96996

Αριθμός τεύχους

5107

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

5/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΘΡΘΩΣΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι Β
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  ετησία δολ. 15
  έ;ί » 8
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΚΙΑ
  - ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑνΡΟν '
  τΠΕιβτΗΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5107
  ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  ΚΑΙ Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΕΞΟΠΑΙΣ1Ν
  Πρώτη πράξις τοΰ νεοεκ-
  λεγέντος Πάπα τής Ρώ-
  μης καί άρχηγβΰ τής κα-
  θολικής έκκλησίας θά είναι
  ώς εγνώσθη, ν' απευθύνη
  πρός τό πβίμνιόν τού καί
  τούς ταγούς των εθνών έκ¬
  κλησιν υπέρ τής είρήνης
  καί τής άδελφώσεως. Ή εί¬
  δησις είναι χαρακτηριστική
  όσον καί ένδιαφέρβυσα. Δί¬
  δει τό μέτρον τής κρίσεως
  καί των κινδύνων πού άπει-
  λβΰν τόν κόαμον. Ό πόλε-
  μος φαίνεται πλέον τόσον
  έγγύς ώατε, ό μέχρι χθές
  ούσιαατικός ύπβυργός των
  Εξωτερικών τοΰ Βατικανοϋ
  Καρδινάλιο; Πατβέλλι, πού
  θεωρεΐται ώς μία άπό τάς
  μεγαλυτέρας πνευματικάς
  καί διπλωματικάς κορυφάς
  τής συγχρόνου ανθρωπότη¬
  τος, καί άπό τής χθές Πά
  πας καί άρχηγός τριακοσί
  ών έκατβμμυρίων λαών πού
  πιστβύουν είς τόν καθολι-
  κισμόν, θεωρεΐ πρώτιστον
  καθήκον τού νά υψώση τό
  τεράστιον ηθικόν άνάστημά
  τού φραγμόν κατά των κιν
  δυνων τού πολέμου, φρου-
  ρόν τής είρήνης καί τής γα·
  λήνης τού κόσμου. Καί εί¬
  ναι όμόθυμος ή εύχή ίπως
  ή Εκκλησις τοΰ νέου Πάπα
  έχη απήχησιν είς τάς καρ
  δί«ς καί τάς διανοίας των
  κρατούντων είς χείρας των
  τάς τύχας τής ανθρωπότητος.
  Δ υ ατυχώς βμως, είνε αμ¬
  φίβολον εάν θά ίσχύσουν αί
  εύχαΐ πρός διάσωσιν της εί-
  ρήνης. Τό πνεΰμα τής συνέ¬
  σεως ίχει παραχωρήσει την
  θέσιν τού εΤς την αντίληψιν
  τής χρησιμότητος τής βίας.
  Ή παραφροσύνη τού πολέ¬
  μου εχει καταστρέψει τό ί-
  δεώδες τής είρήνης καί έχει
  δημιουργήσει τόν Ιλιγγον
  των έξοπλισμων. Ουδέποτε ή
  ανθρωπότης ευρέθη πρό πα-
  ρομοίου θεάματος πολεμικήν
  παρασκευήν καί ουδέποτε έ-
  ζησεν υπό τόσον υψηλόν ε¬
  φοπλιστικόν πυρετόν. Ή γή
  ολόκληρος έχει μεταβληθή
  είς ένα απέραντον ,χυτήριον
  πυρακτωμένου μετάλλου ε¬
  π ου σφυρηλατοΰνται καί χαλ
  κεύονται τα σατανικώτερα
  σύνεργα τοΰ θανάτου καί τή;
  κολάσεως. Άστρονομικοί εν¬
  τελώς είναι οί άριθμοί πού
  άντιπροσωπεύουν τα διατιθέ
  μενά ποσά υπό των μι-
  κρών καί μεγάλων κρατών
  διά πολεμιχάς έτοιμααίας.
  Όκτακόσια έκατομμυρια λι·
  ρων διέθεσε *ατά τό παρελ¬
  θόν Ιτος ή Αγγλία διά τούς
  έξοπλισμούς της. Καί τό πο¬
  σόν αύτό κρίνεται μικρόν
  καί άνεπαρκές. Καί αύξάνε-
  ται είς έν διοεκατομμύριον
  διακόσια πενήντα έκατομμυ¬
  ρια λιρων διά τό τρέχον ε-
  τος. Άνάλογα δέ είναι τα
  ποαά πού διαθέτουν ή 'Αμε-
  ρική καί ή Γαλλία, ή Γερ
  μανία καί ή Ιταλία, ή Ία-
  πωνία καί ή Ρωσσία καί όλαι
  αί άλλαι μικρότεραι χωραι.
  Είς πολλά τρισεκατομμύ-
  ρια δραχμάς ύπολογίζεται ό¬
  τι Β' άνελβουν τα ποσά πού
  Βά διατεθοΰν μέχρι τού 1941
  διά τβύς έξβπλισμούς. Άνα-
  λυτικώς, κατά πρόχειρον στα
  τιστικήν, ό κάθε κάτοικος
  τής γής θά πρβσφέρη 10—15
  χιλ. δρχ. τό ολιγώτερον διά
  την όλοκληρωσιν καί εκτέ¬
  λεσιν των υπό εφαρμογήν έ-
  ξοπλιστικών προγραμμάτων.
  Καί αύτά χωρΐς νά ύπολογί-
  βωμεν βεβαία ότι εάν έν τω
  μεταξύ έκραγή πόλεμος τα
  ποσά των έξοπλισμών θά αύ-
  ξηθοϋν τεραστίως καί αί κα
  ταστροφαί πού θά γίνουν θ'
  κντιπροσωπεύουν απείρως με
  γαλύτερα ποσά.Άλλά καί άν
  οέν γίνη πόλεμος καί συνε-
  χισθοΰν απλώς μέ τόν ίδιον
  ρυθμόν αί πολεμικαι παρα·
  0Μ«»«Ι επί μίαν τριετίαν
  εισέτι, ή ανθρωπότης θά υπο¬
  στή πλήρη ύλικήν καί ηθι¬
  κήν κατάρρευαιν. Όλος ό
  πλοΰτος τής, γής θά άπορρο-
  φηθή καί θά μεταβληθή είς
  σύνεργα ολέθρου. Καί οί άν-
  θρωποι θά ύποστοΰν τόσον
  κλονισμόν τοΰ ήθικοΰ των
  καί τοιαύτην ψυχικήν καί δι
  ανοητικήν διαταραχήν, πού
  θ' άπέχουν ολίγον τής κατα¬
  στάσεως τής παραφροσύνης.
  'Αλλά πώς θ' αποφευχθή ό
  πόλεμος εάν οί άνθρωποι έ-
  ξακολουθήαουν νά ζοϋν υπό
  τό κράτος τής έξοπλιβτικής
  μανίας πού τούς έκυρίευοε;
  Καί κατά ποίαν λογικήν οί
  έξοπλισμοί θά περιφρουρή-
  αουν την είρήνην; Απλώς
  είμπορεϊ νά παρατείνουν επί
  τι διάστημα άκόμη την υφι¬
  σταμένην έκκρεμότητα. Θά
  όδηγήαουν όμως έστω καί
  αργότερον, μοιραίως τούς λα
  ούς είς σύρραξιν. Καί θά χα-
  ταστήσουν τότε τραγικωτέρας
  τχ$ συνεπείας τής συρράξεως
  αυτής.
  Αί πιθανότητες λοιπόν τοΰ
  πολέμου «ύξάνβυν συνεχως
  άντί νά ελαττούνται. Ή ά·
  ναπτυχθεΐσα τάς τελευταίας
  ημέρας διπλωματική δραστη-
  ριότης, τα ταξίδια τοΰ κό-
  μητος Τσιάνο καί τοΰ κ.
  Γκαφένκο είς Βιχρσοβίαν,
  τοΰ στρατάρχου Γκαΐριγκ
  είς Ρώμην καί Λιβύην, τοΰ
  κ. Μπέκ είς Λονδίνον καΐ
  Παρισίους, αί κινητοποιήαεις
  των πολεμικδν δυνάμεων
  Ιταλίας καί Γαλλίας, αί
  αύστηραί δηλώσεις των "Αγ¬
  γλων ύτουργών, αί συζητή-
  σεις τοΰ Άμερικανικοΰ Κογ
  κρέοου χαί ή έπανάληψις
  τής δηλώσεως ότι τα σύνο
  ρα τής Άμερικής ευρίσκον¬
  ται είς τόν Ρήνον καθώς καί
  ή βελτίωσις των άγγλορωσσι
  κων σχέσεων, άποτελοϋν
  ενδείξεις ότι ευρισκόμεθα είς
  παραμονάς ραγδαίων έξελί
  ξεων. Κάτι νέον ένχυμονεΐ
  ή κατάστασις: Ή Ινα παγ¬
  κόσμιον πόλεμον, ή μίαν
  παγκόσμιον διάσκεψιν άφο-
  πλισμοΰ καί συνδιαλλαγής.
  Δυστυχώς ομως τό πρώτον
  φαίνεται πιθανοτέρον.
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΔΗ
  ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΟΝ
  Εναντίον τής. ταδέρνας έξεδη
  λώθτ,σαν ϊλοι οί Άθηναΐοι. Τίσσε
  ρα πορτοκάλλια έπληρώθησαν έ
  κ«ϊ πρός 96 δραχμάς !... Ό συνα
  γερμός είχεν επί τέλου; Ινα λό
  γον άπό τούς ούσιωδεστέρους διά
  νά εκδηλωθή. Χρόνια τώρα ύπέ
  βοσκεν ή δημοσία αγανάκτησις έ
  ναντίον αυτής τής «λαιμητόμου»
  Ή ταβέρνα μπορεϊ νά διίθετεν
  καί τοϋ πουλιοΰ τό γάλα. Πάντο
  τε δμως την τελευ·«ίαν στιγμήν
  —την στιγμήν τής^ πληρωμής—
  έχαλοθσεν δλο τό γλέντι καί δλο
  τό χέφι.
  — Έννοϊΐς την κοσμικήν ταβέρ
  ναν ;... ηρώτησεν ό παρατυχών
  είς την σχετικήν συζήτησιν.
  — Φυσικά. "Αλλως τ« ή λαϊχή
  ταβέρνα αν δέν έξέλιπεν εξ δλο
  χλήρου, θά εκλείψη.
  —Έν τοιαύτη περιπτώσει κα¬
  λόν είνε νά άναζητηθη" καί τοθ
  στραβοθ τό δίκηο.
  Μολονότι δ παρατηρητής δέν έ
  πεξετάθη έδώ είς λεπτομερείας 4
  ό δπαινιγμίς τού ήτο εύνόητος
  Άφ' δτου ή ταβέρνα κατεκτήθη
  άπό τούς χοομικούς, ή κατάστασις
  δέν ήτο δυνατόν παρά νά μεταβλη
  θη- ριζικώς Ή λάμπα τοθ πετρε
  λαίου —παλαιόν νυσταλέον δατρον
  τοθ μπεχρη" —· άντιχατεστάθη μέ
  άπλετον ηλεκτροφωτισμόν. Τό πε
  ριβάλλον ηύτρεπίσθη είς την έντέ
  λειαν. Κουρτινάκια ετέθησαν είς
  τα παράθυρα, την κοινήν πόρταν
  άντικατέστησε τζαμαρία, τα τρα
  πεζάκια άπέκτησαν καθαρά τραπε
  ζομάνδηλα, έτοποθετήθησβν έκεΐ
  χομψές άλατιέρες^χαί μπλόκ πολυ
  τιλιίας μέ τό πιάτο τής ώρας. Τό
  τεζάκι έξ άλλου, ό άπλοθς καί
  γνώριμος αύτός σταθμάς τής νεω
  τέρας έλληνιχής ζωής, έγινε θαυ¬
  μασία βιτρίνα δπου Ινας ζωγρά
  φός—άλλά καί ϊνας φαγδς—θά
  άνεύρισχε τίς πειό λαχταρισΐές...
  νατύρ μόρτ. /
  Κατόπιν αύτοθ δέν είνε δύσκο¬
  λον νά έξηγηθη" διατί τα πορτο
  κάλλια έγιναν απολύτως, είδος πό
  λυτελείας. Καί διατί γενικά ή
  κοσμικότης τή; ταβέρνας άπέκτη
  σεν 8λα έχεΐνα τα τρωτά πού τα
  άνέχονται πολλάκις οί κοσμικο'.
  ή πού πρέπει νά τα άνέχωνται.
  Μέ αύτό δέν θέλω νά πώ δτι ή
  εξέγερσις τής δημοσίας γνώμης
  δέν δικαιολογεϊται. Ώστόσο είς
  τάς δικαιολογίας έκείνας δπάρχουν
  καί αί διχαιολογίαι τοθ έστιάτο
  ρος—δπως χαιήντησεν ό παλαιός
  ταβερνάρης, ή ζώσα αυτή έκδή
  λωσις τής λα'ικής φιλοσοφίας —
  αΐτινες μέχρις ενός σημείου δέν
  είνε δυνατόν κατά την γνώμην
  μου νά παραβλεφθώσιν. Ή Άγο
  ρανομία, χωρίς νά καταφύγη είς
  την σολομώντειον δικαιοσύνην, θά
  είνε είς θέσιν μέ αύτό τό μέτρον
  τής λογικής, νά καθορίση καί έ
  δώ τα πράγματα επί τό διχαιότε
  ρον.
  * *
  "Ενα άκόμη δυστύχημα τής χο
  σμιχής ταβέρνα; είνε] ή ψχ
  γική έπιρροή των τρίπων της
  παντοθ. Επί παραδείγματι χαί
  μία ταβέρνα πού δΐατηρε! άχόμη
  τό λαδωμένο τραπέζι χαί τό αίώ
  ν:ον «παιδί» άντί «0 σμοχινοφο
  ροθντος γχαρσονιοθ, θέλει νά μπή
  πολλάκις μέσα είς τόν έχμοντερ
  νισμόν! Καί έννοεΐται πώς: Μέ
  τόν χαταπέλτην τής στιγμήζ: τόν
  λογαριασμόν. Είνε δυνατόν νά πλη
  ρώσετε μέ τό πιπεράχι των δλα
  καί έκεΐ. ΈννοεΙται δτι τό τελευ
  ταΐον αύτό είνε σπάνιον, ιδιαιτέ¬
  ρως δέ είς την επαρχίαν δπου 6-
  πάρχει συχνά μεγαλυτέρα εύαυνεΐ
  δησία άπό κάθί κέντρον. Όπωσ
  δήποτε οί θερμίαιμοι κοσμιχοί ό·
  μολογουμένως πρέπει νά διακρί-
  νουν χαθαρώτερα τα χέντρα πολυ
  τελεία; άπό την ταβέρναν. Νά έγ
  καταλετψίυν δηλ. την τελευταίαν
  αυτήν, δν δχι είς την τύχην της,
  τουλάχιστον είς την συνήθη εύπρέ
  πειαν καί την εύθηνίαν τής παρα
  δόσεως. Έτσι δέν θά πηγαίνουν
  νομίζω ουδέποτε είς... «χανιά»
  διά νά πληρώνοι>ν τα πορτοχάλ-
  λια πρός 32 δρχ. τό ίνα!
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Κινηματογράφος καί παραγάγη
  ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΟΣΤΟΝΣΤΑΦΥΛΩΝΜΛΣ
  Τό Σκανδιναυϊκόν άτμο-
  πλοϊκόν Πρακτορείον εΤχε μί¬
  αν ωραίαν Ιδέαν: Έγύρισε μί¬
  αν κινηματογραφικήν ταινίαν
  άναπσριστβσαν τόν τρυγη-
  τόν των πρός Εξαγωγήν προο
  ριζομένων νωπών σταφυλών
  έν Κρήη, την συσκευασίαν
  των είς τα εϊδικά πρός του¬
  το κέντρα καί τάς αποθήκας
  καί τέλος την φόρτωσιν των
  είς τόν λιμένα μας, επί των
  είδικών πρός τουτο άτμοπλοΐ-
  ων-ψυγείων κσί την μεταφο¬
  ράν των είς τάς άγοράς τής
  καταναλώσεως.
  Ή τσινΐα αυτή ετοίμη ή5η
  καθ" δλα προεβλήθη προχθές
  δοκιμαστικώς είς τό ύφυαουρ·
  γεϊον Τύπου καί Τουρισμοϋ,
  χάρις είς τό Ιδιαίτερον ενδια¬
  φέρον πού εξεδήλωσεν ό ΰφυ-
  πουργός κ. Θ. Νικολούδης.
  Καΐ κοθώς άναφέρουν σχετι
  καί πληροφορίαι έξ Αθηνών,
  ή ταινΐα εκρίθη θαυμασία άπό
  πάσης απόψεως καί συντελε-
  στική είς την διαφήμισιν καί
  την προπαγάνδαν τόσον των
  κρητικών τοπίων δσον καί
  των κρηπκών σταφυλών Ιδιαι¬
  τέρως. Δι' αύτό καί απεφασί¬
  σθη νά προβληθή είς τούς κι
  νηματογράφους δλης τής Έλ
  λάδος ν' αποσταλή δέ, μερΐ·
  μνη τοϋ ύφυπουργεΐου Τουρι-
  σμοΰ καί τοθ ύπουργεΐου Ε¬
  ξωτερικών καί είς τάς ξένας
  χώρας κα' Ιδία έκείνας πού
  καταναλίσκουν κρητικάς στα-
  φυλάς καί νά προβληθή είς
  τούς κινηαατογράφους των.
  Άξίζει λοιπόν νά έξαρθή
  τό γεγονός Καί νά έκφρα-
  σθή ή εύγνωμοσύνη καί αί εό
  χαριαι*αι τής Κρήτης, τόρον
  πρός τό Σκανδιναυϊκόν Πρα¬
  κτορείον πού εΐχε την ωραίαν
  Ιδέαν τής λήψεως τής ταινίας
  αυτής δσον καί πρός τό ΰφυ-
  πουργεΐον Τύπου καί Τουρι-
  σμοθ πού φροντίζει ήδη διά
  την προβολήν της παντοθ, είς
  δλας τάς χώρας τής Έύρώ·
  ■πης καθώς καί είς την Αίγυ¬
  πτον δπου καταναλίσκονται
  αί σταφυλαί μας ή δπου είναι
  δυνατόν νά εύρουν είς τό μέλ-
  λον, μέ μίαν καλήν προσπά¬
  θειαν, καταναλωτάς.
  Ή ταινία αυτή θ' αποτελέ¬
  ση την καλύτερον προπαγάν
  δαν. Την πλέον ζωντανήν δια
  φήμισιν τοθ τόπου μας καί
  των γλυκοχύμων καί άρωμα-
  τικών προϊόντων των αμπέ¬
  λων μας. Θά συμβάλη. δέ σο¬
  βαρώς δχι μόνον είς την διά-
  δοσιν κοί ιήν προτίμησιν κατά
  συνέπειαν δέ καί είς την μέγα
  λυτέραν κατανάλωσιν των
  σταφυλών μας είς τό εξωτερι¬
  κόν, άλλά ·καί είς την άνάπτυ
  ξιν τής τουριστικής κινήσεως
  διά τής προσελκύσεως ξένων.
  Διότι είναι βέβαιον ότι πολ-
  λοί ξένοι πού θά ίδουν την
  ταινίαν αυτήν είς τούς κινη
  ματογράφους των, θά γοητευ·
  θοθν άπό την γραφικότητα
  ι^Χ^—*Λ^^^^
  Ό σοτονάς καλάγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ
  2έον
  ΈπΙ τή βάσει νέον στοιχείον.
  — Τί θέλει νά μάθη;
  —"ΰΐ Διάφορα πράγματα, άπε
  κριθη μέ απλούστατον ΰφος δ
  Βόλφ.
  "Εσκυψε πρός τό παιδί καί η
  ρώτηαε μέ γλυχειά φωνή:
  —"Εχετε κ»θόλου πόνους, δψη
  λότατε;
  Ϊ&0 Αλέξη τα μάτια παρέμε-
  ναν χω?ίς καμμίαν έκφρασιν. "Ε-
  πειτα, χαθώ; έστράφησαν πρός
  τόνΡασποΟτιν,έφάνη μιά έρωτημα
  τιχή ματιά νά τρεμοπαίζη.Ό χω
  ριχός έμόρφααε πρός τόν δόχτορα
  Βόλφ καί δ μορφασμός τού έχεΤνος
  περΐεΐχε προφανή σαρκασμίν. Έ-
  στραφή πρός τό άρρωστο παιδί:
  —•Αλέξη, ίχεις καθολου πόνους;
  ηρώτησεν άπβλά.
  'Ώ. ίψις τοθ Αλέξη παρέμεινεν
  εντελώς αδεία άπό κάθε
  καθώ; άπεκρίθη.
  -'Όχι.
  Μέ άλαζονικήν ματιά δ ΡασποΟ
  τιν ηρώτησε:
  :-Τίποτ' άλλο;
  ■ Ό Βόλφ συνεκράτησε τόν θυμόν
  χο», πού τοθ έφερεν δ τδνος καί
  ή στάσις τοθ Ρασποθτιν.
  —Ναί, άπεχρίθη.
  Μέ τό &λλο τού χέρι δ δόκτωρ
  Βόλφ άνοίξε τό μάτι τοθ παιδιοθ.
  Ό τσάρεβιτς έμαζεύθη μέ φό[3ο.
  —Δέν πρδκειται νά σ2ς κάμω
  καθόλου καχό, ΰψηλότατε, είπεν δ
  γιατρός είς σοβαρόν τδνον δέν θά
  σάς πονέσω καθδλου.
  Τα λόγια τού έφαίνοντο ώσάν νά
  μην είχαν ακουσθή άπό τό άρρω
  στο παιδΐ, τό οποίον έξτΐχολούθησ*
  Μετ' ολίγον
  είς την «Άνόρθωσιν»
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΙΟΥΔΑ
  "Ενα θρησκευτικό άνάγνωσμα απεί¬
  ρως ενδιαφέρον.
  Ή ύγεία των έργατών.
  Ή ίατρική έξέτασις καί ή
  χορήγησις βιβλιαρίων ύγείας
  είς τούς ταξιθέτας των κινημα
  τοθεάτρων, είς τούς άρτεργά-
  τας καί τούς έργαζομένους
  είς έπιχειρήσεις παρσσκευής
  είδών διατροφής έν γένει, α¬
  ποτελεί μέτρον προνοίας έξ ό-
  τοθ τρυγητοθ καί άπό την ώ-
  ραιότητα των αμπέλων καί
  των κρεββατινών καί των άλ·
  λων φυσικών καλλονών καί
  θά έπιχειρήσουν ενα ταξΐδι
  είως έδώ κάτω, δεδομένου μά·
  λιστα δτι καί άλλος παράγων,
  μέ τα τόσα θέλγητρά τού, αί
  άρχαιότητες, θά τούς έλκύ-
  σουν. Καί θά είναι τό κέρδος
  μέγα καί πολλαπλοθν.
  Άλλ' ή ταινία αυτή, καθώς
  καί έκεΐνη πού έγύρισεν άλλη
  έταιρία καί προεβλήθη πρό η¬
  μερών καί είς την πόλιν μας,
  έχει καί άλλην σημασίαν:
  Την αξίαν μιάς καλής άρχής
  Διότι φανταζόμεθα δτι πά
  ρόμοιαι ταινίαι θά γυρισθοθν
  πολλαί είς τό μέλλον. Πιστεύο
  μέν μάλιστα, δτι θά πραγμα
  τοποιηθή καί ή ίδέα την όποιαν
  άπόέτών έρρίψαμεν:Ή ίδέα τής
  οργανώσεως μεγάλων έορτών
  τοό τρύγου έν συνδυασμώ μέ
  άναπαραστάσεις έορτών τής
  αρχαιότητος. Εύΐυχώςτό πρδγ
  μα δέν είναι δύσκολον. Καί
  θά ήτο δυνατόν νά όργανω-
  θοΰν αί έορταί αύται είς την
  Κνωσόν καί είς την Φαιστόν.
  Καί αί δύο άρχαΐαι πόλεις
  είναι πλαισιωμέναι άπό άμπέ
  λια καί έλαιώνας, πράγμα
  πού διευκολύνει την δργάνω
  σιν καί τέλεσιν των έορτών
  αυτών. Θά ήρχοντο νά τάς
  παρακολουθήσουν χιλιάδες κό
  σμου. Καί θά τάς έβλεπον είς
  ταινίας πού θά έγυρίζοντο, οί
  Αάθί δλης τής Εϋρώπης κα
  θώς καί των άλλων χωρών.
  Ή Τοπική 'Επιτροπή Τουρι-
  σμοθ, άς μελετήση τό ζήιημα.
  Τό ύφυπουργεΐον Τύπου καί
  ΤουρισμοΟ θά παράσχη άσφα
  λώς αμέριστον την ενίσχυσιν
  καί την ηθικήν καί ύλικήν συν
  δρομήν τού. Τό ενδιαφέρον
  πού επιδεικνύει διά την ταινί¬
  αν πού έγύρισε τό Σκανδινσυϊ-
  κόν Πρακτορείον, αποτελεί άρ
  κετήν περί τούτου εγγύησιν.
  λοκλήρου ορθόν. Διότι απο¬
  βλέπει είς την εξασφάλισιν
  τής δημοσίας ύγείας καί είς
  την πρόληψιν μολύνσεων καί
  μεταδόσεως άσθενειών. Είναι
  δέ καί δίκαιον δεδοαένου δτι
  οί εργάται πού θά εύρεθοθν
  άσθενεΐς δέν θά έγκαταλει
  φθοθν χωρίς προστασίαν. Θά
  στερηθοθν μέν τής εργασίας
  των, θά Ιχουν δμως άσφα
  λώς περίθαλψιν. Διότι τό
  σημερινόν κράτος δέν είναι
  άστοργον καί σκληρόν. Αντι¬
  θέτως μάλιστα δεικνύει (διαΐ
  τερον ενδιαφέρον διά τούς πά
  σχοντας καί τούς ένδεεΐς καί
  διά τούς ανικάνους πρός ερ¬
  γασίαν.
  ***
  Χριστιανικόν ττένβος.
  Διά τοθ θανάτου τοθ Πα¬
  τριάρχου Άλεξανδρείας Νι-
  κολάου, ή όρθοδοξΐσ στερεϊ
  ται μιδς έκ των πνευματι-
  κών κορυφών της. Δι* αύτό
  καί τό πένθος έκδηλώνεται
  καί Ιξω τοθ κλίματος τής έκ
  κλησίας τής Άλεξανδρείας.
  Ό ελληνικάς λαός Ιδιαιτέ¬
  ρως, πού εγνώρισε τόν άπο
  δημήσαντα είς Κύριον ίεράρ-
  χην καί πού εχβι χιλιάδας ά-
  δελφούς έγκατεστημένους είς
  την Αίγυπτον καί την Άφρι
  κήν οπου ή δικαιοδοσία τοθ
  άπορφανισθέντος Πατριαρχεί-
  ου, αίσθάνεται βαθείαν λύ¬
  πην καί συμμετέχει είς τό
  πένθος τής έκκλησίας τής Ά¬
  λεξανδρείας.
  ***
  Νέον δεϊγμα.
  Άντιπροσωπεία των έπαγ-
  γελματιών καί βιοτεχνών τής
  Βορείου Ελλάδος καί Θεσ·
  σαλίας παρουσιάσθη προχθές
  είς τόν κ. υπουργόν τής Δι-
  καιοσύνης καί τόν παρεκάλε¬
  σε νά λάβη μέριμναν διά τό
  ζήτημα των χρεών των. Κα¬
  θώς δέ άναφέρουν αί σχετι¬
  καί πληροφορίαι ό κ. ύπουργός
  ήκουσε μέ εξαιρετικήν προσο
  χήν την επιτροπήν καί εξε¬
  δήλωσε ζωηρόν ενδιαφέρον
  διά τα ζητήματα πού τοθ
  ανέπτυξε. Είναι καί τουτο
  επί πλέον τεκμήριον τής
  φιλολαϊκής πολιτικής τής ση¬
  μερινάς κυβερνήσεως. Καί δή
  μιουργεϊ την πεποίθησιν ότι ε¬
  άν είναι δυνατόν νά γίνη τί-
  ποτε ώς πρός τα μικροαστι
  κά χρέη θά τό πράξη ή κυ¬
  βέρνησις όπωσδήποτε, χωρίς
  άλλην υπόμνησιν.
  νά συσπειροθται στό χρεββάτι τού
  περίφοβο.
  Ό Παθλος παρακολουθή μέ
  προσοχή την σκηνήν, εσκέφθη δτι
  ή κατάστασις απήτει μιά διπλωμα
  τικήν επέμβασιν.
  —Είμαι παληός φίλος τού, είπε
  μέ χαρούμενον Οφος' ϊσως έγώ νά
  μπορώ...
  Επροχώρει πρός τό παιδί κα-
  θώ; δμίλει. "Ετεινε τό χέρι τού
  δια νά έγγίση τόν "Αλέξην, άλλά
  τό παιδί έμαζεύση αποτόμως καί
  έστράφη μέ ίκευτικά βλέμματα
  πρός τόν Ρασποθτιν ώσάν νά έζή
  τει άπό αυτόν καί μόνον άπό αυ¬
  τόν βοηθεία.
  Ό πρίγκηψ Παθλος έκοντοστά
  θηχε, έχαρφώθη στή θέσι τού κα
  τάπληχτος.
  —Λυποθμαι, είπε μέ ή'πιον τό
  νόν.
  Πρή νά έγγίση τό μέΐω
  πό τοθ παιδιοθ. Πάλιν δ Άλέξης
  άπέστρεψε τό πρόσωπον, χώνοντας
  τό κεφάλι τού μέσα στό προσχέ-
  φαλο.
  —"Οχι! άνέκραξε μέ δύναμι δ
  τσάρεβιτς.
  Ταραγμένος καί άναστατωμένος
  δ πρίγκηψ Παθλος έατράφη πρός
  την αύτοχράτειραν. Παρηκολούθει
  μέ άναμίκτους συγκινήσεις την
  αντίδρασιν τοθ παιδιοθ πρός τάς
  έχδηλώσεις τοθ παληοθ τού φίλου.
  "Εσπευσε νά εξηγήση.
  —Δέν είν' άχδμη στόν Ιαυτό
  τού, Παθλε, είπεν.
  Ό Βόλφ έκρατοθσεν άκόμη τόν
  σφυγμό τοθ παιδιοθ. Τώρα διά νά
  μετρήση τάς σφύξεις, είπε μέ γλυ
  Ικύν τδνον:
  —Ήμπορεΐτε νά καθήσετε στό
  κρεββάτι, δψηλδΐατε; Αιγάκι μδνο
  καί έτελείωσα
  Τα λδγια έκεϊνα ηκολούθησε
  τραχύτατο γέλιο έκ μέρους τοθ
  γβνειοφόρου γίγαντος χωριχοθ.Ό
  λοι έστράφησαν καί τόν έκύτταξαν
  μέ έρωτηματικά μάτια.
  —"Αν μπορ-5 νά χαθήση στδ
  κρεββάτι; είπεν ό Ρασποθτιν μι
  μούμενος εϊρων-κώς τόν τόνον τοθ
  δόχτορος Βίλφ' ημπορεί νά σηκω
  Θ^Ι δρθιος δχι νά καθήση απλώς
  στό κρεββάτι! '11>.ηορίΙ νά σηκω
  θή καί νά φέρη βίλτες στό δωμά
  τιο τρέχοντας! "Ελα, Αλέξη, δεί
  ξε σ' δλους πώς είσαι τελείως κα
  λά, πώ; δέν ϊχκς τίποτε!
  Ώοάν αυτόμΛΤβν ίιευθυνόμενβν
  ΛΝΟΡΘΩ_._
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηματογοάφος.
  Σήμερον Τίνο Ρόσσι καΐ ΚοντσΕ·
  τα Μοντενέγκρο στήν τελευταίαν
  των δημιουργίαν «Παριζιάνικες
  βραδυές». Σκηνοθεσία όνειρώδης,
  ττρωτοφανής. Κσινούργια βάλς κοί
  ταγκό. Αυριον «Νύχτα κολάσεως»
  μέ τούς Γκιουστόβ ΦραΙλιχ-
  ΜπριγκΙττε Χόρνεϋ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό κινηυα-
  τογραφικόν θαΰμα! «4 ύ·τιέροχα
  κορίτσια>. Πρωταγωνιστοΰν ή δι-
  ασημες άδελφές Λόλα Ρόζμαρυ—
  Πρισίλα Λέιν Έκτός προνράμ
  ματος ζουρνάλ. "Ωρα 2 μ. μ. νέον
  έιτεισοδιακόν πράξεις ζΐ καί ε>
  αοτοτελές Ιργον. Την Πέμπτην
  ό «Κουρσαρος».
  ΠΟΪΛΑΚΑΚΗ
  ΑΥΡΙΟΝ
  Νιά δραματικη δημιουρ-
  γία. Ή άγάπη μιας γυναίκας
  γιά έναν άνίρα ποΰ άγαπά
  μίαν αλλη, έσκόρπισϊ την χά
  ρά καί την ευτυχία Τ© μϊ
  σος ενός άνδρος ποΰ άγαπά
  χωρΐς έλπίδα. γκρέμισβ ότι
  έχείνη εχπσε.
  ΚΟΛΑΣΕΟΣ
  μέ τούς:
  ΓΚΟΥΣΤΑΒ ΦΡΑΙΛΙΧ
  ΜΠΡΙΓΚΠΤΕ ΧΟΡΝΕΥ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  γιά τελευταίαν φοράν:
  ΤΙΝΟ ΡΟΣΣΙ
  Χ Τ Ι £
  ηΑΡΙΖΙΑΝΙΧΕ! ΒΡΑΔΥΕΣ
  "Απογευματιναί ώρα 3—5
  καί 7. "Εσπερινή ώρα 10 μ. μ.
  άπό εγκέφαλον έκτός αυτού ό Ά
  λέξης ήρχισε νά σηκώνιται άτιό
  τό κρεδβάτι. Άνησυχήσας σοβα
  ρώς δ δόκτωρ Βόλφ έσπρωξεν έ
  λαφρά τόν Ά/έξην γιά νά ξανα
  καθήση.
  —"Οχι! Μή, δψηλότατε, ίκέτευ
  σε, δχι! θά κουραοθήτε! Μή, οάς
  παρακαλώ.
  Έίτράφη πρός την αύτοκράτει
  ραν:
  —Μεγαλειοτάτη, σάς παραχαλώ
  μην άφήσετι! Γιά δνομα τού
  θεοθ!
  Ό Ρασποθτιν έγελοθσε διασκε
  δάζων μέ τοος φάβους τοθ ία
  τροθ.
  Έστράφη πρός τόν Βϊλφ καί
  είπι:
  —Δέν πιστεύετε, λοιπόν, δτι
  εθεραπεύθη τό τιαιδΐ;
  Ή φωνή τού έλαβε τόνον επι
  τακτικόν, προσδλητικόν διά τόν
  Βιεννέζον έπισΐήμονα, καθώ; τοθ
  είπεν αποτόμως;
  —Άφησε τί παιδΠ
  Ό Βόλφ έχότταξΐ την αδτ,οκρά
  τειρα. Έκείνη χατένευαε καί δ
  Βόλφ άτ-ησε νά πέση τό χέρι τοθ
  παιδιοθ. Ό Βιεννέζος επιστήμων
  έοτράφη καί παρηκολούθει τόν
  Ρασποθτιν, καθώ; δ καλόγερος
  βραδέως άπεμακρύνετο τοθ κρεβ
  βατιοθ.
  Ό Ρασποθτιν είπι:
  —Αλέξη, ίλα σέ μενά!
  Τό παιδί έπροχώρησε πρός τα
  έμκρός οάν άνδριίκελλο κινούμε¬
  νον μέ σύρματα. Ό γενειοφόρος
  γίγας ένεθάρρυνε:
  — Γρηγορώτερα! Γρηγορώτερα!
  "ΑΙ "Έτσι μπράβο. Δεΐξε τους
  Αλέξη, τί Ιγινε μίσα οτίς δύο
  τελιυταΐες ήμέρες!
  Καθώς τό πχιδΐ έφθασε πρός
  το&ς τεντωμένους δραχίονα;, ό
  Ρασποθτιν τό ήρπασε καί τό με
  τέφερεν είς μικράν απόστασιν άπό
  τό κρεββάτι.
  (συνιχίζεταί)
  ΑΒΕΔΙΙΙΑΝ
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΑΥΚΟΙ
  Τοθ Άρμστρογγ.
  Την τρίτην ημέραν τής άφί
  ξεως τοθ Κεμαλ είς Σμύρνην
  ό σκοττός τής ϋτιηοεσΐας άνήγ
  γειλεν δτι κάποια κυρΐα έπε
  θύμει νά ομιλήση είς τόν Γα
  ζήν. *Ηταν μιά νέα ά<<όμη γυ ναΐκα. Δέν ήθελε νά δηλώ ότι ποία ήταν καί έπέμενεν δ- τι ίίθελε νά ίδη τόν Κεμάλ. ΚσΙ έν ώ ό σκοπός μεταβός διά νά την άναγγβΐλη απού σΐσζεν άκόμη, ή νέα γυναΐκα εισήλθεν. Τότε μόνον έδή*ω σε την ταυτότητά της. 'Ωνο μόζετο Λατιφέ χανούμ. Πρός στιγμήν 6 Μουστα φδ Κεμάλ έμεινεν άκίνητος. ΕΤχε θυμώσει. Δέν ήταν συν ειθισμένος νά μπσΐνουν μέσα είς τό γραφείον τού χωρΐς ν* άναγγέλλωνται. Έν τοσούτω έ'δωσε τόπον είς τ^ν οργήν, είπεν είς τόν σκοπόν νά τγπ γαΐνρ καί στρεφομένας πρός την νεαρόν χανούμισσαν τής εΐπε νά καθήστι. Ή γυναΐκα έκείνη διέφερε άπό τάς γηγε νεΐς κυρΐσς καί .τάς χωρικάς τής Μικράς Άσΐας. Την έκύτταζε μέ τιεριέργει αν. Καί μέ ευχαρίστησιν άκό μη· ΰστερα άτιό την σκόνη καί τό κακό των τελευταΐων ημερών, τόν άνέπαυε καί τόν εύχσριστοθσεν ή θέα μιάς νέ άς, δροσεράς γυναίκας. Έκ τος άπό τό στερεότυπον χά λυμμα τής κεφαλής μέ τό δ ποίον τότε άκόμη Ικρυττταν τα πρόσω πά των αί χανούμισσαι καί τό οποίον καθίστα άκόμη ουμπαθέσΐβρον τό ώμορφο κε φάλι της, ή περιβολή της δέν εΤχε τΐποτε τό άνατολΐτικο. Ήταν ντυμένη σάν μιά Εύρω πα(σ, μέ χάριν ((καί κομψότη τα. Τόν έκύτταζε μέ ενα βλέμ μα τολμηοόν. Εφαίνετο άπό καλήν οικογένειαν. Δέν ί|ταν μιά τυχαΐα γυνσικούλα άιό έκεΧνες πού ηηναΐνουν καί ψωνΐζουν είς τα παζάρι. Ή έπιδερμίς της ήταν δροσερά, καθαρά, τα μαυρα^ μάηα της μεγάλα. Είχεν ΰφος άνθρώ που πού είνε συνειθισμένος νά διατάσσρ, καί νά ύπακού ουν είς τάς διαταγάς τού οί άλλοι. Ή τόλμη της, ή άποφασι στικότης της τόν έξένιζαν. Δέν η*ταν συνήθεια γιά τα κο ρΐτσια των καλών τουρκικών οίκογενειών νά βγσίνουν μό να των, καί νά φέρωνται τό σον ελευθέρα. Έν τβσοότφ ή νέα έκείνη πού τόν είχεν επι σκεφθή τοθ Ικανε εντύπωσιν. "Εδειχνε πώς εΤχε μιά πρόσω πικότητα. ΕΤχε κινήσει την περιέργειαν τού. Τί ήθελεν; Είς τί μτιοροϋσε νά τής Φανή χρήσιμος; τΗταν ενα ζεστό πρωΐνό τοθ Σεπτεμβρίου καί τα παράθυρα ιοϋ γοαφείου τού ήσαν άνοικτά. Άπ' Ιξω ήκούοντο πότε—πότε 6 ίηοός κρότος πυροβολισμών, άγριοι άλαλαγμοΐ, όλολυγμοί — μα κρυνή άτιήχησις τής σφαγής πού ελάμβανε χώραν έ'ξω είς την πόλιν. Διότι είς τάς προ κυμαΐας οί Τοθρκοι πκότωναν κάθε Έλληνα πού συναντοθ σαν, δπως οί Έλληνες σκότω ναν τούς Τοόρκους. (συνεχ(ζεται) Α Δερματβλέγβς Ικτρβς Μ. Ματζαπετάκης Δίχβται τβύς έκ δερματι- κων καί μβταδοτικών νοβη- μάτ«ιν πάσχοντος έδ&ς Νβ- κταρίοο, πάροδος πλατείας Βαλιβέ Τζαμί, τέως οίκία' κ. Νυστεράκη. Τούς Μ*σσαρίτας, τβϋς πά¬ σχοντας έκ δκρματιχΜν νβ- σημάτων, τέ) τελευταίον Σάβ β«τον εκάστου μηνός είς το έν Μοΐοις βαρμακβϊον κ. Μουντράκη. ΠΩΔΟΓΝΤΑΙ ΒΑΝΑΝΟΦΓΤΑ Οληροφορίαι παρ" ημίν Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Από σας έζαρτάται νά σας άγαποϋ;ν καΐ νά σάς προσέχουν. Μία άναγνώστρια μοΰ γράφει: «Κανεΐς δέν μ1 άγαπά. . Είμαι έν τούτοις μάλλον ώοαία καί μάλ¬ λον ϊξυπνη' άλλ' οδτε αί συνάδελ φοί μου δέν αϊαθάνονται άγάπη γιά μενά, έν ώ έκτ'.μοθν τα προ- σίντα μου, οίκε οί νέοι φα£νον· ται νά προσέχουν δτι είμαι κι' έγώ §να νέο κορίτ3ΐ. Γιατί, γιατΐ λοιπίν; Ντύνομαι καλυτέρα άπό μία μέτρια γυναίκα. Είμαι πραγ ματικά πο)ύ περιποιημένη. Τί συμβαίνει; Ό κίαμος είνε πολύ 55ικος άπέναντί μου..,» Ή τελευταία σας φράσις, δέ σποινίς, φωτίζίΐ γιά μενά μέ ά πλειό φώς τόν χαρακτήρος στς: νομίζετε δτι τό σύμπαν είνε άίΐ κο άπέναντί σας .. Είνε μία 5 σχημη άρχή Συγκρατήσετε καλά τό εξής: θά αωθήτε άπό την στιγ μή δπου, άντί νά κατηγορήτε τού; £λλοι>ς, θά έαιδιώξιτε πραγματι
  κά νά έξετάσετε βαθειά τόν έαυ
  τόν σας. Δέν οάς γνωρίζω, άγα
  πή τή άναγνώστρια, καί μοθ είνε
  Ζύοχο'Χο νά σάς δώσω μιά καθωρι
  σμένη'συμβουλή άλλά^ θά_ κάμω
  γιά σάς καί γιά τίς αίλες γυναΐ
  κες πού ευρίσκονται είς την ιδία
  περίπτ,ωσι μέ σάς, ϊνχ μικρό κα
  τάλογο λέξεων, τρόπων καί έκϊη
  λώσεων πού καθιστ,οΰν μιά γυναΐ-
  κχ άντιπαθτ)τική, παρά την ώ,ιορ
  φιά της, π-χρά τα προτερήιιατά
  της ..
  Άπαιτητικό Οφος:Εί
  σθε βεβαία δχι δέν ϊχετε τό υ
  φός αύιό, χείλη συνηθέστερα
  οφιγμένα παρά άνοικτά, μάτια
  π£.ί> άτενίζουν τόν συνδμ'ληΐήν
  χωρίς προσή/εια, βάδισμ» άπότο
  ι< ΜΙΝΩΑ,, μο; Είσθε βεβχία δτι δέν προβάλ λετε συχνά δριμεϊς άντιρρήσεις καί δτι δένΐχετεμία δπερευαιαθτ) αΐχ πάνΐοτε έν έξίγέρσε·; θΐ; έ σΐοιχημάτιζα ευχαρίστως δτι εί σθε άπό τίς γυναΐκες αύτές οί ό ποϊες, βίαν φθάνουν απροσδοκή¬ τως σέ Ινα δμιλο καί δημιοαργεί ται μιά βραχεΐ» σ:ωπή, φαντά ζονται δτι έμιλοθν γι' αύτές, καί μάλλον γιά κακό παρά γιά καλό Φωνή όξεΐα: Γνω^ίζω χαριτω,αένες γυν»ΐκες οί οποίες μέ την ελαχίστη κακή διάθεσι, υ ψώνουν κατά πολλ'.ύς τόνους την φωνή^των ή 6πο£α άντηχεϊ ώσάν χρόταλον. Αύτό μόνον Ηά άρχοΰ σε νά δημιουργήση γύ^ω αα την δυαάρεσΐη αυτή άτμόσφαιρα γιά την ίπ?ία παραίΐονείσθε. Οίάστειότητες: Νά μην έννοεϊτε, ε5:ε νά δέχεσθε άστίΐότητες, Ϊ5&6 κ2τι π-.ύ είνε σοβαρό γιά ίνα κορίτσι .. Μπο ριθν νά κάμουν, πιστέψετέ με, Ι «χ. διασκεδχστικό συλλογισμό επί τοθ καπέλλου γιά τδ δποϊιν είσθε τόσον υπερήφχνη χωρίς νά 5πάο γη λόγος ν* δυοΐτιστήσετε... Επι βαλλεται νά μποροθν νά σάς πει ράζουν γιά Ινα άπό τα έλαττώμα τα σας χωρΐς νά πέρνετε άμέσως άκατανόητο ΰφος καί νά συγκρα τήτε μετά κόπου τα δάκρυα τήί δυσχρεσκείας σχς. Άλά τό πεόβλημα τής διαμορ- φώσεως τού χαρακτήρος μιάς γυ ναίκας κατά τρόπ-ο πού ν3 άρέση γενικά καί νά πύθκαλ^ τό ένδ.α- ■ρίρον είνε σ^βιρό. Καί θά σ^ινε- χίσιο. ^ ή Ντιστεγκέ ΣΗΜΕΡΟΝ^ Το κινηματογρβφιχό θαϋμα: Κατάλληλον βι' δλβυς Νέ τάς άδελφχ< ΛΕΗΝ Έκτος προγράμματβς ΖΟΥΡΝΑΛ ΔΕΥΤΕΡΑ: ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ ΤΥΧΟΔΙΩΧΤΗΣ Νέ τόν "Ερρολ Φλύν. ΚΥΡΙΑΚΗ: 'βρα 2 μ. μ. τβ έπειοοδιακβν: ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ Εξπρές θαλαμηγόν ϋΟΦΙΑ Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. ΆφΘάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ- σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης ΊανουαρΙου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τή νόν, Μοκονον, Ί- καρΐαν, Σάμον. Τηλ. 5.51 Πρ«χτβρ«1βν ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΙΚΑΝ. Ε.ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Στοα Σιδεράκη — ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ :*_, θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών. Παρελαβαμε μηχανήματα διά κατεργασίαν κρυστάλλων ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας. Τιμαί λογικαΐ. ΚΟΙ ΜΩΙΊΙ ΚΡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Την δεκάτην ογδόην (18) Μαρ- τίου έ. ι. ημέραν Σάββατον κα! ώραν 11—12 π. μ. διεξαχθήσε¬ ται έν τώ Νομαρχιακώ Καταστή¬ ματι δημοπρασία ενοικιάσεως φό ρου διοδίων διά τό οικονομικόν τος 1939—1940. Άπαντα τ3 σχετικά ευρηνται κατατεθειμένα έν τή ΝομαρχΓα Ηρακλείου δ- πόθεν οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν καθ' εκάστην εργάσιμον ημέραν καί ώραν 11 —12 π. μ. Ό Νομάρχης Ηρακλείου ώ; Πρόεδρος Ε. Τ. Μ. Ο Ν. Η. Α. Μάρκελλος ΖΗΤΕΙΤΑΙ κατάλληλον οίκημα διά την στέγασιν των γραφείων τοθ ΈθνικοΟ ΈργατοϋίταλληλικοΟ Κέντρου Ηρακλείου. Τα ηροαγζρ θησόμενα οίκήματα δέον νά ευρί σκιον:αι είς κεντρικήν σημείον τής πόλιως νά έχωσι 10—15 δω μάτια, ηλεκτρικόν φωτισμόν, υ δρευσιν καί αύλήν. Προσφοραί καθ' εκάστην εις τα γραφεΐα τοθ Ε.Ε.Κ Η. 2—2 30 μ. μ. μέχρι τής 15 Μαρτίου. Ή κρίσις διά την εκλογήν τοθ καταλλήλου οίκή ματος έναπόκειται είς επιτροπήν τοθ Έργατ. Κέντρου επί τούτφ έκλεγεϊσαν. (Έκ τοθ γραφείου τοθ ΕΕΚΗ) Έκαστην Τρίτην μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬ μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδηψόν, Βό¬ λον Φεσσαλονίκην. Τηλ. 5.50. Μΐκος Κουβίδης ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείον παρά την 'Αγρο τιχην Τράπεςαν (έναντι οϊ- χίας κ. Μιχελιδάκη. ΑΒΕΔΙΣ ΘΑΝΑΤΟ1.— Την παρελθούσαν Τρίτην Απεβίωσεν έν Χανίοις δ Γεώργιος Κοντεκάκης έπΐστρος έ. ά. Ό μεταστάς, έκ τών_ καλυ· τέρων Κρητών αξιωματικών τοθ ύγειονομικοθ κλόδου, διεκρίθη κατΛ τό μακρόν καί εύδόκιμον στρατιωτικόν τού στάδιον καί ώς επιστήμων γενικώς καί ώς κοινωνικάς ανθρωτιος. Την κηδεί¬ αν τού γενομένην την επομένην τοθ θανάτου τού ιταρηκολούθη· σεν σύσσκμος ή κοινωνΐα Χανί- ών, ήτις μετά λύτιης ήκουσε ιόν τρόωρον θάνατόν τού, πολλοΐ ίκ τής γενετεΐρας τού καί δλοι οί έν άποστρατεΙατα.
  — Σήμερον την πρωΐαν καί είς
  την Λέσχην Έπιστημόνων Ηρα¬
  κλείου θα γίνη ή έγκρισις τοθ
  καταστατικόν.
  — Τοθ Ιδρυομένου είς την πόλιν
  μας παραοτήμαιος τού έλληνο-
  γαλλικοθ συνδεσμου.
  —Τό υπουργείον Τύττου καί Τού
  οισμοΰ ϋλαβε υπό την ττροστα
  σ'αν τού την προβολήν είς τό
  τό εξωτερικόν, είς την πρωτεύ¬
  ουσαν καί τάς κυριωτέρας επαρ¬
  χιακάς πόλεις.
  —Τής ταινΐας συγκομιδής, συ
  σχευασΐαο, φορτώσεως σταφυλών
  Κρήτης.
  — Ή όποία έγυρΐσθη έδώ τό πβ·
  οασαενο καλοκαΐρι υπό τοΰ Σκαν
  διναυϊκοϋ άτμοπλοΐκοΰ πρακτο-
  ρεΐου.
  — Μέ κοσμοσυγκέντρωσιν συνε-
  χίζονται εις τό κινηαατοθέατρον
  Πουλακάκη «ΟΙ Παριζιάνικες βρα
  δυές» μέ τόν Φημισμένον τοα·
  γουοιστή Τίνο Ρόσσι καί την πετα
  χτήν Σπανιόλαν Κοντσίτα Μοντε¬
  νέγκρο.
  — Είς την Μινώαν έξ αΑλου συ
  νεχίζεται ή προβολή τοθ έξαιρβ
  τι «ου, χαριτωμένου* φίλμ: «4 ύπέ
  ροχα κορίτσια·. Πρέπει νά τό Ι
  δοθν δλοι.
  6 Ρεπορτΐρ
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΖ
  ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ-ΜΑΙΖΑΠΕΪΑΚΗ
  Δέχεται ιΐς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεία Βαλιδέ
  Τζαμί».
  !Ιί ΑΝ1ΡΙΚΑ ΕΙΑΗ
  ΤΟ
  ί< ΠΑΑΤΒΙΑ - ΪΤΡΑΤΑ
  ΑΓτΟί'ΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλΐθΐ.
  525ον
  Έκρυψβ τό έρυθριάσαν πρόσωπον της είς τόν
  κόλπον τοϋ νεανΐου, έναβρυνθέντος κοΐ ένθουσια
  σθέντος.
  Ό Μάριος κατέπεσεν επί τοθ έδωλίου, καί αύ
  τή πλησίον τού. Δέν είχον πλέον λόγους. "Ηδη
  τα άστρα ήρξαντο νά άκπνοβολώσι. Πώς έ'γινε
  καί τα χείλη των συνηντήθησαν; Πώς γΐνεται καί
  τό πτηνόν κελαδεϊ, καί ή χιών άναλύετσι,· καί
  τό ρόδον άνοίγεται κοί ό Μάϊος ήβδί, καί ή ήώς
  λευκάζει δπισθεν των άμαυρών δένδρων επί τβς
  φρισσούσης των λόφων χαΐτης;
  "Εν φΐλημα, καί Ιδού τό πάν. Άνεσκΐρτησαν
  δέ αμφότεροι, καί είδον αλλήλους έντός τής σκι
  άς έλλαμπή έχοντες τα δμματα. Ούδ' 8τι ή νύξ
  ί|το κρυερά ήσθάνοντο, ούδ' δτι ή πέτρα ήτο ψυ
  χρά, ούδ' δτι τό χόρτον ήτο κάθυγρον, άλλ' έβλέ
  ποντο καί είχον την καρδίαν εμπλεον στοχα-
  σμών.
  ΑΙ χεΐρές των ευρέθησαν -» έν άγνοΐα αυτών συ
  νημμέ^αι.
  Δέν τόν ήρώτα ή κόρη, κοί ουδέ ήλθε τουτο
  είς τόν νοϋν της, πόθεν εισήλθε καί πώς είσεχώ
  ρηιεν είς τόν κήπον.
  Τή εφαίνετο τόσον άιτλοϋν 8τι ό νέος ούτος
  ευρίσκετο έκεϊ πλησίον της!
  Ένίοτε τό γόνυ τοθ ΜαρΙου ήγγιζε τό γόνυ τής
  Τιτίκας,^καί έφρατον αμφότεροι. Έκ διαλειμμάτων,
  ή Τιτίκα ύπετραύλιζε λέξιν τινά. Έτρεμεν επί
  τα χείλη της ή ψυχή, ώς δρόσου ψεκάς επί άν
  θους.
  "Ολίγον κατ' ολίγον ωμίλησαν. Ή νύξ ήτο
  γαλήνιος καί Ιναστρος υπεράνω τής κεφαλής των.
  Τα δύο ταυτα δντα, ώς τα πνεύματα άγνά, εί
  πον τα πάντα, τα δνειρά των, πώς έλατρεύον
  το μακρόθεν, πώς έπεπόθουν την παρουσίαν των,
  πώς άπηλπΐζοντο δταν πλέον δέν έβλεπον άλ
  λήλους.
  ΑΙ δύο αυται καρδίαι διεχύθησαν είς αλλήλας
  ούτως ωστε, έντός μιάς ώρας, ή ψυχή τής νέας
  ευρίσκετο έντός τοϋ νέου, καί ή ψυχή τοθ νέου έν
  τος τής νέας.
  — 'ΑφοΟ δέ είπον τα πάντα, αθτη έστήρι-
  ξε την κεφαλήν είς τόν ώμόν τού, καί τόν ή
  ρώτησε.
  —Πώς όνομάζεσαι;
  —Μάριος. Καί σύ;
  —Τιτίκα όνομάζομαι.
  θ ΜΙΚΡΆΣ ΓΑΒΡΙΑΣ
  Α'
  "Ανεμον των Άνέμων.
  Άπό τοθ 1823, έ ν Ο τό καπηλεΐον τοθ Μομφερ
  μειλΐου έξέπιτττε καί ολίγον κατ' ολίγον έβυθΐζε
  το είς τα χρέη, τό ζεθγος των Θεναρδιέρων έ
  σχεν άλλα. δύο τέκνα, άρρενα αμφότερα. ΤΗσαν
  λοιπόν πέντβ 6λα όμοΰ' δύο θυγατέρες, τρείς δέ υί
  οί. Πολλά.
  Ή Θεναρδιέρου άπηλλάγη των δύο τελευταί
  ών, άνηλΐκων έτι καί μικροτάτων, μετά χαρδς
  άλλοκότου είς μητέρα' διότι είς την γυναΐκσ ταύ
  την μόνον έν τμήμα φύσεως έν υπήρχεν.
  (συνεχ(ζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΘΠΘΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραιί, £6-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Ναξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. δ-41.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάου Τρικοΰπη 5α, ΑΘΗΝΑΙ
  Υπεράσπισις δ ι κων ενώπιον απάντων τδν έν Ά θηναις
  χ«1 Πειραιεί Δικαστήριον, Έλβγκτικοΰ ΣυνεδρΙβυ καί
  Συμβουλιου 'Επικρατ«ί«ς, φορολογικαί δίκαι, άναστολαΐ
  φΑρων, διοικητικαί ΰποθίσβις καί συντάξβις, νομιχαΐ συμ¬
  βουλαί, γναιμοδοτήαχις και πληροφορίαι δι' άλληλογρα-
  φΐ«ς.
  Τηλ. 25-081.
  ΙΕΡΘΣΟΛΥΜΑ
  19 ΕΚ.ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣνΑΑΟΓΟΥ ΠΆΝΑΓΙΟ! ΤΑΦΟΣ
  'Αναχώρηας «{ Ηρακλείου 28 Μαρτίβυ διά τβΰ θαλα
  ρήνου «ΑΤΤΙΚΗ» μίαν Άλβξανδρείας, Πόρτ—£άϊδ.
  Μβγάλη ββκαιρία διά τοϋς φλβγομβνους α πό Ιερόν
  σκοπόν νά επισκεφθούν τβυς Άνίους Τόπους.
  Παραμένη 15 ημερών βντος τής Ίβρουααλήμ.
  Σπεύσατε νά έγγραφήτβ τό ταχύτερον διότι λόγω πλπ
  βώρας ενδιαφερομένων οί κκτάλογοι βά ουμπληρωθβυν
  ταχέως βπβτε βά άπβχλβισθήτβ.
  Εγγραφαί χαί πληροφορίαι παρά τώ κ.
  ΚΩΝΣΤΑΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
  Ηράκλειον.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκεΐνους πού σέλοιιν
  νά πλουτΐζουν τάς γνόσεις των.
  •Απόδλα δι' δλους.
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
  Β'.
  Είς τό Χόλλιιγουντ, μία μεσή-
  λιξ δεσποινίς καταγίνεται είς τό
  περιεργότατον έπάγγελμα τής...
  άραχνοτροφίας. ΔιατηρεΖ σμήνος
  άραχνών, τί; οποίες ένοικιάζει
  είς τα κινηματογραφικά στούντιο.
  Οτχν τό σενάριο απαιτή Ινα ί
  σωτβρικόν άραχνιασμένο, ή άρα-
  χνοτρόφος καλείται έκεϊ μέ τίς
  άράχνες της, οί οποίες άρχίζουν
  άμέσω; την εργασίαν των καΐ
  μετ' ολίγας ημέρας έχουν κατα
  κτήιει την σκΤ3νογραφ(αν με τούς
  ίστούς των.
  Μία νεαρά δεσποινΐς είς την
  Νέαν Υόρκην έχει είδικευθή είς
  τό νά φτιάνη τίς βαλίτζες τω*
  ταξιξιωτών. "Εχει πελάτας δ
  λους τούς τεμπέληδες ένοίκου;
  των μεγάλων ξενοδοχείων, οί όποϊ
  οί οσάκις έτοιμάζονται νά τα-
  ξιδεύσουν την καλοθν καί τού;
  έτοιμάζει έντός δλίγου τάς άπο-
  σκευάς των.
  Είς την Ηασχντένα τής Νοτί¬
  ου Άμερικής έχει πλουτίσει μία
  κυρία άπδ τί νομίζετε; Άπό ε'να
  νοσοκομείον μικρων πουλιών. Οί
  πτηνόφιλοι είς την Νότιον Άμε
  ρικήν φαίνεται δτι είνε πολυά-
  ριθμοι, διότι τα κλουβιά των νο·
  οοκομείων είνε πάντα γεμάτα
  άπό πουλάκια. ΟΕ κάτοχοί των
  μόλις προσέξουν £τι αύτά " δέν κε
  λαϊδοθν καί δτι δείχνουν κάποια
  άνορϊξιά, τα πηγαίνουν άμέσως είς
  τό νοσοκομείον.
  Μία άλλτ] εϊκοααέτις Άμερικα
  νίς, ή Πέγκ Ρούτ, κερδίζει άνυ
  πολόγιστα ποσά ώς άεροπόρος
  τοθ κινηματογράφου. Αί περΐσ-
  σότεραι πτώσεις μέ άλεξίπτω
  τον είς τάς ταινίας όφείλονται
  «ίς την Πέγκ.
  Α&τα είνε μεριχά άπό τα έπαγ-
  γέλματα των Άμερικανίδων. Καί
  αύτά μέν είνε τα περιεργότερα,
  άλλά μέχρι σήμερον τό έπικερ-
  δέατερον έπάγγελμα διά την γιι
  ναΐκα είνε ό κινηματογράφος.
  Καμμιά επιχείρησις δέν ίχει
  καταβάλη ποτέ είς τούς εργάτας
  της τα ποσά, πού δίδει ή κινη-
  ματογραφική επιχείρησις είς τούς
  άστέρας της. Απόδειξις δτι δ·
  λαι οί πρωταγωνίστριαι τής
  βθόνης άπολαμβάνοϋν την ζωήν
  ώς πραγματικαί βασίλισααι. Περι
  ηγοθνται τόν κόσμον ταξιδεύ
  ουσαι μέ πάσαν άνεσιν καί
  πολυτέλβιαν, ξχουν έπαύλεις
  είς τίς ρωμαντιχωτέρας γωνίας
  ί Υήί. μέσα είς τα σπίτια των
  συγκεντρώνουν δλον τόν πλοθτον
  καί την χλιδήν, χαί περνοθν μέ
  δυδ λόγια μ4σα άπό την ζωήν χω
  ρΐς νά συναντοθν την παραμικραν
  δυσκολίαν δι4 την εκπλήρωσιν
  καί των πλέον ΐκχεντρικών ίπιθυ
  μιών των.
  Τα χέρδη των είνε τόσα ώστε
  δχι μόνον νά καλύπτουν δλας τάς
  εξωφρενικάς δαπάνας των, άλλά
  καί νά σχηματίζεται άπό α&τά Ι¬
  να γενναΐον άπόθεμ», πού νά τούς
  έξασφαλίζη την αυτήν άνετον ζω¬
  ήν καί είς τό μίλλον. Ή Φραν-
  τζέσκα Μπερτίνι, αίφνης, ή δ
  ποία δπήοξεν ή πρώτη βασίλισσϊ
  τοθ βωβοθ κινηματογράφου έκέρ
  δισε τόσα πολλά άπό την τέχνην
  αυτή", ώστε νά Θε-Λρήται ϊως σή
  μερά άκόμη μία άπό τάς πλουσ;ω
  τίρας Ίΐαλίδας. Τα χέρδη της δέ
  είνε τόσον σαγηνευτικά, ώ3« έξχ
  κολουθεΐ άκόμη νά παίζη, θ* την
  ίδοθμε δέ έντός δλίγου είς μίαν
  νέαν έκδοσιν τής «Ό5έττης». Τα
  ποσά ποθ κερδίζουν οί πρώτου με
  γέθους άσιέρες είνε μυθώδη.
  Ή Γκρέτα Γκάρμπο άπό την
  ταινίαν μόνον τής «Βχσιλίσσης
  Χρηστί^ας» εκέρδισε περί τα εΐκο
  αι έχατομμύρια δραχμών χωρίς
  νά δπολογίσουμε τα ποσοστά πού
  είσπράττει άπό την προβολήν τής
  ταινίας. Ή Μάρλεν Ντήτριχ άμεί
  βεται κάθε μήνα μέ τέσσαρα ε
  κατομμύρια δραχμών. Ή δέ Τζόαν
  Κράουφορντ μέ τρία έκατομμύρια.
  Δέν είνε βμως ολιγώτερον ίκανο
  ποιημέναι καί αί καλλιτέχνιδες,
  αί οποίαι δέν έφθασαν άκόμη είς
  τό ζινίθ τής δόξης. Ή Πάτ Πά
  τερσιν, ή σύζυγος τού ΣάρλΜπουα
  γιέ, παίζεΐ τελευταίως είς μίαν
  ταινίαν καί άμεΐβεται μέ 3ύο έκα
  τομμύρια τόν μήνα.
  Άλματική ή εξέλιξις
  των Βασιλικόν Ανωγείων.
  ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙ4, Μάρ-
  τίος (άνταποκριτοθ μαας). —Προ-
  νομιοδχον θέσιν αναμφισβητήτως
  κατέχουν είς την Μεσσαρασ τα Βα
  σιλικά Άνώγεια. Κτισμένχ επάνω
  είς ΰψωμα δεαπόζουν δλοα τοθ
  χάμπου χαϊ δίδουν Ινα άπέραντο
  δπτικό πεδίο. ΣυνΣυάζοι-ν Ιϊ τόν
  χάμπο μέ τό βουνό κι' εισί έκτός
  τής πλουαίας γεωργίας ίχουν καί
  σημαντικήν όπωσδήποτε κτηνοτρο
  φίαν. ΈκεΙνα βμιος πού άποτελοθν
  την ευλογίαν τοθ χωριοθ αύτοθ
  είνε τα αφθονα νερά τού Δύο
  πηγές, μιά είς την ανατολικήν
  εΐσοδο τοθ χωριοθ καί μία ά7λιτ
  είς τό νοτιοδυτικόν άκρον, άνα-
  Βλύζουν άφθονα νερά, πού ποτί-
  ζουν καί γονιμοποιοϋν δλα τα πί
  ριξ τοθ χωριοθ έδάφη. "Ετσι τ'
  Άνώγεια είνε πνιγμένα κυριολε
  κτικά μέσα στό πράσινο των κή
  πων καί των περιβολιων. Καί έ-
  χουν πάντοτε, δλην την εποχήν
  τοθ έτους άφθονα φροθτα καί
  κηπευτικά. Πρέπει δέ νά σημειω
  θή δτι καί κάτω σιόν κάμπο πό
  τίζονται κι' άλλες μεγάλες έκ
  τάσεις άπό τα νερά τοθ Γέρω πό
  ταμοθ, χάρις είς πρόχειρα άρδευ
  τιχά έργα ποΰ έχουν χατασκευά-
  σει άπό πολλών έτών οί κάτοικοι.
  Συντείνουν δέ καί τα νερά αύτά
  είς τόν πλοθΐον των'Ανωγείων. Δι
  ότι τό χωριό αύτό Ιχει πραγματι
  ΙΑΤΡ&Σ
  ΕΜΜ. Γ. ΜΑΝΩΛΘΠΘΥΛΘΣ
  (ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΪ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣΪ)
  Διπλνματοϋχος 355Ϊ5ΐ3ηΙ της χβιρουργικής ούρολο-
  γικής κλινικής, τής Ίατρικής Σχολής των Παρισίων.
  Παθήσεις τοθ ούροποιητικοθ συστήματος, ήτοι: νε-
  φρών, κύστεως, προστάτου γεννητικων όργάνων κ. λ. π.
  Δέχεται, άπό 1ης Φεβρουαρίου 9—12 π. μ. καί 3 —
  7 μ. μ. είς τό ιατρείον τού δδός Μαρογιώργη πάροδος
  Πλατεϊα Άρναδίβυ (Χεϊτάν Όγλοθ) τηλ. 8.22.
  'Θ· όδοντίατρος
  ΓΕΩΡΓ. ΑΛΥΠΖΑΚΗΣ
  Έπανέλαβε τάς εργασίας τού καί
  δέχεται ώς καί πρότερον είς τό Ια¬
  τρείον τού.
  χά πλοθτον μεγάλον χαί είς δημη
  τριακά χαί είς λάδι καί είς διά
  φορα άλλα γεωργικά προϊόντα.
  "Οπως έχει καί πρόοδον σημαν
  τικήν είς κοινοτικά .έργα. Εκ¬
  κλησίαν, σχολείον, 6δραγωγεΤι9ν,
  δ,τι ειμπορεί ν' αποτελέση, την
  ι πρόοδον ενός χωρίου.
  ' "Εχει έπίσης ωραίας οίκίδο
  μάς, καλά χατασιήμαια χαί ση
  μαντικήν εμπορικήν κίνησιν. Δέν
  έχει δμως τακτικήν καί 'άσφαλή
  συγκοινωνίαν. Άλλ' ελπίζεται δτι
  καί τό ζή τη μ α αΰτό θά ρυθμισθη"
  συντόμως. "Ηδη τό έπαρχιακόν
  ταμείον έχει άναγράψει πίστωσιν
  900 χιλ. δραχμών διά την γεφύρω
  σιν τοθ Γέρω ποταμοθ είς την θε
  σιν «Λούτρα». Καί πιατεύεται
  δτΐ έντός τής ανοίξεως θ' άρχίβη
  ή χατασκΐυή τοθ ίργου. Προθυ
  μοποιοθχται άλλωστε χαί οί κάτοι
  χοι δλων των πέριξ χωρίων νά
  ίργασθοθν διά την κατασκευήν
  κατόπιν δδοθ άπό Άγίων Δέκα
  πρός Βαγιωνιά καί Άνώγεια. Καί
  ίτσι δέν είνε δύσκολον νά ταχτο
  ιτοιηθ^ τό συγκοινωνιακόν πρόβλη
  μα. Άλλ' όπωσδήποτε τ' Άνώ
  γεια, χαθώ; χαί τα παρακείμενα
  χωρία Φλαθιάχες καί Άπειωκάρι
  χαί χωρίς τακτικήν αύτοκινητι-
  στικήν συγκοινωνίαν, έργάζονται,
  μοχθοϋν καί προοδεύουν. Ειμπο¬
  ρεί μάλιστα νά είπη χανείς δτι ή
  εξέλιξις των χατά τα τελευταία
  έτη είνε άλματική.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  "Η Κοινότης Τυμπακίου
  Πυργιωτίσσης προκηρύσσει δ
  τι : ΈκτΙθεται είς διαγωνι
  σμόν μειοδοτικής δημοπρασΐ
  άς δι* ένσφραγίστων προ
  αφορών άνευ όρίου ή κατα-
  σκευή οίκίσκου καί έγκαταστά
  σεων έξωτερικοθ ύδραγωγεΐ
  ου τής Κοινότητος την 27ην
  Μαρτίου ημέραν Δευτέραν
  κσί ώραν 10—12 π. μ. έν
  Ηρακλείω καί έν τώ Κατα¬
  στήματι τής ΝομαρχΙας (Γρσ
  φεϊον Μηχσνικής Υπηρεσίας
  ΚοινοτήτωνΝ. Η.)
  Δεκτοί είς τόν διαγωνισμόν
  έργολάβοι ιιάοης τάξεως δι'
  Ιργα οΐκοδομικά ή ύδραυλικά.
  Παράβολον συμμετοχής δραχ
  μαΐ 12.000 Τα σχετικά τής με
  λέτης εισί κατατεθειμένα είς
  τό Γραφείον τής Μηχανικάς
  Υπηρεσίας Κοινοτήτων καί
  τό Γραφείον τής Κοινότητος
  ένθα δύνανται οί βουλόμενοι
  νά λαμβάνωσι γνώσιν προ·
  σερχόμενοι κατά τάς έργασί
  μους ώρας.
  Έν Τυμπακΐω τή 28 Φεβρου
  αρΐου 1939.
  Ό πρόεδρος τής Κοινότη
  τος Τυμτσκίου.
  Ε. Άνδρουλάκης
  ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ
  καί ώρολόνι» τσέπης καί
  χειρός των πλέον φημισμένων
  έργοατασίων, θ» εΰρητε είς τό
  ώρολογοπωλίΐον τοθ χ.
  Κωνστ. Χατζάκη
  Παρά τφ Μεϊντάνι
  Έπίσης αναλαμβάνη την
  έπιίιορθωσιν παντός ώρολο
  γίου. 'Εργασία ήγγυημένη
  ΚΑΤΟΧΟΣ τής διπλογραφίας
  άναλαμβάνει την τήρησιν εμπορι¬
  κήν βιβλίων μέ συμφέροντας δ-
  ρους. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΑΑΧΕΙΟΦΟΡΟΗ ΔΑΝΕΙΟΝ
  ΔΡΑΧ. 15Θ;ΘΟΘ.ΟΘΟ
  ΕΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Είς 300.000.—όμολογίας Δραχ. 500 εκάστην.
  Τόκος 5 ο)ο καί 12 ΛαχνοΙ Δραχ. 1.190.000 ετησίως.
  Άπόλυτος άσφάλεια διότι έκτός τής μεγάλης οίκονομικής επιφανείας τής
  Τραπέζης αί όμολογΐαι έχουσι δικαίωμα ενεχύρου επί των δανείων είς πρώ¬
  την ύποθήκην άτινα θά χορηγήση ή Τραπέζα.
  Εγγραφαί γίνονται είς τό ένταϋθα Ύποκατάστημα τής Έθνικής Τραπέ¬
  ζης τής Ελλάδος.
  ΟΙ επιθυμούντες νά εγγραφώσι πρέπει νά σπεύσωσι διότι
  λήγουν αί εγγραφαί την 14ην τρέχοντος,
  —Τό Έπισκοπικόν Μέγαρον
  Καστελλίου Κισσάμου.
  Είς Καστέλλι Κισσάμου ουνε
  χίζονται ο έρανοι διά την ά
  νέγεραιν 'Επισκοπικοΰ Μεγάρου.
  Διά το Μέγαρον τουτο η 'Ενο-
  ριακή Έπιτροιτη Κεράς Κιααά
  μου αυνέλεξε δραχ. 3350.
  — Οί Έλαιουργικοί Συνεται
  ρισμοί Κρήτης.
  Ή 'Αγροτική Τραπέζα ένίκρι
  ν« την χορήγησιν δαναίο» 600.
  000 διά τόν 'Ελαιουργικόν Συν»
  ταιρισμόν Γαλατά Κυδωνίας διά
  την ίδρυσιν έλαιουργϊίβϋ.
  —Τό ταμείον άσφκλίσεως έ
  παγγελματιών καί βιοτε-
  χνών.
  Διά τοϋς Νομοϋ; Χανίων κ«ι
  Ρεθύμνης ήρχισεν η διανομή των
  βιβλιαρίων των ήαφαλισμένων
  βίς τό Ταμείον Έπαγγβλματι
  ών καί Βιοτβχνών τής Ελλάδος
  πχρά των έντβταλμέων αρμοδίων
  ύπαλλπλων.
  —Φιλάνθρωποι δωρεαί.
  Ό κ. Εμμανουήλ Σηφάκης κα
  τίθΐσϊν υπέρ τού πτωχοκομβίου
  Ηρακλείου δραχ. 500 είς {μνήμην
  τού πατρός τού Κωνσταντίνου. Ή
  Διοιχοΰσα τό ΐδρυμα έιτιτροπή
  εΰχαριατβΐ θερμώς.
  —'Η οΐκογβνεια Γρηγοριάδβυ
  προσέφερβν είς τό «"Ασυλον τής
  Γερόντισοας» πλούσιον καΐ έκλβ
  κτόν φαγητόν μίτά φρούτων, αρ
  τού καί οίνου ολόκληρον την
  ημέραν της χθές 4ης Μαρτίου βίς
  μνήμην Νικολάου Γρηγοριάδου.
  Ό Μορφωτικός σύλλογος βΰχαρι
  στεΐ θερμώς.
  —Ή επιτραπή τού κόστβυς
  τής ζωής.
  Κατ' «Ιδήσβις έξ Αθηνών βίς
  τό ϋφυπουργεϊον Άγορανομίας
  θά ουνελθη την Δευτέραν(αυριον)
  ή έπιτροπή κόστους ζ«ης προκειμέ
  νού νά άσχοληθή μέ ενδιαφέρον
  τα ζητήματα τής άρμοδιότητός
  της.
  —Διημερεύοντα καί διανυ·
  κτερεύοντα φαρμακεϊ».
  Σήμερον Κυριακην 5 Μαρτίου
  θά ώιημΐρβύοβυν τα φαρμακβΐα
  Άριστ. Χαλκιαδάκη, 'Απ. ία
  φειρίου καί Γβωργ. Μαδαριωτά
  κη. ©ά διανυκτβρβύσουν δέ τα
  φαρμακβΐα Άριστ. Χαλκιαδάκη
  καί 'Αποστ. Ζαφειρίου. Αυριον
  Δευτέραν 6 Μαρτίου θά διανυχτ·
  ρευσβυν χά φαρμακβΐα Χριστ.
  Ζουράρη καί Γβωργ. Σφακιά
  νάκη.
  —Αί προαγωγαι των τκχνι-
  κων ύπαλλήλων.
  Ό Πρβοωπάρχης τού Υπουρ
  γβίου της Συγκβινωνίας κ. Βλο»
  χόπουλος, βκαμβ μακράν βισιί
  γησιν αίς τό Συμβούλιον των Δή
  μοσίων "Εργων, σχβτικώς μέ τάς
  προαγωγάς των είς τό Υπουρ
  γβίον τής Συγκοινωνίας ΰπηρβ
  τβύντΜν μηχανικών καί τβχνι
  κων ύπαλλήλων. Τό Συμβουλιον
  ίπβλήφθη τής βΐσηγήσβως και βά
  υποβάλη βίς τόν χ. "Υπουργόν
  τής Συγχοινωνίας τόν πίναχα των
  προακτέων.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΓ δωμάτιον έ-
  πιπλωμένον παρά χαλή οΐχογκ
  νΐία. Πληροφορίαι παρ' ημίν,
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα Ι'ναντι Παλ, Νομοφχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Κυριακής
  5 Μαρτίου 1939
  1ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΔΛΟΥ
  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΝ ΑΠΟΙΚΐαΝ
  Η ΓΑΑΛΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
  ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ
  ΛΕΗ ΦΟΒΕΙΤΑΙ ΑΙΦΝ1ΔΙΛΣΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντα·
  «οκριτού μας). — Σημερινά τηλεγρχ-
  φηματα έκ Παρισίων μεταδίδουν δη·
  λώσεις τού Γάλλου ύπουργού των Ά-
  ποικιών κ. Μαντέλ.
  Ή γαλλική αύτοκρατορία, ετόνισεν
  ό κ. Μαντέλ ευρίσκεται έν έπιφυλακή
  καί δέν φοβείται αίφνιδιασμόν πυρ' ου¬
  δενός.
  Αί δηλώσεις τού κ. Μαντέλ προε
  κάλεσαν εύμενή σχόλια τής δημοσίας
  γνώμηβ, ό γαλλικός δέ τύπος γράφει ό¬
  τι αυται έκδηλώνουν διά μίαν φορ*ν ά-
  κόμητήν πρόθεσιν τήςΓαλλίας νάάμυνθή
  κατά πάσης έπιβουλής εναντίον τής ακε-
  ραιότητός της καί ιδία τού άποικιακού
  αυτής έδάφους.
  ρωσσοΓαπωνικά^εις έντασιν,
  τβΰ κ. Τσιάνο είς Ρώμην.
  ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΗΗΣΥΧΙΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΔΙΑΤΟΝ&ΙΟΡΙΣΜρΥ ΠΕΤΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—-Τηλεγραφείται έκ Ρώ
  μης μέσω ξένης πηγής ότι προεκλήθη
  έκεί βαθυτάτη αγανάκτησις καί έξεοη-
  λώθηααν άνησυχίαι διά τόν διορισμόν
  ώς πρεσβευτού τής Γαλλίας είς Μηούρ
  γκος τού στρατάρχου ΙΙεταίν.
  Λέγεται ότι οί ίταλικοί κύκλοι είς
  τόν διορισμόν τού Πεταίν διαβλέπουν
  πρόθεσιν τής Γαλλίας νά προσεταιρισθή
  οριστικώς την εθνικήν Ισπανίαν, λαμ-
  βανομένου υ π' όψιν ότι ό στρατάρχης
  είνε φίλος τού ατρατηγού φράνκο, όρ·
  μάται δέ έκ μετριοπαθών διαθέσεων ά-
  πέναντι τής έθνικής Ίβπανίας.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Ό πρωθυπουργός κ
  Ί. Μεταξάς εγένετο σήμερον οεκτός
  είς τα άνάκτορα. Ό κ. Μεταξάς συνειρ
  γάσθη μετά τοΰ άνακτος επί διαφόρων
  ζητημάτων έσωτερικής καί εξωτερικάς
  φύσεως.
  ΣΥΝΕΡΓΑΙΙΑ Κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΦΥΒΊΥΡ,ΟΥ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντα
  ηοκριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουργός κ.
  Ί. Μεταξάς εδέχθη είς συνεργασίαν σή
  μερον τόν μόνιμον ύφυπουργόν των Έ
  ξωτερικών κ. Μαυρουδήν.
  ΕΝΕΤΑΘΗΗΚΑΚΟΚΑΙΡΪΑ
  ΧΙΟΝΕΣ ΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Άπό των πρω'ίνών ώ·
  ρών σήμερον ένετάθη ή κακοκαιρία έν
  Ελλάδι. Τα βουνά τής Άττικής έκα-
  λύφθησαν υπό χιόνων.
  ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
  Χ&ΜΗΛΛΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Κατ' ανακοίνωσιν τής
  μετεωρολογικής υπηρεσίας είς ολόκλη¬
  ρον σχεδόν την Έλλάδα έπικρατοΰν χα>
  μηλαί θερμοκρασίαι. Είς την ήπειρώτι
  κήν καί την βόρειον έν γένει Έλλάδα
  «Ι θιρμοκρασίαι είνε χαμηλότεραι.
  ΒΑΑΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛίΓΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Κατά πληροφορίας
  πρός τούς ναυτικούς κύκλους τού Πει¬
  ραιώς σφοδρά θαλαασοταραχή έπικρα· Ι
  τεί άπό τής χθές είς τό «λίγκϊον ηέλα-
  γος καί ιδία τα νότια αυτού. Άτμό·'
  ηλοια τίνα καθυστεροΰν.
  ΡΩΜΗ 4 Μαρτίου (ίδ. ύπη-1
  ρεσΐα).— Ό κάμης Τσιάνο έ
  πανερχόμενος έκ ΠολωνΙσς
  Ιφθσσε χθές την πρωΐαν είς
  Ρώμην. Ό κ. Τσιάνο έπανελ
  θών, μετέβη άμέσως πρός συ
  νάνιησιν τοϋ κ. Μουσολίνι
  είς τόν οποίον καί εξέθη¬
  κε τα των συνομιλιών τού
  είς την Βσρσοβ(αν.
  —Ό στριτάρχης Γκαϊοιγκ
  φθάνει έντός όλΐγου έκ Γερ
  μανίας είς Σάν-Ρέμο τής Ίτα
  λ(ας δπου θά άναπαυθή όΧΙ
  γας εβδομάδος.
  Κατά την διάρκειαν τής
  παρσμονί)ς τού είς Σάν-Ρέμο
  ό κ.Γκαΐριγκ Θά συναντηθή μέ
  δλους τοΰς κορυφαίους τής
  Ιταλίας.
  Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΤίΙΝ ΞΕΝΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΙΝ
  Διά νέου διατάγμστος έκ
  δοθέντος υπό τής Ιταλικής
  κυβερνήσεως ανεκλήθησαν έκ
  τής απελάσεως ώρισμένοι ξέ
  νοι δημοσιογράφοι. Οθΐοιδύ
  νανται νά παρσμείνουν ή'5η
  είς την Ιταλικήν πρωτεύου
  σαν, άκυρωθείσης τής διατα
  γής ήν είχον λάβει δπως έγ·
  καταλείψουν τό Ιταλικόν έ"
  δαφος.
  ΝΕΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ
  ΡΒΣΙίΙΝ ΚΑΙ ΙΑΠΟΝΩΝ
  Έν άπόσπασμα Ρώσσων
  στρατιωτών παρεβίασε χθές
  τα σύνορα τοΟ Μανζουκουό
  καί εισήλθεν είς τό εδαφος
  τής έπικρατείας νταύτης. Τό
  .άπόσπασμα τουτο, καθ1 ά
  αγγέλλεται έκ Τόκιο άπωθή
  θη υπό των Ίαπώνων. Οί Ρώσ
  σοι έ'σχον 11 νεκρούς. Άπό
  μέρους των Ίαπώνων ουδείς
  επαθεν.
  Όδηγίαιτοΰύπουργβΰ θίκ€>νθμικών
  διά την επιβολήν κοινοτικόν φόρων.
  Υπό τοΟ &πουργείου των Οίκο
  νομικών εξεδόθη καί εκοινοποιήθη
  πρός εφαρμογήν διαταγή διευ
  κρινίζουαα έν λεπτομερείς τάς
  διαχάξεις τοΟ νόμου περί συμπρϊ
  ξεως τοθ ύπουργοθ των ΟΖκονομι
  κων διά την επιβολήν δημοτικών
  ή κοινοτικόν φορολογιδν.
  Αί φορολογίαν αύται διά τάς
  οποίας είναι απαραιτήτως ή συμ
  πράξις τοθ δπουργοθ των οίκονο
  μικων είναι αί εξής:
  Επέκτασις, οδξησις, μείωσις,
  κατάργησις τελών άδειών οίκοδο
  μών, διαφημίσεων, τελων διαμο
  νής, τϊλων σταθμικών καί μετρι
  χ ών δικαιωμάτων, τελίδν άσκΐπών
  χώρων, απαλλαγή, αυξηοιςή' μείω
  αίς δημοτικήν φόρων επί τώ' έγ
  χωρίων προϊδντων, επέκτασις ταθ
  αύτοθ φόρου είς κοινότητος, πρω
  ς έπαρχιών, έπαναφίρά,
  μείωσις, κατάργησις, άντικατάστα
  αίς φίρου ίχθύιον ελευθέρας θχ
  λάασης, οΰζησις ή μεΕωσις φόρου
  ζύθου, έπιβολή, αύξησις ή μείω
  σις ή κατάργησις προσθίτου φό
  ρου μεταλλείων, όρυχείαιν καί λα
  τομείων.
  Σύμπραξις έπίσης τοθ υπουρ
  γοθ Οίκβνομικών άπαιτεΐται ποο
  κειμένου περί φορολογιών προϊίν
  των κεραμευτικής βιομηχανίαν,
  χειροτεχ.νΕαί, ζα»κομί*ς, γαλακτο
  κομίας καί προ«ειμένου περί άντι
  κειμένων μή υποκείμενον είς οίον
  δήΐΐοτε δημοτικόν φόρον, τέλος ή
  δικαίωμα καθώ; καί προκειμένου
  περί έπιδολής, αυξήσεως, μειώσε
  ως, καταργήσεως άμέσοον ή ίλλων
  έράνων υπό κοινοτήτων καί συν
  δέσμων κοινοτήτων καί τέλος προ
  Ι κειμένου περί άγοραπωληαΕας'
  ζώιον είς τάς νέας χώρας. '
  Διευκρινίζεται έπίσης δτι διά
  την επιβολήν φόρων επί των
  I-
  λαιωδών έν γένει προϊόντων
  κατά την φορολογικήν περίοδον
  1939—40 άπααεϊται ή συναίνεσις
  τοθ δπουργοθ των Οικονομικωσ,
  δυνάμει τοΰ νόμου περί καταργή¬
  σεως τώ' επί τοθ ελαίου φόρων.
  Ώς πρός τούς λοιπού; φόρους,
  τέλη καί δικαιώματα, προσωπικήν
  εργασίαν καί την πρώτην δι' έ¬
  καστον οικονομικόν έτος επιβο¬
  λήν δπό των κοινοτήτων άμίαων
  έράνων, θά έφχρμίζωνται αί δια*
  τάξεις τοθ κώϊικος, ώ; Ιχουν,
  μέχρι χέλους τοΰ οικονομικόν
  I-
  τους 1939—40.
  33 Πρωϊνή
  ΑΚΑΒΟΡΙΣΤΟΣ ΕΙΣΕΤΙ
  Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ_ΜΑΑΡΙΤΗΣ
  ΤΙ ΑΠΟ&ΕΙΚΝΥΕΙ Ο ΛΙΟΡ1ΣΜΟΣ
  ΤΟΥΜΠΑΡΤΙΝΕ8 ΜΠΑΡΙΟ
  ΡΣΠΡΟΕΑΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Νυκτεριναί πληροφο¬
  ρίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι παρα·
  μένει εισέτι άκαθόριστος ή στάσις των
  Ίσπανών κυβερνητικών.
  Πάντως ό διορισμός τού κ. ΙΙΙαρ*
  τινέθ λΐπάριο προέδρου των Κορτές,
  ώς προέδρου τής ίσπανιχής δημοκρατί¬
  ας, -ίποδεικνύει ότι ή κυβέρνησις τής
  Μαδρίτης απεφάσισε νά αμυνθή.
  Η ΠΡΟΤΟΜΗ
  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΤΑΦΩΤΗ
  Προχθές τό έστΐέραξ συνήλ
  θεν είς την Νομαρχίαν" υπό
  την προεδρίαν τοϋ Νομάρχου |
  κ. Ανδρ. Μαρκέλλου, ή Επι Ι
  τροπή διά την κατασκευήν τής
  προτομίΐς τοθ ΊωάννουΝταφώ ι
  τη. Ή Έπιτροπή συνεζήτησεν Ι
  επί των έξευρεθέντων μέχρι
  τής ώρας ποσών καί περί των
  έξευρεθησομένων τοιούτων καί
  έκανόνισε τα τοΟ σχετικοθ έ
  ράνου. Έπίσης εξήτασε τό ζή
  τημα τής παραγγελίας τής
  προτομτ)ς. Ό μετέχων είς την
  Επιτροπήν Δήμαρχος κ. Μ.
  Γεωργιάδης, εδήλωσεν δτι ό
  Δήμος Ηρακλείου θά προσφέ
  ΡΠ έν προκειμένω πάσαν ένί
  σχυσιν. Εΐταώρίσθη ώς τα
  μίας τής Έτιιτροπής ό κ. Γ.
  Καβαλλάκης ύποδιευθυντής
  τοθ Ύποκαταστήματος τής
  Τραπέζης Ελλάδος καί ώς
  Γεν. Γραμματεύς 6 κ. Στυλ.
  Φιοράκης δικηγόρος.
  ΤΑ ΓΕΩΡΠΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
  Τό υπουργείον τής Γεωργ!
  άς απηύθυνε πρός τάς άρμο
  δίας έπιτροτιάς των έπαρ
  χιών λεπτομερείς όδηγΐας
  διά την αποτελεσματικήν διε
  ξαγωγήν τής γενικής έπιθεω
  ρήσεως των δηλωθέντων μη
  χαν«μάτων κατά τρόπον ώ-
  σΐε νά καταρτισθή πλήρης
  στατισπΛή τόσον των ϋπαρ
  χόντων μηχανημάτων, δσον
  καί τής καταστάσεως αυτών.
  Έκ τής γενικής ταύτης επι
  θεωρήσεως θά προκύψουν συμ
  περάσματα μεγάλης σπου
  δαιότητος διά την μέλλοντι
  κήν ρύθμισιν των είσαγωγών
  τοιούτων μηχανημάτων καί
  διά την κατανομήν αυτών
  είς τάς διαφόρους περιφε¬
  ρείας.
  Η ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΙΤΡΩΝ
  Κατά σχετικά στοιχεΐα τής
  Κιτρενώσεως Κρήτης κατά τό
  παρελθόν έτος 1938 έπωλή
  θησαν είς Γερμανίαν 296 000
  χιλιόγραμμα κίτρων, μικρά
  τεραι δέ ποσδτητες είς Βουλ
  γαρίαν καί Γιουγκοσλαυΐ
  αν. Κατά τα αύτά στοιχεΐα
  ή παραλάβη των κίτρων υπό ,
  τής ενώσεως συνεχίζεται έ
  ζακολουθητικως. ^Μέχρι τέ
  λους τοθ παρελθόντος Δεκεμ
  βρίου ή παραλάβη αυτών ύ
  πελογίζετο είς 1.203.017 οκά
  δας.
  ΜΕΙΩΜΕΝΗ "
  Η ΠλΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠλΡΑΓΩΓΗ
  ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  Κατά τάς στστιστικάς πλη
  ροφορΐας τοθ γεωργικοθ δελ
  τΐου'τοϋ «Ινστιτούτου τής
  Ρώμης» διαπιστοθται δτι ή
  παγκόσμιος έσοδεΐα έλαιο
  λάδου τής περιόδου 1938—39
  δέν άπέδωσεν ίκανοποιηηκά
  έν τφ συνόλω άποτελέσματα
  αντιθέτως τιρός δ,τι εΐχεσυμ
  βή τό 1937—38, τοθ δποΐου
  ή έσοδεΐα είχεν άνέλθει είς
  11 περΐπου έκατομμύρια με
  τρ. στατήρων. Επί τή βάσει
  των σχετικών πληροφοριών
  συνάγεται δτι ή παγκόσμιος
  παραγωγή έλαιολάδου 1938—
  39 ύπολογΐζεται είς 7,3 έκσ
  τομμύρια στατήρων ϋπολει
  πομένη κατά 34 ο)ο τής πά
  ραγωγήςτοθ 1937—38
  Η ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜλθΗΤΟΥ
  ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ Ε.Ο Ν-
  Ή Έπιτροπή τής Ίματιοθήχης
  τοθ μαθητοθ αποτελούμενη άπό
  τάς κυρίας Ρασιδάκη Μαρίαν,
  Μουρέλλου ΡαλλοΟ, Λιαναντωνα¬
  κη Χαράν, Λαμπάχη Μαρίαν,
  Λιαναντωνακη Μαρίαν, Καυγαλά
  κη Άρτεμισίαν καί Έπιθεωρητήν
  Δημοτκών σχολείων κ. Ιωάννην
  Βαλέργαν, βιένειμε προχθές υπέρ
  τάς 225 στολάς είς τάς απόρους
  μαθητρίας των 8 δημοτικών σχο
  λείων τής πίλεω; καί των προα
  στείων, Άτσαλίνιοο, Μασταμπάί,
  Νέων ' Βρυούλλων, Χρυσοπηγής,
  Πόρου, Νέας ΆλικαρνασσοΟ καί
  Αρχανών Αί στολαί αυται θά
  μετατραποθν είς στολάς σ<απα νισσών τη Αποδείξει των διδ)σσδ)ν των μαθητριών. ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Οί κληρωθέντες άριθμοί έκ των διατεθέντων είς την πό λιν μας λαχνών κατά την Δ' ημέραν τής Ε' κληρώσεως τοθ Έθν. ΛαχεΙου είναι οί έ ξής: 29127 κερδίζων δραχ. 3000, 61846 κερδίζων δραχ. 2000. Είς τό άρτιον τής Γ' ημέρας έ κληρώθησαν οί άριθμοί: 7904, 14214, 14259, 14274, 19082, 19093, 27934. 27994, 29152, 29183, 29195, ;32866, 40067, 47113, 47165, 48508, 48513, 48526, 57223, 57254, 57261, 57271, 59642, 59648, 61851, 66004, 66026, 66039, 66066, 66088, 80834, 80837, 80860, 61834. ] Η ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Είς εκτέλεσιν τοΟ ύπ' α¬ ριθ. 1281) 1938 αναγκάση κου νόμου τό υπουργείον ΠαιδεΙας απηύθυνε μακοάν εγκύκλιον πρός τούς Νομάρ χας διά τής οποίας παρακα λεΐ νά μεληθώσιν ούτοι διά την σύστασιν υπό των Δή μων καί Κοινοτήτων Ταμείον Έκπαιδευτικής Προνοίας τα όποΐα θά άναλάβουν την πρωτοβουλίαν τής όλοκληρω τικής λύσεως τοθ διδακτη ριακοϋ προβλήματος τής χώ ρσς. ΒασικαΙ προ ϋ ΐτοθέσεις τής συστάσεως των Ταμείων Εκπαιδευτικήν Προνοίας, τί θενται αί παρά των Δήμων καί Κοινοτήτων ετήσιαι έπιχο ρηγήσεις αυτών. Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Είς χθεσινήν συνεδρίασιν τοθ 'ΕποπτικοΟ Συμβουλίου Άγροφυλακής Ηρακλείου έ νεκρΐθη ό νέος προϋτΐολογι σμός αύτοΟ χρήσεως 1939—40 2ΤΑΤΙΣ3ΤΙΚΑ ' * Υπό τής Νομαρχίας Ή ρακλεΐου εκοινοποιήθη έγκύ κλιος πρός τόν κ. Λήααρχον Ηρακλείου καΐ τούς προέ δρους των Κοινοτήτων τοϋ νομοθ διά τής οποίας καλοθν ται οδτοι νά ύποβάλουν έν τος τοθ πρώτου 15θημέρου τοθ τρέχ. υηνός καταστάσεως έμφαινούσας την καλλιεργη θεΐσαν είς στρέμματα έκτασιν καί τόν διατεθέντα σπόρον είς οκάδας των εΐδών, άραβο σίτου ξηρικοΰ, φασιόλων ξη ρκών, ξηρών τριφυλλίων, γε ωμήλων ποτιστικών, όψίμου σίτου, κριθής, σμιγοθ, βρώ μης, σικάλεως, σανοθ έκ ρό βης, όρύζης κέχρου καί νέ ών ψυτειών αμπέλων. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ Διά πράξεως τοΟ κ. υπουρ γοθ τής Γεωργίας διωρίσθη ώς κοινοτικός γεωπόνος τε θεΐς είς την διάθεσιν τής Γεν. Διοικήσεως Κρήτης 6 κ Σταθρος Μπατουδάκης. ΝΕΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Διετάχθη αρμοδίως ή απο¬ στόλη είς την Γεωργικήν Σχο λήν Μεσσαράς 3.000 παραφυά δών πιπερώδους,. μέντας. ΠΟΛΑΟΙ ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ^ ΣΤΟΛ9Υ ΕΤΥΦΕΚΙΣΒΗΣΑΝ ΟΣ ΒΡΟΑΟΤΑΙ ΑΘΗΝ %Ι 4 Μαρτίου (τοΰ άντα- ποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έξ Ί*- σπανίας ότι πολλοί άξιωματικοί τού κυ βερνητικού στόλου κατεδικάσθησαν είς θάνατον καί εξετελέσθησαν. Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα οί ά· ξιωματικοί "ούτοι εθεωρήθησαν ενοχοι προδοσίας ώς έκδηλώσαντες προθέσεις παραδόσ«ως ταύ κυβερνητικού στόλου είς τούς έθνικούς. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠίΘΕΪΕΟΪ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΘΒΝΛΙ 4 Μαρτίου (τοΰ άντα· ποχριτού μας).·— Κατά τα εξ Ίσπα νίας τηλεγραφήματα τα έθνικά στρατεύ- μντα συνεχίζουν τάς προπαρασκευάς αυτών διά την έναρξιν τής μεγάλης επι θέσεως εναντίον των κυβερνητικών. Η ΕΠ» ΒΑ ΕΚΔΗΛΩΘΗ ΕΙ! ΤΟΥ! ΤΟΜΕΙ! ΒΑΑΕΝ8ΙΑΣ-ΜΑΑΡΙΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Νεώτεραι πληροφο ρίαι πρός τό πρακτορείον Χαβάς αγ γέλλουν ότι ή επίθεσις των έθνικών θά εκδηλωθή είς τούς τομεΐς Βαλενθίας καί Μαδρίτης. ΟΑ ΕΠΙΤΕΘΉ ΣΙ ΜΕΟ' ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΑΥΝΑΜΕίΗ ΑΥΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ τοθ έξωτερικού ότι οί έθνικοί θά έκιτεθώ σι κατά των κυβερνητικών μεθ' όλων των διαθεσίμων δυνάμεων αυτών. Ή έ πίθεσίς των θά είνε "όρμητική, πιστεύ- εται δέ ότι θά προκαλέση κατάρριυ σιν πάσης άντιστάσεως των κυβερνήτι κων. ΦΗΜΑΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΑΒΑΛ Ε]Σ ΤΗΗ ΡΟΜΗΗ ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον ότι έν Έυρώπη κυκλοφορούν φήμαι ότι ό τέως Γάλλος πρωθυπουργός κ. Λαβάλ θέλει μεταβή είς Ρώμην. Ο ιΛΛΒΑΑ ΒΑ Σ! ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΠΕΝΙΙΟ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τοΰ άντα· ποκριτού μας). — Σχετικώς μέ τάς κυ¬ κλοφορούσας φήμας περί τού ταξιδίον τοΰ κ. Λαβάλ είς Ρώμην, αγγέλλεται ότι ούτος άφικνούμενος είς την ίταλικήν πρωτεύουσαν θέλει συνομιλήση μετά-τοβ κ. Μουσολίνι άπό τόν οποίον καί θά ά· κούση τί ακριβώς ζητεί ή Ιταλία.