97001

Αριθμός τεύχους

5108

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

7/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ετήσιαι λίραι 3
  έ'ξάμηνος 2
  Άαερικής
  έΐηαισ δηλ, 15
  Ιξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατα φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  7
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1939
  .
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥθΥΜΟΣ ΣΥ1ΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 54ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5108
  ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΙ
  Ά πό τα μέχρι τής στιγμάς
  αυγκεντρωθέντα στατιστικά
  οτοιχεΐα συνάγεται ότι ή
  παγκόαμιος. παραγωγή ελαί¬
  ου υπήρξεν εφέτος μειωμέ
  νη. Καί είς την Έλλάδκ
  έπίβης ή έσοδείβ τοΰ έλκί-
  ου απεδείχθη μικρά έν συγ
  χρίσει πρός εκείνην τού πά
  ρελθόντος ίτβυς. Είς τόν νο
  μόν Λασηθίου μόνον ή έσβ-
  δεία υπήρξε πλουσία καϊ
  τουτο διότι πέρυοι ήτο σχε¬
  τικώς πενιχρί. Άς σημειω¬
  θή δέ ·τι ή Ελλάς έρχε¬
  ται τρίτη κατά σειράν χώρα
  είς την παγκόσμιον παραγω¬
  γήν. Καί άς ύπομνηαθή ά-
  κέμη ότι τα προϊόντα τής
  έλαίας άντιπροσωπεύουν τό
  εν τρίτον περίπου τής ά-
  ξίας τοϋ αυνολικοΰ έθνικοϋ
  ιίσβδήματές μας.
  Όπωσδήποτε ομως, αί τι
  μαί είς τάς οποίας πωλεΐται
  σήμερον τό έλαιον είναι
  σχετικώς Ικανοποιητικόν. Ή
  πενιχρέτης δέ της παραγω¬
  γείς» δημιβυργεϊ βάσιμον
  την έλπΐδα ότι αί τιμαί θά
  βκλτΐΗθοϋν. Διότι ή ζήτησις
  8α παραμείνη βεβαία ζωηρά
  ώς καί πρίν ένω ή προαφορά
  θά είναι περιωρισμένη. 'Αλ-
  λά καί άν άκόμη δέν ση
  μΐιωθή μεγάλη ανατίμησις
  τοΰ ίλαίου είς τό προσεχές
  μάλλον, πάντως ή έλαιαγο
  ρά θκ βελτιωθή.Επί μακρόν
  δέν θά παρατηρηθή ασφαλώς
  πτώσις των τιμων. Ή διά
  δοσις τοΰ έλαιολάδου γενι-
  κεύκται συν τω χρόνω έώ
  αντιθέτως ή παραγωγή τού
  καί άν δΐν μειοϋται δέν αύ
  ξάνει. Μάλλον ειμπορεί κα-
  νείς νά είπη ότι παραμέ
  νει άπό μακροΰ ή ιδία μέ
  σχετικάς αύξομειώσεις. Τέ
  μέλλον έπομένως τής έλαιο-
  παραγωγής προβλέπεται λαμ
  πρόν. Καί οφείλομεν νά ηρι
  σέξωμεν ιδιαιτέρως επί τοί,
  σημείου αύτοΰ.
  Ή Ελλάς ίχει την έλαί-
  αν ώς προνόμιον, ώς μίαν
  πραγματικήν εύλογίαν τοΰ
  Οεοΰ. Είς την Στερεάν, είς
  την Πελοπόννησον, είς τ»
  Έπτάνησα είί τάς νήσους
  τοΰ Αίγαίου χαί την Κρή
  την ή έλαία εύδοκιμεΐ έ-
  ςβιρκτιχά. Είς τα περισσότε
  ρα μάλιστα μέρη είναι αύ
  τοφυής. Καί έδώ είς την
  Κρήτην, βουνοπλνγιες όλο-
  κληρες είναι κατάφυτες ά¬
  πό άγριελαίας. Έκατοντά-
  δες χιλιάδες έκ των έλαιο-
  δένδρων μ«ς έχουν έξιιμε
  ρωθϊί δι' εμβολιασμόν. Καί
  άλλαι έχατοντάδες χιλιάδες,
  Ιδίως είς την νοτίαν πλευ·
  ράν, πρός την παραλίαν
  τής νήσου, μ έ νού ν άχόμη
  είς αγρίαν κατάστααιν. Αί
  άγριελαΐαι φύονται έδώ, ό¬
  πως φύωνται άλλοΰ τα πεΰ
  χά καί τα έλατα χαί οί
  πρΐνοι. Ή καλλιέργεια έ
  πομένως της έλαίας παρου
  σιάζει πολλά πλεονεκτήμα
  τα. Καί θά πρέπει νά συστη-
  ματοποιηθή, νά οργανωθή,
  νά έπεχταθή. Τα έγκλημα
  τικά λάβη τοΰ παρελθόντος
  δέν πρέπει νά έκαναλη
  φθοΰν. Η έκρίζωσις έλαιων
  χαί ή αντικατάστασις των
  δι' αμπέλων πού απετέλε¬
  σε ουμφοράν χαί χατάραν
  διά τόν τόπον πρέπει ν»
  οταματήση·
  Όχι μόνον δέν πρέπει νά
  έκριζώνωνται τα ύπάρχοντα
  ελαιόδενδρα, άλλά καί νέα
  πρέπει νά φυτίύωνται συνε
  χως χαί άγρια πρέπει «ά έμ
  βολιάζωνται χαί νά έξημ*
  ρώνωνται. Καί νά έχριζώ'
  νωνται μόνον βταν έπιβάλ-
  λεται τουτο διά νά άραιώ-
  νωνται καί πάλιν ίμως νά
  μεταφυτεύωνται άλλοΰ, οπου
  ■α ύπάρχουν κατάλληλα πρός
  τοθτοχαί διαθέσιμα έδάφη.
  Ήδη Χ*τά τα τελευταία ίτη
  είς ωρισμένα διαμερίσματοτ,
  οί γεωργοί έστράφηααν χά»
  πάλιν πρός την καλλιέργειαν
  τής έλαίας. Καϊ πρέπει νά έν-
  θαρρυνθοϋν είς τό έργον των
  μέ κάθε τρόπον.Ήχυβέρνησις
  έπραξεν ήδη τό καθήκον
  της. Διά νά ενισχύση την ε¬
  λαιοπαραγωγήν κατήργησεν
  εντελώς όλας τάς επί τού ε¬
  λαίου φορολογίας. Άποτέλε-
  σμα δέ τής άρσεως των φό·
  ρων, υπήρξεν ή αύτόματος
  ανατίμησις τοΰ ελαίου είς
  την αγοράν τής παραγωγήν
  καί ή ύποτίμησίς τού είς τόν
  τόπον τής καταναλώσεως. Ώ
  φελήθη δηλαδή χαί ή παρα-
  γωγή καί ή κατανάλωσις.
  Άλλά δέν πρέπει νά τα πε¬
  ριμένωμεν ϊλα άπό τό χρά-
  τος. "Ηδη οφείλομεν νά πρά
  ξωμεν καί ημείς οί άλλοι, οί
  γεωργοί, οί διάφοροι όργανι-
  σμοϊ, γεωργικά ταμεΐα, συνε-
  ταιριβμο), καϊ ή Άγροτιχή
  Τραπέζα τό καθήκον μας.
  "Εγκειται δέ τό καθήκον
  μας είς τό νά έκιδοθώμεν
  μέ μεγαλύτερον ζήλον είς
  την κκλλ'έργειαν τής έλαίας
  καί είς τό νά ένισχύσωμεν
  χάθε προσπάθειαν τείνουσαν
  όχι μόνον είς την αύξησιν
  τής παρκγωγής άλλά καί~είς
  την βελτίωσιν τής ποιότητος
  Γ©ΰ ελαίου. Λιότι πρέπει νά
  σημειωθή έπίαης ότι ή ποιό¬
  της τοΰ έλληνιχοΰέλαιολάδου
  δέν είνε ίπως την θέλη ή κα
  τανάλώοις έν τω εξωτερικώ.
  Είνε λοιπόν Ανάγχη νά έρ·
  γασθώμεν χαί ώς πρός αύτό.
  Έπιβάλλεται νά φροντίσω¬
  μεν νά δημιουργήσωμεν έγ-
  χαταστάσεις έξευγενισμοΰ χά)
  τυποποιήσεως των έλαίων
  μας. Όπως έιίσης έπιβάλλε
  ται νά βιομηχανοποιήσωμεν
  ηλήρως τα παράγωγα τοΰ ε¬
  λαίου χαί τής έλαίας. Άλλ«
  δι" αύτά ολα θά έπρεπε νά
  υπάρχη είς είδιχός όονανι-
  σμό$: "Εν ίνστιτοϋτον τής έ¬
  λαίας, δπως ύπάρχουν τα ίν·
  στιτοΰτα τοΰ καπνοΰ, τοΰ
  βάμβακος, τής χορινθιακής
  βτχφίδος. Οί έλαιουργιχβι
  συνεταιριβμοΙ, τα γεωργικά
  ταμεΐα καί οί άλλοι άγροτι
  χοί όργανισμοί τής νήσου
  μας θά έπρεπε ν' άναλάβουν
  την σχετικήν πρό; τόν σκο¬
  πόν αυτόν πρωτοβουλίαν.
  ΟΠΩΣ ΛΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΗΟΥΛΑΚΙΑ_ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ
  Άπό μεθοσμίνο καί τρελλό, &
  ποστηρίζει δ λαός, μαθαίνεις την
  ίλήθεια. Ό άνθρωπος τοθ δρόμου
  πού διετύπωσε μίαν αλήθειαν
  επίκαιρον, άνήκεν είς την πρώ
  την κατηγορίαν: Ζητεί κάθε Σί6
  βκτον την καθιερωμένον έλεημο-
  ούνην, είτε ευρισκόμενος είς τό
  «τσακΐρχέφ:», είτε κχί μεθοομέ-
  νος δλω; διόλςυ. Ό Βίκχος έχ
  παραδόσεως—«λάμπες» Ιπινε μέ
  τδν άλφα, λάμπες χαί μέ τόν
  βήτα τόν καλόν παληέν χαιρό—
  <αί έξ ίδιοσυγκρασίαί, είνε αίω ν'ως ό ατομικάς καθημερινός θε ός τού. —Τί ώραΐο πράμμα τα πουλά <ια κύριε. Έβγήτε μιά στιγμή Ιξω. Χαλδ ό χόσμος. Κιονίζιι είς τα πέριξ. Καί αΰτά τρα^ου δ&Ον!.. Ή ίΐραγματιχόττ]ς δπω; την χαθώρισεν ό γνώρΐμος τύπος, ήΐο ίμολογουμίνως άκριδεστάτη. Δέν ήτο άνάγκη νά βγ^ χανείς ίξω ίια νά την διαπιστωθη. Την αχουε χα1 **ο μέσα. Άπί ώ ραν είς ώραν ήΐ0 δυνατόν νά πε ριμένη ιίς τό θολο τζαμι τα χά ριτωμένα σπουργίτια πού προα νηγγελον. είς πείσμα τής χιονιας, φ άνοιξιν. Τί οας ϊλίγα λίγΐί μέρες προιήυρα; Ό Μίρτης έχει τίς άνααοδιές τού. Άλλά καί χά ρόδα τού. Καί τα πουλιά τού, πού •ίναι άπό τίς πρβτες άχόμη ήμέ- ρες τού, οί χαρωποί πρόσκοποι τοθ χελιδονιοθ. Άς χιονΕζη. Τό ρόδο θά ανθίση, στή ρημαγμένη αύλή. Καί τό πουλάχι; ένω τό κρύο περονιάζει τα χέκχαλα, θά έλθη μιά στιγμή ώς άχαθόρΐσιη, γλυ· κειά καί τταρηγορητιχή νοσταλγία. τοθ ξανθοθ Απριλίου. Σέ χάθε στιγμή τής ζωής ή 5η- μιουργία έχει τοποθετήσει τή λί- πτή, ραφινάτη σόφια της: Ό ή λιος παίζει κρυφτοθλι άκόμη. Άρ χεΐ δμως τό πουλάκι πού ραμφί- ζει σ;ό παράθυρέ σας μεοικά ψ( χουλα, γιά νά σας πή" δτΐ τό χρυ φτοθλι αύτό, είνε καθαρώς χα5ιά ρικο. Σέ λίγο ό γεϊσος τής στίγης θά γίνη ή περΐϊημοτέρα είχένα τής σοζυγιχής χαί οίκογενειαχής εύτυχίας. "Η καλυτέρα τής έρωτι κης πού προαναγγέλλει τίς δόο αύτές εύτυχίες. Κάποιο βράδυ σέ λίγες μέρες άχόμη, οί γΐρανΐί θ* διαγράψ:υν στό στερέωμα τού; γραφιχ&ύς μαιάνδρους των. Καί ή φωνή των πού Ισωσε μΐά γορά τόν ποιητή "Ιβυχο, θά σώση γιά φο οάΐμυριοστή τούς άηογοητευμέν:υ;. Τα χιόνι τοθ Μάρτη ήταν ίσως τό γονιμώτερο παραγωγιχδς άλλά καί τό δημιουργικώτερο ψοχολογι- κώς. Ό παλαιός χανταϊόρος £ν έ περίμενε νά τραγουδοθν μαζύ τού τα πουλιά — ώραΐα μου πουλάχια χελαίδήστε —δέν είχε μόνον 6π' δψίν τού χον ιδικόν τού πόνον. Ασφαλώς μέσα τού χαί δ πόνος τοθ άνθρώπου γενιχώτερα θά άπαι τοθσε θέσι στά τραγοθδι τού. —Χιονΐζει είς τα πέριξ. Καί αυτά τραγουϊοΰν!... Αύτό έπανελάμβανεν μέ τα μισο χαθαρευουβιάνικά τού ό ά'νθρωπος ποϋ έχατέβαζε στή ζωή τού «λάμ πε;» 'Τό μεθύσι τού αυτή τή φο ρά ήτο τόσο άνθρώπινο! Καί τό σο μέσα είς την έννοιαν τής ζωής! Κα! οί σκληρότερς σπγμές της, ά; μή τό λησμονοθμε, έχουν χά ποιαν ώμορφιάν καί ζ κάποιαν συγκατάβασιν. * * * Πουλάχια στά χιόνια είνε Ινα μοτίβο γιά τούς αίσιοδόξους. Ό Σΐραβίνσχυ ά*ν έμουσούργησε έχει νο τό περίφημο επουλΐ τής φωτί¬ α;» θά όρμήθηκε ΐσως-Ισως άπό ■ιά χιόνια τής στέππας. Σέ χάποιο δενδράκι χατάμονο μέσα στήν ά- χανή ίκτασι, χάποιο πουλί θά Οψωνε τόν ΰμνο τού πρός την μελ λοντικήν ευδαιμονίαν Ή θέρμη τού. θά έκαμε τόν καλλιτέχνην νά φαντασθή τό πουλί αύτό, σάν έ'να παραμυθένιο συμβολο μέσα στή δόξα τής φωτιδς—τής αίωνίας θαλ πωρή; πού κράτει κάποτε δ ά'ν¬ θρωπος πρός τόν άνθρωπον χαί ή φυσική ζωή πρός τίς μιζέριες καί τα πάθη τής καθημερινής. ΑΣΝΟΔΑΙΟΣ Τέχνη κοί Ιοτορία ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΙΑΝΟΗΣΕΩΣ Στήν πρωτεύουσα πρόκειται νά παιχθ[) τίς μέρες αύτές ά¬ πό μαθητάς τοθ ΏδεΙου Α¬ θηνών τό άριστούργηαα τοΰ Γ. Χορτάτζη: 'ΕρωφΙλη. Καί μέ την ευκαιρίαν αυτή γίν«- ται πάλιν εύρύς λόγος γιά τό μεσαιωνικό θέστρο καί την γενικώτερη πνευματική καί καλλιτεχνική κΐνησι στήν Κρή την κσί Ιδιαιτέρα στήν πόλι μας. Άποδεικνύεται έτσι γιά μίαν άκόμη φορά, δτι τό Κά στρο δέν άτΐέκτησεν άδικαιο- λόγητα τή φήμη πού διατη ρεΐ καΐ οήμερο, ώς πνευμα τικό κέντρο άξιόλογο. ΓιατΙ ττραγματικά ύαήοξε κέντρο αεγάλης πνευαατικής καί καλ λιτεχνικής κινήσεως κάποτε Καί ή παράδοσις συνεχΐζε- ται έκτοτε ώς πρσγματικό της μέχρι καί των ημερών μας. Ό Χάνδαξ, υπήρξε κα τα τούς μεσσιωνικούς χρό- νους ή πνευματική πρωτεύ ούσα τοθ Ιθνους. Ό κ. Λευ τέρης Αλεξίου, έτοιμάζει τώ ρα μιά διάλεξι, πού θά την δώση σιήν Άθήνα τό Πάσχα μέ ιήν εύκαιρία τής έκλογής τού ώς μέλους ιής έταιρίσς των Έλλήνων λογοτεχνών, μ' αύτό τόν τΐτλο: «Ό Χάνδαξ ώς πνευματικό κέντρο τοθ έλ ληνισμοθ καί ή συμφορά τής πτώσεως τού». Καί άποδει κνΰει μέ άδειάσειστα στοι- χεΐα, παρμένα άπό άγνω σχες ώς τώρα ττηγές, ότι ή πόλις μας υπήρξε πραγματι- κά τό κέντρον, ή πρωτεύου σα τοθ έλληνισμοΟ, άπό πνευ ματικής απόψεως. Έδώ ήνθισαν τα γράμματα κ«ί οί τέχναι,δταν παντοθ άλ λοθ άπλωνόταν τέλμα πνευμα ιικό καί σκοτάδι άμαθεΐας. Ή Κρήη καί (διαΐτερα τό Ήρά κλειο έξέθρεψαν δλα τα πνεύ ματα πού έφώτισαν την Έλ λάδα καί τόν κόσμον όλόκλη ρο μέ τή λάμψι των. Καί μό νόν τα τρ(α όνόματα, Θεοτο κόπουλος (Γκρέκο), Κορνάρος καί Χορτάτζης θά ήταν άρκε χά γιά νά φανερώσουν τό πνευματικό μεγαλεΐο τοθ τό που σύτοϋ, χωρΐς ν' άναφέ- ρωμε τούς όλλους, πού άπο τελοϋν μιά σημαντική πλειό δα. Άκόμη κοί ό περΐφηαος «μάγος καί άλχημιστής» Καλ λιόστρο, κατά τό σοφό μελετη τή τής ίστορίας μας καί μέγα λο Κύπριο διανοούμενο κ. Νικ. Λανίτη, έχει κρητική την καταγωγή Καί ή άνθησις δέν παρετηρήθη κατά τούς μεσαιω νικούς χρόνους καί την έποχή τής άναγεννήσεως μόνον. Έ συνεχισθή καί άργότερα μέχρι τής έποχής μας. Έδωσε δέ μετά τό 1900 μίαν νέαν σει ράν άνθρώπων πού έτίμησαν καί άνέδειξαν τα έλληνικά γράμματα. Λ έν υπήρξεν δμως ωργανω¬ μένη ή πνευματική καί καλλι τεχνική ζωή τοθ τόπου. "Ισως Ό σατανάς καλόγηρος ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ 27 όν Έ π Ι τρ βάσει νέων στοιχείον. Ή αύτοχράτειρα άχτινοβολοθσε άπό χαράν. —Πώς σας ςραίνεται «ύιό, για χρέ; ήρώχησεν. Ό Βόλφ εκίνησε τα χεφάλι τού. —Είνε χαταπληκτιχόν! ώμολό γησε. Ό Ρασποθτιν ήσπάοθη τό παιδΐ στό μέτωπον χαί τό άπίθεσεν άηχ λά επάνω οτό χρεββάτι. —Τώρα ήμπορεΐς ν' άναπαυθη~ς, Αλέξη, είπε' ίπειτα προσέθεσε: —"Αν σ' άφήοουνε, ίννοεΐχαι. Εχτύπησε μαλαχά τό μέτωπο τοθ πα;διοΟ. Μέ την δυσπιστίαν ζωγραφισμένην είς τα πρόσωπά των, ό Παθλος χαί ό Ριμεζώφ έ- χύτταζαν τον δόχτορα Βόλφ. Ό τελευταίας παρίμενε άναποφάσί- στος. —Είσθε βέβαιος 8τι ή διάγνω αι; υπήρξεν όρθή; είπεν επί τέ- λους είς τόν Ρεμεζώφ. Ό Ρεμεζώφ διεμαρτυρήθη. —Άλλ' εΐδατΐ μόνος σας τα άποτελέσματα τής έςετάσεως τοθ αΐ'ματος. Ό Βόλφ δέν εφαίνετο (κανοηοι ημένος. —θά ήθελα νά χάμω καί άλ Χψ μίαν ανάλυσιν. Στρεφόμενος πρός την αδτοκρά τειραν ό Βίλφ είπε: --θά ήθελα νά μείνω λιγάκι μόνος μέ τόν ίρρωστον. ΜοΟ επι τρέπετι; Την φοράν αυτήν άπήντηοεν δ Άπό αυριον είς την «Άνόρθωσιν» Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ Ένα θρησκευτικό άνάγνωσμα απεί¬ ρως ενδιαφέρον. Νέαι καλλιέργειαν. Είς την Γεωργικήν Σχολήν τής Μεσσαράς είσάγεται μΐα νέα καλλιέργεια: Τής πιπερώ- δους μέντας τής οποίας 3 000 παραφυάδες άποστέλλονται ήδη πρός φύτευσιν. Τό γεγο- νός άξΐζει νά χαιρετισθή. Α¬ ποτελεί τεκμήριον πραγματι· κης προόδου. Άποδεικνύει δέ συγχρόνως βτι έκεΐ κάτω είς την Σχολήν τής Μεσσα ρδς γΐνεται ήδη μΐα προσπά θεια κατά πάντα άξιόλο" γος καί άξιέπαινος. Προσπά θεια εΐσαγωγής νέων εΐδών καί νέων μεθόδων καλλιερ- γείας. Καί έχει τουτο ίδιαιτέ ραν δλως αξίαν. Διότι αί νέ αι αύται καλλιέργειαν είναι έξαιρετικά προσοδοφόροι, εύ- δέ καί γι' αύτό δέν έγιναν εύρύτερα γνωστοί κσί δέν ηλ θαν είς τό φώς δλοι οί θησαυ ροί τοθ πνβύματος καί τής τέ χνης πού εδημιούργησαν τή φήμην τοϋ Ηρακλείου ώς κέν τρου διανοήσεως. Νομίζομε λοιπόν οπ τώρα πού γίνεται λόγος γιά ΐδρυσι «Στέγης Γραμμάτων», ιώρα πού ύπάρχει ή Λέσχη έπιστη μόνων καί τό "Ωδειον, τώρα πού γίνεται πάλιν λόγος είς τάς Αθήνας καί άνεβάζονται επί σκηνής τα άριστουργήμα τα τοθ μεσαιωνικοθ κρη'ΐ- κοΟ θεάτρου, έπιβάλλεται νά οργανωθή καλυτέρα κι' έδώ ή πνευματική κίνησις καί ή ζωή. ΚυρΙως έπιβάλλεται νά περισυλλεγοθν δλοι οί πνευ· ματικοί καί καλλιτεχνικοί θη σαυροί. Νά ταξινομηθοϋν καί νά έπανεκδοθοϋν. Κι' άκόμη, νά είσαχθη ή διδασκαλΐα των στό Ώδεΐο καί στά σχο λεΐά μας. Είναι καιρός νά μάθωμε την πνευματικήν ίστο ρ(α μας. Καί νά κάμωμε κοι νό κτήαα τούς θησαυρούς μας. Έτσι θά μπορέσωμε νά συνεχίσωμε την παράδοσι καί νά διατηρήσωμε την κα λή μας φήμη ώς τχνευματικοθ κέντρου. Άλλ' έδώ βεβαία κάνομε ίνα άπλό σχεδΐασμα. Ρΐπτομεν απλώς μίαν Ιδέα. Ας ελπίσωμεν δτι θά βρεθοθν οί ίκανοί νά τή θερμάνουν καί νά την πραγματοποίησίν σύντομα. δοκιμοθν δέ είς τόν τόπον μας Ιδιαιτέρως, ώς άποδει¬ κνύεται. Άξΐζει λοιπόν νά έ- ξαρθή έν προκειμένω ή δρά¬ σις καί ή πρωτοβουλία τοθ διευθυντοϋ τής Σχολής κ. Κά- βουρα. ΊΛ μέλασσα. Όρθή βεβαία ή απόφασις τής άτελοθς είσαγωγής τής μελάσσης πού θά χρησ'μοποιήται διά την καταπολέμησιν τοθ δάχου τής ε· Ιαίας. Αποτελεί δέ μίαν επί πλέον απόδειξιν τοθ ενδιαφέρον- τος τής κυβερνήσεως υπέρ των ά- γροτών χαί τής γεωργικής παρα¬ γωγής. θά ήτο έν τούτοις δυνα¬ τόν νά παράγεται είς τόν τόπον μας ή μέλασσα, ώστε νά μην έ- ξάγωμβν συνάλλαγμα διά την προ μήθειάν της. Τα χαρούπια άπο- τιλοθν ίδεώδη πρώτην Ολην διά την παραγωγήν μελάασης. Καί θά έπρεπε νά ένδιαφερθοθν οί 6ι- ομήχανοι καί οί επιχειρηματίαι μας. Τό χράτος θά ένίαχυεν α¬ σφαλώς την βιομηχανίαν εκείνην πού θά κατειργάζετο τό χαροθπι διά παραγωγήν μελάσσης. θά ή γόραζε τό προΐόν διά των χαχά :όπους Γεωργιχών Ταμείων. Ένας Ίεράρχης. Είς την έπισκοπικήν περι¬ φέρειαν Κισσάμου καί Σελί- νου διενεργεΐται ώς πληροφο¬ ρούμεθα έρανος διά την ανέ¬ γερσιν έττισκοπικοθ μεγάρου είς Καστέλλι Κισσάμου. Ή Ι&έσ, όφειλομένη είς τόν συμ¬ πολίτην μας, θεοφιλέστατον Επίσκοπον κ. Εύδόκιμον Συγ γελάκην, εγένετο δεκτή μέ έν θουσιασμόν άπό τό ποΐμνιόν τού. Καί έντός όλίγου θά έχη. μεταβληθή είς ωραίαν πραγματικότητα, Άλλά τό έπισκοπικόν μέγαρον δέν είναι τό μόνον έργον τοθ έ- πισκόπου ΕύδοκΙμου Συγγελά κη "Ηδη έχουν γίνβι καί τα σα άλλα,ώστε ή έπισκοπή τού νά θεωρήται πρότυπον χριστι- ανικής ποιμαντορΐας καί έκκλη σιαστικής δράσεώς. Ό Εύδό κιμος Συγγελάκης ανεδείχθη Ικανός Ιεράρχης, άξιος πράγ- ματι τής μεγάλης αποστολάς τού είς τάς τόσον δυσκόλους στιγμάς πού διέρχεται καί ή θρησκεΐα καί ή άνθρωπό της. Ρασποθπν. Μέ τραχεΐαν φωνήν, κοφτερήν είπε: -Όχι. Ό Βόλφ έστράφη χαί τόν έχύΐ χαξε χατά πρόσωπον. Ό ΡασποΟ τιν δέν είχεν είπη δ,τι ήθελε νά π^ Ό ανθρωπος, ' δ οποίος είς δύο ημέρας επετέλεσε τόσα πολ λά δταν οί ίατροί των άναχτόρωιΐ είχαν άπελπισθή, είπε: —Νά πειραματίζεσθε στά ποντι κάχια, άν σ*ς άρέση. Έσΐράφη πρός την αύτοκράτει ρα καί τής είπε: —Ό μόνος χρόπος νά χάσετε την δύναμιν τοθ θεοθ είνε νά την προκαλήτε. θέλετε νά πεθάνη τό παιδί; —Ακόμη χαί σεΐς θά°πρεπε νά ξέρετε πώς δέν μπορεΐτβ νά μιλή τε κατ' αυτόν τόν τρόπον έδώ, τοβ είπεν ό δόκτωρ Βόλφ μέ τρα χύ Οφος. —Έ! Τότε δίνε τού λοιπόν καί άφηοέ μας ησύχους! ήτο ή απάντησις τοθ Ρασποθτιν. Ό χιορι^δς έστράφη πρός χήν αΰχοκράτειρα. Μέ πάθος τής έτό νιζεν δτι οί ίατροί δ,τι ίίχαν νά κάμουν τό ίχοιμ*ν. Εξήτασαν τό π«ιδι χ«ί ϊπειχα δλοι ομοφώνως τό χατεδίχασαν. "Ολοι έβεβχίω σχν δτι δέν υπήρχε καμμία ελπίς, δτι τό παιδί όπωσ$ήκοτε θά πέθαι νέ. Τώρα ή αυτοχράτειρα θε ίπρε πε νά έχλέξη μεταξύ αύιοθ χαί των ιατρών. Ή τσαρίνα έγονυπέτησε πρό τοθ κρεββατιεθ. —"Εχομεν ήδη έχλέξει, άνεφώ νησεν. Έχΰτταξε τόν Βίλφ: —Αύτός ό ά'νθριοπος, είπε δεί χνύ^υσα τόν Ρασποθτιν, έσήχωαε τό παιδί μου&αν χανείς άπό σβς δέν μ£ς έδιδε ού τε μιά στιγμή έλ πίδος Ό γυιός μου είνε ζωντα νός! Τόν έχω είς την άγκαλιά μου ζωντανόν. Ποίον θέλετε, σά; πά ραχαλώ, νά πιστέψω; Σέ ποίον θε λετε τώρα νά έχω πίστιν; Ό Ρασποθτιν απήντησε μέ χά μόγελο είς την έκφρασιν τοθ προ σώπου τής αυιοκρατεΕρας, ηού &· χχινοβολοθσι άπό χαρά. —Κόρη μου, ή πίστις βου ώλο χληρώθη, τής είπε μέ ιύλά βειαν. —Έλπίζω μέ δλην μοί/ την χαρδιά ή πίστις αυτή νά Ιχη τάς βίσιις ηοθ πρέπει, είπεν ύ Βίλφ. (συνεχίζεται)
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  1 ,
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηματογοάφοο.
  Σήμερον μιά δραματική δημιουρ
  γ(α «Νύχτα κολάσεως>. μέ τούς
  Γκιουστάβ ΦραΙλιχ— ΜπριγκΙττε
  Χόρνευ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήυερον τό κινηιια-
  τογραφικόν θαθμα' Έκατομμυ
  ριοθχος τυχοδιώκτης», μέ των "Ερ
  ρολ Φλύν.
  Αριθ. 13467
  Περίληψις Προγράμματος
  Πλειστηρ·«βμοΰ
  Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
  ρσκλεΐου Εύστράτιος θεοδώ
  ρου Γαρεφαλάκης έν Ήρα
  κλε(ω έδρεύων- καί κατοικών
  6ηοποιώ δτι.
  Εκτίθημι είς δημόσιον ά
  ναγκαστικόν τιλειστηριασμόν
  τό επόμενον άκΐνητον κείμενον
  είς θέσιν Άγάκου Μετόχι πε
  ριφερεΐας Γάζι τοϋ Είρηνοδ
  κεΐου Ηρακλείου άποτελούμε
  νόν έκ μιάς αμπέλου σουλτα
  νίνας εκτάσεως πεντήκοντα
  στρεμμάτων μετά συνεχομένου
  άγροθ εκτάσεως ίίξστρεμμάτων
  μεθ'ένός φρέατος μιάς οίκΐας
  άνωγεΐου μεθ'δλων των παρσρ
  ιημάτων της καί τΐσρσκολου
  θημάτων τοΟ οίκοπέδου κσί
  τής λοιπής έν γένει περιοχάς
  της εκτάσεως έξήκοντα τετρα
  γωνικών μέτρων καί^συνορευό
  μενον "Ανατολικώς μέ κληρο
  νόμους Ζαχαρίου Κεφαλογιάν
  νη ή Κόντη, μεσημβρινώς μέ
  δρόμον άγροτικόν καί κληρο
  νόμουο Ζαχαρίου ίΚεφαλογιάν
  νη ή Κόνιη, Δυτικώς μέ κληρο
  νόμους Μιχαήλ Μαυράκη καΐ
  Άρκτικώς μέ δρόμον Δημόσι
  όν. άνήκον είς τούς καταδιω
  κομένους όφειλέτας Χαράλαμ
  πον Μιχαήλ Σφακιανάκην,
  Έμμαν. Μιχ. Σφακιανάκην
  καί τα άνήλικα Γεώργιον καί
  "Εμμανουήλ Άνδρέου Σφακιά
  νάκη έπιτροπευόμενα υπό τοΟ
  ρηθέντος Χαραλάμπους Μ.
  Σφακιανάκη κατοΐκους πάντας
  Ηρακλείου ώς κληοονόμους
  τοΟ αποβιώσαντος όφειλέτου
  Γεωργΐου Ιωάννου Σφακιανά
  κη, τή έπισπεύσει τής ένυπο
  θήκου δανειστρΐας Έθνικής
  Κτηματικής Τραπέζης τής Έλ
  λάδος έν Αθήναις έδρευοό
  οης πρός άπόληψιν τής ένυ
  ποθήκου άπαιτήσεώς της έκ
  Λιρών Στερλινών Αγγλίας
  έπτακοσΐων πεντήκοντα δύο,
  ΣελλινΙων τριών καί πέννας
  μιθς (£ 752—3—1) είς συνάλ
  λαγμα δψεως επί Λονδΐνου
  καί των έξόδων εκτελέσεως
  στηριζομένης είς τό ύπ' αριθ
  μόν 111467 έτους 1928 συμβό
  λαιον τοΟ Συμβολαιογοάφου
  Αθηνών Ιωάννου Γ. Οίκονο
  μοπούλου καί τό ύπ' αριθμόν
  2557 ΙδΙου Ιτους συμβόλαιον
  τού Συμβολαιογράφου Ήρα
  κλίΐου ΚωσταντΙνου Ζαχαριά
  δου καί δι' ήν άπαΐτησιν είτε
  τάγησαν οί είρημένοι όφειλέ
  ται Χσράλαμπος Μ. Σφακιά
  νάκης, τα άνήλικα Γεώργιος
  καί Έμμαννουήλ Α. Σφακιά
  νάκης καί Εμμανουήλ Μ Σφα
  κιανάκης διά τής υπό χρονο
  λογΐαν 17 Μαρτίου 1932 επι
  ταγής καθ" α δεΐκνυται έκ
  των ύπ' άριθμούς 6323 6324
  τή-ς 15 Απριλίου 1932 καί
  6377 τής 22 ΙδΙου μηνός καΐ
  έπιδοτηρΐων τοΟ ΔικαστικοΟ
  κλητήρος τής περιφερείας τοΟ
  ΠρωτοδικεΙου Ηρακλείου Έμ
  μανουήλ Άρκουλάκη.
  Ό πλειστηριασμός γενήσε
  ται ενώπιον μου ή τοθ νομί
  μου άναπληρωοοθ μου την
  16ην Απριλίου ένεστώτος Ι
  τους ημέραν Κυριακήν καί ώ
  ραν 10—12 πρό μεσημβρίας
  καΐ έν τώ ένταθθα καΐ παρά
  την όδόν'Χάνδακος Ιδιοκτή'ω
  Συμβολαιογραφείω μόν ένθα
  καί δτε καλοθνται οί βουλόμε
  νοι νά πλειοδοτήσωσιν.
  Ώς πρώτην προσφοράν ώρι
  σεν ή έπισπεύδουσα τό ποσόν
  ιών δραχμών 150.000, όστις
  δέ προσφέρει την αναγκαίαν
  ασφάλειαν δικαιοθται ναπλειο
  δοτήσρ.
  Ό τελευταΐος ύπερθεματι
  οτής ύποχρεοθται νά κατοβά
  λη τό έκπλειστηρΐασμα πρός
  την δανεΐστρισν Τράπεζαν
  συμφώνως τώ Νόαω
  Ή παροθσα δ*οσιευθήτω
  είς τάς ίνταθθα έκδιδομένας
  εφημερίδας «Ανάρθωσις» την
  7ην Μαρτίου ένεστώτος έτους
  «Δράσις» την 26ην; Μαρτίου
  ίδίου Ιτους καΐ «Ίδη» την
  8ην Απριλίου ΙδΙου Ιτους.
  Έν ΉρακλεΙφ τη 4 Μαρτί
  ου 1939.
  Ό Συμβολαιογράφος Η¬
  ρακλείου
  Ε. ©. Γαρεφαλάκης
  ΚΑΤΟΧΟΣ τής διπλογραφίας
  άναλαμδάνεΐ την τήρησιν έμπορι
  χών 6ι6λίων μέ συμφέροντας δ-
  (. Πληροφορίαι παρ' ημίν
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  ΒΕΡΝΤ
  Τό μεγαλειτέρον μου-
  σικβν γεγονός είς την ι¬
  στορίαν τού χινηματο-
  γράφου. Ή δραματική
  ζωή τοϋ μεγαλυτέρου Μου
  σουργοϋ τοΰ αιώνος μας.
  Χ,βρωδίαι καί Μπαλλέ-
  τα τής'ΣΚΑΛΑΣ τβΰ Μ'-
  ΛΑΝΟΥ καΐ τής ΒΑΣΙΛΙ
  ΚΗΣ ΟΠΕΡΑΣ τής ΡΩ
  ΜΗΣ. Όρχήστρα 300 όρ-
  γάνων μέ όλας τάς ΜΟΥ-
  ΣΙΚΛΣ ΚΟΡΥΦΑΣ τής "Ι¬
  ταλίας.
  Πρωταγωνιστοΰν:
  Γκόμπυ ΜορλαΙ,
  Μαρία Τσεμποταρι,
  Φόσκο Τζιατσέτι,
  Μπενζαμϊνο Τζίλλι,
  Άνρύ Ρολλάν,
  ΓκαμπριέΑ Γκάμ-
  πριο.
  Σήμερον καί αυριον:
  ΝΥΧΤΑ
  ΚΟΛΑΣΕΩΣ
  Μιά δραματική δημιουργία.
  μέ τούς:
  ΓΚΟΥΣΤΑΒ ΦΡΑΙΛΙΧ
  ΜΠΡΙΓΚΙΊΤΕ ΧΟΡΝΕΥ
  Στβ»
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό Κινημ. άριοτούργημα:
  ΕΧΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ
  ΤΥΧΟΔΙΟΚΤΗΣ
  μέ τόν:
  ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ
  Τόν πρωταγωνιστην των με
  γάλων έργων «Ρ·μπέντώνΔα
  βών-ΚΑΠ1ΤΑΙΝ ΜΠΛΟΥΝΤ.
  'Εκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  ΠΒΜΠΤΗ:
  Ό ύπερκολβσσός:
  Ο ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ
  (ΑΑΙΜΟΝΑΣ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΟΝ)
  μέ τόν:
  ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΑΞΤΕΡ
  ρκή ώρα 2 μ. μ. νέον
  ίπεισοδιακόν:
  ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΐ
  Σημ: Καθ' εκάστην είς τάς
  6 1)2 μ. μ. άπογειιμακνή
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλχίδα, ΑΙδηψόν, Βό¬
  λον θεσσαλονίκην.
  Τηλ. 5.50.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Κοσμική Κίνησις.
  Κοσμικόν γεγονός ή δεξίωσις
  τής έσπέοας τοθ παρ Σαββάτου
  παρΐ τω κ. καΐ τη κ. Γεωρ Λοΐ·
  ζου, Διευθυντού τής Τραπέζης
  της Ελλάδος. Συγκέντρωσις έ
  κλβκτή Άτμοσφαΐρα άληθοϋς έγ
  καρδιότητοΓ, περιβάλλον χαρα
  κτηριστικδς χαρμόσυνον είς τό·
  νόν άδιαπτώ'ου εύθυμίας.
  Τούς προσκεκλημένους εδέχετο
  μέ την ευγένειαν οΐκογενειακής
  παραδόσεως ή οΐκοδέσποινα κ.
  ΆνΒοϋλα Λοΐζου μέ| κομψή τού
  αλέττα μαρόν ταφτα, ή δνις Λοΐ
  ζου συμπαθεστάτη μέ μαθρο βε·
  λο05ο καί ό πρόσχαρος καΐ ύπο-
  χρεωτικώτατος οΐκοδεσπότης.
  Παρευρέθησαν ό Νοαάρχης κ.
  Ανδρ. Μάρκελλος, δ εισαγγε¬
  λεύς καΐ ή κ. Β = λλ(νη, ό Πρόε·
  δρος των Πρωτοδικών κ. ΚΙναΓ, ό
  Δήμαρχος κ. Μηνάς Γεωργιάδης,
  ό διευθυντής τής Έθνικής Τρατέ-
  ζης κ. Άλκιβ. Μαρής, ό κ. καΐ ή
  Βαρδάκη, ό κ. καΐ ή δνΐς Ζωγρά-
  φού, ό κ. καΐ ή κ, Καββαλάκη κομ
  ψή μέ μαΰρσ, κ. Γ. Βοΐνοχ, κ. Γε
  ρωνυμά»η'", κ. Καζακίδης διευθυν
  τοί Τραττεζών Ίονικής κ. Καντιώ
  τη'", Άγροτικής κ Παπαττολυχρο·
  νΐου, κ. ΚωνσταντινΙδης "Εμπορι¬
  κήν, κ. Γαλάνηο, κ. καΐ κ. Καρυ
  α,τάκη ώρα'α μαόρη τουαλέττα,
  κ. καΐ κ. Τζολάκη, κ. καΐ κ. Ζαχ.
  Περάκη, κ. καΐ κ. "Αγγελιδάκη, Δί¬
  δες ΚΛινάκη, κ. καί κ. ΔαρμανΙν
  συμπαθεστάτη, κ. καΐ κ. Φανού·
  ρά<η, κ. καΐ κ. Μαρκατάτη, κ. Β. Γουναλάκης, κ. Κ Ανεμογιάννης - μεγάλο χορευτικδ ταλέντο τής βιαδυάς- ό κ Γ^ικ. Κεφαλογιάν· νης, ό κ. Ιω. Ανεμογιάννης ό μη χανιο,ός κ, Γιαμαλακησ δ Ιατρός κ. Χατζάκης κ. ά Άτιό τος συμπαθεστέρας έμφα· νΐσεις ή κ. Εύ. Χατζάκη ώραϊο ά ιτογευμΐτινό μαθρο φόρεμα. Έπίσης ξεχωριστές έμφανίσεις κ. "Ελένη "Ανεμογιάννη κομψή μαύ ρη τουαλέττα κοϊ μικοή τόκα μέ αϊγκρέττες, ή κ Χ "Ανεμογιάννη μέ κομψοτάτη μαύρη τουαλέττα συμπαθέστατο σύνολον, ή κ. ΜσρΙ κα Γιαμαλάκη μέ άπογευματινό λαμέ καΐ ρενάρ Είς τα εύρύχωρα καΐ ψωτόλου· στα σαλόνια ήτο άτό ενωρίς μέ χρι τής 4ης πρωϊνής διάχυτος δ φΐλόξενος α'ισθηματισαός των οί κοδεσποτων. Προηγήθη σερβίρι- σμα έξαιοετικών όρεκτικών μέ αφθονίαν ποτών Είς συνέχειαν τοϋ χοροΰ τόν δτΐοϊον ουνώδευε ό συμιταθής μουσικός κ. Μποο ζώφ μέ άκορντεόν, οί προσκεκλη μένοι παρεκόθισαν είς πλουσιώ τατονγίΰμα κατά τό ότοϊον έθαυ μάσθη ό έν γένει διάκοομος των τραπτεζών. "Επηκολούθησε τραγοθδι μέ ά κράτητο κέφι. Ό κ. Νομάρχη-, δ κ. Δή^αρχο^, ό κ. ΚωνσταντινΙ δηΓ, δ κ. Βαρδάκης, δ κ. Ζαχ. Πε ράκη<:, ό κ Νικ. Καζακίδης μέ πολύ φωνητικό μπρίο. Άτραξιόν τής βραδυάς τα δΙ· σ·ιχα τα δτιοΐα άττήγγειλε ή δνΐς Ζούλια Κλινάκη, τΐικάντικα τα πε ρισσότερα καΐ πνευμστώδη. Ίδιαι τέρως έχειροκροτήθη τσθ κ. Μαρ κέλλου, τοΰ κ. Λοΐζου ώς μέγα λου γλεντζέ, τού κ. Κίνα ώς δεί νοθ χορ?υτ «ου τϋπου, τού κ. Καν τιώτου ώς υϊοΰ τού Πριάμου κ. ά. ΟΙ ττροσκεκλημένοι άπεχώρη σαν μέ τάς ώΜΐιοτέρας των έντυ πώσεων κοτί ςϊοηράς άναμνήσεις διά την ευγένειαν καΐ τα φιλόξε να αΐσθήαατα τοΰ κ. κπί τής κ. Λοΐζου τής οποίας ή ύποχρεωτι κότης ΰτιήρξε παροιμιώδης. έ Μποέμ Κεμάλ Άτατούρκ Εξπρές θαλαμηγόν ΣΟΦΙΑ Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. ΨΨ Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα δισμερί- σματα Λούξ καΐ σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άτιό 6ης Ίανουσρίου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τή νόν, Μύκονον, Ί- καρΐαν, Σάμον. Τηλ. 5.51 Πρκχτορκΐον ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΙΚΑΝ. Ε. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Στοα Σιδεράκη — "Ηράκλειον. ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμένως, άπό δλα τα καταατήματβ καΐ αύτ« &κομπ των έχκρχι&ν ταίς χλωσταΐς Μάρκοις «Σταύρος». Ήτοι σβυγαχια, τρυπΜματα Κ'.θάρ«ς, χκρόλια κΐντΑμκ- τος, Μβυβάρβς, Νουλινί, Κοτβν κιρλέ, Βαμββκάκιοι, χον βάρες κΐντπμβτος κ. λ. π. Όλαι τα ύς &ν»ι «Τίη «ινιχι ά- φθάατου ποιότητος, κ«1 χρΜμάτκν ΛγνυημίνΝν κα» οτ«ρε- Βν. Μί« ββκιμίι Βα ο&ς πΐίαΐ) δια την &ν«τεροτατ« τβν κλΜθτβν τής μάρκος «£τβη>ρβ{.»
  Άνιιηρβοειηος βι« τβώς Νβμβος "Ηρβχλίίβο—ΛβαοβΙβυ:
  Ι. Μ. ΚΟΡΟΗΧ
  ΣΤΑΧΤΗΣ_ΑΥΚΟΣ
  Τοϋ Άρμστρογγ.
  ♦3ο ν
  Ό Μουσταφά Κεμ*λ στάθηχΐ
  πρός σηγμήν ν' ακούση προα*·
  κτικά. "Υσΐϊρα ΰψωοεν είς σημιϊ
  όν άδιαφορίας τούς ώ,ιου;. Οί
  Έλληνες Ιπρεπ» ν* φύγουν. *ΰ
  Τουρκία Ιπρεπβ νά καθαρισθη'
  άπό τούς χρισΐιανούς προϊοτχς
  Καΐ δλοι οί τρόπιι πού θά συνε
  τίλουν είς τόν σκοπόν αύΐίν, ή
  σχν εύπρόσϊεκτοι. Καΐ 5ν 'Λ "Αγ
  γλοι, οί Γάλλοι, οί Άμερικανοί,
  μποροθσαν νά παρίστανται μάρ
  τυρες των άγριοτητων πού συ
  νεβαιναν, τί τόν ένδιέφερεν; Αύ
  τος ήτ,αν ό κύριος. Οί Τοθρκοι
  ή?αν κύριοι είς την χώραν των
  καί μποροθσαν νά κάμουν 8,τι
  ήθελαν. Δέν ήσαν διατεθειμένο
  ν' άνεχθ&Ον οιανδήποτε ανάμιξιν
  των ξένων.
  Ένας άξιωματικός- τού έπιτε
  λείοιι εισήλθεν είς τ4 γραφείον
  τοθ Κεμαλ καί ανήγγειλεν 8τι
  είχεν έκραγή πυρκαϊά είς πλεί¬
  στα 8σα σηαεία των χριστιανικών
  «μαχαλάδων». Ή τΐκρκαιί εφαί¬
  νετο ΰποπτος, έκαμε την Ιντύπω
  σιν δτι ήταν Ιργον εμπρηστών
  "Ολαι αί 65ραντλίαι τής πυροσβε
  στιχής υπηρεσίας είχαν γίνει
  κομμάτια. Μέσα είς τάς ελληνι¬
  κάς έκκλησίας ευρίσκετο κρυμμέ
  νόν άφθονον δλικϊν πολέμου. 'Υ
  πΫίρχε κίνδυνος έκρήξεων <2ν τ4 πΰρ μετεδίδεΐο. Ό άξΐωματικός τοϋ έπιτελείου ανέφερεν αύτά καί απεχώρησε. Ό Μουσταφά Κεμαλ έστ,ράφη καί πάλιν πρός την νεάνιδα. Ή Αα τιφέ χανούμ είχε πάει νά τοθ υποβάλη —δπως τοθ είπεν—μίαν απλήν παράκλησιν: Ό πατέρας της ήταν γνωστός έφοπλιστής τής Σμύρνης. Ή ιδία μόλις είχεν έπιατρέψει έκ Παρισίων καί από τό Μπιαρρ£τί, χαί είχεν άφήσει τούς γονεϊς της έκεΐ. Είχαν Ι να μεγάλο σπίτι καί πολλοΰ; δ πηρέτας ϊξω είς τούς λόφους τοϋ Β>υρνοβχ, πίσω άπό την Σμύρ
  νην. Τί σπίτι είς τδ οποίον
  είχεν έγκατασταθή ό Κεμαλ κα
  είς τό οποίον είχε τό γραφείον
  τού ήτο άκατάλληλον. Ε!»ρίσ<ετο είς πολυθέρυβον σημείον τής πό λεω;. Επήγαινε λοιπόν νά προ σκαλέση τον Κεμαλ καΐ τό επι τελεΐόν τού νά τούς φιλοξενήαη σπίτι της, δπου θά ήμποροθσαν νά εύρουν δλας τας άνέσεις. (σιινεχίζεται) ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή Λιμενική Έπιτροπή Ή ρακλείου προκειμένου νά προ βή είς την άσφάλισιν τοθ ά πασχολουμένου έργατικοθ προσωπικοθ διά την συντήρη σιν των Μηχανημάτων τοθ Λιμεν. Ταμείσυ, προσκαλεϊ πάντας τούς άντιπροσώπους διαφόρων Άσφαλιστικών έται ριών ινα υποβάλωσι σχετικάς προσφοράς εγγράφως, μέχρι τής 12ης μεσημβριντ]ς ώραι; τής- 18ης ΜαρτΙου 1939. Σχετικάςπληροφορίας δύναν ται νά ζητήσωσιν οί ένδιαφε ρόμενοι προσερχόμενοι είς τα Γραφεΐα τής Λιμεν. Έπιτρο πής. Έν Ηρακλείω τή 4 Μαρ τΐου 1939 Ό Άντιπρόεδρος τής Λιμεν. Έπιτροπής Γεώργ. Γερωνυμάκπς Κάνομεν την μεγαλυτέ ρχν κατανάλωσιν διότι πω- λοΰμεν ολα τα ύφάσματα είς τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς. ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ ΑΝΕΙ Ν ΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΔΡΑΧ. 150.ΟΟΟ.ΟΟΟ Ε8ΝΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Είς 300.000.—όμολογίας Δραχ. 500 εκάστην. Τόκος 5 ο)ο καΐ 12 ΛαχνοΙ Δραχ. 1.190.000 ετησίως. Άπόλυτος άσφάλεια διότι έκτός τής μεγάλης οικονομικάς έπιφινεΐσς τίς Τραπέζης αί όμολογΐαι Ιχουσι δικαΐωμα ένεχύρου επί των δανείον είς πρώ¬ την αποθήκην άτινα θά χορηγήση ή Τραπέζα. Εγγραφαί γΐνονται είς τό ένταθθα 'Υποκατάστημα τής Έθνικής Τραπέ¬ ζης τής Ελλάδος. ΟΙ έπιθϋμοθντες νά εγγραφώσι ττρέτίει νά σπεύσωσι διότι λήγσυν αί εγγραφαί την Μην τρέχοντος. ΚΟΙΜΩΜΙ Κγ ΘΑΜΑΤΟ1 — Τηλεγραφικώς άν ηγγέλθη έξ Αθηνών δ θάνατος τοθ αύτόθι ίγκατεστημενου συμπολί τού Ί Γ. Μσματζάκη ή Βερυκο κάκη αναπήρου πολέμου έκ Τυ λΐσσου ΜοιλββυζΙου. Ό ιαεταστάς είχεν άπολέσει κα τα τόν Εΰρωιταικόν ιτόλεμον καΐ τούί δύο ττόδας έκ θραυσμάτων έχ θρικής όβΙδθΓ, τταρ' δλον δέ τόν άκρωτηριασμόν τού ήτο προσηλω μένος μέ πίστιν είς τό εθνικόν Ιδε ώδες καΐ ?φερε μέ χριστιανικήν ύ πομονήν έτιί ολόκληρον εΐκοσαε τ(αν τό μαρτύριον τής άναιτηρΐας τού, ουδέποτε παύων νά φιλοέενή καΐ νά συντρέχπ πάντα Κρήτα καΐ συμπατριώτην τού. ΟΙ άνάπη ροι καΐ λοιποί παλαοΐ πολεμισται Τυλίσσου πενθοθν τόν θάνατον τοθ όμοχωρίου των, ή δέ «ΆνόΟ θωσις» άπευθύνει βερμΛ συλλυπη τήρια είς τούς ο'κεΐους τού. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Όλως Ιδι αιτέρως εύχαοιστεϊ ό Μορφωτικός Σύλλογος την εύνενή καΐ φιλάν θρωπον δΐδα Κατίνα Παττα&άκη, διδασκάλισσαν, διά την έζαιρετι κήν συμβολήν καΐ βοήθειαν, ήθι κήν καΐ ύλικήν, τήνότοΐαν δλως αυθορμήτως προσφέρει είς τό «"Α συλον τής Γερόντισσας». (Έκ τοθ γραφείου) Γύρω στήν πόλι. Πρωτοφανής ή κακοκαιρΐα των τριών τελευταίον ημερών. —ΟΙ παλαιότεροι δέν ένθυμοθν ται παρόμοιον χιονιδν καΐ τσου κτΗρότερο— κυριολεκτικώς διαβο λεμένο κρΰο. —Χθές έσηαειώθη μικρά καΐ ό λιγόωρος βελτίωσις τής καιρικάς καταστάσεως. — Γεγονός άτιό τα σΐτάνια καί ήσφοδροτάτη θαλασσοταραχή των ημερών. , —Πολλοί συμπολίται κατήλθον μέχρι τοΰ λιμένος διά νά άπολαύ σουν τό άγριον θέαμα των πελω ρίων κυμάτων. — Πού κυριολεκτικώς κατεκάλυ πτον τόν λιμενοβραχίονα καΐ τόν μεγάλον^Κοϋλεν. —Παρ' δλην την θαλασσοταρα χήν καί των άκτών£αας καΐ τοθ ά νοικτοθ πελάγους. — Χθές εσημειώθη δ κατάπλους τοΰ ατμοπλοίου «Άκρόπολις». —Πού σημαίνει δτι ή «Άκρόπθ λις» εξετέλεσε καΐ πάλιν τό δρο μολόγιόν της κανονικώ'ατα, λό γφ της σταθερότητος τού σκάφους της καΐ τής άρτιότητος των μηχα νών τηςΐ —Μεγάλης πλοκης άλλά καί πραγματικόν έντρύφημα. —Τό νέον θρησκευτικόν άνάγνω σμα πού άρχίζει άπό αυριον Λ «Άνόρθωσις»: «Ή γυναϊκα τού Ίούδα». —Τό άνάγνωσαα αύτό, προκα >έσαν μεγάλας συζητήσεις, καΐά
  την £«δοσ(ν τού.
  —θα άναγνωσθή άπλήστως διό
  τι ένσαρκώνει την προδοσίαν τοθ
  ταπεινοθ καΐ εύτελοθς μαβηΐοΰ
  καΐ άποθεώνει τόν Ναζωραΐον ώς
  άθροισμα σπανΐων άρετών καΐ ώς
  πηγήν θεότητος.
  —Άπό την ότοΐαν έξεπορεύθη
  τό φως τής άπολυτρώσεως τοθ
  κόσμου.
  — Ώοαιότατα καΐ εΰχρηστα τα
  νέα γραμματόσημα προνοίας μιδς
  καΐ ήαισεΐας δραχμής.
  — Φαίνεται δμως δτι ύπάρχουν
  πολλά άκόμη άπό τα παλαιά
  τοΰ εΐδους καΐ £τσι τα νέα,δέν
  κυκλοφορούν.
  —Έκυκλοφόρησε τό 59ον φύλ
  λον τοΰ «Βιοτέχνου», τοθ έβδομα
  διαίου δργάνου των βιοτεχνων
  τής "ελλάδος.
  —Προτάσει τής Γενικής Διοική
  σεως Κρήτης, απενεμήθη διά Βοισ.
  Διατάνματος ό άργυοοϋς σταύρος.
  —Είς τόν πρώην Διευθυντήν
  τοθ Ίστορικοϋ άρχεΐου [Κρήτης κ.
  Νικόλ. Παπαδάκην έκ Σητείας.
  — Διά τάς έν γένει ύιηοεσίας
  τού ώς Ίδρυτοΰ καΐ διευθυντού τοθ
  άρχείου τούτου.
  —Άρκετά έξυπηρετική διά την
  τυροκομίαν καΐ την κατανάλωσιν.
  —Ή δοθεΐσα διά διαταγής τής
  Γενικής Διοικήσεοος ελευθερία υε
  τ α φοράς τυροκομικων προιόντων
  έντός τής νήσου.
  —"Υπό τοθ ΣυλΧόγου των όπαλ
  λήλων τηο Άγροτικής Τραπέζης
  τής "Ελλάδος μδς έστάλη πολυτε
  λίστατον τεΰχος.
  ^ —Όπερ εξέδωκε δ Σύλλογος
  ούτος είς μνήμην τοθ πρώτου διοι
  κητοΰ τοΰ Ιδρύαατος αειμνήστου
  Κωνσταντίνου Γόντικα.
  —Ώς γνωστόν δ Ιδιος σύλλο·
  γος είς άπότισιν φόρου τιμής
  πρός τόν έκλιπόντα Διοικητήν
  τής Άγροτικής Τραπέζης έθέσπι
  σε ετήσιον ειδικόν βραβείον.
  —Όπερ θά άπονέμεται υπό
  τής ΆκαδημΙας Αθηνών πρόι,
  ϊράβευσιν πραγματειών επί της
  δράσεώς τοϋ Ιδρύματος.
  —ΑΙ τελευταίαι βροχαΐ κρίνον
  ται πολύ ΙκανοποιητικαΙ διά την
  γεωργίαν.
  —ΟΙ εΐδικευμένοι είς τα ζητή
  ματα καΐ τα προγνωστικά τής
  παραγωγής, προβλέπουν χρονιά
  αέ τα δλα της.
  ό Ρέκορτερ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Την δεκάτην ογδόην (18) Μαρ·
  τΕου έ. Ι. ημέραν Σάββατον χαί
  ώραν 11—12 π. μ. διεξαχθήσε¬
  ται έν τφ Νομαρχιαχώ Καταστή·
  ματι δημοπρασία ενοικιάσεως φό
  ρου βιοίίων διά τό οικονομικόν
  τος 1939—1940. "Απαντα τα
  σχετικά εθρηνται κατατεθειμένα
  έν τή Νομαρχία Ηρακλείου ο¬
  πόθεν οί βουλόμενοι δύνανται νά
  λαμβάνωσι γνώσιν καθ' εκάστην
  εργάσιμον ημέραν χαΐ ώραν 11
  —12 π. μ.
  Ό Νομάρχας Ηρακλείου άς
  ΠρδΊδρος Ε. Τ. Μ. Ο. Ν. Η.
  Α. Μ«ρχ*λλ«{
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  526ον
  Ήτο μήτηο, 6χι βμως έπέκεινα "των θυγατέ
  ρων της.
  Τό κατά τοθ ανθρωπίνου γένους μΐσός της έ
  έλάμβατνεν αρχήν άπό των αρρενων της.
  υΐούς της ή κακΐα της ήτον ά
  ή καρδΐα της δύσβατος πρός αύ-
  Πρός τούς
  πόκρημνος"
  τούς.
  Είδομεν
  ήη 8τι άπεστρέφετο τόν πρεσβύτε
  ρον. 'ΕβΒελύττετο λοιπόν καΐ τούς άλλους δύο.
  Διατί; Διότι ούτω.
  Τρομερωτάτη των αίτιών αυτή, καί ή όλως ά
  νεπΐδεκτος φιλονικΐας των άποκρΐσεων. «Διότι
  ου τω *.—Τί τώ θέλω ίνα σωρό παιδία! Ελεγεν αύ
  τή ή μήτηο.
  "Ας εξηγήσωμεν πώς κατώρθωσαν ο( Θεναρ
  διέροι νά έκποιήσωσι τα δύο τελευταία των τέ
  κνα, μάλιστα δέ καί μετά κέρΒους.
  Ή φαυλόβιος έκεΐνη Γεωργοθλα, περί ής ε"γι
  νέ λόγος καί ανωτέρω, ί|τον αυτή ήτις εΤχε κατορ
  θώσει νά τή δίδη ό γέρων Γιλνορμάνδος σιτηοέ
  σιον διά τα δύο τέκνα, άτινα έρριψεν είς την ρά
  χιν τού.
  Γενομένης κατ' εκείνον τόν καιοόν έπιδημίσς
  έν Παρισίοις δεινής επί των βρεφών, ή ΓεωργοΟ
  λα άπώλεσεν είς μίαν καί την αυτήν ημέραν τα
  δύο της άρρενα. τό μέν τό πρωΐ, τό δέ την έσπέ
  ραν.
  Μεγάλη συμφορά δι" αυτήν, διότι συν τούτοις
  ί-χανεν ογδοήκοντα φράγκα κατά μήνα, πλη^ωνό
  μενά άκριβέστατα, έν ονόματι τοθ κ. Γιλνορμάν
  δου.
  Καί έπενσησε τί τότε ή Γεωργοθλα; Νά εΰρη δύο
  βρέφη άλλα. 'Η Θενσρδιέρου εΐχε δύο τής αυτής
  ήλικΐσς καί τοθ ούτοθ $ύλου. Έξαΐρετος άντικσ
  τάστασις διά την μίαν, έξαίρετος απαλλαγή διά την
  άλλην.
  Τα μικρά των Θενσρδιέρων κατέστησαν μι
  κρά τής Γεωργούλσς. 'Η Γεωργοθλα τα επήρε καί
  μετώκησεν είς άλλην οδόν.
  Ή έξουσία δέν υπωπτεύθη τΐποτε. Μόνον ή Θε
  νσρδιέρου άτιήιησε διά την προμήθειαν ταύτην
  δέκα κατά μήνα φράγκα, άτινα ή Γεωργοθλα ύτιε
  σχέθη, μάλιστα δέ καί έπλήρωνε, διότι ό γέρων
  Γιλνορμάνδος εξηκολουθεί νά πληρώνη. "Απαξ κα
  τα έξ μήνας ήρχετο κοί έπεσκέπτετοαά βρέφη. Δέν
  διέκρινε λοιπόν την μεταβολήν.
  —Κύριε έλέησον, ούθέντη, πώς σοθ όμοιάζουν!
  τώ έλεγεν ήΐΓεωργοΟλα.
  Κατ' εκείνην την εποχήν ό Θβναρδιέρος εΐχε με
  τον ομσοθή Ίονδρέτης. ΑΙ δύο θυγατέρες τού καί
  ό Γοβριας μόλις έλαβον καιρόν νά γνωρίσωσιν,
  ίτι είχον δύο μικροΰς άδελφούς. Είς ϊνα τινά βα
  θμόν δυστυχίας, καί οί στενώτατοι συγγενεΐς φαΐ
  νοντσι είς τούς οφθαλμούς τοθ άνθρώπου ώς σκι
  αί, μόλις διακρινόμεναι έν τώ βυθώ τοθ βίου καί
  Ευκόλως γινομέναι άφαντοι.
  Την ημέραν καθ* ήν ή Θεναρδιέρου παρέδιδε
  τα δύο της βρέφη είς ιήν Γεωργοϋλαν, μετά ρητής
  υποσχέσεως δτι τιαρητεΐτο αυτών διά παντός,
  προσεποιήθη δήθεν ότι έδΐσταζε ν" αποφασίση
  τουτο.
  Είχεν εΐπεΐ είς τόν άνδρά της.— Πώς γΐνεται!
  αύτό είνε μιά εγκατάλειψη τέλος πάντων.
  (συνεχΐζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια*, £&-
  ρον, Τί)ν·ν, Πέραν, ΝαςΌν.
  Πρακτορειον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Ταλ. 9-11.
  ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
  Στείλατε
  τα κορΐτσια
  σας είς τα _—
  έργαστήρια "^
  έλε υθέρων
  σπουδών
  Σ
  ΡΑΙΙΤΙΚΗΣ
  κΑΣ κεΧλεν
  Πλατεϊα Άγίας ΕΙρήνης ♦. ΑΘΗΝΑΣ.
  ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΕΜ Μ ΑΝ. Γ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
  Πρός καλύτερον εξυπηρέτησιν τοθ κοινοθ με¬
  τεφέρθη πσρά τώ Καμαράκι παραπλεύρως Άγ(ας
  Παρασκευήν.
  Τηλ.5-13.
  Έγκυκλοττ α ιδ ε ί α
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλοιιτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Ο ..ΕΑΕΦΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΣ" ΤΗΣ ΙΕΖΑΒΕΛ
  Α'.
  Ένα άπό τα πολυτιμώτερα ά
  ριστουργήματα τή; αρχαιότητος
  πρέπεΐ νά υπήρξε, κατά τα λιγό
  μενά τής Παλαιάς Διαθήκης, τό
  πιείφημον «έλεφάντινον», δηλαδή
  άπό ίλΐφαντοστοθχ χατεσχευασμέ-
  νόν παλάτιον τοθ «πολλά τα πο¬
  νηρά ενώπιον τοθ Κυρίου πρά-
  ξαντος» βασιλέως τοθΊσραήλ Ά¬
  χαάβ, δ οποίος έβααίλιυσε τό
  873—850 πρό ΧριστοΟ καί εΐχε
  ϊύζυγον την κακήν καί πονηράν
  Ιεζάβελ, ή όποία κατά την α¬
  ποκαλύψιν τοθ "Ιωάννου ϊλεγε
  εαυτήν προφήτιν καί έπλανοθ
  σε τούς δούλους τοθ Ίχχβέ είς
  ΐό νά ποριύωυι καί νά τρώγω
  σιν είδωλόθυτα . », τοθ Άχαάβ έ
  κεΐνου, ό οποίος άπαρνηθείς τόν
  θεόν τοθ Ίσραήλ ελάτρευσε τόν
  Βχάλ χαΐ επί τής βασιλείας τ&ϋ
  δποίου κατεδιώχθη ό προφήτης
  Ηλίας.
  Ά πά μακρών χρόνιον ήιχολήθη
  σαν, τώρα, οί άρχαιολόγοι νά
  άνεύρουν όποιαδήποτε Ιχνη τοθ
  περιφήμου αύτοθ άναχτόρου τοθ
  ιίδωλολάτρου βασιλέως καί τής
  φοβεράς συζύγου τού, πλήν είς
  μάτην χαί ή άρχαιολογία άηέ
  κλινεν είς τό νά θεωρήση μάλλον
  ώς θρθλον την δλην αυτήν ιστο¬
  ρίαν περί τοθ πολυτελείας άνακτό
  ρου τοθ Άχαάβ, μέχρις βτου, τε
  λευταίως, δ Άμερικανός καθηγη
  τής Λαίηκ, τοθ πανεπιστημίου
  τοθ Χάρβαρντ, κατώρθωαε πράγ·
  ματι νά άνακαλύψη χατά τάς ά
  νασκαφάς τού πλησίον τής θέσεως
  δπου ευρίσκετο ή Σαμάρεια, ή
  άρχαία πρωΐεύίυσα τοθ Ίσραήλ,
  ίχνη πιθανώτατα άνήκοντα είς
  τδ όνομαστόν έχείνο άνάκτορον
  τοθ βασιλέως Άχαάβ.
  Α! άνασχαφαΐ αυταί των Άμε
  ρικανών χατέδειξιν, κατά τόν κα
  θηγητήν Λαίηχ, δτι ό «ίλεφάντι-
  νος οίχος» τοθ Άχαάβ, περί τοθ
  όιτοΕου ομιλεί ή Γράφη, είχεν
  άνοικοδομηθή ίπΐ τής χορυφής
  τοθ λόφου τής Σχμαρείας, είς
  τό μέσον μεγάλης αυλής περιβαλ
  λομένης υπό ίσχυρών τειχων. Είς
  την αύλήν αυτήν καί πλησίον
  τοθ τείχου; πρός βορρόϊν οί Ά
  μερικανοί άνίσκαψαν χίλια καί
  περισσότερα τεμάχια άπό έλε-
  φαντοατοθν, τα περισσότερα, έννο
  είται χατάμαυρα άπό φωτία, έξ
  ού καί συμττεραίνουν οί Άμεριχ*
  νοί άρχαιολόγοι 8τι τό περίφη¬
  μον άνάκτορον θά κατεστράφη,
  δηλαδή θά έπυρπολήθη κατά τίνα
  επανάστασιν τοθ λαοθ εναντίον
  τοθ άσώτου καί άνευλαβοθς βασι¬
  λέως, ίσως κατά την έπανάστα
  σιν, κατά την όποιαν έθανατώ
  θη μαζί μέ δλην την οικογένειαν
  της ή Ίεζάβελ καί μαζί μέ τούς
  450 ίερωμένου; τοθ Βάαλ, τούς δ
  ποίους Ιφερε μαζί της άπό την
  πατρίδα της την Τυρόν.
  (συνεχίζετα)
  Ή εύνοουμένη
  ' των γυναικών
  ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ
  ΕΙΣ ΑΡΟΜλΤΑ ΑΙΜΑΝ ΣΪΠΡ, ΟΡΙΓΚΑΗ.
  καί είς 14 ώραίους καϊ ζων-
  τανούς χρωματισμούς έν-
  σωματοΰται είς τό δέρμα
  δσο καμμιά αλλη, καϊ τοθ
  δΐνει δψι βελουδένια
  καί
  "ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΔΡ0Σ1Α,.
  Άντιπρόσωπος Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ
  Ό όδοντίατρος
  ΓΕΩΡΓ. ΑΛΥΠΖΑΚΗΣ
  Έτΐανέλαβε τάς εργασίας τού καί
  δέχεται ώς κ αί πρότερον είς τό Ια¬
  τρείον τού.
  ΕΜΜ.
  ΙΑΤΡΟΣ
  Γ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
  (ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ)
  ΔιπλΜματοΰχος 355ϊδΐ3ΐνΙ της χειρουργικής ούρολο·
  γικής κίινικής, της Ίατρικής Σχολής των Παριβίων.
  Παθήσεις τοθ (ύροποιητιχοθ συστήματος, ήτοι: νε-
  φρών, κύατιως, προστάτου γεννητιχδν όργάνων κ. λ. π.
  Δέχεται, άπό 1ης Φιβρουαρίου 9—12 π. μ. καί 3 —
  7 μ. μ. είς τό ιατρείον τού 6δός Μαρογιώργη πάροδος
  ΙΙλατεΙα '^ρκαδίβυ (Χειτάν Όγλοθ) τηλ. 8.22.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάου Τριχουπη 5«, ΑΘΗΝΑΙ
  Υπεράσπισις διχ&ν ενώπιον απάντων των έν Άίήναι;
  χαί Πειραιεί Διχαοτπρίων, Έλβγχτικοΰ Συνεδριον και
  Συμββυλίβυ Έπικρατει'ας, φορολογικαί ύίκαι, άναστβλαΐ
  φβρων, ίιοικητικαΐ ύποίίσίΐς χαί σνντ«{(ΐς, νομιχαΐ συμ.
  βουλαί, ννωμβίβτήθίΐς χ»! ηληροφορίαι όι' «λληλογρα-
  φί«ς.
  Τηλ. 25-081.
  Πρόοδοι και άνάγκαι
  τού ΠλατάνουΜεσσαρας.
  ΠΛΑΤΑΝΟΣ Μάρτιος (χνταπο-
  χριτοθ μας).—Στό χέντρο τής
  Μεσσαράς χτισμένος δ Πλάτανος,
  αποτελεί, είπορεί νά είπη χανείς,
  την χαρδΐά τοθ χάμπου. Τα έδάφη
  τοιι ίπίπεδα, γόνιμα, πλουτίζον-
  ται καθ ι χρόνο άπό λιπαντιχά
  στοιχεΐα πού παρασύρουν ά π' δλα
  τα άλλ» σημεία τα νερά τοθ υπέρ
  (κχειλίζοντος Γερωποταμοθ. Έτσι
  ή παραγωγή τοθ χωρίον είνε πάν
  τοτε πλουσία. Λάδι, δημητριακά,
  άμπελουργιχά είναι τα κυριώτερα
  προϊάντα τού. Καλλιεργοθνται δ·
  μω; καί δλα τα άλλα ειδή καί
  ευ5οκιμοθν θαυμασία. Χάρις δέ
  είς την άποδοτικότητα των Ι δα
  φών καί τόν πλοθτον τής παραγω
  γής τού, δ Πλάτανος προοδεύει
  καί έξελίσσεται άλματωδώς. Ιΐαρ'
  δλας δέ τάς τεραστίας ζημίας καί
  τάς καταστροφάς πού έπροξένησαν
  αί πλημμυραι τοθ περυσινοθ ' χει
  μώνος τόσον είς τό χωριό ίσον
  καί είς άγρούς τοιι, έν τούτοις ή
  δυναμιχότης των κατοίχων δέν έ-
  κάμφθη χαί ή πρόοδος δέν άνεχό
  πή. Αντιθέτως μάλιστα ένετάθη
  ή δημιουργιχή προσπαθεία ωστε
  νά επιτευχθή ή πλήοης άνόρθω-
  σις καί ή κάλυψις των ζημιών.
  Συνέτεινε δέ σημαντικά είς την
  σημειωθεΐσιχν κατά τα τελευταία
  Ιτη πρόοδον καί ή εξαφανισθείσα
  τακτική άνετος, άσφαλής γκοι
  νωνία χάρις είς την άπ^περα
  τωθεϊσαν άμαξιτήν ό5όν. Καί πρέ
  πει νά σημειωθή δτι ή πρόοδος
  είνε γενική. Τό άντΐλαμβάνεται
  κανείς άπό τό πρώτο άντίχρυσμα
  τοθ χωρίου.
  Έ<χλησίαι, σχολεία, καταστή ματα, οικίαι νέαι άνεγ.Ερονται χαί γενικώς τα πάντα άνακαινί- ζονται καί άναδημιουργοθνται. Έ χει βμως Ι δ Πλάτανος καί μίαν μεγάλην πληγήν. Την ίδιαν πού βασανίζει ολόκληρον την Μεσσα ρ3ν: Την πληγήν πού άνοίγει ή μάστιξ τής έλονοσίας. Ή φοβερά νόσις ένδημεΤ έ5ώ. Καί παρ' δ- λας τάς" προσπαθείας πού κατεβλή θησχν τα τελευταία ίτη δέν κατε πολεμήθη πλήρως. Καί ού:ε θά εξαλειφθή βεβαία μέχρις δτου έκ τελεσθοθν τα παραγωγικά έργα πού θ' άποστραγγίσουν τα ϊλη καί θά έξυγιάνουν δλον τάν κάμπον Εύτυχώς δμω; τα έργα θά κατα σκευασθοθ» σύντομα. Κατά τάς βε βαΐώσεις τοθ ύπουργοθ Γεν. Διοι κητοθ κ. Σφακιανάκη ή έναρξις εκτελέσεως των έργων θά γίνη έντός τοθ τρέχοντος έτους. Ταχέ ως έπομένως 6' απαλλαγή ή Μεσ σαρά κατά φυσικόν δέ λόγον καί δ Πλάτανος άπό* την έλονοσίαν. Καί τότε θ' αρχίση μιά νέα πε ρίοδος διά τόν τόπον αυτόν. Άριθμός 1224. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου Κωνσταντίνος Εμμανουήλ Χρυσά κης έν Ηρακλείω έδρεύων καί κα τοιχών. Προσχαλώ Ιον) Τόν έπισπεύδοντα Έρα χλήν Μιχαήλ Πολεμαρχάκην δικη γερόν κάτοικον Ηρακλείου, 2ον) Τα Ελληνικόν Δημόσιον, 3ον) την Άγροτικήν Τράπεζαν τής Έλ λάδος, 4ον) τούς έγγεγραμμένους δανειστάς α') τόν έν Αύγενική Μαλεβυζίου ίδρεύοντα ΓεωρΊΐκόν πιστωτιχόν συνεταιρισμόν Αύγε νίκης Μαλεβυζίου, β') τόν Δημή τριον Εμμανουήλ Τζουλιάν, γ') τόν Δημήτριον Ιωάννου Τακάχην, δ') την Κυριακήν Εμμανουήλ Τζουλιά, ε') τόν Γεώργιον Έμμα νουήλ Τζουλιά, στ') Αικατερίνην Εμμανουήλ Τζουλιά. ζ') Εύτυχί αν Ιωάννου Τριαλώντ;, η') Έμ μανουήλ Ιωάννου Τακάχην, άπαν τας κατοίκους Λουτρακίου Μαλε βυζίου, θ') τόν Νικόλαον Σταύρου Φιλιππάκην κάτοικον Καβροχ<Β ρίου Μαλεβυζίου ώς πληρεξούσιον χαί άντίκλητον των κληρονόμων τής αποβιωσάσης έγγεγραμμένης δανειοτρίας Κλΐάνθης Ιωάννου Ύ* χάχη χαί πάντα εχοντα δικαίω ματα η αξιώσεις επί τοθ έκ δραχ μών πεντε χιλιάδων έπτακοσίων (5.700) έκπλειστηριάσματος τοθ ενώπιον μου . γενομένου σήμερον άναγκαστικοθ πλειστηριασμοθ άκι νήτου τοθ καταδιωκομένου όφειλέ τού Ιωάννου Κωνσταντίνου Κοσμα δάκη κατοίχου Αύγενικής Μαλε βυζίου, τή έπισπεύσει τοθ Ήρα κλέους Μιχαήλ Πολεμαρχάκη, δι κηγόρου κατοίκου Ηρακλείου ώ; δείκνυται έκ τής όπ' αριθμόν 1222 σημερινής εκθέσεως μου πλειστηριασμοθ ακινήτου χαί είς όν πλειστηριασμόν εξεποιήθη τό εξής άκίνητον τοθ χαταδιωκομένου όφιιλέτου, ήτοι μία οίχία χειμένη είς τό χωρίον Αύγενική Μαλεβυ¬ ζίου τής περιφερείας τοθ Είρηνο δικείου Ηρακλείου είς θέσιν «Β: ρεινά ή Μεϊντάνι» συγχειμένη έκ τριών ήμιτελών άσκΐπών μικρών δωματίων μετά μικράς αΰλής, εκ¬ τάσεως έν δλφ εβδομήκοντα τε- τραγωνικών μέτρων, δπως έμπρο θίσμως προσαγάγωσι τούς τίτλους καί λοιπά αυτών έγγραφα ενώπιον τοθ άρμοδίου δικαστηρίου παρ' 3 γενησεται ή κατάταξις καθ' δσον πάσα βραδυτέρα προσαγωγή τού των έσεται άπαράδεκτος. /Εγένετο κα! εξεδόθη έν Ήραχλείφ Κρήτης σήμερον την πέμπτην Μαρτίου τοθ χιλιοστοθ ένεαχοσιοστοθ τρια κοστοΰ ένάτου έτους ημέραν Κυρι αχήν καί έν τφ ένταθθα καί κατά την οδόν Σελίνου επί τής πλατεί άς Μιχελιδάκη κειμένφΙ^ συμβολαι ογραφείψ μου ίδιοκτηαία Σπύρου Χανιωτάκη, είσπραχθειοών διά τέ λη καί δικαιώματα μου δραχμών 115 καί υπεγράφη παρ' έμοθ τοθ συμβολαιογράφου. Ό Συμβολαιογράφος Κωνστ. Έμμ. Χρυσαχης Άκριβές αντίγραφον, Έν Ηρακλείω αυθημερόν. Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου Κωνστ. Έμμ. Χρυσάχης ΠΩΔΟΓΝΤΑΙ ΒΑΝΑΝΟΦΓΤΑ Πληροφορίαι παρ' ημίν, —Τό σημερινόν πρόγραμμα τού ρκδιοφωνΐχοΰ σταθμοδ. Ό ' ρα«5ιοφων,χος οταθμός θά έκτβλέσιι σήμερον τό εξής πρό γραμμα: 'ίίρα 13.30" χρηματιστήριον, 13.40" κΐδήσβις, 13 50 έλ*φρά μου σιχή (Δίσκοι). <("£τ«ν άνθίζουν τα τελβυταϊα ρόδα».—<(Σοΰ φέρ νω κόκκινα τριαντάφυλλα ώραΐο μου κορίτσι».—Δύο τραγούδια άιτό την* <ιΛβυαιέν Νηουαγιέ».— «Άρμόνικα», Πολκα κ.λ.π. 14.20' Δυωδίαι (υπο των όίίων Ρΐτκς Δημητρίβυ καί Σβύλας Ντέμη) «Φαληράκι»: 'Αττίκ—«ΤΙ κι' αν κλαίω», Ταγκό: Σακελλαρίδη — «Γιατΐ δέν μοϋ τό λ«ς», Φόξ: Ντ' Άντζελις χ.λ π. Ϊ4.45' εΐδήσεις —μβτίωρολογικόν δελτίον τέλος τοΰ μεσημβρ)νοϋ προγράμματος. 18.15 άπβσπάσματα ά πό οπεοες (Δίσκοι), Βάγκνερ: «ΤοΕγχώϋζβρ» χαί «'Λρχιτραγβυίισταί τής Νυ ρεμβέργης». 19.20' χορωδία προ σωπιχοΰ Τ. Τ. Τ. (Δ)σι; χ. Γβωρ γίου 'Αθκνασιάώη). ί«Ή Κατερι νοθλα».- Στίχοι καΐ Μουβιχή Χ« τζηαποβτόλου.—υΝεότης»: Μβυί. Ροδίου.—«Βάλβαμο είς την χαρ διά μου». Μουσική Μίνωος.— «Άς ήμκοροθσα». Μουσιχή Κοκκίνου χ.λ.π. 19 50' βμιλία τής κ. Σίτσας Καραΐσκάχη πρός την Έθν.Όργά νωσιν τής Νΐολαίας μέ θέμα: «ΟΙ Φιλέλληνβς, Ιδβολόγοι καί τυχο διϋκται», 20' ρεσιτάλ τραγουίιοΰ (υπο τού βαρυτόνου κ. Τζών Βλά ϊκου) «"£λεος Κύριε»: Α. Στραν τέλλα.—'Αρια πρώτης πράξεως ά πό τό Μελόδραμα «Ντόν Ζου άν»: Μότσαρτ. "Λρια άπό τό μί λόδραμα «Ταγχοϋζϊρ» .Βάγκνβρ. «Ή "Ανοιξις». Γχρηγκ|χλπ. 20 30' εΐδήσεις, 20.50, μικρά ορχήστρ» (δ)τής "Ορχπστρας κ. Στ. Βαλτέ τσιώτη;) 'ίΐμηέο. «Τό μαΰρο ντβ μινο», είσαγωγή — Βαλέριους: «Εύ χαριστήριο; προσβυχή».—Γκουνώ: Έπιλογη άπό την οπερα «Ρω μαϊος καί Ίουλιέττα» κ.λ.π. 22' Νυκτεριναΐ είύήσεις, 22 20' Συνέ χΐια μικράς όρχήστρας, Ώμπέρ. «Φρά Διάβολο». Είσαγωγή —Βερ ντι: Έπιλογη άπό την "Οπερα «Τροβατόρβ» κ.λ.π. 23 έλαςρρο τραγοϋδι (υπο τής κ. Νικολ* σκο) καί μουσική χοροΰ (δίσκβι). «Μπ βέ μέλλει», Γαγκό». Βιτάλη «Γράψε μου», Ταγκό-Ρομάντβα. 24.15 Τελευταίαι «ΊδήσΕΐς- , —Φιλάνθρωποι δωρεαί. Ή Οίκογένίΐα Λασσηθιωτάκη Έμ.συμβολαιογράφου, είς μνήμην Νικολόου Γρηνοριάδου, κατέθη κκν δραχ. 300 διά τό «Άσυλον Τής Γεροντισβας». Ό ΜορφΗΤΐ χό$ Σύλλογβς εΰχαριοτεϊ θίρ μ«ς- _______ —Μεταβατικά σχολεΐα τυρο κομίας. Δι' άιτθ9"άσεως τού 'Υπουργοΰ Γεωργίας ώς πληροφορούμεθα, έ νεκρΐβη ή ουστασις έν τ$ Νο μω Χανίων δύο μεταβοττιχών Σχο λείων Τυροχομίας ίιαρκϊίας δύο μηνών, πρός ϋμπρακτον έφαρμβ γήν καί διδασκαλίαν τής τυρο κομίας και βουτυροκομίας, ώς έ ξής: "Εν μέ έδραν τό Αγρόκτη μα τής Ίεράς Μονής ΆγΙας Τριά δος 'ΑχρΝτηρίου καΐ έτερον μέ έδραν το άγρόκτημα Αγ. Ιωάν νού τοΰ ©ίολόγου της Κοινότη τος Στύλου 'Αποκορώνου. Νΐκος Κουβίδης ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ Γραφείον παρά την 'Αγρο τικήν Τράπεζαν (ϊναντι οΐ- κίας χ. Μιχελιδάκη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον ε¬ πι πλωμίνον παρά καλή οίχογι* νιία. Πληροφορίαι παρ' ήμϊνί
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣ Ι Σ
  Προίσ Τρίτης
  7 Μαρτίου 1939
  12Π Ώρα
  ^^επΜπ^^^^^ε^^^Δ^ε^^^'ε^^^^^ε^ρ^^^^^^^ρ^ε^^^^^^ε^Δ^^ε^^^^^^ε^ε^^^^^εε^^π^ε^^^^^^ε^^^^^^^^^γ^ν^^^^^^^εν^^^^^^ε^^^επ^^^ε^^^^^
  ΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ
  ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ
  ΑΝΕΤΡΑυΐΕΓΚΡΙΝ
  ΕΓΚΑΤΕΣΤΑΘΗ ΣΥΜΒΙΑΝ». ΑΜΥΝ»Σ
  ΥΒΟ ΤΟΝ ΠΤΛ^ΙΙΙΙΙ κ. ΜΙΑΧΙ
  ΑΘΗΝΑΙ β Μαρτίου (τοθ άντα.
  ποκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ Μα¬
  δρίτης ότι στρατιωτικόν πραξικόπημα
  έκραγέν τό μεσονύκτιον ανέτρεψε την
  κυβέρνησιν Νεγχρίν.
  Είς την κυβερνητικήν Ισπανίαν εγ¬
  κατεστάθη συμβούλιον έθνικής αμύνης
  επί κεφαλής τού όηοίου ετέθη ό ατρα·
  τηγός Μιάχα.
  Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΙ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΒΑ ΛΓΡΝΙΣΒΗ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ « Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Τό συμβούλιον τής έ·
  θνικής Αμύνης τό οποίον ανέλαβε την
  διακυβέρνησιν τής κυβερνητικής Ίαπα-
  νίας εξέδωκε προκήρυξιν.
  Είς την προκήρυξιν ταύτην, τό συμ¬
  βούλιον τονιζ«ι ότι δέν ύπάρχει ελπίς
  νά χερδίαουν οί κυβ*ρνητι*οί τόν πόλε¬
  μον, οΰτε έλπίζουν είς βοήθειαν έξωθεν.
  Είναι όμως άποφασιαμένοι νά πολεμή-
  αουν μέχρις εσχάτων.
  Οί Ιταλοί διά τό ταξίδιον τού Τσιάνο.
  Αίσυνομιλίαι των κ.κ.Γκαφένκο-Μπέκ.
  » ενΐ ί ________. .. " / _..
  Ο ΝΕΓΚΡΙΝ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ
  ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ
  ΚΑΙ ΠΑΡΕΑΟΚΕ ΤΗΜ ΚΑΤΑΑΟΜΙΑΗ
  ΑΘΗΝΑ. Ι β- Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Είς την έκδοθεΐσχν
  προκήρυξιν τού, τό υπό τόν Μιάχα συμ
  βούλιον τής έθνικής αμύνης τονίζει ότι
  ό τέως ηρωθυπουργός Νεγκρίν έπωλή·
  θη <ίς τό εξωτερικόν «αί παρέδωκε την Καταλωνίαν είς τούς έθνικούς. Διά τού το δέ χαί συνελήφθη. ΕΙΪ Τ Η Η ΚΑΡΟΑΤΕΝΗΝ ΕΙΕΡΡΑΓΗ ΕΤΕΡΟΝ 2ΤΑ2ΙΑΣΤΙΚΟΝ ΑΗΙΙΒΑΕΟΟΝ ΕΙΣ ΗΑΡΑΑ01ΙΝ ΤΟΥ ΙΤΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ β Μαρτίου (τού άννα ποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ τής Ί σπανίας τηλεγρβ φηματα είς την Καρθα γ έν ην έξερράγη έτερον ατασιβστιχό* κί· νημα. Οί στασι-ϊσιαί άξιωματιχοί ϊπε· πειράθησαν νά καταλάβουν τήν^ πόλιν χαί νά παραδώσουν τόν στόλον είς τούς έθνικούς. Επηκολούθησαν σφοδραί όδομαχί αι καί τό κίνημα τελικώς βυνετρίβη άπό τόν πιβτόν είς τόν Μιάχα στρατόν ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛ& ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΡΘΑΓΕΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙ β Μαρτίου (τού άντα ποκριτού μας). —Νεώτεραι πληροφο ρίαι έκ τού έςωτερικού άναφέρουν ότι οί έθνικοί χατέχουν «ολλά δημοσία κτί- ρια τής Καρθαγένης έκ των οποίων καί «μύνονται. ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙ β Μαρτίου (τού άντα πονριτού μας).—Σήμερον έφθασαν ·ις »Αθήνας, επιστρέφοντες «κ τού εξωτε· ρικού αί Α.Α. Β.Β- Υ.Υ. πρίγκηψ Χριβτόφοροςκαί πριγχήπισσα Ειρήνη ΠΙΠΤΟΥΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΙ 8Ε Ρ Μ 0 ΚΡ ΑΣ ΙΛΙ ΑΘΗΝΑΙ β Μαρτίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Κατ' ανακοίνωσιν τής μετεωρολογικής υπηρεσίας αί Θερμο· κρααίαι πίπτουν διαρκώς έν Ελλάδι. ΡΩΜΗ 6 Μσρτίου (ίδ. ϋπη οεσΐσ).— Τό ταξΐδιον τού κό μητος Τσιάνο είς Πολωνίαν— άνακοινοθν οί ύπεύθυνοι [ ταλικοί κύκλοι— δέν άπέβλε πεν είς την σύναψιν ουδενός νέου συμφώνου άλλά μόνον είς ιήν άνοθ ώρησιν ι ών ή* η υφισταμένων. ΤΗΐο μΐα εκδήλωσις τής φιλίας των κ ρατώ ν Ιταλίας καί Πολωνίας καί μΐα άντα πόδοσις τοθ ταξιδίου τοϋ κ. Μπέκ είς Ρώμην κατά τό λή ξαν Ι τος. Η ΣΤΕΗΊΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗ 6 ΜαρτΙου (15. ύπη οεσια) — Ώς ή5η ανηγγέλθη, ή στέψις τοθ Πάπα Πίου 12ου θά γίνη την 12ην Μσρ τίου μέ μεγάλην κομτιήν. — Ό Ροΰσβελτ διέταξε τόν πρεσβευτήν τής Άμερικής πά ρα τή κυβερ/ητική Ισπανία νά επανέλθη είς Ηνωμένας ΠολιτίΙας 'ινα τοθ εκθέση την έν Ισπανία κατάστασιν. Ή πράξις αυτή γράφουν αί { ταλικαΐ έφημερίδες δηλοί πρό θέσιν τοθ Ροθοβελτ νά άνα ννωρίστ) την κυβέρνησνν τοθ Φράνκο. ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥΓΚΑΙΡΓΚ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ Ό στρατάρχης Γκαίριγκ 1 μετά βραχείαν ανάπαυσιν είς Σάν Ρίμο θά τιεριοδεύση είς όλόκληοον την Ιταλίαν. Θά επισκεφθή την Σικελίαν καί θ± φθάση πιθανώτατα Εως την ΤρΙηολιν πρός άντα πόδοσιν τής επισκέψεως τοθ στρατάρχου Μπάλμπο διοι κητού τής ΤριπολΙτιδος. ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑΙ ΦΕΥΓΟΥΜ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Μαρτίου 15. ό πηρεσία).— Ή κατάστασις ά ποβαΐνίΐ δλο καί περισσότε ρον άκαθόριστος είς την κυ ββρνητΐ'ίήν Ισπανίαν. Άπό δειξιν τούτου αποτελεί ή δια δοχική ύκό των άρχηγών των κυΒερνητικών'έγκατάλειψις τής χώρας των καί ή καταφύγη αυτών είς ξένας χώρας πρός ασφάλειαν. ΤΟ ΠΑΛΑΙΠΙΝΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 ΜσρτΙου ((δ. ύηηρεσία).— Νέαι συνομιλΐοι άρχίζουν σήμερον μεταξΰ Ά ράβων καί "Αγγλων μετά τάς άπορριφθεΐσας υπό τών'ΕβραΙ ών άγγλικάς προτάσεις οί οποίαι επρόκειτο νά ληφθούν ώς βάσις ττρος λήψιν άποφά σεων. Ι ΒΑΡΣΟΒ1 6 ΜσρτΙου (Π. Ι ύτιηρεσΐα) —Ό ύπουογός των | Εξωτερικών τής Ρουμανίας ; κ. Γκαφένκο εΐχε χθές μα κράν συνομιλΐαν μετά τοϋ κ. Μπέκ κατά την διάρκειαν δεξιώσεως δοθείσης πρός τι μην τού. , ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 ΜαοτΙου (ίδ. ύ ΙττηρεσΙα).—Κατόπιν τοθ χθε Ι ο.νοθ νέου έττεισοδΐου είς τα |σοβιετομαντζουριανά σόνοροτ, μέ θύματα 18 νεκροΰς καί 40 τραυματΐας, ύπεβλήθησαίν δια μαρτυρΐαι τόσον έ< μέρους τής Ίαπωνικής Κυβερνήσεως ι είς την Μόσχαν, όσον καΐ έκ μέρους των Σοβιέτ είς την Κυβερνησιν τοθ Τό*ιο. δια τό τέταρτον κστά σειράν έπεισό διον" λαβόν χώραν έντός ελαχίστων ήαερών είς τα σύ νορα των δύο χωρών. Ή έμπορικπ κίνησις κατά τόν μήνα Φεβρουάριον. Είς τό υπουργείον 'Εθν. Οίκονομίας υπεβλήθη χθές υπό τοθ ΤελωνεΙου 'ΗρακλεΙ ου στατιστική περΐ τής έαπο ρικής κινήσεως τοθ νομοΰ κα τα τόν λήξαντα μήνα Φεβρου άριον. Κατά τα έν τή στατιστική ταύτη διαλαμβανόμενα στοι χεΐα αί μέν έξαγωγαΙ έγχω ρΐων ττροϊόντων άνήλθον κα τα τόν ανωτέρω μήνα είς 2. 028,495 χιλιόγραμμα συνολι κης άξ(ας δραχ. 35.148.640, αί δέ είσαγωγοί είς χιλιό γραμμα 931 157 ουνολικής ά ξΐσς δραχ. 6 641 872 ήτοι α( έξαγωγαΐ ύπερ.βησαν τάς είσαγωγάς κατά 1 097.338 χι λιόνραμμα καί 28 506.768 δρ. Κατά χώρας αί έξαγωγαί μας κατανέμονται είς ειδή έγ χωρίων προΐόντων καί άξίας ώς εξής: ΓερμανΙσ (κίτρα στα •Ις, έλαιόλαδον, οΤνοι, δέρ ματα άκατέργαστα) δρσχ. 13.112 045, Ιταλία (σταφίς, χαρούπια, έλαιόλαδον, δΐκτα μος) δραχ. 10.145 914, Άμερι κή (ιΐτρα, σταφίς, έλαιόλα δόν) δραχ. 3 942.641, Αγγλία (έλαιόλαδον, δέρματα (κτ(δος) δραχ. 2 454.368, Βέλγιον (στσ φίς) δραχ. 1 119.710, Πολω ν(α (σταφίς) δραχ. 1106 881, Γιουγκοσλαυία (σταφίς) δρχ. 775 830. Ή υπόλοιπος άξ(α καιανΐμεται είς μικρότερα ποσά μετοξϋ των χωρων Ό λανδΐας, Τσεχοσλοβακίας, Έλ βεΐΐας, ΡουαανΙας, Αίγύπτου Γσλλίας, Νορβηγίας, Φινλαν 61ας, Σουηδίας. Κατά τόν αντίστοιχον μήνα τοϋ πσρελθόντος ετους 1938 αί είσχγωγαί έμηορευμάτων έκ τοθ έξωτερικοϋ άντεττρο σώιτευον αξίαν δραχ. 13.850. 913 αί δέ έξαγωγαΐ είς έξω τερικόν εγχωρίων ι (δών ά ξ'αν 6ραχ 25.910.237. ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΘΡΑΣΕΩΝ ΚΛΕΠΤΩΝ "Αγνωσιοι είσελθίντες δι' αντι- κλεΐδος πρό ημερών είς την έν Τυμπαχίω οικίαν τοθ Γεωργ. Κουρτάκη Ιχλεψαν Ι χ τινος κα σίλλας ΐπτα χρυοΛ είκοσίφραγ χά, έητά μαχμουτιέΐες. Ιν φλωρί- όν, 53 είχοααρια χρυοα, !ν ζεθγος ένωιίων χαΐ ϊν δακτυλίδιον ου νολικής άξίας 27 000 δραχμών. Κατόπιν δραστηρίων ίνεργειών των οίχείων ΰπηρεσιω" χιοροφυλα κης συνελήφθησαν οί δράαιαι Μ.χ. Γρηγ. Άνδριγιαννάχης χ»1 Γεώργ. Έμμ. Ιΐαραακευαχης ή Σταυρουλάκης κάτοικοι Τυμπαχί- ου είς χείρας των οποίων χαί κατεσχέθησαν αΊταντα τα χλοπι- μαϊα αποδοθίντα είς τόν παθίντα. Οί _ δ(,άστ3ΐ παρεδόθησαν είς την είσαγγελιχήν αρχήν παρ' ής χαί προεφυλαχίσθηααν. —Παρ' όργάνων τής Χιοροφυλα κης συνελήφθησαν έπίοης οί Γεώργ. Φραγχίχης καΐ Γεώργ. Χετζαχης χάτοκοι Ξινιάκου διό¬ τι είσελθόντες είς τό έλαιουργι χον εργοστάσιον 'Εμπάρου ίκλε ψχν έξ αυτού περί τάς 30 οκάδας ελαίου δπερ χατεσχέθη είς χείρας των, χαθ' ήν στιγμήν οΰ:οι τδ με τίφεραν δπιος τό πωληθώσιν είς Αρκαλοχωρι. Η ΑΠΟΛΥΣΙΣ ΤΟΝ ΕΡΓαΤΩΝ ΘΙΛλΣΣΗΣ Έδηαοσιεύθη Β. Δ. διά τοθ όποΐου όρΐζεται ήμέρα άπο λύοεως έκ των τάξεων τοθ Ναυτικοΰ των έργατών θαλάσ σης, τής άπογραφΓ|ς 1939 β'. ή 1 Ίουνίου. ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΜΟΠΥΡΗΝΩΝ Κατά τηλεγράφημα τοθ 6 πουργείου Γεωργίας ή άρμο δία 'Επιτροηή ώρισε την κατωτάτην τιμήν των έλαιοπυ ρήνων πληοωτέαν είς τούς πσραγωγούς τοθ νομοθ Ρεθύ μ· η; είς ένενήκοντα ϊν λίπτά κατ' οκάν (0.91) πληρωτέαν είς τα πυρηνελαιουργεΐα. Ή τιμή είνε άπηλλαγμένη πάσης φορολογικής έτιιβαρύνσεως. 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΗ ΖΟΗ - Άγβρβ Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμών τοϋ Έυ ττορικοθ καί Βιομηχανικοϋ Έηιμε λητηρΐου ΉρακλβΙου αί τιμαί των διαφόρων εγχωρίων προϊόντων εί χον χθές ώς ακολούθως: £τ«βΙδβς α' δρ. Ελεμέδες Υ α. Ταχτάδες α'. » &'· Ελαια 3—5ο Σΐτος Κριθή Βρώμη Βικος Μέταξα Κουκούλια Σακαινες: ΛευκοΙ α' β' Μουργελαίου α' ■ β' Πυρηνέλαια θΐνβι: Αρχανών μίστ. ΜαλεβυζΙου Ελαιοπυρηναι ΔΙκταμος ήμ. 14.- 12.- 9.- 8.50 7.- 6.- 5. 26.20 7 —— 5.- 5.- 5.- 55α- 13Ρ.- 21.50 20.- 17.- ·>(,.-
  17.-
  20-
  3.50
  120
  80.-
  15.-
  13.-
  11.-
  5.50
  ;.5Ο
  25.-
  Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  &ΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΘΗΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  Ή Άγροτική Τραπέζα τής
  Ελλάδος απαντώσα είς τόν
  Οίκον τοθ Άγρότου Ήοα
  κλείου γνωρίζει δτι διά νο
  προβή είς διαιτραγματευσεις
  πωλήσεως κριθής είς τάς ά
  γοράς Αθηνών καί Πειραι
  ως καθώς καί είς την Επι
  μελητεΐαν Α'. Σ. Στρατοΰ εί
  ναι απαραίτητον νά τής άπο
  σταλώσιν εντεύθεν έπειγόν
  τως δεΐγμστα κριθής πσραγω
  γής Μεσσαράς. Έν σχέσει
  μέ τό ζήτημα των τιμών ή
  Άγροτική Τραπέζα γνωρίζει
  δτι αί σημεριναί τιμαί τής ά
  γορδς τής Τραπέζης δι' έμπό
  ρευμα έγχωρίου κριθής κυ
  μαίνονται γύ:ω των δραχ
  4.70 τοίφ Πειραια γυμνόν.
  ΑΦΙΞΙΣ
  ΦΟΡΤΙΟΎ ΣΙΤΟΥ
  Διά τοθ έλληνικοθ άτμο
  πλοίου«Καβάλλσ»έκομ(σθησαν
  ενταύθα είς πσραλοβήν των
  κυλινδρομύλων Καστρινάκη
  425 τόννοι σίτου ρωσσικής
  προελεύσεως.
  Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ
  ΔΙΚΑΙΟ&ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ
  Έξ άφορμής πλημμελοθς άαχή·
  σεως υπό τινω/ έφόρων τής πει-
  θαρχιχί)ς διχαιοϊοαίας των, τ'ς
  καθοριζομίνης διά των ίσχυουσων
  διατϊξεων, τό Υπουργείον των
  Οίχονομιχών, δι' έγγράφου τού
  πρός τάς οικονομικάς ϊφορείας
  άναλύει λεπτομερώς τό ζήτημα,
  καθορίζον τα εξής: Έν περιπτώ.
  σει άϊικαιολογήτου άπουαίας των
  υηαλλήλιον χατϊ τάς έργασΐμοΐ'ς
  ώ?ας, οί προϊστάμενοι των 6ηη-
  ρεαιών άσχέτως πρός πάσαν άλλην
  ττειθαρχιχήν ποινήν, υποχρεούνται
  νά τιιριχίπτουν έκ τώ/ αηοδοχών
  των ύτταλλήλων, τό μέρος των ά-
  ποδοχών των τό άναλογοθν είς
  τάς εργασίμους &ρας κατά τίς ο¬
  ποίας απουσίασαν Ή έκ τοθ λί-
  γου τούτου πεοιχοπή των άττο?ο·
  χών δέν αποτελεί πιιθαρχικήνποι
  νήν, δέν ΰπάγεται δέ χαί είς τέλη
  αημάνσεως. διότι τ Οτχ χ»τΙ τί ν
  νόμον Ιπ.6άλλον»ι μόνον έν πι-
  ρικτώοει χαταϊικασΓχής άπορά-
  σειο;. Τονίζεται έν τέλει δτι ή διά
  τοθέ'αφίου στ' τοθ άρθρου 2 «Ο
  Β Λ τής 23)4)37 παίθοχεθεΐα»
  είς τού; έφόρους πειθαρχιχή δι-
  καιοδοαία επί -τοθ παραπτώματος
  ίής ά'ευ αδείας ή άποχρωντος λ4·
  γου άποχής άπό τής εχτε/έσεαις
  των χαθηχίντων των ύπαλλήλων,
  χεριορίζετχι μέχρι τής άποχή;
  τριών ημερών.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΓ-ΝΟΙ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  Οί κληρωθέντες άριθμοί έκ
  των διατεθέντων είς την πό
  λιν μας λαχνών κατά την Ε'
  ημέραν τής Ε' κληρώσεως
  τοθ 'Εθν. Λαχείου είναι οί έ
  ζήν
  24722 κερδίζων δραχ. 6000,
  24 705, 70 725 καί 70 787 άνά
  δραχ. 2.000 έκαστος. Είς τό
  αρτιον κατά την 4 κλήρωσιν
  εκέρδισαν οί άριθμοί.
  7910,7961, 14216,27978, 32
  803, 32848, 32892, 40074, 47.
  129, 47172. 47192, 61848, 61.
  868, 66011. 66048, 70709, 7θ!
  735, 70796, 80824" 80870, 80.
  885.
  50 Πρωΐνή
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΙΣΙΟΑΟΞΟΥΗ
  ΑΙΑΤΑΙΙΕΟΝΗίΡΑΓΜΑΤ»
  ΠΙ1ΑΝΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΜΕΙΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΙΝΙΛΙ
  II! III
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ» ΙΙΜ1ΝΙ
  ΑΘΗΝΑΙ Ο Μαρτίου (τού άντα·
  ηοκριτού μας).— ΝυκτεριναΙ πληρο-
  φορ£αι έκ τού έξωτερικοϋ άναφέρουν
  ότι οί ί αγγλικαί έφη'.».ερίδ«ς βλέπουν
  αίσιοδόξως την διεθνή κατάαΐασιν.
  Οί ιτρθρογράφοι κρίνουν πιθανήν την
  αγγλικήν μεσολάβησίν πρός οριστικήν
  ρύθμισιν τής γαλλοΐ.αλιχής διενέξεως.
  Σ ΥΖ Η ΤΕ ΙΤ ΑΙ Η ΙΔΕΑ
  ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
  ΔΙΑΣΚΕ1ΈΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡ Η Ν Η Σ
  Α «ΗΝ %.Ι 45 Μαρτίου (τ οί ά ντα-
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφήυ.τ.τα πρός
  τό Αθηναϊκον Πρακτορείον άναφέρουν
  ότι μεταξύ των διεθνών κύκλων ηυζη·
  τείται κυρίως ή ίδέα τής οργανώσεως
  διεθνούς διασκέψεως μελλούσης νά έξε«
  τάση άπό πάσης πλευρά; τό πρόβλημα
  τής διατηρήσεως τής παγκοσμίου είρή-
  ΝΕΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΓΛΛΛΙΑΣ ΚΑΠΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ » Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτου μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι νέαι συνεννοήσεις ηρόκει-
  ται νά άρχίσουν μεταξύ τής κυβερνήσε¬
  ως Τής έθνικής Ίσπανίας καί τής Γαλ-
  λίας.
  Αί συνεννοήσεις αυται θά άρχίσουν
  άμα τή αφίξει είς Μποθργκος ιου νρε ·
  σβευτού τής Γαλλίνς στρατάρχου
  II
  ε-
  ταίν.
  ΟΥΝ
  ΑΙ ΤΑ Α
  ΕΙ
  ΜΑΤΗΡΑ
  ΕΙΣΟ&ΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ β Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας). -—Είς την ρωσσομαν·
  τζουριανήν μεθόριον βεβαιοθται έκ νέ·
  ών τηλεγραφημάτων ότι έλαβον χώραν
  αίματηρά έπεισόδια.
  Κατά τα έκεισόδια ταύτα αί εκατέ¬
  ρωθεν απώλειαι είνε σημαντικαί.
  Ο ΡΟΥ.ΒΕΑΤ ΕΖΗΤΗΣΕ
  ΝΕΛΣ ΠΟΛΕΜΙΚΑΣ ΠΙΣΤΟΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ ϋ Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματ* έκ
  Νέας Υόρκης άναφέρουν ότι ό πρόε-
  δνος Ροασβελτ εζήτησε νέας πισΐώσε'-ς
  ά*ό τό Κογκρέσσον.
  Αί πιστώσει; άφορούν άποκλειστι-
  τήν προμήθειαν πολεμικού ύλικού δια
  την έν γένει εθνικήν άμυναν τής Άμε-
  ρικής.
  Ο
  ΟΝ
  Τ«Ν
  ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ β Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Ό ύπουργός των Ε¬
  ξωτερικών τής Γαλλία», κ. Μποννέ ήρ¬
  χισε χθές διαπραγματεύσεις μετά τού
  πρεσβευτού τής έθνικής Ίσπανίας κ.
  Κινόνες ντέ Λεόν. Αί διαπραγματεύ·
  αεις αυται άφορούν τό άνοιγμα των
  γαλλοϊσπανικών βυνόρων «αί την ^έπάνο
  δόν είς Ισπανίαν των έν Γαλλία ευρι¬
  σκομένων προσφύγων.
  ΕΠΑΝΗΡΧΙΣΕΝ Η ΑΙΚΗ
  ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
  ΑΘΗΝ ΙΙβ Μαρτίου (τού άντα·
  ποχριτού μας).—Σήμερον είς τό Κα·
  κουργιοδικεϊον Αθηνών έπανήρχισεν ή
  δίκητού καθηγητού τήςΙ"υναικολογίας Κ.
  Λογοθετοπούλου κατηγορουμένου επί
  άνθρωποκτονία τής συζύγου τοθ *Αρεο
  παγίτου κ. Σταυροπούλου.