96981

Αριθμός τεύχους

5104

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

2/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ■""-· ΟΛΟΣ ΜΙΝ°ΤΑΥΡΟΥ ''
  ΥΠΕΥβΥΙΙΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμεριχής
  έΐησια _δολ, 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμη
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΕΜΠΤΗ
  2
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1939
  ΔΙΑ ΝΑ1ΘΡΗΝΗΣΟΜΕΗ
  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΣ ΕΚ ΦΥΑΑΟΞΗΡΑΣ
  Ότι κατά τα τελευταία
  έ τη Ιχει σημειωθή απμαντι-
  κή βελτίωσις είς την αγροτι-
  κήν οίκονομίαν μας είνε τό¬
  σον αναμφισβήτητον όσον
  καί γνωστόν είς δλους. Αί
  καλλιέργειαι έπεξετάθησαν,
  Ισυστηματοποιήθησαν, έσυγ-
  χρονίσθησαν. Καί ή παραγω
  γή ηυξήθη σημαντικά. Ή
  καλλιέργεια των δημητρια-
  κων ένετάθη, γίνεται δέ μέ
  νέας εντελώς επιστημονικάς
  μεθοδους. Ή χρήσις των λι·
  πασμάτων έγενικεύθη καί ή
  μηχανή εισήχθη καί παρ' η¬
  μίν. Τό ίδιον δέ γίνεται καί
  μέ τόν καπνόν. Ή καπνο-
  καλλιέργεια εσημείωσε τα
  τελευταία ετη άξιολόγους
  προόδους. Καί η δενδροκαλ-
  λιέργεια έπίσης ευρίσκεται
  είς Ικανοποιητικήν κατάστα¬
  σιν. Νέα ελαιόδενδρα κα-
  θώς καί έοπεριδοειδή καί διά
  φορα άλλα καρποφόρα δέν
  δρα φυτεύονται αυνεχώς καί
  τα παλαιά καλλιεργοΰνται
  μέ μεγαλυτέραν έπιμέλειαν
  καί περισσότερον ζήλον.
  Έκεΐ ίμως οπου ή πρόοδος
  είνε έκπληκτική είνε είς την
  άμπελουργίαν. Έκτάσεις πολ
  λών δεκάδων χιλιάδων στρεμ
  μάτων γής έχουν καλλιεργη
  θή μέ άμπέλια δλων των ποι
  κιλιών. Κάμποι όλόκληροι
  καλύπτονται άπό σταφιδαμ
  πέλους. Βουνά έξεβραχίσθη-
  σαν, άνεμοχλεύθησαν, έγονι
  μοποιήθησανδΐανά φυτευθοΰν
  έπίσης άπό χρασάμπελα, άπό
  σβυλτανίνας καί ραζακί. Ε¬
  παρχίαι όλόκληροι όπως τό
  Μαλεβΰζι, τό Τέμενος καί
  μέρος τής Πεδιάδος περιωρί-
  οθησαν είς την καλλιέργειαν
  τής αμπέλου αποκλειστικώς.
  Καί σήμερον τα άμπελουργι
  κά προΐόντα, άποτελοδν τό
  κυριώτερον είσόδημα τοΰ
  νομοΰ μας καί δια πολλα δι-
  αμερίοματα τό μοναδικόν
  ΔΓ αύτό «α. οταν είνε καλή
  ή έσοδεία καί ίκανοποιητι
  καί αί τιμαί ό τόπος ζή μ έ
  ανεσιν, ένώ ίταν έλθη κα·
  κή έσοδεία η σημειωθή πτω-
  οις τιμών, τότε όλος ό νομός
  δυστυχεΐ δοκιμαζόμενος άπό
  βαθείαν οικονομικήν κρίσιν.
  Δυατυχδς τα άμπέλια ύπό-
  κεινται είς μυρίους κινδύ-
  νους, όπως άλλωατε καί αί
  άλλαι καλλιέργειαν Διότι έκ
  τό; των κινδύνων έκ τής ξη-
  ρααίας ή έκ τής πολυομβρίας
  ύπάρχουν καί οί κίνδυνοι έκ
  φυτονόσων, καθώς καί έκ
  βροχδν κατά την περίοδον
  της συγκομιδής.
  Ύπάρχει ό περονόσπορος
  ή χολέρα, ή εύδημίς. Όπως
  διά τάς έλαίας ύπάρχει ό ρυγ-
  χίτης καί ό δάκος, διά τα
  δημητριακά ή χολέρα καί ή
  σκωρίασις καί αί άκρίδες
  καί οί άρουραΐοι, διά τα
  έσπεριδοειδή ή κορυφοξήρα
  καί ή ψωρίασις καί διά τα
  άλλα καρποφόρα ή κομμίω
  σις. Καί θά πρέπει νά είναι
  πάντοτε καλώς ώργανωμένος
  ό.αγών κατά των φυτονόσων
  αυτών, άφοϋ δλων είναι δύ¬
  ναται ή καταπολέμησις, πλήν
  τής κορυφοξήρας των έσπερι
  δοειδών καί τής σκωριάσε·
  ως τωνδημητριακών, δεδομέ
  νού ότι δι* ίλας ύπάρχουν
  τα κατάλληλα φάρμακα. Εύ
  τυχδς δέ κατά τα τελευταία
  ίτη ή καταπολέμησις των
  φυτονόσων γίνεται συστημα·
  τική, χάρις είς τόν Φυτοπα
  θολογικόν Σταθμόν Μ«ί τό
  Γεωργικόν Ταμείον πού υπο
  κατέστησε τό ΈλαιοταμεΤον.
  Ιδίως ή καταπολέμησις τοΰ
  δάκου γίνεται μέ θαυμασία
  άιτβτελέσματα.
  Πβρημελήθη ίμως ενας
  Μλβ( μίγιατβί κίνδυνβί: της
  φυλλοξήρας.Όκίνδυνος αύτός
  δέν είναι βεβαία άμεσος.
  Καί ευχόμεθα νά μην εμ¬
  φανισθή. Διότι εάν ή φυλλο
  ξηρά παρουσιασθή, ώς έχουν
  σήμερον τα πράγματα, ή κα-
  ταστροφή θά είνε άνεπανόρ-
  θωτος. Ό τόπος θά έρημωθή
  τελείως καί θά βυθισθή είς
  δυστυχίαν καί απόγνωσιν.
  Ή φυλλοξήρκ ειμπορεί είς
  διάστημα ολίγων μηνών νά
  καταστρέψη τελείως ολα τα
  άμπέλια μας. Διότι αί ποικι
  λίαι πού καλλιεργοΰνται είς
  τόν τόπον μας, είναι δυ·
  ατυχώς έξαιρετιχά εύπρόσβλη
  τοι άπό τό παράσιτον τής
  τρομεράς αυτής φυτονό
  σου. Τό χειροτέραν δέ εί¬
  ναι δτι όχι μόνον δέν έ-
  κάμαμεν τίποτε διά νά μα
  ταιώσωμεν τόν ενδεχόμενον
  αυτόν κίνδυνον, άλλα καί
  αντιθέτως, μέ την άδράνειάν
  μας, έματαιώσαμεν την προ
  σπάθειαν τού κρέτους περί
  Ιδρύσεως άντιφυλλοξηρικοΰ
  φυτωρίου άμερικανικών κλη
  μάτων. Ή δημιουργία τοΰ
  φυτωρίου έματαιώθη διότι
  τό Γεωργικόν Επιμελητηρίω
  όν δέν παρεχώρησε την κα¬
  τάλληλον πρός τουτο έκτα¬
  σιν.
  Καί Ιδρύεται τό άντιφυλλο
  ξηρικόν φυτώριον είς τα Χα¬
  νιά. 'Αλλ' ϊ,τι δέν έγινεν
  είς τό παρελθόν πρέπει νά
  γίνη τώροτ. Τό Γεωργικόν Τα
  μεΐον καΐ ό «Οικος τού Ά-
  γρότου» άς φροντίσουν πρός
  τουτο έφόσον ύπάρχει άκό-
  μη καιρός. Τό κατάλληλον
  κτήμα δέν είνε δύσκολον
  νά ευρεθή. Τό αντιφυλλοξη-
  ρικόν φυτώριον άμερικανι -
  κων κλημάτων πρέπει νά
  δημιουργηθή τό συντομώτε-
  ρον. Διότι ό κίνδυνος είνε
  μέγιστος.
  ΟΠΒΖ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  ΤΟΥ ΠΑΣΣΑΤΕΜΠΟΥ
  Χίλιοι εκατόν τόννοι κολοκυνθό
  σποροι εισήχθησαν είς την Έλλά
  δα κατά τό λήξαν έτος. Καί ε*ρω
  τάται: Τόσον συνάλλαγμα διά χο-
  λο*υνθςσιχόρους, Μήπως δέν άφθο
  νοθν δπό τόν ελληνικόν ήλιον αί
  κολοκύνθαι; Καί δέν έχουν καί
  αύται απόρους πού οί περισσότε
  ροι τούς πετοθν άντί νά τούς κα
  θισΐοθν έμπορευσίμους;
  Οί ένδιαφερόμενοι γενιχώτερα
  μέ την εθνικήν οίκονομίαν, ά"; ά
  σχοληθοθν μέ τό ζήτημα—άξιό
  λόγον μά την αλήθειαν. Άς μεί
  νη δμως είς την θέσιν της ή ίστο
  ρία τοθ έλληνικοθ πασσατέμπου,
  Είναι άπό τα πράγματα έκεϊνα
  πού δέν παρέρχονται ευκόλως διά
  την φυλήν. Καί Ιαιος—Ιαως, πού
  ι περάσουν άρκετά χρόνια διά
  νά μή πληρώνωνται καί είς συνάλ
  λαγμα! Ό Έλλην γιά νά περνά
  την ώρα τού δνετα, χουζουρεμε
  να δπως λέγεται κοινώς, είναι ί
  κανός νά ανατρέψη τα δημοσία
  οίκονομικά.
  Πρό έτών, δταν κατέπλευσεν είς
  "Ηράκλειον γαλλιχδς ατόλος, γνω
  στός εύρυμαθής χομφβρανσιέ είς
  μάτην προσεπάθει νά δώση νά έν
  νοήσουν μβρικοΐ ύπαξιωματικοί,
  τί ακριβώς ήταν ό πασσατέμπος
  πού τούς πρεσέφερεν άντί παντός
  άλλου «κεράσματος»:
  —ΙΙασαέ λέ τάν μ'έζ άμί.
  Οί ξένοι ώστίσο ήτο αδύνατον
  νά πεισθοθν δτι μέ τβν πασσατέμ-
  πο περν$ δ καιρός. Εννοούσαν δ
  τι των καιρό μποροθσε χανείς νά
  π·Ρ>? μέ μίαν ώμορφη «μιντινι
  τοθλα», μέ μιά χαλή συντροφιά
  στό χαφενεΐο, μέ μιά «χοζερί»
  στό σπίτι τοθ φΐλου τοιι. "Επαιρ-
  ναν δλέπιτΐ τα πράγματα τής ζω
  ής... ά λά γαλλιχά. Ό χομφεραν-
  σιέ πού μετέδωκεν έτσι την πλη¬
  ροφορίαν, δέν είχεν άδικον. Οί
  τρόποι αύτοΐ χτ)ς ζωγ|ς ήσαν «.
  λιίως γ«λλ«ο{. Άλλα μόνον γαλ·
  λικοί; Είς δλον τόν κόσμον αμα
  εκκενωθή ίνα κινηματοθέατρον λ.
  χ. ή μία δημοσία πλατεΐα, είνε
  σπανιώτατον πρόίγμα νά άνακα-
  λύψετε έκεΐ χαΐ Ινα άκόμη τσό
  φλι πασσατέμπου. Είς την Έλλά-
  δα χαί δταν ή σοβαρά πολιτική
  άίτετέλει τόν «νόν πλύζ ούλτρά»
  τής ζωής, δ πασσατέμπος κατεκά
  λυπτε την περιοχήν των οτύλων
  τοθ 'Ολυμπίου Διός δπου Ιγίνον
  το συνήθως αί δηαόσιαι συγκεν
  τρώσεις. Έπερνοθσε την ώραν
  τού χαί έκεΐ δ νεοέλλην; "Η με·
  τεβάλλετο απλώς είς μυρηκαστι-
  κόν διά νά ακούση άνετώτερον
  τούς ρήτορας, νά έγχύψη άκόπως
  είς τούς λεχτιχούς διαξιφισμούς
  χαί τα ρητορικά των σχήματα;
  Κανείς δέν εγνώρισε ποτέ έπα-
  χριβώς. "Οπως Γσως δέν εγνώρισε
  γιατί δ πασσατέμπος έν Ελλάδι
  κατέστη πραγματικός παράγων
  δι' οιανδήποτε ψυχαγωγίαν άπο-
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  δλέπβυσαν είς τό πώς νά περάση
  καλυτέρα ή ώρα
  *
  Δέν είνε λοιπόν οικονομικόν
  πρόβλημα μόνον αυτήν την στιγ¬
  μήν ό πασσατέμπος. Είνε καί κοι
  νωνικδν. Άπό την χρήσιν τοθ
  πασσατέμπου—την τόσο διαδεδομέ
  νην εννοούμεν—ολίγον άπέχει νο¬
  μίζομεν έκεΐνο πού καλοθν οί πολ
  λοί ασχημίαν. Ένα ηλίθιον μα-
  σούλισμα καί μάλιστα ενός πράγ-
  ματος πού συνήθως στβρεΐται δ
  λως διόλου γεύσεως, ταπεινή μου
  γνώμη είνε δτι δέν έξυπηρετεΐ
  οδτε την εθνικήν μας παράδοσιν,
  ούτε προφανώς την κοινήν αίσθη
  τικήν άλλα καί τό οιονδήποτε
  «σχότωμα τής ώρας». Καί είνε
  μάλλον ενδιαφέρον νά διακοπή τό
  αιώνιον αύτό μασούλισμα τοθ
  πασσατέμπου, παρά νά ίπιζητηθή
  ή εύρυτέρα έμπορία τού έκ τοθ
  έσωτερικοθ.
  ΑΣΝΟΔΑΙΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ !40Ν
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5104
  Ή άνοκαίνισις τής πόλεως
  ΤΑ ΝΕΑ ΕΞΟΡΑΊ'ΣΤΙΚΑ
  ΚΑΙ ΕΚΠΟΑΙΤΙΣΤΙΙΑ ΕΡΓΑ
  Είσερχόμεθα μετά ένα μήνα
  είς νέον οικονομικόν έτος. Κα¬
  τά συνέπειαν δέ καί είς νέαν
  περίοδον εργασίας καί δράσε¬
  ώς. Είς χον Δήμον καταρτΐζε
  ται ήδη £ν πρόγραμμα τοθ ό-
  ποΐου ή έφαρμογή θά έπιδιω
  χθή μέ την Ιναρξιν τοθ νέου
  Ιτους. Τό πρώτον έργον τοϋ
  προγράμματος αύτοό, ώς έ-
  γράφομεν καΐ χθές, θά είνε ή
  κστεδάφισις τής παλαιάς Νο
  μαρχίας, τοθ παλαιοΟ Δημαρ
  χείου καί των φυλακών καΐ ή
  δημιουργία είς τόν χώρον αύ
  τόν κεντρικοθ πάρκου. Πρέπει
  δέ νά σημειωθή παρεμπιπτόν
  τως δτι θά συντελεσθή έν τώ
  μεταξύ καί ό έξωραϊσμός των
  πέριξ χώρων. Διότι είς μέν την
  βορειοανατολικήν πλευράν
  τοϋ πάρκου, είς την πρό τοϋ
  (ατρεΐου Μαρκοδημητράκη γω
  νΐαν θ' άνεγερθή τό μέγαρον
  τοϋ Έμποροβιομηχανικοϋ Επι
  μελητηρΐου πού θ' αποτελέση
  κόσμημα διά την πόλιν, είς δέ
  την πρός τό πάρκον πλευράν
  τής πλατεΙαςΚαλλεργών θ' ά¬
  νεγερθή μία θαυμασία οί<οδο μή των φιλσνθρωπικών ίδρυ- μάτων ΚαλοκαιρινοΟ, γίνον ταιδέ σχεδια ανεγέρσεως καΐ διαφόρων όλλων ίδιωτι- κων οίκοδομών είς δλα τα πέ ριξ τοθ πάρκου οίκόπεδα. 'Εκτός τοθ πάρκου, ό Δή· μος Ιχει ύπ' 8ψ(ν τού ν' άρχί ση την κατασκευήν κατά τό αρχόμενον μετ* ολίγον νέον έ τος των εξής έργων: Των λαί κων λουτρών πρώτον, τοθ Δή μοτικοΰ θεάτρου δεύτερον, δύο κατά πάσαν πιθανότητα δημοτικόν άγορών καΐ τής στέγης γρσμμάτων. Δέν θά παραλείψη δέ φυσικά νά έκτε λέση καΐ διαφόρους ρυμοτομί- ας ώστε νά διαμορφωθοθν νέοι δρόμοι καΐ νέαι πλατείαι κσΐ διά νά συγχρονισθή ή ΰψις τής πόλεως άλλά καί διά νά διευκολυνθή ή λύ¬ σις τοθ προβλήματος τής έξυ γιάνσεως τής πόλεως καΐ τής κυκλοφορίας πεζών καί τροχο- φόρων διά τής άποσυμφορή σεως των κεντρικών όδών πού χρησιμοποιοθνται τώρα ώς άγοραί. Κσΐ διά μέν τα λαϊκά λου τρά, είναι ήδη δτοιμα τα σχέ δια καί αί μελέται. Θά προ κηρυχθή δέ λίαν συντόμως ή σχετική δημοπρασία. Ή δαπά νη θ' άνέλθη|κατά τούς ύπολο γισμούς τοθ άρχιτέκτονος τοθ Δήμου κ. Τζομπανάκη πού έ- ξεπόνησε καί τό σχέδιον, είς ένάμισυ σχεδόν έκατομμύριον δραχμάς. Θά εξευρεθή δέ όπωσδήποτε τό ποσόν αύτό. Μάλλον Ιχει σχεδόν εξευ¬ ρεθή. Θά είναι δέ τα λαϊκά αύ- τά λουτρά θαυμασία άπό πά¬ σης απόψεως καί τελείως έΐταρκή διά τόν πληθυσμόν τής πόλεως. Απεφασίσθη μάλι- στα να κατασκευασθοϋν είς τα Κάτω Λεμπλετζίδικα είς οίκόπεδον τοθ δήμου ώστε νά ευρίσκωνται είς τό κέντρον τής πόλεως. Άπομένουν λοι πάν τό Θέατρον, αί άγορσί καΐ ή στέγη γραμμάτων πού θ' άπαιτήσουν δαπάνην πολ λών έκατομμυρίων. ΈλπΙζε- ται δμως βασίμως δτι θά εύ ρεθή τρόπος καί συνδυασμός κατσσκευής των έργων αυτών. Τό θέατρον θ' άνεγερθή ώς γνωστόν έκεΐ δπου σήμερον ό κινηματογράφος Μινώσ, σύμφωνα μέ τάς ανάγκας τοθ πληθυσμοθ τής πόλεως, μέ Ό σατανάς κολόγηρος ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ 24ον Επί τή βάσει νέον στοιχείον. Ό μικράς χσάρεβιτς έπάλαιε χω ρίς δύναμι. —"Όχι ίψιθύρΐσε. —Ναί, θά κοιμηθή^, έλεγεν ή φωνή τοθ Ρασποθτιν είς τόνον πού άνυψοθτο έλαφρά καθώ; προχω ροθσαν αί συλλαβαί. Τώρα κλΐί νεις τα μάτια σου. —"Οχι, είπεν ό τσάρεβιτς μέ φωνήν πού μόλις ηκούετο. "Εξαφνα δ Ρασποθτιν διέταξε: —Σήκωσί πάνω τέ χέρι σου. Τό χέρι τοθ παιδιοθ έτινάχθη πρός τα πάνω. Κατέβασέ το! Τό χέρι έπεσεν άμέσως. Ή ίψις τοθ Ρασποθτιν ήΐαν μιά σπονδή πονηροθ θριάμβου. Τα μά τια τού λαμποκοποθσαν μέ την λάμψι παράφρονος. Έπΐασΐ την μακράν γενειάδα τού, περνώντας έλαφρά τα δάχτυλά τού είς αυτήν. Ωμίλησε σιγά είς τό παιδί, μέ φω νήν χαμηλήν, παλλομίνην: —Τώρα πές μου τί ήθϊλες πρό έλίγου; Ποίον ζητοθσες προτή· τερα; Ό Άλέξης έπάλαιε γιά νά συγ κΐντρώαη την σκέψιν τού είς τα λόγΐα τοθ καλογήρου. Προσεπάθη σε νά θυμηθή τί τοθ συνέβαινε. Είς μάτην. —Δέν ξέρω, άπεχρίθη. —Πολύ σωστά. Τώρα κοιμήσοα. Παραχολουθών τό παιδί καθώς άπεμαχρύνετο δ Ρασποθτιν, άνοι ξεν δλα τα παραπετάσματα των παραθύρων. Τό ήλΐόφως έπλημμυ ρισι τό δωμάτιον. Τό ήσυχον, ύ· την τουριστικήν αξίαν τοθ Ηρακλείου καί μέ τάς συγ χρόνους άντιλήψεις τής θεα· τρικής τέχνης. Ή όριστική με- λέτη θά είναι Ετοίμη έντός τοϋ προσεχούς θέρους. ε'Ωστε, εάν έέευρεθοΰν τα χρήαατα, κσΐ πιστεύεται δτι θά έξευρε- θοΰν, ή κατεδάφισις τοθ πα- λαιοΟ τεμένους καί αί εργα¬ σίαι τής ανεγέρσεως τοθ θε¬ άτρου θ' άοχίσουν τό προσε¬ χές φθινόπωρον ί) τόν χει- μώνα. Διά την αγοράν, τό πρόβλημα είναι δυσκολώτε- ρον. Δέν έχει δέ αποφασισθή άν θ' άνεγερθή μία, ή άν δέν είναι προτιμώτερον νά γίνουν δύο, μικρότεραα. Φαί νεται δέ δτι θά επικρατήση ή δευτέρα άποψις. Καί άν εξευρεθή πηγή χρηματοδοτήσε ως των έργων, τότε θ' άνε- γερθοθν δύο άγοραί. Μία είς τό Βαλιδέ Τζαμί καί ετέρα παρά τό Καμαράκι ή πρός την Χανίων Πόρταν, έξευρισκο μένου τοθ καταλλήλου πρός τοθτο οίκοπέδου. Κρίνεται δέ καλυτέρα ή λύσις των δύο άγορών καί χάριν τής ευκολίας των κατοίκων καί χάριν τής κυκλοφορίας τής πό λεως. Διότι εάν γίνη μία μό νόν, δέν θά έξυπηρετοθνται δλαι αί συνοικίαι, θά γίνε ται συνωστισμός, θά ζημιω θοθν δέ καί τα οίκονομικά συμφέροντα των άλλων κέν τρών καί διαμερισμάτων τής πόλεως πού χρησιμρύουν ση μερον ώς άγοραί. Τέλος διά την στέγην των γραμμάτων παρουσιάσθη καί άλλο έμπό διον: τού οίκοπέδου. Τό υπουρ γεϊον τής Συγκοινωνίας δέν ε¬ νέκρινε την τροποποίησιν τοθ σχεδίου τής πλατείας Δασκα λογιάννη. Καΐ Ιτσι τό οίκό πεδον τοθ Δήμου δέν έπαρκεΐ διά την ανέγερσιν τής «στέ γης των γραμμάτων». "Η θ' άνεγερθή λοιπόν μόνον βι βλιοθήκη καί τουρκικόν άρ χεΐον ή θ' άναζητηθή άλλοθ μεγαλύτερον οίκόπεδον. Τό δεύτερον δέ θά ήτο καί Γτό προτιμώτερον. Τό οικόπεδον ύπάρχειάπέναντι τοΰ μουσείου. Άνήκει είς τό Δημόσιον κσΐ είναι εΰ<ολον νά παραχωρηθή είς τόν Δήμον έστω καί επ" άνταλλαγή. Ή στέγη των γραμμάτων, θ' άπετέλει Μ,να άρμονικώτατον δίπτυχον μέ τό μουσείον. Κοί θά πρέπει νά μελετηθή ή Ιδέα αυτή, εάν έννοεΐται κριθή τελικώς άνε παρκές τό οίκόπεδον τής πλα τεΐας Δασκαλογιάννη ' Έν πάση δμως περιπτώσει, έκεΐνο πού έχει σημασίαν εί νέ δτι τίθεται Ενα πρόγραμμα. Καί 8τι ύπάρχει ό ζήλος ό ενθουσιασμός καί ή πίστις πρός την εφαρμογήν τοθ προ γράμματος αύτοΟ. Ό Δήμαρ· χος κ. Γεωργιάδης έχει θέσει ώς σκοπόν τού, την εκτέλεσιν αύτοθ τοϋ προγράμματος. Εύ χόμεθα ν' αρχίση την έφαρμο γήν τού άμέσως μετά την επά | νοδόν τού έξ Αθηνών. Ρυμοτομίαι. Τώρα ο πό τε άπεπερατώθη πλέον ή κατασκευή καί διαρ ρύθμισις καί τοθ κεντρικοθ τμή μαΐος των παλαιών στρατώ- νων, πού προορίζεται ώς δικα στικόν μέγαρον, καί έδενδρο- φυτεύθη ή πλευρά έκείνη τοθ πεζοδρομίου καί έγιναν αί πρασιαί είς τα περιζώματα των οίκημάτων, φρονοθμεν δτι έπιβάλλεται νά ρυμοτομη θή καί ή άπέναντι πλευρά. Αί άθλιότητες των σημερινών έ· ρειπίων πού χρησιμοποιοθνται ώς γκαράζ, στραγαλοποιεΐα καΐ μικρομάγαζα, πρέπει νά λείψουν διά ν' αποκτήση δψιν πολιτισμένην ή μοναδική λεω φόρος τής πόλεως. Ό Δήμος καθώς γνωρίζομεν έχει λάβει σχετικήν απόφασιν. Ελπίζο¬ μεν λοιπόν δτι θά εφαρμοσθή ή απόφασις έντός τής ερχομέ¬ νης ανοίξεως. *** ΑελτΙα άπορΐας. "Ορθόν δσον καί άποτελε σματικόν τό μέτρον τής χορη γήσεως είδικών δελτίων είς τούς απόρους, βάσει των ο¬ ποίων θά παρέχεται δωρεάν είς αύτούς ίστρική καί νοσο κομειακή περίθαλψις. Διότι διά τοθ τρόπου αύτοθ θά πε· ριθάλπωνται οί -πραγματικώς άποροι καί οί ένδεεΐς έφόσον δλοι θά προμηθευθοθν είδικά δελτία. "Η χορήγησις άλλω- στε των δελτίων άπορίας θ' αρχίση άπό πρώτης Απριλί¬ ου καί έτσι άπό τοθ νέου οί- κονομικοϋ έτους, θά παρέχε- ται πλέον καΐ ή ίατρική καί φαρμακευτική περίθαλψις. Εί μπορούμεν λοιπόν νά είπωμεν δτι ή κοινωνική πρόνοια όργα νοθται πλέον έττί συγχρόνων βάσεων είς την χώραν μας. Τό κρέας. Έλλειψις κρέατος παρετη¬ ρήθη τόν τελευταίον καιρόν. Τουτο δέ διότι απηγορεύθη ή είσαγωγή σφαγίων έξωθεν, λόγω τής υπάρξεως άφθώδους πυρετοθ είς δλας σχεδόν τάς χώρας άπό δπου έπρομηθευό μεθα ζώα πρός σφαγήν. "Η δή δμως τό ύφυπουργεΐον τής Άγορανομίας Ιλαβε σειράν άποτελεσματικών μέτρων πρός εξασφάλισιν τής έπαρκείας τοθ κρέατος είς τό εξής. Καΐ δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι θά είναι άποτελεσματικά τα μέτρα αϋτά. Θά πρέπει δμως τό γεγονός αύτό νά μας κάμη νά σκεφθώμεν σοβαρώ τερον τό πρόβλημα τής όρ γανώσεως καί τής ένισχύσε ως τής κτηνοτροφίας. Οί ά γρόται μας πρέπει νά όργα νώσουν την κτηνοτροφίαν είς τρόπον πού νά εξασφαλισθή ή έπάρκεια τής χώρας καί είς κρέας καί "είς γαλακτερά εΤδη. πνωτισμένον πρόσωπον τοθ Αλέξη άχουμβοθσΐ πάνω στό κατάλευκο προσκέφαλο. Άνέπνεε κανονικώς. Όλίγα λεπτά βραδύτερον, δταν τό παιδί άνοιξε τα μάτια τού, έ κύτταξε τόν άνθρωπον πού καθό ταν στήν άκρην τοθ κριββατιοθ μέ Οφος ώσάν νά ήταν μαζί τού σ' δλη τού τή ζωή. Έχαμογέλασεν έλαφρά. —Τα πέταξα δλα τα γιατρικά, Αλέξη, είπεν δ Ρασποθτιν ά"<ου σες ποτέ £να άλογο ή μιά άγελά δα νά πίνουν γιατρικά άπό μπου κάλια; Ό καλόγερος Ιμόρφασε ααρχα στικά μέ την κουταμάραν τής επι ή —Καί τί κάνουν τα ζψα αύτά σάν άρρωστήσουν; ηρώτησε τό παιδί μέ άπορία. —Τί κάνουν; Κάθωνται καί μι λοθν γιά την άρρώστεια τους ώ; που νά περάση, ήτο ή άπάντη σις. Τό παιδί έχαμογέλασε παρά τού; πόνους τού. —Άλλά τα άλογα δέν μπορού*ν νά μιλήσουν, είπεν. ΌΡβσηοΟτιν έί.ί}ρε τα χέρια τοθ παιδιοθ μίσχ στά διχά τού. Τα έθώπευσε μέ τρυφερότητα, —Ά! Δέν μιλοθν γιατί οί άν- θρωποι τούς βάζουν χαλινάρια κχί τα ίμποδΐζουν είπε' περίμενε νά οού δείξω τό δικό μου άλογο. Σήμερα τό πρωι τό άλογό μου μ9 έρώτησε ποθ πηγαίνω. Καί τοθ είπα νά μαντεύση, προσέθεσεν είς τόνον έμπιστευτικέν. Ό Ρασποθτιν έσκυψε καί ήσπά σθη χό παιδί είς τό μέτωπον. Ό τσάρεβιτς έχαμογέλασε πρός τόν καλόγερον. "Ολοι οί φίβοι τού διελύθησαν, οί πόνοι τού έλησμο νήθησαν. —Πόσο μπορεΐτε νά μείνετε έ· δώ; τόν ηρώτησεν. * · * Ό πρίγκηψ Παθλος προπορεο θείς άπό τούς δύο (ατρούς, συνήν τησε την Νατάσαν, καθώ; ή νέα ίβγαινε άπό τό δωμάτιον τοθ άρ ρώστου. —Πώς είνε ί Άλέξης; ήρώτ»2βι γρήγορα. Ή Νατάσα έχαμογέλασε με γλυκύτητα. —Πήγαινε νά Ζδ^ς, είπε πει ραχτιχά. Ό Παθλος την ί,κότταξε μέ *Μ
  ΛΗΟΡΘΩΣΙ-
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηματογράφος.
  Σήμερον ΤΙνο Ράσσι καΐ Κοντσί·
  τα Μοντενέγκρο στήν τελευταίαν
  των δημιουργίαν «Παριζιάνικες
  βραδυές». Σκηνοθεσία δνειρώδΓΚ,
  πρωτοφανές. Καινούργια βάλς καί
  ταγχό.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τδ κινηιια·
  τογραφικόν θαΰμο! «4 ΰπέροχα
  κορίτσια». Πρωταγωνιστοθν ή δι-
  άσημες άδελφές Λόλα Ρόζμαρυ—
  ΠρισΙλα Λέιν. Έκτός προ^ράμ
  ματος ζουρνάλ.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μεγάλη Πρεμιέρα:
  Τίνο=
  Ρόσσι
  "Οπως δέν τβν εΐδατβ ποτέ
  βως τώρα! "Οπως ώέν τον ά·
  χβύσατβ ποτέ εως σιίμερα!
  Στίιν τελευταία τ·« δημι-
  ουργία στό φίλμ — Γοητΐία
  ΟΑΡΙΖΙΛΝΙΙΙΕΣ
  ΕΡΑΑΙΕΣ
  Νέ την
  ΚΟΝΤΣΙΤΑ ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ
  Σκηνοθεσία ονειρώίπς, πρω
  τοφκνής. Καινούργια ΒΑΛΣ
  καί ΤΑΓΚΟ
  νθίθί ΡΑΚΙ3 - Ε3ΑΙ- ΩΕ
  υ ΑΜουκ - ει_ ρανζον-
  ΙΙ.Ε8 ΟΕ υ ΑΜΟυΚ καί τό
  ΑΒΕ ΜΑΡΙΑ
  (τοΰ Γκουνώ) αίσθαντικό
  καί ύκοβλητικό δπως δέν
  τό ξανακβύαατε ποτέ.
  ΜΟ1ΑΕΤΤΑ-Χ0Ρ0ΤΡΑΦΙΑ
  ΒΙΛ1Ε ΒΕΙ_1_ ΟΒ13
  ΣΗΜ: Σήμερον Πρεμιέ
  ρα άτέλειαι δέν ίσχύουν.
  τάπληξιν. Δέν έτΐερίμενε τέτοιον
  έλαφράν τόνον. Έπροχώρησε καί
  καθώς εβάδιζεν ήκουσε φωνές μέ
  οα στό δωμάτιο τεθ τσάρεβιτς. Πά
  νω άπό τίς αλλες φωνές ηκούετο
  μιά πβράδοξος λαρυ γώδης φω
  νή. Ήτο ή φωνή τοΰ ΡασποΟ
  χιν.
  Ό καλόγερος Ιλεγε:
  —Ό παπποθς σας έβοήθησε την
  Βουλγαρίαν καί π&ς τόν έπλήρω
  σαν γιά την βοήθειαν; θά οτείλε
  ιε χιλιάδ*; άνθρώπους έκεΐ κάτω
  ποΰ δέν θά έπιστρέψουν ποτέ. θά
  βυθίοετε όλόκληρα χωρία είς τό
  πένθος.
  Ό Παθλος έπροχώρησε καί έ
  κότταξε διά μέσου τής θύρας. Ή
  αυτοκράτειρα ένεχείριζεν ίνα φλυ
  τζάνι γάλα είς τόν χωρικόν κα
  λόγηρον.
  Ό Ρασποθτιν Ιτεινε τό χέρι
  τού γιά νά τα πάρη.
  —Ευχαριστω, είπεν είς άπλόν
  τόνον. "ϋχι, έπέμίΐνεν, αδιάφορον
  τί λέγουν οί θείοι σας, κρατήατε
  τούς στρατού; σας μακρυά άπό τα
  Βαλκάνια.
  Ό Παθλος ϊμεινε σαν άπολιθω
  μένος επί τής θύρας. Καθώ; παρα
  κολουθοθσε, εΐδε τόν τσάρον νά
  σχύ6η τδ πρόσωπον τού καί ν° ά·
  κούη μέ προσοχήν καί ενδιαφέρον
  τα λόγια τοθ ΡασποΟτιν.ΑΙ μικραί
  μεγάλαι δούκισσαι ίκύτταζαν, μα
  γευμέναι, τόν γίγαντα χωρικόν.
  —'Ωατόαο, είπεν ό τσάρος, οί
  βαλκανικοί λαοί είνε Σλαθοι καί
  αύτοι1. Είμεθα άδελφοί έξ άλα¬
  τος.
  Ό Ρασποθτιν Ιιτινε τόν χαϊέ
  χαΐ τόν ίρροφοϋσε μέ θόρυβον,
  (συνεχίζεται)
  Κεμάλ Άτοτοΰρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοθ "Αρμστρογγ.
  39ον
  Πρό τής ελεύσεως τοθ έλ
  ληνικοθ στρατοθ ή γή έκείνη
  ήταν μιά εύλογημένη γή" γε-
  μάτη δένδρα καί πράσινο
  χορτόρι, άμπελια καί σΰκσ,
  γελαστά καί εύτυχισμένα χω
  ριό. "Ηδη παρεΐχε μίαν εΐκόνα
  Φρίκης. ΠαντοΟ στάχτες καί
  άχνΐζοντσ έρείπια, πτώματσ
  πσιδιών γ αί βισσμένων γυναι-
  κών, Γουρκάλες ΐιού έφόνευαν
  τούς δισφθορεΐς των, διά νά
  έκδικηθοθν. Παντοϋ ή άνσθυ
  μΐοσις άποσυντεθειμένων σαρ
  κων άτάφων νεκρών, σήψεως
  Άλλά δέν ή*ταν τα φρικώδη
  σύτά θεαματα πού έκαμαν
  τόν Μουσταφά Κεμάλ νά στα
  θή. Έλληνες πού έπήγαιναν
  καθικετεύοντες καί έκλιπα-
  ροθντες προστασίαν, Τοθρκοι
  πού έπήγαιναν μέ τούς κατσ
  λόγους των ζημιών πού εΤχαν
  υποστή, δέν μποροθσαν επί-
  σης νά τόν συγκινήσουν.
  "Οταν τοθ άνέφεραν δτι τό
  σύννεφον τής σκόνης πού έφα(
  νετο π(σω άπό έ'να χωριό τό
  σήκωναν Τουρκάλες γυναΐκες
  ττού σκότωσαν διά λυθοβολι-
  σμοθ μιά νεαράν ΌθωμοτνΙδα
  πού έρωτοτροποΰσε μέ "Ελλη
  νας στρατιώτας κατά την δι
  άρκειαν τής κατοχής, ή ότι
  ε"νας "Ελλην εΤχε καρφωθΓ] είς
  τόν σταυρό, τ) ότι άλλος "Ελ
  λην εΤχε πετσοκοπί] κομμάτια
  άπό τούς Τούρκους, έδοκΐμα-
  ζεν άληθινήν ήδονήν. Ό οί
  κτος καί τα αίσθήματα δέν
  συγκινοθσαν την καρδιά τού.
  Ή φρΐκη έκείνη τόν άφηνε ψυ
  χρόν. Π' αυτόν καί τάς άντι
  λήψεις τού, δλα έκεϊνα τα
  φρικτα μαρτύρια, δλα έκεϊνα
  τα αΐσχη, δλη έκείνη ή εΐκών
  τής κολάσεως, δέν ήσαν παρό
  μιά συνειθισμένη συνεπεία τοθ
  πολέμου. Γι3 αυτόν τό οϋσιώ
  δες δέν ήταν ό άνθρωπος καί
  οί πόνοι τού, τα άτομα καί
  αί τύχαι των, άλλά τα γεγο·
  νότα, αί γεωγραφικαί συνθή
  και, αί ώραι τής πορείας, οί
  χάρται, ό άριθμός τώνάνδρών
  καί των δπλων, ό άριθμόςτών
  φαλάγγων πού ευρίσκοντο έν
  πορεΐα. Τόν ένδιέφεραν δχι
  αί είς βάρος των άνθρωπον
  συνέπειαι τοϋ πολέμου, άλλ'
  άλλ' ή φοβερά μηχανή τοΰ πό
  λέμου, ή κίνησις αϋτί)ς τής μη
  χανής, δχι ή καταστροφή ποΰ
  άπειργάζετο. Π' αυτόν τό ού
  σιώδες ήταν δτι τα στρατεύμα
  τα τού εΐχαν φθάσει είς
  Σμύρνην.
  Ό τηλέγραφος είχεν άναγ
  γείλει είς τόν κόσμον την νί¬
  κην τού, εΐχε διαοπείρει πρός
  τα πέρατα τής γής την ειδή
  σιν δτι εΐχε έκδιώξει τα έλλη
  νικά στρατεύματσ, δτι τα εί
  χε πετάξει είς τα μοθτρα των
  Μεγάλων Δυνάμεων πού τα
  εΐχαν στεΙλει.Ήΐαν γι' αυτόν
  ή στιγμή τού δραματικοϋ θρι-
  άμβου. Τα μάτια τοϋ κόσμοο
  ήσαν έστραμμένα επάνω τού
  Ήθελε νά εισέλθη ε1<ί την Σμύρνην ώς νικηιής, έν θριάμ βω. Καί εΐχε σταθή μόνον διά ν ά περιμένη την λέξιν δτι δλα ή">ίαν έτοιμα διά την ύποδοχήν
  τού.
  (συνεχ(ζεται)
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ κατάλληλον οίκημα
  διά την στέγασιν των γραφείων
  τοθ ΈθνικοΟ ΈργατοϋηαλληλιχοΟ
  Κέντρου Ηρακλείου. Τα προσφερ
  θησόμενα οίχήματα δέον νά εύρί
  σκωνται είς κεντρικόν σημείον
  τής πόλεως νά έχωσι 10 —15 δω·
  μάτια, ηλεκτρικόν φωτισμόν, ϋ
  δρευσιν καί αύλήν. Προσφοραί
  χαθ' έκαστην εί; τα γραφεΐα τοθ
  Ε.Ε Κ Η. 2—2.30 μ. μ. μέχρι
  τής 15 Μαρτίου. Ή κρίσις διά
  την εκλογήν τοθ καταλλήλου οίχή
  ματος έναπόχειται είς επιτροπήν
  τοθ Έργατ. Κέντρου επί τούτω
  ΐκλεγείααν.
  (Έκ τοθ γραφείου τοθ ΕΕΚΗ)
  ΕΒΛΟΥΝΤΑΙ ΒΑΝΑΝΟΦΓΤΑ
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  Ένας δεκάλογος
  γισ την Ογεία κσΐ την ώμορφιά
  σας.
  Ιδού δέκα κανόνες πού όφεΐλε·
  τε νά έφαρμόζετε, άγατιητοΐ άνα
  γνώστριαι, δσον άκριβέστερα σάς
  είνε δυνατόν είς την καθημερινή
  σας ζωή, εάν θέλετε νά διατηρή
  σετε την ώραιότητα τής 6γε(ας
  σας, νά την έιΐανεύρετε εάν ιήν
  §χετε χάση, καί νά άποκτήσετε ώ
  ττωσδήποτε την καλλονή αυτή πού
  τόσο έβιθυμήτε.
  —Διοργανώσετε την ζωή σας £
  τσι ώστε νά κοιμάσθε όκτώ ώρες
  κάθε νύκτα, είς έ'να. δωμάτιο κα-
  λά άερισμένο. Εάν δυσκολεύεσθε
  ν' άΐτοκοιμάσθε προσπαθήτε νά
  πΐνετε τΐολύ ήοεμσ, £να ψ^υτζάνι
  ζεστό γάλα μέ ζάχαρι ιτροτοθ νά
  σβύνετε τό φώς σας.
  — Νά περιποιείσθε επιμελώς τα
  δόντιά σας. ΚαθαρΙζετέ τοι ττρωΐ
  καί βράδϋ. Εάν μάλιστα σά' είνε
  δυνατόν μετά άπό κάθε γεθμα.
  Μην θραύετε ιτοτέ καρύδια ή ά-
  ιιύγδαλα μέ τα δόντιά οας. Νά
  έπισκέπτεσθε τόν όδοντοίατρόν
  τούαχιστον μιά φορά κάθε έξα
  μηνία
  —Μην άμελήτε τα μαλλιά σαί^.
  Κάνετε μασάζ είς τό δέομα τής
  κεφαλής κάθε βράδυ. Νά τό τρί-
  βετε δυνοτά μέ τό άκοον των δα·
  κτύλων σας καί νά βουρισίζετε
  τα μαλλιά σας κάθε πρωΐ καί κά
  θε βράδυ
  —Μην ζεχνάτε τα μάτιά σσΓ.
  Νά ένθυμήσθε δτι ήμικλεΐοντας
  τίς βλεφαρΐδες διατρέχετε τόν κΐν
  δυνον νά δημιουργίίτε γρηγορώτε
  ρα ρυτΐδες γύρτο άτιό τα μάτια
  οας (ΐτάτ ντ' ούά). Βρέχετέ τα συχ-
  νά υ έ κρύο νερό καί δταν άνα
  ττΓύεσθε, νά βάζετε ττάντοτε μΐα
  κομτΐοέσα επάνω είς κάθε μάτι.
  —Μην κακουεταχειρίζεσθε την
  καρδιά σις. Μην τρέχετε ποτέ
  τόσο γρήγορα ώατε ν* χάνετε
  την άναπνοή σας· μην δέχεσθε νά
  σάς ξυπνοθν αιφνιδίως. Μην κάνε
  τε βίαιες άσκήσεις μετά άϋό ϊνα
  αφθονο γεθμα.
  — Νά ένθυμίϊσθε συχνά ότι τό
  ήησρ σας είνε Οΐΐίύθυνο _οχι μό¬
  νον διά την φωτεινότητα τής χροι
  άς σας, διά την λάμψιν των ματι-
  ών σας. άλλ' έπΐσης γιά την χοιρά
  καί την μελαγχολία σας. Εάν τό
  ήταρσας δέν εκτελεί τόν προο-
  ρισμό τού, ό οποίος συνίσταται
  είς τα νά άπαλλάσσ.τ τόν όργανι·
  σμό σας άτιό τα δηλητήρια ττού
  τόν στενοχωροΰν, δέν θά βρΐσκε·
  τε καμμιά εύχαρΐστησι είς την
  ζωή
  — Μην λησκΐονήτε δτι τα πόδια
  σας ?χουν ως προορισμό νά υπο
  βαστάζουν δλο τό β^ρος τοθ σώ
  ματός σας. Μην άγοράζετε λοι·
  πάν παπούτσια μέσςι είς τα δ
  ποία δέν θά άναπαύωνται τελείως
  καί φοοντΐζετέ τα κατά τρόπον
  πού σδς ύπέδειξα έπανειλημμέ-
  νως.
  — Νά πΐν.τε νερό είς τα ένδιά
  μεσα των γευμάτων. Ή συνήθεισ
  αθτή είνε ϋπέροχη διά την λει
  τουργΐα των νεφρών, διά τα εντΕ
  ρα καί δια την τελεία άφαΐρεσι
  των τοξινών πού συσωρεθονται
  είς τόν οργανισμόν σας.
  —Τρώγετε πολύ συχνά ώαά λα
  χανικά, πΐνετε γάλσ, καί κάνετε,
  μιά φορά την έβδομάδα ολίγη δ
  αιτσ, θά Ιδητε πόσο θά αΐσθάνί
  σθε τούς εαυτούς σας ττερισσότε
  ρον εύδιόθετες καί τιόσον ή
  χροιά σας θά είνε φωτεινότε<·η —Νά άποφειόγεχε συστηματικά νά στρέφεσθε πρός δ,τι είνε δυνο τόν νά σδς λυιήση. Νά ϋιΐοτάσσΓ σθε τίς στιγμές αύτέ'-, είς κάθε ειδου^ ένδιαφέρουσα έργασία ή δτΐοΐα θά άπομακρύνη τό πνεΰμά σας άπό τίς φροντΐδες καί τίς ά νησυχίες σας. ή Ντιστεγκέ Ό όδοντίατρος ΓΕΩΡΓ. ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ Έιτανέλαβε τάς εργασίας τού καί δέχεται ώς καί ιτρότερον είς τό Ια¬ τρείον τού. ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΕΜΜΑΝ. Γ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ Πρός καλύτερον εξυπηρέτησιν τοϋ κοινοθ με¬ τεφέρθη πσρά τώ Καμαράκι παραπλεύρως Άγίας Παρασκευής. Τηλ.5—13. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ Άραστά Θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών. Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων. Πρίν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας. Τιμαί λογικαΙ. ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Το κινηματογροιφικέ θαΰμ* 4 ΥΠΕΡΡΧΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Πρωταγωνιστοθν αί δι άσημοι άδελφαΙ: ΛΟΛΑ ΡΟΖΜΑΡΪ ΠΡΙΣΙΝΑ ΛΕΪΝ ΣκηνοθεσΙα: / « ΜΙΚΑΕΛ ΚΟΥΡΤΙΖ Πίοεήθη πρό μηνός είς τό «ΙΙΑΑΛΑΣ» των "Αθηνών καί εσημείωσε άληθινό θρίαμ 69. Έκτός προγράμματος: ΖΟΥΡΝΑΛ Κυριακή ώρα 2 μ. μ. νέον έπεισ-δ αχόν: ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤ» ΖΟΥίΚΑΙ Σημ: Καθ' εκάστην είς τάς 6 1)2 μ. μ. άπογευμαιινή ΔΙΑΤΙ ΥΠΕΡΕΧΕΙ ΔΙΑΤΙ ΠΡΟΤΙΜΑΤΑΙ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ Ι Ι Δίδειτόέλαψρότερο δίδει τό κομψότερο δίδει τό στερεώτερο γυναικειο τιαπουτσι ρΐΙΊΙΙΙΙΊΙΊΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΪ1» ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΗΙΙΗΙΙΙ III ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Ι Ιΐ Ι ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ = ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893. 1 116 Ύποκαταστήματα έν Ελλάδι. | · 6 Καταστήματα έν τφ Έξωτερικφ. β (Έν Αγγλία, Αίγύπτω καί Κύπρω ) | Όργανισμός ίδρυθεϊς υπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ) ΑΘΗΝΩΝ. ΝΕΛ/ ΥΟΡΚ ΒΑΝΚ ΟΡ ΑΤΗΕΝδ ΤΡΙΙδΤ ΟΟΜΠΑΝΥ 205. Λ/Ε8Τ 33Ρ0 3ΤΡΕΕΤ. Ξ Κατκβίσεις είς Δραχμάς έν ίψϊΐ χαΐ επί προθβσμία. Β! Πάοης φύσιως Τροιπεζιτική έργασία ύπβ τούς μάλλον συμφέροντας βρους. ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΟΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΐΐΐΐιιιιΐ!!!!!!^!!^ Μ0Ν11ΙΧ0Ν ΣΤΑ ΑΗΑΡΙΚΑ ΕΙΑΗ ■ Γ 'Ι^.ΪΙΐΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΙΝΗΣΙΣ.-Έττανηλθε χθές έξ Αθηνών δ ίατρός κ. Γ. Σουργια δάκης. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Τήν_ παρελθοΰ σαν Τρίτην έν τφ Ιερω ναφ τού Άγίου ΦανουρΙου ή δνΐς Φιλ(α Λουκάκη έζ όνόματος τής δίδος ΚατΙνας Τσιτσαρωνάκη καί των κ. κ. Γιάννη Καλησπεράκη, Δημ. Κουντούρη, Ανδρ. 'Αναητλιώτου, Άντ. Μπαιρακτάρη, Κωντ. Άδικη μενώκη καί Αδαμ. Τσακιράκη, ά νεδέξατο τό θυγάτριον τοϋ κ. Γβ ωογΐου Άρμυράκη ονομάσασα ού νω Εύαγγελΐαν. Ευχόμεθα νά τοίς ζήση Δ. Κ. θΛΝλΤΟΙ.— Μετά μακράν νό σον καθ' ής δέν ϊσχυσαν οΰτε των ποοσφιλων οΐκεΐων αί φ^οντΐδες, οϋτε της· έπιστήαης τα φώτα, έξε μέτρησε τό ζήν ό Διαμαντής Κόκ κος. Ό μεταστάς ήτο έκ των κα λ ών στοιχεΐων τα όποΐα προσέφυ γον εδώ μετά την Μικρασιατικήν καταστροφήν, έργατικώτατοο, δή μιουργικός, δραστήοιος καί άπό τούς καλόψυχους τυπους πού έβο ήθουν τούς πάντας. Δι' αύτό δ μα καρΐτης Διαμαντής Κόκκος άπή λαυε γενικών συμπαθειων παρά τ{ί ημετέρα κοινωνία, ήτο δέ είς δλους γνωστός καί άγαπητός. Ή «Ανάρθωσις» άπευθΰνει θερ μότατα συλλυπητήρια είς τα τέ>
  κνα καί τούς οίκείους τοθ μετα
  στάντος εύχομένη αυτοίς την έξ
  υψους τΐαραμυθΐαν.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  ΠΛΑΤΕΙΑ - ΧΤΡΑΤΑ
  Καθόλου ένθαρρυντική ή εΐσο-
  δος τοΰ Μαρτίου.
  —Τουλάχιστον άπό τής εσπέρας
  τής Τρίτης τα καιρικά πράγματα
  έφαΐνοντο έκτραχυνόμενα.
  — Άλλά <αί ή χθεσινή ήμέρα δέν παρουσιάσθη δυστυχως καλυ τέρα, αν κρίνωμεν άπό τάς πρωΐ νάς ώρας. —Τα άγγελθέντα μέτρα διά την έπάρκειαν τοθ κρέατος καί την βελτίωσιν των τιμών τού. —Ασφαλώς θά συντελέσουν ώ ότε νά μή παρουσιασθή έλλειψις κρέατος καί δή κατά τάς προσε χεϊς ημέρας. — Παρά την έφαρμοσθεΐσαν ώς γνωστόν άτΐαγόρευσιν τής εΐσαγω γής έξωθεν. —Μετά την έπικειμένην ρύθμι σιν τοΰ Ισπανικοΰ—6τσι παρουσία ζον την κατάστασιν τα χθεσινά τηλεγραφήματα — έκλείπει άπό τοΰς κύκλους των πολιτικών συ ζιΐτητων των καφενείων. — "Εν φλέγον διεθχές [ζήτημα. — Έννοεΐται δτι καί είς τό Ήρά κλςιον δπως καί άλλοΰ, οί εύφρα δεΐς ερευνηταί τής διεθνοΰς κατα στάσεως δέν θά μείνουν παραπο νεμένοι ίφ' δσον παραμένουν άκό μη πλείστα δσα προβλήματα ά λυτα. — Παρά τα δυσμενη σημεΐα των καιρων οί ΰιταιθριόφιλοι έλπίζουν δτι θά έχωμεν συντόμως τίς τόσον περιζήιητες άνοιξιάτικες λιακά δες. —ΑΙ οποίαι κάθε τέτοιαν έπο χήν συγκεντρώνουν τόσον τάςπρω ινάς δσον καί μεσημβρινάς ώρας αρκετόν κόσμον, είτε είς τόν Δή μοτικόν κήπον καί υπό τίς Ιστορι κές ττιπεριέΓ, είτε καί είς τα —λη σιόχωρα. —Ό κόσμος αΰτός έννοεΐται 8τι άπολαμβάνει τιρό ιταντός ήλι όν καί άνοιξιν. —Δημογραφικώς τό Ήράκλει όν δν λάβωμεν ύπ' 8ριν καί την τελευταίαν μηνιαίαν κατάστασιν τοΰ ληξιαρχείου, πηγαΐνει άρκετά καλά. — ΑΙ γεννήσεις αύξάνονται άνα λόγως των θανάτων. —ΧωρΙς φυσικά νά ύπολογΐσω μέν καί είς τόν αριθμόν των γά μων ό οποίος μας έγγυαται καΐ διά τό μέλλον άναλόγους γεννή σεις. — Είς τοΰ Πουλακάκη μετά την «Ντάμα Πΐκα» προβάλλβται 6 να νέον άριστούργπμα σήμερον: «ΟΙ Παριζιάνικες βραδυές». —Στό φ(λμ αύτό θριαμβεύει ό ιταθητικός ΤΙνο Ρόσσι μέ τό μπάν τζο καί χά τραγοΰδια τού καί ή περίφημη Κοντσίτα Μοντενέγκοο. — Είς την «Μινώαν» ιτροβάλλε ται σήμερον τό ττολΰκροτον φίλμ «4 ϋπέροχα κορίτσια». —Τό φίλμ αύτό ώς γνωστόν είς Αθήνας καΐ αλλαχού έπραγ ματοποίησε τάς μεγαλυτέρας εΐσ πράζεις. ό Ρέπορτερ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑ ΚΕ1Α— Σήμερον θά διακτεοεύ σουν τα φαρμακεϊα Ί. Λογιάδου καί Σ. Χανιωτάκη. "Ενωσις Γεωργικων Συν) μών Ν. Ηρακλείου. Προκήρυξις ΜειοδοσΙας Την 3ην Μαρτΐου ημέραν Δευτέραν καί ώραν 11 π. μ. γενησεται μειοδοτικός διαγω νισμός είςτάΓραφεΐα τής 'Ενώ σεως Γεωργικων Συν)σμών διά την προμήθειαν των κά¬ τωθι είδών. Άρσενιτικός μόλυβδοςείς βα ρέλια σιδηρά των 50 χιλιογρ. χιλιόγραμ. 2.130 καί καλοθν- τσι οί βουλόμενοι δπως προ¬ σέλθωσι καί λάβωσι μέρος είς τόν διαγωνισμόν. Ηράκλειον 27)2)1939. Ό Πρόεδρος Γ. Βαρού ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΙΚΑΝΑΡΟΥ Ε. ΦΡΑΓΚΙΑΛΑΙΙ (τέως Άγρβνομου) ϊτβά ΣΗδεράχη Ήράχλειβν ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον έ· πιπλωμένον παρά χαλή οίχογι- νι(α. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  523ον
  Τότβ έμφανΐζεταί τι είς αυτόν, καί τότε μόλις
  ό άνθρωπος διακρΐνει τό οριστικόν. "Οριστικόν λέ
  γω. Οί ζώ*ντβς βλέπουν τό άόριστον μόνον είς τούς
  νεκρούς καθίσταται δρατόν τό οριστικόν. Έν το
  σούτω δέ, άγαπατε καί πάσχετε' έλπίζετε καί μελε-
  τατε.
  Ούσί είς τόν έρασθέντα μόνον σωμάτων, σχηαά
  των, έπιφσνειων! Ό θάνατος θά έξαλεΙψη είς σύ
  τόν τα πάντα. Προσπαθεΐτε νά έρατε ψυχών, διότι
  ταύτας θά έπανεύρετε.
  • * *
  "Απήντησα καθ" οδόν νέον πενέστατον έρώντα.
  Παμπάλαιος ό πΐλός τού, τετριμμένον τό ενδυμά
  τού" είς τούς άγκώνας ήτο τρυπημένον τα νερά
  τοθ διεπέρων τα υποδήματα τού"—καί τα άστρα
  τοθ διεπέρων την ψυχήν.
  V
  Πόσον μέγα τό άγαπάσθαι! Τί έτι μεΐζον; τό
  άγαπάν. Έκ τοΟ πολλοΟ πάθους, ή καρδΐα κα
  θΐσταται ήρωϊκή. Μόνον έκ παντός 8,τι καθα
  ρον συντΐθεται καί μόνον δ,τι υψηλόν καί μέγα έ
  ρείδεται.
  Καθώς είνε άδύνατο νά άναφυ{) άκαλήφη επί
  χιόνος, ομοίως αδύνατον νά βλαστήση είς αυτήν
  στογασμός άνάξιος.
  Εάν ουδείς υπήρχεν έρών είς τόν κόσμον θά
  έσβύνετο 6 ήλιος.
  Ε'.
  Ή Τιτίκα μετά την επιστολήν.
  Επί τής αναγνώσεως ταύτης, ό νοθς 8λος τής
  ΤιτΙκας εβυθίσθη είς μελέτην άλλά καθ" ήν στιγ
  μην ανήγειρε τούν οφθαλμούς άπό τοθ τελευταί
  ου στΐχου τοθ τετραδΐου, ό περικαλλής άξιωματι
  κός (ήτο δέ ή αρα τού) διέβη έμπροσθεν τής κιγ
  κλΐδος. Ή Τιτίκα εδρεν αυτόν άπεχθέστατον.
  Πάλιν έπεσαν τα δμματά της επί τοϋ τετραδί
  ου, ούτινος τή εφαίνετο ώραιότατος καί ό γραφι
  κός χαρακτήρ. Όλον τό τετράδιον ήτο γεγραμμέ
  νόν διά μιάς μέν καί τής αυτής χειρός, διά δια
  φόρων δέ μελανών, πού μέν βαθυτάτων, πού δέ ύ
  πολεύκων, ώστε διεκρίνετο γεγραμμένον έν δια·
  στήματι πολλών ημερών, άτάκτως, άσκόπως, τυ·
  χσΐως, ώς στεναγμός πρός σΐεναγμόν.
  Ή Τιτίκα ουδέποτε είχεν άναγνώσει τι παρό
  μοιον.
  Έκαστος των μυστηριωδών έκεΐνων στίχων ά
  νέλσμπε πρό των ομμάτων της καί τής έπλήρου
  την καρδίαν ποτραδόξου φωτός.
  Ή άνατροφή, ήν έλαβε, τί) έλάλει πάντοτε περί
  ψυχής, ουδέποτε περΐ έρωτος1 σχεδόν ώς άν εδίδετο
  είς αυτήν ή (δέα τού δαυλοθ, ουδόλως δέ τής φλο
  γός.
  Τό χειρόγραφον τοθτο ανεκάλυψεν είς αυτήν
  διά μιας δλον τόν Ιρωτσ, τό πάθος, την ζωήν,
  την σίωνιότητα, την μοίραν τοθ άνθρώτΐου. ιήν
  αρχήν, τό τέλος τού. Ύτιήρξεν ώς χεΐρ, ήτις ήνοΐ
  χθη καί έρριψεν είς τούς οφθαλμούς της αιφνιδίως
  δραγμόν άκτΐνων.
  Τί δέ ήτο τό χειρόγραφον τουτο; Έπιστολή.
  Έπιστολή άνετΐΐγραφος, άνώνυμος, άχρονολόγη
  τος, άνυπόγραφος, κατεπεΐγουσα καί άφΐλοκερδής,
  αΤνιγμα συντεθειμένον έξ άληθε ών αΐνιγμα γεγρσμ
  μένον ύπ' άνθρώπου, έχοντος τόν μέν πόδα έν τώ
  τάφω, τόν δέ δάκτυλον έν τώ ούρανώ.Όσοι στίχοι
  τόσοι, ώς ειπείν, σταλαγμοί ψυχής.
  Τώρσ, τίς Ιγραψε τάς σελίδας ταύτας; έκ τί
  νος προήρχοντο; 'Η Τιτίκα ουδέ στιγμήν εδίστασε
  περί τούτου. ΕΓς μόνος, Έκεΐνος.
  Έγεινεν άμέσως ήμέρσ έν τη διανο'α της. Ά
  νεφαίνοντο τα πάντα. Ησθάνετο χαράν όρρητον,
  παλμούς βαθεΐς, ένδομύχους. Τή έγρσφεν έκεΐνος!
  αύτάς οδτος! αύτός ου ή χεΐρ εισήχθη διά ταύιης
  τής κιγκλΐδος! έν ώ αυτή τόν έλησμόνει αύτός την
  άνεκάλυπτε' άλλά τόν εΐχε λησμονήσει δρά γε
  πρός στιγμήν; Όχι κοτέ! Πάντοτε τόν ήγάπα πάν
  τοτε τόν έλάτρευεν.
  ΕΤχε σκεπασθή τό πθρ έπ( τίνα , καιρόν, άλλ'
  όπετρέφεΐο μάλιστα δέ ύπέσκοψε βαθύτερον τούς
  μυχούς τής καρδίας·, καί ιώρα έξερρήγνυτο πάλιν
  καί ιήν κατεκυρΐευε. Τό τετράδιον τουτο ύπήρ
  ξεν ώς φέψαλος πέσων είς την ψυχήν της έκ τής
  άλλης έκεΐνης ψυχής.
  (συνεχΐζεται)
  Έγκυκλοπαιδεία
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΥΠΕΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ
  Γ'· ι
  Μίσα στό μοσχοχάρυδο βρέθη¬
  καν παραπάνω άπό τριάντχ χη-Ι
  μικά σώματα χρηοιμώτατα γιά |
  τί στομάχι. Ή άντισηπτική τους
  ιδιότης είνε τέτοια, πού στήν άρ-
  χαιότητα χρησΐμοποιοθσαν τό
  μοσχοχάρυδο γιά το βαλσάμωμα.
  Μεγαλΐίτερες δμως είνε οί ίδΐό
  τητες πού Ιχει νά προκαλή την
  δρεξι χωρίς καί νά προξενη^βλά-
  βη των πεπτικων όργάνων πού
  προξενοΰν δλλα διεγερτικά, γιατί
  Ικτός των άλλων, ϊχει καί έ-
  πουλωτική ίδιότητα. Ή δάφνη
  άπό τό άλλο ιίροζ περιέχΐι τό
  αες ούσίες καί τόσο σημαντικές,
  πού έξακολουθεϊ άκόμη ή μελέτη
  τους καί δέν κατωρθώθη νά γί¬
  νη ή δριστική κατάταξιν τους.
  Πάντως αί ίδΐότητες τής δάφνης
  μοιάζουν μέ τί; ίδ'Οτητες τοθ
  μοσχυκάρυδου.
  Νά, λοιπόν, πού άρχίζει μιά
  αποκατάστασις των καρυκευμά-
  των, πού τόσο είχαν συκοφαν-
  τηθή χαί καταδικασθή. Άρχεϊ
  μονάχα νά ξέρη κανείς πώς πρί·
  πει νά τα χρησιμοποιή. Γιά νά
  διατηρήσουν, μάς λέγει ό Μωρίς
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάου Τριχβύπη 5α, ΑΦΗΝΑΙ
  "Υπβράσπισις δ ι κων ενώπιον απάντων των έν Αθήναις
  κβΐ Πειραιεί Δικαστήριον, Έλβγχτικοΰ Συνΐδρίου καί
  Χυμββυλίου Έπιχρ«τε(«ς, φορολογικαί δίκαι, άναστολαΐ
  φ«ρων, διβικητιχαΐ ύποθίσβις καί συντάξεις, νομιχαι συμ¬
  βουλαί, γνωμοδοτήσεις κ«1 πληροφορίαι ύι' άλληλογρα-
  φίκς.
  Τηλ. 25-081.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράβυ κατ' ευθείαν Πΐιραι&.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, £0-
  ρον, Τήνον, Π«ρ-ν, Νάςον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. »-ιΐ.
  Μπουαζέ, 8λες τίς ίδιότητες πού
  προανιφέραμε, Ινα; τρόπος μονά-
  χά δπάρχει: Στή φιισική τους κα-
  τάστασι, είτε ώ; σκόνη τριμμένα
  καί λαμβανόμενα άπ' εύθείας,
  είτε ώ; σκόνη χρησιμοποιούμε
  να στά φαγητά, στό τραπέζι δ
  μ ως επάνω άπό τό πιατο καί
  ποτέ μέσα κατά την ώ?α τής
  βράσεως. Σ' αύΐό τό τελευταία
  χρειάζεται μεγάλη προαοχή. Πό
  τέ δέν πρέπει νά δράζουν μαζί
  μέ τό φάγητε, γιατί έ'τσι κατα
  στρέφεται κάθε θεραπευτική, άς
  ποθμε, ιδιότης. Τό βράσΐμο συν
  τείνει στήν άφαίρεσι αυτών
  των ίδιοτήΐων.
  Καί γιά νά χαταλήξουμε, έπα
  ναλαμβάνουμε έχεΐνο πού εϊπαμε
  στήν άρχή, ωρισμένα άπό χά κα-
  ρυκεύμα τα είνε ίπωφελή. Άλ·
  λα είνε καταστρεπτικά καί θά ή
  τον εύχής έργον δ έξοστρακισμός
  τοθ πιπεριοθ, τής μουβτάρδας,
  των τουρσιών καί ή αντικατάστα¬
  σις τού άπό την κανέλλα, τό θυ·
  μάρι, την ρήγανι, τό γαρύφαλο
  καί πρό παντός τό μοσχοκάρυδο
  καί τή δάφνη, άλλά πάντοτε
  επάνω στό πιάτο μας σέ σκόνη.
  Εξπρές θαλαμηγόν
  ΨΨ
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ δλόκληρα διαμερί-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης ΊανουαρΙου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τή νόν, Μύκονον, Ί-
  καρΐαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 ΠραχτορεΤβν ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  ΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜΜ. Γ. ΜΑΝΡ.ΛΟΠΟΥΛΟΣ
  (ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ)
  Διπλνματβϋχος 355Ϊ5ΐ3ΐιι τίϊς χειρουργικής οΰρολο-
  γικής κλινική;, τής Ίατρικής £χολής των Παρισίων.
  ΙΙαθήσεις τοθ ούροποιτ^τικοθ συαχήματος, ήτοι: νε-
  φ(ών, κύστίως, πρεστάτου γεννητΐκων όργάνων κ. λ. π.
  Δέχεται, άπό 1ης Φεβρουαρίου 9—12 π. μ. καί 3—
  7 μ. μ. είς τό ιατρείον τού όδός Μαρογΐώργη πάροδος
  Πλατεΐα Άρχαδίου (Χεϊτάν ΌγλοΟ) ΐηλ. 8.22.
  ^Τό γν< —. 4 γνωστόν Ξενοδοχείον: ΑΠΟΛΛΩΝ, τής απολύτου προτιμήσε©ς£ δλων των Ηρακλειωτών. Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. Άνακαινισθέν καί πάλιν έξασφαλίζει ίλ« τα πλεονεκτήματα τής άνεσεως καί ευχαρίστου δια- μονης. Θέρμανσις—λουτρά κ. λ. π. Ό Άχεντριάς ή ζωή καί αι άνάγκαι τού. ΑΧΕΝΤΡΙΑΣ Φεβρουάριος (άν ταποκριτοθ μας)-—Επάνω είς §να άπό τα ύψίπεδα τής όροσειραί των Άστερουσίων, είς τό νοτιανα τολικώτερον τμήμα τής επαρχίας Μονοφατσίου, είνε κτισμένος δ Ά χεντριάς. "Ετσι τό χωριό αύτό είνε άπομονωμένο τελείως άπό τόν άλλο κόσμο. Δρόμος άμαξιτίς δέν ύπάρχει. Κι' ουτε θά χατασκευα θή σύντομα. Διότι ή διάνοιξίς τού θ' άπαιτοθσε δαπάνην πολλών έκατομμυρίων. Μόνον 8ταν όλοκλη ρωθζ τό όδικόν δίκτυον καί κατα σκευασθ^ ή όδός Άρκαλοχωρίου —Σχο:νιά—Μεσοχωρίου—Πύργου μόνον τότε, μέ προσωπικήν έργα οίαν των χατοίχων καί μέ την συνδρομήν τοθ κρατου; καί τοθ έπαρχιακοθ ταμείου ΐσως νά κατα σκευασθή όδός καί μέχρις Άχεν τρια. Τέτοια άξίωσις άλλωστε δέν Ιχει έγερθή επί τοθ παρόντος τού λάχιστον άπό τούς χατοίκους. Οί Άχεντριανοί άποβλίπουν είς κάτι άλλο. Είς την δημιουργίαν λιμέ νος είς Τσούΐσουρον καϊ είς την οργάνωσιν μικράς λουτροπόλεω; είς την θαυμασίαν αυτήν άκτήν. Πρέπει νά σημειωθή, δτι οί Ά χεντριανοί, παρ' δλην την άπομό νωσίν των, έχουν σημειώσει τελευ ταίως άξιολόγους προόδους είς & λα τα πεδία, είς δλους τούς το μεΐς, είς βλα; τάς έκδηλώσεος τής ζωής. Ή γεωργία καί ή κτηνοτρο φία Ιχει συστηματοποιηθή όπωσ- ΜΟΐι ειιε Ο ΝΕΡΑΝΤΙΟΪΑΗΣ 2ΗΤΕΙΤΕ έπιμονως, άπο ίλοτ τα χατοτστήματΛ καί αύται άκβμη τβν έχαρχιβν τβΐς χλ«ατ«Ις Μάρκος «£ταυρβ(». Ήτοι ββνγάκια, τρυ«6μ«τ« Μΐθάρβς, χαρόλια χεντήμ*- τβς, χουββιρες, ΝονλινΙ, Κβτόν ηερλ*. Βαμβ«χάχι«, χβυ- Ρ&ρ*% κεντήμβτβς χ. λ. «. Όλα τα ί* αν·* ·!δπ είναι ά· φβάστβυ «οιότητος, χ«1 χρε,μάτεΐν Ανννημένιιν κ«1 στερε¬ άν. Μί« βοκιμη β* οί* «·ίβο ΛΛ την άνΗτιροτητα τβν χλΜθτΒν τήί μ«ρχβ(( «Χτβυρός.» ίι* τβ»ς ΝομβΑ< Ηρακλειον—Λασηθίου: ι Ν. ΚΟΡΠΗΧ δήποτε. Καί ή παραγωγή ηυξήθη σημαντικά. Πρέπει δέ νά σημειω θή" δτι τόσον τα γεωργικά ίσον καί τα κΐηνοτροφικά προιόντα τής περιφερείας αυτής είναι έξαιρετι- κής βλως ποιότητος, δνομαστά διά την γευστικότητα καί την εμφάνισιν των. Διά την κτηνοτροφίαν 8μως θά έπρεπε νά ληφθή ιδιαιτέρα μέρι μνα καί φροντίς. Κυρίως θά ίπρε- πε νά όργανωθοθν οί κτηνοτρόφοι είς συνεταιρισμούς. Καί νά ίδρύ- σουν ίνα συνεταιρικόν τυροκομεΐ- ον, μέ συμμετοχήν καί των %τψα τρόφων Έθιάς, ΙΙαρανύμφων, Πρι νιά καί Μουρνΐάς. θά είχον νά ώφεληθοθν πολλά οί κάτοιχοι. Κριί θά συντελεΐτο εισί σιγάσιγά δ συγχρονισμός καί ή άναδιοργά νωσις τής κτηνοτροφίας. θά !πρε· πεν ΙπΙαης νά ληφθή μέριμνα καί διά την έξημέρωσιν των χιλιάδων άγρίων δένδρων πού ευρίσκονται κατά μήκος τής νοτίας πλευρδς των βουνων πρός την παραλίαν, θά έξησφαλίζετο έπίσης Ινα αη μαντικόν είσόδημα άπό την δεν δροκαλλιέργειαν. Διότι πρέπει νά σημειωθή δτι είναι δεχάδΐς χΐλιά 5ες τα άγρια ελαιόδενδρα καί χά ρουπόδενδρα πού καλύπτουν βλες τίς πλαγιές μέχρι Καπετανιανών καί δέν χρησιμεύουν παρά ώς τρο φή των ολίγων αϊγών πού βό- σχουν είς αυτήν την έκτασιν. —Όρειβατική έκδρςμή. Τ6 ενταύθα τμήμα τού 'Ελληνι κου Όρπιβατικοϋ Συνδέσμου διοργανώνει την 97ην έκίρομήν τού είς Άσίτβς—Κουδοϋνι διά την προσέχη Κυριακήν. Το πρό γραμμα κατηρτίσθη ώς εξής: Κυριακή 5 Μαρτίου. Άναχώ ρήσις 6ην πρωϊνήν δι' αΰτοκινή των άιτο τα γραφεϊα τού Συνύέ- σμου είς χωρίον "Ασίτες. Έκεϊθΐν πεζή άνοϊος είς Κονδοϋνι. Επι στραφή είς 'Λσίτες καί δι' αύτοκι νήτων είς Ηράκλειον. Πορεία 6 άρων. Άρχηγό; ό χ. Γεώργιος Γκριίάχπξ. Δικαίωμα συμμετοχης: Μελών δρ. 50, μή μελων δραχ. 70. Δηλώ σεις συμμετοχήν είς τα Γραφεϊα τοΰ Συνδέβμοι» εκάστην εσπέραν, 7 1)2—8 1)2, μέχρι της Παρα σκευής. ___________ Πρόσκλησις Γενικής Συνελεύσεως. Συμςρώνω; τω αρθρω 14 τοΰ Κα ταστατικβΰ, προσκαλοϋνται άπαν τα τα μέλπ τοθ Συλλόγου των Φίλων τοΰ Μουσείου Ηρακλείου, είς τακτικήν Γενικήν Συνέλευ πιν την προσέχη Κυριακήν 5 Μαρτίου καί ώραν 11 π. μ, έν τή αιθούση τής Βιβλιοθήκης τοΰ Μουσείου Ηρακλείου. Έν περιπτώσει ελλείψεως άΐταρ τίας, ή Συνέλευσις θέλει συνέλ δή την άμέσως επομένην Κυρικ κήν, κοιτά την αύτην ώραν καί έν τω αύτω χώρω, ό πό τε καϊ θε λει λογιαθή εΰρισκομένη έν ά παρτία, ανεξαρτήτως τοΰ άριθμοϋ των προαελβόντων μελών. Οέματα ημερησίας διατάξεως: 1) "Εκθεσις των Πεπραγμενων 2) 'Αΐτολογισμός. Έν Ηρακλείω τή 28η Φεβρβυ αρίου 1939. Ό Πρέεδρος 'Απολ. Ι. Μΐλισσείδης Ό Γεν. Γραμματεύς Έμμ. Λ. Πετράκης — Ό ραδιοφωνικός. Σήμερον έ ραδιοφωνικός στα· θμός θά εκτελέση τό εξής πρό- γραμμα: "Ωρα 13 30 χρηματιστή¬ ριον, 13.40 είδήσβις, 13.50 έργα δι» πιάνο (δίοκοι). Λΐστ: «Οϋγ- γρικαί ραψωδίαι», άρ. 2, 3, 7, 9 μέ έκτελεστην τόν Μπορύφΐκυ, 14.15 έλαφρά μουσικη (δίσκοθ, 14 45 εΐδήσεις — μδτεωρολογικόν δελτίον. 18 45 ή ωρα τοΰ παιδιοΰ, (Όμιλια γιά τον Οαπαύιαμάντη τοΰ κ. Φαλτάϊτς »Ή ΰπηρέτρια». διήγημκ τοϋ Παπκδιαμάντη. Πιά νβ.—Κωμικά ποιήματκ, υπο τοΰ «Οεάτρου τοΰ παιδιοΰ» τής Κάς Άντιγόνης Μεταξά). 1$ 35 ποικίλη μουσικη ιδίσκοι), 19 20 ρεσιτάλ τραγουδιοΰ (υπό τής κ. Μαρίκ. Καλφοηούλου), 19.50 όμιλία τοΰ κ. Φανή Μιχαλοπούλου μέ θέμα: «Πώς έτραγουύησεν ή δημοτική μας ποίησι τον έ'ρωτα», 20 λαϊκές καντάδες (υπό τοΰ μουοικοΰ Ό μίλου Ιοκκίρη), 20.30 εΐδήβεις, 20 40 μουσική χοροϋ (δίβκοι), 21. 30 συμφωνική ορχήστρα τοΰ σταθ μοΰ («πό την διεύθυνσιν τοΰ κ. ίιΰαγγελάτου), 23μουαική χοροΰ (δίσκοι; καί έλαφρο τραγοΰδι, 24 τελευταίαι βΐδήβεις, 24.10 μουσι- κή χοροΰ (δίσκοι). —Αί προξενικαί θεωρήσεις. Πρός τάς τελωνειαχάς κα'ι λοι πας αρμοδίας αρχάς τού κράτους γίνεται γνωστόν, έτι ή Τουρκίχ διά νεωτέρας δηλώβεώς της, γίνο μένης την 3νήν Νοεμβριού 1938 προσεχώρησεν είς την σύμβασιν περί καταργήσεως τής προξβνικης θεωρήσεως επί των ογειονομικων πιοτοποιήσεων πλοίων, ή δέ προ σχώρησις αυτή θά ισχύση άπό της 30ης Μαΐου 1939. Ωσαύτως ή Μβ γάλη Βρεττανία άνεκοίνωσεΐτήν πρβσχώρησιν τ«ν υπό εντολήν έ δαφ&ν, Άκοικιών καί Προτεκτο ράτων της είς τάς διβθνεϊς ώ$ ά νω συμβάσεις. Ι καϊ ίντιοηπτι κ), μέ Εξαίρετον καβα- ριαπκήν Ιδιίτητα «όϊ ευχάριστον γεύσιν
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίσ Πέμπτης
  2 Μαρτίου 1939
  120 Ώρα
  ΛΗΞΗ ΣΥΝΤΟΜΩΣ
  ΟΙΣΠΑΝΙΚΒΣ ΠΩΛΕΜΩΣ;
  ΜΙΛ ΛΝΤΙ8ΕΤ0Σ ΔΗΛΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ» ΕΞΟΤΕΡΙΚΩΝ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΝ ΙΣΠΑΝΙΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άντα-
  ηοκριτού μας).—Σημερινά τηλεγραφή-
  >ατα πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον
  άγγέλλουν ότι οί πολιτικοί κύκλοι τής
  Εύρώπης έλπίζουν ότι θά λήξη συντό¬
  μως ό ίσπανικός πόλεμος.^ Τούτο οί
  ί'διοι κύκλοι άποδίδουν είς την πα¬
  ραίτησιν τοΰ προέδρου τής ίσπανικής
  δημοκρατί«ς κ. Άθάνα.
  Άντίθετος πρός τάς ανωτέρω πλη¬
  ροφορίας φέρεται ή χθεσινή δήλωσις
  τού ύπουργού των Εξωτερικών τή», κυ
  βερνητικής Ίσπανίας κ. Ντέλ Βάγιο
  τονίσαντος ότι ή κυβέρνησις, ό στρατός
  καί ό λαός τής δημοκρατικής Ίσπα-
  νίας ευρίσκονται είς τάς θέσεις των.
  Ή συζήτησις διά την αναγνώρισιν
  τού Φράνκο εις την Αγγλικήν Βουλήν.
  ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 1 Μαρτίου
  (ίδ. ύπηρεσία) — Ό στρατηγός
  Φράνκο εξεφώνησε χθές ση
  μαντικώτατον λόγον, τονίσας
  την σημασίαν τής αναγνωρίση
  ώς τού υπό τής άγγλικής καί
  γαλλικής κυβερνήσεως. Μετα¬
  ξύ άλλων 6 Φράνκο ετόνισεν
  δτι «υπεσχέθη νά άπελευθε-
  ρώση την Ισπανίαν καί έκρά-
  τηιε τόν λόγον τού».
  ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ Ο ΜΙΑΧΑ:
  Καθ" ά αγγέλλεται έ< Μα δρίτης ό στρατηγός Μιάχα πρόκειται νά υποβάλη παραί¬ τησιν έκ των καθηκόντων τού. Είς την περίπτωσιν αυτήν ή θέσις των κυβ?ρνητικών άπο· βαΐνει δυσκολοτάτη. ΕΠΛΕΙΟΨΗΦ1ΙΕΝ Ο κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Μαρτίου (Ιδ. ύπηρεσΐα).— Μέ νίκην τής κυβερνήσεως Τσάμπερλαιν έ τερματισθή χθές τό εσπέρας ή συνεδρΐασις τής Βουλτ,ς των Κοινοτήτων είς την οποίαν συνεζητήθη αποκλειστικώς τό ίσπανικόν καί ή άναγνώρισις τοΟ Φράνκο. —Ή αγγλικη κυβέρνησις ά νεκοΐνωσεν ένώηιον τής Βου λή"ς δτι αδυνατεί νά συνεχί¬ ση άναγνωρΐζουσα την δημο¬ κρατικήν κυβέρνησιν ώς κυρΐ αρχον κυβέρνησιν τής Ίσιτα νΐας. Ό κ. Τσάμπερλαιν είς τόν λόγον τόν οποίον εξεφώνησεν είπεν «δτι ή πράξις τής άνα γνωρΐσεως τής κυβερνήσεως τοΟ Φράνκο δέν πρόκειται νά συμβάλη είς τΐποτε. Διότι η¬ μών των Άγγλων προηγήθη σ3ν τα άλλα κράτη τα όποΐα έ'χουν ή6η άναγνωρΐσει την ε¬ θνικήν κυβέρνησιν». «Δέν θά εΐτρεπε άλλωστε εσυνέχισεν ό κ, Τσάμπερλαιν νά είμεθα οί τελευταίαι πού θά προεβαίναμεν είς την άνα γνώοισιν αυτήν». Έπακολουθησάσης ψηφοφο ρΐας ή Βουλή των Κοινοτήτων εψήφισε την κυβέρνησιν διά ψήφων 344 υπέρ καί 137 ε¬ ναντίον. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΠΑ Τηλεγράφηαα έκ τής πόλε¬ ως τού Βατικανοΰ άναφέρει δτι σήμερον συνεδριάζουν είς τό Βατικανόν οί καρδινάλιοι προκειμένου νά έκλέξουν τόν άντικαταστάτην τοϋ Πίου XI. Τηρεϊται σχετικώς, άπόλυ- τος μυστικότης. Ό ραδιοφω νικός σταθμός ΒατικανοΡ,εΐνε πιθαινόν νά αναγγείλη τόν έκ λεγέντα ευθύς μετά τό πέρας τής συνεδριάσεως. Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΥ ΜΑΣ "ΒΑΣ1ΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ" ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Κατέπλευσε σήμε¬ ρον είς τόν ναύσταθμον τό νέον άντι- τορπιλλικόν μας «Βασίλισσα 'Όλγα». Επί τού σκάφους άνήλθον διαπεραι ωθέντες επί τούτω είς τόν Ναύσταθ¬ μον, ή Α.Μ. ό Βασιλεύς,ό κ. Πρωθυ- πουργός, ό ύφυπουργός των Ναυτι- κών, ό άρχηγός τού ναυτικού έπιτε- λείου καί άλλοι έπίσημοι. "Αμα τή ά- νόδω των έψάλη άγιασμός.Ό Βασιλεύς έπεθεώρησεν είτα τό πλήρωμα τού νέου πολ&μικοΰ μίθ' ό μετά των επισήμων ανήλθεν επί τής ναυαρχίδος τού στόλου δπου παρετέθη πρόγευμα. ΑΝΕΧΟΡΗΣΕ ΧΟΕΣ ΕΞ ΑΟΗΝΩΝ Ο χ. ΣΟΥΚΡΗ ΣΑΡΑΤΣΟίΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άντα- ηοκριτοΰ μας). —Σήμερον (χθές) την πρωΐαν ανεχώρησεν έξ Αθηνών έπιστρέ· φων είς "Αγκυραν ό Τούρκος ύπουργός των Εξωτερικών κ. Σουκρή Σαράτσο· γλου. Τόν κ. Σαράτσογλου προέπεμψαν είς τόν σταθμόν οί επίσημον. Η ΕΛΛΑΣ ΑΝΕΓΙΙΟΡΙΣΕΝ ϋ_ΦΡΑΝΚΟ ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άντοχ- ποκριτοΰ μας).—ΊΙ κυβέρνησις διά ση¬ μερινον τηλεγραφήματος πρός τόν έν Μπουργκος τής έθνικής Ίσπανίας "Έλ¬ λην* άπεαταλμένον «. Άργυρόπουλον διέταξεν αυτόν όπως ανακοινώση επι¬ σήμως είς τόν στρατηγόν Φράνκο ότι ή Ελλάς άναγνωρίζει την κυβέρνησιν τής έθνικής Ίσπανίας. ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΚΛΕΙΈΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άντα· ηοκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ Ρώ- μης βεβαιούν ότι ήρχισε καί συνεχίζε· ται ή σύνοδος των καρδιναλίων διά την εκλογήν τού νέου Ποντίφηκος. Ή έκλογή τού νέου πάπα άναμένε· ται δι* αύριον (σήμερον). Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΗΡ1ΟΛΗΗΛ ΤΗΣ ΑΝΑΤΝΟΡΙΣΕΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ τού έξωτερικού ότι ή Άμερικανική κυ¬ βέρνησις άσχολείται κατ' αύτάς μέ τό πρόβλημα τής άναγνωρίσεως τού στρατηγοΰ Φράνκο. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΛΙ Η ΚΑΚΟΚΛΪΡΪΑ ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Καί σήμερον εσυνε¬ χίσθη ή κακοκαιρί*. Κατ' ανακοίνω¬ σιν τής μετεωρολογικής υπηρεσίας πα¬ ρετηρήθη χαί σήμερον πτώβις των θερ- α,οκραβιών· Ή άγοραστικπ κίνησις επι των διαφόρων εγχωρίων είδών. Έξακολουθεΐ ή άπό καιροθ] σημειωθεΐσα έλλειψις σοβαράς όπωσδήποτε άγοραστικτ)< κινή σεως είς την αγοράν εΗρα- κλείου. ΑΙ τιμαί των σταφί¬ δων παραμένουν αμετάβλητον "Ητοι αί σουλτανίναι α' ποιό τητος κυμαΐνονται μεταξύ των 14—15 δραχμών, τής β" μετα¬ ξύ 12—13, τής γ' 9—11. Άνά λογοι είναι οί τιμαί των τα¬ χτάδων, διατηρούμεναιμεταξύ των 5—6 δρχ. κατ' όχδν, καΐί των έλεμέδων άπό 7—8.50. Τα ελαια έκ παραλλήλου ε¬ σημείωσαν πάλιν άτιό χθές νέαν ύποτίμησιν. Ούτω ένώ έτιί είκοσαήμερον περΐπου αί τιμαί αυτών περιεστρέφον το γύρω των 27 δρχ. κατ' ό κδν, χθές κατήλθον είς τάς 26 καί τουτο λόγω τής σημει- ουμένης καί είς τό εξωτερικόν μικράς ζητήσεώς των. Ποιάν τίνα βελτίωσιν άντι θέτως εσημείωσαν αί τιμαί των οΐνων. Πάντως καί αί τι μαΐ τούτων δέν είναι άπολύ τως Ικανοποιητικάς ΑΙ σχετι καί πληροφορίαι έκ των ξένων καταναλωτριών άγορών άνα φέρονται μετ* έπιφυλάξεως καί ώς πρός την λίαν προσέχη κίνησιν αύτΛν. Αναφορικώς μέ τό ζήτηαα τής κριθ?)ς πληροφορούμεθα δτι παραλήλως πρός τάς ένερ γεΐας τοΟ «Οίκου τοΰ Άγρό τού» καί ή Άγροτική Τράπε ζα απηύθυνεν εγγραφαί πρός τα άομόδια ύπουργεΐα συνη- γοροΰσα ύτιέρ των άπόψεων τάς διτοΐας διετύπωσεν ό «ΟΤ κος τοϋ Άγρότου» "Ηρακλεί¬ ου. ΈνπΙζξται ότιω3·5ή<τοτε δτι ή κυβέρνησις θά υΐοθβτή ση τα προτεινόμενα μέτρα. Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Διά τηλεγραφήματδς τού πρός τάς τελωνιακάς αρχάς τό δπαυρ γεΐον χδν Οικονομικήν γνωρίζει δτι καθωρίσθη ώ; κατωτέρω ή'ά ξία των είδών πρώχης άνάγχης διά τόν υπολογισμόν τοθ φόρου κύκλου εργασιών χαχά τόν άρξά μενον μήνα Μάρτιον: Σϊτος δραχ. 4 60 χατά χιλιδ γραμμον, κριθή 2 80, δρώμη 3, άραβόοιτος 3, φασδλια κοινα 10, φασόλια χσάλια πάσης προελεύ σεως 12.50, φασόλια χονδρά τύ πιον τίτοβχς, γιακόβας, έλέφανχες κ.λ.π. παρεμφερή* ε15η 14, ρεβύ θια 14 50, μπιζέλια μετά φλοιοθ 8, άνευ φλοιοθ 9.50, φακαΐ 10, πιπίρι 5, μπαχάρι 41, κανέλλα 30, χαφές 23 50, χίϊον 93, ζά χάρις 5 80, ίρυζα χαρολίνα κ.λ.π παρεμφερτ) ειδή 9.30, λοιπά εί 5η όρύζης 6 50, δρυζα μετά φλοι οθ μπάντυ 4.70, βακαλάος δγρά λατος καί ξηρδς έκτός σΐοκοφίσι 12. ΟΙ ΤΥΧΗΡΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Κχτά την χθεσινήν 1 κλήρωσιν τής γ' σειρδς τοθ έθνικοθ λαχεί ου εκέρδισαν έκ των διατεθίντων είς την πόλιν μας λαχνων άνά δύο χιλιάδας Εκαστος οί εξής ά ριθμοί: 7 927, 14 235, 14.294, 27.940 48 548, 59.635, 80 849. Οί χλη ρωθέντες είς τό αρτιον θ' άναχοι νωθοθν σήμερον. ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ γΘΝΙΚΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΑΣ Ή Ίίρά Σύνβδβς απεδέχθη πρότασιν τού κ, ύπουργβϋ των Οικονομικήν, δπως άπαξ τού 'έ τους τβληται μνημόσυνον υπέρ άναπαΰσβως της ψυχής των μεγ* λων έθνικών βύϊργβτών, των κα ταλιπόντων περιουσίας υπέρ τοΰ ϊθνους, φιλανθρωπικόν καί άλλων βύαγών σκβπών. Τό μνημόσυνον βα τελήτοιι την δευτέραν Κυριακήν των Νηστει 6ν. Τβ πρώτον μνημόσυνον θά τελΐσθρ την προσέχη Κυριακήν. ΑΙ ΤΕΛΟ.ΝΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΙ είσπράξεις τοθ ΤελωνεΙ ου Ηρακλείου κατά τόν λή¬ ξαντα μήνα Φεβρουάριον ά νήλθον είς δραχμάς 6.253. 222, ; ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ! ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ Ήρχισεν άπό χθές ή υπο βολή των δικαιολογητικών πε ρΐ άπαλλαγής ή άναβολή~ς στρατευσΐμων έκ των άνηκόν των είς την κλάσιν 1940 ήτοι των γεννηθέντων κατά τό 1919. Τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θά γίνωνται δεκτά μέχρι τέλους Απρι¬ λίου. ΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΝ Καθ* άρμοδΐαν ανακοίνωσιν αί αίτήσεις των επιθυμούντων νά μετατεθώσιν έντός τής έ ποπτικής περιφερείας Στοι- χειώδους Έκπαιδεύσεως Ή ρακλείου εκπαιδευτικήν δέ όν νά ύποβληθοθν συμφώ νως τώ νομώ μέχρι τής 10ης Μαρτίου τό άργό τερον άλλως παρερχομένης τής προθεσμΐας ταύτης ούδεμΐα αϊιησις θά ληφθή ύπ' δψνν. ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚλ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Καθ* ά* πληροφορούμεθα υπό τοθ 6φυπουργοΟ Έργασ'ας προε¬ κλήθη έρμηνευτική διάταξις τού τίλευταίου νόμου περί χαρτοσή- μου, διά τής οποίας γνωρίζε ται δτι τα πιστοποιητικά διά τα βιβλιάρια ασθενείας θά έκδί δωνται εφεξής επί 5?ράχμου χαρ τοσήμου καί ούχι επί 3Ο5ράχ μοί) ώς εγένετο μέχρι τούδε. ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣ Συνελήφθη προκειμένου νά ε κτοπισθή ώς έηικίνδυνος είς την δημοσίαν ασφάλειαν, δυνάμει ά ποφάαεως ττ){ αρμοδίας ύπηρΐσί άς Ρεθύμνης, δ Μιχ. Γρ. Έπτα- μηνίτης. ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ Δι' αποφάσεως τής Έπιτρο πής Διαπμήσεων ή κρίμα ζα χαροπλαστιχής α' κατηγορίας διετιμήθη πρός 6 δρ. χαί πρός δρ. 5 ή χρέμα β'. κατηγορίαν Αί τι μαί γάλακτος χαί γιαούρτη; θΐ παραμΐίνωσιν ώς Ισχυσαν μέχρι σήμερον, χαθ' δλον χον μήνα Μίρ τιον. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ή κίνησις χοθ μονοπωλείου Ηρακλείου ενεφανίσθη κατά τόν οΊαρρεύσχντα μήνα ώ; άχολού θως: Εισήχθησαν ταινίαι χαπνοθ άξίας 81000 δρχ , οίνοπνευματά σημα 2.370.000, χαπίσημχ δνο- μαατικής άξίας 350 000, 219. 000 χιλιόγραμμα άλχτος έ< των άλυκων Μήλου άξίας 547.500 δρχ, καί 72.000 κυτίΊχ πυρείων άξίας δρ. 93 600. Αντίστοιχον έξήχθη σαν 174.700 κυτία πυρείων άξί άς δρχ. 227.110, 594 δέαμαι παι γνιοχάρτιβν άξίας δρχ. 24.484, 80.730 χιλιδγρ. άλατος άξίας δρ. 201 825, 7 χύλινδροι σιγαροχάρ τού άξία; δραχ. 672. Άπ?στά λησαν έπ'.αης είς τάς έν Πειραι εί Γεν. Αποθήκας τοθ Μονοπω λίου 63 δέσμαι παιγνιοχάρΐαν πό λυτελείας άξίας δραχ. 5.418. Τίλος διετίθη άναλογικάν σιγα ρδχαρτον επί 800 γραμμαρίων πούρων άξίας δραχ. 3.30. ΛΙΜΕΝ1ΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Είς τον λιμένα Ηρακλείου κατίπλευσαν κατά τόν λήξαντα μήνα 48 Ι* δλφ άτμόπλοια έξ ών 6πδ ελληνικήν σημαίαν ήσαν 31, &πο ίταλιχήν 10, &πδ γερμα νίκην 3, Οπδ σουηδιχήν 2, 6πό γιουγκοσλαυϊκήν 1 χαί υπό δλ λανδιχήν 1. ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ Συνελήφθη χαί παρεπέμφθη αρμοδίως διότι κατελήφθη φέρων μεθ' έαυτοθ παρανόμω; μάχαιραν δ ίχθυίπώλης Παν. Δημ. ΠΐτροΟ ΤΟ ΓΕΟΡΠΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ Προχθές άνεχώρτ}βεν είς Άθή νας δ Διευθυντής τοΰ ΓεωργιχοΟ Ταμείου Ηρακλείου κ. Καφά τος. ΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ Είς την εφημερίδα τή; Κυβερ¬ νήσεως εδημοσιεύθη άναγκασχι χός νόμος διά τοθ όποίου ρυθ μίζονται τα τοθ έξαγωγιχοθ έμ- πορίου χαί λαμβανονται μέτρα διά τα προϊόντα τα ύφιαΐάμενοί πο'οτιχήν άλλοίωσιν. ΑΝΑΜΕΝΕ.ΤΑ1 ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΔΙΑ Τ9 ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΛΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άντα· ηοκριτού μας).-— ΝυκτεριναΙ πληροφο¬ ρίαι έκ Νέας Υόρκης άναφέρουν ότι άναμένεται μετ' ένδιαφέροντος νέος λό· γος τού ΙΙροέδρου Ρούσβελτ αφορών την έξωτερικήν πολιτικήν τής Άμερι- κης. Έν τω μεταξύ μερίς τού κογκρέσου υπέβαλε τροπολογίαν τοΐ νομοαχεδίου περί έξόδου έκ τής ούδετερότητος τής Άμερβκής, ου τως ώΐτε είς την περί¬ πτωσιν κηρύξεως πολέμου ή άμιρικα- νίκη κυβέρνησις νά είνε ύηοχρεωμένη νά διενεργή δημοψήφισμα. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΓΚΑΙΡΙίΚ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΘΗΝ %Ι 1 Μαρτίου (τού άντ*· ποκριτού μας).—.Τηλεγραφείται έκ τού έξωτερικοΰ ότι είνε βέβαιον τό ταξίδι* όν τού στρατάρχου Γκχϊριγκ είς Λιβύ- ην. Λέγεται ότι ό Γκαίριγκ θά συζη· τήση έν Λιβύη μετά τ Αν Ίταλών διά · φορα στραΐΐωτικά ζητήματα αφορώντα την άμυναν τής άποικίας ταύτης καί έν- δεχομένην συνεργασίαν επί τούτω των επιτελείων των δύο χωρών. Κατά τάς υπαρχούσας πληροφορίας ό Γκαΐριγκ θά μεταβή έντός μηνός είς την Λιβύην. ΝΕΑΙ ΣΟΒΑΡΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ! ΕΛΑΒΟΝ ΧΩΡΑΝ ΕΙΣ ΠΟΛΩΝΙΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΛΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τοΰ άνταπβχρι- τοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφορίαι έκ Βαρ- σοβίας άναφέρουν ίτι έλαβον χώραν έκεΐ νέαι σοβαραί άντιγερμανικαί ίκδηλώσκις. Οί δινδηλωταί ήσαν έπιθετικώτατοι καί ε¬ σημειώθησαν πολλαί συγκρούσεις , μέ την αστυνομίαν, προκειμένου νά αποκατασταθή Π τάξις. Ο ΠΕΤΑΙΚ ΔΙΟΡΙΣΘΗ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝ ΕΙΣ_ ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τοΰ άνταποχριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ίτι ό έν άποστρκτεία στρατάρχης Πεταΐν διωρίσθη πρεοβευτής τής Γαλλίας είς τό Μποΰργκος. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΑΙΙ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΒΜ ΚΥΟΕΡΝΗΤΙΚΟΜ ΑΘΗΝ %Ι 1 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτού μας).—Κατά τα έκ Παρισίων καί Αονδίνου τηλεγραφήματα δέν εξη¬ κριβώθη εισέτι ή περαιτέρω στάσις των κυβερνητικαί καί άν ούτοι πρόκειται νά αυνεχίσουν ή* δχι τόν πόλεμον. Ο ΜΙΑΧΑ ΑΠΟΚΛΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΕΣΙΝ ΤΟΝ ΟΠΑΟΝ; ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άντα- ποκριτού μας).—Άνεπιβεβαίωτοι πλη ροφορίαι άναφερόμεναι είς την άγγελ- θείσαν ήδη πρόθεσιν παραιτήσεως τού Μιάχα, χωρίς νά έπιβεβαιούν αυτήν, προαθέτουν ότι ό στρατηγός ούτος ά- ποχλίνει ήδη υπέρ τής καταθέσεως των όπλων ύ»ό των κυβερνηιικών»