97006

Αριθμός τεύχους

5109

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

8/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ~^' ΟΛΟΣ ΜΙΝΠΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥ8ΥΝΟΣ ΣΥΝΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ετήσιαι >ίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  Ιτησία δολ. 15
  έξάμηνος · 8
  Τιμή
  κατιΐι φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  8
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1939
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ: · ΕΤΟ1 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5109
  Η ΒΕΛΤΙΟΣΙΣ
  ΤΗΣ ΑΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΑΟΥ
  Άπό των στηλών εφημε¬
  ρίδων τής πρωτευούσης ήρχι
  οβ πάλιν συζήτησις σχετι¬
  κώς μέ την διατροφήν τοΰ
  λαοΰ. Ύγιεινολόγοι καί δι-
  «ιτολόγοι, είδικοί ίατροί καί
  ι χημικοί άναπτύσοουν τάς
  I-
  δέας καί τάς άντιλήψεις των
  άλληλοσυγκρουομένας καί
  περιέργους έν πολλοΐς. Οί
  συζητηταί δέν κατορθώνβυν
  δυοτυχώς νά συμφωνήσουν
  μεταξύ των.'Η πλειονότης ύ-
  ποατηρίζει ότι ό έλληνικός
  λαός τρέφεται έλλειπώς. Καί
  λαμβάνει τροφάς έχι, καλάς,
  δχι τάς ένδεδειγμένας. Ή
  μειονότης έχει την περίερ
  γον αντίληψιν ότι οί "Ελλη
  νες... ύπερσιτίζονται μέν,
  άλλά τρώγουν πολλά κρέατα
  καί λίπη καί ψκρικα ένω θά
  έπρεπε νά τρώγουν μόνον
  όσπρια καί χόρτα καί δι" αύ-
  τό άσθενοΰν καί δι" αύτό ύ>
  πάρχει νοσηρότης καί θνησι-
  μότης μεγάλη είς την χώ¬
  ραν μας.
  Φυσικά, θά ήτο άνόητον έν
  τελώς νά τοποθετήσωμεν είς
  τό πεδίον αύτό την συζήτη¬
  σιν. Καί πρό πάντων άνωφε-
  λές. Ό δηθεν ύπερσιτισμός
  των Έλλήνων, μόνον ώς πά
  ραδοξολογία θά ειμπορούσε
  νά λεχθή ή ώς εΐρωνεία καί
  σαρκασμός. Διότι είνε γε-
  γονός αναμφισβήτητον καί
  άποδεδειγμένον δ τι ό λαός
  μας διαιτάται κακώς, κάκι
  στα. Παροιμιώδης αλλωστε
  υπήρξε πάντοτε ή λιτότης τού
  έλληνικοΰ λαοΰ. Άπό τα
  παλαιά μάλιστα κόμματα
  έξήρθη ώς ή μεγίστη ά-
  ρκτή, έπροηκγανδίσθη μέ
  έλαφρότητα καί εγκλη¬
  ματικήν άσυνειδησίαν. Ε¬
  λέχθη μάλιστα ότι μέ την
  λιτότητα καί την οίκονομίαν
  θά κατωρθώναμεν νά λύ·
  οωμεν τό οικονομικόν μας
  πρόβλημα. Δέν ειμπορεί λοι-
  πόν νά γίνεται άκόμη συζή¬
  τησις περί τοΰ εάν τρέφεται
  καλώς ή κακώς ό λαός μας.
  Διότι τρέφεται έλλειπώς. Ή
  συζήτησις μάλλον πρέπει νά
  στραφή πρός άλλην κατεύ¬
  θυνσιν. Πρός αυτήν ακριβώς
  πού την στρέφει ή κυβέρνη¬
  σις. Είς τό πως δηλαδή θ' »ύ
  ξήσωμεν τό εθνικόν μας εί
  οόδημα, «ώς θά δώσωμεν τα
  μέσα καλυτέρας διατροφής
  τοΰ λαοΰ μας καί πώς θά δι
  «φωτίσωμεν τόν άγροτιχόν
  μας κυρίως πληθυσμόν ώς
  πρός τό διαιτολόγιόν τον. Διό
  τι πρέπει νά σημειωθή ότι ό
  λαός μας τρέφεται κακώς ό
  χι μόνον διότι δέν έχει, οχι
  μόνον διότι στερεΐται των
  οίκονομικών μέσων, άλλά
  καί διότι πάσχει άπό άμάθει-
  αν, διότι δέν γνωρίζει πώς
  νά ζή καί διότι άκόμη θεώ·
  ρεϊ ύψίστην αρετήν την οί-
  κονομίαν καί θέτει είς δευ-
  τερεύουσαν μοίραν την υ¬
  γείαν τού.
  Εύτυχώς, ή κυβέρνησις κα
  ταβάλλει μίαν προσπάθειαν
  λπί τοΰ σημείου αύτοΰ. Έ-
  βελτίωσε τα ήμερομίσθια κα)
  τούς μιοθούς των έργαζομέ
  νων καί τούς όρους διατρο
  φής καί διοιβιώσεώς των έν
  γένει. Ανέλαβε μίαν προσπά
  θείαν αυξήσεως τής παραγω¬
  γείς καί τοΰ έθνικοΰ έν γέ
  νει είσοδήματος. Καί ήρχι¬
  σε μίαν συστηματικήν, δια-
  φωτιστικήν εργασίαν σχετι¬
  κήν με την διατροφήν καί
  διαβίωσιν τοΰ λαοΰ μας. Ή
  έκθεσις ύγιεινής πού ώργα-
  νώθη είς Αθήνας καί πού
  θά μεταφερθή καί είς τα
  βπουδαιότερα έπαρχιαχά κέν
  τρα τής χώρας, απετέλεσε
  •Ίτουδαίαν ουμβολήν ώς πρός
  τουτο. Αί φροντίδες δέ πού
  κ«ταβάλλει διά την μείωσιν
  Τού χόστους τής ζωής,διά την
  Ι)ηοτίμησιν των είδεν πρώ-
  της άνάγκης καί ΙδΓφ των
  τροφίμων, είναι έπίσης μία
  ζωντανή απόδειξις ότι ή κυ¬
  βέρνησις αποβλέπει είς την
  βελτίωσιν τής διατροφής τοΰ
  λαοΰ καί ιδιαιτέρως των
  εργαζομένων τάξεων. Καί
  θά πρέπει νά συνδράμωμεν
  ολοι την προσπάθειαν αύ¬
  την. Καί πρό πάντων οί επι
  στήμονές μας καί οί μορφω-
  μένοι έν γένει. Άντί νά
  πελαγοδρομοΰμεν είς άγβ-
  νους συ^ητήσεις καί άτελευ
  τήτους βυζαντινισμούς περί
  τού εάν είναι θρειττικώτερα
  τα ραδίκια άπό τό κρέας
  καί τα λάχανα άπό τα ψά-
  ρια, θά πρέπει νομίζομεν
  νά σκεφθωμεν πώς είναι δυ
  νατόν νά καλλιεργήσωμεν
  την γήν μας, πώς θά όργα
  νώσωμεν την παραγωγήν
  κ«ί την οίκονομίαν μας έν
  γένει, πώς θά έκμεταλλευ
  θώμεν έντατικώτερα όλας
  τάς πλουτοπαραγωγικάς μας
  πηγάς ώστε ν' αύξήσωμεν
  τό είσόδημά μ«ς καί ώ; ά-
  τομα καί ώς έθνική όλότης
  καί κρατική συγκρότησις.
  Καί πώς τέλος θά πείσωμεν
  τόν λαόν ίτι ή λιτότης καί
  ή οίκονομία δέν είναι άρε
  τή οταν άποβαίνει είς βά
  ρος τής ύγείας καί τής ζω-
  ής τού. Είς εποχήν άλλω-
  στε ττού κάμνομεν τόσην
  προσπάθειαν πρός έξυγίκνσιν
  τη; χώρας καί περιορισμόν
  τής νοσηρότητος, θά εί
  ναι έγκλημ«τικόν νά προ,
  παγανδίζωμεν την λιτότητα
  ΤΓίς χορτοφαγίας καί νά
  θεωρούμεν την στέρηβιν ώς
  αρετήν καί μάλιστα έν ονό¬
  ματι τής έπιατήμης.
  ΟΠδΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ&Η
  ΕΛΑΗΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
  Ένα άπό τα πολλά μέτρα πού
  τιμοθν τί ύφυπουργεϊον Τύΐιου
  καί ΤουρισμοΟ, είνε καί τό ληφθέν
  τελευταίως δια τούς φωναγραφι
  κούς δίσχους. Τό καλλιτεχνικον
  αίαθημα τοΰ κοινοθ, καί μίλιστα
  τό στοιχειωδες, δέν είνε ασφαλώς
  τίποτε πού μπο&εϊ νά περιφρονήση
  κανιίς.
  —'Ωστόσο ή βασιλεία τοθ «χω
  νι&Ο», ίχει τελευταίον είς τό ρε
  περτουάρ της τό αΐσθημα αύτό.
  —Τό είχε, θέλεις νά πη"ς.
  —Τό ϊχει σ&Ο λέω, άφοΰ δφί
  σταται μία πληγή τής ήαυχίας
  τοθ κοινοθ: ό πλανόδιος φωνο
  γραφιτζής.
  'Ο συμπολίτας παρεξηγοΰσε τα
  πράγματα ή Ικαμνε οόγχυσιν. Δι¬
  ότι καί ό φωνογρ»φιτζής—6ιοπα
  λαιστής καί ούιός—μποριϊ νά
  διατηρήση θέσιν δπό τόν ήλιον.
  Τα διαβοητα «χωνιά»" καί δταν
  δπάρχουν %άπου, ιδίως είς τάς
  λαϊκάς διαακεδάσεις,δέν βλάπτουν
  Άρκεΐ νά ΰπάρχουν δίσχοι 6πο
  φερτοί. Ή κοινή ψοχολογία εχα
  με καί τόν μουσικον τοθ δρόμου
  νά σίβεται καί νά δέχεται την έ-
  πιλογήν των άκροατών τού. Τώρα
  μέ τό άξιόλογον μέτρον τοθ δ*υ
  υργείου ΤουρισμοΟ θά ύποχρεω
  ^ νά προμηθευθή, εύθηνούς δί-
  σκους, άλλα μέ κομμάτια σύμφωνα
  δλω; διόλου μέ τάς στοιχειώδεις
  μουσικάς άντιλήψεις.
  Όπως πολύ σοφά παρατηρί ό
  Άθηναϊος σιινάδελφος, δπάρχει τέ
  χνη καί είς τό λεγόμενον έλαφρόν
  είδος. Ακριβώς θά ίλεγε κανβίς
  είς τα τελευταία έλληνικά τρα
  γούδια, ανεξαρτήτως βαθμοθ ίλα-
  φρότητος, πρέπει νά υπάρχη έ
  χεϊνο ποο λέμε άντιπροσωπευτικό
  ενός τόπου χαί μάλιστα μέ τάς
  παραδόσεις τάς ιδικάς μας. Ή
  χανταονέττα τής Νεαπόλεως, οδς
  δίδει άμίσως τό περίγραμμα τό
  αυναισθηματιχό χαί φανταστικό:
  Ήραΐες άχρογιαλιές, ώραΐες χιθά
  ρες καί ώραίοι, έφήμεροι ίρωτες
  σέ έξαίσιΐς φιγγαροδραδι/ές, Τό
  διο μπορεΐ νά πή" χανεΐς χαί γι'
  ίλλους μεσημβρινους λαούς. Εμείς
  στά τραγούϊια μας τα άναχατεύο-ι
  με δλα καί άφήνομε4τελευταίαν |
  την έκμετάλλευσι τοθ τόαοα πλουΙ
  σίου σέ παραλλαγές καί χαρακτη-
  ρ'σμο&ς έλληνικοθ μοτίβου. Ένω
  στό μοτίβο αύτό περιστρέφεται
  καί ή αοβαρώτερη τΐχνιχή Ιχφρα
  σι, δπως καί έκείντ] πού μποριϊ
  νά έπιδράση εδχάριστα στό κοινό.
  Τό νά πληγώνουν την άχοή μας
  τραγούδια μέ τετριμμίνεςέρωτικές
  φράσεις χαί μέ κουρέλια ήχων άπό
  έδώ καί άπό έκεΐ, ασφαλώς είνε
  Ινα πραγμα ποο πρέπει νά τέλει
  ώνη. Καί μάλιστα σέ μιά έποχή
  δπιος ή σημερινή, πού αί αίσθητι
  καί καί καλλιτεχνικον πρόοδοι
  άποτελοθν ανωτέραν φροντίδα καί
  τοθ κράτους καί τής χοινωνίας.
  * *
  *
  Τό μέτρον διά τούς δίσκους, ά
  σφαλώς έχει χαί μίαν άλλην, κα¬
  θαρώς εθνικήν κατεύθυνσιν. Νά'
  δημιουργοθν καλήν εντύπωσιν
  είς τό εξωτερικόν. Έφ' βσον καί
  δι3 άλλων μίσων χαί ιδιαιτέρως
  διά τοθ ΡαδιοφωνικοΟ μας σταθ-
  μοθ— άναδιοργανωθέντος μάλιστα
  τελευταίως καί τείνοντας ν' άποτε
  λέση πρώτην εκδήλωσιν προέδου
  —ή σύγχρονη έλληνική μουσική
  γίνεται γνωστή είς τό εξωτερικόν
  καί διαγωνίζεται τρόπον τίνα διε
  θνώς. Οί δίσκοι* γενικώτιρα τα
  έλληνικά τραγούδια δπό πάντα
  τύπον αποδόσεως, θά δημιουργή
  σιυν κοινόν καί είς τού; πλέον
  πολιτισμίνοτς τόπου;. Καί είνε
  απαραίτητον αί χρίσεις τοθ κοι-
  νοθ αύιοθ, νά μή δικαιολογοΰν
  πλέον την αρχήν εκείνην τοθ
  «μπδν πούρ λ' δριάν». Διότι είνε
  χαί Εστορικώς έξηκριβωμένον τί
  μάίς έστοίχισεν ή άρχή αυτή.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ένα θρησκευτικό άνάγνωσμα
  απείρως ενδιαφέρον.
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ
  Ιβν
  Ό Ίούδσς ήταν ένας σκλη
  ραγωγημένος έργάτης. Δέν
  χόρηκε ττοτέ τα νειβτά τού.
  Ή μητέρα τού πέθανε έπά
  νω στή γέννα καί ό πατέρας
  τού, ενας άασξδς άπό τό Κι
  ριότ σκοτώθηκε μιά νύκτα ά
  πό τούς ληστάς. Τό πσιδί Ι
  μεινε στούς δρόμους, £ως ο
  τού τό λυπήθηκε κάποιος φ(
  λος τοθ πατέρα τού καί τό
  πήρε στή Ναζαρέτ βπου ό
  θεΐος τού κρατοθσε ϊνα σιδη
  ρουργεΐο. Κανείς δέν τόν ά
  γαποθσε.
  Τόν έφώναζαν μέ περιφρό
  νησι Ίσκσριώτη. Ή θεΐα τού
  ήταν σκληρή γυναΐκα καί τα
  έξσδέλφια τού τόν εδερνσν.
  Τόν δΐδαξαν δτι είνε δύσκο
  λο νά κερδίζη κανείς τό ψω
  μί τού καί δτι πρέπει νά κά
  μη οίκονομΐες γιά νά ζήσΓ|.
  'Η μόνη τού εύχσρΐστηαις ή
  ταν ή φιλΐσ πού τοθ δδειξεν
  ό Ίησοθς, τό παιδί ενός γεΐ
  τονος ξυλουργοθ, 6να ξανθό
  άγοράκι μέ λεπτούς τρόπους
  ΕΤχαν γνωρισθή στή συνσ
  γωγή. Κάθε βράδυ ό Ίησοθς
  τοθ μιλοθσε γιά την άγοθότη
  τα τοϋ Θεοΰ, τόν οποίον ώ
  νόμαζε πατέρα τού καί γιά
  τόν πσράδεισο, τόν οποίον
  περιέγραφε σάν ένα μεγάλο
  άνθισμένο κήπο
  Οί έξάδελφοι δμως τοθ Ί
  σκαριώτη τόν πεΐραζαν γιά
  τόν χαϊδεμένο φΐλο πού εΤ
  χε καί ή θεία τού τοΟ εΤπε
  δτι δέν ήταν σωστό £νας Έ
  βροΐος νά μιλβ δπως μιλεϊ
  6 Χριστός. Έτσι ό Ίούδας
  άρχισε ν' άποφεύγρ τόν υίό
  τοΰ ξυλουργοθ. Άλλωσιε έ
  ήλευε τό παιδί αύτό, τοθ
  όποίου ή ώραιότης κσί ή λε
  πτότης τόν έταπεΐνωναν. Μιά
  μερά τόν έκτύπησε κσί τοθ
  ιάτωσε τή μύτη. Ό "Ιωσήφ,
  πατέρας τοθ ΊησοΟ, παραπο
  νέθηκε στό θεΐο τοθ Ίσκαριώ
  τη. Άπό τότε τα δυό παιδία
  δέν ξανασυναντήθηκαν. Σέ
  λίγο, ό Ιωσήφ πέθανε καί ό
  Ιησοθς έφυγε μέ τή μητέρα
  τού άπά τή Ναζαρέτ. Ό
  ταν 6 Ίούδας μεγάλωσε λ(
  γο, ό θεΐος τού τόν έΌτειλε
  νά εργασθή σ' ένα σιδηρουρ
  γεΐο τής Κακερναούμ.
  Δέν ήταν ώραΐος. Τα κόκ
  κινα μαλλιά τού, ή γσμψή
  τού μύτη, τα μάτια τού βυθι
  σμένα κάτω άπό πυκνά βλέφσ
  ρα. Τα άπεριποΐητα γένεια
  τού έδιναν στό πρόσωπό τού
  μΛ άγρία εκφρασι. Προσκα
  λοθσε σχεδόν φόβο στά κο
  ρΐτσια. Άφωσιωμένος στή
  δουλειά τού ζοϋσε μόνος. Δέν
  τόν συναντοθσε κανείς που
  θενά, πβρά μόνο τό Σάββα
  ο στή συναγωγή. *Ηταν
  γνωστό βμως 8τι δέν άγαποθ
  σε οΰτε τούς φαρισαίους, ου
  τε τούς Ρωμαίους.
  * ·
  Στή ν Καπερναούμ εΐχε δια
  δοθή ότι ενεφανίσθη ενας
  προφήτης καί ό Ίούδας έμα
  θε δτι επρόκειτο περί τοθ
  ΊησοΟ. Στην άρχή ψιθύρισε:
  «Ό γυιός τοθ ξυλουργοθ!
  Σάν νά μην εΤχε καλλίτερον
  άπ' αυτόν ό Θεός νά στεΐλρ
  στόν κόσμο. "Ενα τεμπέλη
  πού δέν κάνει καμμιά δου
  λειά. Ό Θεός δέν άγατΐφ
  οϋχε τούς τεμπέληδες οί;τε
  τούς πλουσίους».
  Ή περιέργεια Βμως τόν πά
  ρέσυρε, κι' 6να άνοιξιάτικο
  βράδυ πού ό Ίησοθς θά μι
  λοθσε στήν Καπερναούμ πή
  γε νά τόν ακούση. Στήν
  πεδιάδα πού άπλώνονταν έ"ως
  την άκτή ιής λΐμνης, ό Ίού
  δας εΤδε συγκεντρωμένο τό
  πλήθος. Όλο ψαράδες κι*
  άνθρωποι τοθ λαοθ. Ό η"λιος
  έκλινε στή δύσι τού καί οί τε
  λευταΐες άκτΐνες πορφύρωναν
  τό στερέωμα. Οί λεμονιές
  σκόρπιζαν τό άρωμά τους.
  Άνδρες καί γυναΐκες, κατά
  κοποι άπό τόν καύσωνα τής
  ημέρας, άκουαν μέ άνοικτά
  τα στόματα τόν ΊησρΟ, πού
  τ")ταν ντυμένος κατάλευκα
  καί τούς μιλοθσε καθισμένος
  στόν κορμό μιάς γέρικης συ
  κιάς.
  Τούς έλεγε γιά τίς χαρές
  πού θά δοκιμάσουν στό βα
  σίλειο τοθ ΘεοΟ οί δυστυχι
  σμένοι οί είρηνοποιοί, οί δι
  καιοι...
  Ό Ίσκαριώτης εΐχε χωθή
  άνάμεσα στόν κόσμο. Στήν
  άρχή σήκωνε περιφρονητικά
  τούς ώμους.
  ΛΙγο λίγο δμως ή τρυφερή
  έκ εί ν η φωνή τόν συνεκίνησε.
  Δάκρυα έτρεχαν άπό τα μά
  τια τού καί οίαν ό Ναζω·
  ραΐος έτελεΐωσε, ό Ίούδας έ
  τρεξε κοντά τού φωνάζον
  τας:
  —ΊησοΟ, ΊησοΟ, μέ άναγνω
  ρίζεις; ΕΤμαι τόσο κακός
  καί ήθελα τόσο νά γίνω κα
  λός.
  Καί ό Ίησοθς τοθ εΐπε:
  —Πάντοτε σ' άγάπησα, ά
  δελφέ μου Ίούδα.
  Την επομένην, δταν ό Ίη
  σοθς, έφευγε, ό Ίούδας τόν
  παρεκάλεσε νά τόν πάρη μα
  ζί τού Ό Διδάσκαλος δμως
  ηρνήθη.
  —Δέν έφθασεν άκόμη ή &
  ρα. ΠΙστευε σέ μενά καί περί
  μενέ με.
  Δέν πήρε μαζί τού παρά
  μόνο μερικούς ψαράδες γνω
  στούς γιά την φτώχεια καί
  γιά την άπλότητά τους.
  Μιά γαλήνη βσσίλευε τώρα
  στήν ψυχή τοθ Ίούδα. Ζοθσε
  μέ την άνάμνησι τοθ ΧριστοΟ
  καί πήγαινε συχνά στήν άνθι
  σμένη πεδιάδα οπου εΐχβ ά
  κοΰσει την διδασκαλία τού.
  Ένα βράδυ, ένφ έτοιμα
  ζόταν νά κλείση το σιδηοουρ
  γεΐο τού πήγε μιά νέα καί
  τοθ εδωσε κάτι νά διορθώοτ).
  ♦Ηταν ύψηλή μέ μαθρα μαλ
  λιά καί ώραΐα όλόμαυρα μά
  τια. ΤοΟ μΐλησε μέ γλυκύΐΓ
  τα καί τρυφερότητα.
  'Εκεϊνο τό βράδυ ό Ίούδσς,
  δταν μετά τή δουλειά τού
  περπατοθσε στήν πεδιάδα κι'
  Ιβλεπε τόν ήΛιο νά χάνεται
  μέσα στά νερά τής λίμνης
  γιά πρώτη φορά δέν θυμηθή
  κε τόν Χριστόν.
  Την ξαναεΐδε την έπτομένη
  Τόν επλησίασε μόνη της καί
  τόν παρουσΐασε μόνη της στόν
  πατέρα1 της πού άδειαζε τή στιγ
  μή έκεΐνη τα ψάρια άπό την
  βάρκα τού. Την έλεγον Λία.
  Ό πατέρας της, ό Συμεών,
  τόν προσεκάλεσε σπίτι τού.
  Ό Ίούδας δέχθηκε Περπα
  τοΰσε ύπερήφανος καί ταραγ
  μένος μεταξύ τοθ πατέρα
  καί τής κόρης. Όλα στό σπ(
  τι ήταν κσθαρά καί νοικοκυ
  ρεμένα. Ή μητέρα καί τα
  παιδία της τόν δέχθηκαν χά
  ρούμενοι.
  Ποτέ ό Ίσκαριώτης δέν εί
  χε συναντήσει τόση άγαθότη
  τα. ΤοΟ μΐλησαν γιά τόν Ίη
  σοθ, τόν οποίον δλοι άγα
  τΐοθσαν.
  —Τί κρΐμα, εΤπε 6 Ίού
  δσς, πού δέ θέλησε νά έγκα
  τσσταθί) έδώ! Θά ήταν ό άρ
  χηγός τής συναγωγής καί ό
  πρώτος μέσα στήν πόλι.
  Κάθε βράδυ ό Ίούδας συ
  ναντοθσε τή Λ'α. Έκείνη τοθ
  χσμογελοθσε καί ό Ίούδας
  την κύτταζε χωρίς νά μιλή
  Την άγαποθσε, άλλά δέν τολ
  μοθσε νά τής τό πή, γιατ
  την εύρισκε πολύ ώραία κα
  πολύ ύπερήφανη. Όταν ήταν
  κοντά της προσπαθοθσε νά ά
  πσλύνΓ) τή φωνή τού καί νά
  δώση χάρι στίς κινήσεις τού,
  Δέν ήταν δμως ποτέ εύχαρ
  στημένος άπό τόν έαυτό τού
  Έκείνη τόν έκρινε μέ έπιε
  κεια. Τόν εύρισκε σοβαρό
  δυνατό, καί μέ την άπλή"
  της σκέψι συνεπέρανε δτι θά
  ή*ταν Ινας καλάς σύντροφος
  Τέλος ό Ίούδας άπεφάσ
  σβ νά τής μιλήση ^να βρά
  δυ πού ήταν μόνος μαζ(
  της.
  —Λ(σ, τής εΐπε, θέλω νά σέ
  πανδρευθώ.
  Έκείνη, χωρίς καθόλου νά
  ταραχθή, τόν κύτταξε κατάμ
  ματα καί απήντησε:
  —Θέλω κι' έγώ, Ίούδα, άλ
  λά πρέπει νά δουλέψρ,ς πό
  λύ γιατί ή ζωή είνε σκληρή
  καί τα παιδία στοιχΐζουν ά
  κριβά.
  Έκεΐνος γέλασε καί την έ
  σφΐξε μέ ολη τού τή δύναμι
  στήν άγκαλιά τού.
  Ό γάμος των εγινε μέ ά
  πλότητα. Παρευρέθησαν δλοι
  οί ψαράδες τής Καπερναούμ.
  Ό Ίούδας εΐχε προσκαλέσει
  τόν ΊησοΟ. Ό Διδάσκαλος
  παρουσιάσθηκε οτήν άρχή
  τοθ δείπνου συνοδευόμενος
  άπό μερικούς μαθητάς καί δέ
  χθηκε την τιμηπκή θέσι πού
  τοθ προσέφερε 6 Συμεών.
  Τόν έκύτταζαν μέ περιέργεια
  καί περΐμεναν νά κάμη κανέ
  να θαθμα, γιατί εΐχαν πλη
  ροφορηθή τό θαθμα τού γά
  μου τής Κανα. 'Ο Ίησοθς β
  μως δέν ίκανοποΐησε την πε
  ριέργειά τους.
  Ή στάσις τού αυτή έψύ
  χρανε λίγο τή Λ(α πού ήλπι
  ζε δτι ένα θαθμα θά έδινε αί
  γλη σ' αυτή καί στό σύζυ
  γό της.
  "Οταν τελείωσε ή έορτή, εί
  πε στόν Ίούδα:
  —Ό Ίησοθς δέν ήταν κα
  λός μαζί μας. Έτσι δυνατάς
  πού είνε κάτι μποροθσε νά
  κάμη καί γιά μας. Στήν Κα
  να δμως, βλέπεις, ήταν μέγα
  λα πρόσωπα, ένώ εμείς...
  'Ο Ίούδσς μ' 8να φίλημα
  τής έκλεισε τό στόμα.
  (συνεχΐζετσι)
  Ή συνέχεια τού μυ-
  θιστορήματος.·
  Ρασποΰτιν
  είς την Β', σελίδα.
  Ή γλώσσα
  των αριθμών.
  Τό εμπορικόν (σοζύγιον τοθ
  νομοθ μας έξακολουθεΐ νά
  κλεΐη μέ σημαντικόν ένεργη
  τικόν πάντοτε. Είς 35.148.
  640 δρ. αξίαν άνήλθον αί έξα
  γωγαί κατά τόν παρελθόντα
  μήνα Φεβρουάριον ένώ αί εί-
  σαγωγαί μόλις έφθασαν τό πό
  σόν των 6 441.872 δραχμών.
  Ύπερέβησαν δηλαδή οί έξα·
  γωγαί τάς είσαγωγάς κστά
  28.506.768 δρ. Καί πρέπει νά
  σημειωθή δτι άνάλογος είναι
  ή διαφορά καθ* δλους τούς
  μήνας τοθ έτους. Τό ενεργητι¬
  κόν υπόλοιπον έττομένως τοθ
  έμπορικοθ μας ίσοζυγΐου δχι
  μόνον διατηρεΐται σταθεράν,
  άλλά καί αύξάνει συνεχώς.
  Καί άξίζει νά χαιρετισθή τό
  γεγονός. Είναι ο καλύτερος
  καί ό άσφαλέστερος δείκτης
  τής οικονομικάς μας δραστηοι-
  ότητος, ό αίσιώτερος οίωνός
  διά τό μέλλον τοθ τόπου.
  Γεωργικά μηχανήματα
  Όρθή ή ενεργεια τοθ υ
  γείου τής Γεωργίας ώς πρός
  την απογραφήν των υπάρχον·
  των καί χρησιμοποιουμένων
  καθ" δλην την χώραν γβωργι-
  κων μηχανηιαάτων. Καί όρθο-
  ιέρα άκόμη ή απόφασις τού
  νά ενισχύση δι' δλων των δυ
  νατών εύκολιών την γενίκευ
  σιν τής μηχανικής καλλιεργεί-
  άς δχι μόνον των δηαητρια-
  κων άλλά καί δλων των άλ¬
  λων είδών. Θά ήτο δ' ευτυχή
  μα εάν έπετυγχάνετο ή μηχ,α-
  νική καλλιέργεια καί τής αμ¬
  πέλου. Θά έμειώνετο τό κό-
  στος τής παραγωγής των άμ·
  πελουργικών προίόντων καί
  θά ώφελοθντο πολλά καί ή πά
  ραγωγή καί ή έθνική οΐκονο-
  μία.
  ***
  Τό ρουμανικόν *
  πένθος.
  Τηλεγραφήματα έκ Βουκου-
  ρεστίου άνήγγειλαν τόν Θάνα
  τον τοθ πρωθυπουργοϋ καί
  Πατριάρχου τής Ρουμανίας
  Σεβασμιωτάτου Μύρωνος Κρι¬
  στέα. Τό πλήγμα είναι δμολο
  γουμένως βαρύ διά τό ρουμα¬
  νικόν έθνος. Ό άποδημήσας
  είς Κύριον ίεράρχης, ήτο καί
  θρησκευτικάς καί πολιτικάς άρ
  χηγός τής Ρουμανίας καί μία
  άπό τάς φωτεινοτέρας διανοί¬
  ας τής έποχής μας. Υπήρξεν
  έπΐσης Ινθερμος θιασώτης καί
  συντελεστής τής προσεγγίσε¬
  ως των Βαλκανικών λαών κσί
  ό ρόλος τού είς την επιτυχί¬
  αν τής τελευταίας Συνδιασκέ-
  ψεως τής Βαλκανικής Συνεν¬
  νοήσεως υπήρξε τεράστιος. Ό
  ελληνικάς λαός συναισθανό-
  μενος τα κενόν πού άφήνει ό
  θάνατος τοθ Ρουμάνου Πατρι¬
  άρχου καί πρωθυπουργοϋ, δο·
  κιμάζει βαθείαν λύπην καί με
  τέχει ολοψύχως είς τό πένθος
  τοθ ρουμανικοθ εθνους.
  Η τυροκομία.
  Είς τα Χανιά συνεστήθησαν
  δύο μεταβατικά τυροκομικά
  σχολειό, τα ά ποία θά περι-
  έρχωνται τα κτηνοτροφικά
  διαμερΐσματα τοθ νομοθ διά
  νά διδάσκουν την έπιστημονι
  κήν τυροκομΐαν. Ή ίδέα εί¬
  νε θαυμασία θά έχη δέ έξαιρε
  τικώς ευχάριστα δσον καί ώ-
  φέλιμα άποτελέσματα. θά ήτο
  δέ ευτυχή μα εάν παρόμοια
  σχολεΐα συνεκροτοθντο καί
  είς δλους τούςάλλους νομούς
  δπου ύπάρχει άνεπτυγμένη
  όπωσδήποτε κτηνοτροφία. θά
  έμάνθαναν οί κτηνοτρόφοι νά
  τυροκομοθν σύμφωνα μέ τα
  δεδομένα τής έπιστήμης. Καί
  τα κέρδος θά ήτο σημαντκ
  κόν.
  Ι
  ΑΜ0ΡΘΩΣΙ2
  1 1
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηματογράφος.
  Σήμερον μιά δραματική δημιουρ
  γ(α «Νύχτα κολάσεως». μέ τούς
  Γκιουστόβ Φραίλιχ— ΜπριγκΙττε
  Χόρνευ _______
  ΜΙΝΩΑ.— Σήυερον τό κινηυα-
  τογραφικόν θαϋμα! Έκατομμυ
  ριοθχος τυχοδιώκτης», μέ τόν "Ερ
  ρολ Φλύν.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΟΜΟΥ
  Α6ΗΝ&Ν
  Τβτάρτης 8 Μαρτίου.
  "Ώρσ 13 30' χρηματιστήριον
  13.40' εΐδήσεις, 13 50' ποικΐλη
  μουσική (δίαχοι). Έπιλ&γή —
  Δόο τραγούδια μέ την Λύς Γ*άν·
  τι — «Δ6ο Ο&γγριχοΙ χοροί».—
  Δύο τραγούδια μέ την Ζάρα Λε-
  άντερ.
  14.15' δημοτικό τραγοθδι
  Υπό τοθ κ. "Αλκη Παπαχωναταν
  τίνου καί τής Κάς Φρόσως Κοκκό
  λα, συνοδεία λαϊκων οργάνων.
  «Ή Λαφίνα» (χλέφτιχο).—«Βχ-
  σιλικδς στήν Κανέλλψ μου» (τβά
  μιχο).—«Άγουρος πέτρα πελΐχά»
  (συρτός).—«Γιαννιώτικο» (τσάμι
  κο).—«Ή Βααίλω» (καγγέλι) —
  «θεσσαλικός» (καλαματιανό) —
  «Σέ ώραϊο περιβόλι».
  14.45" είδήσεις—μετεωρολο-
  γικόν δελτίον. Τέλος τού μεσημ
  βριν&Ο προγράμματος».
  18.15' ή ώρα τοΟ πσιδιοΟ
  «Τα χαμένα άδέλφια» (παραμυθι).
  18.45' έμβαιήρια, (δίσκοι). ^ Τό
  έμβατήριον τοθ Τοργκάου —Έμ-
  δατήριον Ραντέτσκυ.—Φλωρεντινδ
  έμβατήριον.—«Ή ιΐαοΰος των ά
  κοντιστών». 19 μικρά όρχήστρα
  (Δ)τής όρχήστρας κ. Ι Κοφΐνο),
  Γχόμες: «Γχουαρανύ», Είσαγωγή.
  Βέρντι: Έπιλογή άπδ την "Οπε
  ρα «Ά ίντα».—Βαλττίϊφελ: «Σπί
  θες», Βάλς.—Φάλλ: Έπιλογή άπδ
  την Όπερέττα: «Ή πριγκήπισσα
  των δολλαρίων» Φιλιππούτσι: «Ά
  πασσωνάτο». — Αίντσντεϋ: «Ή
  χώ άπό παληές επιτυχίες.».—Τό-
  σπ: «Μαρεχιάρε».—Τελλάμ: «Κα
  λημέρα άγαπητή μου».—Βίχτλ:
  «Άμεριχανιχδς χορός»
  20 30" είδήσεις, 20.50' έλαφρά
  μουσική. (Ό κ. Κορίνθιος καί
  ή δρχήατρα τον) «Στιανιόλικη γι-
  ορτή», Περρέρα.— «Είναι στιγ-
  μίς». (ταγκό): Φατσέα Φούσχα.—
  «"Οίαν άνθίζουν οί βιόλες» (Μα·
  ζούρκα): Μπιντόνε.— «Άπίψε
  (ταγκό): ΚορινθΕου.—«Ό φΕλος
  (ταγκό): Περρέρα.—«Σέ σκέπτο¬
  μαι» (βάλς): Μηιντόν»—«Μ' άγα
  πόΊς άκόμα» (ταγκό): Μπι-
  άνκο.— «Προσευχή», (ταγκό):
  ΚορινθΕου—Μπλάνκο. — «Άνατο-
  λίτισσα», (Φόξ): Κορινθίου.— «Ζε
  στες τιιρέπηττκ», (ραντσέρα):
  Πέτο-Ρόσσι.— «Παληό δικαίωμα»,
  (ταγκό): Ντιαέπολο. — «"Ηλιος
  καί /Γαθροι», Περριέρα. 21.30'
  ρεσιτάλ τιιάνου. (Υπό τής Κ«ς
  Άδοσίδου). Μότσαρτ: «Σονάτα»
  είς ρέ μεϊζον.—Σοπέν: «Νανού
  ρισμα»,"έργον 57, «Μαζούρχα»,
  ίργον 63, καί 2 «Σπουδαί», έρ¬
  γον 10 (εί; ντό διεσ. έλασσον
  χαί είς ντδ έλασσον).
  22 νυκτεριναΐ είδήσεις, 22
  20' μικρά όρχήστρα (Διευθυν¬
  τάς κ. Στ. Βχλτετσιώτης καί τρα
  γβθδι (&πδ τής δ)δος Αφροδίτης
  Πατρέλλη). Σουπέ: «Ίσαβέλλα»,
  εΐσαγωγή.—Τσάντερ: «Ήχοι τοθ
  Βορρά», βάλς.—Μπίλλι: Σερενά-
  τα (Ή όρχήστρα). Μαρτίνι: «Οί
  χαρές τής άγάπης».—Κόμπρα:
  «Τό τραγοθδι τής πεταλούϊας».—
  Σοθμπερ: «Σέ σκέπτομαι» (Ή δνίς
  Πατρέλλη). Φλότοου: Έπιλογή
  άπό την "Οπΐρα «Μαρθα».—
  Ράφφ: — «ΚαβατΕνα» (Ή δρχή
  ατρα). Ντελίμπ: "Αρια άπό την
  "Οπερα «Λαχμέ» —-Τόοτι: «Ί5β
  ώδες».—Ντένΐ: «Νοατάλγησ* τα
  μάτια σου» (Ή δνίς Πατρέλλη)
  Καρόζιο: Ίσπανιχδς χορός (Ή δρ
  χήατρα).
  23 30' έλληνικό κουΐντέττο
  (Δ)σις Γλυκοφρύδη. Συνθέσεις Δ.
  Ροδίου). «Ευθυμη νεδτης», στ.
  Ροδίου — «Άνοιξιάτιχη Αδγή»,
  στ. Γ. Δροοίνη.— «Τό μυστιχό
  της», στ. Δ. Καλαποθάκη.—«Στ»
  μάτια κύτταξέ με», οτ. Ι. Βοιιγι-
  ουχλάκη.—«Τό Φίλημα», οτ. Ι
  Ηολίμη.—«Ή μαρμαρένια γλά-
  στρα», στ. Ι. Πολέμη
  24 μουσική χοροθ (δίσχοι),
  24.15' τελευταίαι εΐδήσεις.
  Τέλος τ&£5 νυχτερινοθ προγράμμα-
  τος.
  Ό σατανάς καλόγηρος
  β Δερματολβνος Ιατρβς
  Ν. Μστζαπετάκης
  Δέχεται τούς έκ δβρματι-
  κων χοτΐ μεταβατικήν νβση-
  μάτΜν πάσχοντας βδος Ν··
  κταρίου, πάρβοος πλ«τείοις
  Βαλιδέ Τζαμί, τέβίς «Ιχίου Μ.
  Νυστεράχη.
  Τούς Μεσσοτρίτκς, τβυς πά-
  οχοντας έκ δΐρματικών νβ·
  σημαίαν, τέ) τελευταίον Χάβ
  βκτον εκάστου μηνός είς τβ
  έν ΝοΙρ>{ φαρμβΜΐΙβν κ.
  Μουντράκη.
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ λΥΚΟΦΟΓΠΙΝ. ΤΣΑΡΟΝ
  Επ) τρ βάσει νέων στοιχ<ίων 29ον Είς ίνα νεθμα τής αύτοκρατεΕ ρος ό πρίγκηψ ΙΙαΰλος ωμίλησε πρός χον Βόλφ. "Επειτα ι»έ 6ρα χεΐαν 5πόχλισιν πρός τού; αύτο χράΐορας, οί δύο ίατροί καί δ Παθλος εξήλθον τής αιθούσης. Χμ! Νά ττοθμε την άλήθεια, τό παιδί είνε ζωντανό, είπε φιλο σοφικως δ Ρεμεζώφ δταν έφθασαν είς τδν διάδρομον. Ό πρίγκηψ Παθλος Ισταμάτη αε. Έστράφη πρός τούς ίατροΰ: χαί είπε: —Περιμένετε μιχ σιιγμή έδω. Σας παραχαλώ μή φύγετε διότι σδ; χρϊΐάζομαι. —ΤΙ πρόκειται νά κάμετε; ήρώ τησεν δ»ν'χΐωρ Ρεμεζώφ. —θα πΛω πίσω είς την αύτ,ο κράτειρα χαί θά προσπαθήαω νά την πεΕσω. "Ισως τα καταφέρω. —Άμφιβάλλω πολύ, φίλε μου, 2τι μπορεΐτε πιά νά καταφέρετε τίτοιο πράγμα, είπεν £ δόκτωρ Βδλφ χαθώ; δ Παθλος έβάδιζε πρδς τό δωμάτιον τοθ άρρώ ότου. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ.' Διήσεις εαχαριστιών χαί ανα¬ κουφίσεως άνεδίδονχο άπδ τα; καρδίας καί τάς ψυχάς εκατόν έ κατομμυρίων Ρώσσων καί Ρωσσί δών. Ό άγαπτ,μένος των μικράς τσίρεβιτς, Ειάδοχος τοθ θρόνοα 8 λων των Ρωσσιών, έγινε καλά, ή ταν πλέον είς κατάστασιν πάλιν νά παίζη χαί νά γε)α Μόνον ό πρίγκηψ Παθλος έβλεπε τό άπλα νές βλίμμα μέσα είς τα μάτια τοθ παιδιοΰ, μάτια πού θά ένάμι ζε χανείς &τι έ χασάν κάθε έκφρα αι χαί έγιναν αάν γυάλινα, είδε την μεταβολήν πού επήλθεν είς τδν άλλοτε άκτινοβολοθντα άπδ κέφι χαί χαρά ΆλΙξην. "Αλλοτε τό πρόσωπο τοθ παιδιοθ κατηυγάζε το άπό τό φώς χαράς μόλις δ Παθλος Ιπληαίαζε πρδς αύτό. Τώ ρα άπέφευγε τ όν Παθλον, έμαζεύ ετο φοβισμένο χαθώς έκεΐνος προ σήρχετο είς αύτά. Ό Ρασποθτιν, πονηρότατος, δέν έπίτρεπεν είς χανένα νά πλησιάζη είς τδν τσάρεβιτς.Άχόμη χαί τούς διδασκάλους τοθ παιδιοθ άπεμά κρυνε, άφιερώνων τόν χρόνον τού δπω; ένσταλάξη είς την ψυχήν τοθ Αλέξη την σκληρότητα καί τό μΐ σος. (συνεχίζεται) ΑΥΡΙΟΝ: ΙΙΙΟΥΖΕΠΕ ΒΕΡΝΤ Τό μεναλείτερον μου- σικόν γεγονός είς την Ι¬ στορίαν τοΰ χινηματο· γράφου. Ή δραματική ζωή τοΰ μεγαλυτέρου Μου σουργοϋ τοΰ αΐώνός μας. Χορωδίαι καί Μπαλλέ- τα τής ΣΚΑΛΑΣ τού Μ(- ΛΑΝΟΥ χαί τής ΒΑΣ1Λ1 ΚΗΣ ΟΠΕΡΑΣ τήί ΡΩ ΜΗΣ. Όρχήστρα 300 όρ- γάνων μέ όλας τας ΜΟΥ- ΣΙΚΑΣ ΚΟΡΥΦΑΣ της Ι¬ ταλίας. Πρωταγωνιστοΰν: Γκόμπυ Μορλαί, Μαρία Τσεμποταρι, Φόσκο Τζιατσέτΐι Μπενζαμϊνο Τζίλλι, Ανρύ Ρολλάν, Γκαμπριέλ Γκάμ- πριο. Σήμερον: ΝΥΧΤΑ ΚΟΛΑΣΕΩΣ Μιά δραματική δημιουργίαν μέ τοι5ς: ΓΚΟΥΣΤΑΒ ΦΡΑΙΛΙΧ ΜΠΡΙΓΚΠΤΕ ΧΟΡΝΕΥ ΧτβΟ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Ή οτήλη τοό ώραιόκοομου- Άπό σάς έεαρτάται νό: σάς άγαπουν καΐ νά σάς προσέχουν. Προσοχή γ^ τάο εκδπλώοεις σας Έξ άφορμή; επιστολής νεαράς άναγνωστρίας μου ίδωσα προχθές μεριχοος δρισμοΰς των λόγων ποίι χαθιστοθν μιά γυναϊχα άντιπαθη τιχή, παρά την σπανία,ν χίποτε ώμορφιά χαί τάς χάριτας πού ειμπορεί νά συγχεντρώνη. Άντιθέ τως σήμερον, έτιεξηγώ πώ; ή γυ· ναϊ<α χατακτα τάς συμπαθείας Ι των άλλων: Νά ξεύρπς νά προξενής ?ύ χαρΐστησι. Δέν διταρχει παρά· δειγμα ποϋ νά είνε ποτέ άντιπα- θή; μιά γυ/αϊχα ή δποία έπιδιώ χει νά προξενη* είς τούς αλλους ευ χαρίστησι, ή δποία άγαπδ νά τούς είνε τιάντοτε ευχάριστη βά μέ έ- ξέπληττε πολύ εάν ή γυναϊχα πού παραπονεϊται δτι δέν την άγαποθν είνε άπό τίς γυ-'αϊκες αδτές ποθ φροντίζουν νά στέλνουν μεριχά άν θη είς μιά φίλη την ήμέρα τής εορτής της ή δταν ξΐύρη δτι ά διαθετεϊ. Μιά λέξις, Ινα έπίκαιρο τηλεφώνημα, δχι μόνον δημιουρ- γοθν γύρω σας μιά άτμδσραιρα άβρότητος καί μειλιχιότητος, άλ· λά έγείρουν μέσχ σας Ινα ψυχιχό ζήλο ποΰ είνε, πιστεύσετέ με, πολύ μεταδοτιχδς. Ή τέχνη τοθ άρνεΐσθαι. Νά ξεύρης νά λές δχι, αύτδ είνε έξ Ιαου χρήσιμο σέ μία γυναϊχα δσον καί είς Ινα διπλωμάτην, 'Υπάρ χει μία τέχνη τοθ άρνεΐσθαι εύγε νιχά, υπάρχει Ινας τρόπος μέ τδν οποίον νά δώσης νά έννοή σουν οί άλλοι 8τι είσαι τρελλά άπελπισμένη πού δέν μποριΐς νά Ι τούς παραχωρήσης αύτδ πού ,σοθ ι ζητοθν: εάν είσθε εύσπλαχνική,; εάν έχετε ολίγη καρδιά, ή θλΐ ψις αυτή θά είνε τόσον είλικρινής πού ή άρνησις δέν θά σάς δημι¬ ουργήση άντιπάθειες. ' ^,^,-_.~ νά δίδετε διατα νάς. Εάν, είς την εργασίαν σ*ς, έντός ή εξω τοΰ σπιτιοθ σας, έχ» τε νά δώσετε διαταγάς ξεόρετε νά τάς δώσετε τίσον εύγενικά δσον εάν θά ζητούσατε μιά έκδούλευ σι; Ό τραχύς χαί αύταρχικδς τό νος, είνε Ινα των πραγμάτ,ων ποϋ είνε έλάχιστα υποφερτδν είς τή' γυναϊχα. Ματαίως θά ίσχυρισθήτι δτι Ιχετε άνάγκη νά χαταφύγετε είς τό Οφος αύτδ γιά νά επιβληθή τε, άδίχως πιστεύετε δτι δέν έχε τε τόν τδνο αύτδ τής φιονής παρά είς τδ σπίτι ή την εργασίαν σας χαί δτι τδν χάνετε δταν είσθε μέ φίλους. Χωρίς μάλιστα νά τό έν νοήσετε, θά δμιλήσετε κατά τδν ϊδιο τρόπο είς τδν συνοδό σας είς τδ ΰίαιτρο ή τδκ κινηαατογράφ δταν θά χαθυστερήΐη νά σάς βρ: θέσι ή νά άγορίυη είαιτήρια. Όχι διεκδικήσεις. Ή γυναϊχα πού διεχδικεϊ, αυτή πού χρίνει δτι δέν την έχτιμοΰν άνάλογα μέ την αξίαν της, αυτή πού δέν ε&ρί σχει νά είνε ποτέ καλά τοποθετή μένη είς τδ τραπέζι, αυτή πού ευρίσκει δτι την υστεροθν δτολή ψεως, δτι δέν την προσ<αλοθν άρ χετά, δτι δέν άσχολοΰνται άρχετά μαζύ της, δέν θά κατακτήση κανέ να καί δέν Ρά επιτύχη ποτέ περισ σότερη άβρότητα. Εάν μάθετε, άν τιθέτως, νά φαίνεσθε πάντοτε εύ χαριστημένη, πάντοτε εθθυμη, πάν τοτε ευδιάθετη, θά ίδητε δτι σέ πολύ ολίγον χεδνιχδν διάστημα ή άτμόαφαιρα θά άλλάξη γυρω σας Μην τδ λησμονήτε ποτέ: ή στά σις των άλλων άπέναντι μας δέν είνε πα&ά ή άντανάκλοισις τοθ ί διχοθ μ»ς τ»χτ καί τής συμπερι φορ&ς μας άπέναντι αυτών. ή Ντιατεγκέ Εξπρές θαλαμηγόν Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ- σματα Λούξ κσί σοθπερ Λοόζ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης ΊανουαρΙου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, Σθρον, Τή"νόν, Μΰκονον, Ί- καρίαν, Σάμον. Τηλ. $.51 Πρακτορείον ΛΜΑΜΠ. Π. ΚΟΡΠΗ ΦΥΛΑΚΕΣ ΧαΡΙΣ ΣΙΔΕΡΑ ΙΑΤΡΟΣ ΕΜΜ. Γ. ΜΑΝΡ.ΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ) ΛτπλΜματοΰχος ηκδίδΐίΐιιΐ τής χειρουργιχής οϋρολο- γικης κ> ι νίκης, τής Ίατρικής Σχολής των Παρισίων.
  Παθήσεις τοθ ούροποιητικοθ συστήματος, ήτοι: ν·-
  φρών, κόστεως, προστάτου γεννητικών όργάνων κ. λ. π.
  Δέχεται, άπό 1ης Φεβρουαρίου 9—12 π. μ. κχί 3 —
  7 μ. μ. είς τδ ιατρείον τού οδός Μαρογιώργη πάροδος
  ΠλατεΙα Άρχαδίου (Χειτάν Όγλοθ) τηλ. 8.22.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΝΙΚΑΝ. Ε.ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Στοα Σιδεράκη — Ηράκλειον.
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπό ολα τα καταστήματα καί αώτ*
  άκόμα Τ&ν έηκρχι&ν ταίς χλΜβταΐς Μάρκας «Σταύρος».
  "Ητοι οβυνάχια, τρυηύματα κιβάρβς, καρόλιοι κενττιμα-
  τοί, κβν"*ρ·{, Μονλινε, Κοτβν ««ρλέ, Βκμβακάκιβι, κον-
  0«ρ>ς κεντΑματβς κ. λ. η. Όλα τ* «ί «νιι ε!οη ιΙναι ά·
  «Βαιοτου ηβιότατος, κ«Ι χρ·*μ*τειν Λγνυημίνειν ν«1 βτιρε-
  βν. Μί« Οοχιμίι 8« οας κεΐβο 6ι« την άνειτεροτατα τβν
  λ τής μάρκος «Χτανρ·(.»
  οιέ) τβΰ( Νομβ»( ΉρευΛεΙβυ—ΛαοηΒίβυ:
  Ι Μ. ΕΟΡΠΗΖ
  Κεμάλ Ατατοϋρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοΰ "Αρμστρογγ.
  44ον
  Ό Μουσταφά Κεμάλ εδέχθη
  χαί εγκατεστάθη σπίτι της. Τδ
  σπίτι τοθ ήρ»σεν. Ήτχν ήσυχον.
  Μαχρυά άπδ τδν ΰίρυ&ν κ*ι την
  σκόνη τής πόλεως. ΊΓηλί εις
  την χορυφ1}ν των λ4φων τοΰ Ρουρ
  νόβοί, περιεστοιχίζετο άπό άμπέ
  λια καί κήαους καί είχε θέαν
  πανοραματικήν έιχάνω είς την
  Σμύρνην χαί την θάλασσαν.
  Είς τδ σπίτι τής Αατιφέ χανούμ
  είχεν δλας τάς άνέσεις χαί κάθε
  περιποίησιν. Τδ απίτι ήταν εύρ6
  χώρον, καλοβαλμένο. Οί Οπηρέται
  ήσαν πολλοί χαί ή τροφή έχλεχτή
  Καί πάνω άΐιδ 8λα αύΐά ήΐ*ν ή
  νέ». Ήταν ί*αντ διέτασσε χαί
  διηύθυνε μέ ασφάλειαν πεπειρα
  μένης ν«ιχοχυ;άΐ, ήΐαν έτιιβλητι
  κή καί δμως είχε δλην την χάριν
  καί την λεπτότητα ποΰ μποροΰσε
  νά έχη μιά γυναϊχα. Την συεπά
  θησε. Ή νέα έγινεν αντικείμενον
  τής έρωτικής επιθυμίας τού. 'ϊ
  στερα άπό δύο ήμέρες ήιαν ίο
  τευμένος μέ την Λατιφε μέ τα
  μαθρα μαλλιά, τί μαθρα χαί γε
  λαστά μάτια, την μελφδική φω
  νήν, χάρις είς την οποίαν τα τουρ
  κιχά είς τα χείλη της μετεβάλον
  το είς τραγούδια, είς μουσικήν.
  Τοίις έχώριζε μεγάλη διαφορά ήλι
  χίας — αυτή ήταν σχεδδν παιδί.
  Άλλ' ήταν σοβαρά καί άξιοπρε·
  τιής.
  Καθ3 6λον αυτόν τδν χαιρδ πού
  τδν είχεν άπορροφήσει δ πόλεμος,
  ό Κεμάλ είχε παραμελτρει τδν έ
  αυτόν τού, είχε γηράσει. Διά νά
  τονώση τα νεθρά τού καθ' δλας
  τάς τελευταίας έκείνας ημέρας πύ
  είχε ζήσει έντατικά, έπινε περισ
  αότερον άπό χάθε άλλην φοράν.
  Τό είχε ρίξει είς τό ποτδν. Άλλ'
  ή5η, μπροστά είς την νέαν έκεί
  νην χαί ωραίαν γυναϊχα, έχοψ:
  τό ποτόν. Δέν τό έχρειάζετο πλέ
  όν. ΕΙχε. ξανανοιώσει. Άλλην μί
  αν φοράν τό αΐμα Ιαφυζεν είς τάς
  φλέβας τού. Ήταν δλος ζωή χαί
  ενέργειαν. ΚαΙ ή Αατιφέ άνταπε
  χρίθη είς τό αΐσύημά τού. ΤοΟ
  είχεν άληθινήν λατρείαν. Τόν έλά
  τρευεν ώς ήρωα, σωτήρα τής πατρ!
  δος.
  Ό Κεμάλ δέν Ιχασε χαιρόν.Έ
  καμε τάς ερωτικάς έχδηλώσεις τού
  δΐΐως ήξευρεν αύτός: χωρίς μαΐαί
  ούς χαί ρωμαντιχούς προλόγους,
  άμέσως απότομα. Έχείνη εδέχετο
  τάς θωπείας τού, ήταν μαζί τού επι
  ειχής, ήμερη. άλλ' ουδέποτε τοθ
  παρεδόθη, τοθ διέφευγεν είς τδ έ
  λος,τδν τυραννοΰσε —έπαιζεν, αυτή
  Ινα παιδί, μέ τόν πολεμιστήν,
  τόν νικητήν, τόν ήρωα. Έπεχείρη
  σε νά τής επιβάλη την θέλησίν
  τού. Επεχείρησε νά ίχμεταλλευ
  τδν πατριωτισμόν της, την λατρεί
  αν της πρός τόν ήοωχ, έβαλε δλα
  τα δυνατά τού, άλλ' είς μάτην,
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Το Κινημ, άριστούργημα:
  ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ
  ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ
  μέ τόν:
  ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ
  Τόν πρωταγωνιστήν των μβ
  γάλων έργων «Ρομπέν των Δα
  3ών»ΚΑΠΙΤΑΙΝ ΜΠΛΟΥΝΤ.
  Έκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  ΠΒΜΠΤΗ:
  Ό ΰπϊρκολοσοόί:
  Ο ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ
  (ΔΑΙΜΟΝΑΣ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΟΝ)
  μέ τόν:
  ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΑΞΤΕΡ
  Κυριαχή ώ;α 2 μ. μ. νέον
  έπΐισοδιαχέν:
  ΧΙΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΖΟΥΠΛΙ
  Σημ: Καθ' ίχάστην είς τάς
  6 1)2 μ. μ. άπογευμαΐινή.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ή δνίς Κατίνα
  Γραμματικάκη καί ό κ. Μανοΰσος
  Συγγελάκης εμπορος ΆγΙου Νι·
  κο>άου δΒωσοιν αμοιβαίαν ύΐιό·
  σχέσιν γάμου
  Συγχαρητήρια.
  —Ό κ. Γ. Σ. Πιπεράκης εαπο
  ρος καί ή δνίς Εύτέρτη Εύτ. Μα
  ρινάκη αντήλλαξαν δακτύλιον.άρ
  ραβώνα. Συγχσρητήρια.
  ΘΊΝΛιΌΙ.— Είς νεσοωτάτην Λ-
  λικΐαν ύπέκυψε είς σ<ληοάν μοί¬ ραν είς Τυμπάκι σεμνή καί ένάρε· τος οίκοδέσποινα ή ΕύογγελΕα Ί. Καπβταν3κη, πορ" δλας τάς μερΐ· μνας τής έπιστήυης καϊ τάς άό· κνους φροντίδας των οϊκεΐων της. Την κηδείαν τής πολυκλαΰστου καί καλοκογάθου ΕύαγγελΙας, ά- ριθμούσης μόλις τό 35ον έτος τής ήλικΐαςτης·, παρηκολούθησαν π>βΐ
  στοι των κατοΐκων Κοκκίνου Πύ3
  γου, Βόρρων, ΆγΙας Γαλήνης κσί
  σύσσωμον τό Τυμπάκι.
  Ή «Ανάρθωσις» ουλλυπεΐται
  θερμώς τοΰς οίκείους τής μετα·
  στάσης, Ιδιαιτέρως δ' δλως τόν
  φίλον αδελφόν αυτής Ιατρόν κ. Κ.
  Κοτζάκην κσί τόν σύζυγον κ. Ιω.
  Καπετανάκην.
  —Απέθανε καί εκηδεύθη προ·
  χθές έν συρροπ πολλοϋ κόσμου
  χοηστή σύζυγος καί στοργική μή¬
  τηρ, ή Άογυρώ Δ Καρύπη.
  Τούς οίκείους καί τα τέκνα της
  αεταστάσης συλλυπούμεθα θερ·
  μώς.
  — Είς προκεχωρημένην ηλικίαν
  έξεμέτρησε χθές τό ζήν χρηστή
  καί ένάρετος οίκοδέστΐοινα ή "Αγ
  γελική Παπαδάκη ί) Ποταμιανοΰ
  ίφοϋ ήξιώθη νά Ιδη τα τέκνα της
  συνβχίζοντα (τάς παραδόσεις των
  παλαιών καλών καιρών καί ν' α¬
  ποκτήση έγγόνους. "Η κηδεΐα τής
  μεταστάσης εγένετο έν συρροη
  πολλοθ κόσμου τιμώντος την μνή
  μην της.
  Ή «Ανάρθωσις» άπευθΰνει ιθερ
  μά συλλυπητήοια είς τα τέκνσ,
  τούς γαμβρούς καΐ τόν σύζυγον
  αυτής.
  ΕΥΧΑΡΙΣ,ΤΗΡΙΟΝ.- Μόλις συν
  ελθόντες έκ τής πληξάσης ημάς
  συμφοράς έκ τοθ προώρου θανά·
  τού τής ττολυκλαύατου συζύγου
  καί αδελφής ημών Εύαγγελίας, θε
  ωροΰμεν υποχρέωσιν μας δπως
  καί δημοσία εκφράσωμεν τάς α¬
  πείρους ή«ών ευχαριστίας πρός &
  πάντας τούς όπωσδήποτε συμμβ-
  ρισθέντας τό βαρύ πένθος μας καί ν
  παρακολουθήσαντας την κηδείαν
  αυτής ώς καΐ τούς καταθέσαντας
  στεφάνους. Ιδιαιτέρως εύχαρι·
  στοθμεν τούς κατοΐκους Βόρρων,
  Κοκκίνου Πύργου καί ΆγΙας Γα¬
  λήνης ώς καί τόν Ιατρόν κ. Αν¬
  τώνιον Άσκοζυλάκην διά τό ενδι¬
  αφέρον δπερ έπεδβίξατο κατά
  την ολιγοήμερον ασθένειαν αΰτήι-.
  ΟΙ ευχαριστούντες
  Ό σύζυγος
  Ιωάννης Καπετανάκης
  ΟΙ άδελφοΐ
  Κ. Κοτζάχης ϊατρός, Πολύ·
  βιος, Μάρκος, Μύρων, Μι¬
  χαήλ, Χρυσάνθη, Εΰανθία.
  ΝΕΟΙ &Π1ΣΤΗΜΟΝΕΣ-Ό κ.
  Μιχαήλ Καλέντης τραπεζιτικός,
  δούς τάς νενομισμένας έξετάσεις
  ενώπιον των καθηγητών τής Νο
  μικής Σχολής τοθ Πανεπιστημίου
  "Αθηνών, Ελαβε τό δΐπλωμα των
  πολιτικών καί οίκονομικών έπιστη
  μων. θερμά συγχαρητήρια.
  Γύρω στήν πόλι.
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΦαΙνεται ιΐώς βαίνομεν όριστι
  κά πρός την κακοκαιρίαν.
  — Ή χθές καί ή προχθές αύτό
  επάνω κάτω ποο&ιέγραφαν.
  —Τό παρελθόν Σάββατον συνηλ
  θε ενταύθα τό Συμβούλιον τής
  στοιν,ειώδους έκπαιδεύσεως.
  — ΚαΙ συνεζήτησε καί άπεφάσι
  σε επί διαφόρων προτάσεων προ
  αγωγών καί χορηγήσεως άναρρω
  τικών άδειων.
  — Είς διδασκάλους καί διδασκα
  λίσσας τοθ νομοΰ μας.
  —Μέ την ϋποχώρησιν τοθ χιο
  νιδ έπανήρχισε είς τάς άμπελουρ
  γικάς περιφερείας.
  —Ή διακοπείσα καλλιέργεια.
  —Ή δποΐα καί δι" εφέτος προ
  βλέπεται έντατική
  —Επί τέλους ελύθη τό ζήτημα
  της Ιπανιδρύσεως Δημοσίου Τα
  μεΐου είς Νεάπολιν.
  —Ή σωτηρΕα διά τούς κατοΐ
  κους τής Νεαπόλεως καί των πέ
  ριξ λύσις τοΰ πολυθρυλήτου τού
  τού ζητήματος.
  —ΌφεΙλετπι κατά πρώτιστον
  λόγον είς τόν "Υπουργόν Γενικόν
  Διοικητήν Κρήτης κ. Σφακιανά
  κην, υΐοθετήσαντα καί έπιτυχόντα.
  —Την τόσο έξυπηρετικήν έπανΐ
  δρυσιν τού ταμβίου τούτου.
  —Ή ύπαγωγή των ΰπηρεσιων
  καί των έν γένει ζητημάτων τοθ
  Ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ Αθηνών
  είς τό ΰφυπουργεΐον Τύπου καί
  ΤουρισμοΟ.
  — Δίδει νέαν μορφήν είς την
  καθόλου λειτουργίαν τού.
  —Τούτου Ενεκεν ή «Άνόρθω
  σις» δίδει άπό σήμερον νέαν θε
  σιν καί Ιδιαιτέραν δλως προσο
  χήν είς τό καθημερινόν πρόγραμ
  μα τοθ έλληνικοΰ σταθμοΰ.
  —Τό οποίον θά δημοσιεύη εΐςτήν
  πρώτην στήλην τής παρούσης σε
  λίδος καί άμέσως μετά τα δημό
  σία θεαματα.
  —Πολύ έπιτυχής ή Ιδία τής
  έκδρομής ύπαρχηγών των προσκό
  πων καί ναυτοπροσκόπων μέχοι
  τής χιονισμένης κορυφογραμμής
  Κουδουνι διά Κρουσωνος.
  — ΟΙ Κρουσανιωται έπωφελήθη
  ν τής εύκαιρίας νά διαδηλώ
  σωσι καί πάλιν τα τόσον γνωστά
  αΐσθήματα τής φιλοξενΐας των.
  — ΟΙ έκδρομεϊς έγορισαν κυρι
  ολεκτικώς αΐχμάλωτοι των περι
  ποιήσεων των Κρουσανιωτών.
  ο Ρίπβρτερ
  Νΐκος Κουβίδης
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Γραφείον παρά τίιν Άγρο
  τικίιν Τράπεζαν (Ιναντι οί-
  κίοτς χ. Μιχελιδάκη.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  3
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  527ον
  Ό δέ Θενσρδιέρος απήντησε μεθ' δλου τοθ
  φλέγματός τού.—Τό ούτό καί χειρότερον μάλιστα
  έκαμε καί ό φΐλόσοφος Ρουσσώ!
  Άπό τοθ δισταγμοθ, ή μήτηρ μετέβη είς τόν
  φόβον.
  Άλλ'άν τό μάθη ή άστυνομΐα, συγχωρεΐται αύτό
  τό πρδγμα;
  Ό Θεναρδιέρος άπεκρΐθη.— "Ολα συγχωροθν
  τσι.
  Καί έπειτα, παιδία πτωχά, ποίος θέλεις νά
  γυρΐση νά τα [6{; άπό σιμά; Ποίος θέλεις νά
  καθίση νά εξετάση άπό πού κράτει ή σκούφισ
  τους!
  Ή Γεωργοθλα ήγάπα τώ στολΐδια' ήθελε νά
  είνε ένδεδυμένη κατά τόν συρμόν. Συγκατώκει με
  τα μιάς άλλης γυναικός τιεριβοήτου διά τάς κλο
  πάς της, ΆγγλΙδος έκγαλλισμένής γυναικός τετρα
  πβρασμένης, έχούσης σχέσεις μέ πλουσιωτάτας
  οικογενείας, καί ώς έκ τούτου άξιοσυστάτου.
  Τα δύο μικρά, άτινα περιήλθον είς την οΐκΐαν
  τής Γεωργούλσς, δέν έζων κακώς. Τα όγδοή<ον τα φράγκα συνίστων σύτά είς την προσοχήν της ώφειλε νά τα περιποιήται, έπειδή ήσαν ό πόρος της. Εδρον λοιπόν τα ταλαίπωρα πλησίον τής θε τής μητρός των δ,τι δέν είχον πλησίον τής γνησΙ ας' καλά φορέματα, καλήν τροφήν. Καί έζησαν ούτως επί τίνα έτη. Ό Θεναρδιέ ρος προσεδόκα έξ αυτών μεγάλας είς τό μέλλον ωφελείας. Μίαν των ημερών είς την Γεωργοθλαν παραδΐ δουσαν είς σύτό τα δέκα φράγκα, τό μηνιαίον —Είνε χρεΐα νά τούς δώση δ «πατέρσς τους» καί άνατροφή. Αίφνης τα δύο ταυτα άθλια πλάσματα όπερ ρΐφθησαν είς τό μέσον τής ζωής καί ούτως ήναγκά σθησαν νά την άρχίσωσιν. "Ολίγον καιρόν άφοθ ή Γεωργοθλα εΐχε διαβιβάσει είς την ΈπονΙνην τό περί τής όδοΟ Πλουμέτου γραμμάτιον παρου σιάζεται μίαν των ημερών ή άστυνομΐα είς την οΐκΐαν τής Γεωργούλας, την συλλαμβάνει επί ύ ποψΐα συνενοχής μετά των κακούργων, οΐτινες ευρέθησαν είς την κατοικίαν τοθ Ίονδρέτου, καί μετά τής Γεωργούλας άπάγει καί την καλήν σου ΆγγλΙδα, δεσποινΐδσ Μ(ς. Τα δύο μικρά έπαιζον κατά την στιγμήν έκεΙ νην είς όπισθΐαν τινά αύλήν καί δέν είδον την άπαγωγήν ταύτην. "Οταν ηθέλησαν έπειτα νά έμ βωσιν είς την οΐκΐαν, την εύρον κενήν καί κλειδω μένην. Σκυτοτόμος δέ τις, καθήμενος άπέναντι, τα εκάλεσε καί τοίς Ιδωσεν έν τμήμα χαρτΐου, ά φεθέν δι" αύτά παρά τής μητρός των. 'Επί τοθ χαρ τ(ου ύπήρχε γεγραμμένον τό δνομα καί ή διευθυν σις τοθ άνθρώπου, δι' ο δ ό κ. Γιλνορμάνδος έ στελλε συνήθως τό μηνιαίον. (συνεχίζεται) ΦΥΑΑΚΕΣ ΜΡΙΣ ΣΙ&ΕΡΑ Ό όδοντίατρος ΓΕΩΡΓ. ΑΛΥΠΖΑΚΗΣ Έττανέλαβε τάς εργασίας τού καί δέχεται ώς καί πρότερον είς τό ια¬ τρείον τού. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, 28- ρον, Τήνον, Πάρον, ΝαςΌν. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τε*. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Χαριλάου Τριχοΰππ 5α, ΑΘΗΝΑΙ Υπεράσπισις διχ&ν ενώπιον απάντων των έν Ά βήναις Κ«1 Πειραιεί Δικαστήριον, 'ΕλβγκτικβΟ Συνεδρίαν καί Συμβουλίου Έπικρατείβτς, φορολογικαί δίκαι, άναστβλαΐ φοράν, διοικπτικαΐ ίιποβέσιις καί ουντά$«ις, νομικαι συμ¬ βουλαί, γν»>μ©δβτήσει$ καί πληροφορίαι οι' «λληλβγρκ-
  («(
  Τηλ. 25-081.
  ' Εγκυκλοττα ιδ ε ία
  Δι' έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώοεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Ο .ιΕΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΣ" ΤΗΣ ΙΕΖΑΒΕΛ
  Αί πρόοδοι των Πιτσιδίων
  καίό λιμήν τώνΜατάλλων.
  Β'.
  Πράκειται περί τής έπαναστά-
  σεως, χάρις είς την επιτυχίαν
  τής οποίας κατέλαβε τόν Θρόνον
  δ Ίηοό.
  Παρανάλωμα πυρκαϊά; κατά
  την επανάστασιν αυτήν έγινε
  φαίνεται, δ «έλεφάντινος οίκος»
  καί «%1 ίλεφάντιναι κλίναι» καί
  ούτως έπληρώθη ή προφητεία
  τοϋ Άμώς, συνεπεία δέ 'τούτου δ
  καθηγητής ΛαΕηκ δέν κατώρθω
  οί νά άνειίρη παρά σαράντα μί
  νόν καλώς διατηρούμενα {^άπό τα
  χ{λια«έλεφάντινα» κοσμήματα πού
  άνεσκάφησαν.
  Διότι περί κοσμημίτων καί δια
  κόσμου τοθ δλου οίκοδομήματος
  πρόκειται. Διότι δέν ήτο. βεβχΕ
  ως, ολόκληρον τό παλάτιον κατε
  σκευασμίνον άπό έλεφαντοστοθν,
  άλλά οί τοϊχοι, τα έπιπλα, ό θρό-
  νος, τα τραπέζια, αί κλίναι, δ
  πως άναφέρει ρητώ; δ Άμώς, καί
  γενικώς δ διάκοσμος τοθ άνακτό-
  ρου ήσαν άπό έλεφαντοστοθ» ή
  ήσαν πεποικιλμένα μέ έλεφαν
  τοστρθν.
  Ούτω ρίπτουν αί άμερικανικαί
  ανασκαφαί ικανόν Οπωσδήποτε
  φώς είς την βιβλικήν εκείνην ε¬
  ποχήν. Ταυτοχρόνως δέ έχουν
  καί διά τοθτο μεγάλην αρχαιο¬
  λογικήν σημασίαν, διότι ή^ποροθ
  μέν έκ των εύρημάτων αύτω»
  τής Σαμαρείας νά σχηματίσω
  ιεν μίαν ιδέαν περί τοθ πΐ
  ριφήμου ναοθ τοθ Σολομώντος τόν
  οποίον ούτος άνήγειρεν είς τα
  Ίιροαόλυμα ίνα αίώνα πιρίπου
  πρό τίίς βασιλείας τοθ Άχαάβ.
  "Οπως είνε γνωσ'όν τό βιβλίον
  των βασιλέων τής Παλαιά; Διαθή
  κης μάς διηγεΐται, έκτενώς καί
  είς δλας της τάς λεπτομερείας την
  άνοικοδόμησιν τοΰ μεγάλου ναοθ
  των Ίεροσολύμων, πλήν μέχρι
  σήμερον δέν κατωρθώθη νά άνευ
  ρεθ^ οΰτε Ινας λίθος τοθ κοσ,χο-
  ισμορικοθ αύτοθ ίεροθ κτιρίου.
  Αί άνασκαφαΐ δέν έπιτρέπονται,
  άλλωστε, σήμερον, είς τα Ίερο-
  σόλυμα, διά τουτο καί καθίσταν
  ται τα άμερικανικά ε&ρήματα τής
  Σαμαρείας άκόμη περισσότερον
  πολύτιμα διά τούς άρχαιολόγους.
  Πολλά άπό τα άνευρεθέντα είς
  την Σαμάρειαν τεμάχια άνταπο
  κρίνονται, ώ; πρός τό σχήμά
  των καί. τα διακοσμητικά θε
  ματά των, πρός τάς περιγραφάς
  είς την βίβλον των διακοσμητι
  κων θεμάτων τοθ ναοθ τοθ Σολο
  μώντος. Ευρέθησαν τεμάχια άνά
  λογα καί πρός τούς «λέοντας»
  καί τού; «ιαύρους» καί τα «χε
  ρουβεΐμ» τοθ ναοθ τοΰ Σολομων
  τος καί συμπΕπτει τό γεγονός τοθ
  «έλεφαντίνου» διακόσμου τοθ άνα
  κτόρου τοθ Άχαάβ μέ τάς περι
  γραφάς τής Βίβλου περί τού με
  γάλου «έλεφαντίνου θρόνου» πού
  κατεσκεύχσε δι9 εαυτόν δ Σολο
  μών διακοσμήσας αυτόν μέ χρυ
  σόν.
  ι_
  Τα γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσεως δλων των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  'Ανακαινισθέν καί πάλιν έξασφαλίζει ολα τα
  πλεονεκτήματα τής άνέσεως καί ευχαρίστου δια-
  ή^
  ©έρμανσις—λουτρά κ. λ. π.
  ΠΙΤΣΙΔΙΑ Μάρτιος (τοθ άντα-
  ποκριτοθ μας) —Επάνω σέ μΐκρό
  Οψωμα κτισμένα τα ΠιτσΕδια δέ
  σπόζουν καί τοθ κάμπου τής Μεσ
  σαρά; καί τοθ ΛιβυκοΟ πελάγου;.
  Στ,ήν άχροθαλαοσιά κοντά βρίσχον
  ται. Καί είνε κατ* τό ήμισυ θα
  λασσινή ή ζωή των κατοίκων
  των. Ψαράοες καί ναυτικοί είναι
  πολλοΐ Πιτσιδιανού Είναι δμως
  καί γεωργοί άριστοι. Οί περισσό
  τεροι άλλωστε άσχολοθνται μέ την
  καλλιέργειαν τής γής. Καί άποκο
  μίζουν κέρδη σημαντικά. Τα Πι
  τσίδια έχουν είς την περιοχήν
  των έδάφη γονιμώτατα, κατάλλη
  λα δι' δλα τα είδη των καλλιερ
  γειών. Έ5ώ εύδοκιμοθν καί αί
  ελαίαι καί τα δημητριακά καί τα
  δίπρια καί τα κηπευτικά καί τα
  άμπέλια καί βλαι αί άλλαι ποικι
  λΐαι. 'Υπάρχουν δέ καί έκτεταμέ
  νοι βοσκότοποι δπου άναπτύσσε-
  ται άξιόλογος κτηνοτροφ'α.
  "Ετσι τα ΠιτσΕδια είνε άπό τα
  ολίγα χωρία τής Κρή·ης πού συν
  δυάζουν την γεωργίαν μέ την κτη
  νοτροφίαν καί την αλιείαν καί μέ
  την εκμετάλλευσιν τής θαλάσσης
  έν γένει. Δι3 αύτό καί δέν δυστιι
  χοθν ποτέ.ΦΕλεργοι ίσον καί εύφυ
  είς καί φιλοπρόοδοι οίΠιτσιδιανοί,
  μοχθοθν συνεχώς καί κερδίζουν
  την ζωήν των καί δημιουργοθν
  τόν πολιτισμόν των. Καί τό γεγο
  νός δτι μόνοι, διά προσιοπικής ερ¬
  γασίας διήνοΐξαν άμαξιτήν οδόν
  καί πρός την Σ·66α καί πρός την
  θάλασσαν, μέχρι τοθ θαυμασίου
  δρμου των Ματάλλων καί έξησφά
  λισαν την δι' αύτοκινήτου συγκοι
  νωνίαν των. είνε νομίζομεν άρκε
  τόν διά νά δείξη την έργατικότη
  τα καί την φιλοπρόοδον τάσιν των
  άνθρώπων αυτών. Έλπίζεται δέ
  ϊτι ταχέως θά σκιρροστρωθί} ήόδός
  αυτή ώίτ« νά εξασφαλισθή ή συγ
  κοινωνία καί νά διεξάγεται χω-
  ρίς διακοπάς, χειμώνα καί καλο·
  καΐρι. Άλλ' αύτά θά γίνη δταν
  έκτελεσθοθν τα παραγωγικά ίργα
  τής Μεσσαράς δπότε θά διαμορ-
  φωθγ] οριστικώς καί ή δδός.
  Άλλά πρέπει νά σημειωθή δτι
  ή μεγάλη πρόοδος συντελεΐται τι
  λευταίως, τόσον είς δτι άφορα τα
  κοινοτικά ίργα, δσον καί ώς πρός
  την άμπελουργίαν καί τάς νέας
  καλλιβργείας. Ώ; γνωστόν τα στα
  φύλια ώριμάζουν έδώ Ινα μήνα
  καί πλέον ένωρίτερα άπ' δ,τι είς
  τα άλλα μέρη. Καί ευρίσκουν κα
  τανάλωσιν είς καλάς τιμάς. Εύδο
  κιμοθν έπίσης ιδιαιτέρως οί μπα
  νάνες πού καλλιεργοθνται συστημα
  τικά τόν τελευταίον καιρόν. Ή α¬
  ποπεράτωσις τοθ δρόμου θά διηυ
  κόλυνε την μεταφοράν των προίόν
  των αυτών. Όπως έπίσης καί ή
  δημιουργία λιμένος είς Μάταλλα
  θά έδιδε νέαν ζωήν καί κίνησιν
  είς τα Πιτσίδια. Άλλά μέ τό ζή·
  τημα αύτόθ' ασχοληθώμεν άλλο
  τε άναλυτικώτιρον.
  —Δωρεαι. -
  ΟΙ Ταμβιακβΐ ΰπάλληλοι τηςΤροτ
  ιτίζπς της Ελλάδος κατέθβααν είς
  το ΠτΜχβκομβΐον δραχμάς 300 άν
  τί στεφάνου καί αίς μνήμην τή;
  αειμνήστου μήτρος τού άγαπη-
  τού των συνάδελφον κ. Εΰαγγί·
  λου Καρύπη.
  -βί άγώνες τής,Ε.Ο.Ν. Νε¬
  απόλεως.
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής φά·
  λαγγος τίς Έβνιχίίς Όργανώσβ
  ως της Νεολαίας Νΐακέλκως τό
  διά την παρελθούσαν Κυριακην
  οριοθέν άγύντσμα ανωμάλου δρό
  μου ανεβλήθη λόγω τής κακοκαι
  ρίας διά την προσέχη Κυριακήν
  ώραν 3 μ μ.
  ΚΑΤΟΧΟΣ τής διπλογραφίας
  άναλαμβάνει την τήρησιν έμπορι-
  κων βιβλίων μέ συμφέροντας δ
  οους. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ^ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιμ
  Ξ —
  ϊ ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  [ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ
  Ξ ·---------------------
  Ι Πληροφορούμεν τούς ενδιαφερομένους πσραγω-
  | γ ούς κ α! κιημαιίας δτι έφθασαν οί άνσμενόμενοι: |
  α*Β
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ
  ΣΙΝΤΑ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ Ε1ΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών.
  Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων.
  ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
  ΤψαΙ λογικσ'.
  καθώς καΐ τα γνήσια ίταλικά άνταλλακτικά
  ΣΦΙΝΤΑ.
  Οί παραγωγοΐ καί άμπελοκτήμονες άς γνωρΙ-
  ζουν ότι:
  ΕΛΥΘΗ ΠΛΕΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
  ΤΟ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
  ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ,
  διά τής ιδρύσεως έν Ηρακλείω παρσρτήματος
  ΕΡΓΟΣΤΑΙΙΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΙΙΝΤΑ, έίς' τό οποίον θά
  γίνωνται δωρεάν όλαι α! έπισκευοί των φεκαατήρων
  ΣΦΙΝΤΑ καΐ ΣΙΝΤΑ.
  Ό γεωργικδς κόσμος άς ττροσέξη είς τάς άπομιμήσεις
  των συναγωνιστών μας, διότι μόνον οί ψεκαστήρες ΣΙΝΤΑ
  είνε έφοδιασμένοι μέ τα γνήσια άνταλλακτικά ΣΦΙΝΤΑ
  των έρ^/οσταοίων Α. καί Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ μετά των οποίων
  έχομεν συμβληθη διά την έν Ελλάδι κατασκευήν των ψε-
  καστήρων "ΣΙντα".
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ:
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  Ξ
  Ε Ρ Γ Ο 22 Τ Α Σ Ι © Ν :
  Όδος
  Χίος 25 Αύγούοτβυ τηλ. 4-80.
  (Π(ώην π«γβροιεΐοο Κβκκέβη) άρ. τηλβφ. 8—11.
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  τοΰ ΡαδιβφΜνικοϋ σταθμοΰ 'Αθη
  νων,δημοσιεύεται άπό σημερον βΐς
  την 2αν σβλίώα τής «Άνορθώσϊ
  ω;» καΐ άμίσως μετ» τα δημοσία
  θεαματα,
  —Αρχαιρεσίαι.
  Γενομένων άρχαιρϊοιών πρός ά·
  νάίβιξιν νέας έφορϊίας της Λέ-
  σχης Επιστημόνων έξϊλέγησαν
  παρά της Γίνικής Συνβλβύοβως οί
  κάτωθι:
  Ιωσήφ Αληγιζάκης, Έμμ. Πε¬
  ράκης, Τίτος Γβωργιάδης, 'Εμμαν.
  Πβτρακη;, Γρηγ6ρ. Χατζηδάκης,
  Κων. Πολυδάκης, Έμμ. Κ. Ξ,αν
  θάκης, Αλεξ. Ναρκοδπμητράκης,
  Νικ. Κρκοκδάκπ;, Γεώρ. 3ηρου
  δάκης, Έμμ. Γαλβνιανθς χαι Γ.
  Καρούζος.
  —Ή είσαγωγή κρεάτων έκ
  Ρουμανίας.
  Κατόπιν έννράςρου τής Ρουμκ
  νίκης Πρεσβείας τό ύπουργαΐον
  της Γεωργίας έΐτετρϊψί την εΐσα
  γωγήν νωπών χρβάτων μηρυκαστι
  κων καΐ χοίρ«ν έκ Ρουμανίας,
  έφ' οσβν ταυτα προέρχονται έκ
  περιςρβρϊΐών μή μεμβλυσμένων
  ϋπβ άφθώδους πυρβτοΰ, εχουν έ{β
  τασθή προ καΐ μετά την σφαγήν
  είς τα σφαγεΐα Βουκουρεστίου
  καί ευρέθησαν μή πρβσβϊβλημέ
  να υπο τής έπιίημίας καΐ κατάλ
  ληλα πρός βρώσιν. Τα ώς άνω
  σφάγιβτ δέον νά συνοδβΰωνται
  διά κτηνιατρικοΰ πιστοποιητικβθ
  προβλβΰσβως κβι ύγείας. Δι' άλ
  λης άποφάσϊως τοΰ υπουργείον
  της Γίωργίας, έπεξβτάθη ή άπα
  γόρευσις τής είσαγωγής νωπών
  κρϊάτων καΐ έκ τοϋ νβμβΰ Πλϊ·
  βεν τής Βουλγαργίιχί, Α( ώ; ανω
  άποφάσεις έκοινοποιήθησαν υπο
  τοΰ υπουργείον/ των Οικονομικήν
  πρός τάς τίλωνιακΟΓς αρχάς.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Κοινότης Τυμπακίου
  Πυργιωτίσσης προκηρύσσει 6
  τι : ΈκτΙθεται είς διαγωνι
  σμόν μειοδοτικής δημοπρασί
  άς δι' ένσφραγΐστων προ
  αφορών άνευ όρΐου ή κατα-
  σκευή οΐκΐσκου καί έγκαταστά
  σεων έξωτερικοθ ύδραγωγεΐ
  ου τής Κοινότητος την 27ην
  ΜαρτΙου ημέραν Δευτέραν
  καί ώραν 10—12 π. μ. έν
  "Ηρακλείω καί έν τώ Κατα¬
  στήματι τής Νομαρχίας (Γρα
  φεΐον Μηχανικής Υπηρεσίας
  ΚοινοτήτωνΝ. Η )
  Δεκτοί είς τόν διαγωνισμόν
  έργολάβοι ηάοης τάξεως δι'
  έργα οΐκοδομικά τ) ύδρσυλικά.
  Παρά βολον συμμετοχήν δραχ
  μσΐ 12 000 Τα σχετικά τής με
  λέτης είσί κατατεθειμένα είς
  τό Γραφείον τής Μηχανικής
  "Υπηρεσίας Κοινοτήτων καϊ
  τό Γραφείον τής Κοινότητος
  ένθα δύνανται οί βουλόμενοι
  νά λαμβάνωσι γνώσιν προ·
  σερχόμενοι καΐά τάς έργασΐ
  μους ώρας.
  Έν ΤυμπακΙφ τβ 28 Φεβρου
  αρΐου 1939.
  Ό πρόεδρος τί|ς Κοινότη
  τος Τυμπακίου.
  Ε. 'Ανδρουλχκάκης
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον ε-
  _ _ πιπλωμένον παρά καλή οίκογε>
  ^ΙΙΙΙΙΗΗΙΙΙΙΙΙΠΗΙΗΝΜΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΠΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΗΐυΐΙΙΙΙΠ^ ηΐφ. Πληροφορίαι καρ' ηι>!ν
  Ηράκλειον —- Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προυΐσ Τετύτρτης
  8 Μαρτίου 1939

  Ο1ΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΤΟΝ α ΠΕΡβ ίΑΙ ΤΣΙΑΗΟ
  ΔΕΝίΙΠίλΐη ΗΠΗΙ1Ι
  ΔΙΕΥΚΡΙΚΙ1 ΤΗ! ΚΙΙΑΣΤ11ΕΩ!
  ΤΙ ΦΠίΙΙΗ
  II
  111 Μ«
  Α·*ΙΙΝ*Ι 7 Μαρτίου (τού^ άντα.
  ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφούν έκ Αον
  δ£νου δ^ι ή νέα συνάντησις τών^ κ. κ
  Ηέρθ καί ΊΓαιάνο δέν απέληξεν εις ού
  δεμίαν δι*υ*ρίνισιν τής κατ«στάσ«ως
  Πάντως οί άγγλικοί πολιτικοί κύ
  κλοι έξακολουθοΰν νά αίσιοδοξοΰν 5κ
  την εξέλιξιν των διεθνών πραγμάτων
  πιστεύοντες ότι ταυτα θά ρυθμισθώσι
  ομαλώς. __
  ΠΟΤΕ ΒΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
  ΤΑΣ ΑΠΟΙΚΙΑΚΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
  Ο κ. ΜΠΕΜΙΤΟ ΜΟΥΣΒΛ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Κατά τα έκ τού έξω
  τερι*ού τηλεγραφήματα ό κ. Μουσο¬
  λίνι προβλέπεται ότι θά διατυπώση τα
  αξιώσεις τού μετά τό πέρας τού ίσπανι
  κου πολέμου.
  Είνε άγνωστον πάντως εάν την δια-
  τύπωσιν' ταύτην των άξιώσεων τού κ.
  Μουσολίνι θά έπακολουθήαουν άμέσως
  διεθνείε συζητήσεις.
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΕΝΘΟΣ
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΕΝΡΟΥΜΑΝΙΑ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 ΑΙαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—-Τηλεγραφούν έκ Βου-
  κουρεστίου ότι έπικρατεϊ καθ* άπασαν
  την Ρουμανίαν βαρύ πένθος διά τόν θά
  νατον τού Πρωθυπουργού Πατριάρχου
  Μύρωνος Κριστέα.
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.- Ό Μύρων
  Κριστέα εγεννήθη τ$ 1868 έν «ρανσυλβανία. Έ
  σπβύίασε κατ' αρχάς θβολονίαν έν Σεμιττου κα
  κατόπιν έν Βουδαπέστη φυσικάς επιστήμας χαΐ νέ
  ωτέραν λογοτεχνίκν. Ι έν μοναχικόν βίαν ήαπά
  οθη τώ 1902 άνελβών ταχύτατα τα άνώτατα άξιώμα
  τα της χριστιανικής Ιεραρχίας. Εκλεγείς Πατριάρ
  χης της Ρουμανία; εγένετο τω 1927, μβτά τόν θά
  νατον τοΰ βασιλέως Φερδινάνδου Α' μέλος της
  τριμβλοϋς άντιβααιλείας, Ητις είχεν άνοτλάβει την
  άντιβααιλείαν έν ονόματι τότε τού άνηλίκου βασ,
  λεως Μιχαήλ. Διεκρίθη διά την ρητορικήν κα
  συγγραφικήν τού δεινότητα καί το νεωτεριστικον
  τού πνεΰμν. Άνελβών τελευταίως είς την πρωθ»
  πουργίαν τής Ρονμανίας ένεκα της πρός αυτόν έκ
  τιμήσεω; καί έμττιστβσΰνης τού βασιλέως Καρόλου
  καί τοΰ ρουμανικοΰ λαοϋ, έπέδειξεν ιδιαιτέραν δ
  πλωματικοτητα καί μετριοπάθειαν.
  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΣΥΜΒΗ ΤίΝ «ΝΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Ή Ίερά Σύνοδος
  τής Ελλάδος συνελυπήθη την έκκλησία
  τής Ρουμανίας διά τόν θάνατον τού
  Πατριάρχου Μύρωνος.Ετέλεσεν έπίσης
  χαί τρισάγιον είς τόν ναόν τής Μητρο
  πόλεως.
  Ό Μιάχα δέχεται έντιμον ειρήνην.
  Δέν δα άλλάξη ή ρουμανική πολιτικη.
  Ω ΠΛΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΥΡΩΝ
  ΑΗΕΒΑΝΕΗ ΕΚ ΟΡίίΧΟΗΗΕΥΜΟΗΙΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας). —Νεώτεραι πληροφο
  ρίαι έν σχέσει μέ τόν θάνατον τοΰ Πα¬
  τριάρχου Μύρωνος αναφέρουν ότι ού¬
  τος απέθανεν έκ βρογχοπνευμονίας έξ
  ής προσεβλήθη τελευταίως.
  ΠΡΟΘΪΠΟΥΡΓΟΣ ΩΡΚΙΣΘΗ
  0 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ κ- ΚΑΑΙΝΕΣΚΟ
  ΑΘΒΝΑΙ 7 Μ»ρτ£ου (τού άντ»·
  ποκριτού μας).— Κατά τα ^ έκ Βου-
  κουρεστίου τηλεγραφήματα ό ύπουργός
  Καλινέσκο, άντικρόεδρος τής κυβερνή.
  σεως, άνέλαβεν την πρωθυπουργίαν είς
  αντικατάστασιν τ«αύ αποθανόντος πρωθ-
  υπουργοΰ Πατριάρχου Μύρωνος.
  ΠΑΡΑΤΗΡΉΤΑΙ ΓΕΝΙΚΗ
  ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Κατ' ανακοίνωσιν τής
  μετεωρολογικής υπηρεσίας παρατηρεί-
  ται έν Ελλάδι γενική βελτίωσις τού
  καιρού.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Μαρτίου (15.
  ύπηρεσΐο) —Ό όπουργός τΟν
  "Εξωτερικών κ. Μποννέ εδέ¬
  χθη σήμερον τόν στρατάρχην
  ΓκΓτμελαίν μεθ' οδ καί συνω
  μΐλησεν έπ' αρκετόν.
  —ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ 7 ΜσρτΙου
  (ί5. ύπηοεσΐα).—Μακραί συνο
  μιλΐατι συνεχΐζονται διά την
  λύσιν τής κυβερνητικής κρΐσε
  ως ήτις καί συνεχΐζεται εί
  σέτι.
  Ανεκοινώθη δτι την πρωΐαν
  σήμερον ό βασιλεύς ύπέγρα
  ψε διάταγμα διά τοϋ όιτοΐου
  δισλύετοι ή Βουλή
  Ή κυβέρνησις Π>ερλό θά πσ
  ρσμίίντ) πιθανώς μέχρι τής
  διενεργείας των έκλογων.
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΙΑΧΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Μαρτΐου ((δ. ύ-
  τΐηεσΐσ) — Ό στρατηγός Μι¬
  άχα άρχηγός τής νέας κυβερ¬
  νήσεως τής Μαδρίτης, έξεφώ
  νησε σήαερον άπό αικροφώ
  νού λόγον τονίσας μεταξύ άλ
  λων τα εξής: θέλομεν εΐρήνην
  άλλ' ειρήνην έντιμον δαως
  έίντιμος ύπηΌξε καί ό διεξα
  γόμενος εΐσέτι πόλεμος.
  «ΤΙ σημαΐνει, έπιλέγει 6 Μιά
  χσ, εάν κερΗσρ. ή μ(σ Π ή αλ
  λη παράταξις έν Ισπανία;
  Δι' δλους ιιας είνε ή Πατρίς».
  — ΜΑΔΡΙΤΗ 7 ΜαρτΙου (ίδ.
  ύττηρεσ(α) — Καθ" δλην την
  ημέραν χθές άπόλυτος ήοεμΐα
  έπεκράτησεν είς ολόκληρον την
  πόλιν. Τό μόνον γεγονός ήτο
  ή πτωσις τής κυβερνήσεως
  ΝεγκρΙν.
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 7 Μ·Ύρτ(
  ου (15. ύπηοεσΐα).— Καθ" &
  ανεκοινώθη .σήμερον οΰδεμία
  άλλαγή πρόκειται νά επέλθη
  είς την πολιτικήν τής ρουμανι
  κης κυβερνήσεως έξ αίτίσς τοϋ
  θανάτου τού πρωθυπουργοΰ
  Πατριάρχου Μύρωνος
  ΝΕΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
  ΑΓΓΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΑΒΩΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Μαρτίου (ίδ.
  ύπηρεσΐα. — Αγγέλλεται έκ
  Παλαιστίνης δτι είς την Γα
  λιλαΐαν έσηαειώθησαν νέαι
  αίμοαηοαΐ συγκρούσεις Άγ¬
  γλων καί Άράβων.
  ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΝΟΝΟΥ
  —Ό πρόεδρος τής Τουρκι
  κης Δημοκρατίας Ισμέτ 'Ινο·
  νοθ εξεφώνησε λόγον εξάρας
  την σημερινήν δύναμιν τής
  Τουρ<1ας, λόγω τής έσωτερι- κής ένότητος αυτής. Ή πορεία των καλλιεργειών^ έν τω νομώ κατά τόνπαρελδόνταμηνα. 'Υπδ τής Γεωργιχής 'Υπηρισ'ας υπεβλήθη είς τώ υπουργείον Γε ιοργίας καί την Νομαρχίαν Ήρα κλείου καταστασίς περί τής πό ρείας των καλλιιργειών υλϊΑ τόν λήξαντα μήνα Φεβρουάριον. Έν αυτή άναφέρονται αί με τεωρολογικαί παρατήρησις καί τα απουδαιότερα άποτελέσματα των μέχρι τοθδε χαλλιεργητιχων εργασιών. Ή χαιριχή κατάστασις διετη ρήθη «υνοϊκή δι5 δλας τίς χαλ λιεργείας. Ή θερμοκρασία σχε τ ι κώς ΰψηλή ή ίέ πεαοΰσα βρο χή κατενεμήθη είς πολλάς ήμέ ρας είς τρόπον ώστε αί γεωργι καϊ εργασίαι διεξήχθηααν άπρο σκόπτως. Δυστυχίας καί αί βρο χοπτώσεις τοθ Φεβρουαρίου δπήρ ξαν απολύτω; άνεπαρκεΐς είς την περιφέρειαν ιδίως Τόπ—άλτϊ άνελθοθααι μόλις είς 59,5 χιλιο στά. Αντιθέτως είς τα διάφορα τμήαα'α τοθ νομοθ ό Φ»βρου£ ριος Ιβρεξεν ίχανοποιητκώς. Ο0 τω είς "Αγ. Μύρωνα εβρεξε 116 χιλιοατά, είς Ζαρόν 98, είς Καλ λονήν Πεδιάδος 149.3. Συνολικως ή πεσοθσα βροχή έν τή πόλει Ή ρικλείου κατανέμεται ώς εξής: Σεπτέμβριος 23,8, Όκτώβριος 25,3 Νοέμδοιβς 25,5, Δεκέμβριος 77,3, Ίανουάριος 26,4, Φεβροαά ριος 59.4 χαΐ Μάρτιος (4π6 1 — 6) 35 ήΐοι 272 7 χιλιοστχ έν 8 λω* ποσότης δηλ. τελείως άνε π«ρκής ϊχι μόνον διά τον έμ πλουτισμόν των υηγών άλ* καί διά την συντήρησιν αυτών τού των των καλλίεργειών. Άντιθέ τως είς την νοτίαν πλευρχν τοθ νομοθ (Πεδιάδα Μεσσαράς κ.λ π ) αί βροχαί χυμαίνονται άπό 500 —700 χιλιοστά κατά τό ίδιον χρονικόν διάσχημα. Έκ των καλλιεργίΐών ή «νά τιτυξις των σιτηρων καί ψυχαν θών συνεχίζεται (ώνοίκως' ή κα τάστασις ιδία των κυχμων είναι αρίστη είς πολλά δέ διαμεοί σματα ίχουν δέσει καί οί πρώτοι καρποί. Μόνον είς ωρισμένα ση μεϊα τής Πεδιάδος Μεσσαράς ή κριθή Ιχει όποφέρει ολίγον έκ τής δπερβολικής δγρασίας. Αί καλληργηθείσα! έκτασεις είναι κάτι τι ηύξημέναι έν σχέσ:ι μέ τάς περυσινάς θά ήσαν δέ άκόμη περισσότερον Ιλν ή μεγάλη πτω σι; των τιμών κατά τούς τελευ ταίους μήνας των οιτηρών χαί των ψαχανθών, είς πολύ χαμηλά έπΕπεδα (ρόβη 3—4 δρχ , κουκιά 5—7, κριθή 3 50—4) δένάνέστελ λον τδν σχβτικόν ζήλον των γε ωογων είς την επέκτασιν των καλλιεργειών των. Δεδομένης τής μεγάλης σημααίας τής καλλιερ ! γιίας τ'δν ψ^χανθών δχι μόνον ώς βάσειος τής διατροφής των -άν θρώπων καί των ζώων άλλά χαί άπό άπόψΐϋκ βελτιώσεως τής φυ α ι κης καταστάσεως των εδαφών . δι' είσαγιογής τούτων είς την ά μειψισπορχν των έΐηοίων χαλλι εργειών, ή Γειοργική 'Υπηρεσία χαταβάλλει εντόνους προσπαθείας δια την 2σον τό δυνατόν είς με 1 γαλυτέραν κλίμακα επέκτασιν των όσπριωδών καλλιεργειών. Έν τή εκθέσει τονίζεταΐ έπίσης , ή έπιτακτιχή άνάγχη τής έπϊχτάσε ως χαί έν Κμήτη τού θεσμοθ τής συγκεντρώσεως τοθ^σίτου διό τι εΐ'αι άδικος ή σχετιχή προ ατασία μ4νον δι' ωρισμένας πε ριφερεία; τοθ Κράτους (Μαχεδο νία, θεσσαλί»), ένο> αντιθέτως
  άλλαι μένουαι τελείως απροσΐά
  τευτοι.Οΰΐωπ.χ. δ σιτοπαραγωγός
  τής θϊσσχλίας παρέδωσεν είς την
  Υπηρεσίαν Συγκεντρώσεως τόν σί
  τον τού κατά τόν παρ. Ιούλιον
  καί τόν έπληρώθϊ) πρός 8.50 δρχ,
  κατ' οκάν Ι ώ οί Κρήτις παρα
  γωγοί άγωνίζονται νά εθρωσι
  μάς μεταξύ 6 κ*1 7 δραχμών.
  Δια τάς λοιπάς χαλλιεργείας ή
  Ικθεσις άναφέρει λεπτομερώς τή
  . πραγματικήν κατάστασιν καί ι
  ' ποξίΐκνύϊΐ τα ληπτέα μέτρα.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  ΟΙ κληρωθέντες άριθμοί έκ
  των διατεθέντων είς την πό
  λιν μας λαχνών κατά την ΣΤ'
  ημέραν τής Ε' κληρώσεως
  τοθ 'Εθν. Λαχείου είναι οί έ
  ξήζ:
  24 788 καί 27913 κερδΐζοντες
  άνά δρχ. 3ΟΟΟ, 47159 κερ&ί-
  ζων δραχ. 2000. Είς τό άρτι
  όν κατά την 5ην κλήρωσιν έ
  κέρδισαν οί άριθμοί:
  7948, 7992, 27937, 29150,
  29155, 29191, 32841, 32871,
  32879, 47122, 48539, 57215,
  57276, 57245, 61836, 61864,
  61866, 61891, 66074, 7Ο7Ο5,
  707Π, 70715, 70772, 80826,
  80844, 80845, 80861.
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΕΙΔΟΝ
  Κατά τόν παρελθόντα μήνα
  Φεβρουάριον εξήχθησαν διά τοθ
  Τελωνείου "Ηρ,ααείου 110.822
  χιλιόγραμμα καθαρά κίτρων έν
  ίλμ-β, 687 482 σταφίδος σουλτανί
  άς, 61 178 ξανθής καί 442 458
  }κ. ελαίου, εισήχθησαν δέ σϊτος
  226 061 χιλιόγραμμα καθαρά,
  Γ8 714 βρύζης καί 129.584 ζαχά
  εως.
  ΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΡΕΛΙΑ
  Δι' έγκυκλΐου τοθ ύπουργεί-
  ιυ των ΟΙκονομικών πρός τάς
  ελωνιακάς αρχάς γΐνεται
  ινωστόν ότι έπιτρέπεται ή έ-
  .ευθέρα έκποΐησις κενών βαρε
  .Ιων μελάσσης, οίνοπνεύμα-
  :ος ή όρυκτελαΐου,είσαχθέντων
  ιπό κρατικων ύπηρεσιών ή νο-
  ιικών προσώπων δημοσίου δι·
  ■αίου, άπολαυόντων ατελεί¬
  ας, έφ' δσον ή άξΐα των εί-
  = διακανονισθή μετά τοθ πε
  ,εχομένου είς αύτά
  ματος.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
  Άγορά Ήρακλκίου
  Κατά τό δελτίον τιμων τοθ Έυ
  πορικοΰ καί Βιομηχανικοϋ Έπιμε
  λητηρΐου Ηρακλείου αί τιμαί των
  διαφόρων ένχωρΐων τροιόντων εί
  χον χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίδβς α' ί
  >ρ. 14.—
  15. -
  β'
  12.-
  13.-
  » Υ'
  9.-
  11.-
  "Ελεμέδες α.
  8.50
  β'.
  » 7.-
  Ταχτάδες α'.
  » β'.
  » 6.-
  5.
  5.50
  •Ελαια 3—5ο
  26.20
  Σϊτος
  7.-
  Κριθή
  5.-
  Βρώμη
  Βΐκος
  5.-
  » 5.-
  5.50
  Μέταξα
  » 550.-
  Κουκοθλια '
  . 130.-
  Σάπυνίς:
  ΛευκοΙ α' ■
  21.50
  β' »
  20.-
  ΜουργελαΙου α" ■
  » β .
  17.-
  16.-
  Πυρηνέλαια ■
  17.-
  θίνοι:
  Αρχανών μΐστ-
  20-
  25.-
  ΜαλεβυζΙου ■
  3.50
  Ελαιοπυρήναι :
  » 1.20
  Δίκταμος ήμ.
  80.—
  Η Β10ΜΗΧΑΝ1ΚΗ . ΑΠΟΓΡΑΦΗ
  Υπό τοθ ΰπουργεΐου 'Εθν.
  Οίκονομίας απεφασίσθη νά
  παραταθή επί 1 εισέτι μήνα,
  ήτοι μέχρι τέλους Απριλίου
  τρέχ. Ι., ό χρόνος τής διενερ
  γεΐας καθ1 άπασαν την χώ
  ραν τής βιομηχανικής άπογρα
  φής. ____________
  ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑΣϋΜΑΤΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δι' αποφάσεως τοθ ύφυ
  πουργοθ "Εργασίας ώς άντι-
  προσωτιευτικά σωματεΐα διά
  τόν κλάδον εργασίας εκάστου
  άνεγνωρΐσθησαν έκ των άνη
  κόντων είς τό 'Εργατοϋπαλλη
  λικόν Κέντρον Ηρακλείου 28
  τοιαϋτα. Είς Χανιά άνεγνωρΐ
  σθησαν 32 καί είς Ρέθυμνον 7.)
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΝ
  ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΔΡΑΣΤΩΝ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ
  βερνήσεως εδημοσιεύθη άπό
  φασις τοΰ κ. ύφυπουργοϋ
  Δημοσίας Ασφαλείας διά τής
  οποίας έγκρΐνεται ή τιροκηρυ
  χθεΐσα υπό τής Έπιτροπής
  Δημοσίας Ασφαλείας Ήρα
  κλεΐου χρηματική άμοιβή έξ
  25 000 δρ. υπέρ παντός δστις
  ήθελε παράσχη στοιχεΐοι δια
  φωτιστικά περί τής ταύτότη
  τος τοϋ πτώματος γυναικός
  τοΰ εύρεθέντος είς θέσιν Ξερο
  καμάρα την 4 ΔεκεμΡρΙου
  1938 ώς καί περί των δρα-
  στων τοϋ έγκλήματος τού
  τού.
  Α10ΡΙΣΜ0Ι ΑΙΑΑΣΚΛΛΟΝ
  Διά διατάγματος διορίζονται
  οί κάτωθι Κρήτες λειτουργοί στοι
  χειώδους έκπαιδεύαεως ώ; εξής:
  Ε. Βιγλάκης είς Καθάλλαν, Σόφια
  Τσατσαρωνάχη είς Ζήρον Σητείας,
  Μαρία Βαμβΐυχάχη είς Τουρτού
  λους, Κατίνα Ίαρδάκη είς Φανε
  ρωμένην, Μαρία Παπαδοπούλου
  είς Άγί.ν Τριάδα Χανίων, Δ
  Λνυμπακη είς Άερινόν Χανίων,
  Μαρία Χαραλαμπάκη εί; Φρατέ
  Ρεθύμνης. "Αννα Δρυλίσκου χαί
  Καλ Μ. Λουμπάκη είς Παλχιά
  Ρεμματα Χανίων, Μαρίκα Μποτω
  νάκη είς Βαμον, Κλειώ Προυσά
  χη είς Σ:ράτα Χανίων.
  ΤΑ ΚΡΕΑΤΑΛΕΥΡΑ
  Εδημοσιεύθη απόφασις των
  ύπουργών ΟΙκονομικών καί
  'Εθνικής Οίκονομίας, διά τής
  οποίας όρΐζεται δτι τα κρε
  ατάλευρα, (χθυόλευρα καί
  έν γένει αί ζωϊκής προελεύσε
  ως κτηνοτοοφικαί καί πτηνο
  τροφικαί Ολαι μετατάσσονται
  έκ τοθ πΐνακος Β' είς τόν'
  πΐνακα Δ'.
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΜΙΑΧΑ
  ΕΠΙΑΙΟΞΗ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
  Η ΚΥΒΕΡΗΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΠ9ΥΡΓΚ0Σ
  ΖΗΤΕΙ ίΙΛΡΙΔΙΣΙΝ ΑΝΕΥ ΟΡΟΝ
  ΤΩΝ ΙΟΥΝΟΙΤΟΠΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΛΘΗΝ %Ι 7 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Νυκτερενά τηλεγραφή¬
  ματα έκ τοΰ εξωτερικόν αναφέρουν ότι
  ή σχηματισθεϊια νέα κυβέρνησις υπό την
  προεδρίαν τοδ στρατηγού Μιάχα θά ε¬
  πιδιώξη την σύναψιν είρήνης.
  Κατ' άλλα τηλεγραφήματα έκ
  Μποΰργκος, ή έθνική κυβέρνησις τής
  Ίσπαν£(χς ανεκοίνωσεν ότε ζητεί παρά-
  δοαιν άνευ όρων άπό μέρους των ίθυνόν
  των σήμερον έν ΛΙαδρίτη.
  ΟΙ ΑΠΟΚΡΟΥΣΟΗ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΕΟΚϊΚΟΗ
  ΚΑΟΕ ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΒΑΖΑΡΕΥΜΑΤΒΣ
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΕΣΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι ή κυβέρνησις τού στρατη
  γού Φράνκο εδήλωσεν ότι θά άποκρού
  ση κάθε παζάρευμα άπό μέρους των
  κυβερνητικών.
  Έν τώ μεταξύ οί άρχηγοί τού στρα
  τού συμπληρώνουν τάς τελευταίας προε
  τοιμασίας διά την έναρξιν τής μεγάλης
  έπιθέσεως.
  θΤΫΒΕΡΝΗΤΙΚΟ! ΣΤ9ΑΟΣ
  ΕΘΕΑΘΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΜΠΙΖΕΡΤΑΣ
  ΘΛΕΠΙΑΙΏΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ
  ΑΘΗΝ%Ι 7 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα πρός
  τό Πρακτορείον Χαβάς αναφέρουν ότι
  ό κυβερνητικός στόλος άποπλεύσας χθές
  έκ Καρθαγένης εθεάθη σήμερον ολίγα
  μίλλια πρό τής Μπιζέρτας.
  Πιθανώτατα οί διοικοΰντες τόν στό¬
  λον έπιδιώκουν την παράδοσιν αυτού.
  ΠΙΣΤΕ Υ Ε Τ ΑΙ ΟΤΙ ΤΕΑΙΚΟΣ
  8Λ ΕΠΕΛΘΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΚΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Παρά τα άγγελλόμε
  να περί έτοιμνσιών διά την επίθεσιν
  των έθνικών, πιστεύεται ότι τχλικώς θά
  επέλθη συμφωνία μεταξύ αυτών καί
  των κυβερνητικαί διά την είρήνευιιν έν
  Ισπανία.
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
  111 ΤΗΝ ΗΑΡΜΟΣΙΝ ΤΟΝ ΚΥΟΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Τελευταία τηλεγρα-
  φηματα έ« τής Ίσπχνίας αναφέρουν ότι
  ήρχισαν αί συνεννοήσεις διά την παρά¬
  δοσιν των κυβερνητικαί επί τή βάσει
  όρων έξασφαλιζόντων την άμνησ.είαν
  των άρχηγών τοΐ στρατού οί όποϊοι καί
  διοικοΰν ήδη την κυβερνητικήν Ισπα¬
  νίαν.
  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΝΕΓΚΡΙΝ ΕΙΣ ΤΟΥΛΟΥΖΗΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).-Τα μέλη τής κυβερνή
  σεως ΝεγκρΙν κατώρθωσαν την τελευ¬
  ταίαν στιγμήν νά έπιβούν άεροπλάνων
  κ*1 νά φθάσουν σήμερον είς Τουλούζην
  τής Γαλλίας όπου καί θά ηαραμείνουν
  μ-έχρι διευθετήσεως τού ίσηανικοθ.