96971

Αριθμός τεύχους

5102

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

28/2/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμεριχής
  ίτησία 8ολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  28
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  Ι ΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ~~ ΟΔΟΙ: ΜΙΝΩΙΑΥΙΌν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΓΟΣ 84ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5102
  ΥΠΕΥ8ΥΜ0Σ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Μέ έχδηλώσεις άγνοΰ,
  παλμώδους έθνικβΰ ένθουσι-
  ασμοΰ ύπεδέχθη προχθές ή
  πρωτεύουσα τόν Πρωθυπουρ ·
  γόν κ. Μεταξάν έπανελ-
  θόντα έκ Βουκουρεστίου δ-
  που έξεπροσώπησε την χώ¬
  ραν είς την Βαλκανικήν
  Συνδιάσκεψιν. Ό λαό; εξε¬
  δήλωσε διά τοδ τρόπου αύ
  τού την εμπιστοσύνην τού
  πρός τόν Κυβερνήτην διά τό
  συντελούμενον ύπ' αύτοΰ έρ
  γον. Καί έπεδοκίμασε, έπε-
  κύρωσε την πολιτικήν την
  οποίαν άκολου9εΐ. Καί περι
  έβαλε μέ την δύναμίν τού—
  μέ την λαϊκήν ίσχύν—τάς
  άποφάσεις τάς οποίας έλαβεν
  ή έφετεινή τακτική έτησία
  σύνοδος τοΰ Συμβουλίου
  τής Βαλκανιχής Συνεννο¬
  ήσεως. Δότι κυρίως αύτός υ¬
  πήρξεν ό χαρακτήρ τοΰ αυ·
  ναγερμοΰ των Αθηνών. Μί«
  πκλλαΐκή εκδήλωσις πίστε¬
  ως καί άφοσιώσεως πρός τό
  ίδεώδες τοΰ Βαλκανικοϋ Συμ
  φώνου. Καί μί* άκόμη έπι-
  δοκιμασία τής Έλληνοτουρ
  κικής συνεργασίας καί συμ¬
  μαχίας, Ιδιαιτέρως Διότι μα-
  ζί μέ τόν "Ελληνα πρωθυ
  πουργόν, άφίχθη είς Αθή¬
  νας καί ό Τοϋρκος ύπουργός
  των Εξωτερικών χ. Σουκρή
  Σαράτσογλου. Αί έπευφη-
  μίαι πρός τόν διακεκριμέ¬
  νον διπλωμάτην καί έκπρό-
  σνπον τής φίλης καί συμ-
  μάχου γείτονος Δημοκρα¬
  τίας,ήσαν απόδειξις τοΰ πόσον
  βαθέως αίοθάνεται έ Έλληνι-
  κός λαός την φιλίαν πρός
  τό τουρκικόν έθνος καί πό¬
  σον έπιδοκιμάζει την πολι
  τικήν τής βτενής μέ αύτό
  συνεργασίας είς βλα τα πε-
  δία.
  Είς τό Κιλκίς καί είς την
  θεσσαλονίκην, ό πρωθυπουρ
  γός κ Μεταξάς, ετόνισε τα
  άγαθά τής συνεργασίαν των
  Βαλκανίων. Διεκήρυξε την
  αφοσίωσιν των τεσσάρων κρα
  των είς τό ίδεώδες τής είρή-
  νης κ«ί ύπεγράμμισε την στα
  θεράν απόφασιν των νά ά-
  ποκρούσουν οιανδήποτε άαει
  λήν πολεμικής περιπετείας
  καί νά ύπερασπίσουν τό εδά
  φικόν καθεστώς τής Χερσο-|
  νήσου όπως τό διεμόρφωσαν
  οί ποταμοί των αίμάτων καί
  των θυσιών. Ή Βαλκχνιχή
  Συνεννόησις, είπεν, είνε υ¬
  πέρ ποτε ή άλλοτε ίσχυρά.
  Αποτελεί όργανον είρήνης
  τοΰ όποίου ή ίσχύς βυνεχώς
  αύξάνει. Τα τέσσαρα κράτη
  συνεργάζονται στενώς καί θά
  συνεχίσουν έν πλήρει έμπι-
  στοσύνη καί άμοιβαιότητι
  την πολιτικήν των. Ο» δε-
  χθοΰν δέ καί τα άλλα Βαλ
  κάνια είς τόν συνασπισμόν
  των, έφόσον θά δεχθοΰν καί
  θά πιστεύβουν τάς αρχάς καί
  τάς είρηνικάς έπιδιώξεις τοΰ
  συνασπισμοΰ. Είς άλλην δέ
  περικοπήν τοΰ λόγου τού ό
  κ. Μεταξάς εξήρεν ιδιαιτέ¬
  ρως την ελληνοτουρκικήν
  συμμαχίαν καί τα άγαθά ά
  ποτελέσματά της δι' άμφότε
  ρα τα εθνη. Καί οί λόγοι αύ
  τοί έξεδήλωναν καί διηρμή-
  νευκν τό πανελλήνιον αΐ-
  σθημα. Διότι ολόκληρον τό
  ελληνικόν έθνος έμφορεΐται
  άπό την ιδέαν τής είρήνης
  καί πιστεύει απολύτως είς την
  πολιτικήν τής συνεργασίαν
  καί .τής άμοιβαιότητος μέ ο-
  λου; τούς γειτονικούς λαούς.
  Καί διότι ή φιλία μέ ολους
  τούς Βαλχανίους καί ή συμ
  μαχία μέ την Τουρκίαν άπο
  τελεΐ την βάσιν τής εξωτε-
  ρικής πολιτικάς τού έλληνι-
  κου έθνους. Αίσθάνεται δέ
  πραγματικήν ευτυχίαν ό έλ-
  ληνιχός λαός όταν βλέπη νά
  σφίγγωνται έτι περισσότερον
  οί δεσμοί πού τόν ένώνουν
  μέ τα άλλα ομορα φίλα έ
  θνη. Διότι τότε αίσθάνεται
  περισσότερον άσφχλη τόν έ
  αυτόν του^διότι τότε πιστεύει
  ότι ευρίσκεται έγγύτερονπρός
  τόν σκοπόν τού, πρός την
  πραγμάτωσιν των ώραίων
  άνθρωπιστικών ίδανικών τού,
  ίδννικών πού συνίστανται
  είς την ειρήνην καί την ά
  δέλφωσιν των λαών, είς την
  δημιουργίαν ενός άληθινοΰ,
  άνωτέρου άνθρωπισμοΰ.
  Άπό τής απόψεως δέ αυ¬
  τής ακριβώς ή προχθεσινή ύ
  ποδοχή την οποίαν έπεφύ·
  λαξεν ό λαός της πρωτευού
  σης είς τέ ν πρωθυπουργόν
  κ. Μεταξάν καί είς τόν Τοΰρ
  χον υπουργόν των 'Εξωτερι
  κων κ. Σαράτσογλου είχεν
  εντελώς Ιδιαιτέραν σημασίαν.
  Εξεδήλωνε τα αίαθήματα
  χαί την απόφασιν τοΰ εθνους
  νά μείνη πιστόν είς την πό
  λιτικήν τής είρήνης, εί; την
  πολιτικήν τής βαλκανιχής
  συνεννοήσεως καί τής ελλη¬
  νοτουρκικήν; συμμαχίας.
  ΑΣ ΣΤΡΛΦΟΜΕΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΗΝ
  ΜΕ ΠΙΣΤΙΝ ΚΑΙ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΝ
  , ξη δλην την δημιουργικήν
  δραστηριότητά τού, δλην την
  αφάνταστον ίφευρετικότητά
  τού.
  ΆντΙ ν" αναζητούμεν είς
  μακρυνάς χώρας καί είς περι¬
  πετείας τάς πηγάς τής ζωής
  πρέπει νά σκύψωμεν είς την
  Ιδικήν μας γήν. Νά την έκ-
  μεταλλευθώμεν έντατικά. Νά
  την άναμοχλεύσωμεν. Νά την
  γονιμοποιήσωμεν μέ τόν μό
  χθον καΐ τόν ίδρώτά μας. Νά
  την καλύψωμεν μέ δένδρΐ
  καί μέ φυτά. Νά άφαιρέσω-
  μεν δλον τόν όρυκτόν πλοΰ
  τον πού περικλεΐει είς τα στέρ
  νά της καί ολους τούς καρ
  πούς τούς όποΐους τρέφει είς
  τα σπλάγχνα της. Νά όργα
  νώσωμεν δλους τούς κλά-
  δούς τής παραγωγής. Νά χρη
  σιμοποιήσωμεν δλα τα δεδο
  μενά τής πείρας καί τής επι-]
  στήμης. Νά κάμωμεν δηλαδή
  καί ημείς δ,τικάμνουν καί δλοι
  οί άλλοι προηγμένοι λαοΐ τής
  γής. Νά συγχρονΐσωμεν τάς
  κσλλιεργείσς καί την παραγω
  γήν μας. εγπάρχουν άλλωστε
  άκόμη έκτάσεις μεγάλαι χέρ
  σαι καί άνεκμετάλλευτοι. Ύ-
  πάρχουν έκτάσεις άπέραντοι
  πού καλύπτονται άπό στάσι-
  μα νερά, άπό τέλματα καί
  έ"λη. Ύπάρχουν έκτάσεις πού
  καλλιεργοθνται κατά τρόπον
  πρωτόγονον, μέ τό πανάρχαι¬
  ον άλέτρι τοθ Ήσιόδου. Ύ¬
  πάρχουν βουνοπλαγιές καί
  λαγκάδια βπου δέν είνε βέ
  βαια δυνατόν νά καλλιεργη
  θοθν δημητριακά, καπνά ή
  άμπέλια είνε ομος δυνατόν
  νά φυτευθοθν καί νά εύδοκι
  μήσουν δένδρσ, άμυγδαλιές,
  κσστανιές, φυστικές, χαρουπι
  ές, εληές, καρυδιές, έσπεριδο
  ειδή καί τόσα άλλα άκόμη,
  πού άποδίδουν πλούσια είσο
  δήματα. Ύπάρχουν έπΐσης τα
  περιθώοια άναπτύξεως τήςκτη
  νοτροφΐας, τής μελισσοκομίσς,
  τής πτηνοτροφΐας, τής σηρο
  τροφίας, τής εκμεταλλεύσεως
  των άρωματικων φυτών διά
  την παραγωγήν αΐθερΐων έ-
  λαΐων, τής ένισχύσεως τής βι
  ομηχανΐας καί Ιδίως τής άγρο
  τικής τοιαύτης, όπως έπΐσης
  ύπάρχουν αί δυνατότητες όρ
  γανώσεως καί συστηματοποιή
  σεως τής άλιεΐας κατά τρό
  πον πού νά έξασφαλίζη την
  αύτάρκειαν τουλάχιστον τής
  χώρας. Όπως έπΐσης ύπάρ
  χούν αί δυνατότητες ν' αύξή
  σωμεν τεραστΐως τό τουριστι
  <όν μας έσοδον. Διότι έχουεν τα ύπέροχα μνημεΐα τού άρ χαΐου πολιτισμοθ πλαισιωμέ να μέ τό απαράμιλλον κάλ¬ λος τής έλληνικής φύσεως. Ό πως έχωμεν έπ(σης τόσας ία ματικας πηγάς, τόσα γραφικά άκρογιάλια, τόσα θαυμασία τοπία,δπου εΐμπορεΐ κάλλιστα νά δημιουργηθοθν λουτροπό λεις καί θέρετρα πού νά προ σελκύουν χιλιάδας χιλιάδων κόσμου άπό πάσης γωνΐας τής γής. Ή "Ελλάς, είπομεν, δέν εί¬ νε πλουσΐα χώρα. Δέν είναι "Ομιλών πρό ημερών είς Θεσσαλονίκην ό πρωθυπουρ γός κ. Μεταξάς καθώρισε σαφώς την παραγωγικήν πό λαϊκήν τής κυβερνήσεως καί τα καθήκοντα τοθ λαοθ. «Πρέπει νά κατακτήσωμεν την γή* μας Εως τα Ιγκατά της, είπεν. Ή γί] αυτή είναι ό έρως μας καί 6 σταύρος μας. Καί ή πρέπει νά ζήσω μέν είς την γήν αυτήν καί άπό την γήν αυτήν, ή -ρέ πει ν' αποθάνωμεν». Καί πράγ ματι Ιτσι είναι. 'Η Ελλάς σΐηρίζεται είς την άγροτικήν της οΐκονομίαν. Είς την γεωρ γίαν κυρίως αποβλέπει. Καί από αυτήν άναμένει τα πάν τα σχεδόν. 'Η βιομηχανία της είναι μικρά. ,'Η άλιεία είναι άσήμαντος. Καί μόνον ή ναυτιλία της άποφέρει σημαντικά κάιτως Ι οοδα. Άπομένει λοιπόν ή γί). Καί αυτή δέν είναι πλουσΐα καί γόνιμος βττως είς άλλα μέρη τοθ κόσμου. Διότι τό μέγιστον μέρος ττ>ς εκτάσεως
  ΐΐναι πετρώδες, αύχμηρόν, ά
  ι κατάλληλον διά καλλιεργεΐας
  δημητρισκών ή' άλλων ε (δών,
  πλήν των δένδρων, τ) τής
  κτηνοτροφίας. Έξ άλλου, ό
  πληθυσμός μας, ώς παρετή
  ρησε καί ό κ. πρωθυπουργός
  αύξάνει συνεχβς, ένώ ή με
  τανάστευσις άνεκόπη τελεΐ
  ως διότι ούδεμία χώρα δέχε
  ται πλέον ξένους. Γεννάται
  ούτω όξΰ δημογραφικόν πρό
  βλημσ, τοθ όποίου την λύσιν
  έν τούτοις οφείλομεν νά ά
  ναζητήσωμεν έντός των όρ!
  ών τής έπικρατεΐας. Διότι ή
  Ελλάς οϋιε σκέπτεται βεβαία
  άλλ' οθτε καί είναι δυνατόν
  νά άποβλέψη είς άποικίσς
  καί είς δημιουργίαν άποικια
  κης αύτοκρατορΐας. ΟΙ Έλ
  ληνες λοιπόν πρέπει νά τό
  πάρουν απόφασιν δτι θά ζή
  σουν πλέον είς την χώραν
  των καί άπό την γήν των. Τό
  πνεθμα τοθ Όδυσσέως δέν
  ευρίσκει πλέον ΐλευθέρους
  καί άνοικτούς τούς ορίζον¬
  τος. Τό ίκλεισαν εντός των
  ελληνικήν όριζόντωτν. Καί έν
  τος αύχαν πρέπει ν' άναπτύ
  δμως καί πτωχή όσον ένομί
  ζετο. Αναμφισβητήτως έ'χει
  την δυνατότητα νά διαθρέψΓ)
  τα τέκνα της εάν καλλιεργη
  θή μέ σύστηιια καί επιμονήν,
  εάν συγχρον(στ) την παραγω
  γήν της, εάν όργανώση την οί
  κονομίαν της καί έκμεταλλευ
  θή δλους τούς πόρους της, δ
  λας τάς πηγάς της. Ή κυβέρ
  νησίς κάμνει εύτυχώς, δ,τι εί
  νέ δυνατόν πρός τουτο. Ό λα
  ός φΐλεργος, δσον καί προο
  δευτικός, εύφυής καί έφευρε
  τικός, έργάζεται έπΐσης μέ
  ζήλον. Μέ την ενίσχυσιν λοι
  πό ν καί τής Άγροτικής Τραπέ
  ζης καθώς καί δλων των άλ
  λων πιστωτικών όργανισμών
  καί τοθ (διωτικοθ έν γένρι κε
  φαλαΐου πού πρέπει νά κινη
  θή καί νά διατεθή άφειδώς
  είς παραγωγικά έργα, θά κα
  τορθωθπ ασφαλώς νά λυθή
  τό πρόβλημα τής αύταρκείας
  τής χώρας όπότε αυτομάτως
  θά λυθή καί τό δημογραφικόν
  πρόβλημα.
  Πεταχτά
  σημειώματα
  Μηνύματα
  Λάμπουν άκόμα μ' άσττιλη
  λευκήν άγνότητα τα χιόνΐτ
  στίς ψηλ£ς κορφές. Βουβά
  καί κουρνιασμένα μένουν τ:
  άηδόνια καί τ' άλλα πουλιά
  μέσα στά βάτα, στίς άκροπο
  ταμιές. Τόν ϋπνο τής νάρκης
  συνεχίζουν μέσα στή γή τα
  έρπετά. Τα χελιδόνια δέν
  μας ή"λθαν. Οΰτεκαί οί κρωγ
  μοί των γερανών άκούσθηκαν.
  Λουλούδια μέ τρελλοΰς χρω
  ματισμούς δέν έστιξαν καί
  δέν ίδιακόσμησαν άκόμη τό
  -ρ4σινο βελοθδο τής χλωρσ
  σι&ς πού άπλώθηκε στή γή
  Κι' άΐτό τούς άπογυμνωμένους
  κλάδους των δένδρων στά
  ζουν άκόμη ώσάν άναλυτό
  άσήμι καί λάμπουν μέσα στό
  φώς τοθ ηλίου πού πασχίζει
  νά διαλύση τα χειμωνιάτικα
  γκρίζα πέπλα πού άπλώθη
  καν στόν ούρανό, οί στάλες
  τής βροχής. Κανένα δργιο
  φωτός χρωμάτων, καί με
  λωδιών.' Κι' αυτή ή τόλμη
  τής άμυγδαλιδς πούέπεριφρό-
  νησε τα πένθη τοθ χειμωνα
  κι' έντύθηκε τούς νυμφικούς
  της πέπλους, γιά νά δεχθή
  πρώτη τίς περιπτύξεις καί
  τίς θωπεΐες τοθ έρωτα, θεώ
  οήθη<ε ώς παραφροσύνη. Κι' Ιγινε στόχος κοινάς. Τέτοια ύπήοξεν άλλωστε πάντοτε ή μοΐρα των πρωτοπόρων. Ά νΐκανοι οί πολλοί ν' άττο- σπασθοϋν άπ' τό παρόν καί νά όραματισθοϋν τό μέλλο ν, έθεωροϋσαν πάντα ώς κα- κοποιούς ή ώς διεφθαρμένους ή ώς παράφρονας τούς πρω τοπόρους. Τρελλή άποκάλε- σαν λοιπόν καίτήνάμυγδαλιά. Ένώ εδημιούργησαν τόσους θρύλους γιά τό χρυσάνθεμο. Είνε βλέπετε, αύτό, τό τελευ ΟΙ φυλακισμένοι. Ή έκκλησις την οποίαν ά πηύθυνεν ό Δήμαρχος κ. Γεωρ γιάδης πρός παροχήν ένισχύ σεως είς τούς κρατουμένους είς τάς φυλακάς καί είς τούς άποφυλακιζομένους, πιστεύο μέν δτι θά Εχη βαθυτάτην α¬ πήχησιν είς τάς ψυχάς των φιλανθρώπων. Είνε μΐα φωνή άνθρωπισμοθ πού θ' ακουσθή ασφαλώς καί θά έχη εύχάρι στα άποτελέσματα. Άλλωστε ή κοινωνΐα μας διεκρίθη πάν¬ τοτε διά τα φιλάνθρωπα καί άλτρουϊστικά αίσθήματά της. Καί δέν θά ύστερήση ασφα¬ λώς καί είς την προκειμένην περίπτωσιν. Ή ενίσχυσις των κρατουμένων είς τάς φυλα¬ κάς, ή περίθαλψις καί προ στασΐα των έξερχομένων άπό αύτάς, αποτελεί την ώραιοτέ ραν εκδήλωσιν άνθρωπισμοθ. *** Ή Ζάκρος. Φιλοπρόοδος ή ώραία κωμό πόλις τής Σητείας Ζάκρος, πρωτοστατεΐ είς ολα. Πρό καιροθ οί κάτοικοί τη; άπεφά σισαν νά εκμεταλλευθούν τάς ύδαΐοπτώσεις των περιφήμων πηγών της διά νά ίδρύσουν συνεταιριστικόν ελαιουργείον καί αλευρόμυλον καί νά ήλεκ ^__<"»_<^~»_»~» "~»_(Γ»ΓΛ_<~»_^"^νν>
  ταΐο λουλοθδι. Είνε δ βρα
  δυπορών. Είνε τό τελευταΐο
  όχυρό τού συντηρητισμοθ. Εί
  νέ ή τελευταία έλπίδα τοθ κό
  σμου πού φεύγει πιά, πού χά
  νει τό έδαφος κάτω άπό τα
  πόδια τού. Ή πάλλευκη ά
  μυγδαλιά κσί ή πυρόχρωμη πά
  παροθνα είνε ή τρελλή πρω
  τοπορεία. Άλλ' είνε καίή ζωή.
  "Ας είνε δλα τάλλα νεκρωμέ
  να. Άς μή σιταθΐζουν τούς
  αίθέρες χελιδόνια. Άς μην
  ύψώνονται χαρούμενοι κελαϊ
  δισμοί των άηδονιών στούς
  κάμπους καί τίς ρεμματιές.
  Κι' άς μένουν άκόμη οί πά
  γοι τοθ χιονια στά κορφοβού
  νια. Μέ τόν πρώτο νοτιά πού
  έφύσηξεν έζεσταθήκαν οί καρ
  διές κι' εσκασε σάν μπουμ
  ποθκι μέσα σέ θερμοκήπιο
  τό λουλοθδι τής άγάπης καί
  τοθ έρωτα.
  ΟΙ χυμοίτής ζωής έκυκλοφό
  ρησαν πάλι μ' όρμή στά σώμα
  τα, ώσάν την λάβα στόν κρα
  τήρα ήφαιστεΐου. Γής καί άν
  θρωποι αίσθάνθηκαν τα ρίγη
  πού προηγοθνται άπ' τό ξύπνη
  μα τής φύσεως. Ή μικροθλα
  τής γειτονιάς, μέ τούς ζεστούς
  χυμούς τής ίήβης, μάς έτραγιύ
  δισε χθές αΰτό τό ξύπνημα.
  Καιρο είχαμε ν' άκούσωμε
  την πρωϊνή της ραψωδΐα. Καί
  χθές έγέμισε τόν άέρα μέ
  τούς λαρυγγισμούς της. Έ
  στελνε τόν πρώτο της χαιρετι
  σμό στήν άνοιξι πού έρχεται
  άγκαλιασμένη μέ τόν έρωτα...
  Μ —
  |τροφωτ(σουν ',τήν κωμόπολιν.
  Τώρα ή κοινότης απεφάσισε
  νά διαθέση όλόκληρο τόγ
  προϋπολογισμόν της καί τή»
  προσωπικήν εργασίαν των κα·
  τοΐκων της διά την διάνοιξιν
  αμαξιτής όδοϋ πρός Παλαιά
  καστρον καί εκείθεν είς Λιμέ
  να Σητείας. Ή ΝομαρχΙα Λα
  σηθΐου υπεσχέθη την αποστο¬
  λήν μηχανικοθ πρός χάραξιν
  τής όδοθ. 'Ελπίζεται λοιπόν
  δτι αί εργασίαι θ' άρχΐσουν
  συντόμως. Ή Ζάκρος δημι-
  ουργεϊ έτσι την πρόοδον καί
  τόν πολιτισμόν της.
  Οί άνροφύλακες.
  Όρθοτάτη ή απόφασις τοθ
  'ΕποπτικοΟ Συμβουλίου Ά-
  γροφυλακής περί διανομής χρη
  ματικοθ" βοηθήματος είς τάς
  οικογενείας των άγοοφυλάκων
  πού εφονεύθησαν ή απέθανον
  έν τρ έκτελέσει τής ύπηοεσΐας
  των. Καί συντελεστική είς την
  ανάπτυξιν τοθ ζήλου των όρ·
  γάνων τής αγροφύλακος πρός
  καλύτερον εκτέλεσιν τοθ καθή
  κοντός των. Δέν θά ήτο δμως
  δραγε δυνατόν, τώρα όπότε
  άναδιωργανώθη τό σώμα τής
  αγροφύλακος νά ληφθήγενικω
  τέρα μέριμναδιάτήν έξασφάλι
  σιν διά νόμου συντάξεως ή
  άλλης χορηγίσς είς τούς γη-
  ράσκοντας ή τούς άσθενοθν-
  τας καί καθισταμένους άνικά
  νους συνεπεία υπηρεσίας καί
  είς τάς οικογενείας των έν
  ύπηρεσΐα φονευομένων ή άπο·
  θνησκόντων; Ασφαλώς δέν θά
  ήτο δύσκολον. Καί πιστεύο
  μέν 8τι θά μελετηθή τό ζή-
  τημα.
  **♦
  Ή μελισσοκομΐα.
  Αί κυψέλαι άμερικανικοθ
  συστήματος τάς οποίας έπρο
  μηθεύθη ή Άγροτική Τραπέζα
  έγιναν άνάρπαστοι δπως άνα
  φέρει σχετική ανακοίνωσις.
  Είς δλην την Έλλάδα παρε¬
  τηρήθη ζωηροτάτη ζήτησις. Ή
  μελισσοκομΐα άρχΐζει νά γενι
  κεύεται έκ νέου καί τό πράγμα
  είνε ευχάριστον. Είς την Κρή¬
  την έν τούτοις, ή μελισσοκο-
  μ(α εΐχε παραμεληθή εντελώς
  κατά τα τελευταία έτη. Καί
  είνε άνάγκη νά ενισχυθή καί
  νά γενικευθή. Είνε μΐα έπιχεί.
  ρήσις όλιγοδάπανος καί έξαι
  ρετικά άποδοτική την οποίαν
  εΐμποροθν νά όργανώσουν 6-
  λοι οί αγρόται μας. Ή τροφή
  των μελισσών, ύπάρχει εύ(υ·
  χώς άφθονος, ώς εύλογία θεοθ
  είς τόν τόπον μας. Τα έσΐτερι
  δοειδή καί τα άλλα δένδρα μέ
  την πλουσίαν άνθοφορΐαν κα¬
  θώς καί τα άρωματικά φυτά
  καλύπτουν δλην την γήν μας.
  Νά οργανωθή λοιπόν καί νά
  συστηματοποιηθί) ή μελισσο
  κομία.
  ^^^^^Λ^1
  Ό σατανάς καλάγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ
  μπήχε μέσα είς τό δωμάτιον τοθ
  αρρώστου.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι.'
  22ον
  ΤπΙ τρ 6άοει νέον στοιχείον.
  —Μιγαλιιοτ,άτη, άρνοθμαι νά
  φύγω.
  Ή φωνή τής αϋτοχρατείρας χά
  τίστη τρομερά, άπειλητιχή:
  —Τί εΐπατε; ηρώτησε μέ 6ρα
  δεϊαν φωνήν, προχωροθσα πλησιέ
  στερον πρός αυτόν.
  Ό Ρεμεζώφ ύπεχλίθη προ τής
  τσαρίνας. "Επΐιτα στριφόμενος
  πρός την νοσοχόμον, είπε:
  —Πηγαίνετε π£σω είς τόν Έρυ
  θρόν Σταύρον.
  Έκύΐταξϊ πάλιν την αύτοκρά
  τειραν. Μέ παγωμένον σίδασμόν,
  ί«τύπησί τα τακούνια καί έστάθη
  είς προσοχήν.
  —Μεγαλειοτάτη, δ θεράπων ία
  τρος τής αύτοθ αύτοκρατορικής
  ύψηλότητος παρακαλεΐ την ίιμετί
  ραν αύτοκρατθρικήν μεγαλειότητα
  δπως τον απαλλάξη των καθήκον
  των τού.
  —Ή αίτησις σας ιίνβ άπβδεκτή
  είπεν ή αύτοκράτειρα μέ άδιάφο
  ρον Οφος. Καθώ; 6 γιατρός χαί
  ή νοσοκόμος απεχώρουν, ή τσαρί
  να έστράίρη πρός χον Ρασποθτιν,
  ό ίποΐος ίστίκετο άκόμη είς την
  θύραν. Ό καλόγερος την ίπιασε
  μέ ήπιον τρόπον άπ' τόν βραχΐονα
  χαί τής είπε, καρφώνων τα μαθ
  ρά τού μάτια στά δικα της.
  —Πηγαίνετε νά ξαπλώοιχι.
  Ή αύτοχράτειρα έχινήθη διά
  νά βαδίση πρός τό δωμάτιον τοθ
  αρρώστου.
  —*Οχι, είπεν ό χαλόγερος μέ
  σταθεράν επιμονήν.
  Τής Ιδειξε νά προχωρήση πρό;
  ίνα διβάνι. 'Η αύτοκράτειρα έπρο
  χώρησε πρός αύτό σάν ύΐτνοδάτις.
  Ό Ρασκο&τιν γρήγορα ξανα
  Ή νυχτερινή βροχή χτυποθοε
  μανιωδώς τα κλεισμένα παράθυρα
  τής άμάξης έντός τής οποίας έκά
  θητο μέ ΰ?ος άφηρηιιένον ό δό¬
  κτωρ Ριμιζώφ καί άπίναντι αύ
  τοθ δ πρίγκηψ ΙΙαΟλος καί 6 δό
  χτωρ Βόλφ, ό διάσημος έπιστή
  μ ών άπό την Βιέν^ην. Άπ' ίξω, ό
  άμαξόίς, έντ7> ή βροχή χτυποθσεν
  άλύπητα τόν μανδύαν τού χαί τό
  ψηλό τού καπέλλο, έμαστίγωνε τα
  όπίσθια των άλόγων χαί τα έβλα
  σιημοθσε, παρακινών τα ζώχ νά
  τρίχουν ίσον μποροθσαν γρηγορώ
  τερα χατά μήχος τής λεωφόρου
  Νέβσχυ.
  Ό δόκτωρ Βόλφ, νευρικίς, κρα
  τοθσε τό λουρΐ τής θιιρίδος, τρο·
  μαγμένος άπό τα χοροπηδήματα
  τής άμάξης. Ό πρίγκηψ ΙΙαΟλος
  προσπαθοθσΐ νά στερεωθή σφίγγων
  τα χέρια τού είς τό κάθισμα. Μι
  αόκλίισε τα μάτια τού μέ Οφος
  άνθρώπου άπερροφημίνου άπό τάς
  σκέψεις τού καί ίπειτα ηρώτησε
  τόν Ρεμεζώφ:
  —ΓιαχΙ δέν έπηγαίνατι χαϊ'
  ευθείαν είς τόν τσάρον μόλις συνί
  βηκΐν αύτό;
  —Έξοχώτατι, έπήγοι άμίσως,
  διεμαρτυρήθη ό Ρεμιζώφ· άλλ' ή
  αυτής μεγαλειίτης ή αιηοχράτει-
  ρα τόν ίχει έπηρεάσει. Σήμερα τό
  πριοί οί συνάδελφο! μου προσεπα
  θηααν νά ίδοθν τόν άρρωστον τσί
  ρεβιτς. Άλλ' ή θύρα τοθ δωμαιίου
  έφρουρεΐτο.
  —Δέν μοθ λέτε σόίς παρχκαλω,
  τούς διέκοψιν ό δόκτωρ Βόλφ, τέ
  λο; πάντων είνε άπόλυτος άνάγκη
  νά τρίχωμεν τόσο γρήγορα;
  Ό ΙΙαΟλος τοθ άπεκρίθη μέ
  απότομον υφος:
  —Τό παιδΐ είνε κλειομένο μέ
  Ιναν παράφρονχ. Ημπορεί χαί νά
  πνέη τί λοίσθια.
  Ό Βόλφ έχρατήθη καλλίτερα
  άπό τό λουρί.
  —"Αν μ' έρωτόίτε έμένα, χιίριοί
  μου, δέν Ιχει καμμιά οημασ'.α μέ
  ποίον είνε κλεισμίνο τό παιδΐ
  τώρα.
  Ό Ρεμεζώφ εκίνησε μέ άμφιβσ
  λίαν χαί φόβον τό χεφάλι τού χά
  θώς 6 ΙΙαΟλος ηρώτησε:
  —Τί θέλετε νά πήτε μ1 «ύτίι
  Ό Βόλφ θα ϊϊιδε την ιδίαν ά-
  πίντησιν Λί &* έηρόχιιτο νά |Η
  1!
  ΛΠΟΡΘΩΣΙΖ
  ".31. . ■■ ■ '.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηματογράφος.
  Σήμερον τό άριστούργημα «Ντά·
  μα ΠΙκα». Μέ τούς Πιέρ Μτιλαν
  σάρ, Μαντελέν ΌζερσΙ.
  Την Πέμπτην: ΤΙνο Ρόσσι στό
  φΐλμ—γοητεία: «Παριζιάνικες βρα
  δυές».
  ν ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό άρι
  στούργημα «Δεσποινίς δυναιιίτκ»
  Κατάλληλον καί δια παιδία. Καθ'
  εκάστην άπογευματινή είς τστ
  6 1)2 μ. μ,
  ΥΑΑΚΑΚΗ
  - ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άριστεύργημα τοΰ
  Ρώσσβυ συγγραφέως:
  Πούσκιν
  ΝΤΑΜΑ
  ΠΙΚΑ
  μέ τού;:
  ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ
  ΜΑΝΤΕΛΕΝ ΟΖΕΡΑΙ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:-7
  Τίνο=
  Ρόσσι
  "Οπως δέν τόν εΐδατε ποτέ
  'εως τώρα! "θπω; δέν τόν ά·
  κβύοατε ποτέ ευς οήμϊρα!
  Στό φίλμ — Γοητΐία:
  ΩΑΡΙΖΙΑΝΙΙΙΕΣ
  ΒΡΑΑΙΕΣ
  Σκηνοβββία ονειρώδης, ηρω
  τονανης. Καινοώργια ΒΑΛΣ
  χαι ΤΑΓΚΟ
  Έξααφαλίαατϊ εγκαίρως
  βέσβις διά την Πρεμιίραν.
  λήβη γιά τό παιδί τοθ τελευταίο
  χιβριάτη. Είτα:
  —θίλω νά πώ, δτι ή διάγνω
  σις την οποίαν μοθ ίδωσεν ό δό
  κτωρ Ρεμεζώφ καί ή δπ,οία είνι
  απολύτως δρθή δέν άφήνει καμμιά
  αμφιβολίαν. Τό παιδί έ*χει αίμι
  φυλίαν. "Άν Σέν είνε αυτήν τη
  στιγμήν πεθαμένο θά πεθάνη μετά
  τινάς ώρας Έ αίμοφυλία υπήρ
  ξεν ή κατάρα τοθ οίχοιι τής μήτε
  ρας τού επί Εξ γενεάς. Φυσικά
  αύτό τό πρά- μα τα ξέρατϊ γιατρί
  κατέληξε λέγων είς σοβαρόν τό
  νόν.
  Ό Ρεμεζώφ εκίνησε τό κεφάλ
  τού.
  —Οί αονάϊελφοί μου καί έγώ
  έεΊστίσαμε πό) υ πρΐν καταλήξω
  μέν είς την διάγνωσιν, πού ίσο
  δυνάμει πρός θανατικήν καταδίκη
  είπε μέ βραχείαν φωνή*.
  Ό πρίγκηψ Πϊθλος έκύτταζεν
  έμπρός τού είς τό κενόν μέ άπλα
  νή βλέμμΐκτα.
  —Άλλά ποτέ δέν δττήρξεν δγιι
  στέρα γυναϊκα άπό την αυτής με
  γαλειότητα, είπε Καί τα παιδία
  της; ΕΠατε ποιέ τα παιδία της
  *Η *ωνή τού έχαμήλωσι λι
  γάκι.
  —Τό παιδί θ' αποτελέση ίξα
  ρεσιν; είπε.
  —Ακριβώς περί τίύτου πρόκε
  ται, είπεν δ Βίλφ. Τί κακό μιτα
  βιβάζεται άπό την μητέρα είς τό
  υϊόν. "Ολη ή έπιστήμη δέν ήαπο
  ρεΓ νά εμποδίση την τραγικήν ού
  την κληρονόμον ή νά την θερα
  πείση δταν Ιμφανίζεται.
  Οί τρόποι τοθ Βίλφ !έν ίρισ
  καθόλου είς τόν πρίγκηπα ΠαΟ
  λον.
  Καί τ'ν ηρώτησε μέ αυστηρόν
  &>ς:
  (συνΐχίζεται)
  * Λΐρματολογος Ιατρος
  Ν. Ματζαπετάκης
  Δΐχεται τοΰς έκ δερματι·
  *&ν καί μεταίοτικων νοση-
  ματων πάσχοντας όδβς Ν«·
  χταρίβυ, πάροδβς πλατίίας
  Βαλιδέ Τζαμί, τέως βΙκί« κ.
  Νυστεράκη.
  Τούς Μίσοαρίταί, τβύς πά-
  σχβντας έκ δερμκτιχ&ν νβ-
  οημάτων, τό τελευταίον Χάβ
  βαιτον εκάστου μηνός είς τί
  έν Νοΐβες φαρμακείον κ.
  Νονντράχη.
  Κεμά Άτατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοϋ Άρμστρογγ.
  37 β ν
  Έθεωοοϋσεν δτι κ Ο εφερε
  γοθρι. Ή Χσλιντέ 'Εντίπ εύ
  οίσκετο είς Ίκόνιον. Τής έ τη
  λεγράφησε νά σπεύση είς ου
  νάντησΐν τού. Τόν τελευταίον
  καιρόν τόν εΤχε κουράσει μέ
  τάς είρηνοφΐλους φλυηρΐας
  της καί τα αίώνια έπιχειρήματ
  τα της περί των κακών τοϋ
  πολέμου. Άλλ' ήδη ήθελε νά
  τήν ^ΧΓ) κοντά τού. Ήξευρεν
  δτι εΐχε φροντίσει διά κάθ=
  λεπτομέρειαν πού έτΐέβαλλεν
  ή λογική Άλλ' ή λογική δέν
  τόν έξησφάλιζεν άπό τοθ ά
  γνώστου, άπό την μοίραν πού
  κυβερνά τάς τύχας των άν
  θρώπων. Ήθελε νά είνε έξη
  σφαλισμένος κσΐ άπό αυτής
  τής απόψεως Καί μόνον οίαν
  ή Χαλιντέ έφθασεν είς τό
  στρατηγεΐον, ή°ταν ήσυχος, βέ
  βαισς διά τήν επιτυχίαν.
  Όταν έ'φθασεν ή στιγμή
  διά νά δώση τό σύνθημα, ά
  πηύθυνεν ημερησίαν διαταγήν
  είς τούς στρατιώτας:
  «Στρατιώται, έμπρός! Τέρ
  μα σας είνε ή Μεσόγειος!»
  Είς τάς τέσσαρας τό πραΐ
  τής 26 Αύγούστου οί Τοθρκοι
  επετεθησαν πρός την κατεύ¬
  θυνσιν τοϋ Ντουμλάρ Πουνάρ,
  κλειδός πρός τό Άφιόν Κα-
  ρσχισάρ καί είς τάς θέσεις
  πού κατεΐχον οί Έλληνες.
  Πρός τό άπόγευμα εΤχαν δι-
  ασπάσει την εχθρικήν παρά¬
  ταξιν, εκοψαν τό ελληνικόν
  στράτευμα είς την μέση καί
  τό άπέκοψαν άπό τάς συγκοι
  νωνΐας τού μέ τίς βάσεις
  τού. Τό ελληνικόν στράτευμα
  άποσυνετέθη. Οί άξιωματικοί
  εκανσν σάν τρελλοί γιά νά
  σωθοΰν, έκύτταζσν 6 καθέ
  νας νά σώση τό πετσΐ τού.
  ΟΙ "Ελληνες στρατιώται, ήμι
  θανεϊς έκ τής πεΐνης, στερού
  μενοι πολεμοφοδίων, άπογοη
  τευμένοι, νοσΓα*γοΟντες τα
  σπίτια των, χωρίς ένθουσια
  σμόν διά τήν μάχην, ετράπη
  σαν 8σο γρηγορώΐερον μπο-
  ροΰσονπροςτήνΣ^ ύ,ίνηνκαί την
  θάλασσαν. ΑΙ μβραρχΐαι έ'παυ
  σαν νά ύπάρχουν. Τα συν-
  τάγμστα διελύθησαν καί σκόρ
  πισαν είς μπουλούκια. Ή ό
  ποχώρησις υπό τήν πίεσιν τοθ
  τουρκικοθ Ιππικοϋ, μετεβλήθη
  είς πανικόν, είς ένα φρικτόν
  έφιάλτην.
  Χωρίς καμμιά πειθαρχΐα τα
  Ενοπλα στΐφη, είς τα δποΐα
  εΐχε "νδιαλυθή τό ελληνικόν
  στράτευμα, Κτρεχαν διά μέ·
  σου των βροχωδών πεδιάδων
  τοϋ όροπεδΐου κσΐ άφηναν πΐ
  σω τους χαρακώματα, συρμα-
  τοπλέγματα, ύπολεΓμματα δ
  πλων, άποθηκών, ΙματισμοΟ,
  σκηνων— καί τούς νεκρους
  (συνεχΐζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ένα δραμα Ευνατό, 2-
  να γλυκό ρωμάντζο:
  ΑΕΣΠΟΙΝΙΣ
  Κατάλληλον καΐ διά παιδία.
  Μέ τό φαινόμενον την 15ίτι
  δα ΜΠΟΝ1ΤΑ ΓΚΡΑΝΒΙΛ.
  'Εκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  ΠΕΜΊΤΗ:
  Τό κινηματογραφικο θκΰμα:
  4
  ΚΟΡΙιΤΣΙΑ
  Πίοε'ϊλήθτ] πρό μηνός είς
  τό «ΠΑΛΛΑΣ» των Άθ»)νιον.
  Σημ: Καθ' εκάστην [',είς τάς
  6 1)2 μ μ άπογευματινή. |8|
  Ή στήλη τοϋ ώρσιόκοσμου.
  Ή σωματική άσκησις
  έξασφαλίζει ψυχική εύδιαθεσια.
  Σήμερα άκόμη, θά σ3ς πω ό·
  λίγες λέξεις για τίς άπαραίτη
  τες φροντίδε; πού σάς είνε επι
  βεβληιιένίς εάν θέλετε νά σ«γχρα
  τηθ^τε είς μΕ»ν καλή φυσική κα
  τάστασι Μην έκπλήτεσθε εάν έ
  πιμένω τόσο έπ' αύιοθ τοθ στ)
  με£ου· θεωρίϊ», πράγματΐ, 8τι ή
  φυσική «ίσορροτϊία» πού οί άνθρω
  ποι των σπίρ όνομάζου^ ή «φϊρ
  μα», είνε Ενας ούσ;ώ5ης δρος τής
  ήΐικϊϊς ίσίρριπίας
  Μιταξυ τής ασθενείας καί τή;
  δγείας, δπάρχει όλόκλτ]5η αειρά
  διαμέσων καιαστίσεων οί όΐΐοίίς
  προοεγγύζουν κατά τό μάλλον
  καί ήΐτον εις την μ'αν ή τή'
  άλλην. Δυστυχώς πολλοί άνθρω
  ποι, έπειδή δέν ιίνε άσΗενεϊς
  φαντάζονται 8τι είνε δγιεϊς. Έν
  τούτοις είνε κα^άκοποι, στερεΐται
  ενεργητικότητος, έκπληροθν μηχα
  χανικά τίς καθιερωμένες πρά
  ξεΐς κάθε ημέρας ώσάν μία Ιξι
  άπό τήν όποιαν δέν μποροθν νά
  ξεφύγουν εγείρονται μετ* κίπου
  χαί λύπης, τό πρωί, καταβάλλουν
  προσπαθεία «γιά νά τεθοθν είς έ
  νέργεια», καί σύρονται 2ως τό
  τέλος τής ημέρας, άδιάφοροι είς
  τήν εργασίαν, άδιάφοροι είς τήν
  ευχαριστήση
  "Ε λοιπόν! ιδού τί πρίπει νά
  άποφύγετε διτωσδήποε Κα!, γι*
  νά περάσετε μία καλή ήμέρα,
  τό καλύτερον μέσον είνε άκόμη,
  νά τήν άρχίσετε καλά.. Σάς εχω
  π^, τί ρόλο μποροθσε νά παίξη,
  είς τήν περίπτωίΐ αυτή, ή φυσι
  κή εξάσκησις, θά προσθέσω δτι
  δπάρχει, ΐπί πλέο«, μία άποτε
  λεσματική μίθιδος γιά νά τεθήτε
  γρήγορ* καί ασφαλώς «άνφίρμ»1·
  Έννοώ τίς έντριβές μέ κρύο νερό
  ή οίνόπνευμοί. Κάθε πρα'Ί δταν
  ξυπ.ήίετε, τρίβετί πρώεα τ'ς κνή
  μες, μέ κατεύθυνσιν έκ τώ> α·ρυ
  ρδν πρός τούς μηοούς, Ιπειτα
  τούς βραχίονα; καί τέλος τόν
  κορμΐ, τό δΐτογάστριον καί τήν
  Είνε ιΰί'Άο, θά σχεφθήτε..
  Είσθε βμως βεβαιοί, Δέν χρειά
  ζεται ίσως πολύ ΰάρρνι γιά ν»
  νιχήσεΐ», κάθε πρωΐ, τήν έντύ
  πωσι τεΰ '|υχοοϋ ύδατος, άλλά
  άπαιτεΐΐα-, χωρίς άμφιβολία, έ
  νεργητικότης καί πρό πάντων επι
  μονή
  Ε* τούτοις «ιό παίχνίδι άξί
  ζει τήν άνταμοιβή», καί, εάν συ
  νηθίσεΐε νά άρχίζίτε κπτ' »ύ:όν
  τόν τρόηο την ήμέρα σ^ς, θά ά-
  σφαλίσετε Ινα άνεκτίμητο δφε
  λος, συγχρόνως φυοικό. .καί ήΐι
  κό.
  η Ντιβτεγκέ
  ΠΩΛΕ1ΤΑΙ οΐκία είς Μα?τσ·
  μιτά λιθό^-ιστος κεραιαοσ<^τιή^ κειμένη επί τής κεντρικής λεωφό ρου αποτελούμενη έκ τριών Ισο γείων, ήλεκτροφώτιστος, μετώ ττευκοφύτου ττεριοχητ, φρέατος καΐ συνεχομένης άμττέλου σουλτα νΐ όκτώ περίπου έργατων. Πλη ροφορίαι παρά τφ Τ. Συμβο>αι
  ογράφω Ευστρ. Βουρδουμπάκη ή
  τω κ, Άριστείδη Ζαχαρίου, αριθ
  τηλεφ. 3-04.
  ΚΑΤΟΧΟΣ τής διπλο,'ραφίας
  άναλαμβάνει τήν τήρησιν έμπορι
  κων βιβλίων μέ συμφέροντας β
  οοιις Πληροφορίαι παρ' ημίν
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Τό ίκκλησισστικόν Συμβού
  λιον Μοχοΰ Πεδιάδος έκτίθη
  σιν είς μειοδοτικόν διαγωνι
  σμόν δι* ένσφραγΐστων προ
  σφορΛν την κατασκευήν των
  εξωτερικών έπιχρισμάτων τοθ
  έν Μοχώ Ίεροΰ ΝαοΟ Εύαγ-
  γελιστρίας κατά συνταχθείσαν
  μελέτην υπό τ-0 μηχανικοΰ
  Δήμων καί Κοινοτήτων Ήρα
  κλεΐου.
  Ό προϋηολογισμός τοϋ ερ
  γου άνέρχεται είς τό ποσόν
  των δραχμών 23 000
  Ή δημοπρασία ένεργηθήσε
  ται έν Μοχώ Πεδιάδος τήν
  26ην Μαρτίου 1939 ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 11—12
  π μ καί έν τώ Γραφείω τή
  Ένορίας. Δεκτοί είς τόν συ
  ναγωνισμόν γίνονται καί έμ
  πειροτέχναι καταθέτοντες κα
  τα την δημοπρασίαν πιστοποι
  ητικόν μηχανικοθ 8τι έξετέλε
  σαν τοιαύτης φύσεως έργσ
  Οί διαγωνιζόμενοι έογολά
  βοι ή έμπειροτέχναι δέον νά
  προσαγάγωσι γραμιαάτιον κα
  ταθέσεω; λόγω έγγυή^
  δραχμών 1200 τοθ Δημοσίου
  Τσμείου ή τοϋ Ταμεΐου Παρα
  καταθηκών καί Δανείων ώς
  εγγύησιν διά νά δσι δεκτοί
  Τα σχετικά τής μελέτης καί
  λεπτομεοής διακήουξις εύρΐ
  σκονται κατατεθειμένα είς τό
  Γραφείον τής Ένορίας ένθα
  δύνανται οί βουλόμενοι νά
  λαμβάνωσι γνώσιν καθ" έκά
  στην ημέραν,
  Έν Μοχώ 20 Φεβρουαρίου
  1939
  Τό 'Εκκλησιαστικάν Συμβού
  λιον ΜοχοΟ.
  Ό Ποόεδρος
  Σ. Α Λεβέντης
  Τα Μέλη
  Έμμ. Ι. Μιγάδη;
  Μ. Κ- Λεβέντης
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΚΟΙΜΩΜΙΚΗ
  ΓΑΜΟΙ — Νικόλ. Καρυδιανά·
  κη ΣοφΙα ΡοβΙθη ετέλεσαν τούς
  γομους των. Παράνυμφος παρέ¬
  στη ή δνΐς ΕύαγγελΙα ΆλεξΑκη
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ -Ό ήγούμε-
  νος τοθ ενταύθα καθολικοϋ ναοϋ
  τοΰ Αγ. Ιωάννου τοθ ΒατΐτιστοΟ
  λαμβάνει την Οττοχοέωσιν νά ευ¬
  χαριστήση θερμότατα πάσας τώς
  θρησκευτικάς, πολιτικάς καί στρα
  τιωτικάς άρχάο, τούς ξένους προ-
  ξένους καί ύποπροξένους καί πάν
  τας τού' συμμετασχόντας τοθ
  πένθους της Καθ^λικης Έκκλησί-
  άς επί τή έν ΚορΙφ άποδημΐα τής
  Αΰΐοΰ Άγιότητος Πάπα ΠΙου 11ου.
  Π. Άμεδκϊβς Ν Σπϊτσιάλβ
  — "Επιθυμώ ϊ >α. καί δηιιοσΐα,
  καί έξ ήίικης ύττοχοεώσεως, έκ-
  φράσω την ευγνωμοσύνην μου
  ιτρδς τούς διακεκριμένους έιιστή-
  μονάς ίατρούς της πόλεως Ρεθύ·
  μνπς κ. / Μαρούλην Μιχ. παθο·
  λόγον καί Χαλκιαδάκην Δημ. χει-
  ροθρνον διβάιτορα τοθ Πανεπι¬
  στημίου ΒερολΙνου διά τήν διάσω
  σιν τοθ άδεΧφοΰ μου Πέτρου, πά¬
  σχοντα έκ διατρήσεως Ελκους τοθ
  στομάχου, όψειλομένην είς την
  άσφαλή διάγνωσιν καί ϊγκαιρον
  χειρουργικήν έπέμβϊσιν τοθ κ.Χαλ
  κιαδάκη (βοηθουμένου υπό τοθ Ια
  τροΰ κ. Βογιατζή) καί τα έπιμεμε
  λημένα θεραπευτικά μέσα όΕηνα
  διαθέτει ή Πολυκλινική τοθ κ. Μα
  ρούλη Ό ευχαριστών
  Κωνστ Παποτμαντέλλος
  Άξιωματικός έν πολ. διαθεσι·
  μότητι.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Μέ την προσέγγισιν τοΰ Μαρτί-
  ου 6 καιοός όπωσδήποτε φαΐνεται
  βελτιούμενος.
  —ΟΙ χαιροσκόποι τουλάχιστον
  τοθ καφενεΐου αύτό προανηγγελ-
  λον χΒές τό πρωϊ.
  —Χωρίς έννοεϊται νά θέτθον είς
  ησσονα μοίραν τό «πεντάγνωμον»
  τοθ Μαρτίου πού ύπβρβαίνει ένίο·
  τε είς έκπλήζειε, τήν άτληνάστα-
  σΐαν τού Φεβρουαρίου.
  -Προχθές Κυριακήν δέν ϋΧει-
  ψαν οί συνήθεις ύταιθρι6φιλοι.
  —ΟΊ όποΐοι παρά τό αμφίβολον!
  τοΰ κσιροϋ εξέδραμον είς τα προ,
  άστεια.
  —Καί συγκεκριμένωςεΐς τα έκεΓ
  έξοχικά κέντρα δττου καί διεσκέ-
  δασαν κατά τό ίθιμον καί τής ήμέ"
  ρας αοτήΓ, πού αλλοτί,ράλιστα 4
  συνέχιζεν τό γλέντι της Καθαρδς
  Δευτέρας δι* δλον τόν κόσμον.
  —Χθές κλήρωσιν τοΰ Λαχε(οΐ)
  τοϋ Στόλου—λαχεΐα έπωλήθησαν *
  πάλιν πολυάριθμα είς τοΰς διώ·
  κοντας ή... προσμένοντας την τύ·
  χην—ύτηρχεν ή χαρσκτηριστική ά-
  ναμονή έκ μέρους των ένδιαφερο·
  μένων.
  —Ή μετέχουσα τόσον τής έλπΐ-
  δος καί της όνειροπολήσεως.
  —Άπό αυριον έξ άλλου άρχ(·
  ζουν αί κλη-ώσεις τοθ έθνικοΰ
  αχε(ου αί οποίαι έκπροσωποθν
  όιλλας τιροσδοκίας καί άλλας ελ¬
  πίδας.
  —Έξ αφορμάς τής εκδόσεως
  υπό τής δίδος ΕΙρήνης Παπα^ά"
  κη λαογραφικής ουλλογής υπό
  τόν τίτλον «Λόγια τού ΣτειακοΟ *
  λαοϋ»
  —Ό έκ των συντακτών τής έγ
  κρΐτου συναδέλφου «Αθηναικώ
  Νέα» καί συνεργάτης μας κ. Γ.
  Λιανουδάκης.
  —•Εξαίρει τήν εργασίαν της
  δίδος Παπαδάκη καί ίην όλην ση
  μασίαν τής «Στειακής ρίμας» αιό
  ϊστορικής καί έθνογραφικής άπό
  ψεως.
  —Ό κ. Λιανουδάκης θά συνεχί¬
  ση τό τόσον ενδιαφέρον, έκτενες
  σημείωμά τού ίξ άφορμης τής Α¬
  νωτέρω έκδόσεωο, επί τής Στεια
  κης μαντινάβας γενικώτερον καί
  τής συνεχΓσεως τοΰ παραδεΐγμα·
  τος τής δίδος Παπαδάκη γύρω
  άπό τήν άνεχτΐμητον κρητικήν λα
  ογραφΐαν.
  — Οί κυνηγοΐ κατά τήν *ροχθ«
  σινήν Κυριακήν δέν είχον ώς έμά
  θομεν πολλάς επιτυχίας είς τάς
  έξόδους των.
  — Εύάριθμοι άλλως τε ήσαν οί
  έξελθό«τες καί ουνεπώς τό άπο
  τέλεσμα δέν ήτο δυνατόν Ισως νά
  είνε δ άφορον τοΰ σημειωθέντος.
  — Μέ καλυτέρας λοιτόν πρου
  ποθέσειο, άς άναμεΐνουν οί νεμ
  ρώδ, την νέαν κυνηγετικήν περίο
  5ον.
  — Μέ κοσμοσυγκέντρωσιν ήρχι
  σεν Είςτοθ Πουλακάκη ή προβολή
  τοΰ Ιργου <·Ντάμα ΠΙκα» ενός ά πό τα νεώτερα καΐ συναρπαστι κώτεοα τελευταία ίίργα τοθ κινη μττογράφου. — Είς τήν «Μινώαν» προβάλλε ται άιτό χθές μέ πολλήν έπιτυχί αν τό άριστοτεχνικόν 8ΟγΟν. «^ε σποινίς δυναμΐτις» υέ την μικροθ λα ΜπονΙτα Γκράνβιλ. ____ ο Ρέπβρτερ < ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑ - ΚΕΙΑ — Σήμερον θά διοτκαεοεύ <■ σουν τα φαρμακεΐα Έμα. Ματζα > Ψ
  ηετάκη καί Μιχ Τζομπανάκη
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΝΙΚΑΝΔΡΟΥΕ,ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  (τέως Αγρονόμον»
  Στοα Σιδεράκη
  . Ήρ4κλϊΐβν
  Νϊκος Κουβίδης
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Γραφείον καρά την Άνρο
  τιχήν Τράπεζαν (ίναντι οι¬
  κίας χ. Μιχελιδάκη.
  Κάνομεν την μεγαλντέ-
  ρχν κατανάλωσιν διότι η»-
  λοΰμεν ίλα τα ύφάσματα είς
  τιμάς ασυγκρίτως εύθηνά(.
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο ϋργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  521ον
  Είνε έν ήμϊν έστία πυρός άθανάτου, άΐδΐου,
  8 ουδέν δύναται νά περιορίση, καί ουδέν νά
  σβέση.
  ΚαΙει, τό αίσθάνεσαι μέχρι τοθ μυελοθ των ό
  στέων, καί άκτινοβολεΐ, τό βλέπεις μέχρι τοθ βά
  θουςτοθ ούρσνοθ.
  ■Λ
  *Ω Ιρως! ώ λατρεΐα! τρυφή δύο πνευμάτων
  συνενουμένων δύο καρδιων συναλλασσομένων,
  βλεμμάτων δύο συναναστρεφομένων! Θ* Ιλθετε
  καί είς εμέ, αί άγαλλιάσεις έκεΐναι δέν θά έλθετε
  καί είς εμέ;
  Περΐπστοι μεταξύ δύο, είς έρημικούς τόπους! ή
  μέραι ΙλαραΙ, άνάπλεοι εύλογιών καί θυμηδΐας, Έ
  νΐοτε, μέ φαΐνεται ώς ν' άποσπώνται άπό τής ζω
  ής των άγγελων ωραι, καί καταβαίνουοαι έδω χά
  μαΐ. διέρχονται την μοίραν των θνητών.
  Ε[ς ιήν ευδαιμονίαν των άγαπώντων αλλήλους
  ουδέν άλλο δύναται ό Θεός νά προσθέση είμή άπέ
  ραντον διάρκειαν άλλ' ό Ερως είνε τό πλήρω
  μα τοθ άνθρώπου, ό Θεός τό πλήρωμα τοθ ούρα
  νοΟ.
  * *
  Βλέπεις εν άστρον τό βλέπεις διά δύο αΙτ(ας·
  διότι φεγγοβολεΐ, καί διότι εΤνε ακατανόητον. Άλ
  λά πλησίον σου Εχεις άλλην μαρμαρυγήν, γλυ
  κήρεμον ταύτην, άλλο μεΐζον μυστήριον.—Την γυ
  ναΐκσ.
  V
  "Ολοι οί άνθρωποι, οΐοιδήποτε καί άν ώμεν, έχο
  μέν Εκαστος δργανα δι' ών άναπνέομεν. "Αν αό
  τα μας λε'ψωσι, μάς λεΐπει ό άήο, πνιγόμεθα. Καί
  τότε θάνατος. Θάνατος έξ ελλείψεως ερωτος, εΤ
  νέ πρδγμα φρικτόν. Άσφυξ(α τής ψυχής!
  * *
  "Οταν ό έρως άναλύση καί άναμΐξη δύο τινά
  είς ένότητα αγγελικήν καί Ιεράν, τα 6ντα ταυτα
  ίδρον τό τής ζωής μυστήριον τότε αύτά είνε τα
  δόο άκρα μιάς καί τής αυτής τύχης" αί δύο πτέ
  ρυγες ενός καί τοθ αύτοθ νοΟ. 'Ερφς, ταύτό μέ
  τό πτβρυγΐζειν.
  Κ"θ' ήν Ημέραν γυνή τις έμπροσθεν σου βιερ
  χομένη σέ φανβ ώς άναδΐδουσα αίγλην έν ώ βα
  δ(ζει, τετέλεσται, την άγαπδς. Καί τότε πλέβν έ"ν
  μόνον σέ μένει νά πράξης' νά προσηλώση,ς τόν νοθν
  είς αυτήν τόσον, ωστε νά αναγκασθη κι' αυτή νά
  στρέψη, πρός σέ τόν νοθν.
  (συνεχΐζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α Κ ΡΟ ΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Εδ¬
  ραν, Τήνον, Παρον, Νά5·ν.
  Πρβκτορεϊον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-Μ.
  ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. Γ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
  Πρός καλύτερον εξυπηρέτησιν τοθ κοινοθ με¬
  τεφέρθη πσρά τφ Καμσράκι παραπλεύρως ΆγΙας
  Παρασκευήν.
  Τηλ.5—13.
  ΖΗΤΒΓΓΕ ίπιμονως, άπο δλα τα χαταατπματ» κ«1 αύτα
  άχομη τβν έηαρχιβν ταίς χλΜσταΙς Μάρκος «Σταύρος».
  Ήτοι σρΌγβχια, ιρνηόμαηα κιβάρ«|, χ«ρ·λι« χεντπμ*-
  τβ», Μ·»0άρε{, Μ·νλΐνΙ, Κοτον κερλε, ΒαμΙοτχέχια, χβο·
  Ρ*ρε{ κεντΑματβι κ. λ. λ. Όλαι τβ 6( αν» ιΐο- είναι «·
  ι ι «
  «•«βτσν ηβιβτατ**, χαΐ χρκμάτΜν αγνυαμεννν χ«ΐ ατεοε-
  βν. Ν(α όβχιμή 0α α&ς χ>(σα &· τ*ν άνΜτε·«τ«τ« τβν
  λεΜτΒν τή» μάρκος «Χτκνρ**.»
  Άντι«ρ6θΗ«·( οί* τ·β{ Ν«μβ»
  Ι Ν. ΚΟΡΠΗ2
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Η ΣΕΛΗΝΗ
  Β'.
  Τό άνάγλυφον τής σελήνης δπως
  παντός συμπαγοθς σώματος έξαρ-
  τδται άπό την συγχρότησίν τού
  Είς σιιμπαγής βραχο; δέν στέκε
  ται δπως ίνα; σωρίς άπό πέτρες.
  Αί. χλιτθς, αί «αρατ.ηρηθε!σαι είς
  τάς πλευράς των δρέων χΡίς σελή
  νης καί αί οποίαι ίχουν κλίσιν
  άπό 30 μέχρι πενήντα μοιρών,
  άποδεικνύουν δτι ή όρεινή ίπιφά
  νεια τοθ δορυφόρου τ«!ς γής είνε
  συνεχής κχί ενιαία ήτις άπο
  τελεΐται άπό τερασιίους βράχονζ
  στηριζομένους άπ' αλλήλων. Ώ;
  πρός την σύστασιν των βράχων
  αυτών δέν είνε απολύτω; γνω-
  στή, άλλ' άπό την φύσιν των
  άχτινοβολιών τής σελήνης καί
  αόλλα περιστατιχα φαίνεται δτι
  άποτελοθνται άπό υλικόν δμοιον
  μέ τό υλικόν, τό οποίον έκτινάσ
  σεται άπό ίνα ήφαίστειον. Ώς
  πρός τάς θαλάσσας τής σελήνης,
  θαλάσσας χωρίς ύδωρ έννοιΐται,
  δηλαδή τα σκοτεινά σημεϊα τοθ
  σεληνιακοθ δίσκου, έχουν τό σχή
  μα λεκάνης δπως ό στίβος ενός
  ίπποδρομίου καί μέχρι τούδε έ-
  φαντάζοντο τόν βυθόν των άπο
  τελούμινον άπό Ινα στρώμα χα-
  λικιών. Σήΐιρον δμως ίνας Γάλ-
  λος άστρονόμος. 6 κ. Σχλέ μάς
  πληροφορεΐ δτι τα χαμηλα μέρη
  τής επιφανείας τής σελή-ής άπο
  τελοθνται άπό Ινα πέπλον σχίνης
  κοσμικής, μιας στάχτης την ο¬
  ποίαν κανείς άνεμος δέν σηχώνει
  καί τής οποίας μόνον τό βά-
  ρος κανονίζει την κατανομήν είς
  την έπιφίνειαν. Ό Γάλλος άστρο
  νόμος κατ' θυσίαν δέν κάμνει τί-
  ποτε άλλο παρά ν' άναπτύσση την
  θεωρίαν, είς την οποίαν στηρίζε
  ται καί ή υπόθεσις τοθ ΙΙρόκτορ
  έξηγοθντος την Οπαρξιν των κρα·
  τή-/ών τής σελήνη; άπό τάς πτώ
  σεις των μετεωριτών Ή κοσμι
  χή αυτή σκόνη είς την σελή
  νην δέν είνε τίποτε άλλο παρά
  τό άποτέλεσμα τής πτώσεως με
  τεωριτών καί είς αυτήν. Έπειδή
  δέ άπδ χιλιετηρίδων τό άστρον
  αύτό 2χει μουμιοηποιθή, ή σκόνη
  παραμένει είς παχύ στρώμα έ
  κεϊ δπου πίπτει καί δέν άφο
  μοιοθται δπως καί είς την γήν,
  μολονότι δπως δπολογίζεται, είς
  την πλανήτην μας πίπτει υλικόν
  χοσμικής σκόνης... δέχα εκατομμυ
  ρίων τόννων κατ' έτος!
  ΥΠΕΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ
  • Τα Πάρτηρα
  καί οί πέριξ συνοικισμόν
  ΠΑΡΤΗΡΑ, Φεβρουάριος (ίντα
  ποχριτοθ μας).—Νοτιοδυτικα τοθ
  Άρκαλοχωρίου επάνω αϊ υψ ομα
  είνε κτισμενο τό χω?ιό Πάρτηοα
  Καί είνε χωρίς αμφισβήτησιν Ινα
  άπό τα παραγωγιχώτερα χωρία
  τοθ Μονοφατσίου. Τα έδαφη τού
  είναι έξαιρετιχώς γόνιμα. Καί οί
  χάτοιχοί τού τόσον φίλεργοι ίσον
  χαί πραοδευτικοί. Καί καλλιερ
  γοθν άπ' δλα. Δημητριακά, κα
  πνά, άμπέλια, εληές, έπιδίδονται
  καί είς την κτηνοτροφίαν καί
  είς την μελισσοκομίαν. Οί έδαφο
  λογιχές καί κλιματολογικές συνθή
  κες είναι έξαιρετικά εύνοϊκές
  δι' δλας τάς ποιχιλίας των χαλλι
  ίργα&ν. Καί οί χάτοιχοι έπωφε
  λοθνται. "Εισί δλάκληρος ή περι
  φέρεια έχει καλλιεργηθή έντατι-
  κά χαί μέ σύστημα. Τό Ιδιο δέ
  συμβαίνει χαί είς δλα τα πέριξ
  χωρία. Είς την Ζήντα, είς τό Ά
  πυράθι, είς την Μπαδιά καί είς
  δλους τού; μικροσυνοικισμούς πού
  ήσαν έξ ολοκλήρου τουρχοχα:οι
  χημένοι μέχρι τοθ 1923 καί πού
  χατοικοθνται σήμερον άποκλειστι
  κώς σχεδόν άπό πρόσφυγας.
  Εάν δέ δπήρχεν άμαξιτή σιιγ
  κοινωνία, ώστε νά είνε ευκολος ή
  μεταφνρά των λιπασμάτων καί
  των καρπών χαί νά είνε χάπως
  όλιγοδάπανα τα κόμιοτρα ή πρόο
  δο; θά ήτο άκό^ρ, μεγαλυτέρα.
  Καί τό ζή τη μ α δμως αύτό πΐστεύ
  εται 8π θά λυθ^ συντόμω;. Οί χά
  τοικοι προσφέρονται νά έργα-
  σθοθν. Καί είνε πράγματι δυνατόν
  νά δι ανοιχθή διά προσωπιχής έρ
  γαγίας όδός άπό Αρκαλοχωρι είς
  Ηάρτηρα—Άπυράθι μέχρι Τεφε
  λίου δπου νά έπιχοινωνήση μέ την
  άρτηρ'αν Ηρακλείου —Χουδέτσι
  ρυ—Χάραχα. Διότι θά γίνουν μό
  νόν έκχωματώσεις, χωρίς οϋτε έλά
  χιστον έκβραχισμόν. Φυσικά δέ
  δταν διανοιχθζ υπό των κατοικίαν
  ή δδός, τότε συν τώ χρόνω θά
  χατασχευασθοθν τα τεχνιχά καί
  θά γίνουν αί κυλινδρώαεις δαπά
  ναις τοΰ έπχρχιακοθ ταμΐΕου καί
  τής Γενΐκής Διοικήσεως. Καί τότε
  ολόκληρον αύΐό τό διαμέριαμα θ'
  άναπνεύση, θά έπικοινωνήση μέ
  ιήν άλλην Κρήτην καί θά έπιτύ
  χη την ριζικήν αναδημιουργίαν
  καί την αλματικήν εξέλιξιν τού.
  Α'
  Οί δγικνολόγοι καί οί γιατροί
  είνε, δπω; ξέρουμε δλοι, αύστηΐό
  τατοι στήν άπαγόρευσι τή; χρήσε
  ως των χαρυχευμάτων καί των λε
  γομένων μπαχαρικών παντός εί
  δούς στή διατροφή μας. Καί οί
  μέν καταδικάζοιιν ώς καταστρεπτι
  κή γιά την δγεία μας την κατά
  χρησι των είδών αυτών, οί δέ χαί
  αύΐήν την άΐτλή χρήσι τους άκό
  μη Μουστάρδα, πάπριχα, τουρσιά
  χάθε εϊδους, χοχκινοπίπερο, πί
  κλες κ.λ.π. Είνε σωστό; Έ νεω
  τέρα διαιτολογία καί ίατρική μάς
  λέγουν δτι πρίαει νά γίνωνται ώ
  ρισμένες διαχρίσεις. Βεβαία πολ
  λά άπό τα χαρυχεύματα ημπορεί
  μέν νά είνε ό'ρεχτιχώτατα, ζημιώ
  νούν δμω; μέ την συχνή χρήσι
  τους τα δργανα τής πέψεως. Τ
  πάρχουν δμως καί άλλα πού άντι
  θέτως είνε έπωφελή, χι' άκόμη
  ένδείκνιινται ώ; φάρμαχα γιά ώρι-
  σμένες παθήσεις. Γάλλος ίατρός,
  δ Μωρίς Μουαζέ, ανεκοίνωσε στή
  γαλλιχή ίατριχή άκαδημία δτι με
  ριχά άπό τα μπαχαρικά χαί τα
  άρωματιχά φυτά, πού μεταχειρί
  ζονται α' δλες τίς χουζίνες γιά
  καρυχεύμα;α είνε πολύτιμοι ου
  νεργάται τοθ γιατροθ γιά την
  πρόληψΐ, είτε την θεραπεία των
  όργάνων τής πέψεως.
  (συνεχίζεται)
  ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
  Στείλατε
  τα κορΐτσια
  σας είς τα
  έργαστήρια
  έλε οθέρων
  σττουδών
  ΚΑΣ ΚΕΛΛΕΝ
  Πλατεϊα ΆγΙας Είρήνης 4, ΑΘΗΝΑΣ.
  Εξπρές θαλαμηγόν
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ ύλόκληρα διαμερΐ-
  οματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' εύθεΓαν Πειραιεί, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί-
  καρΐαν, Σάμον.
  Τηλ. $.51 Πραχτβρεΐον ΑΜΑΝΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή ίερά Έπισκοπή Άρκα-
  δΐας
  "Εχοντες ύπ' βψει τα άρθρα
  ' 65, 66,67 καί 68 τοθ ύπ' αριθ.
  (1369)38 ΆναγκαστικοΟ Νόμου
  1 «ΠερΙ Ίερών Ναών καί Έφη
  μερΐων».
  Προσκαλοθμεν
  Πάντας τούς βουλομένους,
  νά υποβάλωσι μέχρι τής 10ης
  Μαρτΐου 1939 πρός ημάς τα
  υπό τοθ ,άρθρου 68 τοθ ύπ*
  αριθ. 1369)38 ΆναγκαστικοΟ
  Νόμου, άναφερόμενσ δικαιο-
  λογητικά, διά τάς χηρευού
  σας θέσεις τακτικών έφημερΐ-
  ων τής Ίερδς Έπισκοπής Άρ
  καδίας, των κάτωθι ένοριών:
  Ιον) Σ'ββα Πυργιωτίσσης,
  2ον),ΠόμπΓ)σς Καινουρίου, 3ον)
  Βασιλικών Ανωγείων Καινου
  ρίου, 4ον) ΠραιτωρΙων Μονο
  φατσΐου καί 5ον) Μεσοχωρι
  οθ Μονοφατσίου.
  Έν ΆγΙοις Δέκα τί) 23 Φε
  βρουαρΐου 1939.
  |· 'ό Άρκαίίας Βασίλειος
  Περίληψις
  επαναληπτικήν δημοπρασίας.
  Δοθείσης μεΐζονος ττροσφο
  ράς έπαναλαμβάνεται ή φα
  νερά μειοδοτική δημοττρασΐα
  διά την κατασκευήν κορωνί-
  δος καί στέγης τοθ μονοτα
  ξίου δημοτικοό σχολεΐου Βα-
  σιλικής (Καινουρίου), την 4ην
  ΜαρτΙου έ. έ. ημέραν Σάββα
  τον να ώραν 11—12 π. μ. καί
  έν τώ γραφείω τοθ κ. Έπιθε
  ωρητοθ των δημοτικών σχολεί
  ών Ηρακλείου.
  Ό 'Επιθεωρηΐής Γόρτυνος
  Τ. Τσκγκ«ς
  ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ
  ρολονι* τοέηης χ*1
  των πλέον φημισμένην
  ργί, 6» εΰρητε είς τβ
  ώρ ολονοπωλεϊον τοδ μ.
  Κωνστ, Χατζάκη
  Παρά τ$ Μεϊντάνι
  Έ πίστις άνκλαμβάνιτ την
  ίπιΰιόρθνσιν πχντ&ς ύρολο
  νίου. Έργασία έ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον έ
  πιπλωμίνον καρά χχλ% οΐχογι-
  νιία. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΠΩΔΟΓΝΤΑΙ ΒΑΝΑΝΟΦΓΤΑ
  Πληροφορίαι τιαρ' ημίν.
  ^|ίΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙ1«Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΜ|ΙΙΙΙΙΗΙ/ίΙΐΙΙ1||||Ιΐΐΐ||ΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐιιιΐΐ|ΐ||ΐΐΠΙί!ΙΙΙ
  ! ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ Ι
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893. =
  Ξ
  116 Ύποκατσστήματα έν Ελλάδι.
  6 Καταστήματι έν τφ Εξωτερικώ,
  ΓΕνΆγγλΙα, Αίγύπτφ καΐ Κύπρω)
  Όργανιαμές ίδρί»Βείς υπό της ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.
  ΙΝΕνν ΥΟΡΚ ΒΑΝΚ ΟΡ ΑΤΗΕΝ5 ΤΡυδΤ ΟΟΜΠΑΝΥ 205.
  ννΕ8Τ 33ΡΟ8ΤΡΕΕΤ-
  1ΐ«τ0σίσεις εις Δραχμάς έν δψβι χαί επί πρβθ"ϊσμ(*.
  ίΐάαης φύοεας Τρκηεζιτικίι έργασί* βπ6 τοος μβίλλβν συμφέρβντας 2ρον$.
  ΙίΙΠΙΙΙΗΙΙίΜΠΙΙΗΗΗΐαΗΒΙΗίΙ/ΗΙΙΗΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΗΙΙΗΗΙΙΗΙΙΙΙΗΙΗΙΙΙΙΠΠΙΙΙΙΗΗΙΗ
  —Προσκοπική έβρτή είς Νε¬
  άπολιν.
  Την 22αν Φεβρουάριον έωρ-
  τάσθη έν τή Προσκοιτική Λέσχη
  Νεαπόλεως ή βπβτβιος των γβνβ
  θλίων τοΰ άρχιπροσχώπου Μπάν-
  τειν Πάουελ επί παρουβία των
  οοάδων όδηγων καί λυκοποΰλων.
  Κατά την εορτήν ωμίλησαν κα¬
  ταλλήλως β "Εφβρβς Προσκοιτων
  χ. 'Β. Πιτυχάκης καί έ άρχη·
  γος Β'. χ. Τ. Ζωγραφίδης. Μετά
  τουτο έψάλησαν διάφβρα προ·
  σκοπικά τραγούδια καΐ ή ώραι»
  έορτη έληξεν μέ την ΰπβστολήν
  τής έπαρθίίσης σημαίας χαί τβν
  εθνικον ΰμνον.
  —Ασύρματον τηλέφωνον
  είς Γαΰδον.
  Πληροφορούμεθα £τι υπο τού
  ύφθπουργβίβυ Τ. Τ. Τ. μβλετά·
  ται ή εγκατάστασις ασύρματον
  τηλέφωνον βϊς την νίϊσβν Γαδδον.
  —Μεταβολαί είς τας Έφορί
  άς Κρήτης.
  Διά β Δ. μετετέθη ή Μαρία
  Κορνάρου έκ της θΐχονομικης
  Έφορίας Ηρακλείου είς την Β'
  οικονομικήν Έφορίαν Αθηνών.
  Ό Έμμ. Τσισκάκης έκ τής Οκο·
  νομικής Ί'φθρίας Χανίων είς
  την Δ' οικονομικήν Έφορίαν
  Αθηνών.
  —Αί διαφοραί έργατών κκί
  έργοδοτών.
  ' Υιτο τοΰ ύφυπουργείου τής Έρ
  γασία; κ. Δημπτράτου συνεστήθη
  μόνιμος άνωτάτη έπιτροπή, ή 6
  ποία θά έιτιλύβ όλας τάς άναφυ
  ομίννς ένάστοτι διαφοράς μϊ-
  ταξύ έργατών καίέργο3οτών, θά
  ορίζη ύποβπιτροπάς δι' εκάστην
  εΐδιχέτητα εργασίας χαί θάέπι
  βάλλη κνρώαβις ε!; τοΰς παρα
  βάτας.
  —Τβ μέριαμχ τής Έβνιχπς
  Τραπέζης.
  Ός μέρισμα τής Έθνικιΐί 'Τρχ
  ηέζης δια τβ ε τος 1938 ωρίσθη
  τό ποσόν των ίραχμών τριαχι
  λίων κατά μετοχήν, κχτοιβΧη
  τέον μετ' άφαίρΐσΐν τού χορηγή
  Οέντος η&η προμερομ«τος δρκχ
  μών έηταχααΐων, μβτχ την ύ<τό τής Γΐνικής Συνβλβϋοβως των Μβτόχων έγκρισιν τού. —Οί Κρήτες είς τάς νήαουζ τβΰ Άρχΐίτελάγομς. Κατά πληροφορίας έκ Μυτιλή νηί, οί αύτόθι έγκατεατημενοι Κρήτβς των οποίων 6 άριθμος είναι άρκκτά οοβκρός, μβλετοΰν την ίδρυσιν Σύλλογον Κρητων, σκοπός τοΰ όποίου θά είναι ή συ νένωοις £λων των Κρητων καί ίι μέριμνα δια την πρβαγωγπν των συμφερόντων αυτών. —Παραίτησις δικηγόρου. Διά διατάγματος εγένετο δ< χτή ή παραίτησις των παρά τ$ Έφ«τίίω Κρήτης δικηγόρον Άν τωνίου Κογββινα. —"Επαθλον είς τούς Ναυτο- προσκόπους. Κατ' άναχοίνωοιν τβΰ Ρ«διβφΐι νιχβϋ Στβθμβΰ Αθηνών, είς τάς Όμάδας των Ναυτοπροσκβπων Ή ρακλΐίβυ άπΐνεμήθη τβ έπαμβιβό μινον ίπαθλον τβΰ πανΐλληνι κου κολυμβητικοΰ πρωταθλημ* τος τής Ε. Κ. Ο. Φ. τβΰ £τβυ§ 1938. Ώς γνωστόν, αί Όμάδκς ΝαυτοπροσκοπΜν'Ηρακλΐίου χατε χούν οριστικώς κ«ί τ© τριβτές έπαμείβόμϊνον ϊπαθλον πανελλη νίου κολυμβητιχβδ πρωταθλήμβι τος 1935-1937. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκία έν τ% όϊφ ΊουστινιανοΟ. Πληροφορίαι παρά τφ κ. Κωνστ, Γαλανάκη δί· χηγόρφ.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Τρίτης
  28 Φεβρουαρίου 1939
  « ΕΟΙΣΗΜΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
  ΤΗΣ «ΝΑΓΝΟΡΙΣΕΟΣ
  ΤΘΥ ΣΤΝΤΗΙΟΙ ΦΡΑΝΚΟ
  ΙΑίΠΝΕΤΟΙΙΕΣΤΟΙΗΙΓΕΥΗΛ
  ΕΙ! ΤΗΝ ΜΙΜΗ" ΒΟΥΛΗΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου (το'
  άνταποκριτού μας). —' Σήμερον (χθές
  τό άπόγευμα είς την Βουλήν των Κοι
  νοτήτων, ό πρωθυπουργός κ. Τσάμπει
  λαιν θά,άναγγείλη την αναγνώρισιν το'
  βτρατηγου Φράνκο υπό τής Μεγάλη
  Βρεττανίας.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν θά προβή άκο
  λούθως είς άνακοινώσεις επί των έγγυή
  σεων άς παρέσχεν ή κυβέρνησις τοΐ
  Φράνκο είς τάς κυβερνήιεις Αγγλία
  καί Γαλλίας.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΔΕΝ Βλ ΕΦΑΡΜΟΣΗ
  ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΕΑΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ^ ΥΠΟΤΑΧΒΒΥΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ
  Λονδίνου ότι κατά τάς σημερινάς άνα¬
  κοινώσεις αυτού είς την Βουλήν των
  Κοινοτήτων, ό κ. Τσάμπερλαιν θά βε·
  βαιώση ότι ό «Φράνκο παρέσχε την υ¬
  πόσχεσιν νά παραιτηθή των πολιτικών
  άντιποίνων εναντίον των κυβερνητικών
  Ή ύπόσχεσις τού Φράνκο Θά πραγ
  ματοποιηθή εάν οί κυβερνητικαί δε-
  χθούν νά παραιτηθώσι τής περαιτέρω
  άντιστάσεως.
  Ο κ. ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ
  ΧΟΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΗ ΑΙΝΟΣΤΟΚ
  ΑΘΗΝΑΙ »7 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Ό ύπουργός των
  •Εξωτερικών τής Τουρκίας κ. Σουκρη
  Σαράτσογλου όστις βφίχθη χθές μετά
  τού λ. Πρωθυπουργοΰ έν μέσω γενικοΰ
  συναγερμού τού λαού τ?,ς πρωτευούσης,
  κατέθεσε σήμερον έν έπισήμω τελετή
  στέφανον είς τό μνημεϊον τού αγνώ¬
  στου στρατιώτου. ?
  «Ακολούθως ό κ. Σαράταογλου εγέ¬
  νετο δεκτός υπό τού Βασιλέως. Την με
  σημβρίαν παρετέθη είς τα άνάκτορα γεύ
  μα πρός τιμήν τού Τούρκου υπουργοΰ
  Είς τό γεΰμα παρεκάθησεν ό πρωθ
  ύπουργός κ. Ιω. Μεταξάς χαί άλλο
  έκ των επισήμων.
  Ο Κ. ΚΟΤΖΙΑΣ ΑΝΑΧΟΡΕ
  ΔΙλ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΗΣ ΛίΙΨΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Εγνώσθη ότι την
  προσέχη Παρασκευήν αναχωρεί διά την
  Λειψίαν ό ύπουργός Διοικητής τής
  Πρωτευούσης κ. Κοτζιάς.
  Ό κ. Κοτζιάς θά παραατή είς την
  έκεί έγκαινιαζομένην διεθνή έκθεσιν.
  ΕΙΣ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡ!. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΕΓΙΝΕΝ Η ΑΗΑΚ0ΙΙΙ1ΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΙΝΟΡΙΣΕΟ!
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).-— Κατά τα έκ Πα¬
  ρισίων τηλεγραφήματα είς τό γαλλικόν
  υπουργικόν συμβούλιον τού άπογεύμα-
  τος (χθές) θά ελάμβανε*© καί ή τυπι-
  κή απόφασις τής άναγνωρίσεως τού στρα
  τηγού Φράνκο, τού κ.Νταλαντιέ είση·
  γουμένου ταύτην είς την όλομέλειαν
  τού συμβουλίου.
  Ποίος 6 μέλλων βασιλεύς της'Ισπανί άς.
  Ό Άδάνα μεταβαίνει είς Γενεύην.
  Ο ΑΟΑΝλ ΟΑ ΑΝΑΓΓΕΙΛΗ
  ΤΗΝ ΙΗΪΗΙΊΣΙΙ ΑΥΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου (τού
  άνταττοκριτοΰ μας). —Μετά την άναγ-
  γελίαν τής άναγνωρίσεως τού βνρατη
  γού Φράνκο αναμένεται ότι ό πρόεδρος
  τής Δημοκρατικής Ίσηανέις κ. ΆΟά
  να θά αναγγείλη την παραίτησιν αυτού
  έκ τού «ροεδρικού άξιώματος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Φεβρουσρ!
  ου (ίδ. ύπηρεσΐα). — Ό αγ
  γλικός τύπος άσχολεϊται ιιέ
  τό τσξΐδιον τοϋ κόμητος Τσι
  άνο είς την Πολωνίαν καί
  τάς μερικάς έκδηλώσεις τοθ
  πολωνικοθ λαοΰ υπέρ τοθ °Ι
  τσλοθ ύπουργοθ των 'Εξωτε
  ρικών.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΥΗΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Φεβρουσρίου
  ((δ. ύπηοεσΐσ).— Την 21.50"
  σήμερον ό τέως πρόεδρος
  τής Ίσπανικής Δημοκρατίας κ.
  Άθάνας έγκατελειψε τούς Πό
  |ρισ!ους, αναχωρών διά Γενεΰ
  ην.
  "Ολίγον προτοΟ ό κ. Άθά
  να εγκαταλείψη την Ίσπανικήν
  Πρεσβείαν Ικαυσεν ωρισμένα
  εγγραφα αφορώντα την πολι
  τικήν τής κυβερνητικής Ίσπα
  νίας καί είτα συνέταξεν επι
  στολήν διά της οποίας γνω
  στοποιεϊ είς τόν ίσπανικόν λα
  όν την άπόφασίν τού νά πά
  ραιτηθή τού άξιώματός τού
  χάριν τής εσωτερικάς εΐρήνης
  τής Ίσπανίας
  —Τηλεγραφήματα έκ ι ής έ-
  θνικήςΊοπανΙας άναφέρουν δτι
  6 Φράνκο προτΐθεται νά έγ
  καταστήση είς τόν ίσττονι
  κόν θρόνον τόν τριτότοκον
  υϊόν τού βασιλέως Άλφόν
  σου, Δόν Χουάν.
  0 ΝΤΕΛ ΒΑΓΙΟ ΕΙΣ ΜΕΞΙΚΟΝ
  —Ό Ντέλ Βάγιο ύπουργός
  των "Εξωτερικών τής κυβερνη
  τικής Ίσπανίας προτίθεται
  νά εγκαταλείψη μετ" άλλων
  συναδέλφων τού την Ίσπαν
  αν μεταβαίνων είς Μεξικόν
  Κατά νεωτέρας πληροφορίας
  ό τέως Πρόεδρος τής Δημο
  κρατικής Ίσπανίας κ. Άθά
  να έφθασεν είς την Γαλλ
  κήν Σαβοΐαν.
  Ή χρηματική έξαγορά
  των έπιβαλλομένων φυλακίσεων.
  Πρός τούς Είσαγγελεϊς τοθ
  Κράτους εκοινοποιήθη έγκύκλιος,
  τοθ Ύπουργοθ τής Δικαιοσύνης'
  κ. Ταμπακοπούλου, διά τί)ς όποί
  άς έφιατάται ή προσοχή των
  δικαστηρΕων επί τής άνάγχης δ
  πως ή μετατροπή των μικρών
  ποινών φυλακΕαεως είς χρηματι
  κάς, γΕνεται λαμβανομένας πάντο
  τε δπ' δψιν τής οικονομικάς κα
  τασχάσεως των καταδικαζομένων.
  Ό νόμος, τονίζεται είς την έγκύ
  κλιον, παρέχει είς τα δικαστή
  ρια εΰρύ πλαίσιον διά τόν υπο
  λογιαμόν εκάστην ημέρας φυλα
  κίσεως άπό 25—2 000 δραχ.
  πρό; τδν σκοπόν όπως έχδη
  λοθται πάσα ή δυνατή ^έπιείκεια
  διά τούς απόρους καί γίνεται
  τοιοθτος 6πολογ;σμός έχάσΐης ή
  μίρας διά τούς εύπόρους ωστε νά
  γίνεται καί δι' αύτούς αίσθητή ή
  ποινή.
  Τα δικαστήρια έν τού
  τοις περιορίζονται νά δ^ίζο^
  κατ' ανώτατον Βριον 50—100
  δραχμών διά τόν ίξαγορασμόν έ
  χάστης ημέρας, πράγμα δπερ ηχ
  ρέχει την εντύπωσιν δτι δέν :
  πονίμεται μετ' ίαόττ,τος ή δικα
  οαύνη καί κλονίζει τό περί δ
  καίου συναίσθημα τ'ίν πολιτων
  Περαιτέρω ό^ίζεται δτι τα δικα
  στήοια δύνανται νά ζητοθν τή'
  προακέμιοιν πιατοποιητικών τώ1
  προέ^ρων Κοινοτή ι*ν περί τή
  οικονομικήν καταστάσεως των κα
  ταδιναζομένω/ διά τα ό ποία
  σ<όπιμον είνε νά προνοοϋι οί ένδιαφερόμενοι διχηγόροι πρ< κειμένου νά αίτήσωνται την μετα τροπήν τής ποινής των πελατώ1 των. Περιορισμοι διά την εισαγωγήν έμτχορευμάτων έξ Ήνωμ. Πολιτειών. Είς την εφημερίδα τής Κυ βερνήσεως έδημοσιεύθηήϋπουρ γική απόφασις διά τής όπο! άς καταργοΰνται άπασαι αί άποφάσεις αί αφορώσαι την άνευ τοθ 8ρου τής άνταλλσ γής εισαγωγήν έξ Ήνωμένων Πολιτειών τής Άμερικής, εί δών των πινάκων Β', ΣΤ', καί Ζ' ώς καί αί αφορώσαι είδικά ποσοστά είσαγωγής καθοριοθέντα διά τίνα εΐ:η προελεύσεως τής άνω χώ ρσς. Διά τής Ιδίας αποφάσεως άνατίθεται είς τόν επί τής Έθν. Οίκονομίσς υπουργόν ή δι' άποφάσεων αύτοϋ ρύθμι σις των είσαγωγών έξ Ήνω μένων Πολιτειών έμπορευμά των ύπαγομέ-ων ε(ς τούς ώς άνω πΐνσκας Β' ΣΤ' καί Ζ' ώς καί των καθ* ύπέρβασι των είσσκτέων ποσοτήτω είσαγωνών έν γένει έκ τής 'άνω χώρας. ι Δι' άλλων διατάξεων ρυθ μίζονται διάφορα άλλα ζή τήματα καί λαμβάνονται μέ τρα αφορώντα τοΰς περιορ σμούς τής είσαγωγής μέχρ τής 30ής Ίουνΐου 1939. Η ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΝ Διά κοινοποιηθείσης έγκυκλίου τού υττουργείου των Οικονομικήν, διευκρινίζεται, δτι διά τα τ έλη χαροτσήμου τα αυνεισπραττάμεν* μετά τοθ φόρου επί των χληρονο- μιών, προικών καί δωρεών, ίσχύ- ει ή διά τοθ τελευταίον νόμου καθοριζομένη στρογγυλοποΕηαις το3 αναλογούντος χαρτοσήμου. 03 τω, παραδείγματος χάριν, εάν επί τη βάσει τοϋ παλαιοθ νόμου έδει νά έπικολληθή χαρτόσημον πραγμχτικής άξίας 896 δραχμών ή?η θά έπιχολληθ^ ενιαίον τοιοθ τον 1000 δραχμδν. Η ΖΥΓΙΣΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΠΝΟΥ Διά τηλεγραφήματός της πρός τόν §φορον καπνοθ Ή ρσκλεΐου ή Γεν. Διοίκησις εντέλλεται νά επιτραπή ή με ταφορά καί ζύγισις καπνοθ είς τάς αποθήκας τής πόλε ώς μας πρός διευκόλυνσιν των παραγωγήν συμφώνως πρός τάς σχετικάς όδηγΐας καί τοθ κ. Νομάρχου Ήρα κλεΐου. Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΦΑΖΟΜΕΝΩΝ ΖίϊίϊΝ Τό υπουργείον των ΟΙκονο μικών διέταξε τούς οίκονομι κούς έφόρους, δπως συγκεν τρώσουν σαφή καί θεπκά στοι χεΐα περί τής αποδόσεως τοθ φόρου σφαζομένων ζώων κατά τό λήγον Ιτος 1938—39 καί ύποβάλουν ταθτα είς τό υπουρ γεΐον μέχρι τής 5ης ΜσρτΙου. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κατ' απόφασιν τοθ Διοικη τικοθ Συμβουλ'ου τής Διεθνοθς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ή 2 τιερίοδος αυτής θά τελε θή άπό 10ης Σειιτεμβρίου μέχρι 1ης ΌκτωβρΙου. Ή μεοομηνΐα τής τελέσεως τής ιιεθνοθς Εκθέσεως ενεκρίθη αί υπό τοθ ύφυπουργεΐου Τ ό τούρκαι ΤουρισμοΟ. ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΗΝΑΣ_ΓΕΟΡΓΙ»ΔΗΣ Καθ" ά ττληροφορούμεθα έν τος τής εβδομάδος πιθανώτα τα αυριον Τετάρτην, θά άνα χωρήση είς Αθήνας ό Δήμαρ χος Ηρακλείου κ. Μηνάς Γεωργιάδης προκειμένου νά επιδιώξη την προώθησιν έκ τοθ κέντρου διαφόρων δημοτι κων ζητημάτων. ΟΙ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Κατά την προχθεσινήν ποδο σφαιρικήν συνάντησιν μεταξύ των όμάδων τής Έθν. Νεο λαΐας Ηρακλείου καί Λαση θίου ή ομάς Ηρακλείου ά νεδεΐχθη νικήτρια διά -.τερμά των 7 έναντι 1. Κατά τούς ά γώνας τούτους 6 περιφερεια κός Διοικητής τής 'ΕθνικτΚ Νεολαίας Ηρακλείου κ. Ί. Μουρέλλος άττένειμε τα άνα μνηστικά μετάλλια είς τούς νικητάς των ποδηλατικών ά γώνων τής 4 Δεκεμβριού κα τα την εξής σειράν: Διά την διαδρομήν Ήοακλείου—ΚοκκΙ νη Χάνι έτυχον μεταλλίων οί Παν. Μωραΐτης 1ος νίκη τής, Κωνστ. "Ιωαννίδης 2ος καί Σταθρος Ιωαννίδης- 3ος. Διά την διαδρομήν γύρου Ή ρακλεΐου έτυχον μεταλλίων οί Πλατάκης Έμμ. 1ος, Με θυμάκης Φιλήμων 2ος κοί Με θυμάκης Εύαγ. 3ος. Πρό τοθ ποδοσφαιρικοΰ ά γώνος των όργανώσεων τής Νεολαίας συνηντήθησαν αί ό μάδες Έργοτέλης Ήοακλείου καί Άθλητικός Όμιλος Ρε θύμνης μέ άποτέλεσμα 3γκόλ έναντι 2 ύπέρτοθ 'Εργοτέλους προσκοπικη" εορτη Τό εσπέρας τής παρελθούσης Κυριακάς 2λαβε χώραν είς Χρυ πηγήν*ή έτησία έορτή των προ βχόπων τοθ πρθΛστιίου παρουσία ω περΐφερειακών Έρόρων Προ σ*όπων Ηρακλείου κ. κ. Κατεχά κ« καί Βχρδεράκτ], των άξιωματι κων ντο0 σώμαιο;, τής έ«ορειακής έ, των δίδαοκίλων, ΐής Η ΦΟΡΟΛΟΠΑ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ Δι' έγκυκλίου τοθ 6ΐτουργε£ου των Οίκονομικών πρός τάς τελω νιακάς καί έφοριακάς αρχάς γ£· νεται γνωστόν, 8τι άπό τής 1ης Μαρτίου δέον νά γίνη & ϊλεγχος των εργασιών πυρηνελαίου πρί. Ιξαχρίβωσιν τής καΐά την ημέραν ταύτην υπαρχούσης 6πολο£που πό αότητος παραγομέ>ου πυρηνελαίου
  Ό έ"λεγχος θά έπαναλαμβάνεται
  καθ' !<αστον μί)να, μέχρις δτου έξχντληθοΰ^ τα ύπάρχοντα φορολο γημένα άποθέματα. Έν ουνεχεία όρίζεται, δϊΐ άπό τής ΙηςΜαρΐί ου καί έφιξής ίέν θά έκδίδεται ά"5ϊΐα άτελοθς μεταφορά; διά π<2 σχν εξαγωγήν πυρηνελαίου έκ τοθ «ργοσ:αα£οι>, εάν δέν υποβληθή έγ
  γραφος δπϊύ%νος δήλωσις τοθ έρ
  γοστασιάρχου, δτι ή έξαγομένη
  ποαότης προέρχεται έκ τοθ φορο-
  λογημίνου άποθίματος. Αί Ιδιαι
  αρχαί διετάχθησαν, δπως εάν κα
  τα τό έλεγχον διαπισΐώσουν δτι
  είς τα έργοστάσια υηάρχει πισό
  της άφορολογήΐου πυρηνελαίου έ
  φε·ίΐνής εσοδείας, προδοθν είς την
  βεβαίω^ιν καί είσπραξιν τοθ άνα
  λογοθντος φόρου.
  Ο ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
  Πρό; τούς οικονομικάς έφόρους
  εκοινοποιήθη έγκύκλιος δι3ή;όρ£
  ζεται δτΐ οΕ ενοικιασταί πρόσο¬
  δον ιϊδικών ταμείον, έργανισμών,
  ή έν γένει νομικων προσώπιον δή
  μοαίου δικαίου ύπόκεινται είς
  φόρον επιτηδεύματος 5 ο)ο έν' δ-
  αον αί πρόσοδοι αύται συνενοικιά
  ζονται μετά προσέδων τοθ δημο
  σ'.ου καί επί τοθ αυνέλου των
  κερδών. Έφ' δσον δμως αί έν
  λόγφ πρόσοδοι ένοικιάζονται
  αύτοτελώς, τόΐε ί ένοικιαστής, ίιά
  τα έκ τοιαύτης μισθώσεως κέρϊη,
  θά εξακολουθήση νά ύπόκειται
  είς τόν φόρον επιτηδεύματος επί
  τή βάσει τής καταστάσεως.
  σχολικής έπιτροπής καί πλείστων
  κατοίνων τής κοινότητος. £χετι
  κώς ωμίλησεν ό «ρχηγός τί)ς ο¬
  μάδος κ. Λεμπιδάκης, έπηχολοώ
  θησαν προσκοπικά παιγνίδια καί
  ίρχγούΐια. Ή έορτή έληξε μέ |
  ;ήν άνάκρβυσιν τοθ έθν. ϋμνο>,
  30 Πρωΐνή
  ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΒΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΗ ΣΤΕΝΩΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρέου (τού
  άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφή ».ατα
  έκ Παρισίων καί Λονδίνου άναφέρουν
  ότι ό στρατηγός Φράνκο δέν φαίνεται
  διατεθειμένος νά υπογράψη τριμερήσυμ
  μαχίαν μέ την Ιταλίαν καί Γερμανίαν.
  Τουναντίον ό Φράνκο θά προσπα¬
  θήση νά διατηρήση καλάς σχέσεις μετά
  τϊ)ς Αγγλίας καί Γαλλίας μετ* ών Οα
  συνεργασθή στενώς, ιδία επί τού οίκο-
  νομικού καί εμπορικον έπιπέδου.
  ΔΗΑΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΠΕΚ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΦΙΑΙΑΝΜΕ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  -------------------__— ί
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μαςΊ.— Τηλεγραφούν έκ
  Βαρσοβίας ότι ό ύπουργός των "Εξω
  τερικών συνταγματάρχης κ. Μπέκ εδή¬
  λωσεν ότι ή Ηολωνία δέν θά ύποστηρί
  ξη ουδεμίαν διεκδίκησιν ξένου κράτους
  είς βάρος τής έδαφικής άκεραιότητος
  τής Γαλλίας.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝ ΠΟΛΩΝΙΚ
  ΑΝΤΙΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΕΚ-ΗΛΟΣΕΙ^
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — ^ Τηλεγραφούν
  έκ τού έξωτερικού ότι έπανελήφθησαν
  όγκώδεις διαδηλώσεις των Πολωνών
  φοιτητών εναντίον τής Γερμανίας. Διά
  την τήρησιν τής τάξεως τόσον έν Βαρ-
  σοβία όαον καί είς άλλας πολωνικάς
  πόλεις ή άστυνομία έλαβεν έκτακτα με>
  τρα.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ Ο Α ΕΓΚΑΟΙΔΡΥΣΗ
  ΜΟΝΑΡΧΙΚΟΗ ΚΑ8ΕΣΤΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τα έξ Έ·
  θνικής Ίσπανίας τηλεγραφήματα ό στρα
  τηγός Φράνκο μετά την τελικήν τού ε¬
  πικράτησιν θά παλινορθώση έντός βρα¬
  χυτάτου χρονιν.ού διαστήματος τό μο-
  ναρχιχόν καθεστώς έν Ισπανία.______
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΛΡΙΒΜΟΙ
  ΤΟΥ Λ*ΧΕΙΟΥ_ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 «Β>εβρουαρίου (τοθ
  άνταποκριτού μας).—Γενομένης κληρώ¬
  σεως σήμερον τού Λαχείου τού ατόλου
  εκέρδισαν οί κάτωθι άριθμοί:2Ο.330
  δραν. 3ΟΟ.ΟΟΟ, 3 1.Ο67, δραχ.
  4Ο.ΟΟΟ, 23.813 δρ. 20.000.
  Άνά 1Ο χιλιάδας δρχ. εκέρδισαν
  οί άριθμοί 32964, 2484Ο.
  '%νά 4.ΟΟΟ δρχ. εκέρδισαν οί :
  18994. 547, 12554,16494,
  17Ο38, 1Ο69, 29676,
  23364, 4713, 6854. Άνά
  3ΟΟΟ δρχ., εκέρδισαν οί άριθμοί:
  1419,374 12,22814,33»36,
  1Ο614, 224697, 22Κ77,
  2349Ο, 23537, 38973,
  3Ο61Ο, 97Ο3, 1Ο472,83:>9,
  39693,1 Ε>281, 30.376,361,
  3163, 23.851.
  Άνά 2ΟΟΟ κερδίζουν οί αριθ ι*, οί:
  19131, 2 19*16, 24269,
  10379,37170,7721,29239,
  «83, 22586, 2«767, 21452Ο
  8231, 19612, 172Σ5Ο,
  13479, 11364, 38769,
  37714,329*5,36824,1581»,
  16932, 38745, 38978,
  19Ο14.
  Άνά 1ΟΟΟ δραχ. εκέρδισαν οί ά¬
  ριθμοί: 28399,233Ο6, 372Ο,
  1 8238,38370,7392,1 8999,
  6ΒΟ3,33Ο19,35684,38164,
  2Ο«33,:>»21, 36641, 99Η7,
  22»»,33Ο7 1 ,30282,1 7493,
  247Ο2, 15698, 2Ο.68Ο,
  2,«»6,8.628,25.549,1735Ο
  23.897» 9522, 8569, 34.
  891.
  Τέλος οί λήγοντες είς Ο κερδίζουν
  άνα 8ε> δρχ. (τό τέταρτον δρχ.
  νΙ«ν;
  (Ιί«
  ,'Η