97011

Αριθμός τεύχους

5110

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

9/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "· οοσ; μινόγλυρου
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  εξάμΐ|νος 3
  Άμερικής
  έτησια οολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 3
  9
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1939
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΚΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5110
  ΑΕΝ ΒΙΠΕΝ ΕΙΣΕΤΙ
  ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΣΕΟΣ
  Τό ίαπανικόν δράμα πού
  επί δύο καί ήμισυ έτη ήδη
  συγκλονίζει τόν κόσμον ο¬
  λόκληρον φαίνεται ότι εύρί-1
  σκεται πλέον πρός τό τέρμα,
  τού. Είς την Μαδρίτην γρά-
  φεται ήδη μέ τό αίμα των
  άνθρώπων της, ό έπίλογος
  τού δράματος. Οί κυβερνη-
  τικοί, διαφωνήσαντες μετα¬
  ξύ των άλληλοσπαράσσονται.
  Καθώς τουλάχιστον άναφέ·
  ρουν τα σχετικά τηλεγρα-
  φήματα, τάς τελευταίας ημέ¬
  ρας διεξάγεται είς άδυσώπη-
  τος αγών άλληλοεξοντώσεως.
  Φαίνεται δέ ότι δέ ν θά πα-
  ρέλθουν πολλαί ημέραι καί
  ό στρατηγό; Φράνκο θά Είνε
  άπόλυτος κύριος ολοκλήρου
  τής Ίοπανίας Καί ή ώραία
  αυτή χώρα άφοΰ έζηαε μέ
  τό μΐαος, βουτηγμένη είς
  τό αίμα καί .τούς καπνούς
  τοΰ φοβερωτέρου εμφυλίου
  σπαραγμοΰ πού άναφέρουν
  ο! αίώνες, θ' αρχίση την ά-
  νοικοδόμησιν των έρειπίων
  της καί θά έπιδεθή είς την
  έπούλωσιν των πληγών της.
  Φά τής χρειασθοΰν έτη μα
  κρά διά ν' ανορθωθή, ν' ά-
  νακτήση δυνάμεις καί νά
  εύρη καί πάλιν τόν εαυτόν
  τη; καί τόν δρόμον των πε·
  Ηρωμένων της, είς τόν οποί¬
  ον ευρίσκονται τώρα τα ό
  δοφράγματα καί τα έρέίπια
  τής καταστροφήν καί τόν ά-
  ποκόπτουν. ©ά θελήαη έπο-
  μένως ή νέα Ισπανία νά μεί
  νη άίτερίσπαστος άπό εξωτε¬
  ρικάς περιπετείας καί έπιρ-
  ροάς, ελευθέρα άλλά καί ή-
  ρεμος διά νά επιδοθή είς
  τό έργον τής περισυλλογήν
  καί τής αναρρήσεως. Δι' αύ-
  τό καί πιστεύεται ότι πρώ-
  τη πολιτική «ράξ'ς μετά
  τόν τερματισμόν τοϋ πολέ
  μου θά είναι νά ζητήση
  την άπαλλαγήν της άπό πά
  οης κηδεμονίας. Τό μόνον
  πού θά δεχθή ΐσως έξωθεν
  θά είναι ή όίκονομική ά-
  ρωγή διά την άνοικοδόμη·
  σίν της. Διότι αυτή, έχει ά
  νάγκην τεραστίων κεφαλαί¬
  ων διά νά άνασυγκροτηθή,
  ν' ανοικοδόμησις τάς κατα¬
  στραφείσας άπό τούς βομβαρ-
  δισμού; καί τάς πυρκαΐάς πό·
  λεις καί χωρία της, διά ν'
  άναδιοργανώση την οίκονο-
  μίαν της καϊ νά κινήση τόν
  παραγωγικόν μηχανισμόν
  της. Είς τό σημείον δέ αύ-
  τό ακριβώς έχουν τοποθετή
  θή καί αί έλπίδες διά την
  γενικωτέραν ειρήνην άλλά
  ΐ οί φόβοι διά μίαν νέ¬
  αν πανευρωπαΐχήν καί έν
  συνεχεία παγκόσμιον σύρρα¬
  ξιν. Διότι ό αγών οικονομι¬
  κάς καί στρατηγικής επι
  κρατήσεως επί τής Ίβηρι-
  κης θά έντκθή ασφαλώς καί
  ύπάρχει φββος νά οδηγήση
  είς σύγκρουσιν.
  Άλλά δέ ν άπέλιπαν ώς εί¬
  πομεν καί αί έλπίδες γενικω¬
  τέρας είρηνεύαεως. Αντιθέ¬
  τως μάλιστα. Αί έλπίδες αύ¬
  ται ένισχύονται έφόσον παρ-
  έρχεται ό καιρός. Γενική
  δέ—πανανθρώπινος ειμπορεί
  νά είπη κανείς—είνε ή εύχή
  όπως ό τερματισμός της πο-
  λεμική; θυέλλης έν Ισπανία,
  βοηθήση είς τόν γενιχώτερον
  κατευνασμό·/ καί είς την εί
  ρήνευσιν- τής Εύρώπης. Ή
  ένεργός άλλωστε ανάμιξις
  τή; Άμερικής είς τα εύρω-
  παϊχά πράγματα, ή συμπλή
  ρωσις των άμυντικων δυνά>
  μ*ων των δύο μεγάλων Δυ·
  τικών Αύτοχρκτοριών, ή ά
  πόφχσις τής συνδιχσκέψεω;
  τη; Βχλκανική; Συνεννοή¬
  σεως νά προασπίση όπωσδή
  ποτε τό καθεστώς τής είρή
  νηί, ό προσανατολισμβς τή;
  Πολωνίας πρός τάς παλαιά;
  φιλίας τη; καί πλείστα βσα
  άλλα ζητήματα έχουν συν-
  τελέσει κατά τάς τελευταίας
  ημέρας εί; τό ά επέλθη κά-
  ποία άξιόλογος όπωσδήποτε
  ύφεσι. Τό πνεΰμα τής λογι
  κης καί τής συνέσεως δέν α¬
  πέθανεν εισέτι οΰτε καί έξέ-
  λιπεν ώς έπιστεύθη πρός στιγ
  μην. Καί άν ενισχυθή δέν
  είνε απίθανον νά κατισχύση
  τελικδς. Ό έλληνικός λαό;,
  βαθύτατα προσηλωμένο; είς
  τό ίδεώδες τής είρήνης τό
  εΰχεται μέ όλην τού την
  ψυχήν.
  Πετοχτά
  οημειώματα
  Π1ΣΤΙ ΣΤΗ ΖΩΗ
  Δέν είναι μικρό εύτύχηαα
  σ' ώρες πικρΐας ν' άκούσης
  τόν ϋμνο τής αίσιοδοξίας, τό
  τραγοΰδι τής πίστεως σιή ζωή.
  Σέ μιά έποχή πού δλοι Ιχουν
  χάσει τό δρόμο των καί ψά-
  χνουν γιά μιά κατεύθυνσι,
  γιά Ινα προσανατολισμό, ε
  νας λόγος πού τόν θερμαί
  νει ή πίστις καί τόν χαρακτη-
  ρΐζει ή σταθερόιης κι' ή
  σύτοπεποΐθησις μοιάζει μέ
  άληθινή εύλογία έξ ούρανοθ.
  Είναι σάν τό κρουστάλλινο
  νερό πηγής πού συνσνιςί ό
  διψασμένος στρατοκόπος στή
  φλογισμένη έρημο. Έτσι σάν
  τό τραγοθδι τοϋ νεροθ πού
  κυλα καί τιαΐζει μέ την πυ·
  ρήν άμμο τής έρήμου, έμοια-
  ζαν τα λόγισ πού ό σοφός
  πρεσβύτης τής συντροφ.άς,
  άργά, μέ ήρεμοκαΐ σΐαθε-
  ρό ρυθμό, αφήκε νά πέσουν
  άιι' τό στόμα τού καί ν' ά-
  πευθυνθοθν σέ πικρσμένο φί·
  λο, είς έπήκοον δλων μας.
  —Μπορεϊ, ήρχισε, νά είναι
  σκληρή ή ζωή. "Ισως, νά φά-
  νηκεν ή τύχη άδυσώπητη σ'
  έοένα. Παραδέχομαι άκόμη
  δτι ύψώθηκαν πολλές φορές
  μπρεστά σου θύελλες κι' δτι
  εφραξαν τό δρόμο σου κεραυ
  νοί. Δέν πιστεύω δμως δτι
  δέν σοΟ χάρισε ποτέ ενα
  φωτεινό χαρούμενο χσμόγελο
  ή ζωή. ΓιατΙ ή ζωή δέν έχει
  «ροηγούμενα μέ κανένα. Δέν
  Εχει μ(ση οδχε θυμούς. "Ε¬
  χει βεβαία όδύνες όπως έ>η
  κσί ήδονές. Έχει λύπες δπως
  έχη καί χσρές. Δίδει άποτυχΐ
  ες άλλά δέν άρνεΐτσι καί
  έπιτυχΐες. Μόνο πού είναι
  δύσ<ολη. Πολλές φορές μά λιστα φαΐνεται άπίστευτσ φειδωλή. Τσιγκούνα πού κά νει την έντύπωσι τοκογλύφου Δέν χαρΐζει. Δέν σπαταλά Δίδει μονάχα οΐους δυνα τούς. Σ' αύτούς πού μάχον τσι καί πασχίζουν καί μο χθοθν καί κατορθώνουν νό τής άποσπάσουν 8,τι τούς ά νήκει, ο.τι οί ϊδιοι τπστεύουν δτι δικαιοΰνται. Άντιστέκεται βεβαία στήν άρχή. Άμύνεται Είνε άδυσώτιητη στήν άμυνα καί στά κτυτιήματά της πολ λές φορές. Όταν δμως καμ φθή, τότε τα δίδει δλα. Άλ λά κι' άν δέν τα δώση π°ι° σημασΐα εχει; Άρκεΐ νά Είνε βέβαιος κανείς τΐώς κάποτε θά νικήση. Άρκεϊ νά συνεχΙ ζή άδιάκοπα τόν άγώνά τού καί νάχη πεποίθησι στόν έαυ τό τού. Πρό πάντων δέ άρκεΐ νά μην αφήνη νά ύΐτοτάσσε- ται στή μοΐρσ, τό παράπονο καί τόν πόνο. Θά είνε πάντα νικητής. Κι' άν πέφη·) θά ύψώ νετσι. Τό ενα τού πόδι θά γλυστρ* στόν τάφο. Τό άλλο δμως θά προφθάνΠ κσί θά πά τη ττάνω στή ζωή. Τ6τοισ είνε άλλωστε ή μοϊρα τοθ κό σμου καί των ανθρώπων. Μιά συνεχής πάλη, £νας άδιάκο πος αγώνας. Πτώσεις καί ό- νοδοι. Τί άλλο είνε ή ζωή παρά ένα σπειροειδές πού έ λίσσεται μεταξύ άγωνΐας καί ελπίδας, μεταξύ πίστεως καί απογοητεύσεως, μεταξύ χα· ράς καί ό5ύνης κσί πού προ¬ χώρει δμως πρός τα έμπρός; Κι' επειτα ό κόσμος είνε τό σον ώραϊος. Χθές άκόμη, έ λυσσοθσεν ό χιονιας. Ό βορ ρηάς έκανε ένέσεις θανατίνης στά κορμιά μας, γιά νά μετα χειρισθώ τή φράσι τοθ ποιη τοϋ. Σήμ=ρο ό ήλιος μθς κατα κλύζει μέ τα χρυσάφια τού καί μας ζωογονεϊ μέ τό θάλπος τού. Μποροθμεν λοι- πόν νά παίζωμεν μ' αύτά τα χουοά κρόσσισ πού κρέ- μονται άπ' τόν ούρανό, νά χοιρώμαστε τα χρώματα των λουλουδιών πού έφούντωσαν στούς κάμπους, ν' άναπνέω- με τ' άρώμααα πού σκορποθν στήν χλιαρήν άτμόσφαιρα οί άνθοΐ. Νά μεθοθμε άπ'τό τρα γοθδι των πουλιών πού ξυ· πνοϋν άπό τή νάρκη ΐοϋ χει- μώνα μαζΐ μέ την άναγεν· νωμένη φύσι. Καί πρό πάν¬ των νά έπωφελούμαστε καί νά έμπνεώμαστε άπό «τή φύ σι. Θά κάνωμε τότε καί τό κλάμμα τραγβθδι αίσιοδοξί- ας. Καί στήν φωτία τής άπο- τυχΐας θά χαλυβδώνωμε την πίστι πρός τή ζωή. Καί θά- μαστε τότε σΐγουρα οί νικητάς της.... Μ — ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΦΥΛΛΟΞΗΡΙΙΟΙ ΦΥΤΩΡΙΟΥ Διά τόν κίνδυνον τής φυλ- λοξήοας καί την ανάγκην ίδρύ σεως άντιφυλλοξηρικοθ φυτω- ρίου αμερικανικόν κλημάτων έγράψομεν κατ' επανάληψιν καί προχθές άκόμη. Καί ετο¬ νίσαμεν δτι έπιβάλλεται νά ιημηθώμεν τουλάχιστον τούς Χανιώτας καί νά δημιουργή· σωμεν κοί έδώ άντιφυλλοξη ρικόν αγρόν έστω καί σήμε¬ ρον. Διότι ό κίνδυνος είμπορεΐ μέν νά μην υπάρχη τώρα, δέν άποκλείεται δμως νά εμφανι¬ σθή αυριον. Καί πρέπει νά είμεθα έτοιμοι νά τόν άντι- μετωπίσωμεν. Άλλά δέν είναι μόνον ό κίνδυνος τής φυλλοξήρσς. Καί δέν έχομεν ανάγκην άντιφυλ λοξηρικοϋ μόνον άγροϋ. Είς τόν τόπον μας ύττάρχουν δυ· ατυχώς παρά πολλαί φυτονό σοι, πού προξενοθν καταστρο φάς έκατοντάδων έκστομμυ- ρΐων δραχμών είς την παρα γωγήν κατ' έΐτος. ΑΙ φυτονό σοι δέ αυταί έξαπλοϋνται συ νεχώς. Έχομεν έπίσης καί Φυτοπαθολογικόν Σταθμόν, τόν μοναδικόν έν Κρήτρ, μέ θαυμάσιον έργαστήριον κα! άριστον έττιστημονικόν επι τελεΐον. Τόσον δέ ό δι εοθυντής τού, δσον κα τό λοιπόν προσωπικόν, ίρ γάζουται πράγματι μέ ζήλον καί αφοσίωσιν είς τό καθή¬ κον καί μέ στοργήν διά τόν τόπον κσί τάς καλλιεργείας Χάρις δέ είς τόν ζήλον τοθ διευθυντού των, ώ^γανώθη ό* σταθμός, συνεπληρώθησαν αί έργαστηοιακαί έλλείψεις τού καί αί άλλαι έγκαταστά σεις τού καί τείνει νά κατα¬ στή ώς επιστημονικήν ϊδρυμα έ"ν άπό τα καλυτέρα τής Βαλκανικής. Δυστυχώς δμως έχει μίαν μεγάλην όσον καί σοβαρωτάτην έλλειψιν άκόμη Δέν διαθέτει κτήμα δι* υπο δειγματικάς καλλιεργείας. Καί ετσι δέν είμπορεΐ νά έργάζετσι συστηματικά, νά πειρσματΐζεται καί νά έπιτυγ χάνη. Αυτή δέ ή έλλειψις δυ- σκολεύει τό έργον τοθ σταθ μοϋ καί άποβαίνει είς βάρος τοθ τόπου. Διότι ούσιαστι κώς δυσκολεύει την άποτελε σματικήν καταπολέμησιν των διαφόρων φυτονόσων. Φρονοϋ μέν λοιπόν, δτι έπιβάλλεται Οπωσδήττοτε νά φροντίση τό Γεωργικόν Ταμείον νά εϋρη τό κατάλληλον κτήμα δπου νά γίνη καί τό άντιφυλλοξηρικόν φυτώριον κλημάτων καί ό ύ ποδειγματικός —πειρσματικός άγρός τοθ Φυτοπαθολογικοϋ Σταθμοϋ. Ή έξεύρεσις τοθ κα ταλλήλου άγροθ, πού πρέπει νά έχη έκτασιν εκατόν περί που στρεμμάτων καί νά έχη άφθονο νερό, γνωρίζομεν δτι δέν είνε εΰκολον. Δέν είνε δ¬ μως καί αδύνατον. Προκειμέ- νου δέ περί τής σωτηρίας των καλλιέργειαν καί τής γεωρ¬ γίας τοϋ τόπου, νομίζομεν 8· τι έπιβάλλεται νά κάμωμεν καί τα άδύνατα δυνστά. Εάν άλλωστε ένδιαφερθσθν καί τό Εφεδρικόν Ταμείον καθώς καί ή διοίκησις μοναστηριακτΐς πε ριουσΐας, τό πρόβλημα θά λυ θ{) ταχέως καί ίκανοποιητι- κώς. Καί πρέπει νά λυθή διό τι αποτελεί ζήτημα μεγίστης σημσσΐας διά τόν τόπον. "Ενα θρησκευτικό άνάγνωσμα άττείρως ενδιαφέρον. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ 2ον "Ενας γ,ρόνος πέρασε. Ό Ίούδας εΤχε πάρει τώρα καί βοηθό καί συνώδευε συχνά τόν πεθερό τού στό ψάρεμα. Οί δουλειές τού πήγαιναν κα λά. Τα κατάφερε καί άγόρα σε σό επάνω μέρος τής πόλεως ένα εύρύχωρσ πέτρινο σπΐτι. Στή συναγωγή εΐχε τή θέσι τού στά καθίσματα τής πρώ της σειράς. Ή Λ(α ζοθσε εύχαριστημέ νη. Τέλος έφεραν στόν κόσμο κι' ένα άγοράκι. Ό πατέρας καί ή μητέρα τό έλάτρευαν. Τό ώνόμασαν Ίσαάκ. Τα βράδυα ένώ ή σύζυγος έπλε κε, ό σύζυγος κουνοθσε την κούνια τοθ παιδιοθ σιγοτρα γουδώντας παλτ)ά τραγούδια τής ΓαλιλαΙας. Έτσι ήσυχα καϊ χαρούμενα περνοθσαν οί μέρες τους. Ένα καλοκαιρινό άπόγευ μσ, ένφ ό Ίού5ας μέ άνοιγμέ νο τό πουκάμισο, δούλευε στό σιδηρουργεΐο τού, παρου σιάσθηκε ό ΊησοΟς. Στό δρό μο τόν περΐμεναν ένδεκα μα θηταί. —Μέ στέλνει ό Πατέρας μου, τοθ εΐπε. Δός μας νά φαμε γιατί στό εξής θά μάς φιλεύης σπίτι σου. Ό Ίσκσριώτης άνησύχησε. Χωρίς Βμως νά διστάση υπο τάχθηκε στόν Μεσσία. Τόν ωδήγησε σπίτι τού καί τοθ εΤπε: —Κύριε, τό σπΐτι μου είνε δικό σου. Ή Λία· στήν άρχή τρό- μαξε: —Δέν μπορώ, ψιθύρισε στόν άνδρά της, νά έτοιμάσω φα- γητό σέ τόσους άνθρώπους. Ό ΊησοΟς βμως πή"ρε στά χέρια τού τόν μικρά Ίσαάκ, τόν έθώπευσε καί εΐπε: —"Οποίος δέν γίνη δμοιος μέτό παιδί αύτό δέν θά μππ στή βασιλεΐα των ού ρανών. Καί εύλόγησε τό πσιδάκι χύνονταςλΐγο νερό στό μέτω •πό τού. —-Είς τό δνομα τοθ Πατέ ρα μου καί τοθ Πνεύματός τού, σέ βαπτίζω παιδί τοθ Φωτός. 1 Ή ΛΙα συγκινήθηκβ κι' άρ χισε ν' άγαπδ τόν Ίηυοϋ. Ό Διδάσκαλος Ιγκατεστά θηκε στήν Καπερναούμ. Έ φευγε δμως συχνά, άλλοτε γιά νά συγκεντρωθή στήν 2 ρημο. άλλοτε γιά νά διδάξη στήν Ίερουσαλήμ, άλλοτε γιά νά συνομιλήση μέ τούς μαθητάς τού. Πολλές φορές συνώδευε στό ψάρεμα τόν 'Ι ούδα, κι' έκεΐνες τίς μέρες τα δίκτυα εβγαιναν γεμάτα ψάρια. Ή Λία ήταν ύπερήφα νη γιά τή φιλία τοθ ΊησοΟ πρός τόν άνδρά της καί που λοϋσε μ' ένθουσιασμό τα ψά ρια.Έτσι ό ΊησοΟς ήταν ό ά γαπητός ξένος τοθ ζεύγους. "Επήγαινε πάντα άπρόοπτα συναδευόμενος άπό τούς μα θητάς τού, πεινασμένος καί σκονισμένος. Ή καλή νοικο κυρά δέν τούς χώνευε γιατί τής βρώμιζαν το σπίτι, έτρω γαν πολύ καί μιλοθσαν δυ νατά. Την παρηγοροΰσε δμως ή παρουσΐα τοθ ΊησοΟ. Καθό ταν κοντά τού, έπινε άπό τό κρασΐ τού καί ετρωγε άπό τό πιάτο τού. Όσο γιά τόν Ίούδα, ου τε λογάριαζε, οΰτε έκρινε κα νένα. Ζοΰσε εύχσριστημένος. Τα μάτια τού Ιλαμπαν άπό χά ρά, τό χσμόγελο άνθιζε στά χείλη τού. Όλη μερά δούλευε τραγουδώντας καί τό βράδυ πήγαινε νά συναντήση τόν Ίη σοΟ. "Υστερα έπέστρεφαν στό σπίτι τού, δπου ό ΊησοΟς έλε γε παραβολές. Ό Ίσκαριώ της γεματος άγάπη γιά την γυναϊκα τού καί γιά τόν Ίη σοΟ, ί|ταν βεβατιος δτι ή είρη νίκη αυτή ζωή δέν θά τελείω νέ τιαράι μόνο την ήμέρα πού ό Θεός θά τόν καλοόσε στό βασίλειό τού. Μέ τόν καιρό ομως ή Λία παρετήρησεν δτι ή φΐλοξενία τόσων προσώπων έστοίχιζε ττολύ καί έξαντλοθσε τίς οί κονομίες τους. Τό εΤπε στόν Ίούδα καί ζήτησε νά παρακα λέση τόν ΊησοΟ νά πηγαίνη μόνος. Ό άνδρας της δμως άρ νήθηκε: —Δέν πρέπει νά τόν στενο χωρέσουμε. "Αν διάλεξε τό σπίτι μας, είνε γιατί έχει τα σχέδιά τού καί ό πατέρας τού θά μάς τό πληρώση· "Επειτα, ξεχνας δτι χωρίς την βοηθεία τού δέν θά βγά ζαμε τόσα ψάρια... —Δέν ξέρεις, Ίούδα, τί ά κρίβεια είνε. Όσο γιά τα ψάρια, δέν σοϋ λέω, καλή εί¬ νε ή βοηθεία τοθ ΊησοΟ. Καί μόνος σου δμως θά τα κατα φέρης μιά χαρά. Έκεΐνο τό βράδυ ό Ίη7θΟς πήγε μόνος. Κάθισε κοντά στό τζάκι χαϊδεύοντας τόν Ίσαάκ ένφ ή Λία έσΐταζε ξύ λα καί άνοβε τή φωτία. "Υ· στερα εΐπε: —Λία, Λία, γιατί δέν γΐνε σαι δμοια μ' αύτό τό παιδί; Γιατί ή καρδιά σου δέν είνε τόσο άπλτ); Εΐσαι δλο υπο λογισμούς καί δέν καταλαβαΐ νεις τόν Σωτήρα. — Άλλά, Κύριε, πρέπει νά ζήσουμε... Ό ΜεσσΙας την κύτταζε λυ πημένος. —Αυτή είνε λοιπόν ή πίστις σου, ώ γυναϊκα; "Ετσι θυμδ σαι τα λόγια μου; Δέν σάς εΐπα νά μή .άνησυχήτε γιά τή ζωή σας; Δέν σδς άνέφε ρα τό παράδειγμα των που λιών τοθ ούρανοθ καί των κρί νων τοθ άγροθ; Ή ΛΙα δμως άκουμπισμένη στό τζάκι απήντησε: —"Ολ' αύτά είνε ώραΐα λόγια, δέν μποροθν δμως νά χορτάσουν μιά οίκογένεια. Τότε ό Κύριος κατάλαβε 8τι είνε ματαιοπονΐα νά προ σπαθή νά κατακτήση την ψυ χή αυτή καί απεσύρθη. Έκτοτε, οΰτε αύτός, ου τε οί άπόστολοι ξαναπήγαν στό σπίτι τής Λίας. Στήν άρ χή έκείνη ήταν εύχαριστημέ- νη. "Ολιγώτερα Ιξοδα καί πε ρισσότερη ήσυχία. Όταν δ μως άρνότβρα εμαθε ότι ό Ί ηαοθς έδιάλεξε τό σπίτι των πιό πτωχών ψαράδων τής Κα περναούμ, τοθ Ιωάννου καί τοθ Ζεβεδαίου στενοχωρέθη<ε. (συνεχίζεται) Όδικά έργα. Πραγματιχός όργασμός παρατη ρεΐται είς τάν νομόν Λασηθίου τόν τελευταίον καιρόν. ΠαντοΟ ήχεϊ ή σχαπάνϊ], παντοθ άναμο χλεύεται ή γή καί διανοίγονται άμαξιτοί δρόμοι. Ή όδός Παχείας Αμμοο—Σητείας έχει προχωρή σει τόσον ώστε έλπίζεται νά δια· ιχθ^ πλήρως ρέχρι τοΙ προσε¬ χούς Αύγούστοϋ. Ή κατασκευή τής ό5ο0 Φουρνή;—Έλούντας συ· νεχίζεται. Εδόθησαν δέ μεγάλαι πισ:ώσεις καί έπανήρχισαν αί έρ γασίαι κατασκευής τής μεγάλης άρτηρίας Σητείας—Ιεραπέτρας— Βιάννου. Καί έν τώ μεταξύ άπο περατοθται καί ή όδός τοθ έροπε- δίου Αα,αηθίου. Τό συγκοινωνια¬ κόν πρόβλημα τοΰ νομοθ λύεται πλέον, χάρις είς τό ενδιαφέρον καί τάς προσπαθείας τοθ ύπουργοΰ ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ κ. Σφακιά· νάκη. Η Νεάπολις. Δύο προβλήματα κεφαλαιώδους σημασίας διά την Νεάπολιν, ή 0· δρευσις καί ή έκπένησις καί έ- φαρμογή σχεδίου πόλεως, τακτο- ποιοθνται ήδη χάρις είς τό ένδια φέρον τοθ ΚοινοτικοΟ Συμβουλίου καί την συνδρομήν των κατοίκων. Έν τω μεταξύ θ' αρχίση άπό χοθ έρχομένου θέρου; ή λειτουργία καί τοθ τουριστικοθ ξενοδοχείου, τοθ δποίου ή επίπλωσις παρηγ- γέλθη ήδη. "Εισί ή Νεάπολις, θεραπεύου:α τάς ανάγκας της, καί αομπλτ/ρώνουσα τάς έλλείψεις της άποβχίνει συν τφ χρόνψ μία θαυ μασία πολιτειοΰλα, ϊδεώδης τόπος διαμονή; καί διά τούς κατοίκους της καί διά τούς ξίνους. Νέοι διδάσκαλοι. Καί νέοι διδάσκαλοι διωρίσθη¬ σαν πρός συμπλήρωσιν των κενών καί καλυτέραν λειτουργίαν των δμοτικήν σχολείων. Πολλοί δέ έκ των νεοδιορισθέντων έτοηο^ε τήθησαν είς σχολεϊα τής δπαίθρου Κρήΐης, Τό γεγονός ϊχει έξαιρβτι κήν δλως σηιιασίαν καί άξίζει νά χαιρεπσθή μέ χαράν. Άτιοτε λεϊ μίαν νέαν απόδειξιν τοθ ένδιχ φίροντος τής κυβερνήσεως πρός καλυτέραν οργάνωσιν καί λειτουρ γίαν τής δημοτικής έκπαιδβύσεως καί συστηιιατικωτέραν μόρφωσιν τής νεότητος. Αύει δέ συγχρόνως καί τό πρόβλημα των άδιορίσιων διδασκάλων ποϋ επί έτη μακρά έμαραΕνοντο χωρίς εργασίαν. Αί καλλιέργειαι.' Ίκανοποιητική απολύτως κρίνε ται ή εξέλιξις των καλλιεργειών. Είνε δέ καί μβγαλυτέρα εφέτος ή έκτασις τ·ον δπως είνε καί συ στημχτικωτέρα καί έπιστημονικω τέρα ή δργάνωσίς των. ΈλπΕζε- ται δέ δτι θά συνεχισθή μέχρι τέλους εύνοϊκή ή εξέλιξις χαί α¬ νάπτυξις δλων των γεωργικων είδών. Ό καιρός είνε εδτυχώς ευ νοϊκός. Εάν δέ πέσουν καί έαρι- ναί βροχαί, τότε ή πλουσία έσο· δεί» θά εξασφαλισθή. Άπομίνει βεβαία ή διάθεσις της είς καλάς τιμάς. Άλλά διά τό ζήΐημααύτό φροντίζει ή κυβέρνησις. Καί θά ϊπιτύχη ασφαλώς είς την προσιτά θείαν της. Ή κτηνοτροφία. Αναφορικώς μέ τα τελευταία μέτρα υπέρ τής κτηνοτροφίας περί των οποίων ίγράφομεν πρό ημε¬ ρών, άξίζει νομίζομεν νά έξαρθή ιδιαιτέρως ή ίδρυσις σταθμών λοι μοκαθαρτηρίου είς τόν Πειραιεί καί Είδομένην Μαχε5ον£ας καί ή οργάνωσις μιχροβιολογικοθ έργασΐηοίου δπου θά παραακευ.-ί· ζωνται καί θά παρέχωνται δαΐ- ρεάν είς τους κτηνοτρόφους έμβό λια. Διά τοθ ΐράπου τούτου δια· σφαλίζεται πρωτίατως ή αποφύγη τής μεταδόσεως είς την κατά τό- πους κτηνοτροφίαν ζιοονόσΐυν. 11.1
  ΑΜ0ΡΘΩΣ1-
  ['Ο σατανάς καλόγηρος
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηιιατονράφος.
  Σήμερον: Τό μουσικόν θαΰμα:»Γι
  ουζέπε Βέρντι». Έκτον ιΐρογράμ
  ματος Χριστοφορίδης - Βάν Κλά
  βερεν.
  Την Δευτέραν: «ΟΙ Περιτιέτει
  ες τού Τόμ Σόγυερ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον ό ύπερκο·
  λοσσός' «Ό Κουρσάρος» (δαίμο
  νας των ώκεανών). Πρωταγωνι
  στοθν Γουώρνερ Μπάξτερ.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόνραμμα 9ης Μαρτΐοϋ.
  Ώρα 13.30 Χρηματιστήριον,
  13 40 Είδήβεις, 13 50 Έργα διά
  πιάνο (δίσκοι), Μπετέδεν—Σοθμ-
  περτ.
  14 15 Έλαφρ* μοιισικη (0?χή
  βτρα Μένιου), «Πλαχιώτισσα»,
  «Νοστάλγησα τα μάτια σου», ταγ
  κί, «Βαγγελίτσα» κ.λ.π.
  14 45 ΕΙδήσβις — μετεωρολογι
  χον δελτίον.
  18 15 Ή ώραι ]βΰ Παιδιού
  18 45 Έλαφρό έλληνικό τρα·
  γοθδ» (δίσκοι).
  19 Ή ώρα τού άγρότου αί γε·
  ωργικαί εργασίαι πού γίνονται
  τόν Μάρτιον. Διάφοραι , άγροτι-
  καί είδήσεις. Δελτία κινήσεως
  άγροτινών προ'ιόντων.
  19.15 Δημβτικό τραγοθδι.
  19.50 Ρϊοιτάλ βιβλιβΰ (δπο τοθ
  κ. Καρατζα).
  20.30 Ειδησβις. 20.50 Μουσική
  χοροΰ (δίσκοι),
  21.30 ΣυμφΜνΐΜη έρχηστρα τοΰ
  Σταθμβΰ (υπό την δ)αιν τοθ κ.
  Εύαγγελάτου). Συμπράττουν ή κ
  Μάγγη Καρατζα., ή δν!ς Ελένη
  Παπαγιαννοπούλου καΐ τμήμα
  γυναικείας χορωδίας τοθ Έλλη
  νικοθ 'ίϊΖΐίον, Μπετόβεν, Ντεμπυσ
  ού, Ρωσαέττι, Λαυράγκα: 2α Έλ
  ληνική σουίτα. Κατά τα διάλειμ
  μα τής ουναυλιΊχς θά μεταβοθ&Ον
  αί νυκτεριναί είδήσε'ς.
  23 Έλαφρβ τραγοΰίι (υπό τής
  κ. Μαριάνας Λίζου) καί μουαική
  χοροθ (δίσκοι). Άπόψε σέ θυμα
  μαι», «'ϋραΐο κοριτσάκι», «Δέν
  ήρθεςκι' άπόψε τό βράδυ», βάλτς,
  «Μακρυά κι' άν θάσαι», «Ναπο
  λιτάνα», βάλς, ταγκό «"Οίαν παί
  ζης Βερόνικα.
  24.15 Τελευταίαι «Ιύήσεις.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμοα.
  Τα ταγιέρ είνε ή βάσις
  της άνοιξιάτικης τουαλέττας.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον:
  ΠΙΟΥΖΕΟΕ
  ΒΕΡΝΤΙ
  Τό μεγαλειτέρον μου-
  σικβν γεγονός είς την Ι¬
  στορίαν τοΰ Μΐνημντο-
  γράφου. Ή δραματική
  ζωή τοΰ μεγαλυτέρου Μου
  οουργοϋ τοΰ αίώνός μας.
  Χβρωδίαι καί Μπαλλέ-
  τα της'ΣΚΑΛΑΣ τβΰ Μ!
  ΛΑΝΟΥ καί τής ΒΑΣΙΛΙ
  ΚΗΣ ΟΠΕΡΑΣ τής ΡΩ
  ΜΗΣ. Όρχήστρα 300 ορ-
  γάνων με όλας τάς ΜΟΥ-
  ΣΙΚΑΣ ΚΟΡΥΦΑΣ τής "Ι¬
  ταλίας.
  Πρωταγωνιστοΰν:
  Γκόμπυ ΜορλαΙ,
  Μαρία Τσεμποτάρι,
  Φόσκο Τζιατοέτι,
  Μπενζαμίνο Τζίλλι,
  Άνρύ Ρολλαν,
  Γκαμπριέλ Γκόμ-
  πριο.
  'Εκτός προγράμματος ΣΙ
  ΝΕΑΚ: Τ© Μάτς ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ
  ΔΗ—ΒΑΝ ΚΛΑΒΕΡΕΝ έν Ρβ
  τερνταμ δια τέ πρωταβλημα
  τής Ευρώπας μεσων βαρών.
  Ό Χριστοφορίδης άνεκη
  ρύχθη νικητής κατόπιν πβι
  σματώδους αγώνος 15 γύρων.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΟΙΗΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
  III
  ΙΙΜ Σ1ΓΥΕΡ
  Ή φουστα τοθ ταγιέρ παρουσι-
  άζει εφέτος (Ινα χαρακτηριατιχό
  σημείον: εΙ«ε πολύ, Ισως, καί υ-
  περβολικά φαρδειά Τό φαρδος κου
  άπϊΐτεΐται τό δίδουν ΐσως οί
  σοθρες, οί πιέτες, τα πανό, τί
  πλισσέ. "Εχετε δμως δπ' δψ ν
  σας 2τι ή μοντίρνα φούστα εί
  νέ επάνω στενή, είς τρόπον ώ
  στε ν* μην παραβλίπεται ή κομ
  ψίτης τής σιλουέττας.
  Ή φίύσΐα αυτή έπιτυγχάνεται
  χάρις είνε κολλαριστό μεσοφόρι
  πού μας έπαναφέρει εί; παλαιάς
  εποχάς. Τό στρίφωμα τής φού
  σιας γαρνίρεται μέ' Ινα γαλόνι
  ή μία τρέσα.
  Άς έ'λθωμε τώρα είς τό βρα-
  δυνό ταγιέρ. Τό (ϊραδυνό ταγιέρ
  τείνει αυτή τή στιγμή νά άντικα
  ταατήση την έπίσημη βραδύνη
  τουαλέττα. Άντί νά φαρέσετε μία
  τουαλέΐτα μακρυά κάτω άπό τό
  έπανωφόρι, θΐ έμφανΐσθήτε είς
  Ινα χορό ή μίαν έσπερίδα μ! Ι¬
  να φόρεμα ταγιέρ. Μκκρυχ πάν
  τοτε φουστα καί ζχκέττα ή μπο-
  λερό μέ μακρυά μανίκια, μέ
  άλλα λάγια ένα σύνολο σ;6α
  ρό, κομψό και κάπως .. αύστηρό
  Ότανδιιως βγάλετε την βέστα
  ή την ζαχέττα πού συμπληρώνεί
  τό βραδ'^νό κοστ,ούμι σ«, θ£ πά
  ρουσιασθήτε μέ μία μπλούζα άπό
  λεπτό, άρχχνοο^αντο ΰφασμα
  ζωρζίταή μουσεΜναχωρΙς μανίκια
  Ή έφαρμοαΐή βέστα είνε ίνα
  άπό τα χαρακτηριστικά έξχρτή
  ματα τής άνοιξιάτικης μόδας.
  Τα επανωφόρια τής ημέρας κα!
  έν γένει τοϋ σπόρ Ιχουν ϊσια γραμ
  μή,κουμπώνουν στήν βάσι τοθ λαι
  μοϋ μέ Ινα μόνο κουμπί. Οί χρω
  ματισμοί των είνε παντοτε ανοι
  κτοΕ, ή σέ άποχρώσεις παστέλ
  Συνηθίζονται πολύ κα! τα σκω
  τσέζικα επανωφόρια, ποΰ συνοδεύ
  ουν μονόχρωμα άι/οιξιάτικα φορέ
  ματα.
  Γιά τό άπίγευμα μαντ,ώ σέ
  γραμμή ρεντικότας άπό μάλλινο
  Οφασμα ή πράσινο πχσΐέλ μέ φό
  ρεμα καί καπέλλο μπλέ-κχνάρ
  η Ντιστεγκέ
  «*>^^»^-<*>^^'^·
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ λΥΚΟΦΟΠΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  'ΕιτΙ τη βάσει νέων στοιχείων
  30ον
  Ή εύλαβής στάσις το5 γΕγαν-
  τος μοναχοθ ενώπιον των άνθρώ
  πων τής αύλής Ιτύφλωνεν ϊλους
  καί ?έν τού; ίφηνεν νά Ϊ5ουν την
  αλήθειαν "Ωργανώθησαν συγκεν
  τρώσΐις, ϊεξιώσεις καί γεύμαχα
  πρός τιμήν τοθ Ρασποθτιν. 'ΕιτΙ
  ολοκλήρους έβδομάδας ό ποίγκηψ
  Παθλος έσκίπτετο καί κατέστρωνε
  σχέϊια, τα ό ποία άπέβλεπον είς
  την εξεύρεσιν των μέσων διά των
  οποίων θά άπεχαλόπτετο ό άνθριι)
  πος & ίποίος άπό ώρας είς ώραν
  έκέρδιζε διαρκώς καί είς δύν»
  μιν.
  Ό Ρασποθτιν ήγάλλεΐο σάν θρι
  αμβεοτής καθώς έλαβε μιά πρόσ
  κλησι είς εορτήν, ή όποία θά έγί
  νετο είς τό μεγαρον τοθ πρΕγκη
  πος Τσεγκόντιεφ
  Μιά όρχήστρα έπαιζε σιγανήν,
  ήδυπαθη" μουσικήν. Έξ χοριύτρι
  αι μπαλλίτου φέρουσαι έλαφρά κο
  στούμια προσείλκυσαν την προσο¬
  χήν των αρρενων προσκεκλημένων
  ΐνδ τό γεΰμα έσερβίρετο Οί άν
  δρ«ς έπαυσαν νά προσέχουν τάς
  κυρίας πού συνώδευον καί συνε
  κέντρωσαν την προσοχήν των είς
  τίς μπαλλαρίνες. Έν τούτοις δ
  Ρασποθτιν δέν είχε φθάση ά·
  κόμη
  ΆφοΟ έτελείωσε τό γεϋμα οί
  προσκεκληαένοι εστρώθησαν καί
  ήρχισαν ν' άποτελοθν μικράς όμά
  δας. Ό Παθλος ωδήγησε την Νλ
  τ^σαν είς 2να χαμηλό διβάνι. Ά
  ναψί τό σιγάρο της καί τό δικά
  τού καί άκούμβησχν καί οί δύο έ
  πάνω είς τα μαλακά μεταξωτά μχ
  ξιλάρια τοθ διβανΐοθ Έ Νατάσα
  παρετήρησε την έκφρασιν άνησυ
  χΕας, πού είχε τό πρόσωπον τοΰ
  μνηστήρος της.
  —Έλπίζω^νά μην είσαι θυμω
  μένος μέ τόν πάτερ Ρασποθΐιν
  διότι δέν ήλθε, τοθ είπεν είς τέ
  νόν σοβαρόν.
  Ό Ποθλος έγέλασε.
  — Φυοικά δχι, την εβεβαίωσε μέ
  ίσον σαρκασμόν θά ήμποροθσε νά
  μεταχειρισθή ενώπιον ενός πρόσω
  που πού άγαποΰσε τίσο πολύ, Κι'
  ίγώ σπανίως πηγαίνω είς τα γεύ
  ματα, τα όποϊα δίδονται πρός τι
  μην μου "Ωστε λοιπόν δέν πρέπει
  νά μέ έκπλήσση καί τόσον ή ά
  πουσία τού.
  ' (σονεχίζεται)
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΙΧΙΙΙ1Ι1Ι
  II
  ΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙΙ11ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙ111Ι1ΙΙΙ111ΙΙ111111ΙΙ1ΙΙ111Ι11ΙΙ1Ι11ΙΙ11111ΙΙ1ΙΙΠ1Ι1Μ
  Ι ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  Ι ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ
  Ι Πληροφορούμεν τούς ενδιαφερομένους πσρανω"
  | καί κιημαιίας ότι έφθασαν οί άνσμενόμενοι:
  Κεμάλ Άτατοάρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ_ ΛΥΚβΣ
  Τοθ Άρμστρογγ.
  ΚΟ Ι ΜΟΜΙ ΚγΛ
  Ο ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ ΙΔΑΙΜΟΗΑΣ
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ
  ΣΙΝΤΑ
  Κ. ΜυΑοποταμΙτης
  δφ8αλμ(ατρ«ς
  ΈηΙ τριακονταετίαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τά
  Δφθαλμολογικά άσχολούμι-
  νος, δέχεται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς είς τό όοθαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον παρά
  τώ Καμαράκι πλησίον τής
  Πθλυκλινικί|ς Ηρακλείου.
  Ι·ΙΙΙ···>·Ι<ΜΙ····ΙΙ· ΠΑΝΝΑΚΟΓΤΟΥΛΟΥ καθώς καΐ τα ννή°*ι(Χ ίταλικά άνταλλακτικά ΣΦΙΝΤΑ. Ο! παραγωγοί καί άμπελοκτήμονες άς γνωρΙ- ζουν ότι: ΕΛΥΘΗ ΠΛΕΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΤΟ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ, διά τής ιδρύσεως έν Ηρακλείω ττσρσρτήματος ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΣΙΝΤΑ, είς τό οποίον θά γίνωνται δωρεάν όλαι αί έπισκευοΐ των ψεκαστήρων ΣΦΙΝΤΑ καί ΣΙΝΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ό γεωργικός κόσμος άς προσέξη είς τάς άπομιμήσεις των συναγωνιστών μας, διότι μόνον οί ψεκαστήρες ΣΙΝΤΑ είνε έψοδιασμένοι μέ τα γνήσια άνταλλακτικά ΣΦΙΝΤΑ των έργοστασίων Α. καί Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ μετά των οποίων έχομεν συμβληθίϊ διά την έν Ελλάδι κατασκευήν των ψε¬ καστήρων "ΣΙντα" ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΜΑΟΥΡΟ ά ΠΟΛΙΤΗ Ό4«$ 25 Αύνβύατ·» τηλ. 4-80. ΕΡΓ0_ΤΑ_1©Νί Όδος ΰεοτοχοηούλβυ (Βρώιιν παγοπβιίϊβο ΚβκκίβΠ) άρ. τηλεβ. 8— 1ί. πΐΗΙΙΙΙΙΙΙΐυΐΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΐυΐΙΙΠΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΗΙΙΙΐυΜΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΜΙΗΙΙΙΙΙΜΗΙΙΙΙΙΙΗΙΠΙΠ 45ον Άν αύτός ήταν πεπειραμένος, έχείνη ήταν έξυπνη καί άντεπε ξήρχεΐο. Ό Κεμάλ είχε παλαίσει μέ τόν εχθρόν, εϊχε πολεμηαει μέ ίνδρες καί είχε νικήσει, άλλ' ή*δη έπάλαιε μέ την γυναΐχα καί ή γυ δέν ήΐαν διατεθειμένη να τ^θί! Άπό την νεανικήν ηλικίαν τού & έρωτικός διός τού ήταν άκάθαρ τος καί δταν επέρασεν ή φωτία των πρώτιον νειάτων, πάλιν 4 έρω τικός βίος τού δέν είχεν έξαγνι σθή Δέν επίστευεν &διε είς τάς γυναίκας ου« είς τάς ηθικάς άρ χά;. Είς τόν Ιρωτα ήτανΓ' Ιν»ς κυνικός. Καί δλον τδ έρωτικόν πά ρελθόν τού δέν συνωψίζετο παρά είς βρώμικα ραντεβοθ μέ διεφθαρ μένες Λεβχνϊΐνις είς τούς δπό πτους οϊκους τής Σταμπίύλ ΈξαΕ ρεαιν άποτελοθίαν κάΐι έλάχισιαι καί έφήμεροι περιπέτειαι μέ γυ ναΐκας, χωρικών, κατά την διάρ κειαν των ίκστρατειων. Άλλάκαί αύΐα', άξεστοι γυναΐκες τοΰ δφι ναν μάλλον Ινα «Ισθημα άη?ί- άς. Είχε γλεντήιει είς τό ΙΙαρΕ αι, είς την Σόφια, είς τό Πέραν μέ γυναϊκες τοθ ήμικόσμου, κα! ίπ)ήρωσε τα δργιά τού μέ την άορώστεια καί τόν κλονισμόν τής υγείας τού. Είχε δοχιμάσει δλα τα πάθη χαί Ιως τελευταία άχόμη είς την "Αγκυραν, είς τό κτήμα ποΰ έαενε, είς Τσαν Καγιά, διε σκέδαζε καί έπινε μαζί μέ τούς φίλους τού μέ την συντροφιά βαμ μένων γυναικων. Μέ τάς γυναίκας δέν ήΐαν ρω μαντικός. Τάς μετεχειρίζετο γιά νά περνα την ωρα τού, καί δταν ήρχιζαν νά παραπονοθνται καί νά Ηυμίζουν τάς θυσίας των, έβού)ω νέ τό στόμα των μέ τό χρήο.α! Είς τα ζητήματα τοθ ίρωτος, είς τάς αχέσεις τού μέ τάς γυναίκας ήταν 2νας ίχανός[Άνατολίτης, Ινας δέ σΐτοτικός Άνατολίτης π&υ είνε συ- νειθισμένος νά ϊχη σκλάβες'του τίς γυναΐκες ηοϋ έχει στό χαρέμι τού Άλλ' ή5η αίσθάνεται κάτι τδ νέον, τό πρωτοφανές γι' αύτίν: Μπροστά τού είχεν Ινα κορίτσι, μέ ύπερηφάνειαν, μέ αξιοπρέπειαν μέ θέλησιν, μιά νέα Τοιιρχάλα πού είχε μορφωθή είς την Δύσιν, πού είχεν ίδέας πολιτιομένας καί συναίσθησιν των^δικαιωμάτων τοθ φύλου της. Μιά νία γυναίκα που τοΰ θύμιζε την παρουσίαν της δχι μόνον μέ τό κορμί της, άλ- λά καί μέ τό πνεΰμά της: Μέ την Αατιφέ χανούμ μποροΰσε νά συζη τή την εύρισκεν ενήμερον καί μέ γνώμην είς δλα τα ζηΐήματα. Οί αναγνώσται μας πρέπει νά παραχολουθήσουν τό νέον μας διήγημα «ή Γυναίκα τοΰ'Ιούδα». Είνε άπό τα σπάνια. (συνεχίζεται) Σύνύεσμος 'Εργολάβων Ο ι «ο δομών καΐ τεχνητών "Εργων Νο μου Ηρακλείου ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοθνται άπαντα τα μέλη τοθ Σ,ινδέσμου Έργολάβων Οίκοδα- μδν καί τεχνητών έργων την προ σεχή -Κυριακήν 12 Μαρτίου καί ώραν 10—11 είς τα Γραφεΐα τοθ Συνδέσμου διά την προσαγω- γήν πιστοποιητικών καί φωτογρα φιών διά την χορήγησιν ιαύτοτή των. Ό Πρόεδρος Άντ. Σινάνης Ό Γεν Γραμματεύς Δημ. Ταμιωλάκπς Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΙ ΙΑΤΡ.ΟΙ ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ-ΜΑΙΖΑΠΕΤΑ1Η Δέχεται είς τό εργαστή- ριόν της (Πλατιΐα Βαλιδέ Τζαμί). ΓΑΜΟΙ.—Την παρελθ. Κυρια κήν είς Βαθειανό κάμπο ετέλεσαν τούς γάμους των δ κ. Δή.;. Σφακι ανάκης μετά τής δίδος Ελένης Χριστοδουλάκη Παοάυμφος ιΐαρέ στη ή κ.Έλισάβετ Ν. Πρατσινάκη. Συγχαοητήρισ. ΕνΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Καθήκον επιβεβλημένον θεωρώ δττως καί δημ,οσία έκφράσω. τας απεί¬ ρους μου ευχαριστίας πρός τούς αξίους παντός έπαίνου κ. κ. "Εμμανουήλ Όρφανουδάκην Δι¬ οικητήν Διοικήσεως Χωροφυλα· /ής Ηρακλείου, Βασίλειον Σπη τάν Ύπ)τήν Χωρ)<ής Καινουρίου καί Κων) όν Παπαμαρκάκην Άστυ νομικόν σταθμάρχπν ΣταθμοΟ Τυμ πακίου, τόν άνθυπασΐΐιστήν κ. Πά τιαδογιάννην, διότι έντός έλαχί- στου χρονικοΰ διαστήματος κα¬ τώρθωσαν δχι μόνον την είς βά.- ρες μου γενομένην κλοπήν χρυ σων άντικειμένων ν' άνακαλύψουν καΐ ν* συλλάβουν τόν δράστην ταύτης Μιχ. Γρηγ. Άνδριγιανά· κην, άλλά καί νά μοί παραδώσουν ταυτα άκέραια. Τοιούτοι δηαόσιοι λειτουργοί τιμοΰν δχι μόνον τα άξιώματά των άλλά καί την υπηρεσίαν είς ήν άνήκουν. Ιδιαιτέρως εύχσρι σΐώ άπασαν την κοινωνίαν Τυμ τΐακΐου διά τό ενδιαφέρον δπερ έ πεδείξατο. Έν Τυμπακίω τή 5 Μαρτίου 1939 Ό ευχαριστών Γεώργ. Κουρτάκης *** Γύρω στήν πόλι. Τά χθεσινά μας τηλεγραφήμα· τα άνήνγειΧαν ύποχώρησιν τής κακοκαιρΐας καθ" δλην την Έλ· λάδα. —ΦαΙνεται νά «ροηγήθη είς την πόλιν μας ή καιρική αυτή μετα· βολή. — Διότι παρά την γειτονείαν μας μέ τόν χιονοσκεπή ΨηλοοεΙτην, άπό προχθές ^ βελτίωσις των και· ρικών συνθηκων Εγινε κα,ταφανε· στάτη —Την έβδομάδα αυτήν ό Δήμος τταρεχώρησε την συνδρομήν τού πρός τόν Όδηγισμόν. —Χορηγήσας τ6 τιοσόν των 10 χιλιάδων δραχμών, διά των οποί¬ ων θά γίνουν δύναται διάφοροι βελτιώσεις τ^0 σώματος. —Έπικροτεϊται γενικώς ή επί· σπευσις τής άπό καιροθ θρυλου· μένης αποφάσεως ποός ανέγερ¬ σιν προτομής είς τόν ήοωα τδν Κοητικών έπαναστάσεων Ντα· φώτην. —Ή καταρτισθείσα Έπιτροπή πρέπει νά ενισχυθή πανταχόθεν είς τό ϊργον της. —Τό άδελφάτον τοΰ Πανανείου Νοσοκομείου παρήγγειλε διά τοθ κ. Δημάρχου. —Τάς νέας κλΐνας καί κλινο- στρωμνάς διά των οποίων πλου- τίζετα* τό ϊδρυμα. —Έλπίζεται δτι θά τεθοθν συν τομώτατα έν χρήσει χάρις είς την επίμονον προσπάθειαν τοθ κ. Δημάρχου. — Όιως τό καταστήση καθ" 6·^ λα άντάξιον τοθ προορισμόν τού. —ΠολλοΙ οί νηστεύοντες την-, τεσσαρακοστήν αυτήν. —Τό πραγμα διαπιστώνεται άπό τά έλάχιστα σχετικώς σφάγια πού καταναλίσκονται άπό τής κα θαρας Δευτέρας καί εντεύθεν. —Προχωροΰν έντατικώς αί ερ¬ γασίαι τοποθετήσεως των ϋδρο· μέτρερν καθ* ίχιασαν την πόλιν. —Ή έναρξις.δγινε άπό την νο· τιανατολικήν πλευράν. —Ή αποπεράτωσις τοποθετήσε¬ ως των ύδρομέτρων πάντως υπο- λογίζεται σύντομος. —Καθώς ανηγγέλθη έκ Μαλλί ών έξεβ?άσ9ησαν αύτόθι πολλά έμπορεύματα. —Τοθ ναυαγήσαντος Ιστιοφό· ρου «Χελιδών». —Ή πληροφορΐα δέν έπεβεβαι ώθη παρ' ύτευθυνου πηγής. —Μέ την σημερινήν «Άκρόπο λιν» προβλέπονται πληθωρικαΐ άναχωρήσεις ταζιδιωτών. —ΟΙ όποΐοι είχον εμποδισθή λόγω τής σφοδράς θαλασσοταρα χής των ημερών νά ταξιδεύσουν. — "Ενα άπό τά καλυτέρα ζαχα ροπλαστεΐα της πόλεως κατέστη τού κ. Ρσυτοπούλου είς τό Καμα ράκι. —Διαθέτει πάντοτε φρεσκότατα γλυκά, άλλά καί ώραιότατα χά ρις είς τόν εξαιρετικόν τεχνίτην πού έφερεν έξ Αθηνών. —Ό κ Ραφτόπουλος φημίζεται κυρίως διά τΐςπάστες καί τοΰρτες πού παρασκευάζει. —Είς τοΰ Πουλακάκη έξαιρετι κή πρεμιέρα άπόψϊ μέ τό μουσι κόν καί Ιστορικόν φίλμ: <Γκιουζέ πε Βέρντι». — Είς την «Μινώαν» έξ αλλου προβάλλεται: «Ό Κουρσάρος» ή κΔαίμονας των Ώκεανων» ϊνα Λ ληθινόν μεγαλούργηαα τοΰ κινη- ματογράφου. « Ρέηβρτερ ΖΗΤΟΓλΤΑΙ ίνα ή δύο δω· μάτια ίπιπλωμένα. Πληροφορίαι Μάουρο—Πολίτη. ΙΑΤΡΟΣ ΕΜΜ. Γ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ) Διπλυματβυχος βββΐδΐαηΐ της χκιρβυργικϋς ούρολο- γικής κλινικής, τής Ίατρικής Σχολής τδν Παρισίων. Παθήσεις τοθ οθροποιητικοθ συοτήματος, ήτοι: νε- φρών, κδστεως, προστάτου γεννητικων δργάνων κ. λ. π. Δέχιται, άπό 1ης Φεβρουαρίου 9—12 π. μ. καί 3 — 7 μ. μ. είς τό ιατρείον τού όδός Μαρογιώργη πάροξος ΠλατεΙα Άρκαδίου (Χείτάν ΌγλοΟ) τηλ. 8.22. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΙΚΑΝ. Ε.ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Στοα Σιδεράκη — Ηράκλειον.
  ΑΝΟΡΘ0Σ12
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ~*'*~*^* 528βν
  Νά' πάρετε αύτό, τοίς εΤπεν ό γεΐτων. Δέν
  είνε πλέον έδώ τό σπίτι σας. Πηγαίνετε είς αύ
  τόν τόν κύριον. Κατοικεΐ έδώ σιμά. Είς τόν πρώ
  τον δρόμον άριστερά.
  Έρωτβτε μέ αύτά τό χαρτΐ είς τό χέρι καί σας
  δείχνουν.
  Τα παιδία ανεχώρησαν κατά την διεύθυνσιν
  εκείνην τό πρεσβύτερον, φέρον τό Εγγραφον άνά
  χείρας, καθωδήγει τό νεώτερον ήτο δέ ψύχος καί
  οί μικροί τού δάκτυλοι, ώς παγωμένοι, μόλις Ι
  σφιγγον τό χαρτίον.
  Ένώ έστρέφετο ίνα λάβη την άλλην οδόν, έ
  φύσησε δυνατάς άνεμος, καί τό χαρτίον άφηρ
  πάγη
  Εγίνετο δέ ήρ<η καί νύξ, ώστε τό παιδίον δέν ηδυνήθη πλέον νά τό εύρη,. "Ετυχον ούτω τα δύο μικρά περιφερόμενα τυ χαίως είς τάς όδούς. Β'. Ένθα ό μικρός Γαβριάς έπωφελεΐται τα τοΰ μ ε γάλου Ναπολέοντος. Είς Παρισίους πολλάκις έν ώρα έαρος πνέου σιν άνεμοι δριμεΐς, παγετώδεις, νομίζει τις δτι ή θύρα τοθ χειμώνος είνε ήμίκλειστος έτι καί έξ αύ τής έρχεται άήρ. Την άνοιξιν τοθ 1832, ότε ένέσκηψεν είς την Ευρώπην κατά πρώτον ή μεγάλη έπιδημία τοθ παρόντος αιώνος, ή χολέρα, οί παγετώδεις οδτοι άνεμοι υπήρξαν δριμύτεροι παρά ποτε, πολλαί δέ συγχρόνως άστραπαί καί βρονταί Εσπέραν τινά ό καιρός τόσον ήτον κακάς, ώ ότε εφαίνετο είς τούς κατοίκους των Παρισίων ότι επέστρεψεν ό Ίανουάριος, καί διά τουτο έπανέ λαβον τούς χειμερινούς τφν μανδύας" ό δέ μι¬ κρός Γαβριδς, ρακένδυτος κατά τό σύνηθες καί τρέμων εύθύμως υπό τα ράκη τού, ίστατο ώς έκσΐστικός ενώπιον ενός κουρείου καί έβλεπεν. ΤΗ το δέ έστολισμένος δι' ενός μαλλίνου περιωμίου γυ ναικεΐου, τίς οίδε πώς εΰρεθέντος έπ' αύτοθ, καί τό έφόρει τυλιγμένον περί τόν λαιμόν μέχρι τής ρινός τού. Ό μικράς Γσβριας εφαίνετο θσυμάζων· τα μέ γιστα εϊδωλόν τι κήρινον γυναικός, άνοικτά έχού σης τα σΐήθη καί άνθη είς την κεφαλήν, είδωλον περιστρεφόμενον διά μηχανής ένδοθεν των ΰάλων τοϋ κουρείου καί δεικνύον πρός τούς οισβάτας με τσξύ δύο λυχνιών τό μειδίαμα αύτοθ· άλλά τό ά ληθ£ς ή"τον δτι ό Γσβριας παρετήρει μήπως ή^ύ νατο νά βάλη είς τό χέρι καλόν τι εύώδες σα πώνιον, 8περ θά έτρεχεν άμέσως νά μεταττωλήση. άντί ενός σολδίου είς τίνα των κουρέων, των Ιξω των θυρών τής πόλεως. Πολλάκις κατώρθωσε νά πορισθί) τοιουτοτρόπως τόν έπιούσιόν τού άρτον. Συνείθιζε δέ τότε νά λέγη δτι, «έμπσρμπέριζε τούς μπαρμπέρηδες»- Ήρχισε είς την 1ην μος σελίδα τό νέον μας θρησκευτικό άνάγνωσμα «ή Γυναΐκα τοθ Ίούδα». ΠολλοΙ τό έπερίυεναν μέ ανυπομονησίαν. Είνε τό έντρύφημα των ημερών. (συνεχίζεται) ΦΥΛΑΧΕΣ ΧΟΡΙΣ ΣΙΑΕΡΑ Ό όδοντίατρος ΓΕΩΡΓ. ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ Έπανέλαβε τάς εργασίας τού καί δέχετσι ώς καί πρότερον είς τό Ια¬ τρείον τού. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σ6- ρ·ν, Τί,νον, Πάρον, Ναζον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Εξπρές θαλαμηγόν ΨΨ Ταχύτης 15 μιλλίνν. Τόννων 2.000. Άφθάστου πολυτελείας μέ δλόκληρσ διαμερί- σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. αχριβ&ς κατ' εύθϊΐαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί- καρίαν, Σάμον. Τ«*. 0.91 Βραχτβρεΐβν ΑΜΑΜΠ. Π. ΚΟΡΠΗ ΑΑΧΕΙΟΦΟΡΟΗΑΑΝΕ Δρ. ί5Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ ΕΘΝΙΚΗΣ Σ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σ Είς 300.000 όμολογίας Δραχ. 500 εκάστη. Τάκος 5 ο)ο πληρωτέος κα&' εξαμηνίαν ΚΕΡΔΗ ΕΚ ΛΑΧΝΩΝ 1 Λαχνός έκ Δρ. 800.000 1 » » » 200.000 1 » » » 100.000 Έννέα λαχνοί » » 10.000 Τα κέρδη των λαχνών άνέρχονται είς 1.190.000 "Ητοι: 1ου Λαχνοΰ Δραχ. 2 ου » » 3 ου » » Έννέα λαχνών έκ 1 Ο χιλ. » Δρ 8ΟΟ.ΟΟΟ 200.000 1ΟΟ.ΟΟΟ 90.000 1.19Ο.ΟΟΟ Άπόλυτος άσφάλεια διότι έκτός τής μεγάλης οίκον ομικής επιφανείας τής Τραπέζης, αί όμολογίαι έχουσι δικαίωμα ένεχύρου επί των δανείων είς πρώτην ύττοθήκην άτινα θά χορηγήση ή Τρα¬ πέζα. Εγγραφαί γίνονται είς τό εν¬ ταύθα Ύποκατάστημα τής Έθνι- κής Τραπέζης τής Ελλάδος. Οί επιθυμούντες νά εγγραφώσι πρέ- πει νά σπεύσωσι διότι λήγουν αί εγ¬ γραφαί την 14ην τρέχοντος. Πρόγραμμα έκουσίου πλει- ατηριααμοΰ κινητών. Οί έκκσθσρισταί τής υπό εκ¬ καθάρισιν έταιρείας Π. Θ. Ά- λεπουδέλης καί Σία δηλοποι ο Ον δτι θέτουν είς έ«ούσιον πλειστηριασμόν κινητών τα κάτωθι κινητά τής έταιρείας. 1) Έν χρηματοκιβώτιον σι· δηοοθν μάρκος Ράτνερ. 2) Μίαν γραφομηχανήν μάρ- κάς "Αντλερ. 3) Μίαν γραφομηχανήν λα· τινικών στοιχείων μάρκος Οΰν τεργουντ. 4) "Εν τραπέζι ξύλινον. 5) "Εν ταπεζάκι γραφομη· χανής. 6) Μίαν πρέσσα κόπιας. 7) "Εν τηλέφωνον τοίχου. 8) "Ενα καναπέ καί τρία καθίσματα ταπετσαρίας. 9) Δύο μικρά τραπεζάκια. 10) Μία ντουλάπα κοινή δι' άλληλογραφίαν. 11) Έτέραν ομοίαν. 12) Ένα έπιτραπέζιον ξύ· λινο κλασσέρ. 13) Έν τοκολόγιον 14) "Ενσ γσλλοσγγλικθν λε- ξικόν. 15) "Εν στ' τόμον γαλλοελ· ληνικοΟ λεξικοθ Κυπρίου. 16) "Ετερον στ' τόμον ομοι¬ ον Έλληνογαλλικόν. * 17) Έν λεξικόν μικρόν Λαρ σΐου είκονογραφημένον. 18} "Εν έπίτομον λβζικόν Ατλαντίδος. 19) Ένα όδηγόν Ελλάδος Ίγγλέση Ιτους 1920—-21. 20) "Ενσ στ' τόμον όδηγόν Κέλλις 1921. Άλματώδης εξέλιξις είς τό Πετροκεφάλι. ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΑΙ Μάρκος (άν- ταποκριτοθ μα{).— "Ενα άπό τα ε&φορώτερα χωρία τής Μεσσαράς είνε αναμφισβητήτως τό Πετροκε φάλι. Κτισμίνο στή μίση τοθ κάμπου περιβάλλεται άπό έδάφη γονιμώτχτα καί άπό άπέραντα λει βίδια. Είνε δέ κυριολεκτιχά πνιγ μένο είς τό πράσινο. Δάση όλό- κληρα σχηματίζουν οί αίωνόβιες εληές. Καί τα περιβίλια καί οί κήποι των έσπεροιειδών καί των αλλων καρποφίρων δένδρων, πού οί άνθοί των μοσχοβολοθν καί πλημμυρίζουν την άτμόσφαιρα ά πό τ' άρώματων τού, έκτείνονται είς μεγάλην έκτασιν πέριξ τοθ χωρίον ΌνομαστοΙ δ' Ικίοψ, είνε οί κήποι τοό ΠετροκεφαλιοΟ, πού παράγουν τα λαχανικά καί τούς καρπούς πού τροφοδοτοθν την ά αγοράν των Μοιρών καί τοθ Ή ρακλείου. Τό Πετροκεφάλι έχει την θεΐκήν βύλογίαν ώς πρός αύ τέ. Νερά άφσονα. Λειβάδια άπέ¬ ραντα μέ γονιμώτατα έδάφη. Καί κλίμα γλυκύ, ήπιον, θερμόν. Δι' αύτό καί είς τόν τόπον αυτόν εύδοκιμοθν δλα τα ειδή των καλ λιεργειών. Τελευταίως εισήχθη καί νέα καλλιέργεια των μπανα νών. Καί θ' αποδώση ασφαλώς μετ' ολίγα έ"τη τεραστία κέρδη είς τούς γεωργούς. Διότι ώς άπο δεικνύεται ή πλέον κερδοφόρος καλλιέργεια είνε τής μπανάνας. Έτσι χάρις είς τα αφθονα εί σοδήματά τοι» τό Πετροκεφάλι προοδεύει καί έξελίσσεταισυνεχώς. Άναχαινί'ζεται, συγχρονίζεται, π*ουτίζεται μέ ϊργα προόδου καί πολιτισμόν, μέ σχολείον, έκκλησί αν, δρίμους, πλατείας. Τώρα κα τασχευάζίΐ καί μνημεΓον των έν πολέμοις πεσόντων. Τό έργον άνέ λαβεν 6 γλύπτης κ. Ί. Καναχά κης καί θά τό άκοιερατώση έντός τής ανοίξεως όπότε καί θά γίνη ή τοποθέτησίς τού είς την πλατείαν τσθ ΠετροκεφαλιοΟ. Έχει δμως καί τάς έλλείψεις καί τάς ανάγκας τού τό χωριό αύ τα δπω; άλλωστε καί 8λα τα χω ριά μας. Στερεΐται άμαξιτοθ δρό μου καί μασΐίζεται άπό έλονοσί αν. Άλλά καί τα δύο αύτά προ· βλήμ-χτα, τής σιιγκοινωνίας καί τής έξυγιάνσεως, θά λυθοθν διά τής εκτελέσεως των μεγάλων παρα- γωγικων έργων, πού θ' αρχίση ώς πιστεύεται έντό; τοΰ τρέχοντος έ· τους. Καί τότε Φ άρχίσουν μία νέα περίοδΐς άλματώδους εξελί¬ ξεως τοθ ΠετροκεφαλΐοΟ, 8πως καί ολοκλήρου τοθ κάμπου τής Μεσσαράς. —Σωματειακά. Γενομένων αρχαιρεσιών της 'Ενώσβως Φορβτβχνικών ΰπαλλή λων Ηρακλείου την παρβλββϋ· σαν Κυριακήν 5)3)39 εξελέγησαν οί κάτωθι: Πρέεδρβς Ιωάν. Κα· λησιτκράκη;, γεν. γραμματεύς Χρηβτος Ιΐαχάκη;, ταμίας Γεώρ. Κυΐταρισσάκη;, σύμβουλοι Εϋλάμ- πιος Παχιαδχκης, Γεώργ. Πωλι ουίάκπς. —Είς άποστρατείαν. Είς «ύτεπάνγελτον διαθεσιμότη τα έτββη τϊλευταίως ό μοίραρ· 1 χος κ, Παπαχατζκκης Γεώργ, τοΰ ι 'βμρ. καί 6 ύπομοίραρχος κ. Φρε σχάκης Στέφ. τοΰ Κωνστ. —Νέος γενικός έπιθεωρητής των Νομαρχιών. Πρός «πάσας τάς έκκλησιαστι κάς καί έκπαιδευτικάς αρχάς τού Κράτβυς απεστάλη υπό τού υπουρ γβ!ου τής Παιδκίας έγκυκλιος διά τής οποίας γνωρίζίται ότι νέο; γβνικος έπιθβωρητής των νομαρχιών τού Κράτους διωρί σθη υπό τοϋ υπουργείον 'Εσωτε ρικών έ χ. Ί. 'Ανθβώλης κ«1 κα λοΰνται αί αρχαί αυται όπως π* ράσχβυν είς αυτόν πασάν τυ χάν άπαιτηθησομένην συνδρομήν προθύμως, έν τη έκτβλέσβι των καθηκόντων τού. 21) Έν ξύλινον έπιτραπέζι- όν κλσσσέρ. 22) "Εν άγγλοελληνικόν λε· ξικόν Κουρμπέλλη. 23) "Ενα ναυτικόν όδηγόν πλοιάρχου «Γρηγοράκη». 24) "Ενα κώδικα Α. Β. Ο. 5ης εκδόσεως. 25) "Ετερον 6ης εκδόσεως. 26) Τρείς σωλήνες όξυμετρί σεως ελαίου. 27) Διάφορα κλασσέρ πε- ριέχοντα άλληλογραφίαν. 28) Εκατόν ενα (101) βα· ρέλια μεγάλα σιδηοά μπόμ πες χωρητικότητος 280 οκάδων έγγιστα. 29) Τεσσαράκοντα όκτώ (48) βαρέλια σόγιας παλαιά μετα- χειρισμένα πάντα. 30) Δώδεκα (12) ξύλινσ έ- λαιοβάρελα χωρητικότητος 130 οκάδων έγγιστα. 31) Τέσσαρα (4) φύλλα λα· μαρίνης. 32) Μίαν πλάστιγγα σιδη¬ ράν έργοσΐσσίου Ροντονί Γαλ λίας. 33) Τό 1)3 έξ άδιανεμήτου 9 φορτηγίδων καί ενός ρυμουλ κοθ έξ ών αί 2 φορτηγίδες καί τό ρυμουλκόν έν άχρη- στεία. (Τά κινητά ταθτα έκπλειστη ριασθήσονται ενώπιον ημών την 19ην Μαρτίου 1939 ημέ¬ ραν Κυριακήν καί ώραν 10— 12 π. μ. Ή όριστική κατακύρωσις έ- ξαρτάται έκ τής κρίσεως η¬ μών περί τοθ συμφέροντος τής προσφοράς. Ό τελευταίας πλειοδοτης ύποχρεοϋται νά καταβάλη ά¬ μέσως τό τίμημα είς μετρητά. Τόπος τοθ πλειστηριασμοθ όρίζεται τό επί τής όδοθ 25 Αύγούστου γραφείον τής έταί ρείας Π. Θ. Αλεπουδέλη Υίοί. Έν Ήρακλε'φ τη 15 Ίου· νίου 1937. ΟΙ έκκαθαρισταί. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ •Η Κοινότης Τυμπακίου Πυργιωτίσσης προκηρύσσει δ τι : Έκτίθεται είς διαγωνι σμόν μειοδοτικής δημοπρασί άς δι' ένσφραγίστων προ αφορών άνευ όρίου ή κατα- σκευή οίκίσκου καί έγκαταστά σεων έξωτερικοϋ ύδραγωγεί ου τής Κοινότητος την 27ην Μαρτίου ημέραν Δευτέραν καί ώραν 10—12 π. μ. έν "Ηρακλείω καί έν τώ Κατα¬ στήματι τής Νομαρχΐας (Γρσ φεΐον Μηχανικάς Υπηρεσίας ΚοινοτήτωνΝ. Η ) Δεκτοί είς τόν διαγωνισμόν έργολάβοι τιάσης τάξεως δι' Ιογα οίκοδομικά ή ύδραυλικά. Παράβολον συμμετοχής δραχ μαΐ 12 000 Τα σχετικά τής με λέτης είσί κατατεθειμένα είς τό Γραφείον τής Μηχανικάς Υπηρεσίας Κοινοτήτων καΐ τό Γραφείον τής Κοινότητος ένθα δύνανται οί βουλόμενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν προ σερχόμενοι κατά τάς έργασί μους ώρας. Έν Τυμπακίω τβ 28 Φεβρου αρίου 1939. Ό πρόεδρος τής Κοινότη τος Τυμπακίου. Ε. Άνδρουλχκάκης —Τα ύδραυλικά Ιργα τής Άγυιάς. Πληροφορούμεθα ότι συνεχίζον ται «Ι εργασίαι διά την άποκατά στάσιν τής Οδραυλικής συνδέσεως των Χανίων μετά των πηγών τής Άγυιάς.Ή τοποθβτησιςχαΐαυνχόλ ληαις των ύδρβσωλήνων γίνβται ανευ διακοπης, έλίτίζεται δέ δτι θά όλοκληρωθώσιν αί εργασίαι συντόμως. —Διανυκτερεύβντα φαρμα- κεΐα. Σήμερον 9 Μαρτίου θά διανυ· κτερεύουν τα φαρμακεϊα θεοδ. Γβωργιάδη καί Κωνστ. Καναχά κη. —Ή ταΊΤοποίησις των κλη- ρούχων Ηρακλείου. Παρά της Έπιτροπής 'Απαλλο τριώαεων Ηρακλείου έχλπθησαν οί κληροΰχοι των £υν)σμών Αγ. Συλλα, Ζερβοΰ Νετόχι καί Ναλ λϊδων δπως παρουσιασθβΰν ένώ πιον αυτής κατά την συνβδρία βιν της 18ης τρΐχονμος ημέραν Σάββατον καί ώραν 9 π μ. συνβρ χομβνης πρός τουτο βίς τα γρα φεΐ* τής Γεωργικής "Υπηρεσίας Ηρακλείου ίνα συζητήση κ«ί α¬ ποφασίση διά την οριστικήν τα κτοποίηβιν των κληροΰχων των άνω Συνοικισμόν. Αί σχετικαί αίτήσεις δέον όπως κατατεθβϋν ενώπιον της Έπιτροπής 'Απαλλο τριώσβων μίχρι τής 15ης τρίχβν τος τό πολΰ. —Δωρεά. Ή κ. Μαρία Χαραλ. Καμινοπέ- τρου κατβθεσβ 500 δραχμάς διά ένεάμβρον μνημόσυνον τοΰ βυζΰ γου της Χαραλαμπους Καμινοπ* τρου. Ή Διοικοϋαα τό ϊδρυμα έΐτιτροπή εΰχαριστεΐ θερμώς. ΚΑΤΟΧΟΣ τής διπλογραφίας αναλαμβάνει την τήρησιν έμπορΐ- κων βιβλίων μέ συμφέροντας 8- ρους. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ Στείλατε τα κορίτσια σας είς τα έργαστήρια έλε υθερων σπουδών ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΚΑΣ ΚΕΛΛΕΝ Πλατεΐα Άγίκς Είρήνης 4. ΛβΗΝΑΣ.
  Ι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, ΝομσρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Πέμπτης
  9 Μαρτίου 1939
  ΠΟΛΥΝΕΚΡΟΙ ΜΑΧΑ
  ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑ! ΑΚΟΜΗ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΔΟΥΠΗ1Μ1ΔΡΙΤΗΣ
  ΑΝΑΤΙΝΙΙΞΕΙΣΚΤΙΡΙΒΝ
  ΥΠΟ ΤΟΝΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ
  1 ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Τελευταίαι πληρο¬
  φορίαι πρός τό Πρακτορείον Χαβάς
  άναφέρουν ότι είς την Μαδρίτην, έν τος
  τής οποίας έξερράγη άπό τής χθές κομ-
  μουνιστιιή σϊάσις, συνάπτονται εισέτι
  πολύνεκροι όδομαχίαι-
  Οί κομμουνισταί έξαγριωθέντες έκ
  τής άντιστάσεως την οποίαν ^ προβάλ-
  λουν είς πολλά σημεία τής πόλεως τα
  πιστά είς τόν Μιάχα στρατεύματα, προ
  βαίνουν είς άνατινάξεις κτιρίων καΐ λε·
  ηλασίας.
  Οί Γάλλοι διά τό ίσπανικόν.
  Τό άποικιακόν καί η Μεγ. Βρεττανία.
  ΡΩΜΗ 8 Μσρτ(ου(ΐδ. ύπη
  οεσ(α) — Ή «Πόπολο ντ' Ί
  που παρεδόθη
  κούς.
  είς τούς έθνι
  τάλια» γράφει δτι τό τελευί ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Μαρτίου (Ιδ.
  ταΐον στήριγμσ των έρυ | υπηοεσία)— Αί γαλλικαί έ
  θρΛν είνε ό στόλος δστις ά ι φημερΐδες γράφουσαι επί τοθ
  •πέπλευσεν έκ Κσρθαγένης κα' ίσπανικοθ τονίζουν δτι ούσια
  τευθυνθείς είς τό Άλγέριον. | στικως ουδείς κυβερνά: είς
  Μόλις ό κυβερνητικάς στό
  την κεντρικήν Ίαπανίσν καΐ δ
  θ δέ άλΐ
  τι αθτη δέν άποκλεΐεται
  νά υποκύψη ε(<: τον φΡάν λος εθεάθη είς τα παράλια τής Τύνιδος αί γαλλικαί άρ χαί Ιλαβον μέτρα καθ' δλον|κο διά νά αποκατασταθή τό μήχος των άκτών. Ή εί τέλους ή ήοεμΐα είς την Ίβη σοδος τοθ λιμένος φρουρεϊ ρικήν Χερσόνησον. ται διά μονάδων τοθ στόλου. | —ΑΙ έφημερίδες τής δεξιας Μέρος τοθ κυβερνητικοθ στό ύπογραμμίζουν τό γεγονός λου λέγεται δτι κατηυθύνθη δτι οί κομμουνισταί τής Ίσπα έκ Καρθαγένης είς τούς λιμέ ν(ας έγκατελεΐφθησαν καί ύΐτ' νας τής έθνικής Ίσπανίας 6 αυτής τής Ρωσσίσς ή όποία κατεϊδε τό άσκοπον πλέον τού αγώνος αυτών εναντίον των έθνικών. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Μαρτίου (ίδ. ύπηρεσία).— Ό άγγλικός τύ τίος Ιπαναλαμβάνει δτι ή κυ βέρνησις τής Μεγάλης Βρετ τανίας ευρίσκεται είς συνεν νοήσεις μετά τής γαλλικής κυ βερνήσεως προκειμένου νά διασφαλισθ[) ή άμυνα των | γαλλ·κων κτήσεων πρός την όϊ ' "Ί Η ΓΛΛΑΙΑ ΕΨΗΦΙΣΕ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞ0ΠΛ1ΣΜ0ΥΣ οκτα γυος. Ό άγγλικός τύπος προφα νώς ϋπαινίσσεται τάπρόσφατα στρατιωτικά μέτρα τής Γαλλί άς έν Άφρική. ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΚΥΚΛΩΒΗΣΑΝ II ΣΤΑΣΙΑΚΝΤΕΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ Μ! ΑΧ Α Α·ΗΝ1Ι 8 Μαρτίου (τού άντα ποκριτού μας).—Καθ' α τηλεγραφεϊ ται έκ Παρισίων, ό στρατός έν Μαδρί τη κατώρθωσε νά επιβληθή. Οί στασιά σαντες κομμουνισταί άπεμονώθησαν καί έκυκλώθησαν υπό των κινητοποιηθέντων εναντίον αυτών στρατιωτικών τμημά των. Ό Λΐιάχα έν τω μεταξύ εξέδωκε προκήρυξιν, τονίσας καί πάλιν ότιήά- νατροπή τού Νεγκρίν αποβλέπει είς την σύναψιν έντίμου είρήνης. ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΕΠΕΤΕΘΗΣΑΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΜΠΙΖΕΡΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΥΟΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΑΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ τοΰ εξωτερικόν άγγέλλουν ότι ογδοήκοντα άεροπλάνα τού Φράνκο, επετεθησαν πρό τού λιμένος τής Μπιζέρτας εναντίον αοΰ κυβερνητικού στόλου. Τρία κυβερνητικά άντιτορπιλλι*ά βληθέντα καιρίως υπό των ριφθεισών βομβών, κατεβυθίσθησαν αΰτανδρα. Ο ΚΥΒ [ΡΚΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΛΦΟΠΑΙΣΒΗ ΕΙΣ ΜΠΙΖΕΡΤΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τού άν ταποκριτοθ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι ό κυβερνητικός στόλος μετά την καταβύθισιν των τριών άντι- τορπιλλιχών κατώρθωσε νά διαφύγη την δίωξιν των άεροπλάνων καί νά εισέλθη είς τόν λιμένα τής Μπιζέρτας ό«ου καί άφωπλίσθη υπό των γαλλικήν άρχών. Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΝ ΙΥΙΕΤΟΧΡΝ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤ1ΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τού άντα. ποκριτού μας).— Άπόψε θά σ^νέλθουν είς την τακτικήν ετησίαν συνέλευσιν αυ¬ τών οί μέτοχοι τή», Τραπέζης τής Έλ- λάδος. ΊκΊΐθΥΔΕΡΟΣ Θ* ΟιΜΗΣγΓ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας). —Είς την αποψινήν (χθε σινήν) συνέλευσιν των μετόχων τής Τρα πέζης τής Ελλάδος ό Διοικητής αυτής κ. Εμμανουήλ Τσουδερός θά προβή είς άνβσκόπησιν τής οικονομικάς έν γέ¬ νει καταστάσεως τής χώρας. Ό λόγος τού κ. Τσουδερου άναμέ· νεται μετά μεγίστου ένδιαφέροντος άπό τούς οίκονομικούς χύκλους τής χώρας. Ή Γενική Συνέλευσις τού Έμπορικοΰ Συλλόγου Ηρακλείου Είς τό Εμπορικόν Επιμελη¬ τηρίω συνεκλήθη προχθές ή Γεν. Συνέλευσις τοθ Έμποριχοΰ Συλλό¬ γου άσχοληθεϊσα διά μακρών μέ τί ζητήματα 5τινα άπααχολοΰν τόν εμπορικόν κόσμον Ηρακλείου. Ό Ι1ρόε5ρος τού Έμπορικοϋ νίκων τάξεων την έκπολιτισπκήν των δρασιν άπερίσιταστοιάποδιαφω νίϊς καί ίθενδήτοτεδοβολάς.Πρός τοθτο παρετήίησεν δ« Πρατικάκης, οΕ έμποροι όφείλουν νά συσππρω θιδσι περί τόν Εμπορικον Σύλλο γον έγχαταλείποντες την ιδέαν Έμπορικοΰ γον έγκαταλείπ Συλλόγου κ. Παν. Πρατικάκης | τής δια-ηρήσεως των κλαδικών έξέθίσεν έν άρχη' τα πεπραγμίνα] συλλόγων ή σοοτάαεω; νέω/ τοιού τοθΣυλλόγου κατά τό διαρρεθσχν | των, έφ' δσον διά τοθ Έμποοικοΰ ϊτος 1938 καί ανέπτυξε την η μειωθεΐσαν δρασιν, άναλύσας είδι κώς καί καθ' έκαστον κλάδον τοθ έμπορίου τάς επί των οίκεί- ων ζητημάτων ενεργείας τοθ συλ λόγου. Καταλήγων ό κ Πρατικά κης υπέδειξε την σύστασιν έπιτρο πής ή'πς θά εξετάση ποία τα έκ κρεμοθντα καί χρήζοντα ρυθμίσε ως ζητήματα τοθ έμπορίου Τα ζητήματα ταυτα θά διατυκωθώσιν είς υπόμνημα 5ποβαλλόμενον α? μοδίως είς την κυβέρνησιν. Ό κ. Πρατικάκης άνεφέρθη άκολού θως είς τό ζήτημα τής όργανώσε ως τού έμπορικ&Ο κόσμου τονίσας σχετικώς δτι μόνος πόθος των έμ- πόρων είναι νά συνεχίβουν έν ά- δελφωσύνη μετά των λοιπων κοινω ι Συλλόγου θά ίχαναποιώσι πάν δί¬ καιον αΐτημά των. Επηκολούθησεν δ καταρτισμόν έπ-τροπής έκ των κ. κ. Δημ Γιαλυτάκη, Άριστ Γραίχη, Άλ. Καμάρα, Γεωργ Μπαμιεδά*η καί Κωνστ.Χριατ,οφίδου είς την οποίαν ανετέθη ή έντολή 2πως προβή είς τάς δεούσας ενεργείας διά την δπιχγωγήν των μελών των διαφό ρων κλαδικών συλλίγων είς τόν Εμπορικόν Σύλλογον Ηρακλείου δστΐς ώς έτονίσθη, είναι δΐατεθει μένος διά την επίτευξιν τοΰ επι διωχομένου σκοποϋ νά τροποποιή ση καί τό καταστατικόν αύτοθ εάν παραστη πρός τουτο άνάγκη. Σχετικώς προεκλήθη μακρά συζήτησις καθ' ψ καί δ 1Ιρόε·ί δρος τοθ ΈμπορικοΟ Έπιμϊλη- τηρίου κ Αλεξ. Γεωργιάδης προ έβτ) ιΐς καταλ^ήλους συατάσεις τονίσας δτι δ Εμπορικάς Σύλλο γος δστις διεκρίθη διά την κοι νωφελή αύτοθ δράσιν είναι δίχαι όν νά πεοιλάβια είς τούς κόλ- πους τού βλον τόν εμπορικόν κό σμόν δσπς τοιουτοτρόπως θά έ ξυκηρετήται πληρέστερον είς τα συμφέροντά τού. Άχολ,ούθως έλογοξόιησεν επί τή; οί<ονοαικής θέσεως τοθ Έμ ποριχοθ Συλλόγου δ ταιίας αύ τού κ. Γιαλυτάκης. Τέλος τόν λόγον έλαβεν δ άντιπρόσωττος χον ΈμπορικοΟ Συλλόγου παρά τή Λιμενικ^ Έπιτροπ^ κ. Κων- σταντινίδης έκθέαας είς την ου νέ'.ευσιν την πορείαν των λιμένι χών Ιργων. Καθ' χ πληροφορούμεθα, συντό μως ή δλομέλεια τοθ Έμπορι κου Συλλόγου θά κληθή χαί πά λιν εί; Γεν. Συνέλευσιν διά νά άσχοληθη λεπτομβρέστερον με τα λιμενικά Ιργα χαί την εύρυτέ ραν όίγάνωσιν τοθ ίμπορικοϋ κόσμου. ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Κατά πληροφορίας έκ Χά ν'ων σήμερον αναχωρεί δι' Αθήνας ό ΰπουργός Γεν. Δι οικητής Κρήτης κ. Μπότης Σφακιανάκης. Ό κ. ύπουργός θά συνεργασθή μετά τοθ προέθρου τής Κυβερνήσεως κ. Μεταξ&καί των άομοδΐων ΰ πουργων διά διάφορα οίκονο μικής φύσεως τό πλείστον ι Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ.ΜΑΣ Χθές τό άπόγευμα άνεχώ ρησεν εντέυθεν έπιστρέφων είς Αθήνας ό Επιμελητάς τής ΈλονοσιολογΙσς παρά τή 'Υ νειονομινή Σχολή Αθηνών κ. Γεωργόπουλος. Σκοπός τής καθόδου είς Κρήτην τοθ κ. Γεωργοπούλου υπήρξεν ώς γνωστόν ή έξέτασις τοϋ ποσο καί τής εκτάσεως τής ζητήματα έκ των οποίων έ έλονοσΐας, ή μέχρι τοθδε συν ξαρτάται ή τσχεΐα έφαρμο; τελεσθεΐσα έργσσία καταπο γή καί εκτέλεσις τοΰ άναλη, λεμήσεως των κωνωποειδών φθέντος έξυγιαντικοθ καί έκ πολιτιστικοθ έν γένει προγράμ ΑΥΡΙΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΔΙ' ΑΘΗΝΑΣ Ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ πληροφορούμεθα εσπέρας αναχωρεί ΠΙΣΤΟΣΕΙΣ ΒΑ ΔΙΑΤΕΒΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ ΛΘΗΝ%Ι 8 Μαρτίου (τοΰ άντα· ποκριτού μας).— Νυκτερινά τηλεγρα- φήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ή γαλλική βουλή εψήφισε διά πολεμικούς εξοπλισμούς ό «τώ δισεκατομμύρια φράγκων. Ιδιαιτέρως τονίζεται καί πάλιν υπό των δν,Άοσιογραφικών κύκλων τής γαλ¬ λικής πρωτευούσης, ή μέριμνα τής κυ· βερνήσεως Νταλαντιέ διά την άεροπο· ρίαν καί την άντιαεροπορικήν έν γένει άμυναν. Ο ΦΡΑΝΚΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑΝ ΣΤΙΓΜΗΝ Νλ ΕΤΣΕΛΒΗ ΕΙΣ ΜΑΔΡΙΤΗΝ ΑΘΗΝ %.Ι 8 ΜαρττΌυ (τού άντα- ποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ Μπούργκος άναφέρουν ότι ό στρατη- γός Φράνκο δύναται νά εισέλθη άνά πάσαν στιγμήν είς την Μαδρίτην. Κατά τάς ιδίας πληροφορίας ' ό Φράνκο άναμένει την άνευ όρων παρά¬ δοσιν τής πόλεως. Ο ΚΑΣΑΝΤΟ ΑΠΕΙΑΕΙ ΟΤΙ ΟΑ ΚΑΛΕΣΗ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΗ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τού άντα- ποκριτού μας).—Νεώτεραι πληροφορί¬ αι αναφορικώς μέ την έν Μαδρίτη κα¬ τάστασιν, άγγέλλουν ότι ό έκ των άρ· χηγών τού συμβουλίου τής αμύνης τό οποίον ανέλαβε την αρχήν, στρατηγός Κασάντο, άπειλκί ότι θά καλέση τόν στρατόν τοΰ Φράνκο νά εισέλθη είς την Μαδρίτην καί νά επιβάλη την τάξιν άν οί κομμουνισταί δέν ήσυχάσουν. ΓΙΡΕΜΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΉ ΜΕΤΟ.Π4 ματος έν τή νήσω. ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ ΟΝΟΜΑΡΧΗΣκ. ΑΝΔΡ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Χθές την πρωΐαν άνεχώρη σε διά Χανιά 8πως συνερ νσσθ{) μετά τοθ ύπουργοθ εν. ΔιοικητοΟ Κρήιης κ. Μπότη Σφακιανάκη επί ζητη μάτων άφορώντων τόν νο μόν Ηρακλείου ό Νομάρχης κ. Ανδρέας Μάρκελλος. Διήλθε χθές τής πόλεώς μας μεταβαίνων έτιΐσης είς Χά ιά ό Νομάρχης Λασηθίου κ. Παπαοη-ΐητριου. ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΙ κληρωθέντες άριθμοΐ έκ των διατεθέντων είς την πό λιν μας λαχνών κατά την Ζ' ημέραν τής Ε' κληρώσεως τοθ 'Εθν. ΛαχεΙου είναι οί έ 7990 καί 40016 κερδΐζοντες ά νά δρχ. 20Ό0 ΤΗΝΠΡΟΣΕΧΗΚΥΡΙΑΚΗΝ «"·*"'*·"** *"" Η ΕΝ6Ρ0ΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΠΑ ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τού άντα- ποκριτού μας).—Έκ τής πόλεως τού Βατικανοΰ Αγγέλλεται ότι ή ένθρόνισις τού νέου Πάπα Πίου τού ΙΒ' θά γίνη την προσέχη Κυριακήν 12ην τρέχ. με. τα τής δεούσης έπισημότητος χαί με· γαλοηρεπείας. 7977 ', 1422! 5, 14247, 19019, 19020, 19075, , 24718, 24731, 24748, 24769, 27905, 27998, 29156. 29172, 40006, 40076, 47132, 47190, 48518, 48581, 57203, 59627. . 59637, 59647, 61809, 70702 , 70741, 70776, 70790, 70791, 81)818. καί ή απόφασις τού συντο νισμοΟ τοϋ άνθελονοσιακοθ ά γώνος ωστε νά έπέλθουν πε ρισσότερα άιτοτελέσματα είς τό μέλλον. Έκ των τιεριο δειων τού άνά τα έλογενή δια μερΐσματα τοΰ νομοθ ό κ. Γεωργόπουλος διεπΐστωσεν δντως δτι υφίσταται άμεσος άνάγκη συστηματικωτέρας όρ γανώσεος τοό αγώνος πρός ■»ο0το δέ ήλθεν είς συνάφε αν μέ τούς προέ&ρους τβν ενδιαφερομένων κοινοτήτων είς τοΰς όποΐους συνέστησε νά άναλάβωσι την πρωτοβου λίαν τής έξυγιάνσεως των τιερΐφερειών των ότιότε θέν είναι δυνατόν παρά νά τούς βοηθήση Κ°Ί το κράτος. Ό κ Γεωργόπουλος θά επανέλθη είς Κρήτην έν κσιρφ διά την εφαρμογήν πλήρους άνθβλο νοσιακοθ προγράμματος. ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ «ΑΡΕΩΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΙΝΩΊ'ΚΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ Οί άξιωματικοί τοθ ναυλο χοθντος είς τόν λιμένα μας έκπαιδευτικοΰ τοθ στόλου «Άρης» επεσκέφθησαν χβές την Κνωσόν καί τό Μουσείον. ΤΟ ΕΠΙΜΕΑΗΤΗΡΙΑΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ Είς τό Εμπορικόν 'Επιμε λητήριον ουνεδρΐαοε χθές ή αρμοδία έττιτροπή πρός έξέ τάσιν των υποβληθέντων σχε 51ων ανεγέρσεως τοϋ νέου μεγάροα τοθ 'Εμττορικοϋ καί 3ιομηχανικοΟ ΈτιιμεληιηρΙου. Καθ" δ ο Οριον τό 6Γ Αθήνας ό Δήμαρχος "Η ρακλεΐου κ. Μήνας Γεωργιά 6ης. Ό κ. Δήμαρχος θά άσχο ληθή είς Αθήνας μέ τό ζή τημα τοθ όργανισμοθ τοθ Δήμου. Έπΐσης θά επιδιώξη την λύσιν πλείστων δημοτι| Ρ|ΤΤΔ Ι Τ Π Α Ν Ι Κ* Λ κων ζητημάτων άναγομένων | Ι *. 11 »« II Ι | Η κυρΐως είς τό εκπολιτιστικόν πρόγραμμα τής πόλεως. ΤΑ ΛΑ ΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Υπό τής Γεν. Διοικήσεως Κρήτης ετέθη είς την διάθε σιν τοθ κ. Νομάρχου Ήρα κλεΐου διά την ενίσχυσιν των λαίκών συσσιτΐων τό ποσόν των 100 000 έμβασθέν μέσω τής 'Εθν. Τραπέζης. Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ Ή Γεν. Διοίκησις Κρήτης δι' αποφάσεως της έτροπο- ποΐησε την τιμήν κατ' δκαν τοθ κρέατος άρνίου γάλακτος είς δραχ. 52. Ή ίσχύς τής δι ατιμήσεως άρχεται είς την πό λιν Ηρακλείου άπό τής 11ης τρέχοντος. ΑΘΗΝ %.! 8 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Καθ* α αγγέλλεται πρός τα ξένα πρακτορεϊα, είς τα μέτω- πα τής κεντρ&κής Ίσπανίας, παρά τα γεγονότα τού έσωτερικού, έπικρατεί ή· ρεμία, των στρατευμάτων τού «Ι»ράνκο μή εκδηλωσάντων εισέτι ουδεμίαν πρόθε σιν έπιθέσεως. ΐΕΓΑΛΗ ΠΥΡΚΑΪΆ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ τής ΚΑΤΑΠΛ0Υ1 ΤΟΥ«ΑΡΕΩΣ» Προχθές τό μεσονύκτιον κα τέπλευσεν είς ΐόν λιμένα μας τό έκπαιδευτικόν τοθ ,Στόλου «Άρης» έφ" οδ ώς γνωστόν έ πιβαίνει ή έττιτροτιή ύγειονο μικής έξετάσεως πρός κατά τάξιν ναυτοπαΐδων είς τό πό λεμικόν ναυτικόν. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ Αυριον αφικνείται έχ Νεαπόλε¬ ως ϊνθ* μετέβη διά την ετησίαν επιθεώρησιν των ίικαστηρίων Λα θί δ Εισαγγελεύς Έφ»χων Ιαταμπούλ ότι είς την συνοικίαν τού Πέραν προεκ>ήθησαν έξ έκραγείσης πυρ
  καϊάς αρκεταί ζημίαι. Ώς άφήνεται «-
  εννοηθή τό π3ρ κατεσβέσθη.
  να
  Ο κ. ΟΥΑΤΕΡΑΟΟΥ ΑΝΕΧΩΡΗ1Ε
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Ό πρεσβευτάς τής
  ^Αγγλίας έν 'Αθήναις κ. Ούατερλόου
  ανεχώρησε σήμερον μεταβαίνων είς την
  Θεσσαλονίκην.
  ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΑΝΟΙΣΤΑΝΤΑΙ
  ΕΙΣΕΤΙ ΕΝ ΜΑΑΡΙΤΗ;
  τας ΐνΐαθθα
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τού άντ α-
  ποκριτοΰ μας).— "Υσταται είδήσεις έξ
  Ίσπανίας φέρουν ώς άνθισταμένους είς
  , , - τίνα σημεία τής πόλεως τούς κομμου-
  έπιϋεωρηση χαί νιστάς. Ύποτίθεται ότι τελικώς οί κυ-
  διχαοτιχας 6Πηρι· κλωθέντες κομμουνισταί θα παραδο-
  Θούν είς τόν στρατόν.