύχολύνη την διεξαγω-
  γήν τοΰ έμπορίου. ΑΙ οδη¬
  γίαι της πρός τα τραπεζιχά
  ίδρύμκτα διά την παροχήν
  πιοτωτικών εύχολιών εις τβυς
  εμηόρβυς καί τόσα άλλα μέ-
  τρα, υπήρξαν τα άδιάψευστα
  βτβιχεΐα τ«δ χυβιρνπτικοΰ
  ένδιαφέροντος υπέρ τοΰ έμ¬
  πορίου. Άκοτέλεσμα δέ τής
  κυβερνητικάς αυτής πολιτι-
  κης υπήρξεν ή σταθερά βελ¬
  τίωσις τού έμπορικοΰ μας
  I-
  σοζυγίου κατά τα τελευταία
  έ τη καί ή αρξαμένη «αί συ¬
  νεχιζομένη αίσίως έξυγίαν-
  σις των έξαγωγικών έμπορι-
  χών έπιχειρήσεων. Διότι είνε
  γεγονός ότι παρά τάς τεραστί
  άς δυσκολίας χαί τάς δυσμε-
  νεΐς συνθήκας πού έδημιούρ-
  γηοαν ήοΐχονομιχή καί ν©-
  μισματική αναταραχή των
  τελευταίαν έτων καί ή άντι-
  κατάστασις τοΰ συΐτήματος
  τοΰ' οικονομικόν φιλελευθε·
  ριβμοΰ υπό τής διευθυνομέ-
  νης οίκονομίας μέ τα κλή-
  ριγκ καί τούς τελωνιαχβύς
  φραγμούς, τό ελληνικόν εξα¬
  γωγικόν εμπόριον, αντί νά
  χλονισθξί ενισχυθή σημαντι-
  κά. Είνε δ' έξαιρετικώς εύ
  χάριστον ότι ή κυβέρνησις
  μελετα ήδη την λήψιν καί
  άλλων άκόμη μέτρων τονώ·
  σεως χαί προστασίας τοΰ έμ¬
  πορίου. Κ«ί είνε περισσότε¬
  ρον ευχάριστον, ότι στρέφει
  τώρ* την μέριμναν χαί την
  προσοχήν της, πρός τό εισα¬
  γωγικόν εμπόριον. Διότι αύ
  τό υπέστη περκσ έτερον τάς
  συνεπείας τής παγκοσμίου
  οικονομικάς διαταρκχής. Τό
  εισαγωγικόν εμπόριον κ«ί ι¬
  δία των έ/ταρχιών έπλΐίγη
  έκ των κλ£ρ»γκ κ«1 των συ
  στημάτων άνταλλαγής. Αί
  είσαγωγκί είχον μονοπωλη-
  θή επί των ημερών τοΰ κομ-
  μ«τικοΰ χράτους είς χείρας
  ολίγων έμπέρων τοΰ Πειραι
  ώς, των Αθηνών καί τής
  Θεσσαλονίκης χαί είχον έκ-
  φύγει τελείως των χειρών
  των έμπόρων των έπαρχι&ν
  Δι* αύτό χαί τό εισαγωγικόν
  εμπόριον των έπαρχιών εΐχε
  χλονισθή τελείως. Είχεν υ¬
  ποδουλωθή είς τούς ολίγους
  μεγαλοεισαγωγεϊς των τριών
  μεγχλουπόλεων είς τβύς ό-
  ποίους έπλήρωνε φέρον αϊ-
  ματος χυριολεκτιχά. Γνωστά
  είνε αλλωατε τα σχάνδαλα
  τή; διανομης καί τής πωλή
  σεως κατόπιν των δελτίων
  δυναμιχοτήτων- Καί τα
  σχάνδαλα μέν έλειψαν έ¬
  μειναν ίμως αί συνέπειαι
  των. Αύτάς τάς συνεπείας
  προσπαθεί νά επανορθώση
  ή κυβέρνησις σήμερον. Καί
  ή προσπαθεία της, εχει ση·
  μειώσει τάς πρώτας επιτυχί¬
  ας. Δέν ύπάρχει δέ άμφιβο
  λία δτ» θά επιτύχη έξ όλο
  κλήρου καί ότι θά έχη ώς ά-
  ποτέλεσμα την τόνωσιν καί
  την αναδημιουργίαν τού εισ
  αγωγιχού έμπορίου.
  ξαν άμέσως τό λΐθο τοθ άνα
  θέματος.
  —Μ' αύτό είνε κτηνωδία
  Αύτό πιά ξεπερα κάθε δρι
  άνηθικότητος.
  Σύμφωνοι. Ή πράξις εΤν
  άνήθικη. Είνε είδεχθής. Κι
  άν είνε πράγματι έτσι, δπω
  την περιέγραψαν, άνάλογ.
  πρέπει νά είνε καί ή τιμωρία.
  Άπό τή στήλη αύιή δέ ν θά
  υψώθη ποτέ άδικαιολόγητα
  κραυγή: ΈπιεΙκεια. Άλλ' ά
  μην άπαλλάσσωμε τό σύνολ
  άπό τίς εύθύνες πού δηαιουρ
  γοθν οί έγκληματικές πράξεκ
  των άτόμων. Γιατί τα έγκλή
  ματα των άτόμων δέν εΐνα
  άσχετα άπό την άθλιότητα
  τοθ συνόλου. Καί πρέπει βέ
  βαια νά τιμωροθνται γιά πά
  ραδειγματισμό τα άτομα 8
  ταν άμαρτανουν. Έπιβάλλε
  ται δμως νά έρευνάται βαθύ
  τερα τό κακό, νά βρίσκεται ή
  ρΐζα τού καί νά έπιδιώκεται
  ή βελτίωσι τοθ συνόλου. Κτη
  νωδία είνε βεβαία ή πράξις
  τοϋ άνθρώπου πού εζήτησε νά
  σβύση διά τής βίας τή φλόγσ
  τοθ άκόρεστου έρωτικοθ έν-
  στΐκτου τού, στή δροσιά τής
  ήβης, τής γυναικαδέλφης τού.
  Άλλά πώς θέλετε νά γίνεται
  άλλοιώτικσ, δταν οί άνθρωποι
  μένουν στήν άηοκτήνωσι; Ό
  ταν ζοθν τό ΐδιο δπως καί τα
  ζώά των, κτηνώδεις πράξεις
  βεβαία θά κάνουν. Δέν μ' έν
  διαφέρει ή προκειμένη περίπτω
  σις. Άγνωστα μοθ είναι τα
  πρόσωπα. Άκόμη κα( τα όνό
  ματά των. Μιλώ άπό γενικω
  τέρας απόψεως. Θίγω απλώς
  'ινα ζήτημα πού έχουν χρέος
  καΐοί έγκληαοτολόγοι καί εί
  κοινωνιολόγοι νά τό ττροσέ
  ξουν καΐ νά τό έρευνήσουν.
  Μιά παροιμΐα τοθ τόπου
  μας λέγει δτι, «δταν ό διάβο
  λος δέν βχει άλλη βιασκέδα
  σι, δταν πλήττει, τα βάζει μέ
  τα παιδία τού». Πώς νά μην
  κάνουν τό ΐδιο οί άνθρωποι
  άφοθ, κατά τό ήαισυ τούλάχι
  στο είναι τέκνα τοϋ διαβό
  λου; Μήπως οί άνθρωποι είς
  τα χωρία έχουν καμμιά άπό
  λαυσι; Μήπως βρίσκουν καμ
  μίαν ίκανοποίησι σέ τΐποτε; "Η
  μήπως, διαπαιδαγωγοθνται
  τούλάχιστο καί άναπτύσσον
  ται πνευματικά καΐ καλλιερ
  γοθνται ψοχικά; Έγκαταλε
  λειμμένοι έκεΐ στό Ελεος τοΰ
  ΘεοΟ καί είς τούς πειρασμούς
  τοθ Σατανά, ζοθν σέ πρωτό
  γονη κατάστασι. Άλλοι ζυ
  μώνουν όλημερίς τή γή1 γιά
  νά κερδΐσουν ξηρά καί πικρό
  τό ψωμΐ των. Κι' άλλοι είς
  τα βουνά καί τα λαγκάδια βό
  σκουν τα γιδοπρόβατά των—
  μοναδικούς συντρόφους των.
  Καμμία ποικιλ'α στή ζωή
  των. Καμμιά μεταλλαγή είκό
  νων καΐ ψυχικών καταστάσε
  ών. Θλιμμένοι θβοί πού τα
  παράγουν δλα κι' δμως δι
  ψοϋν δλες τίς χαρές τής ζω
  ής. Δέν είναι σχήματα λόγου.
  Λίγοι μήνες έχουν περάσει
  άπά τόΐε πού σ' δνα χωριό,
  δταν άκούσθηχεν ή έκπομπή,
  τοθ ραδιοφώνου πού έπρομηΙ
  θεύθηκε προοδευτικός κατ
  στηματάρχης, οί γρηοθλες
  σπευσαν στήν έκκλησΐα νά
  προσευχηθοθν γιατί «ό αατσ
  νάς έπροχώρησε στή γή». Μί
  τα μάτια μου εΐδα είς τα έ·;
  καΐνια αύτοκινητιστικής συ;
  κοινωνΐας σ' άπόμερο χωριό
  νά σπεύδτ) ή μητέρα τοθ (δκ
  κτήτου τοθ αύτοκινήτου μέ τό
  λιβάνι, «νά θυμιάζη τό βγό
  γωμα (χρήσιμο έργαλεΐο) γιά
  νά μην τό φταρμΐσουν»! Πώ< ,οιπόν σέ τόση πλήξι καί ά (α, αέ τόση θανατερή μονο τονΐα νά μην άναζητάται καμ μιά φορά ή ποικιλΐα στό άπη γορευμένο, άκόμη καί στό εγκλημα, δταν μάλισΐα άφήνε ται να έκτρέφεται τό κτήνος πού ύπάοχει στόν κάθε άν θρωπο, μέ την έλλειψι κάθε πν^υματικής καΐ ψυχικής καλ λιεργ^ίας; Άς μην ξαφνιαζό ίαστε λοιπόν γιά τα σπάνια ρούσματα άνηθικότητος πού ιημειώνονται στήν ΰπαιθρο. Γάλλον άς θαυμάζωμε πώς "αατηροθνται άκόμη τόσον ά 'νά καί άσπιλα τα ήθη. Γιατί (V άφαιρέσωμε τίς λίγες κηλ' >ες, τό δελτίον ήθικής διατη
  εΐ άκόμα την άσπιλη λευκό
  τητά τού. Μ.—
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΦΡΑΝΚΟ
  Πεταχτά
  σημειώμοτα
  ΤΟ ΔΡΑΜΑ
  ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
  "Αλλη μιά κηλίδα επάνω
  στά άγνά ήθη ιής ύπαίθρου.
  Καΐ δέν είνε δυστυχώς ή μό-
  νη. Τέτοιες κηλΐδες άν δέν εΤ
  ναι πυκνές δέν είναι δμως
  δυστυχώς καί σπάνιες. Τίς δι
  ακρίνομεν επάνω στό δελτΐο
  τής ήθικής, πού τό πιστεύαμε
  μέχρι πρό όλίγου άκόμα ά
  σπίλου λευκότητος. Ή τελευ
  τα(α προκαλεΐ τή γενική άγα-
  νάκτησι, Μβς τήν άπεκάλυ
  ψαν, 6πως ίχει κα1 βρ(σκεται
  στή δικοιοσύνη. Ένας χωρι-
  κός μέγυναΐκα, μέ παιδία, έ-
  Ρ'°σε. άποπλάνησε τήν ά-
  δελφή τής γυναίκας τού, ένα
  ώραΐο κοριτσάκι δεκαπέντε
  °°5 δ5κ°έ<1 ΧΡθνών, κάνω στήν άνθισί τού, ώσάν μπου- μηούκι τοθ άγροθ πού σκά- ζει μέ τή δρόσο τής άνοιξιά- τικης αύγίΚ. Καΐ δλοι έρρι- ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Ή προθυμΐα τής Κοινωνίας μσς γιά κάθε φι· λανθρωπική πράξι έχει εκδηλωθή" πολυειδώς. Έπικσλούμεθα δμως τήν συνδρομή τής κοινων! άς μας υπέρ των φυλακισμένων. Όχι παροχή τροφήν ύπάρχει τό υπό τοθ Κρά· τους παρεχόμενον συσσίτιον. Ζητοθμε ίματισμόν διά τούς απόρους φυλακι- σμένους. Έσώρρουχα καΐ τα Ιξοδα έπιστροφής στάς Πα¬ τρίδος των, διά τούς έξερχομένους έκ των φυλα κων. Άς γίνη είς Σύλλογος, άς ληφθή μία πρωτο βουλία. Ημείς δέν θ' αρνηθώμεν οίανδήποτ,ε συν δρομήν έν τώ περιθωρίφ των δυνάμεών μας. Ηράκλειον τ{) 25—2—39 Ό Δήμαρχος Ηρακλείου ΝΗΝΑ£ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αύριον, χαθώ; άναφέρουν αί σχετικαί πλτιροφορίαι, πρόκιιται ν' αναγνωρισθή επισήμως δπό τής Αγγλίας καΐ Γαλλίας ή κκβέρνη σις τοθ Φράνκο ώς τό νίμιμον κα θεστώ; τής Ίσπανίας. Τό γεγονδς δέ οιύΐό εάν δέν σημίνη τό τέλος τοθ ίσπανικοθ δράματος θά έπι- ταχιίνη πάντως την λύσιν του.Άμ φίβολον δμω; είναι άν δ τερματι σμός τοθ ίσπανικοθ θά φέρη τόν γενικόν κατευνασμόν έν Εύρώπη Αντιθέτως μαλιστα, καθώ; καί άλλοτε έχομεν τονίσει, τό πιθανώ- τερον είναι δτι τό τέλος τοθ ί- σπανιχοθ θά είναι άφετηρία νέων όξυτάτων άνταγωνισμων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεών τής ηπεί¬ ρου μας. Ήδη μάλιστα ήρχισεν αναπτυσσομένη μία διπλωματική δραστηριότης τόσον μεγάλη είς έντασιν καΐ έκτασιν πού προοιωνί ζεται βξυνσιν τής διεθνοθς κρίσε ως είς τόν ϋπέρτατον βαθμόν καί έπιτάχυνσιν τοθ ρυθμοθ τής εξελί¬ ξεως είς σημείον που νά έλθη ταχέως ή λύσις τής κρίσεως κατά οιονδήποτε τρόπον. ΑΙ σταθεραΐ πάντως δσον καΐ άποφασισακαΐ δηλώσεις των κ. "κ. Τσάμπερλαιν καί Χάλιφαξ καΐ οί τελευταίαι μθδροι τοθ κ. ΧΕτλερ, κρίνονται ώς μαρτυρίαι περΐ τοθ δτι δλοι πλέον καί οί μάλλον αίσιόδοξοι θεωροθν ώς πιθανώτατον τόν πόλεμον καί μάλιστα είς τό λίαν προσεχές μέλλον. Είναι δμως βέ βαιον δτι δύο κυρίως παράγον τες θά κρίνουν επί τής πορείας των δΐίθνών πραγμάτων. Ή Πολω νία καί αί Ηνωμεναι Πολιτειαι. Εάν ή Πολωνία επανέλθη «Ζλι κρινω; είς τήν παλαιάν μετά τής Γαλλίας φιλίαν της, τότε άσφα λως ή Γερμανία καΐ ?ή Ιταλία θά φανοθν διαλλακτικώτεραι. Καί ή έκρηξις τής καταιγίδος θά μταιωθ^ έστω καί άν δέν παρέμ βη έν τφ μεταξύ ένεργώς ή Ά μερική Πρέπει λοιπόν ν9 άναμέ νωμεν δπωσδήποτε μέχρις δτου πραγμκτοποι»3θή τό ταξίδιον τοθ κ. Μπέκ είς Παρισίους καί Λ?ν δΐνον καί γνωσθίθν τ' άποτελέ σματά τού. Διότι έξ αυτοθ θά εξαρτηθή έν πολλοϊς ή τυχη τής είρήνης τοθ κόσμου. Ή συγκέντρωσις τοϋ σΐτου. Ή αίτησις τοϋ «Οίκου τοθ Άγρότου» περί επεκτάσεως καί είς τόν νομόν μας τοθ θεσμοϋ τής συγκεντρώσεως τοϋσΐτου, δπως Ισχύη είς τήν άλλην Έλλάδα, στηρΐζεται επί λογικών κσί δικαίων δεδο μ έν ών καί £έν ύπάρχει άμφΐ» βολία δτι θά γίνη άποδεκτή έκ μέρους των αρμοδίων. Διό τι είνε άμαρτία βεβαία νά πω λοθν οί γεωργοί μας κατά < ττερΐπου δρχ. κατ' οκάν εύθη νότερα τα σιτηρά των άπό τήν τιμήν πού τα πληρώνει ή ύπηρεσία συγκεντρώσεως είς τα άλλα διαμερίσματα. Έξ άλλου ή πτώσις των τιμών έ πιδρςΐ δυσμενώς καΐ άνακόπτει τόν ζήλον των καλλιβργητών. Τουριστικά. Έδηαοσιεύθη διάταγμα διά τοϋ όποίου τα έστιατόρια, ζυθε στιατόρια, ξενοδοχεϊα υπνου, κέντρα διασκεδάσεως καί ά- ναψυχής καί λοιπά δημοσία κέντρα α' κατηγορίας καί πό Ατελείας τής πόλεώς μας, ηρύσσονται τουριστικά. Όρ 'ώς καί δικαίως βεβαία έφό σον τό Ηράκλειον είνε σπου δαϊον τουρισνικόν κέντρον καί συγκεντρώνει κατ' έτος χιλιά "άς ξένων περιηγητών άπό άσης γωνίας τής γής. 'Ελπί |ομεν ομως δτι κατόπιν αύ οΟ θά καταβληθή ,προσπά ΐεια ν' άποκτήσωμεν κέντρα άξια δντως τοθ τίτλου τοϋ τουριστικοϋ. Διότι πρέπει νά ομολογήσωμεν δτι είς τό κε·ί φάλαιον αύτό έχομεν πολλάς καί μεγάλας έλλείψίΐς. Οί επι χειρημαιίαι λοιπόν άς κινη· θοθν έφόσον έχουν καί τήν κρατικήν ενίσχυσιν. Ή σηροτροφία. Διά την προστασίαν καΐ ε¬ νίσχυσιν τής σηροτροφίας, ή κυβέρνησις κατήρτισε καί εδη¬ μοσίευσεν ειδικόν νόμον, τοθ όποίου την εφαρμογήν τταραγ γέλλει ήδί| είς τάς κστά τό· πους αρμοδίας αρχάς. Καΐ έ¬ πραξε φυσικά αρίστα. Ή ση ροτροφία. ώς έχωμεν τονίσει κατ' επανάληψιν, είμπορεϊ ν' αποβή πηγή πλούτου διά την χώραν. Είνε δ' έργασία τήν, όποιαν ειμπορεί νά κάμνη κά θε άγροτική οίκογένεια χωρίς νά παραμελή τα άλλα έργά της. Μέ έλάχιστα Ιξοδα, άπο δίδει σημαντικόν εΐσόδημα. ^^^^^^^^^•"^^/ ^^'"ν^^^_^^ Ό Αιμήν Ρεθύμνης. Δέν γνωρίζομεν ποίαν άπό φασιν Θά λάβουν οί Ρεθύμνιοι παλαιοί πολεμισται τήν έρχο μένην Κυριακήν, σχετικώς μέ την κατασκευήν τοθ λιμένος τής πόλεώς των. Ου τε καί θε λομεν ν' άναμιχθώμβν ή νά έπηρεάσωμεν τάς άποφάσεις των. Έκεΐνο μόνον πού ημείς γνωρίζομεν είνε δτι τό Ρέθυ μνον έχει ανάγκην συγχρό¬ νου, άσφαλοθς, μεγάλου λιμέ νος. Καί φρονοθμεν δτι ό λι μην πρέπει νά κατασκευασθή ταχέως. Πώς, καί είς ποίον ακριβώς σημείον, δέν είμεθα βεβαία οί άρμοδιώτεροι νά ύί ποδείξωμεν. Πάντως, είς την ταχυτέραν απόκτησιν λιμένος πρέπει νά τείνουν δλαι αί προσπάθειαι των Ρεθυμνίων. Ό σατανάς καλάγηρος ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ Επί τή βάσει νέων στοιχεΐων. 21ον Ή ζωή τοθ διαδόχου τοθ ραισ σιχοθ θρόνου δέν μποροθσε νά ε¬ ξαρτηθή μονάχα άπό τάς χινήσεις τοθ χεφαλιοθ ενός γιατροθ. Καί 6 άνθρωπος αύτός πού ευρίσκετο ε¬ νώπιον της ήτο τόσον είλικρινής, τόσον γεμάτος θρησκευτικήν έκ- στάσιν! Άναμφιβόλως θά μποροθ σε νά διαλύση Ινα μέρος τοθ σχό τους που έπεκρέματο πάνω άπό τό αύτοκρατορικό παλάτι. —-Ό γυιίς μου θά ζήση! άνέ κραξεν ή αύτοκράτειρα. Καί δλη της ή ψυχή έδονείτο είς τάς λέ ξεις έχείνας. "Αλλη κραυγή άπό τό δωμάτι¬ ον τοθ αρρώστου έκαμε τήν αύτο κράτειραν νά όρθωθή Έπροχώρη σ« πρός τόν Ρασποθτιν χαί σχι δόν ώθοδσα αυτόν τοθ εΓπε: —Πηγαίνετε μέσα! Δέν μπορώ πιά νά δποφέρω τήν κραυγήν αύ την! Ό Ρασποθτιν έχαμογίλασε θρι αμδευτιχως. Έφερε τό χέρι τού στήν μακράν τού γενιιάδα χαί έπα νέλαβε: —Χαρήτε! Ό γυιίς σας θά Γρήγορα 4 Ρασποθτιν έγλύστρη σε μέσα είς τό σκιόφως τοθ δωμα τίου τοθ αρρώστου. 'Ωσάν φοβου μένη νά εισέλθη ή αύτοκράτειρα παρέμεινεν άπ' έξω, κυττάζοντας τήν θύραν. Έξαφνα ή θύρα ήνοί χθη διάπλατα. Μέ τα μανίκια τού «νασχουμπωμένβ είς τρόπον ώβτε άπιχαλύπτοντβ Τα άσπρα μανικέπα τοθ ΰποκαμίσου τού καί σχεδόν έκτός έαυτοθ άπό τόν θυ μέν τού, ό δόκτωρ Ρεμεζώφ &ρ- μησεν έξω. Έσταμίτησεν αποτόμως καθώ; είδεν έμπρός τού τήν αύτοκράτει ραν. —Μεγαλειοτάτη! άνέκραξεν δ Ρεμεζώφ μέ φωνήν παλλομίνην έέψέ ά λή δ έπιτρέψατέ μου νά λησμονήσω δτι είσθε ή αύτοκράτειρα μου. Είσθε γυναΐκα καί είσθε μητέρα! Έδεΐξε μέ τό χέρι τού την ά- νοικτήν θύραν πρός τό κρεββάτι τού αρρώστου παιδιοθ. —ΈκεΤ είνε ό υιός σας, έγώ είμαι ό γιατρός τού. Πηγαίνω είς τόν τσάρον καί θ' άξιώσω δπως σά"ς κρατοθν μανρυά άπό τό παιδί σας. Ό τρελλός έκεΐνος, πού έμ πήκ« θά είνε ή τελειωτική βολή. Έπειτα χατεπλάγη καί δ ϊδιος άντιληφθείς τί είπε. Μ' έξαφνικήν άποφασιστιχότητα έχύτταξε τήν αύτοχράτειραν είς τα μάτιχ. Ή γυ ναΤκα τόν έκύτταξε σιωπηλως, μή βίδουσα καμμίαν νύξιν ώς πρός τάς σκίψεις πού έγύριζαν τήν στιγμήν εκείνην είς τό μΟ«λό της. Έχύϊταξεν ή τβαρίνα χήν Θ6 ραν χαθώ; ενεφανίσθη μία νοσο κόμος, μιά μικροχαμωμένη νέα, μέ τόν ερυθρά σταυρό λαμποντα επί τοθ καλύμματος τής κεφαλής της, άψίγου λεπτότητος. Ό Ρα σΐτοθτιν, γαλήνιος χαί απολύτως κύριος τοθ έαυτοθ τού, ήτο δ —ι - σθέν της. Ό Ρεμεζώφ έγινεν έξω φρενών, τ «#^· ·■ — ολίγον έλειψε νά επιτεθή καθώ; ό γίγας χωρικός είπεν είς τόνον σχεδόν σαρκαστικόν: —Διώξετέ τους αύτούς. Τό πρόσωπον τής αύτοκρατιίρας |έκρυψε χίλιες δυδ διάφορες συγκι 'νήσεις. Άλλ' έκεΤνο πού έκυριάρ χει είς τήν σκέψιν της ήτο ή σω τηρία τοθ μικροθ τσάρεβιτς. Άπό λυτος ήσυχία καί σιωπή έπΐκρά τει επί τινάς συντόμους στιγμάς. Τέλος ή τσαρίνα έστράφη πρός τόν δόκτορα Ρεμεζώφ: -—Νά πηγαίνετε, τοθ είπεν είς ξηρόν τόνον. Ό Ρεμεζώφ άπολιθωμένος, μβ δυσκολίαν πιστευων στ'αδτιά τού, κατώρθωσε στό τέλος νά βρή τήν φωνήν τού. Μέ μεγάλην προσπί θείαν δπως κάμη τήν φωνήν τού σταθεράν απήντησε: (σΐίνεχίςετοκ)
  ΑΝΟΡΘΩΣΪ-
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηματογράφος
  Σήμερον έξαιρετική πρεμιέρα. Τό
  μβγαλούργημα της Γαλλικής κινη
  ματογραφίας: «Ό Πυργος τής
  σιωπής» μέ τούς "Αννα Μιτέλ
  λα. Πιέρ Λαργκαΐ, Λέ Βιγκάν.
  Την Δευτέραν: «Ντάμσ. Πίκα»
  Μέ τούς Πιέρ Μπλανσάρ, Μαντ
  λέν ΌζεραΙ.
  ΜΙΝΩΑ.-Σήμερον τό ίγχρωμ
  Θαΰμα: «Τούρα ή θεά τής ζούν.
  κλας» μέ την Ντόροθυ Λαμούρ
  Κατάλληλον καί διά παιδία. Καθ:
  εκάστην άττογευματινή είς τας
  6 1)2 μ. μ, Σήμερον ώρα 2 μ. μ
  «ή κόρη τοθ άρχηγοθ».
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή μεγαλύτερη π«ρα·
  γωγή τής έφετεινης γαλ¬
  λικής κινηματογραφί«ς:
  ι
  «ί
  Σ
  Άνναμπέλλα,
  Πιέρ Λαργκαϊ,
  Λέ Βιγκάν.
  ΑΥΡΙΟΝ:
  ΝΤΑΜΑ
  ΠΙΚΑ
  ριαυε
  "Ενχ κινηματογραφικό
  μεγαλούργημα, ένας κο-
  λοσσβς τής τέχνης πού
  τό εμψυχώνει ό άφθαβτος
  ΠΙΕΡ ΜΠΑΑΝΣΑΡ
  καί ή
  ΜΑΝΤΕΑΕΝ ΟΖΕΡΑΙ
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  οφθκλμίατρβς
  Επί τριακονταετίαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον *ίς τα
  όφθαλμολογικά άοχολοόμΐ-
  νος, δεχεται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς είς τό δοθαλ
  μιατρβΐον τού, κείμενον ιαρά
  τφ Καμαράκι «λησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  ΔΙΑΤΙ ΥΠΕΡΕΧΕΙ
  ΔΙΑΤΙ ΠΡΟΤΙΜΑΤΑΙ
  Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  Δίδει τόέλαψρότερο
  δίδει τό κομψότερο
  δίδει τό στερεώτερο
  γυνσικεΐο παποΰτσι
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Μιχαήλ Γ. Μιχελινάκη ία·
  τροθ κατοίκου Πετροκεφάλι
  Καινουρίου.
  Κατά
  1) Μιχαήλ Μαν. Σπυριδά-
  κη, 2) ΕύαγγελΙας Μαν. νΣπυ·
  ριδάκη τό γένος Ι. Τσικνάκη
  άλληλεγγυοφειλετθν κάτοικον
  Πετροκεφάλι Καινουοίου.
  Έτΐειδή οί καθ" ών τούτο
  άλληλεγγυοφειλέται μου άν
  κσί έπετάγησαν διά των υ¬
  πό χρονολ. 25 ΊανουαρΙου
  1939 άπλής έπιταγής καί τής
  άπό 3ης ΦεβρουαρΙου 1939
  κατασχετηρΐου τοιαύτης, ώς
  δείκνυται έκ των ύπ' άοιθ
  7811, 7813. 7844 καί 7843 ά
  ποδεικτικβν έπιδόσεως τοθ
  δικ. κλητήρος τοθ Πρωτοδι
  κεΐου Ηρακλείου Έμμ. Χου-
  στουλάκη ϊνα δυνάμει καί
  πρός εκτέλεσιν τής ύπ' αριθ.
  1502 τοθ έτους 1938 όριστικής
  καί προσωρινώς εκτελεστής ά
  τιοφάσεως τοΰ Πρωτοδικείου
  Ηρακλείου, περιβεβλημένης
  τόν τύπον τής εκτελέσεως έν
  ονόματι τοϋ Βασιλέως των
  'Ελλήνων μοί πληρώσωσιν άλ
  ληλεγγύως διά κεφάλαιον καί
  δξοδα μέχρι τής πρώτης επι
  ταγής δρ. 27.695.50 καί εξο-
  δα τής δευτέρας έτιιταγής
  δρ. 1111 έν τούτοις δέν μοί
  έπλήρωσαν ταυτα μέχρι σή
  μερον.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν 'των άνω
  ποσών δρ. 27.695 50 καί δρ.
  1111 των τόκων αυτών ώς έν
  ταίς έπιταγαΐς καθορίζεται
  καί των γενησομένων έξόδων
  έκθέτω είς δημόσιον άναγκα
  στικόν πλειστηρισσμόν τώ έ πό
  μενά άκΐνητα κτήματα των
  όφειλετθν μου κεΐμενα έν τρ
  κτηματική τιεριφερεΐα τού χω
  β(ου Πετροκεφάλι τής όμωνύ
  μου Κοινότητος τέως οήμου
  Πλατάνου Καινουρίου τής περι
  φερεΐας τοθ Είρηνοδικεΐου Μοί
  ρών ήτοι 1) είς θέσιν «Μπαΐ
  ρα» αγρόν όκτώ τιερΐπου στρεμ
  μάτων μέ 45 ελαιόδενδρα συ-
  νοοευόμενον κτήμασι Μιχ.
  Πολυχρονάκη, Γεωργίου Πε¬
  τράκη, κληρονόμων Γεωργίου
  Καπελλάκη, Δημοσθένους Άρ-
  ναουτάκη, κληρονόμων Κωνστ.
  Καααριανάκη καί Παναγίας
  Καλυβιανής, 2) είς την αυτήν
  θέσιν «Μπαΐρα» αγρόν δέκα
  περίπου στρεμμάτων μέ £ν έ
  λαιόδενδρον καί άλωνΐστραν
  βυνορευόμενον κτήμασι Γεωρ.
  Φραγκιαδάκη, Γεωργίου Πε¬
  τράκη, Μιχ. Πολυχρονάκη καί
  κληρονόμων Μιχ. Χαλκιαδά
  κη, 3) Είς θέσιν «Άμπέλα»
  αγρόν ενός καί ήμΐσεος στρέμ
  ματος συνορευόμενον κτήμα
  σιν "Αννης Μαυρομανωλάκη,
  Μιχ. Παπαχατζάκη, Ιωάν.
  Μιχελινάκη καί δρόμω καί 4)
  είς θέσιν «Περβόλια» αγρόν
  ποτιστικόν (περβόλι) εκτάσεως
  ενός στρέμματος μέ έσπεριδο
  ειδή καί άλλα καρττοφόρα δέν
  δρα αυνορ. κτήμασι Ζαχ.
  Πρατικάκη, Γεωργ. Φραγκια¬
  δάκη, Πολυζώη Παπαχατζά
  κη καί Ιωάν. Μιχελινάκη.
  Ό πλενστηρνασμός των άνω
  τέρω κτημάτων γενησεται την
  16ην Απριλίου 1939 ημέραν
  Κυριακήν καί &ρα 10—12 π.
  μ. ενώπιον τοϋ Συμβολσιογρά
  φού Μοιρών Κωνστ. Τζεϊρανά
  κη ή τοθ νομΐμου αύτοθ άνα
  πληρωτοθ καί έν τώ έν Μοίραις
  κειμένω δημοσΐω Γραφείω τού
  δπου καί 6τε καλοΰνται οί θε
  λοντες νά πλειοδοτήσωσιν.
  Άρμόδιος δικαστικός κλη
  τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα έ
  πί τοθ προκειμένου, ίημοσιευ
  θήτω δέ τό παρόν διά τής έν
  Ηρακλείω εκδιδομένης έφημε
  ρΐδος «Ανάρθωσις».
  Έν Ηρακλείω τή 26 Φε
  }ρουαρίου 1939.
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος
  τοθ έπισπεύδοντος καί πσραγ
  γέλλοντος
  Άριστ. Χατζηδάκης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Τό Γεωργικόν Ταμείον Νο
  μοϋ Ηρακλείου προκηρύσσει
  μειοδοτικόν διαγωνισμόν δι*
  νσφραγΐστων προσφορων διά
  ήν ενοικίασιν μιας άποθήκης
  50 τουλάχιστον τετραγωνι·
  ;ών μέτρων.
  ' Γίνονται δεκταί προσφοραί
  μέχρι τής 11ης Μαρτίου 1938
  ημέραν Σάββατον καί ώραν
  1)2 μ. μ. είς τα γραφεΐα
  αύτοθ κείμενο επί τής όδοΟ
  Ιωσήφ Χατζηδάκη (όπισθεν
  ΜουσβΙου).
  Οί δροι συγγρσφί)ς ύποχρεώ
  σεων εύρισκον ται κατατεθει-
  μένοι είς τα γραφεΐα τοθ Τσ
  μεΐου ένθα οί βουλόμενοι δύ
  ίνανται νά λάβωσι γνώσιν
  καθ* εκάστην προσερχόμενοι.
  (Έκ τοθ γραφεΐου τοθ Γεωρ
  γικοθ Ταμείου).
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Βραδυνά φορέματο:
  γιά τάς φιλικάς δεξιωσεις.
  Δέν νομίζετε, άγζπητές μοιι ά
  ναγνώστριες, δτι μία άπό τίς με
  γαλύτερες χχρές τής ζωής είνε
  ν 4 μπορήτε νά σαγκεντρώνετε
  εις τό σπίτι σας μβρικού; κα
  λούς φίλου; μέ τού; έποΕους νά
  περνίτε Ινα ιύχάριστο δράδα. .,
  Άλλά, για τίν ακοπδ α&τό, δέν
  σάζ άρέση νά αίοθάνεσθε την έ
  αυτήν σας κομψή;
  "Οίαν είσθε ώραία, άποκτάτε
  ευθύς πεποίθησι, τό πρόσωπο
  σας άκτινοδολεΐ άπδ ευτυχία καί
  ή χαρά τό φωτίζει μέ μία άσυ
  νήθιστη λάμψ·.
  ΤΙ θά υίοθετήσετε λοιπόν γι'
  αυτά τα βράδυα: τουαλέττα μα
  κρυά ή άπογευματινά φόρεμα;
  Ή μακρυά τουαλέττ* είνε έν
  δεδειγμένη δταν πρόκειται περΐ
  γεύματος ολίγον «επισήμου».
  Τό άπογευματινδ «άμπιγιέ»
  φόρεμα είνε αρκετόν δταν πρό
  κείται γιά μία συγκεντρώση με
  ταξύ βτενίδν φίλων τοθ συζύ
  γου σας κα! των γυναικών των.
  Ή μόδα τής φαρδειάς φούστας
  κομμίνης πολύ άνφόρμ ή ίλόχλη
  ρης πλισέ καθιστά πολύ κατάλ
  ληλη την μουσελίνα, γιατί είνε
  συγχρόνως νεανική, θελκτική κα!
  τόσο νεφελώδης είς τίς μικρότερες
  κινήσεις σχς.
  Προτιμήαετε γιά τα γεύματα
  αύτά μεταξύ φίλων, Ινα φόρε
  μα σέ ζωηρό χρωματισμό καί έ
  κλέξετε την άπόχρωσι τού σέ ιε
  χνητό ψ&ί, γιά ν* ξεύρετε ά
  κριβώς τί θά αποδώση δταν θά
  τό φορέσετε ραμμίνο.
  Τοποθετήσετε τό φόρεμα αύτό
  επάνω σ' ε"να πολύ στενό φουρώ
  τό οποίον νά διεγράφη καλά την
  α-λουέττα σας καί νά διατηρτ] 8-
  λη την λιγερότηΐα τής γραμμϊ"
  σας.
  Τα 5φ*σμα καί ή άπάχρωσ
  θ' άποτελοθν δλο τό ατόλιαμα
  τοΰ φορέμαίος σχς' γί' αύΐο άκρ
  βδς τόν λόγον πρέκει νά δώαετ
  μεγάλη σημαιία σ' αύτά τ:
  δύο.
  Διότι τό φόρεμα π'-έπει νά
  είνε πολΰ άαλό καί συγχρόνως μ
  γάλης διακριτικάτητοί, άλλα έ
  τούτοις εάν έπιμένετε νά τό γάρ
  νίρετε ολίγον, Ινα κόσμημα,
  χρυστάλλινα κλίπς, ή μιά καρφ
  τσα 'μ^ νιρ^ί θ* ζ& φαιδρύνουν
  Έ<τος εάν προτιμάτε Ινα άνθο τελείως άντιθέτου αποχρώσεως. Εάν τό γοθστο σχς, ή πρι πάντων οί συνθήκες τή; ζωής σα σάς έπ'βάλλουν νά έκλέξετε μία μακρυά τουχλέττα, νά είνε άπι λεπτό λαινάζ ή άπό ζέρσεϋ μάλλ νο ή μεταξιοτό, μέ την πλατή πολύ γυμνή, άλλά τα μανίκια νά είνε μαχρυά καί πολύ έφαι μοατά, ώστί νά δίδουν κατ' αύτό τόν τρόπο μία γρα;ΐμή πολύ χ- ρακτηριατική είς τδ σύνολον. Ν: είνε κατ* προτίμηιι μαύρη· κε τήματα μέ στράς, άπό χρυσό ί άσήμι θά την φωτίσουν. Άλλά μην έκλίξετε πρό πά των μία ζωηρή άπίχρωσι. Άφη σ»τε τα χρώματα αύτά γιά τα ά πλά φορίματα ττοι» Ιχουν άνάγκη μιάς ωρισμένης φροντίδος γιά νά προσδίδουν άξία είς την κομψ τητα τής σιλουέττας μιάς ώραία γυναίκας. ή Ντιστϊγκέ Εξπρές θαλαμηγόν 2ΟΦΙΑ Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμβρΐ- σμαια Λούξ καί σοθπερ Λούξ. "Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης ΊανουαρΙου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, Σθρον, Τή νόν, Μοκονον, Ί· καρΐαν, Σάμον. — Τηλ. $.51 ΠραχτορεΙον ΑΜΑΜΠ. Π. ΚΟΡΠΗ ΕΜΜ. ΙΑΤΡΟΣ Γ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΙΔ1ΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ) Αιπλνμκτοδχος 355Ϊ5ΐ3ηΙ τής χειρουργικής ούρολο- γικής κλινική;, της Ίατρικής Σχολης των Παρισίων. Παθήσεις τοθ ουροποιητικοθ συατήματος, ήτοι: νέ- φρών, κίσΐϊως, προστάτου γεννητικων έργάνων κ λ. π. Δίχεται, απδ 1ης ΦίβρουαρΙου 9—12 π. μ., καί 3 — 7 μ. μ. είς τό Ιατρίϊόν τού όδάς Μαρογιώργη πάροδος Ιΐλατεΐα Άρχαδίου (Χεϊτλν ΌγλοΟ) τηλ. 8.22. ΜΙΝΩΑ . ΣΗΜΕΡΟΝ Παλαΐκός συναγερμός, τό έγχρωμο φΐλμ θαθμα: ΤΟΥΡΑ Η ΘΕΑ ΤΙΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ Κατάλληλον καί διά παι¬ δία κάτω των Η έ τώ ν. Μέ την γυναΐκα, πόθος, την σύγχρονη ΆφροδΙτη: ΝΤΟΡΟΘΥ ΛΑΜΟΥΡ Λάγνα δσον ποτέ άλλοτε. Μιά ώμορφη, μιά μυστη- ριώδης λευκή θεά μέσα στήν κόλσσι τής ζούγκλας. Μιά Ιστορία πρωτόγο- νης άγάτιης μέσο στό δρ- γιο τής φύσεως ζωγρσφι- σμένη μέ τα φυσικά της χρώματα στήν όθόνη 'Εκΐός προγράμματος: ΖΟΥΡΝΑΛ ΠΡΟΣΕΧΩΣ: ΑΕΣΟΟΙΝΙ! ΛΥΝ1ΜΙΤΙΣ καί τό εγχρωμο άριστούρ- γημα: Ο ΒΟΑΕΜΟΪ ΤΟΫ ΧΡΫΪΟΥ ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒΙΛΑΝΤ ζαρζ μορεντ. Έκαστην Τρίτην μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬ μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλχίδα, Αίδηψόν, Βό¬ λον Θεσσαλονίκην. Τηλ 5.50. Κεμάλ Ατατούρκ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τοΰ "Αρμστρογγ 36ον Εμπορικόν Μαΐ Βιομηχ«νικόν Έπιμελητήριον "Ηρακλείου. Προκήρυξιν Μιοδώαίως. Έκμισθ&Οται ή έν τή ό'ώ «Κο ρωναίου» Ηρακλείου αίθουσα, εν ή άλλοτε τα γραφεΐα τής "Οργα¬ νώσεως, καλοθνται δέ οί ένδιαφε ρόμενοι ενώπιον τής επί τής μι- σθώοεως άρμΛίας Έπιτροπής χαί είς τα γραφεΐα τοθ Έπιμΐλητη- ρίου την 2δην ΦεβρουαρΕου έ. Ι ημέραν Τρίτην καί ώραν 10 π.μ, Έν Ηρακλείω τή 25 ρίου 1939. Ό Πρό|δρ"ός Άλ. Γ Καί αυτή άκόμη ή Φακρι χιέ καί ή μητέρα τού δέν ή ξελραν ττοΟ επήγαινε, δέν εΤ χαν αντιληφθή τΐποτε. Τα τούρκικα στρατευματα έπιθέσεως εΤχαν ήδη μυστικά συγκεντρωθή έξω τοθ Άφιόν Κσραχισάρ. ΜερικαΙ μονάδες ήσαν ^τοιμοι νά προσττοιηθοΰν Βτι έκινοθντο πρός τό Έσκή" Σεχήρ, δι! νά παρασΰρουν τούς "Ελληνας πρός βορράν ΟΙ διοικήται των έλληνι κων στρατευμάτων δέν ύπω πτεύοντο τί έπήοχετο. "Ηρι ζαν άναμεταξύ των. Είς τό Λονδίνον επροχώρουν αί δια πραγμιατεύσεις καί ή έλλην «ή κυβέρνησις ήλπιζεν δτι θά έπετυγχάνετο ή είρήνευσις τή βοηθεία των "Αγγλων, χωρίς νά παρσστή άνάγκη νέων συγκρούσεων. "Ελλην άρχι στράτηγος ή"ταν ό στρατηγός Χατζηανέστης. Ευρίσκετο ύ πό τό κράτος νοσηρών παραι σθήσεων: 'Ενόμιζεν δτι είχεν άποθάνει ή δτι τό πόδι τού ή ταν άπό γυαλΐ, καί Ινα πρωϊ ηρνήθη νά σηκωθή »άπό τό κρεββίΐτι τού, φοβούμενος δτι άν πατοϋσε κατά γη"ς τό γυά λινο πόδι τού, θά τό εσπαζε! Καλός άλλοτε στρΛώτης, εί χε καταστή άνισόρροπος* καί σχεδόν παράφρων. Τόν και ρόν τού τόν περνοθσε τεμπε λιάζων είς τα καφενεΐα τής Σμύρνης, χωρίς καμμίαν έπα Φήν μέ τα στρατεύματά τού Ή ανάθεσις τής άρχιστρατη γΐας είς αυτόν ήταν άποτέλε σμα των ραδιουργιών των πό λιτικών οί όποΐοι άντηγωνΐ ζοντο έν Αθήναις διά νά έξα σφαλίσουν την εξουσίαν, ρα διουργιων πού δέν τούς άφ ναν καιρόν .νά σκεφθοΰν διά τό μέτωπον. ΈπΙσημοι καί άξιωματικο κατ' επανάληψιν εΐχαν άλλά ξει, καί κάθε φοράν οί άντ καταστάται ήσαν περισσότε ρον διεφθαρμένοι καί άνίκα νοι άπό τούς προκατόχους των. Αί διοικητικόν όπηοεσίσ εΐχαν παραλύσει καί οί 'Έλλη νες στρατιώται είς τα χαρακώ ματα εΐχαν άφεθή χωρίς τρο¬ φήν, πληρωμήν, ίματισμόν καί πολεμοφόδια. Τα έλληνικά στρατεύματά καί τό έλληνι κόν έθνος εΐχαν χάσει τόν έν θουσιασμόν των διά τόν πό¬ λεμον. Ό Μουσταφά Κεμάλ εΐχε φροντίσει καί έτοιμάσει κάθε λεπτομέρειαν — έκτός μιβς "Α θρησκος, κυνικός, άθεος, δ Μουσταφά Κεμάλ ήταν έν το σούτω προληπτικός. Έφοβεϊ το την τύχην, την μοίραν. "Η θελε νά έχη κοντά τού, ώς μασκότσ, την Χαλίντέ 'Εντίπ. (συνεχΐζεται) —. ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή ίερά 'Επισκοπή Άρκα- δίσς "Έχοντες ύττ' δψει τα άρθρα 65, 66,67 καί 68 τοθ ύπ' αριθ. 1369)38 ΆναγκαστικοΟ Νόμου «Περί Ίερών Ναών καί 'Εφη μερΐων». Προσκαλοϋμεν Πάντας τούς βουλομένους, νά υποβάλωσι μέχρι τής 10ης Μαρτίου 1939 πρός ημάς τα υπό τοθ άοθρου 68 τοθ ύπ' άοιθ. 1369)38 ΆναγκαστικοΟ Νόμου, άναφερόμενσ δικαιο λογητικά, διά τάς χηρευού σας θέσεις -Τακτικών έφημερΐ- ων τής Ίερθς 'Επισκοπής Άρ καδΐας, των κάτωθι ένοριών: 1ον) Σ'ββα Πυργιωτίσσης, 2ον)^Πόμπηας Καινουρίου, 3ον) Βασιλικών Ανωγείων Καινου ρίου, 4ον) ΠραιτωρΙων Μονο¬ φατσίου καί 5ον) Μεσοχωρι- οθ Μονοφατσίου. Έν Άγίοις Δέκα τ{} 23 Φε ϊρουαρΐου 1939. Γ Ό Άρχαδίκς Βασίλβιος ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ κβΐ ωρολόγια τοέππς χ«1 χειρός των πλέον φημισμένην έργοϊτααίων, θάευρητι είς τβ μρ ολογοπωλβΐον τβΰ χ. Κωνστ, Χατζάκη Π«ρό; Τφ Μεϊντάνι 'Επίσης άναλβμβάνει τί,ν ίπιίιέρβωσιν π«ντός ώρβλβ γίο». Έργασία ήνν»πιιένιι Νΐκος Κουβίδης ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείον παρά την Άγρο τιχην Τράπεζαν (ίναντι οί· χί«« χ. Μιχελιδάκη. ΚΟΙΙΊΩΜΙ Κγ| ΚΙΝΗΣΙΣ.-Ανεχώρησε δι' Άθή νσς δ μεγαλοβιομήχανος κ Άντ. Καοτρινάκης μετά τής κυρ(ας τού ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ό κ. Ελευθέ¬ ριος Κανάκης έπιτΐλοποιός καί ή ΔνΙς ΧρυσούΧα Μαλτεζάκη έκ Βουτών, Αδελφή τοθ Ιατροΰ κ. Μαλτεζάκη, δΒοσαν αμοιβαίαν ύ· ιΐόσχεσιν γάμου. Συνχαρητήρια. ΘΑΝλΤΟΙ — Άτιέθανε καί έκη δεΰθη χθές έν συρροή κόσμου 6 Νικόλαος Γρηγοριάδης πσλαιός συμ«ολίτης καί χρηστός οίκογβ νειάρχης. Την σύζυγον καί τΑ τέ κνα τοθ μεταστάντος συλλυπού μεθα θ€ομώς. ΕΥΧΛΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Πάνταςτούς όιτωσδήποτε συμμετασχόντας τοθ πένθους μας επί τφ θανάτφ τοϋ λατρευτοϋ μας συζΰγου, άδελφοθ καί πατρός "Ιωάννου Γ. Βογια¬ τζάκη, ευχαριστούμεν θερμώτατα. Τοιός καταθέσαντας στεφάνους καΐ Ιδιαιτέρως την Γενικήν Διοί¬ κησιν Κρήτης, τόν Δήμον Ηρα¬ κλείου, τάς Κοινότητος "Επάνω καί Κάτω "Αρχανών, τόν Δικηγο- ρικόν Σύλλογον Ηρακλείου ώς καί τόν Μορφωτικόν Σύλλογον Αρχανών καί Σύλλογον Δεσποι- ν(δων "Ηρακλείου, ευχαριστούμεν ολοψύχως. Τόν Δήμον Ηρακλείου κηδεο· σοντα δαιιάναις τού τόν προσφι¬ λή νεκρόν μας ευχαριστούμεν Βερ- μότατα, Ιδιαιτέοως δέ τόν Δήμαρ¬ χον κ. Μηνάν Γεωργιάδην είς δν είμεθα εύγνώμονες διά τό εΐλικρι νές ενδιαφέρον δηερ έπεδείξατο τόσον κατά την διάρκειαν τής νό· σου τού δσον καί μετά τόν θάνα¬ τόν τού. Τό Σώμα Ποοσκότιων "Ηρακλεί¬ ου διά την πραγματικήν συμμετο¬ χήν τού είς τό πένθος μας καί την απόδοσιν τιμδν κατά την κηδείαν, ευχαριστούμεν Θερμώς. Όιιοίως ευχαριστούμεν τούς (ο- τροΰς κ. κ. Γρηνόριον Ζερβουδά· <ην καί Κωνστ. Καρυωτάκην, οΐτι¬ νες δέν ίπαυσαν μέχρι της τελευ¬ ταίας στιγαής νά τόν παρακολου Θώσι μετ" άδελφικοϋ ζήλου. ΑΙ εύχαριστοΰσαι οικογένειαι: Ιωάν. Γ. Βογιατζάκη Νικολ. Γ. Βογιατζάκη. Σπύρ. Α. Άλεξανδροπούλου Γεωρ. Ί. Βογιατζάκη Νάθαν Μηλουτράϊχ Γύρω στήν πόλι. Δέν ύπΑρχει ίσως ελπίς δτι ο Κ^υτσο<ρλέβαρος Θά τελειώση μ(, σταθεράν καιρόν. —Διά τόν λόγον τούτον πιθο· νώς καί σήαεοον Θά είνε θαθμα δν λάμψη άνευ διακοπης ό ήλιος.' — Καί έξυττηρετηθή πάλιν αποτε λεσματικώς ή ύπαιθρΐα ζωή κοΐ κΐνησιο. ^ — Όπως καί προχθέςέγράφομεν," οί κυνηγοΐ οήμϊρον— τελευταίαν Κυριακήν τής κυνηγετικής περιό* δου—θά έξέλθουν είς τα ττλησιό*- χαρα. γ —Διά τούς τελευτοΐους κυνηγ*- τικοϋς άθλους ή απλώς διά νά ά- ποδοθοΰν τψοί είς τούς δλους δ*', Θλους τής παρβρχομένης κυ»ηγ·« τικής περιόδου. —Είτε ευρυτέρας είτε τιεριωρι σμένης σημασίας, τοΰς υποθέσω¬ μεν. — Σήμερον Κυριακήν της Όρθο δοξΐας, οί ναοΐ τής πόλεως Θά λει τουργήαουν μέ την συνήθη κοσμο συρροήν. —Οί νηστεοοντες έξ άλλ'ου Θά διακόψουν άπό σήμερον την νη· σΐείαν. —Έκτός ωρισμένων «ταμμένων» οί όποΐοι καί Θά την συνεχΐσουν αδιαλείπτως μέχρι τής Μεγάλης Εβδομάδος. — ΕΪΘισται καί σήμερον μβτά την Καθαράν Δευτέραν, νά οιασκεοά ζουν άνά τό ύπαιθρον οί συμπο λϊται. — Πάντως τό έθιμον θά τηρηθή κατά τό μάλλον καί ήττον, εάν δι, ούρανός ψανΐ) εύμενής. 3 — Διότι έν έναντία περιπτώσει Θά τιροτιμηθϋ τό σπιτάκι ή τό πο· λύ τό καφενειον καί ό κινηματο¬ γράφος. —Χθές των ΆγΙων Θεοδώρων έώρτασαν οί θεόδωροι καί οί θε οδώρες ή θεοδωροθλες. — Καί τοθ χρόνου. — Είς τοθ Πουλακάκη προβάλλβ ται σήμερον διά τελευταίαν φο¬ ράν είς απογευματινήν καί έσπε ρινήν παράστασιν τό ϊστορ'κόν ά- ριστούργημα: ό «Πυργος τής Σιω τιης». Δέν πρέπει νά τό χάση κα νείς. — Είς την «Μινώαν» έξ άλλου προβάλλετσι τό .συγκλονιστικόν έργον: «Τούρα ή βασίλισσα τής ζούγκλας», εί- τό οποίον ή έζωτι κή Ντόοοθυ Λαμούρ διαπλάσσει Μνα ρόλον πού γοητεύει πράγματι καί συναρπάζει. 6 Ρέπορτερ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό Αστυνομικόν τμήμα Ήρα κλείου ΐίιίοιτοιεί ότι τβθίντος είς εφαρμογήν τού άπό 4 Αϋγοΰοτου 1923 Ν. Δ. έν τή πόλει ΉρακλβΙ ου διά τοΰ άπβ 8-8—938 Β. Διατάγματο: καλοΰνται, άπαντες οί ήνίοχοι τροχοφόρων (άμάξης έ πιβατιχης,σοΰοτας καρρουη τετρα τρβχουΐδπως μέχρι της 10ης Μχρ οτς κρρουη τρα ρβχ,δως μέχρι της 10ης Μχρ :ίου έ. έ. υποβάλωσιν ημίν τα κάτωθι δικαιολογητικά κρός & πόχτηαιν άδειών ήνιοχίας. 1ι Αίτησιν επί 5 δρ.χαρτοσήμου. 2) Πιστοποιητικόν Δπμοτικής βτι συνβπλήρωσαν το 19ον ή ήλί ρχής τ ήρ ετος τής ήλικίας των. 3) Αντίγραφον ΠοινιχβΟ Μπ τρώβυ. 4) Γραμμάτιβν καταβίσίως 10 βραχ. 5) Δύο φ»τογρ«φί«ς μικρόν με γίθβυς. . Έν ·Ηρ«χλϊί« τό 25-2-1939 Ό Δι*»)βυντής τβϋ τμήματοί Αβ. ΛΑΖΛΡΑΤΟ5 Άν·)ρβιρχβς ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίχΕα έν τί ώ ΊουστινιανοΟ. Πληροφορίαι παρά τψ χ. Κωνστ, Γαλανάκη 5»- κηγόριρ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  520ον
  "Ω! πόσον είνε αληθής δτι τό έρώμενον καθί
  σταται θεός τοθ άνθρώπου! Πάντως θά έζήλευεν
  ούτό καΐ ό Θεός, εάν, ό Πατήρ των δλων, δέν
  έδημιούργει την κτΐσιν διά την ψυχήν, καί την ψυ
  χήν διά τόν ερωτα.
  • *
  "Εν μειδίαμα άρκεΐ, μακρόθεν'Εν μειδίαμα, ά
  πό καπελλΐνου κατεσκευασμένου έκ λευκοθ κρεπίου
  μέ άνθη Ιόχροα έστολισμένου, Ίνα ή ψυχή είσέλ
  θη είς τα μέλαθρα των όνεΐρων.
  Ό Θεός υπό τα πάντσ, κσΐ τόν Θεόν τα πάντα
  κρύπτουσι. Τα πράγματα είνε μαθρα, τα κτΐσματα
  δέν Ιχουν διαφάνειαν. Ήγάπησζς εν δν, καί τό
  κατέστησες διαφανές.
  %*
  ΣτοχασμοΙ τίνες είνε αύτόχρημα προσευχαί.
  Ύπάρχουν στιγμαί καθ" άς οιανδήποτε θέσιν άν
  τηρή τό σώμα, ή ψυχή διατελεί γονικλινής.
  Ιδού δύο έρασταΐ άποκεχωρισμένοι' έστω" δια
  σκεδάζουν την λύπην τοθ χωρισμοθ διά μυρίων
  πρσγμάτων, χιμαιρικών μέν, άλλά καί πραγματικών
  κατά τι.
  Τούς έμποδΐζουν τοθ νά βλέπωνται' δέν ήμπο
  ροθν ν' άνταποκριθώσι δι* έπιστολών άλλ' έπινο
  οθν μυρΐα μυστικής άνταποκρΐσεως μέσα. Πέμπουν
  πρός αλλήλους τα κελαδήματα των πτηνών, των
  ανθέων την εύωδΐαν, των παιδΐων τα μειδιάματα.
  τοθ ηλίου τό φως, τάς πνοάς τοθ έαρος, τάς ά
  κτΐνας τβν άστρων, την κτΐσιν άπασαν. Καί πώς
  6χι; Πάντα τοθ ΘεοΟ τα εργα εγένοντο πρός θε
  ραπεΐαν τοθ Ερωτος. Ό έρως είνε πραγμα κρα
  ταιόν, τόσον ώστε όλην την φύσιν εχει άγγελιοφό
  ρον τού.
  ΤΩ έαρ! εΐσαι έπιοτολή, ήν γράψω πρός την
  έρασμΐαν μου.
  * *
  *
  Είς τάς καρδίας άνήκει μάλλον ή είς τούς
  νόας.
  Τό έρθν είνε τό μόνον δυνάμενον νά καταλάβη
  καί νά πληρώση τα ν άπαντα αίώνα. Τό άπειρον
  χρεΐαν εχει τοθ ανεξάντλητον.
  V
  Ό έρως μετέχει τής ψυχή·ς. Είνε τής αυτής
  φύσεως. Θεΐος σπινθήρ, ώς αυτή, άφθσρτος ώς αύ
  τή, άδιαΐρετος, ατελεύτητος ώς αυτή.
  (συνεχίζεται)
  —Είς τούς έπισήμους χορούς
  —καί τα κοσμικά κέντρα
  —εθαυμάσθησαν γενικώς
  —τα κτενίσματα τής
  ΟΥΡΑΝΙΟΣ
  ήσαν τα ωραιοτέρα των ημερών.
  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
  19ΕΜΡΟΜΠΟΥΣΥΛΛΟ.ΟΥ ΠΑΗΑΠΟΣ ΤΑΦΟΣ
  'Αναχώρπσις έξ Ηρακλείου 28 Μαρτίβυ «3ιά τού θαλα
  μηγβϋ «ΑΓΤΙΚΗ» μέσω '*λϊξοινδρείας, Πόρτ—Σάϊί.
  Μεγάλη εϋκαιρία διά τοϋς ςρλεγομένους ά πό ιερόν
  οχβπόν νά επισκεφθούν τβϋς 'Αγίβυς Τόπους.
  Πκραμονή 15 ήμΐρών έντβς της Ίβρουααλήμ.
  Σπεύσατε »ά έγγραφήτε τό ταχύτερον διότι λόγω ηλη
  ίώρβς ενδιαφερομένων οί κατάλον,οι θά συμπληρωθοΰν
  έως όπότβ 6ά άποκλβισθήτε.
  Εγγραφαί «αί πληροφορίαι παρά τώ χ.
  ΚΩΝΣΤΑΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
  Χίος Έβανς Ηράκλειον.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην _νριι
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια,
  ρον, Τϋν·ν, Π£ρ·ν, Ναςον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 1-41.
  ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΕΜ Μ ΑΝ. Γ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
  Πρός καλύτερον εξυπηρέτησιν τοθ κοινοϋ με«
  Τίφέρθη παρά τώ Καμαράκι παραπλεύρως ΆγΙας
  Παρασκευήν.
  Τηλ. 5—13.
  'Εγκυκλοπα ιδε ία
  ▲ι* έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτ.ζοιιν τάς γνώσεις των.
  Άτιό δλα δι* δλους.
  Η ΣΕΛΗΝΗ
  Α'.
  Γνωρίζομεν 8τι ή σελήνη ότε-
  ρεΐται άτμοσφαίρας καί γνωρίζο¬
  μεν άκόμη τούς λόγους. Άλλά
  ή ιδία ή σελήνη άπό τί σιοστατι-
  κά αποτελεί:αι; Είνε πράγματι
  ολίγον ταπεινωτικόν διά την έ
  πιοτήμην μας νά γνωρίζη καί
  νά μ8ς πληροφορή άπό τί συστά-
  τικα άποτελεΐται έ ί\.ο^ καί τα
  πλέον άπομεμακρυσμένα άατρα
  καί νά άγνοή τα συστατιχά πού
  άποϊελοθν τόν πλησιέστερον γεί-
  τονά μας, τόν δορυφόρον μας,
  την σελήνην. Τό μόνον τό όποί
  όν γνωρίζομεν είνε 2τι ή μέση
  πυκνότης τής σελήνης φθάνει τα
  έξ δέκτα τής πυχνότητος τής
  γής. Αυτή ή ελαφρότης Ι5ωσεν είς
  μερικούς αφορμήν νά ίξαγάγοιιν
  τό συμπίρασμα δτι είς παλαιο
  τάτην εποχήν είς μεγάλος κατα
  κλυσμός άπέσπασε τόν δορυφό¬
  ρν άπό τάς πλευράς τής γής,
  τόν εξεσφενδόνισεν είς τό άπειρον
  καί εσχημάτισε μίαν τρομεράν
  πληγήν άνοικτήν καί αυτή εί
  νέ δ βυθός τοθ Είρηνικοθ ώκεα
  νοθ!
  Τα μόνα μέσα τα όποία έχο¬
  μεν διά τάς σχετικάς παρατηρή
  σεις μας είνε τό φώς, τό οποίον
  μεσολββεΐ μεταξύ τής γής καί
  τΫΐς σελήνης. Άλλά προβάλλιι τό
  έρώτηαα: Διατί τό φώς αύτό,
  πού μας πληροφορεΐ τόσον λεπτο¬
  μερώς διά τόν Σείριον, μας δί¬
  δει τόσον ολίγα ατοιχεΐα διά
  την σελήνην; Άπλοόσταΐα διό¬
  τι ή σελήνη έκπέμπει άκτινοβο-
  λίας άοράτους, διά την παρατή¬
  ρησιν των οποίων δέν διαθίτο
  μέν άκόμη τα άπαιτούμενα "·έ·
  πιστημονικά έργαλεία. Κατά τόν
  Κόμπλεντζ αί άόρατοι αυταί ά-
  κτινοβολίαι άποτελοθν τα 80 ο)ο
  τ^ς άκτινοβολίχς τής σελήννΐς
  Τα άλλα 20 ο)ο άποτελοθνται ά
  πά άκτινοβολίας όρχτάς, προερ
  χομένας άπό τό φώς τοθ ηλίου,
  τό οποίον έΐτανεκπέμπει ή σελή
  νη. Κατά συνέπειαν μέ έργαλεΐα
  τελειοποιημένα ήαποροθμεν νά
  έχωμεν θετικά άποτελέσματα.
  Άλλά καί μέ τα διατιθέμενα
  σήμερον μέσα, κάποια άποτελέ
  σματα έχουν επιτευχθή. Επί πά
  ραδείγματι ή γεωγραφία τής σε
  λήνης, ή μάλλον ή σεληνογρα
  φία, είνε σήμερον γνωστή, μέ
  τόσας μάλιστα λεπτομερείας, πού
  θά τάς έζήλευαν ασφαλώς ώοι
  σμίναι περιοχαΐ τής γής καί ημ¬
  πορεί νά λεχθ§ 8τι δέν δπάρ
  χει πλέον έκτασις Ιδάφους υπέρ
  βαίνουσα τα 500 μέτρα, ή δποία
  νά διαφεύγη τής παρατηρήσεως.
  (συνεχίζεται)
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οΐκΐα είς Μαστα·
  μττδ λιθόκτιστος κεραμοσκεπής
  Λειμένη επί τής κεντρικής λεωφό
  ρου αποτελούμενη έκ τριών Ισο
  γεΐων, ήλεκτροφώτιστος, μετά
  πευκοφύτου περιοχήο, φρέατος
  καί συνεχομένης αμπέλου σουλτα
  νΐ όκτώ περΐτιου έργατών, Πλη
  ροφορίαι παρά τώ Τ. Συμβολαι
  ογράφφ Ευστρ. Βουρδουμπάκη ή
  τω κ. Άριστείδη Ζαχαρίου, αριθ.
  τηλεφ. 3-94.
  Τό Μεσοχωριό,
  καί αί πρόοδοί τού.
  ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ Φββρουάριοί (άν
  ταποκριτοθ μας).—-Χωρΐς άμφισβή
  τησιν, ίνα άπό τα πλουσιώτερα
  καί τα γραφικώτερα χωρία τής
  επαρχίας Μονοφατσίου, είνε τό
  Μεσοχωριό. Είνε είς την καρδιά
  τής επαρχίας, στή μέση. Έξ ού
  πρωφανώς έλαβε καί τό δνομα
  Μεσοχωριό. Κάτω άΐτλώνεται ό
  κάμπος μέ τα γονικά καί τα λει
  βχδια.
  Καί καλλιεργοθνται έκεΐ δημη
  τριακά, καπνά, άμπέλια εληές,
  δσπρια καί χηπευτΐκά, σισχμι,
  καί 5λλα. Τρέφονται δέ χαί έχα
  τοντάδες μεγάλων ζώιον. Καί πά
  νω ϋψώνονται οί πλαγιές των βίυ
  νών τής σΐιρδς των Άστερουσίων,
  καλλιεργήσιμες έπίσης έν πολλοΐς
  δπου κοπάδια γιδοπρόβατα βό
  σκουν δλον τδν χρόνο. "Ετσι τό
  Μεαοχωριό συνδυάζει θαυμασία
  την γεωργία καί την κτηνοτροφία
  καί έχει πλούτον αφάνταστον. Εί
  νέ άπό τα πλουσιώτερα χωρία τής
  Μεσσαράς. Χάρις δέ είς τόν πλοθ
  τόν τού αυτόν καί είς την φιλο
  πρόοδον διάθεσιν των κατοικίαν
  τού έξελίσσεται άλματικά καί πά
  ρουσιάζει συνεχκΐς βελτιώσεις είς
  ολους τούς τομεΐς καί είςδλας τάς
  έκδηλώαεις τής ζωής.
  Παρ' βλον πού είνε τελείως ά·
  πομονωμένον άφοθ'δέν δπάρχει
  δρόμος αμαξιτής επικοινωνίαν μέ
  την άλλην Κρήτην, έν τούτοις
  ϊχιι κάμει αρκετάς κατακτήσεις
  άπό απόψεως πολιτισμοθ καί πτ.
  ρουσιάζει δψιν χωριοδ καθ' βλα
  συγχρονισμίνου. Τό σχολείον τού,
  ή έκκλησία τού, τα πολλά καί αη
  μαντικά κοινοτικά έργά τού, αί
  νέαι οίχοδομαΐ καί τα καταστή
  ματά τού, άποτελοθν τεκμήρια καί
  σημεΤα έκδηλα τοΰ πολιτισμοθ τού.
  Τώρα ^ημιουργεϊται ή ελπίς δτι
  ταχέως θά λυθζ καί τό συγκοινω
  νιακόν πρόβλημα. Έφόσον θά κα
  τασκευασθή όδός άπό Άρκαλοχω
  ρίου είς Σκοινια υπό τοθ έπαρχι
  κοθ ταμείου, θά είνε κατόπιν εΰ
  %οαί ή διάνοίξις αμαξιτής δ-
  δοθ διά προσωπικής εργασίας
  των κατοίκων των ενδιαφερο¬
  μένων χωρίων καί άπό Σκοινιά
  6ίς Καστελλιανά χαί Μεσοχωριό
  καί εκείθεν είς Ροτάσσι μέχρι τοθ
  Πύργου: Καί τότε βέβχια τό ζήτη
  μα τής συγκοινωνίας θά τακτοποι
  Ύβ^ οριστικώς. Τότε δέ θά βη
  μεΐωθή καί νέα πρόοο*ος καί είς τα
  Μϊσοχωριό καί είς δλα τα ά"λλα
  πέριξ χωρία.
  ΑΟΡΑΥ5ΤΑ
  ΓΥΑΛΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ
  Έ προμηθευθή πρώτον καθ1 2
  λην την 'Ελλάώα τό ώρολογο
  ποιεϊον «2εν1θ» τοΰ κ. Μιχ. Μα
  νουσάκη. Τα αθραυστα γυαλιά,
  δέν σποΰν ποτέ. Είνε λίπτά καί
  διαφκνη δηως καΐ τα κοινά γοα-
  λιά. Τιμαί ίέπως χαί των κώ
  π«ρίπου.
  —Φιλάνθρωποι δωρεαί.
  ΑΙ βϊκβγένβιαι των κ χ 'Ιυάν-
  νου καί Κίμωνος Ανεμογιάννη
  πρβίέφΐραν άνάπεντακοσίας (500)
  δραχμάς υπέρ τού Φιλανθρωπι-
  κΐϋ Συλλώγου 'Αγία Τριάς, άντΐ
  σίεφάνου είς μνήμην Ιωάννου
  βαγιατζακη. Τό Συμβούλιον τού
  Σύλλογον Εϋχαριστεϊ θερμώς τούς
  εύγενείς δωρητάς.
  —Ό κ Γ. Φυτάκης Ιατρβς είς
  εξάμηνον μνήμην τής μητρός
  τού προσέφΐρεν είς τό «"Ασυλον
  τής Γεροντισσας» δρ. 500 διά πα¬
  ροχήν έκλεκτοϋ ςρανητοΰ μετά
  φρουτων, άρτου καί οίνου. Επί·
  σης ό κ. Ανδρέας Παπαδοΐτ<-υλος είς τβ «"Ασυλον τής Γβρόντιοσκς» πλούσιον φαγητόν μβτά φρού· των, άοτου καί οίνου είς μνήμην τής μητρός τού. Ό Μορφωτικός Σύλλβγος &ύχ«· ριστεΐ θερμώς τβυς ανωτέρω φι λανθρώποιις. —'β κ. Γεώργιος Μ Φωτάκης όφθαλμίατρος προσεφερβν είς τό Γηρβκομεϊον 500 δρ. διά έξαμη νόν μνημόσυνον τής άγαπητής τού μήτρος. —Διχλέξεις έν Ηρακλείω καί Άρχαναις. Μβθαύριον Τρίτην 28ην λήγον τος μηνός Φεβρουαρίου καί ω ραν 5ην απογευματινήν, διοργιχ νώνβι ή Χριστιανική "Ενωσις Ή ραχλείου «ό 'Αηόστολος Παΰλος» διάλεξιν είς τβ θέατρον Πουλα κάκη μέ έμιλητήν τόν ίεροκήρυ κα τής «Ζωή;» κ. 'Αθανάσιον Φραγκόπουλον καί μέ θέμα: «ή δεωρία τήξ εξελίξεως καί τα δΐδο μενά τής επιβτήμης». —Είς την αίθουσαν τού κινη ματογράφου 'Αρχανών θά δοθή σήμερον τό άπογευμα υπό τοΰ Διευθυντού τοΰ Φυτοποθβλογι κοΰΣτοιθμοϋ διάλεξις μέ θέμα: «Ό περονόσπορος καί ή εΰδεμΐς». Ή ε'ιβοδος είναι έλβυθίρα. —Χβρές είς Πόμπηαν. Είς την καταλλήλως διεσκευχ σμένην καί διακεκοσμημένην αί θουααν τοΰ καφενείου Γ. Χατζι δάκη είς Πομπραν εδόθη την έ σπέραν τού τίλευταίου Σοββά τού των Αποκρέω χορός στεφθβις υπό πλήρους επιτυχίας. Μεΐαξυ των μετασχόντων έκ των έιτιλβ κτων οίκογβνειών τής Πόμιτηας διεκρίθησαν αί δββποινίδβς Κανα¬ κάκη, Λ«κανίδου, Σαβιολάκη, Σταυρουλάκη, Κουλάκη, Χαριτα¬ κη,Κουμαντάκη, Καρτεράκη, Κου τσακη, Γιρβαλοτκη, Φραγκάκη κ. ά. Έπίσης διεκρίθησαν «ϊ κυρίαι Σαββάκη, Πβδκχδιτάκη, Σιβιανά κη, Φουστανάκη, Χαριτακη καί οί κ. κ. Σ. Σαββάκης, Ν. Σαββά κη;, Κανακάκης ίατρός, Τζώρζης χαθηγπτής, Μιχ. Σιβιανάκης, Στυλ. Φουστανάχης, Ί. Πεδιάδι τάκης, Ν. ϊιβιανβκης, Ψιλομα νουσάκπί, Χανιωτάκπς, Χαριτά- κης; Φραγκάκης κ λ. π. Οί χοροί, εύρωπαΐκοΐ χαί κρητικοί, έσυνε χίσθησικν καϊ την Κυριακήν, την δέ πρωΐαν τής Καθαράς Δευτέρας διωργκνώθη κοινή διασκέδασις είς την πρό τοΰ καφφενείου πλατϊΐ αν τής κωμοπόλεως, μέ τόν ά κου ραστον λυράρην Μ. Στβφανακην. Περίληψις έπαναληπτικής δημοπρασίας. Δοθείσης μείζονος προσφο ράς έπαναλαμβάνεται ή φσ νερά μειοδοτική δημοπρασία διά την κατασκευήν κορωνί· δος καί στέγης τοθ μονοτα ξίου δημοτικοθ σχολεΐου Βα- σιλικής (Καινουρίου), την 4ην Μαρτίου έ. 6. ημέραν Σάββα τον κσΐ ώραν 11—12 π. μ. καί έν τώ γρσφείφ τοθ κ. 'Επιθε ωρητοθ των δημοτικών σχολεί ών Ηρακλείου. Ό Έπιθεωρηΐής Γόρτυνος Τ. Τοαγχιό.;

  Ι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρ©ΐα Κυριακής
  26 Φεβρουαρίου 1939
  Ωρα
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΜΠΕΡΑΡ-ΓΙΟΡΝΤΑΝΑ
  ΜΕ
  Οί Γάλλοι διά τα ισπανικαί.
  Ό πρόεδρος Άδάνα παραιτεΐται.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25
  (τηλεγραφικώς).
  Φεβρουαρίου
  Άναφερόμε
  ΚΑΙ
  ΑΞΥ ΓΑΛΛΙΑΣ
  Ε8ΝΙΚΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
  ΕΑΥΘΗΣΑΝ ΤΑ ΕΒΕΙΓΟΗΤΑ ΖΪΤΗΜΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ »Κ Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Ση·*·ερινά τηλε·
  γραφήματα έκ Παρισίων βεβαιούν ότι
  μεταξύ τοΰ άπεστχλμένου τής Γαλλία
  είς Μποΰργκος κ Μπιράρ καί τού ύ
  πουργού των Εξωτερικών τής Έθνι·
  κης Ίσπανίας κ. Γιορντάνα υπεγράφη
  χθές συμφωνία.
  Διά τής ύπογροφείσης συμφωνίας ε·
  λύθησαν τα πλέον έπείγοντα ζητήματα
  τα έμφιλοχο>ρήσαντα μ&ταξύ Γαλλία
  καί Φράνκο μετά την νέαν διαμόρφω
  σιν των πραγμάτων είς την Καταλω
  νίαν.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ 8Α ΠΑΡΑΣΧΗ
  ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΥΝ8ΗΚ6ΛΟΓΚΣΕΩΣ
  ΓΕΝΙΚΗΝ ΑΜΝΗΣΤΕΙΑΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ϊ> Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—· Κατά τα έκ Πα¬
  ρισίων τηλεγραφί,ματα ό στρατηγός
  Φράνκο φαίνεται διατεθειμένος νά πά
  ράσχη όμνηστει'αν είς τούςκυβερνητικούς
  «ροτού ούτοι καταθέσωσι τα όπλα.
  Έκ τής ανωτέρω πληροφορίας συμ
  περαίνεται ότι αί συνεννοήσεις περί εί
  ρηνικής ρυθμίσεως τού ίσπανικού, διά
  συνθηκολογήαεως μεταξύ έθνικών καί
  κυβερνητικαί, δέν έπαυσαν διεξαγόμε
  ναι.
  ΧΘΕΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ
  ΕΚ ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ Ο ΜΠΕΡΑΡ
  ΑΘΗΝΑΙ ϋ5 Φεβρουαρίου (τού
  ανταποκριταί μας).— Ό έκτακτος άπε·
  σταλμένος τής Γαλλίας τιαρά τώ στρ»
  τηγω φράνκο γερουσιαστής κ. Μπεραρ
  αναχωρεί σημερον (χθές) έκ Μπούργκο^
  έπιστρέφων είς Παρισίους.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΒΑΑΝΑΚ81ΘΗ
  ΕΠΙΣΗΜΩΣ Η ΛΝΛΓΙΙΟΡΙΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »εί Φεβρουαρίου (τού
  άνταττοκριτοΰ μας). — Ή άναγνώρισις
  τού στρατηγόν Φράνκο ανεκοινώθη καί
  σήμερον ότι θέλει πραγματοποιηθή ε¬
  πισήμου υπό τής Γαλλίας την προσέχη
  Δευτέραν.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΟΑ ΑΝΑΓΝΟΡΙΣΗ
  ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥΣ ΕΒΗ1Κ0ΥΣ
  ΑΘΗΝ %Ι 25 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ Λον-
  οίνου τηλεγραφήματα ή ίγγλική κυβέρ·
  νησίς θά αναγνωρίση συγχρόνως μέ τή*
  Γαλλίαν την εθνικήν κυβέρνησιν τής Ί-
  βπανίας.
  ΗΡΕΜΙΑ ΕΠ1ΚΡΑΤΕΙ
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠ4ΜΚΑ ΜΕΤΩΠ4
  ΑΘΗΝΑΙ && Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τάς έκ τού
  έξωτερικού πληροφορίας, έξακολουθεί
  νά επικρατή ήρεμία είς τα ίαπκνιχά μέ·
  τωπν.
  ΑΠΟΘΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
  ΕΙΣ ΪΟΥΣ Ι Ι ΜΕΤΑΙΑΙΙ-ΣΑΡΑΤΣΙΙίΛίϊ
  ΑΘΗΝΑΙ *« Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά την αυρια¬
  νήν άφιξιν είς Αθήνας τού Πρωθυ¬
  πουργόν κ. Μεταξά καί τού ύπουργού
  των Εξωτερικών τής Τουρκίας κ. Σα·
  ράτσογλου, ετοιμάζεται άποθεωτική ύ·
  θΒή είς αμφοτέρους.
  νοι ιίς την προσέχη1 άνσγνώρι
  σιν τού στρατηγοΰ Φράνκο
  υπό τής Γαλλίας ώρισμένοι Βη
  μοσιολόγοι τής δεξιβς έκψρά
  ζουν την Ικανοποίησιν των.
  ΟΙ ϊδιοι διατυττώνουν την έλπΐ
  δα δτι ή έθνική Ισπανία άπο
  καθιοταμένη είς ενιαίον κρά
  τος, θά άποβλέψπ είζ}τήν συ
  νεργασίαν μέ την Γαλλίαν μο
  κράν άτιό ξένας έπιρροάς καί
  επί τή βάσει τοθ κοινοΟ συμ
  φέροντσς διά την περιφρούρη
  σιν τής εΐρήνης.
  ΡΩΜΗ 25 Φεβρουσρίου (15.
  ύπηοεσία).— Ό πρόεδρος τής
  δημοκρατικής ΊσπανΙσς Άθά
  να έγκαταλεΐπει αυριον (σήμε
  ρον) την ίσπανικήν πρεοβείαν
  των Παρισίων. Την προσέχη
  Δευτέραν (αυριον) τό κτίρι^ν
  τής πρεσβείας παραδίδεται
  εΐςτήν έθνικήνίσπανικήν κυβέρ
  νησιν άναγνωοιζομένην έπισή
  μως υπό τής Γαλλίας.
  Την Δευτέραν άναμένεται
  άεροπορικώς είς Παρισίους έκ
  Μαδρίτης 6 πρωθυπουργός τής
  κυβερνητικής Ίυιτανίας κ.
  ΝεγκρΙν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Φφρουαρ!
  ου (τηλεγραφικώς) —Ό άγγλι
  κός τύπος άναφερόμενος είς
  τάς τελευταίας δηλώσεις τοθ
  ύπουργοϋ των Εξωτερικών
  λόρδου Χάλ'φηξ τονίζει δτι ή
  Γαλλία καί ή Αγγλία άποτε
  λοθν ε'ν άοιάσπαστον σύνο
  λον καί δτι ούδεμΐα πράξις
  ένδιαφέρουσα έξ ϊσου την μίαν
  χώραν καί τα συμφέροντα τής
  ετέρας θά πρσγματοποιήται
  τοθ λοιπού άνευ κοινής συνεν
  νοήσε'-ος.
  —ΑΙ κυριώτεροι των ήμιεπι
  σήμων αγγλικών εφημερίδων
  κρίνουσαι τή/ έν Ισπανία κα
  τάστασιν θεωροϋν ταύ'ην ώς
  μέλλουσαν νά εξελιχθή όμα
  λθς πρός εΐρήνευσ.ν μετά τή
  αναγνώρισιν τής έθνικη*ς κυ
  βερνήσεω; υπό τε τής Αγγλ!
  άς καί ΓσλλΙας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 25 Φεβρου< ρΐου (τηλεγραφικώς).—Οί ήαι πίσηαοι γερμανικοί κύκλοι κρ νούν ικανοποιητικάς τό άπ τέλεσμα τής προχθεσινής συζ τήσεως έν τή γαλλική βουλ διά την αναγνώρισιν τής έθν νής ΊσττανΙας καθ" ήν ή κ βέρνησις Ν αλαντιέ έλαβε σ μαντικήν πλειοψηφίαν (ύπέ τάς 60 ψήφους) Εκλήθησαν πρός κατάταξιν οί κληρωτοι της ξηρας κλάσεως 1939 Τό δπουργεΐον των Στρατιωτι¬ κών έχοινοποίησε πρός απάσας τάς ξημοσίας αρχάς έξχιρετικώς έπείγουσαν εγκύκλιον διά τής ό- ποίας καλοθνται πρός κατάταξιν οί στρατεύσιμοι οί ανήκοντες είς την χλάσιν 1939 ήτοι οί γεννη¬ θέντες τό 1918. Άπαντες ούτοι κατανέμονται είς δύο σειράς έξ ών ή μέν πρώ- τη σειρά καλείται άπό τής 27— 29 Μαρτίου, ή δέ δευτέρα άπό τής 18—20 'Οκτωβρίου έ. Ι. Καλοθνται ωσαύτως οί έν άνα βολη' λόγφ σπουδων διατελούντες άαχέτως κλάσεως ών ή άναβίλή έληξε την 31ην Δεκεμβριού 1938, οί έν άναβολη' λόγφ άναστήμχτος παροδική"ς άνικανότητος διατΕ λοθντες, ϊντες εγγεγραμμένοι είς τί μητρωα αρρενων υπό έ1 τος 1917 ή καί παλα'όχερ* ών ή άνα βολή Ιληξε την 30ήν'1ουνί&υ 1938, οί έν άναβολ^ λόγφ δπηρετοθν· τος άδελφοθ διατελούντες άσχέ· ως κλάσεως ώ/ ή άνοιβολή έλη· ξε μέχρι τής 31ης Δεκεμβριού 1938 χαΐ οί οΊτωσδήποτε άποχτή οαντεζ την ελληνικήν ιθαγένειαν έντός τοθ ίϊοιις 1937 μίτα ιήν|κοΟ. διχοτήτων πεζιχοθ, &γειονομιχ5θ φχρμαχευτιχοΰ, αύτοκινή-(θ', Επ· πΐχοθ, κτηνιατριχο3 καΐ μηχανι συμπλήρωσιν τοθ 21ου Ιΐίυ; τής Ι ήλικΐας των καί έφόσον δέν συνε πλήρωίαν τα 35ον τοιοθχον. Οί στρατεύσ.μοι Κρή:ης κατα νέμονται ώς εξής: Είς την »' σειράν θά προσέλ¬ θουν οί οπλίται πεζικ&Ο Ρεθύ μνης έξ δλης δέ τής Κρήτης, οί τοθ όρειδατικοίϊ πυροβολιχοθ, τοθ πε5ινοθ, τοθ βαρέως, οί τοθ άντιαεροτιορικοθ, οί τοθ Ιγίκηιο πυροβολιχοθ, οί τοθ μηχανιχοθ (σχαπανεΐς, τηλεγραφηταί, σιϊηρο δρόμων, γεφυροποιοί), οί τής ι ^ί μηχανικοθ, οί τοΰ ίιτ,πικοθ, οί τοθ μηχανοκινήΐου ίΐΐτΐικοθ, οί των αδτοκινήτων καί οί νοσο· κόμοι. Είς την α' σειράν δπήχθησχν έπίσης οί δποψήφιοι ίφεδροι άξι ωματικοί έξ 8λτ]ς τής Κρήτης εί Είς την δευτέραν σειράν ήΐο: 18-20 ·Ο<ϊωβρ£ου, θά προ οί κληΐχοτοΐ τοθ πεζιχο Χανίων, Ηρακλείου χαΐ Ατσηθ ου καί οί ύταχθέντες είς την πυ ροβίλαρχίχν σημάνσεω; έξ δλη τής Κρήτης, β λ προσέλθουν επί σης οί ΰΐτοψή-ρίοι Ιφε5ροι άξιω ματίκοΐ έ< Κρήτης άπχσ&ν τώ είοικοιή-ιον τ&0 ΙΙυροβίλικοΟ. "Άπαντες οί ανωτέρω χαλοΰμ νοι στρατεύσιμοι οφείλουσι νά πά ρουσιασθωσιν Ιντδς τής τασσομ νη; προθεσμί*ς είς την μονάδ* -1 σχολήν ήπς εχβι γράφη είς τα δ πό των περιοδευόντων Στρατιω τιχων ΣΛμβίυλίων χορηγηθέντα αύτοι; σημειώμοιτα, άλλως θά λι γισθοΟ>ι άνυπίταχτοι καί θά ύκι
  χωιι τάς δπό τοθ νόμου προβλι
  πομένας προσθέτους υπηρεσίας.
  ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ
  ΤΟΥΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ό διευθυντής τοθ ΤαμεΙου
  Ηρακλείου εξέδωκε πρόσκλη
  σιν πρόςτούΓ.οφειλέτσς τοΟΔη
  μοσίου έξ ά μέσω ν φόρων των
  παλαιών οΐκονομικών έτών μέ
  χρι καί τής χρήσεως1936—37 δ
  πωςμέχρι τής 10 ΜαρτΙου 1939
  προσέλθωσι καί κατοβάλωσι
  τήνπρώιην δόσιν έκ τοϋ ουνό
  λουτών παρ* αυτών όφειλομέ
  νωνκαταθέτοντες κσί σχετικήν
  αίτησιν διακανονισμοϋ αυτών
  είς6 μηνιαΐας δόσεις συμφώνως
  τή σχετική διαταγή τής Γενικής
  Δ)σεως Δημοσίου ΛογιστικοΟ.
  Παρερχομένης άπράκτουτήςχο
  ρηγηθείσης προθεσμίας καί των
  παρεχομένων αυτοίς εύεργετη
  μάτων θά έκπλειστηριαοθή ή
  άκΐνητος περιουσία αυτών ά
  νευ, ώς τονίζεται,έξαιρέσεων.
  ΟΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ
  ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙλ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
  Δι' αποφάσεως τοθ 'Επο
  π^ίικοθ Συμβουλίου Άγροφυ
  ιακί|ς "Ηρακλείου ενεκρίθη ή
  ρρήγησις είς την οΐκογένει
  αν τοθ φονευθέντος έν τη έ
  τελέσει των καθηκοντων τού
  αγροφύλακος Ιωάν. Άλατζά
  δραχ. 35 000. Έπίσης ένεκρΐ
  θη ή χορήγησις άνά 7 500
  δραχ. είς τάς οικογενείας
  ων θανόντων έν ύπηρεσία ά
  ροφυλάκων Ι. Βασιλάκη καί
  ΑστρινοΟ Σσρρή.
  ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ
  ΜΑΙΑΝΥΚΤΕΡΕΉ^ΑΦλΡΜΙΚΕΙΑ
  Σήμερον 26ην Φεβρουαρίου θε
  Ιουν διημερίύαη τα φαρμοιχεία
  ωνατ Κανακάκη, <&εοδ. ©ϊθίω ρίδη Χ«ί θεοδ Γϊωργιάδη ©« Ιιουν δέ όιανυκτΓριύση τα φαρ- ακεΐα Χριστ. Ζουράρη καί Γί ργίου Σφακιανάκη. Αυριον 27ην βρουοτρίου βά διανυκτβρβύ ουν τα φαρμακβϊα Γεωργ Μκ ώαριωτάκη χ«ί ©«οί. @ϊθδ»ρ(δη. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ Εδημοσιεύθη απόφασις τού κ. ύπουργοϋ τής Γεωργίας διά τής οποίας ίδρύονται καθ' δλην την χώραν κυνηγετικαί περιοχσί διά την προστασίαν των θηραμάτων. ΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤ1Κ0Ν ΑΠΟΦλΣΕΟΝ Είς απάντησιν ρωτήματος περί σχετικοθ έ τοθ άν τα δργανα τής αγροτικάς άσφα λείας δικαιοϋνται άμοιβής διά την εκτέλεσιν ποινικων άπο φάσεων, τό υπουργείον Έσω τερικων γνωρΐζει 8τι δύναται νά αποδοθή άμοιβή είς τα έπιμελούμενα της εκτελέσεως δργανα Χωροφυλακην ή άγρο τικής ασφαλείας μόνον διά την εκτέλεσιν ένταλμάτων προσωηικί)ς κρατήσεως Τό αντίθετον έφαρμόζεται προ κειμένου ιτερΐ εκτελέσεως κα τα&ικαστικών ποινικ&ν άπο φάσεων δυνάμει των διατάξε ών τοθ άρθρουδΟ τοΰ κώδικος Άγρ. Ασφαλείας,έφ' δσονδέν έκδοθοθν έντάλματα προσωπο κρατήσεως καί έπομένως δέν πρόκειται νά ε(στΐρσχθί) τό 6 ριζόμενον υπό τοθ νόμου πεν τάδραχμον δικαΐωμα εκδόσε¬ ως. ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ' ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Ή Άγροτική Τραπέζα ά πηύθυνεν εγκύκλιον πρός τα ύποκαταστήματα αυτής διάτή; οποίας δίδει ό5ηγ(σς διά την χορήγησιν άμτιελοκαλλιεργητι κων δανείων ώς καί δανείων διά τάς έαρινάς καλλιεργεΐας. ΤΟ ιΛΜΟΥΡΓΕΪΟΤΓΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ "Υπό τής αρμοδίας Έηιτρο ■πής Πιστώσεων τής Άγροτι κης Τραπέζης ενεκρίθη ή χο ρήγησις συμπληρωματικοθ δα νείου έξβΟΟΟΟδροχ. είς τόν έλαιουργικόν Συνεταιρισμόν ΚαστελλΙου Πεδιάδος διά την συμπλήρωσιν τοθ έλσιουργε! ου, υπέρ τοΰ δποίου εΐχε χο ρηγηθήάρχικόν δάνειον 1.50Ό 000 δραχ. ΔΙΑΛΕΞΙΣ Αυριον Δευτέραν 27 τρ, καί ώραν 7 μ. θέλει δώση μ. ό κ. διάλεξιν Βοηαι β μέ θέμα: «Ύγιής νεολαία, ύγιής λαός» μέ φωτεινάς προβολάς, είς τάς αίθούσας τής Γερμανικής Άκαδημίας (οίκΐα Άλικιώτη.) ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩ ΕΠ1ΕΛΗΤΗΡΙ0Υ Κατά την προχθεσινήν συνεδρί «σιν τοϋ ΈμποριχοΟ χαί Βιομη χανιχοθ Έπιμελητηρίου Ήραχλε ου εξελέγη άντιΐΐρόσωπϊς αυτοθ παρά τ^ έχλογιχη^ έπιτροπ^) διε νεργείας χαΐά τόν προσέχη 'Απρί· λιον των έχλογδν πρός ίνάδειξιν νέου Διοιχητικοϋ Συμβουλίου, κ. Στυλ. Κατεχάκης. Έν συνε- χεΓα κατηρτίσθη ή επιτραπή ή τις θά διινεργήση την βιομηχανι κήν απογραφήν των Νομών Ή^ χλείου χαί Λασηθίου Ή έπιτρο πή οθτη άπετελέσθη έκ τδν κ. κ Άντ. "Ανεμογιάννη, Χαρ. Λιαπά κη καί Γεωργ. Φλώρου, μέ άνα πληρωτάς τούς κ. κ. Στυλ. Κα τεχάκην, Ανδρ. Κααιελλάκην καί Ιωάννην Συλλιγάρδον. Τό Συμβούλιον τοθ Έπιμελητηρίί,,υ έξέλεξεν ακολούθως τού; κ. κ Παν. Πρατικάχην ώς ταχτικό/ καί Ανδρ. Κασΐ,ελλάχην ώς άνα πληρωματ;κόν μέλος, ώ; άντιπρο σώτιους αυιοθ παρά τώ Διοικη τιχω Συμβουλίψ τής Νυχτερινής Έμποριχής Σχολής Ηρακλείου. Αναφορικώς μέ τό ζήτηιια τής καταργήσεως των διαπυλίων τε λδν τό Έπιμελητήοιον παρέπεμ ψϊ τούτο είς επιτροπήν άπαρτι σθεΐσαν έ χ των χ. χ. 11 ΙΙραχι- χάκη ώς Προέδρου, Ανδρ. Κα ατελλάχη, Χαρ. Λιαπάχ>ί, Ίλ
  Αιναρδάκη, Άλχ. Μαρή χαί Γ»ωρ
  Φλώρου ώ; μελών.
  ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ
  Άφίχοντβ είς την πόλιν υας
  βί διευθυνταί των έν 'Αγίω Νικβ
  λάω ΰποκαταστημάτων τής Έβνι
  **«Ϊ5 *«1 'Λγροτικής Τρ«π«ςης χ
  κ. Πίτρος Γιοχάλας καί Τάκης
  ΚουρκοντκΗης.
  —Έπίοης άφίχβη καί ό Διβυθυν
  της τοϋ έν Άγίω Νικολάω ύποκα
  Τβιστήμβτβς τής Τρκπέζης Άθη
  ν»ν μ. Στυλ. Παπαδάκης.
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
  Είς τό γήπεδον Χάνδαξ θά
  κ «έλθουν αυριον τόϊτΐόγευμα
  είς ποδοσφαιρικόν άγώνα
  διά τό κύπελίον'Έλλάοος αί
  ποδοσφαιρικαί όμάδες των δρ
  γανώσεων τής 'Εθν. Νεολαί
  ς Ηρακλείου καί Λασηθίου.
  αΙειλητικοσλογοσ
  ΤΩΥ ίΡΧΙΟΠΟΪ ΡΑΪΧ
  ΔίΝ ΠΤ9ΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΑΙ ΑΠΕΙΛΑΙ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
  ΤΙ 0} ίΙΝΗ ΕΙΣ ΗΕΡΙΗίΟΙΙΗ ΗΟΑίΜΟΥ
  ΑΘΙΙΝ %.Ι 2Εί «1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Νυ-κτεριναί πλη«
  ροφορίαι έχ Βιρολίναυ άναφέρου^ ο:ι
  ό κχγκελλάριος Χί^.λερ έξεφώνησι νέ¬
  ον λόγον επί τής διεθναΰς κα·
  στάσεως.
  αΑέν μάς πΐοούν αί απειλαί, ετόνι¬
  σεν ό Γ*ρμανός καγκιλλάριος. "Λν οί
  λαοί όϋηγηθοΰν είς την τρέλλαν τού
  πολέμου ή Γερμανία ουδέποτε Οά συν·
  θηχολογήση».
  Ο ΧΙΤΑΕΡ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ
  ΟΤΙ Η ΗΤΤΑ&ΕΝΒλΕΠΑΝΑΛΗΦΘΗ
  Δ!Α ΤΟ ΓΕΡΜΑΝ1Κ9Ν ΚΡΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »Ε5 Φί.βηουαρίου (τού
  άνΐαποκριτού μας).— Είς τόν τελευ·
  ταϊον λόγον τού ό καγκελλάριος Χί·
  χλερ ίσχυρίσθη ότι εάν έ^ραγή παγχό·
  σμιος πόλεμος, τό 1918 δέν Θά ε¬
  παναληφθή διά τό γερμανικόν κράτος.
  '4ΕΙ Γερμανία, ώς αφήκε νά εννοηθή ό
  Χίτλερ, αυτήν την φοράν θά άγωνι·
  βθή διά την τελικήν νίκην.
  ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ
  ΡΜΐΊΕΛΣ
  ΙΤ.
  ΑΘΗΝΑΙ 25 «Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τα έκ ' Βε«
  ρολίνου τηλεγραφήματ* ό άρχηγός τής
  προπαγάνδας τοΰ Ράϊχ- δόκτωρ Γκαΐμ-
  πελς είς άρθρον αυτού δημοσιεύομεν
  νόν σήμερον, έπιτίθεται εναντίον των
  ηαοκραΐΐών. Ό κ. Γκαίμπελς έπικρί
  νει «την φιλοηόλεμον έξαψιν», ώς την
  όνομάζει, των δημοκρατιών, ή όποία
  δέν είνε δυνατόν παρά νά ύποχινή τόν
  πόλεμον καί νά καθιστόί αυτόν πιθανόν.
  ΔΙΟΡΙΖίΤΑΙ ΓΑΑΑΟΣ
  ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝ ΕΙΣ
  Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ε» Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται
  έκ Παρισίων ότι ό κ. Πεϊροτόν (;) Ο*
  διορισθή πρεσβευτή; τής Γαλλίας είς
  την εθνικήν Ισπανίαν.
  ΟΙΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙΣΥΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΙΝ ΤΟΥΠΟΛΕΜΟ Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Φιβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— »*3κ Μαδρίτης αγ
  γέλλεται ότι οί άρχηγοί των κυβερνή¬
  τι «ών συνεχίζουν τάς συσκέψιις αυτών
  έκ»ί έν σχέσει μέ την εξακολούθησιν
  τού πολέμου εναντίον των έθνικών.
  ΧΟΕΣ ΕΦΟΑΣΕΝ ΕΙΣ ΒΑΡΕΙΑΝ
  Ο ΙΤΙλΙΣ ΥίίΥΡίίΣ ΤΟΠ ΕΙΟΤΕΡΙΧΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 4»εβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ
  Βαρσοβίας ότι σήμερον ανεμένετο έ«εί
  ό 'Ιταλός ύπουργός των Εξωτερικών
  κόμηςΤσιάνο. Ό κ. Τσιάνο θά γίνη δε·
  κτός επισήμως, θά αυναντηθή δέ έντός
  τής ήυλέρας μετά τού Πολωνού υπο.»ρ·
  γοΰ των Εξωτερικών χ. Μπέκ.
  ΣΗΜΕΙΟΥΤΑΙ ΕΑΑΦΡΑ ΑΝΟΔΟΣ
  ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΐη ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2£ί <1>»6ρουαρίου (τού
  άνταπονριτού μας).— Κατ' άνακοινώ-
  εις τής Μετεωρολογεκής υπηρεσίας βη·
  μειοΰται έλαφρά άνοδος των Θερμοκρ», ■
  ιών. _

  V