96976

Αριθμός τεύχους

5103

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

1/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έΐησια λίραι 3
  Ιξάμηνος 3
  Άμεριχης
  έτησία δολ. 15
  Ιξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΛΡΤΗ
  1
  ΙΙΙΙΑΡΤΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  .ΠΕτΒΥΝΟΣ ΣΥΊΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΠΡΟΣ ΟΟΙΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
  ΦΕΡΕΤΑΙΗ ΑΗΘΡαΠΟΤΗΣ
  Τό τραγικον έρώτημα: ©ά
  έχωμεν ειρήνην ή θά όδη-
  γηθώμεν είς πόλεμον; έξα-
  κολουθεϊ νά άπασχολή την
  σκέψιν των λαών τής γής
  καί ν' άποτελή τό κέντρον
  πρός τό όΐϊβΐον στρέφεται ή
  προσοχή ολοκλήρου της αν¬
  θρωπότητος. Ύιτό την άγω
  νίαν πούπρβκαλεΐ, ζβΰν ολα
  τα έθνη. Καί κανείς δέν ε!
  ναι είς θέσιν νά δώση μίαν
  θετικήν απάντησιν. Ό νίκη-
  τής μέγας έπιτελάρχης τού
  τελευταίου παγκοσμίου πολέ
  μου στρατηγός Βεϋγκάν,
  ερωτηθείς πρό ημερών σχε
  τικώς &πό τούς 'Αθηναί-
  ους συντάκτας ήρκέσθη νά
  υψώση μέ απορίαν τούς ώμους
  καί ν' απαντήση:
  —Έρωτήσατε καλύτερατόν
  θεόν!.
  Πράγμκτι δέ, μόνον ό
  θεός θά ηδύνατο νά γνωρίζη
  πρόςποίους δρόμους φερεται η
  άνθρωπότηςκαί ποία τύχη την
  άναμένει. Παρά ταύτα φαί
  νεται βέβχιον «τι ή σημε-
  ρινή άβεβκιότης δέν θά δι¬
  αρκέση έη μακρόν εισέτι.
  Ή κατάστασις θκ διευκρινι-
  σθή όπωσδήποτε, ΐσως δέ,
  η μάλλον χατά πάσαν πιθα-
  νότητα, έντός τής προσεχούς
  ανοίξεως. Τα δΐαδραματιζόμε
  να ηδη έν Εύρώπη γεγονό-
  τα δίδουν τό ένδοσημον ίτι
  κατά τούς έρχομένους μήνας
  θά δοθή μία οιαδήποτε α¬
  πάντησις είς τό έρωττ,ματι-
  χόν κου επί τετραετίαν ήδη
  έμεινε γρΐφος αλυτος καί
  θά ανοίξη μία νέα σελίς τής
  ανθρωπίνης ίστορίας. Εάν
  τώρκ, ή σελίς αυτή θα γρα
  φή μέ τό ξΐφος ή μέ· «τε-
  ρόν περιστεράς είνε άλλο
  ζήτημα, άγνωστον βεβαία
  "Ηδη ήρχισεν αναπτυσσομένη
  μία νέα διπλωματική δραστη
  ριότης πού θά έχη άσφχλώς
  καί ταχέως άποτελέσματα.
  Είς τα ζητήματι τής "Α¬
  πω Ανατολή;, παρατηρεί-
  ται ήδη σημαντική ϋρεσις
  μετά τάς έξηγήσεις πού πα¬
  ρέσχεν ή Ίαπωνία είς τάς
  δυτικάς δυνάμεις σχετικώς
  μέ τα τελευταία έπεισόδια.
  Φήμαι δέ κυκλοφορούν επί
  πλέον ότι οί κυβερνήται τού
  Τόκιο, πεισθέντες περί τοΰ
  ματαίου της έπιμονής είς
  καθυ πό τάξιν τής Κίνας επι¬
  ζή τοΰ ν συνθηκολόγησιν μέ
  τόν Τσαγκ-Κάΐ-Σέκ. Καί
  δέν είνε όντως απίθανον τοΰ
  το. Είς τόν ώς άήττητον θε¬
  ωρούμεν© ν άλλοτε ίαπωνι-
  κόν στρατόν, παρουσιάζονται
  ήδη στασικστικά κρούσματα.
  Φαίνεται ότι οί σύγχρονοι
  Ίάπωνες πρβτιμβΰν περισσότε
  ρον την ζωήν των, έστω καί
  ήττημένβι, άπό τό χαρκκίρι
  των προγόνων των. Καθ" ο
  λας λοιπόν τάς ενδείξεις,
  ή παράτασις τού πολέμου
  είς την γήν τοΰ ούρανίβυ
  κρατους, επί μακρόν εισέτι,
  δέν είναι δυνατή. Έξ άλ-
  λου είς την Ευρώπην ουνε-
  τελέοθησχν γεγβνότα μεγί-
  οτης αημασίας κατά τάς τε-
  τευταίας ημέρας. Καί θά έ-
  χβυν αποφασιστικήν έπίδρα
  οιν είς την περαιτέρω πο¬
  ρείαν της διεθνοδς κατα-
  οτάσεως.
  Ή Αγγλία καί ή Γαλλία
  άνεγνώριααν άπό προχθές τό
  χαθεστώς τοΰ Φράνκο ώς νό-
  μιμον κυβέρνησιν τής Ίσπα
  νίας. Κατόπιν δ αύτοΰ θεώ·
  ρεΐται πλέον βέβαιος ό τερ-
  ματισμός τοΰ εμφυλίου σπα·
  ραγμοΰ είς την Ίβηρικην.
  ©εωρεϊται μάλιστα βέβαιον
  ότι μετ' ολίγον θά έγκατα-
  οταθή είς τόν παλαιόν θρό¬
  νον των βουρβώνων ο τριτό-
  τοκος υίός τοΰ τέως βασιλέως
  'Αλφόνσου, Δόν Χουάν, ϊ-
  φεδρος άξιωματικός τοΰ βρετ-
  τανιχοδ ναυτιχοΰ. Την παλι¬
  νόρθωσιν τί,ί μοναρχίας πα·
  ρασχευάζει η Αγγλία χυρί-
  ως, εύνοεϊ δέ καί ή Γαλλία.
  Διότι πιοτεύουν ότι ό δόν
  Χουάν ώς βασιλεύς, θά όδη
  γήση την Ισπανίαν είς τάς
  άγκάλας των. Είνε προσέτι
  χαρακτηρισθή ή δήλωσις
  τοΰ Φράνκο, ότι δέν θ' ανε¬
  χθή κηδεμονίαν ουδενός καί
  ότι δέν θά περιπλέξη ποτέ
  την χώραν τού είς πόλεμον
  μέ τάς δυτικάς δυνάμεις.
  Καί ύπάρχει μέν ή άντίλη
  ψις πολλών ότι αί δηλώσεις
  αυταί ύπηγορεύθησαν άπό
  διπλωματικήν σκοπιμότητα
  κχί άπέβλεπαν είς την διευ-
  χόλυνσιν συνάψεως δανείων
  είς τάς χρημκταγοράς τοϋ
  Λονδίνου καί των Παρισίων
  διά την άνοικοδόμηβιν των
  έρειπίων τοΰ τριετοΰς πολέ¬
  μου. Άλλά παρατηρεϊται σχε
  τιχώς, ότι εάν ακριβώς συνα-
  φθή τό δάνειον αύτό, τότε ή
  Ισπανία θά προβδεθή υπο·
  χρεωτικώς είς τό αρμα των
  δανειστριών της. Διότι ή
  ©I-
  κονομική έξάρτησις, θά δη¬
  μιουργήση, κατά νόμον άδή-
  ρητον, καί την πολιτικήν
  τοιαύτην.
  'Απομένειμόνον νά ίδωμεν
  πως θά άντιδράσουν ή Ιτα¬
  λία καί ή Γερμανί», πού δέν
  θά άφήσουν βεβαία νά χά-
  σουν εύκολα την Ισπανίαν
  την οποίαν έβαψαν μέ τό
  αΐμα χιλιάδων τέκνων των,
  Ιδίως ή Ιταλία, διά νά
  I-
  χουν είς αυτήν ένα σύμμα¬
  χον καί απολύτως ύπάκουον
  καθεοτώς. Φαίνεται δέ 2τι
  δέν είνε ααχετον πρό, τό
  I-
  σπανιχόν, τό ταξίδιον τού
  κ. Τσιάνο είς Βαρσοβίαν. Ή
  Ιταλία καί ή Γερμανία προ·
  σπαθβΰν μ έ κάθε τρόπον νά
  προσεταιρισθοΰν τελείως την
  Πολωνίαν. Διότι μόνον τότε
  θά είνε είς θέσιν νά θέσουν
  επισήμως πρό τής Γαλλίας
  καί Αγγλίας τάς αξιώσεις
  των. Τότε θά Ιχουν δυνάμεις
  νά ζητήσουν κυριαρχίαν είς
  την Μεσόγειον καί άναχατα-
  νομήν των άποιχιών. Λέγε-
  ται μάλιστα σχετικώς ότι έ
  άν ό κ. Μουσολίνι δέν διετύ
  πωσεν επισήμως τάς αξιώ¬
  σεις τού επί γαλλικήν εδα¬
  φών, τουτο όφείλεται είς την
  αμφίβολον στάσιν πού κρά¬
  τει ή Πολωνία. Όφείλεται
  δέ πάλιν ή άμφιρρέπουακ πό
  λιτική τής χώρας αυτής είς
  διαφωνίας έντός των κυβερ¬
  νητικήν κύκλων της καί είς
  άντίθεαιν τ»ΰ λαοΰ πρός την
  πολιτικήν τού ύπουργοΰ των
  Εξωτερικών χ. Μπέκ.
  Αί τελευταίαι διαδηλώσεις,
  των Πολωνών φοιτητών καί
  τα ψηφίσματα των ένώσεων
  παλαιών πολεμιστών κατά
  τής Γερμανίας καί υπέρ
  τής συγκεντρώσεως τής έξου
  σίας είς χείρας τοΰ γαλλο
  φίλου στρατάρχου Ρίτζ Σμίγ
  κλυ, άποτελοΰν απόδειξιν
  της υπαρχούσης έν Πολω¬
  νία πολιτιχης καταστάσεως.
  Εάν λοιπόν ή Πολωνία τα¬
  χθή μέ την Γαλλίαν καί
  Αγγλίαν μέ τάς οποίας συ
  νεργάζεται ήδη στενώς καί
  ή Άμερική, τότε ό [πόλεμος
  θ' άποτραπή όπωσδήποτε. Ε¬
  άν όμως συμβή τό αντίθετον,
  τότε έντός τής προσεχούς
  ανοίξεως ό κ. Μουσολίνι θά
  θέση επισήμως ενώπιον τής
  Γαλλίας τάς αξιώσεις τού
  καί ό κ Χίτλερ θά διεκδικη
  ση άμεσον επιστροφήν των
  άποικιδν. Δέν θ' άναχαλέ-
  σουν δέ καί τούς εθελοντάς
  των έξ ίσπανίας. Καί έν
  τοιαύτη περιπτώσει θά είναι
  δύσκολος ή αποφύγη τοϋ
  πολέμου...
  ΟΠ0.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΤΑ ΜΑΡΤΙΙΤΙΚ! ΡΟΔΑ
  Είς ημερησίαν διάταξιν σή*με
  ρον αί πέντε γνωμαι ή ευρύτεοον
  αί μεταδληταί γνωμαι τοθ ενός
  ή των πολλων. Άφορμή δέ, ώ;
  γνωστόν, τό ημερολόγιον είς τό
  οποίον ή λαική σκέψις Ιχει το-
  ποθετήσει μέ πολλήν σοφίαν, άρ
  κετά πράγματα τής ζωής: Ό Μάρ
  της είνε πεντάγνωμος. Καί μέ κά¬
  θε πεντάγνωμον δέν καλοπερνοθν
  κατ' αρχήν οί έξαρτώμινοι άπό
  αυτόν ή όπωσδήποτε συναλλασσό
  μενοι γύρω άπό τος θελήσεις κα!
  ;άς κατευθύνσει; τού
  —Δέν γνωρίζω τί συμβαίνει μέ
  τόν Μαρτιάτικον καιρόν. Έν πά
  ση περιπτώσει ό μήνας ούτος μοθ
  είνε άπό τού; συμπαθεστέρους.
  —Διότι είνε πεντάγνωμοζ;..
  —Να£! Οί πέντε αθΐές τού
  γνώμες γενιχώτερα, άποτελοθν θέ¬
  σιν διά την σημερινήν ζωήν. Ή
  μ«τα6ολή τής προσωπιχότητος κοί
  άτομιχώς καί κοινωνικώς, φθάνει
  νά είνε σήμερον Ινα βασικόν άγα-
  θόν.
  Επρόκειτο περί καινοφανοθς θε
  ωρία{; 'Υποθέτω δχι. Πράγματι
  τα τελευταία χρόνια ή διαβόητη
  αύΐή μεταβολή άπό ημέρας είς η¬
  μέραν, δέν είνε τίποτε τό παρά
  δοξον. Τό νά φαίνεσαι σήμερον
  άλλος καί αυριον άλλος, τό νά άλ
  λάσσης γνώμας καί άπό ώρας είς
  ώραν άχόμη, δέν είνε άσυμ6!6α
  στον μέ την ψυχολογίαν τής έπο
  χής σου. Ύπάρχουν μάλιστα στιγ
  μαΐ πού αδτά άχόμη χά καθημε
  ρινά πράγματα, χαθιστοθν την
  αυχνήν αυτήν αλλαγήν άναπόφευ
  κτον.
  —Άλλά τ4τι ίέν δπάρχει ήθι-
  χή είς τόν κόσμον. 'Υπάρχει δι
  προσιοπία, αθλιότης χαί δλα τα
  παρεπόμενα!...
  Τόν άφΟρ;σμόν θά ιίχε πρόχει¬
  ρον ό «ίωνιος συντηρηΐικός. 'Αλ-
  λά γιατί;... Τό νά έγ,ιαταλεΕπης
  κάθι ώραν φ άρΧι¥ήν προσωπι-
  κότητά οου, δέν είνι χαί τόοον
  δοον φαίνεται, ηρΛγμα έγχλημα
  «χον. Εννοεΐται εάν χαί ίψ' δ
  οον είς την μεταβολήν αυτήν δια
  τηρής τόν άπαρ«ίτητον νοη-
  τικόν χ«1 ψυχικόν ΐίρμόν. Λογι-
  χή ή διχαιοσύνη θά πήτε είσχω
  ρεΐ χαί είς αΰτά τα πράγματα;
  "Ας μή σας φανή παράδοξον. Καί
  οί πέντε γνώμες άχόμη, οί τόσον
  δυσΐημιστικαΐ διά τόν Μάρτιον,
  κατέχουν κάποιους φιιαιολογικούς
  καί ήθικοΰς κανόνα;: Ή μεταπολε
  μική έποχή ώς σύνολον κατα-
  στάσεων μάς εχάρισε- νίους τρό
  πευς αντιλήψεων. Συγκεκριμένως
  ή ρευσΐόττ); των χαταστάσεων αύ
  των, άπό λόγους πάση: φύσεως,
  δέν απετέλεσε τίποτε τό Ινθαρρυν
  τικό διά την παγίωσιν τής πρόσω
  πικότητος: Βρέξη ληάοη σήμερον
  θ* έχης τίς πέντε γνίδμες τοθ
  Μάρτη...
  * *
  *
  "Ας μή παραπονούμεθα λοιπόν
  εναντίον τοΟ,Μαρτίου, είτε τοθ ή
  μερολογιαχοΰ απλώς, είτε χαί
  τοθ θεωρητιχοθ. Καί οί θετιχώ
  τεροι των άνθρώπων είνε φυσι¬
  κόν νά προσκρούουν είς χάθε
  ώραν χαί είς χάθε στιγμήν είς
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 51Ϊ3
  'Η άνακαίνισις τής πόλεως
  ΘΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΘΗ
  Η ΠΑΛΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
  ΜΙα παλαιά ίστορική «μορ
  φή» τής πόλεως, θά εκλείψη
  οριστικώς έντός όλΐγου. Πρό-
  κειται διά τό παλαιόν διοικη
  τικόν μέγαρον, τό γνωστόν,
  ώς «Πόρτα τοθ παχιά». Τό
  συμβόλαιον διά τοθ όποΐου
  τό οίκημα καί ή περιοχή τού
  παραχωροΰνται είς τόν Δήμον
  υπό τοθ Δημοσίου απεστάλη
  προχθές είς την έφορίαν. Καί
  ό Δήμος εγένετο πλέον κύριος
  καί κάτοχος τοθ κτήματος.
  Μετ1 ολίγον, ή σκαπάνη θά
  ύψωθή κοί τό ιστορικόν κτΐ-
  ριον θά πέση. Θά κατεδαφΐ
  σθή διά νά έλευθερωθή πλέον
  ό χώρος πού καταλαμβάνει.
  Θά κατεδαφισθοθν επΐσης καί
  τό παλαιόν Δημαρχείον δπου
  στεγάζεται τώρα τα Γυμνά-
  σιον καθώς κσΐ αί λβγόμεναι
  Κάτω φυλακαί, άφοθ έν τώ
  μεταξύ θά είναι έτοιμαι αί
  φυλακαί τής Νέας Άλικαρ
  νασσοθ νά δεχθοθν τούς τρο
  φΐμους των. Καί ΰλος αύτός
  ό χώρος, ό άρκετά σημαντι
  κάς είς Εκτασιν θά διαμορφω
  θή, θά φυτευθή καί θά χρησι
  μεύση διά την δημιουργίαν τοθ
  κεντρικοθ πάρκου τής πόλεως.
  Έτσι τό παλαιόν 'Ηράκλειον
  χάνει κάτι πού εθεωρείτο άλ
  λοτε καί ήτο όντως ή κσρδιά
  τού. Θ' αποκτήση δμως ϊνα
  πνεύμονα ύγε'.ας καί ώραιό
  τητος.
  Τό υπό κατεδάφισιν οίκημα
  έστέγασεν έτϊΐ ' σειράν έτών
  τόν Πασάν Ηρακλείου. ΤΗτο
  δηλαδή τό διοικητήριον τοθ
  νομοθ. Μέσα είς τό οίκημα
  αύτό έκινεΐτο καί έδρα ή τουρ
  «ική άρχή Είς αύτό ελήφθη
  σαν τόσαι καί τόσαι άποφά
  οεις διά την τύχην τοθ τόπου.
  Ήτο ή καρδΐα τής διοικητικώς
  μηχανής. Καί πολλαί άποφά
  σεις της υπήρξαν τόσον σκλη·
  ραί καί θηριώδεις πού έγιναν
  άφορμή νά ζυμωθή ό τόπος
  αύτός μέ αΤμα καΐ νά παρα
  δο^ή είς τάς φλόγας.
  Είς τό ίδιον αύτό οίκημα,
  τό έρώτημα: Άμετάβλητος ή με-
  ταβλητή προσωπικότης; 'Η έποχή
  μας θά έλεγε κανείς δτι καθιστα
  αιωνίαν αλήθειαν την αρχήν τοθ
  Ναπολέοντος, δτι ό άνθρωπος εί
  νέ ένα διαρχές γίγνεσθαι! Άλλως
  τε άς τα λέμε καθαρά: Ή μετα-
  βολή τή; προσωπιχότητος διατη
  ριΐ έντός της τό θέλγητρον τής
  ζωής. Ακριβώς δπως καί ό Μάρ
  της δταν μας χαρίζη Ιξαφνιχές
  μπόρες—διά νά χαλοκαιριάση όλί
  γον άργότερα. Τότε χωρίς άμφιβο
  λίαν, χαιρόμαστε πειό βαθειά
  τα περίφημα δώρά τού: Τα Μαρ
  τιάτιχα ρόδα καί τό εύλογημένον
  άνοιξιάτικον φώς.
  Α2ΜΟΔΑΙΟ2
  Ο σατανάς καλάγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ
  23ον
  Επί τή βάσει νέον στοιχείον.
  —Πώς μπορεΓτε σεϊς νά χάθβ
  σθε αύτοθ χαί ν' άπαγγέλλετε την
  θανατιχήν χαταδίχην ενός παιδιοθ
  χωρίς νά τό ίδητε χά"ν;
  Ό Βόλφ ήρκέσθη μόνον νά ση
  κώση τούς ώμους τού. Άντί αύ
  τοθ απήντησεν ό Ρεμεζώφ:
  —Δέν 6πάρχει καμμιά έγγύη
  αίς, δψηλότατΐ, βτι θά επιτραπή
  είς τόν δόχτορα Βόλφ νά ιδή τόν
  μικρόν.
  Τα μάτια τοθ Παύλου ϊρριχναν
  άστραπές καθώς άνωρθώθη είς τό
  κάθισμά τού:
  —Έγγυώμαι έγώ! έβροντοφώ
  νηοε.
  —Πόσον χρόνον διαρχεΐ ή αί
  μορραγία;Άπό πότε ήρχισεν ήρώ
  τησεν ό Βόλφ κατόπιν δραχείας
  σιωπής.
  Ό Ρεμεζώφ έλογάριαβι:
  —Εδηλώθη χθες τό μεσημέ
  ρι... Έξήντα δύο ώρες:
  —Τότε λοιπόν δέν πρέπει νά
  ευρίσκεται είς κωματώδη κατάοτα
  σιν τώρα, είπεν ό Βόλφ· έγώ θά
  περίμενα αυριον τδ μοιραίον τέ
  λος. Γνωρίζει ή αυτής μεγαλειό
  της την αιτίαν;
  —Όχι, άπικρίθη ό Ρεμεζώφ
  —Τόσο τό καλλίτερο. Άρχετή
  θλΐψι θά τής φέρη ή άπώλεια τοθ
  παιδιοθ της, ώστε δέν ύπάρχει λό
  γος νά αυξηθή μέ την ίπίγνωσιν
  δτι φταίει ή Ιδία.
  *
  * *
  Ό μαυρογένης χαλόγηρος Ρα·
  σχΐοθτιν έσιέκετο δίπλα οτό χομο·
  δίνο είς τό δωμάτιον τοθ άρρώ
  στου τσάρεδιτς. Μέ προσοχήν έμά
  ζευσεν 8λα τα μπουκάλια μέ τα
  γιατριχά καί γρήγορα έπροχώρη
  σεν (ίς τό παράθυρον. Μέ μιά
  ί τοθ χεριοθ τοι» έπέτβξι δλα
  έστεγάσθη κατόπιν ή Έλλη-
  νίκη Διοίκησις. Επί σειράν έ¬
  τών εχρησίμευσεν ώς νομαρ·
  χ(α κσί ώς ταχυδρομειον, ώς
  ταμείον τοθ Δημοσίου καί ώς
  στέγη διαφόρων άλλων ύπη
  ρεσιών. Άλλ' δπως δλα τα
  πράγματα, ύπέκυψε καί αύτό
  είς τούς νόμους τής φύσεως.
  Ό χρόνος τό έφθειρε. Έτοι-
  μόρροπον πλέον εγκατελείφθη
  έρημον. Αί δημόσιαι υπηρε¬
  σίαι έστεγάσθησαν άλλοθ
  είς άλλα νέα οΐκήματα. Μό¬
  νον τό πταισματοδικεϊον, ά-
  στεγον καί περιφερόμενον, κα
  τέφυγεν έκεΐ καί εδρεν ά¬
  συλον. Καί πσραμένει άκόμη
  έκεΐ. Είς μίαν αίθουσαν τού
  έπίσης κατέφυγεν ό. . άναπο
  κατάστατις σύλλογος των δε-
  σποινΐδων. Καί είς τάς άλλας
  έστεγάσθησαν οί άλήτες τοθ
  ούρανοθ, οί φτωχοΐ σπουργΐ
  τες. Κατά τα διαλεΐμματα
  τοθ σχολείου, χρησιμεύει έ
  πΐσης ώς ύπόστεγο γιά τα
  παιδία τοθ γυμνασίου πού
  παΐζουν καί γελοθν μέσα σ'
  αύτό. Την άνοιξι έχρησίμευε
  κσί ώς χελιδονοφωληα. Ε¬
  φέτος δμως είναι άμφΐβσλο
  άν τό βροϋν τα χελιδόνια.
  ΓιατΙ πιστεύεται δτι πολύ συν
  τόμως θ' αρχίση ή κατεδάφι-
  αίς τού. Τό έκχωρητήριον συμ
  βόλαιον είπομεν, ήλθε. Τα
  σχέδια γιά τή δημιοοργία
  τοθ πάρκου, ύπάρχουν έπίσης
  ε'τοιμα καθ* δλα. Καί ή άπό
  φασις έχει ληφθή όριστική
  καί άμετάκλητος. Ό χώρος
  θά μείνη έλεύθερος. Ου τε
  θέατρο, ου τε βιβλιοθήκη, ουτε
  οΐκος των γραμμάτων, ουτε
  Δημοτική άγορά. Τίποτε άπ'
  δλα αύτά, άπαντα ό Δήμαρ
  χος κ. Γεωργιάδης. Θά γίνη
  πάρκο.
  "Ενα πάρκο ώραΐο, σύγχρο
  νο, μέ αναβρυτήριο, μέ φωί
  τεινούς πΐδακες, μέ τμήμα
  παιχνιοιών γιά τα παιδία, μέ
  μιά μικρή λιμνοθλα μέ κύ
  κνους καί άλλα ύδροχαρή πτη
  νά. Κσί είς αυτήν την γνώμην
  είναι σύρφωνο καί όλόκληοο
  τό Δημοτικό Συμβούλιο. Μέ
  νει βεβαία ή έξεύρεσις των
  χρημάτων. Άλλά καί γι' αύ
  τό Ιχει ληφθή φροντίς. Τό
  κτίριο λοιπόν πού είναι τόσο
  στενά συνδεδεμένο μέ την νέ
  ωτέραν ίστορΐα τοϋ τόπου
  μας δέν θά υπάρχη μετ' όλί
  γον. Θά παραδοθή άπό την
  σκαπάνην τής κατεδαφίσεως
  είς την λήθην.Σΐκ τράνζιτ γκλό
  ρια μούντι. (Έτσι περνα ή
  δόξα στόν κόσμο...)
  Ό κ. Αήμαρχος.
  Σήμερον κατά πάσαν πιθα
  νότητσ, θ' αναχωρήση διά τοϋ
  ατμοπλοίου «Άκρόπολις» είς
  Αθήνας, ό δήμαρχος κ. Γεωρ·
  γιάδης,συνοδευόμενος καΐ άπό
  τόν διευθυντήν τής ήλεκτρικής
  υπηρεσίας κ. Λήμνιον καί τόν
  άρχιτέκτονα κ. Τζομπανάκην,
  πρός ρύθμισιν ωρισμένων ζή-
  τημάτων τοθ Δήμου. Δέν γεν
  νδται δέ άφιβολΐα περί τής ε¬
  πιτυχίας των σκοπών τοθ τα
  ξιδΐου τοθ κ. Δημάρχου. ΑΙ
  ίκσνότητες τοθ κ. Γεωργιάδη
  καί ή έκτΐμησις τής οποίας χαί
  ρει μεταξύ των μελών τής κυ
  βερνήσεως καί των άλλων αρ¬
  μοδίων ύπηρεσιών τοθ κέντρου,
  άποτελοθν εγγύησιν ότι ή ά·
  ποστολή τού θά επιτύχη. Είμ-
  ποροθμεν λοιπόν νάπιστεύωμεν
  βασίμως 8τι μετά την επάνο¬
  δον τού έξ Αθηνών θά επι-
  ταχυνθϋό ρυθμός τώνέργασιών
  άνακσινΐσεως καί άναδημιουρ-
  γίας τής πόλεως.
  ***
  Αί καλλιέργειαν.
  Τό κεντρικόν τής Άγροτρα
  πέζης, Εδωκεν όδηγΐας είς τα
  έν Κρήτη ύποκαταστήμστα
  καί πρακτορεΐα, διά την χορή
  γησιν καλλιεργητικών δανείων
  είς τούς άμπελουργούς. Καί
  έπραξε βεβαία αρίστα. Διότι
  ευρισκόμεθα ή5η είς την περί
  οδόν τής έντατικής άμπελοκσλ
  λιεργεΐας. Δεδομένου δτι εφέ¬
  τος ύπάρχουν άκόμη άπώλη
  τοι στσφΐδες τής περυσινής
  εσοδείας, οί άμπελοκτήμονες
  άντιμετωπίζουν μεγάλας χρη
  ματικάς δυσχερείας. Έπιβαλ
  λεται λοιπόν νά δίδωνται ά-
  φειδώς καί χωρίς δυσκολΐας
  καλλιεργητικαί πιστώσεις διά
  νά μή μείνουν άκαλλιέργητα
  τα άμπέλια.
  ***
  Έκθέσεις.
  Απεφασίσθη όπως ή Ελλάς
  συμμετάσχη είς την διεθντ) έκ
  θέσιν τής ΛειψΙας καθώς καί
  είς ιήν παγκόσμιον τοιαύτην
  τής Νέας "Υόρκης τοθ 1939.
  Όρθότατα βεβαία. Διότι είς
  την Γερμανίαν καταναλίσκε
  ται τό μεγαλύτερον μέρος τής
  γεωργικής μας παραγωγής.
  Καί είς την Αμερικήν ύπάρ
  χούν πάντοτε τα περιθώρια
  μεγάλων έξαγωγών των προϊ-
  όντων μας, άφοθ ύαάρχει ή
  προτίμησις τοθ κατανσλωτικοθ
  κοινοθ. Καί αί ύποθέσεις άπο¬
  τελοθν τα καλυτέρα μέσα δια
  φημίσεως καί έπιβολής των
  προΐόντων μας. Άλλά καί διά
  την καλύτερον εμφάνισιν τής
  Ιδικής μας διεθνοθς εκθέσεως,
  τής Θεσσαλονίκης, καταβάλ
  λεται ήδη μεγάλη προσπαθεία.
  Καί θά πρέπει είς την έφετει
  νήν έκθεσιν ν' άντιπροσωπευ
  θ{· πλήρως ό νομός μας, άπο·
  στέλλων δείγματα δλων των
  πλουσΐων δσον καί έκλεκτών
  προΐόντων τού.
  τα μπουκάλ'α είς την αύλήν άπο
  κάτα). Καθώς ανέσυρε τίς κουρτί
  νες τό φώς τοθ ηλίου μπήχε
  μέσα. Έμισόχλεισε τα μάτια τού
  καί γρήγορα έκλεισε τίς χουρτί-
  νες.
  Την στιγμήν εκείνην ηκούσθη
  μιά διαπεραστική κραυγή έκ μέ
  ρους τοθ κρεββατωμένου παιδιοθ
  πού έκινοθσε δεξιά χαί άρισΐερά
  τό χεφάλι τού χαί έσπαρταροθσΐ
  άπό τούς" πόνους, Τό πρόσωπον
  τού συνεαπάσθτ] τρομερά καθώς
  εφώναξε:
  —Μαμμούσχα!
  Την ιδίαν στιγμήν ό Ρασποθτιν
  ήταν στό πλά'ι' τοθ παιδιοθ. Μέ
  μεγάλην τρυφερότης ϊσκυψε πά
  νω άπό τόν άρρωσΐο τσάρεβιτς μέ
  χρις δτου τα μάτια τού έκύιτα
  ξαν κατ' ευθείαν τα μάτια τοθ
  μιχροθ. Τό έχύτταζε μέ τίτοιον
  διαπεραστιχόν τρόπον, ώσάν οί μα
  τιές τού νά προσπαθοθσαν νά πε
  ράσουν μέσα στήν ψυχήν τοθ άρ
  ρώστου.
  —Δέν δπάρχει λόγος νά φωνά
  ζης την μ«μά σου, είπεν ό χωρι
  κός. "Εφιιγε.
  —ΙΙοθ πάει: άνέκραξεν είς θρη
  νώϊη τόνον ό Άλέξης, παλαιών ν'
  αποφύγη την ματιάν ϊοΟ καλογή
  ρου.
  —Πηγαίνει νά σοθ αγοράση Ε¬
  ναν ώμορφον άσπρον έλέφαντα,
  μέ χατακκόκινα ώραΐα ματάκια
  καί ένα χρυσό σΐτιΐάχι σιή ράχι
  τού πού θά λαμποκοπα... ■;
  Έ φωνή τοθ καλογήρου έσύρε
  το, δλοένα γ ι νόταν καί χαμηλό
  τερη.
  —Θέλω την μαμά μου, άνέχρα
  ξε χωρίς δύναμι ό τσάρεβιτς, ένώ
  τα δάκτυλά τού συνεσπώντο νευρι
  χά επάνω άπό τό σινδόνι.
  'Έπειτα, ξαφνιχά, τα μάτια
  τού άρπάχθηκ*ν στά μάτια τοθ
  Ρασποθτιν. Τό παιδί κυττοθσεν ά-
  κίνητο μέσα στά μάτια έχεΐναπού
  έλαμπαν σάν άναμμένα κάρβουνα.
  Ό καλόγηρος αίφνης έμόρφασε.
  Έμπρός είς τα μάτια τοθ παιδιοθ
  ενεφανίσθη Ινα μεγάλο ρολόγι.Ό
  Ρασηοθτιν τό κρατοθσε ψηλά άπό
  μιά χρυσή άλυσσίδα. Τό έστριφο
  γύριζε 'μπρός στά μάτια τοθ μι
  κροθ.
  Ό Άλέξης τδ έχυττοθσε καθώς
  τώρα ϊστριβε τόσο γρήγορα πού
  φαινόταν σαν σφαίρα χρυσή. Άλ-
  λόκοζες σχιές έτρεμόπαιζαν πάνω
  στήν ίψι τοθ παιδιοθ χαθώ; τα
  χεριά άντιφέγγΐζαν τούς γύροι/ς
  τοθ ρολογιοθ.
  —ΘΑ σέ χάνω καλά. Αλέξη, »>
  ΛΝΟΡΘΩΣΙ-
  Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, ΚινηιιατογράΦοο
  Σήμερον τό άριστούργημα «Ντά-
  μα ΠΙκα». Μέ τούς Πιέρ Μηλαν
  σάρ, Μαντελέν ΌζεραΓ.
  Την Πέμπτην: Τίνο Ρόσσι στό
  φΐλμ— γοητεΐσ: «Παριζιάνικες βρα
  δυές». _______
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό άρι
  στούργημσ «ΔεσποινΙς δυναιιίτις»
  Κατάλληλον καΐ δια παιδία. Καθ"
  εκάστην άπογευμαιινή είς τας
  6 1)2 μ. μ,
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΝΤΑΜΑ
  ΠΙΚΑ
  μ έ τούς:
  ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ
  ΜΑΝΤΕΛΕΝ ΟΖΕΡΑΙ
  ΑΥΡΙΟΝ:
  Τίνο=
  Ρόσσι
  "Οπως δέν τόν εϊίατε πό τέ
  'έως τώρα! "Οπως ίέν τόν ά·
  κούοατϊ ποτέ 'ένς σπμερα!
  Στό φίλμ — Γοητϊία:
  ΠΑΡΙΖΙΑΗΙΚΕΣ
  ΒΡΑΔΙΕΣ
  Μέ την
  ΚΟΝΤΣΙΤΑ ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ
  Σχπνοθεαία ονειρφ&ης, πρω
  τοφκνής. Καινοΰργια ΒΑΛΣ
  καΐ ΤΑΓΚΟ
  Έξασφαλίσατε εγκαίρως
  θέσϊΐς διά την Πρβμιέραν.
  ψιθύρισεν ό Ρασποθτιν θά καϋή
  σης μέσα στό χρυσό σπίτι πάνω
  στή ράχι τοθ ώμορφου λευκοθ έ·
  λίφαντος, πού θά σέ πάη νά περά
  σης μαϋρα δάση μέ κίτρινες τί-
  γρεις κρυμμένες άνάμεαα στά δέν
  δρα. θά περάσουμε μαθρα ποτά
  μΐα πού διαοχίζουν λευκό χΐόνι.
  Καί θά παμε πάνω στό φεγγάρι,
  Άλίξη. θά πάμε πάνω στό άσημέ
  νιο φεγγάρι.
  Μέ όλοένα και ασθενεστέρας κι
  νήσεις τό παιδί έπάλαιε νά στρέψη
  άλλοθ τα μάτια τού, νά τ' άποσπά
  ση άπό τό λαμποκοποθν, σΐριφο
  γυρίζον ρολόγι. Ή φωνή τού Ρα
  οποθτιν εγίνετο δλο καί περισσό
  τιρο θωπευτική, μέχρις 8του έφαι
  νόταν είς τόν τσάρεβιτς δτι δέν 5
  πήρχε τίποτε άλλο στό κόσμο έκ
  τος άπό την μεγάλην εκείνην, ά
  κτινοβολοθσαν σφαίραν έμπρίς στά
  μάτια τού.
  —Άκουσε τώρα τίς καμπάνεαλ«μβι»νει τΛν
  εκιδιορθναιν παντός ώρολο
  γίο». Έργασίκ ήγγυημίνη
  ΒΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον Ι-
  πιπλωμίνον παρά χαλζ Ζ
  νιί«. Πληροφορίαι παρ'
  ΓΑΜΟΙ —Είς Νεάπολιν έτελέ-
  σθησαιν οί γαμοι τού κ. Γεωργ. Ε.
  Συλλιγο^δάκη μετά τής δνΐδος ΕΙ
  ρήνης Ε. Διαλλυνά. Παράνυμφος
  παρέστη ή ΔνΙς Μαρία Χαλκια¬
  δάκη
  Συγχαρητήρια. Τ.
  —Την παρελθοθσαν έβδομάδα
  ετελέσθησαν οί γάυοι τοθ κ. Αν¬
  δρέα Μ Δαριβιανακη Γ μετά τής
  Δίδος ΕΰγενΕας Γ. Φραγκιαδάκη.
  ΠάρανυμφΊς ττιρέστη ό φΐλος Δι-
  κηγόρος κ. Γ. Σκουλάς.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ - Ό Δήμαρχος Ή
  ρακλεΐου κ. Μήνας Γεωργιάδης
  έβαττισε την παρελθούσαν Κυ¬
  ριακήν τό κοριτσάκι τοΰ κ. Βυσ.
  Παπάζογλου δώσας είς αυτώ τό
  δνομα "Αρτεμις. Είς τούς γονεϊς
  καί τόν ανάδοχον ευχόμεθα νά
  τοίς ζήση·
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Απέθανε πλήρης
  ή«ερων καΐ εκηδεύθη έν ουρροη
  •πολλοΰ καί έκλεκτοθ κόσμου ό
  συμπολΐτης Χαράλαμπος Καμινό-
  πετρος τέως συμβολαιογράφος
  έκ των εύδοκΐμως ύπηρετηοάν·
  των τόν κλάδον τούτον έν τβ πό
  λει μας καί των διακριθέντων έν
  γένει διά τάς κοινωνικάς καί οι¬
  κογενειακάς άρετάς των. Την
  σύζυγον τού μεταστάντος καί λοι
  πούς οΐκβίους αυτού συλλυτούμε
  θΐ θερμότατα.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - Ό Μορ
  φωτκός ΣΟλλογος Γυναικβν Ή
  ρακλεΐου εύχαριστεϊ θερμότατα
  τόν κ. Ν Βογιατζάκην ιατρόν
  διά τό εκλεκτόν καί πλούσιον φα
  γητόν μετά Φροΰτων, άρτου κοί
  οίνου τό οποίον ποοσέφερεν είς
  τό «"Ασυλον τής Γερόντισσασ» 6
  λόκληρον την ημέραν τής 28ης
  τρέχ. είς μνημόσυνον ένεαήμερον
  τοΰ προσφιλοΰς τού άδελφοθ Ί,
  Βογιατζάκη.
  ("Εκ τού γραφε(ου)
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Εΐχαν καί χθές νά ποϋν διά τό
  «πεντάγνωμον» τοθ Μάρτη
  —Είς τόν όΐτοΐον είσερχόμεθα
  συν θεώ σήμερον.
  —Άφορμη είς τα πρω'ινά αΰτά
  σχόλια ήταν φυσικά ό καιρός 6
  οποίος καί εκπνέοντος τοθ «Κου
  τσοφλέβαρου» δέν εφαίνετο βελ
  τιούμενος.
  —Σήμερον ημέραν τής Λαιχης
  •Ατγοράς ή Καινούργια Πόοτα
  θά παρουσιάση την συνήθη κίνη·,,-
  σιν. _,
  _—Μέ την συγκέντρωσιν έκεΐ
  των όψωνιστών οί όποΐοι κατά
  σύστημα δέν την λησμονούν.
  —'Εκστρατεύοντες άπό κά· ,
  θε σημείον τής πόλεως καί α¬
  νεξαρτήτως οΐκονομικής άντοχίϊς.
  -Παρά την έπαπειλουμένην...ά·
  κρεωφαγίαν, οί κρεωφάγοι δέν:<* λείτουν άπό την αγοράν. ·; —Τουλάχιστον καθ' ίίς ημέρας έ πιτρέπεται ή σφαγή κρέατος — Δέν θέλουν φαίνεται οί άν θοωττοι νά συνηθίσουν έστω καί είς την παροδικήν άκρεωφαγί αν, πεπεισμένοι δτι ιό κρέας δέν πρόκειται νά περιορισθή ή πολύ περισσότερον νά εκλείψη. —Έκεΐ ποΰ παρουσιάσθησαν κατ' αύτάς περιορισμοΐ, τουλάχι¬ στον διά την κατανάλωσιν τοϋ πολλοΰ κοινοΰ, είνε ή Ιχθυα- γορά. —'ΕκτΟ!; τής βούπαι καί της πά λαμΐδας έλλειψαν ώς επί τό πλεΐ στον αί άλλαι ποικιλίαι ψα· ριοΰ. —Πρός λύπην των φίλων τοθ έ δέσματος καί ϋφεσιν φυσικά τής σχετικής κινήσεως των ίχθυοπω· λείων. —Λαμβανομένου ΰπ' δψιν δτι τό κυκλοφορούν ραδιοφωνικόν πρόγραμμα δέν είνε δυνατόν νά άγοράζεται συστηματικώς άπό ^δ· λους τούς ενδιαφερομένους μέ τό ραδιόφωνον. — θά δημοσιεύομεν ώς συνήθως καθ' εκάστην άπό σήμερον τό πρόγραμμα τής ημέρας — Οϋτως ώστε νά τό πλπροφο- ροΰνται οί πάντες καί δή οί έν ύιαΐθρφ οί δποΐοι όμολογουμέ νως πρέττει νά τό γνωρίζουν, έφ δσον τό ραδιόφωνον άαό ημέρας είς ημέραν έπεκτεΐνεται καί είς την τελευταίαν γωνίαν τής έπαρ χίας. —Ενδιαφέρον μικρούς καί με γάλους. —Ή παρά την οδόν 'Επιμενί δου (διισβ.ν τής 'Εθνικής Τραπέ ζης) μικρά πλατεΐα διερρυθμίσθη καταλλήλως ώστε απετέλεσε μι κρόν πάρκον. —Άρκετά συντελοΰν είς τόν έ· ξωραΐσμόν τοΰ σημεΐου αύτοΰ τίΐς πόλεως. —Διαβατικοΰ λόγω τής ου- ναφεΐας τού μέ την έμπορικωτέ ραν μας οδόν, τής 25ης Αύγού στου καί δι' άλλους λόγους. —Μέ πολύν κόσμον ώς συνή θως προεβΚήθη προχθές είς τόν κινηαατογράφον Πουλακάκη ή «Ντάμα ΠΙκα» τό άριστούργημα τοΰ Ποΰοκιν υέ τόν ύποβλητικόν άσσον τής όθόνης Πιέρ Μπλαν σάρ —"Ενδιαφέρον πολύ άπό παιδα γωγικής καί κ^ινωνικής απόψεως ή «ΔνΙς Δυναμίτις» τό έργον πού προβάλλει καί σήμερον ή Μινώα». ο Ρέιτορτιρ 6 Λ«ρμ«τολόγβς Ιατρος ,Ν. Ματζαπετάκης Δέχβται τούς έκ δϊρματι· κων καί μιταδοτικών νβση- μάτων πασχοντας *δ·ς Ν«- κταρίβυ, πάρβδος πλ«τ«ίας Βαλιδέ Τζαμί, τέΜς €ΐκί«- χ. Νά υστϊράκη· Τούς Μ*σσαρίτας, τού; «ά- βχοντ«ς έκ δερματιΧΝν νε>-
  οημάτων, τβ τελευταίον Χαβ
  βατον εκάστου μηνός <Ι] τβ έν Νοΐρες «/«ρμαχεΐβν χ. ΝοβντΒάχη. ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τδ μεγάλο ϋργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  522ον
  Ό,η άρχΐζει ό έρως, ουδείς δύναται νά τε
  λειώση, εΐμή ό Θεός.
  ***
  Ό γνήσιος έρως έκπκραίνετοι ή κοθηδύνεται έξ
  ελαχίστων πραγμάτων* έξ ενός χειροκτΐου ηαρα
  πεσόντος, έξ ενός μανΕηλΙου άνευρεθέντος' ό γνή
  σιος έρως εχει χρεΐαν άϊδιόιητος άντΐ τής άφοσι
  ώσεως κοί των έλπΐδων τού. Σύγκειται έκ τοό ά
  πεΐρως μικροθ.
  * *
  *
  Εΐσαι πέτρο; γενοθ μαγνήτης1 εΤσαι φυτόν;
  γενοθ αίσθητική άκακΐα' άνθρωπος εΤσαι, έρως
  γενοθ.
  Ουδέν έπαρκεΐ είς τόν £ρωτα. "Εχει τις την
  εύφροσύνην; θέλει τόν παράδεισον εχει τόν παρά
  δεισον; θέλει τόν ουρανόν. ΤΩ σεΐς οί αλλήλους έ
  ρώντες, άπαντα ταυτα έγκεινται είς τόν έρωτσ.
  Άσχολήθητε νά τα εΰρετε έντός αύτοθ. Ό έρως
  έχει μελέτην, ώς ό ούρανός· καϊ Ιχει πλέον τι ή
  ό ούρανός'—τρυφήν.
  * *
  Τοιαύτη τις νέα έρχεται άκόμη είς τόν κήπον
  τοθ Λουξεμβούργου;— Όχι, κύριε.—Έρχεται είς
  την εκκλησίαν καί λειτουργεϊται;—Όχι πλέον.—
  Κατοικεΐ πάντοτε είς εκείνην την οίκΐαν;—Μετώ
  κησε.—Καΐ τώρα ποθ κατοικεΐ;—Δέν εΤπε.
  Θανάσιμον τό ν' άγνοβ τις ή ψυχή τού ποθ
  κατοικεΐ!
  *
  Ό έρως παιδαριωδΐας· άλλ' δμως τα άλλα πά
  θη έχουν μικροπρεπεΐας. Αΐσχος είς τα πάθη άτι
  να καθιστώσι τόν άνθρωπον μικροπρετιή! Τιμή
  πρός τό κοθιστών αυτόν παιδΐον.
  * *
  Παράδοξον! Ηκούσθη τουτο ποτέ; Διάκειμαι
  έντός νυκτός. "Ον τι απελθόν, παρέλαβε τόν ού
  ρανόν μου. ·
  * *
  *
  "Ω! ν ά έκοιτόμεθα έντός τοθ σύτοθ μνήματος
  ό είς πλησίον τοΟ άλλου, έχοντες ό είς τού άλ
  λου την χείρα έντός ιής χειρός, καΐ ένίοτε, έν¬
  τός τοθ σκότους, νά έψαίωμεν άκροθιγώς τόν δα
  κτυλον ό είς τοθ άλλου! Τόσον θά ήρκει είς έ
  μέ ώς παράδεισος.
  * ♦
  Πάσχεις διότι έράς; έρα πλειότερον. Τό έξ ε
  ρωτος άποθνήσκειν, τούτο τοθ ζήν έξ έρωτος.
  * *
  *
  Ώ άγολλιάσεις των μικρών πτηνθν! Έχουν τό
  κελάδημα, διότι έχουν την φω*εάν.
  *
  Ό έρως είνε ουράνιος άνατινοή έκ τής α Ορος
  τοθ παραδεΐσου.
  * *
  ■ *■:
  Έμβριθεΐς καρδίαι, νόες άοφοΐ, λάβετε την
  ζωήν ώς ό Θεός την Ιπλασε· είνε μακρά δοκιμσ
  σία, άκατάληπτος προπορασκευή διά την άγνωστον
  μοίραν.
  Ή μοϊρα ουτη, την αληθή έννοω, άρχΐζει είς
  τόν άνθρωπον άπό τής πρώτης βαθμίδος τοθ τό
  φού.
  (συνεχίζεται)
  ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
  Στείλατε
  τα κορίτσια
  σας είς τα
  έργαστήρια
  έλευθέρων
  σπουδών
  ΡΑΠΤΙΚΗΣ
  ΚΑΣ ΚΕΛΛΕΝ
  Πλατεΐα Άγίας ΕΙρήνης 4. Α4ΒΗΝΑΣ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκεΐνους πού βέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ
  Β'
  Είς την πραγματικότης, δ 4ν-
  θρωπος δρίσχεται καθημερινώς
  μπροστά στήν άνάγκη νά δπακου
  ση σέ δύο κανόνες, πού άλληλο
  συγκρούονται μεταξύ τους. Άπω
  τό 2να μέρος ν* καχαπολεμήση
  τόν σχηματισμόν δηλητηρίων στά
  πεπτικά τού δργανα καί «πά τό
  άλλο νά ξυπνήση καί νά έξάψη
  την ίρεξΐ, ευνοων την έχκρισιν
  των χωνβυπκών δγρών τοθ στομά
  χου. Τό τελευταΐο συγκρούεται
  μέ τό πρωτο, γιατί πολλές φορές
  έκεΐνο πού έξάπτει την δρεξι
  σιγά-σιγά δημιουργεΐ τίς τοξίνες
  καί δηλητηριάζει χον έργανισμό.
  Άττό την σύγκρουσιν αυτήν ό
  Γάλλος γιατρός, πού προχναφέρα-
  μεν έβγαλεν ωρισμένα συμπερά
  σματα. Καί καθώ; ανεκοίνωσε
  στήν ιατρικήν ακαδημίαν, ώρισμέ
  να άρωματιχά φυτά πού χρησι-
  μοποιοθνται στήν χουζίνα ήμπο
  ροθν νά άποτρέψΐυν την σύγκρου
  σι πού εϊπαμε. Είνε ίκανά, δή
  λαδή, άπό τό έ"α μέρος νά χρησι
  μεύουν ώς άντισηπτικά τοθ πε
  πτικοθ συστήματος καί άπό τό
  άλλο ώς διεγερτικά τής δρέξεως.
  Άλλα απλώς χρησΐμεύουν γΐά
  την μίαν άπό τάς δύο περιπτώ
  9εις, δίχως καί νά έξουδετερώ
  νούν την άλλην. Στήν πρώτη αει
  ρά των άντισηπτικών έρχονται τό
  θυμάρι χαί τό μάραθο. Καί τα
  δύο έχουν την ίδιότητα νεκρώ
  σεως καί εξαφανίσεώς των βακτη
  ρίων καί άνασιολής τής άπο
  Ρ
  συνθίσεως μίσα στό ατομάχι.
  Καταστρέφουν τούς φορεΐς τής
  άποσυνθέσεως πού δπάρχουν έν
  άφθονία σία άλλαντικά, χά θα
  λασσινά, στίς κανσέρβες έν γένει
  χαί τό κρέας τοΟ κυνηγιοθ. 'Ιδιαι
  τέρως τα μάραθο, δποβοηθε: την
  χώνευίΐ, πι-υ συχνά, λόγφ τοθ
  τρόπου καί τοθ είδους τή; τρο
  φής είνε πολύ έπίπονος, ίδίω;
  δταν πρόκειται περί κουκιών,
  φασολιών καί λαχάνων. Έπι-
  βάλλεται, λοιπόν, ώς χρησιμωτά
  τη ή ανάμιξις καί των δύο στά
  «βαρεία» λεγόμενα φαγητά, δ·
  πω; αύτά πού εϊπαμε παραπά
  νω καί σ' δλες τίς περιπτώσεις
  πού προκαλοθν ρεψίματα, άέρια
  τοθ στομάχου κλπ.
  Έξ άΧλου ή χανέλλα χαί τα
  γαρύφαλλα είνε μπαχαρικά χρη
  σιμώτατα, π&ύ προκαλοθν έκκρί-
  σεις πεπτικών δγρών άπαραιτή
  των γιά τή χώνειισι. Μόλις φθά
  σουν στό στομάχι έπενεργοθν
  άμέσως χαί προκαλοθν την λει-
  ΐουργία δλων των ά5ένων ποΰ
  έκχρίνουν πεπτικά δγρά. Άπό
  τό άλλο μέρος έξάπτουν είς τό έ-
  πικρόν την όρεξι χαί διευχολύ
  νούν τα μέγιστα την έργασία τοθ
  σϊομάχου. Επάνω άπό δλα δ¬
  μως σχέκονται ή δάφνη καί τό
  μοσχοκάρυδο, γιατί συνδυάζουν
  χαί τίς δύο ίδιότητες καί έχουν
  έξαιρετική άντισηππκή έπίδρασι.
  (συνεχίζεται)
  Αί τελευταίαι πρόοδοι
  τοΰ χωρίου Τεφέλι.
  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
  ΐνΕΚΑΡΟΜΗΤΟΥΣΥΛΛΟΤΟΥΗΛΝΛΠΟΣΤΑΦΟΣ
  'Αναχώρησις έξ Ηρακλείου 28 Μαρτίου διά τοΰ θαλα
  μηγοΰ «ΑΓΤΙΚΗ» μέσω Αλεξάνδρειαν, Πόρτ—Σαΐδ.
  Μεγάλη εύκαιρία "διά τούς φλεγομένους άπό ιερόν
  σκοπόν νά επισκεφθούν τοΰς Άγίους Τόπους.
  Παραμονή 15 ημερών έντός τής Ίερουΐοιλήμ.
  Σπεύσατϊ νά έγγραφήτε τό ταχύτερον διότι λόγω ηλη
  βώρας ενδιαφερομένων ο κατάλοιοι θά συμπληρωθο&ν
  ταχέως ό «ό τε 6ά άποκλεισθητε.
  Εγγραφαί καΐ πληροφορίαι παρά τω κ.
  ΚΩΝΣΤΑΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
  "Εβανς Ηράκλειον.
  ΤΕΦΕΑΙ Φεβρουάριος (άνταπο
  χριταθ μας).—Άγνωστο είς τού;
  πολλού; χαί παρηγκωνισμένο ήταν
  μέχρι πρό ολίγων χρόνων τό Τε
  φέλι. Έν τούτοις χαί είς την μο
  ναξιάν τού καί παρά την έγκατά
  λειψίν τού ειργάζετο, έμοχθοθσε
  κατέβαλλε μίαν διηνεκή προσπά¬
  θειαν ποοόδου καί έκπολιτισμοΰ.
  Άφ' δτου ιδία Ιφυγαν οί Τοθρκοι
  μετά τό 1923 χαί περιήλθαν αί
  περιουσίαι των είς τού; χριστια-
  νούς, εσημειώθη μία ένΐατιχή
  προσπαθεία γεωργιχής άναδημιουρ
  γίας. Καί επέτυχε. "Ηδη τα ε&χά
  ριστα άποτελέσαατά της είνε έκ-
  δηλα πανΐοθ. Νέαι καλλιέργειαι έ¬
  γιναν είς εύρεΐαν έκτασιν. Χιλιά
  δες νέα ελαιόδενδρα έφυτεύθησαν.
  Μεγάλαι εκτάσεις έκαλλιεργήθη
  σαν χαί έφυτεύθησαν άμπέλια χι'
  έγιναν περιβόλια. Τα άγρια δέν·
  δρα έξί}μερώθ»3σαν καί ή χαλλι
  έργεια των δημητριακών έσυστη-
  ματοποιήθη καί γίνεται μέ επι¬
  στημονικάς μεθίδους.
  "Ετσι ηύξήθτ] ή παραγωγή ση
  μαντικά. Φυσικά δέ καί τα ϊσοδα
  τόσον τής κοινότητος δσον καί των
  κατοίκων. Έ αύξησις δέ των έσό
  δών έδωκε την δυνατότητχ έκτε
  λέσεως πλείστων δσιον έργων καί
  γενικής άναχαινίσεως τοθ χωρίου
  Ελήφθη μέριμνα διά την εκκλη¬
  σίαν, διά τδ δδραγωγεΐον, δι* έρ·
  γα έξυγιάνσεως δι5 έπισχευήν δ-
  δων χαί διάνοιξιν νέων. Καί σήμι
  ρον τό Τεφέλι, μέ τάς νέας οίχο-
  δομάς, μέ τα βιάφορα έργα πού
  απέκτησε, παρουσιάζει άλλην έντε
  λώς όψιν χαί ζωήν.
  Συνέτεινε δέ εί; τούτο σοβαρώς
  ή μάλλον κατά πρώτιστον λόγον
  καί ή εξασφάλισις τακτικάς, άνέ·
  τού καθημερινής συγκοινωνίας.
  Ή άμαξιτή όδός Ηρακλείου—Χά
  ρακα διέρχεται άπό την άκρην
  τοθ χωρίου, δλα δέ τ' αΰτοκίνητα
  σταθμεύουν έστω καί δι' ολίγον
  είς τό Τεφέλι. Καί έτσι δπάρχει
  ή συγκοινωνία. τακτική, πυκνή,
  άσφαλής. Χάρις είς την συγκοι
  νωνίαν αυτήν έξυπηρετοθνται επί
  σης χαί τα άλλα χωρία, ή Αι
  γόρτυνος ά π' δπου διέρχειαι επί
  σης ή δξός χαί δπου αί πρόοδοι
  είναι μεγάλαι δσον καί καταφα·
  νεϊς κχί τα άλλα χωρία καί οί
  μικροσυνοικισμοί των λεγομένων
  Μεσσάδων. Έξυπηρετοθνται αλλωσ
  τε οί αυνοικισμοΐ αύτοι χαί διά
  τής όδοθ Έπανωσήφη την δποίαν
  διήνοιξεν ή Ίερά μονή δαπάναι;
  της, χάρις είς τό φιλοπρόοδον
  πνιΰμα πού διακρίνει τόν ήγού
  μενον κ. Τιμόθεον Τοαγκαράκην
  καί τα λοιπά μέλη τοθ ήγουμινο
  συμβουλίου.
  Ή εύνοουμένη
  Γών γυναικών
  ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ
  ΕΙΣ ΑΡΟΜΑΤΛ ΑίΙ,ϋΗ Σ'ίΠΡ, ΟΡ1ΓΚΑΗ.
  καϊ είς 14 ώραίους κα'ι ζων-
  τανούς χρωματισμοός έν
  σωματούται είς τό δέρμα
  δσο καμμιά άλλη, καί τοθ
  δίνει ΰψι βελουδένια
  καί
  "ΑΝΟΙΞΙΑΤ1ΚΗ ΔΡΟΣίΑ,,
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  1 Τό έκκλησιαστικόν Συμβού¬
  λιον ΜοχοΟ Πεδιάδος έκτΐθη
  σιν είς μειοδοτικόν διαγωνι¬
  σμόν δι' ένσφραγίστων προ-
  ' αφορών την κατασκευήν των
  εξωτερικών έπιχρισμάτων τοΰ
  έν Μοχώ Ίεροΰ ΝαοΟ Εύαγ-
  γελιστρΐας κατά συνταχθείσαν
  μελέτην υπό τοθ μηχανικοθ
  Δήμων καί Κοινοτήτων Ηρα¬
  κλείου.
  | Ό προϋπολογισμός τοθ 'έρ-
  γου άνέρχεται είς τό ποσόν
  των δραχμών 23.000
  Ή δημοπρασία ένεργηθήσε
  τάι έν Μοχώ Πεδιάδος την
  26ην ΜαρτΙου 1939 ημέραν
  ! Κυριακήν καί ώραν 11—12
  Ι π. μ. καί έν τώ Γραφείω τής
  Ι 'ΕνορΕας. Δεκτοί είς τόν συ
  ναγωνισμόν γΐνονται καί έμ
  πειροτέχναι καταθέτοντες κα
  τα την δημοπρασίαν πιστοποι
  ητικόν μηχανικοθ 8τι έξετέλε
  σαν τοιαύτης φύσεως Ιργσ.
  Οί διαγωνιζόμενοι έργολά
  βοι ή έμπειροτέχναι δέον νά
  προσαγάγωσι γραμιιάτιον κσ
  ταθέσεως λόγφ εγγυήσεως
  δραχμών 1200 τοθ Δημοσίου
  Ταμείου ή τοΟ ΤαμεΙου Παρα
  καταθηκών καΐ Δανεΐων ώς
  εγγύησιν διά νά ωσι δεκτοΐ
  Τα σχετικά τής μελέτης καΐ
  λεπτομερής διακήρυξις εύρ(
  σκονται κατατεθειμένα είς τό
  Γραφείον τής Ένορίας Ινθα
  δύνανται οί. βουλόμενοι νά
  λαμβάνωσι γνώσιν καθ" έκά
  στην ημέραν,
  Έν Μοχώ 20 Φεβρουαρίου
  1939.
  Τό Έκκλησιαστικόν Συμβού
  λιον ΜοχοΟ.
  Ό Ποόεδρος
  Σ. Α. Λεβέντης
  ν Τα Μέλη
  Έμμ. Ι. Μιγάδη;
  Ν. Κ. Λεβέντης
  Άντιπρέσωπος Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ
  Νΐκος Κουβίδης
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Γραφειον καρά την Άγρο
  τικήν Τράπίζαν (έναντι οί-
  κίας κ. Μιχελιδάκη.
  —Τό σημερινόν πρέγραμμα
  τοΰ ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ.
  Σήμερον & ραίιο^ωνικός στα-
  θμος θά εκτελέση τό εξής πρό·
  γραμματ: "Ωρα 13 30 χρηματιστή¬
  ριον, 13.40 εΐδήσεΐί, 13.50 έλαφρά
  μουβική (δίακοι), 14.45 είδησβις—
  μετεωρολογικόν δελτίον. "Ωρα
  18.15 ή ωρα τοΰ παιδιοΰ, κελαϊδη
  μενά παραμΰθια, τής δίδο; Νινής
  Γουμπαχάρη, 18 35 μικρά όρχή-
  στρα (δ)τής Ι Κβφΐνβ). 19 έμιλία
  διά την Ε.Ο.Ν , 19.15 αυνέχεικ μι
  κρά; όρχηστρας, 20 δυωδίαι (υπό
  των δίδων Ρίτας Δπμητρίοο καΐ
  Σούλας Ντέμη). 20.30 εΐδησΐις,
  20 40 ρεσιτάλ πιάνου (υπό τής κ.
  Καραμαούνα) 21.15 μουσική χο·
  ροΰ (δίσκοι), 21 30ρεσιτάλ τραγοο
  διοΰ, 22 νυκτεριναίίϊδήσεις, 22 10
  έλληνικη καντάδα (δ)σις Γεωργ.
  'Αθανασιάδπ). Έιττανησιαχές κ«ν
  τάδες: «Κεφαλωνιτοποΰλα», «Για-
  λό-γΐαλό·κ.λ.π22.40άιτοσιτάσματα
  άπό την Όπβρέττα Πρινκήπισσα
  της Τσάρντας τοϋ Κάλμαν (δί-
  σκοι). 23.10 μουβική χβροϋ (δί
  σκοι), 24 Τϊλεοταΐαι ε!δήβεις, 24.10
  μουσική χοροϋ (δίσκοι).
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα¬
  κείω.
  Σήμερον Ιην Μαρτίβυ θά δια·
  νυκτερεύβουν τα φαρμακεΐα
  Άριστ. Χαλκιαδάκη καί Άπβστ.
  Ζαφειρίου.
  —Προκήρυξις αγώνος δρό·
  μου είς Νεάπολιν.
  Κατόπιν σχετικάς διαταγής τής
  Πίρΐφερειακής Διοικήσεως Ε.Ο.Ν.
  Νεαπόλεως προΐκηρΰχθη αγών
  τεσσάρων (4)*χιλιομέτρων μέ τέρ
  μα την Πλατείαν Νεαπόλεως,
  την 5ην Μαρτίου 1939 ημέραν Κυ
  ριακήν καΐ περί ώραν 3ην μ. μ.
  είς έν θά λάβουν μέρος μέλη
  μονον τής ςράλαγγος. ΟΙ βουλό¬
  μενοι νά συμμετάσχουν, φαλαγ
  γΐται, δέον όπως δηλώσουν τού
  το πρό τριών (3) τουλάχιστον η¬
  μερών είς τού; Λοχίτας Γεώργιον
  Δρακωνάκην κοτΐ Γβώργ. Καφφϊ
  τζάκην οΐτινες βχουν ορισθή ώς
  έπόπται τοϋ άνωνίσματος. ΡΙς
  τοΰς νικητάς θά άιτονβμιθωβι
  μεταλλια συμφώνως τη ΰπ' αριθ.
  3284)21—11-1938 Γ'. έγκυκλίω Δι
  αταγή τής Γβνικής Γραμματίίας.
  ΚΑΤΟΧΟΣ τής διπλογραφίας
  άναλαμβάνει την τήρησιν έμπορι-
  κων βιβλίων μέ συμφέροντας δ·
  Πλτιροφορίαι τταρ' ημίν.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΒΑΝΑΝΟΦΓΤΑ
  Πληροφορίαι παρ' ήμϊν.
  Ή νέα κυκλοφορία μας
  μία πραγματική έπιτυχία: -ν;..
  ΣΕΡΤΙΚΑ γλυκοπιοτα ΔΡΑΧ. 13
  θά .κανοποιήση πάντα προτιμώντα
  ενα γλυκόπΝθτο σιγαρέττο.
  ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΥΤΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΡΑΧ. 13
  ΜΙΚΡΟ > > 6.70
  ϋ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ
  II
  ■] Ι
  IIIII
  ι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Τετάρτης
  1 Μαρτίου 1939
  ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο ΑΘΑΝΑ
  Η Ε6ΚΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΟΡΤΑΖΕΙ
  ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΣΙΝ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΗ ΕΧΑΤΕΡΟΒΕΝ
  ΕΣΙΓΗΣΕΝ ΕΙΣ ΜΑΔΡΙΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρ£ου (τού
  άνταποκριτο» μας). — Σημερινά τηλε¬
  γραφήματα έκ τού έξωτερικοΰ βεβαι¬
  ούν ότι ό μέχρι τοθδε πρόεδρος τής
  κυβερνητικάς Ισπανία ς κ. Άθάνα υπέ¬
  βαλε την παράίτησίν τού μετά την χθε¬
  σινήν αναγνώρισιν τ?ις εθνικήν Ίσπανίας
  υπό τής Γαλλίας καί τής Αγγλίας.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα η ε-
  θνική Ισπανία πανηγυρίζ«ί την αναγνώ¬
  ρισιν. Έν τώ μεταξύ τό πυρθβολικόν
  εκατέρωθεν εις τόν τομέχ τής Μαδρί¬
  την, έσίγησεν άπό τής χθές.
  Ο
  Μία άντιγαλλική εκδήλωσις.
  Ή έπίσημος άναγνώρισις τοΰ Φράνκο.
  ΜΟΝΑΧΟΝ 28 Φεβρουα
  ρ(ου (ίδ. ύτιηρεσΐσ) — Μέ εί
  ρωνείαν Ιγινε δεκτή υπό τοθ
  γερμανικοθ τύπου ή είδησις
  περΐ επισήμου άναγνωρΐσεως
  Ι άπό μέρους τής Αγγλίας καί
  | ΓαλλΙας τής κυβερνήσεως τοϋ
  Φράνκο.
  —ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Φεβρουα
  ρίου ((δ. ύπηρεσία).—Χθές είς
  την Βουλήν των Κοινοτή
  των ανεκοινώθη ή απόφασις
  της Άγγλικής Κυβερνήσεως
  περΐ άνσγνωρΐσεως επισήμως
  τής κυβερνήσεως τού στρατη
  γοΰ Φράνκο.
  ΑΝΗΓΓΕΙΛΕΝ
  ΣΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας)-—Τηλεγραφούν έκ
  Μποΰργκος ότι ό Φράνκο είς σημερι¬
  νόν λόγον τού πρός τόν λαόν άνήγγεΐ'
  λε την άνογνώρισιν τής έθνικής Ίσπα¬
  νίας υπό των κυβερνήσεων τής * "ένγγλί·
  άς καί Γαλλίας.
  Ό Φράνκο είς τόν λόγον τού ηύχα-
  ρίστησε την Ιταλίαν καί Γερμανίαν διά
  την παρασχεθείσαν συνδοομην είς τόν
  άγώνα τής έθνικής Ίσπανίας εναντίον
  των κυβερνητεκών.
  ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΓΚΡΙΝ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΝ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΙΣΗΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου (τού
  ανταποκριτού μας).—· Πληροφορίαι έκ
  Παρισίων άγγέλλουν ότι ό πρωθυπουρ-
  γός τής κυβερνητικής Ίσπανίας κ. Νεγ
  κρίν απηύθυνεν έκκλησιν πρός τόν τέως
  πρόεδρον Άθάνα, τονίζων ότι τό κα¬
  θήκον αυτού ήτο νά ευρίσκεται μεταξύ
  τού ισπανικοϋ λαού καΐ όχι νά παραι¬
  τηθή^______________
  ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕΤΡΑ
  ΔΙ4ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΝ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝ%Ι 98 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Υπό τού Ύφυ-
  πουργείου τ?ις Άγορανομίας άνεκοινώ·
  θη ότι ελήφθησαν μέτρα διά την έπάρ-
  κειαν των κρεάτων καθώς καί διά την
  δυνατήν ύποτίμησιν αυτών, ούτως ω^τε
  νά μην υφίσταται αίσχροκέρδεια είς βά
  ρος τού καταναλωτικού κοινοθ, ώς πα¬
  ρετηρήθη έν Αθήναις.
  ΜΑΚΡΑΙ ΔΗΛΟΣΕΙΣ
  ΤΟΥ Κ. ΗΙΚΟΑΒΥΑΗ ΑΙ* ΤΒΗ ΡΛ-ΙΟΦΡΗΙΚΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Ό 'Υφυπουργός
  Τύπου καί Τουρισμοΰ κ. Νικολούοης
  προέβη είς μακράς δηλώαεις διά την
  επελθούσαν πλήρη άναδιοργάνωοιν τού
  ραδιοφωνικοΰ σταθμού διά των ληφθέν·
  των μέτρων έν συνδυασμώ μέ την- έκδο¬
  σιν αυστηματικοΰ προγράμματος των
  ραδιοφωνικών έκπομπ&ν.
  ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ
  ΠΙΠΤΟΥΝ ΒΡΟΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατ' ανακοίνωσιν
  τής μετεωρολογικής υπηρεσίας είς όλό
  κλήρον την χώραν πίπτουν άπό τής χθές
  βροχαί.
  ΟΤΟΣΙΣ ΧΊΟΝΟΣ ΕΙΣ Τ» ΟΡΕΙΗΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—ΊΪ μετεωρολογι
  κή ύπηοεσία άναφερει είς τό σημερινόν
  αυτής δελτίον πτώσιν χιόνων είς τα ό·
  ρεινά.
  Γενικώς παρατηρείται πτώσις των
  θερμοκρασιών. Είς την ήπειρωτικήν
  Έλλάδα τό ψύχος ήρχισε νά γίνεται
  βριμύ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Φεβρουαρίου
  (16. ϋπηρεσΐα) — Χθές συνήλ
  θε τό υπουργικόν συμβ-ύλι
  όν υπό την προεδρΐαν τοθ
  κ. Λεμπρέν καί απεφάσισε ν ά
  γνωστοποιησισ είς τόν στρστη
  γόν Φράνκο τήν απόφασιν
  άναγνωρΐσεως υπό τής Γαλ
  λΐας τής έθνικής κυβερνή
  σεως.
  Τό συμβούλιον συνεχάρη
  τόν κ. Μπεράρ διά τό εύΐυ
  χές πέρας τής άποστολής τού
  είς την Ισπανίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Φεβρουαρίου
  (Ιδ. ύπηρΕσΙα) — Ό γαλλικός
  τύπος σχολιάζει δυσμενώς τήν
  άρνησιν των (ταλικ&ν προξε
  νίκων άρχών νά θεωρήσουν
  τα δισβατήρια Γάλλων δή
  μοσιογράφων προτιθεμένων
  νά μεταβοΰν είς Ρώμην Ίνα
  παρακολουθήσουν την διαδι
  κασίαν τής έκλογής τοϋ νέου
  Πάπα. Ό τύπος παρατηρεϊ
  δτι τοιαθτα μέτρα δέν είνε δυ
  νατόν παρά νά 2χουν ώς φυ
  σικήν συνέπειαν την έπικΐνδυ
  νόν έπΐτασιν τής εκατέρωθεν
  έχθρότητος.
  Τροποποίησις τού νόμου
  περι άπονομης συντάξεων.
  Είς τήν «Εφημερίδα τής Κιι
  βΐρνήσεως» εδημοσιεύθη νόμος διά
  τοϋ όποίου τροποποιοθνται καί
  αυμπληροθνται αί ισχύουσαι διατ < ξϊΐς περί &ηονομ1<: στρατιωτικών καί πολιτικών συντάξεων. Διά τοθ νόμου τούτου έγκρίνον- ται αί γενόμεναι προκαταβολαι ΐ?ς τούς καταόΊκααθέντοις ή άπο μακρυνθέντας διά τό κίνημ* τής 1ης Μαρτίου τοθ 1935 καθ* 8 πό σόν δέν έτακτοποιήθησαν αύται, εί™ λόγω &ποναχΐΐί συντάξεως μι έ τή; χορηγηθεΕσης προ καταβολάς, Βΐτε λόγφ μή άπον2 μής συντάξεως. ΈπΕσης χαθορίζονΐαι λεπτομέ ρειαι τινές ώς πρός τ*ς σοντάξεις τάς άπονεμηθείσας υπό τής Κοη τικής ΠολιτεΕας, ώς καί τάς άπο νεμηθείσας είς τού; άξιιοματιχού; τοθ αώματος Αλεξάνδρου Ρώμα Όρίζεται έξ ά'.λο^τι αί όΐιωσ δήποτε δφειλόμεναι συνιάξεις, Ι στω καί μή άνΐγνωρισθίίσαι εί αέτι των άποβιούντων, καταβίλ λονται είς τού; κληρονάμους, έφ' δσον οΰ:οι έντδς εξαμήνου άπό τοθ θανάτου των δικαιοπαρόχων αύΐδν ή'ήσαντο εγγράφως τήν πληρωμήν ή αναγνώρισιν τώ^ συντάξεων, συνυπαδάλλοντες τή α' τήσιιτων είς τό άρμάδιονδπουργεϊ ονή τό Έλεγκτικόν Σονέϊριον κ«1 σχετικήν ληξιαρχικήν πράξιν θα νάτου. Πίραιτέρω καθίρίζονται αί πε ριπΐώσεις καί τόί ποσοστά των σοντάξεων δια τήν τυχόν έν τή έκτελέσει τής υπηρεσίας στίρησιν τής όρίσεω. τοθ ύπαλλήλου, ή ά πώλεια/τ'δνδιαναητικών το^ δυνα μεων ή δΓέπισυμ^άντα άχρωτηρια σμόν. Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΜΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ Καθ' ά πληροφορούμεθα σή μερον θά επισκεφθούν τήν Δυτικήν Μεσσαράν ό νομίοτ τρος Ηρακλείου κ. Νικολακά κης μετά τοθ 'ΕπιμελητοΟ τής Έλονοσιολογίας τής 'Υ γειονομικής Σχολής Αθηνών κ Γεωργοπούλου προκειμένου νά έξετόσουνβ τάς λεπτομε¬ ρείας τής άποφασισθεΐσης έ νάρξεως άπό τοθ τρέχ. Ι τους τής οργανώσεως άνθελο νοσιακών συνεργείων καθ' δ λην την περιβρεχομενην υπό τοθ Γέρω ΠοτσμοΟ περιοχήν. Ό κ. Γεωργότΐουλος θά πά ραμείνη είς την πόλιν μας 4 πί βήμερον έπ' εύκαιρ'α δέ θά επισκεφθή καί τα λοιπά διαμερίσματα τοΰ νομοθ κα θώς καί τήν Ίεράπετραν. ΤΑ ΛΕΜΒΟΥΧΙΚΑ Δ'ΚΑΙΩΝΙΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Υπό τοϋ ύφυπουργείου Έμ πορικής ΝαυτιλΙας ενεκρίθη τό ύπ' αριθ. 40 πσράρτημα τοθ κανονισμοϋ Λιμένος "Η ρακλείου διά τοθ όποίου κα θορίζονται τα λεμβουχικά δι καιώματα ώς κάτωθι: Έπιβάται α' θέσεως δραχ. 35, β' 25, γ' 15. ΟΙ έφοδιαζό μενοι υπό τοθ ΛιμενσρχεΙου Ηρακλείου δι* είσιτηρΐων ά πορΐας ουδέν λεμβουχικόν δι καίωμα θά καταβάλλωσι. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜ ΑΤΩΝΥΦΑΣΜ ΑΤΩΝ Δι' άποφάαεως των υπουρ γών ΟΙκονομικών κοί Έθνι¬ κής ΟΙκονομΙας καθωρίσθησαν τα τής εΐσαγωγής δειγμάτων ύφασμάτων πάσης έν γένει προελεύσεως ώς καί σχε δΐων ύφασμάτων επί χάρτου υπό τθν ύφαντουργικΛν έται- ριών. Διά τής αποφάσεως ταύτης καθωρίσθη 6τι τα δείγ ματα ύφασμάτω, είτε στέλλον- ται δωρεάν, είτε επί τή πλη ρωμβ τής άξίας των θά εΐσά- γωνται μόνον επί καταβολή των νομΐμων δασμών, κατόπιν αδείας τής Τραπέζης τής 'Ελ λάδος. ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΥ Ό ύφυπουργός τής Άγορα νομΐας κ. Ζαφειρόπουλος α¬ πηύθυνεν εγκύκλιον πρός τάς αρμοδίας αρχάς διά της ο¬ ποίας συνιστά δπως τα ά στυνομικά δργανα προβαΐνουν είς τακτικόν έλεγχον των πρατηριούχων άρτου "ίνα δια πιστώνουν κατά τιόσον οθτοι τηροϋν τάς έπιβληθείσας διά νόμου διαφόρους οποχρεώ σβις των. ΣΥΝΕΚΛΗΘΗ Λ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΑΠ0ΦΥΛΑΚ<Ζ0ΜΕΝΟΝ Είς την Δημαρχίαν συνε κληθή χθές ιήν μεσημβρίαν πρωτοβουλΐα τοϋ κ. Δημάρ χου, εύρεΐα σύσκίψ.ς είς ήν μετέσχον οί δικαστικαΐ άρχοι, οί προεδροι των Έπιμελητη ρΐων, έμποροι, φιλάνθρωποι κυρίαι τής τΐόλεώς μας, καί άντιπρόσωποι τοΰ τύπου, προ κειμένου νά ίλαμβάνετο άπό φασις επί τοθ ζητήματος ιής συστασεως φιλανθρωπιχοϋ σω ματείου έν ΉρακλεΙφ, επί τώ σκοπώ τής παροχής πάσης δυνα τής ένισχύσεως,οίκονομι κης καί ήθιπής, είς τούς άπο φυλακιζομένους. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Είς τό Ληξιαρχεΐον Ήρα κλείου έδη>ώθησαν κατά τόν
  λήξαντα μήνα 48 γάμοι, 116
  γεννήσεις καί 46 θάνατοι.
  ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
  Κατ' ανακοίνωσιν τοθ ύ
  πουργείου 'Εθ»· Οίκονομίας
  •πρός τάς τελωνιακός αρχάς
  δέν θεωροθνται ώς έξαγω
  γικόν εμπόριον αποστολαί
  καλλιτεχνημάτων πάσης φύ
  σεως, ώς ζωγρσφικών πινά-
  κων, γλυπτικόν έργων, Ιργων
  χειροτεχνίας κλπ. καί β β> (α
  πάσης φύσεως έφ' όσον άπο
  στέλλονται είς τό έξωτερ κόν
  υπό τοθ συγγραφεύς των καί
  ούχι υπό εΐδικών έπιχειρήσε
  Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΕ
  ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΠΟΡ.ΑΣ
  ών.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΜΠΟΤ
  Δι' αποφάσεως των άρμοδΐ
  ών ΰπουργών εξουσιοδοτήθη
  ό ύπουργός τής Έθνικής Οί
  κονομίας δπως κατά τό τρέ¬
  χον Ιτος χορηγήση αδείας εί
  σαγωγής κάμποτ. Αί άοειαι
  θά δοθοθν διά κάμποτ οίασδή
  ποτε προελεύσεως μέχρι τοθ
  ποσοϋ των 5 000 χιλιογράμ-
  μων διά τάς ανάγκας των
  έργοστασΐων κατασκευής έ πί-
  πλων πολυτελείας.
  ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΗΟΥ
  Σήμερον τό Κακουργιοδι-
  κεΐον Ηρακλείου κάμνει 'έναρ
  ξιν τής συνόδου τοθ άρξα
  μένου μηνός Μαρτίου. Τήν
  προσέχη δέ Παρασκευήν θά
  έκδικάση μίαν υπόθεσιν πλα
  στογραφΐας κατά την οποίαν
  είναι κατηγορούμενοι οί Χαρ
  Γ. Χαριτάκης, Ιω. 'Εμα. Πά
  ρασύρης καί Φίλιππος Ν. Χαί
  δεράκης. Διά τό β' δω5εκαή
  μερον ωρίσθη πρός έκδΐκασιν
  ή υπόθεσις άναιρέσεως είς ήν
  είναι καχηγορούμενος ό Κωνσ.
  Παναγιωτάκης.
  Υπό τοθ Ύπουργε!ου τής
  Κρατικάς 'Υγιεινής καί Άντι
  λήψεως απεστάλη πρός τούς
  Γεν. Διοικητάς, τοΰς Νομάρ¬
  χας καί τούς προίσταμένους
  ύγειονομικών κέντρων καί ία
  τρικών συλλόγων έγκύκλιος,
  διά τής οποίας παρέχονται λε
  πτομερεΐς οδηγίαι επί τοϋ
  ζητήματος τής χορηγήσεως εί
  οικών δελτΐων άπορίας, είς έ
  κτέλεσιν τοθ σχετικοθ Βιατάγ
  ματος Ή έφσρμογή των δελ
  τ(ων άπορίας θά αρχίση άπό
  τής 1ης τοϋ προσεχούς μηνός
  Απριλίου.
  ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
  ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΣΧΟΛΩΝ
  Εκοινοποιήθη έγκύκλιος τοθ
  ύπουργείου τής Παιδείας διά
  τής οποίας όρίζεται δτι άπαλ
  λάσονται των τελών χαρτοσή
  μου αί έκΒιδόμεναι πιρά των
  διευθυντών των Εμπορικήν
  Σχολών τίτλοι οί άφορώντες
  τάς άπολύσίΐς,προαγωγάς καί
  άπορρ (ψεις μαθητών έφ' δσον
  οί σχολικοί οδτοι τίτλοι τυγχά
  νούν υπηρεσίαι» ής φύσεως
  Ιγγραφα. Είς την άπαλλαγήν
  δέν συμπεριλαμβάνονται τα
  άποδεικτικά κσί άντίγραφα
  σχολικών τίτλων τα όποΐα δέ
  όν νά συντάσσωνται επί χαρ
  τοσήμου.
  ΑΙ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ
  Ό ύπουργός τής Γεωργίας
  εντέλλεται διά διαταγάς τού
  πρός τάς βασικάς αρχάς δπως
  σδΐαι έποπτεύσουν διά την
  άκρφή εφαρμογήν τοθ νόμου
  875 «περί βοσκής έντός δασων
  κ.λ.π.», συμφώνως πρός τό
  τρίτον άρθρον τοθ όποίου αί
  έκ τής εκμισθώσεως των βο
  σκών .πρόσοδοι περιέρχονται
  είςιούς Δήμους ή κοινότητος.
  Τάς προσόδουςΛταύτας οί Δή
  μοί καί κοινότητες ύποχρεοθν
  ται νάτάς διαθέσουν είς έργα
  κοινωφελή έντός των οίκείων
  χωρίων, κω^οπόλεων, κοινοτή
  των ή Δήμων Ιδίως δέ δι' έρ
  γα άναδασώσεως είς λεκάνας
  άπορροής γειμάρρων καί δα
  σικής όδοποιΐας
  ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  Είς τούς έπιθεωρητάς των
  σχολείων απεστάλη έγκύ<λι· ος τοθ ύπουργείου Παιδείας, διά τής οποίας καθΐσταται γνωστόν ότι εφεξής δέν θά διδάσκετσι τό μάθημα των Άρχαίων Έλληνικών είς την α' τάξιν των άσΐικών σχο λε(ων καί των δκταταξΐων γυμνασίων. Τό μέτρον τουτο ελήφθη διά τήν ενίσχυσιν τής δημοτικάς γλώσσης, < ΟΙ Ε Π ΙΔ Ι α ΚΟ ΝΤΕ Σ ΕΠ1ΘΕΤΙΚ0ΥΣ ΣΚΟΠΩ Υ Σ ΒΛ ΑΠΟΒηΒΟΣΙ ΤΑΧΕΩΣ ΤΙ Ε Τ Ο ΝΙΣ Ο Η ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΙΙ 28 4·εβρΌυαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Νυκτερινά τηλε γράφη *ατα έκ Λονδίνου άννφέρουν ότι είς την αγγλικήν βουλήν έτονίσθη ότι είνε στενωτάτη πάντοτε ή συνεννόησις 9 %.γγλ£ας, Γαλλίας καί Ήνωμένων Πό λιτειών ε«ί των διεθνών ζητημάτων. 'ΙΙ ανωτέρω συνεννόησις, κατά τγς παρασχεθείσας βεβαιώαεις είς τήν Βου¬ λήν των Κοινοτήτων, είνε ίκανή νά ά- ποθαρρύνη ταχέως τούς έπιδιώκοντας τήν στιγμήν ταύτην, έπιθετικούς σκο· πούς. ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ ΟΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΑΜΑΧΗΤΙ ΕΙΣ ΜΑ&Ρ1ΤΗΗ; ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Καθ' α τηλεγρα· φοΰν έκ τού έξωτερικού συνεπληρώθη σαν αί προετοιμασίαι διά τήν άναμενο μένη ν είσοδον τού έθνικου στρατού εί; την Μαδρίτην. Καθ* α συμπερ-χίνεται, ή εί'αοδος τού έθνικοΰ στρατοΰ βά πραγ ματοποιηθή μετά τήν άναμενομένην επί μάλλον καί μάλλον αυνθηκολόγησιν έθνι κων καί κυβερνητικήν. ΠΡΟΚΑΑΕΙ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΝ ΗΡΥΒΜΙΙΙΣ ΤΟΥ ΙΣΠΛΝ1ΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 28 «Ι»»βρουαρ£ου (τού άνταποκριτού μας).—Τελευταίαι πλη¬ ροφορίαι πρός τό Αθηναϊκον Πρακτο¬ ρείον άναφέρουν ότι αί είδήσεις περί έπικειμένου τερματισμού των έχθροπρα ξιών έν Ισπανία, προεκάλεσαν παντού ενθουσιασμόν. Τονίζεται άπό τούς εύ ρωπα'έκούς κύκλους ότι ή είρηνική λύ· σ&(, το^ ίσπανικού ζητήματος είνε δυνα¬ τόν νά ενισχύση τάς ελπίδας ,περί άπο· καταστάσεως παγίου είρηνικού καθεστώ· τος έν Έύρώηη. ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΙΤΙΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 28 4Ρ»»βρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ Βερολίνου^ άναφέρουν ότι ό γερμα- νικός τύπος αίτιάται πάντοτε τήν Άμε ρικήν επί έντόνω άντιγερμανισμώ. Εις τήν κυβέρνησιν τής Άμερικής οί γερμα νικοί χύκλοι άποοίδουν καί τήν έν Εύ- ρώπη άσκουμένην αντιγερμανικήν προ¬ παγάνδαν. ΤΑ ΗΟΛΟΝΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΙΙΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουάριον* (τού άνταποκριτού μας).— Καθ' ά αγγέλλε¬ ται ό Χίτλερ οιέτχξε τόν έν Βαρσοβ^α Γερμανόν πρεσβευτήν νά διαμαρτυρη¬ θή εντόνως διά τα τελευταία φοιτητικα γεγονότα εναντίον τής Γερμανίας. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΝΕΓΚΡΙΝ ΒΑ ΔΕΧΘΗ ΤΗ Η ΛΝΛΚΟΧΗΝ; ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας). — Τα έκ τού έξω· τερΐ,κού τηλεγραφήματα έπανέλαβον καί σήμερον τήν φήμην ότι ή κυβέρνησις Νεγχρίν κατόπιν είσηγήσεως τής άγγλι- κής κυβερνήσεως καί μετά τήν πραγμα τοποιηθεϊααν αναγνώρισιν τού στρατη γοΰ Φράνκο, θά αποδεχθή τήν σύναψιν άνχχωχής. ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΑΓΓΕΛΛΕΙ ΠΡΟΕΛΛΣΙΝ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Τόκιο ότι ό ίαπωνικός στρατός.συνεχί* ζει τήν ηροέλασιν αυτού είς την περι¬ φέρειαν τοΰ Ίτσουκίγκ,