96986

Αριθμός τεύχους

5105

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

3/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "**■ ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ "
  ΥΠΕΥβΥΙΙΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι Β
  ΐξά μηνός 3
  Άμερικής
  βτησία δολ. 16
  Ιξάμηνος » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΝΑΓΚΗ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΚΤΗΗΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΑΙΕΙΑΣ
  Είνε χαρακτηριατικοί οί
  άριθμοί τούς έ «οΐους παρέ·
  χει τό «Μηνιαίον σΐατιστι-
  χόν δελτίον» σχετικώς μέ
  τάς είβαγωγάς σφαγίων έξω¬
  θεν. Παρέχουν τό μέτρον
  της άναπτύξεως, η μάλλον
  τής παρακμής, τής χτηνο-
  τροφίας μας καί ειμπορούν
  νά μάς χρησιμεύαουν είς τό
  νά συναγάγωμεν πλούσια καί
  ώφέλιμα διδάγματα. Σύμφω-
  να λοιπόν μέ τούς άριθμούς
  αύτούς είσάγομεν κάθε έν-
  νέα μήνας άπό την Αλβα¬
  νίαν 21.859 αιγοπρόβατά, ά¬
  πό την Γιουγκοσλαυία ν 210.
  617, άπό την Τουρκίαν 63.
  470 καί άπό διαφόρους άλ¬
  λας χώρας 51.650. Πληρώνο
  μέν δέ διά την εισαγωγήν
  των 347.597 αύτδν αίγοπρο-
  βατων συνάλλαγμα 124.742.
  000 δραχμών. Πρέπει δέ νά
  λάβωμεν ύπ' όψίν μας ότι
  βίοάγομεν άκόμη χάθε έννέα
  μήνας 580.407 χιλιόγραμμα
  τυρού άξίας 20.582.000 δρ.,
  354.611 χιλιόγραμμα βουτύ-
  ρου αξίας 20.525.000 δρ., 57.
  421 χιλιόγραμμα μαργαρίνης
  άξίας 1 050.000 δρ. καί 1.243.
  802 χιλιόγραμμα γάλακτος
  συμπεπυκνωμένου άξίας 23.
  396.000 δραχμών. Όπως έ-
  πίσης πρέπει νά σημειωθή
  {τι «νάλογοι είναι αί είσα-
  γωγαί καί αύγων καί πουλε
  ρικών καθώς καί αί είσαγω-
  γαί ψαρικών, βακαλάου, ρεγ
  γών, σαρδελλών, σολομών,
  καβουριων, ταραμάδων καί
  χαβιαριών- Ή Ελλάς δηλα-
  δή πληρώνει κατ' έτος τερά
  στια ποσ» είς ξένον μάλιστα
  συνάλλαγμα είς τάς άλλας
  χώρας διά την προμήθειαν
  κρεάτων, βουτύρου, τυρικών,
  αύγών καί ψαρικών πρός δι¬
  ατροφήν τού πληθυσμοΰ της.
  Καί τουτο έν ώ έχει άπεράν-
  τους όρεινάς έκτάσεις ίπου
  θά ειμπορούσε ν' άναπτυχθή
  ή νομαδική κτηνοτροφία καΙ
  όλας τάς προϋποθέσεις διά
  την οργάνωσιν οίκοσίτου τοι¬
  αύτης καί περιβρέχεται παν
  ταχόθεν άπό θαλάσσας είς
  τούς μυχούς τής οποίας θά
  ήτο δυνατόν νά όργανωθοϋν
  θαυμασία ίχθυοτροφεϊα. Καί
  ένω άκόμη έχβι ανάγκην
  νά' οικονομ ή καί την μίαν
  λίραν καί την τελευταίαν
  πένναν καί τόέν έστω φράγ¬
  κον διά την ασφάλειαν τοΰ
  νομίσματός της.
  Δυστυχώς ομως δέν α¬
  πεδόθη καλαιότερα ή προ-
  σοχή πού έπρεπε είς την όρ
  γάνωσιν καί την συστηματο
  ποίησιν τής κτηνοτροφίας,
  τής πτηνοτροφίας καί τής ά
  λικίας. Έν ονόματι τής δή-
  θεν γεωργικής προοδον, εκη¬
  ρύχθη πρό έτων ό αγών έξον
  τάσεως των αΐγών. Διέτι είς
  την χώραν μ«ς εθεωρήθη ά-
  δύνατος ή συνύπαρξις προο»
  δευμένης γεωργίας καί κτη¬
  νοτροφίας. Ή έπιπολαία έξέ
  τάσις των πραγμάτων, ή ά-
  μελέτητος παραγωγική πολι-
  τική, μάς είχεν όδηγήσει
  είς όλέθρια σφάλματα. Καί
  τα σφάλματα αύτά ττληρώ
  νομεν τώρα. Έξάγομεν
  τεραστία ποσά συναλλάγ
  ματος διά την προμήθει
  αν σφαγίων, γαλακτερών
  καί ψαρικών. Καί τώρα
  εστερήθημεν καί τοΰ κρέατος
  διότι προσέβαλε τα ζώα των
  χωρών άπό δπου έκάμναμεν
  προμηθείας, ό άφθώδης πυ·
  ρετός καί απηγορεύθη ή εισ»
  γωγή των.
  Εύτυχως ή σημερινή κυ¬
  βέρνησις κατηνόησε την τε¬
  ραστίαν σημασίαν πού έχει
  διά την εθνικήν οίκονομίαν
  ή κτηνοτροφία καί έλαβε
  σειράν μέτρων πρός ένίοχυ-
  σίν της. Μελετά δέ τόν τρό¬
  πον καλυτέρας 'άχόμη οργα¬
  νώσεως χαί προστασίας τής
  κτηνοτροφίας «5πως καί τής
  άλιείας. Καί ασφαλώς πολΐτ
  συντόμως θά θέση είς εφαρ¬
  μογήν εύρύ πρόγραμμα όργα
  νώσεως των δύο αυτών κλά¬
  δων τής έθνικης οίκονομίας.
  Έπιβάλλεται ομως νά μερι-
  μνήσουν έκ παραλλήλου καί
  οί άρμόδιοι όργανισμοί κα·
  θως καί οί ϊδιοι οί πολίται
  Οί αγρόται μας πρέπει νά
  στραφοΰν μέ περισσότερον
  ζήλον είς την κτηνοτροφίαν.
  Κάθε γεωργική οίκογένεια
  πρέπει νά τρέφη καί ολίγα
  έστω ζώα, μικρά είτε μεγά-
  λα καί 'ενα σημαντικόν α¬
  ριθμόν όρνίθων, γάλων, χη
  νών καί κουνελιών. Τό πράγ
  μα δέν είνε δύσκολον. Άρ-
  κεΐ νά εκδηλωθή ή καλή θε
  λησις. ΆρκεΙ νά γίνη ή κα-
  τάλληλος διαφωτιστική έργα
  σία. Τότε δέ μέ μίαν κα¬
  λήν προσπάθειαν θά έξασφα
  λισθή πλήρως ή αύτάρκεια
  τής χώρας καί είς κρέατα καί
  είς γαλακτερά.
  μεταξύ χιλΐων άλλων όμοίων
  τού, έκτός πού είνε ό ίδεώδης
  μάγειρος. Ό μάγειρος, ό άπεί
  ρως καθαρός. Ό άναντικατά-
  στατος. Τό ψητό τού δέν θά
  τό φατε στόν «Αβέρωφ». Τό
  σο είνε έπιμεμελημένο. Καί
  μέ τόσο άγνά ύλικά παρα-
  σκευασμένο. Τό πουλερικό
  τού σπάνιο καί όρεκτικώτατο
  δέν είνε τοθ παντός έργον.
  Τό πιάτο τού γενικώς είνε
  κάτι τό άσύγκριτο. Χοχλιούς
  μέ ρθζι φάγαμε μιά βραδυά
  άκρεωψαγίσς στοΰ Άριστείδη
  δύο εύτυχεϊς θνητοί μέ τόν
  Έφορο Νεαπόλεως κ. Παπα¬
  δάκη καί διηγούμεθα άκόμη
  καί σήμερο την νοστιμιά τους.
  Άλλ' ό Αριστείδης δέν εί¬
  νε τύπος έπειδή έχει χέρι έλα
  φρό καί έπιδέξιο στό μαγείρε
  μα. Είνε τύπος γιατί υπήρξε
  όπλαρχηγός μέ μεγάλη στο-
  λή πού έτιμήθη καί ώς φορε-
  σά καί ώς άδρά φυσιογνωμία
  Καπετάνιου των Κρητικών έ-
  παναστατικών μεγαλουργιών
  άπό τόν «"Εθνικόν Κήρυκα»
  τής Νέας Υόρκης καί άπό την
  «Νέαν Έλλάδα» τοϋ κ. Ποτα
  μιάνου. Είνε τύπος καί γιατί
  είνε φλεγματικός στούς πελά
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Πεταχτά
  σημειώματο
  Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
  Κάθε τόπος έχει τούς τύ·
  ιιους τού. Έννοω τούς άντι-
  προσωπευτικούς τού τύπους.
  Καί ζπ υπό την επήρειαν των.
  Καί περιστρέφεται είς αύτούς.
  Καί άναπτύσσεται ή έξελίσσε
  ται είς την ατμόσφαιραν πού
  δημιουργοθν αί περιστάσεις,
  αί εποχαί, α( ημέραι καί τα
  Ιτη των. ΠηγσΙνοντας όπουδή
  ποτε, 6 άπαραΐτητος φΐλος
  πού θά σας πέση άπό κοντά
  υπό τόν τύπον τοθ ξεναγοθ
  καί φιλοξένου τοπικοθ κοσμι-
  κοθ κυρΐου, γι' αύτούς τούς
  τύπους θά σας ομιλήση, μό·
  λις τελειώση τό άράδιασμα
  των θαυμαστικών τοθ λόγου
  πού σας έκαμε γιά τ" άξιοθέ
  ατα τοθ τόπου πού τόν έγέν·
  νησε ώς καρπόν άγαθοθ καί
  εύλογίαν "Υψίστου.
  —ΓνωρΙζετε τόν κύρ Μανω
  λάκι, πού τόν πσρανομιάζουν
  ηρόζενο; θά σας πή σέ ϋφος
  μελιστάλακτο.
  —-Όχι θά τοθ άηαντήσβτε,
  φυσικά.
  Άλλ' αότό δέν σημαίνει.
  Σέ λίγο θά σάς παρουσιάση
  είς τόν Μανωλάκιν, τόν ο¬
  ποίον παρ' όλον πού έπεριμέ
  νατε λυγνόν, μικροσκοπικόν
  καί συμπαθάς μικροκαμωμένο
  καθό Μανωλάκιν, τόν άντι-
  κρύζετε θεώρατον άντρακλα
  μέ άθλητικούς βραχίονας καί
  μέ όδοντοστοιχίας θηρίου.
  Είς την Νεάπολιν δπως παν
  τοθ ύπάρχουν καί έκεΐ οί τύ
  ποι, οί άντιπροσωπευτικοί. Ύ
  ■ηάρχουν οί άνθρωποι πού σό-
  ρουν οπίσω άπό τα έτη των
  εποχάς, Ιστορίαν, παρελθόν
  καί κάμνουν καί αύτό τό πά-
  ρόν των μέ ενδιαφέρον άρκε-
  τά ύκολονίσιμον. Άλλά γι'
  αύτούς τούς τύπους κανείς
  δέν σάς ομιλεί. Άπλούστατσ
  διότι βρωμάει μπαροθη.
  ΌμιλοΟν δμως οί ϊδιοι μέ
  τα εργα καί τάς ημέρας των
  είς τούς περσστικούς καί τούς
  ξένους πούπηγαίνουν καί φεύ
  γουν.
  Όταν σας έρωτφ ό κοσμο
  γυρισμένος Άθηναΐος;
  —Πήγατε ώς την Νεάπολιν;
  Δέν θά κλείση τό έρώτημά
  τού άν δέν σάς -β.·
  —Καί φάγατε στό ν Άρι-
  στείδη;
  —Γιατί στοθ Άριστείδη; θά
  έρωτήσης μέ την σειραν σου
  ώ αναγνώστα.
  —Διότι ό Αριστείδης είνε
  6 τύπος ό ξεχωριστός, ό δισ
  κρινόμενος, 6 δισφσινόμενος
  μέ αξιώσεις σνομπαρίας.
  Μιά καί μιά είνε αί άπαντή
  σεις τού 8ταν τοθ ζητβτε εξ-
  τρα φαγητά.
  — Άριστείδη θόθελα μιά ό
  μελέττα.
  —Άχταποδοπίλαφο δχομε
  καί γλώσσες. Δέν σοΰ τιάνε;
  —Άριστείδη σάξε μου £να
  μπιφτέκι.
  —Μεγάλη σαρακοστή την
  εΓτΐανε. Δρύλους θά φάς μέ
  τό λαθόξϋδο. +ίαί Θά μοθ βυ
  μάσαι...
  —Δρύλους;
  Καί οί δρθλοι προσκομΐζον-
  ται άσυζητητί. ΑΪ, ούτό τό
  άγνωστο χορταρικό σδς κά-
  νει αίχμάλωτο τοθ Άριστείδη
  τοϋ καλοπροαΐρετου μεγαλο
  μάγειρου. Γιατί 'χει τόση νο-
  στιμιά πού ξαναπατε τό βρά-
  δυ καί τοθ ζητάΐε άπό τό
  ΐδιο.
  Ξέχασα νά προσθέσω δτι ό
  Αριστείδης διατηρεΐ μέ την
  έθνική τού φορεσά καί τό μου
  στάκι άτόφιο. Αύτό ιώχει άφι
  ερώσει στήν καπετανιά καίστήν
  άγάπη τής Άννάκις πού άποτε
  λεΐ τό δεξί τού χέρι μέσα στό
  ξενοδοχεΐο τού.
  Ό τύπος τοθ Άριστείδη έν
  πάση περιπτώσει δέν είνε μό·
  νο άντιπροσωπευτικός. Είνε
  κάτι παραπάνω. Γιατί Νεάπο¬
  λις χωρίς Άριστείδη, παρ' δ-
  λες τίς χάρες καί τίς ώμορφι-
  ές της, δέν έννοεΐται άπό κα-
  νένα...
  6 Μκοέμ
  ΒΡΑΔΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΝ
  Μέσα είς την «θρησκευτικάς-
  τα» των ημερών— άν έννοεΐται έ-
  πιτρέπεται ό δρος αύτάς —πολλαί
  άνευρίσχουν τόν εαυτόν τους. "Ε-
  χει παρατηρηθή 8τι μία περίοδος
  ασχητισμοθ, δπως πίρνουν πολλαί
  την εποχήν αυτήν, είνε άπαραίτη
  τη γιά κάποιαν ψυχικήν περι¬
  συλλογήν άλλά καί πνευματικήν
  αποκατάστασιν. Μία άνάτασις
  πρός τα άνω, δπως την παρουσιά
  ζει ή θρησκεία, ασφαλώς δέν στε·
  ρεϊται ώμορφιάς. Άκόμη διατηρεΐ
  καί κάτι τί θετικώτιρον άπό γε
  νιχωτίρας ^ απόψεως: Ίσορροπεί
  τούς διαλογισμούς καί καθΐστα
  ύποφερτότερον αύτό τό γύρισμα
  τοθ μαγκανοπήγαδου πού οί περισ
  σότεροι όνομάζουν ζωήν. Μέσα
  στίς μιζίριες τοθ παρόντος καί
  τίς άμφιβολίες τοθ μέλλοντος, δή
  μιουργεί ίνα περΐζήτητον κσινω
  νικόν άγαθόν. Κάνε' νά άναθάλ
  λη «πό παντοθ σάν έξαΕσιο, υπέρ
  λευχο ίνθος, ή γαλήνη.
  Βράδυ χαιρετισμών. Ή καμπά
  να τοθ συνοικιακοθ ναοθ ήχεΐ.τό
  σον παθητικά άλλά καί τόσον
  γνώριμα! Αίγο άκόμη καί θά
  σημειωθή ό ήρεμος έκεϊνος συνα
  τες πού τοθ παρουσιάζονται '^ρ^, Ό άντικρυνάς μαγαζάτο
  ρας θά βρή χαιρό νά διακόψη την
  εργασίαι τού καί νά σταθή πρώτος
  καί καλύτερος μπροστά στήν ώ·
  ραία πύλη. Ή γρηοθλα, μέ τό
  βάρος των άναμνήσεων χαί των
  φροντίδων, θά φθάση συγυρισμέ
  νη καί γαληνή άπά τα πέρατα τής
  συνοικίας. Καί αύτό τό πεταχτό
  κορίτσι τής γειτονιάς, πού οί χρο
  νογράφοι άνεβίβασαν τελευταία
  στήν Οστατη βαθμίδα τής έξελι
  κτικής προόδου, θά φανή μέ δλην
  την σεμνότητα χαί την ποίησιν
  τής παραδόσεως: Νομίζεις δτι μό
  λις -ίχει άφήαιι τό κέντημά τού
  στό συνοικιακά χαμόσπιτο —τα
  καλλιτεχνικό αύτό σύμβολο τής
  τιμιότητος καίτης έγκαρτερήσεως,
  πού τό διάγραμμά τού καθώρισεν
  άπό των Όμηρικών χρόνων, ή
  Πηνελόπη.
  —Άσκητισμάν θά τό πής αύ
  τό;...
  Ό αίώνιος δυσπιστος ήθελεν
  διασαφήσεις. Άλλά γιατί δχι ;...
  Μία προδιαθέση πρός την άποκα
  τάστασιν τοθ πνεύματος καί τής
  ψυχής δέν είνε δυνατόν παρά νά
  έμπνέεται βαθύΐατα άπό τα
  βυζαντινότροπα πορτραΐτα. Ό
  άσκητισμάς, δπως τόν κηρύττουν
  σήμερον μερικοί εύγενικοί άναχω
  ρηταϊ τής ζωής, δέν είνε τίποτε
  τα άντιφυσικό.
  μόνον (ίστερα
  ίδ λ
  Έπιβίλλεται δχι
  άπό διονυσΐακάς
  ρ ς
  παννυχίδας άλλά χαί ανεξαρτήτως
  αυτών είς ωρισμένας περιόδους
  τής ζωής. Ένας πνΐϋματιχός Ά
  θως, δπου ή περίτιχνη άγιογραφία
  συμπληρώνεται μυστικιστικά μέσα
  στό τρεμούλιασμα τοθ φωτός τής
  άργυρής χαντήλας, είνε χάθε τόσο
  έ ύ
  πού χρειάζεται διά την ίσορ
  ρόπησιν των ψυχών.'Ό,τ'. μας δίδει
  ίνα βράδυ χαιρετισμών μέ τό γνή
  σιο βυζαντινό μοτίβο χαί την τα·
  πιινή σχηνογραφία.
  Άπό τάς σελίδας των μεσαΐω
  Ο σατονάς καΑάγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ
  Τό νέον σκάφος.
  ΙΙροχθές κατέπλευσεν είς τόν
  ναύσταθμον καί προσετέθη είς
  την δύναμιν τοθ πολεμιχοθ μας
  στόλου, τό δεύτερον έκ των νέ
  οτεύχτων έν Αγγλία άντιτορπιλλι
  κων μας «Βασίλισσα Όλγα». '£-
  νισχύονται οΰΐω αί χατά θάλασ¬
  σαν δυνάμεις μας καί συμπλη
  ρώνεται ή άμυνα τής χώρας.
  Διότι έκ παραλλήλου πρός τό
  ναυτικόν, συμπληρώνεται καί άνα
  διοργανοθται χαί ή κατά ξηράν
  καί άέρα άμυνά μας. Δι' αύτό
  καί δ ελληνικάς λαάς όλόκλη
  ρος, ίχαιρέτιαε μέ ικανοποίη¬
  σιν καί ενθουσιασμόν τόν χατά
  πλούν τοθ νέου πολεμικοθ σχά
  φους είς τόν ναύσταθμον.
  ""•Τί" 3|ΙΓ *?(?■
  Χαλαρότης.
  Σχετιχή χαλαρότης παρετηρή
  θη τάς τελευταίας ημέρας ώ; πρός
  τάς τιμάς των εγχωρίων προϊόν
  των είς την αγοράν μας. Άποδί
  δεται δέ ή χαλαρότης είς τό
  βτι εμειώθη ή ζήτησις είς τό
  εξωτερικόν. Άλλά δέν θά διαρ
  κέση φανταζόμεθα επί πολύ ή
  ιδία κατάστασις. Τα προ ίό ντα
  μας θά πωληθοθν ασφαλώς χαί
  εγκαίρως μάλιστα. Πιστεύομεν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5105
  δτι πρίν παρέλθουν πολλαί ημέ¬
  ραι θά παρατηρηθή καί πάλιν
  ζωηρά σχετικώς ζήτησις των. Πρέ
  πει δμως νά έχωμεν δπ' όψιν
  δτι τα διεθνή πολιτικά γεγονό
  τα θά έπιδροθν όπωσδήποτε καί
  επί τής οίκονομικής ζωής. ΚαΙ
  θά σημειωθοθν πολλά, μεγάλα,
  άλλεπάΧληλα γεγονότα κατά τούς
  μήνας τής προσεχοθς ανοίξεως.
  νιχών βρχοντισσών ϊχει ξεφύγΐι
  καί ή κυρία πού φθάνει, άφοθ έγ·
  χατέλειψε άχρησιμοποίητα είς τό
  μπουντουάρ δλα τα σύνεργα τοθ
  μαχιγιάζ καί δλα τα μεθυστικά
  άρώματα. Ώραία Μαγδαληνή! Εί
  νέ ή αΐωνία νότα τής μετανοου-
  σης μέσα είς τό έκκλησίασμα. "Ο
  πως 8λοι, 'ίιαι χα^ αυτή, άντ^λαμ
  βάνεΐαι την ανάγκην τής προση
  λώσεως. Είνε τό μέσον πού θά
  γυμνώση την άμαρτίαν καί άπό
  τό τελευταΐο κουρελάκι τής εύδαι
  μονίας καί θά την παρουσιάση είς
  ιά μάτια της μέ δλψ την άθλιό-
  τητα τής άναγκαστιχής ματαιότη
  τος. Τό αϊαθ,ημα θά κυριαρχήση
  χαί θά άναζητηθή μία κατεύθυν
  σις βαθύτερον φωτισμένη καί
  περισσότερον εύγενιχή. Ή ώραία
  Μαγδαληνή θά φύγη άπο την έκ
  κλησίαν μέ την καρδίαν έλαφρο
  τέραν καί τό πνεθμα πλούσιον.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Τα δενδρύλλια.
  Άξιέπαινος ή προσπαθεία
  τοθ Δήμου δενδροφυτεύσεως
  δλων των όδών τής πόλεως
  καί των προαστεΐων. Τα δεν-
  δρύλλια δέ πού έφυτεύθησαν
  θά πρέπει νά 'συγκεντρώνουν
  την γενικήν στοργήν, την α¬
  γάπην καί την μέριμναν δ¬
  λων. Καλόν είναι δμως νά
  τοποθετηθοθν καί προστατευ-
  τικά κιγκλιδώματα άπό σανι
  δόπηχες είς τα δενδρύλλια
  σύτά, ωστε νά έξασφαλισθοθν
  άπό παντός κινδύνου. Άπό
  την προστασίαν καί την πε
  ριποίησιν των δενδρυλλίων
  αυτών θά φανή ό βαθμός τοθ
  πολιτισμοΟ μας.
  Χειμώνος.
  Την τακτικήν τοϋ Κουτσο-
  φλέβαρου, συνεχίζει καί ό
  Μάρτης. Βροχαί καί χιόνες
  πίπτουν είς δλην την 'Ελλά
  δα, ώς άναφέρει καί τό δελ
  τίον τοθ Άστεροσκοπείου, καί
  ψθχος οριμύ έπικρατεΐ καθ'
  δλην την χώραν. "Ετσι ένώ
  τόν Γενάρη ό τόπος μας έδι¬
  δε την εντύπωσιν ΦλωρΙδος
  μέ συνεχή ήλιον καί χλιαρόν
  καιρόν, τώρα ένθυμίζει την
  Σκωτίαν μέ συνεχή βροχήν,
  μέ βαρύν καταθλιπτικόν άπό
  τα σύννεφα καί την όμίχλην
  ουρανόν·. "Ας .ελπίσωμεν πάν
  τως δτι θά βελτιωθή δ καιρός
  καί δτι θά κάμη καί καλές
  ήμέρες διά νά δυνηθή ό κό·
  σμος νά καλλιεργήση τα άμ-
  πέλια τού, πού μένουν άκό¬
  μη άσκαφτα, ένώ ήρχισαν ήδη
  ν' άνοΐγουν καί νά βλσστά-
  νούν.
  Μετ* ολίγον
  είς την «Άνόρθωσιν»
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ~
  ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ
  Ένα θρησκευτικδ άνάγνωσμα απεί¬
  ρως ενδιαφέρον.
  25ον
  Επί τή 6άσει νέον στοιχείον.
  —Ναί είπεν δ χαλόγηρος, δπως
  ήτο καί δ Κάίν δ αδελφάς τοθ
  "Αβελ.
  Ή "Ολγα, μιά άπό τίς μεγάλες
  δούχισσες, έσήκοισεν ακριβώς την
  στιγμήν εκείνην τα μάτια της καί
  Ικυτταξε την θύραν.
  —Καλί δ Παθλος! Παθλε! έφώ
  ναξεν.
  Είς τα λόγΐα της δλη ή ποφέα
  έσήκωσε τό χεφάλι.
  Ό Παθλος δπεκλίθι,.
  —Μεγαλειότατοι.
  Ή δψις τής αύτοκρατείρας έφω
  τίσθη άπό ευτυχίαν. Έσηκώθη καί
  έίάδισε πρός προϋπάντησιν τοθ
  κρίγκηπος Παύλου. Άπό τα χείλη
  της έξέφυγε μιά άναφώνησις χά
  Ό Παθλος έστράφη γρήγορ»
  χαί έχύτταξε πίσω τού.
  —Ό δόκτωρ Βόλφ είνε έδδ,
  ανήγγειλε.
  Ό Ρασποθτιν συνωφρυώθη. Τα
  δασύτατα φρύδια τού ϊσμιξαν μέ
  έκφρασιν αγρίαν.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ.'
  Ό πρίγκηψ Παθλος άπορών χαί
  κατάπληχτος δι3 δσα είδε χαί ή·
  χοοσεν άπό την στιγμήν πού «ίσήλ
  θεν είς τόν διάδρομον, έξηκολού
  θει νά παραμένη άκίνητος είς την
  είσοδον τοθ δωματίου τοθ άρρώ
  στου. Ό έλαφρός τόνος τής φωνής
  τής Νατάσας πού πρωτοσυνήντησε
  τοθ εφάνη γριφώδης. Βεβαιότατα
  θά ήτο ηολύ πιό «νήσυχη ή μνη
  στή τού £ν ό τσάρε^ιτς ήτο τόσον
  σοβαρά άσθενής δσον ηθέλησε νά
  τόν παραστήση ό δόκτωρ Ρεμε
  ζώφ. Άλλά ι τώρα ίβλεπε καί ή
  κουε πράγματα πού τοθ έφαίνοντο
  πολύ περισσότερον άνεξήγητα. Ή
  παρουσία τοθ γίγαντος, μαυρογένη
  έκείνου χωρικοθ καί τό ϋφος πού
  έτήρει ενώπιον τής αύτοκρατορικής
  οικογενείας, Οφος άνθρώπου πού
  γνωρίζει δτι τόν έμπιστεύονται,
  τόν παίρνουν στά σοβαρά, ήτο
  δι' αυτόν αίνιγμα. Ποίας ήτο τέ
  λος πάντων αύτάς δ άγριάνθρω-
  πος; Είς τό τέλος κατώρθωσε νά
  συγκεντρωθή, νά ενθυμηθή πού
  ευρίσκετο, έκαμε βαθυτάτην υπό
  κλίσιν καί έψιθυρισε:
  —Μεγαλειότατοι...
  Ή τσαρίνα έσηκώθη καί έπρο
  χώρησΐ πρός αυτόν μέ Οφος εύ
  τυχισμένης γυναίκας.
  Τοθ έτεινΐ καί τα διιό της χέ-
  ρια.
  —'Ο δόκτωρ Βάλφ είνε έδώ έ-
  πανέλαβεν ό πρίγκηψ Παθλος μέ
  ΰφος άνθρώπου πού ένΐ'ρεύεται.
  *Η αύτοκράτιιρα ώσάν νά ένεθυ
  μήθη διά πρώτην φοράν τώρα δτι
  επρόκειτο περί τοθ ίατροθ τόν ο¬
  ποίον Ιστειλε νά (ϋρ^ δ πρίγκηψ
  Παθλος, έκτελέσας χουραστικώτα
  τον ταξίδι πολλών μιλλίων ιίπε·'
  —Ά! Ναί. Ό δόκτωρ Βόλφ.
  Περάστε, γιατρέ.
  Ό Βόλφ έπροχώρησε διστακτι
  κός, άκολουθούμενος υπό τοθ Ρε
  μεζώφ. Μόλις είδε τόν Ρώσσον
  ιατρόν ή τσαρίνα τοθ έτεινε τό
  χέΡ'-
  —Έλάίτι Ρεμεζώφ, τοθ είπε
  καί συγχωρήσατέ με δι' δσα συ
  νέβησαν προχθές.
  Ό ίατρός έκλινε τό κεφάλι τού
  πάνω άπό τό χέρι τής αύτοκρα
  τείρας καί έψιθύρισε:
  —Μεγαλειοτάτη.
  —Σάς ιύχαριστώ πού ήλθατε
  γιατρέ, είπεν ό τσάρος, προχωρών
  καί τείνων τό χέρι τού πρός τόν
  δόκτορα Βίλφ* φοβοθμαι δμως δτι
  έκάματε ίνα περιττά ταξίδι προ
  σέθεσε μέ χαρούμενον εύτυχισμέ
  νόν Ονος.
  —Ειλικρινώς τδ έλπίζω, μέγα
  λειότατε, άπεκρίθη δ δόκτωρ Βόλφ
  μέ εγκαρδιότητος
  Έστράφη νά κυττάξη τόν μ(
  κρόν τσάρεβιτς, δ οποίος ντυμένος
  με λευκήν μπλοθζαν, ήτο ξαπλιο
  μένος, στό κρεββάτι, έκύτταζε <>η
  λά ώσάν νά μην είχε γνώσιν τή*;
  παρουαίας ολοκλήρου τί)ί οι/ντρο
  ,Ιι1
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΖ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηματογοάφος.
  Σήμερον ΤΙνο Ρόασι καΐ ΚοντσΙ-
  τα Μοντενέγκρο στήν τελευταίαν
  των δημιουργίαν «Παριζιάνικες
  βραδυές». ΣκηνοθεσΙα όνειρώδης,
  ττρωτοφονής. Καινούργια βάλς καί
  τανκό.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό κινηιΐα-
  τογραφικόν θαΰμο' «4 ύπέροχα
  κορΐτσια». Πρωταγωνιστοθν ή δι-
  άσημες άδελφίς Λόλα Ρόζμαρυ—
  Πρισίλα Λέιν. Έκτός ιτρογράμ
  ματος ζουρνάλ.
  Αριθ. 13446
  Περίληψις προγράμματος
  Πλειστηριασμοΰ
  Ό Συμβολσιογράφος Ηρα¬
  κλείου Εύστράτιος Θεοδώρου
  Γαρεφαλάκης έν Ήρακλείφ
  έδρεύων καί κατοικών δηλο-
  •ποιω δτι:
  "Εκτίθημι είς δημόσιον άνσγ
  καστικόν πλειστηριασμόν τό
  επόμενον άκΐνητον τοθ όφειλέ
  τού Ηρακλέους Γεωργίου
  Μαυρομιχσλάκη χσλκουργοθ
  κατοΐκου Ηρακλείου κείμενον
  είς θέσιν «Μπεντεβί) καμάρα»
  τής περιφερείας Τόπ Άλτΐ
  τοθ Δήμου καί Είρηνοδικείου
  Ηρακλείου αποτελούμενον έξ
  αμπέλου των ποικιλιών σουλ-
  τανίνας καί ταχτα εκτάσεως
  τεσσάρων στρεμμάτων, περ ε¬
  νούσης μίαν κατοικίαν συνη
  σταμένην άπό τρία Ισόγεια λι
  θόκτιστα μέ στέγην σιμάν άρ
  μέ καί ο ύλην μέ άφοδευτήρι
  "" ^ν, συνορευομένου τοθ δλου
  κτήμασιν ανατολικώς μέ άμα-
  ξπήν οδόν Ηρακλείου—Πε
  διάδος, ΝοτΙως ΣτυλιανοΟ
  Κουναλάκη, δυτικώς ρύακι
  (βοθύ ρυάκι) καί Βορείως Έλ
  ληνικοθ Δημοσίου πρώην Άλή
  Σελιμάκη, τή έπισπεύσει τί)ς
  Έθνικής Κτηματικής Τραπέ
  ζης τής Ελλάδος έν Αθήναις
  έδρϊυούσης πρός άπόληψιν
  τής ένυποθήκου άπαπήσεώς
  της έκ λιρών Στερλινών Αγ
  γλίας ένενήκοντα τριών, σελ-
  λινίων δώδεκα καί πεννών
  Μνδεκα (£93—12—11) είς συ-
  νάλλαγμα δψεως έπΙΛονδΙνου
  καί των έξόδων εκτελέσεως,
  στηριζομένης είς τα ύπ' αριθ·
  μούς 12219 καί 12228 έτους
  1928 συμβόλαια τοθ' Συμβο-
  λαιογράφου Ηρακλείου Έμ
  μανουήλ Λασηθιωτάκη καί δι*
  ήν άπαίτησιν έπετάγη ό είρη
  μένος όφειλέτης διά τής υπό
  χρονολογίαν 15 Ίουνίου, 1931
  έπιταγής τής έπισπευδούοης
  Τραπέζης ώς δείκνυται έκ
  τοθ ύπ' αριθμόν 3547 τής 27
  Ίουνίου 1931 άποδεικτικοθ
  τοθ δικαστικοθ κλητήρος τής
  περιφερείας τοθ Πρωτοδικεί
  ου Ηρακλείου Δημητρίου
  Μακράκη.
  Ό Πλειστηριασμός γενησε¬
  ται ενώπιον μου ή τοθ νομί-
  μου άναπληοωτοθ μου την
  23ην Απριλίου ένεστθτος ϊ-
  τους ημέραν Κυριακήν καί ώ¬
  ραν 10—12 πρό μεσημβρίας
  κοΐ έν τώ ενταύθα καί πα-
  ρά την οδόν Χάνδακος» Ιδιο
  κτήτω ΣυμβολαιογραφεΙω μου
  ένθα καλοθνται οί βουλόμε¬
  νοι νά πλειοδοτήσωσι.
  Ώς πρώτην προσφοράν ώ
  ρισεν ή έπισπεύδουσα τό πο¬
  σόν των δραχμών εΐκοσι χι¬
  λιάδων (20.000) δστις δέ προ-
  σφέρει την αναγκαίαν ασφά¬
  λειαν δικαιοθται νά πλειοδο·
  Ό τελευταίας ύπερθεματι
  στής ύποχρεοθται νά καταβά
  λ[) τό έκπλειστηοίασμα είς
  την δανεΐστριαν Εταιρείαν
  συμφώνως τώ Νόυω.
  Ή παροθσα δημοσιευθήτω
  είς τος ενταύθα έκδιδομένας
  έφηαερΐδας «Άνόρθωσιν> την
  3ην Μσρτίου έιεστώτος έτους
  «Ί6ην» την 25ην ίδίου μηνός
  καί Ιτους καί «Δράσιν» την
  16ην Απριλίου ίδίου Ιτους.
  Έν Ήρακλείφ τβ 28 Φε
  βρουαρΐου 1939.
  Ό Συμβολαιογράφος Ή
  ρακλείου
  Ε.©. Γαρεφαλάκης
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον έ
  πιπλωμίνον παρά χαλή οίχογε
  νεία. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τίνο=
  Ρόσσι
  "Οπως δέν τόν ε'ίδατΕ ποτέ
  εως τώρα! "Οπως ι5έν τόν ά·
  κούοατί πό τέ 'έας σήμερα!
  Στπν τελευταία τού δημι¬
  ουργή* στό φίλμ — Γοητεία
  ΠΑΡΙΖΙΑΝΙΚΕΣ
  Β ΡΑΔ1ΕΣ
  Νέ την
  ΚΟΝΤΣΙΤΑ ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ
  Σχηνοθεαίκ όνει;ώ<5ης, πρω τοφανης. Καινούργια ΒΑΛΣ καί ΤΑΓΚΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ: Τό αριατούργημα τοΰ Β. Σαρδοϋ: μ έ τούς: Ύβόν Πρεντάν Πιέρ Φραιναί. ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό κινηματογραφΐκό θαϋμα- 4 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Πρωταγωνιστσθν αί δι άσημοι άδελφαΐ: ΛΟΛΑ ΡΟΖΜΑΡΙ ΠΡΙΣΙΝΑ ΛΕΪΝ Έκτός προγράμματος: ΖΟΥΡΝΑΛ Κυριακή ώρα 2 μ. μ. νέον ίπεισνδίακόν: ΧΑΜΕΚΟΙ ΣΤΗ ΖΟΥΠΙΛΑ Σημ: Καθ' εκάστην είς τάς 6.1)2 μ. μ. άπογευμακνή. ΔΕΥΤΕΡΑ: Τό άριατοώργημα: ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟ2 ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ μέ τβν: ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ ΜΑΙΖΑΠΕΤΑΚΗ Δέχεται είς τό εργαστή- ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ Τζαμί). Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Άνοιξιάτικα φορεματα. Τα περισσίτερα άνοιξιάπκα φο ρέματα χαΐ δλες αχεδόν ή μπλοί» ζες γαρνίρονται μέ τοθλι. Τό τοθ λι είνε έ μεγαλύτερος νεωΐε ριαιιός τής ανοίξεως. ΧοησιμοποιεΙται σέ μεγάλα ή αικρά μοτΙφ πού γαρνίροαν τα επάνω μέρος τήςμπλούζας, τώ ά μπιειμάν καί τα μανίκια της. Μέ τοθλι γαρνίρουν έπίσης τδ μονοκόμματο φόρεμα τής έποχής καθώ; καί τή βραδύνη τουαλέτΐα. Άπό τοθλι κίνετοΐι καί τό άπο γευματινό κχπέλλο ποΰ σ^νοδίύ εί τό κομψό μεταξωτό χαγιέρ τής μόδας. Ή μόδα αλλωατε τοθ συν5υα σμοθ μετβξωτών μέ δαντέλλα τοθλι, είνε πολΰ εύεργετιχή. Οί συνδκασμοί αύτοι έ'πιτυγχανουν καΊϊοτε τόσον ποΰ είνε αδύνατον νά φαντασθήτε 8τι τα φορεματα αύτά είνε άπλούστατα παλαιά έ πιδιορθωμένα. II. χ. σ' ίνα «ό ρεμα δαντελλένιο ίταν προσθέ σετε Ινα άμπιεσμάν άπό τοθλι καί ^μανίκια τούλινα, προσδίδετε ιίς τα φόρεμα τόν πλέον μοντέρ νο τόνο. Πολύ γρήγορα άρχίζει εφέ¬ τος ή μίδα των έμπριμέ, τα ό ποία είνε κατά γενικόν κανόνα μέ μικρά ντεσέν αέ φόντο μαρ ρόν, μτιλέ. μαΰρο, τορκουάζ Ώς σχέδιον κυριαρχεΐ ή φόρμα σεμιζιέ, μανίκια κοντά κα! φοθ οτες ώς επί τό πλείστον πλισέ. Τα ταγιέρ πού θά φορεθη' τ!{ πρώτες ήμέρε; τής άνοίξίω;, εί νέ άνοικτοθ χρώματος: μπέζ, γκρΐ πέρλ, φιστικί ή ϋοκρο Τα ίσπρο ταγιέρ είνε τό κομ ψίτερο καί τό πλέον περιζήτητο. Συμπληρώνεται μέ έξαρτήματα χρωιατιατά Δηλαδή μέ Ινα λευ κό ταγιέρ θά φορέσετε Ινα κα πέλλο ψαθινο, κόκκινο, μπρικ ή πράαινο ζάντ. Τσάντχ, γάντια καί παπούϊσια άσαορτί. Σΐόν Ι διο τόνο θά είνε καί τό λουλοθ δι ποΰ σΐολίζει τό κορσχζ ή την μπουτουνιέρα τοθ ταγιέρ αχζ. Μέ 1«*. μονόχρωμο άνοιξιάτι κο τχγιέρ θα φορέσετε μία μπλούζα άπό κρέπ ντέ σιν ·ή σα τέν εμπριμέ μέ πολόχρωμα μικρά λουλούδια. ίΐ Ντιστεγκέ Ό όδοντίατρος ΓΕΩΡΓ. ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ Έπανέλαβε τάς εργασίας τού καί δέχεται ώς καΐ ιτρότερον είς τό Ια¬ τρείον τού. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΙΚΑΝ. Ε.ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Στοα: Σιδεράκη — Ηράκλειον. Εξπρές θαλαμηγόν Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί- σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς από 6ης Ίανουαρίου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τή νόν, Μύκονον, Ί- καρίαν, Σάμον. Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π. ΚΟΡΠΗ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΕΜΜΑΝ. Γ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ Πρός καλύτερον εξυπηρέτησιν τοθ κοινοθ με¬ τεφέρθη πσρά τώ Καμαράκι παραπλεύρως *Αγί<χς Παρασκευής. Τηλ.5—13. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π Α Κ ΡΟ ΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Τήνον, Πάρον, Νά5·ν. Πρακτορείον ΑΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. ί-ίΐ. Κεμάλ Ατατούρκ ΙΤΑΧΤΗΣ λΥΚΟΣ Κ0Ιί1ΩΠΐΚΡ Τοΰ Άρμστρογγ. 40όν Είς Ούσάκ κατέφθασεν ή εί δησις δτι ό "Ελλην άρχιστρά τηγος, στοατηγός Τρικοΰπης, δστις είχεν άντικαταστήσει τόν στρατηγόν Χατζη"«νέ στην, εΐχε συλληφθή αίχμάλω τος. Ό Μουσταφά Κεμάλ διέ ταξε νά τοθ τόν φέοουν μα- ζΐ μέ τούς άλλους Έλληνας άνωτέρους άξιωματικούς πού εΐχαν συλληφθή αίχμάλωτοι, είς τό στρατη/εΐόν τού, είς τό δημαρχείον τής πόλεως. Τοΰς εδέχθη μέ όλον τόν προσήκοντα σεβασμόν, έχων τόν "Ισμέτ άπό τό ε'να τιλευ ρόν, καί τόν Φεβζή" άτΐό τό άλλο Άντήλλαξε χειρσψΐαν μέ αύτούς, τούς προοέψερε τσι γάρο καί καφέ καί τούς ήοώ τη^εν άν τούς ελειπε τΐποτε. Δέν έπεΐραζεν δτι οί όνθρω ποι έκεΐνοι εΐχαν διατάξει τάς δηώσεις καΐ τάς βιαιο πραγίας. ΤΗσαν στρατιώται, ήσαν οί στρατιωτικαί τού άν τΐπαλοι, καί Ιττρεπε νά τούς φερθή μέ σεβασμόν. Καί δλη την ώρα τούς έκότταζε μέ τα ψυχρά, μπλοϋ μάτια τού. "Ηθελε νά τούς ξέρη, νά νοιώση καί νά κρΐνρ τούς άν θρώπους μέ τούς όποίους εί χεν άναμετρηθή. Άπεγοη τεύθη. Έφαίνοντο άρρωστοι. Παι ρεπονοθντο διά την τύχην των. Ήτιώντο τα πάντα. Έ μάλωναν θορυβωδώς άναμε ταζύ των. Συνεζήτησε μαζί τους περί τής μάχης. Όταν δ Τρικού τιης τοΰ έξήνησε μίαν κίνησιν 6 Μουσταφά Κεμάλ έδειξε τιώς έσκόπευε νά την έξουδε τερώση.. Άλλ' οί "Ελληνες στρατηγοί δέν Ιφαίνοντο νά γνωρίζουν τό έργον των ώς στρατιώται. Άπεγοητεύθη διό τι εΐχε πολεμήσει μέ άνδρας πού δέν ήσαν τής περιωπής τού. —Όπωσδήποτε—είπεν βταν ήσαν Μτοιμοι νά φύγουν—ό πόλεμος είνε ίνα τυχερό παι γνίδι. Έκάματε 8,τι μπορού- σατε. Ή εύθΰνη άνήκει είς την τύχην. Δέν πρέπει νά εί σθε συντετριμμένοι. Καί δταν οί Έλληνες έβγή καν άπό τό δωμάτιον, ό Κε μάλ έρριψεν ε'να σαρκαστικόν βλέμμα πρός τόν Ισμέτ καί σήκωσεν άδιάφορα τοΰς ώ μους... Άπό την Σμύρνην κατέφθα σαν εΐδήσεις δτι δλα ήσαν £· τοιμα καΐ ότι τόν επερίμεναν. Τα τελευταία χιλιόμετρα τοθ δρόμου τα διέτρεχεν επί κε¬ φαλής ενός αύτοκινήτου δα- φνοστολίστου. Τοθ εΐχαν στή σει.τόξα θριάμβου. Κατά μή- κος τής όδοΰ, τα πλήθη τόν άνευφημοΰσαν, έκλαιαν, πά ραληροθσαν, εύχαριστοθσαν τόν Άλλάχ, διότι τούς εΐχε χε σώσει. (συνεχ(ζεται) Νϊκος Κουβίδης ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείον παρά την Άγρο τικήν Τράπεζαν (έναντι βΐ- χίκς κ. Μιχκλιδακη. ΖΗΤΕΓΓΑΙ κατάλληλον οίκημα ..ά την στέγασιν των γραφείων τοθ ΈθνικοΟ ΈργατοίίπαλληλικοΟ Κέντρου Ηρακλείου. Τα προσφερ θησόμενα οίκήματα δέον νά ε6ρί σχωνται είς κεντρικόν σημείον τής πόλεως νά έχωσι 10 —15 δω μάτια, ηλεκτρικόν φωτισμόν, ϋ δρευσιν καί αύλήν. Προσφοραί καθ' εκάστην είς τα γραφεία τοθ Ε.Ε.Κ Η. 2-2 30 μ. μ. μέχρι τής 15 Μαρτίου. Ή κρίσις διά την εκλογήν τοθ καταλλήλου οίκή ματος έναπόκειται είς επιτροπήν τοθ Έργατ. Κέντρου επί τούτφ έκλεγεΤσαν. (Έκ τοθ γραφιίου τοθ ΕΕΚΗ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΤΟ "·. ΣΤ* ΜΑΡΙΚΑ Μ 'Κ. ΪΙΐΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΑΤΒΙΑ - ΪΤΡΑΤΑ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Έττανηλθεν έξ Ά νών ό κ. Μ. Νταγιαντδς ίατρός. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Πάντας τούς όττωσδήποτε συμαερισθέν τας τοθ πένθους μας επί τφ θα νά,τφ τοΰ ιτροσφιλοθς μας συζύγου καί πατρός Γΐικολάου Γρηγοριά 6ου καδώς καί τούς παρακολουθή σαντσς την κηδείαν αύΐοθ, εόχα ριστοΰμεν θεραώς. •Εν Ήρσκ»ε(φ τή 28)2|1939 Αί τιενθοΰσαι οικογένειαι: Ν. Γρηγοριάδου & Πετυχάκη —Ό Μορφωτικός Σύλλογος Γυ ναικών Ηρακλείου εύχαριστεϊ θερ μώς την οικογένειαν Δημητρίου Χατζάκη διά τό πλούσιον καί έκ λεκτόν φαγητόν μετά φροθτων, όίρτου καί οίνου τό όττοϊον ποοσέ Φερεν είς τό «"Ασυλον τής Γερόν τισσας» είς μνήαην τοθ ποοσφι λοΰς των νεκροθ ΔημητρΓου δλό κλήρον την ημέραν τής 2ας Μαρ τΐου. (Έκ τοϋ γραφεΐου) Γύρω στήν πόλι. Άληθεΐς νεροπονταΐ διεδέχθη· σαν τόν χιονιάν ττοΰ ενέσκηψε ττροχθές. — ΚαΙ τόν όιΐοΐον παρ' έλπίδα ύιτεδέχθησαν τα Άνοτολικά δια· μερΓσματα τής νήσου αετ' άπερι· γράϋτου ένθουσιασμοθ. —Ευνόητον τό διατί. —Τα άνατολικά διαμερίσματα ^πάσχον ελλείψει βροχών αηό λειψυορίαν'! — ΚαΙ αί τελευταίαι καταρρα- κτώδεις βροχαί τΐού Ιπε^αν «αί έκεί, δλυσαν δι" εφέτος τό ζήτημα τής υδρεύσεως των. —Πάντως ό πεντάγνωυος Μάρ· της έσημεΓωσί την £λευσ(ν τού μέ σχετικήν καλοκαιρίαν. —Αδιάφορον άν χθές μετέβαλε ...γνώμην. —ΚαΙ έβρεξε επί ώρας μέ τό σταμνΐ, κατά τό δή λεγόμενον. — ΚαΙ κατόπιν έσκόρπισε την θαλπωρήν τοϋ ήχίου. —Παράπονα ακούονται αηό τούς φίλους τοΰ ραδιοφώνου. —Διότι ή Κρητκή μουσική ήρχι¬ σε νά σπανΐζη είς τόν Ραδιοφωνι- κόν σταθμόν Αθηνών. — ΟΙ ΙατροΙ συνιστοϋυ μεγάλην προφύλαξιν διά την γρίιιππν. — Τής οποίας τα κρούσματα έν»< σχύονται όλονέν άπό την καιρι- κήν άκαταστασίαν. — ΟΙ έδω τυχηροΐ τοθ λαχεΐου τοθ στόλου, έλάχιστοι κατά την τελευταίαν κλήρωσιν. —"Ας εύχηθώμεν διο την έπο,· μένην κλήρωσιν αλλαγήν των οΐω- νών τής τύχης. —ΟΙ χορτοφάγοι είς τίς Βόξες των. —'Ετωχή γάρ των ραδικιών, των βορβών, των παντζαριων καί των λοιπών χορταρικων. —Τό 'Ετταγγελματικάν Έττιμε· λητήριον έτοιμάζει την είκόνα τοθ 'ΥπουργοΟ Γεν. Διοικητοϋ Κρήτης κ. Σφακιανάκη. —Την οποίαν κατ' απόφασιν τής όλομελείας των πρόεδρον τού θά άναρτήοη. είς την μεγάλην τού αίθουσαν. —"Ολίγα άναγ ώσματα, άπό δ- σα δημοσιεθονται είς τόν ήμερή· σιον τύπον. —Άναγινώσκονται άπό πολύν κόσμον καΐ μετ* Ιδιαιτέρας προσο χής· —Όαον ό «Στακτής Λύκος» καί ό «Ρασποΰτιν», —Ό χρωματισμός των νέων στολών των άγροφυλάκων πολύ έπιτυχής. —Μέ πυκνήν κοσμοσυγκέντρω· σιν προεβλήθη χθές είς τόν κινη· ματογρά^ον Πουλακάκη τό άρι· στουργηματικόν ιιουσικόν φίλμ: «Παριζιάνικες βραδυές». —'ΕπΙσης είς την «Μινώαν» πυ- κνή κοσμοσυγκέντρωσις ίσηιιειώ- Θη μέ την προβολήν τοθ έξαιρε· τικοΰ φίλμ: «4 ύπέρογα κορίτσια». β Ρέιτορτβρ —'ΕκλεκταΙ έκδόσεις. Είς κομψόν τόμον μέ ωραίον έξώφυλλον, εξεδόθη υπό των κα¬ ταστήματι^ Σπ. Αλεξίου μυθι· στόρημα τοθ νέου λογοτέχνου κ. Άντ. Βουσβούνη ΰτό τόν τί¬ τλον: «Γαλάζιες ώρες». Πρόκειται περί Μργου γραμμένου είς άγνην δημοτικήν (μέ τόν τύπον τής νού· βέλλας) καί τοΌ όποίου ή ύπόθε σις έξελίσσεται μίσα είς την συν- χρονη πραγμα'ΐκότητα μέ τίς ά· δρές ψυχολογικές συγκρούσεΐΓ, τα κοινωνικά, αΐσθηματικά καί φιλοσοψ'κά της προβ-ν,ήαατα. Για κάθβ β βλιόφιλο, ή ϊκδοσις αΰ ή αποτελεί άληθινόν απόκτημα —Ή «Πνευματική Ζωή». 'Εκυκλοφόρησε τό ύπ' άρ. 42 τεθχος τής «Πνευματικής Ζωής» τού κ. Μελή Νικολαίδη. Άπό τ* περιεχόμενα άναφέροαεν: «Οί ΘρΟ λοι των ημερών» τής κ. Μαριέτ· τας 'Επτανησίας, ή «"Οργάνωσις τοΰ βιβλίου· τοθ κ. Μελή Νικο· λαΐδη, «Φύλλα άπό χρυσάφι τοθ Πλουτάρχου» τοΰ κ. Πολυδ. Παπά χριστοδούλου, «Τα άρχ<"ϊα 'Ελλη νικά γράμματαμεταΦρασμένα» τοΰ κ. Μιχ. Γ. ΠετρΙδη καί άλα άζια- νάγνωστα Κ. ΜυλοποταμΙτης •φβαλμίατρος ΈβΙ τριακονταετίαν άτο· κλιιστικώς καί μόνον «Ις τα όφθαλμολογικά ασχολούμε- νος, δίχεται, τούς «άσχοντας τούς όοθαλμούς είς τό όοβαλ μιατρείον τού, κείμενον τ,αρά τώ Καμαράκι «ληοΐον τής ΠολυκλινικΙ|ς Ηρακλείου. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣ1ΑΝ
  ΛΝ0ΡΘΩΣ12
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  524ον
  Ησθάνετο την πυρκαϊάν άνανεουμένην. Πάσα
  λέξις τοθ χειρογράφου είσέδυσεν είς τα ένδόμυχά
  της.—"Ω ναί! έλεγε καθ* έβυτήν, έπαναβλέπω αύ
  τα δλα
  Είνε δσα εΤχα ήδη άναγνώσει καΐ έντός των
  ομμάτων τού.
  Τρίτον ί)8η είχεν άναγνώσει τό τετράδιον, 8τε
  ό ύπασπισΐής Θεόδουλος επέστρεψεν είς την κιγκλί-
  δα κροτών επί τοΟ λιθοστρώτου τούς πτερνιστήρας
  των ύποδημάτων τού.
  Τόν είδεν άνοστον, άνάλατον, μωρόν, μάται
  όν, άχαριν δυσάρεστον, αυθάδη, άσχηιιότατον.
  Ό άξιωματικός έμειδΐσσε πρός αυτήν. Άν ύ
  πήρχέ τις τρόπος, θά έρριπτε τι κατά τής κεφα¬
  λής τού.
  Έφυγε λοιπόν, επέστρεψεν είς την οΐκίαν, έ
  κλειδώθη είς τόν κοιτώνά της, ϊνσ αναγνώση έκ
  νέου τό χειρόγραφον, ινα τό άποστηθίση καί ϊνα
  σκεφθή.
  Άφοΰ δέ καλώς πάλιν τό άνέγνωσε, τό ήσπά
  σθη καί τό έ'κρυψεν είς τό στήθός της.
  Τετέλεσται, ή Τιτίκα έπανέπεσεν είς τόν βα
  θύτατον άγγελικόν έρωτα. Τής 'Εδέμ ή άβυσσος
  ήνοΐχθη ενώπιον αυτής έκ νέου. "Ολην εκείνην
  την ημέραν ήτο καταπεπληνμένη. Μόλις προσεΐχεν
  είς 8,τι δήηοτε άλλο. Ώχρΐα έκ διαλειμμάτων
  καί έρρίγέι.
  'Ενίοτε τή εφαίνετο δτι όνειρον ήτον ίνα βε
  βσιωθή 8τι δέν ήτον δνειρον, άλλά πρδγμα, έ
  ψαυβ τό υπό την έσθήτά της πεφιληαένον έγγρα
  φόν, τό έθλιβεν επί τής καρδίας, ησθάνετο τάς
  γωνΐας τού επί τής σαρκός της, καί άν ό Άγιάν
  νης την έβλεπε κατ' εκείνην την στιγμήν, θά έ
  πτοεΐτο διά την έκτακτον καί Ε ως τότε άγνω¬
  στον χαράν, ήτις ήκτινοβόλει άπό των ομμάτων
  της.
  —"Ω βεβαίως, έλεγεν, είνε έξ έκεΐνου. Έξ έ
  κεΐνου πρός εμέ.
  Καί επίστευεν δτι άγγέλων επέμβασις, ουράνιος
  τύχη τόν απέδωκεν είς αυτήν.
  "Ω μεταμόρφωσις τοΟ έρωτος! ή ουράνιος τύ
  χη καί ή επέμβασις των άγγέλων αΰ<η, ήτον έ κεΐνο τό σφαιρΐδιον τό έκ ζύμης ψωμίου, τό ριφθέν παρ' ενός κακούργου πρός άλλον κακοθργον, ά νω των στεγών τής φυλακάς Φόρκης, άπό αύλής ε(ς α ύλην. Οί γέροντες έπλάσθησαν ίνα αποχώρησιν έν ώρα δεούοη. Γενομένης εσπέρας, εξήλθε τής οίκίσς ό Άγιάν νης, ή δέ Τιιίκα έστολίοθη. Διώρθωσε την κό μην της ώς ένόμιζεν 8τι έ'πρεπε κάλλιον είς αυτήν, καί έφόρεσε μίαν έσθήτα, ή'ΐς ήτον άνοι- κτοτέρα ·περί τόν τράχηλον, κατά παραδρομήν τοθ ψαλλιδΐου τής ραπτρΐας, ή έκ προνοίας αύ τής. Ταυτα Ρ>έ πάντα ένώούδ' αυτή έγΐνωσκε την
  αΐτΐαν. Επρόκειτο νά εξέλθη; δχι. Επερίμενα τίνα
  επίσκεψιν; δχι.
  Κατέβη είς τόν κήπον περί λύχνων αφάς. Ή
  Παναγιώτα ένησχολεΐτο είς τό μαγειρεΐόν της κεΐ
  μενον πρός την όπισθΐαν αύλήν. "Ηρξατο περι-
  πατοΰσα υπό τούς κλάδους των δένδρων, έκτο
  πΐζουσα οότούς έκ διαλειμμάτων διά τής χειρός,
  έπειδή τίνες ήσαν χαμηλότατοι. Ούτω δέ προέ¬
  βη μέχρι τοθ έθωλΐου. Ή πέτρο εΤχε μεΐνει έπ'
  αύτοΟ.
  'Εκάθισε καί έθεσε την άπαλήν καί λευκήν
  της χείρα επί ταύτης τής πέτρας, ώς θέλουσα νά
  θωπίύθΓ) καί νά ευχαριστήση αυτή/.
  Έκεΐ αίοθάνεται την ανεξήγητον εκείνην έντύ
  πωσιν, ήν αίοθανόμεθα, δταν άνθρ^πός τις ϊστα
  ται δπισθεν ημών, καίτοι δέν τόν βλέπομεν. Στρέ
  φεΐ την κεφαλήν, καί άνορθοϋται.
  Ήτον έκεΐνος.
  ΤΗτο άσκεπής. "Εφαίνετο ώχρός καί Ισχνότε-
  ρος.
  "Ενεκα τής εσπέρας μόλις διεκρίνετο τό μέλαν
  τού ένδυμα. Οί όφθαλμοί τού εσκεπάζοντο υπό
  τοθ πέπλου τής σκιάς.
  Υπό τόν γλυκύ»· χαρακτήρά τού εΐχε τι ίδιον
  τοθ θανάτου τής νυκτός. Δέν ήτο φάντασμα έτι
  καί ήδη δέν ήτο ουδέ άνθρωπος. Ότιΐλός τού εύρΐ
  σκετο ίρριμμένος είς απόστασιν ολίγων τινών βη
  μάτων, μεταξύ των θαμνων.
  Ή Τιτίκα πσρ' ολίγον έχανε τος αίσθήσεις.
  Δέν έβαλεν ελαχίστην φωνήν. 'Ωπισθοχώρει ήσύ
  χως, έπειδή ησθάνετο εαυτήν έλκυομένην πρός έ
  κεΐνον,
  Αύτός έμενεν άκίνητος. Ή Τιτίκα δέν έβλεπε
  τούς οφθαλμούς τού, καί δμως ησθάνετο τό βλέμ
  μα των.
  . - . - (συνεχΐζεται)
  ι_
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσεως δλων των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άνακαινισθΐν κ«1 πάλιν έξασφαλίζει ολ« τ4
  πλεονβκτήματα τής άνίβινς χαΐ ευχάριστον δια-
  ήν
  91
  ρμανσιε.-λουτρα χ. λ. π.
  Ο
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Δι' έκεΐνους ττού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
  Α'.
  Τό πάχος στόν άνθρωπο προ-
  έρχεται άπό πολλές άφορμέ;.
  Πρώτα-πρωτα άπο τό σύστημα τής
  δι«τρο?ιής. Τό συνεχές πάχος
  ενός άτόμου είνε ή κατάστασις—
  χατα την φράαιν τού" Ρασπάίγ—
  έκείνη πού οί σιαγόνες τού κι·
  νοθνται περισσότερον ά—4 τα πό-
  δι» χαί τα χίρια». Ύπόκεινται
  έπίσης σΐό πάχος έκεΐνοι, πού
  αυνηθισμένοΐ στό καθισιό είνε έχ
  θροί τί)ς κινήσεως καί τής φυσι¬
  κάς άγωγής 'Υποψήφιοι πα-
  χεΐς είνε άχόμη καί ώρισμέ-
  νοι άνθρωποι,.πού μερικοί έσω
  τερικοί άδένες τού; λειτουργοθν
  κακώς καί ανεπαρκώς. Σΐίς γυ
  ναϊκες ίδιαιιίρως μεγάλο ρόλο
  πχίζουν οί συχνές έγχυμοσύνες,
  ποΰ διαπλατύνουν καί χαλαρώ-
  νουν τό σώμα καί λόγω τοθ
  υπερσιτισμοθ καί λόγω τής χαθι
  ατικής ζωής πού κάνουν άναγ-
  καστικώς κατά την περίοδον
  τής έγκυμοσύνης τους. Άκίμη
  παίζει απουδαϊο ρόλο στό πάχος
  καί ή κληρονομικότης πού με
  ταδίδει άπό γενεάς σέ γενεά
  τίς άρθριτικές τάσιις ενός δρ-
  γανισμοθ.
  Μά δέν χρειάζεται, λοιπόν, κα-
  θόλου τό πάχος στόν άνθρώπι-
  νο όργανισμό; θά ρωτήσετε. Αι-
  γάκι, βεβαία... άλλά λιγάκι μο-
  νάχα. Τή στιγμή πού ο£ μθς άν-
  τιπροσωπευουν σ' ίνα κανονικόν
  άνθρώπινο σώμα τα πενήντα τοίς
  εκατόν τοθ βάρους τού, τό 6ά
  ρος τοθ λίπους δέν πρέπει πό
  τέ νά δπερβαϊνη τό 1)10 τοθ
  βάρους των μυών. Ένα άνθρώ
  πινο οωμα σΐήν άκμή τού, δταν
  έχΐ 36 χιλιόγραμμα μυων πρέ-
  πει νά μην έχη παραπάνω άπό
  3 χιλιόγραμμα χαί έξακόσια γραμ
  μαρία λίπους.
  Τί είνε αδτό τό λΐττος καί σέ
  τί χρησιμευει; Αποτελεί Ινα εί-
  δος καυσίμου Ολης απαραιτήτου
  γιά την λειτουργία τής ,άνθρω
  πίνης μηχανής καί άποθέματος
  γιά τάς περιπτώσει; δποσιτισμοθ.
  «Άν ή διατροφή ενός άτόμου
  είνε χανονική, λέγει δ καθηγη
  τής Ρισαρντιέ, ή ΕσορροπΕα μετα
  ξύ τοθ λίπους πού μαζεύεται
  καθημερινώς στόν όργανισμό τοθ
  άνθοώπου καί έκείνου πού χατα
  ναλίσκεται διατηρεϊται σχεδόν
  σταθερή. Άν ίμως ή ποσότη;
  πού έναποθηκεύεται άπό την χά
  θημερινή μας διατροφή είνε όπερ
  βολική χαί ή κατανάλωσις δυσα-
  νάλογη άπομένει νά έναποθηκεύ
  εται μεγάλο περίσσευμα χαί αύ
  τό δτ;μιουργεϊ τό παχύ σώμα».
  Τό πάχος δέν είνε θανάσιμον
  έλάττωμα, φυσικά. Ημπορεί 8
  μως νά προξενήση σοβαράς δια
  ταραχάς στήν χανονική λειτουρ
  γία τοθ σώματός μας. Άπό
  την δπερδολική συσσώρευσι λ!
  πους πού δημνουργεϊ τό ,παχύ
  σώμα, ήμποροθν νά προσβληθοθν
  ή καρδιά, οί φλέβες, τό σηκότι,
  τό δέρμα, τό πεπτιχόν σύσΐημα
  χλπ. Δίχως νά δπολογίσουμε δτι
  τό πάχος είνε μία πηγή χαθη
  μερινής στενοχώριας. Ή τελευ
  ταία αυτή, ψυχικής μορφής, προ
  στιθεμένη στήν φυσική, είνε δυ
  νατόν νά καταλήξη σέ διχστρί
  βλωσι τοθ χαρακτήρος.
  (συνεχίζεται)
  ΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜΜ. Γ. ΜΑΝβΛΟΠΟΥΛΟΣ
  (ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ2 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ)
  Διπλνματοϋχος 35 5ϊ51ηπΙ της χειρουργικήν οΰρολο-
  γικής κλινιχής, τής Ίατρικής £χολής των Παρισίων.
  Παθήσεις τοθ εύροποιητιχοθ συστήματος, ήτοι: νε-
  φρών, κΰστϊως, προστάτου γεννητιχδν δργάνων κ. λ. π.
  Δέχεται, άπό 1ης Φίβρουαρίου 9—12 π. μ. καί 3 —
  7 μ. μ. είς τό ιατρείον τού ίδός Μαρογΐώργη πάροδος
  ΠλατεΓα Άρχαδίου (Χεϊτάν Όγλοθ) τηλ. 8.22.
  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
  19ΕΗΡΟΜΗΤΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΝΑΠΟΣ ΤΑΦΟΣ
  'Αναχώρπσις έξ Ηρακλείου 2$ Μαρτίου δια τοΰ θαλα
  μηγοΰ «ΑΤΤ1ΚΗ» μέσω ' Αλεξανόρείας, Πόρτ—£άΐδ.
  Μεγάλη εύκαιρία διά τούς φλεγομένους άπό ιερόν
  σχβπόν νά έπισχεφθοϋν τοΰς Άγίους Τόπου;. ^
  Παραμονή 15 ημερών έντός τής Ίβρουσαλήμ.
  Σπεύσατε νά έγγραφήτβ τό ταχύτερον διότι λόγω πλη
  βώρας ενδιαφερομένων οί κατάλο>οι θά συμπληρωθουν
  ταχέως όπότε ?ά άποκλεισθήτε.
  Εγγραφαί καί πληροφορίαι παρά τω χ.
  ΚΩΝΣΤΑΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
  Όδβς Έβανς Ηράκλειον.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  ., Χαριλάου Τρικοΰπη 5α, ΑΘΗΝΑΙ
  Υπεράσπισις δικών ενώπιον απάντων των έν Ά θήναις
  χαί Πειραιεί Δικο»στηρίων, Έλεγκτικβΰ Συνείρίου καί
  Συμβουλίου Έπικρατείοΐς, φορολογικαί ίίκαι, άναστολαΐ
  φόρων, διοικητικαΐ ΰποθέαεις καί συντόξεις, νομιχαΐ συμ·
  βουλβιί, γν&)μοδοτήσΐις καί πληροφορίαι δι' άλλπλβγρα-
  φί«ς.
  Τηλ. 25-081.
  Ή Κοινότης Στόλον
  καί ή εξέλιξις της.
  ΣΤΟΛΟΙ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ Μάρ
  τίος άνταποχριτοθ μας).— Είς την
  γενικήν προσπάθειανπούκατεβλήθη
  τα τελευταία έ"ττ] είς την Μεσσα
  ρδν πρός αναδημιουργίαν τής γε¬
  ωργίας χαί συγχρονΐσμόν των πάν
  των, δέν ύσΐέρησαν οί Στόλοι χαί
  τα ά'λλα χιαριάι πού άποτελοθν την
  όμώνυμον κοινότητα. Αντιθέτως
  μάλισΐα είς τό διάστημα τής τε¬
  λευταίας δεκαετίας εσημειώθη
  μιά άξιόλογος πρόοδος είς δλα.
  Προσπαθεία κατεβλήθη πρός άνα
  καίνισιν των σχολείων Στίλω·» καί
  Αοορών. Κατεσκευάσθη τό ύδρα-
  γωγεϊον Στόλων έγιναν δέ χαί
  πλείστα δσα ά'λλα Ιργα χοινής
  ωφελείας, τόσον είς τα δύο ώς άνω
  χωρία ίσον χαί είς τόν συνοικι¬
  σμόν τοθ Ρίζικα. Ή κοινοτική
  δράσις δπήρξε πλουσία δσΐν καί
  ίκανοποιητική. Έκδηλα δπάρχουν
  παντοθ τ-4 σημεΐα καί τα τεχμή
  ρια τής χοινοτίχής δραστϊΐριότη-
  τος.
  Άλλά καί ή ίδιωτική πρωτο-
  βουλία εξεδηλώθη παντοθ καί έ-
  θαυματούργησε. Αί καλλιέργειαι
  ένετάθησαν καί έσυστηματοποιή-
  θησαν. Έγινεν εύρεΐα χρήσις λι
  πασμάτων μέ αρίστα άποτελέ-
  σματα.
  Ή παραγωγή δημητριακών ηύ
  ξήθη είς τό διπλάσιον καί πλέ
  όν. Επί πλέον δέ οί κάτοικοι
  έστράφησαν πρός την καλλιέργειαν
  τόσον των ελαιών δσον χαί των
  αμπέλων. Τεράστιαι έκτάσεις γής
  έφυτεύθησαν μέ νέα ελαιόδεν¬
  δρα καί άμπέλια. Άλλοτε αί ε¬
  λαίαι τής περιφερείας εθεώρουν-
  το άγονοι. Ή χρήσις δμως των
  λιπασμάτων καί ή χαλή έν γένει
  χαλλιέργεια, άπέδειξε πεπλανησμέ
  νην την αντίληψιν αυτήν. Ή ευ·
  φορία των χαρπών ήλθεν ώ; εϋλο
  γία των χόπων των άγροτών.
  θά ήτο δέ πολύ μεγαλυτέρα ή
  πρόοδ:ς των χωρίων αυτών χαί ή
  εξέλιξις θά ήτο δντως άλματιχή,
  εάν υπήρχεν άμαξαή συγκοινω
  νία. Πιστεύεται βτι συντόμως θά
  ρυθμισθ# τό ζήΐημα. Ή όίός
  Άγίου θωμά—Λαράνι—Άκρίων,
  έλπίζετχι ότι θά κατασκευασθή
  συντόμως έφόσον οί χάτοιχοι προσ
  φέρουν την προσωπικήν των ίρ
  γασίαν, τό έπαρχιακόν ταμείον
  απεφάσισε νά κατασκευάση τα τε
  χνιχά, Καί τότε θά είνε ευχο
  λον νά διανοιχθή ή όδός καί μέ
  χρι Στόλων. θά γίνη τοθτο άσφα
  λώς. Οί κάτοικοι θά έργασθοθν
  Καί ή χοινότης θά διαθέση ασφα¬
  λώς 2λα τα έσοδά της πρός τόν
  σκοπόν αυτόν. Δέν υπάρχει ίλλωσ
  τε σπουδαιότερον ζήτημα διά τόν
  τόπον, άπό την απόκτησιν αύτοχι
  νητικής συγκοΐνωνίας.
  Αριθ. πρωτ. 48
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή κοινότης Άγίου Βχσιλείου
  Βιάννου προκηρύσσει δτι έκτίθε
  ται είς διαγωνισμόν φανερας μει
  οδοτικής δημοπρασίας ή κατα-
  σκευή γεφύρας άνοίγματος 7 μ.
  μ. έν τφ καταστήματι τής Νομαρ
  χίας την δεκάτην ένάτην 19ην
  Μαρτίου έ. 2. ημέραν Κυριακήν,
  συμφώνως τη' υπό τής Μηχανικής
  δπηρεσίας χοινοτήτων Ν. Ηρα¬
  κλείου συνταχθείση μελέτη. Πά
  ράβολον συμμετοχής δραχμαί τρείς
  χιλιάδες (3 000). Είς την δή
  μοπρασίαν γίνονται δεχτοί χαί
  έμπειροτέχναι.
  Τα σχετικαί τής μελίτης είσί
  κατατεθειμένα εις τό γραφείον τής
  Μηχανικής "υπηρεσίας χοινοτήτων
  Ν. Ηρακλείου ένθα οί βουλόμε
  νοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώ¬
  σιν χαθ' εκάστην καί κατά τάς
  εργασίμους ώρας.
  Ό πρόεδρος τής κοινότητος
  Ν. Ε. Βαρδάκης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Λιμενιχή Έπιτροπή Ήρα
  κλείου διακηρύττει δτι την 18ην
  Μαρτίου 1939 ημέραν Σάββατον
  καί ώραν 11—12 π. μ. θέλει
  ενεργηθή έν τοίς γραφείοις αυτής
  φανερά μειοδοτική δημοπρασία
  διά την προμήθειαν τριάκοντα
  (30) υδατοστεγών έκ χυτοσιδήρου
  Καταυγαστήρων χαί εκατόν (100)
  άνταλλακτικών δελίνων δψΐων
  των καταυγαστήρωτ τούτων συμ
  φώνως πρός τούς δρους τής δπό
  χρονολ. 13—2—1939 σχετιχής
  συγγραφής δποχρεώσ»ων εδρι-
  σκομένης είς τα γραφεία τής
  Λιμΐνικής Έπιτροπίίς είς την διά
  θέσιν παντός ένδιαφερομένου.
  Έν Ήρακλείφ τ^ 27 Φιβρουα
  ρίου 1939
  '() Άντιπρόεδρος τής Λιμενικής
  Έπιτροπής
  Γεώργ. Γερωνυμάκης
  ΚΑΤΟΧΟΣ τής διτιλογραφίας
  άναλαμβάνει την τήρησιν έμπορι·
  κων βιβλίων μέ συμφέροντας 5
  ρους. Πληροφορίαι παρ' ημίν
  Ι
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.'υΐΙΙΙΙΙΙΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΕ
  1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893.
  116 Ύποκαταστήμίχτα έν Ελλάδι.
  6 Καταστήματα έν τω Έξωτερικφ.
  (Έν Αγγλία, Αίγόπτφ καί Κύπρω.)
  Όργανιομός ίδρυθεΙ; υπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΦΗΝΩΝ.
  ΝΕνν ΥΟΡΚ ΒΑΝΚ ΟΡ ΑΤΗΕΝδ ΤκυδΤ ΟΟΜΠΑΝΥ 205,
  Λ/ΕδΤ 33ΡΡ3ΤΡΕΕΤ,
  Κατβιβίσεις >Ι( Δραχμάς έν όψει χαι έ«1 πρβθβσμΐ*.
  Πάοης φύσεως Τραπεζιτική έργαοία ύπβ τβύς μ&λλον βυμφίρβνταβ ίρβύ{.
  ΓΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι-Ιΐηΐ1~-- ΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙΙ1111ΙΙΙ1ΙΙ
  II
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΟΙΐΙ
  —Τβ σημερινόν πρβγραμμα
  τοΰ Ραδιοφωνικοΰ σταθ-
  μοϋ.
  Σήμερον & ραδιβφωνικός στα-
  δμβς θά εκτελέση τό εξής πρό·
  γραμμα: "Ώρα 13 30 χρηματιστή¬
  ριον, 13.40 ειύήσβΐί, 13.50 έλ«·
  φρό έλληνικό τραγοδίι (ύίσκοι):
  <(£οϋ τώπα καί στό ξαναλέω». «Μέ μιά γβυλιά ρβτσίνα μου». «Τα άσπρα πουλιά στά βουνά». «Τα έρωτικά μάττα» κ. λ. π., Η. 45 εϊδήσεις—μετϊωρολογικόν δκλ· τί όν. 18.15 κοντσέρτο είς ρέ έλασ σον διά βιολί καΐ ορχήστραν τού Σούμαν: μέ σολϊστ τόν Κούλβν καμΐτχ, 18.45 ομιλίκ (διά την Νε¬ ολαίαν), 19 μβτάδοσις έκ τοΰ Ίί ροΰ Ναού τής Μητροπόλεως των Β' Χαιρετισμϋν τής Ν. Τέσσαρα κοστής, 20 χορωδίχ μκνδολινάτας Πβιραιώς (δ)νσις Ν. Παναγιωτά τού), 20.30 εΐδήσβις, 20.40 ρεσιτάλ σαξθφώνου, 21 άπαγγελία, 21.10 ρεσιτάλ τραγουδιοΰ (υπό τής δ)νί «3ο; Λουκίας Νβφΐλουδη), 21,40 μι κρά όρχηβτρα (ύ)ντής ορχήστρας κ. Σ. Βαλτετβιώτης). 22 νυκτερι ναί είδήσΕΐς, 2210 συνέχεια μι κράς όρχήστριχς Τομάς: Έπιλογή άπό την βιτερα «'Αμλέτβς» Λίνκβ: «Περΐφρονημένη άγάπη», Βάλς— ϋντράν: Έπιλβγή άπό την άπε ρέττα «Μασκότ» κ. λ. π., 23.15 έ λαφρά μουΐΐκή (ύ κ. Κορίνθιος καί ή ορχπστρα τού), 24 τελευ ταΐαι εΐδήσεις, 24 10 μουσική χο ροϋ (δίσκοι). —Δωρεά. Ή οίκογένεια Οεο5ώρου Πΐτυ- χάκη κατέθβσϊν υπέρ τοΰ Γηρο- κομείβυ Ηρακλείου δρχ. 500 είς μνήμην τού αποβιώσαντος πα¬ τρός των Νικόλαον Γρηγοριάδη. Ή Διοικοΰσα το ϊδρυμα έπιτρο πή εύχαριστεΤ θϊρμως τούς δωρη τάς. _______ —Διανυχτερευοντα φαρμα- κεΐα. Σήμερον 3ην Μαρτίου θέλει διανυχτερβύση τό φαρμακίίον Γίωργ. Γεπεβάκη. —Ή έναρξις τής σχολης τής περιφερειακής διοικήσεως θηλέων Ηρακλείου. Την 13ην 'Φεβρουαρίου ήρχι σεν ή λβιτουργία τού Οΰλαμού τής Πβριψ. Διοικήσεως θηλέων Ή ρακλϊίου. Παρέστησαν ό Περΐφβ ρειακός Διοικητής τής Ε. Ο. Ν. Αρρενων, ο! κ. κ. Επιθεωρηταί τής Δημβτ. Εκπαίδευσιν;, ο! Δι ευ3ν»νταί, Καθηγηταί καί Δ ι δα σκαλοι των σχολείων ΉρακλεΙ ου. Την έναρξιν τής λειτουρν· αςτοΰοΰλαμοΰ Εκήρυξεν ή Περιφ. Διοικήτρια κ. Σόφια Φανουριάκη τονίσασα τόν υψηλόν προορισμόν τής Έθνικής "Οργανώσεως Νβολαί άς, ακολούθως δέ έ Περΐφερβια κός Διοικητής μ. Ί. Μουρέλλος άνέγνωβκ τό συγγραφέν ύπ' αΰ τού έγκόλπιον τού :σκαπαν*ως φοτλαγγίτβυ. Τα μαθήματα συνε χΐζονται κανονικώς τρΐς τής β βδομάδος, καθ1 ά άναπτυσοον ται καί έξηγοϋνται έγκύκλιοι τής Γεν. Διοικήσεως Β. Ο. Ν. καί αναπτυσσονται διάφορα θέματα υπό των λοχιτ&ν. Μβχοι τούδε £>
  μίλησαν η λοχίτης 'Ακριβή Ζ»
  βερδινοΰ πβρι πβιθαρχίας, ή λο
  χίτης Σβφία Σαρρή πβρί τής Ι
  στορίας τής Γυμναστιχή;, ή λο
  χίτπς Εόγενία ϊαριδάκη πΐρΐ ή
  θικής διαπαιδαγωγήσβως των νέ
  ών, π λβχίτπί Εΰαγγϊλίο» Τζαν
  καράκη πβρί σχηματιβμβθ βμά
  δών. Πρός τάς άξιωματικούς τής
  Ε. Ο. Ν. ωμίλησε την 27—2-39
  ή υπβδιοικήτρια κ. Τζουλάκη μέ
  θέμα «αί ύποθήκαι τού Άρχη
  γβδ». Την 28-2-39 [ωμίλησεν ή
  Γραμματεύς τής Ε. Ο. Ν. δνΐς
  'ΕλΙνη Ραΐση πρός τάς φαλαγγι
  τίσβας καί τούς άίιωματικβώβ
  τής Β. Ο. Ν. μέ βίμα «πδς πρί«·»
  νά είναι ή φαλαγγίτισα«»>
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Παρασκευής
  3 Μαρτίου 1939
  120 Ώρα
  Ο ΧΙΤΔΕΡ ΒΑ ΑΡΧΙΣΗ
  ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ
  ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΛΠΟ1Κ1ΩΝ
  ΟΙ ΛΙΕΝΕΡΓΗΣΗ^Μ ΕΙΣ ΑΦΡΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Βερολίνου άναφέρουν ότι ό καγκελλά·
  ριος Χίτλερ θά αρχίση συντόμως με¬
  γάλην εκστρατείαν διά τάς άποικια
  κάς αξιώσεις τής Γερμανίας.
  Ό Χίτλερ προτίθεται έκ παραλλή-
  λου νά αποστείλη είς την Άφρικήν
  έξερευνητικήν αποστολήν ή όποία ού-
  σιαστικώς θά άσχοληθή μέ την συλλο
  γήν πληροφοριών όσον άφορα την ση
  μερινήν κατάστασιν των τέως γερμανι
  κων «ποικιών.
  Ή Άμερική και ό Φράνκο.
  Αί πρόοδοι τής άεροπορίας τού Ράϊχ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Μσρτίου (τη
  λεγραφικώς)· — Τηλεγράφημα
  έκ τής Ούσσιγκτθνος άναφέ
  ρει δτι όΆμερικανός ύτουργός
  των Εξωτερικών κ. Χάλλ συν
  εχίζια μελετών τό ζήΐημα τής
  άναγνωρΐσεως τής κυββρνήσε
  ως τής έθνικης ΊσττανΙας.
  Έν τώ μεταξύ ό έν Άμερι
  κή Ίσπανός -ποεσβευτής κ.ΡΙος
  εβεβαίωσεν είς νέας άνακοι-
  νώσεις τού 8τι ή Άμερική
  δέν φαΐνεται επί τού παρόν¬
  τος διατεθειμένη νά άναγνω
  ρΐσπ την κυβέρνησιν τοϋ
  Φράνκο.
  Ό άγγλικός τύπος άσχολού
  μενος καί σημερον διά τό Ι
  σττανικόν έπιδοκιμάζει την πό
  λιτικήν τού κ.Τσάμπερλαιν Κοΐ
  τα τής αντιπολιτεύσεως στρέ
  φονται αί τΐερισσότεραι των
  ήμιεπισήμων έφηαερίδων τού
  Λονδίνου-
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Μσρτίου (τηλε
  γραφικώς;.— Νεώτεραι άνακοι
  νώσεις των κοινοβουλευτικήν
  κύκλων βεβαιοθν δτι ή επί
  των εξωτερικών έπιτροτΐή τής
  γαλλικής βουλής θά ζητήση
  λεπτομερείς πληοοφορΐας δ
  σον άφορδ τό περιεχόμενον
  των συμφωνίαν μετοξύ των
  κ. κ. Μπεράρ καί Γιορντάνα.
  Αί Ιταλογαλλικαί σχέσεις θά
  άποτελέσουν έπΐσης λίαν ποο
  σεχώς αντικείμενον μελέτης υ¬
  πό τής Ιδίας έπιτροπής.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 2 Μσρτίου (τη
  λεγραφικώς).— Ό γεριαανικός
  τύπος έττ' εύχαιρία ττ Ο χθεσι
  νοΟ πανηγυρισμοΟ τί^ς ημέ¬
  ρας τής γερμανικήν στρστιω
  τικής άεροπορίας, άφιερώνει
  είδικά άρθρα διά την άνά
  πτυξιν ήτις* εδόθη είς την γερ
  μανικήν άεροπορΐαν, ήτις ά-
  πέβη τεράστιον δτλονδιά την
  π ήρη διασφάλισιν τής έθνι
  κης αμύνης τής χώρας. Αί
  γερμανικαί έφημερίδες έπανα
  λαμβάνουν δτι ή γερμανική ά-
  εροπορΐα θά αποβή μία έγγύ
  ησις διά μίαν «δικαίαν είρή
  νην» έν Εύρώπη.
  ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ
  ΘΑ Α Π Ο ΜΑΚΡΥΝΘΩΣ1Ν
  ΕΚ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑ!
  ΑΘΗΝΑΙ * Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬
  ρισίων ότι οί Ιταλοί έθελονταί θά ά·
  πομακρυνθοϋν έκ τής Ίσπανίας.
  Περί τούτου ό ύπουργός των 'Έξωτε
  ρικών τής έθνικής Ίσπανίας κ. Γιορ
  ντάνα παρέσχε ρητήν διαβεβαίωσιν είς
  τ όν άπεαταλμένον τής Γαλλίας κ. Μπε¬
  ράρ.
  ΑΠΟΣΤΕΑΑΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ ΗΡΒΣ ΤΟΗ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΑΘΗΝΑΙ » Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού ;μας). — Αναφορικώς μέ
  την απομάκρυνσιν έκ τής Ίσπανίας
  των Ίταλών έθελοντών ό Φράνκο,
  καθ' α τηλεγραφείται, αποστείλει σχετι¬
  κήν επιστολήν είς τόν Ίταλόν δικτά-
  τορα κ. Μουσολίνι. Είς την επιστο¬
  λήν τού ταύτην λέγεται, ότι ό άρχηγός
  τής έθνικής Ίσπανίας έκθέτει τούς λό·
  γους διά τούς όποίους έπιβάλλεται ή
  άπομάκρυνσις ,τών Ίταλών έθελοντών.
  Η ΠΡΩΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑ
  ΑΘΗΝ %Ι 2 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφούν έκ Ρώ
  μης ότι σήμερον θά γίνη είς την Κα
  πέλλα Σιξίνα, έν τω Βατικανώ, ή πρώ
  τη ψηφοφορία διά την εκλογήν τού νέ
  ου Πάπα.
  ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΜΙΑΙΟΝ
  ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ ΤΣΙΑΝΟ ΕΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ » Μαρτίου (τού άντ α
  ποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ Οαρ
  αοβίας άναφέρουν ότι αί συνομιλίαι έ
  κεί τού ύπουργού των Εξωτερικών
  τής Ιταλίας κόμητος Τσιάνο μετά τού
  Πολωνού αυναδέλφου τού χ. Μπέκ κα
  τέληξαν είς την έγκαινίασιν φιλικής
  αυνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
  Η ΠΟΛΟΝΙΑ ΣΥΜΠΛΟΕΙ
  ΤΑΣ ΒΛΕΨΕΙΠΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου (τού «ντα-
  ποκριτοΰ μας).— ,Καθ' ά αγγέλλεται
  έκ τού έξωτερικού τό άποτέλεσμα των
  έν Βαρσοβία^αυνομιλιών τού κ. Τσιάνο
  έρμηνεύεται ώς εύνοϊκόν διά τάς ιτα¬
  λικάς άποικιαικάς βλέψεις, τάς οποίας
  φαίνεται ότι βυμπαθεί ή Πολωνία.
  ΗΡΕΜΙΑ ΠΑΝΤΟΤΕ
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΕΤΟΠΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬
  ρισίων ότι ήρεμία έξακολουθεΐ νά έ·
  «ικρατή είς τα ίσπανιχά μέτωηα.
  Αύξάνονται οί μισθοί
  των όργανον άγροτικης ασφαλείας.
  Προχθές την εσπέραν σανί)λ
  θεν είς συνεδρίασιν «Ις την
  Νομαρχίαν τό Εποπτικόν
  Συμβούλιον Αγροφύλακος Ή
  ρακλεΐου, ήσχολήθη δέ μέ
  διάφορα τρεχούσης καί ύπηρε
  σιακής φύσεως ζητήματα.
  Είς την Ιδίαν συνεδρίασιν
  τό Συμβουλιον Άγροφυλακής
  απεφάσισε την βελτίωσιν τής
  μισθοδοσΐας των άγροφυλά
  κων κατά 300 μέν δρχ. μηνι
  σίως διά τοΰς έν τή περιψβ
  ρεΐα τοθ Δήμου Ηρακλείου
  ύτηρετοθντας, σύξΐνομένου
  οϋτω τού μιοθοθ αυτών είς
  1500 δρχ., κατά 200 δέ δρ. διά
  τούς υπηρετούντες είς τάς
  άλλας περιφερείας τοϋ νομοΰ
  Ηρακλείου αγροφύλακος
  Έπίσης τό Εποπτικόν Συμ
  βούλιον Άγροφυλακής άπεφά
  σισε νά χαρίση είς τοΰς άγρο
  φυλακάς την αξίαν τής θερινής
  στολής των διά την οποίαν ή
  δαπάνη τοθ ταμείου Άγροφυ
  λακής ύπολογ'ζεται συνολικώς
  είς 975 000 δρχ. περίπου.
  Έν σχέσει μέ την διατυπω
  θεΐσαν πρό ημερών υπό ττς
  «Ανορθώσεως» ευχήν ώς πρός
  τό ζήτηαα τής συστάσεως τα
  μείου συντάξεως των ύπαλλή
  λων καί όργάνων άγροφυλά
  κης, μάς ανεκοινώθη δτι συνε
  σιήθη καί λειτουργεΐ ταμείον
  άλληλοβοηθείας όργάνων ά
  γροφυλακή"ς έκ τοθ όποίου πσ
  ρέχεται έφ' άπαξ έπΐδομα είς
  τούς έξερχοαένους τοθ σώμα
  τος αναλόγως των έτών ύτ/η
  ρεσ.ας ενός εκάστου.
  Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ
  ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Πρός την ενταύθα άρμοδίαν Το
  πιχήν Επιτροπήν Άπογραφής έ
  κοινοποιηθή δπό τοθ Ταμείοιι Ά
  σφαλίσεως Εμπόριον ή έγκύκλι
  ος διά τής οποίας προβλέπεται ή
  προαιρΐτική άσφάλισις των βιο
  μηχάνων παρά τφ Τ. Α. Ε. Ο
  πό τιύς αυτοίς δρους καί συνθή
  κάς δφ' ούς άσφαλίζονται καί ο!
  Ιμποροι.
  Έΐτ' εδκαιρία ό πρόεδρος τής
  Τοπικάς Έπιτροπής Άπογραφής
  Έμπόρων κ. Γ Συγγελάχης, δι
  ευθυντής τής Νομαρχίας Έρα
  κλείου, ανεκοίνωσε χθές δτι μέ
  χρι τής 15 τρέχ. μηνός τδ άρ
  γότερον θά δποβληθοθν είς Ά
  θήνας τα δεόντως συμπεπληρωμέ
  να δελτία των έμπόρων των αί
  τηααμένων την έγγραφήν των είς
  τό Ταμείον Άσφαλίσεως. Ο£ τυ
  χον καθυστεροδντες την δποβο
  λήν των δελτίων των εις την Το
  πικήν Επιτροπήν, όφείλουν νά δ
  ποβάλουν ταθτα πρό τής παρελεύ
  σεως τής ταχθείσης προθεαμίας
  διότι άλλως Σέν θά συμπεριλη
  φθώσι είς τούς καταλόγους άπο
  γραφήί καί συνεπώς θά άπολέσω
  αι τό δικαίωμα νά τύχωσι των εύ
  εργετημάτων τα δποϊα έθεσηίσθη
  σαν διά τα μέλη τοθ'Ταμείου.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  Κατά την χθεσινήν 2*ν
  κλήρωσιν τοθ Έθν Λαχείου 6
  0Ό0 δρχ. έκέρδισεν έκ των διατε
  θέντων είς την πόλιν μας λαχνων
  δ άριθμός 7924, άνά 2 000 δέ
  δραχμάς Εκαστος των αριθμών 29.
  163, 40.042, 47 195, 66 029 καί
  80 866.
  Οί κληρωθέντες είς τό ά"ρΐιον
  τής Α' ημέρας άριθμοί είναι οί έ
  ξ
  ξής
  7911, 7940, 7941
  005, 19053, 19066,
  723, 24760, 24773,
  946, 27954, 27955,
  818, 32834. 32836,
  021, 40043, 40091,
  124, 48546, 48555,
  583, 57206. 57220,
  284, 61843, 61873,
  889, 61890, 66030,
  080, 70726, 70738,
  863.
  , 7994, 19.
  24708, 24
  27919, 27.
  29187, 32.
  32859, 40.
  47105, 47.
  48580, 48.
  57229, 57.
  61886, 61.
  66068, 66.
  70746, 80.
  ΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠλΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ
  Β'ΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  Τό ύφυπουργεΐον τής Έρ
  γασίας απηύθυνεν εγκύκλιον
  πρός τούς Νομάρχας διά τής
  οποίας παρακαλεΐ νά μερι
  μνήσουν διά την σύστασιν
  τοπικων επιτροπών χορηγήσε
  ως β'βλιαρίων ύγείας είς τούς
  τεχνίτας καί εργάτας των τυ
  ροκομεΐων, εργοστασιον καί
  έρναοτηοίων ζυθοζύμης καί ά
  μυλοζαχόρου, βουστασίων,
  ταξιθετών θεάτρων καί κινη
  ματογράφων. Μετά τό πέρας
  των εργασιών των έπιτρο
  πών τούτων θά ύποβληθώσιν
  είς τό ύφυπουργεΐον Έργασί
  ος όνομαστικαΐ καταστάσεις
  των έφοδιασθέντων διά βιβλι
  σρΐων ύγείσς έμφαίνουσαι καί
  τα στοιχεΐα ενός εκάστου τού
  των.
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
  Δι* έγκυκλίου τού πρός
  τάς στρατιωτικάς αρχάς τό
  υπουργείον των Στρατιωτικών
  παρέχει όδηγίας έν σχέσει μέ
  την βεβαίωσιν των δικαιωμά
  των υπέρ τής Ενώσεως Έλ
  λήνων Άποσψάτων Αξιωμα¬
  τικών. Δι' ετέρας έγκυκλίου
  τού έρμηνεύονται διάφοροι
  οικονομικαί διατάξεις άφορα
  σαι τούς νέους περί έθελον
  των καί μονΐμων όπλιτών νό
  μους, _
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΙΣ
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΩΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν τοϋ Επι
  θεωρητοθ Στοιχειώδους Έκ
  παιδεύσεως Ηρακλείου ζή
  τοϋνται'διδασκαλισσαι άδιό
  ριστοι ώςάναπληρώτρισι μέχρι
  τέλους τού τρ. σχολικοθ έ'ΐους,
  των άπερχομένων είς άδειαν
  διδασκαλισσών,Φορτέτσας καί
  Μουρνιών Μονοφατσίου.
  Η ΣΤΑΦΙΔΙΓΟΡΑ ΑΟΝΔΙΝΟΥ
  Είς τόν «Οίκον τοθ Άγ,/ότου
  εκοινοποιήθη χθές τό δελτίον τής
  σταφιδαγορίς Λονδίνου. Έν ιω
  δελτίφ άναφέρεται 8τι ή κίνησις
  τής σταφιδαγορά; Αονδίνου επί
  αΰστραλιανών σουλτανίναν κατά
  την παρελθούσαν έβδομάδα δπήρ
  ξε μηδαμινή μή άνελθοθσα Ειμή
  είς 600— 700 κιβώτια ίν συνόλφ
  ίύθηνής ποιότητος. Περισσότερον
  ενδιαφέρον εσημειώθη τάς τελευ
  ταίας ημέρας επί των άποθεμά
  των κρητικών καί πελοποννησια
  κων έφ' ών καί διεξήχθησαν
  πωλήσεις τίνες ώς λ. χ. 1400
  κιβώτια Γουλών Κρήτης πρός
  54)—κα! μία μικρά μερίς Γου
  λών Πελοποννήσου πρός 60)—είς
  άνάλωσιν.
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Χθές συνήλθεν είς συνεδρία
  σιν ή Έπιτροπή τής Διατιμήσε
  ως τοθ αρτου. Ή έπιτροπή κα
  θώρισε τάς τιμάς των μέν λευ
  κων αλεύρων είς δραχ. 10 21
  1)2 κατ' οκάν, των δέ πιτυρού
  χων είς δραχ. 9.19.
  ΑΕ Τ μαΐ τοθ οΐρτου καθωρί
  σθηοαν πρίς δραχ. 9.70 ό λευ
  χός χαί 8 30 ί πιτυροθχος. Ή
  ρισθείσα προχθές διατΕμησις
  τοθ γάλακτος άνεκλήθη καθορι
  θεΐοα ώς εξής: Γαλα προβάτου
  ίρ«χ. 11 χαι' έχον, άγελάξο; 10,
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΣ
  Σχετικώς μέ την προθεσμίαν
  εκτελέσεως πράξιων Έποπτικων
  Συμβΐυλίων περί μεταθέαεων, τό
  υπουργείον των Οίκονομικών ίκοι
  νοποίησε πρός τάς Γεν. Διοική
  σεις, τού; Νομάρχας καί τούςΓεν.
  Έπιθεωρητίς Στοιχειώδους Έκ
  παιδίύσεως την κάτωθι γνωμάτευ
  σιν τοθ ΝομιχοΟ Συμβουλίου :
  Α! υπο των όργανιχων νόμων τή;
  Διοικήσεως τιθέμεναι προθεσμίαι
  πρός ενέργειαν των διοικηχικών
  πράξεων κα;ά κανόνα δέν είναι
  ανατρεπτικάς άλλ' άποτϊλοθσιν
  έπιταγίς των νόμων πρός τα δρ
  γανα τής διοικήσεως διά την εν
  τος των προθεαμιών εκτέλεσιν
  των καθηχόντων αυτών, έχτός ε
  είτε έκ ρψψ, διατάξεως τοθ νί
  μου προχύπτη 8τι, δέν έπιτρέ
  πεται ή εκτέλεσις τής ενεργείας
  πέραν τής προθεσμίαν, είτε αν
  νάγεται έκ τοθ εΐδοιις τής μή
  έμπροθέομως ένεργηθείσης πράξε
  ως τής διοικήσεως διιάποκλείεΤΛΐ
  ή εκτέλεσις αυτής πέραν τής τα
  χθίίσης προθεσμίας. Κατά τ?]ν άντί
  θετονέκδοχήν έν περιπτώσει πά
  ραμελήσεω; των διά τα; ενεργείας
  των διοιχητικών πράξίων τασσο
  μέών προθεσμίαν, ήθελεν έπέλ
  θη άποτέλεσμα αντίθετον πρός
  τόν έπιδιωκόμινον σκοπόν υπό
  των νόμων των τασσόντων τάς προ
  θεσμίας διότι ένώ 6 νόμος διά
  τοθ χαθορισμοθ τής προθεσμίας έ
  ιτιδιώχει την έντός αυτής άσφαλή
  εκτέλεσιν, διά τής παρόδοι» τής
  προθεσμΕας ήθελεν επέλθη μα
  ταίωσις τής έ.εργείας.
  ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ
  ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ Ε. Ο. Ν*
  Ή Κεντριχή Διοίκησις Έθνι-
  κής Όργανώσεοβς Νεολαίας Ελλά¬
  δος, κοινοποιιΐ σχετικήν εγκύκλι¬
  ον είς τάς Περιφεριακάς Διοι-
  κήσεις Αρρενων καί θηλέων Ε
  Ο. Ν. σχετικώς μέ τούς διωργα-
  νουμένους &$ψιχο)ζ αγώνας έν
  τοίς ΝομοΙς τοθ Κράτους χαί έν
  τέλλεται δπως τα άποτελέσματα
  των άγώνων αποστέλλωνται λε¬
  πτομερώς μετά περιληπτιχής περι
  γραφής των, ήμερομηνίαν τής τε-
  λέσεως τούτων χαί τόν τόπον, καί
  πχρουσία ποίων επισήμων έτ*λ£
  σθησχν οί άγωνες.
  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Την προσέχη Τετάρτην θά συ
  νέλθη είς συνεδρίασιν τό Δημοτι
  χον Συμβούλιον.
  γιαούρτη 13. Ή ϊσχϋς τής διατί
  μήσεως ταύτης άρχεται άπό τής
  12 τρέχ. Ή ανάμιξις τοθ ενός
  «•δούς γάλακτος μιτ' άΆλων «πή
  γοριύθη.
  ΑΝΤΙΤ Ο ϊ Α θ λ Ν Α
  ΤΗΝ ΠΡΟΕΑΡΙΑΝ Β ΜΠΑΡΙΟ
  ΔΕΝ 8Α ΕΓΚΑΤΑΑΕΙΦΒΗ
  Ο ΑΓΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου (τοΐ άντ*.
  ποκριτού μας).-— Νυκτερτ,ναί ||πληρθφθ·
  ρίαι πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον
  άναφέρουν ότι είς την Μαδρίτην συνήλ¬
  θε σήμερον πολύωρον υπουργικόν
  συμβούλιον.
  Τό συμβούλιον απεφάσισεν όπως ανα¬
  θέση την προεδρίαν τής Ίσπανικής Δη¬
  μοκρατίας είς τόν κ. Μαρτινέθ Μπάριο
  μέχρι τούδε πρόεδρον τής συνελεύσεως
  των Κορτές.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας οί κυ·
  β»ρνητικο^ μέχρι τής σβιγΐΑής δέν φαί-
  νονΐαι διατεθειμένοι νά έγ*αταλείψουν
  τόν άγώνα έν Ισπανία.
  01 ΕΘΗΙΚΟΙ ΕΒΟΜΒΛΡΔΙΣΑΝ
  ΤΗΝ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗΝ
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΤΗΗ ΒίΡΚίΆΟΝΗΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου ([τού άντα-
  ποκριτθΰ μας).—Κατά τάς έκ τού έξω·
  τερικοΰ πληροφορίας τα έθνικά βερο·
  πλάνα σήμερον έβομβάρδισαν σφοδρώς
  τόν λιμένα τής Καρθαγένης καί τα έν
  αυτώ ναυλοχούντα κυβερνητικά πολεμι·
  κά. Άεροπλάνα έξ άλλου των κυβερνη-
  τικών έπέδραμον εναντίον τής Βαρχε-
  λώνης, ρίψαντα βόμβας είς τα χεντρι-
  κά σημεΐα τής πόλεως.
  ΟΙ ΓΑ Λ Λ ΟΙ ΣΧΟΛΙΑ2ΟΥΝ
  ΕΥΡΕΩΣ ΤΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ
  ΤΩΝ Κ. κ. ΜΠΕΚ ΚΑΙ ΤΣΙΑΝΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 ΑΙαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Καθ' ά τηλεγρα¬
  φείται έκ Παρισίων αί συνομιλίαι των
  χ. χ. Μπέκ χαί Τσιάνο βχολιάζονταβ
  εύρέως υπό των γαλλικών έφημερί·
  δών. Οί άρθρογράφοι είς τό ταξίδιον
  τού Τσιάνο διαβλέπουν κυρίως την πρό¬
  θεσιν τής Ιταλίας νά άποσπάση την
  συγκατάθεσιν τής ΠολωνΓας όσον άφο·
  ρά τ»ς αξιώσεις τού Ντοΰτσε είς 6ά·
  ρος τής γαλλικής άκεραιότητος.
  ΑΣΤΗΡΙΚΤΟΣ Η ΦΗΜΗ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΟΛΩΝΙΚΛΣ Α1ΑΒΕΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 ΙΜαρτίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι καθ* ά
  πληροφοροΰνται πολλαί γαλλικα ί έφη¬
  μερίδες δέν είνε άκριβή τα γραφέντα
  περί εύμενών διαθέσεων τής Πολωνίας
  έναντι των ίταλικών άξιώσεων.
  Η
  ΤΑΣ ΑΞίΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Τηλεγράφημα πρός
  τό πρακτορείον Χαβάς έκ Βαρσο
  βίας φέρει ώς άποκρουσθείαας υπό
  τής Πολωνίας τάς αξιώσεις τής Ίτα·1
  λίας.
  ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ Η ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ
  ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).-— Έκ Αονδίνου βεβαι¬
  ούται ότι είς τό μέγαρον τής έκεί ί-
  σπανικής πρεσβείας, άποχωρήσαντοςτού
  πρεσβευτού τής κυβερνητικάς Ίσπανίας,
  εγκατεστάθη ό δούξ νι» "Αλμπα, πρε·
  σβευτής τού Φράνκο.
  Κατά την εγκατάστασιν τού δουκός
  ντ' 'Άλμπα, καί των ανωτέρων διπλω-
  ματικών ύπαλλήλων έτηρήθησαν μετα¬
  ξύ αυτού χαί των αρμοδίων ύπηρεσιών
  τού Καί Ντ' Όρσαί αί νενομιομέναι·
  δ