96991

Αριθμός τεύχους

5106

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

4/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ""- ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑνΡΟΥ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησια /ίραι 3
  έξά μηνός 3
  Άμερικής
  έΐησία δολ. 15
  βΊ-άμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  4
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1939
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5106
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΟΝΟΣ
  ΧΑΤλ ΤΗΣ ΕΑΟΝΟΣΙΑΣ
  Ή έλονβσία υπήρξεν, ώς
  γνωστόν, άνέκαθεν τρομερά
  μάστιξ δια την ελληνικήν
  φυλήν. Ή Ελλάς είνε γνω-
  στή είς όλον τόν κόσμον
  δώς είς την έξυγίανσιν τής
  χώρας. Έξ αλλου κατά τα
  τελευταία έπίσης ετη, ώργα-
  νώθησαν άνθελονοσιακά συν
  εργεΐα καί ίατρεΐα. Κβθιε-
  ώς χώρα τοΰ φωτός καί τοΰ|ρώθη ή δωρεά υπό τού κρά-
  άπαραμίλλου φυσικοΰ χάλ- τού; παροχή κινίνης είς τάς
  λους. Ό λνμπρότερος ήλιβς έλονοσιοπλήκτους περιφερεί
  την κατακλύζει συνεχώς μέ
  τα χρυσάφια τού. Ό πλέον
  γελαστός γαλάζιος ούρανός
  την πλαισιώνει. Τό κλΐμά
  της γλυκύ, ήπιον αποτελεί
  άληθινήν κύλογίαν τοϋ θεοϋ.
  Τα άκρογιάλια καί οί βου·
  νοκορυφές της, ουνθέτουν εί
  κόνας πού άποτελοΰν την ά-
  ποθέωσι τής ώραιότητος. Καί
  δμω$ ή χώρα αυτή όποτελοΰ
  σε συγχρόνως, άπό παλαιοτά-
  των χρόνων, έστίαν των α
  νωφελών κωνώπων. 'Απέ'
  ραντα τέλματα καί ελη έκά
  λυπταν δλα τα πεδινά δια-
  μερίσματα καί έξέτρεφαν τα
  πλασμώδια τού Λαβεράν. Υ¬
  πήρξεν έποχή κατά την ο¬
  ποίαν τό ήμισυ καί πλέον τοϋ
  πληθυσμοϋ έπασχεν άπό έλο
  νοσίαν. Καί έδώ είς την Κρή
  την, είς την Μεσσαράν συγ
  κεκριμένως, επί δύο χιλιάδων
  κατοίκων, ευρέθησαν πρό δέ
  κακτίας έλονοσοΰντες, β
  χίλιοι διακόσιοι! Τα τρία
  πέμπτα δηλα**ή, άχρφύς
  Λέγεται δέ άπό αολλούς καί
  ύποστηρίζεται σββχρώς ότι ή
  Ιλονοβία υπήρξεν ή κυριωτέ
  ρα «ίτία παρακμής τοΰ άρ-
  χαίου έλληνισμοϋ. Αυτή ε-
  φβειρε την φυλήν καί κατέ-
  στρεψε τό μεγαλείον της
  Αύτη υπήρξε καί είς την νε·
  ωτέραν εποχήν εν άπό τα
  κυριώτερα έμπόδια διά την
  πρόοδον καί τόν έκπολιτι-
  σμόν τής χώρας. Διότι πρέ-
  πει νά σημειωθή ότι σύμφω
  να μέ τάς έπισήμους στατιστι-
  κάς καί πρό διετίας άκόμη
  τό Εν τέταρτον καί πλέον τοΰ
  πληθυσμοϋ μας έπασχεν άπό
  έλονοσίαν. Κχί φυσικά οί
  ανθρωπβι αύτοί άν δέν ήσαν
  τελείως άνίκανοι πρός εργα¬
  σίαν, ήσαν πάντως έλά/ιστα
  άπβδβτικοί. Διότι δέν είχον
  δυνάμεις διά μεγάλα, σοβαρά
  δημιουργικά Ιργα. "Επειτα ή
  έλονβσία είνε εκείνη πού πά
  ρασκευχζει τόέδαφος διά την
  φυματίωσιν καί τάς άλλας
  μεταδοτικάς νόσβυς, πού έ-
  χούν λάβει έπίσης τρομακτι-
  κήν έξάπλωσιν είς την χώ¬
  ραν μας. "Επρεπε λοιπόν είς
  την πρώτην γραμμήν τής
  κρατικής μερίμνης νά είνε
  κέντοτε καί ό αγών κατά
  τής έλονοσίας. Καί ετέθη ήδη
  ιύτυχώς.
  Κατά τα τελευταία ίτη ό
  άνθκλονοσιακός αγών ώργα·
  νώθη, έσυβτηματοποιήθη, έ-
  γενικευθή. Καί διεξάγεται
  δι" αποτελεσματικήν μέσων.
  Παντοΰ, είς ι όλην την χώ¬
  ραν κατασκευάζονται μεγά-
  λα παραγωγικά, άποξηραντι-
  κά, άποατραγγιστικά έργα.
  Αί έστίαι των έλογενών κα-
  ταστρέφονται διά των έρ¬
  γων αυτών καί αί περιοχαί
  ίπβυ έκτελοΰνται τα ίργα β-
  ζυγιαίνβνται. Συνεχίζβται
  δέ ή εκτέλεσις των έργων
  καί θά συνεχισθή εύτυχώς
  καί είς τό μέλλο ν μέχρις ό¬
  του όλοκληρωθοΰν πλήρως.
  Καί ίτσι έκτός τοΰ ,ίτι κατα
  οτρέφβνται αί έλβγ,βνεΐς έ·
  β τί «ι αύξάνβυν καί αί καλλι
  βργήσιμοι έκτάσεις κατά συν
  έπειαν δέ αύξάνκι καί ή πα-
  ραγωγή. Ή αύξησις δέ τής
  παραγωγης συντελεί είς την
  βελτίωσιν των ίρων διατρο-
  φής καί διαβιώσεως τοΰ λαοΰ
  καί έπομένως καί είς την έ-
  ξυγίανσίν τού. Έτσι τα ίρ.
  |« «ύτά βνντελοΰν πολυει-
  άς καί ελήφθησαν διάφορα
  άλλα μέτρα πρός- καταπολέ¬
  μησιν καί περιστολήν τής φο
  βέρας νόσου. Καί πράγματι
  κατά τά δύο ιδία προηγούμε
  να έτη παρετηρήθη σημαν»
  τική μείωσις των κρουσμά-
  των τής έλονοσίας.
  Δέν είνε δμως βεβαία δυ
  νατόν νά έπαρκέση τό κρά-
  τος μέ τα περιωρισμένα οί
  κονομιχά τού δι' Ινα τό< σον τεράστιον άγώνα.Τό κρά τος κάμνει έ,τι τοΰ έπιτρέ- ιτουν αί δυνάμεις τού. Δέν έπιτρέπεται δέ νά έχωμεν μεγαλυτέρας αξιώσεις. Όφεί λομεν μόνον νά ένισχύσω- μεν τόν άγώνα Γαύτόν. Καί ιδιαιτέρως οί Δήμοι καί αί Κοινότητες, οί συνεταιρισμοί καί οί διάφοροι άλλοι όργανι σμοί. Φρονούμεν δέ ότι επι βάλλεται τώρα όπότε συντάσ σουν τούς νέους προϋπολογι σμούς των, νά εγγράψουν εί- δικάς πιστώσεις διά την κα φόρεσε μάσκες γιά νάχωμε έ- ξσσφαλισμένη την άνωνυμΐα καί τό ίνκόγκνιτο."Ετόνισε τρα- γούδια έρωτικά κι' εχάρισε τούς πυράκανθους- καί τούς χειαωνανθούς γιά νά στολί ζουν τα σπίτια καί τα στήθη μας. Έδρόσισε τή γή, την έ· γονιμοποΐησε, τό ΐδιο Βτιως ό Ζεύς επεφτεν ώς χρυσή βροχή δταν έφοβόταν την ζηλότυπη "Ηρσ, κι' έπεριπτύσσετο την έρωμένη τού, κι' έκαμε ν' άνα γεννηθ{) ή φύσις, νά καρττίστ), νά καλυφθή μέ πράσινο βελοθ δο ή γή καί νά τραφοθνε τα λουλούδια πού θά στολίσουν μέ τα τρελλά των χρώματατόν κόσμο. Προσέφερε τέλος τή με γάλη υπηρεσίαι ΈγονιμοποΓησε τούς καρπούς μέ τούς όποΐ ούς θά τραφοΰμε. Κι' αύτά χωρΐς νά παραλεΐψρ. νά μδς στείλη. καί τίς άλκυονίδες τού νά στήσουν ξεφαντώμα τα μέ τα χαρούμενα χαμόγε- λάτων—ύπέροχα φωτεινά δια λεΐμματα. Δέν άκουσεν έν τούτοις άπ' τα χεΐλη μας ου τε £να εύχαριστώ. Άχάριστοι καί σκληροί, δέν άφήκαμε ϋ βρι καί κακολογΐα πού νά μην τού την άπευθύνωμε. Γε ροπαρσλυμένο τόν άποκαλέ σαμε. Ξεκουτιάρη τόν εΐπαμε. Γκρινιάρη κσΐ τσιγκούνη τόν ύβρΐσαμε. Κι' άξεστο άκόμη ς μ τής έλ·νοσί«ς. Παντοΰ πρέπει νά γίνουν συνεργεΐα πού νά έργασθοΰν υπό την καθοδήγησιν των ύ· γειονομικων υπηρεσίαν, διά την άποξήραναιν των έλών καί την καταστροφήν έν γέ νει των έλογενών Ιστίων καί των άνωφελών κωνώ¬ πων. Ό αγών κατά της έλο νοαίας είνε άνάγκη νά προσ λάβη την έκτασιν γενΐχοϋ συναγερμοΰ. Πεταχτο χωρικό καί τραχύν έπαρχιώτη τόν άποκάλεσαν τα νιάνιαρα τής σνομτταρΐας γιατί τάχα είνε έμπόδιο στό σύγχρονο πνεθμα τοΰ γυμνισμοθ καί τής άχαλΐνωτης ελευθερίας. Εύκαιρΐα δέν παραλεΐψαμε νά μην τόν στείλωμε «εξω άπ' έδώ». Κι' ένώ εϊμαστε ά κόμη κάτω άπ' τη στέγη τού άναστενάζαμε. "Αχ! πότε νά περάση, αύτός ό παλη,όκαιρος νάρθη, ή άνοιξι μέ τα λουλού δια καί τί γοητεία της!.. Ώ σάν νά μην είνε αύτός πού έπότισε κι' έξέθρεψε καί τα λουλούδια τής ανοίξεως. Τώρα, φεύγει πλέον όριστι κά, παραπονούμενος καί τα κραμένος. Μδ κλάμματα άπο χαιρετα. Αυτή ή βροχή, είνε τό ύστερνό τού κλάμμα. ΕΤ νέ δάκρυα λύπης γιά τόν ά ποχωρισμό κι' δχι όργής γιά την κακολογία ^ας. Καί άν τα δάκρυά τού καταστρέφουν τα πέπλα τής άμυγδαλιας καί σβύνουν τίς φλόγες τής παπαρούνσς, θά θρέψουν άλ λα λουλούδια ωραιοτέρα, ρό δα καί κρΐνα, νά στολίσουν τή ζωή. Είνε Μνας έραστής πού δίδει πάντα περισσότερα άπ' &σα πέρνει, άκόμη καί την &ρα πού έκδιώκεται... Μ.- Τά ζητηματο τής ύττοϊ&ρου Η ΑΓΡ01Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΛΟΙΤΩΙ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ σημειώματα ΛΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Τούς κεραυνούς τού έξαπέ λυσεν ό χειμώνος ένώ δ κό σμος έπερΐμρνε τα ψωτεινά χαμόγελα τής ανοίξεως. Μέ μαθρα σύννεφα έσκέπασε τόν ούρανό κοί κατσκλύζει μέ χι όνια καί βροχές τή γή ένώ οί άνθρωποι ανέμενον τούς κα ταρράχτες των χρυσαφιών τοθ ηλίου. Καί έστησε μοιρολόϊ έ πιθανάτιο μέ τα σφυρίγματσ τοθ βορρηά την ώρα πού τ' άηδόνια έτίνασσαν τα κουρ νισμένα των φτερά καί έτοι μαζόταν νά δώσουν συναυ λΐα έαρινή—χαιρειισμό στόν Ιρωτα καί τή ζωή. Σκληροί έν τούτοις κι' άδικοι θάμαστε άν είχαμε παράτιονο κι' άν βρΙ σκαμεν άταίριασΐη καί κακή τή συμτιεριφορά τού. Δέν υ¬ πήρξαν καλύτεροι οί δικο' μας τρόποι πρός αυτόν. Τό άντίθετο συνέβη. Μας έδωκε τόσες χαρές, μάς χάρισεν δλη τή γοητεΐα τού, έσκόρπισε τα θέλγητρά τού. Κι' εμείς δέν κάμαμε τΐποτε άλλο παρά νά γκρινιάζωμε συνεχβς μαζΐ τού. Υπήρξεν ένας ύπέροχος Ιππότης άπέναντΐ μας. Καί τοθ έφερθήκσμε ώσάν τίς δύσ τροπες, νευροπαθεΐς έρωμέ νες. ΤΗλθε καί μδς άπήλλαξε άπό την κάμινο καί τα πολλα πλα μαρτύρια καί τίς άσχη μΐες τοϋ καλοκαιριοθ. Μάς Ιντυσε μ' άξιοπρέπεια καί σο βαρότητα.Άνοιίε τα σαλόνια καί τα κέντρα τού, τα σινεμά καί τα χορευτικά τεμένη καί μάς εκάλεσε μ' εύγένεισ, χω ρΐς έξαΐρεσι νά μοιρσστοθμε τίς ώμορφιές κσί τίς χαρές πού έδιδε στή ζωή. Μας ε· φερε τή νύφη τοθ Βορρά πάλ- λευκη, άγνή, καί πανωραία. Ωργάνωσε έορτές, χριστούγβν α, -ρωτοχρονιά, φθτα, άπό κρηες καί καρναβάλια. Μδς Έν ότπό τα μεγάλα άγαθά των τελευταΐων έτών, είνε α¬ ναμφισβητήτως καί ή άγροτι κή άσφάλεια. ΠαντοΟ είς δλσ τα διαμερΐσματα, ή άσφάλεια επαγιώθη, αί άγροζημΐαι πε ριωρίσθησαν είς τό ελάχιστον καί ό αγροτικάς κόσμος μέ νει ηΌυχος πλέον διά την τύ χην των καλλιεργειών τού. Δέν φοβείται δτι θά καταστρα φοΰν άπό τούς συστηματικούς άγροζημιωτάς τοϋ άλλοτε, ά¬ πό τα αδέσποτσ ποΐμνια κοί τα ελευθέρα ζώα. ΓνωρΙζει δτι τα δργανα τής αγροφύλακος ευρίσκονται πάντοτε ψρουροί, αύστηροί, άδέκαστοι. Τα μέ σα, τα ρουσφέτια, τό πνεθμα τής εύνοΐας πρός τούς μέν, τής άδιαφορίας ή τής εχθράς ή καί τής εκδικήσεως άκόμη πρός τούς δέ, πού έκυριορχοΟ- σεν άλλοτε, έξέλιπε πλέον.Ό νόμος λειτουργεΐ έξ ϊσου δι' 8 λους Καί τα δργανα τής ά- γροφυλακής, άπηλλαγμένα ά¬ πό την κακήν επίδρασιν τοθ κομματικοϋ κράτους πού είχεν αναστατώσει κατά την τελευ ταίαν περίοδον καί εΐχε δια φθείρει τα πά ντα, έφαρμόζουν τόν νόμον καί άκολουθοθν πι στώς τό πνεθμα καί τό γράμ μα τού. Κοινή είνε ή όμολογΐα, δτι κατά την τελευταίαν τριετίαν, ό θεσμός τής Άγροφυλακής, έφηρμόσθη ώς έπρεπε καί έ θαυματούργησε. ΟΙ έντεταλμέ νοι νά φροντίζουν διά την ά- γροτικήν ασφάλειαν, άπό τοθ έπόπτου καί των άγρονόμων μέχρι των άρχιφυλάκων καί τοθ τελευταίου άκόμη άγρο φύλακος, άφοσιώθησαν είς τό καθήκον των, έθεσαν ώς σκο πάν των την παγίωσιν τής τάξεως κσί την περιφοούρησιν τοθ γεωργικοθ πλούτου καί τό έπέτυχαν. Ουδέποτε ϊσως άλλοτε υπήρξε τόση άσφάλεια είς την ύπαιθρον δση τώρσ. Ή μείωσις των μηνύσεων καί των έκδικαζομένων ύποθέσε ών άγροζημιών κατά τό πά ρελθόν καί τό τρέχον έτος, παρέχουν τό μέτρον τής επι κροτούσης καταστάσεως. Κα τα τό 1938' σΰμφωνα μέ τάς στατιστιχάς, έξεδΐκασαν βλα τα άγρονομεΐα τόσας ύποθέ σεις, δσας περίπου έξεδίκαζε πρό πενταετΐας έν μόνον ά- γρονομεϊον. Καί πρέπει νά σημειωθή δ¬ τι κατά τα τελευταία έτη, 'έ γιναν παντοϋ νέαι καλλιέρ¬ γειαν νέαι φυτεΐαι καί έπο μένως ηυξήθη κατ' έκτασιν ή γεωργία καί περιωρίσθησαν οί πρός βοσκήν τόποι. Καί θά Ο σατανάς καλόγηρος ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ 26βν Επί τρ βάσει νέον στοιχείον. Δίπλα τού, χαθισμένος εί; τό άκρον τοθ κρεββατιοθ <αί κρατών τό χέρι τού, ήτο ό Ρασποθτιν. Μό λις εισήλθεν δ πρίγκηψ Παθλος δ γίγας καλόγηρος επλησίασε πε¬ ρισσότερον πρός τόν μικρόν άρρω στον. Φαίνεται δτι ή εϊσοδος τοθ πρίγκηπος ήτο διά τόν χωρικόν έχθρική είσβολή. Ό Παθλος άμέσως έπροχώρησε πρός τό κρεββάτι. —Αλέξη! εκάλεσε μέ άπαλήν φωνήν. ΟύδεμΕα απάντησις έκ μέρους τοθ τσαρεβιτς. Μιά περΕεργη μα τιά ίπαιζε μέσα στά μάτια τοθ παιδιοθ καθώς έκύτταζε τόν Παθ λον μέ ϋφος πού εφαίνετο χαθα ρά δτι δέν τόν άνεγνώριζε χαθό υ. Αδύνατον νά καταλάβη την στάσιν τοθ αρρώστου μικροθ, 6 Παθλος έστραφη καί άνεζήτησε μέ τά μάτια τού τόν δόκτορα Βόλφ. Ό ίατρός γρήγορα έβάδισε πρός τόν Παθλον καί ίστάθη είς τό πλευρόν τού κυττάζων τόν τσά- ριβιτς. Ό Ρααποθτιν τοίις ηκολούθει μέ τά μάτια τού καί μέ ίόφος ώ σάν νά ήτο έν άναμονή έΐτιθέ- σεως. Ό πρίγκηψ Παθλος έπεχιΕρησε νά κάμη τόν μικρόν νά εύθυμήση. —Έδώ είνε δ δόκτωρ Βόλφ, Αλέξη, είπεν είς παιγνιδιάρικον έλαφράν τόνον. Θά σέ γιάνη δ γι ατρός, θά σέ κάνη τελείως καλά, Αλέξη. Διά πρώτην φοράν δ Ρασποθτιν τούς απηύθυνε τόν λόγον.Ό τονος Μετ' ολίγον είς την «Άνόρθωσιν» Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ "Ενα θρησκευτικό άνάγνωσμα απεί¬ ρως ενδιαφέρον. ήτο φυσικόν νά γίνωνται πε· ρισσότεραι άγοοζημίαι, άφοθ έν τώ μεταξύ, έδώ τουλάχι¬ στον, δέν περιωρίσθη ή κτηνο τροφία. Μάλλον ηυξήθη, λό¬ γω τής παγιώσεως καί τής δημοσίας ασφαλείας καί τής άποτελεσματικής καταπολεμή σεως τής ζωοκλοπής πού έ- λυμαίνετο άλλοτε την Οπαι- θρον. Άλλ' ακριβώς ό περιορι- σμός των άγροζημιών καί ή παγίωσις τής άγροτικής άσφα λείας έβοήθησαν την πρόοδον καί την ανάπτυξιν τής γεωργί¬ ας, την επέκτασιν καί την βελ τίωσιν των καλλιεργειών. Νέ¬ αι καλλιέργειαι έγιναν παν- τοΰ. Νέαι φυτεΐαι αμπέλων, ελαιών, διαφόρων άλλων καρ ποφόρων δένδρων έγιναν είς δλα τά διαμερίσματα ακριβώς διότι οί αγρόται είχον τό αί σθημα τής -ασφαλείας, διότι ήσαν βεβαιοί δτι αί καλλιέρ- γειαί των δέν επρόκειτο νά καταστρα·φου.ν άπό τούς ά- γροζημιωτάς Ή επέκτασις δέ καί συστηματοποΐησις των καλλιεργειών, έφερε καί συ ξησιν τής παραγωγής. Καί θά φέρη μεγαλυτέραν άκόμη αύξησιν είς τό μέλλον. Καί ώφελήθησαν δχι μόνον οί ά γρόται, άλλά καί τό σύνολον καί ή έθνική οίκονομία. Δίκαι όν ήτο λοιπόν ν' άμεΐβωνται καλώς τά δργανα τής άγρο φυλακής. Καί συμφέρον. Διό τι ή καλή άμοιβή, ύποκαίει τόν ζήλον, δημιουργεΐ ύποχρε ώσεις, έπαυξάνει την έργατι κότητα καί δραστηριότητα. Όρθώς έπομένως τό έττοπτι κόν συμβούλιον απεφάσισεν είς την τελευταίαν συνεδρία σίν τού την σημαντικήν αυξη σιν των μισθών των άγροψυ λάκων καί την δωρεάν παρο χήν τοϋ ύφάσματος των στο λών των. Υπήρξε μία δικαία έπιβράβευσις των υπηρεσίαν των. Ασφαλώς δέ θά συντελέ ση είς την ανάπτυξιν μεγαλυ τέρας έτι δραστηριότητος έκ μέρους των, ώστε αί άγρσζη μίαι νά έκλείψουν τελείως καί ή άγροτική άσφάλεια νά φθάση, είς Ιδεώδη κατάστασιν. Ή άσφάλισις των έμπορον. Ώς ανεκοίνωσεν ό πρόεδρος τής τοπικής έπιτροπής άπογρα φή*ς έμπόρων, διευθυντής τής Νομαρχίας κ. Συγγελάκης, μέ χρι τής 15ης τοθ μηνός θά ύποβληθοΰν είς Αθήνας τα συμπεπληρωμένα δελτία των έμπόρων πού υπέβαλον αίτη¬ σιν έγγραφής των είς τό τα μεΐον άσφαλΐσεώς των. Έπ' εύκαιρΐα δέ υπεμνήσθη καί πάλιν ότι δικαιοθνται νά έγ- γραφοθν ώς μέτοχοι είς τό ταμείον καί οί βιομήχανοι. Πι στεύομεν λοιπόν ότι οί δικαι ούμενοι θά σπεύσουν νά ζη· τήσουν εγκαίρως την έγγρα φήν των. Πρόκειται άλλωστε νά εύεργετηθοθν. Διότι τό τα μεΐον άσφσλίσεως έγινε μέ σκοπόν νά έξυπηρετήσπ τούς μετόχους τού καί νά τούς δι ασφαλίση άπό κάθε κίνδυνον. τού ήτο άφελής, περίεργος καθώς έκτύπησεν έλαφρά μέ τό δάκτυλό τού τό μέτωπο τοθ αρρώστου: —Τί ήμποροθν νά κάμουν οί γι ατροί πού δέν έχει κάμει ήδη δ θεός; ηρώτησε μέ «πάλην φω νήν. Ό καλόγηρος έκαμε τό σημεϊ όν τοθ σταυροθ είς τό μέτωπον τοθ τσάρεβιτς καθώς είδε την αύ τοκράτειραν νά προχωρή πρός τόν υϊόν της. Τά λόγια τοθ Ρασποθτιν έκα¬ μαν τόν Παθλον καί τόν δόκτορα Βόλφ, νά όπισθοχωρήσουν κατά πληκτοι. Έχυττάχθη'Λν μέ απο¬ ρίαν ώσάν νά εζήτει δ ίίνας άπό τδν άλλον εξήγησιν τοθ αίνίγμα τος πού άντεμετώπιζαν. Ό Βόλφ έγύριαε τό χεφάλ; τού καθώ; ήκουσε τόν ήχον τής φωνής τής αύτοκρατείρας: —"Εγινε θαθμα, δόκτωρ, πραγ ματικό θαθμα, είπε χαμογελώσα μέ έκφρασιν εύγνωμοσύνης πρός τόν Ρασποθτιν, ναί, μεγάλο θαθμα ήτ,αν αύτό. Έατράφη ακολούθως πρός τόν δόκτορα Ρεμεζώφ, πρίν οΰτος προ φθάση νά δώση μίαν απάντησιν, ν9 άρθρώση έστω καί μια λέξι: —·Έλ«, γιβτρί μου, πές τοος Νέαι καλλιέργειαι. Τά τελευταία έτη έγιναν δοκιμαί καλλιεργείας τεΐου έπιτυχοθσαι πλήρως. Όπως έπίσης έπέτυχαν καί αί δο· κιμαστικαί καλλιέργειαι δια¬ φόρων άλλων άρωματικών φυ των, καθώς καί τής όρύζης καί τής σόγιας. Έν τούτοις είς τόν νομόν μας δέν έγινεν έκτοτε οϋδεμία προσπαθεία γενικεύσεως των καλλιεργειών αυτών, άγνωστον διατί. Καί δμως πρόκειται περί καλλιερ γειών έξαιρετικά προσοδοφό- ρων. Καί θά επρεπε νά εί- σαχθοθν καί νά έπεκταθοΰν καί παρ' ημίν. Ή Γεωργική 'Υπηρεσία, ή γεωργική σχολή τής Μεσσαράς καί ή Άγροτι κή Τραπέζα, άς μελετήσουν τό ζήτημα. Ό τόπος θά εΐ- χε νά ωφεληθή πολλά. Άλ¬ λά μόνοι των οί γεωργοί μας δέν είναι βεβαία δυνατόν ν' άναλάβουν τοιαύτην πρω¬ τοβουλίαν. πώς άφηαες τό παιδί μου, είπε μέ έκρηξιν έκστάσεως. Ό Παθλος ήρχισε νά ομιλή πρίν προφθάση ν' απαντήση δ δέ κτωρ Ρεμεζώφ. 'Υπήρχε κάποια νό τα έλαφρόίς άμφιβολίας καθώ; εί πεν είς τόν Ρασποθτιν: —Σάς είμεθα δλοι εύγνώμονες, πάτερ, δι' δ,τι έκάματε υπέρ τής αύτοθ αύτοκρατορικής ύψηλότη- τος. Ό Παθλος έστράφη έπβιτα πρός τόν δόκτορα Βόλφ: —Είνε άλήθεια κάτι αξιοθαύ¬ μαστον, δέν είνε έτσι; είπεν. Ό δόκτωρ Βόλφ Οψωαε τούς ώ · μους τού χαΐ άπεκρίθη τονίζων τάς λέξεις. —Δέν είμαι ό πρώτος πού θά τό άναγνωρίσω, άφοθ δμως χάμω προηγουμένως μίανμιχράνέξέτασιν. Επροχώρησεν, επήρε τό χέρι τοθ αρρώστου παιδιοθ καί τά πε πειραμένα δάχτυλά τού βρή κ αν άμέσως τόν σφυγμόν. Τά μάτια τοθ Ρασποθτιν περιεφίροντο άπό τόν Βόλφ είς την αύτοκράτειραν. Μή χαταδεχόμενος νά ομιλήση άπ' εύθείας πρός τόν διάσημον ι¬ ατρόν, υπέβαλε την εξής ερώτησιν πρός την αύτοκράτειραν:
  ΛΜ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΜ<ΑΚΗ, ΚινηματογοάΦοΓ. Σήμερον Τίνο Ρόσσι καί Κοντσί- τα Μοντενέγκρο στήν τελευταίαν των δημιουργίαν «Παριζιάνικες βραδυές». ΣκηνοθεσΙα όνειρώδης, πρωτοφανής. Καινούργια βάλς και ταγκό. ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό κινηυα- τογραφικόν θοΰμο! «4 ύπέροχα κορίτσια». Πρωταγωνιστοθν ή δι- άσημες άδελφές Λόλα Ρόζμαρν- Πρισίλα Λέιν Έκτός προνράμ ματος ζουρνάλ. Άρ.θ. 11989 Περίληψις προγράμματος Πλειστηριασμοΰ Ό Συμβολσιογράφος Ηρα¬ κλείου Κωνσταντίνος Άντω· νΐου Ζαχσριάδης έν Ηρα¬ κλείω έδρεύων καί κατοικών δηλοποιω δτι: Εκτίθημι είς δημόσιον άναγ καστικόν πλεισΐηριασμόν τό επόμενον άκίνητον τής κατα- διωκομένης όφειλετρίας ΜαρΙ σς ουζύγου Ιωάννου Κοζαδι- νοθ τό γένος Ιωάν. Ξενάκη τα οΐκιακά έργαζομένης κατοίκου Ηρακλείου κείμενον είς την περιφέρειαν τοθ χωρί¬ ου Γάζι τοΰ Είρηνοδικεια· κης περιφερείας Ηρακλείου καί είς θέσιν «Σαρνίτσι ή φραγκόστερνα» ήτοι άμπελον βίδους εΐδους σουλτανί 'τεσ- σάρων στρεμμάτων, συνορευο μένην ανατολικώς Έλληνικοΰ Δημοσίου, Νοτίως κληρονόμον Κουβιδάκη, Δυτικώς Έλληνι κου Δημοσίου κσί Διονυσίου καί Γ.Ι. Ξενάκη, Βορρΐως κλη ρονόμων Νικολάου Βέργη τρ έπισπεύσει τής Κτηματικής Τραπέζης τής Ελλάδος έν Αθήναις έδρ*υούσης πρός άπόληψ ν τής ένυποθήκου άπαιτήσεώς της έκ λιρων Στερλινων "Αγγλίας έβδομή κοντα δύο, σελλίνια τέσσα- οα, πέννας τρείς (£72—4—3) είς συνάλλαγμα δψεως επί Λονδίνου καί των έξόδων εκ¬ τελέσεως, στηριζομένης είς τα ύπ' άριθμούς 13002 κοί 130Ό4 τοθ Ιτους 1929 δανει- στικό συμβόλαια τοθ Συμβο· λαιογράφου Ηρακλείου Έμ μανουήλ Λασιθιωτάκη καί δι' ήν άπαΐτησιν έπετάγη ή είρη μένη όφειλέτης δυνάμει τής υπό χρονολογίαν 19 Αύγού στου 1933 έπιταγής τής έτπ- σπευδούσης Τραπέζης ώς δεί κνυται έκ τοθ ύπ' αριθμόν 10534 της 1ης Σεπτεβρίου τοθ Ιτους ,1933 άποδεικπκοΟ τοθ δικαστικοθ κλητήΊ)ος τής περιφερείας τοθ Πρωτοδικεί- ου Ήρακλείβυ ΓεωργίουΜα νουοάκη. Ό Πλειστηριασμός γβνήσε· ται ενώπιον μου ή τοθ νομί- μου άναπληοωτοθ μου την 16ην Απριλίου ένβστωτος Ι- τους ημέραν Κυριακήν καί ο ραν 10—12 πρό μεσημβρίας καί έν τφ ένταθθα καί πσ ρά την οδόν «Χάνδακος» ύπ' αριθμόν 71 Συμβολαιογραφείω μου κτήμασι κληρονόμων Άν τωνίου Ζαχαριάδου ένθα κα- λοθντσι οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσιν. Ώς πρώτην προσφοράν ο ρισεν ή έπισπεύδουσα τό πό σόν των δραχμών 15.000 δ στις προσφέρει την αναγκαίαν ασφάλειαν δικαιοθται νά ττλειοδοτήση.. Ό τελευταΐος ύπερθίματι σιής ύποχρεοϋτσι νά καταβά λτ| τό έκπλεισιηρΐασμα είς την δανείστριαν Εταιρείαν συμφώνως τφ Νόυω. Ή παροθσα δημοσιευθήτω είς τάς ένταθθα έκδιδομένας έφηαερίδας «Άνόρθωσιν» την 4ην Μαρτίου ένεστώτος Ιτους, «'Ρην» την 18ην Μαρτίου Ι- δίου μηνός καί «Δρασιν», την 5ην "Απριλίου ίδίου ετους. Έν Ηρακλείω τ{) 28 Φε βρουαρίου 1939. Ό Συμβολαιογράφος Ή ρακλείου Κ. Α. Ζαχαριάδης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Την δεκάτην ογδόην (18) Μαρ¬ τίου έ Ι. ημέραν Σάββατον καί ώραν 11—12 π. μ. διεξαχθή™ ται έν τφ Νομαρχιακώ Κατβστή ματι ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Τίνο Ρόσσι "Οπως δέν τόν εΐδατΕ ποτέ εως τώρα! "Οπως δέν τόν ά κοώοατε ποτέ 'ένς σήμΐρα! 2την τελευταία τού δημι- ουργία στό φίλμ — Γοπτεία ΗΑΡΙΖΙΑΝΙΚΕΣ Νέ την ΚΟΝΤΣΙΤΑ ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ Σκηνοθεοία όνει&ώδης, πρω Τθφανΐις. Καινούργια ΒΑΛΣ καί ΤΑΓΚΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ: ΚΟΛΑΣΕΟΣ μέ τοΰς: ΓΚΟΥΣΤΑΒ ΦΡΑΙΛΙΧ ΜΠΡΙΓΚΗΤΤΕ ΧΟΡΝΕΫ ΔΙΑΤΙ ΥΠΕΡΕΧΕΙ ΔΙΑΤΙ ΠΡΟΤΙΜΑΤΑΙ 0 ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ Δίδει τόέλαφρότερο ι δίδει τό κομψότερο δίδει τό στερεώτερο •γυναικεΐο παποθτσι Κ. ΜυλοποταμΙτης «φθαλμίατρος ΈηΙ τριακονταιτίαν Αηο- κλΐιστικώς καί μόνον ιΐς τα όφθαλμολογικά άσχολούμε- νος, δέχεται, τούς πάσχοντος τούς οφθαλμούς είς τό όοθαλ μιατρεϊον τού, κείμενον ταρά τώ Καμαράκι «λησίον τής Πολυκλινικί|ς Ήρακλ*(ου. ΖΗΤΕΙΤΑΐ κατάλληλον οίκημα διά την στέγασιν των γραφείων τος 1939—1940. "Απαντα τα ύχιτικά εθρηνται κατατεθειμένα έν τη" ΝομαρχΓα Ηρακλείου ί- πόθεν οΕ βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν καθ9 εκάστην εργάσιμον ημέραν καί ώραν 11 —12 τε. μ. Ό Νομάρχης Ηρακλείου ώς Πρόϊδρος Ε. Τ. Μ. Ο Ν Η. Α. Νάρκ(λλθ{ ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον έ ίϊΐπλωμένον καρά χαλ^ οϊχογι »ετα. Πλτ}ροφορί«( παρ' τ)μΐν, ι Κέντρου Ηρακλείου. Τα προσφΐρ ι θηοόμενα οίκήματα δέον νά ευρί- ' σχωνται είς κεντρικόν σημείον τί)ς τιόλεως νά Ιχιοσι 10—15 δω· μάτια, ηλεκτρικόν φωτισμόν, Ο δρευσιν χαί αΰλήν. Προσφοραί καθ' εκάστην είς τα γραφΐΐα τοθ Ε.Ε.ΚΗ. 2—2 30 μ. μ. μέχρι τής 15 Μαρτίοιι. Ή κρίσις διά την εκλογήν τοθ χαταλλήλου ο!χή ματος έναπόκειται είς επιτροπήν τοθ Έργατ. Κέντρου έηΐ τούτφ έκλιγεΐσαν. (Έκ τοθ γραφείον τοθ ΕΕΚΗ) Κεμάλ Άτατούρκ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ ΚΟΙΜΩΜΙΚγΑ Η οτήλη τοΰ ώραιόκοσμου. ΝεωτερισμοΙ ·ϊής ανοίξεως. αέρζ ή φανέλλα μηλέ μαοίν μέ μπλοΰζα σεμιζιέ ασπρη χαί χόκ κινη γραβάτα Κίκκινη είνε καί ή μικρή ψάθινη τόχα ποΰ στολί ζϊται μέ Ινα μικρδ διοιόχρωμο κουτώ Έ τουαλέττα, ποΰ προορίζετχι γιά ε"να άπογευματινό μπρίτζ ή τό σύνηθες τέϊον, είνε άπό μετα ξωιό κρέπ, ώς επί τδ πλείστον μαΰρο μέ άσπρες γαρνιτοϋρες. Γάντι, καπέλλο χ*ί τσίντα λευχά. Τό πλέον περιζήΐητο ανοιξιάκκο ταγιέρ είνε άπό πλεκτό μαλλί ά γχορα σέ χρώμα λευχά ή κρέμ. Μηλούξα άπδ λινή βχτίστα άσιτρ,η γαρνιρισμένη μέ πιετάκια ή ά ζού? ραμμένα είς τδ χέρι. Τ4 κχπέλλο πού συμπληρώνει την άπογευμαπνή τουαλέττα, είνε ίιΐό ψίθ* φινταιζί, γαρνιρισμέ νο μέ μικρά φτερ* στρουθοκαμή λου ή χοχορόπτερα. Πρός τό παρόν τουλάχιστον, ή φόρμα είνε πάντοτε μικρή, σε σχήμχ τόκα;. η Ντιστεγκε ΣΗΜΕΡΟΝ Τ· κινηματογρβφΐχό θαΰμα: 4 ΙΟΕΡΟΙΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κατίλληλον δι' βλους Νέ τάς άόβλφάϊ ΛΕΗΝ Έκτος προγράμματος ΖΟΥΡΝΑΛ ΔΕΥΤΕΡΑ: ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ ΤΥ ΧΟΔΙΩΧΤ ΗΣ Νέ τόν "Ερρολ Φλύν. ΚΥΡΙΑΚΗ: 'ίίρα 2 μ. μ. το έπεισοδιακέν: ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ Τοθ Άρμστρογγ. 41ον Τα νέο άπογευματινό μαντώ φο ρΐέται χαί σέ δεξιώσεις, διότι παρ' δλο ποΰ είνε άπλ4 είνε συγχρόνως πολύ σΐκ άπδ ντρά μαθρο, έφηρμοσμένο μέ γιακά γυριστδ μικρ* καί τέσσερες τσ£ πες άπό άστραχάν. "Εκαμαν ήϊη την εμφάνισιν των τα πρώτα φορέματα, ταγιέρ καί επανωφόρια τής ανοίξεως. Τό ίνοιξιάτικο φόρεμα είνε £ πό πυχνό, άλλ' έλαφρά μάλλινο Οφασμα άνοιχτοϋ χεώματος: μπέζ ροζέ, μπέζ δαθύιερο, γχρΐ πέρλ ή γκρΐ άρζάν. Συμπληρώνεται πάν τοτε μέ έξαρτήματα καί καπέλλα ζωηροθ χρώματος. Ή «λευζερί» χυριαρχεΐ ώ; γάρ νιτούρ» των φορεμάτων τής άνοί ξεως ιδίως μέ δαντέλλες βαλαν σ έν «ού σχηματίζουν πλασΐρόν. ή μία σειρά δαντέλλας γύρω άπό τόν λαιμό, ή όποία χαταλήγει σιήν μέση τοθ χορσάζ. Σ^γχρό νως σχηματίζει δύο τσέπΐς χαί γαρνίρει τίς ίχρες των μανι κιών. Τό άνοιξιάτικο ταγιέρ είνε άπό "ΜΙΝΩΑ,, Εξπρές θαλαμηγόν "ΣΟΦΙΑ Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί- σμαια Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τή1 νόν, Μύκονον, Ί- καρΐσν, Σάμον. Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ Είς τάς πύλας τής Σμύρ¬ νης τόν έπερίμενεν ώς τψηη- κή συνοδεΐο δνα σόνταγμα ίππικοθ. Εισήλθεν είς την πό¬ λιν ώς θριαμβευτής. Οί στρτ- (τιώται τόν ύπεδέχθησαν μέ ζητωφαυγάς, παρουσ αζαν 6· πλα, οί Ιππεϊς εΐχαν γυ^νά τα ]σπαθιά των. Έζητωκρσύγαζσν έξεμοϋσαν βλασφημΐας κατά τοθ έχθροΰ! Κατά τοϋ έχθροϋ! Είς άπό στάσιν άπό τής προκυμαίας δχι μεγαλειτέρον τής άκιΐνος είς την οποίαν μπορεΐ νά φθ4 οη μιά πέτρα πού έκσφενδονΐ ζει κανείς μέ τό χέρι, ναυλο· χοΰσαν τα συμμαχικά πολεμι κά. Τα τερστώδη Ιστόμια των τηλεβόλων των ήσαν έστραμ- ιιενα κατά τής πόλεως. Άλλ' ήσαν άνΐσχυρα νά έπέμβουν. Ό Κεμάλ τούς έρριψεν ϊνα δυό βλέμματα μίσους, χλεύης καί περιφρο..ήσεως. ΚσΙ στρέ φων πρός αύτά την ρώχιν τού, κατηυθύνθη είς τό σπΐτι πού είχεν εκλεγή πρός έγκατάστσ σιν τοθ στραιηγεϊου τού. Είς την άδράνειαν καί αδυναμίαν των συμμαχικον έκείνων πολε μικών συνησθάνετο δλην την Ιδικήν τού δύναμιν. Είς τό στρατηγεϊον τοθ Κε¬ μάλ παρετηρεϊτο έκτσκτος κΐ νησίς Άξιωυατΐ"οΙ τοθ έπιτε λεΐου μπσι όβγσιναν, όρδινάν τσες, άγγελιοφόροι πηγαινοήρ χοντο, τα ιηλεγραφήματα κσ τεφθαναν τό Ενα κατόπιν τοθ άλλου. Οί Έλληνες εΤχσν έκ διωχθή έκ τής Άσιατικής Τουρ κίας, άλλά κατά μήκος τής άκτής, επί τής Εΰρωπαϊκής ΤουρκΙας συνεκέντρωναν καί πάλιν δυνάμεις, διά νά έπιτε θοθν κατά τής Κωνσταντίνου πόλεως. Τό τουρκικόν στράτευμα έ ττρεπεν άμέσως ν', ανασχημα¬ τισθή καί νά σταλή πρός βορ ράν, είς τό σημείον τοϋ κιν δύνου. Ή έρημωθεΐσα χώρα την οποίαν μόλις είχεν έκκε νώσει ό εχθράς, έπρετΐε νά καταληφθή καί νά διοικηθή1. ΟΙ άντιτφόσωποι των ξένων δυνάμεων—Αγγλίας, Γαλλΐας Άμερικής καί Ιταλίας—έ6ηαι ούργησαν έπΐσης άλλο ζήτη μα. Πώς πρέπει νά τούς φερ θοθν; Καί χΐλια άλλα τιροβλή ματα εΐχαν ανάγκην άμέσου λύσεως, έπίεζαν πρός λήψιν άποΦάσεων. Ό Κεμάλ έπεσε μέ τα μοθ- τρα είς την δουλεια, είς τό νέον έργον πού ανελάμβανε. Μέ άκατάβλητον ένεργητικό τητα είργάζετο άπό τα ξημε ρώματα £ως βαθειά την νύ¬ κτα εκδίδων διαταγάς καί δια τάγματα, κοιμώμενος, είς £νσ δωμάτιον επάνω άπό τό γρα φεΐον τού. (συνεχ(ζεται) Ό οντίατροςόδ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ 'Επανέλαβε τάς εργασίας τού καί δέχεται ώς καί πρότερον είς τό Ια¬ τρείον τού. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Χαρτλάοο Τριχουπη 5α, ΑΟΗΝΑΙ 'Υπιράσπισις ίικών ενώπιον απάντων των έν Αθήναις χά ι Πειραιεί ΛιχοστηρίΝν, Έλίγκτικβϋ Συνΐίρίου καί Στψβουλίβυ 'Επικρατβίβς, φορολογικαί δίκαι, άναστολαί φόρων, όιοικητικαΐ ύΐτοθίοεις καί βυντάξεις, νομιχιχί συμ¬ βουλαί, γνωμοίοτήσεις κ«ι πληροφβρίαι δι' «λλπλογρα- φίας. Τηλ. 25-081. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Καθήκον έ- πιβεβλημένον θεωρούμεν δττως καί δημοσία ευχαριστήσωμεν πάντας τούς παρακολουθήσαντας την κη¬ δείαν κσΐ συμμετασχόντας όπωσ- ] δήιτοτε τοθ πένθους μας επί τω, θαν&τφ τοθ τιροοφΐλοϋς μας «α- τρός Διαμαντη Κόκκου. "Ιδιαιτέ¬ ρως ευχαριστούμεν τούε Ιατρούς κ. κ. Γιαμαλά<ην, ΖερβουδΊικην, Φακιολάκην, Μαρκατάτην, οΐτινες μετά τόσης προσοχής καί ένδια- φέροντος τταρηκοΧοΰθησαν την νόσον αύτοϋ Έττίσης τόν φαρμσ· κοποιόν κ. Έμ. Μκτζατετάκην δστις δέν παρέλειψεν ευκαιρίαν διά νά ένδιαφερθϋ καί ν α υάς προσφέρπ άνεκτιμήτους τφ δντι υπηρεσίας. "Ηράκλειον 3 Μαρτίου 1939. ΟΊ ευχαριστούντες: Οίκονένειαι: Διαμαντη Κόκχοο, Δημ. Ηγουμϊνάκη. ΙΑΤΡΟΣ ΕΜΜ. Γ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΧ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ) Διπλ·ίματβυχε>ς ΗββίδΙβηΙ τής χ«ιρ«υργικής ονρολο-
  γικής κλ ι νίκης, της Ίατρικής £χολϋς των Παριβίων.
  Οαθήαεις τοθ ιθροποιητικοθ αυσιήματος, ήτοι: νέ-
  φρών, κύστιως, προστάτου γενντττικών όργάνων κ. λ. π.
  Δίχεται, άηό 1ης Φεβρουαρίου 9—12 π. μ. χαί 3 —
  7 μ. μ. είς τδ ιατρείον τού οδός Μαρογιώργη ηάροδος
  Πλατεϊα Άρχαδίου (Χεάάν 'ϋγλοθ) τηλ. 8.22.
  ■ ί
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλκίδα, ΑΙδηψόν, Βό¬
  λον Φεσσαλονίκην.
  Τηλ. 5.50.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ.ΑΙΔΑΚΝ-ΜΑΙ2Α1ΕΙΑΚΝ
  Δέχεται ι!ς τό Ιργαστή-
  ριόν της (ΠλατιΙα Βαλιδέ
  Τζαμί».
  την μΐγαλυτί
  ρ*ν κατανάλωσιν διότι ην-
  λοδμεν ·λα τα ύφάσματα είς
  τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Γύρω στήν πόλι.
  Ώς συνέχειαν τοθ χιονιά £χο-
  μέν άπό χθές δριμυτάτην ψυχρί-
  τσα.
  — Παρ' δλην την παραττ^οουμέ·
  νην βελτίωσιν των καιρικων συν·
  θηκών.
  — Καί τάς τάσεις πρός γενικήν
  καλο καιρίαν.
  — Διενεαήθησαν οί κατάλογοι
  τοθ 1939 των συνδρομητών τοΰ
  αύτοαάτου τηλεφώυου.
  — ΟΙ πολλοί τούς ήθελαν περισ¬
  σότερον άπλουσ'ευ.ιέ'νους καί ο¬
  λιγώτερον. . τιολύπλοκους
  —Ύπάρχουν είς τόν κατάλογον
  αυτόν διευθυνσεις πού χρειάζον
  ται χρόνον καί ερεύνας διά ν'
  άνακαλυφθοϋν.
  — Καθώς πληροφοροθμ'θα ανε¬
  βλήθη καί διά σήμερον ή είς "Α¬
  θήνας αναχώρησις τοθ κ. Δημάρ·
  χου.
  —Ό κ. Δήμαρχος φοοντΐζβι νά
  μιτέση ή είς Άθή>ας μετάβΐ-
  σίς τού μέ την αύτόθι άφιξιν τοθ
  κ. ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ.
  — Καί δι" αύτό ορθώς καί λελο·
  γισμένως μετέβαλε τό ύτΐηοεσια·
  κόν τού ταζΐδι.
  —Κάτι ψιθυρΐζεται ττερί Κατω
  Φυλακών.
  —Ότι δηλονότι εΐμτιοηεϊ νά
  άναβληθη ή μεταφορα των κρα-
  τουμένων είς τάς έν άποπερατώ·
  σει νέας αγροτικάς φυλακάς.
  — Λόγοι ίνθρωπιοτικοΐ έν τού¬
  τοις καί κρατικής ΑζιοπρετιεΙας
  έπιβίιλλουν τό αντίθετον.
  — Διενεμήθησαν οί νέοι ίπιτρα·
  τιέζιοι ήμεροδεϊκται τιο>υτελεΙ·
  άς των καταστημάτων Μικ. Άλι
  κιώτπ.
  —Ώρισμένως είνε οί πολυτελέ·
  στεροι καί οί περισσότερον εθ·
  χρηστοι άπό τούς εφέτος κυκλο
  φορήσαντας.
  —ΟΙ πρό τοθ περιβόλου της
  παλαιάς Νομαρχίας αχρηστοι καί
  πεπαλαιωμένοι στθλοι επρόκειτο
  ώς έμάθομεν νά έκποιηθοθν.
  —"Άγνωστον διατί δέν ίξεποι-
  ήθησαν καί έξακολουθοΰν 6χι μό¬
  νον νά καταλαμβάνουν χώρον
  πολύν άλλά καί νά δυσχεραΐνουν
  έντός τοϋ περιβόλου τούτου την
  κυκλοφορίαν.
  —'Αττοπερατοΰται όσονούιτω ή
  μεσαΐα τττέρυξ των παλαιών δι
  καστηρΐων.
  —Ήδη αί έργαοΐαι προωθήθη-
  σαν μέχρι των έλαιοχραιματισμων
  καί των έξωραϊσμών τής κεντρι
  κης εΐσόδου.
  —ΎπολογΙζεται δτι πρό τής
  παρελεύσεως διμήνου καί τό τμή
  μα τουτο τοθ μεγάλου κτιρίου
  θά τεθή είς την διάθεσιν των
  έπιτοπΐων άοχων.
  —Πολλοί συμπολίται προμηθεύ
  ονται είς φιάλας σουμάδαν Ηεα
  πόλεως.
  —Άπό τό έξαιρκτικό παρασκεύ
  ασμα τοθ γνωστοΰ ρέκτου καί
  είδικευμένου είς τό ψήσιμό της
  Χάνου.
  —Ή σουμάδα Χάνου φημΐζΐται
  ώς τονωτική, άρ^ματώδης καί
  θαυμασία είς γεΓβιν,
  6 Ρέιτορτερ
  —Ρεσιτάλ Γριμάνη—Ζουρού-
  δή.
  Την προσέχη έβδομάδα άΦΐκνεϊ
  ται καθ ά πληροφορούμεθα είς
  την πόΚιν μας, ό τπνελληνΐου
  καί δ'εθνοθς φή^ης χορογράφος
  κ. "Αγ. Γριμάνης-ή^η χορονρά
  φός τού έλληνικοΰ μελοδράμα
  τος-μετά τής καθηγητρΐας τοθ
  έθνικοθ Ώδείου καί χορογράφου
  κ. "Ελλης Ζουρούδη. Ό κ. Γρι
  μάνης τή συμπράξει τη·- κ. Ζου
  ρούδη θά βώ-ΐη ρβσιτόλ χοροΰ,
  είς τό όιοίον θά έπιδε'ϊη δλας
  τάς τελευταίας δημιουργίας τού
  διά τάς οποίας τόσον εϋφήμως
  έξεφράσθησαν τεχνοκριτικοΐ κό
  ρους των Αθηνών, άνακηρύξαν
  τες αυτόν ώς τόν πρώτον γνήσι
  όν καί εξαιρετικόν «σολΐστ» τοθ
  χοροθ, Ιδία μετ* τάς σημανη
  κάς σπουδάς τού είς την Γερ
  μανίαν κοί Γαλλίαν δ κου έσημείω
  σεν έξαιρετικές έπιτυχίες είς τα
  μεγαλύτερα θέατρα. Έξ άλλου
  ή σύμπραξις τής κ, Ζουρούδη θά
  δώση Ιδιαιτέραν σημασίαν είς
  τό ρεσιτάλ τοΰ κ. Γριμάνη, ούτως
  ώστε τουτο νά αποτελέση μίαν
  ευκαιρίαν διά τό κοινόν μας ν ά
  θαυμάση Ενα άρτιον σύνολον χο
  ρευτικής επιδείξεως.
  β Δΐρματολόγβς («τρός
  Ν. Ματζαπετάκης
  Δέχετκι τους έκ βΐρματι-
  κ&ν καί μΐταίοτικών νοση-
  μάτων πάσχοντος βίός Ν·-
  κτβρίου, ηάρβδος πλατείας
  Βκλιοέ Τζαμί, τε»ς *ίκί«1 κ,
  Νυστ«ράκη.
  Τούς Νεσβ«ρίτ«ς, τούς «ά-
  σχβντας έκ δερμκτικ&ν νβ-
  σημάη»ν, τέ) τελευταίον Χ«β
  Βατον εκάστου μηνός είς τί
  εν Νοΐρες νκρμακεΤον κ.
  Νονντράκη.
  Ι
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο £ρνον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  524©ν
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Όπισθοχωροθσα απήντησε τόν κορμόν ενός δέν
  δρου κσί έστήοιξεν ε(ς αυτόν τα νώτα "Ανευ τοθ
  δένδρου τούτου θά έπιπτεν.
  —Τότε δέ ήκουσε την φωνήν τού, φωνήν ήν
  ουδέποτε είχεν άκούσει, μόλις διακρινομένην εν
  τώ ψιθυρισμώ των φύλλων, καΐ λέγουσαν.
  —Συγνώμην ζητώ' έμβήκα. Λέν ήαπόρουν νά
  ζώ, καθώς ήμουν, καί ήλθα. Άνεγνώσατβ τα φύλ
  λα τα όποΐα έβαλα επάνω ε(ς έκεΐνο έκεΐ τα κά
  θισμσ; Μ' ενθυμείσθε τελείως; Κανένα μην έχετε
  φόβον άπό εμέ.
  Επέρασε τόσος καιρός! Ενθυμείσθε την ίμίραν
  8τε ήτενΐσατε είς εμέ; Είς τό Λουξεμβοθργον, Καί
  την ημέραν δτι διέβητε άπ' έμποός μου; Ήτον ή
  16 Ίουνΐου καί ή 2 Ιουλίου. Πλησιάζει τό έ τος.
  Έκτοτε παρήλθε καιρός πολύς, χωρΐς πλέον νά
  σας ίδώ.
  Ηρώτησα είς την εκκλησίαν, καί Ιμοθσ 8τι πλέ
  όν δέν σας εβλεπαν. 'Εκατοικεΐτε είς την οδόν
  Δυτικήν, είς μίαν νέαν οίκΐαν, τρίτον πάτωμα.
  Βλέπετε δή γνωρΐζω. Διότι έγώ σας ήκολού
  θουν. ΤΙ τάχα νά κάμω; Έπειτα, σάς έχασσ. ^Εαν
  φοράν μ' εφάνη δτι σδς εΐδα νά διαβαίνετε ά
  πό τό Ωδειον έκαθήμην υπό τάς στήλας τής
  στοθς καί άνενΐνωσκα μίαν εφημερίδα. Έτρεξα.
  Άλλά τίποτε. τΗτο μ(α άλλη· μέ ήπάτησε τό κα
  πελλΐνόν της" ώμοΐσζε τό Ιδικόν σας. Την νύκτα
  ερχομαι έδώ.
  Μή φοβεϊσθε, κανείς δέν μέ βλέπει. Έρχο
  μαι καΐ βλέπω τα παράθυρά σας έκ τοθ πλη
  οίον.
  Περιπατώ πολύ σιγά. διά νά μην άκούσετε, έπει
  δή Τσως θά έφοβεΐσθε. Προχθές τό εσπέρας ήμουν
  δπισθέν σας' έστράφητε νά (δήτε, καί άμέσως έ
  φυγα.
  Μίαν φοράν, σάς ήκουσα νά τραγουδήτε. "Η
  μουν εύτυχής. Σάς βλάπτει ιίποτε άν σάς άκούω
  Ιξω άπό τό κλειστόν παράθυρον νά τραγουδήτε;
  Δέν μοθ φαΐνεται νά οάς πειρόζη αΰτό τέλει
  ως1 είσθε, πώς νά είπω! 6 άγγελός μου' άφΐνετε
  ολίγον νά έρχωμαι. ΝομΙζω δτι έντός όλίγου θά
  άποθάνω.
  "Άν ήξεύρατε! έγώ Οάς λατρεύω! Συγχωρεΐτέ με-
  οάς όμιλώ, ούδ' ήξεύρω τί σάς λέγω1 σδς δυσα
  ρεστώ Ί'σως·.. τφόντι σάς δυσαρεστώ;
  —Ά. μητέρα μου! είπεν ή Τιτίκα, καί έκάμ
  φθη ώς μή δυναμένη πλέον νά στηριχθή είς τούς
  πόδας της.
  Έτρεζε καί την επήρε, διότι έιΐιπτε· την έπή
  ρε καί την έσφιγξεν είς τάς άγκάλας τού, μή αί
  σθανόμενος τί ίπραττε.
  Την ύπεστήριξε καίτοι κλονούμενος καί αύτός.
  ΕΤχεν ώς πλήρη καπνοΟ την κεφαλήν, έβλεπεν
  ώς άστραπάς' οί στοχσσμοί τού διελύοντο είς ά-
  τμόν τώ εφαίνετο ότι έπραττε θρησκευτικόν έογον,
  καί συγχρόνως ίεροσυλίαν. Πόθον άλλως τε δέν
  βΤχε τόν ελάχιστον επί τής έρασμίας γυναικός
  ταύτης, ησθάνετο τό σχήμα επί τοθ σιήθους τού.
  Ήτο άπολωλώς έκ τοθ έρωτος.
  'Έλοβεν ή κόρη την χείρα τού, ήν άπέθεσεν
  επί τής καρδίας της, αύτός δέ τότε ησθάνθη τό
  χαρτίον υπό την έσθήτα καί εΐπε ψελλίζων.—Μέ ά
  γαπδς λοιπόν;
  Ή δέ άπεκρίθη, άλλά τόσον ησύχως, ώστε ή
  φωνή της ή"το μάλλον πνοή, καί μόλις ηκούετο.
  Σιώπο! τό γνωρΐζεις.
  (συνεχίζεται)
  ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
  Β'.
  Αντιθέτως 8μω; στή γνώμη
  πού έτΐιχρατεϊ γενικώς, τό πάχος
  είνε μιά παροδική άνωμαλία καί
  δχι έλάττωμα χρόνιον. Μέ κατάλ
  ληλη δίαιτα καί ταχτική είμπο·
  ροθμβ κάλλιστα νά άντιχατασΐή
  σωμε στό σώμά μας τόν τέπο
  πού πιάνει τό λΐπος μέ σάρχε;
  καί νά έξαφανΕαωμε τί πάχος μ'
  δλα τα δυσάρεστα έπαχόλουθά τού.
  Είνε αναμφισβήτητον 8τι δέν πρέ
  πει ν' ανεχώμεθα τό πάχος. Πρέ
  πει νά τό καταπολεμοθμε μέ καθ ε
  τρ&πο. Προβοχή δμως μακρυά ά¬
  πό φάρμακα, άπό σπεσιαλιτέ πά-
  ταγωδώς διαφημιζόμενα, άπό συμ
  βουλάς φίλων πού εδοκίμασαν οί
  ϊδιοι ή άλλοι γνωστοί τους ωρι¬
  σμένα εΐδη θεραπείας Τό πάχος
  πρέπει νά τό διώξουμε άπό τό
  | θωμά μας, ναί, σΰμφωνοι, άλλά
  μέ φυσικά δσον τό δυνατόν μέ
  σα. θά μάς βοηθήση εγκύρως
  καί ύπευθύνω; ό Ιατρός μας α*
  αυτή την προσπαθεία. Ή κίνησις,
  ή αποφύγη των φαγητών πού πά
  χαίνουν, ή ταχτική καί κατάλλη
  λη γυμναστική, κανένα άφίψημα
  τααγιοθ ή άλλου άρωματικοθ χόρ
  τού είνε ίκανά ν9 άφαιρέσουν τό
  λΐπος χαί νά έπαναφέρουν τό σώ
  μά μας στό όμαλό τού βάρος καί
  τάς πραγματικάς τού διαστάσεις.
  Γιατί άν δέν ακολουθήσωμε την
  τακτικήν αυτήν καί ζητήσωμε νά
  καταπολεμήσωμε τό πάχος μ' άλ-
  λα μέσα τότε ημπορεί νά έξασθε-
  νήσωμε καί νά βλάψωμε τόν όρ·
  γανισμό μας, άνεπανορθώτω;, μά
  λιστα, χιιρότερα άπό β,τι τόν
  βλάπτει τό πάχος.
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
  Α'
  Άπό τότε πού οί 8ροι τής κοι¬
  νωνικάς ζωής ηνάγκασαν την γυ·
  ναΐκα νά εγκαταλείψη την νοικο-
  κυρίστιχη ζωή της καί την ήσυ·
  χία τοθ σπιτιοθ της γιά νά ερ¬
  γασθή Ιξω άπό αύτό καί νά κερ¬
  δίση την ζωήν της, την βλέπομε
  νά αυναγωνίζεται ήρακχά τ4ν άν-
  δρα είς διάφορα έπαγγέλματα. Ή
  κρίσις δμως περιώρισε τόν αριθ¬
  μόν των εργαζομένων καί πρώται
  αί γυναΐκες εδρέθηχαν ίξω άπό
  τα γραφεΐα καί τα έργοστάσια. Ή
  στέρτ,σις εργασίας άντί νά τάς ά
  πογοητεύση τάς έκαμε νά έφεύ
  ρουν άλλους τρόπους μέ τους δποί
  ούς νά κερδίοουν χρήματα καί νά
  έξασφαλίσουν μίαν άνετον ζωήν.
  "Οπως θά ίδοθμε πιό κάτω αί Ά
  μεριχανίδες έδιάλεξαν τα πιό πε
  ρίεργα, δσο καί έπικερδή έπαγ
  γέλματα. Είς την Ούγγαρίαν αί
  γυναΐκες δέν έδίστασαν κίν νά θε
  σουν δποψηφιότητα καί διά την
  κενωθεϊσαν θέσιν τοθ δημίου τής
  Βίυδαπέατης. Άλλά άς ίδοθμε
  τώρα είς τί καταγίνονται αί Ά
  μερικανίδες καί πώς έξασφαλί
  ζουν τα μ|σα τής ζωής των.
  Είς τα περίχωρα τοθ Λός Άν
  τζελες δπάρχει Ινα μεγάλο άγρό
  κτημα, δπου ή ίδΊοκτήτριά τού,
  μία νεαρά κυρία, καταγίνενχι είς
  την έξημέρωσιν λεόντων. Ή θηρι
  οδαμάστρια είνε αυτήν την στιγ
  μην κάτοχος διακοσίων λεόντων.
  Όσάκις βλέπετε μίαν κινηματογρα
  φικήν ταινίαν μέ θηρία τής ζούγ
  κλας, νά είσθε βεβαιοί δτι τα θη
  ρία ιχύτά είνε τα λιοντάρια τ
  μίσες Γκαίϋ.
  ΜΙΑΑΤΟΣ Μάρτιος (άντχποχρι
  τοθ μας).—Δέν είνε ά'γνωστη στόν
  κόσμον ή Μίλατος. Ό θρθλος των
  ήρωϊσμών καί τοθ μαρτυρίου της
  τής εξησφάλισε την δόξα καί
  την άθανασία. Καί είς την ίστο-
  ρία είνε γραμμένο μέ χουσα
  γράμματα τό δνομά της. Όλοι οί
  σκεπτόμενοι άνθρωποι. δλαι αί
  έλεύθεραι συνειδήσει; σΐέκονται
  μέ εύλάβειαν έμπρός είς τό δνομά
  τη;. Καί τό παραχείμενον σιτή
  λαιόν της, δπου έγράφη μέ τό
  αίμα χιλιάδων γυναικόπαιδων, γε
  ρόντων καί πολεμιατών, μία άπό
  τάς έπιχωΐέρας σελίδας των κρη
  τιχών άγώνων, έμπνέει καί τώ¬
  ρα τόν σεβασμόν χαί αποτελεί
  τόπον εύλαβικοθ προσκυνήματος.
  Ήταν δμως μέχρι προχθές άχι
  μη άπομονωμένη εντελώς ή Μί¬
  λατος άπ' βλον τόν άλλον κόσμον.
  Ή έλλειψις αμαξιτής όδοΰ χά
  θίστα αδύνατον την επικοινωνίαν
  Καί έ δρμος της δέν παρουσίαζεν
  έπίαης κίνησιν. Δέν υπήρχεν άλ
  λωστε καί εμπόριον σοβαρόν ου τε
  εισαγωγικόν οϋτε εξαγωγικόν.
  Διότι πρέπει νά σημειωθή 8ΐΐ κα
  τα τα τελευταία έτη, πλήν τοθ πά
  ρελΐόντος, καί ή γεωργική παρα
  γωγή τής περιφερείας ήτ: έξαιρε
  τιχώς πενιχρά, λόγφ των συνε
  χών άνομβριών.
  Εύτυχώς, τα τελευταία 2τη τό
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α Κ ΡΟ ΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια^ £0-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάς>ν.
  Πρακτορείον Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 1-41.
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι11ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ1Ι1Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ1ΙΙΙΙΜΙ1ΙΙΜΜΙΙΙΙΙ11ΙΐνΐΙΜΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΕΙΙΪΙΜΜΙ1Ι1ΙΕ1Ι1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙ1111ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΜΙΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ||^
  ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ
  Μόνον οί ψεναστήρες μας χατασκευάζον-
  ται μέ γνήσια ίταλικα έξαρτήματα ΧΦΙΝ·
  ΤΑ τού Έργοστασίου Α. καί Α. ΝΤΈΛ
  ΤΑΛΙΆ, Ιταλίας τού οποίου, ώς γνω¬
  στόν, έχομεν την βποκλειστικότητα δια την
  'Έλλάδα.
  Ή είς ημάς κατακύρωσις παρά τής
  ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓ ΙΚΩΝ ΣΥΝΕ-
  ΤΑ1ΡΙΣΜΩΝ 1¥. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  2300
  .
  •ΕΙΙ1ΤΙΙΡΙΙ
  ΣΙΝΤΑ
  καχά τόν
  Διαγωνισμόν τής 9—1-39 Ε
  καί αί προπωλήσεις μας 1ΚΟΟ ·Ι*εκαστή
  ρων είς ιδιώτας είναι ή μεγαλυτέραν μας ρε-
  κλάμα.
  Μην παρασύρεσθε άπό τάς άπομιμήσεις τού συναγωνισμοθ καίτοι ή ποιοτική
  ύπεροχή μας καί αί τιμαί μιλοΰν μοναι των... ΟΙ γνήσιοι ψεκσστήρες ιΣΙΝΤΑ»
  ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ λόγω τής τελείας κατασκευής των μέ τα γνήσια Ίταλικά έ-
  ξαρτήματα ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ τΐωλουνται είς τάς κάτωθι τιμάς:
  ΣΙΝΤΑ Νο 1 ανευ διϋλιστηρίου Δρχ. 975.—
  > > 1 μετά » * 1.000.—
  » » 1 -μετά άνσδευτηρος καί διϋλιστηρίου 1.050.—
  Λιαρκής παρακαταΒήκη ψεκαοτήρων Ίίντα", γνησΐων Ιταλικών άν-
  ταλλακτικών «Ιφίντα», ©ειωτήρον Ντέλ Τάλια
  ΕπιοκευαΙ δωρεάν. Τριετής εγγύησις.
  Γΐνικοί Άντιπρόσωποι δια την Έλλάδα των Έργβστββίων £ΙΝΤΑ Γιβννακβπβύλβυ χαί ΛΑ
  ΪΦΙΝΤΑ Α. καί Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ, Ιταλίας
  Τεχνικόν Γραφείον ΜΑΟΥΡΟ καΐ ΠΟΛΙΤΗ Ηράκλειον-Κρήτης
  ΦΙΗΙΙΗΗΙ1ΙΗΙ1ΙΗΙΗ1Ν ΝΗΗΗΙΙΙΙΙ !Ι1ΙΙ«ΙΙ0Ι Ι1ΙΙΙΙΙΙ111Ι ΝΙΝΗΙΙΙ|||| ΙΙΙΙΗΙΙΐυΐ 1Ι1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΝΙ1ΙΙΙΙΙΠ1Ι ΝΙΙΙΐυΐΝΙΙΝ Ιΐΐυυΐΐυΐ ΝΙΝυΐΙΙΙΠΙ ΗΝΙΙΠΙΙΙΙΙ
  II
  ΙΙΝΝΙ1ΙΙΝ1ΙΙ ΗΝΙΙΙΙΙΝΐυΐΜ
  Ή αποπεράτωσις
  της όδοΰ Μιλάτου.
  χράτο; έδειξεν ενδιαφέρον, έχορή
  γησε πΐστώσεις χαί έμερίμνησε διά
  την ταχυτέραν αποπεράτωσιν τής
  αμαξιτής δδοθ. "Ηδη δέν 6πολεΕπβ
  ται παρά έ'ν μικράν τμήμα ολίγων
  έκατοντάδων μέτρων πρός δΐάνοι
  ξιν. Καί θ* διανιιχθ^ ασφαλώς
  χαί αύτό ταχέως.
  Ό δπουργός Γενικός Διοιχητής
  χ. Σφακιανάκης εξεδήλωσε άμέρι
  στον χαί ζωηρόν ενδιαφέρον. Καί
  τό γεγονός αύτό αποτελεί άρχετήν
  εγγύησιν περί τοθ 8 γ ι ή όδός Μι¬
  λάτου θ' αποπερατωθή έντός τοθ
  τρέχοντος έτους. Ή όδός άλλωοτε
  αυτή 2χει χαί παραγωγικήν καί
  τουρισιιχήν αξίαν, θά συμβάλη
  εις την αύξησιν τής παραγωγής
  τής περιφερείας χαί είς την δή
  μιουργίαν έμπορικής κινήσεως,
  είσαγωγιχής χαί έξαγωγιχής διά
  τοθ παραχειμένου δρμου. Επί
  πλέον δέ θά βοηθήση χαί είς την
  ανάπτυξιν τοθ τουρισμοθ. Τα πλή
  θη τοθ κόσμου πού φλέγονται νά
  έπισκεφθοθν τό ιστορικόν σημείον
  πού καθηγίασε τό αίμα τόαων χι
  λιάδων χριστιανών, θά είνε τότε
  ί^νίολο'ν νά μεταβοθν δι' έ'ν προ·
  ακύνημα. Διότι πρέπει νά σημειω
  θή σχετικώς, δτι ή χοινότης σκέ
  πτεται ήδη νά οργανωθή κατά
  τόν καλύτερον δυνατόν τρόπον,
  τάς εορτάς πού θά τελοθνται χατ'
  έτος χατά την επέτειον των σφα-
  γών τοθ σπηλαίου.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  ΈκτΙθεται είς φανεράν
  πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή
  ένοικΐασις διά τό οικονομικόν
  έτος 1939—1940 των κάτωθι
  Εηαοτικών φόρον, τελθν καί
  δικαιωμάτων.
  1) Τοθ φόρου μεταφερομέ
  νων εγχωρίων προΐόντων διά
  θαλάσσης.
  2) Τοϋ φόρου μεταφερομέ-
  νων εγχωρίων προΐόντων διά
  ξ
  3) Τοθ φόρου ζυγίου επί
  των διά θαλάσσης βίσαγομέ
  νων εγχωρίων προΐόντων.
  4) Των τελών διά την χρή
  σιν των σφαγεΐων.
  5) Τοθ φόρου καταναλώσε
  ως γάλακτος.
  6) Τοθ φόρου όπωρικών
  κσί λαχανικών.
  7) Τοθ φόρου μεταφερομέ
  νων εγχωρίων προΐόντων επί
  τΟν [χθύων.
  8) Τοθ φόρου επί των έν
  τή περιφερεία τοθ Δήμου Η¬
  ρακλείου άγοραπωλουμένων
  μικρών καί μεγάλων ζώων.
  9) Των τελών επί των δια
  φημίσεων.
  10) Των τελών διά την χρή
  σιν των ίχθυοπωλεΐων.
  Πρώτη προσφορά όρΐζεται.
  Διά τόν πρώτον φόρον δρ.
  2 900.000.
  Διά τόν δεύτερον φόρον δρ.
  2.041.500.
  Διά τόν τρίτον φόρον &ραχ.
  171.000.
  Διά τόν τέταρτον φόρον δρ.
  540 000.
  Διά τόν πέμπτον φόρον δρ.
  37.000.
  Διά τόν {έκτον φόρον δραχ.
  1.120.000.
  Διά τόν Ιβδομον φόρον δρ.
  125 000.
  Διά τόν δγδοον φόρον δρ.
  20.000.
  Διά τόν ϋνατον φόρον δρ.
  30.000.
  Διά τόν δέκατον φόρον δρ.
  20.000.
  Ή δημοπρασία γενησεται
  την 9ην ΜσρτΙου 1939 ημέραν
  Πέμπτην καί ώραν 11—12
  π. μ. είς τό Δημοτικόν Κατά
  στημα Ηρακλείου καί ένώπι
  ον τής- δημσρχιακής επιτρο¬
  πήν;.
  Οί δροι συγγραφή*ς υπο¬
  χρεώσεων εΐσΐ κατατεθημένοι
  είς την Γραμματείαν καί την
  Δ)σιν Οικονομικών τοθ Δήμου
  ένθα οί βουλόμενοι δύνανται
  νά λαμβάνωσι τούτων γνώ
  σιν.
  Έν Ηρακλείω χβ 2 Μαρ
  τίοο 1939.
  Ό Δήμο-ρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Νΐκος Κουβίδης
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Γραφείον παρά την Άνρο
  τικίιν Τράπεζαν (Κναντι ο(·
  κίας χ. Μιχελιδάκη.
  ΠΰΑΟΓΝΤΑΙ ΒΑΝΑΝΟΦΓΓΑ
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  —Τό σημερινόν πρέγραμμα
  τοΰ Ραδιοφωνικοΰ σταθ-
  μοΰ.
  Σήμϊρον ο ραδιοφΜνικ&ς σταθ·
  μός Αθηνών θά εκτελέση τό εξής
  προγραμμα: "Ωοα 13.30 χρηματι
  στήριον, 13.40 είδήσεις, 13 50 μου
  σική χοροΰ (δίσκοι), 14.45 <1δή- σεις — μετεωρολογικόν δελτίον. "Ωρα 18.15 ή «ωρα τοΰ παιίιοΰ» τβ κβυχλβθέατρο κ. Ρώτα, 18 35 μουσική δωμάτιον (δίσκοι) Μπίτό ββν: Τρ!© είς ρέ μβΐζον έργον 70 άρ_. 1 διά πιάνο, βιολϊ καί βίβλον τσίλλβ, 19 Α «ωρα τοΰ άγρότου», 19.15 μουσική χοροΰ (ίίσκοΐ), 20 Κουαρτέττο 'Αθηναϊκης μανδολι νάτας (Λάβδα), 20.30 βίδήσεις, 20. 40 ρεσιτάλ τραγουδιοΰ (υπό τοθ κ. Μ. Ροΰσσου), 21 μικρά όρχη στρ« (Δ)σΐς κ.Σ. Βαλτετσιώτη), 22 νυκτερΐναί βίδήσεις, 22.10 αυνε χεια μικράς όρχήστρας, 22.«0 φ» νητικό κουαρτβττο (Δ)σις <Β. Σπά θη), 23 10 μουσική χοροΰ (δίσκοι) καί έλαφρό τραγοΰδι (υπό της Μ. Χβύλας Στηβενς), 24 τελευταίαι είδήσεις, 24.10 μουσική χβροΰ (δί σκοι). —Δωρεαι είς τέν ϊύλλβγβν «Άγία Τριάς». Είς τόν Φιλανθρωπικόν Σύλλο γον 'Αγίβι Τριά{) ή χ. Άβηνά Μακράκη χκτέθεσε τριακοσίας δραχμάς (300) είς μνήμην Νικο λάου Γρηγοριάδου. Έπίσης οί χ. χ Συμβελαιογράφοι Ηρακλείου δραχμάς διακοσίας πεντήκοντα (250) άντί στεφάνου είς τόν νέ κρόν Χαραλάμπους Κκμινοκε τρ ου. Τό Διοικητικόν Συμβουλιον τού Συλλβγου έ*φ)άζει τάς θβρ μάς τού εύχαριοτίας πρός τους ά νωτέρω δωρητά;. —Φιλάνθρωποι δωρεαί. Ή ο!χ. Βογιατζάκη ΐτροσβφε ρβν είς τβΰς χρατουμβνους των έπανορθωτικων φυλακών πλούαι ον καί άφθονον φαγητόν μετ* άρτον καΐ σιγαρέττων την 28 Φεβρουάριον έ. έ. είς μνήμην τοΰ άπςβιώσανεος τέως Δημάρ χου 'ΐωάννου Βογιατζάκη. Οί χρατούμενοι ϊύχαριστοϋν Βερ· μώς —Φιλάνβρωπος κυρία κατεθε βεν είς τόν Σύλλογον των Λβ οποινίδων δραχμάς 500 εί; μνπ μην Ιωάννου Βογιατζάκη^. —ΟΙ Συμβολαιογραφοι Ήρα κλείου χατέθηκαν είς τό «Άσυ λον της Γεροντισσας» αίς μνήμην τοϋ συναδελφ«υ των Χαρ. Κα μινοπέτρου δρ. 250. Ό Μορφωτι χός Σύλλογος «ύχαριστβϊ θ —Ανακοίνωσις πρός τα έρ γαζόμενα κορίτσια. Ή Διοίκησις Ε.Ο.Ν. Θηλέων οάς προβκαλβί νά προσέλθβτβ καί ίγγραφήτβ βίς την Εθνικήν μας οργάνωσιν οάς άνήκΐι καί της άνηκετε. Σκοπός της είνε η β*λ τίωοις τής θέθΕώς σας, ή ήθιχή καί ίθνική σας έξύψωοις, γιατί πρί πει νά γνωρίζιτε ότι ή έθνική μας οργάνωσις είνε ή δευτέρα νιλόοτοργος μητΐρα ή ό ποία έν διαφέρκται χαί φροντίζει διά την Ιδικήν σας πρόοδον. Ιΐροοέλθετβ μ- ένβουσιαομό, μέ ζήλον, μέ ηί οτιν, μέ άγάπη πρός τα ίδαώδη της ίνα πυκνώοητβ τάς τάϊεις της, διότι αύτό μόνον θά σάς ές"υ ψώση ήθικώς, πνευματΐΜόίί ««Ι » λικώς. (Ι5κ τής Διοικήσεως Ε.Ο.Ν. θη λίων Ήρακλβίβυ). ΚΑΤΟΧΟΣ τής διηλογραφίαί άναλαμβάνει την τήρησιν έμπορι- χών διδλίων μέ συμφέροντας ί· ρους. Πληροφορίαι ηαρ' ημίν. Ι
  Ι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομοφχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Σαββάτου
  4 Μαρτίου 1939
  123 Ώρα
  ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΛΟΓΚΑΝ
  ΕΤΟΝΙΣΕΝ ΟΤΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
  ΕΙΣ ΤΟΝ Π_0ΤΑΜ0Η ΡΗΝΟΝ
  -1ΑΦΡΡΑ ΑΗΤ1ΛΚΨΕΡΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΓΚΡΕ3ΣΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας). — Σημερινά τηλεγρα¬
  φήματα έκϊΚένς "Υόρκης -ίναφέρουν ό*
  τι ό γερουσιαστής Αογκάν, τής επί
  των εξωτερικών ύποθέαεων έπιτροπής
  τού κογκρέσσου, επετέθη εναντίον τοΰ
  νόμον» περί ούδετερότητος, τονίσας ό¬
  τι τα σύνορα τής Άμερικής ευρί¬
  σκονται είς τόν Ρήνον.
  Πάντως είς τάς συζητήσεως επί τής
  έξωτερικής πον»**ής εξεδηλώθη είς
  την Άμερικανικήν Γερουσίαν μεγάλη
  διαφορά αντιλήψεων. Συγκεκριμένως
  ό γερουσιαατής Τζόνσον έπέκρινε την
  πώλησιν αεροπλανων είς την Γαλλίαν.
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΑΑΑΟΙ
  ΠΑΗΡΟΣΙΚΑΝ0Π01ΗΜΕΝ01
  ΕΙί ΤΗΣ ΕΚΑΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΣΕΛΑ1
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έν σχέσει μέ την εκλογήν ώς Πά¬
  πα τού καρδιναλίου Πατσέλλι υπό τό
  ονομα Πίος ό 12ος, άναφέρουν ότι
  τόσον έν Άγγλίαόσον χαί έν Γαλλία έχ
  φράζεται πλήρης ίκανοπόίηαις.
  Οί κύκλοι αμφοτέρων των χωρών
  διατυπώνουν την γνώμην ότι ό νέος
  Πάπας, διατελέσας ώς γνωστόν, ούσεα-
  βτικώς, ύπουργός των Εξωτερικών τού
  Βατικανοΰ καί στενός συνεργάτης τού
  αποθανόντος Ποντίφηκος. θά εργασθή
  ώς έ**Ενος υπέρ τής είρήνης, έν πνεύ·
  ματι άμεροληψίας καί δικαιοσύνης.
  Διάγγελμα τοϋ νέου Πάπα.
  Ή συζήτησις διά τό παλαιστινιακόν.
  ΡΩΜΗ 3 ΜαρτΙου (16. ύπη
  ρεσ(σ)— Ό εκλεγείς χθές
  ώς διάδοχος τοθ Πίου χΐ καρ
  δινάλιος Πατσέλλι είχεν έξ
  άρχής τάς μεγαλυτέρας πι
  θανότητας επιτυχίας. Ό νέος
  Πάπας έ'λσβε κατ' επιθυμίαν
  τοθ ίδΐου, τό δνομα Πίος
  XII.
  Ό Πίος χΙΙ εγεννήθη είς
  Ρώμην άπό αστικήν οΐκογένει
  αν καί συνεπλήρωσε, συμπχω
  ματικώς χθές, τό 63ον Ιτος
  τής ήλικίας τού.
  Άμέσως μετά την εκλογήν
  τού τόν Πίον
  XII
  συνεχάρη
  θερμώς ό Αύτοκράτωρ Βασι
  λεύς τής Ιταλίας κοΐ ό ΝτοΟ
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΤΗΡΟΥΗ
  ΟΥΛΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Καθ* ά αγγέλλεται
  έκ Βερολίνουό τύπος τού Ράϊχ, όπερ
  ώς γνωστόν ευρέθη πολλάκις είς άντί-
  θέσιν τελευταίως μέ την πολιτικήν τού
  Βατικανόν ,τηρεί αυστηράν ούδετερότη-
  τα επί τής έκλογής τού καρδιναλίου
  Πατσέλλι ώς διαδόχου τού Πάπα Πί
  ου τού 1 1ου.__________
  Ο
  ΕΗΕΑΙ1Κ1ΑΣΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΟΥ Ι1ΛΤΣΕΛΛΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—-Τηλεγραφούν έκ Ρώ
  μης ότι ο πρωθυπουργός κ. Μουσολί-
  τι έπεδοκίμασε την εκλογήν τού νέου
  Πάπα.
  ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ ΕΞΑΠΕΛΥΣΑΝ
  ΕΟΙΟΕΪΙΗ ΕΙΣ Τί ΒΟΡΕΙΟΝ ΜΕΤΟΟΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Κατά τα έκ τού έξω
  τερικού τηλεγραφήματα, οί Ίάπωνες έ
  ξαπέλυσαν χθές επίθεσιν είς τό βόρει¬
  ον κινεζικόν μέτωπον.
  Ω ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΕΔΕΧΘΗ ΤΟΝ ΕΑΑΗΝΑ ΒΡΕΣΒΕΥΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν εκ Βου
  κουρεστίου ότι ό Βασιλεύς τής Ρουμα
  νίας Κάρολος εδέχθη είς ακρόασιν τόν
  έν Βουκουρεστίω "Έλληνα πρεσβευτήν
  κ. Κόλλαν.
  ΒΡΟΧΑΙ ΚΑΙ ΧΙΟΝΕΣ
  ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΕΛΛ1.Α4
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα·
  «οκριτοΰ μας). —Κατ' ανακοίνωσιν τής
  μετεωρολογικης υπηρεσίας βροχαΐ καί
  χιόνες πίπτουν άπό των πρωϊνών ώρών
  Τής Χ^ές είς ολόκληρον την Έλλάδα.
  Κατά την ιδίαν ανακοίνωσιν έσημειώ
  θη σήμερον λλϊ νέα πτώσις των θερμο»
  τσε.
  Σήμερον
  την μεσημβρίαν
  ό Πίος
  XII
  απηύθυνε ραδιο
  φωνικώς τό πρώτον τού διάγ
  γελμα πρός τούς καθολικοΰς
  ολου τοΰ κόσμου.
  ΑΙ ΝΕΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑΙ ΕΙΪ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Μαρτίου ((δ.
  ύπηρεσία) — 'Επανελήφθησαν
  χθές αί απόπειραι των άναρ
  χικών είς τό Λονδίνον. Βόμ
  βαι έξερράγησαν έκ νέου είς
  τα βορειοδυπκά προάστεια
  τής μητροπόλεως.
  Τό γεγονός επέφερε νέαν
  αναστάτωσιν τής κοινής γνώ
  —Εσυνεχίσθη χθές ή συνε
  δρίασις διά τό παλαιστινια
  κόν ζήτηαα, παρουσ'α τοΰ κ.
  Τσάμπερλαιν.
  ΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΊΑΙ ΔΙΑΙΡΕίΕΙΣ
  ΚΑΙ Ο κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΣΙΟΑΙΑΖΕΤΑΙ ΕΥΡΕΟΪ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Μαρτ(ου(ίδ.
  ιΊπηρεσίσ).— Ζωηοόν έντύπω
  σιν προξενεΐ ή τληροφορΐα
  περί τής εμφανίσεως τοθ κ.
  Τσάμπερλαιν είς τή; ρωσσι
  κήν πρεσβείαν. Τοθτο ώς γρά
  φεΐ ό εύρωπαϊκός τύττος, άπο
  δεικνύει δπ ό κ. Τσάμπερλαιν
  μένΐΐ άδιάφορος είς τάς ίδεο
  λογικάς διαιρέσεις, δεδομένου
  μάλιστα δα είνε τόσον πρόσ
  φατος ή έκ μέρους τής άγγλι
  κης κυβερνήσεως άναγνώρι
  σις τοθ στρατηγοθ Φράνκο.
  Ή αύριανή γενική συνέλευσις
  τού 'Εμπορικοΰ Συλλόγου'Ηρακλείου
  Είς την αίθουσαν των συ
  νεδριάσεων τοθ ΈμπορικοΟ.
  καί ΒιομηχανικοΟ Έπιμελητη|
  ρίου θά συνέλθουν οϋοιον'
  την πρωΐαν είς Γεν. Συνέ
  λευσιν τα μέλη τοθ 'Εμπορι
  κου Συλλόγου Ηρακλείου.
  Έν τή συνελεύσει θά έ<τε θοΰν τα πεπραγμένα τοθ Διοι κητικοϋ Συμβουλΐου κατά τό διαρρεϋσαν έτος. Ακολούθως ενώπιον τής όλομελείας τοθ ΈμπορικοΟ Συλλόγου θά λο γοδοτήση ό Ταμίας αύτοΰ. Ό 'Εμπορικός Σύλλογος θά άσχοληθή έττίσης μέ τό ζήτη μα τής όλοκληοώσεως τής κα τασκευής των νέων λιμένι κων έργων σχετικώς δέ θά ό μιλήσβ περί τής μέχρι τοθδε συντελεσθείσης εργασίας δ άντιπρόσωπος τοθ Συλλόγου παρά τή Λιμενική Επιτραπή κ. Άδ. Κωνσταντινίδης. Ποο βλέπεται δτι έν τή συνελεύσει θά συζητηθοΰν ακολούθως αί κατευθύνσεις αί οποίαι θά ύποστηριχθοθν υπό τοϋ 'Εμπο ρικοϋ Συλλόγου είς τό δλον λιμενικόν ζήτημα καί (δία είς δ,τι άφορά την προσαρμο- γήν τής λιμενικής φορολογί άς πρός τό δημοτικόν δασμο λόγιον καί τα προβλήματα ά¬ τινα θλ προκύψουν κατά την εφαρμογήν τοθ βργανισμοθ λιμένος. ΠΟΣ ΤΗΝ ΕΞΗΓΕΙ Ο Τ Υ Π Ο Σ ΤΗΣ ΙΤΑΑΙΚΗΣ___ΠΡαΤΕΥΟΥΣΗΙ ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άν- ταποκριτοΰ ι».άς). — Καθ* ά αγγέλλε¬ ται έκ Αονδίνου καί Ρώμης, ή πρόσ¬ κλησις είς ■"Ιταλίαν των έφέδρων των κλάαεων 1914, 19 ϊϊί, 191 β, 1917 καί 1918 σχολιάζετν ι ευρύ¬ τατα Κατά τάς έκ Ρώμης έξ άλλου πλη¬ ροφορίας αί έφημερίοες δημοσιεύουν τα έκί τής προσκλήσεως ταύτης έπίαη· μα ανακοινωθέντα άτινα άποδίοουν την πρόσκλησιν ·ίς ύπηρεσιακούς λόγους, τονίζουν δέ ότι αί ήλικίαι αυται δέν πρόκειται νά άποδώσουν μεγάλην δύ¬ ναμιν στρατοΰ. Η ΑΝΑΛΩΙΙΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ Διά κοινής αποφάσεως των 5 πουργών Οίκονομικών κχί Έθν. Οίκονομίας κοινοπ5ΐηθε''αης χθές έπειγόντως πρός τάς τελωνιακάς αρχάς, τούς Έμπορικούς Συλλό¬ γου; καί Έπιμελητή'ρια καί τοος Συλλδγους Έξαγωγέων, ίρίζεται δτι χενά δοχεΐα έν γένει άποταμι ευθέντα, ή άποταμιευθέντα καί παραληφθέντα είς ελευθέραν χρή* σιν άπό 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβριού 1934, έπιτρέπεται 8 πως άναλωθωσι καθ'ύπίρβασιν των εΕσακτίων ποσοτήΐων μέχρι τής 25 Μαρτίου 1939. Η ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Γ.Ο Η- Ή χαθιερωμίνη έκδρομή τής Ε. Γ.Ο.Η. κατά τος εορτάς τοθ Πά σχα θά γίνη εφέτος, ώς πληρο φορούμεθα είς την Κεντρικήν Μα κεδονίαν, είς τας πόλεις Σέρρας, Δράμαν καί Καβάλλαν, μέαψ θεσσαλονίκης. Τό πρόγραμμα τής 'Οργανωτικής Έπιτροπής τής εκ δρομής προβλέπει παραμονήν 2 ημερών είς θεσσαλονίκην, 1 είς Σέρρας, 1 είς Δράμαν καί —ι είς Καβάλλαν. Ή άναχώρησις θά γί νη τό άπόγευμα τής Κυριακάς τοθ Πάσχα. ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ Είς την πόλιν μι-ς αφιχθη προχειμένου νά επιληφθή διαφό ρων ζητημάτων τής άρμοδιότητός τού ό διευθυντάς τοθ Μηχανολογι καθ ΓραφεΕου Κρήτης κ. Τσαχί &ης. Ό κ. Ταακίρης θά Ιργά ζεται κατά τάς ολίγας ημέρας τής παραμονής τού ενταύθα είς τα γραφεΐα τοθ κ. Νομομηχανι κοθ Ηρακλείου. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ Την προσέχη Κυριακήν θά με¬ ταβή είς Ρέθυμνον προκειμένου νά αυναντηθη' ιίς φιλικόν ποδο- σφαΐρικδν άγώνα μέ τόν «Άτρό μητον» ή Ένωσις Γυμναστιχών Όργανώσεων Ηρακλείου. Κατά την μετάβασιν τής Ε. Γ. Ο. Η. είς Ρέθυμνον θά την συνοδεύοουν πολλοί φίλαθλοι έκδρομεΐς. Η ΑΤΕΛΕΙΑ ΜΕΛ&.ΣΣΗΣ Τό δπουργείον Οίκονομικών προέβη είς την όριστιχοποίησιν τής ατελείας εΖσαγωγής τής με λάαοης έρίζεται ϊέ δτι πρός τοθτο δέον νά έκδίδεΐαι αδεία τής άρ μοδ(ας Γεωπονικής "Υπηρεσίας καί βεβαίωσις τοθ ΓεωργικοΟ Ταμιίευ πβρί τής χρησιμοποιή σειος αυτής διά την καταπολέμησιν τοθ £άχου τής έλαΐοις. ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΙνΙΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Καιά την χθεσινήν 3ην κλήρωσιν τοθ Έθν. Λτχείου έκέρ διααν έκ των διατεθέντων είς την πόλιν μας λαχνών άνά 2 000 θρχ. ί·£ άριΒμοί 24 725 καί 80.840 Ό άριθμός 48599 εκέρδισε δραχ. 3 000. Οί κληοωθέντες είς τό αΐτιον τής Β' ημέρας άριθμοί είναι οί έ ξ 7908 , 7943. 14233 19031, 19050, 19098, 27947, 29110, 29157. 29162. 29189. 29190, 32891, 40013, 40082, 47152, 48510, 48587. 48597, 57208, 57214, 57225, 57262, 61814, 61899, 66045, 70730, 70781, 70788, 80843, 80879. , ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Κατ' είξήσεις έκ Ρεθύμνης κα τεσχέθη είς χείρας αρχαίοναπή λων μαρμάρινον άγαλμάτιον έξαι ρετικής τίχνηί άναγίμενον πιθα Ι νώτατα είς τούς πρό ΧριστοΟ Ρω ' μαι'κους χρόνους. Αί σχετικαί εί δήσεις προσθέτουν δτι τό άγαλμά' τιον τοθτο προέρχεται έκ τής ι στορικής Αάπΐϊας. Διετάχθη ή διενέργεια σχετικών άναχοίσεων. Η (ΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ Τό δπουργιΐον Οίκονομικών διά διαταγής τού πρός τάς τελωνια- κάς αρχάς εντέλλεται όπως αύ ται υποβάλλουν κατά δεκαήμερον πρός την Τράπεζαν, Ελλάδος ή ελλείψει δποκατ«στήματος αυτής είς την Εθνικήν Τράπεζαν λεπτο μερή κατάστασιν έν ή νά έμφαί- νωνται αί γενόμεναι φορτώσεις είς τό εξωτερικόν έμπορευμάτων ή εγχωρίων προϊίντων. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Τό δπουργείον Παιδείας δι' έγκυχλίου τού πρός τούς Έπιθε ιαρητάς τής Έκπαιδεύσεως έντέλ λεται 8πως συστηθή είς τάς Κοι νότητας καί τούς Δήμους ν' άνα γράψ3υν_είς τούς πρ&υιτολογιομού; των πιστώσεις δι' ανέγερσιν αχο λικώνκτιρίων ή επισκευήν τώ; ή δή δπαρχό'ντων. ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Β ΒΜΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 'Υτίό τοθ κ. Έπόπτου Έργα σί-χς εκλήθησαν νά υποβάλωσι χρι τής 25 τρέχ. άπαντα τα υπό τοθ νόμου προβλεπόμενα δικαιο λογητικά δία την έκδοσιν των σχετικών έπαγγελματικών ίιβλια ρίων εργασίας, αΐταντες οί δαάλ ληλοι καφΐνείων, έσΐιατορίων, ζα χαροπλαατείων, οίνομαγειρείων, έ ξοχικίδν κίντρων καί λεσχί&ν Σχετικώς παρεσχίθη ή πληροφο ρία δτι δσοι δέν έφοδιασθώσι διά των ανωτέρω δελτίων θά άπολι θώσιν έκ τής υπηρεσίας των. ΑΘΩΩΣΙΣ Δ1ΑΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΝ Χθές την πρωίαν ήοχισεν εί τό Κακουργιοδικεΐον Ήρακλείοι ή δίκη κατά των Χαρ. Ι. Χαριτά κη, Ιωάν. Έμμ. Παρασύρη κα Φιλ Ν. Χαΐδεράκη κατηγορουμ ν ών διά πλαοτογραψίαν των ψο ρολογικών καταλήγων τοθ χωρίοι Δαμοβίλου. Έκ τή·, διαδικασία άπεδείχθ»] ή άθωότης των κατη γορουμένων οίτινες καϊ άπηλλάγη ΕΞΑΓΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Ή κίνησις τής αγοραίς Ήρα κλιίου δπ^ρξε κατά την παρελ θοθσαν έβδομάδα ζωηροτέρα τής προηγουμένης. Κατ' αυτήν έξη χθησαν διά τοθ Τελωνείον τοθ Ηρακλείου 140.000 χιλιόγραμμα σουλτανινών, 25 000 ταχτάδων, 315 000 έλαιων, 30.000 πυρείων, 38.000 οΐνων καί 19.000 χαρου- πίιον. σαν. η κινησισ; των εμπορευματων Διά διευκρινιστικής ' έγκυκλίο τοθ δπουργείου των Οίκονομικώ πρός τάς τελωνιακάς αρχάς κ θίσταται γνωστόν δτι οσάκις ή τελευταία ήμέρα τής λήξεως τώ προθεσμιών άναλώσεω; έμπορευμ; των είναι Κυριακή ή έξαιρετέα αυτή συνυπολογίζεται είς τή1 προθεσμίαν τελωνισμοθ θεωρουμ νη ώς μία των ημερών τής πρι θεσμίας καιά συνέπειαν δέ τό έμ πόρευμα δπόκειται άπό τής έπ< μένης είς τα πρόοθετα τέλη τοθ Α. Ν. 992)37. Διά τόν λόγον τοθτον οί παρα λήπται δέον νά μεριμνώσι διά την παραλαβήν τοθ έμπορεΰματοι πρό τής Κυριακή; ή έξαιρετέα οσάκις αυτή συμπίπτει μέ την τελευταίαν ημέραν (λήξ ν) τή προθεσμίας τής άναλώσεως. ΤΑ ΔΗΜΩ.Η Α2ΜΑΤΑ Κατά σχετικάς έπιμελίία τής κυβερνήσεως Γ θά έκδοθοθν όίπαντα τα δημώδη < σματα ίμμέΐρως καί μουοικώ πρός άπαθανάτισιν τούτων. ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ Συνελήφθη καί παρεπέμφθη αρμοδίως ό φογόποινος Νικ. Π Πετράκης κάΐοικος Σωματδ Ρ θύμνης. ΣΚλΗΣΙ Η Ε ΕΦ Σ Ο ΑΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π Ε Τ ΑΙΗ ΒΕΟΡΕΙΤΛΙ ΓΕΓΟΝ9Σ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).—-ΤηλεγραφούνέκΜποΟρ γκος ότι οί έκεϊ διπλωματικόν κύκλοι Οεωρούν γεγονός υψίστης πολιτικάς ση· μααίας τόν διορισμόν τού στρατάρχου Πεταίν ώς πρεσβευτού τής Γαλλία* παρά τώ στρατηγω Φράνκο. / Ι ΚΑΡΟΛΓΕΝΙ Η Η ΒΑΛΕΝΒΙΑ ΚΑΙ Η ΓΚΑΝΤΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ Πα¬ ρισίων άναφέρουν ότι έβομβαρδίσθη έκ νέου ή Βαλένθια, ή Καρθαγένη καί ή Γκάντια υπό των έθνικών αεροπλανων. Η ΤΟΝ ΠΕΤΕΡΣΟΗ ΕΙΣ ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτού ^μας).— Τηλεγραφείται * έκ Αονδίνου ότι ή * Αγγλικη Κυβέρνησις διώρισεν ώς πρεσβευτήν αυτής είς τό Μπούργκος τόν κ. Πέτερσον. II ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤ1ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα- ποχριτού μας).—Κατά τα έκ Μπούρ¬ γκος τηλεγραφήματα ή έθνιχιατική κυ¬ βέρνησις τής Ίσπανίας θά αναγγείλη προσεχώς ,,τήν προαχώρηοιν αυτής εί»; τό άντικομμουνιστικόν σύμφωνον. Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΠΑΡΑΑΟίΙΝ_ ΤΗΣ ΟΟΛΕΟΣ ΛΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα. ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφείται έκ ΑΙ» δρίτη^ μέσω ^ ξένης πηγής ότι ό λαός τής πόλεως άναμένει εναγωνίως την είσοδον είς την πόλιν τού στρατού τοΰ •Φράνκο. ΚΑ κ. ΟΥΚΡΗ ΣΑΡΑΤΣΟΓΑΟΥ ΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (/τού άντα· ποκριτοΰ μας). — Καθ* ά τηλεγραφοΰν έκ Κ ών)πόλεως, ό αφιχθείς έκεΐ χθές διά τής θαλαμηγού αΣαβαρόνα» υπουρ· γός των Εξωτερικών κ. Σαράτσογλου ' εγένετο δεκτός υπό των άρχών καί των * δημοσιογράφων, οΐτινες καί τόν συνε- λυπήθησαν διά τόν θάνατον τής μητρός τού. Πρίν ή μεταβή είς τα άνάκτορα Δολμά Μπαξέ όπου ευρίσκεται ό Πρό εδρος τής Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Ισμέτ Ίνονοΰ ό κ. Σαράτσογλου έξε- φράσθη μεταξύ των άλλων ένθουσιω· δ ώς διά την ύποδοχήν καί φιλοξενίαν τού έν Αθήναις υπό τού Βασιλέως Γεωργίου τού Β'. καί τής ελληνικάς κυβερνήσεως*