9699

Αριθμός τεύχους

110

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

4/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ηραγματικά είναι ίστο ική ή στιγμή τής άποκαταστάσεως τοϋ Κράτους
  διά τής αναχωρήσεως των νέων Νομαρχών είς τάς έ'δρας των
  δέν μπορεΐ παρά νά συγκινχ) τό γεγονός κάθε Έλλην». Τύ Κράτος έχειμά-
  σθη καί εξουθενο')ί)η υπό των Κατι/κτητών πού ολίγον έλειψε νά τό παρα¬
  σύρη τό άν τεθνικύν κίνημα. Εντούτοις τό Κράτος επέδειξε άντοχήν και
  ζωτικότητα απίστευτον.
  [Άπό τάς δηλώσεις τοΰ Ύπουργοΰ των Έσωτερικών]
  και
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ
  -------------------------------------------------
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4-55
  ; ΤΥΠΟΓΡΑΦ. » 2—06
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΒΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΪΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΧ
  ΕΤΟΣΒ'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΑΡΙΘ. -11Ο
  ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Μαρτίου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20
  Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ
  "Υστερ' άπό τή διάσκεψι των
  τριών στήν Κριμαία καί τάς
  δηλώσεις τοΰ ΠρωθυπουργοΟ
  κ. Τσώρτσιλ στάς Αθήνας κα
  τα την έπιστροφή τού, ή Έλλη
  νίκη ψυχή έπανεΰρε την αίσιο-
  δοξία της ώς πρός"τήν έκπλή-
  ρωσι των έθνικών μας πόθων
  καί την ένσωμάτωσι στήν Έλ
  λάδα μας πολυτΐμων τμημάτων
  τής Πατρίδος, πού παραμέ-
  νούν άκόμη έξω άπό τα Κρατι
  κά της σύνορα. "Εν άπό τα τμή
  ματα αύτά,τό πιό τυραννημέ
  νο ϊσως καί« πιό αίματοποτι-
  σμένον είναι ή Β. "Ηπειρος. Πε
  ρί ούτής είς τάς Άθηναϊκάς
  συναδέλφους εδημοσιεύθη κβτ'
  αύτάς ή κάτωθι είδησις προερ
  χομένη άπό την Μεγάλη Άμε-
  ρικανική Συμπολιτεία φιλή
  καί Σύμμαχον τής Ελλάδος:
  «Ό γερουσιαστής κ. Κλαύδι·
  ος Πέπερ, γνωστός άπό την
  ο ^εναράν υπέρ των Έλληνικών
  δικαΐων τού στάσιν τού είς τό
  Κογκρέσσον, υπέβαλεν είς την
  Γερουσίαν πρότασιν περί πα¬
  ραχωρήσεως είς την Έλλάδα
  τής Β. Ηπείρου καί ιών Δωδε-
  κανήσων. Ή πρότασις τοϋ κ.
  Πέπερ θά συζητηθή προσ<= χώς καΐ προβλέπεται ότι θά συγκεντρώση όγκώδη πλειοψη φίαν είς την Γερουσίαν. Ή έν τύπωσις έξ αύτής^είς τόν Ελ¬ ληνισμόν τί|ς Άμερικής υπήρ¬ ξεν ένθουσιώδης» Επί τή εύκαιρία δέν κρίνο¬ μεν άσκοπον νά δώσωμεν περΐ τής Β. Ηπείρου πληροφορίας τινάς είς τούς αναγνώστας μας, πολλοί των οποίων, πολε μήσαντες είς αυτήν κατά τόν πρόσφατον Έλληνοϊταλικόν πό λεμον ή' κατά τό 1918 καί κα¬ τά τό 1912, συνέδεσαν την α¬ τομικήν των ιστορίαν μέ τή.ν πό λυπαθή χώραν καί διατηροθσιν συγκινητικόν ανάμνησιν περί αυτής. Υπό τό δνομα Β. "Ηπειρος νοούνται τρείς ξεχωρισταΙ πε¬ ριφέρειαι μέ συνολικόν πληθυ¬ σμόν 287 χιλιάδες κατοίκων έκ των οποίων 125 χιλ. εύρισκον ται στό διαμέρισμα τοϋ Άργυ ροκάστρο, 100 χιλ. είς την πε πιχειρήσεων τοθ Έλλ. στρατοθ είς την Β. "Ηπειρον, τα πρός αυτόν αίσθήματα εύγνωμοσύ- νης καί άδελφικής συμπεριφο ρδς τοθ όρθοδόξου ΈλληνικοΟ πληθυσμοΟ αυτής απετέλεσαν την μόνην γλυκύτητα πού εδο¬ κίμασαν οί στρατιώται μας κατά τούς άφαντάστως σκλη- ρούς αγώνας των στό τραχύ έκεΐνο έδαφος κσί τό άκόμη τραχύτερο κλΐμα. Μέ δάκρυα στά μάτια διηγοθνται οί ήρω- ες των Άλβανικών έπιχειρήσε ών καί τάς συγκινητικάς περι- ποιήσεις πού εϋρηκαν στή Κο- ρυτσδ,στό Άργυρόκαστρο, στή Χειμάρρα καί στ' άλλα κέντρα καί Β Ηπείρου, άλλά καί τό παράδειγμα των γυναικών τής Χειμάρρας, οί οποίες φορτω μένες μέ πολεμοφόδια άνέ- βαιναν τίς άπόκρημνες όάχες των Άκροκερανείων βουνών, γιά νά έφοδιάσουν τούς μαχο μένους άνδρας μας, έκεΐ πού δέν μποροΰσαν ή δέν υπήρχον ύποζύγια γιά νά τα μεταφέ ρουν. Τα μαρτύρια δμως των Βο· ΓΕΒΡΓΙγΊ ΚΡΗ ΡΙΓΡΟ- ΊΊΚΗ ΡΙΣΦΡΙΠΕΙγ] ρειοηπειρωτών πού άρχίζουν άμέσως μετα την αποχώρησιν ΈλληνικοΟ Στρατοθ, εΤ- Μαρτύρια μαρτύρια άπό τούς Γερμανούς, διά τα ό ποία κάτι ξέρομε καί μεΐς, καί τοθ ναι άπό άνεκδιήγητα. τούς Ίταλούς μαρτύρια άπό τούς (μουσουλμάνους) Άλβανούς πατριώτας καί άλλα πάλιν ξεχωριστά ά¬ πό τούς Άλβανούς έαμίτας Διότι εΐχαν κι' έκεΐ έαμίτας, ά- ηαράλλακτα δικούς μας δμοιους μέ τούς έαμίτας—δργανα ριοχήν τής | Κορυτσάς καί 12 χιλ. είς την ήρωϊκή Χειμάρ¬ ρα. Έκ των 125 χιλ. κατοίκων τοθ διαμερίσματος τοϋ Άργυ ροκάστρου αί 80 χιλ. είναι όρ· θόδοξοι χριστιανοί (έξ αυτών δέ πάλιν αί 60 χιλ. είναι έλλη- νόφωνοι), οί δέ λοιποί 45 χιλ. μουσουλμάνοι. Έκ των 150 χιλ. κατοίκων τοθ διαμερίσματος Κορυτσάς αί 70 χιλ. είναι ό·- θόδρξοι (έξ ών 5 χιλ. έλληνόφωΙ των διεθνιστών. Όλων αυτών των έχθρών τής Έλληνικής συ¬ νειδήσεως ή μανία έξέσπασεν αλληλοδιαδόχως εναντίον των δυστυχών βσρειοηπειρωτών των οποίων πολλοί κατέφυγον πρός σωτηρίαν στίς σπηλιές των βου νών καί άλλοι διεσκορπίσθησαν έξω άπό την χώραν των, σάν πρόσφυγες μέ -Γήν ψυχή στό στόμα, στήν Κερκύρα καί την λοιπήν Έπτάνησον καί τα Ίω· άννινα. Οί έθνικισταί μάλιστα Άλ- βανοί (μοωσουλμάνοι) πού εύ- ρήκαν εύκαιρία κατά τούς πρώ- τους ιδίως μήνας τής Γερμανι- κης Κατοχής νά άπαλλαγοΰν μιά γιά πάντα άπό τό Έλλη νικό στοιχεΐο καί τάς έθνικάς διεκδικήσεις τής Ελλάδος επί τής Β. Ηπείρου, διέδωκαν σκο- πίμως, δτι ό κάθε Όρθόδοξος Χριστιανός είναι καί κομμου- στής. Καί προέβησαν μέ την μέθοδον αυτήν είς πολλάς έκ Ή άγροτική άσφάλεια είς τόν νομόν μας ·και είς ολόκλη¬ ρον την Κρήτην ,'εϋρίσκεται είς αθλίαν κατάστασιν. Πάντοτε αί άνώμαλοι περιστάσεις καί αί έπαναστάσεις, πού συχνά δοκι μάζει δυστυχώς ή Πατρίς μας έχουν σοβαρόν αντίκτυπον καί επί τής άγροτικής ασφαλείας. Ουδέποτε δμως ή άγροτική ά- σφάλεια έφθασε είς τα σημερι- νά χάλια. Οί φράκτες των άγρο κτημάτων άφαιροθνται καί καί ονται, τα ποΐμνια καί οίκόσιτα ;ώα βόσκουν έντός των αμπέ¬ λων των σπαρτών καί λοιπών καλλιεργειών. Οί ποιμένες κόπτουν τα έλαι όδενδρα πρός τροφήν των ποι- μνίων των. Οί γεωγοκτηματίαι μέ πόνον βλέπουν τα χάλια των κτημάτων είς ά όποΐα δ- ταν μεταβοθν άντιμετωπίζουν τα στόμια των δπλων καί των ττολυβόλων. ΚτηματΙας δστις ετόλμησε νά καταγγείλη είς τό άγρονομεΐον την γενομένην ζημίαν είς τό κτήμα τού έδάρη καί έτραυμα- τίσθη υπό τοθ ζημιωτοθ πρίν προφθάση νά επιστρέψη έκ τοθ άγρονομείου είς τό σπίτι τού. Είς τό μετόχι δέ άλλου κτημα τίου ετέθη φωτία διότι οΰτος εδειξεν ενδιαφέρον διά την έν γένει άγροτικήν ασφάλειαν. ύ τή έν όλίγοις είναι ή κατάστα σις είς την ύπαιθρον δηλαδή ά¬ μέσως Ιξω άπό τα τείχη τήςπό- λεως. Εάν εξακολουθήση ή κατά- οτάσις αυτή Εκαστος φαντάζε- ται τα κακά άποτελέσματα είς τα όποΐα ασφαλώς θά καταλή ξη. Ουδείς γεωργοκτηματίας θά έχη όρεξιν νά καλλιεργήση καί ώς έκ τούτων ό εργατικάς Εισαγωγήν σιτηρών άπό τό "Εξωτερικόν δέν πρέπει νά πε¬ ριμένωμεν. Διότι καί εάν άκό¬ μη έ'χει πόλεμος λήξει ό πρό τής παγκόσμιος συγκομιδής, δωκε φίλος μετασχών των προσ φάτθν έπιχειρήσεων τοθ Έλλ Στροτοΰ στή Χειμάρρα. Ό Χ διός μάλιστα φίλος μας παρετή ρησεν δτι στάς Αθήνας δέν ύ πάρχει ουδέ κάν £νας μικρός δρόμος μέ τόνομα τοθ Δήμα Είμεθα δμως βεβαιοί δτι μέ την προσέχη ένσωμάτωσι τής Β ή παραγωγή παντοθ θά είναι τοιαύτη, λόγω τοθ πολέμου ώ στε είς εκάστην χώραν νά μή υπάρχη πλεόνασμα πρός .εξα¬ γωγήν. Άλλά καί εάν ήτο δυ νατόν νά ευρεθή πλεόνασμα σιτηρών καί τροφίμων, πάλιν Ηπείρου στό τος θά τιμηθή Ελληνικόν Κρά- δεόντως καί ή δέν θά ηδυνάμεθα ράσωμεν ελλείψει νά τάάγο χρημάτων, νοι) αί δέ λοιπαί 80 χιλ. εϊναι|τελεσεις και έξαφανίσεις ίδί- Μουσουλμάνοι. Τής Χειμάρρας Ι καί οί 12 χιλιάδες είναι όρθόδο' ξοι, έξ αυτών δέ αί 8 χιλ είναι έλληνόφωνοι. Περιττόν είναι νά λεχθή δτι οί 162 χιλ. Όρθόδοξοι Χριστια¬ νοί τής Β, Ηπείρου, δηλ. τα 3)5τοθ δλου πληθυσμοθ αυτής, έχουν ελληνικήν συνείδησιν, παρά την πίεσιν τής Άλβανι κης κρατικής προπαγάνδας, καί διακρΐνβνται διά την φιλο γένειαν καί τόν πατριωτισμόν των. Δέν θά αναφέρωμεν τούς έθνικβύς εύεργέτας πού κατά- γονται άπό την Β. "Ηπειρον δι ότι δ€ν θά μδς έφθανεν όλόκλη· ρος δ χώρος τής ^μερίδος μας καί είναι γνωστοίσ δλους δσοι έχουν περάσει €στω καί άπό τό Δημοτικόν -Χ*^ Άλλά δέν δυνάμεθα νά μην αναφέρωμεν τά δσα έπραξαν οί βορειοηπειρώται κατά την δι άρκειαν τοΰ Έλληνοιταλικοΰ πολέμου πού είναι γνωστά ε(ί τούς στ πού είναι γν ρατιώτας μας 6σον και ύέν Οστερ άπ άπ τούς στρ τα δσα ύπέφεραν Οστερ αυτόν πού είναι Ισως άγνωστα των «■ ως έπιστημόνων, άλλά καί έρ- γατών γνωστών διά τά άκραι- φνή Έλληνικά των φρονήματα Ήλθαν δμως ϋστερα οί ΕΑ· Μίτες (κομμουνισταί) καί μέ την σειράν των έκαμαν τό ϊδιο σύμφωνσ μέ τό γνωστόν πρό- γραμμά των. Χωρία όλόκληρα κατεστράφησαν καί είναι άμέ- ^τρητον πλήθος αί δολοφονίαι, αί έξορίαι, αί φυλακίσεις καί αί άγριότητες πού διέπραξαν. Παρ' δλα ταυτα δμως ή φλο- γερά φιλοπατρία των βορειοη- πειρωτικών παραμένει άλύγιστη καί πΐριμένει τό τέλος των δεί νών τής πολυπαθοθς αυτής γω· νίας τής Ελληνικάς Πατρίδος άπό την οριστικήν μετάθεσιν των συνόρων τής Ελλάδος πρός βορράν. Τόσο πρός βορ¬ ράν, ώστε ή Β. "Ηπειρος νά α¬ ποτελέση άναπόσπαστον τμή- μα τοϋ ΈλληνικοΟ Κράτους, δπως ή συνείδησις των κατοί¬ κων της κατά μεγίστην πλειο¬ ψηφίαν αποτελεί άδιαίρετον μέ ρος τής έλληνικής ψυχής. κόσμος θά ά^τιμετωσίση μέγα λην άεργίαν. Άλλά εάν κανείς θελήσχι νά καλλιεργήση, ή καλ λιέργειά τού θά πάη χαμένη, διότι ουδέν θά συγκομίση. "Ο¬ πως χαμένη θά πάη καί ολη ή σπορά των σιτη,οών την οποίαν οί γεωργοί μας μέ τόσον ίδρώ- τα καί οίκονομίαν έκαμαν καί έκοψαν τόν άρτον τής οίκογε νείας των διά νά τόν ρίξουν σπόρον στήν γήν. Καί δταν κα ταστρέψωμεν τά ελαιόδενδρα μας, τά σιτηρά μας, τά άμπέ- λια μας, πώς θά ζήσωμεν; Δέν θά ύποστοθν τάς συνεπείας τής πείνης μόνον οί γεωργοί, άλλά δλοι μας καί μαζύ μέ δλους καί οί ΐδιοι οί ζημιωταί κατά τό ερχόμενον έτος, άφοϋ διά τής |άγροζημ(ας θά έχωμεν καταστρέψει δλα τά εί- σοδήματα τοθ τόπου μας, τά ό¬ ποΐα άποτελοθν την εθνικήν μας παραγωγήν καί άπό τά ό¬ ποΐα περιμένομεν την εισαγω¬ γήν είς την χώραν μας ξένου συναλλάγματος μέ τό οποίον θά πληρώσωμεν τά τρόφιμα πού θά είσαχθοθν. Οΰιε άρ· μόζει νά καταστρέφωμεν την ιδικήν μας παραγωγήν καί νό περιμένωμεν βοήθειαν καί εύσ- πλαχνίαν άπό την φιλανθρωπί- αν των ξένων ήόποία άλλως τε φυσικόν είναι νά παύση νά μδς δίδεται. Τό ζήτημα τής άγροτικής α¬ σφαλείας είναι πολύ ζωακόν καί πρέπει τό ταχύτερον νά ληφθή ή άρμόζουσα μέριμνα παρά των αρμοδίων. Άρμό- διοι δέ είναι αί τοπικαί αρχαί τής νήσου. Ύπάρχει ήδη ή έ θνική ενοπλος δύναμις ή όποΐα θά επιβάλη τό κράτος τού νό- μου καί την εκτέλεσιν των ά ποφάσεων των άγρονομείων "Ας εφαρμοσθούν αί διατά- ξεις τοΰ περί άγροφυλακής νό- μου Νά άπομακρυνθοΰν άμέ σως τά 'ποίμνια άπό τάς καλ ιεργησίμους γαίας πού έχουν ρισθεΐ ώς άπηγορευμέναι ζώ- μνήμη τού ύπερόχου αύτοΰ Έλ ληνος. ΤΟΛΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤίΙΝΠΡΟΓΡΑΝΜΑ: ΞΕίΙΑΣΤΡΕΜΑ ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΓΝΤΟΝ Εξ άφορμής μιας τυπογραφικής άβ εψίας στή χρονολόγησι τής προχθεσινής «Νίκης* ή καλοπρο- αίρετη καί εύγενική κουκουές τής πόλεώς μας, κατακόκκινη άπό ά- γανάκτησι γιά τό φρικτό λάθος μας άποφαίνεται δημιοκρατικώτιι- τα τό εξής: « Εφ' όσον στήν Έλ¬ λην ική ζωή ύπάρχουν οί «Νίκες». . καί δέν ξεπαστρευθοΰν, τά έλλη¬ νικά έτη θά είναι δίσεκτα». Έλ- πίζεί δμως ότι ώς τό τέλος τοϋ 1945 τό ξεπασερεμα αύτό τής «Νί κης» και των όμοίων της θά έχε; συντελεσθή, άφοϋ τό θέλει αύτ καί ό λαός λέει, ή «Έλεύθερ Γνώμη». Ημείς απλώς σημειώνομε τή χρονολογία τή; προφητείας. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ναι ΐσως άλήθεια ότι τό έθιμον απέθανε διά παντός, άλλά έμεινεν όμω; ό Μάρτιος ώς'Μήν. Ό Μάρτίος, ϊερός μην τοθ το κετοϋ τής χλωρίδος.'Όλα άνοίγουν ολα φλέγονται άπο τούς πόθους, από την διαιώνισιν καί τραβοΰν ήδονικά τάς ζωονονους άκτΐνας τοΰ Φοίβου, τοΰ βασιλέως τοΰ Ουρανοΰ. "Ολα τά νεάζοντα ζώα, φυτά, και άνθρωποι φλέγονται, ριγοΰν, διψοΰν έρωτα. "Ερωτα! Τό αϊμα το ν'εανικόν, τό|σφριγαλόν κυλα ζωηρόν καί άψύ «ίς αύλάκια τοϋ πηλινου δοχείου τής ψυχής, ΠΡΩΊ-Ν^Ι ΣΚΕΨίΞΙΣ ο γππρτι-ισ: Ό Μάρτιος ά'λλθτε εΐχε περίερ Ελληνικόν έθιμον, τό όποΐ- γον ^ ον, ο Ό φαίνεται απέθανεν. Μάρτιος ήλθε: θά ξεπλύ ναι καί Ινα περιορισθούν είς τούς βοσκοτόπους δπου ήσαν καί πρίν επί τόσα Ε-τη καί αί όποΐοι βοσκότοποι ουδεμίαν ζημίαν ύπέστησαν άπό τόν κα- τακτητήν. Νά παταχθή ή άγρο ζημία ή Βπροξενουμένη παρά τής . οίκοσίτου κτηνοτροφίας Είς τούς άγροζημιωτάς ό νό- μος περί άγροφυλακής έπιβά λει αυστηράς ποινάς. "Ας επι βληθο'θν αί αύστηρότεραι δι ατάξεις τοΰ νόμου τούτου είς τοΰς άδιορθώτους άγροζημιω¬ τάς. Τουτο επιβάλλει τό συμ¬ φέρον δλωνμας, ώς καί τό ΐδι όν τό πραγματικόν συμφέρον αύτώντούτων τώνάγροζημοτών Κ. Π. ΗΠΟ ΗΜΕΡΗΣ ΕΙΣ ♦/ΥΡΙΑΚΗ 4 Μαρτίου ΕΗΝΙΚΟΕ ΕΝΑΣ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕλΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΕ Μεταξύ των μεγάλων έθνι¬ κών εύεργετών, ποΰ συνέ¬ δεσαν τό δνομά των μέ κάποιο έκπολιτιστικό ϊδρυμα στήν πρω τεύουσα τής Νεωτέρας Ελλά¬ δος, ίξέχουσαν θέσιν κατέχουν οί Ζάππαι, ό Σίνας, ό Μπάγκας καί ό Καπλάνης. Είναι δμως καί ποΐοι χωρίς νά Ιχουν άνεγεΐρει κανένα καλλιμάρμαρον οίκοδό μημα στάς Αθήνας, ώστε νά ευρίσκωνται στό στόμα τοΰ κό- σμου συνεχώς έγιναν εύεργέ· ται τοΰ Γένους άπό τοΰς σπου- δαιοτέρους. "Ενας άπ' αύτούς είναι ό Ιωάννης Δήμσς. Ό Δή- μας εγεννήθη στή Χειμάρα τώ 1852 καί Ιζησεν ολόκληρον την άλλοΐ οί ό- ζωήν τού στήν Αϊγυπτο καί δή σιή Μανσούρα δπου ετίμησε τό Ελληνικόν δνομα, άναγνωρι- σθείς έπίτιμος Δήμαρχθς αυτής διά βίου. Χρημάτισε καί πσόξε- νος τής Ελλάδος έν Μανσού ρα. Στήν πόλιν αυτήν λειτουρ γεΐ άκόμη καί σήμερον ή «Δή μαία Σχολή» την οποίαν αύτό ανήγειρε κι' έπροικοδότησε Άδελφικός φίμος τοΰ "Αγ γλου ΆρμοστοΟ τής Αίγύπτου τοΰ λόρδου Κίτσενερ έπροστά τευσεν άποτελεσματικά τούς έκεΐ "Ελληνας. Ζών ένίσχυεν άφειδώς τά Έλληνικά Πατρι αρχεΐα καί κάθε άγαθοεργόν ελληνικόν σκοπό, άΐτοθνήσκων δέ (κστά τό 1904) κατέθηκεν είς την Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος 6 χιλ. χρυσδς λίρας γιά νά συντηροΰντσι τά Έλλη¬ νικά σχολεΐα ιής Πατρίδος τού Χειμάρρας. ΣπουδαΙως έπίσης ένίσχυσε τό Ναυτικόν τής Ελ¬ λάδος καί τά νοσοκομεΐα. Τάς λεπτομερείας αυτής τής ωής καί τής φωτεινής δράσε¬ ώς τοθ Ιωάννου Δήμα μδς Ι- νχ τούς ούρανούς άπό τά πένθι- μα κουρέλια των νεφών, θά κα¬ θαρίση τά δ'ρη άπό τά λευκά βαμβάκια, καί τό χώμα άπό τόν βόρβορον. Ό Ελληνικάς λαός τόν όνομάζει «πά οι,κοκάφτην». Διότι ήρχετο μέ βροχήν μέ χιόνι καί μέ κρύον. Αλλοτε τ ά κορίτσια, έκεΐνα ακριβώς τά όποια εσκιάζοντο μή πως μαυρί,σουν έτύλιγον τόν ό- λόλευκον καρπόν τής χειρός των μέ τόν «Μάρτη». Εγίνετο αύτό είς εποχήν που άφθονοϋσι τό κα ρολι καί δέν υπήρχον μαυραγο ρΐται μέ άπάνθρωπον καί σκλη ράν ψυχήν... Ό Μάρτης ήτο εν εΐδος άλε ξιλίυυ, τό οποίον έπροφΰλαττεν τόν φέροντα, άπό την άναιδή επί θέσιν τοΰ Φοίβου, ήτο μία λεπτή στριμμένη κλωσΐοΰλα άπό κόκκι νόν κουβάρι—πράγμα, τό οποίον κι' αύτό λείπει σήμερον. Εις τά παλαιά άρχοντόσπιστα καί είς αύτην την πτωχικήν κα- λύβην, εγίνετο όλόκληρος τε- λετή! —Καλέ μαμάκα βάλε μου το Μάρτη. —Έσύ εισαι μικρή. —'Έλα καλή μου μαμά, κάνε μου τό Μάρτη. Τό καρόλι έξεκουβαργιάζβτο. Ό Μάρτης σ' ολίγον επερνοΰσεν είς τό λευκόν χεράκι τής Μαρί κάς ξτής άθώας καί φιλαρέσκου, πρίν άκόμη γίνρ κορμί. "Ολα αύτά σήμερον τά λησμο νήσαμεν, διότι άνήκονν είς τΓ παρελθόν, είς την παρ-ελθοΰσα γ: νεαν. Τώρα όμως είναι τής μό δας ή μαυρίλα. Τό πετσί χρειά ζεται νά είναι μελανόν. Τό πρόσα πον πρέπει νά είναι τσοκολατί μελαψόν, καθώς είναι ή έπιδερ μίς τής Βεδουΐνας. Τό χρώμα οποίον ίκετεύει ένώαεις/ Κάτω άπό τούς τόσους μυστη- ριώδεις γάμους των γύρεων των πολυποΐκίλων καί πολυωνύμων ανθέων πλέκονται οί μυστικοί άρ· "αβώνες των φύλων. Ό Μάρτιος είναι ό μην, ό μό- ος έκπρόσωπος τού μεγάλου ίρ· ί-αστηρίου τής θωπιίας, τό οποίον ατεργάζεται καί τυπώνει σέ έκα- ομμύρια άντίτυπο τό ίδιον καί τροαιώνιον ρήμα: —Σέ άγαπώ;..... Είς όλας τάς έγκλίσεις είς δλους ς ς γλεις είς δλους Ιίιούς χρόνους καί εί; όλας τάς γλώσσας καί τάς φυλάς τοΰ Ίσ- ραήλ ακούεται. Φλβγερά καί γλυκόλογα άκούον ται αί ρρωτικαί έχφράσεις κάΐω άπό τάς όργιώδεις των ανθέων έ- νώσεις, άπλοϊκά φυτεύονται τά λό για άπό στόμα σέ στόμα, τα όποΐα μόλις γεννηθοΰν είς τόν φλόγιηί^" νόν ούρανίσκον. άΛθθνήσκουιτ Ό Μάρτιος ποόχειται σ'/ολίγον ν3 απέλθη είς την αΙ^ιΜάν άπο- στρατείαν τοϋ «αρελθόντος, θά σβύση καί τό χάδι καί τό θερμόν ίλ φίλημα. Ή μικροΰλα θά αυριον γυ ναϊκα, δηλαδή πλάνη, ό έ'ψηβοςθά γίνη άνθραξ, δηλ. αγών. Θά μεί- νουν μόνον αί άναμνήσεις των ση Λερινών θωπειών σας, μαραμένα ίγιολούλουδα, θλιμμένοι κρίνοι, χέ έξαντλημένα τά μϋρα των, τα >ποΐα ιϊά πασπαλίζη είς τάς σελί¬
  δας τοΰ παρελθόντος σας μέ τέφρα
  λήθης ό νεκροθάπτης χρόνος.
  Ι ΡΙΑΝΌΣ
  ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ
  ΡΗΗΟΣ ΚΑΙ ΚΟΛΟΝΙΑ
  τό μελαψώ, τό άποκτά σήμερον ή
  γυναΐκα είς τό μπαίν—μίξτ, είς
  την ά'λμην τής θαλάσσης, όταν
  ιίπτετηι είς τάς έμπρηστικάς ά
  <τΐνας των τροπικών καί κυνι· ίών καυμάτων, ψήνεται δλόκλη ιος καί άποκτά τό σώμα τοΰ Νέ ρου καί την σκληραγωγίαν καί ήν σφριγιλότητατής Φελλάαας,' 'αί έτσι εδολοφονήθη το παλριρν: κεΐνον έθιμον τον δίάάτν). | , "Ισως νά|μή " ' ** Κ Αύτάς υπήρξεν ό πυρήν τΛ* σημερινής Κολωνίας, πρός τ»1 οποίαν στρέφονται τώρα αί φί λαγγες των στρατιών τοθ '/ ϊζενχάουερ. ^ Την μητέρα Άγριππίνην ό μέ" γας Ρωμαΐος ίστορικός Τάκιτος χαρακτηρίξει ώς πρότυπον Ρω- μαίας «Ματρόνας» πιστήν σύ¬ ζυγον, φιλόστοργον μητέρα καί' άνδροπρεπή γυναΐκα. Ήτο μία αληθής άμαζών κσί κάποτε, έν άπουσία τού Γερμανικβΰ, άνι- λάμβανε τά καθήκοντα άρχη· χοϋ καί ήμπόδιζε τάς Ρωμαϊκάς Λεγεώνας νά καταστρέψουν την πί τοθ Ρήνου γέφυραν, διά τής ποίας έψοβοΰντο δτι θά διέβαι αν άπό την άντίπεραν δχθην ερικαί βάρβαροι πατριαί *—^^ ^ ά έπιτεθοΰν κατά τοΰ Ρωμαϊ·"**^ οθ στρατοπέδου. Άπέβλεπεν ή σΰζυγος τοΰ ΓερμανικοΟ νά κατατροπώση μάλλον τάς πα- τριάς αύτάς, άδηγοθσα εναν¬ τίον των τας Ρωμαϊκάς Λεγε¬ ώνας. Νέαι γέφυραι έτοιμάζονται τώ α διά νά ζεύξουν τόν Ρή- νον, διά νά φέρουν άλλας στρα τιάς εναντίον των πατριών, των οποίων ό φανατισμός καί ή βαρ βαμότης δέν διαφέρει άπό τόν φανατισμόν εκείνον εναντίον των οποίων έπολέμησε ό Καί¬ σαρ, ά- Γερμανικός καί ή Ά· γβιπΊΐίνΡ ,,Δ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΰΜΠ6ΜΠΑί ΕΚΠΑ1ΑΕΥΕΤΑΙ!!!
  ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Μαρτίου 1943
  ψ
  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ...ΛΑΟΥ
  Κατ' εξηκριβωμένας πληρο¬
  φορίας χθές αύτοδιορισθεϊσα
  Έπιτροπή έκ πέντε προσώπων
  κατοίκων τοϋ Άτσαλένιου—ώς
  έκπρόσωπον τοΟ ΛαοΟ τοΟ προ
  αστείου τούτου—μετέβη είς την
  παιδικήν Έστίαν τοΟ Τομέως
  τούτου διά νά επιληφθή τού
  έλέγχου τής διαχειρήσεως'κατά
  την δικαίαν (!) κρίσιν της Άλλ'
  ή Έπιτροπή αυτή—ώς συμβαί-
  ν«ι καί μέ τάς παρομοίας τοιαύ
  τας, αΐτινες εχουν άλλον άπω
  τερον σκοπόν—είχεν άγρίας δι-
  αθέσεις καί μέ τήνέμμονονπρο
  κατάληψιν πού διακρίνει τα πρό
  σωπα ταυτα, ήρχισε τό έργον
  της.... δι' υβρεων. Άφοΰ περιύ
  βρισεν τάς παρευρισκομένας
  Κυρίβς καί Δεσποινίδος αί ό
  ποϊαι ύπηρετοϋν δωρεάν είς τό
  Συσσίτιον αύτό καί τούς άπε-
  κάλεσε κλέπτας συνεπλήρωσε
  τό έργον της διά τής παραβι-
  άσεως τοΟ άρύλου των. διαχει-
  ριστών τής Έστίας, ίνα κάμω-
  σιν..... έρευναν καΐ επί τόπου
  εξέτασιν. Εύτυχώς κατά την με
  τάβασίν των έν τή ειρημένη Έ
  στ(α ευρίσκετο διά την τάξιν
  όργανον τής Χωροφυλακής, δ-
  περ έμήνυσεν τούς ύβριστάς
  καί συνελήφθησαν. Ελπίζομεν
  δτι ή δικαιοσύνη θά λάβη αύ
  στηρά μέτρα κατ' αυτών.
  Πρέπει νά σηαειωθή, δτι ό
  εΓς έκ των ανωτέρω Νικ. Μα
  καρόνας πρό δύο ημερών εΐχε
  γράψει έξωθι τής Έστίας, νύ¬
  κτωρ βεβαία, διότι δσον θρά-
  σος καί νά έχουν δέν τολ-
  μοϋν νά έκδηλωθοθν υπό τό
  φώς τής ημέρας, ίνα μεγάλο
  σφυροδρέπανον!
  Νά λοιπόν ποϊοι ήσαν οί α¬
  νωτέρω αΰτοχειροτόνητοι έκ
  πρόσωποι τοϋ Λαού οί όποϊ
  οί νομίζουν δτι ό Λαός δέν τούς
  έγνώρισεν άπό τα τελευταία
  γεγονότα. Καί ξεύρετε διατί δ
  λα αύτά; 'Επειδή τα πρόσω-
  πά τα όποΐα ύπηρετοθν είς την
  Έστίαν Άτσαλένιου έμπνέον-
  ται άπό ύγιεΐς αρχάς, τυγχά
  νούν δλα Έθνικόφρονα καί έ
  πειδή προσπαθοΰν νά κάμνουν
  τα 350 παιδία τής Έστίας αύ
  τής Χριστιανά καί Έλληνόπου
  λα. Άλλ' αί δύο αυταί λέξεις
  τούς τρομάζουν.
  ΤοιαΟται πιέσεις καί προ
  κλήσεις κατά Έθνικοφρόνων
  είς τό Προάστειον αύτό λαμ-
  βάνουν συχνά χώραν. Μέ τόν
  τρόπον δμως αυτόν άποκαλύ
  πτονται ποϊθι είναι.
  Αύτό είναι τό σύστημά των!!!.
  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
  Τή Δευτέρα 5—3—45 στΙς|5-30
  ακριβώς θά μιλήση ό άρχαιολο,
  γος κ. Ν Πλάτων στό Μουσείο
  μέ δέμα ή «'Ατλαντίς» στή σει-
  ρά των μαδημάτων διαλέξεων
  τού ΦΣΗ.
  Τό Δ. Σ. τοϋ ΦΣΗ
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή 'Ελληνική 'Υπηρεσία Συμμα·
  χικής Βοηθείας, καδιστά καί πά
  λιν γνωστόν είς τούς Προέδρους
  των Κοινοτήτων ότι ή παρεχομέ
  ^ νη βενζΐνη Καί τό όρυκτέλαιον
  '·κ; διά την μεταφοράν των τροφί-
  είς τάς Επαρχίας θά πληρώ
  - --'-.ύττή^τών σωφέρ.
  Είς ττ}ν διδομένην αμοιβήν των
  είς τούς σωφέρ διά τα μεταφο-
  ρικά περιλαμβάνεται καί ή άξία
  τής Βενζίνης καί τοϋ όρυκτε-
  λαΐου.
  Έν Ηρακλείω τή 3 Μαρτίου
  1945
  Έκ τοϋ ΓραφεΙου τής Ε. Υ. Σ. Β.
  ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ
  ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΩΝ
  Κατόπιν άνακοινώσεως τοϋ
  Στρατιωτικοϋ Διοικητοϋ Ηρα¬
  κλείου κ. Πρατικάκη άπό σήμερον
  άφίεται ελευθέρα ή λειτουργία
  των οΐνοπωλεΐων, πλήν των έν
  τή περιοχή των οϊκων άνοχής
  τοιούτων ώς καί των οϊκων τού¬
  των διά τα όποΐα θά εξακολου¬
  θήση νά ίσχύη ή μέχρι τούδε ά-
  παγορευτική διαταγή.
  Η ΚΑΤΟΧΗ δπλων
  Ή Διοίκησις τής Χωρ)κής Ή
  ρακλείου δι" άνακοινώσεως της
  γνωρΐζει δτι έπειδή δέν ελήφθη¬
  σαν λεπτομέρειαι τής Συντακτι-
  κής πράξεως διά τής οποίας ά-
  ρίζεται ή λήξις τής προθεσμίας
  κατοχής δπλων καί έπειδή ή
  προθεσμία πρός γνωστοποίησιν
  δπως είδοποιηθώσιν δλοι δέν
  είνε έπαρκής θ' άνακοινωθή διά
  μεταγενεστέρας άνακοινώσεως
  ή χρονολογία λήξεως τής κατο
  χής δπλων.
  Φορολογικά.
  Ό Οικονομικάς έφορος Ηρα¬
  κλείου ύπενθυμίζει καί πάλιν
  είς τούς φορολογουμένους τής
  περιφερείας Οίκονομικής έφο
  ρίας Ηρακλείου την ύποχρέω-
  σίν των δπως μέχρι τής 10ης
  Μαρτίου 1945 προσέλθωσι καί
  έπιδόσωσι δήλωσιν των άκα-
  θαρίστών είσπράξεων των τοΟ
  μηνός Φεβρουαρίου έ Ι
  Ή μή έπΐδοσις δήλώσεως συ-
  νεπάγεται σ-·ν τοίς άλλοις
  καί την απώλειαν τοθ δικαίω
  ματος των ένδίκων μέσων.
  ΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
  Άπό χθές ήρχισεν ή καταβά¬
  λη τής συντάξεως είς τοΰς πά¬
  σης φύσεως συνταξιούχους υπό
  τοθ Δημοσίου Ταμείου Ηρα¬
  κλείου.
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΙΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ
  Κατα τάς γενομένας άρχαι-
  ρεσίας τοΟ Συλλόγου των Πρα
  τηριούχων σιγαρέττων εξελέγη¬
  σαν: Πρόεδρος ό .Άριστ. Λαρε
  τζάκης. άντιπρόεδρος Γεώργιος
  Λαγκωνάκης, Ταμίας Σοφοκλής
  Σεφεριάδης, Γεν. Γραμ. Κίμων
  Ψαρουδάκης καί Σΰμβουλος
  Ζαχ. Τσιχλάκης.
  ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
  Οί Σύλλογοι ιδιόκτητον κάρ-
  ρων Ήρακλείου'καί λιμένος Ή
  ρακλείου ΐδρυσαν Συνεργατι
  κήν πρός καλλιτέραν έξυπηρέτη
  σιν των συμφεροντων των πε-
  λατών των.
  ΟΙ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ
  Κατά τάς γενομένας άρχαι-
  σίας τοΰ Συνδέσμου Σιδηρουρ-
  γών Χαλκουργών καί Όρυχαλ-
  κουργών τό Προεδρείον έλαβε
  26 ψήφους έναντι 25 επί 51 ψη·
  φησάντων μελών.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοΰνται οί άμπελοκτήμο·
  νες ΝομοΟ Ηρακλείου δπως πά
  ραστώσιν κατά την συνέχειαν
  των εργασιών τής Γενικής Συ
  νελεύσεως των, κατά την 4ην
  Μβρτίου 1945 ημέραν Κυριακήν
  καί ώραν 9 30' π. μ. είς τό θέα
  τρον Ήλέκτρα (Πουλακάκη).
  (Ή Προσωρινή Έπιτροπή)
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ φορτηγόν δ
  τόννων μέ μηχανήν όκτακύλινδρον
  καί 6 έλαστικά ά'παντα είς αρίστην
  κατάστασιν, πωλίϊτσι δκαζιόν.
  Πληροφορίαι Γκαράζ Στέλιον
  Βαλιδέ Τ;αμί.
  ΚΟΙΠΟΠΙΚΗ
  ΑΦΙΞΕ1Σ
  Αφιχθη άεροπορικώς ενταύθα
  ό συμπολίτης κ. ΓεώργιΟς Ε.
  Χατζηδάκης Πρόεδρος Πρωτο·
  δικών Αθηνών.
  ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
  ΜΑΙΡΗ ΤΖΑΝΑΚΗ
  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒθΠΑΤΖΗΣ
  ■Ηραβωνίσθησαν, Θερμά συγχαρητήρια
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Καθήκον θε¬
  ωρούμεν όπως καί δημοσία ευχα¬
  ριστήσωμεν τούς κατοίκους "Αγ.
  θωμά καί των πέριξ χωρίων τούς
  παρακολουθήσαντας την κηδείαν
  τοθ τΐροσφιλοΰς ημών συζύγου, πα¬
  τρός καί άδϊλφοΰ ΣτυλισνοΟ Κρε-
  βετζάκη. "Ιδιαιτέρως ευχαριστού¬
  μεν τόν Ιατρόν κ. Δηριήτριον Πο-
  δηματάν, τόν φαρμακοποιόν κ
  Γεώργ. Κρεβετζάκην_ διά τάς τιε
  ριποιήσεις πού τού έ"καναν κατά
  τό διάστημα τής ασθενείας ταυ.
  Έπίσης ευχαριστούμεν τόν Πρόε¬
  δρον της Κοινότητος κ. Χαρ. Βασι
  λάκην καταθέσας στέφανον είς
  την σορόν έκ μέρους τής Κοινό¬
  τητος.
  Έν Άγίφ θωμά
  ΟΙ ευχαριστούντες
  Ο'ικογένεια ΣΤΥΛ- ΚρΕΒΕΤΖΑΚΗ
  £Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  Σήμερον Κυριακήν καί ώραν
  5 μ. μ. είς την αίθουσαν τής
  χριστιανικής Ενώσεως ό «Άπό
  στολος Παϋλος» (κάτωθι Νο
  μαρχ(βς) θά ομιλήση δ ίατρός
  κ. Μαράκης μέ θέμα «'Εγκρά
  τεια άπό ύγιεινής απόψεως».
  Εϊσοδος ελευθέρα.______
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδον πλησίον συ
  νοικίαςΠορβόλα. Πληροφορίαι'Αρ-
  τοποιεϊον Νερατζούλη. Χανίων—
  Πόρτσ.
  ΠΡΩΙΝΑΙ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  Η γραμμήτούΖίγκφριντδένύφίσταται πλέον
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—Συμ
  αμχικά Στρατεύματα ευρίσκονται
  είς τάς ό'χθας τοΰ Ρήνου. Ή γραμ
  μή Ζίγκφριντ δέν υφίσταται πλέον
  ώς σοβαρόν έμπόδιον. Είς μερι-
  κούς τομεΐς ή υποχώρησις των
  Γερμανών μετετράπη είς άτακτον
  φυγήν.
  Εγνώσθη ότι ή 9η Στρατιά κα¬
  τέλαβε τό Κρέφεντ με πληθυσμόν
  170 χιλιάδων καί ή μεγαλυτέρα μέ
  χρι σήμερον καταληφ&εΐσα πόλις
  έντός τής Γερμανίας. Οί Άμερικα
  νοί διεξάγουν τώρα σκληράς μά¬
  χας είς τό Νόϊς, βιομηχανικόν προ
  αστείον τοϋ Ντούσελντορφ, επί τής
  Δυτικής δχθης τοΟ Ρήνου. Κατε¬
  λήφθη επίσης τό Ρόερμοντ.
  Μία Μεραρχία τής 9ης Στρα·
  τιας προήλασε 25 χιλιόμετρα έντός
  μιάς^ ημέρας.
  Ο? Καναδοί μολονότι άντιμετω-
  πίζουν έκλεκτά Γερμανικά Στρα¬
  τεύματα διήλθον τόν δρυμόν μετα
  ξύ Γκόχ καί Γήνου.
  Χθεσινοβραδυνά τηλεγραφήμα-
  τα άνέφερον ότι 20 χιλιόμετρα έ-
  χώριζαν τούς Καναδούς άπό την
  9ην Στρατιάν,
  Ή υπό τόν Στρατάρχην Πάτον
  3η Στρατιά κατέλαβε τό Τρίερ.
  Ό Στρατάρχης "Αϊζεν Χκάουερ
  καΐά την επιστροφήν τού έκ τής
  γραμμής τοϋ πυρός είπεν ότι αί
  Πρόοδοι είνε έξαιρετικώς Εκανο-
  ποιητικαί καί αί συμμαχικαί απώ¬
  λειαι έλαφραί
  Άπό τάς αρχάς τής έπιθέσεως
  ή 9η Σΐρατιά συνέλαβε 17,500χι·
  λιάδες αίχμαλώτους.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
  Ή Συμμαχή άεροπορία ενήργησε
  χθές 6 χιλιαδες εξορμήσεις καί ε¬
  πέφερε πανωλεθρίας είς τάς Γερ-
  μανικάς φάλαγγας εκατέρωθεν τοΰ
  Ρήνου. Χθές την πρωίαν έρρίφθη
  σαν 3 χιλιαδες τόννοι βομβών επί
  τής Κολωνίας ή όποία ήτο κατά·
  μεστος άπό Γερμανικά Στρατίύμα
  τα καί τροχοφόρα. Κατά τό άπό-
  γευμα 150 συ'μμαχικ'ά άεροπλάνα
  έβομβάρδισαν έκ νέου την Κολω
  νίαν καί γεφύρας επί τοϋ Ρήνου,
  1200 Άμερικανικά βομβαρδιστι-
  κά έβομβάρδισαν την Δρέσδην καί
  τό Καίμπριτς είς τα μετόπισθεν
  τοΰ μετωπον τοΰ Στρατάρχου Κό·
  νιεφ.
  Έπίσης έβαμβαρδίσθησαν έρ
  γοστάσια συνθετικοϋ Πετρελαί-
  ου καί διϋλιστήρια είς Μαγδεμ
  βοΰργον, Μπόλεν καί Ρόζιτς.
  Διά πρώτην φορά επί 7 έβδο·
  μάδας ή Γερμανική άεροπορία
  προέβαλε αντίστασιν. Κατερ-
  ρίφθησαν 100 Γερμ. άεροπλάνα.
  Χθές άεροπλάνα Μοσκϊτος
  έβομβάρδισαν τό Βερολίνον δι*
  11 ην κατά συνέχεια νύκταν. Ή
  Βρεττανική άεροπορία έρριψε
  επί τής Γερμανίας 120 χιλ τόν·
  νους βομβών κατά τόν μήνα
  Φεβρουάριον. Άμερικανικά άε¬
  ροπλάνα έκ βάσέων έξ Άγγλί
  άς καί "Ιταλίας έρριψαν κατά
  τό αύτό χρονικόν διάστημα 74
  χιλ. τόννους. Αί απώλειαι των
  Συμμάχων άνήλθον είς 219 βομ.
  άεροπλάνα ήτοι ολιγώτερον
  τού 1ο)ο των έπιδραμόντων.
  Μοσκϊτος έρριψαν 2 χιλ. τόν¬
  νους βομβών έκ των οποίων 600
  κατά τού Βερολίνου. Έπίσης
  έρρίφθησαν 2 χιλ. τόννοι προ-
  μηθειών είς τα στρατεύματα
  τοΟ Στυατάρχου Τίτο.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—
  Στρατεύματα εσημείωσαν
  καί νέαν πρόοδον είς την Πομε-
  ρανίαν Δυτικώς καί βορειοδυ-
  τικώςτοΟΝέου Στεττίνου.
  ΙΤΑΛΙΑ.— Μικρά περιπολια-
  κή δρδσις. Ή Συμμαχική άιρο-
  πορία έβομβάρδισε στόχους στή
  Β. Ιταλίαν καί έργοστάσια είς
  τό Λίντς τής Αυστρίας.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ.—Άμερικα
  νοί πεζοναθται εσημείωσαν καί
  νέαν πρόοδον επί τής Ίβοζίμα
  καί έφθασαν πλησίον τής Β. ά-
  κτής. Κατεμετρήθησαν 7 χιλ.
  νεκροί Ίάπωνες.
  Ύπερφρούρια έβομβάρδισαν
  την Σιγκαπούρην.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3.—Στρατεύμα-
  τα τής 9ης Στρατιάς έφθασαν
  τόν Ρτ\ον βορείως καί νοτίως
  τοΟ Ντούσελντορφ καί κατέλσ
  βον τάς πόλεις Γκέλντερ,Μτιούχ
  καί Μπόσενχόβεν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3.—Είς τό νό¬
  τιον τμήμα τοΟ ΔυτικοΟ Μετώ-
  που μετά την κατάληψιν τού
  Τρίερ στρατεύματα τής 3ης
  στρατιδς κατέλαβον ανέπαφον
  την μεγάλην γέφυραν τοϋ Μο-
  ζέλα.
  ΚΑΙΡΟΝ 3.—Ό πρωθυπουρ
  γός τής Νέας Ζηλανδίας ανε¬
  κοίνωσε δτι πρό τής Διασκέψε
  ως τοϋ Άγίου [Φραγκίσκου θά
  λάβη χώραν είς Λονδίνον αυ-
  τοκρατορική διάσκεψις.
  ΑΘΗΝΑΙ 3.—Τρείς σχηματι·
  σμοί αυτοκίνητον χρησιμοποι¬
  ηθέντα^ είς Λονδίνον διά την
  εξυπηρέτησιν τοΰ πληθυσμοθ
  κατά τάς γερμανικώς έπιδρο
  μάς, παρεχωρήθησαν είς την
  ΟΥΝΡΡΑ υπό τής Βρεττανίας
  Κυβερνήσεως.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Μαρτίου. -
  Τηλεγραφήματα άνταποκρι·
  των έκ τοΟ ΔυτικοΟ μετώ-
  που άναφέρουν δτι ή παλαιά
  πόλις τοϋ Τρίερ καί τα άρχαΐα
  μνημεΐά της υπέστησσν σοβαρω
  τάτας βλάβας έκ των άεροπορι
  κων έττιδρομών.
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ·
  ΔΕΥΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου.—Υπό
  τοϋ κ. Ύπουργοϋ τής Παιδείας
  μελετάται ή λήψις είδικών μέ-
  τρων διά την άναδιοργάνωσιν
  καί επέκτασιν τής έπαγγελμσ-
  ιικής έκπαιδεύσεως.
  Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 'ό Μαρτίου.— Υπό
  τοϋ ύφυπουργείου Έμπορικής
  ΝαυτυλΙας καταβάλλονται ενέρ¬
  γειαι διά την επάνοδον είς την
  Έλλάδα 300 περίπου άνέργων
  ναυτικών ευρισκομένων έν "Αγγλ!
  α καί 220 ευρισκομένων έν "Αλε-
  ξανδρεΐα. ·
  ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝί'
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου.— Διά δή-1
  μοσιευσέντος Νόμου όρΐζεται ότι
  αί αρχαιρεσίαι των 'Επαγγελματι-
  κων έργατικών σωματεΐων γΐνον
  ται επί ποινή άκυρότητος υπό
  την εποπτείαν έπιτροπής είς την
  οποίαν μετέχει καί είς δικαστι-
  κός.
  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου.— Σήμε¬
  ρον συνέρχεται είς πρώτην συ
  νεδρΐασιν τό συμβούλιον ΒΙομη-
  χανΐας καί 'ΕμπορΙου τού ύπουρ-
  γεΐου 'Εδνικής Οίκονομίσ<", πρσ- κειμένου νά συζητήθη έπ!Λ ι ,; βο μηχανικής πολιτικής ή ύποΐα πρέπει νά άκολουσηδή, ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΟΣΚΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 'ό Μαρτίου.—Κατ' α¬ νακοίνωσιν τοϋ κ- Ύπουργοϋ τής Γεωργίας καταρτίζεται σχέδιον νόμου, τό οποίαν σά υποβληθή είς τό "Υπουργικόν Συμβούλιον περί ενοικιοστασίου βοσκών. Η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΖΩΟΚΛΟΠΗΣ Ή Διοίκησις τής Χωροφυλακής Ηρακλείου γνωρίζει δι' άνακοι¬ νώσεως της ότι διετάχθησαν αί υπηρεσίαι Χωρ)κής τοϋ Νομοϋ δ¬ πως έφαρμόσουν αυστηρώς την ύπ'άριδ. 13)1937 'Αστυνομικήν αυτής Διάταξιν «ΠερΙ λήψεως,μέ- τρών πρός καταστολήν τής ζωο κλοπής» καί κατά την οποίαν τι- μωροϋνται μεταξύ των δλλων οί έγκαταλεΐποντες άφρούρητα τα ποίμνιά των, οί ζωέμποροι οΐτι¬ νες δέν είναι έφοδιασμένοι υπό των υπό ταύτης προβλεπομένων πιστοποιητικών καί εγγράφων, οί πωληταί, άγορασταί καί κρεοπύ- λα> ζώων 1 ομή έφοδιασμένοι διά
  πιστοποιήσεως ή βεβαιώσεως τής
  οίκεΐας Κοινοτηκής Άρχής κλπ,
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ
  Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΝΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου.—Την 12.
  30 μ. μ. της χθές υπεγράφη είς
  τό γραφείον τοϋ κ. Πρωθυπουρ-
  γοϋ ή σύμβασις, διά τής οποίας ή
  μεγάλη Άμερικανική οργάνωσις
  τής Οϋνρα άναλαμβάνει άπό 1ης
  Απριλίου τόν άνεφοδιασμόν τής
  Ελλάδος καί την στέγασιν των
  πυροπαδών πληθυσμόν.
  Την σύμβασιν ύπέγραψεν έκ
  μέρους τής Έλληνικής Κυβερνή
  σεως ό ύπουργός των Έξωτερ)-
  κωνκ. Σοφιανόπουλος.
  Ούτω είς την τελετήν παρέστη
  ό κ. Πρωδυπουργός καί τα μέλη
  τοϋ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου, οί
  πρεσβευταί Αγγλίας, 'Αμερικής
  καί Γαλλίας καί άπαντες οί έν Ά
  δήναις άντιπρόσωποι τής Οϋνρα.
  ΟΙ ΝΕΟΙ Νομάρχαι
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου.—
  Τό διάταγμα τοϋ διορισμοΰ των
  νομαρχών τό οποίον έχει εγκρι¬
  θή υπό τού ύπουργικοΰ συμβου
  λίαυ απεστάλη είς τόν 'Αντιβα-
  σιλέα πρός υπογραφήν.
  Η ΠΑΝΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΠΡΟΣ
  ΤΟΝ κ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου —Τόν υ¬
  πουργόν των Εξωτερικών κ.
  Σοφιανόπουλον επεσκέφθη χθές
  ή Κεντρική Πανυπαλληλική Έ
  πιτροπή καί ανέπτυξεν την ά
  θλίαν οικονομικήν κατάστασιν
  των δημοσίων ύπαλλήλων καί
  των τοιούτων των όργανισμών
  Δημ. Δικαίου Ό κ. Ύπουργός
  υπεσχέθη νά καταβάλη κάθε
  προσπάθειαν βελτιώσεως τής οί
  κονομικής των καταστάσεως.
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου. —Υπό
  τής Πανεπιστημιακής Συγκλή-
  φεως απεφασίσθη κατ' αρχήν δ
  πως ή έναρξις των Πενεπιοτη-
  μιακών μβθημάτων γίνη ίντός
  τοθ δευτέρου δεκαπενθημέρου
  τοθ μηνός Μαρτίου.
  ΣΥΠΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3.— Τηλεγραφήμα¬
  τα έκ Βουκουρεστίου άγγέλ-
  λουν δτι δέν θά αναλάβη ό
  πρίγκηψ Στίρντεϊ τόν σχηματι¬
  σμόν τής Νέας Κυβερνήσεως
  άλλ' ό σχηματισμός της ανετέ¬
  θη είς τόν Δραπάτρε Κρόζα δ
  στις ήτο άντιπρόεερος τής κυ
  βερνήσεως Ραντέσκου κσί άρχη
  γός τοθ έθνικοθ ΡουμανικοΟ με
  τώπου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Μαρτίου.—Με
  τα την είς Βελιγράδιον έπίσκε
  ψίν τού, ό Στρατάρχης Άλεξάν
  τερ επεσκέφθη τόν Στρατάρχην
  Τολμ-οΟκιν, άεροπορικώς, είς
  τό άρχηγεΐον τού είς τό άνατο
  λικόν μέτωπον. Συνοδεύετο υ¬
  πό Ρωσσικών άεροπλάνων. Λέ
  γεται δτι κατά την επιστροφήν
  τού είς Ιταλίαν έχρησιμοποίησε
  τό ατομικόν άβροπλάνον τοθ
  Στρατάρχου Τολμποθκιν.
  Είς δηλώσεις τού πρός άντι-
  προσώπους τού τύπου είπεν 8τι
  αί έπισκέψεις τού εγένοντο άντι
  κείμενον φιλικωτά-των ίκδηλώ-
  σεων έκ μέρους των Συμμάχων
  Ρώσσων καί Γιουγκοολαύων
  καί δτι κατέληξαν είς απόλυτον
  συμφωνίαν επί δλων γενικώς
  των έξετασθέντων ζητημάτων.
  «"Ηθελα νά συναντοθσα κά-
  ποιο γείτονά μου Διοικητή πού
  άργά ή' γρήγορα θά τόν χαιρε-
  τοΰσα διά χειραψίας».
  10 χιλιόμετρα
  έκ τής Βαλτικής
  ΛΟΝΔΙΜΟΝ 3 Μαρτίου.—
  Στρατεύματα τοΰ Στρατάρχου Ρο-
  κοσόορσκυ έφθασαν τό μέσον τής
  όδοΰ Στεττίνου—Ντάντσιγκ. Κα
  τα γερμανικάς δέ πληροφορίας έ¬
  φθασαν την σιδηροδρομικήν γραμ
  μην Ντάντσιγκ—Πομερανίας πα-
  ρά τό Κέσαιν καί άπέχουν 10 χι¬
  λιόμετρα έκ των άκτών τής Βαλ¬
  τικής. Είς τόν τομέαν αυτόν οί
  Ρώσσσι άπέκρουσαν χθές 62 Γερ¬
  μανικάς άντεπιθέσεις.
  'Επιστολή τού
  κ. Τσώρτσιλ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ Ά Μαρτίου.— Ό
  Βρεττανός Πρωθυπσυργός κ.
  Τσώρτσιλ απέστειλε επιστολήν είς
  τβν Δήμαρχον Άθηναίων κ. Σκλη
  ρόν ευχαριστών αυτόν διά την
  φιλοξενίαν καί την τιμήν νά ονο¬
  μασθή έπάιμος δημότης Αθηνών.
  Έπίσης εύχαριστεΐ διά τό άποστα
  λέν άναμνηστικόν μετάλλειον καί
  δίπλωμα τα όποΐα, ώς γράφει θά
  άποτελέσουν τό μεγαλύτερον κειμή
  λιον τής ζοιής τού.
  Ό Γουάλας ύπουρ-
  γός Έμπορίου
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 3 Μαρΐίου.—
  Ή Άμερικανική Γερουσία διά
  ψήφων 5(5 έναντι 32 ενέκρινε τόν
  διορισμόν τοθ πρώην άντιπροέδρου
  τής Κυβερνήσεως κ. Γουάλας ώς
  ύπουργοϋ τοϋ Έμπορίου.
  Εξελέγησυμβούλιον
  'ΑντιΘασιλείας
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Μαρτίου.— Ό
  Βασιλεύς Πέτρος τής Γιουγκοσλαυ-
  ΐας εξέλεξε 3 μέλη εκ των 0 πού
  ύπεβλήθησαν διά τό συμβούλιον
  τής άντιβασιλείας. Τα τρία αύτά
  μέλη άντιπροσωπεύουν Σερβικά,
  Κροατικά καί Σλοβενικά στοιχεϊα,
  Συνέδριον Έργατι-
  κών Ένώσεων
  ΚΑΙΡΟΝ 3 Μαρτίου.— Με-
  ταδίδετκι εκ Βηρυττοΰ ότι άντιπρό
  σωποι των Έργατικών Κομμάτων ι
  Παλαιστίνης θά μετάσχουν είς τό
  συνέδριον έργατικών ενώβεων τό
  οποίον άρχίζει τάς εργασίας τού
  αυριον.^ Έπίσης ίΜ μετάσχουν
  άντιπρόσωποι τής Γαλλίας, [ου
  Βελγίου, τής Ιταλίας, τής Ίσπα-
  νίας καί άλλων Εύρωπαϊκών χω·
  ρών. Κατά τό συνέδριον θά έξετα
  σθοϋν τα οϊκονομικά προβλήματα
  πρός αποκατάστασιν των ζημιών
  τάς οποίας επέφερε ό πόλεμος.
  Έπίσης θάσυζητηθί) ή δυνατότης
  έπαναφορας τής 2ας Διεθνοΰς.
  Ή Περσία έκήρυξε
  τόν πόλεμον
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Μαρτίου.- Ε¬
  γνώσθη ότι άπό τής 28ης Φεβρου
  αρίου ή Περσία ευρίσκεται είς έμ
  πόλεμον κατάστασιν μέ τόν ά'ξονα-
  Ό Ροΰσβελτ θά έκφω·
  νήση λόγον.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 3 Μαρτίου.—
  Ό Πρόεδρος Ροΰσβελτ άπεβιβά-
  σθη είς έναν άπό τούς άνατολι-
  κούς λιμένος 'τής 'Αμερικής καί
  έφθασεν ενταύθα μέ ειδικήν άμα-
  ξοστοιχίαν. Ούτος θά προβή εις
  δηλώσεις διά την διάσκεψιν τής
  Κριμαίας σήμερον.
  Βάλλεται ή Κολωνία.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3.— Τό πρακτο¬
  ρείον Ρώυτερ μεταδίδει δτιχθές
  ή 1η Άμερικανική στρατιά προ
  ωθουμένη έκ των προγεφυρωμά
  | των της επί τοϋ Έρστ, έφθασεν
  είς απόστασιν μικροτέρας των
  8 μιλλίων έκ τής Κολωνίας ή
  όποία έξακολουθεΐ νά βάλλε-
  ται υπό τοθ βαρέως συμμαχι-
  κοθ πυροβολικοθ.
  Ή περιουσία τοϋ Πεταίν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3.— Όλόκλτρος ή
  περιουσία τοθ Πεταίν καθώς
  καί των ύπουργών τής Κυβερ¬
  νήσεως Βισΰ κατεσχέθησαν^^
  πό τοθ ΓαλλικοΟ κράτους. ^ν'
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  Εξεδηλώθη γενική
  υποχώρησις Γερμαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Μαρτίου.- Ή
  9η Άμερικανική στρατιά κατόπιν
  νεας προελάσεως έφθασε είς από¬
  στασιν 5 μιλλίων εκ τής Κολωνί¬
  ας καί νοτιώτερον 8 μίλλια εκ τής
  Μπον. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οί
  Ιερμανοι εξαναγκάζονται είς Γε*%
  νίκην ύποχώρησιν έκ τής Ρηνα *'
  νιας,