970

Αριθμός τεύχους

501

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

27/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  . Τηλκφ. 4 — 40
  Ύπεύ&ννος:
  ΤΆΗΑΟΑΙΔΑΚΒΣ
  Τα πάντα : για τή νίχη1|? τής
  II
  ΚΡΗΤΪΙ
  ΧΡΟΝΟΣ 2ος ΠΕΡΙΟΔ. 2η
  ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 501'
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  ......«■«»·.........."........."■■..........·................»·.«„„„,.,„.........,„„„.....„„
  ΚΥΤΤ^ΟΣ
  ϊτβΰς μαύρβυς χαιρούς τής Γερμανικής χατοχής, τίς σκοτβι-
  νέί ίκείνίς μβρες, ή έλΐτΐδα γιά μιά έλΒώθβρη καΐ «νβξάρτητη
  ;»π, δβτβρ» άπω τη συνΐριβπ τβΰ φασισμοδ, ήταν 8να φωτεινβ
  «οτίρι «ού ϊδιδί βάρρβς στο λκό μας καΐ τβν έμψόχο)νβ στην πά-
  λη «υ γι« την άνατροπό καΐ εξοντωθή τού χαταχτητη.
  Οί διακηρυζεις των συμμοίχων γιά την «ύτβδιάβββη των λ*
  βν, οτ»ίρ»ϊ«ν **©μη πβρισσβτβρο την έλπίδα έκβίνη.
  ΚβΙ οί έδδ έκιτρόοωποι τβδ συμμαχικον στρατηγίίου, οί "Αγ-
  νλοι κατάσκβποι. χρησιμβκοΐβΰσαν τίς διακηρύξεις των σύμμα¬
  χον οέ κάβε έπα<ρή τβος μέ τβ λαό μ«ς. Ταυτόχρβνα ομω; οί κ«- ΐάοκβπβι «ύϊβί, σάν γνήαιοι πράκτβρβς τού Άγγλικβΰ ιμΐτβρια- λιαμβθ, έκμετ9ίλλίΐ>6μβνΛΐ την παλαιά βω?ινιαπκή ηρβ/ταγάνδα
  νικτήν Μίγάλπ "Ιδία, γιά την άνασόαταση δηλαδη τής ^
  ηνήί Αϋτβχρατορίβ&ς, δικστρέβλωνοιν τίς διακηρύξας των σομμά-
  χαν μϊ τό σκοπο νά διαιρέσουν τόν 'Ελληνικό λαό πάνω στό
  Έδνικό ζήτημα. "Ετβι άρχιζαν, μόλις ίφταναν, νά προπαγανδί-
  ζβιιν έτι ή μεγοίλη φιλή μας Αγγλία βχι μόνο θ* βοηθήαει την
  Έλλάία νά λευτερωβίϊ καΐ νά πάρίΐ στην άγκαλιά τη; δλα τα
  Έλληνικ* μέρη, άλλά βά κάμει καΐ πβλύ περισαότβρα γιά τού;
  Έλλπνες. Ή Αγγλία, ϊλβγαν οί «ράκτορβς, θά δώαβι σΐήν 'Ελ-
  λάίχκαΐ άιτοιχίες. Δέν ξέρομε άκόμη ποιές άηοικίες θά ίώσει β-
  Ιΐγαν, άλλά μέχρι τής στιγμάς είναι βεβαία ότι π Κηρυναϊκη
  χχΐ Λ]£ομαλία θΓτωσδπκοτα βίναι έξασφαλιομίνες γιά τήν'Ελλάδα.
  Πολλαί πίστΐψαν στά κτιμα καΐ σατανικά |αύτά κηρύγματα
  ΐίιν Άγγλων. Κι' £τσι μια μΐρίδχ τοΰ λαοϋ, κοτί Ιδιαιτέρα έδώ
  οτήν Κρπτπ, στάθηκε άντιμέτωπη στήν άλλη. Γιβιτΐ τό ΕΑΜ κή-
  ριιχνε άαβ τβτβ, πύς δέν μπορίϊ έν ονόματι της άνεί;αρΓησίας
  των λαών, νά ζητοΰμβ νά Οποδουλωθοΰν «λλεη λαοΐ γιά νά τοΰς
  έχομε γιά άποικιακα έκμετάλλευση. Ταυτοχρςνα τό ΕΑΜ ξβσχέ-
  ιαθί την ψευτιά καΐ την αΐσχρή άπάτη των "Αγγλων πρακτόρων
  «Γ &ηόδειχνβ «ώς ουτε μιά απιθαμή άηοικία δέν (βχει διαθέση η
  Άννλία νά δώαβι αέ Λθτ-νίνβίν. Τό ΕΑΜ κήρυχνβ πώ; β! έθνικές
  μ»; διεχδικπαβις γιά τίς πβριβχές ηβΰ πρβπϊΐ νά <ΐροστί8οΰν]στήν ΐιροηβλΐμικη 'Ελλάδ* αυνοφίζονταν στη Βόρβιο "Ηιτίΐρβ, διαρ- ρύίμιαη 'Ελληνοβουλγαρικών αυνόραν. Λωδβκάνηαα καΐ Κύπρβ;. "Οοβι δμως ειχκν πιστέφβι στοΰς Άγγλους πράχτορες, κατη- ϊβροϋβκν τό ΕΑΜ γιά έθνβπρβδβοία, γιατΐ δέν δεχοταν τίς *· Φθονΐ; αιτβιχίκς πού μάς πρόσφερε ή μεγάλη μας προβτάτις Άγ- νλία! ! Έτσι οί χ»τ<κσκβιτοι τβΰ Άγγλιχβό Ιμιτεριοίλιαμβΰ] βϊχαν λ«- :ύχ« κ«τά 'ένκ μέρος τό οχοπβ τβυς, τό μοναδιχό σχβηό γιά τόν ίΐΜίβ ίρβαν καΐ γιά τόν βποίο δβύλεφχν: νά διοαρέσουν τόν 'Ελ- λπνιχό λαό. ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛ. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΜ Ν. ΚΡΑΚΛΕδΟΥ ΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι; ΙΐηΐΙΙΙΠΠΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1946 ΠΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 200 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΜΙΙΜΙΜΙΠ1ΙΙ......111111111111 II 1 ■ 1 ■ Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΜΙΙΙ τα χρβ)νια. Πβλο λίγ* χρόνια! Καΐ ή μ*σ*« των ίμηβριαλιβτδν ίπββε, μόλις ίφτασβ ή £ίρ« γιά την πραγ Μΐβποίηση των ύηβοχβοεΜν. ΠΙοω ά«ό τή μάοκα αύτη φάνηχβ βλόνομνη ή φρικαλέα <ράτσ« τδν ληβτδν των λαών, των Σάϋ- '»)ΐ, των τβκογλύφων, των καταπιεστΜν ίμπεριαλιστών. Καγχά- ί·»ν νιά την αφελεία κίίνων «ού ηβρίμβναν άποιχίβί! Σχλάβω «ν την ΐδι« την Έλλάδα χΓ έχι μβνο δέν άφήνβυν νά πάρβι « Έλλην·** τμήματα ηβύ βρισχότοον ίξω άπό τα σόνβρα, μά βϋ- «κ«ντής ίπιτρβηβυν νά μιλήαει γι' «ώτά. Κ«Ι βΐ μέν "Αγγλβι Ιμΐτβριαλισΐές κάνουν τή δουλβια τβυς. Κρβτβδν- όυβδβυλβυς τβυς λοιβύί. ώοότβυ βί λοββΐ αύτβΐ τβυς τι- >ί{ουν οτόν άβρα. , . ..
  ΑύτβΙ ομνς πβΰ «ρβδίδβυν τόν Έλληνιχό λ«ό χ*ί τ« έθνι-
  »*»«οίχ«ι«, είναι οί ■Αγγλβ«ρββλητβι χυββρνήτίς της Ελλά-
  Κ Αύτβΐ βΙ οΐκρεθνιχιστές «βύ δέν τόλμησαν βϋτε μια τ««ικη
  «ϊηΐαη ν« ϋηβράλ.υν στά Ήνωμένοί "Εβνη Υ«* την ενωαη της
  ««Ρβ« μέ,τήν 'Ελλάδο.. Αύτβΐ πβ» .χ. μ6νο δέν ββηββυν την
  '«ν.κη *ντι«ρβ.ω«ί« τής Κύπρου «β» «ϊν«ι τ«Ρ* «ην Αθην«,
  "«μιΐοβΐςη,ν μέ χ«·< τΡ6«β τό ϊργβ της φβανβντας κ«1 μεχρι % ά««γόρβ«9η αυγχίντρώσβων τδν νέ«ν Υ»« την Εν«απ. Κ. «»·«4τ· Υ·« ν« »«νβδν βύχάρ.οτβι στ' «φίντιχα τβυς Εγγλέ- !««!. »*Ι νά τβυς χρατπσβυν άκόμη στήν έξβυοία. Μ«#, ΚώΓίρ.8. ίΐνβ» Έλλην.ηή μ«γ«λόνηββ« τη ητο. οτήν μερά. Ό έλλην Κυβέρνηση άκολουβο^ντ^β ιιιο ^ χ~οΰ δέν τταύει ν1^ κρύβε1 *8να άκόμη π-ράδειγμα- ~. Μοεμβρ(ου δημβσιεόετοτι έ- «ς Αβηναϊκέ- έφημερί·ες ττ·ς^Λ_..ΟαΤας Τάξεως πού λέγει: »η άναιςοίσωση τού 'ΥπουρΥ »νύ«α τής 21ης ,,ρός τή ' 22 «ν . «ΡΧΙας Άιιαχορώνοι» (Νομός Χανίω ΡΧΙας Άιιαχορώνοι» (Νομός 4κης δπαδ^ς τη^ς Δεξιαο, «ο» Ο Εμμ. Πετράκης άτό τα δι 'λ« β'ων μον-ϊοχικδν διλοφόνων. Κσ( β ήΐνυβέρνηση σάν ζαι ά ι ^ κα>
  ου ημ
  Τάξεως τιοΰ γ
  στ0 ΝΕΟγώρι τής
  Ε δΈμα. Πε-
  ένοπλων».
  ΑΜι^ ατελέχη Επβσε
  Λολ»φον1α αυτή έμφα-
  νΙα 6«α6οι της Κυβερ
  Φνά δημ οοργηθεΐ καΐ στήν
  ν* ζ' τό κατάλληλο
  Ι συμφέΡοντσ
  )? *πο τα σττουδαϊα ττροϊόν-
  ν1 ι 1ΓΕλιο0' έκτώ(: άπό τ6
  * « τι>ι βταφίδα είναι καΐ
  ί Π Ι,σικουδιά, δπως είναι
  τό 8μ»ς άπό
  {1 6
  *ίίΚκ* ΧΡ°νια τ{1« 6/ει
  ομείλικτο «όλβμο μόνο
  συ^ασΓ«ΡΧώνΓοΙνο*νΛματ«βών
  π°τών ·Υπήοξεν ^έποχή, ^ β^ς
  σ?ρ4φνί^ο. καϊ'ν-άνορΛζβι
  4 τό ύβτέρημά τού τό κο-
  μ τώ οδζο καί τό σπίρτο άπό
  ■Λιανδ, νισ τ1<: άνάνκε? τοϋ· ΕΝΟΣΤΗΝΕΑΑΙΑΑίΙΡΙΑΜΒΕΥΕΙ "ΗΑΤΟΜΙΚΗΠΡΒΤΒΒΟΥΑΙϋ,, ΜΟΣΧΑ 27 (16. ύπηρ.).— Ή Ούγγρική Κυβέρνηση πή- ρε στά χέρια της τή διεύθυν ση των μεγάλων έργοστασΐ- ων τής βαρειάς βιομηχανίας τής χώρας. Η ΡΩΣΙ Α ΣΤΙΝ ΕΙΡΗΝ1ΚΗ ΑΤΙ* ΛΟΝΔΙΝΟ 27. (Ιδ. τηλ)μα Κατά τηλεγράφημα τοϋ άντα ποκριτή τοθ Ρώυτερ στή Μόσχα, ή άποστράτευσΐ τοϋ Ρωσικοϋ στρατοϋ συνε- χΐζεται μέ γοργό ρυθμό. Ή απολύση πραγματοποιεΐται μέ κλΐμακα όλοένα έπιταχο· νομένη καί ή χώρα περνα άπό τόν πολεμικό ρυθμό στόν είρηνικό. Τα Ιξοδα γιά είρηνικούς σκοπούς έχουν βύξηθεΐ σημαντικά. κ. ΑΤΛΥ ΔΗΑϋΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΓΓΛ ΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ Γ ΚΑΣ Α Τί1 ΡΑΤΕΥΜΑΤΑ Ν ΤΑΞΗΠ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΝΑΚΑΘΟΡΙΣΕΙΠΟΤΕΘΑ ΦΥΓΟΥΝ Η ΑΙΙΟΙΕΛΕΙΠίί ΣΥΡΙΛΣ ΜΟΣΧΑ 27. — Ή Κυβέρ¬ νηση τής Συρίας δήλωσε όϊ δέν πρόκειται νά προσχωρήσε σέ καμιά άραβική Ένωση πού θά είναι άντίθετη μέ την αύ- τοτέλειά της. Τώρα ττού κατωρθώνει, -καρά τίς τόσες δεσμεύσεις καΐ τίς βσρθ τατες φορολογΐες, νά παράγει ρακή σέ ποσότητες σεβαστές, πού τοθ έπιτρέιουν νά κάμει κι" έξαγωγή γιά νά άνακουψίσει τα <5θ*ια οΕκονομικά τού, ίοχεται πάλι τό Κοάτος, ό αμείλικτος αύτός διώκτης τοθ άγρότη, νά ά- τιαγορεύσει τή»» έξαγογή τής σοΰ· μας. Καί τό άποτέλεσμα είναι νά πέσει ή τιμή της κσί νά έξι- σωθεϊ μέ τό κρασ(, ένφ προπο λεμικά ετιμάτο στό πενταπλΛσιο, άφοθ τό κρασί τουλιώνταν 5 δρ καΐ ή σοθμσ 25. "Ενώ σήμερσ καΐ τό κρασί καΐ ή τσικουδιά πουλιέται 2 003-2 500 δρχ. Πρέ- πει δέ νά σημειωθεϊ πώς ή ρακή στοιχίζει μέ τή φορολογία των καζανιων πάνω άτΐ* 2000 δρχμ. ή οκά. Γι' ούτό νομίζουμε πώς πρέπει τό Κράτος νά άφίσει έλεόθερη την έξαγωγή της στήν Έλλάδα, άφοΰ 8έν ύπάρχει κανένος άπο- λότως λόγος, ν" άπαγορευθεΐ,ϊγιά νά μπορέσει ό παραγωγός νά πουλήσει τα περισσεύματο τής σοθμας τού.Άλλά τό ζήτημα εΓ. ναι σοβρό καΐ άξίζει νά έηανέλ- θουμί, * * * Τό βραβεΐο Νόμπελ. "Η Σουηδική 'Ακαδημία άπό- νειμε τΑ φετεινό φιλολογικό βρο· βεϊο Νόμπελ στό Γερμανό ποιη- χή "Ερμαν "Εσσε. "Ομως γενική ήταν ή γνώμη πώς τό βραβεϊο θά άπονέμ :ν- ταν 1 στό Νϊκο Καζαντζάκη ή1 ρτόν "Αγγελο Σικελιανό. Ποίος άπό τοος δυό θά τό Ε;ιαιρνε δέν Ιχει καί τόση σηαασία έφ' ίσον Θ3 τό Ιπαιρνε "Ελληνας γιά τή λογβτεχνική καί πνευματική Εκ- «ραση ποθ Εδωσε στόν άντιφα- σΐστικό δημοκρατικό καΐ έθνικό άγωι>α τοδ Έλληνικοθ λαοθ,
  Ύπάρχει διάχυτη ή Λτμόσφαι-
  ρο πώς έπίσημες καΐ (διωτικές
  ένέργειες τής Δεξιδς στή Σουη-
  δία στέρησαν την 'Ελλάδο άπό
  την τιμή αυτή.
  "Ετσι οί μικροϊ δνθρωτΐοι τού
  μίσους κ«1 τής προδοσΐας, οί « Ε-
  θνικόφρονες» τιοοσθέτουν ενα α·
  <όμη έθνικό «κατόρβωμα» στό 4- /εργητικό τους. * * * Η φβρολογία τού κρασιβύ. Έπιτροπή τού ΣυνεταιρισμοΟ 'ΑγΙοϋ ΒσσιλεΙου 4«εσ<έφθηκε τίς Άρχές καί διεμαρτυρήθη γιά τή ληστρική Φορολογία τοθ κρα· σιοθ. Ή άζΐωση των οΐνοπαρα- γωγών μας, γιά την καταργήση τής φορολογΐας αδτής, εΐνα' 8ι- καιώτατη καΐ θά πρέπβι νά γΐνει ββκτή άπό τό κράΐος, χωρίς τιολ· λές συζητήσεις. ΟΙ Συνεταιρι- σμοΐ τθν αλλων οΐνοπαραγωγ·- κθν περιφβρειών πρέπει νά έν.- σχόσσυν τούς ^ΐγΐ'·β-σιλιώτ>ς
  στήν κΐνηση τους αθ ή. &ν θε
  λουν νάλύσου^ τό ζωτικό τοΰτ^
  πρόβλημα ττού τούς άπασχολεϊ.
  Κι' άς μή ξεχνοθν πώς ό μο-
  ναδικός δρόμος ντά νά λ6σει ό
  λβός τα προβλήματά τού είναι ό
  δρόμος τής πάλης, καΐ ή ίνόΐη-
  χα καί ή συντονισμένη δράση δ-
  λων των ενδιαφερομένων.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 27 (ίδ. ύπ.).—
  Στή χθεσινή άπογευματινή
  συνεδρΐαση τής Βουλής των
  Κοινοτήτων ό κ. Άτλυ όμΐλη
  σε σχετικά μέ την άποστρά-
  τευση των βρεττανικών στρα
  τιωτικών δυνάμεων καΐ εΐπε
  δτι έντός τοθ τρέχοντος έ-
  τους ξθά άποστρατευθοθν 4.
  300.000 άνδρες καί γυναΐκες.
  Ό βραδύς ρυθμός τής ά-
  ποστρατεύσεως, εΤπε ©φείλε-
  ται στή |8ρ.ς{δε.ΐα πρόοδο γιά
  τόν καταρτισμό τβν συνθη-
  κων. Στό τέλος τοθ Ιτους,
  πρόσθεσε, θά παραμένουν
  στρστευμένοι 1.385.000.
  ΣυνεχΙζοντας, εΤπε δτι ή
  Μ. ΒρεττανΙα μπόρεσε νά ά-
  ποσύρει τίς δυνάμεις της ά¬
  πό την ΊνδονησΙα άλλά* δέν
  μπόρεσε νά κάμει τό ϊδιο καί
  άπό τα άλλα μέρη τί^ς Έύρώ
  πης.
  «Είμεθα ύποχρεωμένοι—
  συνέχισε—νά διατηροθμε δυ¬
  νάμεις στή Βενέτσια Τζούλια
  2ως δτου τακτοποιηθεϊ τό ζή
  τημα τής Τεργέστης.
  Στήν Έλλάδα παραμένου-
  με κατόπιν επανειλημμένας
  παρακλήσεων διαδοδιχών κυ·
  βερνήσεων γιά νά βοηθήσου-
  με στήν άποκατάσταση τής
  τάξεως».(;;)
  Ό εργατικάς βουλευτής
  Όστε(ν έρώτησε μέχρι ποιοθ
  σημεΐου θά περιορισθοθν οί
  στρατιωτικές δυνάμεις καί
  πότε θά άναχωρήσουν άηςό
  την Έλλάδα τα βρεττανικά
  στρατεύματα. Έπίσης εάν
  είναι άληθινά τα περί άφΐξε-
  ως άμερικανΐκών δυνάμεων
  στήν Έλλάδα.
  Ή απαντήση πού έλαβε
  ήταν δτι ύπήρχε έλπΐδα νά
  άναγγελθεϊ γρήγορα ή άπο-
  χώρηση άλλά.....ϋοτερα άπό
  τα τελευταία γεγονότα τής
  Β. Έλλάδας'εΤναι άναγκαΐα
  ή παραμονή τουςΓ Ό κ. Ά¬
  τλυ εδήλωσε κατόπιν δτι οθ-
  τε καί στό προσεχές μέλλον
  ύπάρχει έλπΐδα νά προβεΐ σέ
  σχετική δήλωση εάν δέν ξε·
  καθαριστεΐ ή κατάσταση τής
  Έλλάδας.
  ΠΑ ΤΗΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΟΝ
  ΕΡΧΟΝΤΑΙ Ο ΜΠΟΥΑΣΟΝ ΚΑΙ Ο
  ΓΑΛΛΟΣ Δ1ΚΗΓ0Ρ0Σ ΣΠΑΝΙΕΝ
  ΠΑΡΙΣΙ 26 (Ι*, ύπηρ.).—Ή
  Παγκόσμια Όμοσπονδία Δη¬
  μοκρατικής ΝεολαΙας άπο-
  στέλλει άντιπροσωπεΐα στήν
  Έλλάδα μέ επί κεφαλής τόν
  πρόεδρό της, βουλευτή καΐ
  μέλος τής έπιτροπής έξωτερι
  κων τής Γαλλικής Συντακτι·
  κης Συνελεύσεως, Γκύ Ντέ
  Μπουασόν. Μαζί μέ την άντι
  προσωτιεία αναχωρεί καΐ ό
  έπιφανής δικηγόρος Σπανιέν
  γιά νά ύπερασπΐσει την Ε.Π.
  Ο.Ν. στή δίκη πάνω στήν αί-
  τηση τοθ Νομάρχη Άττικο-
  βοιωτΐας Σχινά γιά την δια¬
  λύση της.
  Ή Παγκόσμια Όμοσπον¬
  δία απηύθυνε έντονότατη δια
  μαρτυρία γιά τή μελετωμέ-
  νη διαλύση τής ΕΠΟΝ.
  ΑΗΤΙΟΡΟΣΟΟΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩ ΤΝΣ «ΤΜΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ
  εΐΙΡ'ΖΟΥΙΙ 10» ΙΟΜΟΜΙ,ΙΟΥΪ Π< ΙΙ ΡΟίΙΙΙ ΟΙΡιΓΟΤΗ ΜΟΣΧΑ 27 (ίδ. ύπηρ.).— 11928 τή Μόσχα, στήν όποία σή Στή Μόσχα φιλοξενεΐται άνπ- ποοσωπεία τοΰ συνδικάτου Μη χανουργών τής Αγγλίας. Ό¬ πως δήλωσε ό άρχηγός τής άντ τιπροσωπείας Τάνερ, σκοπός τής επισκέψεως είναι ή άνάπτυ ξη στενοτέρων σχέσεων φιλίας μέ τα Ρωσικά συνδικάτα μηχα, νουργίας, άντιπροσωπεία των οποίων κάλεσαν νά έπισκεφθεϊ την Αγγλία. Ό Τάνερ σέ δηλώσεις τού είπε δτι έπεσκέφδηκε πάλΐ'τό μερά βρίσπει κολοσσιαία άλλα- γή. Ή άντιποοσωπεία επεσκέ- φθηκε τα μεταλλουργικά έργο- στάσια τής Μόσχας καί έξέφρα σε τό θαυμασμό της γιά τόν όμαλό τρόπο πού πέρασε ή πά ραν/ωγή τους άπό τον πολεμικό τομέα στόν είρηνικό, καθώς καί γιά τόν ένθουσιασμό καί την καταπληκτική δράση των έργατών γιά την .πραγματοποί- ηση τοΰ προγράμματος των έρν/οστασίων. ΠΑΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ό Πρόεδρος τοϋ. Γεωργι-1 χρέωση άπό τόν προορισμό κοθ ΠιστωτικοΟ σμοΟ Τυμπακίου Συνεταιρι κ. Γ. Δρε- τάκης καί ό Πρόεδρος τοθ ΈλαουργικοΟ ΣυνεταιρισμοΟ κ. Εύαγ. Παπαματθαιάκης μέ έπιστολή τους πρός την εφημερίδα μας διαμαρτύρον- ται γιά τή διαθέση στούς Τυμπακιανούς άπό τή Γεωρ- γική Σχολή Μεσσαράς δεν- ρυλλίων πρός δαχ, 2500 τό «αθένα. Γιά τό ίδιο ζήτημα Ιγραψε θές;στήν «Έλεύθερη Κρήτη» άνταποκριτής μας οτό Τυμ πάκι. Ή Γεωρ γική ΎπηρεσΙα πρέτιει νά έπέμβει άμέσως. Είναι έγκληματική ή συμπε- ριφορά αυτή άπέναντι στούς καταστρεμμένους Τυμπακια¬ νούς. Έπΐσης πρέπει νά Ιχει ώτΐ' δψιν της ή Γεωργική Σχο ή Μεσσαράς πώς Εχει υπο- II ΑΝΟΙΚΟΑ. ΠΡΑΓΑ 27 (ίδ. ύαηρ.)— Συγκροτήθηκε Έπιτροπή έ- λέγχου γιά τή παρακολουθήση των εργασιών τού δίχρονου παραγωγικοϋ σχεδίου μέ επί κεφαλής σοσιαλισται καί ,μέλη δυό κομμουνιστές καϊ ενα τοΰ ! Έργατικοΰ Κόμματος. της, νά ένισχύει την αναπτύ¬ ξη τής γεωργίας καί δχι νά έπιδΐδεται βϊ έμπορικές επι- χειρήσεις. ,ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ι Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ ΛΟΝΔΙΝΟ 27. — Ό Ρώ· σος επιστήμων Γχαίου ανεκά¬ λυψε νέο φάρμακο δραστικώ- τερο τής Πενικιλλίνης. ΑΘΗΝΑ 27. — Ή Όλλαν- δία προσφέρθηκε νά άγοράσει άπό τήνΈλλάδα καπνό καί στα φίδα έναντι γεωμήλων καί σταφιδοχάρτου. ΠΑΡΙΣΙ 27. - "Ανοιξε χθές στό Παρίσι ή εκθέση Πα- στέρ. ΛΟΝΔΙΝ© -27. — Ή^Βου- λγαρική Κυβέρνηση διαμαρΐυ- ρήθηκε γιά την ά.ιοδιδόμενη άπό την Έλληνική Κυβέρνη ση κατηγορία δτι ένισχύονται οί άντάρτες άπό τό έδαφός της. ΛΟΝΔΙΝΟ 27. - Ό κ. 2ο- φοκλής Βενιζέλος εζήτησε ίπό τόν Βασιλέα νά άναλάβει πρω- τοβουλία, γιά τόν σχηματισμό Κυβερνήσεως 'Εθνικής Ένότη- τας, ΛΟΝΔΙΝΟ 27 — Ό Τοϋ- ρκος πρωθυπουργάς καί ό ύ- πουργός τής Έθνικής Αμύνης τής Τουρκίαςθά ε.-τιθεωρήσουν την Έλληνοτουρκική μεθόοιο. ΛΟΝΔΙΝΟ 27. —, Ό κ. Μπέβιν παρέθεσε χθές στή Νέα Ύόρκη γεΰμα στούς τρείς συ- ναδέλφους τού ύπουργούς ,τών εξωτερικών Ρωσίας, ΆαερΐΛής καί Γαλλίας. ΑΘΗΝΑ 27.—Τό Έλληνικό προσωπικό τής Ουνρα συνεχί- ζει την άπεργΐα τού παρά την πίεση πού άσκεΐ ή διεύθυνσις. Σ υ,. ;ι^α>· τηλ)ματα διαμαρ¬
  τυρίας στό Γεν. Διευθυντή τής
  Ού'νρα στήν Βάσιγκτων , καί
  στό Γροφεΐο τοΰ Λονδίνου.
  Η Κ0ΙΝ2Ν1ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΒΝ ΛΑΟΠΡΟΒΛΗΪ
  ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ Π.Ι.Κ.Π.Α.!
  Τόν Ίούνιο τοϋ 1945 ό Έλ-Ι Δυστυχώς ή Κυβέρνηση των
  βετικός Έρυθρός Σταύρος πα-
  ράδωσε στό Π. Ι. Κ. Π Α. τα
  ύλικά πού εΐχε, πού ανάλαβε
  έκτοτε την περίθαλψη των μι
  κρών παιδιών, μέ την ιδρύση
  ίατρείων καί την παραχωρή¬
  ση φαρμάκων. Φρόντισε επίσης
  γιά την παραχωρήση τοοφίμων
  στίς μαθητικές εστίες καί γιά
  την παρασκευή συσσιτίων γιά
  τους μαθητές. Ανάλαβε την
  περίθαλψη των παιδιών τής
  προσχολικής ήλικίας. μέ |τήν
  παραχώρηστι τροφίμων καί γε-
  νικά εξυπηρέτησε, άν δχι όπως
  επρεπε τούλάχιστο άρκετά ίκα-
  νοποιητικά, την κοινωνία, καί
  άσχολήθηκε καί μέ την συντή
  ρηση των φιλανθρωπικών ίδρυ-
  μάτων καί νοσοκομείων τής
  πόλεως, καΐ ένίσχυσε μέ φάρ·
  μακα καί.ΐά. λαϊκά ίατρεΐα των
  συνοικισμών. Τό Π. Ι Κ. Π.
  Α. περίθαλψέ συνολικά περισ-
  σότερα άπό τα 45.000 παιδία.
  λαοποοβλήτων, πού σαν, πρό
  γραμμά της έ'χει νά γκρεμΐζει
  ότι ύπάρχει δρθιο, άποφάσισε
  νά διαλύσει καί τό ΐδρυμα αύτό
  στερώντας τό φτωχόκοσμο κι'
  άπ' αυτή την άνακούφισή τού.
  Μέ άπόφαση τοϋ. ύπουργείου
  Προνοίας τό
  II.
  Ι. Κ. Π. Α.
  διαλύεται καί ύποχρεώνεται νά
  παραδώσει τό μέν Φαρμακεϊο
  σΐό Νο;.ιίατρο, ό οποίος δηλώ-
  νει .-ϊώς 9ά τό κλείσει, ώσπου
  νά πάρει όδηγίες γιά τόν τρό¬
  πο τής λειτουργίας τού, τα δέ
  ίατρεϊα στό Πατριωτικό ϊδρυ-
  μα Ηρακλείου.
  Ό Φτωχός Λαός τής πόλεώς
  μας, πού άμεσα ένδιαφέρεται
  Υΐά τό Π. Ι. Κ. Π. Α. άπαιτεΐ
  νά μή διαλυθεΐ, μά άπεναντίας
  νά ενισχυθεΐ άπό τό Κράτος
  γιά νά συνεχίσει τό φιλανθρω-
  πικό εργο τού.
  «ΕΛΕΥΘΕΡΗ Κ ΡίΗ Τ Η»
  ..ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗ..
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ©ΕΑΜΑΤΑ
  §§ ΤΟΠ1ΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ^
  Ν» (Χειμερινός)
  Σήμερον &ρα 6 μ. μ. Σνχς
  «Ζτήν Κόλαβπ τής Δουνχέρκης»
  ΤάϋρονΠάουερ Μττέττυ Γκρέιμπλ
  Την Κυριακή τό πρωΐ «Ή Πα-
  ρέλ*σπ τής Νίκης στη Μόσχα»
  «ΗΛΕΚΤΡΑ» Σήμερον Μι«
  έλλπνικπ ταινία ΑΣΤ£Ρ«· Μέ
  την Άλίκην. Έηί πλέον ίν*
  έλληνικό Μουσικβ φίλμ. Δυο
  Τραγούίια στην Έλλάδα.
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Την περασμένη
  Κυριακή, βϊς Άνώπολη Πεδιάδος,
  ή κ. Άριστέα Ν. Ιιρατσινάκη βα_-
  πτιοε τό χαριτωμένο άγοράκι χον
  Μ. Ββνέοη, δώσας είς αΰϊο το δνο-
  μα Ίωαννη.
  Είς τους γονεϊς καί την κουμ-
  πάρα ευχόμεθα νά ΐυύς ζήσει.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ. —Ό κ. Μήνας
  Φουντουλάκης κσ ή ΔΙς Κατίνα
  Ββά άρραβωνιάσθηκαν.
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝ.ΕΖ
  ΤΕΓΑΡΤΉ 27 Νοε» βρίου
  τό Λτμόιλ. «ΚΟΡΥΤΣΑ» «ιλ Ρέ
  θυμνο, Σουδ ·, Πειραια.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ:
  Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη κ χ
  Παρασ ευή.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΚαλοΟνται τάμέλη τοθ Σω
  ματεΐου Φορτοεκφορτωΐών
  πόλεως, σέ Ικτακτη Γενική
  Συνέλευση την προσέχη Κο-
  ριακή 1-12-46 κσί'ώρα 8 π.μ.
  είς τα γραφεϊα τοθ ΣωματεΙ-
  ου μέ θέματα:
  1) Μετατροπή Καταστατι-
  κοθ 2) 'Εσωτερικός κανονι-
  σμός 3) Διάφορα σωματεια-
  κά ζητήματα.
  (Τό Δ. Σ.)
  ΣΙΝΕ ιΜΙΝΩΑ
  Σήμεοο
  ΩΡΑ 5 1)2 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ
  Ένα άξέχαστο ρομάντζο.
  Μιά ταινία μέ σκηνές άφάν-
  ταστης πολεμικής αγριότητος
  ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ
  ΤΗΣ
  ΑΟΥΝΚΕΡΚΗΣ
  Μέ τόν άγαττημένο ήρωαι
  των γυναικών ΤΑ-ΥΡΟΝ ΠΑ-
  ΟΥΕΡ Κβί τό νέο ειδωλο τοθ
  Χόλυγουντ Μπέττυ Γκρέημπλ
  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ τΐρωϊνή παρά
  σταση μέ την ταινία:
  Ι ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚ1Σ
  ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ
  Διατέθηκε πίστωση 100 εκα·
  τομυρίων δραχμών γιά την κα-
  τασκευή τοϋ δρόμου Ζαρο—Βο
  ρίζα—Καμάρες.
  — Ή ύπηρεσία τού Κέντρου
  Κοινωνικής Προνοίας διενεργεΐ
  έ'λεγχο γιά νά έξακριβώσει ποι-
  οί έ'χου,ν κακώς χαρακτηρισθεϊ
  άποροι.
  — Στό Ύπουργεϊο Έφοδια-
  σμοΰ γίνεται λόγος περί έκτά-
  κτου δίανομής τίς μέρες των
  χριστουγέννων, μέ 300 δράμια
  ζάχαρι, 100 δράμια λΐπος, 2
  κουτΐά σκόνη αύγοϋ, καί ΐσως
  2 οκάδες άλεύρι πολυτελείας.
  — Ανακοινούται αρμοδίως
  ότι άπαγορεύεται ή χρήση στρα¬
  τιωτικών στολών καί λοιπών
  είδών άπό ίδιώτες. Οί άπολυ-
  όμενοι άπό τόν στρατό πρέπει
  νά άλάζουν τό χρωματισμό
  τής στρατιωτικάς στολής τους.
  — Μέ τό σημερινό άτμό-
  πλοιο έφθασαν 4θ τόννοι Ηπά-
  σματα.
  — "Υστερα άπό παράταση
  τού ενοικιοστασίου, άναστέλον-
  ται οί έξώσεις.
  Αιανυκτερεΰον Φαρμακείον
  ΕΜΜ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
  (Τρείς
  ΛΙΑΜΙΙΡΤΥΡΙΠΙΜ ΑΝΑΠΗΡΟΝ
  Ή έπικουρική μερίδα τρο-
  φίμοϊν πού έχει έγκρίνει τό ύ-
  πουργεΐο ΈφοδιασμοΟ γιά
  τούς αναπήρους, Ιχει καταν·
  τήσει φάρσα.
  "Ετσι ένώ έχουν έγκριθεΐ
  9 ειδή τροφίμων, δπως παρα
  δέχθηκε καί ό κ.|Νομάρχης,
  ή Κεντρική Έπιτροπή διανο-
  μών Κρήτης έπιμένει νά δο-
  θοθν στούς αναπήρους καί
  τα θύματα πολέμου 4 κουπά
  σαρδέλλες κατά οίκογένεια
  ένώ σέ άλλες κατηγορΐας δι-
  καΐούχους έπικουρικής μερί¬
  δας έοωσε 6 οκάδες τρόφιμα
  άπό τα καλυτέρα.
  Ό Σύνδεσμος άναπήρων
  1940—41 διαμαρτύρεται γιά
  την άπόφαση αυτή πού δίδει
  τίς βρώμικες σαρδέλλες γιά
  τούς αναπήρους καί δηλώνει
  δτι δέν άναλαμβάνει τέτοιες
  διανομές. Τίς διανομές αύ-
  τές άς τίς άναλάβουν οί κ. κ.
  άρμόδιοι.
  ■Ηράκλειον 26 Ν)βρίου 1946.
  (Έκ τοθ Γραφείου
  τοθ Συνδέσμου).
  Σέ λίγίς μέρες χυκλοφορβϊ τό πίριοδικό της μβλέτπς
  των προβλημάτων τοϋ Κρητικού Λαοΰ
  Η "ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ..
  ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΟΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Ο έ μ α τ α :
  1. Κύριο αρθρο : 28 χρόνια τοθ Κ.Κ.Ε.
  2. Γ. Τσιτήλου : Ή Μεγάλη Έπανάσταση τού 1866.
  3. Μ. Καρδαμά<η : ΟΙ Δημ. Όργανώσίΐς τοϋ 1866. 4. Β. Κρητικοπούλας: Ή γυναίκσ στήν 'Επανσταση τοθ 66. -' ' 5. Μ. Μαθιουδάκη : ,01 "Αγγλοι καί ή Έπανάσταση τοθ 1866. 6. Μ. Μ. Τό Γραφεϊο τής Κ. Ο. Β. 7. Τ. Πίρακάκη : Τα ττροβλήματα τω/ βομβοπλήκτω' 8. Μ. Βλαντά : Άπό την Προιστορία τής Κομ. Όργά νωσης Ηρακλείου 9. Ζ. Μσρκάκη : Ή Μάχη τής Παναγίας. 10. Άπό μήνα σέ μήνοο ΚΛΙΝΙΚΗ «ΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» "Εναντι 'Αγίου Τίτου Ό Χειρουργός ίατρός ΕΜΜ. ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ δέχεται καί χειρουργεΐ είς την Κλινικήν «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.» Έ-Ισης λειτουργεΐ τμήμα παθολογικον κα[ πλη. ρες άκτινοδιαγνωστικόν καί άκτινοθεραπευτΐκόν έργαστήριον. Ί2ραι επισκέψεως 8—1 π. μ. 3—6 μ. μ. Αριθ. Τηλεφ. 720 20 2ΗΤΝΟΗΚΕ 11ΝΕΙΟ ΠΑ ΤΟΥ! ΣΤΑΦΙΛΟΠΑΡΑΓΟΓΟΥΣ Ή Πανελλήνια Όμοσ.-τονδία "Ενωσεων Γεωργικών Συνεται- ( ρισμών ζήτησε πίστωση 500 δισεκατομμυρίων δραχμών γιά καλλιεργηταί* δάνεια στούς στα φίδοπαραγωγούς. Ή χορηγήση των δανείων Λά άρχίσει άμέσως μετά την έγ κριση τής πιστώσεως άπό την Νομισματική Έπιτροπή. Η ΧΒΕΣΙΝΗ ΣΥΗίΙΔΡ/ΑΣΗ ΤΟΝ ΗΑΝΙΚΟΒΑΗΤΟΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΗΜΗΐΒ-ϊ—Β—91-1 ΤΗΝ ΕΛΛαΙΙ ίΐ ΔΙΑΛΟΓΗΝ)»ΙΠϋΩΝ Ό Έπιθεωρητής Γεωργίας Κρήτης καλεΐ τούς άνππροσώ- πους τής Ν.Ε.Γ.Ε. των Νομών τής Κρήτης στίς 29 Νοεμβριού γιά νά παρευρεθοΰν στή διαλο- γή των 792 ίππων πού πρόκει- ταΐ νά έλθουν καί νά καθορί- σουν τόν άριθμό πού χρειάζε- ται γιά κάθε Νομό, άν τα άλο- γα κριθβϋν κατίίλληλα γιά την Κρήτη. ___________ ~ΔΙΑΒΪΣΙί ΤΡΟΦ!ΜΩ)Ι ΔΙΑ ΧΟΙΡΟΥΣ Ή Νομαρχιακή Έπιτροπή Γεωργικοθ ΈφοδιασμοΟ δια Θέτει άραβόσιταν καί χαλα- σμένο στάρι κατάλληλα μό¬ νον διά χοίρους. Τιμή δραχ. 250 κατ' όκδν. Οί ένδιαφερό μενοι δέον ν" άπευθύνωνται είς την Γεωργικήν'Υπηρεσίαν. (Έκ τής Ν.Ε.Γ.Ε.} Η ΒΟΥΛΉ ΟΜΟΛΟΓΈΙ ΤΟΧΑΟΣ ΑΘΗΝΑ 27 (ίδ. τηλεγ. Ό πανικός των λαοπροβλήτων μπροστά στή διαμορφούμενη έσωτερική κατάσταση, πήρε χθές στή Βουλή συγκεκριμέ- νη εκφράση. Ό κυβερνητικάς βουλευτής Δαρβέρης, άφοθ διεκτραγώδησε την κατάστα¬ ση άπό την πλευρά τής δη¬ μοσίας τάξεως καί έπέκρινε τόν Τσαλδάρη γιά τή σχεδια ζόμενη αναχωρήση τού γιά την Άμερική, έ'παθε συγκοπή καί πέθανε. Γενικά στή χθε- σινή βουλή άπό "άφορμή τό ταξείδι τοϋ πρωθυπουργοθ στήν Άμερική, έξετάσθηκε άπό δλες τίς πλευρές τού τό Έλληνικό ζήτημα, πού βγαί- νουν τα εξής συμπεράσματα. Πρώτο: Ή έσωτερική κα¬ τάσταση κρίνεται τόσο κρΐσι- μη ώστε νά άπαγορεύει κά¬ θε άπομάκρυνση τοθ πρωθυ πουογοθ. 'Εκφράσθηκε ή ά γωνία μήπως καταρρεύσει ό- λόκληρο τό έσωτρρικό μέτω· πό. Δεύτερο: Άπό έξωτερι- κης πλευρας ή ΚυβΕρνηηΒ κρίθηκε άνίκανη νά ίκη σωπήσει στό έξωτερικό ?« Χώρας. * Τρίτο: Οί πρώην άρχην.. τής Ε. Π. Ε. έπΐμένουν ,' σχηματισθεΐ άντιδημοκρίΙ, κό μέτωπβ, μέ σκοπό νά * ναχαιτήσει τίς προοββϋτικ*," δυνάμεις. ς Γέταρτο: Ή άπόφαση ΐο0 Τσαλδάρη νά φύγει στό έξΒ. τερικό. ΝΕΕΣ ΤΑΡΑΗΣ ΣΤΗ ΗΧΑΙΣΤΙΝΗ ΛΟΝΔΙΝΟ 27 (ίδ. ύπ.) Στό λιμάνΐ τής Χάϊφας βρίσκον- ται τρία πλοΐα γεμδτα άπό έβραίους πού έμπόδισαν άγ- γλικά πολεμικά νά άποβιβα- σθοθν στήν Παλαιστίνη. Χθές σημειώθησανταραχές γιατί πιάσθηκατ άπό τίς Βρε- τανικές άρχές κσΐ μετεφέρ- θηκαν στά πλοΐσ 300 λαθρο- επιβάτες. "Ενας Βρετανός πνΐγηκε τραυματίσθηκαν δέ πολλοί. ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΙΜΗΣ Σήμερα οί έξόριστοι εγονν φτάσει τούς 4.000. Σέ 44 ξερονήσια τής Ελλάδος λυώνουν τα παιδία τού Λαοΰ μας. "Αλλοι 7.000 περιμένουν στά τμήματα μεταγωγών νά πάρουν τό δρόμο τής έξορίας. Σέ 8.000 άνέρχονται οί φυλακισμένοι. Περιμένουν μήνες, καί πολλοί χρόνια, νά δικασθοΰν, μά οί υπόθεσις τους όλο καί άναβάλ- λονται. Πολλοί δέν έ'χουν' περάσει καί άπό άνάκριση. Καί πίσω τβυς οί τρανικές τους οίκογένειες, άνήμποροι γονεϊς, γυναΐκες καί άνήλικα παιδία μαζί μέ τή μεγάλη στρατειά των οίκογενειών των εκτελεσθ'έντων τής κατο- χής, εκατοντάδες χιλιάδες όλοι αύτοι, μένουν στούς δρό- • μους χωρίς προστάτη, χωρίο ψωμί, μέ την πΐκρα στήν ψυχή καί τα βάσανα γιά μόνη συντροφιά τους. Ποίος θά ένδιαφερθεΐ γιά όλους αύτούς; Τό Κρά- τος; Μ' αύτό άν ήθελε θαχε εξαλείψει τό κβκό σέ μιά μόνη ήμέρα. Τό καθήκον τής σωτηρίας τους πέφτει στούς ωμους τού Λαοϋ. Αύτός πού στά χρόνια τής κα- τοχής εσωσε τα θύματα, αύτός θά τα σώσει καί τώρα. Ή Έθνική Άλληλεγγύη Ελλάδος άνοιξε άπό 1ης Νοεμβριού την Πανελλήνια Είσφορά Σωτηρίας των θυ- μάτων. Είναι καθήκον τιμής νά πάρουν δλοι μέρος. "Ο καθένας νά ετοιμάσει τό δέμα τού, την μικρή η μεγά¬ λη επιταγή γιά τα θύματα. Τρόφιμα, φάρμακα, ροϋχα βιβλία, δ,τι δήποτετε, θά πιάσει τόπο, θά άνακουφίσει έναν άνθρωπο, θά κλείσει κάποια πληγή. Έμπρός! Μ' ενθουσιασμό καί πίστη, ν' άπαντήσουμε στά κη- ρύνματα τοϋ μίσους καί τοΰ διχασμοϋ. Νά σώσουμε τούς έξορίστους, τούς φυλακισμένους, τα θύματα! "Ολοι γιά την Είσφορά Σωτηρίας! Είναι καθήκον τιμβς. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 1ΡΜΙ1ΙΒΜ0Σ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΑΙΚΕΙΟΥ Σύμφωνα μέ τό ύπ. αριθ. 164)1946 Ν. Δ. τα είρηνοδι κεΐα δικάζουν άνεκκλήτως κάθε διαφορά τοΰ ένοχικοθ έμπορικοθ καί έμπραγμάτου περί κινητών δικαίου εάν ή άξία τοΰ άντικειμένου τής δι κης δέν ύπερβαίνει τίς 160. 000 δραχ. έκκλητώς δέ μέ· χρΐ 400.000 δρχ. Δικάζουν έ- πΐσης τίς πραγματικές άγω- γές γιά άκίνητα άξίας μέχρι δρχ. 240 000 Μέ τό ϊδιο διάταγμα ό ΕίρηνοδΙκης είναι άρμςδιος γιά έκδΐκαση άγωγών περΐ εξώσεως επί μισθώσεων πού ύπάγονται στό ένοικιο- στάσιο μόνο γιά καθυστέρη- ση μισθωμάτων εάν τό μίσ- θωμα δέν ύπερβαίνει τίς 40.000 δρχ. μηνιαΐως. Στίς συμβατικές μισθώσεις ό Είρηνοδίκης είναι άρμόδιος επί άγωγών έξώσεων ένεκα καθυστερήσεως μισθώμα- τος εάν τό μίσθωμα δέν ύ¬ περβαίνει τίς 150.000. δρχ. καί ένεκα λήξεως τοθ χρό- νου τής μΐσθώσεως εάν τό μΐσθωμσ δέν ύπεαβαίνει τίς 40 000 δρχ. Τό δριον των μικροδΐαφορών αύξήθηκε σέ 160.000 δρχ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλοΰνται τα μέλη τοθ Συνδέομου Σταφιδεργατών καί σταφιδεργατριών Ηρα¬ κλείου σέ γενική συνέλευση την Κυριακή 1 Δ)βρ(ου καί όρα 9,30' π. μ. στά Γραφεϊα τοθ ΈργατικοΟ Κέντρου. θέματα: Άνακοίνωση γιά την έπεξεργασία τής σταψί- δας. Ό Πρόεδρος Γ, Μπαλοΰρδος Ό Γεν. Γραμματέας Τκσος ΧατζπώιαμΓαντήί 1—4 .Ι« ΤΡ0ΦΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Πληροφορούμεθα δτι έντός των ημερών θά γίνει ή διανο- μή τροφίμων τοϋ μηνός Ό- κτωβρίου. Τα εΓδη πού θά διανεμηθοθν στήν πόλη Ήρα κλείου είναι τα εξής: Σιτάρι 2 οκάδες, κριθάρι 2 1)2 όκ., άραβόσιτος 1 οκά, ζάχαρη 50 δράμια καί 1 Κου· τί ίχθυόπαστα. 1ΡΙΑΜΒΟ! ΤΟΪ ΚΟΜΜΟΪΗ. ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤ» ΤΟΚ.Κ.ΓΛΛΑΙ1Σ ΥΟΕΡΨΗΦΙΣΕ ΜΕ ί00.000 ΪΙ»|Β ΑΘΗΝΑ 28 (Ιδ. τηλγρ.) Ό Σοσιαλιστής ύπουργός των 'Εσωτερικών τής Γαλλίας προσπάθησε μέ διάφορες άλ- χημίες νά αύξήσει τούς ψή- φους των Καθολικών τοθ Μπιντώ καί νά μειώσει άντί- στοιχα τοϋ Κομμουνιστικου Κόμματος μέ τό σκοπό νά δη- μιουργήσει άπατηλή αίσιοδο- ξΐα στή Γαλλική αντιδράση. Τα τελικά δμως άποτελέσμα- τα άχρήστευσαντίς άλχημΐες τού Σοσιαλιστή 6-ουργοθ Ιδιαιτέρα τα άποτελέσματα τής Κορσικής, δπου τό Κομ· μουνιστικό κόμμα κέρδισι 244 έκλέκτορες, άτΐένανΕΐ 4 τού Μπινχώ, άφαίρεσαν κάθε δυνατότητα άπό την άντΐδρα ση νά άμφησβητήσει τή νίκη των Κομμουνίστών. Τελικο τό Κο ιμουνιστικο Κόμμα έ πεκράτησε το6 ΚαθολικοΟ μέ διαφορά 500 χιλιάδες ψήφους καί 600 έκλέκτορες. ΤΟ ι. Α. Μ. ΚΑΤΛΓΤΕΑΑΕΙ Μίϊ ΓΕΡΜ,ΝΟΙΡΜ ΕΙΙΙΚΛΛΕΙΤΛΙ ΕΟΕΜΒΑΣΝ1ΝΜΟΚΡΛΤΚΟΙΙΙΙ1Ι ΑΘΗΝΑ 27 (Ιδ. τηλεγ.) Τό ΕΑΜ απέστειλε τηλεγραφ^- μα στό Σανιάν, Πρόεδρο τοθ ΓαλλικοΟ συμβουλίου τής άν- τΐστσσης, στόν όποΐο καταν γέλει τίς σφσγές των συμμο- ριών των ^Γερμανοπροδοτών στό χωριό Ξηρόβρυση Κιλ¬ κίς, την καταργήση τί]ς έλευ- θεροτυπίας, την έκτόπισητοθ προέδρου τής «Έθ Άλληλεν γύης» συναγ. Λούλη καί έ πικαλεΐται την έπέμβαση των Δημοκρατικών λαών, γιά τό σταμάτημα τής άσυδοσΐσι; τοθ Έλληνικοϋ ΦασισμοΟ. ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΗ ΤΗΝ 1ΝΟΡ1ΚΟΡΥΧ1 (ΙΡΟΪΚίίί Η ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΥΜΙΝ ΪΤΟΥΪ ΚΛΟΙΤΑΜΙ! ΛΟΝΔΙΝΟ 27 (Ίδ. ύπ.).— ΟΙ άπεργοί άνθρακωρύχοι στήν Άμερική μέ προκήρυξή τους πρός δλους τούς έργά- τες τονΐζουν δτι ή σημερινή πάλη των άνθρακωρύχων εί¬ ναι ζωτικής σπουδαιότητος γιά δλους τούς Άμερικανούς έργάτες τούς όποίους καλοθν σέ κοινή δράση. Ή έργατική εφημερίδα «Νταίηλυ Χέραλδ» τοθ Λον- δίνου γράφει δτι αίτία τής άπεογίας είναι ή άνόητη ά¬ πόφαση τοθ προέδρου ΤροΟ- μαν νά καταργήσει£τόν έλεγ- χο επί των τιμών, ύπακούον· τας στίς έπιταγές των άντι· δραστικών καπιταλιστικών κύκλων τής Άμερικής. «Ή άρση, τονίζει ή έφημί- ρίδα, τοθ έλέγχου των τιμών εΓχε σάν άποτέλεσμα την ά· νοδο τοθ τΐμαρίθμου καΐί 60 ο)β.» Έν τώ μεταξύ στίς Ήν. Πολιτείες περι&ρίσθηκε σο¬ βαρά ή ήλεκτροπαραγωγή 4· πό την άπεργία. Στό Πίτσμ· πουργκ 33 ύψικάμΐνοι σταμά· τησαν τίς έργασίες τους. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤίΙΝΑΙΓΥΠΤΙΠΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΝΔΙΝΟ 27 ((δ. ύπηρ.)— Τό Ρώυτερ μετέδωσε δτι νέ- ες άν ιβρεττανικές διαδηλώ- σεις Ιλαβαν χώρα χθές στήν Άλεξάνορεια κοί σέ άλλες πόλεις τής Αιγυπτου. Στίς οιοΌηΑωσεις ππ^'" στώτησαν οί φοιτητές. Ή <Α στβνομία έπυροβόλησε τους διαδηλωτές. Ύπάρχουν πολ· λοί νεκροί κσί έκατονΐάδες τραυματίες. ΤΟ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΕΚΑΕΙΣΕ ΤΟ Π ΑΝ Ε ΙΙίΙΓ ΗΜίΟ ΤΗΣ ΒΙΕΗΗΗΣ ΜΟΣΧΑ 27. (ίδ. ύπηρ.).— Τό συμμαχικό Φρουραρχεΐο τής Βιέννης, απεφάσισε τό κλεΐσιμο τοθ Πανεπιστημίου τής πόλεως επί έ"να μήνα, 0 στερα άπό έπέισόδια πού ση μειώθηκαν μεταξύ έργατών καί χιτλερικών στοιχείων, τα όποΐα έ'χουν καταφύγει στό Πανεπιστήμιο. Κατά τό διάστημα πού θά μείνει κλειστό θά γίνει ξεκα- θάρισμα τοθ Πανεπιστημίου άπό τα φασιστικά στοιχεΐα, θά καθοριστεΐ δέ καί ό τρό- πος έγγραφής των φοιτητών σ' αύτό. Έπίσης πάρθηκε ά¬ πόφαση νά μή έπιτρέπεται ή εί'σοδος στό Πανεπιστήμιο παρά μό«ο στούς φοιτητεί καί στούς καθηγητές ΣΥΝ*™ ΤΟΝΤΕΣΗΡΙ ΛΟΝΔΙΝΟ 27.(ίδ. ύη.) Χθέςστή Ν. Ύόρκη συν θαν ανεπισήμους οί 4 γοί των εξωτερικών νά έκδόσουν άν Άντικείμενο τής σεως ήταν καί πάλι τό μαχο ζήτημα τής Τεργέ Φαίνεται δτι ή διάσ μπήκε σέ κρίστμο σημεΐο· Οί τέσσερις θά συ θοθν πάλι άνεπίσημα ρα.