97016

Αριθμός τεύχους

5111

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

10/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑί ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑ1:
  Αιγυπτου
  έτησία λίοαι 3
  ίξάμηνος 2
  Άμι,ρικής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  μή
  φύλλον
  Δραν. 2
  ΠΑΡΑ.ΚΕΥΗ
  10
  ΙΥΙΑΡΤΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΠΑ
  ΟΔΟ*. ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΓΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5111
  ΥΠΕΥ8ΥΗ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ .ΒΙΟΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ι. ΣΦλ
  Είς τα Χανιά συνεκεντρώ¬
  θησαν προχθές οί νομάρχαι
  τής νήσου καί συνειργάβθη-
  σαν μετά τοϋ ύπβυργβΰ Γε-
  νικοΰ Διοικητοΰ επι ζητημά-
  των τής άρμοδιότητός των
  καί έμελέτησαν την λύσιν
  των προβλημάτων πού άπα-
  αποτελεί τό καλύτερον καλ-
  λιεργημένον διαμέρισμα τής
  χώρας καί τό πλέον προσο·
  δοφόρον. Αποτελεί πραγμα¬
  τικήν πλουτοφόραν πηγήν
  διά την χώραν. Κ.αι ήλθεν
  άρωγός είς την άναδημι-
  ουργικήν αυτήν προσπάθειαν
  σχολοΰν τόν τόπον. Καθ' άς των Κρητών, μέ 'όαχ μέσα
  δ' έχομεν πληροφορίας, εί;, είχεν είς την διάθεσιν της,
  τάς συνεργασίας αύτάς τοϋ μέ ο,τι τής επέτρεπον «ί δυ·
  κ. Ύπουργοΰ μετά των κ. κ. Ι νάμεις των οικονομικήν τού
  Νομαρχών, έθίγησαν ολα τάίκράτους. Έχβρήγησε πι
  κα, παραγωγικα,
  κά, έκπαιδευτικά
  ζητήματα τής Κρήτης, ©δι-
  έξυγικντι-
  καί κατε·
  στρώθη Εν πληρες πρόγ-ραμ-
  μα ενεργείας πρός διευ¬
  θέτησιν των. Επί πλέον δέ
  κατηρτίσθη καί πλήρης κχ
  τάλογος των άναγκών κα
  των έλλείψεων ενός εκάστου
  διαμερίσματος προκειμένου
  νά ζητηθή παρά τής κυβερ¬
  νήσεως ή θεραττείκ των.
  Ούτω, ό ύπουργός κ. Σφχ
  κιχνάκης, αναχωρών σήμε¬
  ρον δι* Αθήνας, είνε πλή-
  ρως κατατοπισμένος έφ' ο
  λων των κρητικών ζητημά
  των. ΑΙ περιοδεΐκι τού άνά
  την νήσον, ή άμεσος έπαφή
  τού μέ τόν λαόν, ή όξεΐα
  αντίληψίς τού, ή μεγάλη πεΐ
  ρά τού καί αί τελευταίαι συ
  νεργασίαι τού μετά των κ
  κ. Νομαρχών, τόν έβοήθη
  σαν είς τουτο. Τό ταξίοιον
  αύτό έπομένως τοΰ κ. Σφα¬
  κιανάκη είς την πρωτεύου
  σαν έχει Ιδιαιτέραν δλως α¬
  ξίαν καί θ' άπ«βή ασφαλώς
  έξαιρετικώς γόνιμον χαί καρ
  ποφόρον.
  Είς τ»ς Αθήνας ό κ. Ύ-
  πουργός θά συνεργαοθή τόσον
  μβτά τοΰ Άρχηγοϋ τής κυ¬
  βερνήσεως ίσον καί μετά
  των συναδέλφων τού. ©ά εκ¬
  θέση τα κρητιχά ζητήματι».
  θά ομιλήση διά τάς άν άγκας
  καί τούς στοχασμοϋς των
  Κρητών, θά βυνηγορήβη υ¬
  πέρ των δικαίων τής νήσου
  καί Βά ζητήση την χορηγή
  σιν των απαιτουμένων πιστώ-
  σεων έκ τοϋ νέβυ πρβϋ/τβλβ-
  γισμοϋ διά την κατασκευήν
  των μάλλον έπειγόντων καί
  οοβαρών έργων καί την συ¬
  νέχισιν τής στοργικής μερί
  μνης τής κυβερνήσεως υπέρ
  της Κρήτης. Καί θά επιτύχη
  ασφαλώς ν' άναγραφοϋν είς
  τόν καταρτιζόμενον ήδη προ
  ϋπολογισμόν τοΰ κράτουςαο
  βκρά ποβά δι' εκτέλεσιν δια¬
  φόρων συγκοινωνιακόν, παρκ
  γωγικών καί έκπολιτιστιχών
  έν γένει έργων. Τό ενδια¬
  φέρον πού έπέδειξεν ό πρωθ
  ύπουργός κ. Μεταξάς διά
  την Κρήτην μέχρι σημερον,
  ή ίκχνότης καί τό κϋρο; τού
  χ. Σφακιανάκη καί ή έκτί-
  μησις τής οποίας άπολαμβά-
  νιι μεταξύ των μελών τής
  κυβερνήσεως καί παρά τω
  Βκσιλεΐ, ή ιδιαιτέρα θέσις
  την οποίαν κατέχει ή Κρή-
  τη, άποτελοΰν στοιχεΐα δί-
  δοντα μεγάλας έγγυήσεις πε
  ρί τής πλήρους επιτυχίας τοΰ
  ύπουργικοϋ ταξιδίου.
  Πρέπει αλλωστε νά όμολο-
  γηδή ότι χατά τα τελευταία
  έτη εδόθησαν σημαντικαί
  πιστώσεις δι' εργα έν Κρή¬
  τη. Ή σημερινή κυβέρνησις
  ανεγνώρισεν ότι ή μεγκλό-
  νησος είχεν έγκαταλειφθή ά-
  πό τό κομματικόν κράτος
  χωρΐς μέριμναν καί ενδιαφέ¬
  ρον. Ανεγνώρισεν έπίσης
  ίτι παρά τάς έλλείψεις καί
  τάς ανάγκας τη; καί παρά
  την εγκατάλειψιν της, ή
  Κρήτη ειργάσθη καί έμόχθη
  σ· καί προώδευσε καί ανε¬
  δείχθη πρωτοπόρος είς τόν ά·
  γώνα των ειρηνικων έργων,
  όπως ευρίσκετο πάντοτε πρώ
  τη καί είς τάς έπάλξεις των
  έβνικών άγώνων καί των φυ-
  λετικών παραδόσεων. Διότι
  πρέπει νά σημειωθή ί τι κα-
  βώς εςαγεται άπό τας ίπισή-
  μ«"ί στατιστικάς, ή Κρήτη
  στώίεις διά την αποπεράτω¬
  σιν των ήμιτελών όδικών
  έργων, διά την ανέγερσιν
  νέων σχολείων καί την επι¬
  σκευήν των παλαιών, διά
  την κατασκευήν έγγειοβελτι-
  ω;ικών καί έξυγιαντικων έρ¬
  γων, περιέ/α,3ε ε'ς τό πεν-
  ταετές πρόγραμμα όλοκλη-
  ρώσεως τού συγκοιγωνιακοΰ
  δικτύου τής χώρας' καί τα
  όδιχά τής Κρήτης καί τέλος
  συνήψε μέγα δάνειον διά
  την χρηματοδότησιν καί εκ¬
  τέλεσιν των μεγάλον παρα
  γωγικών χκί έξυγιαντικων
  έργων τής Μεσααράς καί δια¬
  φόρων άλλων διαμερισμάτων
  τής νήσευ μας.
  Θά συνεχίση έπομένως τό
  ενδιαφέρον της. Καί θά χο
  ρηγήση είς την Κρήτην ο,τ
  ό ύπουργός Γενικάς Διοικη
  τής κ. Σφακιανάκης ζητήση
  Τα κίτήματα άλλωστε αύτά
  είναι δίκαια καί λογιχά, έκ
  πηγάζοντα άπό τάς άνάγκα
  τοΰ τβπου κα) άντ«ποκρινό
  μενά είς την δυναμικότητα
  τοΰ κοάτους. Διότι ή Κρήτη
  και ό ύπουργός τηϊ, γνωρί-
  ζουν ν ά ζητοΰν δσα δικαι-
  οΰνται καί είνε δυνατόν νά
  σέ πολλ-,ύς ή ίδέα αύ<·ή, υπο Ηέτω 8τι έχει την λογικήν της. Οί θρήνοι πρός τα παρελθόν δέν Ειχαιολογοΰνΐαι. Ή παράδοσις ί χει κατορθώση νά τό διατηρήση. Άλλά καί τα μέλλον νά τό σεβ* σ9η Άπδ τάς δύο αύτάς περι πΐώσεις προήλθε μία καλόβολη ψ^λγ 'Η ζωή νά παρουσιά ζή τίς καλές πλευρές της σήιιε ραν διά τόν οιονδήποτε. Νά Εκανο ποιη' κάθε γοθιτο. Νοσηροί καί άδιόρθωτοι καταντοθν οί γνωστοί μεμψίμοιροι: Τα ευρίσκουν 8λα άάδ Ά εύλογηιιΐνοι καί άιτό ό γη ημέρας είς ημέραν περισσότε ρον! Ένώ συμβαίνει τό άντίθε τον. * · Σ' Βνα άνθογυίλι μοντέρνου τΰ που, μία κυρία είχε τή συνήθεια νά τοποθετή δλα τα φρέσκα λοι>
  λοι55ια τοΰ κήπευ της. Έλεγε δέ
  8ΐι τα λουλούδια αύτά ήσαν τ!
  μόνη «νότα τοθ παρελθόντος» μέ
  σα είς τό σαλονάχι: Καί αύτό βλί
  πέτε τό τελευταίον ώς διαμέρισμα
  χαί τό σπίτι όλόκληρο,ήσαν σύμφω
  να μέ την μοντίρνα άρχιτεκτονικήι
  καί αίαθητικήν.Τά λουλούδια δμω;
  εύΐυχώς ή δυστυχώς, δέν μονιερνο
  ποιοθνται ποτέ. ΙΙαραμίνουν αϊώ
  νια σύμβολα ώμορφιαί. Γι' αύΐό
  καί οί γεροντότεοοι καί οΕ νεώτε
  ροι, έγελοθσαν μέ την ίδιαν κα
  )ωσόνην μπροστά στό έπιχείρημα
  έκεΐνο τής
  οίκοδεαποίνης...
  ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
  Πεταχτά
  σημειοματα
  λάβουν. Καί ή κυβέρνησις
  χορηγεΐ είς έκαστον διαμέ¬
  ρισμα, ϊ,τι τοϋ αναλογεΐ. Δι
  ότι είς τάς άιτοφάσεις της
  ηρυτανεύει πάντοτε τό πνεϋ
  μα τής δικαιοσύιης καί τή
  ϊσότητος.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΟΑΡΕΑ80Ν ΧΑΙ ΜΡΑΛΟΝ
  Όμίλογουμένως είνε σωστή
  άνακινηθείαα είς την δημοσίαν
  συζήτησιν, γνώμη 8τι οί θρήνοι
  διά τό «ωραίον παρελθόν» είναι
  αδικαιολόγητος Διότι τό παρελ
  θόν «ύτό ύπάρχει. Άς κλαίη ό
  Μωραιτίνης τίς χαμένες ώμορφιές
  τής παληάς Αθήνας στίς γαζίες
  τής Πλάκας. Άς άνιστορ^ με
  λοδραματικά ό παλαιάς τρ.αγουδι
  στής τοθ Κάσΐρευ, τίς ίδιόρρυθ
  μες αύλές καί τα ρωμαντικά παρ
  τέρια τής συνοικίας Συνηθέστί
  ρα παρά σπάνια, δπάρχει είς
  τα γύ^ω μας πράγματα, ή άγέρα
  σττ), έκφραστιχή νότα.
  Τό σοΰσουρο άπό πόρτα σέ πόρ
  τα" ή έμφάνισι τοΰ άγουροξοπνη
  μένου κοριτσιοθ— τοθ έκπλητι
  κοθ αύτοΰ άριστοτεχνήματος τής
  νεότητος, πού είνε κοινό είς 8λα
  τα γεωγραφικά μήχη—ό γαλα
  τάς καί ό μανάβης, τό δπαίθριον
  . Ωδειον ή μυρωμένη λεμονιά
  ού ϋψώνει άκόμη τα κλαδια της
  επάνω άπό τόν αύλότοιχον—αύιά
  δλα δέν είνε παρελθόν; Γιατί
  λοιπάν νά παραπονοθνται οί άρ
  τηριοσκληρωτικοί; Έχουν καί αύ
  τοί ϊ*χ «συνειδητό» ρόλο στή ση
  μερινή ζωή. Νά μή θαυμάζουν ά
  πλώ; τό παρελθόν. Νά τό ξανα
  ζ&Ον. Καί νά τό ξαναβλέπ3υν.
  Άν ή διπλανή τους οίκοδομή άκο-
  λουθεϊ μοντρέρνο σχέδιο, περισσό
  τεραι είναι έκεΐναι πού μένουν μέ
  σα είς την αίωνιότηια τοΰ πά
  ρβλθόντος. Τα Εστορικά μνημεΐα
  δέν λείπ&υν άπό πουθενά.
  —Ώστόαο αΰτό δέν είνε 2να έ
  λάττωμα;
  —Έλάττωμα χατά την γνώμην
  των σουρριαλιστων. Οί μετριο
  παθέστιροι σκέπτονται δια,φορ»
  ικά. Άκολουθοθν ίνα μέσον 8
  ρον.
  - "Ωστί μπορεΐ νά δπάρξη λα
  τρεία τοθ παρελθόντος καί μαζύ
  όργαομός διά τό μέλλον;
  "0-30 παράδοξη κ«1 οΐν φανή
  ΑΕΠΡΟΙ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΣ
  Άνάστατοι πάλιν οί όρθο
  λογισιές καί οί φιλάνθρωποι
  Δισρρυγνύουν τα Ιμάτιά των
  Καί τα /φ,έμοντα δήθεν άπό
  συγκίνησι καί τ' άφρΐζοντα ά
  πό άγονάκτησι χεΐλη των ά
  παγγέλλουν άφορισμούς κα
  καιηγορητήοισ. Άφορμή τα
  παιδία των λεπρών πού πσρέ
  λοβεν ή είδική ύπηρεσΐα κα
  τα μειαφέίει άτιό την Σπινα
  Λόγκαν είς την πρωτεύουσαν
  γιά ν ά τα εΙσαγάγΓ) είς εΐδικό
  (νστιχ'.θτο ττρός έπιστημονική
  παρσκολούθησι.
  —Αΰτό τό εγκλημα, φωνά
  ζουν έν χορώ, είνε καιρός νά
  πσύθΓ). Αυτή ή ελευθερία τής
  συμβ ώσεως καί τής τεκνοποι
  ΐας των λεπρίιν, πρέπει ν' ά
  φαιρεθή. Αποτελεί σιΐγμα
  γιά τον ττολιτισμό. Είνε πρω
  νά έπιτρέτιη μιά κοι
  νωνΐα νά γεννιοθνται παιδία
  πού φέρνουν^έντός των, πρΐν
  άκόμη Ιδουν τό φώς, τό μικρό
  βιο τής λέπρας. Ή συμβΐωσι
  των λεπρών πρέπει νά άπα
  γορευθή απολύτως. Ό γάμος
  μετσξύ των πρέπει νά θεωρή
  τσι εγκλημα καί νά έπισύρρ
  βαρύτατες κυρώσεις...
  Τετράγωνη φαΐνεται ή λογι
  κή αυτή. Κι δμως κρύβει μιά
  τερατώδη άδικία. Γιατ(, πώς
  τό θέλετε. Εϋκολο είνε σ' αύ
  τούς πού τάχουν δλσ, νά κα
  τηγοροθν έκείνους πού δέν Ι
  χούν τίποτε δΐαν ζητοθν καί
  πέρνουν έστω καί τό έλάχιστο
  άπ' τή ζωή. Δέν είμποροθν
  συνήθως νά συνεννοηθοθν οί
  χορτάτοι μέ τούς πεινασμέ-
  ους. Σκληροί φαΐνονται καί
  οί ύγιεΐς πρός τοΰς κολασμέ
  νους τής Σπίνα Λόγκας. Ή
  άλήθεια είναι βεβαία σκληρή
  Δέν είναι δμως σκληοότερη ά
  πό τή μοΐρα έκείνων πού κρί
  νομε σήμερο. Καί θά την ποθ
  με. Είναι άλλωστε τόσον ά
  πλή: Έρρίξαμε τούς άπόκλη-
  ρους ούτούς επάνω σ' έ"να ξε
  ράβραχο ποΰ τόν δέρνει άπό
  παντοΰ μερά καί νύχτα μ' ά
  γριο μουγκρητό τό κϋμα. ΚαΙ
  ούς αφήκαμεν έκεϊ νά τούς
  σπσράζη τα έντόσθια καί τίς
  σάρκες τό μικρόβιο τής φοβε
  ιής άρρώστειας, δπως κατέ
  ρωγε τοθ Προμηθέα τα ση
  κότια ό άετός. Τούς άπομονώ
  σατμε γιά νά έξασφαλΐσωμε
  ούς εαυτούς μας. Δέν τούς
  τισρσχωρήσαμεν οθΐε λΐγο νέ
  ό, ουτε χώμσ, ουτε μίαν ίκτα
  σι γής τιού νά μποροθν νά έ
  πιδΐδωνται σέ κάποια άπασχό
  ησι, νά κινοθνται καί νά ά
  ποφεύγουν την άνΐα καί την
  όδύνη τής καθηλώσεως σ' Ινα
  μέρος. Τούς άποσπάσαμεν ά
  πό τούς δικούς των, άπό συγ
  γενεϊς, άπό φΐλους, άπό προ-
  σφιλεΐς. Τοΰς ξεοριζώσαμε
  κυριολεκτικά καί τούς πετάξα
  με σ' άγονο βράχο. Γυναΐκες
  καί άνδρες είναι. ΚαΙ μάλι
  στ« νέοι οί περισσότερον
  Άπό έκεΐ, βλέπουν πλέον
  κλεισμένες δλες τίς πόοτες
  τής χαράς καί τής ζωής. Κλει-
  σαένοι μέσα σ' ίνα ύγρό θα-
  λασσοδαρμένο φρούριο θά πε-
  ράσουν πλέον δλη τή ζωή
  των. Χρόνια πολλά. Δεκάδες
  όόκληρες. Χωρίς κανένα γνώ
  ριμο, χωρίς κανένα φΐλο, ή
  συγγενή κοντά των.Καί χωρίς
  καμμίαν άπασχόλησι. Έρημη
  ή ζωή των. Κουρσεμένα τα
  θέλγητοά της Μοιάζει μέ ζων
  τανή κόλασι. ΤΙ άπομένει; Ό
  γάμος. Μονάχα αύτός. Είναι
  τό μόνο δώρο πού αφήκε γι'
  αϋτούς ή μοΐρα. Κι' αύτό ε¬
  μείς τό κατηγοροθμε. Καί ζή
  τοθμε νά τ1 άπαγορεύσωμε.
  Έγωϊστές, τα θέλομεν δλα
  δικά μας. Κι' έπειδή δέν έχο
  με την τόλμη νά τ' όμολογή·
  σωμε, μιλοΰμε γιά φιλανθρω
  πΐα καί πονοθμε δήθεν γιά τή
  μοΐρα των κσρπών των λε
  πρών έρώτων. Άνακαλΰψ3με
  μ^τλιστα καί τόν έρωτισμό των
  λεπρών. Τέτοιο δμως πράγμα
  δέν ύπάρχει στά σάπια κορ
  μιά των άνθρώπων αυτών. Ύ·
  πάρχει μονάχα στή δική μας
  νοσηρή φοντασία. Οί λεπρο
  παντρεύονται γιά νά βροθν
  στήοιγμα ό δνας στόν άλλον.
  Παντρεύονται γιατί ό γάμος
  είνε τό μόνο πού τούς άπομέ
  νει. ΚαΙ δέν έχομε τό δικαίω
  μα νά τό άποκλεΐσωμε, νά τό
  άπαγορεύσωμε. Θαναι σφΕτερι
  σμός καί τής τελευταίας έλπί
  δας πού άπομένει σ' αύτούς
  τούς άπόκληοους τής μοΐρας
  Μονάχα μέ τό πρόβλημα των
  γεννήσεων μποροθμε νά άσχο
  ληθοθμε Άλλά γι' αύτό άο
  μοδιότητσ έχει ή έπιστήμη. Ο
  άλλοι, άς δεΐξωμε καλυτέρα
  τή στοργή μας πρός τούς ϊ
  διους τούς λεπρούς. Έχουν
  τόσην ανάγκην άπό στοργή
  καί συμπόνοια...
  Μ.—
  Ένά θρησκευτικό άνάγνωσμα
  άιΐείρως ενδιαφέρον.
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ
  3ον
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓθνΜΕΝΩΝ:
  Ό Ίούδας κατά τώ παιδικά τού
  χρόνια έγνωρΐσθη μέ χον Ίησοΰν
  είς την Ναζαρέτ. Ή ώραιότης καί
  ή εϋφυΐα τοθ ΝαζωραΙου άπό την
  πρώτην στιγμήν ένέπνευσαν είς τόν
  Ίσκαριώτην αΐσθήματα ζηλοτυπΐ-
  ας. Όταν δμως βραδύτερςν έγκα-
  τεο<>η"ής καί δτι επρόκειτο
  νά την δεχθή καί αυτή μετα
  ξΰ των μαθητών τού.
  —Προτιμά λοιπόν τίς άμαρ
  τωλές άπό τίς τ(μιες γυναΐ
  κες;
  Άλλά παρ' δλη την άγα
  νάκΐησΐ της δέν τολμοθσε νό
  προχωρήση πολύ είς τίς δια
  μαρτυρΐες της κατά τοϋ Ίη
  σοΰ. Ό Ίούδας έξακολουθοθ
  σε πάντα νά τόν περιβάλλρ
  μέ θαυμασμό καί πολλέςφορές
  Ιδειχνε ζωηρότατα τή δυσαρέ-
  σκειά τού δταν άκουε τίς επι
  κρίσεις τής συζύγου τού
  ΚαΙ ή Λ(α δμως άν έδίσταζε
  ά τόν αναγνωρίση ώς Μεσ
  σία, ώς βασιλέα των βασιλέ
  ών καί κριτήν των κριτων, δέν
  Ιμενε άσυγκΐνητη άπό την
  γοητεΐα τοθ βλέμματος, των
  κινήσεων, τής φωνής τού. Κα
  ταλάβαινε δτι εΤχε κάποια δύ
  νσμι ύπερφυσική κι' έτρεμε
  μήπως χρησιμοποιήση την δύ
  ναμι αυτή εναντίον της ή έ
  ναντΐον τοθ παιδιοθ της. "Ε
  πειτα τόν συμποθοθσε άπό
  ρούμενος στή ΛΙα δτι ό Ίη
  σοϋς τόν διώοισε οίκονόμο
  τού. Αύτός θά μάζευε τα
  δώρα, θά πλήρωνε τα Ιξ
  δα, θά άπήλλασσε τόν Δ
  δάσκαλο άπό κάθε ύλική μέ
  ριμνα
  —Βλέπεις, εΤπε μέ ύπερη
  φάνεια, τί έμπιστοσύνη πού
  μοΟ εχει. Άνάμεσα άπό τούς
  δώδεκα έμένα έδιάλεξε.
  Έκείνη δμως άνεστέναξε
  χωρίς να τολμήση νά π{) την
  σκέψι της. Πόσο νοσταλγοθσε
  την έποχή πού 6 άνδρας της
  έκέρδιζε τό ψωμΐ τού. Τώρα
  ήταν ύποχρεωμένη νά ζητή
  την συνδρομή των γονέων της
  γιά νά ζήση. Τούς υπεσχέθη
  δτι θά βιάση τόν Ίούδα ν' ά
  φοσιωθή πάλι στή δουλειά τού.
  Αλλά ό παληός, ό εργατικάς
  Ιούδας δέν ύπήρχε πιά. Τόν
  άπορροφοθσε ή διδασκαλΐα
  τοθ ΊησοΟ. Δέν έννοοθσε ν' ά
  πομακρυνθή άπό κοντά τού.
  Μέ τα νία μάλιστα καθήκον-
  τα τοΰ οίκονόμου πού άνέλα-
  βεν έγκατέλειψε καί τό ψάρε
  μα καί τό σιδηοουργεΐο τού
  Έν τούτοις περνοθσε ό και
  ρός, ή ΛΙα παρατηροθσε δτι
  τα δΩρα πρός τόν ΊησοΟ ε¬
  πολλαπλασιάζοντο. Οί θαυμα
  σταί τοθ ΜεσσΙα προσεφέρον
  δλ,ων των είδών τα νομΐσμα
  α: έβραΐκά, έλληνικά, περσι
  <ά. ΟΙ γυναΐκες τοΰ έδιδαν ά πολυτιμώτερα κοσμήματά ούς. "Ολ' αύτά τα έμάζευε ι Ίούδσς, δ οποίος βρίσκον- αν σέ άμηχανΐα, μή ξέροντας πώς νά φυλάξη £να τέτοιο θη- σαυρό. Ή Λία τόν συνεβού- λευσε νά κρύψη τίς προσφο- ές γιά τίς δύσκολες ήμέρες, δταν θά έσιείρευαν αί πηγαι ων δωρεών. Τοθ έρραψε ένα δερμάτινο σάκκο γιά νά κρύ Π τα χρήματα. Προσεκτική ίς δλα ανέλαβε αυτή νά κά¬ μνη τίς προμήθειες των μα- ητών τοθ ΊησοΟ. Κρατοθσβ λογαριασμόν μέ έξαιρετική ύαυνειδησία. ΕΤχε διδαχθίϊ άπό τό σκΐτι Οί έμποροΐ. Κατά την προχθεσινήν συ¬ νέλευσιν τής όλομελείας τοθ ΈαπορικοΟ Συλλόγου τής τιό- λεώς μας, συνεζητήθη διά μακρών τό ζήτημα τής κα- λυτέρας οργανώσεως τοθ έμ- πορικοθ κόσμου, τής συσσω ματώσεως δλων των έμπόρων καί τής συγχωνεύσεως δλων των κλαδικών συλλόγων είς ενα Ισχυρόν σωματείον. Πράγ ματι, ή καλυτέρα οργάνωσις θά εξασφαλίση καί την καλύ¬ τερον εξυπηρέτησιν τοθ Ιμπο- ρικοθ κόσμου. Ημείς, δέ πού παρηκολουθήσαμεν πάντοτε μέ ενδιαφέρον καί στοργήν τα ζητήματα τοθ έμπορΐου, ευχόμεθα νά γίνη δ,τι θά ώ· φελήση περισσότερον καί ά- ποτελεσματικώτερον τούς έμ· πόρους μας. Τα λαΐκά συσσΐτια. Εκατόν χιλιάδας δραχμάς, α¬ πέστειλεν ή Γενική Διοίκησις Κρήτης είς την Νομαρχίαν μας διά τή" συνέχισιν τής λειτουργί· άς των λοΓικών σωσσιτίων καί την κανονικήν διανομήν φαγη- τοθ είς τούς απόρους, τούς έν- δεεΐς χαί τους ανικάνους πρός" εργασίαν κατοίχους τής πόλεώς μας. Είναι καί τουτο μία νέα απόδειξις τοθ Ινδιαφέροντος τής κυβερνήσεως υπέρ των άπορωτέ- ρων λοΊ'.ών τάξεων, ϊν νέον τεκ μήριον συγχρονισμοθ τής κοινω νίκης πολιτικής της. ΚαΙ μία μαρτυρία τής στοργής πού έπι- δειχνύουν αί αρχαί λτής νήσου πρός τούς άποκλήρους τής τύχης καί τής ζωής. Ή ΙλονοσΙα. Έν συνεργασία των τοπιχών άρχών μετά τοθ πρός τοθτο κα- τελθόντος ενταύθα εξ Αθηνών ί· πιμελητοϋ τής έλονοσίας κ. Γεωρ γοπούλου, απεφασίσθη, ώ; ανε¬ κοινώθη, νά οργανωθή άπό τοθ προσεχοΰς θέρους συστηματιχός ό αγών χατά τής έλονοσίας είς την πεδιάδα τής Μεσσαράς. Ή απόφασις είναι ευχάριστος. ΚαΙ ελπίζομεν 8τι θά τεθη^ πράγμα- τι είς εφαρμογήν. Αί προχαταρ κτιχαί εργασίαι πρός καταπολέμη σιν τής τρομερδς αυτής μάστι- γος πρέπει ν' άρχίσουν άπό τώ- ρ». ΚαΙ πρός τόν σκοπόν αυ¬ τόν δφείλουν τα κοινοτικά συμ· βούλια—δπως ίγράψαμεν καί πρό ημερών—νά ψηφίσουν είδιχά χον δύλια χαί ν' άναγράψΐυν είς τούς νέους προϋπολογιαμοΰς των έπαρκεΐς πιστώσεις διά την ορ¬ γάνωσιν άνθελονοσιαχών συνεργεί ών πρός άποξήρανσιν των έλών καί διανομήν χινίνη; είς τούς κα τοίκου; των. της δτι ή τιμιότης είς τό ζήτη- μα των χρημάτων είνε ή με- γαλεαέρα των άρετών. Παρά ίς οίκονομικές στενοχωρΐες της δέν ή9ελε νά καταχρα- σθή οΰι' ϊνα οβολόν άπό τα δώρα τοθ ΊησοΟ καί των Δώ- ιεκα. ΟΟτε άπό τίς προμήθει- ϊς άκόμη επερνε τό παραμι- κρό για τόν γυιό της καί γιά Γήν Ιδία. «Ό.τι άνήκει στόν ίνα δέν άνήκει καί στόν άλ- >ν», έλεγε.
  Πά τό έμπορικό της δμως
  μυαλό ήταν άκατανόητο νά
  μένη άνεκμετάλλευτος τόση πβ
  ριουσία. Τί δέν θά μποροθσε
  /ά κάμη μέ τα χρήματα αύτά;
  £να πρωΐ δέν μπόρεσε νά
  ιρατηθη" καί εΤπε στόν Ίούδα:
  —ΤΙ κρΐμα ν' άφήσουμε νά
  μουχλιάζη τόσος θησαυρός!
  Δέν χρησιμεύει σέ τίποτε, ου¬
  τε στόν Ίησοθν ο5τε στό παι-
  >ί μας! Ένας άνθρωπος ίκα-
  νός θά μποροθσε νά κάμη
  θαύματα.
  (συνεχΐζεται)
  Ι "ί
  ΛΝ0ΡΘΩΣ12
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κ'νηματογρσφος.
  Σήμερον: Τό μουσικόν θαΰμσ: ·Γι
  ουζέπε Βέρντι». Έκτόι ττρογράιι
  ματος Χριστοφορίδης— Βάν Κλά
  βερεν.
  Την Δευτέραν: «ΟΙ Περιττέτει
  ες τού Τόμ Σόγυερ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήυερον ό οπερκο·
  λοσσότ! «Ό Κουρσάρος» (δαίμο
  νας των ώκεανών). Πρωταγωνι
  στοϋν Γουώρνερ Μπάξτερ.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόγραμμα 10η; Μοφτΐου.
  Ώρ« 13.30 Χρηματιστήριον,
  13.40 Είδηαεις.
  13 50 Έλαφρό έλληνικό Γρα
  γβύδι (δίσκοι).
  «ΙΙαλίμα», «Ποτέ σου £έν μ'
  άγάπησες», «Συ /γνώμην αιΰ ζή
  τ©», «Δύο μαύραι μάτια».
  14.45 Είδησεις — μετεωρολογι
  Μόν δελτίον.
  18 15 Ή ωρα της Έλληνίδος.
  «Ή γυναϊκα στό σπίτι καί
  στήν κοινωνία»
  13,30 Κουαρτέττο Μανίολινά
  τας Μουσΐκού Λυκείου Αθηνών.
  (Δ)σις κ. ΙΙλάτωνος Ρούγκα).
  19 Μβτάδβσις.
  Έκ τοθ Ίϊρ&Ο ναοθ τίς Μη¬
  τροπόλεως των Γ' Χαιρετισμόν
  τής Μ. Τεσσαρακοστής.
  20 'Εκκλησιαστιχή μβυσική
  (δ(βκοι).
  20.15 Όμιλία δικ την Ε.ΟΝ.
  20.30 Ειδησβις.
  20 50 Ρεσιτάλ Τραγουδιοΰ.
  Κάς Ρούασου «Μέσ' στήν καρ-
  διά μου νοιώθω», ΠϊΊζιέλλο
  Βάλς τής Μουζέτας. άπό την "Ο-
  περα «Μποΐμ», Πουτσίνι. «Τό
  τραγοθδι τή; λ Άλμέ», Λεο Ντε
  λίμπ. «Κίρη στή δρύση», Ριάξη.
  Χορευτικδ Εύβοίας, Βαλτεταιώτη
  «Ή ^όρη τής Νίράϊδαζ», Σακελ·
  λαρίδη. «Ταραντέλλο», Ροσσίνι.
  21.15 Πειραϊχή χορωδία.
  (Διεύθυνσις κ. Γ. Τσαρή).
  21.40 Μικρά ορχπατρα.
  22 ΝυκτεριναΙ είδήσεις.
  22 20 Συνέχϊΐα μικράς έρχπ
  στρκς.
  Στράους: «Ή λΐμνοθάλασσο»,
  βάλς. Μπέτσε: «Άνάμνησις άπό
  τό Κάπρι». Τσαϊκόφσκυ Ρωσσι-
  κός χορός. Κάλμαν: Έπιλβγή άπ4
  την δπερέττα «Κοντέσσα Μαρί¬
  τσα». Μπέκ: «Ραψωδία τής Δαχ&
  μέης». Ζήντε: «Πχτιαάχ». Ν.
  Λαμπελέτ: «Έσύ χι' έγώ». 'Υ
  βαίν: «Χονολουλοΰ». Βιάρ: «ΟΙ
  κοσμικοί πατινάρουν».
  23 15 Μουοική χορβδ (δίσχοι).
  24.15 Τελευταίαι εΐδηοεις.
  ΠΟΥΑΑΚΑΚΗ
  Σήμερον:
  Τό μεγαλήτερον μου¬
  σικήν γεγονός είς τή ν Ι¬
  στορίαν τού χινηματο-
  γράφου.
  ΒΕΡΝΤΙ
  Πρωταγωνιστοΰν:
  Γκόμπυ Μορλαΐ,
  Μαρία Τσεμποτάρι,
  Μπενζαμϊνο ΤζίΑΑι,
  Έκτος προγράμματος ΣΙ
  ΝΕ Α Κ: Το Μ«τς ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ
  ΔΗ-ΒΑΝ ΚΛΑΒΕΡΕΝ έν Ρο
  ιερνταμ διά τό πρωτάδλπμα
  της Εύρώπης μέσων βαρών.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Τό εγχρωμο κινηματο
  γρκφιχό θαΰμα!
  Τό πιό διαβχσμένο καί
  τό πιό άγαπητό μυθιατό-
  ρημα πού έκινηματογρα
  φήθη μέχρι σήμερον.
  ΟΙΗΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
  ΤΟΥ
  τομ ΣΟΓΪΕΡ
  *ε^^~*^,ε<~^-ν»<%,»<-*>Ιι ιΓ**ί_»*~ε^ έ^ΙσΟΐ, /
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΦΥΛΑΚΕΣ
  χωρισΣΙϊΕΡΑ
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΙΙΟΣ
  Τοϋ Άρμστρογγ.
  55ον
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον έ-
  πικλωμένον παρά καλ$ οίχογι-
  Πληροφορίαι π«ρ' ημίν
  ^ρά τού στεκίταν μιά γυν»ΐ
  κα μέ γνώμην καί ^καλλιέργειαν
  πνειίματος, δχι μιά σκλάβα τοθ
  χαρεμιοθ. Μιά γυναΐκα μέ την ό
  ποίαν μποροθσε νά έχη επαφήν
  καί έκτός των σωματικων σχέσε
  ών: Είς τα πρόσωπον της μπο
  ροθσε νά ίχη Ινα σύντροφον, Ινα
  βοηθόν.
  Καί γιά πρώτην φοράν είς την
  ζωήν τού ήταν έρωτευμένος
  Επάνω είς αύτά τοθ άνηγγέλ
  θη δτι ή Φιγκριγιή ευρίσκετο
  καθ' ό54ν, κατευθυνομίνη είς
  Σμύρνην. Ή πληροφορία αυτή τόν
  έθύμωσι. Άλλοτε μποροθαε κάτι
  νά αίσθάνεται γιά την Φιγκριγιέ.
  Άλλά γιατΐ επέμενε νά,κολλά ε¬
  πάνω τού; Δέ ν εΐχε λοιπάν κατα
  λάβει δτι την είχε ξεχάαει, βχρε
  θή; "Αλλοτε 'μποροΰσε νά την εί
  χεν άγαπήσει, υπό την ίνννοιαν
  ποΰ είχεν ή λέξις αυτή γι' αυτόν.
  Άλλ' ήδη την μισοθσε. Τα ενοι
  ωθε, τό ήξευρε. Την μιο?ΰσε γιά
  την έπιμονή της π&υ έννοοθσε νά
  παρεντίθεται έμπόδιαν είς τόν δρό
  μόν τού. Καί αύτίς δέν ήνείχε
  το άπό κανένα νά παρατίθεται
  είς τόν δρόμον τού Τα έμπόδια
  τα συνέτριβε! Ή Φιγκριγιέ έπρε
  πε νά παραιτηθή κάθε έλπίδος.
  Οί ορόμοι των είχον χωρισθή.
  Δέν μποροθσαν ποτέ πλέον νά συ
  ναντηθοθν. Άνεγνώριζιν δχι τόν
  είχεν δπηρετήσει. 'ΥπΟ τόν δρον
  νά την ξεγορτωθή, ήταν διατε
  θειμένος νά παράσχη κάθε ίκανο
  ποίησιν. "Αν ήθελε μποροθσε νά
  πάη σιό Παρίσ', στό Μόναχον, νά
  ταξιδεύση, νά ξεχάση. "Οσα χρή
  ματα τής έχρειάζοντο, δσα χρή
  ματα ήθελε, θά τής τα ίδιδε,Άς
  ΐιήγαινεν είς την Ευρώπην νά κυτ
  τάξη ναί την υγείαν της, νά δια
  σχεδάση, νά επανεύρη την εϋθυ
  μίαν καί την χαρά.
  Την είχε ξεγράψει άπό την ζωή
  τού Γι' αυτόν έκείνη την στιγ
  μή δέν δπήρχε παρά μ(α μόνη γυ
  ναΪΛα. Ή Λατιφέ χανούμ στό σπ!
  τι Ιξω είς Βουρνοβα. Την άγαποθ
  οε. Την ήθελε. Δέν μποροθσε πλέ
  όν νά} περιμένη. Αί υπεκφυγαί
  της, αί φυγαί της, ?έν ήσαν παρά
  τεχνάσματα τοθ θήλεος ποΰ θέλει
  νά καταστήση τόν εαυτόν τού πιό
  έπιθυμητάν. θά την κατακτοθσε
  θά την Ικαμνε δική τού άμέσως
  την Ιδία κι' δλας νύ«τα.
  Μετά τό γεθμα, ή Λατιφέ καί
  δ Μουσταφά Κεμάλ έμειναν μό
  νοι, Ιξω είς την βεράντα τοθ έπά
  νω παςώματος. Είχαν θέαν χάτω
  είς τόν κήπον, επάνω είς τοϋς
  λόφους... Οί λόφοι ήσαν τεμαχι
  σμένοι χλιμακωτά είς μικρού; πε
  ριφραγμένους κήπους καί άμπέλιι
  ποϋ χαχέβαιναν Ιως κάτω είς την
  θάλασσαν. Άνάμεσα σ:1ς εληές
  χαί στά άμπέλια βιεκρίνοντο τρε
  μοσβύνοντα τα φώτα τού στρατοπέ
  δου...
  (συνεχίζεται)
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  καθισ ά γνωστόν δχι έκτίθει
  ται είς φανεράν πλειοδοτικήν
  δηΛοπραοΙαν ή ένοικΐασις των
  κάτωθι άκινήτων τοθ Δή
  μου:
  1) Τό ύκ' αριθ. 7 μαγαζεΐ
  όν Στοα Μεγάμου Άκτάρικα
  μέ πρώην Ινοικον Έρ. Συγγε
  λάκη/ καί μέ πρώτην προσφο
  ράν δραχμ. 1000.
  2) Έν μαγαζείον επί τής
  όόοϋ Άν&ρόγεω παραπλεύ
  ρως οικίας Φουντουλάκη μέ
  πρώην δνοικον Γ. Μιγάδην
  κοί μέ π(:ώιην προσφοράν
  6ρχ 500.
  Οί δροι ενοικιάσεως εισί
  καϊατεθημένοι είς τό Λογιστή
  ριον τοϋ Δήμου δπου δύναν
  ται οί βουλόμενοι νά λάβωσι
  γνώσιν.
  Ή δημοτιρασΐα διεξσχθήσΕ-
  ται έν ιω Δημοτικώ καταστή
  ματι ένώΐτιον τής Δηααρχια-
  κρς Έπιτροπής την προσέχη
  Δευτέραν 13η-> τρέχοντος καί
  ώραν 11.30—12.30" π. μ.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  : Κ. ΜυλοποταμΙτης
  ; οφθαλμίατρ·;
  ■ Επί τριακονταιτΐαν άπο-
  ; κλειστικϋς καί μόνον είς τα
  . όοθαλμολογικά άσχολούμΐ-
  ■ νος, δε-χκται, τούς «ΰσχοντας
  ' τούς οφθαλμούς είς τό όοθαλ
  . μιατρεΐον τού, κείμενον καρά
  ■ τφ Καμαράκι πλησίον τής
  ; Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  ΠίίΛΟΪΝΤΑΙ ΒΑΝΑΝΟΦΓΤΑ
  ηαρ' ημίν.
  Ή στήλη τού ώροιόκοομο"·
  Κάτι πολυ άπλό
  άλλά πολύ ένισχυτικο της καλλονης σας
  Τό υαροϋλι -θαύμα.
  Κοιμασθε, χυρία μου; Ο! μϋς
  σας άναπαύονται, τό ωραίον σας
  πρόσωπον, απηλλαγμένον άπό
  τίς άσχολίες τής ημέρας άφίνει
  είς την γυμνήν των αλήθειαν τίς
  συγχινηπκές γραμμές τού. Ή $^
  χή φαίνεται νά άπεμάχρυνε την
  χχβίτωμένη της μίσκα μέοα
  εις την έγκατάλειψ: τβθ ΰ
  πνου. Καί έν τούτοις... Ποτέ, άν
  τιθίΐω;, είς ούϊεμία στιγμή τής
  πλήρους άσχολιών ήμέ?ας σας,
  δέν ε"χετε εκδηλώσει τόση δρα-
  σΐηριότητα. Αυτή άναπτΰσσεται
  έν άγνοία σας· είνε ώσιν μςά
  άλλη ζωή πού χατοιχεΐ μέσα
  σας, άλλά ή όποία θά δείξη
  την πραγματική ζωή σχς άπό
  την καλή ή χακή έπίδρασΕ τη;.
  Οί φ(λες σας σίί; εύχήθηκαν:
  «Καλή νύκτα! "Ονειρα γλυχά»!
  Πόσον συνετή είνε ή εύχή των!
  Πάρετε τό πρωί τόν χαθρέπιη
  σας. Άχόμη χαί εάν έχετε κοι¬
  μηθή ίλόχληρη τή νύκτα, είνε
  άρχετό νά ίχετε δή Ινα κακό
  ίνειρο' γιά νά φαίνεται ή ώ^ορ
  φιά σας συνήθω; τόσο ζωηρή κατ'*
  τό ξύΐτνημά σας, ώσάν σκοτεινια
  σμένη. Τα χαραχτηριστιχά έλί
  γον τραβηγμίνα, ή χροιά τοθ
  προσώπου σα; ολίγον σκοτεινή,
  μάτια ολίγον κοΐλα... "Α! πόσον
  αύτά τα «τΐποτε» αίς δη^μιοιιρ
  γοθν άνηανιχίες!
  Κατηγορείτε τό γεθμι τής προ
  ηγουμένης ολίγον περισσότερον
  γενναιόδωρον τοθ συνήθους χαί
  χιορίς άμφίβολίχ Ιχετε δίκαιον.
  Άλλ' ιδού ίνα μέσον έλάχιστα
  γνωσιό, άβλαβές, ίνα άπό τα
  πρακτικά έκεΐνα φάρμαχα, τα
  πλήρη άρετων! Νά πέρνετε προ
  τού πέσετε είς τό κρεββάτι σας
  'έ>χ ζεστό. Τί, θά μοθ φωνάξετε,
  ύΐό είνε τό μυστικό σας; Άλλ'
  δλος ά" χόσμος τό ξεύρει. "Ολοι
  πέρνομε 2να ζεστό προτο3 νά χοι-
  μηθοϋιιε.
  —Ναί! Άλλά τί πέρνετε, Τίλ
  λ:ο, μέντα, δίχταμο, φασχομη-
  λιά, χαμίμηλο... χαί δλα τα σχε
  τικά, καθένα πολύ καλό, μέ τίς
  ίδΐότητέί τού άλλά πού δέν Ι
  χούν καμμιά σχέσι μέ τα ονει
  ρα. Έό ιδικόν μου μέσον είνε έ
  λιγώτερον γνα>σΐό, καί πολύ πε·
  ρισσότΐρον άποτελεσ^ατιχό: ΙΙίο-
  μηθευθήτε Ινα άΐτλό μαρούλι τοϋ
  κήπου. ΙΙίρετε μεριχά ψ'Λλχ χαί
  βάλετέ τα νά βράτ^υν μέ νερό4
  άφήσετε νά μαραθοΰν επί μερικά
  λεπτά καί πίνετε κατόπιν πολύ
  ζεστό, μέ πολύ ζίχαρι, Ινα δύΐ
  φλυτζάνα άΐτό τό ποτό αύτό. Καί
  εττειτα, άφοθ χάνετε την νυχτερινή
  σας τουαλέττα, κοιμηθήτε ήσυχα
  Οϋτε έφιάλτες πλέον, οΰιε άγωνί
  ες, άυαΛες, ονειρα.
  —θά άναπαυθήτε ήσυχα 2ω;
  τό πρωί. Εάν συμβή ή νυκτερι-
  νή ζωή των νευρωδών σας χυττά
  ρων νά θελήση νά φαι'ίρυνθή μέ
  είχόνες, τα δνειρά σας θά είνε
  γλυκά, γεμάτ* ά;μον!α: χήτους.
  τραγούδια πουλιών, έναέρια ταξί
  δια, ώραίου; έρωτες . Καί δταν
  τα μάτια σας άνοίξουν τό πρωί
  χάτω άπό τίς διαπερασαχές ά
  χτίνες άνάμεσα άαό τα παραπε
  τάσματα χαί στρέψετε τό άναπαυ
  μένό σας πρόαωπο πρός τον χαθρέ
  πτη, θά είσθε, πιστέψετέ με, χά-
  τα πολύ νεωτέρα! Μέ την φω
  τείνη χροιά σΐς τα χυιρούμενα
  μάτια σας, τίς ήϊεμες γραμμέ;
  των παρειών σας, την νεανιχή Ιλ
  φραοι τοθ πρ&σώποιι σας, θά εί
  σθε εΐχοσι έτών
  Καί δλα οιύτά, ποίος θά τό έ
  πίστευε, χάρις είς τό ταπεινό
  μαρούλι, την μιχρή πράσινη νε-
  ράιδα των χήΐτων μας ..
  ■Ί Ντιβτεγκέ
  ΦΥΑΑΚΕΣ ΚΟΡΙΣ ΣΙΛ ΕΡ Α
  Ό σατανάς καλόγηρος'
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΙ ΤΟΗ ΤΣΑΡΟΝ
  Επί τρ βάσει νέων στοιχείον
  31βν
  —Πιθανόν νά περιέπεσε είςχαμ
  μίαν άπό έκείνας τάς μυστ'.χιστι
  χά; χαταστάσεις πού τού είνε συ
  χναί χαί νά έλησμόνηαε τελείως
  τό γεθμα.
  —"Η νά συνέβη χαί τίποτε
  5λλο
  ΚΟΙΓΊΩΜ! Κγ
  ηή
  —Νά. Νά έξηχρίβωσε ποίος ή¬
  ταν εδά) χαί τδβαλε σία πόδια αάν
  λαγός, είπεν δ Παϋλος ίοργί
  ζ<ον άλλά χαί γι' αύτό π*λί δέν θά μποροθσχ φυσιχά νά τόν χατη γορήσω Μήπω; χατηγορεΐ χχνείς τόν λαγόν φεύγοντα έμπρός είς τό λαγωνιχό σχυλλί, Την έχύτταξε μέ τρυφερότης χαί τό χέρι τού βρήκε τό διχό της. Ή Νατάσα ά^ταπέδωχε τό σφίξιμο. θά επεθύμει τα αίοθήμα τα τοθ ίΐαύλου διά τόν άνθριοπον πρός τόν οποίον ίΐρεφε τόσην πί στιν νά ήσαν διάφορα. Διησθάνετο την έχθρότητα τοθ μνηστήρός της πρός τόν Ριχαπιθαν παρά την προσπάθειαν τού δπως την άπο κρύψη Ό Παθλος ξχφνιχά άφησε τό χέρι τού άπό ''τό χέρι τής άγαπη μένης τού, επέρασε σφιχτά τα χέ ρια τού γύρω στά γόνατά τού χαί χυττάζοντας κατ' ευθείαν ενώπιον τού τή; είπε μέ βραδεΐαν φω νήν: —Μ ού φαίνεται πώς χάπως άλ λαξες, άγαπητή μου, άφ' δτου ένε φανίσθη αύτϊς ό ά.θρωπος. Νατά σα, μοϋ φαίνεται δτι άπομακρΰ νεσαι άπό μενά. Δέν είσαι πλέον δπως ήσουνα άλλοτε μέ μενά. Άντί άλλης άπανΐήσιω; ή νέα ϊβαλε τό χέρι τη; είς τόν ώμόν τού καί γλυχά τόν άπώθηοεν είτα νω είς τα προσκέφαλα. —Ιΐαΰλε, τοθ είπεν ',ίΐς τόνον άττλότητος, α' άγαπώ. Τίποτε δέν ήιποεΐ νά μάς χωρίοη —Καί δμως... Τί; —Νά Σέ 3λέπω αυτόν τόν και ρό άλλοιώτικη —Ή ίδέα σου. —Καθόλου Δέν θά τό Ιλεγα άν δέν ήταν πράγματι. "Ισως νά μή τό νοιιόθης καί ή Ιδία. —Έγώ αίσθάνομαι 8ΐι τίποτε δέν άλλαξ», τίποΐε βέν ημπορεί ν' άλλάξη μιτ/ξύ μας... (συνεχίζ(ται) ^ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι^ 1 ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Ι Ι ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ | Ι Πληροφορούμεν τούς ενδιαφερομένους πσραγω- § | γους και κιημα'-Ίας δτι έφθασαν οί άνσμενόμενοι: | ΣΙΝΤΑ Ξ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ καθώς καί τα ννήσια ίταλικά άνταλλακτικά ΣΦΙΝΤΑ. ΟΊ παραγωγοί καί άμπελοκτημονες άς γνωρΙ- .ζουν δτι: ΕΛΥΘΗ ΠΛΕΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΤΟ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ, διά τής ιδρύσεως έν Ηρακλείω παραρτήματος ΕΡΓΟΖΤΑΣΙΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΣΙΝΤΑ, είς τό οποίον θά γίνωνται δωρεάν όλαι αί έπισκευοί των ψεκαστήρων ΣΦΙΝΤΑ καί ΣΙΝΤΑ ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ό γεωργικός κόσμος άς ττροσέξη είς τάς άπομιμήσεις των συναγωνιστών μας, διότι μόνον οί ψεκαστήρες ΣΙΝΤΑ είνε έΦοδιασμένοι μέ τα γνήσια άνταλλακτικά ΣΦΙΜΤΑ των έργοστασίων Α. καί Α. ΜΤΕΛ ΤΑΛΙΑ μετά των οποίων έχομεν συμΒληΘη διά την έν Ελλάδι κατασκευήν των ψε¬ καστήρων ·'Σ.ντα·· ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. ΑΝΤΐΠΡβΣΩΠΕΙΑ: ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ 'Οίος 25 ΑΟγβόστου τηλ. 4-80. ΕΡ ΓΟ 2ΤΑ2Ι0Ν: Όδός ΰεοτοκβηούλου (Πρώην παγοηοιεΐοο Κβχχέ^η) άρ. τηλβφ. 8—11. ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙ1ΙΙΙΙΙ υΐΙΙΙΙΗΙΙΙ Ι1ΙΙΙ1ΙΙ1Ι11ΗΙ1ΙΙ1Ι1»! ΙΙ1ΙΙΗΙΙΙ1111ΙΙΙΙ1ΙΙ11Ι ΙΗΙΙΙΗΐυΐ ΗΙ1ΙΙΙΗΙΙΙ1111Ι111ΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΙΐΙ ΚΙΝΗΣΙΣ.-Ανεχώρησε διά τής «Άκροττόλεως» δι· "Αθήνας ή κ. "Ελένη Ά. Ανεμογιάννη μετά τοθ υΐοϋ της κ. Γεωρ. Ανεμογιάννη. — Δι' Αθήνας ανεχώρησεν ώσαο τως δ Εισαγγελεύς κ. Βελλίνης καί ό ττρωτοδΐκης κ. Γεωργακό· πουλος. —Περατώσας την στρατιωτικήν τού θητείαν ανεχώρησε δι" 'Αθή. νας δ έφεδρος άνθ'υηολοχαγός κ. Μίμης Κακουλάκης— δικηγόρος. —Διήλθε τής ιτδλεώς μας μετα¬ βαίνων είς Χανία καί εκείθεν είς Αθήνας δ Διευθυντής τοθ 'Εφε· δροταμεΐου Σητείας κ. Γεώργ, θα λασσινός. —Ανεχώρησε δι" "Αθήνας δ 6μ πορος κ. Τσαχάκης. —Αφιχθη έκ Χανίων δ βιομή χανος κ. Άρ Μιστίλογλου. *** Γύρω στήν πόλι. ΟΊ ήλιοχαρεΐς άπήλαυσαν χθές καί ττροχθές την θερμότητα των ήλιακών άκτΐνων. —Ποϋ άνεζωογόνησαν τούς πάν τας καί τα πάντα. —Επί ώρας καί ώρας. — Γεγονός φαίνεται πειά ή είσο¬ δον μας είς περίοδον ανοίξεως. —Τεκμαίρεται τδ πρδγμα καί άΐιδ την γενΐκευσιν τής άνθίσεως. — Μετά είκοσιτετράωρον παρα¬ μονήν είς τόν λιμένα μας άπέ« ττλευσε προχθές την νύκτα τό έκ- παιδευτικόν τοθ στόλου μας «"Α· ρης*· — Μέ την άναγγελθεϊσαν μετά· βάσιν τοθ ΎττουργοΟ ΓενικοΟ Δι· οικητοΰ κ. Σφ ΐκιανάκη είς "Αθή¬ νας —Πληθος "Επιτροπών έκινητο- ποιήθη διά την πρωτεύουσαν. — Μ(α των "Επιτροπών αυτών των κ. κ. Χριστ. Δαρδαντή, Γ. Βϊροόχα καί Άντ. ΌρΦανοΟ ανε¬ χώρησε προχθές διά τής «Άκρο- πόλεως». — Μέ άποκλειστικήν αποστολήν την ττροώθησιν των σταφιδικών ζητημάτων τού νομοθ μας. — "Άλλη Έπιτροπή έκ Σητείας μέ τούς κ. κ. Γεώρ. θαλοσσινόν, τδν δικηγόρον κ. Γαλανάκην, τόν ιατρόν κ. Κ. Παπαδάκην. —Ανεχώρησεν ωσαύτως είς Ά· θήνας διά ζωτικά ζητή ιατα τής παρηγκωνισμένης άλλά καί φιλο- προόδου επαρχίας τής Σητείας. — Ό συμπολίτην καλλιτέχνης κ. Γεώργ. Ανεμογιάννης μεταβαΐνει είς "Αθήνας καθώς μανθάνομεν μετ" ευχαριστήσεως διά την πρώ¬ την έκθεσιν των Εργων τού. —Ή έκθεσις τοθ κ. "Ανεμογιάν¬ νη τοθ διτοΐου ή καλλιτεχνική Φή· μη £χει υπερβή άπό πολλοθ τΛ δρια τής "Ελλάδος. —θά προκαλέση μεγάλο ένδια φέρον. —θά ανοίξη δέ μέχρι τής 20ής τρέχ. μηνός. — Πιθανώτατα αναχωρεί είς 'Α· θήνας συνοδεύων τόν κ Γενικόν Διοικητήν δ Νομάρχης Λασηθιου κ. Παπαδημητρίου. — Διά την επίλυσιν φλεγόντων ζητημάτων τού γείτονος νομοθ. —Άλλά καί διά την χορήγησιν πιστώσεων των δδικων Εργων νο μοθ Λασηθίου. —Ό έφετεινός έορτασμός τής 25ης ΜαρτΙου προβλέπεται έπιβλη τικώτατος καί είς την πόλιν μας. —Ή οργάνωσις τής ΈΑνικης νεολαΐας προετοιμάζεται διά τοϋ· τον πυρετωδώς. —ΈπΙσης οί πρόσκοποι καί ναυ τοπρόσ<οποι, κοθώς καί αί Όδη· γοΐ καταβάνλουν κάθε ^Ονατήν προσπάθειαν. — Διά νά παρουσιάσουν κατά την Εθνικήν επέτειον Ενα Λρτιον σύνολον. —Είς τόν "Αγιον Τίτον· σήα8· οον θά χοροστατήση κατά τόν έ· σπερινόν ό Σεβ. Μητροπολτη; Κρή'ης κ. Τιμόθεος. — Όπως πάντοτε την 7ην μ. μ. θά ψαλοθν οί χαιρειισμοί τής θεοτόκου. —Την 8ην δ' εσπερινήν θά κη ρύξη τδν θείον λόγον δ Ιεροκήρυξ κ. Φραγκόπουλος. — Λαμπρόν καί άληθώς φιλάν θρωπον τό μέτρον τής κυβερνή σεως. — Νά εΐσανάγη, είς τόν Παιδι κόν σταθμόν Αθηνών. —ΠίρΙ τα 15 παιδία των λε νρών Σπιναλόγκας. ο Ρέπορτερ Νΐκος ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείον παρά την Ά γρ ο τΐκήν Τράπεζαν (έναντι οί- κίας χ. Μιχελιδάκη. Σύνδΐσμος 'Εργολάβων Οϊμο μών καί τεχνητών "Εργων Νο μοδ Ηρακλείου ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοθνται άπαντα τα μέλη τοΰ Συνδίσμου Έργολάβων Οίκοδο- μών καί τεχνητών έργων την προ σιχή Κυριακήν 12 Μαρτίου καί ώραν 10—11 είς τα Γραφεϊα τοθ Συνδέσμου διά την προσαγω- γήν πιοτοποιητικων καί φωτογρα φιών διά την χορήγησιν ιαύτοτή των. Ό Πρόεδρος Άντ. Σινάνης Ό Γ«ν. Γραμματεύς Δημ. Ταμιωλάκης Κάνομεν την μεγαλυτέ- ρχν κατανάλωσιν διότι πν- λβϋμεν ίλα τα ύφάσματα είς τιμάς ασυγκρίτως εύθην«ί. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΑΙΣ1ΑΝ
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  528ον
  Ένώ δέ έθεδτο τό εΐδωλον καί έπωφθαλμία είς
  τό σαπώνιον, ελεγε συγχρόνως μεταξύ των οδόν
  των τού.
  —Την Τρίτη— "Οχι δέν ήταν Τρίτη.—Τρίτη ή
  ταν.
  —"ίσως νά ήταν Τρίιη—Ν">1, ήταν Τρίτη.
  "Αγνωστον τί ένόει οθτω μονολογών. "Αν ό
  μονόλογος άνεφέρετο είς την ημέραν καθ" ήν ό
  Γσβριδς εΰρε καί έφαγε τό τελευταίον, παρήλ-
  θον έκτοτε τρείς ημέραι, διότι σήμερον ήτο Πά
  ρασκευή
  Ό κουρεύς έν τούτοις έξύριζεν έντός τοϋ κα
  λώς θερμασμένου έργαστηρίου τού κύ;πόν τίνα,
  ρΐπτων καί έκ διαλειμμάτων λοξά βλέμματα πρός
  τόν εχθρόν, ήτοι πρός τό παγωμένον καί αΰ&α
  δες τουτο χαμίνιον, τό έχον μέν αμφοτέρας τάς
  χείρας έντός των θυλάκων τής περισκελίδος τού,
  άλλά την μάχαιραν τής πονηρίας τού έξω τής θή
  κης.
  Ένώ έξήταζεν ό Γαβριάς τό γυναικείον ώραι
  όν εΐδωλον καί τα σαπώνια τα άγγλικά, δύο μι
  κρά παιδία, άνΐσου άναστήματος σχεδόν καθσρί
  ως ένδεδυμένα καί νεώτερα αύτοϋ, τό μέν £ως
  έπταετές, τό δέ έ"ως πεντσετές, ήνοιξαν την
  θύραν τοθ κουρείου καί είσήλθον, ζητοϋντσ, τίς οί
  δέ, τί έλεημοσύνην ΐσως διά φωνής ταπεινής καί
  θρηνώδους, μδλλον όμοιαζούσης πρός οίμωγήν ήλ
  πρός ίκεσίαν.
  Έλάλουν συγχρόνως αμφότερα, καί οί λόγοι
  των ήσαν άκατάληπτοι, διότι διέκοπτον λυγμοί
  την φωνήν των, καί έτρεμον έκ τοθ ψύχους, οί οδόν
  τες τοθ πρεοβυτέρου. Ό κουρεύς έστράφη θυμω
  δώς κοί ουτε παραιτήσας τό ξυράφιον, τό μέν πρε
  σβΰτερον άπώθησε διά τής άριστερδς, τό 6£ νεώ
  τερον διά τοθ γόνατος £ως Ιξω, είς την οδόν, καί
  Ικλεισεν έκ νέου την θύραν τού λέγων.—
  ΈμβαΙνουν, νά κρυώνουν τούς άνθρώπους διά
  τΐποτε.
  Τα δύο παιδία επήραν πάλιν τόν δρόμον κλαί
  οντα.
  Έν τούτοις επήλθε νέφος είς τόν ουρανόν καί
  άρχή βροχής.
  Τρέχει ό μικρός Γοβοιδς κατόπιν των, τα προ
  φθάνει καί—Μωρέ, τί είνε μωρέ, τί έχετε,— τα
  έρωτδ.
  —Δέν ξεύρουμε ποθ νά τιάμε άπόψε νά κοιμη
  θοΰμε, άπεκρίθη τό πρεσβύτερον.
  —Καί σύτό μωρέ είνε δλο σσς τό κακό, είπεν
  ό Γαβριάς. ΕΤδες έκεΐ τό μέγα πρδγμσ, Άμ'
  δέν μοϋ λέτε πως είσθε κοτόπουλσ,
  Καί αναλαβών τόνον ύπεροχής καί φιλόφρονος
  προστασίας. — Έλδτε, έλδτε μωρέλια! τοίς εΤττεν έ
  λδτ' έοώ μαζί μου, κ' εγνοια σας.
  —Έρχόμαστε, κύριε, άπεκρίθη τό πρεσβύτερον.
  Καί τα δύο παιδ'α, ή<ολούθηαταν τόν Γοβριάν, ώς νά ηκολούθουν αρχιεπίσκοπον. "Έίταχσ:χν τόν κλαυθμόν των, αύτός δέ κατηυθύνθη πρός την Βα στιλλΐαν, άφοθ έ'ρρψΐν ότΐσω τού πρός τό έργα στήριον τοϋ κουρέως βλέαμα πλήοες όργής.—Παλη άνθρωπος, άσπλαγχνος! σωστός ούραγγουτάγγος( είπεν έντός των οδόντων τού. (συνεχΐζεται) άχόμη τόν μυσ:ικισμόν, τό μυσχή ριον, την μαγείαν, την τρομεράν δύναμιν επί των ζώων, των άν- θρώπων καί των δαιμόνιον. Ή χαββάλα είνε έβραικής προελεύ¬ σεως Ενεφανίσθη πρώτον είς την Βαβυλώνα, κλασσικήν χώραν δλιον των μυστικών επιστήμων. Ή βάσις τοθ καββαλιστικαθ δόγ ματος συνιστά™ είς την μαγικήν διότητα που απεδίδετο είς ωρι¬ σμένα γράμματατοθ έβραικοθ άλ- φαβήτου. Καθένα άπό τα γράμ ματα αύτά άντεπροσώσευεν ώ?ι ΦΥΛΑΧΕΣ ΧΟΡΙΣ ΣΙΑΕΡΑ Αριθ. 13474. Περίληψις Προγράμματος πλειστηριοισμοϋ Ό Συμβολαιογράφος Ηρα¬ κλείου Εύστράτιος Θεοδώρου Γαρεφαλάκης έν Ηρακλείω έδρεύων καί κατοικών δηλο- ποιώ δτι: "Εκτίθημι είς δημόσιον α¬ ναγκαστικόν πλε σιηοιασμόν τα έπόμενα άκίνητα, άνήκον τα είς την καταδιωκομένην ό φειλέτριαν Αικατερίνην Γεωρ γΐου Γαβαλάκη τό γένος Γεωρ γ(ου Άναστασάκη κάτοικον Σταυρακίων ΜαλεβυζΙου, 1) Είς θέσιν «Κουλάφτη Λάκκος ή Στιηλιάρα» περιφερείας Φοινικιδς άμπελον σουλτανί- νας τεσσάρων στρεμμάτων συνορεύοι,σαν Ανατολικώς μέ ρύακα καί μέ κτήματα Νο- τΐως Πελαγίας Γ. Μαθιουδά- κη τό γένος Άνοσιοσάκη, Δυτικώς Καλλιότιης Νικολάου Μαλλιωτάκη καί ΒορεΙως Έμ μανουήλ Άνοστασάκη 2) Είς την Ιδίαν θέσιν άμπελον εΐ- 6ους κοτσιφάλι καί τακτδ έκ τάσεως δύο στρεμμάτων συ- νορεύουσαν κχήμασι Άνατολι κώς Εμμανουήλ Αναστάσα κη, Νοτίως ΓεωργΙου Ανάστα σάκη, Δυτικώς Πελαγίας Γ. Μαθιουδάκη καί Βορείως Γε- ωργίου Βλαχάκη 3) Είς θέ¬ σιν «ΒΙγλα» τής αυτής πε¬ ριφερείας άμπελον σουλτα· νίνας ενός στρέμματος καί τριών τβτάρτων μέ τέσσα¬ ρας άμυγδαλάς, μίαν δρθν καί έπτά άπιδέας, συνορεύου σαν κτήμασινΑνατολικώς Έμ μανουήλ Άνσστασάκη, Νοτί ©ς Ίερδς Μανής Έπανωσήφη Δυτικώς Πελαγίας Γ. Μαθιου δάκη καί Αναστασίου Άνα στασάκη καί Βορείως Άργυ ρής Ν. Μπαμιεδάκη τό γένος Πρατσινάκη, 4) Είς θέσιν «Σφα κορυάκι» τής ούιή"ς περιφρρεί άς άμπελον σουλτανΐνας τρι ών τετάρτων τι Ο στρέμματος ' συνορεύουσαν κτήμασιν Άνα τολικώς Εμμανουήλ Άνοσ'α σάκη, Νοτίως Μύρωνος ΒΚα στοϋ. δυτικώς Νικ. Μαυροφο ράκη καί Βορείως Δημητρΐου Ξενάκη 5) Είς θέσιν «Φυτιά>
  τής περιφερείας Σταυρακίων
  άμπελον σουλτανίνα ημίσεως
  στρέμματος συνορεύουσαν κτή
  μασιν Ανατολικώς Πελαγίας
  Γ. Μαθιουδάκη, Νοτίως Μα
  ρ(ας χήρας Γεωρνίου Άδρια
  νάκη, Δυτικώς Έμμαν. Άνα
  στασάκη καί βορείως Έμμαν.
  Σκου> δ 6) Είς θέσιν «τιλαγιά»
  τής αυτής περιφερείας έλαιόφυ
  τον εκτάσεως ενός στρέμμα
  τος μέ δέκα έπτά έλαιόδεν
  δρα, συνορεθον κτήμασι Γεωρ
  γίου Ξενάκη ανατολικώς, νο
  ιίως Μ. Άνσστασάκη,δυτικώς
  ι έ δέτην κοί Βορείως Έμμα
  νουήλ Άναστασάκη 7) Είς θε
  σιν «Παποΰρα» τής αυτής πε
  ριφερείος ελαιόφυτον ημίσεως
  στρέμματος μέ έπτά έλσιόδεν
  δρα συνορεθον κιήαασινΆνα
  τολικώς Αθήνας Άμαργιανά
  κη κσί μέ δέΐην, νοτίως Μαρί
  άς Γ. Άνδριανάκη Δυτικώς
  Εμμανουήλ Άναστασάκη
  καί Βορείως Γεωργίου Μσ-
  θιουδάκη καί 8) Είς θέ¬
  σιν «ΆμπελικοΟ Καλύβα» τής
  αυτής περιφερείας άμπελον
  εΐδους λιάτικο ημίσεως σΐρέμ
  ματος τβμνομένης υπό τής δή
  μοσΐας όδοϋ συνορεύουσανκτή
  μασινάνατολικώς μέ δρόμον ά
  γροτικόν, νοτίως Μιχαήλ Μαυ
  ροφοράκη, δυτικώς μέ δημόσι
  όν δρόμον καί άγροτικόν καί
  βορεΐως "Εμμανουήλ Ανάστα
  σάκη, τ{) έπισπεόσει τής ένυ
  ποθήκου δανειστρίας Έθνικής
  Κτηματικής Τραπέζης τής εΕλ
  λάδος πρός άπόληψιν τής ένυ
  ποθη<ου άπαιτήσεώς της έκ Έγκυκλοπα ιδε ία Αι* έκείνους πού θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι/ δλους. ΚΑΒΒΑΛΙΣΤΑΙ Α'. Ή λέξις «χαββίλα» ένθυμίζει σμένην ιδέαν, τό μυστικόν δποιος δέ κατεΐχε των συνδυασμών γραμμάτων καί αριθμών εθεωρεί¬ το Ινα είδος δπερανθρώπου. Ή μεγαλεαέρα διάδοαις τοθ καββαλισμοθ εσημειώθη κατά τόν μεσαίωνα. Είς έκατομμύρια ανήρχοντο οί δπχδοί τού δχι μό νόν μΐταξύ των Εβραίων, άλλά μεταξύ καί των χριστιανών καί των μουσουλμάνων Άφαθ Ικαμε τόν γθρον τοθ χόσμου, επέστρε¬ ψε σήμερον είς τόν τόπον τής προ ελεύσεως τού. Δέν εξηφανίσθη βεβαία άχόμη όλοτελώς άπό την Ευρώπην. Έ χει περιορισθή δμως είς ελάχι¬ στον αριθμόν ραββίνων, κατό χων τής έβραικής γλώσσης πού άσχολοθνται άκόμη μέ αυτόν. Εάν δμως σχεδόν ίξέλιπε άπό την Ευρώπην, ύαάοχει μιά πόλις τής ΙΙαλαιστίνης δπου ό καββαλι ΜΙΝΩΑ σμός εδρίσκεται είς πλήοη άκ μην καί δπου άσσοι τής θεολογί άς άσχολοθνται πυρετωδώς μέ την διδασκαλίαν τού Ή πόλις αυτή δνομάζεται Σαφέντ. Ή Σαφέντ, κατά την πχρ&%ο σ'ν, είνε μιά άπό τάς άρχαιοτέ ρας πόλεις τής Παλαισΐίνης. Κρο νολογεΐΐαι άπό την βιβλικήν άκό μη εποχήν. Εδρισχομένη βορείως τής Ίερουααλήμ, είς απόστασιν ολίγων χιλιομίτρων άπό την λί¬ μνην τής Τιβεριάδος, ήτο κατ' αρχάς μία πόλις άση'ΐος. Μόλις κατά τάς πληροφΐρίας ήρχισε νά γίνεται λόγος περί αυτής. "Οίαν τώ 1492 οί Εβραϊοι εξεδιώχθησαν άπό την Ισπανίαν άπό την Ίσα- βέλλαν την Καθολικήν, πολλαί χιλιάδες έξ αυτών έγκατεστάθησαν είς τό Σαφέντ. Άπό τίτε άπέκτη σε τό δνομα ίερας πόλεως. ΙΙολλοί μετανάσται ήσαν ο πά δοί τής καββαλισπκής φιλοσοφίας. Είς την Σαφέντ εύρον εύνοικδν τό Ιδαφος. Είχε πραηγηθΐ] ή διδα σκαλία τοθ περιφήμου Μπάρ Γιό κεϋ, δ οποίος έδρασε κατά τόν δεύτερον αίώνα είς την Γαλιλαί αν. Είς Ινα ταξίδι τού είς την Ρώμην δ Μπάρ κατώρθωσε νά έ- ξορ·κί<3Ί^ τόν δαίμονα δ οποίος ΐως τότε επέμενε νά βασανίζη την θυγατέρα τοθ αυτοκράτορος Ά δριανοϋ. Ό αύτοκράτωρ, είς έκ δήλωσιν τής είιγνωμοσύ^ης τού, τοθ επέτρεψε νά ιδρύση σχολήν είς την Παλαιστίνην. (συνεχίζεται) ΣΗΜΕΡΟΝ Ή συγκοινωνιακή εξυπηρέτησις Βορριζίων. ΒΟΡΡΙΖΑ, Μάρτιος (ανταποκρΐ τοϋ μας).—Στίς υιτώρίιες τοθ Ψη λορείτη κτισμένα τα Βίρρίζα μοί άζουν τα σπίτια τού σίν άετοφω στήν πλαγιά τοθ ί ά Ο ΚΟΥΡΣ4ΡΟΣ (ΑλΙΜΟΝΑ! ΟΚΕΑΝΟΝ) Μέ τόν ΓΧΥΩΡΝΕΡ ΜΠΑΞΤΕΡ. Λιρών Στερλινών Αγγλίας πεντήκοντοτ τριών καί έννέα πεννών (£53—0—9) είς συ νάλλαγμα δψεως επί Λονδίνου καί των έξόόων εκτελέσεως, στηοιζομένης είς τα ύπ' αριθ μούς 18346 καί 18363 Ιτους 1931 συμβόλαια τοθ Συμβο λαιογράφου Ηρακλείου Έμ ματνουήλ Μηλιαρά καί δι" ήν άιταΐτησιν έπετάγη ή εΐρημέ νη όφειλέτις διά τής υπό χρο νολογίαν 27 Μαρτίου 1934 έ πιταγής τής έπισπευδοΰσης Τραπέζης ώς δείκνυται έκ τοθ ύπ' αριθμόν 11176 τής 18 Απριλίου 1934 άποδεικτι κοθ τοθ δικαστικοθ κλητήρος τής περιφερείας τοθ Πρωτοδι κείου Ηρακλείου Έμμ.Άρκου λάκη. Ό πλειστηρισσμός γενησεται ενώπιον μου ή τοθ νομίμου άναπληρωτοΟ μου την τριακοστήν Απριλίου ένε στώτος Ιτους ημέραν Κυρια κήν καί Β>ραν 10—12 πρό με
  σημβρίας καί έν τώ ένταθθα
  καί παρά την οδόν «Χάνδα
  κος» ίδιοκτήτω Συμβολαιογρα
  φείφ μου ένθα καί δτε κα
  λοθνται οί βουλόμενοι νά
  πλειοδοτήσωσιν.
  Ώς πρώτη προσφορά ή έ
  πισπεύδουσα ώρισε διά τα ώς
  άνω άκίνητα τό ποσόν των
  δραχμών 5000 διά τό Ιον,
  3000 διά τό 2ον, 2000 διά τό
  3ον, 1000 διά τό 4ον, 1000
  διά τό 5ον, 2000 διά τό θον,
  1000 διά τό 7ον καί 1000 διά
  τό δόν, όστις δέ προσφέρει
  η ή
  Καί οί κάτοικοί των, δπερήφϊνοι,
  εύχίνητοι, εύφυείς ώσάν άετοί
  ΟΕ περισσότεροι άσχολοθνται μέ
  την κτηνοτροφία. Καί κε&δίζουν
  άρκετά. Φημίζονται άλλωσςε ώς
  οί καλύΐεροι κτηνοτρόφοι τής Μεσ
  σαρας. Τό Ιδιο δπως φημίζονται
  καί ώ; γνησιώΐεροι έχπρόσωποι
  τής κρητικής λεβεντιόίς καί τής
  φιλοζενία; Δέν θά περάση < ξίνος άπό τα Βορρίζα είτε άπό στάνη ΒορριζανοΟ, χωρίς νά κρατηθή" νά φάγη νά τόν περιποιηθοθν νά φιλο Ή παράδοσις τοθ ξενίου Διός δέν απέθανε. Συνεχίζεται καί σήμερο καί τηρεϊται ως ύπερτάτη άρετή καί θρηακεία. Άλλ' οί Βίρριζανοί δέν άσχο λοθνται είς την κτηνοτροφία μό νόν. Έπιδίδονται καί είς την γε ωραίαν. Καλλιεργοθν την γήν καί άποκομίζουν σημαντικά είσο δήματα. Κυρίως λάδι καί κατά ύ λόγον δημητριακά καί φρ άλλα εϊδη. Κι' έ5ώ άλ λωστε δπως καί είς δλην την πλα γιάν, είς δλα τα χωρία πού έκτεί' ροθ μέχρι τής Γρηγοριας καί τοθ Μαγαρικαρίου ή ελαια εύ5οκιμιί ιδιαιτέρως. Μίνουν μόνον άπομεμονωμίνα τα Β^ρρίζα χαί άπρόσιτα είς τόν πολύν κόσμον εξ αίτΕας τή; ελλεί¬ ψεως αυγκοινωνίας. Διότι δ άμαξι τος δρόμος φθάνει μέχρι τοθ Τ,χ- ροΰ μόνον. Πΐσΐεύεταΐ δμως δτι καί τό πρόβλημα αύτό θά λυθή" ταχέως. Είς τό υπό εκτέλεσιν όδι κόν πρόγρτΐμμα περιλαμβάνεται καί ή προώθησις τής έδοθ Ζαροθ μέχρι Άμαρίου διά νά έπικοινιο νήιη αέ την οδόν Ρεθύμνης—Άμα ρίου Καί φυσικά θά διέλθη ή δ- δός διά Βορριζίων. Διότι πρέπει νά διέλθη καί διά τοθ Βροντη- σίου, την ιστορικήν αυτήν ίσον καί γραφικήν μονήν, πού ειμπορεί α¬ σφαλώς νά καταστή Ινα θαυμάσι όν κέντρον τουρισμοθ καί συγκεν¬ τρώσεως ξένων. Προσφίρονται ά λ λωστε νά έργασθοθν καί οί κάτοι κοι διά την διάνοΐξιν τής άδοθ. θά ρυθμισθη" λοιπόν καί τό ζήτη μα αύτό, χάρις είς τό ενδιαφέρον τής σημερινής κυβερνήσεως καί είς την μέριμναν τοθ ύπουργοθ Γενικοθ Διοικητοθ κ. Σφακιανά¬ κη πρός όλοκλήρωίΐν τοθ συγχοι- νωνιακοθ δίκΐύου τής νήσου μας. Καί τότε τα Βορρίζια θ" άρχίσουν νονται άπό τής Γέργερης, τοθ Ζα νέαν εντελώς ζωήν. την αναγκαίαν ασφάλειαν δι- καιοΰται νά πλειοδοτήση.. Ό τελευταΐος ύπερθεματι στής ύποχρεοθται νά κατα βάλη τό έκπλειστηρίασμα πρός την έπισπεύδουσαν συμ φώνως τφ νόμφ. Ή παροθσα δημοσιευθήτω είς τάς ένταθθα εφημερίδας «Άνόρθωσιν» την ΙΟην τρέχ. μηνός καί έτους. «Ίδην» την 13ην Απριλίου ένεστώτος Ι τους καί «Δράσιν» την 23ην Απριλίου ίδίου ετους. Έν Ήρακλείφ τ}] 7 Μαρ τίου 1939. Ό Συμβολαιογράφος Ήρα κλείου. Ε. Ο. Γαρεφαλάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή Κοινότης Τυμπακίου Πυργιωτίσσης προκηρύσσει δ τι : Έκτίθεται είς διαγωνι σμόν μειοδοτικής δημ'νπρασί άς δι' ένσφραγίστων προ αφορών άνευ όρίου ή κατα- σκευή οίκίσκου καί έγκαταστά σεων έξωτερικοΟ ύδραγωγεί ου τής Κοινότητος την 27ην ΜαρτΙου ημέραν Δευτέραν καί ώραν 10—12 π. μ. έν Ηρακλείω καί έν τώ Κατα* σ'ήματι τής ΝομαρχΙας (Γρα φεϊον Μηχανικής Υπηρεσίας Κοινοτήτων Ν. Η ) Δεκτοί είς τόν διαγωνισμόν έργολάβοι τιάοης τάξεως δι' έ!ργα οίκοδομικά ή ύδρσυλικά. Παράβολον συμμετοχής δραχ μαί 12 ΟΟΟ Τα σχετικά τής με λέτης εισί κατατεθειμένα είς τό Γραφείον τής Μηχανικής "Υπηρεσίας Κοινοτήτων καί τό Γραφείον τής Κοινότητος Ινθα δύνανται οί βουλόμενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν προ· σερχόμενοι κατά τάς έργασί μους ώρας. Έν Τυμπακίω τή 28 Φεβρου αρίου 1939 Ό πρόεδρος τής Κοινότη τος Τυμπακίου. Ε. Άνδρουλχκάκης —Άγορανομικά. Τό νςρυπουργΕίον της Αγοράν© μίας συνέστησεν επιτροπήν πρός τόν σκοπόν τού καθορισμόν τής τιμάς των υποδημάτων έν σχέ¬ σει μέ τό κόστος των δερμάτων κατά ποιότητα καί λοιπών έ$ό· δών κατασκευης τούτων, συμπβρι λαμβανομένων χαί των έργατών κατα κατηγορίας. —Αί έκδρομαί τού όρειβατι- κοΰ. Ή λόγω τής βροχής άναβληθιΐ αχ έκδρομή τού Όρειβατικοδ συνδεσμο^ είς Άσίτες—Κουδοϋ- ν« θά πρκγματβποιπθή την προ· σβχη Κυριακήν συμφώνως ηρ6ς τό εκδοθέν αρχικώς πρόγααμμα. Οί επιθυμούντες νότσυμμίτάσχοον ύύνανται νά άποταθωσι πρόί τα γραφεϊα τού Συνίεσμου. —Τα ζητήματα τού κόστους τής ζωης. Υπό την ηροεδρίαν τοθ πρωθυ¬ πουργόν χ. Ί. Μβταξά συνήλθβ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοθνται πάντα τα μέλη τοθ Μουσικοθ Συλλίγου «Απόλλων» είς Γενικήν Συνέλευσιν την 12 Μαρτίου 1939 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 2 μ. μ έν τώ καταστή¬ ματι τοθ 'Ωξείου Ηρακλείου, ί'να άκούσωσι την λογοδοσίαν των Διοικούντων τόν Σύλλογον, καί προβώσιν είς την εκλογήν των έξερχομένων μελών τοθ Διοικητι- κοθ. Έν περιπτώσει μή άπαρτίας οθιη θέλει επαναληφθή την 19ην Μαρτίου ίδίου έτους καί ώραν 2 μ, μ έν τώ αύτω ώς άνω τόπφ, συμφώνως δέ τω καταστατι>φ θί
  λει αποτελεσθή άπαρτία μέ 8σα
  μίλη ήθελον προαέλθη.
  Έν Έραχλείφ τή 6 Μαρτΐου 1939
  δ Πρόεδρος
  Ν. Γ. Βογιατζάκης
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Ε. Κ. Λασσιθιωτάκπς
  χώστος της ζωής, ελήφθησαν δ'
  ώς πληροφορούμεθα άποφάσεις
  σχετικαί μέ την ύποτίμησιν δι-
  αφορών βΐδ&ν ΐτρώτης άνάγκης.
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ινα ή 56ο δω-
  μάτια έπιπλωμένα.
  Πληροφορίαι Μάουρο—Πολίτη.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, £9-
  ρον, Τί,νον, Πάρον, Να{ον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Ταλ. 1—41.
  — Ή διοίκησις τής έκπαιδεύ·
  σβως.
  Κατ' Εΐδήσαις έξ Αθηνών εγέ¬
  νοντο άποδβχτα· αί παραιτήοβις
  τού γενικοΰ ΈπιθβωρητοΟ τής
  Μεοης 'ϋχπαιδεύσβως κ. Σιμιτζο
  πούλου, τού γενικού Έπιδβωρη
  τού της Δημοτικής Έκπαιύεύσε
  ως κ. Σκαλισιανου, τού έπιθεωρη
  τού τής Δημοτικής Έκπαιδεύσί
  ως χ. ΣτεφανάΜθ» χαί τού διβυ
  θυντοΰ τής Σωματικής 'Αγωγής
  κ. Καρβϊλά
  προσκλησισ
  Καλοϋνται πάντα τα μέλη
  τού Φιλανδρωπικοϋ Σύλλογον)
  των Κυρίων Ηρακλείου, είς Γβν.
  Συνέλευσιν μεθαύριον Κυριακήν
  12 τρέχοντος καί ώραν 11 ΐίς
  την αίθουσαν τού Δημαρχείου,
  πρός άπβλογισμόν των πβπραγυε
  νων κατά τώ 1938.
  Ή Πρόεδρος
  Άφρ. Ν Χατζηδάκη
  Ή Γβν. Γραμματεύς
  Τ. Ν. Φλαμιτουριάρη
  Ό πρόεδρος των έν Ήρα
  κλείω Πρωτοδικών.
  Προκηρύσσει πρόχειρον μει
  οδοτικόν διαγωνισμόν διά την
  ανάληψιν τής εργασίας τής
  μεταφορδς καί τοποθετήσεως
  των έπίπλων καί άρχείων
  τοθ Πρωτοδικείου Ηρακλείου
  έκ τοθ νυν καταστήματος τού
  τού είς τό νέον Δικαστικόν
  Μέγαρον (Κεντρικόν κτίριον
  των παλαιών Στρατώνων)
  καί προσκαλεϊ τούς βουλομε
  νους ίνα λάβωσι μέρος είς
  τοθτον δπως προσέλθωσιν έν
  τώ Καταστήματι τοθ Πρωτο
  δικείου την 11 Μαρτίου 1939
  ημέραν Σάββατον καί ώραν
  11 π. μ.
  Των δρων καί υποχρεώσε¬
  ων δύνανται νά λάβωσι γνώ
  σιν οί βουλόμενοι προσερχό
  μενοι καθ" εκάστην έν τφ
  Καταστήματι τοθ Πρωτοδι·
  κείου.
  Έν Ηρακλείω τ« 6 Μαρτί
  ου 1939.
  Ό πρόεδρος των
  Κί*ν)τϊνος
  ι '
  Ιί>
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Παρασκευής
  10 Μαρτίου 1939
  123 Ώρα
  Σ
  )Υ ΑΓΓΛΙ
  Ή Άμερική^ιάτό ίσπανικόν.
  Τό παλαιστινιακόν και οί Άγγλοι.
  Α ΔΗΛΩ!.
  ΥΠΟΥΡ ΟΥ ΤΩΝ ΣΪΡΑΤΙΟΤίΚ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ίΕΝΕ
  ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙ
  εμρο:ενη?αη ζοκραη εμτυβοσιι
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μν.οτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Λονδίνου άναφέρουν ότι ό "Αγγλος υ-
  πουργός των Στρατιωτικών κ. Χόρ
  Μπελίαα προέβη σήμερον είς έκτενεΐς
  δηλώσαις επί τής έν γένει στρατιωτικάς
  οργανώσεως τής Μεγάλης Βρεττανίας.
  Ό κ. Μπελίαα κατέδειξε την απόφασιν
  τής Αγγλίας νά καταστήση τέλειον άπό
  πάσης απόψεως τό όλον σύστημα τής
  αμύνης τής χώρας.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα αί 6η-
  λώσεις τού χ. Μπελίαα προεκάλεσαν
  μεγάλην εντύπωσιν είς όλην την Ευρώ¬
  πην.
  ΡΩΜΗ 9 ΜττρτΙου (15. ύπη
  ρεσΐα).— Ό σφατηγός Γκαΐ-
  ριγκ επεσκέφθη χθές πολλά
  μΐρη τής Ίταλικής Ρ.βιέρας
  οιτ 3υ εγένετο δεκτός διά θερ
  μών έκδηλώσεων άπό μέρους
  τοθ ίταλικοΟ λ·3οΟ.
  Η ΕΝΘΡΟΝίΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ
  Είς τό Βατικανόν κσί τόν
  ν>όν τού Άγίου Πέτρου συνε
  χΐζονται πυρετωδώς αί προε¬
  τοιμασίαι διά την ένθρόνισιν
  τοθ Πάπα Πίου τοθ 12ου.
  'ΕφημερΙδες τής Ιταλίας με
  ταδίδουν πληροφορίας τόσον
  έκ Λονδΐνου δσον καί έξ Ού
  σσιγκτώνος αναφορικώς μέ
  τό ζήτημα τής άναγνωρίσεως
  τού οτρατηγοθ Φράνκο άπό
  μέρους των Ήνωμένων Πολι
  τειών. ΑΙ πληροφορίαι ουδέν
  τό θετικόν άγγέλλουν επί τής
  προσεχούς άναγνωρΐσεως τού
  Φράνκο υπό τής Αμερικήν
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΪΙΣ ΕΙΣ ΜΑΔΡΙΤΗΝ
  Είς τάς 65ους τής Μ-χδρί
  τΓς συνεχίζονται αί μαχαι με
  ταξϋ κομμουνιστών καί μετρι
  οπαθ&ν δημοκρατίαν.
  Τό άποτέλεσμα είνε άγνω
  στον. Πάντως όποιονδήποτε
  καί άν είνε τουτο, ό Φράνκο
  δέν προτίθεται νά μεταβάλη
  στάσιν άπέναντι των Κϋβερ
  νητικών.
  —Τα πολεμικά τα ότΐοΐα ά
  νηοπάγησαν υπό των κομμου
  νιστών έκ τού λιμένος τής
  Καρθαγένης είναι 3 καταδρο
  μικά καί 8 άντιτορπιλλικά.
  Τα πολεμικά ταθτα βεβαιοθ
  ται δτι άφωπλΐσθησαν ύτό των
  γαλλικών άρχών τής Μπιζέρ
  τας. Κατόπιν τοθ γεγονότος
  τούτου οί κυβερνητικαί δέν έ1
  χούν πλέον στόλον.
  Τι) ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΝ
  ΑΛΥΤΟΝ ΕΙΣΕΤΙ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Μαρτίου (15.
  ύτιηοεσΐα) — Διά την ρύθμι
  σιν τοθ παλαιστινιακοθ ζή
  τήματος συνεχίζονται εΐσέτι
  αί εΐδικαί συσκέψεις.
  Κατά τάς κρίσεις των δή
  μοσιογρ'ίφικών κύκλων της
  άγγλικής πρωτευούσης τό
  παλαισΐινιακόν ζή-ηαα παρα
  μένει ούσιαστικώς άρρύθμι
  στον εισέτι.
  30 Πρωΐνή
  ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΓΑΣΙΑΣΑΝΤΑΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣ
  Ζωηρά π έξαγωγική κίνησις
  των έλαιολάδων καί των σουλτανινών.
  ΑΘΗΝΑΙ^ 9 Μαρτίου (τού άντα·
  πο*ριτού μας).— Τελευταία τηλεγρα¬
  φήματα πρός τό ' Αθηναϊκον Πρακτο¬
  ρείον βεβαιούν ότι μέχρι τής νυκτός
  καί των πρωϊνών ώρών τής σήμερον
  (χθές) εβυνεχίζοντΓ» είς Μαδρίτην αί
  συμπλοκαί τώ* στρατιωτικών δυνάμεων
  μέ τ ούς κομμουνιστάς.
  Χά άποτελέσματα των συμπλοκών
  τούτων φέρο·>ται μέχρι τής αΐΐγμήςόμ-
  φίρροπα. Ει*ε βέβαιον πάντως ότι ή
  τάξις έν Μαορίτη δέν αποκατεστάθη ά-
  κόμη.
  ΕΥΜΕΝΕΣΤΑΤΗ Η ΑΠΗΧΗΣΙΣ
  ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΧΟΕίΙΝΟΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
  ΤΟΥ &ΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑηΕΖΗΪΤΗϊ ΕΑΑΒΛΟΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τού άντα·
  «οκριτού μ.ας).— Αί χθεσιναί δηλώσβις
  τού Διοικητοΰ τής, Τραπέζης τής Έλλά
  δος κ. Τσουδερου ενώπιον τής τακτικήν
  συνελεύσεως των μετόχων αυτής έσχον |
  εύμενεστάτην απήχησιν μεταξύ των οί
  κονομικών καί τραπεζιτικών κύκλων τής
  χώρας.
  Υπό των ανωτέρω κύκλων έξαίρε-
  ται ιδίως ή σαφήνεια καί άντι»ειμενικό-
  της μεθ' ής ό Διοικητής τής Τραπέ¬
  ζης τής "Ελλάδος εξέθηκε την οικονο¬
  μικήν κατάστασιν άπό πάσης απόψεως.
  ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΣ Α9ΗΝ&Γ
  Η ΑΝΛΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΛΡΡΗΣΕΟΣ
  ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τού «ντα·
  ποκριτού μας).—Υπό των πολιτικών
  καί εκκλησιαστικήν κύκλων των Άθη·
  νών σχολιάζεται ή ενεργεια τού νέου
  Πάπα όπως αναγγείλη την άνάρρησιν
  αύτοΰ πρός τόν Οικουμενικόν Πατριάρ¬
  χην.
  Σχετικώς έκφράζεται ή γνώμη ότι ή
  ενεργεια αυτή δέν ιινε απλώς τυπική.
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
  ΣΥΜΒΑΣΙΣ
  Ή Γεωργιχή Ύπηρϊσία Ήρα-1
  χλιΕου δι' εκθέσεως της γνωρίζει
  εις τό (ιπουρ^ίΐ^ Γεωργίας συμ
  πληρωματιχώς πρός τάς δημοσιΐυ
  θείσα; ήδη πληροφορίας περί τής
  πορείας των χαλλιεργειών, δτι είς
  τόν νομόν Ηρακλείου υφίσταται
  μεγάλη κρίσις είς την κοιπνοκαλ-
  λιέργειαν λόγω ελλείψεως ενδιαϊέ
  ρονχος έκ μέρους τοθ καπνεμποριβυ
  καθ'δαον ή περυσινή καπνοπαραγω
  γή μένει σχεδόνόλόκληρος είς χεϊ
  ρας των παραγωγών αί δέ προσφε
  ρόμεναι τιμαί, 32—40 δρχ , κρί-
  νονται άσύμφοροι.
  Διά την έλαίαν τονίζεται άντι
  θέτως ή ζωηρά έξαγωγική κίνησις
  των έλαιολά5ων άνελθοΰσα είς 500
  περίπου τόννους κατά τόν παρελ
  θόντα μήνα καί ή βελτίωσις έν
  γένει τής καλλιεργείας των έλαιο
  δένδρων διά τής έφαρμογής χανο
  νίκων άρόαεων, κ>α5ευμάτων καί
  λιπάνσεων.
  Δ'ά την άμπελον άναφέρεται ή
  προώθησις των καλλιεργητικών
  εργασιών χάρις είς τόν έπίκρα'
  τήιαντα ήπιον χά! γλυκύ χειμίδ'
  ν». Τα άμπελοκλαδεύμαοα σχεδόν
  ευρίσκονται είς τό τέρμα των είς
  πολλά δέ διαμερίσματα τοθ νο
  μοθ έ*χει γίνει χαί ή πρώτη σκα
  φή Σχετικώς μέ τί)ν κίνησιν τοθ
  σταφιδεμττορίου παρετηρήθη κατά
  τάς τελευταίας ημέρας ζωηρά έ
  ξαγωγική κίνησις άνελθοθσ* είς
  800 τόννους περίπου, δπολογίζε
  ται δέ δτι θά εξακολουθήση καί
  κχτά τόν τρέχοντα μήνα ώστε τ*
  άποθέματα άνερχόμενα οήαερον
  είς 2000 — 3000 τόννους νά μειω
  θώσιν είς τό ελάχιστον. Διά
  την δενδροκομίαν έξαίρεται δ μέ
  γας ζήλος των γεωργών είς την
  επέκτασιν τής καλλιεργείας των
  ξυνών χαί τής έξημερώσεως δι'
  έγκεντρισμοθ πολλων χιλιάδων
  δένδρων. Είς την εργασίαν μάλι
  στα ταύιην θά δώση ιδιαιτέραν
  ώ-ησιν ή λειτουργία των συστα
  θέντων εσχάτως υπό τής Γεωρ
  γικής 'Υπηϊεσίας 9 μεταβχτικών
  σχολείων Ιμβολιασμών άτινα θά
  συνεργααθώσι μετ» των τοπικών
  όίγάνων αγροφύλακος είς την
  έξηυέρωσιν των άγρίιον δένδρων
  μέ έξ ΐσ-,υ ώς καί κατά τό παρελ
  ί)4ν ϊτος £κανο-τοιητικ«άποτελέσμα
  τα '^Τέλος «ναφέρεται ή ίκανοποιη
  τιχή κατάστασις τής κτηνοτροφίας
  καί δποδεικνύεται ή άνάγκη τής
  λήψεως μέτρων άναΓπύξ.ως αυτής
  διότι ή μείωσις των βισχησίμων
  έ^τάσεων διά τής χαλλιεργείας
  ή έλλειψις οργανώσεως καί προε
  τοιμασίας χειμερινών βοσχών έκ
  μέρους των χτηνοτρόφων μας ώς
  καί ή αύστηρά έφαρμογή τοθ νό
  μου περ! άγροφυλακής, περιάγουσ
  τδν κτηνοτροφικόν μας χόαμο1
  είς δύσκολον θέσιν, ανίκανον νά
  οργανωθή καί νά εξελιχθή" £*αν< ποιητικΦς. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥίΥΒΟΥΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τού άν τνκοκριτού μας).— Μεταξύ Ελλάδος κ«1 Τουρκίας υπεγράφη σύμβασις άφο- ρώσα την αμοιβαίαν ανταλλαγήν των έγκληματιών. ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΡΜΑΝΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠ=ΛΑΗΛ01 ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τοΰ άντα- ποκριτοΰ μας).—Σήμερον έφθασαν είς Αθήνας 372 Γβρμανοί εργάται καί ύπάλληλοι τής οργανώσεως «Δύναμις διά τής χαρ άς» οΐτινες καί ταξιδεύουν είς την Μεσόγειον χάριν άναψυχής. ΛίΜΒ&ΝΕΤΑΙ !ΕΙΡΛ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΛΝ ΚΡΕΑΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τού άντα. «οκριτού μας).—Υπό τού ύφυπονργεί ου τής » Αγορανομίας λαμβάνεται σειρά μέτρων διά την έ«άρ*ει<*ν τιϊ,ν κρεάτων ου τ ως ώστε νά μή παρουσιασθή έλλει¬ ψις είς την κατανάλωσιν. ΟΑ ΕΞΑΣΦΑΑΗ ΪΟ ΠΐΑ Η ΑΦΟΟΝΙΑ ΤΙΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τού -ίντα- ποκριτού μας).— »Αναφορικώς μέ τα μέτρα τού Ύφυπουργείου Άγορανο· μίας διά την έπάρκειαν των χρεάτων, ανεκοινώθη ότι τα^τ» ίποβλέπουν ιδί¬ ως είς την εξασφάλισιν έπαρκοΰς κρέα· τος καί τροφίμων κατά τάς εορτάς τοΰ Κατά την προχθεσινήν συνε5ρ£ ασιν τοΰ ΔημοτικοΟ συμβουλίου ένεχρίθησαν δΐάφοροι άποφάσεις τής ϊπιτροπής εκμεταλλεύσεως Ή λεκτριχων έγχαταστάαιων Ήρα χλείου. Είς την ιδίαν συνεδρία σιν ενεκρίθη συμπληρωματική πίστωσις 50 000 δρχ. πλέον τής άρχικής άναγρχφής είς τ'.ν δημο τικόν προϋπολογισμόν δπέρ τοθ ΙΙϊνανείου Δημοτικοΰ Νοσοκομεί ου. Έχορηγήθη ωσαύτως άνίλο γος πίστωσις διά τδν έορτασμόν τής έθν. έπετείου τής 25 ΜχοτΕ ου. Τό Δημοτικόν Συμβούλιον θά συνεχίση την συνεδρίασιν τού σήμερον τό εσπέρας. ΑΙ ΚΟΙΝΑΙΔΙΕΚΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ Ι&ΙύΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Διά τροποποιητι*ής αποφάσεως τοθ χ. δπουργοθ Αύτοχινήτων καί Σ'δηροδρόμων άπαγορεύεται ή επί πάσης γραμμής εκτέλεσις επί χομίστρφ κατ' επιβάτην συγ κοινωνίας δπό παντός εϊδους &ύτοχινήτων μή τοποθε'ημένων χατά τάς χειμένας διατάξεις επί των γραμμών τούτων διά την άπο χλειατικήν εκτέλεσιν τοιαύτης συγχοινωνίας. Άπαγορεύεται επί σης ή υπο φορτηγών α6τοκινή των δημοσίας χρήσεως μεταφορά έμπορευμάτων επί κομίστρφ επι οίασδήποτε θέσεως εδρισκομίνης έδιχοθ δικτύου έχμεταλευομένου 6πό Κοινής Διευθύνσεως έφ' 8 σον τα αυτοχίνητα ταθτα δέν Ι χούν υπαχθή είς την οί*είαν κοινήν διεύθυνσιν. Τέλος άπαγο ριύεται ή 6πό φορτηγων αύτοκι ν-ίπον χαρακτηριοθέντων ώς ίδιω τικής φύσεως, έν γένει μεταφορά εμπορευμάιων επί χομίστρφ ή καθ' οιονδήποτε τρόπον έκτέλε σις εργασιών άνατεθειμένων ιίδ: κώς είς φορτηγα αυτοχίνητα δημο οίας χρήσεως. Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ Δι9 αποφάσεως τής Επιτραπή; Διατιμήσεων Ηρακλείου ή τιμή των αλεύρων τώνμέν λιυ/ών χαθω ρίσθ», είςδρ 10.23 κατ' ό/ίΕν, των !έ παυρούχων είς 9 21. Ή τιμή τοθ λευχοθ άρτον ωρίσθη έπίσης είς δρχ. 9 80 κατ' <5χ«ν χαί ΐίς δρχ. 8.30 τοθ πιτυρουχου. ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΠίΝΕΡΧΕΤΑΙ Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ Σήμερον τό άπόγευμχ έπιστρέ φεΐ έκ Χανίων ί Νομάρχης Ήρα κλείου κ. Ανδρέας Μάρκελλος. ΟΙ ΚΕΡΔ'ΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΙ κληρωθέντες άριθμοί έκ των διατεθέντων είς την πό λιν μας λα,χνών κατά την Η' ημέραν τής Ε' κληρώσεως τοθ Έθν Λαχείουεΐναιοί εξής: 57226 κερδΐζων δραχ. 8000, 32833 κερδίζων δρσχ. 4000, καί 40.005 κερδίζων δρ. 2.000 Οί κληρωθέντες είς τό άρτιον τής 7ης ημέρας άριθμοί είναι οί εξής: 7937, 7954, 7973,7975, 7976, 7984,7987, 14219,14228. 14282 19009, 19024, 24710, 27931, 32813, 32870, 48551, 57269, 65015, 66049, 80858, 80869. 47133, 59632, 66083, 47176, 61853, 80820, Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙλ ΕΡΑΝΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΘΙ10ΡΦΑΝ0ΤΡ0ΦΕΙ0Υ Δι' αποφάσεως τοθ κ. Νο μάρχου Ηρακλείου κατηοτΐ θησαν είς όλας τάς Κοινότη τας έπιτροπαί έκ των κατά τόπους διοικητών των υπο διοικήσεων ή σταθμαρχών, των προέδρων κοινοτήτων των γυμνασιαρχών ή των άρχαιο τέρων έκπαιδευτικών δπου δέν ύπάρχει γυμνάσιον ή τΟν διευθυντών των σχολείων, διά την διενέργειαν των έτη σίων έράνωνκατά την 25 τρέχ. υπέρ των "Εθν. Όρφανοτρο φείων καί τοθ Έρυθροϋ Σταυ ροθ._____________ ΠΡΟΑΓΩΓΑ^ΔΙΔΑΣ ΚΑΛΩΝ Διά διατάγματος δημοσιευθέν τος είς την εφημερίδα τής χυβερ νήσεως προήχθησαν έκ τοθ βαθ- μ&ΰ τοθ ακολούθου είς τόν βαθμόν τοθ είσηγητοθ οί κάτωθι Κρήτες δημοδιδασκάλου Έμμαν. Συλιγαρδάχης, τοθ οχολ·£ου Κρυ ών Σητείας, Έμμαν. Τρουλλινός τοθ 4ου Ρεθύμνης, Δ. Ροδιτάχης τοθ σχολείου Καλοθ Χωρίου Πεδι αδος, Κ. Τσουρλακης τοθ σχολεί ου Σωματά Ρεθύμνης, Έμμ Τζω? τζακάκης τ&Ο σχολείου Βίρρων Γόρτυνος, Γ. Βενάρδος τοθ σχολιί » Γεράνι Ρεθύμνης. ΤΗΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ ΙΣΠΑΝΙΑ ΛΠΕΚΛΪΙΙΒΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ ΑΠΟΒΑΣΙΣ ΕΙΣ ΚΛΡΒΑΓΕΝΗΝ ΛΘΗΝ^Ι 9 ΜαρττΌυ (τού άντα· ποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ή κυβερνητι- κή Ισπανία άπεκλείσθη άπό θαλάσσης υπό των ναυτικών δυνάμεων τού Φράν¬ κο. Κατά τάς ιδίας πληροφορίας έτοι· μάζ«ται άπόβασις των έθνικών είς την Καρθαγένην. ΑΙ ΚΡΗΤΙΚΑΙ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Είς τόν Οίκον τοϋ Άγρό τού εκοινοποιήθη χθές παρά τοθ έν Λονδίνω ακολούθου τής Έλληνικής Πρεσβείας τό δελτίον τής σταφιδαγοράς κα τα την παρελθούσαν έβ5ομά δα, περιέχον ειδικώς διά τος κρητικάς κσί πελοποννησια κάς σου^τανΐνος τάς άκολού θους πληροφορίας: "Ηλλαξαν χείρας περί τα 1000 κιβώτια φΐνα κρητι κων σουλτανινών Νο 1 πρός 56)—καί μία μερίς αρίστης ποιότητος πελοποννησισκών πρός 60)— είς άνσλωσιν. Είς τόν λιμένα Λονδίνου έκομί σθησαν έξ όλλου την παρελ θοθσαν έβδομάδα έξ Άμ βούργου 1700 κιβωτίδια σουλ τανινών Κρήτης καί Πελο ποννήσου (γουλδ Νο 5) προσ φερθέντα πρός 50)—είς ά νάλωσιν. ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ Ο ΚΑΣΑΝΤΟ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΕΠΑΦΗΝ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΜΓΡΑΦΗΜ_ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ! ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Αγγέλλεται πρός τα ξένα πρακτορεΐα έκ τής Ίσπανίας, ότι ό αυνταγματάρχης Κασάντο έκ των άρ· χηγών τοϋ έκραγέν^ος στρατιωτικού κι· νήματος, ευρίσκεται είς επαφήν μέ τόν στρατηγόν Φράνκο συνεννοούμενος διά την σύναψιν είρήνης. Ή είδησις όμως αυτή δέν έπιβεβαιούται έξ επισήμου Έντός τοΰ μηνός Απριλί¬ ου θά άφιχθοθν είς Ήράκλε- όν πρός έπίσκεψ.ν των άρ· χαιοτήτων περί τούς 700 π;ριηγητάς. Κατά σχετικάς πληροφορίας τοϋ Πρακτορείου Καραμπότ συγκεκριμένως την 5ην "Απριλίου θά καταπλεύστι τό ά)π «Σαμπολιόν» μέ 280 τιερΐπου περιηγητάς, την ΙΟην ό «Βασιλεύς Άλέξανδρο'» μέ 160 καί την 18ην τό «Κάϊρον Σιτυ» μέ 240. Η ΤΙΜΗ ΤΟ.Ν ΜΑΚΑΡΟΝΙΟΝ Δι'άποφάσεως τοθ ύπουργοϋ τής Άγορα ομ άς ή άνωΐάτη τιμή πωλήσεως ύτό των έρ γοστασΐων πάντων των είδών ζυμαρικών είς χθμα ώρίοθη είς δραχ. 15 30 κατ' οκάν. Είς την τιμήν ταύτην περιλαμβά- νεται καί ό φόρος κύκλου ερ¬ γασιών. Διά τής αυτής διατά¬ ξεως ϋπεχρεώθησαν οί μακα ρονοποιοί νά άναγράφουν είς τα πακέτα τό 8νομα καί την διεύθυσιν τοθ έργοστασΐου 8 τι τα ζυμαρικά είνε κατεσ- κευασμένα άπό σιμιγδάλι 100 ο)ο καί εάν περιέχουν αύγά. ΔΗΛ8ΣΕ1Σ ΤΟΥ ΑΑΦΟΝΣΟτ ΝΛ ΣΥΣΠΕΙΡΩΟΟΥΝ ΟΙ ΙΣΠ4Ν01 ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΦΡΑΝΚΟ ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).—Έκ Ρώμης τηλεγρα¬ φείται ότι ό τέως βασιλεύς τής Ίσπα¬ νίας Άλφόνσος προέβη είς οηλώσεις επί τής έν Ισπανία καταστάσεως. Ό Άλφόνσος ετόνισεν ότι έπιβάλ· λεται νά συσπειρωθούν τό ταχύτερον ό- λοι οί Ίσπανοί περί τόν ανώτατον αρ¬ χηγόν στρατηγόν Φράνκο όστις ωδήγη¬ σε την Ισπανίαν είς την νίκην εναντίον τού μαρξισμο3. ΕΚΛΑΠΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΕΞ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΘΗΝ %.! 9 Μαρτίου (τοΰ άντα· ποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ τού έξωτερικοΰ ότι έκ τού αγγλικόν! υπουρ- γείου των Στρατιωτικών εκλάπη σπου¬ δαιότατον έμπιστευτικόν έγγραφον. ΗΤΟΥΙΡΚΙΑ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝ VI 9 Μαρτίου (τοΰ άντα- ποκριτού μας).— Κατά πληροφορίας έξ Άγκυρας ή Τουρκική Δημοκρκτία άνεγνώρισε την κυβέρνησιν τού στρατη· γού Φράνκο. ΟΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Κ4Ι ΑΙ ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΠΕΛΙΣΑ ΑΘΗΝ ΑΙ Ο Μαρτίου (τού άντα- ποκριτού μας).—Πληροφορίαι έκ Λον¬ δίνου άναφέρουν ότι οί άγγλικοί πολι- τικοίκύκλοι έκφράζουν πλήρη ικανο¬ ποίησιν έκ των τελευταίων δηλώσεων τού 'Άγγλου ύπουργού των Στρατιωτι κων κ* Μηελίσα.